Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Ορισμός του μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Aριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών
 Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία ***I
 Ελάχιστοι κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) ***II
 Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) ***II
 Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) ***II
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I
 Θέσπιση του συστήματος «Eurodac» για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων ***I
 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
 Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν *
 Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών ***I
 Προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ***I
 Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 ***I
 Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν ***I
 Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
 Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή
 Η περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
 Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ
 Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
 Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

Ορισμός του μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
PDF 261kWORD 20k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την έγκριση του διορισμού του Neven Mimica ως νέου μέλους της Επιτροπής (2013/0806(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η κυβέρνηση της Κροατίας στις 25 Απριλίου 2013, ενόψει του διορισμού του Neven Mimica ως μέλους της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 2ας Μαΐου 2013 με την οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απόφαση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για το διορισμό του Neven Mimica ως μέλους της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 4 Ιουνίου 2013 ακρόαση του Neven Mimica ενώπιον της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σε συνεργασία με την επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξαν οι εν λόγω επιτροπές κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 και το παράρτημα XVII του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Neven Mimica ως μέλος της Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής, ήτοι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014,

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Κροατίας.


Aριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών
PDF 257kWORD 21k
Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2013/2671(RSO))
P7_TA(2013)0250B7-0268/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του της 15ης Ιουλίου 2009(1), της 14ης Δεκεμβρίου 2011(2) και της 18ης Ιανουαρίου 2012(3) σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 183 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να τροποποιήσει ως εξής την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών:

   I. Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων: 79 μέλη
   II. Επιτροπή Ανάπτυξης: 30 μέλη
   III. Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου: 31 μέλη
   IV. Επιτροπή Προϋπολογισμών: 45 μέλη
   V. Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: 31 μέλη
   VI. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής: 50 μέλη
   VII. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: 50 μέλη
   VIII. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων: 71 μέλη
   IX. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενεργείας: 61 μέλη
   X. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών: 41 μέλη
   XI. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού: 47 μέλη
   XII. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: 50 μέλη
   XIII. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: 44 μέλη
   XIV. Επιτροπή Αλιείας: 25 μέλη
   XV. Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας: 31 μέλη
   XVI. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων: 25 μέλη
   XVII. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: 60 μέλη
   XVIII. Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων: 26 μέλη
   XIX. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: 35 μέλη
   XX. Επιτροπή Αναφορών: 35 μέλη·

2.  αποφασίζει ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 224 Ε της 19.8.2010, σ. 34.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0570.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0001.


Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
PDF 259kWORD 19k
Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Neven Mates ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE))
P7_TA(2013)0251A7-0182/2013

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7–0106/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7–0182/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε αξιολόγηση των προσόντων του υποψήφιου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ειδικότερα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Μαΐου 2013, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Neven Mates μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
PDF 260kWORD 19k
Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του George Pufan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE))
P7_TA(2013)0252A7-0181/2013

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0115/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0181/2013),

A.  έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε αξιολόγηση των προσόντων του υποψήφιου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ειδικότερα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

B.  έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Μαΐου 2013, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο George Pufan μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία ***I
PDF 410kWORD 44k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))
P7_TA(2013)0253A7-0144/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0332),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0158/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0144/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

P7_TC1-COD(2012)0162


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2012(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας(4) ανέθεσε αρμοδιότητες στην Επιτροπή με στόχο την εφαρμογή ορισμένων από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και απονέμει ορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο.

(2)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ορισμένες εξουσίες που ανατέθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 είναι ανάγκη να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)  Για να εφαρμοστούν ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ακόλουθα:

   την απαλλαγή από ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης πληροφοριών που επιβάλλονται σε αλιευτικά σκάφη ή τον ορισμό διαφορετικών προθεσμιών κοινοποίησης για ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών,
   τον καθορισμό κριτηρίων για την επιθεώρηση εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών,
   την κατάρτιση του καταλόγου των προϊόντων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού αλιευμάτων,
   την προσαρμογή του συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων για ορισμένα προϊόντα αλιείας που έχουν αλιευθεί από μικρά αλιευτικά σκάφη καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης απλοποιημένου πιστοποιητικού αλιευμάτων,
   την προσαρμογή της προθεσμίας για την υποβολή του πιστοποιητικού αλιευμάτων, ανάλογα με το είδος του αλιευτικού προϊόντος, την απόσταση από τον τόπο εισόδου του προϊόντος στην επικράτεια της Ένωσης ή τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα,
   τη θέσπιση κανόνων για τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση των πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, ή για την αναστολή ή στέρηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα καθώς και κανόνων σχετικά με τους όρους ισχύος των πιστοποιητικών εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, και
   τον καθορισμό ενωσιακών κριτηρίων για επαληθεύσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου.

(4)  Κρίνεται σκόπιμο να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ώστε να μπορεί να έχει στη διάθεσή της αντικειμενικά, τεκμηριωμένα, πλήρη και ενημερωμένα στοιχεία, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της για την έκδοση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 1]

(5)  Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ακόλουθα:

   την επεξεργασία εντύπων εκ των προτέρων ενημέρωσης,
   τη θέσπιση διαδικασιών και την επεξεργασία εντύπων δήλωσης εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης,
   την έγκριση, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη σημαίας, πιστοποιητικών αλιευμάτων που καταρτίζονται, επικυρώνονται ή υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα ή βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα ιχνηλασιμότητας που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ελέγχου από τις αρχές,
   τον καθορισμό και την τροποποίηση του καταλόγου των συστημάτων πιστοποίησης αλιευμάτων που έχουν εγκριθεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας που τηρούν τον κανονισμό της ΕΕ για την ΠΛΑ,
   τη θέσπιση κοινών προϋποθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα που αφορούν την εφαρμογή και την έκδοση πιστοποιητικών εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, των κανόνων σχετικά με τις επαληθεύσεις του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και των αρχών στα κράτη μέλη, μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής,
   την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας,
   τη διαγραφή σκαφών από τον ενωσιακό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας,
   την συγχώνευση του καταλόγου των σκαφών ΠΛΑ της Ένωσης με τους καταλόγους των σκαφών ΠΛΑ αλιείας που έχουν εγκριθεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας,
   τον χαρακτηρισμό χωρών ως μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών,
   τη συγχώνευση του καταλόγου των τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες με τον κατάλογο μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών,
   τη διαγραφή τρίτων χωρών από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών,
   την έγκριση επειγόντων μέτρων έναντι τρίτων χωρών υπό ειδικές συνθήκες,
   τον καθορισμό του μορφότυπου για την υποβολή, από τα κράτη μέλη, των πληροφοριών σχετικά με διοπτευθέντα αλιευτικά σκάφη, και
   τη θέσπιση κανόνων αμοιβαίας συνδρομής.

Σε περίπτωση που απαιτείται έλεγχος από τα κράτη μέλη, οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(5).

(6)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το άρθρο 52 πρέπει να διαγραφεί. Το εν λόγω άρθρο χρησιμοποιήθηκε ήδη για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου για το απλοποιημένο πιστοποιητικό αλιευμάτων και για τη σύναψη διοικητικών συμφωνιών με τρίτες χώρες δυνάμει των άρθρων 12 παράγραφος 4 και 20 παράγραφος 4. Εξακολουθεί δε να είναι απαραίτητο καθώς παρέχει στην Επιτροπή τις αναγκαίες αρμοδιότητες ώστε να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή του συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων για ορισμένα προϊόντα αλιείας που έχουν αλιευθεί από μικρά αλιευτικά σκάφη, καθώς και τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης απλοποιημένου πιστοποιητικού αλιευμάτων και εκτελεστικές αρμοδιότητες για την έγκριση, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη σημαίας, πιστοποιητικών αλιευμάτων που καταρτίζονται, επικυρώνονται ή υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα ή αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά συστήματα ιχνηλασιμότητας που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ελέγχου από τις αρχές.

(7)  Ως αποτέλεσμα της έναρξης της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να προσαρμοστεί η διάταξη σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων, η οποία προβλέπει την, υπό ορισμένους όρους, προσφυγή στο Συμβούλιο για ορισμένα μέτρα της Επιτροπής.

(8)  Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών και τη διαγραφή τρίτων χωρών από τον εν λόγω κατάλογο αναθέτουν στο Συμβούλιο εξουσίες λήψης αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα της έναρξης της ισχύος Συνθήκης της Λισαβόνας οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να εναρμονιστούν με τις νέες διαδικασίες που ισχύουν όσον αφορά την κοινή αλιευτική πολιτική.

(9)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει το έντυπο εκ των προτέρων ενημέρωσης, που αναφέρεται στην προαναφερόμενη παράγραφο, 1 μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 2 διαδικασία εξέτασης.»

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Με τη διαδικασία του άρθρου 54α η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες απαλλάσσονται, για περιορισμένη και ανανεώσιμη περίοδο, ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών από την υποχρέωση της παραγράφου 1 ή να προβλέπει άλλο χρονικό διάστημα για την αναγγελία, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το είδος του αλιευτικού προϊόντος, την απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας, των τόπων εκφόρτωσης και των λιμένων στους οποίους τα εν λόγω σκάφη είναι νηολογημένα ή καταχωρισμένα.»

"

2)  Στο άρθρο 8 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι διαδικασίες και τα έντυπα δήλωσης εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης καθορίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2.».

"

3)  Στο άρθρο 9 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη επιθεωρούν, στους καθορισμένους λιμένες τους, το 5% τουλάχιστον των εργασιών εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται βάσει της διαχείρισης κινδύνου με την επιφύλαξη υψηλότερων ορίων που καθορίζονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 54α βάσει των οποίων θα καθορίζονται τα εν λόγω κριτήρια.».

"

4)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4α. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, εγκρίνει τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που καταρτίζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2.»

"

β)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Ο κατάλογος του παραρτήματος Ι, με τα προϊόντα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού αλιευμάτων, μπορεί να επανεξετάζεται ετησίως. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 54α, για την τροποποίηση του καταλόγου με βάση:

   α) τις επιθεωρήσεις αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε λιμένες κρατών μελών·
   β) την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων για την εξαγωγή αλιευτικών προϊόντων·
   γ) την εφαρμογή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ένωσης·
   δ) τον εντοπισμό αλιευτικών σκαφών που συμμετέχουν σε αλιεία ΠΛΑ·
   ε) τον εντοπισμό υπηκόων που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία ή την υποστηρίζουν·
   στ) την εφαρμογή διατάξεων που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο ορισμένων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας σχετικά με τις διοπτεύσεις αλιευτικών σκαφών·
   ζ) τις εκθέσεις των κρατών μελών.»

"

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 54α, για την προσαρμογή του συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται από μικρά αλιευτικά σκάφη η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, εφόσον είναι απαραίτητο, δείγμα απλοποιημένου πιστοποιητικού αλιευμάτων.»

"

5)  Στο άρθρο 13 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα δικαιολογητικά για τα αλιεύματα και κάθε σχετικό έγγραφο που έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα τα οποία έχουν θεσπιστεί από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας και τα οποία αναγνωρίζονται ως σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά αλιευμάτων για τα αλιευτικά προϊόντα από είδη για τα οποία εφαρμόζονται τα συναφή συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα και υπόκεινται στις απαιτήσεις ελέγχου και επαλήθευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους εισαγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 και τις διατάξεις σχετικά με την άρνηση εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 18. Ο κατάλογος αυτών των συστημάτων δικαιολογητικών για τα αλιεύματα καθορίζεται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2.»

"

6)  Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Το επικυρωμένο πιστοποιητικό αλιευμάτων υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο προβλέπεται να εισαχθεί το προϊόν, εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται αρχικά σε τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στο σημείο εισόδου στην επικράτεια της Ένωσης. Η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 54α ανάλογα με το είδος του αλιευτικού προϊόντος, την απόσταση από τον τόπο εισόδου του προϊόντος στην επικράτεια της Ένωσης ή τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα. Αυτές οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν βάσει διαχείρισης κινδύνου το πιστοποιητικό αλιευμάτων με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση που έχει αποσταλεί από το κράτος σημαίας σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22.»

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Τα κριτήρια για την απόδοση του χαρακτηρισμού του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα» σε έναν εισαγωγέα από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους περιλαμβάνουν τα εξής:

   α) την εγκατάσταση του εισαγωγέα στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους·
   β) επαρκή αριθμό και όγκο εισαγωγών που να δικαιολογεί την εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·
   γ) κατάλληλο ιστορικό συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης·
   δ) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, στοιχείων μεταφοράς και μεταποίησης, το οποίο επιτρέπει τις κατάλληλες επαληθεύσεις και ελέγχους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·
   ε) την ύπαρξη εγκαταστάσεων για τη διενέργεια αυτών των επαληθεύσεων και ελέγχων·
   στ) την τήρηση, κατά περίπτωση, πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με τις ασκούμενες δραστηριότητες· και
   ζ) απόδειξη, κατά περίπτωση, της οικονομικής φερεγγυότητας.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των «εγκεκριμένων οικονομικών φορέων» μόλις τους προσδώσουν το χαρακτηρισμό αυτό. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τις πληροφορίες αυτές με ηλεκτρονικά μέσα.»

"

γ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«4. Με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 54α να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη θέσπιση:

   α) κανόνων σχετικά με την αναστολή ή την ανάκληση του καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·
   β) κανόνων σχετικά με τους όρους ισχύος των πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·
   γ) κανόνων σχετικά με τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση των πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

5.  Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 σχετικά με:

   α) τις διαδικασίες και τα έντυπα που αφορούν την εφαρμογή και την έκδοση πιστοποιητικών εγκεκριμένων οικονομικών φορέων·
   β) κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων·
   γ) κανόνες που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και των αρχών στα κράτη μέλη, μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.»

"

7)  Στο άρθρο 17 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι έλεγχοι εστιάζονται στους κινδύνους που εντοπίζονται βάσει κριτηρίων για τη διαχείριση κινδύνου, κριτηρίων τα οποία καθορίζονται σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εθνικά τους κριτήρια εντός 30 εργάσιμων ημερών από τις 29 Οκτωβρίου 2008 και επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 54α, να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό κριτηρίων της Ένωσης τα οποία επιτρέπουν την έγκαιρη ανάλυση κινδύνου και τη συνολική αξιολόγηση των συναφών πληροφοριών ελέγχου.»

"

8)  Στο άρθρο 27 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή καταρτίζει ενωσιακό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αλιευτικά σκάφη για τα οποία, εκτός των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, και με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στις ίδιες διατάξεις, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποδεικνύουν ότι επιδίδονται σε αλιεία ΠΛΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 και τα αλιευτικά σκάφη των οποίων τα κράτη σημαίας δεν συμμορφώνονται με το επίσημο αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) για να αντιμετωπίσουν αυτή την αλιεία.».

"

9)  Στο άρθρο 28 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή διαγράφει σκάφος από τον ενωσιακό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας μέσω εκτελεστικών πράξεων που έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54 παράγραφος 2, εάν το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους αποδείξει ότι:

   α) το σκάφος δεν επιδόθηκε σε καμία από τις δραστηριότητες αλιείας ΠΛΑ για τις οποίες συμπεριελήφθη στον κατάλογο, ή
   β) έχουν επιβληθεί αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις λόγω της συγκεκριμένης αλιείας ΠΛΑ, ιδίως κατά των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημασία κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.»

"

10)  Στο άρθρο 30 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εκτός των αλιευτικών σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 27, στον ενωσιακό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας συμπεριλαμβάνονται τα αλιευτικά σκάφη που αναγράφονται στους καταλόγους σκαφών ΠΛΑ αλιείας που θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2. Η διαγραφή των εν λόγω σκαφών από τον ενωσιακό κατάλογο εξαρτάται από τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι αντίστοιχες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.»

"

11)  Στο άρθρο 31 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, χαρακτηρίζει τις τρίτες χώρες που θεωρεί ως «μη συνεργαζόμενες» στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας με βάση τα κριτήρια που περιέχονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2.»

"

12)  Στο άρθρο 33 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, εγγράφει τις τρίτες χώρες που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 σε κατάλογο μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2.»

"

13)  Στο άρθρο 34 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, διαγράφει τρίτη χώρα από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών, εάν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα αποδείξει ότι η κατάσταση που δικαιολόγησε την εγγραφή του στον κατάλογο έχει επανορθωθεί. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνει επίσης υπόψη κατά πόσον οι συγκεκριμένες χαρακτηρισμένες τρίτες χώρες έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα ικανά να εξασφαλίσουν μόνιμη βελτίωση της κατάστασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2.»

"

14)  Το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 36

Προσωρινά μέτρα

1.  Εάν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που θεσπίζει μια τρίτη χώρα υπονομεύουν τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζει μία περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, η Επιτροπή δικαιούται να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, προσωρινά μέτρα που διαρκούν το πολύ έξι μήνες, για την άμβλυνση των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων προς τρίτες χώρες. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει νέα απόφαση να παρατείνει την ισχύ των προσωρινών μέτρων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

2.  Τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να προβλέπουν ότι:

   α) στα αλιευτικά σκάφη, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν και τα οποία φέρουν τη σημαία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, απαγορεύεται η πρόσβαση στους λιμένες των κρατών μελών, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για υπηρεσίες απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών·
   β) στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους απαγορεύεται η συμμετοχή σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με σκάφη που φέρουν τη σημαία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας·
   γ) στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους απαγορεύεται η αλιεία σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς αλιευτικές συμφωνίες·
   δ) απαγορεύεται η διάθεση ζωντανών ιχθύων για ιχθυοκαλλιέργεια σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας·
   ε) τα ζωντανά αλιεύματα που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν γίνονται δεκτά για ιχθυοκαλλιέργεια σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους.

3.  Τα προσωρινά μέτρα έχουν άμεση ισχύ. Κοινοποιούνται στα κράτη μέλη και στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

"

15)  Στο άρθρο 49 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη που συγκεντρώνουν κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με διοπτευόμενα αλιευτικά σκάφη, διαβιβάζουν αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει σύμφωνα με το μορφότυπο που καθορίζεται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 2.»

"

16)  Στο άρθρο 51 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά:

   α) τη διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, τρίτων χωρών, της Επιτροπής και του φορέα που αυτή ορίζει, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της χρησιμοποίησης πληροφοριών και της προστασίας του επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου·
   β) το κόστος της ανταπόκρισης σε αίτημα για συνδρομή·
   γ) τον διορισμό της ενιαίας αρχής στα κράτη μέλη·
   δ) την κοινοποίηση επακόλουθων μέτρων που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές ύστερα από την ανταλλαγή πληροφοριών·
   ε) το αίτημα για συνδρομή, περιλαμβανομένων αιτημάτων για πληροφορίες, για τη λήψη μέτρων και αιτημάτων διοικητικών κοινοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμιών απάντησης·
   στ) την ενημέρωση χωρίς σχετικό αίτημα· και
   ζ) τις σχέσεις των κρατών μελών με την Επιτροπή και τις τρίτες χώρες.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2.»

"

17)  Το άρθρο 52 διαγράφεται.

18)  Το άρθρο 54 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 54

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»

"

19)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 54α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 1, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 12 παράγραφος 6, στο άρθρο 16 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 4 και στο άρθρο 17 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για μια περίοδο τριών ετών από …(6). Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από το τέλος αυτής της τριετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός κι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτή την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος της εκάστοτε ισχύουσας περιόδου. [Τροπολογία 2]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 1, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 12 παράγραφος 6, στο άρθρο 16 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 4, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

4.  Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 12 παράγραφος 5, το άρθρο 12 παράγραφος 6, το άρθρο 16 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) EE C 351 της 15.11.2012, σ. 90.
(2) ΕΕ C 351 της 15.11.2012, σ. 90.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013.
(4) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(6)+ Να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Ελάχιστοι κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Αναδιατύπωση) ***II
PDF 261kWORD 21k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))
P7_TA(2013)0254A7-0214/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14654/2/2012 – C7–0165/2013),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2009(1) και της 26ης Οκτωβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών της 7ης Οκτωβρίου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(4), σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0815),

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2011)0320),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για δεύτερη ανάγνωση (A7-0214/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 317 της 23.12.2009, σ. 110.
(2) ΕΕ C 24 της 28.1.2012, σ. 80.
(3) ΕΕ C 79 της 27.3.2010, σ. 58.
(4) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 348.


Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) ***II
PDF 275kWORD 22k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))
P7_TA(2013)0255A7-0216/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (15605/3/2012 – C7-0164/2013),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Οκτωβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0820),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0216/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της πρωτοβουλίας που διαθέτει, να εξετάσει το ενδεχόμενο, αναθεώρησης του άρθρου 8, παράγραφος 4 του αναδιατυπωμένου κανονισμού του Δουβλίνου, όταν το Δικαστήριο αποφανθεί επί της υπόθεσης C-648/11 MA κ.α. κατά Secretary of State for the Home Department και το αργότερο εντός των προθεσμιών του άρθρου 46 του κανονισμού του Δουβλίνου. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ασκήσουν τις νομοθετικές αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μείζον συμφέρον του παιδιού.

Η Επιτροπή, με πνεύμα συμβιβασμού και προκειμένου να εγκριθεί αμέσως η πρόταση, δέχεται να εξετάσει αυτή την εισήγηση, η οποία κατά την άποψή της αφορά αποκλειστικά τις συγκεκριμένες περιστάσεις και δεν δημιουργεί προηγούμενο.

(1) ΕΕ C 317 της 23.12.2009, σ. 115.
(2) ΕΕ C 79 της 27.3.2010, σ. 58.
(3) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 370.


Χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) ***II
PDF 261kWORD 21k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))
P7_TA(2013)0256A7-0217/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (08260/2/2013 – C7-0163/2013),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Aπριλίου 2010(1) και της 26ης Oκτωβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0554),

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2011)0319),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τη δεύτερη ανάγνωση (A7-0217/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 18 της 19.1.2011, σ. 80.
(2) ΕΕ C 24 της 28.1.2012, σ. 79.
(3) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 184.


Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ***I
PDF 681kWORD 91k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)
P7_TA(2013)0257A7-0183/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.
(1)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη («Στρατηγική της Ευρώπης 2020»), η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020. Ωστόσο, το 2010, σχεδόν ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (119,6 εκατομμύρια) διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, περίπου 4 εκατομμύρια άτομα περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Εντούτοις, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία στην Ένωση και η σοβαρότητα της κατάστασης ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].
(2)  Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται και το 2012 σχεδόν το 8% των πολιτών της Ένωσης ζούσε υπό συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης. Επιπλέον, πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ../... [ΕΚΤ].
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2a)  Τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία ανάμεσα σε όσους διατρέχουν κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παράλληλα οι γυναίκες είναι συχνά υπεύθυνες για την επισιτιστική ασφάλεια και συντήρηση των οικογενειών. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποτρέπουν οιαδήποτε διάκριση και να εξασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την συνεπή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Ταμείου, καθώς και σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)  Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)  Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)
(2δ)  Προκειμένου να προληφθεί η περιθωριοποίηση ευάλωτων ομάδων και ομάδων χαμηλού εισοδήματος και να αποφευχθεί η αύξηση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι αναγκαία η έγκριση στρατηγικών που θα προωθούν την ενεργό ενσωμάτωση.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.
(4)  Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφισή τους από τη στέρηση τροφής και τη σοβαρή υλική στέρηση.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4a)  Ο ορισμός της ευρωπαϊκής τυπολογίας για την έλλειψη στέγης (ETHOS) συνιστά δυνητική αφετηρία για την κατανομή των πόρων του Ταμείου σε διάφορες κατηγορίες απόρων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Το Ταμείο δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει δημόσιες πολιτικές που ασκούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προκειμένου να περιορίσουν την ανάγκη έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας και να αναπτύξουν βιώσιμους στόχους και πολιτικές για την πλήρη εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)  Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και το ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων για τη χρηματοδότηση του Ταμείου στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)
(4δ)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στις προσπάθειες των κρατών μελών για ανακούφιση των αστέγων από τη οξεία υλική στέρηση.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους απόρους.
(6)  Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια της επισιτιστικής βοήθειας και της βασικής υλικής συνδρομής προς τους απόρους.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.
(8)  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές έλλειψης τροφίμων και υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)  Η σοβαρή στέρηση τροφής στην Ένωση συμπίπτει με σημαντική σπατάλη τροφίμων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να περιλαμβάνει μνεία σχετικά με το πώς θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί συνέργειες μεταξύ πολιτικών για την μείωση της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της στέρησης τροφίμων, κατά τρόπο συντονισμένο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μνεία σχετικά με το πώς θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει οιαδήποτε διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν εμπορικές και μη εμπορικές οργανώσεις οι οποίες επιθυμούν να δωρίσουν πλεονάσματα ειδών διατροφής σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της στέρησης τροφίμων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να διευκολύνουν τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων που ασχολούνται με τη θέσπιση και την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο μέτρων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
(9)  Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου και τη διασφάλιση της μέγιστης συνέργειας με τα μέτρα του ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά πιθανές αλλαγές στις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9a)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται το Ταμείο κατά τον πλέον αποτελεσματικό και ενδεδειγμένο τρόπο στις διάφορες ανάγκες και να είναι περισσότερο προσιτό στους απόρους, η αρχή της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδιά του.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει αυτή τη διάδοση.
(10)  Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία διότι διευκολύνουν την αμοιβαία ενημέρωση και η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει και να προωθήσει αυτή τη διάδοση, επιδιώκοντας παράλληλα συνέργειες με την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο των σχετικών Ταμείων, ιδίως του ΕΚΤ.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για να παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονούν και να παρέχουν στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
(11)  Για να παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα πρέπει να εκπονούν και να παρέχουν στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.
(12)  Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα πρέπει επίσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή των τελικών αποδεκτών και να διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να μην στιγματίζονται οι άποροι. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12a)  Όπως επισημαίνεται στη μελέτη της Eurostat με τίτλο «Μέτρηση της υλικής στέρησης στην ΕΕ - Δείκτες για το σύνολο του πληθυσμού και δείκτες ειδικά για παιδιά», έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές έρευνες σχετικά με την υλική στέρηση που επιτρέπουν τη συλλογή ακριβέστερων στοιχείων στο εγγύς μέλλον σχετικά με νοικοκυριά, ενήλικες και παιδιά που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)  Κατά τη διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από έρευνες για τους απόρους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η στέρηση είναι μια περίπλοκη έννοια, η οποία είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή όταν χρησιμοποιείται μικρός αριθμός δεικτών, διότι ενδέχεται να είναι παραπλανητικοί και να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικές πολιτικές.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)  Όπως επισημαίνεται στην έρευνα Eurofound (2012) - Τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής, η υλική στέρηση στην Ένωση πρέπει να μετράται με την αδυναμία απόκτησης αγαθών τα οποία θεωρούνται βασικά, ανεξάρτητα από την περιουσία ή το εισόδημα των ατόμων. Κατά συνέπεια, για την ανάπτυξη ενός δείκτη στέρησης ο οποίος θα επιτρέπει την πιο λεπτομερή εκτίμηση της υλικής στέρησης των νοικοκυριών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δείκτες όπως το επίπεδο εισοδήματος, η ανισότητα εισοδήματος, η ικανότητα βιοπορισμού, η υπερχρέωση και η ικανοποίηση με το βιοτικό επίπεδο.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και με τους δικαιούχους.
(13)  Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα κράτη μέλη και με τους δικαιούχους.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.
(15)  Είναι απαραίτητο να οριστεί το επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.
(16)  Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι, απλοί και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων και απλοποιημένων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.
(17)  [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους. Θα πρέπει να επιτραπεί στις οργανώσεις εταίρους να παρέχουν πρόσθετο επισιτιστικό εφοδιασμό ο οποίος προέρχεται από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων παρέμβασης που είναι διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [ΚΟΑ]·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα είδη των δράσεων που μπορούν να αναληφθούν με πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών ως τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το Ταμείο.
(18)  Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα είδη των δράσεων που μπορούν να αναληφθούν με πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών ως τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το Ταμείο. Τα είδη των προς διευκρίνιση δράσεων θα πρέπει να αποφασίζονται σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και τις οργανώσεις-εταίρους.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.
(27)  Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν απλοί κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών.
(30)  Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών ή σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και εφόσον διαπιστωθεί με πειστικά στοιχεία ότι οι στόχοι των προγραμμάτων δεν επετεύχθησαν.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.
(32)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο και απλό πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου.
(35)  Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου και ο εθελοντικός χαρακτήρας των οργανώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από αυτό.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.
(41)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και το δικαίωμα στην κατοικία, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42a)  Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να προκηρυχθεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών, τις προθεσμίες έγκρισης του παρόντος κανονισμού και τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση κανόνων που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στο 2014 ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού σε τρόφιμα.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)
(42β)  Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι το Ταμείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και θα συνεργάζεται όσο πιο στενά γίνεται με το ΕΚΤ. Πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία παράλληλων δομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες αυξάνουν τον διοικητικό φόρτο και δυσχεραίνουν τον συντονισμό και τις συνέργειες.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·
(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που όρισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, ή τις οργανώσεις-εταίρους και που ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές·
(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·
(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή - σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 24 - άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·
(3) ως «εθνικό σύστημα» ορίζεται κάθε σύστημα που έχει, τουλάχιστον εν μέρει, τους ίδιους στόχους με το Ταμείο και το οποίο εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις·
(3) ως «εθνικό σύστημα» ορίζεται κάθε σύστημα που έχει, τουλάχιστον εν μέρει, τους ίδιους στόχους με το Ταμείο και το οποίο εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις·
(4) ως «πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με το οποίο συνδέεται·
(4) ως «πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με το οποίο συνδέεται·
(5) ως «περατωθείσα πράξη» ορίζεται πράξη που έχει ολοκληρωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η στήριξη από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα·
(5) ως «περατωθείσα πράξη» ορίζεται πράξη που έχει ολοκληρωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η στήριξη από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα·
(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·
(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·
(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·
(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται το άτομο που υποφέρει από στέρηση τροφίμων και/ή υλική στέρηση και λαμβάνει μη οικονομική συνδρομή και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο του παρόντος ταμείου·
(7a) ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο·
(8) ως «δημόσια στήριξη» ορίζεται κάθε οικονομική υποστήριξη που χορηγείται σε πράξη και η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό των κρατικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με το Ταμείο, από τον προϋπολογισμό φορέων δημοσίου δικαίου ή από τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οποιουδήποτε οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 9 της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(8) ως «δημόσια στήριξη» ορίζεται κάθε οικονομική υποστήριξη που χορηγείται σε πράξη και η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό των κρατικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με το Ταμείο, από τον προϋπολογισμό φορέων δημοσίου δικαίου ή από τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οποιουδήποτε οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 9 της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·
(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·
(10) ως «λογιστική χρήση» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση, για την οποία ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου 2015, η δε τελευταία λογιστική χρήση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023·
(10) ως «λογιστική χρήση» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση, για την οποία ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου 2015, η δε τελευταία λογιστική χρήση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023·
(11) ως «οικονομικό έτος» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
(11) ως «οικονομικό έτος» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α

Το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Ταμείου ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

1.  Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά τη φτώχεια στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», συμπληρώνοντας παράλληλα τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση και την εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας, ιδίως της επισιτιστικής ένδειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους.
2.  Το Ταμείο συμβάλλει στην βιώσιμη εξάλειψη της επισιτιστικής ένδειας, προσφέροντας στους απόρους την προοπτική μιας αξιοπρεπούς ζωής. Ο στόχος αυτός και οι διαρθρωτικές επιπτώσεις του ταμείου αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά.
3.  Το Ταμείο συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά ή μειώνει τα βιώσιμα εθνικά προγράμματα εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
1.  Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.
1.  Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και/ή βασική υλική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων δεμάτων με αγαθά πρώτης ανάγκης, για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.
2.  Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και αγαθών και συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.
2.  Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και υγιεινή διατροφή και μειώνουν τις εξαρτήσεις των απόρων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνδέονται στενά με τις τοπικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τις δραστηριότητες οργανώσεων που εστιάζουν στην εξάλειψη της φτώχειας.
2a.  Το Ταμείο μπορεί να παράσχει συνδρομή στους δικαιούχους ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό και διαφοροποιώντας τον εφοδιασμό των απόρων σε τρόφιμα, καθώς επίσης μειώνοντας και προλαμβάνοντας τη σπατάλη τροφίμων.
3.  Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.
3.  Το Ταμείο προάγει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σχετικές οργανώσεις και σχέδια που δεν κάνουν χρήση του Ταμείου.
Τροπολογίες 40 και 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
1.  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.
1.  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι η στήριξη από το Ταμείο είναι σύμφωνη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι η στήριξη από το Ταμείο είναι σύμφωνη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.
3.  Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.
3.  Η στήριξη από το Ταμείο παρέχεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις εμπλεκόμενες οργανώσεις εταίρους.
4.  Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.
4.  Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό ή, κατά περίπτωση, οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές, είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.
5.  Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, με δεδομένη τη χορηγούμενη στήριξη.
5.  Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη τις περιορισμένες διοικητικές ικανότητες των οργανώσεων που λειτουργούν κατά κύριο λόγο με τη στήριξη εθελοντών, και μεριμνούν ώστε να μην επιβαρύνονται με μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
6.  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.
6.  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, ιδίως δε με δράσεις τις Ένωσης στον τομέα της υγείας.
7.  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.
7.  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.
8.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης.
8.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης και μέσω της στενής και τακτικής διαβούλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων-εταίρων που εφαρμόζουν τα μέτρα του ταμείου στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργούν.
9.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.
9.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δράση για να εγγυηθούν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, και εκτελούν τις αποστολές τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους·
10.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.
10.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα στάδια της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Ταμείου, καθώς και σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο, όπου είναι διαθέσιμα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο, και σε σχετικά προγράμματα και δράσεις.
11.  Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.
11.  Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή βασικής υλικής συνδρομής που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.
11a. Κατά περίπτωση, η επιλογή των τροφίμων βασίζεται στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής και των τροφίμων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των νωπών προϊόντων, και πρέπει να συμβάλλει στην υγιεινή διατροφή των τελικών αποδεκτών.

12.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων τροφών.
12.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και την βασική υλική συνδρομή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των απόρων.
12a. Κατά περίπτωση, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, ιδίως με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διανομής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συμπράξεις με εταιρείες σε όλη την αλυσίδα τροφίμων με ένα πνεύμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

12β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χορηγούμενη στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού βοήθεια να παρέχεται με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των απόρων·

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ.
1.  Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 (σε τιμές 2011) δεν είναι χαμηλότεροι, σε πραγματικές τιμές, από το επταπλάσιο του ποσού που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2011, για το πρόγραμμα ενίσχυσης των απόρων.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων δεικτών που καθόρισε η Eurostat:
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και βάσει των πλέον πρόσφατων δεικτών που καθόρισε η Eurostat σχετικά με:
(α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση·
(α) τον πληθυσμό που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού·
(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
(β) μεταβολές στον πληθυσμό που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
1.  Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
1.  Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(-a) προσδιορισμό του ποσού του κατανεμημένου σε αυτό μεριδίου που θα χρησιμοποιηθεί·
(α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος και περιγραφή, για κάθε είδος υλικής στέρησης, των κύριων χαρακτηριστικών και των στόχων της διανομής τροφίμων ή αγαθών και των συνοδευτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·
(α) αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί(ούν) και περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·
(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·
(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·
(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·
(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τα δύο αυτά Ταμεία·
(στα) περιγραφή των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων και των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για τη συμμόρφωση με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5.
(ζ) περιγραφή των διατάξεων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης·
(ζ) περιγραφή των διατάξεων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης·
(η) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·
(η) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·
(θ) περιγραφή της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·
(θ) περιγραφή της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·
(ι) σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:
(ι) σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:
(i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·
(i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·
(ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.
(ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.
Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότηες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα και/ή την βασική υλική συνδρομή, αναλαμβάνουν οι ίδιες ή σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις δραστηριότητες που συμπληρώνουν την επισιτιστική βοήθεια, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

2.  Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και από φορείς αρμόδιους για την προαγωγή της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.
2.  Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα να συνδέονται στενά με τις εθνικές πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης.
3.  Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.
3.  Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.   Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και αιτιολόγηση της τροποποίησης.
1.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και αιτιολόγηση της τροποποίησης.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Πλατφόρμα

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την δικτύωση και την κοινωνική καινοτομία σε ενωσιακό επίπεδο, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τις οργανώσεις εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους από όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο και στη συνέχεια υποβάλει εκ νέου εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω.

Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης την επιγραμμική διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, εκθέσεων και πληροφοριών σε σχέση με το Ταμείο.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
1.  Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
1.  Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
2.  Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.
2.  Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.
Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

(a) πρόσφατες μεταβολές των δαπανών της κοινωνικής πολιτικής για την σοβαρή υλική στέρηση, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με το ΑΕγχΠ και τις συνολικές δημόσιες δαπάνες·
(β) πρόσφατες μεταβολές της νομοθεσίας κοινωνικής πολιτικής που αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση δικαιούχων και άλλων οργανισμών που εργάζονται για την αντιμετώπιση της σοβαρής υλικής στέρησης·
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.
4.  Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.
4.  Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.
Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

5.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
5.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

6.  Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
6.  Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
7.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.
7.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.
8.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.
8.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.
8a.  Η Επιτροπή υποβάλλει σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω.
8β.  Η διαδικασία σχετικά με τις εκθέσεις υλοποίησης δεν πρέπει να είναι υπερβολική σε σύγκριση με τους διατιθέμενους πόρους και τη φύση της υποστήριξης και δεν πρέπει να συνεπάγεται περιττά διοικητικά βάρη.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Διμερής συνεδρίαση ανασκόπησης

Διμερείς συνεδριάσεις ανασκόπησης

1.  Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 2022, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.
1.  Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 2022, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.
2.  Στη διμερή συνεδρίαση ανασκόπησης προεδρεύει η Επιτροπή.
2.  Στη διμερή συνεδρίαση ανασκόπησης προεδρεύει η Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη συνεδρίαση.
3.  Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη συνεδρίαση και αναφέρεται σε αυτήν στην έκθεση υλοποίησης του επόμενου έτους ή, κατά περίπτωση, των επόμενων ετών.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11.
1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11.
2.  Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες.
2.  Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων.
2a.  Οι αξιολογήσεις δεν πρέπει να είναι υπερβολικές σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους ή τη φύση της υποστήριξης και δεν πρέπει να συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
1.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
1.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
2.  Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με συνοπτική παρουσίαση.
2.  Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με συνοπτική παρουσίαση.
3.  Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
3.  Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·
(α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που υποφέρουν από φτώχεια και εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·
(aa) τη συμβολή στην μείωση των απορριμμάτων τροφίμων·
(β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος και τη σχέση του με άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
(β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος και τη σχέση του με άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα·
(γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος·
(γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος·
(δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·
(δ) τη συμβολή της αναμενόμενης απόδοσης στους στόχους του Ταμείου·
(δα) την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·
(ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.
(ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
1.  Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί αξιολογήσεις για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του επιχειρησιακού προγράμματος.
1.  Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του επιχειρησιακού προγράμματος.
2.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
2.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν το εν λόγω υπόδειγμα κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να αξιολογεί, με δική της πρωτοβουλία, τα επιχειρησιακά προγράμματα.
3a.  Η Επιτροπή υποβάλλει μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του Ταμείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τον Μάρτιο του 2018 το αργότερο.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου καθώς και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται στους απόρους, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου.
1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται, ιδίως, στους απόρους, καθώς και στο ευρύτερο κοινό και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου, των κρατών μελών και των οργανώσεων εταίρων στους στόχους κοινωνικής συνοχής της Ένωσης χωρίς να στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες.
2.  Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και το είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.
2.  Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και το είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.
Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

3.  Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.
3.  Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον είτε μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, είτε σημαία της Ένωσης σε λογικό μέγεθος, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική συνδρομή και, ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, χωρίς να στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.
Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

4.  Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.
4.  Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.
5.  Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.
5.  Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.
6.  Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6.  Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 17, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
1.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης.
1.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται στο 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης. Μπορεί να προσαυξηθεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του Ταμείου με πρόσθετους εθνικούς πόρους.
1a.  Οι δικαιούχοι σε καμία περίπτωση δεν συγχρηματοδοτούν τις πράξεις του Ταμείου.
2.  Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.
2.  Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.
3.  Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.
3.  Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
1.  Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·
(α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·
(β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·
(β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·
(γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
(γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
2.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και το ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
2.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη δημόσια και/ή ιδιωτική στήριξη και το ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
1.  Η τοποθεσία των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να βρίσκεται στο κράτος μέλος που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
1.  Η τοποθεσία των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να βρίσκεται στο κράτος μέλος που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
2.  Οι πράξεις λαμβάνουν στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μόνον εφόσον έχουν επιλεγεί βάσει δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
2.  Οι πράξεις λαμβάνουν στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μόνον εφόσον έχουν επιλεγεί βάσει δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
3.  Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.
3.  Τα τρόφιμα και/ή τα αγαθά βασικής υλικής βοήθειας για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.
Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση των προϊόντων από αποθέματα παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Οι οργανώσεις εταίροι μπορούν, επιπλέον, να διανέμουν τρόφιμα που προέρχονται από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [ΚΟΑ]·

Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων.

Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων.

4.   Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται δωρεάν στους απόρους.
4.   Τα τρόφιμα και/ή τα αγαθά της βασικής υλικής βοήθειας διανέμονται δωρεάν στους απόρους, χωρίς καμία εξαίρεση.
5.  Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από άλλο μέσο της Ένωσης.
5.  Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από άλλο μέσο της Ένωσης προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται στους δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση για την χρησιμοποίηση άλλων ευρωπαϊκών ταμείων όπως το ΕΚΤ προκειμένου να αναλάβουν συμπληρωματικές δράσεις με στόχο την ανακούφιση από τη φτώχεια καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24
1.  Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
1.  Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών·
(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και αγαθών βασικής υλικής βοήθειας για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών·
(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των τελικών δικαιούχων αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών για βασική υλική βοήθεια στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 5% της αξίας των τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης που μεταφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ…/… [ΚΟΑ]·
(γα) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι σε σχέση με τη συλλογή αποβλήτων τροφίμων.
(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας ή εμμέσως την βασική υλική βοήθεια στους τελικούς αποδέκτες, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
(ε) οι δαπάνες που προκύπτουν βάσει του άρθρου 25.
(ε) οι δαπάνες που προκύπτουν βάσει του άρθρου 25.
2.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:
2.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:
(α) τόκοι χρέους·
(α) τόκοι χρέους·
(β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών·
(β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών·
(γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του μη υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
(γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του μη υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
4.  Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου.
4.  Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου. Το εθνικό όργανο ελέγχου ή το εθνικό Ελεγκτικό συνέδριο δύνανται να ορίζονται ως ελεγκτικές αρχές.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε
(ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·
2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1 – σημείο 8
8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς ανάκτηση ποσά και τα ποσά που αποσύρονται μετά από ολική ή μερική ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.
8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς ανάκτηση ποσά και τα ποσά που αποσύρονται μετά από ολική ή μερική ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στο Ταμείο πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
4.  Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ζητήσει από την αρχή ελέγχου να επιφέρει αλλαγές στην στρατηγική της λογιστικού ελέγχου, οι οποίες, κατά την άποψή της, είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή των ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ο έλεγχος των επιδόσεων.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
(α) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(a) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων του διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3.  Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 1
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1
1.  Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού:
1.  Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού:
(δ) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(a) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(ε) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(β) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
(στ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·
(γ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·
(ζ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.
(δ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα τριών ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους της απόφασης αποδοχής των λογαριασμών από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 ή, το αργότερο, από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.
1.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα πέντε ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η πενταετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.
Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Η εν λόγω πενταετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 α (νέο)
Άρθρο 60α

Μεταβατικές διατάξεις

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν μέσω μεταβατικών διατάξεων ώστε οι επιλέξιμες για στήριξη δραστηριότητες να μπορούν να αρχίσουν από 1ης Ιανουαρίου 2014, ακόμη και εάν δεν έχουν ακόμη υποβληθεί επιχειρησιακά προγράμματα.

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0183/2013).


Θέσπιση του συστήματος «Eurodac» για τη αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων ***I
PDF 80kWORD 27k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του «EURODAC» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] (για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή) και σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα EURODAC που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))
P7_TA(2013)0258A7-0432/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0254),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο (C7-0148/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την από 20 Σεπτεμβρίου 2012 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 27ης Μαρτίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0432/2012),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατυπωμένη έκδοση)

P7_TC1-COD(2008)0242(MOD01)


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013.)

(1) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
PDF 350kWORD 24k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά της άσκησης συνοριακού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))
P7_TA(2013)0259A7-0200/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0560),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0248/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Κοινοβούλιο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, το Εθνικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 30ής Μαΐου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0200/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν *
PDF 259kWORD 22k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10273/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 70 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση γνωμοδότησης που έλαβε από το Συμβούλιο (C7-0160/2013),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με την από 30 Μαΐου 2013 επιστολή ότι θα εγκρίνει την πράξη υπό τη μορφή που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0215/2013),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκφράζουν ικανοποίηση για την έκδοση του κανονισμού που τροποποιεί τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις καθώς και του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. Εκτιμούν ότι οι εν λόγω νέοι μηχανισμοί ανταποκρίνονται δεόντως στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στα συμπεράσματα της 24ης Ιουνίου 2011 για την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν καθώς και για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των κοινών κανόνων και θα ενισχύει, θα προσαρμόζει και θα διευρύνει τα βασιζόμενα στο κεκτημένο της ΕΕ κριτήρια, ενώ παράλληλα υπενθυμίζουν ότι η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό και να εδράζεται στην κοινή ευθύνη, την αλληλεγγύη και την έμπρακτη συνεργασία.

Δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα ενισχύσει το συντονισμό και τη συνεργασία στο επίπεδο της Ένωσης μέσω αφενός της θέσπισης κριτηρίων για το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα κράτη μέλη και, αφετέρου, μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση πραγματικά κρίσιμων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα χώρου.

Υπογραμμίζουν ότι αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης συνιστά μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ που θα καλύψει όλες τις πτυχές του κεκτημένου του Σένγκεν, και ότι θα συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, της Επιτροπής και των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ.

Αντιλαμβάνονται ότι τυχόν μελλοντική πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης, θα πρέπει να υποβληθεί προς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γνώμη του στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προτού εκδοθεί η τελική πράξη.


Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών ***I
PDF 269kWORD 38k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))
P7_TA(2013)0261A7-0278/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0684),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στο Κοινοβούλιο (C7-0393/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 19ης Ιουλίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 17ης Απριλίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0278/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να προβεί σε σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2011)0308


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2013/34/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 84.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 171.


Προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ***I
PDF 273kWORD 22k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))
P7_TA(2013)0262A7-0292/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0683),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 50 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0380/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Φεβρουαρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Μαΐου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0292/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

P7_TC1-COD(2011)0307


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2013/50/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 93 της 30.3.2012, σ. 2.
(2) ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 78.


Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 ***I
PDF 378kWORD 28k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))
P7_TA(2013)0263A7-0186/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0159),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0079/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ης Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0186/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013

P7_TC1-COD(2013)0087


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(4), ορίζει ότι κατά το οικονομικό έτος 2014, τα ποσά για τη χρηματοδότηση των δαπανών που σχετίζονται με την αγορά, καθώς και των άμεσων ενισχύσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) απαιτείται να τηρούν τα ετήσια ανώτατα όρια που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει επίσης ότι απαιτείται να καθορίζεται αναπροσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων (δημοσιονομική πειθαρχία) όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων που συνδέονται με την αγορά, προσαυξημένες κατά τα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 10β και 136 του εν λόγω κανονισμού αλλά πριν την εφαρμογή του άρθρου 10α και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το περιθώριο των 300 000 000 EUR, δείχνουν ότι θα υπάρξει υπέρβαση του ετήσιου ανώτατου ορίου. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οφείλουν να καθορίσουν τις αναπροσαρμογές αυτές το αργότερο στις 30 Ιουνίου, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που υποβάλλεται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο εφαρμόζονται οι αναπροσαρμογές.

(2)  Εν αναμονή της έκδοσης κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου βάσει του άρθρου 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ύψος του εφαρμοστέου ανώτατου ορίου για το έτος 2014 παραμένει αβέβαιο. Έως ότου διευκρινισθεί το ύψος του εφαρμοστέου ανώτατου ορίου, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων για το 2013 και, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη, ποιο θα πρέπει να είναι το ποσοστό. Το ποσό που απαιτείται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2014 με βάση, μεταξύ άλλων, τη διορθωτική επιστολή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2014, στην οποία η Επιτροπή παρέχει επικαιροποιημένους υπολογισμούς όσον αφορά τις ανάγκες σε δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις. [Τροπολογία 1]

(3)  Κατά γενικό κανόνα, οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για άμεσες ενισχύσεις για ένα ημερολογιακό έτος (N) λαμβάνουν τις ενισχύσεις εντός καθορισμένης προθεσμίας πληρωμής στο πλαίσιο του οικονομικού έτους (N+1). Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν καθυστερημένες πληρωμές, εντός ορισμένων ορίων, στους γεωργούς πέραν αυτής της προθεσμίας πληρωμής και χωρίς κανένα χρονικό όριο. Οι εν λόγω καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο οικονομικό έτος. Όταν η δημοσιονομική πειθαρχία ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος, το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης κατά τα ημερολογιακά έτη εκτός από εκείνα για τα οποία ισχύει η δημοσιονομική πειθαρχία. Ως εκ τούτου, για να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των γεωργών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι το ποσοστό αναπροσαρμογής θα πρέπει να εφαρμοστεί στις ενισχύσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης κατά το ημερολογιακό έτος για το οποίο εφαρμόζεται η δημοσιονομική πειθαρχία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της καταβολής της ενίσχυσης στους γεωργούς.

(4)  Ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, μαζί με τη διαφοροποίηση, θεσπίστηκε με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2003. Τα δύο μέσα προβλέπουν γραμμική μείωση του ποσού των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους γεωργούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της άνισης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων δικαιούχων, η διαφοροποίηση εφαρμόστηκε στα ποσά που υπερβαίνουν τις 5 000 EUR, ώστε να επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη κατανομή των πληρωμών. Όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013, η προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 εξακολουθεί να προβλέπει την ίδια εξαίρεση όπως και η διαφοροποίηση. Η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά παρόμοιο τρόπο για να συμβάλει επίσης στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ισόρροπης κατανομής των πληρωμών. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή του ποσοστού αναπροσαρμογής μόνο για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 5 000 EUR.

(5)  Το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ορίζει ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος των προσαυξήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 121 του εν λόγω κανονισμού για όλες τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στα νέα κράτη μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ) του εν λόγω κανονισμού, η δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα πρέπει εφαρμόζεται στα νέα κράτη μέλη πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο το ύψος των άμεσων ενισχύσεων που ισχύει στα νέα κράτη μέλη ισούται τουλάχιστον προς το ύψος των άμεσων ενισχύσεων που ισχύει την ημερομηνία αυτή στα άλλα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι οι άμεσες ενισχύσεις εξακολουθούν να υπόκεινται στην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος των προσαυξήσεων κατά το ημερολογιακό έτος 2013 στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το ποσοστό αναπροσαρμογής που πρόκειται να καθοριστεί στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για τους γεωργούς στα εν λόγω κράτη μέλη.

(6)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 έχει προσαρμοστεί με την πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας. Οι τροποποιήσεις που απορρέουν από την εν λόγω προσαρμογή, θα αρχίσουν να ισχύουν μόνο με την επιφύλαξη της προσχώρησης και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι η Κροατία υπόκειται στην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος προσαυξήσεων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κατά το ημερολογιακό έτος 2013 το ποσοστό αναπροσαρμογής που πρόκειται να καθοριστεί στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για τους γεωργούς στην Κροατία, με την επιφύλαξη της προσχώρησης και κατά την ημερομηνία προσχώρησής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.  Το ποσό των άμεσων ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, άνω των 5 000 EUR, που πρέπει να χορηγηθεί σε γεωργό για αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλεται στο πλαίσιο του ημερολογιακού έτους 2013 μειώνεται κατά 0,748005%. [Τροπολογία 2]

1α.  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, δεν εφαρμόζεται η δημοσιονομική πειθαρχία για το οικονομικό έτος 2014, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό θα υπολογισθεί με βάση τα αριθμητικά δεδομένα του προϋπολογισμού 2013 συν 2% πληθωρισμό. [Τροπολογία 3]

2.  Η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία.

2α.  Η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου(5). [Τροπολογία 12]

Άρθρο 1α

1.  Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 εγκρίνονται με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΧΧΧΧ της ... για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020] και της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

2.  Σε περίπτωση που, συνεπεία της έγκρισης του κανονισμού και της διοργανικής συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, απαιτείται διόρθωση του ποσοστού αναπροσαρμογής, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό νέου ποσοστού αναπροσαρμογής.

3.  Το ποσό που απαιτείται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας αναθεωρείται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2014 με βάση, μεταξύ άλλων, τη διορθωτική επιστολή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2014, στην οποία η Επιτροπή παρέχει επικαιροποιημένους υπολογισμούς όσον αφορά τις ανάγκες σε δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις. [Τροπολογία 4]

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 εφαρμόζεται στην Κροατία με την επιφύλαξη της προσχώρησης και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Γνώμη της 22ης Μαΐου 2013 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013.
(4) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
(5) ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41.


Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν ***I
PDF 269kWORD 27k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) και της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))
P7_TA(2013)0264A7-0206/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0118),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0070/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0206/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1683/95 και (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2011)0051


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 610/2013.)


Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
PDF 252kWORD 19k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))
P7_TA(2013)0265A7-0213/2013

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00110/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (C7-0166/2013),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 και την πρότασή του για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επισυνάπτεται(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 στοιχείο στ) και το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0213/2013),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κροατίας καθώς και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.


Κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή
PDF 426kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (2013/2607(RSP))
P7_TA(2013)0266B7-0255/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 5,6, 9, 14, 147, 149, 151 και 153 αυτής, καθώς και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35 και 36,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (2013/112/EE)(1)

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Στοιχεία σχετικά με τη δημογραφία και τις κοινωνικές τάσεις: Συμβολή των κοινωνικών πολιτικών στην ένταξη, την απασχόληση και την οικονομία» (SWD(2013)0038),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Παρακολούθηση σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας – Προς μια προσέγγιση κοινωνικών επενδύσεων» (SWD(2013)0039),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «3η διετής έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας» (SWD(2013)0040),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Μακροχρόνια περίθαλψη στις γηράσκουσες κοινωνίες - προκλήσεις και πολιτικές επιλογές» (SWD(2013)0041),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση του προβλήματος των άστεγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2013)0042),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επενδύσεις στον τομέα της υγείας» (SWD(2013)0043),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Κοινωνικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (SWD(2013)0044),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750) και το συνημμένο σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 για την Ευρώπη του 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το σχετικό με αυτήν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 με θέμα «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη σχετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(5) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία »Ευκαιρίες για τους νέους«» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το σχετικό με αυτήν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Ωθώντας τη νεολαία προς την απασχόληση» (COM(2012)0727),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(8),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (COM(2008)0639) και το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009(9),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ(10),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 με θέμα «Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2008)0412) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (COM(2009)0545) και το σχετικό ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010(13),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 (COM(2011)0607/2 – 2011/0268(COD)) της 14ης Μαρτίου 2012 και το σχετικό σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματός του της 20ής Αυγούστου 2012(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας»(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2012 «Aτζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)0055),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 117 σχετικά με την κοινωνική πολιτική (βασικοί στόχοι και πρότυπα),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ αριθ. 202 σχετικά με τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σχετικά με την ανακοίνωση «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (O–000057/2013 – B7–0207/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν οδηγήσει στην προώθηση των στόχων που αφορούν τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες εις βάρος των επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του δημοσίου χρέους που έπληξε την Ευρώπη, ιδίως τις χώρες της ευρωζώνης, έχει οδηγήσει σε μια σοβαρή οικονομική ύφεση με αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τα περισσότερα κράτη μέλη λόγω της αυξανόμενης ανεργίας, των ποσοστών φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση τόνισε την οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατών μελών και τη σημαντική απόκλιση όσον αφορά την ικανότητα των κρατών μελών να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές προκλήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές μεταβολές, καθιστά επείγουσα ανάγκη να βελτιώσουν τα κράτη μέλη την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών και να σχεδιάσουν τις πιθανές μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας που διαθέτουν σύμφωνα με τον στόχο αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες και αποτελεσματικές κοινωνικές επενδύσεις βοηθούν στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στην προώθηση της απασχόλησης και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνεχώς υψηλότερο επίπεδο ειδίκευσης των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης και οι δεξιότητες που χρειάζονται για τους μελλοντικούς τομείς με άφθονες θέσεις απασχόλησης, προσαρμοσμένα σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, απαιτούν κατάλληλες επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών της ΕΕ παρουσιάζει μείωση και ότι τόσο η μακροπρόθεσμη ανεργία όσο και η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μαζί με τους «εργαζόμενους φτωχούς» και την κοινωνική πόλωση, παρουσιάζουν αύξηση σε πολλά κράτη μέλη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10,5% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι σήμερα άνεργοι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012: «η ανάπτυξη και η απασχόληση θα ανακάμψουν μόνον εφόσον ακολουθήσουμε μια προσέγγιση συνεπή και εκτεταμένη, η οποία να συνδυάζει ευφυή δημοσιονομική εξυγίανση που θα διασφαλίζει επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη, υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και ενεργή στρατηγική απασχόλησης, διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής στασιμότητας και της συνεχιζόμενης κρίσης δημοσίου χρέους σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές συνιστούν πρόκληση για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την αξιοπρεπή κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων και των εθελοντικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22,8% των νέων ανθρώπων στην ΕΕ είναι σήμερα άνεργοι και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50%·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται, ούτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤs) και ότι οι αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται, εγκυμονώντας τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς να έχουν αποκτήσει ακαδημαϊκό τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27% των παιδιών απειλείται από τη φτώχεια ή τον κοινωνική αποκλεισμό σε σύγκριση με έναν μέσο όρο 24% για το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ(18)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 8% των πολιτών της ΕΕ διαβιούν υπό συνθήκες σοβαρών υλικών στερήσεων και δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε μια σειρά βασικών αγαθών που θεωρούνται ουσιώδη για μια αξιοπρεπή διαβίωση στην Ευρώπη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15% των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ότι το 10% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά ανέργων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) έχει προειδοποιήσει ότι οι αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, εν μέρει εξαιτίας των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο ευπαθή στρώματα του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες, επλήγησαν ισχυρότερα από τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι ρόλος της ΕΕ είναι να υποστηρίζει, ενισχύει και συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας αποτελεί πραγματική προστασία έναντι της φτώχειας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας και οι στρατηγικές ενεργοποίησης είναι καθοριστικές για την παροχή βοήθειας στους ανέργους προκειμένου να βρουν αξιοπρεπή εργασία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη εξατομικευμένη καθοδήγηση όσων αναζητούν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών στους προϋπολογισμούς των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνικής πρόνοιας δεν επιτρέπεται να επιδεινώσουν την κατάσταση των πλέον μειονεκτούντων ή να δημιουργήσουν άσκοπα κίνδυνο ανεργίας για τους πολίτες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας δεν επιτρέπεται να υποσκάπτουν την ύπαρξη διαθέσιμων, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας ή να εντείνουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση είναι πιθανό να επηρεάσει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις ή ακόμη και να αντιστρέψει την πρόοδο, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και στη δημογραφία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολιτική λιτότητας πρέπει να είναι ευφυής και να επιτρέπει τη διεξαγωγή αντικυκλικών επενδύσεων σε βασικές πολιτικές προτεραιότητες και σύμφωνα με τις οικονομικές επιδόσεις και την παραγωγικότητα·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες διαβιούν υπό αξιοθρήνητες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ότι συχνά υφίστανται σοβαρές διακρίσεις και διαχωρισμό σε όλους τους τομείς της ζωής·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα δείγματα πιθανής πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνιστούν τις πρώτες προειδοποιητικές ενδείξεις κυκλικής αναπαραγωγής της φτώχειας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι αποτελεί μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης, δεδομένου ότι διαβρώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θέτει σε κίνδυνο το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη στέγαση·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση της αξιοπρεπούς στέγασης είναι διεθνής υποχρέωση, την οποία έχουν όλα τα κράτη μέλη και στο πλαίσιο της οποίας η παροχή κοινωνικών κατοικιών υπάρχει παράλληλα με την προσφορά κατοικιών στο πλαίσιο της αγοράς·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα, ώστε οι άστεγοι να ενταχθούν στην κοινωνία και να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός παραμένουν καθοριστικοί κοινωνικοί παράγοντες για την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης, ιδίως υπό το φως των επιπτώσεων της παιδικής φτώχειας στην παιδική υγεία και ευημερία·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν στην ΕΕ οι διακρίσεις με βάση το φύλο στην εργασία, οι διαφορές αμοιβής μεταξύ των φύλων και οι αντίστοιχες ανισότητες στις συντάξεις·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ μόνο το 63% των γυναικών εργάζονται, σε σύγκριση με το 76% των ανδρών, εν μέρει λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων φροντίδας και συγκεκριμένων μέτρων που να βοηθούν και να συμβάλλουν στην επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, δεδομένου ότι οι γυναίκες συνιστούν το σημαντικότερο απόθεμα αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού· ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα μέτρα και ειδικές πολιτικές για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των αρχηγών οικογενειών, των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών και των ατόμων που παρέχουν φροντίδα, και ότι οι ενεργές πολιτικές ένταξης απαιτούν μια σφαιρική δέσμη μέτρων, ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά εργασίας·

1.  επικροτεί τη Δέσμη Μέτρων για Κοινωνικές Επενδύσεις της Επιτροπής, που δημιουργεί τους αναγκαίους συνδέσμους μεταξύ των εθνικών κοινωνικών πολιτικών, της μεταρρυθμιστικής διεργασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των αντίστοιχων χορηγήσεων του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ·

2.  διαπιστώνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προσθέτει τις κοινωνικές επενδύσεις και τη σταθεροποίηση της οικονομίας στην αρχική λειτουργία των συστημάτων πρόνοιας που συνίστατο στην παροχή κοινωνικής προστασίας· υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση τονίζει την ανάγκη συμπληρωματικής μάλλον παρά αντιθετικής μεταξύ τους δράσης αυτών των τριών λειτουργιών·

3.  επαναλαμβάνει την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφεύγονται οι ασυμβατότητες, να οικοδομούνται συνεργίες μεταξύ τους και να επιτρέπεται η αλληλοενίσχυση των στόχων τους·

4.  τονίζει ότι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας μακροπρόθεσμα είναι η οικονομική μεγέθυνση·

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ανακοίνωση συνοδεύεται από μια σύσταση για έναν μόνο τομέα τη στιγμή που τα μέτρα λιτότητας έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε πολλά πεδία κοινωνικής πολιτικής·

6.  είναι πεπεισμένο ότι οι μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να έχουν κυρίως ως γνώμονα τις αρχές της ενεργητικής ένταξης και της δραστηριοποίησης, που επιτρέπουν στους ανέργους και στους πλέον μειονεκτούντες να εισέλθουν και να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας·

7.  υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις αποφέρουν τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά οφέλη, μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων· τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις επικεντρώνονται στις δημόσιες πολιτικές και στις στρατηγικές επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο που διευκολύνουν το μεταβατικό στάδιο των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας και επιτρέπουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για μελλοντικούς τομείς με άφθονες θέσεις απασχόλησης προσαρμοσμένες σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία·

8.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρούν τις κοινωνικές επενδύσεις ως μια επένδυση που μπορεί να αποδώσει «διπλό μέρισμα», με μακροπρόθεσμα κέρδη και αντικυκλικά αποτελέσματα, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους ζημιών· καλεί την Επιτροπή να κάνει μια ανάλυση για να προσδιορίσει ποιά τμήματα των δημόσιων κοινωνικών επενδύσεων μπορούν να θεωρούνται ως αποδοτική επένδυση·

9.  εκτιμά σε αυτό το πλαίσιο ότι οι στοχοθετημένες κοινωνικές επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό τμήμα της οικονομικής πολιτικής και της απασχολησιακής πολιτικής των κρατών μελών και να ενσωματωθούν στις διεργασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών·

10.  επικροτεί συνεπώς την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν κοινωνικές επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους, καθώς και στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματά τους·

11.  επαναλαμβάνει ότι οι πόροι για τις κοινωνικές πολιτικές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον δημόσιο τομέα·

12.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο καινοτόμες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και της χρηματοοικονομικής τεχνικής με μέσα όπως τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου, οι συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, η μικροχρηματοδότηση, τα πιστοποιητικά κοινωνικής επένδυσης και οι εγγυήσεις κρατικών δανείων κάλυψης ισοζυγίου πληρωμών έναντι πολιτικών μέτρων (PBGs)·

13.  καλεί επομένως τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς αυτές μπορούν να συμπληρώσουν τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα·

14.  καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να εξετάσει την ανάπτυξη ενός πίνακα από κοινούς δείκτες κοινωνικών επενδύσεων, που θα αποτελεί μηχανισμό επαγρύπνησης για την παρακολούθηση της προόδου στα κράτη μέλη·

15.  επικροτεί την επιμονή της Επιτροπής να διαθέσει τουλάχιστον το 25% των πόρων της πολιτικής της συνοχής στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις κοινωνικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική επίβλεψη των δαπανών κοινωνικής πολιτικής, ώστε οι πόροι να διοχετεύονται σε στοχοθετημένα και αποτελεσματικά μέτρα και να αποφεύγεται η περιττή διοικητική επιβάρυνση·

Βιωσιμότητα

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και, όπου χρειαστεί, να μεταρρυθμίσουν χωρίς καθυστέρηση τις δομές της πολιτικής τους, ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες·

18.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν την πολιτική τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων βιώσιμη και με αντοχή στο χρόνο βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος και των πόρων που διατίθενται·

19.  υπογραμμίζει ότι εάν επιθυμούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των πολιτικών τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει απαραίτητα να «δαπανούν πιο πολλά», αλλά να «δαπανούν πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά»·

20.  καλεί επομένως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι πολιτικές τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων να είναι στοχοθετημένες, και να προβαίνουν σε συχνή επίβλεψη της προόδου·

Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

21.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να καλύψει στις επόμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις της τη φτώχεια των «εργαζόμενων φτωχών», τη φτώχεια των ανθρώπων με περιορισμένη ή και μηδενική σύνδεση με την αγορά εργασίας, και τη φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει τις κατευθύνσεις αυτές κατά προτεραιότητα·

22.  τονίζει τις βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής στρατηγικής ενεργού ένταξης των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, δηλαδή την επαρκή εισοδηματική στήριξη, τις χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες· θεωρεί λυπηρό το ότι οι εθνικές στρατηγικές ενεργού ένταξης πολύ συχνά περιορίζονται σε κίνητρα δραστηριοποίησης των αναζητούντων εργασία, αποκλείοντας εκ των πραγμάτων άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και για τα οποία η επιστροφή σε αυτήν είναι αδιανόητη, λόγω π.χ. της ηλικίας τους ή των λειτουργικών περιορισμών τους·

23.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι πολιτικές ενεργού ένταξης θα πρέπει:

   να αντιμετωπίζουν την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης, απασχόλησης και κοινωνικών μέσα από το πρίσμα ολόκληρου του κύκλου ζωής·
   να είναι σχεδιασμένες «επί μέτρω», να είναι στοχοθετημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες, με βάση την καθολική πρόσβαση και τη μη διακριτική μεταχείριση·
   να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη και να είναι συμμετοχικές·
   να σέβονται τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή χωρίς να δημιουργούν συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης· και
   να παρακολουθούν, λόγω της σημασίας που έχουν οι τοπικές και περιφερειακές συνθήκες, την διεύθυνση των προσπαθειών που γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής με σκοπό την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν συστηματικά τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας επί των ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο των πολιτικών ενεργού ένταξης·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες προς όλους τους επιλέξιμους, και για να είναι αυτές οι υπηρεσίες διαθέσιμες, προσιτές και φθηνές, ιδίως στους τομείς της υγείας, της μακροχρόνιας φροντίδας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής στέγασης, της ενέργειας, του νερού, των μεταφορών και των επικοινωνιών·

26.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, με μείωση των περιορισμών λόγω αδυναμίας και αναπηρίας και την παροχή της δυνατότητας στους ηλικιωμένους να εξακολουθήσουν να ασκούν ανεξάρτητη βιοποριστική δραστηριότητα ακόμη και σε περίπτωση λειτουργικών περιορισμών·

27.  καλεί να κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης προκαθορισμένων κοινωνικών τιμολογίων για τις ευπαθείς ομάδες σε τομείς όπως η ενέργεια, το νερό και οι δημόσιες μεταφορές·

28.  ζητεί την ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων που εκπροσωπούν περιθωριοποιημένες κοινότητες ανθρώπων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των στρατηγικών ένταξης που αφορούν αυτές τις κοινότητες, όπως είναι οι εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020·

29.  θεωρεί λυπηρό το ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν καταβάλλονται επαρκείς προσπάθειες για την ενσωμάτωση των μεταναστών· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων σε κατάλληλα προγράμματα και υπηρεσίες και σε αποτελεσματικά συστήματα ενημέρωσης για τις δυνατότητες συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα, ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών και να μειωθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού·

30.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένο και λεπτομερή χάρτη πορείας για την εφαρμογή στρατηγικών ενεργού ένταξης· τονίζει ότι ο χάρτης αυτός πρέπει να ορίζει χρονοδιαγράμματα και ρεαλιστικούς στόχους με βάση ειδικούς δείκτες και διεξοδικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και να παρακολουθείται στενά μέσω της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, με τους κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας

31.  επικροτεί τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την παιδική φτώχεια, όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή»· υπενθυμίζει επιπλέον τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

32.  επικροτεί τη συνολική προσέγγιση που προωθεί η σύσταση, η οποία βασίζεται στους τρεις πυλώνες της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους, της πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και της συμμετοχής στην κοινωνία και στη λήψη αποφάσεων, προσέγγιση η οποία αναγνωρίζει τα παιδιά ως κατόχους δικαιωμάτων·

33.  επαναλαμβάνει ότι βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν άδεια παραμονής στις χώρες στις οποίες διαμένουν·

34.  τονίζει ότι ο αγώνας κατά της παιδικής φτώχειας πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση και όχι στην αντίδραση και θα ήταν σκόπιμο να βασίζεται στην κατευθυντήρια αρχή της ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών·

35.  ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων για παιδιά, όπως κέντρων δραστηριοτήτων ανοικτών και κατά τη σχολική περίοδο και κατά την περίοδο των διακοπών, καθώς και εξωσχολικών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με παροχή γευμάτων·

36.  τονίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για αυτές τις υπηρεσίες, και ιδίως για τις πολιτικές στήριξης των φτωχών και ευπαθών οικογενειών, όπως είναι οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολύτεκνες οικογένειες·

37.  επισημαίνει τη σημασία της σχέσης γονέων - παιδιών και της αναγκαίας υποστήριξης προς τους γονείς για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις γονικές τους υποχρεώσεις και να αποτραπούν έτσι ο χωρισμός των παιδιών από τους γονείς τους και η τοποθέτησή τους σε κέντρα φροντίδας ως συνέπεια ακραίας φτώχειας·

Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων

38.  επικροτεί το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την «Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων»·

39.  υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για κατάρτιση ενός συγκεκριμένου και λεπτομερούς χάρτη πορείας για την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους·

40.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες, εκτός από τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν στον μετριασμό των συνεπειών της φτώχειας, θα πρέπει να θεωρούνται ως μια κοινωνική επένδυση που οδηγεί στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση σε μακροπρόθεσμη βάση·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις που δυσχεραίνουν την υποβολή αιτήσεων για κοινωνικές κατοικίες, καθώς και οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση εις βάρος μειονοτήτων ή ευπαθών ομάδων, ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση για όλους·

42.  υπενθυμίζει ότι το ενεργειακό κόστους αντιπροσωπεύει συνήθως μεγάλο μέρος των οικογενειακών δαπανών και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές τους προκειμένου να υποστηριχθεί η ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών·

43.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συγκεκριμένα προγράμματα για τους άστεγους βάσει αξιολογήσεων της τοπικής κατάστασης και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη στέγαση και την παροχή πιο μακροπρόθεσμης βοήθειας στα ευπαθή άτομα και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, και όχι μόνο στην παροχή προσωρινής στέγασης·

Απασχόληση των νέων

44.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην απασχόληση των νέων πρέπει να αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία των εθνικών στρατηγικών στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση των ανεργίας των νέων, συγκεκριμένα μέσω της αποτροπής της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας (π.χ. εφαρμογή διττού συστήματος εκπαίδευσης ή εξίσου αποτελεσματικών πλαισίων) και να αναπτύξουν σφαιρικές στρατηγικές για τους νέους που δεν απασχολούνται, ούτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤs)·

46.  τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις υπέρ των ΝΕΕΤs θα περιορίσουν τις σημερινές οικονομικές απώλειες που προκύπτουν εξαιτίας της αποχώρησης νέων ανθρώπων από την αγορά εργασίας, οι οποίες, σύμφωνα με υπολογισμούς της Eurofound, ανέρχονται σε 153 δισεκατομμύρια EUR ή στο 1,2% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ·

47.  θεωρεί λυπηρό το ότι η τρέχουσα πολιτική κοινωνικών επενδύσεων δεν τονίζει αρκετά την ανάγκη εστίασης των πόρων κατά προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους, στους ανέργους νέους και στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να γίνουν μακροχρόνια άνεργοι·

48.  σημειώνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις στους νέους μπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσμα μορφών, όπως: ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης και τοπικών ή περιφερειακών επιχειρήσεων, προσφορά στοχοθετημένων ποιοτικών προγραμμάτων κατάρτισης και υψηλής ποιότητας πρακτική άσκηση των νέων, συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις· συστήματα ανάληψης ρόλου αναδόχου από τους παλαιότερους μισθωτούς με σκοπό την πρόσληψη και κατάρτιση νέων στην επιχείρηση ή τη διασφάλιση καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση· ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία· και προαγωγή της κινητικότητας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω περαιτέρω προόδου στην αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων· τονίζει επίσης ότι οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν να συμβαδίζουν με αποδοτικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις απασχόλησης ή ασφαλιστικές εισφορές για νέους, που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ώστε να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να προσλαμβάνουν νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους όσο και στη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, και να στηρίζουν το πνεύμα επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μεταξύ των νέων·

49.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως των συνταξιοδοτικών συστημάτων, ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα·

50.  τονίζει την ανάγκη για στατιστικές πληροφορίες, συγκρίσιμες μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με την ανεργία των νέων και τις δαπάνες της αγοράς εργασίας για τους νέους ανθρώπους·

Δημιουργία θέσεων εργασίας και αγορές εργασίας

51.  προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα των προδιαγραφών απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, υγείας και ασφαλείας και τονίζει ότι θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για τη διατήρηση των καταλλήλων προδιαγραφών·

52.  τονίζει τη σημασία της διά βίου μάθησης προκειμένου να ενισχύονται οι ικανότητες των ατόμων να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και, εφόσον το επιθυμούν, για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα·

53.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα ευνοϊκά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ως τμήμα των προγραμμάτων τους στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων, όπως μεταρρυθμίσεις στη φορολόγηση της εργασίας ως κίνητρα υπέρ της απασχόλησης, προαγωγή και στήριξη της αυτοαπασχόλησης και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, βελτίωση του πλαισίου επιχειρηματικής δραστηριότητας και διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, μετατροπή της άτυπης και αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση, θέσπιση κινήτρων για τη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης των πλέον ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας ώστε αυτές να καταστούν πιο δυναμικές και χωρίς διακρίσεις, και ενσωμάτωση ευέλικτης και ασφαλούς απασχόλησης (flexicurity) και εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαμόρφωσης των μισθών, ώστε να ευθυγραμμίζονται οι μισθοί με την εξέλιξη της παραγωγικότητας·

54.  τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων των καινοτόμων τομέων σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, όπως στην περίπτωση της βιώσιμης μη ανθρακικής οικονομίας, της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, και του ψηφιακού, του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, που θα πρέπει να υποστηριχθούν με τις κατάλληλες επενδύσεις σε νέες δεξιότητες και με μηχανισμούς κοινωνικών επενδύσεων, κάνοντας χρήση της έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης προκειμένου η έρευνα και η καινοτομία να ευθυγραμμισθούν με τις εξελίξεις της αγοράς·

55.  σημειώνει ότι ο σεβασμός των αρχών της ευέλικτης και ασφαλούς απασχόλησης (flexicurity) καθιστά δυνατή τόσο την παροχή κατάλληλης κοινωνικής προστασίας στους εργαζόμενους όσο και την πρόσβαση στην κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, επιτρέποντας την απόκτηση νέων δεξιοτήτων·

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

56.  επικροτεί την εστίαση της προσοχής στο θέμα του επιχειρηματικού πνεύματος με κοινωνική διάσταση και την δυνατότητα πρόσβασης στις μικροχρηματοδοτήσεις μεταξύ άλλων και υπέρ των ευπαθών ομάδων· τονίζει ότι αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων, επειδή όχι μόνο επιτρέπουν τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και καθιστούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ικανές να κερδοφορούν και να επανεπενδύουν τα κέρδη τους·

57.  τονίζει την ανάγκη διασφάλισης ενεργών και υγιών γηρατειών στην προοπτική ενός κύκλου ζωής έμφασης στην πρόληψη και την αποκατάσταση ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις, να καθυστερεί η έναρξη και να αναστρέφονται και να καθίστανται λιγότερο οδυνηρές η κατάπτωση, οι λειτουργικοί περιορισμοί και οι αναπηρίες·

58.  θεωρεί λυπηρό το ότι στην ανακοίνωση δεν επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος του προγράμματος Grundtvig στην πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή των κοινωνικών επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητά τους και τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτά·

59.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως προς τη βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

60.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δημοσίευση δεδομένων, το οποίο θα εξασφαλίζει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις στα κράτη μέλη και θα ενθαρρύνει την αμοιβαία άσκηση πίεσης μεταξύ εταίρων·

61.  επισημαίνει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) θα πρέπει να επικεντρώνεται και στα περιβαλλοντικά και στα κοινωνικά πρότυπα με σκοπό την εξασφάλιση υπεύθυνης συμπεριφοράς από τις εταιρείες·

Η διάσταση της ισότητας των φύλων

62.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις στρατηγικές κοινωνικών επενδύσεων·

63.  τονίζει ότι η παροχή ποιοτικής παιδικής μέριμνας και λοιπών εγκαταστάσεων φροντίδας παίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς επιτρέπει στις γυναίκες να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και να εργάζονται με πλήρες ωράριο· καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν επαρκείς εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και λοιπές εγκαταστάσεις φροντίδας ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην αγορά εργασίας, πόσω μάλλον που η διαθεσιμότητα χώρων παιδικής μέριμνας είναι επί του παρόντος μάλλον άνιση μεταξύ των κρατών μελών·

64.  συμμερίζεται την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες – όπως φθηνή, ολοήμερη και ποιοτική παιδική μέριμνα, ολοήμερα σχολεία, φροντίδα για τους ηλικιωμένους και υποστήριξη προς τα άτομα που παρέχουν άτυπη φροντίδα – που συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, στην προώθηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής για άνδρες και γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης πατρικής άδειας για τους άνδρες) και στη δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας με εξασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών·

65.  επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα των ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του φύλου εκπαιδευτικών συστημάτων που προσφέρουν στα παιδιά τις δυνατότητες να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα τον διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και να προωθούν την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών τους και των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων (ΕΠΜ) τους·

Τα κονδύλια της ΕΕ

67.  επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν η πολιτική της συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία στην προαγωγή των κοινωνικών επενδύσεων· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημαντική συμβολή αφενός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ως προς την πρόληψη της φτώχειας μεταξύ των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την κρίση και αφετέρου του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress ως προς τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω μέτρων κατάρτισης, επανακατάρτισης και εργατικού δυναμικού με σκοπό την επάνοδο στην εργασία·

68.  τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να εστιάσουν σε τομείς προτεραιότητας που έχουν σαφή αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση και στις θέσεις εργασίας, και που προτείνονται ως επίκεντρα της πολιτικής της συνοχής·

69.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να είναι σαφέστερα προσανατολισμένο σε ενεργητικά μέτρα, που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των εργοδοτών·

70.  επικροτεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως βασικό μέσο για την προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων· υποστηρίζει θερμά εν προκειμένω ότι τουλάχιστον το 25% της χρηματοδότησης της πολιτικής της συνοχής πρέπει να διατεθεί για το ΕΚΤ και ότι το 20% των χορηγήσεων του ΕΚΤ προς κάθε κράτος μέλος πρέπει να δεσμευτεί για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και για την καταπολέμηση της φτώχειας·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 - 2020 να περιέχει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την τόνωση και την υποστήριξη των κοινωνικών επενδύσεων στην ΕΕ·

72.  ζητεί ως θέμα προτεραιότητας να προκαταβληθούν τα 6 δις EUR που εγκρίθηκαν για τη νέα Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νέων μέσα στα πρώτα έτη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ώστε να καλυφθεί η ανεργία των νέων και να υλοποιηθούν οι εγγυήσεις υπέρ των νέων· υπογραμμίζει ότι το κόστος της εφαρμογής εγγυήσεων υπέρ των νέων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη εκτιμάται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σε 21 δις EUR· ζητεί ως εκ τούτου να αναθεωρηθεί προς τα πάνω το σχετικό κονδύλι με την ευκαιρία της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· επικροτεί την επέκταση στους κάτω των 30 ετών του πεδίου επιλεξιμότητας για την εγγύηση υπέρ των νέων·

73.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει τη χρήση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτως ώστε να αυξηθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δημόσιων κοινωνικών επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερέστερες προτάσεις σχετικά με το εν λόγω ζήτημα·

Κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ

74.  εκτιμά πως η δημοσιονομική πειθαρχία στην ευρωζώνη θα πρέπει να μετράται όχι μόνο βάσει δημοσιονομικών και μακροοικονομικών δεικτών, αλλά σε ίσο βαθμό και βάσει δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών καθώς και βάσει εκθέσεων προόδου των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη διασφάλιση κατάλληλου και αποδοτικού επιπέδου επενδύσεων και, συνεπώς, την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας κοινωνικής Ευρωπαϊκής Ένωσης·

75.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά την εξέταση του τρόπου ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης μιας γνήσιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, να ανταποκριθεί στις ανάγκες δημοσίων επενδύσεων των κρατών μελών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

76.  επαναλαμβάνει ότι μια Δέσμη Κοινωνικών Μέτρων για την Ευρώπη θα πρέπει να προωθεί τα εξής:

   η καθιέρωση ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης να συμπληρωθεί με μια βελτιωμένη κοινωνική διακυβέρνηση, η οποία να σέβεται πλήρως την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τη σημασία του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου·
   ορισμό μηχανισμών για την ταχεία καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Εγγύησης υπέρ των Νέων· ποιοτικό πλαίσιο για πρακτικές ασκήσεις και μαθητείες· αξιοπρεπείς και προσιτές δημόσιες υπηρεσίες· αξιοπρεπείς μισθοί βάσει εθνικού ελάχιστου εισοδήματος που να αποτρέπει το καθεστώς του «εργαζόμενου φτωχού»· κοινωνική προστασία και δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· πρόσβαση σε φθηνές και κατάλληλες κοινωνικές κατοικίες· πλαίσιο ελάχιστης κοινωνικής προστασίας που να εγγυάται την ίση πρόσβαση όλων στις βασικές υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από το εισόδημα· εφαρμογή κοινωνικού πρωτοκόλλου γα την προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων· ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας· και ανανεωμένη στρατηγική υγείας και ασφάλειας·
   νέα νομοθετική πρωτοβουλία για το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων να απαιτούν από την Επιτροπή την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ως «πράσινη κάρτα» με βάση το άρθρο 352 ΣΛΕΕ·
   νέα δικαιώματα των εθνικών κοινοβουλίων να απαιτούν από την Επιτροπή την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ως «πράσινη κάρτα» μέσω μια αλλαγής στη Συνθήκη·
   εξασφάλιση επαρκών πόρων για κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης του 25% των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή στο ΕΚΤ·

77.  καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που αδικαιολόγητες μειονότητες παρεμποδίζουν την επίτευξη της αναγκαίας προόδου, να επεκτείνουν την αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας και στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική επί θεμάτων απασχόλησης·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) EE L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0053.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0260.
(4) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 87.
(5) ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 130.
(6) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 57.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0224.
(8) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 6.
(9) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0092.
(11) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 65.
(12) ΕΕ C 212 Ε της 5.8.2010, σ. 11.
(13) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 112.
(14) Έκθεση A7-0250/2012 της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0429.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0050.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0419.
(18) http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-28_en.htm?locale=en


Η περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων
PDF 398kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων (2013/2104(INI))
P7_TA(2013)0267A7-0204/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174 και επόμενα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα οποία προβλέπουν τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και καθορίζουν τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της ΣΛΕΕ, τα οποία προβλέπουν την επιλεξιμότητα για παροχή κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων μειονεκτικών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (COM(2012)0496), όπως αυτή η πρόταση τροποποιείται (COM(2013)0146),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών αριθ. 2232/2012 της 1ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα κατά την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής INT/653 της 26ης Μαρτίου 2013 με θέμα «Εσωτερική αγορά και κρατικές ενισχύσεις για τις περιφέρειες»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις» (COM(2012)0209),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής (C(2012)7542) στην υπόθεση SA 33243 Jornal da Madeira,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο των υπηρεσιών της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής που περιλαμβάνει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη το σημείο 57 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (7-8 Φεβρουαρίου 2013 – Περιφερειακές Ενισχύσεις)(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη του 1998 σχετικά με την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού – για την ενίσχυση της συγκέντρωσης και της συνεκτικότητάς τους (COM(1998)0673),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-443/08 και T-455/08T (Mitteldeutsche Flughafen και Flughafen Leipzig/Halle κατά Επιτροπής),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις – Μια »Small Business Act« για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0204/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης, στην επικέντρωση σε σημαντικές περιπτώσεις και στην απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την επίσπευση της εφαρμογής των σχετικών κανόνων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική βάση των νέων προτάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 109 της ΣΛΕΕ, προβλέπει μόνο τη διεξαγωγή διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο και όχι την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει κανέναν λόγο στη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία για τη δέσμη νομοθετικών μέτρων στην πολιτική της συνοχής όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνηθέστερες μορφές καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων είναι οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις, οι φορολογικές εκπτώσεις, οι απαλλαγές, τα κίνητρα, τα χαμηλότοκα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα προτιμησιακά επιτόκια δανεισμού και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, που χορηγούνται από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και από ελεγχόμενες από το δημόσιο οντότητες και μέσω ενός ολοένα και αυξανόμενου αριθμού κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφοροι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται σε περιφερειακό, τομεακό ή οριζόντιο επίπεδο και ότι παράλληλα η επιλογή του είδους της ενίσχυσης εναπόκειται ως έναν ορισμένο βαθμό στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών της για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα είναι η προώθηση μιας ανταγωνιστικής και συνεκτικής ενιαίας αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελαχιστοποίηση των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ενισχύσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν και να βρίσκονται σε ισορροπία με τους στόχους άλλων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της πολιτικής της συνοχής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ αποτελεί μια από τις γενικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σχέδιο των κανονισμών που αφορούν την πολιτική της συνοχής της περιόδου 2014-2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκ των υστέρων επιπτώσεις των κρατικών ενισχύσεων και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές καθώς και στις εταιρείες, τις αγορές και σε ολόκληρη την οικονομία δεν αξιολογούνται επαρκώς, όπως τονίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων(5)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διοικητικός φόρτος αποτελεί τη βασικότερη πηγή ανησυχίας των δικαιούχων όταν αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με κανονισμούς που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις ή την πολιτική της συνοχής·

Συντονισμός των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και της πολιτικής της συνοχής

1.  εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τις περιφερειακές ενισχύσεις για το διάστημα 2014 - 2020, ως αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μία προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας οι κανόνες συμβατότητας για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων θα βασίζονται σε κοινές αρχές και θα χαρακτηρίζονται από συνέπεια σε ολόκληρο τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία(6) και στις διάφορες κατευθυντήριες γραμμές· τάσσεται υπέρ της θέσπισης απλούστερων, προβλέψιμων και περισσότερο αποτελεσματικών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας με βάση έγκυρη οικονομική ανάλυση·

2.  θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της πολιτικής της συνοχής όσο και των κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των τοπικών και των περιφερειακών επενδύσεων και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τη συμβατότητα ή μη των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνέπεια του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με τους κανονισμούς για την πολιτική της συνοχής της περιόδου 2014 – 2020, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες παρεκκλίσεις στη μεταχείριση περιοχών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας εντός του πλαισίου της πολιτικής της συνοχής·

3.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το άρθρο 109 της ΣΛΕΕ - η βάση της Συνθήκης για τον εξουσιοδοτικό κανονισμό και, έμμεσα, ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία - προβλέπει μόνο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και όχι συναπόφαση· πιστεύει ότι αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό· προτείνει να εξαλειφθεί το συντομότερο αυτό το έλλειμμα, μέσω διοργανικών ρυθμίσεων στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό και να διορθωθεί με την επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης· επισημαίνει ότι το προσχέδιο της Επιτροπής για μια βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση προβλέπει προτάσεις για τροποποίηση της Συνθήκης έως το 2014· θεωρεί ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδική πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 109 της ΣΛΕΕ προκειμένου να εγκριθούν οι κανονισμοί στους οποίους αναφέρεται το εν λόγω άρθρο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

4.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εκδίδει μη δεσμευτικές νομοθετικές κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της πολιτικής του ανταγωνισμού, ιδίως για τις κρατικές ενισχύσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ισχύουσα νομολογία του ΔΕΚ ώστε να εξασφαλιστεί ως έναν βαθμό ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους φορείς·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο πρωταρχικός ρόλος του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων είναι να εξασφαλίζεται ένα ισότιμο επίπεδο σε μια ανταγωνιστική και συνεκτική εσωτερική αγορά· υποστηρίζει πλήρως τον συνολικό στόχο του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος συνίσταται στην προσαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στην ανάγκη προαγωγής της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ· σημειώνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη στις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες της ΕΕ, διατηρώντας στο ελάχιστο τις στρεβλωτικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά·

6.  επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατάστασης των περιφερειών και των πλέον μειονεκτικών περιοχών και ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ, δηλαδή συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών και στη βελτίωση της ευημερίας· πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην πλήρη επίγνωση του αντίκτυπου των εν λόγω κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η προαγωγή της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω κρατικών ενισχύσεων πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με αξιόπιστες στρατηγικές μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης· εισηγείται η Επιτροπή να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τους δεσμούς μεταξύ πολιτικών για τις κρατικές ενισχύσεις και δημοσιονομικής εποπτείας κατά την εκπόνηση ειδικών συστάσεων ανά χώρα, και καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν αυτούς τους δεσμούς υπόψη όταν εκπονούν τα προγράμματά τους σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα προγράμματά τους για μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για απλούστευση των κανόνων και για λιγότερες, αλλά περισσότερο εστιασμένες σε συγκεκριμένους στόχους κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός επιδοτήσεων μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως σε περιόδους έντονων δημοσιονομικών περιορισμών σε ολόκληρη την ΕΕ·

8.  πιστεύει ότι οι περιφερειακές ενισχύσεις μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο εάν χρησιμοποιηθούν με φειδώ και αναλογικά και επικεντρωθούν στις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες της ΕΕ, όπου χρειάζονται περισσότερο· τονίζει τη διαρθρωτική συμβολή των ενισχύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως στο τρέχον πλαίσιο της βαθιάς οικονομικής κρίσης· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι το κριτήριο της οικονομικής κρίσης περί σοβαρής αναταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους εξακολουθεί να ισχύει στην πραγματική οικονομία καθώς και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, και να διασαφηνίσει και να τυποποιήσει τα κριτήρια για τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης·

9.  σημειώνει ότι υπάρχει περιθώριο αλληλεπικάλυψης μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων για την πολιτική συνοχής και των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε εταιρείες· τονίζει ότι σημαντικό μέρος των δαπανών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 εμπίπτει στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και ότι, εν προκειμένω, είναι σχετικές όχι μόνο οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αλλά και άλλες οριζόντιες ή ειδικές ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές· σημειώνει ότι οι εν λόγω μηχανισμοί κρατικών ενισχύσεων πρέπει στο σύνολό τους να διέπονται από συνεκτικότητα τόσο μεταξύ τους όσο και με τους στόχους της πολιτικής συνοχής και ότι όλοι αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να έχουν ως απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του δημόσιου χρήματος και την προώθηση της ανάπτυξης·

10.  σημειώνει τη σημασία του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για ολόκληρη τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι μια απαλλαγή κατά κατηγορία από την απαίτηση κοινοποίησης για ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και να επιτρέψει στην Επιτροπή να διαθέσει κατά κύριο λόγο τους πόρους της στις σημαντικότερες περιπτώσεις στρέβλωσης και να ιεραρχήσει αποτελεσματικότερα τις προτεραιότητές της όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το σχέδιο του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία και το σύνολο κοινών αρχών που προβλέπει θα έπρεπε να είχαν δημοσιευτεί από την Επιτροπή πριν από οποιαδήποτε ειδική κατευθυντήρια γραμμή·

11.  επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, απλούστερες και ευκολότερες· θεωρεί ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να συντονίζονται επαρκώς με άλλες πολιτικές της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, προβλέψιμες και ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων κρατών μελών και των περιφερειών τους που πλήττονται από την κρίση και αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες· επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι κρατικές ενισχύσεις και οι δημόσιες επενδύσεις στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και στην επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της απασχόλησης· πιστεύει εν προκειμένω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα κριτήρια έντασης των ενισχύσεων που ορίζονται στις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες επιδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόταση, όπως δημοσιεύθηκε για διαβούλευση, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και δεν θα είναι συμβατή με τον στόχο της απλούστευσης·

Εδαφική κάλυψη των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020

12.  σημειώνει ότι, σε αντίθεση με άλλες μορφές κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να χορηγούνται στην ΕΕ, οι ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα θα πρέπει εξ ορισμού να έχουν περιορισμένο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και περιορισμένη πληθυσμιακή κάλυψη·

13.  θεωρεί ωστόσο ότι η κατανομή ανά γεωγραφική ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να διατηρηθεί ή θα πρέπει να διευρυνθεί πέραν του σημερινού επιπέδου του 45%, και ότι η ένταση των ενισχύσεων θα πρέπει να διατηρηθεί στο παρόν επίπεδο, δεδομένων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη καθώς και των φυσικών, γεωγραφικών και δημογραφικών μειονεκτημάτων ορισμένων περιφερειών· τονίζει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οικονομίες της ΕΕ και του ΕΟΧ θα μπορούσαν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρά μοντέλα απασχόλησης ή χαμηλότερο κόστος, υπονομεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την ελκυστικότητα των ως άνω οικονομιών· τονίζει ότι, στις μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ, οι απαραίτητες προσαρμογές των ισολογισμών στον ιδιωτικό τομέα, οι περικοπές στα δημόσια οικονομικά λόγω λιτότητας και η οικονομική αβεβαιότητα υπονομεύουν τις επενδύσεις και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυξάνοντας κατ' αυτό τον τρόπο τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών·

14.  είναι της γνώμης ότι οι νέοι κανόνες δεν θα πρέπει να έχουν περιοριστικό αντίκτυπο στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς μεταφέρονται από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων βάσει του ισχύοντος συστήματος ενδεχομένως δεν θα πληρούν τα κριτήρια κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα κατά την μελλοντική περίοδο και ενδεχομένως να αποκλειστούν από το σύστημα της κατανομής ανά ζώνη· πιστεύει ότι αυτές οι περιφέρειες πρέπει να έχουν ένα ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες μετάβασης βάσει της πολιτικής της συνοχής, το οποίο θα παράσχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κανονισμών για την πολιτική της συνοχής της περιόδου 2014-2020 και των κανόνων ανταγωνισμού και θα παράσχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση· σ' αυτό το πλαίσιο προτείνει οι περιφέρειες που στην περίοδο 2007-2013 θεωρούνται ως περιφέρειες «Α» θα πρέπει να έχουν το προκαθορισμένο καθεστώς των περιφερειών «Γ» για την περίοδο 2014-2020· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αύξησης του ανωτάτου ορίου έντασης των ενισχύσεων στις πρώην 'Α' «Α» περιφέρειες συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών στατιστικού αποτελέσματος, και στις περιφέρειες «Γ» 'Γ' ανάλογα·

15.  επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· προτείνει σ' αυτό το πλαίσιο να εξεταστεί η δυνατότητα ειδικών περιφερειακών παρεκκλίσεων εκτός των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης· όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, η περίοδος 2008-2010 και, όσον αφορά την ανεργία, η περίοδος 2009 - 2011 να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ως βάση για επιλεξιμότητα κρατικών ενισχύσεων, παρά το γεγονός ότι αυτά τα έτη δεν μπορούν ακόμα να αποτελέσουν μέτρο για τον εδαφικό αντίκτυπο της αναστάτωσης που δημιουργήθηκε από την κρίση και από φυσικές καταστροφές· ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει με βάση τα πιο πρόσφατα και ειδικά στοιχεία· προτείνει, προκειμένου να αποφευχθεί κενό, η Επιτροπή να παρατείνει την ισχύ των σημερινών κατευθυντηρίων γραμμών για περιφερειακές ενισχύσεις και των περιφερειακών χαρτών τουλάχιστον κατά έξι μήνες, αφού οι νέοι χάρτες δεν θα έχουν εγκριθεί εγκαίρως· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών των περιφερειών «Γ»το 2017·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών της για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, δεδομένου ότι οι παραμεθόριες περιφέρειες μπορούν να ανταγωνίζονται με τα εδάφη του ΕΟΧ όσον αφορά την εγκατάσταση οικονομικής δραστηριότητας· συνιστά στην Επιτροπή να λάβει το εν λόγω ζήτημα υπόψη στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ και των διαπραγματεύσεων με υποψήφιες χώρες·

17.  υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ανέθεσε στην Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να διευθετηθεί η ιδιαίτερη κατάσταση περιφερειών που συνορεύουν με περιφέρειες σύγκλισης· τονίζει συνεπώς τη σπουδαιότητα μιας ισόρροπης προσέγγισης για τον καθορισμό των επονομαζόμενων περιοχών «Α» και «Γ» με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των διαφορών στην ένταση των ενισχύσεων μεταξύ περιφερειών από διάφορα κράτη μέλη που μοιράζονται τα ίδια σύνορα· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι περιφέρειες που δεν είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις οι οποίες συνορεύουν με περιοχές «Α»-'Α' μιας άλλης χώρας λαμβάνουν ειδική χορήγηση βάσει της κάλυψης «Γ»· θεωρεί ότι η εν λόγω χρηματοδότηση, κατά παρέκκλιση από το συνολικό ανώτατο όριο κάλυψης, πρέπει να διατίθεται στα κράτη μέλη πέραν της χρηματοδότησης των προκαθορισμένων και μη προκαθορισμένων περιοχών «Γ»· επιμένει ότι η διαφορά της έντασης των ενισχύσεων μεταξύ όλων των κατηγοριών των περιφερειών και όλων των μεγεθών των εταιρειών πρέπει να περιοριστεί στο 15% κατ’ ανώτατο όριο·

18.  Εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην κατάσταση των πλέον απομακρυσμένων και ελάχιστα κατοικημένων περιφερειών και των νησιωτικών περιφερειών· προτείνει κρατικές ενισχύσεις ως κατάλληλη αντιστάθμιση για το νησιωτικό χαρακτήρα τους, τον απομονωμένο χαρακτήρα τους, το μικρό μέγεθός τους, τη δύσκολη τοπογραφία τους, τους περιορισμούς τους λόγω του κλίματος και του μεγέθους της αγοράς· ζητεί την ευθυγράμμιση της νομοθετικής δέσμης για τη συνοχή με τις λειτουργικές ενισχύσεις των απαιτήσεων της πολιτικής ανταγωνισμού για αυτές τις περιοχές· ζητεί η Επιτροπή να επανακαθορίσει σαφώς στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις τις αρχές της μη υποβάθμισης και του μη περιορισμού εγκαίρως για λειτουργικές ενισχύσεις σ' αυτές τις περιοχές· ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τον ορισμό της που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες, με ειδική αναφορά στο πρόσθετο κόστος στις μεταφορές·

19.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει όλες τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 που αποτελούνται από μόνο ένα νησί ή από διάφορα νησιά στον κατάλογο των προκαθορισμένων περιοχών «Γ» που καλύπτονται από το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ·

20.  προτείνει τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ευρύτερη δέσμη παραμέτρων για τον καθορισμό των περιφερειακών μειονεκτημάτων, έτσι ώστε εκτός της χαμηλής πυκνότητας του πληθυσμού άλλα κριτήρια όπως γεωγραφικά μειονεκτήματα, δημογραφικές δυσχέρειες ή προδιάθεση σε φυσικές καταστροφές λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της χωρικής επιλεξιμότητας για κρατικές ενισχύσεις· θεωρεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν μια νόμιμη αποζημίωση έναντι του μειονεκτήματος του νησιωτικού χαρακτήρα, του απομακρυσμένου χαρακτήρα και του μικρού μεγέθους μιας περιοχής, και ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητο κριτήριο για τους σκοπούς της εδαφικής κάλυψης των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα νησιωτικά εδάφη να υπερβούν τα διαρθρωτικά τους μειονεκτήματα και να διασφαλίσουν τις συνθήκες για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη·

Διοικητικοί περιορισμοί των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

21.  πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής θα μπορούσε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε μεγάλης κλίμακας και καλύτερα στοχοθετημένες ενισχύσεις, της απλούστευσης των κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων κοινοποίησης, και της διεύρυνσης των οριζόντιων κατηγοριών στον εξουσιοδοτικό κανονισμό(7) και του πεδίου εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά κατηγορία στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία· συνιστά την αύξηση των κατώτατων ορίων· επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου ορίου, ειδικά για το γεωργικό τομέα, τον αλιευτικό τομέα και τον τομέα των μεταφορών στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες και στις νησιωτικές περιοχές θα τις βοηθούσε να εξισορροπήσουν την ανταγωνιστικότητά τους με τις ηπειρωτικές περιφέρειες·

22.  ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να παράσχει άμεσα σαφή καθοδήγηση ώστε να αξιολογηθεί τι είναι και τι δεν είναι κρατική ενίσχυση βάσει του ορισμού του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, καθώς επίσης και λεπτομερή κριτήρια όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων όπως ανακοινώθηκε στον οδικό χάρτη του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις·

23.  θεωρεί ότι όσον αφορά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Mitteldeutsche Flughafen και Flughafen Leipzig/Halle κατά Επιτροπής, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής για έργα υποδομών που χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ή/και οι δημόσιες οντότητες που τελούν υπό τον έλεγχό τους δεν αντιμετωπίζουν πρόσθετα διοικητικά βάρη· τονίζει ότι η υλοποίηση των εν λόγω έργων δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο λόγω των απαιτητικών κανόνων οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων αποδέσμευσης βάσει της πολιτικής της συνοχής και της πρακτικής της υποβολής καταγγελιών στο πλαίσιο της διαδικασίας για τις κρατικές ενισχύσεις·

24.  επαναλαμβάνει, προκειμένου να διασφαλιστεί μια απλοποιημένη πλην όμως σταθερή προσέγγιση, το αίτημά του για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει των κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία, δεδομένου ότι το θέμα αυτό πιθανόν να δημιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες όχι μόνο για τις ΜΜΕ αλλά και για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις οντότητες που τελούν υπό τον έλεγχό τους βάσει του προγραμματισμού για την πολιτική της συνοχής για το διάστημα 2014-2020· τονίζει ότι η απλούστευση δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της εκτέλεσης·

25.  επισημαίνει ότι ο γενικός εκ των προτέρων όρος όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής απαιτεί την εφαρμογή μιας περισσότερο προορατικής προσέγγισης από την Επιτροπή για τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όταν το εύρος και το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης διευρύνονται· επικροτεί την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους πολίτες σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίησης, να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές, να παράσχει στοχευμένη ενημέρωση για τα διάφορα είδη κοινοποίησης και να προβλέψει ότι, στην ιστοσελίδα της για τον ανταγωνισμό, θα δημιουργήσει μια τακτικά επικαιροποιούμενη ενότητα που θα παρέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και να συγκροτήσει μια υπηρεσία υποστήριξης που θα παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών·

26.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να συντονίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους με την Επιτροπή, όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν και των κοινοποιήσεων που πρέπει να ετοιμάζουν· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής και να εξασφαλίσουν καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό επίπεδο·

27.  ζητεί οι ενημερωτικές εκστρατείες της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις να απευθύνονται συγκεκριμένα σε περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, πολλοί εκ των οποίων χορηγούν μόνο περιστασιακά κρατικές ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις για τους κανόνες που εφαρμόζονται στην εν λόγω διαδικασία· καλεί την Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη κατά την αξιολόγηση του εκ των προτέρων όρου που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις στα κράτη μέλη·

28.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διοικητικές και οι νομικές υποχρεώσεις καθώς και οι υποχρεώσεις διαφάνειας της εφαρμογής των κανόνων εκσυγχρονισμού για τις κρατικές ενισχύσεις θα παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο σαφείς· πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες που περιέχονται στο σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 –όπως τα σενάρια με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους οποίους η Επιτροπή επιθυμεί να εφαρμόσει κατά την προσεχή περίοδο, τόσο στις εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για παροχή κινήτρων όσο και στα κράτη μέλη και στις υποεθνικές διοικητικές δομές τους, αντιβαίνουν στην αρχή της απλούστευσης και της μείωσης της γραφειοκρατίας, όπως αυτή προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ, καθώς και εθνικών πολιτικών· επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω κανόνες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένα έργα να αποκλειστούν από τη χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων ή να μην έχουν καν την ευκαιρία να ξεκινήσουν· θεωρεί ότι η απαίτηση μιας τακτικής αξιολόγησης της επιθυμίας χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα που απαιτούνται εφόσον οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις αναζητούν ευκαιρίες αγοράς στις σχετικές περιφέρειες·

Ελκυστικότητα των περιφερειών και οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

29.  τονίζει τη σπουδαιότητα της εξασφάλισης σαφών και απλών κανόνων για κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και ειδικές ανά τομέα κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην ΕΕ και στις περιφέρειές της και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή τους·

30.  επικροτεί τους νέους προτεινόμενους κανόνες για τη διαφάνεια (παράγραφοι 127 και 128 του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών)· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους εν λόγω κανόνες και να δημοσιεύσουν σε κεντρική ιστοσελίδα ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις χορηγηθείσες ενισχύσεις·

31.  παροτρύνει την Επιτροπή να απλουστεύσει και να αποσαφηνίσει τη διαδικασία πρόσβασης σε κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις πλέον μειονεκτικές περιοχές, αναγνωρίζοντας τη σημασία των εν λόγω εταιρειών για την περιφερειακή ανάπτυξη· παράλληλα, ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειες για την επιβολή της νομοθεσίας στις σημαντικότερες και ενδεχομένως περισσότερο στρεβλωτικές περιπτώσεις·

32.  αναγνωρίζει τα προβλήματα όσον αφορά επενδυτικές ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως εκτίθενται από την Επιτροπή, δεδομένου ότι τα στοιχεία δείχνουν έλλειψη αποτελέσματος κινήτρου· πιστεύει ότι αν και οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει κυρίως να παρέχονται στις ΜΜΕ, αποκλείοντας μεγάλες επιχειρήσεις – μια κατηγορία η οποία επίσης περιλαμβάνει οικογενειακές επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τον ορισμό των ΜΜΕ ή ενδιάμεσες εταιρείες – από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν δικαιολογείται λόγω της συμβολής τους στην απασχόληση, τις αλυσίδες προμήθειας που δημιουργούν με τις ΜΜΕ, την κοινή συμμετοχή τους στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη και το θετικό ρόλο τους στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης· θεωρεί ότι η ύπαρξη μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που επωφελούνται από δίκτυα επιχειρήσεων με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· υπενθυμίζει ότι ήταν η ίδια η Επιτροπή που αναγνώρισε τη συμβολή των επενδύσεων από μεγάλες επιχειρήσεις στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και πρόσβασης της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές· τονίζει ότι μια απόφαση αποκλεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων στις περιοχές «Γ»-«Γ’ θα οδηγούσε σε απώλειες θέσεων εργασίας, μειωμένη οικονομική δραστηριότητα στις περιφέρειες, μειωμένη περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, μειωμένη ελκυστικότητα για ξένες επενδύσεις και την μετεγκατάσταση εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ· θεωρεί συνεπώς ότι αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να παραμείνουν επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις στις περιοχές »Γ«-»Γ’, που θα υπόκεινται σε ιδιαίτερο ενδελεχή έλεγχο μετά από μεμονωμένη κοινοποίηση και σε πρόσθετα κριτήρια συμβατότητας όσον αφορά το αποτέλεσμα κινήτρου και τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω δικτύων επιχειρήσεων και υπεργολαβιών·

33.  πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων εταιρειών όσον αφορά την παροχή κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο βάσει του μεγέθους της επιχείρησης ή του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, αλλά και βάσει του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν βάσει του κινήτρου, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των εν λόγω θέσεων εργασίας ή της βιωσιμότητας του σχετικού έργου, περιλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων για την ανάπτυξη της οικείας περιφέρειας και των κοινωνικών ζητημάτων· τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις τοπικές αρχές·

34.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι κρατικές ενισχύσεις να οδηγήσουν σε μετεγκατάσταση δραστηριότητας από μια τοποθεσία σε μια άλλη εντός του ΕΟΧ· εκφράζει αμφιβολίες, ωστόσο, για τις προτεινόμενες παραγράφους 24-25 και 122-124, πιστεύοντας ότι αυτές είναι ανεπαρκώς συμπληρωματικές με την πολιτική της συνοχής και μη συμβατές με το στόχο της απλοποίησης· σημειώνει ιδίως ότι ο αριθμός των δύο ετών είναι απολύτως αυθαίρετος και ότι η εφαρμογή του εν λόγω κανόνα ενδέχεται να είναι αδύνατη, δεδομένου ότι ο αιτιώδης δεσμός και η ύπαρξη σχεδίου σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών θα είναι δύσκολο να αποδειχθούν· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο εν λόγω κανόνας μπορεί να ευνοήσει τις μη ευρωπαϊκές έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών και ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε μετεγκατάσταση εκτός του ΕΟΧ, τη στιγμή που ενισχυόμενες περιοχές θα μπορούσαν να προσελκύσουν μια δραστηριότητα μέσω των περιφερειακών ενισχύσεων·

35.  σημειώνει τους κινδύνους μετεγκατάστασης εταιρειών στις οποίες χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, οι οποίοι είναι πολύ πραγματικοί για τις περιφέρειες· σημειώνει τη ρήτρα διασφάλισης που προτείνεται από την Επιτροπή, η οποία θα υποχρεώνει τις εταιρείες να διατηρήσουν τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην περιοχή όπου χορηγήθηκε η ενίσχυση ή διαφορετικά να επιστρέψουν την ενίσχυση· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανονισμούς για την πολιτική της συνοχής για την περίοδο 2014-2020, και ζητεί να ευθυγραμμιστούν οι αντίστοιχες περίοδοι της πολιτικής της συνοχής και της πολιτικής του ανταγωνισμού για τη διατήρηση επενδύσεων και θέσεων εργασίας από εταιρείες στις οποίες χορηγήθηκαν κονδύλια/κρατικές ενισχύσεις·

36.  εκφράζει αμφιβολίες επίσης για τη μη επιλεξιμότητα για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα των «επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων» (παράγραφος 11 του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών)· πιστεύει ότι οι εταιρείες υπό αναδιάρθρωση δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε αυστηρότερα μέτρα, ιδίως όταν η εκ των προτέρων αρνητική αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση ενισχύσεων στις εν λόγω εταιρείες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση εκτός της ΕΕ· τονίζει ότι η υπεύθυνη αναδιοργάνωση των εταιρειών στο σημερινό αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι το βασικότερο μέτρο που θα παράσχει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· σημειώνει ότι οι προτεινόμενοι κανόνες όπως έχουν συνταχθεί όχι μόνο είναι ανακόλουθοι όσον αφορά τη βοήθεια προς τις εταιρείες που πλήττονται από την οικονομική κρίση στις ενισχυόμενες περιφέρειες αλλά και αδύνατο να εφαρμοστούν, δεδομένου ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν περιέχουν ρητώς επακριβή ορισμό των εταιρειών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 με συστάσεις προς την Επιτροπή για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης(8), ζητώντας μια νομική πράξη γι' αυτά τα ζητήματα και ζητεί από την Επιτροπή να δράσει χωρίς καθυστέρηση·

37.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να διατηρηθεί κάποιο περιθώριο ευελιξίας για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 177, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση τυχόν απαραίτητων μελλοντικών προσαρμογών, δεδομένου ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί για διάστημα επτά ετών.

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2013)0026.
(2) EE C 54 της 4.3.2006, σ. 13.
(3) Βρυξέλλες, 2012 (χωρίς ημερομηνία).
(4) EUCO 37/13 της 8.2.2013, σ. 22.
(5) Ειδική έκθεση αριθ. 15 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Διασφαλίζουν οι διαδικασίες της Επιτροπής την αποτελεσματική διαχείριση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων;».
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (ΕΕ L 214της 9.8.2008, σ. 3).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 (ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1).
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005.


Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
PDF 517kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2012/2306(INI))
P7_TA(2013)0268A7-0143/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 101, 102 και 107,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2011 (COM(2012)0253) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2012)0141),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κοινοτικός κανονισμός περί συγκεντρώσεων»)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης(3) (ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «Η ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού(4) (ανακοίνωση περί ανακεφαλαιοποίησης),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό τομέα(5) (ανακοίνωση για τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων(6) (ανακοίνωση περί αναδιάρθρωσης),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»(7) (αρχικό προσωρινό πλαίσιο),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»(8) (νέο προσωρινό πλαίσιο, το οποίο έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, της 2ας Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011)»(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012, της 25ης Απριλίου 2012, της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(13),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουνίου 2011, που ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο, με τίτλο «State aid - Crisis rules for the financial sector and the real economy» (Κρατικές ενισχύσεις – Κανόνες για την κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία)(14),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη του Ιουνίου 2012, που ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο, με τίτλο «Collective redress in Antitrust» (Η συλλογική προσφυγή στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία)(15),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση: Προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση των μέσων συλλογικής έννομης προστασίας» (SEC(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις» (COM(2012)0209),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 15/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διασφαλίζουν οι διαδικασίες της Επιτροπής την αποτελεσματική διαχείριση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων;»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012(16) (εφεξής «κατευθυντήριες οδηγίες ΣΕΔΕ»),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Νοεμβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(17) (εφεξής «συμφωνία-πλαίσιο»), και ειδικότερα τις παραγράφους 12(18) και 16(19),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 2012(20),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 22ας Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την 33η έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού – 2003(21), της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού 2004(22), της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005(23), της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007(24), της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008(25), της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009(26) και της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική του ανταγωνισμού(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(28),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0143/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του ανταγωνισμού, που βασίζεται στις αρχές των ανοικτών αγορών και των ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, αποτελεί τόσο μέρος του γενετικού κώδικα της ΕΕ όσο και ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, εργαλείο στην υπηρεσία των ευρωπαίων καταναλωτών για την εξυγίανση της εσωτερικής αγοράς από κοινωνικοοικονομική άποψη και για την καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών ορισμένων οικονομικών παραγόντων και βασικό παράγοντα για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση του δημόσιου χρέους άρχισε το φθινόπωρο του 2008 και επιδεινώθηκε το 2011, καταλήγοντας σε ύφεση της οικονομίας της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αντέδρασε στην κρίση θεσπίζοντας, μεταξύ άλλων μέτρων, ειδικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και χρησιμοποίησε την πολιτική του ανταγωνισμού ως εργαλείο διαχείρισης της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός ήταν, και είναι ακόμα, αυτό να αποτελέσει προσωρινό καθεστώς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση της κρίσης και για τη στήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της ενιαίας αγοράς καθώς και για την επίτευξη προόδου στην πορεία προς μια τραπεζική ένωση, μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση και προς τη βαθύτερη ολοκλήρωση και σύγκλιση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προστατευτισμός θα είχε ως αποτέλεσμα την όξυνση και παράταση της κρίσης και ότι η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού είναι ουσιώδης προκειμένου να επανέλθει η ευρωπαϊκή οικονομία σε τροχιά ομαλότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως μέσο προώθησης της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, επεκτείνοντας τον ανταγωνισμό και ανοίγοντας την αγορά σε νέους παράγοντες και, κατά συνέπεια, διευρύνοντας και εμβαθύνοντας την εσωτερική αγορά, και ότι, επομένως, δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά την πρακτική εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού από την Επιτροπή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί το ίδιο ικανοποιητικά σε όλα τα κράτη μέλη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς στους οποίους το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι χαμηλότερο είναι συχνά εκείνοι στους οποίους παρατηρούνται ανεπαρκείς επιδόσεις όσον αφορά την οικονομική απόδοση·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού 2011 και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η νέα θεματική δομή αναφέρεται στα θέματα που επεσήμανε το Κοινοβούλιο και επιτρέπει σαφή προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, των στόχων και της αναληφθείσας δράσης·

2.  τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των αντιμονοπωλιακών μηχανισμών και των μηχανισμών ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και των συγχωνεύσεων για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας, της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της κοινωνικής προόδου· τονίζει επίσης ότι η καλύτερη πρόσβαση και η συνακόλουθη συμμετοχή των ΜΜΕ και του τριτογενή τομέα στην εσωτερική αγορά απαιτούν μια ενεργή πολιτική ανταγωνισμού με την οποία θα εξαλειφθούν τα υφιστάμενα εμπόδια·

3.  ζητεί την επίτευξη συνοχής μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ και όλων των άλλων πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών ρυθμίσεων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών θα λειτουργεί ικανοποιητικά για τους πολίτες, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, τις στρεβλώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού καθώς και τις οικονομικές τους επιπτώσεις· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει πιθανές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων τους·

5.  τονίζει ότι η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού με την ευρύτερη έννοια δεν θα έπρεπε να αποσκοπεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων εταιρειών ή προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά, αντίθετα, θα έπρεπε να έχει ως υπέρτατο στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου νέων παραγόντων και την ανάδυση νέων ιδεών και τεχνικών, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη για τους πολίτες της Ένωσης·

6.  επισημαίνει ότι η επέκταση των έκτακτων κρατικών ενισχύσεων λόγω κρίσης ήταν απόφαση την οποία επέβαλαν οι περιστάσεις και ότι συνέβαλε στην πρόληψη περαιτέρω χρηματοπιστωτικής και οικονομικής αστάθειας, στην αποφυγή του προστατευτισμού και στην παροχή ενός μηχανισμού για τραπεζική αναδιάρθρωση και επίλυση κρίσεων, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες του προγράμματος που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα·

7.  εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι, ενώ το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης αρχικά προβλεπόταν να είναι προσωρινό, μοιάζει να έχει καθιερωθεί ως μόνιμο· σημειώνει ότι στην τρίτη κατά σειρά ετήσια έκθεσή του, το Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη διακοπής των εν λόγω προσωρινών μέσων το συντομότερο δυνατό· λυπάται, επιπλέον, για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εν λόγω προσέγγιση έχει αποτύχει και επιμένει ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν μαθήματα και να υιοθετηθούν αντίστοιχες πρακτικές·

8.  υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να εστιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στο βιώσιμο τμήμα των δραστηριοτήτων τους, να βελτιώσουν την πρόσβαση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε πιστώσεις, να θέσουν ανώτατο όριο στις αποδοχές και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο για τους ανταγωνιστές τους που δεν λαμβάνουν ενισχύσεις και για τους φορολογούμενους της ΕΕ· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ·

9.  τονίζει ότι η υπό εξέλιξη εξυγίανση του τραπεζικού τομέα έχει στην πράξη αυξήσει το μερίδιο αγοράς πολλών μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επιβλέπει στενά τον κλάδο, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές·

10.  υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος που επικρατεί μεταξύ τραπεζών και κράτους και να αναπτυχθούν επειγόντως οι δεσμεύσεις τους·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει με αυστηρότητα αντιμονοπωλιακούς κανόνες και κανόνες ελέγχου των συγχωνεύσεων προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα ρυθμιζόμενες, διαφανείς, ανοικτές και δίκαιες χρηματοπιστωτικές αγορές· αναγνωρίζει τις έρευνές της στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC), ιδίως όσον αφορά τα εμπορικά δεδομένα και τις υπηρεσίες συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS), τις υπηρεσίες πληρωμών και τη διάδοση χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις αγορές·

12.  καλεί τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να συνεργάζονται με άλλες δικαιοδοσίες και να παρακολουθούν τη συμπεριφορά και τον αντίκτυπο στην αγορά των μεγάλων χρηματοπιστωτικών παραγόντων και ολιγοπωλίων, όπως οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και επεισόδια αστάθειας τιμών που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, και να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στη διερεύνηση υπονοιών χειραγώγησης των επιτοκίων LIBOR, EURIBOR και TIBOR·

13.  πιστεύει ότι τα ζητήματα αυτά θα έπρεπε να διερευνηθούν πλήρως, προκειμένου να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα μέσα της ΕΕ για να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει τον αντίκτυπο αυτών των στρεβλώσεων στην εξέλιξη των τιμών σε τομείς όπως η ενυπόθηκη πίστη·

Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας

14.  αναγνωρίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση της ενιαίας αγοράς και βασική κινητήρια δύναμη της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας, και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη στήριξη δίκαιων και ανοικτών αγορών, υγειών δημόσιων οικονομικών και των στόχων της «Ευρώπης 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

15.  επισημαίνει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η επιστροφή της οικονομικής ανάπτυξης, η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, η επίτευξη του ψηφιακού θεματολογίου και η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας απαιτούν όλα ισχυρό ανταγωνισμό, μια υγιή πληθώρα οικονομικών οντοτήτων και μια προορατική βιομηχανική πολιτική· σημειώνει ότι όλοι οι αντιμονοπωλιακοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί ελέγχου των συγχωνεύσεων και των κρατικών ενισχύσεων είναι ουσιώδεις για την βελτίωση της ρύθμισης των αγορών, την ενθάρρυνση της διαφάνειας και την ανασυγκρότηση της οικονομίας·

16.  αναμένει από την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά την πολιτική ανταγωνισμού και να προωθήσει τεχνολογίες και πόρους φιλικούς προς το περιβάλλον· πιστεύει ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ΣΕΔΕ θα πρέπει να συμβάλουν στην αποτροπή της διαρροής άνθρακα, στη διατήρηση των μηνυμάτων που εκπέμπονται μέσω των τιμών και στην ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων· θεωρεί ότι η τρέχουσα χαμηλή τιμή ΣΕΔΕ δεν προωθεί επαρκώς τις φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και επιβραδύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

17.  υπερασπίζεται την άποψη ότι τα δημόσια μέτρα που λαμβάνονται για την παροχή υποστήριξης σε θύματα εκτεταμένης απάτης και παράνομων χρηματοοικονομικών πρακτικών με αποκλειστικό στόχο την αποτροπή περαιτέρω ζημιών και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους, δεν πρέπει να θεωρούνται κρατική ενίσχυση·

Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)

18.  σημειώνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να τους προσφέρονται αναγκαίες και σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με ευρύτητα κάλυψης και προσιτές από πλευράς κόστους με ταυτόχρονη ενίσχυση του ανταγωνισμού και προαγωγή πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών· τονίζει ότι, για το σκοπό αυτό, η διαφύλαξη του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παρόχων είναι κρίσιμη· τονίζει ότι, εν προκειμένω, η πρόσφατη δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος μπορεί να οδηγήσει σε ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο· επισημαίνει την αρμοδιότητα της Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού της ΣΛΕΕ, να διασφαλίζει τη συμβατότητα της αμοιβής για τις ΥΓΟΣ με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβολή υπηρεσιών κακής ποιότητας αλλά υψηλού κόστους στους πολίτες· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την εξαίρεση υπερβολικά μεγάλου αριθμού υπηρεσιών από τον έλεγχο των αρχών ανταγωνισμού·

19.  καλεί τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να παρακολουθούν τις αγορές φαρμακευτικών, υγειονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών (ιδίως τις αγορές για γενόσημα και καινοτόμα φάρμακα), εντοπίζοντας ενδεχόμενη κατάχρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεροληπτικές συμπεριφορές· σημειώνει ότι, παρόλο που η οργάνωση του τομέα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο με σκοπό τη διαφύλαξη των δημόσιων οικονομικών και την περιφρούρηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ·

Βελτίωση της ευημερίας των καταναλωτών: εξελίξεις σε μεμονωμένους τομείς

20.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από τα μέσα του 2007 οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, με υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές παραγωγού, και υπενθυμίζει ότι οι τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό πληθωρισμό· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων στην αλυσίδα αξίας θα πρέπει να συνοδεύεται από την ευνοϊκή για τον ανταγωνισμό λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών και από μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση των τιμών των τροφίμων· παροτρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, να ελέγχει διεξοδικά τον ανταγωνισμό στον αγροβιομηχανικό τομέα υπό το πρίσμα της στήριξης, της διαφάνειας και της εξέλιξης των τιμών καταναλωτή σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας τιμών· υπενθυμίζει ότι τα οφέλη για τους καταναλωτές που μπορούν να επιτευχθούν στον τομέα των τροφίμων, μπορούν να πολλαπλασιαστούν μέσω της πραγματοποίησης παρόμοιων ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας·

21.  τονίζει ότι τόσο οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) όσο και οι υπηρεσίες γενικού κοινωνικού συμφέροντος (ΥΓΚΣ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση της αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών μπορεί να επιφέρει αξιοσημείωτα κέρδη· τονίζει ότι εν προκειμένω είναι ουσιώδες να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες που διέπουν τις ΥΓΟΣ αλλά και τις ΥΓΚΣ προστατεύουν κατά προτεραιότητα τους καταναλωτές·

22.  τονίζει τον μείζονα ρόλο της κερδοσκοπίας στις αγορές τροφίμων ως αιτία της αστάθειας των τιμών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα αυτό στην έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012 και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στις αγορές τροφίμων·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με μεγαλύτερη προσοχή τον θετικό ρόλο των οργανώσεων παραγωγών και των συνεταιρισμών στην αύξηση της ευημερίας και της διαπραγματευτικής ισχύος των κατόχων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έναντι του ανάντη βιομηχανικού κλάδου·

24.  αναμένει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εν λόγω θέμα· λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι τα δημητριακά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν τους τομείς στους οποίους έχουν διεξαχθεί οι περισσότερες έρευνες σε αντιμονοπωλιακές υποθέσεις και ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες τους στο εν λόγω πεδίο· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον ευρωπαϊκό κλάδο της ζάχαρης, όπου σημειώθηκε ιδιαιτέρως υψηλός πληθωρισμός το 2011 και το 2012·

25.  παροτρύνει εκ νέου την Επιτροπή να επιδιώξει την πλήρη εφαρμογή της δέσμης που αφορά την εσωτερική ενεργειακή αγορά· προτρέπει την Επιτροπή να εποπτεύει ενεργά τον ανταγωνισμό στις ενεργειακές αγορές, καθόσον δεν έχει επιτευχθεί πλήρως μια ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία ενεργειακή αγορά, ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας έχει ως αφετηρία ένα σύστημα μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών αγορών·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις εξελίξεις στην αγορά των αερομεταφορών και των υπηρεσιών κατεπείγοντος ταχυδρομείου της ΕΕ· σημειώνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί μια μορφή δυοπωλίου στην αγορά υπηρεσιών κατεπείγοντος ταχυδρομείου και ότι στην ουσία έχουν αποκλειστεί οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους από την αγορά την τελευταία δεκαετία· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι περαιτέρω συγχωνεύσεις στον εν λόγω κλάδο θα είχαν ως αποτέλεσμα να απομείνει μία μόνο μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία υπηρεσιών κατεπείγοντος ταχυδρομείου και υλικοτεχνικής υποστήριξης, και ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στον ανταγωνισμό των τιμών στην εσωτερική αγορά, με αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές·

27.  τονίζει ότι δεν υφίστανται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην αγορά αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ και ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα εμφανής ανισορροπία στην αγορά αεροπορικών μεταφορών ΕΕ - ΗΠΑ, καθώς οι εμπορικές ευρωπαϊκές αερογραμμές δεν έχουν πρόσβαση στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και πασχίζουν να συμμετάσχουν στον ανταγωνισμό υπό δυσμενείς συνθήκες· τονίζει ότι η εν λόγω άνιση πρόσβαση στην αγορά προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και σε τελική ανάλυση πλήττει τον ευρωπαϊκό κλάδο της υλικοτεχνικής υποστήριξης και τους πελάτες του·

Προώθηση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας για την πολιτική ανταγωνισμού

28.  υποστηρίζει τον ενεργό ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της συννομοθετικής εξουσίας· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι πλήρως υπόλογη και ότι πρέπει να παρακολουθεί τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου· έχει ως στόχο την ενίσχυση του διαρκούς διαρθρωμένου διαλόγου·

29.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενεργεί αμερόληπτα και αντικειμενικά και να είναι ανοικτή σε βελτιώσεις στις διαδικασίες που αφορούν τον ανταγωνισμό· υπερασπίζεται τα διαδικαστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής πριν από την ακρόαση·

30.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την νοοτροπία του θεμιτού ανταγωνισμού, προσδιορίζοντας τις γενικές αρχές και στηρίζοντας τις δράσεις των εταιρειών σε αυτόν τον τομέα, συγκεκριμένα μέσω της εκδήλωσης μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και πιο θετικής στάσης όσον αφορά τη συμμόρφωση, καθώς αυτό θα έχει καθοριστικό αποτρεπτικό αντίκτυπο, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη χρήση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και να υποβάλει, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, την προ πολλού καθυστερημένη πρόταση, με σκοπό να διευκολύνει ατομικές και συλλογικές ιδιωτικές αγωγές για ζημίες που έχουν υποστεί εταιρείες και καταλωτές εξαιτίας παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ· πιστεύει ότι μια τέτοια πρόταση θα έπρεπε να προωθεί τον ανταγωνισμό χωρίς όμως να ενθαρρύνει τις αβάσιμες προσφυγές, να καλύπτει μικρές και διάχυτες ζημίες και να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί διαφάνειας και ότι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών επιεικούς μεταχείρισης θα αιτιολογούνται επαρκώς και συγκεκριμένα, εξασφαλίζοντας την πλήρη συνοχή με την επιβολή της νομοθεσίας από δημόσιους φορείς·

32.  παραπέμπει εκ νέου στα προηγούμενα ψηφίσματά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ και την ιδέα μιας ενδεχόμενης πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τα συλλογικά ένδικα μέσα·

33.  έχει θετική άποψη για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) και με τα εθνικά δικαστήρια με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής των πολιτικών ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει την αποτελεσματική κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών του ΕΔΑ, δεδομένου ότι ορισμένες αγορές τείνουν να έχουν περισσότερες εθνικές διαστάσεις σε σχέση με άλλες, λόγω των διαφορετικών νομικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών τους· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει συμφωνίες σύγκλισης και συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια ερευνών, υπό κατάλληλες συνθήκες·

34.  έχει επίγνωση του μεγάλου και αυξανόμενου φόρτου εργασίας της Επιτροπής στον τομέα της επιβολής του δικαίου του ανταγωνισμού και, για το λόγο αυτό, επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερους πόρους, ιδίως μέσω της κατανομής των υφιστάμενων πόρων, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με πιο προορατικό και αποδοτικό τρόπο·

35.  καλεί την Επιτροπή να καλλιεργήσει πνεύμα ανταγωνισμού τόσο στην ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο·

Πολιτική επιβολής προστίμων

36.  συνιστά να χρησιμοποιείται η διαδικασία διακανονισμού και, κατά περίπτωση, αποτρεπτικά και αναλογικά πρόστιμα, και ταυτόχρονα να αποφεύγονται δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που οδηγούν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εκτός της αγοράς·

37.  σημειώνει ότι τα πρόστιμα δεν θα έπρεπε να αποτρέπουν τις εταιρείες από το να καθιστούν τα στελέχη και το προσωπικό τους υπόλογα σε εσωτερικό επίπεδο· ούτε, κατά περίπτωση, θα έπρεπε να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται ζητήματα ποινικής ευθύνης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα ζητήματα αυτά και να εκπονήσει έκθεση σχετικά·

38.  ανησυχεί διότι η εφαρμογή προστίμων ως μοναδικού μέσου θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ ανεπαρκές μέτρο αν μη τι άλλο από την άποψη της πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας λόγω της ανικανότητας της επιχείρησης να πληρώσει, και ζητεί να αναπτυχθεί ευρύτερο φάσμα πιο προηγμένων μέσων που θα καλύπτουν ζητήματα όπως η ατομική ευθύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία των επιχειρήσεων, βραχύτερες διαδικασίες, το δικαίωμα στην υπεράσπιση και σε δίκαιη δίκη, η θέσπιση μηχανισμών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης (ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες αποκαλύψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), προγράμματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών· τάσσεται υπέρ της προσέγγισης «ανταμοιβή και τιμωρία» με επιβολή ποινών που θα λειτουργούν ως αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνεται η συμμόρφωση·

39.  επισημαίνει εκ νέου πως η μέθοδος προσδιορισμού των προστίμων περιέχεται σε ένα μη νομοθετικό κείμενο -τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2006 για τα Πρόστιμα- και παροτρύνει εκ νέου την Επιτροπή να ενσωματώσει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, βάσει της αρχής της νομιμότητας, μια λεπτομερή βάση υπολογισμού των προστίμων, μαζί με τις νέες βασικές αρχές που θα τα διέπουν·

40.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια γενική αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τα πρόστιμα, λαμβάνοντας υπόψη τα έξι έτη πρακτικής εμπειρίας· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης θα έπρεπε να εξεταστεί ο ρόλος των προγραμμάτων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι μητρικές εταιρίες που ασκούν καθοριστική επιρροή σε μια θυγατρική θα έπρεπε να θεωρούνται ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνες για παραβάσεις της νομοθεσίας αντιτράστ εκ μέρους των θυγατρικών τους καθώς και να εξεταστούν τα ζητήματα της επιεικούς μεταχείρισης, των υποτροπών, του ανώτατου ορίου του κύκλου εργασιών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ευθυνών·

41.  επαναλαμβάνει ότι ο αριθμός των αιτήσεων για μείωση των προστίμων λόγω αδυναμίας πληρωμής έχει αυξηθεί, ιδίως εκ μέρους επιχειρήσεων παραγωγής ενός μόνο προϊόντος («mono-product»), και μικρομεσαίων επιχειρήσεων· επιβεβαιώνει εκ νέου πως ένα σύστημα μεταχρονολογημένων και/ή τμηματικών πληρωμών θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια εναλλακτική λύση αντί της μείωσης των προστίμων, ώστε να αποφεύγεται το κλείσιμο επιχειρήσεων·

42.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων παραγωγής ενός μόνο προϊόντος στην απόφασή της (COMP/39452 της 28ης Μαρτίου 2012)·

Προβληματισμοί τομεακού χαρακτήρα

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για τις μεταφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα τον ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό στους τομείς των μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και του τουρισμού και επιδεικνύοντας σεβασμό για τους λοιπούς στόχους πολιτικής της Ένωσης, όπως η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών στους τομείς των μεταφορών και της κινητικότητας, τους στόχους πολιτικής στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, των κοινωνικών προτύπων, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 και την εξάρτηση από τα πετρελαϊκά προϊόντα· χαιρετίζει την αναγγελία για την Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ απώτερος στόχος της οποίας είναι η δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και η συνέχιση του ανοίγματος της αγοράς στον τομέα των σιδηροδρόμων και της δημιουργίας ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου·

44.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής του ανταγωνισμού και της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών ούτως ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών·

45.  προτρέπει την Επιτροπή να δράσει κατά τρόπο περισσότερο προορατικό για την προώθηση της σύγκλισης των κανόνων του ανταγωνισμού στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών στον τομέα των μεταφορών·

46.  τονίζει τη σημασία της ομοιόμορφης ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών καθώς και της εξάλειψης των αναπτυξιακών χασμάτων μεταξύ των υποδομών και των συστημάτων μεταφορών των κρατών μελών με σκοπό να επιτύχει μια πραγματική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και να εξασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών·

47.  υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που έχουν οι φορολογικές διαφορές στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφορών καθώς και στις διατροπικές μεταφορές, και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επισκόπηση των φόρων και των διαφορετικών συστημάτων ΦΠΑ για τους διάφορους τρόπους μεταφορών·

48.  τονίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί την εξάλειψη των φυσικών, τεχνητών και κανονιστικών εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών, ειδικότερα μέσω της ανάπτυξης διαλειτουργικών και αποτελεσματικών διευρωπαϊκών δικτύων·

49.  χαιρετίζει, κατ’ αρχήν, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, αλλά τονίζει ότι κάθε τρόπος μεταφοράς είναι εκ φύσεως διαφορετικός και ότι οιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής πρέπει, όχι μόνο να εγγυάται τα υφιστάμενα δικαιώματα των επιβατών, αλλά να εξασφαλίζει επίσης μια ανάλογη και ευέλικτη προσέγγιση που θα αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των τρόπων μεταφοράς·

50.  προτρέπει τις αρμόδιες αρχές, υπό το φως της συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ για τις αεροπορικές μεταφορές, να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ανάπτυξης συμβατών ρυθμιστικών προσεγγίσεων σε ζητήματα που αφορούν τον ανταγωνισμό μεταξύ συμμαχιών αεροπορικών εταιρειών και να αναζητήσουν ενεργά τρόπους για να κάνουν τις μεγαλύτερες συμμαχίες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους δυναμικότερα εντός της διατλαντικής αγοράς·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, με σκοπό να ενισχύσουν τη διαφάνεια της τιμολόγησης των υπηρεσιών, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και βελτιστοποιώντας την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς κόμβους, και να συνεχίσουν να εργάζονται για την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες προς όφελος τόσο της οικονομίας όσο και των επιβατών·

52.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια βασισμένη σε στοιχεία επισκόπηση των περιπτώσεων αερομεταφορέων που βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλους παρόχους υπηρεσιών μέσω ειδικών όρων ή που, σύμφωνα με καταγγελίες, κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους σε ορισμένους αερολιμένες, συγκεκριμένα μέσω της επιβολής του κανόνα της μιας «χειραποσκευής» και άλλων περιορισμών όσον αφορά τις επιτρεπόμενες αποσκευές στην καμπίνα επιβατών·

53.  θεωρεί ότι οι εμπορικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τους αερολιμένες και ότι τέτοιου είδους επιθετικές τακτικές συνιστούν πιθανόν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του αερομεταφορέα·

54.  προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει την επιτήρηση των εμπορικών συναλλαγών, της χρήσεως και της κατανομής των χρονοθυρίδων στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, με σκοπό να εξασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και την προστασία της περιφερειακής διασύνδεσης στην Ευρώπη·

55.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τα μέτρα τα οποία επηρεάζουν τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα λόγω μέτρα δεν θα αποτελούν μέσα αθέμιτου ανταγωνισμού·

56.  προτρέπει την Επιτροπή, όταν θα ασχοληθεί με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ όσον αφορά την αεροπορία και τις κρατικές ενισχύσεις στους αερολιμένες, να εξασφαλίσει ότι δεν θα υφίσταται στρέβλωση του ανταγωνισμού και να θεσπίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους ενεχόμενους φορείς της αγοράς·

57.  επισημαίνει ότι έχει επιτευχθεί περιορισμένη μόνο πρόοδος στην ελευθέρωση του σιδηροδρομικού τομέα της Ευρώπης και ότι αυτή η κατάσταση τοποθετεί τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων μεταφορικών μέσων, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των ζητημάτων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

58.  προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου εξασφαλίζοντας την ύπαρξη των κατάλληλων προϋποθέσων προκειμένου να ανοίξει ο τομέας στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μέτρα που να επιτρέπουν στις αποδοτικές και καινοτόμες σιδηροδρομικές εταιρείες να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς, σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ιδιοκτητών των υποδομών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ισχυροί εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς και εναρμόνιση των ρυθμίσεων που διέπουν το προσωπικό· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, όταν θα προετοιμάζει το άνοιγμα των εγχώριων αγορών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, τα διάφορα μοντέλα λειτουργίας των εθνικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις με σκοπό να τεθεί τέλος στους έμμεσους περιορισμούς στον ανταγωνισμό, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα αντιφατικών κανόνων στον τομέα της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας και της αδειοδότησης·

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν το άνοιγμα του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στον θεμιτό ανταγωνισμό, καθώς και να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών χωρίς να υπονομεύονται οι παροχές των δημόσιων υπηρεσιών·

60.  τονίζει ότι το περαιτέρω άνοιγμα της ενωσιακής μεταφοράς οδικών μεταφορών, μπορεί να είναι αποδεκτό μόνο εάν υπάρχουν εγγυημένοι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορικών επιχειρήσεων και εάν η προστασία της κοινωνικής νομοθεσίας και των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων είναι εξασφαλισμένη σε όλα τα κράτη μέλη·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στο εσωτερικό του ελευθερωμένου τομέα των οδικών μεταφορών, μέσω της παροχής εγγυήσεων για την ορθή εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων και των κανόνων που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον και με ιδιαίτερη προσοχή στο άνοιγμα αυτής της αγοράς στο καμποτάζ καθώς και στις πρακτικές ντάμπινγκ·

62.  καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί ειδικές προτάσεις, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξαλειφθούν οι σημαντικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ποινές για σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στις οδικές μεταφορές, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στις εν λόγω στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν την τρίτη Ταχυδρομική Οδηγία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά και να αναφέρει για τις κοινωνικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς και της υποχρέωσης στον εν λόγω τομέα για καθολική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της εν λόγω καθολικής υπηρεσίας·

64.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας, των νέων παγιωμένων αρμοδιοτήτων και του οικονομικού δυναμικού που ενέχει ο τουρισμός για την ΕΕ, να διευκολύνει την προορατική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων αυτού του τομέα και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο, των εξεχόντων τουριστικών προορισμών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες της νομοθετικής πρότασης σχετικά με τα ταξιδιωτικά πακέτα με σκοπό να εξασφαλίσει επαρκή ανταγωνισμό και να εγγυηθεί μια αδιαμφισβήτητα ελεύθερη αγορά στον ευρωπαϊκό τομέα του τουρισμού·

65.  πιστεύει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική ΕΕ 2020, επιτρέποντας, συγκεκριμένα, επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και ευνοώντας μεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων στην έρευνα, στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη·

66.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη, τόσο εκατέρωθεν όσο και εντός των εθνικών συνόρων· ενθαρρύνει τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για μια πιο ανοικτή, διάφανη, καινοτόμο και ανταγωνιστική ενιαία αγορά στις πληρωμές, κατά τρόπο που να προσφέρει οφέλη και επιλογές σε όλους τους καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές μέσω κάρτας, διαδικτύου και κινητού, τα κινητά πορτοφόλια, τη διαλειτουργικότητα, το κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς τρόπους για την είσοδο νέων παραγόντων στην ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές μέσω κάρτας, διαδικτύου και κινητού, ενώ θα προστατεύει ταυτόχρονα τις μελλοντικές τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον τομέα· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η παρακολούθηση των πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών και αντιμετωπίζει ευνοϊκά τις προτάσεις της δεύτερης Πράξης για την ενιαία αγορά σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμής και την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας με θέμα τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες·

67.  συμμερίζεται την πρόθεση της Επιτροπής να παραμείνει σε επαγρύπνηση σχετικά με τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται πρόσθετη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη, αξιόπιστη και ποιοτική πληροφόρηση, ιδίως για τις αγορές παραγώγων·

68.  πιστεύει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων πρέπει να διεξάγεται σε πλαίσιο που να διασφαλίζει τον ουσιαστικό σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και ότι ένα σύστημα συλλογικής προσφυγής και ένα σύστημα εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών είναι εργαλεία απαραίτητα γι’ αυτό τον σκοπό·

69.  τονίζει ότι η Επιτροπή συνηθίζει να αξιολογεί μόνο την κατάχρηση της θέσης μιας επιχείρησης στην αγορά· πιστεύει ότι σε ορισμένες αγορές δεν αρκεί να προληφθεί ο κίνδυνος σύναψης συμφωνιών καρτέλ· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πώς μπορεί να αξιολογηθεί ο τρόπος ελαχιστοποίησης του κινδύνου δημιουργίας καρτέλ και μεγιστοποίησης του ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφείς και διαφανείς κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική ανταγωνισμού οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις αρχές·

70.  προτρέπει την Επιτροπή να επιδιώξει την πλήρη εφαρμογή της δέσμης που αφορά την εσωτερική ενεργειακή αγορά, δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη πλήρως μια ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία αγορά στον ενεργειακό τομέα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εποπτεύει ενεργά τον ανταγωνισμό στις αγορές ενέργειας, ειδικά όποτε η ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας έχει ως αφετηρία μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές αγορές·

71.  σημειώνει ότι η έλλειψη ουσιαστικών νομικών διατάξεων για την επανόρθωση ζημιών που οφείλονται σε παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού έχει αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και ότι η πληρωμή των προστίμων για τέτοιες παραβιάσεις είναι επωφελής μόνο για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών·

72.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει δίκαιη ισορροπία στη διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ κατασκευαστών και διανομέων, υπογραμμίζοντας παράλληλα:

     ¾ τη σημασία της καταπολέμησης μεροληπτικών πρακτικών στον τομέα της τηλεματικής διανομής που διέπεται από τον κανονισμό σχετικά με κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής), για να διαφυλαχθεί η δυνατότητα των διανομέων να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διανομής, όπως τις τηλεματικές πλατφόρμες, και να φθάνουν σε μεγαλύτερο αριθμό και ποικιλία καταναλωτών·
     ¾ τη σημασία των μεταπρατών στις αγορές για την πώληση νέων μηχανοκίνητων οχημάτων μετά τη λήξη της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, στις 31 Μαΐου 2013· ζητεί από την Επιτροπή να εμμείνει στην ανάγκη ανάπτυξης αρχών ορθής συμπεριφοράς μεταξύ κατασκευαστών και μεταπρατών σχετικά με τη σύναψη κάθετων συμφωνιών στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων, ιδίως όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων μετά τη λήξη μιας σύμβασης, και σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης μιας επιχείρησης σε άλλο μέλος του ίδιου εταιρικού δικτύου, για να προαχθεί η διαφάνεια στις εμπορικές και συμβατικές σχέσεις μεταξύ των μερών·

73.  επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις προσπάθειες εκ μέρους παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, να συμφωνήσουν επί των αρχών χρηστής πρακτικής στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και επί των μέτρων εφαρμογής όσον αφορά τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τη δέσμευσή της όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των αρχών, όπως θα το πράξει το Κοινοβούλιο μέσω της ετήσιας στρογγυλής τραπέζης που διοργανώνει σχετικά με τις δραστηριότητες λιανικής πώλησης·

74.  αναγνωρίζει ότι το franchising είναι μια καλή λύση για τους ανεξάρτητους λιανεμπόρους προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων, να διασφαλίσει δίκαιη ισορροπία διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ αυτών, και, εφόσον απαιτείται, να προτείνει νομοθετικές προτάσεις·

75.  πιστεύει ότι, εκτός από τη σχέση της με το Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή θα έπρεπε να διαμορφώσει καλύτερα τη συνεργασία της με τις οργανώσεις καταναλωτών και ότι η εν λόγω σχέση θα έπρεπε να θεωρείται βασικό στοιχείο της παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· για τον λόγο αυτό, ο διάλογος μεταξύ της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής και αυτών των οργανώσεων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να ενταθεί·

76.  χαιρετίζει την πολιτική κρατικών ενισχύσεων, η οποία έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος όταν εφαρμόζεται στις τράπεζες· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ώστε να συμπεριλάβει τις κρατικές τράπεζες μακροπρόθεσμων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

77.  πιστεύει ότι η ιδιοκτησία και η διαχείριση των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι διαφανής και να μην παρουσιάζει συγκέντρωση· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο οι υφιστάμενοι κανόνες ανταγωνισμού σχετίζονται με την αυξανόμενη συγκέντρωση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εφαρμόζει τους κανόνες ανταγωνισμού και να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται υπερβολική συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης και τίθεται σε κίνδυνο η πολυφωνία τους· ζητεί κανόνες για να διασφαλισθεί η ορθή αντιμετώπιση και επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων·

78.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα την πολιτική ανταγωνισμού όσον αφορά τους στόχους απασχόλησης της Στρατηγικής ΕΕ 2020, επιτρέποντας μεγαλύτερη στήριξη των ΜΜΕ που αποτελούν τους κύριους δημιουργούς θέσεων απασχόλησης·

79.  καλεί την Επιτροπή να κάνει ειδική αναφορά στον αντίκτυπο της πολιτικής ανταγωνισμού στην απασχόληση και στις κοινωνικές υποθέσεις στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις της·

80.  επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ θα επιτευχθεί μέσω της καινοτομίας και της συμβολής των εργαζόμενων υψηλής εξειδίκευσης χωρίς να υπονομεύεται το επίπεδο μισθών και/ή συντάξεων, με την ενθάρρυνση υψηλών κοινωνικών προτύπων σε όλα τα κράτη μέλη της και με την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν περισσότερες επενδύσεις στους τομείς της παιδείας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της έρευνας και της ανάπτυξης·

81.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν μια ενεργό και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική στον τομέα της αγοράς εργασίας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της Ένωσης και να δοθεί στα άτομα τα οποία αναζητούν εργασία ασφαλής και βιώσιμη ποιοτική απασχόληση·

82.  χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής για τον καθορισμό των ΥΓΟΣ με την εισαγωγή μέτρων για την ένταξη/επανένταξη εργαζομένων στην αγορά εργασίας ως μέρος των υπηρεσιών ειδικού ενδιαφέροντος για τους πολίτες·

83.  καλεί την Επιτροπή να δίδει εκ των προτέρων προσοχή στην αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων όσον αφορά τους εργαζόμενους εταιριών που διέρχονται φάση αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης, υπενθυμίζοντας ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η συνιστώσα της απασχόλησης πρέπει να παραμείνει βασικό μέλημα για τις εθνικές κυβερνήσεις καθώς και για την Επιτροπή·

84.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων κρατικής βοήθειας επειδή οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης εξακολουθούν να υφίστανται και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στα κράτη μέλη·

85.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση σχετικά με τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού·

o
o   o

86.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ).

(1) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ C 270 της 25.10.2008, σ. 8.
(4) ΕΕ C 10 της 15.1.2009, σ. 2.
(5) ΕΕ C 72 της 26.3.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ C 195 της 19.8.2009, σ. 9.
(7) ΕΕ C 16 της 22.1.2009, σ. 1.
(8) ΕΕ C 6 της 11.1.2011, σ. 5.
(9) http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf
(10) ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 4.
(11) ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3.
(12) ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 15.
(13) ΕΕ L 114 της 26.4.2012, σ. 8.
(14) http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language= en&file=42288
(15) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument =EN&file=74351
(16) ΕΕ C 158 της 5.6.2012, σ. 4.
(17) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(18) «Κάθε μέλος της Επιτροπής διασφαλίζει την τακτική και άμεση ροή πληροφοριών μεταξύ του μέλους της Επιτροπής και του προέδρου της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.».
(19) «Εντός τριών μηνών από την έγκριση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή παρέχει εγγράφως ενημέρωση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν ειδικών αιτημάτων που διατυπώθηκαν προς αυτήν σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η υιοθέτηση των απόψεών του.».
(20) http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
(21) ΕΕ C 304 Ε της 1.12.2005, σ. 114.
(22) ΕΕ C 293 Ε της 2.12.2006, σ. 143.
(23) ΕΕ C 146 Ε της 12.6.2008, σ. 105.
(24) ΕΕ C 87 Ε της 1.4.2010, σ. 43.
(25) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 16.
(26) ΕΕ C 136 Ε της 11.5.2012, σ. 60.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0031.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0494.


Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δημοκρατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην ΟΝΕ
PDF 269kWORD 25k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2013/2672(RSP))
P7_TA(2013)0269B7-0271/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): Αντίδραση στις ανακοινώσεις της Επιτροπής(1), το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο επίσημος εκ των προτέρων συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να είναι: (i) ενισχυμένος βάσει της κοινοτικής μεθόδου, (ii) ευθυγραμμισμένος με τα μέσα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, και (iii) σχεδιασμένος σε συνάρτηση με τα νέα μέσα που βασίζονται στην αλληλεγγύη και τα κίνητρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί που θα θεσπιστούν για τον εκ των προτέρων συντονισμό πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και να είναι ανοικτοί σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013, το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι κάθε νέο προτεινόμενο Μέσο Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας (ΜΣΑ) θα πρέπει να εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και θα βασίζεται στη κοινοτική μέθοδο, θα προβλέπεται δε κατάλληλος έλεγχος από το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τονίζει πως ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται από μέσα μιας νέας διευκόλυνσης που θα τίθεται σε λειτουργία και θα διέπεται από την κοινοτική μέθοδο ως αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά άνωθεν και πέραν των ανωτάτων ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα ΜΣΑ αποτελούν τους πρώτους δοκούς οικοδόμησης μιας πραγματικής δημοσιονομικής ικανότητας που υποστηρίζει την αλληλεγγύη και την εφαρμογή βιώσιμων, υποβοηθητικών της ανάπτυξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει άμεσα προτάσεις σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προκειμένου να ενσωματώσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία τις δεσμεύσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με ένα «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 το Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη για την έγκριση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός κώδικα σύγκλισης που βασίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και που περιλαμβάνει ένα κοινωνικό πυλώνα·

1.  θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική τη διάχυτη γενική έλλειψη φιλοδοξίας που επέδειξε το Συμβούλιο στην αντίδρασή του στην κρίση· ανησυχεί περαιτέρω σχετικά με την αρνητική επιρροή που έχει στους εθνικούς εκλογικούς κύκλους η ικανότητα της Ένωσης να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις· εκφράζει λύπη για την περαιτέρω αναβολή όλων των αποφάσεων σχετικά με την μελλοντική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ· εκφράζει επίσης λύπη για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθυστέρησε δύο φορές τις αναμενόμενες αποφάσεις του σχετικά με το μέλλον της ΟΝΕ και ενδεχομένως να πράξει το ίδιο ακόμη μία φορά κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής·

2.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι η δημοκρατική λογοδοσία στην ΟΝΕ (ο τέταρτος δοκός οικοδόμησης) μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά στις συζητήσεις του Συμβουλίου· θεωρεί αυτό άκρως λυπηρό·

3.  επαναλαμβάνει ακόμη μία φορά ότι οποιαδήποτε περαιτέρω πρωτοβουλία για μια βαθειά και ουσιαστική ΟΝΕ που θα βασίζεται στη σταθερότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αλληλεγγύη και στη δημοκρατία πρέπει υποχρεωτικά να θεσπίζεται σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· τονίζει ότι από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απαιτείται να ασκούν ειλικρινή αμοιβαία συνεργασία· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει κανένα δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που να βασίζεται στη Συνθήκη και ότι πρέπει να παύσει να αναθέτει στην Επιτροπή τη μορφή και/ή το περιεχόμενο οιασδήποτε περαιτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας και να παρακάμπτει το συντονιστικό, εκτελεστικό και διαχειριστικό ρόλο της Επιτροπής όπως ορίζεται στις Συνθήκες·

4.  προειδοποιεί εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι συμφωνηθείσες διαδικασίες·

5.  επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να δεχθεί οιαδήποτε περαιτέρω διακυβερνητικά στοιχεία σε σχέση με την ΟΝΕ και ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του εάν αυτές οι προειδοποιήσεις δεν ληφθούν σοβαρό υπόψη· υπενθυμίζει ότι το «δημοσιονομικό σύμφωνο» θα πρέπει να ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ εντός πέντε ετών το αργότερο, με βάση αξιολόγηση της αποκτηθείσας πείρας με την εφαρμογή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ·

6.  υπενθυμίζει τη θεμελιώδη θέση του ότι η ενισχυμένη ΟΝΕ δεν θα πρέπει να διχάσει την ΕΕ αλλά αντίθετα να δημιουργήσει βαθύτερη ολοκλήρωση και ισχυρότερη διακυβέρνηση που θα είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ σε εθελούσια βάση·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μόνον εκείνη έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας· εκφράζει συνεχώς μεγάλη κατάπληξη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει νομοθετικά κείμενα με βάση τις προτάσεις που περιέχονται στο «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθειά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (COM(2012)0777) και στη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στους κανονισμούς «δίπτυχης δέσμης»· πιστεύει ότι εάν η Επιτροπή δεν αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία κατεπειγόντως, θα παραμελήσει τις πολιτικές ευθύνες της και τις ευθύνες της που βασίζονται στη Συνθήκη·

8.  καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πρόταση για την έγκριση ενός κώδικα σύγκλισης με βάση τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ο οποίος θα θεσπίζει ένα ισχυρό κοινωνικό πυλώνα· επιμένει ότι τα εθνικά προγράμματα εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο κώδικας σύγκλισης εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη υποστηριζόμενος από ένα μηχανισμό με βάση κίνητρα·

9.  υπενθυμίζει ότι προτεραιότητα του Κοινοβουλίου είναι να διασφαλίσει ότι κάθε νέο χρηματοδοτικό μέσο που συνδέεται με το Μέσο Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ και θα υπάγεται πλήρως στη συνήθη διαδικασία προϋπολογισμού·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το νόμισμα της Ένωσης είναι το ευρώ, ότι το Κοινοβούλιό της είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ πρέπει να αναγνωρίσει το Κοινοβούλιο ως έδρα της λογοδοσίας σε επίπεδο Ένωσης· ζητεί όποτε μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή θεσπίζονται νέα όργανα της Ένωσης, να διασφαλίζεται ο αντίστοιχος βαθμός δημοκρατικού ελέγχου από, και η υποχρέωση λογοδοσίας προς, το Κοινοβούλιο·

11.  υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (EMΣ) να ενσωματωθεί στο κοινοτικό κεκτημένο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείρισή του σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο, και ότι πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση προς τούτο· υπενθυμίζει στην Ευρωομάδα ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι ο ΕΜΣ θα υπόκειται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου·

12.  υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή της ΕΕ στο σύστημα της «τρόικας» θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο από, και λογοδοσία προς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

13.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις καθυστερήσεις όσον αφορά τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης και τις πρακτικές λεπτομέρειες της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών από τον ΕΜΣ· ανησυχεί ιδίως για τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ· τονίζει ότι μια στιβαρή και φιλόδοξη τραπεζική ένωση αποτελεί την κύρια συνιστώσα μιας βαθύτερης και ουσιαστικής ΟΝΕ, και μια καίρια πολιτική για την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει περισσότερο από τρία χρόνια, ιδίως μετά την έγκριση της θέσης του σχετικά με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή·

14.  επιμένει ότι κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρουσιάζει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για διοργανική συμφωνία προκειμένου να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για την απασχόληση·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2013)0222.


Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) - Δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
PDF 355kWORD 31k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27-28 Ιουνίου 2013) για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (2013/2673(RSP))
P7_TA(2013)0270RC-B7-0270/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία - Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτηση προφορικής απάντησης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή και το συνοδευτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Ωθώντας τη νεολαία προς την απασχόληση» (COM(2012)0727),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με εγγυήσεις για τη νεολαία(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2013)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2013 το 23,5% των νέων στην ΕΕ ήταν άνεργοι, με τα επιμέρους ποσοστά να κυμαίνονται από το 7,5% στη Γερμανία και το 8% στην Αυστρία έως το 62,5% στην Ελλάδα και το 56,4% στην Ισπανία, γεγονός το οποίο καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές διαφορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να προκύψει μια χαμένη γενιά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που προέρχονται από ιδιαίτερα ευάλωτα περιβάλλοντα κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς να έχουν αποκτήσει ακαδημαϊκό τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15% των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι το 10% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά ανέργων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα δείγματα πιθανής πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνιστούν τις πρώτες προειδοποιητικές ενδείξεις κυκλικής αναπαραγωγής της φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές απώλειες λόγω της μη συμμετοχής νέων στην αγορά εργασίας υπολογίστηκαν για το 2011 σε 153 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο για την καταπολέμηση του υψηλού επιπέδου ανεργίας των νέων και να στηρίξουν σημαντικά την ένταξη και τη συμμετοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην ένταξη σε δομές εκπαίδευσης, στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι αναγκαία ώστε τα μεμονωμένα άτομα να έχουν τα εφόδια για να εργαστούν σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε τομείς που χαρακτηρίζονται από ανάπτυξη της απασχόλησης, όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, οι ΤΠΕ και ο τομέας της περίθαλψης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρωση κενών θέσεων εργασίας με ειδικευμένο προσωπικό καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη σε ορισμένους τομείς, όπως οι ΤΠΕ και ο τομέας της υγείας, παρά τα υψηλά συνολικά επίπεδα της ανεργίας των νέων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πολιτικές που επηρεάζουν τους νέους αναπτύσσονται σήμερα χωρίς τη συμμετοχή ούτε εκείνων που αφορούν ούτε και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διττό σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης και οι συνδυασμένοι ακαδημαϊκοί-επαγγελματικοί τίτλοι που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποδειχθεί, λόγω της έμφασης που αποδίδουν στις πρακτικές δεξιότητες, χρήσιμα κατά την κρίση, δεδομένου ότι διατηρούν την ανεργία των νέων σε χαμηλότερα επίπεδα αυξάνοντας την απασχολησιμότητα των νέων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τη σημασία που έχει η απασχόληση των νέων για την ευημερία της Ευρώπης· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο και θα παρατηρεί εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα, ιδίως όσον αφορά τις εγγυήσεις για τους νέους·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση έναντι των νέων και της απασχόλησης που να βασίζεται στα δικαιώματα· τονίζει ότι, ιδίως σε περιόδους μεγάλης κρίσης, δεν θα πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα της εργασίας για τους νέους, και ότι τα βασικά εργασιακά πρότυπα, καθώς και άλλα πρότυπα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, πρέπει να συνιστούν βασική συνιστώσα·

3.  επισημαίνει ότι οι εσωτερικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών αυξάνονται, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες που αφορούν ιδίως τους νέους, ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει άμεση δράση με στόχο να εξαλειφθούν αυτές τις ανισορροπίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

4.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει κοινούς δείκτες κοινωνικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων·

5.  επιμένει ότι η λύση για το επείγον πρόβλημα της ανεργίας των νέων βρίσκεται στη βελτίωση του συνολικού οικονομικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς στους τομείς των υπηρεσιών και της ψηφιακής οικονομίας, μέσω της προώθησης του εμπορίου με συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, και μέσω της προώθησης των συμφερόντων των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, τηρώντας συγχρόνως τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της ανεργίας είναι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· πιστεύει, επιπλέον, ότι παρόλο που τα ειδικά μέτρα που απευθύνονται στους νέους είναι σημαντικά, παραμένει βασικότερο η ΕΕ να στηρίζεται σε μια ισχυρή, ανταγωνιστική και σύγχρονη οικονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επενδύσεις, όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ενώ εφιστά την προσοχή στην απουσία μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μέτρων και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα εκπαιδευτικά συστήματα ορισμένων κρατών μελών να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις με στόχο την εξασφάλιση της απασχολησιμότητας·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εθελοντική κινητικότητα των νέων μέσω της άρσης των υφιστάμενων εμποδίων για τις διασυνοριακές μαθητείες και τα προγράμματα άσκησης και πρακτικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις βασιζόμενες στην εργασία δυνατότητες κατάρτισης για νέους, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας μεταφοράς των συντάξεων, των εργατικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον κίνδυνο της διαρροής εγκεφάλων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψουν το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων μέσω βιώσιμων μέτρων που να διασφαλίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού με υψηλά προσόντα είτε θα παραμείνει είτε θα επιστρέψει στα κράτη μέλη καταγωγής του, έτσι ώστε τα εν λόγω κράτη μέλη να μπορέσουν να επιτύχουν οικονομική ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με την σκοπιμότητα ορισμού κοινού επιπέδου επιδόματος ανεργίας στην ΕΕ σε σχέση με τους προηγούμενους μισθούς του ανέργου·

Εγγυήσεις για τη νεολαία

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων για την νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία δεν αποτελούν εγγύηση για κάποια θέση εργασίας αλλά έναν μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι άνεργοι πολίτες και νόμιμοι κάτοικοι της ΕΕ έως και την ηλικία των 25 ετών, και άτομα κάτω των 30 ετών που έχουν πρόσφατα αποχωρήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα, λαμβάνουν κάποια ποιοτική προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης ή μαθητείας εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που μένουν άνεργοι ή που αποχωρούν από την επίσημη εκπαίδευση· τονίζει ιδίως ότι τα προγράμματα παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να βελτιώνουν ουσιαστικά την κατάσταση των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σαφείς στόχους και δείκτες για το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση και αξιολόγηση του αντικτύπου της εν λόγω πρωτοβουλίας· τονίζει ότι προτίθεται να παρακολουθεί στενά όλες τις δραστηριότητες των κρατών μελών που σχετίζονται με την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και ζητεί από τις οργανώσεις της νεολαίας να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αναλύσεις τους όσον αφορά τις δράσεις των κρατών μελών·

10.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία πρέπει να συνοδεύονται από κάποιο ποιοτικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση και οι θέσεις εργασίας που έχουν εξασφαλισθεί περιλαμβάνουν κατάλληλες αμοιβές, συνθήκες εργασίας, καθώς και πρότυπα υγείας και ασφάλειας·

Χρηματοδότηση από την ΕΕ

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 6 δισεκατομμύρια EUR που εγκρίθηκαν για τη νέα Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νέων και ζητεί να προκαταβληθούν στα πρώτα έτη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων και να υλοποιηθούν οι εγγυήσεις για τη νεολαία, ως ζήτημα προτεραιότητας· τονίζει ότι το κόστος της εφαρμογής εγγυήσεων για τη νεολαία σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ εκτιμάται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σε 21 δισεκατομμύρια EUR· ζητεί ως εκ τούτου να αναθεωρηθεί προς τα πάνω το σχετικό κονδύλι με την ευκαιρία της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· επικροτεί την επέκταση στους κάτω των 30 ετών του πεδίου επιλεξιμότητας για τις εγγυήσεις για τη νεολαία·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προτεινόμενο διάδοχο του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, δεδομένου ότι συνιστά πολύτιμο εργαλείο και για τους νέους, καθώς στοχεύει στη δημιουργία νέων, βιώσιμων, ποιοτικών θέσεων εργασίας·

13.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η χρηματοδότηση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων να διατεθεί πριν από το 2014, ιδίως μέσω του επαναπρογραμματισμού των διαθέσιμων διαρθρωτικών κονδυλίων και μέσω της πλήρους χρησιμοποίησης των 60 δισεκατομμυρίων EUR από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακατανομή και την επιτάχυνση διαρθρωτικών κονδυλίων ύψους 16 εκατομμυρίων EUR προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης για τους νέους και να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

14.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την υποστήριξη και την ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλει στην υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία, για παράδειγμα μέσω της σύνδεσης των δανείων με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατάρτισης, ή στηρίζοντας την ανάπτυξη διττών εκπαιδευτικών συστημάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι τα δάνεια της ΕΤΕπ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικά και όχι ως αντικατάσταση της χρηματοδότησης της ΕΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων·

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε εθνικό επίπεδο

15.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην απασχόληση των νέων πρέπει να αποτελούν βασική συνιστώσα των εθνικών στρατηγικών για τις κοινωνικές επενδύσεις·

16.  ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης για όλους τους νέους σε όλα τα επίπεδα και με ολοκληρωμένο τρόπο· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί η μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών οδών εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αναγνωρίζονται ικανότητες που βασίζονται στη μη τυπική και άτυπη μάθηση· τονίζει ότι η ασφάλεια του εισοδήματος και η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της αγοράς εργασίας συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή της ανώτατης εκπαίδευσης και ότι τούτο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από τους νέους με υψηλότερο κίνδυνο αποκλεισμού·

17.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του όσον αφορά τις δημοσιονομικές περικοπές που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, και, για αυτόν τον λόγο, τονίζει την ανάγκη για μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, με τη χρήση εθνικών και ενωσιακών πόρων, έτσι ώστε η εκπαίδευση των νέων να καταστεί αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη·

18.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν ευρέα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως μέσω της προληπτικής δράσης για την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας (π.χ. εφαρμογή διττού συστήματος εκπαίδευσης ή εξίσου αποτελεσματικών πλαισίων) και να αναπτύξουν συνολικές στρατηγικές για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

19.  σημειώνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις στους νέους μπορεί να λάβει πληθώρα μορφών, όπως: ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης και τοπικών ή περιφερειακών επιχειρήσεων· προσφορά στοχοθετημένων ποιοτικών προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και προγραμμάτων υψηλής ποιότητας για την πρακτική άσκηση των νέων· συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις· συστήματα ανάληψης ρόλου αναδόχου από εργαζόμενους σε υψηλότερες θέσεις με σκοπό την πρόσληψη και κατάρτιση νέων στη θέση εργασίας ή τη διασφάλιση καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση· ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό βίο και προαγωγή της κινητικότητας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω περαιτέρω προόδου στην αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων· τονίζει επίσης ότι οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν να συμβαδίζουν με αποδοτικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις απασχόλησης ή ασφαλιστικές εισφορές για νέους, που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ώστε να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να προσλαμβάνουν νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους όσο και στη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, και να στηρίζουν το πνεύμα επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μεταξύ των νέων·

20.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν δοκιμασμένες πρακτικές, ιδιαίτερα κρατών μελών με χαμηλά ποσοστά ανεργίας, και να διερευνήσουν κατά πόσο μπορεί να είναι συμβατές με τα εθνικά τους συστήματα έννοιες όπως η διττή εκπαίδευση και κατάρτιση και η επαγγελματική κατάρτιση, όπως επίσης προγράμματα εγγυήσεων για τους νέους που έχουν ήδη εφαρμοστεί· υπογραμμίζει ότι το σύστημα της διττής επαγγελματικής κατάρτισης και οι σπουδές διπλής κατεύθυνσης, που επικεντρώνονται στην πρακτική πείρα, έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την οικονομική κρίση, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας των νέων αυξάνοντας την απασχολησιμότητα των ανθρώπων, και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταρρύθμισης των συστημάτων κατάρτισής τους προς την κατεύθυνση αυτή·

21.  τονίζει ότι οι χώρες που πλήττονται από την κρίση έχουν σήμερα εξαιρετικά ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας των νέων· για αυτόν τον λόγο, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχουν στην απασχόληση των νέων και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο τερματισμού των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των νέων·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τον τομέα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα συνδέονται με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, για παράδειγμα επεκτείνοντας τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων και τις συμμαχίες γνώσης· τονίζει ότι για την καλύτερη προσαρμογή στις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας χρειάζονται πιο ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα·

23.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη χρειάζεται να βελτιώσουν την υποστήριξή τους στην αυτοαπασχόληση των νέων, αποτρέποντας παράλληλα την πτώχευση και την ψευδοαυτοαπασχόληση·

o
o   o

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0224.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0016.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0092.


Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
PDF 275kWORD 25k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το αδιέξοδο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (2013/2637(RSP))
P7_TA(2013)0271RC-B7-0256/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2008)0229),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2011)0137),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2011)(2),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το αδιέξοδο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα (O-00049/2013, Ο-00050/2013, O-00051/2013, O-00052/2013, O-00053/2013, O-00054/2013, O-00058/2013 και O-00059/2013),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2013 για το αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ενώ διασφαλίζει και τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προς τους πολίτες τους, αυξάνοντας έτσι την δέσμευση και την εμπιστοσύνη τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενίσχυσε περαιτέρω τις υποχρεώσεις διαφάνειας της ΕΕ και κατοχύρωσε την πρόσβαση στα έγγραφα ως θεμελιώδες δικαίωμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει την ενίσχυση της διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας όσον αφορά τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, της δημοσίευσης των νομικών γνωμοδοτήσεων στις νομοθετικές διαδικασίες, καθώς και της μεγαλύτερης διαφάνειας στους «τριμερείς διαλόγους»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσης εκφράσει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στους οργανισμούς της ΕΕ, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στον διάλογο της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, ιδίως όταν διακυβεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών(3)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχουν επηρεάσει ουσιαστικά την κατανόηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία και οι αποφάσεις αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά την επίκληση λόγων μη αναγνώρισης σε μια νομοθετική διαδικασία, όπως στις περιπτώσεις Turco και Access Info, θα πρέπει να αποτυπώνονται στη νομοθεσία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εκλαμβάνεται από τους πολίτες της ΕΕ και από την κοινή γνώμη της ΕΕ ως βασικό τμήμα νομοθεσίας, που παρέχει τα εργαλεία για τη δέουσα εποπτεία των δράσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 χρειάζεται να βελτιωθεί περαιτέρω, όπως δείχνουν πολλές υποθέσεις τις οποίες έχει χειριστεί ο Διαμεσολαβητής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Επιτροπή πρότεινε μια αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απέσυρε αυτή την πρόταση μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενημέρωσε δεόντως την Επιτροπή σχετικά με την το ότι δεν είναι σκόπιμη η χρήση της διαδικασίας αναδιατύπωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Επιτροπή προέβη σε συμπληρωματική πρόταση που επεκτείνει μόνον έμμεσα το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σε όλα τα θεσμικά όργανα, γραφεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συγχώνευσε τις διαδικασίες του 2008 και του 2011 σε μια ενιαία διαδικασία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2011 και ότι οι τριμερείς διάλογοι ξεκίνησαν με την Δανική Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συμφώνησε με τους προταθέντες πιθανούς συμβιβασμούς, γεγονός που αποτελεί τον κύριο λόγο για μια στασιμότητα που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρίες της Κύπρου και της Ιρλανδίας δεν μπόρεσαν να ξεμπλοκάρουν την υπόθεση στο Συμβούλιο και να αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις λόγω της αντίστασης της Επιτροπής, κάτι που ενεργοποιεί μια απαίτηση ομοφωνίας επί ορισμένων σημείων στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της ενίσχυσης των υποχρεώσεων διαφάνειας που περιλαμβάνονται στις συνθήκες μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οιαδήποτε αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δεν θα πρέπει να μειώνει το υφιστάμενο επίπεδο διαφάνειας·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έλλειψη συμφωνίας επί της νέας μορφής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 θα έστελνε λάθος μήνυμα σχετικά με τη φύση της ΕΕ στους πολίτες της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια έλλειψη θα υπονόμευε τη νομιμοποίηση της λήψης αποφάσεων από την ΕΕ, ιδίως υπό το φως των κρίσιμων ευρωεκλογών που πλησιάζουν με ταχύ ρυθμό·

1.  επαναβεβαιώνει με έμφαση τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος της πρόσβασης σε πληροφορίες και έγγραφα, της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων και των διαδικασιών τους για τη λήψη των αποφάσεων, στοιχεία που αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας και μπορούν να φέρουν τους πολίτες εγγύτερα στην ΕΕ·

2.   καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, γραφεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001·

3.   θεωρεί ότι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργασθούν από κοινού για την ταχύτερη δυνατή εξεύρεση μιας διεξόδου·

4.   επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, η οποία θα πρέπει, συνολικά, να δίνει στους πολίτες της ΕΕ ευρύτερη και βελτιωμένη πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί πλήρως, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, για την τροποποίηση και προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στη Συνθήκη της Λισαβόνας ή να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αρθεί το αδιέξοδο·

6.   καλεί το Συμβούλιο να ξαναρχίσει άμεσα τις συζητήσεις για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις·

7.   επαναβεβαιώνει την προαναφερθείσα θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011(4), ως την εναρκτήρια διαπραγματευτική θέση και εμμένει στην άποψη ότι ένα τροποποιημένο κείμενο, ως απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης, θα πρέπει: να επεκτείνει ρητώς το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ· να ενισχύει τη νομοθετική διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις νομοθετικές νομικές γνωμοδοτήσεις, κατά τρόπον ώστε κάθε χρήση παρεκκλίσεων στη νομοθετική διαδικασία να αποτελεί εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της νομοθετικής διαφάνειας· να αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ διαφάνειας και προστασίας των δεδομένων· να περιλαμβάνει τη σύμβαση του Ώρχους· να θεωρεί τον υφιστάμενο ευρύ ορισμό ενός εγγράφου ως ελάχιστη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη· να διασφαλίζει την κατάλληλη πρόσβαση στα έγγραφα και στη διαφάνεια που σχετίζονται με διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες· να προβλέπει την οικονομική διαφάνεια των πόρων της ΕΕ· να μην εισάγει οιεσδήποτε ομαδικές εξαιρέσεις·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0580.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0500.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0500, παράγραφος 18.
(4) EP-PE_TCI-COD(2008)0090.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου