Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg
 Vymenovanie člena Európskej komisie
 Počet členov stálych výborov
 Vymenovanie člena Dvora audítorov
 Vymenovanie člena Dvora audítorov
 Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov ***I
 Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) ***II
 Žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) ***II
 Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) ***II
 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I
 Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov ***I
 Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolnosti ***I
 Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis *
 Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov ***I
 Požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ***I
 Miera úpravy priamych platieb ustanovená v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013 ***I
 Zmena Kódexu schengenských hraníc a Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda ***I
 Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu ***
 Sociálne investície do rastu a súdržnosti
 Regionálna politika ako súčasť širších systémov štátnej podpory
 Výročná správa o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže
 Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – demokratické rozhodovanie v budúcej HMÚ
 Príprava zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) – Európske opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí mládeže
 Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
Texty (408 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia