Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ***I
 Korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla tehty Wienin yleissopimus ***
 EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltaminen *
 EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet
 Jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset
 Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Eurooppalaisen säätiön perussääntö
 Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I
 Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I
 Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I
 Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I
 Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I
 Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut *
 ”Sininen kasvu” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen
 Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa
 Biotalousstrategia Euroopalle

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ***I
PDF 185kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
P7_TA(2013)0287A7-0156/2012

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0890),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 336 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7–0507/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 22. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 14. kesäkuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 28. kesäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0156/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 205, 12.7.2012, s. 1.


Korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla tehty Wienin yleissopimus ***
PDF 184kWORD 19k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehtyä Wienin yleissopimusta muuttava pöytäkirja tai liittyä kyseiseen pöytäkirjaan Euroopan unionin edun mukaisesti sekä antaa julistus unionin lainsäädännön asiaa koskevien sisäisten sääntöjen soveltamisesta (06206/2013 – C7-0063/2013 – 2012/0262(NLE))
P7_TA(2013)0288A7-0198/2013

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06206/2013),

–  ottaa huomioon korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehdyn Wienin yleissopimuksen muuttamisesta 12. syyskuuta 1997 tehdyn pöytäkirjan (06658/2013),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0063/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A7-0198/2013),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltaminen *
PDF 337kWORD 35k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))
P7_TA(2013)0289A7-0180/2013

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0725),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman valtiontukien uudistamisesta(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 109 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0004/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0180/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Valtiontukisääntöjen perusteellinen uudistaminen edistää osaltaan sekä kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa että julkisen talouden vakauttamista, ja sen yhteydessä perussopimuksen 107 artiklaa olisi sovellettava tehokkaasti ja yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 659/1999, joka on annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, kodifioitiin komission aikaisempi käytäntö ja vahvistettiin sitä, jotta voitaisiin lisätä oikeusvarmuutta ja tukea valtiontukipolitiikan kehitystä läpinäkyvässä ympäristössä. Kyseisen asetuksen soveltamisesta saadun kokemuksen ja viimeaikaisen kehityksen, kuten laajentumisten ja talous- ja finanssikriisin, perusteella joitakin asetuksen näkökohtia olisi muutettava, jotta komission toiminnan tehokkuus lisääntyisi.
(1)  Valtiontukisääntöjen perusteellinen uudistaminen edistää osaltaan sekä kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa että julkisen talouden vakauttamista, ja sen yhteydessä perussopimuksen 107 artiklaa olisi sovellettava tehokkaasti ja yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 659/1999, joka on annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, kodifioitiin komission aikaisempi käytäntö ja vahvistettiin sitä, jotta voitaisiin lisätä oikeusvarmuutta ja tukea valtiontukipolitiikan kehitystä läpinäkyvässä ympäristössä. Kyseisen asetuksen soveltamisesta saadun kokemuksen ja viimeaikaisen kehityksen, kuten laajentumisten ja talous- ja finanssikriisin, perusteella joitakin asetuksen näkökohtia olisi muutettava, jotta komissiolla olisi käytettävissään nykyaikaiset ja tehokkaammat valtiontukien tarkastelun ja valvonnan välineet.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  On tärkeää, että komissio keskittää huomionsa valtiontukitapauksiin, jotka saattavat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tämä tavoite on yhdenmukainen EU:n valtiontukiuudistuksesta 8 päivänä toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon kanssa, ja Euroopan parlamentti hyväksyi sen valtiontukien uudistamisesta 17 päivänä tammikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa. Näin ollen komission ei olisi puututtava toimenpiteisiin, jotka koskevat pieniä yrityksiä ja joiden vaikutukset ovat yksinomaan paikallisia, erityisesti silloin, kun toimenpiteiden päätavoitteet ovat sosiaalisia ja ne eivät aiheuta sisämarkkinoiden vääristymistä. Komission olisi siksi voitava jättää tutkimatta tällaiset tapaukset ja erityisesti sen tietoon saatetut kantelut myös silloin, kun sinnikkäät kantelijat vastaavat jokaiseen huomautusten esittämistä koskevaan pyyntöön. Komission olisi kuitenkin tarkasteltava tapauksia, jotka useat kantelijat ovat saattaneet sen tietoon, ja sen olisi pidettävä huolta siitä, ettei liian monia toimintoja vapauteta valtiontukia koskevasta tarkastelusta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Tällä hetkellä jäsenvaltioissa tulkitaan eri tavoin sitä, miten määritellään palvelut, joissa kyseessä ei ole todellinen taloudellinen etu ja joissa markkinavetoista tarjontaa tai kysyntää ei katsota olevan. Tällaisiin palveluihin ei pitäisi soveltaa valtiontukisääntöjä. Epäselvä tilanne on aiheuttanut ongelmia erityisesti kolmannella sektorilla, jolla voittoa tavoittelemattomilta palveluntarjoajilta evätään tarpeettomasti valtiontuki mahdollisen kantelun pelossa. Komission olisi valtiontukisääntöjen uudistamisen yhteydessä kehotettava jäsenvaltioita arvioimaan ”markkinatestillä”, onko tietyillä palveluilla todellista markkinakysyntää tai -tarjontaa, ja avustettava niitä tässä. Tämä olisi otettava huomioon myös silloin, kun komissio arvioi tietyn kantelun käsiteltäväksi ottamista.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)
(1 c)  Tämän asetuksen oikeusperusta, SEUT-sopimuksen 109 artikla, mahdollistaa vain Euroopan parlamentin kuulemisen eikä yhteispäätösmenettelyä siten kuin muilla markkinoiden yhdentymisen ja taloudellisen sääntelyn aloilla Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Tätä demokratiavajetta ei voida hyväksyä, kun kyse on ehdotuksista, jotka koskevat komission mahdollisuuksia valvoa kansallisten ja paikallisten vaaleilla valittujen viranomaisten päätöksiä ja toimenpiteitä erityisesti perusoikeuksiin liittyvien yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen osalta. Tämä vaje olisi korjattava, kun perussopimusta tulevaisuudessa muutetaan. Komission 28 päivänä marraskuuta 2012 päivätyssä tiedonannossa ”Suunnitelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi” odotetaan perussopimuksen muutosehdotuksia vuoteen 2014 mennessä. Tällaiseen ehdotukseen olisi sisällyttävä erityinen ehdotus SEUT-sopimuksen 109 artiklan muuttamisesta siinä mainittujen asetusten hyväksymiseksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tukitoimenpiteen sisämarkkinoille soveltuvuuden arvioimiseksi muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen, erityisesti perusteellisen arvioinnin kohteena olevien uusien tai teknisesti monimutkaisten toimenpiteiden osalta, komission olisi voitava yksinkertaisella pyynnöllä tai päätöksellä vaatia yritystä, yritysten yhteenliittymää tai jäsenvaltiota toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen arvioinnin loppuun saattamiseksi, jos sen käytettävissä olevat tiedot eivät riitä, ottaen ottaa tässä yhteydessä asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tapauksessa.
(3)  Tukitoimenpiteen sisämarkkinoille soveltuvuuden arvioimiseksi muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen, erityisesti perusteellisen arvioinnin kohteena olevien uusien tai teknisesti monimutkaisten toimenpiteiden osalta, komission olisi voitava yksinkertaisella pyynnöllä tai päätöksellä vaatia yritystä, yritysten yhteenliittymää tai jäsenvaltiota toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen arvioinnin loppuun saattamiseksi, jos sen käytettävissä olevat tiedot eivät riitä, ottaen ottaa tässä yhteydessä asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tapauksessa. Tällaiset valtuudet ovat jo olemassa kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa varten, ja on väärin, että niitä ei ole olemassa valtiontukilainsäädännön täytäntöönpanoa varten, koska valtiontuki voi olla sisämarkkinoiden kannalta yhtä vääristävää kuin perussopimuksen 101 tai 102 artiklan rikkomiset.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Euroopan parlamentti ilmoitti jo 17 päivänä tammikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa valtiontukien uudistamisesta tukevansa sitä, että komissio kerää tiedot suoraan markkinatoimijoilta, jos sen käytettävissä olevat tiedot eivät riitä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Näiden uusien tutkimusvaltuuksien tasapainottamiseksi komissio olisi oltava vastuussa Euroopan parlamentille. Komission olisi tiedotettava säännöllisesti Euroopan parlamentille meneillään olevista tutkimusmenettelyistä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Komission olisi voitava tarvittaessa varmistaa yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle osoitettuihin tietopyyntöihin vastaaminen määräämällä kohtuullisia sakkoja tai uhkasakkoja. Niiden osapuolten oikeudet, joilta on pyydetty tietoja, olisi taattava antamalla niille tilaisuus esittää kantansa ennen kuin päätös sakkojen tai uhkasakkojen määräämisestä tehdään. Euroopan unionin tuomioistuimella olisi oltava perussopimuksen 261 artiklassa tarkoitettu täysi harkintavalta tällaisten sakkojen ja uhkasakkojen suhteen.
(4)  Komission olisi voitava tarvittaessa varmistaa yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle osoitettuihin tietopyyntöihin vastaaminen määräämällä kohtuullisia sakkoja tai uhkasakkoja. Tällaisten seuraamusten tasoa arvioidessaan komission olisi tehtävä toimijoiden välille ero sen mukaan, mikä on niiden rooli tapauksessa ja yhteys siihen. Lievempiä seuraamuksia olisi sovellettava kolmansiin osapuoliin, jotka komissio itse saattaa tapauksen piiriin pyytämällä niiltä tietoa, koska tällaiset kolmannet osapuolet eivät kytkeydy tutkimukseen samalla tavalla kuin väitetty edunsaaja ja kantelijaosapuoli. Lisäksi komission olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon kunkin tapauksen erityispiirteet, noudattamisesta sekä kullekin kohteelle aiheutuvat kustannukset samoin kuin suhteellisuusperiaate erityisesti pienten tai keskisuurten yritysten tapauksessa. Niiden osapuolten oikeudet, joilta on pyydetty tietoja, olisi taattava antamalla niille tilaisuus esittää kantansa ennen kuin päätös sakkojen tai uhkasakkojen määräämisestä tehdään. Euroopan unionin tuomioistuimella olisi oltava perussopimuksen 261 artiklassa tarkoitettu täysi harkintavalta tällaisten sakkojen ja uhkasakkojen suhteen.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Komissio voi omasta aloitteestaan tutkia miltä tahansa taholta sääntöjenvastaisesta tuesta saamiaan tietoja varmistaakseen perussopimuksen 108 artiklan, ja erityisesti perussopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoitusvelvollisuuden ja täytäntöönpanokiellon, noudattamisen ja arvioidakseen tuen soveltuvuuden sisämarkkinoille. Tässä yhteydessä kantelut ovat tärkeä tietolähde unionin valtiontukisääntöjen rikkomisen havaitsemiseksi.
(9)  Komissio voi omasta aloitteestaan tutkia miltä tahansa taholta sääntöjenvastaisesta tuesta saamiaan tietoja varmistaakseen perussopimuksen 108 artiklan, ja erityisesti perussopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoitusvelvollisuuden ja täytäntöönpanokiellon, noudattamisen ja arvioidakseen tuen soveltuvuuden sisämarkkinoille. Tässä yhteydessä kantelut ovat tärkeä tietolähde unionin valtiontukisääntöjen rikkomisen havaitsemiseksi. Siksi on tärkeää, että kantelujen tekemiselle ei aseteta liian paljon tai liian muodollisia rajoituksia. Erityisesti yksittäisten kansalaisten olisi edelleen voitava tehdä kanteluja helppokäyttöisen ja käyttäjäystävällisen menettelyn avulla.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Jäsenvaltioilla olisi oltava kannustin ilmoittaa valtiontukitoimista, eikä niitä pitäisi rangaista aiheettomasti, jos komissio käyttää kohtuuttomasti aikaa ilmoitetun valtiontuen tutkimiseen. Jos komission päätöstä ei saada kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, kyseistä tukea koskevassa mahdollisessa myöhemmässä takaisinperintäpäätöksessä olisi osoitettava, että ilmoitus on ollut epätäydellinen ja että jäsenvaltio ei ole vastannut tietopyyntöihin asianmukaisella tavalla.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Kantelijoita olisi vaadittava osoittamaan, että ne ovat perussopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 659/1999 1 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja asianomaisia osapuolia. Niitä olisi myös vaadittava toimittamaan tietty määrä tietoja lomakkeella, joka komission olisi voitava määritellä täytäntöönpanosäännöksessä.
(11)  Kantelijoita olisi vaadittava osoittamaan, että ne ovat perussopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 659/1999 1 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja asianomaisia osapuolia. Olisi kuitenkin vältettävä ”asianomaisen osapuolen” käsitteen liian kapeaa tulkintaa. Kaikkia kantelijoita olisi vaadittava toimittamaan tietty vähimmäismäärä tietoja helppokäyttöisessä ja käyttäjäystävällisessä muodossa, joka komission olisi voitava määritellä täytäntöönpanosäännöksessä. Jos kantelijat eivät esitä huomautuksia tai toimita tietoja, jotka osoittavat sääntöjenvastaisen tuen olemassaolon tai tuen väärinkäytön, joka saattaa vääristää sisämarkkinoiden kilpailua, komission olisi voitava katsoa kantelu peruutetuksi.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Komission olisi harkittava kolmansien osapuolten tekemien kantelujen tutkimista, jos esitetään riittävästi todisteita sisämarkkinoiden kilpailun vääristymisestä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Sen varmistamiseksi, että komissio käsittelee samankaltaisia kysymyksiä johdonmukaisella tavalla kaikkialla sisämarkkinoilla, on aiheellista täydentää komissiolla jo olevia valtuuksia ottamalla käyttöön erityinen oikeusperusta, jonka nojalla voidaan aloittaa toimialoja tai tiettyjä tukivälineitä useissa jäsenvaltioissa koskevia tutkimuksia. Suhteellisuuteen liittyvistä syistä toimialatutkimusten olisi perustuttava sellaisten julkisesti saatavilla olevien tietojen ennakkoarviointiin, jotka viittaavat siihen, että useissa jäsenvaltioissa esiintyy tiettyyn toimialaan tai tietyn tukivälineen käyttöön liittyviä valtiontukiongelmia, esimerkiksi että tietyllä toimialalla olemassa olevat tai tiettyyn tukivälineeseen liittyvät tukitoimenpiteet eivät ole tai eivät enää ole sisämarkkinoille soveltuvia. Tällaisten tutkimusten ansiosta komissio voisi käsitellä valtiontukeen liittyviä horisontaalisia kysymyksiä tehokkaalla ja avoimella tavalla.
(13)  Sen varmistamiseksi, että komissio käsittelee samankaltaisia kysymyksiä johdonmukaisella tavalla kaikkialla sisämarkkinoilla, on aiheellista täydentää komissiolla jo olevia valtuuksia ottamalla käyttöön erityinen oikeusperusta, jonka nojalla voidaan aloittaa toimialoja tai tiettyjä tukivälineitä useissa jäsenvaltioissa koskevia tutkimuksia. Suhteellisuuteen liittyvistä syistä toimialatutkimusten olisi perustuttava sellaisten julkisesti saatavilla olevien tietojen ennakkoarviointiin, jotka viittaavat siihen, että useissa jäsenvaltioissa esiintyy tiettyyn toimialaan tai tietyn tukivälineen käyttöön liittyviä valtiontukiongelmia, esimerkiksi että tietyllä toimialalla olemassa olevat tai tiettyyn tukivälineeseen liittyvät tukitoimenpiteet eivät ole tai eivät enää ole sisämarkkinoille soveltuvia. Koska myös Euroopan parlamentin jäsenet voivat suorien vaalipiiriyhteyksiensä kautta saada tietoa valtiontukikäytäntöjen mahdollisista eroista tietyllä alalla, Euroopan parlamentille olisi myös annettava valtuudet pyytää komissiota tarkastelemaan kyseistä alaa. Jotta parlamentti pysyy ajan tasalla tutkimusten suhteen, komission lähettää näissä tapauksissa parlamentille väliselontekoja, joissa annetaan yksityiskohtaisia tietoja tutkimusten edistymisestä. Tällaisten tutkimusten ansiosta komissio voisi käsitellä valtiontukeen liittyviä horisontaalisia kysymyksiä tehokkaalla ja avoimella tavalla.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Valtiontukisääntöjen johdonmukainen soveltaminen edellyttää jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja komission välisten yhteistyöjärjestelyjen luomista. Tällainen yhteistyö koskee kaikkia niitä jäsenvaltioiden tuomioistuimia, jotka soveltavat perussopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa ja 108 artiklaa jossain yhteydessä. Kansallisille tuomioistuimille olisi erityisesti annettava mahdollisuus pyytää komissiolta tietoja tai lausuntoja valtiontukilainsäädännön soveltamisesta. Komissiolle olisi myös annettava mahdollisuus esittää kirjallisia tai suullisia huomautuksia tuomioistuimille, jotka joutuvat soveltamaan perussopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa tai 108 artiklaa. Nämä huomautukset olisi annettava kansallisten menettelysääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, joihin kuuluvat myös osapuolten oikeudet turvaavat säännöt.
(14)  Valtiontukisääntöjen johdonmukainen soveltaminen edellyttää jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja komission välisten yhteistyöjärjestelyjen luomista. Tällainen yhteistyö koskee kaikkia niitä jäsenvaltioiden tuomioistuimia, jotka soveltavat perussopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa ja 108 artiklaa jossain yhteydessä. Kansallisille tuomioistuimille olisi erityisesti annettava mahdollisuus pyytää komissiolta tietoja tai lausuntoja valtiontukilainsäädännön soveltamisesta. Komissiolle olisi myös annettava mahdollisuus esittää kirjallisia tai suullisia huomautuksia tuomioistuimille, jotka joutuvat soveltamaan perussopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa tai 108 artiklaa. Näiden huomautusten, jotka eivät ole sitovia, antamisessa olisi noudatettava kansallisia menettelysääntöjä ja käytäntöjä, joihin kuuluvat myös osapuolten oikeudet turvaavat säännöt.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
6 a artikla – 1 kohta
1.  Sen jälkeen kun 6 artiklassa tarkoitettu muodollinen tutkintamenettely on aloitettu, komissio voi aiheellisiksi katsomissaan tapauksissa pyytää yritystä, yritysten yhteenliittymää tai toista jäsenvaltiota toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot, jotta se voi saattaa kyseisen toimenpiteen arvioinnin päätökseen, jos sen käytettävissä olevat tiedot eivät riitä.
1.  Sen jälkeen kun 6 artiklassa tarkoitettu muodollinen tutkintamenettely on aloitettu, komissio voi aiheellisiksi ja suhteellisiksi katsomissaan tapauksissa pyytää yritystä, yritysten yhteenliittymää tai toista jäsenvaltiota toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot, jotta se voi saattaa kyseisen toimenpiteen arvioinnin päätökseen, jos sen käytettävissä olevat tiedot eivät riitä.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
6 a artikla – 5 kohta
5.  Komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle 1–4 kohdan mukaisesti lähetettyjen tietopyyntöjen sisällöstä.
5.   Kun komissio lähettää tietopyyntöjä, se toimittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle samanaikaisesti kopion 1–4 kohdan mukaisesti lähetettyjen pyyntöjen sisällöstä.
Komissio toimittaa myös kuukauden kuluessa tietojen vastaanottamisesta asianomaiselle jäsenvaltiolle kopiot kaikista asiakirjoista, joita se vastaanottaa tietopyyntöjensä johdosta, sikäli kuin tiedot eivät sisällä luottamuksellisia tietoja, joita ei voida koota yhteen tai muutoin mukauttaa tietojen antajan henkilöllisyyden suojelemiseksi. Komissio antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää huomautuksia noista asiakirjoista kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
6 b artikla – 1 kohta – a alakohta
a) antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastatessaan 6 a artiklan 3 kohdan nojalla esitettyyn pyyntöön;
a) antavat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja tai tarkoituksella jättävät asiaan liittyviä tietoja ilmoittamatta vastatessaan 6 a artiklan 3 kohdan nojalla esitettyyn pyyntöön;
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
6 b artikla – 1 kohta – b alakohta
b) antavat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja vastatessaan 6 a artiklan 4 kohdan nojalla annettuun päätökseen taikka eivät toimita tietoja asetetussa määräajassa.
b) antavat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja tai tarkoituksella jättävät asiaan liittyviä tietoja ilmoittamatta vastatessaan 6 a artiklan 4 kohdan nojalla annettuun päätökseen taikka eivät toimita tietoja asetetussa määräajassa.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
6 b artikla – 3 kohta
3.  Sakon tai uhkasakon suuruutta määrättäessä on otettava huomioon rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto.
3.  Sakon tai uhkasakon suuruutta määrättäessä on otettava huomioon:
a) rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto,
b) se, pidetäänkö yritystä tai yritysten muodostamaa ryhmää tutkimuksen yhteydessä asianomaisena osapuolena tai kolmantena osapuolena,
c) suhteellisuusperiaate erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komissio tutkii viipymättä minkä tahansa asianomaisen osapuolen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemän kantelun.

Komissio tutkii viipymättä minkä tahansa asianomaisen osapuolen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemän kantelun. Komissio harkitsee kolmannen osapuolen esittämän kantelun tarkastelua, jos on esitetty riittävästi todisteita osoitukseksi siitä, että väitetty sääntöjenvastainen tuki tai tuen väärinkäyttö on vääristänyt sisämarkkinoiden kilpailua.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 659/1999
14 kohta – 1 a kohta (uusi)
(4 a)  Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a.  Jos sääntöjenvastaisesta tuesta on ilmoitettu komissiolle aikaisemmin ja se on pantu täytäntöön yli kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta ilman, että komissio on tehnyt tuona aikana 4 artiklan mukaista päätöstä, komission on osoitettava kaikissa tämän artiklan 1 kohdan mukaisissa päätöksissään, että ilmoitus oli puutteellinen ja että jäsenvaltio ei toimittanut kaikkia komission pyytämiä tarpeellisia tietoja ajoissa.”
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
”2.  Asianomaiset osapuolet voivat tehdä kantelun antaakseen komissiolle tietoja oletetuista sääntöjenvastaisista tuista ja oletetusta tuen väärinkäytöstä. Tätä tarkoitusta varten asianomaisen osapuolen on täytettävä asianmukaisesti lomake, joka komission olisi voitava määritellä täytäntöönpanosäännöksessä, ja annettava kaikki siinä pyydetyt pakolliset tiedot.
”2.  Asianomaiset osapuolet voivat tehdä kantelun antaakseen komissiolle tietoja oletetuista sääntöjenvastaisista tuista ja oletetusta tuen väärinkäytöstä. Tätä tarkoitusta varten asianomaisen osapuolen on täytettävä asianmukaisesti lomake, joka komission olisi voitava määritellä täytäntöönpanosäännöksessä, ja annettava kaikki siinä pyydetyt pakolliset tiedot. Komissio harkitsee tutkimusta, kun kolmas osapuoli on esittänyt sille riittävät todisteet väitetystä sääntöjenvastaisesta tuesta tai tuen väärinkäytöstä.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jos komissio katsoo, että asianomaisen osapuolen esittämät tosiseikat ja oikeudelliset seikat eivät riitä osoittamaan alustavan tarkastelun perusteella sääntöjenvastaisen tuen olemassaoloa tai tuen väärinkäyttöä, se ilmoittaa tästä asianomaiselle osapuolelle ja kehottaa sitä esittämään huomautuksensa asetetussa määräajassa, joka ei yleensä ylitä yhtä kuukautta. Jos asianomainen osapuoli ei esitä kantaansa asetetussa määräajassa, kantelu katsotaan peruutetuksi.

Sen estämättä, mitä 13 artiklassa säädetään, jos komissio katsoo, että asianomaisen osapuolen esittämät tosiseikat ja oikeudelliset seikat eivät riitä osoittamaan alustavan tarkastelun perusteella sääntöjenvastaisen tuen olemassaoloa tai tuen väärinkäyttöä, joka saattaa vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, se ilmoittaa tästä asianomaiselle osapuolelle ja kehottaa sitä esittämään huomautuksensa asetetussa määräajassa. Huomautukset on esitettävä asetetussa määräajassa, joka on enintään kuukauden pituinen, ellei muu ole perusteltua suhteellisuuden ja asian perustelemiseksi tarpeellisten tietojen määrän tai monimutkaisuuden vuoksi. Jos asianomainen osapuoli ei esitä kantaansa asetetussa määräajassa tai ei esitä lisätietoja, jotka voisivat osoittaa sääntöjenvastaisen tuen olemassaolon tai tuen väärinkäytön, joka saattaa vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, kantelu katsotaan peruutetuksi.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
20 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Jos saatavilla olevat tiedot osoittavat, että tietyllä toimialalla toteutetut tai tiettyyn tukivälineeseen perustuvat valtiontukitoimenpiteet voivat rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla useissa jäsenvaltioissa tai että tietyllä toimialalla toteutetut tai tiettyyn tukivälineeseen perustuvat tukitoimenpiteet useissa jäsenvaltioissa eivät ole tai eivät enää ole sisämarkkinoille soveltuvia, komissio voi toteuttaa toimialaa tai kyseisen tukivälineen käyttöä eri jäsenvaltioissa koskevan tutkimuksen. Komissio voi tämän tutkimuksen aikana pyytää jäsenvaltioilta tai asianomaisilta yrityksiltä tai yritysten yhteenliittymiltä tietoja, jotka ovat tarpeen perussopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamiseksi, ja se ottaa tässä yhteydessä asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen.
1.  Jos komission saatavilla olevat tiedot osoittavat, että tietyllä toimialalla toteutetut tai tiettyyn tukivälineeseen perustuvat valtiontukitoimenpiteet voivat rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla useissa jäsenvaltioissa tai että tietyllä toimialalla toteutetut tai tiettyyn tukivälineeseen perustuvat tukitoimenpiteet useissa jäsenvaltioissa eivät ole tai eivät enää ole sisämarkkinoille soveltuvia, tai jos Euroopan parlamentti esittää vastaaviin tietoihin perustuvan pyynnön, komissio voi toteuttaa toimialaa tai kyseisen tukivälineen käyttöä eri jäsenvaltioissa koskevan tutkimuksen. Komissio voi tämän tutkimuksen aikana pyytää jäsenvaltioilta tai asianomaisilta yrityksiltä tai yritysten yhteenliittymiltä tietoja, jotka ovat tarpeen perussopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamiseksi, ja se ottaa tässä yhteydessä asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
20 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komissio voi julkaista selonteon tiettyjä toimialoja tai tiettyjä tukivälineitä eri jäsenvaltioissa koskevan tutkimuksensa tuloksista ja pyytää huomautuksia jäsenvaltioilta ja asianomaisilta yrityksiltä tai yritysten yhteenliittymiltä.

Komissio julkaisee verkkosivuillaan selonteon tiettyjä toimialoja tai tiettyjä tukivälineitä eri jäsenvaltioissa koskevan tutkimuksensa tuloksista ja pyytää huomautuksia jäsenvaltioilta ja asianomaisilta yrityksiltä tai yritysten yhteenliittymiltä. Jos Euroopan parlamentti pyytää tutkimusta, komissio toimittaa väliselonteon Euroopan parlamentille. Julkaistessaan selontekojaan komissio noudattaa salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä perussopimuksen 339 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 659/1999
23 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Jos perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan tai 108 artiklan johdonmukainen soveltaminen sitä edellyttää, komissio voi omasta aloitteestaan esittää kirjallisia huomautuksia jäsenvaltioiden tuomioistuimille. Kyseessä olevan tuomioistuimen luvalla se voi esittää myös suullisia huomautuksia.
2.  Jos perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan tai 108 artiklan johdonmukainen soveltaminen sitä edellyttää, komissio voi omasta aloitteestaan esittää kirjallisia huomautuksia jäsenvaltioiden tuomioistuimille. Kyseessä olevan tuomioistuimen luvalla se voi esittää myös suullisia huomautuksia. Komission huomautukset jäsenvaltioiden tuomioistuimille eivät sido tuomioistuimia. Komissio voi toimia tämän säännöksen nojalla vain unionin yleistä etua koskevista syistä (amicus curiae) eikä yhden osapuolen edun nimissä.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0026.


EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet
PDF 217kWORD 29k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – tulevat haasteet (2012/2299(INI))
P7_TA(2013)0290A7-0172/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet” (COM(2012)0556),

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksen mukaisista kansainvälisistä ilmailusopimuksista(1),

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta(2),

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta(3),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamisesta(4),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 90 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan ja 218 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0172/2013),

A.  ottaa huomioon, että ilmailu on nopeasti kasvava taloudenala sekä unionissa että sen ulkopuolella, etenkin Aasiassa ja Lähi-idässä;

B.  ottaa huomioon, että ilmailulla on tärkeä asema ihmisten ja yritysten yhdistämisessä sekä unionissa että maailmanlaajuisesti ja etenkin kehittyvillä markkinoilla;

C.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat vuoden 2012 jälkeen irtisanoneet tai sitoutuneet irtisanomaan yli 20 000 työntekijää;

D.  ottaa huomioon, että ilmailualan eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet olivat yhtä mieltä maailmanlaajuisen kriisin vaikutuksia lentoliikenteeseen koskeneessa vuoropuhelussa 29. tammikuuta 2013 siitä, että kansainvälisellä tasolla tarvitaan koordinoitua ja kokonaisvaltaista toimintaa;

E.  ottaa huomioon, että komission vuonna 2005 antamalla tiedonannolla oli tärkeä asema unionin ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisessä;

F.  katsoo, että viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana tapahtunut kehitys edellyttää lisätarkistusta;

Yleistä

1.  korostaa edistystä, jota on saavutettu yhtenäisten ja avointen alueellisten markkinoiden luomisessa unionissa ja samaan aikaan unionin ulkoisen ilmailupolitiikan edellyttämän yhteisen lähestymistavan rakentamisessa;

2.  suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, jossa esitetään oikea-aikainen analyysi nykytilanteesta, ulkoisessa ilmailupolitiikassa vuodesta 2005 saavutetusta edistyksestä sekä unionin ilmailualan haasteista voimakkaasti kilpailuun perustuvilla maailmanlaajuisilla ilmailualan markkinoilla;

3.  korostaa ilmailualan tärkeää roolia unionin taloudessa erityisesti kasvun ja työpaikkojen kannalta, sillä tällä toimialalla on yli viisi miljoonaa eurooppalaista työpaikkaa ja sen osuus unionin BKT:stä on 2,4 prosenttia, minkä lisäksi se myötävaikuttaa unionin yhteyksiin muun maailman kanssa; tähdentää, että unionin ilmailuala on säilytettävä vahvana ja kilpailukykyisenä;

4.  katsoo, että unionin mekanismien ja järjestelmien, kuten yhtenäinen eurooppalainen ilmatila (SES), eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke (SESAR), Clean Sky -aloite, Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS), määrittelyssä ja täytäntöönpanossa on edistytty merkittävästi turvallisuuden parantamiseksi ja matkustajien vaatimusten täyttämiseksi; katsoo, että näillä aloilla on saatava aikaan lisää edistystä;

5.  on kuitenkin huolissaan siitä, että SES:n ja SESARin toteutus on viivästynyt, koska tästä aiheutuu tarpeettomia kustannuksia lentoyhtiöille ja niiden asiakkaille; tukee komissiota sen ryhtyessä rankaisemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole pitäytyneet joulukuun 2012 määräajassa eivätkä ole mitenkään edistyneet toiminnallisten ilmatilalohkojen (FAB) suhteen;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään SES:n ja SESARin täytäntöönpanoa; panee merkille, että täysin täytäntöönpannun SES:n kehittäminen luo merkittäviä suoria ja välillisiä työllistymismahdollisuuksia;

7.  korostaa, että nämä unionin ohjelmat ovat tärkeitä niin sisämarkkinoiden kuin ulkoisen politiikan kannalta; katsoo, että näiden välineiden valmistuminen ja toteutus auttaa vahvistamaan unionin ilmailualan asemaa kilpailuun perustuvilla maailmanmarkkinoilla;

8.  korostaa lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen meneillään olevan uudistamisen merkitystä ja tukee voimakasta ja todella kuluttajaystävällistä unionin lainsäädäntöä;

9.  on tietoinen siitä, että rahoituskriisin vaikutus vaihtelee maailman eri alueiden välillä; katsoo, että tämä on johtanut siihen, että unionin lentoyhtiöt kohtaavat haastavaa kilpailua ja että kahdenväliset lentoliikennesopimukset eivät aina ole paras mahdollinen ratkaisu markkinoiden rajoituksiin tai epäoikeudenmukaisiin tukiin vastaamiseksi;

10.  katsoo, että koska kattavaa ulkoista ilmailupolitiikkaa ei ole vielä saavutettu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana tehdyistä ponnisteluista huolimatta, unionin olisi koordinoitava lähestymistapansa paremmin ja kunnianhimoisemmin ja sitä olisi sovellettava mahdollisimman pian reilun ja avoimen kilpailun mahdollistamiseksi;

11.  katsoo, että unionin sääntelyn lähentäminen on keskeinen tekijä unionin aseman vahvistamiseksi maailmanmarkkinoilla ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi kolmansien maiden kanssa;

Tiedonanto vuodelta 2005 ja parlamentin päätöslauselma

12.  panee tyytyväisenä merkille vuoden 2005 politiikan kolmen pilarin osalta saavutetun edistymisen; ottaa huomioon, että unionitunnuksen periaate tunnustetaan nyt yli sadassa kolmannessa maassa; ottaa huomioon, että lähes tuhat kahdenvälistä lentoliikennesopimusta on saatettu yhdenmukaiseksi unionin lainsäädännön kanssa, millä varmistetaan oikeusvarmuus; pitää valitettavana, että merkittävät kumppanit, kuten Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka, eivät ole vielä hyväksyneet näitä periaatteita;

13.  toteaa, että unionin ulkoisen ilmailupolitiikan täytäntöönpano on edistänyt sisämarkkinoiden potentiaalin maksimointia, koska se edistää unionin ilmailualan vakauttamista olosuhteissa, joissa globalisaatio edellyttää vahvempia taloudellisia toimijoita, jotka pystyvät vastaamaan ulkomaiseen kilpailuun;

14.  korostaa, että naapurivaltioiden kanssa on luotu laajeneva yhteinen ilmailualue; katsoo, että nämä sopimukset ovat tuoneet mukanaan merkittäviä taloudellisia etuja; panee tyytyväisenä merkille huomattavat ponnistelut, joilla on yhdenmukaistettu eri sääntelykehyksiä unionin lainsäädännön kanssa muun muassa turvallisuuden, ilmaliikenteen hallinnan, ympäristön ja matkustajien oikeuksien sekä taloudellisen sääntelyn ja sosiaalisten näkökohtien alalla;

15.  pitää myönteisenä unionin ja Yhdysvaltojen välistä kattavaa lentoliikennesopimusta ja sen edullisia vaikutuksia kumpaankin talouteen sekä arvioita, joiden mukaan ensimmäisen viiden vuoden aikana luotiin 80 000 uutta työpaikkaa;

16.  katsoo, että vahva unionin ulkoinen ilmailupolitiikka, joka keskittyy tärkeimmille kasvumarkkinoille kaukoreittiliikenteessä, avaisi unionin lentoyhtiöille uusia taloudellisia mahdollisuuksia erityisesti Aasiassa ja Tyynenmeren alueella;

17.  korostaa, että tiettyjen keskeisten kumppanien, kuten Brasilia, kanssa neuvottelut ovat vielä kesken ja että laajat lentoliikennesopimukset näiden maiden kanssa voisivat tuottaa huomattavia taloudellisia etuja;

18.  korostaa, että eräät parlamentin vuonna 2006 antamassa päätöslauselmassa esittämät pyynnöt ovat edelleen täyttämättä; korostaa erityisesti, että on tarpeen edistää asianmukaisia kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia ja varmistaa unionin ja muiden kuin unionin lentoliikenneyritysten tasavertainen kohtelu ja lieventää kielteisiä ympäristövaikutuksia;

19.  painottaa sekakomiteajärjestelmän kaltaisten välineiden merkitystä lentoliikennealan yhteisten lähestymistapojen luomisessa;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että muita vuoden 2006 päätöslauselmassa esitettyjä tavoitteita on saavutettu, muun muassa EASA:n vastuita laajennettiin;

Markkinat

21.  panee merkille, että liikenne Aasian ja Tyynenmeren alueelle, alueelta ja alueen sisällä on kasvanut merkittävästi, mikä ilmentää sen talouskasvusuuntausta; pitää huolestuttavana, että jos mitään ei tehdä, unionin lentoyhtiöt ja yritykset saattavat menettää sekä loistavia mahdollisuuksia sieltäpäin maailmaa että kykynsä tuottaa voittoa;

22.  panee myös merkille, että unionin ulkopuolisten lentoyhtiöiden globaali asema on vahvistunut tukien kautta ja merkittävillä lentokoneisiin ja infrastruktuuriin tehdyillä julkisilla investoinneilla Lähi-idässä, Kaukoidässä ja Etelä-Amerikassa;

23.  korostaa, että unionin sisämarkkinoilla on tapahtunut huomattavia muutoksia halpalentoyhtiöiden osuuden kasvettua; katsoo, että nämä kaksi bisnesmallia voivat kilpailuasemastaan huolimatta löytää tapoja täydentää toisiaan ulkoisten markkinoiden haasteita vastaan;

24.  panee merkille, että joidenkin eurooppalaisten halpalentoyhtiöiden erittäin halvat lippuhinnat selittyvät sillä, että näiden yritysten työolot ovat epäoikeudenmukaisia, esimerkiksi henkilöstöä koskevan sosiaali- ja työlainsäädännön normit ovat heikkoja; panee myös merkille, että tällaiseen lippujen hinnoitteluun myötävaikuttavat ilmeisesti myös minimaaliset investoinnit turvanormeihin ja perusteettomat alueelliset tuet;

25.  huomauttaa, että lentoyhtiöiden välinen kilpailu on kovaa halpalentoyhtiöiden vuoksi ja että Euroopan unionissa halpalentoyhtiöiden osuus lentoliikenteen tarjonnasta on 40 prosenttia; korostaa, että ILO:n yleissopimukset 87 ja 98 ratifioineessa jäsenvaltiossa kaikkien lentoyhtiöiden on noudatettava mainittuihin sopimuksiin sisältyviä yhdistymisvapautta koskevia perusoikeuksia ja kunnioitettava työntekijöiden edustusoikeutta ja työehtosopimuksia, ja että noudattamista on valvottava ja rikkomuksista on rangaistava;

26.  korostaa keskuslentoasemien merkitystä, toissijaisten ja erikoistuneiden keskuslentoasemien ja monikeskuslentoasemien kehittäminen mukaan luettuna, kiireellistä tarvetta investoida pitkällä aikavälillä sekä julkisia että yksityisiä varoja lentoasemainfrastruktuuriin kapasiteetin lisäämiseksi sekä nykyisen infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä, alueelliset lentoasemat esimerkiksi Välimeren alueella ja unionin itärajalla mukaan luettuna, jakamalla lähtö- ja saapumisaikojen paremmin;

27.  korostaa, että unionin lentoyhtiöiden kilpailukykyä haittaavat maailmanlaajuisesti muun muassa tasapuolisten toimintaedellytysten puuttuminen, jonka taustalla ovat muun muassa erilaiset kansalliset verot, ruuhkaiset lentoasemat, korkeat ATM- ja lentoasemamaksut, kilpailijoiden saama valtiontuki, päästökustannukset sekä alempien sosiaalinormien ja erilaisten valtiontukea koskevien sääntöjen soveltaminen EU:n ulkopuolella;

28.  katsoo, että nämä tekijät ovat mahdollisia kasvun ja työllistämisen esteitä;

29.  kehottaa komissiota laatimaan tutkimuksen erilaisista lentoliikennemaksuista, -tulleista ja -veroista ja niiden vaikutuksesta lentolippujen hintoihin ja lentoyhtiöiden liikevoittoon ja laatimaan tutkimuksen kilpailijoiden mahdollisesti saamista valtiontuista maailmanlaajuisesti ja niiden vaikutuksesta unionin lentoyhtiöihin;

30.  panee tyytyväisenä merkille unionin uudet säännöt liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvasta;

Suunnitellut toimet

31.  katsoo, että ulkoisen ilmailupolitiikan olisi perustuttava täysin vastavuoroisuuden, markkinoille pääsy mukaan luettuna, avoimuuden ja tasapuolisiin toimintaedellytyksiin nojautuvan reilun kilpailun periaatteisiin ja että sillä olisi oltava kaksi päätavoitetta: kuluttajien ja yritysten saama hyöty ja unionin lentoyhtiöiden ja lentoasemien tukeminen niiden pyrkiessä säilyttämään johtoasemansa maailmassa;

32.  korostaa näin ollen, että naapurivaltioiden ja samanmielisten kumppanien kanssa tehtävien lentoliikennesopimusten on sisällettävä sääntelykehykset oikeudenmukaiselle kilpailulle;

33.  kehottaa jatkamaan edelleen menettelyjä, joissa neuvotellaan unionin tasolla kattavia lentosopimuksia Euroopan yhtenäisyyden pohjalta ja neuvoston suostumuksella;

34.  kehottaa komissiota edistämään ja puolustamaan sopimuksissa unionin etuja sekä ehdottamaan ja jakamaan unionin normeja, arvoja ja parhaita käytäntöjä;

35.  pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot lisäävät keskinäistä yhteistyötä ja koordinointia neuvoteltaessa lentoliikennesopimuksista keskeisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan lisätä unionin vaikutusvaltaa ja sen mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille;

36.  kehottaa komissiota sisällyttämään kattaviin sopimuksiin turvallisuutta, matkustajien oikeuksia, henkilöstön koulutusta ja sertifikaatiota koskevat sääntelyvaatimukset;

37.  kehottaa komissiota saattamaan päätökseen meneillään olevat neuvottelut naapuruuskumppanimaiden kanssa (muun muassa Ukraina, Libanon, Tunisia, Azerbaidžan ja Algeria); toteaa, että näiden maiden läheisyys sekä niiden markkinat ja viime aikoina joissakin niistä tapahtunut talouskasvu voidaan katsoa kasvumahdollisuudeksi unionin alueellisille ja toissijaisille lentoasemille; katsoo, että alueelliset lentoasemat voivat osallistua ruuhkien vähentämiseen eurooppalaisilla keskuslentoasemilla ja parantaa niiden kilpailukykyä maailmanlaajuisesti, koska alueellisilla lentoasemilla on paljon kapasiteettia;

38.  kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle tapauskohtaisesti valtuudet neuvotella muiden naapuruuskumppanimaiden, kuten Turkin, Armenian ja Libyan, kanssa;

39.  katsoo, että EU:n olisi tarkasteltava tapauskohtaisesti suhteitaan keskeisiin kumppaneihin, ja kehottaa komissiota saattamaan mahdollisimman pikaisesti päätökseen neuvottelut kattavista lentoliikennesopimuksista keskeisten kumppanien, kuten Australian ja Brasilian, kanssa, ja kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle neuvotteluvaltuudet tällaisista sopimuksista nopeasti kasvavien talouksien, kuten Kiinan, Intian sekä ASEAN-maiden ja Persianlahden maiden, kanssa;

40.  katsoo, että mahdollinen tuleva kauppa- ja investointisopimus unionin ja Yhdysvaltojen välillä vaikuttaisi myös ilmailualaan; katsookin, että komission olisi annettava riittävästi tietoja, jotta parlamentti voi seurata tulevia neuvotteluja tarkasti;

41.  korostaa, että keskeisten kumppaneiden ja etenkin Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa tehtyjen lentoliikennesopimusten tavoitteet on saavutettava kaikilta osin, mukaan luettuna lentoyhtiöiden ulkomaista omistajuutta koskevien rajoitteiden ja valvonnan poistaminen; kehottaa toteuttamaan toimia, jotta voidaan ratkaista epätasapaino, joka liittyy unionin yritysten kabotaasiliikenteen harjoittamiseen Yhdysvaltojen markkinoilla ja Yhdysvaltojen harjoittamaan vastaavaan toimintaan EU:n markkinoilla; muistuttaa, että ristikkäisillä kansainvälisillä investoinneilla myötävaikutetaan lentoliikennealan taloudelliseen dynamiikkaan, ja kehottaa komissiota vaalimaan kansainvälistä oikeudellista toimintaympäristöä, jolla edistetään tällaisten investointien laajentamista ja tukemista, ja edistämään aktiivista politiikkaa, jolla pyritään edistämään normien ja hyvien käytänteiden vahvistamista kansainvälisten investointien alalla;

42.  katsoo, että kahdenväliset sopimukset voivat myötävaikuttaa merkittävästi ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämiseen, mutta korostaa samalla unionin yhteisen lähestymistavan merkitystä;

43.  korostaa reilun ja avoimen kilpailun merkitystä kaikissa lentoliikenteeseen liittyvissä toimissa; kehottaa sisällyttämään reilua kilpailua koskevat standardilausekkeet kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin;

44.  kehottaa komissiota määrittelemään vähimmäismäärän oikeudellisia unionin standardivaatimuksia etenkin sääntelyllisen yhteistyön, työ- ja ympäristönormien sekä matkustajien oikeuksien alalla sisällytettäväksi kahdenvälisiin sopimuksiin ja kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan niitä; katsoo, että tavoitteena on luoda mahdollisuuksia unionin lentoyhtiöille ja poistaa esteitä niiden tieltä;

45.  kehottaa komissiota ehdottamaan kiireellisesti yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta annetun asetuksen (EY) N:o 868/2004(6) tarkistamista tai korvaamista;

46.  suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin varmistaa vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu suhteissa ja sopimuksissa kolmansien maiden kanssa ja luoda uusia entistä tehokkaampia kaupan suojakeinoja, jotka soveltuvat aiempaa paremmin siihen, että puututaan epäoikeudenmukaisiin käytänteisiin, kuten syrjintään, sääntelykehyksen epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon sekä avoimuuden puutteeseen yritysten tilinpäätöksissä, jotka saattavat johtaa markkinoiden vääristymiseen;

47.  kehottaa komissiota aloittamaan vuoropuhelun Persianlahden maiden kanssa avoimuuden lisäämiseksi ja reilun kilpailun turvaamiseksi;

48.  panee merkille, että Venäjän federaatio kieltäytyy kunnioittamasta Siperian ylilennoista unionin lentoyhtiöiltä tähän asti perittyjen maksujen asteittaista poistamista koskevaa sopimusta, joka tehtiin Venäjän federaation liittyessä WTO:hon vuonna 2011; katsoo, että koska EU:n lentoyhtiöitä syrjitään pitkällä aikavälillä näillä laittomilla kauttakulkumaksuilla, unionin olisi voitava ryhtyä vastavuoroisiin toimiin kieltämällä tai rajoittamalla kauttakulkua alueellaan tai yleisesti ottaen toteuttamalla Venäjän federaation lentoyhtiöiden osalta unionin ilmatilan käyttöön liittyviä toimia, jotta Venäjän federaatiota kannustettaisiin poistamaan edellä mainitut maksut, jotka ovat laittomia, koska ne ovat kansainvälisten sopimusten vastaisia (Chicagon yleissopimus); kehottaa näin ollen komissiota ja neuvostoa tarkastelemaan mahdollisia toimia vastavuoroisuuden varmistamiseksi Venäjän federaation ja EU:n ilmatilan käytön välillä;

49.  korostaa, että lentomatkustajien oikeuksien suojaamista koskeva kunnianhimoinen EU-politiikka voi antaa unionin lentoyhtiöille laatuedun maailmanlaajuisessa kilpailussa; kehottaa komissiota edistämään edelleen korkeita EU-normeja lentomatkustajien oikeuksien alalla ja valvomaan niiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamista;

50.  kehottaa komissiota laatimaan mahdollisimman pian uuden sääntelykehyksen SES:n käyttöönotosta ylhäältä alas -lähestymistapaa noudattaen, eurooppalaisten lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien välisen yhteistyömekanismin parantaminen mukaan luettuna, ja mahdollistamaan SESARin käyttöönoton edellytykset;

51.  kehottaa neuvostoa viimein esittämään kannan neuvostoon juuttuneesta Euroopan parlamentin 5. toukokuuta 2010 suurella enemmistöllä (96 %) hyväksymästä kannasta ehdotuksesta direktiiviksi ilmailun turvamaksuista(7);

52.  katsoo, että Kansainvälisellä siviili-ilmailujärjestöllä (ICAO) on tärkeä asema sääntelykehysten kehittämisessä maailmanlaajuiselle ilmailualalle etenkin omistajuuden liberalisoinnin, lentoyhtiöiden määräysvallan ja ilmaliikenteen hallinnan maailmanlaajuisen yhteentoimivuuden osalta; kannustaa ICAO:ta jatkamaan maailmanlaajuisten markkinapohjaisten toimien kehittämistä lentokenttämelun vähentämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi; pitää keskeisen tärkeänä, että ICAO:ssa päästään sopimukseen yhteisestä lähestymistavasta mahdollisimman pian;

53.  kehottaa antamaan komissiolle neuvotteluvaltuudet, jotta voidaan selkeyttää ja vahvistaa Euroopan unionin edustusta ICAO:ssa;

o
o   o

54.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 5.
(2) EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 98.
(3) EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 121.
(4) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 506.
(5) EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 84.
(6) EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1.
(7) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 164.


Jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset
PDF 123kWORD 28k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 komission ensimmäisestä vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta (2012/2320(INI))
P7_TA(2013)0291A7-0193/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1233/2011(1) tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin ja neuvoston päätösten 2001/76/EY ja 2001/77/EY kumoamisesta,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1233/2011 liitteen II muuttamisesta (C(2013) 1378),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittamisesta: parempi luotonsaanti kansainvälistymisen tukemiseksi(2),

–  ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 -strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta(3),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa(4),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen haasteista(5),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa(6),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa(7),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2010/C 83/02),

–  ottaa huomioon Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 12. joulukuuta 2011 antaman tiedonannon (COM(2011)0886),

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön” (COM(2010)0573),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 26. kesäkuuta 2012 antaman julkilausuman ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevasta EU:n strategisesta kehyksestä ja toimintasuunnitelmasta (11855/2012),

–  ottaa huomioon parlamentin ulkosuhteiden toimialayksikön laatiman asiakirjan ihmisoikeusvertailukohdista EU:n ulkopolitiikassa (EXPO/B/DROI/2011/15),

–  ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2011 hyväksytyt YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet (HR/PUB/11/04, 2011 United Nations),

–  ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2013 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (COM(2013)0207),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0193/2013),

A.  toteaa, että jäsenvaltioiden vientiluotto-ohjelmat ovat tärkeä väline eurooppalaisten yritysten kaupankäynti- ja liiketoimintamahdollisuuksien parantamisessa;

B.  ottaa huomioon, että tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1233/2011 määritetään jäsenvaltioiden vuotuiset raportointivelvollisuudet suhteessa komissioon ja annetaan samalla komissiolle toimivalta saattaa OECD:n järjestelyjen muutokset mahdollisimman nopeasti osaksi EU:n lainsäädäntöä;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan mukaan ”yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti”;

D.  ottaa huomioon, että periaatteet, joiden mukaan unioni järjestää kansainväliset suhteensa, ja unionin johtavat periaatteet sen toimiessa kansainvälisissä yhteyksissä sisältyvät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 ja 21 artiklaan; ottaa huomioon, että SEU-sopimus on jäsenvaltioiden välinen sitova sopimus;

E.  ottaa huomioon, että komission ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan joulukuussa 2011 antamassa tiedonannossa vakuutetaan, että ”eurooppalaisia yrityksiä on rohkaistava asianmukaiseen huolellisuuteen sen varmistamiseksi, että ne kunnioittavat toiminnoissaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa”;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvoston hyväksymässä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n strategisessa kehyksessä ja toimintasuunnitelmassa vakuutetaan EU:n edistävän ihmisoikeuksia ulkoisen toimintansa kaikilla aloilla ilman poikkeusta;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja sitoo oikeudellisesti EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita – paitsi niitä, jotka ovat jättäytyneet sen ulkopuolelle – niiden pannessa EU:n lainsäädäntöä täytäntöön; toteaa, että komission strategiassa perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön tunnustetaan yksiselitteisesti, että perusoikeuskirjaa sovelletaan unionin ulkoiseen toimintaan;

H.  ottaa huomioon, että unioni ja sen jäsenvaltiot panivat tyytyväisinä merkille yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, joiden valtion ja liike-elämän suhteita koskevassa periaatteessa 4 viitataan nimenomaisesti vientiluottolaitoksiin;

I.  ottaa huomioon, että vientiluottotukea myönnetään usein suurille hankkeille, joihin suurien kaupallisten, poliittisten, taloudellisten tai ympäristöön liittyvien riskien takia on vaikea saada kaupallista luottoa, joka vientiluottolaitosten on arvioitava ja hinnoiteltava sen mukaisesti;

J.  ottaa huomioon, että komissio ehdotti 14. maaliskuuta 2013 delegoitua asetusta asetuksen (EU) N:o 1233/2011 liitteen II muuttamiseksi;

1.  suhtautuu myönteisesti komission ponnisteluihin, joihin se on ryhtynyt jäsenvaltioiden vientiluottotoimia koskevan vuotuisen raportoinnin puitteiden luomiseksi asetuksen (EU) N:o 1233/2011 mukaisesti ja siten avoimuuden parantamiseksi unionin tasolla; korostaa, että tämän raportoinnin keskeisenä tavoitteena on seurata, miten jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset noudattavat vientiluottoihin sovellettavia kansainvälisiä ja EU-sopimuksesta aiheutuvia velvoitteita;

2.  ilmoittaa saaneensa 14. joulukuuta 2012 epävirallisesti komission ensimmäisen vuosikertomuksen jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta, jossa arvioidaan 27 jäsenvaltiosta 20:n aktiivisia vientiluotto-ohjelmia ylläpitävän jäsenvaltion vastauksia, sekä vastaanottaneensa näiden jäsenvaltioiden liitteen muodossa olevat raportit; ottaa huomioon, että komissio on sittemmin hyväksynyt näiden asiakirjojen julkistamisen, jotta avoimuuden lisäämistä koskeva perusasetuksen tavoite toteutuu;

3.  pitää erittäin hyvänä sitä, että komission kertomus osoittaa selvästi jäsenvaltioiden vuoden 2011 vientiluottotoimien laajuuden ja tärkeyden – toimien kokonaisriski oli yli 250 miljardia euroa käsittäen 260 liiketointa, joihin raportoitiin liittyvän suuria ympäristövaikutuksia – ja ne saavat aikaan eurooppalaisten yritysten kannalta merkittäviä kaupankäynti- ja liiketoimintamahdollisuuksia;

4.  toteaa, että jäsenvaltiot ovat vuosittaisissa toimintakertomuksissaan antaneet komission käyttöön vientiluottoja koskevat taloudelliset ja toiminnalliset tiedot, kuten asetuksen (EU) N:o 1233/2011 liitteessä I olevassa ensimmäisessä kappaleessa pyydetään;

5.  korostaa jäsenvaltioiden vientiluottotoimien laajuuden huomioon ottaen asetuksen (EU) N:o 1233/2011 johdanto-osan 4 kappaleen tärkeyttä, koska siinä vaaditaan unionin ulkoista toimintaa koskevien yleisten säännösten noudattamista, kuten demokratian vakiinnuttamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista, kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja ilmastonmuutoksen torjumista; muistuttaa tässä mielessä asetuksen liitteessä I muotoiltujen yksityiskohtaisten raportointivaatimusten tärkeydestä sen varmistajana, että komissio ja parlamentti voivat arvioida tätä noudattamista;

6.  korostaa, että jäsenvaltioiden vuosittaiset raportit ja komission näitä raportteja koskeva arvio eivät vielä riitä parlamentin tarkoituksiin, jotta se voi arvioida, noudatetaanko jäsenvaltioiden vientiluottotoimissa SEU-sopimuksen 3 ja 21 artiklassa vahvistettuja unionin ulkopolitiikan tavoitteita ja otetaanko vientiluottolaitosten takuumaksujen laskennassa ympäristöriskit huomioon;

7.  suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden selvään yleiseen valmiuteen – kuten komission vuosikertomuksessa mainitaan – soveltaa niiden vientiluotto-ohjelmiin politiikkaa, jonka tavoitteet ovat 3 ja 21 artiklan yleisen hengen mukaisia; pitää erittäin hyvänä eräiden jäsenvaltioiden kuten Saksan, Italian, Belgian ja Alankomaiden pyrkimyksiä tehdä merkityksellisemmäksi raportointi unionin eräiden ulkoisen toiminnan tavoitteiden noudattamisesta;

8.  toteaa, että komission olisi voitava arvioida, ovatko jäsenvaltioiden vientiluottotoimet unionin ulkoisten toiminnan tavoitteiden mukaisia; suosittelee, että noudattamisen testinä olisi oltava se, että onko virallisesti tuetuilla vientiluottolaitoksilla tehokkaita menettelytapoja, joilla voidaan varmistaa, että niiden toiminta on unionin ulkopolitiikan tavoitteiden mukaista;

Vientiluottolaitosten arviointi unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden noudattamisen suhteen

9.  yhtyy komission vuosikertomuksessa esittämään toteamukseen, jonka mukaan on vaikea määritellä täsmällistä vertailuarvoa, jonka avulla EU:n lainsäädännön vaatimusten noudattamista voitaisiin arvioida; muistuttaa, että 21 artiklan säännökset ovat edelleen keskeinen vertailukohta, jota vasten vientiluottotoimiin sovellettuja menettelytapoja on arvioitava;

10.  korostaa, että unioni on luotettava ja vahva globaali toimija vain, jos jäsenvaltiot ja unionin toimielimet noudattavat johdonmukaista ulkopolitiikkaa;

11.  ehdottaa, että neuvoston vientiluottotyöryhmä ja komissio kuulevat Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) sellaisen menetelmän kehittämisestä, jolla voidaan pätevällä tavalla raportoida 21 artiklan vaatimusten noudattamisesta ja tiettyjen OECD:n suuntaviivojen soveltamisesta unionissa julkisesti tuetuissa vientiluotoissa ennen kuin seuraava vuosikertomus on määrä antaa; väittää, että julkinen kuuleminen on osa tätä prosessia;

12.  pitää erittäin tärkeänä, että jäsenvaltioita kehotetaan vientiluotoilla julkisesti tuettujen hankkeiden seulonnassa valvomaan asianmukaista huolellisuutta koskevien menettelyjen olemassaoloa, tuloksia ja tehokkuutta sen suhteen, mikä vaikutus hankkeilla mahdollisesti on ihmisoikeuksiin, ja raportoimaan niistä;

13.  on tietoinen siitä, että vientiluottolaitokset luottavat hankekumppaneidensa tarjoamiin tietoihin; on vakuuttunut siitä, että jos vientiluottolaitokset vaativat hankekumppaneilta asianmukaista huolellisuutta koskevissa menettelyissä järjestelmällistä lähestymistapaa edellytyksenä hankerahoituksen saannille, nämä haluavat toimia itse niiden mukaisesti, jolloin ne vähentävät vientiluottolaitosten hallinnollisia lisäkustannuksia;

14.  pitää edistymistä vientiluottolaitosten ihmisoikeuksien noudattamista koskevassa raportoinnissa esikuvana pyrkimyksille parantaa muita 21 artiklassa vahvistettuja unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, kuten köyhyyden poistamista ja ympäristöriskien huomioon ottamista, koskevaa raportointia;

Raportointi ympäristöriskien huomioon ottamisesta vientiluottolaitosten takuumaksujen laskennassa

15.  kehottaa jäsenvaltioiden vientiluottolaitoksia raportoimaan jatkossakin ympäristöriskien arvioinnistaan ja katsoo, että kaikkien OECD-maiden ja OECD:n ulkopuolisten maiden vientiluottolaitosten suorittama tällainen raportointi on välttämätöntä yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamiseksi;

Vastuusitoumuksia koskeva raportointi

16.  panee merkille, että jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset raportoivat nykyisin riskistä joutua erilaisiin vastuusitoumuksiin; pyytää komissiota antamaan käyttöön yhteisen määritelmän, joka vastaa parlamentin toivetta, että sille ilmoitetaan taseen ulkopuolisista sitoumuksista;

Opastusta ja arviointia komissiolta

17.  kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille seuraavaa raportointikautta varten opastusta muun muassa siinä, miten niiden on raportoitava asianmukaista huolellisuutta koskevien menettelyjen olemassaolosta ja tehokkuudesta suhteessa ihmisoikeuspolitiikkaansa ja miten niiden on raportoitava ympäristöriskien huomioonottamisesta;

18.  toivoo, että komission seuraava vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, onko komissio pystynyt arvioimaan, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet unionin tavoitteita ja velvoitteita, ja mikäli vastaus on kielteinen, suositukset siitä, miten asiaa koskevaa raportointia voidaan parantaa;

Komission kertomus yhteyksien luomisesta OECD:n ulkopuolisiin maihin

19.  pitää erittäin myönteisinä komission ja Yhdysvaltojen vuonna 2012 yhdessä toteuttamia toimia Kiinan, Brasilian, Venäjän ja muiden nousevien talouksien maiden sitouttamiseksi merkittävien vientirahoituksen tarjoajien kansainvälisen työryhmän perustamiseen;

20.  ehdottaa, että tutkitaan, onko alakohtainen lähestymistapa asianmukainen kansainvälisen työryhmän kehittämisessä, jotta toisessa vaiheessa voidaan mahdollisesti rakentaa perusta horisontaalisille säännöksille, joilla varmistetaan, että sekä kaikkien OECD:n maiden että sen ulkopuolisten maiden vientiluottolaitokset ottavat käyttöön vientiluottolaitoksia koskevat tehokkaat ja korkeatasoiset normit ja uudet kansainväliset säännöt yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamiseksi;

o
o   o

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä OECD:n sihteeristölle.

(1) EUVL L 326, 8.12.2011, s. 45.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0469.
(3) EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(4) EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(5) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(6) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(7) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 101.


Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
PDF 110kWORD 21k
Euroopan parlamentin päätös 2. heinäkuuta 2013 Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2325(IMM))
P7_TA(2013)0292A7-0236/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan oikeusministeriön 26. marraskuuta 2012 välittämän pyynnön Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi, joka liittyy Lyonin muutoksenhakutuomioistuimen yleisen syyttäjän 7. marraskuuta 2012 esittämään pyyntöön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 10. joulukuuta 2012,

–  kuultuaan Euroopan parlamentin jäsen Bruno Gollnischia Marine Le Penin puolesta työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0236/2013),

A.  ottaa huomioon, että Lyonin muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä on esittänyt Euroopan parlamentin jäsenen Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, joka liittyy väitettyä rikosta koskeviin oikeustoimiin;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa todetaan, että jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  ottaa huomioon, että Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälässä määrätään, että Ranskan parlamentin jäseniin ei voida soveltaa oikeustoimia heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestysten perusteella;

D.  ottaa huomioon, että Marine Le Peniä syytetään yllytyksestä vihaan, syrjintään tai väkivaltaan ihmisryhmää kohtaan heidän uskontonsa perustella, joka Ranskan lainsäädännön, nimittäin 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 24 pykälän 8 momentin, 23 pykälän 1 momentin ja 42 pykälän sekä 29. heinäkuuta 1982 annetun lain 82-652 93 pykälän kolmannen luetelmakohdan mukaan on rikos, josta rangaistukset on säädetty 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 24 pykälän 8, 10, 11 ja 12 momentissa sekä rikoslain 131 pykälän 26 momentin 2 ja 3 alamomentissa;

E.  panee merkille, että väitetyllä teolla ei ole suoraa ja ilmeistä yhteyttä Marine Le Penille Euroopan parlamentin jäsenenä kuuluvien tehtävien hoitamiseen eikä se liity mielipiteisiin tai äänestyksiin, joita hän on esittänyt tai suorittanut Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

F.  katsoo, että syytökset eivät liity Marine Le Penin asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä;

G.  katsoo, ettei ole syytä epäillä tarkoitushakuista syytettä (fumus persecutionis);

1.  päättää pidättää Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan oikeusministerille ja Marine Le Penille.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, tuomio 12.5.1964 (Kok. 1964, s. 387, Kok. Ep. I, s. 203), asia 149/85, Wybot v. Faure ym., tuomio 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729), asia T-345/05, Mote v. parlamentti, tuomio 15.10.2008 (Kok. 2008, s. II-2849), yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 21.10.2008 (Kok. 2008, s. I-7929), asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, tuomio 19.3.2010 (Kok. 2010, s. II-1135), asia C-163/10, Patriciello, tuomio 6.9.2011 (Kok. 2011, s. I-7565) ja yhdistetyt asiat T-346/11 ja T-347/11 Gollnisch v. parlamentti, tuomio 17.9.2013 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).


Eurooppalaisen säätiön perussääntö
PDF 271kWORD 39k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä (COM(2012)00352012/0022(APP))
P7_TA(2013)0293A7-0223/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (COM(2012)0035),

–  ottaa huomioon komission vaikutustenarvioinnin, joka liittyy ehdotukseen neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön perussäännöstä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin 10. maaliskuuta 2011 antaman kannanoton keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatimiseen(1),

–  ottaa huomioon vertailevaa ja kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevältä Max Planck -instituutilta ja Heidelbergin yliopistolta tilatun toteutettavuustutkimuksen säätiöiden eurooppalaisen perussäännön käyttöönotosta (2008),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer v. Finanzamt München für Körperschaften(2), C-318/07, Hein Persche v. Finanzamt Lüdenscheid(3) ja C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV v. Belgian valtio(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (unionin kansalaisuus)(5),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. syyskuuta 2012 antaman lausunnon(6),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 29. marraskuuta 2012 antaman lausunnon(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan väliaikaisen mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A7-0223/2013),

A.  ottaa huomioon, että unionissa on noin 110 000 yleishyödyllistä säätiötä, joiden omaisuus on yhteensä arviolta 350 miljardia euroa, joiden menot ovat yhteensä noin 83 miljardia euroa ja jotka työllistävät 750 000–1 000 000 eurooppalaista;

B.  ottaa kuitenkin huomioon, että osa säätiöiden työntekijöistä on vapaaehtoisia, joille ei makseta heidän panoksestaan;

C.  ottaa huomioon, että unionissa yleisen edun hyväksi toimivien säätiöt ja niiden toiminta ovat erityisen tärkeitä koulutuksen, opetuksen, tutkimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, historiallisten muistojen vaalimisen ja kansojen välisen sovinnon, ympäristönsuojelun, nuorison ja urheilun sekä kulttuurin ja taiteen aloilla ja että monien niiden toteuttamien hankkeiden vaikutukset ulottuvat paljon kansallisia rajoja pitemmälle;

D.  ottaa huomioon, että unionissa on yli 50 erilaista siviili- ja vero-oikeuden piiriin kuuluvaa lakia ja lukuisia monimutkaisia hallinnollisia menettelyjä, jotka säätiöiden mukaan aiheuttavat jopa 100 miljoonan euron vuotuiset neuvontakustannukset, jotka siten eivät enää ole käytettävissä yleishyödyllisiin tarkoituksiin;

E.  ottaa huomioon, että kalliita ja pitkällisiä menettelyjä aiheuttavat oikeudelliset, verotukselliset ja hallinnolliset esteet sekä asianmukaisen sääntelyn puute johtavat siihen, että säätiöt eivät harjoita tai niiden on vaikea harjoittaa tai kehittää toimintaa toisessa jäsenvaltiossa;

F.  katsoo, että aikoina, jolloin valtion varat ovat niukat erityisesti kulttuurin ja taiteellisen toiminnan, koulutuksen ja urheilun aloilla, säätiöiden taloudellinen ja sosiaalinen panos on välttämätön, vaikka säätiöt ainoastaan tukevat valtion yleishyödyllistä toimintaa eivätkä voi korvata sitä;

G.  ottaa huomioon, että ehdotuksessa ei esitetä verolainsäädännön yhdenmukaistamista vaan pikemminkin syrjintäkiellon soveltamista siten, että eurooppalaisiin säätiöihin ja niiden lahjoittajiin sovelletaan automaattisesti ja periaatteessa samaa verosääntelyä ja verotuksellisia etuja kuin kansallisiin yleishyödyllisiin laitoksiin;

H.  ottaa huomioon, että yhteisen eurooppalaisen säätiön perussäännön käyttöönotto helpottaisi valtavasti resurssien, tiedon ja varojen yhdistelemistä ja siirtoa sekä niiden toiminnan harjoittamista kaikkialla unionissa;

I.  pitää komission ehdotusta myönteisenä ja katsoo sen olevan merkittävä askel siihen suuntaan, että säätiöiden on helpompi tukea yleishyödyllisiä tarkoituksia kaikkialla EU:ssa;

J.  toteaa, että ehdotettu perussääntö on vapaaehtoinen eurooppalainen oikeudellinen muoto, jota voivat käyttää säätiöt ja rahoittajat, joilla on toimintaa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, mutta se ei korvaa eikä yhdenmukaista olemassa olevia säätiölakeja;

K.  katsoo, että taloudellisesti vaikeina aikoina on yhä tärkeämpää, että säätiöillä on käytettävissään oikeat välineet, joiden avulla ne voivat harjoittaa yleishyödyllisiä tarkoituksia edistävää toimintaa unionin tasolla sekä yhdistää resursseja ja jotka samalla vähentävät kustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta;

L.  pitää ehdottoman tärkeänä, että eurooppalaisten säätiöiden (FE) toiminta on kestävää ja pitkäjänteistä ja ne todella toimivat ainakin kahdessa jäsenvaltiossa, sillä muuten niiden erityisasemalle ei olisi perusteita;

M.  katsoo, että eräät komission ehdotuksen termit ja määritelmät vaativat selvennystä;

N.  katsoo, että eurooppalaisen säätiön luotettavuuden ja uskottavuuden parantamiseksi komission ehdotus vaatii joitakin lisäyksiä ja mukautuksia, jotka koskevat esimerkiksi oikeussääntöjen ja eettisten sääntöjen noudattamista, toimimista pelkästään yleishyödyllisissä tarkoituksissa, rajatylittävää osatekijää, vähimmäisvaroja ja tarvetta säilyttää nämä varat periaatteessa koko eurooppalaisen säätiön olemassaoloajan, varojen maksamista ajoissa koskevaa sääntöä, vähimmäiskestoa ja korvauksen maksamista eurooppalaisen säätiön hallituksen tai elinten jäsenille;

O.  pitää velkojien suojaa ja työntekijöiden suojelua olennaisen tärkeänä ja katsoo, että niistä on pidettävä kiinni eurooppalaisen säätiön koko olemassaoloajan;

P.  katsoo, että työntekijöiden edustuksen suhteen olisi vahvistettava viittausta eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) 6. toukokuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/38/EY(8), jotta tulisi selväksi, että sovelletaan kyseisen direktiivin menettelysääntöjä; katsoo lisäksi, että säännösten rikkomisesta olisi määrättävä ankarammat seuraamukset esimerkiksi asettamalla eurooppalaisen säätiön rekisteröinnin ehdoksi direktiivin 2009/38/EY vaatimusten täyttäminen eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003(9) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti; katsoo, että tämän lisäksi tarvitaan säännöksiä, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista eurooppalaisen säätiön elimiin eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8. lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY(10) mukaisesti, jotta estetään eurooppalaisen säätiön muodon väärinkäyttö siihen, että henkilöstölle ei myönnetä oikeutta henkilöstöedustukseen tai siltä poistetaan kyseinen oikeus;

Q.  pitää säännöstä vapaaehtoistyöntekijöiden edustuksesta eurooppalaisessa säätiössä tervetulleena, sillä alalla toimii 2,5 miljoonaa vapaaehtoistyöntekijää;

R.  katsoo, että vapaaehtoistyöntekijöiden lisääntyvä osallistuminen säätiöiden toimintaan ja heidän arvokas panoksensa edistää säätiöiden yleishyödyllisten tavoitteiden saavuttamista; ottaa erityisesti huomioon, että yhä useampien nuorten on työskenneltävä vapaaehtoisina saadakseen ensimmäisen työkokemuksensa ja että siksi säätiöiden kannattaisi harkita tapoja ja välineitä, jotka auttava nuoria saamaan tarvittavat tiedot voidakseen työskennellä tehokkaammin, esimerkiksi eurooppalaisen työntekijäneuvoston kautta;

S.  katsoo tarpeelliseksi selventää, että eurooppalaisen säätiön sääntömääräisen kotipaikan ja keskushallinnon on oltava samassa jäsenvaltiossa, jotta estetään se, että sääntömääräinen kotipaikka erotetaan keskushallinnosta tai pääasiallisesta toimipaikasta, ja samalla myös helpotetaan valvontaa, sillä eurooppalaista säätiötä valvoo sen jäsenvaltion valvontaviranomainen, jossa sillä on sääntömääräinen kotipaikka;

T.  katsoo, että eurooppalaisen säätiön tarkoituksena ei pitäisi olla eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoittaminen;

U.  katsoo, että verotuksessa lähtökohtana pitäisi olla Euroopan unionin tuomioistuimen kehittämän syrjimättömyysperiaatteen soveltaminen; toteaa säätiöalan olevan tietoinen siitä, että ehdotettu yhdenvertaisen verokohtelun automaattinen soveltaminen lisäisi eurooppalaisen säätiön perussäännön houkuttelevuutta vähentämällä huomattavasti verorasitetta ja hallinnollista taakkaa, jolloin se ei olisi pelkästään siviilioikeudellinen väline; toteaa tämän toimintatavan kuitenkin olevan hyvin kiistanalainen neuvostossa, sillä jäsenvaltiot ovat haluttomia sallimaan puuttumisen omiin verolakeihinsa; toteaa siksi, että vaikuttaa aiheelliselta olla hylkäämättä mahdollisia vaihtoehtoisia skenaarioita;

V.  pitää tärkeänä, että neuvottelut tästä tärkeästä säädöksestä etenevät nopeasti, jotta säätiöalalle voidaan tarjota tämä uusi väline, jota selvästi odotetaan innokkaasti;

1.  rohkaisee jäsenvaltioita hyödyntämään olemassa olevia mahdollisuuksia ja pyrkimään perussäännön nopeaan ja kattavaan sekä avoimuuden kaikin tavoin takaavaan käyttöönottoon, jotta voidaan poistaa rajat ylittäviä säätiöiden toiminnan esteitä ja perustaa uusia säätiöitä täyttämään unionissa asuvien ihmisten tarpeita tai edistämään yleishyödyllisiä tarkoituksia tai yleistä etua; korostaa, että perussäännön käyttöönotto auttaisi osaltaan panemaan täytäntöön todellisen EU:n kansalaisuuden ja raivaisi tietä eurooppalaisen järjestön perussäännölle;

2.  korostaa, että eurooppalaisen säätiön olisi osaltaan edistettävä todellisen eurooppalaisen kulttuurin ja identiteetin kehittymistä;

3.  muistuttaa, että vaikka eurooppalaisen säätiön myötä luodaan uusi oikeudellinen muoto, se olisi pantava täytäntöön jäsenvaltioissa jo olemassa olevissa rakenteissa;

4.  pitää myönteisenä, että perussäännössä asetetaan avoimuutta, tilivelvollisuutta, valvontaa ja varojen käyttöä koskevat vähimmäisnormit, jotka vastaavasti voivat toimia eräänlaisina laaatumerkkeinä sekä kansalaisten että lahjoittajien kannalta ja siten varmistaa luottamuksen eurooppalaisiin säätöihin ja edistää niiden toimintojen kehittämistä unionissa kaikkien kansalaisten eduksi;

5.  korostaa säätiöiden mahdollisuuksia tarjota työtä nuorille, joiden työttömyys on saavuttamassa hälyttävän tason;

6.  kehottaa säätämään asetuksessa, että rahoitusvalvontaa säätiöön nähden harjoittava jäsenvaltio on vastuussa siitä, että käytännössä säätiötä johdetaan tiukasti sen perussäännön mukaisesti;

7.  toteaa, että ei ole vielä luotu mahdollisuutta olemassa olevien eurooppalaisten säätiöiden yhdistämiseen;

8.  viittaa tässä yhteydessä erityisesti tarpeeseen asettaa painopisteeksi säätiöiden kestävyys, uskottavuus ja elinkelpoisuus sekä valvonnan tehokkuus, jotta voidaan pönkittää eurooppalaista säätiötä kohtaan tunnettua luottamusta, ja pyytää siksi neuvostoa ottamaan huomioon seuraavat suositukset ja muutokset:

   i) olisi säilytettävä 25 000 euron vähimmäispääomavaatimus säätiön koko olemassaoloajan;
   ii) eurooppalaisen säätiön olemassaolon pituus olisi jätettävä avoimeksi kaikissa jäsenvaltiossa, tai, jos säätiön perussäännössä nimenomaisesti näin määrätään, se olisi perustettava vähintään neljän vuoden pituiseksi ajanjaksoksi; lyhempi ajanjakso, joka on vähintään kaksi vuotta, olisi sallittava ainoastaan silloin, kun se on riittävästi perusteltu ja sillä varmistetaan säätiön tehtävän toteuttaminen;
   iii) säätiön perussääntöön olisi voitava tehdä muutoksia, mikäli voimassa oleva perussääntö ei enää vastaa säätiön toimintaa, mutta muutoksia voisi tehdä ainoastaan säätiön johtokunta; jos eurooppalaisella säätiöllä on 31 artiklassa tarkoitettuja muita elimiä, niiden olisi voitava osallistua perussäännön muutoksista päättämiseen;
   iv) olisi säädettävä komission ehdotuksen mukaisesti, että on vältettävä eturistiriitojen syntymistä säätiön ja perustajasta riippumattomien elinten välillä, millä tarkoitetaan sellaisia elimiä, jotka eivät ole liike-, sukulaisuus- tai muussa suhteessa perustajaan; samalla olisi kuitenkin otettava huomioon, että säätiö voidaan perustaa perhepiirissä, jolloin säätiön perustaminen edellyttää suurta luottamusta sen perustajan ja johtoryhmän jäsenten välillä, jotta säätiön perustaja voi olla varma säätiön tarkoituksen toteutumisesta kuolemansa jälkeen;
   v) niiden säätiöiden osalta, joilta vaaditaan tilintarkastusta, kynnysarvossa olisi otettava huomioon säätiön kokonaisvarat, vuosittaiset tulot ja työntekijöiden lukumäärä; niiden säätiöiden osalta, jotka jäävät tämän kynnysarvon alapuolelle, riittää riippumaton tilintarkastus;
   vi) perussäännössä olisi määrättävä tiedottamisesta vapaaehtoistyöntekijöille; perussäännössä olisi myös kannustettava vapaaehtoistyötä johtavana periaatteena;
   vii) olisi lisättävä säännös, jonka mukaan eurooppalaisen säätiön hallituksen tai muiden elinten jäsenille maksettavien korvausten on oltava kohtuullisia ja oikeasuhteisia; olisi vahvistettava erityiset perusteet, joiden avulla korvauksen kohtuullisuus ja oikeasuhteisuus määritellään;
   viii) työntekijöiden edustuksen osalta neuvottelumenettely, joka ehdotuksen 38 ja 39 artiklan mukaan koskee vain unionissa työskenteleville työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan, olisi ulotettava koskemaan työntekijöiden osallistumista eurooppalaisen säätiön elimiin; sen lisäksi, että ehdotuksen 38 ja 39 artiklassa nyt viitataan eurooppalaisen yritysneuvoston perustamista koskeviin menettelyihin, olisi viitattava myös neuvoston direktiivin 2001/86/EY mukaisiin menettelyihin, jotta varmistetaan työntekijäedustus eurooppalaisen säätiön elimissä;
   ix) ehdotuksen 38 artiklassa oleva säännös työntekijöiden edustamisesta olisi säilytettävä; vapaaehtoistyöntekijöiden ja vapaaehtoistoiminnan käsitettä olisi selkeytettävä;
   x) tehokkaan valvonnan edistämiseksi eurooppalaisen säätiön sääntömääräinen kotipaikka ja hallinnointipaikka olisi sijoitettava samaan jäsenvaltioon kuin mihin se on sijoittautunut;
   xi) ehdotus olisi rajattava – kuten ala on esittänyt – siviilioikeudelliseen välineeseen siten, että samalla kuitenkin vahvistetaan – parlamentin ehdotuksen mukaisesti – joitakin yleishyödyllisyyden käsitteen perustekijöitä, joita esiintyy jäsenvaltioissa, niin että vastaavuuden tunnustaminen jäsenvaltioissa helpottuu;
   xii) ehdotusta neuvoston asetukseksi olisi muutettava seuraavasti:
Komission teksti   Muutos
Muutos 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Hallituksen jäsenet huolehtivat tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden sekä perussäännön ja kaikkien FE:n kannalta merkityksellisten oikeudellisten ja eettisten toiminta- ja menettelytapasääntöjen noudattamisesta. Tätä varten he laativat organisaatiorakenteita ja sisäisiä toimenpiteitä sääntöjen rikkomisen estämiseksi ja rikkomistapausten paljastamiseksi.
Muutos 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta FE voi hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti, sen olisi voitava siirtää sääntömääräinen kotipaikkansa jäsenvaltiosta toiseen.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Muutos 3
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1) ’varoilla’ tarkoitetaan konkreettista tai muuta kuin konkreettista resurssia, joka voidaan omistaa tai jota voidaan hallita arvon tuottamiseksi;
1) ’varoilla’ tarkoitetaan konkreettista tai muuta kuin konkreettista resurssia, joka voidaan omistaa tai jota voidaan hallita taloudellisen ja/tai sosiaalisen arvon tuottamiseksi;
Muutos 4
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
2) ’yleishyödylliseen tarkoitukseen liittymättömällä taloudellisella toiminnalla’ tarkoitetaan FE:n taloudellista toimintaa, joka ei palvele suoraan yleishyödyllisen yhteisön yleishyödyllistä tarkoitusta;
2) ’yleishyödylliseen tarkoitukseen liittymättömällä taloudellisella toiminnalla’ tarkoitetaan FE:n taloudellista toimintaa, joka ei ole tavanomaista omaisuudenhoitoa, kuten investointeja joukkovelkakirjoihin, osakkeisiin tai kiinteään omaisuuteen, ja joka ei palvele suoraan yleishyödyllisen yhteisön yleishyödyllistä tarkoitusta;
Muutos 5
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta
5) ’yleishyödyllisellä yhteisöllä’ tarkoitetaan jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettua säätiötä, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus, ja/tai vastaavanlaista yleishyödyllistä oikeushenkilöä ilman jäsenyyttä;
5) ’yleishyödyllisellä yhteisöllä’ tarkoitetaan yksinomaan jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettua säätiötä, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus, ja/tai vastaavanlaista yleishyödyllistä oikeushenkilöä ilman jäsenyyttä;
Muutos 6
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a) 30 artiklan mukaisesti nimettyjen toimitusjohtajien nimet;
Muutos 9
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Se voidaan perustaa ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin, joita varten sen varat on peruuttamattomasti varattu:

Se voidaan perustaa ainoastaan yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista, joita varten sen varat on peruuttamattomasti varattu:

Muutos 7
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – s a alakohta (uusi)
s a) terrorismin ja väkivallan uhrien tukeminen;
Muutos 8
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – s b alakohta (uusi)
s b) uskontojen välisen vuoropuhelun edistäminen.
Muutos 10
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. FE ei korvaa kohtuuttomia kuluja eikä kuluja, jotka eivät ole sen yleishyödyllisen tarkoituksen mukaisia. FE ei myöskään täytä tehtäväänsä yleishyödyllisenä yhteisönä, mikäli siitä on hyötyä ainoastaan pienelle joukolle yksilöitä.

Muutos 11
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
Rekisteröintihetkellä FE harjoittaa tai sen sääntömääräisenä tavoitteena on harjoittaa toimintaa vähintään kahdessa jäsenvaltiossa.

FE harjoittaa tai vähintäänkin sen sääntömääräisenä tavoitteena on harjoittaa toimintaa vähintään kahdessa jäsenvaltiossa. Jos FE:llä on rekisteröintihetkellä pelkästään sääntömääräisenä tavoitteena harjoittaa toimintaa vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, sen on tällöin osoitettava uskottavasti, että se harjoittaa kahden vuoden kuluessa toimintaa vähintään kahdessa jäsenvaltiossa. Tätä aikarajaa ei sovelleta tapauksiin, joissa toiminnan myöhempi aloittaminen on perusteltua ja oikeasuhteista FE:n tarkoituksen mukaisen toiminnan harjoittamiseksi. FE on joka tapauksessa velvollinen aloittamaan toimintansa ja jatkamaan sen harjoittamista vähintään kahdessa jäsenvaltiossa koko olemassaolonsa ajan.

Muutos 12
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  FE:n varojen on oltava vähintään 25 000 euroa.
2.  FE:n varojen on oltava vähintään 25 000 euroa. Sen on säilytettävä nämä vähimmäisvarat koko olemassaolonsa ajan, paitsi jos se on perustettu tietyksi ajanjaksoksi 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Muutos 13
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
FE:n on käytettävä 70 prosenttia kullakin tilikaudella saaduista tuloista neljän seuraavan vuoden kuluessa, paitsi jos perussäännössä on määritetty erityinen hanke, joka toteutetaan kuuden seuraavan vuoden kuluessa.

Muutos 14
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  FE perustetaan määrittämättömäksi ajanjaksoksi, tai, jos sen perussäännössä nimenomaisesti näin määrätään, tietyksi vähintään kahden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi.
2.  FE perustetaan määrittämättömäksi ajanjaksoksi, tai, jos sen perussäännössä nimenomaisesti näin määrätään, tietyksi vähintään neljän vuoden pituiseksi ajanjaksoksi. Mikäli FE:n tavoitteet voidaan saavuttaa rajoitetun ajan kuluessa ja tämä perustellaan asianmukaisesti, FE voidaan perustaa vähintään kahden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi.
Muutos 15
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a) tiedot menettelyistä, joilla henkilöstöedustusta koskevat järjestelyt määritellään direktiivin 2009/38/EY mukaisesti.
Muutos 16
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
3.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava sulautumista koskevaan pyyntöön samoja menettelyjä ja periaatteita kuin jos kyseessä olisi ollut sulautumista koskeva pyyntö, joka johtaisi kansallisen yleishyödyllisen yhteisön perustamiseen.
3.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava sulautumista koskevaan pyyntöön samoja menettelyjä ja periaatteita kuin jos kyseessä olisi ollut sulautumista koskeva pyyntö, joka johtaisi kansallisen yleishyödyllisen yhteisön perustamiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on ehdottomasti evättävä sulautumista koskeva pyyntö yksinomaan sillä perusteella, että 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat eivät ole tämän asetuksen mukaisia tai velkojien ja työntekijöiden oikeuksia ei ole suojattu riittävällä tavalla.
Muutos 17
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
1.  FE voidaan perustaa muuntamalla jäsenvaltioon laillisesti sijoittautunut yleishyödyllinen yhteisö, jos se on sallittua muunnettavan yhteisön perussäännön nojalla.
1.  FE voidaan perustaa muuntamalla jäsenvaltioon laillisesti sijoittautunut yleishyödyllinen yhteisö, jos sitä ei ole nimenomaisesti kielletty perussäännön nojalla ja jos se ei ole vastoin perustajan tahtoa.
Muutos 18
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
3.  Toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava muuntamista koskevaan pyyntöön samoja menettelyjä ja periaatteita kuin jos kyseessä olisi ollut yleishyödyllisen yhteisön perussäännön muuttamista koskeva pyyntö.
3.  Toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava muuntamista koskevaan pyyntöön samoja menettelyjä ja periaatteita kuin jos kyseessä olisi ollut yleishyödyllisen yhteisön perussäännön muuttamista koskeva pyyntö. Toimivaltaisen viranomaisen on ehdottomasti evättävä muuntamista koskeva pyyntö yksinomaan sillä perusteella, että 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat eivät ole tämän asetuksen mukaisia tai velkojien ja työntekijöiden oikeuksia ei ole suojattu riittävällä tavalla.
Muutos 19
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
1.  Jos olemassa oleva perussääntö osoittautuu epäasianmukaiseksi FE:n toiminnan kannalta, hallitus voi päättää sen muuttamisesta.
1.  Jos olemassa oleva perussääntö osoittautuu epäasianmukaiseksi FE:n toiminnan kannalta, hallitus voi päättää sen muuttamisesta. Jos FE:llä on 31 artiklassa tarkoitettuja muita elimiä, niiden on voitava osallistua perussäännön muutoksista päättämiseen.
Muutos 20
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – g alakohta
g) perustajaorganisaatioiden nimet, tarkoitukset ja osoitteet, jos ne ovat oikeushenkilöitä, tai vastaavat merkitykselliset julkisten elinten tiedot;
g) perustajien etunimi, sukunimet ja osoitteet, jos he ovat luonnollisia henkilöitä; perustajaorganisaatioiden nimet, tarkoitukset ja yhtiön kotipaikat, jos ne ovat oikeushenkilöitä, tai vastaavat merkitykselliset julkisten elinten tiedot;
Muutos 21
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. FE voidaan rekisteröidä vasta, kun on osoitettu, että se noudattaa tämän asetuksen V luvusta johtuvia FE:n henkilöstöedustusta koskevia velvoitteita.

Muutos 22
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
1.  Perustaja ja muut hallituksen jäsenet, joilla on mahdollisesti perustajaan tai toisiinsa liike- tai perhesuhde tai muu suhde, joka voi luoda tosiasiallisen tai mahdollisen eturistiriidan, esimerkiksi heikentää heidän arviointikykyään, eivät voi olla enemmistönä hallituksessa.
1.  Perustaja ja muut hallituksen jäsenet, joilla on mahdollisesti perustajaan tai toisiinsa liike- tai perhesuhde tai muu suhde, joka voi luoda minkä tahansa eturistiriidan, esimerkiksi heikentää heidän arviointikykyään, eivät voi olla enemmistönä hallituksessa.
Muutos 23
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta
3.  Mitään suoraa tai epäsuoraa etua ei voida myöntää perustajalle, hallituksen tai valvontaelimen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai tilintarkastajalle, eikä siirtää henkilölle, jolla on liikesuhde tai läheinen perhesuhde heidän kanssaan, jollei kyseistä etuutta käytetä heidän tehtäviensä hoitamiseen FE:ssä.
3.  Mitään etua ei voida myöntää perustajalle, hallituksen tai valvontaelimen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai tilintarkastajalle, eikä siirtää henkilölle, jolla on liikesuhde tai läheinen perhesuhde heidän kanssaan, jollei kyseistä etuutta käytetä heidän tehtäviensä hoitamiseen FE:ssä.
Muutos 24
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
2.  FE:n on laadittava vuosittaiset tilinpäätökset ja vuotuinen toimintakertomus sekä toimitettava ne toimivaltaiseen kansalliseen rekisteriin ja valvontaviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Muutos 25
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta
4.  FE:n vuosittaiset tilit tarkastaa yksi tai useampi lakisääteisten tilintarkastusten tekemiseen hyväksytty henkilö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY mukaisesti säädettyjen kansallisten säännösten nojalla.
4.  FE:n vuosittaiset tilit tarkastaa yksi tai useampi lakisääteisten tilintarkastusten tekemiseen hyväksytty henkilö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY mukaisesti säädettyjen kansallisten säännösten nojalla, jos FE ylittää yhden seuraavista arviointiperusteista:
a) 2 miljoonan euron vuosittaiset tulot; tai
b) 200 000 euron varat; tai
c) työntekijöitä tilikauden aikana keskimäärin 50.
FE:issä, jotka eivät ylitä mitään näistä arviointiperusteista, voidaan käyttää tilintarkastajan sijasta riippumatonta tarkastajaa.

Muutos 26
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta
5.  Hallituksen asianmukaisesti hyväksymät vuosittaiset tilit ja tilien tarkastamisesta vastaavan henkilön antama lausunto sekä toimintakertomus on julkistettava.
5.  Hallituksen asianmukaisesti hyväksymät vuosittaiset tilit ja toimintakertomus on julkistettava. Tilien tarkastamisesta vastaavan henkilön lausunto on julkistettava sääntömääräisen kotipaikan jäsenvaltion säännösten mukaisesti.
Muutos 27
Ehdotus asetukseksi
35 artikla
FE:n sääntömääräisen kotipaikan ja keskushallinnon tai pääasiallisen toimipaikan on sijaittava Euroopan unionissa.

FE:n sääntömääräisen kotipaikan on sijaittava Euroopan unionissa samassa jäsenvaltiossa kuin sen keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka. FE:llä on oltava toimintaa vähintään kahdessa jäsenvaltiossa ja merkityksellistä toimintaa jäsenvaltiossa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka ja keskushallinto sijaitsevat, mutta se voi harjoittaa toimintaa myös EU:n ulkopuolella.

Muutos 28
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
e a) siirron mahdolliset vaikutukset henkilöstöedustukseen.
Muutos 29
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi evätä siirron ainoastaan sillä perusteella, etteivät edellisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyty.

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi evätä siirron ainoastaan sillä perusteella, etteivät edellisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyty. Sen on lisäksi evättävä siirto, jos velkojien ja työntekijöiden oikeuksia ei ole suojattu riittävällä tavalla.

Muutos 30
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1–2 alakohta
FE:n, jolla on enintään 200 työntekijää, on perustettava eurooppalainen yritysneuvosto vähintään kahdessa jäsenvaltiossa olevien 20 työntekijänsä tai näiden työntekijöiden edustajien pyynnöstä.

FE:n on perustettava eurooppalainen yritysneuvosto, jos vähintään 10 prosenttia sen kahdessa jäsenvaltiossa olevista työntekijöistä tai näiden työntekijöiden edustajat pyytävät sitä.

FE:n, jolla on yli 200 työntekijää, on perustettava eurooppalainen yritysneuvosto, jos vähintään 10 prosenttia sen kahdessa jäsenvaltiossa olevista työntekijöistä tai näiden työntekijöiden edustajat pyytävät sitä.

Muutos 31
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamiseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/38/EY liitteessä I olevan 1 kohdan a–e alakohdassa esitettyjä toissijaisia määräyksiä koskevia kansallisia toimia.

Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamiseen sovelletaan direktiivin 2009/38/EY 5 ja 6 artiklaa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/38/EY liitteessä I olevan 1 kohdan a–e alakohdassa esitettyjä toissijaisia määräyksiä koskevia kansallisia toimia.

Muutos 32
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta
3.  FE:n viralliseen vapaaehtoistoimintaan pitkäaikaisesti osallistuvien vapaaehtoistyöntekijöiden edustajille myönnetään tarkkailijan asema eurooppalaisessa yritysneuvostossa. Edustajia on oltava vähintään yksi sellaista jäsenvaltiota kohden, jossa on vähintään kymmenen tällaista vapaaehtoistyöntekijää.
Poistetaan.

Muutos 33
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta
2.  Kun FE:n velkojille on maksettu kaikki velat, jäljelle jäävät FE:n varat siirretään toiselle yleishyödylliselle yhteisölle, jolla on samankaltainen yleishyödyllinen tarkoitus, tai käytetään muulla tavoin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, jotka ovat mahdollisimman lähellä tarkoituksia, joita varten FE perustettiin.
2.  Kun FE:n velkojille on maksettu kaikki velat, jäljelle jäävät FE:n varat siirretään toiselle yleishyödylliselle yhteisölle, jolla on samankaltainen yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on samassa jäsenvaltioissa, jossa se on rekisteröity, tai käytetään muulla tavoin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, jotka ovat mahdollisimman lähellä tarkoituksia, joita varten FE perustettiin.
Muutos 34
Ehdotus asetukseksi
45 artikla
Kukin jäsenvaltio nimittää valvontaviranomaisen, joka valvoo kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjä FE:itä, ja ilmoittaa niistä komissiolle.

Kukin jäsenvaltio nimittää yhden tai useamman valitsemansa viranomaisen, joka vastaa kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen FE:iden tehokkaasta valvonnasta, ja ilmoittaa niistä komissiolle.

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 187.
(2) Kok. 2006, s. I-8203.
(3) Kok. 2009, s. I-359.
(4) Kok. 2011, s. I-497.
(5) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(6) EUVL C 351, 15.11.2012, s. 57.
(7) EUVL C 17, 19.1.2013, s. 81.
(8) EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28.
(9) EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.
(10) EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22.


Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I
PDF 184kWORD 56k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (COM(2012)0129 – C7‑0081/2012 – 2012/0062(COD))
P7_TA(2013)0294A7-0394/2012

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0129),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0081/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  kuultuaan alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 17. huhtikuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0394/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU antamiseksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta

P7_TC1-COD(2012)0062


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2013/38/EU.)

(1)EUVL C 299, 4.10.2012, s. 153.


Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I
PDF 295kWORD 28k
Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Olisi otettava käyttöön mahdollisuus peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti esimerkiksi tapauksissa, joissa ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa tai purettu ja romutettu.
(3)  Olisi otettava käyttöön mahdollisuus peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti rekisteröintijäsenvaltiossa esimerkiksi tapauksissa, joissa ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa tai purettu ja romutettu.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ajoneuvoa koskevat tiedot olisi pidettävä kansallisissa rekistereissä.
(4)  Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ajoneuvoa koskevat tiedot olisi pidettävä kansallisissa sähköisissä rekistereissä.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a) Petosten ja varastettujen autojen laittoman kaupan torjuntaan tarkoitettujen tarkastusten helpottamiseksi ja katsastustodistuksen voimassaolon tarkastamiseksi on tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tehokkaan tietojen vaihtojärjestelmän avulla käyttämällä kansallisia sähköisiä tietokantoja
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
2 artikla – e ja f kohta
”e) ’rekisteröinnin keskeyttämisellä’ rajoitettua aikaa, jonka kuluessa ajoneuvoa ei saa käyttää tieliikenteessä ja joka ei johda uuteen rekisteröintiprosessiin;
”e) ’rekisteröinnin keskeyttämisellä’ hallinnollista toimenpidettä, josta seuraa, että ajoneuvoa ei saa rajallisena ajanjaksona käyttää tieliikenteessä mutta sitä saa tämän ajanjakson jälkeen – edellyttäen, että keskeytyksen syyt ovat lakanneet olemasta voimassa – jälleen käyttää ilman uutta rekisteröintiprosessia;
f)  ’rekisteröinnin peruuttamisella’ toimenpidettä, jolla lupa ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä perutaan pysyvästi ja joka johtaa uuteen rekisteröintiprosessiin.”
f)  ’rekisteröinnin peruuttamisella’ toimenpidettä, jolla toimivaltainen viranomainen peruu pysyvästi luvan ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä ja joka johtaa uuteen rekisteröintiprosessiin, jos ajoneuvoa on tarkoitus käyttää uudelleen tieliikenteessä. Rekisteröintitodistuksen haltija voi esittää toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön rekisteröinnin peruuttamisesta.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
3 artikla – 4 kohta
”4. Jäsenvaltioiden on säilytettävä tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista sähköisessä rekisterissä. Rekisterissä olevissa tiedoissa on oltava kaikki liitteen I mukaiset kohdat ja [määräaikaisista katsastuksista] annetun asetuksen XX/XX/XX mukaisten pakollisten katsastusten tulokset. Niiden on asetettava ajoneuvojen tekniset tiedot toimivaltaisten viranomaisten tai katsastuksiin osallistuvien katsastusasemien saataville.”
”4. Jäsenvaltioiden on säilytettävä tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista sähköisessä rekisterissä. Rekisterissä olevien tietojen on sisällettävä kaikki liitteessä I olevien II.4–II.7 kohtien mukaiset tiedot ja [määräaikaisista katsastuksista] annetun asetuksen XX/XX/XX mukaisten määräaikaisten tai muiden pakollisten katsastusten tulokset. Niiden on asetettava ajoneuvojen tekniset tiedot toimivaltaisten viranomaisten tai katsastuksiin osallistuvien katsastusasemien saataville.”
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
3 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Keskeyttämisen on oltava voimassa siihen saakka, kun ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, rekisteröintiviranomaisen on viipymättä hyväksyttävä uudelleen ajoneuvon käyttö tieliikenteessä.
Keskeyttämisen on oltava voimassa siihen saakka, kun ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, rekisteröintiviranomaisen on viipymättä hyväksyttävä uudelleen ajoneuvon käyttö tieliikenteessä, eikä uutta rekisteröintiprosessia tarvita.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
3 a artikla – 2 kohta
2.  Jos rekisteröintijäsenvaltion viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty direktiivin 2000/53/EY mukaisena romuajoneuvona, rekisteröinti on peruutettava ja kyseinen tieto on lisättävä sen sähköiseen rekisteriin.”
2.  Jos rekisteröintijäsenvaltion viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY mukaisena romuajoneuvona, rekisteröinti on peruutettava ja kyseinen tieto on lisättävä sen sähköiseen rekisteriin. Peruutus ei tällöin edellytä uutta rekisteröintiprosessia.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
5 artikla
4.  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
4.  Lisätään 5 artiklaan kohdat seuraavasti:
”3. Jos jäsenvaltio vastaanottaa ilmoituksen siitä, että ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, sen on peruutettava kyseisen ajoneuvon rekisteröinti alueellaan.”
”3. Jos jäsenvaltio vastaanottaa ilmoituksen siitä, että ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, sen on peruutettava kyseisen ajoneuvon rekisteröinti alueellaan.
3 a. Jos ajoneuvo rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa ja tieto viimeksi suoritetusta katsastuksesta sekä seuraavan katsastuksen ajankohta käyvät ilmi rekisteröintitodistuksesta, jäsenvaltion, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen, on uutta rekisteröintitodistusta myöntäessään tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo ja, jos katsastustodistus on voimassa uudelleenrekisteröintijäsenvaltiossa sovellettavien katsastusmääräaikojen mukaisesti, ilmoitettava tämä uudessa rekisteröintitodistuksessa.
3 b. Jos ajoneuvon omistaja vaihtuu ja tieto viimeksi suoritetusta katsastuksesta sekä seuraavan katsastuksen ajankohta käyvät ilmi rekisteröintitodistuksesta, kyseisen jäsenvaltion on uutta rekisteröintitodistusta uudelle omistajalle myöntäessään tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo ja ilmoitettava tämä uudessa rekisteröintitodistuksessa.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
7 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määrittämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
2.  Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän direktiivin voimaantulopäivästä lukien valta antaa 6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 1999/37/EY
9 artikla
6 a. Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Ne voivat vaihtaa tietoja kahden- tai monenvälisesti erityisesti ajoneuvon laillisuuden tarkistamiseksi tarvittaessa jäsenvaltiossa, jossa se aikaisemmin oli rekisteröity, ennen sen rekisteröintiä. Tarkistuksessa voidaan käyttää apuna erityisesti yhteenliitettyjä sähköisiä järjestelmiä, jolloin kansalliset sähköiset tietokannat annetaan muiden jäsenvaltioiden käyttöön.”
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 1999/37/EY
Liite I – II.5 kohta
6 b. Lisätään liitteessä I olevaan II.5 kohtaan alakohta seuraavasti:
”(Y) todiste (esimerkiksi leima, päiväys, allekirjoitus) liikennekelpoisuudesta ja seuraavan katsastuksen ajankohta (toistetaan niin usein kuin on tarpeen).”

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0199/2013).


Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I
PDF 419kWORD 49k
Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))(1)
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset, jotta varmistetaan, että välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja ei käytetä maanteillä.
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset. Määräaikaisten katsastusten olisi oltava pääasiallinen keino varmistaa ajoneuvojen liikennekelpoisuus. Hyötyajoneuvojen teknisillä tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaisia katsastuksia, ja ne olisi kohdennettava ajoneuvoihin, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa ilmoittamattomien tienvarsitarkastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan.
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia sekä ympäristönormeja. On kuitenkin tarpeen varmistaa ilmoittamattomien teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot säilyvät teknisesti liikennekelpoisina koko käyttöikänsä ajan.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Kuten direktiivin 2000/30/EY täytäntöönpanoa koskevasta komission kertomuksesta käy ilmi, monista tienvarsitarkastuksia varten pysäytetyistä ajoneuvoista ei löydetä puutteita, ja siksi ajoneuvojen valinnan tienvarsitarkastukseen olisi perustuttava liikenteenharjoittajien riskiprofiiliin ja tarkastukset olisi kohdennettava suuren riskin yrityksiin, jotta vähennetään asianmukaisesti ajoneuvojaan huoltaviin yrittäjiin kohdistuvaa rasitetta.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tienvarsitarkastukset olisi pantava täytäntöön riskiluokitusjärjestelmällä. Jäsenvaltiot voivat käyttää tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskiluokitusjärjestelmää.
(6)   Tekniset tienvarsitarkastukset olisi näin ollen pantava täytäntöön käyttäen riskiluokitusjärjestelmää, joka perustuu yhdenmukaistetuissa katsastustodistuksissa ja tienvarsitarkastusraporteissa ilmoitettujen, yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden välisen hyötyajoneuvoliikenteen määrä ja jotta vältetään kaikkea ajoneuvon rekisteröintimaahan perustuvaa syrjintää, riskiluokitusjärjestelmä olisi pantava täytäntöön koko unionissa ja sen olisi perustuttava määräaikaisten katsastusten ja tienvarsitarkastusten riittävään yhdenmukaistamiseen kaikkien jäsenvaltioiden välillä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1071/2009 otettiin käyttöön kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisjärjestelmä (ERRU). ERRU mahdollistaa kuljetusyritysten kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisen koko unionissa henkilötietojen suojaa koskevien unionin säännösten mukaisesti. Käyttämällä kyseistä järjestelmää, jota kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hallinnoi, helpotetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja vähennetään yrityksille ja hallintoelimille tarkistuksista aiheutuvia kustannuksia.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään joissakin tapauksissa kuorma-autojen sijaan kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä. On tärkeää varmistaa, että tällä tavalla käytettyjä maatalousajoneuvoja kohdellaan teknisten tienvarsitarkastusten suhteen samalla tavalla kuin kuorma-autoja.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tarpeettoman hallinnollisen taakan ja turhien kustannusten välttämiseksi sekä tarkastusten tehokkuuden parantamiseksi tarkastukseen olisi valittava ensisijaisesti sellaiset ajoneuvot, joita käyttävät tieliikenneturvallisuus- ja ympäristönormeja noudattamattomat yritykset, kun taas vastuulliset, turvallisuusnormeja noudattavat ja ajoneuvojaan moitteettomasti huoltavat liikenteenharjoittajat olisi palkittava tekemällä niiden ajoneuvoille vähemmän tarkastuksia.
(10)  Tarpeettoman hallinnollisen taakan ja turhien kustannusten välttämiseksi sekä tarkastusten tehokkuuden parantamiseksi toimivaltaisen kansallisten viranomaisten olisi voitava päättää, että tarkastukseen valitaan ensisijaisesti sellaiset ajoneuvot, joita käyttävät tieliikenneturvallisuus- ja ympäristönormeja noudattamattomat yritykset, kun taas vastuulliset, turvallisuusnormeja noudattavat ja ajoneuvojaan moitteettomasti huoltavat liikenteenharjoittajat palkitaan tekemällä niiden ajoneuvoille vähemmän tarkastuksia.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Liikennekelpoisuutta koskeviin teknisiin tienvarsitarkastuksiin olisi kuuluttava alustava tarkastus ja tarvittaessa yksityiskohtaisempi tarkastus. Molemmissa tapauksissa olisi tarkastettava ajoneuvojen asiaankuuluvat osat ja järjestelmät. Jotta tarkastuksista saataisiin yhdenmukaiset, olisi otettava käyttöön kaikkia mahdollisia tarkastuskohteita koskevat testausmenetelmät ja esitettävä esimerkit puutteista ja siitä, miten ne arvioidaan niiden vakavuuden perusteella.
(11)  Liikennekelpoisuutta koskeviin teknisiin tienvarsitarkastuksiin olisi kuuluttava alustava tarkastus ja tarvittaessa yksityiskohtaisempi tarkastus. Molemmissa tapauksissa olisi tarkastettava ajoneuvojen asiaankuuluvat osat ja järjestelmät, mukaan lukien lastin kiinnitys. Jotta tarkastuksista saataisiin yhdenmukaiset, olisi otettava käyttöön kaikkia mahdollisia tarkastuskohteita koskevat testausmenetelmät ja esitettävä esimerkit puutteista ja siitä, miten ne arvioidaan niiden vakavuuden perusteella. Olisi kannustettava siihen, että käytetään lastin kiinnittämistä ja sen arviointia koskevia normeja.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Koska renkaiden toimivuus riippuu suuresti rengaspaineesta, olisi harkittava YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) säännössä 64.02 määritellyn rengaspaineen seurantajärjestelmän pakollisen asentamisen ulottamista hyötyajoneuvoihin ja tällaisten järjestelmien toimivuus olisi tarvittaessa tarkastettava teknisissä tienvarsitarkastuksissa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
(11 b)  Jäsenvaltiot voivat tarkastaa teknisten tienvarsitarkastusten aikana lastin kiinnityksen voimassa olevien normien mukaisesti. Tarkastusten tulosta ei pitäisi ottaa huomioon riskiluokitusjärjestelmässä ennen kuin lastin kiinnittämistä koskevat säännöt on yhdenmukaistettu unionin tasolla. Ennen tällaisen yhdenmukaistamisen toteutumista olisi kannustettava käyttämään arvioinnissa eurooppalaisia normeja ja maantieliikenteen lastin kiinnittämisten parhaita käytänteitä koskevia eurooppalaisia ohjeita (the European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport).
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat raportit laaditaan useissa jäsenvaltioissa sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa kuljettajalle olisi annettava tarkastusraportin tuloste. Kaikki tienvarsitarkastusten aikana kerätyt tiedot olisi siirrettävä jäsenvaltioiden yhteiseen tietokantaan, jotta ne voidaan käsitellä helpommin ja siirtää aiheuttamatta ylimääräistä hallinnollista taakkaa.
(12)  Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat raportit laaditaan useissa jäsenvaltioissa sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti sähköisen viestinnän tarjoamia etuja ja tarkastusraporttien tulostaminen olisi rajoitettava minimiin. Kaikki tienvarsitarkastusten aikana kerätyt tiedot olisi siirrettävä jäsenvaltioiden yhteiseen tietokantaan, jotta ne voidaan käsitellä helpommin ja siirtää aiheuttamatta mitään ylimääräistä hallinnollista taakkaa.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tietyissä olosuhteissa tehdä myös katsastusasemalla.
(13)  Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä myös katsastusasemalla, kun tämä on lähistöllä.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Alustavia tienvarsitarkastuksia tekevällä henkilöstöllä olisi oltava asianmukaiset taidot, jotta he voivat suorittaa silmämääräiset tutkimukset tehokkaasti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Yrityksiltä tai kuljettajilta ei pitäisi periä mitään maksua alustavan teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamisesta. Jotta voidaan alentaa kustannuksia, jotka aiheutuvat teknisen välineistön käyttämisestä yksityiskohtaisempaan tienvarsitarkastukseen joko liikuteltavassa tarkastusyksikössä tai lähistöllä olevalla katsastusasemalla, jäsenvaltioiden olisi voitava periä maksu, jos on havaittu merkittäviä tai vaarallisia puutteita, mikä osoittaa, että ajoneuvoa käyttävä yritys ei ole täyttänyt velvollisuuttaan pitää ajoneuvo liikennekelpoisena. Jotta rajoitetaan tällaisten yritysten taloudellista rasitetta, maksu ei saisi olla suurempi kuin saman ajoneuvoluokan määräaikaisesta katsastuksesta suoritettava maksu. Näiden maksujen perimisestä saatavat tulot olisi käytettävä tieliikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jotta jäsenvaltioiden tietojenvaihdon tehokkuus voitaisiin varmistaa, kussakin jäsenvaltiossa olisi oltava yksi yhteyspisteenä toimiva elin, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Kyseisen elimen olisi myös kerättävä asiaankuuluvat tilastot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava alueellaan johdonmukaista kansallista täytäntöönpanostrategiaa, jonka toteuttamisen koordinointiin ne voivat nimetä erityisen elimen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä menettelyt, joissa vahvistetaan toimitettavia tietoja koskevat määräajat ja sisältö.
(16)  Jotta jäsenvaltioiden tietojenvaihdon tehokkuus voitaisiin varmistaa, kussakin jäsenvaltiossa olisi oltava yksi yhteyspisteenä toimiva elin, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Kyseisen elimen olisi myös kerättävä asiaankuuluvat tilastot, erityisesti teknisissä tienvarsitarkastuksissa tarkastettuja hyötyajoneuvoluokkia, havaittujen puutteiden määrää ja tyyppiä sekä niiden vakavuutta koskevat tiedot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava alueellaan johdonmukaista kansallista täytäntöönpanostrategiaa, jonka toteuttamisen koordinointiin ne voivat nimetä erityisen elimen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä menettelyt, joissa vahvistetaan toimitettavia tietoja koskevat määräajat ja sisältö.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Jotta unionissa täytäntöön pantua tienvarsitarkastusten järjestelmää voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi kaksi kertaa vuodessa annettava tehtyjen tienvarsitarkastusten tulokset tiedoksi komissiolle. Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.
(17)  Jotta unionissa täytäntöönpantua tienvarsitarkastusten järjestelmää voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi joka toinen vuosi ennen 31 päivää maaliskuuta annettava tehtyjen tienvarsitarkastusten tulokset tiedoksi komissiolle. Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Yrityksille ja kuljettajille koituvan ajanhukan minimoimiseksi ja kokonaistehokkuuden parantamiseksi olisi kannustettava suorittamaan tekniset tienvarsitarkastukset samassa yhteydessä kuin tieliikenteen sosiaalilainsäädännön, erityisesti tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20061, direktiivin 2006/22/EY sekä tieliikenteen valvontalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/852 noudattamista koskevat tarkastukset.
1 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.
2 EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastusten järjestelmä.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevien teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Tekniset tienvarsitarkastukset on suoritettava ilman kuljettajan kansallisuuteen tai kyseisen hyötyajoneuvon rekisteröinti- tai käyttöönottomaahan perustuvaa syrjintää.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY määriteltyihin luokkiin:
1.  Tätä asetusta sovelletaan hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin direktiivissä 2007/46/EY ja direktiivissä 2003/37/EY määriteltyihin luokkiin:
– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita tavallisesti käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,
– moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,
– moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
– moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – O1- ja O2-luokan ajoneuvo,
– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,
–  T5-luokkaan kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joita käytetään pääasiallisesti yleisillä teillä tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
(6) ’hyötyajoneuvolla’ tavaroiden tai matkustajien ammattimaiseen kuljetukseen tarkoitettua moottoriajoneuvoa ja sen perävaunua;
(6) ’hyötyajoneuvolla’ tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen korvausta vastaan tiellä suoritettavaa tavaran kuljetusta varten tarkoitettua moottoriajoneuvoa ja sen perävaunua;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
(9) ’tienvarsitarkastuksella’ ilmoittamatonta liikennekelpoisuuden tarkastusta, jonka viranomaiset tekevät tai joka tehdään niiden suorassa valvonnassa jäsenvaltion alueella sijaitsevilla julkiselle liikenteelle avoimilla teillä liikennöiville hyötyajoneuvoille;
(9) ’teknisellä tienvarsitarkastuksella’ hyötyajoneuvon ilmoittamatonta liikennekelpoisuuden ja lastin kiinnityksen tarkastusta, jonka viranomaiset tekevät tai joka tehdään niiden suorassa valvonnassa hyötyajoneuvolle sen liikennöidessä jäsenvaltion alueella sijaitsevilla julkiselle liikenteelle avoimilla teillä;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
(10) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;
(10) ’katsastuksella’ tarkastusta, jolla varmennetaan, että ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se on turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiltaan vaatimusten mukainen hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
(11) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai julkista elintä, joka vastaa kansallisen tienvarsitarkastusten järjestelmän hallinnoinnista;
(11) ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion valtuuttamaa viranomaista tai julkista elintä, joka vastaa tienvarsitarkastusten järjestelmän hallinnoinnista, mukaan lukien tapauksen mukaan teknisten tienvarsitarkastusten tekeminen;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
(12 a) ’yrityksellä’ tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa, voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, henkilöyhdistystä tai ryhmää, joka ei ole oikeushenkilö, sekä tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa julkista elintä, joka on itse tai joka on sellaisen viranomaisen alainen, joka on oikeushenkilö;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
(14 a) ’turvallisuustarkastuksella’ hyötyajoneuvon silmämääräistä tarkastusta, suorituskyvyn testausta ja korin/rungon, kytkentälaitteiden, ohjauksen, renkaiden, pyörien ja jarrujärjestelmän toiminnan tarkastusta;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)
(14 b) ’katsastusasemalla’ julkista tai yksityistä elintä tai laitosta, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään katsastuksia;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)
(14 c) liikenteenharjoittajalla’ yksittäistä henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää ajoneuvoa sen omistajana tai sen omistajan luvalla.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Kunkin jäsenvaltion on tehtävä joka kalenterivuonna tienvarsitarkastus vähintään viidelle prosentille kaikista alueellaan rekisteröidyistä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista.

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä riittävästi tienvarsitarkastuksia vuosittain.

Tienvarsitarkastus on tehtävä vähintään viidelle prosentille kaikista jäsenvaltion alueella rekisteröidyistä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hyötyajoneuvoista:

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvot,
– moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvot,
– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvot.
Jäsenvaltion alueella toimivista mutta muualle rekisteröidyistä hyötyajoneuvoista on tarkastettava vähintään viisi prosenttia.

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
1.  Kansallisella tasolla on otettava käyttöön tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää.
1.  Teknisten tienvarsitarkastusten tehokkuuden parantamiseksi on otettava käyttöön unionin tasolla tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu hyötyajoneuvoissa määräaikaisten katsastusten ja teknisten tienvarsitarkastusten yhteydessä havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää, joka perustuu koko unionissa toisiinsa yhteydessä oleviin kansallisiin sähköisiin rekistereihin.
Katsastustodistuksissa ja tienvarsitarkastusraporteissa on käytettävä vakiomuotoista Euroopan unionin lomaketta kolmen vuoden kuluttua moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o ... voimaantulosta.

2.  Kullekin tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle yritykselle on vahvistettava riskiprofiili liitteessä I olevia arviointiperusteita käyttäen.
2.  Kullekin tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle yritykselle on 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen vahvistettava riskiprofiili seuraavia liitteessä I olevia arviointiperusteita käyttäen:
– puutteiden lukumäärä
– puutteiden vakavuus
– tarkastusten tai testien määrä
– aikakerroin.
Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista riskiprofiileista:

Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista riskiprofiileista:

– suuri riski
– suuri riski
– keskisuuri riski
– keskisuuri riski
– alhainen riski.
– alhainen riski.
Asianomaisen yrityksen riskiluokituksen määrittämistä varten on otettava huomioon vapaaehtoisiin ja säännöllisiin ajoneuvon turvallisuustarkastuksiin perustuvat tiedot siitä, miten yritykset ovat noudattaneet liikennekelpoisuutta koskevia vaatimuksia, jotta yritykset voivat parantaa riskiprofiiliaan seuraavia tarkastustiheyksiä soveltaen:

  N2- luokan ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on yli 7 500 kg: aluksi 42 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisimmästä katsastuksesta;
  N3-luokan ajoneuvot: aluksi 30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisimmästä katsastuksesta;
  O4-luokan ajoneuvot: aluksi 30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisimmästä katsastuksesta.
3.  Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön panemiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskinluokitusjärjestelmää.
3.  Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaista riskinluokitusjärjestelmää.
Riskiluokitusjärjestelmässä on esitettävä 2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tiedot neljän vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja viimeisin tienvarsitarkastusraportti, jos ne on annettu.
1.  Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja viimeisin tienvarsitarkastusraportti, jos ne on annettu. Jos todistus ja raportti ovat saatavilla sähköisesti ajoneuvon rekisteröineessä jäsenvaltiossa, viranomaiset eivät voi vaatia pitämään niiden paperikopioita ajoneuvossa.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Yksittäisten yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.
3.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoja käyttävien yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia ja että viimeisimmästä katsastuksesta annettu katsastustodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja [määräaikaista katsastusta koskevan ] asetuksen XX 10 artiklan mukainen todiste katsastuksesta säilytetään ajoneuvossa.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Yksittäisten yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
9 artikla
Valitessaan ajoneuvoja tienvarsitarkastukseen tarkastajien on ensisijaisesti valita ajoneuvot, joita käyttävät 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuren riskin yritykset. Muut ajoneuvot voidaan valita tarkastukseen, jos ajoneuvon epäillään aiheuttavan vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Valitessaan ajoneuvoja tienvarsitarkastukseen tarkastajat voivat, jos jäsenvaltio näin päättää, valita ensisijaisesti ajoneuvot, joita käyttävät 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuren riskin yritykset. Muut ajoneuvot voidaan valita tarkastukseen, jos ajoneuvon epäillään aiheuttavan vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Kussakin alustavassa tienvarsitarkastuksessa tarkastajan on

Kussakin alustavassa tienvarsitarkastuksessa tarkastajan on

a) tarkastettava mahdollinen katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti, jotka säilytetään ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
a) tarkastettava mahdollinen viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti ja [määräaikaista katsastusta koskevan] asetuksen XX 10 artiklan mukainen todiste katsastuksesta, jotka säilytetään ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
b) tehtävä silmämääräinen arviointi ajoneuvon ja sen lastin kunnosta.
b) tehtävä silmämääräinen arviointi ajoneuvon teknisestä kunnosta;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a) voi tehdä tarkastuksen hyötyajoneuvon käyttöä unionissa koskevien muiden säännösten noudattamisen varmistamiseksi.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
– kori/runko,
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta
akselit, pyörät, renkaat ja jousitus,
– pyörät ja renkaat,
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
– kytkentälaitteet,
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta
– ympäristöhaitat.
– ympäristöhaitat: melu ja pakokaasut.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Kaikkien näiden kokonaisuuksien tarkastukseen on kuuluttava yksi, useampi tai kaikki liitteessä II luetelluista kohteista, jotka ovat merkityksellisiä näille kokonaisuuksille.

Kaikkien näiden kokonaisuuksien tarkastukseen on kuuluttava kaikki ne liitteessä II luetellut kohteet, joita pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä näille kokonaisuuksille.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
Tarkastaja voi lisäksi tarkastaa muita liitteessä II olevassa 1 kohdassa lueteltuja kokonaisuuksia ja yhden, useamman tai kaikki mainitussa liitteessä luetellut kohteet.

Tarkastaja voi lisäksi, ja kun se on tarpeen mahdollisen turvallisuusriskin vuoksi, tarkastaa muita liitteessä II olevassa 1 kohdassa lueteltuja kokonaisuuksia ja kaikki ne mainitussa liitteessä luetellut kohteet, joita pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä näille kokonaisuuksille.

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
10 artikla –2 kohta – 5 alakohta
Jos katsastustodistuksesta tai tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että jokin liitteessä II lueteltu kohde on tarkastettu edellisen kuukauden aikana, tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, jollei se ole perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi.

Jos viimeisimmän katsastuksen tai vapaaehtoisen ja säännöllisen turvallisuustarkastuksen mukaisesta katsastustodistuksesta tai tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että jokin liitteessä II lueteltu kohde on jo tarkastettu edeltävien kolmen kuukauden aikana, tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, jollei tarkastuksen tekeminen ole perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Kun tarkastukset on määrä tehdä katsastusasemalla, alustavan tienvarsitarkastuksen paikka ei saa sijaita yli 10 km:n etäisyydellä tästä keskuksesta.
2.  Kun tarkastukset on määrä tehdä katsastusasemalla, ne on tehtävä mahdollisimman pian lähimmällä katsastusasemalla.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Liikuteltavissa tarkastusyksiköissä on oltava asianmukaiset laitteet tienvarsitarkastusten tekemiseksi, mukaan lukien ainakin ajoneuvon jarrujen, ohjauksen, jousituksen ja päästöjen arvioimiseksi tarvittavat laitteet.
3.  Liikuteltavissa tarkastusyksiköissä on oltava asianmukaiset laitteet tienvarsitarkastusten tekemiseksi, mukaan lukien ainakin ajoneuvon jarrujen, ohjauksen, jousituksen, päästöjen ja painon arvioimiseksi tarvittavat laitteet.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta
– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja viipymättä aiheuttavat sellaisen vaaran tieliikenneturvallisuudelle, ettei ajoneuvoa saa käyttää tiellä missään olosuhteissa.
– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja välittömästi aiheuttavat sellaisen vaaran tieliikenneturvallisuudelle, että asianomainen jäsenvaltio tai sen toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää ajoneuvon käytön tiellä.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
13 artikla
13 artikla

13 artikla

Lastinkiinnityksen tarkastamista koskevat erityissäännöt

Lastinkiinnityksen tarkastaminen

Tarkastaja voi tarkastaa ajoneuvon lastinkiinnityksen liitteen IV mukaisesti. Jäljempänä 14 artiklassa tarkoitettu seuranta toteutetaan myös, kun kyseessä ovat lastinkiinnitykseen liittyvät merkittävät tai vaaralliset puutteet.

Tarkastajat voivat tarkastaa ajoneuvon lastinkiinnityksen voimassa olevien normien mukaisesti. Tarkastusten tulosta ei oteta huomioon riskiluokitusjärjestelmässä ennen kuin lastin kiinnittämistä koskevat säännöt on yhdenmukaistettu unionin tasolla.

Komissio toimittaa viimeistään [lisätään määräaikaisia katsastuksia koskevan asetusehdotuksen 18 a artiklassa tarkoitettu päivämäärä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maantieliikenteen lastin kiinnittämistä koskevan yhdenmukaistamisen tasosta, lastin kiinnittämisen tarkastamisesta tienvarressa sekä analyysin menetelmistä, joilla varmistetaan, että ajoneuvoa käyttävät yritykset, lähettäjät, huolitsijat, lastaajat ja muut lastin käsittelyyn osallistuvat noudattavat lastin kiinnittämistä koskevia vaatimuksia.

Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Alustavassa tai yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa havaittu merkittävä puute on korjattava viipymättä tarkastuspaikan läheisyydessä.
1.  Alustavassa tai yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa havaittu merkittävä puute on korjattava viipymättä tarvittavilla laitteilla varustetussa tilassa, joka on mahdollisimman lähellä paikkaa, jossa tehtiin alustava tai yksityiskohtaisempi tarkastus.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla. Tarkastaja voi antaa luvan käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.
3.  Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla tai yhdessä lähimmistä korjaamoista. Jos on havaittu puutteita 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kokonaisuuksissa, tarkastajan on annettava lupa käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja voi antaa luvan tuoda se suoraan lähimpään paikkaan, jossa se voidaan korjata tai takavarikoida.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Tarkastajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi yksityiskohtaisempien tienvarsitarkastusten tulokset kohtuullisessa ajassa asianomaisten tarkastusten jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä nämä tiedot 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.
2.  Tarkastajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti tiedoksi yksityiskohtaisempien tienvarsitarkastusten tulokset kohtuullisessa ajassa asianomaisten tarkastusten jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on syötettävä nämä tiedot asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 tarkoitettuun kansalliseen rekisteriin ja säilytettävä ne 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
3.  Tienvarsitarkastuksen tulokset on annettava tiedoksi ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle.
3.  Tienvarsitarkastuksen tulokset on annettava sähköisesti tiedoksi ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle ja ajoneuvon omistajalle, ja ajoneuvon ollessa rekisteröity toiseen jäsenvaltioon on käytettävä kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisjärjestelmää (ERRU) asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaisesti.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Kun muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan merkittäviä tai vaarallisia puutteita, erityisesti ajoneuvon käyttökieltoon johtavia puutteita, yhteyspisteen on ilmoitettava tämän tarkastuksen tulokset ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
1.  Kun muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan merkittäviä tai vaarallisia puutteita, erityisesti ajoneuvon käyttökieltoon johtavia puutteita, yhteyspisteen on ilmoitettava tämän tarkastuksen tulokset ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Rekisteröintijäsenvaltion on otettava nämä tiedot huomioon luokitellessaan yrityksiä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Näihin tietoihin on sisällyttävä liitteessä VI vahvistetut tienvarsitarkastusraportin kohdat.

Näihin tietoihin on sisällyttävä liitteessä VI vahvistetut tienvarsitarkastusraportin kohdat, ja ne on esitettävä standardoidussa muodossa ja asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitetun kansallisen sähköisen rekisterin kautta.

Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joilla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on merkittäviä tai vaarallisia puutteita.

Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joilla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on merkittäviä tai vaarallisia puutteita.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toteutetut toimet tarkastusjäsenvaltiolle.

Ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toteutetut toimet tarkastusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja syötettävä tiedot ERRUun.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jos merkittäviä tai vaarallisia puutteita on havaittu, ajoneuvoa käyttävän yrityksen nimi on ilmoitettava yhteyspisteeseen 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Rekisteröintijäsenvaltion on toimitettava teknistä tienvarsitarkastusta tekevälle viranomaiselle tietoja sen yrityksen riskiprofiilista, jonka ajoneuvoa tarkastetaan. Nämä tiedot on toimitettava sähköisesti ja kohtuullisessa ajassa. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat niiden menettelyjen yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla tällaiset tiedot annetaan tällaisille viranomaisille.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille kertomuksen, jossa esitetään yhteenveto kerätyistä tiedoista.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksiajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... viiden vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuihin sääntöihin on kuuluttava seuraamukset siitä, ettei kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ole tehnyt yhteistyötä tarkastajan kanssa eikä korjannut tarkastuksen aikana havaittuja puutteita.
2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti annettuihin sääntöihin on kuuluttava seuraamukset siitä, ettei kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ole tehnyt yhteistyötä tarkastajan kanssa, sekä siitä, että ajoneuvoa on käytetty laittomasti, koska 14 artiklaa ei ole noudatettu.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa 2 – kohta 5.2.2 – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

5.2.2. Pyörät

Silmämääräinen tarkastus kunkin pyörän molemmilla sivuilla.

Tarkistus

5.2.2. Pyörät

Silmämääräinen tarkastus kunkin pyörän molemmilla sivuilla.

d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa 2 – kohta 5.2.3 – sarake 2: Menetelmä

Komission teksti

5.2.3 Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse.

Tarkistus

5.2.3 Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse.

Rengaspaineen mittaaminen painemittarilla ja tuloksen vertaaminen valmistajan antamiin arvoihin.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa 1 – otsikko: Vaaralliset puutteet – 1 kohta
Puutteet, jotka aiheuttavat suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle. Ajoneuvoa ei saa enää käyttää liikenteessä, joskin joissakin tapauksissa voidaan sallia, että ajoneuvo ajetaan määrätyissä olosuhteissa suoraan määrättyyn paikkaan esimerkiksi ajoneuvon välitöntä korjausta tai takavarikointia varten.

Puutteet, jotka aiheuttavat suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle, ja jotka antavat jäsenvaltiolle tai sen toimivaltaisille viranomaisille valtuudet kieltää ajoneuvon käyttö liikenteessä, joskin joissakin tapauksissa voidaan sallia, että ajoneuvo ajetaan määrätyissä olosuhteissa suoraan määrättyyn paikkaan esimerkiksi ajoneuvon välitöntä korjausta tai takavarikointia varten.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa 2 – kohta 5.2.3 – e alakohta

Komission teksti

5.2.3. Renkaat

e) Renkaan urasyvyys ei ole vaatimusten mukainen.

X

X

Alle 80 % vaaditusta urasyvyydestä

Tarkistus

5.2.3. Renkaat

e) Renkaan urasyvyys kulunut laissa säädettyyn vähimmäissyvyyteen.

X

X

Renkaan urasyvyys laissa säädettyä syvyyttä pienempi.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa 2 – kohta 5.2.3 – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

5.2.3. Renkaat

Tarkistus

5.2.3. Renkaat

g a) Käytön aikainen paine yhdessä renkaassa alentunut 20 prosenttia.

X

X

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
Liite IV
[...]
Poistetaan.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0207/2013).


Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I
PDF 632kWORD 78k
Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)
P7_TA(2013)0297A7-0210/2013

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset, jotta varmistetaan, että välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja ei käytetä maanteillä.
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset. Liikennekelpoisuus olisi varmistettava pääasiassa määräaikaiskatsastuksin. Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaiskatsastuksia, ja ne olisi kohdennettava ajoneuvoihin, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a) Kaikkien yleisillä teillä käytettävien ajoneuvojen on oltava liikennekelpoisia aina, kun ne ovat käytössä, sanotun rajoittamatta määräaikaiskatsastuksia koskevien vaatimusten soveltamista.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b) Liikennekelpoisuutta koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanon valvontaan olisi sisällyttävä ajoneuvojen omistajille suunnattuja valistuskampanjoita, joilla kehitetään ajoneuvon perustarkastuksia koskevia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.
Tarkistukset 4 ja 115
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Tätä järjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Ajoneuvon turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiin vaikuttavat jälkiasennetut varusteet eivät saisi heikentää näitä ominaisuuksia siitä, millaiset ne olivat hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana. Jäsenvaltiot saattavat ottaa käyttöön katsastuksia koskevia kansallisia vaatimuksia, joita sovelletaan ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY; tätä kansallista katsastusjärjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a) Moottoriajoneuvon liikennekelpoisuutta heikentävän puutteen havaitseminen varhaisessa vaiheessa helpottaa puutteen korjaamista ja onnettomuuksien ehkäisemistä, ja näin saavutetuilla onnettomuuskustannusten säästöillä olisi osarahoitettava bonusjärjestelmän perustamiskustannuksia.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä. Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.
(6)  Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä. Tämä koskee myös uudenaikaisten moottorimallien entistä korkeampia hiukkas- ja typpioksidipäästöjä, ja näille moottoreille olisikin tehtävä entistä kattavampi päästötesti, johon kuuluu sähköisellä valvontalaitteella suoritettu ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmä) eheyden ja toimivuuden tarkastus, joka varmennetaan käytössä olevalla pakokaasutestauksella päästöjärjestelmän täydellisen testauksen varmistamiseksi, koska pelkkä OBD-järjestelmään perustuva testaus ei ole luotettava. Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään yhä enemmän kuorma-autojen sijaan paikallisissa kuljetuksissa. Niiden riskialttius on verrattavissa kuorma-autoihin, minkä vuoksi tätä ajoneuvoluokkaa olisi katsastusten suhteen kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-autoja.
(8)  Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään joissakin tapauksissa kuorma-autojen sijaan kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä. On tärkeää varmistaa, että tällä tavalla käytettyjä maatalousajoneuvoja kohdellaan katsastusten suhteen samalla tavalla kuin kuorma-autoja.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Koska museoajoneuvojen tarkoituksena on säilyttää niiden valmistusajankohdan perinteet eikä niitä juurikaan käytetä yleisillä teillä, jäsenvaltioiden olisi itse päätettävä, tehdäänkö määräaikaiset katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.
(9)  Museoajoneuvot säilyttävät valmistusajankohtansa perinteet, ne pidetään historiallisesti asianmukaisessa kunnossa, ja ne ovat harvoin päivittäiskäytössä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, että määräaikaiset katsastukset tehdään myös tällaisille ajoneuvoille, tai muuten säännellä niiden katsastusjärjestelmää. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi se olisi jätettävä jäsenvaltioiden tai niiden valvomien elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin oltava vastuussa katsastusten tekemisestä kaikissa tapauksissa, vaikka kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin luvan myöntämisen esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille tahoille.
(10)  Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi asianomaisen jäsenvaltion tai sen tähän tehtävään määräämän julkisen elimen taikka jäsenvaltion nimeämien ja suoraan valvomien elinten tai laitosten, mukaan lukien asianmukaisesti hyväksytyt yksityiset elimet, olisi suoritettava katsastukset. Jos katsastuksista vastaavat laitokset suorittavat myös ajoneuvojen korjauksia, jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava katsastusten puolueettomuus ja korkea laatu.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a) Jotta vapaan liikkuvuuden periaate toteutuisi unionissa paremmin, jäsenvaltioiden olisi ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä varten vastavuoroisesti tunnustettava alkuperäisen rekisteröintijäsenvaltion myöntämä katsastustodistus.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b) Kun katsastuksia on todistettavasti yhdenmukaistettu riittävässä määrin, olisi säädettävä katsastustodistusten täysimääräisestä vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla unionissa.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien komponenttien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä olisi sovellettava samalla tavoin tätä tarkoitusta varten, jolloin nämä katsastuksissa tarvittavat tietoelementit olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot olisi annettava kaikista valmistajan asentamista elementeistä.
(11)  Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien järjestelmien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Tietojen olisi oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta ajoneuvon turvajärjestelmien toimivuutta voidaan seurata niin, että kun niitä testataan määräajoin suoritettavissa teknisissä tarkastuksissa, voidaan ennustaa, kuinka suurella todennäköisyydellä ajoneuvo läpäisee katsastuksen.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta katsastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, katsastuksissa käytettävät testauslaitteet sekä niiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla.
(12)  Jotta katsastuksissa käytettävien testauslaitteiden tarkastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, testauslaitteiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla. Katsastusjärjestelmien ja -menettelyjen sekä testauslaitteiden alan innovoinnille olisi luotava kannustimia, koska näin voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa käyttöä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Katsastajien olisi katsastuksia tehdessään toimittava riippumattomasti, ja kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. Katsastustulosten ei tämän vuoksi tulisi olla yhteydessä palkkaan eikä muuhun taloudelliseen tai henkilökohtaiseen etuun.
(13)  Katsastajien olisi katsastuksia tehdessään toimittava riippumattomasti, ja kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että arvioinnit suoritetaan asianmukaisesti, ja kiinnitettävä erityistä huomiota niiden puolueettomuuteen.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a) Katsastusasemien tasokkuus ja puolueettomuus on ratkaisevan tärkeää liikenneturvallisuuden parantamistavoitteen kannalta. Siksi katsastuksia tekevien katsastusasemien olisi esimerkiksi täytettävä vähimmäisvaatimukset, jotka on asetettu ISO 17020 -standardissa yleisistä vaatimuksista erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset.
(14)  Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset, ja määrätä katsastustodistuksen myöntäneelle elimelle asianmukaisia seuraamuksia.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Katsastusten korkealaatuisuus edellyttää katsastushenkilöstöltä korkeatasoista taitoa ja osaamista. Olisi otettava käyttöön koulutusjärjestelmä, jossa annetaan peruskoulutusta ja määräajoin järjestettävää täydennyskoulutusta. Olisi määriteltävä siirtymäkausi, jotta nykyinen katsastushenkilöstö voisi siirtyä sujuvasti määräaikaisen koulutuksen järjestelmään.
(15)  Katsastusten korkealaatuisuus edellyttää katsastushenkilöstöltä korkeatasoista taitoa ja osaamista. Olisi otettava käyttöön koulutusjärjestelmä, jossa annetaan peruskoulutusta ja määräajoin järjestettävää täydennyskoulutusta. Olisi määriteltävä siirtymäkausi, jotta nykyinen katsastushenkilöstö voisi siirtyä sujuvasti määräaikaisen koulutuksen järjestelmään. Jäsenvaltioiden, joissa jo sovelletaan koulutusta, pätevyyttä ja testausta koskevia vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia, olisi voitava pitää tiukat vaatimuksensa voimassa.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin ja ajoneuvojen matkamittarin lukeman perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän ja, erityisesti jos ajoneuvoa on käytetty intensiivisesti, matkamittari on saavuttanut tietyn lukeman. Sen vuoksi on aiheellista lisätä katsastusten tiheyttä vanhemmille ajoneuvoille ja sellaisille ajoneuvoille, joiden matkamittarin lukema on korkea.
(17)  Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän. Sen vuoksi on aiheellista lisätä vanhempien ajoneuvojen katsastustiheyttä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Katsastuksessa olisi tarkastettava kaikki kohteet, joilla on merkitystä katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, rakenteen ja laitteiden kannalta. Näiden kohteiden osalta ja ajoneuvoteknologian nykytilanne huomioon ottaen olisi nykyaikaiset sähköjärjestelmät lisättävä katsastettavien kohteiden luetteloon. Katsastusten yhdenmukaisuus edellyttää, että kustakin katsastuskohteesta vahvistetaan testausmenetelmät.
(19)  Katsastuksessa olisi tarkastettava kaikki kohteet, joilla on merkitystä katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, rakenteen ja laitteiden kannalta. Nämä kohteet olisi päivitettävä ajoneuvojen turvallisuutta koskevan tutkimuksen ja tekniikan kehityksen perusteella. Pyöriä, jotka on asennettu standardista poikkeaviin akseleihin ja jotka siten eivät vastaa vaatimuksia, olisi pidettävä turvallisuuden kannalta kriittisenä kohteena, joka olisi katsastettava. Näiden kohteiden osalta ja ajoneuvoteknologian nykytilanne huomioon ottaen olisi nykyaikaiset sähköjärjestelmät lisättävä katsastettavien kohteiden luetteloon. Katsastusten yhdenmukaisuus edellyttää, että kustakin katsastuskohteesta vahvistetaan testausmenetelmät.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a) Katsastuksia varten olisi vahvistettava unionin tason yhteiset, tiukat vähimmäisnormit, ja niiden jäsenvaltioiden, joissa on jo voimassa tässä asetuksessa vaadittua tasoa tiukemmat katsastusnormit, olisi voitava pitää voimassa tiukemmat norminsa ja mukauttaa niitä tarvittaessa tekniikan kehitykseen.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Kun ajoneuvossa havaitaan katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti tieliikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita, kyseisen ajoneuvon rekisteröinnin haltijan olisi korjattava nämä puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa havaitaan vaarallisia puutteita, ajoneuvon rekisteröinti olisi keskeytettävä, kunnes nämä puutteet on korjattu kokonaan.
(21)  Kun ajoneuvossa havaitaan katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti tieliikenneturvallisuuden vaarantavia puutteita, kyseisen ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijan olisi korjattava nämä puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa havaitaan vaarallisia puutteita, sillä ei saisi ajaa yleisillä teillä ennen kuin nämä puutteet on korjattu kokonaan.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, jossa on muun muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja katsastustuloksista. Katsastusten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne tietokantaan.
(22)  Katsastustulosten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, joka olisi laadittava myös sähköisessä muodossa yhtä yksityiskohtaisena niin, että siihen sisältyvät ajoneuvon tunnistetiedot ja katsastustulokset sellaisina kuin ne ilmenevät alkuperäisestä katsastustodistuksesta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne keskitettyyn tietokantaan, jotta määräajoin suoritettavien teknisten tarkastusten tulosten aitous voidaan helposti varmentaa.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a) Koska joissain jäsenvaltioissa ei edellytetä tiettyjen ajoneuvoluokkien, kuten kevyiden perävaunujen, rekisteröintiä, tieto katsastuksen läpäisemisestä olisi annettava kiinnittämällä todiste katsastuksesta näkyvästi ajoneuvoon.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia käytettyinä myydyistä autoista, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi myös pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.
(23)  Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia yhden maan sisällä käytettyinä myydyistä autoista, ja rajat ylittävässä myynnissä tämä osuus on paljon suurempi, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönotto, johon tallennettaisiin tietosuojasäännöksiä noudattaen ajoneuvon ajokilometrit ja vakavat onnettomuudet, joissa se on käyttöikänsä aikana ollut osallisena, auttaisi ehkäisemään tietojen omavaltaista muuttamista ja toisi tärkeitä tietoja saataville. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi lisäksi pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittämisen ja yhteenliittämisen olisi periaatteessa parannettava koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähennettävä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Sen vuoksi komission olisi tehtävä tutkimus tätä tarkoitusta varten perustettavan Euroopan ajoneuvotietojen sähköisen alustan toteutettavuudesta, kustannuksista ja hyödyistä.
(25)  Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittäminen ja yhteenliittäminen parantaisi koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähentäisi kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a) Koska tällä asetuksella on tarkoitus kannustaa yhdenmukaistamaan ja standardoimaan ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia entisestään, jotta unioniin voisi lopulta syntyä määräaikaiskatsastusten sisämarkkinat, joilla katsastustodistukset tunnustettaisiin vastavuoroisesti ja ajoneuvon voisi katsastaa missä tahansa jäsenvaltiossa, komission olisi laadittava kertomus yhdenmukaistamisen edistymisestä sen määrittämiseksi, milloin vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Tämän asetuksen täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(26)  Tämän asetuksen saattaminen ajan tasalle edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.
(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Jäsenvaltiot voivat päättää säätää vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla
Tässä asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä.
Tässä asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä, jossa katsastukset suoritetaan teknisten vähimmäisnormien ja ‑vaatimusten mukaisesti liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
–  matkustajien kuljettamiseen käytettävät vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta – M1-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta – M1-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
–  matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta
–  vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita tavallisesti käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joiden enimmäismassa on enintään 3,5 tonnia – N1-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta
–  moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5 tonnia – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta
–  perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kgO1- ja O2-luokan ajoneuvo,
–  tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut ja rakennetut perävaunut, joiden enimmäismassa on yli 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia – O2-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta
–  perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,
–  tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut ja rakennetut perävaunut, joiden enimmäismassa on yli 3,5 tonnia – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 117/1
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta
–  kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvo,
–  1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta
–  pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-luokan ajoneuvo.
–  pyörillä varustetut T5-luokan traktorit, joita käytetään pääasiassa yleisillä teillä ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltiot voivat ulottaa pakolliset määräaikaiskatsastukset koskemaan myös muita ajoneuvoluokkia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista päätöksistään laajentaa katsastusten soveltamisalaa ja perusteltava päätöksensä.
Tarkistus 117/2
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen seuraaviin ajoneuvoluokkiin, ellei komissio 18 a artiklassa tarkoitetussa kertomuksessaan osoita, että tällainen toimenpide olisi tehoton.
–  kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L1e‑, L2e- ja, L6e-luokan ajoneuvo.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  puolustusvoimille, palokunnille, pelastuspalveluille, hätäpalveluille tai pelastustoimelle kuuluviin ajoneuvoihin,
–  puolustusvoimien, palokuntien, pelastuspalveluiden, hätäpalveluiden tai pelastustoimen käyttämiin ajoneuvoihin,
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
–  O2-luokan perävaunuihin, joiden enimmäismassa on enintään 2,0 tonnia, lukuun ottamatta matkailuperävaunun tyyppisiä O2-luokan perävaunuja.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla –5 alakohta
(5)  ’kaksi- tai kolmipyöräisillä ajoneuvoilla’ kaikkia moottorikäyttöisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joissa voi olla sivuvaunu, sekä kolmi- ja nelipyöriä;
Poistetaan.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 alakohta
(7)  ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
(7)  ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, joita rekisteröintijäsenvaltio tai jokin sen nimetyistä hyväksyntäelimistä pitää historiallisesti merkittävinä ja jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
–  ne on valmistettu vähintään 30 vuotta sitten,
–  ne on valmistettu tai rekisteröity ensimmäisen kerran vähintään 30 vuotta sitten,
–  niitä huolletaan käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia komponentteja;
–  niiden erityinen tyyppi, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin asiaankuuluvissa tyyppihyväksyntäsäädöksissä, ei ole enää tuotannossa,
–  niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen tai jousituksen kaltaisten pääosien teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty mitään muutoksia, ja
–  niitä huolletaan ja ne pidetään historiallisesti asianmukaisessa kunnossa eli niiden teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia;
–  niiden ulkonäköä ei ole muutettu;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 9 alakohta
(9)  ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, jotka ovat voimassa hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;
(9)  ’katsastuksella’ tarkastusta, jolla varmennetaan, että ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se on turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiltaan vaatimusten mukainen hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton tai jälkiasennuksen aikana;
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 13 alakohta
(13)  ’katsastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään katsastuksia katsastusasemalla tai toimivaltaisen viranomaisen puolesta;
13)  ’katsastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio tai sen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tekemään katsastuksia katsastusasemalla tai toimivaltaisen viranomaisen puolesta;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai jäsenvaltioiden hyväksymät katsastusasemat.
2.  Katsastukset suorittaa ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltiossa lähtökohtaisesti kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen taikka kyseisen jäsenvaltion tähän tehtävään määräämä julkinen elin tai sen hyväksymä ja valvoma elin tai laitos, mukaan lukien hyväksytyt yksityiset elimet.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.
3.  Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot veloituksetta katsastusasemien ja testauslaitteiden valmistajien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Testauslaitteiden valmistajille annettaviin tietoihin on sisällyttävä tiedot, joiden ansiosta testauslaitteilla voidaan tarkastaa, toimivatko ajoneuvon sähköiset hallintajärjestelmät. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen teknisten tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja tarkastelee mahdollisuutta tarjota keskitetty pääsy tietoihin 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
3 luku – otsikko
KATSASTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET
KATSASTUKSIA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
–  M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,
–  M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka toinen vuosi,
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta
–  takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi.
–  takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi,
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  T5-luokan ajoneuvot, joita käytetään pääasiassa yleisillä teillä: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi,
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)
–  muut ajoneuvoluokat: rekisteröintijäsenvaltion määrittelemin väliajoin.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltio voi rahoittaa katsastuksia, jos ajoneuvon omistaja päättää lyhentää katsastusvälin yhteen vuoteen. Rahoitusjakso voi alkaa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Jäsenvaltio voi vaatia katsastamaan alueellaan rekisteröidyt minkä tahansa ajoneuvoluokan ajoneuvot tiheämmin.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km siihen mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen katsastus tehdään, se on katsastettava tämän jälkeen joka vuosi.
Poistetaan.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Rekisteröintitodistuksen haltija voi pyytää katsastusasemaa tai tapauksen mukaan toimivaltaista viranomaista tekemään katsastuksen 1 kohdassa tarkoitettua vuosipäivää edeltävän kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä vuosipäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaan.
3.  Rekisteröintitodistuksen haltija voi pyytää katsastusasemaa tai tapauksen mukaan toimivaltaista viranomaista taikka asianomaisen jäsenvaltion hyväksymää ja valvomaa elintä tai laitosta tekemään katsastuksen 1 kohdassa tarkoitettua vuosipäivää edeltävän kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä vuosipäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaan.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta
–  jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltija muuttuu.
Poistetaan.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  kun ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Katsastukseen on kuuluttava liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisuudet.
1.  Katsastukseen on kuuluttava ainakin liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisuudet.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet, näiden kohteiden katsastamisessa sovellettavaa menetelmää käyttäen.
2.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet, näiden kohteiden katsastamisessa sovellettavaa menetelmää tai vastaavaa, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää vaihtoehtoa käyttäen.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat.
1.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jonka on oltava saatavilla myös sähköisessä muodossa ja jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat. Komissio laatii tätä tarkoitusta varten vakiomuotoisen katsastuksia koskevan Euroopan unionin lomakkeen.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus tai, jos katsastustodistus laaditaan sähköisesti, oikeaksi todistettu tuloste tällaisesta todistuksesta.
2.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus heti ajoneuvon läpäistyä katsastuksen tai, jos katsastustodistus on sähköisessä muodossa, tuloste katsastustuloksista.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jos rekisteröinnistä vastaava viranomainen on vastaanottanut toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä koskevan hakemuksen, kyseisen viranomaisen on tunnustettava ajoneuvon katsastustodistus, kun sen pätevyys on varmennettu uudelleenrekisteröintiä varten. Tunnustamisen on katettava katsastustodistuksen alkuperäistä voimassaoloaikaa vastaava ajanjakso, paitsi jos alkuperäinen voimassaoloaika on pidempi kuin laillinen enimmäisvoimassaoloaika siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen. Tällöin voimassaoloaikaa lyhennetään ja se lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jona ajoneuvo on saanut alkuperäisen katsastustodistuksen. Jäsenvaltioiden on ennen tämän asetuksen soveltamispäivää ilmoitettava toisilleen toimivaltaisten viranomaistensa tunnustama katsastustodistuksen muoto sekä toimitettava ohjeet sen aitouden varmentamiseksi.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, katsastajan on matkamittarin lukeman tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus.
4.  Jos ajoneuvossa on matkamittari ja jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, katsastajan on matkamittarin lukeman tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus, jos todistusta ei ole annettu sähköisesti.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
5.  Katsastuksen tulokset on ilmoitettava ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.
5.  Katsastuksen tulokset on ilmoitettava viipymättä ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle sähköisesti. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Kun puutteet ovat merkittäviä, toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, millä edellytyksillä ajoneuvoa voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen tekemistä. Uusi katsastus on tehtävä kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä katsastuksesta.
2.  Kun puutteet ovat merkittäviä, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi päättää, millä edellytyksillä ajoneuvoa voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen tekemistä. Uusi katsastus on tehtävä kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä katsastuksesta.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Kun puutteet ovat vaarallisia, ajoneuvoa ei saa käyttää yleisillä teillä ja sen rekisteröinti keskeytetään ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin XXX 3 a artiklan mukaisesti, kunnes viat korjataan ja annetaan uusi katsastustodistus, joka osoittaa ajoneuvon olevan liikennekelpoinen.
3.  Kun puutteet ovat vaarallisia, jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen voi estää ajoneuvon käytön yleisillä teillä tai rajoittaa sitä, kunnes vaaralliset puutteet korjataan.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Katsastusaseman tai tapauksen mukaan alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava todiste kustakin ajoneuvosta, joka on läpäissyt katsastuksen. Todisteessa on mainittava seuraavan katsastuksen päivämäärä.
Katsastusaseman tai tapauksen mukaan alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava todiste kustakin ajoneuvosta, joka on läpäissyt katsastuksen. Todisteessa on mainittava seuraavan katsastuksen päivämäärä. Todistetta katsastuksen läpäisemisestä ei tarvitse antaa, jos ajoneuvon rekisteröintiasiakirjassa on mahdollista ilmoittaa, että katsastus on tehty, ja mainita seuraavan katsastuksen päivämäärä.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
Jos katsastettu ajoneuvo kuuluu ajoneuvoluokkaan, jolle ei ole rekisteröintivelvollisuutta jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo on otettu käyttöön, todiste katsastuksesta on kiinnitettävä näkyvästi ajoneuvoon.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 1 kohdan mukaisesti annettu todiste.
Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti antama todiste tai vastaava, ajoneuvon rekisteröintiasiakirjaan kirjattu merkintä edellyttäen, että se on annettu kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidylle ajoneuvolle.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Katsastusten tekemisessä käytettävien testaustilojen ja -laitteiden on oltava liitteessä V säädettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaiset.
1.  Katsastusten tekemisessä käytettävien testaustilojen ja -laitteiden on oltava ainakin liitteessä V säädettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaiset.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltion tai sen toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä katsastusasemat, joissa katsastajat suorittavat katsastuksia.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksymät katsastusasemat on vähintään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta testattava uudelleen sen varmistamiseksi, että ne ovat vähimmäisvaatimusten mukaiset.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Laadunhallintaa koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi katsastusasemien on noudatettava hyväksyvän jäsenvaltion vaatimuksia. Katsastusasemien on varmistettava ajoneuvojen katsastusten puolueettomuus ja korkea laatu.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset.
1.  Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat säätää muita pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä katsastajien asianmukaisesta koulutuksesta, joka vastaa pätevyysvaatimuksia.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on annettava todistus katsastajille, jotka täyttävät vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset. Todistuksessa on oltava ainakin liitteessä VI olevassa 3 kohdassa mainitut tiedot.
2.  Toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan hyväksyttyjen koulutuskeskusten on annettava todistus katsastajille, jotka täyttävät pätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Todistuksessa on oltava ainakin liitteessä VI olevassa 3 kohdassa mainitut tiedot.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
3.  Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusasemien palveluksessa päivänä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.
3.  Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusaseman palveluksessa tai hyväksymiä päivänä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Henkilö, joka on korjannut tai huoltanut ajoneuvoa, ei voi toimia saman ajoneuvon katsastajana myöhemmässä määräaikaisessa katsastuksessa, ellei valvontaelin ole saanut riittävää varmuutta siitä, että puolueettomuuden korkea taso voidaan taata. Jäsenvaltiot voivat säätää tiukempia vaatimuksia toimintojen pitämisestä erillään.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
5.  Katsastusaseman on ilmoitettava ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle henkilölle vaadittavat korjaukset, eikä se saa muuttaa katsastuksen tuloksia kaupallisia tarkoituksia varten.
5.  Katsastusaseman on ilmoitettava ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle henkilölle tai korjaamolle ajoneuvossa havaitut puutteet, eikä se saa muuttaa katsastuksen tuloksia kaupallisia tarkoituksia varten.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen alueella toimivia katsastusasemia valvotaan.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Toimivaltaisen viranomaisen suoraan hallinnoimiin katsastusasemiin ei sovelleta lupaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia.
2.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suoraan hallinnoimiin katsastusasemiin ei sovelleta lupaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
15 artikla
Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönoton toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, jossa ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat vaihtavat keskenään katsastuksia koskevia tietoja.
Komissio selvittää tehokkaimman ja toimivimman tavan toteuttaa ajoneuvotietojen sähköinen alusta hyödyntäen kansainvälisen tietojenvaihdon alalla olemassa olevia ja jo toteutettuja tietoteknisiä ratkaisuja kustannusten minimoimiseksi sekä päällekkäisyyksien välttämiseksi. Selvityksessä määritetään tarkoituksenmukaisin tapa yhdistää nykyiset kansalliset järjestelmät toisiinsa, jotta ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat, testauslaitteiden valmistajat ja ajoneuvojen valmistajat voivat vaihtaa keskenään katsastuksia ja matkamittarilukemia koskevia tietoja.
Komissio selvittää myös mahdollisuuksia kerätä ja tallentaa vakavissa onnettomuuksissa osallisina olleita ajoneuvoja koskevia saatavilla olevia turvallisuustietoja. Niihin olisi sisällyttävä ainakin tiedot vaihdetuista ja korjatuista turvallisuuskomponenteista.
Ajoneuvon aiempia vaiheita koskevat tiedot olisi asetettava ajoneuvon katsastajien sekä nimettömässä muodossa jäsenvaltioiden saataville, jotta näiden on helpompi suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sekä lisäksi ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijan tai omistajan saataville.
Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.
Komissio esittää ja arvioi kyseisen selvityksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta ja mahdollisuutta perustaa järjestelmä, jonka ansiosta jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja rajojen yli myytävien ajoneuvojen matkamittarilukemista ja vakavista onnettomuuksista, joissa ne ovat olleet käyttöikänsä aikana osallisina. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa selvityksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
17 artikla
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti, jotta se voi
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 18 artiklan mukaisesti, jotta se voi saattaa ajan tasalle
–  saattaa 2 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdan tarvittaessa ajan tasalle 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä muuttuneiden ajoneuvoluokkien huomioon ottamiseksi,
a)  edellä olevan 2 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoluokan nimityksen, jos ajoneuvoluokissa tapahtuu muutoksia 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tyyppihyväksyntälainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä, vaikuttamatta katsastusten laajuuteen ja tiheyteen;
–  saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi tai ottaa huomioon muutokset kansainvälisessä tai unionin lainsäädännössä.
b)  liitteessä II olevan 3 kohdan menetelmiä ja hylkäämisperusteita koskevilta osin sekä liitteen V, jos saatavilla on tehokkaampia ja toimivampia testausmenetelmiä, ja liitteen I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten tekemiseksi;
c)  liitteessä II olevan 3 kohdan katsastettavien kohteiden luetteloa, menetelmiä ja hylkäämisperusteita koskevilta osin, liitteen III puutteiden arviointia koskevilta osin ja liitteen V niiden mukauttamiseksi unionin liikenneturvallisuus- tai ympäristölainsäädännön kehitykseen sekä liitteen I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten tekemiseksi.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)
18 a artikla
Kertomus kaksi- tai kolmipyöräisistä ajoneuvoista
Komissio toimittaa viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen julkaisemispäivästä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan. Kertomuksessa arvioidaan liikenneturvallisuutta unionissa kyseisen ajoneuvoluokan osalta. Komissio vertailee erityisesti tämän ajoneuvoluokan liikenneturvallisuudessa saavutettuja tuloksia jäsenvaltioissa, joissa tämän ajoneuvoluokan ajoneuvot katsastetaan, ja jäsenvaltioissa, joissa näitä ajoneuvoja ei katsasteta, voidakseen arvioida, onko kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen katsastaminen oikeasuhteista asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin nähden. Kertomuksen ohella annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
18 b artikla (uusi)
18 b artikla
Raportointi
Komissio antaa viimeistään [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta] Euroopan parlamentille kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksista erityisesti seuraavien seikkojen osalta: katsastustiheys, määräaikaisten katsastusten yhdenmukaistaminen sekä katsastustodistusten vastavuoroista tunnustamista koskevien säännösten tehokkuus, kun on kyse toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien ajoneuvojen rekisteröinnistä. Kertomuksessa on myös analysoitava, mahdollistaako yhdenmukaistamisen taso täysimääräisesti katsastustodistusten vastavuoroisen tunnustamisen koko unionissa vai tarvitaanko kyseisen tavoitteen saavuttamiseen tiukempia normeja unionin tasolla. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia.
2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ajoneuvon osien ja järjestelmien, joilla on merkitystä turvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttämisen kannalta, tai matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia, ja varmistaakseen, että matkamittarin lukema on paikkansapitävä ajoneuvon koko käyttöiän ajan.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 kohta – 5.3. alakohta – 8 a luetelmakohta (uusi)
–  Suositeltu rengaspaine
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 4 a kohta (uusi)
Jos ajoneuvoa katsastettaessa ei ole mahdollista käyttää tämän liitteen mukaista suositeltua testimenetelmää, katsastusasema voi suorittaa katsastuksen sellaisen vaihtoehtoisen menetelmän mukaisesti, jonka asianomainen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kirjallisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistuttava siitä, että turvallisuus- ja ympäristönormit täyttyvät.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1. 8 kohta – a alakohta
1.8  Jarruneste
Kiehumislämpötilan tai vesipitoisuuden mittaus.
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen tai vesipitoisuus liian korkea.

1.8  Jarruneste
Kiehumislämpötilan tai vesipitoisuuden mittaus.
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen.

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.3 kohta – a alakohta
3.3.  Taustapeilit tai epäsuoran näkemän laitteet
Silmämääräinen tarkastus.
a)  Peili tai laite puuttuu tai sitä ei ole asennettu vaatimusten(1) mukaisesti.

3.3.  Taustapeilit tai epäsuoran näkemän laitteet
Silmämääräinen tarkastus.
a)  Peili tai laite puuttuu tai sitä ei ole asennettu vaatimusten(1) mukaisesti, mukaan luettuina peilien jälkiasentamisesta yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin annetussa direktiivissä 2007/38/EY esitetyt vaatimukset.

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.1.2 kohta
4.1.2.  Suuntaus
Määritetään kunkin ajovalaisimen vaakasuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla tai pystysuoraa tasoa vasten.
Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa.

4.1.2.  Suuntaus
Määritetään kunkin ajovalaisimen vaaka- ja pystysuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla ja sähköisellä valvontalaitteella, jotta voidaan tarvittaessa tarkistaa dynaaminen toimivuus.
Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa.

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.1.3 kohta
4.1.3.  Kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten(1) mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä).b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

4.1.3.  Kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen tarvittaessa sähköistä valvontalaitetta.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten(1) mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä).b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.1.5 kohta
4.1.5.  Suuntauksensäätö-järjestelmä (jos pakollinen)
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos mahdollista.
a)  Laite ei toimi.b)  Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta.

4.1.5.  Suuntauksensäätö-järjestelmä (jos pakollinen)
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen tarvittaessa sähköistä valvontalaitetta.
a)  Laite ei toimi.b)  Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta.

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.3.2 kohta
4.3.2.  Kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti.b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

4.3.2  Jarruvalojen ja hätäjarruvalon kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen sähköistä valvontalaitetta, jolla vaihdellaan jarrupolkimen sensorin syöttöarvoa, ja hätäjarruvalon toiminnan varmentaminen havainnoimalla.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti.b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.b a) Hätäjarruvalo ei toimi lainkaan tai ei toimi asianmukaisesti.

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.5.2 kohta
4.5.2  Suuntaus (X)(2)
Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.
Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaakatasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

4.5.2  Suuntaus (X)(2)
Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.
Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaaka- ja pystytasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 5.2.2 kohta – d a alakohta (uusi)
5.2.2.  Pyörät
Kunkin vanteen molempien puolien silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa.
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.(...)

5.2.2.  Pyörät
Kunkin vanteen molempien puolien silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa.
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.(...)d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 5.2.3 kohta – 2 sarake
5.2.3.  Renkaat
Koko renkaan silmämääräinen tarkastus joko pyörittämällä pyörää siten, että pyörä on irti maasta ja ajoneuvo on tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa, tai liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse tarkastuskuilun päällä.


5.2.3.  Renkaat
Koko renkaan silmämääräinen tarkastus joko pyörittämällä pyörää siten, että pyörä on irti maasta ja ajoneuvo on tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa, tai liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse tarkastuskuilun päällä.Rengaspaineen mittaaminen painemittarilla ja tuloksen vertaaminen valmistajan antamiin arvoihin.


Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 8.2.1.2 kohta
8.2.1.2  Kaasupäästöt
Mittaukset vaatimusten(1) mukaisella pakokaasuanalysaattorilla. Niiden ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD-järjestelmällä), päästönvähennysjärjestelmän moitteeton toiminta voidaan tarkastaa OBD-laitteen asianmukaisen lukeman avulla ja tarkistamalla samanaikaisesti, että OBD-järjestelmä toimii moitteettomasti, vaihtoehtona sille, että tehdään päästömittaukset joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.
a)  Joko pakokaasupäästöt ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot;b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:i)  ajoneuvot, joissa ei ole kehittynyttä päästönvähennysjärjestelmää:–  4,5 %, tai–  3,5 %sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjestelmä:–  joutokäynnillä: 0,5 %–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %tai–  joutokäynnillä: 0,3 %6–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.c)  Lambda-arvo ei ole välillä 1± 0,03 tai se ei ole valmistajan erittelyn mukainen.d)  OBD-järjestelmän lukema osoittaa merkittävää toimintahäiriötä.

8.2.1.2  Kaasupäästöt
Mittaukset vaatimusten(1) mukaisella pakokaasuanalysaattorilla. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä, vaikka arvioinnissa hyödynnettäisiin myös OBD-järjestelmän tietoja.
a)  Joko pakokaasupäästöt ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot;


Jos ajoneuvo on varustettu vaatimusten(1) mukaisella OBD-järjestelmällä, OBD-tietojen lukeminen ja OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan tarkastaminen (valmius) joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.NOx-päästötason mittaaminen soveltuvalla välineellä tai asianmukaisesti varustetulla kaasuanalysaattorilla käytössä olevia pakokaasutestaus-menetelmiä käyttäen.
b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:i)  ajoneuvot, joissa ei ole kehittynyttä päästönvähennysjärjes-telmää:–  4,5 %, tai–  3,5 %sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjes-telmä:–  joutokäynnillä: 0,5 %–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %tai–  joutokäynnillä: 0,3 %6–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %tai–  joutokäynnillä: 0,2 %(6 a)–  korotetulla joutokäynnillä: 0,1 %(6 a)sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.c)  Lambda-arvo ei ole välillä 1± 0,03 tai se ei ole valmistajan erittelyn mukainen.d)  OBD-järjestelmän lukema osoittaa merkittävää toimintahäiriötä joutokäynnillä.NOx-päästötaso ei ole vaatimusten mukainen tai ylittää valmistajan ilmoittamat arvot.

_____________

(6 a) Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 8.2.2.2 kohta
8.2.2.2  Pakokaasujen sameusTätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
a)  Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä.
a)  Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


b)  Ajoneuvon esivalmistelu:
pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;


1.  Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.
b)  jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


2.  Esivalmistelua koskevat vaatimukset:
vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,


i)  Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.
turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,


ii)  Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.
tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,


c)  Testimenettely:
1,5 m-1 7.


Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.2.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.3.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.4.  Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilastolaskentamenetel-mää, jossa otetaan huomioon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.5.  Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.


8.2.2.2  Pakokaasujen sameusTätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
a)  Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä, vaikka arvioinnissa hyödynnettäisiin myös OBD-järjestelmän tietoja.
a)  Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


Jos ajoneuvo on varustettu vaatimusten(1) mukaisella OBD-järjestelmällä, OBD-tietojen lukeminen ja OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan tarkastaminen (valmius) joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.b)  Ajoneuvon esivalmistelu:
pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;


1.  Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.
b)  jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


2.  Esivalmistelua koskevat vaatimukset:
vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,


i)  Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.
turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,


ii)  Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.
tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,


c)  Testimenettely:
1,5 m-1.7


1.  Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.
tai


2.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.
0,5 m-1 6 a


3.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.4.  Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.5.  Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.NOx- ja hiukkaspäästöjen mittaaminen soveltuvalla välineellä tai asianmukaisesti varustetulla kaasuanalysaattorilla käytössä olevia vapaan kiihdytyksen testausmenetelmiä käyttäen.
NOx-päästötaso tai hiukkaspäästöarvot eivät ole vaatimusten mukaisia tai ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot.

______________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1.8 kohta – a alakohta
1.8  Jarruneste
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen tai vesipitoisuus liian korkea.


1.8  Jarruneste
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen.


Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5.2.2 kohta – d a alakohta (uusi)


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.2.  Pyörät
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.


x


(...)
Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.2.  Pyörät
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.


x


(...)d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

x


Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5.2.3 kohta


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.3.  Renkaat
a)  Renkaan koko, kantavuus, hyväksymismerkki tai nopeusluokka ei ole vaatimusten(1) mukainen ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

xRiittämätön kantavuus tai nopeusluokka suhteessa tosiasialliseen käyttöön, rengas koskettaa muita ajoneuvon kiinteitä osia haitaten ajoturvallisuutta.


x


b)  Samalla akselilla tai paripyörissä erikokoisia renkaita.

xc)  Samalla akselilla rakenteeltaan erilaisia renkaita (vyörenkaat/ristikudos-renkaat).

xd)  Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.

xRunko näkyvissä tai vaurioitunut.


x


e)  Renkaan urasyvyys ei ole vaatimusten mukainen(1).

xAlle 80 % vaaditusta urasyvyydestä.


x


f)  Rengas hankaa toiseen osaan (joustavat roiskeenestolaitteet).
x
Rengas hankaa toiseen osaan (ajoturvallisuus ei ole vaarantunut).

xg)  Uudelleenpinnoitetut renkaat eivät ole vaatimusten(1) mukaiset.

xVaikuttaa rungon suojapinnoitteeseen.


x


h)  Rengaspaineen valvontajärjestelmässä toimintahäiriö.
x
Selvästi toimimaton.

x
Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.3.  Renkaat
a)  Renkaan koko, kantavuus, hyväksymismerkki tai nopeusluokka ei ole vaatimusten(1) mukainen ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

xRiittämätön kantavuus tai nopeusluokka suhteessa tosiasialliseen käyttöön, rengas koskettaa muita ajoneuvon kiinteitä osia haitaten ajoturvallisuutta.


x


b)  Samalla akselilla tai paripyörissä erikokoisia renkaita.

xc)  Samalla akselilla rakenteeltaan erilaisia renkaita (vyörenkaat/ristikudos-renkaat).

xd)  Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.

xRunko näkyvissä tai vaurioitunut.


x


e)  Renkaan kulutuspinnan kulumisvaroitin näkyvissä.

xRenkaan urasyvyys kulunut laissa säädettyyn vähimmäissyvyyteen. Renkaan urasyvyys laissa säädettyä syvyyttä pienempi.


x


f)  Rengas hankaa toiseen osaan (joustavat roiskeenestolaitteet).
x
Rengas hankaa toiseen osaan (ajoturvallisuus ei ole vaarantunut).

xg)  Uudelleenpinnoitetut renkaat eivät ole vaatimusten(1) mukaiset.

xVaikuttaa rungon suojapinnoitteeseen.


x


h)  Rengaspaineen valvontajärjestelmässä toimintahäiriö tai rengas selvästi liian tyhjä.
x
Selvästi toimimaton.

xi)  Käytön aikainen paine yhdessä renkaassa vähentynyt 20 prosentilla, mutta ei alle 150 kPa.

xRengaspaine alle 150 kPa.


x

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8.2.1.2 kohta – b alakohta


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.1.2  Kaasupäästöt
b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

x(...)

ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjes-telmä:

–  joutokäynnillä: 0,5 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

tai

–  joutokäynnillä: 0,3 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.1.2  Kaasupäästöt
b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

x(...)

ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjes-telmä:

–  joutokäynnillä: 0,5 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

tai

–  joutokäynnillä: 0,3 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

tai

–  joutokäynnillä: 0,2 %6 a

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,1 %6 a

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.
______________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8.2.2.2 kohta – b alakohta


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.2.2  Pakokaasujen sameus

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

xvapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

1,5 m-1.


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.2.2  Pakokaasujen sameus

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

xvapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

1,5 m-1.

tai

0,5 m-1 6 a
_____________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 a alakohta (uusi)
6 a) Tiedot onnettomuuden vuoksi tarvittavista merkittävistä korjauksista
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite V – I osa – 2 a kohta (uusi)
Vaihtoehtoisia laitteita, joissa tekniset innovaatiot toteutuvat neutraalisti, voidaan käyttää, kunhan katsastuksen laatutaso pysyy yhtä korkeana.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite V – I osa – 15 a kohta (uusi)
15 a) Painemittari rengaspaineen mittaamista varten;

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0210/2013).


Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I
PDF 185kWORD 28k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta (COM(2011)0876 – C7–0026/2012 – 2011/0429(COD))
P7_TA(2013)0298A7-0397/2012

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0876),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7–0026/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 30. marraskuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 17. huhtikuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0397/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU antamiseksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta

P7_TC1-COD(2011)0429


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2013/39/EU.)

(1) EUVL C 229, 31.7.2012, s. 116.
(2) EUVL C 17, 19.1.2013, s. 91.


Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut *
PDF 336kWORD 37k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta (COM(2012)0730 – C7-0005/2013 – 2012/0344(NLE))
P7_TA(2013)0299A7-0179/2013

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0730),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 109 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0005/2013),

–  ottaa huomioon tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6. elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (”nykyinen yleinen ryhmäpoikkeusasetus”)(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0179/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 994/98 omissio valtuutetaan antamaan asetuksia tiettyjen määriteltyjen tukimuotojen soveltuvuudesta sisämarkkinoille ja niiden vapauttamisesta perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta.
(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 994/98 komissio valtuutetaan antamaan asetuksia tiettyjen määriteltyjen tukimuotojen soveltuvuudesta sisämarkkinoille ja niiden vapauttamisesta perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Nämä tietyt tuen muodot yksilöidään asetuksessa (EY) N:o 994/98, kun taas vapauttamisia koskevia yksityiskohtia ja niiden tavoitteita selvennetään asiaa koskevissa asetuksissa ja suuntaviivoissa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Komissio pyrkii löytämään oikean tasapainon keskittyen täytäntöönpanotoimissaan sisämarkkinoihin merkittävässä määrin vaikuttaviin tapauksiin ja vapauttaen tietyt valtiontuen muodot ilmoitusvelvollisuudesta, samalla kun se estää liian monien palvelujen jäämisen pois valtiontukia koskevan valvonnan piiristä.
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 15/2011 ”Varmistetaanko komission toteuttamilla menettelyillä valtiontuen valvonnan vaikuttava hallinnointi? päätelmät.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Asetuksessa (EY) N:o 994/98 komissio valtuutetaan vapauttamaan ilmoitusvelvollisuudesta tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitettu tuki, mutta ei innovaatiotukea. Innovoinnista on asetuksen antamisen jälkeen tullut innovaatiounioniin liittyvä unionin poliittinen tavoite, yksi Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteista. Lisäksi monet innovaatiotukitoimenpiteet ovat suhteellisen vähäisiä eivätkä vääristä kilpailua merkittävästi.
(3)  Asetuksessa (EY) N:o 994/98 komissio valtuutetaan vapauttamaan ilmoitusvelvollisuudesta tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitettu tuki, mutta ei innovaatiotukea. Innovoinnista, mukaan luettuna sosiaalinen innovointi, on asetuksen antamisen jälkeen tullut innovaatiounioniin liittyvä unionin poliittinen tavoite, yksi Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteista. Lisäksi monet innovaatiotukitoimenpiteet ovat suhteellisen vähäisiä eivätkä vääristä kilpailua merkittävästi etenkään, jos niissä noudatetaan Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteita ja uutta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020. Uudella yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella määritellään ehdot ja tuen muodot, joille voidaan myöntää vapautus.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Amatööriurheilun alan julkisilla tukitoimenpiteillä, siinä määrin kuin ne ovat valtiontukea, on yleensä rajallinen vaikutus unionin sisäiseen kauppaan eivätkä ne aiheuta vakavia kilpailun vääristymiä. Lisäksi myönnetyt määrät ovat yleensä vähäisiä. Selkeät soveltuvuusedellytykset voidaan määritellä saadun kokemuksen perusteella niin, että voidaan varmistaa, että tuki amatööriurheilulle ei aiheuta merkittäviä kilpailun vääristymiä.
(9)  Amatööriurheilua ei voida yleisesti ottaen katsoa taloudelliseksi toiminnaksi. Jos amatööriurheiluun poikkeuksellisesti sisältyy taloudellista toimintaa ja valtiontueksi katsottavia julkisia tukitoimenpiteitä, niillä on pääasiallisesti vain rajallinen vaikutus unionin sisäiseen kauppaan eivätkä ne aiheuta kilpailun vääristymiä. Lisäksi myönnetyt määrät ovat yleensä vähäisiä. Selkeät soveltuvuusedellytykset voidaan määritellä saadun kokemuksen perusteella niin, että voidaan varmistaa, että tuki amatööriurheilulle, johon poikkeuksellisesti sisältyy taloudellista toimintaa, ei aiheuta merkittäviä kilpailun vääristymiä. Uudella ryhmäpoikkeusasetuksella olisi täsmennettävä ja eriteltävä, pidetäänkö urheilun alan yhdistysten toimintaan tai urheiluinfrastruktuurihankkeisiin annettua tukea valtiontukena.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Koska urheilulla on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetetaan oikeutetuksi pyrkimykseksi kannustaa nuoria kehittymään ammattiurheilun alalla. Siksi unionin valtiontukipolitiikalla tulisi luoda selkeät kehykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat edistää näiden tavoitteiden saavuttamista ja tukea urheilujärjestöjä tässä tarkoituksessa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Lento- ja meriliikenteen tuen osalta komission kokemuksen mukaan sosiaaliluonteinen tuki, jota myönnetään syrjäisimpien seutujen asukkaille kuljetusta varten sillä edellytyksellä, että se myönnetään syrjimättä liikenteenharjoittajaa tämän identiteetin perusteella, ei aiheuta merkittäviä kilpailun vääristymiä, ja saadun kokemuksen perusteella voidaan määritellä selkeät soveltuvuusedellytykset.
Poistetaan.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Rautatie-, tie- ja sisävesiliikenteelle myönnetyn tuen osalta perussopimuksen 93 artiklassa todetaan, että tuki on perussopimusten mukainen, jos se on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä. Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 9 artiklassa vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ennakkoilmoitusvelvollisuudesta korvaukset, jotka maksetaan julkisen henkilöliikenteen harjoittamista tai yleisissä säännöissä vahvistettujen hintavelvoitteiden täyttämistä koskevista julkisista palveluista asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti. Ryhmäpoikkeusasetuksia koskevan lähestymistavan yhdenmukaistamiseksi valtiontukien alalla tuki, jota myönnetään perussopimuksen 93 artiklan mukaisesti liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvauksena julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä, olisi saatettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 soveltamisalaan perussopimuksen 108 artiklan 4 kohdassa ja 109 artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 9 artikla olisi tämän vuoksi poistettava kuusi kuukautta sen jälkeen kun tätä valtiontukimuotoa koskeva komission asetus on tullut voimaan.
(11)  Rautatie-, tie- ja sisävesiliikenteelle myönnetyn tuen osalta perussopimuksen 93 artiklassa todetaan, että tuki on perussopimusten mukainen, jos se on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Komissio on viime vuosina saanut hyvin laajalti kokemusta laajakaista-alan tuesta ja laatinut suuntaviivat. Komission kokemuksen mukaan tuki tietynlaisille laajakaistainfrastruktuureille ei johda merkittäviin kilpailun vääristymiin ja se voitaisiin ottaa ryhmäpoikkeuksen piiriin edellyttäen, että tietyt soveltuvuusedellytykset täyttyvät. Tämä pätee tukeen, joka kattaa peruslaajakaistan tarjonnan alueilla, joilla ei ole laajakaistainfrastruktuuria ja joilla tällaista infrastruktuuria ei todennäköisesti rakenneta lähitulevaisuudessa (”valkoiset” alueet), ja pieniin yksittäisiin tukitoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat hyvin nopeiden seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin (”NGA-verkot”) alueilla, joilla ei ole NGA-infrastruktuuria ja joilla tällaista infrastruktuuria ei todennäköisesti rakenneta lähitulevaisuudessa. Tämä pätee myös laajakaistaan liittyviin rakennustöihin ja passiiviseen laajakaistainfrastruktuuriin myönnettävään tukeen, josta komissio on saanut merkittävää kokemusta ja jonka osalta voidaan määritellä selkeät soveltuvuusedellytykset.
(12)  Komissio on viime vuosina saanut hyvin laajalti kokemusta laajakaista-alan tuesta ja laatinut suuntaviivat. Komission kokemuksen mukaan tuki tietynlaisille laajakaistainfrastruktuureille ei johda merkittäviin kilpailun vääristymiin ja se voitaisiin ottaa ryhmäpoikkeuksen piiriin edellyttäen, että tietyt soveltuvuusedellytykset täyttyvät. Tämä pätee tukeen, joka kattaa peruslaajakaistan tarjonnan alueilla, joilla ei ole laajakaistainfrastruktuuria ja joilla tällaista infrastruktuuria ei todennäköisesti rakenneta lähitulevaisuudessa (”valkoiset” alueet), ja pieniin yksittäisiin tukitoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat hyvin nopeiden seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin (”NGA-verkot”) alueilla, joilla ei ole NGA-infrastruktuuria ja joilla tällaista infrastruktuuria ei todennäköisesti rakenneta lähitulevaisuudessa. Tämä pätee myös laajakaistaan liittyviin rakennustöihin ja passiiviseen laajakaistainfrastruktuuriin myönnettävään tukeen, josta komissio on saanut merkittävää kokemusta ja jonka osalta voidaan määritellä selkeät soveltuvuusedellytykset. Rakennustöitä ja laajakaistainfrastruktuuria koskevalla ryhmäpoikkeuksella olisi tuettava erityisesti maaseutualueille ja syrjäseuduille tehtäviä investointeja. Ryhmäpoikkeuksen ehtona olisi oltava se, että infrastruktuurin käytössä taataan vapaa pääsy markkinoille.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Asetuksen (EY) N:o 994/98 soveltamisalaa olisi tämän vuoksi laajennettava tällaisiin tukimuotoihin.
(13)  Asetuksen (EY) N:o 994/98 soveltamisalaa olisi tämän vuoksi laajennettava tässä määriteltäviin tukimuotoihin.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Asetuksessa (EY) N:o 994/98 edellytetään, että kynnysarvot ilmaistaan kunkin sellaisen tukimuodon osalta, jota varten komissio antaa ryhmäpoikkeusasetuksen, joko tuen enimmäisosuuksina suhteessa kaikkiin tukikelpoisiin kustannuksiin tai tuen enimmäismäärinä. Tämä edellytys vaikeuttaa ryhmäpoikkeuksen myöntämistä tietyntyyppisille toimenpiteille, joihin liittyy valtion tukitoimia ja joita ei niiden suunnittelutavan vuoksi voida ilmaista tuen enimmäisosuuksina tai enimmäismäärinä; näitä ovat esimerkiksi rahoitusjärjestelyvälineet tai tietyt riskipääomasijoitusten edistämiseen tarkoitetut tukitoimenpiteet. Tämä johtuu erityisesti siitä, että tällaisiin monimutkaisiin toimenpiteisiin voi liittyä tukea eri tasoilla (suorat tuensaajat, välitason tuensaajat, epäsuorat tuensaajat). Kun otetaan huomioon tällaisten toimenpiteiden kasvava merkitys ja niiden vaikutus unionin tavoitteisiin, olisi oltava enemmän joustoa, jotta nämä toimenpiteet voisivat kuulua ryhmäpoikkeuksen piiriin. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista määritellä kynnysarvot valtion tukitoimien enimmäistasona, riippumatta siitä, ovatko ne valtiontukea.
(14)  Asetuksessa (EY) N:o 994/98 edellytetään, että kynnysarvot ilmaistaan kunkin sellaisen tukimuodon osalta, jota varten komissio antaa ryhmäpoikkeusasetuksen, joko tuen enimmäisosuuksina suhteessa kaikkiin tukikelpoisiin kustannuksiin tai tuen enimmäismäärinä. Tämä edellytys vaikeuttaa ryhmäpoikkeuksen myöntämistä tietyntyyppisille toimenpiteille, joihin liittyy valtion tukitoimia ja joita ei niiden suunnittelutavan vuoksi voida ilmaista tuen enimmäisosuuksina tai enimmäismäärinä; näitä ovat esimerkiksi rahoitusjärjestelyvälineet tai tietyt riskipääomasijoitusten edistämiseen tarkoitetut tukitoimenpiteet. Tämä johtuu erityisesti siitä, että tällaisiin monimutkaisiin toimenpiteisiin voi liittyä tukea eri tasoilla (suorat tuensaajat, välitason tuensaajat, epäsuorat tuensaajat). Kun otetaan huomioon tällaisten toimenpiteiden kasvava merkitys ja niiden vaikutus unionin tavoitteisiin, olisi oltava enemmän joustoa, jotta nämä toimenpiteet voisivat kuulua ryhmäpoikkeuksen piiriin. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista määritellä kynnysarvot valtion tukitoimien enimmäistasona.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset sisämarkkinaperiaatteita vastaavasti, kansallisilla tukijärjestelyillä olisi taattava avoimet ja yhtäläiset mahdollisuudet valtiontukeen kaikille asiaankuuluville markkinatoimijoille erityisesti käyttämällä tukijärjestelyjä tai -järjestelmiä mieluummin kuin erikseen maksettavia tukia.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
(15 b)  Todelliset tasapuoliset kilpailuedellytykset edellyttävät myös kansallisen ja unionin tason julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön täysimääräistä ja avointa soveltamista. Siksi kansallisten viranomaisten olisi noudatettava julkisiin hankintoihin sovellettavia sääntöjä, kun ne suunnittelevat valtiontukijärjestelyjä tai myöntävät tämän asetuksen mukaisesti vapautettavaa valtiontukea.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)
(15 c)  Tämän asetuksen oikeusperusta, SEUT-sopimuksen 109 artikla, mahdollistaa vain Euroopan parlamentin kuulemisen eikä tavallista lainsäätämisjärjestystä siten kuin muut markkinoiden yhdentymisen ja taloudellisen sääntelyn alat Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Tätä demokratiavajetta ei voida hyväksyä, kun kyse on ehdotuksista, jotka koskevat komission mahdollisuuksia valvoa kansallisten ja paikallisten vaaleilla valittujen viranomaisten päätöksiä ja toimenpiteitä. Tämä puute olisi korjattava, kun perussopimusta tulevaisuudessa muutetaan. Komission 28 päivänä marraskuuta 2012 päivätyssä tiedonannossa ”hahmotelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi” ehdotetaan perussopimusten muuttamista vuoteen 2014 mennessä. Tällaiseen ehdotukseen olisi sisällytettävä erityinen ehdotus, jolla muutetaan SEUT-sopimuksen 109 artiklaa, jotta kyseisessä artiklassa tarkoitetut asetukset voidaan antaa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 994/98
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
ii) tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin,
ii) tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin, etenkin jos niissä noudatetaan Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteita ja Horisontti 2020 -politiikan tavoitteita,
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 994/98
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
iii) ympäristönsuojeluun,
iii) ympäristönsuojeluun, etenkin jos siinä noudatetaan Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteita ja unionin ympäristöpolitiikan tavoitteita,
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 994/98
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)
v a) matkailun edistämiseen, etenkin jos siinä noudatetaan unionin matkailupolitiikan tavoitteita,
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 994/98
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – x alakohta
x) amatööriurheilulle,
x) amatööriurheilulle ja urheilualan nuorisotoimintaan;
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 994/98
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – xi alakohta
xi) syrjäisten seutujen asukkaille kuljetusta varten, kun tuki on luonteeltaan sosiaalista ja myönnetään syrjimättä liikenteenharjoittajaa tämän identiteetin vuoksi,
Poistetaan.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 994/98
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – xii alakohta
xii) perussopimuksen 93 artiklan mukaisesti liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvauksena julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä,
Poistetaan.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 994/98
3 artikla – 2 kohta
Heti, kun kyseisten asetusten nojalla vapautettuja tukijärjestelyjä tai järjestelyn ulkopuolella myönnettyjä yksittäisiä tukia pannaan täytäntöön, jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle komission internet-sivuilla julkaistavaksi yhteenveto tiedoista, jotka liittyvät kyseisiin tukijärjestelyihin tai yksittäisiin tukiin, jotka eivät kuulu vapautetun tukijärjestelyn piiriin.

2.  Heti, kun kyseisten asetusten nojalla vapautettuja tukijärjestelyjä tai järjestelyn ulkopuolella myönnettyjä yksittäisiä tukia pannaan täytäntöön, jäsenvaltioiden on otettava huomioon julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattaminen, Eurooppa 2020 -strategia sekä unionin ympäristöpolitiikat ja -tavoitteet. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle komission internet-sivuilla julkaistavaksi yhteenveto tiedoista, jotka liittyvät kyseisiin tukijärjestelyihin tai yksittäisiin tukiin, jotka eivät kuulu vapautetun tukijärjestelyn piiriin.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 994/98
3 artikla – 4 kohta
(2 a)  Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4.  Jäsenvaltioiden on vähintään kerran vuodessa, komission täsmentämien vaatimusten mukaisesti, toimitettava komissiolle kertomus ryhmäpoikkeusten soveltamisesta, mieluiten elektronisessa muodossa. Komissio asettaa kertomukset Euroopan parlamentin ja kaikkien jäsenvaltioiden saataville. Neuvoa-antava komitea, josta säädetään 7 artiklassa, tarkastelee ja arvioi kertomuksia kerran vuodessa.”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 994/98
5 artikla
(2 b)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Arviointikertomus

Komissio antaa jokatoinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen sisällytetään erityisesti tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä ryhmäpoikkeuksia koskeva laaja kustannus-hyötysuhteen arviointi ja arviointi siitä, miten kyseiset poikkeukset edistävät Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteiden saavuttamista ja Horisontti 2020 -politiikan toteuttamista. Ehdotus kertomukseksi toimitetaan 7 artiklassa mainitun neuvoa-antavan komitean tarkasteltavaksi. Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvityksen ryhmäpoikkeusasetusten soveltamista koskevan seurannan tuloksista ja julkaisee verkkosivustollaan yhteenvedon, mukaan luettuna selkeä katsaus jäsenvaltioiden ryhmäpoikkeusasetusten nojalla myöntämän, perussopimusten vastaisen valtiontuen tasosta ja lajista.”

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla
Asetus (EY) N:o 1370/2007
9 artikla
2 artikla

Poistetaan.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1370/2007 seuraavasti:

Poistetaan 9 artikla kuusi kuukautta sen jälkeen kun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 1 artiklan a alakohdan xii alakohdassa tarkoitettua valtiontukimuotoa koskeva komission asetus on tullut voimaan.

(1) EUVL L 214, 9.8.2008, s. 3.


”Sininen kasvu” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen
PDF 248kWORD 38k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ”sinisestä kasvusta” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (2012/2297(INI))
P7_TA(2013)0300A7-0209/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet”(COM(2012)0494),

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 annetun komission kertomuksen ”EU:n yhdennetyn meripolitiikan edistyminen”(COM(2012)0491) sekä siihen liitetyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2012)0255),

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2012 annetun Limassolin julkilausuman kasvua ja työllisyyttä tukevasta merialan toimintaohjelmasta,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 1994 voimaan tulleen Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista (COM(2013)0133),

–  ottaa huomioon 31. lokakuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Overview of EU policies, legislation and initiatives related to marine litter”(SWD(2012)0365),

–  ottaa huomioon 29. elokuuta 2012 annetun komission vihreän kirjan ”Meriosaaminen 2020 merenpohjan kartoituksesta meriennusteisiin”(COM(2012)0473),

–  ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2011 annetun komission valkoisen kirjan ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää”(COM(2011)0144),

–  ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet”(COM(2010)0352),

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Tiedonanto ja toimintasuunnitelma esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen luomiseksi”(COM(2009)0010),

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka”(COM(2007)0575),

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan ”Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys”(COM(2006)0275),

–  ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet”(1),

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhdennetystä meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet(2),

–  ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n meriliikennepolitiikasta vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset(3),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehityksellisistä näkökohdista(4),

–  ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta(5),

–  ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys(6),

–  ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2013 annetun talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet”,

–  ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 annetun alueiden komitean lausunnon aiheesta ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A7-0209/2013),

A.  ottaa huomioon, että valtameret ja meret peittävät yli 70 prosenttia maapallon pinta-alasta ja että ne voivat esittää ratkaisevaa osaa EU:n edessä olevista pitkän aikavälin haasteista selviämisessä, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutosta ja kansainvälistä kilpailukykyä koskevat haasteet;

B.  ottaa huomioon, että EU:n alueella on kuusi suurta rannikkoaluetta (Atlantin valtameri, Pohjanmeri, Itämeri, Mustameri, Välimeri ja syrjäisimmät alueet), joiden välillä on eroja alueellisissa resursseissa ja siinä, millaista toimintaa niillä harjoitetaan;

C.  ottaa huomioon, että noin puolet Euroopan väestöstä elää Euroopan mantereen 89 000 kilometrin pituisella rannikolla ja että sen vuoksi alueellisten ja paikallisten viranomaisten on tärkeää huomioida tämä väestöllinen paine pannessaan täytäntöön viranomaistoimia;

D.  ottaa huomioon, että teknologian kehityksen ja uusien kestävän kehityksen lähteiden etsinnän seurauksena meritalouden koon odotetaan kasvavan 590 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä ja sen tarjoamien työpaikkojen määrän yhteensä 7 miljoonaan;

E.  ottaa huomioon, että tämä odotettu ihmisen toiminnan lisääntyminen tapahtuu herkässä meriympäristössä, jossa vain 10 prosenttia merialueiden luontotyypeistä ja 2 prosenttia merialueiden lajeista on hyvässä kunnossa, mikä osoittaa, että mereen liittyvät elinkeinoalat eivät saisi heikentää meren kestävyyttä;

F.  katsoo, että investoinnit luonnonpääomaan ja inhimilliseen pääomaan ovat olennaisia, jotta voidaan vastata nykyisiin haasteisiin, joita ovat erityisesti ihmisen toiminnan taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, ympäristön hyvän tilan varmistaminen ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen rannikoiden eroosion ja merten happamoitumisen torjumiseksi sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ottaen huomioon, että terveet ja tuottavat ekosysteemit ovat välttämättömiä kestävän ja kilpailukykyisen sinisen talouden kehitykselle;

G.  toteaa, että sinisen kasvun painopistealueiden vaikutusten koko ja laajuus ovat erittäin epävarmoja ja mahdollisesti haitallisia, sillä tietämyksemme monimutkaisista merten ekosysteemeistä on hyvin rajallista ja että tähän liittyvässä päätöksenteossa on noudatettava ennalta varautumisen periaatetta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

H.  katsoo, että rannikko- ja meripolitiikan ala olisi sisällytettävä ohjelmointikauden 2014–2020 yleiskehykseen ottaen myös huomioon, että Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan;

I.  katsoo, että rannikko- ja saarialueiden älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevia tavoitteita on tuettava analysoimalla tarkasti näille alueille luonteenomaisia systeemisiä ja rakenteellisia puutteita;

J.  ottaa huomioon, että saarialueita koskevalle EU:n järjestelmälle koituu meriliikenteeseen liittyen huomattavasti suuremmat kustannukset EU:n muihin rannikkoalueisiin verrattuna;

K.  ottaa huomioon, että matkailun kausiluonteisuus rajoittaa huomattavasti rannikko- ja saarialueiden kehitystä ja että ongelman ratkaisemiseksi on laadittava erityinen strategia;

L.  katsoo, että makroaluestrategioiden ja unionin merialueita koskevien vastaavien toimintasuunnitelmien välistä koordinointia on lisättävä;

M.  toteaa, että tämä mietintö on Euroopan parlamentin etenemissuunnitelma sinisen kasvun edistämiseksi;

Yleinen toimintakehys

1.  pitää myönteisenä ”sinistä kasvua” koskevaa komission tiedonantoa, joka edustaa Eurooppa 2020 -strategian merialueita koskevaa ulottuvuutta ja osoittaa selkeästi meritalouden tarjoamat mahdollisuudet älykkään kestävän kehityksen sekä osallistavan kasvun ja työllistymismahdollisuuksien luomisessa;

2.  suhtautuu myönteisesti komission kertomukseen EU:n yhdennetyn meripoltiikan edistymisestä; toistaa tukensa yhdennetylle meripolitiikalle ja korostaa, että tämän politiikan edistäminen on edelleen ensisijainen keino edistää sinistä kasvua;

3.  tunnustaa merten ja valtamerten kasvavan merkityksen tulevan maailmanlaajuisen talouskasvun kannalta; katsoo, että ”sinisen kasvun” strategia kannustaa osana yhdennettyä meripolitiikkaa kehittämään synergioita ja koordinoituja toimia ja luo näin eurooppalaista lisäarvoa ja edesauttaa työpaikkojen luomista meritalouden aloilla;

4.  katsoo, että unionin meritalouden alojen kilpailukyvyn edistämiseksi maailmanmarkkinoilla paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten on luotava kestävälle kasvulle tarvittavat edellytykset perustamalla esimerkiksi merten aluesuunnittelujärjestelmiä, parantamalla infrastruktuureja, luomalla mahdollisuuksia ammatillisten valmiuksien hankkimiseen ja turvaamalla rahoitus; korostaa, että tietoja ja parhaita käytäntöjä on tärkeä jakaa eri tasoilla toimivien julkisten viranomaisten välillä tähän tarkoitukseen perustetun erityisen EU:n foorumin välityksellä;

5.  huomauttaa, että riittävän rahoituksen turvaaminen muodostaa haasteen sinisen kasvun aloilla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), ja panee näin ollen tyytyväisenä merkille sellaiset aloitteet kuten EU:n uudet riskipääomayhtiöitä koskevat säännöt, jotka helpottavat pk-yritysten rahoituksen saantia;

6.  katsoo, että tällaisena aikana, jolloin jäsenvaltioissa leikataan julkisia investointeja, on välttämätöntä, että kehityspolitiikka ja erityisesti hankkeet, joiden kustannukset ovat korkeat, kuten liikenne-, energia- ja viestintäinfrastruktuureja koskevat hankkeet, saavat riittävästi rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020 ja sen jälkeen; kehottaa jäsenvaltioita kanavoimaan käytettävissä olevia rahoitusvälineitä ja eurooppalaista rahoitusta sinisen talouden hankkeisiin;

7.  korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon erityisesti seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 sellaisten tukea saaneiden jäsenvaltioiden erityistarpeet, joiden on entistä vaikeampaa toteuttaa hankkeita, joiden kustannukset ovat korkeita, sekä niiden syrjäisimpien alueiden ja saarialueiden tarpeet, joilla on syrjäisestä sijainnista ja luonnonolosuhteista johtuvia rakenteellisia rajoitteita;

8.  panee merkille talouskriisin ja sosiaaliset ongelmat, jotka koettelevat etenkin useita Välimeren alueen saarialueita ja huomattavan kaukana mantereesta sijaitsevia saarialueita; korostaa, että saarten syrjäinen sijainti sisämarkkinoilla altistaa ne talouden ja teollisuuden taantumalle sekä autioitumiselle, joihin EU:n toimielinten olisi kohdistettava erityistoimenpiteitä; kehottaa näin ollen komissiota harkitsemaan vapaa-alueiden perustamista, jolloin veropaineita keventämällä ja suoria ulkomaisia sijoituksia houkuttelemalla voitaisiin katkaista saarialueiden taantumakierre ja mahdollistaa niiden kasvu ja kehitys;

9.  korostaa merialuestrategioiden tärkeää roolia aluekehityspolitiikan sekä taloudellisen, alueellisen ja sosiaalisen koheesion edistämisessä, Euroopan talouden elvyttämisessä, osallistavan sinisen kasvun edistämisessä, työpaikkojen luomisessa sekä merten ja rannikkoalueiden biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa; kehottaa ottamaan kyseiset nykyisiin ja tuleviin makroaluestrategioihin liittyvät strategiat käyttöön tehokkaasti Euroopan kaikilla merialueilla ja varaamaan strategioiden täytäntöönpanoon riittävästi taloudellisia ja hallinnollisia resursseja EU:sta ja muualta; katsoo, että alueiden roolia merialuestrategioiden laatimisessa on vahvistettava; panee tässä yhteydessä merkille alueellisen ja rajat ylittävän yhteistyön merkityksen rannikkoalueiden ja merellisten alueiden kohtaamien ongelmien käsittelyn kannalta;

10.  on tyytyväinen Itämeren ja Atlantin aluetta koskevan EU:n strategian täytäntöönpanon edistymiseen ja pyytää uudelleen komissiota laatimaan EU:n strategian Mustanmeren alueelle;

11.  kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan voimakkaasti alueellisten ja rajat ylittävien merenkulkualan klustereiden perustamista; korostaa niiden strategista merkitystä siniseen kasvuun liittyvien taloudellisten toimintojen huippuosaamiskeskuksina; katsoo, että klustereiden kehittäminen edistää osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista, luo sinisen talouden alojen välistä synergiaa ja auttaa houkuttelemaan investointeja;

12.  korostaa talouskasvun ja ilmastonmuutoksen välisiä luontaisia yhteyksiä ja korostaa, että kaikkien mereen liittyvien toimintojen on oltava ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian mukaisia, jotta voidaan lisätä Euroopan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen;

13.  korostaa erityisesti, että siniseen kasvuun liittyvä lisääntynyt taloudellinen toimeliaisuus ei voi tapahtua meri- ja rannikkoekosysteemien kustannuksella, koska ne ovat äärimmäisen herkkiä ja ne kärsivät ensimmäisinä ilmastonmuutoksen vaikutuksista; korostaa, että sinisen kasvun on oltava yhteensopiva meristrategiapuitedirektiivin ympäristötavoitteen ja ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan kanssa sekä strategisten ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin kanssa, ja muistuttaa, että epävarmoissa tapauksissa on noudatettava ennalta varautumisen periaatetta; korostaa, että siniseen kasvuun liittyvässä kaikessa taloudellisessa toiminnassa on varmistettava turvallisuus ja varmuus;

14.  panee huolestuneena merkille merten roskaantumisen ympäristövaikutukset kaikilla eurooppalaisilla merialueilla ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään siihen, että ne panevat täysimääräisesti täytäntöön asianomaiset EU:n direktiivit, jotka koskevat esimerkiksi jätehuoltoa, aluksella syntyvän jätteen vastaanottolaitteita satamissa, veden laatua ja meristrategiaa, ja valvovat niiden noudattamista;

15.  korostaa, että kaikki mereen liittyvät toiminnot mukaan lukien ne, jotka kuuluvat yhdennetyn meripolitiikan toimintaohjelman piiriin, on toteutettava Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisesti; korostaa, että tarvitaan meriluonnonvarojen tutkimista, hyödyntämistä, suojelua ja hallintaa koskeva EU:n yhteinen lähestymistapa, jolla taataan yksinomaisten talousvyöhykkeiden tehokas ja turvallinen jako EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

16.  korostaa tässä yhteydessä, että kaikille merialueisiin investoiville sidosryhmille on taattava oikeusvarmuus, ja kannattaa uusia kannustimia, jotta jäsenvaltioiden yksinomaisia talousvyöhykkeitä voidaan hyödyntää entistä paremmin;

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

17.  panee tyytyväisenä merkille merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan komission säädösehdotuksen ja katsoo sen käsittävän toimia, jotka ovat välttämättömiä yhä monilukuisempien meri- ja rannikkotoimintojen hallinnan sekä meriympäristön suojelun kannalta, toimintojen harmonisen rinnakkaiselon varmistamiseksi sekä rannikko- ja merialueiden käytön välisten ristiriitojen välttämiseksi; katsoo tarpeelliseksi suosia tässä yhteydessä ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa ihmisen toimintaan rannikolla ja merellä;

18.  toteaa, että merten aluesuunnittelun odotetaan johtavan yritysten kustannusten vähenemiseen ja investointi-ilmapiirin paranemiseen ja että rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito helpottaa toimintojen koordinointia rannikkoalueella ja parantaa yleisesti rannikkoalueen hallintoa;

19.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että parhaita käytäntöjä levitetään ja että tämän alan valmistelutoimista saatuja opetuksia hyödynnetään, sillä jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja meri- ja rannikkoalueiden hallintojärjestelmien kehittämisessä; katsoo kuitenkin, että tarvitaan mukautettua lähestymistapaa, jotta jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus panna täytäntöön meri- ja rannikkoalueiden suunnittelua koskevat eurooppalaiset suuntaviivat ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet ja tarpeet yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa;

20.  katsoo tarpeelliseksi vahvistaa meri- ja maa-alueiden yhteyspintoja aluesuunnittelussa, jotta varmistetaan ihmisten toimintojen ja logistisen ketjun jatkuvuus sekä rannikkoalueiden ja sisämaan väliset yhteydet; katsoo, että tällä voitaisiin auttaa välttämään sitä ilmiötä, että rannikoita kohdellaan rajoina;

21.  korostaa, että mereen liittyviä toimintoja ja niiden ympäristöä koskevan tieteellisen tietämyksen puutteet muodostavat esteitä aluesuunnittelulle, ja tähdentää Meriosaaminen 2020 -aloitteen ja sen tiettyjen tavoitteiden merkitystä, joihin kuuluu esimerkiksi merenpohjan kartoitus Euroopan vesillä vuoteen 2020 mennessä; katsoo, että merenpohja pitäisi kartoittaa yhtenäisesti, jotta asiasta kiinnostuneet eurooppalaiset tahot, kuten tutkimuskeskukset, yliopistot ja julkiset laitokset, saisivat tiedot käyttöönsä;

22.  kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita käynnistämään suunnitelmia, joiden tarkoituksena on kartoittaa ja tutkia laivanhylkyjä ja vedenalaisia arkeologisia kohteita, jotka ovat tärkeä osa unionin historiallista kulttuuriperintöä; korostaa, että on edistettävä tällaisten kohteiden tuntemusta ja tutkimusta ja autettava estämään niiden joutumista ryöstelyn kohteeksi ja mahdollistettava siten niiden tarkoituksenmukainen suojelu;

Merialan ammattitaito ja työllisyys

23.  katsoo, että kokonaistyöllisyys sinisessä taloudessa voi ylittää arvioidut 7 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, jos sitä tuetaan koulutuspolitiikoilla, joiden tarkoituksena on turvata liikkuvan, riittävän ammattitaidon hankkineen ja kokeneen työvoiman saatavuus;

24.  toistaa kehotuksensa parantaa merkittävällä tavalla työoloja, työterveyttä ja työturvallisuutta merialan ammateissa; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan alalla vahvistaakseen turvattuja työuria ja parantaakseen näin ammattien houkuttelevuutta sinisessä taloudessa ja siihen liittyvillä aloilla;

25.  korostaa, että on tarpeen parantaa asianmukaisilla toimilla merenkulkijoiden työoloja, sisällyttää ILO:n merityötä koskeva yleissopimus yhteisön lainsäädäntöön ja tehdä ehdotus merenkulkijoiden ammattitaidon parantamista ja kouluttamista koskevasta ohjelmasta, jolla pyritään erityisesti ottamaan työhön nuoria, kolmansien maiden nuoret mukaan luettuina;

26.  kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti ja tukemaan alueellisella tasolla tehtävää työtä sinisen talouden alojen vaatimien taitojen ja ammattien arvioimiseksi sekä varmistamaan, että sellaiset aloitteet kuten ”EU:n osaamispanoraama” vastaavat sinisen talouden tarpeita;

27.  katsoo, että komission pitäisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa laatia toimintasuunnitelma, jolla edistetään siniseen talouteen suoraan ja välillisesti liittyviä ammatteja niiden houkuttelevuuden lisäämiseksi;

28.  kehottaa komissiota edistämään aloitteita, joilla tuetaan työntekijöiden liikkuvuutta talouden alojen ja jäsenvaltioiden välillä ja jollainen on esimerkiksi Erasmus-ohjelman tyyppinen opiskelijoiden, opettajien ja nuorten ammattilaisten vaihtoa koskeva monivuotinen toimi; tukee yritysten ja koulutuksen tarjoajien välistä yhteistyötä tavoitteena loppututkinnon suorittaneiden valmentaminen työpaikkoihin uusilla aloilla;

29.  kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä meritalouden alojen edustajien ja koulutuksen tarjoajien kanssa eurooppalaisten työllisyyttä ja ammattitaitoa käsittelevien alakohtaisten neuvostojen perustamiseksi ja rahoittamiseksi sekä työpaikkojen, ammattitaitovaatimuksia koskevien muutosten ja vastaavien koulutustarpeiden rekisteröimiseksi;

30.  kehottaa komissiota laatimaan aloitteen tutkimushenkilöstön Erasmus-mallin mukaisen liikkuvuuden edistämiseksi etenkin rannikkoalueilla ja erityisesti matkailu-, energia- ja bioteknologia-alalla ensisijaisesti varsinaisen matkailukauden ulkopuolella, jotta voitaisiin sopeuttaa kestävästi ihmisen toiminta entistä herkempiin ekosysteemeihin ja samalla tehostaa rannikko- ja saarialueiden infrastruktuurimäärärahojen käyttöä;

Tutkimus ja innovointi

31.  panee merkille EU:n kansainvälisen tason tutkimusvalmiudet mereen liittyvillä aloilla ja niiden merkityksen päätöksenteon vahvistamiselle ja innovaatioon perustuvalle liiketoiminnalle mutta myös sen, että yrityksillä on ollut vaikeuksia tutkimustulosten markkinoinnissa;

32.  korostaa, että menettelyjä yksinkertaistamalla ja innovaation tukea lisäämällä Horisontti 2020 -ohjelmasta voitaisiin tukea merkittävällä tavalla merten ja merenkulkualan tutkimusta markkinoille saattamisen tehostamiseksi ”Ocean of Tomorrow” -hankkeista saatuja kokemuksia hyödyntämällä;

33.  kehottaa komissiota päivittämään merten ja merenkulkualan tutkimusta koskevaa EU:n strategiaansa vuoteen 2014 mennessä ja ehdottamaan konkreettisia toimenpiteitä synergiavaikutusten ja tietämyksen levittämiseksi EU:n tutkijoiden keskuudessa;

34.  toteaa, että vain terveet meriekosysteemit voivat olla perustana viisaalle ja kestävälle siniselle taloudelle; kehottaa komissiota tutkimaan edelleen, millaisia kumulatiivisia vaikutuksia on niillä tavoilla, joilla ihminen hyödyntää meriympäristöä, sekä mereen liittyvillä toiminnoilla kaikilla aloilla;

35.  kehottaa komissiota tarjoamaan riittävää pitkän aikavälin ympäristöseurantaa ja toteuttamaan ennakkovaroitusjärjestelmiä koskevia tutkimuksia;

36.  korostaa Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon (EMODNET) kaltaisten hankkeiden merkitystä tutkimustietojen vaihtamisen helpottamisessa ja saatavuuden parantamisessa;

Merenkulku ja laivanrakennus

37.  panee huolestuneena merkille, että hallinto- ja tullimenettelyt rasittavat edelleen merenkulkualaa EU:ssa ja että ne vaarantavat eurooppalaisen meriliikennealueen tulevaisuudennäkymän sekä estävät alan kehitystä erityisesti meriliikenteen kabotaasin ja merten moottoriteiden osalta; katsoo tarpeelliseksi laatia yhteisön sisäistä meriliikennettä koskevaa yhdenmukaista sääntelyä, koska se on olennaista tavaroiden ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisön vesillä;

38.  on tyytyväinen ”sinistä vyöhykettä” koskevan pilottiohjelman menestykseen ja kehottaa komissiota esittämään vuoden 2013 loppuun mennessä tarvittavat sinisen vyöhykkeen luomista koskevat säädösehdotukset, unionin tullikoodeksin tarpeellinen tarkistaminen mukaan luettuna;

39.  huomauttaa, että meriliikenteen edistäminen myötävaikuttaa talouskasvun ja työllisyyden lisäksi myös valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma” asetetun tavoitteen saavuttamiseen, eli siihen, että maanteiden tavarankuljetuksista siirretään rautatie- ja vesiliikenteeseen 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä;

40.  korostaa, että on laajennettava merten moottoriteiden asemaa Euroopan tärkeimpinä liikennekäytävinä ja tähdentää, että eurooppalaisen merenkulkualan pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi on tärkeää luoda saumattomia kuljetusketjuja matkustajille ja rahdille eri liikennemuodoissa; kehottaa komissiota laatimaan tiedonannon merten moottoriteiden nykytilasta, kehittämisestä ja tulevaisuudesta; katsoo, että suurimmat saaret olisi liitettävä täysimääräisesti merten moottoriteihin saarten saavutettavuuden ja taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseksi;

41.  korostaa, että meriturvallisuudella on ratkaiseva merkitys meriliikenteen kestävälle edistämiselle, kestävälle talouskasvulle, merialan työllisyydelle ja kestäville ympäristövaatimuksille tällä alalla; korostaa, että on sovellettava ennalta ehkäisemisen periaatetta uusien riskien ennakoimiseksi ja kaikenlaisten meriliikenneonnettomuuksien torjumiseksi; toteaa, että tähän liittyviä toimenpiteitä on toteutettava sekä EU:ssa että kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä;

42.  korostaa, että kolmannen meriturvallisuuspaketin täytäntöönpano parantaa eurooppalaisten lippuvaltioiden laatua, luokituslaitosten tekemää työtä, satamatarkastuksia, alusten liikenteen seuraamista, onnettomuuksien tutkintaa ja uhrien suojelua; kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan tämän lainsäädäntöpaketin tehokasta täytäntöönpanoa;

43.  korostaa, että meriliikennepolitiikassa olisi otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat taloutta, ympäristöä ja kansanterveyttä koskevat näkökohdat; kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti sitä, että EU:n merenkulkuala noudattaa ympäristöä ja kansanterveyttä koskevia vaatimuksia, ja tarvittaessa ehdottamaan erityisiä toimenpiteitä, joilla torjutaan sen kilpailukykyyn kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia; huomauttaa, että laivojen romuttamiseen ja meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuteen liittyvillä lainsäädännöllisillä vaatimuksilla olisi varmistettava korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja samalla turvattava tehokkaasti tavoite siirtyä unionin ilmastonmuutostavoitteiden mukaisesti maantiekuljetuksista merikuljetuksiin;

44.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään merkittävästi ponnistuksiaan, jotta saadaan aikaan meriliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasujen vähentämistä koskeva kansainvälinen sopimus, jossa otetaan huomioon laivojen kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyvät vaikutukset;

45.  korostaa, että ympäristöystävällisillä polttoaineilla, kuten nesteytetyllä maakaasulla, voi olla tärkeä rooli pyrittäessä kohti tavoitetta, jonka mukaisesti EU:n meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä;

46.  korostaa tarvetta tukea tehokkaiden ja kestävien satamapalvelujen ja -infrastruktuurien kehittämistä, jotta voidaan vastata meriliikenteen ennakoidun kasvun, ympäristö- ja meluhaittojen vähentämisen, maaliikenteestä meriliikenteeseen siirtymisen, henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuuden varmistamisen ja liikennemuodosta toiseen siirtymisen aiheuttamiin haasteisiin; kannattaa mahdollisuutta kehittää samanaikaisesti korjaustelakkatoimintaa ja laivanromutustoimintaa eurooppalaisissa satamissa;

47.  kiinnittää huomiota mahdollisuuteen perustaa logistiikan foorumeita, joilla edistetään Euroopan ja maailman muiden talousalueiden välistä tavaraliikennettä; korostaa meriliikenteen sekä erittäin syrjäisten alueiden ja muiden, mantereella sijaitsevien alueiden yhteyksien strategista merkitystä;

48.  korostaa, että EU:n laivanrakennusala voi lisätä osallistumistaan kasvun ja työllisyyden edistämiseen hyödyntämällä ”puhtaisiin aluksiin” (joiden energiatehokkuus on entistä suurempi ja rikki- ja typpioksidien päästöt entistä vähäisemmät) sekä merituulipuistojen rakentamiseen, asentamiseen ja toimintaan soveltuviin aluksiin ja rakenteisiin kohdistuvan kysynnän luomia tilaisuuksia; kehottaa EU:n laivanrakennusalaa tarttumaan tähän tilaisuuteen, etenkin kun otetaan huomioon lähimerenkulun odotettu kasvu EU:n rannikoilla;

49.  kehottaa neuvostoa yhteisymmärryksessä parlamentin kanssa hyväksymään asetuksen laivojen purkamisesta ympäristöystävällisesti ja työntekijöiden työehtoja noudattaen, jotta unionin laivanrakennusala voisi toteuttaa kierrätystä entistä kilpailukykyisemmällä tavalla;

50.  kehottaa komissiota helpottamaan LeaderSHIP 2020 -strategian täytäntöönpanoa ja tukemaan määritettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan eurooppalaisen laivanrakennusalan kohtaamiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi rahoituksen saatavuus, ammattitaito ja kansainvälinen kilpailukyky;

Meri- ja rannikkomatkailu

51.  kehottaa jäsenvaltioita ja välittömästi mukana olevia paikallisia ja alueellisia viranomaisia sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tukemaan kestävän matkailuinfrastruktuurin kehittämistä ja parantamista koskevia aloitteita, joissa keskitytään erityisesti vammaisiin ja liikuntarajoitteisiin henkilöihin, ja ponnistelemaan kaikin tavoin byrokratian ja avoimuuden puutteen kitkemiseksi tältä alalta ja samalla noudattamaan ympäristölainsäädäntöä;

52.  kehottaa edistämään ja tukemaan matkailua, sillä tämä edistää rannikkoalueiden kasvua ja työpaikkojen luomista; katsoo, että terve ympäristö on kaikenlaisen matkailun perusedellytys rannikkoalueilla, ja että tästä syystä on toteutettava kaikki tarvittavat toimet ympäristön suojelemiseksi; korostaa, että on luotava kestävä infrastruktuuri uusien matkailumuotojen kehittämiseksi erityisesti niillä matkailualoilla, joiden kasvumahdollisuudet ovat suuret, kuten ympäristö-, maatalous- ja kalastusmatkailu sekä kestävä vesiurheilu; pitää myönteisinä aloitteita, joilla edistetään rajat ylittäviä matkailustrategioita merialuekohtaisesti;

53.  korostaa, että Euroopan rannikoiden eroosio, Euroopan luonnon ja eläinten turvaaminen sekä vedenlaadun parantaminen ovat tärkeitä kysymyksiä, joita on ryhdyttävä käsittelemään; korostaa näin ollen, että näihin alueisiin on tehtävä asianmukaisia investointeja, jotta voidaan kehittää kestävää ja korkealaatuista ranta- ja sukellusmatkailua;

54.  korostaa, että samanaikaisesti rannikkoperinnön, meriperinnön ja merenkulun perinnön hyödyntämistä ja kehittämistä koskevien toimien kanssa on suunniteltava suojelua ja ennallistamista koskevia toimia;

55.  huomauttaa, että on tärkeää perustaa tai parantaa korkean tason erikoiskouluja (matkailuyritysten hallinto ja talous, matkailuammatit, merenkulkualan koulut, kokkikoulut jne.) sekä parantaa koulutustarjontaa matkailupalvelujen ja -tuotteiden laadun vahvistamiseksi, uuden teknologian hyödyntämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi;

56.  korostaa tarvetta yksinkertaistaa viisumien myöntämismenettelyjä, vähentää asianomaisia kustannuksia ja myöntää toistuvaisviisumeita kolmansista maista, erityisesti BRIC-maista, tuleville vierailijoille; kehottaa komissiota tutkimaan ja panemaan välittömästi täytäntöön uusia ”älykkäitä” tapoja myöntää matkailuviisumeita, jotta saapuvat matkailijavirrat voidaan maksimoida;

57.  korostaa, että risteilyala on merkittävä taloudellinen resurssi eurooppalaisille satamille ja niiden ympäristössä sijaitseville paikallisyhteisöille ja että sillä on tärkeä merkitys myös entistä energiatehokkaampien ja vähäpäästöisten laivojen kehittämisessä ja käytössä; kannustaa suunnittelemaan kiinnostavia matkailuohjelmia, joilla pyritään tekemään vierailijoiden kokemuksesta vaikuttavampi korostamalla satamakohteiden merenkulullista, kulttuurista ja historiallista merkitystä;

58.  kehottaa komissiota tehostamaan ponnistelujaan eurooppalaisten satamien kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä tukemaan ja koordinoimaan satamainfrastruktuurien kapasiteettia ja parantamaan tarjottavia palveluita (esimerkiksi mukauttaminen Schengen-vaatimuksiin), jotta eurooppalaiset satamat olisivat entistä houkuttelevampia kohteita risteilyaluksille ja jotta ne tuottaisivat enemmän hyötyä paikallis- ja kalastusyhteisöille, jotka voisivat sen ansiosta monipuolistaa toimintaansa; kehottaa komissiota ottamaan huomioon saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden satamien erityispiirteet;

59.  toteaa, että satamien uudistus- ja laajennushankkeissa matkustajaterminaalit sekä uudet matkustajalaivat on varustettava siten, että ne soveltuvat liikuntarajoitteisille;

60.  muistuttaa rannikko- ja merialueilla erityisesti autolautoilla ja risteilijöillä tapahtuvan matkustajaliikenteen merkityksestä ja panee merkille meritse matkustavien matkustajien oikeuksista annetun voimaan tulleen asetuksen (EU) N:o 1177/2010, jolla olisi edistettävä korkealaatuista merimatkailua; pyytää tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan kampanjan, jolla parannetaan matkustaja- ja risteilyliikenteen laatua matkustajien oikeuksien kannalta hyödyntämällä toimijoiden parhaita käytäntöjä;

61.  korostaa huviveneilyn ja purjehduksen merkitystä merimatkailulle; kehottaa komissiota tutkimaan tulevan merimatkailua koskevan tiedonantonsa yhteydessä alan taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mahdollisuuksia yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa unionin tasolla toimilupien myöntämistä koskevia sääntöjä, merenkulkua ja toimintaa koskevia ehtoja, huvialusten turvallisuus-, huolto- ja korjausvaatimuksia sekä alan ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista;

62.  korostaa rantamatkailun merkitystä joillekin Euroopan rannikkoalueille leimaa-antavana piirteenä; kehottaa komissiota tekemään vaikutustenarvioinnin ja tarkistamaan, voiko direktiivistä 2006/123/EY aiheutua haitallisia vaikutuksia alan pk-yrityksille, ja tarvittaessa esittämään ehdotuksia tällaisten vaikutusten lievittämiseksi sekä varmistamaan, että tämän ammattitoiminnan erityispiirteet otetaan huomioon direktiiviä sovellettaessa;

63.  kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita, alueita, autonomisia alueita ja muita rannikko- ja saarialueiden sidosryhmiä kehittämään järjestelmällisesti parlamentin vuoden 2013 talousarvion yhteydessä hyväksymää vanhoja kauppareittejä koskevaa aloitetta ja panemaan sen täytäntöön sekä Välimerellä että muilla Euroopan vesistöalueilla erityisesti siksi, että matkailutuotteita voidaan monipuolistaa ja kausivaihteluita tasoittaa;

64.  kehottaa komissiota sisällyttämään kestävän meri-, saaristo- ja rannikkomatkailun asianmukaisiin toimiin ja ohjelmiin, jollaisia ovat esimerkiksi ”EDEN – eurooppalaiset matkailun huippukohteet” ja Calypso, sekä tukemaan aloitteita, joilla rohkaistaan meri- ja rannikkomatkailun muotojen monipuolistamista sekä matkailutoimintojen ja matkailualan työpaikkojen kausiluonteisuuden vähentämistä ja ilmastonmuutokseen mukautumista; katsoo näin ollen, että monipuolistamalla matkailutarjontaa voidaan lisätä merialueiden houkuttelevuutta ja alueet voivat tarjota perinteisen aurinko-, ranta- ja merielämän lisäksi muutakin toimintaa;

65.  kehottaa tukemaan rannikkojen matkakohteita, sillä nämä voivat auttaa vähentämään kausivaihtelua ja tuoda paikalliselle ja alueelliselle taloudelle kerrannaisvaikutuksia yhdistämällä kalastusyhteisöjä ja luomalla tasapainoa talouskasvun ja kestävän kehityksen välille;

66.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon paikallisen kulttuurin ja pienimuotoisen ruokakulttuurin myötävaikutuksen ja roolin eurooppalaisen rannikkomatkailun kehittämisessä; pitää nykyisten toimintalinjojen ja välineiden hyödyntämistä ja yhteensovittamista sekä uusien ohjelmien ja toimien laatimista välttämättömänä, jotta edistetään erityisesti alkutuotannon ja palvelusektorin pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa synergioita EU:n rannikkoalueilla;

67.  kehottaa komissiota sisällyttämään matkailun virtuaaliseen seurantakeskukseen meri- ja rannikkomatkailuun keskittyvän osaston ja varmistamaan tutkimuslaitosten, yritysten ja viranomaisten väliset yhteydet, jotta voidaan edistää markkinatutkimusta, toimittaa tarjonnan ja kysynnän pitkän aikavälin ennusteita koskevia tietoja yrityksille ja viranomaisille sekä luoda suotuisammat liiketoimintaolosuhteet ja samalla antaa tietoja biologista monimuotoisuutta, ilmastonsuojelua ja kestävää matkailua koskevien aloitteiden välisistä yhteyksistä;

Sininen energia

68.  panee merkille, että ilmastonmuutos on yksi meren biologisen monimuotoisuuden suurimmista uhkista maailmanlaajuisesti ja että sinisen kasvun strategiaan sisältyvien energianäkökohtien on perustuttava uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen;

69.  tunnustaa tässä mielessä Euroopan merten ja valtamerten merkityksen EU:n energiavarmuudelle sekä energialähteiden ja toimitusreittien monipuolistamiselle;

70.  panee merkille merituulivoiman, vuorovesi-, aalto- ja merilämpöenergian sekä tavanomaisen avomeren energia-alan mahdollisuudet pysyvien työpaikkoja luomisessa rannikkoalueilla, päästöjen vähentämisessä ja EU:n keskipitkän ja pitkän aikavälin energiatavoitteiden edistämisessä; korostaa, että tämän potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan huomattavia investointeja verkkoyhteyksien uudelleenjärjestämiseen ja siirtokapasiteettiin;

71.  korostaa, että sininen energia on etu eurooppalaiselle meritaloudelle; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sinisen energian mahdollisuuksien toteuttamista hyödyntämällä merialuestrategioita ja kiinnittämällä erityistä huomiota mahdollisuuksiin, joita syrjäisimmät alueet voivat tarjota sijaintinsa ja luonnonolosuhteidensa ansiosta;

72.  kehottaa komissiota tukemaan aktiivisesti unionin globaalia johtoasemaa tällä alalla ja kehittämään sinistä energiaa koskevan eurooppalaisen teollisuusstrategian, kuten se on jo tehnyt muilla aloilla;

73.  kehottaa komissiota omaksumaan tulevassa tiedonannossaan yhdennetyn lähestymistavan merten energialähteiden kehittämiseen siten, että hyödynnetään merituulivoiman ja muiden uusiutuvien merienergiamuotojen välisiä synergioita; painottaa, että lähestymistavalla on kyettävä tarjoamaan kattava ja kestävä energialähteiden yhdistelmä ennalta varautumisen periaatetta noudattaen sekä varmistamalla meriturvallisuus ja että siihen on myös sisällytettävä asianmukaista infrastruktuuria koskevat suunnitelmat, joiden mukaisesti merellä tuottu energia kuljetetaan maihin ja varmistetaan liittyminen perinteiseen sähköverkkoon;

74.  kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä helpottaakseen uusiutuvaa energiaa tuottavan Pohjanmeren tuulivoimaverkon kestävää rakentamista; kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen tätä koskevaksi sääntelykehykseksi;

Kalastus- ja vesiviljelyala

75.  korostaa, että vesiviljelyn ja kalastuksen olisi osaltaan edistettävä kestävää elintarviketuotantoa koko EU:n alueella sekä pitkän aikavälin elintarviketurvaa ja kuluttajansuojaa; katsoo, että kestävän vesiviljelyn ja kalanjalostuksen kehittämistä ja niihin liittyvää innovointia olisi edistettävä vähentämällä byrokratiaa ja edistämällä työllistymismahdollisuuksia näillä aloilla sekä parantamalla elämänlaatua rannikkoalueilla ja maaseudulla;

76.  korostaa kestävän vesiviljelyn kehittämisen merkitystä, kun halutaan vähentää Euroopan kalavarojen liikakalastusta ja riippuvuutta vesiviljelytuotteiden tuonnista kolmansista maista, sillä tämän tuonnin osuus on yli 60 prosenttia EU:ssa käytettävästä kalasta;

77.  huomauttaa, että EU:n vesiviljelyala tarjoaa jo 80 000 työpaikkaa ja sillä on mahdollisuudet parantaa merkittävästi rannikkoyhteisöjen taloutta, kun otetaan huomioon YK:n arviot, joiden mukaan viljeltyjen kalojen tuotanto ylittää tavanomaisen kalastuksen tuotannon vuonna 2019;

78.  kehottaa komissiota edistämään tulevissa EU:n vesiviljelyä koskevissa strategisissa suuntaviivoissa avomerellä harjoitettavaa vesiviljelyä, joka voidaan yhdistää sinisen energian laitoksiin, jotta vähennetään liian intensiivisen vesiviljelyn rannikkoekosysteemeille ja muille toiminnoille aiheuttamia paineita; painottaa, että jäsenvaltioiden vastaavissa integroiduissa hallintasuunnitelmissa on tärkeää keventää hallinnollista taakkaa ja varmistaa sopivan tilan antaminen näiden toimien kehittämiseen;

79.  korostaa, että Euroopan meri- ja kalatalousrahastolla, joka yhdistää ensimmäistä kertaa yhdennetyn meripolitiikan ja kalastuksen rahoituksen, sekä Euroopan investointipankilla (EIP) on tärkeä merkitys tuettaessa kalastuksen, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen kestävää ja ympäristöystävällistä kehittämistä sekä näistä aloista riippuvaisten kalastusyhteisöjen tulorakenteen monipuolistamista, ja toteaa, että tämä koskee erityisesti pienimuotoista rannikkokalastusta, naisten ja nuorten ammatillista koulutusta sekä uusien yrittäjien houkuttelemista alalle;

80.  toteaa, että Euroopan merirajojen turvaaminen on haaste jäsenvaltioille; katsoo, että sinisen talouden menestykseen EU:ssa tarvitaan turvalliset merirajat meriympäristön suojelun, kalastuksen valvonnan, laittoman kalastuksen torjunnan ja lainvalvonnan varmistamiseksi; korostaa, että on tärkeää perustaa EU:n rannikkovartiosto toiminnan ja merivalvonnan koordinoimiseksi; painottaa lisäksi kalastusalaa koskevien alueellisten yhteistyöaloitteiden vauhdittamisen merkitystä;

Merenpohjan mineraalien louhinta

81.  toteaa, että edellytykset merenpohjan mineraalien louhinnalle ovat suotuisat; korostaa kuitenkin, että merenpohjan ympäristö on yhteydessä muuhun maapalloon aineita, energiaa ja biologista monimuotoisuutta koskevan vaihdon kautta ja että tämän häiriintyminen voi aiheuttaa arvaamattomia muutoksia kalakannoissa sekä biologisen monimuotoisuuden vähenemistä;

82.  kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota merenpohjan louhinnan ympäristövaikutuksiin erityisesti erittäin herkissä meriympäristöissä, tukemaan asianomaisia tutkimushankkeita, noudattamaan ennalta varautumisen periaatetta ja tekemään yhteistyötä alalla toimivien kolmansien maiden viranomaisten kanssa pyrittäessä saamaan tieteellisen tietämyksen puutteet nopeammin korjattua;

83.  toteaa, että tehokkaampi luonnonvarojen hyödyntäminen yhdessä paranneltujen kierrätysmenetelmien kanssa tarjoaa huomattavasti kustannustehokkaamman ja kestävämmän vaihtoehdon mineraalitarpeemme täyttämiseksi kuin intensiivinen merenalaisten resurssien hyödyntäminen; pitää valitettavana, että puutteet raaka-aineiden ja harvinaisten maametallien kierrätyksessä lisäävät osaltaan jätteitä, ja vaatii sen vuoksi toimenpiteitä, joilla tehostetaan kierrätysteollisuutta vaihtoehdon tarjoamiseksi merellä tapahtuvalle kaivostoiminnalle; panee merkille tämän vaihtoehtoisen lähestymistavan tarjoamat pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet;

Sininen bioteknologia

84.  toteaa, että sininen bioteknologia voi luoda korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja ja sillä on paljon tarjottavaa sellaisilla keskeisillä aloilla kuten terveys, ravitsemus ja innovointi; pitää myönteisenä komission aikomusta tukea tutkimusta ja innovointia, joita tarvitaan tämän toiminnan edistämiseksi yrittäjyyden alalla;

85.  korostaa meren biologisen monimuotoisuuden tarjoamia mahdollisuuksia sinisen bioteknologian alalle, etenkin vielä hyvin pitkälti tutkimattoman syvänmeren alueella, mutta painottaa, että tätä erittäin herkkää ekosysteemiä on tutkittava varovaisesti;

86.  kehottaa komissiota määrittelemään selkeästi siniseen bioteknologiaan (esimerkiksi bionanoteknologiaan, biomateriaaleihin ja muuntogeenisten kalojen, simpukoiden ja mikro-organismien käyttöönottoon) liittyvät kysymykset ja haasteet ja käyttämään ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvaa tieteellisesti järkevää lähestymistapaa niihin liittyvien ympäristö- ja terveysriskien määrittämiseen, arvioimiseen ja hallintaan;

87.  kehottaa komissiota edistämään yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten välisiä kumppanuuksia sekä rajat ylittäviä kumppanuuksia kuten Euroopan meribiologian keskusta, kun otetaan huomioon, että meribioteknologia ja merten biologisen monimuotoisuuden saaminen käyttöön edellyttävät tieteellistä asiantuntemusta ja kehittyneitä ja kalliita laitteita;

o
o   o

88.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 41.
(2) EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 70.
(3) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 10.
(4) EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 1.
(5) EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 30.
(6) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 531.


Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa
PDF 142kWORD 32k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa (2012/2321(INI))
P7_TA(2013)0301A7-0222/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 54 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman osuus- ja yhteisötaloudesta(1),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta(2),

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista(3),

–  ottaa huomioon eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22. heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003(4),

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 1994 annetun komission suosituksen 94/1069/EY pienten ja keskisuurten yritysten luovutuksesta(5),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon pienten ja keskisuurten yritysten luovutuksesta(6),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon osuuskuntien edistämisestä Euroopassa (COM(2004)0018),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon sosiaalisen yrittäjyyden aloitteesta (COM(2011)0682),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”Osuuskunnat ja rakennemuutos”(7),

–  ottaa huomioon kaikkien 27 nykyisen jäsenvaltion hallitusten hyväksymän ILO:n suosituksen nro 193 osuustoiminnan edistämisestä, YK:n yleiskokouksen vuonna 2001 antaman päätöslauselman ”Cooperatives in Human Development” sekä sen, että YK julisti vuoden 2012 osuustoiminnan teemavuodeksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0222/2013);

Johdanto

1.  toteaa, että osuuskunnilla ja muilla yhteisötalouden yrityksillä on tärkeä tehtävä Euroopan talouselämässä erityisesti kriisiaikana, koska ne yhdistävät tuottavuuden solidaarisuuteen, luovat korkeatasoisia työpaikkoja, vahvistavat sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja tuottavat sosiaalista pääomaa; toteaa lisäksi, että yhteisötalouden yritysten olisi hyödyttävä selkeämmästä ja johdonmukaisemmasta lainsäädännöstä, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon yhteisötalouden instituutioiden moninainen kirjo ja niiden erityispiirteet;

2.  toteaa, että osuuskunnista on tulossa yhä merkittävämpiä EU:ssa ja että EU:n alueella on noin 160 000 osuustoiminnallista yritystä, jotka ovat 123 miljoonan jäsenen omistamia ja tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 000 teollisuuden ja palvelujen alalla toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että osuustoiminnallisten yritysten keskimääräinen osuus kunkin jäsenvaltion BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että teollisuuden ja palvelujen alalle on viime vuosina perustettu useita satoja osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että tämä on ollut seurausta kriisiin ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, uudelleenorganisoinnista ja että siten on pidetty yllä ja kehitetty paikallista elinkeinotoimintaa ja säilytetty työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle kehitykselle joillakin EU:n teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että työvoiman työmarkkinoille integrointiin erikoistuneet ”sosiaaliset” osuuskunnat tarjoavat teollisuudessa ja palvelualalla työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja vähäosaiselle; toteaa, että osuuskuntatoiminnasta on tullut malli itsenäisille yrittäjille ja vapaiden ammattien harjoittajille ja että tämä malli on yleistynyt merkittävästi uusilla aloilla, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen, digitaalipalvelujen, yritysten tukipalvelujen sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla, jotka aikaisemmin tuotti julkinen sektori (esimerkiksi ympäristöpalvelut ja maisemanhoito, koulutus ja kulttuuri sekä energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä); toteaa, että osuuskunnilla on siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja kestävän kehityksen ja työllisyyden kannalta ja että ne lisäksi vauhdittavat sosiaalisia innovaatioita, jotka ovat merkittävä aihe sekä Eurooppa 2020 -strategiassa että Horisontti 2020 -ohjelmassa; toteaa lisäksi, että osuuskunnat auttavat saavuttamaan alue- ja paikallisyhteisöjen kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevan tavoitteen;

3.  toteaa, että osuuskuntatoiminta edistää todellista taloudellista monimuotoisuutta ja että se on olennainen osa niin kutsuttua sosiaalista markkinataloutta ja täysin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen arvojen ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukainen;

4.  toteaa, että monet osuuskunnat ovat kriisiaikoina osoittautuneet jopa kestävämmiksi kuin monet perinteiset yritykset niin työllisyysasteen kuin yritysten lakkauttamisen kannalta; toteaa, että osuuskuntia on kriisistä huolimatta perustettu uusille ja innovatiivisille aloille ja että tästä kestävyydestä on olemassa merkittäviä todisteita, erityisesti kun on kyse osuustoiminnallisista pankeista sekä teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista (työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat osuuskunnat); toteaa, että osuuskuntien kehittämisellä mallina on muita malleja paremmin kyetty vastaamaan uusiin tarpeisiin ja edistämään työpaikkojen luomista, sillä niillä on erinomainen kyky sopeutua muutoksiin ja ylläpitää taloudellista toimintaa sen ollessa uhattuna ja jatkaa tavoitteisiinsa pyrkimistä; korostaa lisäksi pk-yritysten perustamien osuuskuntien strategista merkitystä, sillä ne voivat edistää yhteisten ongelmien kollektiivista ratkaisua ja mahdollistaa mittakaavaetujen kehittämisen; panee lisäksi merkille ”alueellisten osuuskuntien” kasvavan merkityksen, sillä ne edistävät etenkin syrjäisten ja heikommassa asemassa olevien alueiden asukkaiden suoraa osallistumista muun muassa sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluihin, kaupallisiin palveluihin ja viestintään liittyviin tarpeisiin vastaamiseksi;

5.  katsoo, että osuuskunnat voivat edistää tehokkaasti mikroyrittäjyyttä taantuman aikoina, sillä osuuskuntien avulla pienyrittäjät, usein kansalaisten muodostamat ryhmät, voivat ryhtyä yrittäjiksi; kannattaa tässä yhteydessä sosiaali- ja hyvinvointialan osuuskuntien kehittämistä, sillä niiden avulla voidaan varmistaa heikommassa asemassa olevien ryhmien nykyistä laajempi yhteiskunnallinen osallistuminen;

6.  katsoo, että osuuskuntatoiminta edistää hajautetun luonteensa ansiosta merkittävästi uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (2009/28/EY) vuodeksi 2020 asetettujen painopisteiden toteuttamista ja siirtymistä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan; toteaa, että kansalaiset ovat perustaneet yli tuhat uusiutuvan energian osuuskuntaa; toteaa, että uusiutuvaa energiaa tuottavien osuuskuntien ansiosta kansalaiset voivat liittyä jäseniksi paikallisiin uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin ja että tällaiset osuuskunnat kannustavat investoimaan uusiutuvaa energiaa koskeviin hakkeisiin, mikä puolestaan vahvistaa uusituvan energian tuotantoon tarvittavien uusien laitosten yhteiskunnallista hyväksyntää; katsoo, että kansalaisten osallistuminen energiantuotantoon voi lisätä heidän tietoisuuttaan sekä siitä, että energiankulutuksen on oltava kestävää ja tehokasta, että heidän mahdollisuudestaan vaikuttaa energian hintoihin; pyytää komissiota kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että energiaosuuskunnilla voisi olla tärkeä rooli uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa;

7.  katsoo, että tämä suurempi kestävyys johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta hallinnointimallista, joka perustuu yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien demokraattiseen taloudelliseen osallistumiseen ja niiden harjoittamaan demokraattiseen valvontaan sekä organisointiin, hallinnointiin ja yhteisöön sitoutumiseen; korostaa, ett osuuskuntien kestävyys johtuu myös niille tyypillisestä pääomanmuodostusmenetelmästä, joka on riippumattomampi rahoitusmarkkinoista ja johon liittyy sekä ylijäämien kohdentaminen vararahastoihin mahdollisuuksien mukaan osittain jakamattomina (erityisesti varoina, joilla vahvistetaan osuuskuntaliikettä yleensä, sen jälkeen kun mahdollisesti maksamattomat velat on maksettu selvitystilatapauksissa) että osuuskunnan tavoitteiden toteuttamiseen siten, että pyritään saavuttamaan tasapuolisesti sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita ja parantamaan osuuskuntien toimintaa; katsoo, että tämän mallin avulla voidaan varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat toimintansa pitkäjänteisesti sukupolvelta toiselle ja ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, mikä vaikuttaa paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, että samalla varmistetaan, että ne eivät siirrä toimintaansa muualle siinäkään tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä osuuskuntia;

8.  toteaa, että osuuskunnat pystyvät täyttämään nykyisiä ja uusia tarpeita tehokkaasti ja tuloksellisesti muun muassa kulttuurialalla ja luovalla alalla sekä torjumaan uusien elintapojen ja kulutustottumusten haitallisia vaikutuksia ympäristöön; korostaa, että osuuskunnat ovat myös edistäneet lainmukaisuuden turvaamisen kaltaisia arvoja, mistä yksi esimerkki on Italia, jossa osuuskuntien tehtäväksi on annettu mafialta takavarikoidun omaisuuden hallinta;

9.  katsoo, että osuuskunnat olisi sisällytettävä täysimääräisesti EU:n teollisuuspolitiikan tavoitteisiin ja EU:n sen yhteydessä toteuttamiin toimiin, ottaen myös huomioon, että osuuskuntien anti teollisuuden rakennemuutokselle on merkittävä ja että se on tärkeä osa EU:n uutta teollisuuspolitiikkaa;

10.  toteaa myös, että osuuskunnat voivat yhteistyötä tekemällä hyötyä mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä tarvittaessa yhdistää tai siirtää inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja; katsoo, että tämä osuuskuntien luontainen joustavuus mahdollistaa niiden säilymisen vaikeimpinakin aikoina;

11.  panee merkille, että eri jäsenvaltioissa on monia hyviä käytäntöjä, jotka osoittavat, että osuustoiminnalliset yritykset ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia, kun on kyse kasvusta, työllisyydestä, toiminnan jatkumisesta ja uusien yritysten perustamisesta; toteaa, että tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi Espanjan yhden maksun (pago unico) järjestelmä, Italian Legge Marcora -laki, jonka nojalla työttömyysetuuksilla voidaan rahoittaa uusia osuuskuntia, sekä Ranskassa, Ruotsissa ja Belgiassa perustetut työllisyys- ja yritysosuuskunnat; viittaa lisäksi yksittäisten osuuskuntien ryhmiin, jotka voivat vapaaehtoisesti yhdistyä suuriksi yritysryhmittymiksi muun muassa teollisuuden, maatalouden, jakelun, rahoituksen, tutkimuksen ja kehityksen sekä korkeakoulutuksen alalla; panee merkille, että osuuskunnat voivat esimerkiksi British trust -yrityksen mallin mukaisesti olla myös hyödyllinen malli ammattilaisurheilijoiden (tai puoliammattilaisten) järjestöjen hyvälle hallinnolle ja että samalla helpotetaan tärkeimpien sidosryhmien – kannattajien ja tukijoiden – aktiivista osallistumista seuran tai ammattilaisseuran hallintoon; kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisesti mainitut hyvät käytännöt ja harkitsemaan niiden sisällyttämistä Euroopan unionin yritystoimintaa suosiviin politiikkoihin;

12.  katsoo, että osuuskuntien panos EU:n talouteen ja työllisyyden vakauteen on merkittävä etenkin kriisiaikoina;

13.  korostaa, että on muun muassa laadittava työllisyys- ja yritysosuuskunnan malli, jonka avulla yritysten on mahdollista kehittää toimintaansa vähitellen vastaamaan osallistuvien yrittäjien tarpeisiin ja kehittyä liiketoimintansa kehityksen tahdissa;

14.  toteaa kuitenkin, etteivät osuuskunnatkaan ole turvassa häiriöiltä;

15.  toteaa, että tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja kuvastaa niissä sovellettujen lakien ja käytettyjen käsitteiden välisiä eroja; kehottaa komissiota siksi tarkastamaan nykyiset lainsäädännöt yhteisen nimittäjän löytämiseksi ja lainsäädännön keskeisten osien yhdenmukaistamiseksi toissijaisuusperiaatetta noudattaen, jotta voidaan poistaa osuuskuntien kehityksen esteet;

16.  korostaa, että työntekijät ottavat merkittävän taloudellisen riskin osuuskuntaa perustettaessa tai kun yritys luovutetaan työntekijöille; panee merkille, että hyvä hallintotapa on etenkin työntekijöiden osuuskunnassa erityisen riippuvaista työntekijöiden liikkeenhoidon tukemisesta ja valvonnasta;

Sääntelykehys

17.  katsoo, että tätä sisäänrakennettua kykyä kestävyyteen olisi vahvistettava kiinnittämällä asianmukaista huomiota osuuskuntiin kaikissa asiaa koskevissa EU:n politiikoissa, joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, myös erilaisen taloudellisen kehityksen mallin avulla, joka on Euroopan sosiaalisen mallin mukainen, sekä selkeyttämällä osuuskuntia koskevaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä; katsoo erityisesti, että Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmassa olisi viitattava osuuskuntien tärkeään merkitykseen; katsoo, että olisi toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien ja muiden yritysten yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi, säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet ja työskentelymenetelmät sekä niiden sosiaalinen luonne;

18.  muistuttaa, että Euroopan unionin on tunnustettava eri yritysmuodot ja otettava ne yhtäläisesti huomioon lainsäädännössä yrittämisen vapauden periaatteen kunnioittamiseksi yrityksen asemasta riippumatta; pitää valitettavana, että komissio ei Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmassaan korostaa yhteisötalouden yritysten merkitystä vaan ainoastaan muistuttaa niiden panoksesta työpaikkojen luomiseen ja sosiaaliseen innovointiin ja toteaa, että niillä on suurempia rahoitusvaikeuksia kuin pk-yrityksillä;

19.  kehottaa siksi komissiota vahvistamaan osuuskunnista vastaavia yksikköjään luomalla yksikön, joka vastaa osuuskunnista ja muista yhteisötalouden organisaatioista (keskinäiset yhtiöt, säätiöt sekä taloudelliseen ja rahoitustoimintaan osallistuvat yhdistykset) suuremman huomion kiinnittämiseksi toimiin, joilla pyritään varmistamaan riittävät resurssit, sekä yhteisötalouden organisaatioita koskevan politiikan kehittymisen valvomiseksi ja siihen puuttumiseksi; kehottaa komissiota kiinnittämään asianmukaista huomiota kriisiin joutuneiden tai vailla jatkajaa olevien teollisuus- ja palveluyritysten uudelleenorganisointiin osuuskunniksi luomalla tämän tehtävän hoitamiseen tarkoitettuja virkoja;

20.  kehottaa komissiota lisäämään työntekijöiden johtamien yritysten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen joustavuutta esimerkiksi sisällyttämällä niihin määräaikaisen varauman;

21.  kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että sosiaalisen yrittäjyyden aloitteen toimenpiteitä koordinoidaan ja näiden kahden aloitteen välisiä hallinnollisia esteitä vähennetään;

22.  kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan osuuskuntiin yleensä ja etenkin erityisiin osuuskuntatyyppeihin, kuten työntekijöiden osuuskuntiin, sosiaalisiin osuuskuntiin, käsityöläisosuuskuntiin ja osuustoiminnallisiin pankkeihin, sovellettavaa lainsäädäntöä, jotta voidaan hyväksyä kattavia toimia osuuskuntien toimintamallin tukemiseksi ja sellaisen sääntelykehyksen luomiseksi, joka edistää osuuskuntien ja niiden hallinto-organisaatioiden aseman tunnustamista ja osuuskuntien kehittämistä erityisesti aloilla, joilla tämän mallin on havaittu tuottavan sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää lisäarvoa; kehottaa jäsenvaltioita yhdessä työmarkkinaosapuolten ja muiden alue- ja paikallistason sidosryhmien kanssa yksilöimään yhteistyöhankkeisiin soveltuvia strategisia aloja; korostaa, että näihin toimiin olisi sisällyttävä asianmukaisten rahoitusvälineiden käyttöönotto sekä osuuskuntien roolin tunnustaminen kansallisessa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa samoin kuin sellaisten osuuskunnallisten luottolaitosten roolin tunnustaminen, jotka ovat aina korostaneet kestävää ja sosiaalisesti vastuullista rahoitusta ja jotka ovat juurtuneet alueelle; kehottaa ottamaan tämän suosituksen huomioon eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua asetusta tarkistettaessa;

23.  korostaa, että on tärkeää kehittää sääntelytoimia vankoissa oikeudellisissa puitteissa ja kansainvälisten normien mukaisesti, jotta vältetään erilaiset kansalliset tulkinnat sekä tilanteet, joista voi aiheutua kilpailuetuja ja -haittoja alueellisella, kansallisella tai makroalueellisella tasolla;

24.  korostaa, että on tärkeää sisällyttää osuuskunnat niihin liittyvien unionin tulevien aloitteiden ja hankkeiden kaikkiin vaiheisiin;

Yritysluovutukset ja yritysten uudelleenjärjestelyt

25.  katsoo, että yrityksen luovuttaminen työntekijöille luomalla osuuskunta sekä muut työntekijöiden omistuksen muodot voisivat olla paras tapa turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus; korostaa, että tämänkaltaisia, etenkin työntekijöiden osuuskuntiin ja työntekijöiden yritysostoihin liittyviä yritysten luovutuksia työntekijöille olisi tuettava erityisestä EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon sisältyy myös rahoitusvälineitä; kehottaa pikaisesti luomaan Euroopan investointipankin, työmarkkinaosapuolten ja osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien sidosryhmien kanssa eurooppalaisen mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien kehittämistä ja erityisesti yritysten muuntamista osuuskunniksi myös esimerkiksi muuttamalla osakeyhtiö keskinäiseksi yhtiöksi;

26.  korostaa, että työntekijöiden yritysostoista on tullut yhä yleisempi käytäntö jäsenvaltioissa talouskriisistä johtuviin haasteisiin vastaamiseksi; kehottaa siksi komissiota määrittämään uusia tai laajentamaan nykyisiä rahoitusvälineitä mainitun käytännön edistämiseksi;

27.  korostaa sosiaalisten osuuskuntien aktiivista roolia pk-yritysten uudelleenjärjestelyissä etenkin sellaisten niin kutsuttujen eriytettyjen sosiaalisten yritysten avulla, jotka edistävät heikommassa asemassa ja kriittisessä työllisyystilanteessa olevien työntekijöiden integroitumista siten, että ne vahvistavat solidaarisuuden avulla edellytyksiä vastata sosiaalisiin tarpeisiin;

28.  toteaa, että luovutettaessa yritys työntekijöille ongelmana ei useinkaan ole vain asianomaisten menettelyjen kesto vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia koskevan tiedon puute asianomaisten ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja tilintarkastajat) keskuudessa sekä oikeus- ja koulutusjärjestelmässä; korostaa, että kaikkien yrityksen perustamiseen tai sen omistajuuden luovuttamiseen osallistuvien toimijoiden koulutuksella ja heidän tietoisuutensa lisäämisellä voitaisiin suuresti edistää tätä käytäntöä; suosittaa tästä syystä, että osuuskuntamuotoinen yritys sisällytetään pysyvästi yliopistojen ja johtamistaidon oppilaitosten asianomaisiin opetussuunnitelmiin; katsoo lisäksi, että osuuskuntia koskevaa tietämystä olisi lisättävä ja yritysten luovuttamista työntekijöille perustamalla osuuskunta olisi tuettava taloudellisesti myös rakennerahastojen kohdennetulla ja järkevällä käytöllä sekä ammattiliitoissa ja elimissä, joiden tehtävänä on tiedottaa yrityksen perustamisesta tai luovuttamisesta; korostaa osuustoimintajärjestöjen joissakin jäsenvaltioissa hankkimaa asiantuntemusta osuuskuntayritysten perustamisessa ja luovutuksessa osuustoiminnallisten yhteistyörakenteiden avulla ja kehottaa komissiota ottamaan käyttöön mekanismeja yhteistyön sekä alaa koskevien hyvien käytäntöjen ja menetelmien vaihtamisen edistämiseksi yritysten välillä sekä antamaan asiaa koskevan kertomuksen neuvostolle ja komissiolle;

29.  kehottaa jäsenvaltioita laatimaan sääntelykehyksen, jolla helpotetaan yrityksen luovuttamista työntekijöille, sekä luomaan rahoitusvälineitä, joilla autetaan työntekijöitä sijoittamaan yrityksiin, jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden toiminalle ei ole jatkajaa; kehottaa lisäksi antamaan työntekijöille etuoikeuksia, jotta luodaan parhaat mahdolliset edellytykset ostotarjoukselle, kun on kyse yrityksestä, jota uhkaa sulkeminen;

30.  katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä toimia, joilla helpotetaan työntekijöiden osallistumista yrityksensä pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen veromekanismeja myös muuntyyppisiin teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta suojelusta ja asianmukaisesta osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, valvontaan, päätöksentekoon ja vastuuseen; muistuttaa, että tällaiset toimet voisivat parantaa koko kyseisen alan kilpailukykyä;

31.  korostaa osuuskunnalliselle mallille tyypillisten mekanismien, kuten varojen jakamattomuuden, myönteisyyttä. Mainitun mekanismin mukaan varoja ei voida jakaa jäsenten kesken edes selvitystilassa, vaan ne on käytettävä osuuskuntaliikkeen ja lainsäädännön kehittämiseen, jotta ulkopuoliset tahot voisivat antaa riskipääomaa osuuskunnille, jolloin kyseiset tahot saavat rajallisen äänioikeuden tai eivät saa äänioikeutta lainkaan. Mainittuja mekanismeja ovat esimerkiksi Italiassa osuuskuntien kehittämisrahastot ja Cooperazione Finanza Impresa (CFI), Ranskassa l'Institut de Développement de l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) ja Espanjassa Mondragon-yhtiön investointirakenteet;

32.  kehottaa komissiota edistämään politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla ei tueta vain uusien työpaikkojen luomista vastaperustetuissa yrityksissä vaan myös olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä; pyytää komissiota luomaan uusia yrityksen perustamiseen liittyviä palveluja, joilla tuetaan osuustoiminnallista yritysmuotoa tiedotus- ja koulutusaloitteiden avulla;

33.  korostaa, että kriisiin joutuneiden yritysten muuttaminen taloudellisesti kestäviksi osuuskunniksi edellyttää tarkkaa ja varhain suoritettua diagnoosia; kehottaa kaikkien tasojen viranomaisia tekemään yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja osuustoimintaliikkeen kanssa tällaisten varhaisten diagnoosien tekemisessä ja arvioitaessa, voidaanko yrityksestä tehdä osuuskunta ja onko tämä järkevää; katsoo, että myös ammattiliittojen ja osuuskuntaliittojen olisi oltava mukana tässä prosessissa;

34.  ehdottaa, että komissio tekee kattavan ja vertailevan tutkimuksen jäsenvaltioissa toteutetuista parhaista käytännöistä ja sellaisista kansallisista laeista, jotka edistävät yritysten muuttamista osuuskunniksi, erityisesti kun on kyse yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten horisontaalisesta yhdistämisestä; pitää tärkeänä osuuskuntien osallistumista kyseiseen tutkimukseen painopisteiden määrittelemiseksi; kehottaa siksi komissiota harkitsemaan sellaisen tietokannan kehittämistä, johon kootaan järjestelmällisesti tapaukset, joissa yritys on muunnettu osuuskunnaksi, ja tiedot niistä hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja tietojen keräämisen yhtenäistämiseksi;

35.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan ja edistämään osuuskuntien ja sosiaalisten yritysten ryhmittymien muodostumista, jotta autetaan niitä löytämään niiden tarvitsemat resurssit mainittujen yritysten merkityksen lisäämiseksi tuotanto- ja jakeluketjussa ja edistämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoittamiseen tarvittavia mittakaavaetuja;

Rahoituksen saanti ja yritysten tukeminen

36.  painottaa, että teollisuuden ja palvelualan osuustoiminnalliset yritykset ja erityisesti pk-yritykset eivät voi eri syistä, kuten niiden luonteen vuoksi, saada riskipääomaa ja luottoa pääomamarkkinoilta; toteaa myös, että pääomavaltaisilla aloilla toimivilla työntekijöiden osuuskunnilla on yleensä vaikeuksia saada suuria määriä pääomaa jäseniltään ja että siksi olisikin luotava erityisiä rahoitusvälineitä mainittujen yritysmuotojen huomioon ottamiseksi;

37.  muistuttaa, että osuuskuntien luoton saanti on erityisen tärkeää niiden erityisen rakenteen vuoksi; kehottaa siksi komissiota, Baselin pankkivalvontakomiteaa ja Euroopan investointipankkia kehittämään ja hyödyntämään laadullisia parametreja myös luoton ja rahoituksen myöntämiseen, jotta voidaan erottaa osuuskuntien, sosiaaliset osuuskunnat mukaan luettuina, rooli muun liiketoiminnan rooleista;

38.  katsoo, että on tarpeen vahvistaa osuuskuntien pääomanmuodostusta hyödyntämällä paremmin niiden sosiaaliseen rakenteeseen perustuvia resursseja; kehottaa komissiota edistämään aloitteita, mukaan luettuina myös kestoltaan rajoitettuja veroetuja, pääomamuodostuksen tukemiseksi perustamisen tai yritysoston jälkeen ilman, että edut katsottaisiin valtiontuiksi;

39.  huomauttaa, että joissakin jäsenvaltioissa ulkopuoliset tahot voivat antaa riskipääomaa osuuskunnille ja ne saavat tällöin vain rajallisen äänioikeuden tai eivät saa äänioikeutta lainkaan, jotta osuuskunnan jäsenomistajuus ja valvontarakenne säilytetään, ja että tämän ansiosta osuuskunnat ovat voineet parantaa vuoropuheluaan muiden rahoituslaitosten kanssa; hyväksyy tällaiset toimet ja kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan osuuskuntien luotonsaantia;

40.  katsoo, että komission olisi yhdessä Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston kanssa varmistettava, että osuuskunnilla on pääsy EU-tason rahoitusmekanismeihin, sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa ehdotettu pk-yritysten rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma tarvittaessa mukaan luettuna, ja että niiden olisi yhdessä osuustoiminnallisen pankkisektorin kanssa toteutettava erityistoimia sen varmistamiseksi, että tämä tavoite saavutetaan; korostaa, että tällaiset toimet voisivat parantaa sisämarkkinoiden toimintaa;

41.  katsoo, että osuustoiminnallisten pankkien erityispiirteet on otettava huomioon rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä ja sen täytäntöönpanoa koskevassa lainsäädännössä;

42.  korostaa, että monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014–2020) vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien tukemiseen; toteaa, että toimenpideohjelmia laadittaessa olisi painotettava uusien osuuskuntien perustamisen helpottamista sekä kestävän yrityskehityksen ja vastuullisten rakennemuutosten tukemista, mukaan luettuina etenkin toimet, jotka liittyvät yritysten luovutuksiin työntekijöille ja sosiaalisiin osuuskuntiin sekä osuus- ja yhteisötalouden yritysten merkitykseen paikalliselle kehitykselle ja sosiaaliselle, teknologiselle ja prosessi-innovoinnille, käyttämällä yleisiä tukia ja muita rahoitusvälineitä, globalisaatiorahasto mukaan luettuna;

43.  katsoo, että EU:n ja kansallisen rahoitusohjelman yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota osuuskuntiin (tai varattava niitä varten tietty prosenttiosuus), joiden tavoitteena on edistää asetuksessa (EY) N:o 2204/2002 määriteltyjen, heikommassa asemassa olevien työntekijöiden työllistymistä paremman ja laajemman sosiaalisen suojelun vahvistamiseksi ja kehittämiseksi;

44.  kehottaa komissiota seuraavana varainhoitovuonna tukemaan pilottihanketta kriisiin joutuneiden yritysten luovuttamiseksi työntekijöille, jotta he voivat jatkaa työssään, ja uusien osuuskuntien perustamiseksi kriisissä tai konkurssissa olevien yritysten elvyttämiseksi;

45.  kehottaa komissiota laatimaan aloitteita nuorten työllistymisen tukemiseksi osuustoiminta- alalla; kehottaa komissiota niin ikään edistämään osuuskunnallisen mallin levittämistä jäsenvaltioissa, sillä se on keskeinen väline uusien työpaikkojen luomiseksi;

46.  katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, joiden avulla osuuskuntien on helpompi saada kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska se auttaa niitä edelleen edistämään taloutensa kestävää kehitystä; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia osuuskuntien, etenkin työntekijöiden osuuskuntien, sosiaalisten osuuskuntien, käsityöläisosuuskuntien ja mikroyrityksistä koostuvien osuuskuntien, luotonsaannin edistämiseksi;

47.  katsoo, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kaikkien osuuskuntien kasvua ehkäisevien tai rajoittavien oikeudellisten, hallinnollisten tai byrokraattisten esteiden poistamiseksi;

48.  katsoo, että pienten osuustoiminnallisten luottoyhdistysten pääsyä markkinoille olisi helpotettava kaikkialla Euroopassa;

49.  katsoo lisäksi, että olisi kannustettava luomaan pk-yritysten välisiä yhteistyöverkostoja, joita jo on olemassa EU:ssa osuuskuntina (taideteollisuusalan osuuskunnat, pk-yritysten osuuskunnat, toiminta- ja työllisyysosuuskunnat jne.), koska tällaiset verkostot lisäävät huomattavasti mikro- ja pienyritysten perustamista ja kestävyyttä yhteisen markkinoinnin sekä yhteisten ostojen ja muiden palvelujen avulla ja auttavat niitä kehittymään innovaation lähteiksi;

50.  katsoo, että uusien osuuskuntien perustamisen tukemiseksi olisi kehitettävä vastaperustetuille yrityksille suunnattuja palveluja; katsoo lisäksi, että aloitteita, joilla lisätään osuustoimintamallin suosiota mahdollisten uusien yrittäjien keskuudessa (esimerkiksi yliopistojen opinto-ohjelmien avulla), olisi tuettava sekä kansallisella että EU:n tasolla;

o
o   o

51.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 16.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0071.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0005.
(4) EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.
(5) EYVL L 385, 31.12.1994, s. 14.
(6) EYVL C 93, 28.3.1998, s. 2.
(7) EUVL C 191, 29.6.2012, s. 24.


Biotalousstrategia Euroopalle
PDF 140kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (2012/2295(INI))
P7_TA(2013)0302A7-0201/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (COM(2012)0060)”,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman resurssitehokkaasta Euroopasta(1),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaamisesta (COM(2011)0025) sekä tiedonannosta 13. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman(2),

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan neuvoston puheenjohtajakauden päätelmät vuodelta 2005 (”The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe”), Saksan neuvoston puheenjohtajakauden päätelmät vuodelta 2007 (”En route to the Knowledge based Bio-Economy”) sekä Belgian neuvoston puheenjohtajakauden päätelmät vuodelta 2010 (”The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges”),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0201/2013),

A.  ottaa huomioon, että maapallon väkiluvun arvioidaan kasvavan seitsemästä yli yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä, mikä aiheuttaa 70 prosentin kasvun elintarvikkeiden kysynnässä ja vesivaroihin kohdistuvan voimakkaan paineen;

B.  ottaa huomioon, että maailman luonnonvarojen vähyys, uusiutuviin raaka-aineisiin kohdistuvat paineet sekä ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset vaikutukset edellyttävät resurssien tehokasta käyttöä;

C.  ottaa huomioon, että pitkän tähtäimen, innovatiivinen ja tehokas lähestymistapa varmistaa paremman kestävyyden lisäksi myös tuen maaseudun ja alueiden kehittämiselle, mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, tuotantoketjun paremman kestävyyden ja teollisten innovaatioiden levittämisen kautta koko arvoketjun;

D.  ottaa huomioon, että siirtyminen kohti kestävää taloutta mahdollistaa Euroopan teollisuuden ja maatalousalan kilpailukyvyn vahvistamisen ja talouskasvun nousun, jotka puolestaan edistävät Euroopan työllisyysasteen kohenemista;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan biotalouden menestyminen on riippuvainen kestävällä tavalla hoidettujen ja (maataloudesta, metsätaloudesta ja biologisesti hajoavasta jätteestä) tuotettujen elintarvikevarastojen saatavuudesta;

F.  toteaa, että Euroopan unionin biotalouden vuosittainen liikevaihto on jo lähes kaksi biljoonaa euroa ja kestävän alkutuotannon, elintarvikkeiden jalostuksen, teollisen bioteknologian ja biojalostamoiden odotetaan luovan merkittävää kasvua;

Yleiset huomiot

1.  pitää tervetulleena komission tiedonantoa ”Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle” sekä toimintasuunnitelmaa tiedonantoon sisältyvän biotalousstrategian täytäntöönpanemiseksi;

2.  katsoo, että biotalous mahdollistaa teollisuus- ja kulutushyödykkeiden tuottamisen pienemmin kustannuksin, vähemmällä energialla ja ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla;

3.  on samaa mieltä siitä, että älykkääseen, kestävään ja osallistavaan biotalouteen siirtyminen ei saisi perustua yksinomaan ympäristövaikutuksiltaan vähäisten uusiutuvien luonnonvarojen tuotantoon, vaan myös niiden ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään käyttöön siten, että bioottisia resursseja käytetään vain ekosysteemien uudistumisen sallimissa rajoissa;

4.  korostaa, että on tärkeää toimia heti, jotta voidaan tukea innovaatioita ja investointeja uusiin tekniikoihin ja liiketoimintamalleihin sekä kehittää kannusteita, jotka tuovat taloudelle pitkän aikavälin hyötyjä; korostaa yksityisen sektorin keskeistä roolia kestävän talouskasvun aikaansaamisessa;

5.  katsoo, että biotalous on edellytyksenä Eurooppa 2020 -strategian ja varsinkin innovaatiounionia ja resurssitehokasta Eurooppaa koskevien aloitteiden tavoitteiden saavuttamiselle;

6.  pitää myönteisenä, että komissio kannattaa perinpohjaista muutosta unionin suhtautumisessa biologisten resurssien tuotantoon, kulutukseen, prosessointiin, varastointiin, kierrätykseen ja loppusijoitukseen;

7.  huomauttaa, että vaikka biotalouden ala työllistää jo nyt 22 miljoonaa ihmistä, mikä on yhdeksän prosenttia unionin kokonaistyöllisyydestä, se tarjoaa vielä huomattavia mahdollisuuksia työllistää miljoonia ihmisiä lisää;

8.  kannattaa komission ehdotusta siitä, että luodaan biopohjaisia teollisuudenaloja käsittelevä työryhmä ja etenemissuunnitelma, jossa korostetaan sitä, miten uusiutuvat luonnonvarat ja bioteknologia myötävaikuttavat kestävään kehitykseen ja kannustetaan alueita ja toimijoita kehittämään uusia innovaatiota biotaloussektorille;

9.  kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kansallisia ja alueellisia biotaloutta koskevia toimintasuunnitelmia ja pyytää komissiota esittämään parlamentille joka toinen vuosi kertomuksen biotalouden täytäntöönpanosta;

10.  korostaa, että EU on maailmanlaajuinen johtaja monilla biotieteen ja biotekniikan aloilla; katsoo, että biotalouteen siirtymisen ansiosta Eurooppa voi ottaa merkittäviä edistysaskelia vähähiilisen talouden, innovoinnin ja kilpailukyvyn alalla ja että se vahvistaa sen kansainvälistä roolia;

11.  korostaa resurssi- ja energiatehokkuuden merkitystä ja siihen liittyviä valtavia mahdollisuuksia; tähdentää tarvetta ”tuottaa enemmän vähemmällä” niin, että biotalous säilyy kestävänä;

12.  katsoo, ettei Euroopan biotalous saa vain korvata nykyistä hiilipohjaista taloutta tai toistaa nykyisiä tuhlaavia käyttäytymis- ja kulutustapoja, vaan sen olisi kehityttävä tehokkaammaksi ja kestävämmäksi malliksi, jossa otetaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön suojelu kaikissa biotalouteen perustuvissa arvoketjuissa;

13.  suhtautuu myönteisesti käynnissä olevaan unionin biopolttoainelainsäädännön tarkistukseen, jotta voidaan lieventää epäsuoran maankäytön muutoksen (ILUC) kielteisiä vaikutuksia ja edistää kehittyneempien biopolttoaineiden markkinoita ja tuotekehitystä, jonka avulla olisi voitava käyttää enemmän muita kuin elintarviketuotantoon käytettäviä raaka-aineita, kuten jätettä, jäännöksiä sekä lignoselluloosapitoisia ja selluloosapitoisia aineksia;

14.  muistuttaa, että uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä ja polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä olisi säädettävä sellaisista epäsuorien maankäytön muutosten vaikutuksia mittaavista tekijöistä, jotka koskevat biopolttoaineita ja bionesteitä, sekä määrättävä sitovat kestävyyskriteerit kiinteän ja kaasumaisen biomassan käytölle; kehottaa komissiota ehdottamaan biomassaa koskevaa puitedirektiiviä, joka kattaisi kaikki biomassan käyttötavat (energia, polttoaineet, tarvikkeet ja kemikaalit) ja jossa esitettäisiin biomassan käyttökohteiden hierarkia;

Investoiminen tutkimukseen, innovaatioihin ja taitoihin

15.  kehottaa komissiota jatkamaan koordinointiponnistelujaan tutkimuksen ja kehittämisen alalla yli jäsenvaltioiden rajojen ja eri aloilla; korostaa erityisesti tarvetta tutkia bioottisten resurssien kestokyvyn rajojen arviointia ottaen huomioon ekosysteemien tehtävät, luonnolliset ravintoketjut sekä ihmisten elintarvikekysynnän;

16.  ottaa huomioon biotalouden hyödyntämisen erilaiset mahdolliset vaikutukset ja mahdolliset väärät käyttötavat ja kehottaa siksi tutkimaan entistä yksityiskohtaisemmin biotalouden tarjoamia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä mahdollisuuksia sekä mahdollisia kustannuksia seuraavista näkökulmista: niukkojen luonnonvarojen käyttö, ympäristövahinkojen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen riski ja suojelumahdollisuudet;

17.  kannattaa alan asiantuntijoista koostuvan biotalouspaneelin perustamista, jotta voidaan tukea politiikkojen ja aloitteiden välisten yhteisvaikutusten ja niiden välisen johdonmukaisuuden lisäämistä, sekä biotalouden observatorion perustamista, jotta voidaan edistää molemminpuolista oppimista varmistamalla tutkimuslaitosten, yritysten, elinten, yliopistojen, alueellisten toimijoiden, maanviljelijöiden ja maaseudun kansalaisten välinen jatkuva tietojenvaihto sekä nopeuttaa sellaisten lainsäädäntöpuitteiden laatimista, joilla lisättäisiin ja edistettäisiin tutkimusta, sen soveltamista sekä innovaatioiden kaupallistamista;

18.  muistuttaa, että biotekniikan käytössä, etenkin muuntogeenisten organismien ja synteettisen biologian aloilla, on tärkeää soveltaa ennalta varautumisen periaatetta;

19.  katsoo, että on tarpeen perustaa monialaisia ja poikkitieteellisiä tiedotus- ja koulutusohjelmia tutkimustulosten saattamiseksi sidosryhmien, myös kuluttajien, saataville, mikä luo mahdollisuuksia lisätä heidän tietoisuuttaan ja osallistumistaan;

20.  vaatii, että innovoinnin esteet poistetaan koko arvoketjusta, erityisesti nopeiden ja tieteeseen pohjautuvien bioteknisiä tuotteita koskevien EU:n hyväksyntämenettelyjen ja huomattavasti nopeamman markkinoille pääsyn avulla;

21.  pyytää komissiota esittämään biotaloustuotteiden tuotantoa ja kulutusta edistäviä, laajalti alueita kattavia konkreettisia toimenpiteitä alueellisella tasolla;

22.  korostaa, että biotalous edellyttää uusien taitojen, uuden tietämyksen ja uusien tieteenalojen kehittämistä ja/tai sulauttamista edelleen, jotta voidaan selvitä biotalouteen liittyvistä yhteiskunnallisista muutoksista, lisätä kilpailukykyä ja kasvua, luoda työpaikkoja, täyttää teollisuuden tarpeet ja varmistaa, että ammatilliset taidot ja työmahdollisuudet kohtaavat paremmin;

23.  korostaa, että biotalous tarvitsee korkeatasoista osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä; toteaa, että on välttämätöntä täyttää ammatillista ja korkeakoulukoulutusta koskevat tarpeet Euroopan unionin alueilla niiden erityisominaisuudet huomioon ottaen; huomauttaa, että laajamittainen koulutus alueilla tukee myös yritysten kasvua;

24.  pitää tervetulleena komission ehdotusta 4,5 miljardin euron suuruisten määrärahojen myöntämisestä tutkimuksen puiteohjelmalle ”Horisontti 2020” ja toivoo, että kyseiset määrärahat asetetaan biotalouden kaikkien alojen ja välineiden käyttöön ja innovaatioiden eteenpäin jalostamiseen, mukaan lukien ekosysteemien rajojen sekä biomateriaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen tutkimukseen;

25.  katsoo, että biojalostamot, jotka perustuvat kestävästi tuotettuun paikalliseen biomateriaaliin, joka ei syrjäytä elintarvikkeita tai muita arvokkaampia käyttötarkoituksia, ovat keskeinen väline toimintansa lopettaneiden laitosten ottamiseksi onnistuneesti uudelleen käyttöön ja kriisin runtelemien alueiden elvyttämiseksi kierrätystaloutta edistävien innovatiivisten prosessien ja investointien avulla, ja toivoo, että biojalostamoiden tällaista roolia edistetään jatkossakin;

26.  korostaa, että biojalostamoiden menestyvään toimintaan Euroopassa tarvitaan riittävästi kestäviä raaka-aineita; toteaa, että tähän tarvitaan myös parempia varastointi- ja kuljetusinfrastruktuureja sekä tarvittavan logistiikan kehittämistä;

27.  toteaa, että Euroopassa on vain muutamia demonstraatiolaitoksia ja että tarvitaan lisäinvestointeja, jotta eurooppalainen teollisuus säilyttää johtoasemansa biojalostamojen alalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan pilotti- ja demonstraatiotoimia tuotteiden ja prosessien tason nostamiseksi;

28.  korostaa, että biotalouspolitiikat on suunniteltava paremmin biomassan porrastetun käytön varmistamiseksi; kehottaa siksi kehittämään oikeudellisen välineen, jolla raivataan tietä kyseisen kallisarvoisen resurssin entistä tehokkaammalle ja kestävämmälle käytölle; korostaa, että kyseisellä välineellä olisi otettava käyttöön biomassapyramidia koskeva porrastetun käytön periaate, jossa otetaan huomioon sen eri kerrokset ja jolla vahvistetaan sen korkeimpia tasoja; huomauttaa, että tällaisella lähestymistavalla saataisiin aikaan biomassan hierarkkinen, älykäs ja tehokas käyttö ja lisäarvoa tuottavia sovelluksia ja kehitettäisiin tukitoimia, kuten tutkimuksen koordinointi koko arvoketjun varrella;

Enemmän politiikan eri alojen vuorovaikutusta ja sidosryhmien sitoutumista

29.  pitää tarpeellisena varmistaa yhdennetyn, johdonmukaisen, poikkitieteellisen ja monialaisen lähestymistavan biotalouteen ja kehottaa yhdenmukaistamaan asiaan liittyvät EU:n politiikat ja johtavat periaatteet, kuten ennalta varautumisen periaate, eri aloilla (resurssitehokkuutta koskeva etenemissuunnitelma, innovaatiounioni, raaka-ainealoite, Horisontti 2020 -puiteohjelma, EU:n ympäristötoimintaohjelma vuoteen 2020, koheesiopolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka, yhteinen kalatalouspolitiikka, uusiutuvia energiamuotoja koskeva direktiivi, vesipuitedirektiivi, jätepolitiikan puitedirektiivi, pakkausjätteitä koskeva direktiivi sekä biojätettä koskevat erityistoimenpiteet); katsoo, että niin EU:n tasolla kuin kansallisella tasolla on otettava käyttöön yhdenmukainen, pitkän aikavälin vakaa sääntely-ympäristö, jolla pyritään edistämään ja lisäämään investointeja eurooppalaiseen biotalouteen;

30.  kehottaa komissiota perustamaan rahoitustukivälineitä, joilla voidaan tukea esikaupallisia investointeja, muuttaa tutkimusten tulokset kaupallisiksi menestystuotteiksi ja mahdollistaa se, että innovatiiviset yritykset, erityisesti pk-yritykset löytävät biotalouden kehittämiseen kannustavia rahoitus- ja muita tukivälineitä esimerkiksi hyödyntämällä alue- ja rakennerahastoja sekä Euroopan investointipankin riskinjakovälineitä, lisäämällä yhtenäisyyttä EU:n eri tutkimus- ja innovaatiorahastojen välillä ja perustamalla keskitettyjä tiedotuspalveluja, jotka tarjoavat tietoa kaikista biotaloutta koskevista aloitteista, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri vaikutus; myöntää, että biotalouden innovaatioiden kaupallistaminen ja markkinoillesaattaminen on hankalaa ja että niihin liittyy rahoituksellisia riskejä;

31.  vaatii, että maaseudulla ja rannikkoalueilla on kehitettävä teollisuuden perusrakenteita ja biotuotteille optimoituja toimitusketjuja työpaikkojen luomiseksi maatalouteen, metsänhoitoon ja vesiviljelyyn; vaatii, että unionin maaseudun kehittämistukea olisi varattava tätä tarkoitusta varten, ja vaatii, että tämän on tapahduttava siten, että ympäristön pilaantuminen ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen vähenee eikä lisäänny;

32.  kehottaa toteuttamaan kohdennettuja ja konkreettisia toimia byrokraattisten lupamenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja niiden keston lyhentämiseksi, sillä ne hankaloittavat biojalostamojen kehittämistä ja saattavat kannustaa innovatiivisen eturivin huipputeknologian siirtymistä pois EU:sta;

33.  kannattaa ajatusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustamisesta ja toivoo, että tällaisten kumppanuuksien aiemmissa sovelluksissa muilla aloilla esiin nousseista ongelmista saatuja kokemuksia hyödynnetään asianmukaisella tavalla; kehottaa komissiota kohdentamaan riittävästi varoja tällaisten kumppanuuksien kehittämiseen ja kasvuun, koska parlamentti katsoo, että tämä on olennaisen tärkeä väline uusien arvoketjujen luomisen mahdollistamiseksi, olemassa olevien arvoketjujen vahvistamiseksi ja sellaisiin tekniikoihin ja prototyyppeihin tehtävien investointien edistämiseksi, jotka voivat saattaa tutkimustuloksia markkinoille;

34.  on samaa mieltä siitä, että monitasoinen lähestymistapa on tarpeen, ja kehottaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota biotalouden alueelliseen ja paikalliseen ulottuvuuteen ja alhaalta ylös suuntautuviin aloitteisiin; pitää myönteisenä sellaisten biotalouspaneelien perustamista alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla, joiden avulla voidaan mitata alalla saavutettua edistystä ja jotka mahdollistavat taitotiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sen varmistamiseksi, että biotalous kehittyy tasaisesti koko EU:n alueella; kehottaa komissiota myös ottamaan kyseisen alan ja kaikkien asianomaisten toiminta-alojen asiantuntijat sekä kuluttajien ja kansalaisten edustajat mukaan paneelien toimintaan; muistuttaa, että aluetalouksilla on keskeinen rooli älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamisessa;

35.  katsoo, että alhaalta ylöspäin suuntautuvat aloitteet ovat tärkeitä luotaessa biopohjaista yhteiskuntaa ja että on hyvin tärkeää soveltaa liiketoiminta- ja kysyntälähtöistä lähestymistapaa yhdessä valtiolähtöisen lähestymistavan kanssa; katsoo, että alueellisille aloitteille olisi tarjottava asianmukaisia mahdollisuuksia; kehottaa komissiota tukemaan näitä verkostoja ja klustereita, jotta voidaan edistää kokemusten vaihtoa.

Markkinoiden ja kilpailukyvyn parantaminen

36.  kehottaa komissiota innovaatiounioni-hankkeen sekä Horisontti 2020 -ohjelman prioriteettien mukaisesti keskittämään taloudellisen tuen innovointiin, jotta voidaan vauhdittaa tutkimustulosten saamista markkinointia varten ja antaa näin piristysruiske tälle eurooppalaisen tutkimuksen pysähdyksissä olevalle osa-alueelle;

37.  toteaa, että on olemassa koko joukko erinomaisia välineitä (tarjouskilpailut, standardoinnit, verohelpotukset, sertifiointi- ja pakkausmerkintäjärjestelmät), joiden avulla voidaan turvata kestävien ja korkealaatuisten biopohjaisten tuotteiden riittävä tarjonta sekä resurssitehokkaat tuotantojärjestelmät; on sitä mieltä, että nykyistä lainsäädäntöä on uudistettava; kehottaa komissiota laatimaan biomassan käytölle kestävyyden arviointiperusteet, joihin myös markkinoiden luomiseen tarkoitettujen välineiden olisi perustuttava;

38.  korostaa, että biotaloutta, joka perustuu elollisten luonnonvarojen hyödyntämiseen fossiilisen energian sijasta, on ohjattava järkevällä poliittisella kehyksellä, jossa otetaan huomioon taloudellinen elinkelpoisuus sekä sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen vaikuttavat tekijät;

39.  pitää olennaisen tärkeänä sitä, että kuluttajat voivat osallistua tähän prosessiin ja että heille tiedotetaan mahdollisuudesta valita biopohjaisia tuotteita ja palveluita; toivoo, että biopohjaiset tuotteet standardoidaan EU:ssa riittävien ympäristöystävällisyyden arviointiperusteiden mukaisesti, sillä se olisi väline, jonka avulla voitaisiin edistää kyseisten tuotteiden voittoa tuottavia eurooppalaisia markkinoita;

40.  katsoo, ettei biopohjaisten tuotteiden elinkaarta ehkä voida lyhentää keinotekoisesti; tuote olisi valmistettava niin, että sen elinkaari on mahdollisimman pitkä;

41.  korostaa, että biotalous edistää merkittävällä tavalla maaseutu- ja rannikkoalueiden kehitystä; katsoo, että synergia ja tiivis yhteistyö koko arvoketjussa, johon kuuluvat paikalliset maa- ja metsätaloustuottajat ja biojalostamot, auttaisi vahvistamaan näiden alueiden kilpailukykyä ja parantamaan niiden tuottavuutta; korostaa, että on laadittava pitkän aikavälin biotalousstrategia, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa elintarviketurva;

42.  vaatii, että kehitettäviä biologisia ja bioteknologisia prosesseja voidaan hyödyntää jätteistä ja elintarvikkeiksi kelpaamattomista viljelytuotteista peräisin olevien, biopohjaisten uusiutuvien raaka-aineiden käytössä sekä nykyisten maa- ja metsätaloustuotantoketjujen osatekijöiden käytössä;

43.  toteaa, että yhtenä biotalouden johtavana periaatteena on edistää merkittävästi resurssitehokkuutta ja vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, tuontienergiasta sekä uusiutumattomista luonnonvaroista; korostaa metsäsektorin sekä muun biopohjaisen teollisuuden tärkeyttä ja korostaa, että hiilineutraalit ja uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet, kuten puu ja puukuitu, voivat korvata fossiilisia ja uusiutumattomia raaka-aineita; muistuttaa, että biotalousteollisuus tuottaa monia korkean jalostusarvon tuotteita, esimerkiksi kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja muita uusia innovatiivisia materiaaleja, ja luo työpaikkoja; tähdentää bioteknologiaan perustuvien meren luonnonvarojen mahdollisuuksia;

44.  kehottaa komissiota edistämään toimenpiteitä raaka-ainepotentiaalin lisäämiseksi kestävällä tavalla, tällaisten raaka-aineiden käyttöönoton parantamiseksi, biologisesti hajoavan jätteen keräämiseksi (ilman laajoja kuljetustoimia) ja sen varmistamiseksi, että biomassan käyttö pysyy ympäristöystävällisissä rajoissa eikä heikennä hiilinielujen toimintaa; katsoo, että tässä yhteydessä on kiireellisesti vahvistettava biomassan käyttöä energiantuotannossa koskevat ympäristöystävällisyyden arviointiperusteet, jotta voidaan varmistaa biomassan saatavuus resurssitehokkaampaan käyttöön ja jotta voidaan välttää se, että biomassan jalostamiselle energiaksi myönnettävät kannustimet vääristäisivät markkinoita ja heikentäisivät tuottajien mahdollisuuksia hankkia biomassaa käyttöönsä;

45.  pitää tärkeänä panostaa biotalouden tarjontaketjuihin, jotta raaka-aineiden saatavuus varmistetaan; korostaa, että biotalousstrategioiden tulisi edistää kotitalous- ja yhteiskuntajätteen tehokkaampaa käyttöä mutta myös maa- ja metsätalouden sivuainevirtojen ja jäämien hyödyntämistä; vaatii, että laaditaan entistä parempaa täytäntöönpanevaa lainsäädäntöä, joka luo oikeusvarmuutta ja tukee voimakkaasti biotalouden resurssien kestävää käyttöä ja raaka-aineiden hyödyntämistä, ja että politiikan tulee kaikilta osin olla pitkäjänteistä, johdonmukaista ja investointeja suosivaa;

46.  katsoo, että kuten unionin teollisuuspolitiikkaa koskevassa uudessa strategiassa todetaan, biotalous voi tarjota merkittävän panoksen Eurooppaa nykyisin vaivaavan teollisuuden vähenemisen torjuntaan ja kääntää tämän kehityksen suunnan sellaisten uusien strategioiden avulla, jotka antaisivat piristysruiskeen markkinoille ja kohentaisivat alueellisen järjestelmän kilpailukykyä;

47.  kehottaa painokkaasti komissiota määrittämään ne ympäristön kannalta haitalliset tuet, jotka ovat seurausta viranomaistoimesta, jolla kuluttajille tai tuottajille myönnetään etu joko heidän tulojensa lisäämiseksi tai kustannustensa vähentämiseksi mutta jolla samalla syrjitään järkeviä ympäristökäytäntöjä(3); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään viipymättä ja vuoteen 2014 mennessä tähän määritelmään perustuvat käytännön suunnitelmat kaikkien ympäristön kannalta haitallisten tukien poistamiseksi vähitellen vuoteen 2020 mennessä, mukaan luettuina tuet, joilla kannustetaan uusiutuvien luonnonvarojen tehotonta käyttöä, ja fossiilisten polttoaineiden tuet, sekä raportoimaan edistymisestä kansallisissa uudistusohjelmissa; on tässä yhteydessä huolissaan siitä, että tuet, joita maksetaan biomateriaalien käytölle energiantuotannossa, heikentävät jo nyt resurssitehokkuutta koskevia tavoitteita;

48.  on huolissaan siitä, että biomassan ja erityisesti puun kasvava kysyntä saattaa aiheuttaa laajaa metsäkatoa kehitysmaissa, joiden kasvihuonepäästöt eivät ole Kioton pöytäkirjan alaisia; huomauttaa, että sen lisäksi, että tällä voi olla vaikutuksia maaperän laatuun, veden kiertoon ja biologiseen monimuotoisuuteen, se luo jännitteitä kansainvälisiin sopimuksiin, kuten biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen ja metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen kehitysmaissa aiheuttamia päästöjä koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien yhteistyöohjelmaan (REDD); pelkää myös, että koska monissa kehitysmaissa maan hallintajärjestelmät ovat heikkoja, puutuotteiden kasvava kysyntä saattaa käynnistää laittomia hakkuita sekä vuorostaan heikentää metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan toimintasuunnitelman mukaisia vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia;

49.  korostaa, että biotalouteen siirtyminen auttaa yhdistämään Rio+20-kokouksen tulokset EU:n politiikkaan; on sitä mieltä, että EU:n olisi tuettava entistä tehokkaammin aloitteita, jotka helpottavat osallistavaan vihreään talouteen siirtymistä kansainvälisellä tasolla;

50.  vaatii, että EU ottaa vahvan kansainvälisen toimijan roolin biotalouteen liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin alalla; toteaa, että uusiutuville resursseille perustuvat uudet tuotteet, prosessit ja palvelut lisäävät Euroopan unionin teollisuuden kilpailukykyä ja tekevät siitä kansainvälisen edelläkävijän;

51.  katsoo, että on erittäin tärkeää laatia oikeudellisesti sitovat kansainväliset kestävyysstandardit kaikille biomassan käyttöaloille sekä sitovat kestävän metsätalouden kriteerit; kehottaa Euroopan unionia jatkamaan monenvälisten sopimusten tekemistä ja antamaan varsinkin vähiten kehittyneille maille hallinnollista ja teknistä tukea biomassan kestävän käytön varmistamiseksi.

52.  katsoo, että tällaisen strategian sisällä kehitetyn biotalousmallin avulla voitaisiin ratkaista ennalta arvaamattomat ongelmat ja että se voi pitkällä aikavälillä saada aikaan kestävämpiä ja tehokkaampia tuotanto-, kulutus- ja kehitysmalleja sekä elämäntyylejä ja elvyttää Euroopan kasvuprosessia talouden, ympäristön ja sosiaalisen laadun välisen uuden synteesin ansiosta;

o
o   o

53.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0223.
(2) EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 21.
(3)1 Muokattu OECD:n määritelmästä (1998 ja 2005), IEEP ja muut, 2007, ks. http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö