Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της ΕΕ ***I
 Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημίες ***
 Εφαρμογή του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ *
 Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ
 Δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Marine Le Pen
 Καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
 Έλεγχος από το κράτος λιμένα ***I
 Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων ***I
 Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση ***I
 Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ***I
 Ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***I
 Oρισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων - δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές *
 Γαλάζια ανάπτυξη – Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού
 Συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης
 Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη
Κείμενα (898 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου