Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2879(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0556/2013

Predložena besedila :

B7-0556/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0596

Sprejeta besedila
PDF 300kWORD 81k
Četrtek, 12. december 2013 - Strasbourg
Poročilo o napredku Albanije za leto 2013
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013 o poročilu o napredku Albanije za leto 2013 (2013/2879(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 o možnosti pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve z dne 11. decembra 2012, ki jih je potrdil Evropski svet 14. decembra 2012,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2010 z naslovom Mnenje Komisije o prošnji Albanije za članstvo v Evropski uniji (COM(2010)0680),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. oktobra 2013 z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2013-2014 (COM(2013)0700) ter delovnega dokumenta služb Komisije o napredku Albanije za leto 2013 (SWD(2013)0414),

–  ob upoštevanju predhodnih in sklepnih ugotovitev mednarodne misije za spremljanje volite v Albaniji v zvezi s parlamentarnimi volitvami 23. junija 2013,

–  ob upoštevanju resolucije z dne 22. novembra 2012 o širitvi: politike, merila in strateški interesi EU(1) in z dne 13. decembra 2012 o poročilu o napredku Albanije za leto 2012(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2013 o proračunskem upravljanju predpristopnih sredstev Evropske unije na področju pravosodnih sistemov in boja proti korupciji v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah(3) ter svojih ugotovitev o Albaniji,

–  ob upoštevanju priporočil s šestega zasedanja stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Albanija 28. in 29. oktobra 2013,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je Albanija napredovala pri izpolnjevanju 12 ključnih prednostnih nalog iz mnenja Komisije iz leta 2010 in ker postopek reforme poteka zadovoljivo; ker je Albanija z medstrankarskim soglasjem sprejela preostale ključne ukrepe za pravosodno in parlamentarno reformo ter reformo javne uprave; ker izzivi ostajajo in se je treba z njimi spoprijeti hitro in učinkovito, da bi se dosegel nadaljnji napredek na poti do članstva EU;

B.  ker ustrezen potek parlamentarnih volitev junija 2013 in nemoten prenos oblasti pozitivno vplivata na proces demokratizacije v državi in izboljšujeta njen ugled v mednarodni javnosti;

C.  ker je proces pristopa k EU v Albaniji postal gonilna sila za stalne reforme in ker pristop še vedno uživa posebno visoko podporo državljanov;

D.  ker je kljub doseženemu napredku novo parlamentarno obdobje začelo v znamenju ponovnih trenj med političnimi silami; ker ti dogodki kažejo na dejstvo, da morajo politične sile nujno spodbujati duh dialoga, sodelovanja in kompromisov, zlasti na področju odnosov med dvema glavnima političnima silama, vendar tudi med drugimi zainteresiranimi stranmi, ki sodelujejo v družbenem življenju države;

E.  ker ima Evropski parlament pomembno vlogo pri prizadevanju za vzpostavitev zdravega političnega ozračja v državi; ker je trajnostni politični dialog nujen za ohranitev zagona procesa reform in izvrševanje programa vključevanja v EU;

F.  ker je EU postavila načelo pravne države v osrčje procesa širitve; ker sta neodvisnost sodstva in boj proti korupciji, organizirani kriminaliteti ter trgovini z ljudmi, orožjem in prepovedanimi drogami še vedno zelo zaskrbljujoči področji; ker je napredek na teh področjih nujen za napredovanje procesa vključevanja v EU; ker je močna politična podpora ključnega pomena za napredek na teh področjih;

G.  ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za pravice manjšin, zlasti Romov in skupnosti LGBTI; ker so v Albaniji življenjske razmere Romov grozne in jih je treba hitro izboljšati, zlasti kar zadeva dostop Romov do vpisa v registre ter do bivališč in izobrazbe in vključitev romskih otrok v šolski sistem, od predšolske ravni do visokega šolstva;

H.  ker so družbene reforme prav tako pomembne kot politične in zakonodajne; ker si Albanija prizadeva, da bi povišala raven socialne kohezije, in zato potrebuje močno podporo EU, pa tudi večje prizadevanje vlade, da kot tretja stran spodbudi socialni dialog skupaj s sindikati in združenji delodajalcev;

I.  ker je strokovna, učinkovita in na zaslugah temelječa javna uprava zelo pomembna za državo, ki si želi postati članica EU;

J.  ker sta v albanski družbi korupcija in nekaznovanost za kazniva dejanja še vedno zelo razširjena; ker so državne institucije, ki se borijo proti korupciji, še vedno izpostavljene političnemu pritisku in vplivu; ker je korupcija v pravosodju in organih kazenskega pregona še vedno huda težava;

K.  ker je napredek vsake države na poti k članstvu EU odvisen od njenih prizadevanj za izpolnitev københavnskih meril in pogojev iz stabilizacijsko-pridružitvenega procesa;

L.  ker mora politika širitve ostati verodostojna in temeljiti na objektivnih merilih, ki jih je treba doseči; ker Albanija lahko doseže status kandidatke, saj je izpolnila merila, ki so potrebna za ta korak;

Splošne ugotovitve

1.  pozdravlja in podpira analizo ter priporočila poročila o napredku Albanije za leto 2013 in poziva Svet, naj ta napredek prizna tako, da Albaniji brez nepotrebnega odlašanja dodeli status kandidatke; poziva albanske oblasti in vse politične sile, naj utrdijo dosedanje dosežke;

2.  čestita vsem političnim silam, ker so bile nedavne parlamentarne volitve na splošno izvedene pravilno in je prenos oblasti potekal nemoteno; priporoča nadaljnje povečanje zaupanja javnosti v volilni postopek med drugim s povečanjem medinstitucionalne neodvisnosti osrednje volilne komisije in strokovnosti volilnih uradnikov; meni, da je za napredek političnih procesov ključnega pomena, da se ohranita pristen politični dialog in sodelovanje med vsemi strankami ter da se sklepajo kompromisi;

3.  poudarja, da bi se morali vse politične stranke in akterji v Albaniji, vključno z mediji in civilno družbo, zavzemati za izboljšanje političnega ozračja v državi, da bi omogočili dialog in vzajemno razumevanje; zato poziva k resnični zavezi vseh političnih strank, nevladnih organizacij, sindikatov in drugih zainteresiranih strani;

4.  poudarja dejstvo, da bi morale priprave za vključitev v EU uživati široko politično in javno podporo; spodbuja vlado, naj si dosledno prizadeva za reforme, ki so potrebne za vključitev v EU, in naj vanje vključi vse politične sile in civilno družbo; meni, da mora v zvezi s tem opozicija prav tako imeti pomembno vlogo in ugotavlja, da je doslej ravnala politično odgovorno; meni, da je pomembno, da albanska civilna družba, mediji in državljani od voditeljev zahtevajo odgovornost za doseganje konkretnih rezultatov v politiki, zlasti kar zadeva proces vključevanja v EU;

5.  poziva albansko vlado, naj poveča zmogljivost uprave tako, da še naprej izvaja reforme javne uprave in spodbuja depolarizacijo ter poznavanje prava EU in postopkov odločanja v Uniji;

6.  ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega napredka pri načrtu reform in izraža zaupanje v potencial, zmogljivost in predanost Albanije, da bo napredovala na poti k Evropski uniji, pod pogojem, da bodo politične sile še naprej konstruktivno sodelovale; čestita za sprejetje ključnih zakonodajnih reform, kot so pregled in sprememba parlamentarnega poslovnika, sprejetje zakona o javnih uslužbencih in spremembe zakona o vrhovnem sodišču; spodbuja Albanijo, naj izkaže uspeh pri učinkovitem izvajanju teh reform;

7.  ugotavlja, da še ostajajo pomanjkljivosti pri izvrševanju zakonodaje, in poudarja, da je treba pospešiti izvajanje načrta reform ter pri tem izkazati uspeh; poziva vladajočo večino ter opozicijo, naj nadaljujeta z medstrankarskim sodelovanjem pri sprejemanju in izvajanju ključnih reform;

8.  poziva Albanijo, naj hitro in učinkovito prične izvajati zakon o javnih uslužbencih, v doglednem času sprejme zakon o splošnem upravnem postopku in izboljša zakon o organizaciji in delovanju javne uprave; poudarja potrebo po okrepljenem oddelku za javno upravo in popolnoma delujočem informacijskem sistemu za upravljanje človeških virov;

9.  izraža zadovoljstvo nad dejstvom, da sta evropska integracija in modernizacija države ključni prednostni nalogi tudi nove vlade; poziva Albanijo, naj še naprej dosega rezultate v skladu s ključnimi prednostnimi nalogami na podlagi mnenja Komisije iz leta 2010, zlasti glede spoštovanja pravne države, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, med drugim tudi s stalnim doseganjem dobrih rezultatov pri izvrševanju in sprejemanju manjkajoče zakonodaje; poziva Albanijo, naj izboljša sodelovanje med ministrstvom za evropsko povezovanje in resornimi ministrstvi, da bi se povečal pomen evropskega načrta reform;

Politična merila

10.  poziva vlado in parlament, naj si še naprej prizadevata za povečanje neodvisnosti, odgovornosti, nepristranskosti in učinkovitosti sodstva, vključno z vrhovnim sodnim svetom in neodvisnim generalnim državnim tožilcem, ki bi bil imenovan na podlagi preglednih, nepristranskih in na zaslugah temelječih meril; poziva oblasti, naj izboljšajo dostop do sodnega varstva za vse, ki to potrebujejo, med drugim tudi z dejavnostmi državne komisije za pravno pomoč za večjo ozaveščenost in ustanovitvijo načrtovanih lokalnih pisarn za pravno pomoč; poziva oblasti, naj okrepijo neodvisnost, učinkovitost in uspešnosti struktur za človekove pravice, kot sta varuh človekovih pravic in komisar za zaščito pred diskriminacijo;

11.  poudarja, da bi moral biti albanski sodni sistem povsem neodvisen ter bolj predvidljiv, učinkovit in pravičen, da bodo državljani in poslovna skupnost zaupali sodstvu; zato oblasti poziva, naj zagotovijo depolitizacijo sodstva z vzpostavitvijo na zaslugah temelječega in preglednega postopka za imenovanje sodnikov in tožilcev, pa tudi naj izkažejo, da so bili izpeljani uspešni disciplinski postopki, ter naj zagotovijo sojenje v razumnem roku, poenotenje sodne prakse, objavo in lahek dostop do vseh sodnih odločb takoj, ko se sprejmejo, ter naključno dodeljevanje zadev na vseh sodiščih;

12.  poudarja, da je treba vzpostaviti na dosežkih temelječo in strokovno javno upravo, ki bo delovala pregledno in bo zmožna sprejeti in izvajati zakone; poziva k sprejetju potrebne sekundarne zakonodaje, da bi se zagotovilo ustrezno izvrševanje zakona o javnih uslužbencih, in novega zakona o splošnem upravnem postopku; poudarja potrebo po okrepljenem oddelku za javno upravo in popolnoma delujočem informacijskem sistemu za upravljanje človeških virov; poudarja dejstvo, da je si je potrebno dodatno prizadevati za depolitizacijo javne uprave, boj proti korupciji ter spoštovanje načela zaslužnosti pri imenovanjih, napredovanjih in razrešitvah ter za povečanje učinkovitosti in finančne trajnosti javne uprave;

13.  pozdravlja namen vlade, da od začeta do konca izpelje veliko upravno in teritorialno reformo pred lokalnimi volitvami leta 2015; vendar poudarja, da se je treba ustrezno posvetovati z vsemi lokalnimi zainteresiranimi stranmi in da je treba zagotoviti skladnost reforme z določbami evropske listine o lokalni samoupravi, tudi tistimi, ki zadevajo varstvo skupnosti in ki zagotavljajo politično, upravno in finančno neodvisnost lokalnih oblasti;

14.  poudarja, da je treba dodatno okrepiti politično zavezanost boju proti korupciji na vseh ravneh in povečati institucionalne zmogljivosti ter izboljšati institucionalno usklajevanje; poziva k večjemu prizadevanju za izkoreninjenje korupcije v lokalni upravi; je seznanjen z rezultati pri sprejemanju strateških dokumentov na področju boja proti korupciji; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila izpolnjena vsa priporočila tretjega kroga ocenjevanja skupine GRECO, da je bil imenovan nacionalni koordinator za boj proti korupciji ter da namerava vlada imenovati varuha v vsakem ministrstvu; vztraja, da je treba dosledno izvrševati veljavno protikorupcijsko zakonodajo;

15.  poziva vlado, naj izdela jasen mandat in akcijski načrt/strategijo za nacionalnega koordinatorja za boj proti korupciji ter naj začne sestavljati novo nacionalno strategijo za boj proti korupciji, vključno z jasnimi pokazatelji uspešnosti in mehanizmi za spremljanje in nadzor; poleg tega poziva pristojne oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za notranji nadzor in preprečevanje korupcije in povečajo zmogljivosti mehanizmov za notranji nadzor, naj zagotovijo dovolj sredstev skupnim preiskovalnim enotam, spremljajo izvajanje protikorupcijskih strategij in še naprej dosegajo dobre rezultate glede preiskovanja, pregona in obsodb, vključno s primeri korupcije na visoki ravni; poziva albanske oblasti, naj odpravijo izpostavljenost institucij za boj proti korupciji političnim napadom;

16.  ponovno poudarja, da je treba odločno izvesti reforme na področju boja proti organizirani kriminaliteti in pri tem uvesti regionalno sodelovanje, pa tudi uspešno opraviti preiskave ter preganjati in obsoditi storilce na vseh ravneh, zlasti na področjih proizvodnje prepovedanih drog in trgovine z njimi, trgovine z ljudmi, vključno z mladoletniki, ter nezakonitih iger na srečo; poziva vlado, naj si prizadeva za uspešne finančne preiskave, ki bi se osredotočale na primere nepojasnjenega bogastva ter povezavo med takim bogastvom in kriminalno dejavnostjo ter organizirano kriminaliteto; ponovno poudarja, da je treba dodatno okrepiti sodelovanje med organi kazenskega preiskovanja in pregona;

17.  čestita varuhu človekovih pravic za delo pri spodbujanju spoštovanja človekovih pravic, odprtost do ranljivih skupin in sodelovanje z organizacijami civilne družbe; obžaluje dejstvo, da se o letnem in posebnih poročilih varuha človekovih pravic v parlamentu ni razpravljalo ter zato ne morejo biti objavljena in niso javno priznana; poziva vlado in parlament, naj izboljšata sodelovanje z uradom varuha človekovih pravic; obžaluje dejstvo, da vlada doslej varuha človekovih pravic ni redno obveščala ali se z njim pravočasno posvetovala o pomembnih zakonodajnih predlogih; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so proračunska sredstva, namenjena uradu varuha človekovih pravic, še naprej nezadostna in so se še dodatno znižala; poudarja dejstvo, da ta institucija za nadaljevanje svojega dela potrebuje dodatno finančno in politično podporo parlamenta in vlade; poziva k širši kampanji ozaveščanja javnosti, s katero bi se poudarila vloga in pomen te institucije;

18.  poziva parlament, vlado in druge ustrezne državne institucije, naj ohranijo in spodbujajo celovitost ključnih institucij, kot so državna policija, visoki sodni svet, visoki inšpektorat za prijavo in revizijo premoženja, urad za avdiovizualne medije in nacionalni statistični inštitut;

19.  je zaskrbljen zaradi dejstva, da je v Albaniji še vedno prisotno krvno maščevanje, ki spodbuja umore in nasilje, pa tudi številne otroke prisili, da za nedoločen čas ostanejo doma, in ima torej daljnosežne družbene posledice, ki vplivajo na tisoče ljudi; ugotavlja, da se število umorov zaradi krvnega maščevanja povečuje; poziva albanske oblasti, naj se odzovejo na zahtevo Organizacije združenih narodov in priporočila varuha človekovih pravic in naj oblikujejo zanesljivo zbirko podatkov, aktivirajo usklajevalni svet za boj proti krvnemu maščevanju, ki je bil ustanovljen leta 2005, in vzpostavijo akcijski načrt za boj proti krvnemu maščevanju;

20.  ceni napredek pri dialogu med civilno družbo in vlado in poudarja, da je treba utrditi njegove dosežke ter ga poglobiti in razširiti, kar zadeva demokracijo, človekove pravice in državljanske svoboščine ter oblikovanje zakonodajnega okvira za nove reforme; poudarja ključno vlogo civilne družbe pri regionalnem sodelovanju o socialnih in političnih vidikih; poziva vlado, naj olajša vključitev subjektov civilne družbe v proces oblikovanja politike;

21.  pozdravlja dejstvo, da se pravice manjšin v splošnem spoštujejo in da je verska svoboda razširjena; pristojne organe poziva, naj si še bolj prizadevajo za razmere, ki bi spodbujale vključevanje in strpnost do vseh manjšin v državi; je zaskrbljen zaradi dejstva, da so skupine, kot so Romi, invalidi in pripadniki skupnosti LGBTI še vedno žrtve diskriminacije, tudi s strani nekaterih državnih organov; poudarja, da je treba zaščitit vse manjšine; poziva vlado, naj zagotovi, da se vse ustrezne zakonske določbe v celoti izvajajo in spodbuja oblasti, naj si še dodatno prizadevajo za večjo ozaveščenost v zvezi z vsemi oblikami diskriminacije; ugotavlja, da je pomembno povečati ozaveščenost javnosti o pravnih instrumentih, ki jih imajo državljani na voljo, če se želijo pritožiti zoper kakršno koli obliko diskriminacije;

22.  poziva k dodatnemu ukrepanju za zagotovitev pravic romske manjšine, ki se še vedno pogosto sooča s diskriminacijo; v zvezi s tem poziva k pospešenemu izvrševanju akcijskega načrta za večje vključevanje Romov v povezavi z desetljetjem vključevanja Romov, dodelitvi zadostnih in ustreznih finančnih virov in k pregledu in morebitni spremembi zakonodaje; poudarja dejstvo, da sta ključ do rešitve težav Romov v Albaniji vpis v registre in dostop do bivališč ter izobrazbe; nujno poziva vlado, naj sprejme odločne ukrepe za zagotovitev ustreznih razmer;

23.  poziva k ustreznemu pregledu in izvrševanju zakonodaje, spodbujanju ozaveščanja, izobraževanja in drugih dejavnosti, katerih namen je boj proti diskriminaciji oseb LGBTI, vključno s sankcijami za sovražni govor, ter k uspešnemu izvajanju ukrepov na tem področju;

24.  poudarja izjemen pomen strokovnih, neodvisnih ter raznolikih javnih in zasebnih medijev, saj gre pri tem za steber demokracije; poudarja pomen dostopa do interneta, ki je med najnižjimi v tej regiji, in digitalne svobode;

25.  pozdravlja izboljšanje zakonodajnega okvira za avdiovizualne medije s sprejetjem zakona o avdiovizualnih medijih; ugotavlja, da je medijsko okolje pluralno in raznoliko; je še vedno zaskrbljen zaradi vpliva in poseganja politike v medije in zaradi samocenzure, zlasti v javnih medijih; poudarja, da si je treba dodatno prizadevati, da se zagotovi popolna neodvisnost regulativnega organa za medije in javne radiotelevizije; poziva k ukrepom za zaščito novinarjev in njihovega raziskovalnega dela; poudarja, da je treba zagotoviti in spodbujati pluralnost medijev, da bi se povečala svoboda izražanja in zagotovila preglednost lastništva in financiranja medijev; poudarja, da je treba imeti dolgoročno strategijo razvoja javnih medijev in novega medijskega sistema;

26.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je nova vlada sklenila povečati število žensk na visokih vladnih mestih in upa, da bo to imelo pozitiven učinek za družbo na splošno; poziva k ničelni toleranci nasilja nad ženskami in k odpravi predsodkom na podlagi spola v zakonodaji in njenem izvrševanju;

27.  poziva vlado, naj si bolj prizadeva za zagotavljanje izvrševanja zakonov in izvajanje politike o pravicah žensk in enakosti spolov, s posebnim poudarkom za zaščiti žensk pred vsemi oblikami nasilja in njihovem enakopravnem sodelovanju v javnem in političnem življenju; spodbuja nadaljnje prizadevanje z vključitev načela enakosti spolov na centralni in lokalni ravni;

28.  poudarja, da je treba izboljšati pravice in kakovost življenja ljudi, ki so odvisni od države, na primer zapornikov, sirot in duševnih bolnikov;

29.  poziva k nadaljnjim prizadevanjem za učinkovito izvajanje strategije in akcijskega načrta za premoženjske pravice, saj je to eden od temeljev gospodarskega razvoja; je seznanjen z ukrepi, ki so bili sprejeti za rešitev težave nezakonitih gradenj po vsej državi; je zaskrbljen zaradi omejenega napredka na področju registracije in vračanja premoženja; poziva vlado, naj sporoči jasen načrt in časovni okvir za izvršitev sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s premoženjskimi pravicami;

30.  poziva vlado, naj pripravi politiko o obnovljivih virih energije, se učinkoviteje spopade s problemom ravnanja z odpadki ter razvije okoljsko trajnostni turizem; pozdravlja nedavno pobudo civilne družbe v zvezi z referendumom o uvozu odpadkov; pozdravlja glasovanje parlamenta 10. oktobra 2013 o odpravi dovoljenja za uvoz odpadkov iz zakona št. 10463 z dne 22. septembra 2011;

31.  poziva k ukrepom za preprečitev povečanja neutemeljenih postopkov za azil po uveljavitvi dogovora z EU o izvzetju iz vizumske obveznosti;

Družbeno-gospodarske reforme

32.  poziva pristojne organe, naj odločno ukrepajo zaradi nepravilnega izvajanja zakonov in pobiranja davkov ter obsežne neformalne ekonomije, saj to ovira socialno kohezijo v državi in možnosti gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, naj uvede ukrepe in zakonodajo za spodbujanje zaposlovanja, zdravja in varnosti na delovnem mestu, pravic socialne varnosti, pravice do varstva pred diskriminacijo na delovnem mestu na kateri koli podlagi, enakega plačila za ženske in moške ter drugih predpisov s področja delovnega prava, zlasti za mlade in ženske;

33.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da na področju socialne politike in zaposlovanja ni napredka; pozdravlja namen nove vlade, da se bo spopadla s to težavo; se zaveda proračunskih omejitev, vendar vseeno poziva k spremembi težnje, ki je k zmanjševanju proračunskih sredstev za izvrševanje reform na področju socialne pomoči in socialnega varstva; poudarja, da je nujno treba priskrbeti socialno pomoč najbolj ranljivim skupinam med brezposelnimi; z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da ostaja otroško delo velika težava in poziva vlado, naj se odločno loti reševanja tega vprašanja;

34.  poudarja, da je Albanija ratificirala osem temeljnih konvencij o pravicah delavcev Mednarodne organizacije dela; je zaskrbljen zaradi skromnega napredka na področju delavskih pravic in sindikatov; poziva vlado, naj še dodatno okrepi delavske in sindikalne pravice; poziva vlado, naj poskrbi za spoštovanje delovnega prava v zasebnem in javnem sektorju in izboljša tristranski socialni dialog ter tako okrepi vlogo sindikatov in dobi večjo podporo pri izvajanju reformne zakonodaje; ugotavlja, da je bil dialog po koncu mandata nacionalnega sveta za delo marca 2013 prekinjen in da je dvostranski socialni dialog še vedno šibek, zlasti v zasebnem sektorju; poudarja, da sta socialni dialog in spoštovanje delavskih pravic temelja socialnega tržnega gospodarstva;

35.  poudarja, da je treba posebno pozornost posvetiti zaščiti otrokovih pravic in poziva k naložbam v učenje v zgodnjem otroštvu, zlasti za otroke iz manjšinskih ali marginaliziranih skupin, da bi preprečili izključenost, in k ciljno usmerjenim ukrepom za zagotovitev varstva otrok, prehrane in podpore družinam, da se revščina ne bi prenašala iz generacije v generacijo; poudarja, da je treba takoj izboljšati položaj mladoletnikov v sodnih postopkih v skladu s primeri najboljše evropske prakse; poudarja pomembnost zagotavljanja ustreznega financiranja sistema javnega šolstva; poziva oblasti, naj sprejmejo strategijo za pravno varstvo otrok; poudarja, da korupcija v pravosodju še naprej ovira predvsem kazenski pregon trgovine z ljudmi in prizadevanja za zaščito žrtev;

Regionalno sodelovanje

36.  pozdravlja dejstvo, da Albanija na zahodnem Balkanu deluje stabilizacijsko, zlasti v odnosih s sosednimi državami, med katerimi so države z močno albansko manjšino, in da prispeva k verskemu sožitju;

37.  pozdravlja zavračanje nacionalističnih argumentov s strani nove vlade in njen namen oblikovanja politike, v kateri Albanija ne bo imela nikakršnih težav s sosednimi državami; poudarja vodilno vlogo Albanije pri spodbujanju dobrih sosedskih odnosov na Zahodnem Balkanu; spodbuja Albanijo, naj bo njeno delovanje v regiji še naprej konstruktivno;

o
o   o

38.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Albanije.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0453.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0508.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0434.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov