Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδικής συνδρομής στη Γεωργία ***III
 Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I
 Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ
 Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014
 Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
 Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες
 Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων
 Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
 Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη
 Συνδεδεμένη τηλεόραση
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας
 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014
 Η κατάσταση στην Αίγυπτο
 Η κατάσταση στο Τζιμπουτί
 Η κατάσταση στη Νιγηρία

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδικής συνδρομής στη Γεωργία ***III
PDF 320kWORD 93k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (PE-CONS 00038/2013 – C7-0168/2013 – 2010/0390(COD))
P7_TA(2013)0320A7-0244/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (PE-CONS 00038/2013 – C7‑0168/2013),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0804),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση(2) σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (COM(2013)0067),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά τη δεύτερη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0244/2013),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο·

2.  επιβεβαιώνει την προσαρτημένη στο παρόν ψήφισμα κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

—  συμφωνούν ότι η έγκριση της απόφασης για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία θα πρέπει τοποθετηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη λήψη ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων όσον αφορά τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε τρίτες χώρες·

—  συμφωνούν ότι η έγκριση αποφάσεων για μελλοντικές επιχειρήσεις μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να βασίζεται στο σκεπτικό και τις αρχές που διατυπώνονται κατωτέρω, σε σχέση με τη χορήγηση ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε επιλέξιμες τρίτες χώρες και εδάφη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και της νομικής μορφής που θα μπορούσε να λάβει το μελλοντικό μέσο με το οποίο θα επισημοποιούνται το σκεπτικό και οι αρχές που προαναφέρθηκαν·

—  δεσμεύονται να σέβονται απόλυτα το σκεπτικό και τις αρχές που προαναφέρθηκαν, σε κάθε συγκεκριμένη μελλοντική απόφαση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Α - ΣΚΕΠΤΙΚΟ

(1)  Η Ένωση είναι σημαντικός χορηγός οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή») έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο οικονομικής σταθεροποίησης και μοχλός για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες και τα εδάφη που επωφελούνται από τη συνδρομή αυτή («δικαιούχοι»). Σύμφωνα με τη γενική πολιτική της σχετικά με τις υποψήφιες, τις δυνάμει υποψήφιες και τις γειτονικές χώρες, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε αυτές τις χώρες, με στόχο την ανάπτυξη μιας ζώνης κοινής σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας.

(2)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται σε χωριστές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κάθε χώρα. Οι αρχές αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης τέτοιων αποφάσεων και της υλοποίησής τους, καθώς και στην υποστήριξη της εφαρμογής, από τις επωφελούμενες χώρες, των πολιτικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και τη βελτίωση της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τη συνδρομή αυτή.

(3)  Με το ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς τρίτες χώρες, της 3ης Ιουνίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να εκδοθεί κανονισμός-πλαίσιο για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ούτως ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αποδοθεί επίσημη και διαφανής βάση σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο.

(4)  Στα συμπεράσματά του της 8ης Οκτωβρίου 2002, το Συμβούλιο καθόρισε κριτήρια (τα αποκαλούμενα κριτήρια του Genval) που διέπουν τις πράξεις μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Θα ήταν σκόπιμο να επικαιροποιηθούν και να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια αυτά, μεταξύ άλλων τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατάλληλης μορφής της συνδρομής (δάνειο, επιχορήγηση ή συνδυασμός αυτών των δύο).

(5)  Οι αρχές αυτές θα επιτρέψουν στην Ένωση να διασφαλίζει την ταχεία χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ιδίως όταν οι περιστάσεις απαιτούν άμεση δράση, και να βελτιώσει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των κριτηρίων που διέπουν την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

(6)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές, τους στόχους και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και σε άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(7)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, για τον συντονισμό και την εξασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

(8)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή αναμένεται να στηρίξει την προσήλωση των δικαιούχων στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας και στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

(9)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της αποδέκτριας χώρας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από την Επιτροπή.

(10)  Οι ειδικοί στόχοι των μεμονωμένων αποφάσεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών εκ μέρους των δικαιούχων. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τις τρίτες χώρες και εδάφη που έχουν περιορισμένα συναλλαγματικά διαθέσιμα και αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα πρέπει να έχει χαρακτήρα τακτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ούτε να έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των δικαιούχων.

(12)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τους πόρους που χορηγούνται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και άλλους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και θα πρέπει να γίνεται δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να διασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης.

(13)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή αυτή, και να προβλέπονται έλεγχοι από την Επιτροπή και δημοσιονομικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(14)  Η επιλογή της διαδικασίας για την έγκριση των μνημονίων συνεννόησης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται, κατά γενικό κανόνα, η συμβουλευτική διαδικασία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ενδεχομένως σημαντικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι που ορίζεται στο μέρος Β και, συνεπώς, για τις επιχειρήσεις αυτές θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης.

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΡΧΕΣ

1.  Στόχος της συνδρομής

α)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο μη δεσμευτικής και μη προσδιορισμένης στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών σε επιλέξιμες τρίτες χώρες και εδάφη. Θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για επιλέξιμες χώρες και εδάφη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή προγράμματος πολιτικής που περιλαμβάνει μέτρα σοβαρής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί για την βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών, ιδίως στη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, και να ενισχύει την εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών και των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με την Ένωση.

β)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο της ύπαρξης σημαντικού υπολειμματικού κενού εξωτερικής χρηματοδότησης που έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή, από κοινού με τους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, και υπερβαίνει τους πόρους που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί, παρά την εφαρμογή, στην ενδιαφερόμενη χώρα ή έδαφος, προγραμμάτων σοβαρής οικονομικής σταθεροποίησης και μεταρρυθμίσεων.

γ)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και να διακόπτεται αμέσως μόλις αποκατασταθεί η βιωσιμότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης.

2.  Επιλέξιμες χώρες και εδάφη

Επιλέξιμες για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες τρίτες χώρες και εδάφη:

—  υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες

—  χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

—  σε εξαιρετικές και επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, άλλες τρίτες χώρες που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην περιφερειακή σταθερότητα, είναι στρατηγικής σημασίας για την Ένωση και, πολιτικά, οικονομικά και γεωγραφικά, βρίσκονται κοντά στην Ένωση.

3.  Μορφή της συνδρομής

α)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει, γενικά, να χορηγείται υπό μορφή δανείου. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή μπορεί να χορηγείται υπό μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή ως συνδυασμός δανείου και επιχορήγησης. Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου μεριδίου μιας ενδεχόμενης επιχορήγησης, η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της πρότασής της, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης του δικαιούχου, που μετράται με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και τα ποσοστά φτώχειας, καθώς και την ικανότητα της χώρας για αποπληρωμή, στη βάση αναλύσεων βιωσιμότητας του χρέους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι γίνεται σεβαστή η αρχή της δίκαιης κατανομής του βάρους μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον βαθμό στον οποίο οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι άλλοι χορηγοί επιβάλλουν όρους για τη χορήγηση των κονδυλίων στην ενδιαφερόμενη χώρα.

β)  Όταν η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έχει τη μορφή δανείου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται εξ ονόματος της Ένωσης να δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να τα δανείζει στο δικαιούχο.

γ)  Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις θα πρέπει να εκτελούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία, χωρίς εμπλοκή της Ένωσης στη μετατροπή των προθεσμιών λήξης ούτε ανάληψη οιουδήποτε κινδύνου συναλλάγματος ή επιτοκίου.

δ)  Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την Ένωση και σχετίζονται με τις δανειοληπτικές ή δανειοδοτικές πράξεις θα πρέπει να βαρύνουν τον δικαιούχο.

ε)  Εάν το ζητήσει ο δικαιούχος, και εφόσον οι περιστάσεις επιτρέπουν τη μείωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος των αρχικών δανειοληπτικών της πράξεων ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους όρους χρηματοδότησης. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής θα πρέπει να εκτελούνται με τους όρους που προσδιορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο δ) και να μην έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των εν λόγω δανείων ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.  Δημοσιονομικές διατάξεις

α)  Τα ποσά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγούνται υπό μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

β)  Τα ποσά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγούνται υπό μορφή δανείου θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

γ)  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

5.  Ποσό της συνδρομής

α)  Ο προσδιορισμός του ποσού της συνδρομής θα πρέπει να βασίζεται στις υπολειμματικές ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της δικαιούχου χώρας ή εδάφους και να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της χώρας ή εδάφους για αυτοχρηματοδότηση μέσω ιδίων πόρων, και ιδίως μέσω των συναλλαγματικών αποθεμάτων που διαθέτει. Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να διαπιστώνονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, βάσει μιας ολοκληρωμένης ποσοτικής εκτίμησης και διαφανούς υποστηρικτικής τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στις τελευταίες προβλέψεις ισοζυγίου πληρωμών του ΔΝΤ για τη σχετική χώρα ή έδαφος και να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες χρηματοδοτικές συνεισφορές πολυμερών χορηγών, καθώς και τις προϋπάρχουσες ενέργειες άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε αυτήν την επιλέξιμη χώρα ή έδαφος.

β)  Στην τεκμηρίωση της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον προβλεπόμενο όγκο των συναλλαγματικών αποθεμάτων χωρίς την προσθήκη της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σε σύγκριση με τα επίπεδα που κρίνονται επαρκή, στη βάση κατάλληλων δεικτών όπως ο λόγος των αποθεμάτων προς το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος και ο λόγος των αποθεμάτων προς τις εισαγωγές της δικαιούχου χώρας.

γ)  Κατά τον καθορισμό του ποσού της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών και η προστιθέμενη αξία της συνολικής συμμετοχής της Ένωσης.

δ)  Εάν οι ανάγκες χρηματοδότησης του δικαιούχου μειωθούν σημαντικά κατά την περίοδο εκταμίευσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις, η Επιτροπή θα πρέπει, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία όταν η συνδρομή είναι ίση ή χαμηλότερη των 90 εκατομμυρίων EUR και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όταν η συνδρομή υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια EUR, να μειώσει το ποσό αυτής της συνδρομής ή να αναστείλει ή να ακυρώσει τη συνδρομή.

6.  Αιρεσιμότητα

α)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της επιλέξιμης χώρας ή εδάφους, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιεί μια αξιολόγηση(4) όσον αφορά την εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής και να την παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αυτό το σημείο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ.

β)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη μιας μη προληπτικής πιστωτικής συμφωνίας μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας ή εδάφους και του ΔΝΤ, που θα πληροί τους κατωτέρω όρους:

—  ο στόχος της συμφωνίας είναι σύμφωνος με τον σκοπό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή η ανακούφιση βραχυπρόθεσμων δυσκολιών σε σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών.

—  η εφαρμογή σοβαρών μέτρων προσαρμογής που είναι συμβατά με τον στόχο της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

γ)  Η εκταμίευση της συνδρομής θα πρέπει να εξαρτάται από τη συνεχή και ικανοποιητική τήρηση ενός υποστηριζόμενου από το ΔΝΤ προγράμματος πολιτικής και από την εκπλήρωση της προϋπόθεσης του παρόντος σημείου στοιχείο α). Θα πρέπει να εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ενός συνόλου σαφώς προσδιορισμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής με επίκεντρο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τα οποία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου και να διατυπώνονται σε μνημόνιο συνεννόησης.

δ)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης του δικαιούχου, το μνημόνιο συνεννόησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης δημοσίων οικονομικών.

ε)  Κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης κατάλληλα υπόψη η πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, την ανάπτυξη θεμιτών εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

στ)  Τα μέτρα πολιτικής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τις συμφωνίες συνεργασίας ή τις συμφωνίες σύνδεσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και του δικαιούχου, και με τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η δικαιούχος χώρα με την υποστήριξη του ΔΝΤ.

7.  Διαδικασία

α)  Μια χώρα ή έδαφος που επιθυμεί να λάβει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 και, αν χρειάζεται, μπορεί να υποβάλλει πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β)  Η απόφαση για τη χορήγηση δανείου θα πρέπει να ορίζει το ποσό, την ανώτατη μέση διάρκεια και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αν η απόφαση περιλαμβάνει ένα στοιχείο μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, θα πρέπει επίσης να ορίζει το ποσό και τον μέγιστο αριθμό δόσεων. Η απόφαση για την παροχή επιχορήγησης θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την εν λόγω επιχορήγηση (ή στοιχείο επιχορήγησης) της συνδρομής. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να καθορίζεται η περίοδος διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Κατά κανόνα, η εν λόγω περίοδος διαθεσιμότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη. Όταν υποβάλλει πρόταση για νέα απόφαση χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 12 στοιχείο γ).

γ)  Μετά την έγκριση της απόφασης για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία όταν η συνδρομή είναι ίση ή χαμηλότερη των 90 εκατομμυρίων EUR και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όταν η συνδρομή υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια EUR, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον δικαιούχο, στο μνημόνιο συνεννόησης, σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχεία γ), δ), ε) και στ).

δ)  Μετά την έγκριση της απόφασης για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνεί με τον δικαιούχο σχετικά με τους λεπτομερείς οικονομικούς όρους της συνδρομής. Οι εν λόγω λεπτομερείς οικονομικοί όροι προσδιορίζονται στη συμφωνία μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή δανείου.

ε)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εξέλιξη της συνδρομής σε μια χώρα, περιλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων και να διαβιβάζει στα εν λόγω όργανα τα σχετικά έγγραφα εγκαίρως.

8.  Υλοποίηση και δημοσιονομική διαχείριση

α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης.

β)  Η υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να τελεί υπό άμεση κεντρική διαχείριση.

γ)  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις θα πρέπει να αναλαμβάνονται στη βάση αποφάσεων που παίρνει η Επιτροπή σύμφωνα με το παρόν σημείο. Όταν η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή εκτείνεται σε διάστημα πολλών οικονομικών ετών, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τη συνδρομή αυτή μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις.

9.  Εκταμίευση της συνδρομής

α)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εκταμιεύεται στην κεντρική τράπεζα του δικαιούχου.

β)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εκταμιεύεται σε διαδοχικές δόσεις, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των όρων που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχείο α) και στο σημείο 6 στοιχεία β) και γ).

γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει σε τακτά διαστήματα ότι συνεχίζουν να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχεία β) και γ).

δ)  Όταν η προϋπόθεση του σημείου 6 στοιχείο α) και οι όροι του σημείου 6 στοιχεία β) και γ) δεν τηρούνται, η Επιτροπή θα πρέπει να αναστέλλει προσωρινά ή να ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της αναστολής ή της ακύρωσης.

10.  Μέτρα στήριξης

Οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη δαπανών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

11.  Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

α)  Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο κάθε απόφασης για συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι θα ελέγχουν τακτικά πως η χρηματοδότηση που χορηγείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί ορθά, θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι απαραίτητο, θα κινούν δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο κάθε απόφασης για συγκεκριμένη χώρα.

β)  Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο απόφασης για συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα κρούσματα απάτης και διαφθοράς ή οποιεσδήποτε άλλες παρατυπίες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

γ)  Το αναφερόμενο στο σημείο 6 στοιχείο γ) μνημόνιο συνεννόησης θα πρέπει να εξουσιοδοτεί ρητά την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν δημοσιονομικούς ελέγχους πριν και μετά από την περίοδο διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εγγράφων και των επιτόπιων ελέγχων, όπως οι επιχειρησιακές αξιολογήσεις. Το μνημόνιο θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτεί ρητά την Επιτροπή ή τους εκπροσώπους της να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

δ)  Κατά την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί, με επιχειρησιακές αξιολογήσεις, την ορθότητα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του δικαιούχου που σχετίζονται με την εν λόγω συνδρομή.

ε)  Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο απόφασης για συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι η Ένωση δικαιούται την πλήρη επιστροφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή/και την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, εάν διαπιστωθεί πως, σε σχέση με τη διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ο δικαιούχος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

12.  Ετήσια έκθεση

α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

β)  Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να αξιολογεί την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές των δικαιούχων, καθώς και την πρόοδο στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο γ).

γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους υπό μορφή δανείων και μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχεδιαζόμενες πράξεις.

13.  Αξιολόγηση

α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις για την εκ των υστέρων αξιολόγηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στις οποίες θα αξιολογεί τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των πράξεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που περατώθηκαν πρόσφατα, καθώς και τον βαθμό στον οποίο αυτές συνέβαλαν στην επίτευξη των σκοπών της συνδρομής.

β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά τετραετία, τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ώστε να διατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια λεπτομερής επισκόπηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σκοπός της αξιολόγησης αυτής θα πρέπει να είναι η επιβεβαίωση ότι οι στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής έχουν εκπληρωθεί και ότι οι όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, περιλαμβανομένου του κατωφλίου που ορίζεται στο σημείο 7 στοιχείο γ) συνεχίζουν να επιτυγχάνονται, καθώς και να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση μελλοντικών αντίστοιχων πράξεων. Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκτιμά τη συνεργασία με ευρωπαϊκά ή πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την προσφορά μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

(1) ΕΕ C 377 Ε, 7.12.2012, σ. 211.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.12.2012, P7_TA(2012)0472.
(3) ΕΕ C 291 Ε, 10.5.2012, σ. 1.
(4) Η αξιολόγηση αυτή θα βασίζεται στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, που προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία της 25ης Ιουνίου 2012).


Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I
PDF 269kWORD 60k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))
P7_TA(2013)0321A7-0224/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0517),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0293/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 21ης Ιουνίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0224/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Ιουλίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2010)0273


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2013/40/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 130.


Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ
PDF 356kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ [2013/2682(RSP)].
P7_TA(2013)0322RC-B7-0336/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ECHR),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 περί προστασίας του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το δίκαιο της ΕΕ Ένωσης σχετικά με το σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου και την προστασία των δεδομένων, και ειδικότερα την οδηγία 95/46/ΕΚ περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών, την οδηγία-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την οδηγία 2002/58/ΕΚ περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών,

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για έναν κανονισμό και μια οδηγία σχετικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος που διέπει την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό την πρόληψη και διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (CETS αριθ. 185), τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ περί «Ασφαλούς Λιμένα» (2000/520/EC) και την υπό εξέλιξη αναθεώρηση του συστήματος του «Ασφαλούς Λιμένα»,

–  έχοντας υπόψη τον Αμερικανικό Πατριωτικό Νόμο (Patriot Act) και το Νόμο περί Παρακολούθησης των Επικοινωνιών των Αλλοδαπών Υπηρεσιών Πληροφοριών (FISA), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου 702 (Section 702) του Νόμου του 2008 περί τροποποίησης του Νόμου FISA (Νόμος FISAA),

–  έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία για λόγους αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το δικαίωμα στο σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου και στην προστασία των δεδομένων, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την ύπαρξη ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης των ιδιωτικών και εμπορικών επικοινωνιών (σύστημα παρακολούθησης (Echelon))(1)·

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman van Rompuy, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας κυρία Viviane Reding, και της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας κυρίας Catherine Ashton,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α.  εκτιμώντας ότι η διατλαντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό, στην καλόπιστη και αμοιβαία συνεργασία, και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου,

Β.  εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Γ.  εκτιμώντας ότι η προσήλωση σε αυτές τις αρχές τίθεται σήμερα εν αμφιβόλω μετά τα δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο τον Ιούνιο 2013 που αποκάλυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι αρχές των ΗΠΑ, μέσω προγραμμάτων όπως το PRISM, έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό προσωπικών δεδομένων, και τα οποία επεξεργάζονται, πολιτών και κατοίκων της ΕΕ που χρησιμοποιούν αμερικανικούς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμφισβήτηση αυτή αφορά όχι μόνο τις ενέργειες των Αμερικανικών Αρχών αλλά και εκείνες αρκετών κρατών μελών της ΕΕ που, σύμφωνα με το διεθνή Τύπο, συνεργάστηκαν με το PRISM και άλλα τέτοια προγράμματα ή έλαβαν πρόσβαση στις δημιουργηθείσες βάσεις δεδομένων·

Ε.  εκτιμώντας ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν προγράμματα παρακολούθησης παρόμοια προς το PRISM ή συζητούν την κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα ερωτήματα έχουν τεθεί σε σχέση με τη συμβατότητα που έχουν με το δίκαιο της ΕΕ οι πρακτικές της Βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών Government Communications Headquarters (GCHQ) η οποία, στο πλαίσιο του προγράμματος με την κωδική ονομασία Tempora κάνει απευθείας υποκλοπές από τα υποθαλάσσια διατλαντικά καλώδια που μεταφέρουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα κράτη μέλη αναφέρεται ότι έχουν πρόσβαση σε διεθνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες χωρίς νόμιμο ένταλμα αλλά βάσει ειδικών δικαστηρίων, ότι κοινοποιούν δεδομένα (η Σουηδία) σε άλλες χώρες, και ίσως αυξήσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της παρακολούθησης (Ολλανδία, Γερμανία)· λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εξουσίες των μυστικών υπηρεσιών στο ζήτημα των υποκλοπών (Πολωνία)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υα όργανα της ΕΕ και οι πρεσβείες και αντιπροσωπείες της ΕΕ και των κρατών μελών της αποτέλεσαν αντικείμενο δραστηριοτήτων παρακολούθησης και κατασκοπείας εκ μέρους των ΗΠΑ·

Η.  εκτιμώντας ότι η Επίτροπος Reding απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Eric Holder, εγείροντας τις ευρωπαϊκές ανησυχίες και ζητώντας διευκρινίσεις και εξηγήσεις σχετικά με το πρόγραμμα PRISM και άλλα παρόμοια προγράμματα που αφορούν στην συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων και τους νόμους βάσει των οποίων μπορεί να εγκριθεί η χρήση τέτοιων προγραμμάτων· εκτιμώντας ότι οι αρχές των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα απαντήσει πλήρως παρά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υπουργική συνάντηση δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ στις 14 Ιουνίου 2013·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της Συμφωνίας περί «Ασφαλούς Λιμένος», τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν το καθήκον να εγγυηθούν την ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων· εκτιμώντας ότι, όπως αναφέρεται στο διεθνή Τύπο, οι εταιρίες που συμμετέχουν στο PRISM είναι όλες συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα· ότι, δυνάμει του άρθρου 3 της Συμφωνίας, η Επιτροπή, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλέψεων της Συμφωνίας, έχει καθήκον να αντιστρέψει ή να αναστείλει τη Συμφωνία·

Ι.  εκτιμώντας ότι η συμφωνία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ΕΕ-ΗΠΑ, όπως αυτή επικυρώθηκε από την Ένωση και το Κογκρέσο, ορίζει τους όρους συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και απαίτησης και παροχής συνδρομής για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη χώρα προς διευκόλυνση ποινικών ερευνών ή διώξεων σε κάποια άλλη·

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι θα ήταν ατυχές εάν επηρεάζονταν από τις πρόσφατες καταγγελίες οι προσπάθειες σύναψης διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), η οποία αποδεικνύει τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι στις 14 Ιουνίου 2013 η Επίτροπος Malmström ανακοίνωσε τη σύσταση μιας διατλαντικής ομάδας εμπειρογνωμόνων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος κ. Reding έγραψε στις Βρετανικές Αρχές για να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με τις δημοσιογραφικές αναφορές περί Προγράμματος «Tempora» και για να ζητήσει διευκρινίσεις ως προς το πεδίο του και τη λειτουργία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Βρετανικές Αρχές υπερασπίστηκαν τις δραστηριότητες παρακολούθησης που ασκεί η GCHQ και διαβεβαίωσαν ότι λειτουργεί βάσει αυστηρών και νόμιμων κατευθυντήριων γραμμών·

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της αντικατάστασής της από τον προτεινόμενο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και την οδηγία για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων·

1.  ενώ επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στις διατλαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, εκφράζει παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για το πρόγραμμα PRISM και άλλα παρόμοια προγράμματα εφόσον, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες μέχρι στιγμής πληροφορίες επιβεβαιωθούν, αυτό θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ στο σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου και στην προστασία των δεδομένων, καθώς και του δικαιώματός τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, στο απόρρητο των επικοινωνιών, στο τεκμήριο της αθωότητας, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία της πληροφόρησης, και στην ελευθερία του επιχειρείν·

2.  καταδικάζει απερίφραστα την κατασκοπεία σε βάρος αντιπροσωπειών της ΕΕ εφόσον, σε περίπτωση που οι μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιωθούν, αυτό θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων, παράλληλα με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις· ζητεί άμεσες διευκρινίσεις από τις Αμερικανικές Αρχές·

3.  καλεί τις Αμερικανικές Αρχές να παράσχουν στην ΕΕ χωρίς περιττές καθυστερήσεις πλήρη ενημέρωση για το PRISM και άλλα τέτοια προγράμματα που περιλαμβάνουν συλλογή δεδομένων, ιδίως ως προς τη νομική βάση τους, την αναγκαιότητά τους και την αναλογικότητά τους και ως προς τις προφυλάξεις που εφαρμόζονται προκειμένου να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, όπως και ως προς το πεδίο και τη διάρκεια, τους όρους πρόσβασης, και την ανεξάρτητη εποπτεία, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, και όπως ζήτησε η Επίτροπος κυρία Reding στην από 10ης Ιουνίου 2013 επιστολή της προς τον Αμερικανό Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Eric Holder· καλεί τις Αμερικανικές Αρχές να αναστείλουν και να επανεξετάσουν κάθε νόμο και πρόγραμμα παρακολούθησης που παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στο σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου στην προστασία των δεδομένων, την εθνική κυριαρχία και δικαιοδοσία της ΕΕ και των κρατών μελών της και τη Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο·

4.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν κάθε διαθέσιμο μέσο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις τους με τις ΗΠΑ, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πραγματογνωμόνων, για να επιτύχουν τους ανωτέρω αναφερομένους στόχους, προβλέποντας ακόμη και αναστολή των Συμφωνιών PNR (Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών) και TFTP (Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας)·

5.  ζητεί να προβλεφθεί για τη διατλαντική ομάδα εμπειρογνωμόνων, την οποία ανήγγειλε η Επίτροπος Malmström και στην οποία θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο, κατάλληλο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας και δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα σχετικά έγγραφα, για να μπορέσει αυτή να εργασθεί σωστά και εντός καθορισμένης προθεσμίας· ζητεί επίσης να υπάρξει η κατάλληλη εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου σ’ αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των ΗΠΑ να επαναλάβουν χωρίς καθυστέρηση τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία για λόγους αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή, κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές, να βεβαιωθεί πως η συμφωνία πληροί τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

   α) να ενημερώνονται κατάλληλα οι πολίτες της ΕΕ όταν τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία στις ΗΠΑ·
   β) να εξασφαλίζεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στο δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ είναι ισότιμη προς αυτή της οποίας απολαύουν οι πολίτες των ΗΠΑ·
   γ) να παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής, ειδικότερα·

7.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, και οι διαπραγματεύσεις για την τρέχουσα δέσμη της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, να μην υπονομευθούν ως αποτέλεσμα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) με τις ΗΠΑ·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη επανεξέταση της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα υπό το πρίσμα των πρόσφατων αποκαλύψεων, δυνάμει του άρθρου 3 της συμφωνίας·

9.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αποκαλύψεις σχετικά με τα υποτιθέμενα προγράμματα παρακολούθησης που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, είτε με τη βοήθεια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ είτε μονομερώς· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη συμβατότητα αυτών των προγραμμάτων με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, και ιδίως με το άρθρο 16 ΣΛΕΕ περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και με τις υποχρεώσεις της ΕΕ έναντι των θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) και των κοινών στα κράτη μέλη συνταγματικών παραδόσεων·

10.  τονίζει πως όλες οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες μέσα στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται προς το δίκαιο της ΕΕ χωρίς εξαίρεση και είναι υπεύθυνες για οποιεσδήποτε παραβιάσεις·

11.  τονίζει ότι οι εταιρίες που υπάγονται στην δικαιοδοσία τρίτης χώρας πρέπει να παρέχουν στους χρήστες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ σαφή και ευδιάκριτη προειδοποίηση ως προς το ενδεχόμενο τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα να υποστούν επεξεργασία από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες πληροφοριών κατόπιν μυστικής ή δικαστικής εντολής·

12.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή κατήργησε το πρώην άρθρο 42 του κειμένου του κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διέρρευσε· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους έλαβε παρόμοια απόφαση· καλεί το Συμβούλιο να ακολουθήσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επαναφέρει τη διάταξη·

13.  τονίζει ότι, στα δημοκρατικά και ανοικτά κράτη που είναι θεμελιωμένα στο κράτος δικαίου, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν για τις σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και να τις καταγγέλλουν, ακόμη κι όταν τούτο αφορά τις δικές τους κυβερνήσεις· τονίζει την ανάγκη για διαδικασίες που να επιτρέπουν στους καταγγέλλοντες πολίτες να ξεσκεπάζουν τις σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανάγκη παροχής της αναγκαίας προστασίας σε αυτά τα άτομα, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο· εκφράζει την αδιάλειπτη υποστήριξή του στις έρευνες για την ελευθερία των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης·

14.  καλεί κατεπειγόντως το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες του σχετικά με το σύνολο της δέσμης για την προστασία των δεδομένων, και ιδιαίτερα την πρόταση οδηγίας για την προστασία των δεδομένων·

15.  επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού αντίστοιχου των μικτών κοινοβουλευτικών/δικαστικών επιτροπών ελέγχου και έρευνας για τις υπηρεσίες πληροφοριών που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη·

16.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να ενεργήσει εκτενή έρευνα σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ΕΕ-ΗΠΑ που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή και να υποβάλει σχετική έκθεση μέχρι το τέλος του έτους αφού:

   α) συλλέξει κάθε σχετική πληροφορία και αποδεικτικό στοιχεία από πηγές τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ (διαπίστωση γεγονότων)·
   β) διερευνήσει όλες τις καταγγελλόμενες δραστηριότητες παρακολούθησης εκ μέρους των Αμερικανικών Αρχών καθώς και εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών (εντοπισμός ευθυνών)·
   γ) αξιολογήσει την επίπτωση των προγραμμάτων παρακολούθησης σε ό,τι αφορά: τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (ιδίως το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών, την ελευθερία της έκφρασης, το τεκμήριο της αθωότητας, και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής)· την πραγματική προστασία των δεδομένων τόσο εντός της ΕΕ όσο και για τους πολίτες της ΕΕ εκτός ΕΕ, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα του δικαίου της ΕΕ ως προς τους μηχανισμούς εξωεδαφικότητας· την ασφάλεια της ΕΕ στο πεδίο του "υπολογιστικού νέφους" (cloud computing)· την προστιθέμενη αξία και την αναλογικότητα αυτών των προγραμμάτων σε σχέση με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας· την εξωτερική διάσταση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αξιολόγηση της εγκυρότητας εγκριτικών αποφάσεων για μεταφορές ΕΕ προς τρίτες χώρες, όπως ήταν οι εκτελεσθείσες δυνάμει της Συμφωνίας "Ασφαλούς Λιμένα", διεθνείς συμφωνίες και άλλα νομικά κείμενα που παρέχουν δικαστική συνδρομή και συνεργασία) (ανάλυση ζημιών και κινδύνων)·
   δ) διερευνώντας τους καταλληλότερους μηχανισμούς επανόρθωσης σε περίπτωση βεβαιωμένης παραβίασης (συστήματα διοικητικής και δικαστικής επανόρθωσης και αποζημίωσης)·
   ε) υποβάλλοντας συστάσεις για την αποτροπή περαιτέρω παραβιάσεων, και διασφαλίζοντας την αξιόπιστη, υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ δια των καταλλήλων μέσων, και ιδιαίτερα με την έγκριση μιας αυτοτελούς δέσμης μέτρων προστασίας των δεδομένων (συστάσεις για την πολιτική και για την κατάρτιση νόμων)·
   στ) εκδίδοντας συστάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ μέσω των κατάλληλων κανόνων εσωτερικής ασφαλείας στα συστήματα επικοινωνιών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της άνευ εγκρίσεως πρόσβασης και της κοινοποίησης ή απώλειας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (διόρθωση κενών στην ασφάλεια)·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και στους Υπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ C 72 E της 21.3.2002, σ. 221.


Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014
PDF 272kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 (2013/2102(INI))
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 22 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 12 παράγραφος 2 και 39 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως έχει τροποποιηθεί(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 11 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/109/ΕΚ και την τροποποιητική της οδηγία 2013/1/ΕΕ, η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 με τίτλο «Προετοιμασία των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014: περαιτέρω ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού τρόπου διεξαγωγής τους» (COM(2013)0126),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 για την ενίσχυση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού τρόπου διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απευθύνεται στα κράτη μέλη και στα ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα (C(2013)1303),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41, 48 και 105 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0219/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συμφωνηθεί να μετατεθούν νωρίτερα οι ημέρες διεξαγωγής των εκλογών ήτοι στο διάστημα από 22 έως 25 Μαΐου 2014 και, κατά συνέπεια, η συγκρότηση σε σώμα του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι παράγοντες του ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου· ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες που θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία διευρύνει σημαντικά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του στην εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, και, ως εκ τούτου, θα προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία να αυξηθεί η διαφάνεια των εκλογών και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή τους διάσταση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυριότερα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα φαίνεται να είναι έτοιμα να προτείνουν δικούς τους υποψηφίους για την Προεδρία της Επιτροπής προσδοκώντας ότι οι υποψήφιοι αυτοί, παρουσιάζοντας προσωπικά το πολιτικό τους πρόγραμμά, θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωκομματική δημοκρατία και τα υψηλά πρότυπα δημοσιότητας και ακεραιότητας εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση της σημερινής κρίσης διακυβέρνησης στην ΕΕ απαιτεί μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές εκλογές ακόμη και όταν διαμένουν σε χώρα διαφορετική από την χώρα καταγωγής τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκλογικές εκστρατείες εξακολουθούν να επικεντρώνονται πρωτίστως σε εθνικά ζητήματα θέτοντας σε δεύτερο επίπεδο τις συζητήσεις επί αμιγώς ευρωπαϊκών θεμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στις εκλογές είναι πιθανό να ενισχυθεί με έντονη πολιτική εκστρατεία στην οποία τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι αυτών ανταγωνίζονται για να λάβουν ψήφους και έδρες επί τη βάσει εναλλακτικών προγραμμάτων που έχουν ως άξονα την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης κατέδειξαν ότι οι πολίτες, σε μεγάλη πλειοψηφία, θα ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να ψηφίσουν εάν είχαν καλύτερη ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τα προγράμματα και τους υποψηφίους τους· ότι ως εκ τούτου όλα τα μέσα ενημέρωσης ενθαρρύνονται να δώσουν το μέγιστο της προσοχής τους στις εκλογές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών και να ζητήσει την γνώμη του νέου Κοινοβουλίου πριν προβεί στον ορισμό του/των υποψηφίου/ων του·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις διαβουλεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 11 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, να καθοριστούν ‘από συμφώνου’·

1.  καλεί τα πολιτικά κόμματα να εξασφαλίσουν ότι τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοινοποιούνται τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την έναρξη των εκλογών·

2.  αναμένει από τους υποψηφίους να αναλάβουν τη δέσμευση, εφόσον εκλεγούν, ότι θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός εάν διορισθούν σε θέση που τους καθιστά μη εκλόγιμους σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πράξης για τις άμεσες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1976)·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα να πιέσουν για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα ψηφοδέλτια υποψηφίων και να ενθαρρύνουν, στο μέτρο του δυνατού, την σύνταξη καταλόγων που θα διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα να μεριμνήσουν ώστε τα ονόματα– και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εμβλήματα – των Ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων να εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια·

5.  ζητεί από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους υποψηφίους τους για την προεδρία της Επιτροπής αρκετά έγκαιρα πριν από τις εκλογές ώστε να είναι σε θέση να διοργανώσουν μια σημαντική ευρωπαϊκής εμβέλειας προεκλογική εκστρατεία που θα επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκά θέματα επί τη βάσει του προγράμματός τους και του προγράμματος του υποψηφίου τους για την προεδρία της Επιτροπής·

6.  επιμένει ότι τα πολιτικά κόμματα σε όλα τα επίπεδα πρέπει να εγκρίνουν δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής·

7.  καλεί τα εθνικά πολιτικά κόμματα να ενημερώσουν τους πολίτες, πριν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, σχετικά με την πολιτική συγγένειά τους με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, καθώς και με την υποστήριξή τους προς τον υποψήφιό του για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής και το πολιτικό του/της πρόγραμμα·

8.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προβαίνουν σε πολιτικές προεκλογικές εκπομπές·

9.  ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διοργανώνουν πολλές δημόσιες συζητήσεις μεταξύ των ορισθέντων υποψηφίων για την προεδρία της Επιτροπής·

10.  συνιστά στα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα συμφωνηθέντα μέτρα για τη συνδρομή προς τους πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε κράτος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής τους·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με στόχο να ανακοπεί η μείωση του ποσοστού συμμετοχής·

12.  ενθαρρύνει τα εθνικά πολιτικά κόμματα να συμπεριλάβουν στους καταλόγους των υποψηφίων τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους·

13.  επιμένει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της Πράξης για τις εκλογές με άμεση ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ανακοινώνονται σε κανένα κράτος μέλος τα επίσημα αποτελέσματα παρά μόνον όταν κλείσουν οι κάλπες στο κράτος μέλος του οποίου οι εκλογείς είναι οι τελευταίοι που θα ψηφίσουν την Κυριακή 25 Μαΐου 2014·

14.  προτείνει να συμφωνηθούν οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις διαβουλεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή του νέου Προέδρου της Επιτροπής με κοινή συμφωνία έγκαιρα πριν από τις εκλογές·

15.  αναμένει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής τον οποίο πρότεινε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που έλαβε τις περισσότερες έδρες στις εκλογές του Κοινοβουλίου, θα είναι ο πρώτος του οποίου η υποψηφιότητα θα εξετασθεί προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητά του να εξασφαλίσει την υποστήριξη της επιβεβλημένης απόλυτης πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα.

(1) Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1) που τροποποιήθηκε από την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και απόφαση 2002/772/EK, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0462.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.


Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
PDF 274kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP))
P7_TA(2013)0324RC-B7-0260/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(1),

–  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία επανεξέτασης της κοινής θέσης από την ομάδα εργασίας «Εξαγωγές συμβατικών όπλων» του Συμβουλίου (COARM), η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 15, πρέπει να επανεξεταστεί τρία έτη μετά την έγκρισή της,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2002/589/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και για την κατάργηση της κοινής δράσης 1999/34/ΚΕΠΠΑ(3), και τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης φορητών όπλων, ελαφρού οπλισμού και των πυρομαχικών τους, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005(4),

–  έχοντας υπόψη τη δέκατη τρίτη(5) και τη δέκατη τετάρτη(6) ετήσια έκθεση της COARM,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο Όπλων, που καθορίζει δεσμευτικά κοινά πρότυπα για το διεθνές εμπόριο συμβατικών όπλων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με θέμα τη Συνθήκη του ΟΗΕ για το Εμπόριο Όπλων(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην ασφάλεια, αλλά και στην ανάπτυξη, και ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η πολιτική ελέγχου της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ αποτελεί νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που θεσπίζει οκτώ κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων αυτών, πρέπει να απορρίπτεται η αίτηση χορήγησης άδειας εξαγωγής (κριτήρια 1–4) ή έστω να εξετάζεται το ενδεχόμενο απόρριψής της (κριτήρια 5–8)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοινής θέσης, τα οκτώ κριτήρια ορίζουν απλώς ελάχιστα πρότυπα και δεν θίγουν οιαδήποτε περιοριστικότερα μέτρα των κρατών μελών σχετικά με τον έλεγχο των εξοπλισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση περί χορήγησης ή μη άδειας εξαγωγής όπλων βάσει των κριτηρίων αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, υπόθεση του κάθε κράτους μέλους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 της κοινής θέσης ορίζει σαφώς ότι τα κράτη μέλη δύνανται, κατά περίπτωση, να λαμβάνουν επίσης υπόψη την επίπτωση των σχεδιαζόμενων εξαγωγών στα οικονομικά, κοινωνικά, εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI), τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως σύνολο, αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων παγκοσμίως, ακολουθώντας με μικρή διαφορά τις ΗΠΑ, και ότι διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό όπλων διατίθεται σε χώρες εκτός της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι προορισμοί εκτός της ΕΕ προς τους οποίους πραγματοποιούνται εξαγωγές όπλων από τα κράτη μέλη είναι η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική και η Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικότερες παραλήπτριες χώρες είναι η Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία προσπαθεί να αντισταθμίσει τη φθίνουσα ζήτηση από πλευράς ευρωπαϊκής άμυνας επιδιώκοντας πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών και ότι η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από πολλά πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, ως συμβολή στην ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών, της τεχνολογικής τεχνογνωσίας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ετοιμότητας της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία αποφέρουν σημαντικά δευτερογενή οφέλη που αξιοποιούνται σε πολυάριθμες μη στρατιωτικές εφαρμογές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων της κοινής θέσης, ιδίως χάρη στο εγχειρίδιο χρήσης της κοινής θέσης, που κατάρτισε η COARM, στο οποίο προσδιορίζονται λεπτομερώς οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει νομικά δεσμευτικό πλαίσιο, μοναδικό στον κόσμο, μέσω του οποίου βελτιώνεται ο έλεγχος των εξαγωγών όπλων, μεταξύ άλλων σε περιοχές κρίσης και σε χώρες με αμφιλεγόμενες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και χαιρετίζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές τρίτες χώρες έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου των εξαγωγών όπλων με βάση την κοινή θέση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, περισσότερο ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή της κοινής θέσης και όλων των υποχρεώσεων που εμπεριέχει και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην διαθέτει κοινή πολιτική για τις μεταφορές όπλων προς τρίτες χώρες·

2.  εκτιμά ότι δεν πρέπει να υπάρχει απόκλιση μεταξύ της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ, αφενός, και της κοινής θέσης, αφετέρου· θεωρεί ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη και στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ της κοινής θέσης και της εξωτερικής πολιτικής·

3.  υπογραμμίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να ενεργούν σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές τους, συμμορφούμενα απολύτως με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες και με κοινώς αποδεκτούς κανόνες και κριτήρια, ενώ η συμμόρφωση θα ελέγχεται με βάση τις εθνικές ρυθμίσεις·

4.  εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια ή ειδικά κοινοβουλευτικά σώματα πρέπει να διασφαλίζουν ουσιαστικό έλεγχο της εφαρμογής και της επιβολής των ενιαίων προτύπων της κοινής θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και της θέσπισης διαφανούς συστήματος ελέγχου με υποχρέωση λογοδοσίας·

5.  εκτιμά ότι η διατύπωση του εγχειριδίου χρήσης θα πρέπει να είναι πιο ακριβής και λιγότερο ανοικτή σε ερμηνείες και ότι θα πρέπει να συνεχίσει να επικαιροποιείται όταν χρειάζεται·

6.  ζητεί καλύτερη εφαρμογή των κριτηρίων της κοινής θέσης πριν να προταθούν οιαδήποτε νέα·

7.  αναγνωρίζει τον συνεκτικό και συνεπή ρόλο που διαδραμάτισαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην προσπάθεια υποστήριξης της διεθνούς διαδικασίας θέσπισης δεσμευτικών κανόνων που διέπουν το διεθνές εμπόριο όπλων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στις χώρες οι οποίες παραμένουν εκτός διεθνών συμφωνιών·

8.  επισημαίνει ότι, με τις ετήσιες εκθέσεις της COARM, οι εξαγωγές όπλων από τα κράτη μέλη απέκτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι τα σύνολα δεδομένων είναι ατελή και ανομοιογενή εξαιτίας των διαφορετικών μεθόδων συγκέντρωσης δεδομένων και διαδικασιών υποβολής που εφαρμόζονται στα επιμέρους κράτη μέλη· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οφείλουν να υποβάλλουν στην COARM πλήρη, ετήσια στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές όπλων τους, όπως έχει συμφωνηθεί και καθοριστεί στην κοινή θέση·

9.  ζητεί να αναλυθεί ο τρόπος εφαρμογής της κοινής θέσης στα εθνικά συστήματα· εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα της COARM να αξιολογεί τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων·

10.  θεωρεί ότι η κοινή θέση πρέπει να συμπληρωθεί από κατάλογο που θα ενημερώνεται διαρκώς, θα είναι διαθέσιμος στο κοινό και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες παραλήπτριες χώρες είναι σύμφωνες ή όχι προς τα οκτώ κριτήρια·

11.  εκτιμά ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα βελτιωμένο σύστημα που θα επιτρέπει τακτικές, ενημερωμένες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τις μεταφορές όπλων προς χώρες στις οποίες προηγουμένως είχε επιβληθεί εμπάργκο·

12.  ζητεί τη διεξαγωγή ετήσιας συζήτησης στο Κοινοβούλιο, παράλληλα με την υποβολή ετήσιας έκθεσης, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής θέσης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο κατάλληλος βαθμός κοινοβουλευτικού ελέγχου και διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

13.  χαιρετίζει τη σύναψη, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, μιας νομικά δεσμευτικής Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ) που αφορά τις διεθνείς συναλλαγές συμβατικών όπλων, η οποία δημιουργεί ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα ελέγχου των όπλων εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία και θεσπίζει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ανεύθυνη και παράνομη χρήση των συμβατικών όπλων· αναγνωρίζει τον συνεκτικό και συνεπή ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην προσπάθεια υποστήριξης της διεθνούς διαδικασίας θέσπισης δεσμευτικών κανόνων που διέπουν το διεθνές εμπόριο όπλων·

14.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική και αξιόπιστη εφαρμογή της ΣΟΕ και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εστιάσουν τη διεθνή προσπάθειά τους σε ενέργειες που θα προωθούν την υπογραφή της συμφωνίας από όλα τα κράτη του κόσμου και την ταχεία έναρξη ισχύος της·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
(2) ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 191 της 19.7.2002, σ. 1.
(4) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 05319/2006 της 13.1.2006.
(5) ΕΕ C 382 της 30.12.2011, σ. 1
(6) ΕΕ C 386 της 14.12.2012, σ. 1
(7) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0251.


Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες
PDF 293kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (2013/2583(RSP))
P7_TA(2013)0325B7-0314/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την προηγούμενη έκθεσή του σχετικά με τις υπηρεσίες, ιδίως το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα (DDA) και σχετικά με το μέλλον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ιδίως τα ψηφίσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τις προοπτικές για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα μετά την Έβδομη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ(2), και της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων επί της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις(4),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995· έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2003 σχετικά με τη Γενική Συμφωνία για τις υπηρεσίες στον τομέα του εμπορίου (GATS) στο πλαίσιο του ΠΟΕ, λαμβανομένης υπόψη της πολιτιστικής πολυμορφίας(5),

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης για μια πλειονομερή συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τα οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις: η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»»(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση του 2012 για τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις»(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 21ης Απριλίου 2011 που εκπόνησε ο πρόεδρος της ειδικής συνόδου του Συμβουλίου Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών του ΠΟΕ, πρέσβης Fernando de Mateo, προς την Επιτροπή Εμπορικών Διαπραγματεύσεων, σχετικά με την ειδική σύνοδο διαπραγματεύσεων για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας των «Πολύ Καλών Φίλων των Υπηρεσιών» (RGF) της 5ης Ιουλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα τρία τέταρτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ και ότι έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι υπηρεσίες αντιστοιχούσαν στο 28% των εξαγωγών της ΕΕ και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των άμεσων ξένων επενδύσεών της σε τρίτες χώρες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, με εξαγωγές που αντιστοιχούσαν στο 25,65% του συνόλου των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών το 2011·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χώρες θα έπρεπε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν, να διατηρούν και να ρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες προς το γενικό συμφέρον·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ 129 μέλη του ΠΟΕ έχουν αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο της GATS, η πλειονότητα των εν λόγω χωρών δεν έχουν αναλάβει δεσμεύσεις σε όλους τους τομείς·

ΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση έχει αναδείξει περισσότερο από ποτέ τον θεμελιώδη ρόλο των δημόσιων Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών ή των ηλικιωμένων, η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους με αναπηρία και οι κοινωνικές κατοικίες, αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες και συμβάλλουν στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα των υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Z.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν πραγματοποιήθηκε η 6η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ το 2005 στο Χονγκ Κονγκ, μόλις 30 χώρες είχαν υποβάλει προσφορές για νέες υπηρεσίες και ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τις υπηρεσίες έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Ιούλιο του 2008·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την οικονομική κρίση του 2008 και 2009 καθιερώθηκαν νέα προστατευτικά μέτρα για τον περιορισμό των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τη μορφή και τη διάρθρωση μιας συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TISA) ανάμεσα στα μέλη της ομάδας RGF·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 21 μέλη του ΠΟΕ(9) που διαπραγματεύονται με την ΕΕ είναι κυρίως χώρες του ΟΟΣΑ και αντιπροσωπεύουν το 70% των παγκόσμιων διασυνοριακών συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών (εξαιρουμένων των ενδοενωσιακών συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών) και το 58% των συναλλαγών της ΕΕ στον τομέα των εμπορικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα στις διαπραγματεύσεις αυτές δεν συμμετέχει καμία χώρα BRICS, κανένα μέλος της Ένωσης των Νοτιοανατολικών Ασιατικών Εθνών (ASEAN) και καμία χώρα της Αφρικής, της Καραϊβικής ή του Ειρηνικού·

ΙA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών και ότι, στις 18 Μαρτίου 2013, έλαβε εντολή να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών·

1.  θεωρεί ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα, το οποίο είναι ενσωματωμένο στον ΠΟΕ, παραμένει το πλέον αποτελεσματικό πλαίσιο για την επίτευξη ανοικτού και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια βάση· συμφωνεί, ωστόσο, ότι, λόγω του αδιεξόδου που διαπιστώθηκε στην 8η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Δεκέμβριο του 2011, χρειάστηκε να αναληφθούν νέες διμερείς και πλειονομερείς πρωτοβουλίες προκειμένου να δοθεί ώθηση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη· τονίζει, πάντως, ότι είναι αναγκαίο όλες οι νέες πρωτοβουλίες να παραμείνουν ενταγμένες στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από τότε που ξεκίνησε ο γύρος της Ντόχα, ελάχιστη προσοχή δίδεται στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών και των συναλλαγών τον 21ο αιώνα, δεδομένου ότι η εμφάνιση παγκόσμιων αλυσίδων αξίας εξαρτάται από την παροχή υπηρεσιών· τονίζει ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας είναι σημαντικές διότι παρέχουν ουσιαστικά δίχτυα ασφαλείας για τους πολίτες και προάγουν την κοινωνική συνοχή σε δημοτικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο·

3.  επικρίνει το γεγονός ότι οι πίνακες της GATS για τα μέλη του ΠΟΕ είναι πλέον παρωχημένοι και δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό επίπεδο των φραγμών στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών των χωρών αυτών, ιδίως εκείνων που έχουν προχωρήσει σε ουσιαστική αυτόνομη ελευθέρωση, και ότι η ιδιότητα του μέλους του ΠΟΕ εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε πολύ ανόμοια και ασαφή επίπεδα ελευθέρωσης και κανόνων πειθαρχίας ως προς τις δεσμεύσεις τους για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών·

4.  χαιρετίζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και την εξαρχής συμμετοχή της ΕΕ στις συνομιλίες αυτές προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέροντα της ΕΕ και να υπεραμυνθεί των απόψεών της όσον αφορά τη μορφή και τη διάρθρωση της συμφωνίας· πιστεύει ότι η συμμετοχή της ΕΕ μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή ανάμεσα στη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και το πολυμερές σύστημα και να συμβάλει στη διασφάλιση κατάλληλου κοινοβουλευτικού ελέγχου στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων·

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δόθηκε εντολή από το Συμβούλιο χωρίς να ληφθεί υπόψη η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

6.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να τηρεί το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων (πριν και μετά τους γύρους των διαπραγματεύσεων)·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις για την TISA διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ περί διαφάνειας και γνωστοποιούνται στο σύνολο των μελών του ΠΟΕ εγκαίρως και εν είδει πλήρους ενημέρωσης·

8.  πιστεύει ότι δεν έχει επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα ώστε τα οφέλη από τη μελλοντική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών να επεκταθούν σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ και ότι, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί στη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών η «ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους» που προβλέπει η GATS(10)·

9.  επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις δεν περιλαμβάνονται οι αναδυόμενες αγορές (πλην της Τουρκίας), και συγκεκριμένα οι BRICS, όπου υπάρχει δυναμικό ανάπτυξης των συναλλαγών και επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών και όπου συναντώνται τα πιο ουσιαστικά εμπόδια, ιδίως σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις· καλεί, κατά συνέπεια, την Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις·

10.  θεωρεί ότι η διατήρηση της δυνατότητας άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών, να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των φιλόδοξων στόχων της συμφωνίας αυτής, καθώς μόνο ένα υψηλό επίπεδο ελευθέρωσης και σύγκλισης στους κανόνες πειθαρχίας θα μπορούσε να πείσει τις χώρες αυτές να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα να καταστεί πολυμερής η συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών στο μέλλον, θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τη μορφή και τη διάρθρωση της GATS, συμπεριλαμβανομένων της αντίληψης της θετικής απαρίθμησης των δεσμεύσεων, και να συμπεριλαμβάνει θεμελιώδεις ορισμούς και αρχές που ορίζονται στη GATS, καθώς και τις ρυθμίσεις της σχετικά με την εθνική μεταχείριση, την πρόσβαση στην αγορά και τους κανόνες πειθαρχίας·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει μια αρχική προσφορά που δεν θα απέχει από την προηγούμενη προσφορά της στο πλαίσιο των πινάκων συγκεκριμένων δεσμεύσεων της GATS και να θέσει τους ακόλουθους στόχους κατά τη διαπραγμάτευση των δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην αγορά:

   διασφάλιση περισσότερο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μέσω της μείωσης των ανισορροπιών στις δεσμεύσεις της GATS ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, τους τομείς και τους τρόπους·
   προώθηση μιας φιλόδοξης ατζέντας για τα επιθετικά συμφέροντα της ΕΕ, ιδίως τις υπηρεσίες για επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες ΤΠΕ, τις οικονομικές και νομικές υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις υπηρεσίες θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, τον τουρισμό και τον κατασκευαστικό κλάδο· προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ στις αγορές τρίτων χωρών με παράλληλη ενσωμάτωση, στη συμφωνία συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, των μέτρων προληπτικής εποπτείας της GATS που επιτρέπουν στις συμμετέχουσες χώρες να ρυθμίζουν σε εσωτερικό επίπεδο τις χρηματοπιστωτικές αγορές και προϊόντα για σκοπούς προληπτικής εποπτείας· τα μέτρα προληπτικής εποπτείας της GATS για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να περιληφθούν στη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για σκοπούς προληπτικής εποπτείας με την επιφύλαξη ενδεχόμενων άλλων διατάξεων της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών·
   υπεράσπιση των ευρωπαϊκών ευαισθησιών όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (όπως ορίζονται από τις Συνθήκες της ΕΕ) στους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της ύδρευσης και της διαχείρισης απορριμμάτων, και διατήρηση της τακτικής της μη ανάληψης δεσμεύσεων, όπως και στο πλαίσιο της GATS και των διμερών ΣΕΣ, για τις οπτικοακουστικές και τις πολιτιστικές υπηρεσίες·
   αποτροπή δεσμεύσεων και κανόνων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αντίθετων προς τα πρόσφατα μέτρα ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών και προϊόντων·
   υιοθέτηση προσεκτικής προσέγγισης όσον αφορά την ανταλλαγή προσφορών στον τρόπο 4, έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιθετικά συμφέροντα στον τομέα του εργατικού δυναμικού με υψηλή ειδίκευση και ότι η ΕΕ θα πρέπει, πριν από οτιδήποτε άλλο, να απαιτήσει εκ νέου, στο πλαίσιο της TISA, ότι τα φυσικά πρόσωπα που μετακινούνται προσωρινά προκειμένου να παράσχουν υπηρεσία εμπίπτουσα στον τρόπο 4, πρέπει να συμμορφούνται με τα εθνικά κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την GATS, όλα τα μέρη μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό τη ρύθμιση της εισόδου φυσικών προσώπων στην επικράτειά τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα δεν εξουδετερώνουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις των μερών·
   διατήρηση ουδετερότητας όσον αφορά τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της συμμετοχής των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο των δεσμεύσεων·
   εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης οιασδήποτε ελευθέρωσης των ροών δεδομένων προς το κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

13.  επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει ήδη συνάψει ή διαπραγματεύεται διμερείς εμπορικές συμφωνίες με ορισμένα από τα μέρη που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας και, σύντομα, των ΗΠΑ) οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικά κεφάλαια για τις υπηρεσίες στα οποία αντιμετωπίζονται καλύτερα τα διμερή ζητήματα ανά χώρα· θεωρεί ότι, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, το διακύβευμα για την ΕΕ στις εν λόγω διαπραγματεύσεις είναι οι άλλοι εταίροι (π.χ. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Ταϊβάν και Τουρκία)·

14.  υπογραμμίζει ότι, εάν συμπεριληφθούν στους πίνακες συγκεκριμένων δεσμεύσεων οι αρχές της διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης και της μη αναστρεψιμότητας, θα καταστεί δυνατό να διατηρηθούν οι δεσμεύσεις των συμβαλλόμενων μερών στα τρέχοντα επίπεδα και να υπάρξει περαιτέρω προοδευτικό άνοιγμα·

15.  πιστεύει ότι η συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρότερους ρυθμιστικούς κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης και τις ρυθμίσεις ανά τομέα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των χωρών να εγκρίνουν κανονισμούς δεόντως αιτιολογημένους για λόγους δημόσιας πολιτικής(11)·

16.  θεωρεί ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουν τη δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης των πολιτικών τους στον τομέα του πολιτισμού και της οπτικοακουστικής, στο πλαίσιο του νομοθετικού, κανονιστικού και συμβατικού κεκτημένου τους· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξαίρεσε τις πολιτιστικές και οπτικοακουστικές υπηρεσίες από τη διαπραγματευτική εντολή·

17.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν ευκαιρία για βελτίωση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις(12) και τις επιχορηγήσεις(13) στον τομέα των υπηρεσιών, θέματα ως προς τα οποία οι διαπραγματεύσεις της GATS έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο·

18.  θεωρεί ότι η συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ρήτρα προσχώρησης, διατάξεις που να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ώστε να καταστεί η συμφωνία «πολυμερής» προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ, καθώς και έναν ειδικό μηχανισμό διευθέτησης διαφορών, με την επιφύλαξη της προσφυγής στον γενικό μηχανισμό διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ·

19.  σημειώνει ότι η διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ προτάθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει συνέχεια στην πρόθεσή της να εκπονήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία και ότι θα πρέπει να το πράξει σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλου είδους προβλήματα· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία προκειμένου τα συμπεράσματά της να ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις·

20.  εκτιμά ότι το διετές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι πολύ φιλόδοξο· υπογραμμίζει ότι η ποιότητα θα πρέπει να υπερέχει του χρόνου, και επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς και να προσφέρουν τις απαιτούμενες συνθήκες και τα χρονικά περιθώρια για έναν καλά τεκμηριωμένο δημόσιο και κοινοβουλευτικό διάλογο·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 67.
(2) ΕΕ C 286 E της 22.10.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 84.
(4) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 289.
(6) COM(2010)0612.
(7) COM(2012)0070.
(8) TN/S/36.
(9) Αυστραλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Ελβετία, Ταϊβάν, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες.
(10) Άρθρο ΙΙ της GATS.
(11) Παραρτήματα XIV και XIV α της GATS.
(12) Άρθρο ΧΙΙΙ της GATS.
(13) Άρθρο ΧV της GATS.


Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων
PDF 274kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (2013/2547(RSP))
P7_TA(2013)0326B7-0327/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (διμερής συμφωνία)(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας ως προς τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 9ης Μαρτίου 2011, του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νορβηγίας προς τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 38ης συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΕΟΧ στις 26 Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ερώτημα που τέθηκε στην Επιτροπή με θέμα «Σημαντική αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων» (O-000048/2013 – B7‑0210/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 της συμφωνίας ΕΟΧ «τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη της προοδευτικής ελευθέρωσης των γεωργικών συναλλαγών»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για τον ΕΟΧ παρέχει τη βάση για την ισότιμη πρόσβαση της Νορβηγίας στην εσωτερική αγορά και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ θεωρούν ότι η συμφωνία είναι αμοιβαία επωφελής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και Νορβηγίας είναι εξαιρετικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των εταίρων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαλόγου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012 έχει ανανεώσει το προτιμησιακό, αμοιβαίο και αμοιβαία επωφελές νομικό πλαίσιο σχετικά με τις εμπορικές προτιμήσεις για γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη συμφωνία αυτή, η ΕΕ και το Βασίλειο της Νορβηγίας έχουν επεκτείνει την αμοιβαία ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, παρέχοντας αδασμολόγητη πρόσβαση, θεσπίζοντας δασμολογικές ποσοστώσεις και μειώνοντας τους εισαγωγικούς δασμούς για ευρύ φάσμα γεωργικών προϊόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς ορισμένων ειδών τυριού και αρνίσιου και βοδινού κρέατος βρίσκονται αντιμέτωποι με κατ’ αξίαν δασμούς ύψους 277%, 429% και 344% αντίστοιχα στη νορβηγική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από αυτό το μέτρο είχε προηγηθεί η επιβολή νέου εισαγωγικού δασμού ύψους 72% στις ορτανσίες (hortensia)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά, αν και επιτρέπονται στο πλαίσιο του πίνακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη Νορβηγία, αντιβαίνουν στο γράμμα και το πνεύμα της διμερούς συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 10, το οποίο δηλώνει ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη που χορηγούν αμοιβαία δεν θα υπονομευτούν από άλλα περιοριστικά μέτρα εισαγωγών»·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και πληθωρισμού, η νορβηγική οικονομία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την παγκόσμια οικονομική ή χρηματοπιστωτική κρίση·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τα πρόσφατα μέτρα που επιβλήθηκαν από τη νορβηγική κυβέρνηση, θεωρεί δε ότι είναι προστατευτικά και απαγορευτικά για το εμπόριο, και ότι παραβιάζουν σαφώς το γράμμα και το πνεύμα της διμερούς συμφωνίας·

2.  τονίζει ότι τα μέτρα αυτά προτάθηκαν από τη νορβηγική κυβέρνηση χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους ομολόγους της στην ΕΕ, όπως θα ήταν σκόπιμο στο πλαίσιο των υφιστάμενων ισχυρών διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας·

3.  αμφισβητεί την οικονομική λογική πίσω από αυτά τα μέτρα, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των εμπορικών συναλλαγών, με αρνητικές συνέπειες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως για τους Νορβηγούς καταναλωτές, καθώς και μακροπρόθεσμα και για τους Νορβηγούς γεωργούς· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τους εξαγωγείς και τους γεωργούς της ΕΕ που απορρέουν από τους αυξημένους δασμούς·

4.  παροτρύνει τη νορβηγική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να αποσύρουν τα μέτρα·

5.  καλεί τη νορβηγική κυβέρνηση και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τα πρόσφατα φιλόδοξα βήματα που πραγματοποίησε η Ισλανδία για την ελευθέρωση των γεωργικών εμπορικών συναλλαγών με την Ένωση· παροτρύνει τη νορβηγική κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό·

6.  καλεί τη νορβηγική κυβέρνηση να αποδεχτεί την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας ΕΟΧ, όσον αφορά το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο κρίνονται δίκαιοι και δικαιολογημένοι οι δασμοί για τα εν λόγω προϊόντα·

7.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει διαπραγματεύσεις με τις νορβηγικές αρχές με στόχο την εξεύρεση μιας αμοιβαίας ικανοποιητικής λύσης στο θέμα των εισαγωγών/εξαγωγών γεωργικών προϊόντων·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει εάν η Νορβηγία αρνηθεί να ανακαλέσει την απόφασή της, ιδίως όσον αφορά την προστασία των θέσεων εργασίας και την παραγωγή του γεωργικού τομέα στην Ένωση, εφόσον παραστεί ανάγκη·

9.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πιθανότητα να προτείνει περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας προς την κατεύθυνση της απόσυρσης των μέτρων·

10.  υπενθυμίζει τη ρητή δέσμευση της Νορβηγίας στην εσωτερική αγορά, ιδίως στο πλαίσιο πρόσφατων πρωτοβουλιών, όπως οι Πράξεις για την Ενιαία Αγορά I και II· επισημαίνει ότι και η ίδια η νορβηγική κυβέρνηση αναγνώρισε ότι μια αποδοτική ενιαία αγορά αποτελεί θεμέλιο για τη μελλοντική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για προσφυγή σε μέτρα προστατευτισμού και στρέβλωσης του εμπορίου·

11.  εκφράζει την ελπίδα ότι η Νορβηγία θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής αγοράς και δεν θα προσφύγει σε περαιτέρω αποδιοργανωτικά και μονομερή μέτρα·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, και το Συμβούλιο, καθώς και στη νορβηγική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

(1) ΕΕ L 327 της 9.12.2011, σ. 2.
(2) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 168.


Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
PDF 432kWORD 134k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2013/2655(RSP))
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 12, 14, 26, 114 παράγραφος 3 και 169 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών με τίτλο «Νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές», η οποία εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2013 (A7‑0163/2013),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013» (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26, της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων: Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών υπέρ των καταναλωτών – Όγδοη έκδοση, Μέρος 2 – Νοέμβριος 2012» (SWD(2012)0432),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2012)0789),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του μνημονίου συμφωνίας για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του διαδικτύου (COM(2013)0209),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με την Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους(2), την Ενιαία Αγορά για την επιχειρήσεις και την ανάπτυξη(3) και τη Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας - 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2012, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2012, με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2012, με τίτλο «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012)0179),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2012 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ (COM(2012)0698),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2011, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (COM(2011)0707) και τα σχετικά έγγραφα (SEC(2011)1320 και SEC(2011)1321),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική Ασφάλειας του Κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένας ανοιχτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος» (JOIN(2013)0001),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» COM(2012)0529),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης(11),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Google (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08, απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010) και BergSpechte (υπόθεση C-278/08, απόφαση της 25ης Μαρτίου 2010), που καθόρισε την έννοια του «χρήστη του Διαδικτύου ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός» ως τον συνήθη καταναλωτή του Διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Monti, της 9ης Μαΐου 2010, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση σχετικά με τις συμπεριφορές ως προς τις διασυνοριακές πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή το Μάρτιο του 2010 (Ευρωβαρόμετρο Flash αριθ. 282),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο του «μυστικού πελάτη» για την αξιολόγηση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ», που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΔ SANCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την YouGovPsychonomics και δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η ΕΕ μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει άμεσα προκειμένου να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, ιδίως σε σχέση με τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως η βιομηχανία διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών λογισμικού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενικευμένη συνδεσιμότητα, με βάση την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ευρωζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη διαθεσιμότητα ενός φάσματος ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι κινητές συσκευές και εφαρμογές και οι νέες γενιές προτύπων κινητής τηλεφωνίας, απαιτούν αξιόπιστα και γρήγορα δίκτυα υποδομών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενισχύεται η σημασία των εφαρμογών δεδομένων μεγάλου όγκου («big data») για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, δεδομένου ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται ότι τα έσοδα θα ανέλθουν σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργηθούν επιπλέον 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπολογιστικό νέφος έχει σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμικό όσον αφορά τη μείωση του κόστους, την ανταλλαγή περιεχομένου και πληροφοριών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πρόσβαση σε πληροφορίες, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η δημιουργία απρόσκοπτα συνδεδεμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από διάφορες συσκευές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της ΕΕ υφίσταται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τις αγορές εργασίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 ζητεί αποφασιστική δράση για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη δυναμικών αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, η κουλτούρα του ρεμίξ και η συνεργασία των χρηστών διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές είναι όλο και πιο πρόθυμοι να πληρώσουν για επαγγελματικό ψηφιακό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, εφόσον αυτό χαρακτηρίζεται από οικονομική προσιτότητα, προσβασιμότητα μέσω διαφόρων συσκευών και διασυνοριακή φορητότητα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε περιεχόμενο σε προσιτές τιμές, μέσω ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων πληρωμών θα πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά την πρόσβαση σε διασυνοριακές υπηρεσίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 85% της απασχόλησης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν συνεπώς την κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ, διαθέτοντας την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία πλούτου, την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο ως καταναλωτές στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο ρόλος των καταναλωτών πρέπει να αναγνωριστεί ως τμήμα της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η ασφάλειά τους στην αγορά και η γνώση τους όσον αφορά τα δικαιώματά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε άλλους καταναλωτές που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται καλύτερη προστασία στους καταναλωτές στην Ένωση έναντι προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλειά τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος των ιστότοπων που πωλούν ψηφιακό περιεχόμενο, όπως παιχνίδια, βίντεο ή αρχεία μουσικής, δείχνει ότι πάνω από το 75% αυτών δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/EE) θεσπίζει, για πρώτη φορά, συγκεκριμένους κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή να συνεχίσει να περιλαμβάνει τέτοιους κανόνες κατά την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ή όταν προτείνει νέα νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15% του πληθυσμού της ΕΕ που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας (80 εκατομμύρια άτομα) αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς ή αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ιστότοπων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο αριθμός των ιστότοπων του δημόσιου τομέα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά της ΕΕ για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ· λαμβάνονται υπόψη ότι η εν λόγω αγορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη και μη αναπτυγμένη, σε βάρος όχι μόνο των πιθανών καταναλωτών, αλλά και του συνόλου της οικονομίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, καθώς παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό, τη γνώση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την αυτοπεποίθηση και την ετοιμότητα να ζητούν αποζημίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας, προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα·

Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

1.  τονίζει ότι η απελευθέρωση της ενιαίας αγοράς μέσω της οδηγίας για τις υπηρεσίες και η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσαν να προσθέσουν 800 δισεκατομμύρια ευρώ(15) στην οικονομία της ΕΕ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 4 200 ευρώ ανά νοικοκυριό (16)· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δεσμευτούν για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως πρωταρχική πολιτική προτεραιότητα και να αναπτύξουν μια ολιστική προσέγγιση και φιλόδοξη στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει τόσο νομοθετικές όσο και πολιτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες και επερχόμενες εξελίξεις, ώστε να καταστεί πραγματικότητα η ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι για αυτό θα απαιτηθεί πολιτική ηγεσία, αποφασιστικότητα, καθορισμός προτεραιοτήτων και δημόσια χρηματοδότηση σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· επισημαίνει ιδιαιτέρως ότι απαιτείται ισχυρή ηγεσία από την πλευρά όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και σαφής πολιτική υιοθέτηση από την πλευρά των κρατών μελών για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή οδηγιών και κανονισμών που αφορούν την ενιαία αγορά·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επειγόντως τους υφιστάμενους φραγμούς στην ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων με την απλούστευση του νομικού πλαισίου για τον ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ασφαλείς πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παράδοσης, και επανεξετάζοντας τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση σε νόμιμο ψηφιακό περιεχόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης ισότιμων κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών, τόσο σε υλική όσο και σε ψηφιακή μορφή·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διακυβέρνηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, εξασφαλίζοντας την ουδετερότητα του δικτύου και την αποτελεσματική και έξυπνη χρήση των ΤΠΕ με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης και να προτείνει μια συνεκτική προσέγγιση για την προώθηση της χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI), του SOLVIT, της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης που δημιουργούνται δυνάμει της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

4.  επισημαίνει τη σημασία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υπολογιστικό νέφος, δεδομένου του δυναμικού του όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ· τονίζει ότι το υπολογιστικό νέφος συνιστά, λόγω του ελάχιστου απαιτούμενου κόστους εισόδου και των χαμηλών απαιτήσεών του όσον αφορά τις υποδομές, ευκαιρία ώστε να μπορέσει η βιομηχανία ΤΠΕ της ΕΕ, και κυρίως οι ΜΜΕ, να ηγηθεί σε τομείς όπως οι υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τα κέντρα δεδομένων·

5.  αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα μεγάλου όγκου και η γνώση αποτελούν την κινητήρια δύναμη της μελλοντικής οικονομίας της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων ως μέσο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας· τονίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι προκλήσεις που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω ενός εκσυγχρονισμένου καθεστώτος προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ώστε η ΕΕ να αναλάβει ηγετική θέση και να καθορίζει τις τάσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων, ενισχύοντας την εσωτερική αγορά και δημιουργώντας ισότιμους όρους για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ·

6.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υψηλής ποιότητας με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, όπως οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών· επισημαίνει τη σημασία του σχεδίου κανονισμού που προτείνει η Επιτροπή για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης, δεδομένης της συμβολής του στην ψηφιακή ενιαία αγορά μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την αμοιβαία αναγνώριση των βασικών εργαλείων σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων, καθώς και για διαλειτουργικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ένωση·

7.  θεωρεί ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

8.  τονίζει τη σημασία της προώθησης της καινοτομίας και της επένδυσης στις ηλεκτρονικές δεξιότητες· επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων· ζητεί τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το «Ορίζοντας 2020» και το COSME, καθώς και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών μέσων και εγγυήσεων· σημειώνει, ειδικότερα, ότι η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της κινητής τεχνολογίας και των έξυπνων συσκευών·

9.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η πραγματοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου η ΕΕ να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιακή επανάσταση·

10.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2013 για την απόδοση του φάσματος «ψηφιακού μερίσματος», στη ζώνη των 800 MHz, σε κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα· τονίζει ότι η καθυστέρηση αυτή παρεμποδίζει την ανάπτυξη των δικτύων 4G στην ΕΕ· ζητεί, κατά συνέπεια, από τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διάθεση της ζώνης των 800 MHz για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, και από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της για να εξασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή·

11.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νέα δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξάλειψη των τελών περιαγωγής στο εγγύς μέλλον· τονίζει την ανάγκη μιας προορατικής προσέγγισης όσον αφορά τα τέλη περιαγωγής, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χρήση των κινητών συσκευών·

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο – αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων

12.  σημειώνει με ανησυχία τη μείωση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ· ζητεί να ανανεωθεί η εστίαση στις πολιτικές δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η πράσινη οικονομία, οι υπηρεσίες υγείας και ο τομέας ΤΠΕ· πιστεύει ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση των αποκλίσεων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας·

13.  τονίζει ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να βοηθά τους ανθρώπους να παραμένουν ενεργοί και υγιείς στην εργασία καθώς μεγαλώνουν, βελτιώνοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΠΕ μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν την ύπαρξη βιώσιμων, επιτυχών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης·

14.  αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μεταβάλλεται ριζικά και ότι οι αυριανές θέσεις εργασίας θα απαιτούν νέες δεξιότητες· ζητεί από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στον ψηφιακό γραμματισμό και τις ηλεκτρονικές δεξιότητες στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»·

15.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων στους τομείς των μέσων επικοινωνίας και του ψηφιακού γραμματισμού, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των ανηλίκων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά και να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες αυτού του δυναμικού τομέα· σημειώνει ιδιαίτερα τη σημασία της αντιμετώπισης της αναμενόμενης έλλειψης επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον «Μεγάλο συνασπισμό για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ανταποκρίνεται η κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES)· υποστηρίζει τη χρήση του EURES από τα κράτη μέλη, τόσο ως μέσου παροχής συμβουλών σε εργαζόμενους και άτομα που αναζητούν εργασία σχετικά με το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, όσο και ως μέσου απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στην τοποθέτηση σε θέση εργασίας και στις ανάγκες των εργοδοτών, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

Αξιοπιστία, ασφάλεια και εμπιστοσύνη των καταναλωτών

17.  χαιρετίζει την έγκριση του κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν ευρέως αυτόν τον κώδικα, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα·

18.  τονίζει ότι η ολοένα ταχύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι καίριας σημασίας για τους καταναλωτές καθώς τους παρέχει περισσότερες επιλογές, ιδίως στους πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά για τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή την εθνικότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της άνισης μεταχείρισης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά λόγω των υφισταμένων διασυνοριακών περιορισμών τους οποίους επιβάλλουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις εξ αποστάσεως·

20.  επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι απαραίτητη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο το εγχώριο όσο και το διασυνοριακό· επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η ασφάλεια, η ιχνηλασιμότητα και η αυθεντικότητα των προϊόντων, για την αποτροπή των εγκληματικών και αθέμιτων πρακτικών, καθώς και για τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

21.  τονίζει τον ρόλο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και εύρυθμης ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της προώθησης αποτελεσματικών και συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου στο πλαίσιο των προτάσεων για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς·

22.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, ώστε οι καταναλωτές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε μια αποτελεσματική ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης προβλημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης προβλημάτων·

23.  επισημαίνει τη σημασία των σημάτων αξιοπιστίας για την αποτελεσματική λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· ζητεί την έγκριση ενός ευρωπαϊκού προτύπου υπηρεσιών για τα σήματα αξιοπιστίας –βάσει προτύπων υψηλής ποιότητας– προκειμένου να εδραιωθεί η ενωσιακή αγορά για τα σήματα αυτά·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τους ιστότοπους σύγκρισης, οι οποίες θα βασίζονται στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της ποιοτικής ενημέρωσης, της αποτελεσματικής έννομης προστασίας, της πληρότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη· συνιστά να συνοδεύονται οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές από έναν μηχανισμό διαπίστευσης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και από αποτελεσματικά μέτρα εποπτείας και επιβολής·

25.  αναμένει ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, θα εξετάσει πλήρως τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών αγορών στη συμπεριφορά των καταναλωτών στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ, και θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της ποιότητας, του περιεχομένου και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχονται στους τουρίστες·

26.  τονίζει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν με σαφήνεια, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης, μεταξύ μη προαιρετικού λειτουργικού κόστους που περιλαμβάνεται στην τιμή και επιλέξιμων προαιρετικών στοιχείων, προκειμένου να καταστούν πιο διαφανείς οι τιμές κατά την κράτηση εισιτηρίων στο Διαδίκτυο·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά, και να χρησιμοποιεί όλες τις εξουσίες της για να εξασφαλίζει, την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή των βασικών διατάξεων της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όσον αφορά τους εκσυγχρονισμένους κανόνες για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο, ιδίως την ενδεχόμενη κατάχρηση της ισχύος στην αγορά σε τομείς όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, οι εξατομικευμένες τιμολογιακές πολιτικές και οι υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπή με τίτλο «Για την προστασία των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ και την εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου: Αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση» (COM(2012)0702

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις εναέριων μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στενότερη παρακολούθηση των ιστότοπων και να ενημερώνονται οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει τυποποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες για την υποβολή καταγγελιών των επιβατών σε σχέση με όλα τα μέσα μεταφοράς, και να προωθήσει κατευθυντήριες γραμμές για τον ταχύ διακανονισμό των καταγγελιών αυτών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών·

30.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση των αξιόπιστων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους· ζητεί τη θέσπιση σαφών και διαφανών πρότυπων συμβάσεων οι οποίες θα καλύπτουν ζητήματα όπως η διατήρηση των δεδομένων μετά τη λήξη της σύμβασης, η κοινολόγηση και η ακεραιότητα των δεδομένων, η γεωγραφική θέση και η μεταφορά δεδομένων, η κυριότητα των δεδομένων και ή άμεση/έμμεση ευθύνη·

31.  επισημαίνει την πληθώρα νομικών ζητημάτων και προκλήσεων που συνεπάγεται η χρήση του υπολογιστικού νέφους, όπως οι δυσκολίες σε σχέση με τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, τα ζητήματα συμμόρφωσης και ευθύνης, οι εγγυήσεις προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή), η φορητότητα των δεδομένων και η επιβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· θεωρεί απαραίτητο να είναι σαφείς και προβλέψιμες οι συνέπειες του υπολογιστικού νέφους σε όλους τους σχετικούς τομείς του δικαίου·

32.  τονίζει τη ζωτική σημασία της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές· σημειώνει ότι οι μαζικοί έλεγχοι σε επίπεδο ΕΕ που συντονίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται ταυτόχρονα από τις σχετικές εθνικές αρχές αποτελούν αποδεδειγμένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη μέσω κοινής δράσης, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να κάνει πιο εκτεταμένη χρήση των μαζικών ελέγχων σε επίπεδο ΕΕ και να εξετάσει το ενδεχόμενο συντονισμού τέτοιων ενεργειών και σε άλλους τομείς εκτός Διαδικτύου· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών·

33.  επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στην ηλεκτρονική αγορά αγαθών και προωθούνται καλύτερα μέσω του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, ιδίως διασυνοριακές, λόγω αβεβαιότητας σε σχέση με την τελική παράδοση, το κόστος ή την αξιοπιστία· εκφράζει, κατά συνέπεια, την ικανοποίησή του για τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή με στόχο τον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και νομοθετική πρόταση σχετικά με τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, με στόχο την ενίσχυση της τυποποίησης και διαλειτουργικότητας όσον αφορά την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω κάρτας, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ και την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη διαφανών και υπερβολικών τελών πληρωμών·

35.  τονίζει ότι απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύου και πληροφοριών προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά· σημειώνει την άνιση ανάπτυξη των κυβερνοδεξιοτήτων και της ικανότητας ανταπόκρισης σε απειλές και επιθέσεις, καθώς και την έλλειψη μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την κυβερνοασφάλεια εντός της Ένωσης· απευθύνει έκκληση για συντονισμένες προσπάθειες και στενότερη συνεργασία, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα του Διαδικτύου και του υψηλού επιπέδου διασύνδεσης των δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρη την Ένωση·

36.  τονίζει ότι η προσβασιμότητα των ιστότοπων των δημόσιων φορέων αποτελεί σημαντικό μέρος του ψηφιακού θεματολογίου, καθώς αφενός υπηρετεί την αρχή της μη διάκρισης και αφετέρου δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες· ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό και να υποβάλει τελικά την εκκρεμούσα νομοθετική πρωτοβουλία υπό τη μορφή μιας ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα η οποία δεν θα καλύπτει μόνο τον δημόσιο τομέα·

Δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

37.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός ευνοϊκού συνολικού ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος· σημειώνει την ανάγκη απλούστευσης του νομικού πλαισίου για τον ΦΠΑ και αποφυγής της διπλής φορολογίας· ζητεί από τα κράτη μέλη την ταχεία εφαρμογή των μίνι ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για τις τηλεπικοινωνίες και τις τηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες έως το 2015· ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει το συντομότερο δυνατόν το πεδίο εφαρμογής των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, το οποίο αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος καταναλωτών στην ΕΕ λόγω του τόπου κατοικίας ή της ιθαγένειας, και ειδικότερα τους τύπους επιχειρηματικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστούν αδικαιολόγητη διάκριση δυνάμει της οδηγίας· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι υποκείμενοι φραγμοί –συμπεριλαμβανομένων του συνεχιζόμενου νομικού κατακερματισμού και της επακόλουθης νομικής αβεβαιότητας στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών– οι οποίοι αποτρέπουν την επέκταση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

39.  θεωρεί το προτεινόμενο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων μια καινοτόμα πρωτοβουλία καίριας σημασίας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι μια ενιαία ομάδα προαιρετικών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του Διαδικτύου· εκτιμά ότι η πρόταση παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον δυναμικό όσον αφορά το υπολογιστικό νέφος και το ψηφιακό περιεχόμενο·

40.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση προσαρμογής του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις στις νέες προκλήσεις που συνεπάγεται η ψηφιακή ενιαία αγορά· θεωρεί συγκεκριμένα ότι ζωτική σημασία για τον τομέα αυτόν έχει το συνοδευτικό έργο για τυπικούς όρους συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι θα διατίθενται στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε τυποποιημένη μορφή·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση του ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά και να αντιμετωπίζει γρήγορα κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης· επισημαίνει, ιδίως, την ανάγκη να παρακολουθείται η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις συμφωνίες επιλεκτικής διανομής και να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν κατάλληλες για το ψηφιακό πλαίσιο·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την πρόσβαση στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και στους συνεργατικούς σχηματισμούς ΤΠΕ, προκειμένου να δοθεί ώθηση σε καινοτόμα προεμπορικά έργα και να καλλιεργηθεί η καινοτομία πρώιμου σταδίου στις αγορές ΤΠΕ· τονίζει το δυναμικό των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και των επικείμενων νέων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τη δημιουργία συμπράξεων καινοτομίας· ενθαρρύνει την έγκαιρη έγκριση ηλεκτρονικών εργαλείων για τις δημόσιες συμβάσεις ως μέσο αξιοποίησης των επικείμενων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων·

43.  τονίζει τη σημασία της ουδετερότητας του δικτύου και της απρόσκοπτης εισόδου των ΜΜΕ της ΕΕ στην αγορά του τομέα ΤΠΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω τα τέλη περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ·

Ελκυστική προσφορά νόμιμου ψηφιακού περιεχομένου

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου πνευματικής ιδιοκτησίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νόμιμου περιεχομένου το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι το αναθεωρημένο καθεστώς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να βασίζεται στην ενθάρρυνση της καινοτομίας, σε νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών και σε περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και συνεργατικό περιεχόμενο, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς ΤΠΕ στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και κατάλληλη αποζημίωση των κατόχων δικαιωμάτων·

45.  σημειώνει ότι η Ένωση έχει ήδη σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων της εδαφικότητας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως μέσω της πρότασης της Επιτροπής για οδηγία σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων και τη χορήγηση διακρατικών αδειών στον επιγραμμικό τομέα της μουσικής, η οποία εξετάζεται επί του παρόντος από τον νομοθέτη· πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη λογοδοσία των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η προτεινόμενη οδηγία θα ενθαρρύνει τη χορήγηση διακρατικών αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων και θα διευκολύνει τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων για διαδικτυακή χρήση·

46.  τονίζει ότι θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα τμήματα της κοινωνίας να συμμετάσχουν στον υπό εξέλιξη διάλογο της Επιτροπής με τίτλο «Άδειες για την Ευρώπη», καθώς και στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την επαρκή εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη στρατηγική απάντηση το 2014, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο πρακτικές λύσεις για την αγορά όσο και πολιτικά και, όπου απαιτείται, νομοθετικά μέτρα· ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μέτρα για την ενίσχυση της διασυνοριακής κυκλοφορίας και φορητότητας του οπτικοακουστικού περιεχομένου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πλατφόρμες «βίντεο κατά παραγγελία»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν μέτρα για την υποστήριξη της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων της ΕΕ, με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ψηφιακή ενιαία αγορά σε αυτόν τον τομέα· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες, στη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του υποτιτλισμού και της μεταγλώττισης των οπτικοακουστικών έργων, και στη μείωση του κόστους των συναλλαγών όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων·

48.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καταστούν οι υπηρεσίες πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου, ιδίως τα οπτικοακουστικά έργα και οι νέες διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης περιεχομένου, πιο προσβάσιμες σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης·

49.  επισημαίνει τη σημασία που έχουν οι υπηρεσίες και πλατφόρμες της ΕΕ, καθώς και άλλες υπηρεσίες ή πλατφόρμες, για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης και της διαδικτυακής πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό περιεχόμενο της Ένωσης·

50.  χαιρετίζει την ανάπτυξη της αγοράς του ηλεκτρονικού βιβλίου στην Ευρώπη και πιστεύει ότι μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων σε διαφορετικές επικράτειες, πλατφόρμες και συσκευές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συσκευών και συστημάτων ηλεκτρονικού βιβλίου·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εναρμόνιση των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες παρόμοιου είδους· ζητεί, υπό το πρίσμα της μετάβασης το 2015 στην αρχή της «χώρας κατοικίας του καταναλωτή», έναν δυναμικό ορισμό των «ηλεκτρονικών βιβλίων» σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή συντελεστών ΦΠΑ σε δημιουργικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόσβασης του χρήστη· πιστεύει ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για το περιεχόμενο που διανέμεται σε υλική μορφή θα πρέπει να ισχύουν και για το αντίστοιχο περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές οι ψηφιακές πλατφόρμες και να ενισχυθούν οι καινοτόμες υπηρεσίες περιεχομένου καθώς και οι νέοι τρόποι διαδικτυακής πρόσβασης των χρηστών σε περιεχόμενο·

53.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση με την οποία θα παρέχει αποσαφήνιση, καθώς και ξεκάθαρη ερμηνεία και συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία των διαδικασιών κοινοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου·

Προς έξυπνες και διαλειτουργικές υπηρεσίες κινητικότητας στην ΕΕ

54.  ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη ευφυών συστημάτων κινητικότητας, τα οποία θα αναπτυχθούν μετά από έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, όπως το σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας του μέλλοντος (SESAR), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και συστήματα σιδηροδρομικών πληροφοριών, τα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης (SafeSeaNet), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS), τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), και οι διαλειτουργικές διασυνδεδεμένες λύσεις για την επόμενη γενιά πολυτροπικών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας·

55.  τονίζει ότι τα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τη διασφάλιση της παρακολούθησης και του εντοπισμού φορτίου, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων και των κυκλοφορικών ροών·

Η διεθνής διάσταση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

56.  φρονεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη παγκόσμια συνεργασία για τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο μέλλον, δεδομένου ότι τούτο έχει ζωτική σημασία για την καινοτομία, την απασχόληση και το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο·

57.  χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, με την κατάλληλη προσαρμογή του στις παρούσες απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνιών με τους εμπορικούς εταίρους μας στη βάση μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

58.  σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθεί εκτός των παραδοσιακών και συνήθων εμπορικών ρυθμιστικών πλαισίων· τονίζει τη σημασία της αυξημένης διεθνούς συνεργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για την προστασία και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς· ζητεί αναθεώρηση και επικαιροποίηση της σημερινής συμφωνίας για την τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤΑ) εντός του ΠΟΕ καθώς και να διερευνήσει η ΕΕ τη δυνατότητα σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας για την ψηφιακή οικονομία (IDEA)·

59.  φρονεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ σε ψηφιακές αγορές και διαδικτυακούς καταναλωτές μέσω, μεταξύ άλλων, μιας μαζικής κρατικής λογοκρισίας ή μιας περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά για τους ευρωπαίους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, συνιστά εμπορικό φραγμό· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν έναν μηχανισμό διασφάλισης σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και ιδίως σε εκείνες που περιέχουν διατάξεις που επηρεάζουν διαδικτυακές υπηρεσίες και διαδικτυακές κοινότητες χρηστών που μοιράζονται πληροφορίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ΤΠΕ της ΕΕ δεν θα υποχρεώνονται από τρίτα μέρη να περιορίσουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες, να διαγράψουν περιεχόμενα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες ή να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως προσωπικές διευθύνσεις IP, με τρόπους που αντίκεινται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· καλεί επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγική καταπολέμησης των μέτρων τρίτων χωρών που περιορίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες διαδικτυακές αγορές·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
(2) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 59.
(3) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 70.
(4) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 51.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
(6) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 25.
(7) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(8) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(9) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 58.
(10) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
(11) ΕΕ L 189 της 22.7.2010, σ. 1.
(12) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(13) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 26.
(14) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(15) Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Economics Paper No 11: ‘The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market’, Φεβρουάριος 2011.
(16) Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Economics Paper No 11: ‘The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market’, Φεβρουάριος 2011, και στοιχεία της Eurostat σχετικά με το ΑΕΠ της ΕΕ για το 2010 και τον αριθμό των νοικοκυριών στην ΕΕ.


Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη
PDF 422kWORD 143k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη (2013/2044(INI))
P7_TA(2013)0328A7-0221/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9, 151, 153 και 168,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1, 21, 23, 24, 25, 34 και 35,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 30 (το δικαίωμα στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό) και το άρθρο 16 (το δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με έναν κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1081/2006 (COM(2011)0607),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ» (COM(2009)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια" (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο: «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση» (COM(2012)0083),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την κοινωνική οικονομία(5),

–  έχοντας υπόψη το από 16 Ιουνίου 2010 ψήφισμά του για τη στρατηγική "ΕΕ 2020"(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με το Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013(15),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων(16) και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων(17),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 με τίτλο «Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States»(18) (Μετανάστες σε καθεστώς παρατυπίας: πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και «Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union» (Τα θεμελιώδη δικαιώματα μεταναστών σε καθεστώς παρατυπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας του Μαρτίου 2012 με τίτλο «The social impact of the economic crisis and ongoing fiscal consolidation» (Κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της εν εξελίξει δημοσιονομικής εξυγίανσης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο «2012: Η πρόσβαση στην υγεία για τις ευάλωτες ομάδες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «Third European Quality of Life Survey - Quality of life in Europe: Impacts of the crisis» (Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: ο αντίκτυπος της κρίσης)(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Household debt advisory services in the European Union» (Υπηρεσίες παροχή συμβουλών για χρέη νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση)(20),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Living conditions of the Roma: Substandard housing and health’ (Συνθήκες διαβίωσης των Ρομά: Ακατάλληλες συνθήκες στέγασης και υγεία)(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Active inclusion of young people with disabilities or health problems» (Ενεργός ένταξη των νέων με προβλήματα υγείας ή αναπηρία)(22),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Health at a glance - Europe 2012» (Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2012),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση της ΔΟΕ με τίτλο «Social security for all – Addressing inequities in access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia» (Κοινωνική ασφάλιση για όλους – Αντιμετώπιση της άνισης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες σε χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0221/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, με την ίδια αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα, και είναι ευθύνη των κρατών μελών να προωθούν και να εγγυώνται τα δικαιώματα αυτά μέσω των συνταγμάτων τους και των συστημάτων τους δημόσιας υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την ΕΕ υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των φύλων τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όσο και τους δείκτες υγείας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού ακόμη και σε συνθήκες κρίσης και ότι η πρόσβαση στην περίθαλψη, στις υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική συνδρομή θα πρέπει να θεωρείται βασικό δικαίωμα όλων στην ΕΕ· ότι, αντ’ αυτού, οι τομείς της υγείας, της περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν υποστεί περικοπές στα περισσότερα κράτη μέλη λόγω της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας, υπονομεύοντας την καθολική πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας στην ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων κρίσεων δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ, με αποτέλεσμα την άσκηση πίεσης στα δημόσια οικονομικά, της γήρανσης του πληθυσμού, της μεταβολής της φύσης των υπηρεσιών υγείας και της αύξησης των δαπανών για την υγεία, πράγματα που δηλώνουν σαφώς ότι απαιτείται επειγόντως μεταρρύθμιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει το πλέον ανεπτυγμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο με την υψηλότερη συμμετοχή του πληθυσμού στις δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές· τονίζει ότι η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε στον Χάρτη του Ταλίν ότι η υγεία αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα της ανισότητας διευρύνεται σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς οι φτωχοί και οι άποροι σε αυτά τα κράτη βυθίζονται σε μεγαλύτερη ένδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 περίπου το 24,2% του ενωσιακού πληθυσμού αντιμετώπισε τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατ’ ιδίαν αναφερόμενη υγεία των εργαζομένων με χαμηλό εισόδημα έχει επιδεινωθεί, ενώ ολοένα αυξάνεται το χάσμα στον τομέα της υγείας συγκριτικά με το τμήμα του πληθυσμού που έχει το υψηλότερο εισόδημα και ανέρχεται στο 25%·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας αυξάνονται, πράγμα που αφήνει πολλούς πολίτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και περιορίζει έτσι την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες πλήττονται δυσανάλογα από τη σημερινή κρίση, καθώς δέχονται το διπλό πλήγμα της απώλειας του εισοδήματός τους και της μείωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «χρόνια φτωχοί», οι συχνά μακροχρόνια άνεργοι ή χαμηλόμισθοι, οι ανύπαντροι που ζουν μόνοι με παιδιά και δεν εργάζονται ή εργάζονται λίγες ώρες και οι ηλικιωμένοι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζονται διαρκώς ως ανήκοντες στις πλέον ευάλωτες ομάδες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες μελέτες επιβεβαιώνουν την εμφάνιση μιας νέας ομάδας ευάλωτων ατόμων, τα οποία στο παρελθόν ήταν σχετικά εύπορα, αλλά τώρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του ύψους του προσωπικού τους χρέους: τα άτομα αυτής της ομάδας νεόπτωχων μπορεί να μην είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα και να αρχίσουν να καθυστερούν πληρωμές λογαριασμών και αποπληρωμές χρεών ή να μην είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν για απαραίτητες υπηρεσίες περίθαλψης και να φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να στερηθούν την κατοικία τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες –οι οποίες ανήκουν στο Δημόσιο και διοικούνται από αυτό με τη δημοκρατική συμμετοχή των χρηστών τους– διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε τομείς καίριας σημασίας για τις καλές συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της ύδρευσης, της στέγασης, των μεταφορών και της περίθαλψης των παιδιών και των ηλικιωμένων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός των συστημάτων υγείας μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν την ιατρικώς επιβεβλημένη περίθαλψη, ενώ άλλοι λαμβάνουν περίθαλψη που μπορεί να είναι περιττή ή ακόμη και επιβλαβής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει αυξήσει τον κίνδυνο μακροπρόθεσμου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, οι οποίοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στις επιπτώσεις της όσον αφορά τη μελλοντική συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τις μελλοντικές απολαβές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ εργάζονται πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης, εν μέρει λόγω οικονομικών αναγκών, ενώ άλλες πηγές εισοδήματος του νοικοκυριού μετά τη συνταξιοδότηση έχουν υποστεί πιέσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των υπηρεσιών προς τους χρήστες αυξάνεται σε ορισμένα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ένα επαρκές επίπεδο υπηρεσιών για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες τους, γεγονός που συνεπάγεται την απώλεια της ανεξαρτησίας τους, επιπρόσθετο άγχος στον οικογενειακό ή τον επαγγελματικό βίο ή πιθανές βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία τους με αποτέλεσμα τον κοινωνικό τους αποκλεισμό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας μπορεί να δημιουργούν (ακούσια) φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ή να παρέχουν διαφορετικής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη στους ανθρώπους που μοιράζονται περισσότερα του ενός προστατευόμενα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία ή η συμμετοχή σε μια μειονοτική ομάδα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τροποποιούνται ώστε να διακόψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για ορισμένες ομάδες και στην επιστροφή δαπανών για ορισμένες θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές(23), γεγονός που δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την ατομική και τη δημόσια υγεία καθώς και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εν λόγω συστημάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως το μεγαλύτερο ποσοστό περίθαλψης στην ΕΕ παρέχεται επί του παρόντος από ανεπίσημους, μη αμειβόμενους παρόχους φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο τεράστιος πόρος απειλείται λόγω διαφόρων δημογραφικών εξελίξεων καθώς και λόγω του αυξανόμενου φόρτου περίθαλψης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον, υπηρεσιών στον τόπο διαμονής τους και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής αρωγής, θεμελιώνεται στα άρθρα 19 και 26 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες της υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς εναλλακτικής φροντίδας είναι περίπλοκες και πολυδιάστατες αλλά συχνά φαίνεται να σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ακριβών και προσβάσιμων πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει στη μη δυνατότητα πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην απαραίτητη περίθαλψη που δικαιούνται·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ και άλλα άτομα που δικαιούνται βάσει του νόμου πρόσβαση σε διασυνοριακή περίθαλψη·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ιατρικά δημογραφικά στοιχεία (χαμηλό επίπεδο παροχής περίθαλψης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές) σε πληθώρα κρατών μελών αυξάνουν τις δυσκολίες πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και περισσότερες εκθέσεις για αυξανόμενη κοινωνική διάσπαση και επιθετικότητα που εκδηλώνεται με λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά μειονοτήτων και ευάλωτων ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ακολουθούν οπισθοδρομική πολιτική απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες ή ψυχιατρικά νοσήματα με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα ένταξης αυτών των ατόμων και η οποία αποσκοπεί στην πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία και να κινούνται προς μια παλαιού τύπου θεσμική και διασπαστική προσέγγιση·

ΚΣΤ.  τονίζει το υψηλό δυναμικό απασχόλησης του τομέα της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης στην ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν χαμηλά αμειβόμενες σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς συχνά δεν προσφέρονται επίσημες συμβάσεις και άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα, ενώ η ελκυστικότητά τους είναι χαμηλή λόγω του υψηλού κινδύνου σωματικής και συναισθηματικής πίεσης, της απειλής εξάντλησης και της έλλειψης ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας παρέχει περιορισμένη κατάρτιση και πέραν τούτου, οι εργαζόμενοι είναι πρωτίστως μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες και μετανάστες εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίθαλψη στην ΕΕ παρέχεται συχνά από ανεπίσημους, μη αμειβόμενους παρόχους φροντίδας, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ευάλωτη ομάδα λόγω της αυξανόμενης πίεσης για την παροχή πιο απαιτητικής και τεχνικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης, διαθέσιμες προς όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από τη θεσμική περίθαλψη σε μορφές περίθαλψης που βασίζονται περισσότερο στην κοινότητα απαιτεί περισσότερη υποστήριξη σχετικά με τη στέγαση για να διευκολύνονται τα ευάλωτα άτομα να ζουν ανεξάρτητα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που αποσύρονται από το καθεστώς περίθαλψης και επιλέγουν έναν ανεξάρτητο βίο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι πρέπει να θεωρούνται ευάλωτα άτομα·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φτωχοί υπήκοοι της ΕΕ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που τυγχάνουν κοινωνικής κάλυψης σε άλλο κράτος μέλος ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην πρόσβαση στην περίθαλψη·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης που να εξασφαλίζει σε αυτούς και στις οικογένειές τους επαρκή υγεία και ευημερία·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η σημασία της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση ευπαθών ομάδων·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της υγείας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα, τη μακροζωία και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ περίπου το 10% των γεννήσεων σε δεδομένο έτος είναι πρόωρες (κάτω των 37 εβδομάδων κύησης) και ότι οι μητέρες πρόωρα γεννημένων βρεφών συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επαρκούς επιπέδου και ποιότητας, γεγονός το οποίο έχει ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, η ανεπαρκής μόρφωση και το χαμηλό επίπεδο κοινωνικής ένταξης οδηγούν σε προβλήματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια εμπόδια όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη των ευάλωτων ομάδων είναι η έλλειψη γνώσης ή κατανόησης του συστήματος υγείας, των διοικητικών προβλημάτων , η έλλειψη γνώσης για την πρόληψη των ασθενειών καθώς και η έλλειψη φυσικής πρόσβασης στις υπηρεσίες·

1.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζουν και να διεξαγάγουν αξιολογήσεις κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων λιτότητας και να προβεί σε συστάσεις για την αντιμετώπιση των μέσης και μακράς διάρκειας κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων αυτών των μέτρων στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνοπτικές εκθέσεις των αξιολογήσεων αυτών και να τις κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο· ζητεί η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μην εστιάσει απλώς στην οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αλλά να λάβει υπόψη και τυχόν επιπτώσεις στην προσβασιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης και στην ποιοτική της διάσταση·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν τις κοινωνικές επενδύσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγεία, η περίθαλψη και κοινωνικούς τομείς που είναι κρίσιμοι δεδομένων των δημογραφικών αλλαγών και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, έχουν δε μεγάλο δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

3.  είναι πεπεισμένο ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πρέπει να αφορούν την ποιότητα και την αποδοτικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να βελτιώνουν την πρόσβαση στη σωστή περίθαλψη την κατάλληλη στιγμή στο σωστό περιβάλλον και πρέπει να κρατούν τους ανθρώπους υγιείς αλλά και να διασφαλίζουν ότι προλαμβάνονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι κοινές, αποτρέψιμες επιπλοκές των ασθενειών·

4.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τα μέτρα «θεραπείας» των συμπτωμάτων αποκλεισμού και κακής υγείας προς μέτρα πρόληψης «ως στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση της επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι χρόνιες ασθένειες, η εύθραυστη υγεία και η αναπηρία»(24)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το μακροπρόθεσμο κόστος της μη ανάληψης δράσης·

5.  θεωρεί ότι η στέρηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής ή άλλης περίθαλψης για τα ευάλωτα άτομα συνιστά παραπλανητική εξοικονόμηση πόρων, καθώς ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και στην ατομική και δημόσια υγεία·

6.  θεωρεί ότι πολλά από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης του κόστους που εφαρμόζονται σήμερα, όπως η εισαγωγή προκαταβολικής επιβάρυνσης για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, αύξηση των δαπανών που απαιτούν άμεση κάλυψη ή ο αποκλεισμός από την πρόσβαση σε περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες, δεν έχουν τύχει πλήρους αξιολόγησης όσον αφορά τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές τους συνέπειες ή τις διακρίσεις που ενδέχεται να εισάγουν, καθώς και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και των πιθανών επιπτώσεων στο προσδόκιμο ζωής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες·

7.  θεωρεί λυπηρό ότι ορισμένες ιατρικές καταστάσεις φέρουν ένα κοινωνικό στίγμα το οποίο αποθαρρύνει τα άτομα να αναζητήσουν την απαραίτητη φροντίδα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν για παράδειγμα να λαμβάνουν αγωγή για μεταδιδόμενα νοσήματα και να ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχουν οι πρακτικές κράτησης και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ορισμένων χωρών, στο πλαίσιο της επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με τη μετανάστευση, επί της δυνατότητας των μεταναστών χωρίς έγγραφα να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη(25)·

9.  αναγνωρίζει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ διαφόρων ειδών τρωτότητας, εμπειρίας θεσμικής περίθαλψης, έλλειψης πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη βασισμένη στην κοινότητα και επακόλουθης έλλειψη στέγης· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση όπως φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων ακραίων μορφών όπως η έλλειψη στέγης· τονίζει ότι οι ομάδες που παρουσιάζουν πολλούς παράγοντες τρωτότητας, όπως οι Ρομά, τα άτομα που δεν διαθέτουν έγκυρη άδεια διαμονής ή οι άστεγοι, κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο να αποκλειστούν από εκστρατείες πρόληψης του κινδύνου, προσυμπτωματικό έλεγχο και θεραπεία·

10.  επισημαίνει τις μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες των περικοπών στα μέτρα προληπτικής περίθαλψης σε καιρούς κρίσης· θεωρεί ότι τα μέτρα πρόληψης, αν πρέπει να μειωθούν, πρέπει τουλάχιστον να ανέλθουν στο επίπεδο που ίσχυε μέχρι πρότινος, ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια και να μην καταστραφούν οι υποδομές τονίζει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και οι λεγόμενες πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αιτίες αποεπένδυσης στις εθνικές υγειονομικές και δημόσιες υπηρεσίες αλλά ότι, δεδομένης της σημασίας και του ουσιώδους χαρακτήρα τους, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της κοινωνίας, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων της·

11.  θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να στερούν τους πολίτες από την πρόσβασή τους σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας ούτε να υπονομεύουν την καινοτομία στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να αντιστρέφουν τις θετικές τάσεις στην ανάπτυξη πολιτικών·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις προσλήψεις στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών περίθαλψης και να εργαστούν για την αύξηση της ελκυστικότητας του τομέα ως βιώσιμης επιλογής σταδιοδρομίας για τους νέους·

13.  υπογραμμίζει ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τη χώρα καταγωγής τους και δεν έχουν ασφάλιση υγείας π.χ. λόγω της ανεργίας και της απώλειας της άδειας διαμονής τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ που καλύπτονται από ασφάλιση υγείας σε άλλη χώρα της ΕΕ συχνά δυσκολεύονται όσον αφορά την πρόσβασή τους στη περίθαλψη καθώς καλούνται να πληρώσουν προκαταβολικά·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ πλήττονται δυσανάλογα από τις περικοπές των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα να χάνουν τις υπηρεσίες υποστήριξης που τους επέτρεπαν να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητά τους·

15.  θεωρεί ότι τούτο επιφέρει μια αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζουν μακροχρόνια σε ιδρύματα και τον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, ο οποίος συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δεσμεύσεων της ΕΕ δυνάμει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020·

16.  τονίζει ότι η περίθαλψη που πρέπει να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να παρέχεται με προσιτό τρόπο, όχι μόνο από άποψη υποδομών αλλά και όσον αφορά την επικοινωνία, που είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των ατόμων με νοητική υστέρηση (μαθησιακές δυσκολίες)· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η κατάρτιση των παρόχων φροντίδας και των ιατρών γενικής ιατρικής, ώστε να προσφέρουν περίθαλψη με προσιτό τρόπο·

17.  θεωρεί ότι οι περικοπές σε υπηρεσίες περίθαλψης και υποστήριξης για νέους ή άλλες ευάλωτες ομάδες είναι πιθανόν να υπονομεύσουν τις ισχύουσες πολιτικές της ΕΕ υπέρ της ενεργητικής ένταξης τονίζει ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων ασκούν επιπλέον πίεση στις πάσης φύσης κοινωνικές υπηρεσίες και ότι η στοχευμένη δράση θα μπορούσε να βοηθήσει·

18.  σημειώνει ότι λόγω της αύξησης της ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, ως απόρροια της κρίσης, ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας - οι μακροχρόνια άνεργοι και τα εξαρτώμενα από αυτούς μέλη - στερούνται πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καλεί τα κράτη μέλη και δη αυτά που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και άμεσα αυτό το μείζον ζήτημα με την υιοθέτηση των απαραίτητων δράσεων·

19.  χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής της 20ης Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»· αναγνωρίζει τη σημασία και την οικονομική αποδοτικότητα της έγκαιρης επένδυσης στα πρώτα χρόνια του παιδιού, όσον αφορά τις ευκαιρίες μέγιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων του· αναγνωρίζει ότι η επένδυση σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη επαρκών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας του παιδιού και για τη χάραξη συνολικών στρατηγικών πρόληψης· υπενθυμίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας προοπτικής για όλη τη διάρκεια του βίου, της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης· τονίζει ότι η πρόσφατη πανδημία ιλαράς έδειξε πόσο σημαντικός είναι ο δωρεάν εμβολιασμός των παιδιών για τη δημόσια υγεία·

20.  αναγνωρίζει την τεράστια κοινωνική και οικονομική προσφορά των μελών της οικογένειας που παρέχουν περίθαλψη και των εθελοντών (άτυπη περίθαλψη) και τις ολοένα και μεγαλύτερες ευθύνες που επωμίζονται λόγω της μείωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή της αύξησης του κόστους αυτών· θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ήδη υπερβολικής επιβάρυνσης των ανεπίσημων παρόχων φροντίδας· τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης των ειδικών ικανοτήτων του προσωπικού παροχής περίθαλψης και της εγγύησης της καλής ποιότητας της εργασίας τους· ζητεί τη δέουσα παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα μέλη της οικογένειας που παρέχουν περίθαλψη κατά τον συνδυασμό περίθαλψης και επαγγελματικής ζωής και θεωρεί καίριο τον συνυπολογισμό του χρόνου παροχής περίθαλψης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι περισσότερες υπηρεσίες περίθαλψης στην ΕΕ παρέχονται μέσω της άτυπης περίθαλψης, δηλαδή μέσω μελών της οικογένειας και εθελοντών, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναγνωρίζουν και να αμείβουν καλύτερα αυτή τη συμβολή·

21.  αναγνωρίζει ότι ολοένα περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν σε αμειβόμενη εργασία (αν και αμείβονται κατά 18% λιγότερο από τους άνδρες) και, ταυτόχρονα, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι σχετικά συχνά άτομα που παρέχουν φροντίδα (το 78% όλων όσων παρέχουν περίθαλψη είναι γυναίκες), με αποτέλεσμα να είναι πρόκληση η επίτευξη ικανοποιητικής εξισορρόπησης ζωής-εργασίας. πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, οι ευέλικτες εργασιακές επιλογές είναι σημαντικές και βοηθούν τους ανθρώπους να συνδυάζουν την εργασία με την παροχή φροντίδας· εκφράζει την ανησυχία του για τον αρνητικό αντίκτυπο της εν λόγω μείωσης στην προσφορά υπηρεσιών ή του αυξανόμενου κόστους επί των επιπέδων απασχόλησης των γυναικών, επί της εξισορρόπησης ζωής-εργασίας, επί της ισότητας των φύλων και επί της υγιούς γήρανσης·

22.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της περίθαλψης έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ ως τομέας με δυναμικό μεγέθυνσης όσον αφορά την απασχόληση, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει την ανάγκη καλύτερης αμοιβής και κατάρτισης, προκειμένου να καταστούν τα επαγγέλματα του τομέα ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών· επισημαίνει την αξιοσημείωτη έλλειψη εργατικού δυναμικού σε τμήματα του τομέα υγείας και περίθαλψης και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κατάρτιση νέων ανθρώπων στον τομέα της περίθαλψης καθώς και μέτρα επιμόρφωσης που θα βοηθήσουν όσους παρέχουν περίθαλψη να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων που λαμβάνουν περίθαλψη·

23.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία των κινητών υπηρεσιών για την παροχή τους στους ανθρώπους (τόσο σε αστικές όσο και σε μη αστικές περιοχές)·

24.  υπογραμμίζει την πολύτιμη συμβολή της εθελοντικής παροχής αρωγής σε ηλικιωμένα ευάλωτα άτομα και, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε άτομα που ζουν μόνα τους σε συνθήκες απομόνωσης·

25.  αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση επελέγη για να ανταποκριθεί στις κοινωνικές προκλήσεις που προκαλεί η γήρανση του πληθυσμού· σε αυτήν τίθεται ο στόχος παράτασης της υγιούς ζωής των πολιτών της ΕΕ κατά δύο έτη ως το 2020· εξάλλου, τα ακόλουθα μέτρα θα ωφελήσουν την Ευρώπη από τρεις απόψεις:

   i) βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων,
   ii) ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, και
   iii) επίτευξη ευκαιριών ανάπτυξης των επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στην αγορά·

26.  αναγνωρίζει το έργο των οργανώσεων του τρίτου τομέα και των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως υποκατάστατα της ευθύνης του κράτους να προσφέρει ποιοτική, αποτελεσματική, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή παροχή υπηρεσιών φροντίδας, στην οποία ως δημόσιο αγαθό θα έχουν πρόσβαση όλοι, με χρηματοδοτική στήριξη από δημόσιους πόρους·

27.  παραπέμπει στο «ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τη μακροχρόνια περίθαλψη», το οποίο παρέχει αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιοπρέπεια και την ευημερία των ηλικιωμένων ευάλωτων ανθρώπων και το οποίο δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του έργου WeDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(26)·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις γνώσεις σε θέματα υγείας και να ενημερώσουν σχετικά με τις διάφορες παροχές τις ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολία κατά την πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες· εξίσου σημαντική είναι η ένταξη των ατόμων που λαμβάνουν και εκείνων που παρέχουν περίθαλψη στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τα αφορούν·

Συστάσεις

29.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε συγκέντρωση συγκρίσιμων και επίκαιρων δεδομένων με τη μορφή βασικής ανάλυσης σχετικά με την πρόσβαση στην περίθαλψη·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς παράγοντες, να παρακολουθούν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ποιες εθνικές πολιτικές αντιβαίνουν στους στόχους για μείωση της φτώχειας το 2020 και να προτείνουν λύσεις σχετικά· καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες ομάδες και να άρουν τα εμπόδια στην πρόσβαση, να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τα μέτρα περιορισμού και πρόληψης αρκετά νωρίς, ώστε να επανέλθει η προσέγγιση με άξονα τα δικαιώματα των ατόμων αυτών και να αποτραπεί η μακροπρόθεσμη ζημία και το κόστος που συνεπάγεται η μη ανάληψη δράσης

31.  καλεί την Επιτροπή, τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τα πορίσματα της ανάλυσης προτερημάτων και αδυναμιών του ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 2012·

32.  ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την εφαρμογή όσο το δυνατό περισσότερων προγραμμάτων για τη βελτίωση της υγείας των πιο ευάλωτων ομάδων, ιδίως των παιδιών και των νέων, στο πλαίσιο της κινητικότητας, η οποία αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα της ΕΕ·

33.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ασυμβατότητα που πιθανώς ανακύπτει μεταξύ των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004(27) και της εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ(28), προκειμένου να προτείνει τυχόν αλλαγές που απαιτούνται ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα στην παρεχόμενη κάλυψη·

34.  προτρέπει την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προτεραιότητες, να κλείσουν τα χάσματα, να διασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες υγείας και στον οικογενειακό σχεδιασμό καθώς και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε άλλες ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες που χρήζουν κοινωνικής προστασίας της υγείας·

35.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις συμφωνίες με χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση κοινωνικές διασφαλίσεις για την προστασία των υπηρεσιών περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεϊατρική, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην περίθαλψη·

36.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαίδευση και περίθαλψη κατά τα πρώτα έτη της παιδικής ηλικίας και να παράσχει επαρκή οικονομική στήριξη για τις εν λόγω υπηρεσίες·

37.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα σε παιδιά με αναπηρία·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να εξαλείψουν εμπόδια και φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες μεταφορές, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προτεραιότητες για να κλείσουν τα χάσματα και να παράσχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών γυναικών, των μεταναστών και των Ρομά στην κοινωνική προστασία της υγείας, διασφαλίζοντας την οικονομική προσιτότητα, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και αποδοτική και αποτελεσματική οργάνωση και επαρκή χρηματοδότηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές·

40.  προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές που να προωθούν την υγεία και την πρόληψη των ασθενειών, με την κατοχύρωση της ελεύθερης, καθολικής και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης για τις περισσότερο μειονεκτούσες ομάδες, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, στην προληπτική ιατρική, στην πρόσβαση στη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση· ζητεί να παρασχεθούν τα μέσα που απαιτούνται για την καταπολέμηση των κύριων προβλημάτων δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και την κατοχύρωση του δικαιώματος στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, στις υπηρεσίες υγείας για γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά·

41.  καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή να εξετάσουν εκτενέστερα τη διασύνδεση της σωματικής υγείας και διανοητικής υγείας αφενός με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια αφετέρου -φαινόμενα που η κρίση έχει αναδείξει σε μείζονα-, προκειμένου να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης βλαπτικών επιπτώσεων αυτού του είδους·

42.  συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υπηρεσίες υγείας τους σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, εστιάζοντας στη βελτίωση της υγείας των γυναικών και στην πρόσβασή τους στην περίθαλψη, δίνοντας έμφαση στις γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές, καθώς και σε μέτρα για τις πιο μειονεκτούσες ομάδες –παιδιά και νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, άνεργοι και άστεγοι–, που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα όλων των ανθρώπων σε τακτική ιατρική παρακολούθηση·

43.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την περίθαλψη μητέρων και νεογνών, ιδίως στις περιπτώσεις πρόωρων γεννήσεων, ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία και να την ενσωματώσουν στις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές δημόσιας υγείας·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την παροχή επαρκών και διαρκών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας που εργάζονται σε μονάδες προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας μητέρων και νεογνών, με στόχο την πρόληψη των πρόωρων γεννήσεων και τη μείωση των κρουσμάτων χρόνιων ασθενειών που πλήττουν τα πρόωρα βρέφη·

45.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή επαρκούς στήριξης στις γυναίκες τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εγκυμοσύνη, καθώς και κατά τη διάρκεια του θηλασμού, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας/συμβουλευτικής στήριξης, όταν απαιτείται, καθώς και κατάλληλη διατροφή, ιδίως για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης·

46.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλες δομές για την παροχή ιατρο-κοινωνικής καθοδήγησης, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι συνθήκες διαβίωσης των απόρων·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν προσιτές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών σε όλες τις συναφείς γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας των Ρομά·

48.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά των εγκλημάτων μίσους και να προαγάγουν τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, ενισχύοντας, εάν κριθεί απαραίτητο, τους εθνικούς φορείς για την καταπολέμηση των διακρίσεων και προάγοντας την κατάρτιση στο πλαίσιο των δημόσιων αρχών·

49.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ και να εγκρίνουν την οδηγία περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(29), προκειμένου να απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και να τεθεί σε ισχύ η αρχή της ίσης μεταχείρισης στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, της παιδείας και της πρόσβασης σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες που είναι εμπορικά διαθέσιμα στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις πλέον ευάλωτες ομάδες συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και συνάδουν με την οδηγία για τη φυλετική ισότητα 2000/43/EΚ, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής(30)·

51.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αποτρέψουν το φαινόμενο των αστέγων, να παράσχουν την απαραίτητη περίθαλψη στους αστέγους και να μην τους ποινικοποιούν στη νομοθεσία τους·

52.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε πολιτική ή πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και/ή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την περίθαλψη αφορά τις υπηρεσίες εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις κοινωνικές ανάγκες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων, και ότι εκπονείται σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ευάλωτες ομάδες και προασπίζονται τα συμφέροντά τους·

53.  παραπέμπει στις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τονίζει τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά με κοινωνικές επιχειρήσεις τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας·

54.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση προς προγράμματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να διασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση και τη μέγιστη εκταμίευση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και άλλα συναφή μέσα που απευθύνονται στις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων ή των ατόμων που κινδυνεύουν από αποκλεισμό, να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να επιτύχουν τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια και να προωθήσουν την καινοτομία και την ποιότητα στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης· τονίζει τη σημασία των σχετικών μέσων χρηματοδότησης, όπως του ενωσιακού προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία και το ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

55.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύνολο αντικειμενικών και υποκειμενικών δεικτών για τη μέτρηση και την τακτική δημοσίευση των ουσιωδών και επουσιωδών συνιστωσών της ευημερίας, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών δεικτών, που θα συμπληρώνουν το ευρωπαϊκό και εθνικό ΑΕγχΠ και τους δείκτες ανεργίας, ώστε να υπολογίζεται η πρόοδος της κοινωνίας και όχι μόνο η οικονομική ανάπτυξη·

56.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ρητά την πολύτιμη συμβολή των ανεπίσημων παρόχων φροντίδας· προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να διατηρήσουν τα στοχευμένα μέτρα στήριξης για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα και τον τομέα εθελοντικής εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν πιο εξατομικευμένα, ποιοτικά και οικονομικώς αποδοτικά μέτρα, π.χ. μέτρα που επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής, που διευκολύνουν βελτιωμένη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ ανεπίσημων και επίσημων παρόχων φροντίδας, που διασφαλίζουν κατάλληλες πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και κατάρτιση για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα συνεκτικό πλαίσιο εργασίας για όλους τους τύπους άδειας για την παροχή φροντίδας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία σχετικά με την άδεια για την παροχή φροντίδας, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στις Συνθήκες·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ακριβείς και εύληπτες πληροφορίες στις συναφείς γλώσσες και μορφότυπους σχετικά με το δικαίωμα στην περίθαλψη και να καθιστούν τα παραπάνω ευρέως προσιτά·

58.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εκπονήσουν σαφείς ορισμούς των επαγγελματικών προτύπων στον τομέα της περίθαλψης που θα επιτρέψουν την ακριβή οριοθέτηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν όλους τους πιθανούς παράγοντες (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), μεταξύ άλλων και τους κοινωνικούς εταίρους, σε πρωτοβουλίες για την πρόληψη, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

60.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης που απαιτούνται για τους τομείς περίθαλψης και στήριξης και να προσφέρουν υποτροφίες σε άτομα που αναλαμβάνουν σχετικές σπουδές·

61.  προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει μια εκστρατεία με στόχο την πρόσληψη νέων και τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του τομέα της περίθαλψης ως εργοδότη·

62.  ζητεί να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα απασχόλησης όσων εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αξιοπρεπούς εισοδήματος και αξιοπρεπών συνθηκών και του δικαιώματος συμμετοχής και δημιουργίας σωματείων με δικαιώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων·

63.  προτρέπει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες περίθαλψης και όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης για το εργατικό δυναμικό με τη βοήθεια χρηματοδότησης από το ΕΚΤ·

64.  προτρέπει τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν έναν επίσημο κοινωνικό διάλογο για τον τομέα της παροχής υπηρεσιών φροντίδας·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12.
(3) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 11.
(4) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(5) ΕΕ C 76 E της 25.3.2013, σ. 16.
(6) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 57.
(7) ΕΕ C236 E της 12.8.2011, σ. 79.
(8) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(9) ΕΕ C70 E της 8.3.2012, σ. 19.
(10) ΕΕ C33 E της 5.2.2013, σ.188.
(11) ΕΕ C199 E της 7.7.2012, σ.112.
(12) ΕΕ C199 E της 7.7.2012, σ. 25.
(13) ΕΕ C51 E της 22.2.2013, σ.101.
(14) ΕΕ C131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA (2013)0053.
(16) ΕΕ C 259 Ε της 29.10.2009, σ. 19.
(17) ΕΕ C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 139.
(18) FRA: ‘Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States’, October 2011 - http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-access-healthcare-10-european-union-member-states
(19) Eurofound (2012), Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: ο αντίκτυπος της κρίσης, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο- http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm
(20) Eurofound (2012), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για χρέη νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο - http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1189.htm
(21) Eurofound (2012), Συνθήκες διαβίωσης των Ρομά: Ακατάλληλες συνθήκες στέγασης και υγεία, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο - http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/en/1/EF1202EN.pdf
(22) Eurofound (2012), Ενεργός ένταξη των νέων με προβλήματα υγείας ή αναπηρία, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο -http://www.eurofound.europa.eu/areas/socialcohesion/illnessdisabilityyoung.htm
(23)Βλ.για παράδειγμα άρθρο 5 του ισπανικού βασιλικού διατάγματος αριθ. 16/2012, της 20ής Απριλίου 2012, που τέθηκε σε ισχύ την 28η Δεκεμβρίου 2012. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl16-2012.html#a5.
(24) Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την υγιή και αξιοπρεπή γήρανση, 2980ο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές», Νοέμβριος 2009.
(25) Οι κατευθυντήριες γραμμές του FRA «Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations» προτείνουν στα κράτη μέλη βασικές αρχές σχετικά με πρακτικές εντοπισμού και αναφοράς εντός και εγγύς ιατρικών εγκαταστάσεων: http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf
(26) Το WeDO αποτελεί έργο που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010-2012). Επικεφαλής αυτού ήταν ομάδα καθοδήγησης, αποτελούμενη από 18 οργανώσεις εταίρους σε 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αντικείμενο του κοινού ενδιαφέροντος όλων των οργανώσεων εταίρων ήταν και παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ευάλωτων ατόμων.
(27) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(28) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(29) COM(2008)0426.
(30) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.


Συνδεδεμένη τηλεόραση
PDF 326kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την υβριδική τηλεόραση («συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected TV») (2012/2300(INI))
P7_TA(2013)0329A7-0212/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)(2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)(4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)(6), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)(7), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(10), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση(11),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 98/560/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων με σκοπό την επίτευξη συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0212/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τηλεοπτικές συσκευές αναπτύχθηκαν αρχικά για τη λήψη γραμμικών ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, ότι τα οπτικοακουστικά περιεχόμενα, λόγω της δυνατότητας υποβολής τους, συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής, ακόμη και στο ψηφιακό τοπίο, σε σημαντικό βαθμό την προτίμηση του κοινού σε σχέση με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, και ότι, συνεπεία τούτου, η ιδιαίτερη σημασία τους για τη διαμόρφωση των ατομικών και δημόσιων απόψεων παραμένει μέχρι στιγμής αδιατάρακτη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων αποτελούν ταυτόχρονα υπηρεσίες πολιτιστικού και οικονομικού χαρακτήρα, διαθέτουν, ως φορείς ταυτότητας, αξιών και απόψεων, εξαιρετική σημασία για την κοινωνία και τη δημοκρατία, και χρήζουν επομένως και αυτές ειδικής ρύθμισης σε έναν ολοένα περισσότερο συγκλίνοντα κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική σύγκλιση των μέσων που είχε από καιρό ανακοινωθεί, ιδίως για τη ραδιοτηλεόραση και το διαδίκτυο, έχει πλέον υλοποιηθεί και ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τα δίκτυα πρέπει να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα, καθώς και ότι πρέπει, εν προκειμένω, να διασφαλισθεί η δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής ενός ενιαίου επιπέδου ρύθμισης σε σχέση με τους νέους συμμετέχοντες στην αγορά που προέρχονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τρίτες χώρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έξυπνες συσκευές που έχουν εμφανιστεί αλλάζουν τις συνήθειες και τον τρόπο τηλεθέασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ αυξάνεται η χρήση συσκευών με διαδικτυακή σύνδεση, οι παραδοσιακές υπηρεσίες παραμένουν, ωστόσο, δημοφιλείς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γραμμικές και μη γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες, καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας, μπορούν ήδη πλέον να προβάλλονται στην ίδια οθόνη, να συνδυάζονται απρόσκοπτα και να παρέχονται προς κατανάλωση ταυτόχρονα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μέσων για την κοινωνία, είναι αναγκαία και στο μέλλον η ύπαρξη ενός αυτόνομου ρυθμιστικού πλαισίου των μέσων, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να συνυπολογισθεί δεόντως η σημασία αυτή και να εξασφαλισθεί η πολυφωνία των απόψεων και των μέσων στα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της συνδεδεμένης τηλεόρασης έχει διαταράξει την παραδοσιακή αλυσίδα αξίας και καθιστά αναγκαία τη χάραξη νέας στρατηγικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της τεχνολογικής εξέλιξης οδηγεί αναπόφευκτα στην, εν μέρει μόνο εμφανή, αύξηση της αυτονομίας του χρήστη, και ότι, συνεπώς, εντείνεται διαρκώς η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων και της ακεραιότητας των περιεχομένων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι δυνατότητες διάδοσης (διαδραστικών) επιγραμμικών υπηρεσιών, οι οποίες επωφελούνται από την εμβέλεια των τηλεοπτικών υπηρεσιών, και ότι μια πλήρης ευρυζωνική κάλυψη αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τα υβριδικά συστήματα λήψης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected TV» ερμηνεύεται, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης σύγκλισης των μέσων, με δυναμικό, τεχνολογικά ουδέτερο και ευρύ τρόπο, και περιλαμβάνει όλες τις συσκευές, μεταξύ των οποίων και τις κινητές, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε γραμμικό και μη γραμμικό περιεχόμενο μέσων, περιεχόμενο «over the top» και λοιπές εφαρμογές στην ίδια συσκευή ή οθόνη, φέρνοντας έτσι σε επαφή τον κόσμο της ραδιοτηλεόρασης με τον κόσμο του διαδικτύου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον συγκλίνοντα κόσμο των μέσων ο ανταγωνισμός αφορά λιγότερο τις δυνατότητες μετάδοσης και ολοένα περισσότερο την προσοχή του χρήστη, ότι με την αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων υπηρεσιών καθίσταται δυσκολότερη η προσέγγιση του χρήστη, και ότι η πρόσβαση, η ταχεία ιχνηλασιμότητα, καθώς και η συμπερίληψη σε κατάλογο και η υπόδειξη των προσφερόμενων υπηρεσιών έχουν αποφασιστική σημασία για την επιτυχία τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων - ΥΟΑΜΕ) βασίζονται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν απεικονίζουν ακόμη αυτήν την προϊούσα τεχνολογική συγχώνευση, και ειδικότερα ότι η διαβαθμισμένη ρύθμιση, όπου διαφοροποιείται το τηλεοπτικό πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών μέσω διαδικτύου [webcasting] και της συνεχούς ροής [live-streaming]) από τις κατά παραγγελίαν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, χάνει τη σημασία της με την ισχύουσα μορφή της, παρόλο που στην ίδια συσκευή διατίθενται υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνίας –ακόμα και εκείνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜΕ) αλλά σε εκείνο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή, στην περίπτωση παρεχόμενων υπηρεσιών μη ευρωπαϊκής προέλευσης, δεν εμπίπτουν σε κανένα ρυθμιστικό καθεστώς της ΕΕ για τα μέσα– που υπάγονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις, κάτι που, αφενός, μπορεί να οδηγήσει τόσο σε αθέμιτο ανταγωνισμό και απαράδεκτες ανισότητες στο θέμα της ασφάλειας του χρήστη, αφ’ ετέρου δε, θέτει νέα ερωτήματα όσον αφορά την πρόσβαση, το είδος της διάδοσης και την ιχνηλασιμότητα των περιεχομένων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας ων μέσων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά φορείς θα ανταγωνίζονται άμεσα τους παραδοσιακούς φορείς του τομέα, αφενός αποκτώντας αποκλειστικό περιεχόμενο, μεταξύ άλλων και στην ευρωπαϊκή αγορά, και αφετέρου προτείνοντας οι ίδιοι νέες υπηρεσίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που αφορούν κανονιστικές ρυθμίσεις, και ειδικότερα αυτοί που αφορούν τη διασφάλιση και προώθηση της πολυφωνίας των απόψεων και των μέσων, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των παιδιών, την ενθάρρυνση των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης να διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής, τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, καθώς και την ποιοτική και σχετική με το περιεχόμενο ρύθμιση των διαφημίσεων, δεν χάνουν κατά βάση τη σημασία τους για την κοινωνία και την κανονιστική τους αιτιολόγηση, αλλά λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι τα όρια της αποτελεσματικότητας και της εφαρμοσιμότητας αυτών των προστατευτικών διατάξεων καθίστανται ολοένα και πιο εμφανή, εξαιτίας των μεθόδων χρησιμοποίησης που έχουν καταστεί δυνατές από τα υβριδικά συστήματα λήψης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υπηρεσιών υβριδικής τηλεόρασης υψηλής ποιότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση, εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, συνδέσεων επαρκώς υψηλής ροής μεταξύ των εξυπηρετητών μετάδοσης και των συνδρομητών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φάσμα των δυνατών χρήσεων που προσφέρουν οι υβριδικές συσκευές θέτε υπό αμφισβήτηση βασικές αρχές της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως η υποχρέωση διαχωρισμού της διαφήμισης από το πρόγραμμα και οι κανόνες που αφορούν τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απλώς και μόνο η τυχαία ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών δεν οδηγεί αυτομάτως σε διασφάλιση των προαναφερθέντων στόχων ρύθμισης και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να εκτιμηθεί αν απαιτείται περαιτέρω ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων και αν το εν λόγω πλαίσιο θα μπορούσε να εμποδίσει εκ των προτέρων πιθανές αστοχίες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη της υβριδικής τηλεόρασης μπορεί να οδηγήσει σε σύγκλιση της συμβατικής τηλεόρασης και του διαδικτύου, όπως συνέβη πριν από μερικά χρόνια με την κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κάθε δράση που επιτρέπει την προσαρμογή της αγοράς, με στόχο την προώθηση της δημιουργίας και της καινοτομίας στην Ευρώπη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν την τηλεόραση με το διαδίκτυο θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν χωρίς διαφοροποίηση τα κανάλια της τηλεόρασης και τις υπηρεσίες του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ιστοτόπων οπτικοακουστικού περιεχομένου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι η διαδικτυακή ουδετερότητα δεν διασφαλίζεται επαρκώς μέσω της διαφάνειας και του ανταγωνισμού·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή περί της χώρας μετάδοσης που περιέχεται στην αρχική οδηγία σχετικά με την τηλεόραση χωρίς σύνορα αποτελεί ορόσημο για την ελευθερία πληροφόρησης και την ανάπτυξη μιας κοινής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και, σε αντιστάθμισμα, εισήγαγε την αρχής περί της χώρας καταγωγής υπό τη μορφή της αρχής περί της χώρας εκπομπής·

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητη η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλων υφιστάμενων απαιτήσεων που καθορίζονται στα κανονιστικά καθεστώτα για τα δίκτυα και τα μέσα (π.χ. τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες) όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν την ιχνηλασιμότητα και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των παρόχων περιεχομένου, των φορέων ανάπτυξης περιεχομένου και των χρηστών σε πλατφόρμες, επεκτείνοντας την έννοια της πλατφόρμας, και να προσαρμόσει τα υφιστάμενα μέσα στα νέα μορφώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ότι οι πάροχοι περιεχομένου θα διαθέτουν περισσότερες επιλογές ως προς τον τρόπο διανομής του περιεχομένου τους, διατηρώντας παράλληλα την επαφή με το κοινό τους·

2.  φρονεί ότι κατά τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πλατφόρμες, προκειμένου να επιτραπεί η ισότιμη συμμετοχή στην αγορά των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αλλά και άλλων, συχνά δε μικρότερων, παρόχων·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τροποποιήσει τον όρο της υπηρεσίας μέσων που περιέχεται στο άρθρο 1 της οδηγίας ΥΟΑΜΕ, ούτως ώστε η αναγκαιότητα μιας ρύθμισης από τα κράτη μέλη να συνδέεται στενότερα με τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των προσφερόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε με τη συμβολή τους στη διαμόρφωση απόψεων και στην πολυφωνία, καθώς και με τη συντακτική ευθύνη·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, έχοντας υπόψη τις διαφορετικές αποστολές των υπηρεσιών μέσων για τις οποίες αναλαμβάνεται συντακτική ευθύνη και των λοιπών περιεχομένων, αν μια αυστηρότερη ρύθμιση των τηλεοπτικών πλατφορμών εξακολουθεί να είναι κατάλληλη και αναγκαία, ή αν αρκεί μια γενική απαγόρευση των διακρίσεων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο ενδεχόμενης αναθεώρησης της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή σε κάθε μελλοντική νομοθετική διάταξη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για σεβασμό της ελευθερίας του Τύπου·

6.  καλεί την Επιτροπή, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης «Προετοιμασία ενός οπτικοακουστικού κόσμου σε πλήρη σύγκλιση: Ανάπτυξη, Δημιουργία και Αξίες», να διακριβώσει ποιοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί παραμένουν αναγκαίοι και σκόπιμοι σε σχέση με τη σύγκλιση και ποιοι πρέπει ενδεχομένως να δημιουργηθούν εκ νέου, με στόχο την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις και διατηρώντας τους ισχύοντες ευρύτερους ρυθμιστικούς στόχους, προκειμένου να διασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός για τους παρόχους περιεχομένου και να εξασφαλισθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για τον χρήστη καθώς και η ισότιμη, με πλήρη διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις δυνατότητα επιλογής του χρήστη από ένα φάσμα ποιοτικών και ποικιλόμορφων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη διαφύλαξη των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν και εκείνων που παρέχονται από παρόχους του δημοσίου δικαίου·

7.  ζητεί από την Επιτροπή, σε περίπτωση αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους των παρόχους περιεχομένου·

8.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική ανάπτυξης των εν λόγω νέων φορέων θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο που διατίθεται στα παραδοσιακά κανάλια καθώς και την προσφορά που παρέχεται στο διαδίκτυο·

9.  επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τον κίνδυνο, η οικονομική ισχύς και η διεθνής παρουσία των νέων αυτών φορέων της αγοράς να στρεβλώσουν το νέο αυτό ανταγωνιστικό περιβάλλον εις βάρος των παραδοσιακών ευρωπαϊκών φορέων·

10.  τονίζει ότι αξίζει να σημειωθεί η ανάγκη διατήρησης ενός διαβαθμισμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων, η διαβάθμιση του οποίου δεν θα βασίζεται στη διαφοροποίηση μεταξύ των μη γραμμικών και των γραμμικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως στον δυνητικό αντίκτυπο της εκάστοτε υπηρεσίας μέσων και στη συντακτική ευθύνη για την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και ότι θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη κατάλληλο περιθώριο κινήσεων ώστε να λαμβάνουν τα ίδια αυτές τις αποφάσεις·

11.  διερωτάται αν, στο πλαίσιο της αυξανόμενης σύγκλισης της τεχνολογίας, οι διατάξεις που θέσπισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και αφορούν πολύπλοκες διαδικασίες αξιολόγησης και ανάλυσης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών που προσφέρονται από δημόσιους παρόχους, οι οποίες υπερβαίνουν τις συνήθεις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες και διατίθενται σε νέες πλατφόρμες, εξακολουθούν να είναι κατάλληλες, δεδομένου ιδίως ότι οι χρήστες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να διακρίνουν εάν πρόκειται για μια συμβατική γραμμική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, μια κατά παραγγελία υπηρεσία ή μια άλλου είδους οπτικοακουστική υπηρεσία·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις μελλοντικές προκλήσεις της υβριδικής τηλεόρασης από την άποψη της ανταγωνιστικότητας στον τομέα, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες που αφορούν τις διαφημίσεις και να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα·

13.  τονίζει ότι, προς όφελος μιας ενιαίας, πανευρωπαϊκής προστασίας των καταναλωτών, των παιδιών και των νέων, καθώς και των μειονοτήτων, πρέπει να επανεξετασθούν οι ποιοτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσων και να προσαρμοσθούν σε υψηλό επίπεδο σε όλες τις μορφές διάδοσης·

14.  ζητεί, εν προκειμένω, να ισχύει εξίσου η απαγόρευση της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η απαγόρευση της υποκίνησης του μίσους, η προστασία κατά των διακρίσεων, καθώς και η αρχή περί απρόσκοπτης πρόσβασης, για κάθε είδους περιεχόμενο μέσων·

15.  διερωτάται, στο πλαίσιο αυτό, αν η αρχή του διαχωρισμού των διαφημίσεων από το περιεχόμενο του προγράμματος μπορεί να διατηρηθεί για όλες τις μορφές μέσων ή αν ο στόχος της προστασίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο μέσω της δυνατότητας σαφούς αναγνώρισης και διαφοροποίησης των διαφημίσεων από το περιεχόμενο προγράμματος για όλες τις μορφές μέσων·

16.  φρονεί ότι η επιβολή νέων απαγορεύσεων, ή η επέκταση των υφιστάμενων, ά άλλα μέτρα που έχουν αντίκτυπο στη διαφήμιση ως μέσο χρηματοδότησης θα πρέπει να αποτραπούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης·

17.  υπογραμμίζει ότι ο δημόσιος τομέας δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη διαφημιστική χρηματοδότηση. και τούτο προκειμένου να διατηρήσει την ανεξαρτησία του, και ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες για τη χρηματοδότηση του εν λόγω τομέα·

18.  υπογραμμίζει ότι οι νέες στρατηγικές διαφήμισης που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους (καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης, κατάρτιση προφίλ των καταναλωτών, στρατηγικές πολλαπλών οθονών) θέτουν το ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή, της ιδιωτικής του ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· εμμένει, ως εκ τούτου, στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ενός συνόλου συνεκτικών κανόνων που θα πλαισιώσουν αυτές τις στρατηγικές·

19.  ενθαρρύνει την οπτικοακουστική βιομηχανία της Ευρώπης να συνεχίσει να αναπτύσσει συνεκτικές και ελκυστικές υπηρεσίες, κυρίως διαδικτυακές, ώστε να εμπλουτίσει το φάσμα των προσφερόμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν και πώς λαμβάνουν δέουσα προτεραιότητα κατά την ανίχνευση επί των συσκευών πρώτης οθόνης, όπως τηλεοπτικών δεκτών με σύνδεση με το διαδίκτυο, οι πάροχοι περιεχομένου, στους οποίους τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει δημόσια σύμβαση για παροχή προγράμματος ή οι οποίοι συμβάλλουν στην προώθηση στόχων δημόσιου συμφέροντος, ιδίως στην εγγύηση της πολυφωνίας των μέσων και της πολιτιστικής πολυμορφίας, ή οι οποίοι αναλαμβάνουν να ασκούν καθήκοντα που διατηρούν την ποιότητα και την ανεξαρτησία της καταγραφής των πληροφοριών και προωθούν τη διαφορετικότητα των απόψεων·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συμπλήρωση των εν λόγω κανονισμών «Must-be-found» (υποχρέωση ανίχνευσης), να ελέγξουν εάν μπορεί να διασφαλιστεί η βιώσιμη επίτευξη των προαναφερθέντων ρυθμιστικών στόχων της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜΕ) μέσω της αλλαγής πορείας στην κανονιστική ρύθμιση των μέσων που θα αποβλέπει σε παροχή κινήτρων και πιστοποίησης και σε ενίσχυση των συρρυθμιστικών και αυτορρυθμιστικών προσεγγίσεων, ιδίως σε σχέση με την προστασία της νεολαίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και ταυτόχρονα να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ευελιξία για έναν θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών μέσων· τονίζει ότι ενδεχόμενα μέτρα συρρύθμισης και αυτορρύθμισης μπορούν μόνο να συμπληρώνουν τις νομικές διατάξεις και ότι η διατήρηση και η αξιολόγησή τους πρέπει να υπόκειται σε ανεξάρτητη εποπτεία·

22.  συνιστά, συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ίδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το μέσο μετάδοσης·

23.  εκφράζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανησυχία του για τον αυξημένο ανταγωνισμό λόγω της παρουσίας διεθνών φορέων οι οποίοι δεν υπόκεινται στους ευρωπαϊκούς κανόνες και υποχρεώσεις·

24.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά τη χρήση των εν λόγω πλατφορμών λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και το γενικό συμφέρον σε πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη ζήτηση από πλευράς των καταναλωτών και στη βάση ανοιχτών, διαλειτουργικών προτύπων, και αποτρέπεται η κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης από έναν ή περισσότερους παρόχους·

25.  εμμένει, σε αυτό το πλαίσιο, στην ανάγκη να εξεταστούν η ανάπτυξη του ρυθμιστικού πλαισίου, οι τρόποι ρύθμισης της υβριδικής τηλεόρασης και τα συστήματα καταγραφής του περιεχομένου·

26.  ζητεί μια ρύθμιση των πλατφορμών της υβριδικής τηλεόρασης που να διασφαλίζει την πρόσβαση και την ακεραιότητα του περιεχομένου των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, τη διαφάνεια για τους καταναλωτές και την εφαρμογή ενός βασικού κώδικα δεοντολογίας (π.χ. προστασία των ανηλίκων και της ιδιωτικής ζωής)·

27.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης όλων των πολιτών της ΕΕ, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων που θα στοχεύουν στη μεγαλύτερη κατανόηση των γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών μέσων·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται μέτρα, ιδίως από τους κατασκευαστές εξοπλισμού και τους παρόχους υπηρεσιών, για τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες μέσων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες, όπως τα άτομα με προβλήματα ακοής και τα άτομα με προβλήματα όρασης·

29.  φρονεί ότι οι υπηρεσίες πλατφόρμας και οι υπηρεσίες μέσω δικτυακής πύλης θα πρέπει να είναι διαλειτουργικές, δίνοντας την ευκαιρία σε τρίτους, χωρίς διακρίσεις, να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά τις εφαρμογές τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης·

30.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει με νομικά δεσμευτικό τρόπο ότι σε δίκτυα και σε πλατφόρμες όλα τα περιεχόμενα θα διατίθενται, κατ’ αρχήν, στον ίδια πρότυπο ποιότητας·

31.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει με νομικά δεσμευτικό τρόπο, ότι τα πακέτα δεδομένων από φορείς διαχείρισης δικτύων θα τυγχάνουν κατ’ αρχήν της ίδιας αντιμετώπισης κατά τη μεταβίβασή τους από τον αποστολέα στον παραλήπτη, ήτοι ότι ο φορέας διαχείρισης του δικτύου δεν θα προβαίνει σε ιεράρχηση π.χ. λόγω προέλευσης, περιεχομένου, τρόπου εφαρμογής ή αμοιβής του χρήστη, καθώς αυτό ενδέχεται να αντιβαίνει στον στόχο της διασφάλισης δίκαιης καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες, στους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, στην απαγόρευση της παραποίησης των δεδομένων, στην αρχή της ακεραιότητας των περιεχομένων, καθώς και στον στόχο της επίτευξης ίσων όρων ανταγωνισμού·

32.  εφιστά την προσοχή στις επιπτώσεις των αποκλίσεων μεταξύ των συστημάτων ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα γίνουν εντονότερες με την έλευση της υβριδικής τηλεόρασης·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας της Ένωσης που θα διασφαλίζει τη διαδικτυακή ουδετερότητα·

34.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει νομικά την ακεραιότητα των γραμμικών και των μη γραμμικών υπηρεσιών που προσφέρονται από υβριδικές πλατφόρμες και, ειδικότερα, να απαγορεύσει την έλλειψη σαφών ορίων ή την διαβάθμιση των εν λόγω υπηρεσιών μέσω των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρμας ή τρίτων που παρέχουν περιεχόμενο ή λοιπές υπηρεσίες, εφόσον αυτό δεν έχει εκκινηθεί με σαφή πρωτοβουλία του χρήστη και, στην περίπτωση περιεχομένων που δεν αφορούν την ατομική επικοινωνία, δεν έχουν εγκριθεί από τον πάροχο του περιεχομένου· επισημαίνει ότι πρέπει επίσης να αποκλείεται η μη εγκεκριμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο ή το ραδιοτηλεοπτικό σήμα ενός παρόχου από τρίτους, καθώς και η μη εγκεκριμένη αποκωδικοποίηση, χρήση ή διάθεσή του·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο της παραπομπής σε παράνομους ιστότοπους στις πύλες και τις μηχανές αναζήτησης·

36.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τις ειδικές ρυθμιστικές απαιτήσεις που επιβάλλει η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν υπονομεύεται μέσω μη εγκεκριμένης παροχής πρόσβασης σε άλλες πλατφόρμες·

37.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η έναρξη των εφαρμογών μέσω πυλών δεν γίνεται αυτόματα αλλά ότι πρέπει να εκκινείται πάντα από τον χρήστη, ότι η επιστροφή στην προηγουμένως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία γίνεται κάθε φορά με ευκολία και απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού (π.χ. λειτουργία κόκκινου κουμπιού), κάτι το οποίο πρέπει να καθίσταται σαφές στους χρήστες, καθώς και ότι κατά το κλείσιμο μιας εφαρμογής η προηγουμένως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία εμφανίζεται και πάλι με την ίδια ακριβώς ποιότητα εικόνας και ήχου·

38.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ένας πάροχος περιεχομένου μπορεί να κινηθεί δικαστικά κατά εφαρμογών σε υβριδικές πλατφόρμες, οι οποίες επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη μη εγκεκριμένη διάθεση περιεχομένου από τον εν λόγω πάροχο·

39.  καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, να καταρτίσει απλά συστήματα παροχής νομικών διευκρινίσεων, τα οποία θα επιτρέπουν την αμετάβλητη και πλήρη απεικόνιση των μη γραμμικών υπηρεσιών του παρόχου υπηρεσιών μέσων σε πλατφόρμες τρίτων·

40.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανώνυμη χρήση των τηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω υβριδικών τερματικών συσκευών που πωλούνται ή εισάγονται στην ΕΕ είναι κατ’ αρχήν εγγυημένη, και ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων·

41.  καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, λόγω της διπλής τους φύσης και της σημασίας τους για την κοινωνία, από μέτρα ελευθέρωσης που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών, και παράλληλα να διασφαλίσει ότι η έννοια της «υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων» θα αναπτυχθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη διαδικασία ψηφιοποίησης και σύγκλισης των μέσων·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, και κατά την παροχή υπηρεσιών υβριδικής τηλεόρασης στο μέλλον, την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, την απαγόρευση ορισμένων διαφημίσεων για λόγους υγείας, την απαγόρευση της παρακίνησης προς το φυλετικό μίσος, τη διάκριση μεταξύ των ειδήσεων και των διαφημιστικών μηνυμάτων, τη διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία, την ιδιωτική ζωή κ.λπ., δεδομένου ότι πρόκειται για κανόνες που έχουν καταστεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και που δεν παρακάμπτονται με πρόφαση τις τεχνολογικές εξελίξεις· συγκεκριμένα, ζητεί να επισημαίνεται σε παρόχους υπηρεσιών και συσκευών υβριδικής τηλεόρασης εκτός ΕΕ ότι η εφαρμοστέα νομοθεσία είναι εκείνη της χώρας στην οποία παρέχεται η υπηρεσία και όχι της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους οι πάροχοι·

43.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά τις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να επανεξετάσουν την περικοπή των κονδυλίων της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (GD Connect, CNECT) που προορίζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, από τα αρχικά προτεινόμενα 9,2 δισ. EUR σε 1 δισ. EUR·

44.  καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται της προστασίας του κοινού, όπως η προστασία των ανηλίκων, και πιστεύει ότι οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραμμάτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις στην Ευρώπη με περιορισμένες διαδικτυακές υποδομές, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, προκειμένου να απελευθερωθεί το δυναμικό της υβριδικής τηλεόρασης, είναι ζωτικής σημασίας για τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
(3) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37.
(4) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.
(5) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11.
(6) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
(7) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
(8) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(9) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(10) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(11) ΕΕ C 257 της 27.10.2009, σ. 1.
(12) ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 48.
(13) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 24.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας
PDF 267kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.1/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα III – Επιτροπή (11607/2013 – C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD))
P7_TA(2013)0330A7-0246/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006) και συγκεκριμένα το σημείο 29,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2013)0157),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2013 (COM(2013)0156),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 (11607/2013 – C7‑0199/2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0246/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 αποσκοπεί να ενσωματώσει στον προϋπολογισμό 2013 τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών που χρειάζονται για την κάλυψη των δαπανών σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση από 1ης Ιουλίου 2013·

B.  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι, δυνάμει του σημείου 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να καταστούν δυνατές αυτές οι τροποποιήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη αύξηση των μεν πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 655,1 εκατ. EUR των δε πιστώσεων πληρωμών κατά 374 εκατ. EUR αντικατοπτρίζει το χρηματοδοτικό πακέτο που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη Προσχώρησης της 30ής Ιουνίου 2011, εξαιρουμένου του τομέα 5 καθόσον οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προσχώρηση της Κροατίας έχουν ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2013·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  δηλώνει με έμφαση την αμιγώς τεχνική φύση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού, ο οποίος είναι απλώς συνέπεια της ομόφωνης συμφωνίας σχετικά με τη Συνθήκη όσον αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 28ο κράτος μέλος της Ένωσης· τονίζει ότι για τον λόγο αυτό ο διορθωτικός αυτός προϋπολογισμός δεν έχει συνδεθεί με τον εν εξελίξει πολιτικό διοργανικό διάλογο περί του πώς θα διευθετηθεί το θέμα των εκκρεμών πληρωμών από το 2012 ούτε με τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013·

3.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το σημείο 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 οι πόροι προς χρηματοδότηση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού πρέπει να καλυφθούν μέσω προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου, ήτοι αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το 2013·

4.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων που προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γνωστοποιηθεί παντός είδους σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια δεν ισχύει επί θεμάτων προϋπολογισμού· εκφράζει συνεπώς τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά το πολύ στενό χρονικό πλαίσιο για την έναρξη της ισχύος αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού, το Συμβούλιο άφησε ωστόσο να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα πριν εγκρίνει τη θέση του, συμπιέζοντας έτσι τον χρόνο για έγκριση από το Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη·

5.  εκφράζει τη λύπη του εξάλλου για τη δυσκολία με την οποία, ακόμη και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση αυτή, πράγμα που οδήγησε σε καθυστέρηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για την Κροατία που θα οφείλεται από την 1η Ιουλίου 2013· προειδοποιεί ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω διευρύνσεις·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μπόρεσε τελικά να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς κανένα συμψηφισμό για την αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων για τις πληρωμές του 2013 κατά το απαιτούμενο ποσό των 374 εκατ. EUR· θεωρεί ότι, δεδομένου του περιορισμένου σχετικού ποσού και της σημερινής έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να εκπληρωθεί η υποχρέωση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη όταν υπέγραφαν τη Συνθήκη Προσχώρησης και να τηρηθούν οι διατάξεις του σημείου 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

7.  εκφράζει εντούτοις τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι όσον αφορά την αναθεώρηση των αναλήψεων υποχρεώσεων, το Συμβούλιο αποφάσισε να αγνοήσει την πολιτική σημασία της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπή ως έχει και επέλεξε αντ’ αυτού να συμψηφίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις· θεωρεί ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης καθώς και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση στέλνει λανθασμένο πολιτικό μήνυμα όχι μόνο στην Κροατία αλλά και σε άλλες υποψήφιες χώρες· τονίζει ότι αυτή η απόφαση είναι αποδεκτή μόνον επειδή αφορά τους τελευταίους έξι μήνες του ισχύοντος ΠΔΠ (2007-2013)· επισημαίνει ότι τούτο δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές διευρύνσεις που μπορεί να ανακύψουν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ (2014-2020)·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι ο τομέας 5 έχει χαρακτηρισθεί ως η κύρια πηγή για τον συμψηφισμό των αναλήψεων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην έλλειψη των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη των αναπροσαρμογών των αποδοχών σε περίπτωση που η απόφαση του Δικαστηρίου εκδοθεί εντός του 2013·

9.  παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική σημασία και το επείγον από νομική άποψη της εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης προς την Κροατία, αποφασίζει να εγκρίνει, χωρίς τροποποίηση, τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 282kWORD 51k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))
P7_TA(2013)0331A7-0247/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0157),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006) και συγκεκριμένα το σημείο 29,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2013 (COM(2013)0156),

–  έχοντας υπόψη τη θέση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 (11607/2013 – C7‑0199/2013),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0247/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμμορφούμενη προς το σημείο 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και παράλληλα προς τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2013 η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση με στόχο την προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό 2013 οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών που χρειάζονται για την κάλυψη των δαπανών σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση από 1ης Ιουλίου 2013,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη αύξηση των μεν πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 666 εκατ. EUR των δε πιστώσεων πληρωμών κατά 374 εκατ. EUR αντικατοπτρίζει το χρηματοδοτικό πακέτο που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη Προσχώρησης της 30ής Ιουνίου 2011, εξαιρουμένου του τομέα 5 καθόσον οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προσχώρηση της Κροατίας έχουν ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2013,

1.  λαμβάνει γνώση της πρότασης απόφασης που τροποποιεί τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτής·

2.  δηλώνει με έμφαση την αμιγώς τεχνική φύση αυτής της αναθεώρησης, η οποία είναι απλώς συνέπεια της ομόφωνης συμφωνίας σχετικά με τη Συνθήκη όσον αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη Προσχώρησης) ως το 28ο κράτος μέλος της Ένωσης· τονίζει ότι για τον λόγο αυτό η αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 που συνοδεύει τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2013 δεν συνδέθηκε με τον εν εξελίξει πολιτικό διοργανικό διάλογο περί του πώς θα διευθετηθεί το θέμα των εκκρεμών πληρωμών από το 2012 ούτε με τις διαπραγματεύσεις για τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2013·

3.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το σημείο 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 οι πόροι προς χρηματοδότηση της προσχώρησης νέου κράτους μέλους στην Ένωση πρέπει να καλυφθούν μέσω προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου, ήτοι με αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το 2013·

4.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων που ορίζεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γνωστοποιείται παντός είδους σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια δεν ισχύει επί θεμάτων προϋπολογισμού· εκφράζει συνεπώς τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά το πολύ στενό χρονικό πλαίσιο για την έναρξη της ισχύος αυτής της προσαρμογής και του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013, το Συμβούλιο άφησε ωστόσο να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα πριν εγκρίνει τη θέση του, συμπιέζοντας έτσι τον χρόνο για έγκριση από το Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη·

5.  εκφράζει τη λύπη του εξάλλου για τη δυσκολία με την οποία, ακόμη και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση αυτή, πράγμα που οδήγησε σε καθυστέρηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για την Κροατία που θα οφείλεται από την 1η Ιουλίου 2013· προειδοποιεί ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω διευρύνσεις·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μπόρεσε τελικά να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς κανένα συμψηφισμό για την αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων για τις πληρωμές του 2013 κατά το απαιτούμενο ποσό των 374 εκατ. EUR· θεωρεί ότι, δεδομένου του περιορισμένου σχετικού ποσού και της σημερινής έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να εκπληρωθεί η υποχρέωση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη όταν υπέγραφαν τη Συνθήκη Προσχώρησης και να τηρηθούν οι διατάξεις του σημείου 29 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

7.  εκφράζει εντούτοις τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι όσον αφορά την αναθεώρηση των αναλήψεων υποχρεώσεων το Συμβούλιο αποφάσισε να αγνοήσει την πολιτική σημασία της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπή ως έχει και επέλεξε αντ’ αυτού να συμψηφίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις· θεωρεί ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης καθώς και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση στέλνει λανθασμένο πολιτικό μήνυμα όχι μόνο στην Κροατία αλλά και σε άλλες υποψήφιες χώρες· τονίζει ότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου είναι αποδεκτή μόνον επειδή αφορά τους τελευταίους έξι μήνες του ισχύοντος ΠΔΠ (2007-2013)· επισημαίνει ότι τούτο δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές διευρύνσεις που μπορεί να ανακύψουν δυνάμει του επόμενου ΠΔΠ (2014-2020)·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι ο τομέας 5 έχει χαρακτηρισθεί ως η κύρια πηγή για τον συμψηφισμό των αναλήψεων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην έλλειψη των απαραίτητων πιστώσεων για την κάλυψη των αναπροσαρμογών των αποδοχών σε περίπτωση που η απόφαση του Δικαστηρίου εκδοθεί εντός του 2013·

9.  παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική σημασία και το επείγον από νομική άποψη της εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης προς την Κροατία, αποφασίζει να εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΪΟΥ

για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(Το κείμενο του παρόντος παραρτήματος δεν αναπαράγεται εδώ, καθώς αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2013/419/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.


Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014
PDF 414kWORD 124k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (2013/2679(RSP))
P7_TA(2013)0332RC-B7-0315/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (COM(2012)0629),

–  έχοντας υπόψη την Στρατηγική Ευρώπη 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης-28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής(1), και ιδιαίτερα το παράρτημα IV αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια κρίση, ιδίως στην ευρωζώνη, δεν πρόκειται να ξεπεραστεί χωρίς νέα σημαντική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση καθώς και η κρίση του χρέους έχουν δείξει πως χρειάζεται ενισχυμένος δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μέτρα για τη διαφύλαξη και ενίσχυση του ευρωπαϊκού μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο να επανορθωθούν οι βλάβες που προκάλεσε η μακρά ύφεση και να αποκατασταθεί η πλήρης απασχόληση και η βιώσιμη ανάπτυξη·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευάλωτος χαρακτήρας του τραπεζικού συστήματος, τα συνεχιζόμενα προβλήματα χρέους και ελλείμματος που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια οικονομία, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και η κοινωνική δυσπραγία που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον πρωτόγνωρων προκλήσεων·

Δ.  εκτιμώντας ότι οι δημοσιονομικές επιλογές σε ενωσιακό επίπεδο πρέπει να καλύπτουν τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όχι μόνο από πλευράς ποσού αλλά και από πλευράς ευελιξίας και ισορροπίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί το γενικό συμφέρον της ΕΕ, να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτό, να διασφαλίζει την εφαρμογή των Συνθηκών, να επιβλέπει την υλοποίηση του ενωσιακού δικαίου, να ασκεί συντονιστικές, εκτελεστικές και διαχειριστικές λειτουργίες και να δρομολογεί το νομοθετικό έργο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ακυρώνονται όλες οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εκτός εάν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή προβούν σε αιτιολογημένο αίτημα ώστε να αναληφθούν από το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο ορισμένα θέματα στα οποία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

ΜΕΡΟΣ 1

1.  ζητεί να υπάρξει πληρέστερη δημοκρατική διαδικασία στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, με στενότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, κάτι που θα συμβάλει στο να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διαχείριση της κρίσης από την ΕΕ· θεωρεί από την άποψη αυτή ότι η Επιτροπή πρέπει να εκπληρώσει το ρόλο της βάσει των Συνθηκών, ο οποίος δεν συμβιβάζεται με την εκχώρηση αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ σε φορείς που δεν λογοδοτούν· εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, όταν αυτή ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους της Τρόικας·

2.  θεωρεί ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των πολιτικών διαπραγματεύσεων για το ΔΠΠ 2014-20, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει κατά προτεραιότητα την ομαλή λειτουργία του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των νέων διατάξεων για την ευελιξία που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων· αναμένει ότι η νέα Επιτροπή, τη στιγμή της εγκατάστασής της, θα αναλάβει επίσημη δέσμευση να προβεί σε αναθεώρηση του ΔΠΠ έως το τέλος του 2016, γεγονός που επίσης θα επιτρέψει στο νέο Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσει τις προτεραιότητες της ΕΕ·

3.  ανησυχεί όλως ιδιαιτέρως για την κατάσταση των πληρωμών το 2014 και προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάζει διορθωτικούς προϋπολογισμούς κατά τη διάρκεια του έτους, οποτεδήποτε προκύπτει ανάγκη·

4.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που προσδίδει στο ζήτημα της μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους ιδίους πόρους θα συγκληθεί και θα αρχίσει τις εργασίες της το ταχύτερο δυνατό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι έως το τέλος του 2014 θα είναι διαθέσιμη μια πρώτη δέσμη πορισμάτων, όπως προβλέπεται στην Κοινή Δήλωση για τους Ίδιους Πόρους που έχει συμφωνηθεί ως τμήμα της συμφωνίας ΔΠΠ·

5.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει επενδυτικό χαρακτήρα με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· καλεί την Επιτροπή να προασπίσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης των στρατηγικών επενδύσεων μέσω της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, να επαναφέρει σε τροχιά την ευρωπαϊκή οικονομία·

6.  πιστεύει πως οι θέσεις εργασίας είναι η κύρια προτεραιότητα και πως όλες οι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο εισφορές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας και για τη δημιουργία νέων θέσεων για νέους, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών, της βιομηχανίας και της ψηφιακής οικονομίας· πιστεύει ως εκ τούτου πως οι επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα διαδραματίσουν κύριο ρόλο το προσεχές έτος και τα επόμενα·

7.  χαιρετίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης-28ης Ιουνίου 2013 να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης, αποτελεσματικότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την ανάπτυξη μηχανισμών οικονομικής αλληλεγγύης και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το ότι η πρόοδος δεν ήταν ταχύτερη· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια ανακοίνωση για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ·

8.  επιμένει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα όλες οι απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα·

9.  υποστηρίζει τη στρατηγική για την ανάπτυξη "ΕΕ2020", στόχος της οποίας είναι να τεθεί σε εφαρμογή το ορθό πλαίσιο πολιτικής για την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας·

10.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του μακροοικονομικού πλαισίου για τη βιομηχανία, μέσω μιας καλύτερης πρόσβασης στα κεφάλαια, παροχής καλύτερης υποδομής, προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, και μέσω ιδίως της υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους η πρόσβασή τους σε νέες αγορές·

11.  ζητεί να αναληφθεί δράση για να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών, το ψηφιακό θεματολόγιο, την εσωτερική αγορά ενέργειας, και την επέκταση των συμφωνιών σε βάθος, ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντατικοποιήσει και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και να ολοκληρώσει την καθυστερημένη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης·

13.  προτείνει να αρχίσουν εντατικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου για να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, με πλήρη σεβασμό των νομοθετικών διαδικασιών που ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να δεχθεί οιαδήποτε περαιτέρω διακυβερνητικά στοιχεία σε σχέση με την ΟΝΕ·

14.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως γνώση των θέσεων του Κοινοβουλίου για κάθε χωριστό τομέα, όπως αυτές εκτίθενται στο μέρος 2 του παρόντος ψηφίσματος·

ΜΕΡΟΣ 2

Εκτέλεση

15.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή του νομοθετικού της προγράμματος, να βελτιώσει την ποιότητα της νομοπαρασκευαστικής εργασίας, να ενισχύσει τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων των νομοσχεδίων, να προτείνει όποτε τούτο είναι αναγκαίο τη χρήση συγκριτικών πινάκων με σκοπό την καλύτερη μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, και να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο για τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, όπου υπάρχει κίνδυνος σοβαρών αδιεξόδων στη νομοθετική διαδικασία·

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση υποχρεωτικών δηλώσεων εθνικής διαχείρισης που θα υπογράφονται στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο και θα καλύπτουν τα υπό κοινή διαχείριση κεφάλαια της ΕΕ· τονίζει ότι απαιτείται αυστηρός και αξιόπιστος έλεγχος μέσω του διεξοδικού ελέγχου της χρηματοδότησης και μέσω της παρακολούθησης του κόστους/αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης και διαχείρισης της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως καλή σχέση κόστους-ωφέλειας για τη δράση της ΕΕ, αλλά και εξασφαλίζοντας ότι τα έσοδα συλλέγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες·

17.  πιστεύει πως η συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί προκειμένου αυτά να καταστούν πιο αποτελεσματικά και να υπάρξει βαθύτερος δημοκρατικός έλεγχος των εκτελεστικών εξουσιών σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η Διοργανική Συμφωνία του 2010 πρέπει να αναθεωρηθεί· ζητά μεγαλύτερο συντονισμό με το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· τονίζει πως πρέπει πάντα να ευνοείται η κοινοτική μέθοδος, καθώς με αυτήν προάγεται η δημόσια συζήτηση μέσω της δημοκρατικής συμμετοχής του Κοινοβουλίου· επισημαίνει επιπλέον ότι η περίπλοκη νομοθεσία, ιδίως στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δικαιολογεί αρκούντως ευρεία δημόσια και κοινοβουλευτική συζήτηση·

18.  θεωρεί λυπηρή, παρά τις διαδοχικές υποσχέσεις της Επιτροπής, την αδυναμία έμπρακτης υλοποίησης πολλών εξαγγελθέντων στόχων, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει με τα δυο συν-νομοθετικά όργανα έναν εντατικό διάλογο για την παρουσίαση και έγκριση των υπόλοιπων νομοθετικών προτάσεων που είχε εξαγγείλει·

19.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου για το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, εγκαίρως πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ενιαία Αγορά

20.  υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε η ενιαία αγορά ως μηχανισμός για την ολοκλήρωση της ΕΕ, για την οικονομική μεγέθυνσή της και για την απασχόληση εντός αυτής, καθώς και ως πυλώνας της πραγματικής οικονομίας της ΕΕ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επικεντρωθεί στη Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς, προκειμένου να βελτιώσει την έγκριση και εφαρμογή νομοθετικών και πολιτικών προτεραιοτήτων και να προωθήσει μια τακτική αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς -βάσει μιας έκθεσης για την πορεία ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς που θα συνοδεύει τις ετήσιες επισκοπήσεις οικονομικής μεγέθυνσης (AGS) και βάσει των ανά χώρα συστάσεων· στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου"·

21.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εστιάζει τη δράση της στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, να ανανεώσει τη διαδικασία απλούστευσης του διοικητικού έργου, να δώσει τη δέουσα προσοχή στην εξέταση της αναλογικότητας των προτεινόμενων μέτρων και να ελέγξει την πρόοδο με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου της ενιαίας αγοράς, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη Β΄ Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς, με δράσεις προτεραιότητας για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εμπιστοσύνης απέναντι στην ενιαία αγορά·

23.  προτρέπει για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη στην προώθηση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις υφιστάμενες περιοριστικές πρακτικές, όπως την "εξέταση των οικονομικών αναγκών"·

24.  καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει προσεκτικά και αυστηρά την εφαρμογή, τον έλεγχο εφαρμογής και την επέκταση του "Θεματολογίου για τους Καταναλωτές" (Consumer Agenda), ειδικά σε σχέση με τα νέα ευρωπαϊκά συστήματα συλλογικής προσφυγής και προστασίας των καταναλωτών και την εμπιστοσύνη προς την Ενιαία Αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί το θεμέλιο μιας καλώς λειτουργούσας ενιαίας αγοράς, ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργητικά, μαζί με τα κράτη μέλη, την ταχεία υλοποίηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, της οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, και του κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς και την επανεξέταση της λειτουργίας της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

25.  επικροτεί τον νέο κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ο οποίος εγγυάται την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών αλλά επίσης διευκολύνει το εμπόριο αγαθών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

26.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τον Εκσυγχρονισμένο Τελωνειακό Κώδικα αναπτύσσοντας πλήρως εναρμονισμένες ηλεκτρονικές τελωνειακές πρακτικές·

27.  καλεί την Επιτροπή να είναι πιο συστηματική κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεών της επί των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τις οποίες η Ευρώπη προσδοκά τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να αποθαρρύνει ενεργά τον υπερθεματισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο στρεβλώνει τους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

28.  υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης για την επιχειρηματικότητα και να επιταχύνει την έγκριση μιας πρωτοβουλίας για Επιχειρηματικότητα· πρέπει να δρομολογηθεί γρήγορα μια θυρίδα ΜΜΕ για δανειακή διευκόλυνση στο πλαίσιο των μελλοντικών προγραμμάτων COSME και Horizon 2020, με συμμετοχή του ΕΤΕ και της ΕΤΕπ, για να διευκολυνθούν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε καινοτόμες και βιώσιμες νέες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που προσανατολίζονται στη μεγέθυνση·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλει τη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, που πρέπει όλα να ενθαρρυνθούν από την Επιτροπή να διενεργήσουν τις δικές τους δοκιμές ως προς τις ΜΜΕ και την ενιαία αγορά· από την άποψη αυτή, παρατηρεί ότι το Συμβούλιο πρέπει να συγκροτήσει τη δική του μονάδα εκτίμησης αντικτύπου προκειμένου να εκπονεί εκτιμήσεις αντικτύπου των τροπολογιών του· τονίζει τη σημασία των ελέγχων καλής κατάστασης στο πλαίσιο της Ατζέντας για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας·

30.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα συμφέροντα των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ευχερέστερη πρόσβαση στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά· χαιρετίζει τα βήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή για τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οφείλεται στην νομοθεσία της ΕΕ·

31.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για καλύτερη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, με βάση την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας επί του θέματος αυτού, προκειμένου να συμβάλει καθοριστικά η ενιαία αγορά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

32.  χαιρετίζει την πολιτική δέσμευση για τη δέσμη μέτρων περί δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την ταχεία και σφαιρική υλοποίηση των νέων διατάξεών της· ζητεί ιδίως τη χάραξη μιας στρατηγικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης για την προώθηση νέων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων σε καινοτόμες και βασιζόμενες στα αποτελέσματα δημόσιες συμβάσεις·

33.  παρατηρεί τη συμφωνία που έχει πλέον επιβεβαιωθεί με το Συμβούλιο σχετικά με μεταρρύθμιση της οδηγίας για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των νέων διατάξεων και να ενθαρρυνθούν τα νέα επαγγέλματα να συγκροτήσουν ευρωπαϊκά πλαίσια προσόντων·

34.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αποκάλυψη μη οικονομικής φύσεως πληροφοριών και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εντατικά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη σύναψη μίας πρώτης συμφωνίας στις αρχές του 2014·

35.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για πρόταση 14ης οδηγίας περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά της έδρας εταιρειών·

36.  ζητεί την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της βιώσιμης μεγέθυνσης και την εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας για όλους τους Ευρωπαίους·

37.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια περαιτέρω πρωτοβουλία ενιαίας αγοράς, υποβάλλοντας προτάσεις για την ανάπτυξη, συμπλήρωση και εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, όπως ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο που θα καλύπτει τη διαθεσιμότητα και την διασυνοριακή σε επίπεδο ΕΕ φορητότητα του ψηφιακού περιεχομένου και ιδίως πρωτοβουλίες για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση των διαδικτυακών πληρωμών και τη βελτίωση των ψηφιακών παραδόσεων και των υποδομών·

38.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μεταρρύθμισή της στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, να εξασφαλίσει για την καταλληλότητά της στο διαδικτυακό περιβάλλον· τονίζει και πάλι την ανάγκη ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση της Ευρώπης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

39.  κρίνει αναγκαίο για την σταθερότητα της οικονομίας της ΕΕ, και για να επιστρέψουμε σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το να καθιερωθεί επιτυχώς μία τραπεζική ένωση με τη σύσταση ενός ενιαίου μηχανισμού εποπτείας μαζί με έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης για τις τράπεζες και ένα ενωσιακό πλαίσιο για τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων· ζητά σε σχέση με το θέμα από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση όλες τις απαιτούμενες σχετικές προτάσεις, μαζί με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που χρειάζονται για την ορθή εφαρμογή που πακέτου των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)·

40.  τονίζει ότι, για την ταχύτερη δυνατή περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευρωστίας των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, οι εκκρεμείς προτάσεις της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να εγκριθούν σύντομα, ώστε να αποτραπούν έτσι καθυστερήσεις στην έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας·

41.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το ταχύτερο τις προτάσεις της για ένα σχέδιο κανονισμού που θα θεσπίσει τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων περί διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ενεργήσουν γρήγορα τα δυο συν-νομοθετικά όργανα στη διεκπεραίωση αυτών των προτάσεων, ώστε αυτές να μπορέσουν να τεθούν άμεσα σε ισχύ·

42.  επισημαίνει πως η έρευνα και καινοτομία έχουν ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, μέσω της καθιέρωσης προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, της απλοποίησης των διαδικασιών, της συγκέντρωσης και του συντονισμού των χρηματοδοτήσεων σε όλα τα σχετικά επίπεδα (ΕΕ/κράτους μέλους/περιφέρειας) και της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και καλεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τις αρχές αυτές·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία για το Horizon 2020, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη μετάβαση από το ΠΠ7 και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της πολιτικής της ΕΕ για τη βασική έρευνα και την καινοτομία, η οποία στα προηγούμενα προγράμματα υπέφερε από συμφωνίες τελευταίας στιγμής μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου·

44.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενδεδειγμένη πρόταση για έναν κοινό ορισμό της ΕΕ για τους φορολογικούς παράδεισους και να παρουσιάσει μία μαύρη λίστα με τις μη συνεργάσιμες χώρες και δικαιοδοσίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Επιτροπής για μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση τρίτων χωρών να εφαρμόσουν ελάχιστα πρότυπα καλής διακυβέρνησης σε θέματα φορολογίας και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής·

Κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές

45.  τονίζει την ανάγκη υλοποίησης του "οδικού χάρτη" για μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, ώστε να δημιουργηθούν τα κίνητρα για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, την προαγωγή της βιοποικιλότητας και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μέτρων αποδοτικής χρήσης των πόρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η "Στρατηγική ΕΕ 2020"·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών του ισχύοντος σήμερα συστήματος εμπορίας εκπομπών·

47.  αναμένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει χωρίς άλλες καθυστερήσεις νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη προστασία από τις αρνητικές επιπτώσεις που η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει επί της ανθρώπινης υγείας·

48.  τονίζει ότι η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας για το κλίμα σε επίπεδο ΟΗΕ το 2015 σύμφωνα με τον στόχο 2°C της ΕΕ είναι υψίστης προτεραιότητας, αναγνωρίζει δε ότι οι αποφάσεις σχετικά με το ενωσιακό πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια το 2014 θα είναι αναγκαίες προκειμένου να δοθεί ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

49.  καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες αναθεώρησης της υγειονομικής δέσμης, λόγω των πρόσφατων περιστατικών απάτης στα προϊόντα κρέατος στην ΕΕ·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει γενική επισκόπηση της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του κεκτημένου για τα απόβλητα και των στόχων της οδηγίας σχετικά με την απομάκρυνση των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής·

51.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την επίτευξη μίας πλήρως ολοκληρωμένης και διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας· τονίζει την ανάγκη να προσφέρονται στους καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες τιμές της ενέργειας·

52.  υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση είναι ο φθηνότερος τρόπος για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος αλλά και οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ως εκ τούτου πρέπει να τοποθετηθεί στον πυρήνα οποιασδήποτε πρότασης για μέτρα ενεργειακής πολιτικής·

53.  τονίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς για όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ελευθέρωσης του τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, με σαφείς και εύκολα εφαρμόσιμους κανόνες για τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό και με μειωμένο διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ· παροτρύνει ωστόσο την Επιτροπή να εκπονήσει μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ενωσιακής αγοράς οδικών μεταφορών έως το τέλος του 2013 και να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις πριν παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις·

54.  κρίνει τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), ο οποίος σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 10 χρόνια, ως πολύ σημαντικό πρόγραμμα· φοβάται πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δράσει τα προσεχή χρόνια, ο κεντρικός εναέριος χώρος της Ευρώπης θα κορεσθεί τόσο πολύ που η ανάπτυξη δεν θα είναι πλέον δυνατή· για το λόγο αυτό, ζητεί τη μεταρρύθμιση του εναέριου χώρου, ιδέα την οποία έχουν ήδη εγκρίνει τα κράτη μέλη μέσω της μεταρρύθμισης των υφισταμένων συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και της σύστασης λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB)· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να λειτουργεί καλά η SESAR, το τεχνολογικό στοιχείο του ΕΕΟ· τονίζει πως από το νέο σύστημα θα επωφεληθούν όλοι, και ειδικότερα οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες· παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία όλα τα FAB· ζητεί ενθάρρυνση της αύξησης της χρήσης των Περιφερειακών Αερολιμένων·

55.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Σιδηροδρόμων, και να διευρύνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στους τομείς της πιστοποίησης και της ασφάλειας, καθώς και της έγκρισης του τροχαίου υλικού·

56.  ζητεί την εκπόνηση προτάσεων για την επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων και μέτρων για την κατάργηση των τελών περιαγωγής, το αργότερο μέχρι το 2015·

Κοινωνίες με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς – Η Ευρώπη των Πολιτών

57.  υπογραμμίζει πως η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και καλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η πολιτική της συνοχής είναι το βασικό επενδυτικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής "ΕΕ 2020"· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να κάνει αμέσως τις κατάλληλες ενέργειες για να εξασφαλίσει την έγκαιρη έναρξη εφαρμογής, και να ορίσει σαφείς προϋποθέσεις για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 2014-2020 στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αμέσως μια αναθεωρημένη εκδοχή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης·

58.  τονίζει πως για την σωστή εφαρμογή του πολυετούς προϋπολογισμού χρειάζεται ολόκληρη η δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει πως οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν με την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων·

59.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα, όπως η μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας, όπου τα διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την είσοδο των νέων, και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το μέτρο 'Εγγύηση για τη νεολαία' που αποσκοπεί να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση ή την εκπαίδευση·

60.  παρατηρεί ότι υπάρχει μεγάλη και ανεκπλήρωτη ζήτηση για ειδικευμένο προσωπικό στην τεχνολογία πληροφοριών και την ανάπτυξη συστημάτων· προτείνει ο τομέας αυτός να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες της υποστήριξης της εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

61.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση οδηγίας για τις μυοσκελετικές διαταραχές λόγω εργασίας και για την αναθεώρηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει το 2014, μέσω των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην απάντηση προς την κρίση· προς τούτο παροτρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να χαράξουν στρατηγικές για την οικοδόμηση νέων δεξιοτήτων και για βοήθεια προς τους ανέργους ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατόν· υπενθυμίζει ωστόσο πως πρέπει να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια, μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες στις σοβαρότερα πληγείσες περιφέρειες της Ένωσης, και οι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι άνεργοι ή άεργοι, με την ενίσχυση και επιτάχυνση των δραστηριοτήτων που στηρίζονται από τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ·

63.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί ετήσια έκθεση για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων·

64.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για τη συμπλήρωση των εθνικών προσπαθειών για την αύξηση των μικροπιστώσεων και την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία προσφέρει υπηρεσίες που δεν παρέχονται επαρκώς από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα·

65.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για αναθεώρηση της οδηγίας περί εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την απεμπλοκή της Οδηγίας περί Αδείας Μητρότητας και για την επακολούθηση της προπαρασκευής της μελέτης κόστους-ωφέλειας σχετικά με την γονική άδεια·

66.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μια στρατηγική σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο σε αρκετά ψηφίσματά του και ότι η ΕΕ πρέπει να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την "πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικιακής βίας", κάτι που θα δώσει ισχυρή ώθηση στα 26 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει και κυρώσει τη Σύμβαση·

67.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική καταπολέμησης των διακρίσεων παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδικό χάρτη της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι χαράσσονται και υλοποιούνται αποτελεσματικά εθνικές στρατηγικές για την ενσωμάτωση των Ρομά στα κράτη μέλη και ότι οι διακρίσεις καταδικάζονται και τίθενται στην ημερήσια διάταξη των διαλόγων με τρίτες χώρες και ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων ενσωματώνεται στα προγράμματα συνεργασίας·

68.  τονίζει πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς της εκπαίδευσης, πολιτισμού, οπτικοακουστικών μέσων, νεότητας, αθλητισμού και δικαιωμάτων των πολιτών και να τους διατεθούν κατάλληλοι και επαρκείς προϋπολογισμοί·

69.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα προβλήματα στα οποία οφείλεται η ατελής αναγνώριση μαθημάτων και συσσωρευμένων μονάδων ECTS στα πανεπιστήμια προέλευσης για σπουδαστές οι οποίοι ολοκληρώνουν σπουδαστικές περιόδους σε άλλο πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus·

70.  προτρέπει να συναφθεί ολοκληρωμένη συμφωνία σχετικά με δέσμη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ομοιόμορφη και υψηλού επιπέδου προστασία για τα υποκείμενα των δεδομένων και πεδίο δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

71.  φρονεί πως, αν θέλουμε να προστατευθεί η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, η συνέχιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας συνιστά στόχο πρωταρχικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και απαιτεί να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διατήρηση δεδομένων·

72.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει επειγόντως τις εργασίες της για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επαναλαμβάνει ότι επείγει η ταχεία σύναψή της·

73.  φρονεί ότι προτάσεις για αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων ορισμένων εγγράφων προσωπικής κατάστασης, μαζί με ελάχιστα πρότυπα για δικαιοδοτικές διαδικασίες του αστικού δικαίου, θα αποτελούσαν ένδειξη σοβαρού βήματος προς τη δημιουργία ενός χώρου δικαιοσύνης, με απλούστερες, σαφέστερες και πιο προσιτές διαδικασίες για τους πολίτες, και τη δημιουργία μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στην αμοιβαία αναγνώριση μέτρων της αστικής δικαιοσύνης·

74.  παροτρύνει την Επιτροπή να πραγματοποιήσει βέλτιστη χρήση της ενωσιακής Στρατηγικής για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016 στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων·

75.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη διεύρυνση του "πίνακα επιδόσεων" στον τομέα της Δικαιοσύνης ώστε να καλύψει επίσης το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

76.  τονίζει την ανάγκη της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και της απάτης και διαφθοράς εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο·

77.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τον "οδικό χάρτη" για τα δικονομικά δικαιώματα και να παρακολουθεί τη μεταφορά των εγκρινόμενων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας ότι τα βασικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων προστατεύονται επαρκώς δυνάμει κοινών ελάχιστων προτύπων στον τομέα της δικονομίας επί ποινικών υποθέσεων, και να καταστήσει ενεργή την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης·

78.  υποστηρίζει την Επιτροπή στο έργο της σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και ζητεί να βοηθήσει η Επιτροπή τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και ορθή υλοποίηση, από όλα τα κράτη μέλη, της οδηγίας που θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων, έως τις 16 Νοεμβρίου 2015·

79.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής ερευνητών, σπουδαστών, μαθητών υπό ανταλλαγή, ασκουμένων και εθελοντών· ζητεί περαιτέρω ουσιαστικές προτάσεις για τη νόμιμη μετανάστευση·

80.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της Σένγκεν εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη μέλη, ώστε να γίνεται πλήρως σεβαστή η ελευθερία μετακίνησης των προσώπων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση ή κακή χρήση της δυνατότητας επανεφαρμογής ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·

81.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου σε ολόκληρη την ΕΕ, τηρώντας τη δέσμευση που περιέχεται στη Συνθήκη·

82.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις για την περαιτέρω εξέταση της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας στο πεδίο του αστικού και δικονομικού δικαίου, και ειδικότερα των κανονισμών "Ρώμη ΙΙ" και "Βρυξέλλες ΙΙ"·

83.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή του κανονισμού περί ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών και να τον τροποποιήσει όπου χρειαστεί·

Γεωργία και αλιεία

84.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ταχεία και σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που θα οδηγήσει σε ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ΚΓΠ στην υπηρεσία των ευρωπαίων γεωργών και καταναλωτών, την προαγωγή της ανάπτυξης της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος·

85.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση θα αποτελέσει τη βασική έμφαση των δραστηριοτήτων κατά το 2014· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση των τελικών συμφωνιών σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση των γεωργών και των διοικητικών φορέων των κρατών μελών και παράλληλα να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, αυστηρή και διαφανής εφαρμογή των νέων διατάξεων·

86.  επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει νομοθεσία σχετικά με τη χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων· παροτρύνει την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της πρότασης, να λάβει υπόψη τις πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με τη σήμανση και την συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας που συνδέεται με την τροφική αλυσίδα της ΕΕ, εφαρμόζοντας παράλληλα τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα·

87.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων, καθώς και την δέσμευση που ανέλαβε να εξασφαλίσει την συνέπεια ανάμεσα στις οριζόντιες αρχές της νομοθεσίας στους τομείς της υγείας των ζώων, της καλής διαβίωσής τους και της ασφάλειας των τροφίμων· ζητεί την ενδελεχή ευθυγράμμιση της στρατηγικής για την υγεία των ζώων προς τη στρατηγική Ευρώπη 2020 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ζώων και ζωικών προϊόντων ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας·

88.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την πρόσφατα εγκριθείσα Κοινή Αλιευτική Πολιτική σε συμφωνία με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό ταμείο Θάλασσας και Αλιείας· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα μεριμνήσει ώστε το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ να αποτελέσει τη νομική βάση των προτάσεών της κι ότι θα περιορίσει τη χρήση του άρθρου 43 παράγραφος 3 στις προτάσεις που αφορούν αυστηρά τον καθορισμό και την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων· προς το σκοπό αυτό, αναμένει από την Επιτροπή ότι θα βοηθήσει στη συγκρότηση μιας διοργανικής μονάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους και των τριών θεσμικών οργάνων, για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων τρόπων ενέργειας·

89.  τονίζει ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας πρέπει να βελτιώσει τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου· επιμένει ότι η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική πρέπει να υποστηριχθεί με ενίσχυση των μέτρων ελέγχου·

90.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τον αγώνα της κατά της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας·

Εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική

91.  αναμένει από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την παραδοσιακή πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ· εκτιμά ότι η ΕΕ θα χάσει την πολιτική της αξιοπιστία σε παγκόσμιο επίπεδο εάν τυχόν κλείσει τις πόρτες της στους γείτονές της·

92.  υπενθυμίζει ότι η Ανατολική και Νότια Γειτονία εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, και υπογραμμίζει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ και η αρχή «περισσότερα για περισσότερα» εξακολουθούν να χρειάζονται σαφή προσδιορισμό και εφαρμογή·

93.  τονίζει ότι πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα η προοπτική της διεύρυνσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και συμφωνεί με τη σύσταση της Επιτροπής να ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες με τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με την Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα και χαιρετίζει ιδίως, το άνοιγμα του κεφαλαίου 22 περί περιφερειακής πολιτικής·

94.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως στον τομέα της κινητικότητας και της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης·

95.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει εποικοδομητικά στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) προκειμένου να συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη συντονισμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας· ζητεί περισσότερη ευελιξία κατά την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης·

96.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να βελτιώσει τις εκτιμήσεις της για την εφαρμογή του κανόνα της συναίνεσης σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, τον συμπληρωματικό της χαρακτήρα σε σχέση με τα κράτη μέλη και τους χορηγούς, καθώς επίσης και την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1996·

97.  καλεί την ΕΥΕΔ να προαγάγει και να υλοποιήσει περαιτέρω την ιδέα της «ευθύνης προστασίας», σύμφωνα με τη σύσταση του Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2013(2) προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή που διατύπωσε ο ΟΗΕ, με σκοπό να καθιερωθεί μια «ευρωπαϊκή συναίνεση σχετικά με την ευθύνη προστασίας»·

98.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ποσότητα και την αποτελεσματικότητα της ενωσιακής ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης προς τους ανθρώπους στη Συρία που έχουν έλλειψη βασικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και προς τους πρόσφυγες από τη Συρία που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες·

99.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα χρηματοδοτείται από το αντίστοιχο χρηματοδοτικό μέσο εξωτερικής δράσης της ΕΕ και θα αποτελείται από εθνικούς και διεθνείς ανακριτές, εισαγγελείς, δικηγόρους και άλλους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και από άλλες ενδιαφερόμενες χώρες (Ελβετία, Καναδά και ΗΠΑ), με σκοπό να παράσχουν νομική και τεχνική συμβουλή και συνδρομή στις αρχές των χωρών της "Αραβικής Άνοιξης" σχετικά με την ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων που έχουν κλαπεί από τους πρώην δικτάτορες, τις οικογένειές τους και ανθρώπους του καθεστώτος·

100.  καλεί την Επιτροπή να επαναπροσανατολίσει την πολιτική ανάπτυξης από την έμφαση στις εισροές στον προσανατολισμός στα αποτελέσματα, με ακριβή ετήσια στοιχεία για τα αναπτυξιακά επιτεύγματα και να εξασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές προσπάθειες της ΕΕ έχουν διαρκή αντίκτυπο στην εξάλειψη της φτώχειας·

101.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με πραγματισμό το ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και να επινοήσει μια συνεκτική προσέγγιση, σε συνδυασμό με τους άλλους διεθνείς αναπτυξιακούς εταίρους, έτσι ώστε να τεθεί σε κίνηση μια διαδικασία ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων και των ατόμων στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανάπτυξης που θα μπορούσε να απαλλάξει ολόκληρες χώρες από τη φτώχεια και να εντείνει τις οικονομικές δραστηριότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

102.  επισημαίνει ότι για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας είναι επίσης κεφαλαιώδες να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα της πολιτικής, βάσει της οποίας όλοι οι τομείς πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε αναπτυσσόμενες χώρες, θα συνεισφέρουν στη δημιουργία πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι είναι επίσης αναγκαίο να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών·

103.  επισημαίνει πως η αντιμετώπιση του παιδικού υποσιτισμού και η ασφάλεια των τροφίμων, η καταπολέμηση της φυλοκτονίας – η συνεχής και σε τεράστια κλίμακα επιλογή αρσενικών έναντι θηλυκών – και η προώθηση της πρόβλεψης ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης και συντάξεων στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν κύριες προτεραιότητες·

104.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο περιορισμός των κινδύνων καταστροφών αποτελεί και αυτός σημαντική στρατηγική που χρειάζεται βελτίωση·

105.  ζητεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας με καλύτερο συντονισμό και συμπληρωματικότητες, καθώς και με την τακτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, της έκβασης και του αντίκτυπου αυτής της βοήθειας·

Εμπόριο

106.  διατηρεί τη δέσμευσή του σε μία πολυμερή προσέγγιση στο διεθνές εμπόριο και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες στον ΠΟΕ· ζητεί να διευκολυνθεί η προσχώρηση της Κίνας στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών· αναγνωρίζει την ανάγκη να σημειώνεται συνεχώς πρόοδος για την επίτευξη διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με σημαντικούς εταίρους, και ειδικότερα με τις ΗΠΑ. ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρώσει ανθρώπινους πόρους και πολιτικές προσπάθειες στις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και, συγκεκριμένα, με στρατηγικής σημασίας εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και το Mercosur προκειμένου να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος για μια ισορροπημένη οριστική συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

107.  ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία προβληματισμού, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική του διεθνούς εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής μεταρρύθμισης της λειτουργίας του ΠΟΕ· τονίζει πως η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης στρατηγικής διεθνούς εμπορίου για την οικονομία της ΕΕ·

o
o   o

108.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.


Η κατάσταση στην Αίγυπτο
PDF 257kWORD 37k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο (2013/2697(RSP))
P7_TA(2013)0333RC-B7-0362/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη την 4η Ιουλίου 2013 ο Στρατηγός Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωσή του της 4ης Ιουλίου 2013, το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου ανακοίνωση την αναστολή του Συντάγματος, τη διαβίβαση της εξουσίας στον Πρόεδρο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου έως τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών, τις οποίες θα ακολουθήσουν κοινοβουλευτικές εκλογές, και τη δημιουργία εθνικής κυβέρνησης συνασπισμού και επιτροπής που θα επιληφθεί των τροποποιήσεων του Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Adly Mansour έχει ορκιστεί ως προσωρινός Πρόεδρος·

1.  Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στην Αίγυπτο κατόπιν της στρατιωτικής παρέμβασης· τονίζει ότι η εξουσία θα πρέπει να διαβιβαστεί σε δημοκρατικά εκλεγμένες λαϊκές αρχές το συντομότερο δυνατό· εκφράζει τη θεμελιώδη αλληλεγγύη του προς όλους τους Αιγύπτιους που καλλιεργούν δημοκρατικές φιλοδοξίες για τη χώρα τους και απευθύνει έκκληση περί ταχείας επιστροφής στη δημοκρατική διαδικασία, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στο πλαίσιο πλήρως συμμετοχικής διαδικασίας με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών παραγόντων·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Αιγύπτου.


Η κατάσταση στο Τζιμπουτί
PDF 291kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Τζιμπουτί (2013/2690(RSP))
P7_TA(2013)0334RC-B7-0347/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του, συγκεκριμένα της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής(1) και της 18ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τζιμπουτί(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2013, στο Τζιμπουτί, οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών από την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας (OCI) και τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (ΔΑΑ) που παρακολούθησαν τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013 στην Δημοκρατία του Τζιμπουτί,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο το Τζιμπουτί επικύρωσε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 12 Μαρτίου 2013 ο εκπρόσωπος της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης, σχετικά με την κατάσταση μετά τις βουλευτικές εκλογές στο Τζιμπουτί,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη θέση του σχετικά με την αιχμή του κέρατος της Αφρικής και την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, το Τζιμπουτί και οι στρατηγικές υποδομές του (λιμένες και ελεύθερες ζώνες) είναι σημαντικά για ολόκληρη την περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της πειρατείας και της τρομοκρατίας στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί, από την ανεξαρτησία του, το 1977, έως το 2003, γνώρισε ένα μονοκομματικό σύστημα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία σοβαρή πολιτική κρίση κλονίζει τη χώρα μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, της 22ας Φεβρουαρίου 2013·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ismail Omar Guelleh, που ανήλθε στην εξουσία το 1999, επανεξελέγη πρόεδρος το 2005 με 100% των ψήφων και ότι ανήγγειλε ότι δεν σκοπεύει να επιδιώξει νέα θητεία το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ο πρόεδρος Guelleh επανεξελέγη τον Απρίλιο του 2011 με 80% περίπου των ψήφων σε εκλογές που μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης είχε μποϋκοτάρει μετά την τροποποίηση του συντάγματος από το Κοινοβούλιο του Τζιμπουτί που επέτρεψε στον πρόεδρο Guelleh να είναι υποψήφιος για νέα θητεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά μετά την άνοδο του Ismail Omar Guelleh στην εξουσία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελπίζοντας στην επικράτηση της πολυκομματικής δημοκρατίας, αποφάσισαν να λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013, λόγω του νέου συστήματος ψηφοφορίας, εν μέρει αναλογικού, που επέτρεπε την εκπροσώπηση κομμάτων της μειοψηφίας στο κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ψηφοφορία αυτή παρίσταντο ως παρατηρητές η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας και η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, που παρακολούθησαν 154 εκλογικά τμήματα και 12 κέντρα καταμέτρησης και τόνισαν ότι οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από διαφάνεια, δεδομένου ότι δεν εντόπισαν κρούσματα απάτης ή νόθευσης των καλπών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Συνταγματικό Συμβούλιο, η Ένωση για την Προεδρική Πλειοψηφία (UΜΡ) έλαβε το 68% των ψήφων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση η οποία, για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτησία, κέρδισε έδρες στο κοινοβούλιο, κατήγγειλε μαζικές νοθείες και ισχυρίστηκε ότι ήταν η νικήτρια των εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Συμβούλιο απέρριψε την ένσταση της αντιπολίτευσης που αποσκοπούσε στην αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση μποϊκοτάρει το κοινοβούλιο που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές· ότι οι αρχές καταδίκασαν τη συγκρότηση από ένα τμήμα της αντιπολίτευσης μιας «Νόμιμης Εθνικής Συνέλευσης» (ΑΝL) παράλληλα με την εθνική συνέλευση, κατόπιν των αμφισβητούμενων εκλογών του παρελθόντος Φεβρουαρίου· ότι πρόεδρος της «Νόμιμης Εθνικής Συνέλευσης» (ΑΝL) είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού της Ένωσης για την Εθνική Σωτηρία (USN) στην περιφέρεια της πόλης του Τζιμπουτί, Ismail Guedi Hared·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2013 δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί ανά εκλογικό κέντρο, παρά τα σχετικά αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο δημιουργεί υποψίες νοθείας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην περιφέρεια της πόλης του Τζιμπουτί συχνά είναι διαφορετικός από τη μία αναγγελία στην άλλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή με δυσανάλογη χρήση βίας, των διαδηλώσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που αμφισβητούν την κανονικότητα των βουλευτικών εκλογών, στοίχισε τουλάχιστον 10 νεκρούς, που σκοτώθηκαν με σφαίρες από τις δυνάμεις της τάξεως·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τις μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών της αντιπολίτευσης· ότι οι ΜΚΟ καταγγέλλουν κρούσματα ύποπτων θανάτων, βασανιστηρίων και εξαφανίσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013, περισσότεροι από 100 αντικαθεστωτικούς φυλακίστηκαν για μικρότερα ή μεγαλύτερα διαστήματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι σήμερα ανέρχονται σε 60 περίπου· λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή καταστολή που ασκούν οι αρχές στους αγωνιστές της αντιπολίτευσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δικαστικές διώξεις κατά των περισσότερων ηγετών της αντιπολίτευσης και πολυάριθμων δημοσιογράφων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mydaneh Abdallah Okieh, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του συνασπισμού της αντιπολίτευσης USN, κατηγορείται για «συκοφαντική δυσφήμιση της αστυνομίας» επειδή ανέβασε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook εικόνες διαδηλωτών θυμάτων της καταστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιουνίου 2013 το Εφετείο αύξησε την ποινή του από 45 ημέρες σε 5 μήνες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την καταδίκη, τον Απρίλιο του 2013, τριών στελεχών του συνασπισμού της αντιπολίτευσης σε διετή φυλάκιση και στέρηση των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων· ότι η εκδίκαση των προσφυγών τους αναβλήθηκε για τις 25 Νοεμβρίου 2013·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο αυτό, την σύλληψη του εκπροσώπου της αντιπολίτευσης USN, Daher Ahmed Farah, στις 4 Μαρτίου 2013· ότι κρίθηκε ένοχος προτροπής σε εξέγερση μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου 2013· ότι και άλλα δύο άτομα διώκονται για την αυτή υπόθεση, ότι ένας εξ αυτών καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή, ενώ ο άλλος αφέθηκε ελεύθερος· ότι στις 26 Ιουνίου 2013 το Εφετείο καταδίκασε εκ νέου τον Daher Ahmed Farah σε φυλάκιση δύο μηνών άνευ αναστολής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά ανησυχητικές συνθήκες κράτησης στις φυλακές του Τζιμπουτί·

ΚΒ.  αναγνωρίζοντας ότι το Σύνταγμα του 1992 αναγνωρίζει θεμελιώδεις ελευθερίες και βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 του Συντάγματος ορίζει ότι «το δικαίωμα στην άμυνα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της συνδρομής από δικηγόρο της επιλογής του κατηγορουμένου, εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί έχει προσυπογράψει την Διεθνή Σύμβαση για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθώς και την Σύμβαση για τα Οικονομικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες του Τζιμπουτί έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες μορφές βίας, μεταξύ των οποίων αρπαγές, ακρωτηριασμούς των γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, πρώιμο γάμο, με βαριές συνέπειες για την σωματική και ψυχολογική τους υπόσταση·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί κατέχει την 167η θέση (επί 179 χωρών) στην παγκόσμια κατάταξη 2013 για την ελευθερία της ενημέρωσης που κατάρτισαν οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύεται σε ξένους δημοσιογράφους να μεταβαίνουν στο Τζιμπουτί και τα απορρέοντα εκ της απαγόρευσης αυτής προβλήματα για την επίτευξη αξιόπιστων πληροφοριών για όσα συμβαίνουν στην χώρα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Διατροφή και τη Γεωργία (FAO), τον Μάρτιο του 2012, τα άτομα που έχουν ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας στο Τζιμπουτί ανέρχονται σε 180 000·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία εικοσαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ήταν οι βασικοί χορηγοί κεφαλαίων στο Τζιμπουτί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Γαλλία για τις στρατιωτικές τους βάσεις στη χώρα αντιπροσωπεύουν πηγή εισοδήματος που θα εξασφάλιζε στο Τζιμπουτί συνεχή ανάπτυξη·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου αποτελούν τη βάση της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΕ και συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της Συμφωνίας του Κοτονού·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο Τζιμπουτί μετά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013 και για το τεταμένο πολιτικό κλίμα στην χώρα· όλως ιδιαιτέρως ανησυχεί για τις πληροφορίες σχετικά με τις μαζικές συλλήψεις στελεχών της αντιπολίτευσης, την καταστολή των διαδηλώσεων για την αμφισβήτηση της κανονικότητας των εκλογών καθώς και για τις επιθέσεις στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

2.  ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί να θέσουν τέρμα στην καταστολή των αντικαθεστωτικών και να ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους·

3.  ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί να εξασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τα εθνικά και διεθνή κείμενα τα οποία το Τζιμπουτί έχει προσυπογράψει και να εγγυηθεί τα δικαιώματα και τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης και η ελευθερία του τύπου·

4.  καταδικάζει έντονα τις πράξεις σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση του Τζιμπουτί οφείλει να θέσει τέρμα στην ατιμωρησία, προσάγοντας στη δικαιοσύνη όσους ευθύνονται για σεξουαλική βία κατά των γυναικών·

5.  ζητεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης, ιδιαίτερα δε την πρόσβαση των κατηγορουμένων σε δικηγόρο της επιλογής τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· ζητεί από τις αρχές να επιτρέπουν στις οικογένειες των κρατουμένων να τους προσφέρουν υλική βοήθεια, ιδιαίτερα υγειονομική·

6.  ζητεί από την κυβέρνηση να αρχίσει πολιτικό διάλογο με την αντιπολίτευση σύμφωνα με την εξαγγελία στην οποία προέβη ο αρχηγός του κράτους στις 27 Ιουνίου 2013, επί τη ευκαιρία της επετείου της εθνικής ανεξαρτησίας, βοηθούμενος από τα όργανα που επικύρωσαν τα εκλογικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα δε από την Αφρικανική Ένωση· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την δράση των περιφερειακών οργανώσεων και να προσφέρει τη συμβολή της για την εξεύρεση πολιτικής λύσης για την έξοδο από την παρούσα κρίση·

7.  ζητεί την άμεση έναρξη δικαστικής έρευνας για να ριφθεί φως στις πράξεις των δυνάμεων της τάξεως κατά τις διαδηλώσεις και να τιμωρηθούν οι ένοχοι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2013, όπως υπογράμμισαν διάφοροι παράγοντες της διεθνούς κοινότητας, μεταξύ των οποίων η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της ΕΕ και οι αρχηγοί των τεσσάρων αποστολών εκλογικών παρατηρητών που μετέβησαν επί τόπου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κινητοποίηση του λαού και του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων για το μέλλον της χώρας, όπως έδειξαν με τη συμμετοχή τους στις εκλογές·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτησία της χώρας, το 1977, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, δηλαδή της Ένωσης για την Εθνική Σωτηρία, έλαβαν μέρος στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013·

10.  επαναλαμβάνει την έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία διαφανή δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2013 ανά εκλογικό κέντρο·

11.  καλεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του Τζιμπουτί να σεβαστούν το κράτος δικαίου, του δικαιώματος των διαδηλώσεων συμπεριλαμβανομένου, και να απέχουν από την προσφυγή στη βία και την καταστολή·

12.  δηλώνει έτοιμο να παρακολουθήσει με προσοχή την εξέλιξη της κατάσταση στο Τζιμπουτί και να προτείνει ενδεχομένως περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνιών του Κοτονού 2000 και ιδιαίτερα των άρθρων 8 και 9· ως προς αυτό ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί επίσης εκ του σύνεγγυς την κατάσταση·

13.  ζητεί επίμονα από την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους τους να συνεργαστούν με τους πολίτες του Τζιμπουτί για μια μακροπρόθεσμη πολιτική μεταρρύθμιση η οποία θα διευκολυνθεί ιδιαίτερα από τις ήδη υπάρχουσες στενές σχέσεις, δεδομένου ότι το Τζιμπουτί υπήρξε βασικός παράγων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι η περιοχή φιλοξενεί επίσης στρατιωτικές βάσεις·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση του Τζιμπουτί, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην ΔΑΑ, στον Αραβικό Σύνδεσμο, στον OCI, στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής καθώς και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 102.
(2) ΕΕ C 14 της 19.1.1998, σ. 207.


Η κατάσταση στη Νιγηρία
PDF 316kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία (2013/2691(RSP))
P7_TA(2013)0335RC-B7-0344/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(1), της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(2), της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη βία κατά των λεσβιών και τα δικαιώματα των LGBTI στην Αφρική(3), και της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, της 22ας Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τις βομβιστικές επιθέσεις στο Κάνο, της 11ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις δολοφονίες ομήρων, της 2ας Ιουνίου 2013 σχετικά με το νομοσχέδιο της Νιγηρίας που ποινικοποιεί τον γάμο και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, και της 25ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις εκτελέσεις στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Νιγηρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στην Abuja, τον Μάρτιο του 2013, και την υπουργική σύνοδο Νιγηρίας-ΕΕ της 16ης Μαΐου 2013, στις Βρυξέλλες, όπου προσδιορίστηκε η ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ των μέτρων για την πάταξη της τρομοκρατίας και της απώλειας ζωών αμάχων και της καταστροφής δημόσιων υποδομών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, που συνεδρίασε τον Μάιο του 2013 στο Horsens της Δανίας, σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσόφυλων (ΛΟΑΤ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού του 2000 και τις αναθεωρήσεις του 2005 και του 2010 (την τελευταία εκ των οποίων κύρωσε η Νιγηρία στις 27 Σεπτεμβρίου 2010), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9 σχετικά με τον πολιτικό διάλογο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon στις 16 Μαΐου 2013 σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία και την επιδείνωση της ασφάλειας στη βορειοανατολική Νιγηρία, και στις 22 Απριλίου 2013 σχετικά με τον μεγάλο αριθμό θανόντων αμάχων και κατεστραμμένων σπιτιών στη Νιγηρία, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων και της Boko Haram,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, στις 3 Μαΐου 2013, μετά τις βίαιες συγκρούσεις του Απριλίου 2013, όπου υπενθυμίζεται στις δυνάμεις ασφαλείας στη Νιγηρία ότι πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφεύγουν την υπερβολική χρήση βίας στις επιχειρήσεις τους, και στις 17 Μαΐου 2013, σχετικά με το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν τα μέλη της Boko Haram κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 27 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις επιθέσεις της τρομοκρατικής αίρεσης Boko Haram στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G8 της 12ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, την οποία κύρωσε η Νιγηρία στις 16 Μαΐου 2003, και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη σύμβαση, το οποίο κύρωσε η Νιγηρία στις 22 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Επίτροπος της Αφρικανικής Ένωσης για την Ειρήνη και την Ασφάλεια, Lamamra Ramtane, στις 14 Ιουλίου 2012, με την οποία καταδικάζει τις δραστηριότητες της Boko Haram και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλεί τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη Νιγηρία να αντισταθεί στην τρομοκρατική αίρεση και τονίζει ότι η ομάδα αυτή συνιστά απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Κόλπου της Γουινέας σχετικά με τη θαλάσσια προστασία και ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στο Γιαχουντέ του Καμερούν, στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, που εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 1999, και ειδικότερα τις διατάξεις του κεφαλαίου IV για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος σε δίκαιη ακροαματική διαδικασία, του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια του ατόμου, και την προστασία της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου, της ελευθερίας σκέψης, της ελευθερίας συνείδησης και της ελευθερίας θρησκείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης, που κυρώθηκαν από τη Νιγηρία στις 20 Ιουνίου 1961, και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 10 Οκτωβρίου 1988, που αφορούν τη θέσπιση διεθνούς δικαίου για τις μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών του 1981, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, το οποίο κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14-15 Μαΐου 2013, ο Πρόεδρος της Νιγηρίας, Goodluck Jonathan, για να αντιμετωπίσει τη δράση της Boko Haram, κήρυξε κατάσταση συναγερμού στις πολιτείες Borno, Yobe και Adamawa, κινητοποιώντας πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2013, η πόλη Baga καταστράφηκε λόγω των συγκρούσεων μεταξύ νιγηριανών στρατιωτικών δυνάμεων και μαχητών της Boko Haram, με αποτέλεσμα την ισοπέδωση χιλιάδων σπιτιών και τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων, σύμφωνα με ηγέτες κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τα τέλη Ιουλίου θα εκδοθεί το πόρισμα της ανεξάρτητης έρευνας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νιγηρίας για τις δολοφονίες στη Baga·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει υπαγάγει τη Boko Haram στον νόμο του 2011 για την πρόληψη της τρομοκρατίας, ώστε να καταστεί δυνατή η δίωξη οιουδήποτε ατόμου σχετίζεται με την ομάδα ή την υποστηρίζει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram ευθύνεται για τον θάνατο 4 000 ανθρώπων από το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 700 Νιγηριανοί έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής φέτος σε περισσότερες από 80 επιθέσεις που σχετίζονται με την Boko Haram, την οποία πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατατάσσει ως τη δεύτερη πιο δολοφονική τρομοκρατική ομάδα στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση μεταξύ της Boko Haram και της AQIM (Αλ-Καΐντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ) συνιστά σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ και στη Δυτική Αφρική γενικότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram συνεχίζει να έχει στο στόχαστρο κρατικούς υπαλλήλους και δυνάμεις ασφαλείας, όπως καταδεικνύει επιδρομή της, στις 7 Μαΐου 2013, σε συγκρότημα φυλακών στη Bama, όπου σκοτώθηκαν περίπου 55 άτομα και απελευθερώθηκαν περίπου 105 κρατούμενοι·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία, η Freedom House και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν τεκμηριώσει τη συμμετοχή της Boko Haram σε επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκκλησίες, σχολεία, αγροκτήματα και τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει επεκτείνει τις επιθέσεις της κατά των αμάχων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται επιθέσεις σε δύο γυμνάσια στις πολιτείες Borno και Yobe στις 16 και 17 Ιουνίου 2013, όπου σκοτώθηκαν 16 μαθητές και δύο καθηγητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές εξανάγκασαν χιλιάδες μαθητές να εγκαταλείψουν την επίσημη εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά των αμάχων είχαν ως αποτέλεσμα 19 000 αγρότες να εγκαταλείψουν τα κτήματα και τις καλλιέργειές τους, πράγμα που οδήγησε σε απώλεια γεωργικής παραγωγικότητας και συνέτεινε στην έλλειψη τροφίμων·

ΣΤ.  εκφράζοντας την εντεινόμενη ανησυχία του για την απόφαση της Boko Haram για απαγωγές παιδιών και γυναικών στο πλαίσιο του βίαιου ανταρτοπόλεμού της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες στη Νιγηρία πραγματοποιούν απαγωγές, επιθέσεις και δολοφονίες με θύματα αλλοδαπούς εργάτες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει προειδοποιήσει για προσφυγική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, περίπου 6 000 Νιγηριανοί έφτασαν στο Νίγηρα, ενώ μεταξύ 11ης και 13ης Ιουνίου 2013 περίπου 3 000 Νιγηριανοί πέρασαν στο Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιοι πρόσφυγες περνούν επίσης τα σύνορα με το Τσαντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετακινήσεις αυτές αποστραγγίζουν τους πενιχρούς τοπικούς πόρους σε τρόφιμα και νερό, ειδικά στον Νίγηρα, ο οποίος παλεύει με την επισιτιστική ανασφάλεια λόγω της μακροχρόνιας ξηρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις γειτονικές χώρες της Νιγηρίας δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τον αριθμό των ατόμων που ενδέχεται να μετακινηθούν σε περίπτωση ολοσχερούς ανθρωπιστικής καταστροφής μετά από μαζικές βιαιότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο της Boko Haram εξακολουθούν να βρίσκονται Χριστιανοί, μετριοπαθείς Μουσουλμάνοι και άλλες θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες εκδιώκονται από το βόρειο μέρος της χώρας όπου υπερτερεί αριθμητικά το μουσουλμανικό στοιχείο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, απαντώντας στη βία της Boko Haram, η αστυνομία και ο στρατός της Νιγηρίας έχουν προβεί στη σύλληψη και την εξωδικαστική εκτέλεση πολλών ύποπτων μελών της ομάδας, κυρίως συλλαμβάνοντας νέους άνδρες από τα χωριά του Βορρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους συλληφθέντες κρατούνται σε απομόνωση χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη, σε ορισμένες περιπτώσεις υπό απάνθρωπες συνθήκες, ενώ κάποιοι υφίστανται σωματική κακοποίηση, άλλοι εξαφανίζονται ή πεθαίνουν ενώ τελούν υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις που παρέχουν η κυβέρνηση της Νιγηρίας και αξιωματούχοι του στρατού για τις απώλειες αμάχων και τις ζημιές σε σπίτια είναι αναξιόπιστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Freedom House και άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφουν την απάντηση από τις νιγηριανές δυνάμεις τους τελευταίους μήνες ως ολοένα και πιο βάναυση και τυφλή, με αποτέλεσμα να καλούνται οι άμαχοι να πληρώσουν με δυσανάλογο τρόπο το τίμημα της βίας μεταξύ των δύο πλευρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου υπονομεύονται με απειλές για σύλληψη, εκφοβισμό, βία, ακόμη και θάνατο, κατά όσων αρθρογραφούν κατά τρόπο επικριτικό για τις αρχές της Νιγηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα επιτεθεί σε μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν αρνητικά ρεπορτάζ για την ομάδα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κήρυξης κατάστασης συναγερμού, μεγάλα τμήματα των βορειοανατολικών επαρχιών έχουν καταστεί απροσπέλαστα στους οργανισμούς βοήθειας, τους δημοσιογράφους και τους ανταποκριτές, ενώ η κυβέρνηση έχει κλείσει τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες περιοχές για να σταματήσει την επικοινωνία μεταξύ των μαχητών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νιγηριανή κυβέρνηση παραβίασε πρόσφατα το επταετές μορατόριουμ στη θανατική ποινή, εκτελώντας τέσσερις φυλακισμένους στην πολιτεία Edo οι οποίοι είχαν καταδικαστεί όταν η Νιγηρία βρισκόταν ακόμη υπό δικτατορικό καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2013, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, Christof Heyns, ζήτησε από τις αρχές της Νιγηρίας να αναστείλουν την επικείμενη εκτέλεση ενός πέμπτου κρατουμένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 2012 η Νιγηρία καταδίκασε 56 ανθρώπους σε θάνατο, ενώ περίπου 1 000 άτομα φέρεται να αναμένουν την εκτέλεση της θανατικής τους ποινής στη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νιγηριανή Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 30 Μαΐου 2013, ενέκρινε νομοσχέδιο για την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, βάσει του οποίου τιμωρείται με 14 χρόνια φυλάκισης όποιος παντρεύεται, ή είναι παντρεμένος, με άτομο του ιδίου φύλου, νομοσχέδιο που ισχύει όχι μόνο για τους ημεδαπούς αλλά και για τους τουρίστες, τους αλλοδαπούς εργαζομένους και το διπλωματικό προσωπικό, ενώ με 10 χρόνια φυλάκισης τιμωρείται η καταχώριση ή η λειτουργία κοινωνικών καταστημάτων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα στη Νιγηρία οφείλονται στην έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης και ότι η ένταση είναι ριζωμένη εδώ και δεκαετίες λόγω της μνησικακίας μεταξύ αυτοχθόνων ομάδων, ως επί το πλείστον χριστιανών ή ανιμιστών, που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της γόνιμης γεωργικής γης, και μεταναστών και εποίκων από τον μουσουλμανικό Βορρά που μιλούν τη γλώσσα Χάουσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις συγκρούσεις επιτείνει η κλιματική αλλαγή και η εξάπλωση της ερήμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης και οι συνεχιζόμενες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις μπορεί να τροφοδοτήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης και της στρατολόγησης από φονταμενταλιστικές ισλαμικές ομάδες όπως η Boko Haram·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός οικονομικής βοήθειας στη Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2009, η Επιτροπή και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας υπέγραψαν το έγγραφο στρατηγικής Νιγηρίας - Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την περίοδο 2008-2013, βάσει των οποίων η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ειρήνη, την ασφάλεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της ΕΕ προς τη Νιγηρία για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 700 εκατ. EUR, ποσό ένα μέρος του οποίου διοχετεύθηκε στην αντιμετώπιση της όλο και πιο προβληματικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας στη βόρεια Νιγηρία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της αναθεωρημένης Συμφωνίας του Κοτονού, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για τη διεξαγωγή τακτικού πολιτικού διαλόγου με τη Νιγηρία σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις δημοκρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του θέματος των εθνοτικών, θρησκευτικών και φυλετικών διακρίσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις της Boko Haram ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Fatou Bensouda, επισκέφθηκε την Abuja τον Ιούλιο 2012 και το γραφείο της δημοσίευσε έκθεση, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, δηλώνοντας ότι εκτιμάται ευλόγως ότι η Boko Haram ενέχεται σε πράξεις που συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η Νιγηρία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, περίπου το 60% του πληθυσμού ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων προϋποθέτει επίσης δίκαιη πρόσβαση στους πόρους και δίκαιη ανακατανομή των εσόδων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμάκωση της βίας από τη Boko Haram και τις τραγικές απώλειες αθώων στις πληττόμενες περιοχές της Νιγηρίας και εκφράζει τη συμπαράστασή του για τα θύματα και τους τραυματίες· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ένταση στο πλαίσιο της οποίας θύτες και θύματα είναι οι κοινότητες·

2.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της έναντι της βίας της Boko Haram και να αποφύγει περαιτέρω επιθέσεις ή δολοφονίες ως αντίποινα, τηρώντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενεργώντας με βάση το κράτος δικαίου·

3.  καταδικάζει τον στρατό της Νιγηρίας για τη χρήση δυσανάλογης βίας στις συγκρούσεις του με την Boko Haram, ιδίως στις επιδρομές του κατά της Baga, στις 16 και 17 Απριλίου 2013·

4.  προτρέπει τόσο τους κυβερνητικούς όσο και τους υποκρατικούς παράγοντες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητήσουν ειρηνικά μέσα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων στη Νιγηρία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της λειτουργίας ανεξάρτητου, αμερόληπτου και προσιτού δικαστικού συστήματος, ειδικά κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, για τον τερματισμό της ατιμωρησίας, την ενίσχυση του σεβασμού του κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πληθυσμού·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια και την ευημερία των αμάχων, επισημαίνοντας ότι η καταστροφή και οι ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στα σπίτια, τις δημόσιες υποδομές και τις γεωργικές εκτάσεις είναι ολέθριες για τον πληθυσμό·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας και την Boko Haram να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και να επιτρέψουν την πρόσβαση των δημοσιογράφων και των ανταποκριτών στην πρώτη γραμμή, δεδομένου ότι ο Τύπος και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της λογοδοσίας και την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  καταδικάζει την εκτέλεση του Daniel Nsofor από τις νιγηριανές αρχές για εγκλήματα που διέπραξε σε ηλικία κάτω των 18 ετών· συνιστά στις αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των τελικών παρατηρήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 2010 που αφορούν τη Νιγηρία, ιδίως, διασφαλίζοντας ότι ο ορισμός του παιδιού στην εθνική νομοθεσία και σε επίπεδο κράτους είναι σε πλήρη συμμόρφωση με αυτόν της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να επανεξετάσουν τους φακέλους όλων όσων έχουν καταδικασθεί σε θάνατο για εγκλήματα που διέπραξαν πριν από την ηλικία των 18 ετών και να εξαλείψουν από την εθνική νομοθεσία τη θανατική ποινή για όλα τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών·

8.  καταδικάζει απερίφραστα την εκτέλεση τεσσάρων κρατουμένων στη Νιγηρία τον Ιούνιο του 2013· καλεί τις αρχές της Νιγηρίας να τηρήσουν τις πρόσφατες δεσμεύσεις τους, όπως αυτές εκφράστηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Νιγηρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για διατήρηση του ντε φάκτο μορατόριουμ στις εκτελέσεις, και προτρέπει τη χώρα να καταργήσει τη θανατική ποινή τροποποιώντας τη νομοθεσία της·

9.  καλεί τις αρχές της Νιγηρίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Unicef, να επιταχύνουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοσύνη για τα παιδιά και τα συστήματα καταχώρισης των γεννήσεων· συνιστά στη Νιγηρία να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει δωρεάν και υποχρεωτική καταχώριση των γεννήσεων για όλα τα παιδιά, να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της καταγραφής των νεογέννητων παιδιών και της υφιστάμενης νομοθεσίας·

10.  αναγνωρίζει ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι μια σημαντική μορφή επικοινωνίας για τους μαχητές, αλλά προτρέπει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να μην καταφεύγει σε αποκλεισμό ολόκληρου του δικτύου, διότι αυτό καθιστά επίσης αδύνατη την επικοινωνία για τους πολίτες·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της απειλής που ενέχει η σύνδεση μεταξύ της Boko Haram και της AQIΜ· ενθαρρύνει τις χώρες της περιοχής να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Σαχέλ, με στόχο την πρόληψη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Boko Haram, της AQIΜ και του Κινήματος για Ενότητα και Τζιχάντ στη Δυτική Αφρική (MOJWA)· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, καθώς και τον ΟΗΕ, την Αφρικανική Ένωση και την Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) να προσφέρουν την υποστήριξή τους σε αυτές τις περιφερειακές προσπάθειες και να αντιμετωπίσουν τις απειλές της τρομοκρατίας, την εξάπλωση των ελαφρών όπλων και τα διασυνοριακά εγκλήματα·

12.  σημειώνει με ανησυχία την αυξανόμενη απειλή πειρατείας στα ανοικτά του Κόλπου της Γουινέας και την ανάγκη για πιο συντονισμένη δράση· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες που συμφωνήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της πειρατείας, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Κόλπου της Γουινέας σχετικά με τη θαλάσσια προστασία και ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στο Γιαχουντέ του Καμερούν, στις 24 Ιουνίου 2013·

13.  ζητεί να εξετασθούν διεξοδικότερα τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης, περιλαμβανομένων και των κοινωνικών, οικονομικών και εθνοτικών εντάσεων, και να αποφεύγονται απλουστευτικές ερμηνείες με αποκλειστικό γνώμονα τη θρησκεία, οι οποίες δεν παρέχουν τη βάση για μια μακροπρόθεσμη και μόνιμη επίλυση των προβλημάτων της περιοχής· προτρέπει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να εργασθεί για μια ειρηνική λύση, αντιμετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης, και να διασφαλίσει δίκαιη πρόσβαση στους πόρους, βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών και αναδιανομή των εσόδων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού·

14.  ζητεί να υπάρξει ανεξάρτητη διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για δίκαιη δίκη·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Νιγηρία να εντείνει περαιτέρω την προσφυγική κρίση στον γειτονικό Νίγηρα και το Καμερούν· παροτρύνει τους αξιωματούχους της νιγηριανής κυβέρνησης να δεσμευθούν μαζί με τους αρχηγούς των γειτονικών χωρών για τον συντονισμό της δράσης με στόχο την αντιμετώπιση της εισροής προσφύγων·

16.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, Catherine Ashton, να παροτρύνει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεών της· δηλώνει την προθυμία του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της κατάστασης στη Νιγηρία και προτείνει περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συμφωνία του Κοτονού, και ιδίως με τα άρθρα 8 και 9· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί επίσης την κατάσταση·

17.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την έγκριση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, που καθιστά ποινικό αδίκημα τη διατήρηση ομοφυλοφιλικής σχέσης, την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ, τη διοργάνωση εκδήλωσης φιλικής προς τους ομοφυλόφιλους ή την έκφραση συμπάθειας μεταξύ δύο ατόμων του ιδίου φύλου· καλεί, ως εκ τούτου, τον Πρόεδρο της Νιγηρίας να μην υπογράψει τη νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία θα εκθέσει τα ΛΟΑΤ - τόσο τους νιγηριανούς πολίτες όσο και τους αλλοδαπούς - σε σοβαρό κίνδυνο βιαιοπραγίας και σύλληψης·

18.  Ενθαρρύνει τις νιγηριανές αρχές να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία, καθώς και να προστατεύσουν τους ΛΟΑΤ και όσους υπεραμύνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (ΠΑΚ).

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0299.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0090.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου