Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg
 Utnämning av en ledamot till Europeiska kommissionen
 Antalet ledamöter i de ständiga utskottet
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten
 Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ***I
 Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) ***II
 Ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i en medlemsstat (omarbetning) ***II
 Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (omarbetning) ***II
 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I
 Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck ***I
 Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna ***I
 Inrättande av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket *
 Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag ***I
 Insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ***I
 Anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 ***I
 Ändring av kodexen om Schengengränserna och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ***I
 Utkast till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning ***
 Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning
 Regionalpolitiken som en del av mer omfattande system för statligt stöd
 Årsrapport om konkurrenspolitiken
 Förberedelse av Europeiska rådets möte (27-28 juni 2013) - Demokratiskt beslutsfattande i framtiden i EMU
 Förberedelse av Europeiska rådets möte (27-28 juni 2013) - EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten
 Dödläge i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001
Texter (405 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy