Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg
 Udnævnelse af et medlem af Kommissionen
 De stående udvalgs medlemstal
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten
 Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ***I
 Fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) ***II
 Ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) ***II
 Tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (Omarbejdning) ***II
 Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede ***I
 Oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk ***I
 Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder ***I
 Indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne *
 Årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer ***I
 Gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked ***I
 Tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 ***I
 Ændring af Schengengrænsekodeksen og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen ***I
 Forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning ***
 Sociale investeringer i vækst og samhørighed
 Regionalpolitikken som en del af generelle statsstøtteordninger
 Årsberetningen om konkurrencepolitikken
 Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) - Demokratisk beslutningstagning i ØMU fremover
 Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) - Europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden
 Dødvande i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001
Tekster (394 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik