Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - Strasbūra
 Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai ***I
 Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas *
 Laulāto mantiskās attiecības *
 Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģija ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai nākotnē
 Tiesības piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas ***I
 Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu ***I
 Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) ***I
 Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā ***I
 Pasākumi iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai
 Kohēzijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošana un ietekme
 Zivsaimniecības stratēģija Adrijas un Jonijas jūrā.
 Mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu lietderības paaugstināšana Eiropas Parlamentā
 Tiešsaistes azartspēles iekšējā tirgū
 Luigi Berlinguer iecelšana komitejā, ko izveido saskaņā ar LESD 255. pantu
Teksti (933 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika