Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0549/2013

Внесени текстове :

B7-0549/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 16
CRE 11/12/2013 - 16

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0600

Приети текстове
PDF 369kWORD 73k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Политика за екологосъобразна инфраструктура
P7_TA(2013)0600B7-0549/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно екологосъобразната инфраструктура ― увеличаване на природния капитал на Европа (2013/2663(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Седмата програма за действие за околната среда,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“ COM(2013)0249,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа (COM(2011)0571),

—  като взе предвид стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (COM(2011)0244),

—  като взе предвид Директива 2009/147/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици(1),

—  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по околна среда от юни 2011 г. и заключенията от 17 декември 2012 г. (точка 14),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно „Нашата застраховка живот, нашия природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“(3), и по-конкретно параграф 50 от нея,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Икономиката на екосистемите и биологичното разнообразие“(4),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 2009 г., озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147), и съобщението й, озаглавено „Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата“ (COM(2013)0216),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно екологосъобразната инфраструктура — увеличаване на природния капитал на Европа (O-000094/2013 – B7 - 0525/2013),

—  като взе предвид „Териториалния дневен ред на Европейския съюз 2020 г.: към по-конкурентна и устойчива Европа на многообразните региони“,

—  като взе предвид целите за биологичното разнообразие от Аичи и „Стратегическия план за биологично разнообразие за периода 2011—2020 г.“, приет от страните по Конвенцията за биологично разнообразие през октомври 2010 г.;

—  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че е необходимо да се обърне внимание на спада на биологичното разнообразие и на статута на нашите екосистеми, за да се гарантира продължаващо предоставяне на екосистемни услуги и опазване на природния капитал за сегашните и бъдещите поколения;

Б.  като има предвид, че екологосъобразната инфраструктура спомага природата да достигне пълния потенциал на екосистемните услуги, които тя може да предостави на обществото;

В.  като има предвид, че трябва да се обърне внимание на загубата на биоразнообразие, за да се опази природният капитал за сегашните и бъдещите поколения;

Г.  като има предвид, че антропогенният натиск заплашва биологичното разнообразие и целостта на екосистемите в Европейския съюз, включително посредством фрагментацията и унищожаването на естествени местообитания, изменението на климата и засиленото използване на полуестествени местообитания;

Д.  като има предвид, че биологичното разнообразие и благоденствието на човешкото общество са тясно свързани;

Е.  като има предвид, че за запазването и укрепването на биологичното разнообразие в Съюза е важно да се намали до минимум степента на фрагментация и да се увеличи екологичната свързаност;

Ж.  като има предвид, че цел № 11 за биологичното разнообразие от Аичи е „до 2020 г. да бъдат съхранени поне 17 % от сухоземните и вътрешните водни площи, както и 10 % от крайбрежните и морски райони, особено тези с особена важност за биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и справедливо управлявани, екологично представителни и добре свързани помежду си системи от защитени територии и приемане на други ефективни природоохранителни мерки на районен принцип, които да бъдат интегрирани в по-широки ландшафти и морски райони“,

З.  като има предвид, че екологосъобразната инфраструктура и селското стопанство са тясно свързани от гледна точка на селскостопанска производителност и опазване на селскостопанското наследство и поради въздействията на селскостопанските дейности за териториалното планиране и планирането на земеползването;

И.  като има предвид, че опитът показва, че проектите за екологосъобразна инфраструктура са отлична възможност за интегриране на природата в обществото, в т.ч. в градската среда, където живее все по-голяма част от населението, и като има предвид, че това население е изложено на силното въздействие на явлението „топлинен градски остров“;

Й.  като има предвид, че информацията относно това как да се създава, опазва, увеличава и използва екологосъобразната инфраструктура ефективно сред природните дадености следва да се разпространява между заинтересованите лица и да се публикува;

К.  като има предвид, че опитът показва, че планирането и разработването на инфраструктурни проекти са ключови фази, по време на които трябва да се осигури интегриране на екологичните, икономическите и обществените потребности както в градската, така и в природната среда;

Л.  като има предвид, че инфраструктурните регионални и градски програми и проекти, които са съфинансирани от ЕС, следва да обединяват елементи на екологосъобразна инфраструктура и да смекчават въздействията върху съществуващите екосистеми, за да се повишат екологичните, социалните и икономическите ползи от тези програми и проекти;

М.  като има предвид, че екологосъобразната инфраструктура предоставя широк кръг от екологични, икономически и социални ползи, произтичащи от природни решения, които по принцип са по-евтини и по-устойчиви и могат да помогнат за създаване на работни места;

Н.  като има предвид, че инвестирането в екологосъобразна инфраструктура по принцип има висока възвръщаемост;

Общи забележки

1.  Приветства съобщението относно екологосъобразната инфраструктура и намерението на Комисията да преследва активно целите, изложени в него;

2.  Отчита ключовото значение на екологосъобразната инфраструктура за ефективното опазване на природния капитал на Европа, съхраняването на природните местообитания и видове и запазването на доброто екологично състояние на водните обекти;

3.  Набляга на приноса, който екологосъобразната инфраструктура може да има за множеството цели на Съюза до 2020 г., и изтъква неотложността на нейното разполагане и интегриране в инструментите за изпълнение на многогодишната финансова рамка с цел ефективен принос за постигането на целите на Съюза по отношение на биологичното разнообразие;

4.  Признава, че разполагането на екологосъобразна инфраструктура ще помогне на Съюза да изпълни своите международни ангажименти по целите за биологичното разнообразие от Аичи и стратегическия план за биологично разнообразие за периода 2011—2020 г.;

5.  Приветства новаторския подход на екологосъобразната инфраструктура, предлагащ икономическа ефективност чрез множество ползи и решения, които могат да обединят екологичните, социалните и икономическите цели;

Включване в различни области на политиката

6.  Подчертава необходимостта екологосъобразната инфраструктура да бъде включена във всички секторни политики на ЕС и съответстващи финансови уредби, като за пример се използват най-добрите практики на държавите членки;

7.  Изтъква, че екологосъобразната инфраструктура може да играе особено важна роля в големите градове, където днес живее все по-голяма част от населението и където тя може да предоставя услуги като чист въздух, контрол на температурата и смекчаване на въздействието на местния „топлинен остров“, места за отдих, предпазване от наводнения, задържане на дъждовна вода и предотвратяване на наводнения, поддържане на нивото на подземните води, възстановяване или спиране на загубата на биологично разнообразие, смекчаване на екстремните метеорологични събития и въздействието им, подобряване на здравето на гражданите и повишаване на качеството на живота като цяло, включително чрез осигуряване на достъпни и на приемлива цена места за физически занимания; подчертава връзката между екологосъобразната инфраструктура и общественото здраве и счита, че инвестициите в екологосъобразна инфраструктура са същевременно инвестиции в общественото здраве;

8.  Набляга на приноса на екологосъобразната инфраструктура като жизненоважно допълнение към мрежата „Натура 2000“, засилващо съгласуваността и устойчивостта на мрежата, която служи за опазване на ключови видове и местообитания от природата на Европа, и спомагащо за продължаващото предоставяне на екосистемни услуги, оценявани на няколко стотин милиарда евро годишно; в тази връзка изтъква допълването между законодателството относно „Натура 2000“ и инициативата за екологосъобразна инфраструктура;

9.  Настоятелно призовава държавите членки да включат и дадат приоритет на екологосъобразната инфраструктура в териториалното планиране и планирането на земеползването чрез консултиране и повишаване на осведомеността на заинтересованите страни по места и местните хора посредством образователни кампании, ангажиращи всички равнища на вземане на решения (местно, регионално и национално), и призовава Комисията да подкрепи изработването на насоки и показатели в тази област, за да се гарантира, че екологосъобразната инфраструктура става стандартна част от териториалното планиране и териториалното развитие в рамките на Съюза; посочва, че процедурите по издаване на разрешение за ново строителство или „сива“ инфраструктура трябва да гарантират пълна оценка на всички отрицателни въздействия върху екосистемите и съществуващата екологосъобразна инфраструктура, за да бъдат предотвратени и смекчени тези въздействия и да се гарантират истински дългосрочни социални ползи;

10.  Призовава Комисията и държавите членки да използват всички инструменти за финансиране на ЕС, включително тези по политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика, особено приоритетните екологични площи, за да насърчават екологосъобразна инфраструктура, където това е целесъобразно с оглед да се гарантира предоставянето на широка гама от екосистемни услуги и опазването на природните процеси в селските и градските райони; призовава Комисията да докладва редовно на Парламента относно използването на фондовете по ОСП за подпомагане на екологосъобразна инфраструктура; подчертава в тази връзка важната роля на екологосъобразната инфраструктура за защитата на пчелите и следователно за ефективното опрашване;

11.  Подчертава положителното въздействие на екологосъобразната инфраструктура върху смекчаването на изменението на климата, тъй като тя оказва положително влияние върху въглеродните запаси и равновесието на парниковите газове, по-специално по отношение на опазването на торфените почви, полуестествените и естествените влажни зони и гори и други богати на въглерод екосистеми, и следователно спомага за изпълнението на политиката на ЕС в областта на климата;

12.  Подкрепя усилията за съчетаване на териториалното планиране със създаване на екологосъобразна инфраструктура в крайбрежните зони, с цел съхраняване на биоразнообразието и устойчиво развитие на крайморския ландшафт;

13.  Отбелязва съществената роля на екологосъобразната инфраструктура за приспособяването към изменението на климата, тъй като тя увеличава екологичната съгласуваност между обектите по „Натура 2000“, улеснява засилването на движенията и промените в разпространението на видовете между и сред обектите на „Натура 2000“ и осигурява мащабна адаптация на ландшафта за биологично разнообразие, като по този начин способства за изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и също така насърчава и осигурява основано на екосистемите приспособяване към други сектори, включително управлението на водите и продоволствената сигурност;

14.  Счита за необходимо страните членки и особено тези, които имат излаз на море, да осигурят екологосъобразна инфраструктура около пристанищните зони и да разработят подходящи транспортни схеми, които ще благоприятстват екологизирането на тези пространства;

15.  Обръща внимание на факта, че намаляването на рисковете, свързани с природни бедствия – като наводнения и горски пожари, също е положителен ефект от изграждането или възстановяването на екологосъобразна инфраструктура като естествено наводнявани равнини, гори, влажни зони и др., които могат да подобрят устойчивостта на бедствия и да спомогнат за приспособяването към изменението на климата, както и значително да намалят свързаните с тях разходи за обществото;

16.  Подчертава необходимостта секторът на горското стопанство изцяло да бъде включен в тази област на политиката, за да бъдат получени множеството ползи — освен производството на дървесина и биомаса — които предоставят устойчивото управление на горите и защитата на естествените гори, както и да бъдат възстановени разпокъсаните или разрушени влажни зони;

17.  Приветства инициативата екологосъобразната инфраструктура да бъде насърчена като инструмент, допринасящ за филтрирането на водите, предотвратяването на ерозия и опазването на подпочвените води и съответно за правилното прилагане на Рамковата директива за водите, Директивата относно наводненията и относимото законодателство относно водите съгласно предложеното от Плана за опазване на водните ресурси на Европа, както и за интегрираното крайбрежно управление и морското пространствено планиране;

18.  Подчертава значението на подходящото интегриране на изискванията към екологосъобразната инфраструктура в прилагането на инструменти на структурната политика и политиката на сближаване на Съюза, особено за финансиране на градска екологосъобразна инфраструктура, и настоятелно призовава компетентните органи да насърчават съответни действия;

19.  Подчертава необходимостта екологосъобразната инфраструктура да се включи в оперативните програми за финансовите инструменти на ЕС за периода 2014-2020 г.;

20.  Настоятелно призовава Комисията своевременно да финализира ― т.е. до края на 2013 г. ― подпомагащите указания, както е указано в съобщението, за да се ускори разбирането за екологосъобразна инфраструктура и насърчаването й в относимите области на политиката и да се осигурят възможности за финансиране чрез оперативните програми;

21.  Призовава държавите членки и регионалните и местните органи да използват добре съществуващите възможности за финансиране за насърчаване на инвестиции в координирани и съгласувани проекти за екологосъобразна инфраструктура;

Разработване на стратегия за екологосъобразна инфраструктура

22.  Подчертава необходимостта да се увеличи ангажирането на честния сектор с инвестиции в екологосъобразна инфраструктура и призовава Комисията и ЕИБ бързо да създадат и да приведат в действие финансов инструмент, включващ иновативни финансови механизми за подпомагане на инвестиции в екологосъобразна инфраструктура и други проекти, свързани с природния капитал, като същевременно направят оценка на реалната и дългосрочната подкрепа за екосистемните функции; изтъква, че ще бъде необходимо да се проучат и допълнителни източници на финансиране на местно, регионално и национално равнище;

23.  Изразява убеденост, че разполагането на екологосъобразна инфраструктура трябва да бъде подкрепено от солидни данни и задълбочени познания, и насърчава Комисията, като работи съвместно с Европейската агенция за околна среда, държавите членки и други заинтересовани страни, да гарантира, че Съюзът укрепва капацитета си във връзка с картографирането и оценяването на екосистемите и свързаните екосистемни услуги и че тази информация и познания се вземат надлежно предвид, включително при планирането и изпълнението на съфинансирани от ЕС проекти;

24.  Настоятелно призовава Комисията да насърчава проекти за научни изследвания, иновации, изграждане на капацитет, образование, разпространение, увеличаване на осведомеността и обществената информираност в тази област и да подкрепя обмена на информация и челен опит; изтъква, че уменията и обучението на служителите, умеещи да работят с този новаторски подход и да оценяват правилно ползите, които предоставят екосистемите, особено в секторите водоснабдяване и пречистване на водите, отпадъци, строителство, управление на бедствия, селско стопанство, туризъм и здравеопазване, улесняват развитието на екологосъобразна инфраструктура;

25.  Счита, че включването във всички области на политиката е основно условие, без което не може да се провежда надеждна политика относно екологосъобразната инфраструктура;

26.  Изтъква ролята, която собствениците и управителите на земи, организациите на гражданското общество, участието на обществеността в научните изследвания, отговорността на гражданите и общественото участие могат да играят за планирането, изпълнението, поддържането и контрола на местно равнище на проекти, свързани с екологосъобразна инфраструктура, и настоятелно призовава държавите членки да улесняват подобни процеси;

27.  Съгласен е с разработването на стратегия, включваща изграждането на приоритетни оси за екологосъобразни инфраструктурни проекти в Европа, и подчертава необходимостта от повече трансгранични стратегии и проекти;

28.  Подкрепя инициативата TEN-G, обявена в съобщението, и призовава Комисията да разработи схема за TEN-G до 2015 г.;

29.  Набляга на потенциала за иновации във връзка с екологосъобразната инфраструктура и ключовата роля, която МСП могат да играят в тази област; изтъква, че общите стандарти, сертифициране и етикетиране следва да подпомагат инвестициите в екологосъобразна инфраструктура и да създават необходимата свобода за първите субекти, започващи дейност;

30.  Очаква с нетърпение прегледът на стратегията за биологичното разнообразие през 2015 г. и прегледът на съобщението относно екологосъобразната инфраструктура през 2017 г. допълнително да утвърдят мястото на екологосъобразната инфраструктура в относимите планирани инвестиции на равнището на ЕС и междинния преглед на съответните области на политиката (преглед на състоянието на ОСП, междинен преглед на регионалната политика и др.);

o
o   o

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
(2) ОВ L 206, 22.7.1992 г, стр. 7.
(3) ОВ С 258 Е, 7.9.2013 г., стр. 99.
(4) http://www.teebweb.org

Правна информация - Политика за поверителност