Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2981(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0562/2013

Разисквания :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 18.2

Приети текстове :

P7_TA(2013)0603

Приети текстове
PDF 274kWORD 50k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Незаконно набиране на органи в Китай
P7_TA(2013)0603RC-B7-0562/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно отнемането на органи в Китай (2013/2981(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид резолюциите си от 7 септември 2006 г.(1) и 14 март 2013 г.(2) относно отношенията между ЕС и Китай, от 13 декември 2012 г. относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази връзка(3), от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област(4) и от 19 май 2010 г. относно Съобщение на Комисията: План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009—20015 г.): активизирано сътрудничество между държавите членки(5),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-конкретно член 3 от нея относно правото на неприкосновеност на личността,

—  като взе предвид изслушванията от 21 ноември 2009 г., 6 декември 2012 г. и 2 декември 2013 г. от подкомисията по правата на човека и съответните свидетелства на Дейвид Килгор, бивш държавен секретар на правителството на Канада за Азиатско-тихоокеанския регион, и Дейвид Матас, адвокат в областта на правата на човека, относно отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг против волята им, което се извършва в широк мащаб в Китай от 2000 г. насам,

—  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, ратифицирана от Китай на 4 октомври 1988 г.,

—  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Китайската народна република извършва повече от 10 000 трансплантации на органи годишно и 165 китайски центъра за трансплантация на органи обявяват, че могат да се намерят съответстващи органи в срок от две до четири седмици, но че към момента Китай не разполага с организирана или ефективна публична система за донорство или разпределяне на органи; като има предвид, че системата за трансплантация на органи в Китай не отговаря на изискванията на Световната здравна организация за прозрачност и възможност за проследяване на пътищата за доставяне на органи, и като има предвид, че китайското правителство отказва извършването на независим контрол над системата; като има предвид, че доброволното и информирано съгласие е предпоставка за етично донорство на органи;

Б.  като има предвид, че Китайската народна република отчита изключително ниски равнища на доброволно донорство на органи поради традиционните убеждения; като има предвид, че през 1984 г. Китай въведе разпоредби, които позволиха отнемането на органи от екзекутирани затворници;

В.  като има предвид, че правителството на Китайската народна република не даде адекватни обяснения за източниците на излишни органи, когато информацията беше поискана от бившия специален докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Манфред Новак, и от канадските изследователи Дейвид Матас, адвокат в областта на правата на човека, и Дейвид Килгор, бивш държавен секретар на правителството на Канада за Азиатско-тихоокеанския регион;

Г.  като има предвид, че Хуанг Джиефу, директор на комитета за донорство на органи и бивш заместник-министър на здравеопазването на Китай, заяви на конференцията в Мадрид относно донорството и трансплантацията на органи през 2010 г., че над 90 % от извадените от починали донори органи за трансплантация са били от екзекутирани затворници в Китай и че до средата на 2014 г. всички болници, които имат лиценз за трансплантация на органи, ще бъдат задължени да преустановят използването на органи от екзекутирани затворници и да използват единствено тези, които са били доброволно дарени и разпределени чрез новосъздадената национална система;

Д.  като има предвид, че Китайската народна република обяви намерението си за постепенно прекратяване на отнемането на органи от екзекутирани затворници до 2015 г., както и въвеждането на компютризирана система за разпределяне на органи, известна като Китайска система за реагиране за трансплантация на органи (COTRS), което противоречи на ангажимента ѝ, съгласно който всички болници, които имат лиценз за трансплантация на органи, ще бъдат задължени да преустановят използването на органи от екзекутирани затворници до средата на 2014 г.;

Е.  като има предвид, че през юли 1999 г. Китайската комунистическа партия стартира интензивна вълна на преследвания в национален мащаб, която имаше за цел да ликвидира духовната практика на Фалун Гонг и доведе до ареста и задържането на стотици хиляди практикуващи Фалун Гонг; като има предвид, че има сведения, че уйгурски и тибетски затворници също са били подложени на насилствени трансплантации на органи;

Ж.  като има предвид, че Комитетът на ООН против изтезанията и специалният докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание изразиха загриженост относно твърденията за отнемане на органи от затворници и призоваха правителството на Китайската народна република да повиши отчетността и прозрачността на системата за трансплантация на органи и да накаже лицата, които са отговорни за злоупотребите; като има предвид, че убийството на религиозни или политически затворници с цел продажба на техните органи за трансплантация е драстично и недопустимо нарушение на основното право на живот;

З.  като има предвид, че на 12 ноември 2013 г. Общото събрание на ООН избра Китай за член на Съвета на ООН по правата на човека за период от три години, считано от 1 януари 2014 г.,

1.  Изразява дълбоката си загриженост относно непрестанните и достоверни сведения за системно и одобрено от държавата отнемане на органи в Китайската народна република от лица, лишени от свобода заради убежденията си, против волята им, включително от голям брой практикуващи Фалун Гонг, лишени от свобода заради религиозните си убеждения, както и от членове на други религиозни и етнически малцинства;

2.  Подчертава, че е неприемливо да се чака до 2015 г. за стартирането на постепенното прекратяване на отнемането на органи от екзекутирани затворници; призовава правителството на Китайската народна република да прекрати незабавно практиката на отнемане на органи от лица, лишени от свобода заради убежденията си, и членове на религиозни и етнически малцинствени групи;

3.  Призовава ЕС и неговите държави членки да повдигнат въпроса за отнемането на органи в Китай; препоръчва ЕС и неговите държавите членки да осъдят публично злоупотребите с трансплантация на органи в Китай и да повишат осведомеността по този въпрос сред своите граждани, пътуващи до Китай; призовава за пълно и прозрачно разследване от страна на ЕС на практиките за трансплантация на органи в Китай и за преследване на лицата, за които е установено, че са участвали в подобни неетични практики;

4.  Призовава китайските органи да отговорят подробно на исканията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и на специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията, които призоваха китайското правителство да даде обяснение за източниците на допълнителни органи след увеличаването на броя на операциите за трансплантация на органи и да им позволи да извършват разследване на практиките за трансплантация на органи в Китай;

5.  Призовава за незабавното освобождаване в Китай на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, включително практикуващите Фалун Гонг;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, на правителството на Китайската народна република и на Общокитайското събрание на народните представители.

(1) ОВ C 305 E, 14.12.2006°г., стр. 219.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0097.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0503.
(4) ОВ C 169 E, 15.6.2012°г., стр. 81.
(5) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стp. 65.

Правна информация - Политика за поверителност