Seznam 
Přijaté texty
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly
 Znalosti v námořní oblasti 2020
 Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I
 Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I
 Evropský námořní a rybářský fond ***I
 Prekursory drog ***I
 Konference o změně klimatu
 Organizovaný zločin, korupce a praní peněz
 e-justice, akční plán na období 2014-2018
 Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2013
 Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa
 Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly
PDF 499kWORD 59k
Usnesení
Příloha
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013

Evropský parlament,

—  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3) (IIA),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém finančním rámci na období 2014–2020(4),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2014 – oddíl III(5),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2013 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2014(6),

—  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, který Komise přijala dne 28. června 2013 (COM(2013)0450),

—  s ohledem na doporučení k mandátu pro třístranné rozhovory o rozpočtu na rok 2014, která vydali koordinátoři výboru BUDG,

—  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, který přijala Rada dne 2. září 2013 a postoupila Evropskému parlamentu dne 11. září 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

—  s ohledem na návrh na změnu č. 1/2014 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, který předložila Komise dne 18. září 2013 (COM(2013)0644),

—  s ohledem na článek 75b jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A7-0328/2013),

Oddíl III

Obecný přehled

1.  připomíná, že prioritami Parlamentu pro rozpočet na rok 2014 zůstávají udržitelný hospodářský růst, konkurenceschopnost, tvorba pracovních míst, boj proti nezaměstnanosti mladých a úloha EU ve světě; znovu proto opakuje, že podporuje politiky posilující boj proti nezaměstnanosti mladých, výzkum, vývoj a inovace, digitální agendu, konkurenceschopnost, malé a střední podniky, vzdělávání, odbornou přípravu, mobilitu a vnější pomoc;

2.  trvá na tom, že Komise a členské státy by měly vyvinout veškeré úsilí k zajištění toho, aby byl rozpočet EU vynakládán účelným způsobem a aby vše, co je z něj financováno, mělo jasnou evropskou přidanou hodnotu; členské státy by zejména měly mít ve všech oblastech, kde to je možné, rozdělené úkoly a měly by zvýšit svou spolupráci;

3.  připomíná, že je odhodlán zajistit dostatečnou a realistickou výši prostředků na závazky a prostředků na platby, aby bylo možné programy ve víceletém finančním rámci (dále jen "VFR") na období 2014–2020 zahájit s dostatečnými finančními prostředky a aby se tak předešlo zpoždění při jejich provádění, a dále je připraven zajistit úspěšné ukončení programů zahájených podle víceletého finančního rámce na období 2007–2013;

4.  vyslovuje proto politování nad tím, že Rada i letos zvolila svůj obvyklý přístup horizontálních škrtů v návrhu rozpočtu s cílem uměle snížit výši unijních zdrojů na rok 2014 oproti návrh rozpočtu celkově o 240 milionů EUR (tj. o 0,2 %) v prostředcích na závazky (prostředcích na závazky ) a o 1 061 milionů EUR (tj. o 0,8 %) v prostředcích na platby (prostředcích na platby), důsledkem čehož je značné snížení prostředků oproti rozpočtu na rok 2013 (včetně opravných rozpočtů č. 1 až 5) jak u závazků (-6 %), tak u plateb (-6,6 %);

5.  je překvapen tím, že Rada ve svém postoji nejen nezohlednila dohodu o VFR na období 2014–2020, co se týče poskytnutí prostředků na programy Erasmus+, COSME a Horizont 2020 v předstihu, ale i dále snížila prostředky na některé z těchto programů;

6.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada ve všech okruzích provedla škrty v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby; připomíná, že škrty nejvíce postihly okruh 1a (-0,36 % v prostředcích na závazky a -3,6 % v prostředcích na platby ve srovnání s návrhem rozpočtu ), okruh 4 (-0,21 % v prostředcích na závazky a -2,5 % v prostředcích na platby ve srovnání s návrhem rozpočtu ) a okruh 5 (-1,78 % v prostředcích na závazky a prostředcích na platby ve srovnání s návrhem rozpočtu ); poznamenává, že okruhy 1a a 4 zahrnují programy a iniciativy, které mají zásadní význam pro splnění cílů strategie Evropa 2020 a programu EU v oblasti vnější politiky, a že se tyto plošné škrty dotknou iniciativ, jimž Parlament v těchto dvou oblastech přisuzuje prioritní význam;

7.  zdůrazňuje, že tyto škrty jsou v přímém rozporu s politickou dohodou o VFR týkající se poskytnutí prostředků v předstihu a také ignorují priority Parlamentu uvedené v jeho usnesení o obecných pokynech pro rozpočet na rok 2014 a doporučení k mandátu pro třístranné rozhovory o rozpočtu na rok 2014;

8.  odmítá argument Rady, že navržené škrty se týkají programů s neuspokojivým čerpáním prostředků nebo se slabými výsledky, neboť většinou postihly prováděcí kapacity nových víceletých programů, které ještě nebyly zahájeny; škrty Rady v prostředcích na platby mají většinou dopad také na dokončení programů, které vykazují nejen dobrou míru plnění nebo dokonce přečerpání prostředků (např. Společný strategický rámec pro výzkum a inovace, Galileo, Clo a Fiscalis v rámci okruhu 1a, ESF, EFRR a Fond soudržnosti v rámci okruhu 1b); zdůrazňuje, že takové škrty v prostředcích na platby naprosto ignorují víceletý charakter politik Unie a zejména politiky soudržnosti; upozorňuje na skutečnost, že 52 % prostředků na platby požadovaných v návrhu rozpočtu na rok 2014 je určeno na dokončení programů podle VFR na období 2007–2013;

9.  vyjadřuje politování nad škrty, které Rada svévolně navrhla ve správních a podpůrných položkách, z nichž je financováno provádění klíčových programů EU; domnívá se, že tyto škrty budou mít negativní dopad na úspěšné zahájení nových programů, neboť nedostatečné správní kapacity vážně ohrožují provádění politik EU; s politováním konstatuje, že členské státy mají sklon věnovat více pozornosti nepodstatným a absurdním krátkodobým úsporám než dlouhodobým výsledkům; obnovuje proto návrh rozpočtu ve všech položkách týkajících se podpůrných a správních výdajů, jež byly sníženy Radou;

10.  bere na vědomí návrh prohlášení o platbách, které Rada schválila ve svém postoji k návrhu rozpočtu na rok 2014; je však přesvědčen o tom, že nebude-li v podstatných bodech zlepšen, nemůže sloužit jako uspokojivá politická záruka dostatečné a odpovídající úrovně plateb v roce 2014; je odhodlán poskytnout záruky a zvrátit trend minulých let, kdy na konci každého roku exponenciálně narostla výše neprovedených plateb; vyzývá proto Radu, aby se připojila ke společnému politickému závazku použít všechny dostupné prostředky podle nařízení o VFR na období 2014 až 2020, včetně pohotovostní rezervy nebo revize stropu plateb, aby nebyly ohroženy nové programy, a současně snížit výši neprovedených plateb na konci roku;

11.  vítá prohlášení některých členských států, podle nichž je třeba usilovat o lepší rovnováhu mezi závazky a platbami, aby se předešlo situaci, kdy Unie nemůže dostát svým zákonným závazkům; s úlevou konstatuje, že několik delegací v Radě ústně předneslo stejné připomínky, které Parlament opakovaně vznášel v průběhu předchozích rozpočtových procesů;

12.  nemůže akceptovat rozhodnutí Rady snížit prostředky na závazky a prostředky na platby; připomíná, že prostředky na závazky odrážejí politické priority Unie a jejich výše by měla být stanovena se zřetelem k dlouhodobé perspektivě a s ohledem na doby, kdy může být překonána hospodářská recese; zastává proto názor, že by prostředky na závazky měly být obecně obnoveny na úrovni návrhu rozpočtu; u vybraného počtu rozpočtových položek týkajících se programů, jež mají přímý přínos pro evropské občany a přispívají k plnění priorit Evropy 2020 – které mají zásadní význam pro růst a konkurenceschopnost Unie –, a také u programů, které představují evropské hodnoty a solidaritu za hranice však zamýšlí zvýšit prostředky na závazky mírně nad úroveň v návrhu rozpočtu ;

13.  stanoví proto celkovou výši prostředků na rok 2014 na 142 625 milionů EUR v prostředcích na závazky a 136 077 milionů EUR v prostředcích na platby;

14.  žádá proto, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 274,2 milionu EUR v prostředcích na závazky; domnívá se, že nástroj pružnosti by měl v okruhu 1b posílit Fond evropské pomoci nejchudším osobám do doby, než legislativní orgán přijme konečné rozhodnutí o právním základu, který musí zohledňovat politickou dohodu o VFR ze dne 27. června 2013 ohledně celkového přídělu prostředků tomuto fondu, a poskytnout dodatečnou pomoc Kypru čerpanou ze strukturálních fondů v souladu s rozhodnutím hlav států a předsedů vlád na zasedání ve dnech 27. a 28. června 2013; domnívá se, že v okruhu 4 by měl nástroj pružnosti poskytnout dodatečnou podporu na humanitární pomoc na Blízkém východě;

15.  má v úmyslu zahájit zásadní diskusi o příjmové stránce v rámci ročního rozpočtového procesu, jelikož se jedná o nedílnou součást rozpočtu Unie a neměla by být oddělována od výdajů; zpochybňuje v této souvislosti odůvodněnost praxe, kdy si členské státy ponechávají 25 % tradičních vlastních zdrojů jako administrativní náklady, a vyzývá k přísnější kontrole využívání této částky; vyzývá k realističtějšímu zahrnutí očekávaných příjmů z pokut uložených Komisí společnostem, které porušují právní předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, do rozpočtu a k další diskusi ohledně zapsání rozpočtového přebytku do rozpočtu tak, aby se předešlo složitému postupu, který je zvnějšku nesrozumitelný a spočívá v tom, že se přebytek vrátí členským státům formou snížení jejich příspěvků do rozpočtu stanovených na základě HND;

Prostředky na platby

16.  vyjadřuje politování nad škrty u plateb provedenými Radou, které vedou ke snížení o 9,5 miliardy EUR (9 500 milionů, tj. -6,6 %) ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2013 (včetně opravných rozpočtů č. 1 až 5); znovu opakuje, že Rada navzdory schválení nižšího VFR na období 2014–2020 a absolutní nutnosti dodržet minulé závazky stále slepě sledovala svoji tradiční strategii uměle škrtat výši plateb, aniž by zohlednila skutečné potřeby a relativně omezené výdaje v rámci sdíleného řízení s cílem zajistit zjevnou „návratnost investic“ členských států;

17.  poznamenává, že k tomu došlo navzdory vážné situaci v souvislosti s platbami již v roce 2013, kdy na počátku září míra čerpání překračovala o 9 miliard EUR, resp. o 18 miliard EUR odpovídající číselné údaje ze stejného období v letech 2012 a 2011; zdůrazňuje, že takto dobrá a stále se zvyšující schopnost čerpat prostředky ukazuje, že programy Unie jsou v praxi skutečně úspěšné; je odhodlán zajistit, aby plnění dříve dohodnutých závazků nebylo narušeno umělými překážkami pro platby v rozpočtu;

18.  domnívá se, že zejména letos je strategie Rady spočívající v zachování umělé rezervy ve výši 1 miliardy EUR v rámci stropu pro platby na rok 2014 bezúčelná a nelze ji podložit žádnými logickými argumenty, zejména pak vzhledem k výši očekávaných přenosů neprovedených plateb na konci roku 2013;

19.  zdůrazňuje skutečnost, že postoj Rady nezohledňuje dramatický nedostatek prostředků na platby, zejména v oblasti politiky soudržnosti, a upozorňuje na skutečnost, že podle aktuálních prognóz (ze září 2013) členských států ohledně jejich žádostí o platby, jež mají být předloženy do konce roku 2013, prověřených a upravených Komisí se dá na konci roku 2013 očekávat přenos ve výši asi 20 miliardy EUR, i kdyby byla schválena druhá tranše opravného rozpočtu č. 2/2013 (návrh opravného rozpočtu č. 8/2013); v plné výši; připomíná, že oprávněné žádosti o platby přenesené z roku 2013 bude nutné odečíst od prostředků na platby, které jsou k dispozici na rok 2014, v důsledku čehož se sníží; zdůrazňuje, že to vytvoří silný tlak na rozpočet na rok 2014, a to nejen v souvislosti s bezprecedentní výší nevyřízených žádostí o platby, ale obecněji i v souvislosti se neprovedenými závazky;

20.  je překvapen tím, že některé škrty v platbách navrhované Radou se týkají programů Horizont 2020, COSME a ESF, což je přímém rozporu s duchem a zněním nedávné politické dohody o VFR, že některé prostředky na tyto programy budou letech 2014 a 2015 poskytnuty v předstihu, a se závazkem orgánů, že budou na nejvyšší úrovni bojovat proti nezaměstnanosti mladých; dále připomíná, že část škrtů provedených Radou se týká položek, které byly posíleny v rámci dohody o první tranši opravného rozpočtu č. 2/2013;

21.  zásadně proto odmítá přístup Rady k platbám a mění její postoj týkající se plateb tak, aby bylo zajištěno, aby snížení stropu na rok 2014 oproti roku 2013 nepoškodilo řádné provádění a dokončení programů podle VFR na období 2007–2013 – maje na paměti, že v návrhu Komise se 52 % prostředků na platby týká neprovedených závazků –, ani zahájení nových programů;

22.  rozhodl obnovit návrh rozpočtu v prostředcích na platby v případě většiny položek, u nichž Rada provedla škrty; konstatuje, že navzdory zvýšení prostředků na platby u omezeného počtu bodů rozpočtu a několika snížením u jiných bodů rozpočtu neumožňuje strop plateb odpovídající financování priorit vybraných Parlamentem; po zvážení všech možností přerozdělení prostředků na platby tudíž navrhuje, aby byly uvolněny prostředky z nástroje pružnosti v platbách ve výši 211 milionů EUR za účelem financování humanitární pomoci;

23.  doufá, že interinstitucionální schůzka ohledně plateb, která se uskutečnila dne 26. září 2013, pomůže Parlamentu a Radě shodnout se na tomto společném politickém závazku a nalézt během dohodovacího jednání o rozpočtu společné stanovisko, aniž by se pouštěly do zbytečných debat o rozsahu a kvalitě číselných údajů předložených Komisí, čímž připraví půdu pro řešení jakéhokoli nedostatku prostředků během plnění rozpočtu na rok 2014;

24.  vítá skutečnost, že Komise schválila návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (druhá tranše opravného rozpočtu č. 2/2013), který poskytuje další 3,9 miliardy EUR na neprovedené platby z roku 2013 a je jednou z podmínek pro to, aby bylo nařízení o VFR předloženo k hlasování; vyzývá Radu, aby jej urychleně schválila v plném rozsahu; připomíná postoj, který zaujal ve svém usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o VFR, a sice, že Parlament neodsouhlasí nařízení o VFR, ani nepřijme rozpočet na rok 2014, dokud Rada nepřijme návrh opravného rozpočtu č. 8/2013, který se týká druhé tranše opravného rozpočtu č. 2/2013;

Okruh 1a

25.  znovu připomíná skutečnost, že již prostředky v okruhu 1a uvedené v návrhu rozpočtu vykazovaly – nepočítáme-li v to rozsáhlé infrastrukturní projekty – snížení o 1,1 miliardy EUR ve srovnání s rozpočtem na rok 2013; vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada kromě toho rozhodla bez ohledu na všechny nedávné politické závazky ve prospěch cílů tohoto okruhu, které přijaly hlavy států a předsedové vlád, dále snížit závazky v okruhu 1a oproti návrhu rozpočtu o 60 milionů EUR;

26.  zdůrazňuje, že část škrtů provedených Radou se týká zejména programů, které Evropská rada označila za strategické pro růst a hospodářské oživení, jmenovitě programů Horizont 2020 (-43,7 milionu EUR) a COSME (-0,5 milionu EUR); vyjadřuje politování nad skutečností, že tyto škrty jsou ve zjevném rozporu s duchem a zněním politické dohody o VFR, která obsahuje ustanovení o zajištění zvláštní flexibility v zájmu řešení nezaměstnanosti mladých a posílení výzkumu;

27.  znovu potvrzuje svou podporu programům EU v oblasti výzkumu, konkurenceschopnosti, podnikání, inovací a sociálního začlenění, které jsou jádrem strategie Evropa 2020; je tudíž toho názoru, že je nutné obnovit všechny položky, v nichž Rada provedla škrty, aby se tento okruh dále neoslaboval; dále je rozhodnut předběžně vyčlenit prostředky pro vybraný počet položek v určitých prioritních oblastech, jako je Horizont 2020, COSME a Erasmus+, což nepředstavuje navýšení, neboť celková částka pro tyto programy v průběhu VFR 2014-2020 se nemění, a navýšit prostředky pro digitální agendu, dopravní politiku, sociální dialog, EURES, nástroj mikrofinancování Progress a sociální podnikání, zvláštní výroční akce a kvalitu evropské statistiky;

28.  zahrnuje do svého čtení politickou dohodu o VFR týkající se předběžného poskytnutí prostředků na rok 2014, a to 212,2 milionu EUR na program Horizont 2020 (106,1 milionu EUR na Evropskou radu pro výzkum a 106,1 milionu EUR na akci „Marie Curie-Skłodowská“), 31,7 milionu EUR na program COSME a 137,5 milionu EUR na program Erasmus+, tj. celkem 381,4 milionu EUR;

29.  podporuje rovněž odpovídající odložené čerpání prostředků ve výši 381,4 milionu EUR v souladu s politickou dohodou o VFR a návrhem Komise na změnu č. 1/2014, čímž se prostředky na projekt ITER sníží o 212,2 milionu EUR a prostředky na energetické sítě nástroje pro propojení Evropy o 169,2 milionu EUR, přičemž druhý z těchto škrtů již byl zahrnut do návrhu rozpočtu , i když byl původně zamýšlen na jiný účel;

30.  domnívá se, že v některých oblastech by měly být provedeny cílené škrty nebo by jejich prostředky měly být zapsány do rezervy; konkrétně by se jednalo o komunikaci ohledně hospodářské a měnové unie na jedné straně (-2 miliony EUR) a účetní výkaznictví a audity na straně druhé (prostředky by měly být zapsány do rezervy, dokud nedojde k dohodě o příslušném programu Unie);

31.  zahrnuje do svého čtení výsledky legislativních jednání v podobě, v jaké jsou známy v této fázi; zejména se rozhodl v rámci programu Horizont 2020 vytvořit několik nových položek, v nichž bude zapsáno p.m., a podporuje nové položky, třebaže se zápisem p.m, navržené Komisí v návrhu na změnu č. 1/2014; očekává, že Komise předloží komplexní návrh, jak sladit návrh rozpočtu s novými právními základy všech dotčených programů v rámci dohodovacího řízení o rozpočtu na rok 2014, přičemž převezme a doplní položky schválené Parlamentem;

32.  podporuje vytvoření zvláštní podpoložky v rámci programu Erasmus+ s cílem zajistit odpovídající transparentnost jeho opatření zaměřených na mládež a 11,5 % původního přídělu na program Erasmus+ převádí ve prospěch této položky věnované mládeži; ruší podpoložku, kterou vytvořila Rada k zajištění provozních grantů pro národní agentury;

33.  rozhodl se, že v oblasti sociálního dialogu se vrátí k nomenklatuře předchozího programového období; rozděluje proto tuto položku a její prostředky na tři oddělené podpoložky, jak tomu bylo v minulosti;

34.  poznamenává, že poté, co v Parlamentu proběhlo příslušné čtení, zůstává v okruhu 1a rozpětí ve výši [65 446 000 EUR];

Okruh 1b

35.  konstatuje, že zatímco závazky jsou prakticky nedotčené (pouze -3,3 milionu EUR), snížila Rada ještě více výši plateb (-202,2 milionu EUR neboli -0,4 % ve srovnání s návrhem rozpočtu ), což se dotklo cíle Investice pro růst a zaměstnanost (-114,151 milionu EUR neboli -0,23 %) a cíle Evropská územní spolupráce (-84,805 milionu EUR neboli -6,19 %) a jen uměle zvýšilo rozpětí o 3,3 milionu EUR;

36.  zdůrazňuje, že škrty nejvíce postihly EFRR a Fond soudržnosti (EFRR: -125,155 milionu EUR, Fond soudržnosti: -44,312 milionu EUR, zatímco u ESF došlo ke snížení o 32,788 milionu EUR); vyjadřuje značné politování nad tím, že 69,33 % celkových škrtů v platbách se týká prostředků na dokončení programů z předchozích období (tj. 98,7 milionu EUR);

37.  lituje, že Komise vzala za základ předběžného financování úroveň, která byla dohodnuta na zasedání Evropské rady v únoru 2013, přičemž tato otázka je předmětem probíhajících interinstitucionálních odvětvových jednání, v kteréžto věci má Parlament právo spolurozhodování, a vzniká tak riziko, že již bude předem nadiktován výsledek těchto jednání; připomíná, že předběžné financování má zásadní význam, protože členské státy a regiony potřebují na začátku daného období dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohly investovat do projektů, které podpoří úsilí o překonání současné hospodářské a finanční krize; v tomto ohledu opakuje postoj Výboru pro regionální rozvoj Parlamentu, že se rozhodl pro stejné výše předběžného financování jako v současném období, jelikož krize stále trvá;

38.  připomíná, že v okruhu 1b je největší část současných neprovedených závazků; je velmi znepokojen tím, že nezaplacené účty v rámci politiky soudržnosti dosáhnou na konci roku 2013 asi 20 miliard EUR, takže vznikne vysoký schodek, jejž bude nutné odečíst od prostředků na platby, které jsou k dispozici na rok 2014 pro dokončení stávajících a zahájení nových programů, čímž se tyto prostředky na platby sníží; zdůrazňuje, že současný nedostatek prostředků na platby je hlavní příčinou nebývale vysokých neprovedených závazků, zejména v posledních letech VFR na období 2007 až 2013;

39.  odmítá proto škrty provedené Radou v okruhu 1b; domnívá se, že by vedly k mnohem vážnějšímu nedostatku prostředků na platby, než se očekává, a znemožnily by proplatit již vynaložené prostředky členských států a regionů, které na to jako příjemci mají nárok, což by mělo vážné důsledky zvláště pro ty členské státy, které se potýkají se ekonomickými, sociálními a finančními obtížemi;

40.  rozhodl se obnovit návrh rozpočtu v závazcích a platbách u všech rozpočtových položek, u nichž Rada provedla v tomto okruhu škrty, a zvýšit prostředky na závazky v několika položkách nad rámec návrhu rozpočtu , většinou v souladu s návrhem Komise na změnu č. 1/2014, čímž na rok 2014 získá pro Kypr prostředky ze strukturálních fondů v celkové výši 100 milionů EUR v současných cenách;

41.  připomíná cíl stanovený pro snížení chudoby ve strategii Evropa 2020 – snížení počtu osob, jimž hrozí chudoba a sociální vyloučení, o minimálně 20 milionů; dále připomíná politickou dohodu o VFR, v níž se stanoví, že budou přijata opatření k dodatečnému zvýšení prostředků až o 1 miliardu EUR (navíc k již schválené částce 2,5 miliardy EUR) na celé období 2014–2020 pro Fond evropské pomoci nejchudším osobám; rozhodl se proto posílit tento fond tím, že mu poskytne prostředky na závazky v celkové výši 500 milionů EUR, které budou určeny na akce podporující sociální soudržnost a zmírňující nejhorší formy chudoby v Unii;

42.  vytváří dvě rozpočtové položky určené na technickou pomoc strategiím Unie pro oblast Baltského moře, čímž uznává její úspěšné provádění v současném programovém období, a poprvé i pro podunajské makroregiony (s částkou 2,5 milionu EUR v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby pro každou ze strategií);

43.  vítá dohodu o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mládeže, které bylo dosaženo v rámci jednání o VFR 2014–2020; domnívá se, že k zajištění jejího okamžitého spuštění je nezbytná odpovídající úroveň financování, má-li se vyřešit nebývale vysoká nezaměstnanost mladých lidí; schvaluje proto, aby byly na tuto iniciativu v předstihu i následně poskytnuty prostředky, jakož i odpovídající následné poskytnutí prostředků z Evropské územní spolupráce v souladu s návrhem Komise; znovu opakuje, že počínaje rokem 2016 budou nutné další prostředky, aby se zajistila efektivita a udržitelnost této iniciativy;

44.  schvaluje, aby kromě existujících rozpočtových položek byly pro všech pět strukturálních fondů vytvořeny nové rozpočtové položky určené na technickou pomoc se zápisem p.m. a příslušnými poznámkami k rozpočtu, aby se vyhovělo žádostem členských států, jak je uvedeno v návrhu Komise na změnu č. 1/2014; očekává, že se tak zlepší provádění nových programů na úrovni členských států;

45.  vyjadřuje politování nad tím, že Parlament nemá v tomto okruhu žádný manévrovací prostor, znovu opakuje své přesvědčení, že politická dohoda o VFR je závazná pro všechny orgány a že by měly být uvolněny prostředky z nástrojů pružnosti stanovené touto dohodou, aby se zajistilo včasné zahájení jeho priorit a nezbytné finanční prostředky na tyto priority;

Okruh 2

46.  konstatuje, že ačkoliv okruh 2 byl škrty provedenými Radou postižen nejméně, u některých programů došlo ke snížení prostředků, a to zejména u programu LIFE+, který je pro Parlament prioritou (-4,07 % v prostředcích na platby);

47.  obnovuje návrh rozpočtu ve všech položkách, u kterých Rada provedla škrty, a zvyšuje prostředky na závazky u projektu Ovoce do škol o 28 milionů EUR, aby byly jeho prostředky sladěny s politickou dohodou z června 2013 ohledně nové společné zemědělské politiky na období 2014–2020;

48.  schvaluje vytvoření nových zvláštních rozpočtových položek se zápisem p.m. pro technickou pomoc ve prospěch Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jak je uvedeno v návrhu Komise na změnu č. 1/2014;

Okruh 3

49.  připomíná, že okruh 3, ačkoliv je nejmenším okruhem VFR z hlediska přidělených finančních prostředků, pokrývá otázky, které jsou pro občany Unie zásadně důležité;

50.  bere na vědomí škrty v tomto okruhu, které již navrhla Komise v návrhu rozpočtu; vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada provedla další škrty u prostředků na závazky ve výši 5,2 milionu EUR (-0,24 % ve srovnání s návrhem rozpočtu ) i u prostředků na platby ve výši 10 milionů EUR (-0,60 % ve srovnání s návrhem rozpočtu );

51.  má v úmyslu obnovit návrh rozpočtu ve všech položkách, aby bylo zajištěno řádné provádění programů a akcí v tomto okruhu;

52.  znovu opakuje, že Parlament neustále důrazně podporuje odpovídající financování programů zaměřených na práva, občany, kulturu a sdělovací prostředky, které vykazují vysokou míru plnění a zjevný pákový efekt a efekt přelévání a které prokazatelně přinášejí jasnou evropskou přidanou hodnotu, neboť podporují přeshraniční spolupráci a aktivní občanství; je velmi znepokojen navrhovanými škrty u programů a akcí v těchto oblastech; navrhuje zvýšení objemu prostředků nad rámec návrhu rozpočtu u několika rozpočtových položek ve prospěch podprogramů v oblasti kultury a sdělovacích prostředků, programů Evropa pro občany a Práva a občanství a opatření v multimediální oblasti (celkem zvýšení o 11,3 milionu EUR v prostředcích na závazky );

53.  připomíná, že rozpočet EU je vystaven vícero rizikům, jako jsou podvody s DPH, pašování, padělání a korupce, která většinou souvisejí s organizovaným zločinem; žádá, aby byl boj proti podvodům v EU a organizované přeshraniční trestné činnosti jasně stanoven jako priorita, a aby tedy byly posíleny příslušné subjekty a agentury, které se účinně zasazují o zákaz a potírání těchto hrozeb a jejich podpůrných zločineckých struktur;

54.  zdůrazňuje, že by měla být posílena solidarita mezi členskými státy v oblasti azylu a migrace a že v tomto ohledu by měl rozpočet EU odrážet jednoznačné odhodlání, včetně odpovídajícího příspěvku ze strany členských států;

55.  bere na vědomí nízké rozpětí, které v tomto okruhu ponechává malý manévrovací prostor pro případ neočekávaných situací;

Okruh 4

56.  vyjadřuje politování nad škrty provedenými Radou v okruhu 4 (-0,21 % v prostředcích na závazky a -2,5 % v prostředcích na platby), který byl již jedním z okruhů nejvíce postižených snižováním prostředků v návrhu rozpočtu (-12,5 % v prostředcích na závazky a -8,2 % v prostředcích na platby) ve srovnání s úrovní v roce 2013; znovu opakuje, že ačkoliv okruh 4 představuje méně než 6 % celkového rozpočtu Unie, je odrazem angažovanosti EU v zahraničí;

57.  domnívá se, že v tomto ohledu je nanejvýš důležité zlepšit spolupráci, posílit koordinaci a rozvíjet součinnost s programy a projekty členských států EU ve třetích zemích s cílem zvýšit efektivitu vnější činnosti EU a vypořádat se se stávajícími rozpočtovými omezeními;

58.  považuje škrty provedené Radou v prioritních položkách Parlamentu za nepřijatelné a navrhuje obnovit návrh rozpočtu v položkách snížených Radou a dokonce jít nad rámec návrhu rozpočtu v prostředcích na závazky v případě některých položek strategického významu pro vnější vztahy EU, a to v celkové výši 233 milionů EUR (humanitární pomoc, evropský nástroj sousedství, nástroj pro rozvojovou spolupráci, nástroj předvstupní pomoci, nástroj stability a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva); vyzývá v této souvislosti ke zvýšení prostředků na geografické a tematické oblasti v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci, abychom se přiblížili ke splnění rozvojových cílů tisíciletí;

59.  je přesvědčen o tom, že k účinnému provádění evropské politiky sousedství musí být zajištěna větší podpora partnerským zemím, jež se zavázaly, že vybudují demokratickou společnost a provedou reformy; bere na vědomí současnou obtížnou politickou situaci v některých partnerských zemích; domnívá se, že je třeba více podpořit také budování důvěry a další opatření přispívající k bezpečnosti a prevenci a řešení konfliktů;

60.  připomíná význam transparentnosti jako jedné z nejdůležitějších rozpočtových zásad; vyzývá proto k rozdělení položky pro zvláštní zástupce Evropské unie, aby byl získán lepší přehled o prostředcích přidělených jednotlivým zvláštním zástupcům EU; navrhuje zcela převést rozpočtové položky pro zvláštní zástupce EU do rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ);

61.  nesouhlasí s návrhem Komise, aby se geografické a tematické položky rozdělily na položku pro snižování chudoby a udržitelný rozvoj a na položku pro otázky správy a řízení, jelikož tato nová nomenklatura nerozlišuje mezi cíli a prostředky v rámci rozvojové politiky; navrhuje proto aktualizovanou nomenklaturu, která lépe odráží potřeby rozvojové politiky;

62.  navrhuje uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve výši 50 milionů EUR za účelem financování skutečných potřeb příspěvku Unie k mírovému procesu na Blízkém východě; znovu proto opakuje, že podporuje dlouhodobé programování a dostatečné finanční prostředky na pomoc agentuře OSN pro pomoc a práci UNRWA, Palestině a mírovému procesu; zdůrazňuje, že je důležité poskytnout agentuře UNRWA nezbytné prostředky k tomu, aby mohla poskytovat základní služby, jimiž ji pověřilo Valné shromáždění OSN, a zajistit bezpečnost a životní potřeby uprchlíků s ohledem na nestabilitu v regionu; 

63.  zastává názor, že v zájmu transparentnosti a efektivnosti pomoci by měla být politika přímé rozpočtové podpory kriticky zhodnocena a že by měla být zlepšena úroveň auditů; zdůrazňuje, že v případech podvodů či zneužívání by EU měla finanční pomoc zastavit;

64.  požaduje zvýšení prostředků na platby pro rezervu na pomoc při mimořádných událostech (+147 milionů EUR), aby se neopakovala situace, kdy Komise nemůže včas reagovat na vznikající humanitární krize;

Okruh 5

65.  je překvapen škrty provedenými Radou v okruhu 5 v celkové výši 153,283 milionu EUR v závazcích a platbách (-1,8 % ve srovnání s návrhem rozpočtu ), přičemž k největším škrtům došlo v oblasti důchodů a evropských škol (-5,2 milionu EUR, -3,2 %) a u výdajů souvisejících s úředníky a dočasnými zaměstnanci podle jednotlivých oblastí politik (-69,7 milionu EUR neboli -3,5 %);

66.  poznamenává, že Komise ve svém návrhu rozpočtu již v zásadě zahrnula úspory, které přinese nový služební řád, a 1% snížení počtu pracovních míst, na kterém se dohodly orgány;

67.  považuje další škrty provedené Radou ve správních výdajích za neoprávněné a domnívá se, že neberou ohled na zákonné a smluvní povinnosti a nové pravomoci a úkoly Unie; konstatuje, že „vyřazení částek souvisejících s úpravou platů za roky 2011 a 2012“ by mohlo ještě více destabilizovat rozpočet Unie;

68.  poznamenává zejména, že pokud Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) v roce 2014 rozhodne v otázce úpravy důchodů a platů ze dne 1. července 2012 ve prospěch Komise, nebude v rámci stropu okruhu 5 dostatečné rozpětí k řešení této nepředvídané situace; konstatuje tudíž, že Rada nedosáhla cíle, který si při přijímání svého postoje stanovila;

69.  obnovuje proto návrh rozpočtu ve všech položkách týkajících se správních a podpůrných výdajů a ve všech položkách v okruhu 5, v nichž Rada provedla škrty, s výjimkou položky Odměny a příspěvky v oddíle III, která se snižuje o 1,2 milionu EUR, aby byl pokryt příspěvek Evropské agentury pro chemické látky k financování evropských škol typu II;

70.  rozhodl se ponechat v rezervě část prostředků, dokud od Komise neobdrží příslušné informace o decentralizovaných agenturách a zprávách o řízení vnější pomoci;

71.  rozděluje položku pro výdaje Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) na úředníky a dočasné zaměstnance, aby odpovídala rozšířenému mandátu a větší nezávislosti sekretariátu dozorčího výboru OLAF podle nového nařízení o OLAF(7);

Agentury

72.  obecně souhlasí s odhady rozpočtových potřeb agentur vypracovanými Komisí; konstatuje, že Komise již výrazně snížila původní žádosti většiny agentur;

73.  domnívá se proto, že jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, by ohrozily řádné fungování agentur a znemožnily by jim plnit úkoly, kterými je pověřil legislativní orgán; odmítá horizontální přístup Rady při škrtání prostředků agenturám, jejichž potřeby je nutno posuzovat případ od případu;

74.  nemůže však akceptovat přístup Komise k zaměstnancům, podle něhož mají být plány pracovních míst agentur nejen sníženy o 1 % na základě politické dohody o VFR, která platí pro všechny orgány a instituce, ale mají rovněž přispět dalším 1 % do „fondu pracovních míst určených k převodu“;

75.  zdůrazňuje, že dohodnuté snížení počtu zaměstnanců musí být založeno na stávajících zaměstnancích a úkolech k referenčnímu datu 31. prosince 2012 a že jakékoliv nové úkoly stávajících agentur nebo zřízení nových agentur musí provázet poskytnutí dalších zdrojů;

76.  mění tudíž plány pracovních míst většiny agentur tak, aby v nich bylo uplatněno dohodnuté snížení o 1 %; nečiní tak ovšem u agentur, které již ve své původní žádosti uplatnily snížení o 1+1 %; znovu však opakuje, že toto dodatečné snížení o 1 % musí být zohledněno v rozpočtu na rok 2015, aby se všem agenturám dostalo rovného zacházení;

77.  zdůrazňuje další úkoly, kterými již byly pověřeny evropské orgány dohledu, a rovněž budoucí úkoly obsažené v legislativních návrzích, které je teprve třeba schválit a které budou vyžadovat odpovídající zvýšení rozpočtových prostředků, aby tyto orgány plnily svou roli v oblasti dohledu uspokojivě; připomíná svůj postoj, že evropské orgány dohledu potřebují samostatné rozpočtové položky a měly by se stát finančně nezávislými na orgánech členských států, které tvoří jejich základnu;

78.  rozhodl se zvýšit prostředky v rozpočtu na rok 2014 pro tři agentury zajišťující finanční dohled; je přesvědčen, že tyto prostředky by měly odrážet potřebu plnit požadované úkoly, neboť ve snaze o překonání současné finanční a hospodářské krize, která ve velké míře souvisí se stabilitou finančního sektoru, se přijímá stále více nařízení, rozhodnutí a směrnic;

79.  rozhodl se rovněž zvýšit prostředky pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost a několik agentur v okruhu 3 s ohledem na další úkoly, které jim byly svěřeny (Frontex, Europol, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu); zvyšuje prostředky pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, jelikož Komise ve svém návrhu rozpočtu zohlednila účelově vázané příjmy, což by neměla v případě agentur, které jsou financovány převážně z poplatků; předjímá možný vstup 4. železničního balíčku v platnost tím, že do rezervy zapisuje další prostředky pro Evropskou agenturu pro železnice;

80.  vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí spolu s členskými státy, které však nejeví přílišnou ochotu, identifikovat agentury, jež by mohly být sloučeny nebo alespoň přemístěny tak, aby sdílely budovy nebo některé administrativní funkce;

81.  dále očekává od Komise, že poté, co Parlament a Rada ukončí legislativní postup, kterým se rozšiřuje mandát určité agentury, předloží nový finanční výkaz; je si vědom toho, že takové rozšíření může vyžadovat dodatečné zdroje, na nichž se budou muset shodnout oba orgány;

Pilotní projekty a přípravné akce (PP a PA)

82.  poté, co provedl důkladnou analýzu předložených návrhů pilotních projektů a přípravných akcí – pokud jde o míru úspěšnosti těch, které již probíhají, a o vyřazení iniciativ, na které se již vztahují existující právní základy, a s plným zohledněním stanoviska Komise, která posoudila proveditelnost projektů –, se rozhodl přijmout kompromisní soubor, který tvoří omezený počet PP a PA, a to i s ohledem na omezená rozpětí, která jsou k dispozici;

Ostatní oddíly

83.  domnívá se, že rozpočet každého orgánu či instituce Unie by vzhledem ke svému zvláštnímu cíli a situaci měl být posuzován individuálně, neměla by být uplatňována paušální řešení pro všechny, nýbrž by měl být zohledněn konkrétní stupeň vývoje, provozní úkoly, cíle řízení, potřeby zaměstnanců a politiky v oblasti budov u každého orgánu;

84.  trvá na tom, že Parlament a Rada by sice měly podporovat veškeré možné úspory a zvýšení efektivity vyplývající z neustálého posuzování probíhajících a nových úkolů, měly by však také stanovit dostatečnou výši prostředků, aby bylo zajištěno hladké fungování orgánů a institucí, dodržování vnitřních i vnějších právních závazků a poskytování vysoce profesionální veřejné služby občanům Unie;

85.  je znepokojen tím, že Rada v návrhu rozpočtu na rok 2014 škrtla úpravu platů zaměstnanců ve výši 1,7 % za roky 2011 a 2012 v těch orgánech a institucích, které zohlednily roční dopad těchto úprav ve svých odhadech rozpočtu, zejména vzhledem k očekávanému rozhodnutí Soudního dvora; znovu zapisuje tyto výdaje do rozpočtu na rok 2014 jako opatření řádného a obezřetného finančního řízení; je rovněž znepokojen rostoucím objemem neuhrazených plateb a úroků z nich, které by orgány a instituce musely zaplatit, a konstatuje, že Rada nepočítala s žádnými prostředky v rámci preventivních opatření;

86.  je proto hluboce znepokojen skutečností, že v okruhu 5 a v dílčím stropu pro správní výdaje téměř neexistuje rozpětí pro platby a rozpětí pro závazky je nedostatečné; připomíná, že podle článku 203 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou správní výdaje nerozlišenými prostředky, a proto je rozhodující nižší z obou stropů; znovu opakuje, že mohou být zapotřebí další prostředky na platby na pokrytí nezaplacených úprav platů, a varuje, že také v případě závazků může být problém s rozpětím;

87.  požaduje opravný rozpočet, který by pokryl nahromaděné opožděné platby a příslušnou úpravu platů, pokud Soudní dvůr rozhodne ve prospěch úpravy platů předepsané služebním řádem; poznamenává, že v důsledku přijetí služebního řádu nastanou určité další drobné úspory, které se dosud nepromítly v návrhu rozpočtu; bere na vědomí přesné podrobnosti návrhu Komise na změnu č. 2/2014 (COM(2013)0719); vyzývá Radu, aby tento návrh na změnu zohlednila v rozpočtovém procesu pro rok 2014;

88.  vítá úsilí orgánů a institucí o nalezení úspor všude, kde je to možné, aniž by tím byla ohrožena kvalita jejich služeb; vítá zvýšenou interinstitucionální spolupráci, např. probíhající jednání mezi Parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o posílení jejich politických propojení, dosažení větší efektivity a podnícení mobility zaměstnanců tak, aby byly podpořeny základní funkce příslušných orgánů a institucí;

Oddíl I – Evropský parlament

Obecný rámec

89.  připomíná, že při přijímání odhadu příjmů a výdajů na rok 2014 trval na potřebě vysoké míry rozpočtové odpovědnosti, kontroly a sebekázně a dalšího úsilí o provedení změn, úspor a strukturálních reforem s cílem udržet zvýšení rozpočtu blíže míře inflace;

90.  zdůrazňuje, že v zájmu dosažení dlouhodobých úspor v rozpočtu EU se musí Evropský parlament a Rada zabývat nutností sestavit časový plán pro zavedení jediného sídla, jak se uvádí v jeho předchozích usneseních, zejména v usneseních ze dne 23. října 2012 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly(8) a ze dne 6. února 2013 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise(9) a v rozhodnutí ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament(10);

91.  vítá dohodu, které bylo dosaženo na dohodovacím jednání dne 24. září 2013 mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem; poukazuje na to, že celková výše jeho rozpočtu na rok 2014 činí 1 783 976 098 EUR a představuje tak čisté snížení o 29 168 108 EUR oproti předběžnému odhadu příjmů a výdajů ze dne 26. února 2013;

92.  poukazuje na to, že jeho rozpočet na rok 2014 o 1,9 % převyšuje rozpočet na rok 2013; poznamenává, že náklady na přistoupení Chorvatska představují 0,17 % a jednorázové náklady na změnu volebního období představují 2,1 % tohoto zvýšení; zdůrazňuje, že navzdory nevyhnutelným nákladům spojeným se změnou volebního období po volbách do EP v roce 2014 dochází v provozním rozpočtu k čistému snížení o 0,37 % s dalším snížením o očekávanou míru inflace;

93.  zdůrazňuje, že do jeho rozpočtu byly zahrnuty prostředky na částečné pokrytí nadcházející úpravy platů za roky 2011 a 2012 s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora; je hluboce znepokojen jednáním Rady, která ve svém vlastním rozpočtu nepočítá s takovými prostředky a neponechala v rozpočtech ostatních orgánů a institucí prostředky, které tam preventivně zahrnuly na částečné pokrytí rozpočtových důsledků, které by mohly vyplývat z očekávaného rozhodnutí Soudního dvora; poznamenává, že čisté snížení provozního rozpočtu Parlamentu v roce 2014 o 0,37 % by bylo ještě o 1,3 % nižší, pokud by Parlament preventivně nezahrnul do svého rozpočtu prostředky na pokrytí nadcházející úpravy platů za roky 2011 a 2012 pro případ příslušného rozhodnutí Soudního dvora;

94.  schvaluje následující změny odhadu příjmů a výdajů:

   zohlednění dopadu přijetí nového služebního řádu a s tím souvisejících změn v plánu pracovních míst;
   zohlednění úspor vyplývajících z nahrazení budovy PRES budovou GEOS v Lucemburku;
   snížení prostředků na Dům evropských dějin díky příspěvku Komise na provozní náklady a díky vnitřním úsporám;
   zahrnutí úspor vyplývajících z uplatňování pracovních metod spočívajících v tom, že Parlament bude fungovat „bez papíru“ (bez vytištěných dokumentů);
   převod správy důchodů poslanců podle statutu poslanců do zvláštní rozpočtové položky v oddíle III, stejně jako je tomu u důchodů úředníků;
   vybavení nového GŘ pro služby parlamentního výzkumu lidskými a finančními zdroji poté, co se podaří úspěšně uzavřít dohodu o spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů;

Společná pracovní skupina

95.  vítá pokračování práce společné pracovní skupiny předsednictva a Rozpočtového výboru pro rozpočet Parlamentu, která prokázala svůj význam v procesu reformy jakožto platforma pro diskusi a identifikaci možných rezerv, pokud jde o zefektivnění činnosti, které vyváží nezbytné investice do zvýšení efektivnosti Parlamentu;

96.  připomíná, že tato pracovní skupina v minulosti úspěšně vymezila strategie, jak dosáhnout úspor u cestovních výdajů poslanců;

97.  trvá na tom, že reformy iniciované při rozpravách této pracovní skupiny, jako je interinstitucionální spolupráce s Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem, opatření k provedení projektu „bezpapírového“ Parlamentu a zavedení elektronických schůzí, efektivnější struktura pracovního režimu Parlamentu, externí zajišťování plateb a zavedení nového softwaru pro řízení lidských zdrojů – by měly pokračovat, aby došlo ke skutečnému zvýšení efektivity a uvolnění zdrojů ke zlepšení nezávislého odborného poradenství pro poslance a ke zlepšení schopnosti Parlamentu vykonávat kontrolu;

Reforma služebního řádu

98.  konstatuje, že změny služebního řádu, na kterých se dohodl Parlament s Radou prostřednictvím řádného legislativního postupu, zahrnují novou metodu valorizace platů zaměstnanců a zmrazení úprav platů u všech orgánů a institucí, včetně Parlamentu, v roce 2013 a 2014, což v rozpočtu Parlamentu na rok 2014 vytváří úspory ve výši 14,5 milionu EUR;

99.  dále bere na vědomí, že další reformy služebního řádu, např. změny pravidel upravujících roční cestovní výdaje úředníků, přinesou další úspory ve výši 2,8 milionu EUR navíc k 0,8 milionu EUR ušetřeným v důsledku úprav v kariérním postupu zaměstnanců a rychlosti povyšování a vytvoření nové funkční skupiny SC;

100.  konstatuje, že návrh Komise na snížení celkového počtu zaměstnanců o 1 % ročně povede v případě Parlamentu ke zrušení 67 pracovních míst v plánu pracovních míst na rok 2014; bere na vědomí sdělení generálního tajemníka předsednictvu ze dne 2. září 2013, v němž se generální tajemník vůbec nezmiňuje o otázce rovnováhy mezi politickou a administrativní podporou pro poslance; poznamenává, že politické skupiny mají již od roku zmrazeny personální zdroje a že jejich potřeby byly pokryty ve dvou předchozích rozpočtových rocích pouze zčásti; trvá na tom, že celkový stav zaměstnanců v politických skupinách v roce 2014 a v letech následujících by neměl být nižší než stav současný;

101.  znovu opakuje svůj požadavek vyjádřený v usnesení ze dne 17. dubna 2013, aby byl Rozpočtovému výboru předložen časový plán provádění revidovaného služebního řádu vzhledem k tomu, že jednání mezi Parlamentem a Radou již dospěla k dohodě na reformě služebního řádu;

Spolupráce s poradními výbory

102.  vítá probíhající jednání mezi Parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů, z něhož má vzejít dohoda o interinstitucionální spolupráci s cílem prohloubit spolupráci;

103.  zdůrazňuje, že odhadované změny plánů pracovních míst Parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů vyplývající z právě projednávané dohody o interinstitucionální spolupráci bezprostředně souvisejí s definitivním uzavřením dané politické dohody, jsou jím tudíž podmíněny; je toho názoru, že výsledkem této spolupráce může být postupné přesunutí kvalifikovaných zaměstnanců z překladatelských služeb obou výborů do nového GŘ pro služby parlamentního výzkumu (včetně příslušného navýšení jeho plánu pracovních míst) v počtu až 80 míst na základě dobrovolnosti a souběžné zrušení odpovídajícího počtu míst v plánu pracovních míst obou výborů v roce následujícím po tomto přesunu zaměstnanců;

Rezerva na nepředvídané události

104.  rozhodl se, že vzhledem k tomu, že v rámci ročního rozpočtového postupu pro rok 2014 nelze s dostatečnou přesností určit zahájení ani rychlost tohoto přesunu zaměstnanců, přidá částku 0,7 milionu EUR do položky na platy Parlamentu a zároveň zapíše odpovídající částku prostředků v položkách na platy v rozpočtech obou výborů do rezervy do doby, než bude známo, jako se situace kolem přesunu zaměstnanců vyvine; vyrozumívá, že z rezervy na nepředvídané události by bylo možno v krajním případě převést do položky na platy prostředky ve výši až 3,3 milionu EUR, a to na základě rozhodnutí příslušného výboru Parlamentu; očekává, že oba poradní výbory sníží odpovídajícím způsobem prostředky ve svých rozpočtech podle toho, jak se vyvine situace s přesunem zaměstnanců a s výchozí politickou dohodou s Parlamentem;

Převod poslaneckých důchodů

105.  je přesvědčen, že správa důchodů bývalých poslanců není součástí každodenních provozních úkolů Parlamentu a že potenciální nárůst výdajů na důchody snižuje transparentnost rozpočtu; podporuje proto převod správy tří druhů důchodů – starobního, invalidního a pozůstalostního –, jež spadají pod statut poslanců, do oddílu III rozpočtu Unie, zároveň však bude dál poskytovat poslancům poradenství v otázkách týkajících se důchodů; poukazuje na to, že soustředění správy důchodů do jednoho orgánu přispívá k administrativní efektivitě;

106.  poznamenává, že je zapotřebí koherentní přístup při poskytování informací o evropských volbách v roce 2014; podporuje proto propagační kampaň s cílem zvýšit voličskou účast ve volbách v roce 2014, šíření informací o datu konání voleb a zvyšování informovanosti občanů Unie tak, že budou seznámeni se svými volebními právy a s tím, jak Unie ovlivňuje jejich každodenní život, a to ve všech jazycích Unie; je přesvědčen, že by mělo být provedeno následné vyhodnocení komunikační strategie před volbami v roce 2009 a v roce 2014;

Další úspory

107.  domnívá se, že v současné složité ekonomické situaci je nutno vyvinout veškeré úsilí a důkladně zkoumat rozpočty orgánů a institucí s cílem nalézt možné úspory zaváděním více postupů, které nesnižují kvalitu práce poslanců; připomíná, že mezi viditelné projevy zdrženlivosti patří to, že příspěvky na služební cesty zaměstnanců nebyly valorizovány od roku 2007 a že náhrady a příspěvky poslanců zůstávají až do konce stávajícího volebního období na úrovni roku 2011; dále vítá zmrazení všech náhrad a příspěvků poslanců do konce roku 2014;

108.  rozhodl se v tomto duchu snížit výdaje Parlamentu oproti návrhu rozpočtu na rok 2014 o 9 658 000 EUR;

109.  ve snaze o zdrženlivost snižuje prostředky na vysílání delegací, a tudíž i celkový počet delegací poslanců, ještě více než při škrtech, o kterých bylo rozhodnuto a které byly provedeny v posledních dvou letech;

Oddíly IV až X

110.  chválí všechny ostatní orgány a instituce za úspory a zvýšení efektivity, které již zahrnuly do svých návrhů rozpočtů; v souladu se zásadou obezřetného a řádného finančního řízení zapisuje zpět do jejich rozpočtů prostředky na úpravu platů za roky 2011 a 2012 s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci;

Oddíl IV – Soudní dvůr

111.  znovu upravuje standardní snížení na 3 % a znovu zapisuje prostředky ve výši 1,43 milionu EUR s cílem umožnit plné využití plánu pracovních míst Soudního dvora a zajistit, aby Soudní dvůr dokázal odpovídajícím způsobem zvládnout stále rostoucí pracovní zátěž;

112.  zvyšuje položky na platy Soudního dvora nad rámec návrhu rozpočtu, aby byly v rozpočtu prostředky na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012, které původně nebyly v odhadu příjmů a výdajů Soudního dvora zapsány;

Oddíl V – Účetní dvůr

113.  obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci;

114.  vyjadřuje obzvláštní uspokojení nad tím, že Účetní dvůr byl zdrženlivý a nalezl ve svém návrhu rozpočtu interní rezervy v možnostech fungovat efektivněji;

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

115.  obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci;

116.  vítá probíhající jednání mezi Parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem o dohodě o spolupráci a vybízí k jejich úspěšnému završení; zapisuje do rezervy část prostředků na platy, dokud nebude podepsána dohoda o spolupráci s Parlamentem a nedojde k eventuálnímu postupnému přesunu až 48 zaměstnanců, přičemž v plánu pracovních míst bude uvedena hvězdička označující, že tato pracovní místa budou zrušena v roce následujícím po dokončení přesunu zaměstnanců, pokud se podaří uzavřít konečnou dohodu;

Oddíl VII – Výbor regionů

117.  obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci;

118.  vítá probíhající jednání mezi Parlamentem a Výborem regionů o dohodě o spolupráci a vybízí k jejich úspěšnému završení; zapisuje do rezervy část prostředků na platy, dokud nebude tato dohoda o spolupráci podepsána a nedojde k eventuálnímu postupnému přesunu až 32 zaměstnanců, přičemž v plánu pracovních míst bude uvedena hvězdička označující, že tato pracovní místa budou zrušena v roce následujícím po dokončení přesunu zaměstnanců, pokud se podaří uzavřít konečnou dohodu;

119.  obnovuje výši prostředků z návrhu rozpočtu v položkách na cesty pro členy, aby bylo zajištěno, že úroveň politické činnosti nebude omezena;

120.  bere na vědomí, že skupina evropských konzervativců a reformistů (ECR) vytvořila ve Výboru regionů novou politickou skupinu; připomíná, že každá politická skupina má nárok na administrativní podporu úměrně své velikosti, aby měla potřebné podmínky pro to, aby se mohla podílet na politických činnostech výboru;

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

121.  obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci;

122.  uznává odůvodněnost přístupu evropského veřejného ochránce práv, který chce vzhledem k tomu, že jeho úřad je poměrně malou institucí, provést 5% snížení stavu zaměstnanců v průběhu pěti let podle svého vlastního harmonogramu;

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

123.  obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci;

124.  uznává odůvodněnost přístupu evropského inspektora ochrany údajů, který chce vzhledem k tomu, že jeho úřad je poměrně malou institucí, provést 5% snížení stavu zaměstnanců v průběhu pěti let podle svého vlastního harmonogramu;

Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

125.  obnovuje návrh rozpočtu, pokud jde o částku na úpravy zaměstnaneckých platů za roky 2011 a 2012 s dopadem na rozpočet na rok 2014, kterou Rada škrtla během svého čtení rozpočtu, a to zejména s ohledem na očekávané rozhodnutí Soudního dvora v této věci;

126.  znovu upravuje standardní snížení na 5,3 % (znovu zapisuje prostředky ve výši zhruba 0,4 milionu EUR) v ústředí a na 2,7 % v delegacích (0,5 milionu EUR) s cílem zohlednit pokrok v přijímání pracovníků za účelem pokrytí provozních potřeb;

127.  zvyšuje prostředky na bezpečnost o 5,4 milionu EUR na zabezpečené systémy a sítě IT a o 0,6 milionu EUR na smluvní zaměstnance;

128.  uznává snahu ESVČ vyhovět požadavku parlamentního Výboru pro zahraniční věci, aby byli zvláštní zástupci EU a jejich zaměstnanci začleněni do rozpočtu a institucionální struktury ESVČ; poznamenává, že pro možný přesun lidských a finančních zdrojů z Komise do rozpočtu ESVČ musí být nalezeno spolu s Komisí a Radou kompromisní řešení a mimoto musí být přijat odpovídající právní základ; navrhuje posílení rozpočtu a plánu pracovních míst ESVČ;

o
o   o

129.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím a vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA I

Společné prohlášení

Lhůty pro rozpočtový proces v roce 2014 a postupy pro fungování dohodovacího výboru

A.  Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly na následujících nejdůležitějších lhůtách pro rozpočtový proces 2014:

1.  Rada se bude snažit přijmout svůj postoj a předat jej Evropskému parlamentu do 11. září 2013, aby usnadnila včasnou dohodu s Evropským parlamentem;

2.  Rozpočtový výbor Evropského parlamentu bude o změnách k postoji Rady hlasovat nejpozději koncem 41. týdne (začátek října);

3.  Trialog bude svolán na 16. října 2013 odpoledne před čtením v Evropském parlamentu;

4.  Evropský parlament bude hlasovat o svém čtení na plenárním zasedání v průběhu 43. týdne;

5.  Dohodovací období začne dne 24. října 2013; v souladu s ustanoveními čl. 314 odst. 4 písm. c) SFEU vyprší lhůta pro dohodovací řízení dne 13. listopadu 2013;

6.  Dohodovací výbor zasedne dne 4. listopadu 2013 odpoledne, kdy jeho zasedání uspořádá Evropský parlament, a dne 11. listopadu 2013, kdy jeho zasedání uspořádá Rada; zasedání dohodovacího výboru budou připravena trialogy; trialog je plánován na 7. listopadu 2013 dopoledne; během třítýdenního dohodovacího období mohou být svolány další trialogy.

B.  Evropský parlament, Rada a Komise se také dohodly na postupech pro fungování dohodovacího výboru uvedených v příloze, které budou platit, dokud nevstoupí v platnost nová IID.

PŘÍLOHA II

Postupy pro fungování dohodovacího výboru pro rozpočtový proces v roce 2014

1.  Pokud Evropský parlament odhlasuje změny v postoji Rady, předseda nebo předsedkyně Rady vezme na stejném plenárním zasedání na vědomí rozdíly v postojích obou orgánů a sdělí předsedovi Evropského parlamentu svůj souhlas s okamžitým svoláním dohodovacího výboru. Dopis obsahující svolání dohodovacího výboru bude zaslán ve stejný den, kdy proběhlo plenární hlasování, a dohodovací období začne následující den. Lhůta dvaceti jednoho dne se vypočítá podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny.

2.  Pokud nebude Rada moci souhlasit se všemi změnami odhlasovanými Evropským parlamentem, potvrdí svůj postoj dopisem zaslaným před datem, na které je plánováno první zasedání dohodovacího výboru uvedené v bodě A.6 společného prohlášení. V takovém případě bude dohodovací výbor postupovat za podmínek uvedených v níže uvedených odstavcích.

3.  Dohodovacímu výboru bude poskytnuta společná řada dokumentů (vstupní dokumenty) srovnávajících různé fáze rozpočtového procesu(11). Bude zahrnovat číselné údaje v jednotlivých položkách(12), celkové částky podle okruhů finančních rámců a srovnávací dokument s číselnými údaji i rozpočtovými poznámkami se změnami podle rozpočtových položek u veškerých rozpočtových položek považovaných za technicky „otevřené“. Tyto dokumenty budou tříděny podle rozpočtové nomenklatury.

Ke vstupním dokumentům pro dohodovací výbor budou připojeny i jiné dokumenty(13).

4.  Za účelem dosažení dohody do konce dohodovacího období trialogy:

—  vymezí rozsah jednání o rozpočtových otázkách, které je třeba řešit;

—  projednají nevyřešené otázky uvedené v předchozí odrážce s ohledem na dosažení dohody, kterou má potvrdit dohodovací výbor;

—  budou se věnovat tématickým otázkám, a to i podle okruhů víceletého finančního rámce, případně na základě pracovních dokumentů nebo neoficiálních dokumentů.

Předběžné závěry budou pokud možno vypracovány společně během jednotlivých trialogů nebo bezprostředně po jejich skončení, současně s vypracováním pořadu jednání příštího zasedání. Tyto závěry budou registrovány orgánem, který pořádá daný trialog.

5.  Na zasedání dohodovacího výboru budou k dispozici předběžné závěry trialogů a dokument s rozpočtovými položkami, u kterých bylo během trialogů dosaženo předběžné dohody, k případnému potvrzení.

6.  Komise přijme veškeré nezbytné kroky s cílem přiblížit postoje Evropského parlamentu a Rady. V tomto ohledu je Radě i Evropskému parlamentu zajištěno rovné zacházení i informování.

7.  Sekretariáty Evropského parlamentu a Rady vypracují za pomoci Komise společné znění stanovené v čl. 314 odst. 5 SFEU. Bude sestávat z předávacího dopisu adresovaného předsedovi Evropského parlamentu a předsedovi nebo předsedkyni Rady obsahujícího datum dohody v dohodovacím výboru, a z příloh, které budou zahrnovat:

—  číselné údaje pro všechny rozpočtové body podle jednotlivých položek(14) a souhrnné číselné údaje podle okruhů finančního rámce;

—  konsolidovaný dokument uvádějící číselné údaje a konečné znění dohodnutých změn v návrhu rozpočtu(15) nebo v postoji Rady.

Dohodovací výbor může v souvislosti s rozpočtem na rok 2014 rovněž schválit případná společná prohlášení.

8.  Společné znění bude přeloženo do všech jazyků (útvary Evropského parlamentu) a bude předloženo Evropské,u parlamentu a Radě ke schválení ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dohody o společném znění podle bodu 6.

Rozpočet bude po přijetí společného znění finalizován právníky-lingvisty sloučením příloh společného znění s rozpočtovými položkami, které nebyly během dohodovacího postupu pozměněny.

9.  Orgán pořádající trialog nebo zasedání dohodovacího výboru zajistí tlumočnické služby s úplným lingvistickým režimem platným pro zasedání dohodovacího výboru a ad hoc lingvistickým režimem pro trialogy.

Orgán pořádající zasedání zajistí tisk a distribuci pracovních dokumentů.

Útvary uvedených tří orgánů budou v zájmu finalizace společného znění spolupracovat na kódování výsledků jednání.

10.  S cílem dokončit práci dohodovacího výboru budou orgány jednat v duchu loajální spolupráce, budou si včas vyměňovat relevantní informace a dokumenty na formální i neformální úrovni a pravidelně udržovat kontakty na všech úrovních během celého rozpočtového procesu díky aktivní roli svých příslušných vyjednavačů.

(1) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0304.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2013)0081.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2013)0173.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
(8) Přijaté texty, P7_TA(2012)0359.
(9) Přijaté texty, P7_TA(2013)0048.
(10) Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s.1.
(11)Tyto různé fáze budou zahrnovat: rozpočet na rok 2013 (včetně přijatých opravných rozpočtů); původní návrh rozpočtu; postoj Rady k návrhu rozpočtu; pozměňovací návrhy Evropského parlamentu k postoji Rady a návrhy na změnu předložené Komisí. Původní návrh rozpočtu bude pro srovnání zahrnovat pouze ty návrhy na změnu, které byly vzaty v úvahu při čtení v Radě i Evropském parlamentu.
(12)Rozpočtové položky považované za technicky uzavřené budou v podkladovém materiálu zvýrazněny. Rozpočtovou položkou považovanou za technicky uzavřenou je položka, u které neexistuje žádný rozpor mezi Evropským parlamentem a Radou a pro kterou nebyl předložen žádný návrh na změnu, aniž je dotčeno konečné rozhodnutí dohodovacího výboru.
(13)Mj.dopis týkající se proveditelnosti zaslaný Komisí k postoji Rady a ke změnám Evropského parlamentu, návrh na změnu v oblasti zemědělství (a případně v jiných oblastech), případně podzimní zpráva systému výstrahy pro rozpočtové prognózy vypracovaná Komisí, a případné dopisy od dalších orgánů k postoji Rady a ke změnám Evropského parlamentu.
(14)Položky, které zůstaly ve srovnání s návrhem rozpočtu nebo postojem Rady nezměněny, budou zvýrazněny.
(15)Včetně návrhů na změnu, které byly vzaty v úvahu při čtení v Radě i v Evropském parlamentu.


Znalosti v námořní oblasti 2020
PDF 320kWORD 35k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 Znalosti v námořní oblasti 2020: mapování mořského dna pro podporu udržitelného rybolovu (2013/2101(INI))
P7_TA(2013)0438A7-0295/2013

Evropský parlament,

—  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 29. srpna 2012 „Znalosti v námořní oblasti 2020: od mapování mořského dna až po předpovědi pro oceány“ (COM(2012)0473),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. září 2010 nazvané „Znalosti v námořní oblasti 2020: sběr údajů o moři a pozorování za účelem inteligentního a udržitelného rozvoje“ (COM(2010)0461),

—  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku,

—  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky,

—  s ohledem na návrh směrnice, který předložila Komise, ze dne 12. března 2013 o stanovení rámce pro územní plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřeží (COM(2013)0133),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. září 2012 nazvané „Modrý růst: možnosti udržitelného růstu v mořském a námořním odvětví“ (COM (2012)0494),

—  s ohledem na směrnici Evropského Parlamentu a Rady ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (směrnice č. 2008/56/ES),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Inspire) (směrnice č. 2007/2/ES),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice č. 2003/98/ES),

—  s ohledem na rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (rozhodnutí č. 1982/2006/ES),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. července 2012 nazvané „Cesta za lepším přístupem k vědeckým informacím: Jak zvýšit přínosy veřejných investic do výzkumu“ (COM(2012)0401),

—  s ohledem na doporučení Komise (2012/417/EU) ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání,

—  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady (doporučení 2002/413/ES) ze dne 30. května 2002 o provádění jednotné správy pobřežních zón v Evropě,

—  s ohledem na zprávu Komise ze dne 11. září 2012 nazvanou „Pokrok v plnění integrované námořní politiky EU“ (COM(2012)0491),

—  s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 29. srpna 2012 o průběžném hodnocení Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (SWD(2012)0250),

—  s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 8. března 2012 nazvaný „Plán na zavedení Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet)“ (Ares(2012)275043),

—  s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 8. září 2010 o posouzení dopadů Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (SEC(2010)0998),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

—  s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. ledna 2010 o výsledcích veřejné konzultace o infrastruktuře sběru dat v námořní oblasti (SEC(2010)0073),

—  s ohledem na závěry z 2973. zasedání Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 16. listopadu 2009 o integrované námořní politice,

—  s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. října 2009 nazvanou „Zpráva o pokroku v oblasti integrované námořní politiky EU“ (COM(2009)0540),

—  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 7. dubna 2009 nazvaný „Budování evropské námořní znalostní infrastruktury: plán pro Evropskou námořní síť pro pozorování a sběr dat“, (SEC(2009)0499),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. září 2008 nazvané „Evropská strategie mořského a námořního výzkumu: ucelený rámec evropského výzkumného prostoru na podporu udržitelného využívání oceánů a moří“ (COM(2008)0534) a na usnesení Parlamentu ze dne 19. února 2009 o aplikovaném výzkumu v oblasti společné rybářské politiky(1),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2007 – Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (COM(2007)0575),

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0295/2013),

A.  vzhledem k tomu, že znalost mořského prostředí je základem pro podporu, rozvoj a rozšíření „modré ekonomiky“, která je součástí námořní dimenze „strategie Evropa 2020“ a spojuje znalosti a technologické inovace, udržitelné využití zdrojů, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

B.  vzhledem k tomu, že znalost mořského prostředí má zásadní význam pro rozšíření a zlepšení informací týkajících se ekosystémů a antropogenního dopadu na mořské prostředí a umožňuje vhodným způsobem chránit životní prostředí, racionálně využívat zdroje tak, aby byly v dlouhodobém horizontu environmentálně udržitelné, a dosáhnout vyváženého a udržitelného růstu využití oceánů člověkem i činností v této oblasti;

C.  vzhledem k tomu, že stávající údaje o mořském prostředí spravuje nezávisle na sobě a roztříštěně mnoho rozličných institucí a že je důležité zajistit a zjednodušit přístup k tomuto obrovskému souboru údajů o námořním prostředí v Evropě, aby se tak optimalizovaly zdroje a podpořil rozvoj, inovace a vytváření pracovních míst v mořském a námořním odvětví;

D.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu představuje jednu z hlavních činností člověka v mořském prostředí, přispívá k dostupnosti dodávek potravin a je nesmírně důležité zejména pro některé pobřežní komunity, a je tudíž klíčovým prvkem integrované námořní politiky; vzhledem k tomu, že je třeba připomenout, že rybolovné činnosti mají často značně nepříznivé dopady na mořské ekosystémy kvůli rozmanitosti a množství rybolovných zdrojů, které využívají; vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu je také odvětvím, které nejvíce strádá různými způsoby využívání mořského prostředí a činnostmi, jež se v něm odehrávají, a to zejména v souvislosti s námořní dopravou a cestovním ruchem, rozvojem měst a pobřežních oblastí, znečištěním moří, těžebním průmyslem a obnovitelnými energiemi, jejichž dopady se mohou kumulovat s těmi, které vyplývají z rybolovných činností;

E.  vzhledem k tomu, jak rozmanitá jsou evropská moře a jaká jsou specifika rybářských loďstev a rybolovu prováděného v různých členských státech; vzhledem k tomu, že uznání a ohodnocení této rozmanitosti a specifik závisí zejména na dostupných informacích o rybolovné činnosti;

F.  vzhledem k tomu, že se stále častěji využívají informační technologie související s odvětvím rybolovu, což je faktor, který zlepšil přístup k informacím a jejich transparentnost, a také výpočetní technika v systémech sběru a přenosu dat, a to jak vnitrostátními a regionálními orgány, tak na úrovni organizací producentů; domnívá se proto, že lepší dostupnost informací o rybolovu může bezpochyby vyvolat dynamičtější rozvoj rybolovné činnosti, která bude udržitelnější nejen z hlediska životního prostředí, ale také z hlediska ekonomického a sociálního;

G.  vzhledem k tomu, že je nutné označit a vymezit biogeograficky citlivé zóny a vytvořit oblasti obnovy rybích populací a chráněné mořské oblasti, aby bylo zajištěno zachování citlivých mořských ekosystémů a jejich účinná ochrana před zvláště škodlivými rybolovnými činnostmi; upozorňuje na to, že opatření na ochranu ekosystémů a řízení rybolovu a územní plánování námořních prostor jsou tím lépe chápána, přijímána a zaváděna, čím více je dostupných a kvalitních informací o mořském prostředí a o rybolovných činnostech;

H.  vzhledem k tomu, že iniciativa „Znalosti v námořní oblasti 2020“ zahájila na toto téma diskuzi a pustila se do konzultací s veřejností s cílem prozkoumat názory týkající se příležitostí a výzev spojených s poskytnutím přístupu k informacím o monitorování mořského prostředí v Evropě; vzhledem k tomu, že je vítána iniciativa Komise zveřejnit zelenou knihu „Znalosti v námořní oblasti 2020: od mapování mořského dna až po předpovědi pro oceány“;

I.  vzhledem k tomu, že je nutné využít, v rámci předem stanovených pravidel, potenciálu velmi širokého souboru údajů o mořském prostředí shromážděných a uchovávaných početnými evropskými veřejnými i soukromými orgány a dát jej k dispozici případným uživatelům, přičemž je naprosto nezbytné změnit způsob sběru a využití údajů a přeměnit současný systém, kdy jsou několikrát shromažďovány údaje k jedinému účelu, na model, kde by sběr, zpřístupnění a poskytování informací bylo víceúčelové;

J.  vzhledem k tomu, že širší poskytování a zjednodušení přístupu k údajům přispěje k využití těchto údajů v mezioborových studiích a bude napomáhat vytváření meziodvětvových partnerství, zejména mezi veřejným a soukromým sektorem, díky čemuž bude kapacita a užitečnost tohoto souboru údajů mnohem větší, než u všech jednotlivých složek dohromady;

K.  vzhledem k tomu, že tato iniciativa vychází z mezioborové strategie, která zahrnuje a spojuje všechny činnosti týkající se pozorování námořní oblasti v EU; upozorňuje na potřebu a výhody zpřístupnění velkého množství údajů prostřednictvím jednotné digitální platformy pro poskytování údajů o mořském prostředí;

L.  vzhledem k tomu, že velký význam a různorodost odvětví rybolovu, jakožto činnosti odedávna tradičně provozované v námořní oblasti, plně ospravedlňuje zahrnutí informací týkajících se využití a řízení rybolovu mezi údaje, které mohou být mapovány a šířeny v rámci iniciativy „Znalosti v námořní oblasti 2020“;

M.  vzhledem k tomu, že EU podporuje řízení společné rybářské politiky (SRP) od roku 2001 tím, že financuje sběr dat v oblasti rybolovu a jejich šíření vnitrostátními orgány členských států; připomíná, že rybolovné oblasti EU jsou spravovány prostřednictvím víceletých plánů řízení na základě preventivního a ekosystémového přístupu, jehož cílem je snížit na minimum dopad rybolovné činnosti na mořské ekosystémy, což je strategie, která zahrnuje víceoborový výzkum a vyžaduje sběr nesčíslného množství vědeckých údajů o populacích ryb;

N.  vzhledem k tomu, že současná reforma SRP zvyšuje povinnosti členských států týkající se sběru údajů o životním prostředí a biologických, technických a socioekonomických údajů o rybolovu, a to na základě rámce pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu (CCD), jehož financování bude v období 2014–2020 navýšeno díky novému Evropskému námořnímu a rybářskému fondu (EMFF);

Zdroje informací a druhy údajů

1.  zdůrazňuje, že existuje mnoho veřejných a soukromých subjektů, jež mají údaje o rybolovu v EU, které by měly být zahrnuty do veřejně přístupné digitální mapy mořského dna s různým rozlišením;

2.  zdůrazňuje, že členské státy musí, aby dostály – v souladu s rámcem pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu – svým závazkům vůči EU, shromažďovat údaje a předkládat údaje, které jsou výtečným zdrojem informací o rybolovné činnosti, a že toto obrovské množství informací shromažďuje Společné výzkumné středisko (JRC) a předává je k posouzení odborníkům z pracovních skupin vědeckého, technického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR); dodává, že údaje shromážděné členskými státy na základě CCD jsou využívány Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES) za účelem poskytování vědeckých informací o zdrojích a poradenství při řízení rybolovu;

3.  upozorňuje na obrovský objem údajů generovaných loďstvy vybavenými systémy satelitního sledování plavidel (VMS), které by mohly být velmi užitečné při mapování rybolovné činnosti; připomíná význam údajů VMS v případě smíšeného rybolovu; zdůrazňuje, že je vhodné začlenit a zanést do map i další informace, zejména údaje zapsané v elektronických či papírových lodních denících, zápisy pozorovatelů rybolovu na palubě a údaje získané při kampaních zaměřených na monitorování rybolovných zdrojů;

4.  připomíná, že některé organizace producentů (OP), zejména těch provozujících průmyslový rybolov, mají údaje o rybolovu, které by měly doplnit aktuálně dostupné informace; dodává, že u pobřežního a tradičního rybolovu, o němž máme omezené informace, by mělo být podporováno shromažďování údajů samotným loďstvem a využít tak lodě pro sběr údajů o dohledu nad rybolovem, případně instalovat jednoduché přístroje na sledování v reálném čase připojené na systémy GPS/GPRS na jednotlivých lodích; zdůrazňuje také, že velká část údajů o rybolovu je získávána v rámci výzkumných projektů;

5.  zdůrazňuje potřebu dát k dispozici zmapování prostorového rozložení rybářského loďstva, intenzity rybolovu a složení a objemu úlovků, což by případným uživatelům umožnilo mimo jiné získat údaje o oblastech s vysokou intenzitou rybolovu a o druzích lovených ryb a objemech úlovků v dané oblasti; upozorňuje zejména na to, že mezi všechny informace, které by měly být součástí tohoto typu mapování, patří údaje o druhu loďstva (např. státní příslušnost, domovský přístav, stáří, délka, tonáž, výkon, posádka), o intenzitě rybolovu (např., počet výjezdů nebo dní rybolovu, počet a druhy rybolovných zařízení) a o úlovcích (např. cílové druhy ryb, doplňkové druhy ryb, výměty, váha, hodnota); dále zdůrazňuje, že poskytování údajů VMS umožní identifikovat prostorové rozložení loďstva a že zlepšení těchto informací spolu s údaji z lodních deníků umožní posoudit prostorové rozložení úlovků;

6.  uvádí, že oddělené mapování údajů podle druhu rybolovné činnosti (pobřežní a tradiční rybolov a průmyslový rybolov) nabídne realističtější pohled na různorodost rybolovných oblastí; dále zdůrazňuje, že poskytování socioekonomických ukazatelů týkajících se rybolovu (např. věk a vzdělání posádky) může být užitečným doplňkem pro podrobnější charakterizaci odvětví;

Jak podporovat shromažďování a poskytování informací

7.  uznává, že o přístup k informacím o rybolovné činnosti a stavu ochrany a využívání zdrojů má oprávněný zájem celá řada zainteresovaných subjektů; v této souvislosti vyzývá k vytvoření mechanismů s cílem usnadnit poskytování příslušných údajů o rybolovu za určitých podmínek a vytvořit různé úrovně přístupu k nim a zajistit tak důvěrnost informací a ochranu obchodních zájmů;

8.  připomíná, že sběr údajů a řízení rybolovných zdrojů jsou financovány EU a členskými státy a že shromážděné údaje musí být proto přístupné potenciálním uživatelům a široké veřejnosti; trvá na tom, že i ostatní údaje o rybolovu získané za použití financování z veřejných zdrojů nebo spolufinancování (ze strany EU nebo členských států) by měly být veřejně přístupné, zatímco přístup k údajům o rybolovu, které byly získány za použití soukromého financování, by měl být podmíněn schválením ze strany těch organizací, které mají údaje v držení;

9.  zdůrazňuje, že oddíl nařízení o zavedení kontrolního režimu Společenství pro zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, který se týká údajů o rybolovu a informací, obsahuje články zaměřené konkrétně na ochranu osobních údajů a na zachování profesního a obchodního tajemství; dále zdůrazňuje, že výše zmíněné nařízení výslovně stanoví, že údaje o rybolovu, jejichž sběr, výměna a zpřístupnění by ohrozily ochranu soukromí a integritu jednotlivce nebo obchodní zájmy fyzických nebo právnických osob, včetně práv duševního vlastnictví, podléhají platným pravidlům o důvěrnosti a profesním a obchodním tajemství;

10.  uvádí, že stejně tak je tomu s údaji o rybolovu získanými z výzkumných projektů a že je tedy normální, aby informace získané v rámci vědeckých projektů financovaných či spolufinancovaných z veřejných zdrojů (EU nebo členských států) byly potenciálním uživatelům a široké veřejnosti přístupné, dodrží-li podmínky stanovené v daných projektech; zdůrazňuje, že některé druhy údajů o rybolovu vyplývají z vytváření a využívání modelů, prototypů nebo experimentálních zařízení, takže jejich použití je velmi citlivou záležitostí;

11.  zdůrazňuje, že existují sdělení a doporučení Komise o přístupu k vědeckým informacím a o jejich šíření a uchovávání, podle kterých musí zpřístupnění údajů výzkumu dodržovat evropské a vnitrostátní předpisy týkající se ochrany údajů; dále zdůrazňuje, že tyto dokumenty uvádějí, že je třeba zabezpečit podmínky, kterými se řídí zpřístupnění údajů, a nezbytná omezení, aby bylo dosaženo souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, soukromí, obchodního tajemství, oprávněných obchodních zájmů a práv duševního vlastnictví;

12.  domnívá se, že bez ohledu na to, zda jsou údaje v držení veřejných nebo soukromých orgánů, nebo zda byly získány z veřejných nebo soukromých zdrojů, je vždy vhodné uvést subjekt odpovědný za sběr, zpracování a sdělování informací; dále uvádí, že v případech, kdy poskytování informací může mít důsledky pro konkurenceschopnost, hospodářskou soutěž nebo příjmy subjektů, které mají informace v držení, by měly být veřejně zpřístupněny pouze datové produkty, a nikoli nezpracované nebo zpracované údaje; v tomto případě umožní existence povinného odkazu na zdroj údajů zúčastněným stranám, aby se obrátily na majitele původních informací, a požádaly je o přístup k podrobnějším nebo nezpracovaným údajům;

13.  prohlašuje, že při mapování a poskytování údajů o pohybech a činnostech rybářského loďstva je nutné v souladu s právními předpisy platnými v této souvislosti přijmout opatření k zajištění důvěrnosti údajů a ochraně obchodních zájmů, zejména pokud jde o informace získané z registrů VMS, lodních deníků a zápisů pozorovatelů rybolovu na palubě; zdůrazňuje, že toho lze dosáhnout tím, že se vynechají jednotlivé informace, např. názvy plavidel a registrační značky, a budou se rozšiřovat souhrnné údaje, případně uskupené podle oblastí, týkající se jednotlivých lodí nebo typu lovných zařízení, a zajistí se určitý časový odstup mezi sběrem údajů a okamžikem zpřístupnění údajů o mapování rybolovu; připomíná však, že nadměrné slučování údajů a příliš široký prostorový a časový rozsah zhoršují detailnost a přesnost informací;

14.  domnívá se, že pokud jsou údaje o rybolovu v držení veřejných orgánů členských států, měla by Komise vypracovat komplexní soubor standardních pokynů týkajících se oběhu, lhůty sběru, zpracování a šíření informací v určitém časovém horizontu a měla by podpořit jejich zpřístupnění, aby se s nimi potenciální zájemci mohli seznámit; domnívá se, že je třeba stanovit minimální soubor pokynů pro povinné poskytování údajů a že by měly být poskytovány a sdíleny srovnatelné údaje, aby tak všechny členské státy měly k dispozici a mohly používat stejný druh informací o rybolovu;

15.  domnívá se, že pokud jsou údaje o rybolovu získávány v rámci výzkumných projektů financovaných EU nebo členskými státy nebo projektů založených na spolufinancování, měl by být stanoven požadavek týkající se povinného zveřejňování údajů podle předem stanoveného časového plánu, a to jakmile budou tyto projekty dokončeny;

16.  domnívá se, že pokud údaje pocházejí z výzkumných projektů, měla by být stanovena rozumná lhůta, ve které by příslušní výzkumní pracovníci měli své studie zveřejnit; uvádí, že jak je stanoveno v programu „Horizont 2020“, lze toto omezení změnit zavedením moratoria, které stanoví lhůtu pro zveřejnění; dále uvádí, že zveřejnění údajů musí proběhnout v co nejkratší lhůtě, takže moratorium nesmí překročit tři roky, aby data nebyla zastaralá a mohla být plně využita;

Jak zajistit účinné zpracování a vytvoření informační sítě

17.  zdůrazňuje, že poskytování ověřených a spolehlivých údajů vyžaduje standardizaci, ověřování a kontrolu kvality dat z databází členských států a výzkumných projektů v oblasti rybolovu;

18.  považuje za nezbytné zavést společné, harmonizované a vyzkoušené protokoly/modely pro strategie odběru vzorků, sběr a zpracování dat, a také formát poskytování informací, což je důležité pro zajištění kompatibility a interoperability údajů o rybolovu; uvádí, že k tomuto účelu může být využit model definovaný v CCD;

19.  uvádí, že způsob poskytování údajů o rybolovu se může lišit v závislosti na jejich složitosti a je tedy nutné stanovit údaje, které mohou být poskytovány jako nezpracované, zpracované nebo datové produkty; zdůrazňuje, že nejzákladnější/nejjednodušší parametry, které vyžadují analýzu a specializovaný výklad, musí být poskytovány formou zpracovaných údajů či datových produktů; zdůrazňuje, že je třeba se zmínit o druhu informací o rybolovu dodávaném potenciálním uživatelům a rozlišovat mezi údaji nezpracovanými a zpracovanými a datovými produkty, a také mezi parametry získanými prostřednictvím opatření a parametry vyplývajícími z modelů;

20.  zdůrazňuje, že v některých případech může poskytování velmi podrobných údajů a map s příliš velkým rozlišením způsobit nežádoucí soustředění intenzity rybolovu na určité zdroje a citlivá mořská stanoviště; domnívá se proto, že šíření těchto informací musí být provázeno zavedením ochranných opatření a monitorováním dotčených zdrojů a stanovišť; dále požaduje, aby citlivé informace o rozmístění vzácných nebo ohrožených druhů ryb nebyly šířeny a aby byla zajištěna jejich ochrana;

21.  uvádí, že sestavení a efektivní poskytování údajů vyžaduje dobrou koordinaci ze strany Komise a společné úsilí a spolupráci mezi členskými státy; zdůrazňuje, že koordinace prováděná Komisí má zásadní význam pro stanovení priorit, pro zlepšení nákladové efektivity sběru, zpracování a poskytování údajů a rozvoj součinnosti mezi členskými státy;

22.  poukazuje na to, že vzhledem k rozmanitosti systémů sběru dat a objemu a typu údajů shromážděných různými veřejnými a soukromými orgány, které mají informace o rybolovu, je nezbytné společné úsilí a spolupráce mezi členskými státy za účelem zajištění harmonizace různorodosti, množství a formátu dat; zdůrazňuje, že účinnost společného úsilí a spolupráce mezi členskými státy by měly být předmětem pravidelného hodnocení ze strany Komise;

23.  doporučuje členským státům ustavit státní orgán odpovědný za sběr, kompilaci, zpracování, kontrolu kvality, propojení a poskytování údajů zahrnutých do společné platformy přístupu k informacím o rybolovu; zdůrazňuje, že je možné k tomuto účelu vytvořit na úrovni členských států zvláštní orgán financovaný a koordinovaný Komisí;

Jak využít výhod plynoucích ze zpracování a výkladu informací

24.  domnívá se, že pro plné využití této iniciativy je třeba vytvořit model řízení a fungování, který musí umožnit řádný sběr, zpracování, interpretaci a šíření údajů o rybolovu a také účast a efektivní zapojení členských států, vědecké obce i místních společenství;

25.  je toho názoru, že pokud jde o správu a provoz, měla by Evropská námořní síť pro pozorování a sběr dat (EMODnet) získat stálý status; domnívá se, že zahrnutí údajů o rybolovu do této platformy a jejich zpřístupnění by mělo vycházet ze zkušeností získaných při vytváření konceptu EMODnet, zkušeností s vytvářením a fungováním různých tematických skupin pro tento účel a s vytvářením tematických portálů s vazbou na mořské životní prostředí (hydrografie, geologie, fyzika, chemie, biologie, stanoviště a lidská činnost);

26.  domnívá se, že význam této oblasti v EU je důvodem k tomu, aby údaje o rybolovu tvořily, pokud je to možné, další specifickou tematickou skupinu v rámci platformy EMODnet nebo byly zahrnuty do nově vytvořeného tématického portálu věnovaného činnosti člověka, který bude poskytovat širší a komplexnější obsah;

27.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit propojení platformy EMODnet s Evropským programem monitorování Země (Globální sledování životního prostředí a bezpečnosti – GMES) proto, aby mohly být plně využity poskytované informace a propojeny údaje o rybolovu s údaji o satelitním monitorování parametrů mořského životního prostředí poskytovanými GMES;

28.  domnívá se, že taková ambiciózní iniciativa, jakou jsou „Znalosti v námořní oblasti 2020“, která se vyznačuje širokým záběrem a množstvím oborů a silnou snahou o sjednocení informací o rybolovu, vyžaduje vytvoření konkrétního akčního plánu, který stanoví střednědobé a dlouhodobé cíle v součinnosti s EU a členskými státy;

29.  zdůrazňuje, aby zavedení a úspěch tohoto typu projektu vyžaduje dobré financování, záruku kontinuity a dlouhodobou předvídatelnost; trvá na tom, aby poskytování údajů o rybolovu, které mohou být zahrnuty do digitální mapy mořského dna s různým rozlišením, byly ze strany EU řádně prosazované a podporované; v této souvislosti připomíná, že poskytování informací o rybolovu vyžaduje propojení mechanismů financování tohoto účelu na úrovni Společenství i států, a zdůrazňuje, že návrh EMFF zahrnuje podporu technických nástrojů pro vytvoření a provoz sítě EMODnet;

o
o   o

30.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států, Výboru regionů, poradnímu výboru pro rybolov a akvakulturu, regionálním poradním sborům a vědeckému, technickému a hospodářskému výboru pro rybářství.

(1) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 38.


Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I
PDF 439kWORD 35k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (COM(2012)0773 – C7–0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  V zájmu ochrany hospodářských zájmů Unie je nezbytné, aby Unie disponovala vhodnými nástroji, které jí umožní zajistit účinný výkon svých práv vyplývajících z dohod o mezinárodním obchodu. Jedná se zejména o situace, kdy třetí země přijmou opatření omezující obchod, která snižují užitek, jenž připadá podle dohod o mezinárodním obchodu hospodářským subjektům Unie. Unie by měla být schopna rychle a pružně reagovat v rámci postupů a lhůt stanovených podle dohod o mezinárodním obchodu, jež uzavřela. Unie by proto měla přijmout právní předpisy, jež vymezí rámec pro výkon práv Unie za určitých konkrétních okolností.
(2)  V zájmu ochrany hospodářských zájmů Unie je nezbytné, aby Unie disponovala vhodnými nástroji, které jí umožní zajistit účinný výkon svých práv vyplývajících z dohod o mezinárodním obchodu. Jedná se zejména o situace, kdy třetí země přijmou opatření omezující obchod, která snižují užitek, jenž připadá podle dohod o mezinárodním obchodu hospodářským subjektům Unie. Unie by měla být schopna rychle a pružně reagovat v rámci postupů a lhůt stanovených podle dohod o mezinárodním obchodu, jež uzavřela. Unie by proto měla přijmout právní předpisy, jež vymezí rámec pro výkon práv Unie za určitých konkrétních okolností, a poskytnout odpovídající zdroje s cílem zajistit, aby byly dostupné zdroje pro tyto nástroje účinně využívány.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

(2a)  Při volbě opatření zaměřených na zajištění účinného výkonu práv Unie by měla být zohledněna nejen jejich schopnost přimět dotčené třetí země k respektování pravidel mezinárodního obchodu, ale také jejich schopnost zmírnit zatížení hospodářských subjektů a členských států, které byly nejvíce postiženy obchodními opatřeními přijatými třetími zeměmi. Opatření přijatá podle tohoto nařízení by neměla omezit přístup Unie k surovinám nezbytným pro evropský průmysl.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Cílem mechanismů pro řešení sporů v rámci WTO a jiných struktur, včetně regionálních a dvoustranných mechanismů, je nalézt vhodné řešení veškerých sporů, k nimž by mohlo dojít mezi Unii a jinou stranou či jinými stranami takových dohod. Pokud však jiné způsoby pro nalezení vhodného řešení nevedly k úspěchu, měla by Unie pozastavit v souladu s takovými pravidly pro řešení sporů koncese či jiné závazky. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byla v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčená třetí země donucena k dodržování příslušných pravidel mezinárodního obchodu.
(3)  Cílem mechanismů pro řešení sporů v rámci WTO a jiných struktur, včetně regionálních a dvoustranných mechanismů, je nalézt vhodné řešení veškerých sporů, k nimž by mohlo dojít mezi Unii a jinou stranou či jinými stranami takových dohod. Pokud však jiné způsoby pro nalezení vhodného řešení nevedly k úspěchu, měla by Unie pozastavit v souladu s takovými pravidly pro řešení sporů koncese či jiné závazky. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byla v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčená třetí země donucena k dodržování příslušných pravidel mezinárodního obchodu. Unie by měla vždy využívat nejúčinnější dostupný mechanismus řešení sporů.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Podle Dohody WTO o ochranných opatřeních by se měl člen WTO, který navrhuje uplatnění ochranného opatření nebo usiluje o jeho prodloužení, snažit zachovat v podstatě rovnocennou úroveň koncesí a jiných závazků mezi ním a vyvážejícími členy, kteří by byli dotčeni takovým opatřením. Obdobná pravidla se použijí i v případě jiných dohod o obchodu, včetně dohod regionálních či dvoustranných, jež uzavřela Unie. Nepřijme-li třetí dotčená země žádné uspokojivé úpravy, měla by Unie v takových případech přijmout vyrovnávací opatření spočívající v pozastavení koncesí či jiných závazků. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byly v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčené třetí země donuceny přijmout opatření pro rozšíření obchodu.
(4)  Podle Dohody WTO o ochranných opatřeních by se měl člen WTO, který navrhuje uplatnění ochranného opatření nebo usiluje o jeho prodloužení, snažit zachovat v podstatě rovnocennou úroveň koncesí a jiných závazků mezi ním a vyvážejícími členy, kteří by byli dotčeni takovým opatřením. Obdobná pravidla se použijí i v případě jiných dohod o obchodu, včetně dohod regionálních či dvoustranných, jež uzavřela Unie. Nepřijme-li třetí dotčená země žádné odpovídající a přiměřené úpravy, měla by Unie v takových případech přijmout vyrovnávací opatření spočívající v pozastavení koncesí či jiných závazků. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byly v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčené třetí země donuceny přijmout opatření pro rozšíření obchodu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Článkem XXVIII dohody GATT 1994 a souvisejícím ujednáním se řídí změna či odvolání koncesí stanovených v listinách členů WTO obsahujících celní sazebníky. Členové WTO dotčení takovou změnou jsou za určitých podmínek oprávněni k odvolání obdobných koncesí. Unie by měla v takových případech, a nejsou-li sjednány vyrovnávací úpravy, přijmout vyrovnávací opatření. Zásah Unie by měl směřovat k tomu, aby byly třetí země donuceny uplatnit opatření pro rozšíření obchodu.
(5)  Článkem XXVIII dohody GATT 1994 a souvisejícím ujednáním a článkem XXI Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a souvisejícími prováděcími postupy se řídí změna či odvolání koncesí a závazků stanovených v listinách členů WTO obsahujících celní sazebníky a přehledy zvláštních závazků. Členové WTO dotčení takovou změnou jsou za určitých podmínek oprávněni k odvolání obdobných koncesí nebo závazků. Unie by měla v takových případech, a nejsou-li sjednány vyrovnávací úpravy, přijmout vyrovnávací opatření. Zásah Unie by měl směřovat k tomu, aby byly třetí země donuceny uplatnit opatření pro opětovné dosažení vzájemně přínosného stavu a rozšíření obchodu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Unie by měla mít možnost vykonávat svá práva v oblasti vládních zakázek, neboť Dohoda WTO o vládních zakázkách stanoví, že žádný spor, k němuž dojde v rámci této dohody, nesmí vést k pozastavení koncesí či jiných závazků, na které se vztahuje jakákoli jiná dohoda WTO.
(6)  Je nezbytné, aby Unie měla možnost urychleně vykonávat svá práva v oblasti vládních zakázek, pokud některá ze stran nedodrží své závazky stanovené Dohodou WTO o vládních zakázkách nebo jakoukoli dvoustrannou či regionální závaznou dohodou. Cílem opatření Unie by mělo být zajištění toho, aby byla zachována v podstatě rovnocenná úroveň koncesí v oblasti vládních zakázek.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Toto nařízení by se mělo zaměřit na taková opatření, s jejichž navrhováním a používáním má již Unie zkušenosti a v příslušném okamžiku a s přihlédnutím ke zvláštním náležitostem v jednotlivých oblastech by měla být posouzena možnost rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení na oblasti služeb a práva duševního vlastnictví.
(7)  Toto nařízení by mělo Unii poskytnout komplexní a účinný rámec umožňující přijímat opatření neprodleně. Měla by být však posouzena možnost rozšířit jeho oblast působnosti novými opatřeními týkajícími se nových obchodních oblastí, jako práva duševního vlastnictví, a to v rámci studie, která by měla být provedena současně s hodnotící zprávou o fungování tohoto nařízení uvedenou v článku 10 a předložena Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  V zájmu posouzení a případného zlepšení účinnosti tohoto nařízení by Komise měla nejpozději do tří let od prvního případu jeho uplatnění vyhodnotit, jak toto nařízení funguje.
(9)  V zájmu posouzení a případného zlepšení účinnosti tohoto nařízení by Komise měla nejpozději do pěti let od přijetí prvního prováděcího aktu podle tohoto nařízení vyhodnotit, jak toto nařízení funguje. Komise by měla do svých zpráv týkajících se strategie Evropa 2020 zahrnout analýzu relevantnosti tohoto nařízení, zejména pokud jde o jeho schopnost odstraňovat obchodní překážky.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

(9a)  Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament, bude-li mít v úmyslu provést opatření obchodní politiky na základě tohoto nařízení. Součástí takových informací by měl být podrobný popis konkrétního případu a zamýšlených opatření, škod vzniklých odvětví Unie a odůvodnění zamýšlených opatření a jejich možného dopadu. Po přijetí opatření by Komise měla informovat Evropský parlament o jejich skutečném dopadu.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

(9b)  Při posuzování obecného zájmu Unie, pokud jde o přijímání vymáhacích opatření, by Komise měla zaujmout vyvážený přístup a zvlášť zohlednit situaci výrobců v Unii. Komise by měla v jednotlivých případech informovat Evropský parlament o tom, jakým způsobem určila obecný zájem Unie.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

(10a)  Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament, zejména v případě, že Unie předložila věc orgánu pro řešení sporů. Po každém rozhodnutí orgánu pro řešení sporů, v němž je Unii povoleno přijmout opatření, by Komise měla informovat výbor Evropského parlamentu příslušný pro mezinárodní obchod, zda taková opatření hodlá přijmout či nikoli. Pokud Unie rozhodne o přijetí těchto opatření, měla by Komise informovat Evropský parlament o zvolených opatřeních.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

(13a)  Na žádost Evropského parlamentu by se Komise měla pravidelně účastnit dialogu o řešení sporů a prosazování práv stanoveného tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – návětí
Tímto nařízením se stanoví pravidla a postupy s cílem zajistit účinný výkon práv Unie, pokud jde o pozastavení či odvolání koncesí nebo jiných závazků podle dohod o mezinárodním obchodu, a to za účelem:
Tímto nařízením se stanoví pravidla a postupy s cílem zajistit účinný a včasný výkon práv Unie, pokud jde o pozastavení či odvolání koncesí nebo jiných závazků podle dohod o mezinárodním obchodu, a to za účelem:
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. a
a)  reakce na případy porušení pravidel mezinárodního obchodu ze strany třetích zemí, kterými je dotčen zájem Unie, s cílem dosáhnout uspokojivého řešení;
a)  reakce na případy porušení pravidel mezinárodního obchodu ze strany třetích zemí, kterými je dotčen zájem Unie, s cílem dosáhnout uspokojivého řešení, jež povede ke snížení zatížení dotčených hospodářských subjektů Unie;
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. b
b)  vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uděleného při dovozu zboží z Unie.
b)  vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uděleného při dovozu zboží nebo služeb z Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b
b)  „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž použití se Unie zavázala coby smluvní strana podle dohod o mezinárodní obchodu v rámci svého obchodu se třetími zeměmi;
b)  „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese, zvláštní závazky v oblasti služeb nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž použití se Unie zavázala coby smluvní strana podle dohod o mezinárodní obchodu v rámci svého obchodu se třetími zeměmi;
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Article 3 - paragraph 1 - point d
d)  v případech změny koncesí členem WTO na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.
d)  v případech změny koncesí nebo závazků členem WTO na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 nebo článku XXI GATS, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Je-li pro ochranu zájmů Unie v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 třeba určitého zásahu, přijme Komise prováděcí akt, kterým stanoví vhodná opatření obchodní politiky. Takový prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.
1.  Je-li pro ochranu zájmů Unie v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 třeba určitého zásahu, přijme Komise prováděcí akt, kterým stanoví vhodná opatření obchodní politiky. Takový prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2. Komise volbu opatření obchodní politiky podle článku 5 náležitě Evropskému parlamentu odůvodní.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d
d)  Odvolané koncese v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním musí být v podstatě rovnocenné koncesím, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání.
d)  Odvolané či změněné koncese nebo závazky v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním nebo článkem XXI GATS a souvisejícími prováděcími postupy musí být v podstatě rovnocenné koncesím nebo závazkům, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání nebo v článku XXI GATS a souvisejících prováděcích postupech.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b
b)  možnosti opatření, pokud jde o zmírnění následků pro hospodářské subjekty v Unii, které byly dotčeny opatřeními třetí země;
b)  možnosti opatření, pokud jde o zmírnění následků pro členské státy a hospodářské subjekty v Unii, které byly dotčeny opatřeními třetí země;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c
c)  dostupnost alternativních zdrojů dodávek dotčeného výrobku či produktu, aby bylo v rámci Unie zabráněno nežádoucímu dopadu na návazná odvětví či koncové spotřebitele nebo aby byl tento dopad co nejmenší;
c)  dostupnost alternativních zdrojů dodávek dotčeného výrobku či produktu nebo služeb, aby bylo v rámci Unie zabráněno nežádoucímu dopadu na návazná odvětví či koncové spotřebitele nebo aby byl tento dopad co nejmenší;
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 3 a (nový)

3a.  Komise ve svém návrhu prováděcího aktu uvede, jakým způsobem v daném konkrétním případě určila obecný zájem Unie.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. b a (nové)

ba)  pozastavení uplatňování závazků nebo zvláštních závazků v oblasti obchodu službami týkajících se GATS nebo jakékoli dvoustranné či regionální dohody;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c – bod i
i)  vyloučení nabídek tvořených z více než 50 % zbožím či službami, které pochází z dotčené země; a/nebo
i)  vyloučení nabídek tvořených z více než 50 % zbožím či službami, které pochází z dotčené země; podle vlastností dotčeného zboží nebo služeb mohou být v prováděcích aktech stanoveny prahové hodnoty, od kterých se má uplatňovat vyloučení, s přihlédnutím k ustanovením čl. 4 odst. 3, včetně úvah o administrativní kapacitě, a k úrovni zrušení nebo zmenšení výhod; nebo
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 1 a (nový)

Komise volbu konkrétních opatření obchodní politiky přijatých na základě tohoto článku náležitě Evropskému parlamentu odůvodní.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Přizná-li po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1 dotčená země Unii odpovídající vyrovnání v případech, na které odkazuje čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), může Komise pozastavit uplatňování takového prováděcího aktu po dobu, během níž je takové vyrovnání poskytováno. Rozhodnutí o pozastavení se přijímá přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.
1.  Přizná-li po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1 dotčená země Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání v případech, na které odkazuje čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), může Komise pozastavit uplatňování takového prováděcího aktu po dobu, během níž je takové vyrovnání poskytováno. Rozhodnutí o pozastavení se přijímá přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b
b)  v případech vyrovnání koncesí nebo jiných závazků v návaznosti na přijetí ochranného opatření ze strany třetí země bylo-li ochranné opatření odvoláno či zaniklo-li nebo pokud dotčená třetí země přiznala Unii odpovídající vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1;
b)  v případech vyrovnání koncesí nebo jiných závazků v návaznosti na přijetí ochranného opatření ze strany třetí země bylo-li ochranné opatření odvoláno či zaniklo-li nebo pokud dotčená třetí země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c
c)  ve vztahu ke změně koncesí členem WTO podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.
c)  ve vztahu k odvolání nebo změně koncesí nebo závazků členem WTO podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 nebo článku XXI GATS, pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 4 a (nový)

4a.  Komise poskytne Evropskému parlamentu náležité odůvodnění, pokud má v úmyslu pozastavit, změnit nebo zrušit opatření stanovené v článku 5.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétních výrobků či odvětví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky.
1.  Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétních výrobků, služeb či odvětví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky, a tato stanoviska zohlední.

V tomto oznámení bude uvedena lhůta pro předložení informací. Tato lhůta nepřesáhne dva měsíce.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.
2.  Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány. Komise náležitě informuje Evropský parlament o získaných informacích a o tom, jakým způsobem zamýšlí zohlednit tyto informace při určení obecného zájmu Unie.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Poskytovatel informací může požádat, aby se s poskytnutou informací nakládalo jako s důvěrnou. V takových případech budou tyto informace doplněny nedůvěrným souhrnem informací nebo uvedením důvodů, proč takový souhrn nelze pořídit.
4.  Poskytovatel informací může požádat, aby se s poskytnutou informací nakládalo jako s důvěrnou. V takových případech budou tyto informace doplněny nedůvěrným souhrnem informací, v němž budou informace předloženy v obecné podobě, nebo uvedením důvodů, proč takový souhrn nelze pořídit.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Článek 9a

Dialog o řešení sporů a prosazování práv

Komise se pravidelně účastní výměny názorů s výborem Evropského parlamentu příslušným pro mezinárodní obchod o otázkách vedení obchodních sporů včetně již probíhajících případů, dopadů na průmyslová odvětví Unie, plánovaných opatření, odůvodnění a dopadu plánovaných opatření a uplatňování opatření obchodní politiky v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 10
Nejpozději do tří let od okamžiku, kdy bude přijat první prováděcí akt podle tohoto nařízení, přezkoumá Komise jeho provádění a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
Nejpozději do pěti let od okamžiku, kdy bude přijat první prováděcí akt podle tohoto nařízení, přezkoumá Komise jeho provádění a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0308/2013).


Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I
PDF 280kWORD 23k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))
P7_TA(2013)0440A7-0167/2013

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0521),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0316/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. července 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0167/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

P7_TC1-COD(2012)0250


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1259/2013.)


Evropský námořní a rybářský fond ***I
PDF 1676kWORD 248k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2013 k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)
1a.  připomíná, že ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 Parlament zdůraznil, že rybolovné zdroje představují veřejný statek, který je zásadní pro celosvětové zásobování potravinami; upozornil na to, že odvětví rybolovu a akvakultury a s nimi spojené činnosti jsou často hlavním zdrojem obživy a udržitelné zaměstnanosti v pobřežních, ostrovních a vzdálených regionech; dále vyjádřil názor, že má-li být dosaženo střednědobých a dlouhodobých cílů (stabilní, udržitelné a životaschopné odvětví rybolovu), obnovy populací ryb a mají-li se řešit sociální aspekty spojené se snížením intenzity rybolovu, bude reforma společné rybářské politiky (SRP) potřebovat po roce 2013 náležité finanční zdroje;
______________
1Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2 a čl. 195 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Odvětví rybolovu má strategický význam pro sociálně ekonomickou situaci, pro zásobování obyvatel rybami a pro potravinovou rovnováhu v jednotlivých členských státech a v Unii a rovněž významně příspívá k dobrým sociálně-ekonomickým podmínkám pobřežních společenství, místnímu rozvoji, zaměstnanosti, k zachování či vytváření hospodářských činností a pracovních míst v předcházejících i navazujících odvětvích, zásobování čerstvými rybami a zachování místních kulturních tradic;
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu společné rybářské politiky, která zahrnuje zachování, řízení a využívání biologických mořských zdrojů, biologických sladkovodních zdrojů a akvakultury, jakož i na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, pokud takové činnosti probíhají na území členských států nebo ve vodách Unie, včetně činností prováděných rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí a v těchto zemích zapsanými nebo rybářskými plavidly Unie nebo státními příslušníky členských států, aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky, vzhledem k ustanovením článku 117 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.
(2)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu společné rybářské politiky, která zahrnuje zachování, řízení a udržitelné využívání biologických mořských zdrojů, biologických sladkovodních zdrojů a akvakultury, jakož i na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, pokud takové činnosti probíhají na území členských států nebo ve vodách Unie, nebo je provádí rybářská plavidla Unie nebo státní příslušníci členských států, aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky, vzhledem k ustanovením článku 117 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Mělo by se zdůraznit, že společná rybářská politika je spjata s politikou v oblasti potravin, což ospravedlňuje zásahy ze strany veřejných orgánů prostřednictvím EMFF za účelem zabezpečení dodávek potravin občanům Unie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  V rámci EMFF musí být zohledněno zvláštní postavení nejvzdálenějších regionů v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU. Poloha nejvzdálenějších regionů a zvláštní povaha odvětví rybolovu v těchto regionech vyžadují, aby SRP a fondy, které jsou s ní spojené, zejména pak EMFF, byly přizpůsobeny specifikům, omezením, zvýšeným nákladům a zvláštní situaci těchto regionů, které se výrazně odlišují od zbytku Unie. Z těchto důvodů je třeba, aby pro nejvzdálenější regiony bylo možno stanovit zvláštní a odchylná opatření.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  Budoucí EMFF by se měl plně věnovat problémům a zvláštním potřebám drobného rybolovu, neboť je třeba si uvědomit, že právě drobná loďstva v Unii zaměstnávají největší množství pracovní síly na jednotku úlovku.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)   Úspěch společné rybářské politiky závisí na efektivním systému kontroly, inspekce a vynucování, jakož i na spolehlivých kompletních údajích, a to jak pro vědecké poradenství, tak pro účely provádění a kontroly, a proto by měl EMFF tyto politiky podporovat.
(3)   Úspěch společné rybářské politiky závisí na efektivním systému kontroly, inspekce, a to včetně inspekce pracovišť, a vynucování, jakož i na spolehlivých kompletních údajích, a to jak pro vědecké poradenství, tak pro účely provádění a kontroly, a proto by měl EMFF tyto politiky podporovat.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  S cílem dosáhnout toho, aby za společnou rybářskou politiku (SRP) převzali odpovědnost rybáři, čímž by se zlepšilo provádění a celková úspěšnost SRP, by měl EMFF podporovat partnerství, spolupráci a dialog mezi vědci a rybáři.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu integrované námořní politiky, která zahrnuje rozvoj a provádění koordinovaných operací a rozhodování v souvislosti s oceány, moři, pobřežními regiony a námořními odvětvími jakožto doplňkem různých politik EU, které se jich dotýkají, zejména v rámci společné rybářské politiky, dopravy, průmyslu, územní soudržnosti, životního prostředí, energetiky a cestovního ruchu. Je nutné zajistit soudržnost a integraci v řízení různých odvětvových politik v rámci Baltského moře, Severního moře, Keltského moře, Biskajského zálivu, pobřeží Iberského poloostrova, povodí Středozemního a Černého moře.
(4)   Působnost EMFF by se měla vztahovat na podporu integrované námořní politiky, která zahrnuje rozvoj a provádění koordinovaných operací a rozhodování v souvislosti s oceány, moři, pobřežními regiony a námořními odvětvími jakožto doplňkem různých politik EU, které se jich dotýkají, zejména v rámci společné rybářské politiky, dopravy, průmyslu, územní soudržnosti, životního prostředí, energetiky a cestovního ruchu, což jsou oblasti, kde je třeba podporovat vědecký výzkum, odborné kompetence a vzdělávání. Je nutné zajistit soudržnost a integraci v řízení různých odvětvových politik v rámci Baltského moře, Severního moře, Keltského moře, Biskajského zálivu, pobřeží Iberského poloostrova, povodí Středozemního a Černého moře.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Je třeba, aby Unie při vymezování a provádění svých politik a činností, které týkajík reformy SRP, integrované námořní politiky a EMFF, zohledňovala  požadavky související s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví podle článku 9 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Evropa 2020, by se Unie a členské státy měly snažit o provádění inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a současně přispívat k harmonickému rozvoji Unie. Zejména by měly být soustředěny prostředky na splnění cílů strategie Evropa 2020 měla by být zlepšena účinnost větším zaměřením na výsledky. Zahrnutí integrované námořní politiky do nového EMFF také přispívá k hlavním cílům politik stanoveným ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ („Strategie Evropa 2020“) a je v souladu s obecnými cíli zvýšení hospodářské, územní a sociální soudržnosti stanovenými ve Smlouvě.
(5)  V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Evropa 2020, by se Unie a členské státy měly snažit o provádění inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a současně přispívat k harmonickému rozvoji Unie. Zejména by měly být soustředěny prostředky na splnění cílů strategie Evropa 2020, především těch, které se týkají se zaměstnaností a bojem proti chudobě, sociálnímu vyloučení a změně klimatu. Dále by měla být zlepšena účinnost větším zaměřením na výsledky. Zahrnutí integrované námořní politiky do nového EMFF také přispívá k hlavním cílům politik stanoveným ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ („Strategie Evropa 2020“) a je v souladu s obecnými cíli zvýšení hospodářské, územní a sociální soudržnosti stanovenými ve Smlouvě.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)   Aby bylo zajištěno, že EMFF bude přispívat k dosažení cílů společné rybářské politiky, integrované námořní politiky a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se zaměřit na omezený počet hlavních priorit vztahujících se k podpoře rybolovu a akvakultury založených na inovacích a znalostech, k podpoře udržitelného rybolovu a akvakultury s účinnějším využitím zdrojů a ke zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti uvolněním potenciálu růstu a zaměstnanosti pobřežních a vnitrozemských rybářských komunit a podporou diverzifikace rybolovných činností do jiných odvětví mořského hospodářství.
(6)   Aby bylo zajištěno, že EMFF bude přispívat k dosažení cílů společné rybářské politiky, integrované námořní politiky a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se stanovit škálu hlavních priorit vztahujících se k podpoře rybolovu a akvakultury založených na inovacích a znalostech, k podpoře udržitelného rybolovu a akvakultury s účinnějším využitím zdrojů a ke zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti uvolněním potenciálu růstu a zaměstnanosti pobřežních a vnitrozemských rybářských komunit a podporou diverzifikace rybolovných činností do jiných odvětví mořského hospodářství.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  EMFF by měl přispívat ke zlepšení úrovně života těch, kteří jsou na rybolovu závislí, a to zajištěním lepších pracovních podmínek pro rybáře především díky dodržování právních předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci a ustanovení kolektivních pracovních smluv.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)  Aby nedošlo k nedorozumění, pokud jde o uplatňování a dopad zvláštních finančních opatření EMFF na různé zúčastněné strany působící v odvětví rybolovu, je užitečné zavést jasné rozlišování mezi vlastníky lodí a rybáři pracujícími za mzdu tak, jak bylo stanoveno již v úmluvě MOP č. 188.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)   Hlavním cílem společné rybářské politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu a akvakultury přispívaly k dlouhodobě udržitelným ekologickým podmínkám, které jsou nezbytné pro hospodářský a sociální rozvoj. Společná rybářská politika by kromě toho měla přispívat ke zvýšení produktivity, přiměřené životní úrovni odvětví rybolovu a stabilním trhům a zajišťovat dostupnost zdrojů a dodávky potravin spotřebitelům za rozumné ceny.
(8)   Hlavním cílem společné rybářské politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu a akvakultury dlouhodobě přispívaly z hlediska hospodářského, sociálním´ho a ekologického k udržitelnému rozvoji. Společná rybářská politika by kromě toho měla přispívat ke zvýšení produktivity, přiměřené životní úrovni odvětví rybolovu a stabilním trhům a zajišťovat dostupnost zdrojů a dodávky potravin spotřebitelům za rozumné ceny.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)   Je nanejvýš důležité lépe integrovat environmentální hlediska do společné rybářské politiky, která by měla plnit cíle environmentální politiky Unie a strategie Evropa 2020. Společná rybářská politika je zaměřena na využívání živých mořských biologických zdrojů, které nejpozději do roku 2015 obnoví a udrží rybí populace na úrovních, které zajistí maximální udržitelný výnos. SRP zavede přístup předběžné opatrnosti a ekosystémový přístup v oblasti řízení rybolovu. EMFF by tudíž měla přispívat k ochraně mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).
(9)   Je nanejvýš důležité lépe integrovat environmentální hlediska do společné rybářské politiky, která by měla plnit cíle environmentální politiky Unie a strategie Evropa 2020. SRP je zaměřena na využívání živých mořských biologických zdrojů, které pokud možno do roku 2015 a v každém případě do roku 2020 obnoví a udrží rybí populace na úrovních, které zajistí maximální udržitelný výnos. SRP by měla ve vztahu k udržitelnému rozvoji uplatňovat vyvážený přístup, jehož by mělo být dosaženo prostřednictvím plánování rybolovu, jeho využívání a řízení zohledňujících očekávání a aktuální sociální potřeby, aniž by docházelo k ohrožování výhod, které musí budoucím generacím nabízet všechny produkty a služby mořských ekosystémů. EMFF by tudíž měla přispívat k ochraně mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Opatření financovaná prostřednictvím EMFF musí být v souladu s články 39 a 41 Smlouvy o fungování EU, které odkazují na vyvážený přístup při uplatňování pracovního práva a účinné koordinaci odborného vzdělávání.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)   Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států s ohledem na rozsah a dopady operací, které mají být financovány v rámci operačních programů, a strukturálních obtíží, s nimiž se členské státy potýkají při rozvoji námořního a rybolovného odvětví, jakož i z důvodu omezených finančních prostředků členských států, a může jich být proto lépe dosaženo na úrovni Unie poskytováním víceletého financování zaměřeného na odpovídající priority, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 odst. 4 uvedené smlouvy nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(10)   Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států s ohledem na rozsah a dopady operací, které mají být financovány v rámci operačních programů, a strukturálních obtíží, s nimiž se členské státy potýkají při rozvoji námořního a rybolovného odvětví a odvětví akvakultury, jakož i z důvodu omezených finančních prostředků členských států, a může jich být proto lépe dosaženo na úrovni Unie poskytováním víceletého financování zaměřeného na odpovídající priority, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 odst. 4 uvedené smlouvy nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)   Financování výdajů společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EMFF, by se mělo zaměřit na potřebu zjednodušení a posílení integrace obou politik. Rozšíření sdíleného řízení společných organizací trhu včetně vyrovnávacích plateb pro nejvzdálenější regiony, kontrolních činností a činností při shromažďování údajů by mělo dále přispět ke zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro Komisi i členské státy a dosáhnout větší soudržnosti a účinnosti poskytované podpory.
(11)   Financování výdajů společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EMFF, by se mělo zaměřit na potřebu zjednodušení a posílení integrace obou politik. Rozšíření sdíleného řízení společných organizací trhu včetně vyrovnávacích plateb pro nejvzdálenější regiony, kontrolních činností a činností při shromažďování údajů a řízení by mělo dále přispět ke zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro Komisi i členské státy a dosáhnout větší soudržnosti a účinnosti poskytované podpory.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Financování se řídí bodem 17 Interinstitucionální dohody z XX/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)
(11b)  Žádným typem financování nejsou dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014−2020, ani ustanovení Interinstitucionální dohody ze dne xxx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)   Rozpočet Unie by měl financovat výdaje společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EFMF, a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného řízení s členskými státy. Sdílené řízení s členskými státy by se nemělo vztahovat pouze na opatření na podporu rozvoje odvětví rybolovu, akvakultury a místního rozvoje se zapojením místních komunit, ale také na organizace společných trhů a vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony, kontrolní činnosti a činnosti při shromažďování údajů. Přímé řízení by se mělo vztahovat na vědecké poradenství, dobrovolné příspěvky na regionální organizace pro řízení rybolovu, na poradní sbory a operace při provádění integrované námořní politiky. Měl by být upřesněn druh opatření, která je možno z EMFF financovat.
(12)   Rozpočet Unie by měl financovat výdaje společné rybářské politiky a integrované námořní politiky prostřednictvím jediného fondu, EFMF, a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného řízení s členskými státy. Sdílené řízení s členskými státy by se nemělo vztahovat pouze na opatření na podporu rozvoje odvětví rybolovu, akvakultury a místního rozvoje se zapojením místních komunit, ale také na opatření pro uvádění produktů na trh a jejich zpracování a na vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony, kontrolní činnosti a činnosti při shromažďování údajů. Přímé řízení by se mělo vztahovat na přípravu plánů výroby a uvádění na produktů, podporu skladování, vědecké poradenství, dobrovolné příspěvky na regionální organizace pro řízení rybolovu, na poradní sbory a operace při provádění integrované námořní politiky. Měl by být upřesněn druh opatření, která je možno z EMFF financovat.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)   Podle článků 50 a 51 [nařízení o společné rybářské politice] (dále jen nařízení o SRP) je třeba, aby byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF podmíněna dodržováním pravidel společné rybářské politiky členskými státy i hospodářskými subjekty. Tato podmíněnost má odrážet odpovědnost Unie zajišťovat ve veřejném zájmu zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky, které je zakotveno v článku 3 Smlouvy o fungování EU.
(14)   Podle článků 50 a 51 [nařízení o společné rybářské politice] (dále jen nařízení o SRP) je třeba, aby byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF podmíněna dodržováním pravidel společné rybářské politiky členskými státy i hospodářskými subjekty. Tato podmíněnost má odrážet odpovědnost Unie zajišťovat ve veřejném zájmu zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky a také dodržování požadavků spojených s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a zárukou přiměřené sociální ochrany, které jsou zakotveny v článcích 3 a 9 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)   Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo podrýváno, pokud by se finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplácela hospodářským subjektům, které ex-ante nesplňují požadavky související s veřejným zájmem na zachování biologických mořských zdrojů. Proto by měly být přípustné pouze ty hospodářské subjekty, které během určité doby před podáním žádosti o podporu nebyly zapojeny do provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel uvedených v seznamu Unie s plavidly provádějícími rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, a které se nedopustily závažného porušení předpisů podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 nebo jiných případů nedodržování pravidel společné rybářské politiky, které zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací a představují závažné hrozby pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (dále jen MSY).
(15)  Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo podrýváno, pokud by se finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplácela hospodářským subjektům, které ex-ante nesplňují požadavky související s veřejným zájmem na zachování biologických mořských zdrojů. Proto by měly být přípustné hospodářské subjekty pouze za podmínky, že během určité doby před podáním žádosti o podporu nebyly zapojeny do provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel uvedených v seznamu Unie s plavidly provádějícími rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, ani do provozování, řízení či vlastnictví rybářských plavidel plujících pod vlajkou země určené jako nespolupracující třetí země, jak je stanoveno v článku 33 nařízení (ES) č. 1005/2008. Stejně tak by měly být přípustné pouze ty hospodářské subjekty, které se nedopustily závažného porušení předpisů podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 nebo jiných případů nedodržování pravidel společné rybářské politiky, které zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací a představují závažné hrozby pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (dále jen MSY).
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)   V případě, že příjemci porušují pravidla společné rybářské politiky, by měly platit důsledky stanovené pro nedodržování podmínek způsobilosti. Za účelem stanovení výše nezpůsobilých výdajů by se měla brát v úvahu závažnost nedodržování pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářská výhoda plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo význam příspěvku EMFF pro hospodářskou činnost příjemce.
(17)   V případě, že příjemci porušují pravidla společné rybářské politiky, by měly platit důsledky stanovené pro nedodržování podmínek způsobilosti. Za účelem stanovení výše nezpůsobilých výdajů by se měla brát v úvahu závažnost (včetně rozsahu, délky a opakovaného výskytu) nedodržování pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářská výhoda plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo význam příspěvku EMFF pro hospodářskou činnost příjemce
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)   Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud by byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplacena členským státům, které neplní své povinnosti vyplývající z pravidel společné rybářské politiky týkajících se veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů, například povinností shromažďování údajů a provádění kontroly. Pokud by členské státy neplnily tyto povinnosti, vystavovaly by se navíc riziku, že nezjistí nepřípustné příjemce nebo nezpůsobilé operace.
(18)   Dosahování cílů společné rybářské politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud by byla finanční pomoc Unie v rámci EMFF vyplacena členským státům, které neplní své povinnosti týkající se zajištění rovnováhy mezi rybářskými plavidly a rybolovnými právy v souladu s čl. 34 odst. 1 základního nařízení o SRP nebo své povinnosti vyplývající z pravidel společné rybářské politiky týkajících se veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů, například povinností shromažďování údajů a provádění kontroly. Pokud by členské státy neplnily tyto povinnosti, vystavovaly by se navíc riziku, že nezjistí nepřípustné příjemce nebo nezpůsobilé operace.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Jako preventivní opatření zabraňující vyplacení plateb, které nejsou v souladu s předpisy, a podněcující členský stát k dodržování pravidel společné rybářské politiky nebo k tomu, aby vyžadoval jejich dodržování ze strany příjemce, by se mělo použít přerušení platební lhůty a pozastavení plateb, obě tato opatření v časově omezené oblasti působnosti. Za účelem dodržení zásady proporcionality by se měly finanční opravy, které mají jednoznačné a neodvolatelné následky, vztahovat pouze na výdaje přímo spojené s operacemi, během nichž došlo k případům nedodržování pravidel společné rybářské politiky.
(Netýká se anglického znění.)
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)   Aby se zlepšila koordinace a harmonizovalo provádění fondů poskytujících podporu, což je v rámci politiky soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS), s fondy pro rozvoj venkova, což je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), a s fondy pro námořní a rybolovné odvětví, což je Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), byla pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy SSR“) přijata společná ustanovení v [nařízení (EU) č. […] o společných ustanoveních]. Vzhledem ke zvláštnostem společné rybářské politiky a integrované námořní politiky obsahuje EMFF kromě tohoto nařízení také některá zvláštní ustanovení.
(20)   Aby se zlepšila koordinace a harmonizovalo provádění fondů poskytujících podporu, což je v rámci politiky soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS), s fondy pro rozvoj venkova, což je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), a s fondy pro námořní a rybolovné odvětví, což je Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), byla pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy SSR“) přijata společná ustanovení v [nařízení (EU) č. […] o společných ustanoveních]. Dále by mělo být zdůrazněno, že využitím fondů lze také podpořit účinnější plnění priorit stanovených v rámci politiky soudržnosti Unie a strategie Evropa 2020; v této souvislosti by měla být pozornost věnována skutečnosti, že pro plnění významných cílů týkajících se zaměstnanosti a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je nezbytná součinnost mezi EMFF a ESF. Vzhledem ke zvláštnostem společné rybářské politiky a integrované námořní politiky obsahuje EMFF kromě tohoto nařízení také některá zvláštní ustanovení.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)   Činnost Unie by měla doplňovat činnost členských států, případně se snažit k této činnosti přispívat. K zajištění významné přidané hodnoty je třeba posílit partnerství mezi Komisí a členskými státy prostřednictvím ujednání o zapojení různých druhů partnerů s plným ohledem na institucionální pravomoci členských států. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění odpovídajícího zastoupení žen a menšin. Toto partnerství zahrnuje regionální, místní a další veřejné orgány, jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, jež jsou odpovědné za životní prostředí a za prosazování rovnosti mezi ženami a muži, hospodářské a sociální partnery a jiné příslušné subjekty. Dotyční partneři by se měli účastnit přípravy smluv o partnerství a rovněž přípravy, provádění, monitorování a hodnocení plánování.
(22)   K zajištění významné přidané hodnoty je třeba posílit partnerství mezi Komisí, orgány členských států a různými druhy partnerů prostřednictvím ujednání o zapojení uvedených subjektů, včetně dotčených sociálních partnerů, s plným ohledem na institucionální pravomoci členských států. Toto partnerství zahrnuje regionální, místní a další veřejné orgány, jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, jež jsou odpovědné za životní prostředí a za prosazování rovnosti mezi ženami a muži, hospodářské a sociální partnery, odvětví rybolovu a jiné příslušné subjekty. S ohledem na specifické rysy odvětví rybolovu je zapotřebí zajistit účast hospodářských a sociálních partnerů zastupujících různá dílčí odvětví a územní jednotky, vědeckovýzkumné organizace a rovněž vnitrostátní a regionální sítě sdružující místní akční skupiny v oblasti rybolovu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění odpovídajícího zastoupení žen a menšin. Dotyční partneři by se měli účastnit přípravy smluv o partnerství a rovněž přípravy, provádění, monitorování a hodnocení plánování.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)   Je třeba, aby Komise na základě transparentních a objektivních kritérií vypracovala roční rozpis dostupných položek závazků podle jednotlivých členských států; tato kritéria by měla zahrnovat historické přidělené prostředky podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a historickou spotřebu podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
(24)   Je třeba, aby Komise na základě transparentních a objektivních kritérií vypracovala roční rozpis dostupných položek závazků podle jednotlivých členských států; tato kritéria by měla zahrnovat historii přidělování prostředků podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a historickou spotřebu podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)   Splnění některých předběžných podmínek je v kontextu společné rybářské politiky nanejvýš důležité, zejména pokud jde o předkládání víceletého vnitrostátního strategického plánu pro akvakulturu a prokázanou správní kapacitu, umožňující dosáhnout souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu a prosadit provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování.
(25)   Splnění některých předběžných podmínek je v kontextu společné rybářské politiky nanejvýš důležité, zejména pokud jde o předkládání víceletého vnitrostátního strategického plánu pro akvakulturu a prokázanou správní kapacitu, umožňující dosáhnout souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu a prosadit provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování; a zajistit provádění právních předpisů Unie týkající se pracovník podmínek, především těch, které se týkají bezpečnosti, zdraví, vzdělání a odborné přípravy.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)   Ve shodě s cílem zjednodušení by měly všechny činnosti EMFF, které spadají do působnosti sdíleného řízení, včetně řízení a shromažďování údajů, probíhat formou jediného operačního programu pro každý členský stát, v souladu s jeho vnitrostátním uspořádáním. Programové období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je třeba, aby každý členský stát připravil jediný operační program. Každý program by měl určit strategii pro splnění cílů v souvislosti s prioritami Unie pro EMFF a výběr příslušných opatření. Je třeba, aby plánování bylo v souladu s prioritami Unie a zároveň přizpůsobeno podle vnitrostátního kontextu, přičemž má doplňovat jiné politiky Unie, zejména politiku rozvoje venkova a politiku soudržnosti.
(26)   Ve shodě s cílem zjednodušení by měly všechny činnosti EMFF, které spadají do působnosti sdíleného řízení, včetně řízení a shromažďování údajů, probíhat formou jediného operačního programu pro každý členský stát, v souladu s jeho vnitrostátním uspořádáním. Programové období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je třeba, aby každý členský stát připravil jediný operační program. Každý program by měl určit strategii pro splnění cílů v souvislosti s prioritami Unie pro EMFF a výběr příslušných opatření. Je třeba, aby plánování bylo v souladu s prioritami Unie a zároveň přizpůsobeno podle vnitrostátního a regionálního kontextu, zejména specifickým charakteristikám nejvzdálenějších regionů, přičemž má doplňovat jiné politiky Unie a současně zachovat stávající systém řízení a kontroly, aby nevznikaly dodatečné náklady nebo zpoždění při provádění programů.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)   Členské státy by měly vypracovat oddíl operačního programu o shromažďování údajů, který by byl v souladu s víceletým programem EU. Členské státy by se rovněž měly přizpůsobit specifickým potřebám činností při shromažďování údajů tím, že vypracují roční pracovní plán, který se bude každoročně upravovat pod vedením Komise a podléhá jejímu schválení.
(30)   Členské státy by měly vypracovat oddíl operačního programu o shromažďování údajů, který by byl v souladu s víceletým programem EU. Členské státy by se rovněž měly přizpůsobit specifickým potřebám činností při shromažďování údajů a řízení tím, že vypracují roční pracovní plán, který se bude každoročně upravovat pod vedením Komise a podléhá jejímu schválení.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)   Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a rozvoj podnikání.
(31)   Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a ekologicky udržitelný rozvoj podnikání v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a přístupem respektujícím ekosystémy.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)
(31a)  V důsledku hospodářských zvratů způsobených v posledních letech finanční krizí má mnoho mladých lidí problémy získat finanční prostředky nezbytné k tomu, aby mohli začít působit v odvětví rybolovu. Podpora EMFF by proto měla být zaměřena také na pomoc mladým lidem při vstupu do odvětví rybolovu, například prostřednictvím příspěvku pro založení prvního podniku.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)   Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu a námořních činností je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, jakož i poradenské služby napomáhající zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů.
(32)   Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu a námořních činností je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval odbornou přípravu, která by se kromě technických otázek změřovala na i znalosti o udržitelném řízení rybolovu a odpovídající manipulaci s rybami s cílem dosáhnout většího zisku, a vyšší zdravotní, bezpečnostní a hygienické normy při práci, celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, jakož i poradenské služby napomáhající zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů. Je rovněž důležité, aby EMFF podporoval generační obnovu a omlazení této profese vytvářením zvláštních mechanismů povzbuzujících mladé lidi, aby se zapojili do tohoto odvětví, zejména zvyšováním statusu rybářské profese a zlepšováním norem v oblasti dobrých životních podmínek na palubě, vzděláváním a odbornou přípravou a zvýšením příjmů.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)
(32a)  EMFF by měl podporovat drobný rybolov, aby se řešily otázky specifické pro tento segment a podpořilo se udržitelné řízení rybolovu na místní úrovni a rozvoj pobřežních komunit.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 b (nový)
(32b)  Vzhledem k tomu, že malé podniky čelí při získávání podpory od Společenství potížím, měl by EMFF podněcovat k vytváření kolektivních projektů a podporovat poskytování technické pomoci osobám odpovědným za tyto projekty.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 c (nový)
(32c)  EMFF by měl podporovat udržitelné řízení rybolovu na místní úrovni a rozvoj pobřežních komunit.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 d (nový)
(32d)  EMFF by měl podpořit zapojení malých výrobních společností v oblasti drobného pobřežního rybolovu a vnitrozemského rybolovu do přípravy společných projektů a předkladatelům těchto projektů zajistit technickou pomoc.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)   S vědomím důležitosti role, kterou manželky samostatně výdělečně činných rybářů hrají v oblasti drobného pobřežního rybolovu, by měl EMFF podporovat odbornou přípravu a vytváření informační sítě přispívající k jejich profesnímu rozvoji a poskytující jim prostředky, aby mohly lépe plnit vedlejší úkoly, které tradičně vykonávají.
(33)   S vědomím důležitosti role, kterou manželky samostatně výdělečně činných rybářů hrají v oblasti drobného pobřežního rybolovu, by měl EMFF podporovat celoživotní odbornou přípravu a vytváření informační sítě přispívající k jejich profesnímu rozvoji a poskytující jim prostředky, aby mohly lépe plnit vedlejší úkoly, které tradičně vykonávají, nebo jiné úkoly vyplývající z diverzifikace rybolovných činností.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)
(33a)  EMFF by měl podporovat sociální dialog na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni a zapojovat do něj sociální partnery a rozšiřovat jejich organizační schopnosti.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 b (nový)
(33b)  Vedlejší činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury, které jako takové označí členské státy a k nimž mohou patřit výroba sítí, dodávky návnad, balení a jiné služby poskytované přímo rybářům, by měly být způsobilé pro podporu z EMFF, aby bylo možné rozvíjet specifické činnosti a podpořit tak lepší fungování odvětví.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)   S vědomím nízkého zapojení rybářů věnujících se drobnému pobřežnímu rybolovu do sociálního dialogu by měl EMFF podporovat organizace prosazující tento dialog na příslušných fórech.
(34)   Vzhledem k  významu rybářů věnujících se pobřežnímu rybolovu pro společnost a příslušné území by měl EMFF podporovat organizace prosazující sociální dialog v odvětví pobřežního rybolovu na příslušných fórech.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Je třeba podporovat rozvoj a provádění víceletých plánů (články 9 až 11 nařízení o SRP)
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)   S vědomím potenciálu, který nabízí diverzifikace rybářům věnujícím se drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich zásadní role v pobřežních společenstvích by měl EMFF pomáhat diverzifikaci finančním krytím během počáteční fáze podnikání a investicemi na modernizaci jejich plavidel, a mimoto náležitou odbornou přípravou umožňující získat dovednosti v příslušném oboru mimo rybolovné činnosti.
(35)   EMFF by měl napomáhat vytváření pracovních míst finančním krytím počáteční fáze nových podniků v odvětví rybolovu a rozvoje doplňujících činností spjatých s rybolovem, a mimoto náležitou odbornou přípravou umožňující získat odpovídající dovednosti.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)  Za účelem podpory generační obměny v odvětví rybolovu je důležité, aby EMFF podporoval vstup mladých lidí do tohoto odvětví, především pomocí pobídek pro mladé rybáře, kteří se poprvé stali vlastníky plavidla.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 b (nový)
(35b)  Je třeba poukázat na to, že Mezinárodní organizace práce (MOP) se domnívá, že rybolov představuje v porovnání s jinými činnostmi rizikové povolání, a že tato organizace uzavřela či přijala mnoho úmluv a doporučení, aby prosadila důstojné pracovní podmínky rybářů. Zásady uvedené v těchto úmluvách a doporučeních by měly být základními zásadami pro lepší využití zdrojů EMFF.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)   V zájmu splnění zdravotních a bezpečnostních požadavků na plavidlech je nutné, aby EMFF podporoval investice vztahující se k bezpečnosti a hygieně na plavidlech.
(36)   V zájmu splnění zdravotních a bezpečnostních požadavků na plavidlech je nutné, aby EMFF podporoval investice vztahující se k bezpečnosti a hygieně na plavidlech a ke jejich obyvatelnosti.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  V důsledku zavedení systémů převoditelných koncesí k rybolovu uvedených v článku 27 [nařízení o SRP] a s cílem podpořit členské státy při provádění těchto nových systémů by jim měl EMFF poskytovat podporu, jde-li o budování kapacit a výměnu osvědčených postupů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)
(37a)  S ohledem na význam námořního dědictví by EMFF měl by podporovat investice do ochrany a zachování námořního dědictví a s ním souvisejících tradičních řemesel;
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Zavedení systémů převoditelných koncesí k rybolovu by mělo zvýšit konkurenceschopnost odvětví. V důsledku toho může vzniknout potřeba nových profesních příležitostí mimo rybolovné činnosti. Proto by měl EMFF podporovat diverzifikaci a vytváření pracovních míst v rybářských komunitách, zejména podporou počáteční fáze podnikání a přeřazením plavidel na jiné námořní činnosti než rybolovné činnosti plavidel drobného pobřežního rybolovu. Tato poslední operace se zdá být vhodná, neboť na plavidla drobného pobřežního rybolovu se nevztahují systémy převoditelných koncesí k rybolovu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)
(38a)  V souladu s cílem vytvářet pracovní místa, který je součástí strategie Evropa 2020, by měl EMFF rovněž vyhradit zdroje na podporu přijímání opatření pro vytváření pracovních míst a zlepšení jejich úrovně v celém řetězci odvětví rybolovu, počínaje rybolovem a akvakulturou a konče zpracovatelským odvětvím a uváděním na trh.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 b (nový)
(38b)  Aby se rybolov stal do budoucna udržitelným odvětvím, je nezbytné, aby EMFF podporoval vytváření pracovních míst v rybářských společenstvích, zejména prostřednictvím nových podnikatelských subjektů a poskytování pomoci mladým lidem při získávání zaměstnání v odvětví rybolovu.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Cílem společné rybářské politiky je zajistit udržitelné využívání populací ryb. Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je považována nadměrná kapacita. Prvořadý význam proto má přizpůsobení rybářského loďstva Unie dostupným zdrojům. Odstranění nadbytečné kapacity prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou dočasné nebo trvalé zastavení a systémy vrakování, se ukázalo jako neúčinné. EMFF proto bude podporovat vytváření a správu systémů převoditelných koncesí k rybolovu zaměřených na snížení nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické výkonnosti a ziskovosti dotyčných hospodářských subjektů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Protože je nadbytečná kapacita jedním z klíčových faktorů nadměrného rybolovu, je třeba přijmout opatření k přizpůsobení rybářského loďstva Unie dostupným zdrojům; v této souvislosti by měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu a správu systémů převoditelných koncesí k rybolovu zavedených společnou rybářskou politikou jako nástroje řízení pro snížení nadbytečné kapacity.
vypouští se
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)
(40a)  Členským státům, které nesplňují své povinnosti ohledně sběru a předávání údajů nebo které neinformují o stávající kapacitě svého rybářského loďstva, by měly zmraženy nebo sníženy finanční prostředky z EMFF.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 b (nový)
(40b)  S cílem zajistit, aby členské státy dodržovaly limity rybolovné kapacity stanovené v příloze II [nařízení o SRP], by Komise měla být oprávněna pozastavit všechny prostředky na platby a závazky nebo jejich části v rámci operačních programů členských států, které své limity pro kapacitu nedodrží, a to na základě přezkumu vypracovaného 3 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 c (nový)
(40c)  Členským státům, které nesplňují své povinnosti ohledně sběru a předávání údajů nebo které neinformují o svém stávajícím rybářském loďstvu a kapacitě, by měly zmraženy nebo sníženy finanční prostředky z EMFF.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 d (nový)
(40d)  V zájmu zabezpečení příjmů rybářů by EMFF měl přispívat do vzájemných fondů, které kryjí ztráty způsobené přírodními katastrofami, nepříznivými klimatickými jevy, ekologickými haváriemi či haváriemi v oblasti veřejného zdraví či prudkým nárůstem cen pohonných hmot.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
(41)   Je nesmírně důležité do EMFF integrovat environmentální hlediska a podporovat provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky, je však nutné brát při tom ohled na různé podmínky ve vodách celé Unie. Pro tento účel je nezbytné přijmout regionalizovaný přístup k ochranným opatřením.
(41)   Je nesmírně důležité do EMFF integrovat environmentální hlediska a podporovat provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky, je však nutné brát při tom ohled na různé podmínky ve vodách celé Unie. Pro tento účel je nezbytné přijmout regionalizovaný přístup k ochranným opatřením, a to prostřednictvím víceletého řízení rybolovu upřednostňujícího víceleté plány, které odrážejí biologické zvláštnosti jednotlivých druhů ryb a typické rysy jednotlivých rybolovných oblastí.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)
(41a)  Je naprosto zásadní, aby byly zmírňovány negativní dopady změny klimatu na pobřežní a mořské ekosystémy. EMFF by měl podporovat investice, které pomáhají snižovat podíl odvětví rybolovu na emisích skleníkových plynů, a projekty, jejichž cílem je ochrana a obnova mořského dna s výskytem mořských řas a pobřežních mokřadů, které významnou měrou pohlcují oxid uhličitý.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)   Ve stejném duchu by měl EMFF podporovat snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí, zejména podporou ekologických inovací, selektivnějších zařízení a vybavení, jakož i prostřednictvím opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů a poskytovaných služeb, v souladu se strategií EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020.
(42)   Ve stejném duchu by měl EMFF přispívat ke snížení negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí a emisí skleníkových plynů, podporovat používání selektivnějších zařízení a vybavení a přispívat k rozvoji méně energeticky náročných plavidel. EMFF by měl především podporovat ekologické inovace, pokud jde o trup plavidla, motor a převodové ústrojí, jakož i opatření na ochranu a obnovu přímořské biologické rozmanitosti a ekosystémů a poskytovaných služeb, v souladu se strategií EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020 a hlavními cíli strategie Evropa 2020 v oblasti změny klimatu.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)
(42a)  Aby bylo možné přispět k pozitivnímu rozvoji vodních zdrojů a zachování rybolovu mimo období zákazu rybolovu, mělo by být možné podporovat z EMFF období zákazu rybolovu v určitých klíčových etapách životního cyklu biologických druhů vždy, když budou potřebná pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 b (nový)
(42b)  EMFF by měla za účelem snížení vlivu rybolovu na mořské ekosystémy podporovat vytváření, správu, sledování a kontrolu souvislé sítě oblastí obnovy rybích populací.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43 a (nový)
(43a)  S ohledem na rizika spojená s investicemi do činností rybolovu by měl EMFF přispívat ke zvýšení bezpečnosti podnikání finančním krytím pro přístup k pojištění proti kolísání produkce, čímž by se zajistily příjmy producentů v případě mimořádných ztrát produkce vznikajících zejména v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů, náhlých změn kvality vod, chorob nebo škůdců a zničení výrobních zařízení.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
(44)   S vědomím důležitosti rybářských přístavů, míst vykládky a přístřešků by měl EMFF podporovat příslušné investice, zejména určené na zvýšení energetické účinnosti, ochrany životního prostředí, kvality vyložených produktů, ale i bezpečnosti a pracovních podmínek.
(44)   S vědomím důležitosti rybářských přístavů, dražeb, míst vykládky a přístřešků by měl EMFF podporovat příslušné investice, zejména určené na zvýšení energetické účinnosti, ochrany životního prostředí, kvality vyložených produktů, ale i bezpečnosti a pracovních podmínek.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)
(44a)  Pro podporu drobného a pobřežního rybolovu je nutné, aby členské státy ke svým operačním programům připojily akční plán pro rozvoj drobného a pobřežního rybolovu a pro zajištění jeho konkurenceschopnosti a udržitelnosti.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 b (nový)
(44b)  EMFF by měl podporovat vytvoření souvislé sítě oblastí obnovy rybích populací, v níž budou všechny rybolovné činnosti zakázány a která bude zahrnovat oblasti významné pro produktivitu ryb, zejména chovné, vytírací a potravní teritoria rybích populací.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 c (nový)
(44c)  Některá ustanovení EMFF je třeba přizpůsobit, aby odpovídala potřebám nejvzdálenějším regionům a současně sledovala hlavní cíl, kterým je zajistit, aby bylo odvětví rybolovu a akvakultury udržitelné a zodpovědné. EMFF by měl věnovat zvláštní pozornost tomu, že některé z těcho regionů zaostávají, pokud jde o hodnocení zdrojů, infrastruktru, společnou organizaci odvětví a monitorování činností a produkce. EMFF by měl tedy být využit k modernizaci odvětví, zejména co se týče infrastruktury, a k obnově a modernizaci výrobních zdrojů, přičemž je třeba současně mít na paměti situaci každé mořské oblasti v nejvzdálenějších regionech a dostupnost zdrojů.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
(45)   Pro Unii je nesmírně důležité, aby byla dosažena udržitelná rovnováha mezi zdroji pitné vody a jejich využíváním, proto je třeba přijmout vhodná opatření pro podporu vnitrozemského rybolovu beroucí náležitý ohled na dopad na životní prostředí při současném udržení ekonomické životaschopnosti těchto odvětví,.
(45)  Pro Unii je nesmírně důležité, aby byla dosažena udržitelná rovnováha mezi zdroji pitné vody a jejich využíváním, a to s ohledem na skutečnost, že povodí a ústí řek i pobřežní laguny jsou nejčastějšími chovnými stanovišti a líhněmi mnoha druhů nedospělých ryb, přičemž je třeba přijmout vhodná opatření pro podporu vnitrozemského rybolovu beroucí náležitý ohled na dopad na životní prostředí při současném udržení ekonomické životaschopnosti těchto odvětví.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46
(46)   V souladu se strategií Komise pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury , cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, aby EMFF podporoval ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj odvětví akvakultury.
(46)   V souladu se strategií Komise pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury, cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, aby EMFF podporoval ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj odvětví akvakultury se zvláštním důrazem na podporu ekologických inovací, snižování závislosti na rybím mase a oleji, zlepšení dobrých podmínek chovaných organismů a na podporu ekologické akvakultury a akvakultury s uzavřeným systémem.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)
(46a)  Vzhledem k tomu, že únik hospodářských zvířat z oblastí akvakultury může mít dopad na divoké mořské populace, EMFF by neměla poskytovat pobídky k chovu exotických druhů nebo geneticky modifikovaných organismů.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
(47)  Akvakultura přispívá k růstu a zaměstnanosti v pobřežních a venkovských oblastech. Proto je zásadně důležité, aby byl EMFF přístupný zejména pro malé a střední podniky v odvětví akvakultury a podílel se na uvádění nových chovatelů v oblasti akvakultury do podnikání. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti akvakultury je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a rozvoj podnikání, zejména v oblasti nepotravinářské akvakultury a akvakultury na moři.
(47)  Akvakultura přispívá k růstu a zaměstnanosti v pobřežních a venkovských oblastech. Proto je zásadně důležité, aby byl EMFF přístupný zejména pro podniky v odvětví akvakultury bez ohledu na jejich velikost a podílel se na uvádění nových chovatelů v oblasti akvakultury do podnikání. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti akvakultury je nezbytné stimulovat inovace a podnikání. Proto by měl EMFF podporovat inovační činnosti a rozvoj podnikání v oblasti akvakultury obecně, včetně nepotravinářské akvakultury a akvakultury na moři.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
(48)  Nové formy příjmu v kombinaci s činností v odvětví akvakultury již prokázaly svoji přidanou hodnotu pro rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF podporovat tyto doplňkové činnosti mimo akvakulturu, například cestovní ruch s nabídkou rybaření, vzdělávací či environmentální činnosti.
(48)  Nové formy příjmu v kombinaci s činností v odvětví akvakultury již prokázaly svoji přidanou hodnotu pro rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF podporovat tyto doplňkové činnosti mimo akvakulturu, například cestovní ruch s nabídkou rybaření, cestovní ruch zaměřený na propagaci odvětví akvakultury a jeho produktů, vzdělávací či environmentální činnosti.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49
(49)  Další důležitou formou zvyšování příjmu podniků v odvětví akvakultury je zvyšování hodnoty jejich produktů zpracováním a prodejem vlastní produkce, jakož i zaváděním nových druhů s dobrými vyhlídkami na trhu a tím i diverzifikací jejich produkce.
(49)  Další důležitou formou zvyšování příjmu podniků v odvětví akvakultury je zvyšování hodnoty jejich produktů zpracováním a prodejem vlastní produkce, jakož i zaváděním nových druhů biologicky slučitelných se stávajícími druhy s dobrými vyhlídkami na trhu, a tím i diverzifikací jejich produkce.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50
(50)  S vědomím, že je třeba zjistit nejvhodnější oblasti pro rozvoj akvakultury s přihlédnutím k přístupu k vodám a prostoru, by měl EMFF podporovat vnitrostátní orgány při jejich strategických rozhodnutích na vnitrostátní úrovni.
(50)  S vědomím, že je třeba zjistit nejvhodnější geografické oblasti pro rozvoj akvakultury s přihlédnutím k přístupu k vodám a prostoru a k významu přijetí přístupu předběžné opatrnosti pro zajištění udržitelnosti rybí populace, by měl EMFF podporovat vnitrostátní orgány při jejich strategických rozhodnutích na vnitrostátní úrovni a regionální orgány při řešení jejich regionálních specifik.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51
(51)  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti činností v oblasti akvakultury je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval celoživotní učení a vytváření sítí povzbuzující šíření znalostí, jakož i poradenské služby napomáhající zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů.
(51)  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti činností v oblasti akvakultury je rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval celoživotní učení a vytváření sítí povzbuzující šíření a výměnu znalostí a osvědčených postupů pomocí všech poradenských služeb, které jsou z hlediska dostupných materiálů kompetentní, včetně profesních organizací, s cílem napomoci zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti subjektů.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51 a (nový)
(51a)  Vzhledem k potřebě vymezit geografické oblasti mající větší potenciál pro rozvoj akvakultury z hlediska přístupu k vodě i pevnině, by EMFF měl podporovat strategická rozhodnutí vnitrostátních a regionálních orgánů, především pokud jde o vymezování a mapování zón, jež mohou být pro rozvoj akvakultury považovány za nejvhodnější, a případně při tom zohlednit proces územního plánování námořních prostor.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52
(52)  S cílem podporovat ekologicky udržitelnou akvakulturu by měl EMFF povzbuzovat činnosti v odvětví akvakultury, které jsou vysoce šetrné k životnímu prostředí, přechod podniků v odvětví akvakultury na environmentální řízení, využití systémů auditu, jakož i přechod na ekologickou akvakulturu. Ve stejném duchu by měl EMFF také podporovat akvakulturu poskytující zvláštní environmentální služby.
(52)  S cílem podporovat ekologicky, sociálně a hospodářsky udržitelnou akvakulturu by měl EMFF povzbuzovat činnosti v odvětví akvakultury, které jsou vysoce šetrné k životnímu prostředí, přechod podniků v odvětví akvakultury na udržitelné řízení, využití systémů auditu, jakož i přechod na ekologickou akvakulturu. Ve stejném duchu by měl EMFF také podporovat akvakulturu poskytující zvláštní environmentální služby a služby veřejného zájmu.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53
(53)  S vědomím důležitosti ochrany spotřebitele by měl EMFF zajistit adekvátní podporu pro chovatele s cílem vyloučit či zmírňovat rizika pro zdraví lidí a zvířat, která může chov v oblasti akvakultury vytvářet.
(53)  S vědomím důležitosti ochrany spotřebitele by měl EMFF zajistit adekvátní podporu pro chovatele s cílem vyloučit či zmírňovat rizika pro zdraví lidí a zvířat, která může chov v oblasti akvakultury vytvářet, zejména prostřednictvím programů určených na snižování závislosti činností v oblasti akvakultury na veterinárních produktech.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53 a (nový)
(53a)  EMFF by měl podporovat vytvoření ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací, které zahrnují oblasti významné pro produktivitu ryb, zejména chovná, vytírací a potravní teritoria rybích populací, a ve kterých jsou všechny rybolovné činnosti zakázány.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
(54)  S poznáním rizik investic do činností akvakultury by měl EMFF přispívat ke zvýšení bezpečnosti podnikání poskytováním přístupu k pojištění populace a tím i zajištění příjmů producentů v případě mimořádných výrobních ztrát zejména v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů, náhlých změn kvality vody, chorob nebo škůdců rostlin a zničení výrobních zařízení.
(54)  S poznáním rizik investic do činností akvakultury by měl EMFF přispívat ke zvýšení bezpečnosti podnikání poskytováním přístupu k pojištění populace nebo podporou vytváření vzájemných fondů, a tím k zajištění příjmů producentů v případě mimořádných výrobních ztrát zejména v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů, náhlých změn kvality vody, chorob nebo škůdců rostlin a zničení výrobních zařízení.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
(55)  Vzhledem k tomu, že přístup k místnímu rozvoji se zapojením místních komunit po řadu let prokazuje svou užitečnost pro podporu rozvoje rybolovu a venkovských oblastí tím, že bere v potaz potřeby mnoha odvětví pro domácí rozvoj, je nutné poskytovat podporu i nadále a do budoucna ji posilovat.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
(56)  V rybolovných oblastech by měl místní rozvoj se zapojením místních komunit podpořit inovační přístupy k vytváření růstu a pracovních míst, zejména poskytnutím přidané hodnoty k produktům rybolovu a diverzifikací místního hospodářství směrem k novým hospodářským činnostem, včetně činností nabízených „modrým růstem“ a širšími námořními odvětvími.
(56)  V rybolovných oblastech by měl místní rozvoj se zapojením místních komunit podpořit inovační přístupy k vytváření růstu a pracovních míst, zejména poskytnutím přidané hodnoty k produktům rybolovu a diverzifikací místního hospodářství také směrem k novým hospodářským činnostem, včetně činností nabízených „modrým růstem“ a širšími námořními odvětvími.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
(57)  Udržitelný rozvoj rybolovných oblastí by měl přispívat k cílům strategie EU 2020 souvisejícím s podporou sociálního začleňování a snižování chudoby a také s povzbuzováním inovací na místní úrovni, jakož i k cíli posilování územní soudržnosti, hlavní prioritě Lisabonské smlouvy.
(57)  Udržitelný rozvoj rybolovných oblastí by měl přispívat k cílům strategie EU 2020 souvisejícím s podporou sociálního začleňování a snižování chudoby, se zvyšováním míry zaměstnanosti a také s povzbuzováním inovací na místní úrovni, a to i v sociální oblasti, jakož i k cíli posilování územní soudržnosti, hlavní prioritě Lisabonské smlouvy.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
(58)  Místní rozvoj se zapojením místních komunit by měl být založen na přístupu zdola nahoru s využitím místních partnerství, která jsou složena ze zástupců veřejného, soukromého i občanského sektoru a odrážejí přesně složení místní společnosti; tito místní aktéři mají nejlepší možnosti k tomu, aby vypracovali a prováděli integrované víceodvětvové strategie místního rozvoje, které budou plnit potřeby jejich místních rybolovných oblastí; pro zajištění reprezentativnosti místních akčních skupin je důležité, aby žádná jednotlivá zájmová sdružení neměla v rozhodovacích orgánech více než 49 % hlasovacích práv.
(58)  Místní rozvoj se zapojením místních komunit by měl být založen na přístupu zdola nahoru s využitím místních partnerství, která jsou složena ze zástupců veřejného, soukromého i občanského sektoru a odrážejí přesně složení místní společnosti; tito místní aktéři mají nejlepší možnosti k tomu, aby vypracovali a prováděli integrované víceodvětvové strategie místního rozvoje, které budou plnit potřeby jejich místních rybolovných oblastí. Pro zajištění reprezentativnosti místních akčních skupin a toho, aby činnost těchto skupin reagovala na výzvy v odvětví rybolovu a akvakultury, je důležité, aby měli rybáři nebo chovatelé v oblasti akvakultury mezi hospodářskými subjekty přítomnými v rozhodovacích orgánech většinové zastoupení.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
(60)  Podpora EMFF rybolovným oblastem by měla být koordinována s podporou místního rozvoje, kterou nabízejí další fondy Unie, a měla by zahrnovat všechny aspekty přípravy a provádění strategií místního rozvoje a činnosti místních akčních skupin, jakož i náklady na oživení místní oblasti a provoz místního partnerství.
(60)  Podpora EMFF rybolovným oblastem by měla být koordinována s podporou místního rozvoje, kterou nabízejí další fondy Unie, a měla by zahrnovat všechny aspekty přípravy a provádění strategií místního rozvoje a činnosti místních akčních skupin, jakož i náklady na oživení místní oblasti a provoz místního partnerství. Součástí této podpory by měla být možnost zajistit především provozovatelům drobného a pobřežního rybolovu a vnitrozemského rybolovu technickou pomoc při zavádění místních rozvojových projektů, zejména v oblasti finančního inženýrství.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61
(61)  V zájmu zajištění životaschopnosti odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce konkurenčním trhu je nezbytné přijmout ustanovení o poskytnutí podpory na provádění [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury], jakož i na činnosti zpracování a uvádění na trh prováděné hospodářskými subjekty ve snaze maximalizovat hodnotu produktů rybolovu a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpoře činností, které začleňují činnosti dodavatelského řetězce v oblasti produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve snaze přizpůsobit se nové politice zákazu výmětů by měl EMFF podporovat také zpracování nežádoucích úlovků.
(61)  V zájmu zajištění životaschopnosti odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce konkurenčním trhu je nezbytné přijmout ustanovení o poskytnutí podpory na provádění [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury], jakož i na činnosti zpracování a uvádění na trh prováděné hospodářskými subjekty ve snaze maximalizovat hodnotu produktů rybolovu a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpoře činností, které začleňují činnosti dodavatelského řetězce v oblasti produkce, zpracování a uvádění na trh.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62
(62)  Organizace producentů a sdružení organizací producentů by měly dostat prioritu udělením podpory. Vyrovnávací platby v rámci podpory skladování a podpory pro plány produkce a uvádění produktů na trh by měly být postupně ukončeny, protože tento konkrétní druh podpory ztratil svůj význam s ohledem na vyvíjející se struktury trhu Unie pro tento druh produktů a rostoucí význam silných organizací výrobců.
(62)  Organizace producentů a sdružení organizací producentů by měly dostat prioritu udělením podpory.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63
(63)  S uvědoměním rostoucí konkurence, které jsou vystaveni rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu, by měl EMFF podporovat podnikatelské iniciativy, kterými rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu dodávají přidanou hodnotu uloveným rybám, a to zejména zpracováním a přímým prodejem svého úlovku.
(63)  S uvědoměním rostoucí konkurence, které jsou vystaveni rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu, a závislosti některých pobřežních komunit na rybolovu by měl EMFF podporovat podnikatelské iniciativy, kterými rybáři věnující se drobnému pobřežnímu rybolovu dodávají přidanou hodnotu uloveným rybám, a to zejména zpracováním a přímým prodejem svého úlovku.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63 a (nový)
(63a)  EMFF by měl podporovat podnikatelské a kolektivní iniciativy, jejichž cílem je pomocí společných opatření na ochranu vodního prostředí, zejména pro vnitrozemský rybolov, dosáhnout cílů Unie v oblasti ochrany životního prostředí a zachování rybolovných zdrojů.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64
(64)  Rybolovné činnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie se potýkají s problémy způsobenými zejména dodatečnými náklady vynaloženými při uvádění některých produktů rybolovu na trh, vyplývajícími ze zvláštních znevýhodnění uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
(64)  Jelikož se rybolovné činnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie potýkají s problémy způsobenými zejména jejich odlehlostí a specifickými klimatickými podmínkami, měl by EMFF zohlednit zvláštní znevýhodnění uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65
(65)  Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost určitých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Evropské unie vůči podobným produktům z jiných regionů Evropské unie, Evropská unie zavedla v roce 1992 opatření k vyrovnání souvisejících dodatečných nákladů v odvětví rybolovu. Opatření vztahující se na období 2007-2013 jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 791/20071. Je nezbytné i nadále od 1. ledna 2014 poskytovat podporu na vyrovnání dodatečných nákladů pro uvádění některých produktů rybolovu na trh.
(65)  Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost určitých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Evropské unie vůči podobným produktům z jiných regionů Evropské unie, Evropská unie zavedla v roce 1992 opatření k vyrovnání souvisejících dodatečných nákladů v odvětví rybolovu. Opatření vztahující se na období 2007-2013 jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 791/20071. Vzhledem k problémům, s nimiž se při svých rybolovných činnostech potýkají nejvzdálenější regiony, je nezbytné navýšit od 1. ledna 2014 podporu na vyrovnání dodatečných nákladů pro uvádění některých produktů rybolovu na trh.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66
(66)   S ohledem na rozdílné podmínky uvádění na trh v dotčených nejvzdálenějších regionech, na výkyvy v odlovu a populacích a na tržní poptávku je třeba ponechat na jednotlivých členských státech, aby stanovily nárok na vyrovnání pro produkty rybolovu, jejich příslušná maximální množství a částku vyrovnání v rámci celkových prostředků přidělených dotčeným členským státům.
(66)   S ohledem na rozdílné podmínky produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury v dotčených nejvzdálenějších regionech, na výkyvy v odlovu a populacích a na tržní poptávku je třeba ponechat na jednotlivých členských státech, aby stanovily produkty nebo kategorie produktů rybolovu a akvakultury, které mají mít nárok na vyrovnání, jejich příslušná maximální množství a částku vyrovnání v rámci celkových prostředků přidělených dotčeným členským státům.
Oddělené hlasování
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68
(68)   Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání ve výši umožňující vhodné vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších regionů, a zejména z nákladů na dopravu zboží na evropskou pevninu. Aby se zabránilo nadměrnému vyrovnání, částka by měla být úměrná dodatečným nákladům, které podpora vyrovnává, a v žádném případě by neměla překročit 100 % nákladů na dopravu na evropskou pevninu a dalších souvisejících nákladů. Za tímto účelem je také třeba, aby se vzaly v potaz další typy veřejné intervence, které mají dopad na úroveň dodatečných nákladů.
(68)   Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání ve výši umožňující vhodné vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších regionů, a zejména z nákladů na dopravu zboží na evropskou pevninu.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69
(69)  Je nanejvýš důležité, aby členské státy a hospodářské subjekty byly vybaveny tak, že mohou provádět kontroly na vysoké úrovni, a tak zaručit dodržování pravidel společné rybářské politiky a zároveň zabezpečit udržitelné využívání živých vodních zdrojů; EMFF by proto v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 měl poskytovat podporu členským státům a hospodářským subjektům. Vytvořením kultury dodržování pravidel by tato podpora měla přispívat k udržitelnému rozvoji.
(69)  Je nanejvýš důležité, aby členské státy a hospodářské subjekty byly vybaveny tak, že mohou provádět kontroly na vysoké úrovni, a tak zaručit dodržování pravidel společné rybářské politiky a zároveň zabezpečit udržitelné využívání živých vodních zdrojů; EMFF by proto v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 měl poskytovat podporu členským státům a hospodářským subjektům. Vytvořením kultury dodržování pravidel by tato podpora měla přispívat k udržitelnému rozvoji. Za účelem sjednocení a zvýšení úrovně kontroly by měly mít členské státy také možnost uplatňovat společné kontrolní systémy.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70
(70)   Podpora poskytovaná na základě nařízení (ES) č. 861/2006 členským státům na výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním systému Unie pro kontrolu by se měla poskytovat i nadále v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
(70)   Podpora poskytovaná na základě nařízení (ES) č. 861/2006 členským státům na výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním systému Unie pro kontrolu by se měla zvýšit v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72 a (nový)
(72a)  EMFF by měl podporovat poskytování finančních prostředků na mimořádné kontrolní činnosti a inspekce v oblastech, kde je hlášen rybolov NNN.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73
(73)  Je třeba formulovat ustanovení na podporu shromažďování, správy a využívání údajů o rybolovu podle víceletého programu Unie, a to zejména na podporu vnitrostátních programů, správy a využívání údajů pro vědeckou analýzu a provádění společné rybářské politiky. Podpora poskytovaná členským státům podle nařízení (ES) č. 861/2006 na výdaje vynaložené v souvislosti se shromažďováním, správou a využíváním údajů o rybolovu by se měla poskytovat i nadále v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
(73)   Dotčené subjekty by měly být o postupech informovány prostřednictvím poradních sborů. Je třeba formulovat ustanovení na podporu shromažďování, správy a využívání údajů o rybolovu podle víceletého programu Unie, a to zejména na podporu vnitrostátních programů, správy a využívání údajů pro vědeckou analýzu a provádění společné rybářské politiky. Podpora poskytovaná členským státům podle nařízení (ES) č. 861/2006 na výdaje vynaložené v souvislosti se shromažďováním, správou a využíváním údajů o rybolovu by se měla poskytovat i nadále v rámci EMFF v duchu logiky jediného fondu.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73 a (nový)
(73a)  Je zapotřebí zdůraznit zásadní význam shromažďování údajů o financování, jež je základem SRP. Jedná se o nutný předpoklad pro vymezení přesných cílů, jichž má být dosaženo, především pokud jde o naplnění cíle MSY a lepší řízení rybolovu. V tomto smyslu je vhodné zajistit, aby byla na účely shromažďování údajů vyčleněna část rozpočtu EMFF, a to úměrně k jeho důležitosti. Je rovněž vhodné stanovit míru spolufinancování na podporu vytvoření komplexního přehledu o stavu evropských populací ryb.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74
(74)  Rovněž je nutné podporovat spolupráci mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi, při shromažďování údajů v rámci stejného moře, jakož i s příslušnými mezinárodními vědeckými subjekty.
(74)  Rovněž je nutné podporovat spolupráci mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi, při shromažďování údajů v rámci stejného moře, jakož i s příslušnými mezinárodními vědeckými subjekty a regionálními poradními sbory.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76
(76)   Jak je uvedeno v prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Výboru regionů, pro provádění a další rozvoj integrované námořní politiky Evropské unie je potřebné trvalé financování.
(76)   Jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky1 a v prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Výboru regionů, pro provádění a další rozvoj integrované námořní politiky Evropské unie je potřebné trvalé financování. Očekává se, že rozvoj námořních záležitostí prostřednictvím finanční podpory opatření v rámci integrované námořní politiky bude mít významný dopad, pokud jde o ekonomickou, sociální a územní soudržnost.
__________________
1 Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s.1.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76 a (nový)
(76a)  V tomto ohledu by měl být EMFF určen na podporu průzkumných prací zaměřených na prosazování strategických cílů integrované námořní politiky, s náležitou pozorností věnovanou jejich kumulativním dopadům na základě ekosystémového přístupu, udržitelnému hospodářskému růstu, zaměstnanosti, inovacím a konkurenceschopnosti v pobřežních, ostrovních a nejvzdálenějších regionech a podpoře mezinárodního rozměru integrované námořní politiky.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77
(77)  EMFF by měl přispět k podpoře všech úrovní integrované námořní správy, zejména prostřednictvím výměny osvědčených postupů a dalšího rozvoje a provádění strategií pro oblasti jednotlivých moří. Tyto strategie jsou zaměřeny na vytvoření integrovaného rámce pro řešení společných problémů v oblastech jednotlivých evropských moří a na posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami s cílem maximalizovat využití finančních nástrojů a fondů EU a přispívat k hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie.
(77)  EMFF by měl přispět k podpoře všech úrovní integrované námořní správy, zejména prostřednictvím výměny osvědčených postupů a dalšího rozvoje a provádění strategií pro oblasti jednotlivých moří. V této souvislosti je velmi důležité zdokonalit námořní správu, mimo jiné i zlepšením spolupráce a koordinace na odpovídající úrovni mezi příslušnými orgány, které v Unii vykonávají funkci pobřežních hlídek, a zajistit tak zdravější, bezpečnější a lépe chráněná moře a oceány, a to zejména uplatňováním platných právních předpisů v námořní oblasti. Tyto strategie jsou zaměřeny na vytvoření integrovaného rámce pro řešení společných problémů v oblastech jednotlivých evropských moří a na posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami s cílem maximalizovat využití finančních nástrojů a fondů EU a přispívat k hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie a k environmentální udržitelnosti. Je proto velmi důležité zlepšit a posílit vnější spolupráci a koordinaci, pokud jde o dosažení cílů integrované námořní politiky, na základě Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS).
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77 a (nový)
(77a)  Za účelem většího sblížení fondů pro rybolov a akvakulturu a pro integrovanou námořní politiku by měl EMFF vytvořit zvláštní rámec na podporu přínosu, který rybolov a akvakultura představují pro integrovanou námořní politiku. Je nezbytné zasazovat se o důkladné zohlednění těchto činností podporou účasti na integrovaném řízení a kolektivních projektech, které přispívají k provádění integrované námořní politiky.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79
(79)   Propojení některých informačních systémů řízených těmito odvětvími může vyžadovat mobilizaci jejich vlastních mechanismů financování, a to soudržným způsobem a v souladu s ustanoveními Smlouvy. Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřežních oblastí zásadním způsobem přispívají k udržitelnému rozvoji mořských a pobřežních oblastí a k dosažení cílů ekosystémového řízení a rozvoje propojení země a moře. Tyto nástroje jsou také důležité pro řízení různých využití našich pobřeží, moří a oceánů s cílem umožnit jejich udržitelný hospodářský rozvoj a podpořit přeshraniční investice, zatímco provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí bude blíže vymezovat hranice udržitelnosti lidských činností majících dopad na mořské prostředí. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využití údajů o stavu oceánů a moří.
(79)   Propojení některých informačních systémů řízených těmito odvětvími může vyžadovat mobilizaci jejich vlastních mechanismů financování, a to soudržným způsobem a v souladu s ustanoveními Smlouvy. Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřežních oblastí zásadním způsobem přispívají k udržitelnému rozvoji mořských a pobřežních oblastí a k dosažení cílů ekosystémového řízení a rozvoje propojení země a moře. Tyto nástroje jsou také důležité pro řízení různých využití našich pobřeží, moří a oceánů s cílem umožnit jejich udržitelný hospodářský rozvoj a podpořit přeshraniční investice, zatímco provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí bude blíže vymezovat hranice udržitelnosti průmyslových, stavebních a lidských činností majících dopad na mořské prostředí. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využití údajů o stavu oceánů a moří a o stavu rybolovných oblastí, které by měly být dány k dispozici konečným uživatelům a široké veřejnosti.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80
(80)  EMFF by měl rovněž podporovat udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, inovace a konkurenceschopnost v rámci námořních odvětví a pobřežních regionů. Je zvláště důležité rozpoznat regulativní překážky a nedostatky dovedností, které brání růstu v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích, jakož i operace zaměřené na podporu investic do technologických inovací nezbytných pro zlepšení podnikatelského potenciálu mořských a námořních aplikací.
(80)  EMFF by měl rovněž podporovat udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, inovace a konkurenceschopnost v rámci námořních odvětví a pobřežních regionů. Je zvláště důležité rozpoznat regulativní překážky a nedostatky dovedností, které brání růstu v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích, jakož i operace zaměřené na podporu investic do technologických inovací nezbytných pro zlepšení podnikatelského potenciálu mořských a námořních aplikací. EMFF by měl podporovat opatření pro rozvoj systému vzdělávání a odborné přípravy v tomto odvětví, včetně zajištění vybavení a nástrojů nezbytných pro zlepšení kvality služeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81
(81)   EMFF by se měl doplňovat a zachovávat soulad s existujícími i budoucími finančními nástroji, které mají k dispozici Unie a členské státy na vnitrostátní a nižší úrovni k podpoře ochrany a udržitelného využívání oceánů, moří a pobřeží, k posílení účinnosti spolupráce mezi členskými státy a jejich pobřežními, ostrovními a nejvzdálenějšími regiony, a ke stanovení pořadí důležitosti a pokroku vnitrostátních a místních projektů. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využívání údajů o stavu oceánů a moří.
(81)   EMFF by se měl doplňovat a zachovávat soulad s existujícími i budoucími finančními nástroji, které mají k dispozici Unie a členské státy na vnitrostátní a nižší úrovni k podpoře udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje, ochrany a udržitelného využívání oceánů, moří a pobřeží, k posílení účinnosti spolupráce mezi členskými státy a jejich pobřežními, ostrovními a nejvzdálenějšími regiony, a ke stanovení pořadí důležitosti a pokroku vnitrostátních a místních projektů. Dále je nutné zlepšit znalosti mořského světa a povzbuzovat inovace usnadněním shromažďování, svobodného sdílení, šíření a opakovaného využívání údajů o stavu oceánů a moří.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84
(84)   Je potřeba, aby EMFF formou technické pomoci poskytoval přípravnou, správní a technickou podporu, jakož i podporu na informační opatření, vytváření sítí, hodnocení, audity, studie a výměny zkušeností s cílem usnadnit provádění operačního programu a podporovat inovativní přístupy a postupy umožňující jednoduché a transparentní provádění. Technická pomoc by měla zahrnovat také vytvoření evropské sítě místních akčních skupin v oblasti rybolovu se zaměřením na budování kapacit, šíření informací, výměnu zkušeností a podporu spolupráce mezi místními partnerstvími.
(84)   Je potřeba, aby EMFF formou technické pomoci poskytoval i rybářům a jejich organizacím přípravnou, správní a technickou podporu, jakož i podporu na informační opatření, vytváření sítí, hodnocení, audity, studie a výměny zkušeností s cílem usnadnit provádění operačního programu a podporovat inovativní přístupy a postupy umožňující jednoduché a transparentní provádění. Technická pomoc by měla zahrnovat také vytvoření evropské sítě místních akčních skupin v oblasti rybolovu se zaměřením na budování kapacit, šíření informací, výměnu zkušeností a podporu spolupráce mezi místními partnerstvími.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88
(88)   S vědomím toho, jak je důležité zajišťovat zachování biologických mořských zdrojů a ochranu populací ryb zejména před nezákonným rybolovem, a v duchu závěrů zelené knihy o reformě společné rybářské politiky by hospodářské subjekty, které nedodržují pravidla společné rybářské politiky a zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací, a představují proto závažnou hrozbu pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, a ty, které se podílejí na rybolovu NNN, měly být vyloučeny z podpory v rámci EMFF. Financování Unie by nemělo být v žádné fázi od výběru až po provádění operace použito k oslabení veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů vyjádřeného v cílech společné rybářské politiky.
(88)   S vědomím toho, jak je důležité zajišťovat zachování biologických mořských zdrojů a ochranu populací ryb zejména před nezákonným rybolovem, a v duchu závěrů zelené knihy o reformě společné rybářské politiky by hospodářské subjekty, které nedodržují pravidla společné rybářské politiky a zvláště ohrožují udržitelnost dotčených populací a konkrétně cíle obnovení a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která může zajistit maximální udržitelný výnos do roku 2015, a dosažení a udržení dobrého stavu životního prostředí do roku 2020, a představují proto závažnou hrozbu pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, spolu s těmi, které se podílejí na rybolovu NNN, a měly být vyloučeny z podpory v rámci EMFF. Financování Unie by nemělo být v žádné fázi od výběru až po provádění operace použito k oslabení veřejného zájmu zachování biologických mořských zdrojů vyjádřeného v cílech společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88 a (nový)
(88a)  V případě, že některý členský stát není schopen řešit problémy s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem ve svých vodách a v rámci svého rybářského loďstva, by mělo být možné zmrazit mu finanční příspěvek z EMFF.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91
(91)  Aby bylo možné řešit specifické potřeby společné rybářské politiky uvedené v článcích 50 a 51 [nařízení o SRP] a přispívat k dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení platební lhůty [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo subjekt nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy naznačující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost v rámci preventivního opatření přerušit platby.
(91)  Aby bylo možné řešit specifické potřeby společné rybářské politiky uvedené v článcích 50 a 51 [nařízení o SRP] a přispívat k dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení platební lhůty [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo subjekt nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy potvrzující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost v rámci preventivního opatření přerušit platby.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93
(93)  Operační program by měl být předmětem monitorování a hodnocení s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho splnění. Komise by měla vytvořit rámec pro společné monitorování a hodnocení, mimo jiné zajišťující, že příslušné údaje budou k dispozici včas. V této souvislosti je třeba, aby byl určen seznam ukazatelů a aby Komise vypracovala posouzení dopadů politiky EMFF ve vztahu ke specifickým cílům.
(93)  Operační program by měl být předmětem monitorování a hodnocení s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho splnění. Komise by měla vytvořit rámec pro společné monitorování a hodnocení, který mimo jiné zajistí, že příslušné údaje budou včas zveřejněny. V této souvislosti je třeba, aby byl určen seznam ukazatelů a aby Komise vypracovala posouzení dopadů politiky EMFF ve vztahu ke specifickým cílům.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 95
(95)  Aby se posílila dostupnost a transparentnost informací o možnostech financování a příjemcích podpory, měly by být v každém členském státě zpřístupněny jediné internetové stránky nebo internetový portál poskytující informace o operačním programu, včetně seznamu operací podporovaných v rámci každého operačního programu. Tyto informace by měly široké veřejnosti a zejména daňovým poplatníkům EU poskytovat pochopitelnou, jasnou a konkrétní představu o tom, jak se vynakládají finanční prostředky Unie v rámci EMFF. Kromě tohoto cíle by mělo zveřejnění příslušných údajů sloužit k účelu další propagace možnosti žádat o finanční prostředky EU. Nicméně při plném respektování základních práv na ochranu údajů a v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech Schecke by se nemělo vyžadovat zveřejňování jmen fyzických osob.
(95)  Aby se posílila dostupnost a transparentnost informací o možnostech financování a příjemcích podpory, měly by být v každém členském státě zpřístupněny jediné internetové stránky nebo internetový portál poskytující informace o operačním programu, včetně seznamu operací podporovaných v rámci každého operačního programu. Příslušné internetové stránky všech členských států by měly být přístupné rovněž z oficiálních stránek Unie, aby byl občanům z různých členských států umožněn jednodušší přístup k veškerým zveřejněným informacím členských států. Tyto informace by měly široké veřejnosti a zejména daňovým poplatníkům EU poskytovat pochopitelnou, jasnou a konkrétní představu o tom, jak se vynakládají finanční prostředky Unie v rámci EMFF. Kromě tohoto cíle by mělo zveřejnění příslušných údajů sloužit k účelu další propagace možnosti žádat o finanční prostředky EU. Nicméně při plném respektování základních práv na ochranu údajů a v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech Schecke by se nemělo vyžadovat zveřejňování jmen fyzických osob.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 96 a (nový)
(96a)  Je obzvláště důležité zajistit, aby byly dodrženy předběžné podmínky týkající se správní kapacity, která umožňuje splnit požadavky na údaje pro řízení rybolovu a pro provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 96 b (nový)
(96b)  Je obzvláště důležité zajistit, aby byly dodrženy předběžné podmínky týkající se správní kapacity, která splňuje požadavky na údaje pro řízení rybolovu a umožňuje provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. c
c)  udržitelného rozvoje rybolovných oblastí a vnitrozemského rybolovu
c)  udržitelného rozvoje rybolovných oblastí a oblastí akvakultury, vnitrozemského rybolovu a souvisejících činností vymezených v tomto nařízení,
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d
d)  a integrované námořní politiky (INP).
d)  a integrované námořní politiky (INP), včetně rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
Toto nařízení se vztahuje na operace prováděné na území Unie, není-li v tomto nařízení výslovně stanoveno jinak.
Toto nařízení se vztahuje na operace prováděné na území, ve vodách a v rámci loďstva Unie, není-li v tomto nařízení výslovně stanoveno jinak.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod –1 (nový)
–1) „uzavřeným systémem akvakultury“ se rozumí zařízení pro akvakulturu, v němž jsou ryby a další produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, které zadržují a ošetřují vodu a minimalizují její použití. Tyto systémy jsou obvykle na pevnině a opětovně využívají prakticky veškerou vodu, která byla na počátku vpuštěna do systému;
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 2 a (nový)
2a)  „diverzifikací“ se rozumí postupy, díky nimž mají rybolovné činnosti a činnosti spojené s akvakulturou větší účelovost, a postupy, které tyto činnosti přímo doplňují nebo na nich závisí;
Pozměňovací návrh 583
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 4 a (nový)
4a)  „cizím druhem“ se rozumí cizí druh ve smyslu nařízení (ES) č. 708/2007 Rady1;
1Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst. L 168, 28.6.2007, s. 1).
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 4 b (nový)
4b)  „extenzivní akvakulturou“ se rozumí produkce akvakultury, do níž nejsou vkládány žádné záměrné výživové vstupy, ale která je odkázána na přírodní potravu v zařízení, včetně té, kterou přináší proudění vody, jako jsou proudy a střídání přílivu a odlivu. Extenzivní akvakultura je ve velké míře závislá na jediném vstupu, a tím jsou semena;
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5
5)  „rybolovnou oblastí“ se rozumí oblast, která zahrnuje pobřeží moře či jezera nebo zahrnuje rybníky či ústí řeky, s významnou úrovní zaměstnanosti v odvětví rybolovu nebo akvakultury, a jež byla jako taková označena členským státem;
5)  „rybolovnou a akvakulturní oblastí“ se rozumí oblast, která zahrnuje pobřeží moře, řeky či jezera nebo zahrnuje rybníky či ústí řeky, s významnou úrovní zaměstnanosti v odvětví rybolovu nebo akvakultury, a jež byla jako taková označena členským státem;
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5 a (nový)
5a)  „oblastí obnovy rybích populací“ se rozumí geograficky vymezená mořská oblast, ve které jsou zakázány veškeré rybolovné činnosti v zájmu zlepšení využívání a zachovávání živých vodních zdrojů nebo ochrany mořských ekosystémů, jak je uvedeno v nařízení (EU) č. …/.. [nařízení o společných ustanoveních];
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5 b (nový)
5b)  „odvětvím rybolovu“ se rozumí hospodářské odvětví včetně veškerých činností souvisejících s produkcí, zpracováváním a uváděním na trh produktů rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5 c (nový)
5c)  „systémy řízení rybolovu a přístupu k rybolovu“ se rozumí mechanismy přiznání rybolovných práv a přístupu k nim nebo řízení intenzity rybolovu vypracované na státní, regionální či místní úrovni nebo na úrovni mořských oblastí pro druhy v rámci kvóty nebo mimo kvótu v pobřežním pásmu o délce 12 námořních mil nebo více a jež se zaměřují na zdravou populaci. Tyto systémy provádějí veřejné orgány nebo organizace rybolovu;
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6
6)  „rybářem“ se rozumí každá osoba, která vykonává profesionální rybolov, jak je chápán členským státem, na palubě provozovaného rybářského plavidla, nebo provádí profesionální sběr mořských živočichů, jak je chápán daným členským státem, a to bez plavidla;
6)  „rybářem“ se rozumí každá osoba, včetně zaměstnanců, která vykonává profesionální rybolov, jak je chápán členským státem, na palubě provozovaného rybářského plavidla, nebo provádí profesionální sběr sladkovodních či mořských živočichů, jak je chápán daným členským státem, a to bez plavidla;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6 a (nový)
6a)  „cestovním ruchem spojeným s rybolovnými aktivitami“ se rozumí doplňková činnost vykonávaná profesionálními rybáři za účasti osob, jež nejsou členy posádky rybářského plavidla, jako jsou např. turisté nebo výzkumníci;
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6 b (nový)
6b)  „pomocnými pracemi v odvětví rybolovu a akvakultury“ se rozumí aktivity vykonávané kýmkoli, kdo se podílí na profesionálních činnostech, které pomáhají rybářům a jsou potřebné pro jejich práci, a jež jako takové stanovil členský stát;
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 8 a (nový)
8a)  „intenzivní akvakulturou“ se rozumí produkce akvakultury, která je závislá na doplňování systému o výživově kompletní stravu, a to buď čerstvé, volně žijící, mořské či sladkovodní ryby, nebo na stravě připravené podle určité receptury. Ve velké míře je závislá na komplexním a komerčně dostupném krmivu a vyznačuje se vysokou koncentrací chovu;
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 10
10)  „vnitrozemským rybolovem“ se rozumí rybolov provozovaný pro obchodní účely plavidly, která jsou provozována výlučně ve vnitrozemských vodách, nebo prostřednictvím jiných zařízení používaných pro rybolov pod ledem;
10)  „vnitrozemským rybolovem“ se rozumí rybolov provozovaný pro obchodní účely, z plavidel nebo jiným způsobem, výlučně ve vnitrozemských vodách, nebo prostřednictvím jiných zařízení používaných pro rybolov pod ledem;
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 12
12)  „integrovanou námořní správou“ se rozumí koordinované řízení všech odvětvových politik EU týkajících se oceánů, moří a pobřežních regionů;
12)  „integrovanou námořní správou“ se rozumí koordinované řízení všech odvětvových politik na úrovni Unie týkajících se oceánů, moří a pobřežních regionů;
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 13
13)  „mořskými regiony“ se rozumí zeměpisné oblasti stanovené v příloze I rozhodnutí Rady 2004/585/ES a oblasti stanovené regionálními organizacemi pro řízení rybolovu;
vypouští se
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 16
16)  „strategií pro oblast jednotlivého moře“ se rozumí strukturovaný rámec spolupráce vztahující se k dané zeměpisné oblasti, vytvořený evropskými institucemi, členskými státy a jejich regiony a případně třetími zeměmi, které sdílejí oblast jednotlivého moře, přičemž tato strategie bere v úvahu geografická, klimatická, ekonomická a politická specifika oblasti tohoto jednotlivého moře;
16)  „strategií pro oblast jednotlivého moře“ se rozumí strukturovaný rámec spolupráce vztahující se k dané zeměpisné oblasti, vytvořený evropskými institucemi, členskými státy a jejich regiony, místními orgány a případně třetími zeměmi, které sdílejí oblast jednotlivého moře, přičemž tato strategie bere v úvahu geografická, klimatická, ekonomická a politická specifika oblasti tohoto jednotlivého moře;
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 16 a (nový)
16a)  „semi-intenzívní akvakulturou“ se rozumí akvakultura, která je ve velké míře závislá na přírodní potravě, ale míra přirozeně se vyskytující přírodní potravy je zvyšována používáním dodatečného krmiva, které doplňuje přírodní potravu. Koncentrace chovu jsou udržovány na nižších úrovních než na jakých je typicky udržována produkce intenzívní akvakultury;
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 18 a (nový)
18a)  „sběračem či chovatelem korýšů a měkkýšů“ se rozumí osoba, která provádí sběrnou, chovatelskou či polochovatelskou činnost (pěšky nebo z lodi) výlučně zaměřenou na lov jednoho či více druhů měkkýšů, korýšů, pláštěnců, ostnokožců nebo jiných mořských bezobratlých pomocí selektivních a speciálních lovných zařízení;
Ústní pozměňovací návrh
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 18 b (nový)
18b)  “pastí na tuňáky” tradiční rybářská metoda výlovu založená na upevněných sítích zakotvených ke dnu po dobu několika měsíců, která sestává ze skupiny plavidel, sítí, rybolovných lan a kotev umístěných v pobřežní oblasti za účelem zachycení migratorních ryb (tuňáka a jemu příbuzných druhů) a navede ryby do uzavřeného prostoru, kde jsou vyloveny.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  podporou udržitelného a konkurenceschopného rybolovu a akvakultury;
a)  podporou environmentálně udržitelného, ekonomicky životaschopnéhosociálně odpovědného rybolovu, akvakultury a činností souvisejících se zpracováním nebo uvedením na trh;
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c)  podporou vyváženého a komplexního územního rozvoje rybolovných oblastí;
c)  podporou vyváženého a komplexního územního rozvoje rybolovných a akvakulturních oblastí;
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
d)  podporou provádění společné rybářské politiky.
d)  podporou provádění společné rybářské politiky, včetně její regionalizace a provádění společné organizace trhů.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  podporou vytváření pracovních míst s cílem zabránit vymizení rybářských komunit a zajištěním lepší kvalifikace a pracovních podmínek v odvětví rybolovu.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 (nový)
2.  EMFF by měl při úsilí o dosažení těchto cílů zohlednit zásady rovnosti mezi generacemi a rovnosti mezi pohlavími.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 (nový)
3.  O dosažení těchto cílů je třeba usilovat bez zvyšování rybolovné kapacity.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
Dosahování cílů EMFF přispívá ke strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím těchto šesti priorit Unie, které odrážejí příslušné tematické cíle společného strategického rámce (dále jen SSR):
Dosahování cílů EMFF přispívá ke strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění a k provádění společné rybářské politiky. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím těchto šesti priorit Unie pro rybolov, udržitelnou akvakulturu a související činnosti, které odrážejí příslušné tematické cíle společného strategického rámce (dále jen SSR):
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – návětí
1)  Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti prostřednictvím těchto cílů:
1)  Zvyšování zaměstnanosti a sociální a územní soudržnosti prostřednictvím těchto cílů:
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
a)  povzbuzování hospodářského růstu, sociálního začleňování a vytváření pracovních míst a podpora mobility pracovních sil v pobřežních a vnitrozemských komunitách závislých na rybolovu a akvakultuře;
a)  povzbuzování hospodářského růstu a sociálního začleňování, včetně vytváření pracovních míst, rozvoje zaměstnatelnosti a mobility v pobřežních a vnitrozemských komunitách závislých na rybolovu a akvakultuře, a to i v nejvzdálenějších regionech;
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
b)  diverzifikace činností rybolovu do jiných odvětví námořního hospodářství a růst námořního hospodářství, včetně zmírňování změny klimatu.
b)  diverzifikace rybolovných činností jak v odvětví rybolovu, tak v jiných odvětvích námořního hospodářství úzce souvisejících s odvětvím rybolovu a růst námořního hospodářství, včetně zmírňování změny klimatu.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
ba)  podpora provádění harmonizovaných předpisů v sociální oblasti na unijní úrovni.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
a)  podpora posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí;
a)  podpora posilování technologického rozvoje, inovací, včetně zvyšování energetické účinnosti, a předávání znalostí;
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
aa)  snižování nepříznivého vlivu rybolovu na dobré životní podmínky zvířat;
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
b)  zvyšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti odvětví rybolovu, zejména drobného pobřežního loďstva, a zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek;
b)  zvyšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti odvětví rybolovu a zlepšení zdraví, hygieny, bezpečnosti a pracovních podmínek;
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
c)  rozvoj nových profesních dovedností a celoživotní učení;
c)  rozvoj odborného vzdělávání, nových profesních dovedností a celoživotního učení, zejména pro mladé rybáře;
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)
ca)  rozvoj drobného pobřežního rybolovu, především jeho konkurenceschopnosti a udržitelnosti;
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – návětí
3)  Podpora akvakultury založené na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech, a to zaměřením na tyto oblasti:
3)  Podpora udržitelné, inovativníkonkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a ekosystému, a to zaměřením na tyto oblasti:
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
a)  podpora posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí;
a)  podpora posilování technologického rozvoje, technických, sociálních a hospodářských inovací a předávání znalostí;
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
b)  zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury, zejména malých a středních podniků;
b)  zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků extenzivní a semi-intenzivní akvakultury, zejména malých a středních podniků;
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. c
c)  rozvoj nových profesních dovedností a celoživotní učení;
c)  rozvoj nových profesních dovedností a podpora odborného vzdělávání a celoživotního učení, zejména v případě mladých chovatelů v oblasti akvakultury;
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. d
d)  lepší organizace trhu s produkty akvakultury.
d)  lepší organizace trhu s produkty akvakultury a podpora investic do zpracovatelského odvětví a uvádění na trh.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)
da)  omezování ekologické stopy způsobené akvakulturou.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
a)  snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí;
a)  prevence, minimalizace a pokud možno eliminování nežádoucích úlovků a negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí, zejména díky lepší selektivitě rybolovných zařízení;
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
aa)  zajištění rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými právy;
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)
ba)  provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí a dosažení dobrého stavu životního prostředí do roku 2020;
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
a)  posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinněji využívající zdroje;
a)  podpora akvakultury účinně využívající zdroje, a to i omezením závislosti na rybích krmivech a oleji a omezením používání chemických látek a antibiotik;
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)
aa)  hodnocení, omezení, a pokud možno odstranění dopadů činností akvakultury na mořské, suchozemské a sladkovodní ekosystémy;
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – návětí
6)  Podpora provádění společné rybářské politiky, a to:
6)  Podpora provádění společné rybářské politiky a posílení jejího propojení a soudržnosti s integrovanou námořní politikou, a to:
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
a)  poskytováním vědeckých poznatků a shromažďováním údajů;
a)  podporou shromažďování a správy údajů s cílem zdokonalit vědecké poznatky;
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
b)  podporou kontroly a vynucování, posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy.
b)  podporou monitorování, kontroly a vynucování, posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž;
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)
ba)  podporou regionalizace společné rybářské politiky, zejména prostřednictvím regionálních poradních sborů.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, použijí se pro podporu poskytnutou členskými státy podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury články 107, 108 a 109 Smlouvy.
1.  Pro podporu poskytnutou členskými státy podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury se použijí články 107, 108 a 109 Smlouvy.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Články 107, 108 a 109 Smlouvy se však nevztahují na platby uskutečněné členskými státy podle tohoto nařízení a v souladu s ním v rámci působnosti článku 42 Smlouvy.
2.  Odchylně od odstavce 1 se články 107, 108 a 109 Smlouvy nevztahují na platby uskutečněné členskými státy podle tohoto nařízení a v souladu s ním v rámci působnosti článku 42 Smlouvy.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
Kromě zásad uvedených v článku 4 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] Komise a členské státy zajistí koordinaci a doplňkovost mezi podporami v rámci EMFF a dalšími politikami a finančními nástroji Unie včetně nařízení (ES) č. [kterým se zřizuje rámcový program pro životní prostředí a boj proti změně klimatu (rámcový program LIFE)], a těmi, jež spadají do rámce vnější činnosti Unie. Koordinace mezi pomocí z EMFF a rámcovým programem LIFE se dosahuje zejména podporou financování činností, které doplňují integrované projekty financované v rámci rámcového programu LIFE, jakož i podporou využívání řešení, metod a přístupů ověřených v rámci rámcového programu LIFE.
Kromě zásad uvedených v článku 4 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] Komise a členské státy zajistí koordinaci a doplňkovost mezi podporami v rámci EMFF a dalšími politikami a finančními nástroji Unie , včetně těch, jež spadají do rámce vnější činnosti Unie. Tento požadavek koordinace a doplňkovosti je zahrnut v operačních programech.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Článek 11
Pro EMFF se použijí předběžné podmínky uvedené v příloze III tohoto nařízení.
Pro EMFF se použijí specifické (viz příloha) předběžné podmínky uvedené v příloze III tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Posouzení dodržení stropů kapacity
1.  Do…* Komise ve spolupráci s členskými státy posoudí dodržení stropů rybolovné kapacity členskými státy, jak je stanoveno v příloze II nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice].
2.  Vyplyne-li z posouzení podle odstavce 1, že členský stát nedodržuje stropy kapacity, může Komise přijmout prováděcí akty, prostřednictvím kterých zcela nebo částečně pozastaví platby a závazky určené na operační program dotyčného členského státu.
3.  Jakmile členský stát provede opatření s cílem dodržet své stropy kapacity a tato opatření schválí Komise, zruší Komise pozastavení plateb a závazků.
_________________
* Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  hospodářskými subjekty podílejícími se na provozování, řízení či vlastnictví rybářských plavidel plujících pod vlajkou zemí označených jako nespolupracující třetí země podle článku 33 nařízení (ES) č. 1005/2008;
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  hospodářskými subjekty, které byly v trestním nebo správním řízení uznány vinnými závažným porušením platných vnitrostátních právních předpisů v oblasti:
–  mzdových a pracovních podmínek v tomto odvětví;
–  odpovědnosti za škodu při výkonu povolání;
–  obchodu s lidmi nebo s drogami;
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b c (nové)
bc)  hospodářskými subjekty, které byly v trestním nebo správním řízení uznány vinnými v jednom či více členských státech za závažné porušení právních předpisů Unie, zejména pokud jde o:
–  pracovní dobu a dobu odpočinku rybářů;
–  právní předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti
–  mzdových a pracovních podmínek v tomto odvětví;
–  výchozí kvalifikaci a další vzdělávání rybářů;
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  hospodářskými subjekty, které nedodržely ustanovení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku1.
_______________
1 Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
Pozměňovací návrh 571
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a
a)  určit dobu uvedenou v odstavcích 1 a 2, která musí být přiměřená závažnosti nebo opakování porušení předpisů či nedodržení pravidel;
a)  určit dobu uvedenou v odstavcích 1 a 2, která musí být přiměřená závažnosti nebo opakování porušení předpisů či nedodržení daných pravidel, s přihlédnutím ke kritériím, jako je vzniklá škoda a její výše, rozsah porušení předpisů nebo nedodržení pravidel a jejich opakování, a která musí být alespoň jeden rok;
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
4.  Členské státy požadují, aby hospodářské subjekty podávající žádost v rámci EMFF poskytly řídícímu orgánu podepsané prohlášení potvrzující, že splňují kritéria uvedená v odstavci 1, a nedopustily se v rámci evropského rybářského fondu nebo evropského námořního a rybářského fondu nesrovnalosti podle odstavce 2. Členské státy ověří pravdivost prohlášení před schválením operace
4.  Členské státy požadují, aby hospodářské subjekty podávající žádost v rámci EMFF poskytly řídícímu orgánu podepsané prohlášení potvrzující, že splňují kritéria uvedená v odstavci 1 a odstavci 2. Členské státy ověří pravdivost prohlášení před schválením operace na základě informací uvedených ve vnitrostátním rejstříku porušení předpisů zřízeného v souladu s článkem 93 nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo na základě údajů poskytnutých za tímto účelem.
Pozměňovací návrh 610
Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)
Článek 12a
Pozastavení plateb
V případě hospodářských subjektů, které jsou vyšetřovány ve věci údajného porušení předpisů podle čl. 12 odst. 1, se dotčeným hospodářským subjektům pozastavují veškeré platby v rámci EMFF. Pokud se zjistí, že se hospodářský subjekt dopustil porušení předpisů podle čl. 12 odst. 1, považuje se žádost dotčeného hospodářského subjektu za nepřípustnou.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
a)  operace zvyšující rybolovnou kapacitu plavidla;
a)  operace zvyšující rybolovnou kapacitu plavidla nebo jeho způsobilost lovit ryby;
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  operace ohrožující udržitelnost mořských biologických zdrojů a ekosystémů;
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  destruktivní opatření v oblasti zaměstnanosti;
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  investice na palubě plavidel, která patří k části loďstva, jež ve zprávě o kapacitě podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… [o společné rybářské politice] neprokázala udržitelnou rovnováhu mezi rybolovnými právy a kapacitou loďstva;
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c
c)  dočasné zastavení rybolovných činností;
vypouští se
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d
d)  experimentální rybolov;
d)  průzkumný rybolov;
Pozměňovací návrh 611
Návrh nařízení
Článek 15 – odst. 2, 3 a 4
2.   Částka 4 535 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury a rybolovných oblastí podle kapitol I, II a III hlavy V.
2.   Maximálně 71,86 % prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury a rybolovných oblastí podle kapitol I, II a III hlavy V.
3.   Částka 477 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na kontrolní a vynucovací opatření podle článku 78.
3.   Minimálně 12,5 % prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na kontrolní a vynucovací opatření podle článku 78.
4.   Částka 358 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na shromažďování údajů podle článku 79.
4.   Minimálně 12,97 % prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na shromažďování údajů podle článku 79.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – návětí
5.  Prostředky přidělené na vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony podle kapitoly V hlavy V nepřekročí za rok:
5.  Prostředky přidělené na vyrovnávací platby pro nejvzdálenější regiony podle kapitoly V hlavy V nepřekročí:
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – odrážka 1
–  4 300 000 EUR pro Azory a Madeiru;
–  X EUR ročně pro Azory a Madeiru;
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – odrážka 2
–  5 800 000 EUR pro Kanárské ostrovy;
–  X EUR ročně pro Kanárské ostrovy;
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – odrážka 3
–  4 900 000 EUR pro Francouzskou Guayanu a Réunion.
–  X EUR ročně pro nejvzdálenější francouzské regiony.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6
6.  Částka 45 000 000 EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na podporu skladování uvedenou v článku 72 v období let 2014–2018 včetně.
6.  Částka X EUR z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na plány produkce a uvádění produktů na trh podle článku 69 a podporu skladování uvedenou v článku 70.
Pozměňovací návrh 616
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)
6a.  Členské státy mají možnost využívat finanční prostředky dostupné podle čl. 15 odst. 2, 5 a 6 na opatření podle čl. 15 odst. 3 a 4.
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
Článek 16a
[Roční referenční částky a roční prostředky ]
1.  Celková orientační finanční referenční částka – stanovená v bodě 17 interinstitucionální dohody ze dne xx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení – pro provádění tohoto programu v letech 2014 až 2020 činí X EUR ve stálých cenách roku 2011.
2.  Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a interinstitucionální dohody ze dne xxx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod i 
i)  úroveň zaměstnanosti v odvětví rybolovu a akvakultury,
i)  úroveň zaměstnanosti v odvětví rybolovu, akvakultury a ve zpracovatelském průmyslu,
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)  úroveň produkce v odvětví rybolovu a akvakultury,
ii)  úroveň produkce v odvětví rybolovu, akvakultury a ve zpracovatelském průmyslu,
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – bod iii
iii)  rozsah úkolů dotyčného členského státu, pokud jde o sběr údajů, sladěný podle velikosti rybářského loďstva členského státu, objemu vykládek, množství vědeckého sledování činností na moři a počtu průzkumů, jichž se členský stát účastní, a
iii)  rozsah úkolů dotyčného členského státu, pokud jde o sběr a správu údajů, sladěný podle velikosti rybářského loďstva členského státu, objemu vykládek, množství vědeckého sledování činností na moři a počtu průzkumů, jichž se členský stát účastní, a
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – bod iv
iv)  dostupné zdroje pro sběr údajů ve srovnání s rozsahem úkolů členského státu týkajících se shromažďování údajů, jsou-li dostupné prostředky přizpůsobeny počtu pozorovatelů na moři a lidským zdrojům a technickým prostředkům potřebným k provádění vnitrostátního programu odběru vzorků pro shromažďování údajů.
iv)  zdroje pro sběr a správu údajů, které jsou dostupné, ve srovnání s rozsahem úkolů členského státu týkajících se shromažďování a správy údajů, jsou-li dostupné prostředky přizpůsobeny lidským zdrojům a technickým prostředkům potřebným k provádění vnitrostátního programu odběru vzorků pro shromažďování údajů.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c
c)  Pokud jde o všechna opatření, historická rozdělení podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a historická spotřeba podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
c)  Pokud jde o všechna opatření, předchozí rozdělení finančních prostředků podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 v období 2007 až 2013 a předchozí spotřeba podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Každý členský stát vypracuje jediný operační program pro provádění priorit Unie, které mají být spolufinancovány z EMFF.
1.  Každý členský stát vypracuje jediný operační program pro provádění priorit Unie podle článku 6 tohoto nařízení, které mají být spolufinancovány z EMFF.
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Pro část operačního programu uvedeného v čl. 20 odst. 1 písm. n) Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme priority Unie pro politiku vynucování a kontroly nejpozději do 31. května 2013.
3.  Pro část operačního programu uvedeného v čl. 20 odst. 1 písm. n) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 127 a stanovit priority Unie pro politiku vynucování a kontroly nejpozději do 31. května 2013.
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 (nový)
2.  každý členský stát zahrne plán produkce a uvádění produktů na trh uvedený v článku 32 nařízení (EU) č. …/….[ o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c
c)  plánuje se vhodné opatření pro zjednodušení a usnadnění provádění programu;
c)  plánuje se vhodné opatření pro zjednodušení a usnadnění provádění programu, zejména usnadnění přístupu hospodářských subjektů činných v odvětví drobného pobřežního rybolovu a jejich organizací k dostupné finanční podpoře;
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. d a (nové)
da)  případně soulad opatření v rámci priorit Unie pro EMFF uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení a dalších rámců zavádějících priority pro síť Natura 2000 stanovených v čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/43/EHS a dosažení dobrého stavu životního prostředí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b
b)  analýzu situace z hlediska SWOT a určení potřeb, které je třeba řešit v zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje program;
b)  analýzu situace z hlediska SWOT a určení potřeb, které je třeba řešit v zeměpisné a environmentální oblasti, na něž se vztahuje program;
Analýza se soustředí na priority Unie. Specifické potřeby týkající se opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a podpory inovací jsou posuzovány v rámci všech priorit Unie, s cílem nalézt příslušné odpovědi v těchto dvou oblastech na úrovni jednotlivých priorit, shrnutí situace v oblastech politik způsobilých pro podporu z hlediska silných a slabých stránek.
Analýza se soustředí na priority Unie stanovené v článku 6. Specifické potřeby týkající se opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a podpory inovací jsou posuzovány ve vztahu k prioritám Unie, s cílem nalézt nejvhodnější odpovědi na úrovni jednotlivých priorit týkajících se těchto oblastí;
Tato analýza zahrnuje rovněž dopady provádění SRP v každém pobřežním regionu či oblasti.
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  analýza dopadů provádění SRP na pracovní místa v celém hodnotovém řetězci a inovační návrhy týkající se pracovních míst v postižených oblastech;
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c
c)  do programu začleněný prokázaný vhodný přístup k inovacím, životnímu prostředí, včetně specifických potřeb oblastí sítě Natura 2000,zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;
c)  analýza dokládající, že program zohledňuje dopad rybolovu a akvakultury na životní prostředí a případně specifické potřeby oblastí sítě Natura 2000, jakož i dosažení dobrého stavu životního prostředí, vytvoření ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  posouzení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými právy, jak je požadováno v nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice], a popis opatření přijatých za účelem dodržení stropu rybolovné kapacity stanoveného v příloze II uvedeného nařízení;
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h
h)  jasné označení operací podle kapitoly III hlavy V, které mohou být prováděny společně, a proto se těší vyšší míře podpory podle čl. 95 odst. 3;
h)  jasné označení opatření podle kapitoly III hlavy V, která mohou být prováděna společně, a proto se těší vyšší míře podpory podle čl. 95 odst. 3;
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  akční plán pro drobný a pobřežní rybolov, který stanoví strategii pro rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost drobného a pobřežního rybolovu;
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h b (nové)
hb)  podrobný popis opatření souvisejících s přípravou a prováděním plánů produkce a uvádění produktů na trh, na něž se vztahuje podpora podle článku 69;
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i
i)  analýzu potřeb týkajících se požadavků na monitorování a hodnocení a plánu hodnocení podle článku 49 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]. Členské státy poskytují dostatečné zdroje a činnosti při budování kapacit pro řešení zjištěných potřeb;
i)  požadavky na hodnocení a plán hodnocení podle článku 49 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] a opatření, jež je třeba přijmout pro řešení zjištěných potřeb;
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j – bod ii
ii)  tabulku uvádějící použitelné prostředky EMFF a míru spolufinancování pro cíle v rámci priorit Unie z článku 6, jakož i technickou pomoc. V případě potřeby tato tabulka uvádí samostatně prostředky EMFF a míry spolufinancování, které se použijí odchylně od obecného pravidla článku 94 odst. 1 pro podporu stanovenou v článku 72, článku 73, čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j), čl. 78 odst. 2 písm. e) a článku 79.
ii)  tabulku uvádějící použitelné prostředky EMFF a míru spolufinancování pro priority Unie z článku 6, jakož i technickou pomoc. V případě potřeby tato tabulka uvádí samostatně prostředky EMFF a míry spolufinancování, které se použijí odchylně od obecného pravidla článku 94 odst. 1 pro podporu stanovenou v článku 72, článku 73, čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j), čl. 78 odst. 2 písm. e) a článku 79.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. k
k)  informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými z jiných fondů SSR nebo rámcového programu LIFE;
k)  informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými z jiných politik a finančních nástrojů Unie;
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 – písm. i a (nové)
ia)  jasný popis úloh skupin FLAG a řídicího orgánu či orgánu odpovědného za stanovení úkolů k uplatňování strategie;
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 – písm. i i
ii)  popisu postupů monitorování a hodnocení, jakož i složení monitorovacího výboru;
ii)  popisu postupů monitorování a hodnocení, jakož i celkového složení monitorovacího výboru;
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. m
m)  určení partnerů uvedených v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] a výsledky konzultace s partnery;
m)  postup určení partnerů uvedených v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] a výsledky konzultace s partnery; změny partnerů lze v průběhu programu provádět se souhlasem monitorovacího výboru;
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. n – bod i
i)  seznam subjektů, které provádějí systém kontroly, inspekce a vynucování, a stručný popis jejich dostupných lidských a finančních zdrojů pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, jejich dostupné vybavení pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, zejména počet lodí, letadel a vrtulníků;
i)  seznam subjektů, které provádějí systém kontroly, inspekce a vynucování, a stručný popis jejich dostupných lidských a finančních zdrojů pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, jejich hlavní dostupné vybavení pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu, zejména počet lodí, letadel a vrtulníků;
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – návětí
o)  za účelem shromažďování údajů pro udržitelné řízení rybolovu uvedeného v čl. 6 odst. 6 a v čl. 18 odst. 4 a v souladu s víceletým programem Unie uvedeným v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice]:
o)  za účelem shromažďování údajů pro udržitelné řízení rybolovu na základě ekosystémového přístupu uvedeného v čl. 6 odst. 6 a v čl. 18 odst. 4 a v souladu s víceletým programem Unie uvedeným v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice] a pro vypracování analýzy sociálně-ekonomické situace zpracovatelského průmyslu pro produkty rybolovu a akvakultury a uvádění těchto produktů na trh:
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i 
i)  popis činností shromažďování údajů, které mají být provedeny, aby bylo možné vypracovat:
i)  popis činností při shromažďování údajů, které mají být provedeny ve spolupráci se zúčastněnými stranami, aby bylo možné vypracovat:
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 1
–  hodnocení odvětví rybolovu (biologické, hospodářské a průřezové proměnné, jakož i výzkumná šetření na moři),
–  hodnocení odvětví rybolovu (biologické, hospodářské, sociální a průřezové proměnné v celém hodnotovém řetězci, jakož i výzkumná šetření na moři),
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 2
–  hodnocení hospodářské situace v oblasti akvakultury a zpracovatelského průmyslu,
—  hodnocení hospodářské a sociální situace v oblasti akvakultury a zpracovatelského průmyslu,
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 3
–  hodnocení dopadů odvětví rybolovu na ekosystém.
—  hodnocení dopadů odvětví rybolovu a akvakultury na ekosystém, které umožní srovnání mezi jednotlivými druhy činností v oblasti rybolovu a akvakultury a částí loďstva podle požadavků nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod iii
iii)  prokázání způsobilosti pro dosahování řádného finančního a administrativního řízení shromážděných údajů.
iii)  odůvodnění způsobilosti pro dosahování řádného finančního a administrativního řízení shromážděných údajů.
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4
4.  Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů pravidla pro prezentaci jednotlivých částí popsaných v odstavcích 1, 2 a 3. Tyto prováděcí předpisy se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
4.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví pravidla pro prezentaci jednotlivých částí popsaných v odstavcích 1, 2 a 3. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 128 odst. 3.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Komise schválí operační program prostřednictvím prováděcího aktu.
2.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž schválí operační program, jakmile se ujistí, že požadavky odstavce 1 byly splněny . Operační programy se po svém schválení zveřejní.
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2
Za tímto účelem Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme rozhodnutí upřesňující změny priorit Unie v oblasti politiky vynucování a kontroly uvedené v čl. 18 odst. 3, a odpovídajících způsobilých operací, které budou dostávat přednost.
Za tímto účelem je Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 127 akty v přenesené pravomoci upřesňující změny priorit Unie v oblasti politiky vynucování a kontroly uvedené v čl. 18 odst. 3 a odpovídajících způsobilých operací, které budou dostávat přednost.
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 3
S ohledem na nové priority stanovené v uvedeném rozhodnutí ve druhém pododstavci tohoto odstavce předloží členské státy Komisi změnu operačního programu, a to do 31. října roku předcházejícího dotčenému roku provádění.
Členské státy mohou svůj operační program změnit s ohledem na nové priority stanovené v uvedeném rozhodnutí ve druhém pododstavci tohoto odstavce. Členské státy předloží Komisi každou takovou změnu operačního programu, a to do 31. října roku předcházejícího dotčenému roku provádění.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
1.  Pro účely použití čl. 20 odst. 1 písm. o) předloží členské státy Komisi roční pracovní plán, a to do 31. října každého roku. Roční pracovní plány obsahují popis postupů a metod, které mají být použity při shromažďování a analýze údajů a při hodnocení jejich správnosti a přesnosti.
1.  Pro účely použití čl. 20 odst. 1 písm. o) předloží členské státy Komisi do 31. října každého roku roční pracovní plán nebo ji informují o pokračování plánu platného v předchozím roce. Roční pracovní plány jsou sestavovány v rámci víceletého vnitrostátního programu v souladu s programem Unie a obsahují popis postupů a metod, které mají být použity při shromažďování a analýze údajů a při hodnocení jejich správnosti a přesnosti.
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  zavedení nebo zrušení opatření nebo typů operací;
b)  zavedení nebo zrušení opatření nebo typů příslušných operací a s nimi souvisejících informací a ukazatelů;
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
2.  Tyto prováděcí předpisy se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
2.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 128 odst. 3.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Čl. 25 – název
Roční pracovní program
Víceletý operační program a roční pracovní programy
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
1.  Za účelem provádění kapitoly I a II hlavy VI a článku 92 přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů roční pracovní program v souladu s cíli stanovenými v těchto kapitolách. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 128 odst. 3.
1.  Za účelem stanovení podrobností týkajících se uplatňování kapitoly I a II hlavy VI a článku 92 přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 127 a stanoví víceletý operační program, jehož jedním úkolem bude zavést roční pracovní programy v souladu s cíli stanovenými v těchto kapitolách.
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2
2.  Roční pracovní program stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provedení a celkovou částku na program. Obsahuje také popis financovaných činností, určení částky přidělené na každou činnost, orientační harmonogram provádění, jakož i informace o provádění těchto činností. Zahrnuje priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování u dotací.
2.  Víceletý operační program a roční pracovní programy stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provedení a celkovou částku na program. Obsahují také popis financovaných činností, určení částky přidělené na každou činnost a orientační harmonogram provádění, jakož i informace o provádění těchto činností. U grantů tyto programy zahrnují priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování. Dále zahrnují požadavek na roční zprávy o plnění rozpočtu.
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
1.  Majitel rybářského plavidla, který obdržel podporu podle článků 32 odst. 1 písm. b), 36, 39 odst. 1 písm. a) nebo 40 odst. 2 tohoto nařízení nepřevede toto plavidlo do třetí země mimo Unii během doby nejméně 5 let ode dne skutečné platby příjemci podpory.
1.  Majitel rybářského plavidla, který obdržel podporu podle článků 32, 36, 39 nebo 40 tohoto nařízení nepřevede toto plavidlo do třetí země mimo Unii nejméně po dobu pěti let ode dne skutečné platby této podpory příjemci, není-li před převedením plavidla poměrná část získané podpory příjemcem vrácena. První větou tohoto odstavce není dotčen článek 135 [finančního nařízení].
Pozměňovací návrh 618
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)
1a.  Celkový finanční příspěvek EMFF na opatření programů pro udržitelnou zaměstnanost mladých v drobném rybolovu podle čl. 32 odst. –1, na dočasné zastavení rybolovných činností podle článku 33a, na výměnu nebo modernizaci hlavních nebo pomocných motorů podle článku 39 a na trvalé zastavení rybolovných činností nesmí překročit 20 % finanční pomoci Unie poskytnuté jednomu členskému státu.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1
1.  Za účelem povzbuzení inovací v oblasti rybolovu může EMFF podporovat projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění nových nebo ve srovnání se současným stavem podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů.
1.  Za účelem povzbuzení inovací v oblasti rybolovu a ve zpracovatelském průmyslu může EMFF podporovat projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění nových nebo podstatně zdokonalených technologií, zařízení či produktů, například navržením inovativních plavidel, a také nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů za předpokladu, že tyto projekty přispívají ke splnění cílů uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. …/…. [o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
2.  Operace financované podle tohoto článku musí být provedeny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem uznaným členským státem, který ověřuje výsledky těchto operací.
2.  Operace financované podle tohoto článku musí být provedeny vědeckým nebo technickým subjektem uznaným členským státem nebo ve spolupráci s takovým subjektem nebo Unií, kteří ověřují výsledky těchto operací.
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3
3.  Na výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku se vztahuje povinnost členského státu týkající se přiměřené propagační činnosti v souladu s článkem 120.
3.  Výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku jsou zveřejněny ve zprávách přístupných veřejnosti a vztahuje se na ně povinnost členského státu týkající se přiměřené propagační činnosti v souladu s článkem 120.
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)
3a.  Postup pro předkládání žádostí o podporu inovací je třeba lépe zpřístupnit s cílem podpořit vznik více projektů.
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářských subjektů může EMFF podporovat:
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti provozovatelů a s cílem podpořit udržitelnější rybolov může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a a (nové)
(aa)  poskytování odborných doporučení v oblasti rozvoje udržitelnějších rybolovných postupů, se zaměřením na omezení, a pokud možno odstranění dopadů těchto činností na mořské, suchozemské a sladkovodní ekosystémy;
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a b (nové)
(ab)  poskytování poradenských služeb technické, právní či ekonomické povahy souvisejících s projekty, které jsou potenciálně způsobilé pro podporu podle této kapitoly;
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b
b)  poskytování odborného poradenství v oblasti obchodních a marketingových strategií.
b)  poskytování odborného poradenství v oblasti obchodních a marketingových strategií včetně poradenství ohledně propagace, marketingu a styku s veřejností.
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
2.  Studie proveditelnosti a poradenství uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) jsou poskytovány uznávanými vědeckými nebo technickými subjekty s požadovanými poradními pravomocemi, jak jsou chápány vnitrostátními právními předpisy každého členského státu.
2.  Studie proveditelnosti, poradenství a služby uvedené v odst. 1 písm. a), aa), ab) a b) jsou poskytovány uznávanými vědeckými, akademickými, profesními nebo odbornými subjekty s požadovanými poradními pravomocemi, jak jsou chápány vnitrostátními právními předpisy každého členského státu.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3
3.  Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje hospodářským subjektům nebo organizacím rybářů uznaným členským státem, který nechal vypracovat studii proveditelnosti uvedenou v odstavci 1.
3.  Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje hospodářským subjektům, organizacím rybářů nebo veřejnoprávním subjektům uznaným členským státem, který nechal vypracovat studii proveditelnosti nebo požádal o radu či poradenské služby uvedené v odst. 1 písm. a), aa), ab) a b).
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4
4.  Členské státy zajistí, aby operace, které budou financovány podle tohoto článku, byly vybírány prostřednictvím zrychleného řízení.
4.  Členské státy zajistí, aby operace, které budou financovány podle tohoto článku, byly vybírány prostřednictvím zrychleného řízení, zejména v případě drobného pobřežního rybolovu a vnitrozemského rybolovu.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit předávání znalostí mezi vědci a rybáři může EMFF podporovat:
1.  S cílem podpořit lepší získávání, propagaci a předávání znalostí mezi vědci a rybáři může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a
a)  vytvoření sítě složené z jednoho nebo více nezávislých vědeckých subjektů a rybářů nebo jedné nebo více organizací rybářů;
a)  vytváření sítí, dohod o partnerství, smluv či sdružení mezi jedním nebo více nezávislými vědeckými subjektyrybáři nebo jednou nebo více organizacemi rybářů, a to s účastí těch veřejných orgánů členských států, které mají o zapojení zájem;
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. b
b)  činnosti prováděné prostřednictvím sítě uvedené v písmenu a).
b)  činnosti prováděné v rámci sítí, dohod o partnerství, smluv či sdružení vytvořených v souladu s písmenem a).
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
2.  Činnosti uvedené v odstavci 1 b) mohou zahrnovat shromažďování údajů, studie, šíření znalostí a osvědčených postupů.
2.  Činnosti uvedené v odst. 1 písm. b) mohou zahrnovat shromažďování a správu údajů, společné výzkumné projekty, studie, pilotní projekty, semináře, šíření znalostí a osvědčených postupů.
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a
a)  celoživotní učení, šíření vědeckých poznatků a inovačních postupů a osvojování nových odborných znalostí, zejména spojených s udržitelným řízením mořských ekosystémů, činnostmi v námořním odvětví, inovacemi a podnikáním;
a)  činnosti a operace zaměřené na propagaci odborného vzdělávání, celoživotního učení, šíření vědeckých, odborných, ekonomických nebo právních poznatků a inovačních postupů a osvojování nových odborných znalostí, zejména těch, které jsou spojeny s:
–  udržitelným řízením mořských ekosystémů a vnitrozemských vod;
–  činnostmi v námořním odvětví;
–  inovacemi;
–  podnikáním, zejména s přístupem mladých lidí k rybářským povoláním;
–  hygienou, zdravím a bezpečností;
–  odbornou přípravou rybářů k provádění ustanovení společné rybářské politiky;
–  prevencí pracovních rizik.
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. b
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami, včetně organizací prosazujících rovné příležitosti mezi muži a ženami;
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami, včetně vzdělávacích organizací a organizací prosazujících rovné příležitosti mezi muži a ženami a propagaci a uznání klíčové úlohy žen v rybářských komunitách;
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c
c)  podporu sociálního dialogu na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni za účasti rybářů a jiných příslušných zúčastněných stran.
c)  podporu sociálního dialogu na unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účasti hospodářských subjektů, sociálních partnerů a jiných příslušných zúčastněných stran se zvláštním důrazem na nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou skupiny v rámci drobného pobřežního rybolovu a rybolovu uskutečňovaného z břehu.
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 32 – název
Usnadnění diverzifikace a vytváření pracovních míst
Usnadnění podnikání, diverzifikace a vytváření pracovních míst
Pozměňovací návrh 619
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 c (nový)
-1c. Pro usnadnění vytváření pracovních příležitostí pro mladé lidi v odvětví drobného rybolovu může EMFF podporovat:
a)  programy pracovních stáží na palubách drobného pobřežního loďstva;
b)  vzdělávání v oblasti udržitelného rybolovu, například v oblasti udržitelných rybolovných metod, selektivity, mořské biologie, ochrana biologických mořských zdrojů;
Pozměňovací návrh 620
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 b (nový)
-1b. Lidé mladší 30 let, kteří jsou zaregistrovaní jako nezaměstnaní a které jako nezaměstnané uznal příslušný správní orgán členského státu, mají nárok na podporu podle odstavce 1. Stážisté musí být na palubě v doprovodu profesionálního rybáře ve věku minimálně 50 let.
Pozměňovací návrh 621
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 a (nový)
-1a. Podpora podle odstavce 1 se poskytne každému příjemci na dobu nejvýše dvou let během programového období a v maximální výši 40 000 EUR;
Pozměňovací návrh 622
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. -1 (nový)
-1. Dvě třetiny programu pracovních stáží zahrnují praktické školení na palubě a jedna třetina zahrnuje kurzy teorie.
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem usnadnění diverzifikace a vytváření pracovních míst mimo rybolov může EMFF podporovat:
1.  Za účelem usnadnění diverzifikace může EMFF rovněž podporovat doplňkové činnosti týkající se hlavních činností rybolovného podniku prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a (nové)
a)  zakládání podniků mimo rybolov;
a)  investice na palubě do činností, které doplňují rybolovnou činnost, jako jsou environmentální služby a vzdělávací činnosti nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu;
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b
b)  dovybavení plavidel drobného pobřežního rybolovu za účelem jejich přeřazení na činnosti mimo rybolov.
b)  dovybavení plavidel drobného pobřežního rybolovu za účelem jejich přeřazení na činnosti mimo komerční rybolov.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b
b)  dovybavení plavidel drobného pobřežního rybolovu za účelem jejich přeřazení na činnosti mimo rybolov.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – návětí
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje rybářům, kteří:
2.  Podpora podle odstavce –1 a odst. 1 písm. a) se poskytuje rybářům, kteří:
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – písm. a 
a)  předloží podnikatelský plán na rozvoj svých nových aktivit;
a)  předloží podnikatelský plán na rozvoj svých aktivit;
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3
3.  Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje rybářům věnujícím se drobnému pobřežnímu rybolovu a vlastnícím rybářské plavidlo Unie registrované jako aktivní plavidlo, kteří prováděli rybolovné činnosti na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti. Licence k rybolovu spojená s rybářským plavidlem se trvale zruší.
3.  Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje rybářům věnujícím se drobnému pobřežnímu rybolovu a vlastnícím rybářské plavidlo Unie registrované jako aktivní plavidlo, kteří prováděli rybolovné činnosti na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou kalendářních let předcházejících datu podání žádosti.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)
3a.  Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze rybářům, a to za předpokladu, že doplňková činnost k rybolovu souvisí s hlavní činností rybolovného podniku, například jde o cestovní ruch s nabídkou rybaření, restaurační činnost, environmentální služby v oblasti rybolovu a vzdělávací činnost týkající se oblasti rybolovu.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4
4.  Příjemci podpory uvedené v odstavci 1 se nebudou zabývat profesionálním rybolovem v průběhu pěti let po přijetí poslední platby příslušné podpory.
vypouští se
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)
Článek 32a
Podpora zahájení podnikání mladých rybářů
1.  EMFF může poskytnout individuální podporu mladým rybářům za podmínky, že:
–  jsou mladší 35 let;
–  prokáží, že nejméně po dobu 5 let pracovali jako rybáři nebo že mají odpovídající odborné vzdělání;
–  poprvé se stali majiteli rybářského plavidla vybaveného pro drobný pobřežní rybolov, jehož stáří se pohybuje od 5 do 20 let a s nímž byla v posledních pěti letech provozována rybolovná činnost.
2.  Rybářské plavidlo zmíněné v odstavci 1 patřící k části loďstva, u níž zpráva o kapacitě uvedená v čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice], prokazuje soulad mezi rybolovnými právy a kapacitou loďstva.
3.  Výše podpory uvedené v odstavci 1 nepřekročí 100 000 EUR.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Čl. 33 – název
Ochrana zdraví a bezpečnost na plavidlech
Ochrana zdraví, hygiena a bezpečnost na plavidlech
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
1.  S cílem zlepšit rybářům pracovní podmínky na palubě plavidel může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel nebo do jednotlivých zařízení za předpokladu, že tyto investice přesahují standardy vyžadované podle vnitrostátního práva nebo práva Unie.
1.  S cílem zlepšit zdravotní, hygienické, bezpečnostní, pracovní a životní podmínky rybářů na palubě plavidel může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel nebo do jednotlivých zařízení za předpokladu, že tyto investice přesahují standardy vyžadované podle vnitrostátního práva nebo práva Unie a že nevedou ke zvýšení rybolovné kapacity plavidel.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 a (nový)
1a.  Za účelem zlepšení péče o rybáře v případě nehody může EMFF podporovat společné projekty zaměřené na to, aby bylo zdravotní školení široce dostupné celé posádce plavidla.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Článek 33 a (nový)
Článek 33a
Dočasné zastavení rybolovných činností
1.  Fond EMFF může přispívat k financování opatření na dočasné zastavení rybolovných činností výlučně v těchto případech:
a)  v rámci víceletého plánu, jak je vymezen v nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice];
b)  pokud Komise přijala nouzové opatření podle článku 13 nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice];
c)  v obdobích biologického klidu v určitých kritických stadiích životního cyklu jednotlivých druhů, kdy jsou tato opatření nutná pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů, což napomáhá udržení populací a umožňuje pokračování rybolovu mimo období klidu.
Podpora se uděluje prostřednictvím finanční kompenzace za období klidu.
2.  Doba uplatňování opatření podle odstavce 1 se stanoví na základě nejlepšího dostupného vědeckého výzkumu o stavu populací.
3.  Opakující se sezónní pozastavení rybolovu, na něž se nevztahuje odst. 1 písm. c), není důvodem pro přidělení dávek nebo plateb podle tohoto článku.
4.  Fond EMFF může přispívat k financování opatření podle odstavce 1 pro dotčené rybáře a majitele rybářských plavidel po dobu nejvýše 6 měsíců během trvání celého programového období. Podpora se poskytuje:
a)  majitelům rybářských plavidel zapsaných do rejstříku rybářského loďstva Unie, kteří prováděli rybolovnou činnost po dobu nejméně 120 dnů předcházejících dni podání žádosti; a dále
b)  členům posádky, kteří pracovali na palubě rybářských plavidel dotčených dočasným zastavením činnosti za podmínek stanovených v písmenu a) tohoto odstavce.
5.  Během období, kdy je pobírána podpora podle odstavce 1, neprovádí rybářská plavidla ani členové posádky žádnou rybolovnou činnost. Členské státy se přesvědčí, že činnost byla skutečně zastavena.
Pozměňovací návrh 623
Návrh nařízení
Článek 33 b (nový)
Článek 33 b
Vzájemné fondy pro účely pojištění
1.  EMFF může přispět do vzájemného fondu, který je v daném členském státě uznán v souladu s vnitrostátním právem a jenž přidruženým rybářům umožňuje pojistit se pro případ ztrát způsobených:
a)  přírodními katastrofami;
b)  ekologickými haváriemi či nepředvídanými událostmi, které se týkají zdraví;
c)  náklady na záchranu rybářských plavidel, které během svých činností měly nehodu nebo se potopily, následkem čehož došlo ke ztrátě lidských životů v moři;
d)  specifickými sociálními a ekonomickými opatřeními, která navrhly členské státy pro rybáře na palubách lodí, které se následkem nehody na moři potopily.
2.  Události jsou úředně uznány jakožto přírodní katastrofy, ekologické havárie či havárie v oblasti veřejného zdraví dotyčným členským státem nebo se řídí vnitřními pravidly vzájemného fondu, pokud to tato pravidla vyžadují. Členské státy mohou případně předem stanovit kritéria, na jejichž základě bude úřední uznání považováno za udělené.
Pozměňovací návrh 624
Návrh nařízení
Článek 33 c (nový)
Čl. 33 c
Trvalé zastavení rybolovné činnosti
1.  EMFF může přispět k financování opatření vedoucích k trvalému zastavení rybolovné činnosti prostřednictvím vyřazení rybářských plavidel pouze za předpokladu, že toto vyřazování:
a)  je začleněno do operačního programu podle článku 20; a dále
b)  se týká plavidel patřících do oblasti, kde v horizontu dlouhodobého plánování rybářská kapacita neodpovídá zde dostupným možnostem; a
2.  Podpora podle odstavce 1 se poskytuje:
a)  majitelům unijních rybářských plavidel, která jsou registrována jako aktivní a která byla užívána k rybolovné činnosti na moři po dobu nejméně 120 dnů ročně během dvou posledních kalendářních let předcházejících dni podání žádosti, nebo
b)  rybářům, kteří pracovali na moři na palubě unijních rybářských plavidel, jichž se týká trvalé zastavení činnosti, po dobu nejméně 120 dnů za rok během dvou kalendářních let předcházejících dni podání žádosti.
3.  Rybář, majitel nebo společnost musí skutečně zastavit veškeré rybolovné činnosti. Příjemci pomoci poskytnou příslušnému orgánu členského státu doklady o skutečném ukončení rybolovné činnosti. Začne-li rybář či rybářská společnost opět provozovat rybolovnou činnost v době kratší dvou let od podání žádosti, musí vrátit poměrnou část kompenzace, která odpovídá uplynulé době.
4.  Veřejná pomoc podle tohoto článku může být udělována do 31. prosince 2016.
5.  Podpora podle tohoto článku může být vyplacena pouze poté, kdy je plavidlo trvale odstraněno z rejstříku rybářského loďstva EU a jsou rovněž trvale odňaty související licence a povolení k rybolovu. Během pěti let po obdržení této pomoci si její příjemce nesmí zaregistrovat nové rybářské plavidlo. Vyřazování plavidel by mělo vést k trvalému odpovídajícímu snížení maximálních kapacit dané části loďstva.
6.  Nárok na podporu podle tohoto článku nemají majitelé tradičních a dřevěných plavidel.
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Článek 34
Článek 34
vypouští se
Podpora systémů převoditelných koncesí k rybolovu v rámci společné rybářské politiky
1.  Za účelem stanovení nebo změny systémů převoditelných koncesí k rybolovu podle článku 27 [nařízení o společné rybářské politice] může EMFF podporovat:
a)  návrh a vývoj technických a správních prostředků nutných pro vytvoření nebo funkci systému převoditelných koncesí k rybolovu;
b)  zapojení zúčastněných stran do navrhování a vývoje systémů převoditelných koncesí k rybolovu;
c)  monitorování a hodnocení systémů převoditelných koncesí k rybolovu;
d)  řízení systémů převoditelných koncesí k rybolovu.
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a), b) a c) se poskytuje pouze orgánům veřejné moci. Podpora podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku se poskytuje orgánům veřejné moci, právnickým nebo fyzickým osobám nebo uznaným organizacím producentů zapojeným do kolektivního řízení vyčleněných převoditelných koncesí k rybolovu v souladu s čl. 28 odst. 4 nařízení o společné rybářské politice.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 35 – název
Podpora provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky
Podpora návrhu a provádění ochranných opatření v rámci společné rybářské politiky
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zajištění účinného provádění ochranných opatření podle článků 17 a 21 [nařízení o společné rybářské politice ] může EMFF podporovat:
1.  V zájmu zajištění účinného návrhu a provádění priorit společné rybářské politiky v oblasti regionalizačních a ochranných opatření přijatých podle [nařízení o společné rybářské politice], včetně víceletých plánů, může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a
a)  návrh a vývoj technických a administrativních prostředků nutných k provádění opatření pro zachování zdrojů ve smyslu článků 17 a 21 [nařízení o společné rybářské politice];
a)  návrh, vývoj a monitorování technických a administrativních prostředků nutných k vypracování a provádění víceletých plánů a opatření pro zachování zdrojů ve smyslu [nařízení o společné rybářské politice];
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  zřízení ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací podle nařízení (EU) č. .../.... [nařízení o společné rybářské politice];
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  uskutečňování období biologického klidu;
Pozměňovací návrhy 289 a 612
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b
b)  zapojení zúčastněných stran do navrhování a provádění opatření pro zachování zdrojů ve smyslu článků 17 a 21 [nařízení o společné rybářské politice].
b)  zapojení zúčastněných stran a spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o navrhování a provádění víceletých plánů a opatření pro zachování zdrojů ve smyslu [nařízení o společné rybářské politice, a to i prostřednictvím spoluřízených výborů sdružujících více zúčastněných stran.
Pozměňovací návrh 640
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  navržení, vývoj a uplatňování kritérií pro přidělování podle čl. 16 písm. a) (nové) [nařízení o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí, podpory odstranění výmětů a usnadnění přechodu na využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (MSY), může EMFF podporovat investice do vybavení:
1.  Za účelem snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí, podpory odstranění výmětů a usnadnění přechodu na udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos (MSY), může EMFF podporovat výzkum a investice do vybavení, nástrojů nebo systémů:
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  nahrazujícího rybolovné zařízení, pokud nové zařízení vykazuje vhodnější a lepší selektivitu, pokud jde o velikost a druh, omezený dopad na mořské prostředí a zranitelné mořské ekosystémy a nezvyšuje rybolovnou kapacitu daného rybářského plavidla;
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b
b)  snižujícího nežádoucí úlovky komerčních populací nebo dalších vedlejších úlovků;
b)  snižujícího nežádoucí či nepovolené úlovky komerčních populací nebo dalších vedlejších úlovků, s důrazem na vývoj a zavedení vybavení, které tyto úlovky sníží;
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c
c)  omezujícího fyzikální a biologické dopady rybolovu na ekosystém nebo mořské dno.
c)  omezujícího a případně eliminujícího fyzikální a biologické dopady rybolovu na ekosystém nebo mořské dno, především v biogeograficky citlivých oblastech.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  chránícího lovná zařízení a úlovky proti savcům a ptákům chráněným směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1 nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků2, za předpokladu, že tím není narušena selektivita rybolovných zařízení a že jsou přijata všechna odpovídající opatření s cílem zabránit způsobení fyzické újmy predátorům.
__________________
1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c b (nové)
cb)  snižujícího nepříznivé vlivy rybolovných činností na dobré životní podmínky zvířat;
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c c (nové)
cc)  přispívajícího k posuzování rybích populací.
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)
1a.  V nejvzdálenějších regionech může být podpora uvedená v odstavci 1 poskytnuta na ukotvená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem pouze tehdy, pokud přispívají k udržitelnému a selektivnímu rybolovu.
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3
3.  Podpora je udělena pouze tehdy, pokud zařízení nebo jiné vybavení uvedené v odstavci 1 má prokazatelně lepší výběr velikosti nebo nižší dopad na necílové druhy než standardní zařízení nebo jiné vybavení povolené podle právních předpisů Unie nebo příslušných vnitrostátních právních předpisů členských států přijatých v rámci regionalizace podle [nařízení o společné rybářské politice].
3.  Podpora je udělena pouze tehdy, pokud zařízení nebo jiné vybavení uvedené v odstavci 1 má prokazatelně podstatně lepší výběr velikosti nižší dopad na ekosystém a na necílové druhy než standardní zařízení nebo jiné vybavení, nástroje nebo systémy povolené podle právních předpisů Unie nebo příslušných vnitrostátních právních předpisů členských států přijatých v rámci regionalizace podle [nařízení o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – písm. b
b)  rybářům, kteří vlastní zařízení, které má být vyměněno, a kteří pracovali na palubě rybářského plavidla Unie po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti;
b)  rybářům, kteří vlastní zařízení, nástroje nebo systémy, které mají být vyměněny, a kteří pracovali na palubě rybářského plavidla Unie po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti;
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Článek 36 a (nový)
Článek 36a
Podpora určená ke zmírnění hospodářských následků mimořádných událostí
Za účelem zmírnění hospodářské situace způsobené mimořádnou událostí, která znemožnila obvyklý průběh rybolovné činnosti, lze z prostředků EMFF poskytnout podporu na dočasné zastavení rybolovných činností určenou majitelům rybářských plavidel a rybářům. Za mimořádnou událost se nepovažuje událost vzniklá v důsledku uplatnění opatření na zachování rybolovných zdrojů.
Pozměňovací návrh 574/REV
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1
1.  S cílem přispět k odstranění výmětů a vedlejších úlovků a usnadnit přechod na využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, může EMFF podporovat projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění nových technických a organizačních znalostí snižujících dopady rybolovných činností na životní prostředí nebo dosažení udržitelnějšího využívání mořských biologických zdrojů.
1.  S cílem přispět k odstranění výmětů a vedlejších úlovků a usnadnit přechod na využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, a s cílem snížit dopad rybolovu na mořské prostředí a dopad chráněných predátorů může EMFF podporovat činnosti a projekty, jejichž cílem je vyvíjet, zdokonalovat nebo zavádět nové technické a organizační znalosti snižující dopady rybolovných činností na životní prostředí, včetně dokonalejších rybolovných technik a lepší selektivity rybolovných činností, nebo dosáhnout udržitelnějšího využívání mořských biologických zdrojů založeného na řízení rybolovu, který zohledňuje ekosystém.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2
2.  Operace financované podle tohoto článku musí být provedeny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem uznávaným vnitrostátními právními předpisy každého členského státu, který ověřuje výsledky těchto operací.
2.  Operace financované podle tohoto článku, které mohou být provedeny organizacemi rybářů uznávanými členským státem, jsou prováděny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem uznávaným každým členským státem, který ověřuje výsledky těchto operací.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3
3.  Na výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku se vztahuje povinnost členského státu týkající se přiměřené propagační činnosti v souladu s článkem 120.
3.  Výsledky operací financovaných v rámci tohoto článku jsou členským státem zveřejňovány v souladu s článkem 120.
ozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4
4.  Podíl rybářských plavidel zapojených do projektů financovaných v rámci tohoto článku nepřekročí 5 % plavidel vnitrostátního loďstva nebo 5 % prostornosti vnitrostátního loďstva v hrubé prostornosti vypočtené v době podání žádosti.
4.  Podíl rybářských plavidel zapojených do projektů financovaných v rámci tohoto článku nepřekročí 5 % plavidel vnitrostátního loďstva nebo 5 % prostornosti vnitrostátního loďstva v hrubé prostornosti vypočtené v době podání žádosti. Na žádost členského státu za řádně zdůvodněných okolností a na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) může Komise schválit projekty, které limit stanovený v tomto odstavci překračují.
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5
5.  Operace spočívající v testování nových rybolovných zařízení nebo metod se provádí v rámci omezení rybolovných práv přidělených členskému státu.
5.  Operace spočívající v testování nových rybolovných zařízení nebo metod se provádí v rámci omezení rybolovných práv přidělených členskému státu nebo v mezích kvót vědeckého výzkumu podle čl. 33 odst. 6 nařízení (ES) č. 1224/2009.
Pozměňovací návrh 625
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – návětí
1.   S cílem povzbudit účast rybářů na ochraně a obnově mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně služeb, které poskytují v rámci udržitelného provozování rybolovných činností, může EMFF podporovat tyto operace:
1.   S cílem podpořit ochranu a obnovu mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně služeb, které se poskytují v rámci udržitelného provozování rybolovných činností, a případně těž účast rybářů, může EMFF podporovat tyto operace, které mají přímý dopad na činnosti v odvětví rybolovu:
Pozměňovací návrh 626
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a
a)  sběr odpadu z moře, jako například odstraňování ztracených rybolovných zařízení a znečišťujících předmětů;
a)   sběr odpadu z moře, který provádějí rybáři, jako například odstraňování ztracených rybolovných zařízení a znečišťujících předmětů,
Pozměňovací návrh 627
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b
b)  výstavba nebo instalace statických nebo mobilních zařízení určených k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin;
b)  výstavba, instalace nebo modernizace statických nebo mobilních zařízení, která lze snadno rozmontovat a která jsou určena k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin, a vědecké studie a hodnocení těchto zařízení;
Pozměňovací návrh 628
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c
c)  zapojení do lepšího řízení nebo zachování zdrojů;
c)  zapojení do lepšího řízení nebo zachování mořských biologických zdrojů;
Pozměňovací návrh 629
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d
d)  obnova a monitorování lokalit NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a se směrnicí Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků, v souladu s akčními rámci zavádějícími priority podle směrnice Rady 92/43/EHS;
d)   určení, výběr, řízení, obnova a monitorování:
Pozměňovací návrh 630
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d – bod i (nový)
i)  lokalit NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS a směrnicí 2009/147/ES nebo v souladu s akčními rámci zavádějícími priority podle směrnice Rady 92/43/EHS, pokud jde o rybolovné činnosti,
Pozměňovací návrh 631
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d – bod ii (nový)
ii)  chráněných mořských oblastí s ohledem na provádění opatření územní ochrany ve vztahu k rybolovným činnostem uvedené v čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES;
Pozměňovací návrh 632
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e
e)   řízení, obnova a monitorování chráněných mořských oblastí s ohledem na provádění opatření územní ochrany uvedených v čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES;
e)   účast na dalších činnostech zaměřených na zachování a posílení služeb v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů, v souvislosti s činností Unie v oblasti politiky zaměřené na mořské prostředí. A v souladu s řízením rybolovu na základě ekosystémového přístupu, jako je například obnova specifických mořských a pobřežních stanovišť na podporu udržitelných rybích populací, včetně přípravy těchto akcí a jejich vědeckého hodnocení;
Pozměňovací návrh 633
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea)  environmentální povědomí se zapojením rybářů v oblasti ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti.
Pozměňovací návrh 575/REV
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e b (nový)
eb)  systémy pro náhradu škod na úlovcích způsobených savci a ptáky chráněnými směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnicí Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2
2.  Opatření podle tohoto článku jsou prováděny veřejnoprávními subjekty a zahrnují rybáře nebo organizace rybářů uznané členským státem nebo nevládní organizace ve spolupráci s organizacemi rybářů nebo skupinami FLAG, vymezenými v článku 62.
2.  Opatření podle tohoto článku jsou prováděny odbornými nebo vědeckými veřejnoprávními subjekty a zahrnují rybáře, poradní sbory, organizace rybářů uznané členským státem nebo nevládní organizace ve spolupráci s organizacemi rybářů nebo skupinami FLAG, vymezenými v článku 62.
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 39 – název
Zmírňování změny klimatu
Energetická účinnost a snižování kapacity
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem zmírnění dopadů změny klimatu může EMFF podporovat:
1.  Za účelem zlepšení energetické účinnosti rybářských plavidel může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a
a)  investice do rybářských plavidel zaměřené na snížení emisí znečišťujících látek nebo skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel;
a)  investice do zařízení nebo do rybářských plavidel, včetně odstranění, výměny nebo modernizace hlavních nebo pomocných motorů, zaměřené na snížení emisí znečišťujících látek nebo skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel, za předpokladu, že výkon nového motoru je o 40 % nižší než výkon motoru, který je vyměňován;
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b
b)  audity a programy energetické účinnosti.
b)  audity a programy energetické účinnosti a poradenství v této oblasti, za předpokladu, že nevedou ke zvýšení intenzity rybolovu.
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  ochranu a obnovu mořských řas a pobřežních mokřadů, které významnou měrou přispívají k pohlcování uhlíku, a tím k zmírňování negativního dopadu změny klimatu;
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  náhradu vysoce energeticky náročného lovného zařízení úspornějším zařízením za předpokladu, že tyto změny nepovedou ke zvýšení rybolovné kapacity rybářské jednotky a že lovné zařízení, jež bylo nahrazeno, bude zabaveno a zničeno;
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b c (nové)
bc)  nezávislá hodnocení a audity energetické stopy rybolovných produktů na trhu, aby měli spotřebitelé možnost rozlišovat produkty pocházející z rybolovu používajícího méně energeticky náročné metody.
Pozměňovací návrh 641
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2
2.  Podpora nepřispívá na výměnu nebo modernizaci hlavních nebo pomocných motorů. Podpora bude udělena majitelům rybářského plavidla a pro totéž rybářské plavidlo se neposkytne více než jednou během programového období.
2.  Podpora bude udělena pouze majitelům rybářského plavidla pro drobný pobřežní rybolov a pro totéž rybářské plavidlo se neposkytne více než jednou během programového období.
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3
3.  Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci s cílem vymezit investice způsobilé podle odst. 1 písm. a).
3.  Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci s cílem vymezit investice způsobilé podle odst. 1 písm. a) a stanovit podrobná prováděcí pravidla ke kritériím stanoveným v tomto článku.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1
1.  S cílem zlepšit kvalitu ulovených ryb může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel, které slouží tomuto účelu.
1.  S cílem zlepšit přidanou hodnotu a kvalitu ryb ulovených ke komerčnímu účelu může EMFF podporovat:
a)  investice poskytující produktům rybolovu přidanou hodnotu, a to zejména tím, že umožňují rybářům provádět zpracování, uvádění na trh a přímý prodej svých vlastních úlovků;
b)  inovativní investice do plavidel zlepšující jakost a konzervaci produktů rybolovu;
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2
2.  V souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel za účelem co nejlepšího využití nežádoucích úlovků komerčních populací a zhodnocení nedostatečně využívaných složek úlovků.
2.  V souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] může EMFF podporovat investice do rybářských plavidel zlepšující zacházení s nežádoucími úlovky, jejich skladování a vykládání za účelem co nejlepšího využití nežádoucích úlovků komerčních populací a zhodnocení nedostatečně využívaných složek úlovků.
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 a (nový)
2a.  Poskytování podpory podle odst. 1 písm. b) je podmíněno používáním selektivních lovných zařízení, která mají minimalizovat nežádoucí úlovky.
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4
4.  Podpora uvedená v odstavci 1 se uděluje pouze majitelům rybářských plavidel Unie, jejichž plavidla prováděla rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou let předcházejících datu podání žádosti.
4.  Podpora uvedená v odst. 1 písm. b) se uděluje pouze majitelům rybářských plavidel Unie, jejichž plavidla prováděla rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů během dvou kalendářních let předcházejících datu podání žádosti.
Pozměňovací návrh 603
Návrh nařízení
Čl. 41 – název
Rybářské přístavy, místa vykládky a přístřešky
Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně, přístřeškyjiná pozemní podpůrná infrastruktura
Pozměňovací návrh 604
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1
1.   Za účelem zvyšování kvality vyložených produktů, zvyšování energetické účinnosti, přispívání k ochraně životního prostředí nebo zlepšování bezpečnosti a pracovních podmínek může EMFF podporovat investice vylepšující infrastrukturu rybářských přístavů nebo míst vykládky, včetně investicí do zařízení na vybírání odpadu a znečišťujících předmětů z moře.
1.   EMFF může podporovat investice nebo zlepšování stávající infrastruktury, jako jsou rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a jiná pozemní podpůrná infrastruktura, včetně investicí do zařízení na vybírání odpadu a znečišťujících předmětů z moře.
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2
2.  S cílem usnadnit využívání nežádoucích úlovků může EMFF podpořit investice do rybářských přístavů a míst vykládky, které umožní co nejlepší využívání nežádoucích úlovků komerčních populací a zhodnocení nedostatečně využívaných složek úlovků, v souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
2.  Tyto investice se mohou týkat především:
a)  zvyšování kvality, čerstvosti a sledovatelnosti vyložených produktů;
b)  zlepšení podmínek vykládek, zpracování, skladování a prodeje prostřednictvím dražeb;
c)  využití nežádoucích úlovků komerčních populací a lepšího využití nedostatečně využívaných složek úlovků v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. .../.... [o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) nařízení (EU) č. .../.... [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury];
d)  energetické účinnosti;
e)  ochrany životního prostředí, především sběru, skladování a zpracování odpadu a znečišťujících předmětů z moře;
f)  zlepšení hygieny, zdraví a bezpečnosti;
g)  zlepšení pracovních podmínek;
h)  zabezpečení ledu, vody a elektrické energie;
i)  vybavení pro údržbu nebo opravy rybářských plavidel;
j)  výstavby, modernizace a rozšiřování přístavišť s cílem zlepšit bezpečnost během vykládání nebo nakládání;
k)  počítačového řízení rybolovných činností;
l)  vytváření sítí rybářských přístavů, míst vykládky a aukčních síní.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)
Článek 41a
Ochrana námořního dědictví
1.  V zájmu podpory a propagace tradičních námořních rybolovných řemesel a zachování existence nebo provozuschopnosti plavidel v rámci ochrany námořního dědictví členských států může EMFF podporovat:
a)  vzdělávání a investice na podporu tradičních doků a tradičních námořních řemesel;
b)  investice, jejichž cílem je restaurování tradičních dřevěných rybářských lodí, aniž by přitom docházelo ke zvyšování rybolovné kapacity těchto lodí;
c)  investice do ochrany a údržby tradičních rybářských lodí, na něž se vztahuje ochrana námořního dědictví a které byly vyřazeny z provozu.
2.  Podpora bude udělena pouze majitelům rybářského plavidla a pro totéž rybářské plavidlo se poskytne pouze jednou během programového období.
3.  Členské státy zajistí, aby plavidla, na něž byla poskytnuta podpora podle odst. 1 písm. b), byly nadále v provozu.
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem snížení dopadu vnitrozemského rybolovu na životní prostředí, zvýšení energetické účinnosti, zvýšení kvality vyložených ryb nebo zlepšení bezpečnosti či pracovních podmínek může EMFF podporovat tyto investice:
1.  Za účelem snížení dopadu vnitrozemského rybolovu na životní prostředí, zvýšení energetické účinnosti, zvýšení kvality vyložených ryb nebo zlepšení zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek, lidského kapitálu a odborného vzdělávání může EMFF podporovat tyto investice:
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  do podpory lidského kapitálu a sociálního dialogu, za podmínek stanovených v článku 31;
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. b
b)  do zařízení uvedených v článku 36 a za podmínek stanovených v tomto článku;
b)  do zařízení a projektů uvedených v článku 36 a článku 37 a za podmínek stanovených v těchto článcích;
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. d
d)  do stávajících přístavů a míst vykládky uvedených v článku 41 a za podmínek stanovených v tomto článku.
d)  do rybářských přístavů, přístřešků a míst vykládky uvedených v článku 41 a za podmínek stanovených v tomto článku;
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  do zlepšení jakosti či hodnoty ulovených ryb podle článku 40 a za podmínek stanovených v tomto článku.
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)
1a.  EMFF může podporovat investice související s podnikáním podle článku 32 a za stejných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 b (nový)
1b.  EMFF může podporovat rozvoj a usnadňování nových inovací v souladu s článkem 28, poradenské služby v souladu s článkem 29 a partnerství mezi vědci a rybáři v souladu s článkem 30.
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. a
a)  odkazy na rybářská plavidla v článcích 33, 36 a 39 se rozumí odkazy na plavidla působící výhradně ve vnitrozemských vodách;
a)  odkazy na rybářská plavidla v článcích 33, 36, 37, 39 a 40 se rozumí odkazy na plavidla působící výhradně ve vnitrozemských vodách;
Pozměňovací návrh 333
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. b
b)  odkazy na mořské prostředí v článku 36 se rozumí odkazy na prostředí, ve kterém působí vnitrozemské rybářské plavidlo.
b)  odkazy na mořské prostředí v článku 36 se rozumí odkazy na prostředí, ve kterém se provádí vnitrozemský rybolov.
Pozměňovací návrh 334
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3
3.  S cílem zachovat diverzifikaci vnitrozemských rybářů může EMFF podporovat přeřazení plavidel provozujících vnitrozemský rybolov na činnost jinou než rybolov za podmínek stanovených v článku 32 tohoto nařízení.
3.  S cílem zachovat diverzifikaci vnitrozemských rybářů může EMFF podporovat diverzifikaci vnitrozemských rybolovných činností doplňujících ostatní činnosti jiné než rybolov za podmínek stanovených v článku 32 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 634
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5
5.  Za účelem ochrany a rozvoje vodních živočichů a rostlin může EMFF financovat účast vnitrozemských rybářů na řízení, obnově a monitorování lokalit soustavy NATURA 2000, kde se tyto oblasti přímo týkají rybolovné činnosti, jakož i na obnově vnitrozemských vod, včetně míst pro tření ryb a migračních tras pro stěhovavé druhy ryb, aniž je dotčen čl. 38 odst. 1 písm. d).
5.  Za účelem ochrany a rozvoje vodních živočichů a rostlin může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 635
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5 – písm. a (nové)
a)  aniž by tím byl dotčen čl. 38 odst. 1 písm. d) řízení, obnovu a monitorování lokalit sítě NATURA 2000, kde se tyto oblasti přímo týkají rybolovné činnosti, jakož i obnovu vnitrozemských vod, včetně míst pro tření ryb a migračních tras pro stěhovavé druhy ryb, případně za účasti vnitrozemských rybářů;
Pozměňovací návrh 636
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5 – písm. b (nové)
b)  výstavbu, modernizaci nebo instalaci statických nebo mobilních zařízení určených k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin, včetně jejich vědeckého monitorování a hodnocení.
Pozměňovací návrh 336
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 6
6.  Členské státy zajistí, aby plavidla, která obdrží podporu podle tohoto článku, i nadále působila výhradně ve vnitrozemských vodách.
6.  Aniž je dotčen odstavec 3, členské státy zajistí, aby plavidla, která obdrží podporu podle tohoto článku, i nadále působila výhradně ve vnitrozemských vodách.
Pozměňovací návrh 337
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1
1.  Podpora v rámci této kapitoly je omezena na podniky akvakultury, pokud není výslovně stanoveno jinak.
1.  Podpora v rámci této kapitoly je omezena na udržitelné podniky akvakultury, včetně podnikatelů vstupujících do tohoto odvětví, jak je stanoveno v odstavci 1a, a na organizace producentů a podnikatelů v oblasti akvakultury, pokud není výslovně stanoveno jinak. Podpora není poskytována hospodářským subjektům, které závažným způsobem porušily právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí.
Pozměňovací návrh 338
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 a (nový)
1a.  Pro účely tohoto článku předloží podnikatelé vstupující do tohoto odvětví podnikatelský plán, případně studii proveditelnosti, pokud jsou investiční náklady vyšší než 150 000 EUR.
Pozměňovací návrh 589
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2
2.   Pokud operace spočívají v investicích do zařízení nebo infrastruktury pro zajištění souladu s požadavky na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat, hygienu nebo dobré životní podmínky zvířat podle právních předpisů Unie, které vstoupily v platnost po roce 2014, může být podpora poskytována až do dne, kterým se normy staly pro podniky závaznými.
2.   Podpora je omezena na investice do zařízení nebo infrastruktur, které mají prokazatelně nižší dopad na životní prostředí či lepší výsledky, než jaké vyžadují právní předpisy Unie, pokud jde o zdraví lidí a zvířat, hygienu nebo dobré životní podmínky zvířat.
Nepodporují se činnosti v oblasti akvakultury využívající geneticky upravené organismy.
Nepodporuje se intenzivní akvakultura žádného druhu v chráněných mořských oblastech nebo v oblastech obnovy rybích populací.
Pozměňovací návrh 340
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem stimulovat inovace v oblasti akvakultury může EMFF podporovat operace:
1.  S cílem stimulovat inovace v oblasti udržitelné akvakultury může EMFF podporovat projekty, jejichž cílem je:
a)  zavádějící v hospodářstvích v oblasti akvakultury nové technické nebo organizační znalosti, které snižují jejich dopad na životní prostředí nebo podporují udržitelnější využívání zdrojů v akvakultuře;
a)  rozvíjet v hospodářstvích v oblasti akvakultury technické, vědecké nebo organizační znalosti, které zejména snižují dopad na životní prostředí, snižují závislost na rybím mase a oleji, podporují udržitelnější využívání zdrojů v akvakultuře nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce;
b)  vyvíjející nebo zavádějící nové nebo ve srovnání se současným stavem podstatně zdokonalené produkty, nové nebo zdokonalené postupy, nové nebo zdokonalené řídicí a organizační systémy.
b)  rozvíjet nebo zavést nové nebo podstatně zdokonalené produkty, nové nebo zdokonalené postupy, nové nebo zdokonalené řídicí a organizační systémy, jakož i inovace nebo zlepšení v produkci a zpracování produktů akvakultury;
ba)  zkoumat technickou nebo ekonomickou proveditelnost inovací, produktů nebo procesů.
Pozměňovací návrh 341
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2
2.  Operace podle tohoto článku musí být provedeny ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem, který je uznáván vnitrostátními právními předpisy každého členského státu a který ověřuje výsledky těchto operací.
2.  Operace podle tohoto článku se provádějí prostřednictvím veřejných nebo soukromých vědeckých, akademických nebo technických subjektů nebo ve spolupráci s těmito subjekty, které jsou uznávány vnitrostátními právními předpisy každého členského státu a které ověřují výsledky těchto operací.
Pozměňovací návrh 342
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3 a (nový)
3a.  EMFF finančně přispívá na rozvoj a inovace v akvakultuře, jež se realizují v rámci víceletých strategických plánů sestavených členskými státy.
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Čl. 46 – název
Investice do akvakultury na moři a nepotravinářské akvakultury
Investice do akvakultury
Pozměňovací návrh 344
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1
1.  S cílem podpořit formy akvakultury s vysokým potenciálem růstu může EMFF podporovat investice do rozvoje akvakultury na moři nebo nepotravinářské akvakultury.
1.  S cílem podpořit formy udržitelné akvakultury s vysokým potenciálem růstu může EMFF podporovat:
a)  produktivní investice do akvakultury, včetně akvakultury na moři nebo nepotravinářské akvakultury;
b)  diverzifikaci produkce a druhů živočichů, které jsou předmětem rybolovu, a také studie o udržitelnosti výnosů a rybolovných oblastí.
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 a (nový)
1a.  Podpora podle odstavce 1 může být poskytována na zvýšení produkce nebo modernizaci existujících podniků akvakultury nebo výstavbu nových za předpokladu, že je takový rozvoj v souladu s víceletým národním strategickým plánem pro rozvoj akvakultury.
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 b (nový)
1b.  Podpora podle tohoto článku se poskytne pouze tehdy, pokud se na základě nezávislé marketingové zprávy jasně prokáže, že daný produkt má slibné a udržitelné vyhlídky na trhu. Zřízené podniky by měly být po ekonomické stránce životaschopné a neměly by v rámci odvětví přispívat k nadměrné produkci.
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti akvakultury může EMFF podporovat investice přispívající k těmto aspektům:
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti udržitelné akvakultury může EMFF podporovat investice přispívající k těmto aspektům:
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. a
a)  přidávání hodnoty k produktům akvakultury, a to zejména tím, že umožňuje podniku akvakultury provádět zpracování, uvádění na trh a přímý prodej své vlastní produkce akvakultury;
a)  přidávání hodnoty k produktům akvakultury, například podporou odvětví akvakultury při provádění zpracování, uvádění na trh a přímého prodeje jeho vlastní produkce akvakultury nebo při vytváření sdružení a uzavírání příslušných dohod v oblasti zpracování;
Pozměňovací návrh 349
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. b
b)  diverzifikace příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím vývoje nových druhů akvakultury s dobrými vyhlídkami na trhu;
b)  diverzifikace příjmů pocházejících z odvětví akvakultury prostřednictvím vývoje nových původních druhů akvakultury v jejich příslušných oblastech nabízejících přidanou hodnotu a dobré vyhlídky na trhu a pro životní prostředí;
Pozměňovací návrh 350
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. c
c)  diverzifikace příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit mimo akvakulturu.
c)  diverzifikace příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.
Pozměňovací návrh 351
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2
2.  Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze podnikům akvakultury, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti mimo akvakulturu souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, například jde o cestovní ruch s nabídkou rybaření, environmentální služby v oblasti akvakultury a výchovné činnosti týkající se oblasti akvakultury.
2.  Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze podnikům akvakultury, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti mimo akvakulturu souvisí s hlavní produkcí akvakultury nebo s jejím uvádění na trh, například jde o cestovní ruch s nabídkou rybaření, environmentální služby v oblasti akvakultury a výchovné činnosti týkající se oblasti akvakultury.
Pozměňovací návrh 352
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářství akvakultury může EMFF podporovat:
1.  V zájmu zlepšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářství akvakultury a snížení dopadu jejich provozu na životní prostředí může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b
b)  poskytování poradenských služeb technické, vědecké, právní a ekonomické povahy pro chovatele.
b)  poskytování poradenských služeb technické, vědecké, právní, environmentální a ekonomické povahy pro chovatele.
Pozměňovací návrh 637
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  zlepšení pracovních podmínek při zohlednění pravidel Mezinárodní organizace práce;
Pozměňovací návrh 638
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  propagaci odborného vzdělávání a přístup mladých lidí a žen k povoláním v odvětví rybářství a akvakultury.
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 – písm. d
d)  zdravotní a bezpečnostní normy vycházející z právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů;
d)  zdravotní, hygienické a bezpečnostní normy vycházející z právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů;
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  podporu rovných příležitostí, zejména pokud jde o rovnost mužů a žen a začlenění zdravotně postižených osob;
Pozměňovací návrh 356
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3
3.  Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje pouze veřejnoprávním subjektům vybraným za účelem zřízení poradenských služeb pro hospodářství. Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje pouze malým a středním podnikům akvakultury nebo organizacím producentů v oblasti akvakultury.
3.  Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje pouze veřejnoprávním subjektům vybraným za účelem zřízení poradenských služeb pro hospodářství nebo profesním organizacím uznaným členským státem. Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje pouze malým a středním podnikům akvakultury, profesním organizacím v oblasti akvakultury uznaným členským státem, organizacím producentů v oblasti akvakultury nebo sdružením organizací producentů v oblasti akvakultury.
Pozměňovací návrh 357
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 a (nový)
3a.  Pokud poskytovaná podpora nepřekročí částku 4 000 EUR, mohou být příjemci vybíráni prostřednictvím zrychleného řízení.
Pozměňovací návrh 358
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4
4.  Hospodářství akvakultury neobdrží v průběhu programového období podporu na poradenské služby více než jedenkrát pro každou kategorii služeb, na něž se vztahuje odst. 2 písm. a) až e).
vypouští se
Pozměňovací návrh 359
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a
a)  celoživotní vzdělávání, šíření vědeckých poznatků a inovačních postupů a získávání nových odborných schopností v oblasti akvakultury;
a)  profesní vzdělávání, celoživotní vzdělávání, šíření vědeckých a technických poznatků a inovačních postupů a získávání nových odborných schopností v oblasti akvakultury, zlepšování pracovních podmínek, podpora bezpečnosti při práci a snižování environmentálních dopadů činností v oblasti akvakultury;
Pozměňovací návrh 360
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi podniky akvakultury a profesními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami, včetně vědeckých institucí a organizací podporujících rovné příležitosti mezi muži a ženami.
b)  vytváření sítí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi podniky akvakultury a profesními organizacemi a dalšími soukromými nebo veřejnými zúčastněnými stranami, včetně vědeckých, technických a vzdělávacích institucí a organizací podporujících rovné příležitosti mezi muži a ženami.
Pozměňovací návrh 361
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2
2.  Podpora uvedená v odst. 1 písm. a) se neuděluje velkým podnikům akvakultury.
vypouští se
Pozměňovací návrh 362
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem přispět k rozvoji zařízení a infrastruktury pro akvakulturu může EMFF podporovat:
1.  S cílem přispět k rozvoji zařízení a infrastruktury pro akvakulturu a snížit dopad jejich provozu na životní prostředí může EMFF podporovat:

Pozměňovací návrh 363
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a
a)  určení a mapování nejvhodnějších oblastí pro rozvoj akvakultury, s případným přihlédnutím k procesům územního plánování námořních prostor;
a)  určení a mapování nejvhodnějších oblastí pro rozvoj udržitelné akvakultury s omezeným environmentálním dopadem, s případným přihlédnutím k procesům územního plánování námořních prostor i opatřením ke sledování interakcí v životním prostředí během produkční fáze činností akvakultury;
Pozměňovací návrh 364
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  určení a mapování oblastí, jako jsou místa tření ryb, chráněné mořské oblasti, místa sítě Natura 2000 nebo místa obnovy rybích populací, kde by měly být vyloučeny intenzivní činnosti akvakultury, pro zachování úlohy těchto oblastí ve fungování ekosystémů;
Pozměňovací návrh 365
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. b
b)  zlepšení infrastruktury oblastí akvakultury včetně pozemkových úprav, dodávky energie či správy vodních zdrojů;
b)  zlepšení a rozvoj podpůrných zařízení a infrastruktury nezbytných pro zvýšení potenciálu lokalit akvakultury a snížení ekologické stopy akvakultury včetně investic do pozemkových úprav, dodávky energie či správy vodních zdrojů;
Pozměňovací návrh 366
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. c
c)  opatření přijatá a provedená příslušnými orgány v souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice 2009/147/ES nebo čl. 16 odst. 1 směrnice 92/43/EHS s cílem předcházet vážným poškozením akvakultury.
c)  opatření přijatá příslušnými orgány a zaměřená na zmírnění střetů s volně žijícími druhy, na něž se vztahuje ochrana podle směrnice 2009/147/ES nebo směrnice 92/43/EHS s cílem předcházet vážným poškozením akvakultury.
Pozměňovací návrh 367
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2
2.  Příjemci podpory podle tohoto článku jsou pouze veřejnoprávní subjekty.
2.  Způsobilost pro podporu podle tohoto článku je omezena na veřejnoprávní subjekty nebo soukromé organizace pověřené členským státem výkonem činností uvedených v odst. 1 bodech a), aa) a b).
Pozměňovací návrh 368
Návrh nařízení
Čl. 51 – název
Povzbuzování nových chovatelů v oblasti akvakultury
Povzbuzování nových chovatelů v odvětví udržitelné akvakultury a zpracování produktů akvakultury
Pozměňovací návrh 369
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti akvakultury může EMFF podporovat zřízení podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.
1.  S cílem podpořit podnikání v oblasti akvakultury může EMFF podporovat zřízení udržitelných podniků akvakultury nebo družstev nově začínajícími chovateli, a to i v souvisejícím odvětví zpracování produktů akvakultury, se zvláštním zřetelem na mladé provozovatele akvakultury a na rovnost pohlaví.
Pozměňovací návrh 370
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – návětí
2.  Podpora 1 se poskytuje chovatelům v oblasti akvakultury zahajujícím podnikání v odvětví, za předpokladu, že:
2.  Podpora podle odstavce 1 se poskytuje chovatelům v oblasti akvakultury zahajujícím podnikání v odvětví, za předpokladu, že:
Pozměňovací návrh 371
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. b–
b)  zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury jakožto vedoucí tohoto podniku;
b)  zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky v odvětví akvakultury nebo v souvisejícím odvětví zpracování produktů akvakultury, jakožto vedoucí tohoto podniku;
Pozměňovací návrh 372
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – písm. c
c)  předloží podnikatelský plán pro rozvoj svých aktivit v oblasti akvakultury.
c)  předloží hospodářsky a environmentálně důvěryhodný podnikatelský plán pro rozvoj svých aktivit v oblasti akvakultury, včetně plánu, jak minimalizovat ekologickou stopu své činnosti.
Pozměňovací návrh 373
Návrh nařízení
Čl. 52 – název
Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí
Podpora udržitelné akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí
Pozměňovací návrh 374
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – návětí
S cílem podstatně snížit dopad akvakultury na životní prostředí může EMFF podporovat investice:
S cílem podstatně snížit dopad akvakultury na životní prostředí může EMFF podporovat tyto investice:
Pozměňovací návrh 375
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a
a)  umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody a zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury;
a)  umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých chemikálií, antibiotik a dalších léčiv a zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury;
Pozměňovací návrh 376
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  podpora uzavřených systémů akvakultury;
Pozměňovací návrh 377
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. b
b)  omezující negativní dopady podniků akvakultury na přírodu nebo biologickou rozmanitost;
b)  omezující negativní dopady podniků akvakultury na přírodu a podporující ochranu životního prostředí a biologickou rozmanitost, a to zejména investice omezující dopady na volně žijící populace ryb, interakci s dravými druhy, používání toxických chemických látek a antibiotik a další dopady na životní prostředí spojené intenzivní akvakulturou;
Pozměňovací návrh 378
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. c
c)  do nákupu zařízení pro ochranu hospodářství akvakultury před volně žijícími predátory požívajícími ochrany podle směrnice Rady a Evropského parlamentu 2009/147/EHS a směrnice Rady 92/43/ES;
c)  do nákupu zařízení pro ochranu hospodářství akvakultury před volně žijícími predátory;
Pozměňovací návrh 379
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. e
e)  do obnovy stávajících rybníků nebo lagun využívaných pro akvakulturu odstraněním bahna, případně možných opatření zaměřených na prevenci ukládání bahna.
e)  do obnovy ústí řek, stávajících rybníků nebo lagun využívaných pro akvakulturu a s nimi spojených stanovišť odstraněním bahna nebo prevencí ukládání bahna.
Pozměňovací návrh 380
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit rozvoj ekologické nebo energeticky účinné akvakultury může EMFF podporovat:
1.  S cílem podpořit rozvoj ekologické nebo energeticky účinnější akvakultury může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 381
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  změnu provozů chovajících masožravé druhy na provozy pro chov býložravých druhů, které nepotřebují jako krmivo čerstvé, volně žijící mořské nebo sladkovodní ryby, rybí produkty nebo výrobky z rybího tuku;
Pozměňovací návrh 382
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  uzavřený systém akvakultury, v němž jsou ryby a další produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, minimalizující použití vody.
Pozměňovací návrh 383
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. b
b)   účast v systémech Unie pro řízení podniků a systémech auditu z hlediska ochrany životního prostředí zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).
b)   účast v systémech Unie pro řízení podniků a systémech auditu z hlediska ochrany životního prostředí, jako jsou ty zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo účast ve vnitrostátně uznávaných systémech pro řízení životního prostředí;
Pozměňovací návrh 384
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2
2.  Podpora se poskytuje pouze příjemcům, kteří se zaváží k účasti v programu EMAS na dobu nejméně 3 let nebo k dodržování požadavků ekologické produkce na dobu minimálně 5 let.
2.  Podpora se poskytuje pouze příjemcům, kteří se zaváží k účasti v programu EMAS na dobu nejméně pěti let nebo k dodržování požadavků ekologické produkce na dobu minimálně pěti let.
Pozměňovací návrh 385
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3
3.  Podpora se poskytuje ve formě finančního vyrovnání nejvýše za dobu dvou let během období přechodu podniku na ekologickou produkci nebo během přípravy na účast v programu EMAS.
3.  Podpora se poskytuje ve formě finančního vyrovnání nejvýše za dobu pěti let během období přechodu podniku na ekologickou produkci nebo během přípravy na účast v programu EMAS.
Pozměňovací návrh 386
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 – písm. a
a)  ztráty příjmů nebo dodatečných nákladů vzniklých v období přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství pro operace způsobilé podle odst. 1 písm. a) tohoto článku;
a)  ztráty příjmů nebo dodatečných nákladů vzniklých v období přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství nebo na zachování ekologické produkce pro operace způsobilé podle odst. 1 písm. a) tohoto článku;
Pozměňovací návrh 387
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – návětí
1.  S cílem podpořit rozvoj akvakultury poskytující environmentální služby může EMFF podporovat:
1.  S cílem podpořit rozvoj udržitelné akvakultury poskytující environmentální služby může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 388
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. a
a)  metody akvakultury slučitelné s určitými environmentálními potřebami a podmíněné určitými požadavky na řízení vyplývajícími z vymezení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS a směrnicí Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES;
a)  extenzivní a polointenzivní metody akvakultury slučitelné s určitými environmentálními potřebami a podmíněné určitými požadavky na řízení vyplývajícími z vymezení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS a směrnicí 2009/147/ES;
Pozměňovací návrh 389
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. b
b)  účast na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti vyvinutých orgány veřejné moci nebo pod jejich dohledem;
b)  náklady přímo související s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti vyvinutých orgány veřejné moci nebo pod jejich dohledem;
Pozměňovací návrh 390
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. c
c)  formy rozsáhlé akvakultury zahrnující zachovávání a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí.
c)  formy extenzivní a polointenzivní akvakultury jak v pobřežních oblastech, tak ve vnitrozemských vodách zahrnující zachovávání a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí.
Pozměňovací návrh 391
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a) má formu ročního vyrovnání za dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku požadavků na řízení v dotčených oblastech souvisejících s prováděním směrnice 92/43/EHS nebo směrnice Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES.
2.  Podpora podle odst. 1 písm. a) má formu ročního vyrovnání za dodatečné náklady nebo ušlé příjmy v důsledku požadavků na řízení v dotčených oblastech souvisejících s prováděním směrnice 92/43/EHS nebo směrnice Rady a Evropského parlamentu 2009/147/ES.
Pozměňovací návrh 392
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4
4.  Podpora podle odst. 1 písm. c) má formu ročního vyrovnání za vynaložené dodatečné náklady.
4.  Podpora podle odst. 1 písm. c) má formu ročního vyrovnání za vynaložené dodatečné náklady i odškodnění za ztráty způsobené populacím akvakultury chráněnými druhy pod podmínkou, že byla přijata ochranná opatření.
Pozměňovací návrh 393
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1
1.  EMFF podporuje finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů při dočasném přerušení sběru chovaných měkkýšů výhradně z důvodů ochrany veřejného zdraví.
1.  EMFF může podpořit finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů při dočasném přerušení sběru chovaných měkkýšů výhradně z důvodů ochrany veřejného zdraví.
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 – písm. b
b)  pokud ztráta vyplývající z přerušení sběru přesahuje hodnotu 35 % ročního obratu dotčeného podniku, přičemž roční obrat je stanoven na základě průměrného obratu podniku během předešlých tří let.
b)  pokud ztráta vyplývající z přerušení sběru přesahuje hodnotu 15 % ročního obratu dotčeného podniku, přičemž roční obrat je stanoven na základě průměrného obratu podniku během předešlých tří let, nebo z předchozího období činnosti, pokud má společnost kratší dobu na zavádění. Členské státy mohou pro společnosti s kratší dobou činnosti, než je jeden rok, stanovit zvláštní pravidla výpočtu.
Pozměňovací návrh 396
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3
3.  Maximální doba, na kterou může být vyrovnávací platba poskytnuta, je 12 měsíců v celém programovém období.
vypouští se
Pozměňovací návrh 397
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – návětí
1.  Za účelem podpory zdraví a dobrých životních podmínek zvířat v podnicích akvakultury, zejména pokud jde o prevenci a biologickou bezpečnost, může EMFF podporovat:
1.  Za účelem podpory zdraví a dobrých životních podmínek zvířat v podnicích akvakultury, zejména pokud jde o prevenci a biologickou bezpečnost, může EMFF podporovat hospodářství a profesní organizace v oblasti akvakultury, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. a
a)  tlumení a vymýcení chorob v akvakultuře ve smyslu rozhodnutí Rady 2009/470/ES o některých výdajích ve veterinární oblasti;
a)  náklady na tlumení a vymýcení chorob v akvakultuře ve smyslu rozhodnutí Rady 2009/470/ES o některých výdajích ve veterinární oblasti, včetně provozních nákladů nutných k plnění závazků v rámci plánu vymýcení chorob;
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. b
b)  rozvoj osvědčených postupů a kodexů chování, obecných i specifických pro určité druhy, v oblasti biologické bezpečnosti nebo dobrých životních podmínek zvířat v akvakultuře;
b)  rozvoj osvědčených postupů a kodexů chování, obecných i specifických pro určité druhy, v oblasti biologické bezpečnosti nebo dobrých zdravotních a životních podmínek zvířat v akvakultuře;
Pozměňovací návrh 400
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. c
c)  zvyšování dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro použití v akvakultuře a prosazování správného použití těchto léků zadáváním farmaceutických studií a šířením a výměnou informací.
c)  iniciativy zaměřené na snižování závislosti akvakultury na veterinárních léčivých přípravcích;
Pozměňovací návrh 401
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – c a (nový)
ca)  zřizování a provozování sdružení na ochranu zdraví v odvětví akvakultury uznaných členskými státy.
Pozměňovací návrh 402
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – návětí
1.  V zájmu zajištění příjmů producentů akvakultury může EMFF podporovat příspěvek na pojištění populací akvakultury, které kryje ztráty způsobené:
1.  V zájmu zajištění příjmů producentů akvakultury může EMFF podporovat příspěvek na pojištění populací akvakultury nebo do vzájemného fondu uznaného členským státem, které kryjí ztráty způsobené alespoň jedním z následujících důvodů:
Pozměňovací návrh 403
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. a
a)  přírodními katastrofami;
a)  přírodními katastrofami nebo rozsáhlým znečištěním mořského prostředí;
Pozměňovací návrh 404
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. c
c)  náhlými změnami kvality vody;
c)  náhlými změnami kvality a množství vody;
Pozměňovací návrh 405
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d
d)  chorobami akvakultury nebo zničením výrobních zařízení.
d)  chorobami akvakultury, útoky dravců, mechanickými závadami nebo zničením výrobních zařízení, za něž není příslušný provozovatel odpovědný;
Pozměňovací návrh 406
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  závažnými škodami na zařízeních způsobenými volně žijícími zvířaty včetně zavlečení invazivních druhů do hospodářství akvakultury;
Pozměňovací návrh 407
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d b (nové)
db)  znečištěním životního prostředí zapříčiněným incidentem, k němuž došlo mimo hospodářství akvakultury;
Pozměňovací návrh 408
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d c (nové)
dc)  sběrem a odstraňováním těl zvířat, která uhynula v hospodářstvích akvakultury, a to přirozenou smrtí nebo v důsledku nehod v hospodářství, za něž není provozovatel odpovědný, nebo která byla poražena a zahrabána přímo v hospodářství z veterinárních důvodů po předchozím povolení příslušných orgánů.
Pozměňovací návrh 409
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Výskyt nepříznivého klimatického jevu nebo vypuknutí choroby akvakultury budou úředně uznány příslušným orgánem dotyčného členského státu.
2.  Výskyt nepříznivého klimatického jevu, choroby, rozsáhlého znečištění nebo jiných relevantních okolností uvedených v odstavci 1 v akvakultuře musí být uznány příslušným orgánem dotyčného členského státu.
Pozměňovací návrh 410
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3
3.  Podpora se poskytuje pouze na smlouvy o pojištění populací akvakultury, které kryjí ekonomické ztráty podle odstavce 1 přesahující 30 % průměrné roční produkce chovatele v oblasti akvakultury.
3.  Podpora se poskytuje pouze na smlouvy o pojištění populací akvakultury nebo na vzájemné fondy, které kryjí ekonomické ztráty podle odstavce 1 přesahující 25 % průměrné roční produkce chovatele v oblasti akvakultury.
Pozměňovací návrh 411
Návrh nařízení
Článek 58
EMFF může podporovat udržitelný rozvoj rybolovných oblastí s využitím přístupu k místnímu rozvoji se zapojením místních komunit podle článku 28 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
EMFF podporuje udržitelný rozvoj rybolovných a akvakulturních oblastí s využitím přístupu k místnímu rozvoji se zapojením místních komunit podle článku 28 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 412
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1
Finanční podpora v rámci této kapitoly přispívá k plnění priorit Unie stanovených v čl. 6 odst. 1.
Finanční podpora v rámci této kapitoly přispívá k plnění priorit Unie stanovených v čl. 6 odst. 1, 2 a 3.
Pozměňovací návrh 413
Návrh nařízení
Název V – kapitola III – oddíl 2 – název
Rybolovné oblasti, místní partnerství a strategie místního rozvoje
Rybolovné a akvakulturní oblasti, místní partnerství a strategie místního rozvoje
Pozměňovací návrh 414
Návrh nařízení
Čl. 60 – název
Rybolovné oblasti
Rybolovné a akvakulturní oblasti
Pozměňovací návrh 415
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – návětí
1.  Rybolovné oblasti způsobilé pro podporu jsou oblasti:
1.  Aby byla určitá oblast způsobilá pro podporu, musí se jednat buď o mořskou rybolovnou oblast, vnitrozemskou rybolovnou oblast nebo akvakulturní oblast. Musí být funkčně stejnorodá ze zeměpisného, biologického, hospodářského a sociálního hlediska se zvláštním přihlédnutím k odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících činností, a nabízet dostatečné lidské, finanční a hospodářské zdroje přesahující kritické množství nezbytné pro podporu životaschopné strategie místního rozvoje.
Pozměňovací návrh 416
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a
a)  mající omezenou velikost, zpravidla menší než územní statistická jednotka úrovně 3 NUTS podle společné klasifikace územních statistických jednotek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) a
vypouští se
Pozměňovací návrh 417
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b
b)  funkčně stejnorodé ze zeměpisného, hospodářského a sociálního hlediska se zvláštním přihlédnutím k odvětví rybolovu a akvakultury, a musí nabízet dostatečné lidské, finanční a hospodářské zdroje, přesahující kritické množství nezbytné pro podporu životaschopné strategie místního rozvoje.
vypouští se
Pozměňovací návrh 418
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1
1.  Pro účely EMFF je ucelená strategie místního rozvoje uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. c) [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] založena na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství, zejména z odvětví rybolovu a akvakultury.
1.  Pro účely EMFF je ucelená strategie místního rozvoje uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. c) [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] založena na součinnosti a konzultacích mezi subjekty a projekty z odvětví rybolovu a akvakultury i z dalších odvětví místního hospodářství. V této souvislosti jsou konzultovány poradní sbory.
Pozměňovací návrh 419
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. a
a)  maximalizuje účast rybolovu a akvakultury na udržitelném rozvoji pobřežních a vnitrozemských oblastí rybolovu;
a)  maximalizuje účast rybolovu a akvakultury na udržitelném rozvoji pobřežních a vnitrozemských oblastí rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 420
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. b
b)  zajišťuje, aby místní komunity plně ke svému prospěchu využívaly příležitostí, které nabízí námořní a pobřežní rozvoj.
b)  zajišťuje, aby místní komunity plně ke svému prospěchu využívaly příležitostí, které nabízí námořní a pobřežní rozvoj a rozvoj vnitrozemských vod, a zejména napomáhá malým a upadajícím rybářským přístavům využít co nejvíce svůj námořní potenciál rozvíjením rozmanitých druhů infrastruktury.
Pozměňovací návrh 421
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3
3.  Strategie musí být v souladu s možnostmi a potřebami zjištěnými v této oblasti a prioritami Unie pro EMFF. Rozsah strategií může sahat od takových, které se zaměřují na rybolov, až po širší strategie zaměřené na diverzifikaci rybolovných oblastí. Strategie přesahuje rámec pouhé sbírky operací nebo srovnání odvětvových opatření.
3.  Strategie musí být v souladu s možnostmi a potřebami zjištěnými v této oblasti a prioritami Unie pro EMFF. Strategie se zaměřují zejména na rybolov nebo akvakulturu, i když mohou být širší a zaměřené na diverzifikaci rybolovných a akvakulturních oblastí. Strategie přesahuje rámec pouhé sbírky operací nebo srovnání odvětvových opatření.
Pozměňovací návrh 422
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 5
5.  Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o obsah akčního plánu podle čl. 29 odst. 1 písm. e) [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
5.   Integrovaná strategie místního rozvoje zahrnuje akční plán podle čl. 29 odst. 1 písm. e) [nařízení (EU) č. […] o společných ustanoveních]. Akční plán mimo jiné stanoví seznam opatření pro provádění strategie a dílčí cíle každého opatření, způsobilé výdaje, způsobilé příjemce, finanční krytí související s přidruženými veřejnými fondy, kritéria výběru operací a ukazatele výkonnosti.
Pozměňovací návrh 423
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – písm. b
b)  zajišťují významné zastoupení odvětví rybolovu a akvakultury.
b)  zajišťují většinové zastoupení odvětví rybolovu nebo akvakultury.
Pozměňovací návrh 424
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4
4.  Pokud je strategie místního rozvoje podporována z jiných fondů kromě EMFF, je pro projekty podporované EMFF ustavena zvláštní výběrová komise na základě kritérií stanovených v odstavci 3.
4.  Pokud je strategie místního rozvoje podporována z jiných fondů kromě EMFF, musí výběrová komise FLAG pro projekty podporované EMFF splňovat kritéria stanovená v odstavci 3.
Pozměňovací návrh 425
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 7
7.   Příslušné úlohy skupiny FLAG a řídícího orgánu pro všechny prováděcí úkoly týkající se strategie budou jasně popsány v operačním programu.
7.   Příslušné úlohy skupiny FLAG a řídícího orgánu, případně také prováděcího orgánu, pokud se od řídícího orgánu liší, budou pro všechny prováděcí úkoly týkající se strategie jasně popsány v operačním programu.
Pozměňovací návrh 426
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1
1.  Způsobilé operace podle této hlavy jsou uvedeny v článku 31 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
1.  Způsobilé operace a náklady podle této hlavy jsou uvedeny v článku 31 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 427
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1
1.  Předběžná podpora zahrnuje budování kapacit, odbornou přípravu a vytváření sítí s ohledem na přípravu a provádění strategie místního rozvoje.
1.  Předběžná podpora zahrnuje budování kapacit, konzultace, odbornou přípravu a vytváření sítí s ohledem na přípravu a provádění strategie místního rozvoje.
Pozměňovací návrh 428
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. a
a)  přidávání hodnoty, vytváření pracovních míst a podpora inovací ve všech článcích dodavatelského řetězce rybolovu a akvakultury;
a)  přidávání hodnoty, vytváření pracovních míst, lákání mladých lidí a podpora inovací ve všech článcích dodavatelského řetězce rybolovu, zpracování a akvakultury;
Pozměňovací návrh 429
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. b
b)  podpora diverzifikace a vytváření pracovních míst v rybolovných oblastech, zejména v jiných námořních odvětvích;
b)  podpora diverzifikace a vytváření pracovních míst v rybolovných a akvakulturních oblastech, včetně diverzifikace směrem k námořním činnostem, které doplňují činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 430
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  posílení odborného vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek v rybolovných a akvakulturních oblastech;
Pozměňovací návrh 431
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. c
c)  posilování a využívání environmentálních aktiv rybolovných oblastí, včetně operací pro zmírnění změny klimatu;
c)  posilování a využívání environmentálních aktiv rybolovných a akvakulturních oblastí, včetně operací na zachování biologické rozmanitosti, zlepšení řízení pobřežní oblasti a zmírnění změny klimatu;
Pozměňovací návrh 432
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. d
d)  podpora sociálního blahobytu a kulturního dědictví v oblastech rybolovu, včetně námořního kulturního dědictví;
d)  podpora sociálního blahobytu a kulturního dědictví v oblastech rybolovu a akvakultury, včetně rybolovného a námořního kulturního dědictví;
Pozměňovací návrh 433
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2
2.  Do poskytované podpory mohou patřit opatření podle kapitol I II této hlavy za předpokladu, že existují jasné racionální důvody pro jejich správu na místní úrovni. Pokud je podpora poskytována na operace odpovídající těmto opatřením, použijí se příslušné podmínky a sazby příspěvku na jednotlivé operace uvedené v kapitolách I a II této hlavy.
2.  Do poskytované podpory mohou patřit opatření podle kapitol I, II a IV této hlavy za předpokladu, že existují jasné racionální důvody pro jejich správu na místní úrovni. Pokud je podpora poskytována na operace odpovídající těmto opatřením, použijí se příslušné podmínky a sazby příspěvku na jednotlivé operace uvedené v kapitolách I, II a IV této hlavy.
Pozměňovací návrh 434
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2
2.   Kromě jiných skupin FLAG mohou mezi partnery skupiny FLAG v rámci EMFF patřit místní veřejno-soukromá partnerství, která provádějí strategii místního rozvoje v rámci Unie nebo mimo ni.
2.   Pro účely tohoto článku mohou mezi partnery skupiny FLAG v rámci EMFF patřit kromě jiných skupin FLAG také účastníci projektu spolupráce s územími mimo FLAG založeného na místních veřejno-soukromých partnerstvích, která provádějí strategii místního rozvoje v rámci Unie nebo mimo ni.
Pozměňovací návrh 435
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 3
3.  V případech, kdy projekty spolupráce nejsou vybrány skupinami FLAG, členské státy zavedou systém průběžného předkládání projektů založených na spolupráci. Nejpozději do dvou let ode dne schválení svého operačního programu zveřejní členské státy vnitrostátní nebo regionální správní řízení o výběru projektů nadnárodní spolupráce a seznam způsobilých nákladů.
3.  V případech, kdy projekty spolupráce nejsou vybrány skupinami FLAG, členské státy zavedou systém průběžného předkládání projektů založených na spolupráci. Nejpozději do dvou let ode dne schválení svého operačního programu zveřejní členské státy vnitrostátní nebo regionální správní řízení o výběru projektů nadnárodní spolupráce a seznam způsobilých nákladů. Do systému průběžného předkládání projektů mohou být díky svému nadnárodnímu charakteru zapojeny poradní sbory.
Pozměňovací návrh 436
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4
4.  Ke schválení projektů založených na spolupráci dojde nejpozději do čtyř měsíců ode dne předložení projektu.
4.  Správní rozhodnutí ohledně projektů založených na spolupráci se přijmou nejpozději do čtyř měsíců ode dne předložení projektu.
Pozměňovací návrh 437
Návrh nařízení
Článek 68
Podpora v rámci této kapitoly přispívá k dosažení specifických cílů kapitol I a II této hlavy.
Podpora v rámci této kapitoly přispívá k:
a)  dosažení specifických cílů kapitol I a II této hlavy;
b)  zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh;
c)  zlepšení bezpečnosti a jakosti produktů;
d)  vývoji, výrobě a uvádění nových produktů na trh a využívání nových technologií a inovativních způsobů produkce;
e)  snížení negativního dopadu na životní prostředí a zvýšení energetické účinnosti;
f)  širšímu využití méně běžných živočišných druhů, vedlejších produktů a odpadu;
g)  vývoji, výrobě a uvádění nových produktů na trh a využívání nových technologií a inovativních způsobů produkce;
h)  zlepšení pracovních podmínek a odborné přípravy pracovníků;
i)  otvírání a rozvoji nových trhů.
Pozměňovací návrh 438
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle článku 32 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
1.  EMFF podporuje přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle článku 32 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
Pozměňovací návrh 439
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – návětí
1.  EMFF může podporovat kompenzace uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady č. [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] za předpokladu, že produkty jsou skladovány v souladu s články 35 a 36 nařízení č. ... [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury]:
1.  EMFF může spolufinancovat kompenzace uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu a akvakultury uvedené v příloze II nařízení Rady č. [o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury] za předpokladu, že produkty jsou skladovány v souladu s články 35 a 36 uvedeného nařízení:
Pozměňovací návrh 440
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. a
a)  výše podpory skladování nesmí překračovat výši technických a finančních nákladů na činnosti nutné pro stabilizaci a skladování dotčených produktů;
a)  výše podpory skladování nesmí překračovat výši technických a finančních nákladů na činnosti nutné pro stabilizaci, přípravu a skladování dotčených produktů;
Pozměňovací návrh 441
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. c
c)  finanční pomoc za rok nesmí překročit tyto procentní výše průměrné roční hodnoty produkce uváděné na trh v prvním prodeji členy organizace producentů v období 2009-2011. V případě, že členové organizace producentů neměli v letech 2009-2011 žádnou produkci uvedenou na trh, vezme se v úvahu průměrná roční hodnota produkce uváděné na trh v prvních třech letech produkce těchto členů:
c)  finanční pomoc za rok nesmí překročit 5 % průměrné roční hodnoty produkce uváděné na trh v prvním prodeji členy organizace producentů v období 2009-2011. V případě, že členové organizace producentů neměli v letech 2009-2011 žádnou produkci uvedenou na trh, vezme se v úvahu průměrná roční hodnota produkce uváděné na trh v prvních třech letech produkce těchto členů.
–  1 % in 2014
–  0,8 % in 2015
–  0,6 % in 2016
–  0,4 % in 2017
–  0,2 % in 2018.
Pozměňovací návrh 442
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2
2.  Do roku 2019 se podpora uvedená v odstavci 1 postupně ukončí.
vypouští se
Pozměňovací návrh 443
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – návětí
1.  EMFF může podporovat opatření pro uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, jejichž cílem je:
1.  EMFF může podporovat opatření pro uvádění produktů rybolovu, akvakultury a vnitrozemského rybolovu na trh, jejichž cílem je:
Pozměňovací návrh 444
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – návětí
a)  zlepšovat podmínky pro uvádění na trh u těchto produktů:
a)  nalézat nové trhy a zlepšovat podmínky pro uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury, k nimž patří:
Pozměňovací návrh 445
Návrh nařízení
Čl. 71. – odst. 1 – písm. a – bod i a (nový)
ia)  produkty uváděné na trh organizacemi rybářů, jejich sdruženími a aukčními síněmi;
Pozměňovací návrh 446
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)  nežádoucí úlovky vyložené v souladu s článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) druhé odrážky [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury],
ii)  nežádoucí úlovky populací lovených ke komerčním účelům vyložené v souladu s technickými opatřeními a článkem 15 [nařízení o společné rybářské politice] a čl. 8 písm. b) druhé odrážky [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury],
Pozměňovací návrh 447
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod iii
iii)  produkty získané s využitím metod s malým dopadem na životní prostředí nebo produkty ekologické akvakultury ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci;
iii)  produkty rybolovu nebo akvakultury získané s využitím metod s malým dopadem na životní prostředí nebo produkty ekologické akvakultury ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci nebo v uzavřených systémech akvakultury;
Pozměňovací návrh 448
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)
iiia)  místní a sezónní produkty, včetně produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin;
Pozměňovací návrh 449
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod iii b (nový)
iiib)  nové nebo zdokonalené produkty.
Pozměňovací návrh 450
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – návětí
b)  podporovat kvalitu usnadňováním:
b)  podporovat kvalitu a přidanou hodnotu usnadňováním:
Pozměňovací návrh 451
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod ii
ii)  certifikace a podpory zahrnující produkty udržitelného rybolovu a akvakultury a metody zpracování nepoškozující životní prostředí,
ii)  certifikace kvality a podpory a vytváření specifických označení pro produkty udržitelného rybolovu a akvakultury, produkty drobného a pobřežního rybolovu, místní a sezónní produkty a metody zpracování nepoškozující životní prostředí;
Pozměňovací návrh 452
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)
iia)  sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, včetně rozvoje celounijní ekoznačky pro produkty rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 453
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod ii b (nový)
iib)  inovativních procesů a metod;
Pozměňovací návrh 454
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod iii
iii)  přímého prodeje produktů rybolovu prováděného rybáři věnujícími se drobnému pobřežnímu rybolovu.
iii)  přímého prodeje produktů rybolovu prováděného rybáři věnujícími se drobnému pobřežnímu rybolovu a rybolovu ze břehu;
Pozměňovací návrh 455
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)
iiia)  prezentace a balení produktů;
Pozměňovací návrh 456
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – bod iii b (nový)
iiib)  splnění požadavků na shodu a certifikaci u produktů, na něž se vztahuje nařízení (ES) 510/2006, ze strany producentů a zpracovatelů podléhajících systémům kontroly a certifikace uvedených produktů.
Pozměňovací návrh 457
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. c
c)  přispívat k transparentnosti produkce a trhů a provádění průzkumů trhu;
c)  přispívat k transparentnosti produkce a trhů a provádění průzkumů trhu a studií o obchodní závislosti Unie;
Pozměňovací návrh 458
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. e
e)  vytvářet organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborové organizace uznané podle kapitoly II oddílu III nařízení [o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury];
e)  vytvářet a slučovat organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborové organizace uznané podle kapitoly II oddílu III nařízení [o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury], aby se posílila jejich úloha při řízení rybolovu a marketingových opatření;
Pozměňovací návrh 459
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f
f)  vést regionální, celostátní nebo nadnárodní reklamní kampaně o produktech rybolovu a akvakultury.
f)  vést regionální, celostátní nebo nadnárodní reklamní kampaně, včetně výstav a mediálních kampaní, o produktech rybolovu a akvakultury udržitelných z hlediska životního prostředí.
Pozměňovací návrh 460
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. – a (nové)
–a)  v případě inovace vedoucí ke vzniku nových produktů, které jsou kvalitnější a mají vyšší přidanou hodnotu, nových nebo zlepšených procesů a nových nebo zlepšených řídících a organizačních systémů;
Pozměňovací návrh 461
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. – b (nové)
–b)  zvyšující přidanou hodnotu produktů;
Pozměňovací návrh 462
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky;
Pozměňovací návrh 463
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d
d)  pro zpracování produktů ekologické akvakultury, upravených v článku 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
d)  pro zpracování udržitelných produktů akvakultury a produktů ekologické akvakultury, upravených v článku 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Pozměňovací návrh 464
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 a (nový)
1a.  EMFF může podporovat společnosti, sdružení a technologická centra zastupující zpracovatelské odvětví s cílem rozvíjet výzkumné a inovační aktivity související s činnostmi uvedenými v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 465
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat režim vyrovnání zavedený nařízením Rady (ES) č. 791/2007 pro zvýšené náklady vynaložené provozovateli rybolovu, zemědělství a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guayany a Réunionu.
1.  EMFF podporuje režim vyrovnání zavedený v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU nařízením Rady (ES) č. 791/2007 pro zvýšené náklady vynaložené provozovateli rybolovu, zemědělství, zpracování a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů. Uvedený režim se vztahuje na všechny dodatečné náklady, které provozovatelé vynaloží při činnostech uvedených v tomto odstavci.
Pozměňovací návrh 466
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2
2.  Každý dotčený členský stát určí pro oblasti uvedené v odstavci 1 seznam produktů rybolovu a akvakultury a objem těchto produktů způsobilých pro vyrovnání.
2.  Každý dotčený členský stát určí pro oblasti uvedené v odstavci 1 seznam dodatečných nákladů, které provozovatelé vynaloží při činnostech podle odstavce 1. Dále sestaví seznam produktů rybolovu a akvakultury a objem těchto produktů způsobilých pro vyrovnání.
Pozměňovací návrh 467
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3
3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny relevantní faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo plně v souladu s pravidly společné rybářské politiky.
3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny relevantní faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo plně v souladu s pravidly společné rybářské politiky a aby rybolovná kapacita dotčených loďstev byla úměrná dostupným rybolovným právům.
Pozměňovací návrh 468
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 4 – písm. c a (nové)
ca)  pocházející z nezákonného, neohlášeného nebo neregulovaného rybolovu.
Pozměňovací návrh 469
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 5 a (nový)
5a.  Nárok na vyrovnání mají tito provozovatelé, kterým vzniknou dodatečné náklady při uvádění produktů rybolovu na trh:
a)  fyzické nebo právnické osoby, které používají výrobní prostředky, aby získaly produkty rybolovu nebo akvakultury za účelem jejich uvedení na trh;
b)  vlastníci nebo provozovatelé plavidel registrovaných v přístavech regionů uvedených v odstavci 1, kteří v těchto regionech vykonávají svou rybolovnou činnost, nebo sdružení vlastníků nebo provozovatelů;
c)  provozovatelé v odvětví zpracování nebo uvádění na trh nebo sdružení takových provozovatelů.
Pozměňovací návrh 470
Návrh nařízení
Článek 73 a (nový)
Článek 73a
Provozovatelé
1.  Vyrovnání je vyplaceno provozovatelům vykonávajícím činnost rybolovu nebo akvakultury v dotčených regionech.
2.  Dotčené členské státy přijmou opatření nutná k zachování ekonomické životaschopnosti provozovatelů, kteří obdrží vyrovnání.
Pozměňovací návrh 471
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – písm. a
a)  pro každý produkt rybolovu nebo akvakultury vezme v úvahu dodatečné náklady vyplývající ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů a
a)  pro každý produkt rybolovu nebo akvakultury nebo kategorii produktů vezme v úvahu dodatečné náklady vyplývající ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů a
Pozměňovací návrh 472
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  jakoukoli další podporu, kterou příjemce za svoji činnost dostává nebo již dostal.
Pozměňovací návrh 473
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1
1.  Dotčené členské státy předloží Komisi pro každý dotčený region plán vyrovnání obsahující seznam a objemy uvedené v článku 73, úroveň vyrovnání podle článku 74 a příslušný orgán stanovený v článku 99.
1.  Dotčené členské státy předloží Komisi pro každý dotčený region plán vyrovnání obsahující seznam a objemy a druhy provozovatelů uvedené v článku 73, úroveň vyrovnání podle článku 74 a příslušný orgán stanovený v článku 99.
Pozměňovací návrh 474
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy mohou pozměnit obsah plánu vyrovnání uvedený v odstavci 1. Takové změny se předloží Komisi.
Pozměňovací návrh 475
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2
2.   Komise je v souladu s článkem 127 zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o vymezení obsahu plánu vyrovnání včetně kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů.
2.   Komise je zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 127, který stanoví obsah plánu vyrovnání včetně kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů.
Pozměňovací návrh 476
Návrh nařízení
Článek 75 a (nový)
Článek 75a
Státní podpora
1.  Odchylně od článku 8 může Komise v souladu s článkem 108 Smlouvy o fungování EU povolit provozní podporu pro odvětví zaměřená na produkci, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury, s cílem zmírnit specifická omezení v nejvzdálenějších regionech, která jsou důsledkem jejich izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti.
2.  Členské státy mohou poskytnout dodatečné financování pro provádění plánů vyrovnání podle článku 75. V takových případech členské státy oznámí Komisi státní podporu, kterou Komise může schválit v souladu s tímto nařízením jako součást těchto plánů. Státní podpora oznámená v souladu s tímto odstavcem se rovněž považuje za oznámenou ve smyslu čl. 108 odst. 3 první věty Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 477
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování uvedeného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky ().
1.  EMFF může podporovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování uvedeného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, i zřízení nezbytných složek pro zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu v souladu s článkem 58 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. Takový systém by měl vést k řadě kontrol založených na velikosti loďstva v různých členských státech.
Pozměňovací návrh 478
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. a
a)  nákup nebo vývoj technologie, včetně hardwaru a softwaru, systémů detekce plavidel (VDS), kamerových systémů a IT sítí, které umožňují shromažďování, správu, validaci, analýzu a výměnu údajů týkajících se rybářství, a vývoj metod odběru vzorků pro tyto údaje, jakož i propojení napříč odvětvími se systémy výměny údajů;
a)  nákup, instalace a vývoj technologie, včetně hardwaru a softwaru, systémů detekce plavidel (VDS), kamerových systémů a IT sítí, které umožňují shromažďování, správu, validaci, analýzu, řízení rizik, předkládání a výměnu údajů týkajících se rybářství, a vývoj metod odběru vzorků pro tyto údaje, jakož i propojení napříč odvětvími se systémy výměny údajů, pod podmínkou, že takové činnosti respektují osobní svobody a zajišťují ochranu osobních údajů;
Pozměňovací návrh 479
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. b
b)  nákup a instalace prvků nezbytných pro zajištění přenosu dat dotčenému členskému státu a orgánům EU od aktérů působících v oblasti rybolovu a uvádění produktů rybolovu na trh, a to včetně nezbytných komponent pro elektronické záznamové systémy a systémy podávání zpráv (ERS), systémy monitorování plavidel (VMS) a systémy automatické identifikace (AIS), používané pro účely kontroly;
b)  vývoj, nákup a instalace prvků, včetně počítačového hardwaru a softwaru, nezbytných pro zajištění přenosu dat dotčenému členskému státu a orgánům EU od aktérů působících v oblasti rybolovu a uvádění produktů rybolovu na trh, a to včetně nezbytných komponent pro elektronické záznamové systémy a systémy podávání zpráv (ERS), systémy monitorování plavidel (VMS) a systémy automatické identifikace (AIS), používané pro účely kontroly;
Pozměňovací návrh 480
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. c
c)  nákup a instalace komponentů nezbytných k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v článku 58 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009;
c)  vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, nezbytných k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v článku 58 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009;
Pozměňovací návrh 481
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. e
e)  modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků, pokud jsou použity alespoň 60 % doby provozu pro kontrolu rybolovu;
e)  modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků, pokud jsou použity pro kontrolu rybolovu alespoň 60 % celkové doby svého provozu za rok;
Pozměňovací návrh 482
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. g
g)   provádění pilotních projektů týkajících se kontroly rybolovu, včetně analýzy DNA ryb a vývoje webových stránek souvisejících s kontrolou;
g)   vývoj inovativních kontrolních a monitorovacích systémů a provádění pilotních projektů týkajících se kontroly rybolovu, včetně analýzy DNA ryb a vývoje webových stránek souvisejících s kontrolou;
Pozměňovací návrh 483
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. j a (nové)
ja)  programy na zajišťování přísnější kontroly populací, které podléhají zvláštním kontrolním a inspekčním programům vytvořených v souladu s článkem 95 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, včetně jakýchkoli vzniklých provozních nákladů;
Pozměňovací návrh 484
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – písm. j b (nové)
jb)  programy související s prováděním akčního plánu vypracovaného v souladu s čl. 102 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009, včetně jakýchkoli vzniklých provozních nákladů.
Pozměňovací návrh 485
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 3
3.   Opatření uvedenápísmenech h), i)j) odstavce 2 tohoto článku jsou způsobilá pro podporu pouze tehdy, pokud se vztahují ke kontrolním činnostem orgánu veřejné moci.
3.   Opatření uvedenápísmenech h), i), j), ja) a jb) odstavce 2 tohoto článku jsou způsobilá pro podporu pouze tehdy, pokud se vztahují ke kontrolním činnostem orgánu veřejné moci.
Pozměňovací návrh 486
Návrh nařízení
Článek 78 a (nový)
Článek 78a
Společné akce na posílení a sjednocení kontroly
1.  Za účelem posílení a sjednocení kontroly může EMFF podporovat provádění nadnárodních projektů, jejichž cílem je vytvářet a testovat systémy pro mezistátní kontrolu, inspekci a vynucování podle článku 46 nařízení (EU) č. …/….. [o společné rybářské politice], které jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.
2.  Způsobilé jsou zejména tyto druhy operací:
a)  mezinárodní programy odborné přípravy pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a dohled nad rybolovnými činnostmi;
b)  iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, jejichž cílem je sjednotit výklad nařízení a souvisejících kontrol v Unii.
Pozměňovací návrh 487
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1
1.   EMFF podporuje shromažďování, správu a využívání základních biologických, technických, environmentálních a sociálně ekonomických údajů, například ve víceletém programu Unie uvedeném v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice].
1.   EMFF podporuje shromažďování, správu, analýzu a využívání základních biologických, technických, environmentálních a sociálně ekonomických údajů nezbytných pro udržitelné řízení rybolovu a akvakultury založené na ekosystému, například ve víceletém programu Unie uvedeném v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 488
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. a
a)  správa a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění SRP;
a)  shromažďování, správa a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění SRP;
Pozměňovací návrh 489
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  nákup nebo vývoj technologií, včetně počítačového hardwaru a softwaru, nezbytných ke shromažďování, správě a využívání údajů;
Pozměňovací návrh 490
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. b
b)   vnitrostátní víceleté programy odběru vzorků;
b)   vnitrostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků a víceleté programy odběru vzorků na nižší než celostátní úrovni;
Pozměňovací návrh 491
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. c
c)  monitorování obchodního a rekreačního rybolovu na moři;
c)  monitorování obchodního a rekreačního rybolovu na moři, včetně monitorování vedlejších úlovků mořských organismů a ptáků;
Pozměňovací návrh 492
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)  řízení ročních pracovních programů ve vztahu k technickému a vědeckému poradenství v oblasti rybolovu, zpracování datových komunikací a datových souborů a přípravné práce pro poskytování vědeckých doporučení;
Pozměňovací návrh 493
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. d b (nové)
db)  organizace a pořádání setkání odborníků na oblast rybolovu;
Pozměňovací návrh 494
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. e
e)   účast zástupců členských států na regionálních koordinačních schůzkách uvedených v čl. 37 odst. 4 [nařízení o společné rybářské politice], setkání regionálních organizací pro řízení rybolovu, pro které je EU smluvním partnerem nebo pozorovatelem, nebo na zasedáních mezinárodních orgánů pověřených poskytováním vědeckého poradenství.
e)   účast zástupců členských států a jejich vědeckých odborníků i zástupců regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách uvedených v čl. 37 odst. 4 [nařízení o společné rybářské politice], setkání regionálních organizací pro řízení rybolovu, pro které je EU smluvním partnerem nebo pozorovatelem, nebo na zasedáních mezinárodních orgánů pověřených poskytováním vědeckého, ekonomického nebo technického poradenství;
Pozměňovací návrh 495
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající systémy shromažďování a správy údajů;
Pozměňovací návrh 496
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 – písm. e b (nové)
eb)  provozní náklady vzniklé v důsledku shromažďování a zpracovávání údajů.
Pozměňovací návrh 497
Návrh nařízení
Článek 79 a (nový)
Článek 79 a
Sankce
Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 150, kterými postihuje členské státy zmrazením nebo snížením objemu finančních prostředků z EMFF, pokud dotyčný členský stát:
a)  neplní svou povinnost shromažďování a předávání údajů či nepodává zprávy o stávající kapacitě svého rybářského loďstva; nebo
b)  neřeší problémy s rybolovem NNN ve svých vodách nebo v rámci svého rybářského loďstva.
Pozměňovací návrh 498
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – návětí
Podpora v rámci této hlavy přispívá k rozvoji a provádění integrované námořní politiky Unie. Tato podpora:
Podpora v rámci této hlavy přispívá k posílení rozvoje a provádění integrované námořní politiky Unie. Tato podpora:
Pozměňovací návrh 499
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod i
i)  prosazováním akcí, které podpoří snahu členských států a regionů EU o rozvoj, zavedení nebo provádění integrované námořní správy,
i)  prosazováním akcí, které podpoří snahu členských států a jejich regionů o rozvoj, zavedení nebo provádění integrované námořní správy,
Pozměňovací návrh 500
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)   podporou dialogu a spolupráce s členskými státy a zúčastněnými subjekty i mezi nimi v oblasti mořských a námořních záležitostí, včetně rozvoje strategií na úrovni jednotlivých moří,
ii)   podporou dialogu a spolupráce s členskými státy a zúčastněnými subjekty i mezi nimi v oblasti mořských a námořních záležitostí, včetně rozvoje a provádění integrovaných strategií na úrovni jednotlivých moří, přičemž je v relevantních případech třeba dbát na vyvážený přístup ve všech oblastech jednotlivých moří, na specifika jednotlivých mořských oblastí a jejich částí a na příslušné makroregionální strategie;
Pozměňovací návrh 501
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod iii
iii)  prosazováním platforem a sítí mezioborové spolupráce, zahrnujících zástupce orgánů veřejné správy, regionálních a místních orgánů, jednotlivých odvětví včetně odvětví cestovního ruchu, zúčastněných stran v oblasti výzkumu, občanů, organizací občanské společnosti a sociálních partnerů,
iii)   prosazováním platforem a sítí mezioborové spolupráce, zahrnujících zástupce vnitrostátních orgánů veřejné správy, regionálních a místních orgánů, jednotlivých odvětví včetně odvětví cestovního ruchu, zúčastněných stran v oblasti výzkumu, občanů, organizací občanské společnosti a sociálních partnerů, a to i v rámci strategií na úrovni jednotlivých moří;
Pozměňovací návrh 502
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a – bod iv
iv)   podporou výměny osvědčených postupů a dialogu na mezinárodní úrovni, včetně dvoustranného dialogu se třetími zeměmi, aniž jsou dotčeny jiné dohody nebo ujednání, které mohou existovat mezi EU a dotčenými třetími zeměmi;
iv)   podporou výměny osvědčených postupů a dialogu na mezinárodní úrovni, včetně dvoustranného dialogu se třetími zeměmi, s přihlédnutím k Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu a příslušným stávajícím mezinárodním úmluvám, které z ní vycházejí, aniž jsou dotčeny jiné dohody nebo ujednání, které mohou existovat mezi EU a dotčenými třetími zeměmi;
Pozměňovací návrh 503
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b – návětí
b)   přispívá k rozvoji meziodvětvových iniciativ, které jsou výhodné pro různá námořní odvětví a/nebo odvětvové politiky, přičemž bere v úvahu stávající nástroje a iniciativy a staví na nich, jako např.:
b)   přispívá k rozvoji meziodvětvových iniciativ, které jsou výhodné pro různá námořní a mořská odvětví nebo odvětvové politiky, přičemž bere v úvahu stávající nástroje a iniciativy a staví na nich, jako např.:
Pozměňovací návrh 504
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b – bod i
i)   integrovaný námořní dohled ke zvýšení efektivity a účinnosti prostřednictvím výměny informací napříč odvětvími a hranicemi, s řádným zohledněním stávajících i budoucích systémů;
i)   integrovaný námořní dohled ke zvýšení bezpečnosti, efektivity a účinnosti prostřednictvím výměny informací napříč odvětvími a hranicemi, s řádným zohledněním stávajících i budoucích systémů;
Pozměňovací návrh 505
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b – bod iii
iii)  postupný rozvoj komplexní a veřejně přístupné vysoce kvalitní znalostní základny o mořích, která usnadňuje sdílení, opakované použití a šíření těchto informací a znalostí mezi různými skupinami uživatelů;
iii)   postupný rozvoj komplexní a veřejně přístupné vysoce kvalitní znalostní základny o mořích s cílem omezit duplikaci a usnadnit sdílení, opakované použití a šíření těchto informací a znalostí mezi různými skupinami uživatelů;
Pozměňovací návrh 506
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  zlepšuje spolupráci mezi členskými státy prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů mezi různými funkcemi pobřežních hlídek s cílem vytvořit Evropskou pobřežní hlídku.
Pozměňovací návrh 507
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c
c)   podporuje udržitelný ekonomický růst, zaměstnanost, inovace a nové technologie v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích v pobřežních oblastech, a to jako doplněk zavedených odvětvových a vnitrostátních činností;
c)   podporuje udržitelný ekonomický růst, zaměstnanost, inovace a nové technologie v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích, jakož i v pobřežních, ostrovních a nejvzdálenějších regionech Unie, a to jako doplněk zavedených odvětvových a vnitrostátních činností;
Pozměňovací návrh 508
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  podporuje rozvoj lidského kapitálu v námořním odvětví zejména povzbuzováním spolupráce a výměn v oblasti odborné přípravy;
Pozměňovací návrh 509
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. d
d)   prosazuje ochranu mořského prostředí, zejména její biologickou rozmanitost a chráněné mořské oblasti, například lokality NATURA 2000, a udržitelné využívání mořských a pobřežních zdrojů, a blíže vymezuje hranice udržitelnosti lidských činností, které mají dopad na mořské prostředí, a to zejména v rámci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.
d)   prosazuje ochranu mořského prostředí, zejména její biologickou rozmanitost a chráněné mořské oblasti, například lokality NATURA 2000, a udržitelné využívání mořských a pobřežních zdrojů prostřednictvím uplatňování ekosystémového přístupu k řízení lidských činností v souladu s cílem dosáhnout dobrého stavu životního prostředí a tento stav udržet, jak stanoví rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí.
Pozměňovací návrh 510
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. b
b)   projekty, včetně zkušebních projektů a projektů spolupráce;
b)   projekty, od návrhu po realizaci, včetně zkušebních a pilotních projektů a vnitrostátních a přeshraničních projektů spolupráce;
Pozměňovací návrh 511
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. c
c)   informování veřejnosti a sdílení osvědčených postupů, kampaně pro zvyšování povědomí a související činnosti na poli komunikace a šíření informací, jako jsou propagační kampaně, soutěže, vývoj a správa webových stránek, platformy zúčastněných stran, včetně komunikační činnosti ohledně politických priorit Unie, pokud souvisejí s obecnými cíli tohoto nařízení;
c)   informování veřejnosti a sdílení osvědčených postupů, a to i pokud jde o příslušné efektivní evropské výzkumné programy, kampaně pro zvyšování povědomí a související činnosti na poli komunikace a šíření informací, jako jsou propagační kampaně, soutěže, vývoj a správa webových stránek, platformy zúčastněných stran, včetně komunikační činnosti ohledně politických priorit Unie, pokud souvisejí s obecnými cíli tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 512
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. d
d)  konference, semináře a pracovní setkání;
d)  konference, semináře, fóra a pracovní setkání;
Pozměňovací návrh 513
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. e
e)  výměnu osvědčených postupů, koordinační činnosti včetně sítí pro sdílení informací, mechanismy řízení pro strategie na úrovni jednotlivých moří;
e)  výměnu osvědčených postupů a koordinační činnosti včetně sítí pro sdílení informací pro strategie na úrovni jednotlivých moří a podporu jejich vytváření;
Pozměňovací návrh 514
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f
f)   vývoj, provoz a údržbu IT systémů a sítí, které umožňují sběr, správu, ověřování, analýzu a výměnu údajů o rybolovu, vývoj metod odběru vzorků pro ně, jakož i vzájemné propojení systémů výměny dat napříč odvětvími;
f)   vývoj, provoz a údržbu IT systémů a sítí, které umožňují sběr, správu, ověřování, analýzu a výměnu údajů, vývoj metod odběru vzorků pro ně, jakož i vzájemné propojení systémů výměny dat napříč odvětvími;
Pozměňovací návrh 515
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa)  projekty odborné přípravy zaměřené na rozvoj znalostí a profesní kvalifikace a opatření na podporu profesního rozvoje v námořním odvětví;
Pozměňovací návrh 516
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f b (nové)
fb)  příslušné nástroje pro integrovanou správu pobřežních oblastí, územní plánování námořního prostoru a řízení zdrojů sdílených na úrovni oblastí jednotlivých moří;
Pozměňovací návrh 517
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f c (nové)
fc)  technickou pomoc podle článku 51 nařízení (EU) č. …/….. [o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 518
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – návětí
2.  Za účelem dosažení specifického cíle rozvoje meziodvětvových operací uvedených v čl. 81 písm. b) může EMFF podporovat:
2.  Za účelem dosažení specifického cíle rozvoje přeshraničních a meziodvětvových operací uvedených v čl. 81 písm. b) může EMFF podporovat:
Pozměňovací návrh 519
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – písm. b
b)   činnosti na poli koordinace a spolupráce mezi členskými státy za účelem vývoje územního plánování námořních prostor a integrované správy pobřežních oblastí, včetně výdajů souvisejících se systémy a postupy pro sdílení dat a monitorování, hodnotícími činnostmi, zřízením a provozováním sítě odborníků a vytvořením programu zaměřeného na budování kapacit členských států umožňujících provádění územního plánování námořních prostor;
b)   činnosti na poli koordinace a spolupráce mezi členskými státy a případně mezi členskými státy a regiony za účelem vývoje územního plánování námořních prostor a integrované správy pobřežních oblastí, včetně výdajů souvisejících se systémy a postupy pro sdílení dat a monitorování, hodnotícími činnostmi, zřízením a provozováním sítě odborníků a vytvořením programu zaměřeného na budování kapacit členských států umožňujících provádění územního plánování námořních prostor;
Pozměňovací návrh 520
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – písm. c
c)   technické nástroje pro zřízení a provoz operační Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat, jejímž cílem je usnadnit shromažďování údajů o mořích, jejich sestavování, kontrolu kvality, opakované použití a distribuci prostřednictvím spolupráce mezi institucemi členských států zapojených v síti.
c)   technické nástroje pro zřízení a provoz operační Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat, jejímž cílem je usnadnit shromažďování a získávání údajů a znalostí o mořích, jejich sestavování, kontrolu kvality, opakované použití a distribuci prostřednictvím spolupráce mezi institucemi členských států zapojených v síti.
Pozměňovací návrh 521
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – návětí
Opatření v rámci této kapitoly usnadňují provádění společné rybářské politiky a integrované námořní politiky, zejména pokud jde o:
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 522
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. a
a)  vědecké poradenství v rámci společné rybářské politiky;
a)  shromažďování, správu a šíření vědeckého poradenství v rámci společné rybářské politiky;
Pozměňovací návrh 523
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. b
b)  specifická opatření pro kontrolu a vynucování v rámci společné rybářské politiky;
b)  specifická opatření pro kontrolu a vynucování v rámci společné rybářské politiky, včetně inspekcí práce;
Pozměňovací návrh 524
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  sociální dialog a zapojení sociálních partnerů;
Pozměňovací návrh 525
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. e
e)  informace o trhu;
e)  informace o trhu, včetně vytvoření elektronických trhů;
Pozměňovací návrh 526
Návrh nařízení
Článek 84 a (nový)
Článek 84a
Opatření pro zachování zdrojů
Za účelem zajištění účinného provádění opatření pro zachování zdrojů podle článků 17 a 21 nařízení (EU) č. …/….. [o společné rybářské politice] může EMFF podporovat iniciativy členských států, jejichž cílem je spolupráce a provádění společných opatření, která mají vést k dosažení cílů dohodnutých v rámci víceletých plánů stanovených podle článků 9, 10 a 11 nařízení (EU) č. …/….. [o společné rybářské politice].
Pozměňovací návrh 527
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1
1.  EMFF může podporovat zajišťování vědeckých výsledků, a to zejména u projektů aplikovaného výzkumu přímo spojených s poskytováním procesu vědeckého poradenství, vědeckých stanovisek a doporučení pro účely řádného a účinného rozhodování při řízení rybolovu v rámci SRP.
1.  EMFF může podporovat zajišťování vědeckých výsledků, a to zejména u projektů aplikovaného výzkumu přímo spojených s poskytováním procesu vědeckého poradenství, vědeckých a socioekonomických stanovisek a doporučení pro účely řádného a účinného rozhodování při řízení rybolovu v rámci SRP.
Pozměňovací návrh 528
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. a
a)   studie a pilotní projekty potřebné pro provádění a rozvoj společné rybářské politiky, včetně studií a projektů zabývajících se alternativními způsoby řízení udržitelného rybolovu;
a)   studie a pilotní projekty potřebné pro provádění a rozvoj společné rybářské politiky, včetně studií a projektů zabývajících se alternativními způsoby řízení udržitelného rybolovu a akvakultury, a to i v rámci regionálních poradních sborů;
Pozměňovací návrh 529
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  studie potřebné k provádění a vytváření SRP v biogeograficky citlivých oblastech;
Pozměňovací návrh 530
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. b
b)  příprava a poskytování vědeckých stanovisek a doporučení vědeckými institucemi včetně mezinárodních poradních orgánů odpovědných za posuzování populací, nezávislými odborníky a výzkumnými institucemi;
b)  příprava a poskytování vědeckých stanovisek a doporučení vědeckými institucemi včetně mezinárodních poradních orgánů odpovědných za posuzování populací, odborníky a výzkumnými institucemi;
Pozměňovací návrh 531
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. c
c)  účast odborníků na jednáních o vědeckých a technických problémech týkajících se rybolovu a odborných pracovních skupin, jakož i v mezinárodních poradních orgánech a na zasedáních, kde budou vyžadovány příspěvky odborníků na oblast rybolovu;
c)  účast odborníků na jednáních o vědeckých a technických problémech týkajících se rybolovu a odborných pracovních skupin, jakož i v mezinárodních poradních orgánech a na zasedáních, kde budou vyžadovány příspěvky odborníků na oblast rybolovu a akvakultury;
Pozměňovací návrh 532
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  financování výzkumných plavidel provádějících vědeckovýzkumné programy ve vodách mimo Unii, v nichž je Unie činná na základě dohod o rybolovu;
Pozměňovací návrh 533
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. e
e)   spolupráce mezi členskými státy v oblasti shromažďování údajů včetně zřízení a provozu jednotlivých regionalizovaných databází pro ukládání, správu a využívání údajů, které budou napomáhat regionální spolupráci a zlepšovat shromažďování údajů a řídicí činnosti i vědecké znalosti při podpoře řízení rybolovu.
e)   spolupráce mezi členskými státy v oblasti shromažďování údajů se zapojením různých regionálních aktérů a včetně zřízení a provozu jednotlivých regionalizovaných databází pro ukládání, správu a využívání údajů, které budou napomáhat regionální spolupráci a zlepšovat shromažďování údajů a řídicí činnosti i vědecké znalosti při podpoře řízení rybolovu.
Pozměňovací návrh 534
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  vytvoření elektronických trhů za účelem lepší koordinace informací mezi subjekty na trhu a zpracovateli.
Pozměňovací návrh 535
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – písm. a
a)   společný nákup hlídkových plavidel, letadel a vrtulníků několika členskými státy patřícími do stejné zeměpisné oblasti, pokud jsou tyto prostředky použity alespoň 60 % času pro kontrolu rybolovu;
a)   společný nákup hlídkových plavidel, letadel a vrtulníků několika členskými státy patřícími do stejné zeměpisné oblasti, pokud jsou tyto prostředky používány pro kontrolu rybolovu alespoň 60 % celkové doby svého provozu za rok;
Pozměňovací návrh 536
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – písm. b
b)  výdaje související s posuzováním a rozvojem nových kontrolních technologií;
b)  výdaje související s posuzováním a rozvojem nových kontrolních technologií a postupů výměny údajů mezi úřady a orgány odpovědnými za oblasti, jako je bezpečnost, záchrana a kontrola v Unii;
Pozměňovací návrh 537
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1
1.   EMFF může podporovat provozní náklady poradních sborů zřízených podle článku 52 [nařízení o společné rybářské politice].
1.   EMFF přispívá na nezbytné provozní náklady a náklady na odborné znalosti poradních sborů zřízených podle [nařízení o společné rybářské politice] s cílem zajistit plné a účinné provádění jejich činnosti.
Pozměňovací návrh 538
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1 a (nový)
1a.  EMFF může přispívat na provozní náklady poradních sborů, pokud tyto náklady napomáhají zapojení a účasti organizací rybářů a dalších zúčastněných stran.
Pozměňovací návrh 539
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1 b (nový)
1b.  EMFF přispívá na provozní a technické náklady a náklady na odborné znalosti vzniklé v souvislosti s prováděním studií, o něž se opírají doporučení poradních sborů.
Pozměňovací návrh 540
Návrh nařízení
Článek 88 a (nový)
Článek 88a
Sociální dialog
EMFF může přispívat na provozní náklady systémů, které podporují sociální dialog a zapojení sociálních partnerů.
Pozměňovací návrh 541
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1
EMFF může podporovat vypracování a šíření informací o trhu pro produkty rybolovu a akvakultury, které provádí Komise v souladu s článkem 49 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury].
EMFF může podporovat vypracování a šíření informací o trhu pro produkty rybolovu a akvakultury, které provádí Komise v souladu s článkem 49 [nařízení (EU) č. o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury], včetně vytvoření elektronických trhů za účelem lepší koordinace informací mezi subjekty na trhu a zpracovateli;
Pozměňovací návrh 542
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – písm. b
b)  provádění dohod o udržitelném rybolovu a o účasti Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu;
b)  příprava, monitorování a hodnocení dohod o udržitelném rybolovu a o účasti Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu; mezi tato opatření patří studie, setkání, zapojení odborníků, náklady na dočasné zaměstnance, informační činnost a veškeré další administrativní náklady nebo náklady vzniklé v souvislosti s vědeckou nebo technickou pomocí ze strany Komise.
Pozměňovací návrh 543
Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 1 – návětí
1.  EMFF může podporovat z podnětu členského státu a až do výše stropu 5 % z celkové částky operačního programu:
1.  EMFF může podporovat z podnětu členského státu a až do výše stropu 6 % z celkové částky operačního programu:
Pozměňovací návrh 544
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a
a)  100 % způsobilých veřejných výdajů u podpory v rámci podpory skladování podle článku 70;
a)  50 % způsobilých veřejných výdajů u podpory v rámci podpory skladování podle článku 70;
Pozměňovací návrh 545
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a a (nové)
aa)  100 % způsobilých veřejných výdajů na přípravu plánů produkce a plánů uvádění produktů na trhu podle článku 69;
Pozměňovací návrh 546
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. d
d)  80 % způsobilých veřejných výdajů u podpory podle čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j);
d)  90 % způsobilých veřejných výdajů u podpory podle čl. 78 odst. 2 písm. a) až d) a f) až j);
Pozměňovací návrh 547
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. e
e)  65 % způsobilých výdajů u podpory uvedené v článku 79.
e)  80 % způsobilých výdajů u podpory uvedené v článku 79.
Pozměňovací návrh 548
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – písm. e a (nové)
ea)  plus 10 procentních bodů, plus maximální sazba příspěvku z EMFF, pokud jsou z EMFF financovány operace na odlehlých řeckých ostrovech a v nejvzdálenějších regionech, které jsou kvůli své odlehlosti znevýhodněny;
Pozměňovací návrh 549
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1
1.  Členské státy uplatňují maximální míru veřejné podpory ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci.
1.  Členské státy uplatňují maximální míru veřejné podpory ve výši 60 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci.
Pozměňovací návrh 550
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. a
a)  příjemcem je veřejnoprávní subjekt;
a)  příjemcem je veřejnoprávní subjekt nebo soukromý subjekt, který vykonává veřejnou službu;
Pozměňovací návrh 551
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. b
b)  operace souvisí s podporou skladování uvedenou v článku 70;
vypouští se
Pozměňovací návrh 552
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 3 – návětí
3.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy použít míru veřejné podpory od 50 % až do 100 % celkových způsobilých výdajů, pokud je operace prováděna podle kapitoly III hlavy V a odpovídá jednomu z následujících kritérií:
3.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy použít míru veřejné podpory od 60 % až do 100 % celkových způsobilých výdajů, pokud je operace prováděna podle kapitoly I, II, III nebo IV hlavy V a odpovídá dvěma nebo více z následujících kritérií:
Pozměňovací návrh 553
Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 2 – pododstavec 2
Komise vykonává pravomoci při plném respektování zásady proporcionality a s ohledem na riziko, že nedodržení příslušných pravidel společné rybářské politiky představuje vážné nebezpečí pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, pro udržitelnost dotčených populací nebo zachování mořského prostředí.
Komise vykonává pravomoci při plném respektování zásady proporcionality a s ohledem na riziko, že nedodržení příslušných pravidel společné rybářské politiky představuje vážné nebezpečí pro udržitelné využívání živých mořských biologických zdrojů, díky němuž dochází k obnově a zachování populací lovených druhů nad úrovní, která zajistí maximální trvale udržitelný výnos, pro udržitelnost dotčených populací, zachování mořského prostředí nebo dosažení a udržování dobrého stavu životního prostředí do roku 2020.
Pozměňovací návrh 576
Návrh nařízení
Článek 99 – odstavec 1
1.   Kromě společných pravidel stanovených v článku 114 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] řídící orgán
1.  Kromě společných pravidel stanovených v článku 114 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních] řídící orgán.
a)  předkládá Komisi pololetně příslušné údaje o ukazatelích pro operace vybrané k financování, včetně hlavních charakteristik příjemce a samotné operace. Komise stanoví prováděcími předpisy pravidla překládání těchto údajů v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
a)  předkládá Komisi pololetně příslušné údaje o ukazatelích pro operace vybrané k financování, včetně hlavních charakteristik příjemce a samotné operace. Komise stanoví prováděcími předpisy pravidla překládání těchto údajů v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 128 odst. 2.
b)  zajišťuje propagaci programu, a to informováním potenciálních příjemců, profesních organizací, hospodářských a sociálních partnerů, subjektů podílejících se na prosazování rovnosti žen a mužů a dotčených nevládních organizací, včetně ekologických organizací, o možnostech, které program nabízí, a o pravidlech pro získání přístupu k financování na základě programu;
b)  zajišťuje propagaci programu, a to informováním potenciálních příjemců, profesních organizací, hospodářských a sociálních partnerů, subjektů podílejících se na prosazování rovnosti žen a mužů a dotčených nevládních organizací, včetně ekologických organizací, o možnostech, které program nabízí, a o pravidlech pro získání přístupu k financování na základě programu a o povinnosti dodržovat pravidla společné rybářské politiky;
c)  zajišťuje propagaci programu rovněž informováním příjemců o příspěvku Unie a široké veřejnosti o úloze, kterou Unie v programu plní.
c)  zajišťuje propagaci programu rovněž informováním příjemců o příspěvku Unie a o povinnosti dodržovat pravidla společné rybářské politiky;
d)  zajistí propagaci nového programu širokou veřejností o úloze Evropské unie v programu, jakož i členských států při zajišťování dodržování pravidel společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 554
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1
1.  Kromě článku 135 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] odpovídají za vyšetřování případů neodržování pravidel společné politiky rybolovu v první řadě členské státy.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 555
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2
2.   U případů finančních oprav výdajů přímo spojených s nedodržení článku 98 členské státy rozhodnou o výši opravy s přihlédnutím k závažnosti neplnění pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářské výhodě plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo k významu přínosu EMFF k hospodářské činnosti příjemce.
2.   U případů finančních oprav výdajů přímo spojených s nedodržení článku 98 členské státy rozhodnou o výši opravy s přihlédnutím k závažnosti (včetně rozsahu, trvání a četnosti) případů neplnění pravidel společné rybářské politiky příjemcem, hospodářské výhodě plynoucí z nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo k významu přínosu EMFF k hospodářské činnosti příjemce.
Pozměňovací návrh 577
Návrh nařízení
Článek 102
1.   Kromě článku 134 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] může Komise prostřednictvím prováděcích aktů pozastavit vyplácení všech průběžných plateb týkajících se operačního programu nebo jejich části, pokud
1.   Kromě článku 134 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] může Komise prostřednictvím prováděcích aktů pozastavit vyplácení všech průběžných plateb týkajících se operačního programu nebo jejich části, pokud
a)  v systému řízení a kontroly operačního programu existuje závažný nedostatek, v souvislosti s nímž nebyla přijata opatření k nápravě;
b)  určitý výdaj v certifikovaném výkazu výdajů je spojen se závažnou nesrovnalostí nebo jiným případem nedodržení předpisů, který nebyl napraven;
c)  členský stát nepřijal nezbytná opatření k nápravě situace, která vedla k přerušení platební lhůty podle článku 118;
d)  existují závažné nedostatky v kvalitě a spolehlivosti monitorovacího systému;
Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijala rozhodnutí uznávající, že členský stát nesplnil své povinnosti v rámci společné rybářské politiky. Takové nedodržení může ovlivnit výdaje obsažené v certifikovaném výkazu výdajů, pro které je požadována průběžná platba;
e)  Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijala rozhodnutí uznávající, že členský stát nesplnil své povinnosti v rámci společné rybářské politiky. Takové nedodržení může ovlivnit výdaje obsažené v certifikovaném výkazu výdajů, pro které je požadována průběžná platba;
f)  jsou splněny podmínky uvedené v čl. 17 odst. 5 a čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních]  
2.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 128 odst. 3 stanovit podrobná pravidla platby, které mohou být pozastaveny. Částky těchto plateb jsou přiměřené povaze a významu nedodržení předpisů ze strany členského státu.
2.   Komise může prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnout o pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části poté, co poskytne členskému státu příležitost předložit do dvou měsíců připomínky. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 151 odst. 3 stanovit podrobná pravidla pro tu část plateb, které mohou být pozastaveny. Tyto částky jsou přiměřené povaze a významu nedostatku, nesrovnalosti nebo nedodržení předpisů ze strany členského státu.
2a.  Komise rozhodne prostřednictvím prováděcího aktu ukončit pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části, pokud členský stát přijme nezbytná opatření, která umožňují pozastavení zrušit. Pokud taková opatření členský stát nepřijme, může Komise přijmout prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o uplatnění finančních oprav zrušením celého příspěvku Unie na operační program nebo jeho části v souladu s články 128 a článkem 129.
Pozměňovací návrh 578
Návrh nařízení
Článek 103 a (nový)
Článek 103a
Kontroly na místě prováděné Komisí
1.  Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy podle vnitrostátních právních a správních předpisů nebo podle článku 287 Smlouvy anebo aniž je dotčena jakákoli kontrola organizovaná na základě článku 322 Smlouvy, může Komise v členských státech organizovat kontroly na místě s cílem ověřovat zejména:
a)  zda je správní praxe v souladu s pravidly Unie;
b)  zda jsou k dispozici požadované doklady a zda jsou tyto doklady v souladu s operacemi financovanými EMFF;
c)  podmínky, za kterých jsou operace financované EMFF prováděny a kontrolovány.
2.  Osoby pověřené Komisí prováděním kontrol na místě nebo zástupci Komise působící v rámci pravomocí, které jsou jim svěřeny, mají přístup k účetnictví a všem dalším dokladům, jež souvisejí s výdaji financovanými z EMFF, včetně dokladů a jejich popisných informací vytvořených nebo obdržených a uchovávaných v elektronické podobě.
4.  Komise s dostatečným předstihem ohlásí kontrolu na místě členskému státu, u něhož nebo na jehož území má být provedena. Zástupci dotyčného členského státu se mohou těchto kontrol účastnit.
5.  Na žádost Komise a se souhlasem členského státu provádějí příslušné orgány dotčeného členského státu dodatečné kontroly nebo šetření týkající se operací uvedených v tomto nařízení. Zástupci Komise nebo osoby pověřené Komisí se mohou těchto kontrol účastnit.
6.  K účinnějšímu provádění kontrol může Komise se souhlasem dotyčných členských států požádat o účast orgánů těchto členských států na určitých kontrolách nebo šetřeních.
7.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 151 odst. 2 stanovit pravidla týkající se postupů, které mají být splněny při provádění dodatečných kontrol uvedených v odstavcích 5 a 6.
Pozměňovací návrh 579
Návrh nařízení
Článek 104
1.  Členské státy poskytují Komisi veškeré informace nezbytné k řádnému fungování EMFF a přijímají veškerá vhodná opatření usnadňující kontroly, které Komise považuje za užitečné v rámci řízení financování Unií, včetně kontrol na místě.
Členské státy sdělí Komisi na její žádost právní a správní předpisy, které přijaly k provádění aktů Unie týkajících se společné rybářské politiky, pokud tyto akty mají finanční důsledky pro EMFF.
2.   Členské státy sdělí Komisi na její žádost právní a správní předpisy, které přijaly k provádění aktů Unie týkajících se společné rybářské politiky, pokud tyto akty mají finanční důsledky pro EMFF.
3.  Členské státy poskytují Komisi veškeré informace o zjištěných nesrovnalostech a případech podezření na podvod a o krocích podniknutých za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody podle článku 116.
Pozměňovací návrh 580
Návrh nařízení
Článek 107
1.   Před přijetím rozhodnutí o finanční opravě prostřednictvím prováděcích aktů zahájí Komise řízení oznámením svých předběžných závěrů členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát do dvou měsíců předložil své připomínky.
Kromě čl. 137 odst. 2 [nařízení (EU) č. (...) o společných ustanoveních] v případě, že Komise navrhuje finanční opravu podle čl. 106 odst. 2 , dostane členský stát příležitost prokázat přezkoumáním příslušné dokumentace, že skutečný rozsah nedodržení pravidel společné rybářské politiky a jeho propojení s výdaji je menší, než vyplývá z posudku Komise.
2.  Navrhuje-li Komise finanční opravu na základě extrapolace nebo paušální sazby, dostane členský stát příležitost prokázat přezkoumáním příslušné dokumentace, že skutečný rozsah nesrovnalosti nebo nedodržení pravidel včetně nedodržení pravidel společné rybářské politiky je menší, než vyplývá z posudku Komise. Po dohodě s Komisí může členský stát omezit rozsah tohoto přezkumu na vhodnou část nebo vzorek příslušné dokumentace. S výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí doba povolená pro takové přezkoumání překročit další dva měsíce od uplynutí lhůty dvou měsíců uvedené v odstavci 1.
3.   Komise vezme v úvahu veškeré důkazy předložené členským státem ve lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 2.
4.   Nepřijme-li členský stát předběžné závěry Komise, pozve ho Komise na slyšení, aby se zaručilo, že jsou k vyvození závěru Komise ohledně uplatnění finanční opravy k dispozici všechny důležité informace a zjištění.
5.   V zájmu uplatnění finančních oprav přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí do šesti měsíců ode dne slyšení nebo ode dne obdržení dalších informací, pokud členský stát souhlasil s tím, že tyto dodatečné informace po slyšení předloží. Komise vezme v úvahu veškeré informace a připomínky předložené v průběhu řízení. Pokud se jednání neuskuteční, začíná běžet šestiměsíční lhůta dva měsíce po dni, kdy Komise odeslala pozvánku k jednání.
6.  Zjistí-li Komise nebo Účetní dvůr, že došlo k nesrovnalostem týkajícím se účetní závěrky zaslané Komisi, výsledná finanční oprava sníží podporu z EMFF na daný operační program.
Pozměňovací návrh 557
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1
1.  Hlavní informace o provádění programu, o každé operaci vybrané pro financování a o dokončených operacích, které jsou zapotřebí pro sledování a hodnocení, včetně hlavních charakteristik příjemce a projektu, se zaznamenávají a uchovávají elektronickými prostředky.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 558
Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 2
2.  Řídící orgán a monitorovací výbor monitorují operační program prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů souvisejících s výstupy a výsledky.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 559
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. a
a)  je konzultován a do čtyř měsíců od rozhodnutí o schválení programu vydává stanovisko ke kritériím pro výběr financovaných operací, výběrová kritéria se upravují podle potřeb programování;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrhy 581, 560 a 561
Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1
1.  V souladu s čl. 99 odst. 1 písm. b) řídící orgán zodpovídá za:
1.  V souladu s čl. 99 odst. 1 písm. b) až d) řídící orgán zodpovídá za:
a)   zajištění toho, že budou vytvořeny jediné internetové stránky nebo jediný internetový portál poskytující informace o operačním programu v daném členském státu, jakož i přístup k nim;
a)   zajištění toho, že budou vytvořeny jediné internetové stránky nebo jediný internetový portál poskytující informace o operačních programech v daném členském státu, jakož i snadný přístup k nim;
b)   informování potenciálních příjemců o možnostech financování v rámci operačního programu;
b)   informování potenciálních příjemců o možnostech financování v rámci operačního programu a o povinnosti dodržovat pravidla společné rybářské politiky;
c)  informování občanů Unie o úloze a úspěších EMFF prostřednictvím informačních a komunikačních činností seznamujících s výsledky a dopady smluv o partnerství, operačních programů a operací.
c)  informování občanů Unie o úloze a úspěších EMFF prostřednictvím informačních a komunikačních činností seznamujících s výsledky a dopady smluv o partnerství, operačních programů a operací;
d)  zajištění toho, že bude uveřejněn přehled opatření k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky včetně případů nedodržení předpisů ze strany členských států nebo příjemců, a přijatých nápravných opatření, například finančních oprav.
Pozměňovací návrh 562
Návrh nařízení
Čl. 120 odst. 4 a (nový)
4a.  Pokud jde o přístup k informacím v oblasti životního prostředí, použijí se směrnice 2003/4/ES a nařízení (ES) č. 1049/2001 a (ES) č. 1367/2006.
Pozměňovací návrh 563
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 1

Znění navržené Komisí

Druh operací

Procentních bodů

operace týkající se drobného pobřežního rybolovu mohou využít zvýšení o

25

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace týkající se drobného pobřežního rybolovu mohou využít zvýšení o

30

Pozměňovací návrh 564
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 5

Znění navržené Komisí

Druh operací

Procentní body

operace prováděné organizací producentů nebo sdružením organizací producentů mohou využít zvýšení o

20

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentní body

operace prováděné organizací producentů, sdružením organizací producentů, profesní organizací rybářů uznanou členským státem nebo mezioborovou organizací mohou využít zvýšení o 30 procentních bodů.

30

Pozměňovací návrh 565
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 5 a (nový)

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace splňující všechna kritéria pro hodnocení udržitelnosti, která mohou členské státy uplatnit, mohou mít podporu zvýšenou o

10

Pozměňovací návrh 566
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 8

Znění navržené Komisí

Druh operací

Procentních bodů

operace prováděné podniky nespadajícími do definice malých a středních podniků, se sníží o

20

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace prováděné podniky nespadajícími do definice malých a středních podniků, se sníží o

15

Pozměňovací návrh 567
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 8 a (nový)

Pozměňovací návrh

Druh operací

Procentních bodů

operace odpovídající souboru kritérií pro hodnocení udržitelnosti, která mohou členské státy zavést, mohou obdržet dodatečných

10

Pozměňovací návrh 568
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – řádek 7 a (nový)

Pozměňovací návrh

7a.  Právní předpisy týkající se pracovních podmínek

Dodržování právních předpisů EU v oblasti pracovních podmínek ze strany provozovatelů.

Účinné provádění a uplatňování právních předpisů Unie v oblasti pracovních podmínek, k nimž patří:

–  právní předpisy pro pracovní dobu a odpočinek rybářů;

–  právní předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti;

–  právní předpisy pro výchozí kvalifikaci a další školení rybářů.

Pozměňovací návrh 569
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí

Priorita EMFF:

Podpora provádění společné rybářské politiky

Tematický cíl č. 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Ověřená správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice],

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění ročního pracovního plánu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Dostatečná kapacita v oblasti lidských zdrojů k provádění dvoustranných nebo vícestranných dohod s ostatními členskými státy v případě sdílení práce na plnění povinnosti shromažďování údajů

Pozměňovací návrh

Priorita EMFF:

Podpora provádění společné rybářské politiky

Tematický cíl č. 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Ověřená správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice],

Posouzení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy:

Byla provedena zvláštní analýza rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy pro zajištění účinného provádění opatření pro správu loďstva

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění ročního pracovního plánu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Dostatečná kapacita v oblasti lidských zdrojů k provádění dvoustranných nebo vícestranných dohod s ostatními členskými státy v případě sdílení práce na plnění povinnosti shromažďování údajů

Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění posouzení kapacity loďstva;

Náležité podávání zpráv o úsilí vytvořit rovnováhu mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy, jak je stanoveno v článcích 34 a 37 nařízení (EU) č. .../..... [o společné rybářské politice].

Pozměňovací návrh 570
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 2 – řádek 4 a (nový)

Pozměňovací návrh

Priorita EU pro EMFF/ tematický cíl společného strategického rámce

Předběžná podmínka

Kritéria splnění

Priorita EMFF:

Podpora provádění společné rybářské politiky

Tematický cíl č. 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Každoroční hodnocení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy: Byla provedena zvláštní analýza rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy pro zajištění účinného provádění opatření pro správu loďstva, která se týkají snížení kapacity loďstva a přímých investic do plavidel.

Mezi zvláštní opatření patří:

–  Osvědčená správní kapacita pro přípravu a provádění posouzení kapacity loďstva;

–  Dostatečné podávání zpráv o snahách nastolit rovnováhu mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy, jak je stanoveno v článcích 34 a 37 [navrhovaného základního nařízení]

Pozměňovací návrh 614
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – odst. 1 – odrážka 1
–  jméno příjemce (pouze právnické osoby; neuvádět jména fyzických osob);
–  jméno příjemce;
Pozměňovací návrh 582
Návrh nařízení
Příloha IV – body 2 a 3
2.   INFORMACE PRO VEŘEJNOST A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ
2.   INFORMACE PRO VEŘEJNOST A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ
2.1  Úkoly členského státu
2.1  Úkoly členského státu
1.   Členský stát zajistí, aby se informační a propagační opatření zaměřovala na co nejširší mediální pokrytí s využitím různých forem a metod komunikace na příslušné úrovni.
1.   Členský stát zajistí, aby se informační a propagační opatření zaměřovala na co nejširší mediální pokrytí s využitím různých forem a metod komunikace na příslušné úrovni.
2.   Členský stát odpovídá za provedení alespoň těchto informačních a propagačních opatření:
2.   Členský stát odpovídá za provedení alespoň těchto informačních a propagačních opatření:
a)   hlavní informační činnost spočívající ve zveřejnění zahájení operačního programu;
a)   hlavní informační činnost spočívající ve zveřejnění zahájení operačního programu;
b)   alespoň dvakrát v průběhu programového období uskutečněná hlavní informační činnost, která propaguje možnosti financování a sledované strategie a představuje úspěchy operačního programu;
b)   alespoň dvakrát v průběhu programového období uskutečněná hlavní informační činnost, která propaguje možnosti financování a sledované strategie a představuje úspěchy operačního programu;
c)   vyvěšení vlajky Evropské unie na průčelí nebo jiném veřejnosti viditelném místě v sídle každého řídícího orgánu;
c)   vyvěšení vlajky Evropské unie na průčelí nebo jiném veřejnosti viditelném místě v sídle každého řídícího orgánu;
d)   elektronické zveřejnění seznamu operací podle bodu 1;
d)   elektronické zveřejnění seznamu operací podle bodu 1;
e)   uvedení příkladů operací v členění podle operačních programů na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu; příklady by měly být uvedeny v široce používaném úředním jazyce Evropské unie, jiném než úřední jazyk (jazyky) dotčeného členského státu;
e)   uvedení příkladů operací v členění podle operačních programů na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu; příklady by měly být uvedeny v široce používaném úředním jazyce Evropské unie, jiném než úřední jazyk (jazyky) dotčeného členského státu;
f)  specifická část jediných internetových stránek musí být věnována stručnému souhrnu inovací a operací v oblasti ekologických inovací;
f)  specifická část jediných internetových stránek musí být věnována stručnému souhrnu inovací a operací v oblasti ekologických inovací;
g)   aktualizace informací o provádění operačního programu, včetně jeho hlavních úspěchů, na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu.
g)   aktualizace informací o provádění operačního programu, včetně jeho hlavních úspěchů, na jediných internetových stránkách nebo na internetových stránkách operačního programu, které jsou dostupné prostřednictvím jediného internetového portálu.
ga)   přehled případů nedodržení předpisů ze strany členských států a příjemců a nápravných opatření včetně finančních oprav provedených členskými státy nebo Komisí bude uveřejněn každoročně do 31. ledna, počínaje rokem 2016.
3.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi zapojí řídící orgán do informačních a propagačních opatření tyto subjekty:
3.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi zapojí řídící orgán do informačních a propagačních opatření tyto subjekty:
h)  partnery uvedené v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních];
a)   partnery uvedené v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] o společných ustanoveních];
i)  informační střediska o Evropě, jakož i zastoupení Komise v členských státech;
b)  informační střediska o Evropě, jakož i zastoupení Komise v členských státech;
j)  vzdělávací a výzkumné instituce.
c)  vzdělávací a výzkumné instituce.
Úkolem těchto subjektů je šířit informace uvedené v čl. 120 odst. 1 písm. a) a b).
Úkolem těchto subjektů je šířit informace uvedené v čl. 120 odst. 1 písm. a) a b).
3.   INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍJEMCE A POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCE
3.   INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍJEMCE A POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCE
3.1  Informační opatření pro potenciální příjemce
3.1  Informační opatření pro potenciální příjemce
1.   Řídící orgán zajistí, aby se informace o cílech a možnostech financování operačního programu nabízených EMFF ve velkém měřítku dostávaly k potenciálním příjemcům a všem zúčastněným stranám.
1.   Řídící orgán zajistí, aby se informace o cílech a možnostech financování operačního programu nabízených EMFF ve velkém měřítku dostávaly k potenciálním příjemcům a všem zúčastněným stranám.
2.   Řídící orgán zajistí, aby potenciální příjemci byli informováni alespoň o:
2.   Řídící orgán zajistí, aby potenciální příjemci byli informováni alespoň o:
a)   podmínkách způsobilosti výdajů, které je třeba splnit, aby vznikl nárok na podporu v rámci operačního programu;
a)   podmínkách způsobilosti výdajů, které je třeba splnit, aby vznikl nárok na podporu v rámci operačního programu;
b)   popisu podmínek přípustnosti žádostí, postupech pro posuzování žádostí o financování a příslušných lhůtách;
b)   popisu podmínek přípustnosti žádostí, postupech pro posuzování žádostí, o financování a příslušných lhůtách;
ba)  možných finančních důsledcích v případě nedodržení pravidel společné rybářské politiky;
c)   kritériích pro výběr operací, jež mají obdržet podporu;
c)   kritériích pro výběr operací, jež mají obdržet podporu;
d)   kontaktních osobách na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které jsou schopny poskytnout informace o operačních programech;
d)   kontaktních osobách na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které jsou schopny poskytnout informace o operačních programech;
e)   skutečnosti, že žádosti by měly obsahovat návrh komunikačních činností, které jsou úměrné rozsahu operace, umožňujících informovat veřejnost o cílech operace a její podpoře ze strany EU.
e)   skutečnosti, že žádosti by měly obsahovat návrh komunikačních činností, které jsou úměrné rozsahu operace, umožňujících informovat veřejnost o cílech operace a její podpoře ze strany EU.
3.2.   Informační opatření pro příjemce
3.2.   Informační opatření pro příjemce
Řídící orgán informuje příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená souhlas s jejich uvedením v seznamu operací zveřejňovaném podle čl. 120odst. 2.
Řídící orgán informuje příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená souhlas s jejich uvedením v seznamu operací zveřejňovaném podle čl. 120 odst. 2.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2 druhého pododstavce (A7-0282/2013).


Prekursory drog ***I
PDF 282kWORD 21k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0548),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila Parlamentu svůj návrh (C7-0319/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. ledna 2013(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. června 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7‑0153/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

P7_TC1-COD(2012)0261


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1258/2013.)

(1)Úř. věst.C 76, 14.3.2013, s. 54.


Konference o změně klimatu
PDF 405kWORD 46k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o konferenci o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) (2013/2666(RSP))
P7_TA(2013)0443B7-0482/2013

Evropský parlament,

—  s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na Kjótský protokol k této úmluvě,

—  s ohledem na výsledky konference OSN o změně klimatu, která se konala na Bali v roce 2007, a na akční plán z Bali (rozhodnutí 1/COP 13),

—  s ohledem na patnáctou konferenci smluvních stran (COP 15) úmluvy UNFCCC a na 5. konferenci smluvních stran, která sloužila jako místo setkání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP5) a konala se ve dnech 7. až 18. prosince 2009 v dánské Kodani, a s ohledem na Kodaňskou dohodu,

—  s ohledem na šestnáctou konferenci smluvních stran (COP 16) úmluvy UNFCCC a 6. konferenci smluvních stran, která sloužila jako místo setkání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP6) a konala se ve dnech 29. listopadu až 10. prosince 2010 v mexickém Cancúnu, a s ohledem na Cancúnské dohody,

—  s ohledem na sedmnáctou konferenci smluvních stran (COP 17) úmluvy UNFCCC a na 7. konferenci smluvních stran, která sloužila jako místo setkání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP7) a konala se ve dnech 28. listopadu až 9. prosince 2011 v jihoafrickém Durbanu, a zejména s ohledem na přijatá rozhodnutí, včetně Durbanské platformy pro posílenou činnost,

—  s ohledem na osmnáctou konferenci smluvních stran (COP 18) úmluvy UNFCCC a 8. konferenci smluvních stran, která sloužila jako místo setkání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP8) a konala se ve dnech 26. listopadu až 8. prosince 2012 v katarském Dohá, a s ohledem na východiska týkající se klimatu po konferenci v Dohá,

—  s ohledem na devatenáctou konferenci smluvních stran (COP 19) úmluvy UNFCCC a 9. konferenci smluvních stran, která bude sloužit jako místo setkání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP9) a bude se konat ve dnech 11. až 23. listopadu 2013 v polské Varšavě;

—  s ohledem na balíček opatření EU v oblasti klimatu a energetiky z prosince 2008,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2009 nazvané „2050: Budoucnost začíná dnes – doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o strategii EU pro konferenci o změně klimatu v Kodani (COP 15)(3), na usnesení ze dne 10. února 2010 o závěrech konference o změně klimatu v Kodani (COP 15)(4), na usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o konferenci o změně klimatu v Cancúnu (COP 16)(5), na usnesení ze dne 16. listopadu 2011 o konferenci o změně klimatu v Durbanu (COP 17)(6) a na usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o konferenci o změně klimatu v katarském Dohá (COP 18)(7);

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2012 k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050(8),

—  s ohledem na konzultativní sdělení Komise ze dne 26. března 2013 nazvané „Mezinárodní dohoda o změně klimatu 2015: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020“ (SWD(2013)0097),

—  s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 9. března 2012 o činnosti navazující na sedmnáctou konferenci smluvních stran (COP 17) úmluvy UNFCCC a s ohledem na 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP 7) konané ve dnech 28. listopadu až 9. prosince 2011 v jihoafrickém Durbanu;

—  s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 15. května 2012 o změnách klimatu – financování rychlého startu;

—  s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 18. července 2011 a 24. června 2013 o diplomacii EU v oblasti klimatu;

—  s ohledem na souhrnnou zprávu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) z listopadu 2012 o nedostatečném úsilí při snižování emisí nazvanou „The Emissions Gap Report 2012“,

—  s ohledem na zprávu Světové banky s názvem „Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided“ (Snižte teplotu: Proč nelze dopustit svět s teplotou vyšší o 4 °C).

—  s ohledem na otázky Radě a Komisi týkající se konference o změně klimatu ve Varšavě (COP 19) (O-000095/2013 – B7-0517/2013 a O-000096/2013 – B7-0518/2013),

—  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že změna klimatu představuje naléhavou a potenciálně nezvratnou hrozbu pro lidstvo, biologickou rozmanitost a planetu, a je tudíž nutné, aby byla řešena na mezinárodní úrovni za účasti všech stran;

B.  vzhledem k tomu, že ve východiscích týkajících se klimatu po konferenci v Dohá (tzv. Doha Climate Gateway) se s velkým znepokojením konstatuje, že je velký rozdíl mezi souhrnnými dopady stávajících závazků zúčastněných stran ke snižování emisí, pokud jde o celosvětové roční emise skleníkových plynů do roku 2020, a souhrnnými scénáři snižování emisí, díky nimž by bylo možné udržet celkový roční průměrný nárůst teploty do 2 ºC (cíl 2ºC);

C.  vzhledem k tomu, že podle vědeckých důkazů, které předložil Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), cíl 2 °C vyžaduje, aby celosvětové emise skleníkových plynů dosáhly vrcholu nejpozději v roce 2015 a byly do roku 2050 sníženy alespoň o 50 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a poté dále klesaly; vzhledem k tomu, že EU by tedy měla prosazovat konkrétní opatření a jejich skutečné zavádění na celosvětové úrovni do roku 2020;

D.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Světové banky „Snižte teplotu“ (Turn Down the Heat) současný vývoj emisí povede v následujících 20 až 30 letech k oteplení o 2 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí a do roku 2100 k oteplení o 4°C; vzhledem k tomu, že scénář vedoucí k oteplení o 4 °C by mohl v důsledku vést k podstatně vyššímu oteplení ve zvláště citlivých tropických oblastech;

E.  vzhledem k tomu, že vědecká zjištění z poslední doby také upozorňují na nebezpečí oteplení byť jen o 2 °C, přičemž panuje všeobecná shoda na tom, že již dosavadní zvýšení teploty (které na celosvětové úrovni dosáhlo přibližně 0,8 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí) je jedním z faktorů majících za následek humanitární a potravinové krize, kterých jsme již byli svědky, zejména ty nejzávažnější krize v Africe, konkrétně v Africkém rohu a Sahelu;

F.  vzhledem k tomu, že kvůli všeobecně uznávaným rizikům a nákladům, které současný vývoj v oblasti emisí přináší světu, jsou zapotřebí nejen závazky, ale také politická vůle všech stran tyto závazky splnit;

G.  vzhledem k tomu, že pro mnohé oblasti představuje oteplení o 2 °C již extrémní nebezpečí; vzhledem k tomu, že 112 zemí, včetně nejzranitelnějších zemí, malých ostrovních států a nejméně rozvinutých zemí, vyzvalo ke snížení CO2 v atmosféře pod 350 ppm a ke stabilizaci celosvětového oteplování pod 1,5 °C;

H.  vzhledem k tomu, že konference ve Varšavě (COP 19) bude mít zásadní význam pro zajištění nezbytného pokroku při podpoře Durbanské platformy, aby se vytvořily podmínky pro přípravu závazků a uzavření celosvětové právně závazné dohody do roku 2015;

I.  vzhledem k tomu, že taková celosvětová právně závazná dohoda musí být v souladu s uhlíkovým rozpočtem odpovídajícím cíli 2 °C, spravedlivá a v souladu se zásadou „společných, ale rozlišených povinností a příslušných schopností“ (CBDRRC) a musí uznávat, že je zapotřebí, aby všichni hlavní producenti emisí přijali ambiciózní a dostatečné cíle a odpovídající politická opatření v oblasti snižování emisí skleníkových plynů odrážející vývoj povinností a schopností; znovu připomíná, že k 90 % celosvětového růstu emisí dochází v rozvojových zemích, které v rámci stávajícího Kjótského protokolu nemají stanoveny žádné povinnosti týkající se snižování emisí;

J.  vzhledem k tomu, že rozvinuté země se na konferenci COP 16 v Cancúnu v roce 2010 zavázaly, že na období 2010–2012 poskytnou 30 miliard USD a do roku 2020 dalších 100 miliard USD „nových a dodatečných“ finančních prostředků ročně na potřeby boje proti změně klimatu v rozvojových zemích; vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky měly být rovnoměrně rozděleny na přizpůsobování se změně klimatu a na její zmírňování, ale dosud nedošlo k mezinárodní dohodě na definici toho, co vlastně znamená „nové a dodatečné“;

K.  vzhledem k tomu, že navzdory závazku, který podpořily smluvní strany v Kodani a který spočíval v tom, že během tří let bude poskytnuto 30 miliard USD jakožto financování tzv. rychlého startu, není doposud jisté, kolik finančních prostředků na problematiku změny klimatu bude skutečně získáno, aby se zajistila hodnověrnost tohoto závazku;

L.  vzhledem k tomu, že je v rostoucí míře uznáváno, že je třeba zachovávat ostražitost, pokud jde o úsilí některých hospodářských aktérů, kteří produkují značné množství emisí skleníkových plynů nebo mají prospěch ze spalování fosilních paliv a jejich cílem je oslabovat či podrývat úsilí v oblasti ochrany klimatu;

M.  vzhledem k tomu, že podle studie vypracované Postupimským institutem pro studium dopadu změny klimatu a Madridskou univerzitou se výskyt extrémních vln veder do roku 2020 zdvojnásobí a do roku 2040 zečtyřnásobí; vzhledem k tomu, že tato studie také dospěla k závěru, že tomuto vývoji by šlo v druhé polovině tohoto století zabránit, pokud by došlo k zásadnímu snížení celosvětových emisí; vzhledem k tomu, že se zdá, že realita prohlášení vědců potvrzuje, neboť k přírodním pohromám, jako jsou záplavy či extrémní bouřky, dochází častěji také v Evropě;

N.  vzhledem k tomu, že studie Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) dospěla k závěru, že je možné docílit udržitelného a energeticky účinného hospodářství a současně zajistit růst pracovních příležitostí;

O.  vzhledem k tomu, že studie Postupimského institutu pro studium dopadu změny klimatu dospěla k závěru, že pokud budou celosvětová opatření v oblasti komplexní mezinárodní politiky týkající se klimatu odložena na období po roce 2030, mohlo by dojít k snížení celosvětového hospodářského růstu až o 7 % v prvním desetiletí po provádění politiky týkající se klimatu, oproti pouze 2 % v případě, že dohody bude dosaženo již v roce 2015;

P.  vzhledem k tomu, že iniciativa EU nazvaná Pakt starostů je i nadále velmi úspěšná a doposud se do ní zapojilo více než 5000 místních orgánů, které se zavázaly jít nad rámec cílů, které do roku 2020 v oblasti klimatu a energetiky stanovila EU; vzhledem k tomu, že toto nadšení a odhodlání místních evropských orgánů by mělo být využito jako příklad při vypracovávání ambiciózních politik v oblasti klimatu a energetiky také na mezinárodní úrovni;

Q.  vzhledem k tomu, že rozvinuté i rozvojové země souhlasily se zásadou „společných, ale rozlišených povinností a příslušných schopností“; vzhledem k tomu, že úsilí o omezení emisí skleníkových plynů je nicméně naprosto nedostatečné a chabý výsledek předchozích konferencí o změně klimatu odráží nedostatek politické vůle na straně některých zemí; vzhledem k tomu, že s ohledem na nedávné extrémní přírodní katastrofy je třeba tento nedostatek vůle řešit;

R.  vzhledem k tomu, že vlády nesou kolektivní odpovědnost za zajištění odpovídající reakce na problémy v oblasti klimatu, jimž lidstvo a planeta čelí; vzhledem k tomu, že by měly být podporovány všemi relevantními aktéry, včetně občanů a podniků ve svých zemích;

S.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství usiluje o nový rámec celosvětového rozvoje, a to ve dvou paralelních liniích: prostřednictvím revize rozvojových cílů tisíciletí a procesu plnění cílů udržitelného rozvoje, který zahájila konference Rio+20; vzhledem k tomu, že tyto linie se do značné míry překrývají;

T.  vzhledem k tomu, že problémy v oblasti klimatu nijak nezmenšují rozvojové problémy, ba naopak k nim přispívají; vzhledem k tomu, že finanční prostředky na oficiální rozvojovou pomoc nesmí být přesměrovány na financování opatření v oblasti klimatu, nýbrž je nutné řídit se zásadou, že financování opatření v oblasti klimatu by mělo doplňovat závazky a platby v rámci oficiální rozvojové pomoci,

U.  vzhledem k tomu, že změna klimatu je obrovskou hrozbou pro celou řadu lidských práv, včetně práva na potraviny, práva na vodu a hygienu a obecněji práva na rozvoj;

V.  vzhledem k tomu, že celosvětově pochází přibližně 20 % emisí skleníkových plynů z odlesňování a jiných forem využívání půdy a změn ve využívání půdy; vzhledem k tomu, že agrolesnictví zvyšuje účinek omezování CO2 díky vyššímu ukládání uhlíku a snižuje chudobu diverzifikací příjmů místních komunit;

W.  vzhledem k tomu, že podle odhadu International Energy Outlook 2013 se v letech 2010 až 2040 zvýší celosvětová poptávka po energii o 56 %(9) a uspokojení této poptávky by vedlo k výraznému nárůstu emisí CO2; vzhledem k tomu, že převážná část této rostoucí poptávky a emisí bude pocházet z rozvíjejících se ekonomik; vzhledem k tomu, že celosvětové dotace na fosilní paliva dosáhly podle údajů Mezinárodního měnového fondu výše 1,9 bilionů USD, přičemž nejvyšší dotace pochází z USA, Číny a Ruska (tyto celkem představují přibližně polovinu všech těchto dotací(10));

X.  vzhledem k tomu, že řada zemí přijímá opatření směřující k ekologizaci hospodářství v odvětví průmyslu a energetiky, a to z různých důvodů, např. ochrany klimatu, nedostatku zdrojů a jejich účinného využívání, zajištění dodávek energie, inovací a konkurenceschopnosti; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní energetické agentury se nicméně celosvětové emise CO2 v roce 2012 zvýšily na rekordní úroveň;

Y.  vzhledem k tomu, že uplatňování inovací týkajících se klimatu v odvětví energetiky a průmyslu by představovalo výhodu pro EU, která je průkopníkem na rostoucím celosvětovém trhu se zbožím a službami souvisejícími s energií;

Z.  vzhledem k tomu, že celosvětové inovace v odvětví udržitelné energie (jak na úrovni produkce, tak na úrovni uživatelů) vytvářejí pracovní místa, podporují hospodářský růst, zvyšují energetickou nezávislost a napomáhají péči o čistší svět, v němž bude zmírněna změna klimatu a budou zajištěny dostatečné dodávky energie;

Pokrok týkající se Durbanské platformy

1.  domnívá se, že dohoda pro období po roce 2020 musí sjednotit v současnosti roztříštěnou mozaiku závazných a nezávazných dohod v rámci úmluvy o klimatu OSN a Kjótského protokolu do jediného komplexního a uceleného režimu, který bude závazný pro všechny smluvní strany; zdůrazňuje, že tato dohoda pro období po roce 2020 by již neměla rozdělovat svět na „rozvojové“ nebo „průmyslové země“, ale měla by vyžadovat, aby každá země přispívala podle zásady společné, ale rozlišené odpovědnosti a příslušných možností (CBDRRC); v této souvislosti je přesvědčen, že by snížení emisí vypočítaná na základě souboru ukazatelů, včetně HDP na obyvatele, přístupu k technologiím, indexu kvality života a dalších, mohly představovat užitečný nástroj;

2.  zdůrazňuje rozsáhlou práci, kterou musí vykonat pracovní skupina Durbanské platformy pro posílenou činnost ad hoc v souvislosti se zásadami a rámcem týkajícími se nové celosvětové dohody o klimatu a plánu, jak tento úkol splnit do 21. konference smluvních stran (COP 21), která se bude konat v Paříži v roce 2015; dále poukazuje na to, že práce této skupiny se musí opírat o informace uvedené v páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která má být vypracována do roku 2014; zdůrazňuje, že dohoda uzavřená v roce 2015 by měla splňovat cíl, kterým je do roku 2030 snížit celosvětové emise pod úroveň z roku 1990, a měla by usilovat o postupné odstranění celosvětových emisí uhlíku do roku 2050;

3.  konstatuje, že skutečnost, že se nepodařilo zaujmout spravedlivý přístup ke sdílení úsilí v oblasti zmírňování dopadu a přizpůsobení se změně klimatu mezi jednotlivé země, představuje překážku pro přijetí odpovídající dohody; zdůrazňuje, že má-li nová dohoda odpovídajícím způsobem vyřešit problematiku změny klimatu, musí být založena na zásadě spravedlnosti a na dynamickém přístupu k CBDRRC;

4.  domnívá se, že mezinárodně právně závazný protokol, který je nyní projednáván v rámci Durbanské platformy, by měl vycházet z pravidel již dohodnutých v rámci úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu a rozvíjet a zlepšovat je; je proto přesvědčen, že je třeba uplatnit proces, v jehož rámci bude posouzena řada zásad a ukazatelů týkajících se spravedlnosti, jako je přiměřenost, odpovědnosti, kapacita a potřeby v oblasti rozvoje a adaptace;

5.  domnívá se, že EU je v postavení, kdy může plnit konstruktivní úlohu a napomáhat při hledání řešení spravedlivého sdílení úsilí; vyzývá Komisi, aby předložila návrh EU týkající se globálního sdílení úsilí;

6.  vítá návrh Ban Ki-muna, aby se v září 2014 konala vrcholná schůzka světových představitelů o klimatu a lidové setkání předcházející konferenci smluvních stran ve Venezuele v roce 2014; zdůrazňuje, že je důležité, aby tato událost byla dobře připravena a přinesla smysluplné výsledky a závazky na nejvyšší politické úrovni a zapojení občanské společnosti, díky čemuž by se zajistil a zachoval nezbytný politický impuls před konferencemi konanými v roce 2014 a 2015; domnívá se, že má-li se dosáhnout dohody v roce 2015, je nutné, aby země předložily závazky týkající se snížení emisí skleníkových plynů ještě před vrcholnou schůzkou světových představitelů;

7.  vyzývá k tomu, aby rozhodnutí konference smluvních stran ve Varšavě stanovilo harmonogram a postup, na jehož základě by se všechny strany zavázaly definovat v roce 2014 závazky v oblasti zmírňování změny klimatu, které by byly následně v roce 2015 vyhodnoceny a revidovány; domnívá se, že rozhodnutí konference smluvních stran ve Varšavě by mělo rovněž stanovit požadavky týkající se informací doprovázejících navržené závazky ke zmírnění změny klimatu a zajistit kritéria, pokud jde o transparentnost, vyčíslení, srovnatelnost, ověřitelnost a přiměřenost;

8.  domnívá se, že závazky v oblasti zmírňování změny klimatu navržené smluvními stranami se musí opírat o zásadu CBDRRC a musí být vyhodnotitelné, vykazatelné a ověřitelné a musí být dostatečné ke splnění cíle 2 ºC (a musí tedy „překlenout deficit v oblasti zmírňování změny klimatu“ tím, že mezní hodnoty emisí skleníkových plynů a cíle pro snižování emisí do roku 2020 budou přizpůsobeny požadavkům pro dodržení cíle 2 ºC); opětovně připomíná, že by v důsledku této situace měly být kolektivně přezkoumány stávající závazky a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění cíle 2 ºC; zdůrazňuje, že EU musí vytvořit tlak na ty smluvní strany, jež nesměřují k cíli 2 ºC;

9.  poukazuje na to, že je důležité, aby tvorba politik vycházela z vědeckých důkazů, a že je naprosto nutné zachovat a usilovněji sledovat cíl 2° C; je přesvědčen, že úsilí o posílení závazků v oblasti zmírňování změny klimatu a jejich uskutečňování by nemělo být záležitostí bez struktury, nýbrž musí být spojeno s formálnějšími, pravidelnějšími a přísnějšími přezkumy pokroku s vědeckým podkladem a mít za cíl překlenutí rozdílů ve zmírňování změny;

10.  poukazuje na významné propojení mezi cílem celosvětového vymýcení chudoby, který tvoří základ rozvojových cílů tisíciletí, v současnosti podrobených revizi, a postupem plnění cílů udržitelného rozvoje, který zahájila konference Rio+20; vyzývá k tomu, aby tyto dva procesy byly zahrnuty do jediného souhrnného a zastřešujícího rámce a aby byl vytvořen soubor cílů pro vymýcení chudoby a podporu udržitelného rozvoje po roce 2015;

11.  zdůrazňuje, že největší výzvu představuje vytvoření stabilního a dlouhodobého politického rámce zahrnujícího ambiciózní dlouhodobé cíle a usnadnění investic;

12.  znovu opakuje, že stávající systém závazků a přezkumu („pledge and review“) nepovede k zásadním změnám, které jsou pro boj proti změně klimatu z dlouhodobého hlediska potřebné, a naléhavě proto vyzývá všechny smluvní strany, aby zvážily i jiné přístupy;

13.  připomíná, že podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) představují emise EU asi 11 % celosvětových emisí a že se tento podíl v následujících desetiletích ještě sníží; zdůrazňuje skutečnost, že větší ambice a přijetí ambicióznějších politik v oblasti změny klimatu by ze strany průmyslových aktérů a odvětví energetiky byly možné v případě, že budou větší ambice prostřednictvím podobného úsilí zřetelné i ze strany globálních ekonomik;

Kjótský protokol

14.  vítá rozhodnutí EU, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Austrálie vstoupit dnem 1. ledna 2013 do druhé etapy plnění závazků Kjótského protokolu, která je přechodem na nový mezinárodní režim zahrnující všechny smluvní strany, který by měl být zaveden do roku 2020, a vyzývá k jeho rychlé ratifikaci, jak bylo dohodnuto v Dohá poznamenává, že tyto strany v současné době produkují méně než 14 % globálních emisí;

15.  upřesňuje, že ačkoli druhé období závazků Kjótského protokolu bude ve svém rozsahu omezeno, mělo by být považováno za velmi důležitý meziinterval, který bude přechodem k účinnější a komplexnější mezinárodní dohodě po roce 2020, která bude závazná pro všechny strany;

16.  znovu opakuje, že z příkladu mnoha zemí již vyplývá, že je možné uplatňovat strategii pro nízkouhlíkový rozvoj a poskytovat vysokou životní úroveň větší části současné generace bez rizika toho, že by generace příští nebyly schopny uspokojit své potřeby, a zároveň vytvářet nová pracovní místa a zajistit menší závislost na dovozu energie; objasňuje, že není třeba se obávat negativních dopadů, bude-li ochrana klimatu začleněna do všeobecné strategie udržitelného rozvoje a průmyslové politiky;

Deficit v oblasti zmírňování změny klimatu

17.  připomíná, že podle poznatků uvedených ve čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) musí průmyslové země do roku 2020 snížit objem svých emisí o 25 až 40 % oproti hodnotám z roku 1990 a rozvojové země by jako celek měly dosáhnout podstatně nižší míry růstu emisí oproti současným předpovědím, řádově o 15 až 30 % do roku 2020;

18.  zdůrazňuje proto, že je naléhavě třeba, aby se celosvětové cílové úrovně zvýšily v období do roku 2020 s cílem dodržet cíl 2 °C, zvláštní důraz klade na naléhavou potřebu dosáhnout pokroku, pokud jde o odstranění tzv. gigatunového rozdílu, který existuje mezi vědeckými poznatky a stávajícími závazky smluvních stran; zdůrazňuje důležitou roli dalších politických opatření, včetně energetické účinnosti, podstatných energetických úspor, jakož i komunální energie z obnovitelných zdrojů a postupného ukončování výroby částečně fluorovaných uhlovodíků v zájmu odstraňování tzv. gigatunového rozdílu;

19.  konstatuje, že EU je na cestě k dosažení snížení emisí, které výrazně překračuje současný cíl 20 %, a opakuje, že EU nabídla navýšení cíle snížení emisí na 30 % do roku 2020, pokud se další země produkující největší množství emisí zaváží ke srovnatelným cílům snížení emisí, a vytvoří tak udržitelný růst, nová pracovní místa a sníží závislost na dovozech energie;

20.  poznamenává, že postupné ukončování výroby částečně fluorovaných uhlovodíků na celosvětové úrovni by mohlo zabránit uvolnění 2,2 gigatun ekvivalentu CO2 do roku 2020 a téměř 100 gigatun ekvivalentu CO2 do roku 2050; vyzývá EU, aby zvýšila své úsilí o regulaci postupného ukončování výroby částečně fluorovaných uhlovodíků na celosvětové úrovni v souladu s montrealským protokolem;

21.  poznamenává, že EU by mohla splnit svoji zásadní úlohu při snižování emisí prostřednictvím politik zaměřených na zastavení vývoje nekonvenčních fosilních paliv produkujících vysoké množství skleníkových plynů, jako jsou dehtové písky; zastává názor, který již vyjádřil ve svém usnesení o zastavení veřejných dotací na fosilní paliva, že by veřejné dotace podporující vývoj nekonvenčních fosilních paliv měly být postupně zrušeny;

22.  zastává názor, že systém EU pro obchodování s emisemi by měl být propojen s jinými mechanismy pro obchodování s emisemi, které jsou již ve světě zavedeny; doporučuje oživit původní charakter pružného mechanismu, což znamená, že by se z něj měl opět stát tržní mechanismus a zároveň nástroj rozvoje s výrazně zjednodušeným, ale transparentnějším postupem;

Financování opatření v oblasti klimatu

23.  zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí o navýšení financování opatření v oblasti změny klimatu na 100 miliard USD ročně do roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro plnění nezbytných závazků v oblasti zmírňování změny klimatu obecně; bere na vědomí rozvojový program po roce 2015 a vyzývá k zajištění skutečné součinnosti mezi oběma procesy, což by mělo příznivé dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, tak v oblasti klimatu; vyjadřuje politování nad tím, že většina členských států stále nepřijala žádné závazky týkající se financování opatření v oblasti klimatu po roce 2013, a vyzývá členské státy, aby se zavázaly k novému a dodatečnému financování těchto opatření na období let 2013–2015;

24.  lituje skutečnosti, že stávající průměrná míra oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,29 % HDP zdaleka nedosahuje závazku 0,7 %; znovu opakuje, že financování v oblasti klimatu by mělo být doplněním nad rámec oficiální rozvojové pomoci; zdůrazňuje však potřebu vzájemně sladit rozvojové cíle a cíle v oblasti změny klimatu; v souvislosti s tím zdůrazňuje, že zajištění soudržnosti politiky a začlenění hlediska životního prostředí do rozvojových projektů musí tvořit základ strategie EU pro účinné zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;

25.  vyzývá všechny strany přítomné na konferenci COP, aby objasnily, jakým způsobem hodlají každoročně navýšit financování v oblasti klimatu, aby splnily závazek, který v roce 2009 přijaly v Kodani, tedy že do roku 2020 každý rok uvolní 100 miliard USD, a to nad rámec závazku platit 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc;

26.  se znepokojením konstatuje, že Zelený klimatický fond ohlášený v roce 2009 v Kodani a zřízený v Cancúnu v roce 2010 není doposud funkční, a vyzývá všechny smluvní strany, aby co nejdříve dokončily příslušné postupy; vyzývá EU a ostatní vyspělé země, aby do Zeleného klimatického fondu, ale i do fondu pro přizpůsobení a dalších klimatických fondů OSN poskytly v průběhu roku 2014 finance a oznámily to na konferenci COP ve Varšavě;

27.  vítá pokrok, pokud jde o zavedení technologického mechanismu do provozu, a zdůrazňuje, že je třeba posílit rozvoj, zavádění a přenášení technologií tím, že se vytvoří rovnováha mezi přizpůsobováním se a zmírňováním změny klimatu a ochranou práv duševního vlastnictví;

28.  vyzývá členské státy, aby postupně do roku 2020 zrušily dotace, které mají negativní vliv na životní prostředí, zejména dotace na fosilní paliva, a přesměrovaly tyto prostředky na udržitelnou výrobu energie; dále žádá urychlené a mezinárodně koordinované plnění cíle vytyčeného na vrcholné schůzce zemí G-20 v Pittsburghu, podle něhož mají být ve střednědobém horizontu postupně zrušeny dotace na neúčinná fosilní paliva, což by bylo významným přínosem pro ochranu klimatu a bylo by to rovněž důležité v kontextu současného schodku veřejných financí, který existuje v řadě zemí; připomíná, že vedoucí představitelé skupiny G-20 tyto ambice potvrdili na setkání na vrcholné schůzce v Los Cabos a že EU vyzvala k dosažení pokroku v této věci před summitem skupiny G-20 v Petrohradě(11); odsuzuje nedostatek návrhů konkrétních opatření k dosažení tohoto cíle;

29.  konstatuje, že Zelený klimatický fond by v budoucnu neměly financovat pouze průmyslové země, ale rovněž rozvíjející se státy s rostoucím HDP na obyvatele; v této souvislosti objasňuje, že již nyní má 32 států, které jsou podle Úmluvy považovány za „rozvojové země“, vyšší HDP na obyvatele než členské státy EU s nejnižším HDP na obyvatele;

Přizpůsobení se změně klimatu; ztráty a škody

30.  oceňuje, že se konference v Dohá zaměřila na potřebu řešit ztráty a škody spojené s dopady změny klimatu v rozvojových zemích, které jsou obzvláště vystaveny negativním dopadům změny klimatu; všímá si, že bylo rozhodnuto, aby byl na konferenci ve Varšavě vytvořen institucionální rámec pro řešení této otázky;

31.  připomíná, že i když chudé země přispěly ke zvyšující se koncentraci skleníkových plynů v atmosféře nejméně, jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy a mají nejméně možností se této změně přizpůsobit; vyzývá EU, aby usilovala o uzavření dohod v oblasti financování klimatu, transferu technologií a budování kapacit;

32.  vyzývá vlády, aby hledaly shodu ohledně zásady sdíleného úsilí, a pokud možno i v otázce formulace jednoho či více pravidel sdílení úsilí; je přesvědčen, že tyto zásady a pravidla musí odrážet historické, současné a případně i budoucí emise skleníkových plynů, stejně jako stávající a možné budoucí kapacity v souvislosti se zmírňováním, přizpůsobováním se a poskytováním pomoci; domnívá se, že je nutné brát v potaz také právo na rozvoj;

33.  připomíná ochotu EU a dalších rozvinutých zemí podporovat země s nízkou odolností, zejména prostřednictvím budování kapacit a výměny osvědčených postupů, ale rovněž prostřednictvím finanční pomoci;

34.  vyzývá ke zvyšování povědomí o možných dopadech změny klimatu na trvání období sucha, nedostatek vody postihující určité regiony a na omezenou dostupnost vodních zdrojů potřebných pro každodenní život;

35.  uznává, že přizpůsobení se změně klimatu je vlastně místní otázkou, avšak v zájmu zajištění uceleného přístupu trvá na spolupráci na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni;

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) a snižování emisí vzniklých odlesňováním a znehodnocováním lesů (REDD +)

36.  konstatuje, že využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví a snižování emisí vzniklých odlesňováním a znehodnocováním lesů plní zásadní úlohu při snižování emisí a především při odstraňování deficitu při zmírňování změny klimatu do roku 2020; konstatuje, že je třeba dalšího úsilí v oblasti komplexního účetního systému s cílem zajistit ekologickou vyváženost příspěvků tohoto odvětví ke snížení emisí;

37.  konstatuje, že na projekty REDD+ budou z veřejných financí směřovány značné částky; zdůrazňuje naléhavou potřebu vytvořit včas ukazatele výkonnosti pro účinné monitorování, vykazování a ověřování aktivit REDD+; v této souvislosti vítá další snahu upřednostňovat výběr projektů REDD+ v oblastech, kde nejsou vybudované cesty;

38.  bere na vědomí pozitivní příspěvek dobrovolných partnerských dohod mezi zeměmi vyvážejícími dřevo a EU v rámci akčního plánu EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) v boji proti celosvětovému odlesňování; zdůrazňuje, že jsou potřebná další opatření k řešení příčin odlesňování na mezinárodní úrovni prostřednictvím právně závazných environmentálních a obchodních dohod;

39.  připomíná, že změna klimatu ohrožuje schopnost celých regionů uživit se; naléhavě vyzývá EU, aby řešila dopad své zemědělské politiky na změnu klimatu; znovu poukazuje na to, že jak zdůraznil zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny Olivier De Schutter, nízkouhlíkové zemědělské metody zachovávající zdroje, známé rovněž jako agroekologické přístupy, nabízejí alternativní cestu, kterou je možné zmírňovat změnu klimatu omezením emisí skleníkových plynů a zároveň zlepšit životní podmínky chudých venkovských komunit tím, že se sníží jejich závislost na nákladných vstupech do zemědělství opírajících se o fosilní paliva, při současném zvýšení produkce; v této souvislosti naléhá na EU, aby podporovala rozvoj venkova, udržitelný rozvoj a produktivitu zemědělských systémů a zajištění potravin, zejména v rozvojových zemích;

Komunální energie

40.  konstatuje, že zásadního snížení emisí by bylo možné dosáhnout rozsáhlým přechodem k ekologickým a bezpečným energetickým systémům spolu s vysokou mírou využívání energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím investic do výroby energie v malém rozsahu rovněž známé jako mikrovýroba; je přesvědčen, že veřejné finance musí být přesměrovány a uvolněny, aby se zajistil přechod k veřejným a komunálním/decentralizovaným obnovitelným zdrojům energie;

41.  varuje, že výroba agropaliv například z olejnatých semen, palmového oleje, sóje, semen řepky, slunečnice, cukrové třtiny, cukrové řepa a pšenice by mohly vést k obrovské poptávce po půdě a ohrozit obyvatele chudých zemí, jejichž živobytí závisí na přístupu k půdě a přírodním zdrojům;

Mezinárodní letecká a námořní doprava

42.  zdůrazňuje, že i když se EU nedávno rozhodla, že se mezinárodní lety do systému EU pro obchodování s emisemi prozatím zahrnovat nebudou, je tato výjimka omezena pouze na dobu jednoho roku a podmíněna tím, že mezinárodní jednání přinesou konkrétní rozhodnutí o opatřeních v oblasti emisí z mezinárodní letecké dopravy týkajících se celosvětového trhu;

43.  zdůrazňuje, že je třeba stanovit cenu za emise uhlíku produkované v mezinárodní letecké a námořní dopravě, což může kromě snižování emisí sloužit zároveň k vytváření příjmů;

44.  opakuje svou výzvu k vytvoření mezinárodního nástroje zahrnujícího celosvětové cíle v oblasti snižování emisí, které by omezovaly dopad námořní dopravy v oblasti změny klimatu;

Průmysl a konkurenceschopnost

45.  vyjadřuje znepokojení nad celosvětovým nárůstem emisí CO2  roce 2012 (údaje agentury IEA), a to navzdory poklesu emisí v Evropě a v USA; navrhuje proto, aby byl zvážen přístup rozlišené odpovědnosti, aby tak každá země přispívala ke globálnímu úsilí v oblasti průmyslové a energetické politiky;

46.  zdůrazňuje, že Evropa by měla v rámci své průmyslové politiky prosazovat inovace a šíření technologií šetrných vůči životnímu prostředí, včetně IKT, obnovitelné energie, inovativních a účinných technologií pro využívání fosilních paliv a zejména energeticky účinných technologií; zdůrazňuje, že je potřeba vypracovat rámcové dohody s cílem podpořit a vytvořit pobídky k rychlejšímu šíření nových technologií na mezinárodní úrovni, protože výzkum a vývoj nových technologií jsou pro udržitelnou budoucnost klíčové;

47.  připomíná také, že ambiciózní politiky EU v oblasti průmyslu, inovací, klimatu a energetiky pro rok 2030 by EU umožnily zůstat ve výhodné pozici „prvního tahu“, takže by mohla pozitivně ovlivnit mezinárodní jednání a podnítit mezinárodní partnery k tomu, aby srovnatelným způsobem zvýšily své ambice;

48.  vítá veškerý pozitivní vývoj a znovu opakuje, že mezinárodně koordinovaná opatření by pomohla řešit únik uhlíku a obavy některých odvětví ohledně konkurenceschopnosti, zvláště pak v případě energeticky náročných odvětví;

Výzkum a inovace

49.  zdůrazňuje, že vývoj a uplatňování udržitelných průlomových technologií je klíčovým prvkem v boji proti změně klimatu a zároveň nabízí možnost, jak partnery EU na celém světě přesvědčit, že emise je možno snižovat, aniž by došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti a pracovních míst;

50.  vyzývá k přijetí mezinárodních závazků ke zvýšení investic do výzkumu a vývoje udržitelných průlomových technologií v příslušných odvětvích; považuje za velmi důležité, aby EU šla příkladem a směřovala výdaje určené na výzkum do demonstrací inovačních technologií, které by byly šetrné ke klimatu a energeticky účinné, a aby EU na tomto poli rozvíjela úzkou vědeckou spolupráci s mezinárodními partnery, jako jsou země BRIC a USA;

Energetická politika

51.  vítá nedávné signály, které vyslala vláda USA ohledně opatření v oblasti klimatu a své ochoty více se zapojit do celosvětových snah o řešení problému změny klimatu;

52.  konstatuje, že ceny různých zdrojů energie hrají zásadní úlohu při určování chování tržních subjektů, včetně průmyslových odvětví a spotřebitelů, a konstatuje, že neschopnost stávajícího mezinárodního politického rámce plně internalizovat externí náklady zachovává neudržitelné modely spotřeby; dále opakuje, že světový trh s emisemi uhlíku by byl solidním základem pro dosažení výrazného snížení objemu emisí a vytvoření rovných podmínek v oblasti průmyslu; vyzývá EU a její partnery, aby v nejbližší době nalezli co nejúčinnější způsob, jak podpořit vazby mezi systémem EU ETS a dalšími obchodními režimy s cílem vytvořit celosvětový trh s emisemi uhlíku, zajistit rozmanitější možnosti snižování objemu emisí, rozšířit tento trh a zvyšovat likviditu, transparentnost a skutečně účinnějším způsobem přidělovat zdroje odvětvím energetiky a průmyslu;

53.  vyzývá k užší koordinaci mezi Radou, Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ), což umožní EU vystupovat jednotně v rámci mezinárodních organizací jako např. IEA, Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA), Mezinárodní partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), a sehrávat tak aktivnější a významnější úlohu zejména při prosazování politik v oblasti udržitelné energie a energetické bezpečnosti;

54.  vyjadřuje politování nad tím, že na mezinárodní ani evropské úrovni není dostatečně řešen potenciál úspor energie; zdůrazňuje skutečnost, že úspory energie umožňují vytvářet pracovní místa, dosáhnout ekonomických úspor, zabezpečit dodávky energie, konkurenceschopnost a snížení emisí a mohou rovněž přispět ke zvrácení vývoje cen energie a nákladů; vyzývá EU, aby otázce úspor energie věnovala na mezinárodních jednáních větší pozornost, ať už v souvislosti s diskusemi o přenosu technologií, rozvojových plánech či o finanční pomoci pro rozvojové země; zdůrazňuje, že v zájmu důvěryhodnosti musí EU a její členské státy plnit své vlastní cíle;

55.  zdůrazňuje, že podle odhadů nemá na celosvětové úrovni 1,3 miliardy osob přístup k elektřině a 2,6 miliardy osob při vaření i nadále spoléhá na tradiční využití biomasy(12); zdůrazňuje, že problém energetické chudoby je třeba řešit v souladu s cíli politiky v oblasti klimatu; poukazuje na to, že existují energetické technologie, které řeší jak celosvětovou ochranu životního prostředí, tak potřeby místního rozvoje;

Diplomacie v oblasti klimatu

56.  v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité, aby EU jakožto hlavní hráč (především v tomto roce v souvislosti s předsednictvím COP 19 a s tím, že hostitelským státem je členský stát EU) vystupovala na konferenci jednotně za účelem dosažení pokroku ohledně mezinárodní dohody a aby si v tomto ohledu jednotu zachovala;

57.  zdůrazňuje zásadní postavení Polska jako hostitelské země a doufá, že Polsko, jako země, která je stále ještě silně závislá na fosilních zdrojích energie, avšak má zkušenosti s jednáními v rámci UNFCCC, bude schopna oživit tento proces, jít příkladem a pomoci budovat nová spojenectví; vítá prohlášení nominovaného předsedy, že pomocí kreativních řešení je možné snížit emise skleníkových plynů a zároveň vytvářet pracovní místa, podporovat hospodářský růst a zajišťovat vyšší životní úroveň; doufá, že Polsko předloží v tomto směru konkrétní návrhy;

58.  zdůrazňuje, že hlavním cílem by měla být nová celosvětová dohoda o klimatu platná pro všechny, do níž by byly zapojeny průmyslové i rozvojové země; zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších úkolů EU je zajistit koordinovaný a postupný přístup k ochraně klimatu, v jehož rámci budou zajištěna opatření na všech úrovních správy, včetně místních a regionálních orgánů;

59.  zdůrazňuje, že současná hospodářská krize jednoznačně prokázala, že blahobyt může z dlouhodobého hlediska zajistit pouze udržitelné hospodářství a že jedním z hlavních pilířů tohoto udržitelného hospodářství je ochrana klimatu; zdůrazňuje, že dosud nikdy nebylo tak důležité vyjasnit, proč je třeba přijmout politická opatření v oblasti ochrany klimatu: tímto důvodem je umožnit většímu počtu lidí vysokou životní úroveň a zajistit zdroje a prostor pro rozvoj budoucích generací;

60.  znovu opakuje, že úkoly v oblasti změny klimatu nelze řešit izolovaně, nýbrž výhradně v kontextu udržitelného rozvoje, průmyslové politiky a politiky v oblasti zdrojů; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité vysvětlovat občanům politiky v oblasti změny klimatu a zajistit změnu vnímání této problematiky; zdůrazňuje, že jakákoli dohoda v budoucnu by měla zahrnovat také iniciativy zdola, například v oblasti energetické účinnosti, protože jsou důležitým nástrojem, pokud jde o přijetí ze strany občanů;

61.  opakuje, že důkladný systém plnění a prosazování má klíčový význam pro jakoukoli právně závaznou dohodu v oblasti změny klimatu, aby se zajistilo, že všechny země, které jsou stranami dohody o změně klimatu, plní své závazky, získávají v případě potřeby podporu a nesou za nedodržování dohody odpovědnost;

62.  zastává názor, že proces UNFCCC musí být účinnější a efektivnější, přičemž je třeba zajistit, aby přiměřenějším způsobem odrážel měnící se situaci; v této souvislosti je přesvědčen, že by se mělo zrušit pravidlo konsensu, aby výsledky nebyly založeny na nejnižším společném jmenovateli;

63.  sdílí názor, že namísto každoroční rotace by se předsednictví konference mohlo ujmout více zemí zároveň během několika let, nebo by je mohla dva roky vykonávat jedna země, aby se zajistil ucelenější přístup;

64.  poukazuje na pozitivní vývoj během jednání MOP 25 o montrealském protokolu a naléhavě žádá všechny strany, aby se snažily poučit z této úspěšné mezinárodní dohody; vyzývá její strany, aby se zaměřily zejména na mechanismus hlasování a rozhodování montrealského protokolu, jeho rozdílný přístup k povinnostem a jeho mechanismus vynucování a udělování sankcí a na jeho financování, jako na příklad, který by mohl být použit rovněž v rámci UNFCCC;

65.  zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout všeobecného pokroku v mezinárodních jednáních o klimatu tím, že v nich EU bude aktivně vystupovat; konstatuje, že na schopnost EU hrát vůdčí roli a na vyhlídky na dosažení všeobecného pokroku má vliv to, jaká opatření v oblasti klimatu přijme sama EU; poukazuje na to, že je třeba zintenzivnit opatření EU v oblasti klimatu, například přijetím ambiciózního rámce v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030, a rozptýlit obavy ohledně nízké účinnosti systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) coby podnětu ke snižování emisí skleníkových plynů a v souvislosti s odkladem zahrnutí odvětví letectví do tohoto systému.

66.  zdůrazňuje rovněž úlohu vyspělých zemí, které by měly rozvojovým zemím pomoci omezit emise; poukazuje na to, že energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost má v mnoha rozvojových zemích obrovský potenciál; vybízí vyspělé a rozvíjející se ekonomiky, aby v rozvojových zemích podporovaly a prováděly projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a aby v této oblasti poskytly technologii, odborné znalosti a investice;

Delegace Evropského parlamentu

67.  je přesvědčen, že delegace EU hraje v jednáních o změně klimatu velmi důležitou úlohu, a pokládá proto za nepřijatelné, že se poslanci Evropského parlamentu nemohli zúčastnit koordinačních jednání EU na předchozích konferencích smluvních stran; očekává, že se koordinačních jednání EU ve Varšavě bude moci zúčastnit alespoň předseda delegace Evropského parlamentu;

68.  konstatuje, že podle rámcové dohody z listopadu 2010 uzavřené mezi Komisí a Parlamentem musí Komise usnadnit začlenění poslanců Parlamentu jakožto pozorovatelů do delegací Unie vyjednávajících mnohostranné dohody; připomíná, že podle Lisabonské smlouvy (článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie) musí Evropský parlament vyslovit svůj souhlas se smlouvami mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi;

o
o   o

69.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a sekretariátu UNFCCC s žádostí, aby bylo rozesláno všem smluvním stranám, které nejsou členy EU.

(1) Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.
(2) Úř. věst. C 67 E, 18. 3. 2010, s. 44.
(3) Úř. věst. C 285 E, 21. 10. 2010, s. 1.
(4) Úř. věst. C 341 E, 16. 12. 2010, s. 25.
(5) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
(6) Úř. věst. C 153 E, 31. 5. 2013, s. 83.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2012)0452.
(8) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 75.
(9) http://www.eia.gov/forecasts/ieo/?src=Analysis-b2
(10) http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/int032713a.htm
(11) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.html
(12) Zvláštní zpráva agentury IEA týkající se výhledů v oblasti energetiky „Redrawing the Energy Climate Map“


Organizovaný zločin, korupce a praní peněz
PDF 662kWORD 92k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (konečná zpráva) (2013/2107(INI))
P7_TA(2013)0444A7-0307/2013

Evropský parlament,

—  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. března 2012 o zřízení zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, o jeho pravomocích, početním složení a funkčním období(1), které bylo přijato podle článku 184 jednacího řádu,

—  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 11. prosince 2012 o prodloužení mandátu Zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz do 30. září 2013,

—  s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii, na článek 67, kapitolu 4 (články 82–86) a kapitolu 5 (články 87–89) hlavy V třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie a na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její články 5, 6, 8, 17, 32, 38, 41, hlavu VI (články 47–50) a na článek 52;

—  s ohledem na Stockholmský program v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(2), na sdělení Evropské komise nazvané „Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům: akční plán provádění Stockholmského programu“ (COM(2010)0171) a na sdělení Evropské komise nazvané „Strategie vnitřní bezpečnosti EU v akci: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě“ (COM(2010)0673),

—  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013 se zvláštním ohledem na ty z nich, které se týkaly nutnosti bojovat proti daňovým únikům a daňovým podvodům a proti praní peněz,

—  s ohledem na závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dnů 8. a 9. listopadu 2010 o vytvoření a provádění okruhu politik EU pro boj s mezinárodní organizovanou trestnou činností a na závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dnů 9. a 10. června 2011, které stanovují priority EU v boji proti mezinárodní organizované trestné činnosti pro období 2011–2013, a závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dnů 6. a 7. června 2013, které stanovují priority na období let 2014–2017,

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. května 2010 o konfiskaci a vyhledávání majetku (07769/3/2010),

—  s ohledem na protidrogové strategie Evropské unie na období let 2005–2012 a 2013–2020 a na akční plán EU v oblasti boje proti drogám na období let 2009–2012,

—  s ohledem na Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 20. prosince 1988 (rezoluce 1988/8) a která byla otevřena k podpisu od 20. prosince 1988 do 28. února 1989 ve Vídni a poté v New Yorku až do 20. prosince 1989,

—  s ohledem na Úmluvu OSN o nadnárodním organizovaném zločinu přijatou Valným shromážděním dne 15. listopadu 2000 (rezoluce 55/25) a otevřenou k podpisu v Palermu dne 12. prosince 2000 a na její protokoly a s ohledem na přehled případů organizované trestné činnosti Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (2012),

—  s ohledem na Úmluvu OSN proti korupci (UNCAC) otevřenou k podpisu v Meridě dne 9. prosince 2003,

—  s ohledem na Trestněprávní úmluvu proti korupci otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 27. ledna 1999 a Občanskoprávní úmluvu proti korupci otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 4. listopadu 1999 a na rezoluce (98) 7 a (99) 5 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy ve dnech 5. května 1998 a 1. května 1999, kterými byla ustavena Skupina států proti korupci (GRECO),

—  s ohledem na akt Rady ze dne 26. května 1997, kterým se na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie(3),

—  s ohledem na Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, která byla otevřena k podpisu v Paříži dne 17. prosince 1997, a na následné dodatky,

—  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a financování terorismu, která byla otevřena k podpisu ve Varšavě dne 16. května 2005, a na usnesení CM/Res (2010)12 Výboru ministrů Rady Evropy o statutu Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz (MONEYVAL) ze dne 13. října 2010,

—  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kybernetické trestné činnosti, která byla otevřená k podpisu v Budapešti dne 23. listopadu 2001,

—  s ohledem na strategický koncept obrany a bezpečnosti členů Severoatlantické aliance nazvaný „Aktivní závazek, moderní obrana“, který přijali hlavní představitelé států a vlád členských zemí NATO v Lisabonu ve dnech 19.–20. listopadu 2010,

—  s ohledem na 40 doporučení a na 9 zvláštních doporučení pracovní skupiny pro finanční činnost FATF/GAFI pro boj proti praní peněz,

—  s ohledem na práci Basilejského výboru pro bankovní dohled,

—  s ohledem na zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) nazvané „Globalizace zločinu. Vyhodnocení hrozby, kterou představuje nadnárodní organizovaná trestná činnost“ (2010), „Odhad nezákonných finančních toků souvisejících s obchodováním s drogami a jinou nadnárodní organizovanou trestnou činností“ (2011) a „Kompletní studie o kyberkriminalitě“ (2013),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti(4),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní(5), rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii(6), rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti(7) a rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci(8),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností(9) a s ohledem na zprávu Evropské komise podle článku 8 výše uvedeného rozhodnutí (COM(2011)0176),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(10),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(11),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech(12),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy(13) ve znění pozdějších úprav,

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech(14) a na zprávu Komise o provedení uvedeného rámcového rozhodnutí (COM(2004)0858),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/902/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN)(15),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV(16), a na sdělení Komise s názvem „Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi (2012–2016)“ (COM(2012)0286),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(17) a na právu Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování uvedené směrnice (COM(2012)0168),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící(18),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků(19),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES(20);

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES(21),

—  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru(22) a na zprávu Komise Radě na základě 9. rámcového rozhodnutí (COM(2007)0328),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb(23) a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ve znění pozdějších změn(24),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV(25),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV(26),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog(27),

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(28),

—  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2011, kterým se zřizuje odborná skupina pro otázky korupce(29), na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 6. června 2011 nazvané „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308) a na rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2011, kterým se zřizuje protikorupční informační mechanismus EU k pravidelnému hodnocení (zpráva o boji proti korupci v EU) (C(2011)3673),

—  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2012 o zřízení expertní skupiny Komise pro potřeby politiky ohledně údajů o trestné činnosti a o zrušení rozhodnutí 2006/581/ES(30),

—  s ohledem na doporučení Komise 2007/425/ES ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(31),

—  s ohledem na iniciativu Belgického království, Bulharské republiky, Estonské republiky, Španělského království, Rakouské republiky, Slovinské republiky a Švédského království týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2010/0817(COD)),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. března 2012 o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (COM(2012)0085),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2011 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (COM(2011)0895) a na návrh směrnice Evropského parlamentu s Rady ze dne 20. prosince 2011 o zadávání veřejných zakázek (COM(2011)0896),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. února 2013 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. února 2013 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (COM(2013)0044),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. září 2012 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2012)0499),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran (COM(2012)0712),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o útocích proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (COM(2010)0517),

—  o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (COM(2012)0010),

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (COM(2012)0363),

—  s ohledem na návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM (2013)0534) a na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Lepší ochrana finančních zájmů Unie: Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a reforma Eurojustu“ (COM(2013)0532),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Zlepšení řízení OLAFu a posílení procesních záruk v rámci vyšetřování: postupný přístup doprovázející zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce“ (COM(2013)0533),

—  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor“ (JOIN(2013)0001),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům“ (COM(2012)0722),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Budování otevřené a bezpečné Evropy: rozpočet pro oblast vnitřních věcí na období 2014–2020“ (COM(2011)0749),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „První výroční zpráva o provádění strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie“ (KOM(2011)0790),

—  s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou „Stínové bankovnictví“ (COM(2012)0102),

—  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Řešení trestné činnosti v digitálním věku: zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě“ (COM(2012)0140),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Mapování trestné činnosti v Evropské unii: Akční plán pro statistiku na období 2011–2015“ (COM(2011)0713),

—  s ohledem na zprávu Komise Radě nazvanou „Hodnocení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti“ (COM(2012)0717),

—  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti („prümské rozhodnutí“) (COM(2012)0732),

—  s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“ (COM(2011)0941),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o konkrétních způsobech, jak posílit boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, a to rovněž ve vztahu ke třetím zemím (COM(2012)0351),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Na cestě k politice EU v oblasti trestního práva: zajištění účinného provádění politik EU prostřednictvím trestního práva“ (COM(2011)0573),

—  s ohledem na zprávu Komise Radě o způsobech účasti Evropské unie ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady Evropy ze dne 6. června 2011 (COM(2011)0307).

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Výnosy z organizované trestné činnosti: zajištění skutečnosti, že „zločin se nevyplácí“ (COM(2008)0766),

—  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o úloze Eurojustu a Evropské soudní sítě v boji proti terorismu a organizovanému zločinu v Evropské unii (COM(2007)0644),

—  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o předcházení firemní organizované trestné činnosti ve finančním sektoru a boji proti ní (COM(2004)0262),

—  s ohledem na pracovní dokument Komise o vhodnosti zavedení právních předpisů EU v oblasti ochrany svědků a osob spolupracujících se soudní mocí (COM(2007)0693),

—  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě ze dne 7. června 2005 k boji proti financování terorismu(32),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o daních a rozvoji – Spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti(33),

—  s ohledem na svá usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí Evropské unie v boji proti korupci(34), ze dne 25. října 2011 o organizované trestné činnosti v Evropské unii(35), ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu(36) a ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(37),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o správním právu procesním Evropské unie(38),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům(39),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva)(40),

—  s ohledem na své prohlášení ze dne 18. května 2010 o úsilí Evropské unie v boji proti korupci(41);

—  s ohledem na společnou zprávu agentur Europol, Eurojust a Frontex o vnitřní bezpečnosti Evropské unie (2010),

—  s ohledem na víceletý strategický plán na období 2012–2014 agentury Eurojust a její výroční zprávu na rok 2011,

—  s ohledem na zprávu SOCTA (Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti) Europolu z března 2013,

—  s ohledem na zprávu Europolu z roku 2012 o situaci v oblasti podvodů s platebními kartami v Evropské unii,

—  s ohledem na společnou zprávu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost a Europolu z ledna 2013 nazvanou „Zpráva o drogovém trhu EU – strategická analýza“,

—  s ohledem na stanovisko 14/2011 ze dne 13. června 2011 o ochraně údajů v souvislosti s předcházením praní peněz a financování terorismu, jež přijala pracovní skupina zřízená na základě článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(42),

—  s ohledem na závěry veřejných slyšení, diskusí k pracovním dokumentům a k průběžné zprávě a dialogu s předními odborníky, jakož i na závěry misí, které vykonaly delegace zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz,

—  s ohledem na stanoviska předních odborníků, jež si zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz konkrétně vyžádal,

—  s ohledem na odpovědi na dotazník zaslaný vnitrostátním parlamentům ohledně jejich úlohy a zkušeností v boji proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz a na výsledky meziparlamentní schůze, která se na toto téma konala v Bruselu dne 7. května 2013,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (A7-0307/2013),

Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz

A.  vzhledem k tomu, že zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (CRIM) byl pověřen, aby na základě nejlepších dostupných analýz nebezpečí hrozících v této oblasti prozkoumal rozsah organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz a aby navrhl vhodná opatření, kterými by Evropská unie mohla těmto hrozbám předcházet a čelit jim, a to na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni;

B.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace postupně rozšířily svou oblast působnosti v mezinárodním měřítku, a také hospodářská globalizace a nové technologie, a uzavřely spojenectví se zločineckými skupinami z jiných zemí (jako v případě jihoamerických drogových kartelů a rusky hovořících zločineckých organizací) s cílem rozdělit si trhy a oblasti vlivu; vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny diverzifikují své činnosti a že vznikají vazby mezi obchodem s drogami, obchodem s lidmi, zprostředkováváním nezákonného přistěhovalectví, nezákonným obchodem se zbraněmi a praním peněz;

C.  vzhledem k tomu, že korupce a organizovaná trestná činnost představují z finančního hlediska vážné hrozby pro hospodářství EU; vzhledem k tomu, že výnosy a infiltrační schopnosti zločineckých organizací podstatně vzrostly, protože působí v mnoha odvětvích, z nichž většina spadá pod kontrolu veřejné správy; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost se stále více podobá globálnímu hospodářskému subjektu, který má zřetelně podnikatelskou povahu, specializuje se na souběžné dodávání různých druhů nezákonného, ale stále častěji i legálního zboží a služeb, ovlivňuje stále výrazněji evropské i celosvětové hospodářství a má značný dopad na daňové příjmy členských států a EU jako celku, přičemž podniky takto každoročně přicházejí podle odhadů o více než 670 miliard eur;

D.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost je z hlediska počtu obětí jednou z hlavních přeshraničních hrozeb pro vnitřní bezpečnost EU; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost dosahuje značných zisků z činností, jako je obchodování s lidmi, nezákonný obchod s lidskými orgány, se zbraněmi, s drogami a jejich prekursory, s jadernými, radiologickými, biologickými a chemickými látkami a s léky na předpis a jejich pašování, padělání spotřebního zboží každodenní potřeby, jako jsou potraviny a farmaceutické výrobky, nezákonný obchod s chráněnými druhy živočichů a rostlin a jejich částmi, s tabákem v jakékoli jeho podobě, uměleckými díly a dalšími, často padělanými výrobky; vzhledem k tomu, že toto obchodování vede ke ztrátám v příjmech Evropské unie a v příjmech členských států, poškozuje spotřebitele, veřejné zdraví a výrobní podniky a může mimo jiné přispět k šíření dalších forem organizované trestné činnosti;

E.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost mafiánského typu související se životním prostředím, která zahrnuje různé podoby nezákonného obchodování s odpady, nezákonné likvidace odpadů a ničení přírodního, krajinného, uměleckého a kulturního dědictví, nyní získala mezinárodní rozměr, což vyžaduje, aby všechny evropské země vyvíjely společné úsilí o dosažení účinnějších kroků s cílem předcházet vzniku tzv. ekomafií a bojovat proti nim;

F.  vzhledem k tomu, že četné zločinecké organizace mají síťovou strukturu, která se vyznačuje vysokou mírou flexibility a mobility, velkou schopností vytvářet vazby, silným propojením mnoha etnik a zvýšenou schopností infiltrace a přizpůsobivostí; vzhledem k tomu, že zločinecké organizace mají stále větší tendenci spoléhat se na vzájemnou pomoc, a to i díky své mezinárodní struktuře a diverzifikaci své činnosti, a tímto způsobem překonávat jazykové rozdíly nebo rozdíly v obchodních zájmech, což jim v době celosvětové hospodářské krize umožňuje nalézat styčné body pro společné obchody, snižovat náklady a zvyšovat své zisky na maximum;

G.  vzhledem k tomu, že ve zprávě posuzující hrozby závažné a organizované trestné činnosti v Evropské unii, kterou vydal Europol v roce 2013, se odhaduje počet mezinárodních zločineckých organizací působících na území Evropské unie na 3 600, z nichž 70 % má geograficky heterogenní složení a oblast působnosti a více než 30 % se zabývá více druhy trestné činnosti;

H.  vzhledem k tomu, že je nutné, aby Europol na základě náležitých informací poskytnutých členskými státy vyhodnotil, v jakém rozsahu zločinecké organizace operují napříč vnějšími i vnitřními hranicemi a kterou mimořádně závažnou trestnou činnost s přeshraničním rozměrem uvedenou v článku 83 SFEU páchají, a aby se přitom pokaždé zaměřil na jinou konkrétní oblast, a že, mají-li se opatření na úrovni EU lépe zacílit a má-li se zaručit jejich přínos a přínos spolupráce policie a soudních orgánů jednotlivých členských států a spolupráce se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi, je nutné, aby nad tímto hodnocením byla prováděna pečlivá kontrola ze strany Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů a dalších příslušných zainteresovaných stran;

I.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace mohou využívat šedou zónu, do níž patří tajné dohody s dalšími subjekty a mohou se pro účely určitých operací spojovat s „bílými límečky“ (podnikateli, úředníky veřejné správy na všech úrovních rozhodování, politiky, bankami, odborníky atd.), jež sice samy o sobě nepatří do struktury zločineckých organizací, ale jsou s nimi propojeny v rámci vzájemně výhodných obchodních vztahů;

J.  vzhledem k tomu, že podle údajů poskytnutých Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu byly do finančních toků z mezinárodního obchodu s drogami řízeného mafiánskými organizacemi v nemálo případech zapojeny bankovní instituce z různých částí světa, a že je tedy nezbytné provést koordinovaná opatření na mezinárodní úrovni která umožní vysledovat prostřednictvím bankovních kanálů finanční subjekty, které jsou do mezinárodního obchodu s drogami zapojeny;

K.  vzhledem k tomu, že hospodářská krize v posledních letech značně změnila oblasti zájmu zločineckých organizací, které rychle odhalily nové možnosti, jež se jim nabízejí, a že tato krize stimuluje další vlny migrace osob, které hledají lepší životní a pracovní podmínky, a v jejím důsledku se může zvýšit množství obětí vykořisťování a zprostředkovatelů nehlášené nekvalifikované práce;

L.  vzhledem k tomu, že podnikavost je jedním z hlavních rysů moderních zločineckých organizací, které se zapojují do činností jasně zaměřených na uspokojení poptávky po zboží a službách na trhu a rozvíjejí intenzivní spolupráci s dalšími zločineckými i nezločineckými subjekty a neustále oscilují mezi zdánlivě zákonnými způsoby obchodování, korupčními a zastrašovacími metodami a nezákonnými záměry (jako je např. praní peněz);

M.  vzhledem k tomu, že nadnárodní aspekt organizované trestné činnosti se ještě posílil tím, že zločinecké skupiny mohou snadno využívat všechny dopravní prostředky, osvědčené trasy a stávající infrastrukturu přesahující území Evropské unie; vzhledem k tomu, že zejména v případě rozšiřování telekomunikační a dopravní infrastruktury, které v současnosti probíhá v Africe, hrozí nebezpečí, že tamní infrastruktura bude zneužita zločineckými organizacemi pro jejich vlastní nezákonnou obchodní činnost;

N.  vzhledem k tomu, že evropské trasy, a zejména trasy přes západní Balkán, hrají ústřední roli v obchodování s lidmi, zbraněmi a drogami (a jejich prekursory) a pro značnou část zločineckých skupin, které v Evropě působí, také z hlediska praní peněz; vzhledem k tomu, že heroin se do Evropské unie dostává cestami, které se stále mění;

O.  vzhledem k tomu, že oběti obchodu s lidmi jsou rekrutovány, dopravovány a drženy násilím, pod nátlakem či podvodem, a to za účelem sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo služeb, včetně žebrání, zotročování, nevolnictví, páchání trestné činnosti, služeb v domácnosti, adopce, sňatku z donucení či odstranění orgánů; vzhledem k tomu, že tyto oběti jsou vykořisťovány a naprosto podrobeny svým překupníkům či vykořisťovatelům, jsou nuceny splácet jim obrovské dluhy, často jsou jim zabaveny průkazy totožnosti, jsou drženy pod zámkem a v izolaci a jsou zastrašovány, žijí ve strachu z odplaty a bez peněžních prostředků, byly naučeny obávat se místních orgánů, a ztrácejí tedy veškeré naděje;

P.  vzhledem k tomu, že obchod s lidmi a lidskými orgány, nucená prostituce nebo zotročování a zakládání pracovních táborů často řídí nadnárodní zločinecké organizace; vzhledem k tomu, že zejména obchodování s lidmi přináší každoročně zisky v odhadované výši 25 miliard eur a že tento trestněprávní fenomén se týká všech zemí EU; vzhledem k tomu, že roční příjmy z nezákonného obchodování s volně žijícími druhy a částmi jejich těl se odhadují na 18 až 26 miliard eur a že EU je ve světovém měřítku hlavním cílovým trhem;

Q.  vzhledem k tomu, že ačkoli se obchodování s lidmi s měnícími se socioekonomickými poměry vyvíjí, pocházejí jeho oběti především ze zemí a regionů, které se potýkají s hospodářským a sociálním strádáním a kde se faktory zranitelnosti po léta nezměnily; vzhledem k tomu, že k dalším příčinám obchodování s lidmi patří prudký rozvoj sexuálního průmyslu a poptávka po levné pracovní síle a levných výrobcích, a vzhledem k tomu, že společným faktorem, kvůli němuž se lidé stávají oběťmi překupníků, jsou obecně příslib lepší kvality života a existence pro tyto osoby či jejich rodiny;

R.  vzhledem k tomu, že ačkoli přesný rozsah obchodování s lidmi v EU není jednoduché určit, jelikož tento jev je často skrytou součástí jiných forem trestné činnosti a jeho rozsah není řádně zaznamenáván ani zkoumán, celkový počet osob nucených k práci v členských státech EU se odhaduje na 880 000, z nichž 270 000 jsou oběti sexuálního vykořisťování a většina z nich ženy; vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi a jejich zotročování jsou velmi lukrativní formy zločinné činnosti, prováděné často nadnárodními zločineckými organizacemi; vzhledem k tomu, že ačkoli postiženy jsou všechny země EU, ne všechny z nich ratifikovaly mezinárodní nástroje, které by účinnost boje proti obchodování s lidmi mohly zvýšit; vzhledem k tomu, že směrnici 2011/36/EU o boji proti obchodu s lidmi a jeho předcházení ve svých vnitrostátních předpisech v plné míře provedlo a v praxi uplatňuje pouze devět členských států a že Komise dosud v plné míře nezavedla „Strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016“;

S.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s cigaretami způsobuje každoročně ztráty ve výši 10 miliard eur z veřejných prostředků; vzhledem k tomu, že objem celosvětového nezákonného obchodu s lehkými zbraněmi se odhaduje na 130 až 250 milionů eur ročně a že v Evropě je v oběhu více než 10 milionů nezákonně držených zbraní, což představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost občanů i prosazování práva; vzhledem k tomu, že falšovaná léčiva, z nichž některá ohrožují zdraví či život lidí, jsou Evropanům nabízena za výhodné ceny na 30 000 internetových stránkách, z nichž je 97 % nezákonných, což má dopad na veřejné zdraví Evropanů, který lze vyčíslit až na 3 miliardy ročně, přičemž většina falšovaných léčiv pochází z Číny a Indie;

T.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů v EU přinesla důkazy, z nichž vyplývá, že v mnoha detenčních střediscích agentury Frontex se zachází s migranty způsobem, který je neslučitelný s jejich základními právy;

U.  vzhledem k tomu, že využívání internetu podvodným způsobem umožňuje zločineckým organizacím rozšířit nezákonný obchod s psychoaktivními látkami, střelnými zbraněmi, materiály pro výrobu výbušnin, falešnými bankovkami a dalšími padělanými výrobky a službami, jež porušují práva duševního vlastnictví, i s živočišnými a rostlinnými druhy, jimž hrozí vyhynutí, s cílem vyhnout se spotřební dani a dalším daním z prodeje pravého zboží, i stále úspěšněji zkoušet nové druhy trestné činnosti, čímž tyto organizace projevují svou hrozivou schopnost přizpůsobovat se moderním technologiím;

V.  vzhledem k tomu, že počítačová kriminalita je stále častěji příčinou ekonomických a sociálních škod, které postihují miliony spotřebitelů, a finančních ztrát, jež ročně dosahují odhadované výše 290 miliard eur(43);

W.  vzhledem k tomu, že v mnoha případech napomáhají organizované trestné činnosti při nezákonných obchodech podplatitelní zaměstnanci veřejné správy, a to tím, že mimo jiné umožňují získat důvěrné informace a falešné doklady, ovlivňovat nabídková řízení a legalizovat zisky a napomáhají úniku před represivními zásahy soudních a policejních orgánů;

X.  vzhledem k tomu, že kokain pocházející ze Střední a Jižní Ameriky se na evropský trh dostává v přístavech na severovýchodě Evropy, na Pyrenejském poloostrově a v Černém moří;

Y.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 se na evropském trhu objevilo více než 70 nových psychoaktivních látek; vzhledem k tomu, že k organizované trestné činnosti jsou stále více využívány tajné laboratoře, které se nacházejí v různých oblastech Evropské unie a které se zabývají přeměnou povolených chemických látek na prekursory syntetických drog a následně na výrobu drog samotných;

Z.  vzhledem k tomu, že je nutné, aby členské státy a EU zjistily, na které relativně nové oblasti se organizovaný zločin zaměřuje, a aby proti němu v těchto oblastech bojovaly, a to i pokud jde o obchod se vzácnými nerosty a kradenými kovy a o likvidaci toxických odpadů, jež mají negativní dopad na regulérní trhy;

AA.  vzhledem k tomu, že v současné době často vznikají příležitosti ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru a že tyto sektory jsou spolu v mnoha případech různými způsoby propojeny, což je stále rozšířenější situace, v níž hrozí riziko střetu zájmů;

AB.  vzhledem k tomu, že jedním z nepřátel eurozóny je rozdílná míra produktivity členských států; vzhledem k tomu, že tento rozdíl ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vytváří rozdíly v konkurenceschopnosti, které nemohou být řešeny devalvací měny, a vede k přísným a politicky neudržitelným úsporným opatřením zaměřeným na vnitřní devalvaci; vzhledem k tomu, že systémová korupce ve veřejném sektoru, která působí jako hlavní překážka z hlediska efektivity, přímých zahraničních investic a inovací, brání náležitému fungování měnové unie;

AC.  vzhledem k tomu, že podle Světové banky představuje korupce 5 % světového HDP (2,6 miliard USD), přičemž výše úplatků se odhaduje na více než 1 miliardu USD za rok; vzhledem k tomu, že korupce v celosvětovém měřítku zvyšuje celkové náklady na podnikání až o 10 % a v rozvojových zemích o čtvrtinu prodražuje veřejné zakázky(44);

AD.  vzhledem k tomu, že ve veřejném sektoru v EU existuje nejméně 20 milionů případů drobné korupce a že je zřejmé, že tento jev se také přelévá do těch částí veřejné správy členských států (a dotýká se příslušných politických činitelů), které jsou odpovědné za spravování fondů Evropské unie a jiných finančních zájmů;

AE.  vzhledem k tomu, že špinavé peníze přemisťované prostřednictvím převodů mohou poškodit stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrozit vnitřní trh Unie; vzhledem k tomu, že vysoce užitečným nástrojem z hlediska předcházení, vyšetřování a odhalování případů praní peněz nebo financování terorismu může být úplná dohledatelnost peněžních prostředků;

AF.  vzhledem k tomu, že ačkoli by moderní technologie a platební metody měly vést ke vzniku bezpečnější společnosti, která v podstatě nebude používat hotovost, zůstávají hotovostní platby i nadále běžnou záležitostí, což vyplývá z údajů ECB o vydávání bankovek, z nichž je patrné, že od roku 2002 se počet eurobankovek průběžně zvyšuje (a to především bankovek s vysokou nominální hodnotou); vzhledem k tomu, že pohyb vysokých hotovostních částek z nezákonných zdrojů zůstává problémem při vynucování práva a je i nadále jednou z nejoblíbenějších metod repatriace zisků z trestné činnosti;

Ochrana občanů a legálního hospodářství

AG.  vzhledem k tomu, že bezpečnost občanů a spotřebitelů, svoboda pohybu, ochrana podniků, svobodné a řádné projevy hospodářské soutěže, potřeba zabránit tomu, aby nahromaděný nezákonný majetek a finanční prostředky narušovaly zákonný hospodářský cyklus a základní demokratické svobody, na nichž spočívá Evropská unie a členské státy, jsou vážně ohrožovány šířením organizovaného zločinu, korupce a praní peněz; vzhledem k tomu, že odstranění těchto jevů vyžaduje pevnou politickou vůli na všech úrovních;

AH.  vzhledem k tomu, že kromě případů zastrašování a násilí se pachatelé organizované trestné činnosti účastní stále důmyslnějších a výnosnějších forem podvodů, které odvádějí značné finanční prostředky z legálního hospodářství a maří tak vyhlídky na růst, zejména v současných těžkých časech; vzhledem k tomu, že jelikož organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz do velké míry pronikly do legálního hospodářství, a mají zničující vliv na členské státy;

AI.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) představují příjmy z nezákonné činnosti na celosvětové úrovni přibližně 3,6 % celosvětového HDP a objem toků vypraných peněz v celém světě se dnes odhaduje na 2,7 % celosvětového HDP; vzhledem k tomu, že Evropská komise odhaduje, že náklady korupce představují jen v Unii přibližně 120 miliard EUR ročně, tedy 1,1 % HDP EU; vzhledem k tomu, že hospodářský a sociální rozvoj, veřejné finance a blaho občanů jsou tak ochuzeny o značné prostředky;

AJ.  vzhledem k tomu, že se stále více upevňují pouta mezi zločineckými a teroristickými skupinami; vzhledem k tomu, že mimo opravdového a skutečného propojení struktur to zahrnuje mimo jiné vzájemné dodávky služeb, peněz a dalších podob hmotné pomoci; vzhledem k tomu, že takové svazky představují vážnou hrozbu pro integritu Evropské unie a bezpečnost jejích občanů;

AK.  vzhledem k tomu, že nadměrná byrokratická zátěž může odrazovat od povolené hospodářské činnosti a vytvářet pobídky pro korupci veřejných činitelů; vzhledem k tomu, že vysoká míra korupce představuje vážné ohrožení demokracie, právního státu a rovného přístupu státu ke všem občanům a mimo jiné dodatečné náklady pro podniky, jimž brání v řádné hospodářské soutěži; vzhledem k tomu, že korupce může ohrozit hospodářský rozvoj nenáležitým vynakládáním prostředků, především na újmu veřejných služeb, a zejména v oblasti sociálních služeb a sociálního státu;

AL.  vzhledem k tomu, že 74 % evropských občanů vnímá korupci ve vlastní zemi i v jiných zemích jako jeden z hlavních problémů(45), a že k případům korupce dochází zcela zjevně ve všech oblastech společnosti; vzhledem k tomu, že korupce mimo jiné podkopává důvěru občanů v demokratické instituce a v účinné fungování zvolených vlád při zajišťování právního státu, jelikož vede k vytváření privilegií, a tím i k sociální nespravedlnosti; vzhledem k tomu, že v časech vážné hospodářské krize narůstá nedůvěra k politikům;

AM.  vzhledem k tomu, že všechny členské státy nemají k dispozici systém, který by upravoval přístup občanů k informacím a pro jejich plnou ochranu a proto nejsou v plné míře splněny požadavky na sledování a zvyšování povědomí a tím také skutečně svobodný přístup k informacím v celé EU;

AN.  vzhledem k tomu, že i v důsledku krize je dostupnost úvěrů pro zdravé podniky ztížena zvýšenými náklady a vysokými zárukami, které požadují banky; vzhledem k tomu, že aby získaly úvěr na investice, se podniky v ekonomických potížích někdy obracejí na zločinecké organizace, což těmto zločineckým organizacím umožňuje převádět finanční prostředky z nezákonné činnosti do legálního hospodářství;

AO.  vzhledem k tomu, že praní peněz nabývá stále rafinovanějších podob a že například může zahrnovat nelegální, ale někdy i legální sázení, zejména sázky spojené se sportovními utkáními; vzhledem k tomu, že odvětví hazardních her může být využito pro účely praní peněz; vzhledem k tomu, že se organizovaná trestná činnost často stojí za podvody s výsledky sportovních utkání, jakožto výnosné formy trestné činnosti;

AP.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost často využívá podvodně získané osobní údaje pro výrobu falešných dokladů nebo poměňování pravých dokladů a tak k páchání dalších trestných činů; vzhledem k tomu, že podle výzkumu Evropské komise(46), se 8 % uživatelů internetu v Evropské unii stalo oběťmi krádeže identity nebo se s ní setkali a že 12 % z nich se stalo obětí některé z forem internetových podvodů; vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů na internetu je významným předpokladem pro boj proti internetové kriminalitě a důležitým nástrojem k obnovení důvěry občanů ve služby poskytované online;

AQ.  vzhledem k tomu, že praní peněz je spojeno nejen s aktivitami typickými pro organizovanou trestnou činnost, ale i s korupcí, daňovými podvody a úniky; vzhledem k tomu, že v EU se každoroční ztráty z potenciálních daňových příjmů způsobené daňovými podvody, daňovými úniky, vyhýbáním se daňovým povinnostem a agresivním daňovým plánováním odhadují na alarmující částku ve výši 1 bilionu EUR, což představuje přibližně 2 000 EUR na každého evropského občana za rok, aniž by byla přijata odpovídající opatření k řešení tohoto problému;

AR.  vzhledem k tomu, že praní špinavých peněz nabývá stále rafinovanějších podob a že například může zahrnovat nelegální, ale někdy i legální sázení, zejména sázky spojené se sportovními utkáními; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost často stojí za podvody s výsledky sportovních utkání jako výnosnou formou trestné činnosti;

AS.  vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost zahrnuje stále častěji padělání libovolných výrobků, luxusního zboží i zboží každodenní potřeby; vzhledem k tomu, že to představuje vážné nebezpečí pro zdraví spotřebitelů, ohrožuje jistotu pracovních míst, poškozuje zainteresované podniky a přináší ztráty pro státní příjmy; vzhledem k tomu, že padělání je často společensky akceptováno, protože je vnímáno jako činnost bez skutečných obětí, což snižuje riziko odhalení pro zločinecké organizace do padělání zapojené;

AT.  vzhledem k tomu, že vzrůstající počet případů trestné činnosti páchaných v zemědělsko-potravinářském odvětví nejen vážně ohrožuje zdraví evropských občanů, ale také způsobuje značnou škodu zemím, jejichž silnou stránkou je silné postavení v potravinářské oblasti;

AU.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise došlo v roce 2011 k výpadku příjmů z DPH ve výši 193 miliard EUR (1,5 % HDP), a to v důsledku nedodržení předpisů nebo nevybrání daně; vzhledem k tomu, že rozsah daňových podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem podrývá důvěru občanů ve spravedlnost a legitimitu systému vybírání daní a ve veřejné finance jako celek; vzhledem k tomu, že ztráty příjmů z DPH se v EU od roku 2006 téměř zdvojnásobily a že podle odhadů jsou příčinou jedné třetiny těchto ztrát podvody s DPH; vzhledem k tomu, že posílení operačních pravomocí agentury OLAF v potírání podvodů s DPH by mohlo přispět k zásadnímu omezení výskytu tohoto trestného činu;

AV.   vzhledem k tomu, že náklady související s korupcí při zadávání veřejných zakázek dosáhly v roce 2010 pouze v osmi členských státech výše 1,4 až 2,2 miliardy EUR;

Nutnost společného přístupu na evropské úrovni

AW.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace mafiánského typu byly Radou pro spravedlnost a vnitřní věci ze 6. a 7. června 2013 vybrány jako jedna z priorit okruhu politik zaměřeného na nadnárodní organizovanou trestnou činnost, což svědčí o tom, že práce výboru CRIM, který tomuto tématu věnoval řadu svých slyšení, a práce Parlamentu jako celku má velký význam, a je uznáním toho, že evropské orgány musí zaujmout rozhodný společný politický přístup s cílem bojovat proti hrozbě, kterou představují trestné činy mafie a zločineckých organizací;

AX.  vzhledem k tomu, že jak Europol v roce 2013 uvedl, je jedním z největších nebezpečí možnost, že by v boji s mafií mohla být podceněna spletitost organizované trestné činnosti a mimořádné organizační schopnosti jejich pachatelů, kteří se přizpůsobují různým zeměpisným a sociálním podmínkám a neuchylují se na daném území k „militantní strategii“, ale postupují nenápadně, což jim umožní dosáhnout velkých zisků, aniž by upoutali pozornost;

AY.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace využívají pro vlastní prospěch volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu v Evropské unii i stávající rozdíly v právních předpisech a právních tradicích členských států; vzhledem k tomu, že zásadní úlohu v praní nezákonných zisků hrají daňové ráje a země, které provozují netransparentní či škodlivé daňové postupy; vzhledem k tomu, že přetrvávání nesrovnalostí způsobené daňovými ráji může vést k nepřirozeným finančním tokům a mít negativní dopady na vnitřní trh EU; vzhledem k tomu, že škodlivá daňová konkurence v Evropské unii je jednoznačně v rozporu se smyslem jednotného trhu; vzhledem k tomu, že je třeba vyvinout větší úsilí o harmonizaci daňových základů v rámci stále užší hospodářské, fiskální a rozpočtové Unie;

AZ.  vzhledem k tomu, že na evropské úrovni již byla učiněna určitá opatření s cílem zajistit vyvážený regulační a právní rámec pro stíhání organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz; vzhledem k tomu, že určitých cílů boje s organizovaným zločinem, korupcí a praním peněz nemohou členské státy dosáhnout pouze vlastními silami; vzhledem k tomu, že v boji proti těmto jevům nabývajícím mnohých podob jsou nicméně zapotřebí nová opatření a harmonizace vnitrostátních právních předpisů;

BA.  vzhledem k tomu, že v boji s organizovanou trestnou činností musí být zákonodárci v členských státech schopni pohotově a účinně reagovat na měnící se struktury a nové podoby trestné činnosti, a to tím spíše, že podle Lisabonské smlouvy musí všechny členské státy zajistit Unii svobody, bezpečnosti a spravedlnosti;

BB.  vzhledem k tomu, že ochrana finančních zájmů EU a eura musí být prioritou; vzhledem k tomu, že za tímto účelem je třeba zastavit vzrůstající jev, kdy zločinecké organizace zpronevěřují evropské finanční prostředky (tzv. podvody s dopadem na Společenství) a jev falšování eura; vzhledem k tomu, že na evropské úrovni byly za účelem ochrany finančních zájmů EU a boje proti mezinárodní a přeshraniční trestné a nezákonné činnosti vyvinuty programy jako Hercule, Fiscalis, Clo a Pericles;

BC.  vzhledem k tomu, že vzájemné uznávání je základní zásadou, na které stojí soudní spolupráce mezi členskými státy EU v otázkách občanského a trestního práva;

BD.  vzhledem k tomu, že v přehledu o případech organizovaného zločinu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se uvádí, že „pro úspěšné vyšetřování organizovaného zločinu jsou často zapotřebí zvláštní vyšetřovací techniky. Ty jsou spojeny s úspěchy, jichž odborníci dosáhli ve vyšetřování nejzávažnějších případů“; vzhledem k tomu, že v čl. 20 odst. 1 Palermské úmluvy OSN se vyzývají státy, které jsou stranami této úmluvy, aby za účelem efektivního boje proti organizované trestné činnosti používaly zvláštní vyšetřovací techniky;vzhledem k tomu, že s cílem zaručit naprostý soulad těchto technik s dodržováním lidských práv, jak je stanoveno v doporučení (2005)10 Výboru ministrů ohledně „zvláštních vyšetřovacích technik“ v souvislosti se závažnými trestnými činy, včetně teroristických činů, musí tyto techniky být upraveny právními předpisy, musí být přiměřené a v demokratické společnosti nezbytné a musí podléhat kontrole soudních orgánů a jiných nezávislých subjektů, jež by byla prováděna formou vydávání povolení a dohledu v průběhu vyšetřování nebo formou následných přezkumů;

BE.  vzhledem k tomu, že nezávislé soudnictví má zásadní místo v koncepci oddělených pravomocí a že účinný, nezávislý a nestranný soudní systém je důležitý pro právní stát a pro ochranu lidských práv a občanských svobod našich občanů; vzhledem k tomu, že soudy nesmí být vystavovány žádným vlivům nebo tlaku zájmových skupin;

BF.  vzhledem k tomu, že toto usnesení má určovat politické směry týkájící se budoucích právních předpisů Evropské komise a Členských států;

Za homogenní a soudržný legislativní rámec – Ochrana obětí a pomoc obětem

1.  připomíná obsah své průběžné zprávy přijaté spolu s usnesením ze dne 11. června 2013, který by toto usnesení mělo potvrdit a zahrnout, i pokud jde o předpovědi, jež se zde výslovně neuvádějí;

2.  vyzývá Komisi, aby zřídila evropský akční plán boje proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz, který by zahrnoval legislativní opatření a pozitivní kroky zaměřené na účinný boj s touto trestnou činností;

3.  důrazně vyzývá k tomu, aby všechny členské státy přejaly urychleně a odpovídajícím způsobem v příslušných předpisech všechny platné mezinárodní a evropské normativní nástroje týkající se organizované trestné činnosti, korupce a praní peněž; naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby dokončily plán pro práva podezřelých a obviněných osob v trestním řízení, včetně směrnice o vyšetřovací vazbě;

4.  podporuje současný okruh politik pro boj s mezinárodní organizovanou trestnou činností na období let 2011–2013 a okruh, který má být uplatňován v příštím období (2014–2017), a vyzývá členské státy a evropské agentury, aby učinily vše k zajištění konkrétních výsledků této iniciativy; je přesvědčen, že tento okruh politik by měl být zahrnut do širšího evropského akčního plánu pro boj s organizovanou trestnou činností a zločineckými systémy; je toho názoru, že mezi hlavní priority tohoto okruhu politik by již před jeho přezkumem, který by měl proběhnout v říjnu 2015, měla být začleněna korupce;

5.  vyzývá Radu Evropské unie, aby urychleně revidovala své závěry ze dnů 8. a 9. listopadu 2010 o zavedení a provedení cyklu politik EU pro boj s významnou trestnou činností a mezinárodní organizovanou trestnou činností a umožnila zapojení Parlamentu do stanovování priorit, diskusí o strategických cílích a posuzování výsledků cyklu politik; vyzývá Radu, aby informovala o výsledcích prvního okruhu politik (2011–2013) a aby každoročně konzultovala Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti s cílem získat podrobný přehled o pokroku ve výročních plánech pro dosažení strategických cílů;

6.  znovu vyzývá Komisi, aby navrhla společné právní normy pro posílení integrace a spolupráce členských států; znovu vyzývá Komisi, aby navrhla společné právní normy pro posílení integrace a spolupráce členských států; vyzývá zejména Komisi, aby na základě posouzení provádění rámcového rozhodnutí týkajícího se boje proti organizované trestné činnosti a v duchu nejvyspělejších právních předpisů členských států předložila do roku 2013 legislativní návrh, který stanoví společnou definici organizované trestné činnosti, jež by obsahovala mj. trestný čin spolčování v mezinárodní zločinecké organizaci, přičemž by byl kladen důraz na podnikatelskou povahu těchto zločineckých skupin a na skutečnost, že jsou velmi dobře organizované, využívají sofistikované technologie a často se uchylují k zastrašování a vydírání; vyzývá Komisi, aby mimo jiné přihlédla k čl. 2 písm.a) Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném zločinu;

7.  připomíná, že stanovení unijního trestního práva hmotného musí přihlížet k základním právům a k zásadě subsidiarity a proporcionality a také ke stanoviskům vyjádřeným v usnesení ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu;

8.  vyzývá Komisi, aby stíhala zneužívání a využívání obětí obchodování s lidmi a aby společně s členskými státy a příslušnými mezinárodními institucemi urychleně vyvinula spolehlivý a systém shromažďování údajů srovnatelných na úrovni EU, jenž by byl založen na společných a schválených pevných ukazatelích; vyzývá Komisi, aby co nejdříve provedla veškerá opatření a nástroje uvedené v jejím sdělení s názvem „Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016“ v rámci EU zřídila monitorovací středisko pro boj proti obchodování s lidmi, které bude k dispozici vládám, agenturám pro vymáhání práva a nevládním organizacím; vyzývá Komisi a ESVČ, aby posílily vnější rozměr a preventivní účel opatření a programů, zejména prostřednictvím dvoustranných dohod se zeměmi původu a tranzitu a aby přitom věnovaly zvláštní pozornost nezletilým osobám bez doprovodu; vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily obchodování s lidmi společensky nepřijatelné prostřednictvím důrazných a vytrvalých kampaní na zvýšení povědomí, jejichž hodnocení bude součástí každoročního Evropského dne boje proti obchodování s lidmi;

9.  vyzývá Komisi, aby vyvíjela ucelenou globální politiku boje proti korupci; doporučuje, aby Komise při vypracovávání své zprávy o opatřeních proti korupci přijatých členskými státy a orgány EU navrhla konkrétní doporučení pro každý členský stát a orgán EU a jejich seznam připojila k této zprávě, v níž upozorní na příklady osvědčených postupů v boji proti korupci, aby členské státy a orgány EU v dlouhodobém horizontu povzbudila k vzájemnému předávání zkušeností; doporučuje mimo jiné, aby Komise do této zprávy zařadila úplný přehled oblastí náchylných ke korupci, a to podle jednotlivých zemí; vyzývá Komisi, aby zajistila zveřejnění příští zprávy v roce 2015 s cílem zachytit dosavadní výsledky členských států a orgánů EU v boji proti korupci; vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Evropský parlament o krocích, které podnikají členské státy, a aby v případě potřeby odpovídajícím způsobem novelizovala stávající evropské právní předpisy;

10.  domnívá se, že zákony o urážce na cti a pomluvě odrazují od případného nahlášení korupce; naléhavě proto vyzývá členské státy, aby ve svých právních systémech zrušily trestnost urážky na cti / pomluvy, a to alespoň v souvislosti s případy, které se týkají obvinění z organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz v členských státech či v zahraničí;

11.  vyzývá Komisi, aby Evropský parlament pravidelně informovala o krocích, které podnikají členské státy proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz;

12.  vyzývá Komisi, aby předložila do roku 2013 návrh na harmonizaci trestního práva v oblasti praní peněz, aby do ní zapracovala obecnou definici trestného činu praní peněz samotnými zločinci založenou na osvědčené praxi členských států;

13.  bere na vědomí nedávné legislativní návrhy na zřízení úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a návrhy týkající se Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a vyzývá k jejich bezodkladnému přijetí; považuje za zásadně důležité, že EPPO je podporován jasným rámcem pro procesní práva a že trestné činny spadající do její pravomoci jsou jasně stanoveny;

14.  vyzývá Komisi, aby do konce roku 2013 předložila pro soukromý a veřejný sektor legislativní návrh účinného a komplexního evropského programu pro ochranu osob, které odhalí špatnou správu a nesrovnalosti a oznámí případy korupce spojené s finančními zájmy Evropské unie na vnitrostátní úrovni a korupce přeshraničního rozsahu, pro ochranu svědků, informátorů a osob spolupracujících s justicí, zejména svědků svědčících proti mafii, na jehož základě by bylo zejména možno řešit složité životní podmínky všech těchto osob (v souvislosti s nebezpečím odplaty i rozpadu rodinných pout, s geografickým vykořeněním i sociálním a profesním vyloučením atd.); stejně tak vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající a účinnou ochranu interních informátorů;

15.  konstatuje, že účinný právní rámec v oblasti praní peněz by měl řádně zohledňovat vzájemné působení mezi předpisy týkajícími se boje proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz a mezi základním právem na ochranu osobních údajů tak, aby tyto trestné činy potíral a zároveň nesnižoval zavedené normy v oblasti ochrany údajů a základních práv; v této souvislosti vítá systém ochrany údajů, který používá Europol a návrh 4. směrnice o boji proti praní peněz předložený Komisí;

16.  doporučuje, aby Evropský parlament, členské státy a Komise a s podporou ze strany Europolu, Eurojustu a Agentury Evropské unie pro základní práva vypracovaly na základě uznávaných systémů a společných kritérií ukazatele, které by byly co nejhomogennější a nejjednotnější a sloužily by alespoň k měření rozsahu, nákladů a sociálních škod organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz na úrovni EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby vyšetřily škody, které společnosti způsobuje environmentální, hospodářská a podniková trestná činnost;

17.  trvá na nezbytnosti plného uplatňování a posílení stávajících nástrojů vzájemného uznávání a evropských právních předpisů, které zajistí rychlou a okamžitou vykonatelnost rozsudků v trestních věcech a všech soudních opatření, a zejména obvinění, zatykačů a konfiskaci na území jiného členského státu než toho, v němž byly tyto akty vydány, za současného plného dodržování zásady proporcionality; vyzývá Komisi, aby přednostně předložila konkrétní legislativní návrh s cílem zavést vzájemné uznávání příkazů k odebrání a konfiskaci, včetně těch, které byly vydány v rámci občanskoprávních rozhodnutí; domnívá se, že by měla být zlepšena vzájemná právní pomoc a vzájemné uznávání důkazů mezi členskými státy; zdůrazňuje význam aktualizování a zdokonalování systému žádostí o právní pomoc; vyzývá k tomu, aby žádosti o vydání členů zločineckých organizací byly přijímajícími orgány projednávány přednostně;

18.  vyzývá členské státy a Komisi, aby nadále společně usilovaly o dokončení jednání o návrhu směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech s cílem zjednodušit shromažďování důkazů v přeshraničních případech a dosáhnout hladké a účinné soudní spolupráce v boji proti nadnárodnímu zločinu;

19.  považuje za zásadně důležité, aby směrnice o konfiskaci výnosů z trestné činnosti byla neprodleně přijata, a uznává, že je primárně důležité, aby byla k dispozici jasná a účinná pravidla, která zajistí harmonizaci skutečně v celé Evropě; vyzývá členské státy, aby tuto směrnici provedly včas a účinným způsobem;

20.  vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly mezinárodní spolupráci a prosazovaly evropský program na podporu výměny a šíření osvědčených postupů pro účinnou správu zabaveného majetku;

21.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily boj proti obchodování s lidmi a nucené práci; je přesvědčen o tom, že boj proti nucené práci by se měl zaměřovat na místa, kde se levná pracovní síla využívá; vyzývá proto členské státy, aby posílily své inspekce práce a podpořily organizace, jež mohou pomáhat s odhalováním nucené práce, jako jsou např. odborové svazy;

22.  domnívá se, že důležitým nástrojem boje proti nucené práci je odpovědnost podniků v celém dodavatelském řetězci; vyzývá proto Komisi, aby předložila návrh minimálních norem pro odpovědnost podniků v celém dodavatelském řetězci; vyzývá členské státy, aby v případě veřejných zakázek zakázaly uzavírat subdodavatelské smlouvy do doby, než bude dosaženo dohody o odpovědnosti podniků v celém dodavatelském řetězci;

23.  připomíná Komisi, že dětem, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, by se mělo dostat zvláštní péče a že je nutné zlepšit ochranu nezletilých osob bez doprovodu nebo dětí, které byly prodány vlastními rodinami (případy, které je nutno zohlednit, pokud se uvažuje o návratu do země původu, identifikace poručníků atd.); naléhá, že je zapotřebí postupovat nejen s ohledem na specifické potřeby pohlaví, ale rovněž na zdravotní problémy a postižení;

24.  vyzývá Komisi, aby vytvořila listinu Evropské unie na ochranu obětí obchodování s lidmi a pomoc těmto obětem s cílem shromáždit pro všechny zúčastněné strany všechny stávající ukazatele, opatření, programy a zdroje soudržnějším, účinnějším a užitečnějším způsobem za účelem posílení ochrany obětí; vybízí Komisi, aby zřídila linku pomoci pro oběti obchodování s lidmi;

25.  vyzývá Komisi, aby navýšila zdroje pro specializované nevládní organizace, sdělovací prostředky a výzkum za účelem posílení podpory, ochrany a pomoci obětem tak, aby se jejich svědectví u soudu stalo méně potřebným; vyzývá Komisi, aby rovněž posílila hledisko viditelnosti, zvyšování povědomí a potřeb obětí s cílem snížit poptávku po obětech obchodování s lidmi a jejich zneužívání a podpořit nulový výskyt sexuálního a pracovního vykořisťování;

26.  zdůrazňuje, že Světová banka odhaduje, že každoročně je v rozvojových zemích vyvedeno z veřejných rozpočtů prostřednictvím korupčních mechanismů na vysoké úrovni skrytých před vnějším světem(47) mezi 20 a 40 miliardami dolarů, což představuje 20-40 % oficiální rozvojové pomoci; vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším světovým dárcem, vyzývá Evropskou komisi, aby upevnila spolupráci s ostatními dárci a s Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí s cílem vybudovat kapacity nejvyšších kontrolních institucí v zemích přijímajících pomoc tak, aby dodržovaly mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí, a s cílem zajistit, aby finanční pomoc sloužila zamýšleným cílům a nebyla přesměrována na jiné účely;

Zastavit organizovanou trestnou činnost tím, že se učiní přítrž získávání výnosů a majetku z této činnosti

27.  vyzývá členské státy, aby na základě nejvyspělejších vnitrostátních právních předpisů zavedly modely konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku, v případech, kdy lze podle dostupných důkazů a na základě rozhodnutí soudu konstatovat, že předmětný majetek pochází z trestné činnosti nebo je k trestné činnosti využíván;

28.  domnívá se, že v souladu s ústavními národními zárukami a aniž je dotčeno právo na majetek a právo na obhajobu, lze uvažovat o nástrojích preventivního zabavování majetku, jež by se uplatnily pouze na základě rozhodnutí soudního orgánu;

29.  vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh, jehož cílem je účinně zajistit vzájemné uznávání příkazů k odebrání a konfiskaci souvisejících s opatřeními italských soudních orgánů na ochranu majetku a opatřeními přijatými v rámci občanského práva v různých zemích EU; vyzývá členské státy, aby neprodleně přijaly prováděcí opatření nutná k účinnému provedení těchto ustanovení;

30.  vyzývá členské státy, aby posílily administrativní, policejní i soudní spolupráci, která umožní vysledovat majetek pocházející z nezákonné činnosti kdekoli na území EU s cílem zabavit jej nebo zkonfiskovat, a to mimo jiné plným zprovozněním sítě úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a zajištěním rychlého přístupu k vnitrostátním databázím, jako jsou například databáze daňových úřadů, veřejné rejstříky motorových vozidel, pozemkové úřady nebo bankovní rejstříky;

31.  vyzývá Komisi, aby rozšířila úlohu a odpovědnost úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a vytvořila podmínky k tomu, aby tyto úřady měly rychlejší a přeshraniční přístup k informacím, a to způsobem, který by byl plně v souladu s právy na ochranu údajů a základními právy; vyzývá členské státy, aby podporovaly toto rozšiřování profilu úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, a to i tím, že poskytnou příslušné zdroje s ohledem na potenciál, které tyto úřady mají pro vyhledávání majetku z trestné činnosti; oceňuje práci platformy úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a vybízí ji, aby pokračovala ve své práci, aby osvědčené postupy a činnosti těchto úřadů mohly být v plné míře prospěšně využity v celé EU;

32.  považuje za zásadně důležité využít veškeré nástroje, které mohou přispět k určení majetku pocházejícího z trestné činnosti a činnosti mafiánského typu, vytvořit například ústřední rejstříky běžných bankovních účtů s cílem účinně se bránit moci zločineckých systémů útokem na jejich finanční prostředky;

33.  vybízí členské státy, aby podpořily opětovné využívání zabaveného majetku pocházejícího z trestné činnosti k sociálním účelům, například aby posílaly tyto příjmy obětem a komunitám, které jsou ničeny drogami a organizovaným zločinem, a aby je používaly mimo jiné pro financování boje proti trestné činnosti na místní úrovni a přeshraniční akce orgánů boje proti organizované trestné činnosti, a navrhuje aktivaci prostředků na financování zásahů určených k zachování celistvosti takového majetku;

34.  doporučuje, aby členské státy zavedly pravidla pro trestní stíhání jak osob, které na třetí osoby fiktivně převádějí vlastnictví zboží, finanční prostředky nebo jiný majetek s cílem předcházet jejich zabavení nebo konfiskaci, tak i třetích osob, které souhlasily s tím, že budou fiktivními majiteli či držiteli takového majetku;

35.  doporučuje, aby byl hospodářský subjekt vyloučen z účasti na veřejných zakázkách v celé EU alespoň na pět, pokud byl pravomocně odsouzen za účast na zločinném spolčení, za praní peněz nebo financování terorizmu, obchodování s lidmi a dětskou práci, za korupci nebo jakýkoli jiný závažný trestný čin proti veřejnému zájmu, pokud tento trestný čin oslabuje fiskální kapacitu státu nebo vedl ke společenským škodám, jako jsou například daňové úniky nebo další trestná činnost pojená s daněmi, nebo pokud byl pravomocně odsouzen za jakýkoli jiný mimořádně závažný trestný čin přeshraničního charakteru, jak je uvedeno v čl. 83 odst. 1 SFEU (tzv. „eurozločiny“), přičemž by měla být plně respektována práva na obhajobu podle Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP), Listiny základních práv EU a sekundárních právních předpisů EU vztahujících se k právu podezřelých a obviněných osob ve věcech trestních, a aby toto ustanovení platilo i v případě, že se důvody pro vyloučení z veřejných zakázek zjistí až při jejím přidělování;; dále doporučuje, aby byly hospodářské subjekty registrované v daňových rájích, jež jako takové uznávají mezinárodní organizace, vyloučeny z účasti na veřejných zakázkách;

36.  domnívá se, že postup zadávání veřejných zakázek by se měl zakládat na zásadě zákonnosti a že by v tomto rámci mělo být uplatňováno kritérium přidělení zakázky na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zároveň by při výběrovém řízení měla být zajištěna naprostá transparentnost (čehož by se mělo dosáhnout v neposlední řadě na základě elektronického zadávání veřejných zakázek) s cílem zabránit tak podvodům, korupci a dalším závažným nesrovnalostem;;

37.  žádá členské státy, aby předcházely nebezpečí pronikání trestné činnosti a korupce do zadávání veřejných zakázek zavedením vhodných kontrol a objektivních a transparentních postupů;

38.  domnívá se, že v zájmu boje s organizovanou trestnou činností, korupcí a praním peněz by mělo dojít k posílení spolupráce mezi soukromým sektorem a orgány pro vymáhání práva, jehož cílem by bylo motivovat soukromé subjekty k odmítání a zdržení se jakýchkoli protiprávních nebo nečestných praktik spojených s organizovanou trestnou činností, korupcí, praním peněz nebo jinými trestnými činy nebo těmto činům napomáhajících, jakož i motivovat k nahlašování těchto praktik soudním a policejním orgánům, a to případně i agenturám Eurojust a Europol, zejména jde-li o oblast dopravy a logistiky, chemický průmysl, o poskytovatele internetových služeb a banky a finanční instituce, a to jak v členských státech, tak i ve třetích zemích; požaduje solidnější systémy ochrany soukromých subjektů, kterým hrozí nebezpečí v důsledku jejich spolupráce související s informováním o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz; vyzývá dále naléhavě členské státy, aby v souladu se zásadou solidarity poskytly dostatečné zdroje a finanční prostředky pro Europol, Eurojust, agenturu Frontex a budoucí Úřad evropského veřejného žalobce, jejichž činnost přináší užitek členským státům a jejich občanům;

39.  žádá Komisi, aby do konce roku 2014 předložila návrh směrnice o společných vyšetřovacích technikách zaměřených na boj proti organizované trestné činnosti v souladu s čl. 87 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie;

40.  vyzývá Evropskou komisi, členské státy a podniky, aby zlepšily vysledovatelnost výrobků, na základě označování země původu u zemědělských produktů a potravin, osvědčení CIP u střelných zbraní nebo identifikačních kódů, i k daňovým účelům, u cigaret, alkoholických nápojů a léků na předpis, s cílem předcházet padělání, zbavit zločin významných zdrojů jeho příjmů a chránit zdraví spotřebitelů; vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nechtěly zařadit vysledovatelnost do modernizovaného celního kodexu Unie;

41.  žádá Komisi a členské státy, aby posílily vzájemnou spolupráci v námořní oblasti jako nástroj boje proti obchodování s lidmi, proti pašování drog, tabáku a dalšího nelegálního zboží a padělků; je si vědom toho, že nejednotná správa hranic, včetně hranic na moři, je vstupní branou do EU pro pachatele organizované trestné činnosti a je problémem, na který je nutné se dále zaměřovat, vyzývá proto Europol, Frontex a Evropskou komisi, aby tyto trendy prošetřila s ohledem na vnější hranice EU a jejich relativní zranitelnost;

42.  je si vědom toho, že existuje propojení mezi organizovanou trestnou činností a terorismem, jak to zdůrazňují soudní orgány a policie za jistých okolností v souvislosti s financováním nezákonných aktivit teroristických skupin pomocí zisků z nezákonného obchodování na mezinárodní úrovni, a vyzývá členské státy, aby posílily opatření na boj s takovými činnostmi;

43.  nabádá ke společnému školení odborníků zabývajících se analýzami trestné činnosti a boje proti terorismu, a to i s ohledem na vytvoření společných speciálních útvarů působících přinejmenším na úrovni jednotlivých států, a také k vytvoření a využívání společných vyšetřovacích týmů na evropské úrovni;

44.  zdůrazňuje, že největších výsledků bylo dosaženo díky zavedení společných vyšetřovacích týmů a uznává, že mají zásadní význam, pokud jde o šíření kultury spolupráce v boji proti nadnárodnímu zločinu; vyzývá členské státy, aby vhodným způsobem provedly rámcové rozhodnutí 2002/465/JHA a vybídly své odpovědné orgány, zejména soudní orgány, k rozšíření tohoto nástroje; uznává, že společné vyšetřovací týmy jsou velmi přínosné, a zdůrazňuje, že je potřeba i nadále tento užitečný nástroj vyšetřování financovat;

45.  se znepokojením konstatuje, že se organizované trestné činnosti již podařilo získat přístup k obrovskému množství potenciálních obětí podvodným používáním internetu, přičemž k tomu využívá zejména sociální sítě, metodu zasílání nevyžádaných e-mailů („spamming“), falešné webové stánky („phishing websites“), usnadnění krádeže duševního vlastnictví a aukce prováděné on-line; v souvislosti s tím podněcuje k vytvoření komplexních vnitrostátních strategií, včetně vzdělávání, kampaní na zvyšování informovanosti veřejnosti a osvědčených postupů z obchodní sféry, aby se zvýšilo povědomí o nebezpečí a následcích trestné činnosti na internetu;

46.  odsuzuje zapojení skupin organizované trestné činnosti do zřizování a provozu nezákonných skládek odpadu a nezákonného převozu odpadu do třetích zemí, zejména v Africe a Asii; vyzývá členské státy, aby přísně trestaly trestnou činnost zaměřenou na nezákonné ukládání odpadu, včetně toxického odpadu, a jakékoli zapojení korupčních úředníků veřejné správy do těchto činností;

47.  zdůrazňuje, že nezávislá investigativní žurnalistika hraje klíčovou roli při odhalování podvodů. korupce a systémů organizovaného zločinu, jak se ukázalo v dubnu 2013 u finančního skandálu „offshore leaks“, kdy po několikaletém společném vyšetřování vedeném Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů a 36 mezinárodními novinami byly odhaleny podrobnosti o 130 000 zahraničních bankovních účtech; je toho názoru, že zprávy investigativních novinářů představují cenný zdroj informací, který by měl být brán v úvahu Evropským úřadem OLAF a donucovacími orgány nebo dalšími příslušnými orgány členských států;

48.  vyzývá k tomu, aby byly uvolněny finanční prostředky na úrovni EU na projekty a opatření, jejichž cílem je zastavit organizace mafiánského typu, které jsou v Evropské unii stále aktivnější;

Posílit soudní a policejní spolupráci na evropské a mezinárodní úrovni

49.  vyzývá členské státy, aby vytvořily vnitrostátní orgány pro vyšetřování a boj se zločineckými organizacemi a organizacemi mafiánského typu s možností vyvinout v koordinaci s Europolem a za podpory Komise efektivní a neformální operační síť pro boj s mafií za účelem výměny informací o strukturálních aspektech činností mafie, jejích nezákonných a finančních činnostech, určení majetku a o pokusech proniknout do postupů zadávání veřejných zakázek;

50.  zdůrazňuje význam posílení spolupráce vyvinutím účinné systematické komunikace a posílení výměny informací mezi soudními orgány a donucovacími orgány mezi členskými státy, Europolem, Eurojustem a úřady OLAF a ENISA a s příslušnými orgány v zemích mimo EU, zejména v zemích sousedících s EU při níž je nutné řádně dodržovat ochranu osobních údajů a procesních práv, s cílem zkvalitnit systémy shromažďování důkazů a zajistit účinné zpracování a účinnou výměnu údajů a informací, které mohou napomoci vyšetřování trestných činů, včetně trestných činů proti finančním zájmům EU se zvýšením přesnosti a rychlosti této výměny, a to při plném respektování zásad subsidiarity a proporcionality a základních práv Evropské unie; připomíná znovu, že sběr, uchovávání a zpracovávání osobních údajů v průběhu vyšetřování organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz musí za všech okolností odpovídat zásadám ochrany údajů stanoveným v EÚLP, Listině EU a v sekundárních právních předpisech EU; zdůrazňuje dále , že je zapotřebí, aby se v rámci nadcházejícího přezkumu činnosti Europolu a Eurojustu zvýšila míra jejich zodpovědnosti dodržování za demokratických a základních práv;

51.  poukazuje na to, že nedostatečná součinnost mezi donucovacími a zákonodárnými orgány, zpožděná justiční reakce a nedostatečné právní předpisy často umožňují pachatelům trestných činů využívat tyto mezery a vydělávat na poptávce po nelegálním zboží;

52.  domnívá se, že zajištění svobody pohybu v rámci schengenského prostoru a účinný boj proti organizované nadnárodní trestné činnosti spolu úzce souvisejí; vítá v této souvislosti nedávné zavedení schengenského informačního systému druhé generace, který umožní rychlejší a účinnější výměnu informací mezi odpovědnými orgány členských států;

53.  vyzývá Komisi, aby se zavázala k tomu, že bude plně využívat součinnosti mezi Evropskou soudní sítí a Eurojustem s cílem dosáhnout vysoké úrovně soudní spolupráce na vnitroevropské úrovni;

54.  zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská unie podporovala osvědčené postupy, jak bojovat s organizovanou trestnou činností a terorismem a jak rozeznávat jejich hlavní příčiny jak v rámci Evropské unii, tak ve třetích zemích, a zejména ty, které často stojí za uvedenými problémy;

55.  vyzývá Komisi, aby v rámci svých dohod o přidružení a obchodních dohod se třetími zeměmi zvážila s ohledem na boj proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz zvláštní doložky o spolupráci; bere na vědomí nedostatečnou mezinárodní spolupráci, zejména s třetími zeměmi a konkrétně se sousedními zeměmi původu nebo tranzitu; uznává, že je zapotřebí učinit rozhodné diplomatické kroky, které by tyto země přiměly k uzavření dohod o spolupráci nebo k dodržování dohod, které již podepsaly; ;

56.  žádá členské státy a Komisi, aby posílily úlohu soudců, státních zástupců a styčných pracovníků a aby podporovaly odbornou přípravu pracovníků v oblasti soudnictví a školení zaměřená na finanční vyšetřování, a umožnily jim tak potírat všechny formy organizované trestné činnosti (včetně počítačové kriminality), korupce a praní peněz, především prostřednictvím využití agentury CEPOL a Evropské sítě pro justiční vzdělávání a za pomoci plného využití takových finančních nástrojů, jako je Fond pro vnitřní bezpečnost, který umožňuje finanční podporu policejní spolupráce, nebo program Herkules III; podporuje výuku cizích jazyků při odborném vzdělávání prováděném v rámci soudních a policejních orgánů s cílem usnadnit mezinárodní spolupráci a vyzývá k prosazení programu EU pro výměnu osvědčených postupů a školení soudců, státních zástupců a pracovníků policie;

57.  vyzývá EU a členské státy, aby vyvinuly právní nástroje a vypracovaly vhodné strategie, které zajistí, aby jejich orgány pro vymáhání práva a vyšetřovací orgány usnadňovaly a rozšiřovaly, s plným zapojením Europolu a s posílením jeho úlohy, výměnu informací a vypracovávaly analýzy potřebné ke zjištění nových tendencí vznikajících v rámci organizované trestné činnosti, k jejich předcházení a potírání, a aby přitom dodržovaly základní práva, zejména právo na soukromí a právo na ochranu osobních údajů;;

58.  vyjadřuje přesvědčení, že globalizace organizované trestné činnosti vyžaduje užší spolupráci mezi členskými státy, na úrovni EU a na mezinárodní úrovni; vybízí k větší interakci mezi Evropskou unií, OSN, OBSE a Radou Evropy v boji proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz; podporuje úsilí Finančního akčního výboru, pokud jde o prosazování politik zaměřených na potírání praní peněz; vyzývá Komisi, aby účinně podporovala členské státy v jejich úsilí v boji proti organizované trestné činnosti, a doporučuje, aby Evropská unie přistoupila jako řádný člen ke Skupině států proti korupci (GRECO); vybízí také EU, aby se kvůli spolupráci neobracela pouze na své obvyklé spojence a partnery , ale aby se pokusila vytvořit vskutku mezinárodní a globální reakci na praní peněz, korupci a financování terorismu a jejich řešení;

59.  vyzývá Komisi a zejména vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby učinily kroky potřebné k zajištění toho, aby Unie přijala společný přístup ve vztahu ke třetím zemím, pokud jde o vazby na organizovanou trestnou činnost a terorismus; vyzývá členské státy, aby střežily své vlastní hranice a vyměňovaly si veškeré nutné informace s cílem přerušit stávající nebo potenciální vazby mezi skupinami organizované trestné činnosti a teroristickými skupinami;

60.  důrazně doporučuje, aby byl již nyní vypracován evropský akční plán zaměřený na boj proti počítačové trestné činnosti s cílem rozšířit evropskou a mezinárodní spolupráci a získat podporu Evropského centra pro boj proti počítačové kriminalitě (EC3) a s cílem zajistit občanům (a to zejména těm nejzranitelnějším, s cílem předcházet zneužívání dětí), podnikům a orgánům veřejné správy vysokou úroveň bezpečnosti, s plným zajištěním svobody informací a práva na ochranu údajů;

61.  vítá výzvy vedoucích evropských představitelů na nedávném summitu zemí G8 k posílení účinnosti boje proti daňovým únikům a daňovým rájům s cílem vybrat daně od těch, kteří se jejich platbě legálními či nelegálními způsoby vyhýbají ;

62.  doporučuje provést společné kroky za účelem prevence a boje proti nezákonným činnostem spojeným s životním prostředím, které souvisejí s organizovanou trestnou činností a trestnou činností v mafiánském stylu nebo z této činnosti vyplývají, a to i prostřednictvím posílení evropských orgánů, jako jsou Europol a Eurojust, a mezinárodních orgánů, např. Interpolu a Institutu OSN pro výzkum meziregionální trestné činnosti (UNICRI), jakož i sdílení pracovních metod a informací držených členskými státy, které se nejvíce podílejí na boji proti této formě trestné činnosti, s cílem vytvořit společný akční plán;

63.  poukazuje na to, že s přeshraniční trestnou činností je možné bojovat pouze v rámci přeshraniční soudní a policejní spolupráce mezi členskými státy a že ačkoli EU potřebuje více právních nástrojů k boji proti organizované trestné činnosti, mají členské státy již dnes k dispozici „sadu nástrojů“; zdůrazňuje, že největší překážkou skutečnému boji proti organizované trestné činnosti na úrovni EU je nedostatek politické vůle v členských státech; vyzývá proto členské státy, aby využívaly nástrojů, které jim poskytuje EU a její agentury;

64.  navrhuje, aby se prostřednictvím „Evropského dne trvalé připomínky nevinných obětí organizovaného zločinu“, který by se konal každoročně od roku 2014 v den přijetí tohoto usnesení Parlamentem, připomínaly všechny nevinné oběti organizované trestní činnosti, zejména činnosti mafiánského typu, a aby se vzdávala zvláštní pocta těm, kteří v boji proti organizovaným zločineckým skupinám padli;

Za efektivní veřejnou správu odolnou vůči korupci

65.  domnívá se, že chaotické byrokratické systémy a složité postupy mohou nejen snižovat účinnost fungování správních orgánů a spokojenost těch, kterých se správní řízení týká, ale mohou ohrožovat transparentnost rozhodovacích procesů, zklamat občany a podniky v jejich oprávněných očekáváních a skýtat tak úrodnou půdu pro korupci;

66.  domnívá se, že investigativní novináři, jakož i nevládní organizace a akademičtí pracovníci hrají zásadní úlohu při odhalování případů korupce, podvodů a organizované trestné činnosti a mohou být tudíž vystaveni bezpečnostním hrozbám; připomíná, že ve 27 členských státech bylo během pěti let zveřejněno celkem 233 investigativních zpráv o podvodech souvisejících se zneužíváním prostředků EU(48), a domnívá se, že investigativní žurnalistika by měla získat dostatečné zdroje; podporuje zejména opatření Komise zaměřená na uznání role investigativní žurnalistiky při odhalování a oznamování skutečností spojených se závažnou trestnou činností;

67.  zdůrazňuje, že osoby, které vykonávají vysoký úřad, by měly podléhat příslušným kontrolám, mj. ze strany daňových úřadů; doporučuje zejména, aby osoby zastávající veřejné funkce předkládaly prohlášení o svých činnostech, příjmech, zastávaných funkcích a jiných zájmech;

68.  vyzývá Radu a členské státy, aby ratifikovaly a plně prováděly Úmluvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích; zdůrazňuje negativní dopad, který má podplácení zahraničních veřejných činitelů na politiky Unie v oblasti základních práv, životního prostředí a rozvoje;

69.  zdůrazňuje, že boj proti korupci je nedílnou součástí budování kapacit v rámci daňové správy; vyzývá k úplnému provedení úmluvy z Meridy o boji proti korupci (2003);

70.  doporučuje zavést spolehlivější systémy k zajištění transparentnosti a neúplatnosti a k odstranění byrokracie ve veřejné správě a v dalších veřejných orgánech, což znamená neomezený přístup k informacím o všech aspektech administrativní organizace a činnosti, vykonávání institucionálních povinností a využívání veřejných zdrojů, a to i na základě zaručení práva občanů na přístup k dokumentům (přičemž začít by se mělo ve velmi choulostivé oblasti veřejných výběrových řízení); vybízí k prosazování ovzduší legálnosti a neúplatnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, a to i prostřednictvím účinného programu na ochranu ohlašovatelů nezákonných praktik;

71.  podněcuje – pod podmínkou dodržování zásady právního státu, uplatňování mechanismů demokratické kontroly a dodržování příslušných právních předpisů členských států – k využívání prostředků, které jsou k dispozici pro tajné operace, za účelem snazšího odhalování korupčních jevů ve veřejné správě;

72.  vyzývá k zavedení jasných a přiměřených pravidel a souvisejících mechanismů pro jejich provádění a kontrolu, jež je nutno uvést v Kodexu chování, aby se předešlo tzv. „efektu otáčivých dveří“ neboli jevu zvanému „pantouflage“, podle nichž by úředníci veřejné správy s určitou rozhodovací a hmotnou odpovědností měli zakázáno přejít do soukromého sektoru před uplynutím určité doby od chvíle, kdy veřejnou funkci opustí, pokud s touto veřejnou funkcí, kterou předtím zastávali, existuje střet zájmů; domnívá se rovněž, že kdykoli by existovalo nebezpečí střetu zájmů, měla by se podobná omezení vztahovat i na zaměstnance přecházející ze soukromého do veřejného sektoru; vyzývá k harmonizaci pravidel upravujících střety zájmů a monitorovacích systémů pro jednotlivé orgány dohledu napříč EU;

73.  vyzývá členské státy, aby vyvinuly komplexní systém na ochranu osob, které oznamují případy korupce, a aby rozšířily jeho oblast působnosti na anonymní oznamování korupce; navrhuje vytvoření důvěrných kanálů pro oznamování případů korupce; vyzývá k rozšíření oblasti působnosti o napadení výsledků zadávání veřejných zakázek;

74.  poukazuje na to, že mnohé potřebné investice do alternativních energetických řešení jsou spojeny se štědrými granty a daňovými úlevami od členských států a od Evropské unie; vyzývá vnitrostátní orgány i orgány Unie, aby zajistily, že z těchto grantů nebudou profitovat zločinecké organizace;

Za odpovědnější politiku

75.  připomíná politickým stranám jejich odpovědnost za navrhování kandidátů, a zejména za sestavování volebních kandidátek na všech úrovních; trvá na tom, že jejich povinností je dohlížet na kvalitu kandidátů, a to mj. na základě dodržování přísného etického kodexu, jenž by měl kromě pravidel chování zahrnovat i jasná a transparentní pravidla týkající se darů, které byly věnovány politickým stranám;

76.  hájí zásadu, podle níž – v souladu se zásadou proporcionality – nemohou být do Evropského parlamentu voleni ti, kdo byli pravomocně odsouzeni za trestné činy v oblasti organizované trestné činnosti, praní peněz, korupce a další závažné trestné činy, včetně trestných činů hospodářské a finanční povahy, a podle níž tyto osoby nesmějí pracovat pro jiný orgán, instituci či subjekt EU; vyzývá v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality ke stanovení obdobných omezení pro veškeré volené funkce, počínaje mandátem poslance vnitrostátního parlamentu;

77.  doporučuje členským státům, aby stanovily v rámci příslušného systému sankcí nepřípustnost zařazení na volební kandidátky (tzv. nezpůsobilost pro kandidaturu) pro osoby, které byly pravomocně odsouzeny za účast na organizované trestné činnosti, praní peněz, korupci , včetně trestných činů hospodářské a finanční povahy; domnívá se, že takový trest by měl být uplatňován po dobu nejméně 5 let a měl by zahrnovat zákaz jmenování do vládních funkcí na všech úrovních po výše uvedenou dobu;

78.  doporučuje členským státům, aby zavedly možnost ztráty politických funkcí a vedoucích a správních funkcí v důsledku pravomocného odsouzení za organizovanou trestnou činnost, trestné činy korupce nebo praní peněz;

79.  je zastáncem větší transparentnosti ve finančních výkazech stran, neboť se tím mj. zpřísní povinnost předkládat účetní zprávy o příjmech a výdajích; aby se zabránilo zneužívání těchto prostředků a jejich plýtvání, požaduje přísnější kontrolu financování z veřejných prostředků i ze soukromých zdrojů, čímž bude zaručena odpovědnost politických stran i těch, kdo je finančně podporují; trvá na tom, že by pro porušování právních předpisů o financování politických stran a volebních kampaní měla být zavedena přísná, komplexní a včasná kontrola, po níž budou následovat odstrašující sankce;

80.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly sankce za kupčení s volebními hlasy a zohlednily přitom zejména, že výhoda poskytnutá za slíbené hlasy může být nejen peněžní, ale i jiné povahy, včetně nemateriálních výhod a výhod poskytovaných třetím osobám, které nejsou do nelegální dohody přímo zapojeny; doporučuje tyto praktiky zakázat jako nedovolené a podrývající demokratické zásady, a to bez ohledu na to, zda byl p