Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0562/2013

Rozpravy :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 18.2

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0603

Přijaté texty
PDF 213kWORD 48k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Odebírání orgánů v Číně
P7_TA(2013)0603RC-B7-0562/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013/2981(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá usnesení ze dne 7. září 2006(1) a ze dne14. března 2013(2) o vztazích mezi EU a Čínou, na usnesení ze dne 13. prosince 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracii ve světě v roce 2011 a o politice Evropské unie v této oblasti(3), na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a o politice Evropské unie v této oblasti(4) a na své usnesení ze dne 19. května 2010 o sdělení Komise: Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými státy(5),

—  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její článek 3 o právu na nedotknutelnost lidské osobnosti,

—  s ohledem na slyšení pořádaná dne 21. listopadu 2009, dne 6. prosince 2012 a dne 2. prosince 2013 podvýborem pro lidská práva a na svědectví bývalého státního tajemníka kanadské vlády pro oblast Asie a Tichomoří Davida Kilgoura a právníka zaměřeného na oblast lidských práv Davida Matase o četných případech nedobrovolného odebírání orgánů stoupencům hnutí Falun Gong v Číně, které byly zaznamenány od roku 2000,

—  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ratifikovanou Čínou dne 4. října 1988,

—  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Čínské lidové republice se provádí více než 10 000 transplantací orgánů ročně a 165 čínských transplantačních center nabízí možnost nalezení vhodných orgánů během dvou až čtyř týdnů, přičemž zde doposud neexistuje organizovaný účinný veřejný systém dárcovství a přidělování orgánů; vzhledem k tomu, že systém transplantace orgánů v Číně nesplňuje požadavky Světové zdravotnické organizace, pokud jde o transparentnost a zpětnou sledovatelnost získaných orgánů, a že čínská vláda odmítá přijmout systém nezávislé kontroly; vzhledem k tomu, že předpokladem etického dárcovství orgánů je dobrovolný a informovaný souhlas;

B.  vzhledem k tomu, že v Čínské lidové republice je míra dobrovolného dárcovství orgánů z důvodu tradiční víry mimořádně nízká; vzhledem k tomu, že v roce 1984 Čínská lidová republika zavedla nařízení, jímž bylo povoleno odebírání orgánů popraveným vězňům;

C.  vzhledem k tomu, že když bývalý zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestů Manfred Nowak, kanadský výzkumník a právník zaměřený na oblast lidských práv David Matas a bývalý státní tajemník kanadské vlády pro oblast Asie a Tichomoří David Kilgour požádali o příslušné informace, nebyla vláda Čínské lidové republiky schopna dostatečně doložit původ odebraných orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že ředitel čínského výboru pro dárcovství orgánů a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Chuang Ťie-fu na madridské konferenci o dárcovství a transplantaci orgánů v roce 2010 uvedl, že více než 90 % transplantovaných orgánů odebraných zesnulým dárcům pochází od popravených vězňů v Číně, a prohlásil, že od poloviny roku 2014 se od všech nemocnic, které jsou oprávněny provádět transplantace orgánů, bude požadovat, aby přestaly využívat orgány popravených vězňů a používaly pouze orgány dobrovolných dárců přidělené prostřednictvím nově zaváděného vnitrostátního systému;

E.  vzhledem k tomu, že Čínská lidová republika ohlásila svůj záměr postupně ukončit odebírání orgánů popraveným vězňům do roku 2015 a zavést digitalizovaný systém přidělování orgánů označovaný jako čínský systém reakce pro účely transplantací (China Organ Transplant Response System), což je v rozporu s jejím příslibem, že bude od všech nemocnic oprávněných k provádění transplantací orgánů požadovat, aby do poloviny roku 2014 přestaly využívat orgány odebrané popraveným vězňům;

F.  vzhledem k tomu, že v červenci 1999 zahájila Komunistická strana Číny intenzivní celonárodní vlnu pronásledování s cílem vymýtit duchovní hnutí Falun Gong, což mělo za následek uvěznění a zadržení stovek tisíc stoupenců Falun Gong; vzhledem k tomu, že podle některých zpráv byli nucenému odebírání orgánů podrobeni i ujgurští a tibetští vězni;

G.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení a zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání vyjádřili v souvislosti s tvrzeními o nedobrovolném odebírání orgánů vězňům své znepokojení a vyzvali vládu Čínské lidové republiky, aby zvýšila odpovědnost a transparentnost systému transplantace orgánů a trestala osoby odpovědné za jeho zneužívání; vzhledem k tomu, že zabíjení náboženských nebo politických vězňů pro účely prodeje orgánů na transplantace představuje mimořádně vážné porušování základního práva na život, které nelze tolerovat;

H.  vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2013 zvolilo Valné shromáždění OSN Čínu do Rady OSN pro lidská práva, na tříleté období počínající 1. lednem 2014;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falung Gong uvězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin;

2.  zdůrazňuje, že plán postupného ukončení nedobrovolného odebírání orgánů popraveným vězňům až do roku 2015 není přijatelný; vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby praktiky nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin ukončila okamžitě;

3.  vyzývá EU a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů v Číně upozornily; doporučuje Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému; vyzývá k tomu, aby EU praktiky transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni;

4.  vyzývá čínské orgány, aby zvláštnímu zpravodaji OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání a zvláštnímu zpravodaji OSN pro svobodu náboženství a vyznání na jejich žádost podrobně vysvětlily, z jakých zdrojů pochází orgány používané poté, co se zvýšil počet transplantací, a umožnily jim provést šetření transplantačních postupů v Číně;

5.  vyzývá k okamžitému propuštění všech vězňů svědomí v Číně, včetně stoupenců hnutí Falun Gong;

6.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, vládě Čínské lidové republiky a Všečínskému shromáždění lidových zástupců.

(1) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0097.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0503.
(4) Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
(5) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 65.

Právní upozornění - Ochrana soukromí