Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2982(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0563/2013

Debatter :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Omröstningar :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0604

Antagna texter
PDF 123kWORD 44k
Torsdagen den 12 december 2013 - Strasbourg
Situationen i Sri Lanka
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om situationen i Sri Lanka (2013/2982(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina resolutioner av den 22 oktober 2009(1) och den 12 maj 2011(2) om situationen i Sri Lanka,

–  med beaktande av slutrapporten från Sri Lankas kommission för lärdomar och försoning från november 2011,

–  med beaktande av resolutionerna av den 18 mars 2013 och den 22 mars 2012 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om främjande av försoning och ansvarsutkrävande i Sri Lanka,

–  med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterares interna granskningspanel i november 2012 om FN:s insatser i Sri Lanka under det sista skedet av kriget i landet och dess efterspel, som utredde världssamfundets misslyckande med att skydda civilbefolkningen från storskaliga kränkningar av humanitär rätt och människorättslagstiftning,

–  med beaktande av uttalandet av den 31 augusti 2013 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, och hennes rapport av den 25 september 2013 till FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av rapporten från den franska hjälporganisationen ”Aktion mot svält” (ACF) om avrättandet 2006 av 17 av dess lokalanställda i staden Muttur i norr,

–  med beaktande av Europeiska unionens lokala uttalande av den 5 december 2012 om rättsstaten i Sri Lanka(3),

–  med beaktande av förklaringen av den 18 januari 2013 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, på EU:s vägnar om riksrättsåtalet mot den före detta ordföranden för Sri Lankas högsta domstol, Shirani Bandaranayake,

–  med beaktande av det nyligen avhållna toppmötet med Samväldets regeringschefer i Colombo och av den brittiske premiärministern David Camerons appell om en oberoende undersökning av anklagelser om krigsförbrytelser,

–  med beaktande av de konventioner i vilka Sri Lanka är part, särskilt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, konventionen om barnets rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor samt konventionen mot korruption,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I maj 2009 upphörde den decennielånga konflikten mellan Sri Lankas regering och de separatistiska tamilska tigrarna (LTTE) i norra delen av landet, i och med att dessa besegrades och kapitulerade och deras ledare dog.

B.  Under konfliktens sista månader utkämpades häftiga strider i civila områden, med följden att tiotusentals civila uppskattas ha dödats eller sårats och omkring sextusen personer försvunnit.

C.  Den 23 maj 2009 undertecknade FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, och Sri Lankas president, Mahinda Rajapaksa, ett gemensamt uttalande där den srilankesiska regeringen gick med på att vidta åtgärder för att garantera ansvarsutkrävande för påstådda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under det sista skedet av det 26 år långa inbördeskriget.

D.  Den 15 maj 2010 tillsatte president Rajapaksa en kommission för lärdomar och försoning. Det stora antal personer som rapporteras ha anmält sig självmant för att vittna inför denna kommission visar på den starka önskan om och behovet av en nationell dialog om konflikten.

E.  I rapporten av den 26 april 2011 från FN:s expertpanel drogs slutsatsen att det fanns trovärdiga rapporter om att både regeringsstyrkorna och de tamilska tigrarna hade begått krigsförbrytelser under månaderna fram till maj 2009, då regeringsstyrkorna förklarade sig som segrare över separatisterna.

F.  De allvarliga anklagelserna i rapporten och den fortsatta internationella kampanjen för en korrekt bedömning av händelserna, bland annat i samband med Samväldets senaste toppmöte, understryker att denna fråga måste lösas innan varaktig försoning kan komma till stånd i Sri Lanka.

G.  En landsomfattande folkräkning har nu inletts i Sri Lanka för att ge ett förstahandsintryck av omfattningen av och omständigheterna kring de dödade och sårade bland civilbefolkningen, liksom skador på egendom, under konflikten, i enlighet med en central rekommendation i lärdoms- och försoningskommissionens rapport.

H.  I augusti 2013 inrättades en undersökningskommission av presidenten för att utreda och rapportera om försvinnanden i de norra och östra provinserna mellan 1990 och 2009.

I.  Den 25 september 2013 uppmanade Navi Pillay den srilankesiska regeringen att utnyttja den tid som återstår innan hon avger en rapport om landet inför FN:s människorättsråds möte i mars 2014 ”för att inleda en trovärdig nationell process med konkreta resultat”, omfattande ”åtal av enskilda gärningsmän”, annars skulle ”det internationella samfundet bli tvunget att inrätta sina egna utredningsmekanismer”.

J.  Den interna granskningspanelen om FN:s insatser i Sri Lanka under det sista skedet av kriget drog slutsatsen att FN-institutionernas misslyckande ”att stå upp för rättigheterna för de människor som de hade fått i uppdrag att hjälpa” ”utgjorde ett kollektivt misslyckande från FN:s sida att agera inom ramen för det institutionella uppdraget att fullgöra sitt skyddsansvar”.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning för återupprättandet av freden i Sri Lanka, vilket är en stor lättnad för hela befolkningen, och ger sin erkänsla åt de ansträngningar som gjorts av regeringen i Sri Lanka, med stöd av det internationella samfundet, för att bygga upp infrastrukturen på nytt och för att majoriteten av landets omkring 400 000 internflyktingar ska kunna återvända.

2.  Europaparlamentet noterar de framsteg som har gjorts för att uppnå millennieutvecklingsmålen, trespråkspolitiken – särskilt för undervisning av offentliga tjänstemän i singalesiska, tamil och engelska – och den nyligen beslutade landsomfattande folkräkningen för att granska ”skador på människor och egendom” som orsakades av inbördeskriget.

3.  Europaparlamentet välkomnar det val som den 21 september 2013 för första gången hölls till provinsrådet i den norra provinsen, då partiet Tamilska nationella alliansen (TNA) vann med en överväldigande majoritet.

4.  Europaparlamentet hoppas att fredsvinsten kommer att innebära en förtjänst genom att ytterligare stärka landets utvecklingsagenda och göra det möjligt för dess medborgare och det ökande antalet utländska besökare att dra full nytta av den natur- och kulturpotential som Sri Lanka kan erbjuda. Parlamentet betonar att långsiktig stabilitet kräver verklig försoning med fullt deltagande av lokalbefolkningen.

5.  Europaparlamentet konstaterar med oro att regeringens militära styrkor fortfarande har en betydande närvaro i de tidigare konfliktområden, vilket leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet markrofferi, med mer än tusen pågående rättsfall som rör markägare som har förlorat sin egendom och ett oroväckande antal inrapporterade sexuella övergrepp och andra övergrepp mot kvinnor, med tanke på de tiotusentals krigsänkornas särskilda utsatthet.

6.  Europaparlamentet lovordar den nationella handlingsplanen för genomförande av lärdoms- och försoningskommissionens rekommendationer, och uppmanar regeringen att intensifiera sina ansträngningar för att fullt ut genomföra dessa rekommendationer, nämligen att genomföra trovärdiga utredningar av de vitt spridda anklagelserna om utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnandena, att ytterligare demilitarisera norra Sri Lanka, att slutföra opartiska mekanismer för lösning av marktvister, att ompröva bestämmelserna om kvarhållande, att stärka de tidigare oberoende civila institutionerna såsom polisen, rättsväsendet och människorättskommissionen samt att nå en långsiktig politisk uppgörelse om ytterligare decentralisering av makten till provinserna. Parlamentet uppmanar presidentens undersökningskommission att inte bara undersöka försvinnandena i de norra och östra provinserna utan även i övriga delar av landet.

7.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över de fortsatta rapporterna om hotelser och människorättskränkningar (begångna även av säkerhetsstyrkorna), utomrättsliga avrättningar, tortyr och brott mot yttrande-, förenings- och mötesfriheten, tillsammans med repressalier mot människorättsförsvarare, medlemmar av det civila samhället och journalister, hot mot rättsväsendets oberoende och rättsstatsprincipen samt diskriminering på grund av religion eller övertygelse. Parlamentet uppmanar Sri Lankas regering att vidta nödvändiga åtgärder.

8.  Europaparlamentet välkomnar de senaste ansatserna av den offentliga förvaltningen för att undersöka anklagelser om att regeringsstyrkor dödat 17 lokala hjälparbetare från den franska hjälporganisationen ”Aktion mot svält” (ACF) i staden Muttur i norr, tillsammans med dödandet av fem ungdomar i Trincomalee 2006. Parlamentet uppmanar myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att ställa de ansvariga för massakrerna inför rätta.

9.  Europaparlamentet vädjar till Sri Lankas regering att reagera på kraven på ansvarsutkrävande för påstådda kränkningar av internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt under kriget genom att inleda en oberoende och trovärdig undersökning av anklagelserna om sådana kränkningar senast i mars 2014, och anser att FN annars bör ta initiativ till en internationell undersökning.

10.  Europaparlamentet uppmanar Sri Lankas regering att utarbeta en lämplig lag om vittnesskydd, så att vittnena till dessa brott får tillräckligt skydd.

11.  Europaparlamentet berömmer den minröjning som utförs av Sri Lankas armé och internationella frivilligorganisationer såsom HALO Trust, och är medvetet om de betydande medel som tillhandahålls av EU och de ytterligare medel som utlovats av Förenade kungariket. Parlamentet vädjar till Sri Lankas regering och väpnade styrkor, tillsammans med EU och dess medlemsstater, att fortsätta att tillhandahålla de nödvändiga resurserna för ytterligare röjning av landminorna, som är ett allvarligt hinder för återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning. Parlamentet uppmanar än en gång Sri Lanka att ansluta sig till Ottawakonventionen om förbud mot minor.

12.  Europaparlamentet konstaterar med oro att de tamilska tigrarna, som har utfört urskillningslösa terroristangrepp i det förflutna, enligt Europols senaste rapport om den rådande situationen och tendenserna inom terrorismen i Europa fortfarande är aktiva internationellt.

13.  Europaparlamentet uppmanar FN och dess medlemsstater att noggrant analysera det internationella samfundets misslyckanden i Sri Lanka och att vidta lämpliga åtgärder för att se till att FN kommer att kunna hålla en mycket högre nivå i fråga om att uppfylla sitt ansvar att skydda och sitt humanitära ansvar, om man ställs inför en liknande situation i framtiden.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Sri Lankas regering och parlament.

(1) EUT C 265 E, 30.9.2010, s. 29.
(2) EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy