Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0556/2013

Predkladané texty :

B7-0556/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0596

Prijaté texty
PDF 228kWORD 82k
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
Správa o pokroku Albánska za rok 2013
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o správe o pokroku Albánska za rok 2013 (2013/2879(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003 o vyhliadkach krajín západného Balkánu na pristúpenie do Európskej únie,

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 11. decembra 2012, potvrdené Európskou radou 14. decembra 2012,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Stanovisko Komisie k žiadosti Albánska o členstvo v Európskej únii (COM(2010)0680),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. októbra 2013 nazvané Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 (COM(2013)0700) a na priložený pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (SWD(2013)0414),

–  so zreteľom na predbežné zistenia a závery medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie v Albánsku, so zreteľom na parlamentné voľby 23. júna 2013,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 22. novembra 2012 o rozšírení: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ(1) a z 13. decembra 2012 o správe o pokroku Albánska za rok 2012(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2013 o rozpočtovom hospodárení s predvstupovými fondmi Európskej únie v oblastiach súdnych systémov a boja proti korupcii v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách(3) a na svoje pozorovania týkajúce sa Albánska,

–  so zreteľom na odporúčania zo 6. zasadnutia Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie Európska únia – Albánsko, ktoré sa konalo 28. – 29. októbra 2013,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Albánsko zaznamenalo významný pokrok pri plnení 12 kľúčových priorít stanovených v stanovisku Komisie z roku 2010 a reformný proces napreduje v uspokojivej miere; keďže Albánsko na základe konsenzu medzi stranami prijalo zostávajúce kľúčové opatrenia týkajúce sa reformy súdnictva, verejnej správy a parlamentu; keďže sa naďalej vyskytujú výzvy, ktoré treba na dosiahnutie pokroku na ceste k členstvu v EÚ rýchlo a efektívne vyriešiť;

B.  keďže harmonický priebeh parlamentných volieb v júni 2013 a pokojné odovzdanie moci má kladný vplyv na proces demokratizácie v krajine a zlepšuje to, ako je krajina vnímaná na medzinárodnej úrovni;

C.  keďže prístupový proces EÚ sa stal hybnou silou pre pokračovanie v reformách v Albánsku a podpora vstupu do EÚ je medzi občanmi naďalej mimoriadne vysoká;

D.  keďže napriek doteraz dosiahnutému pokroku nové volebné obdobie parlamentu opäť začalo rozpormi medzi politickými silami; keďže tieto udalosti dokazujú, že politické sily musia neodkladne podporiť dialóg, spoluprácu a kompromis, predovšetkým pokiaľ ide o vzťah medzi dvomi hlavnými politickými silami, ale aj medzi všetkými ostatnými zainteresovanými stranami zapojenými do spoločenského života v krajine;

E.  keďže Európsky parlament zohráva významnú úlohu v snahe vytvoriť v krajine zdravé politické prostredie; keďže udržateľný politický dialóg je nevyhnutný na udržanie napredovania reformného procesu a realizáciu programu EÚ;

F.  keďže EÚ označila zásady právneho štátu za kľúčové v procese rozširovania; keďže nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti a nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi, zbraňami a drogami naďalej predstavujú oblasti, ktoré vzbudzujú vážne obavy; keďže pokrok v týchto oblastiach je kľúčový pre napredovanie v integračnom procese EÚ, keďže silná politická podpora je kľúčová na dosiahnutie pokroku v týchto oblastiach;

G.  keďže je potrebný ďalší pokrok v oblasti práv menšín, najmä rómskej menšiny a komunity lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI); keďže životná situácia Rómov v Albánsku je hrozná a treba ju rýchlo zlepšiť, najmä pokiaľ ide o prístup Rómov k registrovaniu, bývaniu a vzdelávaniu a začlenenie rómskych detí do vzdelávacieho systému – od predškolskej úrovne po vysokoškolské vzdelávanie;

H.  keďže sociálne reformy sú rovnako dôležité ako reformy v oblasti politiky a práva; keďže Albánsko sa snaží zvýšiť úroveň sociálnej súdržnosti, na čo potrebuje silnú podporu EÚ a výraznejšie prejavené úsilie vlády podporovať sociálny dialóg ako tretia strana, spolu s odbormi a so združeniami zamestnávateľov;

I.  keďže existencia odbornej a efektívnej verejnej správy založenej na zásluhách má veľký význam pre každú krajinu, ktorá sa chce stať členom EÚ;

J.  keďže korupcia a beztrestnosť za zločiny sú v albánskej spoločnosti naďalej rozšírené; keďže štátne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú bojom proti korupcii, naďalej podliehajú politickému tlaku a vplyvu; keďže korupcia v súdnictve a inštitúcie na potláčanie kriminality naďalej predstavujú mimoriadne závažný problém;

K.  keďže napredovanie každej krajiny na ceste k členstvu v Európskej únii závisí od jej vlastného úsilia o splnenie kodanských kritérií a podmienok spojených s procesom stabilizácie a pridruženia;

L.  keďže politika rozširovania si musí zachovať dôveryhodnosť a musí byť založená na splnení objektívnych kritérií; keďže Albánsko je na dobrej ceste dosiahnuť štatút kandidátskej krajiny, keďže splnilo kritériá požadované pre tento krok;

Všeobecné poznámky

1.  víta a podporuje analýzu a odporúčania vyplývajúce zo správy o pokroku Albánska za rok 2013 a vyzýva Radu, aby ocenila pokrok Albánska tým, že jej bez zbytočných prieťahov prizná štatút kandidátskej krajiny; nalieha na albánske orgány a politické sily, aby skonsolidovali pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol;

2.  vyslovuje uznanie všetkým politickým silám za celkovo harmonický priebeh nedávnych parlamentných volieb a pokojné odovzdanie moci; odporúča ešte viac zvýšiť dôveru verejnosti vo volebný proces okrem iného posilnením inštitucionálnej nezávislosti ústrednej volebnej komisie a profesionálnosti volebných úradníkov; domnieva sa, že je veľmi dôležité zachovať skutočný politický dialóg a spoluprácu medzi všetkými stranami a hľadať kompromisy, ktoré majú kľúčový význam pre pokrok v politických procesoch;

3.  zdôrazňuje, že všetky politické strany a aktéri v Albánsku vrátane médií a občianskej spoločnosti by sa mali snažiť zlepšovať politické prostredie v krajine s cieľom umožniť dialóg a vzájomné porozumenie; vyzýva preto všetky politické strany, mimovládne organizácie, odbory a iné zúčastnené strany, aby vyvinuli skutočné úsilie;

4.  zdôrazňuje skutočnosť, že príprava na integráciu do EÚ by mala mať širokú politickú a verejnú podporu; nabáda vládu, aby pokračovala v integračných reformách jednotným spôsobom zahŕňajúcim všetky politické sily a občiansku spoločnosť; domnieva sa, že aj opozícia zohráva v tomto ohľade dôležitú úlohu a uznáva jej doterajšie zodpovedné politické správanie; považuje za dôležité, aby občianska spoločnosť, médiá a občania v Albánsku brali svojich vedúcich predstaviteľov na zodpovednosť za konkrétne politické výsledky, najmä pokiaľ ide o procesy integrácie do EÚ;

5.  vyzýva albánsku vládu, aby zväčšila administratívne kapacity pokračovaním v realizácii reformy verejnej správy a podporovaním depolarizácie a poznatkov o právnych predpisoch EÚ a rozhodovacích procesoch;

6.  berie na vedomie povzbudivý pokrok reformného programu a vyjadruje dôveru v potenciál, schopnosti a odhodlanosť Albánska dosiahnuť ďalší pokrok na ceste do Európy, ak budú politické sily naďalej konštruktívne spolupracovať; víta prijatie kľúčových legislatívnych reforiem, konkrétne revíziu rokovacieho poriadku parlamentu, prijatie zákona o štátnej správe a zmenu zákona o najvyššom súde; nabáda Albánsko, aby preukázalo výsledky v rámci účinného vykonávania týchto reforiem

7.  berie na vedomie pretrvávajúce nedostatky vo vykonávaní právnych predpisov a zdôrazňuje skutočnosť, že vykonávanie programu reforiem treba zintenzívniť a treba dosiahnuť jasné výsledky; vyzýva vládnucu väčšinu aj opozíciu, aby pri prijímaní a vykonávaní kľúčových reforiem udržiavali spoluprácu medzi stranami;

8.  vyzýva Albánsko, aby včas a účinne zaviedlo zákon o štátnej správe, aby včas prijalo zákon o všeobecnom správnom konaní a aby podporilo zákon o organizácii a fungovaní verejnej správy; zdôrazňuje potrebu výkonnejšieho ministerstva pre verejnú správu, ako aj plne funkčného informačného systému riadenia ľudských zdrojov;

9.  vyjadruje uspokojenie nad skutočnosťou, že európska integrácia a modernizácia krajiny zostávajú kľúčovými prioritami novej vlády; vyzýva Albánsko, aby pokračovalo v dosahovaní výsledkov podľa kľúčových priorít stanovených v stanovisku Komisie z roku 2010, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti vrátane dosahovania udržateľných výsledkov pri vykonávaní a prijímaní chýbajúcich právnych predpisov; nalieha na Albánsko, aby zlepšilo spoluprácu medzi ministerstvom pre európsku integráciu a rezortnými ministerstvami s cieľom podporiť program reforiem súvisiacich so vstupom do EÚ;

Politické kritériá

10.  žiada, aby vláda a parlament vyvinuli ďalšie úsilie na posilnenie nezávislosti, zodpovednosti, nestrannosti a efektívnosti systému súdnictva vrátane najvyššej súdnej rady a nezávislého generálneho prokurátora, vymenovaného na základe transparentných, nestranných kritérií a podľa zásluh; naliehavo vyzýva orgány, aby zlepšili prístup k spravodlivosti pre všetkých, ktorí to potrebujú, a to aj prostredníctvom činností štátnej komisie pre právnu pomoc zameraných na zvýšenie informovanosti a zriadením navrhovaných miestnych kancelárií pre poskytovanie právnej pomoci; vyzýva orgány, aby posilnili nezávislosť, účinnosť a efektívnosť štruktúr v oblasti ľudských práv, ako sú úrad ombudsmana a komisára pre ochranu proti diskriminácii;

11.  trvá na tom, že albánsky systém súdnictva by mal byť úplne nezávislý, predvídateľnejší, efektívnejší a spravodlivejší, aby sa zabezpečila dôvera ľudí a podnikateľov v súdnictvo; vyzýva preto orgány, aby zaručili odpolitizovanie súdnictva vytvorením transparentného procesu vymenovania sudcov a prokurátorov založeného na zásluhách, ako aj dosiahnutím solídnych výsledkov v oblasti disciplinárnych konaní a zaistením toho, aby sa spravodlivosť dala dosiahnuť včas a aby sa zjednotila judikatúra, a to zaistením zverejnenia všetkých súdnych rozhodnutí okamžite po ich prijatí a ľahkého prístupu k týmto rozhodnutiam a náhodného prideľovania prípadov na všetkých súdoch;

12.  zdôrazňuje potrebu vytvoriť profesionálnu verejnú správu založenú na zásluhách, ktorá by fungovala transparentne a mohla prijímať a vykonávať zákony; žiada prijatie nevyhnutných sekundárnych právnych predpisov, ktoré zabezpečia náležité uplatňovanie zákona o štátnej správe a obnoveného zákona o všeobecných správnych konaniach; zdôrazňuje potrebu výkonnejšieho ministerstva pre verejnú správu, ako aj plne funkčného informačného systému riadenia ľudských zdrojov; zdôrazňuje skutočnosť, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na odpolitizovanie verejnej správy, boj proti korupcii, posilnenie meritokracie pri vymenúvaní, povyšovaní a prepúšťaní a zvýšenie jej efektívnosti a finančnej udržateľnosti;

13.  víta zámer vlády začať a dokončiť hlavnú administratívnu a územnú reformu ešte pred miestnymi voľbami v krajine, ktoré sa majú konať v roku 2015; zdôrazňuje však, že je dôležité zabezpečiť náležité konzultácie so všetkými miestnymi zainteresovanými stranami a zaručiť, aby bola reforma v súlade s ustanoveniami Európskej charty miestnej samosprávy vrátane tých, ktoré sa týkajú ochrany práv spoločenstiev, a tých, ktorými sa zaručuje politická, administratívna a finančná nezávislosť miestnych samospráv;

14.  zdôrazňuje potrebu ešte viac posilniť politické odhodlanie bojovať proti korupcii na všetkých úrovniach, posilniť inštitucionálne kapacity a zlepšiť inštitucionálnu koordináciu; vyzýva k väčšiemu úsiliu o vykorenenie korupcie v rámci miestnych vlád; uznáva výsledky týkajúce sa prijatia strategických dokumentov v oblasti boja proti korupcii; s uspokojením konštatuje splnenie všetkých odporúčaní tretieho kola hodnotenia Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), vymenovanie národného protikorupčného koordinátora a zámer vlády vymenovať dozorný subjekt na každom ministerstve; trvá na tom, že je potrebné konzistentne uplatňovať platné protikorupčné právne predpisy;

15.  vyzýva vládu, aby stanovila jasný mandát a vypracovala akčný plán/stratégiu pre národného protikorupčného koordinátora a aby iniciovala navrhnutie novej národnej protikorupčnej stratégie vrátane jasných ukazovateľov výsledkov, nadväzných opatrení a mechanizmov monitorovania; okrem toho nalieha na zodpovedné orgány, aby vyjasnili úlohu úradu pre vnútornú kontrolu a boj proti korupcii a posilnili kapacity týkajúce sa mechanizmov vnútornej kontroly, poskytli jednotkám spoločného vyšetrovania dostatočné zdroje, monitorovali vykonávanie protikorupčnej stratégie a akčných plánov, a aby ešte zlepšili výsledky v oblasti vyšetrovania, stíhania a odsudzovania vrátane prípadov korupcie na vysokej úrovni; nalieha na albánske orgány, aby riešili aj zraniteľnosť inštitúcií, ktoré sa zaoberajú bojom proti korupcii, voči politickým útokom;

16.  opätovne zdôrazňuje, že je potrebné rezolútne presadzovať reformy a regionálnu spoluprácu v rámci boja proti organizovanému zločinu, ako aj dosiahnuť dobré výsledky vo vyšetrovaní, stíhaní a vynášaní rozsudkov na všetkých úrovniach, predovšetkým v oblasti výroby drog a obchodovania s nimi, obchodovania s ľuďmi, a to aj maloletými, a v oblasti nelegálnych hazardných hier; nalieha na vládu, aby sa snažila dosiahnuť výsledky v rámci finančných vyšetrovaní zameraných na prípady nevysvetliteľného bohatstva a spojenia takéhoto bohatstva s trestnou činnosťou a organizovanou trestnou činnosťou; opätovne zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie zlepšenie koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva;

17.  vyjadruje uznanie ombudsmanovi za jeho prácu pri podpore ľudských práv, jeho otvorenosť voči zraniteľným osobám a spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v parlamente sa neprediskutovala ombudsmanova výročná ani osobitná správa, a preto tieto správy nemôžu byť zverejnené a nie sú oficiálne uznané; nalieha na vládu a parlament, aby zlepšili spoluprácu s úradom ombudsmana; vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že vláda ešte pravidelne a včas neinformuje ombudsmana o relevantných návrhoch právnych predpisov; vyjadruje obavy nad skutočnosťou, že rozpočet pridelený úradu ombudsmana je stále nedostatočný a ešte bol znížený; zdôrazňuje skutočnosť, že táto inštitúcia potrebuje ďalšiu finančnú aj politickú podporu od parlamentu a vlády, aby mohla plniť svoje poslanie; žiada rozsiahlu informačnú kampaň, v ktorej by sa zdôrazňovali úloha a význam tejto inštitúcie;

18.  vyzýva parlament a vládu, ako aj ostatné relevantné štátne inštitúcie, aby zachovali a posilnili integritu a nezávislosť kľúčových inštitúcií, ako sú štátna polícia, najvyššia súdna rada, najvyšší inšpekčný úrad pre majetkové priznania a audity, orgán pre audiovizuálne médiá a národný štatistický úrad;

19.  je znepokojený pretrvávajúcou existenciou krvnej pomsty v Albánsku, čo nielen podnecuje vraždy a násilie, ale tiež núti mnoho detí zostávať po neurčitú dobu doma, čo má ďalekosiahle sociálne následky pre život mnohých tisícov ľudí; konštatuje, že počet vrážd v rámci krvnej pomsty sa zvyšuje; vyzýva albánske úrady, aby reagovali na požiadavku OSN a odporúčania ombudsmana vytvoriť dôveryhodnú databázu, aktivovať Radu pre koordináciu boja proti krvnej pomste, ktorá bola vytvorená v roku 2005, a vypracovať akčný plán na riešenie problematiky krvnej pomsty;

20.  oceňuje zlepšenie dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vládou a zdôrazňuje potrebu jeho zachovania, rozšírenia a upevnenia výsledkov v oblasti demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd, ako aj formovania legislatívneho rámca pre nové reformy; zdôrazňuje, že občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu v regionálnej spolupráci, pokiaľ ide o sociálne a politické aspekty; vyzýva vládu, aby uľahčila zapojenie subjektov občianskej spoločnosti do procesu tvorby politiky;

21.  víta skutočnosť, že práva menšín sa vo všeobecnosti dodržiavajú a že je rozšírená náboženská sloboda; vyzýva príslušné orgány, aby ďalej zlepšovali klímu začleňovania a tolerancie vo vzťahu ku všetkým menšinám v krajine; je znepokojený skutočnosťou, že skupiny, ako sú Rómovia, osoby so zdravotným postihnutím a osoby LGBTI, sú stále obeťami diskriminácie, a to aj zo strany štátnych orgánov; zdôrazňuje, že všetky menšiny musia byť chránené; nalieha na vládu, aby zaistila komplexné vykonanie príslušných právnych ustanovení, a nabáda orgány, aby vyvinuli ďalšie úsilie o zvýšenie informovanosti o každom druhu diskriminácie; poznamenáva, že je dôležité zvyšovať informovanosť verejnosti o právnych prostriedkoch, ktoré majú občania k dispozícii na podanie sťažností na rôzne formy diskriminácie;

22.  žiada ďalšie opatrenia na zabezpečenie práv rómskej menšiny, ktorá stále čelí častej diskriminácii; v tejto súvislosti žiada, aby sa urýchlilo vykonávaniu akčného plánu v rámci iniciatívy Desaťročie integrácie Rómov a aby na jeho realizáciu boli vyčlenené dostatočné a primerané prostriedky a boli zrevidované príslušné právne predpisy; zdôrazňuje skutočnosť, že kľúčom k riešeniu problémov Rómov v Albánsku je registrácia a poskytnutie prístupu k bývaniu a vzdelávaniu; naliehavo vyzýva vládu, aby prijala rázne opatrenia na zabezpečenie potrebných podmienok;

23.  žiada o primerané preskúmanie a vykonávanie právnych predpisov, zvyšovanie informovanosti, vzdelávanie a ďalšie činnosti zamerané na boj proti diskriminácii osôb LGBTI vrátane sankcií za nenávistné prejavy, a zavedenie prehľadu výsledkov v tejto oblasti;

24.  zdôrazňuje kľúčový význam profesionálnych, nezávislých a pluralitných verejných i súkromných médií ako základného kameňa demokracie; zdôrazňuje význam prístupu na internet, ktorý patrí k najnižším v regióne, a digitálnej slobody;

25.  víta vylepšenia právneho rámca pre audiovizuálne médiá prostredníctvom prijatia zákona o audiovizuálnych médiách; konštatuje, že mediálne prostredie je pluralitné a diverzifikované; je však naďalej znepokojený z politického ovplyvňovania a zásahov v médiách, ako aj z autocenzúry, a to najmä vo verejných médiách; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na plné zabezpečenie nezávislosti orgánu na reguláciu médií a verejnoprávneho vysielania; žiada, aby sa prijali opatrenia na ochranu novinárov a ich investigatívnej práce; zdôrazňuje význam zabezpečenia a propagácie plurality médií s cieľom posilňovať slobodu prejavu a zabezpečiť transparentnosť vlastníctva médií a ich financovania; poukazuje na potrebu dlhodobej stratégie pre rozvoj verejnoprávnych médií v systéme nových médií;

26.  s uspokojením berie na vedomie rozhodnutie novej vlády zvýšiť počet žien na vedúcich pozíciách vo vláde a dúfa, že to bude mať priaznivý vplyv na celú spoločnosť; vyzýva na nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách a odstránenie akýchkoľvek rodových predsudkov v právnych predpisoch a pri ich vykonávaní;

27.  vyzýva vládu, aby zvýšila úsilie o presadzovanie zákonov a vykonávania politík týkajúcich sa práv žien a rodovej rovnosti, s osobitným dôrazom na ochranu žien pred všetkými formami násilia a ich rovnakú účasť na verejnom a politickom živote; nabáda na ďalšie úsilie zamerané na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti na ústrednej a miestnej úrovni;

28.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť práva a kvalitu života ľudí, ktorí sú odkázaní na štát, ako sú väzni, siroty a duševne chorí ľudia;

29.  žiada ďalšie úsilie na zaručenie efektívneho vykonávania stratégie a akčného plánu v oblasti vlastníckych práv, pretože predstavujú jeden zo základných kameňov hospodárskeho rozvoja; oceňuje opatrenia prijaté na vyriešenie problémov súvisiacich s nelegálnymi stavbami v celej krajine; vyjadruje znepokojenie nad obmedzeným pokrokom v oblasti registrácie a reštitúcie majetku; vyzýva vládu, aby oznámila jasný plán a časový harmonogram presadzovania rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva v súvislosti s vlastníckymi právami;

30.  naliehavo žiada vládu, aby vypracovala politiky pre oblasť energie z obnoviteľných zdrojov, aby účinnejšie riešila problém nakladania s odpadom a rozvíjala environmentálne udržateľný cestový ruch; víta nedávnu iniciatívu občianskej spoločnosti v súvislosti s referendom o dovoze odpadu; veľmi víta hlasovanie parlamentu z 10. októbra 2013, ktorým sa zrušilo povolenie dovozu odpadu stanovené v zákone č. 10463 z 22. septembra 2011;

31.  žiada, aby boli prijaté opatrenia na zabránenie nárastu neoprávnených konaní o azyle po zavedení systému oslobodenia od vízovej povinnosti s EÚ;

Sociálno-hospodárske reformy

32.  vyzýva príslušné orgány, aby sa rozhodným spôsobom zamerali na riešenie nedostatočného presadzovania práva a výberu daní, ako aj rozsiahlu neformálnu ekonomiku, ktoré poškodzujú sociálnu súdržnosť krajiny a jej hospodárske vyhliadky; nabáda novú vládu, aby posilnila opatrenia a právne predpisy na podporu zamestnanosti, zdravia a bezpečnosti na pracovisku, práv na sociálne zabezpečenie, práv na ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov v oblasti práce, rovnakého odmeňovania mužov a žien a iných zákonov týkajúcich sa práce, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí a ženy;

33.  so znepokojením konštatuje nedostatočný pokrok v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti; víta zámer novej vlády riešiť tento problém; je si vedomý rozpočtových obmedzení, no napriek tomu žiada o zvrátenie tendencie znižovať rozpočet na vykonávanie reforiem v oblasti sociálnej pomoci a ochrany; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné poskytnúť sociálnu pomoc najzraniteľnejším skupinám nezamestnaných; s vážnym znepokojením konštatuje, že detská práca ostáva závažným problémom, a žiada vládu, aby túto otázku rázne riešila;

34.  zdôrazňuje skutočnosť, že Albánsko ratifikovalo osem kľúčových dohovorov Medzinárodnej organizácie práce o pracovných právach; je znepokojený tým, že sa dosiahol len mierny pokrok v oblasti pracovných práv a odborov; vyzýva vládu, aby ešte viac posilnila pracovné práva a práva odborov; naliehavo vyzýva vládu, aby zaručila dodržiavanie pracovnoprávnych zákonov v súkromnom aj vo verejnom sektore a aby zlepšila sociálny dialóg tripartity, a tak posilnila úlohu odborových zväzov a nabádala k väčšej podpore pri vykonávaní reformných právnych predpisov; konštatuje, že tento dialóg bol prerušený v marci 2013, keď skončil mandát národnej pracovnej rady, a že dvojstranný sociálny dialóg je stále nedostatočný, najmä v súkromnom sektore; poukazuje na to, že sociálny dialóg a dodržiavanie pracovných práv sú základnými kameňmi sociálneho trhového hospodárstva;

35.  zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane práv detí, a žiada, aby sa investovalo do vzdelávania v ranom veku, najmä v prípade detí z menšinových alebo okrajových skupín, s cieľom predchádzať vylúčeniu, a požaduje cielené opatrenia na zaručenie starostlivosti o deti, ich výživy a podpory rodín, aby sa predišlo prenášaniu chudoby z generácie na generáciu; zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne zlepšiť situáciu maloletých v súdnych konaniach v súlade s najlepšími európskymi postupmi; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť riadne financovanie verejného vzdelávacieho systému; nalieha na orgány, aby prijali stratégiu v oblasti spravodlivosti pre deti; zdôrazňuje skutočnosť, že korupcia v súdnictve naďalej osobitne bráni presadzovaniu zákona proti obchodovaniu s ľuďmi a úsiliu o ochranu obetí;

Regionálna spolupráca

36.  víta stabilizujúcu úlohu Albánska na západnom Balkáne, najmä pokiaľ ide o jeho vzťahy so susednými krajinami, z ktorých niektoré sú domovom početnej albánskej menšiny, a o jeho prínos k dosiahnutiu harmónie v náboženskej oblasti;

37.  víta skutočnosť, že nová vláda odmieta nacionalistické prejavy, a jej zámer rozvíjať tzv. politiku nulových problémov so susednými krajinami; vyzdvihuje ústrednú úlohu Albánska pri posilňovaní dobrých susedských vzťahov v oblasti západného Balkánu; nabáda Albánsko k tomu, aby naďalej zastávalo konštruktívny regionálny postoj;

o
o   o

38.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Albánska.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0508.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0434.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia