Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 12 czerwca 2013 r. - Strasburg
 Mianowanie członka Komisji Europejskiej
 Skład liczbowy komisji stałych
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego
 Nielegalne, nieraportowane i neuregulowane połowy ***I
 Normy dotyczące przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową ***II
 Wniosek o zapewnienie międzynarodowej ochrony złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca ***II
 Udzielanie i cofanie statusu ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) ***II
 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ***I
 Ustanowienie systemu EURODAC do porównywania odcisków palców ***I
 Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I
 Ustanowienie mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen *
 Sprawozdania finansowe i powiązane sprawozdania niektórych rodzajów jednostek ***I
 Wymogi dotyczące przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym ***I
 Wspólna Polityka Rolna: współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 ***I
 Zmiana kodeksu granicznego Schengen oraz Konwencji wykonawczej do układu z Schengen ***I
 Projekt decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego ***
 Pakiet dotyczący inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności
 Polityka regionalna, która stanowi element programów pomocy państwa o szerokim zasięgu
 Roczne sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji
 Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 27-28 czerwca 2013 r.) - Demokratyczne podejmowanie decyzji w przyszłej UGW
 Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca 2013 r.) - Europejskie działania zmierzające do zwalczania bezrobocia wśród młodzieży
 Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
Teksty (427 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności