Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU ***I
 Wienkonventionen om civilretligt ansvar for nuklear skade ***
 Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 *
 EU's luftfartspolitik over for tredjelande
 Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter
 Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet
 Statut for den europæiske almennyttige fond
 Havnestatskontrol ***I
 Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I
 Syn af erhvervskøretøjer ***I
 Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I
 Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I
 Visse former for horisontal statsstøtte og offentlig personbefordring med jernbane og ad vej *
 Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU
 Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen
 Bioøkonomi i Europa

Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU ***I
PDF 102kWORD 30k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
P7_TA(2013)0287A7-0156/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0890),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0507/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Domstolen af 22. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 14. juni 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. juni 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7–0156/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 205 af 12.7.2012, s. 1.


Wienkonventionen om civilretligt ansvar for nuklear skade ***
PDF 99kWORD 20k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere eller tiltræde protokollen om ændring af Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade og til at fremsætte en erklæring om anvendelsen af de relevante interne EU-retlige regler (06206/2013 – C7-0063/2013 – 2012/0262(NLE))
P7_TA(2013)0288A7-0198/2013

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06206/2013),

–  der henviser til protokollen af 12. september 1997 om ændring af Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade (06658/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 81, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0063/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A7-0198/2013),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 *
PDF 265kWORD 39k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))
P7_TA(2013)0289A7-0180/2013

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0725),

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik(1),

–  der henviser til artikel 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0004/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0180/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Som led i den gennemgribende modernisering af statsstøttereglerne, som skal bidrage til såvel gennemførelsen af Europa 2020-strategien for vækst som til budgetkonsolideringen, bør der sikres en effektiv og ensartet anvendelse af traktatens artikel 107 i hele Unionen. Med Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 blev Kommissionens hidtidige praksis kodificeret og styrket for at øge retssikkerheden og støtte udviklingen af statsstøttepolitikken under åbne forhold. I lyset af erfaringen med dens anvendelse og i lyset af den seneste udvikling, bl.a. udvidelserne og den økonomiske og finansielle krise, bør visse aspekter af forordningen dog ændres, for at Kommissionen kan handle mere effektivt.
(1)  Som led i den gennemgribende modernisering af statsstøttereglerne, som skal bidrage til såvel gennemførelsen af Europa 2020-strategien for vækst som til budgetkonsolideringen, bør der sikres en effektiv og ensartet anvendelse af traktatens artikel 107 i hele Unionen. Med Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 blev Kommissionens hidtidige praksis kodificeret og styrket for at øge retssikkerheden og støtte udviklingen af statsstøttepolitikken under åbne forhold. I lyset af erfaringen med dens anvendelse og i lyset af den seneste udvikling, bl.a. udvidelserne og den økonomiske og finansielle krise, bør visse aspekter af forordningen dog ændres, for at give Kommissionen strømlinede og mere effektive kontrol- og gennemførelsesinstrumenter i forbindelse med statsstøtte.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Der er vigtigt, at Kommissionen koncentrerer sig om sager med statsstøtte, som muligvis kan forvride konkurrencen på det indre marked. Dette mål er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 8. maj 2012 om modernisering af EU's statsstøttepolitik og blev godkendt af Europa-Parlamentet i dettes beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik. Det følger heraf, at Kommissionen bør afstå fra involvering i foranstaltninger, der vedrører mindre virksomheder, og som udelukkende har virkning lokalt, især i tilfælde, hvor det vigtigste mål med sådanne foranstaltninger er at opfylde sociale mål, som ikke forstyrrer det indre marked. Kommissionen bør derfor kunne afslå at undersøge sådanne sager, og især klager, den gøres opmærksom på, selv når ihærdige klagere reagerer på enhver opfordring til at fremsætte bemærkninger. Kommissionen bør imidlertid undersøge sager, der forelægges den af flere klagere, og være meget tilbagholdende med at undtage for mange aktiviteter fra statsstøttekontrollen.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
(1b)  Der er for øjeblikket forskellige fortolkninger blandt medlemsstaterne af tjenesteydelser, når der ikke er nogen reel økonomisk interesse, og når udbud eller efterspørgsel ikke er markedsbestemt. Sådanne tjenesteydelser bør ikke falde ind under statsstøttereglerne. Den uklare situation har især skabt problemer for den tredje sektor, hvor non-profittjenesteydere unødigt fratages den støtte, staten yder, i forventning om en eventuel klage. Kommissionen bør i forbindelse med moderniseringen af reglerne om statsstøtte opfordre medlemsstaterne til gennem en »markedstest« at undersøge, om der reelt er markedsefterspørgsel eller -udbud for så vidt angår visse tjenesteydelser, og bistå medlemsstaterne med dette. Der bør ligeledes tages hensyn hertil, når Kommissionen vurderer gyldigheden af en given klage.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)
(1c)  Retsgrundlaget for denne forordning, artikel 109 i TEUF, fastsætter kun høring af Europa-Parlamentet, ikke fælles beslutningstagning, som det er tilfældet med andre områder af markedsintegration og økonomisk regulering efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Dette demokratiske underskud kan ikke tolereres i forbindelse med forslag, der vedrører Kommissionens tilsynsmidler i forhold til afgørelser og foranstaltninger truffet af nationalt og lokalt valgte myndigheder, særlig hvad angår tjenesteydelser af almen økonomisk interesse vedrørende grundlæggende rettigheder. Dette underskud bør korrigeres i alle fremtidige traktatændringer. I Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 om »en plan (blueprint) for en dyb og ægte økonomisk og monetær union« regnes der med forslag til traktatændringer i 2014. Et sådant forslag bør omfatte et specifikt forslag om ændring af artikel 109 i TEUF med henblik på, at de deri omhandlede forordninger vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Med henblik på vurderingen af en støtteforanstaltnings forenelighed efter indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure og navnlig i forbindelse med nye eller teknisk komplicerede foranstaltninger, der kræver en grundig undersøgelse, bør Kommissionen ved simpel begæring eller ved afgørelse kunne afkræve enhver virksomhed, sammenslutning af virksomheder eller medlemsstat alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige; den bør i forbindelse hermed tage behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet, især når det drejer sig om små og mellemstore virksomheder.
(3)  Med henblik på vurderingen af en støtteforanstaltnings forenelighed efter indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure og navnlig i forbindelse med nye eller teknisk komplicerede foranstaltninger, der kræver en grundig undersøgelse, bør Kommissionen ved simpel begæring eller ved afgørelse kunne afkræve enhver virksomhed, sammenslutning af virksomheder eller medlemsstat alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige; den bør i forbindelse hermed tage behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet, især når det drejer sig om små og mellemstore virksomheder. Sådanne beføjelser eksisterer allerede for gennemførelsen af kartellovgivningen, og det er ikke normalt, at de ikke eksisterer for gennemførelsen af lovgivningen om statsstøtte, eftersom statsstøtte kan være lige så forvridende for det indre marked som overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Europa-Parlamentet gav allerede i sin beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik udtryk for sin støtte til, at Kommissionen indsamler oplysninger direkte fra markedsdeltagerne, såfremt de oplysninger, som den har til rådighed, er utilstrækkelige.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  For at sikre balance i disse nye undersøgelsesbeføjelser bør Kommissionen gøres ansvarlig over for Europa-Parlamentet. Kommissionen bør regelmæssigt underrette Parlamentet om igangværende undersøgelser.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  For at kunne sikre, at enhver virksomhed eller sammenslutning af virksomheder efterkommer begæringer om oplysninger, bør Kommissionen efter behov kunne pålægge sanktioner i form af rimelige bøder og tvangsbøder. De parter, der anmodes om at give oplysninger, har visse rettigheder, som bør beskyttes ved at give parterne mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden det eventuelt besluttes at pålægge dem bøder eller tvangsbøder. Den Europæiske Unions Domstol bør have fuld prøvelsesret vedrørende sådanne bøder og tvangsbøder, jf. traktatens artikel 261.
(4)  For at kunne sikre, at enhver virksomhed eller sammenslutning af virksomheder efterkommer begæringer om oplysninger, bør Kommissionen efter behov kunne pålægge sanktioner i form af rimelige bøder og tvangsbøder. Kommissionen bør skelne mellem aktørerne, afhængig af deres rolle i og forbindelse til sagen, når den fastsætter niveauet for sådanne bøder. Mindre bøder bør anvendes på parter, som Kommissionen selv inddrager i sagen gennem sine begæringer om oplysninger, idet disse tredjeparter ikke er tilknyttet undersøgelsen på samme måde som den påståede modtager og den part, der indgiver klagen. Kommissionen bør endvidere tage behørigt hensyn til de særlige omstændigheder i hver enkelt sag og udgifterne til efterkommelse af anmodninger om oplysninger for de enkelte adressater og til proportionalitetsprincippet, navnlig for så vidt angår små og mellemstore virksomheder. De parter, der anmodes om at give oplysninger, har visse rettigheder, som bør beskyttes ved at give parterne mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden det eventuelt besluttes at pålægge dem bøder eller tvangsbøder. Den Europæiske Unions Domstol bør have fuld prøvelsesret vedrørende sådanne bøder og tvangsbøder, jf. traktatens artikel 261.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Kommissionen kan på eget initiativ undersøge oplysninger om ulovlig støtte fra enhver kilde med henblik på at sikre overholdelsen af traktatens artikel 108 og navnlig anmeldelseskravet og standstill-klausulen i traktatens artikel 108, stk. 2, og vurdere støttens forenelighed med det indre marked. Klager er i den forbindelse en vigtig informationskilde til afsløring af overtrædelser af Unionens statsstøtteregler.
(9)  Kommissionen kan på eget initiativ undersøge oplysninger om ulovlig støtte fra enhver kilde med henblik på at sikre overholdelsen af traktatens artikel 108 og navnlig anmeldelseskravet og standstill-klausulen i traktatens artikel 108, stk. 2, og vurdere støttens forenelighed med det indre marked. Klager er i den forbindelse en vigtig informationskilde til afsløring af overtrædelser af Unionens statsstøtteregler. Der er derfor vigtigt ikke at fastsætte for mange og for formelle begrænsninger i forbindelse med indgivelse af klager. Navnlig bør individuelle borgere fortsat have ret til at til indgive klager gennem en let tilgængelig og brugervenlig procedure.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Medlemsstaterne bør tilskyndes til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, og de bør ikke straffes uberettiget, hvis Kommissionen er uforholdsmæssig lang tid om at undersøge den anmeldte støtte. Hvis der ikke modtages en afgørelse fra Kommissionen inden for en frist på seks måneder efter anmeldelsen, bør det derfor i forbindelse med en eventuel fremtidig afgørelse om tilbagebetaling af denne støtte påvises, at anmeldelsen var ufuldstændig, og at den pågældende medlemsstat ikke på behørig vis besvarede anmodninger om oplysninger.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Klagere bør pålægges at godtgøre, at de er interesserede parter som omhandlet i artikel 108, stk. 2, i EUF-traktaten og artikel 1, litra h), i forordning 659/1999. De bør også pålægges at give visse oplysninger i en form, som Kommissionen bør have beføjelse til at fastlægge i en gennemførelsesbestemmelse.
(11)  Klagere bør pålægges at godtgøre, at de er interesserede parter som omhandlet i artikel 108, stk. 2, i TEUF og artikel 1, litra h), i forordning (EF) nr. 659/1999. Det bør dog undgås at anvende en for snæver fortolkning af begrebet »interesserede parter«. Alle klagere bør pålægges at give visse minimumsoplysninger i en let tilgængelig og brugervenlig form, som Kommissionen bør have beføjelse til at fastlægge i en gennemførelsesbestemmelse. Såfremt klagere ikke fremsætter bemærkninger eller fremlægger oplysninger, som påviser eksistensen af ulovlig støtte eller misbrug af støtte, som kan forvride konkurrencen på det indre marked, bør Kommissionen have mulighed for at anse klagen som trukket tilbage.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Kommissionen bør overveje at undersøge en klage fra tredjemand, hvis der fremlægges tilstrækkelige beviser for forvridning af konkurrencen på det indre marked.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  For at sikre, at Kommissionen behandler ensartede spørgsmål på en konsekvent måde i hele det indre marked, er det hensigtsmæssigt at supplere Kommissionens eksisterende beføjelser ved at indføre et specifikt retsgrundlag, der giver den mulighed for at undersøge erhvervssektorer eller visse støtteinstrumenter i flere medlemsstater. Af hensyn til proportionalitetsprincippet bør sektorundersøgelser bygge på en forudgående analyse af offentligt tilgængelige oplysninger, der peger i retning af en statsstøtteproblematik vedrørende en bestemt sektor eller anvendelsen af et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater, f.eks. når der er tegn på, at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked. Sådanne undersøgelser vil sætte Kommissionen i stand til at håndtere horisontale statsstøttespørgsmål på en effektiv og gennemsigtig måde.
(13)  For at sikre, at Kommissionen behandler ensartede spørgsmål på en konsekvent måde i hele det indre marked, er det hensigtsmæssigt at supplere Kommissionens eksisterende beføjelser ved at indføre et specifikt retsgrundlag, der giver den mulighed for at undersøge erhvervssektorer eller visse støtteinstrumenter i flere medlemsstater. Af hensyn til proportionalitetsprincippet bør sektorundersøgelser bygge på en forudgående analyse af offentligt tilgængelige oplysninger, der peger i retning af en statsstøtteproblematik vedrørende en bestemt sektor eller anvendelsen af et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater, f.eks. når der er tegn på, at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked. Da Europa-Parlamentets medlemmer gennem direkte forbindelser til deres valgkredse også kan blive gjort opmærksomme på mulige afvigelser i praksis for statsstøtte inden for en given sektor, bør Europa-Parlamentet ligeledes gives beføjelse til at begære, at Kommissionen undersøger den pågældende sektor. I de tilfælde sender Kommissionen en interimsrapport til Europa-Parlamentet for at holde det underrettet om udviklingen i efterforskningen. Sådanne undersøgelser vil sætte Kommissionen i stand til at håndtere horisontale statsstøttespørgsmål på en effektiv og gennemsigtig måde.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Hvis statsstøttereglerne skal anvendes på en konsekvent måde, forudsætter det, at der træffes foranstaltninger til etablering af et samarbejde mellem medlemsstaternes domstole og Kommissionen. Et sådant samarbejde er relevant for alle nationale domstole, der i en given sammenhæng anvender traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. De nationale domstole bør især have mulighed for at anmode Kommissionen om oplysninger eller om en udtalelse vedrørende aspekter af statsstøttereglernes anvendelse. Kommissionen bør desuden have mulighed for at fremsætte skriftlige eller mundtlige bemærkninger til domstole, der behandler sager om anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. Disse bemærkninger bør fremsættes inden for rammerne af de nationale retsplejeregler og national praksis, bl.a. vedrørende beskyttelsen af parternes rettigheder.
(14)  Hvis statsstøttereglerne skal anvendes på en konsekvent måde, forudsætter det, at der træffes foranstaltninger til etablering af et samarbejde mellem medlemsstaternes domstole og Kommissionen. Et sådant samarbejde er relevant for alle nationale domstole, der i en given sammenhæng anvender traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. De nationale domstole bør især have mulighed for at anmode Kommissionen om oplysninger eller om en udtalelse vedrørende aspekter af statsstøttereglernes anvendelse. Kommissionen bør desuden have mulighed for at fremsætte skriftlige eller mundtlige bemærkninger til domstole, der behandler sager om anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. Disse ikke-bindende bemærkninger bør fremsættes inden for rammerne af de nationale retsplejeregler og national praksis, bl.a. vedrørende beskyttelsen af parternes rettigheder.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 a – stk. 1
1.  Efter indledningen af den i artikel 6 omhandlede formelle undersøgelsesprocedure kan Kommissionen, såfremt den finder det relevant, pålægge en virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller en anden medlemsstat at give den alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering af den pågældende foranstaltning, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige.
1.  Efter indledningen af den i artikel 6 omhandlede formelle undersøgelsesprocedure kan Kommissionen, såfremt den finder det relevant og forholdsmæssigt, pålægge en virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller en anden medlemsstat at give den alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering af den pågældende foranstaltning, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 a – stk. 5
5.  Kommissionen underretter den berørte medlemsstat om indholdet i de begæringer om oplysninger, der er fremsat i henhold til stk. 1-4.
5.   Når Kommissionen fremsætter begæringer, skal den samtidig give den berørte medlemsstat en kopi af de begæringer om oplysninger, der er fremsat i henhold til stk. 1-4.
Kommissionen giver også inden for en måned efter modtagelsen den pågældende medlemsstat kopier af alle dokumenter, den modtager i forbindelse med begæringen om oplysninger, i det omfang oplysningerne ikke omfatter fortrolige oplysninger, der ikke kan aggregeres eller på anden måde tilpasses for at beskytte informantens identitet. Kommissionen giver den berørte medlemsstat mulighed for at fremsætte bemærkninger til disse dokumenter inden for en måned efter modtagelsen.

Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 b – stk. 1 – litra a
a) giver urigtige eller vildledende oplysninger som svar på en begæring fremsat i henhold til artikel 6a, stk. 3
a) giver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger eller bevidst udelader relevante oplysninger som svar på en begæring fremsat i henhold til artikel 6a, stk. 3
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 b – stk. 1 – litra b
b) giver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger som svar på en afgørelse vedtaget i henhold til artikel 6a, stk. 4, eller ikke udleverer oplysningerne inden for den fastsatte frist.
b) giver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger eller bevidst udelader relevante oplysninger som svar på en afgørelse vedtaget i henhold til artikel 6a, stk. 4, eller ikke udleverer oplysningerne inden for den fastsatte frist.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 b – stk. 3
3.  Ved fastsættelsen af bødens eller tvangsbøden størrelse tages hensyn til overtrædelsens art, grovhed og varighed.
3.  Ved fastsættelsen af bødens eller tvangsbøden størrelse tages hensyn til:
a) overtrædelsens karakter, grovhed og varighed
b) om virksomheden eller en sammenslutning af virksomheder kan betragtes som værende en interesseret part eller tredjepart i undersøgelsen
c) proportionalitetsprincippet, særlig hvad angår små og mellemstore virksomheder.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen undersøger straks enhver klage, som indgives af en interesseret part i henhold til artikel 20, stk. 2.

Kommissionen undersøger straks enhver klage, som indgives af en interesseret part i henhold til artikel 20, stk. 2. Kommissionen overvejer at efterforske en klage fra tredjemand, hvis der fremlægges tilstrækkelige beviser på forvridning af konkurrencen på det indre marked som følge af påstået ulovlig statsstøtte eller påstået misbrug af statsstøtte.

Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)
4a)  I artikel 14 indsættes følgende stykke:
»1a.  Hvor ulovlig støtte tidligere er anmeldt til Kommissionen og anvendt mere end seks måneder efter anmeldelsen, uden at Kommissionen har truffet afgørelse i henhold til artikel 4 i løbet af denne periode, skal Kommissionen ved enhver afgørelse under stk. 1 i nærværende artikel påvise, at anmeldelsen var ufuldstændig, og at medlemsstaten ikke rettidigt forelagde alle de nødvendige oplysninger, som Kommissionen havde anmodet om.»
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Alle interesserede parter kan indgive en klage, hvori de underretter Kommissionen om påstået ulovlig støtte eller om påstået misbrug af støtte. Den interesserede part skal i den forbindelse behørigt udfylde en formular, som Kommissionen bør have beføjelse til at udforme ved en gennemførelsesbestemmelse, og skal angive alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om i det.
2.  Alle interesserede parter kan indgive en klage, hvori de underretter Kommissionen om påstået ulovlig støtte eller om påstået misbrug af støtte. Den interesserede part skal i den forbindelse behørigt udfylde en formular, som Kommissionen bør have beføjelse til at udforme ved en gennemførelsesbestemmelse, og skal angive alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om i det. Kommissionen overvejer at gennemføre en undersøgelse, hvis den får forelagt tilstrækkelige beviser fra tredjemand på påstået ulovlig støtte eller påstået misbrug af støtte.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2
Hvis Kommissionen vurderer, at de faktiske og retlige omstændigheder, som den interesserede part beskriver, ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til efter en indledende undersøgelse at kunne påvise, at der foreligger ulovlig støtte eller misbrug af støtte, underretter Kommissionen den interesserede part herom og opfordrer den til at fremsætte bemærkninger inden udløbet af en fastsat frist, der normalt ikke må overstige en måned. Hvis den interesserede part ikke har fremsat sine bemærkninger inden for den fastsatte frist, anses klagen for at være trukket tilbage.

Hvis Kommissionen vurderer, at de faktiske og retlige omstændigheder, som den interesserede part beskriver, ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til efter en indledende undersøgelse at kunne påvise, at der foreligger ulovlig støtte eller misbrug af støtte med mulighed for at forvride konkurrencen på det indre marked, underretter Kommissionen uanset bestemmelserne i artikel 13 den interesserede part herom og opfordrer den til at fremsætte bemærkninger. Disse bemærkninger fremsættes inden udløbet af en fastsat frist, der normalt ikke må overstige en måned, medmindre en længere frist begrundes i proportionalitet og i omfanget eller kompleksiteten af de oplysninger, der er behov for med henblik på at forsvare sagen. Hvis den interesserede part ikke har fremsat sine bemærkninger inden for den fastsatte frist eller ikke har givet yderligere oplysninger, der kunne indikere, at der foreligger ulovlig støtte eller misbrug af støtte med mulighed for at forvride konkurrencen på det indre marked, anses klagen for at være trukket tilbage.

Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 a – stk. 1 – afsnit 1
1.  Hvis der ud fra de tilgængelige oplysninger er tegn på, at statsstøtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument kan begrænse eller fordreje konkurrencen på det indre marked i flere medlemsstater, eller at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked, kan Kommissionen undersøge denne erhvervssektor eller brugen af det pågældende støtteinstrument i forskellige medlemsstater. I forbindelse med undersøgelsen kan Kommissionen anmode medlemsstaterne eller de berørte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder om at give de nødvendige oplysninger med henblik på anvendelsen af traktatens artikel 107 og 108 under behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet.
1.  Hvis der ud fra de for Kommissionen tilgængelige oplysninger er tegn på, at statsstøtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument kan begrænse eller fordreje konkurrencen på det indre marked i flere medlemsstater, eller at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked, eller på begæring fremsat af Europa-Parlamentet på grundlag af lignende oplysninger, kan Kommissionen undersøge denne erhvervssektor eller brugen af det pågældende støtteinstrument i forskellige medlemsstater. I forbindelse med undersøgelsen kan Kommissionen anmode medlemsstaterne eller de berørte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder om at give de nødvendige oplysninger med henblik på anvendelsen af traktatens artikel 107 og 108 under behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 a – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen kan offentliggøre en rapport om resultaterne af sin undersøgelse af bestemte erhvervssektorer eller bestemte støtteinstrumenter i forskellige medlemsstater og opfordre medlemsstaterne og enhver berørt virksomhed eller sammenslutning af virksomheder til at fremsætte bemærkninger.

Kommissionen offentliggør en rapport på sit websted om resultaterne af sin undersøgelse af bestemte erhvervssektorer eller bestemte støtteinstrumenter i forskellige medlemsstater og opfordrer medlemsstaterne og enhver berørt virksomhed eller sammenslutning af virksomheder til at fremsætte bemærkninger. Når Europa-Parlamentet fremsætter begæring om en undersøgelse, fremsender Kommissionen en interimsrapport til Europa-Parlamentet. Når Kommissionen offentliggør sine afgørelser, overholder den reglerne om tavshedspligt, jf. traktatens artikel 339.

Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 23 a – stk. 2 – afsnit 1
2.  Hvis hensynet til den konsekvente anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108 kræver det, kan Kommissionen på eget initiativ fremsætte skriftlige bemærkninger til medlemsstaternes domstole. Med tilladelse fra den pågældende domstol kan den også fremsætte mundtlige bemærkninger.
2.  Hvis hensynet til den konsekvente anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108 kræver det, kan Kommissionen på eget initiativ fremsætte skriftlige bemærkninger til medlemsstaternes domstole. Med tilladelse fra den pågældende domstol kan den også fremsætte mundtlige bemærkninger. De af Kommissionen fremsatte bemærkninger til medlemsstaternes domstole er ikke-bindende. Kommissionen kan kun handle på grundlag af denne bestemmelse i Unionens offentlige interesse (som amicus curiae) og ikke for at støtte en af de interesserede parter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0026.


EU's luftfartspolitik over for tredjelande
PDF 227kWORD 30k
Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer (2012/2299(INI))
P7_TA(2013)0290A7-0172/2013

Europa-Parlamentet,

–  som henviser til Kommissionens meddelelse »EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer« (COM(2012)0556),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2011 om internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten(1),

–  der henviser til sin afgørelse af 20. oktober 2010 om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (»rammeaftalen«)(2),

–  der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om lufttransportaftalen mellem EU og USA(3),

–  der henviser til sin beslutning af 25. april 2007 om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde(4),

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2006 om en dagsorden for Fællesskabets luftfartspolitik over for tredjelande(5),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 90, artikel 100, stk. 2, og artikel 218,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0172/2013),

A.  der henviser til, at luftfart udgør en hurtigt voksende del af økonomien, både inden for og uden for Unionen, navnlig i Asien og Mellemøsten;

B.  der henviser til, at luftfarten spiller en vigtig rolle, idet den forbinder mennesker og virksomheder, både inden for Unionen og på verdensplan, navnlig med udviklingsmarkeder;

C.  der henviser til, at antallet af gennemførte og planlagte jobnedskæringer inden for de europæiske luftfartsselskaber siden 2012 beløber sig til flere end 20 000;

D.  der henviser til, at de europæiske arbejdsmarkedsparter i luftfartssektoren inden for rammerne af en dialog om den globale krises indvirkninger på civilluftfarten afholdt den 29. januar 2013 blev enige om, at der kræves en samordnet og omfattende respons på internationalt plan;

E.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse fra 2005 spillede en vigtig rolle i udviklingen af Unionens luftfartspolitik over for tredjelande;

F.  der henviser til, at udviklingen de seneste syv år betyder, at en yderligere gennemgang er hensigtsmæssig;

Generelt

1.  understreger de opnåede fremskridt i etableringen af et fælles og åbent regionalt EU-marked og samtidig hermed i opbygningen af en fælles EU-tilgang til luftfartspolitikken over for tredjelande;

2.  glæder sig over Kommissionens meddelelse, som giver en rettidig analyse af den aktuelle situation og de fremskridt, der er opnået inden for luftfartspolitikken over for tredjelande siden 2005, samt af de udfordringer, som EU's luftfartssektor står over for i et yderst konkurrencepræget globalt marked for luftfart;

3.  understreger den essentielle rolle, som luftfartssektoren indtager i EU's økonomi, især med hensyn til vækst og beskæftigelse, eftersom branchen er grundlag for mere end 5 mio. arbejdspladser i EU og tegner sig for 2,4 % af EU's BNP samt bidrager til Unionens forbundethed med resten af verden; understreger nødvendigheden af at opretholde en stærk og konkurrencedygtig luftfartssektor i EU;

4.  mener, at der er sket betydelige fremskridt med hensyn til udformningen og gennemførelsen af Unionens mekanismer og systemer, såsom det fælles europæiske luftrum, forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), Clean Sky-initiativet, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og det globale satellitnavigationssystem (GNSS), for at øge sikkerheden og imødekomme passagerernes behov; mener, at der skal ske yderligere fremskridt inden for disse områder;

5.  er ikke desto mindre bekymret over forsinkelserne i gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og SESAR på grund af de unødvendige omkostninger, som forsinkelserne skaber for luftfartsselskaberne og deres kunder; giver sin tilslutning til, at Kommissionen træffer sanktionsforanstaltninger over for medlemsstater, der ikke har overholdt december 2012-fristen og som ikke har formået at gøre nogen fremskridt vedrørende funktionelle luftrumsblokke;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gå i gang med gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og SESAR; bemærker, at udviklingen af det fælles europæiske luftrum, når det er gennemført fuldt ud, vil skabe betydelige direkte og indirekte beskæftigelsesmuligheder;

7.  understreger, at disse EU-programmer er vigtige, ikke blot for det indre marked, men også for politikken udadtil; mener, at færdiggørelsen og ibrugtagningen af disse instrumenter vil bidrage til at befæste den EU-baserede branches position på det konkurrenceprægede globale marked;

8.  fremhæver betydningen af den igangværende revision af forordningen om flypassagerers rettigheder, og støtter en stærk og yderst forbrugervenlig EU-lovgivning;

9.  er klar over, at den finansielle krises virkninger varierer mellem de forskellige dele af verden; mener, at dette har ført til, at EU-luftfartsselskaber står over for konkurrencemæssige udfordringer, og at bilaterale lufttrafikaftaler ikke altid er den mest hensigtsmæssige løsning til at bekæmpe markedsbegrænsninger og unfair støtte;

10.  mener, at der, eftersom det endnu ikke er lykkedes at skabe en samlet luftfartspolitik over for tredjelande til trods for de seneste syv års indsats, bør gennemføres en mere samordnet EU-tilgang med større ambitioner så hurtigt som muligt for at skabe rimelig og åben konkurrence;

11.  er af den opfattelse, at lovgivningsmæssig konvergens i EU er et vigtigt element for, at EU kan opnå en stærk position på det globale marked og for interaktion med tredjelande;

Meddelelsen fra 2005 og Parlamentets beslutning

12.  glæder sig over de fremskridt, der er sket, for så vidt angår de tre søjler i 2005-politikken; noterer sig, at princippet om EU-udpegelse anerkendes nu i flere end 100 lande; konstaterer, at næsten 1 000 bilaterale lufttrafikaftaler er blevet bragt i overensstemmelse med EU-retten, hvorved der sikres retssikkerhed; beklager, at vigtige partnere, herunder Kina, Indien og Sydafrika, endnu ikke har accepteret disse principper;

13.  gør opmærksom på, at gennemførelsen af EU’s luftfartspolitik over for tredjelande har medvirket til at maksimere det indre markeds potentiale, for så vidt som det har gjort den EU-baserede luftfartsbranches konsolidering nemmere på et tidspunkt, hvor globaliseringen har nødvendiggjort stærkere økonomiske aktører til at modstå den udenlandske konkurrence;

14.  understreger, at det voksende fælles luftfartsområde er blevet udviklet sammen med en række nabolande; mener, at disse aftaler har skabt betydelige økonomiske fordele; glæder sig over de omfattende bestræbelser, der er iværksat for at tilpasse forskellige lovgivningsmæssige rammer til EU-retten på områder såsom sikkerhed, lufttrafikstyring, miljøet, passagerrettigheder, økonomisk regulering og sociale aspekter;

15.  glæder sig over den omfattende luftfartsaftale, som EU har indgået med USA, og aftalens positive indvirkninger på begge økonomier såvel som over de anslåede 80 000 nye arbejdspladser, som er blevet genereret i løbet af de første fem år;

16.  mener, at en stærk EU-luftfartspolitik over for tredjelande, som tager sigte på de vigtigste vækstmarkeder inden for langdistanceflyvning, vil åbne nye økonomiske muligheder for EU's luftfartsselskaber, navnlig i Asien-Stillehavsområdet;

17.  understreger, at forhandlingerne med nogle af de vigtigste partnere, herunder Brasilien, endnu ikke er afsluttet, og at omfattende luftfartsaftaler med sådanne lande vil kunne medføre betydelige økonomiske fordele;

18.  understreger, at nogle af anmodningerne i Parlamentets beslutning fra 2006 endnu ikke er blevet efterkommet; understeger navnlig nødvendigheden af at fremme hensigtsmæssige internationale sikkerhedsstandarder med henblik på at sikre ligebehandling af luftfartsselskaber baseret både inden og uden for EU og begrænse de negative indvirkninger på miljøet;

19.  understreger betydningen af redskaber, såsom det fælles udvalgssystem, til at skabe fælles tilgange til luftfartsspecifikke spørgsmål;

20.  glæder sig over gennemførelsen af andre af punkterne i beslutningen fra 2006, såsom udvidelsen af EASA’s ansvarsområder;

Markedet

21.  bemærker en væsentlig stigning i trafikken til, fra og inden for Asien-Stillehavsområdet, som afspejler tendensen til økonomisk vækst i regionen; er bekymret over muligheden for, at både EU-baserede luftfartsselskaber og virksomheder risikerer at gå glip af store muligheder i denne del af verden og miste evnen til at skabe overskud, hvis der ikke gøres noget;

22.  bemærker også, at tredjelandsbaserede luftfartsselskabers globale position er blevet styrket gennem omfattende nye investeringer i fly og infrastruktur, der er blevet foretaget i forskellige dele af Mellemøsten, Fjernøsten og Sydamerika;

23.  understreger de betydelige ændringer på Unionens indre marked, der er sket som følge af den øgede andel af lavprisselskaber; er af den opfattelse, at de to forretningsmodeller, konkurrencen til trods, vil kunne finde måder at supplere hinanden på, når de står over for udefrakommende markedsudfordringer;

24.  bemærker, at de udbyder ekstremt lave billetpriser, som visse europæiske lavprisselskaber tilbyder, opvejes af selskaberne gennem urimelige praksisser vedrørende arbejdsforhold, f.eks. dårlige sociale og arbejdsretlige standarder for medarbejderne; bemærker desuden, at minimale investeringer i sikkerhedsstandarder og urimelige regionale tilskud lader til at spille ind i prisfastsættelsen;

25.  gør opmærksom på, at der hersker hård konkurrence blandt luftfartsselskaberne som følge af lavprisflyselskaberne, der tegner sig for 40 % af luftfartsmarkedet i EU; understreger, at hvis en medlemsstat har ratificeret ILO konvention nr. 87 og 98, skal luftfartsselskaber overholde bestemmelserne heri om grundlæggende rettigheder vedrørende foreningsfrihed og anerkendelse af arbejdstagerrepræsentanter og lønoverenskomster, og at det er nødvendigt at føre tilsyn med overholdelsen heraf og straffe overtrædelser;

26.  fremhæver betydningen af lufttrafikknudepunkter, herunder opbygningen af sekundære knudepunkter, specialiserede knudepunkter og benyttelse af flere knudepunkter såvel som af det presserende behov for både offentlige og private, langsigtede investeringer i lufthavnsinfrastruktur for at øge kapaciteten, eksempelvis ved at bygge nye start- og landingsbaner, såvel som for en mere effektiv anvendelse af den eksisterende infrastruktur – herunder regionale lufthavne, f.eks. ved Middelhavet og ved EU’s østlige grænser – gennem bedre slotallokering;

27.  understreger, at Unionens luftfartsselskabers konkurrenceevne hæmmes på globalt plan af faktorer såsom manglen på lige konkurrencevilkår, der eksempelvis skyldes forskellige nationale afgifter, overbelastede lufthavne, høje ATM- og lufthavnsafgifter, statsstøtte til konkurrenter, omkostningerne ved kulstofemissioner, gældende lavere arbejdstagerstandarder og uens regler for statsstøtte uden for EU;

28.  mener, at disse faktorer udgør potentielle hindringer for vækst og beskæftigelse;

29.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af medlemsstaternes uensartede luftfartsgebyrer, -afgifter og -skatter og disses indvirkning på billetpriserne og flyselskabernes overskud såvel som en undersøgelse af eventuel statsstøtte, som konkurrenter på verdensplan modtager, og indvirkningen heraf på EU's luftfartsselskaber;

30.  glæder sig over de nye EU-regler om social sikring for mobile arbejdstagere;

Fremtidige tiltag

31.  mener, at luftfartspolitikken over for tredjelande bør bygge på principperne om gensidighed, herunder ved markedsadgang, åbenhed og lige konkurrence med lige vilkår og bør have to hovedformål: Den skal være til gavn for forbrugerne og virksomhederne og støtte EU-luftfartsselskaber og -lufthavne i deres bestræbelser på at bevare deres position blandt de førende i verden;

32.  understreger derfor, at luftfartsaftaler med nabolandene og ligesindede partnere skal indeholde retlige rammer for fair konkurrence;

33.  opfordrer til, at der fortsat bruges procedurer til at forhandle omfattende luftfartsaftaler på EU-niveau med udgangspunkt i europæisk enhed og efter godkendelse fra Rådet;

34.  opfordrer Kommissionen til at fremme og forsvare EU’s interesser inden for disse aftaler og foreslå og udbrede EU’s standarder, værdier og bedste praksis;

35.  opfordrer til øget samarbejde og samordning mellem Kommissionen og medlemsstaterne, når der forhandles luftfartsaftaler med de vigtigste partnere, med henblik på at øge EU's indflydelse og dens chancer for at få adgang til nye markeder;

36.  opfordrer Kommissionen til at medtage de lovgivningsmæssige betingelser for sikkerhed, passagerrettigheder, uddannelse af personale og certificering i samlede aftaler;

37.  opfordrer Kommissionen til at færdiggøre de igangværende forhandlinger med nabolande såsom Ukraine, Libanon, Tunesien, Aserbajdsjan og Algeriet; påpeger, at disse landes nære beliggenhed, deres markeder og den økonomiske vækst, der har fundet sted i nogle af dem inden for det senere år, kan opfattes som en vækstmulighed for regionale og sekundære lufthavne i EU; er af den opfattelse, at regionale lufthavne i kraft af deres store kapacitet kan spille en rolle i at reducere overbelastningen ved de primære europæiske luftknudepunkter, hvorved de kan blive mere konkurrencedygtige på verdensplan;

38.  opfordrer Rådet til fra sag til sag at give Kommissionen mandat til at forhandle med andre nabolande såsom Tyrkiet, Armenien og Libyen;

39.  er af den opfattelse, at EU bør anlægge en individuelt afpasset tilgang til sine forbindelser med nøglepartnerne, og opfordrer Kommissionen til så snart som muligt at fuldende forhandlingerne om omfattende lufttrafikaftaler, herunder med Australien og Brasilien, og opfordrer Rådet til at give Kommissionen mandat til at forhandle sådanne aftaler med hurtigt voksende økonomier såsom Kina, Indien, ASEAN og Golfstaterne;

40.  mener, at en mulig fremtidig handels- og investeringsaftale mellem EU og USA også vil få betydning for luftfartssektoren; finder derfor, at Kommissionen bør forelægge tilstrækkelige oplysninger, så Parlamentet kan følge de forestående forhandlinger tæt;

41.  understreger behovet for fuldt ud at nå de mål, der er fastsat i luftfartsaftalerne med vigtige partnere, især USA og Canada, herunder fjernelsen af restriktioner på udenlandsk ejerskab af og kontrol over luftfartselskaber; opfordrer til foranstaltninger til at overvinde den nuværende ubalance mellem EU-baserede luftfartselskabers mulighed for at foretage cabotage på det amerikanske marked og amerikanske luftfartselskabers mulighed for at gøre det samme i Europa; påpeger, at internationale krydsinvesteringer medvirker til at øge luftfartssektorens økonomiske dynamik, og opfordrer Kommissionen til at fremme et internationalt juridisk miljø, som er gunstigt for udvikling af og støtte til sådanne investeringer, såvel som er beregnet til at fremme en aktiv politik, der tager sigte på at etablere normer og bedste praksis for internationale investeringer;

42.  mener, at bilaterale aftaler kan yde et vigtigt bidrag til udviklingen af en luftfartspolitik over for tredjelande, men understreger samtidig betydningen af en fælles EU-tilgang;

43.  understreger betydningen af fair og åben konkurrence inden for alle luftfartsrelaterede aktiviteter; opfordrer til, at der inkluderes standardklausuler om fair konkurrence i bilaterale lufttrafikaftaler;

44.  opfordrer Kommissionen til at definere og medlemsstaterne til at anvende et minimumssæt med EU-standardretskrav, navnlig med hensyn til reguleringsmæssigt samarbejde, arbejdstager- og miljøstandarder og passagerrettigheder, som skal indgå i bilaterale aftaler, med den klare målsætning at skabe muligheder og fjerne hindringerne for EU-luftfartsselskaberne;

45.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en hasterevision eller udskiftning af forordning (EF) nr. 868/2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber(6);

46.  støtter Kommissionens forslag til sikring af fri og fair konkurrence i forbindelser og aftaler med tredjelande og udvikling af mere effektive nye handelsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, der er bedre tilpasset til håndtering af illoyal praksis, såsom forskelsbehandling, inkonsekvent anvendelse af regelsættet og manglende gennemsigtighed i virksomhedernes regnskabsaflæggelse, som kan føre til markedsforvridninger;

47.  opfordrer Kommissionen til at gå i dialog med Golfstaterne med henblik på at skabe øget gennemsigtighed og sikre lige konkurrencevilkår;

48.  bemærker, at Den Russiske Føderation nægter at overholde den aftale om udfasning af royalties for overflyvning af Sibirien, der blev indgået inden for rammerne af Den Russiske Føderations WTO-tiltrædelse i 2011; finder, at når EU-luftfartsselskaber underlægges længerevarende diskriminerende vilkår i form af disse ulovlige transitafgifter, har EU ret til at træffe tilsvarende foranstaltninger – ved at nægte eller begrænse transitflyvning over sit territorium eller, mere generelt, ved at træffe enhver foranstaltning vedrørende russiske flyselskabers brug af EU's luftrum – med henblik på at formå den Russiske Føderation til at fjerne de ovennævnte afgifter, der er ulovlige, idet de er i modstrid med internationale aftaler (Chicagokonventionen); opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at undersøge mulige foranstaltninger for at sikre gensidigheden i forhold til anvendelse af luftrummet mellem Den Russiske Føderation og EU;

49.  understreger, at en ambitiøs EU-politik vedrørende beskyttelse af flypassagerers rettigheder kan give luftfartsselskaberne i EU en kvalitetsfordel i den globale konkurrence; opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt til at fremme de høje EU-standarder gældende for flypassagerers rettigheder og til at sikre gennemførelse og anvendelse heraf;

50.  opfordrer Kommissionen til så snart som muligt at udarbejde en ny lovgivningsmæssig ramme for gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, der er baseret på en top-down-metode, herunder en bedre mekanisme for samarbejde mellem europæiske luftfartstjenesteudøvere, og tilvejebringe de nødvendige betingelser for at starte ibrugtagningen af SESAR;

51.  opfordrer Rådet til omsider at vedtage en holdning til Parlamentets holdning af 5. maj 2010 om forslag til direktiv om luftfartssikkerhedsafgifter(7), der blev vedtaget af Parlamentet med et overvældende flertal på 96 %, men til trods herfor stadig blokeres i Rådet;

52.  mener, at Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) har en vigtig rolle at spille i udviklingen af lovgivningsmæssige rammer for den globale luftfartssektor, for eksempel i liberaliseringen af ejerskab af og kontrol med luftfartsselskaber og sikring af global interoperabilitet i lufttrafikstyringen; tilskynder ICAO til at fortsætte med at udvikle globale, markedsbaserede foranstaltninger til at begrænse lufthavnes støjniveau og al relevant udledning af drivhusgasser; finder det afgørende, at der i ICAO-regi så hurtigt som muligt indgås en aftale om en global tilgang;

53.  opfordrer til, at der gives forhandlingsmandater til Kommissionen til afklaring og styrkelse af EU’s repræsentation inden for ICAO;

o
o   o

54.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 5.
(2) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 98.
(3) EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 121.
(4) EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 506.
(5) EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 84.
(6) EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1.
(7) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 164.


Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter
PDF 132kWORD 29k
Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om den første årsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om aktiviteterne i medlemsstaternes eksportkreditinstitutter (2012/2320(INI))
P7_TA(2013)0291A7-0193/2013

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 af 16. november 2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter og om ophævelse af Rådets afgørelse 2001/76/EF og 2001/77/EF(1),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning af 14. marts 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (C(2013)1378),

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer: lettere adgang til kredit til støtte af internationalisering(2),

–  der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien(3),

–  der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om etablering af en samlet EU-politik for internationale investeringer(4),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører(5),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(6),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler(7),

–  der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder (2010/C 83/02),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 12. december 2011 (COM(2011)0886),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2010 »Strategi for den effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder« (COM(2010)0573),

–  der henviser til Det Europæiske Råds erklæring af 26. juni 2012 »Menneskerettigheder og demokrati: EU's strategiramme og EU's handlingsplan« (11855/2012),

–  der henviser til briefingdokumentet fra Parlamentets Temaafdeling »Menneskerettighedsbenchmarks for EU's udenrigspolitik« (EXPO/B/DROI/2011/15),

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder af 16. juni 2011 (HR/PUB/11/04, 2011 De Forenede Nationer),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper (COM(2013)0207) af 16. april 2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0193/2013),

A.  der henviser til, at medlemsstaternes eksportkreditprogrammer udgør et vigtigt instrument for at fremme handels- og forretningsmuligheder for europæiske virksomheder;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter fastsætter årlige rapporteringskrav for medlemsstater over for Kommissionen og samtidigt giver Kommissionen delegeringsbeføjelser med henblik på at opnå den hurtigst mulige gennemførelse af ændringerne i de respektive OECD-arrangementer i EU-retten;

C.  der henviser til, at artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at »Den fælles handelspolitik føres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil«;

D.  der henviser til, at de vejledende principper for, hvordan Unionen skal tilrettelægge sine forbindelser med den øvrige verden og de vejledende principper for Unionens handlinger på den internationale scene, findes i artikel 3 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), der er en bindende aftale mellem medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at det i meddelelsen fra december 2011 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bekræftes, at »Europæiske virksomheder bør tilskyndes til at drage omsorg for, at deres aktiviteter overholder menneskerettighederne, uanset hvor de finder sted«;

F.  der henviser til, at Det Europæiske Råd i dokumentet »Menneskerettigheder og demokrati: EU's strategiramme og EU's handlingsplan«, bekræfter, at »EU vil fremme menneskerettigheder på alle områder af sin optræden udadtil uden undtagelse«;

G.  der henviser til, at EU's charter om grundlæggende rettigheder er juridisk bindende for EU-institutionerne og -medlemsstaterne – bortset fra de medlemsstater, som har en opt-out -mulighed – når de gennemfører EU-retten, og at der i Kommissionens strategi for den effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder udtrykkeligt erkendes, at chartret finder anvendelse på EU's optræden udadtil;

H.  der henviser til, at Unionen og dens medlemsstater hilste FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder velkommen, hvori der i princip 4 om forbindelserne mellem stater og virksomheder udtrykkeligt henvises til eksportkreditinstitutter;

I.  der henviser til, at støtte i form af eksportkreditter ofte gives til store projekter, der har vanskeligheder med at opnå kommerciel kredit som følge af en høj kommerciel, politisk, økonomisk og miljømæssige risiko, som eksportkreditinstitutterne derfor bliver nødt til at vurdere og prisfastsætte;

J.  der henviser til, at Kommissionen den 14. marts 2013 udarbejdede et forslag til en delegeret forordning om ændring af bilag II i forordning (EU) nr. 1233/2011;

1.  glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at etablere en ramme for medlemsstaternes årlige rapportering om deres eksportkreditvirksomhed i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1233/2011 for at øge gennemsigtigheden på EU-plan; understreger, at hovedformålet med denne rapportering er at overvåge, om medlemsstaternes eksportkreditinstitutter overholder de internationale regler for eksportkreditter og EU-traktatens forpligtelser;

2.  anerkender den uformelle modtagelse af Kommissionens første årsrapport om aktiviteterne i medlemsstaternes eksportkreditinstitutter den 14. december 2012 med en evaluering af svarene fra 20 af de 27 medlemsstater, som har aktive eksportkreditprogrammer såvel som modtagelsen af disse medlemsstaters rapporter i form af bilag; minder om, at Kommissionen siden har godkendt, at disse dokumenter offentliggøres for at opfylde grundforordningens mål om at øge gennemsigtigheden;

3.  finder det prisværdigt, at Kommissionens rapport klart viser omfanget og betydningen af medlemsstaternes eksportkreditvirksomhed i løbet af 2011, som svarer til en samlet eksponering på mere end 250 mia. EUR – herunder 260 transaktioner med rapporterede betydelige indvirkninger på miljøet – og som giver mulighed for betydelige handels- og forretningsmuligheder for europæiske virksomheder;

4.  anerkender, at medlemsstaterne i deres årlige aktivitetsrapporter har forelagt Kommissionen de finansielle og operationelle oplysninger om eksportkreditvirksomhed, som kræves i henhold til første afsnit i bilag I til forordning (EU) nr. 1233/2011;

5.  understreger i lyset af omfanget af medlemsstaternes eksportkreditvirksomhed betydningen af betragtning 4 i forordning (EU) nr. 1233/2011 ved at kræve overholdelse af Unionens generelle bestemmelser om optræden udadtil som f.eks. konsolidering af demokratiet, respekt for menneskerettigheder, udviklingsvenlig politikkohærens og bekæmpelse af klimaændringer; minder i denne forbindelse om betydningen af specifikke rapporteringskrav, der er fastsat i bilag I til forordningen, for at sikre at Kommissionen og Parlamentet kan vurdere denne overholdelse;

6.  understreger, at medlemsstaternes årsrapporter og Kommissionens vurdering af disse rapporter ikke på nuværende tidspunkt opfylder Parlamentets ønske om at foretage en vurdering af, hvorvidt medlemsstaternes eksportkreditvirksomhed er i overensstemmelse med Unionens udenrigspolitiske mål, som er forankret i artikel 3 og 21 i TEU, og behandlingen af miljørisici i forbindelse med beregningen af eksportkreditinstitutternes præmier;

7.  glæder sig over den klare generelle vilje fra medlemsstaternes side – der fremgår af Kommissionens nuværende årsrapport – til at anvende politikker for deres eksportkreditprogrammer, hvis mål er i overensstemmelse med den generelle ordlyd i artikel 3 og 21; finder det prisværdigt, at nogle medlemsstater, herunder Tyskland, Italien, Belgien, Nederlandene har gjort en indsats for at foretage en mere hensigtsmæssig rapportering om overholdelsen af nogle af målene for Unionens optræden udadtil;

8.  erkender, at Kommissionen har et behov for at kunne vurdere, om medlemsstaternes eksportkreditvirksomhed er i overensstemmelse med målene for Unionens optræden udadtil, og anbefaler derfor, at overensstemmelsestesten bør bestå i at undersøge, hvorvidt offentligt støttede og ikke-offentligt støttede eksportkreditinstitutter har indført politikker, som effektivt sikrer, at deres aktiviteter er i overensstemmelse med Unionens udenrigspolitiske mål;

Benchmarking af eksportkreditinstitutternes overholdelse af målene for Unionens optræden udadtil

9.  tilslutter sig Kommissionens bemærkning i årsrapporten om, at det er vanskeligt at fastsætte præcise benchmarks for at måle overholdelsen af EU-retten; gentager, at bestemmelserne i artikel 21 stadig udgør den vigtigste målestok for vurderingen af de politikker, som anvendes på eksportkredittransaktioner;

10.  understreger, at Unionen kun vil være en troværdig og stærk global aktør, hvis medlemsstaterne og EU-institutionerne fører en konsekvent ekstern politik;

11.  anbefaler, at Rådets Arbejdsgruppe om Eksportkreditter og Kommissionen hører Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om udvikling af en metode til en hensigtsmæssig rapportering om overholdelse af artikel 21 og om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter i EU inden næste årsrapport; insisterer på, at denne proces skal være genstand for en offentlig høring;

12.  mener, at det er af største vigtighed om at opfordre alle medlemsstaterne til at overvåge og rapportere om eksistensen, resultatet og effektiviteten af procedurerne, der skal garantere fornøden omhu, i forbindelse med projekter, hvori der indgår offentligt støttede eksportkreditter, med hensyn til deres mulige indvirkning på menneskerettigheder;

13.  er klar over, at eksportkreditinstitutter baserer sig på oplysninger, som de har modtaget fra deres projektpartnere; er overbevist om, at hvis det kræves af eksportkreditinstitutterne, at de har en struktureret tilgang til procedurer, der skal garantere fornøden omhu, for at de er berettiget til at modtage projektfinansiering, vil projektpartnere selv foretrække at gennemføre dem og dermed mindske de yderligere administrative udgifter for eksportkreditinstitutterne;

14.  mener, at eksportkreditinstitutternes fremskridt med rapportering af overholdelse af menneskerettigheder skal være et forstadie for bedre rapportering af andre mål for EU's optræden udadtil, som er forankret i artikel 21, som f.eks. fattigdomsudryddelse, og behandling af miljørisici;

Rapportering af behandling af miljørisici ved beregning af eksportkreditinstitutternes præmier

15.  foreslår, at medlemsstaternes eksportkreditinstitutter fortsat rapporterer om deres vurdering af miljørisici, og anser denne rapportering fra alle OECD-eksportkreditinstitutter og ikke-OECD-eksportkreditinstitutter for at være af afgørende betydning for at sikre lige vilkår;

Rapportering af eventualforpligtelser

16.  bemærker, at medlemsstaternes eksportkreditinstitutter for øjeblikket rapporterer om eksponeringen over for eventualforpligtelser på forskellige måder; anmoder Kommissionen om at udarbejde en fælles definition, som afspejler Parlamentets ønske om at være orienteret om ikke-balanceførte eksponeringer;

Kommissionens vejledning og evaluering

17.  opfordrer Kommissionen at vejlede medlemsstaterne i den næste rapporteringsperiode, bl.a. om hvordan der skal rapporteres om eksistensen og effektiviteten af procedurer, der garanterer fornøden omhu, med hensyn til deres politikker for menneskerettigheder, og hvordan der skal rapporteres om behandling af miljørisici;

18.  forventer, at Kommissionens næste årsrapport indeholder en redegørelse for, om den har været i stand til at vurdere medlemsstaternes overholdelse af Unionens målsætninger og forpligtelser og – såfremt svaret er negativt – indeholder henstillinger om, hvordan rapporteringen kan forbedres med henblik på dette;

Kommissionens rapport om engagementet i forhold til ikke-OECD-lande

19.  glæder sig over de bestræbelser, som Kommissionen i 2012 har gjort sammen med USA for at engagere Kina, Brasilien, Rusland og andre betydelige nye vækstøkonomier i nedsættelsen af den internationale arbejdsgruppe af betydelige udbydere af eksportfinansiering (IWG);

20.  foreslår, at der foretages en undersøgelse af relevansen en sektorspecifik tilgang ved etableringen af IWG for at skabe grundlaget for horisontale bestemmelser i den næste fase, som vil sikre, at der i fællesskab vedtages effektive og høje standarder og nye internationale bestemmelser om eksportkreditinstitutter af alle OECD- og ikke-OECD-lande med henblik på at sikre lige vilkår;

o
o   o

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og OECD-sekretariatet.

(1) EUT L 326 af 8.12.2011, s. 45.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0469.
(3) EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 87.
(4) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 34.
(5) EUT L 326 af 8.12.2011, s. 45.
(6) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
(7) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.


Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet
PDF 12kWORD 24k
Europa-Parlamentets afgørelse af 2. juli 2013 om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (2012/2325(IMM))
P7_TA(2013)0292A7-0236/2013

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsminister den 26. november 2012 i forbindelse med en anmodning af 7. november 2012 fra lederen af anklagemyndigheden ved appelretten i Lyon, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 10. december 2012,

–  der har hørt Bruno Gollnisch, MEP, på vegne af Marine Le Pen, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0236/2013),

A.  der henviser til, at lederen af anklagemyndigheden ved appelretten i Lyon har anmodet om ophævelse af den parlamentariske immunitet for et medlem af Europa-Parlamentet, Marine Le Pen, i forbindelse med en verserende sag om en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at medlemmerne af det franske parlament i henhold til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning ikke kan retsforfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af ​​deres hverv;

D.  der henviser til, at Marine Le Pen anklages for tilskyndelse til diskrimination, had eller vold mod en gruppe personer på grund af deres tilhørsforhold til en religion, hvilket efter fransk ret er strafbart i henhold til artikel 24, stk. 8, artikel 23, stk. 1, og artikel 42 i lov af 29. juli 1881 og artikel 93, tredje led, i lov 82-652 af 29. juli 1982, jf. strafferammerne i artikel 24, stk. 8, 10, 11 og 12, i lov af 29. juli 1881 og artikel 131, stk. 26, nr. 2 og 3, i straffeloven;

E.  der henviser til, at den påståede handling ikke har nogen direkte og klar forbindelse med Marine Le Pens udøvelse af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet eller udgør meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

F.  der henviser til, at anklagen ikke har nogen forbindelse til Marine Le Pens hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

G.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis;

1.  vedtager at ophæve Marine Le Pens immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og til Marine Le Pen.

(1) Dom af 12. maj 1964, sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier (Sml. 1954-1964, s. 483), dom af 10. juli 1986, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl. (Sml. 1986, s. 2391), dom af 15. oktober 2008, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet (Sml. 2008 II, s. 2849), dom af 21.oktober 2008, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente (Sml. 2008 I, s. 7929), dom af 19.marts 2010, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (Sml. 2010 II, s. 1135), og dom af 6. september 2011, sag C-163/10, Patriciello (Sml. 2011 I, s. 7565). og dom af 17. september 2013 i forenede sager T-346/11 og T-347/11, Gollnisch mod Parlamentet (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).


Statut for den europæiske almennyttige fond
PDF 400kWORD 48k
Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (FE) (COM(2012)00352012/0022(APP))
P7_TA(2013)0293A7-0223/2013

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets forordning (COM(2012)0035),

–  der henviser til Kommissionens konsekvensanalyse af forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (FE),

–  der henviser til Europa-Parlamentets erklæring af 10. marts 2011 om etablering af en europæisk statut for gensidige selskaber, foreninger og fonde(1),

–  der henviser til feasibilityundersøgelsen om indførelse af en statut for europæiske fonde, som Max-Planck-instituttet for komparativ og international privatret og Heidelberg universitet gennemførte i 2008,

–  der henviser til Domstolens domme i sag C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer mod Finanzamt München für Körperschaften(2) , sag C-318/07, Hein Persche mod Finanzamt Lüdenscheid(3) og sag C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV mod den belgiske stat(4) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (europæisk medborgerskab)(5),

–  der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2012(6),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 29. november 2012(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 3,

–  der henviser til interimsbetænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0223/2013),

A.  der henviser til, at der i Unionen findes ca. 110 000 almennyttige fonde, hvis samlede formue anslås til ca. 350 mia. EUR, og hvis samlede udgifter udgør ca. 83 mia. EUR, og som beskæftiger mellem 750 000 og 1 000 000 europæiske arbejdstagere;

B.  der dog henviser til, at en del af de personer, der arbejder i fondene, er frivillige, som ikke aflønnes for deres arbejde;

C.  der henviser til, at de fonde i Unionen, der arbejder for almenvellet, med deres tilstedeværelse og aktiviteter inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, forskning, det sociale område og sundhedsområdet, miljøbeskyttelse, ungdom og sport samt kunst og kultur er vigtige for borgerne, og at en stor del af deres projekter rækker langt ud over de nationale grænser;

D.  der henviser til, at der i Unionen findes over 50 forskellige civil- og skatteretlige retsakter for fonde og adskillige komplicerede administrative procedurer, der skønnes at medføre udgifter til rådgivning på indtil 100 mio. EUR årligt - penge som dermed ikke længere kan anvendes til almennyttige formål;

E.  der henviser til, at navnlig retlige, skatteretlige og administrative hindringer, der medfører omkostnings- og tidkrævende procedurer og manglende retlige værktøjer indebærer, at fonde hindres i eller har problemer med at udøve virksomhed i en anden medlemsstat eller i større grad at engagere sig der;

F.  der henviser til, at fondes finansielle og sociale engagement er helt nødvendigt i en tid med stramme nationale budgetter, navnlig til kulturelle og kunstneriske aktiviteter samt uddannelse og sport, selv om fonde kun kan støtte, men ikke erstatte den statslige indsats til gavn for almenvellet;

G.  der henviser til, at det i forbindelse med den skatteretlige behandling ikke drejer sig om en harmonisering af skattelovgivningen, men om anvendelse af forbuddet mod forskelsbehandling, der betyder, at den europæiske almennyttige fond og dens donorer i princippet automatisk er underlagt de samme skattebestemmelser og skattefordele som nationale almennyttige fonde;

H.  der henviser til, at indførelse af en fælles statut for en europæisk almennyttig fond i betydelig grad ville kunne gøre det lettere for fonde at sammenlægge og overføre ressourcer, viden og donationer og gennemføre aktiviteter overalt i EU;

I.  der henviser til, Europa-Parlamentet glæder sig over Kommissionens forslag som et vigtigt skridt i retning af at gøre det lettere for fonde at støtte almennyttige formål i hele EU;

J.  der henviser til, at den foreslåede statut er en valgfri europæisk retlig form, som vil være til rådighed for fonde og bidragydere med aktiviteter i mere end én medlemsstat, men vil hverken erstatte eller harmonisere de gældende love om fonde;

K.  der henviser til, at det i tider med økonomiske vanskeligheder er stadigt vigtigere, at fonde har de rette værktøjer, der kan sætte dem i stand til at forfølge almennyttige formål på europæisk plan og forene ressourcerne, samtidig med at omkostningerne og retsusikkerheden reduceres;

L.  der henviser til, at det er afgørende, at europæiske fonde (FE) opererer på et bæredygtigt og langsigtet grundlag og rent faktisk er aktive i mindst to medlemsstater, eftersom deres særlige status ellers ville ikke være berettiget;

M.  der henviser til, at det er nødvendigt at præcisere dele af terminologien og definitionerne i Kommissionens forslag;

N.  der henviser til, at det synes nødvendigt at foretage nogle tilføjelser til og tilpasninger af Kommissionens forslag for at øge FE’ers pålidelighed og troværdighed, for eksempel med hensyn til overholdelsen af de retlige og etiske regler, det almennyttige formåls eksklusivitet, det grænseoverskridende aspekt, minimumsaktiver og behovet for i princippet at bevare disse i hele FE’s levetid, en regel om rettidig udbetaling, den minimale varighed og udbetaling af vederlag til medlemmer af FE’ens bestyrelse og organer;

O.  der henviser til, at beskyttelse af kreditorerne og medarbejderne er af afgørende betydning og skal opretholdes i hele levetiden for en FE;

P.  der henviser til, at for så vidt repræsentation af medarbejdere angår, bør henvisningen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning)(8) styrkes for at gøre det klart, at de processuelle regler i dette direktiv finder anvendelse; der endvidere henviser til, at der bør være større sanktioner mod overtrædelser, for eksempel ved at gøre registreringen af en FE betinget af opfyldelse af kravene i direktiv 2009/38/EF i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)(9); der henviser til, at der ud over dette er behov for bestemmelser vedrørende inddragelse af medarbejdere i en FE’s organer i overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse(10), således at en FE’s form ikke kan misbruges med det formål at fratage medarbejderne deres ret til medarbejdermedindflydelse eller nægte dem en sådan ret;

Q.  der henviser til, at en bestemmelse om repræsentation af frivillige i FE’er må hilses velkommen, eftersom at der er 2,5 millioner aktive frivillige i sektoren;

R.  der henviser til, at den stigende indsats og værdifulde bidrag fra frivillige i fondenes arbejde bidrager til virkeliggørelsen af de almennyttige mål, som de forfølger; efterhånden som flere og flere unge er nødt til at udføre frivilligt arbejde for at opnå deres første erhvervserfaring kunne det være nyttigt for fondene at overveje, hvordan de kan få adgang til de oplysninger, de har brug for for at kunne arbejde på en mere effektiv måde, f.eks. gennem Det Europæiske Arbejdstagerråd;

S.  der henviser til, at det er nødvendigt at præcisere, at en FE’s registrerede hjemsted og centrale hovedkontor skal befinde sig i samme medlemsstat med henblik på at forhindre en adskillelse af hjemsted og den centrale administration eller hovedaktivitetssted og også med henblik på at lette tilsynet, da en FE vil blive overvåget af tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted;

T.  der henviser til, at det ikke bør være formålet med en FE at finansiere europæiske politiske partier;

U.  der henviser til, at hvad angår beskatning skal anvendelsen af princippet om ikkeforskelsbehandling, som fastlagt i EU-Domstolens retspraksis, være udgangspunktet; der henviser til, at det er blevet anerkendt af sektoren, at den foreslåede metode med at indrømme automatisk anvendelse af skattemæssig ligebehandling vil øge interessen for FE-statutten ved at nedbringe den skattemæssige og administrative byrde betragteligt, hvilket gør den til mere end et rent civilretligt instrument; der imidlertid henviser til, at fremgangsmåden forekommer at være meget omstridt i Rådet, hvor medlemsstaterne er tilbageholdende med at tillade indgreb i deres nationale skattelovgivning; der henviser til, at det derfor ikke forekomme hensigtsmæssigt at afvise mulige alternative scenarier;

V.  der henviser til, at det er vigtigt, at forhandlingerne om denne vigtige retsakt skrider hurtigt fremad for at udstyre fondssektoren med dette nye instrument, som sektoren tydeligvis finder særdeles nødvendigt;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at udnytte fremdriften med henblik på at arbejde for en hurtig og omfattende indførelse af statutten, fjerne hindringer for fondes grænseoverskridende aktiviteter og fremme oprettelsen af nye fonde, der opfylder de behov, som personer, der er bosiddende på EU's område eller udfører arbejde med almennyttige formål eller af almen interesse, har; understreger, at indførelsen af en sådan statut vil bidrage til indførelsen af et ægte europæisk medborgerskab og bør ledsages af en statut for den europæiske forening;

2.  understreger, at europæiske almennyttige fonde bør bidrage til udviklingen af en ægte europæisk kultur og identitet;

3.  minder om, at der med den europæiske almennyttige fond ganske vist skabes en ny retlig form, men at gennemførelsen ifølge forslaget skal ske via eksisterende strukturer i medlemsstaterne;

4.  glæder sig over, at statutten fastlægger mindstenormer vedrørende gennemsigtighed, ansvarlighed, tilsyn og anvendelse af midler, som kan tjene som kvalitetsmærke for både borgere og donorer og derved sikre tilliden til den europæiske almennyttige fond og sætte skub i udviklingen af EU-aktiviteter inden for fondens rammer til fordel for alle borgere;

5.  understreger det potentiale, fondene besidder med hensyn til at skaffe job til de unge, idet ungdomsarbejdsløsheden har nået et alarmerende niveau;

6.  opfordrer til, at det i forordningen bestemmes, at den medlemsstat, der har den finansielle myndighed over fonden, skal have ansvaret for at sikre, at den i praksis forvaltes i nøje overensstemmelse med dens statut;

7.  bemærker, at der endnu ikke er blevet åbnet mulighed for at fusionere eksisterende europæiske almennyttige fonde;

8.  påpeger, at stabilitet, seriøsitet og bæredygtighed samt et effektivt tilsyn i forbindelse med den europæiske almennyttige fond skal være de essentielle kriterier for at sikre tillid til dem, og kræver derfor, at Rådet ager hensyn til følgende henstillinger og ændringer:

   i) minimumskapitalen på 25 000 EUR fastholdes under hele fondens levetid,
   ii) europæiske almennyttige fonde i alle medlemsstater skal stiftes for en ubegrænset periode eller hvis det kræves i lovgivningen for en bestemt periode på mindst fire år; fastsættelse af en tidsbegrænsning på ikke mindre end to år bør kun tillades, hvis denne er behørigt begrundet, og hvis opfyldelsen af stiftelsesformålet derved sikres til fulde,
   iii) ændringer i fondens statut med den begrundelse, at den gældende statut er blevet uhensigtsmæssig for fondens drift, skal være tilladt, hvis de foretages af fondens bestyrelse, såfremt fonden i henhold til artikel 31 har yderligere organer, skal disse inddrages i beslutningen om ændringen af vedtægterne,
   iv) interessekonflikter skal forebygges via organer, der er uafhængige af stifteren, dvs. organer, der ikke har familiemæssige eller forretningsmæssige forbindelser til stifteren, i fonde som omhandlet i Kommissionens forslag; der skal dog tages hensyn til, at fonde kan stiftes i en familiemæssig sammenhæng, og at en forudsætning herfor er en stor tillid mellem stifteren og medlemmer af de styrende organer, således at stifteren nærer tiltro til, at stiftelsesformålet opretholdes efter hans død
   v) ved fastsættelse af tærsklen for fonde, der skal have revideret deres regnskab, skal der tages hensyn til den samlede kapital, årsomsætning og antal ansatte i fonden, for fonde under denne tærskel er det nok med en uafhængig undersøgelse af regnskabet,
   vi) vedtægten skal indeholde bestemmelser om orientering af de frivillige; vedtægten skal også tilskynde til at indgå i frivilligt arbejde som et ledende princip;
   vii) der skal indføjes en bestemmelse om, at al aflønning af medlemmer af bestyrelsen eller andre af fondens organer skal være fornuftige og forholdsmæssige; der skal fastsættes specifikke kriterier for at definere fornuftig og forholdsmæssig aflønning;
   viii) hvad medarbejderrepræsentation angår bør den forhandlingsprocedure, som i henhold til forslagets artikel 38 og 39 udelukkende henviser til information til og høring af medarbejderne i EU, udvides til at omfatte medarbejderdeltagelse i en FE’s organer. I lighed med den henvisning, der på nuværende tidspunkt foretages til forslagets artikel 38 og 39 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg, bør der med henblik på inddragelsen af medarbejderne i en FE's organer henvises til procedurerne i Rådets direktiv 2001/86/EF;
   ix) bestemmelsen om medarbejderrepræsentation i forslagets artikel 38 bør bevares; betydningen af begreberne »frivillige« og »frivillige aktiviteter« bør præciseres yderligere;
   x) både fondens vedtægtsmæssige hjemsted og dens faktiske hjemsted placeres i den medlemsstat, hvor den er oprettet, af hensyn til et effektivt tilsyn;
   xi) forslaget skal efter indstilling fra sektoren begrænses til et civilretligt instrument og samtidig i overensstemmelse med Parlamentets forslag styrke en række af de centrale elementer i begrebet almennyttighed, som det anvendes i medlemsstaterne for at lette ækvivalensanerkendelsen i medlemsstaterne;
   xii) forslaget til Rådets forordning bør ændres som følger:
Kommissionens forslag   Modifikation
Modifikation 1
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Medlemmerne af bestyrelsen bør sikre overholdelsen af de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, og vedtægterne samt alle de juridiske og etiske adfærdsregler, der er relevante for FE’en. Til dette formål bør de udarbejde organisationsstrukturer og interne foranstaltninger for at forebygge og afsløre regelbrud.
Modifikation 2
Forslag til forordning
Betragtning 18
(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)
Modifikation 3
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1
1) »aktiver«: enhver materiel eller immateriel ressource, der kan ejes eller kontrolleres for at producere værdi
1) »aktiver«: enhver materiel eller immateriel ressource, der kan ejes eller kontrolleres for at producere økonomisk og/eller social værdi
Modifikation 4
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
2) »uafhængig økonomisk aktivitet«: en økonomisk aktivitet i FE, der ikke direkte tjener den almennyttige enheds almennyttige formål
2) »uafhængig økonomisk aktivitet«: en økonomisk aktivitet i FE, der ikke direkte tjener den almennyttige enheds almennyttige formål, undtagen almindelig administration af aktiver såsom investeringer i obligationer, aktier og fast ejendom
Modifikation 5
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5
5) »almennyttig enhed«: en fond med et almennyttigt formål og/eller en lignende almennyttig juridisk person uden medlemskab oprettet i henhold til en af medlemsstaternes love
5) »almennyttig enhed«: en fond med et udelukkende almennyttigt formål og/eller en lignende almennyttig juridisk person uden medlemskab oprettet i henhold til en af medlemsstaternes love
Modifikation 6
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba) navnene på de administrerende direktører, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 30
Modifikation 9
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning
Den må kun oprettes med følgende formål, som fondens aktiver skal være uløseligt bundet til:

Den må kun oprettes med ét eller flere af følgende formål, som fondens aktiver skal være uløseligt bundet til:

Modifikation 7
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra s a (nyt)
sa) støtte til ofre for terrorisme og voldshandlinger
Modifikation 8
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra s b (nyt)
sb) fremme af en dialog mellem religionerne
Modifikation 10
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)
2a.  FE begunstiger ingen personer via uforholdsmæssige godtgørelser eller udgifter, der ikke er i overensstemmelse med FE's almennyttige formål. FE opfylder især ikke sit almennyttige formål, hvis det blot kommer et begrænset antal personer til gode.
Modifikation 11
Forslag til forordning
Artikel 6
På registreringstidspunktet skal FE have aktiviteter eller have et lovbestemt formål om at gennemføre aktiviteter i mindst to medlemsstater.

På registreringstidspunktet skal FE have aktiviteter eller i det mindste have et lovbestemt formål om at gennemføre aktiviteter i mindst to medlemsstater Såfremt FE på tidspunktet for registreringen blot har et vedtægtsbestemt formål om at udføre aktiviteter i mindst to medlemsstater, skal den på det tidspunkt på troværdig vis demonstrere, at den i løbet af to år vil udføre aktiviteter i mindst to medlemsstater. Denne tidsfrist gælder ikke, hvis det, for at FE kan udføre sit formål, viser sig berettiget og forholdsmæssigt at iværksætte dens aktiviteter på et senere tidspunkt. FE er under alle omstændigheder forpligtet til at påbegynde og opretholde sine aktiviteter i mindst to medlemsstater i løbet af sin levetid.

Modifikation 12
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  FE har aktiver svarende til mindst 25 000 EUR.
2.  FE har aktiver svarende til mindst 25 000 EUR. Den bevarer disse minimumsaktiver i hele sin levetid, medmindre den er blevet etableret for en bestemt periode i henhold til artikel 12, stk. 2.
Modifikation 13
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
FE anvender 70 % af indtægterne fra et regnskabsår i de følgende fire år, medmindre der i vedtægterne er identificeret et konkret projekt, som vil blive udført i de følgende seks år.

Modifikation 14
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  FE oprettes for en ubegrænset periode eller, hvis det er udtrykkeligt fastsat i dens vedtægter, for en bestemt periode på mindst to år.
2.  FE oprettes for en ubegrænset periode eller, hvis det er udtrykkeligt fastsat i dens vedtægter, for en bestemt periode på mindst to år. I tilfælde, hvor en begrænset periode er passende for at nå en FE’s mål, og dette er rimeligt begrundet, kan FE oprettes for en periode på ikke mindre end to år
Modifikation 15
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da) oplysninger om den procedure, hvorved aftalen om medarbejderinddragelse indgås i henhold til direktiv 2009/38/EF.
Modifikation 16
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.  Hver kompetent myndighed behandler anmodningen om en fusion efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om en fusion, der ville resultere i en national almennyttig enhed.
3.  Hver kompetent myndighed behandler anmodningen om en fusion efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om en fusion, der ville resultere i en national almennyttig enhed. Den ansvarlige myndighed afviser obligatorisk anmodningen om en grænseoverskridende fusion og udelukkende med den begrundelse, at de i stk. 2 omhandlede dokumenter ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at kreditorernes og medarbejdernes rettigheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet.
Modifikation 17
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
1.  FE kan stiftes ved at omdanne en almennyttig enhed, der er lovligt etableret i en medlemsstat, forudsat at det er tilladt i henhold til den omdannende enheds vedtægter.
1.  FE kan stiftes ved at omdanne en almennyttig enhed, der er lovligt etableret i en medlemsstat, forudsat at det ikke forbydes udtrykkeligt i vedtægterne, og at det ikke strider imod stifterens vilje.
Modifikation 18
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  Den kompetente myndighed behandler anmodningen om omdannelse efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om at ændre den almennyttige enheds vedtægter.
3.  Den kompetente myndighed behandler anmodningen om omdannelse efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om at ændre den almennyttige enheds vedtægter. Den ansvarlige myndighed afviser obligatorisk anmodningen om omdannelse og udelukkende med den begrundelse, at de i stk. 2 omhandlede dokumenter ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at kreditorernes og medarbejdernes rettigheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet.
Modifikation 19
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
1.  Såfremt de gældende vedtægter er blevet uhensigtsmæssige for FE's funktionsmåde, kan bestyrelsen beslutte at ændre vedtægterne.
1.  Såfremt de gældende vedtægter er blevet uhensigtsmæssige for FE's funktionsmåde, kan bestyrelsen beslutte at ændre vedtægterne. Såfremt FE i henhold til artikel 31 har yderligere organer, skal disse inddrages i beslutningen om ændringen af vedtægterne,
Modifikation 20
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra g
g) navne, formål og adresser for stiftende organisationer, hvis disse har status af juridiske personer, eller lignende relevante oplysninger vedrørende offentlige organer
g)stifternes fulde navn og adresse, hvis disse er fysiske personer; navne, formål og adresser for stiftende organisationer, hvis disse har status af juridiske personer, eller lignende relevante oplysninger vedrørende offentlige organer
Modifikation 21
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
2a.  En FE kan først registreres, når det er påvist, at den overholder forpligtelserne i henhold til kapitel V i denne forordning om medarbejderinddragelse i FE.
Modifikation 22
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1
1.  Stifteren og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer, der kan have forretningsmæssige, familiemæssige eller andre forbindelser til stifteren eller til hinanden, som kunne skabe en faktisk eller potentiel interessekonflikt af en sådan art, at den kan påvirke hans/hendes dømmekraft, må ikke udgøre flertallet i bestyrelsen.
1.  Stifteren og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer, der kan have forretningsmæssige, familiemæssige eller andre forbindelser til stifteren eller til hinanden, som kunne skabe en interessekonflikt af en sådan art, at den kan påvirke vedkommendes dømmekraft, må ikke udgøre flertallet i bestyrelsen.
Modifikation 23
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3
3.  Ingen, hverken direkte eller indirekte, fortjeneste må udloddes til en stifter, et medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet, en administrerende direktør eller en revisor eller udvides til en person, der har et virksomhedsmæssigt eller tæt familiemæssigt forhold til dem, medmindre det er for udførelsen af deres opgaver i FE.
3.  Ingen fortjeneste må udloddes til en stifter, et medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet, en administrerende direktør eller en revisor eller udvides til en person, der har et virksomhedsmæssigt eller tæt familiemæssigt forhold til dem, medmindre det er for udførelsen af deres opgaver i FE.
Modifikation 24
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)
Modifikation 25
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4
4.  FE's årsregnskab revideres af en eller flere personer, som er godkendt til at foretage lovpligtig revision i overensstemmelse med de nationale regler, der er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF.
4.  FE's årsregnskab revideres af en eller flere personer, som er godkendt til at foretage lovpligtig revision i overensstemmelse med de nationale regler, der er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF, hvis FE overskrider et af følgende kriterier:
a) en årlig indtægt på 2 millioner EUR eller
b) aktiver på 200 000 EUR eller
c) et gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret på 50.
For FE’er, som ikke overskrider nogen af disse kriterier, kan der anvendes en uafhængig inspektør i stedet for en revisor.

Modifikation 26
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5
5.  Det af bestyrelsen behørigt godkendte årsregnskab samt udtalelsen fra den person, der er ansvarlig for at revidere regnskabet, offentliggøres sammen med aktivitetsrapporten.
5.  Det af bestyrelsen behørigt godkendte årsregnskab offentliggøres sammen med aktivitetsrapporten. Udtalelsen fra den person, der er ansvarlig for at revidere regnskabet, offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i den medlemsstat, hvor FE har sit vedtægtsmæssige hjemsted.
Modifikation 27
Forslag til forordning
Artikel 35
FE har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sit hovedkontor eller hovedaktivitetssted i EU.

FE har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Den Europæiske Union og i samme medlemsstat som sit hovedkontor eller hovedaktivitetssted. FE skal have aktiviteter i mindst to medlemsstater, herunder relevante aktiviteter i den medlemsstat, hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor, men den kan også udøve virksomhed uden for EU.

Modifikation 28
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – litra e a (nyt)
ea) eventuelle følger af flytningen for medarbejderdeltagelsen.
Modifikation 29
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5 – afsnit 2
Den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten kan kun afvise flytningen, hvis betingelserne i første afsnit ikke er opfyldt.

Den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten kan kun afvise flytningen, hvis betingelserne i første afsnit ikke er opfyldt. Den kan desuden afvise flytningen, hvis kreditorernes og medarbejdernes rettigheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet.

Modifikation 30
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 og 2
2.  Når FE har op til 200 medarbejdere, opretter den et europæisk samarbejdsudvalg, hvis mindst 20 medarbejdere eller deres repræsentanter i mindst to medlemsstater anmoder herom.
2.  FE opretter et europæisk samarbejdsudvalg, når mindst 10 % af medarbejderne i mindst to medlemsstater eller repræsentanter for de pågældende medarbejdere anmoder herom.
Når FE har over 200 medarbejdere, opretter den et europæisk samarbejdsudvalg, når mindst 10 % af medarbejderne i mindst to medlemsstater eller repræsentanter for de pågældende medarbejdere anmoder herom.

Modifikation 31
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3
De nationale foranstaltninger vedrørende de subsidiære forskrifter, jf. punkt 1, litra a)-e), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF, finder anvendelse på nedsættelse af det europæiske samarbejdsudvalg.

Artikel 5 og 6 i direktiv 2009/38/EF og de nationale foranstaltninger vedrørende de subsidiære forskrifter, jf. punkt 1, litra a)-e), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF, finder anvendelse på nedsættelse af det europæiske samarbejdsudvalg.

Modifikation 32
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3
3.  Repræsentanter for frivillige, der deltager i formelle frivillige aktiviteter i FE i en længere periode, har observatørstatus i det europæiske samarbejdsudvalg. Antallet af repræsentanter skal være mindst én pr. medlemsstat, hvor der er mindst 10 frivillige til stede.
udgår
Modifikation 33
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2
2.  Når FE's kreditorer har opnået fyldestgørelse, overføres FE's eventuelt tilbageværende aktiver til en anden almennyttig enhed med et lignende almennyttigt formål eller anvendes ellers til almennyttige formål, der ligger så tæt som muligt på dem, FE blev oprettet for.
2.  Når FE's kreditorer har opnået fyldestgørelse, overføres FE's eventuelt tilbageværende aktiver til en anden almennyttig enhed med et lignende almennyttigt formål, som har hjemsted i samme medlemsstat, hvor fonden er registreret, eller anvendes ellers til almennyttige formål, der ligger så tæt som muligt på dem, FE blev oprettet for.
Modifikation 34
Forslag til forordning
Artikel 45
Hver medlemsstat udpeger en tilsynsmyndighed til varetagelse af tilsyn med de FE'er, som er registreret i den pågældende medlemsstat, og underretter Kommissionen herom.

Hver medlemsstat udpeger efter eget skøn en eller flere myndigheder, som har ansvaret for at føre effektivt tilsyn med de FE'er, som er registreret i den pågældende medlemsstat, og underretter Kommissionen herom

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 187.
(2) Sml. 2006, s. I-8203.
(3) Sml. 2009, s. I-359.
(4) Sml. 2011, s. I-497.
(5) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(6) EUT C 351 af 15.11.2012, s. 57.
(7) EUT C 17 af 19.1.2013, s. 81.
(8) EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28.
(9) EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1.
(10) EUT L 294 af 10.11.2001, s. 22.


Havnestatskontrol ***I
PDF 101kWORD 50k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol (COM(2012)0129 – C7-0081/2012 – 2012/0062(COD))
P7_TA(2013)0294A7-0394/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0129),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0081/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2012(1),

—  efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. april 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0394/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol

P7_TC1-COD(2012)0062


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/38/EU).

(1) EUT C 299 af 4.10.2012, s. 153.


Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I
PDF 311kWORD 28k
Europa-Parlamentets ændringer af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Der bør indføres en mulighed for at inddrage registreringen af et køretøj, blandt andet når et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat eller afmonteret og skrottet.
(3)  Der bør indføres en mulighed for at inddrage registreringen af et køretøj i den medlemsstat, hvor det er indregistreret, blandt andet når et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat eller afmonteret og skrottet.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  For at mindske de administrative byrder og lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør køretøjsrelaterede oplysninger opbevares i nationale registre.
(4)  For at mindske de administrative byrder og lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør køretøjsrelaterede oplysninger opbevares i nationale elektroniske registre.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  for at lette den kontrol, der især tager sigte på at bekæmpe svig og ulovlig handel med stjålne køretøjer, og for at kontrollere synsattestens gyldighed, bør der etableres et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne på grundlag af et effektivt system til udveksling af oplysninger ved at bruge nationale elektroniske databaser;
Ændring 4
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 2 – litra e og f
e)  "tilbagekaldelse af en registrering": et begrænset tidsrum, hvor køretøjet ikke er godkendt til anvendelse i vejtrafik, men som ikke indebærer en ny registreringsprocedure
e)  "udsættelse af en registrering": en forvaltningsafgørelse, hvorved køretøjet for et begrænset tidsrum ikke er godkendt til anvendelse i vejtrafik, hvorefter det igen kan anvendes uden en ny registreringsprocedure, forudsat at årsagerne til tilbagekaldelsen ikke længere er til stede
f)  "inddragelse af en registrering": en permanent ophævelse af godkendelsen til at anvende køretøjet i vejtrafikken, som indebærer en ny registreringsprocedure.".
f)  "inddragelse af en registrering": en permanent ophævelse af godkendelsen til at anvende køretøjet i vejtrafikken foretaget af den kompetente myndighed, som – hvis køretøjet igen skal anvendes i vejtrafikken – nødvendiggør en ny registreringsprocedure. Indehaveren af registreringsattesten kan indgive en anmodning til den kompetente myndighed om inddragelse af registreringen.
(I overensstemmelse med denne ændring skal "tilbagekaldelse" erstattes med "udsættelse" i hele teksten.)
Ændring 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 3 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne opbevarer data om alle motorkøretøjer, der er registreret på deres område, i et elektronisk register. Dataene i dette register skal indeholde alle punkter i overensstemmelse med bilag I samt resultaterne af obligatorisk teknisk kontrol i henhold til forordning XX/XX/XX. De stiller de tekniske data om køretøjer til rådighed for de kompetente myndigheder eller synsvirksomheder, som deltager i den tekniske kontrol.".
4.  Medlemsstaterne opbevarer data om alle motorkøretøjer, der er registreret på deres område, i et elektronisk register. Dataene i dette register skal indeholde de i bilag I, punkt II.4 og II.7 anførte oplysninger samt resultaterne af periodisk eller anden obligatorisk teknisk kontrol i henhold til forordning XX/XX/XX [om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer]. De stiller de tekniske data om køretøjer til rådighed for de kompetente myndigheder eller synsvirksomheder, som deltager i den tekniske kontrol.".
Ændring 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 3 a – stk. 1 – afsnit 2
Tilbagekaldelsen er gyldig, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Hvis køretøjet godkendes ved afslutningen af den tekniske kontrol, tillader registreringsmyndigheden straks, at køretøjet anvendes i vejtrafikken.
Tilbagekaldelsen er gyldig, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Hvis køretøjet godkendes ved afslutningen af den tekniske kontrol, tillader registreringsmyndigheden straks, at køretøjet anvendes i vejtrafikken; en ny registreringsprocedure er ikke nødvendig.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 3 a – stk. 2
2.  Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF, inddrages registreringen, og disse oplysninger tilføjes til medlemsstatens elektroniske register.".
2.  Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, inddrages registreringen, og disse oplysninger tilføjes til medlemsstatens elektroniske register.". Inddragelsen af registreringen medfører ikke en ny registreringsprocedure.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 5
4.  I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
4.  I artikel 5 tilføjes følgende stykker:
"3. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat, inddrager den registreringen af dette køretøj på sit område.".
"3. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat, inddrager den registreringen af dette køretøj på sit område.".
3a.  Hvis et køretøj omregistreres i en anden medlemsstat, og beviset for den seneste tekniske kontrol og datoen for den næste tekniske kontrol fremgår af registreringsattesten, anerkender den medlemsstat, hvor køretøjet omregistreres, synsattestens gyldighed, når den udsteder ny registreringsattest, og tilføjer, forudsat at attesten er gyldig i forhold til den kontrolhyppighed, der anvendes i omregistreringsmedlemsstaten, en erklæring herom på den nye registreringsattest.
3b.  Hvis der foretages et ejerskifte af et køretøj, og beviset for den seneste tekniske kontrol sammen med datoen for den næste tekniske kontrol fremgår af registreringsattesten, anerkender den relevante medlemsstat, når den udsteder den nye registreringsattest til den nye ejer, gyldigheden af synsattesten, og tilføjer en erklæring herom på den nye registreringsattest.”
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 7 – stk. 2
2.  De delegerede beføjelser i artikel 6 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 9
6a.  Artikel 9 affattes således:
“Medlemsstaterne bistår hinanden med gennemførelsen af direktivet. De kan udveksle oplysninger bilateralt eller multilateralt, navnlig for hver gang, et køretøj registreres, at kontrollere, om køretøjet opfylder formaliteterne efter omstændighederne i den medlemsstat, hvor det tidligere var registreret. Denne kontrol vil især kunne indebære brug af sammenkoblede edb-systemer, hvor de nationale elektroniske databaser gøres tilgængelige for andre medlemsstater."
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)
Direktiv 1999/37/EF
Bilag I – punkt II.5
6b.  I bilag I, punkt II.5, tilføjes følgende:
"(Y) bevis (f.eks. stempel, dato, underskrift) for teknisk kontrol og dato for næste tekniske kontrol (gentages så ofte, som nødvendigt).”

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0199/2013).


Syn af erhvervskøretøjer ***I
PDF 488kWORD 54k
Europa-Parlamentets ændringer af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))(1)
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer for at sikre, at køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, ikke anvendes på veje.
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer. Periodisk kontrol bør være det vigtigste redskab til at sikre den tekniske egnethed. Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer bør kun være et supplement til periodiske kontroller, og bør rettes mod køretøjer i trafikken, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med uvarslede syn ved vejsiden at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder sikkerhedsstandarderne i hele deres levetid.
(4)  En række tekniske standarder, krav til køretøjers sikkerhed og miljøstandarder er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med uvarslede syn ved vejsiden at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder den tekniske egnethed i hele deres levetid.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Eftersom mange af de køretøjer, som stoppes med henblik på syn ved vejsiden, ikke udviser nogen mangler – således som det fremgår af Kommissionens rapport om gennemførelsen af direktiv 2000/30/EF – bør udvælgelsen af køretøjer til syn ved vejsiden baseres på operatørens risikoprofil og være rettet mod højrisikovirksomheder for at begrænse byrden på de operatører, der vedligeholder deres køretøjer på en korrekt måde.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Syn ved vejsiden bør gennemføres via et risikoklassificeringssystem. Medlemsstaterne kan bruge det system, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF fra af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF.
(6)   Tekniske syn ved vejsiden bør derfor gennemføres via et risikoklassificeringssystem, som er baseret på antallet af og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder, som fastsat i standardiserede synsattester og rapporter om syn ved vejsiden.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  I betragtning af mængden af erhvervstrafik mellem medlemsstaterne og med henblik på at undgå enhver form for forskelsbehandling på grundlag af køretøjets registreringsland bør risikoklassificeringssystemet gennemføres i hele Unionen og være baseret på et passende harmoniseringsniveau af den periodiske tekniske kontrol mellem alle medlemsstaterne.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet oprettedes ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings – Europæiske Registre over Vejtransportvirksomheder). ERRU gør det muligt at koble nationale elektroniske registre over transportvirksomheder sammen på europæisk plan i overensstemmelse med Unionens bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Anvendelsen af dette system, som forvaltes af den kompetente myndighed i de enkelte medlemsstater, fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne og reducerer de omkostninger, som er forbundet med kontrollerne, for såvel virksomhederne som for de administrative organer.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Landbrugskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h anvendes i nogle tilfælde i stedet for lastbiler til erhvervskørsel. Det er vigtigt at sikre, at landbrugskøretøjer, der anvendes til sådanne formål, behandles på samme måde som lastbiler for så vidt angår tekniske syn ved vejsiden.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger og effektivisere synsaktiviteterne bør man fortrinsvis udvælge køretøjer, som benyttes af operatører, der ikke overholder færdselssikkerheds- og miljømæssige standarder, hvorimod køretøjer, som benyttes af ansvarlige og sikkerhedsbevidste operatører, og som vedligeholdes korrekt, bør belønnes med mindre hyppige syn.
(10)  For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger og effektivisere synsaktiviteterne bør det være muligt for de nationale kompetente myndigheder at træffe beslutning om, at der fortrinsvis vil blive udvalgt køretøjer, som benyttes af operatører, der ikke overholder færdselssikkerheds- og miljømæssige standarder, hvorimod køretøjer, som benyttes af ansvarlige og sikkerhedsbevidste operatører, og som vedligeholdes korrekt, vil blive belønnet med mindre hyppige syn.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Trafiksikkerhedsrelaterede syn ved vejsiden bør omfatte indledende og om fornødent mere detaljerede syn. De bør i begge tilfælde omfatte alle køretøjernes relevante dele og systemer. For at opnå en mere harmoniseret kontrol af alle de mulige kontrolpunkter, bør der indføres kontrolmetoder og eksempler på defekter og på, hvordan de vurderes i forhold til deres alvor.
(11)  Trafiksikkerhedsrelaterede syn ved vejsiden bør omfatte indledende og om fornødent mere detaljerede syn. De bør i begge tilfælde omfatte alle køretøjernes relevante dele og systemer, herunder fastgørelsen af lasten. For at opnå en mere harmoniseret kontrol af alle de mulige kontrolpunkter, bør der indføres kontrolmetoder og eksempler på defekter og på, hvordan de vurderes i forhold til deres alvor. Der bør tilskyndes til anvendelse af standarder for fastgørelse af lasten og vurderingen heraf.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Da en korrekt funktion af dæk er tæt forbundet med dæktrykket, bør omfanget af den obligatoriske montering af dæktryksovervågningssystemer som defineret i FN/ECE1-regulativ (Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa) nr. 64.02 for erhvervskøretøjer tages i betragtning, og såfremt det anses for relevant, bør disse systemers funktion kontrolleres ved syn ved vejsiden.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)
(11b)  Medlemsstaterne kan kontrollere fastgørelsen af lasten under et syn ved vejsiden i overensstemmelse med eksisterende standarder. Resultatet af sådanne kontroller bør ikke medtages i risikoklassificeringssystemet, før bestemmelserne om fastgørelse af last er harmoniseret i hele Unionen. Indtil en sådan harmonisering er gennemført, bør der tilskyndes til anvendelse af de europæiske standarder og retningslinjerne for bedste praksis på europæisk plan i forbindelse med fastgørelse af last ved vejtransport i kontroløjemed.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Rapporter om syn ved vejsiden udarbejdes elektronisk i en række medlemsstater. I sådanne tilfælde bør en udskrift af synsrapporten udleveres til føreren. Alle data og oplysninger, der indsamles i forbindelse med syn ved vejsiden, bør overføres til en fælles database i medlemsstaten, for at dataene lettere kan behandles, og oplysninger kan overføres uden yderligere administrative byrder.
(12)  Rapporter om syn ved vejsiden udarbejdes elektronisk i en række medlemsstater. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der drages fuld nytte af fordelene ved elektronisk kommunikation, og udskrifter af synsrapporten bør minimeres. Alle data og oplysninger, der indsamles i forbindelse med syn ved vejsiden, bør overføres til en fælles database i medlemsstaten, for at dataene lettere kan behandles, og oplysninger kan overføres uden nogen yderligere administrative byrder.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Under visse omstændigheder kan synsvirksomheder også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn.
(13)  Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Synsvirksomheder kan også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn, hvis de ligger i umiddelbar nærhed.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Personale, der udfører de indledende syn ved vejsiden, bør have de relevante kvalifikationer til at udføre en visuel inspektion på en effektiv måde.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Der bør ikke opkræves nogen gebyrer af virksomheder og chauffører for udførelsen af et indledende syn ved vejsiden. For at mindske omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af teknisk udstyr til et mere detaljeret syn ved vejsiden foretaget af en mobil synsenhed eller på en synsvirksomhed, som ligger i umiddelbar nærhed, bør medlemsstaterne imidlertid have mulighed for at pålægge et gebyr, hvis der konstateres væsentlige eller farlige mangler, som påviser, at den virksomhed, der anvender køretøjet, ikke har levet op til sit ansvar for, at køretøjet har den tekniske egnethed. For at begrænse den økonomiske byrde for sådanne virksomheder bør gebyrets størrelse ikke overstige gebyret for en periodisk teknisk kontrol af et køretøj i samme køretøjsklasse. Et eventuelt overskud og eventuelle indtægter fra disse gebyrer bør anvendes til at fremme trafiksikkerhedsforanstaltninger.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  For at sikre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør et enkelt organ i hver medlemsstat fungere som kontaktpunkt for andre relevante kompetente myndigheder. Dette organ bør også udarbejde relevante statistikker. Medlemsstaterne bør også anvende en sammenhængende national håndhævelsesstrategi på deres område og kan udpege et enkelt organ, der skal koordinere gennemførelsen. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat bør fastlægge procedurer med bestemmelser om tidsfrister og indhold af de oplysninger, der skal fremsendes.
(16)  For at sikre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør et enkelt organ i hver medlemsstat fungere som kontaktpunkt for andre relevante kompetente myndigheder. Dette organ bør også udarbejde relevante statistikker, navnlig vedrørende de erhvervskøretøjsklasser, der kontrolleres i forbindelse med syn ved vejsiden, samt antallet og arten af de konstaterede mangler og disses alvorsgrad. Medlemsstaterne bør også anvende en sammenhængende national håndhævelsesstrategi på deres område og kan udpege et enkelt organ, der skal koordinere gennemførelsen. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat bør fastlægge procedurer med bestemmelser om tidsfrister og indhold af de oplysninger, der skal fremsendes.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Af hensyn til overvågningen af ordningen for syn ved vejsiden i Unionen bør medlemsstaterne hvert andet år meddele Kommissionen resultaterne af de foretagne syn ved vejsiden. Kommissionen bør rapportere til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.
(17)  Af hensyn til overvågningen af ordningen for syn ved vejsiden i Unionen bør medlemsstaterne hvert andet år inden den 31. marts meddele Kommissionen resultaterne af de foretagne syn ved vejsiden. Kommissionen bør rapportere til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
(17a)  For at minimere tidstabet for virksomheder og chauffører og øge den samlede effektivitet bør der tilskyndes til at gennemføre syn ved vejsiden sideløbende med kontrol af overholdelsen af sociallovgivningen på vejtransportområdet, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport1, direktiv 2006/22/EF og Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport2.
1 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.
2 EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1
Ved denne forordning indføres en ordning for syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på medlemsstaternes område.

1.  Ved denne forordning indføres en ordning for syn ved vejsiden af den tekniske egnethed for erhvervskøretøjer, der kører på medlemsstaternes område.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Syn ved vejsiden udføres uden forskelsbehandling på grundlag af førerens nationalitet eller det pågældende køretøjs registrerings- eller ibrugtagningsland.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
1.  Denne forordning finder anvendelse på erhvervskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af følgende klasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF:
1.  Denne forordning finder anvendelse på erhvervskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af følgende klasser som defineret i direktiv 2007/46/EF og i direktiv 2003/37/EF:
– motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
– motorkøretøjer og ethvert påhængskøretøj til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
– motorkøretøjer med mindst fire hjul, der normalt anvendes til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1
– motorkøretøjer og ethvert påhængskøretøj, der anvendes til godstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1
– motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
– motorkøretøjer og ethvert påhængskøretøj, der anvendes til godstransport, med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
– påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –køretøjsklasse O1 og O2
– påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4.
– hjultraktorer i køretøjsklasse T5, der navnlig anvendes på offentlig vej til erhvervskørsel, og som har en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 6
6) »erhvervskøretøj«: et motorkøretøj eller påhængskøretøj dertil, som er bestemt til godstransport eller passagerbefordring i erhvervsmæssigt øjemed
6) »erhvervskøretøj«: et motorkøretøj eller påhængskøretøj dertil, som er bestemt til godstransport eller passagerbefordring til vejgodstransport i køretøjer mod betaling
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 9
9) »syn ved vejsiden«: et uvarslet syn ved vejsiden, som gennemføres af myndighederne eller under disses direkte tilsyn, af erhvervskøretøjer, som kører på veje, der er åbne for offentlig trafik, på en medlemsstats område
9) »syn ved vejsiden«: et uvarslet syn ved vejsiden, som gennemføres af myndighederne eller under disses direkte tilsyn, af erhvervskøretøjer og af fastgørelsen af disses last, når de kører på veje, der er åbne for offentlig trafik, på en medlemsstats område
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 10
10) »teknisk kontrol« (syn): kontrol af, at et køretøjs dele og komponenter er i overensstemmelse med sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering, første ibrugtagning eller ved eftermontering
10) »teknisk kontrol« (syn): inspektion, der skal sikre, at køretøjet er egnet til at blive anvendt sikkert på offentlig vej og i overensstemmelse med de krævede sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering, første ibrugtagning eller ved eftermontering
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 11
11) »kompetent myndighed«: en myndighed eller et offentligt organ, der er ansvarlig for forvaltningen af det nationale system for syn ved vejsiden
11) »kompetent myndighed«: en myndighed eller et offentligt organ, der er udpeget af medlemsstaten til at være ansvarlig for forvaltningen af systemet for syn ved vejsiden, herunder, når det er relevant, gennemførelsen af syn ved vejsiden
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)
»virksomhed«: enhver, der udfører vejtransport mod vederlag eller for egen regning, og som er en fysisk eller juridisk person, en sammenslutning eller en kreds af personer uden status som juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, eller et offentligt organ, hvad enten det selv har status som juridisk person eller er undergivet en myndighed med en sådan status
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 14 a (nyt)
»sikkerhedskontrol«: visuel inspektion samt virknings- og funktionskontrol af et erhvervskøretøjs chassis og understel, tilkoblingsanordning, styreapparat, dæk/hjul og bremsesystem
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 14 b (nyt)
14b) »synsvirksomhed«: et offentligt eller privat organ eller en virksomhed, der er godkendt af en medlemsstat til at foretage teknisk kontrol

Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 14 c (nyt)
14c) »operatør«: en enkeltperson eller en juridisk enhed, der betjener sig af køretøjet som dets ejer eller med en godkendelse til at betjene sig af køretøjet fra ejeren.

Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 5
Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et samlet antal indledende syn ved vejsiden, svarende til mindst 5 % af det samlede antal køretøjer, jf. artikel 3, stk. 1, som er registreret på dens område.

Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et passende antal indledende syn ved vejsiden.

Det samlede antal indledende syn skal svare til mindst 5 % af det samlede antal af følgende erhvervskøretøjer, jf. artikel 2, stk. 1, som er registreret på dens område:

– motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
– motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
– påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4.
Mindst 5 % af de erhvervskøretøjer, som ikke er registreret på dens område, men opererer der, skal kontrolleres proportionalt.

Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 6
1.  På nationalt niveau indføres et risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden, og det skal bygge på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder. Risikoklassificeringssystemet forvaltes af medlemsstatens kompetente myndighed.
1.   Med henblik at forbedre effektiviteten af syn ved vejsiden indføres der på EU-plan et risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden, som bygger på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på erhvervskøretøjer i forbindelse med periodiske tekniske kontroller og syn ved vejsiden. Risikoklassificeringssystemet skal være baseret på et nationalt elektronisk register, som er koblet sammen på europæisk plan, og forvaltes af den kompetente myndighed i de enkelte medlemsstater.
Tre år efter ikrafttrædelsen af ​​Europa-Parlamentets og Rådets forordning XX om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF, skal synsattesterne og rapporterne om syn ved vejsiden være i overensstemmelse med en standardiseret EU-formular.

2.   En risikoprofil skal tillægges hver virksomhed, der er identificeret i risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden, efter kriterierne i bilag I.
2.   Efter den i stk. 1 omhandlede dato tillægges hver virksomhed en risikoprofil, der er identificeret i risikoklassificeringssystemet under anvendelse af følgende kriterier i overensstemmelse med bilag I:
– antallet af mangler
– alvorsgraden af manglerne
– antallet af syn eller kontroller
– tidsfaktor.
Virksomheder klassificeres efter følgende risikoprofil:

Virksomheder klassificeres efter følgende risikoprofil:

- høj risiko
– høj risiko
- mellem risiko
– mellem risiko
- lav risiko.
– lav risiko.
For at gøre det muligt for virksomheder at forbedre deres risikoprofil skal der ved klassificeringen af den pågældende virksomheds risikoprofil tages højde for de oplysninger om virksomhedernes overholdelse af forskrifterne, som stammer fra frivillige regelmæssige sikkerhedskontroller, som er gennemført i overensstemmelse med følgende hyppighed:

– køretøjer i klasse N2 med en tilladt totalvægt på over 7 500 kg: indledningsvist 42 måneder efter datoen for første registrering, derefter hver sjette måned efter den seneste tekniske kontrol
– køretøjer i klasse N3: indledningsvist 30 måneder efter datoen for første registrering, derefter hver sjette måned efter den seneste tekniske kontrol
– køretøjer i klasse O4: indledningsvist 30 måneder efter datoen for første registrering, derefter hver sjette måned efter den seneste tekniske kontrol.
3.  Med henblik på at gennemføre risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden kan medlemsstaterne anvende det risikoklassificeringssystem, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF.
3.  Med henblik på at gennemføre risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden anvender medlemsstaterne det risikoklassificeringssystem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1071/2009.
Risikoklassificeringssystemet skal indeholde oplysningerne vedrørende de i artikel 2 omhandlede tekniske kontroller i fire år efter ikrafttrædelsen af denne forordning.

Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Førere af køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal opbevare en synsrapport svarende til det seneste syn og rapporten om det seneste syn ved vejsiden om bord på køretøjet, hvis de foreligger.
1.  Førere af køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal opbevare en synsrapport svarende til det seneste syn og rapporten om det seneste syn ved vejsiden om bord på køretøjet, hvis de foreligger. Hvis rapporterne er tilgængelige i elektronisk form i køretøjets medlemsstat, kan myndighederne ikke anmode om, at der opbevares kopier i papirform om bord på køretøjet.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.
3.  Det er op til de virksomheder, der benytter køretøjer, der er omfattet af denne forordning, at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter, og at den originale synsrapport eller en certificeret kopi heraf fra den seneste tekniske kontrol samt en synsattest udstedt i henhold til artikel 10 i forordning XX [om periodisk teknisk kontrol] opbevares om bord på køretøjet.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 9
Ved udvælgelsen af køretøjer med henblik på syn ved vejsiden skal inspektørerne fortrinsvis udvælge køretøjer, der drives af virksomheder med en høj risikoprofil som nævnt i artikel 6, stk. 2. Andre køretøjer kan udvælges med henblik på syn ved mistanke om, at køretøjet udgør en risiko for færdselssikkerheden.

Hvis medlemsstaten træffer beslutning herom, kan inspektørerne ved udvælgelsen af køretøjer med henblik på syn ved vejsiden fortrinsvis udvælge køretøjer, der drives af virksomheder med en høj risikoprofil som nævnt i artikel 6, stk. 2. Andre køretøjer kan udvælges med henblik på syn ved mistanke om, at køretøjet udgør en risiko for færdselssikkerheden.

Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2
Ved hvert indledende syn ved vejsiden af et køretøj skal inspektøren:

Ved hvert indledende syn ved vejsiden af et køretøj

a) kontrollere synsrapporten og rapporten om syn ved vejsiden, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 skal opbevares om bord, hvis de foreligger
a) kontrollerer inspektøren synsrapporten fra den seneste tekniske kontrol og synsattesten udstedt i henhold til artikel 10 i forordning XX [om periodisk teknisk kontrol] samt, hvor det er muligt, den seneste rapport om syn ved vejsiden, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, skal opbevares om bord, hvis de foreligger
b) foretage en visuel vurdering af tilstanden af køretøjet og dets last.
b) foretager inspektøren en visuel vurdering af køretøjets tekniske tilstand
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)
ba) kan inspektøren udføre en overensstemmelseskontrol i forhold til ethvert andet lovgivningsmæssigt krav angående driften af et erhvervskøretøj i Unionen.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)
– chassis og understel
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3
- aksler, hjul, dæk og ophæng
hjul og dæk
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3 a (nyt)
– tilkoblingsanordning
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 4
- gener.
– gener: støj og udstødning.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3
Kontrollen af hvert af disse områder skal dække et eller flere af eller alle de punkter, som er opført i bilag II, og som er relevant for disse områder.

Kontrollen af hvert af disse områder skal dække alle de punkter, som er opført i bilag II, og som anses for nødvendige og relevante for disse områder.

Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4
Desuden kan inspektøren kontrollere andre områder, som er opført i bilag II, punkt 1, og som dækker et eller flere af eller alle de punkter, der er anført i dette bilag.

Desuden kan inspektøren, når det er nødvendigt på grund af en potentiel sikkerhedsrisiko, kontrollere andre områder, som er opført i bilag II, del 1, og som dækker alle de punkter, der er anført i dette bilag, og som anses for at være nødvendige og relevante for disse områder.

Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 5
Hvis det fremgår af synsrapporten eller rapporten om syn ved vejsiden, at der er foretaget en kontrol af et af punkterne i bilag II i løbet af den foregående måned, skal inspektøren ikke kontrollere dette punkt, medmindre dette er berettiget på grund af en åbenbar mangel.

Hvis det fremgår af synsrapporten fra den seneste tekniske kontrol, en frivillig regelmæssig sikkerhedskontrol eller af rapporten om syn ved vejsiden, at der er foretaget en kontrol af et af punkterne i bilag II i løbet af de seneste tre måneder, skal inspektøren ikke kontrollere det pågældende punkt, medmindre en sådan kontrol er berettiget på grund af en åbenbar mangel.

Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  Foretages synet i en synsvirksomhed, må det indledende syn ved vejsiden ikke finde sted mere end 10 km fra denne virksomhed.
2.  Foretages synet i en synsvirksomhed, skal det finde sted hurtigst muligt og i den nærmeste synsvirksomhed.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
3.  Mobile synsenheder skal råde over udstyr, som egner sig til at foretage et syn ved vejsiden, herunder mindst det udstyr, som er nødvendigt til at bedømme tilstanden af køretøjets bremser, styreapparat, ophæng og emissioner.
3.  Mobile synsenheder skal råde over udstyr, som egner sig til at foretage et syn ved vejsiden, herunder mindst det udstyr, som er nødvendigt til at bedømme tilstanden af køretøjets bremser, styreapparat, ophæng, emissioner og vægt.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – led 3
- farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og er af en sådan karakter, at køretøjet ikke under nogen omstændigheder må benyttes på vejnettet.
farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og berettiger den pågældende medlemsstat eller de kompetente myndigheder til ikke at tillade, at køretøjet benyttes på vejnettet.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 13
Artikel 13

Artikel 13

Særlige regler for kontrol af fastgørelse af lasten

Kontrol af fastgørelse af lasten

Inspektøren kan kontrollere fastgørelsen af et køretøjs last i overensstemmelse med bilag IV. De opfølgende procedurer, der er nævnt i artikel 14, finder også anvendelse ved væsentlige eller farlige mangler med hensyn til fastgørelse af lasten.

Inspektører kan kontrollere fastgørelsen af et køretøjs last i overensstemmelse med gældende standarder. Resultatet af sådanne inspektioner medtages ikke i risikoklassificeringssystemet, før bestemmelserne om fastgørelse af last er harmoniseret på EU-niveau.

Kommissionen forelægger den .... [tilpasses til datoen i artikel 18a i forslaget til forordning om periodiske tekniske kontroller] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om harmoniseringsniveauet på området for fastgørelse af last ved vejtransport, kontrollen hermed ved vejsiden og resultatet af en analyse af metoder til at sikre, at de virksomheder, der benytter køretøjet, befragtere, speditører, lastevirksomheder og andre relevante aktører, der er involveret i håndteringen af last, overholder kravene til fastgørelse af last.

Rapporten skal, hvis det er relevant, være ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
1.  Væsentlige mangler, der afsløres ved et indledende eller et mere detaljeret syn, skal udbedres omgående og i nærheden af synsstedet.
1.  Væsentlige mangler, der afsløres ved et indledende eller et mere detaljeret syn, skal udbedres omgående og på et sted med det nødvendige udstyr så tæt som muligt på stedet for det indledende eller mere detaljerede syn.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1
3.  Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på synsstedet. Inspektøren kan tillade et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.
3.  Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på det sted, hvor inspektionen fandt sted, eller på et af de nærmeste værksteder. Såfremt der konstateres mangler inden for de i artikel 10, stk. 2, nævnte områder på et køretøj tillader inspektøren et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2
Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, bringes direkte til det nærmeste sted, hvor køretøjet kan repareres eller beslaglægges.

Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, bringes direkte til det nærmeste ledige sted, hvor det kan repareres eller beslaglægges.

Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Inspektøren meddeler den kompetente myndighed resultaterne af de mere detaljerede syn ved vejsiden inden for en rimelig frist efter disse syn. Den kompetente myndighed skal opbevare disse oplysninger i 36 måneder fra modtagelsesdatoen.
2.  Inspektøren meddeler elektronisk den kompetente myndighed resultaterne af de mere detaljerede syn ved vejsiden inden for en rimelig frist efter disse syn. Den kompetente myndighed opbevarer disse oplysninger i det i forordning (EF) nr. 1071/2009 omhandlede nationale register i 36 måneder fra modtagelsesdatoen.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
3.  Resultaterne af synet ved vejsiden skal meddeles til køretøjets registreringsmyndighed.
3.  Resultaterne af synet ved vejsiden skal meddeles elektronisk til registreringsmyndigheden for det pågældende køretøj, til ejeren af køretøjet og, i tilfælde, hvor køretøjet er registreret i en anden medlemsstat, ved hjælp af ERRU som fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  Konstateres der væsentlige eller farlige mangler og navnlig mangler, der resulterer i et forbud mod at anvende køretøjet, i et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, underretter kontaktpunktet registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om synsresultaterne.
1.  Konstateres der væsentlige eller farlige mangler og navnlig mangler, der resulterer i et forbud mod at anvende køretøjet, i et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, underretter kontaktpunktet registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om synsresultaterne.
Registreringsmedlemsstaten tager højde for disse oplysninger, når de klassificerer virksomheder, jf. artikel 6, stk. 2.

Disse oplysninger skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som fastsat i bilag VI.

Denne underretning skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som omhandlet i bilag VI, være i et standardiseret format og meddeles gennem det nationale elektroniske register, der er omhandlet i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om køretøjer med væsentlige eller farlige mangler efter den procedure, der er nævnt i artikel 23, stk. 2.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om køretøjer med væsentlige eller farlige mangler efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2
Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed oplyser den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet synet, om sine opfølgende foranstaltninger.

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed oplyser den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet synet, om sine opfølgende foranstaltninger, og fører disse oplysninger ind i ERRU.

Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Konstateres der alvorlige eller farlige mangler, skal navnet på den virksomhed, der benytter køretøjet, meddeles kontaktpunktet i overensstemmelse med artikel 16.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Registreringsmedlemsstaten stiller oplysninger om risikoprofilen for den virksomhed, hvis køretøj inspiceres, til rådighed for den myndighed, der udfører et syn ved vejsiden. Disse oplysninger stilles til rådighed elektronisk inden for en rimelig frist. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende de detaljerede regler for procedurerne for videregivelsen af sådanne oplysninger til sådanne myndigheder.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en rapport, der sammenfatter de indsamlede data.

Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2
2.  De delegerede beføjelser i artikel 21 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 21 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2
2.  Bestemmelserne, der er fastsat i henhold til stk. 1, skal omfatte sanktioner i det tilfælde, at føreren eller operatøren ikke samarbejder med inspektøren eller ikke udbedrer mangler, der er konstateret i forbindelse med synet.
2.  Bestemmelserne, der er fastsat i henhold til stk. 1, skal omfatte sanktioner i det tilfælde, at føreren eller operatøren ikke samarbejder med inspektøren, eller at køretøjet anvendes ulovligt som følge af en manglende overholdelse af artikel 14.
Ændring 68
Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 5.2.2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

5.2.2. Hjul

Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul.

Ændring

5.2.2. Hjul

Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul.

da) Hjul ikke kompatibelt med hjulnav.

Ændring 69
Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 5.2.3 – kolonne 2: Metode

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

Visuel inspektion af hele dækket ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns.

Ændring

5.2.3. Dæk

Visuel inspektion af hele dækket ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns.

Brug et manometer til at måle dæktrykket, og sammenlign værdien med producentens værdier.

Ændring 70
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – overskrift: Farlige mangler – punkt 1
Mangler, der udgør en direkte og umiddelbar trafiksikkerhedsmæssig risiko. Fortsat anvendelse af køretøjet på offentlig vej er ikke tilladt, selv om det i visse tilfælde kunne tillades, at køretøjet på bestemte betingelser kan køres direkte til en specificeret adresse, f.eks. med henblik på øjeblikkelig reparation eller beslaglæggelse.

Mangler, der udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og berettiger den pågældende medlemsstat eller de kompetente myndigheder til ikke at tillade, at køretøjet benyttes vejnettet, selv om det i visse tilfælde kunne tillades, at køretøjet på bestemte betingelser kan køres direkte til en specificeret adresse, f.eks. med henblik på øjeblikkelig reparation eller beslaglæggelse.

Ændring 71
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 5.2.3 – litra e

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

e) Dækmønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene.

X

X

Mindre end 80 % af den påkrævede mønsterdybde.

Ændring

5.2.3. Dæk

e) Dæk med mindste lovbestemte mønsterdybde.

X

X

Dæk under mindste lovbestemte mønsterdybde.

Ændring 72
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 5.2.3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

Ændring

5.2.3. Dæk

ga) Dæktryk i brug i et af køretøjets hjul nedsat med 20 %

X

X

Ændring 73
Forslag til forordning
Bilag IV
[...]
udgår

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0207/2013).


Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I
PDF 650kWORD 77k
Europa-Parlamentets ændringer af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)
P7_TA(2013)0297A7-0210/2013

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer for at sikre, at køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, ikke anvendes på veje.
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer. Periodisk kontrol er det vigtigste redskab til at sikre, at køretøjet opfylder de tekniske forskrifter. Kontrol ved vejsiden af erhvervskøretøjer bør udelukkende fungere som supplement til den periodiske tekniske kontrol og bør rettes mod køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Med forbehold af kravene til periodisk teknisk kontrol skal alle køretøjer, der anvendes på offentlig vej, til stadighed opfylde de tekniske forskrifter, når de bruges.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Håndhævelsen af den tekniske kontrol bør omfatte oplysningskampagner rettet mod køretøjers ejere og mod udvikling af god praksis og gode vaner som et resultat af, at de foretager en grundlæggende kontrol af deres køretøj.
Ændring 4 + 115
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i hele deres levetid. Denne ordning bør gælde for køretøjsklasser som defineret i direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF, direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer og direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF.
(4)  En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i hele deres levetid. Eftermonteret udstyr, som påvirker sikkerheden og køretøjets miljømæssige karakteristika, bør ikke have en uheldig indvirkning på disse karakteristika i den form, som karakteristikaene havde på tidspunktet for køretøjets godkendelse, første registrering eller første ibrugtagning. Medlemsstaterne kan indføre nationale krav til den tekniske kontrol af køretøjsklasser som defineret i direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. Den nationale ordning for teknisk kontrol bør gælde for de køretøjsklasser, der defineres i direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer og direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  I betragtning af, at tidlig opdagelse af en mangel ved et køretøj og dermed afhjælpning af denne mangel bidrager til at forebygge ulykker, bør de ulykkeforårsagede omkostninger, som således spares, blive anvendt til medfinansiering af oprettelsen af en bonusordning.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  En stor andel af vejtransportens samlede emissioner, navnlig CO2-emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer med svigtende emissionsbegrænsningssystemer. Det anslås, at 5 % af vognparken forårsager 25 % af alle forurenende emissioner. Derfor vil en ordning med periodisk teknisk kontrol også bidrage til miljøforbedringer ved at nedbringe den gennemsnitlige emission fra køretøjer.
(6)  En stor andel af vejtransportens samlede emissioner, navnlig CO2-emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer med svigtende emissionsbegrænsningssystemer. Det anslås, at 5 % af vognparken forårsager 25 % af alle forurenende emissioner. Dette gælder også for en stigning i partikel- og NOx-emissioner fra moderne motorkonstruktioner, der kræver en mere omfattende emissionskontrol, herunder en elektronisk kontrol af integriteten og funktionen af køretøjets egendiagnosesystem (OBD), som er verificeret med eksisterende prøvningsmetoder ved udstødningsrøret for at sikre en fuldstændig og nøjagtig prøvning af emissionssystemet, idet prøvning ved hjælp af OBD alene ikke er en pålidelig prøvningsmetode. Derfor vil en ordning med periodisk teknisk kontrol også bidrage til miljøforbedringer ved at nedbringe den gennemsnitlige emission fra køretøjer.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Landbrugskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h anvendes stadig oftere i stedet for lastbiler i lokal transport. Deres risikopotentiale kan sammenlignes med lastbiler, og derfor bør denne køretøjsklasse behandles på samme måde som lastbiler i henseende til teknisk kontrol.
(8)  Landbrugskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h anvendes i nogle tilfælde til erhvervskørsel i stedet for lastbiler. Det er vigtigt at sikre, at landbrugskøretøjer, der anvendes til sådanne formål, behandles på samme måde som lastbiler i henseende til teknisk kontrol.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Køretøjer af historisk betydning anses for at bevare kulturarven fra den epoke, hvori de blev bygget, og de anvendes sjældent på offentlig vej; det bør derfor overlades til medlemsstaterne at beslutte, om gyldighedsperioden for periodisk teknisk kontrol forlænges for sådanne køretøjer. Det bør ligeledes overlades til medlemsstaterne at regulere den tekniske kontrol af andre typer specialkøretøjer.
(9)  Køretøjer af historisk betydning bevarer kulturarven fra den tid, hvor de blev bygget, og de bevares i en historisk korrekt tilstand og anvendes sjældent som hverdagskøretøjer. Det bør derfor overlades til medlemsstaterne at beslutte, om gyldighedsperioden for periodisk teknisk kontrol forlænges for sådanne køretøjer eller om ordningerne for teknisk kontrol af disse køretøjer på anden måde bør ændres. Det bør ligeledes overlades til medlemsstaterne at regulere den tekniske kontrol af andre typer specialkøretøjer.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Den tekniske kontrol er et nationalt anliggende og bør derfor udføres af medlemsstaterne eller af udpegede organer under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør forblive ansvarlige for den tekniske kontrol i alle tilfælde, selv når det nationale system gør det muligt at godkende private organer, herunder dem, der er involveret i at udføre reparationer.
(10)  Den tekniske kontrol er et nationalt anliggende og bør som et sådant udføres af den enkelte medlemsstat eller af et offentligt organ, som staten har overdraget den opgave til, eller af organer eller virksomheder, der er udpeget af staten og er underkastet dens direkte tilsyn, herunder også behørigt autoriserede private organer. Medlemsstaterne bør gøre alt for at sikre, at kontrollen er objektiv og af høj kvalitet, og dette gælder især, når der er tale om tekniske kontrolcentre, der samtidig virker som autoværksteder.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  For bedre at kunne anvende princippet om fri bevægelighed inden for Unionen bør den synsrapport, der er udstedt i den medlemsstat, hvor registreringen finder sted, anerkendes gensidigt af medlemsstaterne i forbindelse med omregistrering.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)
(10b)  Når der er belæg for, at der er opnået en passende grad af harmonisering af den tekniske kontrol, bør der træffes foranstaltninger til gennemførelse af fuldstændig gensidig anerkendelse af synsrapporter i hele Unionen.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Af hensyn til inspektionen af køretøjer og især deres elektroniske sikkerhedskomponenter er det af afgørende betydning at have adgang til hvert enkelt køretøjs tekniske specifikationer. Derfor bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til rådighed, men også give adgang til data, der er nødvendige for at verificere sikkerheds- og miljørelaterede komponenters funktionsduelighed. Bestemmelserne vedrørende adgang til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger bør anvendes tilsvarende til dette formål, og synsvirksomheder bør gives adgang til oplysninger, som er nødvendige for den tekniske kontrol. Dette har afgørende betydning, især for elektronisk styrede systemer, og bør omfatte alle de elementer, som er monteret af fabrikanten.
(11)  Af hensyn til inspektionen af køretøjer og især deres elektroniske sikkerhedskomponenter er det af afgørende betydning at have adgang til hvert enkelt køretøjs tekniske specifikationer. Derfor bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til rådighed, men også give adgang til data, der er nødvendige for at verificere sikkerheds- og miljørelaterede systemers funktionsduelighed. Disse data bør indeholde oplysninger, der gør, at køretøjers sikkerhedssystemers funktionsduelighed kan overvåges, således at de kan undersøges i forbindelse med periodiske syn på en sådan måde, at der kan fastsættes en forudsigelig hyppighed for, hvornår systemer godkendes eller kasseres.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Med henblik på at sikre en kontrol af høj kvalitet i hele Unionen bør det udstyr, der anvendes ved kontrol samt ved vedligeholdelse og kalibrering heraf, fastlægges på EU-plan.
(12)  Med henblik på at sikre en kontrol af høj kvalitet i hele Unionen bør det udstyr, der anvendes ved kontrol, samt vedligeholdelse og kalibrering heraf fastlægges på EU-plan. Der bør indføres incitamenter til innovationer inden for testsystemer, -procedurer og -udstyr, der kan gøre det muligt at opnå yderligere besparelser og forbedringer.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Inspektører bør, når de foretager teknisk kontrol, handle uafhængigt, og enhver interessekonflikt bør undgås. Resultatet af den tekniske kontrol bør således ikke have indflydelse på aflønning eller andre økonomiske eller personlige fordele.
(13)  Inspektører bør, når de foretager teknisk kontrol, handle uafhængigt, og enhver interessekonflikt bør undgås. Medlemsstaterne bør sikre, at vurderingerne gennemføres på korrekt vis, og rette særlig opmærksomhed mod vurderingernes objektivitet.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Synsvirksomhedernes kvalitet og upartiskhed er af afgørende betydning for, at målet om større trafiksikkerhed kan nås. Derfor bør synsvirksomheder f.eks. opfylde mindstekravene i ISO 17020 om generelle kriterier for driften af forskellige typer organer, der foretager inspektion.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Resultaterne af en kontrol bør ikke ændres af forretningsmæssige hensyn. Det tilsynsførende organ bør alene kunne ændre resultaterne af en teknisk kontrol, hvis resultatet af en teknisk kontrol, der er foretaget af en inspektør, er åbenbart ukorrekt.
(14)  Resultaterne af en kontrol bør ikke ændres af forretningsmæssige hensyn. Det tilsynsførende organ bør kunne ændre resultaterne af en teknisk kontrol og pålægge det organ, der har udstedt synsrapporten, passende sanktioner, men bør kun kunne gøre det, hvis resultatet af en teknisk kontrol, der er foretaget af en inspektør, er åbenbart ukorrekt.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Høje standarder for teknisk kontrol forudsætter, at synsmedarbejderne besidder færdigheder og kompetencer på højt niveau. Der bør indføres et uddannelsessystem med en grunduddannelse og periodiske genopfriskningskurser. Der bør fastsættes en overgangsperiode for at sikre, at nuværende synsmedarbejdere problemfrit integreres i forløbet af periodiske genopfriskningskurser.
(15)  Høje standarder for teknisk kontrol forudsætter, at synsmedarbejderne besidder færdigheder og kompetencer på højt niveau. Der bør indføres et uddannelsessystem med en grunduddannelse og periodiske genopfriskningskurser. Der bør fastsættes en overgangsperiode for at sikre, at nuværende synsmedarbejdere problemfrit integreres i forløbet af periodiske genopfriskningskurser. Medlemsstater, der allerede i dag kræver et højere uddannelses-, kompetence- og prøvningsniveau end det, der fremgår af mindstekravene, bør kunne bevare deres høje standarder.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Kontrolhyppigheden bør tilpasses efter køretøjstypen og kilometertallet. Køretøjer er mere tilbøjelige til at have tekniske mangler, når de har nået en vis alder og efter et vist antal kørte kilometer, navnlig når de anvendes intensivt. Derfor bør kontrolhyppigheden øges for ældre køretøjer og køretøjer med et højt kilometertal.
(17)  Kontrolhyppigheden bør tilpasses efter køretøjstypen. Køretøjer er mere tilbøjelige til at have tekniske mangler, når de har nået en vis alder. Derfor bør ældre køretøjer kontrolleres oftere.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Den tekniske kontrol bør omfatte alle de punkter, der er relevante i forhold til køretøjets specifikke design, konstruktion og udstyr. Inden for disse punkter og i betragtning af køretøjsteknologiens nuværende stade bør moderne elektroniske systemer føjes til listen over punkter, der skal kontrolleres. Med henblik på at opnå en ensartet teknisk kontrol bør der fastsættes prøvningsmetoder for de enkelte kontrolpunkter.
(19)  Den tekniske kontrol bør omfatte alle de punkter, der er relevante i forhold til køretøjets specifikke design, konstruktion og udstyr. Disse punkter bør ajourføres i forhold til den seneste forskning og den tekniske udvikling på området for køretøjers sikkerhed. Anvendelsen af hjul, der ikke opfylder standarderne, og montering heraf på ikkestandardaksler, bør betragtes som et kritisk brud på sikkerheden og bør følgelig være omfattet af den tekniske kontrol. Inden for disse punkter og i betragtning af køretøjsteknologiens nuværende stade bør moderne elektroniske systemer føjes til listen over punkter, der skal kontrolleres. Med henblik på at opnå en ensartet teknisk kontrol bør der fastsættes prøvningsmetoder for de enkelte kontrolpunkter.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
(20a)  Der bør fastsættes fælles høje minimumsstandarder for teknisk kontrol på unionsplan, som giver de medlemsstater, som allerede har tekniske kontroller på et højere niveau end påkrævet i nærværende forordning, mulighed for at bevare deres højere standarder og tilpasse dem til den tekniske udvikling, hvis det er relevant.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  Indehaveren af registreringsattesten for et køretøj, for hvilket der i forbindelse med den tekniske kontrol er konstateret mangler og navnlig mangler, der udgør en risiko for færdselssikkerheden, bør straks afhjælpe disse mangler. Er manglerne farlige, bør køretøjets registrering tilbagekaldes, indtil manglerne er afhjulpet til fulde.
(21)  Indehaveren af registreringsattesten for et køretøj, for hvilket der i forbindelse med den tekniske kontrol er konstateret mangler og navnlig mangler, der udgør en risiko for færdselssikkerheden, bør straks afhjælpe disse mangler. Er manglerne farlige, bør køretøjet ikke benyttes på offentlig vej, før manglerne er afhjulpet til fulde.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  En synsrapport bør udstedes efter hver kontrol med bl.a. oplysninger om køretøjet og om synsresultatet. Af hensyn til en korrekt opfølgning på en teknisk kontrol bør medlemsstaterne indsamle og opbevare disse oplysninger i en database.
(22)  For at sikre en korrekt opfølgning på synsresultaterne bør en synsrapport udstedes efter hver kontrol og bør ligeledes oprettes i elektronisk format med samme detaljeringsgrad, som i den oprindelige synsrapport, for så vidt angår køretøjets identitet og synsresultater. Derudover bør medlemsstaterne indsamle og opbevare disse oplysninger i en central database for at sikre, at ægtheden af resultaterne af de periodiske tekniske kontroller let kan verificeres.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
(22a)  Eftersom nogle medlemsstater ikke kræver registrering af visse typer køretøjer såsom lette påhængskøretøjer, bør oplysningerne om, at det pågældende køretøj har bestået en teknisk kontrol, stilles til rådighed i form af et kontrolbevis, der opsættes på et synligt sted på køretøjet.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  Det skønnes, at kilometertallet er manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de brugte biler, der sælges, hvilket medfører betydelige samfundsmæssige omkostninger på flere milliarder euro om året og en ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske stand. Med henblik på at bekæmpe svig med kilometertallet vil en registrering af kilometertallet i synsrapporten kombineret med en forpligtelse til at fremlægge den foregående rapport gøre det lettere at afsløre indgreb i eller manipulation af kilometertælleren. Svig med kilometertallet bør også mere systematisk betragtes som en strafbar forseelse.
(23)  Det skønnes, at kilometertallet er manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de brugte biler, der sælges internt i et land, mens denne procentdel er langt højere i forbindelse med grænseoverskridende salg, hvilket medfører betydelige samfundsmæssige omkostninger på flere milliarder euro om året og en ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske stand. Med henblik på at bekæmpe svig med kilometertallet vil en registrering af kilometertallet i synsrapporten kombineret med en forpligtelse til at fremlægge den foregående rapport gøre det lettere at afsløre indgreb i eller manipulation af kilometertælleren. Oprettelsen af en elektronisk informationsplatform for køretøjer, hvori køretøjernes kilometertal og alvorlige ulykker, som de har været involveret i i løbet af deres levetid, registreres under behørig hensyntagen til princippet om databeskyttelse, vil også bidrage til at forhindre manipulation og gøre vigtige oplysninger tilgængelige. Derudover bør svig med kilometertallet mere systematisk betragtes som en strafbar forseelse.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Teknisk kontrol er en del af en bredere reguleringsordning, der gælder for køretøjer i hele deres levetid, fra godkendelse over registrering og syn til ophugning. Udvikling og sammenkobling af nationale og fabrikanters elektroniske databaser bør i princippet bidrage til at forbedre effektiviteten af den samlede administration af køretøjet og mindske omkostninger og administrative byrder. Kommissionen bør derfor foretage en undersøgelse af gennemførligheden af og omkostninger og fordele ved at oprette en europæisk elektronisk informationsplatform for køretøjer til dette formål.
(25)  Teknisk kontrol er en del af en bredere reguleringsordning, der gælder for køretøjer i hele deres levetid, fra godkendelse over registrering og syn til ophugning. Udvikling og sammenkobling af nationale og fabrikanters elektroniske databaser vil bidrage til at forbedre effektiviteten af den samlede administration af køretøjet og mindske omkostninger og administrative byrder.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)
(25a)  Eftersom formålet med denne forordning bør være at fremme en yderligere harmonisering og standardisering af den periodiske tekniske kontrol af køretøjer, som i sidste ende skal føre til et indre marked for periodisk teknisk kontrol i Unionen med et system med gensidig anerkendelse af synsrapporter, som gør det muligt at få et køretøj kontrolleret i en hvilken som helst medlemsstat, bør Kommissionen udarbejde en rapport om fremskridtene i denne harmoniseringsproces for at fastslå, hvornår et sådant gensidigt anerkendelsessystem eventuelt vil kunne blive etableret.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  For at supplere denne forordning med nærmere tekniske bestemmelser bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen med henblik på i relevante tilfælde at tage hensyn til udviklingen inden for Unionens lovgivning om typegodkendelse i relation til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(26)  For at ajourføre denne forordning bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen med henblik på i relevante tilfælde at tage hensyn til udviklingen inden for Unionens lovgivning om typegodkendelse i relation til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte fælles mindstekrav og harmoniserede regler om gennemførelsen af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
(29)  Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte fælles mindstekrav og harmoniserede regler om gennemførelsen af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Medlemsstaterne kan beslutte sig for at fastsætte krav, der er strengere end minimumsstandarderne.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1
Ved denne forordning indføres en ordning for periodisk teknisk kontrol af køretøjer.
Ved denne forordning indføres en ordning for periodisk teknisk kontrol af køretøjer, som udføres på grundlag af tekniske minimumsstandarder og -krav med det formål at sikre et højt niveau af færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 1
–  motorkøretøjer med mindst fire hjul, der anvendes til personbefordring med højst otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M1
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til befordring af personer og deres bagage og med højst otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M1
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 2
–  motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til befordring af personer og deres bagage og med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 3
–  motorkøretøjer med mindst fire hjul, der normalt anvendes til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til transport af gods og med en totalvægt på højst 3,5 ton – køretøjsklasse N1
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 4
–  motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til transport af gods og med en totalvægt på over 3,5 ton – køretøjsklasse N2 og N3
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5
–  påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –køretøjsklasse O1 og O2
–  påhængsvogne konstrueret og fremstillet til transport af gods eller personer samt til beboelse og med en totalvægt på over 750 kg og under 3,5 ton – køretøjsklasse O1 og O2
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 6
–  påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4
–  påhængsvogne konstrueret og fremstillet til transport af gods eller personer samt til beboelse og med en totalvægt på over 3,5 ton – køretøjsklasse O3 og O4
Ændring 117/1
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7
–  to- og trehjulede motordrevne køretøjer – køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og L7e
–  fra 1. januar 2016: to- og trehjulede motordrevne køretøjer – køretøjsklasse L2e, L3e, L4e, L5e og L7e
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8
–  hjultraktorer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h – køretøjsklasse T5.
–  hjultraktorer i køretøjsklasse T5, der navnlig anvendes på offentlig vej og med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 40 km/h.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaten kan udvide anvendelsesområdet for den obligatoriske, periodiske tekniske kontrol til andre grupper af køretøjer. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle beslutninger, som de træffer om en sådan udvidelse, og begrunder disse beslutninger.
Ændring 117/2
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Denne forordning finder anvendelse fra 1. januar 2018 på følgende køretøjsklasser, medmindre Kommissionen i sin rapport i henhold til artikel 18a påviser, at en sådan foranstaltning vil være ineffektiv:
–  to- eller trehjulede motordrevne køretøjer – køretøjsklasse L1e, L2e og L6
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 2
–  køretøjer tilhørende de væbnede styrker, brandvæsenet, civilbeskyttelse, nødberedskab eller redningstjeneste
–  køretøjer, der anvendes af de væbnede styrker, brandvæsenet, civilbeskyttelse, nødberedskab eller redningstjeneste
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 a (nyt)
–  påhængsvogne i klasse O2 med en totalvægt på under 2,0 ton, men som ikke er klasse O2-påhængsvogne af campingvognstypen
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 5
5)  "to- og trehjulede køretøjer": ethvert motordrevent køretøj på to hjul med eller uden sidevogn, tricykler og quadricykler
udgår
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7
7)  "køretøj af historisk betydning": ethvert køretøj, som opfylder alle følgende betingelser:
7)  "køretøj af historisk betydning": ethvert køretøj, der anses for historisk af den medlemsstat, hvor registreringen er sket, eller et af dens udpegede godkendende organer, og som opfylder alle følgende betingelser:
–  det blev fremstillet for mindst 30 år siden
–  det blev fremstillet eller registreret første gang for mindst 30 år siden
–  det vedligeholdes med reservedele, som efterligner køretøjets historiske komponenter
–  den bestemte type af køretøjet, som defineret i relevante EU-retsakter om typegodkendelse, produceres ikke længere
–  der er ikke foretaget ændringer af hoveddelenes tekniske specifikationer, f.eks. motor, bremser, styretøj eller ophæng, og
–  det bevares og vedligeholdes i en historisk korrekt tilstand, og der er derfor ikke foretaget større ændringer af dets tekniske specifikationer
–  køretøjets udseende er ikke blevet ændret
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 9
9)  "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et køretøjs dele og komponenter er i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering eller første ibrugtagning samt ved eftermontering
9)  "teknisk kontrol" (syn): en undersøgelse til sikring af, at et køretøj er sikkert at anvende på offentlig vej og er i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering eller første ibrugtagning eller på tidspunktet for eftermontering
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 13
13)  "inspektør": en person, som en medlemsstat har godkendt til at foretage teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller på vegne af den kompetente myndighed
13)  "inspektør": en person, som en medlemsstat eller dens kompetente myndighed har godkendt til at foretage teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller på vegne af den kompetente myndighed
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Teknisk kontrol udføres udelukkende af en medlemsstats kompetente myndighed eller af synsvirksomheder, der er godkendt af medlemsstaterne.
2.  Teknisk kontrol udføres principielt i den medlemsstat, hvori køretøjet er registreret af denne medlemsstats kompetente myndighed eller af et offentligt organ, som staten har overdraget den opgave til, eller af organer eller virksomheder, som er godkendt af staten og er underkastet dens tilsyn, herunder autoriserede private organer.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Køretøjsfabrikanterne skal give synsvirksomhederne, eller i givet fald den kompetente myndighed, adgang til de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. bilag I. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser angående procedurerne for adgang til de tekniske oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2.
3.  Køretøjsfabrikanterne skal gratis give synsvirksomhederne og prøvningsudstyrsfabrikanterne, eller i givet fald den kompetente myndighed, adgang til de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. bilag I. Disse oplysninger skal for prøvningsudstyrsfabrikanternes vedkommende omfatte de oplysninger, der er nødvendige, for at prøvningsudstyret kan anvendes til at foretage en vurdering af, hvorvidt funktionsdueligheden af køretøjets elektroniske kontrolsystemer kan godkendes eller ikke. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser angående procedurerne for adgang til de tekniske oplysninger, der er fastsat i bilag I, og undersøger muligheden for et enkelt adgangspunkt efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2.
Ændring 48
Forslag til forordning
Kapitel 3 – overskrift
KRAV VEDRØRENDE TEKNISK KONTROL
MINDSTEKRAV VEDRØRENDE TEKNISK KONTROL
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2
–  Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år efter, at køretøjet er registreret første gang, efterfølgende to år efter dette og derefter hvert år
–  Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år efter, at køretøjet er registreret første gang, derefter hvert andet år
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3
–  Køretøjer i klasse M1, der er registreret som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år efter, at køretøjet er registreret første gang, og derefter hvert år.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 a (nyt)
–  Køretøjer i klasse T5, der hovedsageligt anvendes på offentlig vej: et år efter, at køretøjet er registreret første gang, derefter hvert år.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 b (nyt)
–  Andre køretøjsklasser: med intervaller, der fastsættes af den medlemsstat, hvor registreringen er sket.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Den enkelte medlemsstat kan frit vælge at give støtte til den tekniske kontrol, hvis ejeren af køretøjet vælger at reducere kontrolintervallet til et år. Støtteperioden begynder tidligst ti år efter første registrering af køretøjet.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)
1b.  En medlemsstat kan kræve, at køretøjer tilhørende en hvilken som helst køretøjsklasse, som er registreret i denne medlemsstat, underkastes en hyppigere teknisk kontrol.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har kørt 160 000 km eller derover på tidspunktet for den første tekniske kontrol, efter at køretøjet er registreret første gang, skal det underkastes en teknisk kontrol hvert år derefter.
udgår
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
3.  Indehaveren af registreringsattesten kan anmode synsvirksomheden eller i givet fald den kompetente myndighed om at foretage teknisk kontrol i en periode fra begyndelsen af den måned, der går forud for månedsdatoen, jf. stk. 1, og indtil udgangen af den anden måned efter denne dato, uden at datoen for den næste tekniske kontrol berøres.
3.  Indehaveren af registreringsattesten kan anmode synsvirksomheden eller i givet fald de organer eller virksomheder, som er godkendt af staten og er underkastet dens tilsyn, om at foretage teknisk kontrol i en periode fra begyndelsen af den måned, der går forud for månedsdatoen, jf. stk. 1, og indtil udgangen af den anden måned efter denne dato, uden at datoen for den næste tekniske kontrol berøres.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3
–  i tilfælde af en ændring af indehaveren af et køretøjs registreringsattest.
udgår
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3 a (nyt)
–  når et køretøj har kørt over 160 000 km.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  Den tekniske kontrol skal omfatte de områder, der er omhandlet i bilag II, punkt 2.
1.  Den tekniske kontrol skal mindst omfatte de områder, der er omhandlet i bilag II, punkt 2.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  For hvert af de i stk. 1 nævnte områder skal medlemsstatens kompetente myndigheder eller synsvirksomheden foretage en teknisk kontrol, der mindst omfatter de punkter, som er anført i bilag II, punkt 3, og benytter den metode, der gælder for kontrol af de punkter.
2.  For hvert af de i stk. 1 nævnte områder skal medlemsstatens kompetente myndigheder eller synsvirksomheden foretage en teknisk kontrol, der mindst omfatter de punkter, som er anført i bilag II, punkt 3, og benytter den metode, der gælder for kontrol af de punkter, eller en tilsvarende alternativ metode, der er godkendt af en kompetent myndighed.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj, skal udstede en synsrapport for dette køretøj, og den skal mindst indeholde de elementer, der er fastsat i bilag IV.
1.  Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj, skal udstede en synsrapport for dette køretøj, der også skal være tilgængelig i elektronisk format, og den skal mindst indeholde de elementer, der er fastsat i bilag IV. Til det formål udarbejder Kommissionen en EU-standardformular til brug ved teknisk kontrol.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, skal give den person, der fremstiller køretøjet til syn, en synsrapport eller - såfremt synsrapporten udarbejdes elektronisk - en behørigt bekræftet udskrift af en sådan rapport.
2.  Så snart den tekniske kontrol er fuldført på tilfredsstillende vis, skal synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, give den person, der fremstiller køretøjet til syn, en synsrapport eller - såfremt synsrapporten er i elektronisk form - en udskrift af synsresultaterne.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Når en ansøgning om omregistrering af et køretøj modtages, og køretøjet hidrører fra en anden medlemsstat, anerkender registreringsmyndighederne køretøjets synsrapport, så snart dens gyldighed er blevet kontrolleret på tidspunktet for omregistreringen. Denne anerkendelse gælder for samme periode som synsrapportens oprindelige gyldighedsperiode, medmindre den oprindelige gyldighedsperiode strækker sig ud over den maksimale lovlige varighed i den medlemsstat, hvor køretøjet omregistreres. I så fald ændres gyldigheden bagud og beregnes fra den dato, hvor den oprindelige synsrapport blev udstedt for køretøjet. Inden anvendelsesdatoen for denne forordning underretter medlemsstaterne hinanden om formatet for den synsrapport, der anerkendes af deres respektive kompetente myndigheder, og udveksler vejledninger om, hvorledes ægtheden kontrolleres.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
4.  Med henblik på at kontrollere kilometertallet skal inspektøren pålægge den person, der fremstiller køretøjet til syn, at forelægge den synsrapport, der er udstedt efter den foregående tekniske kontrol, medmindre denne oplysning er fremsendt elektronisk efter den foregående tekniske kontrol.
4.  Med henblik på, såfremt køretøjet har en kilometertæller, at kontrollere kilometertallet skal inspektøren pålægge den person, der fremstiller køretøjet til syn, at forelægge den synsrapport, der er udstedt efter den foregående tekniske kontrol, hvis oplysningen om kilometertallet ikke er fremsendt elektronisk efter den foregående tekniske kontrol, og hvis rapporten endnu ikke forefindes i elektronisk form.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5
5.  Resultaterne af den tekniske kontrol skal meddeles til registreringsmyndigheden. Denne meddelelse skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i synsrapporten.
5.  Resultaterne af den tekniske kontrol skal straks meddeles elektronisk til registreringsmyndigheden. Denne meddelelse skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i synsrapporten.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  Er der tale om væsentlige mangler, træffer den kompetente myndighed afgørelse om, på hvilke betingelser køretøjet kan anvendes, indtil det på ny underkastes en teknisk kontrol. Sidstnævnte tekniske kontrol skal finde sted senest seks uger efter den første kontrol.
2.  Er der tale om væsentlige mangler, kan den nationale kompetente myndighed træffe afgørelse om, på hvilke betingelser køretøjet kan anvendes, indtil det på ny underkastes en teknisk kontrol. Sidstnævnte tekniske kontrol skal finde sted senest seks uger efter den første kontrol.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
3.  Er der tale om farlige mangler, må køretøjet ikke anvendes på offentligt tilgængelige veje og dets registrering tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv XXX om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, indtil manglerne er udbedret, og en ny synsrapport udstedes, hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de tekniske forskrifter.
3.  Er der tale om farlige mangler, kan medlemsstaten eller de kompetente myndigheder forhindre eller begrænse anvendelsen af køretøjet på offentlig vej, indtil eventuelle farlige mangler er udbedret.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, i den medlemsstat, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj registreret på dens område, skal udstede en attest til køretøjer, som er godkendt efter kontrollen. På attesten angives datoen for den næste tekniske kontrol.
Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, i den medlemsstat, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj registreret på dens område, skal udstede en attest til køretøjer, som er godkendt efter kontrollen. På attesten angives datoen for den næste tekniske kontrol. Det er ikke nødvendigt at udstede en attest for den tekniske kontrol, hvis det er muligt i registreringsattesten at anføre, at kontrollen er blevet gennemført, og datoen for den næste tekniske kontrol.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
Tilhører det kontrollerede køretøj en køretøjsklasse, som ikke er underlagt registrering i den medlemsstat, hvor det er i drift, opsættes synsattesten på et synligt sted på køretøjet.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
Hver medlemsstat anerkender den attest, der er udstedt efter stk. 1.
Hver medlemsstat anerkender den attest, der er udstedt af en anden medlemsstat efter stk. 1, eller en dertil svarende påtegning i køretøjets registreringsbevis, hvis den er udstedt til et køretøj, der er registreret i den pågældende medlemsstat.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  Prøvningsfaciliteter og –udstyr, som benyttes til at foretage teknisk kontrol, skal opfylde de tekniske mindstekrav, der er fastsat i bilag V.
1.  Prøvningsfaciliteter og –udstyr, som benyttes til at foretage teknisk kontrol, skal mindst opfylde de tekniske mindstekrav, der er fastsat i bilag V.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Synsvirksomheder, hvor inspektører udfører teknisk kontrol, skal godkendes af en medlemsstat eller af dens kompetente myndighed.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Synsvirksomheder, der allerede er godkendt af medlemsstaterne før denne forordnings ikrafttræden, skal efter en periode på mindst fem år fra denne forordnings ikrafttræden igen kontrolleres i henseende til, om de opfylder minimumsstandarderne.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)
2a.  For at opfylde mindstekravene med hensyn til kvalitetsstyring skal synsvirksomhederne opfylde kravene i den medlemsstat, der har udstedt godkendelsen. Synsvirksomhederne sikrer, at køretøjskontrollen er objektiv og af høj kvalitet.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
1.  Teknisk kontrol skal udføres af inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse, der er fastsat i bilag VI.
1.  Teknisk kontrol skal udføres af inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse, der er fastsat i bilag VI. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav til kompetence og uddannelse.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne foreskriver passende uddannelse af inspektørerne i overensstemmelse med kvalifikationskravene.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne udsteder et certifikat til inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse. Dette certifikat skal mindst indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 3.
2.  De kompetente myndigheder eller, hvor det er relevant, godkendte uddannelsescentre udsteder et certifikat til inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse. Dette certifikat skal mindst indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 3.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3
3.  Inspektører, der er ansat af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller en synsvirksomhed på den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, er undtaget fra kravene i bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal udstede et overensstemmelsescertifikat til disse inspektører.
3.  Inspektører, der er ansat eller godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller en synsvirksomhed på den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, er undtaget fra kravene i bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal udstede et overensstemmelsescertifikat til disse inspektører.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)
4a.  En person, der har udført reparationer på eller vedligeholdelse af et køretøj, må ikke optræde som inspektør ved den efterfølgende periodiske tekniske kontrol af samme køretøj, medmindre det tilsynsførende organ med fuld tilfredshed har konstateret, at der er garanti for objektivitet på et højt niveau. Medlemsstaterne kan foreskrive strengere krav vedrørende adskillelsen af aktiviteterne.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5
5.  Synsvirksomheden oplyser den person, der fremstiller køretøjet til syn, om de reparationer, der er behov for at udføre, og synsresultatet må ikke ændres af forretningsmæssige hensyn.
5.  Synsvirksomheden oplyser den person eller det værksted, der fremstiller køretøjet til syn, om de mangler der er konstateret ved køretøjet, og synsresultatet må ikke ændres af forretningsmæssige hensyn.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Den enkelte medlemsstat sikrer, at der føres tilsyn med synsvirksomheder på dens område.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  Synsvirksomheder, som drives direkte af en kompetent myndighed, undtages fra kravene om godkendelse og tilsyn.
2.  Synsvirksomheder, som drives direkte af en medlemsstats kompetente myndighed, undtages fra kravene om godkendelse og tilsyn.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 15
Kommissionen undersøger gennemførligheden af og omkostninger og fordele ved at oprette en elektronisk informationsplatform for køretøjer med henblik på at udveksle oplysninger om data vedrørende teknisk kontrol mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for kontrol, registrering og godkendelse af køretøjer samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
Kommissionen undersøger, hvordan man mest effektivt kan oprette en elektronisk informationsplatform for køretøjer ved at udnytte eksisterende og allerede implementerede it-løsninger vedrørende international dataudveksling for at minimere omkostninger og undgå dobbeltarbejde. I forbindelse med undersøgelsen overvejes, hvordan de eksisterende nationale systemer forbindes bedst med henblik på at udveksle oplysninger om data vedrørende teknisk kontrol og kilometertal mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for kontrol, registrering og godkendelse af køretøjer samt synsvirksomheder, prøvningsudstyrsfabrikanter og bilfabrikanter.
Kommissionen kontrollerer desuden indsamlingen og lagringen af eksisterende sikkerhedsrelaterede data vedrørende alvorligt forulykkede køretøjer. Disse data bør som minimum omfatte oplysninger om udskiftede og reparerede sikkerhedsrelaterede komponenter.
Disse oplysninger om et køretøjs historie bør gøres tilgængelige dels for inspektører, der kontrollerer det pågældende køretøj, dels i anonym form for medlemsstaterne til brug ved planlægning og gennemførelse af foranstaltninger, som skal øge trafiksikkerheden, og også for indehaveren af registreringsattesten eller indehaveren af køretøjet.
Den forelægger og evaluerer på grundlag af denne undersøgelse forskellige politiske løsningsmodeller og herunder muligheden for at fjerne kravet om synsattest som omhandlet i artikel 10. Senest to år efter den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af denne undersøgelse, og den ledsages om fornødent af et lovforslag.
Kommissionen forelægger og evaluerer på grundlag af denne undersøgelse forskellige politiske løsningsmodeller og herunder muligheden for at fjerne kravet om en synsattest som omhandlet i artikel 10 og for at indføre et system til udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger om kilometertal og køretøjets ulykkeshistorie i forbindelse med salg på tværs af grænserne. Senest to år efter den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af denne undersøgelse, og den ledsages om fornødent af et lovforslag.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 17
Kommissionen skal have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 19 med henblik på:
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ajourføring af:
–  at ajourføre artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, for at tage hensyn til ændringer mht. køretøjsklasser som følge af ændringer i den lovgivning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1
a)  betegnelserne for køretøjsklasser i artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, i tilfælde af ændringer mht. køretøjsklasser som følge af ændringer i lovgivningen om typegodkendelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, uden at berøre kontrollens omfang og hyppighed
–  at tilpasse bilagene i lyset af den tekniske udvikling eller for at tage højde for ændringer i international lovgivning eller EU-lovgivningen.
b)  bilag II, nr. 3, for så vidt angår metoder og årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes, og af bilag V i tilfælde af forbedrede og mere effektive kontrolmetoder samt af bilag I, hvis der er behov for yderligere oplysninger for at gennemføre den tekniske kontrol
c)  bilag II, nr. 3, for så vidt angår listen over kontrolpunkter, metoder og årsager til fejl, og af bilag V for at bringe dem i overensstemmelse med udviklingen af Unionens sikkerheds- og miljølovgivning, samt af bilag I, hvis der er behov for yderligere oplysninger for at gennemføre den tekniske kontrol.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  De delegerede beføjelser i artikel 17 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)
Artikel 18a
Rapport om to- og trehjulede køretøjer
Senest [tre år fra datoen for offentliggørelsen af denne forordning] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om at lade to- og trehjulede køretøjer blive omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Rapporten skal indeholde en vurdering af trafiksikkerhedssituationen i Unionen for den køretøjsklasse. Kommissionen skal navnlig sammenligne trafiksikkerhedsresultater for denne køretøjsklasse i de medlemsstater, der gennemfører teknisk kontrol af den, med trafiksikkerhedsresultater fra de medlemsstater, som ikke foretager teknisk kontrol af den køretøjsklasse, med henblik på at vurdere, hvorvidt teknisk kontrol af to- og trehjulede køretøjer er proportionel med de mål, der er fastsat for trafiksikkerheden. Rapporten ledsages, hvis det er relevant, af lovgivningsmæssige forslag.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 18 b (ny)
Artikel 18b
Indberetning
Senest [fem år fra datoen for offentliggørelsen af denne forordning] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningerne af denne forordning, navnlig hvad angår kontrolhyppigheden, harmoniseringsniveauet for den periodiske tekniske kontrol og effektiviteten af bestemmelserne om den gensidige anerkendelse af synsrapporter i forbindelse med registrering af køretøjer fra en anden medlemsstat. Rapporten skal ligeledes vurdere, om der er opnået en passende grad af harmonisering til gennemførelse af fuldstændig gensidig anerkendelse af synsrapporter i hele Unionen, og om der er behov for højere europæiske standarder for at nå dette mål. Rapporten ledsages, hvis det er relevant, af lovgivningsmæssige forslag.
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at manipulation af eller indgreb i en kilometertæller betragtes som en strafbar handling og straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen, har afskrækkende virkning og ikke må medføre forskelsbehandling.
2.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for såvel at sikre, at manipulation af eller indgreb i de komponenter og systemer i et køretøj, som har betydning for opfyldelsen af sikkerheds- og miljømæssige krav, eller af eller i en kilometertæller betragtes som en strafbar handling og straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen, har afskrækkende virkning og ikke må medføre forskelsbehandling, som at sikre et korrekt kilometertal i hele køretøjets levetid.
Ændring 89
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 5 – punkt 5.3 – led 8 a (nyt)
–  Anbefalet dæktryk
Ændring 90
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – afsnit 4 a (nyt)
Hvis det ikke er muligt at kontrollere et køretøj ved hjælp af den metode, der beskrives i dette bilag, kan synsvirksomheden udføre kontrollen ved hjælp af alternative metoder, som er godkendt skriftligt af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal være overbevist om, at sikkerheds- og miljømæssige standarder overholdes.
Ændring 91
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 1.8 – litra a
1.8  Bremsevæske
Måling af kogepunktet eller vandindhold
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt eller vandindholdet for højt

1.8  Bremsevæske
Måling af kogepunktet eller vandindhold
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt

Ændring 92
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 3.3 – litra a
3.3.  Førerspejle eller spejlanordninger
Visuel inspektion.
a)  Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til kravene(1).

3.3.  Førerspejle eller spejlanordninger
Visuel inspektion.
a)  Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til kravene(1), herunder de krav, der er fastsat i direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet.

Ændring 93
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.1.2
4.1.2.  Indstilling
Undersøg hver forlygtes horisontale lysstråle ved nærlys ved hjælp af et lygteindstillingsapparat eller en skærm.
Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene(1).

4.1.2.  Indstilling
Undersøg hver forlygtes horisontale og vertikale lysstråle ved nærlys ved hjælp af et lygteindstillingsapparat og elektronisk kontroludstyr med henblik på at kontrollere den dynamiske funktion, hvor det er relevant.
Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene(1).

Ændring 94
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.1.3
4.1.3.  Afbrydere
Visuel inspektion og aktivering.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1) (Antal forlygter, der tænder samtidig).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.

4.1.3.  Afbrydere
Visuel inspektion og aktivering samt anvendelse af elektronisk kontroludstyr, hvor det er hensigtsmæssigt.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1) (Antal forlygter, der tænder samtidig).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.

Ændring 95
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.1.5
4.1.5.  Indstillingsanordning (hvis påbudt)
Visuel inspektion og aktivering hvis muligt.
a)  Anordning virker ikke.b)  Manuel anordning kan ikke betjenes fra førersædet.

4.1.5.  Indstillingsanordning (hvis påbudt)
Visuel inspektion og aktivering samt anvendelse af elektronisk kontroludstyr, hvor det er hensigtsmæssigt.
a)  Anordning virker ikke.b)  Manuel anordning kan ikke betjenes fra førersædet.

Ændring 96
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.3.2
4.3.2.  Afbrydere
Visuel inspektion og aktivering.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.

4.3.2  Stoplygter – afbrydere til katastrofebremselys
Visuel inspektion og aktivering ved hjælp af elektronisk kontroludstyr, der kan ændre inputværdien for bremsepedalføleren, og visuel kontrol af, at katastrofebremselyset fungerer korrekt.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.ba)  Katastrofebremselyset fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt

Ændring 97
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.5.2
4.5.2  Indstilling (X)(2)
Ved aktivering og brug af lygteindstillingsapparat.
Fortågelygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har lys-/mørkegrænse.

4.5.2  Indstilling (X)(2)
Ved aktivering og brug af lygteindstillingsapparat.
Fortågelygtes horisontale og vertikale indstilling forkert, når lysstrålen har lys-/mørkegrænse.

Ændring 98
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 5.2.2 – litra d a (nyt)
5.2.2.  Hjul
Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul, når køretøjet står over en grav eller på en lift.
a)  Ethvert brud eller svejsning defekt.(...)

5.2.2.  Hjul
Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul, når køretøjet står over en grav eller på en lift.
a)  Ethvert brud eller svejsning defekt.(...)da)  Hjul ikke kompatibelt med hjulnav.

Ændring 99
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 5.2.3 – kolonne 2
5.2.3.  Dæk
Visuel inspektion af hele dækket ved enten at rotere hjulet, når det er fri fra jorden, og køretøjet står over en grav eller på en lift, eller ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns over en grav.


5.2.3.  Dæk
Visuel inspektion af hele dækket ved enten at rotere hjulet, når det er fri fra jorden, og køretøjet står over en grav eller på en lift, eller ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns over en grav.Brug et manometer til at måle dæktrykket, og sammenlign værdien med producentens værdier.


Ændring 100
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 8.2.1.2
8.2.1.2  Emission af forurenende luftarter
Måling ved hjælp af en udstødningsgasanalysator i overensstemmelse med kravene(1). Alternativt kan kontrollen af emissionssystemet på køretøjer, der er udstyret med et egnet egendiagnosesystem, udføres ved at foretage en relevant aflæsning af egendiagnosesystemet og kontrollere, at egendiagnosesystemet fungerer korrekt, i stedet for at foretage emissionsmålinger med motoren i tomgang i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og andre krav(1).
a)  Enten overstiger emissionen af forurenende luftarter de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet,b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,i)  for køretøjer, der ikke har et avanceret emissionskontrolsystem,–  4,5 %, eller–  3,5 %i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,–  med motoren i tomgang: 0,5 %–  ved høj tomgangshastighed: 0,3 %eller–  med motoren i tomgang: 0,3%6–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).c)  Lambda uden for området 1 ± 0,03 eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.d)  Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl.

8.2.1.2  Emission af forurenende luftarter
Måling ved hjælp af en udstødningsgasanalysator i overensstemmelse med kravene(1). Prøvning ved udstødningsrøret skal altid være standardmetoden til måling af udstødningsemissioner, selv om den kombineres med OBD.
a)  Enten overstiger emissionen af forurenende luftarter de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet,


For køretøjer, der er udstyret med et OBD i henhold til kravene(1), aflæsning af OBD-oplysninger og kontrol (parathed) af, at OBD-systemet fungerer korrekt med motoren i tomgang i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og andre krav(1).Måling af NOx-niveauer ved hjælp af egnet udstyr/en hensigtsmæssigt udstyret gasanalysator ved hjælp af nuværende metoder til prøvning ved udstødningsrøret.
b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,i)  for køretøjer, der ikke har et avanceret emissionskontrolsystem,–  4,5 %, eller–  3,5 %i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,–  med motoren i tomgang: 0,5 %–  ved høj tomgangshastighed: 0,3%eller–  med motoren i tomgang: 0,3 %6–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %eller–  med motoren i tomgang: 0,2 % (6a)–  ved høj tomgangshastighed: 0,1 % (6a)i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).c)  Lambda uden for området 1 ± 0,03 eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.d)  Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl med motoren i tomgang.NOx-niveauet er ikke i overensstemmelse med kravene eller overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har oplyst.

_____________(6a)  Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 101
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 8.2.2.2
8.2.2.2  TæthedKøretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
a)  Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling.
a)  For køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


b)  Klargøring af køretøjet:
tætheden overstiger det niveau, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet;


1.  Køretøjet kan kontrolleres uden klargøring, selv om det af sikkerhedsgrunde bør påses, at motoren er varm og i forsvarlig mekanisk stand.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,


2.  Krav til klargøring:
for indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,


i)  Motoren skal være helt varm, f.eks. skal motoroliens temperatur målt ved hjælp af en sonde i målepindsrøret være mindst 80 °C eller normal driftstemperatur, hvis den er lavere, eller motorblokkens temperatur skal målt ved infrarødt strålingsniveau være på mindst en tilsvarende temperatur. Hvis denne måling ikke er mulig på grund af køretøjets konstruktion, kan motorens normale driftstemperatur konstateres ved hjælp af andre metoder, f.eks. ved at motorventilatoren sætter i gang.
for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,


ii)  Udstødningssystemet renses ved mindst tre frie accelerationscyklusser eller ved en tilsvarende metode.
eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


c)  Kontrolprocedure:
1,5 m-1 7.


1.  Motoren og eventuel turbolader sættes i tomgang, før hver enkelt fri accelerationscyklus påbegyndes. For dieselmotorer til tunge køretøjer betyder det, at der ventes mindst 10 sekunder, efter at gaspedalen er sluppet.2.  De enkelte frie accelerationscyklusser påbegyndes ved, at gaspedalen hurtigt (dvs. på under et sekund) og i én bevægelse, men uden voldsomhed, trædes helt i bund for at opnå maksimal indsprøjtning fra indsprøjtningspumpen.3.  Under hver fri accelerationscyklus skal motoren nå tophastigheden eller, hvis køretøjet har automatisk gear, den hastighed, som producenten har angivet, eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger, to tredjedele af tophastigheden, før gaspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved f.eks. at overvåge motorhastigheden eller ved at lade tilstrækkelig tid gå, fra gaspedalen trædes ned, til den slippes; det vil for køretøjer i kategori 1 og 2 i bilag I sige mindst to sekunder.4.  Et køretøj må kun kasseres, hvis det aritmetiske gennemsnit af mindst tre frie accelerationscyklusser ligger over grænseværdien. Dette kan beregnes ved at se bort fra målinger, der afviger betydeligt fra det målte gennemsnit, eller resultatet af andre statistiske beregninger, som tager hensyn til målingernes spredning. Medlemsstaterne kan begrænse antallet af kontrolcyklusser.5.  For at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne kassere køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt over grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne. For på samme måde at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne godkende køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt under grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne.


8.2.2.2  TæthedKøretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
a)  Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling. Prøvning ved udstødningsrøret skal altid være standardmetoden til måling af udstødningsemissioner, selv om den kombineres med OBD.
a)  For køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


For køretøjer, der er udstyret med et OBD i henhold til kravene(1), aflæsning af OBD-oplysninger og kontrol (parathed) af, at OBD-systemet fungerer korrekt med motoren i tomgang i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og andre krav(1).b)  Klargøring af køretøjet:
tætheden overstiger det niveau, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet;


1.  Køretøjet kan kontrolleres uden klargøring, selv om det af sikkerhedsgrunde bør påses, at motoren er varm og i forsvarlig mekanisk stand.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,


2.  Krav til klargøring:
for indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,


i)  Motoren skal være helt varm, f.eks. skal motoroliens temperatur målt ved hjælp af en sonde i målepindsrøret være mindst 80 °C eller normal driftstemperatur, hvis den er lavere, eller motorblokkens temperatur skal målt ved infrarødt strålingsniveau være på mindst en tilsvarende temperatur. Hvis denne måling ikke er mulig på grund af køretøjets konstruktion, kan motorens normale driftstemperatur konstateres ved hjælp af andre metoder, f.eks. ved at motorventilatoren sætter i gang.
for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,


ii)  Udstødningssystemet renses ved mindst tre frie accelerationscyklusser eller ved en tilsvarende metode.
eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


c)  Kontrolprocedure:
1,5 m-1 7


1.  Motoren og eventuel turbolader sættes i tomgang, før hver enkelt fri accelerationscyklus påbegyndes. For dieselmotorer til tunge køretøjer betyder det, at der ventes mindst 10 sekunder, efter at gaspedalen er sluppet.
eller


2.  De enkelte frie accelerationscyklusser påbegyndes ved, at gaspedalen hurtigt (dvs. på under et sekund) og i én bevægelse, men uden voldsomhed, trædes helt i bund for at opnå maksimal indsprøjtning fra indsprøjtningspumpen.
0,5 m-1 6a


3.  Under hver fri accelerationscyklus skal motoren nå tophastigheden eller, hvis køretøjet har automatisk gear, den hastighed, som producenten har angivet, eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger, to tredjedele af tophastigheden, før gaspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved f.eks. at overvåge motorhastigheden eller ved at lade tilstrækkelig tid gå, fra gaspedalen trædes ned, til den slippes; det vil for køretøjer i kategori 1 og 2 i bilag I sige mindst to sekunder.4.  Et køretøj må kun kasseres, hvis det aritmetiske gennemsnit af mindst tre frie accelerationscyklusser ligger over grænseværdien. Dette kan beregnes ved at se bort fra målinger, der afviger betydeligt fra det målte gennemsnit. Medlemsstaterne kan begrænse antallet af kontrolcyklusser.5.  For at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne kassere køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt over grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne. For på samme måde at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne godkende køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt under grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne.Måling af NOx- og partikelniveau ved hjælp af egnet udstyr/en hensigtsmæssigt udstyret gasanalysator ved hjælp af de nuværende prøvningsmetoder med fri acceleration.
NOx-niveauet eller partikelværdierne er ikke i overensstemmelse med kravene eller overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har oplyst.

______________6a Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 102
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1.8 – litra a
1.8  Bremsevæske
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt eller vandindholdet for højt


1.8  Bremsevæske
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt


Ændring 103
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5.2.2 – litra d a (nyt)


Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.2.  Hjul
a)  Ethvert brud eller enhver svejsedefekt.


x


(...)
Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.2.  Hjul
a)  Ethvert brud eller enhver svejsedefekt.


x


(...)da)  Hjul ikke kompatibelt med hjulnav.

x


Ændring 104
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5.2.3


Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.3.  Dæk
a)  Dækstørrelse, belastningsevne, godkendelsesmærke eller hastighedsindeks ikke i overensstemmelse med kravene(1) og påvirker trafiksikkerheden.

xUtilstrækkelig belastningsevne eller hastighedsindeks i forhold til den faktiske brug; dæk berører andre faste køretøjsdele og påvirker derved trafiksikkerheden.


x


b)  Dæk på samme aksel eller på tvillingehjul har forskellig størrelse.

xc)  Dæk på samme aksel er af forskellig type (radialdæk/diagonaldæk).

xd)  Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk.

xTråd synlig eller beskadiget.


x


e)   Dækmønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene(1).

xMindre end 80 % af den påkrævede mønsterdybde.


x


f)  Dæk gnider mod andre komponenter (fleksible afskærmningsanordninger).
x
Dæk gnider mod andre komponenter (færdselssikkerheden påvirkes ikke)

xg)  Regummierede dæk ikke i overensstemmelse med kravene(1).

xTrådbeskyttelseslaget påvirkes.


x


h)  Anordning til kontrol af lufttryk virker ikke korrekt
x
Virker tydeligvis ikke.

x
Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.3.  Dæk
a)  Dækstørrelse, belastningsevne, godkendelsesmærke eller hastighedsindeks ikke i overensstemmelse med kravene(1) og påvirker trafiksikkerheden.

xUtilstrækkelig belastningsevne eller hastighedsindeks i forhold til den faktiske brug; dæk berører andre faste køretøjsdele, og påvirker derved trafiksikkerheden.


x


b)  Dæk på samme aksel eller på tvillingehjul har forskellig størrelse.

xc)  Dæk på samme aksel er af forskellig type (radialdæk/diagonaldæk).

xd)  Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk.

xTråd synlig eller beskadiget.


x


e)  Dækkets slidindikator bliver synlig.

xDæk ved lovpligtig mønsterdybde. Dæk under lovpligtig mønsterdybde.


x


f)  Dæk gnider mod andre komponenter (fleksible afskærmningsanordninger).
x
Dæk gnider mod andre komponenter (færdselssikkerheden påvirkes ikke)

xg)  Regummierede dæk ikke i overensstemmelse med kravene(1).

xTrådbeskyttelseslaget påvirkes.


x


h)  Anordning til kontrol af dæktryk virker ikke korrekt eller dæktryk tydeligvis for lavt.
x
Anordningen virker tydeligvis ikke.

xi)  Dæktryk under kørsel i et af køretøjets hjul nedsat med 20 %, men ikke under 150 kP.

xDæktryk under 150 kPa.


x

Ændring 105
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8.2.1.2 – litra b


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.1.2  Gasformig CF4-udledninger
b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,

x(...)

ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,

–  med motoren i tomgang: 0,5 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,3 %

eller

–  med motoren i tomgang: 0,3 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %

i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.1.2  Emission af forurenende luftarter
b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,

x(...)

ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,

–  med motoren i tomgang: 0,5 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,3 %

eller

–  med motoren i tomgang: 0,3 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %

eller

–  med motoren i tomgang: 0,2 % 6a

–  ved høj tomgangshastighed: 0,1 % 6a

i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).
______________

6a Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 106
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8.2.2.2 – litra b


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.2.2  Tæthed

Køretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,

xfor indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,

for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,

eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),

1,5 m-1.


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.2.2  Tæthed

Køretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,

xfor indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,

for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,

eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),

1,5 m-1,

eller

0,5 m-1 6a
______________

6a Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 107
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 6 a (nyt)
6a)  Oplysninger om store reparationer som følge af en ulykke
Ændring 108
Forslag til forordning
Bilag V – nr. I – punkt 2 a (nyt)
2a)  alternativt udstyr, som på en neutral måde implementerer teknologisk innovative metoder, kan anvendes for at sikre en kontrol af samme høje kvalitet.
Ændring 109
Forslag til forordning
Bilag V – nr. I – stk. 1 – punkt 15 a (nyt)
15a)  et manometer til måling af dæktryk

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0210/2013).


Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I
PDF 102kWORD 40k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))
P7_TA(2013)0298A7-0397/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0876),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0026/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 30. november 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. april 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0397/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2013/…/EU om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår prioriterede stoffer inden for vandpolitikken

P7_TC1-COD(2011)0429


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/39/EU).

(1) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 116.
(2) EUT C 17 af 19.1.2013, s. 91.


Visse former for horisontal statsstøtte og offentlig personbefordring med jernbane og ad vej *
PDF 258kWORD 35k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (COM(2012)0730 – C7-0005/2013 – 2012/0344(NLE))
P7_TA(2013)0299A7-0179/2013

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0730),

–  der henviser til artikel 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0005/2013),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (den gældende generelle gruppefritagelsesforordning)(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0179/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte, bemyndiger Kommissionen til ved forordning at erklære, at visse nærmere bestemte former for støtte er forenelige med det indre marked og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3.
(1)  Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte, bemyndiger Kommissionen til ved forordning at erklære, at visse nærmere bestemte former for støtte er forenelige med det indre marked og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3. Forordning (EF) nr. 994/98 specificerer disse kategorier, mens de nærmere bestemmelser om undtagelser og deres mål præciseres i de relevante forordninger og retningslinjer.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Kommissionen ønsker at finde den rette balance mellem at koncentrere sine håndhævelsesbestræbelser på sager med væsentlig indvirkning på det indre marked ved at undtage visse specificerede statsstøttekategorier fra notifikationskravene og samtidig at forhindre, at for mange tjenesteydelser bliver udelukket fra kontrollen af statsstøtten.
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
(1b) under henvisning til Revisionsrettens særberetning nr. 15/2011 med titlen »Sikrer Kommissionens procedurer en effektiv forvaltning af statsstøttekontrollen?«,
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at fritage støtte til forskning og udvikling, men ikke støtte til innovation. Innovation er siden blevet en politisk prioritet for EU som led i »Innovations-EU«, der er et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien. Desuden er mange støtteforanstaltninger til fordel for innovation forholdsvis små, og de skaber ingen væsentlige konkurrencefordrejninger.
(3)  Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at fritage støtte til forskning og udvikling, men ikke støtte til innovation. Innovation, herunder social innovation, er siden blevet en politisk prioritet for Unionen som led i »Innovations-EU«, der er et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien. Desuden er mange støtteforanstaltninger til fordel for innovation forholdsvis små, og de skaber ingen væsentlige konkurrencefordrejninger, især hvis de er i overensstemmelse med Europa 2020-flagskibsinitiativer og det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020. Den nye generelle gruppefritagelsesforordning specificerer de betingelser og støttetyper, som kan undtages.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)   Inden for amatørsporten, har offentlige støtteforanstaltninger, hvis de udgør statsstøtte, normalt begrænsede virkninger for samhandelen mellem medlemsstaterne, og de skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. De beløb, der ydes, er normalt også begrænsede. Der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer, så det sikres, at støtte til amatørsport ikke medfører væsentlige fordrejninger.
(9)   Amatørsport kan generelt ikke anses for at være en økonomisk aktivitet. I de tilfælde, hvor amatørsporten undtagelsesvist omfatter økonomiske aktiviteter, og offentlige støtteforanstaltninger udgør statsstøtte, har de i princippet begrænsede virkninger for samhandelen mellem medlemsstaterne, og de skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. De beløb, der ydes, er normalt også begrænsede. Der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer, så det sikres, at støtte til amatørsport, såfremt denne undtagelsesvist omfatter økonomiske aktiviteter, ikke medfører væsentlige fordrejninger. Den nye generelle gruppefritagelsesforordning bør tydeliggøre hvorvidt og skelne imellem om statsstøtte betragtes som støtte til idrætsforeningers aktiviteter eller til idrætsinfrastrukturprojekter.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  I lyset af sportens store samfundsmæssige betydning er tilskyndelsen til oplæring af unge udøvere inden for professionelle klubber af EU-Domstolen anerkendt som en legitim målsætning. EU's statsstøtteprincip bør derfor skabe en klar ramme, inden for hvilken medlemsstaterne kan fremme disse målsætninger og støtte sportens organisationer heri.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  I forbindelse med støtte til luft- og søtransport er det Kommissionens opfattelse, at støtte af social karakter til beboere i afsidesliggende områder til transportformål ikke giver anledning til væsentlige fordrejninger, og at der kan fastlægges klare forenelighedskriterier, forudsat at støtten ydes uden forskelsbehandling med hensyn til transportselskab.
udgår
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Hvad angår støtte til transport med jernbane, ad vej og ad indre vandveje er det fastsat i traktatens artikel 93, at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaterne. I henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej er kompensationer for offentlig trafikbetjening i forbindelse med drift af offentlig personbefordring eller overholdelse af takstforpligtelser pålagt ved generelle regler, der ydes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007, for øjeblikket fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3. For at harmonisere tilgangen til gruppefritagelsesforordninger på statsstøtteområdet, og i overensstemmelse med procedurerne i traktatens artikel 108, stk. 4, og artikel 109, bør støtte til samordning af transportvæsenet eller støtte, som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, jf. traktatens artikel 93, være omfattet af forordning (EF) nr. 994/98. Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1370/2007 bør derfor udgå seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende denne statsstøttekategori.
(11)  Hvad angår støtte til transport med jernbane, ad vej og ad indre vandveje er det fastsat i traktatens artikel 93, at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaterne.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Kommissionen har i de senere år opnået store erfaringer og udarbejdet retningslinjer vedrørende støtte til bredbånd. Det er Kommissionens opfattelse, at støtte til visse typer bredbåndsinfrastruktur ikke giver anledning til væsentlige fordrejninger og kan være omfattet af en gruppefritagelse, forudsat at visse forenelighedskriterier er opfyldt. Dette gælder støtte til etablering af basale bredbåndsnet i områder, hvor der ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan i nær fremtid (»hvide« områder), og støtte til små individuelle støtteforanstaltninger vedrørende meget hurtige næstegenerationsnet (»NGA-net«) i områder, hvor der ikke findes nogen NGA-infrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid. Det gælder også støtte til bredbåndsrelateret bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur, hvor Kommissionen har opnået store erfaringer gennem sin sagsbehandling, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier.
(12)  Kommissionen har i de senere år opnået store erfaringer og udarbejdet retningslinjer vedrørende støtte til bredbånd. Det er Kommissionens opfattelse, at støtte til visse typer bredbåndsinfrastruktur ikke giver anledning til væsentlige fordrejninger og kan være omfattet af en gruppefritagelse, forudsat at visse forenelighedskriterier er opfyldt. Dette gælder støtte til etablering af basale bredbåndsnet i områder, hvor der ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan i nær fremtid (»hvide« områder), og støtte til små individuelle støtteforanstaltninger vedrørende meget hurtige næstegenerationsnet (»NGA-net«) i områder, hvor der ikke findes nogen NGA-infrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid. Det gælder også støtte til bredbåndsrelateret bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur, hvor Kommissionen har opnået store erfaringer gennem sin sagsbehandling, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. En gruppefritagelse for civilingeniørarbejder og bredbåndsinfrastruktur bør støtte investeringer i navnlig landdistrikter og afsidesliggende områder. Fri markedsadgang til drift af infrastrukturen bør garanteres som betingelse for gruppefritagelse.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor udvides til at omfatte sådanne støttekategorier.
(13)  Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor udvides til at omfatte heri identificerede støttekategorier.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  I forordning (EF) nr. 994/98 er det fastsat, at lofterne for hver enkelt støttekategori, for hvilken Kommissionen vedtager en gruppefritagelsesforordning, fastsættes enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb. Denne betingelse gør det vanskeligt at vedtage en gruppefritagelse for visse typer foranstaltninger, der involverer offentlig støtte, som på grund af foranstaltningernes særlige udformning ikke kan fastsættes som støtteintensitet eller maksimale støttebeløb, f.eks. finansieringstekniske instrumenter eller visse typer foranstaltninger til fremme af risikokapitalinvesteringer. Dette skyldes især, at sådanne komplekse foranstaltninger kan involvere støtte på forskellige niveauer (direkte, formidlende og indirekte støttemodtagere). I betragtning af sådanne foranstaltningers voksende betydning og deres bidrag til EU's mål bør der skabes større fleksibilitet for at give mulighed for gruppefritagelse for sådanne foranstaltninger. Det bør derfor være muligt at fastsætte lofterne som maksimalt offentligt støtteniveau, hvad enten der er tale om statsstøtte eller ej.
(14)  I forordning (EF) nr. 994/98 er det fastsat, at lofterne for hver enkelt støttekategori, for hvilken Kommissionen vedtager en gruppefritagelsesforordning, fastsættes enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb. Denne betingelse gør det vanskeligt at vedtage en gruppefritagelse for visse typer foranstaltninger, der involverer offentlig støtte, som på grund af foranstaltningernes særlige udformning ikke kan fastsættes som støtteintensitet eller maksimale støttebeløb, f.eks. finansieringstekniske instrumenter eller visse typer foranstaltninger til fremme af risikokapitalinvesteringer. Dette skyldes især, at sådanne komplekse foranstaltninger kan involvere støtte på forskellige niveauer (direkte, formidlende og indirekte støttemodtagere). I betragtning af sådanne foranstaltningers voksende betydning og deres bidrag til Unionens mål bør der skabes større fleksibilitet for at give mulighed for gruppefritagelse for sådanne foranstaltninger. Det bør derfor være muligt at fastsætte lofterne som maksimalt offentligt støtteniveau.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Med henblik på at sikre lige vilkår i overensstemmelse med principperne for det indre marked bør de nationale støtteordninger garantere åben og ensartet adgang til statsstøtte for alle de relevante aktører på markedet, navnlig gennem anvendelse af støtteordninger eller -systemer snarere end individuel støtte.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)
(15b)  Det er for at opnå effektive lige vilkår også nødvendigt, at medlemsstats- og EU-lovgivningen om offentlige indkøb gennemføres på gennemsigtig vis og i sin helhed. Derfor bør de nationale myndigheder efterleve de gældende regler for offentlige indkøb i forbindelse med udformningen af statsstøtteordninger eller ydelse af statsstøtte, der fritages på grundlag af denne forordning.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 15 c (ny)
(15c)  Retsgrundlaget for denne forordning, artikel 109 i TEUF, foreskriver kun høring af Europa-Parlamentet og ikke anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure i tråd med andre områder af markedsintegreringen og de økonomiske regler, der er gældende som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden. Dette demokratiske underskud kan ikke tolereres, hvad angår forslag vedrørende midler til Kommissionens tilsyn med afgørelser og retsakter vedtaget af nationale og lokale valgte myndigheder. Dette underskud bør korrigeres ved en fremtidig traktatændring. Ifølge Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 om »en plan (blueprint) for en dyb og ægte økonomisk og monetær union« skal der stilles forslag om en traktatændring senest i 2014. Et sådant forslag bør indeholde et specifikt forslag om at ændre artikel 109 i TEUF, således at retsakter omhandlet i denne artikel vedtages i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. ii
ii) forskning, udvikling og innovation
ii) forskning, udvikling og innovation, navnlig hvis de er i overensstemmelse med Europa 2020-flagskibsinitiativerne og de politiske mål for Horisont 2020
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. iii
iii) miljøbeskyttelse
iii) miljøbeskyttelse, navnlig hvis de er i overensstemmelse med Europa 2020-flagskibsinitiativerne og Unionens miljøpolitiske mål
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 1 – stk.1 – litra a – nr. v a (nyt)
va) turismefremmende tiltag, navnlig hvis de er i overensstemmelse med Unionens turismepolitiske mål
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. x
x) amatørsport
x) amatørsport og oplæring af unge sportsudøvere
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. xi
xi) beboere i afsidesliggende områder til transportformål, når støtten er af social karakter og ydes uden forskelsbehandling med hensyn til transportselskab
udgår
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. xii
xii) samordning af transportvæsenet eller godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, jf. traktatens artikel 93
udgår
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 3 – stk. 2
2.  Når støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en ordning, er blevet fritaget i henhold til disse forordninger, sender medlemsstaterne straks ved iværksættelsen af disse støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en fritaget støtteordning, Kommissionen et resumé af oplysningerne om dem til offentliggørelse på Kommissionens websted.
2.  Når støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en ordning, er blevet fritaget i henhold til disse forordninger, tager medlemsstaterne hensyn til efterlevelsen af reglerne for offentlige indkøb, Europa 2020 og Unionens miljøpolitikker og -målsætninger. Medlemsstaterne sender Kommissionen resuméer om disse støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en fritaget støtteordning, til offentliggørelse på Kommissionens websted.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 3 – stk. 4
2a)  Artikel 3, stk. 4, affattes således:
»4.  Medlemsstaterne forelægger mindst en gang om året Kommissionen en rapport om anvendelsen af gruppefritagelserne i overensstemmelse med Kommissionens specifikke krav, helst i elektronisk form. Kommissionen stiller disse rapporter til rådighed for Europa-Parlamentet og alle medlemsstaterne. En gang om året drøftes og evalueres rapporterne i det rådgivende udvalg, der er nævnt i artikel 7.»
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 994/98
Artikel 5
2b)  Artikel 5 affattes således:
Artikel 5

Evalueringsrapport

Kommissionen forelægger hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om, hvordan denne forordning fungerer. Rapporten skal især indeholde en bred cost-benefit-vurdering af de gruppefritagelser, der er givet i henhold til denne forordning, samt en vurdering af dens bidrag til de generelle flagskibsinitiativer under Europa 2020-flagskibsinitiativerne og de politiske mål for Horisont 2020. Kommissionen forelægger et udkast til beretning til behandling i det rådgivende udvalg, der er nævnt i artikel 7. Hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet resultaterne af tilsynet med anvendelsen af gruppefritagelsesforordningerne og offentliggør en sammenfattende rapport på sit websted, herunder en klar oversigt over omfanget og typen af uforenelig statsstøtte, som er ydet af medlemsstaterne i henhold til gruppefritagelsesforordningerne.

Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 1370/2007
Artikel 9
Artikel 2

udgår
Forordning (EF) nr. 1370/2007 ændres således:

Artikel 9 udgår seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende den statsstøttekategori, der er omhandlet i artikel 1, litra a), nr. xii, i Rådets forordning (EF) nr. 994/98.

(1) EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3.


Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU
PDF 177kWORD 39k
Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om blå vækst - fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU (2012/2297(INI))
P7_TA(2013)0300A7-0209/2013

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. september 2012 om blå vækst - mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi (COM(2012)0494),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 11. september 2012 om status over EU's integrerede havpolitik (COM(2012)0491) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2012)0255),

–  der henviser til Limassolerklæringen af 8. oktober 2012 om en havdagsorden og en maritim dagsorden for vækst og beskæftigelse,

–  der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS), der trådte i kraft den 16. november 1994,

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (COM(2013)0133),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 31. oktober 2012 om »oversigt over EU-politikker, -lovgivning og – initiativer« vedrørende affald i havet (SWD(2012)0365),

–  der henviser til Kommissionens grønbog af 29. august 2012 om viden om havene 2020: fra kortlægning af havbunden til oceanografiske prognoser (COM(2012)0473),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem (COM(2011)0144),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. juni 2010 om en ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål (COM(2010)0352),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. januar 2009 om meddelelse og handlingsplan: etablering af et europæisk søtransportområde uden barrierer (COM(2009)0010),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2007 om en integreret EU-havpolitik (COM(2007)0575),

–  der henviser til Kommissionens grønbog af 7. juni 2006 om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene (COM(2006)0275),

–  der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny turismepolitik for Europa - verdens førende rejsemål(1),

–  der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2010 om integreret havpolitik - Evaluering af gjorte fremskridt og nye udfordringer(2),

–  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om EU's søtransportpolitik frem til 2018 - strategiske mål og anbefalinger(3),

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2008 om regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder(4),

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik(5),

–  der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene(6),

–  der henviser til udtalelse af 20. marts 2013 fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: »Blå vækst: mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi«,

–  der henviser til udtalelse af 31. januar 2013 fra Regionsudvalget om blå vækst: mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Fiskeriudvalget (A7-0209/2013),

A.  der henviser til, at over 70 % af jordens overflade er dækket af hav, hvilket kan spille en afgørende rolle ved imødegåelsen af de langsigtede udfordringer, som EU står over for, såsom klimaændring og den verdensomspændende konkurrence;

B.  der henviser til, at der er seks store kystzoner i EU (Atlanterhavet, Nordsøen, Østersøen, Sortehavet, Middelhavet og regionerne i den yderste periferi), der er forskellige, hvad angår deres territoriale ressourcer og arten af de aktiviteter, der udfoldes der;

C.  der henviser til, at ca. halvdelen af Europas befolkning bor langs de 89 000 km, der udgør Europas kyststrækning, og at det derfor er vigtigt, at regionale og lokale myndigheder tager hensyn til dette demografiske pres, når de gennemfører offentlige politikker;

D.  der henviser til, at de teknologiske fremskridt og søgen efter nye kilder til bæredygtig vækst forventes at forøge omfanget af den maritime økonomi til 590 milliarder EUR inden 2020, hvilket vil sikre i alt 7 millioner arbejdspladser;

E.  der henviser til, at den forventede stigning i menneskelig aktivitet vil ske i et sårbart maritimt miljø, hvor kun 10 % af de maritime levesteder og 2 % af havarterne er i en sund tilstand, hvilket viser, at maritime økonomiske aktiviteter ikke bør undergrave maritim bæredygtighed;

F.  der henviser til, at investering i naturlig og menneskelig kapital er væsentlig for at imødegå de nuværende udfordringer, navnlig udfordringen med at gøre menneskelige aktiviteter økonomisk og socialt bæredygtige, sikre miljømæssigt forsvarlige betingelser og tilpasse sig til klimaændringerne med henblik på at bekæmpe kysterosion og forsuring af havene samt bevare biodiversiteten, idet der tages i betragtning, at sunde, produktive økosystemer er vitale for udviklingen af en bæredygtig og konkurrencedygtig blå økonomi;

G.  der henviser til, at størrelsen og omfanget af de miljømæssige konsekvenser af blå vækst-fokusområder er højst usikker og potentiel skadelig på grund vores begrænsede viden om de marine økosystemers indviklede kompleksitet, og der henviser til, at den hertilhørende beslutningstagen derfor skal ske på grundlag af forsigtighedsprincippet, der er nedfældet i artikel 191, stk. 2, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

H.  der henviser til, at kyst- og havpolitik bør medtages i den generelle ramme for programmeringsperioden 2014-2020, også med henblik på at opfylde målene i Europa 2020-strategien;

I.  der henviser til, at målet om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst for kyst- og ø-områder skal understøttes af en omhyggelig analyse af de systemiske og strukturelle handicap, som kendetegner disse områder;

J.  der henviser til, at EU's ø-system med hensyn til søtransport må bære væsentligt højere omkostninger end andre kystområder i EU;

K.  der henviser til, at turismens sæsonbetonede natur i høj grad går ud over udviklingen af kyst- og ø-områder, og at der bør udvikles en ad hoc-strategi til at imødegå dette problem;

L.  der henviser til, at der er behov for koordination mellem de makroregionale strategier og de respektive handlingsplaner for Unionens havområder;

M.  der henviser til, at denne betænkning er Parlamentets køreplan for yderligere fremskridt inden for blå vækst;

Den generelle ramme

1.  bifalder Kommissionens meddelelse om blå vækst, der udgør den maritime dimension af Europa 2020-strategien og klart viser de muligheder, som den maritime økonomi rummer for at skabe en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og beskæftigelsesmuligheder;

2.  bifalder Kommissionens rapport om fremskridtet i EU's integrerede maritime politik (IMP), gentager sin støtte til IMP og understreger, at fremme af denne politik fortsat er det primære middel til styrkelse af den blå vækst;

3.  anerkender, at havene og oceanerne fremover vil spille en stadig mere afgørende rolle i den økonomiske vækst på verdensplan; mener, at blå vækst-strategien som del af den integrerede maritime politik vil tilskynde til udvikling af synergier og koordinerede politikker og dermed skabe europæisk merværdi og bidrage til jobskabelse i de maritime sektorer;

4.  mener, at for at styrke Unionens maritime økonomiske sektorers konkurrenceevne på verdensmarkedet, må de lokale, regionale, nationale og europæiske myndigheder skabe de nødvendige betingelser for bæredygtig vækst, navnlig ved indførelse af systemer for maritim fysisk planlægning, forbedring af infrastrukturen, skabelse af adgang til opnåelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og sikring af finansiering; påpeger, at det er vigtigt at udveksle viden og bedste praksis mellem de forskellige niveauer af offentlige myndigheder gennem oprettelse af en specifik EU-platform;

5.  påpeger, at sikring af tilstrækkelig finansiering vil udgøre en udfordring for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der er aktive i sektorer forbundet med blå vækst, og hilser derfor initiativer såsom nye EU-regler for risikokapitalfonde, der vil lette SMV'ernes adgang til finansiering, velkommen;

6.  er af den opfattelse, at det i en tid, hvor medlemsstaterne må skære ned på deres offentlige investeringer, er tvingende nødvendigt, at udviklingspolitikker og frem for alt projekter med store omkostninger, såsom transportprojekter og energi- og kommunikationsinfrastrukturprojekter får tilstrækkelig finansiering i programmeringsperioden 2014-2020 og herudover; opfordrer medlemsstaterne til at kanalisere tilgængelige finansielle instrumenter og europæisk finansiering til projekter inden for blå økonomi;

7.  understreger vigtigheden af, at der især inden for den flerårige finansielle ramme 2014-2020 tages hensyn til de specifikke behov hos de medlemsstater, der har modtaget hjælp, og som står over for stadig større problemer ved at påtage sig omkostningstunge projekter, såvel som behovene hos regionerne i den yderste periferi og ø-regionerne, som har strukturproblemer på grund af deres fjerne beliggenhed og naturmæssige karakteristika;

8.  bemærker den økonomiske krises vilkår og de sociale problemer, der berører mange områder, især øer, frem for alt i Middelhavsområdet og særlig dem, der ligger meget langt fra fastlandet; understreger, at øernes fjerne beliggenhed i forhold til det indre marked udsætter dem for industriel og økonomisk stagnation og affolkning, hvilket må være målet for specifikke foranstaltninger fra EU-institutionernes side; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at overveje at indføre frizoner som et redskab, der ved at nedbringe skattebyrden og tiltrække udenlandske direkte investeringer kan standse den nedadgående spiral, der påvirker ø-områderne, ved at fremme vækst og udvikling;

9.  fremhæver den rolle, som havområdestrategierne spiller med hensyn til at fremme regional udvikling og økonomisk, territorial og social samhørighed, sætte gang i den europæiske økonomi, fremme inklusiv blå vækst, skabe arbejdspladser og beskytte biodiversiteten i havene og kystområderne; opfordrer til, at sådanne strategier, der er knyttet til nuværende og fremtidige makro-regionale strategier, gennemføres effektivt for alle europæiske havområder, og til, at passende finansielle og administrative ressourcer fra EU og andre steder anvendes til gennemførelsen heraf; mener, at den rolle, som regionerne spiller med hensyn til udarbejdelsen af havområdestrategier, er nød til at blive styrket; anerkender i denne henseende bidrag fra territorialt og grænseoverskridende samarbejde til at behandle problemerne, som kyst- og havregioner står overfor;

10.  glæder sig over fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af EU-strategien for Østersø- og Atlanterhavsområderne og gentager sin opfordring til Kommissionen om at udarbejde en EU-strategi for Sortehavsområdet;

11.  opfordrer Unionen og medlemsstaterne til at yde en stærk støtte til oprettelsen af regionale og grænseoverskridende maritime klynger; understreger sådanne klyngers strategiske betydning som ekspertisecentre for økonomisk aktivitet med relation til blå vækst; mener, at udviklingen af disse vil fremme udvekslingen af viden og god praksis, skabe synergier mellem forskellige sektorer inden for den blå økonomi og bidrage til at tiltrække investering;

12.  understreger den iboende sammenkædning mellem økonomisk vækst og klimaændringer og påpeger, at alle maritime aktiviteter skal være i overensstemmelse med EU's strategi for tilpasning til klimaændringerne med henblik på at bidrage til et Europa, der er mere modstandsdygtig over for klimaændringer;

13.  understreger især, at den stigende økonomiske aktivitet i forbindelse med blå vækst skal ikke komme på bekostning af marine- og kystnære økosystemer, som er yderst følsomme og er blandt de første, der lider under følgerne af klimaændringerne; påpeger, at blå vækst skal være tilpasset de miljømæssige mål og økosystemtilgangen i havstrategirammedirektivet og direktivet om strategisk miljøvurdering, idet der mindes om, at forsigtighedsprincippet skal overholdes i tilfælde af usikkerhed; understreger, at alle økonomiske aktiviteter i forbindelse med blå vækst bør garantere maritim sikkerhed;

14.  bemærker med bekymring miljøindvirkningerne af affald i alle de europæiske have og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koncentrere sig om fuldstændig gennemførelse og håndhævelse af de relevante EU-direktiver såsom direktiverne om affaldsforvaltning, modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, vandkvalitet og maritim strategi;

15.  understreger, at alle maritime aktiviteter, herunder alle dem, der udføres inden for rammerne af den integrerede havpolitik, bør udføres i overensstemmelse med FN's havretskonvention (UNCLOS); understreger behovet for en fælles EU-tilgang til udforskningen, udnyttelsen og forvaltningen af havets naturressourcer, der garanterer en effektiv og sikker afgrænsning af eksklusive økonomiske zoner (EØZ) mellem EU's medlemsstater og tredjelande i overensstemmelse med international ret;

16.  understreger i den forbindelse, at der er behov for retssikkerhed for alle relevante aktører, der investerer i maritime områder, og støtter nye incitamenter til at fremme udnyttelsen af medlemsstaternes eksklusive økonomiske zoner;

Maritim fysisk planlægning og integreret kystforvaltning

17.  bifalder Kommissionens lovgivningsforslag om maritim fysisk planlægning og integreret kystforvaltning som nødvendige foranstaltninger for forvaltning af det voksende antal hav- og kystaktiviteter og beskyttelse af havmiljøet, samtidig med at man sikrer, at forskellige aktiviteter kan eksistere harmonisk side om side, og at man undgår konflikter om anvendelsen af kyst- og havområder; anser det for nødvendigt i denne henseende at vælge en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter i kystområder og til havs;

18.  påpeger, at maritim fysisk planlægning forventes at medføre et fald i virksomhedernes omkostninger og forbedre investeringsklimaet, mens den integrerede kystforvaltning vil lette koordineringen af aktiviteter i kystzonen og medføre en samlet forbedring af forvaltningen af denne zone;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre udbredelse af bedste praksis, og at man lærer af de erfaringer, der er gjort ved de forberedende aktioner på dette område, eftersom der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til udvikling af systemer for forvaltning af hav- og kystzoner; mener dog, at der er behov for en skræddersyet strategi, således at medlemsstaterne får mulighed for at gennemføre EU's retningslinjer for hav- og kystplanlægning under hensyntagen til lokale særlige forhold og behov i samarbejde med de lokale myndigheder;

20.  mener, at det er nødvendigt at styrke grænsefladen mellem land og hav i forbindelse med fysisk planlægning for at sikre kontinuitet i de menneskelige aktiviteter og i forsyningskæden og at sikre, at kystområderne er ordentligt forbundet med deres bagland; mener, at dette kan bidrage til at hindre fænomenet med kyster, der behandles som grænser;

21.  understreger, at hullerne i den videnskabelige viden om de maritime aktiviteter og deres miljø udgør hindringer for den fysiske planlægning, og fremlægger betydningen af initiativet »Viden om havene 2020« og dets konkrete mål såsom kortlægning af havbunden i de europæiske have inden 2020; mener, at havbunden bør kortlægges på ensartet vis, så interesserede europæiske organer kan have adgang til oplysningerne, særlig forskningscentre, universiteter og offentlige institutioner;

22.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med iværksættelsen af en plan for kortlægning og overvågning af skibsvrag og undersøiske arkæologiske fundsteder, som er en vigtig del af Unionens historiske og kulturelle arv; understreger behovet for at lette forståelsen og undersøgelsen af sådanne steder samt bidrage til at hindre den udplyndring, de udsættes for, således at de kan bevares korrekt;

Maritime færdigheder og beskæftigelse

23.  mener, at den samlede beskæftigelse i den blå økonomi kan overskride det skønnede antal på 7 millioner arbejdspladser inden 2020, hvis den understøttes af uddannelsespolitikker med det formål at sikre tilstedeværelsen af en mobil arbejdsstyrke med tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer;

24.  gentager sin opfordring til at sikre en væsentlig forbedring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsvilkårene inden for de maritime erhverv; tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på dette område for at forbedre jobsikkerheden og gøre job i den blå økonomi og beslægtede sektorer mere attraktive;

25.  understreger behovet for at forbedre søfarendes arbejdsforhold gennem hensigtsmæssige tiltag, til at integrere ILO's konvention om søfarendes arbejdsforhold i EU-retten og til at foreslå et program for søfarendes kvalifikationer og uddannelse, særligt rekruttering af unge, herunder unge fra tredjelande;

26.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge og understøtte bestræbelser på regionalt plan for at vurdere de kvalifikationer og erhverv, der vil blive efterspurgt i de blå økonomiske sektorer, og til at sikre, at initiativer såsom »EU Skills Panorama« afspejler den blå økonomis behov;

27.  mener, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne bør udarbejde en handlingsplan med det formål at fremme erhverv, der er direkte eller indirekte knyttet til den blå økonomi, for at tiltrække folk hertil;

28.  opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer til fordel for arbejdstagernes bevægelighed mellem de økonomiske sektorer og medlemsstaterne, såsom en flerårig indsats for udveksling af studerende, undervisere og unge fagfolk efter Erasmusmodellen; støtter samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesudbydere med det formål at forberede kandidater på arbejdspladser i nye sektorer;

29.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med repræsentanter for de maritime økonomiske sektorer og med uddannelsesudbydere med henblik på at oprette og finansiere europæiske sektorråd for kvalifikationer og beskæftigelse med henblik på at registrere arbejdspladser, ændringer i de nødvendige jobkvalifikationer og de dermed forbundne uddannelsesbehov;

30.  opfordrer Kommissionen til at udvikle et initiativ, der i tråd med Erasmus skal tilskynde forskningspersonale til mobilitet, navnlig i kystområder, med særlig henvisning til områder med turisme, energi og bioteknologi, og som skal gennemføres som en prioritet i lavsæsonen for turisme for på en bæredygtig måde at afbalancere menneskestrømmene i følsomme økosystemer og samtidig optimere anvendelsen af infrastrukturen i kystområder og på øer;

Forskning og innovation

31.  bemærker EU's forskningskapacitet i verdensklasse på søfartsområdet og dens betydning for en velunderbygget politikudformning og et innovationsdrevet erhvervsliv, men også vanskelighederne for erhvervslivet med at udnytte forskningsresultater kommercielt;

32.  understreger, at Horisont 2020-programmet med enklere procedurer og bedre støtte til innovation vil kunne yde væsentlig støtte til havforskning med henblik på at styrke udbredelsen på markedet med udgangspunkt i erfaringen fra »Ocean of Tomorrow«-projekterne;

33.  opfordrer Kommissionen til at ajourføre sin strategi for havforskning og maritim forskning inden 2014 og foreslå konkrete foranstaltninger til at forbedre synergierne og videnspredning blandt forskere i EU;

34.  bemærker, at det kun er sunde havøkosystemer, der kan danne grundlag for en forsvarlig og bæredygtig blå økonomi; opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at forske i de kumulative følger af menneskers anvendelse af havmiljøet og af maritime aktiviteter inden for alle sektorer;

35.  opfordrer Kommissionen til at sikre passende langsigtet miljøovervågning og gennemføre forskning i systemer for tidlig varsling;

36.  understreger betydningen af projekter som Det Europæiske Havobservations- og Datanetværk (EMODNET) for det at lette udvekslingen og tilgængeligheden af forskningsdata;

Skibsfart og skibsbygning

37.  konstaterer med bekymring, at skibsfart inden for EU fortsat hæmmes af overmåde besværlige administrative procedurer og toldprocedurer, der truer visionen om et europæisk søtransportområde og forhindrer denne sektors vækst, særligt inden for cabotagesejlads og havets motorveje; mener, at der skal udvikles et ensartet regelsæt for søfart inden for Unionen, da det er afgørende at sikre fri bevægelighed for varer og personer i EU's farvande;

38.  giver udtryk for sin tilfredshed med det vellykkede »Blue Belt«-pilotprojekt og opfordrer Kommissionen til at fremsætte de nødvendige lovgivningsforslag til skabelse af »Blue Belt«, herunder den nødvendige revision af EU’s toldkodeks, før udgangen af 2013;

39.  påpeger, at fremme af søtransport ikke alene vil bidrage til den økonomiske vækst og beskæftigelsen, men også til det mål, som er opstillet i hvidbogen om »en køreplan for et fælles europæisk transportområde«, om at flytte 50 % af vejtransporten over på jernbanetransport og søtransport inden 2050;

40.  understreger behovet for at udvide den rolle, som havets motorveje har i deres egenskab af de vigtigste europæiske korridorer og fremhæver, at det for at sikre den europæiske søtransports konkurrenceevne på lang sigt er afgørende at etablere gnidningsløse transportkæder for passagerer og gods på tværs af transportformer; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en meddelelse om fremskridt for, udvikling af og fremtid for havets motorveje; mener, at større øer bør fuldt integreres i havets motorveje med henblik på at forbedre deres tilgængelighed og styrke deres økonomiske konkurrenceevne;

41.  understreger, at søfartssikkerheden er afgørende for bæredygtig fremme af søtransport, bæredygtig økonomisk vækst, maritim beskæftigelse og bæredygtige miljøstandarder inden for denne sektor; understreger, at princippet om forebyggelse bør anvendes for at imødegå nye risici og forebygge alle typer af katastrofer i forbindelse med søtransport; bemærker, at der må træffes foranstaltninger i denne forbindelse ikke kun inden for EU, men også på internationalt plan, og navnlig inden for Den Internationale Søfartsorganisation;

42.  understreger, at gennemførelsen af den tredje pakke om sikkerhed til søs forbedrer kvaliteten af europæiske flagstater, klassifikationsselskabers arbejde, inspektion af fartøjer i havne, trafikovervågning af skibsfart, undersøgelse af ulykker og beskyttelse af ofre; opfordrer medlemsstaterne til at sætte gang i den effektive gennemførelse af denne lovpakke;

43.  understreger, at søtransportpolitikken bør tage hensyn til alle relevante spørgsmål vedrørende økonomi, miljø og offentlig sundhed; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge EU's skibsfartssektors overholdelse af kravene til miljø og offentlig sundhed, og, hvor det er hensigtsmæssigt foreslå specifikke foranstaltninger til imødegåelse af negative virkninger på dens konkurrenceevne; bemærker, at de lovgivningsmæssige krav til ophugning af skibe og sulfatindholdet i skibsbrændstoffer bør sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, samtidig med at målet om flytning af transport fra vej til hav sikres effektivt i tråd med Unionens klimaændringsmål;

44.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i større grad at øge deres bestræbelser på at opnå en international aftale om at nedbringe drivhusgasemissioner fra søtransport under hensyntagen til de stadig større konsekvenser af drivhusgasemissioner fra skibe;

45.  påpeger, at miljøvenlige brændstoffer såsom LNG kan spille en vigtig rolle for at nå målet om at bringe EU's CO2-emissioner fra brændselsolie til skibe ned på mindst 40 % inden 2050;

46.  understreger behovet for at støtte udviklingen af effektive og bæredygtige havnetjenester og infrastruktur, der kan klare udfordringer som den forventede stigning i skibstrafikken, og for at mindske miljø- og støjforurening ved at flytte trafikken fra land til hav samt sikre den problemfri overgang for passagerer og varer fra et transportmiddel til et andet; går ind for sideløbende udvikling i de europæiske havne af reparation og ophugning af skibe;

47.  henleder opmærksomheden på muligheden for at oprette logistiske platforme for at lette varetransporten mellem Europa og andre globale økonomier; fremhæver den strategiske betydning af søtransport og forbindelser mellem regionerne i den yderste periferi og de andre kontinentale områder;

48.  understreger, at EU’s skibsbygningsindustri har mulighed for at øge sit bidrag til væksten og beskæftigelsen gennem udnyttelse af de muligheder, der ligger i efterspørgslen efter »rene skibe« (øget energieffektivitet og mindskede SOx- og NOx-emissioner) samt fartøjer og strukturer, der er egnede til bygning, installation og drift af offshore vindmølleparker; opfordrer EU's skibsbygningsindustri til at gribe denne mulighed, især i betragtning af den forventede stigning i nærskibsfart langs EU's kystlinje;

49.  opfordrer indtrængende Rådet til at indgå en aftale med Europa-Parlamentet med henblik på at vedtage en forordning, der giver fartøjer mulighed for at blive ophugget på en måde, der respekterer miljøet og arbejdstagernes arbejdsvilkår og dermed giver EU's skibsbygningsindustri mulighed for at genanvende materialer på en mere konkurrencedygtig måde;

50.  opfordrer Kommissionen til at lette gennemførelsen af »LeaderSHIP 2020«-strategien ved at støtte de identificerede aktioner til imødegåelse af de udfordringer, som den europæiske skibsbygningsindustri står over for, såsom adgangen til finansiering, kvalifikationer og international konkurrenceevne;

Hav- og kystturisme

51.  opfordrer medlemsstaterne til under direkte inddragelse af de lokale og regionale myndigheder samt civilsamfundsorganisationer at støtte initiativer til udvikling og forbedring af bæredygtige turismeinfrastrukturer, med særlig vægt på handicappedes og bevægelseshæmmedes behov, og gøre alt, hvad de kan, for at fjerne bureaukrati og mangel på gennemsigtighed i denne sektor og samtidig overholde miljølovgivningen;

52.  opfordrer til, at turismen fremmes og opretholdes som en drivkraft for vækst og beskæftigelse i kystområderne; mener, at et sundt miljø er afgørende for alle former for turisme i kystområderne, og at der derfor skal gøres alt for at beskytte det; understreger behovet for, at der tilvejebringes en bæredygtig infrastruktur til udvikling af nye former for turisme, navnlig turismesektorer med stort vækstpotentiale som f.eks. landbo-, øko- og fiskeriturisme samt bæredygtig vandsport; bifalder initiativer til fremme af grænseoverskridende turismestrategier på grundlag af havene;

53.  understreger, at erosionen af de europæiske kyster, beskyttelsen af Europas miljø- og faunaarv og forbedringen af vandkvaliteten fortsat er vigtige emner, der skal håndteres; understreger derfor, at det er nødvendigt med reelle investeringer i disse områder med henblik på at udvikle en bæredygtig strand- og undervandsturisme af høj kvalitet;

54.  understrege, at foranstaltninger til udnyttelse og udvikling af kystarven og den maritime arv skal planlægges sideløbende med foranstaltninger til bevarelse og genopretning;

55.  påpeger dog, at det er vigtigt at skabe eller forbedre specialiserede skoler på højt niveau med henblik på turismevirksomheders drift og økonomi, turismeerhverv, søfartsskoler, kokkeskoler m.m. og forbedre uddannelsesbestemmelserne med henblik på at øge kvaliteten af turistservice og -produkter, anvendelse af nye teknologier og processen med tilpasning til klimaændringerne;

56.  understreger nødvendigheden af at forenkle visumprocedurerne, mindske de dermed forbundne omkostninger samt at udstede flergangsvisa til besøgende fra tredjelande, især fra BRIK-landene; opfordrer Kommissionen til at undersøge og straks gennemføre nye »intelligente« metoder til udstedelse af turistvisa med henblik på at tiltrække så mange turister som muligt;

57.  understreger, at krydstogtindustrien udgør en vigtig økonomisk ressource for de europæiske havne og de omgivende lokalsamfund, hvilket også er afgørende for udviklingen og anvendelsen af mere energieffektive skibe med lavere emissioner; tilskynder til planlægning af attraktive turistprogrammer, der tager sigte på at øge de besøgendes erfaringer ved at fremhæve havnedestinationernes maritime, kulturelle og historiske betydning;

58.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at øge de europæiske havnes konkurrenceevne ved at støtte og koordinere havneinfrastrukturernes kapaciteter og forbedre den service, der tilbydes (f.eks. ved at bringe dem i overensstemmelse med Schengen-kravene), med henblik på at gøre europæiske havne mere attraktive for krydstogtskibe og mere fordelagtige for lokal- og fiskersamfundene og herved give dem mulighed for at variere deres aktiviteter; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til særlige havneforhold på øer og i perifere regioner;

59.  anmoder om, at det i forbindelse med projekter vedrørende modernisering og udvidelse af havne gøres obligatorisk at udstyre passagerterminaler og nye passagerskibe med faciliteter til bevægelseshæmmede personer;

60.  gentager betydningen af kyst- og søgående passagertransport, særligt med færger og krydstogtskibe, og henviser til ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje, som bør bidrage til at øge havturisme af god kvalitet; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at iværksætte en kampagne med henblik på at forbedre kvaliteten af passager- og krydstogtskibe med hensyn til passagerernes rettigheder på baggrund af operatørernes bedste praksis;

61.  understreger betydningen af lystyachtsejlads og anden form for sejlads for havturismen; opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den kommende meddelelse om havturisme at undersøge denne sektors sociale og økonomiske betydning, mulighederne for på EU-plan at harmonisere og forenkle reglerne for udstedelse af driftstilladelser, navigerings- og driftsforhold, sikkerhedskrav, vedligeholdelse og reparationer på lystyachter samt den gensidige anerkendelse af erhvervskvalifikationer i denne sektor;

62.  fastholder betydningen af strandturismen som et særtræk ved nogle af de europæiske kystregioner; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en konsekvensanalyse for at undersøge, om direktiv 2006/123/EF har en negativ indvirkning på SMV'er i denne sektor, og til om nødvendigt at foreslå foranstaltninger til at mindske denne indvirkning og sikre, at der tages højde for de særlige karakteristika for denne erhvervskategori ved gennemførelsen af direktivet;

63.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne, regionerne, autonome samfund og andre aktører i kyst- og øområder til på systematisk vis at udvikle og gennemføre initiativet om de gamle handelsruter, der blev godkendt af Europa-Parlamentet i 2013-budgettet, både i Middelhavsområdet og i andre europæiske farvande, især med henblik på at diversificere turismeprodukter og mindske turismens sæsonbetonede karakter;

64.  opfordrer Kommissionen til at optage bæredygtig hav-, ø- og kystturisme i tilknyttede foranstaltninger og programmer såsom EDEN-programmet (fremtrædende europæiske rejsemål) og Calypso-programmet, og til at støtte initiativer, der fremmer diversificering af kyst- og havturisme, bidrager til at gøre aktiviteter og beskæftigelse inden for turisme mindre sæsonbetonet og stimulerer tilpasning til klimaændringer; mener i denne forbindelse, at en diversificering af turismen kan bidrage til at øge interessen for maritime regioner og give dem mulighed for at gå videre end den traditionelle 'sol, hav og sand'-model;

65.  opfordrer til fremme af maritime resorts, da disse kan reducere sæsonudsving og skabe en multiplikatoreffekt på de lokale og regionale økonomier ved at integrere fiskersamfund og finde en balance mellem økonomisk vækst og bæredygtighed;

66.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til den lokale kulturs og håndværksmæssige gastronomis bidrag til og rolle i udviklingen af den europæiske kystturisme; anser det for nødvendigt at bruge og koordinere de eksisterende politikker og værktøjer samt at udarbejde nye programmer og foranstaltninger for at tilskynde til synergier mellem især SMV'er i den primære og den tertiære sektor i EU’s kystområder;

67.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i det »virtuelle turismeobservatorium« at medtage en sektion dedikeret til hav- og kystturisme, der sikrer forbindelser mellem forskningsinstitutter, virksomheder og offentlige myndigheder med henblik på at fremme markedsforskning, levere fremsynede oplysninger til virksomheder og offentlige myndigheder om udviklingen i udbud og efterspørgsel samt skaber gunstigere forretningsvilkår;

Blå energi

68.  bemærker, at klimaforandringerne er en af de største trusler mod havets biodiversitet på verdensplan, og at energiaspekterne af en strategi for blå vækst skal være baseret på vedvarende energikilder og energieffektivitet;

69.  anerkender i denne henseende vigtigheden af Europas søer og have for EU's energisikkerhed og variationen i dens energikilder og forsyningsruter;

70.  noterer sig, at offshore vind-, tidevands-, bølge- og termisk havenergi, såvel som den konventionelle offshoreenergisektor, kan skabe bæredygtige arbejdspladser i kystregionerne, nedbringe emissionerne og bidrage til opfyldelsen af EU's energimål på mellemlang og lang sigt; fremhæver, at der for at kunne udnytte dette potentiale vil være behov for betydelige investeringer i omlægning af netforbindelserne og i transmissionskapacitet;

71.  fremhæver, at blå energi er et aktiv for europæisk maritim økonomi; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at bidrage til realisering af potentialet i den blå energi ved at anvende havområdestrategier, idet man er særlig opmærksom på de muligheder, som perifere regioners placering og naturlige karakteristika giver;

72.  opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte EU's førerskab på verdensplan på dette område ved at udvikle en europæisk industriel strategi for blå energi, som den tidligere har gjort for andre sektorer;

73.  opfordrer Kommissionen til i sin kommende meddelelse at vedtage en integreret tilgang til udvikling af marine energikilder, hvorved man udnytter synergierne mellem offshore-vindenergi og andre former for vedvarende energi, der kan udvindes på havet; understreger, at en sådan tilgang skal gøre det muligt at levere energi fra en bred og bæredygtig række kilder i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og med garanti for maritim sikring og sikkerhed, og at den også skal omfatte planer for en passende infrastruktur til at transportere energi, der er genereret til havs, ind i landet og sikre forenelighed med det konventionelle elnet;

74.  opfordrer medlemsstaterne til at arbejde sammen for at fremme en bæredygtig konstruktion af Nordsønettet (North Sea Offshore Grid) for vedvarende energi; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om en dertil svarende lovgivningsmæssig ramme;

Fiskeri- og akvakultur

75.  understreger, at akvakultur og fiskeri bør bidrage til fødevareproduktionen på et bæredygtigt grundlag i hele Unionen og til langsigtet fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse; mener, at udvikling og innovation af en bæredygtig akvakultur og fiskeforarbejdningsindustri bør fremmes ved at skære ned på bureaukratiet og fremme beskæftigelsesmulighederne i disse sektorer og forbedre livskvaliteten i både kystområder og landdistrikter;

76.  understreger vigtigheden af en voksende bæredygtig akvakultur med henblik på at mindske overfiskning af de europæiske fiskebestande og afhængigheden af import af fisk fra tredjelande, som tegner sig for over 60 % af fiskeforbruget i EU;

77.  understreger, at akvakulturen i EU allerede har skabt 80.000 arbejdspladser og har mulighed for væsentligt at forbedre kystsamfundenes økonomi, under henvisning til, at produktionen af opdrættede fisk ifølge FN's skøn vil overstige det konventionelle fiskeri senest i 2019;

78.  opfordrer Kommissionen til i de kommende strategiske retningslinjer for akvakulturen i EU at fremme offshore akvakultur, som kan kombineres med faciliteter for blå energi med henblik på at reducere det pres, som den overintensive akvakultur udøver på kystøkosystemerne og på andre aktiviteter; fremhæver behovet for, at medlemsstaternes respektive integrerede forvaltningsplaner letter de administrative byrder og sikrer tildelingen af egnet plads til udviklingen af disse aktiviteter;

79.  understreger betydningen af den kommende Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der for første gang forener den integrerede maritime politik og fiskeripolitikken, og af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i bestræbelserne på at støtte en bæredygtig og miljøvenlig udvikling af fiskeri, akvakultur og fiskeforarbejdningsindustri samt indkomstspredning i fiskersamfund, der er afhængige af disse sektorer, navnlig med hensyn til kystfiskeri af mindre omfang, faglig uddannelse af kvinder og unge og inddragelse af nye iværksættere i denne sektor;

80.  anerkender, at beskyttelse af Europas havgrænser er en udfordring for medlemsstaterne; mener, at en vellykket blå økonomi kræver sikring af EU's havgrænser med henblik på at sikre beskyttelsen af havmiljøet, fiskerikontroller, bekæmpelse af illegalt fiskeri og retshåndhævelse; understreger derfor vigtigheden af at indføre en europæisk kystvagt til koordinering af indsatsen og overvågning på havet; understreger desuden vigtigheden af at intensivere regionale samarbejdsinitiativer vedrørende fiskerisektoren;

Mineraludvinding til havs

81.  anerkender, at der hersker gunstige betingelser for mineraludvinding til havs; understreger imidlertid, at havbundsmiljøet er forbundet med resten af planeten gennem udvekslinger af materiale, energi og biologisk mangfoldighed, som, hvis de forstyrres, kan forårsage uforudsigelige ændringer i fiskebestandene og tab af biodiversitet;

82.  opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på de miljømæssige følger af mineraludvinding fra havbunden, særligt i meget følsomme havmiljøer, at støtte relevante forskningsprojekter, at anvende forsigtighedsprincippet og at samarbejde med myndighederne i tredjelande, der er involveret i denne sektor, i bestræbelser på at afhjælpe de bestående mangler inden for den videnskabelige viden hurtigere;

83.  erkender, at en mere effektiv ressourceudnyttelse kombineret med forbedrede genanvendelsespolitikker er en langt mere omkostningseffektiv og bæredygtig tilgang til at dække vores behov for mineraler end den intense udnyttelse af undervandsressourcer; beklager, at mangler i genanvendelsen af råmaterialer og sjældne jordmaterialer forårsager øgede affaldsmængde, og efterlyser derfor foranstaltninger til at sætte skub i genbrugsindustrien for at kunne tilbyde et alternativ til minedrift til havs; bemærker de beskæftigelsesmuligheder på lang sigt, som denne tilgang giver;

Blå bioteknologi

84.  anerkender, at den blå bioteknologi kan skabe højt kvalificeret beskæftigelse og har meget at tilbyde på afgørende områder såsom sundhed, ernæring og innovation; bifalder Kommissionens hensigt om at støtte den forskning og innovation, der er nødvendig for at fremme denne aktivitet på iværksætterområdet;

85.  understreger det potentiale, der ligger i havets biodiversitet, for den blå bioteknologiske sektor, navnlig i det stadig i vid udstrækning uopdagede dybe hav, men fremhæver nødvendigheden af en forsigtig udforskning af dette meget følsomme økosystem;

86.  opfordrer Kommissionen til klart at definere de problemer og udfordringer, der er forbundet med blå bioteknologi (f.eks. bio-nanoteknologi, biomaterialer og indførelsen af genetisk modificerede fisk, skaldyr og mikroorganismer), og til at benytte en videnskabeligt forsvarlig tilgang på grundlag af forsigtighedsprincippet med henblik på at identificere, vurdere og forvalte de dermed forbundne miljø- og sundhedsrisici;

87.  opfordrer Kommissionen til at fremme partnerskaber mellem den private sektor og forskningsinstitutter samt grænseoverskridende partnerskaber, såsom Det Europæiske Center for Havbiologisk Forskning, da havbioteknologi og adgang til havets biologiske mangfoldighed kræver videnskabelig knowhow og avanceret og dyr udstyr;

o
o   o

88.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 41.
(2) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 70.
(3) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 10.
(4) EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 1.
(5) EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 30.
(6) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 531.


Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen
PDF 176kWORD 34k
Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (2012/2321(INI))
P7_TA(2013)0301A7-0222/2013

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 54,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3, stk. 3,

–  der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2012 om statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse(2),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)(4),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 94/1069/EF af 7. december 1994 vedrørende overdragelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er)(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om overdragelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er)(6),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af andelsselskaber i Europa (COM(2004)0018),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om initiativ for socialt iværksætteri (COM(2011)0682),

–  der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om kooperativer og omstruktureringer(7),

–  der henviser til ILO's henstilling nr. 193 om fremme af kooperativer, som blev godkendt af regeringerne i alle 27 nuværende medlemsstater, til FN's Generalforsamlings resolution af 2001 »Cooperatives in Human Development« og til det faktum, at FN erklærede 2012 for det internationale år for kooperativer,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0222/2013),

Indledning

1.  påpeger, at andelsselskaber, sammen med andre virksomheder i den sociale økonomi, især i krisetider spiller en afgørende rolle for den europæiske økonomi ved at kombinere lønsomhed med solidaritet, skabe arbejdspladser af høj kvalitet, styrke social, økonomisk og regional samhørighed og skabe social kapital; anerkender endvidere, at virksomheder i den sociale økonomi bør drage fordel af en klarere og mere sammenhængende lovgivningsramme, der tager behørigt hensyn til den rige mangfoldighed i socialøkonomiens institutioner og deres særlige kendetegn;

2.  bemærker, at andelsselskaber antager en stadig større betydning i EU, og at der er omkring 160 000 andelsvirksomheder, der ejes af 123 millioner medlemmer og beskæftiger til 5,4 millioner mennesker - herunder omkring 50 000 andelsvirksomheder i industrien og servicesektoren, der beskæftiger 1,4 millioner mennesker - og at andelsselskaber i gennemsnit bidrager med ca. 5 % til medlemsstaternes BNP; bemærker, at der i de seneste par år er etableret flere hundrede andelsvirksomheder i industrien og servicesektoren som følge af omstruktureringen af virksomheder, der er i krise eller uden efterfølgere, hvorved lokale økonomiske aktiviteter og arbejdspladser spares og genudvikles; bemærker, at kooperative grupper i industrien og servicesektoren har haft en afgørende betydning for den regionale udvikling i nogle af de mest industrialiserede regioner i EU; bemærker, at de såkaldte sociale kooperativer med speciale i integration på arbejdsmarkedet sikrer beskæftigelse for mere end 30 000 handicappede og dårligt stillede personer inden for industrien og servicesektoren; gør opmærksom på, at andelsselskaber er blevet en model for selvstændige erhvervsdrivende og de liberale erhverver, og at denne model er vokset betragteligt inden for nye sektorer, som f.eks. sociale tjenester og sundhedstjenester, digitale tjenester, erhvervsfremmende tjenester og forsyningspligttjenester, der tidligere blev leveret af den offentlige sektor (tjenester på miljøområdet og forvaltning af naturområder, uddannelse og kultur og produktion af el fra vedvarende kilder); bemærker, at andelsselskaber derfor spiller en meget vigtig rolle i EU for så vidt angår økonomi, samfund, bæredygtig udvikling og beskæftigelse, og at de desuden kan være et springbræt for social innovation, der er et fremtrædende tema både i Europa 2020-strategien og under Horisont 2020, og bidrage til at nå målet med den bæredygtige økonomiske og sociale udvikling af regional- og lokalsamfund;

3.  insisterer på, at den kooperative forretningsmodel bidrager til en ægte økonomisk pluralisme og er et uundværligt element i den »sociale markedsøkonomi«, og at den er helt på linje med EU-traktatens værdier og med Europa 2020-strategiens mål;

4.  påpeger, at mange andelsselskaber har vist sig at være endnu mere modstandsdygtige i krisetider end mange konventionelle virksomheder, både hvad angår beskæftigelsesfrekvens og virksomhedslukning; bemærker, at der på trods af krisen er skabt andelsselskaber inden for nye og innovative sektorer, og at der er mange beviser for denne modstandsdygtighed, især i forbindelse med andelsbanker og andelsselskaber i industrien og servicesektoren (arbejdstagerkooperativer, sociale kooperativer og kooperativer dannet af små og mellemstore virksomheder); påpeger, at udvikling af andelsselskaber som model har vist sig at kunne imødekomme nye behov og stimulere jobskabelsen bedre end andre modeller på grund af andelsselskabernes evne til at tilpasse sig forandringer og fortsætte deres aktiviteter, når de er i fare, ved fortsat at forfølge deres mål; fremhæver den strategiske rolle, der spilles af andelsselskaber, der er dannet af SMV'er, som kan skabe kollektive løsninger på fælles problemer og gøre det muligt at udvikle betydelige stordriftsfordele; gør endvidere opmærksom på den voksende udbredelse af »græsrodskooperativer«, som især i fjernområder og dårligt stillede egne giver borgerne mulighed for at deltage direkte, f.eks. i sociale tjenester, sundhedstjenester, uddannelsestjenester, handelstjenester, kommunikation osv.;

5.  mener, at andelsselskaber i tider med recession effektivt kan fremme iværksætteri på det mikroøkonomiske plan, for så vidt som de giver små iværksættere, ofte i form af grupper af borgere, mulighed for at påtage sig et virksomhedsansvar; støtter i den forbindelse udviklingen af andelsselskaber i den sociale sektor og i socialforsorgssektoren, der giver mulighed for at sikre de svageste grupper en bedre social integration;

6.  hævder, at den kooperative model takket være sin decentraliserede natur, bidrager betydeligt til gennemførelsen af prioriteterne for 2020, der er fastlagt i direktiv 2009/28/EF om vedvarende energikilder og til overgangen fra fossil energi til vedvarende energi; påpeger i denne forbindelse, at mere end 1 000 andelsselskaber inden for vedvarende energi er skabt af borgere; er af den opfattelse, at andelsselskaber, der er aktive på området bæredygtig energi, gør det muligt for borgerne at blive kooperative medlemmer af lokale projekter, og støtter investering i bæredygtige energiprojekter, der styrker den sociale accept af nye anlæg for vedvarende energi; er af den opfattelse, at borgernes deltagelse i energiproduktion både kan øge deres bevidsthed om nødvendigheden af et bæredygtigt og effektivt energiforbrug og deres kontrol med energipriserne; anmoder Kommissionen om at være særlig opmærksom på den rolle, som energiandelsselskaber kan spille for at øge anvendelsen af vedvarende energikilder og for at forbedre energieffektiviteten;

7.  giver udtryk for, at denne større modstandsdygtighed i vid udstrækning kan tilskrives den kooperative ledelsesmodel, som er baseret på fælles ejerskab, demokratisk økonomisk deltagelse og kontrol, organisering og ledelse udøvet af medlemmer/interessenter, og forpligtelse over for samfundet; understreger, at denne større modstandsdygtighed også skyldes deres karakteristiske metode til kapitalakkumulation, der er mindre afhængig af udviklingen på de finansielle markeder og både er forbundet med allokering af overskud til reservefonde, i givet fald delvist udelelig (især i form af værdier, der styrker andelsbevægelsen generelt, efter betaling af al udestående gæld i forbindelse med likvidation) og til gennemførelsen af virksomhedsmål, der viser afbalancerede sociale og økonomiske mål og målet om at forbedre deres drift og aktivitet; mener, at denne model er med til at sikre, at andelsselskaber anlægger en langsigtet strategi på tværs af generationer, og forankrer sig i den lokale økonomi, hvilket bidrager til lokal bæredygtig udvikling og sikrer, at de ikke flytter deres aktiviteter uden for lokalområdet, selv når de bliver internationale;

8.  konstaterer, at andelsvirksomheder er i stand til at opfylde eksisterende og nye behov effektivt inden for sektorer såsom forvaltning af kulturelle ressourcer og kreativitet og miljømæssig bæredygtighed i tilknytning til nye former for livsstil og forbrug; understreger, at andelsselskaber også har fremmet værdier som sikring af legaliteten, f.eks. i Italien, hvor andelsselskaber har fået overdraget forvaltningen af værdier, der er blevet konfiskeret hos mafiaen;

9.  mener, at andelsselskaber fuldt ud bør være omfattet af målsætningerne for EU's industripolitik og af de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af denne, blandt andet fordi de yder et grundlæggende bidrag til den industrielle omstrukturering, der er et væsentligt led i den nye europæiske industripolitik;

10.  bemærker også, at andelsselskaber ved at samarbejde kan udnytte stordriftsfordele og dele erfaringer og bedste praksis samt forene eller overføre menneskelige og finansielle ressourcer, hvor det er nødvendigt; hævder, at denne iboende fleksibilitet giver andelsselskaber mulighed for at klare sig selv, selv i de sværeste tider;

11.  bemærker, at der i de forskellige medlemsstater kan konstateres mange eksempler på god praksis, hvor andelsvirksomheder har opnået glimrende resultater for så vidt angår vækst, beskæftigelse, overlevelsesrate og etablering af nye virksomheder, som f.eks. ordningen for »engangsbetaling« (pago unico) i Spanien og Marcoraloven i Italien, der giver mulighed for at finansiere oprettelsen af nye andelsselskaber via arbejdsløshedsydelser, samt »beskæftigelses- og aktivitetskooperativer« i Frankrig, Sverige og Belgien, peger endvidere på grupper af enkelte andelsselskaber, der frivilligt kan danne store erhvervsgrupper, der dækker sektorer såsom industri, landbrug, distribution, finanser, FoU og uddannelse på et højt niveau; bemærker, at andelsselskaber, der f.eks. bygger på det britiske trustmodel, også kan være et effektivt forbillede for god forvaltning af professionelle eller halvprofessionelle idrætsorganisationer, der samtidig muliggør en tæt forbindelse mellem de vigtigste interessenter - tilhængerne - og forvaltningen af en klub (uanset om den er professionel eller ikke-professionel); opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge sådanne eksempler på god praksis og overveje at lade dem indgå i EU's politikker til fordel for virksomhederne;

12.  mener, at andelsselskaberne har ydet et væsentligt bidrag til EU's økonomi og til beskæftigelsesstabiliteten, især i krisetider;

13.  understreger behovet for bl.a. at udvikle modellen med aktivitets- og beskæftigelseskooperativer, som gør det muligt for virksomheder at blive opbygget gradvist for at opfylde iværksætternes behov, og udvikle sig i takt med deres aktiviteter;

14.  bemærker dog, at andelsselskaber også kan gå fallit;

15.  bemærker, at der i de forskellige medlemsstater kan konstateres afvigende situationer, som afspejler juridiske og begrebsmæssige forskelle; anmoder derfor Kommissionen om at foretage en gennemgang af den eksisterende lovgivning med henblik på at finde et fælles grundlag og at harmonisere under overholdelse af subsidiaritetsprincippet;

16.  understreger, at de ansatte påtager sig en stor økonomisk risiko med oprettelsen af et andelsselskab eller ved overdragelse af en virksomhed til de ansatte; bemærker, at god forvaltning, navnlig i et arbejdstagerkooperativ, i høj grad afhænger af støtten til og tilsynet med de ansattes virksomhedsledelse;

Lovgivningsramme

17.  mener, at denne iboende evne til modstandsdygtighed bør styrkes gennem tilstrækkeligt fokus på andelsselskaber i alle relevante EU-politikker, der skal bidrage til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, også gennem en anderledes model for økonomisk udvikling, der respekterer den europæiske sociale model, og ved at strømline gældende EU-lovgivning om andelsselskaber; mener især, at der bør være en henvisning til andelsselskabernes vigtige rolle i 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur; mener, at de nødvendige skridt bør tages for at sikre lige konkurrencevilkår mellem andelsselskaber og andre former for virksomheder, og samtidig bevare kooperativernes mål og arbejdsmetoder samt deres sociale karakter;

18.  erindrer om, at det er nødvendigt, at EU anerkender og sikrer en ligelig lovgivningsmæssig behandling af de forskellige virksomhedsformer med henblik på at sikre overholdelsen af princippet om fri erhvervsudøvelse uanset virksomhedens status; beklager, at Kommissionen ikke i sin handlingsplan for iværksætteri 2020 lægger vægt på virksomhederne i den sociale økonomi men begrænser sig til at nævne deres bidrag til jobskabelse og social innovation, og at de støder på store finansieringsvanskeligheder sammenlignet med SMV'er;

19.  opfordrer derfor Kommissionen til at styrke sine tjenester ved at oprette en enhed med ansvar for andelsselskaber og andre erhvervsdrivende foreninger (såsom gensidige selskaber, fonde og foreninger med økonomiske og finansielle aktiviteter) med det formål at tage større hensyn til foranstaltninger, som sigter mod at sikre et tilstrækkeligt ressourceniveau, og at overvåge og håndtere politikudvikling vedrørende erhvervsdrivende foreninger; opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på omstrukturering af industri- og servicevirksomheder, der er i krise eller uden en efterfølger, til andelsselskaber ved oprettelse af tjenestegrene til dette formål;

20.  opfordrer Kommissionen til at sørge for større fleksibilitet i forbindelse med reglerne om offentlige indkøb for medarbejderledede virksomheder, f.eks. ved at medtage et tidsbegrænset forbehold;

21.  opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at foranstaltningerne under initiativet for socialt iværksætteri koordineres, og forvaltningsmæssige barrierer mellem de to initiativer mindskes;

22.  opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med ILO's henstilling nr. 193/2002 at revidere deres lovgivning for andelsselskaber generelt og især for særlige former for andelsselskaber, såsom arbejdstagerselskaber, sociale andelsselskaber, håndværkerkooperativer og andelsbanker, med henblik på vedtagelse af en omfattende politik til støtte for den kooperative forretningsmodel og skabelse af et lovgivningsmiljø, der er gunstigt for anerkendelse af andelsselskabernes og deres ledelsesorganisationers rolle og for udvikling af andelsselskaber, især på områder og i sektorer, hvor denne model har vist sig at have en social, økonomisk og miljømæssig merværdi; opfordrer medlemsstater, der samarbejder med de sociale partnere og andre interessenter på regionalt og lokalt plan, til at identificere de strategiske sektorer, som er egnede til andelsprojekter; understreger, at dette bør omfatte indførelse af passende finansielle instrumenter og anerkendelse af andelsselskabernes rolle i den nationale sociale dialog og af den rolle, som andelskasserne spiller, idet disse altid har tillagt bæredygtig og socialt ansvarlig finansiering en særlig betydning og er forankret i området; kræver, at der tages hensyn til denne henstilling ved revisionen af forordningen om det europæiske andelsselskab;

23.  understreger vigtigheden af at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger inden for en solid juridisk ramme og i overensstemmelse med udviklingen af internationale normer med det formål at undgå afvigende nationale fortolkninger og risiko for konkurrencemæssige fordele eller ulemper på regionalt, nationalt eller makroregionalt plan;

24.  understreger betydningen af at inddrage andelsselskaberne i alle faser af proceduren i forbindelse med Unionens fremtidige initiativer og tiltag vedrørende andelsselskaber;

Virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer

25.  mener, at overdragelsen af en virksomhed til de ansatte gennem oprettelse af et andelsselskab og andre former for medarbejderejerskab kan være det bedste middel til sikring af en virksomheds kontinuitet; understreger, at denne form for overdragelse af en virksomhed til de ansatte, specielt hvad angår arbejdskooperativer og arbejdstagernes overtagelse af en virksomhed (workers buy-out) bør understøttes af en særlig post på EU's budget, der også omfatter finansielle instrumenter; opfordrer indtrængende til oprettelse, med deltagelse af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og de sociale partnere og interessenter fra andelsbevægelsen, af en europæisk mekanisme til fremme af udviklingen af andelsselskaber og navnlig virksomhedsoverdragelser under andelsmodellen samt via f.eks. instrumentet risikofordelingsfonde;

26.  understreger, at det er blevet en stadig mere udbredt praksis i medlemsstaterne, at de ansatte overtager virksomheden, som svar på den økonomiske krise; opfordrer derfor Kommissionen til at identificere finansielle instrumenter eller udvide de eksisterende for at styrke denne praksis;

27.  understreger de sociale andelsselskaber aktive rolle i omstruktureringen af SMV'er navnlig via »sociale spin-off-virksomheder«, der fremmer integreringen af de arbejdstagere, der kan betegnes som dårligt stillede, og som befinder sig i en beskæftigelsesmæssigt vanskelig situation, hvorved der gennem solidaritet fremmes en tiltagende evne til at imødekomme sociale krav;

28.  bemærker, at problemer i forbindelse med virksomhedsoverdragelser til de ansatte meget ofte ikke kun er et spørgsmål om de relevante procedurers varighed, men også, og endnu vigtigere, mangel på viden om denne virksomhedsmodel blandt de relevante fagfolk (f.eks. advokater og revisorer) og inden for det juridiske system og uddannelsessystemet; understreger, at uddannelse og bevidstgørelse af alle aktørerne i processen med oprettelse eller overdragelse af ejerskab til de ansatte i høj grad vil bidrage til at fremme denne praksis; anbefaler følgelig, at den kooperative virksomhedsform bliver et fast punkt i de relevante undervisningsplaner på universiteter og handelshøjskoler; mener desuden, at bedre viden om andelsselskaber også bør fremmes, og at virksomhedsoverdragelse til ansatte under andelsselskabsmodellen bør støttes økonomisk, herunder gennem en målrettet og intelligent anvendelse af strukturfondene, blandt fagforeninger og organer, som skal give oplysninger om stiftelse eller overdragelse af virksomheder; understreger den sagkundskab vedrørende oprettelse og overdragelse af virksomheder i form af andelsselskaber gennem andelsforeninger, der er oparbejdet i visse medlemsstater, og opfordrer Kommissionen til at etablere mekanismer til at lette samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis og metoder på dette område mellem virksomheder og til at aflægge beretning til Rådet og Parlamentet om resultatet;

29.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en ramme med henblik på at lette virksomhedsoverdragelser til medarbejdere, herunder finansielle mekanismer, der skal hjælpe medarbejderne med at investere i virksomheder, der er i krise eller uden en efterfølger, samt præferencerettigheder for de ansatte for at skabe de bedste betingelser for et overtagelsesbud på en virksomhed, der står over for lukning;

30.  mener også, at medlemsstaterne bør vedtage politikker, der gør det nemmere for medarbejderne at deltage i deres virksomheders kapital og resultater gennem konkrete finanspolitiske mekanismer i andre former for industri- og servicevirksomheder, og med den nødvendige retlige beskyttelse og tilsvarende deltagelsesgrad i virksomhedens ledelse, overvågning, beslutningstagning og ansvar; minder om, at sådanne aktiviteter kan være med til at forbedre konkurrenceevnen inden for den pågældende sektor som helhed;

31.  understreger de positive aspekter af de mekanismer, der kendetegner andelsselskabsmodellen, såsom reservernes udelelighed, dvs. at disse således ikke kan fordeles mellem medlemmerne, selv ikke i tilfælde af likvidation, men skal anvendes til udvikling af andelsbevægelsen, og juridiske bestemmelser, der giver tredjeparter mulighed for at bidrage med risikovillig kapital, med eller uden stemmeret, til andelsforeningen, som f.eks. risikofordelingsfonde og Cooperazione Finanza Impresa (CFI) i Italien, Institut de Développement de l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) i Frankrig og den investeringsstruktur, som Mondragon Corporation i Spanien har opbygget;

32.  opfordrer Kommissionen til at fremme politikker og foranstaltninger, der kan medvirke til at bevare eksisterende job og ikke kun til at skabe nye job i iværksættervirksomheder; anmoder Kommissionen om at indføre nye iværksættertjenester, der kan støtte virksomheder i andelsform gennem en øget bevidsthed og uddannelsesinitiativer;

33.  understreger, at omstrukturering af virksomheder i krise til økonomisk bæredygtige andelsselskaber kræver en præcis og tidlig diagnose; opfordrer myndighederne på alle niveauer til at samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andelsbevægelsen om at stille sådanne tidlige diagnoser og vurdere gennemførligheden og hensigtsmæssigheden af at omstrukturere disse virksomheder til andelsselskaber; mener, at fagforeninger og andelsforeninger også bør inddrages i denne proces;

34.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en omfattende undersøgelse med sammenligning af bedste praksis, der anvendes i medlemsstaterne og de nationale lovgivninger, som tilskynder til omstrukturering til andelsselskaber, herunder virksomhedsoverdragelser, gældende ret vedrørende konkurser, finansielle mekanismer, institutioner, der yder støtte til iværksætteraktiviteter og oprettelse af grupper af andelsselskaber; påpeger, at det er vigtigt, at andelsselskaberne inddrages i en sådan undersøgelse med henblik på at opstille prioriteter; opfordrer i dette øjemed Kommissionen til at overveje udviklingen af en database, i hvilken der systematisk indlæses sager og oplysninger om omstruktureringer til andelsselskaber, således at der sikres udveksling af god praksis og en konsekvent indsamling af data;

35.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at lette og fremme dannelsen af grupper af andelsselskaber og erhvervsdrivende foreninger for at hjælpe dem med at tilvejebringe de nødvendige ressourcer og spille en mere fremtrædende rolle i produktions- og distributionskæden og at støtte de stordriftsfordele, som er nødvendige for finansieringen af forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter;

Adgang til finansiering og erhvervsstøtte

36.  understreger, at andelsvirksomheder i industrien og servicesektoren og især SMV'er af forskellige grunde, bl.a. karakteren af deres iværksættergruppe, ikke kan få adgang til risikovillig kapital og kredit på kapitalmarkederne; bemærker også, at det ofte er vanskeligt for arbejdstagerkooperativer i kapitalintensive sektorer at indhente store mængder af kapital fra deres medlemmer, og at der derfor bør etableres passende finansieringsinstrumenter, der tager hensyn til denne form for iværksætteri;

37.  minder om, at spørgsmålet om andelsselskabers adgang til kredit er specielt vigtigt i betragtning af deres særlige struktur; opfordrer derfor Kommissionen, Baselbanktilsynskomitéen og EIB til at udvikle og anvende kvalitative parametre, også hvad angår tildelingen af kreditter og finansiering med henblik på at differentiere andelsselskabernes rolle, herunder også de sociale andelsselskabers rolle, i forhold til de øvrige forretningsmodeller;

38.  finder det nødvendigt at styrke kapitaliseringen og kapitaldannelsen i andelsselskaber gennem en bedre udnyttelse af de ressourcer, som deres sociale struktur kan bidrage med; opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer til støtte for kapitaldannelsen, herunder skatte- og afgiftsfritagelser, som også er tidsbegrænsede, efter oprettelsen eller buy-out-operationen, uden at disse initiativer betragtes som statsstøtte;

39.  påpeger, at eksterne parter i nogle medlemsstater kan bidrage med risikovillig kapital til andelsselskaber men blot opnår begrænset eller ingen stemmeret, således at medlemsejerskabet og kontrolstrukturen overholdes, og at dette har gjort det muligt for andelsselskaber at forbedre deres dialog med andre finansielle institutioner; glæder sig over sådanne politikker og opfordrer alle medlemsstaterne til at lette andelsforetagendernes adgang til kredit;

40.  mener, at Kommissionen sammen med EIB og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) bør sikre, at andelsselskaber har adgang til finansielle mekanismer på EU-niveau – herunder, hvor det er relevant, finansieringshandlingsplanen for SMV'er som foreslået i akten for det indre marked – og at de bør gøre en særlig indsats sammen med andelsbanksektoren for sikre, at dette sker; påpeger, at sådanne aktioner kan gøre det indre marked mere velfungerende;

41.  mener, at det er nødvendigt at tage højde for andelsbankernes særlige karakteristika i forbindelse med reguleringen af finansmarkederne og de efterfølgende gennemførelsesbestemmelser;

42.  fremhæver, at de programmer og fonde, der oprettes i henhold til den flerårige finansielle ramme (2014-2020), bør være vigtige instrumenter til støtte af andelsselskaber; hævder, at der ved fastlæggelsen af operationelle programmer bør fokuseres på at lette oprettelsen af nye andelsselskaber, at yde støtte til bæredygtig virksomhedsudvikling og ansvarlig omstrukturering, der navnlig omfatter foranstaltninger som virksomhedsoverdragelser til medarbejdere og sociale andelsselskaber, inden for lokal udvikling og social, teknologisk og produktionsmæssig innovation ved brug af globaltilskud og andre finansielle instrumenter, herunder Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen;

43.  mener, at der i forbindelse med den finansielle programmering af EU-midler og nationale midler bør tages et særligt hensyn (eller afsættes en forholdsmæssig andel) til andelsselskaber, som har til formål at fremme dårligt stillede personers adgang til arbejdsmarkedet, jf. forordning (EF) nr. 2204/2002, med henblik på at befæste og udvikle højere og bedre sociale beskyttelsesniveauer;

44.  anmoder Kommissionen om inden for rammerne af det kommende regnskabsår at støtte et pilotprojekt for overdragelse af kriseramte virksomheder til de ansatte, således at disse kan fortsætte deres aktiviteter, og derved skabe nye andelsvirksomheder, der kan overtage virksomheder, der er i krise eller er gået konkurs;

45.  opfordrer Kommissionen til at tage initiativer til støtte af unges beskæftigelse i andelssektoren; opfordrer ligeledes Kommissionen til at fremme udbredelse af andelsselskabsmodellen som det foretrukne instrument til skabelse af nye arbejdspladser i medlemsstaterne;

46.  mener, at medlemsstaterne også bør tage skridt til at gøre det lettere for andelsselskaber at få adgang til hele spektret af erhvervsstøttetjenester, da dette vil hjælpe dem med at bidrage yderligere til en bæredygtig udvikling af deres aktiviteter; opfordrer i den forbindelse indtrængende medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger, der letter adgangen til kredit for andelsselskaber, især for så vidt angår arbejdstagerkooperativer, sociale kooperativer, håndværkskooperativer og kooperativer bestående af mikrovirksomheder;

47.  mener, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at fjerne alle retlige, administrative og bureaukratiske hindringer, der forhindrer eller begrænser andelsselskabers vækst;

48.  mener, at de små andelskreditforeningers adgang til markedet bør fremmes i hele Europa;

49.  mener endvidere, at samarbejdsnetværk SMV'er imellem som dem, der allerede findes i EU under den kooperative form (håndværkerkooperativer, SMV-kooperativer, aktivitets- og beskæftigelseskooperativer osv.) bør fremmes, da sådanne netværk styrker oprettelsen og bæredygtigheden af mikrovirksomheder og små virksomheder betragteligt gennem fælles markedsføring, indkøb eller andre tjenester og hjælper dem til at blive en kilde til innovation;

50.  mener, at der for at støtte etableringen af nye andelsvirksomheder bør etableres tjenester for iværksætterkooperativer; mener endvidere, at der bør tilskyndes til initiativer, der fremmer andelsselskabsmodellen blandt nye potentielle iværksættere (f.eks. i universiteternes undervisningsplaner), såvel på nationalt som europæisk plan;

o
o   o

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1) EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 16.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0071.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0005.
(4) EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1.
(5) EFT L 385 af 31.12.1994, s. 14.
(6) EFT C 93 af 28.3.1998, s. 2.
(7) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 24.


Bioøkonomi i Europa
PDF 149kWORD 32k
Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa (2012/2295(INI))
P7_TA(2013)0302A7-0201/2013

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa« (COM(2012)0060),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (COM(2010)2020),

–  der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 om et ressourceeffektivt Europa(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer (COM(2011)0025) og til sin beslutning af 13. september 2011 om denne meddelelse(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner under det britiske formandskab i 2005 (»Den videnbaserede bioøkonomi i Europa«), det tyske i 2007 (»På vej mod den videnbaserede bioøkonomi«) og det belgiske i 2010 (»Den videnbaserede bioøkonomi i Europa: resultater og udfordringer«),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelserne fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Regionaludviklingsudvalget (A7-0201/2013),

A.  der henviser til, at verdensbefolkningen forventes at stige fra 7 milliarder mennesker til over 9 milliarder frem til 2050, hvilket vil resultere i en stigning på anslået 70 % i fødevareefterspørgslen;

B.  der henviser til, at knapheden af naturressourcer på verdensplan, det stigende pres på vedvarende råstoffer og klimaændringernes globale virkninger nødvendiggør en effektiv udnyttelse af ressourcer;

C.  der henviser til, at en langsigtet, nyskabende og effektiv tilgang ikke blot vil sikre en større bæredygtighed, men også vil fremme udviklingen i landområder og regioner, medføre en potentiel sænkning af udledningen af drivhusgasser, mere bæredygtighed i produktionscyklussen og spredning af industriel innovation i hele værdikæden;

D.  der henviser til, at overgangen til en bæredygtig økonomi vil styrke den europæiske industris og landbrugssektorens konkurrenceevne og fremme den økonomiske vækst, hvilket vil føre til en betydelig stigning i beskæftigelsen i Europa;

E.  der henviser til, at en vellykket bioøkonomi for Europa afhænger af tilgængeligheden af bæredygtigt forvaltede fødevarer fra bæredygtige kilder (fra landbrug, skovbrug og bionedbrydeligt affald);

F.  der henviser til, at EU's bioøkonomi allerede har en omsætning på næsten 2 trillioner EUR, og at der forventes en betydelig vækst fra bæredygtig primærproduktion, forarbejdning af fødevarer, industriel bioteknologi og bioraffinaderier;

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse »Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa« og den heri indeholdte handlingsplan for gennemførelse af bioøkonomistrategien;

2.  mener, at bioøkonomien gør det muligt at producere industri- og forbrugsvarer til lavere pris, fordi der anvendes mindre energi og skabes mindre miljøforurening;

3.  deler den opfattelse, at overgangen til en intelligent, bæredygtig og inklusiv bioøkonomi ikke kun bør baseres på produktionen af vedvarende naturressourcer med lav indvirkning på miljøet, men også på en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig udnyttelse af disse, som opretholder anvendelsen af biotiske ressourcer inden for rammerne af fornyelsen af økosystemer;

4.  understreger, at der er behov for øjeblikkelig handling for at støtte innovation og investeringer i nye teknikker og forretningsmodeller og for at skabe incitamenter, som på lang sigt vil være til gavn for økonomien; fremhæver, at den private sektor spiller en central rolle med hensyn til at skabe bæredygtig økonomisk vækst;

5.  er af den opfattelse, at bioøkonomien er en forudsætning for opnåelsen af Europa 2020-strategiens målsætninger, særligt i forbindelse med initiativerne »Innovation i EU« og »Et ressourceeffektivt Europa«;

6.  glæder sig over Kommissionens støtte til en radikal ændring af EU's tilgang til produktion, forbrug, forarbejdning, lagring, genanvendelse og bortskaffelse af biologiske ressourcer;

7.  påpeger, at 22 millioner mennesker allerede er beskæftiget inden for bioøkonomien, der tegner sig for 9 % af den samlede beskæftigelse i EU, og at den har mulighed for at beskæftige yderligere millioner;

8.  støtter Kommissionens forslag om at skabe en taskforce og en køreplan for bioindustrien, hvori de vedvarende ressourcers og bioteknologiens bidrag til den bæredygtige udvikling fremhæves, og regioner og aktører tilskyndes til at udvikle ny innovation til bioøkonomisektoren;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale og regionale bioøkonomiske handlingsplaner og anmoder Kommissionen om at fremlægge en halvårlig rapport for Parlamentet om gennemførelsen af en bioøkonomi;

10.  understreger, at EU er en global leder på forskellige områder inden for biovidenskab og bioteknologier; er af den opfattelse, at overgangen til bioøkonomi vil øge de europæiske fremskridt inden for en lavemissionsøkonomi, innovation og konkurrencedygtighed og styrke Europas rolle på internationalt plan;

11.  fremhæver betydningen af og det enorme potentiale i ressource- og energieffektivitet; understreger behovet for at »producere mere ved hjælp af mindre«, så bioøkonomien bliver ved med at være bæredygtig;

12.  mener, at en bioøkonomi for Europa ikke blot bør erstatte den aktuelle økonomi baseret på fossile brændstoffer eller forny de aktuelle fråsende adfærds- eller forbrugsmønstre, men også bør udvikle sig til en mere effektiv og bæredygtig model, som tager hensyn til socialt og miljømæssigt ansvar i alle bioøkonomibaserede værdikæder;

13.  glæder sig over den igangværende revision af Unionens biobrændstoflovgivning med det sigte at afbøde de negative virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC) og fremme markedet for og udviklingen af mere avancerede biobrændstoffer, der skulle gøre det muligt i højere grad at gøre brug af non-food-råstoffer såsom affald, restprodukter samt lignocellulosisk og cellulosisk biomasse;

14.  minder om, at ILUC-faktorer for biobrændstoffer og flydende biobrændstoffer såvel som bindende bæredygtighedskriterier for anvendelsen af fast og luftformig biomasse bør medtages i direktivet om vedvarende energi og i direktivet om brændstofkvalitet; opfordrer Kommissionen til at forelægge et rammedirektiv om biomasse, der omfatter alle typer biomasseanvendelse (energi, brændstoffer, materialer og kemiske stoffer), og som opstiller et biomassehierarki;

Investering i forskning, innovation og kompetencer

15.  tilskynder Kommissionen til at fortsætte sin indsats for at samordne forskning og udvikling på tværs af medlemsstaterne og de forskellige sektorer, og fremhæver særligt behovet for forskning i vurdering af bæredygtighedsgrænserne for biotiske ressourcer under hensyntagen til økosystemets funktioner og de naturlige fødevarekæder såvel som efterspørgslen på fødevarer til mennesker;

16.  opfordrer til mere detaljeret forskning for at fastslå, hvilke samfunds- og miljømæssige muligheder – og potentielle omkostninger – bioøkonomien indebærer, i betragtning af de mange forskellige potentielle konsekvenser og muligvis forkerte metoder til udnyttelse af bioøkonomien, der gør sig gældende i udnyttelsen af knappe naturressourcer, risikoen for at skade miljøet og tab af biodiversitet og mulighederne for bevarelse;

17.  tilslutter sig oprettelsen af et bioøkonomipanel af eksperter, der skal bistå med at udbygge synergierne og sammenhængen mellem politikker og initiativer, og et observationsorgan for bioøkonomien, i den hensigt at fremme gensidig læring ved at sørge for løbende udveksling af viden og oplysninger mellem forskningsinstitutter, virksomheder, institutioner, universiteter, regionale aktører, landbrugere og borgere i landdistrikter, og til at fremskynde udviklingen af retlige rammer til at øge og lette forskningen, anvendelsen heraf og den kommercielle brug af opfindelser;

18.  minder om betydningen af anvendelsen af forsigtighedsprincippet i brugen af bioteknologier, især inden for områderne genetisk modificerede organismer og syntetisk biologi;

19.  mener, at der bør oprettes tværfaglige og tværsektorielle oplysnings- og uddannelsesprogrammer for at gøre forskningsresultater tilgængelige for interessehaverne, herunder forbrugerne, og skabe mulighed for at øge oplysningsniveauet og engagementet;

20.  opfordrer til at fjerne de eksisterende hindringer for innovation i værdikæden, især via hurtige og videnskabeligt baserede EU-godkendelsesprocedurer for bioteknologiske produkter og en meget hurtigere adgang til markedet;

21.  anmoder Kommissionen om at foreslå bredt regionsdækkende konkrete foranstaltninger, der fremmer produktion og forbrug af produkter fra bioøkonomien på regionalt plan;

22.  understreger, at bioøkonomien forudsætter nye færdigheder, ny viden og nye fagområder, som skal udvikles yderligere og/eller integreres for at håndtere de bioøkonomi-relaterede samfundsændringer, fremme konkurrenceevnen, væksten og jobskabelsen, opfylde erhvervslivets behov og sikre en bedre overensstemmelse mellem færdigheder og jobs;

23.  understreger, at bioøkonomien kræver et højt kompetenceniveau og kvalificerede arbejdstagere; minder om, at det er nødvendigt at sørge for erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser i EU's regioner under hensyntagen til regionernes specifikke karakteristika; bemærker, at bredtfavnende uddannelsessystemer i regionerne også fostrer virksomhedsudvidelse;

24.  glæder sig over det budget på 4,5 mio. EUR, som Kommissionen har foreslået under rammeprogrammet for forskning (horisont 2020), og håber, at dette budget vil blive gjort tilgængeligt for alle sektorer og instrumenter inden for bioøkonomien og til gavn for yderligere afpudsning af innovationer, herunder forskning i økosystemets grænser, genanvendelse og genbrug af biostoffer;

25.  mener, at bioraffinaderier baseret på lokale bæredygtige biomaterialer, der ikke fortrænger føde eller andre, mere værdifulde anvendelser, er af essentiel betydning for en vellykket omstilling af nedlagte anlæg og genopretning af kriseramte områder ved hjælp af innovative processer og investeringer hen imod en kredsløbsøkonomi, og håber, at denne rolle fortsat vil nyde fremme;

26.  understreger, at der er brug for tilstrækkelige mængder bæredygtige råstoffer for at opnå en vellykket drift af bioraffinaderier i Europa; påpeger, at dette også vil kræve forbedring af infrastrukturer til opbevaring og transport samt udvikling af den nødvendige logistik;

27.  påpeger, at der kun er et begrænset antal demonstrationsanlæg i Europa, og at der er brug for øgede investeringer for at bevare de europæiske industriers førende rolle i bioraffinaderisektoren; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til støtte pilotprojekter og demonstrationsaktiviteter for at målrette produkter og processer mod det mere købedygtige marked;

28.  indskærper, at bioøkonomipolitikker skal være bedre udformet til at sikre en kaskadeanvendelse af biomasse; opfordrer i denne henseende til, at der udarbejdes et retligt instrument, der kan bane vejen for en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af denne værdifulde ressource; understreger, at et sådant element skal fastslå princippet om kaskadeanvendelse inden for »biomassepyramiden«, under hensyntagen til dets forskellige segmenter og idet den styrker dets øverste niveauer; påpeger, at en sådan tilgang vil munde ud i en hierarkisk, intelligent og effektiv anvendelse af biomasse, i merværdiskabende anvendelsesmuligheder og i støtteforanstaltninger såsom samordning af forskning langs hele værdikæden;

Styrket samspil mellem politikker og mere inddragelse af berørte parter

29.  anser det for nødvendigt at sikre en integreret, sammenhængende, tværsektoriel og tværfaglig tilgang til bioøkonomi og opfordrer til harmonisering af de forskellige berørte EU-politikker og tilhørende vejledende principper – f.eks. forsigtighedsprincippet – inden for de forskellige sektorer (køreplanen for ressourceeffektivitet, Innovation i EU, råstofinitiativet, Horisont 2020, miljøhandlingsprogrammet 2020, Samhørighedspolitikken, den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, direktivet om vedvarende energi, vandramme-, affalds- og emballagedirektiverne, samt specifikke foranstaltninger for bioaffald); anser det endvidere for nødvendigt at skabe et ensartet, langsigtet og stabilt reguleringsmæssigt klima på både EU- og medlemsstatsplan med det formål at fremme og øge investeringerne til fordel for bioøkonomien i EU;

30.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte bestemmelser for finansielle instrumenter til støtte for prækommercielle investeringer, omsætte forskningsresultater til kommerciel succes og sætte innovative virksomheder, især SMV'er, i stand til at drage nytte af finansielle og andre støtteinstrumenter, der tilskynder til udvikling af bioøkonomien, eksempelvis gennem anvendelse af regional- og strukturfondene og Den Europæiske Investeringsbanks risikodelingsfaciliteter, gennem øget sammenhæng mellem forskellige EU-forsknings- og innovationsfonde og gennem etablering af en kvikskranke for information om initiativer vedrørende den biobaserede økonomi, i den hensigt at opnå den størst mulige effekt; erkender, at der består vanskeligheder og finansielle risici i forbindelse med kommercialiseringen og markedsføringen af bioøkonomi-opfindelser;

31.  opfordrer til udvikling af den industrielle infrastruktur og optimerede forsyningskæder for biobaserede produkter i landdistrikter og kystområder med henblik på at skabe nye arbejdspladser inden for landbrug, skovbrug og akvakultur; opfordrer til, at der afsættes EU-bevillinger til udvikling af landdistrikter til dette formål og til, at dette gøres på en sådan måde, at skaden på miljøet og tab af biodiversitet begrænses i stedet for at blive øget;

32.  opfordrer til målrettede og konkrete foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af de bureaukratiske godkendelsesprocedurer, der komplicerer udviklingen af bioraffinaderier og som må formodes at skabe incitament til, at innovativ, topmoderne teknologi føres væk fra EU;

33.  bifalder anvendelsen af formlen offentlig-private partnerskaber, idet der drages behørige lektier af de problemer, der opstod i forbindelse med tidligere anvendelse af samme formel inden for andre sektorer; opfordrer Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til udvikling af og vækst inden for sådanne partnerskaber ud fra den overbevisning, at dette er en nøglemetode til at muliggøre skabelsen af nye værdikæder, forbedre eksisterende kæder og lette investeringerne i teknologier og prototyper, hvormed forskningsresultater kan overføres til markedet;

34.  er enig i, at det er nødvendigt med en indsats på flere niveauer, og opfordrer til et større fokus på bioøkonomiens regionale og lokale dimension og til bottom-up-initiativer; bifalder oprettelsen af regionale, nationale og europæiske bioøkonomi-platforme, der gør det muligt at måle fremskridt inden for sektoren og muliggøre udveksling af knowhow og bedste praksis i den hensigt at sikre, at bioøkonomien udvikler sig jævnt i hele EU; opfordrer Kommissionen til at inddrage eksperter inden for sektoren og alle de berørte fagområder, såvel som forbruger- og borgerrepræsentanter; gør opmærksom på, at de regionale økonomier indtager en central rolle i opbygningen af en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

35.  mener, at bottom-up-initiativer er vigtige for skabelsen af et biobaseret samfund, og at en erhvervs- og efterspørgselsbaseret tilgang i kombination med en regeringsdrevet tilgang er afgørende; finder, at der bør skabes tilstrækkelige muligheder for regionale initiativer; opfordrer Kommissionen til at støtte sådanne netværk og klynger med sigte på at fremme erfaringsudveksling;

Udbygning af markederne og konkurrenceevnen

36.  opfordrer Kommissionen til at fokusere den finansielle støtte på innovation i tråd med prioriteterne under Innovation i EU, herunder Horisont 2020, og derved stimulere forskningsresultater til at blive forberedt til markedsføring og således slå bro over den »dødens dal«, som kendetegner forskningen i EU;

37.  mener, at der findes en række udmærkede instrumenter (offentligt udbud, standardisering, skatteincitamenter, certificeringssystemer og særlige mærkningsordninger), der kan sikre en tilstrækkelig forsyning af bæredygtige biobaserede højkvalitetsprodukter og ressourceeffektive produktionssystemer; mener, at en reform af den aktuelle lovgivning er påkrævet; opfordrer Kommissionen til at udvikle bæredygtighedskriterier for anvendelsen af biomasse, som de markedsskabende redskaber også skal være baserede på;

38.  understreger, at en biobaseret økonomi, der bygger på udnyttelse af biologiske ressourcer i stedet for fossile energikilder, skal være styret af velfunderede politiske rammer, som tager hensyn til ikke blot økonomisk holdbarhed, men ligeledes sociale og økologiske bæredygtighedsfaktorer;

39.  mener, at det er af afgørende betydning at inddrage forbrugerne og oplyse dem om udvalget af biobaserede produkter og ydelser; opfordrer i denne sammenhæng til en standardisering af sådanne produkter baseret på tilstrækkelige bæredygtighedskriterier i EU, hvilket vil fungere som et redskab til at fremme et lukrativt europæisk marked for disse produkter;

40.  mener, at levetiden af det biobaserede produkt ikke kan forkortes kunstigt; produktet bør fremstilles, så det får den længst mulige levetid;

41.  understreger, at bioøkonomien vil yde et væsentligt bidrag til udviklingen af landdistrikter og kystområder; er af den opfattelse, at synergi og tæt samarbejde i værdikæden, herunder med lokale producenter af landbrugs- og skovbrugsråvarer og bioraffinaderier, kan bidrage til at forbedre disse områders konkurrenceevne og øge deres økonomiske formåen; understreger behovet for at udarbejde en langsigtet bioøkonomi-strategi under behørig hensyntagen til behovet for at garantere fødevaresikkerheden;

42.  kræver, at de biologiske og bioteknologiske processer, der udvikles, skal kunne anvendes i biobaserede, vedvarende ressourcer, der udvindes fra affald og non-food-afgrøder, og også kan indgå som komponenter i eksisterende landbrugs- og skovbrugsbaserede virksomheder;

43.  fastholder, at et af bioøkonomiens styrende principper er at fremme ressourceeffektiviteten og mindske afhængigheden af importerede råvarer, importeret energi og ikke-vedvarende naturressourcer; understreger betydningen af skovsektoren og andre biobaserede sektorer og fremhæver, at CO2-neutrale, vedvarende naturressourcer og råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte fossile og ikke-vedvarende råstoffer; minder om, at den bioøkonomiske industri frembringer mange højt forædlede produkter, såsom kemikalier, lægemidler, plast og andre nye innovative materialer, og at den skaber arbejdspladser; fremhæver potentialet af bioteknologier baseret på havressourcer;

44.  opfordrer Kommissionen til at fremme foranstaltninger til at forøge råmateriale-potentialet på bæredygtig vis, mobilisere disse råmaterialer bedre, indsamle bionedbrydeligt affald – idet der undgås omfattende transportering – og drage omsorg for, at biomasseanvendelsen bliver inden for de økologiske grænser og ikke reducerer kulstofdrænfunktionen; anser det i denne forbindelse for presserende, at der opstilles bæredygtighedskriterier for biomasseanvendelse til energi med henblik på at sikre tilgængeligheden af biomasse til mere ressourceeffektive formål, og dermed forebygge incitamenter til, at omdannelsen af biomasse til energi skaber markedsforvridninger og reducerer stoffets tilgængelighed for producenterne;

45.  anser det for vigtigt at satse på bioøkonomiens produktionskæder for at sikre råvarernes tilgængelighed; understreger, at bioøkonomiske strategier ikke blot bør fremme en mere effektiv anvendelse af husholdningsaffald og kommunalt affald, men også udnyttelse af land- og skovbrugets bi- og restprodukter; efterlyser bedre og muliggørende lovgivning, som skaber juridisk sikkerhed og stærk støtte til en bæredygtig anvendelse af bioøkonomiens ressourcer og udnyttelsen af råvarer, og at politikken på enhver måde er baseret på en fleksibel, langsigtet strategi, der fremmer investeringer;

46.  er af den opfattelse, at bioøkonomien, i overensstemmelse med den nye EU-industripolitiske strategi, vil kunne bidrage betydeligt til at bekæmpe den afindustrialiseringsproces, som Europa for tiden lider under, og kan bidrage til at vende udviklingen ved hjælp af nye strategier til at stimulere markedet og øge det regionale systems konkurrenceevne;

47.  opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at definere miljøskadelig støtte som »resultatet af en statslig foranstaltning, der giver forbrugere eller producenter en fordel, hvorved de kan supplere deres indkomst eller mindske deres omkostninger, men som virker diskriminerende over for forsvarlig miljøvenlig praksis«(3); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, på grundlag af denne definition, hurtigst muligt og senest i 2014 at vedtage konkrete planer for en gradvis udfasning af alle miljøskadelige støtteordninger før 2020, herunder støtteordninger som skaber incitamenter til en ineffektiv udnyttelse af vedvarende ressourcer og tilskud til fossile brændstoffer, samt til at aflægge rapport om de gjorte fremskridt via de nationale reformprogrammer; er i denne forbindelse bekymret for, at støtte til brug af biomaterialer til energi allerede underminerer målene for ressourceeffektivitet;

48.  bemærker med foruroligelse, at den stigende efterspørgsel på biomasse, navnlig træ, kan udløse udbredt skovrydning i udviklingslande, hvor der ikke er taget højde for drivhusgasemissioner under Kyoto-protokollen; gør opmærksom på, at selv om dette kan indvirke på jordbundskvalitet, vandkredsløb og biodiversitet, så forøger det presset på globale aftaler såsom konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og FN's samarbejdsprogram om reduktion af drivhusgasemissioner fra skovrydning og skovødelæggelse i udviklingslandene (UN-REDD); frygter desuden i betragtning af de svage jordforvaltningssystemer i mange udviklingslande, at en stigende efterspørgsel efter træprodukter kan foranledige ulovlig skovhugst og som følge heraf svække frivillige partnerskabsaftaler under handlingsplanen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT);

49.  understreger, at overgangen til en bioøkonomi vil bidrage til at fremme integrationen af Rio+20-topmødets resultater i EU's politikker; mener, at EU yderligere bør intensivere sit bidrag til initiativer, der letter overgangen mod en inklusiv grøn økonomi på internationalt plan;

50.  opfordrer EU til at blive et internationalt kraftcenter for forskning og innovation inden for forskning i bioøkonomi; mener, at nye produkter, metoder og tjenester baseret på vedvarende ressourcer vil kunne styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne og gøre det muligt for dem at indtage en international førerposition;

51.  mener, at det er afgørende at udarbejde internationale juridisk bindende bæredygtighedsstandarder for alle sektorer for biomasseanvendelse og bindende bæredygtige skovforvaltningskriterier; opfordrer indtrængende EU til at stræbe efter at vedtage multilaterale aftaler og yde tilknyttet institutionel og teknisk bistand, især til de mindst udviklede lande, med henblik på at sikre en bæredygtig anvendelse af biomasse;

52.  er af den opfattelse, at den model for bioøkonomi, der er udviklet inden for rammerne af denne strategi, vil kunne løse eventuelle problemer og på længere sigt føre til mere bæredygtige og effektive mønstre for produktion, forbrug, udvikling og livsstil, ved at genoplive væksten i EU som et resultat af en ny sammenhæng mellem økonomi, miljø og social kvalitet;

o
o   o

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0223.
(2) EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 21.
(3)1 Tilpasset fra OECD (1998 og 2005) i IEEP et al. 2007. Se http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik