Index 
Antagna texter
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen
 Antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar
 Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet
 Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I
 Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I
 Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar ***
 Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
 Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal
 Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan
 Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen
PDF 109kWORD 37k
Beslut
Bilaga
Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2013 om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om de praktiska formerna för utövande av demokratisk ansvarsskyldighet och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (2013/2198(ACI))
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmannens skrivelse av den 12 september 2013,

–  med beaktande av utkastet till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om de praktiska formerna för utövande av demokratisk ansvarsskyldighet och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 127.6, 284.3 andra stycket och 295,

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen den 12 september 2013 inför antagandet av rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut(1) och betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor samt yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor över ett förslag till sådan förordning(2),

–  med beaktande av förklaringen från Europaparlamentets talman och från Europeiska centralbankens ordförande av den 12 september 2013 i samband med parlamentets omröstning om antagandet en rådsförordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut(3),

–  med beaktande av artiklarna 127.1 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0302/2013), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet nedan i enlighet med de synpunkter som lagts fram i detta avtal och beslutar att foga det som bilaga till arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med Europeiska centralbankens ordförande underteckna avtalet och se till att avtalet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, inbegripet dess bilaga, till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och de nationella parlamenten.

BILAGA

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av det interinstitutionella avtalet offentliggjort i EUT L 320 av den 30 november 2013, s. 1.)

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0372.
(2) A7-0392/2012 (föredragande Marianne Thyssen och föredragande av yttrande Andrew Duff).
(3) Se bilagan till Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2013 om ett förslag till sådan förordning (Antagna texter, P7_TA(2013)0372).


Antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar
PDF 176kWORD 35k
Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2013 om antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (2013/2853(RSO))
P7_TA(2013)0405B7-0431/2013

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av sina beslut av den 6 maj 2009(1), den 14 september 2009(2), den 15 juni 2010(3) och den 14 december 2011(4) om antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar,

–  med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien ska upplösas med anledning av Kroatiens EU‑medlemskap.

2.  Europaparlamentet beslutar att ändra antalet ledamöter i nedanstående interparlamentariska delegationer enligt följande:

Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo: 30 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: 19 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: 57 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Kanada: 21 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika: 16 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Japan: 26 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: 42 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Indien: 29 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): 25 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: 19 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Sydafrika: 21 ledamöter

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.

(1) EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 136.
(2) EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 36.
(3) EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 159.
(4) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 132.


Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet
PDF 215kWORD 49k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2013 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))
P7_TA(2013)0406A7-0310/2013

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2011 (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2011, samt de granskade institutionernas svar(3),

–  med beaktande av den förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt(4),

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2013(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 och den resolution som utgör en del av beslutet,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(8),

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A7-0310/2013).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2011.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011(9),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2011 (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012)(10),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2011, samt de granskade institutionernas svar(11),

–  med beaktande av den förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt(12),

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2013(13) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 och den resolution som utgör en del av beslutet,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(14), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(16),

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A7-0310/2013), och av följande skäl:

A.  Skattebetalarna, liksom allmänheten i stort, i ett demokratiskt samhälle har rätt att informeras om hur offentliga medel används(17).

B.  Medborgarna har rätt att få veta hur deras skattepengar spenderas och hur den makt som anförtros de politiska organen hanteras.

C.  Rådet bör i egenskap av unionsinstitution vara föremål för en demokratisk kontroll från unionsmedborgarnas sida eftersom det mottar medel från Europeiska unionens allmänna budget.

D.  Parlamentet är den enda av unionens institutioner som är direktvald, och parlamentet ansvarar för att bevilja ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet betonar parlamentets roll i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) avseende ansvarsfrihet för budgeten.

2.  Europaparlamentet påpekar att i enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget ska unionen ”i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet”. Detta innebär – med beaktande av artikel 55 i budgetförordningen – att institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

3.  Europaparlamentet erinrar om artikel 77 i sin arbetsordning: ”Bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomförandet av budgeten ska på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande: ... De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet), Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén”.

Revisionsrättens yttrande över Europeiska rådet och rådet i revisionsförklaringen för budgetåret 2011

4.  Europaparlamentet betonar att revisionsrätten i årsrapporten för budgetåret 2011 tagit upp vissa iakttagelser beträffande Europeiska rådets och rådets upphandlingsförfaranden för städtjänster och inköp av arbetskläder och arbetsskor och att vissa svagheter i tillämpningen av urvals- och tilldelningsförfarandena hade upptäckts.

5.  Europaparlamentet noterar rådets förklaringar avseende bristerna i upphandlingsförfarandena och dess försäkran om att det fullt ut respekterar budgetförordningens andemening och principer.

6.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens rekommendationer att utanordnarna bör förbättra utformningen, samordningen och genomförandet av upphandlingsförfarandena med hjälp av lämpliga kontroller och bättre vägledning. Parlamentet rekommenderar även en striktare tillämpning av reglerna för upphandling, som alla unionens institutioner är skyldiga att följa.

7.  Europaparlamentet noterar att rådet inte gav något ytterligare svar på revisionsrättens rekommendation beträffande lämpliga kontroller och bättre vägledning i samband med upphandlingsförfarandena.

Olösta frågor

8.  Europaparlamentet beklagar de svårigheter som uppstod i samband med ansvarsfrihetsförfarandena för budgetåren 2007, 2008, 2009 och 2010, vilka berodde på rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påminner om att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåren 2009 och 2010 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(18), den 25 oktober 2011(19), den 10 maj 2012(20) och den 23 oktober 2012(21).

9.  Europaparlamentet förväntar sig att kommande årliga verksamhetsrapporter som parlamentet erhåller från rådet innehåller en uttömmande översikt över all personal, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och yrkesutbildning, samt att de innehåller rådets interna budgetbeslut.

10.  Europaparlamentet understryker att Europeiska rådets och rådets budget bör skiljas åt för att bidra till att göra de båda institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att säkerställa ett bättre fullgörande av deras redovisningsskyldighet.

11.  Europaparlamentet upprepar att rådet måste tillhandahålla en detaljerad skriftlig redovisning av det totala anslagsbelopp som använts för förvärvet av Résidence Palace-byggnaden, de budgetposter varifrån dessa anslag tagits, de betalningar som hittills har gjorts, de återstående betalningarna samt syftet med byggnaden.

12.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortsätter att vägra att svara på parlamentets frågor.

13.  Europaparlamentet upprepar att parlamentet fortfarande väntar på svar från rådet avseende de frågor och önskemål om dokument som framfördes i parlamentets resolution av den 10 maj 2012. Parlamentet uppmanar rådets generalsekreterare att lämna utförliga skriftliga svar på dessa frågor till parlamentets budgetkontrollutskott.

14.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter. Parlamentet anser att huvudinslagen i en sådan granskning fastställs i parlamentets resolution av den 23 oktober 2012.

15.  Europaparlamentet välkomnar dock att rådets tjänstgörande ordförandeskap tackade ja till parlamentets inbjudan till diskussionerna om betänkandena om ansvarsfrihet för 2011 i kammaren den 16 april 2013. Parlamentet stöder ordförandeskapets vilja att inleda ett konstruktivt samarbete mellan parlamentet och rådet.

16.  Europaparlamentet noterar det irländska ordförandeskapets förslag att inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp som ska förhandla om möjliga lösningar beträffande rådets ansvarsfrihet. Parlamentet inväntar ett konkret förslag från rådets litauiska ordförandeskap.

Parlamentets rätt att bevilja ansvarsfrihet

17.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 317, 318 och 319 i EUF-fördraget, i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje rubrik i budgeten i syfte att säkra transparens och den demokratiska ansvarigheten gentemot unionens skattebetalare.

18.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen i sitt svar av den 25 november 2011 på en skrivelse från ordföranden för budgetkontrollutskottet anger att det är önskvärt att parlamentet fortsätter att bevilja, uppskjuta eller neka ansvarsfrihet för övriga institutioner – rådet inbegripet – enligt det förfarande som hittills har gällt.

19.  Europaparlamentet anser att man under alla omständigheter måste göra en utvärdering av rådets förvaltning i egenskap av EU-institution under det berörda budgetåret och därmed se till att parlamentets befogenheter respekteras, i synnerhet garantin för demokratisk ansvarighet gentemot unionens medborgare.

20.  Europaparlamentet anser därför att vissa framsteg kan göras om parlamentet och rådet tillsammans kunde upprätta en lista över dokument som de ska överlämna inom ramen för sina respektive roller i ansvarsfrihetsförfarandet.

21.  Europaparlamentet anser att ett tillfredsställande samarbete mellan de båda institutionerna i form av en öppen och formell dialog kan vara en positiv signal för unionens medborgare i dessa svåra tider.

(1) EUT L 68, 15.3.2011.
(2) EUT C 348, 14.11.2012, s. 1.
(3) EUT C 344, 12.11.2012, s. 1.
(4) EUT C 348, 14.11.2012, s. 130.
(5) Antagna texter, P7_TA(2013)0126.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(9) EUT L 68, 15.3.2011.
(10) EUT C 348, 14.11.2012, s. 1.
(11) EUT C 344, 12.11.2012, s. 1.
(12) EUT C 348, 14.11.2012, s. 130.
(13) Antagna texter, P7_TA(2013)0126.
(14) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(15) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(16) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(17) Domstolens dom av den 20 maj 2003 i de förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01 Österreichischer Rundfunk m.fl. (REG 2003 s. I-04989, punkt 85).
(18) EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
(19) EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
(20) EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
(21) EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.


Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I
PDF 194kWORD 77k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))
P7_TA(2013)0407A7-0213/2012

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0456),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0212/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 8 december 2011(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 31 maj 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för transport och turism (A7‑0213/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av rådets direktiv 94/25/EG

P7_TC1-COD(2011)0197


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/53/EU.)

(1)EUT C 43, 15.2.2012, s. 30.


Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I
PDF 269kWORD 78k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))
P7_TA(2013)0408A7-0038/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0883),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 46, 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0512/2011),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artiklarna 294.3, 46, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 26 juni 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0038/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)

P7_TC1-COD(2011)0435


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/55/EU.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

När kommissionen förbereder de delegerade akter som avses i artikel 57c.2 kommer den att se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt, samt genomföra lämpliga och öppna samråd i god tid, i synnerhet med experter från behöriga myndigheter och organ, yrkessammanslutningar och läroanstalter i samtliga medlemsstater och vid behov med experter från arbetsmarknadens parter.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 103.


Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar ***
PDF 188kWORD 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE))
P7_TA(2013)0409A7-0290/2013

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05835/2013),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (16913/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0112/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0290/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Armenien.


Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
PDF 187kWORD 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (05859/2013 – C7-0113/2013 – 2012/0332(NLE))
P7_TA(2013)0410A7-0289/2013

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05859/2013),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (05860/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0113/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0289/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Armenien.


Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal
PDF 224kWORD 60k
Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om förhandlingarna mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (2013/2674(RSP))
P7_TA(2013)0411B7-0436/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 3, 6 och 21 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artiklarna 153, 191, 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 12, 21, 28, 29, 31 och 32 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati av den 25 juni 2012,

–  med beaktande av protokollet av den 23 november 2001 om Folkrepubliken Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2012 Förbindelserna mellan EU och Kina, Handel i obalans?(1) och rapporten från generaldirektoratet för EU-extern politik från juli 2011 om handel och ekonomiska förbindelser med Kina,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om förbindelserna mellan EU och Kina(2),

–  med beaktande av de allmänt godtagna principerna och metoderna (Generally Accepted Principles and Practices, GAPP), de så kallade Santiagoprinciperna, som antogs i oktober 2008 av Internationella valutafondens arbetsgrupp för statsägda investeringsfonder,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det trettonde toppmötet mellan EU och Kina som hölls i Bryssel den 20 september 2012,

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel, tillväxt och världspolitik Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin (COM(2010)0612) och sin resolution av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investeringar(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar(5),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal(6), om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(7) och om internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringen medför(8),

–  med beaktande av kommissionens meddelande EU – Kina: Närmare partner med ökat ansvar (COM(2006)0631) och den åtföljande rapporten En rapport om handel och investeringar mellan EU och Kina – Konkurrens och partnerskap (COM(2006)0632),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om att förstärka de europeiska små och medelstora företagens roll i den internationella handeln(9),

–  med beaktande av sitt senaste beslut om att införa krav för utvinnings- och avverkningsindustrin på att informera om sina betalningar till offentliga myndigheter(10),

–  med beaktande av EU:s och Kinas gemensamma beslut, som fattades vid det 14:e toppmötet mellan EU och Kina i februari 2012 i Peking, om inledande av förhandlingar om ett bilateralt investeringsavtal,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Handeln mellan EU och Kina har ökat snabbt och konstant under de senaste 30 åren och uppgick till totalt 433,8 miljarder euro 2012. Obalansen i den bilaterala handeln har varit till Kinas fördel sedan 1997. Den negativa handelsbalansen uppgick till 146 miljarder euro 2012 jämfört med 49 miljarder euro 2000.

B.  EU:s utlandsinvesteringar i Kina uppgick 2011 till 102 miljarder euro, och Kinas utlandsinvesteringar i EU uppgick samma år till 15 miljarder euro. Kinas utlandsinvesteringar i EU uppgick till endast 3,5 miljarder euro under 2006.

C.  Genom Lissabonfördraget blev utländska direktinvesteringar en exklusiv behörighet för unionen.

D.  26 EU-medlemsstater har gällande enskilda bilaterala investeringsavtal med Kina. EU har ännu inte utvecklat någon hållbar och långsiktig industripolitik som skulle gynna dess offensiva och defensiva intressen inom ramen för EU:s nya politik för utlandsinvesteringar.

E.  Även om arbetskraftskostnaderna har ökat med 10 procent per år de senaste åren, är Kina fortfarande bland de tre bästa marknaderna i världen från investeringssynpunkt.

F.  Utvecklingsmålen i Kinas tolfte femårsplan respektive Europa 2020-strategin innehåller många gemensamma intressen och utmaningar. Långtgående integration och tekniskt utbyte mellan EU:s och Kinas ekonomier skulle kunna ge synergieffekter och ömsesidiga fördelar.

G.  Privat- och statsägda företag bör åtnjuta lika konkurrensvillkor.

H.  Detta investeringsavtal är det första som förhandlas av EU på grundval av dess övergripande behörighet efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Förhandlingarna om detta investeringsavtal, däribland marknadstillträde, kan potentiellt generera stort intresse samt en möjlig oro bland allmänheten och bör därför genomföras med så stor öppenhet som möjligt för att möjliggöra den nödvändiga parlamentariska kontrollen, som är ett av förhandsvillkoren för att uppnå det nödvändiga godkännandet från Europaparlamentet sida av resultatet från förhandlingarna.

I.  Investerare måste följa både värdlandets lagar och bestämmelserna i alla avtal mellan EU och Kina så fort de trätt i kraft, för att kunna få bästa möjliga skydd för sina investeringar.

J.  Kinas bristfälliga eller uteblivna genomförande av vissa grundläggande sociala och arbetsrelaterade rättigheter samt miljönormer, som dock har erkänts internationellt, är några av orsakerna till den nuvarande obalansen i handelsflödena mellan EU och Kina, vilken skulle kunna förvärras ännu mer genom fördjupade investeringsförbindelser om inga framsteg görs när det gäller dessa rättigheters och normers genomförande. Investeringsavtalet får därför inte ytterligare försämra de sociala och miljörelaterade normerna i Kina. Tvärtom bör det vara ett förhandsvillkor att avtalet ska leda till en förbättring av dem, vilket skulle medföra handels- och investeringsförbindelser som är av en mer balanserad karaktär och som gynnar båda parter.

K.  Ett investeringsavtal bör även inkludera investerarnas åtaganden, även när det gäller respekt för fackföreningar och andra rättigheter för arbetstagare, öppenhet och miljöskydd, i enlighet med de båda parternas lagstiftning. Vidare bör investeringsavtalet ingås i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens (WTO) bestämmelser och andra relevanta internationella avtal och viktiga konventioner som parterna undertecknat och ratificerat. Investeringsavtal bör inte omfatta investeringar inom särskilt inrättade zoner där arbetstagares rättigheter, arbetsrättsliga normer och andra lagstadgade krav kan kringgås.

L.  Exportvaror till EU som tillverkas i tvångsarbetsläger, till exempel inom systemet för omskolning genom arbete, allmänt känt som Laogai, bör inte gynnas av investeringar som gjorts inom ramen för detta bilaterala investeringsavtal.

M.  Kommissionen och rådet har åtagit sig att se till att EU:s investeringspolitik beaktar principerna och målen för unionens yttre åtgärder, inklusive mänskliga rättigheter, och har förbundit sig att leverera från och med 2013.

N.  Eftersom ett investeringsavtal med Kina väsentligen skulle förbättra de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina, bör det även leda till en förbättrad politisk dialog mellan dem, särskilt i frågor som rör mänskliga rättigheter – inom ramen för en effektiv och resultatinriktad människorättsdialog – och rättsstatsprincipen, så att de politiska och ekonomiska förbindelserna går hand i hand med varandra, i enlighet med andan i det strategiska partnerskapet.

O.  Investerare och investeringar bör genom sin förvaltningspolitik och sina förvaltningsrutiner sträva efter att uppnå utvecklingsmålen i värdstaterna och på de lokala nivåer där investeringen görs.

1.  Europaparlamentet ser positivt på att de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina stärks. Parlamentet uppmanar EU och Kina att utveckla välbalanserade förbindelser utifrån partnerskap, en regelbunden dialog på hög nivå och ömsesidiga fördelar, i stället för att ägna sig åt konfrontativ konkurrens.

2.  Europaparlamentet påpekar att Kina, eftersom landet gick med i WTO 2001, bör lägga en större tonvikt vid att liberalisera sin handel och öppna upp sin marknad för att säkerställa lika villkor, och öka takten i fråga om undanröjandet av de artificiella hinder som företag möter när de kommer in på den kinesiska marknaden.

3.  Europaparlamentet noterar att europeiska företag klagar över att det finns ett stort antal tariffära och icke-tariffära handelshinder på den kinesiska marknaden, såsom vissa former av diskriminering mot utländska aktörer samt en komplex tariffstruktur och komplexa tekniska handelshinder.

4.  Europaparlamentet välkomnar införandet av marknadstillträde i förhandlingsmandatet. Parlamentet anser att Kinas försäkringar om att förhandlingarna ska inbegripa marknadstillträde bör vara ett förhandsvillkor för att förhandlingarna ska inledas.

5.  Europaparlamentet betonar att både utländska direktinvesteringar och portföljinvesteringar måste tas med i förhandlingsprocessen.

6.  Europaparlamentet noterar att kinesiska företag generellt betraktar unionen som en stabil investeringsmiljö men beklagar vad de ser som EU:s återstående exportsubventioner till europeiska jordbruksprodukter och förekomsten av vissa handelshinder till EU‑marknaden, såsom tekniska hinder mot handel och hinder som upprättats för att blockera investeringar från tredjeländer i vissa medlemsstater, och noterar att de efterlyser undanröjandet av återstående omotiverade hinder och underlättandet av investeringar i medlemsstaterna. Parlamentet påminner dock om att Kina nyligen inrättade en säkerhetsmekanism för att kontrollera utländska investeringar och att det kan finnas legitima skäl till att använda sådana mekanismer i både Kina och EU. Parlamentet påpekar att EU och Kina kan ha legitima säkerhetsskäl som helt eller delvis motiverar att vissa sektorer undantas från utländska investeringar tillfälligt eller långsiktigt.

7.  Europaparlamentet påpekar att den huvudsakliga företagsform som utländska företag för närvarande får upprätta i Kina är samriskföretag, som ofta förknippas med överföring av strategisk teknik som gynnar utvecklingen av Kinas konkurrenskraft och är till nackdel för den europeiska industrin. Parlamentet är övertygat om att det är avgörande och skulle vara gynnsamt för båda parter att Kina visar ytterligare öppenhet för andra rättsliga föreskrifter som tillåter utländska investerare att etablera sig, i kombination med tillbörligt skydd för immateriella rättigheter, industriell äganderätt, varumärkesskydd och skydd för geografiska beteckningar för produkter, samt främjar en större grad av integration av de europeiska och kinesiska ekonomierna på grundval av ett mer strategiskt tillvägagångssätt för ekonomiskt samarbete som bland annat är inriktat på miljövänlig teknik och innovation.

8.  Europaparlamentet är övertygat om att bättre skydd för immateriella rättigheter och ett effektivt genomförande av bestämmelser på detta område i Kina väsentligen skulle främja EU:s och andra utländska investerares mål att investera, utbyta nya tekniska kapaciteter och uppdatera befintlig teknik i landet, särskilt när det gäller miljövänlig teknik.

9.  Europaparlamentet välkomnar de kinesiska myndigheternas arbete för att öka respekten för immateriella rättigheter sedan Kina anslöt sig till WTO. Parlamentet beklagar dock fortfarande det otillräckliga skyddet för dessa i Kina och bristen på specifika åtgärder som ställs till de europeiska företagens förfogande, särskilt de små och medelstora företagen, för att effektivt bekämpa intrång i immateriella rättigheter.

10.  Europaparlamentet är oroat över otillförlitligheten i det kinesiska rättssystemet, som inte lyckas garantera att avtalsförpliktelserna följs, samt bristen på öppenhet och enhetlighet vid tillämpningen av det regelsystem som styr investeringarna.

11.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att förhandla fram ett ambitiöst och välbalanserat investeringsavtal mellan EU och Kina, i vilket man eftersträvar en bättre miljö för EU-investerare i Kina och tvärtom, bland annat förbättrat tillträde till marknaden, i syfte att öka nivån på de ömsesidiga kapitalflödena och garantera öppenhet i fråga om styrningen av de företag, både statsägda och privata, som investerar i partnerekonomin. Parlamentet rekommenderar att riktlinjerna för företagsstyrning från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) används som referensdokument. Parlamentet insisterar även på att man måste bli bättre på att se till att lagstiftningen efterlevs för att säkerställa rättvis konkurrens mellan offentliga och privata aktörer, minska korruptionen och öka rättssäkerheten samt förutsägbarheten i det kinesiska företagsklimatet.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av att genom detta avtal fastställa förhandsvillkoren för lojal konkurrens mellan EU och Kina. Parlamentet rekommenderar i detta syfte att kommissionen förhandlar om hårda och bindande bestämmelser om insyn och rättvis konkurrens så att lika villkor även gäller för statsägda företag och investeringsförfaranden för nationella placeringsfonder.

13.  Europaparlamentet kräver att det avtal som förhandlas fram ska handla om såväl marknadstillträde som skydd för investerare.

14.  Europaparlamentet betonar att det inte får finnas något i ett investeringsavtal som minskar parternas politiska utrymme och deras förmåga att lagstifta för att uppnå legitima politiska ändamål, samtidigt som man måste undvika att motverka de fördelar som parternas åtaganden ger. Parlamentet betonar att prioriteringen även i fortsättningen måste vara att garantera rättsstatsprincipen för alla europeiska och kinesiska investerare och medborgare.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa fullständig insyn i nationella placeringsfonder.

16.  Europaparlamentet konstaterar att man bör fastställa en tydlig tidsplan för förhandlingarna och överväga rimliga och meningsfulla övergångsperioder.

17.  Europaparlamentet anser att investeringsavtalet med Kina bör grundas på bästa praxis som bygger på medlemsstaternas erfarenhet, bidrar till större samstämdhet och omfattar följande normer:

   Icke-diskriminering (nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för investerare och investeringar under liknande förutsättningar).
   Förbud mot godtycklighet i beslutsfattandet.
   Förbud mot rättsvägran och brott mot grundläggande principer om korrekt rättsförfarande.
   Skyldighet att inte vägra prövning i straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsmässiga mål i enlighet med principen om korrekt rättsförfarande, som ingår i alla ledande rättssystem i världen.
   Förbud mot kränkande behandling av investerare, inklusive genom tvång, påtryckningar och trakasserier.
   Skydd mot direkt och indirekt expropriation och möjlighet till rimlig kompensation för alla skador som har orsakats till följd av en expropriation.
   Respekt för legalitetsprincipen i händelse av nationalisering.

18.  Europaparlamentet upprepar att kvalitet alltid måste gå före skyndsamhet för att förhandlingarna ska kunna slutföras på ett framgångsrikt sätt.

19.  Europaparlamentet konstaterar att investeringsskyddsavtalet bör innehålla tydliga definitioner av den investering och den investerare som ska skyddas och att rent spekulativa investeringsformer inte får skyddas.

20.  Europaparlamentet begär att avtalet ska vara förenligt med de multilaterala skyldigheterna i det allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) för att kraven i avtalet om ekonomisk integrering ska kunna uppfyllas.

21.  Europaparlamentet ser positivt på att den förväntade förbättringen av rättssäkerheten kommer att hjälpa små och medelstora företag att investera i utlandet, och betonar att de små och medelstora företagen måste få komma till tals under förhandlingarna – bland annat genom att EU:s nya centrum för små och medelstora företag i Kina, IPR SME Helpdesk (EU:s hjälpcentral som ger små och medelstora företag råd om immateriella rättigheter) och EU:s handelskammare i Kina involveras – så att det avtal som ska ingås främjar internationalisering av de små och medelstora företag som vill få tillträde till den andra partens marknad.

22.  Europaparlamentet understryker att ett förhandsvillkor för att avtalet ska ingås bör vara ett starkt åtagande från parterna om en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för alla i samband med investeringar, för att skapa mer balanserade handels- och investeringsförbindelser mellan EU och Kina, som inte bara baseras på de låga arbetskraftskostnaderna och bristfälliga miljönormerna i Kina.

23.  Europaparlamentet understryker att de investeringsavtal som EU ingår inte får strida mot de grundläggande värderingar som EU vill främja genom sin yttre politik och att de inte får äventyra möjligheten att genomföra offentliga insatser, i synnerhet när man strävar efter att uppnå allmänpolitiska mål såsom sociala och miljömässiga kriterier samt på områdena mänskliga rättigheter, kampen mot förfalskningar, säkerhet, arbetstagar- och konsumenträttigheter, folkhälsa, industripolitik och kulturell mångfald. Parlamentet kräver att specifika och bindande klausuler om detta införs i avtalet.

24.  Europaparlamentet begär att skydd av offentliga tjänster ska förbli en grundläggande princip inom ramen för detta avtal, i likhet med andra handelsåtaganden som unionen har gjort.

25.  Europaparlamentet betonar att den framtida utvecklingen av investeringsavtalet mellan EU och Kina måste baseras på ömsesidigt förtroende och full överensstämmelse med WTO:s bestämmelser. Parlamentet beklagar den kraftiga offentliga subventioneringen av vissa sektorer med tillväxtpotential, inklusive solpanelssektorn, och uppmanar kommissionen att fullständigt åtgärda de skadliga effekterna av dumpning och subventionering av detta slag för att påskynda förhandlingarna.

26.  När det gäller tillträdet till marknaden rekommenderar Europaparlamentet att båda sidor inför lämpliga infasningsperioder och övergångsåtgärder för vissa branscher för att underlätta en fullständig eller delvis liberalisering inom dessa. Parlamentet inser även att åtaganden inom vissa branscher kanske inte kan göras av båda sidor. Parlamentet kräver i detta sammanhang att kulturella och audiovisuella tjänster utesluts ur förhandlingarna om marknadstillträde, i linje med relevanta bestämmelser i EU:s fördrag. Parlamentet betonar behovet av att ta itu med interventionistisk industripolitik, otillräckligt skydd för immateriella rättigheter, oklarheter beträffande bestämmelsers innehåll och tillämpning samt andra icke-tariffära och tekniska handelshinder.

27.  Europaparlamentet anser, eftersom tillträdet till den kinesiska marknaden försvåras av de statsägda företagens ställning, att avtalet, för att det ska vara balanserat, måste ses som ett gyllene tillfälle för att fastställa lika konkurrensvillkor mellan stats- och privatägda företag.

28.  Europaparlamentet understryker att EU:s möjligheter att undanta vissa strategiska sektorer från kinesiska investerare måste säkerställas i avtalet.

29.  Europaparlamentet betonar att avtalet bör göra det möjligt för parterna, och i EU:s fall de enskilda medlemsstater, att utforma och bedriva en politik som ska främja och skydda den kulturella mångfalden.

30.  Europaparlamentet understryker att avtalet måste främja investeringar som är hållbara och är till för alla samt respekterar miljön, särskilt inom utvinningsindustrin, och som uppmuntrar arbetsförhållanden av god kvalitet i de företag som investeringarna är riktade till.

31.  Europaparlamentet efterlyser en klausul om att investerare ska förse en potentiell part från värdstaten med all information om investeringen som den kan behöva för att fatta beslut eller enbart föra statistik. Denna part ska skydda all konfidentiell affärsinformation som skulle kunna äventyra investerarens eller investeringens konkurrensställning.

32.  Europaparlamentet betonar att det framtida avtalet måste innehålla bestämmelser om insyn och styrning av statsägda företag och nationella placeringsfonder. Bestämmelserna ska baseras på Santiagoprinciperna, som har antagits under ledning av IMF och fastställer principer för de nationella placeringsfondernas styrning och institutionella struktur samt insynen i investeringsstrategin för dessa.

33.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en effektiv klausul om företagens sociala ansvar, i linje med FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, och bekräftar att investerare bör tillämpa ILO:s trepartsuttalande om multinationella företag och socialpolitik samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag, liksom specifika eller sektoriella internationella standarder för ansvarsfull praxis om sådana finns. Parlamentet efterlyser sociala och miljörelaterade klausuler, som en del av ett komplett kapitel om hållbarhet som omfattas av en tvistlösningsmekanism. Parlamentet uppmanar båda parter att genomföra en hållbar investeringsstrategi för alla som inbegriper en klausul om socialt ansvar med konkreta riktlinjer för investerare och en effektiv bedömningsmetod för offentliga myndigheter som övervakar de efterföljande investeringarnas sociala och miljömässiga effekter.

34.  Europaparlamentet betonar att avtalet måste tvinga kinesiska investerare i EU att följa de sociala standarderna och bestämmelserna om social dialog.

35.  Europaparlamentet understryker att det bilaterala investeringsavtalet mellan EU och Kina måste ge resultat i fråga om såväl hållbar tillväxt som jobbskapande samt främja synergier och positiva spridningseffekter med andra regionala handels- och investeringsavtal som EU och Kina har ingått.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera sin konsekvensbedömning genom att även bedöma vilka effekter investeringsavtalet mellan EU och Kina skulle ha på mänskliga rättigheter, såsom den har åtagit sig att göra enligt den strategiska ramen och handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati.

37.  Europaparlamentet anser att avtalet måste innehålla en bestämmelse som fastslår att alla investerare måste följa lagstiftningen i värdlandet fullt ut på lokal, regional, nationell och i tillämpliga fall överstatlig nivå, och att investerare som inte respekterar rättsstatsprincipen ska bli föremål för civilrättsliga förfaranden i den relevanta jurisdiktionen för alla slags rättsstridiga handlingar eller beslut i samband med investeringen, särskilt om sådana handlingar eller beslut leder till betydande skador på miljön, personskador eller dödsfall.

38.  Europaparlamentet insisterar på att avtalet bör innehålla en klausul som förhindrar en urvattning av social lagstiftning och miljölagstiftning för att locka investeringar och som garanterar att ingen av parterna underlåter att på ett effektivt sätt se till att relevant lagstiftning efterlevs genom att kontinuerligt eller återkommande handla eller försumma att handla på ett visst sätt. Syftet med detta är att främja etablering, förvärv, utvidgning eller kvarhållande av en investering på sitt territorium.

39.  Europaparlamentet vidhåller att det bilaterala investeringsavtalet mellan EU och Kina måste vara förenligt med EU:s regelverk, inklusive gällande social- och miljölagstiftning, och att ingen av parterna får underlåta att på ett effektivt sätt se till att lagstiftningen på dessa områden efterlevs. Alla bestämmelser i avtalet ska således uppmuntra till laglig etablering, förvärv, utvidgning eller kvarhållande av en investering på de båda parternas respektive territorium samt främja bästa företagspraxis och fair play företagen emellan.

40.  Europaparlamentet understryker att avtalet måste kräva att utländska investerare uppfyller EU:s krav på dataskydd.

41.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro när det gäller graden av handlingsfrihet för internationella skiljemän att göra en bred tolkning av klausuler om investerarskydd, vilket har lett till att legitim offentlig reglering har uteslutits. Parlamentet begär att de skiljemän som parterna utser i tvistemål ska vara opartiska och oberoende och att den avkunnade skiljedomen följer en uppförandekod som baseras antingen på bestämmelserna från FN:s kommission för internationell handelsrätt (Uncitral), bestämmelserna från Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (ICSID) eller på andra internationella konventioner och normer som parterna erkänner och accepterar.

42.  Europaparlamentet anser att avtalet som en huvudprioritering bör inbegripa effektiva mekanismer för tvistlösning mellan stater samt mellan investerare och stater för att å ena sidan förhindra att överdrivna krav leder till omotiverade beslut, och å andra sidan se till att alla investerare har tillgång till rättvis prövning, och att alla skiljedomar därefter verkställs utan dröjsmål.

43.  Europaparlamentet anser att överenskommelsen bör innehålla mellanstatliga tvistlösningsförfaranden och mekanismer för tvistlösning mellan investerare och stat, inom ramen för en lämplig rättslig ram, och som omfattas av hårda insynskrav.

44.  Europaparlamentet uppmanar EU och Kina att gemensamt införa en mekanism för tidig varning för att de själva proaktivt ska kunna lösa eventuella handels- eller investeringstvister i ett så tidigt skede som möjligt med hjälp av alla lämpliga åtgärder, inklusive ”mjuk makt” och handelsdiplomati.

45.  Europaparlamentet anser även att avtalet bör inbegripa bestämmelser om tvistlösning utanför domstol för att främja en snabb, billig och vänskaplig tvistlösning mellan parterna, som själva får välja om de vill använda sig av den eller inte.

46.  Europaparlamentet föreslår att exakta definitioner av mjuka tvistlösningsmekanismer, såsom medling, ska göras i avtalet i fråga om exempelvis varaktighet, kostnad och genomförande av de lösningar som parterna godkänt.

47.  Europaparlamentet anser att investeringsavtalet mellan EU och Kina när det har ingåtts och ratificerats fullt ut ska ersätta alla bilaterala investeringsavtal mellan enskilda EU‑medlemsstater och Kina i linje med unionslagstiftningen.

48.  Europaparlamentet rekommenderar att förhandlingarna ska inledas endast om Folkrepubliken Kinas statsråd först har gett sitt formella godkännande till att marknadstillträde tas med i investeringsavtalet.

49.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 33.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0097.
(3) EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(4) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 1.
(5) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(6) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(7) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(8) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(9) EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 101.
(10) Antagna texter, 12.6.2013, P7_TA(2013)0261 och 0262.


Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan
PDF 205kWORD 44k
Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (2013/2675(RSP))
P7_TA(2013)0412B7-0435/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 17 februari 2011 om Europa 2020-strategin(1),

–  med beaktande av artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det anges att ”i sina förbindelser med den övriga världen ska unionen [...] bidra [...] till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt” respektive ”unionen ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet”,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 maj 2011 om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) – 2009(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 september 2012 om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om förbindelserna mellan EU och Kina(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om att förstärka de europeiska små och medelstora företagens roll i den internationella handeln(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om handel med tjänster(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2008 om råvaruhandel(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska företag(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2007 om EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2005 om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern(12),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel, tillväxt och världspolitik. Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin (COM(2010)0612),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Ett konkurrenskraftigt Europa i världen Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (COM(2006)0567),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 28 februari 2013 om handels- och investeringshinder (COM(2013)0103),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (O–000093/2013 – B7–0509/2013),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det regelbaserade multilaterala handelssystemet, som inrättades genom Världshandelsorganisationen (WTO), är det effektivaste sättet att nå öppen och rättvis handel i hela världen. Samtidigt är det mycket viktigt att uppfatta bilaterala avtal som en del av samma gemensamma verktyg för internationella frågor.

B.  EU står fast vid sitt åtagande om att i första hand söka uppnå ett välavvägt och rättvist resultat för utvecklingsagendan från Doha, samtidigt som parallella framsteg med bilaterala handelsavtal med andra industriländer också är ett godtagbart alternativ.

C.  Den totala bilaterala handeln mellan EU och Taiwan har ökat mer än tolvfaldigt under de tjugo senaste åren och översteg 40 miljarder euro 2011.

D.  Taiwan är EU:s sjunde största handelspartner i Asien, och EU:s tjugotredje största handelspartner i världen.

E.  2010 stod EU för 31,5 procent av alla utländska direktinvesteringar och 21 procent av utländska direktinvesteringsstockar i Taiwan, därmed var EU den största utländska investeraren i landet.

F.  Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan utnyttjas för närvarande inte i den omfattning som skulle vara möjligt.

G.  En öppen och rättvis handel är ett effektivt sätt att skapa mer tillväxt och välstånd genom att utnyttja de komparativa fördelarna i de respektive ekonomierna och de potentiella synergieffekter som uppstår till följd av ökad ekonomisk integration och nya insatser för kunskapsdrivna ekonomier.

H.  Tullarna mellan de två handelspartnerna är redan nu allmänt låga och EU och Taiwan för en regelbunden strukturerad dialog om handels- och investeringsfrågor av gemensamt intresse. Fyra tekniska arbetsgrupper har inom ramen för detta inrättats för att ta itu med frågor som rör immateriella rättigheter, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder och läkemedelssektorn.

I.  Trots relativt låga tullavgifter är de bilaterala handelsvolymerna mellan EU och Taiwan lägre än lejonparten av EU:s handelsutbyte med dess andra stora handelspartner.

J.  IKT-industrin är en sektor med högt mervärde och en källa till tillväxt i både EU och Taiwan, särskilt när det gäller vidareutveckling av smarta produkter och tjänster.

K.  EU och Taiwan kan stärka sina ekonomiska förbindelser ytterligare på ett sätt som är verkligt fördelaktigt för båda parter, även med tanke på gemensamma samhällsproblem.

L.  Taiwan har varit fullvärdig medlem av WTO sedan 2002 och är även fullvärdig medlem av Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Apec) och Asiatiska utvecklingsbanken.

M.  Taiwans tillträde till WTO-avtalet om offentlig upphandling i juli 2009 var ett viktigt och positivt steg som gjorde att Taiwan inte enbart kan dra nytta av ett ömsesidigt öppnande av marknaderna för offentlig upphandling utan också kommer att förbättra effektiviteten på hemmamarknaden.

N.  Taiwan och Kina har antagit en konstruktiv strategi som bidrar till att 19 avtal har undertecknats mellan Straits Exchange Foundation (för Taiwan) och Association for Relations Across the Taiwan Straits (för Kina). Avtalen innefattar ett ramavtal om ekonomiskt samarbete och ett avtal om immateriella rättigheter som undertecknades den 29 juni 2010 samt investerings- och tullsamarbetsavtalet som undertecknades den 9 augusti 2012.

O.  Andra konstruktiva alternativ har lett till att Taiwan har slutit 31 bilaterala investeringsavtal med tredjeländer, bland annat med Japan den 22 september 2011, samt ett ekonomiskt samarbetsavtal med Nya Zeeland den 10 juli 2013, och återupptog sina förhandlingar om handels- och investeringsramavtalet (Tifa) med USA den 10 mars 2013 samt håller för närvarande på att förhandla om ett investeringsavtal med Sydkorea och ett frihandelsavtal med Singapore (Astep).

P.  Taipeis ekonomiska och kulturella representationskontor i USA och American Institute i Taiwan har kommit överens om ett gemensamt uttalande om principerna för internationella investeringstjänster och IKT-tjänster. Taiwan har slutit omfattande inkomstskatteavtal med 25 länder, inklusive 9 EU-medlemsstater.

Q.  Närmare ekonomiska förbindelser med Taiwan står inte i motsattsförhållande till EU:s politik för ett enat Kina, eftersom Kina och Taiwan båda anslöt sig till Apec 1991 och WTO 2002.

1.  Europaparlamentet anser att det multilaterala handelssystemet, som förkroppsligas av WTO, fortfarande är det tveklöst verkningsfullaste systemet för att uppnå en öppen och rättvis global handel. Parlamentet anser att EU och Taiwan bör bidra till att de multilaterala handelsförbindelserna går framåt.

2.  Europaparlamentet anser att EU med tanke på dess arbete för att stärka de ekonomiska förbindelserna med Kina bör överväga möjligheten att göra samma sak med Taiwan för att på ett konsekvent sätt fortsätta stödja Taiwans demokratiska system, sociala pluralism och goda resultat när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

3.  Europaparlamentet anser därför att EU bör reagera positivt på Taiwans vilja att inleda parallella förhandlingar om bilaterala avtal om investeringsskydd och marknadstillträde för att ytterligare stärka rättssäkerheten vid investeringar och öka storleken och kvaliteten på investeringsflödena.

4.  Europaparlamentet anser att beslutet att inleda sådana förhandlingar med Taiwan bör fattas av ekonomiska skäl och inte sammankopplas med utvärderingen av förbindelserna mellan EU och Folkrepubliken Kina.

5.  Europaparlamentet understryker att det ser positivt på avtalen om investeringsskydd och marknadstillträde med Taiwan, vilka kommer att leda till att de existerande ekonomiska förbindelserna mellan EU och Taiwan fördjupas.

6.  Europaparlamentet anser att avtal om investeringsskydd och marknadstillträde mellan EU och Taiwan har alla förutsättningar att leda till en vinn-vinn-situation som kommer att gynna de båda ekonomierna.

7.  Europaparlamentet konstaterar att man i alla avtal bör ta tillbörlig hänsyn till små och medelstora företag och förbättra deras möjligheter att investera i utlandet.

8.  Europaparlamentet påminner också om att EU och Taiwan redan har välfungerande ekonomiska förbindelser, generellt låga tullavgifter på båda sidor och en välstrukturerad dialog, med regelbundna möten för att ta itu med bilaterala handels- och investeringsfrågor.

9.  Europaparlamentet betonar att avtalet bör inbegripa parternas starka åtagande för en hållbar och inkluderande utveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt plan när det gäller investeringar.

10.  Europaparlamentet betonar att de investeringsavtal som sluts av EU måste respektera rätten till statliga åtgärder, särskilt när det gäller att uppnå målen för den offentliga politiken, t.ex. på områdena samhälle, miljö, mänskliga rättigheter, säkerhet, arbetstagar- och konsumenträttigheter, folkhälsa och kulturell mångfald. Parlamentet vill se att särskilda bestämmelser om dessa mål inkluderas i avtalet.

11.  Europaparlamentet rekommenderar att när det gäller marknadstillträde ska båda parter tillåtas att utesluta vissa sektorer från avregleringsåtagandena för att kunna skydda sina strategiska nationella intressen.

12.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på bindande bestämmelser om företagens sociala ansvar och effektiva sociala och miljörelaterade bestämmelser.

13.  Europaparlamentet betonar att avtalet måste förpliktiga utländska investerare i EU att rätta sig efter europeiska sociala normer och kraven på social dialog.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda förhandlingar om dessa avtal mellan EU och Taiwan.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Taiwans regering och lagstiftande församling Yuan.

(1) EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 42.
(2) EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 35.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0334.
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0097.
(5) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(6) EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 101.
(7) EUT C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
(8) EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 67.
(9) EGT C 279 E, 19.11.2009, s. 5.
(10) EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
(11) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(12) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 471.


Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
PDF 844kWORD 281k
Europaparlamentets ändringar antagna den 9 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa.
(1)  Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa. Medlemsstaterna bör få fastställa strängare regler för att skydda miljön och människors hälsa.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet.
(3)  Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg, anpassa förfarandet till principerna om smart lagstiftning och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet. Det yttersta syftet med ändringen av detta direktiv är att effektivisera genomförandet på medlemsstatsnivå. I många fall blev de administrativa förfarandena för komplicerade och utdragna, vilket orsakade förseningar och innebar ytterligare risker för skyddet av miljön. Med detta i åtanke bör förenkling och harmonisering av förfarandena vara ett mål för detta direktiv. Inrättande av en gemensam kontaktpunkt bör övervägas i syfte att tillåta samordnade bedömningar eller gemensamma förfaranden när flera olika miljökonsekvensbedömningar krävs, till exempel när det gäller gränsöverskridande projekt. Mer specifika kriterier för obligatoriska bedömningar bör också övervägas.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)  För att garantera harmoniserad tillämpning och likvärdigt skydd av miljön i hela EU bör kommissionen i sin roll som fördragens väktare säkerställa den kvalitativa och formella förenligheten med bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU, inbegripet bestämmelserna om offentligt samråd och allmänhetens deltagande.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)
(3b)  För projekt med eventuell gränsöverskridande miljöpåverkan bör de berörda medlemsstaterna erbjuda en gemensam partssammansatt kontaktpunkt som är ansvarig för alla steg i förfarandet. För det slutgiltiga tillståndet till projektet bör det krävas samtycke från alla berörda medlemsstater.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)
(3c)  Direktiv 2011/92/EU bör även ses över på ett sätt som garanterar att miljöskyddet förbättras, resurseffektiviteten ökar och en hållbar tillväxt stöds i Europa. I detta syfte bör de planerade förfarandena förenklas och harmoniseras.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)   Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet, biologisk mångfald, klimatförändring och katastrofrisker, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet och bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt.
(4)   Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet och hållbarhet, skydd av biologisk mångfald, markanvändning, klimatförändring och risk för naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet. De bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen kring alla offentliga eller privata projekt som sannolikt kan ha betydande miljöpåverkan, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt. Eftersom kommissionen inte har fastställt några riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2011/92/EU om bevarandet av det historiska arvet och kulturarvet bör den föreslå en förteckning över kriterier och kännetecken, även med avseende på den visuella effekten, för att direktivet ska genomföras på ett bättre sätt.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Om man slår fast att det är nödvändigt att ta mer hänsyn till miljökriterier i alla projekt kan det även medföra negativa konsekvenser såvida förfarandena därmed blir mer komplicerade och tiden för godkännande och validering i varje steg förlängs. Detta kan öka kostnaderna och till och med i sig komma att utgöra ett miljöhot om infrastrukturprojekten tar mycket lång tid att slutföra.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)  Det är avgörande att miljöfrågorna kring infrastrukturprojekt inte avleder uppmärksamheten från att ett projekt oundvikligen kommer att påverka miljön på något sätt, och det är nödvändigt att fokusera på jämvikten mellan projektets nytta och dess miljöpåverkan.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör resurseffektivitet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.
(5)  I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör resurseffektivitet och hållbarhet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)   Att skydda och främja vårt kulturarv och våra landskap är en viktig del av unionens kulturella mångfald, som unionen är mån om att respektera och främja i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och detta görs i regel utifrån definitioner och principer i Europarådets konventioner, särskilt konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa, den europeiska landskapskonventionen och ramkonventionen om kulturarvets betydelse för samhället.
(11)   Att skydda och främja vårt kulturarv och våra landskap är en viktig del av unionens kulturella mångfald, som unionen är mån om att respektera och främja i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och detta görs i regel utifrån definitioner och principer i Europarådets konventioner, särskilt konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa, den europeiska landskapskonventionen, ramkonventionen om kulturarvets betydelse för samhället och rekommendationen om bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och deras roll i samtiden, som Unesco antog i Nairobi 1976.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Den visuella effekten är ett viktigt kriterium vid miljökonsekvensbedömningen för bevarande av det historiska och kulturella arvet, kulturlandskap och stadsområden; detta bör vara ytterligare en faktor att beakta vid bedömningarna.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)   Vid tillämpningen av direktiv 2011/92/EU är det nödvändigt att se till att det råder ett konkurrenskraftigt företagsklimat, särskilt för små och medelstora företag, för att skapa smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet med de mål som fastställs i kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
(12)   Vid tillämpningen av direktiv 2011/92/EU är det nödvändigt att säkerställa en smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet med de mål som fastställs i kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)  I syfte att stärka insynen och tillgången för allmänheten bör alla medlemsstater inrätta en central elektronisk portal som tillhandahåller lämplig miljöinformation med avseende på tillämpningen av detta direktiv.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)
(12b)  För att minska den administrativa bördan, underlätta beslutsprocessen och minska projektkostnaderna bör man vidta nödvändiga åtgärder för att standardisera de kriterier som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering1. Syftet är att man ska kunna stödja tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT), förbättra konkurrenskraften och undvika olika tolkningar av standarder.
_______________
1 EUT L 316, 14.11.2012, s.12.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)
(12c)  Riktlinjer för kriterier bör utarbetas i syfte att ytterligare förenkla och underlätta arbetet för behöriga förvaltningar, med beaktande av egenskaperna hos de olika ekonomiska eller industriella sektorerna. Denna åtgärd bör vägledas av bestämmelserna i artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1.
_______________
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 12d (nytt)
(12d)  För att bevara det historiska och kulturella arvet så väl som möjligt bör kommissionen och/eller medlemsstaterna ta fram riktlinjer för de kriterier som ska uppfyllas.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)   Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet i vissa fall.
(13)   Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet på projekt som enbart avser civil beredskap i sådana undantagsfall. Med hänsyn till detta bör man i direktivet beakta bestämmelserna i FN/ECE:s Esbokonvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, som i samband med gränsöverskridande projekt ålägger deltagande stater att underrätta och samråda med varandra. Vid sådana gränsöverskridande projekt bör kommissionen, när så är lämpligt och möjligt, spela en mer proaktiv och underlättande roll.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Enligt artikel 1.4 i direktiv 2011/92/EU, där det fastställs att direktivet inte ska tillämpas på projekt som regleras genom särskild nationell lagstiftning, tillåts oinskränkta undantag med begränsade förfarandegarantier, vilket avsevärt skulle kunna hindra genomförandet av det direktivet.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att införa specifika bestämmelser för att förhindra intressekonflikter som kan uppstå mellan exploatören av ett visst projekt som är föremål för miljökonsekvensbedömning och de ansvariga myndigheter som avses i artikel 1.2 f i direktiv 2011/92/EU. De ansvariga myndigheterna bör framför allt inte vara samma person som exploatören eller på något sätt vara beroende av, kopplade till eller underställda exploatören. Av samma skäl bör det fastställas att en myndighet som utsetts till ansvarig myndighet enligt direktiv 2011/92/EU inte får påta sig en sådan roll i förhållande till projekt som omfattas av miljökonsekvensbedömning och för vilka myndigheten själv är exploatör.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 13c (nytt)
(13c)  Proportionalitetsprincipen bör beaktas i bedömningarna av projektens miljökonsekvenser. De krav som ställs i miljökonsekvensbedömningen av ett projekt bör stå i proportion till projektets storlek och det stadium som det befinner sig i.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)   De ansvariga myndigheterna bör vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.
(16)   De ansvariga myndigheterna bör vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan tydligt och rigoröst utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv och öppen som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)  För att undvika onödigt merarbete och onödiga kostnader bör projekten enligt bilaga II omfatta ett utkast till avsiktsförklaring på högst 30 sidor, med en beskrivning av projektet och information om projektets läge för behovsbedömningen, som är en första utvärdering av projektets bärkraft. Behovsbedömningarna bör vara offentliga och omfatta faktorerna i artikel 3. Projektets viktiga direkta och indirekta effekter bör anges.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)   De ansvariga myndigheterna bör vara skyldiga att fastställa hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten. För att förbättra bedömningens kvalitet och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna ska utgå ifrån när de fattar sitt beslut.
(17)   Om de ansvariga myndigheterna bedömer det som nödvändigt eller om exploatören så kräver bör myndigheterna utfärda ett yttrande där de fastställer hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten För att förbättra bedömningens kvalitet, förenkla förfarandena och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna bör utgå ifrån när de fattar sitt beslut.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning.
(18)  Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra den komparativa bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning, för att göra det möjligt att välja det alternativ som är mest hållbart och har minst miljöpåverkan.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Åtgärder bör vidtas för att se till att uppgifterna i miljörapporterna är fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet i enlighet med bilaga IV till direktiv 2011/92/EU. För att förhindra att dubbla bedömningar görs bör medlemsstaterna ha i åtanke att det kan göras miljöbedömningar på olika nivåer och enligt olika rättsakter.
(19)  Åtgärder bör vidtas för att se till att uppgifterna i miljörapporterna är fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet i enlighet med bilaga IV till direktiv 2011/92/EU.
Ändring 102
Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)
(19a)  Man bör förvissa sig om att de personer som kontrollerar miljörapporterna genom sina kvalifikationer och erfarenheter har den tekniska expertkunskap som krävs för att utföra de uppgifter som anges i direktiv 2011/92/EU på ett ur vetenskaplig synpunkt objektivt sätt, fullständigt oberoende av exploatören och de ansvariga myndigheterna.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)   För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits och de relevanta uppgifter som inhämtats.
(20)   För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att på ett detaljerat och fullständigt sätt motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits med den berörda allmänheten och alla relevanta uppgifter som inhämtats. Om detta villkor inte har uppfyllts bör den berörda allmänheten kunna inleda en rättslig prövning.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)   Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av anläggning och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning.
(21)   Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av genomförande och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning. Om kontrollresultaten visar på oförutsedd negativ påverkan bör det fastställas lämpliga korrektiva åtgärder mot denna påverkan i form av ytterligare avhjälpnings- och/eller kompensationsåtgärder.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 22
(22)   För att främja ett effektivare beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör det införas tidsramar för de olika stegen i miljöbedömningen av projekt, där hänsyn även tas till projektet art, komplexitet, lokalisering och omfattning. Dessa tidsramar bör under inga omständigheter äventyra de höga miljöskyddsnormerna, särskilt inte dem som följer av annan unionslagstiftning på miljöområdet, inte heller allmänhetens möjlighet till effektivt deltagande eller rätt till rättslig prövning.
(22)   För att främja ett effektivare beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör det införas rimliga och förutsebara tidsramar för de olika stegen i miljöbedömningen av projekt, där hänsyn även tas till projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning. Dessa tidsramar bör under inga omständigheter äventyra de höga miljöskyddsnormerna, särskilt inte dem som följer av annan unionslagstiftning på miljöområdet, inte heller allmänhetens möjlighet till effektivt deltagande eller rätt till rättslig prövning, och eventuella förlängningar bör endast beviljas i undantagsfall.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Bland målen i FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), som har ratificerats av EU och införlivats med unionslagstiftningen1, ingår en garanti för allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser i miljöfrågor. Deltagande, bland annat av sammanslutningar, organisationer och grupper, särskilt icke-statliga miljöskyddsorganisationer, bör därför främjas. Artikel 9.2 och 9.4 i Århuskonventionen innehåller dessutom bestämmelser om rätt till domstolsprövning eller andra förfaranden för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som omfattas av bestämmelserna om allmänhetens deltagande. De delar av direktivet som berör gränsöverskridande transportprojekt bör också förstärkas, varvid man bör utnyttja de befintliga strukturerna för utveckling av transportkorridorerna och verktygen för att kartlägga eventuella miljökonsekvenser.
______________________
1Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 (EUT L 124, 17.5.2005, s. 1).
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)
(23a)  De produktionstak som fastställs för råolja och naturgas i bilaga I till direktiv 2011/92/EU beaktar inte de särskilda egenskaperna hos de dagliga produktionsnivåerna av okonventionella kolväten, som ofta är mycket varierande och lägre. Därför omfattas projekt som avser sådana kolväten inte av någon obligatorisk miljökonsekvensbedömning trots deras miljöpåverkan. I enlighet med försiktighetsprincipen och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av den 21 november 2012 om miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja bör okonventionella kolväten (skiffergas och skifferolja, tät gas och metan i kolbädd), som definieras enligt sina geologiska karakteristika, införas i bilaga I till direktiv 2011/92/EU oavsett de kvantiteter som utvinns, så att prospekterings- och utvinningsprojekt som avser kolväten systematiskt omfattas av miljökonsekvensbedömning.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)
(24a)  Medlemsstaterna och andra som driver projekt bör se till att bedömningar av gränsöverskridande projekt genomförs på ett effektivt sätt och att onödiga fördröjningar undviks.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 26
(26)  I syfte att anpassa urvalskriterierna och den information som ska lämnas i miljörapporten till den senaste utvecklingen inom teknik och relevanta förfaranden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 2011/92/EU. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
(26)  I syfte att anpassa urvalskriterierna och den information som ska lämnas i miljörapporten till den senaste utvecklingen inom teknik och relevanta förfaranden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 2011/92/EU. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)  Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
utgår
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led a – strecksats 2
(aa)  I punkt 2 a ska andra strecksatsen ersättas med följande:
”– andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet, inklusive prospektering efter och utvinning av mineraler.”
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ab (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led c
(ab)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
c)  ”tillstånd: den ansvariga myndighetens eller de ansvariga myndigheternas beslut, som ger exploatören rätt att påbörja projektet.”
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2
(b)  I punkt 2 ska följande definition läggas till:
(b)  I punkt 2 ska följande definitioner läggas till:
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led g
g)   miljökonsekvensbedömning: utarbetande av en miljörapport, genomförande av samråd (bland annat med den berörda allmänheten och miljömyndigheter), den ansvariga myndighetens bedömning, med beaktande av miljörapporten och resultaten av samråden vid tillståndsgivningen, samt tillhandahållande av information om beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.
g)   miljökonsekvensbedömning: exploatörens utarbetande av en miljörapport, genomförande av samråden (bland annat med den berörda allmänheten och miljömyndigheter), den ansvariga myndighetens bedömning och/eller bedömning som utförs av de myndigheter som avses i artikel 6.1, med beaktande av miljörapporten, inklusive uppgifter om utsläppsbelastningen, och resultaten av samråden vid tillståndsgivningen, samt tillhandahållande av information om beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gb (nytt)
gb)  gränsöverskridande sträcka: sträcka som säkerställer kontinuiteten hos ett projekt av gemensamt intresse mellan de mest närliggande knutpunkterna på vardera sidan gränsen av två medlemsstater eller mellan en medlemsstat och ett grannland.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gc (nytt)
gc)  standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande och som tillhör någon av följande typer:
i)  internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan,
ii)  europeisk standard: en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation,
iii)  harmoniserad standard: en europeisk standard som antagits på grundval av kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,
iv)  nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gd (nytt)
gd)  historiska platser i städerna: platser som är en del av en större helhet som utgörs av den naturliga och den bebyggda miljön och även av invånarnas vardagliga upplevelser av tillvaron. Inom denna vidsträckta miljö, som berikas av gamla eller nya värderingar och som ständigt genomgår en dynamisk process av på varandra följande omvandlingar, kan nya stadsområden anses utgöra vittnesbörd om miljön stadda i ett utvecklingsstadium.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led ge (nytt)
ge)  korrigerande åtgärd: ytterligare avhjälpnings- och kompensationsåtgärder som exploatören kan vidta för att åtgärda oförutsedda negativa effekter eller förluster av biologisk mångfald som har fastställts vid genomförandet av projekt, och som kan uppkomma för att effekterna av konstruktionen eller driften av projekt för vilka tillstånd redan beviljats inte har åtgärdats i tillräcklig omfattning.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gf (nytt)
gf)  visuell konsekvensbedömning: visuell effekt definieras som en förändring i utseendet hos eller utsikten från ett skapat eller naturligt landskap och i urbana områden som ett resultat av utvecklingen som kan vara positiv (förbättring) eller negativ (försämring). Visuell konsekvensbedömning täcker också rivning av byggnader som är skyddade eller som är strategiskt viktiga för den traditionella orts- eller landskapsbilden. Den ska täcka den tydliga förändringen av den geologiska topologin och andra hinder såsom byggnader eller murar som begränsar utsikten mot naturen såväl som landskapets harmoni. Visuell effekt bedöms i stort med kvalitativa bedömningskriterier, som omfattar människans uppskattning av och samspel med landskapet och det värde som det ger en plats (genius loci).
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gg (nytt)
gg)  gemensamt förfarande: enligt det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar andra bestämmelser i annan relevant unionslagstiftning.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gh (nytt)
gh)  förenkling: minskning av antalet formulär och administrativa förfaranden samt inrättande av gemensamma förfaranden eller samordningsverktyg för att integrera de bedömningar som görs av många olika myndigheter. Detta innebär att fastställa gemensamma kriterier, effektivisera inlämningen av rapporter och stärka objektiva och vetenskapliga bedömningar.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 3
c)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:
c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:
3.   Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.
3.   Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 4
4.  Detta direktiv ska inte tillämpas på projekt som i detalj regleras genom särskild nationell lagstiftning, förutsatt att målen med detta direktiv, däribland tillhandahållandet av information, uppnås genom lagstiftningsförfarandet. Vartannat år från och med det datum som anges i artikel 2.1 i direktiv XXX [OPOCE vänligen för in numret på detta direktiv], ska medlemsstaterna informera kommissionen om hur de har tillämpat denna bestämmelse.
utgår
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 4a (ny)
(ca)  Följande punkt ska läggas till:
”4a. Medlemsstaterna ska utse den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna på ett sätt som garanterar deras fullständiga oberoende vid utförandet av de uppgifter som följer av detta direktiv. Den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna ska framför allt utses på ett sätt som förhindrar att de är beroende av, kopplade till eller underställda varandra, sina enheter eller exploatören. En ansvarig myndighet får inte utföra uppgifter enligt detta direktiv när det gäller ett projekt för vilket myndigheten själv är exploatör.”
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – punkt 1
(1a)  Artikel 2.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bland annat på grund av deras art, storlek eller lokalisering blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras påverkan innan tillstånd ges, efter samråd med allmänheten. Åtgärder för att kontrollera betydande negativ miljöpåverkan samt avhjälpnings- och kompensationsåtgärder ska, om så är lämpligt, vidtas av den ansvariga myndigheten när tillstånd ges. Dessa projekt anges i artikel 4.”
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – punkt 3
3.   Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning ska projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning.
3.   Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning kan projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning, utom i fall där medlemsstaterna bedömer att tillämpningen av dessa förfaranden skulle vara oproportionerlig.
Enligt det samordnade förfarandet ska den ansvariga myndigheten samordna de olika individuella bedömningar som krävs enligt berörda delar av unionslagstiftningen och som utfärdas av flera myndigheter, utan att det påverkar andra, motstridiga bestämmelser i annan tillämplig unionslagstiftning.
När det gäller projekt som omfattas av det samordnade förfarandet ska den ansvariga myndigheten samordna de olika individuella bedömningar som krävs enligt berörda delar av unionslagstiftningen och som utfärdas av de olika myndigheterna, utan att det påverkar annan tillämplig unionslagstiftning.
Enligt det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar andra, motstridiga bestämmelser i annan tillämplig unionslagstiftning.
När det gäller projekt som omfattas av det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar annan tillämplig unionslagstiftning.
Medlemsstaterna ska utse en myndighet som ska ansvara för tillståndsgivningen för varje projekt.
Medlemsstaterna kan utse en myndighet som ansvarar för tillståndsgivningen för varje projekt.
På begäran av en medlemsstat ska kommissionen ge det stöd som krävs för att fastställa och genomföra de samordnade eller gemensamma förfaranden som anges i denna artikel.
I alla miljökonsekvensbedömningar ska exploatören i miljörapporten visa att denne har beaktat all annan unionslagstiftning som är relevant för den föreslagna exploateringen för vilken enskilda miljökonsekvensbedömningar krävs.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – punkt 4
(2a)  Artikel 2.4 ska ersättas med följande:
”4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får medlemsstaterna i undantagsfall besluta, om detta föreskrivs i nationell lag, att ett visst projekt som enbart avser civil beredskap helt eller delvis ska undantas från föreskrifterna i detta direktiv, om tillämpningen av detta skulle inverka negativt på detta syfte.
Medlemsstaterna får i så fall informera den berörda allmänheten och samråda med den samt ska
a)  undersöka om någon annan form av bedömning skulle vara lämplig,
b)  se till att uppgifter som erhållits genom en sådan annan form av bedömning som avses i led a, uppgifter om beslutet att bevilja undantag samt skälen för detta görs tillgängliga för den berörda allmänheten,
c)  innan tillstånd ges, informera kommissionen om skälen för undantaget samt, när det är tillämpligt, bifoga de uppgifter som gjorts tillgängliga för de egna medborgarna.
Kommissionen ska genast vidarebefordra de mottagna handlingarna till övriga medlemsstater.
Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna punkt.”
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3
Artikel 3
Artikel 3
Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande
Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande
a)   befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt rådets direktiv 92/43/EEG(*) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(**),
a)   befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, medräknat flora och fauna, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt direktiv 92/43/EEG, 2000/60/EG och 2009/147/EG,
b)  mark, jord, vatten, luft och klimatförändring,
b)  mark, jord, vatten, luft och klimatförändring,
c)  materiella tillgångar, kulturarv och landskap,
c)  materiella tillgångar, kulturarv och landskap,
d)  samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b och c,
d)  samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b och c,
e)  utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga, hos de faktorer som avses i leden a, b och c, när det gäller katastrofrisker.”
e)  utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga, hos de faktorer som avses i leden a, b och c, när det gäller sannolika katastrofrisker.”
Ändring 55 och 127/rev
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 - punkterna 3, 4, 5 och 6
(4)  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
(4)  Artikel 4 ska ändras på följandesätt:
(a)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:
(a)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:
”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II ge information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A.
”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II och när medlemsstaten anser det relevant ge sammanfattande information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A. Den information som ska lämnas av exploatören ska hållas så kortfattad som möjligt och begränsas till de väsentliga punkter som gör det möjligt för den ansvariga myndigheten att fatta sitt beslut i enlighet med punkt 2.
4.   Vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga myndigheten beakta de urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över vilka urvalskriterier som ska användas finns i bilaga III.”
4.   Vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga myndigheten beakta de relevanta urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över urvalskriterier finns i bilaga III.”
(b)  Följande punkter ska läggas till som punkterna 5 och 6:
(b)  Följande punkter ska läggas till som punkterna 5 och 6:
”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den information som exploatören lämnar och, i tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Det beslut som anges i punkt 2 ska
”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den information som exploatören lämnar enligt punkt 3, där det är relevant med hänsyn till observationer från allmänheten och de ansvariga lokala myndigheterna och med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Det beslut som anges i punkt 2 ska
a)  innehålla uppgift om hur kriterierna i bilaga III har beaktats,
b)  innehålla uppgift om skälen till varför det krävs eller inte krävs en miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,
b)  innehålla uppgift om skälen till varför det krävs eller inte krävs en miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10, särskilt med hänsyn till de relevanta kriterier som förtecknas i bilaga III,
c)   innehålla en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga och minska betydande miljöpåverkan, i de fall det beslutas att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,
c)   innehålla en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga och minska betydande miljöpåverkan, i de fall det beslutas att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,
d)  offentliggöras.
d)  offentliggöras.
6.   Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom tre månader från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader. I så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.
6.   Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs enligt punkt 3. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten undantagsvis förlänga tidsfristen ytterligare en gång med en av medlemsstaten fastställd period på högst 60 dagar. I så fall ska den ansvariga myndigheten skriftligen informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum samt ställa de uppgifter som avses i artikel 6.2 till allmänhetens förfogande.
Om projektet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 i den här artikeln innehålla den information som anges i artikel 5.2.”
Om projektet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 i den här artikeln innehålla det yttrande som anges i artikel 5.2, om ett sådant yttrande har begärts i enlighet med den artikeln.”
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1
1.   Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering, den potentiella påverkans art, alternativ till projektet och i vilken utsträckning det är lämpligare att bedöma vissa frågor (bland annat bedömningen av alternativ) på olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån andra bedömningskrav. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV.
1.   Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören lägga fram en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på yttrandet i punkt 2 i den här artikeln, om ett sådant har begärts, och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering och den potentiella påverkans art. Miljörapporten ska även innehålla rimliga alternativ som exploatören övervägt, som är relevanta för det föreslagna projektet och dess specifika egenskaper. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som lämnas ska ingå i miljörapporten.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2
2.   Den ansvariga myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och exploatören, besluta hur omfattande och detaljerad den information ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa
2.   Om exploatören så kräver ska den ansvariga myndigheten efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och exploatören utfärda ett yttrande där det fastställs hur omfattande och detaljerad den information ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. Hit hör särskilt följande uppgifter:
a)  vilka beslut och yttranden som ska inhämtas,
b)  vilka myndigheter och delar av allmänheten som väntas vara berörda,
b)  vilka myndigheter och delar av allmänheten som väntas vara berörda,
c)  förfarandets olika stadier och deras varaktighet,
c)  förfarandets olika stadier och tidsramarna för deras varaktighet,
d)   skäliga och relevanta alternativ till projektet och dess specifika egenskaper,
d)   skäliga alternativ som exploatören kan överväga och som är relevanta för projektet, dess specifika egenskaper och dess betydande miljöpåverkan,
e)  de miljöförhållanden som avses i artikel 3 och som antas utsättas för betydande påverkan,
f)   vilken information som ska lämnas och som är relevant med hänsyn till vad som utmärker ett visst projekt eller en viss typ av projekt,
f)   vilken information som ska lämnas och som är relevant med hänsyn till vad som utmärker ett visst projekt eller en viss typ av projekt,
g)   vilken information och kunskap som finns och som kan inhämtas på andra beslutsnivåer eller genom annan unionslagstiftning, och de bedömningsmetoder som ska användas.
g)   vilken information och kunskap som finns och som kan inhämtas på andra beslutsnivåer eller genom annan unionslagstiftning, och de bedömningsmetoder som ska användas.
Den ansvariga myndigheten kan även söka stöd från de auktoriserade och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten får senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter och om myndigheten anger skälen till detta.
Den ansvariga myndigheten kan även söka stöd från de oberoende, kvalificerade och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten får senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter och om myndigheten anger skälen till detta.
Ändring 106
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3
3.  För att garantera att de miljörapporter som avses i artikel 5.1 är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet ska
3.  För att garantera att de miljörapporter som avses i artikel 5.1 är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet ska
a)  exploatören se till att miljörapporten utarbetas av ackrediterade och tekniskt behöriga experter eller
a)  exploatören se till att miljörapporten utarbetas av behöriga experter och
b)  den ansvariga myndigheten se till att miljörapporten verifieras av ackrediterade och tekniskt behöriga experter och/eller nationella expertkommittéer.
b)  den ansvariga myndigheten se till att miljörapporten verifieras av tekniskt behöriga experter och/eller nationella kommittéer bestående av experter vilkas namn ska offentliggöras.
Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av ackrediterade och tekniskt behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.
Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.
Närmare bestämmelser om anlitande och val av ackrediterade och tekniskt behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna.
Närmare bestämmelser om anlitande och val av behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer och erfarenheter, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna.
Den myndighet som granskar miljökonsekvensbedömningen ska inte ha några egna intressen i eller ett särskilt förhållande till ärendet, så att eventuella intressekonflikter undviks.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5a (ny)
(5a)  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 5a
För gränsöverskridande projekt ska de berörda medlemsstaterna och grannländerna vidta de åtgärder som krävs för att se till att de respektive ansvariga myndigheterna samarbetar för att gemensamt sörja för en integrerad och samstämd gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning från ett tidigt planeringsstadium, i enlighet med gällande lagstiftning om EU-medfinansiering.
Vid projekt inom det transeuropeiska transportnätet ska eventuella konsekvenser för Natura 2000-nätverket slås fast med hjälp av TENtec-systemet, kommissionens programvara Natura 2000 och andra möjliga alternativ.”
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -a(nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 1
(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar eller sin territoriella behörighet kan antas bli berörda av ett projekt ges möjlighet att yttra sig över de uppgifter som lämnas av exploatören och över ansökan om tillstånd. I detta syfte ska medlemsstaterna utse de myndigheter som ska höras, antingen genom allmänna föreskrifter eller från fall till fall. De uppgifter som har inhämtats i enlighet med artikel 5 ska vidarebefordras till dessa myndigheter. Medlemsstaterna ska fastställa hur detta samråd ska gå till.”
Ändring 107
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -aa (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 2
(-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Allmänheten ska, via en central portal som är tillgänglig för allmänheten på elektronisk väg i enlighet med artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation*, genom offentliga meddelanden eller på annat lämpligt sätt, såsom med hjälp av elektroniska medier när sådana är tillgängliga, informeras på ett tidigt stadium under de beslutsförfaranden på miljöområdet som avses i artikel 2.2, och senast så snart som information rimligen kan ges:
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -ab (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 3
(-ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna ska inom rimliga tidsramar se till att allmänheten åtminstone via en central portal får tillgång till följande på elektronisk väg:
a)  All information som har samlats in i enlighet med artikel 5.
b)  I enlighet med den nationella lagstiftningen, de viktigaste rapporter och utlåtanden som har lämnats till den eller de ansvariga myndigheterna vid den tidpunkt då den berörda allmänheten informeras i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.
c)  I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation, annan information än den som avses i punkt 2 i den här artikeln, som är relevant för beslutet i enlighet med artikel 8 i detta direktiv och som blir tillgänglig efter det att den berörda allmänheten har informerats i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.”
Ändring 108
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -ac (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 5
(-ac)  Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5. Medlemsstaterna ska fastställa de närmare arrangemangen för hur allmänheten ska underrättas och hur det offentliga samrådet ska ske. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att relevanta uppgifter tillhandahålls via en central portal som är tillgänglig för allmänheten på elektronisk väg i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2003/4/EG.”
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7
7.   Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med ytterligare 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.
7.   Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med högst 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 6 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7a (ny)
(ba)  Följande punkt ska läggas till:
”7a. För att säkerställa att den berörda allmänheten deltar effektivt i beslutsprocesserna ska medlemsstaterna se till att kontaktinformation för enkel och snabb tillgång till den myndighet eller de myndigheter som ansvarar för att genomföra de uppgifter som avses i detta direktiv görs tillgänglig för allmänheten när som helst och oberoende av eventuella pågående specifika projekt som omfattas av miljökonsekvensbedömning, samt att allmänhetens åsikter och synpunkter har beaktats på vederbörligt sätt.”
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 7 – punkt 5a (ny)
(7a)  I artikel 7 ska följande punkt läggas till:
”5a. När det gäller gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse på transportområdet inom någon av de korridorer som avses i bilaga I till förordningen…+ om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa bör medlemsstaterna delta i samordningen av det offentliga samrådsarbetet. Samordnaren ska se till att projekteringen av ny infrastruktur sker genom ett omfattande offentligt samråd med alla berörda parter och det civila samhället. Samordnaren kan alltid föreslå lösningar för hur planen för korridoren ska utvecklas och genomföras på ett balanserat sätt.”
________________
+ EUT: nummer, datum och titel av förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (2011/0302(COD)).
Ändring 109, 93 och 130
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8
1.  Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. Beslutet att bevilja tillstånd ska därför innehålla följande uppgifter:
1.  Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska vederbörligen beaktas och bedömas i detalj vid tillståndsgivningen. När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan har fattats, ska den eller de ansvariga myndigheterna informera allmänheten enligt gällande förfaranden och låta allmänheten få tillgång till följande uppgifter:
a)  Den ansvariga myndighetens miljökonsekvensbedömning som avses i artikel 3 och de miljövillkor som bifogas beslutet, inklusive en beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativ påverkan.
a)  Resultaten från den ansvariga myndighetens miljökonsekvensbedömning som avses i artikel 3, inbegripet en sammanfattning av mottagna iakttagelser och synpunkter enligt artiklarna 6 och 7, och de miljövillkor som bifogas beslutet, inklusive en beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativ påverkan.
b)  De huvudsakliga skälen till att välja det aktuella projektet, framför andra alternativ som övervägts, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario).
b)   En översikt över de huvudalternativ som exploatören övervägt, med angivande av de huvudsakliga skälen till den valda lösningen, med beaktande av miljöeffekterna.
c)  En sammanfattning av mottagna synpunkter enligt artiklarna 6 och 7.
d)  En sammanfattande förklaring av hur miljöhänsyn har integrerats i tillståndsgivningen och hur resultaten av samråden och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats eller på annat sätt beaktats.
d)  En sammanfattande förklaring av hur miljöhänsyn har integrerats i tillståndsgivningen och hur miljörapporten och resultaten av samråden och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats eller på annat sätt beaktats.
För projekt som antas ha betydande negativ gränsöverskridande påverkan ska den ansvariga myndigheten ange om den inte har beaktat synpunkter som den utsatta medlemsstaten lämnat under de samråd som hållits i enlighet med artikel 7.
För projekt som antas ha betydande negativ gränsöverskridande påverkan ska den ansvariga myndigheten ange om den inte har beaktat synpunkter som den utsatta medlemsstaten lämnat under de samråd som hållits i enlighet med artikel 7.
2.   Om den ansvariga myndigheten, baserat på de samråd som hållits och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, kommer fram till att ett projekt kommer att få betydande negativ miljöpåverkan ska den ansvariga myndigheten, så snart som möjligt och i nära samarbete med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta ställning till om den miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses över och projektet ändras för att undvika eller minska dessa negativa effekter och om det behövs ytterligare avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder.
2.  Den ansvariga myndigheten ska, så snart som möjligt och efter att ha samrått med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta ställning till om tillståndsansökan bör avslås eller om den miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses över och projektet ändras för att undvika eller minska dessa negativa effekter och om det på grundval av gällande lagstiftning behövs ytterligare avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder.
Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda negativa effekter.
Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den, på grundval av gällande lagstiftning, se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan.
Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är.
Befintliga kontrollförfaranden som följer av annan unionslagstiftning kan användas i tillämpliga fall.
3.  När alla nödvändiga uppgifter har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och överlämnats till den ansvariga myndigheten, däribland eventuella specifika bedömningar som krävs enligt annan unionslagstiftning, och de samråd som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, ska den behöriga myndigheten färdigställa sin miljökonsekvensbedömning av projektet inom tre månader.
3.  När alla nödvändiga uppgifter har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och överlämnats till den ansvariga myndigheten, däribland eventuella specifika bedömningar som krävs enligt annan unionslagstiftning, och de samråd som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, ska den ansvariga myndigheten färdigställa sin miljökonsekvensbedömning av projektet inom en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar.
Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.
Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten undantagsvis förlänga tidsfristen ytterligare en gång med en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar; i så fall ska den ansvariga myndigheten skriftligen informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.
4.  Innan beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga myndigheten kontrollera att informationen i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt ifråga om planerade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt avhjälpa eventuella betydande negativa effekter.”
4a.  Beslutet att bevilja tillstånd får även fattas genom särskild nationell lagstiftning, förutsatt att den ansvariga myndigheten har utfört alla delar av miljökonsekvensbedömningen i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.
__________
EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1
1.   När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan har fattats, ska den eller de ansvariga myndigheterna informera allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 om detta enligt gällande förfaranden och låta allmänheten få tillgång till följande:
1.   När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan eller ett annat beslut för att uppfylla kraven i detta direktiv har fattats, ska den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna utan dröjsmål informera allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 om detta enligt nationella förfaranden, senast inom 10 arbetsdagar. Den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna ska låta allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 få tillgång till beslutet i enlighet med direktiv 2003/4/EG.
a)  Information om innehållet i beslutet och varje villkor som är knutet till detta.
b)  Information om de huvudsakliga skäl och överväganden som beslutet grundar sig på, och även om förfarandet för allmänhetens deltagande, efter att ha granskat miljörapporten och den berörda allmänhetens kommentarer och synpunkter.
c)  En beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativa effekter.
d)  I förekommande fall en beskrivning av de kontrollåtgärder som avses i artikel 8.2.”
Ändring 120
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2001/92/EU
Artikel 9a (ny)
(9a)  Efter artikel 9 ska följande artikel införas:
”Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att den eller de behöriga myndigheterna vid fullgörandet av de skyldigheter som följer av detta direktiv inte hamnar i en intressekonflikt på grund av lagstiftning som är bindande för dem.”
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 10 – punkt 1
(9b)  Artikel 10.1 ska ersättas med följande:
”Bestämmelserna i detta direktiv ska inte påverka de ansvariga myndigheternas skyldighet att iaktta de begränsningar som åläggs genom nationella lagar och andra författningar samt tillämplig rättspraxis om affärs- och industrihemligheter, inklusive immateriella rättigheter, och om hänsynstagande till allmänna intressen, förutsatt att de uppfyller kraven i direktiv 2003/4/EG.”
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9c (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 10a (ny)
(9c)  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 10a
Medlemsstaterna ska fastställa regler om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. De sanktioner som föreskrivs måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.”
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9d (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2
(9d)  Artikel 11.4 andra stycket ska ersättas med följande:
Sådana förfaranden ska vara adekvata och effektiva, ge möjlighet att begära ett interimistiskt föreläggande samt vara rättvisa, snabba och inte oöverkomligt kostsamma.”
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 b – punkt 5a (ny)
5a.  När så anses vara lämpligt med tanke på korrekta miljökonsekvensbedömningar och de särskilda förutsättningarna inom vissa ekonomiska sektorer, ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och den berörda sektorn utarbeta sektorspecifika riktlinjer och kriterier som ska följas för att förenkla och underlätta standardiseringen av miljökonsekvensbedömningar.
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1
1.   Medlemsstaterna ska senast den [DATUM] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med ett dokument som visar förhållandet mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.
1.   Medlemsstaterna ska se till att de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv har trätt i kraft senast den ...+. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med ett dokument som visar förhållandet mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.
+ EUT: datum: 24 månader efter det att detta direktiv har trätt ikraft.
Ändring 110
Förslag till direktiv
Artikel 3
Projekt där tillståndsansökan har lämnats före det datum som avses i artikel 2.1 första stycket och där miljökonsekvensbedömningen inte har slutförts före detta datum ska omfattas av kraven i artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt detta direktiv.
Projekt där tillståndsansökan har lämnats före det datum som avses i artikel 2.1 första stycket och där miljökonsekvensbedömningen inte har slutförts före detta datum ska omfattas av kraven i artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt detta direktiv, om exploatören ansöker om att fortsätta miljökonsekvensbedömningen av sitt projekt i enlighet med bestämmelserna i deras ändrade lydelse.
Ändring 79, 112 och 126
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I
(-1) Bilaga I ska ändras på följande sätt:
(a)  Titeln ska ersättas med följande:
”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.1 (PROJEKT SOM OMFATTAS AV OBLIGATORISK MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)”
(b)  Följande punkt ska införas:
”4a. Gruvdrift i dagbrott och liknande öppna utvinningsindustrier.”
(c)  Punkt 7 a ska ersättas med följande:
”a) Anläggning av järnvägslinjer för fjärrtrafik samt flygplatser.”
(d)  Följande punkter ska införas:
”14a. Prospektering, vilken begränsas till den etapp som inbegriper tillämpning av hydraulisk sprickbildning, och utvinning av råolja och/eller jordgas som uppfångats i lager av skiffergas eller i andra sedimentära klippformationer med samma eller mindre genomtränglighet och porositet, oavsett de kvantiteter som utvinns.
14b.  Prospektering, vilken begränsas till den etapp som inbegriper tillämpning av hydraulisk sprickbildning, och utvinning av naturgas från kolbäddar, oavsett de kvantiteter som utvinns.”
(e)  Punkt 19 ska ersättas med följande:
”19. Stenbrott och gruvdrift i dagbrott där verksamhetsområdet är mer än 25 hektar, anläggningar för guldutvinning genom cyanidlakning eller torvutvinning med ett verksamhetsområde över 150 hektar.
(f)  Följande punkt ska läggas till:
”24a. Temaparker och golfbanor anlagda i områden med vattenbrist, hög risk för ökenutbredning eller torka.”
Ändring 80
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II
(-1a) Bilaga II ska ändras på följande sätt:
(a)  Titeln ska ersättas med följande:
”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.2 (PROJEKT SOM OMFATTAS AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING EFTER MEDLEMSSTATERNAS SKÖN)”
(b)  Följande ska införas i punkt 1:
fa) Fiske som avser vild fisk.”
(c)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
”c) Forskning och prospektering som avser mineraler och utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag.”
(d)  Punkt 10 d ska utgå.
(e)  Följande ska införas i punkt 13:
”aa) All rivning av projekt som förtecknas i bilaga I eller i denna bilaga och som kan ha betydande negativa effekter på miljön.”
Ändring 81
Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A
BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.3
BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.3 (SAMMANFATTANDE UPPGIFTER SOM EXPLOATÖREN LÄMNAR OM DE PROJEKT SOM FÖRTECKNAS I BILAGA II)
1.  En beskrivning av projektet, däribland särskilt
1.  En beskrivning av projektet, däribland
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, under uppbyggnads- och driftfaserna,
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under yta respektive jord, under uppbyggnads-, drift- och rivningsfaserna,
b)   en beskrivning av projektets lokalisering, i synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten.
b)   en beskrivning av projektets lokalisering, i synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten.
2.   En beskrivning av sådan betydande miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till.
2.   En beskrivning av sådan betydande miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till.
3.   En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av
3.   En beskrivning av projektets troliga, mer betydande miljöpåverkan, däribland risker för den berörda befolkningens hälsa samt konsekvenserna för landskapet och kulturarvet till följd av
a)  förväntade restprodukter och utsläpp samt alstrande av avfall,
a)  förväntade restprodukter och utsläpp samt i förekommande fall alstrande av avfall,
b)  utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.
b)  utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald (inklusive hydromorfologiska förändringar).
4.   En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga eller minska betydande negativ miljöpåverkan.”
4.   En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga eller minska betydande negativ miljöpåverkan, särskilt när den anses vara oåterkallelig.
Ändring 124
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c - led ii
ii)  kustområden,
ii)  kustområden och marin miljö,
Ändring 83 och 129/rev
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV
BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 5.1
BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 5.1 (UPPGIFTER SOM EXPLOATÖREN SKA LÄMNA I MILJÖRAPPORTEN)
1.  En beskrivning av projektet, däribland särskilt
1.  En beskrivning av projektet, däribland särskilt
(-a)  en beskrivning av projektets lokalisering,
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten och mark under uppbyggnads- och driftfaserna,
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten och mark under uppbyggnads-, drift- och, i förekommande fall, rivningsfaserna,
aa)  en beskrivning av energikostnaderna, kostnaderna för återvinning av avfall från rivningen och förbrukningen av ytterligare naturresurser när ett rivningsprojekt genomförs,
b)   en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald) som används,
b)   en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald) som används,
c)   en uppskattning av typ och mängd av förväntade restprodukter och utsläpp (vatten-, luft- och markföroreningar (ovan och under jord), buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, m.m.) som uppkommer när verksamheten pågår.
c)   en uppskattning av typ och mängd av förväntade restprodukter och utsläpp (vatten-, luft- och markföroreningar (ovan och under jord), buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, m.m.) som uppkommer när verksamheten pågår.
2.   En beskrivning av aspekter som rör teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ som beaktats (t.ex. i fråga om projektets utformning, teknisk kapacitet, storlek och omfattning), inklusive angivelse av det alternativ som har minst miljöpåverkan, samt angivelse av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts, bland annat med hänsyn till miljöpåverkan.
2.   En beskrivning av aspekter som rör teknik, lokalisering m.m. hos de rimliga alternativ som exploatören övervägt (t.ex. i fråga om projektets utformning, teknisk kapacitet, storlek och omfattning), som är relevanta för det föreslagna projektet och dess specifika egenskaper samt angivelse av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts.
3.  En beskrivning av relevanta aspekter av det befintliga miljötillståndet och hur detta väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario). Denna beskrivning bör omfatta eventuella befintliga miljöproblem som är relevanta för projektet, t.ex. problem i områden som är av särskild miljömässig betydelse och utnyttjandet av naturresurser.
3.  En beskrivning av relevanta aspekter av det aktuella miljötillståndet och hur detta väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), och där de naturliga eller samhälleliga avvikelserna från referensscenariot rimligtvis kan förutses. Denna beskrivning bör omfatta eventuella befintliga miljöproblem som är relevanta för projektet, t.ex. problem i områden som är av särskild miljömässig betydelse och utnyttjandet av naturresurser.
4.   En beskrivning av sådan väsentlig miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till, däribland särskilt i fråga om befolkning, människors hälsa, fauna, flora, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, mark (markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering, hårdgörning) vatten (kvantitet och kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, möjligheten att begränsa dessa, effekter kopplade till anpassning, om projektet tar hänsyn till risker förenade med klimatförändringen) materiella tillgångar, kulturarv, inklusive det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet, och landskapet; denna beskrivning bör även omfatta samverkan mellan de nämnda faktorerna, samt de nämnda faktorernas utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga när det gäller katastrofrisker.
4.   En beskrivning av sådan väsentlig miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till, däribland särskilt i fråga om befolkning, människors hälsa, fauna, flora, biologisk mångfald via dess fauna och flora, mark (markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering, hårdgörning) vatten (kvantitet och kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimat (utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, möjligheten att begränsa dessa, effekter kopplade till anpassning, om projektet tar hänsyn till risker förenade med klimatförändringen) materiella tillgångar, kulturarv, inklusive det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet, och landskapet; denna beskrivning bör även omfatta samverkan mellan de nämnda faktorerna, samt de nämnda faktorernas utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga när det gäller katastrofrisker.
5.  En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av bland annat,
5.  En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av bland annat,
a)  projektet som helhet,
a)  projektet som helhet,
b)   utnyttjandet av naturresurser, bland annat mark, jord, vatten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, där hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången till dessa resurser även i ljuset av förändrade klimatvillkor,
b)   utnyttjandet av naturresurser, bland annat mark, jord, vatten, och biologisk mångfald, medräknat flora och fauna,
c)   utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,
c)   utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,
d)   risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller katastrofer),
d)   risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller katastrofer) som rimligen kan anses vara karakteristiska för projekttypen,
e)  effekternas kumulering med andra projekt och verksamheter,
e)  effekternas kumulering med andra befintliga och/eller godkända projekt och verksamheter i den utsträckning de är belägna i det geografiska område som sannolikt kommer att påverkas och som ännu inte byggts ut eller är i drift, och utan att det ska vara nödvändigt att beakta annan information än befintlig eller offentligt tillgänglig information om dessa projekt,
f)  utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk,
f)  utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk,
g)  teknik och ämnen som använts,
g)  teknik och ämnen som använts,
h)  hydromorfologiska förändringar.
h)  hydromorfologiska förändringar.
Beskrivningen av betydande effekter som antas uppstå bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, gränsöverskridande, kort-, medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet. Vid beskrivningen bör hänsyn tas till de miljömål som fastställts på EU- eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för projektet.
Beskrivningen av betydande effekter som antas uppstå bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, gränsöverskridande, kort-, medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet. Vid beskrivningen bör hänsyn tas till de miljömål som fastställts på unionsnivå eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för projektet.
6.   En beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma de miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.
6.   En beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma de miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.
7.   En beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter begränsas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.
7.   En beskrivning av planerade prioriterade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt i sista hand motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter förebyggs, minskas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.
8.   En bedömning av de katastrofrisker och olycksrisker som projektet kan vara känsligt för och, i förekommande fall, en beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga sådana risker, samt beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som krävs enligt direktiv 96/82/EG i ändrad lydelse).
8.   En bedömning av de sannolika katastrofrisker och olycksrisker som projektet kan vara känsligt för och, i förekommande fall, en beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga sådana risker, samt beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och krav som härrör från annan EU-lagstiftning eller internationella konventioner).
9.   En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående punkter.
9.   En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående punkter.
10.   En beskrivning av eventuella problem (tekniska brister eller bristande sakkunskap) som exploatören stött på vid sammanställningen av den information som krävs och en angivelse av de källor som använts vid beskrivningar och bedömningar, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.”
10.   En beskrivning av eventuella problem (tekniska brister eller bristande sakkunskap) som exploatören stött på vid sammanställningen av den information som krävs och en angivelse av de källor som använts vid beskrivningar och bedömningar, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.”

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0277/2013).


EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien
PDF 128kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien (2013/2837(RSP))
P7_TA(2013)0414B7-0442/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, särskilt resolutionerna av den 16 februari 2012(1), 13 september 2012(2), 23 maj 2013(3) och 12 september 2013(4), och resolutionerna om människor som flyr väpnade konflikter,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Syrien av den 23 januari, 18 februari, 11 mars, 22 april, 27 maj, 24 juni, 9 juli och 22 juli 2013, och med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Syrien av den 8 februari 2013,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, av den 21 augusti 2013 om de senaste uppgifterna om användning av kemiska vapen i Damaskus, av den 23 augusti 2013 om det brådskande behovet av en politisk lösning av konflikten i Syrien (vilket återspeglar den ståndpunkt om Syrien som EU enades om den 7 september 2013), av den 10 september 2013 om förslaget om att placera Syriens kemiska vapen under internationell kontroll och av den 14 september 2013 efter överenskommelsen mellan USA och Ryssland om kemiska vapen i Syrien, samt av uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten under parlamentets debatt i plenum i Strasbourg den 11 september 2013,

–  med beaktande av uttalandena från kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, Kristalina Georgieva, om syriska flyktingar och EU:s insatser, framför allt hennes uttalande av den 3 september 2013 om den senaste uppgiften om hur många människor som har flytt från den syriska krisen, och av lägesrapporterna och faktabladen om Syrien från kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo),

–  med beaktande av yttrandet från FN:s flyktingkommissarie, António Guterres, vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) informella möte i Vilnius den 18 juli 2013(5),

–  med beaktande av säkerhetsrådets informationsmeddelanden om Syrien, vilka har utfärdats av FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, Valerie Amos, framför allt meddelandet av den 18 april 2013,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det ministermöte för länder som gränsar till Syrien som FN:s flyktingkommissarie anordnade den 4 september 2013,

–  med beaktande av resolutionerna om Syrien från FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter och det fakultativa protokollet till denna om indragning av barn i väpnade konflikter samt av konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, till vilka Syrien har anslutit sig,

–  med beaktande av artiklarna 78, 79 och 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fram till och med den 20 september 2013 hade FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) registrerat sammanlagt 1 929 227 syriska flyktingar i grannländerna och i Nordafrika. Det totala antalet flyktingar, inklusive de som inte är registrerade, beräknas uppgå till 2 102 582 stycken. Enligt samma källor är 76 procent av de syriska flyktingarna kvinnor och barn. 410 000 syriska flyktingbarn är i låg- och mellanstadieåldern (mellan 5 och 11 år). Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) uppgick antalet internflyktingar den 9 september 2013 till 4,25 miljoner.

B.  Enligt FN:s flyktingkommissariat uppgick antalet flyktingar (inklusive de som väntade på att registreras) i mottagarländerna den 20 september 2013 till följande: Turkiet 492 687 stycken, Libanon 748 608 stycken, Jordanien 531 768 stycken, Irak 190 857 stycken, Egypten 124 373 stycken och Marocko, Algeriet och Libyen 14 289 stycken (registrerade). Tusentals syrier flyr varje dag till grannländerna, och FN:s regionala åtgärdsplan för Syrien räknar med att det kommer att finnas 3,5 miljoner syriska flyktingar i slutet av 2013.

C.  Antalet asylansökningar i EU från syrier har fortsatt att öka under 2013, och totalt 52 037 asylansökningar har lämnats in i EU och dess närmaste grannländer (Schweiz och Norge) sedan konflikten inleddes 2011.

D.  Inom EU-28 har Tyskland och Sverige tagit emot 59 procent av de inlämnade ansökningarna (14 842 respektive 14 083 stycken). Även i andra medlemsstater har antalet ansökningar ökat kraftigt, men bara ytterligare en medlemsstat har mottagit fler än 2 000 ansökningar (Storbritannien, med 2 634 stycken).

E.  Det saknas dels helt korrekta och tillförlitliga uppgifter om det totala antalet syrier som kommer till Europa, dels uppgifter om antalet som söker asyl i europeiska länder och hur många det rör sig om totalt. Trots dessa brister och det faktum att statistik och uppgifter om beslut i asylärenden i EU:s medlemsstater ibland inte stämmer finns det, enligt FN:s flyktingkommissariat, tecken på att skyddet av syrier fortfarande är bristfälligt i EU.

F.  Den syriska flyktingkrisen sätter för första gången det nyligen reviderade gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) på prov.

G.  Unionslagstiftningen tillhandahåller redan ett antal verktyg, såsom viseringskodexen(6) och kodexen om Schengengränserna(7), som gör det möjligt att bevilja visum av humanitära skäl.

H.  Medlemsstaterna bör uppmuntras att använda de medel som kommer att finnas tillgängliga från Asyl- och migrationsfonden och medel från den förberedande åtgärden Möjliggöra flyktingars vidarebosättning i samband med katastrofer, som bland annat omfattar följande åtgärder: att stödja personer som redan har erkänts som flyktingar av FN:s flyktingkommissariat, att stödja nödåtgärder för grupper av flyktingar som har prioriterad ställning, som utsätts för väpnade attacker eller som står inför andra extremt känsliga eller livshotande situationer och att vid behov ge extra finansiellt stöd vid krissituationer till FN:s flyktingkommissariat och till dess lokalkontor i medlemsstaterna och på unionsnivå.

I.  Vid den senaste tragedin omkom 130 migranter och hundratals andra försvann i närheten av Lampedusa den 3 oktober 2013. Tiotusentals migranter har mist livet i sina försök att ta sig till EU, och än en gång påpekas att alla insatser måste göras för att rädda människor i livsfara och att medlemsstaterna måste fullgöra sina internationella åtaganden om sjöräddning.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den pågående humanitära krisen i Syrien och den stora påfrestning som den innebär för grannländerna. Parlamentet uttrycker oro över att den massiva flyktingströmmen fortsätter att öka, och över att det inte finns något som tyder på att den kommer att avta inom den närmaste framtiden.

2.  Europaparlamentet berömmer myndigheterna i dessa länder för deras ansträngningar och solidaritet, och ländernas befolkningar för deras generositet i arbetet med att bistå flyktingar från Syrien.

3.  Europaparlamentet välkomnar den stora öppenhet som Syriens grannländer visar prov på i sin flyktingpolitik, och uppmanar dem med kraft att hålla sina gränser öppna för alla dem som flyr från Syrien.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att alltfler syrier riskerar sina liv på farliga överfarter med båt över Medelhavet till EU.

5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att EU och dess medlemsstater har avsatt mer än 1 miljard euro i humanitärt och icke-humanitärt bistånd till syrier i och utanför Syrien, och konstaterar att EU är den största givaren av humanitärt bistånd till krisen i Syrien. Parlamentet uppmanar dessutom EU att övervaka fördelningen av dessa medel.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta sin generösa finansiering av humanitära och icke-humanitära insatser för att tillgodose behoven hos människor i Syrien och syriska flyktingar i grannländerna.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att lösa akuta situationer genom att tillämpa vidarebosättning jämte gällande nationella kvoter och bevilja inresetillstånd av humanitära skäl. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utnyttja de medel som ännu finns tillgängliga inom den förberedande åtgärden/pilotprojektet för vidarebosättning.

8.  Europaparlamentet uppmanar världssamfundet, EU och medlemsstaterna att fortsätta att stödja åtgärder för att avhjälpa denna exceptionella humanitära kris och åta sig att effektivt bistå Syriens grannländer.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att sammankalla en konferens om humanitära frågor i samband med den syriska flyktingkrisen, och att där prioritera åtgärder till förmån för mottagarländerna i regionen (särskilt Libanon, Jordanien, Turkiet och Irak) i syfte att stödja dem i deras arbete med att ta emot allt större flyktinggrupper och bibehålla sin generösa flyktingpolitik. Parlamentet betonar att samtliga EU-institutioner och organisationer från det civila samhället bör delta i denna konferens, och att man bör fokusera på humanitära åtgärder och på att stärka EU:s roll och engagemang i det diplomatiska arbetet med att få ett slut på konflikten i Syrien.

10.  Europaparlamentet betonar att man i detta skede konkret måste undersöka huruvida medlemsstaterna skulle kunna göra mer för att förstärka sina skyddsinsatser för Syrien, och i så fall på vilket sätt och när detta ska ske. Parlamentet framhåller behovet av solidaritet och en proaktiv förstärkning av EU:s totala skyddsinsats genom mer samarbete, informationsutbyte, kapacitetsbyggande och politisk dialog.

11.  Europaparlamentet välkomnar det allmänna samförstånd som råder i medlemsstaterna om att syriska medborgare inte bör skickas tillbaka till Syrien. Parlamentet betonar dock att det behövs ett mer samstämt upplägg och större solidaritet med de medlemsstater som belastas extra mycket i samband med mottagandet av flyktingar från Syrien. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla bestämmelser i det gemensamma europeiska asylsystemets olika instrument tillämpas korrekt.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka all gällande unionslagstiftning om beviljande av en säker inresa i EU och alla förfaranden för detta för att tillfälligt kunna ta emot syriska flyktingar i sina länder. Parlamentet noterar att lagliga inresor i EU är att föredra framför farligare olagliga metoder, vilka skulle kunna involvera människohandel. Parlamentet konstaterar att vissa medlemsstater har beviljat syrier antingen permanent uppehållstillstånd (t.ex. Sverige) eller tillfälligt uppehållstillstånd (t.ex. Tyskland).

13.  Europaparlamentet erinrar medlemsstaterna om att syrier som flyr från konflikten och söker internationellt skydd bör hänvisas till de behöriga nationella asylmyndigheterna och få tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU att vidta lämpliga och ansvarsfulla åtgärder beträffande en eventuell tillströmning av flyktingar till EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att övervaka den nuvarande situationen och utarbeta beredskapsplaner, inklusive möjligheten att tillämpa direktivet om tillfälligt skydd(8) om och när situationen så kräver.

15.  Europaparlamentet påminner om medlemsstaternas skyldighet att rädda migranter till sjöss och uppmanar de medlemsstater som inte har fullgjort sina internationella åtaganden att sluta avvisa båtar med migranter ombord.

16.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med gällande internationell lagstiftning och unionslagstiftning respektera principen om non-refoulement. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart upphöra med allt oskäligt och varaktigt kvarhållande som strider mot internationell och europeisk rätt, och erinrar om att åtgärder för kvarhållande av migranter alltid måste åtföljas av ett administrativt beslut, vara vederbörligen motiverade och vara tidsbegränsade.

17.  Europaparlamentet uppmanar sina berörda utskott att fortsätta att övervaka dels situationen i Syrien och grannländerna, dels de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i detta hänseende.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Förenta nationernas generalsekreterare, Förenta nationernas flyktingkommissarie, Arabförbundets generalsekreterare, Arabrepubliken Syriens parlament och regering samt till parlamenten och regeringarna i Syriens grannländer och alla parter i konflikten i Syrien.

(1) EUT C 249 E, 30.8.2013, s. 37.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0351.
(3) Antagna texter, P7_TA(2013)0223.
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0378.
(5) http://www.unhcr.org/51b7149c9.html.
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).
(7)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).
(8)Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EUT L 212, 7.8.2001, s. 12).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy