Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
 Ορισμός του μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Aριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών
 Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία ***I
 Ελάχιστοι κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) ***II
 Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) ***II
 Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) ***II
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I
 Θέσπιση του συστήματος «Eurodac» για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων ***I
 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
 Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν *
 Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών ***I
 Προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ***I
 Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 ***I
 Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν ***I
 Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
 Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή
 Η περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
 Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ
 Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
 Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
Κείμενα (687 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου