Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs - Strasbūra
 Eiropas Komisijas locekļa iecelšana
 Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā
 Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja ***I
 Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanas standarti (pārstrādāta redakcija) ***II
 Trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikums, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) ***II
 Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana (pārstrādāta redakcija) ***II
 Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds ***I
 Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas „Eurodac” izveide ***I
 Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I
 Novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu *
 Noteiktu veidu uzņēmumu finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi ***I
 Atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū ***I
 Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētā tiešo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2013. kalendāro gadu ***I
 Grozījumi Šengenas Robežu kodeksā un Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu ***I
 Projekts Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu ***
 Sociālie ieguldījumi izaugsmei un kohēzijai
 Reģionālā politika kā daļa no plašākām valsts atbalsta shēmām
 Ikgadējais ziņojums par konkurences politiku
 Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — turpmāka demokrātiska lēmumu pieņemšana Ekonomikas un monetārajā savienībā
 Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — Eiropas rīcība jauniešu bezdarba apkarošanā
 Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā
Teksti (396 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika