Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδικής συνδρομής στη Γεωργία ***III
 Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I
 Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ
 Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014
 Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
 Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες
 Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων
 Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
 Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη
 Συνδεδεμένη τηλεόραση
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας
 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014
 Η κατάσταση στην Αίγυπτο
 Η κατάσταση στο Τζιμπουτί
 Η κατάσταση στη Νιγηρία
Κείμενα (612 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου