Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
68η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Hνωμένων Εθνών
 Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 1 ***I
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Jacek Olgierd Kurski
 Aίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Małgorzata Handzlik
 Aίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Alexander Alvaro
 Ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών
 Το ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων
 Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***II
 Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***II
 Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) ***I
 Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 2 ***I
 Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση πόρων από εγκληματικές δραστηριότητες
 Η κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών
 Υπηρεσία τηλεδιοδίων και σύστημα τελών με αυτοκόλλητο για τα ελαφρά οχήματα ΙΧ

68η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Hνωμένων Εθνών
PDF 450kWORD 36k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 προς το Συμβούλιο σχετικά με την 68η Σύνοδο της ΓΣΗΕ (2013/2034(INI))
P7_TA(2013)0234A7-0202/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21 και 34 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο, σχετικά με την 68η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) που υπέβαλε ο Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE (B7-0083/2013),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 67η Σύνοδο της ΓΣΗΕ που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2003 με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη: η επιλογή του πολυμερισμού» (COM(2003)0526),

–  έχοντας υπόψη την 67η Σύνοδο της ΓΣΗΕ, και ειδικότερα τα ακόλουθα ψηφίσματα του εν λόγω οργάνου: «Συνθήκη για το εμπόριο όπλων»(2), «Αναθεώρηση της τετραετούς ολοκληρωμένης πολιτικής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών»(3), «Ελευθερία θρησκείας ή πίστης»(4), «Προώθηση μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης πραγμάτων»(5), «Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»(6), «Κράτος δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο»(7), και «Γυναίκες, αφοπλισμός, μη διάδοση και έλεγχος των όπλων»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της ΓΣΗΕ, της 3ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της ΓΣΗΕ, της 31ης Οκτωβρίου 2003, στο πλαίσιο του οποίου υιοθετήθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς(10),

–  έχοντας υπόψη το Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), που εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2000, με θέμα «Γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 5ης Ιουλίου 2012 με τίτλο «Η προαγωγή, η προστασία και η άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης ροής πληροφοριών στο διαδίκτυο,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Ιουνίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με την 67η Σύνοδο της ΓΣΗΕ(11),

–  έχοντας υπόψη την από 18 Απριλίου 2013 σύστασή του προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P)(12) των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα: ο ρόλος της σε πολυμερείς οργανισμούς(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(15),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της κοινής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την 67η Σύνοδο της ΓΣΗΕ, με ημερομηνία 28-29 Οκτωβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 παράγραφος 3 και το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0202/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και διασύνδεσης κρατών και κοινωνιών, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη και ευκαιρία για κοινούς κανόνες και μηχανισμούς λήψης αποφάσεων με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των αναδυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της παγκόσμιας χάραξης πολιτικών, σε συνδυασμό με την εξάπλωση των διεθνών και διεθνικών βημάτων διαλόγου, περιπλέκει ακόμα περισσότερο τις διεθνείς σχέσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται υπέρ του αποτελεσματικού πολυμερισμού με ένα ισχυρό σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον πυρήνα του, και ότι ο ΟΗΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διακυβέρνησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και σταθερή εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ πρέπει να αποτελεί τη βάση και να συμβάλλει στο έργο του ΟΗΕ και στους τρεις πυλώνες –ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη–, και ότι με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή της να συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των δράσεων της ΕΕ στο διεθνές σκηνικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν πυλώνες μιας βιώσιμης ειρήνης που διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγοντας

Η ΕΕ και η παγκόσμια διακυβέρνηση

Ειρήνη και ασφάλεια

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

Βιώσιμη ανάπτυξη

Διεθνής συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων

Γενικές εκτιμήσεις

   α) να διασφαλίσει τη διαρκή συνοχή και την προβολή της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στα Ηνωμένα Έθνη· να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί με συντονισμένο, ταχύ και ολοκληρωμένο τρόπο στο διεθνές σκηνικό και να επιτυγχάνει αποτελέσματα με συνεκτικό και έγκαιρο τρόπο· να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος της ΓΣΗΕ, της 3ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών·
   β) να προαγάγει τον αποτελεσματικό πολυμερισμό ενισχύοντας την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη βελτίωση της επιτόπιας επίτευξης αποτελεσμάτων· να επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια νέα θεσμική ισορροπία μεταξύ του αναδυόμενο ρόλου της Ομάδας χωρών G-20, των Ηνωμένων Εθνών και των οργανώσεων τους, καθώς και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·
   γ) να προβεί σε περισσότερο ενεργό συνεργασία με στρατηγικούς και άλλους διμερείς και πολυμερείς εταίρους με σκοπό την προαγωγή αποτελεσματικών λύσεων σε προβλήματα και, όταν είναι δυνατόν, να στηρίζεται στις συλλογικές προσπάθειες που προωθούν την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων·
   δ) να ενισχύσει τη συνεργασία με τους εταίρους προκειμένου να καταστεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποτελεσματικότερος και συνεκτικότερος για τον 21ο αιώνα·
   ε) να προωθήσει μια ολοκληρωμένη και συναινετική μεταρρύθμιση του ΣΑΗΕ· να παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί, ως κεντρικός και μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ, μια κοινή έδρα της ΕΕ σε ένα διευρυμένο ΣΑΗΕ· να αναλάβει την πρωτοβουλία να αναπτύξει μια κοινή θέση των κρατών μελών προς τον σκοπό αυτό· να προωθήσει περαιτέρω τη διαφάνεια και τον καλύτερο συντονισμό πολιτικών και θέσεων μεταξύ των μελών της ΕΕ που αποτελούν επίσης μέλη του ΣΑΗΕ· να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη που είναι μόνιμα μέλη του ΣΑΗΕ θα προωθούν τις απόψεις και τις θέσεις της Ένωσης ως τα μέσα που θα επιτρέπουν στην ΕΕ να δρα με συντονισμένο τρόπο στο ΣΑΗΕ·
   στ) να συνεχίσει να καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου και των εξουσιών του ΣΑΗΕ, και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των μεθόδων εργασίας της·
   ζ) να προαγάγει τη συμμετοχή των άλλων ενδιαφερόμενων μερών (εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκός κόσμος) στις εργασίες του ΣΑΗΕ με πιο θεσμοθετημένη μορφή· να ενισχύσει το σύστημα των ΗΕ διευρύνοντας και εμβαθύνοντας το απόθεμα της μη στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης·
   η) να προωθήσει την εφαρμογή της υποχρεωτικής και ανά χώρα δημοσιοποίησης των πληρωμών των διεθνικών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες ή εισηγμένες στις χρηματοπιστωτικές αγορές των εταίρων, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και εξορυκτικό τομέα·
   θ) να προωθήσει την ενσωμάτωση μιας προοπτικής οικοδόμησης ειρήνης στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και να ενισχύσει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και των ομάδων χωρών των Ηνωμένων Εθνών και των αναπτυξιακών φορέων·
   ι) να συνεργαστεί για την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των περιφερειακών οργανώσεων στις ειρηνευτικές προσπάθειες, την πρόληψη των συγκρούσεων, τη στρατιωτική και μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση των συγκρούσεων· να προαγάγει κοινές αποστολές αξιολόγησης και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της (συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης και των υποπεριφερειακών οργανώσεων, του NATO, του ΟΑΣΕ, του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιανατολικής Ασίας (ASEAN), της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, κ.ά.) με σκοπό την πρόληψη των συγκρούσεων καθώς και σε χώρες που βρίσκονται σε μετασυγκρουσιακή φάση·
   ια) να παράσχει στα Ηνωμένα Έθνη, κατόπιν αιτήματος, στήριξη από τις μάχιμες ομάδες της ΕΕ στο πλαίσιο των αποστολών διατήρησης της ειρήνης και να εξασφαλίσει την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά τη συμμετοχή σε αποστολές που έχουν εγκριθεί από το ΣΑΗΕ ή τη ΓΣΗΕ·
   ιβ) α εξασφαλίσει ότι οι εντολές των ειρηνευτικών αποστολών αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παρέχεται στήριξη σε εκλογικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών παρατηρητών σε εκλογές·
   ιγ) να καταβάλει προσπάθειες ώστε η Ευθύνη Προστασίας (R2P) να καθιερωθεί ως νέος κανόνας διεθνούς δικαίου, εντός του πεδίου εφαρμογής που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005·
   ιδ) να διασφαλισθεί η πλήρης συνεκτικότητα και συμμόρφωση της αρχής R2P με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόσο σε ενδεχόμενες μελλοντικές της εξελίξεις όσο και στις εφαρμογές της, προωθώντας παράλληλα την καθολικότητά της ως μέσου προληπτικής διπλωματίας και ως μοχλού της ανθρώπινης ανάπτυξης.
   ιε) να δώσει συνέχεια στις προτάσεις που υπέβαλε το Κοινοβουλίο στην σύστασή του προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή R2P του ΟΗΕ(16), και να συνεργαστεί με τους εταίρους ώστε να εξασφαλιστεί ότι η έννοια R2P εστιάζει στην πρόληψη, την προστασία και την αναδιάρθρωση μετά από συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων ανησυχητικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γενοκτονία, τις εθνοκαθάρσεις, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση ιδιωτικών ή εθνικών συμφερόντων, ή των συμφερόντων διεθνών συνασπισμών, γεωστρατηγικού ή οικονομικού χαρακτήρα, που έχουν ως απώτερο σκοπό την αλλαγή καθεστώτος· να βοηθήσει τα κράτη να αναπτύξουν σχετικές ικανότητες·
   ιστ) να αναπτύξει κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της αρχής R2P, ιδίως στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επεμβάσεων, όπως η αναλογικότητα, ο εκ των προτέρων σαφής προσδιορισμός των στόχων πολιτικής και η χρήση διεξοδικών αξιολογήσεων επιπτώσεων·
   ιζ) να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου πολιτικού παράγοντα με την ανάληψη ενεργού ρόλου στην προληπτική διπλωματία·
   ιη) να απαιτήσει από όλα τα μέρη, είτε κρατικούς είτε μη κρατικούς παράγοντες, που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε ένοπλες συγκρούσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων την υποχρέωση εξασφάλισης ανθρωπιστικού χώρου και την εγγυημένη απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια για όσους τη χρειάζονται, εστιάζοντας ειδικότερα στην προστασία του άμαχου πληθυσμού, και να υποστηρίζουν ειρηνικές και διπλωματικές λύσεις για συγκρούσεις κάθε είδους·
   ιθ) να στηρίξει τις αποφάσεις του ΣΑΗΕ 1325 (2000) και 1820 (2008) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· να δώσει έμφαση και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες· να αναγνωρίσει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην αποτροπή των συγκρούσεων, στις ειρηνευτικές αποστολές, στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ανασυγκρότηση μετά το πέρας των συγκρούσεων·
   κ) να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια, όπως η διάδοση των πυρηνικών όπλων, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία· να εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ολοκληρωμένης σύμβασης σχετικά με τη διεθνή τρομοκρατία·
   κα) να συνεργαστεί με πολυμερείς και διμερείς εταίρους για την άσκηση εντονότερης και αποτελεσματικότερης πίεσης με σκοπό να τεθεί άμεσα τέλος στις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στις βιαιοπραγίες στη Συρία· να διερευνήσει μαζί με τους εταίρους, ιδίως τις ΗΠΑ, την Τουρκία και τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, όλες τις επιλογές όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής R2P με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τον λαό της Συρίας και τον τερματισμό της αιματοχυσίας· να ασκήσει πίεση στην κυβέρνησ της Συρίας καθώς και σε όσους εμπλέκονται στην κρίση ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να επιτραπεί η ταχεία παροχή διασυνοριακής ανθρωπιστικής βοήθειας βασικών δημόσιων υπηρεσιών και η πλήρης πρόσβαση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις· να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να ανταποκριθούν στις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας σε σύριους πρόσφυγες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στην UNHCR και σε άλλες οργανώσεις να παράσχουν την απαιτούμενη βοήθεια· να διερευνήσει, μαζί με τους εταίρους, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της συριακής κρίσης στις γειτονικές χώρες·
   κβ) να στηρίξει, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑΗΕ, τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην περιοχή και από τη διεθνή κοινότητα για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση στο Μάλι, και για την προώθηση της δημοκρατικής μετάβασης με την εδραίωση των θεσμών μετάβασης, την προώθηση, μέσω της διαμεσολάβησης, εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και τη συμφιλίωση, καθώς και τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών· να στηρίξει επίσης τις πρωτοβουλίες για την εδαφική ακεραιότητα του Μάλι και την ασφάλεια του πληθυσμού της χώρας· να τονίσει τη σημασία που έχει η διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή του Σαχέλ και η πρόληψη του αρνητικού αντίκτυπου στη σταθερότητα των γειτονικών στο Μάλι χωρών· να συντονίσει προσεκτικά τις ενέργειές του με εκείνες των περιφερειακών και διεθνών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS)· να παράσχει στήριξη και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να μετάσχουν, σε μια ειρηνευτική αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να ανταποκριθεί στο καθήκον να παράσχει στρατιωτική εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις του Μάλι στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΕ EUTM Mali· να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στη διεθνή αποστολή MISMA (Mission Internationale de Soutien au Mali)·
   κγ) να επικροτήσει την από 2 Απριλίου 2013 θέσπιση από τη ΓΣΗΕ Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων (ATT) που διέπει ευρύ φάσμα όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών· να προωθήσει ενεργά την ταχεία υπογραφή και κύρωση και την αποτελεσματική και καθολική εφαρμογή της ATT από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με τη μεγαλύτερη παραγωγή όπλων· να ηγηθεί των προσπαθειών για τον καθορισμό των υψηλότερων κοινών προτύπων καθώς και σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αποδέκτριες χώρες, για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου όπλων και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη των συγκρούσεων, στη μείωση του ανθρώπινου πόνου και της διαφθοράς καθώς και στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·
   κδ) να εντείνει τις προσπάθειες για την ανάληψη πολυμερών δεσμεύσεων με σκοπό τη μείωση των πυρηνικών όπλων·
   κε) να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες με στόχο να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις του ΟΗΕ θεωρούνται οικουμενικά, αδιαχώριστα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ότι διασφαλίζεται η τήρησή τους· να αντιταχθεί σε προσπάθειες υπονόμευσης του ανθρωπιστικού δικαίου στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· να προωθεί την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ελευθεριών, και των βασικών ελευθεριών σε όλους τους τομείς των εργασιών του ΟΗΕ·
   κστ) να επιδιώξει την ενίσχυση της διαδικασίας της καθολικής περιοδικής εξέτασης εντάσσοντας συστάσεις στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών διαλόγων με τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως στο πλαίσιο διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· να διευκολύνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει σε ΜΚΟ να συμβάλλουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της καθολικής περιοδικής εξέτασης·
   κζ) να καταπολεμήσει την αδιαλλαξία, τα αρνητικά στερεότυπα, τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και την υποκίνηση της βίας· να αναγνωρίσει με βαθιά ανησυχία την αύξηση των περιστατικών βίας εναντίον μελών θρησκευτικών και άλλων κοινοτήτων σε διάφορα σημεία του κόσμου·
   κη) να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο· να καταπολεμήσει την άσκηση βίας κατά δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων· να διασφαλίσει και να προωθήσει την ελευθερία έκφρασης, εντός και εκτός διαδικτύου·
   κθ) να προαγάγει την καθολική στήριξη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση των ικανοτήτων εργασίας του ΔΠΔ με σκοπό την πάταξη της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·
   λ) να προωθήσει τη δέσμευση έναντι μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων που βασίζεται στο κράτος δικαίου, ως ουσιώδους παράγοντα για την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών και για την οικοδόμηση ανθεκτικότερων κρατών και βιώσιμης ειρήνης· να υπενθυμίσει, εν προκειμένω, ότι η υποστήριξη της δημοκρατίας και ο σεβασμός για το κράτος δικαίου είναι αλληλένδετα και ότι θα πρέπει να προωθούνται υπό την έννοια αυτή ως στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·
   λα) να ενισχύσει τη στήριξη που παρέχεται προς κράτη, κατόπιν αιτήματός τους, κατά την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο των αντίστοιχων διεθνών υποχρεώσεών τους μέσω ενισχυμένης τεχνικής βοήθειας καθώς και οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων·
   λβ) να δώσει συνέχεια στις συστάσεις της πολιτικής δήλωσης που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο υψηλού επιπέδου για το κράτος δικαίου τον Σεπτέμβριο του 2012· να στηρίξει την παγκόσμια κοινή εστίαση στο κράτος δικαίου· να στηρίξει στο έπακρο τον ρόλο που διαδραματίζει η Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για Συντονισμό και Πόρους για το Κράτος Δικαίου στον ευρύτερο συντονισμό και τη συνεκτικότητα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να αποφευχθεί ο κατακερματισμός μεταξύ των υπηρεσιών (Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, κτλ.)·
   λγ) να υπενθυμίσει ότι η διαφθορά αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει την αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά την υπογραφή της σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς· να ζητήσει από την ΥΕ/ΑΕ να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση των συστάσεων της σύμβασης, λ.χ. μέσω υποχρέωσης των κρατών μελών για δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη διαφθορά· να δημιουργήσει δίαυλους για την καταγγελία παρόμοιων παραβιάσεων, και ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των μαρτύρων και μέσα για τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·
   λδ) να συμβάλει στην ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη και σε αποφασιστικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας, και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας, δεδομένου ότι εξακολουθούν να αποτελούν βασικά ζητήματα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)·
   λε) να ενταχθεί στις στρατηγικές ανάπτυξης η αξιολόγηση και διαχείριση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, ώστε να προστατεύονται οι ζωές και τα μέσα συντήρησης των πληθυσμών·
   λστ) να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ ανακούφισης, αποκατάστασης, μείωσης του κινδύνου καταστροφών και ανάπτυξης και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών συντελεστών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της βοήθειας και να οικοδομηθεί αντοχή, η αναγκαιότητα της οποίας καταδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες διατροφικές κρίσεις στην περιοχή του Σαχέλ και στο Κέρας της Αφρικής·
   λζ) να επιδιώξει την πλήρη υλοποίηση των αποτελεσμάτων της συνόδου Ρίο+20, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ως κατευθυντήριας αρχής για την μακροπρόθεσμη παγκόσμια ανάπτυξη· να καλέσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις τους για τη διάθεση ποσοστού 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος για αναπτυξιακή βοήθεια, ανεξαρτήτως του αντίκτυπου της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ΕΕ των 27·
   λη) να συνεργαστεί για την εμπρόθεσμη έναρξη λειτουργίας του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό τον συντονισμό της τρέχουσας παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων·
   λθ) να προωθηθεί η καθολική πρόσβαση στο νερό και σε προσιτές και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες, καθώς αποτελούν βασικούς μοχλούς για την εξάλειψη της φτώχειας και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·
   μ) να καταβάλλει προσπάθειες με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης για τους ΑΣΧ μετά το 2015· να διαπραγματευτεί μια ενιαία σειρά στόχων όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα έχουν παγκόσμια εμβέλεια και θα προσανατολίζονται σε δράσεις, θα είναι μετρήσιμες, χρονικά περιορισμένες και εύκολα κοινοποιήσιμες· να θέσει στόχους που θα περιλαμβάνουν τη βιωσιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη διακυβέρνηση·
   μα) να στηρίξει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΓΣΗΕ να παρουσιάσει στην κοινωνία των πολιτών το αναπτυξιακό πρόγραμμα μετά το 2015, μέσω της διοργάνωσης ειδικής εκδήλωσης για την επίτευξη των ΑΣΧ, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την 68η Σύνοδο της ΓΣΗΕ το 2013, ως σημαντική συνιστώσα της διαδικασίας διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών καθώς η εν λόγω εκδήλωση θα μπορούσε να οδηγήσει στη χάραξη «κοινής πορείας» όσον αφορά τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη και την αναπτυξιακή διαδικασία μετά το 2015·
   μβ) να ζητήσει να συνοδεύεται το νέο πλαίσιο συνεργασίας μετά το 2015 από ένα προβλέψιμο και ρεαλιστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί·
   μγ) να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοβουλίων επί ζητημάτων παγκόσμιας κλίμακας· να ενισχύσει την παγκόσμια διακυβέρνηση και να επιτρέψει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού και των κοινοβουλίων στις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών·
   μδ) να εντείνει την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων καλώντας την ΕΥΕΔ να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση της συνόδου της γσηε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.

(1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγγραφο 9820/1/12.
(2) Ψήφισμα A/RES/67/234 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(3) Ψήφισμα A/RES/67/226 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(4) Ψήφισμα A/RES/67/179 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(5) Ψήφισμα A/RES/67/175 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(6) Ψήφισμα A/RES/67/169 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(7) Ψήφισμα A/RES/67/97 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(8) Ψήφισμα A/RES/67/48 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(9) Ψήφισμα A/RES/65/276 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(10) Ψήφισμα A/RES/58/4 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0240.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0229.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0055.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.


Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 1 ***I
PDF 390kWORD 38k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))
P7_TA(2013)0235A7-0141/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0042/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0141/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά

P7_TC1-COD(2012)0013


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004(3) εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να παρακολουθεί και να αναθεωρεί τα μέγιστα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα αντίστοιχα επίπεδα βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. [Τροπολογία 1]

[Τροπολογία 2]

(3)  Για να τροποποιεί ή να συμπληρώνει μη ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τα ακόλουθα:

   μεταβολές στις ισχύουσες τιμές των μέγιστων ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας και των αντίστοιχων επιπέδων βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής, όταν επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας·
   τους κανόνες που αφορούν την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ομάδα σκαφών αποκλείεται από δεδομένο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας ή επανεντάσσεται σε αυτό·
   τους κανόνες που αφορούν τη μέθοδο για τον υπολογισμό της αλιευτικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 και της προσαρμογής της μέγιστης αλιευτικής ικανότητας λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και μεταβίβασης αλιευτικής ικανότητας·
   τους κανόνες που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού της προσαρμογής της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με τη διαχείριση των ποσοστώσεων·
   τους κανόνες που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού της προσαρμογής της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας ύστερα από μεταβίβαση αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ ομάδων αλιευτικής προσπάθειας·
   μεταβολές στη σύνθεση των γεωγραφικών περιοχών και των ομάδων εργαλείων που ορίζονται στο παράρτημα I.

(4)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

[Τροπολογία 3]

(6)  Για την εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1342/2008, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη διαδικασία και τον μορφότυπο υπό τον οποίο θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι απαιτούμενες πληροφορίες με βάση τον παρόντα κανονισμό και όσον αφορά τον μορφότυπο της ειδικής άδειας αλιείας και του καταλόγου των σκαφών που κατέχουν την ειδική άδεια. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(4).

[Τροπολογία 4]

(8)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

6.  Όταν το απόθεμα γάδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει αλιευθεί με ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας το οποίο να πλησιάζει το 0,4 επί τρία συναπτά έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Όπου κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει τις δέουσες προτάσεις προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου ώστε να εξασφαλισθεί εκμετάλλευση στο επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.“. [Τροπολογία 5]

1)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α , καθορίζοντας νέες τιμές για τα επιίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2, όταν επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ή όταν η Επιτροπή, βάσει γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ και, κατά περίπτωση, άλλων επιστημονικών δεδομένων και κατόπιν πλήρους διαβούλευσης με το αρμόδιο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, διαπιστώσει ότι το ποσοστό αυτό ή το ελάχιστο και το προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας του άρθρου 6, ή τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, δεν είναι πλέον κατάλληλα ώστε ο κίνδυνος εξάντλησης του αποθέματος να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση.“. [Τροπολογία 6]

2)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως τις κατάλληλες πληροφορίες στην Επιτροπή ώστε να εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται και εξακολουθούν να πληρούνται.

"

β)  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ομάδα σκαφών αποκλείεται από δεδομένο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας ή επανεντάσσεται σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα σκάφος δεν τηρεί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση περί αποκλεισμού.

5.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία και το μορφότυπο υπό τον οποίο διαβιβάζονται σε αυτήν οι πληροφορίες του άρθρου 11 παράγραφος 3. Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

"

2α)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

7.  Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΤΟΕΑ να παραβάλλει κατ’ έτος τη μείωση της θνησιμότητας του γάδου που θα προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο γ) προς τη μείωση που θα αναμενόταν να προκύψει εξαιτίας της προσαρμογής της προσπάθειας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4. Με γνώμονα τα πορίσματα αυτά, η Επιτροπή υποβάλλει, όπου κρίνεται αναγκαίο, κατάλληλες προτάσεις για την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας που μπορεί να εφαρμοσθεί για την σχετική ομάδα εργαλείων το επόμενο έτος.“. [Τροπολογία 7]

3)  Στο άρθρο 14, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

“5.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της μέγιστης αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και σχετικά με τυχόν προσαρμογές σε αυτή οφειλόμενες σε οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και στη μεταβίβαση αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

"

4)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 14α

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α με σκοπό τον καθορισμό των κανόνων που αφορούν τη μέθοδο για τον υπολογισμό της αλιευτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 και την προσαρμογή της μέγιστης αλιευτικής ικανότητας λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και μεταβίβασης αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

2.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα ακόλουθα:

   α) τον μορφότυπο της ειδικής άδειας αλιείας που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τον κατάλογο των σκαφών που κατέχουν την εν λόγω ειδική άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4·
   β) τη διαδικασία και τον μορφότυπο διαβίβασης στην Επιτροπή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.

"

Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

5)  Στο άρθρο 16 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν προσαρμογές της αλιευτικής προσπάθειας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού για την προσαρμογή, από τα κράτη μέλη, της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με τη διαχείριση των ποσοστώσεων.

6.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία και τον μορφότυπο υπό τον οποίο διαβιβάζονται οι πληροφορίες της παραγράφου 4. Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

"

6)  Στο άρθρο 17 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

6.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν προσαρμογές της αλιευτικής προσπάθειας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού για την προσαρμογή, από τα κράτη μέλη, της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας ύστερα από μεταβίβαση αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ ομάδων αλιευτικής προσπάθειας.

8.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία και τον μορφότυπο υπό τον οποίο διαβιβάζονται οι πληροφορίες της παραγράφου 6. Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

"

7)  Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 30

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Όταν ο παρών κανονισμός προβλέπει τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Συνθήκη.

"

8)  Στο άρθρο 31, η εισαγωγική περίοδος αντικαθίσταται από την ακόλουθη :"

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

"

9)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 31α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 4, στο άρθρο 14α παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 7 και στο άρθρο 31 εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από την...(5). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 8]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 4, στο άρθρο 14α παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 7 και στο άρθρο 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία που δεν αφορά όλες τις γλώσσες]

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1, του άρθρου 11 παράγραφος 4, του άρθρου 14α παράγραφος 1, του άρθρου 16 παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 7 ή του άρθρου 31 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.“. [Τροπολογία που δεν αφορά όλες τις γλώσσες]

"

10)  Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

“Άρθρο 32

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή*.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

"

* ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

11)  Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 34

Επανεξέταση

1.   Η Επιτροπή, με βάση γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ και του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, αξιολογεί την επίπτωση των μέτρων διαχείρισης στα σχετικά αποθέματα γάδου και στην αλιεία των αποθεμάτων αυτών το αργότερο κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά τρία διαδοχικά έτη εφαρμογής του. Όπου κρίνεται αναγκαίο, υποβάλλει τις δέουσες προτάσεις προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου.

2.   Η παράγραφος 1 δεν θίγει την ανάθεση εξουσίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.“. [Τροπολογία 11]

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

"

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 204.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013.
(3) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20.
(4) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(5)+ Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Jacek Olgierd Kurski
PDF 285kWORD 22k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jacek Olgierd Kurski (2013/2019(IMM))
P7_TA(2013)0236A7-0187/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jacek Olgierd Kurski, που διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2013 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, σε συνδυασμό με αίτηση με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2013 του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πρόληψης Αδικημάτων της Εθνικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, ενεργούντος κατ' εξουσιοδότηση του Αρχηγού της Αστυνομίας και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 4 Φεβρουαρίου 2013,

–  αφού άκουσε τον Jacek Olgierd Kurski, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και τα άρθρα 7, 7β(1) και 7γ, σε συνδυασμό με το άρθρο 10β, του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή ή γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0187/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jacek Olgierd Kurski, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η κοινοβουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ποινικά χωρίς προηγούμενη άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jacek Olgierd Kurski κατηγορείται ότι διέπραξε τροχαία παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 του νόμου της 20ής Μαΐου 1971 περί θεσπίσεως Κώδικα Αδικημάτων (Πολωνική Εφημερίδα Νόμων 2010, αριθ. 46, σημείο 275, όπως τροποποιήθηκε)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικαζόμενη πράξη δεν τελεί σε άμεση και προφανή συνάρτηση με τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα του Jacek Olgierd Kurski υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προδήλως, η κατηγορία ουδόλως σχετίζεται με την ιδιότητα του Jacek Olgierd Kurski ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jacek Olgierd Kurski·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Jacek Olgierd Kurski.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 195, απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure κ.α., Συλλογή 1986, σελ. 2391, απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2008, σελ. II-2849, απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente, Συλλογή 2008, σελ. I-7929, απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2010, σελ. ΙΙ-1135 και απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10 Patriciello, Συλλογή 2011, σελ. Ι-7565.


Aίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Małgorzata Handzlik
PDF 287kWORD 22k
Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Małgorzata Handzlik (2012/2238(IMM))
P7_TA(2013)0237A7-0195/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας της Małgorzata Handzlik, η οποία διαβιβάστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας στις 3 Ιουλίου 2012 σε σχέση με την έρευνα VI DS 312/10 της Περιφερειακής Εισαγγελίας της Βαρσοβίας, και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 10 Σεπτεμβρίου 2012,

–  αφού άκουσε την Małgorzata Handzlik, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  αφού άκουσε επίσης τον Giovanni Kessler, Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και τον Roger Vanhaeren, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0195/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας της βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Małgorzata Handzlik, σε σχέση με την διενέργεια έρευνας και ενδεχόμενης δίωξης για εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, δίωξη κατά των βουλευτών του Κοινοβουλίου μπορεί να ασκηθεί μόνο με την έγκριση του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πολωνικό Ποινικό Κώδικα της 6ης Ιουνίου 1997, η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά διαδικασίες σχετικά με εικαζόμενο αδίκημα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία βασίζεται σε απόπειρα παραβίασης των άρθρων 270 παράγραφος 1 και 286 παράγραφος 1 του εν λόγω κώδικα, τα οποία αφορούν αντιστοίχως απάτη και χρησιμοποίηση παραποιημένων εγγράφων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Małgorzata Handzlik κατηγορείται στην ουσία ότι αποπειράθηκε να διαπράξει απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης υποβάλλοντας παραποιημένα έγγραφα με στόχο να τύχει επιστροφής των δαπανών συμμετοχής σε κύκλο γλωσσικών μαθημάτων τα οποία στην πραγματικότητα δεν παρακολούθησε·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικαζόμενες πράξεις δεν αποτελούν γνώμες που εκφράζονται ή ψήφους που δίδονται από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες οι διάφορες αρχές χειρίστηκαν την υπόθεση κατά της Małgorzata Handzlik και συνυπολογίζοντας το μικρό ύψος του επίμαχου ποσού καθώς και την αβεβαιότητα όσον αφορά τη βασιμότητα και την προέλευση των αποδείξεων, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη διαδικασία·

Θ.  λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, μπορεί να τεκμαίρεται η ύπαρξη fumus persecutionis·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ασυλία της κ. Małgorzata Handzlik δεν θα πρέπει να αρθεί·

1.  αποφασίζει να μην άρει την ασυλία της Małgorzata Handzlik·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στην Małgorzata Handzlik.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 195, απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure κ.α., Συλλογή 1986, σελ. 2391, απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2008, σελ. II-2849, απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente, Συλλογή 2008, σελ. I-7929, απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2010, σελ. ΙΙ-1135 και απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10 Patriciello, Συλλογή 2011, σελ. Ι-7565.


Aίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Alexander Alvaro
PDF 265kWORD 20k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Alexander Alvaro (2013/2106(IMM))
P7_TA(2013)0238A7-0188/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Alexander Alvaro, η οποία διαβιβάστηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γερμανίας στις 8 Μαΐου 2013 και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 23 Μαΐου 2013, σε σχέση με υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας της Κολωνίας (Γερμανία),

–  έχοντας παράσχει στον Alexander Alvaro την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0188/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Κολωνίας (Γερμανία) έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Alvaro, βουλευτού και Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με την διενέργεια έρευνας για εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας αφορά τη διερεύνηση ενός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος στο οποίο ενεπλάκη ο Alexander Alvaro·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz), βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει για αξιόποινη πράξη χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας·

Ε.  λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να άρει τη βουλευτική ασυλία του Alexander Alvaro προκειμένου να προχωρήσει η εις βάρος του διαδικασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 46 παράγραφος 2 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz) δεν αποκλείουν την άρση της ασυλίας του Alexander Alvaro·

Ζ.  λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση μπορεί να συσταθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Alexander Alvaro·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και στον Alexander Alvaro.


Ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών
PDF 411kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών (2012/2133(INI))
P7_TA(2013)0239A7-0163/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 38 του Χάρτη το οποίο ορίζει ότι οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι «η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το οποίο δεσμεύει την ΕΕ να εργάζεται για «την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 114 παράγραφος 3 και 169 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, που ορίζει ότι «προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, η Ένωση συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματος τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 98/560/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων με σκοπό την επίτευξη συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών) (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1926/2006/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/952/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013: Ενδυνάμωση των καταναλωτών, προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική προστασία τους» και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων(7) με στόχο τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου κανόνων και αρχών για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών)(8),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330) και την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών) (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2010, προς την Επιτροπή σχετικά με την αναζωογόνησης της Ενιαίας Αγοράς, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)(14),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές» (τέταρτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές) (SEC(2010)1257),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 27ης Οκτωβρίου 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ 2010: Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (COM(2010)0603),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Κατάσταση των καταναλωτών ανά χώρα στην ενιαία αγορά - Πέμπτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (SEC(2011)0299),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2010 του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών η οποία δημοσιεύτηκε από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(16),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές» (Έκτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές) (SEC(2011)1271),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κρακοβίας του πρώτου Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2011 για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς(17) και της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά(19),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(20),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (COM(2011)0707) και τα σχετικά έγγραφα (SEC(2011)1320 και SEC(2011)1321),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(21),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2011 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ευρωπαϊκό όραμα για τους επιβάτες: Ανακοίνωση για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς» (COM(2011)0898),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2012 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «Πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής»(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2012 με τίτλο «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012)0179),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2012 με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(24),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης επικρατούν οι καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές – Έβδομη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SWD(2012)0165),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο «Κάνοντας τις αγορές λειτουργικές για τους καταναλωτές – Όγδοη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (SEC(2012)0432),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις παραμέτρους προαγωγής της γνώσης όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών από το 2012 έως το 2014 (SWD(2012)0235),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(25),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές - Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0163/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και η προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους συνιστούν θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία δεδομένου ότι η κατανάλωση αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο ως καταναλωτές στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και ότι, κατά συνέπεια, ο ρόλος των καταναλωτών πρέπει να αναγνωριστεί ως τμήμα της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της Ένωσης είναι να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης, ενίσχυσης του ρόλου και της προστασίας των καταναλωτών, καθώς και η κατάλληλη ισορροπία σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών της Ένωσης ιδίως μέσω της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και μέσω της προώθησης των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν συνιστούν μία ομοιογενή ομάδα και ότι αυτές οι συνθήκες διαφοροποίησης πρέπει να εξετάζονται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές καθώς υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τις δεξιότητές τους, τη γνώση της νομοθεσίας, την αποφασιστικότητα και τη βούλησή τους να επιζητήσουν αποζημίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διακριτική μεταχείριση και η δυνατότητα πρόσβασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τους Καταναλωτές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά και οι γνώσεις τους όσον αφορά τα δικαιώματά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άλλοι καταναλωτές που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να παρέχεται καλύτερη προστασία στους καταναλωτές στην Ένωση έναντι προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλειά τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «συνεχής και κατάλληλη πληροφόρηση» νοείται η εύκολα προσβάσιμη, διαφανής, μη παραπλανητική και συγκρίσιμη πληροφόρηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης προς όφελος των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους καταναλωτές, λόγω του τεράστιου διασυνοριακού δυναμικού του που επιτρέπει στους καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως μέσο ένταξης, είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμο για καταναλωτές με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα καθώς και για εκείνους που ζουν σε αγροτικές περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές αγορές υπονομεύει τα πλεονεκτήματα της ολοκλήρωσης της αγοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου επιβραδύνεται λόγω του ψηφιακού χάσματος που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, ιδίως στην περίπτωση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και ότι οι περισσότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί ιστοχώροι εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία ή με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες, και ότι ορισμένοι ιστότοποι δεν ενδείκνυνται για διασυνοριακούς αγοραστές και καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ) και ο κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ) θα τεθούν σύντομα σε ισχύ και θα παράσχουν χρήσιμα εργαλεία για τους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω κατάλληλοι μηχανισμοί για την ανάληψη αποτελεσματικών συλλογικών δράσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να προστατεύονται και να ενημερώνονται οι καταναλωτές στον τομέα χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ευημερία, καθώς και την ανάγκη για την πιο αντικειμενική παροχή συμβουλών στους καταναλωτές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές καθορίζει μέτρα για να τεθούν οι καταναλωτές στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της Ένωσης ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά, ιδίως των καταναλωτών σε ευάλωτη θέση λόγω της κοινωνικής ή χρηματοοικονομικής τους κατάστασης· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να αναγνωρίζονται στον απαιτούμενο βαθμό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά παρέχει στους καταναλωτές της Ένωσης πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές, προωθώντας τη βιώσιμη κατανάλωση για μια βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή φιλικών για το περιβάλλον προϊόντων και η παροχή ευνοϊκών για το περιβάλλον υπηρεσιών ενθαρρύνει την υπεύθυνη κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να μελετήσει νέες μορφές κατανάλωσης, όπως είναι η συλλογική κατανάλωση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, δεδομένου ότι οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις εξελίσσονται, τόσο σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων όσο και σε σχέση με την ασφάλεια άλλων βασικών προϊόντων κατανάλωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών σε όλους τους τομείς με την θέσπιση των απαραίτητων νομικών και οικονομικών μέτρων και να εξασφαλίζουν στήριξη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενώσεις καταναλωτών διαδραματίζουν μοναδικό ρόλο στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά και στην ανάπτυξή της·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες δεν ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα δικαιώματά τους και την αναμενόμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, και ότι η προβολή και επιβολή των αξιώσεών τους ενώπιον δικαστηρίων είναι συχνά δυσχερής· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της εφαρμογής των διαφορετικών κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει διεξοδικά τον αντίκτυπο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών αγορών στη συμπεριφορά του καταναλωτή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει τη βασική προστασία των επιβατών όλων των τρόπων μεταφοράς, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επιβολή ορισμένων εξ αυτών των δικαιωμάτων των επιβατών δεν διασφαλίζεται επαρκώς για όλους τους τρόπους μεταφοράς και σε όλες τις περιοχές της Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν ταξιδεύουν και είναι επιζήμιο για τον θεμιτό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων μεταφορών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν σαφώς τη διαφορά μεταξύ μη προαιρετικών λειτουργικών δαπανών που περιλαμβάνονται στους ναύλους και προαιρετικών στοιχείων κράτησης στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση)(26), δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η διαφάνεια των τιμών για τους καταναλωτές που αγοράζουν εισιτήρια στο διαδίκτυο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις κύριοι στόχοι που θέτει η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές είναι οι εξής: 1) η ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών, 2) η βελτίωση των γνώσεών τους, 3) η επιτάχυνση της επιβολής και η εξασφάλιση έννομης προστασίας και 4) η προσαρμογή των δικαιωμάτων και των βασικών πολιτικών στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διευκολύνουν την ομαλή και αποτελεσματική μεταφορά της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στο εθνικό δίκαιο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί έως το 2020 και να διασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μερίδιο του ενεργειακού εφοδιασμού έως το 2050 θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις που εκπονούνται πρέπει να συνάδουν με τους τέσσερις βασικούς στόχους που έχουν τεθεί·

Αύξηση της ευαισθητοποίησης, ενίσχυση των γνώσεων, ασφάλεια και δικαιώματα των καταναλωτών

1.  χαιρετίζει την ολιστική προσέγγιση του «Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τους Καταναλωτές», και ιδίως το γεγονός ότι το Θεματολόγιο καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς πολιτικής που είναι σημαντικοί για τους καταναλωτές και στέλνει, κατ' αυτόν τον τρόπο, ένα ηχηρό μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο των καταναλωτών και τη σπουδαιότητα της ασφάλειας και των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά καθώς και για την ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών· τονίζει, ωστόσο, ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης στις νομοθετικές και άλλες προτάσεις της Επιτροπής·

2.  χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να συνεργαστεί με τους οικονομικούς παράγοντες και τους ενδιάμεσους φορείς για την προώθηση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες προάγουν την ασφάλεια των καταναλωτών· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να υπάρχει αποδοχή και πραγματική υλοποίηση των πρωτοβουλιών·

3.  ζητεί να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να ασκούν τα δικαιώματά τους, εύκολα και αποτελεσματικά σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των τροφίμων, της υγείας, της ενέργειας, των οικονομικών και ψηφιακών υπηρεσιών, της ευρυζωνικής πρόσβασης, της προστασίας των δεδομένων, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις κατά την έναρξη της πανενωσιακής εκστρατείας για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών· τονίζει ότι, για την επιτυχία της εκστρατείας αυτής, είναι σημαντικό να μην συμπεριληφθούν στη διαδικασία μόνο ο δημόσιος τομέας και οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας·

5.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η προώθηση ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Στήριξης Επιχειρήσεων (European Enterprise Support Network) και ο ιστοχώρος Your Europe, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των γνώσεων των πολιτών για τον χρηματοοικονομικό τομέα, προκειμένου να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες πριν αποφασίσουν να λάβουν δάνειο· πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη νεότερη γενιά και στην εκπαίδευση της κοινωνίας σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με επικίνδυνα ή παραποιημένα προϊόντα, τα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και την παραπλανητική διαφήμιση· υποστηρίζει την άποψη ότι η εκπαίδευση (μεταξύ άλλων σε χρηματοπιστωτικά θέματα) και η ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών πρέπει να εξασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και πρέπει να αρχίζει στο σχολείο· τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται ο υπερβολικός φόρτος πληροφοριών και, ότι πρέπει αντίθετα να μειωθεί το έλλειμμα γνώσεων και να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών μέσω αξιόπιστων, σαφών, συγκρίσιμων και στοχευμένων πληροφοριών·

8.  τονίζει ότι προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, δεν θα πρέπει να αγνοείται ο ρόλος των επιχειρήσεων και η εκπαίδευση σε αυτές· πιστεύει ότι οι επαρκείς γνώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις επιχειρήσεις είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό, εστιάζοντας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

9.  υπογραμμίζει ότι, βάσει των πορισμάτων διάφορων ερευνών, οι καταναλωτές ανησυχούν σε μακροπρόθεσμη βάση για πιθανές διαφορές στην ποιότητα προϊόντων με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία, τα οποία διατίθενται στην ενιαία αγορά· πιστεύει ότι οι καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη δεν έχουν πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο ποιότητας όταν αγοράζουν προϊόντα με το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται διακρίσεις οποιεσδήποτε μορφής σε βάρος καταναλωτών·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιώδη έρευνα σχετικά με το ζήτημα αυτό που θα επέτρεπε να εκτιμηθεί εάν απαιτείται προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους καταναλωτές σχετικά με τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει επικαιροποιημένους και ενιαίους κανόνες για την περιφρούρηση της ασφάλειας και της γνησιότητας των προϊόντων· ελπίζει, σε κάθε περίπτωση, ότι η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτικών προϊόντων·

12.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση νομικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται μη ασφαλή προϊόντα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με την ένδειξη CE·

13.  ζητεί να μπορούν οι καταναλωτές να επωφελούνται από τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία με ασφαλή τρόπο και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, αμερόληπτες συμβουλές και στα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική και δίκαιη λήψη επανορθωτικών μέτρων·

14.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής προόδου, των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων καινοτομιών σε οφέλη για τους καταναλωτές, με πλήρη σεβασμό προς τη νομοθεσία για την ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων·

15.  ζητεί την επαρκή προστασία των καταναλωτών και ασφάλεια των προϊόντων στις αγορές καταναλωτικών αγαθών που παράγονται με χρήση νανοτεχνολογίας ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών·

16.  τονίζει την ανάγκη για διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και της κανονιστικής γνωμοδότησης, ιδίως στους τομείς των πολιτικών για την υγεία, το περιβάλλον και τα τρόφιμα, προκειμένου να διασφαλιστεί το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ή άλλοι καταναλωτές σε ευάλωτη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την ενέργεια και τις ΤΠΕ· τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων με στόχο την προστασία των εν λόγω καταναλωτών·

18.  τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη η υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,· και ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πλήρης πρόσβαση των καταναλωτών στις αγορές στο πλαίσιο μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς σε μια Ένωση που βασίζεται στην αλληλεγγύη· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπισθεί η κατασπατάληση τροφίμων, να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων, να προωθηθεί η ανακύκλωση και η κατανάλωση χρησιμοποιημένων αγαθών, και να βελτιωθεί περισσότερο η ενεργειακή απόδοση προϊόντων που διατίθενται στην ενιαία αγορά·

Βελτίωση της εφαρμογής, επιτάχυνση της επιβολής και εξασφάλιση έννομης προστασίας

19.  υποστηρίζει επίμονα ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί στενά τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας που στηρίζει την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει την απαιτούμενη νομική διαδικασία εναντίον των κρατών μελών που παραβιάζουν και δεν εφαρμόζουν ή δεν επιβάλλουν τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  χαιρετίζει τις περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας και την παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας επιλογής για τους καταναλωτές της Ένωσης·

21.  καλεί ειδικότερα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την έγκαιρη και συνεκτική εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και ιδίως της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών(27), της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(28) και την οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(29)· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών· δίνει έμφαση στα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά και, προς τούτο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω τη διαθεσιμότητα σαφών και εκτενών πληροφοριών για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης, καθώς και πληροφοριών για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για τους καταναλωτές·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δραστικότερες ενέργειες για να εκτιμήσει κατά πόσον οι πολίτες των κρατών μελών έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς· καλεί την Επιτροπή να συντάξει έκθεση σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης του συγκεκριμένου προβλήματος και να υποβάλει την εν λόγω έκθεση στο Κοινοβούλιο έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014·

23.  συνιστά να γίνεται καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, και θεωρεί συγκεκριμένα ότι υπάρχει περιθώριο για αποτελεσματικότερη χρήση του πινάκα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές· προτείνει, εν προκειμένω, τη διεξαγωγή εργασιών ανάλυσης και παρακολούθησης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕ), με τη μορφή χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου με σκοπό τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας για τους πολίτες όσον αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών στην ενιαία αγορά, και, εν συνεχεία, την κατάλληλη προσαρμογή τόσο του περιεχομένου και της διαμόρφωσης, όσο και των εργασιών των φορέων διάδοσης πληροφοριών στους καταναλωτές·

24.  επισημαίνει ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των ενώσεων καταναλωτών και των δημόσιων οργανισμών σε όλους τους τομείς, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, αλλά και προωθώντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ενώσεων αυτών· πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρώο ευρωπαϊκών ενώσεων το οποίο θα διευκολύνει την συγκρότηση των εν λόγω ενώσεων·

Ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων και των βασικών πολιτικών στις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές

25.  πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην αγορά ψηφιακού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και στον τρόπο προώθησης της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών στο ψηφιακό περιβάλλον και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ούτως ώστε αυτοί να γνωρίζουν με ποιόν τρόπο μπορούν να προασπίζονται τα δικαιώματά τους και να αναλαμβάνουν ενέργειες για την επίλυση διαφορών εάν αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταναλωτών στον τομέα των βραχυπρόθεσμων δανείων, διότι σε περιόδους κρίσης τα πλέον ευπαθή άτομα χρησιμοποιούν αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα χωρίς να συνειδητοποιούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους ως δανειολήπτες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν·

27.  υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη και συνεχής πληροφόρηση για τους καταναλωτές πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για την ενίσχυση της θέσης τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορά·

28.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εθνικές αρχές για τη βελτίωση της ενημέρωσης που διατίθεται στους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο καλύτερης διαχείρισης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών·

29.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η υλοποίηση διασυνοριακών ενεργειακών έργων, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς αυτό θα προαγάγει τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και θα ενισχύσει την ανεξαρτησία του ενεργειακού τομέα στα κράτη μέλη·

30.  ζητεί την ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης και την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ως κεντρικού τμήματος αυτής της διαδικασίας· θεωρεί ότι η εν λόγω αναπροσαρμογή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη μιας ισχυρής ψηφιακής ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, και τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο ανεξάρτητος χαρακτήρας τους·

31.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Θεματολογίου, επιπλέον σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, και να διενεργούν συστηματικές αξιολογήσεις του αντικτύπου του·

Ηλεκτρονικό εμπόριο

32.  υπογραμμίζει ότι η ολοένα ταχύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι καίριας σημασίας για τους καταναλωτές καθώς τους παρέχει περισσότερες επιλογές, ιδίως στους πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες ή απόκεντρες περιοχές, αλλά και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επιλογής εμπορευμάτων·

33.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της άνισης μεταχείρισης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά λόγω των υφισταμένων περιορισμών στην τηλεπώληση προϊόντων τους οποίους επιβάλλουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως·

34.  τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι καταναλωτές την ευκαιρία ή τις απαιτούμενες δεξιότητες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ότι, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές μέσω πολλαπλών διαύλων·

35.  επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι απαραίτητη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο το εγχώριο όσο και το διασυνοριακό· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας και της γνησιότητας των προϊόντων, της αποτροπής εγκληματικών ή αθέμιτων πρακτικών, και της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι έχει δοθεί από τον καταναλωτή, όπου χρειάζεται, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει η συγκατάθεση για την χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων·

36.  επισημαίνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

37.  τονίζει ότι οι καταναλωτές προσδοκούν ταχείες, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες παράδοσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ότι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών παράδοσης είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επενδυτικά προϊόντα και η οικονομική κρίση

38.  επιδοκιμάζει τα μέτρα που προβλέπει η Επιτροπή στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ανεξάρτητη παροχή συμβουλών στους καταναλωτές, ιδίως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες των αγορών θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, σαφείς και συγκρίσιμες, καθώς και προσπελάσιμες τόσο ηλεκτρονικά όσο και με άλλα μέσα· τονίζει την ανάγκη άσκησης ενδίκων μέσων σε περίπτωση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ή καταχρηστικών ρητρών· τονίζει την ανάγκη να προστατεύονται οι καταναλωτές που είναι «παγιδευμένοι» από ένα χρηματοοικονομικό προϊόν·

39.  λαμβάνει υπόψη την νέα πρόταση κανονισμού (COM(2013)0130, 13 Μαρτίου 2013) περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους· ζητεί να αποτελέσει ο κατάλογος των δικαιωμάτων των επιβατών που ισχύουν για όλους τους τρόπους μεταφοράς αντικείμενο ευρείας προβολής, σε συνοπτική μορφή και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

40.  τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε βασικό λογαριασμό πληρωμών για όλους τους καταναλωτές και να τους δοθούν σαφείς και σχετικές με τα επενδυτικά προϊόντα πληροφορίες, όπως προβλέπεται μεταξύ άλλων στην πρόταση κανονισμού για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (COM(2012)0352)· τονίζει ότι απαιτούνται αυστηροί κανόνες για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών· τονίζει ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποδυναμώνει τη θέση μεγάλου αριθμού καταναλωτών, τους καθιστά ολοένα και πιο ευάλωτους, και ότι η αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και των ποσοστών ανεργίας καθώς και η απώλεια της αγοραστικής δύναμης διευρύνουν τις ανισότητες· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτές τις νέες εξελίξεις κατά την χάραξη πολιτικών·

Συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών και οργανώσεων καταναλωτών

41.  τονίζει ότι απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών, των εθνικών και των τοπικών αρχών και των ενώσεων καταναλωτών, προκειμένου να δημιουργηθούν μηχανισμοί διαβούλευσης και να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπει το Θεματολόγιο·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να αποκτήσει το σύστημα ειδοποίησης RAPEX (Κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων καταναλωτή) μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα· τονίζει επιπλέον, ότι πρέπει να αναπτυχθεί το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών και το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος παρόμοιου με το RAPEX για τις υπηρεσίες·

Επίλυση διαφορών και έννομη προστασία

43.  υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί προσφυγής, όπως είναι η εναλλακτική ή η διαδικτυακή επίλυση διαφορών, πρέπει να είναι ταχείς, προσιτοί και αποτελεσματικοί· τονίζει ότι η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται λόγω των προβλημάτων που απορρέουν από το διασυνοριακό χαρακτήρα μιας διαφοράς, λόγω της έλλειψης πόρων ή πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα της νομικής συνδρομής· ζητεί, συνεπώς, την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 και, εάν απαιτείται, την αναθεώρησή της για την κάλυψη των ελλείψεών της·

44.  τονίζει ότι οι μηχανισμοί εναλλακτικής και διαδικτυακής επίλυσης διαφορών δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μηχανισμό συλλογικής προσφυγής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη μέτρων που θα οδηγούσαν στη δημιουργία ενός συνεκτικού για όλη την Ένωση συλλογικού μηχανισμού προσφυγής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών που θα μπορούσε να εφαρμόζεται σε διασυνοριακές υποθέσεις· τονίζει ότι η έλλειψη συντονισμού σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός της Ένωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατακερματισμό των προσπαθειών· τονίζει ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος σχετικά με τις συλλογικές προσφυγές και να αποφεύγονται πιθανές καταχρήσεις, η προσέγγιση της ΕΕ στη συλλογική προσφυγή θα έπρεπε να περιλαμβάνει μόνο συλλογική αγωγή από νομικά πρόσωπα δεόντως αναγνωρισμένα σε εθνικό επίπεδο (δημόσιες αρχές όπως οι διαμεσολαβητές ή οργανώσεις καταναλωτών)· υποστηρίζει επίμονα την ανάγκη να βασίζεται η προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα της συλλογικής προσφυγής στην αρχή της προαιρετικής συμμετοχής·

45.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των αγαθών και των υπηρεσιών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως το δομημένο περιβάλλον, οι μεταφορές και οι ΤΠΕ· προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει μια «πράξη της Ένωσης για την προσβασιμότητα» με μακρόπνοες φιλοδοξίες·

46.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα πρέπει να επιτρέπει τη χορήγηση αρκετά φιλόδοξης χρηματοδότησης για το ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 48.
(2) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(3) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 39.
(4) ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 72.
(5) ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27.
(6) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 17.
(7) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
(8) ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.
(9) ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47.
(10) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 1.
(11) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(12) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 84.
(13) ΕΕ C 50 Ε της 21.2.2012, σ. 1.
(14) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 19.
(15) ΕΕ C 390 Ε της 18.12.2012, σ. 145.
(16) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 9.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0371.
(18) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 9.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0099.
(20) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0021.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0211.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
(26) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(27) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(28) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(29) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.


Το ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων
PDF 361kWORD 29k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: δικαστική αρωγή σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων (2012/2101(INI))
P7_TA(2013)0240A7-0161/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 23ης Φεβρουαρίου 2012 της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας για τις διαφορές αυτές (COM(2012)0071),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0161/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 47 παράγραφος 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται δικαστική αρωγή, εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου περιέχει διατάξεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση των πολιτών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές στη δικαιοσύνη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική διάταξη της οδηγίας διασφαλίζει ότι η αίτηση για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής δεν μπορεί να απορριφθεί αποκλειστικά και μόνο για τον λόγο ότι μια διαφορά είναι διασυνοριακού χαρακτήρα και ότι, μολονότι κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει το δικό του σύστημα χορήγησης δικαστικής αρωγής, πρέπει να το εφαρμόζει και σε υπηκόους άλλων κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία ορίζει στη συνέχεια προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές, οι οποίες αφορούν κυρίως τους οικονομικούς πόρους, την ουσία της διαφοράς και τον διασυνοριακό χαρακτήρα της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική αρωγή πρέπει να χορηγείται μόνο σε άτομα οι οικονομικοί πόροι των οποίων δεν τους επιτρέπουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη χωρίς αυτό το μέσο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πόροι αξιολογούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο, και με βάση τα καθορισμένα κατώτατα όρια που ισχύουν σε διάφορα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κατώτατα όρια διαφέρουν σημαντικά ανά κράτος μέλος, και ότι, ενώ σε ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρείται απαραίτητη η χορήγηση δικαστικής αρωγής σε έναν πολίτη, σε ένα άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να μην κρίνεται απαραίτητη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι από το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας προκύπτει ότι το πρόβλημα αυτό έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω αποκλίσεις, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να επιτρέπεται σε ένα πολίτη να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής στο κράτος μέλος διαμονής του και επ’ αυτής να αποφαίνονται οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο οι πολίτες όσο και οι αρχές που εφαρμόζουν την οδηγία, σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε στο κράτος μέλος διαμονής τους είτε στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η απόφαση,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν υπήρχε η δυνατότητα της επιλογής αυτής, οι αρχές του κράτους μέλους θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα δικά τους κριτήρια και δεν θα χρειαζόταν να αναπέμψουν την αίτηση ή να βασιστούν στις προϋποθέσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές άλλων κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους πολίτες των οποίων το δικαίωμα σε δικαστική αρωγή έχει αναγνωριστεί από το κράτος μέλος διαμονής τους θα μπορούσε να δοθεί σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα αναγνώριζαν οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η απόφαση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της οδηγίας, η δικαστική αρωγή σε διασυνοριακές διαφορές καλύπτει επίσης τα πρόσθετα έξοδα που συνδέονται με τον διασυνοριακό χαρακτήρα των υποθέσεων, όπως τα έξοδα για υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης και τα έξοδα ταξιδίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες προς τους πολίτες σχετικά με τη δικαστική αρωγή πρέπει να παρέχονται σε μια από τις γλώσσες της Ένωσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες ενημερώνονται ορθά σε γλώσσα την οποία κατανοούν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη περιέχει παρόμοιες διατάξεις που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο, την εν λόγω Σύμβαση εφαρμόζουν, ωστόσο, μόνο 17 από τα 27 κράτη μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα υπόλοιπα κράτη μέλη πρέπει να κληθούν να υπογράψουν ή να κυρώσουν τη Σύμβαση·

Εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ

1.  συγχαίρει την Επιτροπή για την υποβολή της έκθεσής της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει ειδικά τις ευρωπαϊκές διαδικασίες στις οποίες έχει επίσης εφαρμογή και η οδηγία για τη δικαστική αρωγή, όπως η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας στην προαναφερθείσα διαδικασία κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εξεταστεί·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένα ζητήματα τα κράτη μέλη ερμηνεύουν διαφορετικά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·

4.  επισημαίνει ότι τυχόν νέα έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και το περιεχόμενο των υποθέσεων ανά χώρα, προκειμένου να είναι δυνατός ο σχηματισμός λεπτομερούς και επαρκούς εικόνας σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εν λόγω μέσου·

Ενημέρωση για το δικαίωμα παροχής δικαστικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σχετικά λίγοι πολίτες και ασκούντες νομικά επαγγέλματα είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει της οδηγίας·

6.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης όσον αφορά το δικαίωμα στη χορήγηση δικαστικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών·

7.  αναγνωρίζει το θετικό έργο που επιτελείται από την πύλη e-Justice της ΕΕ, το δικαστικό δίκτυο της ΕΕ και το e-CODEX (Επικοινωνία μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης), ειδικότερα χάρη στα έντυπα αιτήσεως δικαστικής αρωγής που προσφέρονται μέσω της πύλης της ΕΕ e-Justice, όπως προβλέπεται στην οδηγία του Συμβουλίου 2003/8/ΕΚ· ζητεί, ωστόσο, αυξημένη σαφήνεια και εύκολη πρόσβαση σ’ αυτά τα έντυπα για την αίτηση δικαστικής αρωγής και τα έντυπα για εθνική δικαστική αρωγή σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων σαφών και πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους υποβολής αίτησης για την παροχή δικαστικής αρωγής στα διάφορα κράτη μέλη σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές διαφορές·

8.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν μια αποτελεσματική εκστρατεία ενημέρωσης που θα απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό εν δυνάμει δικαιούχων και ασκούντων νομικά επαγγέλματα·

9.  πιστεύει επίσης ότι και άλλες ευρωπαϊκές διαδικασίες, όπως η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και η διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, δεν είναι επαρκώς γνωστές και ότι η ασκούμενη σήμερα πολιτική στον τομέα της ενημέρωσης δεν επιτρέπει αντιστροφή της εν λόγω κατάστασης·

10.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική αρωγή, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας· συνιστά, συνεπώς, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το ευρύ φάσμα διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών εκστρατειών και διαδραστικών πλατφορμών, όπως την πύλη e-Justice, ως αποτελεσματικούς από άποψη κόστους τρόπους επικοινωνίας με τους πολίτες·

11.  τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση διαδικασιών που έχουν ξεκινήσει, πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα προσωρινής και μόνιμης αποθήκευσης των εντύπων που είναι απαραίτητα για τη δικαστική αρωγή, πράγμα που ισχύει και για τα έντυπα στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών, όπως ειδικότερα η διαδικασία μικροδιαφορών και ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, προκειμένου να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα έντυπα αυτά είναι εξίσου διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα για αστικές υποθέσεις και στην πύλη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη· καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση·

Εξασφάλιση κατάλληλης νομικής συνδρομής

12.  θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων σχετικά με ασκούντες νομικά επαγγέλματα που διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές γνώσεις και ειδίκευση στο συγκριτικό δίκαιο που τους επιτρέπουν να αναλαμβάνουν διασυνοριακές υποθέσεις δικαστικής αρωγής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα που ορίζονται είναι ικανοί να επιληφθούν των εν λόγω υποθέσεων, ταυτόχρονα δε αναγνωρίζει τις υφιστάμενες διασυνοριακές νομικές βάσεις δεδομένων, όπως η πλατφόρμα «Find-a-Lawyer», ως υποδείγματα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό, και ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω τα εν λόγω μέσα ούτως ώστε να ενσωματωθούν σε βάσεις δεδομένων των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στην πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)·

13.  προτείνει την καθιέρωση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης που θα επιτρέπουν στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να αποκτήσουν ειδίκευση σε διασυνοριακά ζητήματα, με εστίαση στα μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης και στο συγκριτικό δίκαιο· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μέτρα κατάρτισης για τους δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες δικαστικής αρωγής·

14.  αναγνωρίζει ότι η δικαστική αρωγή και η κατάρτιση συνεπάγονται δαπάνες για τα κράτη μέλη και ότι, στη σημερινή οικονομική συγκυρία, τα κονδύλια για το σκοπό αυτό ενδέχεται να είναι περιορισμένα σε πολλά κράτη μέλη· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρέχει, όπου είναι εφικτό, χρηματοδότηση στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται διαρκής νομική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη διασυνοριακή δικαστική αρωγή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οδηγίας για τους πολίτες

15.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η απλότητα των διαδικασιών εφαρμογής, ώστε οι πολίτες να είναι πάντοτε σε θέση να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής χωρίς να χρειάζονται νομική βοήθεια· προτείνει οι πολίτες που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές να ενημερώνονται αυτομάτως για την ύπαρξη της πύλης e-Justice, ούτως ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε πληρέστερες πληροφορίες·

16.  πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιμο να ορισθεί, κατά τρόπο συμβατό με τα εθνικά συστήματα δικαστικής αρωγής, μία ενιαία αρχή αρμόδια για την παροχή διασυνοριακής δικαστικής αρωγής και μία κεντρική αρχή ανά κράτος μέλος που να μπορεί να παραλαμβάνει και να διαβιβάζει τις αιτήσεις παροχής δικαστικής αρωγής·

17.  πιστεύει ότι προκειμένου να καθορισθούν τα οικονομικά κριτήρια για τους δικαιούχους δικαστικής αρωγής, θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα του κόστους διαβίωσης στα επιμέρους κράτη μέλη καθώς και να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζονται οι εν λόγω διαφορές·

18.  προτείνει να μπορούν οι αιτούντες να επιλέξουν εάν θα υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής στο κράτος μέλος διαμονής τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η απόφαση· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση αυτή, οι αρχές κάθε κράτους μέλους θα μπορούν κατά την εξέταση της αίτησης να εφαρμόζουν τα δικά τους κριτήρια·

19.  προτείνει κάθε απόφαση των αρχών του κράτους μέλους διαμονής με την οποία χορηγείται δικαστική αρωγή που θα αποδεικνύεται από κοινό πιστοποιητικό, νσα ισχύει και στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η απόφαση·

20.  συνιστά να περιλαμβάνεται στις δαπάνες που καλύπτει η δικαστική αρωγή και το κόστος που συναρτάται με την υποχρεωτική εμφάνιση ενώπιον δικαστού ή άλλης αρχής που αξιολογεί την αίτηση·

21.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ιδιαιτέρως για πιο ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ανάγκες τους·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, με στόχο τη θέσπιση κοινών υψηλότερων προτύπων για τη διασυνοριακή δικαστική αρωγή·

Προώθηση εναλλακτικών μορφών νομικής συνδρομής

23.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πιο αποτελεσματικά συστήματα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην παροχή δικαστικής αρωγής και νομικών συμβουλών·

24.  ζητεί τη διασύνδεση των εθνικών δικαστηρίων μέσω ενός συστήματος ταχείας προειδοποίησης, ούτως ώστε όταν υποβάλλεται αίτηση για παροχή δικαστικής αρωγής σε ένα κράτος μέλος, αυτή να κοινοποιείται και στα άλλα κράτη μέλη·

25.  συνιστά επίσης μία στενότερη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματικών νομικών φορέων και οργανώσεων, όπως οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί δικηγορικοί σύλλογοι·

26.  επικροτεί τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες που έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν υποδείγματα βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες χωρίς επιβάρυνση και των υπηρεσιών δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών·

27.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη δυνατότητα παροχής προδικαστικής δικαστικής αρωγής και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για τη χρήση εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών, τα οποία συχνά αποδεικνύονται λιγότερο δαπανηρά και χρονοβόρα απ' ό,τι η δικαστική διαδικασία·

Διεθνείς πτυχές της δικαστικής αρωγής

28.  ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει ή/και κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη, να το πράξουν, δεδομένου ότι με την εν λόγω σύμβαση βελτιώνεται η πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) EE L 26 της 31.1.2003, σ. 41.


Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***II
PDF 259kWORD 20k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (06353/1/2013 – C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))
P7_TA(2013)0241A7-0185/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06353/1/2013 – C7-0142/2013),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0285),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0185/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.7.2012, P7_TA(2012)0272.


Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***II
PDF 269kWORD 23k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 της Επιτροπής (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))
P7_TA(2013)0242A7-0191/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05394/1/2013 – C7-0133/2013),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (COM(2013)0241),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0353),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0191/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, μετά από συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής για τα παρασιτοκτόνα

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε φυτοφάρμακα που περιέχουν δραστικές ουσίες, προστατευτικά ή συνεργιστικά που ταξινομούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008(3) ως μεταλλαξιογόνα κατηγορίας 1Α ή 1Β, καρκινογόνες ουσίες κατηγορίας 1Α ή 1Β, τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας 1A ή 1B, ή που θεωρείται ότι διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη, με ενδεχόμενες δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή είναι πολύ τοξικές ή έχουν κρίσιμες επιδράσεις, λ.χ. αναπτυξιακές νευροτοξικές ή ανοσοτοξικές επιδράσεις, με τελικό στόχο την αποφυγή της χρήσης τους.

(1) ΕΕ C 24, της 28.1.2012, σ. 119.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 14.6.2012, P7_TA(2012)0255.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).


Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) ***I
PDF 270kWORD 29k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
P7_TA(2013)0243A7-0009/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0348),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0191/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 10ης Απριλίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0009/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ

P7_TC1-COD(2011)0152


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2013/35/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 43 της 15.2.2012, σ. 47.


Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 2 ***I
PDF 415kWORD 42k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
P7_TA(2013)0244A7-0146/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0498),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0290/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0146/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά

P7_TC1-COD(2012)0236


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Από την επιστημονική αξιολόγηση της των αποτελεσμάτων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά(4) που διεξήγαγε η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) προέκυψε σειρά προβλημάτων από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας κατά τη διάρκεια των ετών αναφοράς και για τον υπολογισμό της αναφερθείσας χρήσης της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο του σχεδίου. Αυτό οδήγησε στην αύξηση του επιπέδου της αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με την προσπάθεια που προέβλεπε το σχέδιο, κάτι το οποίο θα πρέπει, συνεπώς, να διορθωθεί με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 1]

(3)  Η έλλειψη αναλυτικών αξιολογήσεων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές εμποδίζει την εφαρμογή των κανόνων ελέγχου της αλίευσης, με αποτέλεσμα να προκύπτει αυτόματη ετήσια μείωση ποσοστού 25 % των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων («TAC») και της αλιευτικής προσπάθειας. Αφότου εφαρμόζεται το σχέδιο, έχουν μειωθεί σημαντικά οι κατανομές αλιευτικής προσπάθειας στις αντίστοιχες περιοχές. Από την επιστημονική αξιολόγηση που διεξήγαγε η ΕΤΟΕΑ προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται περισσότερο να χρησιμοποιηθούν τιμές μέτρησης διαφορετικές από εκείνες της θνησιμότητας λόγω αλιείας για τον καθορισμό των TAC και όχι αυτόματες μειώσεις των TAC και της αλιευτικής προσπάθειας.

(3α)  Η διατήρηση της θνησιμότητας λόγω αλιείας σε ένα αποδεκτό επίπεδο, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης, θα πρέπει να συμβάλλει στην αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εκπόνηση και προαγωγή μέτρων και κινήτρων με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Θα πρέπει να χορηγείται οικονομική στήριξη για τη χρήση κατάλληλων επιλεκτικών μέτρων. [Τροπολογία 2]

(4)  Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης των σκαφών των οποίων οι δραστηριότητες δεν συμβάλλουν σημαντικά στη θνησιμότητα του γάδου. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η αλιευτική προσπάθεια η οποία συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές να διοχετευθεί εκ νέου στην αλιεία γάδου, θα πρέπει να μειωθεί η αλιευτική προσπάθεια της αναφοράς. Για να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος που προκύπτει από τη συνεχή επανάληψη του υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας αναφοράς κάθε φορά που αποφασίζεται η εξαίρεση ορισμένων δραστηριοτήτων, είναι επιθυμητό να καθιερωθούν σαφή κριτήρια για την εξαίρεση, ώστε να καθοριστούν οριστικά τα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας αναφοράς.

(5)  Για να ευνοηθεί η ανάπτυξη πιο επιλεκτικών αλιευτικών δραστηριοτήτων πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας, όπου όλα τα αλιεύματα θα προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, ενδείκνυται να εξαιρούνται από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας τα σκάφη που συμμετέχουν στις εν λόγω δοκιμές.

(6)  Οι κατανομές της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας έχουν μειωθεί σημαντικά για τα κύρια εργαλεία αλίευσης γάδου αφότου ετέθη σε ισχύ το σχέδιο. Αυτές οι μειώσεις μπορεί να έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στα τμήματα εκείνα του στόλου που χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία αλλά τα οποία αλιεύουν κυρίως είδη άλλα, εκτός του γάδου. Για την αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων θα πρέπει να εισαχθεί ένας μηχανισμός για την αναστολή της περαιτέρω προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας.

(7)  Δεδομένου ότι το κείμενο του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε κάποια γλώσσα παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες γλώσσες, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το κείμενο της εν λόγω διάταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της.

(8)  Λόγω των υψηλών επιπέδων απορρίψεων γάδου που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την μείωση και, όπου είναι εφικτό, την εξάλειψη, των απορρίψεων, μεταξύ άλλων κατανέμοντας τις αλιευτικές τους δυνατότητες σε σκάφη κατά τρόπον τέτοιο ώστε οι ποσοστώσεις να αντιστοιχούν στα αναμενόμενα αλιεύματα στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό. [Τροπολογία 3]

(9)  Οι αποκλίσεις από το σχέδιο που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 13 αποτελούν κίνδυνο για την επιτυχία του σχεδίου σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής τους. Η αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των αποκλίσεων ανέδειξε την ανάγκη να αυξηθούν οι απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και πλήρους τεκμηρίωσης που τις δικαιολογούν. Δεδομένου ότι το πλαίσιο ελέγχου της αλιείας της Ένωσης βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο εξαίρεσης θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως «πολύ υψηλού» κινδύνου.

(10)  Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής(5) αντικατέστησε σειρά άρθρων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1342/2008 που αναφέρονταν στα παραρτήματα II και III. Εφόσον δεν υπάρχουν πλέον αναφορές στα παραρτήματα II και III του στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1342/2008, τα εν λόγω παραρτήματα θα πρέπει να διαγραφούν.

(11)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 4

Υπολογισμός της αλιευτικής προσπάθειας

1.  Όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, η αλιευτική προσπάθεια ομάδας σκαφών θεωρείται το άθροισμα των γινομένων των τιμών ικανότητας σε kW για κάθε σκάφος επί τον αριθμό ημερών παρουσίας κάθε σκάφους εντός μιας περιοχής όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Μία ημέρα παρουσίας εντός της περιοχής είναι κάθε συνεχής περίοδος 24 ωρών, ή μέρος αυτής, κατά την οποία ένα σκάφος είτε είναι παρόν σε αυτή την περιοχή και απουσιάζει από λιμένα είτε, κατά περίπτωση, έχει αναπτύξει τα αλιευτικά του εργαλεία σε αυτή την περιοχή. [Τροπολογία 4]

2.  Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τις ημέρες παρουσίας σε μια ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής*.

* ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.“. [Τροπολογία 5]

1α)  Στο άρθρο 8, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 5, το Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να επιλέξει εναλλακτικό επίπεδο TAC όταν, σύμφωνα με επιστημονική γνωμοδότηση, αυτό το επίπεδο είναι περισσότερο ενδεδειγμένο για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.“. [Τροπολογία 6]

2)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Άρθρο 9

Ειδική διαδικασία καθορισμού των ΤΑC

1.  Όταν οι πληροφορίες για τον καθορισμό των TAC σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι ελλιπείς, τα επίπεδα των TAC για τα αποθέματα γάδου στο Kattegat, στα δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας ορίζονται με βάση επιστημονική γνωμοδότηση. Εντούτοις, εάν το επίπεδο που συνιστάται βάσει της επιστημονικής γνωμοδότησης είναι υψηλότερο από τα TAC του προηγούμενου έτους κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 20 %, τότε αυξάνονται κατά 20 % σε σχέση με τα TAC του προηγούμενου έτους, ή εάν το επίπεδο που συνιστάται βάσει της επιστημονικής γνωμοδότησης είναι χαμηλότερο από τα TAC του προηγούμενου έτους κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 20 %, τότε μειώνονται κατά 20 % σε σχέση με τα TAC του προηγούμενου έτους.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εφόσον σύμφωνα με τις επιστημονικές υποδείξεις αντενδείκνυται η κατευθυνόμενη αλιεία και ενδείκνυται ότι:

το Συμβούλιο αποφασίζει να μην εφαρμόσει ετήσια προσαρμογή των TAC κατά το επόμενο έτος υπό την προϋπόθεση ότι το TAC καθορίζεται μόνον για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. [Τροπολογία 7]

   i) τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ή να μειωθούν στο επίπεδο που συνιστούν η ΕΤΟΕΑ ή το ΔΣΕΘ, ή/και
   ii) τα αλιεύματα γάδου θα πρέπει να μειωθούν στο επίπεδο που συνιστούν η ΕΤΟΕΑ ή το ΔΣΕΘ,

3.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες για τον καθορισμό των TAC σύμφωνα με το άρθρο 8, τα TAC για το απόθεμα γάδου στη Βόρειο Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη ορίζονται, τηρουμένων των αναλογιών, βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ύστερα από διαβουλεύσεις με την Νορβηγία συμφωνηθεί διαφορετικό επίπεδο TAC.

"

3)  Στο άρθρο 11, διαγράφονται οι παράγραφοι 2 και 3.

4)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

Άρθρο 11α

Εξαίρεση της αλιευτικής προσπάθειας που αναπτύσσεται σε ορισμένες περιοχές, βάθη ή από ορισμένα εργαλεία

1.  Η αλιευτική προσπάθεια η οποία αναπτύσσεται από ένα σκάφος κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού είναι δυνατόν να εξαιρείται από τα κράτη μέλη για όσο συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: [Τροπολογία 9]

ή

ή

   α) το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας του εν λόγω ταξιδιού από το αντίστοιχο σκάφος αναπτύσσεται εκτός περιοχών κατανομής του γάδου, όπως αναφέρεται σύμφωνα με την παράγραφο 2·
   β) το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας του εν λόγω ταξιδιού από το αντίστοιχο σκάφος αναπτύσσεται σε βάθος που υπερβαίνει τα 300 m·
   γ) κατά τη διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού το αντίστοιχο αλιευτικό σκάφος χρησιμοποιεί έναν τύπο ελεγχόμενου εργαλείου επί του σκάφους και το εν λόγω εργαλείο απαριθμείται σύμφωνα με την παράγραφο 2· εάν το σκάφος μεταφέρει άλλα εργαλεία κατά τη διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού, αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. [Τροπολογία 10]

2.  Με βάση πληροφορίες που έχουν παράσχει τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 και σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση, το Συμβούλιο συντάσσει κατάλογο περιοχών εκτός των περιοχών της κατανομής του γάδου και κατάλογο εργαλείων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων επιτρέπουν την αλίευση γάδου σε ποσοστό λιγότερο από 1,5 % των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων κατά βάρος. Μόλις εγκριθεί εργαλείο ή περιοχή που έχει προταθεί από οποιοδήποτε κράτος μέλος, καθίσταται δυνατή η χρήση του από άλλα κράτη μέλη. [Τροπολογία 11]

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει εάν μια περιοχή ή ένα εργαλείο θα είναι στον κατάλογο των περιοχών και στον κατάλογο των εργαλείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.  H Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τη διαδικασία υπό την οποία θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι πληροφορίες της παραγράφου 3. Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32.

Άρθρο 11β

Προσαρμογή της τιμής αναφοράς για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας

1.  Η αλιευτική προσπάθεια που προβλέπει το άρθρο 11 στοιχείο α) παράγραφος 1 που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής αναφοράς του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) θα αφαιρείται από τη τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  Οι αιτήσεις για την προσαρμογή της τιμής αναφοράς που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. [Τροπολογία 12]

3.  Η προσαρμοσμένη τιμή αναφοράς θα χρησιμοποιείται για τον εκ νέου υπολογισμό του επιπέδου της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας για την αντίστοιχη ομάδα αλιευτικής προσπάθειας με εφαρμογή των ετήσιων ποσοστών προσαρμογής που εφαρμόζονται αφότου ετέθη το σχέδιο σε ισχύ.

4.  Η εξαίρεση της αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 11α μπορεί να εφαρμοστεί στη συναφή ομάδα αλιευτικής προσπάθειας μόνον εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια έχει υπολογιστεί εκ νέου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5.  H Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τη διαδικασία υπό την οποία θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι αιτήσεις της παραγράφου 2. Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32.

Άρθρο 11γ

Εξαίρεση σκαφών τα οποία συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας την αλιευτική προσπάθεια που έχει αναπτυχθεί από ένα σκάφος κατά τη συμμετοχή του σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία στο πλαίσιο της οποίας όλα τα αλιεύματα γάδου περιλαμβανομένων των απορρίψεων προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

2.  Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 για την οικεία ομάδα . H Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων προσαρμογής για τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32. [Τροπολογία 13]

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν προσαρμογή της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας που έχει γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των σκαφών που έχουν εξαιρεθεί και το ύψος της αλιευτικής προσπάθειας που εξαιρέθηκε, τόσο συγκεντρωτικά όσο και ανά σκάφος.

[Τροπολογία 14]

5.  H Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τη διαδικασία για την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Oι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32.

Άρθρο 11δ

Μέτρα όσον αφορά τις εξαιρέσεις που εγκρίθηκαν προηγουμένως [Τροπολογία 15]

Οι εξαιρέσεις από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας οι οποίες ίσχυαν ήδη πριν από τις (6) συνεχίζουν να ισχύουν εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκαν οι εν λόγω εξαιρέσεις. Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή τυχόν συναφείς πληροφορίες που της επιτρέπουν να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.“. [Τροπολογία 16]

5)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“4.  Για τις ομάδες αθροιστικής προσπάθειας στις οποίες το ποσοστό σωρευτικού αλιεύματός που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο δ) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 %, εφαρμόζονται οι ετήσιες προσαρμογές. Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια των συγκεκριμένων ομάδων υπολογίζεται ως ακολούθως:

   α) στις περιπτώσεις που ισχύουν τα άρθρο 7 ή 8, η τιμή αναφοράς προσαρμόζεται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό που ορίζεται στα άρθρα αυτά όσον αφορά τη θνησιμότητα λόγω αλιείας,
   β) στις περιπτώσεις που ισχύει το άρθρο 9 η αλιευτική προσπάθεια προσαρμόζεται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό που ισχύει για την προσαρμογή των TAC σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

"

« [Τροπολογία 17]

β)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

“6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 το Συμβούλιο μπορεί, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια έχει μειωθεί επί τέσσερα συναπτά έτη, να αποφασίσει να μην προβεί σε ετήσια προσαρμογή της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας κατά το επόμενο έτος ή τα επόμενα έτη.

"

5α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 12a

Για να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης, εφαρμόζεται βαθμιαία εξάλειψη των απορρίψεων. Τα κράτη μέλη εισάγουν επιλεκτικά εργαλεία και λοιπά μέτρα προς τον σκοπό αυτό με την οικονομική στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη του αντίστοιχου περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου καθώς και του ΔΣΕΘ ή/και της ΕΤΟΕΑ και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα υπό έγκριση μέτρα.«. [Τροπολογίες 8 και 18]

6)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

     “β) συντελεί σε σύνθεση αλιευμάτων, μεταξύ των οποίων και απορρίψεων, με ποσοστό γάδου κάτω του 5 % κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης
"

7)  Στο άρθρο 14 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

5.  Εφόσον από τα επιστημονικά δεδομένα προκύπτει ότι , για ένα συγκεκριμένο εργαλείο, απορρίπτονται σημαντικές ποσότητες γάδου καθ’ όλη την περίοδο διαχείρισης, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει άμεσα μέτρα για την μείωση των απορρίψεων γάδου. [Τροπολογία 19]

6.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εντάσσουν στα εθνικά τους προγράμματα ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009, συστήματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11α, 11β, 11γ και 13. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1224/2009, χαρακτηρίζουν τα σκάφη που αλιεύουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα ως “πολύ υψηλού κινδύνου”.

"

7α)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 3, διαγράφονται οι λέξεις «το 2009». [Τροπολογία 20]

7β)  Το άρθρο 17 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Εάν το αλίευμα ανά μονάδα προσπάθειας (CPUE ) της δότριας ομάδας εργαλείων είναι χαμηλότερο από το CPUE της λαμβάνουσας ομάδας εργαλείων, το κράτος μέλος εφαρμόζει διορθωτικό συντελεστή στην ποσότητα αλιευτικής προσπάθειας της λαμβάνουσας ομάδας εργαλείων προκειμένου να αντισταθμισθεί το υψηλότερο CPUE της ομάδας αυτής. Τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν σε αυτή την προσαρμογή όταν μπορούν να αποδείξουν πως η μεταβίβαση πραγματοποιείται με στόχο να αποφευχθεί η αλίευση γάδου ή να περιοριστούν οι απορρίψεις σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τη χρήση εργαλείων αλίευσης.«.[Τροπολογία 21]

8)  Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

“Άρθρο 32

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Η μόνιμη επιτροπή γεωργικής στατιστικής αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή*.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

* ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

"

9)  Τα παραρτήματα II και III διαγράφονται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) EE C 44 της 15.2.2013, σ. 125.
(2) ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 125.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013.
(4) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20.
(5) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(6)* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση πόρων από εγκληματικές δραστηριότητες
PDF 545kWORD 109k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (ενδιάμεση έκθεση) (2012/2117(INI))
P7_TA(2013)0245A7-0175/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της εντολής της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 184 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την παράταση της εντολής της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 67, το κεφάλαιο 4 (άρθρα 82-86) και το κεφάλαιο 5 (άρθρα 87-89) του τίτλου V του τρίτου τμήματος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα τα άρθρα 5, 6, 8, 32, 38, 41, τον τίτλο VI (άρθρα 47-50) και το άρθρο 52,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή κύκλου πολιτικού προγραμματισμού της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα, βάσει των οποίων θεσπίζεται μια πολυετής διαδικασία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πιο σοβαρών εγκληματικών απειλών με συνεκτικό τρόπο μέσω της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της ΕΕ και των τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ του 2011 και του 2013,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης σχετικά με την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη(1), την ανακοίνωση της Επιτροπής 'Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης' (COM(2010)0171) και την ανακοίνωση της Επιτροπής 'Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη' (COM(2010)0673),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012) και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών για την περίοδο 2009-2012,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 15 Νοεμβρίου 2000 (απόφαση 55/25), η οποία υπεγράφη στο Παλέρμο στις 12 Δεκεμβρίου 2000, και τα σχετικά πρωτόκολλα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC), η οποία υπεγράφη στη Μέριδα, στις 9 Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1988 (απόφαση 1988/8) και η οποία ετέθη προς υπογραφή στη Βιέννη από τις 20 Δεκεμβρίου 1988 έως τις 28 Φεβρουαρίου 1989 και, εν συνεχεία, στη Νέα Υόρκη έως τις 20 Δεκεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις ποινικού και αστικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη διαφθορά, οι οποίες υπεγράφησαν στο Στρασβούργο στις 27 Ιανουαρίου και στις 4 Νοεμβρίου 1999 αντιστοίχως, καθώς επίσης τα ψηφίσματα (98) 7 και (99) 5, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 5 Μαΐου 1998 και την 1η Μαΐου 1999 αντιστοίχως, για την ίδρυση της ομάδας κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO),

–  έχοντας υπόψη την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 για την κατάρτιση, δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, η οποία υπεγράφη στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου 1997, καθώς και τις μεταγενέστερες προσθήκες,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη νομιμοποίηση, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005, και το ψήφισμα CM/Res(2010)12 της επιτροπής υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 13ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το καταστατικό της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες (MONEYVAL),

–  έχοντας υπόψη τις 40 συστάσεις και τις 9 ειδικές συστάσεις της Ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων,

–  λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001 για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος(4), την απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5), την απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος(6), και την απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων(8), και την έκθεση της Επιτροπής (COM(2011)0176) δυνάμει του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών(9), καθώς και τις μετέπειτα τροποποιητικές πράξεις,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τις κοινές ομάδες έρευνας(10), και την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ενσωμάτωση της εν λόγω απόφασης-πλαισίου (COM(2004)0858),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/902/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος (EUCPN)(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12), και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: 'Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016' (COM(2012)0286),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το γεγονός ότι η προστασία των υπέρτατων συμφερόντων των παιδιών που εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας και μετανάστευσης πρέπει να αποτελεί πάντοτε πρωταρχικό μέλημα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(14), και την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας (COM(2012)0168),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα(15),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών(16),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών(17),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα(18) και την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης-πλαισίου (COM(2007)0328),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(19), και την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις(20),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(21),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2013)0045) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2012)0085) για την εκπόνηση οδηγίας σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2010)0517) σχετικά με τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: 'Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής' (COM(2012)0722),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με τίτλο: 'Πρώτη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ' (COM(2011)0790),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο: 'Αντιμετώπιση του εγκλήματος στην ψηφιακή μας εποχή: ίδρυση του ευρωπαϊκού κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο' (COM(2012)0140),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο: 'Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση' (COM(2012)0596),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με τίτλο: 'Μέτρηση της εγκληματικότητας στην ΕΕ: στατιστικό σχέδιο δράσης 2011-2015' (COM(2011)0713),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, επίσης και σε σχέση με τρίτες χώρες (COM(2012)0351),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο: 'Προς μια πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ: κατοχύρωση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου' (COM(2011)0573),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για τις πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO), της 6ης Ιουνίου 2011 (COM(2011)0307),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: 'Προϊόντα οργανωμένου εγκλήματος: «Το έγκλημα δεν επιβραβεύεται»' (COM(2008)0766),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον χρηματοοικονομικό τομέα (COM(2004)0262),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2007/425/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον προσδιορισμό σειράς δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας μέσω του ελέγχου του εμπορίου τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο 'Φορολογία και ανάπτυξη - Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα'(22),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(23), της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(24) και της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο: 'Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο – ο ρόλος της ΕΕ'(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το διοικητικό δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2005 όσον αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(29),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2013 για την αξιολόγηση της απειλής που συνιστά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων(30)·

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των δημόσιων ακροάσεων, των συζητήσεων επί των εγγράφων εργασίας και των ανταλλαγών απόψεων με διακεκριμένες προσωπικότητες υψηλού επιπέδου, καθώς επίσης των αποστολών που πραγματοποίησαν οι αντιπροσωπείες της ειδικής επιτροπής του για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες,

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο το οποίο είχε σταλεί στα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τον ρόλο και την εμπειρία τους στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

–  έχοντας υπόψη τις θεματικές συμβολές των βουλευτών του ΕΚ Ayala Sender, Díaz de Mera García Consuegra, McClarkin και Mitchell σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα,

–  έχοντας υπόψη τις θεματικές συμβολές των βουλευτών του ΕΚ de Jong, Gabriel, Σκυλακάκη και Weiler σχετικά με τη διαφθορά,

–  έχοντας υπόψη τις θεματικές συμβολές των βουλευτών του ΕΚ Borghezio και Tavares σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (A7-0175/2013),

Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα (CRIM) έλαβε εντολή να διερευνήσει την έκταση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βάσει των καλύτερων διαθέσιμων αξιολογήσεων απειλών και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ την πρόληψη και την αποτροπή των εν λόγω απειλών, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακές εγκληματικές οργανώσεις έχουν διευρύνει σταδιακά το πεδίο δράσης τους σε διεθνή κλίμακα, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες που προσφέρει το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η οικονομική παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες, και συνάπτοντας συμμαχίες με εγκληματικές ομάδες άλλων χωρών (όπως για παράδειγμα με τα καρτέλ ναρκωτικών της Νότιας Αμερικής και τις ρωσόφωνες εγκληματικές οργανώσεις), με στόχο να διανείμουν μεταξύ τους τις αγορές και τις ζώνες επιρροής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες εγκληματικές ομάδες διαφοροποιούν τη δράση τους και ότι ενισχύεται η διασύνδεση μεταξύ της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και της διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης εμπορίας όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος καθίσταται, προϊόντος του χρόνου, οργανική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν δημιουργεί μόνο εύφορο έδαφος για ενισχυμένες παράνομες δραστηριότητες που διαπράττουν ορισμένα άτομα, αλλά οδηγεί επίσης και σε νέες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, όπως στην απάτη και τη διαφθορά στον επαγγελματικό αθλητισμό, στην παραποίηση καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσεως, όπως είδη διατροφής και φαρμακευτικά προϊόντα, σε παράνομες συναλλαγές με φθηνό ανθρώπινο δυναμικό και στη σωματεμπορία· εκτιμώντας ότι το οργανωμένο έγκλημα, η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεισδύοντας στη νόμιμη οικονομία, έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σπάνιο για μία εγκληματική οργάνωση να μην έχει διασυνοριακή διάσταση και είναι ακριβώς αυτό που συνιστά την μεγαλύτερη αόρατη απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν ούτε για την εκθετική αύξηση του διασυνοριακού εγκλήματος αλλά ούτε και για την αδυναμία των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο εκτός των εθνικών συνόρων τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων - συν τοις άλλοις, και μέσω των νέων διεθνών δομών τους και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους - με σκοπό να υπερκεράσουν προβλήματα και διαφορές όσον αφορά τη γλώσσα, την εθνική καταγωγή και τα εμπορικά συμφέροντά τους και να ασχοληθούν με κοινές πρακτικές λαθρεμπορίου μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος και μεγιστοποιώντας τα κέρδη τους σε μία περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσεως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της SOCTA 2013 της Europol, υπάρχουν τουλάχιστον 3.600 εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις οποίες αναγνωρίζεται, μεταξύ των ευρέως διαδεδομένων χαρακτηριστικών τους, μία τάση δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ τους, η ισχυρή παρουσία στον ιστό της νόμιμης οικονομίας σε διεθνές επίπεδο, η τάση να δραστηριοποιούνται, ιδίως οι μεγαλύτερες εξ αυτών, ταυτόχρονα σε διαφορετικές εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και ότι οι οργανώσεις αυτές, σε ποσοστό 70%, έχουν σήμερα μέλη από διάφορες εθνικότητες, γεγονός που καταδεικνύει ότι το φαινόμενο αυτό έχει διακρατικό χαρακτήρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια ευνοεί την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτελώντας αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις εγκληματικές οργανώσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθεί η φτώχεια και να βελτιωθεί η πρόσβαση των ατόμων σε απασχόληση και κοινωνική προστασία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την εμπορία ανθρώπων και ανθρώπινων οργάνων, την καταναγκαστική πορνεία, τη δουλεία ανθρώπων και/ή τη δημιουργία στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας συχνά διαχειρίζονται οι διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται αναγκαίο και επείγον να διεξάγεται συνεχής παρακολούθηση του διεθνούς εμπορίου οργάνων και των διασυνδέσεών του με εγκληματικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια μορφή εγκλήματος και ένα ραγδαία εξελισσόμενο φαινόμενο που δημιουργεί ετήσια κέρδη στην περιφέρεια της τάξεως των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ και επηρεάζει όλα τα κράτη μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων υπό καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ υπολογίζεται σε 880.000 εκ των οποίων το 30% εκτιμάται ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και το 70% θύματα εκμετάλλευσης με σκοπό την καταναγκαστική εργασία και ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των θυμάτων στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταναγκαστική εργασία είναι ιδιαίτερα επικερδής για το οργανωμένο έγκλημα, οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και καταστρέφει την κοινωνία εξαιτίας της απώλειας φορολογικών εσόδων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων στρατολογούνται, μεταφέρονται ή κρατούνται δια της βίας, του εξαναγκασμού ή της απάτης με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας, της ειλωτείας, της διάπραξης εγκληματικών δραστηριοτήτων, της καταναγκαστικής οικιακής εργασίας, της υιοθεσίας ή του καταναγκαστικού γάμου ή της αφαίρεσης οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα καθίστανται αντικείμενα εκμετάλλευσης και υποδουλώνονται πλήρως στους σωματέμπορους ή σε εκείνους που τα εκμεταλλεύονται, αναγκάζονται να τους αποπληρώνουν τεράστια χρέη, συχνά στερούνται των εγγράφων ταυτότητας τους, ζουν φυλακισμένοι, απομονωμένοι και συνεχώς απειλούμενοι και, συνεπώς, διαβιούν κάτω από τον φόβο των αντίποινων, χωρίς χρήματα και με τον φόβο των τοπικών αρχών, χάνοντας κάθε ελπίδα να ξεφύγουν ή να επιστρέψουν στην κανονική ζωή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να σφραγιστούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 2000 άτομα χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο προσπαθώντας να εισέλθουν στην ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλο που το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων εξελίσσεται με μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές περιστάσεις, τα θύματα προέρχονται κυρίως από χώρες ή περιφέρειες που βιώνουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες των οποίων οι παράγοντες ευπάθειας παραμένουν αναλλοίωτοι εδώ και χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αιτίες για την εμπορία ανθρώπων περιλαμβάνονται η ακμάζουσα βιομηχανία του σεξ και η ζήτηση φθηνού εργατικού δυναμικού και προϊόντων και ο κοινός παρονομαστής όσων καθίστανται θύματα εμπορίας είναι συνήθως η υπόσχεση για μια καλύτερης ποιότητας ζωή για τους ίδιους ή/και τις οικογένειές τους·

ΙΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ανθρώπων και ανθρώπινων οργάνων, όπλων, ναρκωτικών, περιλαμβανομένων και υλικών ΧΒΡΠ και πρόδρομων ουσιών καθώς και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, άγριων ειδών και μερών αυτών, τσιγάρων και καπνού, έργων τέχνης και άλλων προϊόντων έχει ποικίλη προέλευση, τροφοδοτεί νέες εγκληματικές αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες κέρδους στις εγκληματικές οργανώσεις και συνιστά πρόκληση για την ασφάλεια των συνόρων της Ένωσης, την ενιαία αγορά και τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

ΙZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές ομάδες έχουν διευρύνει το φάσμα των διαδρομών του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και, επιπλέον, έχουν αρχίσει το λαθρεμπόριο άλλης μορφής εμπορευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο παρέχει ένα μέσο και έναν νέο τρόπο τόσο για την παροχή πρόδρομων ουσιών για την παρασκευή ναρκωτικών όσο και για τη διανομή ψυχοτρόπων ουσιών· εκτιμώντας ότι το εμπόριο πρόδρομων ουσιών όπως η εφεδρίνη και η ψευδοεφεδρίνη, δεν παρακολουθείται επαρκώς στο εσωτερικό της Ένωσης και συνιστά σοβαρό κίνδυνο·

ΙH.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος των πρόδρομων χημικών ουσιών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της προσφοράς ναρκωτικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές οργανώσεις μπορούν να εκτρέψουν από το νόμιμο εμπόριο χημικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς και να τις χρησιμοποιήσουν ως πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008, το 75% των σε παγκόσμια κλίμακα κατασχέσεων οξικού ανυδρίτη, ο οποίος είναι η βασική πρόδρομη ουσία ναρκωτικών για την παρασκευή ηρωίνης, πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ, ενώ οι ετήσιες εκθέσεις της διεθνούς επιτροπής ελέγχου ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθούν να παραπέμπουν στα μη επαρκώς αυστηρά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η ΕΕ με στόχο την πρόληψη της εκτροπής της εν λόγω πρόδρομης χημικής ουσίας για παράνομους σκοπούς·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της Ένωσης ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και ανεργίας ενώ, παράλληλα, το διασυνοριακό έγκλημα αυξάνεται σε ετήσια βάση·

ΚA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς ο αριθμός των νόμιμων θέσεων εργασίας που χάνονται στην Ένωση εξαιτίας παράνομων δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι οι εγκληματίες δεν δημοσιεύουν εκθέσεις, αλλά ότι ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια·

ΚB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο εκτιμήσεις μπορούν να διατυπωθούν για την απώλεια φορολογικών εσόδων σε βάρος των εθνικών κυβερνήσεων και της Ένωσης, είναι όμως πιθανόν ότι η συνολική απώλεια εσόδων ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και αυξάνεται συνεχώς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο τσιγάρων προκαλεί ετησίως ζημιά στο Δημόσιο ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών του παράνομου εμπορίου μικρών όπλων παγκοσμίως κυμαίνεται μεταξύ 170 και 320 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και ότι στην Ευρώπη κυκλοφορούν περισσότερα από 10 εκατομμύρια παράνομα όπλα, γεγονός που αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών καθώς και για την επιβολή του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση των αντικειμένων που προαναφέρθηκαν συνεπάγεται απώλεια δημόσιων εσόδων και ζημία στις κατασκευαστικές εταιρείες ενώ διευκολύνει τη διάδοση άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες, με τη σειρά τους, συνιστούν σοβαρή κοινωνική απειλή δεδομένου ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί εύκολα να αποβεί πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που δημιουργεί το εμπόριο άγριων ειδών και μερών αυτών εκτιμώνται από 18 έως 26 δισεκατομμύρια ετησίως και ότι η ΕΕ αντιπροσωπεύει τη σπουδαιότερη ανά τον κόσμο αγορά προορισμού των προϊόντων αυτών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση αυτών των προϊόντων συνεπάγεται απώλεια δημόσιων εσόδων, ζημίες στις κατασκευαστικές εταιρείες και έχει καταστροφικές συνέπειες στην απασχόληση, τους πολίτες και το κοινωνικό περιβάλλον·

ΚΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα διείσδυσης των εγκληματικών οργανώσεων έχει εξελιχθεί, εφόσον δραστηριοποιούνται πλέον σε τομείς όπως τα δημόσια έργα, οι μεταφορές, οι μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου, η διαχείριση αποβλήτων, η εμπορία άγριων ειδών και φυσικών πόρων, η ιδιωτική ασφάλεια, η ψυχαγωγία των ενηλίκων, καθώς και πολλοί ακόμα τομείς οι περισσότεροι εκ των οποίων υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα προσλαμβάνει όλο και περισσότερο χαρακτήρα παγκόσμιου οικονομικού παράγοντα με έντονο επιχειρηματικό προσανατολισμό που του επιτρέπει να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικά είδη παράνομων - αλλά, σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό, και νόμιμων - αγαθών και υπηρεσιών επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερο την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία προκαλώντας ετησίως στις επιχειρήσεις απώλειες ύψους 870 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

ΚZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες ή οι δραστηριότητες τύπου μαφίας οι οποίες αφορούν τον τομέα του περιβάλλοντος – στις διάφορες μορφές παράνομης διακίνησης, διάθεσης και απόρριψης αποβλήτων με τη συνεπαγόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και καταστροφή του φυσικού τοπίου και της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς – έχουν πλέον αποκτήσει διεθνή διάσταση που απαιτείται κοινή προσπάθεια από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για την ανάληψη μιας πιο αποτελεσματικής κοινής δράσης με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της λεγόμενης οικολογικής μαφίας·

ΚH.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεράστια χρηματικά ποσά που δημιουργούν τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας διοχετεύονται σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικές αγορές στην ίδια την ΕΕ, καθιστώντας τες, με τον τρόπο αυτό, συνεργούς σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες·

KΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και είναι άμεσα εμπλεκόμενες σε ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεση αξιολόγησης απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) που δημοσίευσε η Europol το 2013, υπογραμμίζεται ότι η παραποίηση βασικών αγαθών και η παράνομη διακίνηση προϊόντων αποτελούν αναδυόμενη αγορά του εγκλήματος που εντατικοποιείται λόγω της οικονομικής κρίσης, ότι η διακίνηση ναρκωτικών παραμένει η μεγαλύτερη αγορά του εγκλήματος· εκτιμώντας ότι η παράνομη διακίνηση αποβλήτων και η απάτη στον τομέα της ενέργειας αποτελούν νέες αναδυόμενες απειλές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής·

ΛA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών του οργανωμένου εγκλήματος είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν μέτρα που αποκόπτουν τη ροή των οικονομικών πόρων προς τις εγκληματικές οργανώσεις αίροντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, το τραπεζικό απόρρητο·

ΛB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκληματικές οργανώσεις μπορούν να επωφελούνται από την γκρίζα ζώνη αθέμιτης σύμπραξης με τρίτους όταν, στο πλαίσιο ορισμένων δραστηριοτήτων, συνεργάζονται με αυτουργούς εγκληματικών πράξεων που είναι ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, πολιτικοί, στελέχη τραπεζών, επαγγελματίες κ.λπ.), και οι οποίοι, παρόλο που δεν συμμετέχουν άμεσα σε εγκληματικές οργανώσεις, εντούτοις διατηρούν με αυτές αμοιβαία επικερδείς επιχειρηματικές σχέσεις·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ μεγάλο μέρος της κοινωνίας παραμένει σε μία γκρι ζώνη και αντλεί το εισόδημά της από εγκληματικές δραστηριότητες· εκτιμώντας ότι η κατάσταση αυτά αφορά κατά κύριο λόγο τους νέους·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα, εκτός από τη βία, τον εκφοβισμό και την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα μετέρχεται και τη διαφθορά· εκτιμώντας ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες δεν συνδέεται μόνο με τις συνήθεις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά επίσης και με τη διαφθορά και τα φορολογικά αδικήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να αποτελέσει αιτία διαφθοράς και απάτης· θεωρώντας ως εκ τούτου ότι, ενώ το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι φαινόμενα διακριτά μεταξύ τους, συχνά αλληλοσυνδέονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμη και οργανώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, για να καλύπτει σκοπούς διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι που διενεργούν έρευνες διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς, απάτης και οργανωμένου εγκλήματος και, για τον λόγο αυτό, βρίσκονται εκτεθειμένοι σε συγκεκριμένες απειλές οικονομικής φύσεως ή απειλές που αφορούν την ασφάλειά τους· αναφέροντας ως παράδειγμα ότι, σε διάστημα πέντε ετών, στα 27 κράτη μέλη έχουν δημοσιευτεί 233 έρευνες δημοσιογράφων που αφορούν περιπτώσεις απάτης σχετιζόμενες με κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ(31)· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να χορηγηθούν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, ιδίως από την Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς, για να υποστηριχθεί και να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική η ερευνητική δημοσιογραφία·

ΛΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διενεργούμενες από την Ευρώπη δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες, διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυσσόμενες χώρες και αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξή τους δεδομένου ότι λεηλατούν τους φυσικούς τους πόρους και περιορίζουν τα εθνικά φορολογικά έσοδά τους με αποτέλεσμα να αυξάνεται το δημόσιο χρέος τους·

ΛZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο επιτρέπει στις εγκληματικές ομάδες να δρουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερη κλίμακα και, με τον τρόπο αυτό, έχει μεταβάλει τους τρόπους δράσεως των εγκληματικών δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ιδίως οι μορφές απάτης και εκμετάλλευσης παιδιών, συνιστά μία ολοένα αυξανόμενη απειλή και ότι οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τα επιγραμμικά στοιχήματα στον αθλητισμό ως μέσο κερδοφορίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΛH.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στημένοι αγώνες είναι μια νέα μορφή εγκλήματος που αποφέρει μεγάλα έσοδα, τιμωρείται με χαμηλές ποινές και επειδή τα ποσοστά εντοπισμού του είναι μικρά, αποτελεί κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα για τους εγκληματίες·

Για την προστασία των πολιτών και της νόμιμης οικονομίας

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των πολιτών και μία νόμιμη και ανταγωνιστική οικονομία εξαρτώνται από την πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και από αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φαινόμενα που ζημιώνουν σημαντικά την κοινωνία και αποτελούν, συγκεκριμένα, απειλή για την επιβίωση των έντιμων επιχειρηματιών, για την ασφάλεια των πολιτών και των καταναλωτών, καθώς και για τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές του κράτους·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται σύγχρονες τεχνολογίες, περιβάλλοντα και ευκαιρίες που αντικατοπτρίζουν νόμιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες και στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές ομάδες διαθέτουν υψηλά επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, οργάνωση, εμπειρία και τεχνολογική εξειδίκευση, ικανότητες που συνδυάζονται με μεγάλη κινητικότητα, δυνατότητες διασύνδεσης και ευκολία μετακινήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται εύκολα το οργανωμένο έγκλημα και να είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των διαφορετικών νομικών συστημάτων και των διαφορετικών εθνικών δικαιοδοτικών αρχών·

ΜA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται περίπου στο 3,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ ενώ οι ροές του παράνομου χρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο κυμαίνονται στο 2,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το κόστος της διαφθοράς μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ήτοι στο 1% του ΑΕΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια των σημαντικών πόρων που με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται από την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, από τα δημόσια οικονομικά και από τις κοινωνικές παροχές των πολιτών·

ΜB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσοδοι από τις παράνομες δραστηριότητες και τα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι ενθαρρύνουν την κερδοσκοπία και τις χρηματοπιστωτικές 'φούσκες', οι οποίες είναι επιζήμιες για την πραγματική οικονομία·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες η διαφθορά συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία και εμπόδιο στην αποτελεσματική και δίκαιη διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι αντικίνητρο στις επενδύσεις, στρεβλώνει τη λειτουργία των εσωτερικών αγορών, εμποδίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και, τέλος, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την οικονομική ανάπτυξη μέσω της πλημμελούς κατανομής των πόρων, ιδίως σε βάρος των δημοσίων υπηρεσιών, γενικά, και των κοινωνικών υπηρεσιών ειδικότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα του γραφειοκρατικού συστήματος, σε συνδυασμό με τις πολλές και άσκοπες απαιτήσεις για προηγούμενη εξουσιοδότηση, μπορούν να αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, να εμποδίσουν τη λειτουργία των νόμιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και να προσφέρουν κίνητρα για δωροδοκία υπαλλήλων ή να δημιουργήσουν άλλες μορφές διαφθοράς·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στη νομοθεσία και την επιβολή του νόμου όσον αφορά τη δωροδοκία δημόσιων υπαλλήλων επηρεάζει αρνητικά την εσωτερική αγορά, όχι μόνο γιατί δεν εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις αλλά και γιατί τέτοιας μορφής δωροδοκίες σημειώνονται και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος μέλος δωροδοκούν δημόσιους υπαλλήλους άλλου κράτους μέλους, διαταράσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία των αγορών·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 74% των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί τη διαφθορά ως μείζον εθνικό και διακρατικό ζήτημα(32) και ότι φαινόμενα διαφθοράς εκδηλώνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και την αποτελεσματικότητα των εκλεγεισών κυβερνήσεων όσον αφορά τη διασφάλιση του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι δημιουργεί προνόμια και, κατά συνέπεια, κοινωνική ανισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσπιστία προς τους πολιτικούς ενισχύεται σε περιόδους δεινής οικονομικής κρίσης·

ΜΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς στους οποίους τα επίπεδα διαπιστωθείσας δωροδοκίας ήσσονος σημασίας είναι υψηλότερα, από άποψη ποσοστού περιπτώσεων δωροδοκίας ανά επαφή, είναι κατά μέσο όρο οι εξής: ιατρικές υπηρεσίες 6,2%, επίγειες υπηρεσίες 5%, τελωνειακές υπηρεσίες 4,8%, δικαστικές αρχές 4,2%, αστυνομία 3,8%, υπηρεσίες καταχωρίσεων και έκδοσης αδειών 3,8%, εκπαιδευτικό σύστημα 2,5%, υπηρεσίες κοινής ωφελείας 2,5%, φορολογικά έσοδα 1,9%·

ΜZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα παρατηρείται παράνομη ιδιοποίηση πόρων της τοπικής οικονομίας από εγκληματικές οργανώσεις και ότι, με τον τρόπο αυτό, αποθαρρύνεται η φυσιολογική φιλοδοξία για επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές αυτές η πρόσβαση των υγιών επιχειρήσεων σε πιστώσεις καθίσταται δυσκολότερη εξαιτίας του υψηλότερου συνεπαγόμενου κόστους και των αυστηρότερων εγγυήσεων που απαιτούν οι τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβληματικές επιχειρήσεις αναγκάζονται συχνά να καταφεύγουν σε εγκληματικές οργανώσεις για να λάβουν κεφάλαια για επενδύσεις·

ΜH.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα που εδρεύει σε συγκεκριμένη τοποθεσία επωφελείται από τα κενά που υπάρχουν στη νόμιμη οικονομία και μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα όσον αφορά την παροχή προϊόντων καθημερινής χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από τον εκβιασμό και τον εκφοβισμό, που συνιστούν απειλές για τις τοπικές κοινότητες, η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη νόμιμη οικονομία και ολόκληρη την κοινότητα όσον αφορά την ασφάλεια των επιχειρήσεων και των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η παραποίηση ή η παράνομη διαδικτυακή διακίνηση δημιουργικού υλικού, εικόνων παιδικής πορνογραφίας, φαρμακευτικών προϊόντων, νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών και πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και άλλων προϊόντων καθημερινής χρήσης, καθώς και θεμάτων που συνδέονται με συναφή δικαιώματα και άδειες, επιδεινώνουν τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια, τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική σταθερότητα και μπορούν να επιφέρουν τεράστιες καταστροφές στις επιχειρήσεις στους εν λόγω τομείς διακυβεύοντας ακόμα και την επιβίωσή τους·

MΘ.  εκτιμώντας ότι τα όλο και συχνότερα εγκλήματα που διαπράττονται στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, εκτός του ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, προξενούν τεράστιες ζημίες στις χώρες στις οποίες η παραγωγή προϊόντων διατροφής αρίστης ποιότητας αποτελεί τον δυναμικότερο τομέα της οικονομίας τους·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο δίκτυο καθώς και η παιδική πορνογραφία συνιστούν σοβαρή απειλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ιδίως εκείνο που αποσκοπεί στο κέρδος, καθώς και η παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, συνδέονται συχνά με οικονομική απάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται άνοδος του ηλεκτρονικού εγκλήματος ως παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας (CaaS) και ότι ο αριθμός των κακόβουλων λογισμικών αυξάνεται ραγδαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περαιτέρω χρηματοδότηση των οργανισμών της ΕΕ που ασχολούνται με αυτά τα θέματα·

ΝA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες λαμβάνει όλο και πιο περίπλοκες μορφές, οι οποίες δύσκολα εντοπίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το κύκλωμα των παράνομων και, ορισμένες φορές, νόμιμων στοιχημάτων, το στήσιμο αγώνων, καθώς και τις τράπεζες των χωρών στις οποίες δεν ασκείται επαρκής έλεγχος για τις μεταφορές χρημάτων ώστε να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η φοροδιαφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στήσιμο αγώνων θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία επικερδής μορφή οργανωμένου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νόμιμα τυχερά παιχνίδια, ως έκφραση επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να υποστηριχθούν επί τη βάσει των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

ΝB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των λογιστικών βιβλίων μιας εταιρείας αποτελεί συχνά καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία ψευδούς ρευστότητας, η οποία μειώνει το φορολογητέο εισόδημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δωροδοκία ή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ενώ παράλληλα στρεβλώνει τον θεμιτό ανταγωνισμό και μειώνει την ικανότητα του κράτους να επιτελεί την κοινωνική του λειτουργία·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν καιρώ λιτότητας, υπολογίζεται ότι για τα κράτη μέλη το κόστος της φορολογικής απάτης ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή δεν περιορίζονται στη μαύρη αγορά αλλά απαντάται και στην πραγματική οικονομία σε πολύ γνωστές εταιρείες·

Η ανάγκη για κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ορισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία κανονιστικού και νομικού πλαισίου με σκοπό την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στην περίπτωση διασυνοριακών εγκλημάτων, η ποικιλία των προσεγγίσεων τις οποίες υιοθετούν τα επί μέρους κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, σε συνδυασμό με τις μεταξύ τους διαφορές στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο, ενδέχεται να δημιουργήσουν νομικά κενά και αδυναμίες στα συστήματα ποινικού, αστικού ή φορολογικού δικαίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί παράδεισοι, οι χώρες που εφαρμόζουν χαλαρές τραπεζικές πολιτικές, καθώς και τα αποσχισθέντα κράτη που δεν διαθέτουν ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, έχουν καταστεί απαραίτητα μέσα του οργανωμένου εγκλήματος για τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

ΝΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές ομάδες συχνά διαρθρώνονται σε διεθνή δίκτυα και, κατά συνέπεια, αυτή η διεθνής δομή απαιτεί λύσεις σε διασυνοριακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών και διεθνών οργανισμών·

ΝZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του ευρώ πρέπει να συνιστά προτεραιότητα στην παρακολούθηση του εντεινόμενου φαινομένου ιδιοποιήσεως και καταχρήσεως ευρωπαϊκών πόρων από εγκληματικές οργανώσεις μέσα από τις επονομαζόμενες κοινοτικές απάτες και την παραχάραξη του ευρώ·

ΝH.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προγράμματα όπως το Hercule, το Fiscalis, το Customs και το Pericles τα οποία αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και στην καταπολέμηση του εγκλήματος και των παράνομων δραστηριοτήτων σε υπερεθνικό και διασυνοριακό επίπεδο·

NΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος εχθρός της ευρωζώνης είναι η διαφορά της παραγωγικότητας μεταξύ των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι, μεσο-μακροπρόθεσμα, αυτό δημιουργεί μία διαφορά υπό το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με υποτίμηση του νομίσματος και η οποία υπαγορεύει αυστηρά προγράμματα λιτότητας, μη βιώσιμα από πολιτικής σκοπιάς, που στοχεύουν σε εσωτερική υποτίμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστημική διαφθορά στον δημόσιο τομέα, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην αποτελεσματικότητα, στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στην καινοτομία, εμποδίζει τη σωστή λειτουργία της νομισματικής ένωσης·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον δημόσιο τομέα στην ΕΕ έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 20 εκατομμύρια περιπτώσεις δωροδοκίας ήσσονος σημασίας και είναι προφανές ότι το φαινόμενο αυτό επηρεάζει και φορείς της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών (και τους αντίστοιχους πολιτικούς) που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των ευρωενωσιακών κονδυλίων και άλλων οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

ΞA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό φορολογικό χάσμα στην Ευρώπη και ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε έτος η απώλεια δημοσίων εσόδων στην ΕΕ λόγω φορολογικής απάτης και φοροαποφυγής ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει ετήσιο κόστος περίπου 2000 ευρώ ανά πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΞB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, οι νομοθέτες στα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες δομές και τις νέες μορφές εγκλήματος και, ακόμη περισσότερο, αφ' ης στιγμής όλα τα κράτη μέλη υποχρεώνονται, δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Ένωσης όπου θα υπάρχει ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες πρέπει να βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιμες αξιολογήσεις απειλών και στη στενότερη δικαστική και αστυνομική συνεργασία η οποία πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει επίσης και τρίτες χώρες, σε κοινούς ορισμούς όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα - περιλαμβανομένης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της αυτονομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες - στην ποινικοποίηση όλων των μορφών διαφθοράς, στη σύγκλιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με ορισμένους μηχανισμούς διαδικαστικής σημασίας όπως ο νόμος για την παραγραφή, σε αποτελεσματικά συστήματα για τη δήμευση και ανάκτηση προϊόντων του οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς, στην ενίσχυση της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης, των πολιτικών, των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των κτηματομεσιτικών, ασφαλιστικών και άλλων επιχειρήσεων, στην εκπαίδευση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την παροχή κατάλληλων μέσων πρόληψης·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση θεωρείται θεμελιώδης αρχή επί της οποίας εδράζεται η δικαστική συνεργασία σε αστικά και ποινικά θέματα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων συνιστά προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1990, ελήφθηκαν πολλές πρωτοβουλίες, εκπονήθηκαν πολυάριθμα μέτρα και προγράμματα χρηματοδότησης, και καταρτίστηκε επίσης και σχετικό νομικό πλαίσιο· θεωρώντας εξάλλου ότι στο άρθρο 5 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζεται ρητά η απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπινων όντων·

ΞΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία των κρατών μελών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ευρωπαϊκών δικαστικών συστημάτων προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης απαιτεί τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο·

ΞZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας των κρατών μελών εξελίχθηκαν στη διάρκεια των αιώνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του εκφάνσεις και ιδιαιτερότητες και ότι, για τον λόγο αυτό, ορισμένοι βασικοί τομείς του ποινικού δικαίου πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

ΞH.  αναγνωρίζοντας την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο άτομο που είναι μάρτυρας σε δίκη και στο άτομο που συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν ασφάλεια και προστασία σε όσους επέλεξαν να στρατευθούν κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους και τη ζωή των αγαπημένων προσώπων τους·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις ελέγχονται αυστηρά, οι δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές δεν διέπονται από διαφάνεια και οι δηλώσεις συμφερόντων στα κράτη μέλη διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους·

Για ένα ομοιογενές και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο

1.  θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη κατάλληλης πολιτικής απάντησης στην παρουσία των εγκληματικών οργανώσεων και των οργανώσεων τύπου μαφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω ενός λεπτομερούς και έγκαιρου σχεδίου δράσης, το οποίο θα προβλέπει τη λήψη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που θα αποσκοπούν στη διάλυση αυτών των οργανώσεων και στον προσδιορισμό και την ανάκτηση κάθε μορφής πλουτισμού (άμεσου ή έμμεσου) που συνδέεται με αυτές·

2.  είναι πεπεισμένο ότι για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας και για την εξάλειψη φαινομένων όπως η διαφθορά και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, τα οποία, στο σύνολό τους, περιορίζουν την ελευθερία, τα δικαιώματα και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και των μελλοντικών γενεών, απαιτείται, εκτός από την ανάληψη δράσης στον τομέα της αντιμετώπισης, να γίνουν επίσης μεγάλες προσπάθειες και στον τομέα της πρόληψης·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινά δικαστικά πρότυπα και μοντέλα ολοκλήρωσης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών· την καλεί, συγκεκριμένα, λαμβάνοντας ως βάση την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και με γνώμονα την πιο εξελιγμένη νομοθεσία των κρατών μελών, να υποβάλει νομοθετική πρόταση που να θεσπίζει κοινό ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος συμπεριλαμβάνοντας και το αδίκημα της συμμετοχής σε οργάνωση τύπου μαφίας, τονίζοντας το γεγονός ότι οι εγκληματικές ομάδες αυτής της μορφής έχουν επιχειρηματική διάσταση και ασκούν δύναμη εκφοβισμού και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2(α) της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι στις προτάσεις για νέες διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και οι θέσεις του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει έναν κοινό ορισμό της διαφθοράς με στόχο την ανάπτυξη μίας συνεπούς σφαιρικής πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· συνιστά στην Επιτροπή ότι, κατά την εκπόνηση της εκθέσεώς της σχετικά με τα μέτρα των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία έχει προγραμματιστεί να δημοσιευθεί το 2013, θα πρέπει να συνεκτιμήσει όλες τις μορφές διαφθοράς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, να τονίσει τις καλύτερες εμπειρίες των κρατών μελών στην καταπολέμηση της διαφθοράς, να παράσχει έναν ακριβή τρόπο για τη στάθμιση αυτού του φαινομένου και να συμπεριλάβει μία γενική επισκόπηση των ευαίσθητων τομέων που είναι εκτεθειμένοι στη διαφθορά ανά χώρα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Διάσκεψη των κρατών μερών της σύμβασης κατά της διαφθοράς (UNCAC) σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους, όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και να επικαιροποιήσει αναλόγως την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία·

5.  υποστηρίζει ότι ένα αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο οφείλει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διάδραση μεταξύ των διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και του θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται το ξέπλυμα χρημάτων χωρίς να πρέπει να μειώνονται τα επίπεδα των καθιερωμένων προδιαγραφών προστασίας των δεδομένων. στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί το σύστημα προστασίας των δεδομένων που χρησιμοποιεί η Europol·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει στην πρότασή της για τον εναρμονισμό του ποινικού δικαίου στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, την οποία θα παρουσιάσει το 2013, έναν κοινό ορισμό του εγκλήματος της αυτονομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες βασιζόμενο στις καλύτερες πρακτικές των κρατών μελών, και να θεωρήσει ως κύρια αδικήματα εκείνα που κρίνονται σοβαρά ως ενδεχόμενα να αποφέρουν όφελος στα άτομα που τα έπραξαν·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την ανάπτυξη του άρθρου 18 της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη χρήση υπηρεσιών από θύματα κάθε μορφής εκμετάλλευσης που συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων, τόσο σε σχέση με τη σεξουαλική όσο και με την εργασιακή εκμετάλλευση·

8.  θεωρεί ότι οι συνθήκες και οι καταστρεπτικές συνέπειες που υφίστανται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι απαράδεκτες και συνιστούν εγκληματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επομένως, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την εμπορία ανθρώπων ανάθεμα σε κοινωνικό επίπεδο μέσω ισχυρών και συνεχών εκστρατειών ευαισθητοποίησης με σαφείς και προγραμματισμένους στόχους για τη μείωσή του· οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, στις 18 Οκτωβρίου κάθε έτους, καθώς και μετά από πέντε χρόνια, από σήμερα και μέχρι το Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Εμπορίας Ανθρώπων·

9.  συνιστά στα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θεσπίσουν όσο το δυνατόν πιο ομοιογενείς και συνεκτικούς δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μέτρηση, τουλάχιστον, του βαθμού, του κόστους και της κοινωνικής ζημίας του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβλέψουν την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού καταλόγου εγκληματικών οργανώσεων, όπως ο ευρωπαϊκός κατάλογος οργανώσεων που θεωρούνται τρομοκρατικές·

11.  προτείνει τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου για τη σύνδεση των διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες για την προώθηση της πανεπιστημιακής έρευνας στους εν λόγω τομείς·

12.  εμμένει στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης και μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να διασφαλίζει την άμεση εκτελεστότητα των καταδικαστικών αποφάσεων και των ενταλμάτων δήμευσης στην επικράτεια κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχουν εκδοθεί· θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί η αμοιβαία δικαστική συνδρομή και το αμοιβαίως παραδεκτό των αποδείξεων μεταξύ των κρατών μελών·

13.  πιστεύει ότι οι ενέργειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της καταναγκαστικής εργασίας πρέπει να εστιάζουν στα πρωταρχικά αίτια, όπως οι ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ)·

14.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης) να ενισχύσουν την εξωτερική διάσταση των μέτρων και των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συμφωνιών, για να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων με προληπτικές δράσεις στις χώρες προέλευσης και διέλευσης δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ασυνόδευτους ανήλικους και παιδιά·

15.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά τις κινήσεις των σωματεμπόρων και των θυμάτων εμπορίας·

16.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως ένα ευρωπαϊκό συγκρίσιμο και αξιόπιστο σύστημα συλλογής δεδομένων, βάσει κοινών και συμφωνημένων ισχυρών δεικτών, μαζί με τα κράτη μέλη και με τους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· για την αύξηση της ορατότητας και την ταχύτερη λειτουργία του ανωτέρω συστήματος δεδομένων, θα ήταν χρήσιμο να συσταθεί παρατηρητήριο κατά της εμπορίας ανθρώπων στον ήδη υπάρχοντα ιστότοπο της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, όπου όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι επτά εμπλεκόμενοι οργανισμοί θα είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ θα καλούνται να κάνουν το ίδιο και οι ΜΚΟ και άλλοι σχετικοί φορείς·

17.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016·

18.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής άμεσης βοήθειας για θύματα εμπορίας, για να συμβάλει στην ευρύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους·

19.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων και του ηλεκτρονικού εγκλήματος με σκοπό την εμπορία ανθρώπων·

20.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη διασυνοριακή δικαστική και αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των υπηρεσιών της ΕΕ, δεδομένου ότι το ποινικό αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κράτος μέλος·

21.  ζητεί να επιβάλλονται αυστηρότερες κυρώσεις στα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που καθίστανται συνένοχα στην αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ή/και στη νομιμοποίηση εσόδων από δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος·

Καταπολέμηση και πρόληψη των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς με δήμευση εσόδων και περιουσιακών στοιχείων

22.  όσον αφορά τη δήμευση, καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, επί τη βάσει των πιο εξελιγμένων εθνικών νομοθεσιών, τη δυνατότητα εφαρμογής μοντέλων αστικού δικαίου για την αποτελεσματική ρύθμιση της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, στις περιπτώσεις όπου, βάσει των πιθανοτήτων και με την επιφύλαξη της έγκρισης δικαστηρίου, μπορεί να εξακριβωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρησιμοποιούνται για εγκληματικές δραστηριότητες· θεωρεί ότι θα μπορούσαν να προβλεφθούν προληπτικά μοντέλα κατάσχεσης αφού εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου, σύμφωνα με εθνικές συνταγματικές εγγυήσεις και με την επιφύλαξη του δικαιώματος κυριότητος και του δικαιώματος υπεράσπισης· επιπλέον, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης για κοινωνικούς σκοπούς· προτείνει την ανάληψη ενεργειών και την ενεργοποίηση πόρων για τη χρηματοδότηση μέτρων προστασίας με σκοπό να διατηρηθεί η ακεραιότητα των περιουσιακών στοιχείων που κατάσχονται·

23.  συνιστά τον αποκλεισμό για τουλάχιστον πέντε έτη ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή του σε δημόσια σύμβαση σε ολόκληρη την ΕΕ εάν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για συμμετοχή στην εκμετάλλευση εμπορίας ανθρώπων και παιδικής εργασίας, για διαφθορά ή οιοδήποτε άλλο σοβαρό έγκλημα κατά του δημοσίου συμφέροντος είτε αυτά τα αδικήματα συνεπάγονται απώλεια φορολογικών εσόδων, είτε κοινωνική ζημία, ή για άλλα ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα με διασυνοριακή διάσταση όπως αναφέρει το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (τα επονομαζόμενα 'ευρωεγκλήματα')· η ανωτέρω διάταξη πρέπει να εφαρμόζεται ακόμα και όταν μια τέτοια αιτία αποκλεισμού ανακύπτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων· θεωρεί ότι οι διαδικασίες για συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση πρέπει να βασίζονται στην αρχή της νομιμότητας και ότι, επίσης, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθορίζεται το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την εξασφάλιση διαφάνειας (που επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, και μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων) και την πρόληψη περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και άλλων σοβαρών παρατυπιών· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να καθιερώσουν δομή ή μηχανισμούς συνεργασίας ώστε να διασφαλίζεται ολιστική προσέγγιση για την καταπολέμηση των εγκλημάτων διαφθοράς που σχετίζονται με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

24.  επισημαίνει τη σχέση ανάμεσα σε νόμιμες και παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, νόμιμα συμφέροντα προσφέρουν κεφάλαια για παράνομες δραστηριότητες· υπογραμμίζει ότι η παρακολούθηση της ροής των νόμιμων συμφερόντων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα·

25.  θεωρεί ότι, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και άλλων εγκλημάτων που αποτελούν μορφές οργανωμένου εγκλήματος, η δράση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών πρέπει να μπορεί να επωφελείται όχι μόνο από τη συνεργασία με την Eurojust και την Europol, αλλά επίσης και από διακανονισμούς συνεργασίας, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου, με εταιρίες στους τομείς μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, στη χημική βιομηχανία, στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και στον τομέα των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και σε τρίτες χώρες· τονίζει τη σημασία να αντιμετωπίζεται η παροχή ναρκωτικών μέσω αυστηρών ελέγχων στις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών και επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004, με την οποία θεσπίζονται τρόποι για τη βελτίωση της πρόληψης της εκτροπής από το εσωτερικό εμπόριο της ΕΕ του οξικού ανυδρίτη, για παράδειγμα, επεκτείνοντας τις απαιτήσεις για την έγκριση και καταχώριση αυτού του προϊόντος·

26.  εκφράζει ανησυχία για την αναποτελεσματικότητα των ερευνητικών μέσων που διαθέτουν τα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα, τα οποία δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους την ανάγκη ύπαρξης επαρκών και ειδικών μέσων για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων και των οργανώσεων τύπου μαφίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο περιλαμβάνεται ήδη στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011, για την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης σχετικά με τις ειδικές ανακριτικές τεχνικές που εφαρμόζονται επί του παρόντος στα διάφορα κράτη μέλη, η οποία θα μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για μια παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα μέσα έρευνας, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών·

27.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να λάβουν πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων (π.χ. επισήμανση της χώρας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων διατροφής, επισήμανση C.I.P. για πυροβόλα όπλα, ή ψηφιακοί κώδικες φορολογικού μητρώου σιγαρέτων, οινοπνευματωδών και συνταγογραφούμενων ουσιών) με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, της αποθάρρυνσης του λαθρεμπορίου και της αποτελεσματικής πάταξης της παράνομης διακίνησης προϊόντων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν δέχθηκαν να περιληφθεί η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων στον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη ναυτιλιακή συνεργασία τους με σκοπό την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών και παράνομων και παραποιημένων προϊόντων μέσω των θαλάσσιων εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της Ένωσης· αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των συνόρων προϋποθέτει επίσης μία διάσταση της μετανάστευσης που σχετίζεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, περιλαμβανομένου, όπου κρίνεται σκόπιμο, του δικαιώματος ασύλου, καθώς και της προστασίας και αρωγής των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως ανηλίκων·

29.  θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί αμελλητί ένα πρόγραμμα δράσεως για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκής κλίμακας νομοθετικού πλαισίου ποινικής δικαιοσύνης και τη θέσπιση επιχειρησιακών μέσων για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με προοπτική την επίτευξη μεγαλύτερης διεθνούς συνεργασίας και με τη στήριξη του «Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο» (European Cybercrime Centre - EC3), προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες, ιδίως δε τα ευάλωτα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές χωρίς να θίγονται η ελευθερία ενημέρωσης και η προστασία των δεδομένων·

30.  σημειώνει με ανησυχία τη σημαντική διασύνδεση που επεσήμαναν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές η οποία υπάρχει μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων τρομοκρατικών ομάδων, μέσω προσόδων που προέρχονται από το διεθνούς επιπέδου λαθρεμπόριο· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα που εφαρμόζουν για την πάταξη αυτών των δραστηριοτήτων·

31.  δεδομένου ότι το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί τον κυβερνοχώρο και τα παράνομα εργαλεία του ολοένα και σε μεγαλύτερη έκταση, καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τις εθνικές στρατηγικές τους για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

32.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργασθεί έναν Χάρτη της ΕΕ για την προστασία και τη συνδρομή των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προκειμένου να συγκεντρωθούν όλοι οι δείκτες, τα μέτρα, τα προγράμματα και οι πόροι που διατίθενται με πιο συνεκτικό, αποτελεσματικό και χρήσιμο τρόπο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για θύματα εμπορίας ανθρώπων·

33.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδική μεταχείριση για τα παιδιά που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων καθώς και να βελτιωθεί η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των παιδιών που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας από τις ίδιες τις οικογένειές τους (περιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν προτείνεται επιστροφή στις χώρες προέλευσης, αναγνώριση κηδεμόνων κ.λπ.)· επιμένει για την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο μια προσέγγιση με βάση το φύλο, αλλά επίσης και ο ρόλος των προβλημάτων υγείας και των αναπηριών·

34.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους πόρους που διαθέτει για τους εξειδικευμένους ΜΚΟ, τα μέσα ενημέρωσης και την έρευνα, προκειμένου να αυξήσει την υποστήριξη, την προστασία και τη βοήθεια προς τα θύματα, έτσι ώστε να είναι λιγότερο αναγκαία η κατάθεσή τους στο δικαστήριο· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει τις πτυχές της ορατότητας, της ευαισθητοποίησης και των αναγκών των θυμάτων, προκειμένου να μειωθεί η αναγκαιότητα της παρουσίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και η πίεση που τους ασκείται, και να προωθηθεί η πλήρης εξάλειψη της σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης·

35.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα αποτελεσματικότερο και προορατικό σύστημα οικονομικών ερευνών, ως κύριο μέσο για τη μείωση της πίεσης προς τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που αποτελούν βασικούς μάρτυρες σε δίκες κατά σωματεμπόρων· καλεί επίσης την Επιτροπή να διαθέσει βελτιωμένη, εξειδικευμένη κατάρτιση και επαρκείς πόρους στις υπηρεσίες της ΕΕ που καταπολεμούν την εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής συνεργασίας και της συνεργασίας στο εξωτερικό· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ενέργειες αυτές απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση που να προάγει την πολυτομεακή συνεργασία σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, ειδική εθνική μονάδα πληροφοριών στην αστυνομία, και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ διοικητικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου·

Ενίσχυση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

36.  τονίζει τη σημασία να ενισχυθεί η συνεργασία και να αυξηθεί η διαφάνεια με την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις δικαστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, την Europol, την Eurojust, την OLAF και τον ENISA καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών , για τη βελτίωση των συστημάτων συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών που θα χρησιμεύσουν στη διερεύνηση αδικημάτων ή εγκληματικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και εκείνων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, χωρίς να παραβιάζονται με οποιοδήποτε τρόπο οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέσα που έχουν εγκριθεί για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τα οποία συνιστούν σημαντικά εργαλεία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει έναν χάρτη πορείας για ακόμα στενότερη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, με τη δημιουργία ενός ποινικού οργανισμού ερευνών και με ερευνητική δικαιοδοσία επί παραβιάσεων και εγκλημάτων στην ΕΕ·

37.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει στις συμφωνίες σύνδεσης και στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες ειδικές ρήτρες συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου που διακινεί το οργανωμένο έγκλημα, και της πάταξης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες· επισημαίνει την έλλειψη διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τρίτες χώρες διέλευσης ή καταγωγής· αναγνωρίζει ότι απαιτείται ισχυρή διπλωματική δράση με σκοπό την προτροπή των χωρών αυτών να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας ή να συμμορφωθούν με τους όρους των συμφωνιών που έχουν υπογράψει· τονίζει τη σημασία των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής·

38.  τονίζει ότι το υφιστάμενο δίκτυο εθνικών σημείων επαφής κατά της διαφθοράς πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί από την ΕΥΡΩΠΟΛ, τη EUROJUST και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία·(CEPOL)· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω σημεία επαφής δεν πρέπει να λειτουργούν μόνο ως μέσο ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά ότι πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διμερούς συνεργασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις διαφοράς των ξένων δημοσίων υπαλλήλων· συνιστά τα σημεία επαφής να αντιμετωπίζουν διαφορές όσον αφορά τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τους πόρους και την τεχνογνωσία και να επισημαίνουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω διαφορές· τονίζει ότι το δίκτυο πρέπει να ενθαρρύνει συντονισμένες δράσεις, σε περίπτωση που η δωροδοκία έλαβε χώρα σε ένα κράτος μέλος σε επίπεδο θυγατρικής μιας μητρικής εταιρείας ή εταιρείας συμμετοχών με έδρα σε άλλο κράτος μέλος·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν με άμεσο και ολοκληρωμένο τρόπο τις υφιστάμενες διατάξεις της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η συντονισμένη καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ένωση·

40.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών Ευρωπόλ και Eurojust, των οποίων η λειτουργία και τα αποτελέσματα, παρά τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις απαραίτητες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο συμμετοχής, εμπιστοσύνης και συνεργασίας των αρχών διερεύνησης και των δικαστικών αρχών·

41.  τονίζει ότι, προκειμένου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει προσέγγιση βάσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της συμμετοχής αξιωματικών και αστυνομικών επιθεωρητών, ιδίως σε σχέση με την ευαισθητοποίηση για αναδυόμενα και λιγότερο εμφανή είδη εγκληματικής δραστηριότητας· επισημαίνει ότι η τοπική εγκληματικότητα τροφοδοτεί συχνά την διεθνή εγκληματικότητα·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν κατευθυντήριες γραμμές για την πάταξη της διαφθοράς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες· συνιστά οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να περιλαμβάνουν τις βέλτιστες πρακτικές (π.χ., την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό, τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών διερεύνησης και του δικαστικού σώματος, μεθόδους ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της συχνά δύσκολης συλλογής αποδεικτικών στοιχείων), τον καθορισμό του κρίσιμου επιπέδου ανθρώπινων και άλλων πόρων που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική ποινική δίωξη αλλά και μέτρα διευκόλυνσης της διεθνούς συνεργασίας·

43.  εκτιμά ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η πλήρης αξιοποίηση όλων των υφισταμένων συνεργειών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και της Eurojust, ώστε να επιτευχθεί διευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία υψηλότατου επιπέδου·

44.  τονίζει τη σημασία της διαβούλευσης με τα περιφερειακά και εθνικά σώματα επιβολής του νόμου και με την κοινωνία των πολιτών κατά την επεξεργασία των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων·

45.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς φορείς, να διαθέτουν ισχυρό, μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για τα τοπικά και τα παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, προκειμένου να εντοπιστούν οι αναδυόμενες απειλές, οι επισφαλείς καταστάσεις της αγοράς και οι παράγοντες κινδύνου και να δημιουργηθεί μια στρατηγική της ΕΕ, η οποία να βασίζεται στον σχεδιασμό και όχι μόνο στην αντίδραση·

46.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τον ρόλο των δικαστών και των εισαγγελέων, καθώς και των αξιωματικών-συνδέσμων, και να εκπαιδεύσουν τους δικαστικούς και τους αστυνομικούς λειτουργούς ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν όλες οι μορφές οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών αλλά, επίσης, αξιοποιώντας πλήρως χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την αστυνομική συνεργασία ή το πρόγραμμα Hercules III· εισηγείται την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της κατάρτισης των αστυνομικών δυνάμεων και των δικαστικών αρχών για τη διευκόλυνση της μεταξύ των κρατών συνεργασίας· ζητεί υποστήριξη για τη δημιουργία προγράμματος ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ευρωπαϊκής κατάρτισης για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τις αστυνομικές δυνάμεις·

47.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις κοινές προσπάθειες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις, που απλοποιεί τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε διασυνοριακές υποθέσεις και συνιστά, κατά συνέπεια, σημαντικό βήμα προς τον ενιαίο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

48.  ζητεί στενότερη συνεργασία όσον αφορά την παραποίηση εγγράφων και την απάτη, καθώς και την από κοινού μελέτη για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της επικύρωσης των πρωτότυπων εγγράφων·

49.  επιθυμεί τη δημιουργία, σε εθνικό επίπεδο, δομών οι οποίες να ασχολούνται με τις έρευνες και την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων και των οργανώσεων τύπου μαφίας, παρέχοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, με τη στήριξη της Ευρωπόλ, ένα «επιχειρησιακό δίκτυο κατά της μαφίας» που θα χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και τον άτυπο χαρακτήρα του, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά των οργανώσεων τύπου μαφίας, τις εγκληματικές και χρηματοοικονομικές προεκτάσεις τους, τον εντοπισμό των περιουσιακών τους στοιχείων και τις προσπάθειές τους για την διείσδυση στις δημόσιες συμβάσεις·

50.  πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ, του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό τη συνολοκλήρωση των πολιτικών και τη διατύπωση κοινών λειτουργικών ορισμών· στηρίζει τις προσπάθειες της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το ξέπλυμα των χρημάτων (FATF) για την προώθηση πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως όλα τα σχετικά διεθνή μέσα· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει με αποτελεσματικό τρόπο τα κράτη μέλη στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος· συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει πλήρως στην GRECO·

51.  ζητεί την ανάληψη κοινής δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων παρανομίας στον τομέα του περιβάλλοντος τα οποία συνδέονται με ή απορρέουν από εγκληματικές δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος ή του εγκλήματος τύπου μαφίας, μεταξύ άλλων και μέσω της ενίσχυσης ευρωπαϊκών οργανισμών όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust και διεθνών οργανισμών όπως η Interpol και το Διαπεριφερειακό Ίδρυμα Ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για την Εγκληματικότητα και τη Δικαιοσύνη (UNICRI), καθώς και μέσω της ανταλλαγής μεθόδων εργασίας και πληροφοριών που διαθέτουν τα κράτη μέλη που ασχολούνται περισσότερο με την καταπολέμηση αυτής της μορφής εγκληματικότητας, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα κοινό σχέδιο δράσης·

52.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως τη σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας των ξένων δημοσίων υπαλλήλων σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές· τονίζει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η δωροδοκία ξένων υπαλλήλων στις πολιτικές της Ένωσης σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιβάλλοντος και ανάπτυξης·

53.  ζητεί την ενίσχυση των μέσων αντιμετώπισης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος όπως η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΕ) και οι κοινές ομάδες έρευνας· ζητεί στενότερη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα που εισέρχεται στην ΕΕ·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλες παγκόσμιες στρατηγικές αμοιβαίας ενημέρωσης στους κόλπους των υπηρεσιών πληροφοριών και αναλύσεων που διαθέτουν για τον εντοπισμό αναδυόμενων τάσεων οργανωμένου εγκλήματος·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία για την αντιμετώπιση της απάτης εις βάρος της ΕΕ, μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ σε όλα τα κρατικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των περιφερειών και των δήμων λόγω του σημαντικού τους ρόλου στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ·

Για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που αντιστέκεται στη διαφθορά

56.  θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική Ένωση σε οικονομικό και φορολογικό επίπεδο χωρίς μια Ένωση καταπολέμησης της διαφθοράς·

57.  τονίζει ότι η διαφάνεια είναι ο φυσικός εχθρός της διαφθοράς, από την οποία ξεκινά το έγκλημα, και είναι πεπεισμένο ότι οι κάτοχοι ανώτερων αξιωμάτων ή μεγάλου πλούτου με τα προνόμια και τις ασυλίες τους πρέπει να απαιτείται να έχουν πλήρη διαφάνεια στις δραστηριότητές τους·

58.  θεωρεί ότι, μια αποδιοργανωμένη και μη διαφανής γραφειοκρατία, συνδυαζόμενη με πολύπλοκες διαδικασίες, πέραν του ότι μπορεί δυνητικά να πλήξει την αποτελεσματικότητα του διοικητικού έργου, υπονομεύει και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και εμποδίζει τους ενδιαφερόμενους πολίτες να δράσουν και, με τον τρόπο αυτό, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για διαφθορά· είναι της γνώμης ότι, με τον ίδιο τρόπο, το αδιαπέραστο τραπεζικό και επιχειρηματικό απόρρητο μπορεί να καλύψει παράνομα έσοδα που προέρχονται από κρούσματα διαφθοράς, νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οργανωμένου εγκλήματος·

59.  Παραπέμπει στη σύμβαση Mérida του 2003 κατά της διαφθοράς και τονίζει ότι οι κάτοχοι υψηλών αξιωμάτων ή μεγάλου πλούτου με τα προνόμια και τις ασυλίες που τα συνοδεύουν πρέπει να ελέγχονται, μεταξύ άλλων, από τις φορολογικές αρχές, οι δε έλεγχοι αυτοί πρέπει να επιβάλλονται, προκειμένου να διασφαλίζονται δίκαιες και αποτελεσματικές υπηρεσίες για το κοινωνικό σύνολο και να καταπολεμούνται οι φορολογικές απάτες· συνιστά ειδικότερα ότι οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις για τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα εισοδήματα, τις υποχρεώσεις και τους τόκους· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόληψης μέσω της θέσπισης ενός συνεκτικού συστήματος διοικητικών διατάξεων που θα διέπουν τις δημόσιες δαπάνες και την πρόσβαση στα έγγραφα καθώς και τη σύσταση των απαραίτητων μητρώων·

60.  συνιστά την καθιέρωση ισχυρότερων μηχανισμών για να καταστούν διαφανείς οι διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές και να αρθεί η γραφειοκρατία από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους άλλους δημόσιους φορείς, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση των εγγράφων (ξεκινώντας από τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων)· ενθαρρύνει την προώθηση μιας νοοτροπίας νομιμότητας και ακεραιότητας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος προστασίας όσων προβαίνουν σε καταγγελίες (whistleblowers)·

61.  στηρίζει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στην αναγνώριση του ρόλου της ερευνητικής δημοσιογραφίας για την αποκάλυψη και την καταγγελία γεγονότων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο των δημόσιων υπαλλήλων στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης και διαφθοράς·

63.  ζητεί να θεσπιστούν, σε ένα κώδικα συμπεριφοράς, σαφείς και αναλογικές διατάξεις, καθώς και διαδικασίες επιβολής και ελέγχου προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων θυρών» ή της μετακίνησης υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον οποίο θα απαγορεύεται σε δημόσιους υπαλλήλους που ασκούν διαχειριστικά ή οικονομικά καθήκοντα ενός ορισμένου επιπέδου να μετακινούνται στον ιδιωτικό τομέα προτού παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν υφίσταται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων με τα χορηγούμενα δημόσια καθήκοντά τους· φρονεί επίσης ότι παρόμοιοι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν για πρόσωπα που μετακινούνται από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, οσάκις υφίσταται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων·

64.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για το διοικητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013·

65.  πιστεύει ότι το μητρώο ομάδων συμφερόντων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας· καλεί τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ακόμη το εν λόγω εργαλείο να το δημιουργήσουν· ζητεί επίσης από τις κυβερνήσεις και τη δημόσια διοίκηση να καταστήσουν την εγγραφή σε μητρώο ομάδων συμφερόντων προϋπόθεση προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση με μια οργάνωση εκπροσώπησης επιχειρήσεων, ενδιαφέροντος ή συμφερόντων·

66.  επισημαίνει ότι η αυτορρύθμιση ως συνήθης μηχανισμός αντιμετώπισης της διαφθοράς στον αθλητισμό και τα στοιχήματα αθλητικών αγώνων δεν υπήρξε αποτελεσματική· υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοδοτών του αθλητισμού· ζητεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν διαφανείς συνεργασίες με την κοινότητα του αθλητισμού και να παρουσιάσουν πλήρη ανεξάρτητη έρευνα, η οποία να έχει ανατεθεί από εθνικούς κυβερνητικούς οργανισμούς, σχετικά με την διαφθορά στον αθλητισμό·

67.  θεωρεί ότι η πλήρης διαφάνεια όλων των διοικητικών πράξεων σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση των εγκληματικών φαινομένων και την προστασία των πολιτών από κάθε μορφή κακοδιαχείρισης των δημόσιων πραγμάτων· απορρίπτει κάθε μορφή αντίστασης εκ μέρους των δημόσιων αρχών απέναντι στον πλήρη έλεγχο που μπορούν να ασκούν οι πολίτες και ο Τύπος στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος για το συμφέρον της κοινότητας· πιστεύει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο επιμέρους κρατών μελών, πρέπει να αναληφθεί μια σαφής δέσμευση, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και να αναπτυχθούν μορφές ανοιχτής διακυβέρνησης κατά τρόπο αποτελεσματικό και με βάση τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές·

68.  τονίζει ότι η δωροδοκία δεν θα πρέπει να συγκαλύπτεται μέσω της κατάχρησης του όρου «πληρωμές διευκόλυνσης», οι οποίες θεωρούνται αποδεκτές βάσει της σύμβασης του ΟΟΣΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (καταβολή μικρών ποσών, π.χ. προκειμένου να δοθεί άδεια εκφόρτωσης αγαθών σε λιμένα)· καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν να απορρίψουν την έννοια αυτή ή να τη χρησιμοποιούν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, και ζητεί να καταρτισθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ομοιόμορφη ερμηνεία της εν λόγω έννοιας σε ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ούτε οι δωροδοκίες ούτε οι πληρωμές διευκόλυνσης δεν θα πρέπει να εκπίπτουν από τη φορολογία·

69.  υποστηρίζει την εκτέλεση τακτικών ελέγχων όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες συμπεριφοράς και τους κώδικες δεοντολογίας που συνδέονται με την ακεραιότητα, καθώς και τη διάθεση επαρκών πόρων για την κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα που άπτονται της ακεραιότητας·

Για μια πιο υπεύθυνη πολιτική

70.  τονίζει ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη της πρότασης υποψηφίων ή της κατάρτισης εκλογικών καταλόγων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της αξιολόγησης της ποιότητας των υποψηφίων, απαιτώντας από αυτούς να τηρούν αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου ενός κώδικα συμπεριφοράς που θα περιλαμβάνει σαφείς και διαφανείς κανόνες όσον αφορά τις δωρεές υπέρ πολιτικών κομμάτων·

71.  υποστηρίζει ότι τα άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, τη διαφθορά και άλλα σοβαρά αδικήματα κατά της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα εκλογής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή της θητείας τους σε άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ· ζητεί να προβλεφθεί ανάλογη διάταξη, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, η οποία να ισχύει για την εκλογή στα εθνικά κοινοβούλια και σε άλλα αιρετά σώματα·

72.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά, στο πλαίσιο του συστήματος επιβολής κυρώσεων, διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν νομιμοποιούνται να εκλεγούν άτομα που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά· πιστεύει ότι η κύρωση αυτή πρέπει να ισχύει για πέντε τουλάχιστον χρόνια ώστε να καλύπτει όλες τις μορφές εκλογής· συνιστά εξάλλου ότι η εν λόγω προθεσμία για την επιβολή κυρώσεων πρέπει να ισχύει για τα κυβερνητικά αξιώματα σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της ΕΕ·

73.  προτείνει να απαιτείται έκπτωση από πολιτικό αξίωμα (κυβερνητικό και άλλο) ή από διευθυντικές και διοικητικές θέσεις των ατόμων τα οποία έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά ή τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες·

74.  αναγνωρίζει ότι οι ασυλίες που απολαύουν ορισμένες κατηγορίες δημόσιων λειτουργών και εκλεγμένων αντιπροσώπων συνιστούν μείζον εμπόδιο στην καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιορίσουν σημαντικά τις κατηγορίες εκείνων που επωφελούνται από την ασυλία·

75.  ζητεί να καταρτιστεί κώδικας δεοντολογίας για τα πολιτικά κόμματα και να ενισχυθεί η διαφάνεια των προϋπολογισμών τους· προτείνει να γίνεται καλύτερος έλεγχος στη χρηματοδότηση των κομμάτων για να αποφεύγονται καταχρήσεις και σπατάλες και, ταυτόχρονα, να παρακολουθούνται και να ελέγχονται αποτελεσματικότερα οι αντίστοιχες ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η λογοδοσία των πολιτικών κομμάτων και όσων προβαίνουν σε δωρεές σε αυτά·

76.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν εκτός νόμου την πρακτική «εξαγοράς ψήφων» και να προβούν στην επιβολή σχετικών κυρώσεων, και να προβλέψουν ειδικότερα ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την «υπόσχεση ψήφου» δεν αντιστοιχούν μόνο σε χρήματα αλλά και σε άλλα πλεονεκτήματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα άυλα ωφελημάτα και τα ωφελημάτα προς τρίτους οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην παράνομη συμφωνία·

77.  εκτιμά ότι η δημοσιοποίηση των εσόδων και των οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί ορθή πρακτική, η εφαρμογή της οποίας θα πρέπει να επεκταθεί και στους βουλευτές και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των κρατών μελών·

Για μια πιο αξιόπιστη ποινική δικαιοσύνη

78.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά, αποδοτικά, υποκείμενα για λογοδοσία και ισόρροπα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης, τα οποία θα κατοχυρώνουν το δικαίωμα της άμυνας σύμφωνα με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· συνιστά επίσης τη δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός μηχανισμού παρακολούθησης της αποδοτικότητας των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης κατά την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο του οποίου θα διεξάγονται τακτικές αξιολογήσεις και θα δημοσιεύονται συστάσεις·

79.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο θέσπισης μη νομοθετικών μέτρων που να παγιώνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορετικών νομικών συστημάτων στα κράτη μέλη, να ενισχύουν την συνοχή και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία μιας κοινής νομικής κουλτούρας σχετικά με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

80.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα ορίζει τη νομική ευθύνη των νομικών προσώπων σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικού εγκλήματος και ιδίως την ευθύνη των εταιρειών συμμετοχών και των μητρικών εταιρειών για τις θυγατρικές τους· τονίζει ότι η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να διευκρινίζει την ευθύνη των φυσικών προσώπων για εγκλήματα που διαπράττονται από την εταιρεία ή τις θυγατρικές της, για τα οποία μπορούν να θεωρηθούν εν μέρει ή εν όλω υπεύθυνα·

81.  πιστεύει ότι τα μέτρα εναρμόνισης σε σχέση με τη διαφθορά πρέπει να αντιμετωπίζουν τις διαφορές που υφίστανται στα κράτη μέλη όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα δικαιώματα άμυνας όσο και η ανάγκη μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής δίωξης και καταδίκης και ότι οι εν λόγω προθεσμίες παραγραφής πρέπει να θεσπίζονται με βάση τα στάδια της διαδικασίας ή τους σχετικούς βαθμούς δικαιοδοσίας, ούτως ώστε το ποινικό αδίκημα να υπόκειται σε παραγραφή, μόνον όταν το σχετικό στάδιο της διαδικασίας ή οι σχετικές διαδικαστικές ενέργειες δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος· φρονεί επίσης ότι, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και του κράτους δικαίου, οι υποθέσεις διαφθοράς δεν πρέπει να υπόκειται σε παραγραφή, ενόσω εκκρεμεί πράγματι μια ποινική διαδικασία·

82.  είναι της άποψης ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό αποτελεσματικών και αποτρεπτικών μηχανισμών για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, προσπαθειών με στόχο την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όσων οικειοθελώς διαφεύγουν των ερευνών και ενεργειών για την πρόληψη ότι «αφεντικά» της μαφίας που βρίσκονται υπό κράτηση θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν να κατευθύνουν την οργάνωσή τους δίνοντας εντολές στα μέλη τους παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στη φυλακή·

83.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτρεπτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις, τόσο ποινικές όσο και – ενδεχομένως υψηλές – χρηματικές, για όλα τα σοβαρά αδικήματα που προσβάλλουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και συνιστά την εναρμόνιση των ποινών·

84.  τονίζει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 80., τη σημασία της πρόληψης των αξιόποινων πράξεων και του οργανωμένου εγκλήματος και καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν και να θεσπίσουν αποτελεσματικά νομικά μέσα και αποτελεσματικές κυρώσεις, τα οποία, σε περίπτωση που επιτρέπονται, συνιστούν μια εναλλακτική σε σχέση με τη στερητική της ελευθερίας ποινή δυνατότητα, όπως χρηματικές ποινές ή κοινωνική εργασία, λαμβανομένων υπόψη όλων των συνθηκών, όπως η βαρύτητα ή μη του αδικήματος·

Για μια πιο υγιή επιχειρηματικότητα

85.  καλεί μετ' επιτάσεως τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν μέσω κωδίκων συμπεριφοράς διαδικασίες αυτορρύθμισης και διαφάνειας καθώς και διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και της κατάρτισης δημόσιων μητρώων των εκπροσώπων συμφερόντων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στα θεσμικά όργανα, προκειμένου να αποτρέπονται τα κρούσματα διαφθοράς, οι μυστικές συμφωνίες και οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να παρεμποδίζεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός· συνιστά επίσης διαδικασίες διαφάνειας σε τομείς, στόχους και οικονομικές πληροφορίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

86.  ζητεί την κατάρτιση καταλόγων με επιχειρήσεις που είναι διαπιστευμένες σε δημόσιες αρχές καθώς και καταλόγων με επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί· πιστεύει ότι η εξαίρεση αυτή πρέπει να ισχύει όταν μια επιχείρηση έχει παρουσιάσει σοβαρές ελλείψεις κατά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων ή όταν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων σε επίπεδο κρατών μελών ή ΕΕ·

87.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το ρόλο των εμπορικών επιμελητηρίων που συνίσταται στην πρόληψη, στην παροχή σχετικών πληροφοριών και στην αποτροπή των συνηθέστερων κινδύνων ξεπλύματος χρήματος στον επιχειρηματικό κόσμο και να εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη δραστικότερη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

88.  υπενθυμίζει ότι η ερευνητική δημοσιογραφία, καθώς και οι ΜΚΟ και ο ακαδημαϊκός κόσμος που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων, συμβάλλουν σε καίριο βαθμό στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς ή άλλων μορφών παράνομης συμπεριφοράς·

89.  καλεί τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν την εφαρμογή εσωτερικών κατευθυντηρίων γραμμών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των νόμων και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια των διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, να αποφεύγεται η συναλλαγή με αναδόχους και προμηθευτές για τους οποίους είναι γνωστό ή υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι προβαίνουν σε δωροδοκίες, να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια, κατά περίπτωση, κατά την αξιολόγηση δυνητικών αναδόχων και προμηθευτών προκειμένου να διασφαλισθεί ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικά προγράμματα για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, να γνωστοποιούν τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας σε αναδόχους και προμηθευτές, να παρακολουθούν σημαντικούς αναδόχους και προμηθευτές στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης των σχέσεών τους με αυτούς και να διαθέτουν δικαίωμα τερματισμού της σχέσης σε περίπτωση που οι εν λόγω ανάδοχοι ή προμηθευτές προβούν σε δωροδοκίες ή ενεργήσουν κατά τρόπο ασύμβατο με το πρόγραμμα της επιχείρησης·

Για ένα πιο διαφανές σύστημα τραπεζών και επαγγελμάτων

90.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, με το τραπεζικό σύστημα και με τα επαγγέλματα, μεταξύ άλλων και με τα επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού τομέα και της λογιστικής, σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, με στόχο κυρίως τον προσδιορισμό εργαλείων πληροφορικής και νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλασιμότητα των χρηματοοικονομικών ροών και την καταγραφή των εγκληματικών φαινομένων, για να διαπιστωθούν οι εγκληματικές δραστηριότητες και να καταρτιστούν κανόνες για την αναφορά τυχόν αδικημάτων που έχουν σημειωθεί·

91.  καλεί την Επιτροπή και τις λοιπές εποπτικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να προκειμένου να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους, να διαπιστώνουν την ταυτότητα των πελατών τους καθώς και συναφείς κινδύνους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις ή τα νομικά πρόσωπα στα κράτη μέλη λαμβάνουν και καταχωρίζουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσής τους από εξωχώριους φορολογικούς παραδείσους, καθώς και να μεριμνήσουν ώστε τα μητρώα των επιχειρήσεων να ενημερώνονται τακτικά και να ελέγχονται για την ποιότητά τους· φρονεί ότι η διαφάνεια των πληροφοριών – και με τη δημοσίευση μητρώων ανά χώρα με τους πραγματικούς δικαιούχους καθώς και με τη διασυνοριακή συνεργασία – μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση φαινομένων όπως το ξέπλυμα χρήματος, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι φορολογικές απάτες και η φοροδιαφυγή·

92.  καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν την έννοια «Πραγματικός Δικαιούχος» στα μητρώα επιχειρήσεων που διατηρούν και να μεριμνήσουν προκειμένου να υιοθετηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η εν λόγω έννοια καθώς και μηχανισμοί για ανταλλαγή πληροφοριών·

93.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κοινή σειρά αρχών και διοικητικών κατευθυντηρίων γραμμών για την κατάλληλη χρήση της τιμολόγησης μεταβίβασης·

94.  στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για ρητή αναφορά των φορολογικών εγκλημάτων μεταξύ των κύριων αδικημάτων που συνδέονται με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, σύμφωνα με τις συστάσεις του 2012 της Ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης (FATF)· ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει τη διαφάνεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τους πραγματικούς δικαιούχους και των διαδικασιών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες όσον αφορά την υποχρέωση επιμέλειας έναντι των πελατών τάσσεται υπέρ της εναρμόνισης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, και ζητεί την πλήρη εφαρμογή των προτύπων της FATF, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων, αναλογικών κυρώσεων και βάσει αξιόπιστων εγγυήσεων·

95.  συνιστά μια διεξοδική αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν τα νέα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, στο πλαίσιο των οποίων οι σχετικές συναλλαγές πραγματοποιούνται ανωνύμως ή εξ αποστάσεως· ζητεί επιπλέον ένα κοινό εννοιολογικό προσδιορισμό των φορολογικών παραδείσων, δεδομένου ότι αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά από εγκληματικές οργανώσεις για την έκδοση τίτλων από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τράπεζες, οι ιδιοκτήτες των οποίων δύσκολα μπορεί να διαπιστωθούν·

96.  εκφράζει την ελπίδα να εξευρεθούν λειτουργικές λύσεις οι οποίες, χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξασφαλίζουν ότι οι χρηματοπιστωτικοί παράγοντες θα είναι σε θέσε να επαληθεύουν την ταυτότητα του προσώπου που ζητεί την εκτέλεση κάποιας συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απάτες που συνδέονται με τις κλοπές ταυτοτήτων αποτελούν το πρώτο στάδιο στη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες· ως εκ τούτου, επικροτεί τη δημιουργία μίας τραπεζικής ενώσεως·

97.  συνιστά την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου

Για να μην αποφέρει προσόδους η εγκληματική δραστηριότητα

98.  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, να κατά πολεμήσουν αποφασιστικά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες· ζητεί την εξασφάλιση της πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των επαγγελματιών όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, προωθώντας μηχανισμούς αναφοράς ύποπτων συναλλαγών και κωδίκων συμπεριφοράς που αφορούν επαγγελματικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις·

99.  επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην εξασφάλιση υψηλών διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· αναγνωρίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών μέσων για την ιχνηλασιμότητα των χρηματοοικονομικών ροών με στόχο την καταπολέμηση απειλών όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

100.  συνιστά τη συστηματική εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας των παικτών, την απαγόρευση της χρήσης ανώνυμων μέσων πληρωμής για τη ρύθμιση των ποσών που διακυβεύονται στα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου καθώς και τον εντοπισμό των διακομιστών (servers) που τα φιλοξενούν και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής που να επιτρέπουν τον πλήρη εντοπισμό της μεταφοράς χρημάτων η οποία πραγματοποιείται μέσω των παραδοσιακών τυχερών παιχνιδιών και των διαδικτυακών αντίστοιχων παιχνιδιών·

101.  χαιρετίζει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να καλύπτει και τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο και κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα οποία συνδέονται με στοιχήματα, ιδίως αθλητικών αγώνων, καθορίζοντας νέες αξιόποινες πράξεις, όπως η προσυνεννόηση των αγώνων, καθώς και δεόντως αυστηρές κυρώσεις, και θεσπίζοντας μηχανισμούς για την παρακολούθηση αθλητικών ομοσπονδιών, συλλόγων και φορέων εντός και εκτός διαδικτύου, αλλά, όπου κριθεί απαραίτητο, ακόμη και εθνικών αρχών· παροτρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να θεσπίσουν κώδικα δεοντολογίας για το σύνολο του προσωπικού με σαφή απαγόρευση του «στησίματος» αγώνων για στοιχήματα ή άλλους σκοπούς, απαγόρευση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια σε δικούς τους αγώνες και υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών που θα πέφτουν στην αντίληψή τους σχετικά με στήσιμο αγώνων που θα συνοδεύεται από κατάλληλο μηχανισμό προστασίας των καταγγελλόντων·

102.  διαπιστώνει ότι στις δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες μέσω στοιχηματισμού σε αθλητικές εκδηλώσεις εμπλέκεται συχνά το οργανωμένο έγκλημα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα περιέχει κοινό ορισμό για τα αδικήματα της διαφθοράς και της απάτης στον αθλητισμό· ζητεί από τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τον στοιχηματισμό σε αγώνες χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και να απαγορεύσουν τις πλέον επικίνδυνες μορφές αθλητικών στοιχημάτων· συνιστά επίσης τη θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, μηχανισμών επισήμανσης υπόπτων για διαφθορά στον αθλητισμό, κατά τα πρότυπα των μηχανισμών για την ανίχνευση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, στους οποίους θα υπάγονται υποχρεωτικώς οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών διαδικτύου και εκτός διαδικτύου, καθώς και όλοι οι αθλητικοί παράγοντες·

103.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των ρυθμιστικών τους φορέων, της Ευρωπόλ και της Eurojust για την καταπολέμηση εγκληματικών δραστηριοτήτων σε διασυνοριακές δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου·

104.  αναγνωρίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου αποτελούν έναν ολοένα πιο κοινό τρόπο για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες στο πλαίσιο των οποίων τα κέρδη είναι συχνά αφορολόγητα, οι μεγάλοι όγκοι των συναλλαγών καθιστούν πολύ δύσκολο τον εντοπισμό του «βρώμικου» χρήματος και οι πολυάριθμοι φορείς επεξεργασίας των πληρωμών περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το σύστημα· ζητεί τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες στο πλαίσιο κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου·

105.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο ποινικό δίκαιο εναρμονισμένο ορισμό του «στησίματος των αγώνων» και να δημιουργήσουν ένα νομικό μέσο για την καταπολέμησή του φαινομένου αυτού, να ορίσουν σχετικές κυρώσεις, προβλέποντας μεταξύ άλλων πρόστιμα και δήμευση περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργήσουν μια εξειδικευμένη μονάδα για την καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων στο πλαίσιο των αρχών επιβολής του νόμου, η οποία θα λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και συνεργασίας με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, περαιτέρω έρευνας και παραπομπής με σκοπό τη δίωξη·

106.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο –υπό τον συντονισμό της Επιτροπής– για τον εντοπισμό και την πρόληψη της συμμετοχής των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου σε δραστηριότητες στησίματος αγώνων και άλλες παράνομες ενέργειες·

107.  καλεί τα διοικητικά όργανα στον τομέα του αθλητισμού, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επενδύσουν σε εκστρατείες ενημέρωσης των αθλητών σχετικά με το στήσιμο των αγώνων και τις νομικές συνέπειες του εν λόγω ποινικού αδικήματος καθώς και τις επιβλαβείς συνέπειές του στην ακεραιότητα των αθλητικών εκδηλώσεων·

108.  ζητεί την εναρμόνιση του ρόλου των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών, την ενίσχυση των εξουσιών τους και τη βελτίωση των μηχανισμών της μεταξύ τους συνεργασίας·

109.  προτείνει στα κράτη μέλη να συντονίζονται περισσότερο όσον αφορά τις καταδικαστικές αποφάσεις και την επιβολή ποινών καθώς και τα σωφρονιστικά τους καθεστώτα και την κατάρτιση του σωφρονιστικού προσωπικού·

110.  συνιστά την ενίσχυση του ρόλου της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού ενόψει της καθιέρωσης μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες με αποτελεσματικές δράσεις βάσει εναρμονισμένων κανόνων όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και τα συστήματα ελέγχου· επιμένει ότι, εν τω μεταξύ, θα πρέπει να ενισχυθούν σε εθνικό επίπεδο οι εποπτικές ικανότητες, η εμπειρογνωμοσύνη και η διεισδυτικότητα, με προοπτική τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών·

111.  ενθαρρύνει τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, κυρίως μέσω κοινών πρωτοβουλιών των κρατών μελών όσον αφορά τις σχέσεις τους με εδάφη που έχουν χαρακτήρα φορολογικού παραδείσου, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με την κατοχή τίτλων εκ μέρους εικονικών εταιρειών που ενδέχεται να έχουν την έδρα τους εκεί· επιμένει στη σημασία της ως άνω ανακοινώσεως της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ για την απάτη και των αναπτυξιακών, φορολογικών και εμπορικών πολιτικών της·

112.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε αποτελεσματικές ενέργειες στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, όπως οι συνεδριάσεις των ομάδων G8 και G20, με σκοπό την εξάλειψη των εγκλημάτων που σχετίζονται με τους φορολογικούς παραδείσους·

113.  τονίζει ότι οι αρχές που διέπουν τη φορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ στην έκθεση με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς των κερδών» (Addressing base erosion and profit shifting), ώστε η γενική αρχή της φορολογίας να είναι ότι η φορολογία επιβάλλεται στον τόπο όπου πραγματοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα, η επονομαζόμενη δηλαδή αρχή της «προέλευσης του πλούτου»·

114.  εκτιμά ότι η αρχή της προέλευσης του πλούτου διευκολύνει τις φορολογικές αρχές για την αποτελεσματική επιβολή φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής· εκτιμά ότι είναι απολύτως αναγκαία η ύπαρξη δίκαιου φορολογικού συστήματος, ιδίως σε περιόδους κρίσεων, κατά τις οποίες η φορολογική επιβάρυνση μετακυλίεται αδίκως στις μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ η φοροδιαφυγή προκαλείται εν μέρει από φορολογικούς παραδείσους στο εσωτερικό της ΕΕ·

115.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ· τονίζει ότι η μείωση των επιπέδων φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής θα ενίσχυε το δυναμικό ανάπτυξης της οικονομίας, δεδομένου ότι τα δημόσια οικονομικά θα εξυγιαίνονταν και ότι θα αναπτύσσονταν δίκαιοι και ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις·

116.  καλεί τις εταιρείες λογιστικού ελέγχου και τους νομικούς συμβούλους να ειδοποιούν τις εθνικές φορολογικές αρχές για τυχόν ενδείξεις επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού της εταιρείας στην οποία ασκούν φορολογικό έλεγχο ή στην οποία παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες·

117.  χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να προωθήσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί, ωστόσο, για μία ακόμη φορά μια διεθνώς δεσμευτική συμφωνία για την αυτόματη πολυμερή ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, η οποία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα καταπιστεύματα και τα ιδρύματα, και να περιλαμβάνει κυρώσεις για μη συνεργαζόμενα δικαστήρια και για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με φορολογικούς παραδείσους· προτρέπει την ΕΕ να εγκρίνει μέτρα παρόμοια με τα προβλεπόμενα στον νόμο των ΗΠΑ για την εξάλειψη των καταχρηστικών τακτικών των φορολογικών παραδείσων (Stop Tax Havens Abuse Act) και να εξετάσει την πιθανότητα αφαίρεσης της τραπεζικής άδειας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με φορολογικούς παραδείσους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκό κατάλογο των φορολογικών παραδείσων που θα βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια καθώς και ευρωπαϊκά συστήματα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις ή ενισχυμένη συνεργασία, εφόσον δεν είναι δυνατή μια κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

118.  καλεί τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία όσον αφορά τις οδηγίες περί διαφάνειας και τους ετήσιους λογαριασμούς ζητεί την διεύρυνση στο μέλλον του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών ώστε να καλύπτονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται·

119.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τα ουσιαστικά στοιχεία των επιχειρήσεων με σκοπό να μπει τέλος στη δημιουργία εικονικών εταιρειών που προωθούν νόμιμες και παράνομες πρακτικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής·

120.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις υφιστάμενες φορολογικές συνθήκες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν φορολογικοί παράδεισοι· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των συμφωνιών αυτού του είδους, για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού· καλεί, τέλος, την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα ευρήματα και τις προτάσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2013·

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος

121.  υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης και παρατήρησης της γης μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό των δρομολογίων των πλοίων που διεξάγουν παράνομες επιχειρήσεις μεταφοράς, εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης παράνομων εμπορευμάτων· ζητεί, ως εκ τούτου, από τις δικαστικές αρχές την ενίσχυση της χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης, στον τομέα αυτόν, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των δραστηριοτήτων οργανωμένου εγκλήματος·

122.  διαπιστώνει ότι η παγκόσμια αύξηση της χρήσης του διαδικτύου έχει παράσχει νέες δυνατότητες για εγκληματικές δραστηριότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο, όπως η κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, η πώληση και η αγορά παραποιημένων προϊόντων και η κλοπή ταυτότητας, που απειλούν την οικονομία, την ασφάλεια και την υγεία των ευρωπαίων πολιτών·

123.  διαπιστώνει ότι οι δημόσιες εκστρατείες ενημέρωσης και οι δράσεις ευαισθητοποίησης έχουν ουσιαστική σημασία για την αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος του ηλεκτρονικού εγκλήματος· τονίζει ότι η ελλιπής ενημέρωση και η έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των χρηστών ενισχύει την ικανότητα των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος να εκμεταλλεύονται το διαδίκτυο και τις δυνατότητές του·

124.  χαιρετίζει την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου της Europol για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη της υπηρεσίας αυτής, προκειμένου ιδίως να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και σε διασυνοριακό επίπεδο και σε συνεργασία με τρίτες χώρες·

125.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί μια κοινά αποδεκτή και έγκυρη έννοια του όρου «ηλεκτρονικό έγκλημα» που θα μπορεί να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

126.  ενθαρρύνει την προώθηση της έρευνας σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στα διάφορα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη και την διευκόλυνση της χρήσης τους· σε αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η διαδικτυακή παρακολούθηση και η καταγραφή των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, των τελωνειακών και άλλων ελέγχων από κεντρικές μονάδες για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

127.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος κοινοποίησης που θα περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς που υπόκεινται σε δίωξη (με κατάλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του τεκμηρίου αθωότητας)·

Τελικές συστάσεις

128.  ζητεί τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 της ΣΛΕΕ, ειδικότερα για την καταπολέμηση, διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των σοβαρών αδικημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα· συνιστά να δοθεί στη μελλοντική ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή μια ευέλικτη και απλή δομή, με λειτουργίες συντονισμού αλλά και ενθάρρυνσης των εθνικών αρχών ώστε να καθίστανται οι έρευνες πιο συνεπείς μέσω ενιαίων διαδικαστικών κανόνων· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η Επιτροπή να καθορίσει με σαφήνεια, πριν από τον Σεπτέμβριο 2013, τη δομή της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, με ειδική αναφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ της Europol, της Eurojust, της OLAF και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή πρέπει να υποστηριχθεί, μέσω σαφούς πλαισίου δικονομικών δικαιωμάτων, στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν αδικήματα για τα οποία έχει ορισθεί σαφώς η αρμοδιότητά της·

129.  είναι της άποψης ότι η Eurojust μπορεί να συνεχίσει να ασχολείται με τα αδικήματα που προβλέπει το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, καθώς επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, και με αδικήματα συμπληρωματικής φύσης ως προς την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, όπως προβλέπει η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου,·συνεχίζοντας την λογοδοσία επί θεμάτων δημοκρατικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων με την ευκαιρία της επικείμενης αναθεώρησής της·

130.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην μειώσουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω συγκυρίας, αλλά να διαθέσουν πρόσθετους πόρους για την Ευρωπόλ, τη Eurojust, τη Frontex και τη μελλοντική ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, η επιτυχία των οποίων θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τη μείωση των απολεσθέντων φόρων για τα κράτη μέλη·

131.  επιθυμεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Λιχτενστάιν για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

132.  καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο, το συντομότερο δυνατόν, την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την σωστή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ολοκληρώσουν τον οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε ποινικές διαδικασίες, και να συντάξουν οδηγία για την προδικαστική κράτηση·

133.  ζητεί αυστηρότερες ποινές για τη συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, εγκλήματα σχετιζόμενα με τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και ανθρωπίνων οργάνων·

134.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, να εγκρίνουν νομοθετικά και άλλα μέτρα για τον χαρακτηρισμό ως ποινικού αδικήματος, όταν γίνεται σκοπίμως, του παράνομου πλουτισμού, δηλαδή της σημαντικής αύξησης των περιουσιακών στοιχείων ενός δημόσιου λειτουργού την οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει εύλογα σε σχέση με το νόμιμο εισόδημά του·

135.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρόλο που μια ολόκληρη σειρά από τα επονομαζόμενα «αναδυόμενα» εγκλήματα –όπως, για παράδειγμα, η παράνομη διακίνηση αποβλήτων, το λαθρεμπόριο έργων τέχνης και προστατευόμενων ειδών και η παραποίηση προϊόντων– αποτελούν εξαιρετικά κερδοφόρες δραστηριότητες για τις εγκληματικές οργανώσεις, με ιδιαίτερα αρνητικό κοινωνικο-περιβαλλοντικό αντίκτυπο και με έντονο διακρατικό χαρακτήρα, δεν συγκαταλέγονται στην κατηγορία των «ευρωεγκλημάτων»· πιστεύει ότι τα εν λόγω εγκλήματα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη στις επιλογές που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προτείνει, επίσης, στο Συμβούλιο, δυνάμει των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, να εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισμό και άλλων πεδίων εγκληματικότητας, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται και τα προαναφερθέντα·

136.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, νομοθετική πρόταση για ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας όσων προβαίνουν σε καταγγελίες για περιπτώσεις διαφθοράς που συνδέεται με διασυνοριακά εγκλήματα και εγκλήματα που θίγουν ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα καθώς και προστασίας των μαρτύρων και των ατόμων που συνεργάζονται με τη δικαιοσύνη, με προοπτική τη διευθέτηση της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να ζήσουν λόγω των κινδύνων που κυμαίνονται από τυχόν αντίποινα μέχρι τη διάλυση των οικογενειακών δεσμών και από την εκτόπιση από την χώρα κατοικίας τους μέχρι τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό·

137.  υποστηρίζει ότι η μεταχείριση των μαρτύρων και η διαχείριση των προγραμμάτων προστασίας δεν μπορεί να εξαρτώνται από δημοσιονομικούς περιορισμούς, στον βαθμό που η διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των πολιτών και, ειδικότερα, εκείνων των οποίων η ζωή έχει αναστατωθεί προκειμένου να βοηθήσουν το κράτος, αποτελεί καθήκον το οποίο οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές· καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα (νομοθετικά και μη) ώστε να διασφαλίζεται τόσο η σωματική ακεραιότητα των μαρτύρων και των συγγενών τους όσο και το δικαίωμά τους σε έναν αξιοπρεπή κοινωνικό, επαγγελματικό, προσωπικό και οικονομικό βίο, με την επαρκή στήριξη των θεσμικών οργάνων (μεταξύ των οποίων η πρόσληψη του μάρτυρα από τις δημόσιες αρχές)·

138.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει, το συντομότερο δυνατό, όλα τα μέτρα και τα μέσα που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016» (COM(2012)0286

139.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με την Ευρωπόλ, όπως ορίζεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Ευρωπόλ στον τομέα της καταπολέμησης των σοβαρών αδικημάτων και του οργανωμένου εγκλήματος· υπογραμμίζει ότι η μελλοντική μεταρρύθμιση της υπηρεσίας αυτής δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τον ιδιαίτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) όσον αφορά τις δραστηριότητες κατάρτισης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΕΕ, στο πεδίο της επιβολής του νόμου·

140.  απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν άμεσα στην εθνική τους νομοθεσία όλα τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά μέσα, ανταποκρινόμενα ιδιαίτερα στις πολλαπλές εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορθή μεταφορά των πολυάριθμων ισχυουσών αποφάσεων-πλαίσιο

141.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί μια νοοτροπία νομιμότητας και να αυξηθεί η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο των οργανώσεων τύπου μαφίας· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτιστικοί, ψυχαγωγικοί και αθλητικοί σύλλογοι στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την προώθηση της νομιμότητας και της δικαιοσύνης·

142.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της παράνομης εμπορίας άγριας χλωρίδας και πανίδας, με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και εκτός αυτής, με σκοπό τη μείωση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και τμημάτων του σώματος των ζώων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και της ανάπτυξης ώστε να εκπονήσουν ειδικά προγράμματα, με σημαντική χρηματοδότηση, για την ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) και να παράσχουν πόρους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας, ιδίως μέσω της υποστήριξης, της ενίσχυσης και της επέκτασης πρωτοβουλιών καταστολής του εγκλήματος, όπως τα δίκτυα ASEAN-WEN και HA-WEN, που στοχεύουν στη δημιουργία περιφερειακών κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και στην παροχή προτύπων συνεργασίας κατά του εγκλήματος που αφορά άγρια είδη·

143.  ζητεί εναρμονισμένες και αυστηρές κυρώσεις για τη λαθραία εισαγωγή άγριων ζώων, τμημάτων τους σώματός τους, καθώς και σπάνιων φυτών και δέντρων στην Ένωση·

o
o   o

144.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα εθνικά κοινοβούλια, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, την Ευρωπόλ, την Eurojust, την OLAF, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ, την Interpol, το UNODC, την Παγκόσμια Τράπεζα και την FATF.

(1) ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42.
(4) ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1.
(5) ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 45.
(6) ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 49.
(7) ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 59.
(8) ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103.
(9) ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1.
(10) ΕΕ L 162 της 20.6.2002, σ. 1.
(11) ΕΕ L 321 της 8.12.2009, σ. 44.
(12) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(13) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(14) ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.
(15) ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 9.
(16) ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1.
(17) ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1.
(18) ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54.
(19) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
(20) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
(21) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(22) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 37.
(23) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 121.
(24) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 66.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0208.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0516.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0098.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0004.
(29) ΕΕ C 124 Ε της 25.5.2006, σ. 254.
(30) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.
(31) Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποτροπή περιπτώσεων απάτης με κονδύλια της ΕΕ μέσω της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 (PE 490.663), της 17ης Οκτωβρίου 2012.
(32) Ειδική έκδοση του ευρωβαρομέτρου 374 για τη διαφθορά, Φεβρουάριος 2012.


Η κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 467kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012/2293(INI))
P7_TA(2013)0246A7-0155/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφος 3, και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 14, 148, 151, 153 και 160 και το Πρωτόκολλο 26 για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, συγκεκριμένα το άρθρο 30 (δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό), το άρθρο 31 (δικαίωμα στη στέγαση) και το άρθρο 16 (δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011(7) επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999(10),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2011)0615),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (COM(2011)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση που τροποποιεί τις οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ(11) και το σχετικό ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος» (COM(2011)0146) και το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011(14) επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2012 σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τον περιορισμό, τον μετριασμό και την εξισορρόπηση της στεγανοποίησης του εδάφους (SWD(2012)0101),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής «Employment and Social Developments in Europe Review 2012» (Ανασκόπηση 2012 της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη ) της 8ης Ιανουαρίου 2013(15),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με την έρευνα για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (UE-SILC) και το δελτίο Τύπου της Eurostat της 8ης Φεβρουαρίου 2012(16),

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές στατιστικές που ορίζονται σχετικά με την τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 6(17),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound «Υπηρεσίες παροχή συμβουλών για χρέη νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(18),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά: ακατάλληλες συνθήκες στέγασης και υγεία(19),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος(20),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Μαρτίου 2013 στην υπόθεση C-415/11 (Mohamed Aziz) που προστατεύει τους καταναλωτές με ενυπόθηκο δάνειο από τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων των τραπεζών(21),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010)(22),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: συνεργασία για την καταπολέμηση της φτώχειας το 2010 και μετά το 2010(23),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 18ης Φεβρουαρίου 2011 της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας με θέμα την αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης της Στρατηγικής Ευρώπη 2020(24),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2010 με τίτλο «Joint Report on Social Protection and Social Inclusion» (SEC(2010)0098),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 15ης Φεβρουαρίου 2010 της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο «Κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 2010»(25),

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής της Επιτροπής με τίτλο «Ζητήματα που τίθενται κατά τον ορισμό της κοινωνικής κατοικίας ως υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος»(26),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Προς μια ευρωπαϊκή ατζέντα για την κοινωνική στέγαση»(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την ΕΕ 2020(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 2020(30),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες(32),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη στέγαση και την περιφερειακή πολιτική(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους(35),

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές δηλώσεις της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων(36) και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους(37),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής του Eurofound «Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Επιπτώσεις της κρίσης(38),

–  έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Συναίνεσης για την έλλειψη στέγης της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0155/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε αυτά όπως και για την πρόσβαση σε αξιοπρεπή διαβίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση πρόσβασης σε ευπρεπή και αρμόζουσα στέγαση συνιστά διεθνή υποχρέωση των κρατών μελών, την οποία η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη, δεδομένου ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε στέγαση και σε βοήθεια όσον αφορά την κατοικία αναγνωρίζεται στο άρθρο 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στα άρθρα 30 και 31 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και ότι εγγράφεται στο σύνταγμα πολλών κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών έχουν δικαίωμα και παράλληλα καθήκον να ορίζουν τη δική τους πολιτική στέγασης και να προβαίνουν στις ενέργειες που απαιτούνται για να εξασφαλίζουν υλοποίηση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος εκάστη εντός της αντίστοιχα δικής της αγοράς κατοικίας σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων της με σκοπό την παροχή καθολικής πρόσβασης σε αξιοπρεπή και σε προσιτή τιμή κατοικία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σε προσιτή τιμή, αρμόζουσα και ασφαλής στέγη συνιστά κατάλληλο εργαλείο προς επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, η δε επένδυση στην σε προσιτή τιμή στέγαση συνιστά προϋπόθεση για την τόνωση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης, ενώ η κατασκευή και ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της κάλυψης της ζήτησης κατοικιών, της παροχής οικονομικά προσιτής κατοικίας για ευρέα στρώματα του πληθυσμού, της παροχής ώθησης στις οικονομίες, της άσκησης ελέγχου στις φούσκες της αγοράς ακινήτων, της καταπολέμησης της ενεργειακής πενίας και της εξασφάλισης εσόδων από φόρους για τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας τα κράτη μέλη διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια στην παροχή κοινωνικής στέγασης, την ανάθεση έργων στον τομέα και την οργάνωση της προσφοράς κοινωνικών κατοικιών, και τούτο τόσο παράλληλα προς τη μη υπαγόμενη σε σχεδιασμό και βασιζόμενη στην αγορά προσφορά κατοικιών όσο και επιπρόσθετα προς αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή κοινωνικής στέγασης πρέπει να αντιστοιχεί σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και προσιτής τιμής και να προάγει την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών και των δικαιωμάτων τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης και αυξημένη ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό και οικογενειακό προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν τις κοινωνικές κατοικίες έχει μεταβληθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι αυτοί κοινωνικοί παράγοντες θα πρέπει να προσδιορισθούν ώστε τα κράτη μέλη και οι αντίστοιχε τοπικές και περιφερειακές αρχές τους να μπορούν να καθορίσουν ένα εύρος στρατηγικών στέγασης οι οποίες να ανταποκρίνονται ακριβέστερα στις πραγματικές περιστάσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στεγαστική πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και τούτο διότι συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών στέγασης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ιδιοκτησία, την προώθηση της ποιότητας του χώρου διαβίωσης, τη βελτίωση του υπάρχοντος χώρου διαβίωσης και την προσαρμογή των δαπανών για τη στέγαση στην οικογενειακή κατάσταση και τους πόρους των στεγαζομένων, αφήνοντας συγχρόνως πεδίο για την καταβολή προσπάθειας από αυτούς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στέγαση πρέπει να διέπεται από μια καλή σχέση της ποιότητας και της τιμής αγοράς ή ενοικίασης, να επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας και να βρίσκεται σε περιβάλλον που έχει χώρους πρασίνου και να είναι κατάλληλη για τις διάφορες γενιές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποφευχθεί τόσο η αύξηση του αριθμού των αστέγων όσο και η εμφάνιση κρίσεων στον τομέα της στέγασης στο μέλλον, οι κανόνες για τη λήψη ενυπόθηκων δανείων πρέπει να προστατεύουν τους καταναλωτές και να επιτυγχάνουν τη δίκαιη κατανομή των κινδύνων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στέγαση διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – ειδικότερα του στόχου για τη φτώχεια περιλαμβανομένης και της αποτροπής της μετάδοσης μειονεκτημάτων από τη μία γενεά στην άλλη – καθόσον συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, ένταξης και κοινωνικής συνοχής, την προαγωγή της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην κατεύθυνση των θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση τόσο της αλλαγής του κλίματος όσο και της ενεργειακής πενίας μέσω του εκσυγχρονισμού της κτηριακής υποδομής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμπτωση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, των μέτρων λιτότητας, της ανόδου των τιμών των κατοικιών και της μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών έχει αυξηθεί η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμό εντός της ΕΕ, ιδίως μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων, με συνέπεια την αύξηση του άχθους που βαρύνει τις υπηρεσίες κοινωνικής προνοίας· σημειώνει ότι, παρά το σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα που έχουν, οι δημόσιες δαπάνες για επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία έχουν καταστεί σε μερικά κράτη μέλη θύμα των προσφάτων δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στη δραστηριότητα και τη χρηματοδοτική στήριξη του τομέα ανέγερσης και του τομέα ανακαίνισης κατοικιών, με τον τομέα της κοινωνικής στέγασης να πλήττεται ιδιαιτέρως, επειδή έσκασαν οι φούσκες του τομέα των ακινήτων, επήλθε περιορισμός στην πίστη, διαπιστώνονται καθυστερήσεις πληρωμών και μειώθηκαν οι νέες παραγγελίες από τον δημόσιο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των κατασκευών μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την εξεύρεση βιώσιμης εξόδου από την κρίση χωρίς αποκλεισμούς και για αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με το κλίμα και την ενέργεια προκλήσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας και εξυγίανσης πρέπει να συνοδεύονται από μια συνολική στρατηγική επενδύσεων στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αύξηση της οικονομίας σε αναζήτηση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοικία συνιστά αγαθό πρώτης ανάγκης για το οποίο τα κράτη μέλη ορίζουν, σύμφωνα με τις επιλογές πολιτικής τους, ελάχιστες προδιαγραφές χώρου και άνεσης, συγκεκριμένους κανόνες πολεοδομίας και κατασκευής και ποσοστά μέγιστου εισοδήματος, μερικά κράτη ορίζουν ρυθμιστικές διατάξεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των κατοικιών ή ακόμα και θεσπίζουν μηχανισμούς χορήγησης κοινωνικής αρωγής ή στήριξης φορολογικού χαρακτήρα με σκοπό να βοηθήσουν τα νοικοκυριά σε αυτήν τη κύρια δαπάνη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένο ότι η κρίση θα έχει σοβαρό οικονομικό, κοινωνικό και μακράς διαρκείας αντίκτυπο, όχι μόνο στην αύξηση της οικονομική ανάπτυξη, τα ποσοστά απασχόλησης και τα επίπεδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά επίσης και στη δυνατότητα πρόσβασης των νοικοκυριών στη στέγαση καθώς και στις επενδύσεις σε κοινωνική στέγαση εντός της ΕΕ, είναι απαραίτητο να αναλάβουν τα κράτη μέλη και η Ένωση επείγουσα δράση για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και σε προσιτή τιμή στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένο ότι η στέγαση αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη των νοικοκυριών στην Ευρώπη, η απότομη αύξηση των τιμών που σχετίζονται με την κατοικία (τιμές γης, τιμές τόσο για αγορά όσο και για μίσθωση, τιμές ενέργειας) συνιστά πηγή αστάθειας και άγχους και πρέπει να θεωρείται μείζων παράγοντας ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω στοιχείο σε συνδυασμό με την έκρηξη της ανεργίας στην ΕΕ, που αποτυπώνεται από το ότι το μέσο ποσοστό για την ΕΕ των 27 ανήλθε σε 10,9 % τον Ιανουάριο 2013 ενώ ταυτοχρόνως ο πληθυσμός της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από γήρανση, συνιστά μείζονα κίνδυνο αύξησης του χάσματος ανάμεσα στου πλούσιους και τους φτωχούς, του κοινωνικού αποκλεισμού και του αριθμού των αστέγων, με ήδη 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους να εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας·

ΙΕ.  επισημαίνοντας ότι οι Ρομά τείνουν να ζουν σε πολύ διαχωρισμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας είναι προβληματική·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα στις ακατάλληλες κατοικίες και την κακή κατάσταση της υγείας: ότι το χρέος λόγω ενυπόθηκων δανείων συνδέεται με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας ότι η υπερπλήρωση κατοικιών συνδέεται με ψυχολογικά προβλήματα, φυματίωση, αναπνευστικές λοιμώξεις, αυξημένες πιθανότητες για εκδήλωση πυρκαγιάς και οικιακά ατυχήματα, ότι η διαβίωση σε ακατάλληλες κατοικίες επηρεάζει αρνητικά την υγεία, το αίσθημα της ασφάλειας και αυξάνει την πιθανότητα οικιακών ατυχημάτων, ότι η διαβίωση σε θορυβώδη περιοχή συνδέεται με προβλήματα υπέρτασης και υψηλής αρτηριακής πίεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στέγης είναι πηγή άγχους και δυστυχίας που πλήττει την ποιότητα ζωής, την υγεία και την ευημερία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες – 24,5 % από τις οποίες διέτρεχαν το 2010 τον κίνδυνο να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συγκεκριμένα οι γυναίκες με χαμηλό εισόδημα, οι μόνες μητέρες, οι γυναίκες σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, οι μετανάστριες, οι χήρες με εξαρτώμενα τέκνα και οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας – αλλά και οι οικογένειες με παιδιά με αρχηγό μόνη ενήλικα γυναίκα, οι νεαρές οικογένειες, οι πολυμελείς οικογένειες, οι φοιτητές, οι νέοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, τα νεαρά ζευγάρια ανέργων, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με σωματική ή ψυχιατρική νόσο, τα άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες περιλαμβανομένων των Ρομά, καθώς και οι ηλικιωμένοι πλήττονται ειδικότερα από την έλλειψη δυνατότητας για κοινωνική στέγαση σε προσιτή τιμή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ως άνω κατηγορίες είναι πολύ πιθανότερο να καταλήξουν μεταξύ των αστέγων και συχνά αναγκάζονται να στεγαστούν σε κατοικίες του ιδιωτικού τομέα που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στοιχείο το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να εμφανισθούν προβλήματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ως άνω κατηγορίες συχνά επιδιώκουν να εξεύρουν εναλλακτικές λύσεις συζώντας με την οικογένεια, με φίλους ή γνωστούς, εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ορθή ανάλυση και τη με διαφάνεια τεκμηρίωση των αστέγων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι υψηλές τιμές στην αγορά κατοικίας συνδυάζονται ως παράγοντες και μειώνουν τη δυνατότητα των γυναικών να χωρίσουν ή να θέσουν τέρμα σε μια συγκατοίκηση, περιορίζοντας την ελευθερία τους και καθιστώντας τις περισσότερο ευάλωτες σε ενδοοικογενειακή βία λόγω φύλου·

ΙΘ.  επισημαίνοντας ότι η οικονομικά προσιτή μίσθωση κατοικίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τους νέους για να μπορούν να επιδοθούν σε επαγγελματική κατάρτιση, πανεπιστημιακές σπουδές, περιόδους πρακτικής άσκησης ή να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη προβαίνουν επίσης σε θέσπιση και οργάνωση μιας παράλληλης προσφοράς κοινωνικών κατοικιών, συμπληρωματικώς προς την υφιστάμενη προσφορά στην αγορά που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κοινωνική στέγαση τίθεται στη διάθεση του κοινού με ειδικές συνθήκες, από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι δημιουργήθηκαν ειδικώς προς τον σκοπό αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 25 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά κατοικούν σε κοινωνικές κατοικίες για τις οποίες οι ισχύουσες απαιτήσεις πολεοδομίας και περιφερειακού σχεδιασμού, οι όροι πρόσβασης και οι τιμές, καθορίζονται απ’ ευθείας από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της σταθερότητάς της και του ότι οι τιμές της υπόκεινται σε ρυθμιστικές διατάξεις αυτή η παράλληλη προσφορά κατοικιών συμβάλλει συγκεκριμένα στο να παραμένουν υπό έλεγχο οι κύκλοι της αγοράς ακινήτων και τα φαινόμενα «φούσκας» στον τομέα της στέγασης·

Προώθηση του κοινωνικού και οικονομικού ρόλου της κοινωνικής κατοικίας

1.  σημειώνει ότι, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αφ’ εαυτής η αγορά αδυνατεί διαρκώς περισσότερο να ικανοποιήσει την ανάγκη για κατοικία σε προσιτές τιμές, ειδικότερα στις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, και ότι η αύξηση του κόστους των κατοικιών και της ενέργειας επιτείνει τον κίνδυνο των ασθενειών, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει την σε πλείονα κράτη μέλη παρατηρούμενη αύξηση του αριθμού των εξώσεων και των κατασχέσεων ιδιοκτησιών από τις τράπεζες· παροτρύνει την ανάληψη μέτρων προς αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· εκφράζει την ανησυχία του για τον άμεσο και τον έμμεσο αντίκτυπο μερικών μέτρων λιτότητας που λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης – μέτρων όπως είναι η μείωση των στεγαστικών επιδομάτων και των κοινωνικών υπηρεσιών, η φορολόγηση των παρόχων κοινωνικής κατοικίας, η παύση νέων έργων κατοικίας ή ακόμα η πώληση τμήματος της εθνικής κτηριακής υποδομής για κοινωνική στέγαση – αντίκτυπο που θα μπορούσε να επιδεινώσει έναν φαύλο κύκλο μακροχρόνιου κοινωνικού αποκλεισμού και διαχωρισμού·

2.  υπενθυμίζει ότι στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας οι πολιτικές κοινωνικής στέγασης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μέσω της εξάλειψης της οικογενειακής φτώχειας και της αποτροπής της μεταβίβασης των κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων από γενεά σε γενεά· σημειώνει ότι, ως συνέπεια των κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών στη δομή της οικογένειας και της αύξησης του αριθμού των θέσεων μη σταθερής και επισφαλούς εργασίας, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κατοικίες σε προσιτή τιμή ακόμα και για τα τμήματα εκείνα του πληθυσμού που είναι κοινωνικώς ενταγμένα·

3.  παροτρύνει συμμόρφωση προς το άρθρο 14 και το πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ, δυνάμει των οποίων οι δημόσιες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την ομάδα-στόχο μεταξύ των νοικοκυριών στην οποία απευθύνεται ο τομέας της κοινωνικής κατοικίας, με σκοπό να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και προσιτής τιμής, ισότιμης μεταχείρισης και προώθησης των δικαιωμάτων του χρήστη· εκτιμά ότι αυτή η παρέμβαση από τις δημόσιες αρχές συνιστά απόκριση από αυτές στις αδυναμίες της αγοράς με στόχο να εξασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε αξιοπρεπή και σε προσιτή τιμή κατοικία κατ’ εφαρμογή των άρθρων 16, 30 και 31 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη·

Προς μία ευρωπαϊκή πολιτική κοινωνικής στέγασης

4.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ότι οι δαπάνες κοινωνικής και σε προσιτή τιμή κατοικίας παρέχουν τη δυνατότητα ικανοποίησης επιτακτικών κοινωνικών αναγκών ως στρατηγικής κοινωνικής επένδυσης, βοηθούν κατά βιώσιμο τρόπο στη δημιουργία σε τοπικό επίπεδο θέσεων απασχόλησης που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν, σταθεροποιούν την οικονομία μειώνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας «φούσκας» στον τομέα των ακινήτων και υπερχρέωσης των νοικοκυριών, προάγουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, αντιστρατεύονται στην αλλαγή του κλίματος, καταπολεμούν την ενεργειακή πενία και μετριάζουν τα προβλήματα υγείας που προκαλούν η υπερπλήρωση των κατοικιών και οι κακές συνθήκες διαβίωσης· ως εκ τούτου εμμένει στο ότι δεν πρέπει οι κοινωνικές κατοικίες να θεωρούνται δαπάνη που πρέπει να περικοπεί αλλά επένδυση η οποία μακροπρόθεσμα αποδίδει βελτιώνοντας την υγεία και την κοινωνική ευημερία, παρέχοντας πρόσβαση στην αγορά εργασίας και προσφέροντας τη δυνατότητα στον πληθυσμό και ειδικότερα στους ηλικιωμένους να ζουν με ανεξαρτησία·

5.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την κοινωνική στέγαση κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών πολιτικής που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προς αντιμετώπιση του θέματος (κρατικές ενισχύσεις, διαρθρωτική χρηματοδότηση, ενεργειακή πολιτική, δράση προς καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτική υπέρ της υγείας)·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει – στη βάση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κοινωνικής κατοικίας γίνεται αντιληπτή με διαφορετικούς τρόπους και η κοινωνική κατοικία τυγχάνει διαφορετικής διαχείρισης (συχνά λόγω της ευελιξίας με την οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες) στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες – τον ορισμό της κοινωνικής στέγασης·

7.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση εγγράφονται σε μία ευρύτερη προσπάθεια πολιτικής, που αποσκοπεί στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση της παροχής δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και υπηρεσιών εκπαίδευσης με σκοπό την εξασφάλιση του ότι γίνεται χρήση των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων και ότι τα δικαιώματα αυτά ανταποκρίνονται στις νέες κοινωνικές ανάγκες και στις αλλαγές των οικονομικών κύκλων·

8.  τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης των κοινωνικών επενδύσεων ως μέρους ενός «κοινωνικού συμφώνου επενδύσεων’ κατά τα πρότυπα του »Συμφώνου για το Ευρώ +’ με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, όπου θα περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών· τονίζει επίσης την ανάγκη ορισμού στόχων για τις κοινωνικές επενδύσεις, που θα πρέπει να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για να επιτυγχάνουν τους εργασιακούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2012 όπου τονίζεται ότι «οι δυνατότητες που προσφέρει το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ μπορούν να αξιοποιηθούν στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να εξισορροπηθούν οι ανάγκες παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων με τους στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας», στοιχείο που επιβεβαιώνει την ορθότητα της πρότασης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί περισσότερο εκ του σύνεγγυς τις εν λόγω κοινωνικές επενδύσεις με τη βοήθεια ενός πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών σχετικά με τις επενδύσεις σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο της ΕΕ, ο οποίος σε σχέση με την επένδυση στην κοινωνική στέγαση να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που επέρχονται στο κόστος της κοινωνικής κατοικίας και στον αριθμό των αιτούντων που αναμένουν να τους χορηγηθεί κατοικία στα κράτη μέλη· πέραν τούτου καλεί όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 31·

9.  είναι της γνώμης ότι οι οργανώσεις κατοίκων και ενοικιαστών θα πρέπει να συμμετέχουν στον ορισμό των στρατηγικών στέγασης που είναι προς υλοποίηση από τα κράτη μέλη·

10.  τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνική καινοτομία τόσο μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όσο και μέσω του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα για να αναλυθούν οι νέες πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγαση και τη μείωση του αριθμού των αστέγων·

11.  χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2011 (COM(2011)0142) για την επιβολή περιορισμών επί των συμβάσεων πίστης για τα ακίνητα κατοικίας, και ούτως για τον περιορισμό της υπερχρέωσης των νοικοκυριών· ζητεί στις διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια να ενσωματώνονται βέλτιστες πρακτικές που ευνοούν όσο το δυνατό περισσότερο τους καταναλωτές· παροτρύνει να περιλαμβάνονται διαδικασίες επαναδιαπραγμάτευσης και αναδιάταξης των καταβολών χρεολυσίων για τους αναξιόχρεους οφειλέτες και οικογένειες· καλεί τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τα νοικοκυριά που έχουν ήδη υποστεί έξωση να αναγκάζονται να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προς επίλυση της δραματικής κοινωνικής κατάστασης την οποία δημιουργούν για όσους πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και την ανεργία οι εξώσεις και η απώλεια στέγης· σημειώνει ότι τούτο συμβαίνει ενώ αναλαμβάνονται μείζονες πρωτοβουλίες δημόσιων ενισχύσεων που αποσκοπούν στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις στην επιβολή εξώσεων·

12.  καλεί την Επιτροπή να προειδοποιεί στις ειδικές συστάσεις της ανά χώρα τα κράτη μέλη όταν οι μεταρρυθμίσεις απειλούν τις επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής ή σε προσιτή τιμή στέγασης, και να μην διατυπώνει συστάσεις που να αφορούν το μέγεθος του τομέα κοινωνικής κατοικίας στα κράτη μέλη· επικρίνει το ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής εξυγίανσης και σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη δράση στην αγορά κατοικίας ορισμένα κράτη μέλη περιορίζουν τις δυνατότητες του τομέα φορολογώντας τους παρόχους κοινωνικής στέγασης· πέραν τούτου εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον περιοριστικό ορισμό των κοινωνικών κατοικιών που δόθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού, οι οποίες απευθύνονται μόνο σε μειονεκτούσες ομάδες·

13.  καλεί το Συμβούλιο να καλεί σε συνεδρίαση τους αρμόδιους για τη στέγαση υπουργούς των κρατών μελών τουλάχιστον μία φορά ετησίως για να συζητούνται οι επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ στην πολιτική στέγασης και να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση του τομέα της κατοικίας στο επίπεδο της ΕΕ συνδέοντας τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, όπως είναι οι φορείς κοινωνικής στέγασης, οι οργανώσεις εκπροσώπησης των κατοίκων και οι οργανώσεις που εργάζονται υπέρ της πρόσβασης σε κατοικία·

14.  σημειώνει ότι ο ορισμός των κοινωνικών κατοικιών και των δικαιούχων θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής διεργασίας διαλόγου για να καταστεί δυνατό να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές παραδόσεις των κρατών μελών επί του θέματος·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσβαση στην κατοικία και τις σχετικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στον περιορισμό του αριθμού των αστέγων και τη μείωση του σχετικού με τη στέγαση αποκλεισμού με βάση κοινούς δείκτες στα κράτη μέλη, και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της αποτελεσματικής υλοποίησης του δικαιώματος στην κατοικία·

16.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να περιληφθούν οι επενδύσεις στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους τους, στα εθνικά τους προγράμματα αναμόρφωσης και στους στρατηγικούς άξονες της σύμβασης εταιρικής σχέσης 2014-2020· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν καλύτερα την εφαρμογή και επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

17.  σημειώνει ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν πολιτικές και προγράμματα στέγασης σε διαβούλευση με τις γυναίκες που διαθέτουν χαμηλό εισόδημα και προέρχονται από διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα, τούτο για να εξευρεθεί ποίες πολιτικές ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των γυναικών·

Ενθάρρυνση των επενδύσεων για να δοθεί ώθηση στην σε τοπικό επίπεδο απασχόληση και την πράσινη οικονομία

18.  υπογραμμίζει τον οικονομικό αντικυκλικό ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας της κατοικίας και ειδικότερα εκείνος της κοινωνικής κατοικίας μέσω της μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης, της παροχής στήριξης στον τομέα της κατασκευής και της ανακαίνισης και ούτως στη σε τοπική κλίμακα δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που δεν μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, κυρίως λόγω των μεγάλων αναγκών του τομέα σε εργατικό δυναμικό, μέσω της ανάπτυξης τμημάτων της πράσινης οικονομίας εντός της τοπικής οικονομίας και μέσω του ότι συμπαρασύρει την υπόλοιπη οικονομία· πιστεύει συνεπώς ότι η επένδυση στην κοινωνική στέγαση πρέπει να θεωρείται όχι μόνον δαπάνη αλλά επίσης και παραγωγική επένδυση· πέραν τούτου ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν διάλογο με τον τομέα των κατασκευών με σκοπό να αναπτυχθεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και καλύτερες ρυθμιστικές διατάξεις για τις κοινωνικές κατοικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στον καθορισμό στόχων που να διέπουν την ανέγερση των κατοικιών, τη ρύθμιση των δαπανών υποδομής και την παροχή οικοπέδων για την ανέγερση κτηρίων·

19.  τονίζει την προστιθέμενη αξία στην τοπική απασχόληση και τη λειτουργία του τομέα ως σημαντικού μοχλού για τις επενδύσεις που απορρέουν από τον άμεσο αντίκτυπο των διαρθρωτικών ταμείων στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας την περίοδο 2007-2013·

20.  είναι της γνώμης ότι τα ποσά που θα διατεθούν στα ταμεία συνοχής δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 δεν θα πρέπει να είναι μειωμένα σε σύγκριση με τα ποσά του τρέχοντος ΠΔΠ, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για το ΕΤΠΑ, ειδικότερα για την επενδυτική προτεραιότητα «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - στήριξη για φυσική και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών κοινοτήτων»·

21.  αναγνωρίζει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής κατοικίας και πιστεύει ότι ο ρόλος της ΕΕ εν προκειμένω πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

22.  σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη νομοθετική δέσμη ρυθμιστικών διατάξεων σχετικά με την πολιτική συνοχής 2014-2020· υποστηρίζει το να είναι επιλέξιμες από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την παροχή στήριξης οι κατά προτεραιότητα επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις κοινωνικές και προσιτού κόστους κατοικίες, καθώς και τα ολοκληρωμένα έργα για βιώσιμη αστική και εδαφική ανάπτυξη, για την επί ίσοις όροις πρόσβαση σε κατοικία για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και για την προώθηση των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως είναι οι μη κερδοσκοπικοί στεγαστικοί συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις·

23.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς φορείς να θέσουν τόσο την επένδυση υπέρ της κοινωνικής και σε προσιτή τιμή κατοικίας όσο και την ενίσχυση των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τομέων στέγασης σε περίοπτη θέση εντός των εθνικών προγραμμάτων αναμόρφωσης και στην στη διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων δυνάμει συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2014-2020 καθώς και να εξασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά αντικατοπτρίζονται στα προγραμματισμένα μέτρα τους υπέρ της στέγασης·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ευρύτερα τα μέσα ιδιωτικού δικαίου – όπως είναι η μακράς διαρκείας εκμίσθωση – για να διευκολύνουν την παροχή κοινωνικής στέγασης, για είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς αγορά του οικοπέδου, και το εμπράγματο δικαίωμα για τον κοινωνικό εκμισθωτή που επιτρέπει στον ιδιώτη να παραμείνει ιδιοκτήτης·

25.  τονίζει ότι τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για εμπορικούς σκοπούς αντιστοιχούν στο 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ευρώπη και ότι η περιβαλλοντικά βιώσιμη ανέγερση κτηρίων επιτρέπει τη μείωση του κόστους και του χρόνου κατασκευής, τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και της κατανάλωσης ενεργείας και, κατά συνέπεια, των δαπανών διαχείρισης που συνδέονται με τη στέγαση·

26.  υποστηρίζει έναν επαρκή προϋπολογισμό για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 ο οποίος να προσδιορίζει την πολιτική συνοχής ως κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη· υποστηρίζει τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση όσον αφορά την έκκληση που απευθύνει στα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ανακατανομή των αχρησιμοποίητων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· θεωρεί ότι ο τομέας της κοινωνικής στέγασης πρέπει να ευνοηθεί από αυτή την ανακατανομή πόρων·

27.  καλεί τα κράτη μέλη, τις αρχές διαχείρισής τους και την Επιτροπή να περιλάβουν τους ενδιαφερομένους για τη στέγαση κύκλους συμφερόντων, τις οργανώσεις των κατοίκων και τις οργανώσεις υπέρ της πρόσβασης σε κατοικία στους σημαντικότερους συνομιλητές τους για την εκπόνηση, παρακολούθηση και αποτίμηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων· τονίζει τη σημασία που έχουν τα νέα μέσα ολοκληρωμένης ανάπτυξης («τοπική ανάπτυξη που εφαρμόζεται από τις κοινότητες’ και »ολοκληρωμένες τοπικές επενδύσεις’) για τις ολοκληρωμένες στρατηγικές υπέρ της κατοικίας όπου οι οργανώσεις κοινωνικής στέγασης και οι κάτοικοι θα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο· πιστεύει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής πρέπει να προβούν σε χρήση στην πράξη τόσο της αρχής της εταιρικής σχέσης όσο και της αρχής της διακυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα και πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεργάζονται με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και του τρόπου χρήσης της χρηματοδότησης· θεωρεί ότι μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη των μειονεκτουσών ή των αγροτικών περιοχών, προλαμβάνοντας την απομόνωση και την εγκατάλειψή τους από τους κατοίκους τους και αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αρνητικές συνέπειες του κοινωνικού διαχωρισμού και ευνοώντας την ετερογένεια, την κοινωνική συνοχή και την ισότητα των φύλων·

28.  καλεί τα κράτη μέλη, με στόχο να τονώσουν την υψηλών προδιαγραφών ανέγερση και ανακαίνιση κοινωνικής και σε προσιτή τιμή στέγης, να ενισχύσουν ή να αναπτύξουν ειδικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και να ενθαρρύνουν κατά συντονισμένο τρόπο την προσφυγή στις επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που προτείνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΕF)· καλεί πέραν τούτων τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τρόπους εφαρμογής του τροποποιημένου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με σκοπό να παρασχεθούν κατοικίες για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες·

29.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει σε στενή διαβούλευση με τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής και σε προσιτή τιμή στέγασης κατά τον ορισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων της, ειδικότερα στα κράτη μέλη όπου δεν υφίστανται δημόσιοι οργανισμοί στέγασης καθιστώντας παράλληλα ολιγότερο απαιτητικούς τους όρους υπό τους οποίους χορηγεί δάνεια· επίσης καλεί την ΕΤΕπ να προσδιορίσει για ποία μέτρα τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως μέσο χρηματοδότησης για τις κοινωνικές υποδομές όπως η κατοικία, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της περιόδου πειραματισμού αυτού του μέσου πριν να επεκτείνει τη χρήση του·

30.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις δραστηριότητες των στεγαστικών συνεταιρισμών, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την αγορά πρώτης κατοικίας σε προσιτή τιμή. επισημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί αποτελούν επίσης αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάπλαση αστικών περιοχών, δημιουργώντας συνεργίες με τις τοπικές κοινωνίες και καταπολεμώντας την εγκατάλειψη των πόλεων·

31.  καλεί την Επιτροπή να θέσει στη διάθεση των κρατών μελών και άλλες δυνάμει πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της προσφοράς και την ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών ως κοινωνικών επενδύσεων και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, να μεριμνήσει δε για τη διατήρηση χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στις επενδύσεις αυτές, δεδομένου ότι ο τομέας είναι εντάσεως εργασίας και έχει πολύ περιορισμένον αντίκτυπο στο διασυνοριακό εμπόριο εντός της ΕΕ· παροτρύνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής των ίδιων συντελεστών ΦΠΑ στην κοινωνική στέγαση με εκείνους που εφαρμόζονται στα αγαθά πρώτης ανάγκης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις τόσο για να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απόκτηση γης όσο και για να ενθαρρύνουν την κατασκευή και ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών·

32.  ζητεί την υλοποίηση ολοκληρωμένων προτύπων συνεργασίας που συναθροίζουν τους επικεφαλής έργου, τους παρόχους κοινωνικής στέγασης και τις εταιρείες κατασκευών υπέρ της θερμικής ανακαίνισης και της κατασκευής κοινωνικών κατοικιών με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας·

33.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2012 με θέμα μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του (COM(2012)0433)· είναι της γνώμης ότι ως συμπλήρωμα των μέτρων παροχής φορολογικών κινήτρων και χρηματοδοτικής στήριξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον συγκεκριμένο τομέα είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του επιπέδου των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την μετάβαση σε μία αποτελεσματική Ευρώπη όσον αφορά τη χρήση των πόρων και μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ)(39) και την οδηγία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ)(40)·

34.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί πιο στενά με τα κράτη μέλη και τις σχετικές τοπικές αρχές με σκοπό να καταρτισθούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις ως προς τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας· καλεί τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων να παρακολουθήσουν τις τάσεις στην απασχόληση με σκοπό να φέρουν τη βασική επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση πλησιέστερα στις ανάγκες· καλεί τα κράτη μέλη και τις σχετικές τοπικές αρχές να προσαρμόσουν γρήγορα τα συστήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενσωματώνοντας κυρίως την έννοια της βιώσιμης οικονομίας, και να εξασφαλίσουν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στις νέες «πράσινες’ θέσεις απασχόλησης και τους »πράσινους’ τομείς· επισημαίνει ότι η προώθηση πράσινων θέσεων εργασίας μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες για ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και να εξασφαλίσει υποστηρικτικές υπηρεσίες απασχόλησης·

35.  σημειώνει ότι αυτός ο «πράσινος’ τομέας μπορεί να παρέχει πληθώρα διαφορετικών δυνατοτήτων απασχόλησης από θέσεις εργασίας στο επίπεδο εκκίνησης της σταδιοδρομίας και θέσεις χαμηλών δεξιοτήτων έως θέσεις απασχόλησης με υψηλές απαιτήσεις εξειδικευμένων γνώσεων· εν προκειμένω:

   σημειώνει τον σημαντικό ρόλο των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην παροχή απασχόλησης στην πράσινη οικονομία και τονίζει τις δυνατότητες προσφοράς αυτών των ΜΜΕ στον τομέα της κατάρτισης κατά την εργασία, της πρακτικής άσκησης και των προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας, που μπορούν να παρέχουν δυνατότητες απασχόλησης σε κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα
   καλεί τα κράτη μέλη να αποτιμήσουν τη σκοπιμότητα θέσπισης ταμείων μετάβασης με σκοπό τη διαχείριση των αναγκών σε δεξιότητες·
   καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης μία ένατη βασική ικανότητα σε σχέση με το περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη·
   καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για να επενδύσουν σε δεξιότητες, την απασχόληση, την κατάρτιση και τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, ειδικότερα σε »πράσινα’ επαγγέλματα όπως η θερμική ανακαίνιση των κτιρίων·
   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την εμφάνιση ατόμων και φορέων με δεξιότητες για να επιδοθούν τόσο στις κοινωνικές όσο και τις τεχνικές πτυχές της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τα επαγγέλματα κοινωνικο-τεχνικής διαμεσολάβησης, καθώς και στις προσπάθειες κατάρτισης επαγγελματιών τεχνητών με μια πιο κοινωνική προσέγγιση του ζητήματος της ενεργειακής απόδοσης, και αντιστρόφως·

36.  χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις με την οποία η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές για να επιδοθούν σε περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές κοινωνικές πολιτικές που να αποβλέπουν στην αύξηση της οικονομίας και τη συνοχή·

37.  σημειώνει ότι οι εν λόγω επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες εγγράφονται σε ένα σύνολο πολιτικών ευρύτερης βάσης που αποσκοπεί στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση της παροχής δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας και υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μία προσπάθεια παροχής στον πληθυσμό της δυνατότητας να ασκεί τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματά του και να αρθεί στο ύψος των εξελισσόμενων κοινωνικών αναγκών·

Καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής

38.  επισημαίνει ότι η αναγνώριση και η υλοποίηση του δικαιώματος στη στέγαση αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι το κράτος μέλος ή η αρμόδια δημόσια αρχή φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του εν λόγω δικαιώματος στη στέγαση βελτιώνοντας με τις πολιτικές και τα προγράμματά της την πρόσβαση όλων στην κατοικία, ειδικότερα εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, μέσω επαρκούς προσφοράς κατοικιών αξιοπρεπών, υγιεινών και σε προσιτή τιμή·

39.  καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβεί σε μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος στη στέγαση και της βοήθειας για στέγαση στα κράτη μέλη, εμπλέκοντας στη διεργασία τους σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων· καλεί τον Οργανισμό να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική υλοποίηση του δικαιώματος στη στέγαση για τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των αστέγων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αυτές τις δραστηριότητες εντός της δέσμης για τις κοινωνικές επενδύσεις·

40.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίζουν και να προωθούν τις καινοτόμες ανταλλαγές ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή του δικαιώματος στη στέγαση για τις ιδιαίτερα ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, ειδικά προς καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας· σημειώνει με λύπη ότι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι συχνά πιθανότερο να παραμείνουν σε περιβάλλον κακομεταχείρισης εάν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρουν κατάλληλη στέγαση· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες για οικογένειες θύματα της ενδοοικογενειακής βίας·

41.  αναμένει από την Επιτροπή να εξετάσει σε ποίον βαθμό η άμεση στήριξη μέσω των επιδομάτων στέγασης ή η έμμεση στήριξη μέσω των ίδιων των κοινωνικών κατοικιών συνιστά αποτελεσματικότερο μέτρο παροχής κατοικιών σε προσιτή τιμή για κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για στέγαση στην αγορά κατοικιών·

42.  καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό Eurofound να πραγματοποιήσουν το 2014 μελέτη σχετικά με το κόστος της μη ανάληψης δράσης σε σχέση με την κακή στέγαση, μελέτη η οποία να εντάσσεται στο πρόγραμμα εργασίας 2014 του Οργανισμού·

43.  σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές ανισορροπίες αναστέλλουν λειτουργίες φορέων και διακόπτουν προγράμματα και δράσεις (επί παραδείγματι επιδότηση ενοικίου, επιδότηση επιτοκίων στεγαστικών δανείων) που στόχο έχουν τη διευκόλυνση της απόκτησης στέγης, ενώ παράλληλα αύξησαν δυσανάλογα τη φορολογία ακινήτων εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης αφήνοντας έκθετες στη φτώχεια και την ανέχεια πολλές ομάδες του πληθυσμού·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν αναλύσεις κοινωνικού αντικτύπου δίδοντας έμφαση στις αναλύσεις με βάση το φύλο και το νοικοκυριό, ως μέρος όλων των πολιτικών και των προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την απόκλιση μεταξύ των φύλων όσον αφορά το εισόδημα και τους οικονομικούς πόρους· τονίζει ότι όλα τα στατιστικά δεδομένα πρέπει να αναλύονται κατά φύλο και κατά είδος νοικοκυριού και ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί με ποίον τρόπο ακριβώς οι πολιτικές στέγασης μπορεί να υποστηρίξουν τα άτομα και τις ομάδες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες (έχοντας κατά νου τον πολυσύνθετο ρόλου των γυναικών ως μόνων γονέων και ως παρόχων φροντίδας σε μέλη της οικογένειας και σε άτομα με αναπηρία), οι οικογένειες, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι·

45.  συνιστά να εκπονήσουν τα κράτη μέλη και οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των κρατών ολοκληρωμένες πολιτικές προαγωγής της κοινωνικής ένταξης και διασφάλισης καθολικής πρόσβασης σε αξιοπρεπή, υγιή και σε προσιτή τιμή στέγαση· προτείνει αυτές οι πολιτικές να περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

   παροχή ειδικής στήριξης για καλής ποιότητας και υγιή κοινωνική και «ειδική κοινωνική’ στέγαση, συγκεκριμένα ορίζοντας ελάχιστες ποσοστώσεις για την παροχή κοινωνικής στέγασης εκεί όπου κρίνεται σκόπιμο, όπως είναι οι πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, στοιχείο που θα ευνοεί και την ποικιλομορφία·
   θέσπιση σαφών ελαχίστων προτύπων ποιότητας της κατοικίας, κυρίως της κοινωνικής κατοικίας·
   συνδέσεις ανάμεσα στη διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης και τις πολιτικές για πρόσβαση σε άλλες βασικές δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, όπως είναι η κατασκευή δημοσίων εγκαταστάσεων κοινωνικού χαρακτήρα και εγκαταστάσεων μέριμνας για την υγεία, πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων (ως μέρος μιας σε τοπική κλίμακα ολοκληρωμένης στρατηγικής) και για συγκράτηση της εξάπλωσης των πόλεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής προς επίτευξη του στόχου για μηδενική καθαρή κάλυψη εδάφους έως το 2050·
   μέτρα προς αντιμετώπιση των δυσκολιών που συχνά αντιμετωπίζουν οι πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι μετανάστες και οι νέοι, όταν αναζητούν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία·
   συστήματα που ενισχύουν την ασφάλεια όσον αφορά τη διάρκεια χρήσης της κατοικίας από τον ένοικό της·
   προετοιμασία ειδικών προγραμμάτων για τους αστέγους με βάση αποτιμήσεις της τοπικής κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο της ευρωπαϊκής τυπολογίας για τους αστέγους και τον αποκλεισμό που συνδέεται με την κατοικία (ETHOS) για να υπολογισθεί η έκταση του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζεται με τη στέγαση, που συνδέεται με τα μέτρα κοινωνικής στήριξης και προσαρμόζεται στην ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες των γυναικών, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στέγαση και τη μακροπρόθεσμη παροχή βοήθειας στα ευάλωτα άτομα και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και όχι απλώς στην παροχή προσωρινής στέγης·
   προώθηση και χρηματοδότηση προγραμμάτων ανέγερσης κατοικιών από τους ίδιους τους αιτούντες στέγη·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος στέγασης βασίζοντας την αύξηση των ενοικίων σε ένα αντικειμενικό σύστημα που εξασφαλίζει ήπιες αυξήσεις των τιμών ακινήτων και προσαρμόζοντας τη φορολογική πολιτική για να περιοριστεί η κερδοσκοπία·

47.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα της έλλειψης στέγης·

48.  τονίζει ότι οι διάφορες πτυχές της έλλειψης στέγασης μεταξύ των γυναικών πρέπει να αντιμετωπίζονται με ολιστικό τρόπο και θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των πλαισίων πολιτικής της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξάγουν συστηματικές αξιολογήσεις αντικτύπου με βάση το φύλο, να παρακολουθούν την ειδική κατάσταση και τις ειδικές ανάγκες των αστέγων γυναικών, να προωθούν έργα ως προς το περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης και την κατασκευή κατοικιών σε προσιτή τιμή, προσαρμοσμένων και ενεργειακά αποδοτικών, και να περιλαμβάνουν τις οικογένειες της μεσαίας τάξης – οι οποίες συχνά αποκλείονται από τέτοια προγράμματα – στα προγράμματα κοινωνικής στέγασης, διότι και αυτές, όπως και άλλα νοικοκυριά, μπορεί να υποφέρουν από στέρηση υλικών αγαθών λόγω της οικονομικής κρίσης·

49.  ζητεί την υλοποίηση ολοκληρωμένων προτύπων συνεργασίας που συναθροίζουν τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες πλαισίωσης ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τους παρόχους κοινωνικής στέγασης και τις σχετικές οργανώσεις, τα οποία να εγγράφονται στις προσπάθειες πλαισίωσης ευάλωτων ατόμων που αναζητούν ή έχουν ήδη κατοικία·

50.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αρχές να διαθέσουν πόρους των διαρθρωτικών ταμείων στην κατοικία και τη στέγαση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, συγκεκριμένα στην κοινωνική κατοικία, εγγράφοντάς την ως προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να επιταχύνουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των τοπικών αρχών βάσει κοινών και διαφανών κριτηρίων·

51.  συνιστά στα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αρχές να επενδύσουν στην κατασκευή και την προσαρμογή κοινωνικών κατοικιών σε προσιτές τιμές για να ανταποκριθούν στην απαρχαιωμένη κατάσταση και τους υγειονομικούς κινδύνους των υποβαθμισμένων κατοικιών, την ποικιλομορφία των οικογενειακών δομών, τη γήρανση του πληθυσμού, την επιθυμία των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων που επιλέγουν να παραμένουν στην κατοικία τους, τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των νέων ειδικότερα όσον αφορά τη στέγαση και την κινητικότητα για επαγγελματικούς λόγους· συνιστά τη χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τους σκοπούς αυτούς κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού (20142020)· εκτιμά ότι τα μέτρα κοινωνικής πλαισίωσης όσον αφορά την πρόσβαση στην κατοικία συμβάλλουν στη δημιουργία «λευκών» θέσεων απασχόλησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού· τονίζει τον θετικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όσον αφορά έργα κοινωνικής πλαισίωσης και ένταξης μέσω έργων στέγασης·

52.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα και να παρέχουν κίνητρα, με βάση τις αναλύσεις για την πρόβλεψη των αναγκών κατοικίας, για να μην μένουν κατοικίες σε μακροπρόθεσμη κλίμακα χωρίς ενοίκους, ειδικότερα σε περιοχές με προβλήματα, και τούτο με σκοπό την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών φαινομένων και την αξιοποίηση των εν λόγω κατοικιών χάρις στη μετατροπή τους σε κοινωνικές κατοικίες·

53.  τονίζει τη σημασία ενός συστήματος βαθμολόγησης της υγείας και της ασφάλειας όσον αφορά τη στέγαση, το οποίο να παρέχει μια με βάση την υγεία αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη στέγαση·

54.  καλεί τα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αρχές να απλοποιήσουν τις αιτήσεις για κοινωνική στέγαση και να καταστήσουν δικαιότερη, διαφανέστερη και περισσότερο αμερόληπτη τη διεργασία χορήγησης κατοικίας, σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο εκάστου κράτους μέλους, με σκοπό να εξαλειφθεί κάθε μεταχείριση που εισάγει διάκριση και να αποτραπούν οιαδήποτε φαινόμενα εξαίρεσης των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε όξυνση του χωροταξικού διαχωρισμού και δημιουργούν γκέτο· ως προς αυτό επισημαίνει τη συνάφεια ορισμένων διευθετήσεων που ισχύουν σε κάποια κράτη μέλη, όπως είναι ο κατάλογος νόμιμων, σαφών και διαφανών κριτηρίων παροχής για να ευνοεί την κοινωνική ανάμειξη, το ανώνυμο των αιτήσεων για κοινωνική κατοικία, τη διαφήμιση των κενών κατοικιών, τη δημιουργία συστημάτων βαθμολόγησης των φακέλων με αίτηση για στέγαση, τον διαχωρισμό των αρχών που καθορίζουν τα κριτήρια και εκείνων που προχωρούν σε παροχή κατοικιών, ή ακόμα των διευθετήσεων διακυβέρνησης για τη διάθεση κατοικίας με σκοπό να ευνοείται η ευρείας βάσης κοινωνική ανάμειξη·

55.  τονίζει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού και την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε επαρκή, αξιοπρεπή και με εύκολη πρόσβαση στέγαση για τον αυξανόμενο αριθμό των ηλικιωμένων στην ΕΕ· σημειώνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι ηλικιωμένοι καθίστανται φτωχότεροι και ζητεί γι’ αυτό να περιληφθούν στη νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση, η οποία συντονίζει την έρευνα στον τομέα αυτόν, μέτρα που να είναι από οικονομικής απόψεως προσιτά και να είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στους ηλικιωμένους η δυνατότητα να παραμείνουν στην κατοικία τους όσο το δυνατό περισσότερο· σημειώνει εν προκειμένω ότι η ανάληψη δράσης για καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε στέγαση είναι τρόπος μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω μέτρων προς τόνωση της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων· καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν στις εθνικές μεταρρυθμίσεις τους συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ανάπτυξη οικονομικά προσιτών λύσεων για να μπορούν οι ηλικιωμένοι να παραμένουν στις κατοικίες τους για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιθυμητή η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στις υφιστάμενες κατοικίες, βοηθώντας τα άτομα να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους και διευκολύνοντάς τα να ανακτήσουν την κοινωνική ζωή τους ενισχύοντας την προσωπική ανεξαρτησία τους·

56.  επισημαίνει ότι η κοινωνική στέγαση πρέπει να είναι δομημένη με σκοπό να αποφεύγει τα φαινόμενα τόσο του «αστικού εξευγενισμού» όσο και της «γκετοποίησης»· ζητεί, όπου είναι τούτο σχετικό, οικονομικά κίνητρα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινών και μεικτών χώρων ιδιωτικής και κοινωνικής στέγασης προς αποφυγή του κοινωνικού διαχωρισμού·

57.  έχοντας κατά νου τις υφιστάμενες κοινωνικές ανισορροπίες στην Ευρώπη, κυρίως στις χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ, δίδει όλως ιδιαίτερη σημασία στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς υποστήριξη των μειονεκτουσών κοινωνικών τάξεων, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση κατοικίας·

58.  συνιστά τα κράτη μέλη και οι σχετικές αρχές να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές κατοικίες μέσω της αύξησης του αριθμού και της ποιότητας των κοινωνικών και οικονομικά προσιτών κατοικιών και της προώθησης της ενσωμάτωσής τους στις με βάση την τοπική κοινότητα υπηρεσίες και τις κοινωνικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας το ΕΚΤ και άλλα διαρθρωτικά ταμεία προς επίτευξη αυτού του αποτελέσματος·

59.  ορίζει ότι οι κοινωνικές κατοικίες θα πρέπει, όταν συντονίζονται με βασιζόμενες στην τοπική κοινότητα υπηρεσίες πρόνοιας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, να βοηθούν στη δημιουργία ικανότητας διαβίωσης με προσωπική ανεξαρτησία, στηρίζοντας τους κοινωνικά ευάλωτους ή μειονεκτούντες στη μετάβασή τους προς έναν περισσότερο ανεξάρτητο τρόπο ζωής, με μικρότερη εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια και μεγαλύτερη προσωπική αυτονομία·

60.  καλεί τις αρμόδιες δημόσιες και ιδιωτικές αρχές να περιλαμβάνουν συστηματικά στα συστήματα κατάρτισης για μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και κατασκευαστές μαθήματα σχετικά με την προσβασιμότητα του οικοδομημένου περιβάλλοντος και με την αρχή «σχεδιασμός για όλους»·

61.  εκφράζει τη λύπη του για την παγκόσμια τάση περιορισμού της παροχής κοινωνικών κατοικιών και καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν τη συχνά αποκλειόμενη ομάδα των οικογενειών της μεσαίας τάξης στα προγράμματα παροχής κοινωνικής κατοικίας, διότι ενδέχεται να πλήττονται από στέρηση υλικών αγαθών όπως και άλλα νοικοκυριά ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης·

62.  θεωρεί ότι η δέσμευση της Ένωσης για ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά την κοινωνική κατοικία, συνιστά αποτελεσματικό μέσο προς καλύτερη ενσωμάτωση των προβληματικών περιοχών στο αστικό περιβάλλον και προς καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αρχές να αυξήσουν τη με ολοκληρωμένο τρόπο χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και της ΕΤΕπ και άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης και να διευκολύνουν τον συντονισμό και τις συνέργιες μεταξύ τους· είναι της γνώμης ότι η παροχή κατάλληλου ρόλου και ευρύτερης εξουσίας λήψης αποφάσεων στους ενοίκους πριν από αλλά και κατά την κατασκευή και την ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών συμβάλλει στην ενίσχυση της ένταξης και της κοινωνικής συνοχής·

63.  καλεί την Επιτροπή εκπονήσει μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μοντέλων επενδύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, η οποία να εστιάζεται στα δυνάμει οφέλη από τα διαρθρωτικά ταμεία όταν χρησιμοποιούνται ως χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και ει δυνατόν όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές χρηματοδότησης, για να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, όπως είναι η σε τοπικό επίπεδο δημιουργία θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία ή η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, και η κοινωνική ένταξη μέσω της παροχής κατοικίας για περιθωριοποιημένες ομάδες·

64.  διαπιστώνει με λύπη ότι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι συχνά πιθανότερο να παραμείνουν σε περιβάλλον κακομεταχείρισης, εάν είναι οικονομικά εξαρτώμενα από τον δράστη και ως εκ τούτου τους είναι αδύνατον να αναζητήσουν χωριστή, κατάλληλη κατοικία για τα ίδια· καλεί ως εκ τούτου την ΕΕ να προωθήσει ευαίσθητες από πλευράς φύλου πολιτικές, προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που να αυξάνουν την πρόσβαση σε ασφαλή και σε προσιτή τιμή στέγαση για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, καλεί δε τα κράτη μέλη να εξεύρουν προσιτού κόστους λύσεις σε εναλλακτικές μορφές έκτακτης και προσωρινής στέγασης και να αυξήσουν τον αριθμό των καταφυγίων και των κέντρων αποκατάστασης για τα θύματα, καθώς και άλλων συναφών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως είναι οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες για οικογένειες (π.χ. κέντρα νομικής στήριξης οικογενειών)·

65.  υπενθυμίζει ότι το 2009 υπήρχαν επτά φορές περισσότερες μόνες μητέρες από ό,τι μόνοι πατέρες· είναι συνεπώς της γνώμης ότι από κοινού με τις ευάλωτες ομάδες ή άτομα, όπως οι μόνοι γονείς, οι νέες οικογένειες, οι μεγάλες οικογένειες, οι νέοι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, οι μετανάστριες, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι, θα πρέπει να δίδεται και στις μόνες μητέρες προτεραιότητα στην παροχή κοινωνικής κατοικίας· σημειώνει ότι όταν άρχισε η οικονομική κρίση είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες, αλλά όσο η κρίση προχωρεί αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας των γυναικών περισσότερο από ό,τι εκείνο των ανδρών·

Καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας

66.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση που σημειώνει η ενεργειακή πενία, η οποία πλήττει 50 έως 125 εκατομμύρια ευρωπαίους, και η οποία είναι κυρίως αποτέλεσμα του συνδυασμού χαμηλού εισοδήματος του νοικοκυριού, χαμηλών προδιαγραφών θέρμανσης και μόνωσης και δυσανάλογα υψηλού κόστους ενέργειας·

67.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας η οποία να παροτρύνει τα κράτη μέλη να ορίσουν την ενεργειακή πενία βάσει κοινών παραμέτρων που να προσαρμόζονται όμως για έκαστο κράτος μέλος για να λαμβάνεται υπόψη η εθνική κατάσταση εκάστου· επαναλαμβάνει ότι η οικονομική προσιτότητα της στέγης πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο όσον αφορά το ενοίκιο που καλείται κανείς να καταβάλει αλλά και όσον αφορά τους σχετικούς λογαριασμούς ενέργειας· είναι ωστόσο της γνώμης ότι η ενεργειακή πενία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον υπό το πρίσμα του επιπέδου των δαπανών για ενέργεια και της τιμής της ενέργειας, διότι έχει επίσης και μια ποιοτική διάσταση που σχετίζεται με τις καταναλωτικές συμπεριφορές και συνήθειες των ανθρώπων·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βεβαιωθούν ότι η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα συνοδεύεται από μέτρα προς προστασία των ευάλωτων καταναλωτών·

69.  πιστεύει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στην ενέργεια είναι ουσιαστικής σημασίας για να μπορεί να ζήσει κανείς αξιοπρεπώς· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον ορισμό της «αξιοπρεπούς κατοικίας» εγγράφοντας σε αυτόν και πρότυπα ενεργειακής απόδοσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την ενεργειακή πενία ιδίως μέσω των δημόσιων ρυθμιστικών αρχών για την ενέργεια και να εγκρίνουν ολοκληρωμένα μέτρα βάσει τοπικών ενεργειακών ελέγχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα μεταξύ των οποίων να εγγράφονται:

   η θέσπιση ειδικών χρηματοδοτικών συστημάτων για το κόστος της ενέργειας για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά (όπως είναι η δίκαιη τιμολόγηση της ενέργειας, η παροχή στήριξης σε κατ’ αποκοπή βάση ή εντασσόμενης σε άλλες κοινωνικές ενισχύσεις, η πρόληψη της μη πληρωμής των λογαριασμών, η προστασία από τη διακοπή της τροφοδοσίας)·
   η θέσπιση ειδικών εθνικών ή περιφερειακών ταμείων με σκοπό τον περιορισμό της ενεργειακής πενίας, τα οποία να μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω συνεισφοράς από τους παρόχους ενέργειας που να αντικατοπτρίζει την υποχρέωσή τους για μείωση της κατανάλωσης δυνάμει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση·
   η παροχή στήριξης σε κίνητρα και μέτρα για να βοηθηθούν οι ένοικοι να εξοικονομούν ενέργεια·
   η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των πλέον ενεργοβόρων κατοικιών με μακροπρόθεσμους αποτελεσματικούς οικονομικούς μοχλούς τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές με παράλληλη εξασφάλιση ότι τούτο δεν οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους κατοικίας για τους ενοίκους μετά από αφαίρεση της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει αυτές τις προσπάθειες και να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης κινήτρων·

70.  επισημαίνει ότι ο τομέας της κατοικίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δυναμικά εξοικονόμησης ενέργειας· τονίζει ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος της ενεργειακής ανακαίνισης δεν υπερβαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης μπορούν να αποφέρουν άμεσα οφέλη στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να βελτιώσουν το περιβάλλον διαβίωσής τους· τονίζει ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν επίσης σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργούν θέσεις εργασίας, παρέχουν στήριξη στην τοπική οικονομία και μειώνουν τις δαπάνες υγείας·

71.  υπογραμμίζει ειδικότερα τα ενδεχόμενα οφέλη των προγραμμάτων επιδότησης των εγκαταστάσεων ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής ανανεώσιμης μικροενέργειας εντός των μονάδων κοινωνικών κατοικιών, που επιτρέπουν την επίτευξη εξοικονόμησης στους λογαριασμούς ενέργειας και καθιστούν δυνατό τα οφέλη της ενέργειας που παράγεται να διανέμονται δίκαια μεταξύ των ενοίκων και του στεγαστικού οργανισμού ή του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ύψος των λογαριασμών για τους ενοίκους και να υπάρχουν για τους ιδιοκτήτες πρόσθετοι πόροι για περαιτέρω ανακαίνιση και βελτιώσεις του συνόλου των κατοικιών·

72.  πιστεύει ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας μπορούν επίσης να συμβάλουν στην πρόληψη προβλημάτων υγείας (αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλεργίες, άσθμα, δηλητηριάσεις από τα τρόφιμα και δηλητηριάσεις από μονοξείδιο του άνθρακα, επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ενοίκων)·

73.  επαναλαμβάνει τη σημασία των προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για την αύξηση της οικονομικής προσιτότητας των κοινωνικών κατοικιών και των κατοικιών στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι είναι απαραίτητο η Επιτροπή να διευκρινίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τα εθνικά και ενωσιακά κονδύλια για αυτού του είδους ανακατασκευές και επενδύσεις και να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία, όπου είναι δυνατόν, για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι επενδύσεις από στεγαστικούς οργανισμούς και ιδιώτες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφελούνται από τις καταλληλότερες ροές χρηματοδότησης για την επίτευξη αυτού του διττού κοινωνικού και περιβαλλοντικού στόχου, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού·

74.  χαιρετίζει το ότι τα μέτρα για προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της στέγασης θα είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής την περίοδο 2014-2020· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές τους και το σύνολο των σχετικών εταίρων να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, δίδοντας προτεραιότητα στα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή πενία·

75.  τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι πάροχοι ενέργειας όσον αφορά την πρόληψη και την επίλυση διαφορών, ιδίως με την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης, τη θέσπιση υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών και τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών·

76.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τα νοικοκυριά μέσω εκστρατειών ενημέρωσης ώστε να καταναλώνουν με πιο υπεύθυνο τρόπο τους πόρους και σχετικά με τις επιχορηγήσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση δυνάμει των σχετικών μέτρων κοινωνικής στήριξης, και τα καλεί επίσης να πραγματοποιούν εκστρατείες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης κυρίως των επαγγελματιών του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με τα ζητήματα της ενεργειακής πενίας·

77.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικές βάσεις δεδομένων ενεργειακής πενίας·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0495.
(8) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12.
(9) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
(10) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1.
(11) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(12) ΕΕ C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 66.
(13) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0494.
(15) http://ec.europa.eu/social/main/jsp?cat/d=738€largId=en€pubId=7315.
(16) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/EN/3-08022012-BP-EN.PDF
(17) http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm.
(18) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/891/en/1/EF11891EN.pdf.
(19) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/en/1/EFI20EN.pdf.
(20) ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3.
(21) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135024&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1202581).
(22) ΕΕ L 298 της 7.11.2008, σ. 20.
(23) Συμβούλιο της ΕΕ, 3053η σύνοδος του Συμβουλίου »Απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία και καταναλωτές«, Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2010-
(24) Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 30, 18 Φεβρουαρίου 2011.
(25) Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, 6500/10 ADD 115 SOC 101 ECOFIN 8 SAN 31, 15 Φεβρουαρίου 2010.
(26) EΟΚE, 597/2012-TEN/484, 13 Δεκεμβρίου 2012.
(27) ΕτΠ 71/2011 τελικό, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0419.
(29) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 57.
(30) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 120.
(31) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 116.
(32) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 19.
(33) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 65.
(34) ΕΕ C 76 Ε της 27.3.2008, σ. 124.
(35) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 101.
(36) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 19.
(37) ΕΕ C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 139.
(38) http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlFiles/eFI264.htm.
(39) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(40) ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13.


Εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών
PDF 326kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ (2013/2009(INI))
P7_TA(2013)0247A7-0164/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 8, 45, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τα άρθρα 21, 23 και 25,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2010 με θέμα «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2010 με τίτλο «Μια νέα ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής »Ευρώπη 2020«» (COM(2010)0296),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0164/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα να ζει κανείς και να εργάζεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης που κατοχυρώνεται για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η κινητικότητα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή διάσταση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων και η εκπαιδευτική κινητικότητα συμβάλλουν στο να γίνει εντονότερη η συναίσθηση της ευρωπαϊκής τους ιθαγένειας· και ότι αποτελούν επίσης μια ευρωπαϊκή αρχή για την υλοποίηση της συνοχής και της αλληλεγγύης σε όλη την ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο από το 1987 έχει δώσει σε περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό, μπορεί επίσης να συμβάλει πολύ θετικά, ακόμα και μετά το πέρας των σπουδών, στη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων και ότι η ανάπτυξη στην εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση των γυναικών αυξάνει την κινητικότητά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασαν αρνητικά την αγορά εργασίας της ΕΕ, ιδίως ως προς τους συντελεστές απασχόλησης και τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και επιλογής εργασίας αναλόγως εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, με τις γυναίκες να αποτελούν μια από τις πλέον πληττόμενες πληθυσμιακές ομάδες·

Ε.  επισημαίνοντας ότι, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,7% (22,7% στις γυναίκες κάτω των 25 ετών)·

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την στιγμή που αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς και συμβάλλει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και των επιπέδων απασχόλησης, στοιχείων απαραίτητων για την οικονομική και την κοινωνική πρόοδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλων ως προς την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ, με τους άνδρες να μετακομίζουν λόγω εργασίας ή επαγγελματικής μετάθεσης εκτός έδρας συχνότερα από τις γυναίκες (44% έναντι 27%), ενώ οι γυναίκες υποχρεούνται συχνότερα να διακόπτουν την σταδιοδρομία τους προκειμένου να μετακομίσουν σε μεγάλη απόσταση για να ακολουθήσουν το σύντροφό τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας, η απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, οι μισθολογικές διαφορές των δύο φύλων, τα ανεπαρκή μέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια, οι σημαντικές αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα, τα κοινωνικά δίκτυα, οι παροχές παιδικής μέριμνας και άλλων εξαρτωμένων ατόμων, και συγκεκριμένα η έλλειψη ή οι αδυναμίες των δημόσιων δικτύων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά, το στεγαστικό και οι τοπικές συνθήκες, και άλλα εμπόδια (γλώσσα, άγνοια δικαιωμάτων) συνιστούν πρόσθετους φραγμούς που εμποδίζουν τις γυναίκες να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, διαμονής και εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες σε κοινωνικούς κινδύνους συχνότερα στην ζωή τους σε σύγκριση με τους άνδρες, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού γυναικών μεταξύ των πτωχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον πρόσφατες προβλέψεις αναφέρουν ότι στην ΕΕ οι μισθοί των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 16,4% κατώτεροι εκείνων των ανδρών, και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών, με τη μισθολογική διαφορά να κυμαίνεται μεταξύ 1,9% και 27,6%(3)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν τη δια βίου μάθηση, την ισορροπία επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής (ειδικότερα των ανύπανδρων μητέρων), την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας και την προώθηση της εργασίας με πλήρη δικαιώματα, ένα δημόσιο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης και ένα δημόσιο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και διαφοροποιημένες πρακτικές όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας μετά από αίτηση της γυναίκας, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική εκπαίδευση παρέχει στις γυναίκες καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, δυνατότητες να βελτιώσουν τα προσόντα τους και να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ταυτόχρονα διευκολύνει την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τους εξασφαλίζει καλύτερη αναγνώριση στην αγορά εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαιδευτική κινητικότητα βοηθάει στην προαγωγή της επαγγελματικής κινητικότητας και αυξάνει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και πρέπει να προσφέρεται σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με χαμηλό επίπεδο προσόντων·

1.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των γυναικών όλων των ηλικιακών ομάδων στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, των μέσων εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, της μετανάστευσης και της απασχόλησης, της αντιμετώπισης της φτώχειας, της υγειονομικής φροντίδας, καθώς και στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, να προστατεύονται τα δικαιώματα των γυναικών, να προωθείται η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες για απασχόληση ανδρών και γυναικών, να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, περιλαμβανομένης της εφαρμογής κοινών κριτηρίων επιλογής στην απασχόληση, να εστιάζουν οι πολιτικές αυτές περισσότερο στην κατάσταση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να καταπολεμούν όλες τις μορφές διακρίσεων στην αγορά εργασίας, όπως τον διαχωρισμό με βάση το φύλο στις θέσεις απασχόλησης ή τις μισθολογικές διακρίσεις, ιδίως με την προώθηση της δια βίου μάθησης, της καταπολέμησης της επισφαλούς απασχόλησης, καθώς και την προώθηση της εργασίας με δικαιώματα, ώρες εργασίας συμβατές με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ένα δημόσιο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης και ένα δημόσιο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και διαφοροποιημένες πρακτικές όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας, μετά από αίτηση της γυναίκας·

2.  υπογραμμίζει την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κινητικότητα στο εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, αποδεικνύεται ακόμη πιο αναγκαία η προσαρμογή της επιλογής απασχόλησης ενός ατόμου σε ό,τι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά εργασίας, καθώς και ότι έχει ζωτική σημασία να βελτιώνεται η προσαρμοστικότητα των γυναικών, στο πλαίσιο μιας αλλαγής επαγγέλματος, στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας·

3.  θεωρεί ότι η προαγωγή της εκπαιδευτικής και της επαγγελματικής κινητικότητας των γυναικών μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση στο 75% του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και ανδρών ηλικίας 20-64 ετών, για παράδειγμα, μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων εργαζομένων, και της καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό των εθνικών στρατηγικών τους και των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ενημέρωσης που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και των μελών των οικογενειών τους στο θέμα της κινητικότητας·

5.  εκτιμά ότι η επαγγελματική κινητικότητα δεν μπορεί να αποβαίνει εις βάρος των γυναικών στο επίπεδο της εξασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και ότι, προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση και η μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ των χωρών, παρά την αναγνώριση της ανομοιογένειας των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να αναλύουν στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα, την κλίμακα και την δομή της κινητικότητας των γυναικών, να γνωστοποιήσουν και να διαδώσουν, στην επικράτειά τους, τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής κινητικότητας στην εσωτερική αγορά, καθώς και τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα στο εξωτερικό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση των γραφείων και των οργανισμών που προσφέρουν εργασία σε εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη και να εντοπίζουν πιθανές παράνομες ή μαύρες θέσεις εργασίας ή γραφεία και οργανισμούς που προσφέρουν πλασματικές θέσεις εργασίας·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν δεδομένα ανά φύλο σχετικά με την επαγγελματική κινητικότητα και να περιλαμβάνουν διατάξεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα κατά το σχεδιασμό των εθνικών τους πολιτικών και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), με ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εθνικών ή σε περιφερειακό επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και μετέπειτα· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 που εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση του 25% της συνολικής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής στο ΕΚΤ(4)·

8.  τονίζει ότι, εάν αυτό το ζήτημα αποτελέσει συγκεκριμένο στόχο στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ή εμφανιστεί ως ειδική οριζόντια προτεραιότητα, θα αρχίσουν να προβάλλουν οι βέλτιστες πρακτικές και τα μέτρα θα αποφέρουν αποτελέσματα σε περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο·

9.  σημειώνει, για την προώθηση της απασχόλησης, ότι είναι απαραίτητο να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανώσεων στα κράτη μέλη, και να ενισχυθεί η ισότητα και η συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των σχολικών συστημάτων·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες και τη συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στην ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που διενεργείται από διεθνή δίκτυα τα οποία προσλαμβάνουν εργαζομένους, ιδίως γυναίκες, με ψευδείς υποσχέσεις για θέσεις εργασίας που στην πραγματικότητα δεν υφίστανται και τους οδηγούν σε καταστάσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή καταναγκαστικής εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (επαιτεία, δουλεία ή άλλες παρόμοιες καταστάσεις, εκμετάλλευση για διάπραξη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή αφαίρεση οργάνων)·

11.  σημειώνει ότι η κινητικότητα πρέπει να βασίζεται στην ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας ή κατάστασης της υγείας·

12.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία σχετιζόμενη με οικιακές υπηρεσίες και την περιποίηση παιδιών, ατόμων με αναπηρίες ή ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, κατάλληλη σύνταξη ή άλλες παροχές που συνδέονται με τις συνταξιοδοτικές εισφορές·

13.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την βελτίωση των στοιχείων των σχετικών με την ισότητα των φύλων στις συλλογικές συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με την προώθηση του δικαιώματος για ευέλικτα ωράρια εργασίας, παιδικούς σταθμούς, καθοδήγησης των γυναικών εργαζομένων, μέτρων για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, και με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συλλογικής σύμβασης για τις γυναίκες·

14.  καλεί τα κράτη μέλη: να ελέγχουν την κατάσταση των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων ατόμων· να παρέχουν επαρκή ενημέρωση στις γυναίκες που μετακινούνται στο εξωτερικό για τέτοιου είδους εργασίες, παρέχοντας μεταξύ άλλων πληροφορίες για την πρόσβαση σε νόμιμες θέσεις εργασίας και τη σχετική κατάρτιση, τα κοινωνικά δικαιώματα, την υγειονομική περίθαλψη κλπ· να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε αυτές σε σχέση με τη νόμιμη απασχόληση και να τις ενημερώνουν για τους κινδύνους που ενέχει η παράνομη αγορά εργασίας·

15.  υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων γυναικών που μετακινούνται για να εργαστούν ως εποχικές στον γεωργικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για κατάλληλη στέγαση, κοινωνική προστασία, ασφάλιση ασθένειας και υγειονομική περίθαλψη. συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και αξιοπρεπή μισθό· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταπολεμηθούν οι καταστάσεις εκμετάλλευσης που αντιμετωπίζουν πολλές από αυτές τις γυναίκες·

16.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία βρίσκουν συχνά απασχόληση στα κατώτερα κλιμάκια της αγοράς εργασίας από άποψη προσόντων, αμοιβής και κύρους, κι ότι η γυναικεία επαγγελματική μετανάστευση εστιάζεται συχνά σε λίγα «γυναικεία» επαγγέλματα σχετιζόμενα με τους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν προκειμένου να εξασφαλισθούν κατάλληλες συμβατικές λύσεις, εμποδίζοντας την προσφυγή σε άτυπες συμβάσεις εργασίας·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της επαγγελματικής κινητικότητας σε ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένους τομείς (λ.χ. της κινητικότητας ιατρικού προσωπικού, το οποίο στην πλειοψηφία του είναι γυναίκες), επιπτώσεων οι οποίες ενδέχεται να παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη προέλευσης·

18.  εκτιμά ότι η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τις γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την ουσιαστική άσκηση των κατοχυρωμένων προνομίων τους·

19.  επισημαίνει τις σημαντικές αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα και τα κοινωνικά δικαιώματα, και σημειώνει ότι οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό εμπόδιο στην επαγγελματική κινητικότητα ανδρών και γυναικών με οικογενειακά βάρη·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και των επαγγελματικών προσόντων και να διευκολύνουν την απλούστευση των διαδικασιών αναγνώρισης·

21.  επισημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν είναι η αναγνώριση αυτή καθεαυτή το κύριο πρόβλημα, αλλά μάλλον η παρατεινόμενη φύση της διαδικασίας που είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκκίνηση στο νέο περιβάλλον υποδοχής στην ΕΕ·

22.  εκφράζει ανησυχία για το υψηλό ποσοστό μη αξιοποίησης του πνευματικού δυναμικού στις γυναίκες («σπατάλη εγκεφάλων»), δηλαδή της ανεπαρκούς αξιοποίησης των προσόντων που διαθέτουν γυναίκες οι οποίες μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία, κάτι που είναι ιδίως εμφανές στους τομείς της νοσηλευτικής και της οικιακής εργασίας όπου επικρατούν οι γυναίκες·

23.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί η εφαρμογή σαφών κανόνων για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών και επισημαίνει ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής με την οποία προβλέπεται, μέχρι το 2020, ελάχιστο ποσοστό 40% γυναικών μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων EUR·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εποπτεία και την εξάλειψη των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά εργασίας και να επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση τέτοιων παραβιάσεων, καθώς και να παρέχουν στις γυναίκες που ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη συμβουλές για ευκαιρίες απασχόλησης και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας·

25.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κονδύλια της ΕΕ που εστιάζουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την επαγγελματική και εκπαιδευτική κινητικότητα, και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, μπορούν να αξιοποιούνται τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άνδρες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιδράσουν γρήγορα σε περιπτώσεις μη ισορροπημένης αφομοίωσης·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό την κατάργηση των εμποδίων που συναντούν οι γυναίκες για την επαγγελματική και κοινωνική τους ανέλιξη στις χώρες όπου έχουν μεταφέρει το κέντρο των συμφερόντων τους που ωστόσο δεν είναι η χώρα καταγωγής τους·

27.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες, μεταξύ των οποίων και οι μετανάστριες, είναι συχνά θύματα της εξ ανάγκης εργασίας μερικής απασχόλησης, περισσότερο ακόμη και από τους άνδρες (το 2011, 32,1% των γυναικών έναντι 9% των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται με μερική απασχόληση)· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποθαρρύνονται οι εργοδότες να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με μερική απασχόληση (υποχρέωση αιτιολόγησης, κατάργηση ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων, κλπ.), και να ενισχύσουν τα δικαιώματα των γυναικών που δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση από την μερική απασχόληση (προτεραιότητα πρόσληψης, πριμ επισφαλούς απασχόλησης σε περίπτωση απόλυσης, κλπ.)·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταστήσουν αυστηρότερη την ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της καταπολέμησης των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων κατά των ευρωπαίων διακινούμενων εργαζομένων, και ιδίως των γυναικών, που φιλοξενούνται σε άλλο κράτος μέλος και της καταπάτησης των δικαιωμάτων τους λόγω ανεπαρκούς εκ μέρους τους γνώσης της γλώσσας και της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των τοπικών και κοινωνικών παραγόντων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να ευαισθητοποιήσουν τις γυναίκες σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η επαγγελματική κινητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική ανάπτυξη, τον σχεδιασμό των σταδιοδρομιών και τα δικαιώματά τους, όταν μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο δι' επαγγελματικούς λόγους·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν γραμμές επικοινωνίας για τους διακινούμενους εργαζομένους που παρέχουν οικιακές εργασίες και υπηρεσίες φροντίδας υπό καθεστώς ατομικών σχέσεων εργασίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να ενθαρρύνουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν·

31.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις διαδικασίες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές προκειμένου:

   να σχεδιασθούν και να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά προγράμματα για την ενσωμάτωση γυναικών και ανδρών στις τοπικές κοινότητες, και την προώθηση διαπολιτισμικών ανταλλαγών·
   να προσφερθούν στις γυναίκες που ακολουθούν τους συζύγους ή τους συντρόφους τους σε άλλο κράτος μέλος, οι κατάλληλες υπηρεσίες, όπως μαθήματα για να διευκολυνθεί η ένταξή τους στο νέο κοινωνικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον, για παράδειγμα, μαθήματα γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες γυναίκες,
   να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και την επιμόρφωσή τους, την απόκτηση δεξιοτήτων και την υλοποίηση του προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης,
   να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι γυναίκες σε επαγγέλματα μεγάλης κινητικότητας, όπως οι οικιακοί βοηθοί, οι εργαζόμενες στον κλάδο της υγείας, οι καθαρίστριες και οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων (HORECA)·
   να υποστηριχθούν εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης από μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς με επίκεντρο τις γυναίκες σε διεθνείς κοινότητες, όπως τις συζύγους και συντρόφους εκπατρισμένων,
   να αναπτυχθούν προγράμματα διαχείρισης της ένταξης, ψυχολογικής υποστήριξης και ενσωμάτωσης· τονίζει ότι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων αποτελούν βοήθεια στην πράξη για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων·

32.  τονίζει τη ζημία στην οικονομία και το άτομο που απορρέει από τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων· τονίζει ότι η διαφορά στις αμοιβές των δύο φύλων πηγάζει εν μέρει από το γεγονός ότι οι τομείς όπου οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται συχνά έχουν χαμηλότερους μισθούς·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς, συγκεκριμένα με την προώθηση συλλογικών συμβάσεων, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση ή η διεύρυνση των μισθολογικών ανισοτήτων, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από την σώρευση συντάξεων στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος υποδοχής, και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της μισθολογικής διαφοράς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέα μέτρα κυρώσεων και αποτελεσματικής μείωσης της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών και να παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της οδηγίας 2006/54/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(5), καθώς και να αναθεωρήσει την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων (οδηγία 2006/54/ΕΚ), όπως απαιτείται από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012· καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, που θα εξαλείφουν τις μισθολογικές διαφορές των δύο φύλων, και θα εστιάζουν στην ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και την προώθηση ίσων ευκαιριών κινητικότητας·

34.  τονίζει ότι η ανατροφή των τέκνων απαιτεί καταμερισμό ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και της κοινωνίας συνολικά και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους εργαζόμενους που μετακομίζουν ακολουθούμενοι από σύζυγο ή σύντροφο και/ή τέκνα, ανεξαρτήτως του μισθολογικού επιπέδου και των προσόντων τους, πληροφορίες σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται στο κράτος μέλος υποδοχής, τις δημόσιες υπηρεσίες για τη φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων ατόμων, την προσχολική και σχολική μέριμνα, την ιατρική περίθαλψη, καθώς την δωρεάν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος· επιβεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη για εξασφάλιση του δικαιώματος της επανένωσης των μελών της οικογένειας

35.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα σε επίπεδο υποδομών για τη στήριξη των μετακινούμενων εργαζομένων με οικογένειες, την αντιμετώπιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την παιδική μέριμνα, την κοινωνική ασφάλιση και τις κοινοτικές υπηρεσίες· καλεί τόσο τα κράτη μέλη προέλευσης όσο και τα κράτη μέλη προορισμού να αναπτύξουν μηχανισμούς για την ένταξη και την επανένταξη των εργαζομένων σε επαγγέλματα με μεγάλη κινητικότητα που έχουν οικογένειες· υπογραμμίζει ότι η αξία των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που αποκτούν οι γυναίκες που μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία πρέπει να αναγνωρίζεται καλύτερα από τους εργοδότες·

36.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών όλων των ηλικιακών ομάδων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτραπεί η αύξηση του ποσοστού γυναικών μεταξύ των πτωχών, με την προώθηση της απασχόλησης και του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των γυναικών, την καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων και τη διευκόλυνση του συνδυασμού των επαγγελματικών και οικογενειακών τους καθηκόντων, με την ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών·

37.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα της φτώχειας των ηλικιωμένων γυναικών που οφείλεται στο γεγονός ότι λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελεί επίσης συνέπεια των περιόδων κατά τις οποίες διέκοψαν την επαγγελματική τους απασχόληση προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά τους και άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να επιτρέψουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας στις εργαζόμενες γυναίκες, ειδικότερα των γυναικών τα παιδιά των οποίων έχουν παραμείνει στο κράτος μέλος προέλευσης και να τους παράσχουν έτσι την δυνατότητα να διατηρήσουν ουσιαστική και φυσική επαφή μαζί τους·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν στο πλαίσιο των οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα την τηλεργασία υπό δίκαιες μισθολογικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε οι γυναίκες να μην υποχρεούνται να διακόπτουν την σταδιοδρομία τους λόγω της επαγγελματικής κινητικότητας του συντρόφου τους·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν δραστήρια για την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων προσφέροντας στα μέλη των οικογενειών τους και τους/τις συντρόφους τους υπηρεσίες, όπως μαθήματα για να διευκολυνθεί η μακροπρόθεσμη ενσωμάτωσή τους στο νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, π.χ. μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση, ώστε να τους εξασφαλίσουν ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια·

41.  τονίζει την ανάγκη για την προσέλκυση γυναικών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε επαγγέλματα σχετικά με τα μαθηματικά, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στις θέσεις απασχόλησης και οι μισθολογικές διακρίσεις· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν δεξιότητες και επαγγέλματα που απαιτούν επιστημονικά, τεχνικά, μηχανοτεχνικά και μαθηματικά προσόντα στις γυναίκες από νεαρή ηλικία για να βελτιωθεί η ικανότητα επαγγελματικής τους ένταξης και για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να παρέχουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω ποιοτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σταδιοδρομίας που θα βοηθήσουν εν προκειμένω τις γυναίκες·

42.  τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της προσέλκυσης των γυναικών από ένα πρώιμο στάδιο της ζωής σε επαγγέλματα βασικών κλάδων με υψηλό δυναμικό απασχόλησης, ιδίως στην πράσινη οικονομία, στον τομέα της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης και της ψηφιακής οικονομίας·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των τομέων απασχόλησης με βάση το φύλο, κινητοποιώντας από νεαρή ηλικία τα άτομα προς τους τομείς αυτούς, και συγχρόνως αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες για τις οποίες μερικοί τομείς είναι λιγότερο ελκυστικοί για τις γυναίκες ή τους άνδρες, όπως είναι αφενός οι συνθήκες εργασίες που δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις μέριμνας και αφετέρου ο μισθός·

44.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα με τους εξής τρόπους: α) μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους· β) προβολή της προστιθέμενης αξίας της κινητικότητας στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης· γ) επικύρωση των εκπαιδευτικών εμπειριών από προγράμματα κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών· δ) μείωση του διοικητικού φόρτου και κίνητρα για τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, και ε) αναγνώριση της παραμονής στο εξωτερικό κατά την σώρευση συνταξιοδοτικών στοιχείων στο κράτος μέλος προέλευσης·

45.  καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις διαστάσεις της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης, της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης ενηλίκων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της δημιουργίας καλύτερων μελλοντικών προοπτικών απασχόλησης·

46.  επισημαίνει ότι μόνο το Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 που ξεκίνησε έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης· ζητεί συνεπώς να προβλεφθεί, στο πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, επαρκής οικονομική κάλυψη για όλα τα προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας και της εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την ενεργό τους υποστήριξη για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σπουδών και εκπαίδευσης, καθώς και προγράμματα όπως τα Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci, Jean Monet και Erasmus προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα για τις γυναίκες στην ΕΕ και επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε καθηγητές να περάσουν μέρος της επαγγελματικής ζωής τους σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της αντίληψης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας· υπογραμμίζει την σημασία του νέου πολυετούς προγράμματος για την παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που βασίζεται στη θετική εμπειρία όλων των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της κινητικότητας και της εκπαίδευσης·

47.  τονίζει τη σημασία ευαίσθητων ως προς τα φύλα εκπαιδευτικών συστημάτων, που δίνουν στα παιδιά μια ποικιλία επιλογών στην ανακάλυψη των ταλέντων τους· τονίζει ότι η έρευνα δείχνει ότι τα ισχυρά στερεότυπα με βάση το φύλο στην εκπαίδευση συμβάλλουν στον διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, τόσο σε σχέση με τους κλάδους όσο και με τα επαγγέλματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αυτά τα στερεότυπα·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπισθεί μια εγγύηση για τους νέους στα κράτη μέλη, στόχος της οποίας θα είναι η βελτίωση της πρόσβασης των νέων, και συνεπώς και των διπλωματούχων γυναικών, στην αγορά εργασίας και να διευκολυνθεί το πέρασμα από τις σπουδές στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι τα σχήματα επαγγελματικής κινητικότητας από νεαρή ηλικία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετέπειτα μεταβολών στην απασχόληση· υπενθυμίζει τα δύο ψηφίσματά του της 24ης Μαΐου 2012 για την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους Νέους» και της 16ης Ιανουαρίου 2013 «Εγγύηση για τη νεολαία»· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύντομα τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων, ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» και την «Εγγύηση για τη νεολαία», με στόχο την εστίαση στην έγκαιρη εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των νέων γυναικών·

49.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις για την εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ του αποκτηθέντος επιπέδου εκπαίδευσης συνεπεία της κινητικότητας των νέων και των προσφορών εργασίας που αντιστοιχούν στο επίπεδο αυτό, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της κινητικότητας στις δύο φάσεις της, την εκπαιδευτική και την επαγγελματική·

50.  υπογραμμίζει ότι για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη της κινητικότητας όχι μόνον των φοιτητών και των εργαζομένων, αλλά και των εκπαιδευτικών τους· θεωρεί ότι με την προσέγγιση αυτή θα εξασφαλισθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης·

51.  τονίζει την σημασία της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης και της βελτίωσης της πρόσβασης σε προγράμματα εκπαιδευτικής κινητικότητας για τις γυναίκες που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, με χαμηλό εισόδημα, σε άδεια μητρότητας ή σε ανύπανδρες μητέρες·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τις δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης που υπάρχουν υπέρ της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κινητικότητας των γυναικών και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές·

53.  τονίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι άγαμες μητέρες πρέπει να λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση και να τυγχάνουν πρόσθετης υποστήριξης προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υφιστάμενα προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κινητικότητας·

54.  εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στις γυναίκες με αναπηρίες και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα και δράσεις για την καταπολέμηση των διπλών διακρίσεων και την προώθηση της πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών·

55.  θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σεβασμό του πολιτιστικού υπόβαθρου και / ή των παραδόσεων των γυναικών από μειονοτικές κοινότητες·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σχέδια για την βελτίωση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την μεγαλύτερη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες για την κοινότητα·

57.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη της κινητικότητας των γυναικών άνω των 45 ετών, οι οποίες είναι περισσότερο πρόθυμες από άλλες να αποδεχθούν συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης·

58.  τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός συμμετοχής των γυναικών που έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό σε προγράμματα δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, και υπογραμμίζει ότι πρέπει επίσης να εισαχθούν προγράμματα που θα ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη·

59.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία και τα προβλήματα εισόδου στον κόσμο της εργασίας πλήττουν τις γυναίκες κάθε ηλικίας, και ότι πρέπει να αντιδράσουν γρήγορα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· επιδοκιμάζει τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των σημερινών απαράδεκτων επιπέδων ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού και την παροχή στους νέους θέσεων εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι ο «Μηχανισμός για τη Βελτίωση της Κινητικότητας των Γυναικών», και την καλεί να διευρύνει και να βελτιώσει την εμβέλεια προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξηση της κινητικότητας των εργαζόμενων γυναικών·

60.  υπογραμμίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών· τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες και οι αμοιβαίες ανταλλαγές γνώσεων και εμπειριών μεταξύ γυναικών διαφόρων ηλικιακών ομάδων·

61.  καλεί τη Επιτροπή να υποστηρίξει την ανακατανομή επαρκών οικονομικών πόρων σε προγράμματα που προωθούν την απασχόληση των γυναικών και την καλύτερη εκπαίδευση των μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων·

62.  συνιστά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προκειμένου να βοηθηθούν οι τοπικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό με την παροχή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και καθοδήγησης σχετικά με την ένταξη των γυναικών· συνιστά την προώθηση και χρήση μέσων και δικτύων, και συνεχή χρηματοδότηση για τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και μέσων που διευκολύνουν την κινητικότητα όπως EURES, Your Europe και Europe Direct, τα οποία επίσης καθιστούν ευκολότερη για τις γυναίκες την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες στα διάφορα κράτη μέλη·

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(2) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 35.
(3) Eurostat 2010, εκτός EE, EL (2008). AT, BE, ES, IE, FR, IT, CY: προσωρινή πηγή.
(4) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0360).
(5) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.


Υπηρεσία τηλεδιοδίων και σύστημα τελών με αυτοκόλλητο για τα ελαφρά οχήματα ΙΧ
PDF 352kWORD 30k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με μια στρατηγική για ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων και σύστημα τελών με αυτοκόλλητο για τα ελαφρά οχήματα ΙΧ στην Ευρώπη (2012/2296(INI))
P7_TA(2013)0248A7-0142/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Εφαρμογή των τελών χρήσης των εθνικών οδικών υποδομών στα ελαφρά οχήματα ΙΧ» (COM(2012)0199),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Υλοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων» (COM(2012)0474),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0142/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σύστημα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) που εισήγαγε η Επιτροπή δεν λειτούργησε και πρέπει να τροποποιηθεί ριζικά, καθώς και ότι ορισμένοι παράγοντες της αγοράς δεν θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι η προσαρμογή σε ένα κοινό διαλειτουργικό σύστημα ΕΥΤ ενέχει χρηματικό όφελος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα που εισπράττουν τα κράτη μέλη από τη φορολογία και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι πολύ πιθανό να μειωθούν στο μέλλον λόγω της εγκατάλειψης των καυσίμων πετρελαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή «ο χρήστης/ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τέλη χρήσης οδικού δικτύου πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα σε ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη στο άμεσο μέλλον·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προκύψει επανειλημμένως ορισμένα προβλήματα σε σχέση με μη μόνιμους κάτοικους σε διασυνοριακές περιοχές κατά την εφαρμογή των νέων συστημάτων τηλεδιοδίων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαμαρτυρίες και καταγγελίες για ζημίες και διακρίσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ φέρει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η νέα αυτή εξέλιξη δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα διασυνοριακά ταξίδια, την καθημερινή ζωή των ατόμων που ζουν σε μεθοριακές περιοχές ή το εμπόριο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την επιβολή τελών χρήσης οδικού δικτύου χωρίς διακρίσεις εις βάρος των χρηστών του οδικού δικτύου που δεν διαμένουν στη χώρα που χρεώνει τα διόδια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον θα απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση κυρίως για τη διατήρηση και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών, πέρα από την κατασκευή νέων δρόμων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να εισαγάγουν συστήματα χρέωσης είτε βάσει απόστασης είτε βάσει χρόνου, παρόλο που πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι, όταν είναι δυνατό, θα προτιμώνται τα συστήματα βάσει απόστασης, καθώς αυτά είναι πιο δίκαια και ενέχουν λιγότερες διακρίσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ήδη οι τεχνολογίες για να καταστούν διαλειτουργικά τα συστήματα χρέωσης χρήσης του οδικού δικτύου,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΥΤ συνίσταται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή του συστήματος αυτού και όχι σε προβλήματα της αγοράς ή τεχνικά ζητήματα·

Γενικό πλαίσιο

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι δύο κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι οι φορείς χρέωσης διοδίων και οι πάροχοι ΕΥΤ, αλλά τονίζει ότι οι χρήστες του οδικού δικτύου, ιδίως οι εταιρείες μεταφορών, αποτελούν το τρίτο βασικό ενδιαφερόμενο μέρος· υπογραμμίζει ότι οι χρήστες ΙΧ αποτελούν δυνητικούς τελικούς χρήστες που μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της ΕΥΤ·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στα επόμενα στάδια της διαδικασίας·

3.  τονίζει ότι, παρά την υπέρτατη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας των δεδομένων γενικότερα, και παρόλο που όλα τα νέα μέτρα πρέπει να συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων, και ιδίως με την οδηγία 95/46/ΕΚ, αυτό δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων·

4.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των ιδιοκτητών του οδικού δικτύου να εισπράττουν κατάλληλο ποσό για τη χρήση των υποδομών τους και των συναφών υπηρεσιών·

ΕΥΤ: η αποτυχία μέχρι σήμερα και η ανάγκη για νέα κατεύθυνση

5.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ισχύουσα οδηγία 2004/52/ΕΚ για την ΕΥΤ δεν έχει οδηγήσει στην αναμενόμενη ανάπτυξη διαλειτουργικών ευρωπαϊκών συστημάτων τηλεδιοδίων στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι το σύστημα έχει αποτύχει και υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για την επίτευξη του παραπάνω στόχου·

6.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει κατάλληλα νομοθετικά μέτρα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποχρεωθούν να προωθήσουν το έργο της ΕΥΤ·

7.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν δείξει, συνολικά, περιορισμένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της ΕΥΤ και ότι η Επιτροπή δεν λαμβάνει περισσότερα μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, να αναπτύξει και να προτείνει ένα σύστημα κινήτρων για να ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης και τα κράτη μέλη να μειώσουν τα χρονικά όρια για την εφαρμογή του συστήματος·

8.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι υπάρχει ζήτηση για μια διαλειτουργική λύση στον τομέα της ηλεκτρονικής καταβολής οδικών τελών, αλλά πιστεύει ότι απαιτείται η θέσπιση κατάλληλων νομοθετικών μέτρων προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό, διότι οι απολαβές που προέρχονται αποκλειστικά από ένα διαλειτουργικό σύστημα δεν είναι αρκετά ελκυστικές για ορισμένους κατασκευαστές εξοπλισμού χρέωσης διοδίων ή ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης του οδικού δικτύου·

9.  θεωρεί ότι η προσέγγιση βάσει της αγοράς, την οποία έχει υιοθετήσει η Επιτροπή, έχει αποτύχει, και ότι απαιτείται, συνεπώς, η ανάληψη πολιτικής δράσης για την επιτάχυνση της εφαρμογής της ΕΥΤ και την υλοποίηση της στο κοντινό μέλλον·

10.  πιστεύει ότι τα σχέδια της Επιτροπής για προώθηση της περιφερειοποίησης δεν είναι ικανοποιητικά, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετες καθυστερήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη της υπηρεσίας σε επίπεδο ΕΕ·

11.  πιστεύει ότι, σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη της υπηρεσίας σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ο απώτερος στόχος της ΕΕ· τονίζει ότι, εάν εφαρμοστεί, η περιφερειοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει μόνο μεταβατικό στάδιο·

12.  θεωρεί ότι απαιτούνται ευρύτερα μέτρα και καλεί την Επιτροπή, πρώτον, να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ και, δεύτερον, να εκπονήσει άμεσα ανασκόπηση όλων των διαθέσιμων μελετών επί του θέματος, ώστε να υπάρχει μια σαφής βάση για διαφορετικές επιλογές δράσης τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για τη χρήση του οδικού δικτύου μέσω τεχνολογιών όπως τα συστήματα GPS/GNSS, προκειμένου να αποτραπεί και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλείται από φυσικά εμπόδια, και την καλεί να παρουσιάσει την επισκόπηση αυτή μέχρι το τέλος του 2013·

13.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τις οικονομικές πτυχές και προϋποθέσεις οι οποίες θα καθιστούσαν την ΕΥΤ πραγματικά λειτουργική·

14.  πιστεύει ότι η οδηγία σχετικά με τη διαλειτουργικότητα (2004/52/ΕΚ) παρέχει επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συνύπαρξη διαφορετικών συστημάτων διοδίων, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σε σχέση με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του οδικού τους δικτύου·

15.  πιστεύει ότι, ανεξάρτητα από το επιλεχθέν σύστημα, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα είναι πάντα ενήμεροι για το κόστος των τελών που θα χρεώνονται μέσω ηλεκτρονικής συσκευής ή σήματος καταβολής διοδίων·

16.  ζητεί να λαμβάνονται πάντα υπόψη, κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας, οι ειδικές ανάγκες των επαγγελματιών και άλλων οδηγών που διέρχονται από πολλές χώρες, ιδίως προς και από απομακρυσμένα κράτη μέλη·

17.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, να προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην επιτάχυνση της εφαρμογής της ΕΥΤ·

18.  θεωρεί ότι η προσέγγιση βάσει ζήτησης της αγοράς έχει αποτύχει σε σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και ότι πρέπει να διερευνηθούν οι αστοχίες που οδήγησαν στο γεγονός αυτό·

19.  πιστεύει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για μια ΕΥΤ από την πλευρά των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου, δηλαδή τους παρόχους υπηρεσιών διοδίων, τους παραχωρησιούχους και τους κατασκευαστές συσκευών ηλεκτρονικής αναγνώρισης και συναφούς εξοπλισμού, και ότι ενδέχεται να απαιτείται ένας κανονισμός προκειμένου να αναγκαστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα υποστήριξης, ώστε να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό για τον τελικό χρήστη σύστημα χρέωσης χρήσης του οδικού δικτύου, ιδίως στο πλαίσιο της ευρύτερης χρήσης της χρέωσης αυτής στο μέλλον·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ενδελεχή αξιολόγηση υπό το πρίσμα των υφιστάμενων έργων τεχνικής και συμβατικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, να προτείνει νέα μέτρα βάσει των βέλτιστων πρακτικών·

21.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι υφίσταται ήδη η τεχνολογία για τα διαλειτουργικά συστήματα·

22.  τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη σκοπεύουν να εφαρμόσουν συστήματα διοδίων στα προσεχή έτη ή να ανανεώσουν τις υφιστάμενες παραχωρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις περί διαλειτουργικότητας και ότι η εφαρμογή των συστημάτων διοδίων δεν θα εισαγάγει, σε καμία περίπτωση, διακρίσεις εις βάρος μη μόνιμων κατοίκων δυσχεραίνοντας την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας·

23.  καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης των οδών με διόδια να συνεργαστούν στενά με τις γειτονικές χώρες και να παρέχουν κάθε απαραίτητη υποστήριξη για τη δημιουργία συστημάτων χρέωσης και εγκαταστάσεων καταβολής και συλλογής τελών, καθώς και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις τιμές, τους όρους χρήσης κλπ.·

24.  ζητεί την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

Χρέωση για τη χρήση του οδικού δικτύου: τέλη με αυτοκόλλητο (βινιέτες), διόδια, διαλειτουργικότητα και προστασία δεδομένων

25.  υπογραμμίζει ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν αν θα εισάγουν διόδια και να καθορίζουν το ποσό που χρεώνεται για τη χρήση του οδικού δικτύου, και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο σε σχέση με τη διάθεση των εσόδων που συγκεντρώνονται από τα τέλη για τη χρήση του δικτύου·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών τους, με στόχο να τα καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο βιώσιμα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον, οριοθετώντας τα έσοδα από τα διόδια για τους σκοπούς αυτούς·

27.  αναγνωρίζει ότι επί του παρόντος τα κράτη μέλη έχουν υπό εξέλιξη σχέδια για τη χρέωση νέων κατηγοριών οχημάτων, περιλαμβανομένων των ελαφρών οχημάτων ΙΧ, πράγμα που καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη για την καθιέρωση ενός συντονισμένου διαλειτουργικού συστήματος χρέωσης από την Επιτροπή·

28.  σημειώνει ότι η περισσότερο ισότιμη εφαρμογή διοδίων για όλους τους τύπους οχημάτων με βάση την αρχή «ο χρήστης πληρώνει» αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ειδική θέση των κατοίκων μεθοριακών περιοχών κατά τη θέσπιση εθνικών συστημάτων διοδίων· υπογραμμίζει ότι τα εθνικά συστήματα διοδίων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εισάγουν διακρίσεις οποιουδήποτε είδους·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ιδιαίτερη θέση των μεθοριακών περιφερειών κατά την ανάπτυξη σχεδίων συστημάτων για τη χρέωση της χρήσης του οδικού δικτύου, ούτως ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος στα άτομα που ζουν σε μεθοριακές περιφέρειες·

31.  πιστεύει ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία για την είσπραξη των εσόδων, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τα συστήματα βάσει απόστασης σε σχέση με τα συστήματα με τη χρήση αυτοκόλλητου (βινιέτας), καθώς τα πρώτα είναι δικαιότερα και συνεπάγονται λιγότερες διακρίσεις, ενώ τα δεύτερα έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν προβλήματα όσον αφορά την αποδοτικότητα και ζητήματα διακρίσεων, και πρέπει να αποφεύγονται, όταν αυτό είναι εφικτό·

32.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να επιβάλει στα συστήματα βάσει χρόνου την υποχρέωση να προσφέρουν στους χρήστες του οδικού δικτύου εξατομικευμένες βινιέτες βάσει διαφόρων συστημάτων χρέωσης κατ’ αναλογία, όπως είναι οι επιλογές χρέωσης ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος, με δυνατότητα αγοράς της βινιέτας έως 30 ημέρες πριν από τη χρήση του οδικού δικτύου και με σαφή υπόδειξη του ποσού που χρεώνεται ως διοικητικό τέλος, καθώς και ότι θα πρέπει να ταχθεί υπέρ της ευρύτερης καθιέρωσης των συστημάτων βάσει απόστασης σε σύγκριση με τα συστήματα βάσει χρόνου·

33.  πιστεύει ότι η εισαγωγή νέων συστημάτων χρέωσης, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν την κοινή χρήση λειτουργικών συστημάτων και δεδομένων για τους πελάτες και τις κινήσεις τους, πρέπει να υπόκεινται αυστηρά στους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, και ότι τα δεδομένα πρέπει να ανωνυμοποιούνται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής· υιοθετεί πραγματιστική προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, και πιστεύει ότι οι ενδοιασμοί όσον αφορά την προστασία των δεδομένων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα, εφόσον τεθούν σε εφαρμογή οι απαραίτητες εγγυήσεις·

34.  καλεί την Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν συστήματα βινιετών να απλοποιήσουν ουσιωδώς την αγορά βινιετών και την πρόσβαση στην ενημέρωση, καθώς και να θέσουν σε λειτουργία μια υπηρεσία πληρωμής μέσω διαδικτύου, ούτως ώστε οι πελάτες να μπορούν να προπληρώνουν τα τέλη ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης προσιτής σε όλους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθολικού σχεδιασμού·

35.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει εφικτή την πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου στα συστήματα διοδίων και στα συστήματα βινιετών·

36.  υπογραμμίζει την ανάγκη για κατάλληλη, ορατή και έγκαιρη σήμανση, η οποία θα ενημερώνει τους οδηγούς για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν· τονίζει, επιπλέον, ότι οι πληροφορίες για τα πρόστιμα και τις λοιπές κυρώσεις πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και να είναι εύκολα διαθέσιμες·

37.  αναγνωρίζει τις ανάγκες των εταιρειών μεταφορών και των ΜΜΕ, καθώς και τα οφέλη που θα απέφερε η ΕΥΤ για τις ομάδες αυτές, αφού τα προϊόντα θα φτάνουν στην αγορά στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές·

38.  τονίζει τη σημασία των εταιρειών αυτών και των ΜΜΕ σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και κρίνει, επομένως, αναγκαίο να μην επιβληθούν περιττές πρόσθετες χρεώσεις στις εταιρείες αυτές αλλά η αρχή «ο χρήστης πληρώνει» να εφαρμοστεί συνολικά σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων·

39.  συστήνει στην Επιτροπή να λάβει αυστηρά μέτρα έναντι όσων δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα οδηγία περί διαλειτουργικότητας, και παράλληλα να αξιολογήσει την ανάγκη δημοσίευσης πρότασης της Επιτροπής για νέα νομοθεσία σχετικά με την ΕΥΤ και τη διαλειτουργικότητα της χρέωσης χρήσης του οδικού δικτύου·

o
o   o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου