Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης ***
 Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I
 Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I
 Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA
 Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ
 Διακρίσεις λόγω κάστας
 Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012
 Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)
 Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης
 Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ

Συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης ***
PDF 264kWORD 21k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE))
P7_TA(2013)0415A7-0305/2013

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12138/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης (12135/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0008/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0305/2013),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης της προώθησης της στενής συνεργασίας και διαλόγου με το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και της διεύρυνσης του πολιτικού και οικονομικού διαλόγου μεταξύ της Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιορδανικών αρχών, περισσότεροι από 500 000 πρόσφυγες από την Συρία έχουν αναζητήσει καταφύγιο στην Ιορδανία και ότι η κρίση της Συρίας έχει σοβαρή επίπτωση στην οικονομία και τον προϋπολογισμό της Ιορδανίας λόγω των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι τα ιορδανικά σύνορα είναι κλειστά από τον Αύγουστο του 2012 για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες από την Συρία·

4.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία παροχής επαρκούς οικονομικής, τεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ιορδανία·

5.  εκτιμά ιδιαίτερα τη δέσμευση που ανέλαβε η Α.Μ. ο Βασιλέας Abdullah II της Ιορδανίας σε ό,τι αφορά την προώθηση μιας ευρύτατης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων προς όφελος της Ιορδανίας και του λαού της· τονίζει τη σημασία της επίτευξης, μέσω αυτών των μεταρρυθμίσεων, βιώσιμων αποτελεσμάτων, ιδίως στα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης·

6.  επικροτεί και στηρίζει επιπλέον τον ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο της Ιορδανίας, ως διαμεσολαβητή, στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στην εξεύρεση διαρκούς λύσης στις διάφορες διενέξεις στη Μέση Ανατολή·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.


Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I
PDF 277kWORD 39k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0873),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0506/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Ιουνίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0232/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Οκτωβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)

P7_TC1-COD(2011)0427


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑΔήλωση του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να προσπαθούν να χρησιμοποιούν κατάλληλους και ουδέτερους όρους στα νομοθετικά κείμενα όταν θίγουν το ζήτημα υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παρουσία στην επικράτεια των κρατών μελών δεν έχει εγκριθεί από τις αρχές των κρατών μελών ή δεν είναι πλέον εγκεκριμένη. Στις περιπτώσεις αυτές, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση της λέξης «παράνομος» όταν μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτική διατύπωση, ενώ για όλες τις αναφορές σε πρόσωπα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «μετανάστης σε αντικανονική κατάσταση».


Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I
PDF 274kWORD 22k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Oκτωβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))
P7_TA(2013)0417A7-0131/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0136),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0087/2012),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 24 Μαΐου 2012(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Ιουνίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0131/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Οκτωβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής

P7_TC1-COD(2012)0066


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2013/56/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 140.


Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA
PDF 393kWORD 38k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (2013/2702(RSP))
P7_TA(2013)0418RC-B7-0378/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) της 13ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία καταδικάζει την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) για «σοβαρότατες» παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρα 3, 5, 8 και 13) κατά την κατ' εξαίρεση παράδοση του Khaled El-Masri,

–  έχοντας υπόψη τις ακόλουθες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του ΕΔΔΑ: Al-Nashiri κατά Πολωνίας, Abu Zubaydah κατά Λιθουανίας, Abu Zubaydah κατά Πολωνίας και Nasr και Ghali κατά Ιταλίας· έχοντας υπόψη την προσφυγή που κατέθεσε ο κ. Al-Nashiri κατά της Ρουμανίας, τον Αύγουστο του 2012, και την προσφυγή που κατέθεσαν το Human Rights Monitoring Institute (HRMI) και η Open Society Justice Initiative κατά της Λιθουανίας, τον Δεκέμβριο του 2012, για παραβίαση του δικαιώματος ενημέρωσης και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ιταλικού Ανώτατου Δικαστηρίου, του Σεπτεμβρίου 2012, που επικυρώνει την καταδίκη 23 υπηκόων των ΗΠΑ για την απαγωγή του Abu Omar το 2003, συμπεριλαμβανομένου του πρώην σταθμάρχη της CIA στο Μιλάνο, Robert Seldon Lady, ο οποίος καταδικάστηκε σε εννεαετή φυλάκιση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Εφετείου του Μιλάνου, τον Φεβρουάριο του 2013, με την οποία καταδικάστηκαν τρεις άλλοι πράκτορες(1) της CIA, οι οποίοι προηγουμένως θεωρείτο ότι καλύπτονται από διπλωματική ασυλία, σε ποινές φυλάκισης έξη έως επτά ετών· έχοντας υπόψη την απόφαση του ίδιου δικαστηρίου με την οποία καταδικάζονται ο Nicolò Pollari, πρώην προϊστάμενος της ιταλικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ασφαλείας (SISMI) σε δεκαετή φυλάκιση, ο Marco Mancini, πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της SISMI, σε εννεαετή φυλάκιση, και τρεις ακόμη πράκτορες της SISMI σε εξαετή φυλάκιση έκαστος,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ιταλού Προέδρου, στις 5 Απριλίου 2013, να απονείμει χάρη στον αμερικανό συνταγματάρχη Joseph Romano, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην Ιταλία ως υπεύθυνος για την απαγωγή του Abu Omar στη χώρα αυτή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής για την εικαζόμενη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων(2) (TDIP) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα που διαβίβασε η Επιτροπή στον εισηγητή, συμπεριλαμβανομένων των πανομοιότυπων επιστολών που είχε αποστείλει, τον Μάρτιο του 2013, σε όλα τα κράτη μέλη και στις οποίες λίγα μόνο κράτη μέλη (Φινλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία και Λιθουανία) απάντησαν,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το Γκουαντάναμο, με πιο πρόσφατο το ψήφισμα της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με το Γκουαντάναμο: απεργία πείνας των κρατουμένων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2011)(4),

–  έχοντας υπόψη τα δεδομένα πτήσεων που ελήφθησαν από τον Eurocontrol μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση που υπέβαλε ο εισηγητής, τον Απρίλιο του 2013, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και στη Μαδαγασκάρη (ASECNA) για συνεργασία σχετικά με την κοινοποίηση δεδομένων πτήσεων, και τη θετική απάντηση που έλαβε τον Ιούνιο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου και σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2012 όσον αφορά την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο, 6 και 7 Ιουνίου 2013),

–  έχοντας υπόψη το «πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες (2010-2014)»,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης και τις ενέργειες της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα δε – αλλά όχι αποκλειστικά – τα ερευνητικά ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν τον Απρίλιο του 2013 από τον ρουμανικό τηλεοπτικό σταθμό Antena 1,

–  έχοντας υπόψη τις έρευνες που πραγματοποίησαν κυρίως οι οργανώσεις Interights, Redress και Reprieve και τις αναφορές που συνέταξαν ανεξάρτητοι ερευνητές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εθνικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις μετά την έγκριση του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, και ειδικότερα την έκθεση της Open Society Justice Initiative με τίτλο «Globalising Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition» (Φεβρουάριος 2013), την ανεξάρτητη δικομματική μελέτη που πραγματοποίησε εντός των ΗΠΑ η Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment (Απρίλιος 2013), τη βάση δεδομένων για τις πτήσεις που δημοσιοποίησε ο βρετανικός πανεπιστημιακός ιστότοπος «The Rendition Project» (Μάιος 2013), την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο «Unlock the truth: Poland’s involvement in CIA secret detention» (Ιούνιος 2013), και την επιστολή που απέστειλε η Human Rights Watch στις λιθουανικές αρχές (Ιούνιος 2013),

–  έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (O-000079/2013 – B7-0215/2013 και O-000080/2013 – B7-0216/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχία των πολιτικών πάταξης της τρομοκρατίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καταδικάσει τα καθοδηγούμενα από τις ΗΠΑ προγράμματα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων έκνομων και αυθαίρετων κρατήσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, παραβιάσεις της αρχής της μη επαναπροώθησης και βίαιες εξαφανίσεις μέσω της χρήσης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και εδάφους από τη CIA· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη διερεύνηση της συνεργασίας των εθνικών κυβερνήσεων και υπηρεσιών με τα προγράμματα της CIA·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί να συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή που του δόθηκε από την Προσωρινή Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 2, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναθέσει στην αρμόδια επιτροπή του να ενημερώσει σχετικά την Ολομέλεια ένα έτος μετά την έγκριση του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, δεδομένου ότι θεωρεί σημαντικό να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό υλοποιήθηκαν οι συστάσεις που είχε εγκρίνει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία για τις παραδόσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ να προστατεύουν και να προάγουν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόζονται σε θέματα ασφαλείας νόμιμες και αποτελεσματικές πολιτικές, θεμελιωμένες στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όργανα της ΕΕ ξεκίνησαν τελευταία μία συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να προστατεύει και να προάγει καλύτερα τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξαν ουσιαστικές απαντήσεις από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στις συστάσεις του Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιθουανικές αρχές έχουν επαναλάβει ότι δεσμεύονται να ανοίξουν εκ νέου τη δικαστική έρευνα για την ανάμιξη της Λιθουανίας στο πρόγραμμα της CIA εάν προκύψουν νέα στοιχεία, αλλά προς το παρόν δεν το έχουν πράξει· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παρατηρήσεις τους προς το ΕΔΔΑ στην υπόθεση Abu Zubaydah, οι λιθουανικές αρχές επέδειξαν κρίσιμες ανεπάρκειες στην έρευνα που διεξήγαγαν και αδυναμία να αντιληφθούν τη σημασία των νέων πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιθουανία έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, υποβλήθηκε καταγγελία στον λιθουανό Γενικό Εισαγγελέα με την οποία ζητείται η διερεύνηση των κατηγοριών για παράνομη μεταφορά, μυστική κράτηση και βασανισμό του Mustafa al-Hawsawi στο πλαίσιο του προγράμματος της CIA, ο οποίος σήμερα έχει προσαχθεί σε δίκη ενώπιον στρατιωτικής επιτροπής στο Γκουαντάναμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπεριστατωμένη έρευνα που προβλήθηκε τον Απρίλιο του 2013 από τον ρουμανικό τηλεοπτικό σταθμό Antena 1 παρείχε περαιτέρω ενδείξεις για τον κεντρικό ρόλο της Ρουμανίας στο δίκτυο φυλακών· λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας Ioan Talpeș ότι η Ρουμανία παρείχε υλικοτεχνική υποστήριξη στη CIA· λαμβάνοντας υπόψη ότι ρουμάνος πρώην γερουσιαστής παραδέχθηκε ότι η προηγούμενη κοινοβουλευτική έρευνα υπόκειτο σε περιορισμούς και κάλεσε την εισαγγελία να κινήσει δικαστικές διαδικασίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουνίου 2013, κατατέθηκε αίτηση στις πολωνικές εισαγγελικές αρχές προκειμένου ένα τρίτο άτομο, ο υεμένιος Walid Mohammed Bin Attash, να αναγνωριστεί επισήμως ως θύμα, δεδομένου ότι το 2003 συνελήφθη παράνομα στο Πακιστάν, κρατήθηκε σε μυστική φυλακή στην Πολωνία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2003 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γκουαντάναμο, όπου και παραμένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές παρέτειναν τη δικαστική έρευνα έως τον Οκτώβριο του 2013·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βρετανικές αρχές εγείρουν διαδικαστικά εμπόδια στην αστική αγωγή που έχει κινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο ο λίβυος Abdel Hakim Belhadj, ο οποίος εικάζεται ότι υπέστη βασανιστήρια στη Λιβύη από τη CIA με βρετανική υποστήριξη, και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να επιδιώξουν να ακουστούν τα στοιχεία κεκλεισμένων των θυρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2012 η Ιταλία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Robert Seldon Lady, ο οποίος συνελήφθη στον Παναμά τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση έκδοσης την οποία υπέβαλε στη συνέχεια η Ιταλία δεν έγινε δεκτή από τον Παναμά και ότι ο Robert Seldon Lady επεστράφη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιταλός Πρόεδρος αποφάσισε, στις 5 Απριλίου 2013, να απονείμει χάρη στον αμερικανό συνταγματάρχη Joseph Romano που είχε καταδικασθεί από ιταλικό δικαστήριο ως υπεύθυνος για την απαγωγή του Abu Omar στην Ιταλία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2012, ο κοινοβουλευτικός διαμεσολαβητής της Φινλανδίας δρομολόγησε έρευνα σχετικά με τη χρήση του φινλανδικού εδάφους, εναέριου χώρου και συστημάτων μητρώων πτήσης στο πρόγραμμα παραδόσεων της CIA, απέστειλε γραπτές αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε 15 κυβερνητικές υπηρεσίες και επίσης ζήτησε από τις λιθουανικές αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς πτήσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκριση που διεξήχθη στη Δανία μέχρι τον Μάιο του 2012 δεν συνιστά ανεξάρτητη, αμερόληπτη, εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική έρευνα, όπως απαιτείται από το διεθνές δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων και τα συναφή διεθνή πρότυπα, λόγω ανεπαρκών εξουσιών και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο δύο κράτη μέλη (Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) απάντησαν στις επιστολές παρακολούθησης που εστάλησαν σε οκτώ κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) από τις υπηρεσίες ειδικών διαδικασιών των ΗΕ, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σε συνέχεια της συλλογικής μελέτης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις διεθνείς πρακτικές όσον αφορά τη μυστική κράτηση στο πλαίσιο της καταστολής της τρομοκρατίας(5)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Obama επανέλαβε τη δέσμευσή του να κλείσει το Γκουαντάναμο και ανακοίνωσε, στις 23 Μαΐου 2013, ότι θα επανεκκινήσει η απελευθέρωση κρατουμένων και θα αρθεί το μορατόριουμ στην απελευθέρωση των υεμένιων κρατουμένων που έχουν ήδη κριθεί ασφαλείς προς μεταφορά στην Υεμένη, παρά την αντίδραση του αμερικανικού Κογκρέσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των ΗΠΑ οφείλουν να σεβαστούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και να ασκήσουν δίωξη κατά του Robert Seldon Lady·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εναρκτήρια δήλωσή της στην 23η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενεύη, Μάιος 2013), η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, αναφέρθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, ζήτησε «αξιόπιστες και ανεξάρτητες έρευνες» ως «ένα κρίσιμο πρώτο βήμα λογοδοσίας» και [κάλεσε] «τα κράτη να αναγάγουν το θέμα σε προτεραιότητα»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2013(6), ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, Ben Emmerson, αναφέρθηκε στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υιοθέτησε ορισμένες από τις συστάσεις του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 11ης Σεπτεμβρίου 2012·

1.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή τη μη εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, ιδίως εκ μέρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και των συνδεδεμένων χωρών, του ΝΑΤΟ και των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά υπό το φως των σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε βάρος των θυμάτων των προγραμμάτων της CIA·

2.  θεωρεί ότι το κλίμα ατιμωρησίας στην περίπτωση των προγραμμάτων της CIA επέτρεψε να συνεχιστούν οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών πολιτικών της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως αποκαλύφθηκε περαιτέρω με τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών παρακολούθησης διαφόρων κρατών μελών, που ερευνώνται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Διαδικασία λογοδοσίας των κρατών μελών

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του σε όσα κράτη μέλη δεν εκπλήρωσαν τη θετική υποχρέωσή τους να διενεργήσουν ανεξάρτητες και αποτελεσματικές έρευνες για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεκτιμώντας όλα τα νέα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν, και να δημοσιοποιήσουν κάθε αναγκαία πληροφορία για όλα τα ύποπτα αεροσκάφη που συνδέονται με τη CIA και την επικράτειά τους· καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να διερευνήσουν κατά πόσον πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις για την κράτηση προσώπων σε μυστικές εγκαταστάσεις στην επικράτειά τους στο πλαίσιο του προγράμματος της CIA· καλεί τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη (Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία) να απαντήσουν στις επιστολές που απέστειλαν οι υπηρεσίες ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ·

4.  προτρέπει τη Λιθουανία να ανοίξει εκ νέου τη δικαστική έρευνα για τις εγκαταστάσεις μυστικής κράτησης της CIA και να διενεργήσει εμπεριστατωμένες έρευνες λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί, ιδίως σε ό, τι αφορά την υπόθεση Abu Zubaydah κατά Λιθουανίας στο ΕΔΔΑ· ζητεί από τη Λιθουανία να επιτρέψει στους ανακριτές να προχωρήσουν σε περιεκτική εξέταση του δικτύου πτήσεων για τις παραδόσεις και να έρθουν σε επαφή με πρόσωπα για τα οποία είναι δημοσίως γνωστό ότι έχουν οργανώσει τις πτήσεις αυτές ή έχουν συμμετάσχει σε αυτές· ζητεί από τις λιθουανικές αρχές να προβούν σε ιατροδικαστική εξέταση του χώρου της φυλακής και σε ανάλυση των στοιχείων των τηλεφωνικών κλήσεων· ζητεί επιμόνως από τις λιθουανικές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με το ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Abu Zubaydah κατά Λιθουανίας και HRMI κατά Λιθουανίας· καλεί τη Λιθουανία, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της δικαστικής έρευνας, να εξετάσει τις αιτήσεις άλλων πιθανών θυμάτων για την αναγνώριση καθεστώτος/συμμετοχή τους στις έρευνες· καλεί τη Λιθουανία να ανταποκριθεί πλήρως στις αιτήσεις πληροφοριών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, και ειδικά στην αίτηση παροχής πληροφοριών που υπέβαλε ο φινλανδός διαμεσολαβητής σχετικά με πτήση ή πτήσεις που θα μπορούσαν να συνδέουν τη Φινλανδία και τη Λιθουανία με ένα πιθανό δρομολόγιο παραδόσεων· παροτρύνει τον λιθουανό Γενικό Εισαγγελέα να διεξαγάγει δικαστική έρευνα για την καταγγελία του Mustafa al-Hawsawi·

5.  ζητεί επίμονα από τις ρουμανικές αρχές να δρομολογήσουν ταχέως ανεξάρτητη, αμερόληπτη, διεξοδική και αποτελεσματική έρευνα, να εντοπίσουν όλα τα έγγραφα της κοινοβουλευτικής έρευνας που λείπουν και να συνεργαστούν πλήρως με το ΕΔΔΑ στην υπόθεση Al Nashiri κατά Ρουμανίας· καλεί τη Ρουμανία να συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις της ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα·

6.  ζητεί από την Πολωνία να συνεχίσει την έρευνά της σε πλαίσιο μεγαλύτερης διαφάνειας, ιδίως παρέχοντας στοιχεία για τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, επιτρέποντας σε εκπροσώπους των θυμάτων να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τους πελάτες τους με την παροχή σε αυτούς νόμιμης πρόσβασης σε όλο το σχετικό διαβαθμισμένο υλικό και αναλαμβάνοντας δράση σε σχέση με το υλικό που έχει συγκεντρωθεί· καλεί τις πολωνικές αρχές να ασκήσουν δίωξη κατά παντός εμπλεκόμενου κρατικού λειτουργού· καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα της Πολωνίας να επανεξετάσει, ως ζήτημα κατεπείγοντος, την αίτηση προσφυγής του Walid Bin Attash και να λάβει απόφαση· καλεί την Πολωνία να συνεργασθεί πλήρως με το ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Al-Nashiri κατά Πολωνίας και Abu Zubaydah κατά Πολωνίας·

7.  καλεί τις βρετανικές αρχές να συνεργαστούν πλήρως στις συνεχιζόμενες δικαστικές έρευνες και να επιτρέψουν να προχωρήσουν οι αστικές αγωγές με πλήρη διαφάνεια έτσι ώστε να περατωθούν οι έρευνες και οι αγωγές σε σχέση με την παράδοση αλλοδαπών υπηκόων στο εξωτερικό· καλεί τις βρετανικές αρχές να προβούν σε σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα έρευνα για την παράδοση, τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση κρατουμένων στο εξωτερικό·

8.  ενθαρρύνει τις ιταλικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της CIA στο ιταλικό έδαφος, επιμένοντας για την έκδοση του Robert Seldon Lady και ζητώντας την έκδοση των άλλων 22 υπηκόων των ΗΠΑ που έχουν καταδικασθεί στην Ιταλία·

9.  προτρέπει τον φινλανδό διαμεσολαβητή να ολοκληρώσει την έρευνά του με διαφάνεια και απόδοση ευθυνών και, προς τον σκοπό αυτό, καλεί όλες τις εθνικές αρχές να συνεργασθούν πλήρως· καλεί την Φινλανδία να διερευνήσει κάθε στοιχείο που εμπλέκει φινλανδούς κρατικούς λειτουργούς στο πρόγραμμα των παραδόσεων·

Απόκριση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

10.  είναι εξαιρετικά απογοητευμένο από την άρνηση της Επιτροπής να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις συστάσεις του και εκτιμά ότι οι επιστολές που απέστειλε η Επιτροπή στα κράτη μέλη δεν επαρκούν για να υπάρξει λογοδοσία, εξ αιτίας του γενικόλογου χαρακτήρα τους·

11.  επαναλαμβάνει τις συγκεκριμένες συστάσεις του προς την Επιτροπή:

   να διερευνήσει εάν, με τη συνεργασία με το πρόγραμμα της CIA, έχουν παραβιαστεί διατάξεις της ΕΕ, ειδικότερα διατάξεις που αφορούν το άσυλο και τη δικαστική συνεργασία,
   να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα αμοιβαία δικαστική συνδρομή και δικαστική συνεργασία μεταξύ των ανακριτικών αρχών καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δικηγόρων που συμμετέχουν στο έργο της απόδοσης ευθυνών στα κράτη μέλη,
   να θεσπίσει πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων για την υποβολή έκθεσης από τα κράτη μέλη, για την παρακολούθηση και την υποστήριξη των εθνικών διαδικασιών λογοδοσίας,
   να θεσπίσει μέτρα για να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει και να αποκαθιστά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ και να μεριμνήσει για την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου,
   να υποβάλει προστάσεις για την επεξεργασία ρυθμίσεων σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

12.  καλεί τις λιθουανικές αρχές να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η εκ μέρους της χώρας τους άσκηση της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για να επιτύχουν την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, επομένως, να εγγράψουν το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) προτού λήξει η λιθουανική προεδρία·

13.  επαναλαμβάνει τις συγκεκριμένες συστάσεις του προς το Συμβούλιο:

   να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι παραβίασε την κατοχυρωμένη από τις συνθήκες αρχή περί καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όταν αποπειράθηκε παράτυπα να πείσει το Κοινοβούλιο να παρέχει σκοπίμως συντομευμένες εκδόσεις των πρακτικών των συνεδριάσεων της COJUR (Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο) και της COTRA (Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις Διατλαντικές Σχέσεις) με ανώτατα στελέχη των ΗΠΑ,
   να εκδώσει δήλωση αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA και τις δυσκολίες που συνάντησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ανακρίσεων,
   να παράσχει την πλήρη υποστήριξή του στις διαδικασίες αποκάλυψης της αλήθειας και λογοδοσίας στα κράτη μέλη, εξετάζοντας επισήμως το ζήτημα σε συνεδριάσεις της ΔΕΥ, ανταλλάσσοντας όλες τις πληροφορίες, παρέχοντας τη συνδρομή του στις έρευνες και, ιδίως, εγκρίνοντας αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα,
   να διεξαγάγει ακροάσεις με σχετικές υπηρεσίες ασφαλείας της ΕΕ για να διευκρινίσει κατά πόσον ήταν ενήμερες για τη συμμετοχή κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA και να αποσαφηνίσει την απόκριση της ΕΕ,
   να εισηγηθεί ασφαλιστικές δικλείδες για να εξασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανταλλαγή πληροφοριών και τον σαφή διαχωρισμό ρόλων μεταξύ των δραστηριοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών και επιβολής του νόμου, προκειμένου οι υπηρεσίες πληροφοριών να μην έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν εξουσίες σύλληψης και κράτησης·

14.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν στα αντίστοιχα πολυετή προγράμματά τους που θα διαδεχθούν το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ειδικά μέτρα υπέρ του κράτους δικαίου και της λογοδοσίας σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά εκ μέρους υπηρεσιών πληροφοριών και αρχών επιβολής του νόμου· καλεί την Επιτροπή να εγγράψει το θέμα της λογοδοσίας στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης για τη Δικαιοσύνη (Assises de la Justice) που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2013·

15.  υπενθυμίζει ότι, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου, πρέπει να ενισχυθούν τα εξεταστικά του δικαιώματα για τη διερεύνηση περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει πλήρη αρμοδιότητα να λαμβάνει ένορκες καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών υπουργών(7)·

16.  καλεί τον Eurocontrol να αναγνωρίσει, κατά το παράδειγμα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ότι τα στοιχεία των αεροπορικών δρομολογίων δεν πρέπει επ’ ουδενί να θεωρούνται εμπιστευτικά και να κοινοποιεί αυτού του είδους τα δεδομένα για την αποτελεσματική διενέργεια των ερευνών·

17.  προσδοκά ότι η έρευνά του για το πρόγραμμα παρακολουθήσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ και για τις υπηρεσίες παρακολούθησης των διαφόρων κρατών μελών θα καταλήξει στην υποβολή προτάσεων για μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική δημοκρατική κοινοβουλευτική εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών, θεωρώντας ότι έχει καίρια σημασία ο δημοκρατικός έλεγχος αυτών των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους μέσω ενδεδειγμένης εσωτερικής, εκτελεστικής, δικαστικής και ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής εποπτείας·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος από τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσχώρησή τους στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των ατόμων από βίαιη εξαφάνιση, με εξαίρεση τη Λιθουανία η οποία κύρωσε τη σύμβαση τον Αύγουστο του 2013· καλεί τα 21 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση αυτή, να προβούν κατεπειγόντως στις απαραίτητες ενέργειες·

19.  καλεί το Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων (OPCAT) ως ζήτημα προτεραιότητας· εκφράζει τη λύπη του για την πολύ περιορισμένη υποστήριξη που δόθηκε στο Ειδικό Ταμείο του OPCAT που τελεί υπό τη διαχείριση των Ηνωμένων Εθνών και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή να στηρίξουν το έργο του Ειδικού Ταμείου μέσω σημαντικών συνεισφορών σε εθελοντική βάση· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διευκόλυνση της καθιέρωσης και της λειτουργίας των εθνικών προληπτικών μηχανισμών υπό την αιγίδα του OPCAT σε τρίτες χώρες·

20.  ζητεί από την ΕΕ να εξετάσει προσεκτικά την πρόοδο της ΠΓΔΜ ως προς την υλοποίηση της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση El-Masri κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, την οποία η επιτροπή υπουργών έχει υπαγάγει πλέον στην ενισχυμένη διαδικασία της στο πλαίσιο της αίτησης ένταξης της ΠΓΔΜ· καλεί τις αρχές της ΠΓΔΜ να ξεκινήσουν δικαστική έρευνα για τη συνέργεια κρατικών λειτουργών στην υπόθεση El-Masri και να φροντίσουν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι·

21.  καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστεί σε όλες τις αιτήσεις κρατών μελών της ΕΕ για την παροχή πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα της CIA· παροτρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σταματήσει να χρησιμοποιεί δρακόντεια ασφαλιστικά μέτρα που εμποδίζουν τους συνηγόρους κρατουμένων του Γκουαντάναμο να αποκαλύψουν οιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με τη μυστική κράτησή τους στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να φέρει εις πέρας το σχέδιό της για το άμεσο κλείσιμο της φυλακής του Γκουαντάναμο·

22.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μετεγκατάσταση των μη ευρωπαίων κρατουμένων που αποφυλακίζονται από το Γκουαντάναμο και δεν μπορούν να επαναπατριστούν στα κράτη καταγωγής τους καθώς απειλούνται με θάνατο, βασανιστήρια ή σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση(8)· καλεί την ΕΕ να αναθερμάνει τις κοινές πρωτοβουλίες του 2009 παρέχοντας το πλαίσιο για την επανεγκατάσταση των κρατουμένων του Γκουαντάναμο σε κράτη μέλη της ΕΕ και να δρομολογήσει διάλογο επί συγκεκριμένων σχεδίων συνεργασίας με τον νέο Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ σε θέματα μεταφοράς κρατουμένων από το Γκουαντάναμο, Clifford Sloan·

23.  καλεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και στη Μαδαγασκάρη να αρχίσει να συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο, παρέχοντας χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί όσον αφορά τα δεδομένα πτήσεων·

24.  καλεί το επόμενο Κοινοβούλιο (2014-2019) να συνεχίσει να εκπληρώνει και να εφαρμόζει την εντολή που του έδωσε η Προσωρινή Επιτροπή και, κατά συνέπεια, να μεριμνήσει ώστε οι συστάσεις του να τύχουν της δέουσας συνέχειας, να εξετάσει τα νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα προκύψουν, να κάνει πλήρη χρήση των εξεταστικών του δικαιωμάτων και να τα επεκτείνει περαιτέρω·

o
o   o

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Μεταξύ των οποίων και ο Jeffrey W. Castelli, πρώην σταθμάρχης της CIA στη Ρώμη.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0309.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0231.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0500.
(5) A/HRC/13/42.
(6) Αρχές πλαίσιο για τη διασφάλιση του υπόλογου των δημοσίων υπαλλήλων για σημαντικές ή συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο πλαίσιο κρατικών πρωτοβουλιών κατά της τρομοκρατίας, A/HRC/22/52, 1 Μαρτίου 2013.
(7) Βλέπε: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κατάργηση της απόφασης 95/167/EK, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ C 264 E, 13.9.2013, σ. 41).
(8) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΕ C 258 E, 7.9.2013, σ. 8).


Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ
PDF 271kWORD 24k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών (2013/2586(RSP))
P7_TA(2013)0419B7-0433/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM) (COM(2012)0735),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου 2008/615/ΔΕΥ της 23ης Ιουνίου 2008 για την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (απόφαση «Prüm») (COM(2012)0732),

–  έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας και τη στρατηγική διαχείρισης των πληροφοριών για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε το άρθρο 87,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM) (O-000067/2013 – B7–0501/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αναγνώρισε την ανάγκη για περισσότερη συνοχή και ενοποίηση στην εκτεταμένη δέσμη εργαλείων για συλλογή, επεξεργασία και κοινοχρησία πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην ΕΕ, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας ζητείται η εκπόνηση ενός σφαιρικού προτύπου για την ανταλλαγή πληροφοριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες διασυνοριακά αποτελεί τη βάση για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην ΕΕ και έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περιοχή χωρίς εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορα· ότι η διασυνοριακή εγκληματικότητα γνωρίζει αύξηση στην ΕΕ, τονίζοντας, ως εκ τούτου, ακόμη περισσότερο την ανάγκη για αποτελεσματική και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιβολή του νόμου με σεβασμό της προστασίας των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

1.  παρατηρεί ότι οι ανακοινώσεις κάνουν απολογισμό των διάφορων υφιστάμενων μηχανισμών, διαύλων και εργαλείων για την διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα επιβολής του νόμου στην ΕΕ· πιστεύει ότι το υφιστάμενο «τοπίο» των διάφορων μηχανισμών, διαύλων και εργαλείων είναι περίπλοκο και διεσπαρμένο, οδηγώντας σε αναποτελεσματική χρήση των μηχανισμών και ανεπαρκή δημοκρατική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί επίσης σε «σταδιακή διόγκωση λειτουργιών και πρόσβασης»·

2.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε χαρτογράφηση της ενωσιακής και των εθνικών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των (διμερών) διεθνών συμφωνιών, που διέπουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής του νόμου· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές στατιστικές για τη μέτρηση της πραγματικής αξίας των μηχανισμών και ζητεί ανεξάρτητη, εξωτερική αξιολόγηση των υφιστάμενων μηχανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός της ΕΕ στον τομέα της επιβολής του νόμου, έτσι ώστε να εκτιμηθεί ο μετρήσιμος αντίκτυπός τους·

3.  υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής για εξορθολογισμό της χρήσης των υφιστάμενων μηχανισμών και διαύλων (όπως η καθιέρωση της χρήσης του διαύλου της Europol και η δημιουργία εθνικών ολοκληρωμένων Σημείων Μιας Στάσης) και για βελτίωση της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης στον τομέα της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή δεν προσφέρει ένα πιο φιλόδοξο και προσανατολισμένο προς το μέλλον όραμα, όπως είχε ζητηθεί στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και στην Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για μια πολιτική συζήτηση σχετικά με τη διαμόρφωση και τη βελτιστοποίηση της κοινοχρησίας δεδομένων για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής· παροτρύνει θερμά την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα τέτοιο όραμα, θεσπίζοντας ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιβολή του νόμου στην ΕΕ, το οποίο θα βασίζεται σε αρχές όπως η αναγκαιότητα, η ποιότητα, η αναλογικότητα, η αποτελεσματικότητα και η υποχρέωση λογοδοσίας και θα περιλαμβάνει σωστή εκτίμηση της αρχής της διαθεσιμότητας και της έννοιας της διασταύρωσης στοιχείων·

4.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των χειροκίνητων διαδικασιών ενεργοποίησης των υφισταμένων μέσων, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, κατά τα πρότυπα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε μερικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της DAPIX (Ομάδας Εργασίας για την Ανταλλαγή Πληροφοριών και την Προστασία των Δεδομένων), και να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενιαίου υποδείγματος ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των θετικών αιτήσεων·

5.  επισημαίνει ότι η ύπαρξη διαφορετικών μηχανισμών για την διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διασυνοριακής πρόσβασης σε εθνικές βάσεις δεδομένων, οδηγεί σε αποσπασματικό και ασαφές καθεστώς προστασίας δεδομένων, το οποίο συχνά βασίζεται στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή και ακολουθεί μια αποσπασματική προσέγγιση· ως προς το θέμα αυτό, επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η προταθείσα οδηγία περί προστασίας δεδομένων πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό·

6.  ζητεί από την Επιτροπή, με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, να προωθήσει μέτρα για την εδραίωση ενός συστήματος αποτελεσματικού και ταυτόχρονα ικανού να εγγυηθεί την προστασία των δεδομένων, κατά τα οριζόμενα στην γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), με πλαίσιο αναφοράς την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Europol και την κατάργηση της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ·

7.  επισημαίνει ότι, για μια συνεχώς αυξανόμενη ομάδα κρατών μελών, η απόφαση του Prüm έχει αναδειχθεί σε καθιερωμένο εργαλείο για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία και διερεύνηση εγκλημάτων· εκφράζει την απογοήτευσή του για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της απόφασης του Prüm σε ορισμένα κράτη μέλη· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν θα πρέπει να εξεταστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού πριν επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή του· καλεί τα οικεία κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και σωστά την απόφαση του Prüm, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό·

8.  επισημαίνει ότι η απόφαση του Prüm εγκρίθηκε βάσει του πρώην τρίτου πυλώνα και ότι η υλοποίησή της στερείται της δέουσας δημοκρατικής εποπτείας και του ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει χωρίς καθυστέρηση προτάσεις ούτως ώστε να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας οι υφιστάμενοι μηχανισμοί διασυνοριακής συνεργασίας που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του πρώην τρίτου πυλώνα, όπως η απόφαση Prüm και η Σουηδική πρωτοβουλία·

9.  υπενθυμίζει ότι μια ευρωπαϊκή αστυνομική κατάρτιση συμβάλλει στη βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομιών και, με τον τρόπο ακριβώς αυτό, βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασυνοριακή συνεργασία, και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 1.


Διακρίσεις λόγω κάστας
PDF 287kWORD 29k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα (2013/2676(RSP))
P7_TA(2013)0420B7-0434/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία(1), της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία(2), της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ντάλιτ στην Ινδία(3) και της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(4),

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς σύμβασης για την εξάλειψη πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (ICERD) και τις Γενικές Συστάσεις XXIX της Επιτροπής για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για την αποτελεσματική εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στην εργασία και την καταγωγή(5), που δημοσίευσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες, τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες συστάσεις σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων λόγω κάστας από όργανα που έχουν συσταθεί βάσει των Συνθηκών του ΟΗΕ και κάτοχους εντολών ειδικής διαδικασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και της συναφούς έλλειψης ανοχής(6) της 24ης Μαΐου 2011, καθώς και τις παγκόσμιες περιοδικές επισκοπήσεις για τις χώρες που έχουν κάστες,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Επισκόπηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της φτώχιας: δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τη κάστα»,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις διακρίσεις βάσει κάστας (O‑000091/2013 – B7‑0507/2013)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάστα υποδηλώνει ένα κοινωνικοθρησκευτικό πλαίσιο, όπως στην Ασία όπου όσοι δεν υπάγονται στο σύστημα της κάστας θεωρούνται «ακάθαρτοι» και «ανέγγιχτοι» εκ φύσεως, αλλά και ότι, σε ευρύτερο πλαίσιο, οι κάστες υποδηλώνουν μια αυστηρή κοινωνική στρωμάτωση σε διαβαθμισμένες ομάδες που καθορίζονται από την καταγωγή και το επάγγελμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις βάσει εργασίας και καταγωγής, ως όρος περισσότερο περιεκτικός που προτιμάται από τον ΟΗΕ, αποτελούν μια μορφή διάκρισης η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως διακηρύσσεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, στη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων, στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και στη σύμβαση αριθ. 111 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2011 ο Githu Muigai, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το ρατσισμό, τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα είδος ιεράρχησης ανάμεσα στις διαφορετικές εκδηλώσεις των διακρίσεων, ακόμα και αν διαφέρουν στο χαρακτήρα ή το βαθμό τους, ανάλογα με το εκάστοτε ιστορικό, γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης «της κοινότητας των Ρομά στην Ευρώπη και των θυμάτων των συστημάτων κάστας στην Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις σε χώρες με κάστες για την παροχή συνταγματικής και νομοθετικής προστασίας και εισαγωγή ειδικών μέτρων κατά των διακρίσεων λόγω κάστας και «ανέγγιχτων», οι διακρίσεις αυτές εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες και να πλήττουν κατ' εκτίμηση 260 εκατομμύρια ατόμων παγκοσμίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διακρίσεις λόγω κάστας υπάρχουν σε πολυάριθμες χώρες στον κόσμο, τα περισσότερα δε θύματα βρίσκονται στη Νότιο Ασία· λαμβάνοντας υπόψη, ακόμη, ότι μεγάλοι πληθυσμοί θυμάτων αυτής της πρακτικής βρίσκονται και σε άλλες περιοχές, όπως στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή και τις κοινότητες της διασποράς αυτών των πληθυσμών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας και των πολιτικών και η έλλειψη αποτελεσματικών λύσεων και αποτελεσματικής λειτουργίας των κρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης και της αστυνομίας, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή αναλυτικών στοιχείων, και η ανάγκη ειδικής νομοθεσίας και μέτρων για την προστασία από τις διακρίσεις λόγω κάστας δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί σε πολλές θιγόμενες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων και, ολοένα περισσότερο, των διεθνών οργανώσεων, τα άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες κάστες εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας, βίας, διαχωρισμού, σωματικής ή λεκτικής κακοποίησης, που συνδέονται με προκαταλήψεις και αντιλήψεις περί «καθαρότητας» και «ρυπαρότητας»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές αντιμετώπισης ορισμένων ατόμων ως «ανέγγιχτοι» παραμένουν διαδεδομένες και λαμβάνουν σύγχρονες μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληττόμενες κοινότητες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πολιτική συμμετοχή και σοβαρές διακρίσεις στην αγορά εργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες, όπως την Ινδία, οι υποχρεωτικές θετικές δράσεις έχουν συμβάλει, ως ένα βαθμό, στην ενσωμάτωση των Ντάλιτ στο δημόσιο τομέα, αλλά, ωστόσο, η έλλειψη προστατευτικών μέτρων για την κατάργηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και τον ιδιωτικό τομέα οδηγεί σε αποκλεισμό και σε αυξανόμενες ανισότητες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΟΕ, το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων δουλείας στη Νότιο Ασία προέρχεται από τις «χαμηλές κάστες» και τις «χαμηλές φυλές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική εργασία και δουλεία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη γεωργία, τις εξορυκτικές δραστηριότητες και τις βιομηχανίες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες προμηθεύουν με προϊόντα ένα μεγάλο αριθμό πολυεθνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση εφαρμογής διακρίσεων στην απασχόληση συγκαταλέγεται στα τέσσερα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και συμπεριλαμβάνεται στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και πλαίσια για τις επιχειρήσεις, όπως είναι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και το πρότυπο καθοδήγησης ISO 26000 σχετικά με την Κοινωνική Ευθύνη, όπου ειδικά οι διακρίσεις λόγω κάστας αναφέροντα ως σοβαρή μορφή διάκρισης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις και οι αρχές των χωρών όπου εξακολουθούν να υπάρχουν κάστες καλούνται να λάβουν υπόψη το σχέδιο αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για την αποτελεσματική εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στην εργασία και την καταγωγή και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας, να διευθετήσουν δε τυχόν κενά στην εφαρμογή σε ομοσπονδιακό, κρατικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να υλοποιήσουν, τροποποιήσουν ή να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία και μέτρα πολιτικής για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των Ντάλιτ, καθώς και ομάδων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα λόγω κάστας·

1.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, όπως, μεταξύ άλλων, η άρνηση ισότητας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός και τα εμπόδια λόγω κάστας στην άσκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη·

2.  θεωρεί ότι στις ταυτότητες δεν πρέπει να υπάρχει αναφορά στις κάστες διότι αυτό αντίκειται στην ισότητα και την κοινωνική κινητικότητα·

3.  χαιρετίζει την έκθεση του Githu Muigai, ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το ρατσισμό, και τονίζει ότι πρέπει να δοθεί η ίδια σημασία και προστασία σε όλα τα θύματα διακρίσεων λόγω κάστας στον κόσμο· γενικότερα, υπογραμμίζει ότι όλες οι μορφές ρατσισμού και διακρίσεων πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια βαρύτητα και αποφασιστικότητα, ακόμη και εντός της Ευρώπης·

4.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ντάλιτ και παρόμοια θιγομένων κοινοτήτων οδηγεί σε υψηλά ποσοστά φτώχειας και αποκλεισμού τις πληττόμενες πληθυσμιακές ομάδες, που δεν επωφελούνται ισότιμα από τις αναπτυξιακές διαδικασίες· τονίζει, επιπλέον, ότι η πρακτική αυτή αποκλείει τη συμμετοχή τους από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διακυβέρνηση, καθώς και από την ουσιαστική συμμετοχή τους στο δημόσιο και αστικό βίο·

5.  εξακολουθεί να εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τον μεγάλο και μη μειούμενο αριθμό, καταγγελλόμενων και μη, περιπτώσεων βιαιοτήτων και πρακτικών διαχωρισμού των «ανέγγιχτων» σε χώρες με κάστες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, καθώς και για τη διαδεδομένη ατιμωρησία που απολαμβάνουν οι δράστες εγκλημάτων κατά των Ντάλιτ και άλλων θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω κάστας· υπενθυμίζει ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχουν δράστες τέτοιων διακρίσεων σε υψηλά αξιώματα της κυβέρνησης·

6.  επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία για τη βία εις βάρος των γυναικών Ντάλιτ και άλλων γυναικών από παρόμοια θιγόμενες κοινότητες, σε κοινωνίες με συστήματα κάστας, οι οποίες συχνά δεν καταγγέλλουν τις περιπτώσεις βίας λόγω του φόβου τους για απειλές εις βάρος της προσωπικής τους ασφάλειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για τις πολλαπλές και πολυδιάστατες μορφές διακρίσεων βάσει κάστας, φύλου ή θρησκείας εις βάρος γυναικών Ντάλιτ και γυναικών από άλλες μειονοτικές κοινότητες, που οδηγούν σε αναγκαστικό προσηλυτισμό, σε απαγωγές, σε καταναγκαστική πορνεία και σεξουαλική κακοποίηση από άτομα από ανώτερες κάστες·

7.  τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολούνται με άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, και να αποφευχθούν η παρεμπόδιση, ο στιγματισμός και οι περιορισμοί στο έργο τους· υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τη συνεργασία με τους φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τη διαπίστευση εκ μέρους του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου·

8.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει το σχέδιο αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για την αποτελεσματική εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στην εργασία και την καταγωγή, ως καθοδηγητικό πλαίσιο για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας, και να προωθήσει την έγκρισή του από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

9.  ζητεί να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις κάστες ως ξεχωριστή μορφή διακρίσεων που πηγάζουν από το κοινωνικό και/ή θρησκευτικό πλαίσιο, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί μαζί με άλλες αιτίες διακρίσεων, βάσει πχ εθνικής καταγωγής, φυλής, καταγωγής, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων· καλεί την ΕΕ να θεωρήσει τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας ως σαφώς διακριτή ομάδα στο πλαίσιο των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), να εντάξουν την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω κάστας στη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα έγγραφα προγραμματισμού της ΕΕ, και να υιοθετήσουν επιχειρησιακούς προσανατολισμούς για την υλοποίησή της· καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αποτελεσματική αποτίμηση του αντικτύπου της δράσης της ΕΕ στην κατάσταση των ατόμων που υφίστανται αυτή τη μορφή διακρίσεων·

11.  προτείνει να προβαίνει η ΕΕ σε συστηματική αξιολόγηση του αντικτύπου των εμπορικών ή/και επενδυτικών συμφωνιών στις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, και να διευθετήσει τα ζητήματα αυτά με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, τις κυβερνητικές αρχές και τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

12.  ζητεί να ενταχθούν οι διακρίσεις λόγω κάστας ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μελλοντικές πολιτικές, στρατηγικές και σχέδια δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη σε αναπτυξιακά σχέδια για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω κάστας, ως σοβαρής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιδεινώνει τη φτώχεια, και να λαμβάνει υπόψη αυτή τη μορφή διάκρισης σε όλα τα έργα που εστιάζονται στην εκπαίδευση, τις γυναίκες, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την πολιτική συμμετοχή και την εργασία στις σχετικές χώρες·

14.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις κάστες σε περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων, διασφαλίζοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια διανέμεται σε όλες τις περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας·

15.  καλεί την ΕΕ να θίγει το ζήτημα των διακρίσεων λόγω κάστας σε ανώτατο επίπεδο με τις κυβερνήσεις των θιγόμενων χωρών, στις διμερείς διασκέψεις και άλλες διεθνείς συνεδριάσεις·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ να εντείνει τους διαλόγους για την πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προωθήσει κοινές πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις χωρών, όπως η Ινδία, το Νεπάλ, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, η Σρι Λάνκα, όπου στις πληττόμενες κοινότητες υφίστανται οι πρακτικές του «ανέγγιχτου», και, γενικότερα, να καταπολεμήσει τις διακρίσεις βάσει εργασίας και καταγωγής που σημειώνονται σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης, της Μαυριτανίας, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και της Σομαλίας· υπενθυμίζει ότι οι διακρίσεις λόγω κάστας δεν θίχτηκαν στις συμφωνίες με πολλές από αυτές τις χώρες·

17.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, ρήτρα περί διακρίσεων λόγω κάστας σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες σύνδεσης·

18.  προτείνει να προωθήσει η ΕΕ πολιτικές και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και αποκλεισμούς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με χώρες όπου υφίστανται κάστες, συμπεριλαμβάνοντας θετικές δράσεις για τους Ντάλιτ και τους παρόμοια θιγόμενους πληθυσμούς στην αγορά εργασίας και τον ιδιωτικό τομέα·

19.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τακτικές και ευρείες διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας και να διαθέσει επαρκείς πόρους στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω κάστας·

20.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 η οποία θα λαμβάνει υπόψη το πρόβλημα των διακρίσεων λόγω κάστας, σημειώνοντας ως καίριο και μετρήσιμο στόχο τη μείωση των ανισοτήτων που βασίζονται στις κάστες ή επιδεινώνονται από αυτές, και διασφαλίζοντας ότι οι διακρίσεις λόγω κάστας θα αντιμετωπίζονται ρητώς ως βασικός διαρθρωτικός παράγοντας της φτώχειας και ως ριζική αιτία διαρθρωτικών ανισοτήτων·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0512.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0031.
(3) ΕΕ C 250 E της 25.10.2007, σ. 87.
(4) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 8.
(5) A/HRC/11/CRP.3.
(6) A/HRC/17/40.


Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012
PDF 324kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2012 (2013/2013(INI))
P7_TA(2013)0421A7-0299/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24, 227, 228, 258 και 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 202 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0299/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 30 της Συνθήκης, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποκτήσει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια Συνθήκη θεσπίζει επίσης τη νομική βάση για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και για την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υποχρεωμένη να επανεξετάζει διαρκώς και, όπου είναι εφικτό, να ενισχύει τον ρόλο της, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη δημοκρατικών αρχών, π.χ. μέσα από την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τακτικές εργασίες της η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και άλλους φορείς προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τη τήρηση του γράμματος και του πνεύματος της νομοθεσίας της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η Επιτροπή Αναφορών καταχώρισε 1.986 αναφορές, ως επί το πλείστο για ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, εσωτερικής αγοράς, και σχετικές με την οικονομική και κοινωνική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 406 αναφορές χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και ότι 853 εξ αυτών διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της Συνθήκης, ενώ 580 αναφορές χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα πέντε τουλάχιστον αναφορών που υποβλήθηκαν το 2012 παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο δυνάμει των άρθρων 258 και 260 της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 για την υπόθεση T-308/07 κατέστησε σαφές πως πρέπει να υπόκεινται σε νομικό έλεγχο και οι διαδικαστικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου που αφορούν αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις στατιστικές αναλύσεις που περιέχει η παρούσα έκθεση, οι περισσότερες αναφορές αφορούν την ΕΕ ως σύνολο (27,3%), ενώ έπονται οι αναφορές που αφορούν την Ισπανία (15,0%), τη Γερμανία (12,5%) και την Ιταλία (8,6%)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Επιτροπή Αναφορών έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα το 2012 στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στα δικαιώματα των παιδιών, στα δικαιώματα των καταναλωτών, στα δικαιώματα κυριότητας, στα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και στο δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες και στα δικαιώματα τα σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση είναι η αιτία της υποβολής ορισμένων αναφορών που αφορούν κοινωνικά προβλήματα, όπως η στέγαση, η απασχόληση και οι καταχρηστικές πρακτικές του τραπεζικού κλάδου σε βάρος των αποταμιευτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από αναφορές που υπέβαλαν πολίτες προκύπτουν στοιχεία για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή διακρίσεων σε βάρος πολιτών λόγω αναπηρίας, μειονοτικής ή εθνοτικής ταυτότητας, φύλου, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά του 2011, πρέπει να ενταχθούν άμεσα στις εθνικές στρατηγικές και να υπόκεινται σε συνεχή επισκόπηση και εποπτεία υπό το πρίσμα των εξελίξεων της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, η απειλή που συνιστά η ρύπανση και η κακοδιαχείριση του περιβάλλοντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγαλοποιείται, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που συνεπάγεται για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, καθώς και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, οι οποίοι είναι όλοι μακροχρόνιοι και συχνά θανατηφόροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν προσδιορίσει ακόμα το σύνολο των ελάχιστων περιοχών προστασίας του δικτύου Natura 2000 ούτε έχουν διασφαλίσει πλήρως την αποτελεσματική προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται δεόντως οι στόχοι για την καταπολέμηση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έδωσε κατά το 2012 ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων και περί υδάτων, καθώς και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από έργα και δραστηριότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης των φυσικών πόρων μας, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει στις τεχνολογικές καινοτομίες όπως οι ΓΤΟ και η νανοτεχνολογία να ισχύει η αρχή της πρόληψης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, η διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμης λύσης από όλες τις αρμόδιες ιταλικές αρχές για τις ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων στην επαρχία της Ρώμης, με γνώμονα τον σεβασμό της υγείας και της αξιοπρέπειας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Νάπολης, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση των αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων που προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα) και στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του Μαρτίου του 2010·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβεί σε πλήρη έλεγχο της συμμόρφωσης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία μόνον από τη στιγμή που οι εθνικές αρχές έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις, πρέπει – ιδίως επί θεμάτων περιβάλλοντος– να ελέγχεται σε πρώιμη φάση κατά πόσον οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλους τους ενδεδειγμένους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της προφύλαξης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες της Επιτροπής Αναφορών είχαν ως αποτέλεσμα το νερό να χαρακτηριστεί δημόσιο αγαθό από το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό, έχει ήδη επιτευχθεί το απαιτούμενο κατώτατο όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών ευρωπαίων πολιτών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της πρόληψης περαιτέρω ανεπανόρθωτων απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (οδηγία για τα πτηνά)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 για μια νέα, βιώσιμη και ανταγωνιστική χαλυβουργία, βάσει μιας αναφοράς που έλαβε(1), το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει"·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη διοργανική συμφωνία Κοινοβουλίου - Επιτροπής, αυτή η τελευταία δείχνει απρόθυμη να παρέχει άμεση ενημέρωση ως προς τον χαρακτήρα των διαβουλεύσεών της και τις λαμβανόμενες αποφάσεις στις διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με αναφορές και αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά σοβαρή πηγή ανησυχίας δεδομένης της μη αναστρέψιμης ζημίας και καταστροφής που ενδέχεται να υποστούν τα οικοσυστήματα και η υγεία μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και να είναι περισσότερο διαφανή απέναντι στους πολίτες της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» και ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, είναι οι πλέον κατάλληλοι, αφενός να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως αυτή εφαρμόζεται και, αφετέρου, να επισημάνουν τυχόν κενά που παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους· εκτιμώντας ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη το περιεχόμενο του «Ευρωπαϊκού θεματολογίου για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της μεγέθυνσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η παροχή πληροφοριών στους πολίτες για την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά τρόπο πρακτικό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή Αναφορών αφιέρωσε το 2012 πολύ χρόνο και κόπο σε συζητήσεις για την έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την πλήρη ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής εντός της ΕΕ, αλλά περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα δικαιώματα και είναι οφέλιμη στους πολίτες που δεν εγκαταλείπουν την πατρίδα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αναφορές προκύπτουν στοιχεία ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι μόνιμοι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκτεταμένα και χειροπιαστά εμπόδια, ιδίως ως προς την άσκηση των διασυνοριακών δικαιωμάτων τους, μια κατάσταση που έχει άμεσο και καθημερινό αντίκτυπο στη ζωή και την ευημερία χιλιάδων νοικοκυριών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς άλλα μέσα που τίθενται στη διάθεση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι π.χ. η δυνατότητα υποβολής αναφορών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές του ΕΚ, με οργανισμούς, φορείς και δίκτυα στην Ευρώπη και με τα κράτη μέλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί, και πρέπει, να παραμείνει συμπληρωματική άλλων μηχανισμών προσφυγής που είναι στη διάθεση των πολιτών, όπως οι καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι αναφορές προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το SOLVIT, ειδικότερα, είναι ένα σημαντικό μέσο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες της ΕΕ για την ταχεία επίλυση προβλημάτων που οφείλονται στην κακή εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από τις δημόσιες αρχές· ότι απαιτείται να σημειωθεί πρόοδος στην από κοινού επίλυση των νομικών υποθέσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές και οι ενώσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία διαδικτυακή πύλη «Ασκήστε τα δικαιώματά σας» περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τη δίκαιη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που παρέχεται σε όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ σύμφωνα με την Συνθήκη διαφέρει ως προς το πεδίο εφαρμογής και τον τρόπο άσκησης από τα υπόλοιπα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες, όπως η υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή ή αναφοράς στον Διαμεσολαβητή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η νομιμότητα και η λογοδοσία αυτής της τελευταίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Απριλίου 2012 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο μέσο για τη συμμετοχική δημοκρατία, η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», που κατέγραψε συνολικά εντός του έτους αυτού δεκαέξι πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι εμπνευστές Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια που συναντούν κατά τη συγκέντρωση υπογραφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών πρόκειται να έχει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των δημόσιων ακροάσεων για τις πρωτοβουλίες που επιτυγχάνουν·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι προφανής η έλλειψη σαφώς διαρθρωμένων και ευρέως δημοσιοποιημένων πληροφοριών, καθώς και η πλημμελής ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν εμπόδια καθοριστικής σημασίας για την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει εν προκειμένω να εκπληρώνουν καλύτερα τα καθήκοντά τους ως προς την ενημέρωση και την πληροφόρηση·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν το εύλογο δικαίωμα να προσδοκούν ότι τα ζητήματα που υποβάλλουν στην Επιτροπή Αναφορών θα βρουν λύση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα ότι τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών θα μεριμνήσουν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των αναφερόντων, της υγείας, της ελεύθερης κυκλοφορίας, της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών είναι κυρίως αποτέλεσμα της ταχύτητας και επιμέλειας της Γραμματείας της και ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη βελτιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των αναφορών και τη συστηματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του σταθερά αυξανόμενου κάθε χρόνο αριθμού υποβαλλόμενων αναφορών, θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι και να αυξηθεί ο χρόνος των σχετικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών· τονίζει την ανάγκη αδιάλειπτης συνέχειας στη διεκπεραίωση των αναφορών, παρά την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και τις επακόλουθες αλλαγές προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές που υποβάλλονται από θύματα του καθεστώτος Φράνκο και που αφορούν τις απαγωγές παιδιών στην Ισπανία·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αναφορές εκκρεμούν μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των εθνικών αρχών χωρίς να βρίσκεται κάποια λύση, με αποτέλεσμα οι αναφέροντες να τελούν σε αβεβαιότητα, χωρίς καμία ένδειξη περάτωσης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των αναφορών που αφορούν παραβιάσεις στα κράτη μέλη των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου που προστατεύονται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που δείχνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

ΚΣΤ.  εκτιμώντας ότι ιδιώτες και τοπικές κοινότητες, καθώς και εθελοντικές ενώσεις και επιχειρήσεις είναι οι πλέον κατάλληλοι για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έτσι όπως εφαρμόζεται σε αυτούς, και να επισημάνουν τυχόν κενά που πρέπει να εξεταστούν ούτως ώστε να διασφαλισθεί καλύτερη, πιο ομοιογενής και συγκρίσιμη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη·

1.  σημειώνει ότι οι παραληφθείσες το 2012 αναφορές πολιτών και μονίμων κατοίκων της ΕΕ επικεντρώνονταν σε εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, της εσωτερικής αγοράς και των δικαιωμάτων κυριότητας· θεωρεί ότι οι αναφορές αποτελούν απόδειξη ότι εξακολουθούν να είναι συχνά και εκτεταμένα τα περιστατικά πλημμελούς μεταφοράς ή κακής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·

2.  επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό θέμα των υποβαλλόμενων αναφορών, εγείροντας κυρίως ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα κυριότητας, το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικών παροχών χωρίς καμία μορφή διάκρισης, την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του ιδιωτικού απορρήτου, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθά και να σέβονται τα εν λόγω δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στη Συνθήκη και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αναγκάσει τα μη συμμορφούμενα κράτη μέλη να καλύψουν το κενό μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ· εκτιμά ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δικαίωμα στην ιστορική μνήμη και στα δικαιώματα στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση των οικογενειών που υπέφεραν υπό τη δικτατορία του Φράνκο, καθώς και τα δικαιώματα των παιδιών που έχουν απαχθεί στην Ισπανία να γνωρίζουν την ταυτότητα των βιολογικών γονέων τους·

3.  θεωρεί ότι ένας διαδραστικός οδηγός προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόμοιος με εκείνον που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των υποβαλλομένων αναφορών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΕ·

4.  επιβεβαιώνει τον καίριο ρόλο της Επιτροπής Αναφορών στον εντοπισμό τρόπων εξωδικαστικής διευθέτησης των διαφορών για τους πολίτες, πράγμα που επιτρέπει την επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν οι πολίτες της Ευρώπης την Ευρωπαϊκή Ένωση, που με τη σειρά του επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει όντως το αναμενόμενο αποτέλεσμα και αν ανταποκρίνεται σε αυτό που αναμένουν οι πολίτες από την Ένωση·

5.  ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να εξετάσει τον αντίκτυπο που είχε ως προς το παραδεκτό των αναφορών η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Equal Rights Trust (ERT) που, ακόμη και σε περίπτωση καθαρά εθνικής νομοθεσίας, δίνει στους πολίτες της Ένωσης δικαίωμα σε προστασία υψηλότερου επιπέδου εάν μια απόφαση σε εθνικό επίπεδο επηρεάζει την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της ΕΕ· ζητεί να γίνει μια έρευνα για τα εμπόδια που σήμερα υπάρχουν σε υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, όταν οι πολίτες της Ένωσης υποβάλλουν ένα προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ για να έχουν μια αξιόπιστη ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

6.  ζητεί, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωση του έργου της Επιτροπής Αναφορών, να θεσπιστεί μια διαδικασία με διερευνητικές αποστολές, η οποία αφενός να κατοχυρώνει το δικαίωμα του κάθε μέλους μιας διερευνητικής αποστολής να παρουσιάζει τα δεδομένα μέσα από το δικό του πρίσμα, και αφετέρου να εγγυάται σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αναφορών τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Επιτροπή Αναφορών·

7.  είναι αποφασισμένο να καταστήσει τη διαδικασία των αναφορών αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη, και πιο αμερόληπτη, με σεβασμό παράλληλα των δικαιωμάτων συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, ώστε η διεκπεραίωση των αναφορών να αντέχει σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και σε δικονομικό επίπεδο·

8.  εφιστά την προσοχή στη συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων κατά πολιτών λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ιδιότητας μέλους μειονότητας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· απευθύνει ειδικότερα προειδοποίηση για το γεγονός ότι οι πληθυσμοί Ρομά σε ολόκληρη την ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην κοινωνική τους ένταξη· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διευκολύνει τη διακυβερνητική συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα, να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να παρακολουθεί ενεργά κατά πόσον οι εν λόγω στρατηγικές εφαρμόζονται αποτελεσματικά στα κράτη μέλη·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την οριστική επίλυση των προβλημάτων αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη των εγγράφων προσωπικής κατάστασης και των έννομων αποτελεσμάτων τους, με ταυτόχρονο σεβασμό προς τις παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές των επιμέρους κρατών μελών, σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας·

10.  επαναλαμβάνει τις παλαιότερες εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ιθαγένειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε ετεροφυλόφιλους συζύγους, αλλά και στον σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στο μέλος του νοικοκυριού ή στον σύντροφο με τον οποίον ο πολίτης της ΕΕ έχει δεόντως βεβαιωμένη, σταθερή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των ομοφυλοφιλικών ζευγαριών, βάσει των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας και την αναθεώρησή της εάν χρειαστεί βάσει αυτών των κριτηρίων και να μεριμνήσει για την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει της Συνθήκης όποτε είναι αναγκαίο κατά κρατών μελών που δεν την εφαρμόζουν·

11.  διαπιστώνει ότι το περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί ένα άλλο βασικό θέμα των αναφορών, καταδεικνύοντας ότι οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών αδυνατούν συστηματικά να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων, καθώς και την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων δημόσιας υγείας· επισημαίνει ειδικότερα τις πολυάριθμες αναφορές που υποβάλλονται σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τα ύδατα, τους πιθανούς κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας και της γενετικής μηχανικής, τα προστατευόμενα είδη και την εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως στην περίπτωση της εξόρυξης φυσικού αερίου από σχιστόλιθο δια της μεθόδου της "διάρρηξης"· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, ειδικότερα, για την ορθή εφαρμογή του· θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τις προσπάθειές τους, ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να βρουν βιώσιμες λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να παγιωθεί στα κράτη μέλη η αντίληψη του νερού ως κοινού αγαθού· θεωρεί ότι η αρχή της πρόληψης πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά σε ό,τι αφορά τη χρήση της βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας στον τομέα των προϊόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία των καταναλωτών·

13.  αναμένει ότι η αναθεωρημένη οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου η οποία αναθεωρεί την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όχι μόνο θα ενισχυθεί μέσω της παροχής σαφέστερων παραμέτρων, αλλά κυρίως θα εφαρμόζεται δεόντως από τα κράτη μέλη·

14.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες για επείγουσες αναφορές ώστε να μπορούν να οργανώνονται διερευνητικές αποστολές και κατά τη μακρά "νεκρή" περίοδο χωρίς κοινοβουλευτικές συνόδους λόγω ευρωεκλογών, όπως και –αν το επιβάλλει η φύση της αναφοράς– κατά τη "νεκρή" θερινή περίοδο (βλέπε περίπτωση Damüls, όπου οι θερινοί μήνες είναι η μόνη δυνατή περίοδος για μια διερευνητική αποστολή)·

15.  χαιρετίζει τον τερματισμό της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην πόλη της Νάπολης και τις νέες πρωτοβουλίες σχετικά για τη διαχείριση των αποβλήτων και αναμένει ότι τα χρόνια προβλήματα στην περιφέρεια της Καμπανίας θα αντιμετωπιστούν δεόντως, ιδίως μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής μονάδας διαχείρισης αποβλήτων σε συμφωνία με την ιεράρχηση που προβλέπεται στην οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα και την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του 2010· εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια του Λατίου, και ιδίως για τη συνέχεια που δόθηκε στο κλείσιμο του χώρου υγειονομικής ταφής στη Malagrotta·

16.  σημειώνει, επιπροσθέτως, ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια εντός της εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας τους ως προσώπων, ως προμηθευτών και καταναλωτών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και ως εργαζομένων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ρουμάνων και βουλγάρων εργαζομένων οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην αγορά εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι ο τομέας της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας και αποτελεσματικότητας εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα· συμπεραίνει, εν γένει, ότι η ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία και εναρμόνιση έχει σημαντικά οφέλη ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την τόνωση της οικονομίας·

17.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προσφέροντας ασφάλεια και διαφάνεια, και ιδίως μεριμνώντας ώστε για την προσβασιμότητα στους δικτυακούς τόπους των φορέων του δημόσιου τομέα·

18.  επισημαίνει τις προσπάθειες της Επιτροπής Αναφορών να διερμηνεύσει το αίτημα πολλών πολιτών για την καθιέρωση ενός νομικού πλαισίου της ΕΕ που θα διασφαλίζει πληρέστερη προστασία και βελτιώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων και των αδέσποτων·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας της Ομάδας Εργασίας για τον ισπανικό Νόμο περί Ακτών, η οποία μελετά επιμελώς τις σχετικές αναφορές και την τροποποίηση του νόμου, κάτι που μπορεί να ετοιμάσει το έδαφος για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες· επαναλαμβάνει τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας με τις ισπανικές εθνικές αρχές εν προκειμένω και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη στενότερης περαιτέρω συνεργασίας για την καλύτερη εξισορρόπηση των δικαιωμάτων κυριότητας και του κοινωνικού τους ρόλου, και για καλύτερες λύσεις όποτε ο τελικός στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτεί απαλλοτριώσεις· εκφράζει τον φόβο ότι ούτε ο νέος νόμος περί ακτών που ενέκρινε το Ισπανικό Κοινοβούλιο καθησυχάζει τους αναφέροντες, ούτε σχεδιάζονται μέτρα για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των παράκτιων περιοχών της Ισπανίας·

20.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστεί αποτελεσματικά η προστασία της παραλιακής ζώνης, ωστόσο επισημαίνει ότι ο Νόμος περί Ακτών δεν έχει συνοχή με τους στόχους που επιδιώκει, δεδομένου ότι θίγει την πολιτιστική κληρονομιά και τους παραδοσιακούς πληθυσμούς, επηρεάζοντας αρνητικά τους κατοίκους των παράκτιων χωριών που ανέκαθεν συμβίωναν κατά τρόπο βιώσιμο με τη θάλασσα και το οικοσύστημά της·

21.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα που συνήγαγε η Επιτροπή Αναφορών από τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο σχετικά με θέματα κοινωνικής πρόνοιας νέων και οικογενειών, ιδίως σε υποθέσεις επιμέλειας διασυνοριακού χαρακτήρα· σημειώνει, ωστόσο, βάσει της συνεχιζόμενης εισροής σχετικών αναφορών, ότι είναι σαφές ότι το πρόβλημα των υποθέσεων επιμέλειας διασυνοριακού χαρακτήρα εξακολουθεί να υπάρχει και ότι έχουν τεθεί επίσης υπόψη της Επιτροπής Αναφορών παρόμοιες υποθέσεις και από άλλα κράτη μέλη, ιδίως από τη Δανία· επίσης, λαμβάνει υπόψη ότι στην περίπτωση της Δανίας πρόκειται και για περιπτώσεις αλλοδαπών που ζουν στη χώρα, καθώς και ότι έχουν αποδειχθεί απαγωγές παιδιών εκεί (και από το εξωτερικό)·

22.  εκτιμά πως η καλύτερη διακυβέρνηση και οι αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί προσφυγής συνδέονται άμεσα με τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην πληροφόρηση έτσι όπως ορίζονται στον κανονισμό (EK) αριθ. 1049/2001·

23.  θεωρεί σημαντική την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στη βάση της αμοιβαιότητας και, κατά περίπτωση, την ενθάρρυνση των αρχών των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη μέλη και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ολιγωρία ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή και επιβολή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

24.  εφιστά την προσοχή εν προκειμένω στο Ευρωβαρόμετρο της κοινής γνώμης, σύμφωνα με το οποίο μόνο το 36% των πολιτών της ΕΕ θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και μόνο το 24% εκτιμούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες δύνανται να προβούν σε περίπτωση που δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους· τονίζει, συνεπώς, την επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και για τη σαφέστερη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων των διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε να οι αναφορές και καταγγελίες να υποβάλλονται στους πραγματικά αρμόδιους φορείς·

25.  ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή να καταστήσει τη διαδικτυακή πύλη «Ασκήστε τα δικαιώματά σας» φιλικότερη προς τον χρήστη και να ενημερώσει τους πολίτες της ΕΕ για την ύπαρξή της·

26.  είναι αποφασισμένο να δημιουργήσει μια πιο πρακτική και ορατή διαδικτυακή πύλη αναφορών έως το τέλος του 2013, με σκοπό την ευχερέστερη πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αναφορών και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την υποβολή αναφορών, τη διάδοσή της στο κοινό και την υιοθέτηση μιας διαδραστικής προσέγγισης για τη διαδικασία υποβολής αναφορών καθώς και για άλλους μηχανισμούς προσφυγής· ζητεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή του δικαιώματος αναφοράς στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του Κοινοβουλίου·

27.  τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, παράλληλα με άλλα θεσμικά όργανα, φορείς και μέσα, όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εξεταστικές επιτροπές, έχουν ανεξάρτητους και σαφώς καθορισμένους ρόλους ως σημεία επαφής για κάθε πολίτη ξεχωριστά· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πολίτες που εκτιμούν ότι παραβιάσθηκαν τα δικαιώματά τους·

28.  επικροτεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, π.χ. στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης του Διαμεσολαβητή για τον Αερολιμένα της Βιέννης, όσον αφορά την κατάλληλη εφαρμογή της Οδηγίας περί εκτιμήσεων περιβαλλοντικού αντικτύπου· στηρίζει τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις ενέργειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· αναμένει τη συνέχιση των εν λόγω δραστηριοτήτων με πλήρη ανεξαρτησία, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα·

29.  επισημαίνει ότι δεν διαθέτουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ένα δικό τους εθνικό Διαμεσολαβητή με διευρυμένες εξουσίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες τα ίδια μέσα προσφυγής· εκτιμά ότι, εάν υπήρχε ένας εθνικός Διαμεσολαβητής σε κάθε κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών θα παρείχε σημαντική στήριξη στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

30.  επικροτεί τη διαρκή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέταση αναφορών με αντικείμενο την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη· τονίζει, εντούτοις, ότι η Επιτροπή Αναφορών αναμένει να τηρείται πλήρως και άμεσα ενήμερη σχετικά με τις εξελίξεις στις διαδικασίες επί παραβάσει· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει εξίσου υπόψη τις αναφορές και τις καταγγελίες ως προς τη λειτουργία των διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάζει επίσης στην Επιτροπή Αναφορών λεπτομερή στοιχεία και στατιστική ανάλυση όλων των καταγγελιών για τις οποίες έχει κινήσει έρευνα· τονίζει ότι, προκειμένου να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, είναι θεμελιώδους σημασίας η παροχή διεξοδικής ανάλυσης και απάντησης από την Επιτροπή όταν αυτό ζητείται, στο πλαίσιο των οποίων θα αξιολογείται όχι μόνο το τυπικό ή διαδικαστικό μέρος των ζητημάτων αλλά και η ουσία τους·

31.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1049/2001, η πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αποτελεί πρώτη επιδίωξη των πολιτών που επιδιώκουν να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις έργων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις· εκτιμά ότι θα μπορούσε να παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για έρευνες και φακέλους παραβάσεων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των ερευνών, και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον μπορεί κάλλιστα να δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες βλάβες, ή όταν υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία η οποία αφορά διάκριση εις βάρος μιας μειονότητας ή προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπορικών απορρήτων και των ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν δικαστικές υποθέσεις, υποθέσεις ανταγωνισμού και φακέλους υπαλλήλων·

32.  ζητεί να τηρεί η Επιτροπή τις αρχές της προφύλαξης και της πρόληψης κατά την αξιολόγηση έργων με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, στο πλαίσιο μιας έγκαιρης συνεργασίας με τα οικεία κράτη μέλη· σημειώνει τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων όσο ακόμη διαρκούν οι διαβουλεύσεις, εάν προβλέπονται μη αναστρέψιμες ζημίες·

33.  διαπιστώνει ειδικότερα τη σημαντική συμβολή του δικτύου SOLVIT στην ανάδειξη και επίλυση ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά· προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενίσχυση αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού παρέχοντας το κατάλληλο προσωπικό στα εθνικά κέντρα SOLVIT· προσθέτει ότι απαιτούνται συλλογικές προσφυγές προκειμένου να επιλύονται οι διαφορές που καταγγέλλονται από τους καταναλωτές και τις ενώσεις τους·

34.  υπογραμμίζει ότι, όπως επιβεβαιώνει η Νομική Υπηρεσία στη γνωμάτευσή της της 29ης Φεβρουαρίου 2012, οι τομείς δραστηριότητας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπονται στη Συνθήκη, είναι ευρύτεροι από το απλό άθροισμα των αρμοδιοτήτων που ασκεί η Ένωση· λαμβάνει υπόψη την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο δικαιούται να λάβει εσωτερικές διοικητικές αποφάσεις για να θεσπίσει μια διαδικασία εξέτασης αναφορών από πολίτες· θεωρεί επ΄αυτού λυπηρό το ότι η αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου δεν έδωσε συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011(2)· σημειώνει, τέλος, την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση T-280/09), η οποία διευκρινίζει ότι η αναφορά πρέπει να συντάσσεται κατά τρόπο επαρκώς σαφή και συγκεκριμένο έτσι ώστε να είναι πλήρως κατανοητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 227 της ΣΛΕΕ·

35.  παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια και κρίνει, προς τον σκοπό αυτόν, απολύτως αναγκαία τη βελτίωση της έγκαιρης συνεργασίας της Επιτροπής με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε αμοιβαία βάση·

36.  θεωρεί λυπηρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια στα οποία προσκρούουν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών λόγω της έλλειψης υποστήριξης στον τομέα της πληροφορικής· θεωρεί λυπηρό ιδίως το ότι η πρωτοβουλία αυτή, που απευθύνεται στους πολίτες, αντιμετωπίζεται με τόσο ανομοιογενή τρόπο από τις διάφορες διοικητικές αρχές, λόγω των διαφορετικών διαδικασιών στο κάθε κράτος μέλος·

37.  επικροτεί την ανακήρυξη του 2013 ως «Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών»· καλεί όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν και να προβάλουν περισσότερο κατά τη διάρκεια του έτους αυτού την εξυπηρέτηση που προσφέρουν στους ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους, με γνώμονα τις αρχές που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται στην παρούσα έκθεση·

38.  επισημαίνει ότι ο μηχανισμός υποβολής αναφορών δεν αποτελεί απλώς και μόνο υπηρεσία, αλλά δικαίωμα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και μονίμους κατοίκους· ζητεί να καταστεί η διαδικασία αναφορών αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη, αμερόληπτη και με σεβασμό στα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, προκειμένου η διεκπεραίωση των αναφορών να μπορεί να αντέχει σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και στο δικονομικό επίπεδο·

39.  τονίζει τον ουσιώδη ρόλο των διερευνητικών επισκέψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των αναφορών, όχι ως απλού δικαιώματος κοινοβουλευτικής συμμετοχής, αλλά και ως καθήκοντος έναντι των αναφερόντων· επαναβεβαιώνει, όπως ήδη τονίζει η προηγούμενη έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, την ανάγκη για ακριβέστερους, γραπτούς, διαδικαστικούς κανόνες όσον αφορά την προετοιμασία, διενέργεια και αξιολόγηση των επισκέψεων, ώστε αφενός όλα τα μέλη μιας διερευνητικής επίσκεψης να έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν τα γεγονότα από τη δική τους οπτική γωνία και, αφετέρου, όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών νε έχουν εγγυημένη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή Αναφορών·

40.  ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου να ενισχύσει τον διερευνητικό ρόλο της Επιτροπής Αναφορών·

41.  θεωρεί ότι η οργάνωση δημόσιων ακροάσεων αποτελεί χρήσιμο τρόπο ενδελεχούς εξέτασης των ζητημάτων που εγείρονται από τους αναφέροντες· επιθυμεί να επισημάνει, για παράδειγμα, τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη διερεύνηση και αξιοποίηση μη συμβατικών πηγών ενέργειας, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη οι ανησυχίες που είχαν εκφράσει εν προκειμένω πολίτες της ΕΕ μέσω των αναφορών τους· αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα και την ανάγκη καλύτερου συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν όψει της επίτευξης του τριπλού στόχου της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ συνολικά, δηλαδή της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού·

42.  προσβλέπει στην οργάνωση, σε συνεργασία με την αρμόδια νομοθετική επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 197Α του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσίων ακροάσεων για τις προκρινόμενες «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών», · επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το νέο αυτό μέσο θα ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της Ένωσης και θα προσδώσει νόημα στην έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

43.  εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του για τα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια που συνάντησαν οι πολίτες κατά τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών στην πράξη· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεξαχθεί ενωρίτερα η επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011·

44.  τονίζει την ανάγκη για τακτική επανεξέταση της πορείας της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών», με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας και την παροχή της δυνατότητας εύρεσης αποτελεσματικών λύσεων όσο το δυνατόν συντομότερα για κάθε εμπόδιο που ανακύπτει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

45.  εκτιμά πως ο ρόλος και οι ευθύνες της Επιτροπής Αναφορών θα ασκούνταν καλύτερα και ότι θα ενισχύονταν περισσότερο η προβολή, η αποτελεσματικότητα, η λογοδοσία και η διαφάνειά της μέσω της βελτίωσης των μέσων που διαθέτει προκειμένου να μπορεί να εγείρει στην Ολομέλεια ζητήματα που έχουν σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της αρμοδιότητάς της να καλεί μάρτυρες, να διεξάγει έρευνες και να οργανώνει ακροάσεις·

46.  αποφασίζει να εξετάσει σε ποιον βαθμό θα ήταν αναγκαίες τροποποιήσεις του Κανονισμού για την εφαρμογή των ανωτέρω τυπικών προϋποθέσεων σχετικά με τις διερευνητικές επισκέψεις και τα ψηφίσματα που υποβάλλονται στην Ολομέλεια βάσει του άρθρου 202 του Κανονισμού του·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις αντίστοιχες επιτροπές αναφορών και στους αντίστοιχους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή ισοδύναμους αρμόδιους φορείς.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0510.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0445.


Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)
PDF 378kWORD 35k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος χριστιανών, συγκεκριμένα στη Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν), και την περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν) (2013/2872(RSP))
P7_TA(2013)0422RC-B7-0449/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με σοβαρά περιστατικά που υπονομεύουν την ύπαρξη των χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων(1), της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων(2), της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στην πόλη Τζος της Νιγηρίας(3), της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας στο Πακιστάν(4), της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Ιράκ: θανατική ποινή (συγκεκριμένα υπόθεση Ταρίκ Αζίζ) και επιθέσεις σε βάρος χριστιανικών κοινοτήτων(5), της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας(6), της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο και τη Συρία, ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες(7), και της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(8),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων(9),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, που καταδικάζει την επίθεση κατά της χριστιανικής κοινότητας στην Πεσαβάρ του Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009, στα οποία τονίζεται η στρατηγική σημασία της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης και της καταπολέμησης της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων του 1981,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη δέσμευσή της υπέρ της ελευθερίας της θρησκείας, της ελευθερίας της συνείδησης και της ελευθερίας της σκέψης και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν χρέος να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες έχουν καθήκον σε όλα τα επίπεδα να μάχονται τον εξτρεμισμό και να προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ ατόμων και θρησκευτικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών αποτελεί την κοινή βάση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομεί τις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες και προβλέπεται από τη ρήτρα περί δημοκρατίας στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ειδικότερα, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του, ατομικά ή συλλογικά, κατ’ ιδίαν ή δημοσίως μέσω λατρείας, τήρησης των τύπων, ενεργού άσκησης και διδασκαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, η ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων προστατεύει όλες τις πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεϊστικών, αγνωστικιστικών και αθεϊστικών πεποιθήσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ψηφίσματα της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καλούν «όλα τα κράτη, εντός του εθνικού νομικού πλαισίου τους, σε συμφωνία με τα διεθνή κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να λάβουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να καταπολεμήσουν το μίσος, τις διακρίσεις, την αδιαλλαξία και τις πράξεις βίας, εκφοβισμού και καταναγκασμού που υπαγορεύονται από θρησκευτική αδιαλλαξία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά θρησκευτικών τόπων, τα καλεί δε να ενθαρρύνουν την κατανόηση, την ανοχή και τον σεβασμό σε θέματα που αφορούν την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, η κυβερνητική καταστολή και η κοινωνική εχθρότητα κατά ατόμων και ομάδων με διαφορετικές θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις έχουν αυξηθεί, ιδίως στο Πακιστάν, στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης και σε περιοχές της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες είναι τέτοια ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η μελλοντική τους ύπαρξη και ότι η εξαφάνισή τους θα ισοδυναμούσε με απώλεια σημαντικού τμήματος της θρησκευτικής κληρονομιάς των οικείων χωρών·

Μααλούλα, Συρία

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Σεπτεμβρίου 2013, μαχητές της Jabhat al-Nusra, ομάδας που διατηρεί δεσμούς με την Αλ Κάιντα, εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη Μααλούλα της Συρίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μααλούλα αποτελεί σύμβολο της χριστιανικής παρουσίας στη Συρία και φιλοξενεί διάφορες θρησκευτικές κοινότητες που συνυπάρχουν ειρηνικά επί αιώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, Σύροι όλων των θρησκευμάτων συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας του Σταυρού στην πόλη αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μααλούλα είναι μία από τις τρεις πόλεις και χωριά της χώρας όπου ο τοπικός πληθυσμός εξακολουθεί να ομιλεί αραμαϊκά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες συγκρούσεις στη Μααλούλα είναι οι πρώτες επιθέσεις με συγκεκριμένο στόχο μια σημαντική χριστιανική κοινότητα από την αρχή της βίαιης κρίσης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συγκρούσεις αυτές σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα - Michael Thaalab, Antoine Thaalab, Sarkis Zakem και Zaki Jabra - ενώ άλλα απήχθησαν - Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan Shannis, Daoud Milaneh και Atef Kalloumeh - ή εξαφανίστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που άρχισαν οι συγκρούσεις στην πόλη, η πλειονότητα των 5.000 κατοίκων της έχουν καταφύγει σε γειτονικά χωριά ή στη Δαμασκό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα στη Μααλούλα μαρτυρούν ότι η συριακή σύγκρουση έχει προσλάβει ακόμη εντονότερα σεκταριστικά χαρακτηριστικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονή της Αγίας Θέκλας (Mar Takla) ανέκαθεν φιλοξενούσε μοναχές και ορφανά παιδιά χριστιανικού και μουσουλμανικού θρησκεύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 40 μοναχές και ορφανά παιδιά παραμένουν στη Μααλούλα παρά τις έντονες συγκρούσεις και έχουν παγιδευτεί στη μονή υπό συνθήκες που διαρκώς επιδεινώνονται λόγω της έλλειψης νερού και άλλων προμηθειών·

Πεσαβάρ, Πακιστάν

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, σε διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στον ναό των Αγίων Πάντων, στην πύλη Kohati, προάστιο της Πεσαβάρ, τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 120 τραυματίστηκαν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισλαμιστική ομάδα Jundullah που συνδέεται με την πακιστανική οργάνωση Tehrik-i-Talibaan ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε βάρος χριστιανών και μη μουσουλμάνων επειδή είναι εχθροί του Ισλάμ και ότι δεν θα σταματήσει εωσότου οι ΗΠΑ τερματίσουν τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πακιστανική οργάνωση Tehrik-i-Talibaan αρνείται ότι έχει οιαδήποτε ανάμιξη στην έκρηξη και ότι διατηρεί δεσμούς με την ομάδα Jundullah·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Nawaz Sharif, καταδίκασε την επίθεση λέγοντας ότι το να βάζει κανείς στο στόχαστρο αθώους ανθρώπους είναι αντίθετο στα διδάγματα του Ισλάμ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανοί, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,6% του πληθυσμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, υποφέρουν από προκαταλήψεις και σποραδικές, βίαιες οχλοκρατικές επιθέσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πακιστανών χριστιανών βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση, συχνά φοβούμενη τις κατηγορίες περί βλασφημίας, ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις ομαδικής βίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Μαρτίου 2013, μουσουλμάνοι στη Λαχόρη πυρπόλησαν περισσότερες από 150 κατοικίες χριστιανών και δύο ναούς μετά από κατηγορίες για βλασφημία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν καθιστούν επικίνδυνο για τις θρησκευτικές μειονότητες το να εκφράζονται ελεύθερα ή να συμμετέχουν ανοιχτά σε θρησκευτικές δραστηριότητες·

Η περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini, Ιράν

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Saeed Abedini, ιρανοαμερικανός πάστορας που βρίσκεται φυλακισμένος στο Ιράν από τις 26 Σεπτεμβρίου 2012, καταδικάστηκε, στις 27 Ιανουαρίου 2013, από επαναστατικό δικαστήριο του Ιράν σε οκταετή ποινή φυλάκισης με την κατηγορία ότι διαταράσσει την εθνική ασφάλεια, δημιουργώντας δίκτυο χριστιανικών εκκλησιών σε ιδιωτικές κατοικίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας κατά του Saeed Αbedini στη φυλακή·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δηλώνει ότι οι χριστιανοί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κυρώσεις για την εκδήλωση και την άσκηση της πίστης τους, και, συνεπώς, εξακολουθεί να ανησυχεί διότι οι χριστιανοί φέρεται να συλλαμβάνονται και να διώκονται για ασαφώς διατυπωμένα εγκλήματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια λόγω του ότι ασκούν την πίστη τους·

1.  καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος χριστιανών και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει και πάλι τη βαθιά του ανησυχία για τα πολλαπλά επεισόδια μισαλλοδοξίας, καταστολής και βιαιοπραγιών εις βάρος των χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής· καλεί τις οικείες κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι οι δράστες των εγκλημάτων αυτών και όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις επιθέσεις καθώς και για άλλες βίαιες πράξεις εναντίον χριστιανών ή άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη και θα δικαστούν καταλλήλως·

2.  καταδικάζει έντονα κάθε μορφή διακρίσεων και μισαλλοδοξίας με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις και τις πράξεις βίας σε βάρος όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων· τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

3.  εκφράζει και πάλι την ανησυχία του σχετικά με την έξοδο των χριστιανών από διάφορες χώρες, τα τελευταία χρόνια, κυρίως χώρες της Μέσης Ανατολής·

Μααλούλα, Συρία

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σημερινή κατάσταση των χριστιανών στη Συρία· καταδικάζει τις ενέργειες της Jabhat al-Nusra και των συνεργαζόμενων μαχητών στη Μααλούλα και τη γύρω περιοχή· σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι συνυπήρχαν ειρηνικά σε αυτή την πόλη, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, και έχουν συμφωνήσει ότι η πόλη πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τόπο ειρήνης· αναγνωρίζει ότι η επίθεση κατά της Μααλούλα αποτελεί μία μόνο πτυχή του συριακού εμφυλίου πολέμου·

5.  τονίζει ότι τα μοναστήρια της Μααλούλα πρέπει να προστατευθούν προκειμένου να διαφυλαχθούν η ζωή, οι θρησκευτικές δραστηριότητες και οι αρχιτεκτονικοί θησαυροί, και ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους να ζουν ειρηνικά μεταξύ τους·

6.  ζητεί άμεση στήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια για τις μοναχές και τα ορφανά παιδιά που είναι παγιδευμένα στη μονή της Αγίας Θέκλας (Mar Takla)· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιτρέψουν την πρόσβαση ανθρωπιστικών ομάδων στη μονή·

7.  ανησυχεί για τις συνέπειες των επιθέσεων αυτών και τους πιθανούς κινδύνους για τη χριστιανική κοινότητα· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η χριστιανική κοινότητα και άλλες κοινότητες βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά και ότι εξαναγκάζονται να πάρουν το μέρος κάποιου σε έναν πόλεμο που συνεχίζει να δημιουργεί σεκταριστική διαίρεση·

8.  τονίζει ότι όλοι οι φορείς έχουν καθήκον να προστατεύουν όλες ανεξαιρέτως τις μειονότητες που είναι παρούσες στη Συρία, περιλαμβανομένων των σιιτών, αλαουιτών, κούρδων, δρούζων και χριστιανών·

Πεσαβάρ, Πακιστάν

9.  καταδικάζει έντονα την επίθεση κατά του ναού των Αγίων Πάντων στην Πεσαβάρ και τις άλλες, πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις·

10.  χαιρετίζει την ευρύτατη καταδίκη των επιθέσεων από πολιτικούς παράγοντες και τμήματα της πακιστανικής κοινωνίας των πολιτών·

11.  καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Πακιστάν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών της επίθεσης στον ναό των Αγίων Πάντων στην Πεσαβάρ· ζητεί εντονότερη δράση για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των πολιτών του Πακιστάν - ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων - και την παραπομπή στη δικαιοσύνη όλων των ομάδων και των ατόμων που ενέχονται για υποκίνηση και τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών·

12.  καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να αναλάβει δράση για την προστασία των θυμάτων της οχλοκρατικής βίας που οφείλεται σε θρησκευτικά αίτια, να αντιμετωπίσει ενεργά τη θρησκευτική εχθρότητα κοινωνικών φορέων, να καταπολεμήσει τη θρησκευτική μισαλλοδοξία, τις πράξεις βίας και εκφοβισμού και να λάβει μέτρα κατά της νοοτροπίας της ατιμωρησίας·

13.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί στο Πακιστάν, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων κατά της μειονότητας αυτής, όπως τις διώξεις εκατοντάδων χριστιανών τον Μάρτιο στη Λαχόρη από ζηλωτές του Ισλάμ μετά από ισχυρισμούς περί βλασφημίας κατά του Ισλάμ·

14.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη γενική κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν και, ειδικότερα, για τους χριστιανικούς ναούς, που απειλούνται από τους Ταλιμπάν και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες·

15.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι αμφιλεγόμενοι νόμοι περί βλασφημίας επιδέχονται επιδέχονται καταχρήσεις που θίγουν άτομα κάθε θρησκεύματος στο Πακιστάν· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η χρήση των νόμων περί βλασφημίας, στην οποία είχαν αντιταχθεί δημόσια ο εκλιπών υπουργός Shahbaz Βhattiand και ο εκλιπών κυβερνήτης Salman Taseer, στρέφεται σήμερα ολοένα και περισσότερο κατά των χριστιανών του Πακιστάν·

16.  καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να προβεί σε ενδελεχή επανεξέταση των νόμων περί βλασφημίας και της τρέχουσας εφαρμογής τους, ιδίως για τα τμήματα 295 Β και Γ του ποινικού κώδικα που προβλέπουν την υποχρεωτική καταδίκη σε ισόβια (295 Β και Γ) ή ακόμη και τη θανατική ποινή (295 Γ) για εικαζόμενες πράξεις βλασφημίας·

17.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της θρησκείας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων διασφαλίζεται από το σύνταγμα του Πακιστάν· ενθαρρύνει όλους τους Πακιστανούς να συνεργαστούν για την προώθηση και την κατοχύρωση της ανοχής και της αμοιβαίας κατανόησης·

18.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Πακιστάν τον Νοέμβριο του 2008 προς το συμφέρον των θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως τη θέσπιση ποσόστωσης 5% για τις μειονότητες στον τομέα της ομοσπονδιακής εργασίας, την αναγνώριση μη μουσουλμανικών επίσημων αργιών και την καθιέρωση ημέρας εθνικών μειονοτήτων·

Η περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini, Ιράν

19.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τύχη του πάστορα Saeed Αbedini που κρατείται εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον και έχει καταδικαστεί σε οκταετή φυλάκιση στο Ιράν με κατηγορίες που σχετίζονται με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις·

20.  καλεί την κυβέρνηση του Ιράν να απαλλάξει και να αποφυλακίσει άμεσα τον Saeed Αbedini και όλα τα άλλα άτομα που κρατούνται ή κατηγορούνται λόγω της θρησκείας τους·

21.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ιράν να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση της νομοθεσίας και των πρακτικών προς το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· επισημαίνει ότι αυτό επιτάσσει επίσης την άνευ όρων και πλήρη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε ατόμου στην αλλαγή θρησκεύματος, εφόσον το επιθυμεί·

22.  χαιρετίζει τον λόγο του ιρανού προέδρου, Hassan Rouhani, υπέρ της μετριοπάθειας και της θρησκευτικής ανεκτικότητας· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

23.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να επιδεικνύει μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης και στην κατάσταση των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, στο πλαίσιο των συμφωνιών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες καθώς και στις εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

24.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, στις 24 Ιουνίου 2013, κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στο ακέραιο τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία και τις προτάσεις που εμπεριέχουν·

25.  υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην προώθηση του διαλόγου και του αλληλοσεβασμού μεταξύ κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες εναντίον του μίσους και του βίαιου και εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού·

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τον ΟΗΕ-Γυναίκες, την κυβέρνηση της Συρίας, το Εθνικό Συμβούλιο Συρίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Πακιστάν, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν.

(1) ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 474.
(2) ΕΕ C 305 E, 11.11.2010, σ. 7.
(3) ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 143.
(4) ΕΕ C 161 E, 31.5.2011, σ. 147.
(5) ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 115.
(6) ΕΕ C 136 E, 11.5.2012, σ. 53.
(7) ΕΕ C 131 Ε, 8.5.2013, σ. 108.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0503.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0279.


Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης
PDF 323kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις συγκρούσεις στο Σουδάν και τη συνακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης (2013/2873(RSP))
P7_TA(2013)0423RC-B7-0444/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με τις βιαιοπραγίες κατά τις τρέχουσες διαμαρτυρίες στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2013 του εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, στην οποία απευθύνεται έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καθώς αυξάνονται οι θάνατοι κατά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα καύσιμα στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 6ης Σεπτεμβρίου 2013 του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με τη συνάντηση κορυφής μεταξύ των Προέδρων του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν στο Χαρτούμ του Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνημένη έκβαση της συνεδρίασης του Μηχανισμού Τριμερούς Συντονισμού της κυβέρνησης του Σουδάν, της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την UNAMID, στις 28 Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που ορίζεται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης στις 24 Απριλίου 2012, ο οποίος έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των ΗΕ σχετικά με τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στις πληροφορίες, έγγρ. ΗΕ E/CN.4/1996/39 (1996),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Συμφωνία Ειρήνης (ΣΣΕ) για το Σουδάν του 2005,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και τροποποιήθηκε το 2005 και το 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 για την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν αντιμετωπίζει αυξανόμενα κύματα λαϊκής διαμαρτυρίας και ότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι εύθραυστη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 ξέσπασαν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Σουδάν, ύστερα από την ανακοίνωση του Προέδρου Omar Al-Bashir σχετικά με περικοπές στις επιδοτήσεις καυσίμων, σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης της οικονομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 75%·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους πόλεων σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων στις πόλες Wad Madani, Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Atbara, Gedarif, Nyala, Kosti, και Sinnar, καθώς τα μέτρα λιτότητας που θέσπισε η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τον σχεδόν διπλασιασμό της τιμής των καυσίμων, έπληξαν καίρια τα φτωχότερα στρώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση στο Σουδάν παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο πληθωρισμό, ασθενέστερο νόμισμα και σοβαρή έλλειψη δολαρίων για την πληρωμή των εισαγωγών, από τότε που το Νότιο Σουδάν κατέκτησε την ανεξαρτησία του προ διετίας, παίρνοντας περίπου το 75% της παραγωγής αργού πετρελαίου της πρώην ενιαίας χώρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με μεταβατικές οικονομικές ρυθμίσεις μεταξύ Σουδάν και Νοτίου Σουδάν, μεταξύ άλλων σχετικά με τη χρήση του πετρελαίου, έχει χρησιμοποιηθεί ως απειλή και από τα δύο μέρη, πράγμα που έχει συνεισφέρει αισθητά στη τρέχουσα κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ζητημάτων που παραμένουν ανεπίλυτα περιλαμβάνονται η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών σχετικά με τον επιμερισμό του εθνικού χρέους, καθώς και η τιμή που θα πρέπει να πληρώνει το περίκλειστο Νότιο Σουδάν για να μεταφέρει το πετρέλαιό του μέσα από το Σουδάν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 800 ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένων μελών κομμάτων της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, έχουν συλληφθεί στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις, κατά τις οποίες σύμφωνα με αναφορές έχουν φονευθεί από δυνάμεις ασφαλείας έως 100 πολίτες, αριθμός ο οποίος ώθησε την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ να απευθύνει έκκληση για "απόλυτη αυτοσυγκράτηση" των οργάνων επιβολής του νόμου· ότι σύμφωνα με αναφορές, η πλειοψηφία των φονευθέντων είχε ηλικία μεταξύ των 15 και 25 ετών, αλλά ότι ακόμη και παιδιά 10 με 12 ετών πυροβολήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως τις 20 Οκτωβρίου 2013·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες βίαιης καταστολής της σουδανικής κυβέρνησης περιλαμβάνουν τη χρήση πραγματικών πυρών εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και μαζικές συλλήψεις· ότι ορισμένοι ακτιβιστές, μέλη πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων διδάσκαλοι και φοιτητές, συνελήφθησαν κατ' οίκον ή κρατούνται σε άγνωστο τόπο, ενώ οι οικίες τους ερευνήθηκαν από πράκτορες της NISS· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν συνοπτικές δίκες, όπως αυτή που ακολούθησε τη σύλληψη του Majdi Saleem, γνωστού υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου επικρατεί πληροφοριακός αποκλεισμός λόγω της ασφυκτικής λογοκρισίας στα έντυπα μέσα ενημέρωσης και της διακοπής του διαδικτύου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν κατατάσσεται σε μια από τις χειρότερες θέσεις στον κόσμο όσον αφορά την ελευθερία της πληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISS) προχώρησε σε ένα νέο επίπεδο καταστολής, απαγορεύοντας στους εκδότες των κυριότερων εφημερίδων να δημοσιεύσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, εάν δεν προέρχονταν από κυβερνητικές πηγές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν πολυάριθμες παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου, μεταξύ των οποίων η διακοπή του διαδικτύου, η κατάσχεση εφημερίδων, η παρενόχληση δημοσιογράφων και η λογοκρισία σε ειδησεογραφικούς ιστοτόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γραφεία των τηλεοπτικών σταθμών Al-Arabiya και Sky New Arabic Service έκλεισαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύτηκε από τις 19 Σεπτεμβρίου 2013 η έκδοση καθημερινών εφημερίδων όπως οι Al-Sudani, Al-Meghar, Al Gareeda, Almash’had Alaan, Al-Siyasi και της φιλοκυβερνητικής Al-Intibaha· λαμβάνοντας υπόψη ότι φύλλα τριών εφημερίδων, ανάμεσα στις οποίες η Al-Intibaha, κατασχέθηκαν μόλις βγήκαν από το τυπογραφείο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλογόκριτη πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο, σε κινητά τηλέφωνα και σε συσκευές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχει θετικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, δεδομένου ότι επεκτείνει το πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης, της πρόσβασης στις πληροφορίες και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή συλλογή και διάδοση στοιχείων σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να συνεισφέρει στην παγκόσμια καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, ίσο με τα άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, ότι αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ) και ότι πρέπει να προασπίζεται και να διαφυλάσσεται αναλόγως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική ρυθμιστική αρχή έχει συγκροτήσει μια ειδική μονάδα για την παρακολούθηση και το φιλτράρισμα των πληροφοριών και ότι οι σουδανικές αρχές αναγνωρίζουν ανοικτά ότι φιλτράρουν περιεχόμενο που αντιβαίνει στα δημόσια ήθη ή απειλεί την τάξη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, οι αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του διαδικτύου σε ολόκληρη τη χώρα για περισσότερες από 24 ώρες, ένας πληροφοριακός αποκλεισμός σε κλίμακα πρωτοφανή από τις εξεγέρσεις στην Αίγυπτο το 2011·  ότι τον Ιούνιο του 2012, κατά τη διάρκεια σειράς εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, η ταχύτητα του διαδικτύου μειώθηκε κατακόρυφα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Freedom House με τίτλο "Ελευθερία στο διαδίκτυο - 2013", που κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου 2013, το Σουδάν χαρακτηρίζεται "ανελεύθερο" και κατατάσσεται στην 63η θέση μεταξύ 100 χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν κατατάσσεται στην 170ή θέση από 179 χώρες στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 2013 των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα καταδίκασαν τα μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ακτιβιστές βασίζονται στη χρήση του διαδικτύου για να επικοινωνούν μεταξύ τους, για να δίνουν πληροφορίες στο εξωτερικό της χώρας και για να εκφράζουν τις απόψεις και τον προβληματισμό τους· ότι, σύμφωνα με αναφορές πολιτών, κατά τη διάρκεια του πληροφοριακού αποκλεισμού διακόπηκε ακόμα και η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων κειμένου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις γενικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2010, τις πρώτες πολυκομματικές εκλογές στο Σουδάν μετά το 1986, ο Omar al-Bashir επανεκλέχτηκε Πρόεδρος του Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή Παρατήρησης Εκλογών της ΕΕ, η οποία βρήκε πολλές παρατυπίες και ελλείψεις στην εκλογική διαδικασία, δήλωσε ότι οι εκλογές δεν ανταποκρίνονταν στα διεθνή πρότυπα·

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε δύο εντάλματα σύλληψης για τον Πρόεδρο al-Bashir το 2009 και το 2010, στα οποία αυτός κατηγορείται για την ευθύνη του σε εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας και ότι, παρόλο που το Σουδάν δεν συμπεριλαμβάνεται στα συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης, η απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί από το Σουδάν να συνεργάζεται με το ΔΠΔ, και κατά συνέπεια το Σουδάν οφείλει να συμμορφωθεί με το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών το 50% των 34 εκατομμυρίων που αποτελούν τον πληθυσμό του Σουδάν έχουν ηλικία κάτω των 15 ετών, ενώ περίπου το 46% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις σε ασταθείς περιοχές του Σουδάν έχουν πλήξει περισσότερους από 900 000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 220 000 που έχουν καταφύγει ως πρόσφυγες στην Αιθιοπία και στο Νότιο Σουδάν και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές του 2013 περίπου 300 000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εκ νέου λόγω των συγκρούσεων μεταξύ φυλών στο Νταρφούρ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2012-2013 η ΕΕ διέθεσε περισσότερα από 76 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για το Σουδάν (στοιχεία στις 20.08.2013)· ότι το Σουδάν δεν έχει κυρώσει την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού του 2005 και κατά συνέπεια δεν μπορεί να λάβει χρηματοπιστωτική στήριξη μέσω του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδεινούμενη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο Σουδάν, που χαρακτηρίζεται από βία και απώλειες ζωών κατά τις πρόσφατες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που απλώθηκαν πρόσφατα σε ολόκληρη τη χώρα·

2.  καταδικάζει τις δολοφονίες, τη βία εναντίον διαδηλωτών, τη λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης, τον πολιτικό εκφοβισμό, και την παρενόχληση και αυθαίρετη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ακτιβιστών και δημοσιογράφων·

3.  καλεί τη κυβέρνηση του Σουδάν να τερματίσει την παρενόχληση και να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές, πολιτικούς ακτιβιστές, μέλη της αντιπολίτευσης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιατρικό προσωπικό, υπεύθυνους ιστολογίων και δημοσιογράφους που συνελήφθησαν κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία του τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι· υπογραμμίζει ότι σε όλους τους κρατούμενους πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε δίκαιη δίκη βασισμένη σε αξιόπιστη έρευνα των υποθέσεων, δικαίωμα σε συνήγορο και σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας και ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτρέψει την πρόσβαση των κρατουμένων στις οικογένειές τους και σε ιατρική περίθαλψη·

4.  αποδοκιμάζει τη χρήση πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτή, που οδήγησε σε φόνους εκτός του πλαισίου του νόμου, τη δυσανάλογη χρήση βίας και τις καταγγελίες για εσκεμμένους φόνους διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας· ζητεί επιμόνως από τη κυβέρνηση του Σουδάν να τερματίσει αμέσως την καταστολή και να θέσει τέρμα στην ατιμωρησία των μελών της NISS· ζητεί να καταργηθεί ο δρακόντειος Νόμος περί Εθνικής Ασφαλείας του 2010·

5.  καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας του Σουδάν να σέβονται τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη χρήση βίας βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου, οι οποίες εκθέτουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση βίας στο πλαίσιο του νόμου χωρίς να παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή·

6.  καλεί τις σουδανικές αρχές να αποκαταστήσουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες βάσει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η θρησκευτική ελευθερία, τα δικαιώματα της γυναίκας και η ισότητα των φύλων και να τερματίσουν αμέσως όλους τους περιορισμούς στην πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών·

7.  ζητεί επιμόνως από τη σουδανική κυβέρνηση να παύσει κάθε μορφή καταστολής εναντίον όσων ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού και να προστατεύει τους δημοσιογράφους· υπογραμμίζει το ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης, παρέχοντας στους πολίτες πληροφορίες καθώς και ένα βήμα για την έκφραση του θεμιτού προβληματισμού τους, και ως εκ τούτου καταδικάζει έντονα τον πληροφοριακό αποκλεισμό της 22ας Σεπτεμβρίου 2013 και τις ενέργειες εκφοβισμού εκ μέρους της NISS·

8.  ζητεί επιμόνως από τη σουδανική κυβέρνηση να επιτρέψει στον πληθυσμό της χώρας ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, που αναγνωρίζεται από το ΣΑΔΗΕ και, το οποίο πρέπει να διαφυλλάσσεται και προασπίζεται όπως και όλα τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει τις απαραίτητες πολιτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να προσφέρει λύσεις στη χρόνια οικονομική κακοδιαχείριση της χώρας, στη φτώχεια, τα αυξανόμενα επίπεδα διαφθοράς, καθώς και στην ανασφάλεια στις δυτικές και νότιες περιοχές της χώρας και συνιστά στις σουδανικές αρχές και σε όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους την υλοποίηση προγραμμάτων για νέους για την προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης·

10.  καλεί τις σουδανικές αρχές να επιδοθούν σε μια πραγματική διαδικασία σφαιρικού εθνικού διαλόγου με την αντιπολίτευση, ιδίως στο Νταρφούρ· ζητεί επιμόνως από τις κυβερνήσεις του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ανεπίλυτο θέμα των μεταβατικών οικονομικών ρυθμίσεων μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της χρήσης του πετρελαίου, το οποίο συνέβαλε στις πρόσφατες ταραχές στο Σουδάν·

11.  υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Ιουνίου 2008 στα οποία θίγεται η συνεχιζόμενη παράλειψη της κυβέρνησης του Σουδάν να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και υπογραμμίζεται ότι η σουδανική κυβέρνηση έχει υποχρέωση, αλλά και δυνατότητα, να συνεργαστεί, επισημαίνεται δε επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστό οποιοδήποτε ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί από το ΔΠΔ· παροτρύνει τον Omar al-Bashir να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να παρουσιαστεί ενώπιον του ΔΠΔ για εγκλήματα ασφαλείας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

12.  καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει το νόμο της περί εθνικής ασφαλείας, ο οποίος επιτρέπει την κράτηση υπόπτων για περίοδο έως και τεσσερισήμισι μήνες χωρίς οποιαδήποτε δικαστική εξέταση και καλεί επίσης τη σουδανική κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει το νομικό της σύστημα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να καταργήσει την ποινή του θανάτου, η οποία βρίσκεται ακόμη σε ισχύ και της ζητά να μετατρέψει τις θανατικές ποινές σε κατάλληλες εναλλακτικές ποινές·

14.  αν και χαιρετίζει την απόφαση των αρχών να συγκροτήσουν διερευνητική επιτροπή για την προσαγωγή των υπεύθυνων για τις δολοφονίες στη δικαιοσύνη, καλεί τις αρχές να προχωρήσουν σε σφαιρική και ανεξάρτητη διερεύνηση που να περιλαμβάνει όλες τις δολοφονίες που έχουν καταγγελθεί·

15.  καλεί την Αφρικανική Ένωση, σε στενή συνεργασία με τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, να αποστείλει επειγόντως εξεταστική επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες για υπέρμετρη και σκόπιμη χρήση θανάσιμης βίας από τις σουδανικές αρχές, καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν σε θανάτους διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.  καλεί την Επιτροπή να προβεί επειγόντως στον νόμιμο περιορισμό των εξαγωγών τεχνολογιών μαζικής επιτήρησης από την ΕΕ προς χώρες στις οποίες είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί για τη παραβίαση των ψηφιακών ελευθεριών και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ να τερματίσει την εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για του Σουδάν/Νότιο Σουδάν, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή πολιτική αναταραχή στο Σουδάν και τις ένοπλες συγκρούσεις κατά τις οποίες οι σουδανικές δυνάμεις και παραστρατιωτικές ομάδες με κυβερνητική στήριξη εξακολουθούν να επιδίδονται σε εγκλήματα πολέμου με ατιμωρησία· θεωρεί ότι εάν δεν έχει ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν η ΕΕ θα αφεθεί στο περιθώριο των διεθνών διαπραγματεύσεων και προσπαθειών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα έχουν όλες ορίσει ειδικούς απεσταλμένους για το Σουδάν· καλεί κατά συνέπεια την Ύπατη Εκπρόσωπο να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να παρατείνει την εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση του Σουδάν, στην Αφρικανική Ένωση, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.


Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ
PDF 286kWORD 26k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Ιράκ (2013/2874(RSP))
P7_TA(2013)0424RC-B7-0446/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και ιδιαίτερα εκείνα της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τους διωγμούς μειονοτικών ομάδων, ιδίως Ιρακινών Τουρκομάνων(1),

–  έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου καθώς και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(2),

–  έχοντας υπόψη το Έγγραφο Κοινής Στρατηγικής της Επιτροπής για το Ιράκ (2011-2013),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα αυτά στο Ιράκ: Ιανουάριος-Ιούνιος 2012 που υπέβαλαν από κοινού η Αποστολή Βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ (UNAMI) και η Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση 144 της Διεθνούς Ομάδας Κρίσης για τη Μέση Ανατολή στις 14 Αυγούστου 2013 με τίτλο «Εμφάνιση ή Εξαφάνιση: Ιρακινοί Σουνίτες και κράτος»,

–  έχοντας υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που παρέσχον τα Ηνωμένα Έθνη για τα θύματα τον Σεπτέμβριο τα οποία δημοσιεύθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban-Ki Moon που παροτρύνει τους ηγέτες να τραβήξουν το Ιράκ «από το χείλος του γκρεμού» στις 29 Ιουλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ο Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon για τα τραγικά γεγονότα στο Στρατόπεδο Ashraf με συνέπεια το θάνατο 52 ατόμων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση 1981 του ΟΗΕ σχετικά με την Εξάλειψη κάθε Μορφής Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων βάσει Θρησκεύματος ή Πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη του 1966, στην οποία το Ιράκ είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 η Αντιπρόεδρος/ Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ Catherine Ashton σχετικά με τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές-οικονομικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, και ότι η πολιτική σκηνή στη χώρα είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη και μαστίζεται από βία και φανατικές πολιτικές που αποβαίνουν σε βάρος των εύλογων προσδοκιών του ιρακινού λαού για ειρήνη, ευημερία και πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία για τα θύματα της UNAMI, σύμφωνα με τα οποία 979 Ιρακινοί σκοτώθηκαν και άλλοι 2 133 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατικές ενέργειες και βιαιοπραγίες το Σεπτέμβριο· ότι η Βαγδάτη ήταν η διοικητική περιφέρεια που περισσότερο επλήγη το Σεπτέμβριο με 1 429 θύματα (418 νεκροί και 1 011 τραυματίες), ακολουθούμενοι από τις περιφέρειες Ninewa, Diyala, Salahuddin και Anbar. Kirkuk, Erbil, Babil, Wasit, Dhi-Qar και Basra όπου επίσης αναφέρθηκαν θύματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της βίας σε βάρος πολιτών παραμένουν ανησυχητικά υψηλές και αυξανόμενες με αποτέλεσμα το θάνατο 5 000 πολιτών και τον τραυματισμό έως και 10 000 από τις αρχές του 2013, αριθμός ο οποίος είναι ο υψηλότερος της τελευταίας πενταετίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα - διάσπαρτη φτώχεια, υψηλή ανεργία, οικονομικό τέλμα, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η έλλειψη βασικών δημοσίων υπηρεσιών- εξακολουθούν να πλήττουν μεγάλα στρώματα πληθυσμού· ότι πολυάριθμες ειρηνικές διαδηλώσεις στις οποίες ζητούνται περισσότερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα εξακολουθούν να καταστέλλονται συστηματικά από τις δυνάμεις ασφαλείας υπό καθεστώς ατιμωρησίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Ιράκ εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόμου για όλους τους πολίτες και τα «διοικητικά, πολιτικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των διαφόρων εθνοτήτων»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία ΕΕ-Ιράκ και ιδιαίτερα η ρήτρα που περιέχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος ΕΕ-Ιράκ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών·

1.  καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες και την αυξανόμενη μισαλλόδοξη βία που εμπεριέχουν τον κίνδυνο να επιστρέψει η χώρα στις διαμάχες μεταξύ φανατικών και προκαλούν φόβους ευρύτερων συγκρούσεων λόγω μισαλλοδοξίας στο σύνολο της περιοχής· επισημαίνει ότι αν και η βία χαρακτηρίζεται από μισαλλοδοξία, τα αίτιά της είναι μάλλον πολιτικά και όχι θρησκευτικά·

2.  απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών και των τραυματιών·

3.  καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 με τουλάχιστον 60 νεκρούς κυρίως στις σιιτικές συνοικίες της Βαγδάτης, στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 με άνω των 40 νεκρών σε συγκρούσεις σε όλο το Ιράκ με στόχο ως επί το πλείστον τις σιιτικές περιοχές, στις 21 Σεπτεμβρίου 2013 με τουλάχιστον 60 νεκρούς σε μία κηδεία στην περιοχή Sadr City της Βαγδάτης, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 με τουλάχιστον 54 νεκρούς από εκρήξεις παγιδευμένων αυτοκινήτων στις σιιτικές κυρίως περιοχές της Βαγδάτης, στις 5 Οκτωβρίου 2013 με τουλάχιστον 51 νεκρούς και άνω των 70 τραυματιών στη Βαγδάτη από αυτόχειρα βομβιστή που επετέθη σε σιίτες προσκυνητές στη συνοικία al-Adhamiya· ότι την ίδια ημέρα άλλος ένας αυτόχειρας βομβιστής χτύπησε ένα καφενείο στην περιοχή Balad, βορείως της Βαγδάτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 25 άλλα· ότι στις 6 Οκτωβρίου 2013 τουλάχιστον 12 παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών σκοτώθηκαν και πολλά τραυματίστηκαν από έναν αυτόχειρα βομβιστή κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο στο σιιτικό τουρκομανικό χωριό Qabak· ότι στις 7 Οκτωβρίου 2013 στις τελευταίες επιθέσεις, τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν μέσα σε ένα νέο κύμα εκρήξεων στη Βαγδάτη· ότι στις 8 Οκτωβρίου 2013 σκοτώθηκαν τουλάχιστον 9 άτομα από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Βαγδάτη και από επιθέσεις των δυνάμεων ασφαλείας στο βόρειο τμήμα της χώρας·

4.  καταδικάζει έντονα την επίθεση στο στρατόπεδο Camp Ashraf την 1η Σεπτεμβρίου 2013 από ιρακινές δυνάμεις με αποτέλεσμα το θάνατο 52 ιρανών προσφύγων και την απαγωγή 7 κατοίκων περιλαμβανομένων 6 γυναικών που σύμφωνα με τη δήλωση της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, πιστεύεται ότι κρατούνται στη Βαγδάτη και ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωσή τους· εκφράζει την υποστήριξή του για το έργο της UNAMI που προσπαθεί να διοχετεύσει τους 3 000 περίπου κατοίκους εκτός του Ιράκ·

5.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη νέα εμφάνιση αστάθειας και καλεί όλους τους ιρακινούς πολιτικούς ηγέτες, εθνοτήτων και θρησκευτικών ομάδων, να συνεργαστούν προκειμένου να τερματιστεί η θρησκευτική βία και η έλλειψη εμπιστοσύνης και να ενωθεί ο ιρακινός λαός·

6.  καλεί τόσο την κυβέρνηση του Ιράκ όσο και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να καταδικάσουν τις επιθέσεις και να διευκολύνουν μία πλήρη και ταχεία ανεξάρτητη διεθνή έρευνα σε σχέση με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή και καλεί την κυβέρνηση του Ιράκ να συνεργαστεί πλήρως προκειμένου να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δευτερογενείς επιπτώσεις της βίας που προέρχεται από τη σύγκρουση στη Συρία, όπου οι τζιχαντιστές αντάρτες, συνδεόμενοι με το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ, έναν ευρύ συνασπισμό στρατευμένων σουνιτών που περιλαμβάνει την Αλ Κάιντα, κατέκτησαν εξέχοντα ρόλο·

8.  καλεί επειγόντως τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες καθώς και τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών και τις υπηρεσίες ασφαλείας να αρχίσουν να συνεργάζονται προκειμένου να τερματιστεί η αιματοχυσία και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι ιρακινοί πολίτες θα αισθάνονται εξίσου προστατευμένοι·

9.  καλεί την ιρακινή κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς ηγέτες να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια και προστασία για όλους τους ιρακινούς και ιδιαίτερα τα μέλη των ευάλωτων μειονοτήτων· καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα σέβονται το κράτος δικαίου και τα διεθνή πρότυπα·

10.  καλεί τη Διεθνή Κοινότητα και την ΕΕ να στηρίξουν την ιρακινή κυβέρνηση προωθώντας πρωτοβουλίες για πολιτικό διάλογο, την εδραίωση του κράτους δικαίου και την παροχή βασικών υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς, σταθερού, ενιαίου, ευημερούντος και δημοκρατικού Ιράκ εντός του οποίου θα προστατεύονται τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα όλων των πολιτών·

11.  δεδομένου ότι η κατάσταση από πλευράς ασφαλείας επιδείνωσε τα προβλήματα πολλών ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες, οι νέοι ή οι ακτιβιστές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως οι συνδικαλιστές, καλεί τις ιρακινές αρχές να αναλάβουν επειγόντως δράση προκειμένου να διοχετευτούν περισσότεροι πόροι σε προγράμματα για τη βελτίωση της κατάστασης·

12.  ενθαρρύνει το θρησκευτικό διάλογο μεταξύ σουνιτών και σιιτών κληρικών ως αναγκαίο εργαλείο για την επίλυση της σύγκρουσης· θεωρεί ότι οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελούν επίσης μία ευκαιρία προκειμένου να καταστεί το Ιράκ γέφυρα ως μία από τις λίγες χώρες που διατηρούν λίγες σχέσεις και με τους δύο· καλεί τους Ιρανούς ηγέτες να εμπλακούν εποικοδομητικά στην υπόθεση της σταθεροποίησης της περιοχής·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Συμβούλιο Εκπροσώπων του Ιράκ, την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0101.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0022.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου