Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2981(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0562/2013

Keskustelut :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Äänestykset :

PV 12/12/2013 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0603

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 39k
Torstai 12. joulukuuta 2013 - Strasbourg
Elinten poistot Kiinassa
P7_TA(2013)0603RC-B7-0562/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2013 elinten poistoista Kiinassa (2013/2981(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 7. syyskuuta 2006(1) ja 14. maaliskuuta 2013(2) antamansa päätöslauselmat EU:n ja Kiinan suhteista, 13. joulukuuta 2012(3) antamansa päätöslauselman EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, 16. joulukuuta 2010(4) antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta ja 19. toukokuuta 2010(5) antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta ”Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009–2015): jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistäminen”,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen koskevan 3 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokunnan 21. marraskuuta 2009, 6. joulukuuta 2012 ja 2. joulukuuta 2013 järjestämät kuulemistilaisuudet sekä Kanadan entisen Aasian ja Tyynenmeren asioista vastaavan valtiosihteerin David Kilgourin ja ihmisoikeusasianajaja David Matasin todistajanlausunnot Falun Gongin harjoittajiin väkisin kohdistuneista laajamittaisista elinten poistoista Kiinassa vuodesta 2000 lähtien,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, jonka Kiina ratifioi 4. lokakuuta 1988,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Kiinan kansantasavallassa tehdään vuosittain yli 10 000 elinsiirtoa ja että 165 kiinalaista elinsiirtokeskusta mainostaa, että sopivan elimen löytäminen vie kahdesta neljään viikkoa, mutta Kiinassa ei toistaiseksi vielä ole järjestäytynyttä tai toimivaa julkista järjestelmää elinluovutuksia tai elinten jakelua varten; huomauttaa, että Kiinan kansantasavallan elinsiirtojärjestelmä ei täytä Maailman terveysjärjestön vaatimuksia elinten hankintareittien läpinäkyvyydestä ja jäljitettävyydestä ja että Kiinan hallitus on torjunut järjestelmän riippumattoman tarkastelun; ottaa huomioon, että vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus on eettisten elinluovutusten edellytys;

B.  huomauttaa, että Kiinan kansantasavallassa vapaaehtoisten elinluovutusten määrä on perinteisten uskomusten vuoksi erittäin alhainen; ottaa huomioon, että Kiinassa otettiin vuonna 1984 käyttöön säädöksiä, joilla sallittiin elinten poistot teloitetuilta vangeilta;

C.  ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan hallitus ei ole pystynyt riittävästi todentamaan ylimääräisten elinten lähteitä, kun kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevä YK:n erityisraportoija Manfred Nowak sekä kanadalaistutkijat, ihmisoikeusasianajaja David Matas ja entinen Aasian ja Tyynenmeren asioista vastaava valtiosihteeri David Kilgour ovat pyytäneet siltä tietoja asiasta;

D.  huomauttaa, että Kiinan elinluovutuskomitean johtaja ja entinen varaterveysministeri Huang Jiefu totesi elinluovutuksia ja -siirtoja käsitelleessä Madridin konferenssissa vuonna 2010, että yli 90 prosenttia kuolleilta luovuttajilta tulleista siirtoelimistä oli peräisin Kiinassa teloitetuilta vangeilta ja että vuoden 2014 puoliväliin mennessä kaikkien elinsiirtoihin luvan saaneiden sairaaloiden on lopetettava teloitetuilta vangeilta saatujen elinten käyttö ja käytettävä ainoastaan vapaaehtoisesti luovutettuja ja vasta perustetun kansallisen järjestelmän kautta saatuja elimiä;

E.  ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta on ilmoittanut aikovansa lopettaa elinten poistot teloitetuilta vangeilta asteittain vuoteen 2015 mennessä ja ottaa elinten jakelua varten käyttöön tietokoneistetun elinsiirtovastejärjestelmän (COTRS), mikä on ristiriidassa sen sitoumuksen kanssa, että kaikkien elinsiirtoihin luvan saaneiden sairaaloiden on lopetettava teloitetuilta vangeilta saatujen elinten käyttö vuoden 2014 puoliväliin mennessä;

F.  ottaa huomioon, että Kiinan kommunistipuolue käynnisti heinäkuussa 1999 koko maan kattavan tiiviin ajojahdin, jonka tarkoituksena oli tuhota Falun Gongin nimellä tunnettu henkisten harjoitusten järjestelmä ja jonka seurauksena on pidätetty satojatuhansia Falun Gongin harjoittajia; toteaa, että tietojen mukaan myös uiguuri- ja tiibetiläisvangeilta on poistettu väkisin elimiä;

G.  toteaa, että YK:n kidutuksen vastainen komitea sekä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevä YK:n erityisraportoija ovat ilmaisseet huolensa väitteistä, jotka koskevat elinten poistoja vangeilta, ja pyytäneet Kiinan kansantasavallan hallitusta lisäämään vastuuvelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä elinsiirtojärjestelmässä ja rankaisemaan väärinkäytöksiin syyllistyneitä; huomauttaa, että uskonnollisten tai poliittisten vankien tappaminen heidän elintensä myymiseksi elinsiirtoihin loukkaa räikeästi perusluonteista oikeutta elämään eikä sitä voida mitenkään sallia;

H.  ottaa huomioon, että YK:n yleiskokouksessa 12. marraskuuta 2013 Kiina valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kolmen vuoden ajaksi 1. tammikuuta 2014 alkaen;

1.  on syvästi huolestunut sitkeässä elävistä ja luotettavista tiedoista, joiden mukaan Kiinan kansantasavallassa tehdään järjestelmällisesti valtion hyväksymiä elinten poistoja mielipidevangeilta, jotka eivät ole antaneet siihen lupaa, ja että näihin vankeihin kuuluu monia uskonnollisen vakaumuksensa takia vangittuja Falun Gongin harjoittajia sekä muiden uskonnollisten ja etnisten vähemmistöryhmien jäseniä;

2.  pitää mahdottomana hyväksyä, että elinten poistot teloitetuilta vangeilta lopetetaan asteittain vasta vuoteen 2015 mennessä; pyytää Kiinan kansantasavallan hallitusta välittömästi lopettamaan käytännön, joka koskee elinten poistoja mielipidevangeilta sekä uskonnollisten ja etnisten vähemmistöryhmien jäseniltä;

3.  pyytää unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan puheeksi elinten poistoja Kiinassa koskevan kysymyksen; suosittaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat julkisesti elinsiirtoihin liittyvät väärinkäytökset Kiinassa ja tiedottavat tästä asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisilleen; pyytää unionia tekemään kattavan ja läpinäkyvän tutkimuksen Kiinan elinsiirtokäytännöistä ja katsoo, että tällaisiin epäeettisiin käytäntöihin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen;

4.  pyytää Kiinan viranomaisia vastaamaan perusteellisesti kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan ja uskonnon- tai uskonvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan pyyntöihin siitä, että maan hallitus selvittäisi ylimääräisten elinten lähteet elinsiirto-operaatioiden lisäännyttyä ja antaisi heidän tutkia Kiinan elinsiirtokäytännöt;

5.  pyytää vapauttamaan välittömästi kaikki Kiinan mielipidevangit, myös Falun Gongin harjoittajat;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustajalle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja Kiinan kansankongressille.

(1)EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0097.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0503.
(4)EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
(5)EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 65.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö