Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 4 юли 2013 г. - Страсбург
 Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия ***III
 Атаки срещу информационните системи ***I
 Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС
 Практически условия за организирането на европейските избори през 2014 г.
 Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС
 Откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите
 Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти
 Доизграждане на цифровия единен пазар
 Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи
 Свързаната телевизия
 Проект на коригиращ бюджет № 1/2013 - Разходи, свързани с присъединяването на Хърватия към ЕС
 Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, за да се отчетат разходните нужди в резултат на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз
 Подготовка на работната програма на Комисията за 2014 г.
 Положението в Египет
 Положението в Джибути
 Положението в Нигерия
Текстове (581 kb)
Правна информация - Политика за поверителност