Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
 Културният и творческият сектор в Европа като източник на растеж и работни места
 Дейност на Европейския омбудсман през 2012 г.
 Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки ***I
 Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I
 Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции *
 Достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС ***I
 Микропроизводство на енергия
 Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите
 Стратегия на ЕС за киберсигурност: открито, безопасно и сигурно кибернетично пространство
 Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж
 Положението в Сирия
 Положението в Египет
 Морското измерение на общата политика за сигурност и отбрана
 Военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи
 Политиката на ЕС спрямо Беларус
 Натиск, упражняван от Русия върху страните от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на върха на Източното партньорство във Вилнюс)
 Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС
 Предложения за резолюции - Европейска стратегия за здравословни и безопасни условия на труд
 Трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог
 Положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС
 Положението в Демократична република Конго
 Положението в Централноафриканската република
 Положението в Бахрейн
Текстове (1077 kb)
Правна информация - Политика за поверителност