Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2980(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0561/2013

Arutelud :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Hääletused :

PV 12/12/2013 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0602

Vastuvõetud tekstid
PDF 141kWORD 55k
Neljapäev, 12. detsember 2013 - Strasbourg
Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis
P7_TA(2013)0602RC-B7-0561/2013

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2013. aasta resolutsioon olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (2013/2980(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 17. jaanuari(1) ja 12. septembri(2) 2013. aasta resolutsioone olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni 2088 (2013), 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni 2121 (2013) ja 5. detsembri 2013. aasta resolutsiooni 2127 (2013),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 15. novembri 2013. aasta aruannet ning peasekretäri esindaja ja Kesk-Aafrikas asuva ÜRO piirkondliku büroo juhi Abou Moussa aruannet,

–  võttes arvesse Kesk-Aafrika Vabariigi peaministri Nicolas Tiangaye ÜROs tehtud pöördumist rahvusvahelise üldsuse poole üleskutsega anda abi,

–  võttes arvesse Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõimude 20. novembri 2013. aasta kirja, milles nad paluvad Prantsuse vägede toetust Kesk-Aafrika Vabariigis Aafrika juhtimisel toimuvale rahvusvahelisele toetusmissioonile (MISCA),

–  võttes arvesse Julgeolekunõukogus 25. novembril 2013. aastal ÜRO peasekretäri asetäitja Jan Eliassoni esitatud lühikokkuvõtet olukorrast Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 21. detsembri 2012. aasta, 1. ja 11 jaanuari 2013. aasta, 25. märtsi 2013. aasta, 21. aprilli 2013. aasta, 27. augusti 2013. aasta ja 5. detsembri 2013. aasta avaldusi Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse ELi humanitaarabi ja kodanikukaitse voliniku 21. detsembri 2012. aasta avaldust uue konflikti puhkemise kohta Kesk-Aafrika Vabariigis ning 10. septembri 2013. aasta avaldust kriisi süvenemise kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse Kesk-Aafrika Vabariigi küsimuste rahvusvahelise kontaktrühma moodustamist 2013. aasta mais, et koordineerida tegevust piirkonna, kontinendi ja rahvusvahelisel tasandil ning leida riigi korduvatele probleemidele püsiv lahendus,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma 3. mai 2013. aasta kohtumist Brazzaville’is (Kongo Vabariik), kus kehtestati ülemineku tegevuskava ja loodi erifond Kesk-Aafrika Vabariigi abistamiseks,

–  võttes arvesse 8. novembril 2013. aastal Banguis toimunud rahvusvahelise kontaktrühma kolmandal koosolekul vastu võetud deklaratsiooni Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse 1998. aasta Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti, mille Kesk-Aafrika Vabariik ratifitseeris 2001. aastal,

–  võttes arvesse lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse, millele Kesk-Aafrika Vabariik on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 13. novembril 2013. aastal väljastatud pressiteadet olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu poolt 10. oktoobril 2013 vastu võetud operatsioonide uut kontseptsiooni,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 13. novembri 2013. aasta pressiteadet, milles väljendatakse heameelt kavandatud Prantsuse vägede ulatuslikuma kasutamise üle MISCA toetuseks,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 19. juuni 2013. aasta resolutsiooni Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentide 27. novembril 2013. aastal Addis Abebas (Etioopia) tehtud avaldust,

–  võttes arvesse ELi nõukogu 21. oktoobri 2013. aasta järeldusi Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

Vägivallajuhtumid

A.  arvestades, et sellest ajast saadik kui Kesk-Aafrika Vabariigis puhkes 2012. aasta lõpus vägivald ja Séléka mässulised endiselt presidendilt François Bozizélt 2013. aasta märtsis võimu haarasid, valitseb Kesk-Aafrika Vabariigis kaos, mis on viinud tõsise toidupuuduse ja arstiabi nappuseni;

B.  arvestades, et pärast koalitsiooni Séléka sõjalist võitu 24. märtsil 2013 ja võimuhaaramist on nii pealinnas kui ka provintsides sagenenud koalitsioonirühmituste hirmuteod, vägistamised, kuriteod, füüsilise vägivalla aktid, vargused ja rüüstamine ning muud inimõiguste rikkumised, mille üle puudub igasugune kontroll; arvestades, et üha rohkem kasutatakse lapssõdureid ja seksuaalvägivald kasvab;

C.  arvestades, et kuritarvitusi panevad toime ka muud relvarühmitused, kellest mõned on väidetavalt endise president Bozizé poolehoidjad;

D.  arvestades, et 2013. aasta 5. detsembrile järgnenud 72 tunni jooksul hukkus Banguis 400 inimest;

E.  arvestades, et sõda on muutunud ususõjaks, mida tõendab kristlaste kogukonna raske olukord, ning arvestades, et hoolimata usujuhtide ühistest jõupingutustest vältida usulahkudevahelist sõda ning vaatamata religioonide ja kogukondade traditsioonilisele rahumeelsele kooseksisteerimisele valitseb oht, et asjakohaste meetmete võtmatajätmisel väljub olukord kontrolli alt;

F.  arvestades, et piirkonnas valitseb konflikti edasikandumise oht, sest kui Kesk-Aafrika Vabariik muutub terroristide, uimastikaubitsejate, džihaadi võitlejate ja bandiitide varjupaigaks, siis mõjutab see ka naaberriike; arvestades, et Kameruni ametivõimud sulgesid ajutiselt piiri Kesk-Aafrika Vabariigiga, kuna Séléka mässulised olid rünnanud Toktoyo piirilinna ja tapnud Kameruni piirivalveametniku;

G.  arvestades, et vägivallaakte panevad toime nüüdisaegsete relvade ja teatud raskerelvadega varustatud relvarühmitused;

H.  arvestades, et relvakonflikte rahastatakse üha rohkem omavahenditest, sest mässuliste rühmitused, kuritegelikud võrgustikud, palgasõdurid ja röövellik eliit kasutavad järjest rohkem loodusvaradest saadud tulusid sõjalise tegevuse rahastamiseks;

I.  arvestades, et üleminekuaja ametivõimud ei ole suutelised vägivallatsejaid ohjeldama ega täitma oma kohustust elanikkonda kaitsta;

J.  arvestades, et Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud vägivald õigustab kiiret reageerimist, et ennetada Kesk-Aafrika Vabariigi elanikkonda ähvardavaid massikuritegusid ja piirkonna riikide destabiliseerumist;

K.  arvestades, et olukord Kesk-Aafrika Vabariigis võib luua soodsa õhkkonna piiriülese kuritegevuse arenguks (väljavõte ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist);

Julgeolek

L.  arvestades, et kuigi Kesk-Aafrika Vabariigis viibis 1300 Kesk-Aafrika Riikide Majandusühenduse sõdurit, ei suutnud nad riigis seadusetuse olukorra tekkimist ära hoida;

M.  arvestades, et ühehäälselt vastu võetud resolutsiooniga 2127 (2013) andis ÜRO Julgeolekunõukogu loa Prantsuse ja Aafrika vägede ulatuslikumaks kasutamiseks, et taastada julgeolek ja kaitsta tsiviilelanikkonda Kesk-Aafrika Vabariigis, kehtestas relvaembargo ja palus ÜRO-l valmistada ette võimalik rahuvalvemissioon;

N.  arvestades, et 26. novembril 2013 nimetati kindral Jean-Marie Michel Mokoko (Kongo) Aafrika Liidu eriesindajaks Kesk-Aafrika Vabariigis ning riigis Aafrika juhtimisel toimuva rahvusvahelise toetusmissiooni (MISCA) juhiks;

O.  arvestades, et MISCA vägesid võib kasutada 12 kuud, 6 kuu pärast läbivaatamise tingimusega, volitustega kaitsta tsiviilelanikke, taastada avalik kord ja julgeolek, stabiliseerida olukord riigis ja luua tingimused humanitaarabi andmiseks;

P.  arvestades, et Aafrika Liidu nõutud ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2127 (2013) kavandatud ÜRO rahuvalvemissiooni käivitamine võimaldaks tagada operatsiooni jätkuva rahastamise;

Q.  arvestades, et ÜRO peasekretäri aruande kohaselt nõuaks ÜRO operatsioon 6000–9000 rahuvalvaja mobiliseerimist, et olla tulemuslik;

Inimõigused

R.  arvestades, et avaliku korra ja julgeoleku kadumine Kesk-Aafrika Vabariigis tekitab humanitaarkriisi ja ohustab märkimisväärselt piirkondlikku julgeolekut;

S.  arvestades, et tsiviilelanike tapmine, majade süütamine ja põhiinfrastruktuuri hävitamine on sundinud põgenema pool miljonit inimest riigi 4,6 miljonilisest elanikkonnast;

T.  arvestades, et 4. septembril 2013 taotles Bangui sõjaväekohtu prokurör 10-aastast vanglakaristust 24 endisele Séléka mässulisele, kes toodi kohtu ette esimeses kohtuprotsessis, mis käsitles Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud rikkumisi;

U.  arvestades, et paljusid inimõiguste rikkumiste ja sõjakuritegude toimepanijaid ei ole vastutusele võetud; arvestades, et see soodustab karistamatuse õhkkonda ja uute kuritegude toimepanekut;

Humanitaarolukord

V.  arvestades, et hiljutise hädaolukorras toiduga kindlustatuse hindamise tulemuste kohaselt on riigis toiduga kindlustamatuse ohus 484 000 inimest;

W.  arvestades, et julgeoleku puudumise ja kriisi ulatusega võrreldes ebapiisava rahastamise tõttu töötavad humanitaarorganisatsioonid ainult linnades;

X.  arvestades, et ebastabiilse olukorra tõttu ei saa 70% lastest koolis käia;

Y.  arvestades, et Euroopa Liit jätkab regulaarset poliitilist dialoogi Kesk-Aafrika Vabariigiga ning on endiselt riigi peamine abiandja, suurendades humanitaarabi 8 miljoni euro võrra ehk 20 miljoni euroni; arvestades, et sellest ELi abist ei piisa ja ka teised rahvusvahelised partnerid peavad kohustusi võtma;

Areng

Z.  arvestades, et kriisi keerukus nõuab üldist, terviklikku, integreeritud ja mitmemõõtmelist reageerimist, sest üksnes sõjaline sekkumine probleeme ei lahenda;

AA.  arvestades, et äärmiselt oluline on võtta kasutusele üldine ja terviklik käsitus, mille puhul võetakse arvesse seoseid Kesk-Aafrika Vabariigi loodusvarade majandamise, rahu, julgeoleku ja arenguküsimuste vahel, eesmärgiga jõuda kestvate lahendusteni;

AB.  arvestades, et vaja on arvestataval hulgal rahvusvahelist majanduslikku abi;

AC.  arvestades, et Kimberley protsess otsustas peatada tegevuse Kesk-Aafrika Vabariigiga;

AD.  arvestades, et Kesk-Aafrika Vabariigis valitsevale ebakindlale olukorrale vaatamata ei ole EL kunagi peatanud riigiga tehtavat arengukoostööd ning on endiselt riigi humanitaarabi peamine rahastaja; arvestades, et 5. detsembril 2013 pakkus EL 50 miljonit eurot Aafrika juhtimisel toimuvale rahvusvahelisele Kesk-Aafrika Vabariigi toetusmissioonile, et aidata kaasa riigi stabiliseerimisele ja kohalike elanike kaitsele ning luua tingimused, mis võimaldaksid osutada humanitaarabi ja viia läbi julgeoleku- ja kaitsesektori reformid;

Vägivald

1.  mõistab teravalt hukka humanitaarõiguse tõsised rikkumised ja inimõigusi käsitlevate õigusaktide sagedased rikkumised, eelkõige endise Séléka ja relvarühmituste, eriti anti-balaka koondnimetuse all tuntud rühmituste poolt, mõistes muu hulgas hukka kohtuvälised hukkamised, kiirhukkamised, sunniviisilised kadumised, meelevaldsed vahistamised ja kinnipidamised, piinamised, seksuaalvägivalla ja soopõhise vägivalla ning lapssõdurite värbamise; peab Kesk-Aafrika Vabariiki haaranud uut vägivallalainet ja kättemaksmist äärmiselt murettekitavaks, sest see ähvardab paisuda kontrollimatuks olukorraks, mis hõlmab rahvusvahelise õiguse kohaselt kõige raskemaks peetavaid kuritegusid, nagu sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod; väljendab sama tõsist muret olukorra võimaliku ülekandumise pärast, mis võib destabiliseerida kogu piirkonna;

2.  väljendab taas sügavat muret Kesk-Aafrika Vabariigis valitseva olukorra pärast, mida iseloomustab avaliku korra täielik kadumine, õigusriigi põhimõtete mittejärgimine ja sektantlik vägivald; mõistab hukka hiljutise vägivalla, mis on veelgi halvendanud kõige hädapärasemate teenuste kättesaadavust ning teravdanud juba niigi kohutavat ja kogu elanikkonda mõjutavat humanitaarolukorda;

3.  peab sellega seoses kiiduväärseks ÜRO Julgeolekunõukogu otsust relvaembargo kehtestamise kohta Kesk-Aafrika Vabariigi suhtes;

Julgeolek

4.  peab kiiduväärseks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) vastuvõtmist ÜRO põhikirja VII peatüki alusel ning nõuab selle kiiret rakendamist, et säästa Kesk-Aafrika Vabariigi elanikkonda edasisest vägivallast ja ebakindlusest;

5.  peab kiiduväärseks Prantsuse vägede kiiret sekkumist ÜRO Julgeolekunõukogu antud loa alusel ning nende jõupingutusi vägivalla peatamiseks, tsiviilelanike kaitseks ja relvarühmituste desarmeerimiseks;

6.  avaldab austust kahele prantslasest sõdurile, kes teenisid Aafrika vägedes ja hukkusid Kesk-Aafrika Vabariigi tsiviilelanike kaitseks korraldatud missiooni esimesel päeval;

7.  peab kiiduväärseks korra taastamiseks tehtavaid rahvusvahelisi jõupingutusi, muu hulgas Kesk-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECCAS) rahuvalvejõudude (MICOPAX) tugevdamist ning ümberkujundamist Aafrika Liidu vastutusalasse kuuluvateks rahvusvahelise Kesk-Aafrika toetusmissiooni (MISCA) rahuvalvejõududeks;

8.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles andma vajaliku panuse – rahalised vahendid, väed ja muu – peamiselt aafriklastest koosneva kohapealse rahvusvahelise julgeolekujõu tugevdamiseks ning selle mandaadi rakendamise tagamiseks; peab sellega seoses kiiduväärseks, et EL eraldas AFISMA–CARi toetuseks 50 miljonit eurot;

9.  peab kahetsusväärseks ÜRO rahuvalveoperatsiooni korraldamise venimist ja ÜRO Julgeolekunõukogu aeglust ÜRO põhikirja VII peatüki kohaste volituste andmisel;

10.  peab lisaks vajalikuks tegeleda konfliktide tagajärgedega, milleks tuleks eelkõige läbi viia relva- ja julgeolekujõudude reform, demilitariseerimine, endiste võitlejate demobiliseerimine ja uuesti ühiskonda integreerimine (kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2121 (2013)), pagulaste tagasipöördumine, riigisiseselt ümber asunud inimeste naasmine oma kodudesse ning jätkusuutlike arenguprogrammide rakendamine;

11.  palub Euroopa Liidu Nõukogul uurida võimalust pakkuda MISCA-le väljaõpet ja toetust, nagu tehti AMISOMi puhul, et suurendada Aafrika vägede suutlikkust julgeolekuoperatsioone ise kavandada ja läbi viia;

12.  märgib, et hiljutised kriisid Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis näitavad, et Aafrikas on vaja luua piisav julgeolekuvõimsus; kutsub sellega seoses ELi ja selle liikmesriike üles suurendama toetust 2013. aasta juunis loodud kriisidele kiirreageerimise Aafrika üksuse tõhusaks ülesehitamiseks, mis on hädavajalik Aafrika Liidu Aafrika valmisolekuvägede kiireks töökorda saamiseks (algselt ette nähtud aastaks 2010);

13.  peab vajalikuks piirkondliku koostöö tugevdamist võitluses Issanda Vastupanuarmee vastu;

Inimõigused

14.  rõhutab, et inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste toimepanijad ei tohiks jääda karistamata; nõuab, et selliste tegude toimepanijatest antaks teada, et nad tuvastataks, võetaks vastutusele ja et neid karistataks vastavalt riiklikule ja rahvusvahelisele kriminaalõigusele; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et Kesk-Aafrika Vabariigi olukorra küsimuses on pöördutud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole ning et kohtu statuudi kohaselt ei ole genotsiidil ning inimsusevastastel ja sõjakuritegudel aegumistähtaega; peab kiiduväärseks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri 7. augusti 2013. aasta avaldust;

15.  nõuab kiireloomuliste meetmete võtmist selleks, et võidelda naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu, tagada nende kaitse ja teha lõpp selliste kuritegude toimepanijate karistamatusele;

16.  väljendab heameelt eelkõige seoses asjaoluga, et ÜRO Julgeolekunõukogu moodustas uurimiskomisjoni, mille ülesanne on uurida teadaolevaid rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumisi, mida kõik pooled on Kesk-Aafrika Vabariigis alates 2013. aasta jaanuarist toime pannud; kutsub kõiki pooli üles tegema nimetatud komisjoniga täielikku koostööd, et tagada nende jõhkrate rikkumiste toimepanijate vastutuselevõtmine;

17.  ärgitab tegema täielikku koostööd ÜRO Sanktsioonide Komiteega, mis asutati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2127 (2013);

18.  kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõime üles täitma kohustused, mis tulenevad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudist, mille riik on allkirjastanud;

19.  nõuab jätkuvalt riiklike ja rahvusvaheliste kohustuste täitmist seoses keeluga värvata ja kasutada relvajõududes ja relvastatud rühmitustes lapsi;

Humanitaarabi

20.  peab kiiduväärseks, et EL lõi 9. detsembril ECHO (humanitaariabi õhutranspordiga tegelev teenistus) lendude abil humanitaarabi õhusilla, et tõhustada Kesk-Aafrika Vabariigi stabiliseerimiseks tehtavaid rahvusvahelisi jõupingutusi, tagades humanitaarabi jõudmise seda kõige rohkem vajavate inimesteni; peab kiiduväärseks välisteenistuse ja humanitaarabi voliniku tehtud jõupingutusi olukorrale kiirelt reageerimisel;

21.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles käsitlema olukorda Kesk-Aafrika Vabariigis jätkuvalt prioriteetse küsimusena ja toetama seda habrast riiki; rõhutab sellega seoses, et ka humanitaarabi andjad peavad praegusele poliitilisele ja julgeolekuolukorrale vaatamata täitma oma kohustused Kesk-Aafrika Vabariigi ees ning eraldama kogu riigis valitsevale meditsiinilisele ja humanitaarkriisile reageerimiseks piisavalt vahendeid; peab murettekitavaks humanitaarabi piiratud kättesaadavust ning mõistab hukka humanitaartöötajate vastu suunatud rünnakud; kutsub kõiki konfliktiosalisi ja eelkõige Sélékat üles võimaldama humanitaar- ja abiorganisatsioonidele ohutu ja takistamatu juurdepääsu;

22.  peab kiiduväärseks, et EL suurendas Kesk-Aafrika Vabariigi humanitaarkriisi lahendamiseks antavat toetust, ning nõuab, et EL ja selle liikmesriigid kui Kesk-Aafrika Vabariigi peamised abiandjad koordineeriksid paremini oma tegevust teiste rahastajate ja rahvusvaheliste institutsioonidega, et vastata piisaval määral pakilistele humanitaaralastele vajadustele ja leevendada Kesk-Aafrika Vabariigi elanike kannatusi;

Areng

23.  kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi küsimuste rahvusvahelist kontaktrühma üles andma Kesk-Aafrika Vabariigile vajalikku rahalist toetust, et saavutada elujõuline majanduslik areng, taastada toimiv avalik haldus ja teenused ning luua toimivad demokraatlikud institutsioonid, mis on võimelised kodanikke kaitsma;

24.  kordab, et terviklik poliitiline lahendus, sh tulude õiglane jaotamine riigieelarve kaudu, on äärmiselt oluline, et leida kriisile lahendus ja luua tingimused piirkonna kestlikuks arenguks;

25.  mõistab hukka Kesk-Aafrika Vabariigi loodusvarade ebaseadusliku ekspluateerimise;

26.  on arvamusel, et kaevandussektori läbipaistvus ja avalikkuse kontroll selle üle on sektori tõhusaks juhtimiseks ning kaevandamise ja eksportimisega tegelevate ettevõtete tegevuse ja tulude avalikustamiseks äärmiselt oluline;

27.  nõuab, et rahvusvahelise üldsuse toel võetaks meetmeid, eesmärgiga tugevdada poliitilise kriisi lahendamiseks ning kohtusüsteemi ja haldusinfrastruktuuri loomiseks tehtavaid jõupingutusi, tähtsustades eelkõige põhiteenuste taastamist õigussüsteemis, tervishoius ja hariduses; nõuab meetmete võtmist, et tagada õigus haridusele ja edendada seda, ning nõuab, et valitsus suurendaks tegevuskava „Haridus kõigile” rakendamiseks tehtavaid jõupingutusi;

28.  mõistab hukka looduspärandi hävitamise, eelkõige salaküttimise (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon);

Poliitilised protsessid

29.  kordab, et toetab Kesk-Aafrika Vabariigi suveräänsust, ühtsust ja territoriaalset terviklikkust;

30.  kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõime üles rakendama viivitamatult poliitilise üleminekuga seonduvaid kokkuleppeid, et muuta võimalikuks valimiste korraldamine ja põhiseadusliku korra taastamine 2015. aasta veebruariks;

31.  avaldab taas oma toetust peaminister Nicolas Tiangayele, keda toetab ka rahvusvaheline üldsus;

32.  nõuab Kesk-Aafrika Vabariigi avaliku teenistuse taastamist, et korraldada usaldusväärsed ja vastuvõetavad üleriiklikud küsitlused, eesmärgiga suunata riiki suurema demokraatia poole; märgib, et peaminister Tiangaye jõupingutustele vaatamata on riigistruktuurid ja võim nii murenenud, et neist on vähe järel; ergutab kodanikuühiskonda osalema Kesk-Aafrika Vabariigi tulevikku käsitlevates aruteludes;

33.  nõuab, et üleminekuvõimud tagaksid naiste täieliku osalemise protsessi kõikides etappides (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon);

34.  peab kiiduväärseks, et ÜRO on lubanud ülemineku juhtimist hoolikalt jälgida;

o
o   o

35.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile Catherine Ashtonile, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Kesk-Aafrika Riikide Majandusühendusele, AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele ning ELi liikmesriikidele ja Kesk-Aafrika Vabariigi riiklikule üleminekunõukogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0033.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0389.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika