Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 3. juuli 2013 - Strasbourg
 Euroopa Ombudsmani valimine
 Poliitiline kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas
 Ratassõidukid (otsuse 97/836/EÜ muutmine (1958. aasta muudetud kokkulepe)) ***
 Ratassõidukid (otsuse 2000/125/EÜ muutmine („paralleelne kokkulepe”)) ***
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/000 TA 2013 – tehniline abi komisjoni algatusel
 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused ***II
 Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamine ***I
 Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I
 Tõsised piiriülesed terviseohud ***I
 Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas *
 Euro kasutuselevõtmine Lätis 1. jaanuaril 2014 *
 Liiklusohutus
 Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris
 Hiljutised üleujutused Euroopas
 ELi pangandussektori struktuuri reformimine
 Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus
 Ühtne sisekontrolliraamistik
Tekstid (437 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika