Показалец 
Приети текстове
Вторник, 8 октомври 2013 г. - Страсбург
Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между ЕО и Украйна ***
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/025IT/Lombardiа - Италия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Италия
 Корупцията в публичния и частния сектор: отражението върху правата на човека в трети държави
 Предварително планиране на политиката: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет
 Международно частно право и заетост
 Отговорности на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на споразумението относно Морската трудова конвенция ***I
 Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия ***I
 Протокол между ЕС и Мавритания относно възможностите за риболов и финансовото участие ***
 Убийства въз основа на пола: изчезналите жени?
 Бюджетни ограничения за регионалните и местните органи по отношение на структурните фондове на ЕС
 Всеобхватна стратегия на ЕС в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион
 Ограниченията за риболова и териториалните води в Средиземно и Черно море - разрешаване на конфликтите

Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между ЕО и Украйна ***
PDF 261kWORD 35k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (06373/2013 – C7-0070/2013 – 2012/0274(NLE))
P7_TA(2013)0391A7-0298/2013

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (06373/2013),

–  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки и Украйна (13242/2005),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 172, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0070/2013),

–  като взе предвид член 81, член 90, параграф 7 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0298/2013),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Украйна.


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/025IT/Lombardiа - Италия
PDF 391kWORD 58k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia, подадено от Италия) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0470 – C7‑0206/2013),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС от 17 май 2006 г.)(1), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2),

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7–0294/2013),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и за да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше разширен за подадените от 1 май 2009 г. до 31 декември 2011 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Италия подаде заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ вследствие на 529 съкращения в Ломбардия, като 480 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, по време на референтния период от 20 март 2011 г. до 20 декември 2011 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва със съжаление, че италианските органи са подали заявлението за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ на 30 декември 2011 г. и че оценката на Комисията е била предоставена на 28 юни 2013 г.; изразява съжаление за дългия период на оценка от 18 месеца;

3.  Отбелязва, че Ломбардия — най-проспериращият регион на Италия, произвеждащ една пета от БВП на Италия, трябва да се справи с основни структурни предизвикателства, които са утежнени от икономическата и финансовата криза; приветства факта, че Ломбардия за втори път се възползва от подпомагане по линия на ЕФПГ с цел справяне с икономическите и социалните затруднения;

4.  Призовава италианските органи да използват пълния потенциал на подкрепата по линия на ЕФПГ и да насърчат максимален брой работници да участват в мерките; припомня, че първоначалните интервенции по линия на ЕФПГ в Италия се характеризираха със сравнително нисък процент на изпълнение на бюджета, главно поради ниско равнище на участие;

5.  Подчертава, че Комисията вече призна въздействието на икономическата и финансовата криза върху сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и че ЕФПГ подкрепи работници, съкратени в този сектор (заявления: EGF/2011/016 IT/Agile и EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.  Отбелязва, че италианският сектор в областта на ИКТ страда от силна конкуренция, упражнявана през последното десетилетие, от държави с ниски производствени разходи; отчита необходимостта от реорганизиране на сектора поради бързата поява на нови технологии, като например изчислителните облаци, различните видове електронни услуги и социалните мрежи, които са били признати за предизвикателство от няколко години насам; отбелязва, че разликата в развитието на цифровите технологии между Италия и водещите европейски държави, както и други страни в света се е увеличила още повече поради икономическия спад, причинен от кризата; отбелязва, че всички тези промени са довели до намаляване на персонала на италианските предприятия в областта на ИКТ през годините от 2009 г.;

7.  Приветства факта, че за да предоставят навреме помощ на работниците, италианските органи решиха да започнат прилагането на персонализираните мерки на 1 март 2012 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Отбелязва, че с цел ограничаване на социалното въздействие на съкращенията в сектора на ИКТ широко са били използвани мрежите за социална сигурност, като например фондът за компенсация на трудовите възнаграждения, който е предоставил финансови помощи на работниците като компенсация на трудовите възнаграждения; отбелязва със задоволство, че италианските органи не са изискали подпомагане по линия на ЕФПГ за финансиране на дневни надбавки;

9.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, който трябва да бъде съфинансиран, включва мерки за реинтеграцията на 480 работника на трудовия пазар като например техники за интервю, профил от умения, определяне на план за професионално развитие, мониторинг, координация и управление на персонализираните планове за оказване на подкрепа, наставничество и професионално ориентиране, търсене на възможности за работа при нови работодатели, съответствие между уменията и работните места, наставничество по време на първите стъпки на ново работно място, консултации и помощ за самостоятелна заетост, както и наставничество и подкрепа по време на стаж;

10.  Отбелязва, че мерките за обучение и преквалификация не са включени в съгласувания пакет от персонализирани услуги предвид факта, че тези мерки ще бъдат финансирани чрез регионални източници;

11.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори и по-специално с профсъюзите на местно равнище (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3) при планирането на мерките по съгласувания пакет по линия на ЕФПГ; отбелязва, че на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и по отношение на достъпа до тях ще се прилага политика на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недопускане на дискриминация;

12.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетентността, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

13.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, след консултация със социалните партньори, съдържа мерки, свързани с консултации и планиране на професионалното развитие, наставничество, съответствие между уменията и работните места, както и подкрепа за самостоятелна заетост и стаж;

14.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че ще бъдат включени по-нататъшни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

16.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилната им заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Приветства споразумението, постигнато в рамките на Съвета, относно повторното въвеждане в Регламента за ЕФПГ за периода 2014—2020 г. на критерия за мобилизация, свързан с кризата, който допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia, подадено от Италия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/526/ЕС.)

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Италия
PDF 393kWORD 60k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, подадено от Италия) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0469 – C7-0207/2013),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0292/2013),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и за да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше разширен за подадените от 1 май 2009 г. до 31 декември 2011 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Италия подаде заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili за финансово подпомагане от ЕФПГ вследствие на 1030 съкращения в De Tomaso Automobili S.p.A., от които 1010 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, в рамките на референтния период от 5 юли 2012 г. до 28 август 2012 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че италианските органи са подали заявлението за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ на 5 ноември 2012 г. и че оценката на Комисията е била предоставена на 28 юни 2013 г.; приветства сравнително краткия период на оценка от седем месеца;

3.  Отбелязва, че 1030-те съкращения в De Tomaso Automobili S.p.A, дружество — производител на автомобили в Италия, бяха причинени от промени в географските модели на потребление; отбелязва, че бързият растеж на азиатските пазари, от които производителите от ЕС могат да се възползват по-ограничено поради факта, че са с традиционно по-слабо присъствие на тях, наред с по-строгите условия за отпускане на кредити вследствие на икономическата и финансовата криза, е създал допълнителна тежест за предприятието, което от своя страна, тъй като не е открило рентабилно решение, през април 2012 г. е влязло в процедура по ликвидация;

4.  Подчертава, че Комисията вече призна въздействието на икономическата и финансовата криза в автомобилния сектор и че от този сектор са представени най-голям брой заявления (шестнадесет) за подпомагане по линия на ЕФПГ, седем от които са свързани с глобализацията на търговията(3);

5.  Призовава италианските органи да използват пълния потенциал на подкрепата по линия на ЕФПГ и да насърчат максимален брой работници да участват в мерките; припомня, че първоначалните интервенции по линия на ЕФПГ в Италия се характеризираха със сравнително нисък процент на изпълнение на бюджета, главно поради ниско равнище на участие;

6.  Подчертава факта, че съкращенията в De Tomaso Automobili са в регионите Пиемонте и Тоскана, и по-специално в провинциите Торино и Ливорно, където са разположени производствените съоръжения на De Tomaso Automobili S.p.A.;

7.  Приветства факта, че за да предоставят навременна помощ на работниците, италианските органи решиха да започнат прилагането на персонализираните мерки на 15 януари 2013 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Отбелязва, че съкратените работници са били обхванати от фонда за компенсация на трудовите възнаграждения (CIG), италианска мрежа за социална закрила, от който е била предоставена финансова помощ на работниците като компенсация на трудовите възнаграждения; при все това отбелязва, че италианските органи са поискали подкрепа от ЕФПГ за финансиране на дневни надбавки в допълнение към обичайните социални помощи при безработица, изплащани съобразно италианското трудово право;

9.  Припомня, че в бъдеще средствата по ЕФПГ следва да се разпределят основно за обучение и търсене на работа, както и за програми за професионална ориентация; отбелязва, че финансовото участие на фонда при изплащането на помощи следва винаги да бъде в допълнение към и наред с обезщетенията, отпускани на съкратените работници по силата на националното законодателство или колективни споразумения; припомня в този контекст заключението на Сметната палата в Специален доклад № 7/2013 относно ЕФПГ, че една трета от финансирането по линия на ЕФПГ компенсира националните схеми за подпомагане на доходите на работниците и служителите, без добавена стойност на ЕС, и препоръката, съгласно която тези мерки следва да бъдат ограничавани в бъдеще;

10.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва мерки за реинтегрирането на пазара на труда на 1010 работници, като професионално ориентиране, съдействие за намиране на нова работа и помощ при търсене на работа, обучение, преквалификация и професионално обучение, съпътстващи мерки при създаването на собствен бизнес, подпомагане за започване на стопанска дейност, финансови стимули за работодатели, парична помощ за търсене на работа, помощ за покриване на специализирани разходи, като например за хора, които полагат грижи за зависими лица и за покриване на разходи за пътуване;

11.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори, и по-специално с профсъюзите, на местно равнище при планирането на мерките от съгласувания пакет по линия на ЕФПГ; отбелязва, че ще се прилага политика на равноправие между жените и мъжете и на недопускане на дискриминация на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и по отношение на достъпа до тях;

12.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори при планирането на пакета от мерки; приветства факта, че управителен комитет ще наблюдава неговото изпълнение;

13.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетентността, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

14.  Призовава държавите членки да включват в бъдещи заявления следната информация относно мерките за обучение, които получават подкрепа от ЕФПГ: видовете предвидено обучение, за кои сектори се отнася обучението, дали съответства на очакваното търсене на умения в региона/мястото, както и дали отговаря на икономическите перспективи на региона;

15.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за посочените по-горе отговарящи на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

16.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия регламент за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (за периода 2014—2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

17.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на трайна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Приветства постигнатото в Съвета споразумение за възстановяване в Регламента за ЕФПГ за периода 2014—2020 г. на критерия за мобилизиране на фонда във връзка с кризата, благодарение на което се допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промени в моделите на световната търговия;

20.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, подадено от Италия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/514/ЕС.)

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (случаят, който е предмет на настоящото предложение за решение), EGF/2012/005 Saab Automotive — COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann — COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon — COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi — COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo — COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers — COM(2007)0415.


Корупцията в публичния и частния сектор: отражението върху правата на човека в трети държави
PDF 444kWORD 156k
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно корупцията в публичния и частния сектор: въздействието върху правата на човека в трети страни (2013/2074(INI))
P7_TA(2013)0394A7-0250/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу корупцията, открита за подписване в Мерида на 9 декември 2003 г.,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид Международния пакт за гражданските и политическите права,

–  като взе предвид Международния пакт за икономическите, социалните и културните права,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, открита за подписване в Париж на 17 декември 1997 г., както и допълващите я препоръки,

–  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията до Европейския съвет и до Съвета от 12 декември 2011 г. относно „Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС – към по-ефективен подход“ (COM(2011)0886),

–  като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 3179-ото заседание на Съвета по външни работи, проведено на 25 юни 2012 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 8 май 2001 г., озаглавено „Ролята на Европейския съюз за насърчаване на правата на човека и процеса на демократизация в трети страни“ (COM(2001)0252),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 октомври 2011 г., озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011–2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

–  като взе предвид сборника документи на Съвета, озаглавен „Включване на въпросите на правата на човека и равенството между половете във всички аспекти на европейската политика за сигурност и отбрана“(1), и по-специално документа на Съвета, озаглавен „Общи стандарти на поведение за операциите в рамките на ЕПСО“ (док. 08373/3/2005),

–  като взе предвид Декларацията на хилядолетието на Организацията на обединените нации от 8 септември 2000 г.,

–  като взе предвид Глобалния план за действие „Изпълнение на поетия ангажимент: Обединени да постигнем Целите на хилядолетието за развитие“, приет от Общото събрание на ООН на 10 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 27 февруари 2013 г., озаглавено „Живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света“ (COM(2013)0092),

–  като взе предвид доклада на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), озаглавен „Политика за предотвратяване и възпиране на корупцията, измамите, скритото договаряне, принудата, прането на пари и финансирането на тероризъм при извършването на дейността на ЕИБ“, („Политика на ЕИБ за борба с измамите“), приет през 2008 г.,

–  като взе предвид политиката по прилагане на законодателството и процедурите на организация (ППЗП) на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която влезе в сила през март 2009 г.,

–  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: Прилагане на рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“ (HR/PUB/11/04),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г., озаглавена „Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС“(3),

–  като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, приети на 2914-ото заседание на Съвета по общи въпроси от 8 декември 2008 г.,

–  като взе предвид „Документа от Монтрьо относно съответните международни правни задължения и добри практики за държавите, свързани с дейността на частни военни и охранителни дружества по време на въоръжени конфликти“, приет в Монтрьо на 17 септември 2008 г.,

–  като взе предвид Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията, открита за подписване на 27 януари 1999 г., и Гражданската конвенция на Съвета на Европа относно корупцията, открита за подписване на 4 ноември 1999 г., както и Резолюциите (98) 7 и (99) 5, приети от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 5 май 1998 г. и на 1 май 1999 г. относно създаването на „Група държави срещу корупцията“,

–  като взе предвид заявлението от Джакарта относно принципите за агенциите за борба с корупцията, прието на 26–27 ноември 2012 г.,

–  като взе предвид Принципите от Париж за националните институции по правата на човека(4),

–  като взе предвид Ръководните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия(5),

–  като взе предвид Тристранната декларация на Международната организация на труда (МОТ) за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика(6),

–  като взе предвид инициативата на ООН „Глобален договор“(7),

–  като взе предвид Международния кодекс за поведение на частните доставчици на услуги в областта на сигурността,

–  като взе предвид Договора за търговията с оръжие, приет на заключителната конференция относно Договора за търговията с оръжие, проведена в Ню Йорк на 18–28 март 2013 г.(8),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А7-0250/2013),

А.  като има предвид, че корупцията може да се определи като злоупотреба с възложена власт за лична или колективна, пряка или непряка изгода, и като има предвид, че корупционните действия включват, наред с другото, престъпните състави на подкуп, присвояване, търговия с влияние, злоупотреба със служебни функциите и незаконно обогатяване, както е определено от Конвенцията на ООН за борба с корупцията; като има предвид, че измамите, изнудването, шантажирането, злоупотребата с дискреционни правомощия, фаворизацията, непотизмът, клиентелизмът и незаконният политически принос са тясно свързани с корупцията; като има предвид, че корупцията може да бъде свързана с организираната престъпност, действаща под колективно ръководство, наред с официалните структури, по-специално когато органите не успеят да осигурят да приложат закона;

Б.  като има предвид, че корупцията увековечава и задълбочава неравните, несправедливите и дискриминационните резултати по отношение на равноправното упражняване на правата на човека, независимо дали става въпрос за граждански, политически и икономически или социални и културни права; като има предвид, че корупцията може да има негативни последици за околната среда и засяга непропорционално групите в най-неравностойно положение и маргинализираните групи в обществото, като по-конкретно възпрепятства техния равен достъп до участие в политическия живот, публични услуги, правосъдие, безопасност, земя, работни места, образование, здравеопазване и жилищно настаняване, и като има предвид, че корупцията засяга преди всичко напредъка в посока към премахване на дискриминацията, към постигане на равенство между половете и овластяване на жените чрез ограничаване на техния капацитет да претендират правата си;

В.  като има предвид, че корупцията може да навреди на икономическото развитие на държавите, като понякога създава пречки пред търговията и инвестициите;

Г.  като има предвид, че корупцията е част от принципа на добро управление, както е приет и определен от член 9, параграф 3 и член 97 от Споразумението от Котону;

Д.  като има предвид, че корупционните действия и нарушенията на правата на човека обикновено включват злоупотреба с власт, липса на отчетност и институционализиране на различни форми на дискриминация; като има предвид, че корупцията винаги се среща по-често, когато прилагането на правата на човека не е достатъчно или липсва изцяло, и като има предвид, че корупцията често подкопава ефективността на институциите и органите, които по правило предоставят контрол и взаимно възпиране и имат за цел да гарантират зачитането на демократичните принципи и правата на човека, като например парламентите, правоприлагащите органи, съдебната система, правната система и гражданското общество;

Е.  като има предвид, че като цяло корупцията е дълбоко вкоренена в манталитета на обществата, в които прониква, и като има предвид, че всички усилия за борба с нея следва да се съсредоточават преди всичко върху образователната система, като се насочват към хората на възможно най-ранна възраст;

Ж.  като има предвид, че държавите понякога не действат за предотвратяване или за наказване на корупцията в публичния и частния сектор, в нарушение на международните си задължения по силата на Международния пакт за гражданските и политическите права и Международния пакт за икономическите, социалните и културните права, както и другите международни и регионални инструменти за права на човека;

З.  като има предвид, че корупцията изкривява размера и състава на държавния бюджет, като сериозно вреди на капацитета на държавата да използва максимално наличните си ресурси, за да прилага напълно икономическите, социалните и културните права, и като има предвид, че корупцията отклонява много финансови средства от инвестиции в икономиката, което пречи на възстановяването на държавите в икономически затруднения, включително и на държавите – членки на ЕС;

И.  като има предвид, че корупцията при хората на високи постове може да предизвика тежка несигурност и нестабилност в засегнатата държава и дори да я изложи на опасност;

Й.  като има предвид, че според Световната банка корупцията представлява 5 % от световния БВП (2,6 трилиона щатски долара), като над 1 трилион щатски долара се плащат всяка година под формата на подкупи, и като има предвид, че корупцията представлява 10 % от общите разходи за стопанска дейност в световен мащаб и 25 % от разходите на договорите за обществени поръчки в развиващите се държави(9);

К.  като има предвид, че според оценки на Световната банка всяка година 20 до 40 милиарда щатски долара, съответстващи на 20 % до 40 % от официалната помощ за развитие, се присвояват от публичните бюджети в развиващите се държави чрез корупция на високо равнище и се укриват в чужбина(10);

Л.  като има предвид, че от 2000 г. до 2009 г. развиващите се държави са изгубили 8,44 трилиона щатски долара под формата на незаконни финансови потоци, което е 10 пъти повече от чуждата помощ, която са получили; като има предвид, че всяка година през изминалото десетилетие развиващи се държави са губели по 585,9 милиарда щатски долара годишно чрез незаконни потоци; като има предвид, че средствата, присвоявани всяка година чрез корупция, са достатъчни, за да нахранят повече от 80 пъти гладните хора по света, докато подкупите и кражбите увеличават с 40 % общите разходи за проекти за осигуряване на безопасна питейна вода и канализация по света(11);

М.  като има предвид, че като представлява заплаха за укрепването на демокрацията и спазването на правата на човека, корупцията продължава да бъде основната причина и катализатор на конфликти, широко разпространени нарушения на международното хуманитарно право и безнаказаност в развиващите се страни, и като има предвид, че статуквото на корупцията и незаконното обогатяване в рамките на постове в държавната власт е довело до „грабене“ и увековечаване на властта, както и до създаване на нови въоръжени групировки и широко разпространено насилие;

Н.  като има предвид, че корупцията в съдебния сектор нарушава принципа на недискриминация, достъпа до правосъдие и правото на справедлив съдебен процес и на ефективна защита, които са средства за упражняване на всички други права на човека, и като има предвид, че корупцията сериозно изкривява независимостта, компетентността и безпристрастността на съдебната система и на публичната администрация, което засилва недоверието в публичните институции, като подкопава принципите на правовата държава и води до насилие;

О.  като има предвид, че предоставянето на обществени услуги дава възможност на държавите да изпълняват своите международни задължения във връзка с правата на човека, като гарантират снабдяване с вода, храна, здравеопазване, образование, жилищно настаняване, сигурност и ред като елементи на човешкото развитие, и като има предвид, че корупцията при обществените поръчки процъфтява в отсъствието на откритост, прозрачност, информация, конкуренция, стимули, ясни правила и норми, които се прилагат строго, а също и когато не се извършва независим мониторинг и няма механизми за санкциониране;

П.  като има предвид, че широко разпространената корупция, липсата на прозрачност, на достъп до информация и на приобщаващо участие във вземането на решения възпрепятства гражданите да търсят отчетност от правителствата и политическите представители, за да се гарантира, че приходите, свързани с ресурсите и проучването на пазара, се използват за гарантиране на техните права на човека; като има предвид, че задачата на правителствата е да положи всички усилия в борбата срещу корупцията както в публичните, така и в частните дружества;

Р.  като има предвид, че защитниците на правата на човека, медиите, организациите на гражданското общество (ОГО), профсъюзните организации и разследващите журналисти играят ключова роля в борбата срещу корупцията чрез осъществяване на контрол върху публичните бюджети, мониторинг на дейността на правителството и големите – по-специално международни – дружества и на финансирането на политическите партии, като предоставят умения за изграждане на капацитет и опит и изискват прозрачност и отчетност; като има предвид, че журналистите, които съобщават за наличие на корупция и организирана престъпност, все по-често стават прицел и обект на тормоз от страна на организирани престъпни групи, „паралелни сили“ и публични органи, особено в развиващите се държави;

С.  като има предвид, че свободният и независим печат и медии както онлайн, така и офлайн, са от съществено значение за гарантиране на прозрачност и контрол – и двете необходими в борбата с корупцията, като предоставят платформа за разобличаване на корупцията и осигуряват на гражданите и обществото достъп до информация;

Т.  като има предвид, че отворените данни и отвореното правителство предоставят права на гражданите, като им дават достъп до информация относно правителствените бюджети и разходи;

У.  като има предвид, че лицата, които подават сигнали за нарушения, са от жизненоважно значение за разкриване на корупцията, измамите, лошото управление и нарушенията на правата на човека, въпреки големия личен риск, и като има предвид, че липсата на защита срещу репресивни мерки, контрол на информацията, закони за клеветата и дискредитирането и недостатъчното разследване на сигналите на лицата може както да възпре хората да говорят открито, така и често да изложи на риск тяхната лична безопасност, а също и безопасността на техните семейства; като има предвид, че ЕС има задължението да ги защитава, особено като използва по възможно най-добрия начин инструментите за сътрудничество, и по-специално Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

Ф.  като има предвид, че извънредните ситуации и постъпващата помощ създават възможности за корупция поради естеството на дейностите и сложността на действията и лицата, които ги извършват, и като има предвид, че тези „възможности“ включват подкупи, затрудняване на извършването на дейността, изнудване, пред което са изправени служителите от агенциите за помощ, неправомерно поведение от страна на служителите от агенциите за помощ, измами, невярно счетоводство, отклоняване на получената помощ и експлоатация на нуждаещите се, и подхранват широко разпространеното чувство на отчаяние по отношение на всички публични органи; като има предвид, че отклоняването на хуманитарната помощ е сериозно нарушение на международното хуманитарно право;

Х.  като има предвид, че 25 % от общия брой започнати разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) са се отнасяли до външната помощ на ЕС за трети държави и че 17,5 милиона евро са били възстановени в резултат от тези разследвания(12);

Ц.  като има предвид, че помощта на ЕС за развиващите се страни може да се пропилее без система с подходящи контрол и взаимно възпиране в страните бенефициенти и пълен независим мониторинг на системата за интегритет, който да придружава използването на средствата;

Ч.  като има предвид, че се твърди, че европейските публични банки в качеството им на институции на ЕС (ЕИБ) или тези, в които по-голямата част от акционерите са държавите – членки на ЕС (ЕБВР), са били замесени в корупционни скандали по време на своите операции извън Европейския съюз;

Ш.  като има предвид, че донорите и международните финансови институции (МФИ), като например Световната банка (СБ) и Международния валутен фонд (МВФ), следва да насърчават провеждането на ефективна реформа на управлението в страните длъжници и да допринасят за ефективна борба срещу корупцията, също така като правят критична оценка и преодоляват рисковете от корупция и деградация на правата на човека, свързани с много мерки, наложени в контекста на програмите за преструктуриране, като например приватизацията на държавни предприятия и ресурси;

Щ.  като има предвид, че трафикът на хора до голяма степен разчита на сложни корупционни мрежи, които пресичат всички клонове на правителството, публичната администрация, правоприлагането и частния сектор в страните на произход, на транзитно преминаване и на местоназначение на жертвите, и като има предвид, че корупцията отслабва действията на участниците в борбата с трафика, което се дължи на корупцията на полицейските и съдебните служители, както и на корупцията в процедурите за задържане и наказателно преследване на трафикантите и предоставянето на правна помощ и свидетелска защита на жертвите на трафика на хора;

АА.  като има предвид, че корупцията и нарушенията от страна на въоръжените сили, сектора на отбраната, правоприлагащите органи и мироопазващите сили водят до сериозни рискове за живота, физическата неприкосновеност, защитата, свободата и правата на гражданите в развиващите се страни, и като има предвид, че секторът на отбраната и възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната продължава да се характеризира с неприемливи равнища на корупция и се ползва с особена защита от тайна въз основа на националната сигурност; като има предвид, че обществените поръчки за доставка на оборудване за сигурност следва да бъдат подложени на строг контрол;

АБ.  като има предвид, че използването на частни военни и охранителни дружества от страна както на публични, така и на частни лица, е нараснало експоненциално през последните двадесет години, и като има предвид, че поради естеството на тяхната дейност частните военни и охранителни дружества са особено уязвими към корупция и срещу тях са повдигани обвинения в тежки нарушения на правата на човека, въпреки че дейността им основно е в област извън строго регулиране, без отчетност пред обществеността, каквато обикновено се изисква от въоръжените сили;

АВ.  като има предвид, че равнището на изпълнение, използване и ефикасност на взаимната правна помощ и механизмите за възстановяване на средства съгласно глави IV и V от Конвенцията на ООН срещу корупцията остава ниско сред държавите, страни по тази конвенция, и като има предвид, че тези държави все още не са изпълнили изцяло задълженията си по глава IV („Международно сътрудничество“) и V („Възстановяване на средства“) от тази конвенция по отношение на международното сътрудничество, и по-специално все още не са изпълнили в достатъчна степен взаимните си задължения за правна помощ съгласно член 46 от конвенцията;

АГ.  като има предвид, че лошо регулираната и непрозрачната глобална търговия с конвенционални оръжия и боеприпаси води до конфликти, корупция, бедност, нарушаване на правата на човека и безнаказаност;

АД.  като има предвид, че в развиващите се страни корупцията на високо равнище се извършва най-вече със съучастието и дори с подкрепата на определени бизнесмени, адвокати, финансови институции и държавни служители в развитите страни, включително и в държавите – членки на ЕС, и като има предвид, че при крещящо незачитане на актовете на равнище ЕС и на международно равнище за борба с изпирането на пари тези институции и корпорации са предоставили канали за изпиране на постъпленията от корупция в развитите и развиващите се страни, за създаване на непрозрачни структури и за скриване на активи в „юрисдикции на тайната“;

АЕ.  като има предвид, че основан на правата на човека подход към антикорупционните политики засилва общата осведоменост, че в допълнение към публичните средства, от корупция са засегнати и индивидуалните права и възможности на гражданите; като има предвид, че това тясно свързване на международните движения за борба с корупцията и движенията за права на човека ще повиши обществената осведоменост и търсенето на откритост, отчетност и справедливост, и като има предвид, че свързването на корупционни действия с нарушенията на правата на човека създава нови възможности за действие, по-специално в случаите, когато може да се води борба срещу корупцията чрез използване на съществуващите национални, регионални и международни механизми за мониторинг на спазването на правата на човека;

Съгласуваност между вътрешните и външните политики

1.  Счита, че ЕС може да се превърне в надежден и влиятелен лидер в борбата срещу корупцията само ако се справи с проблемите на организираната престъпност, корупцията и прането на пари в рамките на собствените си граници по адекватен начин; приветства в това отношение „Доклада на ЕС за борбата с корупцията“, който предстои да се издаде от Комисията; изразява надежда, че определянето от страна на Комисията на области, уязвими по отношение на корупцията в държавите членки, ще спомогне за увеличаване на антикорупционните усилия, улесняване на обмена на най-добри практики, разкриване на тенденциите в ЕС и стимулиране на развитието на партньорско обучение и по-нататъшното спазване на ангажиментите на ЕС и международните ангажименти; приканва Комисията да представи инициативи на политиката на ЕС в областта на борбата срещу корупцията, като например план за действие на ЕС срещу корупцията;

2.  Приветства във връзка с това предоговарянето Директивата относно данъчното облагане на спестявания, предназначена да премахне ефективно банковата тайна; счита, че укрепването на регулирането и прозрачността по отношение на дружествени регистри и регистри на доверителна собственост във всички държави – членки на ЕС, е предпоставка за справяне с корупцията както в ЕС, така и в трети държави; счита, че правилата на ЕС следва да налагат задължение за регистрация на всички юридически структури и техните данни за действителна собственост, както и за публикуване на тази информация в интернет, с цифрово маркиране и във формат, който допуска търсене, така че да има безплатен достъп до нея;

3.  Счита, че ЕС следва да последва примера на САЩ по отношение на приемането на Закона от 2012 г. за отговорност за спазването на принципите на правовата държава по повод случая Сергей Магнитски („Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act 2011“) и да приеме подобно законодателство на равнище ЕС, като емблематична и оперативна рамка за установяване на връзката между корупцията и нарушаването на правата на човека; следователно призовава Съвета да приеме решение за приемане на общ списък на ЕС на длъжностните лица, отговорни за смъртта на Сергей Магнитски, за последвалото съдебно прикриване и за продължителния и неспиращ тормоз, упражняван върху семейството му; добавя, че това решение на Съвета следва да налага целеви санкции на тези длъжностни лица, като например визова забрана в целия ЕС и заповед за замразяване на всички финансови активи, които те или техни близки роднини притежават в рамките на Европейския съюз; призовава Комисията да изготви план за действие, с цел да се създаде механизъм за изготвяне на списък и за налагане на подобни целеви санкции върху длъжностни лица от трети страни (включително полицаи, прокурори и съдии), участващи в тежки нарушения на правата на човека и съдебни „манипулации“ срещу лица, които подават сигнали за нарушения, журналисти, които докладват за корупция, и активисти за права на човека в трети държави; подчертава че критериите за включване в списъка следва да са изградени на основата на добре документирани, сближаващи и независими източници и убедителни доказателства, позволяващи механизми за правна защита на съответните лица;

Отчетност и прозрачност на външната помощ и публичните бюджети

4.  Напълно подкрепя ангажимента на ЕС за възприемане и прилагане във всички негови политики за развитие на концепцията за демократична ангажираност, т.е. действителното и пълноценно участие на хората в проектирането, изпълнението и мониторинга на стратегиите и политиките за развитие на донорите и правителствата партньори; счита, че такава политика насърчава участието на бенефициентите по програмата и следователно допринася за по-голям мониторинг и отчетност в борбата срещу корупцията; насърчава Комисията и държавите членки да прилагат принципа на условност по отношение на международните норми в областта на корупцията в програмите си за подпомагане на развитието и да въведат антикорупционна клауза в договорите за възлагане на поръчки, съгласно препоръките на ОИСР; изисква от Комисията да продължи да насърчава високи равнища на прозрачност на помощта в цифрови, машинночетими формати и с помощта на общ стандарт за осигуряване на сравнимост с други донори, а също и по-специално – в съответствие с потребностите на правителствата бенефициенти;

5.  Подчертава, че за да се гарантира, че инструментите за смесено финансиране увеличават ефективността на финансирането за развитие, е необходимо да се преразгледа управлението на тези инструменти с цел осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на критериите за подбор на проекти и отчетност пред обществото като цяло; припомня, че определянето на критичен брой минимални изисквания за подбора, мониторинга и оценката на проектите би улеснило сравнимостта и би създало последователна основа за предоставяне на информация относно осъществяването на дейностите; отбелязва, че въздействието на проектите върху напредъка и развитието следва да се докладва системно, за да се обясни използването на ресурсите за помощта от инструментите за смесено финансиране не само пред донорите и европейските финансови институции, но също и пред широката общественост;

6.  Счита, че Комисията следва да наложи най-високите равнища на интегритет в процесите на възлагане на обществени поръчки за изпълнението на финансирани от ЕС проекти, като насърчава по-специално по-голяма достъпност до покани за участие в търг за местни организации; подчертава, че участието на по-широк кръг заинтересовани лица, а именно засегнатите от процеса на тръжната процедура (като сдружения на собственици на земя, както и групи в неравностойно положение) носи ползи за основан на правата на човека подход към възлагането на обществени поръчки; счита, че основан на правата на човека подход към обществените поръчки насърчава също така органите да дават права на групите в неравностойно положение с цел самите те да участват в процесите на възлагане на обществени поръчки и да разширят критериите, съгласно които дружествата се оценяват в процесите на възлагане на обществени поръчки; припомня, че резултатите от мониторинга на проекти в сътрудничество с гражданското общество и държането под отговорност на местните органи са от съществено значение за определянето на това дали средствата на ЕС са използвани по целесъобразен начин; настоятелно призовава Комисията да не възлага проекти на изпълнители, чиито действителни собственици не са известни или които имат корпоративна структура, предоставяща им възможност за лесно участие в трансферно ценообразуване;

7.  Настоятелно призовава ЕС да насърчава прозрачността чрез подпомагане на създаването на глобална система за проследяване на поетите ангажименти за предоставяне на помощ, за да бъде в състояние да накара държавите донори да спазват своите обещания за помощ и да ги държи отговорни за проектите, институциите или групите, които подпомагат;

8.  Освен това припомня необходимостта от предотвратяване на корупционни техники като преувеличаване на разходите за проекти, плащания за фиктивни проекти и работници, нецелесъобразно и корупционно използване на икономически и/или промишлени компенсации, открито присвояване на държавни средства, преувеличени пътни разноски и подкупи, наред с другото, при изпълнението на финансирани от ЕС проекти; следователно настоява за необходимостта от мониторинг на цялата дължина на веригата за финансиране от ЕС, включително разработването на политиките и регулирането, планирането и бюджетирането, финансирането, фискалните трансфери, управлението и програмното развитие, организирането на тръжни процедури и възлагането на обществени поръчки, изграждането, функционирането и поддържането, както и плащането за услуги;

9.  Предлага Комисията да оповести механизмите за докладване в рамките на ОЛАФ относно злоупотребата с фондове на ЕС сред участниците в обществени поръчки и бенефициери на помощ от ЕС и да изготви политически насоки за обработката на информация, предоставена от лица, които подават сигнали за нарушения, относно тези нарушения в трети страни, които да предвиждат подходящи последващи действия, обратна връзка и защита срещу репресивни мерки, като се обръща специално внимание на положението на най-уязвимите групи от населението, особено на жените, в много развиващи се държави, тъй като те са особено податливи да бъдат мишени на корупция и да сътрудничат при разкриването й, но също и да бъдат по-уязвими и заклеймявани за своето сътрудничество;

10.  Подчертава, че ЕС трябва да наблегне върху значението на прилагането на правото на участие и правото на достъп до информация и механизми за публична отчетност, като например отворени данни, като основни принципи на демокрацията във всички платформи за диалог с трети държави, включително в двустранните отношения и на най-високо равнище; подчертава, че свободата на печата и медиите както онлайн, така и офлайн е от жизненоважно значение в това отношение; предлага ЕС да финансира проекти в трети държави за подкрепа на правоприлагането на тези принципи, особено в държави, в които протичат процеси на демократизация, като гарантира интегриране на принципа на равенство между половете и обезпечи включването на гражданското общество, особено на защитниците на правата на човека, профсъюзните организации, жените и особено уязвимите групи от населението в тези процеси, както и като подпомага изготвянето на законодателство за ефективната защита на лицата, които подават сигнали за нарушения;

11.  Отбелязва, че в това отношение ЕС трябва да има водеща роля, като дава пример; настоява, че ЕС и неговите държави членки следва активно да участват в международни инициативи за по-голяма бюджетна прозрачност като партньорство за открито правителство, инициативата „Открит бюджет“ и международната инициатива за прозрачност на помощта, така че да се насърчава такъв ангажимент от държавите партньори като императиви на международните стандарти за правата на човека;

12.  Призовава Комисията да предложи разширяване на определението за защитниците на правата на човека в Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека с цел включване на активистите за борба с корупцията, на разследващите журналисти и по-специално на лицата, които подават сигнали за нарушения;

13.  Посочва, че ЕС, в качеството си на водещ в световен мащаб донор, следва да се придържа към и да разширява неотдавнашните случаи на обвързване на предоставянето на външна помощ от ЕС с бюджетни реформи към по-голяма прозрачност, достъп до данни и процеси на участие и хармонизиране на ръководните принципи в това отношение с други донори; счита, че ЕС следва да установи ясни и публични референтни критерии и стандарти, като използва основан на стимули подход, с цел правителствата бенефициери да отворят своите бюджетни процеси и да включат прозрачността, общественото участие и компонентите на надзор в своите усилия чрез обучение или техническа помощ; настоятелно призовава ЕС да насърчава и подкрепя развитието на благоприятна среда за надзорните органи в развиващите се държави (включително парламенти, сметни палати, организации на гражданското общество и медиите) да изпълняват своите ключови функции и следователно да водят борба с корупцията;

14.  Посочва, от друга страна, че ЕС следва да използва рамката на „напреднали партньорства“ с трети държави, за да упражни ефективен натиск върху режимите, които страдат от ендемична корупция, за предприемане на реформи за прилагане на горепосочените принципи; счита, че политическият диалог, натискът и сътрудничеството от страна на ЕС към необходимостта от реформа следва да бъдат явни и прозрачни и следва да интегрират адекватни и амбициозни механизми за мониторинг; счита, че ЕС следва публично да осъди приемането на закони, които ограничават свободата на медиите и дейностите на гражданското общество като крайъгълни камъни за отчетността, и че той следва да изготви стратегии за адаптиране на отношенията с тези държави, така че да се насърчават реформи по явен начин; подчертава необходимостта от ясно определени и спазвани клаузи за правата на човека в споразуменията с трети държави, които биха дали възможност за прекратяването на всяко споразумение за партньорство, когато са налице тежки нарушения на правата на човека;

15.  Подкрепя повишената прозрачност на процеса на вземане на решения относно инвестициите на европейски публични средства, а именно в проекти на ЕИБ и ЕБВР, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху правата на човека; настоятелно призовава ЕИБ и ЕБВР да засилят своите политики за борба с измамите и корупцията с цел гарантиране на пълна прозрачност на инвестициите извън Европейския съюз; подчертава необходимостта ЕИБ и ЕБВР да потвърдят своята воля за избягване на рискови инвестиции, по-специално чрез финансови посредници, и да възприемат основан на риска подход и по-добри оценки на въздействието върху правата на човека на проектите, които подкрепят, в допълнение към извършването на добра надлежна проверка на правата на човека и интегритета на всички дейности на техните клиенти; счита, че следва да се отдели специално внимание на осигуряването на участието на обществеността, както и на безплатни предварителни и информирани консултации на засегнатите общности на всички етапи на планирането, прилагането, мониторинга и оценяването на финансираните проекти; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да използват своето влияние като изключителни членове на ЕИБ и основни акционери на ЕБВР с цел насърчаване на съществена реформа на тези институции, за да се даде възможност за по-голям демократичен контрол на техните решения и отчетност;

16.   Счита, че международните финансови институции като МВФ и Групата на Световната банка следва да провеждат оценка на риска от корупция в рамките на мерките, предложени на държавите длъжници чрез процесите на стабилизиране и асоцииране, в допълнение към оценка на въздействието на последните върху правата на човека; счита, че процесите на стабилизиране и асоцииране следва да включват реформи за подобряване на управлението и прозрачността; настоява, че адекватни и независими системи за надзор, които са добре осигурени с ресурси, следва да проследяват изпълнението на програмите, като провеждат чести одити и проверки; добавя, че следва да се обърне специално внимание на завземането на земя, принудителното изселване, възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната, отделните бюджети за отбраната и финансирането на военни и паравоенни дейности в държавите длъжници; призовава държавите членки да използват своето влияние като членове на МВФ и Световната банка, за да окажат натиск за по-голяма прозрачност и механизми за участие при преговорите за процесите на стабилизиране и асоцииране и други програми за финансиране и да насърчават по-голям демократичен контрол на техните решения и отчетност;

17.  Призовава двустранните и многостранните финансови институции, включително Групата на Световната банка, МВФ, регионалните банки за развитие, агенциите за експортно кредитиране и банките от частния сектор да изискват предприятията от добивната промишленост и правителствата да спазват изискванията на „Публикувай какво плащаш“ и/или стандартите на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост за прозрачността на плащанията като предварително условие за цялата подкрепа за проекти;

18.  Приветства плана за действие за борба с корупцията, приет на срещата на Г-20 в Сеул, и счита, че създаденият импулс следва да се запази, за да се гарантират координирани международни усилия, насочени към борба с корупцията в ключови области;

Корупция и политики за развитие

19.  Подчертава, че тъй като най-бедните хора в развиващите се държави разчитат в голяма степен на обществени услуги, те са несъразмерно засегнати от корупцията в малък мащаб, включително т.нар. „тиха корупция“, когато длъжностните лица не предоставят услугите или приноса, за които правителството им е платило (напр. в случаите на отсъстващи учители в държавните училища или отсъстващи лекари в здравните заведения, осигуряващи първично здравеопазване);

20.  Подчертава, че корупцията създава пречки пред преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и отблъсква външните лица от започване на икономическо сътрудничество с развиващите се държави;

21.  Счита, че борбата с корупцията, включително данъчните убежища, укриването на данъци и незаконното изтичане на капитали, е част от по-широките усилия за насърчаване на доброто управление, което се определя като един от ключовите приоритети за повишаване на ефективността на политиката на ЕС за развитие в Програмата за промяна от 2011 г. (COM(2011)0637); подчертава необходимостта от цялостно и незабавно прилагане на Конвенцията на ООН срещу корупцията;

22.  Посочва, че всички усилия за борба с корупцията следва да бъдат съпътствани от подкрепа за програми, предназначени да предотвратяват корупцията чрез образователни кампании и кампании за повишаване на осведомеността;

23.  Припомня ангажиментите, поети чрез Партньорството от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие и призовава ЕС и неговите държави членки да ги приложат, за да увеличат съвместните усилия за борба с корупцията и незаконните парични потоци;

24.  Счита, че осигуряването на съгласуваност на политиките за развитие е от съществено значение за справянето с корупцията и нейното изкореняване; подчертава също така, че помощта от ЕС, предоставяна в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР), в областта на фискалното управление и действията за борба с данъчните измами трябва да бъде увеличена;

Подобряване на юрисдикцията на държавите – членки

25.  Изисква държавите членки да изменят своето наказателно право, когато е необходимо, с цел установяване на юрисдикция над лица независимо от тяхното гражданство, намиращи се на тяхна територия, които са извършили деяния на даване на подкуп или незаконно присвояване на публични средства, независимо от това къде е възникнало престъплението, доколкото постъпленията от тези престъпни дейности се намират във въпросната държава членка или са били изпрани в нея, или лицето има „тясно отношение“ с държавата членка, а именно чрез гражданство, пребиваване или действителна собственост на дружество със седалище или с дъщерно предприятие в държавата членка;

26.  Посочва обаче, че държавите членки следва да извършват внимателна преценка при предоставянето на информация на трети страни относно лица, обвинени в корупция, присвояване или укриване на данъци, за да не се замесват несправедливо защитници на правата на човека, както беше сторено в случая с Алес Беляцки;

27.  Счита, че законодателството, свързано с клеветата/дискредитирането, може да възпре предоставянето на информация за корупция в трети държави; следователно настоятелно призовава всички държави членки да имат водеща роля, като дават пример и да премахнат санкциите в законите за клевета/дискредитиране в своите правни системи, поне в случаите, когато става въпрос за обвинения в организирана престъпност, корупция и изпиране на пари в държавите членки и в чужбина;

28.  Настоятелно призовава държавите членки да приемат, в съответствие с препоръките на Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), законодателни и други мерки, с които умишлено извършено незаконно обогатяване, т.е. съществено увеличение на имуществото на държавен служител, което той или тя не може разумно да обясни във връзка със своето законно възнаграждение, да бъде установено като престъпление;

Изграждане на капацитет на институциите за борба с корупцията

29.  Приветства заявлението от Джакарта относно принципите за агенциите за борба с корупцията от ноември 2012 г.; насърчава ЕС и държавите членки да отидат по-далеч и да дадат тласък на международно равнище във връзка с необходимостта от разглеждането на липсата на ефективност при справянето с корупцията на институциите за борба с корупцията, създадени в много развиващи се държави, предимно поради техните институционални договорености, липса на функционална независимост от изпълнителната власт, липса на политическа подкрепа, източниците на тяхното финансиране, техните правила за подбор и назначаване на длъжностни лица и техните правомощия за правоприлагане;

30.  Призовава ЕС и държавите членки да започнат разработването на международни стандарти относно независимостта и ефективността на органите за борба с корупцията, изготвени на междуправителствено равнище с цел окончателно приемане от Общото събрание на ООН, които да са еквивалентни на Принципите от Париж за националните институции по правата на човека или да са в същия енергичен обхват като тях; подчертава, че тези принципи следва да бъдат използвани като референтни критерии за отчетност чрез оценки на изпълнението на партньорски прегледи;

31.  Призовава Комисията да консолидира сътрудничеството с други донори и с Международната организация на висшите одитни институции, с цел развитие на капацитета на висшите одитни институции в държавите бенефициери на помощта, за да се приложат международните стандарти за висшите одитни институции в развиващите се държави;

32.  Настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават и демонстрират подкрепа за учредяването на международна комисия срещу корупцията, създадена с международен договор или с протокол към Конвенцията на ООН за борба с корупцията, което би довело до международен орган от разследващи органи, разполагащ с еквивалентни правомощия на националните правоприлагащи органи и органи на прокуратурата, който да разследва и преследва престъпления, свързани с корупция, на националните територии на държавите страни по договора и също така да е в състояние да привлича под съдебна отговорност лица в националните наказателни съдилища;

33.  Приканва държавите – членки на ЕС да подкрепят създаването на специален докладчик на ООН относно финансовите престъпления, корупцията и правата на човека с изчерпателен мандат, включително целеви план и периодична оценка на антикорупционните мерки, предприемани от държавите; приканва държавите членки, които са подписали, но все още не са ратифицирали Наказателната конвенция относно корупцията, плод на усилията на Съвета на Европа и открита за подписване на 27 януари 1999 г., да я ратифицират на най-ранната възможна дата;

Корпоративна отговорност

34.  Обръща внимание на съществуването на наръчник, основан на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, който позволява на дружествата да предприемат ефективни мерки за вътрешен контрол и ефективни мерки в областта на етиката и привеждането в съответствие с цел предотвратяване и разкриване на трансграничната корупция;

35.  Изисква всички предприятия на ЕС да изпълнят своята корпоративна отговорност за спазване на правата на човека в съответствие с ръководните принципи на ООН; приветства готовността на Комисията да разработи насоки за правата на човека за малките и средните предприятия; призовава държавите – членки на ЕС да разработят свои собствени национални планове за изпълнение на ръководните принципи на ООН и да настояват на необходимостта държавите партньори също да се придържат към международно признатите стандарти за корпоративната социална отговорност, като например Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и Тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика;

36.  Призовава за разработване на по-ефективни стандарти за прозрачност и отчетност за технологичните дружества в ЕС във връзка с износа на технологии, които могат да се използват за нарушаване на правата на човека, подпомагане на корупцията или за действия срещу интересите на ЕС в областта на сигурността;

37.  Отбелязва, че повечето инициативи за подобряване на корпоративната практика в трети държави, особено в зоните на конфликт, като Глобалния договор на ООН и Насоките на ООН за бизнеса и правата на човека, не създават обща основа и правилно прилагане на насоките, като разчитат на доброволната инициатива на дружествата да ги спазват; призовава ЕС да има водеща роля в международните усилия за създаване на такива нормативни стандарти, най-малко в рамките на юрисдикцията на ЕС, като се постави акцент върху отчетността на директорите на транснационални корпорации и върху механизмите за правна защита за жертвите;

38.  Настоятелно призовава Комисията да предложи законодателство, с което се поставя изискване дружествата от ЕС да гарантират, че техните покупки не подкрепят участници в корупция, конфликти и тежки нарушения на правата на човека, а именно като извършват проверки и одити на своите вериги за доставки на суровини и чрез публикуване на констатациите; счита, че задължителното извършване на надлежна проверка от дружества от ЕС, в съответствие с насоките, публикувани от ОИСР, би насърчило европейските предприятия и би довело до по-съгласувани политики на ЕС в областта на правата на човека и политики за развитие, особено в региони, засегнати от конфликти;

39.  Отново подчертава необходимостта за ЕС и държавите членки да предприемат подходящи мерки за мониторинг и евентуално налагане на санкции, включително наказателни, на дружествата със седалище, разположено на тяхната територия, които участват в корупционни схеми в трети държави; призовава Комисията да изготви публичен списък на дружествата, които са били осъдени за корупционни практики или чиито служители са подведени под наказателна отговорност за корупционни практики в държавите членки или в трети държави; счита, че подобно изброяване следва да попречи на въпросните дружества да участват в процеси на възлагане на обществени поръчки или да се възползват от фондове на ЕС в държавите – членки на ЕС или в трети държави, в случай на присъда и до окончателно съдебно решение за оправдаване; подчертава факта, че „изготвянето на черен списък“ може да бъде ефективно при разубеждаването на дружествата от участие в корупционни дейности и им предоставя добър стимул за подобряване и укрепване на техните вътрешни процедури за интегритет;

40.  Приветства споразуменията, постигнати между Европейския парламент и Съвета, в които се изисква дружествата от добивната промишленост и дърводобивът от девствени гори да оповестяват плащания на правителства по държави и проекти; настоятелно призовава правителствата на всички държави партньори да изискват еквивалентно оповестяване на плащанията на транснационални дружества, вписани в регистъра или регистрирани на финансовите пазари в тяхната юрисдикция; настоятелно призовава ЕС да насърчава този стандарт за отчетност в контекста на своите отношения с държавите партньори; счита, че Комисията, в рамките на предстоящото преразглеждане на въпросното законодателство, следва да разгледа разширяване на обхвата на докладването за всяка отделна държава, така че да се включат транснационалните дружества от всички сектори, както и оповестяване на повече информация, като например относно продажби, активи, служители, печалби и данъци;

Операции за мир и стабилност

41.  Подчертава, че корупцията често подтиква към престъпления и допринася за възникването на конфликти и нестабилност и счита, че ЕС следва да придаде по-голяма тежест на борбата с корупцията в своите усилия за предотвратяване на конфликти и в своите действия за справяне със ситуации на нестабилност;

42.  Подчертава решаващата роля на високи стандарти на интегритет сред мироопазващите сили в рамите на ООН и Африканския съюз, а именно в контекста на Механизма за подкрепа на мира в Африка; подкрепя исканията за реформа на системата на ООН за мерки във връзка с интегритета, а именно необходимостта от консолидиране на всички разследвания за неправомерни действия на длъжностни лица, включително разследвания на място, в едно вътрешно образувание за надзор; по тази причина призовава ООН да предприеме мерки с цел да гарантира, че лицата, които стават жертва на мироопазващи сили, имат право на средства за правна защита, и да подобри механизмите за докладване и политиката за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения;

43.  Подчертава необходимостта от разработване и актуализиране на Общите стандарти за поведение и кодекса за поведение за мисии на ЕС във връзка с общата политика на сигурност и отбрана, които адекватно да отразяват усилията срещу корупцията както в мисиите, така и в районите, в които се провеждат мисии; призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат мерки с цел да гарантират, че лицата, които са станали жертва на европейски персонал, участващ в мироопазващи мисии и в мисии в областта на правовия ред, имат ефективно право на средства за правна защита; настоятелно призовава Съвета да изготви безопасни и подходящи механизми за докладване и ефективна политика за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения; подчертава, че тези механизми трябва да отчитат въпросите на пола;

44.  Приветства инициативи като Документа от Монтрьо и Международния кодекс за поведение на частните доставчици на услуги в областта на сигурността (ICoC); приветства неотдавнашната подкрепа на Европейския съюз за Документа от Монтрьо и големия и увеличаващ се брой на потвържденията от страна на държавите – членки на ЕС; при все това подчертава, че е необходимо по-добро правоприлагане на установените принципи; призовава всички държави – членки на ЕС допълнително да развият своето национално законодателство и регламентация в съответствие със стандартите, изложени в Документа от Монтрьо, и препоръчва те и ЕС да сключват договори единствено с частни военни и охранителни дружества, които поддържат принципите на инициативите; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят създаването на механизъм за надзор на ICoC, който следва да бъде орган за съответствие, който е в състояние да разглежда жалби и да налага възпиращи санкции (включително изменения на договорите, изискващи допълнителни ограничения, издаване на официални предупреждения, финансови санкции и временно или постоянно премахване на частните военни и охранителни дружества от системата на ICoC) с цел да се гарантира съответствие с техните задължения в рамките на ICoC и в крайна сметка частните доставчици на услуги в областта на сигурността да бъдат държани под отговорност за тях;

45.  Изисква ЕС и държавите членки да подкрепят създаването на международна рамка за регулиране на дейностите на частните военни и охранителни дружества, като създадат равни условия за конкуренция, така че приемащите държави да имат правомощията да регулират частните военни и охранителни дружества и договарящите се държави да могат да използват своята власт за защита на правата на човека и предотвратяване на корупцията; подчертава, че такава рамка трябва да включва възпиращи санкции за нарушения, отчетност за нарушителите и ефективен достъп до средства за правна защита за жертвите в допълнение към система за лицензиране и мониторинг, която да изисква всички частни военни и охранителни дружества да представят независими одити и да участват в задължително обучение за целия персонал в областта на правата на човека;

Международно сътрудничество и подпомагане

46.  Препоръчва държавите членки да засилят прилагането на глава IV (Международно сътрудничество) и глава V (Възстановяване на активи) от Конвенцията на ООН за борба с корупцията, особено с цел да се придаде по-голяма ефективност на правната взаимопомощ, поискана от трети държави, по-специално при тълкуването на националното законодателство по начин, който да улеснява поисканата помощ и чрез премахване на връзката между конфискацията и присъдата в отправящата искане държава за целите на предоставяне на правна взаимопомощ, както и чрез предоставяне на необходимите човешки и финансови ресурси, които да позволят на съдебните им системи да разглеждат делата правилно и бързо; настоятелно призовава ЕС да отдаде приоритет на този въпрос от важно значение в трети държави, в които протичат процеси на демократизация, а именно при разглеждането на правните бариери и липсата на готовност за сътрудничество от страна на финансовите центрове в ЕС, които често поддържат неотзивчив и неефективен режим на правна взаимопомощ;

47.  Счита, че стандартната клауза за правата на човека, въведена във всички споразумения с трети държави, следва да включва също така ангажимент по отношение на защитата и насърчаването на доброто управление;

48.  Насърчава Комисията в следващото преразглеждане на Споразумението от Котону да предложи спазването на принципа на добро управление като съществен елемент от Споразумението и да разшири обхвата на определението на понятието „корупция“, като се даде възможност за санкциониране на нарушенията на клаузата за добро управление при всички сериозни обстоятелства, а не само във връзка с икономическите и секторните политики и програми, в които Европейският съюз е основен партньор от гледна точка на финансовата подкрепа;

49.  Приветства решението на работните групи ЕС–Египет и ЕС–Тунис да завършат изготвянето на пътна карта за връщането на незаконно придобити активи, които са все още замразени в редица трети държави; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да спазват изцяло съществуващите международни норми, уреждащи възстановяването на активи, например глава V от Конвенцията на ООН за борба с корупцията, плана за действие за възстановяване на активи, както е разработен от партньорството на Г-8 от Довил с арабските държави, които се намират в преход, и новата законодателна рамка, разработена от Съвета на 26 ноември 2012 г.; счита, че разпоредбите за възстановяване на активи ще подпомогнат усилията на държавите да компенсират най-лошите последици от корупцията и настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да полагат значителни усилия, насочени към улесняване на връщането на присвоени активи, отнети от предишните режими, на хората от държавите от арабската пролет; подчертава значението на основан на правата на човека подход при разглеждането на възстановяването на активи и държавния дълг от държави, излизащи от режими, при които корупцията е ендемична; подкрепя инициативи за извършване на одит на външния и вътрешния държавен дълг с цел откриване на корупция и нейното въздействие върху правата на човека; призовава държавите членки да подкрепят инициативите за извършване на одит на дълга;

50.  Призовава ЕС и държавите членки да предоставят правна и техническа помощ на развиващите се държави, които желаят да възстановят откраднати активи (или активи, натрупани по незаконен начин от диктатури), които се съхраняват на територията на Европейския съюз;

51.  Посочва, че корупцията в търговията с оръжие представлява голяма част от корупцията в световните транзакции; приветства Договора за търговията с оръжие (ДТО), приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г., с който се установяват общи задължителни стандарти и критерии за оценяване на международните трансфери на оръжие; приветства ангажимента на държавите членки да подпишат Договора за търговията с оръжие на най-ранната възможна дата и ги призовава да имат също така водеща роля във връзка с усилията на ООН за бързо ратифициране и прилагане на Международния договор за търговията с оръжие от всички държави – членки на ООН; насърчава ЕС да гарантира по-голяма бдителност по отношение на износа на европейските предприятия за производство на оръжия и да води борба с липсата на прозрачност в сектора на търговията с оръжие, особено във връзка с използването на посредници и икономически/промишлени компенсации, в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване;

o
o   o

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и на парламентите на държавите – членки на ЕС, на държавите кандидатки и на асоциираните държави, на Съвета на Европа, на Африканския съюз, на Международния валутен фонд, на Световната банка, на Европейската инвестиционна банка, на Европейската банка за възстановяване и развитие и на Обединените нации.

(1) Съвет на Европейския съюз, 2008 г.
(2) ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 165.
(3) Приет текст, Р7_ТА (2012)0470.
(4) Резолюция A/RES/48/134 на Общото събрание на ООН.
(5) ОИСР (2011 г.), Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, издателство ОИСР.
(6) Международна организация на труда, 2006 ISBN 92-2-119010-2 и 978-92-2-119010-3.
(7) Ню Йорк, седалище на ООН, 26 юли 2000 г.
(8) Общо събрание на ООН, A/CONF.217/2013/L.3.
(9) Инициатива „CleanGovBiz“, ОИСР, 2013 г.
(10) Инициатива „CleanGovBiz“, ОИСР, 2013 г.
(11) Незаконни финансови потоци от развиващите се страни за десетилетието, завършващо през 2009 г., Global Financial Integrity (Глобален финансов интегритет).
(12) OLAF, Годишен доклад за 2011 г.


Предварително планиране на политиката: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет
PDF 362kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предварителното планиране на политиката и дългосрочните тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет (2012/2290(INI))
P7_TA(2013)0395A7-0265/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1), и по-специално подготвително действие „Междуинституционална система за определяне на дългосрочните тенденции на развитие“ в бюджета за 2013 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и по-специално член 54, параграф 2, букви а) и (б) и член 54, буква д) от него, и неговите правила за прилагане,

–  като взе предвид доклада на ESPAS (Европейската система за стратегически и политически анализ), озаглавен „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“, изготвен от Европейския институт за изследване на сигурността (ЕИИС)(2),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по регионално развитие и на комисията по конституционни въпроси (А7-0265/2013),

А.  като има предвид, че живеем в период на бърз преход — очевиден по отношение на динамиката на властта, демографските промени, изменението на климата, урбанизацията и технологиите — поради което става все по-необходимо лицата, определящи политиките, от всички юрисдикции да влагат повече усилия в изследването и наблюдението на основните световни тенденции;

Б.  като има предвид, че в бюджета на ЕС за 2010 г., по инициатива на Парламента, беше предвидено Комисията да постави началото на двугодишен пилотен проект с цел проучване на възможността за създаване на „междуинституционална система за идентифициране на дългосрочните тенденции по отношение на основните политически въпроси, пред които е изправен ЕС“;

В.  като има предвид, че в бюджета на ЕС за 2012 г. беше дадено разрешение проектът да премине към следващата фаза под формата на подготвително действие за срок от три години (от 2012 до 2014 г.), с цел да бъде разработена, до края на 2014 г., пълноценно функционираща Европейска система за стратегически и политически анализ (ESPAS) с участието на всички съответни институции на ЕС, като се развие „тясно оперативно сътрудничество между изследователските отдели на различните институции и органи на ЕС, които анализират средносрочните и дългосрочните политически тенденции“(3);

Г.  като има предвид, че установяването на трайна междуинституционална система на административно равнище за идентифициране и очертаване на основните тенденции, способни да оформят бъдещия политически контекст, би подпомогнало и подкрепило институциите на ЕС при подготовката и предприемането на ответни действия във връзка с предизвикателствата и при определянето на съгласувани възможни стратегии през следващите години;

Д.  като има предвид, че една добре установена и призната система би могла да осигури основа за размисъл в контекста на изготвянето на бюджета на ЕС и определянето на политическите приоритети на годишна и многогодишна основа и като установи по-пряка връзка между финансовите средства и политическите цели;

Е.  като има предвид, че увеличаването на правомощията на жените не може да се осъществи без признаването и ефективното прилагане на техните права; като има предвид, че ESPAS би могла също така да осигури ефективен анализ на предизвикателствата пред действията за насърчаване на равенството между половете, от увеличаването на политическите правомощия до борбата с всички форми на дискриминация спрямо жените;

Ж.  като има предвид, че в първия изготвен с подкрепата на ESPAS доклад, „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“, изготвен по искане на ЕИИС, се идентифицират няколко световни тенденции, които вероятно ще определят облика на света през следващите десетилетия;

З.  като има предвид, че тези тенденции включват по-конкретно: все по-голямото увеличаване на правата и възможностите на индивида, подхранвано отчасти от технологичното развитие; по-силния акцент върху устойчивото развитие на фона на нарастващ недостиг на ресурси и трайна бедност, към които се прибавят последиците от изменението на климата; както и появата на международна система, характеризираща се с изместване на властта извън контрола на държавите, с нарастващи пропуски в управлението, тъй като традиционните механизми, регулиращи междудържавните отношения, не успяват да дадат адекватен отговор на потребностите на обществото;

1.  Счита, че последователното и ефективно определяне на политиката на ЕС ще зависи все повече от навременното идентифициране на дългосрочните световни тенденции, които оказват влияние върху предизвикателствата и възможностите за избор, пред които е изправен Съюзът в един все по-сложен и взаимозависим свят;

2.  Подчертава, че е важно институциите на ЕС да си сътрудничат по ефективен начин за наблюдението и анализа на тези дългосрочни тенденции, както и да си сътрудничат и да работят в мрежа с други участници, в т.ч. по-широк кръг представители на научноизследователската общност, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него, които се интересуват от сходни проблеми в трети държави; подчертава във връзка с това, че е важно да се продължи процесът на изграждане на ефективен капацитет за осигуряването на независим, висококачествен междуинституционален анализ и консултации относно основните тенденции, с които се сблъскват лицата, определящи политиките, в системата на ЕС;

3.  Посочва, че в съответствие с принципа на субсидиарност развитието на дългосрочни социално-икономически стратегии и прилагането на политиките в ЕС е отговорност на голям брой обществени организации като европейските институции, министерствата, службите на регионални или местни органи и специалните агенции; подчертава факта, че икономическите и социалните партньори, неправителствените организации и други заинтересовани страни също са от значение за разработването на дългосрочните стратегии наред с публичните органи в държавите членки и европейските институции; затова подчертава, че следва да се прилага подход на многостепенно управление;

4.  Подчертава, че поради своя многогодишен, дългосрочен и хоризонтален характер политиката на сближаване е необходимо да бъде политика със силен компонент на предварително планиране и че като се има предвид значителният й дял в бюджета на ЕС, е необходимо да заема важно място в предварителното планиране на бюджета;

5.  Счита, че формулирането на политиката на сближаване и на политиката в други области зависи все повече от навременното идентифициране на дългосрочните световни тенденции; отбелязва във връзка с това различни доклади, ориентирани към бъдещето, като например проект „Европа 2030“ (доклад на вниманието на Европейския съвет, изготвен от групата за размисъл относно бъдещето на Европейския съюз „Проект Европа 2030“) и „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“, подготвен от Европейския институт за изследване на сигурността (ЕИИС) като част от проекта за Европейска система за стратегически и политически анализ (ESPAS); препоръчва по-тясна координация при подобни инициативи за докладване;

6.  Призовава за интегриране на въпросите за равенството между половете в оценката на дългосрочните световни тенденции и бъдещи доклади като средство за борба срещу нарушенията на правата на човека, дискриминацията и бедността;

7.  Приветства по-конкретно постигнатия до момента резултат от пилотния проект (2010—2011 г.) и подготвителното действие (2012—2014 г.) на административно равнище, предназначени за изграждането на Европейска система за стратегически и политически анализ (ESPAS), с цел да се допринесе за идентифицирането на дългосрочните тенденции по основните въпроси, пред които е изправен Съюзът, и настоятелно препоръчва този процес да продължи и след приключването на настоящото подготвително действие; счита освен това, че подобна система следва да включва служители от всички съответни институции и органи на ЕС, в т.ч. Комитета на регионите; счита, че механизмът за докладване трябва да бъде предмет на дискусия, включваща всички съответни обединения за защита на колективни интереси, предприятия и неправителствени организации;

8.  Настоятелно призовава четирите институции и органи, които понастоящем участват в процеса ESPAS — Комисията, Парламента, Съвета и Европейската служба за външна дейност — да изготвят и подпишат някакво междуинституционално споразумение, което в най-добрия случай да бъде сключено през пролетта на 2014 г., като всеки от партньорите се задължи да поддържа споразумението и да участва в него на постоянна основа;

9.  Подчертава, че е необходимо участващите институции и органи да предоставят необходимия персонал и финансови ресурси за системата ESPAS чрез бюджета на всеки от тях, при пълно спазване на Финансовия регламент, и по-специално член 54, буква д) от него, както и в контекста на годишната бюджетна процедура, за да се гарантира, че този капацитет може да се развива през следващите години без отражение върху бюджета; подчертава, че е необходимо институциите на ЕС да инвестират в персонал с конкретен опит, който да допринася пълноценно за анализа и мониторинга на световните тенденции и който е способен също така да идентифицира възможности за действие и да формулира препоръки съобразно специфичните потребности на всяка институция на ЕС;

10.  Настоява ESPAS да бъде ръководена и наблюдавана от междуинституционален съвет с подходящ състав, който ще определя мандата и приоритетите на ESPAS и ще назначава директора и другите длъжностни лица и в който Парламентът, ако пожелае, ще бъде представляван от свои членове, като се има предвид при все това, че в рамките на предоставения й мандат, конкретната дейност на ESPAS следва да се осъществява на независима основа;

11.  Приветства намерението да се използва процесът ESPAS, така че въз основа на нейната световна мрежа да се изгради глобална онлайн база данни с документи и материали от различни източници, свързани със средносрочните и дългосрочните тенденции, със свободен достъп за лицата, определящи политиките, и гражданите от цял свят;

12.  Приветства факта, че това по-тясно административно сътрудничество между институциите на ЕС чрез процеса ESPAS ще доведе до представянето, като част от подготвителното действие, на прогнозен доклад, в който се анализират дългосрочните тенденции и тяхното отражение върху предизвикателствата и възможностите за избор, пред които ще бъде изправен Съюзът през периода 2014—2019 г., като докладът трябва да бъде представен на вниманието на бъдещите председатели на институциите през 2014 г.; счита, че това е положителна инициатива, която следва да се повтаря най-малко на всеки пет години;

13.  Счита, че една постоянна система — предназначена да осигурява на институциите на ЕС редовен анализ на средносрочните и дългосрочните тенденции, за да се насърчи един по-стратегически подход към вземането на решения — следва да включва разпоредби за представянето на институциите на годишен „доклад за стратегическите тенденции“, преди разискванията относно състоянието на Съюза и публикуването на годишната работна програма на Комисията, за да се проследи и оцени променящият се модел на дългосрочните тенденции и да се осигури също така на бюджетния орган специфична подкрепа в навечерието на преговорите за многогодишна финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г., както и в случай на междинно преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящия доклад на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност.

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) 27 април 2012 г.; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.
(3) http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_en.pdf.


Международно частно право и заетост
PDF 315kWORD 47k
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно усъвършенстването на международното частно право: правила относно компетентността, приложими към заетостта (2013/2023(INI))
P7_TA(2013)0396A7-0291/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 12, 15, 16, 27, 28, 30, 31 и 33 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 45, 81 и 146 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дела C-18/02(1), C-341/05(2) и C-438/05(3),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0291/2013),

А.  като има предвид, че прегледът на Регламент „Брюксел І“(4) беше много успешен, тъй като въведе значителни подобрения в нормите относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела в рамките на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че в обхвата на процедурата по преработка не бяха включени някои въпроси на трудовото право;

В.  като има предвид, че Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г.(5)  предвижда да се използва техниката за преработване за актове, които биват често изменяни;

Г.  като има предвид, че е важно да се гарантира съгласуваност между правилата за компетентността по отношение на спор и правилата за приложимото право при спор;

Д.  като има предвид, че основна загриженост на международното частно право на европейско равнище е да се предотврати явлението „търсене на най-благоприятна правна система“ – особено когато това може да бъде във вреда на по-слабата страна, по-специално на работниците и служителите, и да се гарантира най-високото възможно равнище на предсказуемост по отношение на компетентността;

Е.  като има предвид, че по принцип компетентен следва да е съдът, който има най-тясна връзка с делото;

Ж.  като има предвид, че редица придобили известност дела на европейски съдилища относно компетентността на съда и приложимото право във връзка с индивидуални трудови договори и колективни трудови спорове предизвикаха опасения, че националните разпоредби в областта на трудовото право биха могли да бъдат подронени от европейските норми, което в определени случаи може да доведе до това, правото на една държава членка да бъде прилагано от съда на друга държава членка(6),

З.  като има предвид, че поради ключовото значение на трудовото право за конституционната и политическата идентичност на държавите членки е важно европейското право да зачита националните традиции в тази област;

И.  като има предвид, че е също така в интерес на доброто правораздаване правилата относно компетентността да бъдат приведени в съответствие с правилата относно приложимото право доколкото е възможно;

Й.  като има предвид, че изглежда уместно да оцени дали е необходимо да се направят промени в правилата относно компетентността в областта на трудовото право;

К.  като има предвид по-специално, че по отношение на колективните трудови спорове следва да са компетентни съдилищата в държавите членки, в които се предвиждат или са проведени действията по колективен трудов спор;

Л.  като има предвид, че по отношение на индивидуалните трудови договори следва да се гарантира, доколкото е желателно, че компетентност имат съдилищата на държавите членки, които са най-тясно свързани с трудовото правоотношение;

1.  Поздравява институциите за успешния преглед на Регламент „Брюксел І“;

2.  Счита, че въпросите на трудовото право следва да бъдат допълнително разгледани от Комисията с оглед на евентуално бъдещо преразглеждане;

3.  Отбелязва, че един от основните принципи на правилата относно компетентността в международното частно право е защитата на по-слабата страна и че целта за защита на работниците и служителите е включена в настоящите правила относно компетентността;

4.  Отбелязва, че работниците и служителите като цяло са добре защитени от правилата относно компетентността по трудови въпроси, когато са ответници по трудови дела, заведени от работодателите им посредством изключителните основания за компетентност, предвидени в Регламент „Брюксел І“;

5.  Настоятелно призовава Комисията да прецени дали настоящата правна рамка съгласно Регламент „Брюксел I“ в достатъчна степен взема предвид специфичните особености на действията в областта на заетостта;

6.  Призовава Комисията да обърне специално внимание на следните въпроси:

   а) дали, по отношение на отговорността на работник/служител или на работодател или на организация, представляваща професионалните интереси на работниците/служителите или работодателите, за щети, причинени от действия при колективни трудови спорове, трябва да се предприемат стъпки за изясняване на това, че член 7, параграф 2 от преработената версия на Регламент „Брюксел І“ се отнася за мястото, където се очаква да се предприемат или са предприети действията по колективен трудов спор и дали е необходимо привеждане в съответствие с член 9 от Регламент „Рим ІІ“;
   б) дали в случаите, когато работник или служител завежда дело срещу работодател, резервната клауза, приложима, когато не съществува обичайно място на работа, следва да бъде преформулирана, така че да се направи позоваване по-скоро на мястото на стопанска дейност, от което работникът или служителят получава ежедневни инструкции, а не на мястото, където е установена дейността;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейския икономически и социален комитет.

(1) Решение на Съда (Шести състав) от 5 февруари 2004 г. по дело С-18/02, Danmarks Rederiforening от името на DFDS Torline A/S с/у LO Landsorganisationen i Sverige от името на SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, ECR 2004 стр. I-01417.
(2) Решение на Съда (голям състав) от 18 декември 2007 г. по дело C-341/05, Laval un Partneri Ltd с/у Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan and Svenska Elektrikerförbundet, Сборник 2007 г., стр. I-11767.
(3) Решение на Съда (голям състав) от 11 декември 2007 г. по дело C-438/05, „Международна федерация на транспортните работници и Финландски съюз на моряците“ с/у Viking Line ABP и OÜ Viking Line Eesti, Сборник 2007 г., стр. I-10779.
(4) Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1.).
(5) Междуинституционално споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове (ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1).
(6)Вж.по-специално обстоятелствата около дело C-438/05, Сборник 2007 г., стр. I-10779.


Отговорности на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на споразумението относно Морската трудова конвенция ***I
PDF 281kWORD 40k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отговорностите на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))
P7_TA(2013)0397A7-0037/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0134),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0083/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2012 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 юни 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по транспорт (A7-0037/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 октомври 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г.

P7_TC1-COD(2012)0065


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/54/ЕС.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 март 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0080).


Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия ***I
PDF 1109kWORD 780k
Изменения, приети от Европейския парламент на 8 октомври 2013 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))(1)
P7_TA(2013)0398A7-0276/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Предупрежденията относно здравето са част от организирана, ефективна и дългосрочна стратегия за борба срещу тютюнопушенето с добре дефиниран обхват и цели.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Размерът на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, нарастващата тенденция производителите на тютюневи изделия да съсредоточават производството за целия Съюз само в малък брой производствени обекти в държавите членки и произтичащата от това значителна трансгранична търговия с тютюневи и свързани с тях изделия налага предприемането на законодателни действия на равнището по-скоро на Съюза, отколкото на национално равнище, за да се осъществи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар
(6)  Размерът на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, нарастващата тенденция производителите на тютюневи изделия да съсредоточават производството за целия Съюз само в малък брой производствени обекти в държавите членки и произтичащата от това значителна трансгранична търговия с тютюневи и свързани с тях изделия налага предприемането на засилени законодателни действия на равнището на Съюза, за да се осъществи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Законодателните действия на равнището на Съюза са необходими и за прилагането на Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (наричана по-нататък „РККТ“) от май 2003 г., по която Европейският съюз и неговите държави членки са страни. От значение по-специално са член 9 (Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия), член 10 (Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия), член 11 (Опаковка и етикетиране на тютюневите изделия), член 13 (Реклама) и член 15 (Незаконна търговия с тютюневи изделия) от нея. По време на различни конференции на страните по РККТ с подкрепата на Съюза и държавите членки бе приет с консенсус набор от насоки за прилагането на разпоредбите на РККТ.
(7)  Законодателните действия на равнището на Съюза са необходими и за прилагането на ключовата Рамкова конвенция на СЗО за контрол на тютюна (наричана по-нататък „РККТ“) от май 2003 г. Всички държави членки и Европейският съюз са подписали и ратифицирали конвенцията, в резултат на което съгласно международното право са обвързани с разпоредбите на РККТ. От особено значение са член 9 (Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия), член 10 (Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия), член 11 (Опаковка и етикетиране на тютюневите изделия), член 13 (Реклама) и член 15 (Незаконна търговия с тютюневи изделия) от нея. По време на различни конференции на страните по РККТ с подкрепата на Съюза и държавите членки беше приет с консенсус набор от насоки за прилагането на разпоредбите на РККТ.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“) като основа следва да бъде взето високо равнище на защита на здравето, като се взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. Тютюневите изделия не са обикновени стоки и с оглед на изключително вредните последици от тютюна следва да се отдаде голямо значение на защитата на здравето, по-специално за намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред младите хора.
(8)  В съответствие с член 114, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“) като основа следва да бъде взето високо равнище на защита на здравето, като се взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. Тютюневите изделия не са обикновени стоки и с оглед на изключително вредните последици от тютюна следва да се отдаде голямо значение на защитата на здравето, по-специално за намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред младите хора. За тази цел държавите членки следва да организират кампании по превенция на тютюнопушенето, особено в училищата и чрез медиите. В съответствие с принципа за отговорност на производителите, от производителите на тютюневи изделия следва да се търси отговорност за всички разходи за здравеопазване, свързани с последиците от употребата на тютюн.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Предвид факта, че в много държави членки голям процент от пушачите едва ли ще спрат да пушат, законодателството следва да отчита тяхното право да получават обективна информация относно последици върху здравето им, свързани с възможната употреба на тютюневи изделия – информация, която достига до тях също и посредством опаковката на продуктите, които вероятно ще използват.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  За измерването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите следва да се прави позоваване на стандарти ISO 4387, ISO 10315 и ISO 8454, които са международно признати. За другите емисии не съществуват международно приети стандарти или тестове за количествено определяне на съдържанието в емисиите, но усилията за тяхното разработване продължават.
(10)  За измерването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите следва да се прави позоваване на стандарти ISO 4387, ISO 10315 и ISO 8454, които са международно признати. За другите емисии не съществуват международно приети стандарти или тестове за количествено определяне на съдържанието в емисиите, но държавите членки и Комисията следва активно да насърчават продължаващите усилия на международно равнище за разработването на такива станадарти или тестове.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)
(10a)  Беше доказано, че полоний 210 е сериозен канцероген в тютюна. Неговото наличие в цигарите би могло да бъде премахнато почти напълно чрез съчетание от прости мерки. Във връзка с това е целесъобразно да се определи максимално съдържание в емисиите на полоний 210, което би довело до намаляване с 95 % на средното съдържание на полоний 210 в цигарите в момента. Следва да бъде разработен ISO стандарт за измерване на съдържанието на полоний 210 в тютюна.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Във връзка с определянето на максималното съдържание в емисиите, на по-късен етап може да бъде необходимо и целесъобразно определеното съдържание в емисиите да бъде адаптирано или да се определят максимални прагове за емисиите, като се вземе предвид тяхната токсичност или предизвикваната опасност от пристрастяване.
(11)  Във връзка с определянето на максималното съдържание в емисиите, на по-късен етап може да бъде необходимо и целесъобразно определеното съдържание в емисиите да бъде намалено или да се определят максимални прагове за емисиите, като се вземе предвид тяхната токсичност или предизвикваната опасност от пристрастяване.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Използването понастоящем на различни формати за уведомяване затруднява производителите и вносителите при изпълнението на техните задължения за уведомяване и прави трудоемко за държавите членки и Комисията извършването на сравнения и анализи и изготвянето на заключения въз основа на получената информация. Ето защо следва да има общ задължителен формат за уведомяване относно съставките и емисиите. На широката общественост следва да се осигури възможно най-голяма прозрачност на информацията относно тези изделия, като се следи за спазването по съответстващ начин на правата върху търговската и интелектуалната собственост на производителите на тютюневи изделия.
(13)  Използването понастоящем на различни формати за уведомяване затруднява производителите и вносителите при изпълнението на техните задължения за уведомяване и прави трудоемко за държавите членки и Комисията извършването на сравнения и анализи и изготвянето на заключения въз основа на получената информация. Ето защо следва да има общ задължителен формат за уведомяване относно съставките и емисиите. На широката общественост следва да се осигури възможно най-голяма прозрачност на информацията относно тези изделия, като се следи за спазването по съответстващ начин на правата върху търговската и интелектуалната собственост на производителите на тютюневи изделия, по-специално правата на малките и средните предприятия (МСП).
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Липсата на хармонизиран подход по отношение на регламентирането на съставките се отразява на функционирането на вътрешния пазар и оказва влияние върху свободното движение на стоки в ЕС. Някои държави членки са приели законодателни актове или са сключили обвързващи споразумения с промишлеността, с които се разрешават или забраняват определени съставки. В резултат на това определени съставки в някои държави членки са регламентирани, а в други не са. Държавите членки също така предприемат различни подходи по отношение на добавките, интегрирани във филтъра на цигарите, както и по отношение на добавките, оцветяващи тютюневия дим. Без хармонизиране пречките пред вътрешния пазар се очаква да се увеличат през идните години, като се има предвид прилагането на РККТ и насоките за нейното прилагане и предвид придобития опит в други юрисдикции извън Съюза. В насоките относно членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-специално за премахване на съставките, които подобряват вкусовите качества, създават впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, и се свързват с идеята за енергия и жизненост, или тези, които имат оцветяващи свойства.
(14)  Липсата на хармонизиран подход по отношение на регламентирането на съставките се отразява на функционирането на вътрешния пазар и оказва влияние върху свободното движение на стоки в ЕС. Някои държави членки са приели законодателни актове или са сключили обвързващи споразумения с промишлеността, с които се разрешават или забраняват определени съставки. В резултат на това определени съставки в някои държави членки са регламентирани, а в други не са. Държавите членки също така предприемат различни подходи по отношение на добавките, интегрирани във филтъра на цигарите, както и по отношение на добавките, оцветяващи тютюневия дим. Без хармонизиране пречките пред вътрешния пазар се очаква да се увеличат през идните години, като се има предвид прилагането на РККТ и насоките за нейното прилагане и предвид придобития опит в други юрисдикции извън Съюза. В насоките относно членове 9 и 10 от РККТ се призовава по-специално за премахване на съставките, които подобряват вкусовите качества, създават впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, и се свързват с идеята за енергия и жизненост, или тези, които имат оцветяващи свойства. Съставките, които увеличават опасността от пристрастяване и токсичността, също следва да бъдат премахнати..
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)  С цел защита на човешкото здраве добавките за използване в тютюневи изделия следва да бъдат подложени на оценка за безопасността. Използването на добавки в тютюневи изделия следва да се разрешава само ако добавките са включени в списък на Съюза на одобрените добавки. Списъкът следва също така да посочва всички условия или ограничения по отношение на използването на разрешените добавки. Тютюневи изделия, съдържащи добавки, които не са включени в списъка на Съюза или са използвани по начин, несъответстващ на изискванията на настоящата директива, не следва да бъдат пускани на пазара.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)
(14б)  Важно е да се отчитат не само свойствата на добавките като такива, но също и на продуктите, получени при тяхното горене. Добавките, както и продуктите, получени при тяхното горене, не бива да отговарят на критериите за класифицирането им като опасни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси1.
_____________
1 ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, включително бездимните тютюневи изделия, притежаващи характерни вкусово-ароматни качества, различни от аромата на тютюн, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба. Така например в много държави продажбите на изделия с ментолов вкус постепенно се увеличават, макар и тютюнопушенето като цяло да намалява. Според редица проучвания тютюневите изделия с ментолов вкус могат да улеснят вдишването на дима, както и да привлекат младите хора към тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи неоправдани различия в третирането сред ароматизираните цигари (например цигари с ментол и цигари с карамфил), следва да бъдат избягвани.
(15)  Вероятността от наличие на различаващо се регламентиране се увеличава допълнително от опасения, свързани с тютюневите изделия, притежаващи характерни вкусово-ароматни качества, различни от аромата на тютюн, което би могло да улесни започването на употреба на тютюневи изделия или да окаже влияние върху моделите на тяхната употреба Така например в много държави продажбите на изделия с ментолов вкус постепенно се увеличават, макар и тютюнопушенето като цяло да намалява. Според редица проучвания тютюневите изделия с ментолов вкус могат да улеснят вдишването на дима, както и да привлекат младите хора към тютюнопушенето. Мерките, въвеждащи неоправдани различия в третирането сред ароматизираните цигари (например цигари с ментол и цигари с карамфил), следва да бъдат избягвани.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Забраната на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества не означава пълна забрана на използването на добавките поотделно, а задължава производителите да намалят добавката или комбинацията от добавки до такава степен, че те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Използването на добавки, необходими за производството на тютюневи изделия, следва да бъде разрешено, стига те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Комисията следва да гарантира еднакви условия за прилагането на разпоредбата относно характерните вкусово-ароматни качества. Държавите членки и Комисията следва да използват независими експертни групи, които да оказват съдействие в процеса на вземане на решения. При прилагането на настоящата директива не следва да се прави разлика между различните сортове тютюн.
заличава се
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Някои добавки се използват за създаване на впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, че са опасни за здравето в по-малка степен или че увеличават умствената активност и физическите постижения. Тези добавки следва да бъдат забранени, за да се гарантира наличието на еднакви правила и високо равнище на защита на здравето.
(17)  Някои добавки се използват за създаване на впечатлението, че тютюневите изделия са полезни за здравето, че са опасни за здравето в по-малка степен или че увеличават умствената активност и физическите постижения. Тези добавки не следва да бъдат одобрявани, за да се гарантира наличието на еднакви правила и високо равнище на защита на здравето. Освен това не следва да бъдат одобрявани добавки, които при употреба могат да придават характерни вкусово-ароматни качества. Това не следва да води до пълна забрана на използването на добавките поотделно. От производителите обаче следва да се изисква да намалят използването на дадена добавка или комбинация от добавки до такава степен, че те да не водят до получаването на характерни вкусово-ароматни качества. Следва да е възможно да бъде одобрявано използването на добавки, необходими за производството на тютюневи изделия, стига те да не водят до получаването на вкусово-ароматни качества и да не са свързани с привлекателността на подобни изделия.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Все по-голям брой хора, повечето от които деца, страдат от астма и различни алергии. Както отбелязва СЗО, не всички причини за появата на астма са известни, но е необходимо рисковите фактори, включително алергени, тютюн и химически дразнители, да бъдат обект на превантивни мерки, за да се подобри качеството на живот на хората.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата по отношение на обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора.
(18)  Предвид насочеността на директивата към младите хора, тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на съставките, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата по отношение на обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)
(18a)  Държавите членки следва да бъдат насърчавани, ако вече не са го направили, да променят по такъв начин националните си закони във връзка със защитата на младите хора, че да бъде забранена продажбата на тютюневи изделия, както и употребата на такива продукти, за младежи под 18-годишна възраст. Държавите членки следва също да гарантират спазването на тези забрани.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 18 б (ново)
(18б)  Член 16 от РККТ посочва отговорността на страните по конвенцията по отношение на продукти, предназначени за малолетни или непълнолетни потребители, като хранителни изделия и играчки под формата на тютюневи изделия, които могат да бъдат привлекателни за малолетните или непълнолетните. В последните години на пазара бяха пуснати няколко продукта от рода на електронните цигари, които не съдържат никотин, но имат формата на цигари и се опитват да имитират процеса на пушене, използвайки изпаряващи се вещества, чиято безвредност все още не е научно доказана, а също така излъчват електрическа светлина, за да наподобят изгарянето на цигарата. Тези продукти съвсем очевидно са създадени, за да привличат младите и малолетните потребители, и стават все по-популярни сред непълнолетните лица в редица държави членки. Навикът, който употребата на тези имитиращи цигарите изделия създават у младите потребители и малолетните или непълнолетните лица, предизвиква нарастваща загриженост.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Подобни различия могат да създадат пречки пред търговията и да попречат на функционирането на вътрешния пазар на тютюневи изделия и поради това следва да бъдат премахнати. Също така потребителите в някои държави членки могат да бъдат по-добре информирани за рисковете за здравето, свързани с тютюневите изделия, отколкото в други. Без предприемане на допълнителни действия на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през идните години.
(20)  Подобни различия могат да създадат пречки пред търговията и да попречат на функционирането на вътрешния пазар на тютюневи изделия и поради това следва да бъдат премахнати. Също така потребителите в някои държави членки могат да бъдат по-добре информирани за рисковете за здравето, свързани с тютюневите изделия, отколкото в други. Без предприемане на допълнителни действия за хармонизиране на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през идните години.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  Разпоредбите относно етикетирането също е необходимо да бъдат адаптирани в съответствие с новите научни данни. Например бе доказано, че посочването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите върху опаковките за цигари е подвеждащо, тъй като то кара потребителите да вярват, че някои цигари са по-малко вредни, отколкото други. Някои факти също така сочат, че големите комбинирани предупреждения относно здравето са по-ефективни, отколкото предупрежденията, състоящи се само от текст. Поради това комбинираните предупреждения относно здравето следва да станат задължителни в рамките на Съюза и да покриват значителни и видими части от повърхността на потребителската опаковка. Следва да бъде определен минимален размер за всички предупреждения относно здравето, за да се гарантира тяхната видимост и ефективност.
(22)  Разпоредбите относно етикетирането също е необходимо да бъдат адаптирани в съответствие с новите научни данни. Например бе доказано, че посочването на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите върху опаковките за цигари е подвеждащо, тъй като то кара потребителите да вярват, че някои цигари са по-малко вредни, отколкото други. Някои факти също така сочат, че големите комбинирани предупреждения относно здравето, които съдържат изображение и текст, са по-ефективни, отколкото предупрежденията, състоящи се само от текст. Поради това комбинираните предупреждения относно здравето следва да станат задължителни в рамките на Съюза и да покриват значителни и видими части в полетата на видимост на повърхността на потребителската опаковка. Следва да бъде определен минимален размер за всички предупреждения относно здравето, за да се гарантира тяхната видимост и ефективност.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие, включително относно механизма за отваряне. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“, „биологични“, „без добавки“, „без аромати“, „тънки“ и някои наименования, изображения, фигуративни или други знаци. Също така размерът и външният вид на отделните цигари може да бъде подвеждащ за потребителите, като създава впечатление, че те са по-малко вредни. Освен това според наскоро проведено проучване става ясно, че пушачите на тънки цигари е по-вероятно да смятат, че използваната от тях марка е по-малко вредна. Този аспект следва да бъде разгледан.
(23)  За да се осигури ненарушимостта и видимостта на предупрежденията относно здравето и те да бъдат в максимална степен ефективни, следва да се предвидят разпоредби относно размерите на предупрежденията, както и относно някои аспекти на външния вид на опаковката на тютюневото изделие. Опаковката и изделията могат да въведат в заблуждение потребителите, по-специално младите хора, като внушават, че изделията са по-малко вредни. Например такъв е случаят с някои текстове или елементи, като наименованията „с ниско съдържание на катран“, „леки“, „ултралеки“, „меки“, „натурални“, „биологични“, „без добавки“, „без аромати“, „тънки“ и някои наименования, изображения, фигуративни или други знаци. Също така размерът и външният вид на отделните цигари може да бъде подвеждащ за потребителите, като създава впечатление, че те са по-малко вредни. Освен това според наскоро проведено проучване става ясно, че пушачите на тънки цигари е по-вероятно да смятат, че използваната от тях марка е по-малко вредна. Този аспект следва да бъде разгледан.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Доказано е, че тютюневите изделия съдържат и отделят множество вредни вещества, както и известни канцерогенни агенти, които след изгаряне са опасни за здравето на човека. Научните изследвания ясно доказват, че пасивното тютюнопушене причинява смърт, болести и инвалидност, и че пасивното тютюнопушене е опасно, по-специално за плода у бременните жени и за кърмачетата. То може да предизвика или да усложни дихателни проблеми при лица, които вдишват дима. Поради това предупрежденията относно здравето следва да насочват вниманието и към риска за здравето от пасивното пушене.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 24
(24)  Тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на етикетирането, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата във връзка с обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора. Етикетирането на тези други тютюневи изделия следва да се извършва съгласно специални правила. Необходимо е да бъде гарантирана видимостта на предупрежденията относно здравето, поставени върху бездимните тютюневи изделия. Поради това предупрежденията следва да се поставят върху двете основни повърхности на опаковката на бездимното тютюнево изделие.
(24)  Тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, които основно се употребяват от по-възрастни потребители, следва да бъдат освободени от определени изисквания по отношение на етикетирането, при положение че не е налице съществена промяна в обстоятелствата във връзка с обема на продажбите или моделите на употреба от страна на младите хора. Етикетирането на тези други тютюневи изделия следва да се извършва съгласно специални правила. Необходимо е да бъде гарантирана видимостта на предупрежденията относно здравето, поставени върху бездимните тютюневи изделия. Поради това предупрежденията следва да се поставят върху двете основни повърхности на опаковката на бездимното тютюнево изделие.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 26
(26)  На пазара са пуснати значителни обеми от незаконни изделия, които не са в съответствие с определените в Директива 2001/37/ЕО изисквания, като данните показват, че тези количества могат да се увеличат. Такива изделия накърняват свободното обращение на изделията, които съответстват на изискванията, и защитата, предвидена от законодателството за контрол на тютюна. Освен това РККТ задължава Съюза да води борба с незаконните изделия като част от всеобхватна политика за контрол на тютюна. Поради това следва да се предвиди разпоредба, съгласно която потребителските опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани по уникален и сигурен начин и тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно следенето и обратното проследяване на тези изделия в Съюза, а също така да се контролира и подобрява съответствието им с настоящата директива. Освен това следва да се предвидят разпоредби за въвеждането на защитни елементи, които ще направят по-лесна проверката на автентичността на изделията.
(26)  На пазара са пуснати значителни обеми от незаконни изделия, които не са в съответствие с определените в Директива 2001/37/ЕО изисквания, като данните показват, че тези количества могат да се увеличат. Такива изделия накърняват свободното обращение на изделията, които съответстват на изискванията, и защитата, предвидена от законодателството за контрол на тютюна. Освен това РККТ задължава Съюза да води борба с незаконните изделия като част от всеобхватна политика за контрол на тютюна. Поради това следва да се предвиди разпоредба, съгласно която потребителските опаковки и всички външни транспортни опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани по уникален и сигурен начин и тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно следенето и обратното проследяване на тези изделия в Съюза, а също така да се контролира и подобрява съответствието им с настоящата директива. Освен това следва да се предвидят разпоредби за въвеждането на защитни елементи, които ще направят по-лесна проверката на автентичността на изделията, и за да се гарантира, че уникалните идентификатори на потребителските опаковки са свързани с уникалния идентификатор върху външната транспортна опаковка.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  За да се гарантира независимост и прозрачност, производителите на тютюневи изделия следва да сключат договори за съхранение на данни с независими трети страни под контрола на външен одитор. Данните, свързани със системата за следене и обратно проследяване, следва да бъдат съхранявани отделно от другите свързани с дружествата данни, и следва да бъдат под контрола на компетентните органи на държавите членки и Комисията, които да имат достъп до тях по всяко време.
(28)  За да се гарантира независимост и прозрачност, производителите на тютюневи изделия следва да сключат договори за съхранение на данни с независими трети страни. Целесъобразността на подобни договори е предмет на одобрение и наблюдение от Комисията, подпомагана от външен одитор. Данните, свързани със системата за следене и обратно проследяване, следва да бъдат съхранявани отделно от другите свързани с дружествата данни, и следва да бъдат под контрола на компетентните органи на държавите членки и Комисията, които да имат достъп до тях по всяко време.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 29
(29)  С Директива 89/622/ЕИО на Съвета от 13 ноември 1989 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно етикетирането на тютюневите изделия и забраната на пускането на пазара на някои видове тютюн за орална употреба бе наложена забрана на продажбата в държавите членки на някои видове тютюн за орална употреба. С Директива 2001/37/EО тази забрана бе потвърдена. С член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция на Кралство Швеция се предоставя дерогация от посочената забрана. Забраната на продажбата на тютюн за орална употреба следва да бъде запазена, за да се предотврати въвеждането на вътрешния пазар на изделие, което предизвиква пристрастяване, има отрицателни последици за здравето и е привлекателно за младите хора. За другите бездимни тютюневи изделия, които не се произвеждат за масовия пазар, наличието на строго регламентиране по отношение на етикетирането и съставките се счита за достатъчно, за да възпрепятства разширяването на пазара извън рамките на традиционната им употреба.
(29)  С Директива 89/622/ЕИО на Съвета от 13 ноември 1989 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно етикетирането на тютюневите изделия и забраната на пускането на пазара на някои видове тютюн за орална употреба бе наложена забрана на продажбата в държавите членки на някои видове тютюн за орална употреба. С Директива 2001/37/EО тази забрана бе потвърдена. С член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция на Кралство Швеция се предоставя дерогация от посочената забрана. Забраната на продажбата на тютюн за орална употреба следва да бъде запазена, за да се предотврати въвеждането на вътрешния пазар на изделие, което предизвиква пристрастяване, има отрицателни последици за здравето и е привлекателно за младите хора.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 29 a (ново)
(29a)  Предвид общата забрана на продажбата на тютюн за орална употреба (снус) в Съюза, не съществува трансграничен интерес по отношение на регламентирането на съдържанието на снуса. Отговорността за регламентирането на съдържанието на снуса следователно се поема от държавата членка, където е разрешена продажбата на снус в съответствие с член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция. Поради това снусът следва да се освободи от задължението за прилагане на разпоредбите на член 6 от настоящата директива.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  Трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние улесняват достъпа на младите хора до тютюневите изделия и пораждат риск това да накърни съответствието с изискванията, предвидени от законодателството за контрол на тютюна, и по-специално от настоящата директива. Необходими са общи правила относно система за уведомяване, за да се гарантира, че настоящата директива ще реализира напълно потенциала си. Разпоредбите за уведомяването относно трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние в настоящата директива следва да се прилагат независимо от процедурата за уведомяване, установена в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество. Продажбата на тютюневи изделия от разстояние от търговец на потребител е допълнително регламентирана в Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, която от 13 юни 2014 г. ще бъде заменена от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите.
(30)  Трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние следва да бъдат забранени, тъй като улесняват достъпа на младите хора до тютюневите изделия и пораждат риск това да накърни съответствието с изискванията на настоящата директива.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)
(30a)  Директива 2003/33/ЕО относно рекламирането и финансирането на тютюневи изделия вече забранява безплатното раздаване на такива изделия в рамките на спонсорирането на събития. Настоящата директива, която урежда въпросите относно представянето и продажбата на тютюн и има за основа постигането на високо равнище на защита на здравето и предотвратяването на тютюнопушенето сред младите хора, разширява забраната за безплатно раздаване на обществените места и изрично забранява разпространяването на печатни материали или талони за отстъпка и подобни промоции в пакетите и опаковките.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 30 б (ново)
(30б)  Комисията и държавите членки следва да се ангажират с ефективното изпълнение на Протокола към Рамковата конвенция за контрол на тютюна за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Следва да се положат усилия за предотвратяване и подобряване на контрола върху незаконния трафик на тютюневи изделия, произведени в трети държави.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 31
(31)  Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхната употреба следва да бъде ограничавана. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи доклад 5 години след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.
(31)  Всички тютюневи изделия са потенциален източник на смъртност, заболеваемост и увреждания и тяхното производство, разпространение и употреба следва да бъдат регламентирани. Поради това е важно да се следи развитието по отношение на новите категории тютюневи изделия. Задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия следва да бъде наложено на производителите и вносителите, без да се засягат правомощията на държавите членки да им налагат забрана или да ги разрешават. Комисията следва да следи развитието и да представи доклад три години след крайния срок за транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.
Изменение 165
Предложение за директива
Съображение 33
(33)  Изделията, съдържащи никотин, се продават на пазара на Съюза. Различните регулаторни подходи, предприети от държавите членки за даване отговор на свързаните с тези изделия опасения относно здравето и безопасността, имат отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар, по-специално като се има предвид, че тези изделия са предмет на значителни трансгранични продажби от разстояние, включително по интернет.
(33)  Изделията, съдържащи никотин, включително електронните цигари, се продават на пазара на Съюза. Същевременно държавите членки са предприели различни регулаторни подходи за даване на отговор на свързаните с тези изделия опасения относно здравето и безопасността. Необходими са хармонизирани правила, ето защо всички изделия, съдържащи никотин, следва да бъдат регулирани съгласно настоящата директива като свързани тютюневи изделия. Като се отчита потенциалът на съдържащите никотин изделия да помогнат за отказване от тютюнопушенето, държавите членки следва да гарантират възможността за това, тяхното наличие да бъде еднакво с това на тютюневите изделия.
Изменения 118 и 137/REV
Предложение за директива
Съображение 34
(34)   С Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба се въвежда правна уредба за оценка на качеството, безвредността и ефикасността на лекарствените продукти, включително на изделията, съдържащи никотин. Значителен брой изделия, съдържащи никотин, вече са били разрешени съгласно настоящия регулаторен режим. При разрешението се взема предвид съдържанието на никотин в съответното изделие. Прилагането на една и съща правна уредба спрямо всички изделия, съдържащи никотин, чието съдържание на никотин е равно или надвишава съдържанието му в изделие, съдържащо никотин, което преди това е било разрешено съгласно Директива 2001/83/ЕО, позволява правното положение да бъде по-ясно, изглажда различията между националните законодателства, гарантира равно третиране на всички изделия, съдържащи никотин, които могат да се използват с цел преустановяване на употребата на тютюневи изделия, и създава стимули за научни изследвания и иновации по отношение на преустановяването на употребата на тютюневи изделия. Това не следва да засяга прилагането на Директива 2001/83/ЕО по отношение на другите изделия, попадащи в обхвата на настоящата директива, ако са изпълнени условията, определени в Директива 2001/83/EО.
заличава се
__________________
1ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр.67, последно изменена с Директива 2011/62/ЕС (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 74.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 35
(35)  Следва да бъдат въведени разпоредби относно етикетирането на изделия, съдържащи никотин под определения в настоящата директива праг, за да бъде привлечено вниманието на потребителите към потенциалните рискове за здравето.
заличава се
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 35 a (ново)
(35a)  Държавите членки следва да гарантират, че изделията, съдържащи никотин, не се продават на лица на възраст под изискваната за закупуване на тютюневи или свързани с тях изделия.
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 37
(37)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на формата на уведомяването относно съставките, определянето на изделията с характерни вкусово-ароматни качества или с повишено равнище на токсичност и опасност от пристрастяване, както и на методологията за определяне дали дадено тютюнево изделие притежава характерни вкусово-ароматни качества, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
(37)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на формата на уведомяването относно съставките, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 38
(38)  С цел настоящата директива да стане напълно оперативна и да не изостава от техническото и научното развитие, както и от това в международен план в областта на производството, потреблението и регламентирането на тютюна, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, по-специално по отношение на приемането и адаптирането на максималното съдържание в емисиите и методите за неговото измерване, на определянето на максималните равнища на съставките, които увеличават токсичността, опасността от пристрастяване или привлекателността, на употребата на предупрежденията относно здравето, уникалните идентификатори и защитните елементи при етикетирането и опаковането, на определянето на основните елементи на договорите за съхранение на данни с независими трети страни, на преразглеждането на освобождаването от някои разпоредби, предоставено на тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и бездимни тютюневи изделия, и на преразглеждането на равнищата на никотин за изделията, съдържащи никотин. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(38)  С цел настоящата директива да стане напълно оперативна и да не изостава от техническото и научното развитие, както и от това в международен план в областта на производството, потреблението и регламентирането на тютюна, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, по-специално по отношение на приемането и адаптирането на максималното съдържание в емисиите и методите за неговото измерване, на одобряването на добавки и на определянето на максималните равнища на добавките, при необходимост, на употребата на предупрежденията относно здравето, уникалните идентификатори и защитните елементи при етикетирането и опаковането, на определянето на основните елементи на договорите за съхранение на данни с независими трети страни, както и на преразглеждането на освобождаването от някои разпоредби, предоставено на тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн за водна лула. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 39
(39)  Комисията следва да следи развитието и да представи доклад 5 години след датата на транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива.
(39)  Комисията следва да следи развитието и да представи доклад три години след датата на транспониране на настоящата директива, за да се прецени дали са необходими изменения на настоящата директива, особено по отношение на пакетирането.
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 39 a (ново)
(39a)  Държавите членки носят важна отговорност за защитата на общественото здраве и предприемането на превантивни действия, предоставянето на публични гаранции, мониторинга и консултациите за младите хора и провеждането на превантивни обществени кампании срещу тютюнопушенето, по-специално в училищата. Всеобщият безплатен достъп до консултации за отказване от тютюнопушенето и съответното лечение се считат за изключително важни.
Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 40
(40)  Държава членка, която счита, че е необходимо запазването на по-строги национални разпоредби по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да има възможност да направи това без разлика за всички изделия поради съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Държавите членки следва да имат и правото да въвеждат по-строги разпоредби, прилагани без разлика за всички изделия поради съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с необходимостта от опазване на общественото здраве. По-строгите национални разпоредби следва да бъдат необходими и пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.
(40)  Държава членка, която счита, че е необходимо запазването или въвеждането на по-строги национални разпоредби по отношение на аспекти, попадащи в приложното поле на настоящата директива, следва да има възможност да направи това без разлика за всички изделия, доколкото подобни мерки са съвместими с ДФЕС. При по-стриктни национални разпоредби се изисква предварително уведомяване на Комисията и одобрение от нейна страна, като се взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива.
Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 42
(42)  Държавите членки следва да гарантират, че личните данни се обработват единствено в съответствие с разпоредбите и гаранциите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.
(42)  Държавите членки следва да гарантират, че личните данни се обработват единствено в съответствие с разпоредбите и гаранциите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Изключително важно е също така да се вземат предвид националните разпоредби за защита на личните данни.
Изменение 43
Предложение за директива
Съображение 45
(45)  Предложението засяга няколко от основните права, установени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално защитата на личните данни (член 8), свободата на изразяване на мнение и свободата на информация (член 11), свободата на стопанската инициатива (член 16) и правото на собственост (член 17). Задълженията, налагани на производителите, вносителите и дистрибуторите на тютюневи изделия, са необходими за подобряване на функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на здравето и потребителите съгласно членове 35 и 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз. При прилагането на настоящата директива следва да се зачита правото на ЕС и съответните международни задължения.
(45)  Предложението засяга някои от основните права, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално защитата на личните данни (член 8), свободата на изразяване на мнение и свободата на информация (член 11), свободата на стопанска инициатива на стопанските субекти (член 16) и правото на собственост на притежателите на търговски марки (член 17). Следователно трябва да се гарантира, че задълженията, налагани на производителите, вносителите и дистрибуторите на тютюневи изделия, не само осигуряват високо равнище на защита на здравето и потребителите, но че те също така защитават всички останали основни права и са пропорционални с оглед на функционирането на вътрешния пазар. При прилагането на настоящата директива следва да се зачита правото на Съюза и съответните международни задължения.
Изменение 44
Предложение за директива
Съображение 45 a (ново)
(45a)  Държавите членки следва да зачитат правото на чист въздух в духа на член 7, буква б) и член 12 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, предвиждащ правото на здравословни и безопасни условия на труд и правото на всеки да се радва на най-високия възможен стандарт в областта на физическото и психичното здраве. Това отговаря на целите на член 37 от Хартата на основните права, според който високото равнище на опазване на околната среда и подобряване на нейното качество трябва да бъдат включени в политиките на Съюза.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1
Целта на настоящата директива е сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно:
Целта на настоящата директива е сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно:
a)  съставките и емисиите от тютюневи изделия и свързаните задължения за уведомяване, в т.ч. максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите;
a)  съставките и емисиите от тютюневи изделия и свързаните задължения за уведомяване, в т.ч. максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите;
б)  етикетирането и опаковането на тютюневите изделия, включително предупрежденията относно здравето, които трябва да се поставят върху потребителските опаковки на тютюневите изделия и върху всички външни опаковки, както и проследимостта и защитните елементи, за да се гарантира съблюдаването на разпоредбите на настоящата директива;
б)  етикетирането и опаковането на тютюневите изделия, включително предупрежденията относно здравето, които трябва да се поставят върху потребителските опаковки на тютюневите изделия и върху всички външни опаковки, както и проследимостта и защитните елементи, за да се гарантира съблюдаването на разпоредбите на настоящата директива;
в)  забраната за пускане на пазара на тютюневи изделия за орална употреба;
в)  забраната за пускане на пазара на тютюневи изделия за орална употреба;
г)  трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние;
г)  забраната на трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние;
д)  задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия;
д)  задължението за уведомяване за нови категории тютюневи изделия;
е)  пускането на пазара и етикетирането на определени изделия, които са свързани с тютюневи изделия, а именно — изделията, съдържащи никотин, и растителните изделия за пушене,
е)  пускането на пазара и етикетирането на определени изделия, които са свързани с тютюневи изделия, а именно — изделията, съдържащи никотин, и растителните изделия за пушене,
за да се улесни функционирането на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на общественото здраве.
за да се изпълняват задълженията съгласно Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна и с цел да се улесни функционирането на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на общественото здраве, особено по отношение на младите хора,
Изменение 46
Предложение за директива
Член 2
За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:
За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:
(1)   „опасност от пристрастяване“ означава фармакологичният потенциал на дадено вещество да доведе до пристрастяване — състояние, което засяга способността на човека да контролира поведението си — като обикновено създава усещане за удовлетвореност или за облекчение на симптомите на абстиненция, или и двете;
(1)   „опасност от пристрастяване“ означава фармакологичният потенциал на дадено вещество да доведе до пристрастяване — състояние, което засяга способността на човека да контролира поведението си — като обикновено създава усещане за удовлетвореност или за облекчение на симптомите на абстиненция, или и двете;
(2)   „добавка“ означава вещество, което се съдържа в тютюнево изделие, неговата потребителска опаковка или всяка външна опаковка с изключение на тютюневи листа и други естествени или непреработени части на тютюневото растение;
(2)   „добавка“ означава вещество, което се съдържа в тютюнево изделие, неговата потребителска опаковка или всяка външна опаковка с изключение на тютюневи листа и други естествени или непреработени части на тютюневото растение;
(3)   „система за проверка на възрастта“ означава компютърна система, която потвърждава еднозначно възрастта на потребителя по електронен път в съответствие с националните изисквания;
(3)   „система за проверка на възрастта“ означава компютърна система, която потвърждава еднозначно възрастта на потребителя по електронен път в съответствие с националните изисквания;
(4)   „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен аромат или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употреба по предназначение на тютюневото изделие;
(4)   „характерни вкусово-ароматни качества“ означава отличителен аромат или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употреба на тютюневото изделие;
(5)   „тютюн за дъвчене“ означава бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене;
(5)   „тютюн за дъвчене“ означава бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене;
(6)   „пура“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 4, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;
(6)   „пура“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 4, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;
(7)   „цигара“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 3, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета;
(7)   „цигара“ означава цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в член 3, параграф 1 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета;
(8)   „пурета“ означава вид малка пура с диаметър, който не надхвърля 8 mm;
(8)   „пурета“ означава вид малка пура, която е подробно определена в член 8, параграф 1 от Директива 2007/74/ЕО на Съвета;
(9)   „комбинирано предупреждение относно здравето“ означава предупреждение относно здравето, което е предвидено в настоящата директива и се състои от съчетание на текстово предупреждение и съответна снимка или илюстрация;
(9)   „комбинирано предупреждение относно здравето“ означава предупреждение относно здравето, което е предвидено в настоящата директива и се състои от съчетание на текстово предупреждение и съответна снимка или илюстрация;
(10)   „потребител“ означава физическо лице, което действа за цели извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;
(10)   „потребител“ означава физическо лице, което действа за цели извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;
(11)   „трансгранична продажба от разстояние“ означава услуга по продажба от разстояние, при която в момента, в който потребителят поръчва изделието, той се намира в държава членка, различна от държавата членка или третата държава, където е установен търговският обект за продажба на дребно. Счита се, че даден търговски обект за продажба на дребно е установен в дадена държава членка:
(11)   „трансгранична продажба от разстояние“ означава услуга по продажба от разстояние, при която в момента, в който потребителят поръчва изделието, той се намира в държава членка, различна от държавата членка или третата държава, където е установен търговският обект за продажба на дребно. Счита се, че даден търговски обект за продажба на дребно е установен в дадена държава членка:
a)   в случай на физическо лице — ако неговото място на стопанска дейност се намира в същата държава членка;
a)   в случай на физическо лице — ако неговото място на стопанска дейност се намира в същата държава членка;
б)   в останалите случаи — ако неговото седалище и адрес на управление, централно управление или място на стопанска дейност, включително клон, представителство или друга стопанска единица, се намира в същата държава членка;
б)   в останалите случаи — ако неговото седалище и адрес на управление, централно управление или място на стопанска дейност, включително клон, представителство или друга стопанска единица, се намира в същата държава членка;
(12)   „емисии“ означава веществата, които се отделят при употреба по предназначение на тютюнево изделие, като например веществата в дима или веществата, отделяни при използването на бездимните тютюневи изделия;
(12)   „емисии“ означава веществата, които се отделят при употреба по предназначение на тютюнево изделие, като например веществата в дима или веществата, отделяни при използването на бездимните тютюневи изделия;
(13)   „овкусител“ означава добавка, която придава аромат и/или вкус;
(13)   „овкусител“ означава добавка, която придава аромат и/или вкус;
(14)   „предупреждение относно здравето“ означава предупреждение, предвидено в настоящата директива, което включва текстовите предупреждения, комбинираните предупреждения относно здравето, общите предупреждения и информационните съобщения;
(14)   „предупреждение относно здравето“ означава предупреждение, предвидено в настоящата директива, което включва текстовите предупреждения, комбинираните предупреждения относно здравето, общите предупреждения и информационните съобщения;
(15)   „растително изделие за пушене“ означава изделие на базата на растения или билки, което не съдържа тютюн и чиято консумация се извършва чрез процес на горене;
(15)   „растително изделие за пушене“ означава изделие на базата на растения или билки, което не съдържа тютюн и чиято консумация се извършва чрез процес на горене;
(16)   „внос на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава въвеждането на територията на Съюза на такива изделия, освен когато при въвеждането им на територията на Съюза продуктите са поставени под митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане, както и освобождаването им от митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане;
(16)   „внос на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава въвеждането на територията на Съюза на такива изделия, освен когато при въвеждането им на територията на Съюза продуктите са поставени под митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане, както и освобождаването им от митническа процедура с отложено плащане или митнически режим с отложено плащане;
(17)   „вносител на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава собственикът или лицето, което притежава правото на разпореждане с тютюневи и свързани с тях изделия, които са били въведени на територията на Съюза;
(17)   „вносител на тютюневи и свързани с тях изделия“ означава собственикът или лицето, което притежава правото на разпореждане с тютюневи и свързани с тях изделия, които са били въведени на територията на Съюза;
(18)   „съставка“ означава добавка, тютюн (тютюневи листа и други естествени, преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн) и всякакви вещества, които се съдържат в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;
(18)   „съставка“ означава добавка, тютюн и всякакви вещества, които се съдържат в завършеното тютюнево изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата;
(18a)  „тютюн“ означава тютюневи листа и други естествени, преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн;
(19)   „максимално равнище“ или „максимално съдържание в емисиите“ означава максималното съдържание или емисии на дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в грамове;
(19)   „максимално равнище“ или „максимално съдържание в емисиите“ означава максималното съдържание или емисии на дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в грамове;
(20)   „тютюн за смъркане“ означава бездимно тютюнево изделие, което се поема през носа;
(20)   „тютюн за смъркане“ означава бездимно тютюнево изделие, което се поема през носа;
(21)   „никотин“ означава никотинови алкалоиди;
(21)   „никотин“ означава никотинови алкалоиди;
(22)   „изделие, съдържащо никотин“ означава изделие, което може да се използва за консумация от потребителите чрез вдишване, поглъщане или по друг начин и в което никотинът или е добавен по време на производствения процес, или се добавя от ползвателя преди или по време на консумацията;
(22)   „изделие, съдържащо никотин“ означава изделие, което може да се използва за консумация от потребителите чрез вдишване, поглъщане или по друг начин и в което никотинът или е добавен по време на производствения процес, или се добавя от ползвателя преди или по време на консумацията;
(23)   „нова категория тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, което е различно от цигара, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за водна лула, пура, пурета, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане или тютюневи изделия за орална употреба, и е пуснато на пазара след влизането в сила на настоящата директива;
(23)   „нова категория тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, което е различно от цигара, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за водна лула, пура, пурета, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане или тютюневи изделия за орална употреба, и е пуснато на пазара след влизането в сила на настоящата директива;
(24)   „външна опаковка“ означава всяка опаковка, в която изделията се пускат на пазара и която включва една потребителска опаковка или съвкупност от потребителски опаковки; прозрачните обвивки не се считат за външни опаковки;
(24)   „външна опаковка“ означава всяка опаковка, в която изделията се пускат на пазара и която включва една потребителска опаковка или съвкупност от потребителски опаковки; прозрачните обвивки не се считат за външни опаковки;
(24a)  „външна транспортна опаковка“ означава всяка опаковка, състояща се от съвкупност от потребителски опаковки, в която тютюневите изделия се транспортират от производителя до следващите икономически оператори, преди да бъдат пуснати на пазара, като например стекове, мастер боксове и палети;
(25)   „пускане на пазара“ означава предоставянето на изделия на потребителите в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние; в случай на трансгранични продажби от разстояние изделието се счита за пуснато на пазара в държавата членка, в която се намира потребителят;
(25)   „пускане на пазара“ означава предоставянето на изделия на потребителите в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние; в случай на трансгранични продажби от разстояние изделието се счита за пуснато на пазара в държавата членка, в която се намира потребителят;
(26)   „тютюн за лула“ означава тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене, и който е предназначен изключително за употреба в лула;
(26)   „тютюн за лула“ означава тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене, и който е предназначен изключително за употреба в лула;
(26a)„тютюн за водна лула“ означава тютюн, предназначен единствено за употреба във водна лула;
(27)   „търговски обект за продажба на дребно“ означава всеки търговски обект, в който се пускат на пазара тютюневи изделия, включително от физически лица;
(27)   „търговски обект за продажба на дребно“ означава всеки търговски обект, в който се пускат на пазара тютюневи изделия, включително от физически лица;
(28)   „тютюн за ръчно свиване на цигари“ означава тютюн, който потребителите или търговските обекти за продажба на дребно могат да използват за направата на цигари;
(28)   „тютюн за ръчно свиване на цигари“ означава тютюн, който потребителите или търговските обекти за продажба на дребно могат да използват за направата на цигари;
(29)   „бездимно тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюневи изделия за орална употреба;
(29)   „бездимно тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюневи изделия за орална употреба;
(30)   „съществена промяна в обстоятелствата“ означава увеличение на обема на продажбите на продуктова категория, например тютюн за лула, пури или пурети, с най-малко 10 % в поне 10 държави членки въз основа на данните за продажбите, предоставени в съответствие с член 5, параграф 4, или увеличение на равнището на разпространение сред потребителите под 25-годишна възраст с най-малко 5 процентни пункта в поне 10 държави членки за съответната продуктова категория на базата на доклад от Евробарометър или равностойни проучвания за разпространението от ____ [датата ще се определи в момента на приемане на директивата];
(30)   „съществена промяна в обстоятелствата“ означава увеличение на обема на продажбите на продуктова категория, например тютюн за лула, пури или пурети, с най-малко 10 % в поне пет държави членки въз основа на данните за продажбите, предоставени в съответствие с член 5, параграф 4, или увеличение на равнището на разпространение сред потребителите под 25-годишна възраст с най-малко 5 процентни пункта в поне пет държави членки за съответната продуктова категория на базата на доклад от Евробарометър или равностойни проучвания за разпространението от ____ [датата ще се определи в момента на приемане на директивата];
(31)   „катран“ означава суровият неводен безникотинов кондензат на дима;
(31)   „катран“ означава суровият неводен безникотинов кондензат на дима;
(32)   „тютюневи изделия за орална употреба“ означава всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета;
(32)   „тютюневи изделия за орална употреба“ означава всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета;
(33)   „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;
(33)   „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;
(33)   „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;
(33)   „тютюн за пушене“ означава тютюнево изделие, различно от бездимно тютюнево изделие;
(34)   „тютюневи изделия“ означава изделия, които могат да бъдат използвани за консумация от потребителите и са съставени, дори частично, от тютюн, независимо дали той е генетично модифициран, или не;
(34)   „тютюневи изделия“ означава изделия, които могат да бъдат използвани за консумация от потребителите и са съставени, дори частично, от тютюн, независимо дали той е генетично модифициран, или не;
(35)   „токсичност“ означава степента, в която дадено вещество може да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм, включително последиците, проявяващи се след време, обикновено при многократна или продължителна употреба или излагане на въздействието на съответното вещество;
(35)   „токсичност“ означава степента, в която дадено вещество може да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм, включително последиците, проявяващи се след време, обикновено при многократна или продължителна употреба или излагане на въздействието на съответното вещество;
(36)   „потребителска опаковка“ е най-малката самостоятелна опаковка на дадено изделие, което се пуска на пазара.
(36)   „потребителска опаковка“ е най-малката самостоятелна опаковка на дадено изделие, което се пуска на пазара;
(36а)  „пасивно тютюнопушене“ означава недоброволно вдишване на дим от горенето на цигари или пури или от издишване на един или повече пушачи.
Изменения 89 и 149
Предложение за директива
Член 3, параграф 2
2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира максималното съдържание в емисиите, определено в параграф 1, с оглед на научното развитие и международно приетите стандарти.
заличава се
Изменение 90
Предложение за директива
Член 3 – параграф 3
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за максималното съдържание в емисиите, което определят за останалите емисии от цигарите и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Предвид международно приетите стандарти, когато такива съществуват, и въз основа на научни доказателства и на съдържанието в емисиите, за което са уведомили държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да приема и адаптира максималното съдържание в емисиите за други емисии от цигари и за емисии от тютюневи изделия, различни от цигарите, които увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневите изделия над прага на токсичност и опасност от пристрастяване, произтичащ от съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите, установено в параграф 1.
заличава се
Изменение 48
Предложение за директива
Член 4
1.   Съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите се измерва въз основа на стандарта ISO 4387 за катрана, ISO 10315 за никотина и ISO 8454 за въглеродния оксид.
1.   Съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигарите се измерва въз основа на стандарта ISO 4387 за катрана, ISO 10315 за никотина и ISO 8454 за въглеродния оксид.
Точността на посоченото съдържание на катран и никотин в емисиите се проверява в съответствие със стандарт ISO 8243.
Точността на посоченото съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите се проверява в съответствие със стандарт ISO 8243.
2.   Измерванията, посочени в параграф 1, се извършват или проверяват от изпитвателни лаборатории, които са одобрени и контролирани от компетентните органи на държавите членки.
2.   Измерванията, посочени в параграф 1, се извършват или проверяват от независими изпитвателни лаборатории, които са одобрени и контролирани от компетентните органи на държавите членки.
Държавите членки изпращат на Комисията списък на одобрените лаборатории, като посочват прилаганите критерии за одобряване и методи за контрол, като актуализират този списък при всяка промяна. Комисията прави обществено достояние изпратения от държавите членки списък на одобрените лаборатории.
Държавите членки изпращат на Комисията списък на одобрените лаборатории, като посочват прилаганите критерии за одобряване и методи за контрол, като актуализират този списък при всяка промяна. Комисията прави обществено достояние изпратения от държавите членки списък на одобрените лаборатории.
2а.  Тестовете за проверка на валидността на резултатите, предоставени от тютюневите дружества, се извършват редовно от независими изпитвателни лаборатории под наблюдението на компетентните органи на държавите членки.
3.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира методите за измерване на максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите с оглед на научното и техническото развитие и международно приетите стандарти.
3.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да допълва или изменя методите за измерване на максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите с оглед на научното и техническото развитие и международно приетите стандарти.
4.   Държавите членки уведомяват Комисията за методите за измерване, които използват за останалите емисии от цигарите и емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Въз основа на тези методи и предвид научното и техническото развитие и международно приетите стандарти, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да приема и адаптира методите за измерване.
4.   Държавите членки уведомяват Комисията за методите за измерване, които използват за останалите емисии от цигарите и емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да включи в законодателството на Съюза методите, договорени от страните по РККТ или СЗО.
4a.  Точността на показателите за останалите емисии от тютюневите изделия, предназначени за горене, се проверява в съответствие със стандарт ISO 8243.
Изменения 91, 92 и 49
Предложение за директива
Член 5
1.   Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да представят пред техните компетентни органи списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия, по търговска марка и вид, както и на техните емисии и съдържание в емисиите. Също така производителите или вносителите уведомяват компетентните органи на съответните държави членки, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който оказва отражение върху предоставяната съгласно настоящия член информация. Информацията, изисквана съгласно настоящия член, се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено тютюнево изделие.
1.   Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да представят пред техните компетентни органи списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия, по търговска марка и вид, както и на техните емисии и съдържание в емисиите вследствие на употребата им по предназначение. Също така производителите или вносителите уведомяват компетентните органи на съответните държави членки, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който оказва отражение върху предоставяната съгласно настоящия член информация. Информацията, изисквана съгласно настоящия член, се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено тютюнево изделие.
Списъкът се придружава от декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия. В списъка е посочен техният статус, в т.ч. дали съставките са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)47, както и тяхната класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси48. Списъкът се придружава и от токсикологичните данни, с които разполага производителят или вносителят за тези съставки в изгорена или неизгорена форма, в зависимост от случая, и по-специално свързаните с тяхното въздействие върху здравето на потребителите, като се отчитат, inter alia, всички водещи до пристрастяване свойства. Списъкът се съставя в низходящ ред според теглото на всяка включена в изделието съставка. Производителите и вносителите посочват използваните методи за измерване, с изключение на методите за катрана, никотина и въглеродния оксид, както и за емисиите, посочени в член 4, параграф 4. Държавите членки могат да изискват от производителите или вносителите да извършват също така други тестове, които може да са определени от компетентните национални органи, за да се оцени въздействието от веществата върху здравето, като се вземат предвид, inter alia, опасността от пристрастяване към тях и тяхната токсичност.
Списъкът се придружава от декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия. В списъка е посочен техният статус, в т.ч. дали съставките са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)47, както и тяхната класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси48. Списъкът се придружава и от токсикологичните данни, с които разполага производителят или вносителят за тези съставки в изгорена и неизгорена форма и които са достатъчни най-малко за класифицирането на посочените вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, в зависимост от случая, и по-специално данните, свързани с тяхното въздействие върху здравето на потребителите, като се отчитат, inter alia, всички водещи до пристрастяване свойства. Списъкът се съставя в низходящ ред според теглото на всяка включена в изделието съставка. Производителите и вносителите посочват използваните методи за измерване, с изключение на методите за катрана, никотина и въглеродния оксид, както и за емисиите, посочени в член 4, параграф 4. Държавите членки могат да изискват от производителите или вносителите да извършват също така други тестове, които може да са определени от компетентните национални органи, за да се оцени въздействието от веществата върху здравето, като се вземат предвид, inter alia, опасността от пристрастяване към тях и тяхната токсичност.
2.   Държавите членки следят за разпространението на информацията, представена в съответствие с параграф 1, на специален уебсайт, който е достъпен за широката общественост. Във връзка с това държавите членки надлежно отчитат необходимостта от защита на информацията, представляваща търговска тайна.
2.   Държавите членки следят за разпространението на информацията, представена в съответствие с параграф 1, на уебсайт, който е достъпен за широката общественост. Във връзка с това държавите членки надлежно отчитат необходимостта от защита на информацията, представляваща търговска тайна.
3.   Чрез актове за изпълнение Комисията определя и ако е необходимо, актуализира формàта за представяне и разпространение на информацията, посочена в параграфи 1 и 2. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.
3.   Чрез актове за изпълнение Комисията определя и ако е необходимо, актуализира формàта за представяне и разпространение на информацията, посочена в параграфи 1 и 2. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.
4.   Държавите членки изискват от производителите и вносителите да представят собствени и външни изследвания, с които разполагат, за проучване на пазара и за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младежите, по отношение на съставките и емисиите. Държавите членки също така изискват от производителите и вносителите да съобщават данните за обема на продажбите по изделия, в късове или в килограми, и по държава членка на годишна база, като се започне от пълната календарна година след годината на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки осигуряват алтернативни или допълнителни данни за продажбите, според случая, за да се гарантира, че исканата по настоящия параграф информация за обема на продажбите е надеждна и пълна.
4.   Държавите членки изискват от производителите и вносителите да представят собствени и външни изследвания, с които разполагат, за проучване на пазара и за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младежите и на заклетите пушачи, по отношение на съставките и емисиите, както и работни справки от всички пазарни проучвания, които извършват при пускането на нови изделия. Държавите членки също така изискват от производителите и вносителите да съобщават данните за обема на продажбите по изделия, в късове или в килограми, и по държава членка на годишна база, като се започне от пълната календарна година след годината на влизане в сила на настоящата директива. Държавите членки осигуряват алтернативни или допълнителни данни за продажбите, според случая, за да се гарантира, че исканата по настоящия параграф информация за обема на продажбите е надеждна и пълна.
5.   Всички данни и цялата информация, която трябва да се представя на държавите членки и от тях съгласно настоящия член, се изпраща в електронен формат. Държавите членки съхраняват информацията в електронен вид и следят за това Комисията да има достъп до информацията във всеки един момент. На останалите държави членки се предоставя достъп до тази информация при обосновано искане. Държавите членки и Комисията следят за поверителната обработка на данните, които представляват търговска тайна, и на другата конфиденциална информация.
5.   Всички данни и цялата информация, която трябва да се представя на държавите членки и от тях съгласно настоящия член, се изпраща в електронен формат. Държавите членки съхраняват информацията в електронен вид и следят за това Комисията да има достъп до информацията във всеки един момент. На останалите държави членки се предоставя достъп до тази информация при обосновано искане. Държавите членки и Комисията следят за поверителната обработка на данните, които представляват търговска тайна, и на другата конфиденциална информация.
5a.  Комисията анализира цялата информация, предоставена съгласно настоящия член (по-специално информацията относно опасността от пристрастяване и токсичността на съставките, пазарните проучвания и данните за продажбите), и представя редовно доклад на Европейския парламент и на Съвета, обобщаващ основните констатации.
5б.  Информацията, събрана съгласно настоящия член, се взема под внимание за целите на одобрението на съставките съгласно член 6, параграф 10а.
6.  Ако държавите членки събират такси за получаването, съхранението, обработката, анализа и публикуването на информацията, която им е предоставена съгласно настоящия член, тези такси не надвишават разходите, свързани с посочените дейности.
6.   Държавите членки могат да събират съразмерни такси за получаването, съхранението, обработката, анализа и публикуването на информацията, която им е предоставена съгласно настоящия член.
Изменения 50, 87 и 95
Предложение за директива
Член 6
1.   Държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества.
1.  В тютюневите изделия не се използват добавки, освен ако не са одобрени в съответствие с настоящата директива. Одобрените добавки се включват в списъка, определен в приложение [-I]. Всички условия или ограничения по отношение на използването на одобрените добавки също се посочват в списъка. Забранява се пускането на пазара на тютюневи изделия, съдържащи добавки, които не са изброени в приложение [-I] към настоящата директива или които не са използвани в съответствие с предвидените в посоченото приложение условия или ограничения.
Следните добавки не могат да бъдат одобрявани:
а)  витамини и други добавки, създаващи впечатлението, че тютюневото изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето;
б)  кофеин, таурин и други добавки и стимулиращи съединения, които са свързвани с идеята за енергия и жизненост;
в)  добавки с оцветяващи емисиите свойства;
г)  добавки, които отговарят на критериите за класифициране като опасни вещества в съответствие с Регламент (EО) № 1272/2008 или които образуват такива вещества при горене;
д)  добавки, които при употреба могат да придават характерни вкусово-ароматни качества;
е)  добавки, които в момента на консумацията увеличават токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие.
Независимо от разпоредбите на буква д) от предходната алинея, когато дадена добавка или комбинация от добавки обикновено придава характерни вкусово-ароматни качества само когато надвиши определено равнище на наличие или концентрация, въпросната добавка или добавки могат да бъдат одобрени, при условие че бъдат определени максимално допустими равнища.
Независимо от разпоредбите на алинея 2, буква е), когато в момента на консумация дадена добавка увеличава токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюнево изделие само когато надвишава определено равнище на наличие или концентрация, включително стандартните граници на безопасност, въпросната добавка може да бъде одобрена, при условие че бъдат определени максимално допустими равнища.
Държавите членки не забраняват употребата на добавки, които са от основно значение за производството на тютюневи изделия, доколкото тези добавки не водят до създаването на изделие с характерни вкусово-ароматни качества.
Добавки, които са от основно значение за производството на тютюневи изделия, могат да бъдат одобрени, доколкото тези добавки не водят до създаването на изделие с характерни вкусово-ароматни качества. Счита се, че възстановяването на захарните съединения в тютюневите изделия до нивата, налични в тютюневите листа преди тяхното нарязване, не води до характерни вкусово-ароматни качества.
Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които предприемат в съответствие с настоящия параграф.
2.  По искане на държава членка Комисията определя с актове за изпълнение дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1, като може да извърши това определяне и по собствена инициатива. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.
Чрез актове за изпълнение Комисията приема хармонизирани правила относно процедурите за определяне на това дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 1. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.
3.  В случай че опитът, натрупан при прилагането на параграфи 1 и 2, покаже, че дадена добавка или комбинация от добавки обикновено придава характерни вкусово-ароматни качества, когато надвиши определено равнище на наличие или концентрация, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя максималните равнища за тези добавки или комбинация от добавки, които придават характерните вкусово-ароматни качества.
4.  Държавите членки забраняват употребата на следните добавки в тютюневите изделия:
a)  витамини и други добавки, създаващи впечатлението, че тютюневото изделие е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето, или
б)  кофеин, таурин и други добавки и стимулиращи съединения, които са свързвани с идеята за енергия и жизненост, или
в)  добавки с оцветяващи свойства за емисиите.
5.   Държавите членки забраняват употребата на овкусители в съставните части на тютюневите изделия, като например филтри, хартия, опаковки, капсули или в други технически елементи, даващи възможност за промяна на аромата или интензитета на дима. Филтрите и капсулите не съдържат тютюн.
5.   Забранява се употребата на овкусители в съставните части на тютюневите изделия, като например филтри, хартия, опаковки, капсули или в други технически елементи, даващи възможност за промяна на аромата или интензитета на дима. Филтрите и капсулите не съдържат тютюн.
6.  Държавите членки следят за това разпоредбите или условията, установени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се прилагат за тютюневите изделия, ако е целесъобразно.
7.  Въз основа на научни доказателства държавите членки забраняват пускането на пазара на тютюневи изделия с добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюневото изделие.
Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които предприемат в съответствие с настоящия параграф.
8.  По искане на държава членка Комисията определя с акт за изпълнение дали дадено тютюнево изделие попада в обхвата на параграф 7, като може да извърши това определяне и по собствена инициатива. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, и се основават на най-актуалните научни доказателства.
9.  В случай че научните доказателства и опитът, натрупан при прилагането на параграфи 7 и 8, покажат, че дадена добавка или определено количество от нея при консумацията увеличава отчетливо токсичния ефект или водещите до пристрастяване свойства на тютюнево изделие, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя максималните равнища за тези добавки.
10.   Тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, се освобождават от забраните, установени в параграфи 1 и 5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя това освобождаване, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.
10.   Тютюневите изделия, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, се освобождават от прилагането на разпоредбите на параграф 1, алинея 2, буква д) и параграф 5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя това освобождаване, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.
10a.  За да получат одобрение за дадена добавка, производителите и вносителите подават заявление до Комисията. Към заявлението се прилагат следните данни:
а)  име или фирма и постоянен адрес на заявителя;
б)  химично наименование на добавката;
в)  функция на добавката и максимално допустимо количество в една цигара;
г)  ясни доказателства, подкрепени от научни данни, че добавката не попада в обхвата на критериите за изключване, изброени в настоящия член.
Комисията може да отправи запитване до съответния научен комитет дали въпросната добавка като такава попада в обхвата на критериите за изключване, изброени в настоящия член, или само когато е в определена концентрация. Комисията взема решение по заявлението след неговото получаване.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 във връзка с одобряването на добавката, където е целесъобразно с максимално допустими равнища, и съответно да изменя приложение [-I].
10б.  Използването на ментол във всичките му известни търговски форми към момента на публикуването на настоящата директива се освобождава от прилагането на настоящия член за период от 5 години, считано от датата посочена в член 25, параграф 1.
10в.  Тютюнът за орална употреба (снус) се освобождава от разпоредбите на настоящия член.
10г.  Настоящият член не засяга прилагането към тютюневите изделия на приложимите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1907/2006 или на всички условия, определени по силата на посочения регламент.
10д.  Настоящият член се прилага считано от …*.
_______________
* 36 месеца след влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 7
1.   На всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка се поставят предупреждения относно здравето на официалния език (официалните езици) на държавата членка, където изделието се пуска на пазара.
1.   На всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия и на всяка външна опаковка се поставят предупреждения относно здравето на официалния език (официалните езици) на държавата членка, където изделието се пуска на пазара.
2.   Предупрежденията относно здравето заемат цялата повърхност, която е предназначена за тях, не са предмет на коментари, не се преформулират, нито се прави препращане към тях под каквато и да е форма.
2.   Предупрежденията относно здравето заемат цялата повърхност, която е предназначена за тях, не са предмет на коментари, не се преформулират, нито се прави препращане към тях под каквато и да е форма.
3.   За да се осигури тяхната графичната цялост и видимост, предупрежденията относно здравето са отпечатани по начин, който не позволява те да бъдат отстранени; че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли, етикети с цената, маркировки за следене и обратно проследяване, защитни елементи или чрез какъвто и да е вид обвивка, торбичка, обложка, кутия или друго средство, нито при отваряне на потребителската опаковка.
3.   За да се осигури тяхната графичната цялост и видимост, предупрежденията относно здравето са отпечатани по начин, който не позволява те да бъдат отстранени; че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли, етикети с цената, маркировки за следене и обратно проследяване, защитни елементи или чрез какъвто и да е вид обвивка, торбичка, обложка, кутия или друго средство, нито при отваряне на потребителската опаковка. При други тютюневи изделия, различни от цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за водна лула и бездимни тютюневи изделия, предупрежденията относно здравето могат да се поставят посредством стикери, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени.
4.   Държавите членки следят за това предупрежденията относно здравето върху основната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка да са изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват частично или изцяло от обвивки, торбички, обложки, кутии или други средства, когато тютюневите изделия се пускат на пазара.
4.   Държавите членки следят за това предупрежденията относно здравето във видимите полета от всички страни на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка да са изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват частично или изцяло от обвивки, торбички, обложки, кутии или други средства, когато тютюневите изделия се пускат на пазара.
5.   По никакъв начин предупрежденията относно здравето не скриват или прекъсват бандеролите, етикетите с цената, маркировките за следене и обратно проследяване, нито защитните елементи върху потребителските опаковки.
5.   По никакъв начин предупрежденията относно здравето не скриват или прекъсват бандеролите, етикетите с цената, маркировките за следене и обратно проследяване, нито защитните елементи върху потребителските опаковки.
6.   Държавите членки не увеличават размера на предупрежденията относно здравето, включително чрез въвеждането на задължение за ограждането им с линия. Действителният размер на предупрежденията относно здравето се изчислява спрямо повърхността, на която се поставят, преди потребителската опаковка да се отвори.
6.   Държавите членки не увеличават размера на предупрежденията относно здравето, включително чрез въвеждането на задължение за ограждането им с линия. Действителният размер на предупрежденията относно здравето се изчислява спрямо повърхността, на която се поставят, преди потребителската опаковка да се отвори.
7.   Изображенията на потребителските и на всяка външна опаковка, насочени към потребителите в Съюза, отговарят на разпоредбите от настоящата глава.
7.   Изображенията на потребителските и на всяка външна опаковка, насочени към потребителите в Съюза, отговарят на разпоредбите от настоящата глава.
7a.  Уредбата на другите аспекти, свързани с опаковката, не попада в обхвата на настоящата директива.
7б.  Потребителската опаковка и нейната обвивка не съдържат печатни талони, предлагащи отстъпки, безплатно раздаване, промоции „две за едно“ или други подобни предложения, касаещи всички видове тютюневи изделия, обхванати от настоящата директива.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 8 – параграфи 1 - 3
1.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното общо предупреждение:
1.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното общо предупреждение:
Пушенето убива — откажете се сега!
Пушенето убива — откажете се сега!
2.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното информационно съобщение:
2.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюн за пушене се поставя следното информационно съобщение:
Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, причиняващи рак
Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, причиняващи рак
3.   За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки. Широчината на тези предупредителни надписи е не по-малка от 20 mm, а височината — не по-малка от 43 mm. За тютюна за ръчно свиване на цигари информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.
3.   За пакетите цигари общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват на тесните дълги страни на потребителските опаковки в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. Широчината на тези предупредителни надписи е не по-малка от 20 mm. За тютюна за ръчно свиване на цигари в пликове информационното съобщение се отпечатва на повърхността, която става видима при отваряне на потребителската опаковка, за контейнерите с форма на цилиндър предупрежденията се отпечатват върху капака, а за контейнерите с форма на правоъгълен паралелепипед предупрежденията се отпечатват върху тесните дълги страни. Както общото предупреждение, така и информационното съобщение покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани.
Изменение 96
Предложение за директива
Член 8 - параграф 4 - буква б)
б)  за да определя мястото, формàта, оформлението и дизайна на предупрежденията относно здравето, определени в настоящия член, включително вида на шрифта и цвета на фона.
заличава се
Изменения 168 и 181
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 - буква в)
в)   покриват 75 % от външната площ на предната и задната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
в)   покриват 65 % от външната площ на предната и задната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
Изменение 111
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 - буква ж) - подточка i)
i)   височина: не по-малко от 64 mm;
i)   височина: не по-малко от 50 mm;
Изменения 100, 112, 141 и 182
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 - буква ж) - подточка ii)
ii)   широчина: не по-малко от 55 mm.
ii)   широчина: не по-малко от 52 mm;
Изменения 54
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2
2.   Комбинираните предупреждения относно здравето се разделят на три групи, които се редуват ежегодно. Държавите членки следят за това всяко комбинирано предупреждение относно здравето да се появява, доколкото е възможно, еднакъв брой пъти за всяка марка.
2.   Комбинираните предупреждения относно здравето се разделят на три групи, които се редуват ежегодно. Държавите членки следят за това всяко комбинирано предупреждение относно здравето, което може да се използва в рамките на всяка една година, да се появява, доколкото е възможно, еднакъв брой пъти за всяка марка.
Изменение 101
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква в)
в)  да определя мястото, формàта, оформлението, дизайна, редуването и пропорциите на предупрежденията относно здравето;
заличава се
Изменение 55
Предложение за директива
Член 9 - параграф 3 - буква г)
г)  чрез дерогация от член 7, параграф 3, да определя условията, при които предупрежденията относно здравето могат да се прекъсват при отваряне на потребителската опаковка, така че да се осигури графичната цялост и видимостта на текста, снимките и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.
заличава се
Изменение 56
Предложение за директива
Член 10 – параграфи 1—4
Етикетиране на тютюна за пушене, различен от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари
Етикетиране на тютюна за пушене, различен от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула
1.   Тютюнът за пушене, различен от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, се освобождава от задълженията за поставяне на информационното съобщение, определено в член 8, параграф 2, и на комбинираните предупреждения относно здравето по член 9. В допълнение към общото предупреждение по член 8, параграф 1 на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тези изделия се поставя текстово предупреждение от списъка в приложение І. Общите предупреждения по член 8, параграф 1 включват препратка към услугите за оказване на съдействие за преустановяване на употребата на тютюневи изделия в съответствие с член 9, параграф 1, буква б).
1.   Тютюнът за пушене, различен от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, се освобождава от задълженията за поставяне на информационното съобщение, определено в член 8, параграф 2, и на комбинираните предупреждения относно здравето по член 9. В допълнение към общото предупреждение по член 8, параграф 1 на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тези изделия се поставя текстово предупреждение от списъка в приложение І. Общите предупреждения по член 8, параграф 1 включват препратка към услугите за оказване на съдействие за преустановяване на употребата на тютюневи изделия в съответствие с член 9, параграф 1, буква б).
Общото предупреждение се отпечатва върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Този предупреждения се отпечатват върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
Общото предупреждение се отпечатва върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всички външни опаковки. Посочените в приложение І текстови предупреждения се редуват по такъв начин, че да се гарантира редовното им появяване. Този предупреждения се отпечатват върху другата най-видима повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
2.   Общото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.
2.   Общото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с повече от два официални езика.
3.   Текстовото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 40 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 45 % за държавите членки с два официални езика и на 50 % за държавите членки с три официални езика.
3.   Текстовото предупреждение, посочено в параграф 1, покрива 40 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 45 % за държавите членки с два официални езика и на 50 % за държавите членки с повече от два официални езика.
3a.  За опаковките, чиято най-видима страна е с повърхност над 75 cm², площта на посочените в параграфи 2 и 3 предупреждения трябва обаче да обхваща най-малко 22,5 cm² за всяка повърхност. Тази площ се увеличава на 24 cm² за държавите членки с два официални езика и на 26,25 cm² за държавите членки с три официални езика.
4.   Общото предупреждение и текстовото предупреждение, посочени в параграф 1:
4.   Общото предупреждение и текстовото предупреждение, посочени в параграф 1:
a)   се отпечатват в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;
a)   се отпечатват в черен цвят, шрифт хелветика, получер, на бял фон. Предупрежденията могат да бъдат нанесени чрез стикери, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени. С оглед на езиковите особености държавите членки могат да изберат размера на шрифта, при условие че размерът на шрифта съгласно законодателството им е такъв, че надписът да заеме възможно най-голяма част от площта, предназначена за изисквания текст;
б)   са центрирани в площта, на която се изисква да бъдат отпечатани, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
б)   са центрирани в площта, на която се изисква да бъдат отпечатани, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
в)   са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, в рамките на повърхността, предназначена за текста на предупреждението.
в)   са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 mm и не повече от 4 mm, в рамките на повърхността, предназначена за текста на предупреждението.
Изменение 102
Предложение за директива
Член 10 - параграф 5
5.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да отменя освобождаването, определено в параграф 1, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.
заличава се
Изменение 58
Предложение за директива
Член 11 – параграфи 1 - 2
1.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на бездимните тютюневи изделия се поставя следното предупреждение относно здравето:
1.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на бездимните тютюневи изделия се поставя следното предупреждение относно здравето:
Това тютюнево изделие може да увреди Вашето здраве и води до пристрастяване
Това тютюнево изделие уврежда Вашето здраве и води до пристрастяване.
2.   Предупреждението относно здравето, определено в параграф 1, отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. Освен това то:
2.   Предупреждението относно здравето, определено в параграф 1, отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. Освен това то:
a)   е отпечатано върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
a)   е отпечатано върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
б)   покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.
б)   покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с повече от два официални езика.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 11 - параграф 3
3.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира изискванията по параграфи 1 и 2 с оглед на научното и пазарното развитие.
3.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира изискванията по параграф 1 с оглед на научното и пазарното развитие.
Изменение 60, 103 и 153
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1
1.   Етикетите на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка, както и самото тютюнево изделие не включват никакви елементи или отличителни обозначения, които:
1.   Етикетите на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка, както и самото тютюнево изделие и/или неговата търговска марка не включват никакви елементи или отличителни обозначения, които:
а)   рекламират тютюневото изделие по начин, който е неверен, подвеждащ, заблуждаващ или е вероятно да създаде погрешно впечатление относно характеристиките му, последиците от него за здравето, опасностите, които представлява, или емисиите му;
а)   рекламират тютюневото изделие и насърчават употребата му по начин, който е неверен, подвеждащ, заблуждаващ или е вероятно да създаде погрешно впечатление относно характеристиките му, последиците от него за здравето, опасностите, които представлява, или емисиите му. Етикетите не включват никаква информация за съдържанието на никотин, катран и въглероден оксид;
б)  внушават, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно от други, че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебно, подмладяващо, природно, биологично или друго положително здравно или социално въздействие;
б)  внушават, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно от други, че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебно, подмладяващо, природно, биологично или друго положително въздействие върху здравето;
в)   насочват към аромат, вкус, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;
в)   насочват към аромат, вкус, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;
г)   приличат на хранителен продукт.
г)   приличат на хранителен или козметичен продукт;
га)  имат за цел намаляването на въздействието на някои вредни съставки на тютюневия дим или увеличаването на биоразградимостта на тютюневите изделия.
Изменения 104, 121 и 148
Предложение за директива
Член 12 - параграф 2
2.   Забранените елементи и отличителни обозначения могат да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, подвеждащи цветове, добавени или други допълнителни материали, като залепващи се етикети, стикери, допълнителни реклами, полета за изтриване и обвивки, но не се ограничават само до тях, или да са свързани с формата на самото тютюнево изделие. Цигарите с диаметър под 7,5 mm се считат за подвеждащи.
2.   Забранените елементи и отличителни обозначения могат да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, подвеждащи цветове, добавени или други допълнителни материали, като залепващи се етикети, стикери, допълнителни реклами, полета за изтриване и обвивки, но не се ограничават само до тях, или да са свързани с формата на самото тютюнево изделие.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
При цигарите с филтър хартията, обвиваща филтъра, чрез своята сложност предоставя достатъчна защита срещу фалшифициране на изделието. За тази цел тя притежава най-малко следните характеристики:
а)  няколко видими цвята на печат и производство чрез гравюрен печат;
б)  всички бели площи са с лаково покритие;
в)  сложни отпечатвания с отчасти тънки структури;
г)  отпечатване върху бяла основна хартия;
д)  предварително перфориране на достатъчно разстояние от края на цигарата.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)
Цигарената хартия е маркирана с водни знаци.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2a.  Върху потребителската опаковка се допуска индикация относно сорта тютюн, използван за производството на изделието, държавата на неговия произход или и двете.
Изменение 105
Предложение за директива
Член 13 - параграф 1
1.   Потребителската опаковка на цигарите е с форма на правоъгълен паралелепипед. Потребителската опаковка на тютюна за ръчно свиване на цигари е с форма на калъф, т.е. правоъгълен джоб с капаче, което покрива отвора. Капачето на калъфа покрива най-малко 70 % от предната страна на потребителската опаковка. Една потребителска опаковка цигари съдържа най-малко 20 цигари. Една потребителска опаковка тютюн за ръчно свиване на цигари съдържа най-малко 40 g тютюн.
1.   Една потребителска опаковка цигари съдържа най-малко 20 цигари. Една потребителска опаковка тютюн за ръчно свиване на цигари съдържа най-малко 20 g тютюн.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 13 - параграф 3
3.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да определя по-подробни правила за формата и размера на потребителските опаковки, доколкото тези правила са необходими за осигуряване на пълната видимост и цялост на предупрежденията относно здравето преди първото отваряне, по време на отварянето и след затварянето на потребителската опаковка.
заличава се
Изменения 107, 125 и 154
Предложение за директива
Член 13 - параграф 4
4.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да направи формата на паралелепипед или цилиндър задължителна за потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, установена в доклад на Комисията.
заличава се
Изменения 156, 67, 185, 189 и 108
Предложение за директива
Член 14
1.  Държавите членки следят за това всички потребителски опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори се отпечатват/нанасят по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.
1.  Държавите членки следят за това всички потребителски опаковки и всички външни транспортни опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор с цел проследяване на изделията по цялата верига на доставки. За да се осигури целостта им, уникалните идентификатори са защитени, отпечатват/нанасят се по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени; те са незаличими и по никакъв начин не се скриват, нито прекъсват, включително чрез бандероли и етикети с цената, нито при отваряне на опаковката. Що се отнася до изделия, произведени извън Съюза, определените в настоящия член задължения се прилагат само за онези от тях, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.
1a.  Държавите членки гарантират, че уникалните идентификатори на потребителските опаковки са свързани с уникалния идентификатор върху външната транспортна опаковка. Всяка промяна във връзките между потребителските опаковки и външната транспортна опаковка се регистрира в базата данни, посочена в параграф 6.
2.   Уникалният идентификатор дава възможност за определяне на:
2.   Уникалният идентификатор дава възможност за определяне на:
а)  датата и мястото на производство;
a)   датата и мястото на производство;
б)  производствен обект;
б)  производствен обект;
в)   машината, използвана за производство на изделията;
в)   машината, използвана за производство на изделията;
г)   производствената смяна или часа на производство;
г)   производствената смяна или часа на производство;
д)   наименованието на изделието;
д)   описанието на изделието;
е)   целевия пазар за продажба на дребно;
е)   целевия пазар за продажба на дребно;
ж)   предвидения маршрут за транспортиране;
ж)   предвидения и действителния маршрут на транспортиране от мястото на производство до първия търговски обект за продажба на дребно, включително всички използвани складове, датата на транспортиране, местоназначението, получателя и отправната точка;
з)   ако е приложимо, вносителя в Съюза;
з)   ако е приложимо, вносителя в Съюза;
и)  действителния маршрут на транспортиране от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно, включително всички използвани складове;
й)   самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;
й)   самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;
к)   фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.
к)   фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.
3.   Държавите членки следят за това всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно — да записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателното им предаване или продажба. Това задължение може да се изпълни чрез записването на по-големи единици, например външните опаковки, при условие че следенето и обратното проследяване на потребителските опаковки остава възможно.
3.   Държавите членки следят за това всички стопански субекти, участващи в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно — да записват постъпването при тях на всички потребителски и външни опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателното им предаване или продажба, и да предават данните по електронен път до съоръжение за съхранение на данни съгласно параграф 6. Това задължение може да се изпълни чрез записването на по-големи единици, например външните опаковки.
3а.  Използваната технология за следене и обратно проследяване следва да принадлежи и да се управлява от икономически субекти без правна или търговска връзка с тютюневата промишленост.
4.   Държавите членки следят за това производителите на тютюневи изделия да осигуряват на всички стопански субекти, които участват в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно, включително вносители, складове и транспортни дружества — необходимото оборудване, даващо възможност за записване на тютюневите изделия, които са закупени, продадени, съхранявани, транспортирани или са предмет на друг вид операции. Оборудването има възможност да чете и предава данните по електронен път до съоръжение за съхранение на данни в съответствие с параграф 6.
4.   Държавите членки следят за това производителите на тютюневи изделия да осигуряват на всички стопански субекти, които участват в търговията с тютюневи изделия — от производителя до последния стопански субект преди първия търговски обект за продажба на дребно, включително вносители, складове и транспортни дружества — необходимото оборудване, както е определено от посочените държави членки, даващо възможност за записване на тютюневите изделия, които са закупени, продадени, съхранявани, транспортирани или са предмет на друг вид операции. Оборудването има възможност да чете и предава данните по електронен път до съоръжение за съхранение на данни в съответствие с параграф 6.
5.   Записаните данни не могат да се променят или заличават от никой стопански субект, участващ в търговията с тютюневи изделия, но стопанският субект, въвел данните, и останалите стопански субекти, пряко засегнати от трансакцията, като например доставчикът или получателят, могат да правят коментари по вече въведените данни. Съответните стопански субекти добавят верните данни и препратка към предходния запис, за който според тях се изисква поправка. При извънредни обстоятелства и при представяне на подходящи доказателства компетентният орган на държавата членка, където е извършено записването на данните (или компетентният орган на държавата членка на внос, ако записването на данните е извършено извън Съюза) може да разреши промяната или заличаването на вече регистрираните данни.
5.   Записаните данни не могат да се променят или заличават от никой стопански субект, участващ в търговията с тютюневи изделия, но стопанският субект, въвел данните, и останалите стопански субекти, пряко засегнати от трансакцията, като например доставчикът или получателят, могат да правят коментари по вече въведените данни. Съответните стопански субекти добавят верните данни и препратка към предходния запис, за който според тях се изисква поправка. При извънредни обстоятелства и при представяне на подходящи доказателства компетентният орган на държавата членка, където е извършено записването на данните (или компетентният орган на държавата членка на внос, ако записването на данните е извършено извън Съюза) може да разреши промяната или заличаването на вече регистрираните данни.
6.   Държавите членки следят за това производителите и вносителите на тютюневи изделия да сключат договори за съхраняване на данни с независима трета страна, в която ще бъде разположено съоръжението за съхранение на данни, свързани със съответния производител и вносител. Съоръжението за съхранение на данни физически се намира на територията на Съюза. Доколко третата страна е подходяща, по-специално от гледна точка на нейната независимост и технически способности, както и договорът са предмет на одобрение и наблюдение от външен одитор, който се предлага и получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и се одобрява от Комисията. Държавите членки следят за пълната прозрачност и осигуряването на постоянен достъп до съоръженията за съхранение на данни за компетентните органи на държавите членки, Комисията и независимата трета страна. В надлежно обосновани случаи държавите членки или Комисията могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до тази информация, при условие че чувствителната търговска информация остава подходящо защитена съгласно съответните разпоредби на националното законодателство и законодателството на Съюза.
6.   Държавите членки проверяват дали производителите и вносителите на тютюневи изделия сключват договори за съхраняване на данни с независима трета страна, в която ще бъде разположено съоръжението за съхранение на данни, свързани със съответния производител и вносител. Съоръжението за съхранение на данни физически се намира на територията на Съюза. Независимата трета страна не е обвързана с търговски или други икономически интереси на тютюневата промишленост и други свързани отрасли. Доколко третата страна е подходяща, по-специално от гледна точка на нейната независимост и технически способности, както и договорът са предмет на одобрение и наблюдение от Комисията, подпомагана от независим външен одитор, който получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и се одобрява от Комисията. Държавите членки следят за пълната прозрачност и осигуряването на постоянен достъп до съоръженията за съхранение на данни за компетентните органи на държавите членки, Комисията и независимата трета страна. В надлежно обосновани случаи държавите членки или Комисията могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до тази информация, при условие че чувствителната търговска информация остава подходящо защитена съгласно съответните разпоредби на националното законодателство и законодателството на Съюза.
7.   Държавите членки следят за това личните данни да се обработват единствено в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО.
7.   Държавите членки следят за това личните данни да се обработват единствено в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО.
8.   В допълнение към уникалния идентификатор държавите членки изискват на всички потребителски опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати на пазара, да бъде поставен видим, неподлежащ на фалшифициране защитен елемент с размер най-малко 1 cm², който е отпечатан или нанесен така, че да не може да бъде отстранен; той е незаличим и по никакъв начин не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандероли и етикети с цената или други елементи, изисквани съгласно законодателството.
8.   В допълнение към уникалния идентификатор държавите членки изискват на всички потребителски опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати на пазара, да бъде поставен видим, както и невидим, неподлежащ на фалшифициране защитен елемент с размер най-малко 1 cm², който е отпечатан или нанесен така, че да не може да бъде отстранен; той е незаличим и по никакъв начин не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандероли и етикети с цената или други елементи, изисквани съгласно законодателството. В държавите членки, в които се поставят бандероли върху тютюневите изделия и поставяните бандероли отговарят на изискванията по настоящия параграф, не се изисква допълнителен защитен елемент.
9.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22:
9.  С оглед на практиките, технологиите и съществуващите търговско-оперативни аспекти, както и глобалните стандарти за следене, обратно проследяване и установяване на автентичността на потребителските продукти и съответните изисквания на протокола на СЗО за незаконната търговия с тютюневи изделия, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22:
а)  за определяне на основните елементи (като например продължителност, възможност за подновяване, изискван опит, поверителност) на договора, посочен в параграф 6, в т.ч. редовната му проверка и оценяване;
а)  за определяне на основните елементи (като например продължителност, възможност за подновяване, изискван опит, поверителност) на договора, посочен в параграф 6, в т.ч. редовната му проверка и оценяване;
б)  за определяне на техническите стандарти с цел да се гарантира, че използваните системи за уникалните идентификатори и свързаните функции са напълно съвместими помежду си в целия ЕС, и
б)  за определяне на техническите стандарти, с цел да се гарантира, че използваните системи за уникалните идентификатори и свързаните функции са напълно съвместими помежду си в целия ЕС и в съответствие с международните стандарти.
в)  за определяне на техническите стандарти за защитния елемент и възможното им редуване и за тяхното адаптиране към научното, пазарното и техническото развитие.
10.  Тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, се освобождават от прилагането на параграфи 1—8 за срок от 5 години след датата, посочена в член 25, параграф 1.
10.  Тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, се освобождават от прилагането на параграфи 1—8 за срок от седем години след датата, посочена в член 25, параграф 1.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 16
Глава ІV: Трансгранични продажби на тютюнени изделия от разстояние
Глава ІV: Промоционално разпространение и продажби на тютюнени изделия от разстояние
Член 16
Член 16
Трансгранични продажби на тютюнени изделия от разстояние
Продажби на тютюневи изделия от разстояние
1.   Държавите членки задължават търговските обекти за продажба на дребно, които възнамеряват да извършват трансгранични продажби от разстояние на потребители в Съюза, да се регистрират пред компетентните органи в държавата членка, където е установен търговският обект за продажба на дребно, и в държавата членка, където се намира действителният или потенциалният потребител. Търговските обекти за продажба на дребно извън Съюза трябва да се регистрират пред компетентните органи в държавата членка, където се намира действителният или потенциалният потребител. Всички търговски обекти за продажба на дребно, които възнамеряват да извършват трансгранични продажби от разстояние, представят на компетентните органи най-малко следната информация:
1.   Държавите членки забраняват на търговските обекти за продажба на дребно, установени на тяхната територия, да участват в трансгранични продажби от разстояние.
a)  наименование или дружествено наименование и постоянен адрес на мястото на дейност, откъдето се доставят тютюневите изделия;
б)  начална дата на дейността по предлагане на тютюневи изделия за трансгранична продажба от разстояние на широката публика чрез услугите на информационното общество;
в)  адреса на уебсайта или уебсайтовете, използван(и) за тази цел, и цялата свързана информация, необходима за идентифициране на уебсайта.
1a.  Държавите членки запазват правото си да решават дали да се разшири обхватът на горепосочената забрана, така че да включва и националните продажби от разстояние. В случай че държавите членки разрешават националните продажби от разстояние, те гарантират, че търговските обекти за продажба на дребно са оборудвани със система за проверка на възрастта.
1б.  По причини, свързани с общественото здраве, дадена държава членка може да наложи ограничения върху вноса на тютюн за лична употреба. Такива ограничения следва по-специално да могат да се прилагат, когато цената в държавата членка, в която изделието в закупено, е значително по-ниска от цената в държавата членка по произход или ако предупрежденията относно здравето не са на официалния/официалните й език/езици.
2.   Компетентните органи на държавите членки публикуват пълния списък на всички търговски обекти за продажба на дребно, регистрирани пред тях в съответствие с правилата и гаранциите, определени в Директива 95/46/ЕО. Търговските обекти за продажба на дребно могат да започнат да пускат на пазара тютюневи изделия чрез продажби от разстояние едва от момента, в който наименованието на търговския обект за продажба на дребно е публикуван в съответните държави членки.
2.   Държавите членки, които прилагат национална стратегия за борба с тютюнопушенето, могат да въведат количествени ограничения за трансграничното движение.
3.  Ако е необходимо, за да се осигури съблюдаването и да се улесни правоприлагането, държавите членки по местоназначение могат да изискват от търговските обекти за продажба на дребно да определят физическо лице, което отговаря за извършването на проверка на тютюневите изделия за съответствие с националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива в държавата членка по местоназначение, преди те да достигнат до потребителя.
4.  Търговските обекти за продажба на дребно, които извършват продажби от разстояние, са снабдени със система за проверка на възрастта, с която в момента на продажбата се проверява дали потребителят, който извършва покупката, отговаря на изискването по отношение на минималната възраст съгласно националното законодателство на държавата членка по местоназначение. Търговецът на дребно или определеното физическо лице изготвят доклад до компетентните органи с описание на характеристиките и функционирането на системата за проверка на възрастта.
5.  Личните данни на потребителя се обработват единствено в съответствие с Директива 95/46/ЕО и не се предоставят на производителя на тютюневи изделия, нито на дружествата, които са част от същата група дружества, или на други трети страни. Личните данни не се използват, нито се прехвърлят за цели, различни от самата покупка. Това се отнася и за случаите, когато търговският обект за продажба на дребно е част от производител на тютюневи изделия.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Член 16а

Държавите членки забраняват на търговските обекти за продажба на дребно, установени на тяхната територия, да разпространяват безплатно или на намалени цени тютюневи изделия чрез канали за трансгранична продажба от разстояние или всякакви други канали.

Изменение 70
Предложение за директива
Член 17
Уведомяване за нови категории тютюневи изделия
Уведомяване за нови категории тютюневи изделия
1.   Държавите членки изискват производителите и вносителите на тютюневи изделия да уведомяват компетентните органи на държавите членки за всяка нова категория тютюневи изделия, която възнамеряват да пуснат на пазара на съответните държави членки. Уведомлението се представя в електронен вид шест месеца преди планираното пускане на пазара и се придружава от подробно описание на съответното изделие, както и от информация за съставките и емисиите в съответствие с член 5. Също така производителите и вносителите, които уведомяват за нова категория тютюневи изделия, предоставят на съответните компетентни органи:
1.   Държавите членки изискват производителите и вносителите на тютюневи изделия да уведомяват компетентните органи на държавите членки за всяка нова категория тютюневи изделия, която възнамеряват да пуснат на пазара на съответните държави членки. Уведомлението се представя в електронен вид шест месеца преди планираното пускане на пазара и се придружава от подробно описание на съответното изделие, от всички предложения за етикетиране, указания за употреба, данни за състава на изделието, производствения процес и свързания контрол, както и от информация за съставките и емисиите в съответствие с член 5. Също така производителите и вносителите, които уведомяват за нова категория тютюневи изделия, предоставят на съответните компетентни органи:
а)   наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на изделието, по-специално по отношение на съставките и емисиите му;
а)   наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на изделието, по-специално по отношение на съставките и емисиите му;
б)   наличните изследвания и пазарни проучвания за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младите хора, и
б)   работни справки от наличните изследвания и пазарни проучвания за предпочитанията на различни потребителски групи, в т.ч. на младите хора и заклетите пушачи;
в)   друга налична и относима информация, включително анализ на риска и ползата от изделието, очакваните последици върху преустановяването на употребата на тютюневи изделия и за други предвиждания, свързани с възприемането от страна на потребителите.
в)   друга налична и относима информация, включително анализ на риска и ползата от изделието, очакваните последици върху преустановяването на употребата на тютюневи изделия и за други предвиждания, свързани с възприемането от страна на потребителите.
2.   Държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да информират своите компетентни органи за всяка нова или актуализирана информация, посочена в параграф 1, букви а)—в). Държавите членки имат право да изискват от производителите или вносителите на тютюневи изделия да извършват допълнителни тестове или да представят допълнителна информация. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, получена в съответствие с настоящия член. Държавите членки имат право да въвеждат система за разрешаване и да налагат съразмерна такса.
2.   След пускането на пазара на тютюнево изделие държавите членки изискват от производителите и вносителите на тютюневи изделия да информират своите компетентни органи за всяка нова или актуализирана информация, посочена в параграф 1, букви а)—в). Държавите членки имат право да изискват от производителите или вносителите на тютюневи изделия да извършват допълнителни тестове или да представят допълнителна информация. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, получена в съответствие с настоящия член. Държавите членки имат право да въвеждат система за разрешаване и да налагат съразмерна такса.
3.   Новите категории тютюневи изделия, пуснати на пазара, съблюдават изискванията по настоящата директива. Приложимите разпоредби зависят от това дали изделията попадат в категория бездимни тютюневи изделия по смисъла на определението в член 2, точка 29, или тютюн за пушене по смисъла на определението в член 2, точка 33.
3.   Новите категории тютюневи изделия, пуснати на пазара, съблюдават изискванията по настоящата директива. Приложимите разпоредби зависят от това дали изделията попадат в категория бездимни тютюневи изделия по смисъла на определението в член 2, точка 29, или тютюн за пушене по смисъла на определението в член 2, точка 33.
Изменение 170
Предложение за директива
Член 18
1.   Следните изделия, съдържащи никотин, могат да се пускат на пазара само ако са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО:
1.   Изделия, съдържащи никотин, могат да се пускат на пазара само при спазване на процедурата за уведомяване, посочена в член 17 от настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че изделията, съдържащи никотин, са в съответствие с цялото съответно законодателство на Съюза, и по-специално с Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите.
a)  изделия с равнище на никотин над 2 mg на единица, или
б)  изделия с концентрация на никотин над 4 mg на ml, или
в)  изделия, при чиято употреба по предназначение се достига средна максимална плазмена концентрация във върховия момент над 4 ng никотин на ml.
2.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22:
за да актуализира количествата никотин, посочени в параграф 1, с оглед на научното развитие и разрешенията за търговия, предоставени на изделията, съдържащи никотин, съгласно Директива 2001/83/ЕО.
2.   Изделия, съдържащи никотин, които са представени като притежаващи свойства за лекуване или профилактика на болести, могат да се пускат на пазара само ако са разрешени съгласно Директива 2001/83/ЕО.
3.  По отношение на изделията, съдържащи никотин, които се пускат на пазара в съответствие с параграф 1, държавите-членки гарантират, че:
а)  на пазара не се пускат съдържащи никотин изделия със съдържание на никотин над 30 mg/ml;
б)  производителите и вносителите на изделия, съдържащи никотин, представят на компетентните органи списък с всички съставки, съдържащи се в изделията, и всички емисии в резултат на използването на изделията, по търговска марка и вид, включително техните количества, както и всички промени. След това държавите членки гарантират разпространението на тази информация на уебсайт при надлежно отчитане на защитата на търговските тайни. Производители и вносителите докладват също така на органите за националния обем на продажбите по търговска марка и вид;
в)  съдържащите никотин изделия, които съдържат добавките, изброени в член 6, параграф 4, не се пускат на пазара;
г)  потребителската опаковка на изделията, съдържащи никотин, включва листовка с указания за употреба, включително позоваване, че изделието не се препоръчва за употреба от непушачи, противопоказания, предупреждения за специфични рискови групи, съобщаване на нежелани реакции, място на производство и данни за контакт на производителя или вносителя;
3.  На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на изделия, съдържащи никотин, под праговете по параграф 1 се поставя следното предупреждение относно здравето:
Това изделие съдържа никотин и може да увреди здравето Ви.
д)  на всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на изделия, съдържащи никотин, се поставя следното предупреждение относно здравето:
Това изделие е предназначено за употреба от пушачи. То съдържа никотин, който е вещество със силни пристрастяващи свойства“;
е)  продажбата на изделието се ограничава в съответствие със законната възраст за продажба на тютюневи изделия в съответната държава членка; при всички случаи се забранява продажба на лица на възраст под 18 години;
ж)  изделията са налични за продажба извън аптеките;
з)  овкусители са позволени в изделията;
и)  ограниченията за реклама, спонсорство, аудиовизуални търговски съобщения и пласирането на тютюневи изделия, посочени в Директива 2003/33/ЕО и Директива 2010/13/EC, се прилагат за изделията, съдържащи никотин;
й)  трансграничните продажби от разстояние на изделия, съдържащи никотин, са уредени в съответствие с член 16;
к)  тютюневи търговски марки, търговски наименования и символи не се използват за изделия, съдържащи никотин.
4.   Предупреждението относно здравето, посочено в параграф 3, отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. Освен това то:
a)  е отпечатано върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
4.   Предупреждението относно здравето, посочено в параграф 3, буква д), отговаря на изискванията по член 10.
б)  покрива 30 % от външната площ на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.
5.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да адаптира изискванията по параграфи 3 и 4 с оглед на научното и пазарното развитие и да определя мястото, формàта, оформлението, дизайна и редуването на предупрежденията относно здравето.
5.   Държавите членки следят развитието на изделията, съдържащи никотин, на пазара, включително всякакви данни за неразрешена употреба сред младите хора, и докладват своите констатации на Комисията. Въз основа на представените данни, както и на научни изследвания, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно изделията, съдържащи никотин, пет години след влизането в сила на настоящата директива. Докладът съдържа оценка на това, дали са необходими изменения на настоящата директива.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 19
Растителни изделия за пушене
Растителни изделия за пушене
1.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на растителни изделия за пушене се поставя следното предупреждение относно здравето:
1.   На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на растителни изделия за пушене се поставя следното предупреждение относно здравето:
Това изделие може да увреди на здравето Ви.
Това изделие може да увреди на здравето Ви.
2.   Предупреждението относно здравето се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка.
2.   Предупреждението относно здравето се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка.
3.   Предупреждението относно здравето отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. То покрива не по-малко 30 % от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с три официални езика.
3.   Предупреждението относно здравето отговаря на изискванията по член 10, параграф 4. То покрива не по-малко 30 % от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка. Този дял се увеличава на 32 % за държавите членки с два официални езика и на 35 % за държавите членки с повече от два официални езика.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 19 а (нов)
Член 19а
Продукти, имитиращи тютюневи изделия
Продуктите, имитиращи тютюневи изделия, които са привлекателни за непълнолетните лица и следователно създават потенциална ниша за използване на тютюневи изделия, се забраняват.
Изменение 74
Предложение за директива
Член 20 - параграф 3
3.  Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.
3.  Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи. Всички финансови санкции, приложими в случаите на международни нарушения, са такива, че да неутрализират търсената чрез нарушението икономическа полза.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 22
1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [Служба за публикации, моля, въведете датата на влизане в сила на настоящата директива].
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграф 10а, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3 и член 14, параграф 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [Служба за публикации, моля, въведете датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграф 10а, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграф 4 и член 14, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграфи 3, 9 и 10, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграфи 3 и 4, член 14, параграф 9, член 18, параграфи 2 и 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграфи 3 и 4, член 6, параграф 10а, член 8, параграф 4, член 9, параграф 3, член 10, параграф 5, член 11, параграф 3, член 13, параграф 4 и член 14, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 76
Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 1
Не по-късно от пет години от датата, посочена в член 25, параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.
Не по-късно от три години от датата, посочена в член 25, параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова)
ва)  оценката на ефекта на пристрастяване, което тези съставки могат да предизвикат;
Изменение 78
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в б) (нова)
вб)  разработването на стандартизирани методи за тестване, позволяващи да се измерят съдържанието на компоненти, различни от катран, никотин и въглероден оксид, в цигарения дим;
Изменение 79
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в в) (нова)
вв)  токсикологичните данни които следва да бъдат поискани от производителите по отношение на съставките и на начина, по който те следва да бъдат тествани, за да могат органите на общественото здравеопазване да дадат оценка за тяхното използване;
Изменение 80
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – буква в г) (нова)
вг)  разработването на стандарти относно изделията, различни от цигарите.
Изменение 81
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 а (нов)
3a.  Държавите членки докладват на всеки две години на Комисията относно прилагането на мерките, предприети в съответствие с Препоръка 2003/54/ЕО на Съвета от 2 декември 2002 г. за предпазване от тютюнопушене и за инициативи за подобряване на контрола на тютюна, по-специално във връзка с възрастовите ограничения, определени в националното законодателство, както и плановете им за увеличаване на възрастовото ограничение, за да се постигне целта за „поколение без цигарен дим“.
Изменение 82
Предложение за директива
Член 24
1.   Държавите членки не забраняват, нито ограничават вноса, продажбата или консумацията на тютюневи или свързани с тях изделия, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.
1.   Съгласно параграфи 2 и 3 държавите членки не забраняват, нито ограничават вноса, продажбата или консумацията на тютюневи или свързани с тях изделия, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.
2.   Дадена държава членка може обаче да запази по-строги национални разпоредби, приложими без разлика за всички изделия, в областите, които са обхванати от разпоредбите на директивата, въз основа на съображения с императивен характер, свързани с опазването на общественото здраве. Дадена държава членка може също така да въвежда по-строги разпоредби въз основа на съображения, свързани с конкретното положение в съответната държава членка и при условие че разпоредбите са обосновани с потребност от опазване на общественото здраве. Комисията бива уведомявана за тези национални разпоредби заедно с основанията за тяхното запазване или въвеждане. В срок до шест месеца от датата на получаване на уведомлението Комисията одобрява или отхвърля разпоредбите, след като, като взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива, е проверила дали разпоредбите са основателни, необходими и пропорционални предвид техните цели и дали не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При липса на решение от страна на Комисията в този срок се счита, че националните разпоредби са одобрени.
2.   Дадена държава членка може обаче да запази или да въведе по-строги национални разпоредби в областите, които са обхванати от разпоредбите на директивата, доколкото тези мерки са в съответствие с Договора. Тези национални разпоредби се прилагат еднакво за всички изделия, включително вноса от друга държава членка или трета държава. Комисията бива уведомявана за тези национални разпоредби заедно с основанията за тяхното запазване или въвеждане. В срок до шест месеца от датата на получаване на уведомлението Комисията одобрява или отхвърля разпоредбите, след като, като взема предвид високото равнище на защита на здравето, постигнато с настоящата директива, е проверила дали разпоредбите са основателни, необходими и пропорционални предвид техните цели и дали не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. При липса на решение от страна на Комисията в този срок се счита, че националните разпоредби са одобрени.
3.   Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да запазят или въведат в съответствие с Договора национални разпоредби по отношение на аспекти, които не са регламентирани с настоящата директива. Тези национални разпоредби трябва да са обосновани със съображения с императивен характер, свързани с обществения интерес, и да са необходими и пропорционални на целта си. Те не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки и не трябва да възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива.
3.   Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да запазят или въведат национални разпоредби по отношение на аспекти, които не са регламентирани с настоящата директива, при условие че са в съответствие с Договора. Те се прилагат еднакво за всички изделия, включително вноса от друга държава членка или трета държава, не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки и не трябва да възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива
Изменение 83
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1
1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от [Служба за публикации, моля, въведете точната дата: влизане в сила + 18 месеца] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от ...*, а в случая на член 6 — не по-късно от ...**. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
_______________
* Влизане в сила + 18 месеца.
** Влизане в сила + 36 месеца.
Изменение 84
Предложение за директива
Член 26
Преходна разпоредба
Преходна разпоредба
Държавите членки позволяват пускането на пазара на следните изделия, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива:
Държавите членки могат да позволяват пускането на пазара на следните изделия, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, до ...*:
a)   тютюневи изделия;
a)   тютюневи изделия;
б)  изделия, съдържащи никотин под праговете, установени в член 18, параграф 1;
в)   растителни изделия за пушене.
б)   растителни изделия за пушене.
Държавите членки могат да позволяват пускането на пазара на изделия, съдържащи никотин, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, до ...**:
__________________
* Влизане в сила + 24 месеца
** Влизане в сила + 36 месеца
Изменение 85
Предложение за директива
Приложение -І (ново)
Приложение -І
Добавки, одобрени за употреба в тютюневи изделия
Химично наименование на добавката — функция — максимално разрешено равнище
Изменение 86
Предложение за директива
Приложение І
Списък на текстовите предупреждения
Списък на текстовите предупреждения
(посочен в член 9 и член 10, параграф 1)
(посочен в член 9 и член 10, параграф 1)
(1)  Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белите дробове
(1)  Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белите дробове
(2)  Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото
(2)  Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото
(2a)  Тютюнопушенето причинява рак на пикочния мехур
(3)  Тютюнопушенето уврежда белите Ви дробове
(3)  Тютюнопушенето уврежда белите Ви дробове
(4)  Тютюнопушенето причинява сърдечни удари
(4)  Тютюнопушенето причинява сърдечни удари
(5)  Тютюнопушенето причинява мозъчни удари и увреждания
(5)  Тютюнопушенето причинява мозъчни удари и увреждания
(6)  Тютюнопушенето запушва артериите Ви
(6)  Тютюнопушенето запушва артериите Ви
(7)  Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване
(7)  Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване
(8)  Тютюнопушенето уврежда зъбите и венците Ви
(8)  Тютюнопушенето уврежда зъбите и венците Ви
(9)  Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете
(9)  Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете
10)  С тютюневия дим вредите на децата, семейството и приятелите си
10)  С тютюневия дим вредите на децата, семейството и приятелите си
(11)  Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи
(11)  Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи
(12)  Откажете тютюнопушенето — останете живи заради близките си
(12)  Откажете тютюнопушенето — останете живи заради близките си
(13)  Тютюнопушенето намалява репродуктивните способности
(13)  Тютюнопушенето намалява репродуктивните способности
(14)  Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност
(14)  Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност
(14a)  Тютюнопушенето може да причини синдром на внезапната детска смърт
(14б)  Тютюнопушенето по време на бременност причинява преждевременно раждане
(14в)  Пасивното тютюнопушене може да доведе до задълбочаване на проявите на астма или менингит при децата.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0276/2013).


Протокол между ЕС и Мавритания относно възможностите за риболов и финансовото участие ***
PDF 262kWORD 35k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно проект на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания, за период от две години (15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE))
P7_TA(2013)0399A7-0184/2013

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15777/2012),

–  като взе предвид Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания, за период от две години (15781/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0419/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A7–0184/2013),

1.  Дава своето одобрение за подписването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Ислямска република Мавритания.


Убийства въз основа на пола: изчезналите жени?
PDF 350kWORD 106k
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. Убийства въз основа на пола: изчезналите жени? (2012/2273(INI))
P7_TA(2013)0400A7-0245/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който подчертава ценностите, общи за държавите членки, като плурализма, липсата на дискриминация, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между мъжете и жените, и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с който се установява принципът за интегриране на принципа на равенство между половете, като се заявява, че във всички свои дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените,

–  като взе предвид член 19 от ДФЕС, в който се говори за борбата с дискриминацията, основана на пола,

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 18 декември 1979 г. относно премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–  като взе предвид декларацията и платформата за действие от Пекин, приети от Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., и своите резолюции от 18 май 2000 г.(1), 10 март 2005 г. (Пекин + 10)(2) и от 25 февруари 2010 г. (Пекин + 15)(3),

–  като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), приети на срещата на високо равнище на хилядолетието, организирана от ООН през септември 2000 г., и по-специално ЦХР за насърчаване на равенството на половете и участието на жените като предпоставка за преодоляване на глада, бедността и болестите, като се постигне равенство на всички нива на образование и във всички области на дейност, равнопоставен контрол на ресурсите и еднакво представителство в обществения и политическия живот,

–  като взе предвид Европейския пакт за равенство между мъжете и жените (2011–2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.,

–  като взе предвид Европейския консенсус за развитие,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и биомедицината,

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право, по отношение на смъртното наказание, по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и относно защитниците на правата на човека, както и относно диалозите по правата на човека с държави извън ЕС, за утвърждаването и защитата на правата на детето и относно насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация на жените,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 2 декември 1998 г., постановяващи, че годишната оценка на прилагането на Програмата за действие от Пекин ще се основава на количествени и качествени параметри и показатели за сравнение,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 2 и 3 юни 2005 г., в които държавите членки и Комисията се приканват да заздравят институционалните механизми за насърчаване на равенството между половете и да създадат рамка за оценка на прилагането на Програмата за действие от Пекин, с цел да се проследява по-последователно и систематично постигнатият напредък,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 5 и 6 декември 2007 г. относно прегледа на прилагането от държавите членки и институциите на ЕС на Платформата за действие от Пекин, както и изготвения от португалското председателство съпътстващ доклад, който съдържа показатели за жените и бедността,

–  като взе предвид „Стратегията за равенство между жените и мъжете: 2010-2015’, представена на 21 септември 2010 г., и придружаващия я работен документ на службите на Комисията относно действията за изпълнение на тази стратегия,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и участието на жените в политическия и икономическия живот при сътрудничеството за развитие (2010-2015 г.),

–  като взе предвид общата декларация на министрите от ЕС, отговарящи по въпросите на равенството между половете, направена на 4 февруари 2005 г. в контекста на 10-годишния преглед на Програмата за действие от Пекин, в която, наред с другото, се потвърждава тяхната силна подкрепа и ангажираност по отношение на пълното и ефективно прилагане на Декларацията и Програмата за действие от Пекин,

–  като взе предвид заключенията, приети на 15 март 2013 г. от 57-та сесия на Комисията на ООН по статута на жените, в които за първи път в международен текст изрично се признава явлението на свързаните с пола убийства или „убийствата на жени“;

–  като взе предвид съвместното изявление от 2011 г. „Предотвратяване на избора на пол въз основа на полови предубеждения“, представено от Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ), Фонда на ООН за населението (ФНООН), Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ), „ООН Жени“ и Световната здравна организация (СЗО),

–  като взе предвид декларацията и програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, проведена в Кайро през 1994 г. (МКНР), ключовите действия за по-нататъшното ѝ изпълнение, както и Резолюция 65/234 на Общото събрание на ООН относно последващите действие във връзка с Международната конференция за населението и развитието след 2014 г. (декември 2010 г.),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2008 г. относно равенство между половете и участие на жените в политическия и икономическия живот в сътрудничеството за развитие(4), и по-специално параграф 37 от нея,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област(5), по-специално параграф 76, изтъкващ необходимостта от изкореняване на всички форми на дискриминация и насилие спрямо жените и момичетата, включително аборти въз основа на пола,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази връзка(6),

–  като взе предвид резолюцията си от 11 октомври 2007 г. за убийството на жени в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз в борбата срещу това явление(7),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по развитие (A7-0245/2013),

A.  като има предвид, че „убийство въз основа на пола“ е неутрално по отношение на пола понятие, отнасящо се до системно, предумишлено и основано на пола масово убийство на хора, принадлежащи към определен пол, което представлява разрастващ се, но недостатъчно отразяван проблем в няколко страни, с фатални последствия; като има предвид, че в доклада по-специално се разглеждат причините, актуалните тенденции и начините за борба с практиките на подбор на пола поради свързани със социалния пол предразсъдъци, които също така приемат формата на убийство на новородени деца и насилие чрез подбор на пола (други термини като фемицид, за които вече съществува специален доклад на Парламента(8), са били използвани по отношение на убийството на жени и момичета като краен израз на дискриминация и насилие срещу жените);

Б.  като има предвид, че въпреки новото законодателство срещу практиките на подбор на пола, момичетата са в непропорционална степен обект на безмилостна полова дискриминация, която често включва неродените деца, за които е известно, че са от женски пол, които биват абортирани, изоставяни или убивани, единствено поради факта, че са от женски пол;

В.  като има предвид, че според някои изчисления, още през 1990 г. над 100 милиона жени са били демографски „липсващи“ от световното население, вследствие на убийства въз основа на пола(9); като има предвид, че според неотдавнашни изчисления този брой се е увеличил до почти 200 милиона жени, „липсващи“ от световното население(10);

Г.  като има предвид, че убийствата въз основа на пола са световен проблем, който не се ограничава само до Азия и Европа, но се наблюдава и в Северна Америка, Африка и Латинска Америка; като има предвид, че убийства въз основа на пола представляват и всички случаи, при които бременни жени, по своя воля или под натиск, решават да не раждат децата от женски пол, тъй като се считат за тежест за обществото;

Д.  като има предвид, че в Азия и по-специално в Китай, Индия и Виетнам количественото съотношение между двата пола е особено деформирано; като има предвид, че през 2012 г. в Китай са били родени 113 момчета на всеки 100 момичета, а във Индия и Виетнам 112 момчета на всеки 100 момичета(11);

Е.  като има предвид, че в някои държави в Европа количественото съотношение между половете е особено деформирано, като през 2012 г.. в Албания, Армения, Азербайджан и Грузия са били родени 112 момчета на всеки 100 момичета(12);

Ж.  като има предвид, че убийствата въз основа на пола са практика, най-често дълбоко вкоренена в културите, където се проявява „предпочитание към раждането на синове“, неравнопоставеност между половете, трайна дискриминация и стереотипи срещу дъщерите, а в някои случаи и в страни, прилагащи държавни политики на принуда;

З.  като има предвид, че възприятията в основата на предпочитанията за деца от мъжки пол са дълбоко вкоренени и представляват част от стари традиции, свързани с въпроси като например наследяването на собствеността, продължаването на фамилното име и рода, както и желанието да бъдат спестени традиционно високите разходи по зестрата за дъщерите, с цел избягването на финансови затруднения;

И.  като има предвид, че в някои държави неадекватните системи, схеми и възможности за семейно социално осигуряване могат погрешно да доведат до „предпочитание към раждането на синове“ и практики за подбор на пола;

Й.  като има предвид, че практиките за подбор на пола нарушават равновесието между половете в обществата, изкривяват съотношението между половете и имат икономически и социални последици; като има предвид, че неравновесието между половете под формата на „излишък от мъже“ оказва отражение върху дългосрочната социална стабилност, води до увеличаване на престъпността като цяло, фрустрация, насилие, трафик на хора, сексуално робство, експлоатация, проституция и изнасилване;

К.  като има предвид, че патриархалната култура с трайно „предпочитание към раждането на синове“ не само запазва стереотипи, демократични дефицити и неравенства между половете, но също така дискриминира жените и по такъв начин създава препятствия пред тях, като не им дава възможност да се ползват напълно с равно третиране и равни възможности във всички сфери на живота;

Л.  като има предвид, че случаите на използване на практики на подбор на пола, по-високата смъртност сред новородените момичета и по-малкият брой на постъпили в училищата момичета, отколкото момчета, могат да бъдат показател за доминираща култура на „предпочитание към раждането на синове“ в някои общества; от значение е да се проучи и диагностицира дали тези явления са придружени от допълнителен демократичен дефицит в ущърб на децата от женски пол, като например влошаване на достъпа им до изхранване, образование, здравни грижи, санитарни инфраструктури, безопасна вода, медицински грижи и социално подпомагане, с цел да се намерят ефективни средства за тяхното преодоляване;

М.  като има предвид, че демографските дефицити на население от женски пол в много държави не могат да бъдат решени поради липсата на надеждни статистически данни за наблюдение на раждаемостта и смъртността;

Н.  като има предвид, че оправомощаването на жените ще допринесе за насърчаването на поведенческите и социални промени, необходими за изкореняването на практиките на подбор на пола в дългосрочен план,

О.  като има предвид, че изкореняването на практиките на подбор на пола е сложен процес, който изисква редица взаимосвързани подходи и методи, включително специализирано обучение на медицинския персонал за консултации и предотвратяване на практиките на подбор на пола в ЕС и по света,

П.  като има предвид, че застъпничеството, мерките на политики и добрите практики като например кампанията „Грижа за момичетата” в Китай, имаща за цел повишаването на осведомеността по отношение на ценността на момичетата, както и схемата ‘Balika Samriddhi Yojana’ във Индия, предоставяща парични стимули за образованието на момичета от бедни семейства, са от съществено значение за промяната в поведенческите модели спрямо момичетата и жените;

Р.  като има предвид, че успешният пример на Южна Корея е забележителен с това, че държавата успя да промени силно изкривеното съотношение между половете от 114 момчета, родени на всеки 100 момичета през 1994 г. на 107 момчета на всеки 100 момичета през 2010(13);

1.  Изтъква, че убийствата въз основа на пола остават престъпление и тежко нарушение на правата на човека, изискващо ефективни начини за третиране и изкореняване на намиращите се в основата на това явление причини, залегнали в патриархалната култура;

2.  Настоява на задължението на всички държави и правителства да насърчават и защитават правата на човека и да предотвратяват дискриминацията, като основа на действията в посока към изкореняване на всички видове насилие спрямо жените;

3.  Приканва правителствата да разработят и приложат мерки, насърчаващи коренни промени в манталитета и поведенческите модели спрямо жените, като по този начин да се преборят с пагубните вярвания и поведения, увековечаващи насилието спрямо жените;

4.  Призовава правителствата да категоризират изрично като престъпление убийствата на жени или убийствата въз основа на пола и да прилагат законодателни мерки, така че случаите на убийства на жени да бъдат обект на разследване, извършителите да бъдат подсъдни, а оцелелите да разполагат с гарантиран лесен достъп до здравни услуги и дългосрочна подкрепа;

5.  Подчертава, че в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие и с декларацията и платформата за действие от Пекин, всяка форма на семеен или социален натиск върху жените за предприемане на аборт с цел подбор на пола се счита за форма на физическо и психологическо насилие;

6.  Посочва, че изкореняването на селективните по отношение на пола практики е сложен процес, за който се изисква широк набор от взаимосвързани подходи и методи, от проучване на първопричините и културните и социално-икономическите фактори, характерни за държавите, в които съществуват предпочитания за синове/мъже, до водене на кампании в подкрепа на правата и статута на момичетата и жените и въвеждането на закони и правила; в по-широк план счита, че единственият устойчив начин за предотвратяване на бъдещи селективни по отношение на пола практики е насърчаване на равностойността на половете във всяко общество;

7.  Изтъква необходимостта и призовава Комисията за насърчаване на изчерпателно научно проучване и изследване на причините, намиращи се в основата на практиките за подбор на пола, с цел насърчаване на научните изследвания на тези различни за всяка държава обичаи и традиции, които могат да доведат до подбор на пола, както и на дългосрочните последствия на подбора на пола за обществото;

8.  Призовава за подробен анализ на финансовите и икономическите причини в основата на селективните по отношение на пола практики; призовава освен това правителствата активно да ограничат такива тежести върху семействата, които могат да доведат до явлението увеличаване на мъжкото население;

9.  Подчертава значението на изготвянето на законодателство срещу селекцията по пол, което следва да предвижда пакети за социална защита на жените, по-добро наблюдение на изпълнението на съществуващото законодателство и по-силен акцент върху културните и социално-икономическите причини за това явление, за да се разреши този проблем по един устойчив и холистичен начин, като се подкрепя равенството между половете и се насърчава активното участие на гражданското общество;

10.  Призовава правителствата да елиминират демократичния и законов дефицит, да се борят с трайните пречки, пораждащи дискриминация спрямо момичетата, да гарантират правата на жените за наследяване на собствеността, да прилагат националното законодателство, гарантиращо равенството ма жените и мъжете пред закона във всички сфери на живота, както и да предоставят стимули за укрепване на позицията на момичетата и жените в областите на икономиката, образованието и политиката;

11.  Призовава Комисията да подкрепя и насърчава всички форми на инициатива за повишаване на осведомеността по въпроса за дискриминацията въз основа на пола, включително убийствата въз основа на пола, както и да намери ефективни средства за борба с това явление, предоставяйки насоки, подпомагане, подходящи политики и финансиране, като част от външните си отношения, хуманитарната помощ и интегрирането на принципа на равенство между половете;

12.  Посочва, че неовластяването на жените и момичетата, както и неполагането на усилия за промяна на социалните норми и структури има сериозни правни, етични и здравни последици, както и последствия за правата на човека и потенциално сериозни по-дългосрочни последици, нанасящи вреда на съответните общества;

13.  Подчертава, че според няколко проучвания липсата на равновесие между половете може да доведе до: увеличаване на трафика с цел женитба или сексуална експлоатация; насилие срещу жените; бракове между деца, ранните бракове и насилствените бракове; както и разпространението на ХИВ/СПИН и на други предавани по полов път болести; изтъква, че така дисбалансът между половете представлява заплаха за обществената стабилност и сигурност и във връзка с това призовава за дълбочинен преглед на евентуалните здравни, икономически и свързани със сигурността последици от спираловидното увеличение на мъжкото население;

14.  Подкрепя свързаните с това реформи, постоянно наблюдение и ефективно прилагане на законодателството за равенство между половете и недискриминация, по-специално в държавите с ниски и средни доходи и държавите в преход;

15.  Призовава Комисията да работи интензивно за предотвратяване на подбора на пола поради свързани със социалния пол предразсъдъци, не като налага ограничения върху достъпа до услуги и технологии в областта на репродуктивното здраве, а като насърчава тяхното отговорно използване, да въведе и засили насоките, да предостави специализирано обучение на медицинския персонал за даване на препоръки и за предотвратяване на практиките за подбор на пола, с редките изключение на доказани случаи на свързани с пола генетични заболявания, както и да предотврати употребата и разпространението на технологии за подбор на пола и/или с цел печалба;

16.  Подчертава, че законодателството за управление или ограничаване на подбора на пола трябва да защитава правото на жените да имат достъп до законни технологии и услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве без разрешението на съпруга, че това законодателство трябва да се прилага ефективно и че трябва да се налагат подходящи санкции на тези, които нарушават закона;

17.  Насърчава по-тясно участие и сътрудничество между правителствата и медицинската общност и призовава за по-строги насоки за саморегулирането на клиники и болници, като активна мярка за предотвратяване на практиките на подбора на пола като бизнес за финансови облаги;

18.  Призовава Комисията и държавите членки да идентифицират клиниките в Европа, които извършват селективен аборт въз основа на пола, да предоставят статистически данни за тази практика и да изработят най-добри практики за предотвратяването на тази дейност;

19.  Отчита, че осигуряването и насърчаването на правата на жените и момичетата, като им се предоставят равни възможности, по-специално в областите на образованието и заетостта, е от жизненоважно значение за преодоляването на сексизма и изграждането на общество, в което принципът на равенство между мъжете и жените е реалност; подчертава факта, че подобряването на равнището на образованието, увеличаването на възможностите за работа и интегрираното здравеопазване за жените, включително грижи за сексуалното и репродуктивното здраве на жените, играят изключително важна роля за изкореняването на селективните по отношение на пола практики, от абортите до убийствата на деца, и за постигане на цялостен икономически растеж в развиващите се държави и намаляване на бедността; подчертава, че овластяването на жените и участието на мъжете са от ключово значение в борбата срещу неравенството между половете и за насърчаване на поведенческата и обществената промяна, необходима за изкореняването на селективните по отношение на пола практики в дългосрочен план;

20.  Ето защо призовава Комисията да насърчава създаването на образователна и обществена среда, в която представителите на двата пола биват зачитани и третирани равностойно и в която представителите на двата пола получават признание за способностите и потенциала си, без стереотипи или дискриминация, като укрепи интегрирането на измерението на пола, равните възможности и равностойното партньорство;

21.  Призовава Комисията и настоятелно приканва релевантните международни организации да подкрепят образователните програми, които дават власт на жените, като им дават възможност да развият самоуважение, да придобият знания, да вземат решения и да поемат отговорност за собствения си живот, здраве и трудова заетост, което би им позволило да водят финансово независим живот;

22.  Призовава Комисията, ЕСВД и правителствата на трети държави да разработят кампании за повишаване на осведомеността, които да насърчават принципа на равенството между мъжете и жените и да се стремят да повишат осведомеността относно необходимостта от взаимно зачитане на правата на човека между партньорите в една двойка, по-специално по отношение на достъпа до право на собственост, право на труд, подходящо здравеопазване, правосъдие и образование;

23.  Припомня Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и изтъква, че достъпът до образование и здравеопазване, включително до сексуално и репродуктивно здраве и такива права, са основни права на човека; изтъква необходимостта от изрично и конкретно посочване на убийствата въз основа на пола и на подбора на пола в диалозите и докладите относно ЦХР и други международни форуми, базирани на обмен на опит;

24.  Подчертава, че възможността на жените да упражняват своите права безспорно е свързана със способността им да вземат решения самостоятелно и независимо от техните съпрузи, и че е от съществено значение да се гарантира достъпът на жените до образование, работа, здравеопазване, бърз достъп до противозачатъчни средства, както и до банкова сметка без разрешение или съгласие на друго лице;

25.  Призовава правителствата на партньорските държави да намалят цените за лечение на деца и особено момичета, които понякога умират в резултат на лошите или неподходящите грижи, които получават;

26.  Призовава правителствата да подобрят достъпа на жените до здравеопазването, по-специално грижите за пренаталното и майчинското здраве, до образование, до селското стопанство, кредити и микрокредити, икономически възможности и собственост;

27.  Изисква поставянето на специален акцент върху създаването на условия на солидарност в развиващите се държави, наред с друго чрез основаването на пенсионни фондове, с цел да се намали икономическата тежест за семействата и отделните лица, като по този начин се намали зависимостта им от децата им от мъжки пол и предпочитанието им към тях;

28.  Отбелязва, че практики на подбор на пола продължават да съществуват дори в най-проспериращите райони с грамотно население;

29.  Насърчава развитието на механизми на подкрепа за жените и семействата, които могат да предоставят информация и съвети на жените относно опасностите и вредата от практиките на подбор на пола и консултации с цел оказване подкрепа на жените, които може да бъдат подложени на натиск за абортиране на ембриони от женски пол;

30.  Насърчава гражданското общество и правителствените органи да предприемат съвместни действия за насърчаване на кампании за информиране и повишаване на осведомеността на обществеността за отрицателните последици от практиките на подбор на пола за майката;

31.  Призовава Комисията да предостави техническа и финансова подкрепа за иновативни дейности и образователни програми с цел стимулиране на дебата и разбирането относно еднаквата стойност на децата от женски и съответно от мъжки пол, като се използват всички съществуващи медии и социални мрежи, като се алармират и ангажират младите хора, религиозните и духовни водачи, учителите, общностните лидери и други влиятелни личности в стремеж за промяна на схващанията на съответните култури за равенство между половете и за изтъкване на необходимостта от недискриминиращо поведение;

32.  Призовава ЕС да включва силен компонент, свързан с въпросите на пола и акцент върху овластяването на жените във всичките си партньорства и диалози с развиващите се държави, съгласно призива на Европейския консенсус за развитие; счита освен това, че е необходимо интегриране на принципите на равенство между половете във всички етапи на бюджетна подкрепа, наред другото чрез насърчаване на диалога с асоциации на жените в развиващите се държави и чрез въвеждане на диференцирани по пол показатели;

33.  Призовава органите на засегнатите държави да подобрят наблюдението и събирането на статистически данни относно съотношението между половете, както и да предприемат мерки за справяне с евентуално съществуващ дисбаланс; призовава в тази връзка за по-тясно сътрудничество между ЕС, агенциите на ООН и други международни партньори и партньорски правителства;

34.  Призовава Комисията и всички релевантни заинтересовани страни да предприемат необходимите законодателни или други мерки за гарантиране на криминализирането на осъществяването на принудителни аборти и основани на подбор на пола хирургически интервенции за прекратяване на бременност без предварителното и информирано съгласие или разбиране на процедурата от засегнатите жени;

35.  Призовава правителствата и всички релевантни заинтересовани страни да гарантират ефективното прилагане на законодателството в областта на подбора на пола и налагането на подходящи санкции на нарушителите;

36.  Призовава Комисията да засили сътрудничеството с други международни организации и органи като ООН, Световната здравна организация, УНИЦЕФ, Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, Фонда на ООН за населението и ООН - Жени с цел борба срещу практиките на подбор на пола и техните първопричини във всички държави, както и да работи в мрежа с правителствата, парламентите, различните заинтересовани страни, медиите, неправителствените организации, организациите на жените и други общностни органи с цел повишаване на осведомеността за убийствата въз основа на пола и начините за предотвратяването им;

37.  Призовава Комисията и ЕСВД да сътрудничат с горепосочените международни организации с цел борба срещу практиките на подбор на пола и техните първопричини във всички държави, както и да работят в мрежа с правителствата, парламентите, различните заинтересовани страни, медиите, неправителствените организации, организациите на жените и други общностни органи с цел повишаване на осведомеността за убийствата въз основа на пола и начините за предотвратяването им;

38.  Призовава Комисията и ЕСВД, в хода на дискусията за пакетите от хуманитарна помощ, да включат убийствата въз основа на пола като приоритетен въпрос, по който да се вземат мерки в засегнатите трети държави, като изискат от тях да се ангажират с това, премахването на този вид убийства да стане приоритет за тях, да повишат осведомеността по този проблем и да предприемат твърди мерки за предотвратяването му;

39.  Призовава ЕС и неговите държави партньори да подобрят, чрез сътрудничество за развитие, наблюдението и събирането на данни относно съотношението между половете при раждане и да предприемат бързи действия при евентуален дисбаланс; подчертава, че в споразуменията за международна търговия и сътрудничество следва също да бъдат включени клаузи за правата на човека, свързани с половата дискриминация;

40.  Призовава Европейския съюз да гарантира основан на правата подход, обхващащ всички права на човека, и да включи силен акцент върху оправомощаването и насърчаването, зачитането и реализирането на правата на жените и момичетата, включително техните сексуални и репродуктивни права и равенството между половете, като предпоставки за справянето с убийствата въз основа на пола като ключов въпрос в програмата за политика за развитие в периода след 2015 г.;

41.  Заявява, че при изпълнение на специалните клаузи за забрана на принудата или подтикването по въпроси, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, договорени на проведената в Кайро Международна конференция за населението и развитието, както и на правно обвързващи международни инструменти за права на човека, на достиженията на правото на ЕС и правомощията на политиката на ЕС в тази област помощта на Съюза не следва да се предоставя на органи, организации или програми, които насърчават, подкрепят или участват в управлението на действия, включващи такива нарушения на правата на човека като принудително прекратяване на бременност, насилствена стерилизация на жените или мъжете или определяне на пола на ембриона, водещо до подбор на пола преди раждането или убийство на деца;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ C 59, 23.2.2001 г., стр. 258.
(2) OВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
(3) OВ C 348 E, 21.12.2010 г., стр. 11.
(4) OВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 57.
(5) OВ C 169 E, 15.6.2012 г., стр. 81.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0503.
(7) OВ C 227 E, 4.9.2008 г., стр. 140.
(8) На 11 октомври 2007 г. Европейският парламент прие резолюция относно убийствата на жени (фемицид) в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз (ЕС) в борбата срещу това явление. Парламентът отново осъди убийството на жени в последния си годишен доклад относно правата на човека, приет през декември 2010 г. Убийството на жени също се споменава в насоките на ЕС относно насилието спрямо жени, приети от Съвета на ЕС през декември 2008 г. През април 2009 г. председателството на ЕС излезе с изявление, с което приветства откриването на съдебния процес на Междуамерикански съд по правата на човека, а през юни 2010 г. върховният представител Катрин Аштън излезе с декларация от името на ЕС, в която изрази своята загриженост относно убийствата на жени в Латинска Америка и осъди „всички форми на основано на пола насилие и ужасяващото престъпление убийство на жени“, и приветства решението на Междуамерикански съд по правата на човека.
(9) Amartya Sen, More Than 100 Million Women Are Missing (Над 100 милиона жени липсват), The New York Review of Books, Vol. 37, No. 20, (20 декември, 1990), текст, достъпен на следния адрес: http://www.nybooks.com/articles/3408
(10) United Nations Fact Sheet: International Women’s Day 2007 (Данни на ООН:Международен ден на жената - 2007 г.), текст, достъпен на следния адрес: http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml
(11) Световна карта според съотношението между половете при раждане, http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Sex_ratio_at_birth
(12) http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Sex_ratio_at_birth
(13) UNFPA, Report of the International Workshop on Skewed Sex Ratios at Birth: Addressing the Issue and the Way Forward, октомври 2011 г.


Бюджетни ограничения за регионалните и местните органи по отношение на структурните фондове на ЕС
PDF 396kWORD 88k
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно последиците от бюджетните ограничения за регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на ЕС в държавите членки (2013/2042(INI))
P7_TA(2013)0401A7-0269/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28–29 юни 2012 г.(1),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14/15 март 2013 г.(2),

–  като взе предвид текущите междуинституционални преговори относно бъдещата политика на сближаване и Многогодишната финансова рамка,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2012 г., съдържаща препоръки към Комисията относно доклада на председателите на Европейския съвет, на Европейската комисия, на Европейската централна банка и на Еврогрупата, озаглавена „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване(4),

–  като взе предвид своята позиция от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната(5),

–  като взе предвид своята позиция от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно многогодишната финансова рамка(8),

–  като взе предвид проектостановището на Комитета на регионите от 6 март 2013 г., озаглавено „Синергии между частните инвестиции и публичното финансиране на местно и регионално равнище – партньорства за икономически растеж и просперитет“,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2013 г., озаглавено „Създаване на по-голямо взаимодействие между европейския бюджет, националните и поднационалните бюджети”,

–  като взе предвид бележката на Комитета на регионите от 2012 г. относно влиянието на бюджетните ограничения върху местните финанси и инвестициите,

–  като взе предвид бележката на Европейската инвестиционна банка от 14 декември 2012 г. относно влиянието на рецесията през 2008-2009 г. върху регионалното сближаване в ЕС(9),

–  като взе предвид извънредните документи на Комисията от декември 2012 г. относно качеството на публичните разходи на ЕС(10),

–   като взе предвид доклада на МВФ, озаглавен „World Economic Outlook“ („Перспективи пред световната икономика”) от октомври 2012 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети, както и на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0269/2013),

A.  като има предвид, че световната икономическа и финансова криза накърни социалното, икономическо и териториално сближаване в ЕС, като предизвика увеличаване на безработицата, понижаване на БВП и засилване на неравенството между регионите и на бюджетните дефицити на национално, регионално и местно равнище;

Б.  като има предвид, че моментът на настъпване и сериозността на кризата варират до голяма степен в регионите на ЕС, като те изведоха на преден план вече съществуващи структурни слабости и причиниха сериозен упадък на растежа на БВП, рекордно висок процент на безработицата, значително обедняване на най-социално слабите слоеве от населението, влошен бизнес климат, както и понижено потребителско доверие;

В.  като има предвид, че банките и финансовите пазари отпускат кредити с все по-голяма неохота, тъй като оценката на кредитоспособността на националните и поднационални административни органи е понижена;

Г.  като има предвид, че фискалният пакт е явно неподходящ за справяне с предизвикателствата на кризата, като пакт за растежа, който позволява значителни инвестиции на общностно равнище, се предвижда като най-практично решение, тъй като понастоящем съществува консенсус, че фискалните ограничения и бюджетните съкращения без инвестиции не съживяват икономиката и няма да създадат благоприятни условия за създаването на работни места и за икономически растеж;

Д.  като има предвид, че европейските структурни и инвестиционни фондове имат за цел да насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС, като намаляват неравенствата между регионите, насърчават сближаването и стимулират развитието, заетостта и социалния напредък чрез продуктивни инвестиции;

Е.  като има предвид, че европейските структурни и инвестиционни фондове са също разходи, предназначени за подкрепата на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и конкурентоспособност, и така оказват благоприятно въздействие върху знаменателя в съотношението между дефицит спрямо БВП;

Ж.  като има предвид, че сривът на публичните финанси в целия ЕС, предизвикан от кризата с държавния дълг, причини масовото разпространение на политики на бюджетни ограничения; като има предвид, че тяхното въздействие върху местните финанси е гибелно, като то доведе до намаляване или адаптиране на няколко бюджетни реда, и сериозно застрашава способността за финансиране/съфинансиране за продуктивни инвестиции на националните, регионални и местни органи;

З.  като има предвид, че само няколко държави продължават да подкрепят местните инвестиции, докато други – изправени пред кризата с държавния дълг, решиха да замразят или намалят финансовата подкрепа за инвестиции на местните органи, като съществува изразена тенденция на централизиране или въвеждане на правила от пакта за вътрешна стабилност, които силно намалиха инвестициите;

И.  като има предвид, че значителните бюджетни съкращения, извършвани във важни области и сектори, представляват един от основните проблеми, пред които са изправени понастоящем местните и регионалните органи;

Й.  като има предвид, че поднационалните административни органи са ключови участници в регионалното развитие: те представляват 60% от публичните инвестиции и 38% от консолидираните държавни разходи за „икономически въпроси”, като по този начин включват повечето разходи, които могат да повлияят върху регионалното развитие, като например разходите в сферата на търговията и заетостта, селското стопанство, транспорта или научноизследователските и развойни дейности;

К.  като има предвид, че в ЕС инвестирането функционира като коригираща променлива в две от всеки три държави, като отчасти това се дължи на усилията, положени през 2009 г. за справяне с кризата; като има предвид, че преките инвестиции спаднаха в седемнайсет държави членки през 2011 г. в сравнение с 2010 г. и с над 10% в десет от тях през 2011 г., (Австрия, Литва, Чешката република, Словакия, България, Гърция, Португалия, Унгария и Испания); като има предвид, че спадът на инвестициите, който започна през 2010 г. (инвестиционните субсидии от държавата намаляха с -8,7%), продължава и изглежда се движи в ориентирана надолу спирала;

Л.  като има предвид, че равнището на инвестиции на местните власти е по-ниско от това на инвестициите на националните участници;

M.  като има предвид, че от органите на поднационално равнище се изисква да участват в усилията за консолидиране и да намалят своите дефицити и дългове, като същевременно условията за вземане на кредити са вече по-неблагоприятни за финансово по-слабите поднационални администрации;

Н.  като има предвид, че публичните инвестиции са ключови за социалното приобщаване, а потребностите от инвестиции са съществени в много значими сектори на икономиката на ЕС, като например пазара на труда, инфраструктурите, научните изследвания и иновациите, МСП;

O.  като има предвид, след период на нарастващо сближаване в ЕС между 2000 г. и 2007 г., сближаването забави ход значително в периода на рецесията; като има предвид, че най-засегнатите региони бяха тези с неустойчиви и спекулативни инвестиции, както и тези със силни сектори на производство за износ;

П.  като има предвид, че механизмът на усвояване на структурните фондове на Съюза предполага, че Комисията може единствено да възстановява единствено междинни плащания въз основа на декларациите за вече платени разходи в държавите членки;

Р.  като има предвид, че националното публично съфинансиране на структурните фондове на ЕС-27 за програмния период 2007-2013 г. е нараснало до почти 132 милиарда евро и че подобна сума представлява необходима предпоставка за редовното усвояване на тези фондове, както и за качеството на инвестициите при нарастване на участието и отговорността по отношение на използването на фондовете на Съюза;

С.  като има предвид, че публичното съфинансиране на програми, подкрепяни от политиката на сближаване, може да бъде застрашено от липсата на гъвкавост в прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), което ограничава приноса на политиката на сближаване за подобряване на конкурентоспособността и преодоляване на настоящата криза;

Общи бележки

1.  Отбелязва с голяма загриженост ясната тенденция на нарастване на неравенството между регионите в ЕС в днешно време, с много сравнително бедни региони в новите държави членки и Южна Европа и множество богати региони в Централна и Северна Европа, дори в държави членки и региони; във връзка с това подчертава изключителното значение на политиката на сближаване на ЕС като основен инструмент за инвестициите, целящи сближаване и устойчиво развитие в ЕС;

2.  Изтъква, че местната икономика и ключов фактор за възстановяване на общностите и че това е важно в текущото кризисно положение; изтъква, в този контекст, икономическото и социалното влияние на социалната икономика за подобряването на социалното сближаване на местно равнище; призовава държавите членки да предоставят възможности за финансиране на социалната икономика чрез структурните фондове за периода 2014-2020 г.;

3.  Отново изтъква значението на политиката на сближаване като основен инвестиционен инструмент на Съюза, който играе централна роля в борбата срещу кризата, намаляването на неравновесията и насочването на ЕС и неговите региони по пътя на устойчивия растеж; подчертава специалната роля на Европейския социален фонд (ЕСФ) за подкрепата на социалните инвестиции и изпълнението на стратегия „Европа 2020”, в частност посредством принос за високо равнище на устойчиви работни места и производителност и същевременно ефективна борба срещу бедността и социалното изключване, както и увеличаване на социалното сближаване; във връзка с това изтъква значението на осигуряване на достатъчно бюджетни средства в контекста на преговорите за МФР за структурните и инвестиционните фондове, като в частност отбелязва ключовия им дял от инвестициите в области като заетост, иновации, устойчиво развитие, нисковъглеродна икономика и подкрепа за МСП;

4.  Изтъква, че политиката на сближаване показа, че е устойчива спрямо кризата, като адаптира програмите си и инструментите за финансиране и по този начин предостави по-голяма гъвкавост и направи сериозен принос в области, където са необходими инвестиции за икономическа модернизация и повишена конкурентоспособност и за намаляване на неравенствата от географско естество;

Капацитет на финансиране на регионите на ЕС и взаимодействие между регионално и национално равнище и равнище на ЕС

5.  Изтъква ролята, която редица органи на поднационално равнище играят за постигането на баланс в бюджета чрез запазване на равнището на публичните инвестиции и съфинансиране на нови проекти, както и предоставяне на ливъридж, особено когато частните инвестиции са малки; подчертава факта, че във времена на рецесия и слаб растеж, устойчивите обществени поръчки и капацитетът за финансиране/съфинансиране и поемане на инвестиционни ангажименти са ключови за запазването на потенциала за растеж;

6.  Изразява загриженост относно това, че продължителните мерки на бюджетни ограничения и строгото икономическо управление, осъществявани през 2011 г. и 2012 г. и свързани с повишен натиск и съкращения в публичните бюджети, рискуват да доведат до намаляване на възможността за местни политики, насочени към изпълнението на „Европа 2000“;

7.  Изтъква необходимостта от възстановяване и подобряване на финансовия капацитет на поднационално равнище и от предоставяне на подходяща техническа помощ, особено при осъществяването на сложни съвместни проекти, ръководени на местно равнище, с цел осигуряване на публични инвестиции за програми и проекти, които целят засилване на устойчивия растеж, борба със социалното изключване и възстановяване на социалната структура, осигуряване на адекватни здравни и социални услуги и на работни места, особено на регионално и местно равнище; поддържа становището, че допълнителните средства, отпускани специално за най-отдалечените региони, не следва да се определят от тематичната концентрация и следва да се използват за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с характеристиките и ограниченията, посочени в член 349 от ДФЕС, които са извършени в най-отдалечените региони; освен това отбелязва, че специфичните допълнителни средства могат също така да се използват, за да се подпомогне финансирането на оперативни помощи и разходи, покриващи задължения и договори за обществени услуги в най-отдалечените региони.;

8.  Подчертава необходимостта от допълнително укрепване на административния капацитет на местните и регионалните органи и от задълбочаване на усилията за намаляване на бюрокрацията, която също така оказва неблагоприятно въздействие върху тези органи в ролята им на бенефициери и ограничава капацитета им за осъществяване на проектите, финансирани от ЕС;

9.  Изисква от институциите да подобрят съществуващите разпоредби, така че регионите в някои държави членки, които са особено силно засегнати от финансовата криза, да могат допълнително да подобрят своя капацитет за усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд и да предотвратят очакваните огромни по размер отменени бюджетни кредити;

10.  Призовава за допълнително опростяване на правилата и повишаване на гъвкавостта и прозрачността при планирането и управлението на структурните фондове, което ще позволи по-добро осъществяване на проектите и по-бърза и адекватна реакция на социалните предизвикателства и заплахи;

11.   Приветства доклада на Комисията от 2012 г. относно публичните финанси в ИПС и по-специално главата относно фискалната децентрализация в ЕС, която изтъква разумността на фискален федералистки модел, който възлага събирането на приходи, както и свързани с разходите отговорности на поднационални органи; изисква от Комисията да включи такава глава относно състоянието на поднационалните публични финанси и реформи в доклада относно публичните финанси в ИПС за следващата година;

12.  Изтъква необходимостта от по-голямо взаимодействие между бюджетите за публични разходи на национално, поднационално и европейско равнище чрез ясно определяне на ролите и отговорностите на различните бюджетни органи на равнище ЕС, държави членки и на поднационално равнище, включително чрез яснота по отношение на ролята и обосновката на политиката и финансовата намеса на ЕС, чрез придържане към сроковете за плащане, установени в Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, чрез зачитане на субсидиарността и бюджетните права на местните и регионалните органи (тяхната роля в процеса на вземане на решения и надзора), т.е. тяхната демократична отчетност пред общностите, които ги избират, както и чрез гарантиране на автономността на всяко равнище на управление при определянето на приоритетите и разходите; отправя искане към Комисията да предостави ясни фактически данни относно начините, по които ролята на бюджета на ЕС би могла да бъде засилена за стимулирането на инвестициите на различни равнища;

13.  Категорично подкрепя повишената прозрачност и опростяване на бюджетните процедури на всички равнища на управление (включително определяне на източниците на финансиране на ЕС изрично в рамките на националните и поднационалните бюджети), както и гарантирането на наличността на данни на равнище ЕС относно профила на разходи на програмите за финансиране на ЕС на регионално равнище (когато това е възможно), но и разясняване на това, как приоритетите и финансирането са съгласувани на равнище ЕС, държави членки и на поднационално равнище с оглед на договорените приоритети на равнище ЕС;

14.  Изтъква значението на приспособяването към текущите бюджетни ограничения в цяла Европа при продължаване на инвестициите в бъдеще; припомня на държавите членки, че предизвикателството не се състои в това, да се харчи повече, а да се харчи по-ефикасно;

15.  Приветства факта, че прилагането на финансови инструменти е разширено в рамките на политиката на сближаване и обхваща всички тематични цели и всички европейски структурни и инвестиционни фондове; изисква от Комисията да представи обстоен анализ и оценка на потенциала на новите средства и източници на финансиране в подкрепа на инвестициите за растеж, като например пазара на облигации, инструмента за споделяне на риска и използването на иновативни финансови инструменти; призовава Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да предложат иновативни начини за финансиране на дългосрочни инвестиции на местните и регионалните органи, включително чрез привличане на частен капитал; подчертава ключовата роля, която играят схемите за отпускане на заеми от ЕИБ за финансирането на проекти от европейски интерес и призовава за установяването на по-голяма координация и взаимодействие между тези схеми и структурните фондове;

16.  Подчертава значението на Jessica за подкрепа на устойчивото градско развитие и възобновяването на градски зони чрез механизмите на финансовия инженеринг и желае използването на този механизъм да бъде разширено през следващия програмен период;

Икономическо управление на ЕС и инвестиции за растеж и работни места

17.  Подчертава ролята, която местните и регионалните органи биха могли да играят за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отново посочва значението на партньорството между централните органи и регионалните и местните органи за установяване на приоритети и предоставяне на необходимото съфинансиране за осъществяване на програмите като предварително условие за постигане на максимален ефект с ограничени ресурси в стремежа към постигането на тези цели; изтъква, в този контекст, значението на новия инструмент за водено от общностите местно развитие, което би позволило на групите за действия на местно равнище да развият и приложат местни стратегии за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; призовава държавите членки да предвидят такива възможности като част от текущия процес на планиране, така че да използват големия потенциал за иновации на местните групи за действия; подчертава значението на местните и регионалните органи и, по целесъобразност, на социалните партньори и други релевантни партньори при планирането, прилагането, осъществяването на наблюдение и оценка на структурните фондове и на подготовката на споразумения за партньорство, което би могло да доведе до по-добра връзка между стратегиите на ЕС, националните, регионалните и местните стратегии;

18.  Изразява своето убеждение, че е необходима тематична концентрация върху малък брой приоритети; при все това подчертава, че се изисква гъвкавост, която да позволява на държавите членки и на регионите да реагират по възможно най-ефективен начин на общите цели, като същевременно зачитат териториалните, икономическите и социалните особености;

19.  Категорично потвърждава това, че е против въвеждането на макроикономическа обусловеност в политиката на сближаване за периода 2014—2020 г., която би била в ущърб на региони и социални групи, които вече са повлияни неблагоприятно от кризата, като преустановяването на плащанията евентуално би имало непропорционални въздействия в някои държави членки и особено в региони въпреки пълноценното им участие в усилията за балансиране на публичните бюджети, и която би довела единствено до отслабване на държавите, които изпитват финансови затруднения и до подкопаване на усилията за солидарност, които са от съществено значение за запазването на макроикономическото равновесие в рамките на Съюза; освен това счита, че подобен санкциониращ подход може да не бъде разбран от широката общественост и би могъл да засили общественото недоверие в момент, когато населението вече е тежко засегнато от кризата и от последиците от политиките на бюджетни ограничения;

20.  Счита, че в период на съкращаване на публичното финансиране, принципът на допълняемост следва да бъде преразгледан, като той следва да бъде приложен в съответствие с рамката за европейско икономическо управление, и изразява надежда, че този въпрос ще бъде обсъден в рамките на преговорите относно политиката на сближаване след 2013 г.;

21.  Отбелязва неотдавнашните коментари на МВФ, че бюджетните ограничения отслабват държавите, в които те се прилагат прибързано, като това се дължи на факта, че когато глобалните икономически перспективи са лоши, прибързаното намаляване на държавния дефицит пречи на възстановяването в краткосрочен план чрез намаляване на данъчните постъпления, като по този начини дефицитът допълнително се влошава; изразява съгласие с МВФ, че вместо да се ограничава до фискалната консолидация, акцентът следва да се разшири с оглед балансиране на консолидацията с растежа;

22.  Приветства предложението, направено от редица държави членки, че преговорите за МФР следва да включват „клауза за преразглеждане “ за 2015 и 2016 г., при което бюджетите биха могли да бъдат увеличени в процеса на тяхното изпълнение, за да се насърчи младежката заетост, МСП и други ключови сектори;

23.  Приканва Комисията и държавите членки да използват всички маржове за гъвкавост, съществуващи в рамките на превантивните мерки на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), за да се постигне баланс между потребностите от продуктивни и устойчиви публични инвестиции и целите за спазване на фискална дисциплина; счита, че това би могло да стане, например, чрез изключване на агрегираните обеми на националното съфинансиране в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове от ограниченията, наложени от Пакта за стабилност и растеж, чрез базиране на изчисленията за целите на Пакта върху нетните парични изисквания на дадена държава членка, а не върху брутните парични изисквания, т.е. нетната сума от данъците, платими върху реалните разходи (най-вече ДДС) или чрез етапно определяне на двата източника на програмно финансиране (европейско и национално) според различни графици, така че финансирането да бъде изцяло европейско по време на първите години на дадена програма и да зависи изцяло от национални източници през последните години, въз основа на предположението, че до този момент засегнатите отделни държави членки биха успели да постигнат осезаеми резултати по отношение на политиката за съдържане на съотношение на дълга спрямо БВП;

24.  Призовава Комисията да гарантира, че публичните разходи, извършвани от държавите членки за съфинансиране на програми, които са подкрепяни от структурните фондове, не се включват в публичните или еквивалентни структурни разходи, взети предвид при споразуменията за партньорство за целите на проверката на спазването на Пакта за растеж и стабилност, при положение че последните разходи съставляват задължение, което произтича пряко от спазването на принципа на допълняемост; следователно призовава публичните разходи, свързани с изпълнението на програми, които са съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, да бъдат изцяло изключени от определението за структурни дефицити на ПСР, тъй като това са разходи, предназначени за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ и за подпомагане на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места, особено когато става въпрос за младежката заетост;

25.  Приканва Комисията да докладва относно възможностите за действия в рамките на съществуващата фискална рамка на ЕС с цел предприемане на по-нататъшни мерки във връзка с въпроса за отделяне на текущите разходи и инвестиции в изчисленията на бюджетния дефицит, за да се избегнат публични инвестиции, дългосрочните нетни ползи от които са изчислени като отрицателни;

26.  Настоятелно приканва Комисията и държавите членки да вземат предвид, в контекста на текущите преговори относно бъдещия Икономически и паричен съюз, всички възможности за гъвкавост в рамките на макроикономическото управление с цел допускане на продуктивни инвестиции, в частност чрез преосмисляне на връзката между Пакта за стабилност и растеж и продуктивните публични инвестиции и чрез изключване на публичните разходи, които са свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от структурните и инвестиционни фондове в рамките на стимулиращи растежа политики, от правилата за бюджетен надзор съобразно Пакта за стабилност и растеж;

o
o   o

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0430.
(4) OВ C 390 E, 18.12.2012 г., стр. 10.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0070.
(6) Приети текстове, P7_TA(2013)0069.
(7) OВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 113.
(8) Приети текстове, P7_TA(2013)0078.
(9) http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
(10) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.


Всеобхватна стратегия на ЕС в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион
PDF 389kWORD 84k
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно „Към всеобхватна стратегия на ЕС в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион“ (2012/2235(INI))
P7_TA(2013)0402A7-0297/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН относно рибарството, и по-специално параграф 157 от резолюция 66/68 във връзка със задълженията на развитите държави спрямо най-слабо развитите и малките островни развиващи се държави,

–  като взе предвид Споразумението от 1995 г. относно прилагането на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси,

–  като взе предвид Международния план за действие на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за управление на риболовния капацитет, приет от Съвета на ФАО през ноември 2000 г. (IPOA-Capacity),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов)(1),

–  като взе предвид Споразумението за мерките на пристанищната държава с цел предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, одобрено на 36-ата сесия на Конференцията на ФАО на 22 ноември 2009 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството(2),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 21 март 2012 г., озаглавено „Към изграждане на подновено партньорство за сътрудничество между ЕС и Тихоокеанския регион“(3),

–  като взе предвид Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, по която ЕС е договаряща страна считано от 25 януари 2005 г. по силата на Решение 2005/75/EО(4),

–  като взе предвид Решение 2006/539/EО на Съвета от 22 май 2006 г. за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена с Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г.(5),

–  като взе предвид Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан(6), одобрена от името на Европейския съюз с Решение 2012/130/ЕС на Съвета, с което се създава Регионална организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)(7),

–  като взе предвид Решение 2011/144/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. за сключване на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна(8),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(9) (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(10),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федеративни щати Микронезия за риболов във води на Федеративни щати Микронезия(11),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна(12),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Соломоновите острови(13),

–   като взе предвид Решение за изпълнение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за уведомяване на третите държави, които Комисията счита за потенциално определими като несътрудничещи трети държави, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов(14),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A7-0297/2013),

А.  като има предвид, че за да се осигури последователност на политиките за развитие, политиките на ЕС, които оказват въздействие върху рибарството в тихоокеанските държави от АКТБ — т.е. политиките в областта на рибарството, търговията и развитието — следва да се прилагат по начин, който да гарантира, че те допринасят за устойчивото развитие на целите на рибарството, поставени от тихоокеанските държави от АКТБ; като има предвид, че този подход следва да бъде интегриран при предстоящото подновяване на Споразумението от Котону или в инструментите, които ще поемат функциите на това споразумение;

Б.  като има предвид, че ЕС трябва да се стреми към последователност на политиките за развитие въз основа на член 208, параграф 1 от ДФЕС, съгласно който „Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни“;

В.  като има предвид, че ЕС е вторият по големина донор в този регион след Австралия, като насочва помощта си чрез Европейския фонд за развитие (ЕФР), и като има предвид, че независимо от факта, че рибните ресурси са основният източник на богатство в тихоокеанските държави от АКТБ и единственият общ ресурс за всички тях, и въпреки че държавите от Западния и Централния Тихи океан многократно са заявявали намерението си да превърнат улова на риба тон в двигател на социално-икономическото развитие на региона, само 2,3 % от помощите от 10-ия ЕФР са предназначени за дейности, свързани с рибарството;

Г.  като има предвид, че договорените от ЕС двустранни и многостранни търговски споразумения следва да бъдат предшествани от оценка на въздействието, по-специално с оглед на опазването на живите морски ресурси и последиците от споразуменията върху местното население; като има предвид, че тези двустранни и многостранни споразумения следва да се ръководят от заключенията на оценките на въздействието;

Д.  като има предвид, че в текущите преговори по споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и държавите от АКТБ, които имат за цел адаптирането на Общата система за преференции, произтичаща от Споразумението от Котону, към правилата на Световната търговска организация (СТО), рибните продукти имат изключително важна роля по отношение на достъпа както до европейските пазари, така и до ресурсите, а също и по отношение на доброто управление на рибарството с цел постигане на устойчиво развитие;

Е.  като има предвид опасността, която възниква следствие на дерогацията от правилата за произход, предвидени в член 6, параграф 6 от Протокол II относно правилата за произход, приложен към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн, и произтичащия от това риск от нелоялна конкуренция на европейския пазар за рибни продукти;

Ж.  като има предвид, ЕС има интерес от задълбочаване на отношенията с Тихоокеанския регион и от сътрудничество с оглед на постигането на целта за развитие, предпоставка за което е опазването на рибните ресурси, насърчаването на устойчивото развитие на рибарството и подкрепата за прозрачността в неговото управление;

З.  като има предвид, че около половината от световния улов на риба тон се извършва във водите на Западния и Централния Тихи океан, 80 % от който попада в изключителните икономически зони на островни държави и само 20 % – в международни води;

И.  като има предвид, че последните оценки на запасите, извършени от научната комисия към Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан през 2012 г. показват, че не е извършен свръхулов нито на ивичест тон (Katsuwonus pelamis), нито на жълтопер тунец (Thunnus albacares) в регулаторната му зона, но посочват, че се осъществява свръхулов на големоок тон (Thunnus obesus); като има предвид, че смъртността при младите риби големоок тон при риболовна дейност с мрежи гъргър, особено когато се използват устройства за събиране на риба, е много обезпокоителна;

Й.  като има предвид, че независимо от незначителните подобрения по отношение на наблюдението, контрола и надзора на рибарството в Тихия океан, устойчивостта на ресурсите в региона е застрашена от значителното нарастване на броя на корабите с мрежи гъргър (предимно от Азия и от островни държави), увеличаването на риболовното усилие и незаконния риболов;

К.  като има предвид, че подходът на ЕС в областта на рибарството в Тихия океан следва активно да подкрепя настоящите регионални усилия за справяне със свръхкапацитета и за подобряване на управлението на рибарството;

Л.  като има предвид съществуващата традиция на регионални агенции и структури за управление на риболова на риба тон, като Риболовната агенция на Форума на Тихоокеанските островни държави (FFA) и субрегионалната организация на страните по Споразумението от Науру (PNA);

М.  като има предвид, че през 2008 г. страните по Споразумението от Науру въведоха схемата за търговия с риболовни дни (VDS) в опит за налагане на контрол над достъпа до своите води, за ограничаване на риболовното усилие в тези води и за увеличаване на ползите от риболова за малките тихоокеански развиващи се държави;

Н.  като има предвид, че прекомерното риболовно усилие на страните е действителност и че в рамките на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан се водят дискусии по нова мярка за опазване и управление през следващите години, в рамките на която да се намери решение на въпроса с границите на риболовното усилие;

О.  като има предвид, че Съединените американски щати подписаха многостранно споразумение с тихоокеанските държави през 1988 г. и че това споразумение, което понастоящем е в процес на предоговаряне, гарантира достъпа до около 20 % от риболовните дни в региона;

П.  като има предвид, че схемата за търговия с риболовни дни трябва да бъде напълно прозрачна, а разпоредбите й трябва да бъдат подобрени и да се прилагат от всички нейни членове, за да й се позволи да постигне целите си и за да се осигури пълна съвместимост на мерките, предприети както в изключителните икономически зони, така и в открито море;

Р.  като има предвид, че се очаква таксите за достъп на флотовете за далечно плаване да продължат да се увеличават значително през следващите години, тъй като са важен източник на приходи за държавите от зоната; като има предвид, че в момента таксата за риболовен ден за 2014 г., договорена на годишното заседание на страните по Споразумението от Науру, е определена на най-малко 6 000 щатски долара;

С.  като има предвид, че подписаните от ЕС споразумения за партньорство в областта на рибарството, включително с държавите от Тихоокеанския регион, традиционно се основават на ограничение в броя на плавателните съдове с примерен референтен тонаж и че това породи неравнопоставеност в резултат на въвеждането на схемата за търговия с риболовни дни от страните по Споразумението от Науру и желанието им да я прилагат спрямо споразуменията за партньорство с ЕС;

Т.  като има предвид, че една добре организирана и правилно приложена схема за търговия с риболовни дни има потенциала да предостави средства за предотвратяване на по-нататъшното увеличаване на риболовното усилие в региона;

У.  като има предвид, че сътрудничеството и изпълнението в областта на ННН риболов е утвърдено предварително изискване от страна на ЕС за отношенията му с трети държави с оглед на бъдещи споразумения за партньорство в областта на рибарството; като има предвид, че в член 38, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 за борба с ННН риболов се посочва, че Комисията не започва преговори за сключване на подобни споразумения за партньорство с държави, които не сътрудничат в това отношение;

Ф.  като има предвид, че СИП следва да включва специално позоваване на прилагането на регламента за ННН риболов, а не просто обща формулировка на необходимостта от борба срещу ННН риболов, и следва да не бъде сключвано с трети държави, определени като „несътрудничещи“;

Х.  като има предвид, че в своето решение от 15 ноември 2012 г. Комисията е уведомила Фиджи и Вануату, наред с други, като потенциално несътрудничещи трети държави по смисъла на Регламента относно ННН риболов поради това, че в тези държави липсват възпиращи мерки и санкции по отношение на корабите, които извършват ННН риболов под техен флаг, както и поради това, че те не са изпълнили препоръките на регионалните организации за управление на рибарството;

Ц.  като има предвид, че исторически риболовните дейности на европейския флот с мрежи гъргър се осъществяват основно в Централния Тихи океан както в международни води, така и в изключителните икономически зони на Кирибати, но също и в тези на Тувалу, Токелау и Науру въз основа на споразумения в частния сектор;

Ч.  като има предвид обаче, че освен споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кирибати, ЕС е договорил подобни споразумения с някои държави от Западния Тихи океан, които обаче не са влезли в сила, като споразумението с Федеративните щати Микронезия не е ратифицирано от парламента на държавата, а преговорите за подновяване на споразумението със Соломоновите острови са блокирани от 2012 г.;

Ш.  като има предвид, че Комисията е приключила предварителните оценки с Островите Кук и Тувалу с оглед на започването на преговори за споразумения в областта на рибарството с тези държави и че са били подписани съответните меморандуми за разбирателство като предварително условие за искане на мандат за преговори от Съвета;

Щ.  като има предвид, че Европейската служба за външна дейност до момента не е разполагала със служители по въпросите на рибарството към делегацията си във Фиджи;

Цялостна стратегия

1.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира съгласуваността между всички политики на Съюза, които засягат Тихоокеанския регион, както се изисква от член 208 от ДФЕС, и по-специално политиките в областта на рибарството, търговията и развитието, както и да увеличи възможните взаимодействия с цел постигане на мултиплициращ ефект, създаващ максимални ползи както за държавите от Тихоокеанския регион, така и за държавите – членки на ЕС, да укрепва присъствието на ЕС в Западния и Централния Тихи океан и да допринася за устойчивата експлоатация на тихоокеанските ресурси;

2.  Счита, че в бъдещата рамка на отношенията с тихоокеанските държави от АКТБ след изтичането на Споразумението от Котону стратегията в областта на рибарството следва да има регионална насоченост, която да укрепва позицията и ролята на ЕС в региона на Западния и Централния Тихи океан;

3.  Призовава Комисията да гарантира, че 11-ият ЕФР взема под внимание тази стратегия и също така отразява възможността за увеличаване на процента на помощта за отделните сектори за посрещане на нуждите на риболовните общности (включително увеличаване на приноса им за местната продоволствена сигурност) и за развитието на инфраструктура в областта на рибарството за разтоварване и преработка на уловите на място, тъй като риболовът е един от основните икономически ресурси на региона;

4.  Приветства неотдавнашното присъединяване към Делегацията на ЕС във Фиджи на служители, които отговарят конкретно по въпросите в областта на рибарството, и изразява надежда, че това ще спомогне за установяването на постоянна и специализирана връзка в тази област с държавите от региона;

5.  Призовава също така за задълбочаване на координацията и засилване на допълняемостта с други участници в региона по отношение на помощта за развитие в съответствие с Кеърнската спогодба от август 2009 г.; приветства провеждането на 12 юни 2012 г. на втората министерска среща между ЕС и Форума на тихоокеанските острови, която засили политическия диалог между ЕС и Тихоокеанския регион, особено в областта на рибарството и развитието, като по този начин гарантира, че предприеманите от ЕС и държавите от региона действия в тези области ще бъдат по-ефективни;

6.   Подчертава необходимостта от това, флотите за далечен риболов, в сътрудничество с тихоокеанските държави, да допринасят за намаляване на оказвания от риболова натиск върху запасите от тропическа риба тон, включително чрез съществено намаляване на равнищата на смъртност при младите риби големоок тон – запас от голямо икономическо значение за региона, при който в момента се наблюдава прекомерен улов;

Стратегия в областта на рибарството

А.  В краткосрочен план

7.  Подчертава, че е важно да се създаде стратегия в областта на рибарството за Западния и Централния Тихи океан предвид значимостта на този регион от гледна точка на риболова и ценността му за флота на Съюза и за пазара и рибопреработвателната промишленост на ЕС, както и да се предостави правна сигурност на корабите, извършващи дейност там;

8.  Отбелязва, че стратегията на ЕС за достъп до ресурсите в изключителните икономически зони на държавите от региона чрез споразумения за сътрудничество в областта на рибарството не е проработила с изключение на случая с Кирибати, и счита, че за близки и икономически изгодни отношения между различните участващи страни е необходима нова рамка за възобновяването и консолидирането на споразуменията;

9.  Счита, че част от проблемите произтичат от това, че ЕС води неуспешни преговори по споразумения с държави от Западния Тихи океан, където се намират изключителните икономически зони на Соломоновите острови и Федеративните щати Микронезия, вместо да насочи усилията си към Централния Тихи океан, където традиционно е съсредоточена дейността на флота с мрежи гъргър на Съюза;

10.  Приветства факта, че Комисията е приключила предварителните оценки с Островите Кук и Тувалу с оглед на започването на преговори за споразумения за партньорство в областта на рибарството и че са били подписани съответните меморандуми за разбирателство като предварително условие за искане на мандат за преговори от Съвета;

11.  Счита, че този нов начин за преговори е съобразен в по-голяма степен с регионалния подход, за който Парламентът многократно призовава, особено по отношение на риболова на далекомигриращи видове; призовава Комисията да осигури съответствие с разпоредбите на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан в случай на преговори с държави, които са страни по Споразумението от Науру, и други тихоокеански държави от АКТБ;

12.  Отбелязва, че подходът на ЕС към Тихия океан следва да подпомага развиващите се държави, по-специално малките островни развиващи се държави, в техните усилия за получаване на по-голям дял от ползите от устойчивата експлоатация на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси и следва също така да съдейства за укрепването на регионалните усилия за устойчиво опазване и управление на риболова на тези запаси, за което призовава Конференцията за преглед на Споразумението на ООН за рибните запаси;

13.  Изразява загриженост във връзка със съществуването на ННН риболов в района и макар че признава, че са налице известни подобрения в управлението на рибарството, счита, че постигнатият напредък е все още недостатъчен, особено по отношение на въвеждането на основните инструменти за борба с ННН риболов;

14.  Призовава Комисията да включи изрично позоваване на Регламент (ЕО) № 1005/2008 относно ННН риболов в разпоредбите на договорените с тихоокеанските държави СИП;

15.  Призовава държавите от АКТБ да продължат да участват активно в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, както и редовно да информират гражданското си общество и социално-професионалните организации относно вземаните в областта на риболова решения;

Б.  В средносрочен и дългосрочен план

16.  Призовава Комисията да предвиди възможност за създаване на по-дългосрочна стратегия за достъпа на флота на ЕС до изключителните икономически зони на държавите от региона, която се основава на регионално рамково споразумение между ЕС и държавите от Западния и Централния Тихи океан, договорено с Риболовната агенция на Форума, което да обхваща следните аспекти:

   a) споразумението следва да определя договореностите за достъпа на флота на ЕС, които впоследствие следва да намерят конкретен израз в двустранни споразумения за партньорство в областта на рибарството със заинтересованите държави;
   б) споразумението следва да установява система на прозрачно управление, която да гарантира по-специално борбата с ННН риболов и да уточнява инструментите, които следва да се използват, в това число Споразумението за мерките на пристанищната държава;
   в) споразумението следва да се основава на схемата за търговия с риболовни дни, при условие че се приемат мерки за гарантирането на нейната прозрачност, за подобряването на нейната ефективност, за спазването й от всички съответни страни и за гарантирането на съгласуваността й с най-добрите налични научни препоръки;
   г) при преговорите по споразумението следва да се разгледат начините за канализиране на помощта за развитие по ЕФР за района чрез Риболовната агенция на Форума, тъй като тихоокеанските държави от АКТБ не разполагат с човешки и технически ресурси за адекватно използване на това финансиране;

17.  Подчертава, че последният етап от този процес следва да бъде изключително с регионална насоченост, т.е. той следва да се осъществи под формата на многостранно споразумение за партньорство в областта на рибарството с държавите, подписали СИП, което да даде на флота на Съюза достъп до изключителните икономически зони на тези държави;

18.  Препоръчва на Комисията, при преразглеждането на Споразумението от Котону, да вземе под внимание стратегията в областта на рибарството за Тихоокеанския регион, както и специфичните особености на островните държави;

19.  Подчертава необходимостта Парламентът да участва по подходящ начин в процеса на подготовка и преговори, както и в дългосрочния мониторинг и оценка на функционирането на двустранните споразумения в съответствие с разпоредбите на ДФЕС; настоява Парламентът да бъде информиран незабавно и в пълна степен, на равни начала със Съвета, относно всички етапи от процедурата във връзка със споразуменията за партньорство в областта на рибарството съгласно член 13, параграф 2 и член 218, параграф 10 от ДФЕС; припомня своето убеждение, че Парламентът следва да бъде представен от наблюдатели на заседанията на съвместния комитет, предвидени в споразуменията в областта на рибарството; настоява на това, че наблюдатели от гражданското общество, в това число представители на сектора на рибарството както на ЕС, така и на трети държави, също следва да присъстват на тези заседания;

o
o   o

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящия доклад на Съвета и на Комисията, както и на Европейската служба за външна дейност.

(1) ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0461.
(3) JOIN(2012)0006.
(4) ОВ L 32, 4.2.2005 г., стр. 1.
(5) ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22.
(6) ОВ L 67, 6.3.2012 г., стр. 3.
(7) ОВ L 67, 6.3.2012 г., стр. 1.
(8) OВ L 60, 5.3.2011 г., стр. 2.
(9) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(10) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.
(11) ОВ L 151, 6.6.2006 г., стр. 3.
(12) ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 3.
(13) ОВ L 190, 22.7.2010 г., стр. 3.
(14) OВ C 354, 17.11.2012 г., стр. 1.


Ограниченията за риболова и териториалните води в Средиземно и Черно море - разрешаване на конфликтите
PDF 353kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно ограниченията за риболова и териториалните води в Средиземно и Черно море - методи за разрешаване на конфликтите (2011/2086(INI))
P7_TA(2013)0403A7-0288/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. (UNCLOS),

–  като взе предвид Споразумението от 1995 г. за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси,

–  като взе предвид Кодекса за поведение за отговорно рибарство на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), приет през октомври 1995 г. на Конференцията на ФАО,

–  като взе предвид Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, подписана в Букурещ през април 1992 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за опазване на морската среда и крайбрежния регион на Средиземно море и протоколите към нея, подписана в Барселона през февруари 1976 г. и изменена в Барселона през юни 1995 г.,

–  като взе предвид стратегическия план за действие за опазване и възстановяване на околната среда на Черно море, приет в София през април 2009 г.,

–  като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)(1),

–  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление (COM(2013)0133),

–  като взе предвид [част VII относно външната политика] от Регламент (ЕС) № [...]/2013 на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно общата политика в областта на рибарството(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 януари 2011 г. относно стратегията на ЕС за Черно море(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно настоящото и бъдещото управление на риболова в Черно море(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 октомври 2007 г., озаглавено „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“ (COM(2007)0575),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната морска политика (ИМП) – Оценка на постигнатия напредък и нови предизвикателства(6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 11 септември 2009 г., озаглавено „Към интегрирана морска политика за по-добро управление в Средиземноморието“ (COM(2009)0466),

–  като взе предвид европейската политика за съседство и свързаните с нея инструменти за финансиране,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 8 септември 2010 г., озаглавено „Познания за морската среда 2020 – морски данни и наблюдение за интелигентен и устойчив растеж“ (COM(2010)0461),

–  като взе предвид програмата за трансгранично сътрудничество „Средиземноморски басейн“ 2007—2013 г. в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), приета от Комисията на 14 август 2008 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 13 септември 2012 г., озаглавено „Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ (COM(2012)0494),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (А7–0288/2013),

A.  като има предвид, че до 2025 г. развитието на градските райони в Средиземноморието може да достигне равнище от 60 % със съсредоточаване на една трета от населението в крайбрежните райони, като по този начин ще се удвои търсенето на вода и на рибни ресурси;

Б.  като има предвид, че в Средиземно море се извършва 30 % от световното морско корабоплаване;

В.  като има предвид, че Средиземно море и Черно море имат специфични характеристики от океанографска и социално-икономическа гледна точка, както и от гледна точка на рибарството и околната среда;

Г.  като има предвид, че управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва различни частни и публични органи;

Д.  като има предвид, че Средиземноморският и Черноморският басейн имат много ниско равнище на обновяване на водите (съответно 80-90 години и 140 години) и следователно са изключително чувствителни към замърсяване на морската среда;

Е.  като има предвид, че приблизително 75 % от рибните запаси в Средиземно море са прекомерно експлоатирани;

Ж.  като има предвид, че правните режими, които уреждат достъпа на плавателни съдове до националния риболов, се различават в зависимост от националността на плавателния съд;

1.  Изразява своята загриженост относно по-голямата конкуренция за по-малко запаси и морски ресурси, което води до възникването на регионално напрежение и възможни спорове между крайбрежните държави относно морските области; в този контекст призовава за повишаване на усилията на регионално и национално равнище и на равнище ЕС с цел засилване на регулирането на достъпа до ресурси;

2.  Настоятелно призовава всички крайбрежни държави да положат повече усилия за постепенното премахване на прекомерния риболов в Средиземно и Черно море, тъй като намаляващите рибни запаси ще увеличат потенциала за конфликти в тази област;

3.  Изразява твърдо убеждение, че мирното уреждане на спорове относно морските области и определянето на морските граници в съответствие с правата и задълженията на държавите членки и трети страни съгласно правото на ЕС и международното право, по-специално Конвенцията на ООН по морско право, е съществен елемент от доброто управление на океаните;

4.  Счита, че морското управление в Средиземно море и Черно море изисква по-голяма степен на политическо сближаване и сътрудничество между съответните крайбрежни държави; подчертава важната роля на двустранното сътрудничество и международните споразумения, като се има предвид, че по-голямата част от черноморските и средиземноморските държави не са държави – членки на ЕС и следователно не са субекти на законодателството на ЕС;

5.  Приветства ролята на Комисията за насърчаване на по-солиден и структуриран диалог с държавите, които не са членки на ЕС, граничещи със Средиземно море и Черно море за управлението на общите запаси в тези басейни; насърчава Комисията да задълбочи усилията си за тази цел, следвайки регионален подход;

6.  Счита, че морското управление в Средиземноморския и Черноморския регион предоставя възможности за международни отношения и за ефективно управление на региона;

7.  Подчертава, че конкуренцията за намалени равнища на рибните запаси и на морските ресурси може да се превърне в източник на напрежение с трети страни; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да работят съвместно с цел гарантиране на мониторинга, контрола, сигурността и безопасността на крайбрежните и териториалните води, изключителните икономически зони (ИИЗ), континенталния шелф, морската инфраструктура и морските ресурси; отбелязва, че ЕС следва да запази силната си политическа роля в това отношение и следва да се стреми да предотвратява появата на разногласия в международен план;

8.  Настоятелно призовава ЕС да използва своите дипломатически ресурси за насърчаване на диалога между държавите членки и трети страни, така че да гарантира, че те ценят принципите на общата политика на ЕС в областта на рибарството и да следи за спазването на нейните правила; подчертава, че страните кандидатки за членство в ЕС, по-специално, следва да спазват принципите на политиката на ЕС в областта на рибарството, както и съответното законодателство на ЕС и международно законодателство, приложимо за риболовните дейности;

9.  Отбелязва, че от 21 средиземноморски държави три нито са подписали, нито са ратифицирали Конвенцията на ООН по морско право; отправя искане към Комисията настоятелно да призове тези страни, особено страните кандидатки за членство в ЕС, да станат страни по конвенцията и да приложат Конвенцията на ООН по морско право като неразделна част от регулаторната рамка на ЕС за морско дело;

10.  Призовава Комисията и трети страни да развият регионален подход към опазването на рибните ресурси и рибарството във водите на Средиземно море и Черно море при отчитане на трансграничното измерение на рибарството и миграционния характер на някои видове; в това отношение подчертава съществената роля на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) за гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция и като регионален форум за гарантиране на устойчиво рибарство в Черно море;

11.  Подчертава необходимостта от опазване на околната среда и устойчиво развитие в тези басейни, както и от задълбочаване на усилията за морско управление и контрол в съответствие с международното право – по-специално Конвенцията на ООН по морско право – като начин за оказване на принос към засиленото опазване на околната среда на крайбрежното и морското пространство;

12.  Счита, че интегрираната морска политика, и по-специално морското пространствено планиране, може да играе централна роля за предотвратяването на конфликти между държавите – членки на ЕС, както и с трети страни;

13.  Насърчава държавите членки да въведат интегрирано управление на крайбрежните зони и морско пространствено планиране – по отношение на генерирането на вятърна енергия от разположени в морето инсталации, полагането на подводни кабели и тръбопроводи, морския транспорт, рибарството и аквакултурите и създаването на зони за подновяване на рибните запаси – съгласно стратегията за син растеж и в рамките на действащите споразумения със съседните държави, включително с трети страни, които са разположени на едно и също регионално море;

14.  Насърчава създаването на морски зони, по-специално изключителни икономически зони и защитени морски области, които не само ще подобрят опазването и управлението на рибните ресурси извън териториалните води, но също така ще насърчат устойчиви рибни ресурси, ще улеснят контрола върху ННН (незаконния, недекларирания и нерегулирания) риболов и борбата с него, както и ще подобрят морското управление в рамките на тези басейни; подчертава необходимостта ЕС да предостави подходящи насоки, координация и подкрепа за държавите членки в това отношение;

15.  Призовава Комисията допълнително да разгледа тези въпроси с оглед гарантиране на съгласуваност между съответните политически области на ЕС, по-специално общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика, и да насърчава тази съгласуваност и равностойни условия както в рамките на ЕС, така и със съседните държави партньори чрез засилено сътрудничество и диалог;

16.  Подчертава значението на оценките на запасите и призовава за засилено сътрудничество между научните институти в двата басейна, включително обмена на научни данни и споделянето на информация; счита, че ЕС следва да насърчава, стимулира и улеснява сътрудничеството и съвместната работа между научните екипи на ЕС и техните партньори от други засегнати държави, които не са членки на ЕС; приветства в това отношение инициативата „Познания за морската среда 2020“, която има за цел предоставянето на данни за морската среда на разположение на голям брой потенциално заинтересовани участници, включително публични, промишлени, образователни и научноизследователски органи и гражданското общество;

17.  Призовава за засилена система за мониторинг, контрол и наблюдение на риболовните дейности в рамките на интегрирана перспектива за засилване опазването на екосистемите в двата басейна в съответствие с правото на ЕС и с международното право, по-специално Конвенцията на ООН по морско право, като по този начин се окаже принос към дългосрочната устойчива експлоатация на рибните запаси и борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов по един по-ефективен начин;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
(2)Вж.документ № ... на Съвета
(3) ОВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 81.
(4) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 37.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0461.
(6) ОВ C 70E, 8.3.2012 г., стр. 70.

Правна информация - Политика за поверителност