Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 12. kesäkuuta 2013 - Strasbourg
 Euroopan komission jäsenen nimittäminen
 Pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärä
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen
 Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus ***I
 Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevat vaatimukset (uudelleenlaatiminen) ***II
 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) ***II
 Kansainvälisen suojelun myöntäminen tai poistaminen (uudelleenlaatiminen) ***II
 Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto ***I
 Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten ***I
 Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille ***I
 Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten *
 Tietyntyyppisten yritysten tilinpäätökset ja niihin liittyvät kertomukset ***I
 Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset ***I
 Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisaste kalenterivuodeksi 2013 ***I
 Schengenin rajasäännöstön ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen ***I
 Luonnos Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta ***
 Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit
 Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä
 Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
 Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmistelut – demokraattinen päätöksenteko tulevaisuuden EMUssa
 Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmistelut – EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi
 Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 tarkistamisen lukkiutunut tilanne
Tekstit (404 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö