Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 12 юни 2013 г. - Страсбург
 Назначаване на член на Комисията
 Числен състав на постоянните комисии
 Назначаване на член на Сметната палата
 Назначаване на член на Сметната палата
 Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов ***I
 Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) ***II
 Искане за международна защита, внесено в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство (преработена версия) ***II
 Предоставяне или отнемане на международна закрила (преработена версия) ***II
 Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ***I
 Създаване на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци ***I
 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
 Създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген *
 Финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия ***I
 Изисквания за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар ***I
 Ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 г. ***I
 Изменение на Кодекса на шенгенските граници и на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген ***I
 Проект на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент ***
 Социални инвестиции за растеж и сближаване
 Регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно подпомагане
 Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
 Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) - Демократичното вземане на решения в рамките на бъдещия ИПС
 Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) - Европейски действия за борба срещу безработицата
 Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001
Текстове (659 kb)
Правна информация - Политика за поверителност