Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0562/2013

Debatter :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 12/12/2013 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0603

Antagna texter
PDF 194kWORD 39k
Torsdagen den 12 december 2013 - Strasbourg
Organplundring i Kina
P7_TA(2013)0603RC-B7-0562/2013

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om organskörden i Kina (2013/2981(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina resolutioner av den 7 september 2006(1) och 14 mars 2013(2) om förbindelserna mellan EU och Kina, av den 13 december 2012 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2011 och EU:s politik på detta område(3), av den 16 december 2010 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på detta område(4), samt av den 19 maj 2010 om kommissionens meddelande Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015): bättre samarbete mellan medlemsstaterna(5),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 3 om människans rätt till integritet,

–  med beaktande av utfrågningarna av den 21 november 2009, den 6 december 2012 och den 2 december 2013 anordnade av underutskottet för mänskliga rättigheter samt de respektive vittnesmålen från f.d. kanadensiska statssekreteraren för Asien och Stillahavsområdet David Kilgour och människorättsadvokaten David Matas om den storskaliga organskörden som genomförts på ovilliga Falun Gong-utövare i Kina sedan 2000,

–  med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ratificerad av Kina den 4 oktober 1988,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Folkrepubliken Kina genomför fler än 10 000 organtransplantationer årligen och 165 kinesiska organtransplantationsanläggningar gör reklam för att matchande organ kan hittas inom 2–4 veckor, men landet har för närvarande inget organiserat eller effektivt offentligt system för organdonation eller organdistribution. Det kinesiska systemet för organtransplantation är inte förenligt med Världshälsoorganisationens krav på öppenhet och spårbarhet vid tillvaratagande av organ, och Folkrepubliken Kinas regering har motsatt sig oberoende granskning av systemet. Ett fritt och informerat samtycke är en nödvändig förutsättning för etisk organdonation.

B.  I Folkrepubliken Kina ligger frivilliga organdonationer på extremt låga nivåer beroende på traditionella föreställningar. Landet införde 1984 bestämmelser som tillät organskörd från avrättade fångar.

C.  Folkrepubliken Kinas regering klarade inte att korrekt redovisa ursprunget till organöverskottet när upplysningar begärdes av FN:s tidigare särskilde rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Manfred Nowak och av de kanadensiska forskarna David Matas, människorättsadvokat, och David Kilgour, Kanadas tidigare statssekreterare för Asien och Stillahavsområdet.

D.  Huang Jiefu, direktör för Kinas kommitté för organdonationer och f.d. vice hälsominister, konstaterade under Madridkonferensen om organdonation och transplantation 2010 att över 90 % av organ för transplantation från avlidna donatorer härstammade från avrättade fångar i Kina. Han har också meddelat att i mitten av 2014 kommer alla sjukhus med tillstånd att genomföra organtransplantationer tvingas upphöra med användningen av organ från avrättade fångar, och bara tillåtas använda organ som frivilligt donerats och allokerats via ett alldeles nytt nationellt system.

E.  Folkrepubliken Kina har meddelat sin avsikt att fasa ut organskörd från avrättade fångar senast 2015 och införa ett datoriserat system för organallokering, det s.k. kinesiska systemet för snabba insatser vid organtransplantation (COTRS), vilket strider mot landets åtagande att alla sjukhus med tillstånd att genomföra organtransplantationer ska åläggas upphöra att utnyttja organ från avrättade fångar senast i mitten av 2014.

F.  I juli 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet en intensiv och rikstäckande förföljelsekampanj i syfte att utrota den andliga Falun Gong-rörelsen, vilket ledde till att hundratusentals Falun Gong-utövare arresterades och frihetsberövades. Det finns rapporter om att även uiguriska och tibetanska fångar har blivit offer för tvångstransplantationer av organ.

G.  FN:s kommitté mot tortyr och FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har uttryckt oro över den påstådda organskörden från fångar, och har uppmanat regeringen i Förbundsrepubliken Kina att öka ansvarsskyldigheten och öppenheten inom systemet för organtransplantation och straffa dem som gjort sig skyldiga till missbruk. Dödandet av religiösa och politiska fångar i syfte att sälja deras organ för transplantation är en oerhörd och oacceptabel kränkning av den grundläggande rätten till liv.

H.  Den 12 november 2013 valde FN:s generalförsamling Kina till medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter för en period på tre år med början den 1 januari 2014.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de ständiga och trovärdiga rapporterna om systematisk statssanktionerad organskörd från samvetsfångar utan deras samtycke i Folkrepubliken Kina, däribland från ett stort antal Falun Gong-utövare som fängslats för sin religiösa övertygelse, samt från medlemmar av andra religiösa och etniska minoriteter.

2.  Europaparlamentet betonar att en utfasning av organskörd från avrättade fångar först 2015 är oacceptabel. Parlamentet uppmanar Folkrepubliken Kinas regering att omedelbart upphöra med organskörd från samvetsfångar och medlemmar av religiösa och etniska minoriteter.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att lyfta fram frågan om organskörd i Kina. Parlamentet rekommenderar att unionen och medlemsstaterna offentligt fördömer missbruk av organtransplantationer i Kina och ökar medvetenheten om denna fråga bland deras medborgare som reser till Kina. Parlamentet uppmanar EU att genomföra en fullständig och öppen granskning av hur organtransplantationer går till i Kina, och till att åtala dem som gjort sig skyldiga till sådan oetisk verksamhet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kinesiska myndigheter att utförligt besvara frågorna från FN:s särskilde rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och FN:s särskilde rapportör för religions- och trosfrihet, i vilka den kinesiska regeringen ombeds förklara ursprunget till organöverskottet till följd av ökningen av antalet organtransplantationer, samt att tillåta dem att genomföra en undersökning av hur organtransplantationer går till i Kina.

5.  Europaparlamentet uppmanar till omedelbart frisläppande av alla samvetsfångar i Kina, däribland Falun Gong-utövare.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Folkrepubliken Kinas regering, samt den nationella kinesiska folkkongressen.

(1) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0097.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0503.
(4) EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
(5) EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 65.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy