Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2879(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0556/2013

Teksty złożone :

B7-0556/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 12.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0596

Teksty przyjęte
PDF 310kWORD 87k
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg
Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r.
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Albanii w 2013 r. (2013/2879(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z dnia 11 grudnia 2012 r. potwierdzone przez Radę Europejską w dniu 14 grudnia 2012 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zatytułowany „Opinia Komisji w sprawie wniosku Albanii o członkostwo w Unii Europejskiej” (COM(2010)0680),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 października 2013 r. zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013-2014” (COM(2013)0700) i dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r.” (SWD(2013)0414),

–  uwzględniając wstępne ustalenia i wnioski międzynarodowej misji obserwacji wyborów w Albanii dotyczące wyborów parlamentarnych z dnia 23 czerwca 2013 r.,

–  uwzględniając swe rezolucje z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozszerzenia: strategie polityczne, kryteria i strategiczne interesy UE(1) oraz z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Albanii w 2012 r.(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzania budżetem funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej w obszarach systemów sądowych oraz walki z korupcją w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących(3) oraz swoje uwagi dotyczące Albanii,

–  uwzględniając zalecenia szóstego posiedzenia Komisji Parlamentarnej ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania, które odbyło się w dniach 28–29 października 2013 r.,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Albania wykazała znaczące postępy w realizacji 12 kluczowych priorytetów wyszczególnionych w opinii Komisji z 2010 r. oraz że proces reform przebiega w zadowalający sposób; mając na uwadze, że Albania realizuje pozostałe kluczowe działania w ramach reform systemu sądownictwa, reform administracji publicznej i reform parlamentarnych przy międzypartyjnym konsensusie; mając na uwadze, że nadal istnieją wyzwania, którym należy stawić czoła szybko i skutecznie, tak aby poczynić dalsze postępy na drodze do członkostwa UE;

B.  mając na uwadze, że prawidłowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w czerwcu 2013 r. oraz pokojowe przekazanie władzy wywierają pozytywny wpływ na proces demokratyzacji kraju oraz poprawiają wizerunek kraju na arenie międzynarodowej;

C.  mając na uwadze, że proces przystąpienia do UE stał się motorem dalszych reform w Albanii, a wsparcie obywateli dla tego procesu jest nadal wyjątkowo silne;

D.  mając na uwadze, że pomimo osiągniętych dotychczas postępów nowa kadencja parlamentu ponownie rozpoczęła się od tarć między frakcjami politycznymi; mając na uwadze, że wydarzenia te pokazują pilną potrzebę, by frakcje polityczne propagowały ducha dialogu, współpracy i kompromisu, przede wszystkim w odniesieniu do relacji między dwoma głównymi frakcjami politycznymi, ale także między wszystkimi innymi podmiotami uczestniczącymi w życiu społecznym kraju;

E.  mając na uwadze, że Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w wysiłkach na rzecz stworzenia sprzyjającego klimatu politycznego w kraju; mając na uwadze, że zrównoważony dialog polityczny ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania tempa procesu reform i realizacji programu działań UE;

F.  mając na uwadze, że UE stawia praworządność w centrum procesu rozszerzenia; mając na uwadze, że niezależność wymiaru sprawiedliwości, walka z korupcją, zorganizowaną przestępczością, handlem ludźmi, bronią i narkotykami są w dalszym ciągu kwestiami wzbudzającymi poważny niepokój; mając na uwadze, że postępy w tych dziedzinach mają zasadnicze znaczenie dla dalszego przebiegu procesu integracji europejskiej; mając na uwadze, że silne wsparcie polityczne ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia postępów w tych dziedzinach;

G.  mając na uwadze, że należy poczynić dalsze postępy w kwestii praw mniejszości, szczególnie mniejszości romskiej oraz społeczności LGBTI; mając na uwadze skrajnie złe warunki życia Romów w Albanii, które wymagają szybkiej poprawy, w szczególności w odniesieniu do dostępu Romów do rejestracji urzędowej, mieszkalnictwa i edukacji oraz objęcia romskich dzieci systemem edukacji – począwszy od przedszkoli aż po szkoły wyższe;

H.  mając na uwadze, że reformy społeczne są równie ważne jak reformy polityczne i prawne; mając na uwadze, że Albania dąży do zwiększenia poziomu spójności społecznej i, aby to osiągnąć, potrzebuje zdecydowanego wsparcia ze strony UE, a także intensywniejszych wysiłków rządu na rzecz promowania dialogu społecznego, w którym będzie on stroną trzecią obok związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców;

I.  mając na uwadze, że profesjonalna, skuteczna i oparta na osiągnięciach administracja publiczna ma ogromne znaczenie dla każdego kraju, który dąży do członkostwa w UE;

J.  mając na uwadze, że korupcja i bezkarność wśród przestępców są wciąż powszechne w albańskim społeczeństwie; mając na uwadze, że instytucje państwowe zajmujące się walką z korupcją są nadal podatne na naciski i wpływy polityczne; mając na uwadze, że korupcja w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i ścigania przestępstw pozostaje szczególnie poważnym problemem;

K.  mając na uwadze, że postępy każdego kraju na drodze do członkostwa w UE zależą od wysiłków realizowanych z myślą o spełnieniu kryteriów kopenhaskich i warunków powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia;

L.  mając na uwadze, że polityka rozszerzenia musi pozostać wiarygodna i opierać się na obiektywnych kryteriach do spełnienia; mając na uwadze, że Albania jest bliska uzyskania statusu kraju kandydującego, jako że spełniła kryteria konieczne do osiągnięcia tego celu;

Uwagi ogólne

1.  z zadowoleniem przyjmuje i popiera analizę i zalecenia zawarte w sprawozdaniu dotyczącym postępów Albanii w 2013 r. i apeluje do Rady, aby uznała postępy Albanii, przyznając jej bez zbędnej zwłoki status kraju kandydującego; apeluje do władz Albanii i wszystkich albańskich sił politycznych o utrwalenie osiągniętych dotychczas postępów;

2.  pochwala wszystkie siły polityczne za ogólnie prawidłowy przebieg niedawnych wyborów parlamentarnych oraz sprawne przekazanie władzy; zaleca dalsze zwiększanie zaufanie publicznego do procesu wyborczego, między innymi poprzez zwiększenie niezależności instytucjonalnej centralnej komisji wyborczej oraz profesjonalizmu urzędników odpowiadających za wybory; uważa, że utrzymanie rzeczywistego dialogu politycznego oraz współpracy pomiędzy wszystkimi stronami, a także wypracowywanie porozumień mają podstawowe znaczenie dla postępu w procesach politycznych;

3.  podkreśla, że wszystkie partie polityczne i podmioty działające na scenie politycznej w Albanii, w tym media i społeczeństwo obywatelskie, powinny dążyć do poprawy klimatu politycznego w tym kraju, aby umożliwić dialog i wzajemne zrozumienie; wzywa zatem wszystkie partie polityczne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i inne zainteresowane strony do rzeczywistego zaangażowania;

4.  podkreśla fakt, że przygotowania do integracji europejskiej powinny cieszyć się szerokim poparciem politycznym i społecznym; zachęca rząd do dalszych spójnych reform na rzecz integracji, z uwzględnieniem wszystkich sił politycznych i społeczeństwa obywatelskiego; uważa, że opozycja również odgrywa ważną role w tym zakresie i uznaje jej dotychczasową odpowiedzialną postawę polityczną; uważa za istotne, by albańskie społeczeństwo obywatelskie, albańskie media i obywatele Albanii oczekiwali od swoich przywódców odpowiedzialności za osiągnięcie konkretnych wyników politycznych, w szczególności w odniesieniu do procesu integracji z UE;

5.  wzywa rząd Albanii do zwiększenia potencjału administracyjnego poprzez dalsze wdrażanie reform w dziedzinie administracji publicznej oraz wspieranie depolaryzacji i znajomości prawa i procesów decyzyjnych UE;

6.  zwraca uwagę na zachęcające postępy w realizacji programu reform oraz ufa, że potencjał, zdolność i zaangażowanie Albanii przyniosą dalsze postępy na drodze do integracji europejskiej, jeśli siły polityczne będą kontynuować konstruktywną współpracę; chwali przyjęcie kluczowych reform legislacyjnych, takich jak przegląd regulaminu parlamentu, przyjęcie ustawy o służbie publicznej oraz zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym; zachęca Albanię, by wykazała się dobrymi wynikami w skutecznym wdrażaniu tych reform;

7.  zauważa pozostałe niedociągnięcia we wdrażaniu prawodawstwa i podkreśla, że należy intensywniej realizować program reform i wykazać się jednoznacznie dobrymi wynikami; zwraca się zarówno do rządzącej większości, jak i do opozycji o utrzymanie międzypartyjnej współpracy w zatwierdzaniu i wdrażaniu kluczowych reform;

8.  wzywa Albanię do niezwłocznego i skutecznego wdrożenia ustawy o służbie publicznej, do przyjęcia w późniejszym terminie ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz do ulepszenia przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej; podkreśla konieczność umocnienia departamentu administracji publicznej i osiągnięcia pełnej operacyjności systemu informacji na rzecz zarządzania zasobami ludzkimi;

9.  wyraża zadowolenie, że integracja europejska i modernizacja kraju pozostają absolutnym priorytetem nowego rządu; wzywa Albanię do dalszej skutecznej realizacji kluczowych priorytetów wskazanych w opinii Komisji z 2010 r., szczególnie w kwestii poszanowania praworządności, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, w tym poprzez trwałe wykazanie się wynikami w zakresie wdrożenia i przyjęcia brakujących przepisów; apeluje do Albanii o usprawnienie współpracy między Ministerstwem Integracji Europejskiej a właściwymi ministerstwami, aby umocnić realizację programu reform europejskich;

Kryteria polityczne

10.  domaga się od rządu i parlamentu dalszych wysiłków na rzecz wzmocnienia niezawisłości, odpowiedzialności, bezstronności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości, w tym Najwyższej Rady Sprawiedliwości oraz niezależnego prokuratora generalnego mianowanego na podstawie przejrzystych, bezstronnych kryteriów, w oparciu o osiągnięcia; domaga się, by władze poprawiły dostęp wszystkich potrzebujących do wymiaru sprawiedliwości, także w drodze działań informacyjnych prowadzonych przez krajową komisję pomocy prawnej i poprzez utworzenie proponowanych we wniosku lokalnych biur pomocy prawnej; wzywa władze do zwiększenia niezależności, skuteczności i efektywności struktur działających na rzecz praw człowieka, takich jak biura rzecznika praw obywatelskich oraz komisarz ds. ochrony przed dyskryminacją;

11.  nalega, by albański wymiar sprawiedliwości stał się w pełni niezależny, bardziej przewidywalny, skuteczny i sprawiedliwy, tak aby cieszył się zaufaniem obywateli i środowiska przedsiębiorców; wzywa zatem władze, by zagwarantowały odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości poprzez ustanowienie opartego na osiągnięciach i przejrzystego systemu mianowania sędziów i prokuratorów oraz poprzez osiąganie stałych, dobrych wyników w prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych, a także poprzez zapewnienie szybkiego wydawania wyroków i ujednolicenia orzecznictwa, publikacji wszystkich decyzji sądowych oraz łatwego dostępu do nich niezwłocznie po ich przyjęciu, a także losowego przydzielania spraw we wszystkich sądach;

12.  podkreśla potrzebę utworzenia opartej na osiągnięciach, profesjonalnej administracji publicznej, która działa w sposób przejrzysty oraz jest w stanie przyjmować przepisy i je wdrażać; wzywa do przyjęcia niezbędnych przepisów wykonawczych, które zapewnią właściwe wdrażanie ustawy o służbie publicznej, oraz nowej ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym; podkreśla konieczność wzmocnienia departamentu administracji publicznej, a także osiągnięcia pełnej operacyjności systemu informacji na rzecz zarządzania zasobami ludzkimi; podkreśla, że konieczne są dalsze wysiłki na rzecz odpolitycznienia administracji publicznej, walki z korupcją, umocnienia systemu merytokracji w kontekście powoływania na stanowiska, awansów i zwolnień, oraz zwiększenia skuteczności i stabilności finansowej administracji publicznej;

13.  z zadowoleniem przyjmuje planowane przez rząd rozpoczęcie i przeprowadzenie poważnej reformy administracyjnej i terytorialnej przed krajowymi wyborami samorządowymi w 2015 r.; podkreśla jednak, że ważne jest zagwarantowanie właściwych konsultacji ze wszystkimi podmiotami na szczeblu lokalnym oraz zgodności reformy z postanowieniami Europejskiej karty samorządu lokalnego, w tym z zapisami dotyczącymi ochrony praw społeczności oraz zapewniającymi niezależność polityczną, administracyjną i finansową samorządów;

14.  podkreśla potrzebę dalszego zwiększenia zaangażowania politycznego na rzecz walki z korupcją na wszystkich szczeblach oraz poprawy zdolności instytucjonalnych oraz koordynacji instytucjonalnej; wzywa do dołożenia większych starań w celu wykorzenienia korupcji na szczeblu samorządowym; uznaje wyniki uzyskane w dziedzinie przyjęcia dokumentów strategicznych w zakresie walki z korupcją; wyraża zadowolenie w związku ze spełnieniem wszystkich zaleceń trzeciej rundy oceniającej GRECO, mianowaniem krajowego koordynatora ds. walki z korupcją oraz planowanym przez rząd powołaniem organu nadzorującego w każdym ministerstwie; podkreśla konieczność spójnego wdrażania obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;

15.  wzywa rząd do opracowania przejrzystego mandatu i planu/strategii działania dla krajowego koordynatora ds. walki z korupcją, oraz do rozpoczęcia prac nad nową krajową strategią antykorupcyjną, z uwzględnieniem jednoznacznych wskaźników osiąganych rezultatów oraz mechanizmów działań następczych i monitorowania; apeluje ponadto do właściwych władz o wyjaśnienie roli Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Działań Antykorupcyjnych oraz o zwiększenie potencjału w dziedzinie mechanizmów kontroli wewnętrznej, zapewnienie wspólnym jednostkom dochodzeniowym odpowiednich zasobów, nadzór nad wdrażaniem antykorupcyjnych planów strategicznych i planów działania, a także o dalsze wykazywanie się wynikami w dziedzinie dochodzeń, postępowań sądowych i wyroków skazujących, także w przypadku korupcji na wysokim szczeblu; zwraca się do władz Albanii o zajęcie się problemem podatności instytucji zwalczających korupcję na ataki polityczne;

16.  przypomina o potrzebie stanowczego wprowadzenia reform i współpracy regionalnej w walce z przestępczością zorganizowaną, a także wykazania się solidnymi wynikami w dziedzinie dochodzeń, postępowań sądowych i wyroków skazujących na wszystkich szczeblach, w szczególności w odniesieniu do produkcji narkotyków i handlu nimi, handlu ludźmi, w tym niepełnoletnimi, oraz nielegalnego hazardu; apeluje do rządu o dążenie do osiągnięcia wyników w zakresie prowadzenia dochodzeń finansowych skupiających się na przypadkach trudnego do wytłumaczenia majątku oraz powiązania takiego majątku z działalnością przestępczą i zorganizowaną przestępczością; ponownie zaznacza, że konieczne jest dalsze zwiększenie koordynacji między organami ścigania;

17.  gratuluje rzecznikowi praw obywatelskich dokonań w zakresie propagowania praw człowieka, otwartości wobec osób w najtrudniejszym położeniu oraz współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; wyraża ubolewanie, że roczne i specjalne sprawozdania rzecznika praw obywatelskich nie zostały poddane pod dyskusję w parlamencie, a w związku z tym nie mogą zostać opublikowane i nie zostały oficjalnie uznane; wzywa rząd i parlament do lepszej współpracy z urzędem rzecznika praw obywatelskich; wyraża ubolewanie w związku z tym, że rząd nie informował dotychczas regularnie i wystarczająco szybko rzecznika praw obywatelskich ani nie konsultował się z nim w sprawie właściwych projektów ustaw; zauważa także, że budżet urzędu przyznany urzędowi rzecznika praw obywatelskich jest w dalszym ciągu niewystarczający i został dodatkowo zmniejszony; podkreśla, że instytucja ta potrzebuje dalszego wsparcia finansowego i politycznego zarówno parlamentu, jak i rządu, by móc dalej wykonywać swoje zadania; wzywa do przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w celu podkreślenia roli i znaczenia tej instytucji;

18.  wzywa parlament i rząd oraz inne właściwe organy państwa do zachowania i umacniania integralności i niezawisłości najważniejszych instytucji, takich jak policja krajowa, Najwyższa Rada Sprawiedliwości, Wysoki Inspektorat ds. Oświadczeń Majątkowych i Audytu, Rada ds. Mediów Audiowizualnych, krajowy urząd statystyczny;

19.  wyraża zaniepokojenie ciągłym istnieniem krwawych waśni w Albanii, które nie tylko są przyczyną zabójstw i przemocy, lecz także zmuszają wiele dzieci do pozostawania bez końca w domu, co wywiera daleko idące skutki społeczne na życie wielu tysięcy osób; zauważa rosnącą liczbę przypadków zabójstw w ramach krwawych waśni; apeluje do władz Albanii o reakcję na apel ONZ i zalecenia rzecznika praw obywatelskich, aby utworzyły wiarygodną bazę danych, uruchomiły radę koordynacyjną ds. zwalczania krwawych waśni utworzoną w 2005 r. i opracowały plan działania służący powstrzymaniu tych waśni;

20.  docenia poprawę dialogu pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a rządem oraz podkreśla potrzebę utrwalenia dokonań oraz ich pogłębienia i rozszerzenia, zarówno w dziedzinie demokracji, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak i kształtowania ram prawnych dla nowych reform; podkreśla kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie współpracy regionalnej w sprawach społecznych i politycznych; wzywa rząd do ułatwienia udziału podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w procesie kształtowania polityki;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt ogólnego, zasadniczo, poszanowania praw mniejszości i powszechnej swobody religijnej; zwraca się do właściwych organów o dalszą poprawę klimatu integracji i tolerancji dla wszystkich mniejszości w kraju; wyraża zaniepokojenie, że grupy takie jak Romowie, osoby niepełnosprawne oraz osoby LGBT są wciąż dyskryminowane, także przez niektóre organy państwowe; podkreśla, że wszystkie mniejszości muszą być chronione; apeluje do rządu o zapewnienie, by właściwe przepisy były wdrażane w sposób kompleksowy, oraz zachęca władze do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz zwiększania świadomości w odniesieniu do wszelkich rodzajów dyskryminacji; zauważa znaczenie zwiększania świadomości społecznej w odniesieniu do środków prawnych, którymi dysponują obywatele, aby złożyć skargę w związku z różnymi formami dyskryminacji;

22.  wzywa do dalszych działań w celu zagwarantowania praw mniejszości romskiej, która wciąż spotyka się z częstą dyskryminacją; wzywa w tym kontekście do szybszego wdrożenia planu działania „Dekada integracji Romów” w celu poprawy integracji Romów, przyznania wystarczających i odpowiednich środków finansowych i dokonania przeglądu ustawodawstwa; podkreśla, że kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów Romów w Albanii ma rejestracja urzędowa oraz dostęp do mieszkalnictwa i edukacji; wzywa rząd, by pilnie podjął zdecydowane działania w celu stworzenia koniecznych warunków;

23.  wzywa do dokonania odpowiedniego przeglądu i wdrożenia ustawodawstwa na rzecz umocnienia działań uświadamiających, edukacji i innych działań na rzecz walki z dyskryminacją wobec osób LGBTI, w tym sankcji za nawoływanie do nienawiści, a także wzywa do wykazania się wynikami w tej dziedzinie;

24.  podkreśla kluczowe znaczenie profesjonalnych, niezależnych i pluralistycznych mediów publicznych i prywatnych, będących podstawą ustroju demokratycznego; podkreśla znaczenie dostępu do internetu, którego poziom jest jednym z najniższych w regionie, oraz swobody cyfrowej;

25.  wyraża zadowolenie w związku z poprawą ram prawnych dotyczących mediów audiowizualnych poprzez przyjęcie ustawy o mediach audiowizualnych; zauważa, że środowisko medialne jest pluralistyczne i zróżnicowane; wyraża w dalszym ciągu obawy w związku z wpływami politycznymi i ingerencją w media, a także autocenzurą, w szczególności w mediach publicznych; podkreśla, że konieczne są dodatkowe starania, aby w pełni zagwarantować niezależność organu regulującego media oraz nadawców publicznych; apeluje o zapewnienie środków ochrony dziennikarzy i ich pracy reporterskiej; podkreśla znaczenie zagwarantowania i wspierania pluralizmu mediów, aby przyczynić się do wspierania wolności wypowiedzi oraz do zapewniania przejrzystości własności mediów i ich finansowania; zwraca uwagę na konieczność stosowania długofalowej strategii rozwoju mediów publicznych w nowym systemie medialnym;

26.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję nowej administracji dotyczącą zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach rządowych wyższego szczebla, oraz ma nadzieję, że wywrze to pozytywny wpływ w skali ogólnospołecznej; wzywa do strategii „zero tolerancji” dla przemocy wobec kobiet, oraz do wykorzenienia wszelkiego faworyzowania ze względu na płeć w prawodawstwie i podczas jego wdrażania;

27.  wzywa rząd do zwiększenia wysiłków na rzecz egzekwowania prawa i realizacji strategii politycznych w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony kobiet przed wszelkimi postaciami przemocy, oraz ich pełnego udziału w życiu społecznym i politycznym; zachęca do dalszych działań na rzecz uwzględniania aspektu płci na szczeblu centralnym i lokalnym;

28.  podkreśla konieczność umocnienia praw i poprawy jakości życia ludzi uzależnionych od pomocy państwa, np. więźniów, sierot czy osób chorych psychicznie;

29.  wzywa do dalszych działań mających na celu zapewnienie skutecznego wdrażania strategii i planu działania dotyczących praw własności, jako że jest to jedna z podstaw rozwoju gospodarczego; zauważa działania podjęte w celu rozwiązania problemu budowania nielegalnych obiektów w całym kraju; wyraża zaniepokojenie ograniczonymi postępami w dziedzinie rejestrowania i odzyskiwania mienia; wzywa rząd do przedstawienia jasnego planu i harmonogramu wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do praw własności;

30.  wzywa rząd do opracowania strategii politycznych dotyczących odnawialnych źródeł energii, aby skuteczniej radził sobie z problemami gospodarki odpadami oraz rozwijał turystykę zrównoważoną pod względem środowiskowym; z zadowoleniem przyjmuje niedawną inicjatywę obywatelską dotyczącą referendum w sprawie przywozu odpadów; przyjmuje z wielkim zadowoleniem głosowanie parlamentu z dnia 10 października 2013 r. za cofnięciem zezwolenie na przywóz odpadów na mocy ustawy nr 10463 z dnia 22 września 2011 r.;

31.  wzywa do podjęcia działań zapobiegających procedurom udzielania nieuzasadnionego azylu w kontekście zniesienia obowiązku wizowego w celu wjazdu na terytorium UE lub wyjazdu z terytorium UE;

Reformy społeczno-gospodarcze

32.  zwraca się do właściwych organów o zdecydowane zajęcie się niskim poziomem egzekwowania prawa oraz poboru podatków, a także ogromną gospodarką nieformalną, jako że wszystkie te elementy stoją na przeszkodzie społecznej spójności kraju oraz jego perspektywom gospodarczym; zachęca nowy rząd do wdrożenia środków i ustawodawstwa wspierających zatrudnienie, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, prawa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, prawo do ochrony przed dyskryminacją z jakichkolwiek względów w dziedzinie zatrudnienia, równe wynagrodzenie dla mężczyzn i kobiet oraz inne prawa w dziedzinie zatrudnienia, w szczególności w odniesieniu do młodych ludzi i kobiet;

33.  zauważa z zaniepokojeniem brak postępów w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia; z zadowoleniem przyjmuje deklarowany przez nowy rząd zamiar zajęcia się tą kwestią; zdaje sobie sprawę z ograniczeń budżetowych, wzywa jednak do odwrócenia tendencji do zmniejszania budżetu na realizację reform pomocy i ochrony społecznej; podkreśla pilną potrzebę zapewnienia pomocy społecznej grupom w najtrudniejszej sytuacji wśród osób bezrobotnych; zauważa z wielkim zaniepokojeniem, że praca dzieci jest wciąż znaczącym wyzwaniem i apeluje do rządu o zdecydowane zajęcie się tym problemem;

34.  podkreśla, że Albania ratyfikowała osiem podstawowych konwencji prawa pracy MOP; wyraża zaniepokojenie, że w dziedzinie praw pracowniczych i związków zawodowych osiągnięto jedynie umiarkowane postępy; wzywa rząd do dodatkowego umocnienia praw pracowniczych i związkowych; nalega, by rząd zagwarantował poszanowanie prawa pracy, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym, a także aby usprawnił trójstronny dialog społeczny zarówno po to, aby rozszerzyć rolę związków zawodowych, a także po to, aby uzyskać szersze wsparcie we wdrażaniu ustawodawstwa reformującego; zauważa, że od czasu zakończenia kadencji Krajowej Rady Pracy w marcu 2013 r. przerwano rozmowy, a dwustronny dialog społeczny jest wciąż niewystarczający, zwłaszcza w sektorze prywatnym; podkreśla, że dialog społeczny i poszanowanie praw pracowniczych są podstawami społecznej gospodarki rynkowej;

35.  podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę praw dziecka i wzywa do inwestycji we wczesne rozpoczynanie nauki szkolnej, szczególnie w przypadku dzieci z grup mniejszościowych lub marginalizowanych, aby zapobiec wykluczeniu; domaga się również ukierunkowanych środków gwarantujących opiekę nad dziećmi, właściwe odżywianie i wspieranie rodzin, aby zapobiec utrwalaniu się ubóstwa w kolejnych pokoleniach; podkreśla potrzebę natychmiastowej poprawy sytuacji nieletnich w postępowaniach sądowych, zgodnie ze wzorcowymi praktykami europejskimi; podkreśla znaczenie zapewnienia właściwego finansowania publicznego systemu edukacji; zwraca się do władz o przyjęcie strategii na rzecz sprawiedliwości dla dzieci; podkreśla, że korupcja w wymiarze sprawiedliwości w dalszym ciągu szczególnie utrudnia wdrażanie przepisów dotyczących handlu ludźmi oraz wysiłki na rzecz ochrony ofiar;

Współpraca regionalna

36.  z zadowoleniem przyjmuje stabilizującą rolę Albanii na Bałkanach Zachodnich, szczególnie w stosunkach z krajami sąsiadującymi, spośród których część zamieszkiwana jest przez silne albańskie grupy mniejszościowe, a także jej wkład w harmonię religijną;

37.  z zadowoleniem przyjmuje odrzucenie przez rząd retoryki nacjonalistycznej i planowaną politykę bezproblemowego sąsiedztwa; podkreśla, że Albania odgrywa kluczową rolę w umacnianiu stosunków dobrosąsiedzkich na Bałkanach Zachodnich; zachęca ten kraj do dalszej konstruktywnej postawy w regionie;

o
o   o

38.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Albanii.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0453.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0508.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0434.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności