Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 12 september 2013 - Straatsburg
 De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen
 Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012
 Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum ***I
 De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I
 Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen *
 Toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I
 Micro-opwekking
 Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers
 EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte
 De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid
 Situatie in Syrië
 Situatie in Egypte
 Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid
 De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven
 EU-beleid ten aanzien van Belarus
 Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius)
 Interneveiligheidsstrategie van de EU
 Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk
 Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog
 De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU
 Situatie in de Democratische Republiek Congo
 Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 Situatie in Bahrein
Teksten (651 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid