Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg
Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
 Poznatky o mori 2020
 Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I
 Obchod s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ***I
 Európsky námorný a rybársky fond ***I
 Prekurzory drog ***I
 Konferencia o zmene klímy
 Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí
 Akčný plán elektronická justícia na roky 2014 – 2018
 Európska susedská politika, snaha o posilnené partnerstvo: pozícia EP k správam o pokroku za rok 2012
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík
 Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy
 Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
PDF 533kWORD 66k
Uznesenie
Príloha
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014 – oddiel III(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2013 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2014(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorý prijala Komisia 28. júna 2013 (COM(2013)0450),

–  so zreteľom na odporúčania koordinátorov výboru BUDG k mandátu na trialóg o rozpočte na rok 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorú prijala Rada 2. septembra 2013 a postúpila Európskemu parlamentu 11. septembra 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2014 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorý Komisia predložila 18. septembra 2013 (COM(2013)0644),

–  so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A7-0328/2013),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  pripomína, že jeho priority v rámci rozpočtu na rok 2014 sú hospodársky a udržateľný rast, konkurencieschopnosť, tvorba pracovných miest a boj proti nezamestnanosti mladých, ako aj úloha EÚ vo svete; preto opätovne zdôrazňuje svoj súhlas s politikami, ktoré podporujú boj proti nezamestnanosti mladých, výskum, rozvoj a inovácie, digitálnu agendu, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky (MSP), podnikanie a samostatne zárobková činnosť, vzdelávanie, odborné školenia, mobilitu a vonkajšiu pomoc;

2.  trvá na tom, že Komisia a členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby zaistili, že rozpočet EÚ sa využije efektívne, a aby všetko, čo sa z neho financuje, malo jasnú európsku pridanú hodnotu. Členské štáty by si predovšetkým mali deliť úlohy všade, kde je to možné, a mali by zintenzívniť vzájomnú spoluprácu;

3.  pripomína svoje odhodlanie zaistiť dostatočnú a realistickú úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, aby sa programy v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 mohli začať s dostatočnou výškou fondov a aby sa predišlo oneskoreniam v ich vykonávaní a zároveň aby sa zabezpečilo úspešné ukončenie programov, ktoré sa začali počas VFR na roky 2007 – 2013;

4.  vyjadruje preto poľutovanie nad rozhodnutím Rady uplatniť aj tento rok obvyklý prístup horizontálnych škrtov v návrhu rozpočtu (NR), ktoré sú zamerané na umelé zníženie úrovne zdrojov Únie na rok 2014 celkovo o 240 miliónov EUR (– 0,2 %) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 1 061 miliónov EUR (– 0,8 %) v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu, čo vedie k značnému zníženiu oproti rozpočtu na rok 2013 (vrátane pozmeňujúcich rozpočtov č. 1 až 5) tak v záväzkoch (– 6 %), ako aj v platbách (– 6,6 %);

5.  je prekvapený, že Rada vo svojej pozícii nielenže nevzala do úvahy dohodu o VFR, pokiaľ ide o vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia pri programoch Erasmus+, COSME a Horizont 2020, ale ďalej znížila rozpočtové prostriedky na niektoré z týchto programov;

6.  berie na vedomie, že Rada zaviedla škrty vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch vo všetkých okruhoch; poznamenáva, že najviac sa to týka okruhu 1a (– 0,36 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a – 3,6% v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu), okruhu 4 (– 0,21 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a – 2,5 % v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu) a okruhu 5 (– 1,78 % vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu); konštatuje, že do okruhov 1a a 4 patria programy a iniciatívy, prostredníctvom ktorých sa majú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, ako aj program vonkajšej politiky EÚ, a že tieto paušálne škrty ovplyvnia iniciatívy, ktoré sú prioritnými pre Európsky parlament v týchto dvoch oblastiach;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že všetky tieto škrty sú v priamom rozpore s politickou dohodou o VFR o vyčlenení rozpočtových prostriedkov na úvod obdobia čerpania a takisto ignorujú priority Európskeho parlamentu uvedené vo vyhlásení o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014 a v odporúčaniach k mandátu na trialóg o rozpočte na rok 2014;

8.  odmieta argument Rady, že navrhované škrty sa týkajú programov, ktoré sa plnia nedostatočne alebo sa v nich nedosahujú výsledky, pretože škrty Rady vo viazaných rozpočtových prostriedkoch vplývajú najmä na plnenie novej generácie viacročných plánov, ktoré sa ešte nezačali; škrty Rady v platobných rozpočtových prostriedkoch ovplyvnia najmä ukončenie programov, ktoré vykazujú nielen dobrú, ale dokonca až nadpriemernú mieru plnenia (napr. Spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie, Galileo, Dane a colná únia okruh 1a, ESF, EFRR a Kohézny fond podľa okruhu 1b); zdôrazňuje skutočnosť, že takéto škrty v platobných rozpočtových prostriedkoch vôbec neberú ohľad na viacročný charakter politík Únie, a najmä politiky súdržnosti; zdôrazňuje skutočnosť, že 52 % platobných rozpočtových prostriedkov požadovaných v návrhu rozpočtu na rok 2014 je určených na dokončenie programov z VFR na roky 2007 – 2013;

9.  odsudzuje svojvoľné škrty Rady v rozpočtových riadkoch pre administratívu a podporu pri financovaní vykonávania kľúčových programov EÚ; domnieva sa, že tieto škrty budú mať negatívny vplyv na úspešné začatie nových programov, pretože nedostatočné administratívne kapacity vážne ohrozujú vykonávanie politík EÚ; s poľutovaním konštatuje, že členské štáty majú sklon venovať viac pozornosti nepodstatným a absurdným krátkodobým úsporám ako dlhodobým výsledkom; obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa administratívnych a podporných výdavkov, ktoré znížila Rada;

10.  berie na vedomie návrh vyhlásenia o platbách, ktoré Rada schválila vo svojej pozícii k návrhu rozpočtu na rok 2014; je však presvedčený, že ak sa nedosiahne jeho významné zlepšenie, nemôže slúžiť ako uspokojivá politická záruka dostatočnej a primeranej úrovne platieb v roku 2014; je odhodlaný poskytnúť záruky a zvrátiť trend minulých rokov, keď na konci každého roka exponenciálne narástla výška nevyrovnaných platieb; vyzýva preto Radu, aby sa pripojila k spoločnému politickému záväzku použiť všetky dostupné prostriedky podľa nariadenia o VFR na obdobie 2014 – 2020 vrátane pohotovostnej rezervy a/alebo revízie stropu platieb, aby neboli ohrozené nové programy, a súčasne znížiť výšku nevyrovnaných platieb na konci roka;

11.  víta vyhlásenia niektorých členských štátov, že by sa mala hľadať lepšia rovnováha medzi záväzkami a platbami s cieľom predísť situácii, keď by si Únia nemohla splniť svoje právne povinnosti; s úľavou konštatuje, že viaceré delegácie začínajú v Rade ústne predkladať rovnaké pripomienky, aké Európsky parlament opakovane vznášal v priebehu predchádzajúcich rozpočtových postupov;

12.  nemôže súhlasiť s rozhodnutím Rady znížiť viazané a platobné rozpočtové prostriedky; pripomína, že záväzky odrážajú politické priority Únie a mali by byť stanovené s ohľadom na dlhodobú perspektívu a so zreteľom na obdobie, v ktorom by už mohol byť hospodársky pokles prekonaný; preto zastáva názor, že záväzky by sa mali vo všeobecnosti obnoviť na úrovni návrhu rozpočtu; plánuje však mierne zvýšiť výšku viazaných rozpočtových prostriedkov nad úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu vo vybranom počte rozpočtových riadkov, ktoré súvisia s programami s priamymi výhodami pre európskych občanov a ktoré prispievajú k plneniu priorít stratégie Európa 2020 – ktoré sú veľmi dôležité pre rast a konkurencieschopnosť Únie – ako aj tie, ktoré šíria európske hodnoty a solidaritu mimo EÚ;

13.  stanovuje teda celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2014 na 142 625 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 136 077 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

14.  žiada preto mobilizovať rozpočtové prostriedky z nástroja flexibility vo výške 274,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; domnieva sa preto, že v okruhu 1b sa nástrojom flexibility posilní Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, kým sa v zákonodarnom orgáne nedosiahne konečná dohoda, pokiaľ ide o právny základ, ktorý musí odzrkadľovať politickú dohodu o VFF z 27. júna 2013 týkajúcu sa celkových pridelených prostriedkov do tohto fondu, a poskytne sa ním dodatočná pomoc Cypru zo štrukturálnych fondov, ako sa dohodli hlavy štátov a vlád na stretnutí 27. – 28. júna 2013; domnieva sa, že v okruhu 4 sa nástrojom flexibility zabezpečí poskytnutie ďalšej podpory pre humanitárnu pomoc na Blízkom východe;

15.  plánuje otvoriť zásadnú diskusiu o príjmoch v ročnom rozpočtovom postupe, keďže príjmy sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu Únie a nemali by byť oddelené od výdavkov; v tomto ohľade spochybňuje odôvodnenie členských štátov ponechať 25 % tradičných vlastných zdrojov na administratívne náklady a vyzýva na pozornejšiu kontrolu použitia tejto sumy; vyzýva na realistickejšie zostavovanie rozpočtu, pokiaľ ide o očakávané príjmy z pokút, ktoré Komisia uloží spoločnostiam porušujúcim právne predpisy Únie v oblasti hospodárskej súťaže, a na ďalšiu diskusiu o zostavovaní rozpočtu, pokiaľ ide o prebytok rozpočtu, s cieľom predísť komplikovanému postupu, ktorý je navonok nezrozumiteľný a v súčasnosti spočíva vo vracaní prebytku členským štátom prostredníctvom zníženia ich príspevkov na základe HDP;

Platobné rozpočtové prostriedky

16.  vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v platbách navrhovanými Radou, ktorých výsledkom je zníženie o 9,5 miliardy EUR (9 500 miliónov) (– 6,6 %) v porovnaní s prijatým rozpočtom na rok 2013 (vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 5); opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že napriek schváleniu nižšieho VFR na roky 2014 – 2020 a absolútnej potrebe pokračovať v plnení záväzkov z minulosti, Rada slepo pokračovala v plnení svojej stratégie z minulosti, ktorou je umelé znižovanie platieb bez toho, aby brala do úvahy skutočné potreby a pomerne striedme výdavky v rámci zdieľaného hospodárenia, s cieľom zabezpečiť členským štátom jasnú „návratnosť investícií“;

17.  poznamenáva, že k tomuto došlo napriek vážnej situácii v súvislosti s platbami, ktorá nastala už v roku 2013, keď čerpanie na začiatku septembra prevyšovalo o 9 miliárd, respektíve 18 miliárd EUR príslušné sumy z rovnakého obdobia v roku 2012 a 2011; zdôrazňuje, že takáto dobrá a rastúca absorpčná kapacita dokazuje, že programy Únie dosahujú v praxi skutočne dobré výsledky; je odhodlaný zaistiť, aby plnenie skôr dohodnutých záväzkov nebolo brzdené umelými prekážkami, pokiaľ ide o rozpočtové platby;

18.  domnieva sa, že najmä tento rok je stratégia Rady, ktorá spočíva v zachovaní umelej rezervy vo výške 1 miliardy EUR v rámci stropu pre platby na rok 2014, bezúčelná a nemožno ju odôvodniť žiadnym spôsobom, najmä z dôvodu výšky očakávaných prenosov nevyrovnaných platieb na konci roka 2013;

19.  zdôrazňuje skutočnosť, že pozícia Rady nezohľadňuje dramatický nedostatok platieb, konkrétne v oblasti politiky súdržnosti, a poukazuje na to, že niektoré odhady (zo septembra 2013), ktoré poskytli samotné členské štáty, pokiaľ ide o žiadosti o platbu, ktoré sa majú predložiť do konca roku 2013 a ktoré preverila a upravila Komisia, poukazujú na očakávaný prenos vo výške približne 20 miliárd EUR na konci roka 2013, a to aj po schválení druhej tranže opravného rozpočtu č. 2/2013 (návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013) v plnom znení; pripomína, že oprávnené žiadosti o platbu prenesené z roku 2013 sa budú musieť odpočítať z výšky platobných rozpočtových prostriedkov určených na rok 2014, ktoré teda budú následne znížené; zdôrazňuje, že sa tým vytvorí silný tlak na rozpočet na rok 2014, a to nielen v súvislosti s bezprecedentným počtom neuhradených žiadostí, ale v širšom zmysle aj s nesplatenými záväzkami,

20.  je prekvapený, že niektoré škrty v platbách navrhované Radou sa týkajú programov Horizont 2020, COSME a ESF, čo je v jasnom protiklade s duchom a znením nedávnej politickej dohody v rámci VFR o vyčlenení určitých rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia, t.j. na roky 2014 a 2015, a so záväzkom inštitúcií na najvyššej úrovni bojovať proti nezamestnanosti mladých; navyše pripomína, že časť škrtov Rady sa týka riadkov, ktoré boli posilnené v rámci dohody o prvej tranži opravného rozpočtu č. 2/2013;

21.  dôrazne preto odmieta prístup Rady, pokiaľ ide o platby, a mení svoju pozíciu týkajúcu sa platieb s cieľom zaistiť, aby pokles stropov medzi rokmi 2013 na 2014 nepôsobil nepriaznivo na riadne vykonávanie a dokončenie programov v rámci VFR na roky 2007 – 2013, so zreteľom na to, že v návrhu Komisie je 52 % platobných rozpočtových prostriedkov určených na nesplnené záväzky, a neovplyvnil nepriaznivo ani začiatok nových programov;

22.  rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu na strane platieb pre väčšinu rozpočtových riadkov, v ktorých Rada vykonala škrty; poznamenáva, že napriek určitému zvýšeniu platobných rozpočtových prostriedkov pri obmedzenom množstve rozpočtových položiek a niekoľkým zníženiam iných rozpočtových položiek, platobný strop neumožňuje primerané financovanie priorít, ktoré si Európsky parlament zvolil; následne, po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia platobných rozpočtových prostriedkov navrhuje mobilizovať nástroj flexibility na platby vo výške 211 miliónov EUR na financovanie humanitárnej pomoci;

23.  dúfa, že medziinštitucionálne stretnutie na tému platieb, ktoré sa uskutočnila 26. septembra 2013, pomôže Európskemu parlamentu a Rade dohodnúť sa na tomto spoločnom politickom záväzku a nájsť počas zmierovacieho rokovania o rozpočte spoločnú pozíciu bez zbytočných rozporov o výške a kvalite súm predložených Komisiou, čím pripraví pôdu pre riešenie výpadkov v platbách počas plnenia rozpočtu na rok 2014;

24.  víta prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013 zo strany Komisie (druhá tranža opravného rozpočtu č. 2/2013), ktorý vyčleňuje ďalších 3,9 miliárd EUR na nesplatené platby z roku 2013 a ktorý je jednou z podmienok hlasovania o nariadení o VFR; žiada Radu o jeho urýchlené prijatie v plnom rozsahu; pripomína svoju pozíciu vyjadrenú v uznesení z 3. júla 2013 o politickej dohode o VFR, podľa ktorej Európsky parlament neudelí svoj súhlas nariadeniu o VFR ani neprijme rozpočet na rok 2014, kým Rada neprijme opravný rozpočet č. 8/2013, ktorý pokrýva druhú tranžu opravného rozpočtu č. 2/2013;

Okruh 1a

25.  opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že aj keď sa nepočítajú rozsiahle projekty v oblasti infraštruktúry, už rozpočtové prostriedky v okruhu 1a obsiahnuté v návrhu rozpočtu vykazovali zníženie o 1,1 miliardy EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2013; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa Rada bez ohľadu na všetky nedávne politické záväzky v prospech cieľov z tohto okruhu, ktoré prijali hlavy štátov alebo predsedovia vlád, rozhodla navyše ďalej znížiť záväzky v okruhu 1a o 60 miliónov EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu;

26.  zdôrazňuje, že časť škrtov Rady sa týka najmä programov, ktoré Európska rada označila za strategické programy pre rast a hospodársku obnovu, konkrétne Horizont 2020 (– 43,7 milióna EUR) a COSME (– 0,5 milióna EUR); vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že je to v jasnom protiklade s duchom a znením politickej dohody o VFR, súčasťou ktorej je dohoda o osobitnom nástroji flexibility na boj proti nezamestnanosti mladých a na posilnenie výskumu;

27.  opätovne potvrdzuje svoju podporu programom EÚ v oblasti výskumu, konkurencieschopnosti, podnikania, inovácií a sociálneho začlenenia, ktoré sú jadrom stratégie Európa 2020; preto si želá, aby sa obnovili všetky rozpočtové riadky, ktorých sa týkajú škrty Rady, aby sa tento okruh ďalej neoslaboval; ďalej sa rozhodol najskôr vyčleniť rozpočtové prostriedky pre vybraný počet rozpočtových riadkov v niektorých prioritných oblastiach, ako sú Horizont 2020, COSME a Erasmus +, čo nepredstavuje žiadne zvýšenie, keďže celková suma na tieto programy sa v nasledujúcom VFR na obdobie 2014 - 2020 nemení, a zvýšiť prostriedky na oblasti, ako sú digitálna agenda, dopravná politika, sociálny dialóg, Eures, nástroj mikrofinancovania a sociálneho podnikania Progress, špeciálne ročné podujatia a kvalita európskej štatistiky;

28.  prihliada vo svojom čítaní na politickú dohodu o VFR, pokiaľ ide o vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia, t. j. na rok 2014, a to 212,2 milióna EUR na program Horizont 2020 (106,1 milióna EUR pre Európsku radu pre výskum a 106,1 milióna EUR na akcie programu Marie Skłodowska-Curie), 31,7 milióna EUR na COSME a 137,5 milióna EUR na program Erasmus +, čo predstavuje spolu 381,4 milióna EUR;

29.  súhlasí s vyčlenením zodpovedajúcej sumy 381,4 milióna EUR na záver programového obdobia v súlade s politickou dohodou o VFR a opravným listom Komisie č. 1/2014, na základe ktorých sa rozpočtové prostriedky na ITER znížili o 212,2 milióna EUR a na NPE – Energia o 169,2 milióna EUR, pričom zníženie v prípade NPE – Energia už bolo zahrnuté v návrhu rozpočtu, aj keď to bolo pôvodne navrhnuté s iným zámerom;

30.  domnieva sa, že rozpočtové prostriedky z niektorých oblastí by sa mali cielene znížiť a/alebo by sa mali použiť na vytvorenie rezervy na strane záväzkov – ide konkrétne o oznámenie o hospodárskej a menovej únii na jednej strane (– 2 milióny EUR) a o finančné výkazníctvo a audit na strane druhej (rezerva závisí od dohody o príslušnom programe Únie);

31.  zahrňuje do svojho čítania najnovšie výsledky legislatívnych rokovaní; konkrétne sa rozhodol vytvoriť niekoľko nových rozpočtových riadkov so symbolickými záznamami v rámci programu Horizont 2020 a súhlasí, aj napriek symbolickým záznamom, s novými rozpočtovými riadkami navrhovanými Komisiou v opravnom liste č. 1/2014; očakáva, že Komisia predloží komplexný návrh, ako zosúladiť návrh rozpočtu s novým právnym základom pre všetky dotknuté programy v rámci zmierovacieho postupu pri rozpočte na rok 2014, pričom prevezme a doplní riadky schválené Európskym parlamentom;

32.  podporuje vytvorenie osobitnej podpoložky v rámci programu Erasmus+ so zámerom zaistiť primeranú transparentnosť financovania akcií pre mládež v rámci tohto programu a prevádza 11,5 % pôvodného príspevku na program Erasmus + v prospech tejto položky venovanej mládeži; vymazáva podpoložku vytvorenú Radou na zabezpečenie grantov na prevádzku pre národné agentúry;

33.  rozhodol sa vrátiť k nomenklatúre predchádzajúcich programových období, pokiaľ ide o sociálny dialóg; preto člení tento rozpočtový riadok a jeho rozpočtové prostriedky na tri oddelené podpoložky ako v minulosti;

34.  poznamenáva, že výsledkom čítania je zachovanie rezervy v okruhu 1a vo výške [65 446 000 EUR];

Okruh 1b

35.  poznamenáva, že kým záväzky zostali takmer nedotknuté (iba – 3,3 milióna EUR), Rada ďalej znížila úroveň platieb (– 202,2 milióna EUR alebo – 0,4 % v porovnaní s návrhom rozpočtu), čo ovplyvnilo cieľ Investície pre rast a zamestnanosť (– 114,151 milióna EUR alebo – 0,23 %) a cieľ Európskej územnej spolupráce (– 84,805 milióna EUR alebo – 6,19 %), a došlo len k umelému zvýšeniu rezervy o 3,3 milióna EUR;

36.  zdôrazňuje, že EFRR a Kohézny fond boli najviac postihnuté škrtmi (EFRR: 125,155 milióna EUR, Kohézny fond: 44,312 milióna EUR, kým pri ESF došlo k zníženiu o 32,788 milióna EUR); hlboko nesúhlasí s tým, že 69,33 % celkových škrtov sa týka rozpočtových prostriedkov určených na dokončenie programov z predchádzajúcich období (t.j. 98,7 milióna EUR);

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že za základ predbežného financovania zobrala Komisia sumu dohodnutú na zasadnutí Európskej rady vo februári 2013, o ktorej sa práve vedú medziinštitucionálne sektorové rokovania, v ktorých má Európsky parlament spolurozhodovacie právo, čím vzniká riziko, že sa tým predbieha výsledkom týchto rokovaní; pripomína, že predbežné financovanie má veľký význam, keďže členské štáty potrebujú dostatočné finančné prostriedky na začiatku obdobia, aby mohli investovať do projektov, ktorými prispejú k prekonaniu súčasnej hospodárskej a finančnej krízy; opätovne preto zdôrazňuje pozíciu parlamentného Výboru pre regionálny rozvoj, ktorý podporuje rovnakú výšku predbežného financovania ako v súčasnom období, keďže kríza naďalej trvá;

38.  pripomína, že v okruhu 1b je najväčší podiel súčasných nesplnených záväzkov; je veľmi znepokojený tým, že nesplatené účty v rámci politiky súdržnosti dosiahnu na konci roka 2013 asi 20 miliárd EUR, takže vznikne vysoký schodok, ktorý bude potrebné odpočítať od PRP, ktoré sú k dispozícii na rok 2014 pre dokončenie existujúcich a začatie nových programov, čím sa tieto PRP znížia; zdôrazňuje, že súčasný nedostatok PRP je hlavnou príčinou bezprecedentne vysokých nesplatených záväzkov, najmä v posledných rokoch VFR na roky 2007 – 2013;

39.  preto odmieta škrty navrhované Radou v okruhu 1b; zastáva názor, že by viedli k oveľa vážnejšiemu výpadku platieb, než sa očakáva, a bránili by úhrade prostriedkov, ktoré už vynaložili príjemcovia – členské štáty a regióny, čo by malo vážne dôsledky najmä na členské štáty, ktoré už čelia hospodárskym, sociálnym a finančným obmedzeniam;

40.  rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu na strane záväzkov a platieb pre všetky rozpočtové riadky, ktorých sa týkajú škrty Rady v tomto okruhu, a uskutočniť zvýšenie nad rámec návrhu rozpočtu na strane viazaných rozpočtových prostriedkov v niekoľkých rozpočtových riadkoch, vo väčšine prípadov v súlade s opravným listom Komisie č. 1/2014, čím Cypru poskytne rozpočtové prostriedky zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 100 miliónov EUR pri súčasných cenách na rok 2014;

41.  pripomína cieľ stanovený pre zníženie chudoby v stratégii Európa 2020 – zníženie počtu osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, o minimálne 20 miliónov; ďalej pripomína politickú dohodu o VFR o zabezpečení dodatočného zvýšenia prostriedkov až o 1 miliardu EUR (navyše k už schválenej sume 2,5 miliardy EUR) na celé obdobie 2014 – 2020 pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby; rozhodol preto posilniť tento fond vyčlenením rozpočtových prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR na akcie, ktorými sa podporuje sociálnu súdržnosť a odstraňujú najhoršie formy chudoby v Únii;

42.  vytvára dva nové rozpočtové riadky na technickú pomoc stratégiám Únie pre Baltské more, čím uznáva ich úspešné plnenie v tomto programovom období, a po prvýkrát pre podunajský makroregión (2,5 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch pre každý región);

43.  víta dohodu o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí dosiahnutú v rámci rokovaní o VFR na roky 2014 – 2020; zastáva názor, že je potrebná primeraná úroveň financovania na zabezpečenie jej včasného spustenia, aby sa reagovalo na bezprecedentne vysokú úroveň nezamestnanosti mladých; preto vyjadruje súhlas s vyčlenením rozpočtových prostriedkov pre túto iniciatívu na úvod a záver obdobia čerpania, ako aj s príslušným vyčlenením na záver obdobia z nástroja Európskej územnej spolupráce, ako navrhuje Komisia; opakuje, že od roku 2016 budú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky na zaistenie jej účinnosti a udržateľnosti;

44.  súhlasí s vytvorením nových osobitných rozpočtových riadkov pre technickú pomoc pre všetkých päť štrukturálnych fondov so symbolickým záznamom (p.m.) a príslušných poznámok k rozpočtu spolu s existujúcimi rozpočtovými riadkami s cieľom splniť žiadosti členských štátov, ako je uvedené v opravnom liste Komisie č. 1/2014; očakáva, že sa tak zlepší plnenie nových programov na úrovni členských štátov;

45.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v tomto okruhu nebol ponechaný manévrovací priestor pre Európsky parlament, opakuje svoje presvedčenie, že dosiahnutá politická dohoda o VFR je záväzná pre všetky inštitúcie a že nástroj flexibility stanovený v tejto dohode sa mobilizuje s cieľom zaistiť včasný začiatok a potrebnú úroveň financovania jeho priorít;

Okruh 2

46.  poznamenáva, že aj keď okruh 2 bol najmenej ovplyvnený škrtmi Rady, niektoré programy pocítili zníženie výšky rozpočtových prostriedkov, konkrétne program LIFE +, ktorý je prioritou pre Európsky parlament (– 4,07 % v PRP);

47.  obnovuje návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch, ktorých sa týkajú škrty Rady, a zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky na program podpory konzumácie ovocia v školách o 28 miliónov EUR, aby zosúladil príslušné rozpočtové prostriedky s politickou dohodou uzavretou v júni 2013 o novej spoločnej poľnohospodárskej politike na obdobie 2014 – 2020;

48.  súhlasí s vytvorením nového osobitného rozpočtového riadku so symbolickým záznamom pre technickú pomoc pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond, ako sa uvádza v opravnom liste Komisie č. 1/2014;

Okruh 3

49.  pripomína, že aj keď je okruh 3 najmenším okruhom v rámci VFR, pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov, pokrýva otázky kľúčového významu pre obyvateľov Únie;

50.  berie na vedomie škrty v tomto okruhu, ktoré Komisia navrhla už v návrhu rozpočtu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada naďalej pokračuje v škrtoch týchto rozpočtových prostriedkov, a to o 5,2 milióna EUR na strane záväzkov (– 0,24 % v porovnaní s návrhom rozpočtu) a o 10 miliónov EUR na strane platieb (– 0,60 % v porovnaní s návrhom rozpočtu);

51.  obnovuje návrh rozpočtu všeobecne vo všetkých rozpočtových riadkoch, aby sa zaistilo riadne vykonávanie programov a činností v rámci tohto okruhu;

52.  opätovne zdôrazňuje silnú podporu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o primerané financovanie programov v oblasti práv, občanov, kultúry a médií, ktoré majú vysokú mieru plnenia a vytvárajú badateľný pákový efekt, majú zjavné vedľajšie účinky a generujú jasnú a preukázateľnú európsku pridanú hodnotu prostredníctvom podpory cezhraničnej spolupráce a aktívneho občianstva; vyjadruje osobitné znepokojenie nad navrhovanými škrtmi v programoch a činnostiach v týchto oblastiach; navrhuje zvýšenie úrovne týchto rozpočtových prostriedkov nad úroveň návrhu rozpočtu v niekoľkých rozpočtových riadkoch pre čiastkové programy v oblasti kultúry a médií, programy Európa pre občanov a Práva a občianstvo a činnosti v oblasti multimédií (zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 11,3 milióna EUR);

53.  pripomína, že rozpočet EÚ je vystavený viacerým rizikám, ako sú podvody s DPH, pašovanie, falšovanie a korupcia, ktoré väčšinou súvisia s organizovaným zločinom; žiada, aby bol boj proti podvodom v EÚ a organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti jasne stanovený ako priorita, a aby teda boli posilnené príslušné orgány a agentúry, ktoré sa účinne zasadzujú o zákaz a riešenie týchto hrozieb a ich podporných zločineckých štruktúr;

54.  zdôrazňuje, že by bolo potrebné posilniť solidaritu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a migrácie a že v rozpočte EÚ by sa mal prejaviť jasný záväzok v tomto smere vrátane primeraného príspevku členských štátov;

55.  berie na vedomie nízku rezervu, ktorá ponecháva malý priestor na konanie v prípade nepredvídateľných situácií v rámci okruhu;

Okruh 4

56.  vyjadruje nesúhlas so škrtmi Rady v okruhu 4 (– 0,21 % vo VRP a – 2,5 % v PRP), ktorý bol už aj tak jeden z najvážnejšie postihnutých znížením v návrhu rozpočtu (– 12,5 % vo VRP a – 8,2 % v PRP) v porovnaní s úrovňami z roku 2013; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že aj keď okruh 4 predstavuje menej ako 6 % z celkového rozpočtu Únie, je odrazom angažovanosti EÚ v zahraničí;

57.  v tejto súvislosti považuje za najdôležitejšie posilniť spoluprácu, zintenzívniť koordináciu a rozvíjať synergie s programami a projektmi členských štátov EÚ v tretích krajinách, aby sa zlepšila účinnosť vonkajšej činnosti EÚ a prekonali sa súčasné rozpočtové obmedzenia;

58.  považuje škrty Rady v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa priorít Európskeho parlamentu za neprijateľné a navrhuje obnoviť návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch znížených Radou a dokonca prekročiť úroveň z návrhu rozpočtu na strane viazaných rozpočtových prostriedkov v niektorých riadkoch strategického významu pre vonkajšie vzťahy EÚ do celkovej výšky 233 miliónov EUR (humanitárna pomoc, nástroj európskeho susedstva, nástroj rozvojovej pomoci, nástroj predvstupovej pomoci, nástroj stability a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva); vyzýva v tejto súvislosti na zvýšenie rozpočtových prostriedkov na geografické a tematické oblasti kryté nástrojom financovania rozvojovej spolupráce s cieľom priblížiť sa k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov;

59.  je presvedčený, že na účinné vykonávanie európskej susedskej politiky musí byť zabezpečená väčšia podpora partnerským krajinám, ktoré sa zaviazali, že vybudujú demokratickú spoločnosť a uskutočnia reformy; berie na vedomie súčasnú zložitú politickú situáciu v niektorých partnerských krajinách; je presvedčený, že treba zaručiť väčšiu podporu budovaniu dôvery a ďalším opatreniam prispievajúcim k bezpečnosti a k prevencii a riešeniu konfliktov;

60.  pripomína dôležitosť transparentnosti ako základnej rozpočtovej zásady; preto vyzýva, aby sa rozpočtový riadok týkajúci sa osobitných zástupcov EÚ rozdelil, aby sa dosiahol lepší prehľad o rozpočtových prostriedkoch pre jednotlivých o zástupcov; navrhuje úplný presun rozpočtových riadkov pre osobitných zástupcov EÚ do rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

61.  vyjadruje nesúhlas s návrhom Komisie rozdeliť geografické a tematické rozpočtové riadky na jeden riadok, ktorý sa týka zmierňovania chudoby a udržateľného rozvoja, a ďalší, ktorý sa týka otázok správy, pretože táto nová nomenklatúra nerozlišuje medzi cieľmi a prostriedkami rozvojovej politiky; preto navrhuje aktualizovať nomenklatúru, ktorá lepšie odzrkadlí potreby rozvojovej politiky;

62.  navrhuje mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 50 miliónov EUR s cieľom financovať skutočné potreby v oblasti príspevku Únie k mierovému procesu na Blízkom východe; pripomína preto svoju podporu dlhodobému plánovaniu a dostatočnému financovaniu pomoci pre Agentúru Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA), Palestínu a mierový proces; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť agentúre UNRWA nevyhnutné prostriedky na to, aby mohla poskytovať základné služby, ktorými ju poverilo Generálne zhromaždenie OSN, a zaistiť bezpečnosť a životné potreby utečencov s ohľadom na nestabilitu v regióne;

63.  zastáva názor, že v záujme transparentnosti a efektívnosti pomoci by sa politika priamej rozpočtovej podpory mala kriticky zhodnotiť a úroveň auditu by sa mala zvýšiť; zdôrazňuje, že v prípade podvodu a zneužívania by EÚ mala zrušiť finančnú pomoc;

64.  vyzýva na zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na rezervu na núdzovú pomoc (+ 147 miliónov EUR) s cieľom vyhnúť sa situácii, v ktorej by Komisia nebola v stave včas reagovať na vznikajúce humanitárne krízy;

Okruh 5

65.  je prekvapený škrtmi Rady v okruhu 5 v celkovej výške – 153,283 milióna EUR na strane záväzkov a platieb (– 1,8 % v porovnaní s úrovňami uvedenými v návrhu rozpočtu), pričom najväčšie škrty sú v oblasti dôchodkov a európskych škôl (– 5,2 milióna EUR, – 3,2 %) a vo výdavkoch súvisiacich so stálymi a dočasnými zamestnancami v oblastiach politiky (– 69,7 milióna alebo – 3,5 %);

66.  poukazuje na to, že Komisia zahrnula úspory súvisiace s novým služobným poriadkom a 1 % zníženie počtu pracovných miest podľa dohody medzi inštitúciami z veľkej časti už do návrhu rozpočtu;

67.  zastáva názor, že dodatočné škrty administratívnych výdavkov vykonané Radou sú neopodstatnené a že neberú do úvahy štatutárne a zmluvné povinnosti a nové právomoci a povinnosti Únie; poznamenáva, že vylúčením súm súvisiacich s úpravou platov za roky 2011 a 2012 by sa mohla ešte viac zvýrazniť nerovnováha rozpočtu Únie;

68.  osobitne poznamenáva, že ak Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor) rozhodne v roku 2014 v prospech Komisie v otázke úpravy dôchodkov a platov od 1. júla 2012, v rámci stropu v okruhu 5 nebude ponechaná primeraná rezerva na riešenie nepredvídanej situácie; preto poznamenáva, že Rada nedosiahla cieľ, ktorý si sama stanovila pri schválení pozície;

69.  obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa administratívnych a podporných výdavkov a vo všetkých rozpočtových riadkoch v okruhu 5, v ktorých boli vykonané škrty Radou, okrem riadku pre platy a odmeny v oddiele III, ktorý je znížený o – 1,2 milióna EUR s cieľom pokryť príspevok Európskej chemickej agentúre na financovanie európskej školy typu II;

70.  rozhodol sa ponechať určité rozpočtové prostriedky ako rezervu, pričom očakáva informácie z Komisie v súvislosti s decentralizovanými agentúrami a správami o riadení vonkajšej pomoci;

71.  rozdeľuje rozpočtový riadok pre výdavky Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) týkajúce sa stálych a dočasných zamestnancov, aby zodpovedal rozšírenému mandátu a posilnenej nezávislosti sekretariátu dozorného výboru OLAF, ako sa stanovuje v novom nariadení o OLAF(7);

Agentúry

72.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; berie na vedomie, že Komisia už značne znížila pôvodné požiadavky väčšiny agentúr;

73.  domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty, ako ich navrhuje Rada, by ohrozili riadne fungovanie agentúr a znemožnili by im plniť úlohy, ktoré im určil zákonodarný orgán; odmieta horizontálny prístup Rady k znižovaniu rozpočtových prostriedkov na agentúry, ktorých potreby je potrebné posudzovať individuálne;

74.  nemôže však schváliť prístup Komisie k otázke zamestnancov, podľa ktorého sa plány pracovných miest agentúr znížia o 1 % na základe politickej dohody o VFR, ktorá platí pre všetky inštitúcie a orgány, ale navyše agentúry majú prispieť ďalším 1 % do „fondu pracovných miest určených na presun“;

75.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohodnuté zníženie počtu zamestnancov vychádza zo stavu existujúcich zamestnancov a povinností k 31. decembru 2012 (referenčný dátum), a že na akékoľvek nové povinnosti existujúcich agentúr alebo vznik nových agentúr musia byť k dispozícii dodatočné zdroje;

76.  mení preto plány pracovných miest väčšiny agentúr tak, aby sa splnilo 1 % dohodnuté zníženie; neurobí tak však v prípade agentúr, ktoré už vo svojej pôvodnej žiadosti uplatnili 1+1 % zníženie; opätovne však zdôrazňuje, že tento dodatočný 1 % príspevok je potrebné zohľadniť v rozpočte na rok 2015, aby sa so všetkými agentúrami zaobchádzalo rovnako;

77.  zdôrazňuje dodatočné úlohy, ktoré už boli delegované na európske orgány dohľadu (ESA), ako aj budúce úlohy plánované v legislatívnych návrhoch, ktoré ešte musia byť schválené, ktoré si budú vyžadovať primerané zvýšenie rozpočtu, aby mohli uspokojivo vykonávať úlohu dohľadu; pripomína svoju pozíciu, podľa ktorej ESA potrebujú samostatné rozpočtové riadky a mali by sa stať finančne nezávislými od orgánov členských štátov;

78.  rozhodol sa zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov troch agentúr finančného dohľadu na rok 2014; domnieva sa, že tieto rozpočtové prostriedky by mali zohľadniť potrebu plniť požadované úlohy, keďže sa prijalo a prijíma viac nariadení, rozhodnutí a smerníc na prekonanie súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, čo úzko súvisí so stabilitou finančného sektora;

79.  rozhodol sa takisto zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a niekoľko agentúr v okruhu 3 vzhľadom na dodatočné úlohy, ktoré im boli pridelené (Frontex, Europol, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov a Európsky podporný úrad pre azyl); zvyšuje objem rozpočtových prostriedkov pre Európsku agentúru pre lieky, keďže Komisia vo svojom návrhu rozpočtu zobrala do úvahy pripísané príjmy, čo by sa nemalo stať v prípade agentúr financovaných v prvom rade z poplatkov; predvída možné nadobudnutie účinnosti 4. železničného balíka, a to vyčlenením dodatočných rozpočtových prostriedkov na Európsku železničnú agentúru do rezervy;

80.  vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi, ktoré sa javia ako najviac zdržanlivé, zintenzívnila svoje úsilie s cieľom určiť agentúry, ktoré by sa mohli buď zlúčiť, alebo aspoň premiestniť a spoločne využívať budovy alebo určité administratívne funkcie;

81.  ďalej od Komisie očakáva, že predloží nový finančný výkaz, keď Európsky parlament a Rada ukončia legislatívny postup, ktorým sa rozširuje mandát agentúry; berie na vedomie, že takéto rozšírenie si môže vyžadovať dodatočné zdroje, ktoré musia odsúhlasiť obe inštitúcie;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP-PA)

82.  po uskutočnení dôslednej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií – pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré momentálne prebiehajú, s výnimkou iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, a pri plnom zohľadnení hodnotenia vykonateľnosti projektov uskutočneného Komisiou, sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu pilotných projektov a prípravných akcií, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy;

Ostatné oddiely

83.  zastáva názor, že rozpočet každej európskej inštitúcie by sa vzhľadom na jej osobitné poslanie a situáciu mal posudzovať individuálne a nie paušálne a mal by sa zohľadniť osobitný stupeň rozvoja, prevádzkové úlohy, ciele v riadení, potreby zamestnancov a politika v oblasti budov každej inštitúcie;

84.  trvá na tom, že Európsky parlament a Rada by mali stanoviť dostatočnú úroveň rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie inštitúcií, plnenie vnútorných a vonkajších legislatívnych povinností a poskytovanie služby vo verejnom záujme na vysokej odbornej úrovni pre občanov Únie, pričom by mali podporovať všetky možné úspory a zvyšovanie efektívnosti, ktoré prináša neustále prehodnocovanie existujúcich a nových úloh;

85.  vyjadruje znepokojenie nad škrtmi Rady v návrhu rozpočtu na rok 2014, pokiaľ ide o úpravu platov o 1,7 % za roky 2011 a 2012 týkajúcu sa zamestnancov tých inštitúcií, ktoré do svojich rozpočtových odhadov zahrnuli ročný vplyv týchto úprav, najmä vzhľadom na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora; obnovuje tieto výdavky v rozpočte na rok 2014 ako opatrenie v rámci riadneho a obozretného finančného hospodárenia; vyjadruje zároveň znepokojenie nad hromadiacimi sa neuhradenými splátkami istiny a úroku, za ktoré by niesli zodpovednosť inštitúcie, pričom Rada nepredvídala žiadne rozpočtové prostriedky ako preventívne opatrenie;

86.  je preto hlboko znepokojený, že v okruhu 5 a čiastkovom strope pre administratívne výdavky nie sú takmer žiadne platobné rezervy a záväzkové rezervy sú nedostatočné; pripomína, že podľa článku 203 nariadenia (EU, Euratom) č. 966/2012 "sú administratívne výdavky nediferencované rozpočtové prostriedky", a preto je rozhodujúci nižší strop; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že na financovanie nevyplatených úprav platov budú pravdepodobne potrebné dodatočné platobné rozpočtové prostriedky a varuje pred možným problémom s rezervou, pokiaľ ide o záväzky;

87.  žiada, aby opravný rozpočet zahŕňal prostriedky na financovanie nedoplatkov a príslušných úprav platov v prípade, že Súdny dvor vydá rozsudok v prospech úpravy platov stanovenej v služobnom poriadku; poznamenáva, že malé dodatočné úspory vyplývajúce z prijatia služobného poriadku nie sú ešte zahrnuté v návrhu rozpočtu; berie na vedomie presné podrobnosti opravného listu Komisie č. 2/2014 (COM(2013)0719); vyzýva Radu včas zohľadniť obsah listu v rozpočtovom postupe na rok 2014;

88.  víta snahy vyvinuté inštitúciami pri hľadaní úspor všade, kde je to možné, bez ohrozovania kvality ich služieb; víta posilnenú medziinštitucionálnu spoluprácu, napríklad prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov o posilnení vzájomných politických väzieb, dosiahnutí vyššej efektívnosti a o podpore mobility zamestnancov s cieľom podporiť kľúčové funkcie jednotlivých inštitúcií;

Oddiel I – Európsky parlament

Všeobecný rámec

89.  pripomína, že pri prijímaní odhadov na rok 2014 nástojil na potrebe uplatňovať rozpočtovú zodpovednosť vysokého stupňa, kontrolu a zdržanlivosť a vynakladať ďalšie úsilie, pokiaľ ide o vykonávanie zmien, úspory a štrukturálne reformy so zámerom udržať nárast rozpočtu bližšie k miere inflácie;

90.  zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia dlhodobých úspor v rozpočte EÚ sa musí Európsky parlament a Rada zaoberať nutnosťou zostaviť plán pre zavedenie jediného sídla, ako sa uvádza v jeho predchádzajúcich uzneseniach, najmä v uzneseniach z 23. októbra 2012 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely(8) a zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia(9), a v rozhodnutí z 10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament(10);

91.  víta dohodu, ktorú Predsedníctvo a Výbor pre rozpočet dosiahli na stretnutí v rámci zmierovacieho konania 24. septembra 2013; poukazuje na to, že celková výška jeho rozpočtu na rok 2014 je 1 783 976 098 EUR, čo predstavuje čisté zníženie o 29 168 108 EUR v porovnaní s predbežným návrhom odhadov z 26. februára 2013;

92.  poukazuje na to, že výška jeho rozpočtu na rok 2014 je o 1,9 % nad úrovňou rozpočtu na rok 2013; berie na vedomie, že náklady z dôvodu pristúpenia Chorvátska predstavujú 0,17 % a jednorazové náklady súvisiace so zmenou volebného obdobia 2,1 % z tohto nárastu; zdôrazňuje, že napriek nevyhnutným nákladom súvisiacim so zmenou volebného obdobia z dôvodu európskych volieb 2014 došlo v prevádzkovom rozpočte k čistému zníženiu o 0,37 % a k ďalšiemu zníženiu na základe očakávanej miery inflácie;

93.  zdôrazňuje, že do jeho rozpočtu boli zahrnuté rozpočtové prostriedky na čiastočné financovanie nadchádzajúcej úpravy platov za roky 2011 a 2012 s ohľadom na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora; je hlboko znepokojený prístupom Rady, ktorá vo svojom rozpočte nepočíta s takýmito prostriedkami a ani nenavrhuje zachovať rozpočtové prostriedky v rozpočte ostatných inštitúcií ako preventívne opatrenie zabezpečujúce čiastočné financovanie dôsledkov, ktoré by mohli vyplynúť z očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora; poznamenáva, že skutočné zníženie prevádzkového rozpočtu Euróspkeho parlamentu o 0,37 % v roku 2014 by sa ďalej znížilo o 1,3 %, keby Európsky parlament obozretne nevyčlenil rozpočtové prostriedky na financovanie možných úprav platov za roky 2011 a 2012 v prípade príslušného rozhodnutia Súdneho dvora;

94.  schvaľuje tieto úpravy odhadov:

   zapracovanie vplyvu prijatia nového služobného poriadku a s ním súvisiacich zmien plánu pracovných miest;
   zohľadnenie úspor vyplývajúcich z nahradenia budovy PRES v Luxembursku budovou GEOS;
   zníženie rozpočtových prostriedkov na Dom európskej histórie z dôvodu príspevku Komisie na prevádzkové náklady a interných úspor;
   zapracovanie úspor, ktoré vyplývajú z uplatňovania pracovných metód v rámci programu Európsky parlament bez papiera;
   presun správy dôchodkov poslancov Európskeho parlamentu v zmysle štatútu poslancov do osobitného rozpočtového riadku v oddiele III, ako je to v prípade dôchodkov stálych zamestnancov;
   vyčlenenie ľudských a finančných zdrojov pre nové GR pre výskumné parlamentné služby po tom, čo sa podarí úspešne uzavrieť dohodu o spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a s Výborom regiónov;

Spoločná pracovná skupina

95.  víta pokračovanie práce spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet na rozpočte Európskeho parlamentu, ktorá sa ukázala ako užitočná v procese reformy, a to ako platforma na diskusiu a identifikáciu možných rezerv v oblasti efektivity s cieľom vyvážiť potrebné investície na posilnenie efektívnosti Európskeho parlamentu;

96.  pripomína úspech pracovnej skupiny, ktorý dosiahla v minulosti pri identifikácii stratégií na dosiahnutie úspor, pokiaľ ide o cestovné náklady poslancov Európskeho parlamentu;

97.  tvrdí, že reformy, ktoré vznikli na základe diskusií pracovnej skupiny – medziinštitucionálna spolupráca s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, opatrenia na vykonávanie programu s názvom Európsky parlament bez papiera a projektu elektronických schôdzí, efektívnejšia štruktúra pracovného rytmu Európskeho parlamentu, externalizácia platieb a zavedenie nového softvéru na riadenie ľudských zdrojov – je potrebné ďalej vykonávať s cieľom dosiahnuť skutočné zvýšenie efektivity a uvoľniť zdroje na zlepšenie nezávislého odborného poradenstva pre poslancov a na zlepšenie kontrolnej kapacity Európskeho parlamentu;

Reforma služobného poriadku

98.  poznamenáva, že súčasťou zmien služobného poriadku, na ktorých sa dohodli Európsky parlament a Rada v riadnom legislatívnom postupe, je aj nová metóda indexácie platov zamestnancov a zmrazenie úpravy platov vo všetkých inštitúciách vrátane Európskeho parlamentu v rokoch 2013 a 2014, čo predstavuje úspory v rozpočte Európskeho parlamentu na rok 2014 vo výške 14,5 milióna EUR;

99.  ďalej berie na vedomie, že ďalšie reformy služobného poriadku, napríklad zmeny pravidiel, ktoré sa týkajú ročných výdavkov na cestovanie stálych zamestnancov, prinesú úspory vo výške 2,8 milióna EUR, ako dodatok k úsporám vo výške 0,8 milióna EUR v dôsledku úprav kariérneho rastu zamestnancov a rýchlosti povyšovania, ako aj vytvorenia novej funkčnej skupiny zamestnancov SC;

100.  konštatuje, že dôsledkom návrhu Komisie znížiť celkový počet zamestnancov o 1 % ročne bude v prípade Európskeho parlamentu zrušenie 67 pracovných miest v rámci plánu pracovných miest na rok 2014; berie na vedomie oznámenie generálneho tajomníka Predsedníctvu z 2. septembra 2013, v ktorom sa generálny tajomník vôbec nezmieňuje o otázke rovnováhy medzi politickou a administratívnou podporou pre poslancov; poznamenáva, že politické skupiny majú už od roku 2012 zmrazené personálne zdroje a že ich potreby boli pokryté v dvoch predchádzajúcich rozpočtových rokoch len čiastočne; trvá na tom, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách v roku 2014 a v nasledujúcich rokoch by nemal byť nižší ako súčasný stav;

101.  opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť, ktorá sa uvádza v uznesení zo 17. apríla 2013, aby bol Výboru pre rozpočet predložený plán na uplatnenie revidovaného služobného poriadku, keďže rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou sa už skončili, a to uzavretím dohody o reforme služobného poriadku;

Spolupráca s poradnými výbormi

102.  víta prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov s cieľom dosiahnuť dohodu o medziinštitucionálnej spolupráci v záujme hlbšej spolupráce;

103.  zdôrazňuje, že odhadované zmeny plánov pracovných miest Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, ktoré vyplývajú z dohody o medziinštitucionálnej spolupráci, o ktorej sa práve rokuje, bezprostredne súvisia s definitívnym uzatvorením tejto politickej dohody, sú ním teda podmienené; zastáva názor, že výsledkom spolupráce môže byť postupný presun kvalifikovaného personálu z prekladateľských služieb výborov do nového GR Európskeho parlamentu pre výskumné parlamentné služby na dobrovoľnom základe v počte maximálne 80 pracovných miest (vrátane príslušného nárastu jeho plánu pracovných miest) a následné zrušenie primeraného počtu pracovných miest v pláne pracovných miest výborov v nasledujúcom roku;

Rezerva na nepredvídané výdavky

104.  keďže ani začiatok ani tempo presunu zamestnancov nemôžu byť stanovené s primeraným stupňom presnosti v čase ročného rozpočtového postupu na rok 2014, rozhodol sa pridať 0,7 milióna EUR do rozpočtového riadku pre platy Európskeho parlamentu a zároveň vyčleniť primeraný objem rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadku na platy výboru do rezervy, kým nebude jasný ďalší vývoj v oblasti presunu zamestnancov; je si vedomý, že podľa potreby by mohli byť rozpočtové prostriedky až do výšky 3,3 miliónov EUR napokon presunuté z riadku pre rezervu na nepredvídané výdavky do riadku pre platy, a to na základe rozhodnutia príslušného výboru Európskeho parlamentu; očakáva, že dva poradné výbory znížia primeraný podiel rozpočtových prostriedkov vo svojich rozpočtoch so zreteľom na vývoj, pokiaľ ide o presun zamestnancov a uzavretie príslušnej politickej dohody s Európskym parlamentom;

Presun poslaneckých dôchodkov

105.  je presvedčený, že správa dôchodkov bývalých poslancov nie je súčasťou každodenných prevádzkových úloh Európskeho parlamentu a možné zvýšenie dôchodkových nákladov znižuje transparentnosť rozpočtu; preto podporuje presun správy troch typov dôchodkov – starobný, invalidný, vdovský – ktoré patria v rámci štatútu poslancov do oddielu III rozpočtu Únie, pričom by sa poslancom naďalej poskytovali konzultácie a poradenstvo, pokiaľ ide o dôchodkové otázky; upozorňuje, že sústredenie správy dôchodkov v jednej inštitúcii zvyšuje administratívnu efektivitu;

106.  konštatuje, že je potrebný koherentný prístup k poskytovaniu informácií o európskych voľbách v roku 2014; podporuje preto propagačnú kampaň s cieľom zvýšiť voličskú účasť vo voľbách v roku 2014, šíriť informácie o dátume konania volieb a zvýšiť informovanosť občanov Únie tým, že budú oboznámení so svojimi volebnými právami a s tým, ako Únia ovplyvňuje ich každodenný život, a to vo všetkých jazykoch únie; je presvedčený, že je potrebné ex-post vyhodnotenie komunikačnej stratégie pre voľby v rokoch 2009 a 2014;

Ďalšie úspory

107.   zastáva názor, že v časoch hospodárskeho obmedzenia treba vynaložiť všetko úsilie na kontrolu rozpočtov inštitúcií s cieľom hľadať možné úspory, a to zavádzaním praxe, ktorá neznižuje kvalitu práce poslancov; pripomína, že medzi názorné príklady zdržanlivosti patrí skutočnosť, že náhrady výdavkov na služobné cesty zamestnancov neboli indexované od roku 2007 a všetky príspevky poslancom boli zmrazené až do konca súčasného volebného obdobia na úrovni z roku 2011; okrem toho víta plán na zmrazenie všetkých príspevkov poslancom až do konca roku 2014;

108.  rozhodol sa v tomto duchu znížiť výdavky Európskeho parlamentu oproti návrhu rozpočtu na rok 2014 o 9 658 000 EUR;

109.  v snahe o zdržanlivosť znižuje prostriedky na vysielanie delegácií, a teda aj celkový počet delegácií poslancov, ešte viac, než urobil pri škrtoch, o ktorých bolo rozhodnuté a ktoré boli vykonané v posledných dvoch rokoch;

Oddiely IV až X

110.   vyjadruje uznanie všetkým ostatným inštitúciám, pokiaľ ide o úspory a vyššiu efektívnosť, ktoré zapracovali do svojich návrhov rozpočtov; obnovuje prostriedky na úpravu platov za roky 2011 a 2012, pričom berie do úvahy očakávané rozhodnutie Súdneho dvora k tejto otázke v súlade so zásadou rozvážneho a riadneho finančného hospodárenia;

Oddiel IV – Súdny dvor

111.  upravuje štandardné paušálne zníženie na 3 % a obnovuje rozpočtové prostriedky vo výške 1,43 milióna EUR s cieľom umožniť plné využitie plánu pracovných miest Súdneho dvora a zabezpečiť, aby mohol Súdny dvor primerane reagovať na neustále narastajúcu pracovnú záťaž;

112.  zvyšuje rozpočtové riadky pre platy Súdneho dvora nad úroveň návrhu rozpočtu vzhľadom na úpravu platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo nebolo pôvodne zahrnuté v odhadoch rozpočtu Súdneho dvora;

Oddiel V – Dvor audítorov

113.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o sumu na úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo má vplyv na rozpočet na rok 2014, ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

114.  vyjadruje osobitnú spokojnosť s tým, že Dvor audítorov sa správal šetrne a našiel vnútorné rezervy vo svojom návrhu rozpočtu;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

115.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o sumu na úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo má vplyv na rozpočet na rok 2014, ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

116.  víta prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o dohode o spolupráci a očakáva ich úspešné ukončenie; vyčleňuje časť rozpočtových prostriedkov na platy do rezervy, kým nebude podpísaná dohoda o spolupráci s Európskym parlamentom a postupne presunutých maximálne 48 zamestnancov, a uvádza poznámku v pláne pracovných miest, že tieto pracovné miesta by sa zrušili v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa ukončí presun zamestnancov, čoho podmienkou je uzatvorenie konečnej dohody;

Oddiel VII – Výbor regiónov

117.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

118.  víta prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom a Výborom regiónov o dohode o spolupráci a očakáva ich úspešné ukončenie; vyčleňuje časť rozpočtových prostriedkov na platy do rezervy, kým nebude podpísaná takáto dohoda o spolupráci a postupne presunutých maximálne 32 zamestnancov, a uvádza poznámku v pláne pracovných miest, že tieto pracovné miesta by sa zrušili v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa ukončí presun zamestnancov, čoho podmienkou je uzatvorenie konečnej dohody;

119.  obnovuje návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch pre služobné cesty členov s cieľom zaistiť, aby sa neznížila úroveň politických aktivít;

120.  berie na vedomie, že Skupina európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) vytvorila vo Výbore regiónov novú politickú skupinu; pripomína, že každá politická skupina má nárok na administratívnu podporu úmernú jej veľkosti na uľahčenie účasti na politických aktivitách výboru;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

121.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

122.  uznáva odôvodnené úsilie európskeho ombudsmana znížiť počas obdobia piatich rokov podľa vlastného časového harmonogramu počet zamestnancov o 5 %, keďže ide o pomerne malú inštitúciu;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

123.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

124.  uznáva odôvodnené úsilie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov znížiť počas obdobia piatich rokov podľa vlastného časového harmonogramu počet zamestnancov o 5 %, keďže ide o pomerne malý orgán;

Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

125.  obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

126.  upravuje štandardné paušálne zníženie na 5,3 % (obnovením rozpočtových prostriedkov vo výške približne 0,4 milióna EUR) v ústredí a na 2,7 % v delegáciách (0,5 milióna EUR), aby zohľadnil vývoj v oblasti prijímania do zamestnania v súlade s prevádzkovými potrebami;

127.  obnovuje rozpočtové prostriedky na bezpečnosť vo výške 5,4 milióna EUR na bezpečné IT systémy a siete a vo výške 0,6 milióna EUR na zmluvných zamestnancov;

128.  uznáva snahu ESVČ splniť žiadosť Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu zahrnúť osobitných zástupcov Európskej únie a ich zamestnancov do rozpočtu a inštitucionálnej štruktúry ESVČ; konštatuje, že na to, aby sa umožnil presun ľudských a finančných zdrojov z rozpočtu Komisie do rozpočtu ESVČ, treba dosiahnuť kompromisné riešenie s Komisiou a Radou a navyše treba prijať príslušný právny základ; navrhuje posilnenie rozpočtu a plánu pracovných miest ESVČ;

o
o   o

129.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Dátumy pre rozpočtový postup v roku 2014 a spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru

A.  Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli na týchto kľúčových dátumoch pre rozpočtový postup na rok 2014:

1.  Rada sa bude usilovať schváliť svoju pozíciu a postúpiť ju Európskemu parlamentu do 11. septembra 2013 s cieľom umožniť včasnú dohodu s Európskym parlamentom;

2.  Výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady najneskôr do konca 41. týždňa (začiatkom októbra);

3.  Pred čítaním v Európskom parlamente sa 16. októbra 2013 popoludní zvolá trialóg;

4.  Plénum Európskeho parlamentu bude hlasovať o výsledkoch svojho čítania v 43. týždni;

5.  Zmierovacie obdobie začína plynúť 24. októbra 2013. V súlade s ustanoveniami článku 314 ods. 4 písmena c) ZFEÚ bude zmierovacie konanie trvať do 13. novembra 2013;

6.  Zmierovací výbor zasadne 4. novembra 2013 popoludní v priestoroch Európskeho parlamentu a 11. novembra 2013 v priestoroch Rady. Jeho zasadnutia sa pripravia na trialógoch. Trialóg je naplánovaný na 7. novembra 2013 ráno. Počas 21-dňového zmierovacieho obdobia možno zvolať ďalšie trialógy.

B.  Európsky parlament, Rada a Komisia sa takisto dohodli na spôsoboch fungovania Zmierovacieho výboru uvedených v prílohe, ktoré sú platné, kým nevstúpi do platnosti nová dohoda IIA.

PRÍLOHA II

Spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru v rozpočtovom postupe v roku 2014

1.  Ak Európsky parlament odhlasuje pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady, predseda Rady vezme na tej istej plenárnej schôdzi na vedomie rozdiely v stanoviskách týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parlamentu svoj súhlas s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor, sa odošle v ten istý deň, ako sa hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie sa začne nasledujúci deň. Obdobie trvajúce 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny.

2.  Ak Rada nevysloví súhlas so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi odhlasovanými Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred dátumom určeným pre prvým zasadnutím Zmierovacieho výboru uvedeným v bode A.6 spoločného vyhlásenia. Zmierovací výbor bude v takom prípade postupovať za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.

3.  Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (podkladové dokumenty), v ktorých sa porovnajú jednotlivé etapy rozpočtového postupu(11). Tento súbor obsahuje sumy(12) v jednotlivých rozpočtových riadkoch, celkové sumy podľa okruhov finančného rámca a porovnávací dokument s číselnými údajmi a rozpočtovými poznámkami s návrhmi zmien k jednotlivým rozpočtovým riadkom pre všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky „otvorené“. Tieto dokumenty budú klasifikované podľa rozpočtovej nomenklatúry.

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie dokumenty(13).

4.  S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa prostredníctvom trialógov:

–  vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné riešiť,

–  prerokujú otvorené otázky uvedené v predchádzajúcej zarážke s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorú má schváliť Zmierovací výbor;

–  budú riešiť tematické otázky vrátane okruhov viacročného finančného rámca, podľa možnosti na základe pracovných alebo neformálnych dokumentov.

Počas každého trialógu alebo ihneď po ňom sa spoločne vypracujú predbežné závery, ako aj program nadchádzajúceho zasadnutia. Tieto závery zaznamená inštitúcia, ktorá hostí trialóg.

5.  Predbežné závery z trialógov a dokument s rozpočtovými riadkami, o ktorých sa počas trialógov dosiahla predbežná dohoda, budú k dispozícii na prípadné schválenie na zasadnutiach Zmierovacieho výboru.

6.  Komisia vyvinie akékoľvek užitočné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady. Týmto spôsobom sa zaručí Rade aj Európskemu parlamentu úplná rovnosť zaobchádzania.

7.  Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Bude ho tvoriť sprievodný list adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady, ktorý obsahuje dátum dosiahnutia dohody v Zmierovacom výbore a prílohy, ktoré budú zahŕňať:

–  číselné údaje podľa jednotlivých riadkov za všetky rozpočtové položky(14) a celkové sumy podľa okruhov finančného rámca;

—  súhrnný dokument uvádzajúci číselné údaje a konečné znenie pozmeňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu(15) alebo k pozícii Rady.

Zmierovací výbor môže takisto schváliť prípadné spoločné vyhlásenia v súvislosti s rozpočtom na rok 2014.

8.  Spoločný návrh sa preloží do všetkých jazykov (útvarmi Európskeho parlamentu) a do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu podľa bodu 6 sa predloží na schválenie Európskemu parlamentu.

Rozpočet bude predmetom právno-lingvistickej finalizácie po prijatí spoločného návrhu spojením príloh spoločného návrhu s rozpočtovými riadkami, ktoré sa počas zmierovacieho postupu nezmenili.

9.  Inštitúcia, ktorá hostí trialóg alebo zasadnutie Zmierovacieho výboru, zabezpečí na zasadnutiach Zmierovacieho výboru tlmočenie v rámci plného jazykového režimu a na trialógoch v rámci jazykového režimu ad hoc.

Inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie, zabezpečí reprodukciu a distribúciu dokumentov na zasadnutie.

Útvary uvedených troch inštitúcií budú spolupracovať na kódovaní výsledkov rokovaní s cieľom finalizovať spoločný návrh.

10.  Inštitúcie budú konať v duchu lojálnej spolupráce a včas si vymieňať relevantné informácie a dokumenty na formálnej a neformálnej úrovni, pravidelne udržiavať kontakty na všetkých úrovniach počas celého rozpočtového postupu prostredníctvom aktívneho prístupu svojich vyjednávačov s cieľom dokončiť prácu Zmierovacieho výboru.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0304.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0081.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0173.
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(8) Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2013)0048.
(10) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 1.
(11)Medzi tieto etapy patrí: Rozpočet na rok 2013 (vrátane schválených opravných rozpočtov); pôvodný návrh rozpočtu; pozícia Rady k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii Rady a opravné listy predložené Komisiou. Na účely porovnania budú súčasťou pôvodného návrhu rozpočtu len tie opravné listy, ktoré sa zohľadnili v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.
(12)Rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté, sa zvýraznia v podkladových materiáloch. Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti s ktorým nemajú Európsky parlament a Rady žiadne nezhody a v súvislosti s ktorým sa nepredložil žiaden opravný list, bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.
(13)Patrí sem list Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu; opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva (a v prípade potreby iných oblastí); prípadne oznámenie Komisie o monitorovaní rozpočtových prognóz; a prípadné listy iných inštitúcií k pozícii Rady a pozmeňujúcim návrhom Európskeho parlamentu.
(14)Riadky, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozíciou Rady nezmenili, sa zvýraznia.
(15)Vrátane opravných listov, ktoré sa zohľadnili v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.


Poznatky o mori 2020
PDF 317kWORD 34k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o poznatkoch o mori 2020: mapovanie morského dna na podporu trvalo udržateľného rybolovu (2013/2101(INI))
P7_TA(2013)0438A7-0295/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 29. augusta 2012 s názvom Poznatky o mori 2020: od mapovania morského dna k oceánskym prognózam (COM(2012)0473),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. septembra 2010 názvom Poznatky o mori 2020: námorné dáta a monitorovanie mora na účely rozumného a udržateľného rastu COM(2010)0461),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 12. marca 2013 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (COM(2013)0133),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. septembra 2012 s názvom Modrý rast: príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví (COM(2012)0494),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (smernica 2008/56/ES),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (smernica 2007/2/ES),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (smernica 2003/98/ES),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007 – 2013),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. júla 2012 s názvom Za lepší prístup k vedeckým informáciám: podpora prínosov verejných investícií do výskumu (COM(2012)0401),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2012/417/EÚ zo 17. júla 2012 o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2002/413/ES z 30. mája 2002 týkajúce sa uplatňovania integrovaného riadenia pobrežných zón v Európe,

–  so zreteľom na správu Komisie z 11. septembra 2012 s názvom Pokrok dosiahnutý v oblasti integrovanej námornej politiky Európskej únie (COM(2012)0491),

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 29. augusta 2012 o predbežnom hodnotení európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (SWD(2012)0250),

–  so zreteľom na dokument Komisie z 8. marca 2012 s názvom plán európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (Ares(2012)275043),

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 8.septembra 2010 o hodnotení vplyvu európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (SEC(2010)0998),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 22. januára 2010 o výsledkoch verejných konzultácií o infraštruktúre údajov o mori (SEC(2010)0073),

–  so zreteľom na závery 2973. zasadnutia Rady zo 16. novembra 2009 k integrovanej námornej politike (Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy),

–  so zreteľom na správu Komisie z 15. októbra 2009 s názvom Správa o pokroku v oblasti integrovanej námornej politiky Európskej únie (COM(2009)0540),

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie zo 7. apríla 2009 s názvom Budovať európsku infraštruktúru poznatkov o mori: plán výstavby európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (SEC(2009)0499),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. septembra 2008 s názvom Európska stratégia pre morský a námorný výskum: Ucelený rámec európskeho výskumného priestoru na podporu trvalo udržateľného využívania oceánov a morí (COM(2008)0534) a na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o aplikovanom výskume týkajúcom sa spoločnej politiky rybného hospodárstva(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2007 o integrovanej námornej politike Európskej únie (COM(2007)0575),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A7-0295/2013),

A.  keďže znalosti o morskom prostredí sú rozhodujúce pre podporu rozvoja a rozširovania modrého hospodárstva, ktoré tvorí námorný rozmer stratégie Európa 2020, pretože spája znalosti a technologické inovácie, udržateľné využívanie zdrojov, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest v prospech inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

B.  keďže znalosti o morskom prostredí sú rozhodujúce pre rozšírenie a skvalitnenie informácií o ekosystémoch a o antropogénnych vplyvoch na morské prostredie a pre umožnenie primeranej ochrany životného prostredia, rozumného a dlhodobo environmentálne udržateľného využívania zdrojov a vyvážený a udržateľný nárast využívania a ľudských činností, ku ktorým dochádza v oceánoch;

C.  keďže existujúce údaje o morskom prostredí momentálne vlastní množstvo subjektov, a preto sú veľmi rozptýlené a roztrieštené, pričom treba zdôrazniť, že zabezpečenie a uľahčenie prístupu k obrovskému súboru jestvujúcich údajov o moriach v Európe je rozhodujúce pre optimalizáciu zdrojov a umocnenie rozvoja, inovácií a tvorby pracovných miest v morskom a námornom odvetví;

D.  keďže rybolov je jednou z hlavných ľudských činností vykonávaných v morskom prostredí, prispieva k dostupnosti dodávok potravín a má nesmierny význam, najmä pre niektoré pobrežné spoločenstvá, pričom predstavuje základný prvok rámca integrovanej námornej politiky; keďže treba pripomenúť, že činnosti rybolovu majú z dôvodu rôznorodosti a množstva využívaných rybolovných zdrojov často výrazne nepriaznivý vplyv na morské ekosystémy; keďže rybolov je tiež odvetvím, ktoré je najviac postihnuté mnohorakým užívaním a činnosťami, ku ktorým dochádza v morskom prostredí, napr. námornou dopravou a cestovným ruchom, mestským a pobrežným rozvojom, znečisťovaním morí, ťažobným priemyslom a využívaním obnoviteľných energií, ktorých následky sa môžu hromadiť spolu s následkami, ktoré sú výsledkom rybolovných činností;

E.  keďže európske moria sú vysoko rôznorodé a líšia sa v závislosti od rybárskych flotíl a druhov vykonávaného rybolovu rôznymi členskými štátmi; keďže uznanie a ocenenie tejto rôznorodosti a osobitých vlastností vo výraznej miere závisí od dostupných informácií o rybolovnej činnosti;

F.  keďže sa vo zvýšenej miere využívajú nielen informačné technológie týkajúce sa odvetvia rybolovu, čo je faktor zvyšujúci dostupnosť a transparentnosť informáciám, ale aj informatizácia systémov zberu a prenosu údajov v orgánoch vnútroštátnej a regionálnej správy i na úrovni organizácií výrobcov; domnieva sa preto, že niet pochybností, že výraznejšie sprístupnenie informácií o rybolovnej činnosti môže viesť k takému vývoju, ktorý podporí udržateľnejší výkon rybolovu, nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj z hospodárskeho a sociálneho hľadiska;

G.  keďže je potrebné pristúpiť k určeniu a vymedzeniu biologicky a geograficky citlivých oblastí a vymedzeniu oblastí obnovy populácie rýb a morských chránených oblastí v záujme zaistenia účinnej ochrany zraniteľných morských ekosystémov pred rybolovnými praktikami, ktoré majú na ne výrazný vplyv; keďže pripomína, že opatreniam na ochranu ekosystémov, riadenie rybolovu a námorné priestorové plánovanie sa dostane o to viac pochopenia, prijatia a uplatnenia, čím viac a kvalitnejších informácií o morskom prostredí a rybolovnej činnosti bude k dispozícii;

H.  keďže iniciatíva Poznatky o mori 2020 iniciovala diskusiu na túto tému a viedla ku konzultáciám s verejnosťou s cieľom vypočuť si názory na príležitosti a výzvy, ktoré vyplývajú zo sprístupnenia informácií týkajúcich sa pozorovania morí v Európe, pričom je chvályhodná, že Komisia z vlastnej iniciatívy predložila zelenú knihu s názvom Poznatky o mori 2020: od mapovania morského dna k oceánskym prognózam;

I.  keďže je potrebné v rámci vopred ustanovených predpisov uvoľniť potenciál nesmierneho množstva údajov o morskom prostredí, ktoré zozbierali a vlastnia mnohé verejné a súkromné subjekty na európskej úrovni, a sprístupniť ho možným používateľom so zdôraznením, že je potrebné zmeniť model zberu a využívania údajov a zmeniť súčasný systém, v ktorom prebieha viacero zberov údajov na jedinečné a špecifické účely, na model, v ktorom bude zber a sprístupňovanie údajov slúžiť na mnohoraké ciele;

J.  keďže vďaka lepšiemu a ľahšiemu prístupu k údajom sa umocní ich využitie v mnohoodborových štúdiách a povzbudí sa zakladanie medziodvetvových partnerstiev, najmä medzi verejným a súkromným sektorom, čím sa vytvorí omnoho vyššia spoločná kapacita a použiteľnosť, než je kapacita a použiteľnosť jednotlivých zložiek;

K.  keďže táto iniciatíva vychádza z medziodborovej stratégie, ktorá zahŕňa a zlučuje všetky činnosti pozorovania morského prostredia prebiehajúce v EÚ; keďže zdôrazňuje, že pre sprístupnenie údajov o morskom prostredí je užitočné a výhodné zabezpečiť prístup k mnohorakým druhom údajov prostredníctvom digitálnej platformy so spoločným vstupom;

L.  keďže obrovský význam a rôznorodosť odvetvia rybolovu ako pradávnej a tradičnej činnosti vykonávanej na mori plne opodstatňuje zahrnutie informácií týkajúcich sa vykonávania riadenia rybolovu do údajov, ktoré budú mapované a sprístupňované v rámci iniciatívy Poznatky o mori 2020;

M.  keďže EÚ v rámci podpory riadenia spoločnej rybárskej politiky od roku 2001 financuje zber údajov týkajúcich sa odvetvia rybolovu a ich príslušné šírenie vnútroštátnymi orgánmi členských štátov; pripomínajúc skutočnosť, že rybolovné zdroje v EÚ sú spravované prostredníctvom viacročných plánov riadenia a na základne obozretného prístupu a prístupu vychádzajúceho z ekosystémov, čo má za cieľ minimalizovať dosah rybolovnej činnosti na morský ekosystém, pričom ide o stratégiu riadenia, ktorá zahŕňa mnohoodborový výskum a ktorá si vyžaduje zber nespočetných vedeckých údajov o populáciách rýb;

N.  keďže prebiehajúcou reformou spoločnej rybárskej politiky sa posilňujú povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o zber environmentálnych, biologických, technických a sociálno-ekonomických údajov o rybolovnej činnosti v rámci zberu údajov pre odvetvie rybného hospodárstva, ktorý bude v období 2014 – 2020 predmetom vyššieho financovania prostredníctvom nového Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo;

Zdroje informácií a druhy údajov

1.  zdôrazňuje, že existujú veľmi rozmanité verejné a súkromné subjekty, ktoré majú vo vlastníctve údaje o rybolovnej činnosti v EÚ, ktoré by mali byť zahrnuté do verejne dostupnej digitálnej mapy morského dna s viacúrovňovým rozlíšením;

2.  zdôrazňuje, že s cieľom plniť si svoje povinnosti voči EÚ v rámci zberu údajov pre odvetvie rybného hospodárstva členské štáty zvierajú a odovzdávajú údaje, ktoré sú vynikajúcim zdrojom informácií o rybolovnej činnosti, a že tieto rozsiahle informácie porovnáva Spoločné výskumné centrum a vyhodnocujú ich odborníci pracovných skupín Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo; dodáva, že údaje zozbierané členskými štátmi v rámci zberu údajov pre odvetvie rybného hospodárstva využíva Medzinárodná rada pre výskum mora v rámci poskytovania vedeckých informácií o zdrojoch a poradenstva o riadení rybolovu;

3.  vyzdvihuje obrovské množstvo údajov, ktoré zozbierala flotila vybavená systémami na monitorovanie rybolovnej činnosti, čo by bolo veľmi užitočné na sledovanie rybolovu; pripomína význam údajov monitorovania rybolovnej činnosti v prípade zmiešaného rybolovnej činnosti; zdôrazňuje, že je náležité zahrnúť a zmapovať dodatočné informácie, najmä údaje zaznamenané v elektronických a papierových rybárskych lodných denníkoch, záznamoch pozorovateľov rybolovu na palube a údaje získané v rámci kampaní monitorovania rybolovných zdrojov;

4.  pripomína, že niektoré organizácie výrobcov, najmä v priemyselnom rybolove, vlastnia údaje o rybolovnej činnosti, ktoré by mali byť doplnkom k momentálne dostupným informáciám; dodáva, že v prípade maloobjemového rybolovu, teda činnosti, o ktorej existuje dosť obmedzené množstvo informácií, by sa mal podnietiť zber údajov samotnou flotilou, pričom by sa ako platformy na zber údajov a monitorovanie rybolovu použili plavidlá, prípadne by sa na plavidlách mohli nainštalovať jednoduché zariadenia na sledovanie v reálnom čase prostredníctvom systémov GPS/GPRS; zároveň potvrdzuje, že značné množstvo údajov o rybolove sa získava v rámci výskumných projektov;

5.  zdôrazňuje, že je vhodné sprístupniť mapovanie priestorového rozmiestnenia rybárskej flotily, rybolovného úsilia, zloženia a objemu výlovov, čo by možným používateľom umožnili získať prístup k informáciám o oblastiach, v ktorých dochádza k intenzívnejšiemu rybolovu, o lovených druhoch a objeme výlovov v určitých oblastiach a iných parametroch; v rámci súboru informácií o rybolove, ktoré by sa mali zahrnúť do tohto druhu mapovania, stoja za zmienku niektoré údaje o typológii flotily (napríklad štátna príslušnosť, prístav, vek, dĺžka a tonáž, výkon, posádka), o rybolovnom úsilí (napríklad počet plavieb alebo dní rybolovu, počet a charakteristika rybárskeho výstroja), o úlovkoch (napríklad cieľové druhy, doplnkové druhy, odhodené úlovky, hmotnosť, hodnota); zároveň zdôrazňuje, že dostupnosť údajov v rámci zberu údajov pre odvetvie rybného hospodárstva by umožnila identifikovať priestorové rozmiestnenie flotily a že krížové porovnanie týchto informácií s údajmi z rybárskych palubných denníkov by umožnilo zhodnotiť priestorové rozmiestnenie úlovkov;

6.  tvrdí, že oddelené mapovanie údajov v závislosti od druhu rybolovnej činnosti, teda maloobjemového rybolovu, tradičného rybolovu a priemyselného rybolovu, by poskytlo realistickejší pohľad na rozmanitosť rybolovu; ďalej zdôrazňuje, že ak by sa sprístupnili sociálno-ekonomicé ukazovatele súvisiace s rybolovom (napríklad vek a odborné školenie členov posádky), pomohlo by to pri poskytovaní podrobnejšieho popisu odvetvia;

Ako podporiť získavanie a sprístupňovanie údajov

7.  uznáva, že existujú mnohí záujemcovia s legitímnym záujmom o prístup k informáciám týkajúcim sa rybolovnej činnosti a stavu ochrany a využívania zdrojov; v tejto súvislosti sa zasadzuje o vytvorenie mechanizmov na poskytovanie ľahkého prístupu k relevantným údajom týkajúcim sa rybolovu za určených podmienok a s rozličnými úrovňami prístupu, pričom sa budú chrániť vhodné úrovne dôvernosti informácií a obchodných záujmov;

8.  pripomína, že zber údajov a riadenie rybolovných zdrojov financuje EÚ a členské štáty, a preto by k nim mali mať prístup možní záujemcovia a široká verejnosť; potvrdzuje, že vy mal byť dostupné a verejne prístupné aj iné údaje o rybolove získané vďaka financovaniu alebo spolufinancovaniu z verejných zdrojov (od EÚ alebo od členských štátov), pričom na prístup k údajom o rybolove získaným vďaka financovaniu zo súkromných zdrojov, ktoré neobsahujú obchodne citlivé informácie, by mal podliehať povoleniu udelenému organizáciami, ktoré tieto informácie vlastnia;

9.  poukazuje na to, že časť nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky, ktorá sa zaoberá údajmi a informáciami o rybolove, obsahuje články zamerané osobitne na ochranu osobných údajov a zachovanie profesionálneho a obchodného tajomstva; ďalej zdôrazňuje, že vo vyššie uvedenom nariadení sa explicitne uvádza, že údaje o rybolove, ktorých zber, výmena a zverejňovanie by ohrozili ochranu súkromia a integrity jednotlivca alebo obchodné záujmy fyzickej alebo právnickej osoby vrátane práv duševného vlastníctva, podliehajú platným pravidlám o zachovaní mlčanlivosti a profesionálneho a obchodného tajomstva;

10.  uvádza, že situácia týkajúca sa údajov o rybolove, ktoré sú výsledkom výskumných projektov, je obdobná, pričom možno očakávať, že informácie získané v rámci vedeckých projektov realizovaných na základe financovania či spolufinancovania z verejných zdrojov (EÚ či členských štátov) budú naďalej dostupné a prístupné možným používateľom a širokej verejnosti, pokiaľ splnia podmienky pre prístup k údajom získaným v rámci týchto projektov; poukazuje na to, že niektoré druhy údajov sú konkrétne výsledkom tvorby a používania modelov, prototypov alebo pokusných zariadení, a preto je ich sprístupnenie osobitne citlivé;

11.  poukazuje na existenciu oznámení a odporúčaní Komisie týkajúcich sa prístupu k vedeckým informáciám, ich šíreniu a uchovávaniu, v ktorých sa uvádza, že zverejňovanie údajov z výskumu musí byť v súlade s európskymi a vnútroštátnymi pravidlami v oblasti ochrany údajov; ďalej poukazuje na to, že v týchto dokumentoch sa uvádza potreba zaručiť podmienky upravujúce zverejňovanie údajov a potrebné obmedzenia, aby sa dodržiavali pravidlá ochrany osobných údajov, súkromia, obchodného tajomstva, legitímnych obchodných záujmov a práv duševného vlastníctva;

12.  vyhlasuje, že nezávisle od skutočnosti, či boli údaje získané verejnými či súkromnými subjektmi alebo či boli financované z verejných či súkromných zdrojov, subjekt zodpovedný za zber, spracovanie a poskytnutie informácií sa musí vždy uviesť; potvrdzuje tiež, že v prípadoch, keď by poskytnutie informácií mohlo mať dosah na úroveň konkurencieschopnosti, hospodárskej súťaže alebo príjmov subjektov, ktorí vlastnia informácie, mali by byť postúpené iba údajové produkty a nie hrubé údaje alebo spracované údaje; v týchto prípadoch povinné uvedenie zdroja údajov umožní záujemcom skontaktovať vlastníkov pôvodných informácií a požiadať o možnosť prístupu k podrobnejším údajom alebo k hrubým údajom;

13.  domnieva sa, že mapovanie a sprístupnenie údajov o operáciách rybárskej flotily, najmä pokiaľ ide o informácie získané z registrov monitorovania rybolovnej činnosti, rybárskych palubných denníkov a záznamov pozorovateľov na palube si vyžaduje prijatie opatrení určených na ochranu dôvernosti údajov o na ochranu obchodných záujmov v súlade so zákonnými ustanoveniami uplatniteľnými v tejto súvislosti; zdôrazňuje, že to možno dosiahnuť vynechaním jednotlivých informácií, ako napríklad názvov lodí a evidenčných čísel, postupovaním súhrnných údajov, prípadne zoskupených podľa oblasti, segmentu flotily a rybárskeho výstroja, ako aj umožnením časového odstupu medzi zberom údajov a sprístupnením mapy rybolovnej činnosti; avšak pripomína, že nadmerné združovanie veľmi početných priestorových a časových údajov znižujú detailnosť a rozlíšenie informácií;

14.  zastáva názor, že v prípade údajov o rybolove, ktoré vlastnia verejné orgány členských štátov, by Komisia mala vypracovať komplexný súbor štandardných usmernení pre obeh, plánovanie, zber, spracovanie a komunikovanie údajov v danom časovom rámci, a mala by poskytnúť stimuly potrebné na sprístupňovanie informácií možným záujemcom na konzultáciu; je presvedčený, že sa musí ustanoviť minimálny súbor usmernení, ktoré sa musia povinne postupovať, a že podobné údaje by sa mali postupovať a vymieňať, aby všetky členské štáty sprístupnili rovnaký druh informácií o rybolove;

15.  presadzuje, aby v prípade údajov o rybolovnej činnosti získaných v rámci výskumných projektov financovaných či spolufinancovaných zo zdrojov EÚ alebo členských štátov bola zahrnutá doložka o povinnosti postúpenia údajov po ukončení projektu, a to v súlade s vopred určeným harmonogramom;

16.  zasadzuje sa o tom, aby v prípade údajov, ktoré sú výsledkom výskumných projektov, bolo potrebné udeliť primeranú lehotu, v rámci ktorej musia zodpovední výskumní pracovníci uverejniť príslušné štúdie; domnieva sa, že tak, ako to ustanovuje iniciatíva Horizont 2020, túto podmienku možno obísť prostredníctvom ustanovenia odkladu, aby bolo toto zverejnenie možné; potvrdzuje tiež, že postúpenie údajov sa musí uskutočniť čím skôr, a teda odklad nesmie byť dlhší ako tri roky, aby sa zabránilo zastarávaniu údajov a aby sa v maximálnej miere mohli využiť výhody jeho sprístupnenia;

Ako zabezpečiť účinné zostavovanie a spájanie údajov

17.  poukazuje na to, že sprístupnenie solídnych a dôveryhodných údajov si vyžaduje štandardizáciu, overovanie, kontrolu kvality údajov pochádzajúcich tak z databáz členských štátov, ako aj z výskumných projektov o rybolovnej činnosti;

18.  považuje za rozhodujúce ustanoviť spoločné protokoly/modely, ktoré budú zjednotené a otestované na úrovni ukážkových stratégií, postupov zberu a spracovania údajov a formátu sprístupnenia informácií, čo je zásadné pre zaručenie porovnateľnosti a interoperability údajov o rybolove; uvádza tiež, že na tento účel sa môže použiť model určený v rámci zberu údajov pre odvetvie rybného hospodárstva;

19.  potvrdzuje, že spôsob sprístupnenia údajov o rybolove sa môže líšiť v závislosti od ich zložitosti, pričom môže byť nutné určiť, ktoré údaje môžu byť sprístupnené ako hrubé údaje, spracované údaje alebo údajové produkty; zdôrazňuje tiež, že k najzákladnejším/najjednoduchším parametrom môže byť prístup zabezpečený v podobe hrubých údajov, pričom k zložitejším/špecifickejším parametrom, ktoré si vyžadujú špecializovaný analýzu a výklad, musí byť prístup zabezpečený formou spracovaných údajov alebo údajových produktov; upozorňuje na skutočnosť, že sa musí uviesť druh informácie o rybolove, ktorá je sprístupnený možným používateľom, pričom sa rozlíši medzi hrubými údajmi, spracovanými údajmi alebo údajovými produktmi, ako aj medzi parametrami získanými prostredníctvom meraní alebo na základe modelov;

20.  zdôrazňuje, že v určitých prípadoch môže sprístupnenie veľmi podrobných údajov a nadmerné rozlíšenie mapovania viesť k neželateľnému sústredeniu rybolovného úsilia na určité morské zdroje a citlivé biotopy, a preto musí šírenie informácií sprevádzať zavedenie opatrení na ochranu a kontrolu uvedených zdrojov a biotopov; presadzuje tiež, aby citlivé informácie o územnom rozmiestnení vzácnych alebo ohrozených morských druhov neboli sprístupnené, a zaručila sa tak ich ochrana;

21.  tvrdí, že účinné zhromažďovanie a sprístupnenie údajov si vyžadujú primeranú koordináciu zo strany Komisie a spoluprácu na úrovni členských štátov; zdôrazňuje, že koordinácia zo strany Komisie je rozhodujúca pre vytýčenie prioritných cieľov zameraných na zlepšenie pomeru náklady – účinnosť v rámci zberu, spracovania a sprístupnenia údajov, ako aj na rozvoj súčinnosti medzi členskými štátmi;

22.  zdôrazňuje, že vzhľadom na rozmanitosť systémov zberu údajov a na samotné množstvo a druh údajov zhromaždených početnými verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré vlastnia informácie o rybolove, je pre zaručenie harmonizácie rôznorodosti, množstva, kvality a formátu údajov zásadné skĺbenie činností a spolupráca medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, že účinnosť skĺbenia činností a spolupráce medzi členskými štátmi musí Komisia pravidelne hodnotiť;

23.  odporúča, aby členské štáty určili vnútroštátny subjekt zodpovedný za zber, zostavovanie, spracovanie, kontrolu kvality, spájanie a prenos údajov ktoré budú začlenené do spoločnej platformy pre prístup k informáciám o rybolovnej činnosti; zdôrazňuje, že možno uvažovať o vytvorení osobitného orgánu na tento účel, a to na úrovni členských štátov, ktorého činnosť by bola financovaná a koordinovaná Komisiou;

Ako využiť spracúvanie a interpretáciu údajov

24.  upozorňuje na skutočnosť, že pre maximálnu mieru využitia výhod tejto iniciatívy je potrebný taký model riadenia a fungovania, ktorý umožní primeraný zber, spracovanie, výklad a šírenie údajov o rybolove, súbežne s účasťou a účinným zapojením členských štátov, vedeckej obce a miestnych spoločenstiev;

25.  vyhlasuje, že na úrovni riadenia a fungovania bude rozhodujúce udeliť európskej námornej monitorovacej a dátovej sieti (EMODnet) trvalý štatút; zdôrazňuje, že začlenenie a sprístupnenie údajov o rybolove na tejto platforme musí čerpať zo skúseností nahromadených v priebehu vývoja koncepcie siete EMODnet, súbežne s vytvorením a činnosťou rôznych tematických skupín a tvorbou príslušných tematických portálov o morskom prostredí (hydrografia, geológia, fyzika, chémia, biológia, biotopy a ľudské činnosti);

26.  uvádza, že význam tohto odvetvia v EÚ je dostatočným dôvodom na to, aby pre údaje o rybolove mohla byť vyčlenená v rámci platformy EMODnet prioritne samostatná tematická skupina alebo prípadne aby boli začlenené do nedávno vytvoreného tematického portálu venovaného ľudským činnostiam, ktorý bude ponúkať všeobecnejšie obsahy so širším záberom;

27.  podčiarkuje, že je dôležité zabezpečiť skĺbenie platformy EMODnet a námornej služby európskeho programu monitorovania Zeme (Global Monitoring for Environment and Security – GMES), aby sa v maximálnej miere využili sprístupnené informácie a umožnilo sa vzájomné prepojenie medzi údajmi týkajúcimi sa rybolovnej činnosti a údajmi satelitného monitorovania parametrov životného prostredia v moriach poskytovaných programom GMES;

28.  vyhlasuje, že taká ambiciózna iniciatíva, akou je iniciatíva Poznatky o mori 2020, pre ktorú je charakteristický široký záber a mnohoodborovosť a ktorá by sa podľa možnosti mala posilniť začlenením informácií o rybolove, potrebuje konkrétny akčný plán, v ktorom sa ustanovia strednodobé a dlhodobé ciele a úsilie sa rozdelí medzi EÚ a členské štáty;

29.  zdôrazňuje, že vykonávanie a úspech tohto druhu projektov si vyžaduje pevné financovanie, ktorého pokračovanie bude zaručené a dlhodobo predvídateľné; trvá na tom, aby EÚ náležite podnecovala a podporovala sprístupňovanie údajov o rybolove, ktoré sú potrebné pre začlenenie do digitálnej mapy morského dna s viacúrovňovým rozlíšením, v tejto súvislosti pripomína, že sprístupnenie informácií o rybolove si vyžaduje skĺbenie mechanizmov financovania, ktoré budú poskytnuté na tento účel na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni, pričom zdôrazňuje, že návrh Európskeho námorného a rybárskeho fondu zahŕňa podporu technickým nástrojom na vytvorenie a fungovanie EMODnet;

o
o   o

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Výboru regiónov, Poradnému výboru pre rybolov a akvakultúru, regionálnym poradným radám a Vedeckému, technickému a hospodárskemu výboru pre rybné hospodárstvo.

(1) Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s.38.


Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I
PDF 447kWORD 34k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 23. októbra 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania a pravidiel medzinárodného obchodu, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 3286/94
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V záujme ochrany hospodárskych záujmov Únie je nevyhnutné, aby Únia mala k dispozícii vhodné nástroje, ktorými by zabezpečila účinný výkon svojich práv vyplývajúcich z dohôd o medzinárodnom obchode. Týka sa to najmä situácií, keď tretie krajiny prijmú opatrenia obmedzujúce obchod, ktorými znížia výhody vyplývajúce hospodárskym subjektom z Únie z dohôd o medzinárodnom obchode. Únia by mala byť schopná reagovať rýchlo a pružne v rámci postupov a lehôt stanovených v dohodách o medzinárodnom obchode, ktoré uzavrela. Preto by mala prijať právne predpisy vymedzujúce rámec na výkon práv Únie v určitých špecifických situáciách.
(2)  V záujme ochrany hospodárskych záujmov Únie je nevyhnutné, aby Únia mala k dispozícii vhodné nástroje, ktorými by zabezpečila účinný výkon svojich práv vyplývajúcich z dohôd o medzinárodnom obchode. Týka sa to najmä situácií, keď tretie krajiny prijmú opatrenia obmedzujúce obchod, ktorými znížia výhody vyplývajúce hospodárskym subjektom z Únie z dohôd o medzinárodnom obchode. Únia by mala byť schopná reagovať rýchlo a pružne v rámci postupov a lehôt stanovených v dohodách o medzinárodnom obchode, ktoré uzavrela. Preto by mala prijať právne predpisy vymedzujúce rámec na výkon práv Únie v určitých špecifických situáciách a poskytnúť dostatočné zdroje na zabezpečenie toho, aby sa dostupné zdroje účinne využívali na tieto nástroje.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

(2a)  Pri voľbe opatrení zameraných na zabezpečenie účinného výkonu práva Únie by sa mala zohľadniť ich schopnosť podnietiť príslušné tretie krajiny dodržiavať pravidlá medzinárodného obchodu, ale aj ich potenciál, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy hospodárskym subjektom a členským štátom, ktoré boli najviac dotknuté obchodnými reštriktívnymi opatreniami prijatými tretími krajinami. Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia by nemali obmedzovať prístup Únie k surovinám, ktoré sú pre európsky priemysel nevyhnutné.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Cieľom mechanizmu urovnávania sporov v rámci WTO a iných mechanizmov urovnávania sporov vrátane regionálnych alebo dvojstranných je nájsť pozitívne riešenie všetkých sporov, ku ktorým dôjde medzi Úniou a druhou stranou, resp. stranami týchto dohôd. Ak sa však iné spôsoby hľadania pozitívneho riešenia sporu ukázali byť neúspešné, Únia by mala v súlade s týmito pravidlami urovnávania sporov pozastaviť koncesie alebo iné záväzky. Opatrenia Únie v takých prípadoch slúžia na to, aby sa v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod dotknuté tretie krajiny podnietili k dodržiavaniu príslušných pravidiel medzinárodného obchodu.
(3)  Cieľom mechanizmu urovnávania sporov v rámci WTO a iných mechanizmov urovnávania sporov vrátane regionálnych alebo dvojstranných je nájsť pozitívne riešenie všetkých sporov, ku ktorým dôjde medzi Úniou a druhou stranou, resp. stranami týchto dohôd. Ak sa však iné spôsoby hľadania pozitívneho riešenia sporu ukázali byť neúspešné, Únia by mala v súlade s týmito pravidlami urovnávania sporov pozastaviť koncesie alebo iné záväzky. Opatrenia Únie v takých prípadoch slúžia na to, aby sa v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod dotknuté tretie krajiny podnietili k dodržiavaniu príslušných pravidiel medzinárodného obchodu. Únia by mala vždy využívať najefektívnejší dostupný mechanizmus urovnávania sporov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Podľa Dohody WTO o ochranných opatreniach by sa člen WTO navrhujúci uplatniť ochranné opatrenie alebo usilujúci sa o predĺženie ochranného opatrenia mal snažiť zachovať v podstate rovnocennú úroveň koncesií a iných záväzkov medzi ním a vyvážajúcimi členmi, ktorí by boli takýmto ochranným opatrením nepriaznivo dotknutí. Podobné pravidlá sa uplatňujú aj v rámci iných dohôd o medzinárodnom obchode, ktoré Únia uzavrela, vrátane regionálnych alebo dvojstranných. Pokiaľ dotknutá tretia krajina neprijme uspokojivé úpravy, Únia by mala prijať vyrovnávacie opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií alebo iných záväzkov. Opatrenia Únie v takých prípadoch majú za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.
(4)  Podľa Dohody WTO o ochranných opatreniach by sa člen WTO navrhujúci uplatniť ochranné opatrenie alebo usilujúci sa o predĺženie ochranného opatrenia mal snažiť zachovať v podstate rovnocennú úroveň koncesií a iných záväzkov medzi ním a vyvážajúcimi členmi, ktorí by boli takýmto ochranným opatrením nepriaznivo dotknutí. Podobné pravidlá sa uplatňujú aj v rámci iných dohôd o medzinárodnom obchode, ktoré Únia uzavrela, vrátane regionálnych alebo dvojstranných. Pokiaľ dotknutá tretia krajina neprijme vhodné a primerané úpravy, Únia by mala prijať vyrovnávacie opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií alebo iných záväzkov. Opatrenia Únie v takých prípadoch majú za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom sa upravuje zmena alebo odvolanie koncesií stanovených v colných sadzobníkoch členov WTO. Členovia WTO dotknutí takouto zmenou sú za určitých podmienok oprávnení odvolať v podstate rovnocenné koncesie. Pokiaľ sa v takých prípadoch nedohodnú kompenzačné úpravy, mala by Únia prijať vyrovnávacie opatrenia. Opatrenia Únie by v takých prípadoch mali za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.
(5)  Článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom a článkom XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) a súvisiacimi postupmi jej vykonávania sa upravuje zmena alebo odvolanie koncesií a záväzkov stanovených v colných sadzobníkoch a listine špecifických záväzkov členov WTO. Členovia WTO dotknutí takouto zmenou sú za určitých podmienok oprávnení odvolať v podstate rovnocenné koncesie alebo záväzky. Pokiaľ sa v takých prípadoch nedohodnú kompenzačné úpravy, mala by Únia prijať vyrovnávacie opatrenia. Opatrenia Únie by v takých prípadoch mali za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby zaviedli opatrenia na obnovenie stavu vzájomných výhod a na podporu obchodu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vzhľadom na skutočnosť, že v Dohode WTO o vládnom obstarávaní sa stanovuje, že žiadny spor, ktorý vznikne na základe tejto dohody, nebude mať za následok pozastavenie koncesií či iných záväzkov podľa akejkoľvek inej uvedenej dohody WTO, mala by Únia mať možnosť presadzovať svoje práva v oblasti vládneho obstarávania.
(6)  Je nevyhnutné, aby Únia mala možnosť urýchlene presadzovať svoje práva v oblasti vládneho obstarávania, ak niektorá zmluvná strana nedodrží svoje záväzky stanovené v Dohode WTO o vládnom obstarávaní alebo v akýchkoľvek dvojstranných alebo regionálnych záväzných dohodách. Cieľom opatrení Únie by malo byť zabezpečenie toho, aby bola zachovaná v podstate rovnocenná úroveň koncesií v oblasti vládneho obstarávania.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Toto nariadenie by sa malo zameriavať na opatrenia, s navrhovaním a uplatňovaním ktorých má Únia skúsenosti; možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na oblasti služieb a práv duševného vlastníctva by sa mala posúdiť v primeranom čase a s prihliadnutím na osobitosti každej oblasti.
(7)  Toto nariadenie by malo umožniť Únii stanoviť kompletný a účinný rámec umožňujúci prijímať opatrenia bez prieťahov. Mala by sa však zvážiť možnosť rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti novými opatreniami týkajúcimi sa nových obchodných oblastí, ako napr. práva duševného vlastníctva, a to v rámci štúdie, ktorá by mala byť vykonaná súčasne s hodnotiacou správou o fungovaní tohto nariadenia, uvedenej v článku 10 a mala by sa predložiť Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme posúdenia a prípadného zlepšenia efektívnosti tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia, a to najneskôr tri roky od momentu, keď po prvý raz dôjde k jeho vykonaniu.
(9)  V záujme posúdenia a prípadného zlepšenia efektívnosti tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia, a to najneskôr päť rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia. Komisia by do svojich správ o stratégii Európa 2020 mala začleniť analýzu vhodnosti tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o jeho schopnosť odstrániť obchodné prekážky.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9a)  Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament, ak bude mať v úmysle vykonávať opatrenia obchodnej politiky podľa tohto nariadenia. Tieto informácie by mali obsahovať podrobný opis konkrétneho prípadu a plánovaných opatrení, škôd vzniknutých príslušnému odvetviu Únie a odôvodnenie a možný vplyv plánovaných opatrení. Po prijatí opatrení by Komisia mala informovať Európsky parlament o skutočnom vplyve opatrení.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)

(9b)  Pri posudzovaní všeobecného záujmu Únie, pokiaľ ide o prijatie nástrojov presadzovania, by Komisia mala pri zachovávaní vyváženého prístupu osobitne zohľadňovať situáciu výrobcov Únie. Komisia by mala v jednotlivých prípadoch informovať Európsky parlament o tom, akým spôsobom vymedzila všeobecný záujem Únie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10a)  Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament, najmä po tom, čo Únia postúpila záležitosť orgánu na urovnávanie sporov. Po každom rozhodnutí orgánu na urovnávanie sporov, ktoré oprávňuje Úniu prijať opatrenia, by Komisia mala informovať výbor Európskeho parlamentu zodpovedný za medzinárodný obchod o tom, či takéto opatrenia plánuje priať alebo nie. Ak sa Únia rozhodne prijať tieto opatrenia, Komisia by mala informovať Európsky parlament o zvolených opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

(13a)  Na žiadosť Európskeho parlamentu by sa Komisia mala pravidelne zúčastňovať na dialógu o urovnávaní sporov a presadzovaní ustanovenom v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – úvodná časť
V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy na zabezpečenie účinného vykonávania práv Únie týkajúcich sa pozastavenia alebo odvolania koncesií či iných záväzkov podľa dohôd o medzinárodnom obchode s cieľom:
V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy na zabezpečenie účinného a včasného vykonávania práv Únie týkajúcich sa pozastavenia alebo odvolania koncesií či iných záväzkov podľa dohôd o medzinárodnom obchode s cieľom:
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – písmeno a
a)  odpovedať na prípady porušenia pravidiel medzinárodného obchodu zo strany tretích krajín, ktorými sú dotknuté záujmy Únie, s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie;
a)  odpovedať na prípady porušenia pravidiel medzinárodného obchodu zo strany tretích krajín, ktorými sú dotknuté záujmy Únie, s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie, ktoré poskytne úľavu dotknutým hospodárskym subjektom v Únii;
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – písmeno b
b)  vyrovnať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom pri dovoze z Únie.
b)  vyrovnať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom alebo službami z Únie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b
b)  „koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je stranou;
b)  „koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie, špecifické záväzky v oblasti služieb alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je stranou;
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade zmeny koncesií zo strany člena WTO na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.
d)  v prípade zmeny koncesií alebo záväzkov zo strany člena WTO na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Ak je v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 potrebné prijať opatrenia na ochranu záujmov Únie, Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví vhodné opatrenia obchodnej politiky. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.
1.  Ak je v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 potrebné prijať opatrenia na ochranu záujmov Únie, Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví vhodné opatrenia obchodnej politiky. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2. Voľbu opatrení obchodnej politiky ustanovenú v článku 5 Komisia riadne zdôvodní Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d
d)  Koncesie odvolané v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore v podstate rovnocenné koncesiám, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.
d)  Koncesie alebo záväzky zmenené alebo odvolané v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom alebo článkom XXI dohody GATS a súvisiacimi vykonávacími postupmi musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore alebo v článku XXI dohody GATS a v súvisiacich vykonávacích postupoch v podstate rovnocenné koncesiám alebo záväzkom, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b
b)  potenciál opatrení, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy hospodárskym subjektom v Únii, ktoré boli dotknuté opatreniami tretej krajiny;
b)  potenciál opatrení, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy členským štátom a hospodárskym subjektom v Únii, ktoré boli dotknuté opatreniami tretej krajiny;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c
c)  dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok príslušných výrobkov v záujme predídenia alebo minimalizácie akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na nadväzujúce výrobné odvetvia alebo konečných spotrebiteľov v rámci Únie;
c)  dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok príslušných výrobkov alebo služieb v záujme predídenia alebo minimalizácie akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na nadväzujúce výrobné odvetvia alebo konečných spotrebiteľov v rámci Únie;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)

3a.  Komisia vo svojom návrhu vykonávacieho aktu uvedie, akým spôsobom v danom konkrétnom prípade vymedzila všeobecný záujem Únie.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno b a (nové)

ba)  pozastavenie uplatňovania povinností a špecifických záväzkov v oblasti obchodu so službami týkajúcich sa dohody GATS alebo akýchkoľvek dvojstranných a regionálnych dohôd;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno c – bod i
i)  vylúčenia ponúk, ktorých celková hodnota pozostáva z viac než 50 % z tovaru alebo služieb s pôvodom v príslušnej tretej krajine, z verejného obstarávania; a/alebo
i)  vylúčenia ponúk, ktorých celková hodnota pozostáva z viac než 50 % z tovaru alebo služieb s pôvodom v príslušnej tretej krajine, z verejného obstarávania; podľa vlastností dotknutého tovaru alebo služieb môžu byť vo vykonávacích aktoch stanovené prahové hodnoty, od ktorých sa má uplatňovať vylúčenie, s prihliadnutím na ustanovenia článku 4 ods. 3 vrátane úvah o administratívnej kapacite, a úroveň zrušenia alebo obmedzenia výhod; a/alebo
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Komisia náležite zdôvodní Európskemu parlamentu voľbu konkrétnych opatrení obchodnej politiky prijatých podľa tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Ak v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 dotknutá tretia krajina prizná v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) Únii uspokojivé vyrovnanie, Komisia môže pozastaviť uplatňovanie vykonávacieho aktu na čas, počas ktorého sa takéto vyrovnanie poskytuje. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.
1.  Ak v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 dotknutá tretia krajina prizná v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) Únii vhodné a primerané vyrovnanie, Komisia môže pozastaviť uplatňovanie vykonávacieho aktu na čas, počas ktorého sa takéto vyrovnanie poskytuje. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b
b)  v prípadoch vyrovnávania koncesií alebo iných záväzkov v nadväznosti na prijatie ochranného opatrenia zo strany tretej krajiny, keď bolo ochranné opatrenie odvolané alebo keď uplynula jeho platnosť, alebo keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii uspokojivé vyrovnanie;
b)  v prípadoch vyrovnávania koncesií alebo iných záväzkov v nadväznosti na prijatie ochranného opatrenia zo strany tretej krajiny, keď bolo ochranné opatrenie odvolané alebo keď uplynula jeho platnosť, alebo keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii vhodné a primerané vyrovnanie;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c
c)  v prípadoch zmeny koncesií zo strany člena WTO podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii uspokojivé vyrovnanie.
c)  v prípadoch odvolania alebo zmeny koncesií alebo záväzkov zo strany člena WTO podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii vhodné a primerané vyrovnanie.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)

4a.  Komisia poskytne Európskemu parlamentu riadne zdôvodnenie, keď plánuje pozastavenie, zmenu alebo zrušenie opatrenia ustanoveného v článku 5.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Komisia si pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžiada informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétne výrobky alebo odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov.
1.  Komisia si pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžiada informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétne výrobky, služby alebo odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov, a tieto stanoviská zohľadní.

V tomto oznámení je uvedená lehota na predkladanie informácií. Táto lehota nepresiahne dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané.
2.  Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané. Komisia náležite informuje Európsky parlament o výsledku takéhoto zberu informácií a o tom, akým spôsobom zamýšľa zohľadniť tieto informácie pri vymedzovaní všeobecného záujmu Únie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Osoba, ktorá informácie poskytla, môže požadovať, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. V takých prípadoch musí byť k informáciám pripojený súhrn nedôverného charakteru alebo odôvodnenie, prečo nie je súhrn daných informácií možné vypracovať.
4.  Osoba, ktorá informácie poskytla, môže požadovať, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. V takých prípadoch musí byť k informáciám pripojený súhrn nedôverného charakteru, ktorý predstavuje informácie v zovšeobecnenej forme, alebo odôvodnenie, prečo nie je súhrn daných informácií možné vypracovať.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Článok 9a

Dialóg o urovnávaní sporov a presadzovaní

Komisia sa pravidelne zúčastňuje na výmene názorov s výborom Európskeho parlamentu zodpovedným za medzinárodný obchod, pokiaľ ide o riadenie obchodných sporov vrátane prebiehajúcich prípadov, vplyvov na priemyselné odvetvia Únie, navrhovaných opatrení, odôvodnení a vplyvu navrhovaných opatrení, a o vykonávanie opatrení obchodnej politiky podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 10
Komisia najneskôr tri roky od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia preskúma jeho vykonávanie a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade.
Komisia najneskôr päť rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia preskúma jeho vykonávanie a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0308/2013).


Obchod s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ***I
PDF 278kWORD 20k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))
P7_TA(2013)0440A7-0167/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0521),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0316/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 16. júla 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0167/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

P7_TC1-COD(2012)0250


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1259/2013.)


Európsky námorný a rybársky fond ***I
PDF 1627kWORD 242k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 23. októbra 2013 o návrhu zmeneného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1 a (nový)
1a.  pripomína, že vo svojom uznesení z 8. júna 2011 Európsky parlament zdôraznil, že zdroje rybného hospodárstva sú verejným statkom, ktorý je životne dôležitý pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť; upozornil na skutočnosť, že sektor rybolovu a akvakultúry a s ním súvisiace činnosti sú často hlavným zdrojom obživy a udržateľnej zamestnanosti v pobrežných, ostrovných a odľahlých regiónoch; domnieva sa ďalej, že na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnej rybárskej politiky (SRP) (stabilného, udržateľného a životaschopného sektora rybárstva), podporu obnovy jeho populácie rýb a boj so sociálnymi aspektmi spojenými s obmedzením rybolovného úsilia bude reformovaná spoločná rybárska politika po roku 2013 vyžadovať primerané finančné zdroje;
______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 článok 195 ods. 2,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349,
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Odvetvie rybárstva má strategický význam pre sociálno-ekonomickú situáciu, zásobovanie obyvateľstva rybami a potravinovú rovnováhu v jednotlivých členských štátoch a Únii, ako aj významný prínos k sociálno-ekonomickému blahobytu pobrežných spoločenstiev, miestnemu rozvoju, zamestnanosti, zachovávaniu a vytváraniu hospodárskych činností a pracovných miest v predchádzajúcich a nadväzujúcich odvetviach, zásobovaniu čerstvými rybami a zachovávaniu miestnych kultúrnych tradícií.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Rozsah pôsobnosti EFNR by mal obsahovať podporu SPRH, čo obsahuje ochranu a využívanie morských biologických zdrojov, sladkovodných biologických zdrojov a akvakultúry a hospodárenie s nimi a tiež spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry, keď takáto činnosť prebieha na území členských štátov, alebo vo vodách Únie vrátane rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou tretích krajín alebo sú v nich registrované, alebo rybárskych plavidiel Únie, alebo občanov členských štátov bez toho, aby bola dotknutá prvotná zodpovednosť vlajkového štátu, so zreteľom na ustanovenia článku 117 dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve..
(2)  Rozsah pôsobnosti ENRF by mal obsahovať podporu SRP, čo obsahuje ochranu a udržateľné využívanie morských biologických zdrojov, sladkovodných biologických zdrojov a akvakultúry a hospodárenie s nimi a tiež spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry, keď takáto činnosť prebieha na území členských štátov, alebo vo vodách Únie, alebo ju vykonávajú rybárske plavidlá Únie, alebo občania členských štátov bez toho, aby bola dotknutá prvotná zodpovednosť vlajkového štátu, so zreteľom na ustanovenia článku 117 dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Malo by sa zdôrazniť, že SRP je politika týkajúca sa potravín, čo odôvodňuje verejnú intervenciu prostredníctvom ENRF v záujme zachovania potravinovej bezpečnosti občanov Únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  ENRF by mal v plnej miere zohľadňovať osobitnú situáciu najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 349 ZFEÚ. Situácia najvzdialenejších regiónov a špecifiká rybolovu v týchto regiónoch znamenajú, že spoločná rybárska politika a na ňu nadväzujúce fondy, a konkrétnejšie ENRF by sa mali prispôsobiť špecifikám, vyšším nákladom a vlastnej realite týchto regiónov, ktoré sa zásadne líšia od zvyšku Únie. Preto by sa mali týmto regiónom priznať osobitné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  Budúci ENRF by mal v plnej miere umožniť riešenie problémov a osobitných potrieb maloobjemového rybárstva, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že práve flotila maloobjemového rybolovu v Únii zamestnáva najväčší počet osôb na každú ulovenú rybu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Úspech spoločnej rybárskej politiky závisí od efektívneho systému kontrol, inšpekcií a presadzovania a tiež od spoľahlivých úplných údajov týkajúcich sa vedeckého poradenstva a účelov vykonávania a kontroly, a preto by EFNR mal podporovať tieto politiky.
(3)  Úspech spoločnej rybárskej politiky závisí od účinného systému kontrol, inšpekcií – vrátane inšpekcií pracovísk –a presadzovania a tiež od spoľahlivých úplných údajov týkajúcich sa vedeckého poradenstva a účelov vykonávania a kontroly, a preto by ENRF mal podporovať tieto politiky.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  S cieľom posilniť pocit zodpovednosti rybárov za spoločnú rybársku politiku a posilniť tak správne vykonávanie a celkový úspech SRP by ENRF mal podporovať partnerstvo, spoluprácu a dialóg medzi vedcami a rybármi.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Rozsah pôsobnosti fondu EFNR by mal obsahovať podporu politike INP, ktorá obsahuje rozvoj a vykonávanie koordinovaných operácií a prijímanie rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a morskými odvetviami, ktoré dopĺňajú rôzne politiky EÚ, ktoré sa ich dotýkajú, najmä spoločnú rybársku politiku, dopravu, priemysel, územnú súdržnosť, životné prostredie, energetiku a cestovný ruch. V riadení rôznych sektorových politík v rámci úmorí Baltského mora, Severného mora, Keltského mora, Biskajského zálivu a pobrežia Pyrenejského polostrova, Stredozemného mora a Čierneho mora by mala byť zaistená jednota a integrácia.
(4)  Rozsah pôsobnosti fondu ENRF by mal obsahovať podporu politike INP, ktorá obsahuje rozvoj a vykonávanie koordinovaných operácií a prijímanie rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a morskými odvetviami, ktoré dopĺňajú rôzne politiky EÚ, ktoré sa ich dotýkajú, najmä spoločnú rybársku politiku, dopravu, priemysel, územnú súdržnosť, životné prostredie, energetiku a cestovný ruch, čo sú oblasti, v prípade ktorých je potrebné podporovať vedecký výskum, odbornú spôsobilosť a odbornú prípravu. V riadení rôznych sektorových politík v rámci úmorí Baltského mora, Severného mora, Keltského mora, Biskajského zálivu a pobrežia Pyrenejského polostrova, Stredozemného mora a Čierneho mora by mala byť zaistená jednota a integrácia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Pri vymedzovaní a vykonávaní politík a činností súvisiacich s reformou SRP, INP a ENRF by Únia mala brať ohľad na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia, a to v súlade s článkom 9 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Únia a členské štáty by mali v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, na ktorom bola prijatá stratégia Európa 2020, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zároveň podporovať harmonický rozvoj Únie. Zdroje by sa mali sústrediť predovšetkým na splnenie cieľov stratégie Európa 2020 a väčším zameraním sa na výsledky by sa mala zlepšiť účinnosť. Začlenenie integrovanej námornej politiky do nového fondu EFNR by malo podporiť hlavné politické ciele stanovené v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) a zodpovedá všeobecným cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť stanoveným v Zmluve.
(5)  Únia a členské štáty by mali v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, na ktorom bola prijatá stratégia Európa 2020, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zároveň podporovať harmonický rozvoj Únie. Zdroje by sa mali sústrediť predovšetkým na splnenie cieľov stratégie Európa 2020, a to s osobitný dôrazom na ciele týkajúce sa zamestnanosti a boja proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a zmene klímy. Väčším zameraním sa na výsledky by sa okrem toho mala zlepšiť účinnosť. Začlenenie integrovanej námornej politiky do nového fondu ENRF by malo podporiť hlavné politické ciele stanovené v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) a zodpovedá všeobecným cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť stanoveným v Zmluve.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom zabezpečiť, aby ENRF prispel k dosiahnutiu cieľov SRP, INP a stratégie Európa 2020, je potrebné zamerať sa na obmedzený počet hlavných priorít týkajúcich sa podpory rybolovu a akvakultúry založených na inováciách a poznatkoch, presadzovania udržateľného rybolovu a akvakultúry, ktoré budú účinne využívať zdroje, a zvýšenia zamestnanosti a územnej súdržnosti využitím potenciálu rastu a pracovných miest pobrežných a vnútrozemských rybárskych spoločenstiev a podporovaním rozšírenia rybárskych činností aj do ostatných odvetví námorného hospodárstva.
(6)  S cieľom zabezpečiť, aby ENRF prispel k dosiahnutiu cieľov SRP, INP a stratégie Európa 2020, je potrebné vytvoriť rad hlavných priorít týkajúcich sa podpory rybolovu a akvakultúry založených na inováciách a poznatkoch, presadzovania udržateľného rybolovu a akvakultúry, ktoré budú účinne využívať zdroje, a zvýšenia zamestnanosti a územnej súdržnosti využitím potenciálu rastu a pracovných miest pobrežných a vnútrozemských rybárskych spoločenstiev a podporovaním rozšírenia rybárskych činností do ostatných odvetví námorného hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  ENRF by mal prispieť k zlepšeniu životnej úrovne tých, ktorí sú závislí od rybolovu, a to tým, že zaistí lepšie pracovné podmienky pre rybárov, najmä zabezpečením dodržiavania právnych predpisov o zdraví a bezpečnosti na pracovisku a ustanovení kolektívnych pracovných dohôd.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  S cieľom zamedziť nejasnostiam týkajúcim sa uplatňovania a vplyvu osobitných finančných opatrení ENRF na rôzne zainteresované strany, ktoré sú súčasťou odvetvia rybolovu, by bolo užitočné zaviesť jasné rozlišovanie medzi majiteľmi lodí a zárobkovo činnými rybármi, ako už bolo stanovené v dohovore MOP č. 188.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Všeobecným cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry prispievali k dlhodobo udržateľným environmentálnym podmienkam, ktoré sú potrebné pre hospodársky a sociálny rozvoj. Popritom by spoločná rybárska politika mala prispievať k vyššej produktivite, k dobrej životnej úrovni pre ľudí z odvetvia rybárstva, k stabilným trhom, k zabezpečeniu dostupnosti zdrojov a k tomu, aby sa ponuka tovaru dostala k spotrebiteľom za rozumné ceny.
(8)  Všeobecným cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry prispievali k dlhodobo hospodársky, sociálne a environmentálne udržateľnému rozvoju. Popritom by spoločná rybárska politika mala prispievať k vyššej produktivite, k dobrej životnej úrovni pre ľudí z odvetvia rybárstva, k stabilným trhom, k zabezpečeniu dostupnosti zdrojov a k tomu, aby sa ponuka tovaru dostala k spotrebiteľom za rozumné ceny.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne záujmy do SRP, čo by malo prispieť k dosiahnutiu cieľov environmentálnej politiky Únie a stratégie Európa 2020. Zámerom SRP je také využívanie živých morských biologických zdrojov, ktorým sa obnovujú a udržujú populácie rýb na úrovni, ktorá môže zabezpečiť maximálny udržateľný výnos, a to najneskôr do roku 2015. V rámci SRP sa uplatňuje prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva. ENRF by preto mal prispieť k ochrane morského prostredia, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).
(9)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne záujmy do SRP, čo by malo prispieť k dosiahnutiu cieľov environmentálnej politiky Únie a stratégie Európa 2020. Zámerom SRP je také využívanie živých morských biologických zdrojov, ktorým sa obnovujú a udržujú populácie rýb na úrovni, ktorá môže zabezpečiť maximálny udržateľný výnos, a to podľa možnosti do roku 2015 a v každom prípade do roku 2020. SRP by mala uplatňovať vyvážený prístup k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý by mala dosiahnuť prostredníctvom plánovania, využívania a riadenia rybárstva, ktoré zohľadňujú úsilie a súčasné sociálne potreby, a bez toho, aby boli oslabené výhody, ktoré musia plynúť pre budúce generácie zo všetkého tovaru a služieb spojených s morskými ekosystémami. ENRF by preto mal prispieť k ochrane morského prostredia, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Opatrenia financované prostredníctvom ENRF by mali byť v súlade s článkami 39 a 41 ZFEÚ, s odkazom na vyvážený prístup pri uplatňovaní pracovného práva a účinnú koordináciu, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Keďže ciele tohto nariadenia členské štáty nemôžu dosiahnuť v dostatočnej miere z dôvodu rozsahu a účinkov operácií, ktoré sa majú financovať v rámci operačných programov, a z dôvodu štrukturálnych problémov vo vývoji rybolovu a námorníctva a pre obmedzené finančné zdroje členských štátov, preto je tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie zabezpečením viacročnej finančnej pomoci zameranej na príslušné priority, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 ods. 4 tejto zmluvy sa toto nariadenie neuplatňuje nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.
(10)  Keďže ciele tohto nariadenia členské štáty nemôžu dosiahnuť v dostatočnej miere z dôvodu rozsahu a účinkov operácií, ktoré sa majú financovať v rámci operačných programov, a z dôvodu štrukturálnych problémov vo vývoji rybolovu, akvakultúry a námorníctva a pre obmedzené finančné zdroje členských štátov, preto je tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie zabezpečením viacročnej finančnej pomoci zameranej na príslušné priority, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 ods. 4 tejto zmluvy sa toto nariadenie neuplatňuje nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Financovanie výdavkov spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, by malo uspokojiť potrebu zjednodušenia a posilnenia integrácie obidvoch politík. Rozšírenie spoločného hospodárenia na spoločné trhové organizácie vrátane kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolná činnosť a činnosti zbierania údajov by mali ďalej prispievať k zjednodušeniu a zníženiu administratívnej záťaže pre Komisiu aj pre členské štáty a mali by dosiahnuť väčšiu súdržnosť a účinnosť poskytovanej podpory.
(11)  Financovanie výdavkov spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, by malo uspokojiť potrebu zjednodušenia a posilnenia integrácie obidvoch politík. Rozšírenie spoločného hospodárenia na spoločné organizácie trhov vrátane kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolná činnosť a činnosti zbierania a správy údajov by mali ďalej prispievať k zjednodušeniu a zníženiu administratívnej záťaže pre Komisiu aj pre členské štáty a mali by dosiahnuť väčšiu súdržnosť a účinnosť poskytovanej podpory..
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Financovanie by malo byť v súlade s vymedzením v bode 17 medziinštitucionálnej dohody z ... /2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Každé financovanie by malo byť také, aby ním neboli dotknuté ustanovenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a medziinštitucionálnej dohody z ... 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Z rozpočtu Únie by sa mali financovať výdavky spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, a to buď priamo alebo v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi. Spoločné hospodárenie s členskými štátmi sa nemá využívať len v prípade opatrení na podporu rybárstva, akvakultúry a miestneho rozvoja pomocou spoločenstiev, ale aj v prípade spoločných organizácií trhu a kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolnej činnosti a zbierania údajov. Priame hospodárenie by sa malo využívať v prípade vedeckého poradenstva, dobrovoľných príspevkov regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva, poradných rád a operácií na vykonávanie integrovanej námornej politiky. Je potrebné vymedziť druhy opatrení, ktoré sa môžu financovať z ENRF.
(12)  Z rozpočtu Únie by sa mali financovať výdavky spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky z jedného fondu, ENRF, a to buď priamo alebo v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi. Spoločné hospodárenie s členskými štátmi by sa nemalo využívať len v prípade opatrení na podporu rybolovu, akvakultúry a miestneho rozvoja pomocou spoločenstiev, ale aj v prípade opatrení v oblasti uvádzania na trh a spracovania a kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolnej činnosti a zbierania údajov. Priame hospodárenie by sa malo využívať v prípade prípravy výrobných a marketingových plánov, podpory skladovania, vedeckého poradenstva, dobrovoľných príspevkov regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva, poradných rád a operácií na vykonávanie integrovanej námornej politiky . Je potrebné vymedziť druhy opatrení, ktoré sa môžu financovať z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Podľa článkov 50 a 51 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] (ďalej len „nariadenie o SRP“) by finančná pomoc Únie v rámci fondu EFNR mala byť podmienená dodržiavaním predpisov zo strany členských štátov, ako aj dodržiavaním predpisov o SRP zo strany prevádzkovateľov. Zámerom tejto podmienenosti je vyjadriť úlohu Únie zabezpečiť vo verejnom záujme ochranu morských biologických zdrojov v rámci SRP, ako je stanovenéčlánku 3 ZFEÚ.
(14)  Podľa článkov 50 a 51 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] (ďalej len „nariadenie o SRP“) by finančná pomoc Únie v rámci fondu EFNR mala byť podmienená dodržiavaním predpisov zo strany členských štátov, ako aj dodržiavaním predpisov o SRP zo strany prevádzkovateľov. Zámerom tejto podmienenosti je vyjadriť úlohu Únie zabezpečiť vo verejnom záujme ochranu morských biologických zdrojov v rámci SRP, ako aj zaistiť dodržiavanie požiadaviek spojených s podporou vysokej úrovne zamestnanosti a zaručením adekvátnej sociálnej ochrany, ktoré sú zakotvené v článkoch 3 a 9 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Dosiahnutie cieľov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva by sa narušilo, ak by finančná pomoc Únie v rámci fondu EMFF bola poskytovaná prevádzkovateľom, ktorí ex ante nedodržiavajú požiadavky týkajúce sa verejného záujmu chrániť morské biologické zdroje. Preto by mali byť prípustní len takí prevádzkovatelia, ktorí sa v určenej časovej lehote pred podaním žiadosti o pomoc nezúčastňovali na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel evidovaných v zozname Únie plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov, ako je uvedené v článku 40 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, a ktorí sa nedopustili závažného porušenia predpisov podľa nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006. alebo iných prípadov porušenia pravidiel SRP, ktoré osobitne ohrozujú udržateľnosť príslušných zásob rýb a predstavujú vážne ohrozenie udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie zbieraných druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos (ďalej len MSY).
(15)  Dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky by sa narušilo, ak by finančná pomoc Únie v rámci fondu ENRF bola poskytovaná prevádzkovateľom, ktorí ex ante nedodržiavajú požiadavky týkajúce sa verejného záujmu chrániť morské biologické zdroje. Preto by mali byť prípustní prevádzkovatelia len za podmienky, že sa v určenej časovej lehote pred podaním žiadosti o pomoc nezúčastňovali na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel evidovaných v zozname Únie plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov, ako je uvedené v článku 40 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, ani na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou krajín, ktoré boli označené za nespolupracujúce tretie krajiny, ako je stanovené v článku 33 nariadenia (ES) č. 1005/2008. Rovnako tak by prevádzkovatelia mali byť prípustní iba za podmienky, že sa nedopustili závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, alebo iných prípadov porušenia pravidiel SRP, ktoré osobitne ohrozujú udržateľnosť príslušných populácií rýb a predstavujú vážne ohrozenie pre udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie zbieraných druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos (ďalej len MSY).
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Dôsledky stanovené pre prípad nedodržania podmienok oprávnenosti by sa mali uplatňovať, keď príjemcovia porušia pravidlá SRP. Na určenie výšky neoprávnených výdavkov by sa mali zohľadniť: závažnosť nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu, hospodárska výhoda získaná z nedodržania pravidiel SRP alebo význam príspevku z fondu EFNR pre hospodársku činnosť príjemcu.
(17)  Dôsledky stanovené pre prípad nedodržania podmienok oprávnenosti by sa mali uplatňovať, keď príjemcovia porušia pravidlá SRP. Na určenie výšky neoprávnených výdavkov by sa mali zohľadniť: závažnosť (vrátane rozsahu, trvania a akéhokoľvek opätovného výskytu) nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu, hospodárska výhoda získaná z nedodržania pravidiel SRP alebo význam príspevku z ENRF pre hospodársku činnosť príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Dosiahnutie cieľov SRP by sa narušilo aj vtedy, ak by finančná pomoc Únie v rámci fondu EFNR bola vyplatená členským štátom, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce z pravidiel SRP v súvislosti s verejným záujmom ochrany morských biologických zdrojov, ako napr. zber údajov a plnenie kontrolných povinností. Okrem toho, ak by sa nedodržiavali tieto povinnosti, existuje riziko, že členské štáty neodhalia neprípustných príjemcov alebo neoprávnené operácie.
(18)  Dosiahnutie cieľov SRP by sa narušilo aj vtedy, ak by finančná pomoc Únie v rámci ENRF bola vyplatená členským štátom, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa dosiahnutia rovnováhy medzi rybárskou flotilou a rybolovnými možnosťami v súlade s článkom 34 ods. 1 základného nariadenia o SRP ani svoje povinnosti vyplývajúce z pravidiel SRP v súvislosti s verejným záujmom ochrany morských biologických zdrojov, napríklad zber údajov a plnenie kontrolných povinností. Okrem toho, ak by sa nedodržiavali tieto povinnosti, existuje riziko, že členské štáty neodhalia neprípustných príjemcov alebo neoprávnené operácie.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Ako preventívne opatrenie na zabránenie vykonávaniu neoprávnených platieb a tiež s cieľom motivovať členské štáty, aby dodržiavali pravidlá SRP alebo aby požadovali dodržiavanie od príjemcov, by sa mali využívať možnosti prerušenia lehoty na platbu alebo pozastavenia platieb. S cieľom dodržať zásadu proporcionality, finančné opravy, ktoré majú konečné a nezrušiteľné dôsledky, by sa mali uplatniť len na výdavky priamo spojené s operáciami, počas ktorých sa nedodržali pravidlá SRP.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Na zlepšenie koordinácie a na harmonizáciu plnenia fondov poskytujúcich podporu v rámci politiky súdržnosti [Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF)] spoločne s fondmi pre rozvoj vidieka [Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)] a v prípade námorného odvetvia a rybárstva Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo (EFNR) boli pre všetky tieto fondy zahrnuté do spoločného strategického rámca v [nariadení (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], vytvorené spoločné ustanovenia. EFNR z dôvodu špecifík SRP a INP obsahuje okrem tohto nariadenia aj osobitné ustanovenia.
(20)  Na zlepšenie koordinácie a na harmonizáciu plnenia fondov poskytujúcich podporu v rámci politiky súdržnosti [Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF)] spoločne s fondmi pre rozvoj vidieka [Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)] a v prípade námorného odvetvia a rybárstva Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) boli pre všetky tieto fondy zahrnuté do spoločného strategického rámca v [nariadení (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], vytvorené spoločné ustanovenia. Malo by sa takisto zdôrazniť, že fondy možno využívať komplementárnym spôsobom, aby bolo možné účinnejšie plniť priority politiky súdržnosti Únie a stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti treba venovať zvýšenú pozornosť potrebnej súčinnosti medzi ENRF a ESF s cieľom dosiahnuť dôležité ciele týkajúce sa zamestnanosti a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. ENRF z dôvodu špecifík SRP a INP obsahuje okrem tohto nariadenia aj osobitné ustanovenia.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Činnosť Únie by mala dopĺňať činnosť členských štátov alebo by k nej mala prispievať. Na zabezpečenie výraznej pridanej hodnoty by sa partnerstvo medzi Komisiou a členskými štátmi malo posilniť prostredníctvom dohôd o účasti rôznych druhov partnerov, pričom sa v plnej miere zohľadnia inštitucionálne právomoci členských štátov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zaisteniu primeraného zastúpenia žien a menšinových skupín. Takéto partnerstvo sa týka regionálnych, miestnych a ostatných verejných orgánov, ako aj iných vhodných orgánov vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za ochranu životného prostredia a za podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, hospodárskych a sociálnych partnerov a iných príslušných orgánov. Dotknutí partneri by sa mali podieľať na príprave partnerských zmlúv a tiež na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programovania.
(22)  Na zabezpečenie výraznej pridanej hodnoty by sa partnerstvo medzi Komisiou, orgánmi členských štátov a rôznymi druhmi partnerov malo posilniť prostredníctvom dohôd o účasti týchto subjektov vrátane príslušných sociálnych partnerov, pričom sa v plnej miere zohľadnia inštitucionálne právomoci členských štátov. Takéto partnerstvo sa týka regionálnych, miestnych a ostatných verejných orgánov, ako aj iných vhodných orgánov vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za ochranu životného prostredia a za podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, hospodárskych a sociálnych partnerov, odvetvia rybárstva a iných príslušných orgánov. S ohľadom na osobitný charakter odvetvia rybolovu by sa mala zabezpečiť účasť hospodárskych a sociálnych partnerov zastupujúcich rôzne podsektory a príslušné územné úrovne, organizácií vedeckého výskumu a národných a regionálnych sietí rybárskych miestnych akčných skupín (FLAG). Osobitná pozornosť by sa mala venovať zaisteniu primeraného zastúpenia žien a menšinových skupín. Dotknutí partneri by sa mali podieľať na príprave partnerských zmlúv a tiež na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programovania.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Komisia by mala vypracovať ročné rozčlenenie dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov na základe objektívnych a transparentných kritérií, tieto kritériá by mali obsahovať predchádzajúce prostriedky pridelené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
(24)  Komisia by mala vypracovať ročné rozčlenenie dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov na základe objektívnych a transparentných kritérií, tieto kritériá by mali zahŕňať históriu prideľovania prostriedkov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Splnenie určitých podmienok ex ante je v rámci SRP mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o predloženie viacročného národného strategického plánu pre akvakultúru a osvedčenú administratívnu kapacitu na splnenie požiadaviek na údaje pre rybárstvo a na presadzovanie vykonávania európskeho systému kontrol, inšpekcií a presadzovania.
(25)  Splnenie určitých podmienok ex ante je v rámci SRP mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o predloženie viacročného národného strategického plánu pre akvakultúru a osvedčenú administratívnu kapacitu na splnenie požiadaviek na údaje pre riadenie rybárstva a na presadzovanie vykonávania systému Únie v oblasti kontrol, inšpekcií a presadzovania; a na zabezpečenie vykonávania právnych predpisov Únie o pracovných podmienkach, najmä tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti, zdravia, vzdelávania a odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  V súlade s cieľom zjednodušenia by všetky činnosti ENRF, ktoré patria pod zdieľané hospodárenie, vrátane kontroly a zberu údajov mali mať formu jedného operačného programu na členský štát v súlade s jeho vnútroštátnou štruktúrou. Tvorba programov sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Každý členský štát by mal vypracovať jeden operačný program. V každom programe by sa mala určiť stratégia na splnenie cieľov týkajúcich sa priorít Únie pre ENRF a výber opatrení. Tvorba programov by mala byť v súlade s prioritami Únie, pričom by sa zároveň mala prispôsobiť vnútroštátnym podmienkam a dopĺňať ďalšie politiky Únie, najmä politiku rozvoja vidieka a politiku súdržnosti.
(26)  V súlade s cieľom zjednodušenia by všetky činnosti ENRF, ktoré patria pod zdieľané hospodárenie, vrátane kontroly a zberu údajov mali mať formu jedného operačného programu na členský štát v súlade s jeho vnútroštátnou štruktúrou. Tvorba programov sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Každý členský štát by mal vypracovať jeden operačný program. V každom programe by sa mala určiť stratégia na splnenie cieľov týkajúcich sa priorít Únie pre ENRF a výber opatrení. Tvorba programov by mala byť v súlade s prioritami Únie, pričom by sa zároveň mala prispôsobiť vnútroštátnym a regionálnym podmienkam, najmä osobitostiam najvzdialenejších regiónov, a dopĺňať ďalšie politiky Únie a súčasne zachovať terajší systém riadenia a kontroly, s cieľom zamedziť vzniku ďalších nákladov alebo omeškaniu pri vykonávaní programov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Členské štáty by mali v súlade s viacročným programom Únie vypracovať časť operačného programu o zbere údajov. Na prispôsobenie sa špecifickým potrebám zberu údajov by členské štáty mali vypracovať ročný pracovný plán, ktorý by sa mal pod vedením Komisie každoročne prispôsobovať a mal by podliehať schváleniu Komisie.
(30)  Členské štáty by mali v súlade s viacročným programom Únie vypracovať časť operačného programu o zbere údajov. Na prispôsobenie sa špecifickým potrebám zberu a správy údajov by členské štáty mali vypracovať ročný pracovný plán, ktorý by sa mal pod vedením Komisie každoročne prispôsobovať a mal by podliehať schváleniu Komisie.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných činností je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. EFNR by preto mal podporovať inovatívne činnosti a rozvoj podnikania.
(31)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných činností je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. ENRF by preto mal podporovať inovatívne činnosti a ekologicky udržateľný rozvoj podnikov v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a ekosystémovým prístupom.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)
(31a)  V dôsledku hospodárskych otrasov v nedávnych rokoch z dôvodu finančnej krízy sa mnohí mladí ľudia stretávajú s ťažkosťami pri získavaní finančných prostriedkov, ktoré potrebujú na to, aby mohli začať pôsobiť v odvetví rybárstva; preto by sa mala podpora ENRF zamerať aj na pomoc mladým ľuďom, aby mohli začať pôsobiť v odvetví rybárstva, napríklad príspevkami na založenie prvého podniku.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných a námorných činností sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. EFNR by preto mal podporovať celoživotné vzdelávanie, spoluprácu medzi vedcami a rybármi stimulujúcu šírenie vedomostí a tiež to, aby poradenské služby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov.
(32)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných a námorných činností sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRF by preto mal podporovať odborné vzdelávanie (ktoré sa v záujme dosiahnutia väčšej ziskovosti okrem technických otázok zameriava aj na poznatky o udržateľnom riadení rybárstva a riadnom zaobchádzaní s rybami), zlepšené zdravotné, bezpečnostné a hygienické normy pri práci, celoživotné vzdelávanie, spoluprácu medzi vedcami a rybármi stimulujúcu šírenie vedomostí a tiež to, aby poradenské služby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov Navyše je dôležité, aby ENRF podporoval generačnú výmenu a omladenie tohto povolania tým, že vytvorí konkrétne mechanizmy, ktoré by povzbudili mladých ľudí, aby vstúpili do tohto odvetvia, a to tým, že zvýši postavenie rybolovu ako povolania prostredníctvom lepších zdravotných, bezpečnostných a sociálnych noriem na palube, odbornej prípravy a vzdelávania a vyššieho príjmu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)
(32a)  ENRF by mal podporovať maloobjemové rybárstvo s cieľom riešiť problémy, ktoré sú špecifické pre toto odvetvie a mal by poskytovať stimuly pre miestne, udržateľné riadenie dotknutých odvetví rybárstva a rozvoj pobrežných spoločenstiev.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 b (nové)
(32b)  Keďže malé podniky majú ťažkosti s prístupom k pomoci Spoločenstva, ENRF by mal nabádať na zakladanie spoločných projektov a podporovať technickú pomoc pre subjekty zodpovedné za tieto projekty.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 c (nové)
(32c)  ENRF by mal podporovať udržateľné miestne riadenie rybárstva a rozvoj pobrežných spoločenstiev.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 d (nové)
(32d)  ENRF by mal podporiť zapojenie malých výrobných spoločností v oblasti maloobjemového pobrežného rybolovu a vnútrozemského rybolovu do prípravy spoločných projektov a predkladateľom týchto projektov poskytovať technickú pomoc.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  ENRF by mal so zreteľom na význam úlohy, ktorú zohrávajú partneri samostatných rybárov v maloobjemovom pobrežnom rybolove, podporovať ich odbornú prípravu a vzájomnú spoluprácu, čo by pomohlo ich profesionálnemu rozvoju a poskytlo by im to prostriedky na to, aby mohli lepšie plniť pridružené úlohy, ktoré tradične vykonávajú.
(33)  ENRF by mal so zreteľom na význam úlohy, ktorú zohrávajú partneri samostatných rybárov v maloobjemovom pobrežnom rybolove, podporovať ich celoživotnú odbornú prípravu a vzájomnú spoluprácu, čo by pomohlo ich profesionálnemu rozvoju a poskytlo by im prostriedky na to, aby mohli lepšie plniť pridružené úlohy, ktoré tradične vykonávajú, alebo ďalšie úlohy vyplývajúce z rozšírenia rybárskych činností.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  ENRF by mal podporovať sociálny dialóg na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, zapájať do neho sociálnych partnerov a posilňovať ich organizačné schopnosti.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 b (nové)
(33b)  Doplnkové činnosti v oblasti rybolovu a akvakultúry, ktoré za také označili členské štáty – napríklad tie, ktoré by mohli vykonávať výrobcovia sietí, dodávatelia návnad, baliči a ďalší, ktorí prichádzajú priamo do kontaktu s rybármi –, by mali na to, aby prispeli k zlepšeniu fungovania odvetvia, spĺňať podmienky na podporu z ENRF zameranú na rozvoj konkrétnych činností.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
(34)  EFNR by mal so zreteľom na slabé zastúpenie malých pobrežných rybárov v sociálnom dialógu podporovať organizácie presadzujúce takýto dialóg v príslušných fórach.
(34)  ENRF by mal so zreteľom na význam pobrežných rybárov zo sociálneho a z územného hľadiska podporovať organizácie presadzujúce sociálny dialóg v odvetví pobrežného rybolovu na príslušných fórach.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)
(34a)  Malo by sa podporiť vypracúvanie a vykonávanie viacročných plánov (články 9 – 11 nariadenia o SRP)
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)   EFNR by mal so zreteľom na potenciál, ktorý diverzifikácia poskytuje malým pobrežným rybárom, a ich kľúčovú úlohu v pobrežných spoločenstvách podporovať diverzifikáciu prostredníctvom financovania začínajúcich podnikov a investícií určených na dodatočné vybavenie ich plavidiel, a to popri náležitej odbornej príprave potrebnej na získanie odborných zručností v príslušnej oblasti mimo rybolovných činností.
(35)  ENRF by mal prispieť k vytváraniu pracovných miest prostredníctvom financovania začínajúcich podnikov v odvetví rybárstva a rozvoja doplnkových činností spojených s rybolovnou činnosťou, a to popri náležitej odbornej príprave potrebnej na získanie odborných zručností.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)
(35a)  S cieľom zabezpečiť generačnú výmenu v odvetví rybárstva je dôležité, aby sa z ENRF podporovali mladí ľudia a ich vstup do rybolovu, najmä prostredníctvom stimulov pre mladých rybárov, ktorí si po prvý raz zaobstarávajú plavidlo.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 b (nové)
(35b)  Treba mať na zreteli, že Medzinárodná organizácia práce považuje rybolov za rizikové povolanie v porovnaní s inými povolaniami a podpísala alebo prijala rôzne dohovory a odporúčania s cieľom podporiť slušné pracovné podmienky pre rybárov. Zásady obsiahnuté v týchto dohovoroch a odporúčaniach by mali fungovať ako hlavné kritériá pri lepšom využívaní zdrojov ENRF.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  EFNR by mal s cieľom uspokojiť zdravotné a bezpečnostné potreby na palube podporovať investície do bezpečnosti a hygieny na palube.
(36)  ENRF by mal s cieľom uspokojiť zdravotné a bezpečnostné potreby na palube podporovať investície do bezpečnosti a hygieny na palube a zlepšenia obývateľnosti plavidiel.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  V dôsledku zriadenia systémov prevoditeľných rybolovných povolení stanovených v článku 27 nariadenia o SRP a na podporu členských štátov pri vykonávaní týchto nových systémov by EFNR mal poskytovať podporu vo forme budovania kapacít a výmeny osvedčených postupov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)
(37a)  ENRF by mal podporovať investície do ochrany a zachovania námorného dedičstva a súvisiacich tradičných remesiel, keďže uznáva dôležitosť námorného dedičstva.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Zavedenie systémov prevoditeľných rybolovných koncesií by malo zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia. V dôsledku toho môže vzniknúť potreba nových profesionálnych možností mimo rybolovných činností. ENRF by preto mal podporiť diverzifikáciu a tvorbu pracovných miest v rybárskych spoločenstvách predovšetkým prostredníctvom podpory začínajúcich podnikov a preradením plavidiel určených na námornú činnosť na iné účely ako na rybolov malých pobrežných rybárskych plavidiel. Toto posledné opatrenie sa zdá byť vhodné, keďže malé pobrežné rybárske plavidlá nie sú zahrnuté v systémoch prevoditeľných rybolovných koncesií.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)
(38a)  V súlade s cieľom, ktorým je vytváranie pracovných miest a ktorý je zahrnutý do stratégie Európa 2020, by mal ENRF poskytovať zdroje aj na uľahčenie prijímania opatrení na vytváranie a zlepšenie úrovní zamestnanosti v celom odvetví rybolovu od lovu a akvakultúry po spracovanie a predaj na trhu.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 b (nové)
(38b)  S cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre odvetvie rybolovu je dôležité, aby ENRF podporoval vytváranie pracovných miest v rybárskych spoločenstvách, najmä prostredníctvom podpory nových založených podnikov a pomoci mladým ľuďom, ktorí začínajú vykonávať povolania v odvetví rybárstva.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť udržateľné využívanie populácií rýb. Nadmerná kapacita bola identifikovaná ako kľúčový faktor nadmerného rybolovu. Preto je mimoriadne dôležité prispôsobiť rybársku flotilu Únie dostupným zdrojom. Odstránenie nadmernej kapacity prostredníctvom verejnej pomoci, napríklad dočasné alebo trvalé ukončenie a šrotovacie režimy, sa ukázalo ako neúčinné. ENRF bude preto podporovať vytváranie a riadenie systémov prevoditeľných rybolovných koncesií s cieľom znížiť nadmernú kapacitu a zvýšiť hospodársku výkonnosť a výnosnosť príslušných prevádzkovateľov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Keďže nadmerná kapacita je jedným z hlavných stimulov nadmerného rybolovu, musia sa prijať opatrenia na prispôsobenie rybárskej flotily Únie dostupným zdrojom; v tejto súvislosti by EFNR mal podporiť zriadenie, úpravu a riadenie systémov prevoditeľných rybolovných povolení, ktoré sa zaviedli spolu s politikou SRP, ako nástroj riadenia na zníženie nadmernej kapacity.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)  Členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti týkajúce sa zberu a odovzdávania údajov alebo nenahlásia skutočnú kapacitu svojej rybárskej flotily, by sa mali zmraziť alebo znížiť ich finančné prostriedky z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 b (nové)
(40b)  S cieľom zaručiť, aby členské štáty dodržiavali stropy rybolovnej kapacity stanovené v prílohe II [nariadenia (EÚ) č. .../.... o SRP] by Komisia mala byť oprávnená pozastaviť všetky platby a záväzky alebo časť platieb a záväzkov pre operačné programy členských štátov, ktoré nedodržiavajú stropy svojej kapacity, v nadväznosti na preskúmanie vykonané 3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 c (nové)
(40c)  Členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti týkajúce sa zberu a odovzdávania údajov alebo neinformujú o svojej s aktuálnej rybárskej flotile a kapacite, by sa mali zmraziť alebo znížiť ich finančné prostriedky z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 d (nové)
(40d)  S cieľom zabezpečiť príjem rybárov by ENRF mal prispievať do vzájomných fondov, ktoré kryjú straty spôsobené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ekologickými haváriami či udalosťami v oblasti verejného zdravia alebo náhlym a konjunkturálnym nárastom cien pohonných hmôt.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne otázky do ENRF a podporovať vykonávanie opatrení na ochranu v rámci SRP, musia sa však pritom zohľadniť rozdielne podmienky vo vodách Únie. Na tento účel je nevyhnutné vyvinúť regionalizovaný prístup k opatreniam na ochranu.
(41)  Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť environmentálne otázky do ENRF a podporovať vykonávanie opatrení na ochranu v rámci SRP, musia sa však pritom zohľadniť rozdielne podmienky vo vodách Únie. Na tento účel je nevyhnutné vyvinúť regionalizovaný prístup k opatreniam na ochranu, a to prostredníctvom viacročného prístupu k riadeniu rybárstva, pričom ako priorita sa stanovia viacročné plány odzrkadľujúce biologické osobitosti rôznych druhov a špecifiká každej rybolovnej oblasti.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)
(41a)  Je mimoriadne dôležité zmierniť vplyv zmeny klímy v pobrežných a prímorských ekosystémoch. Z ENRF by sa mali podporovať investície na zníženie podielu odvetvia rybárstva na emisiách skleníkových plynov, ako aj projekty zamerané na ochranu a obnovu dna zarasteného morskou trávou a pobrežných mokradí, ktoré vo významnej miere zachytávajú uhlík.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  EFNR by mal podporovať aj zníženie dosahu rybárstva na morské prostredie, a to najmä prostredníctvom podpory ekologických inovácií, selektívnejšieho vybavenia a zariadenia a prostredníctvom opatrení zameraných na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov a služieb, ktoré poskytujú, v súlade so stratégiou biodiverzity EÚ do roku 2020.
(42)  ENRF by mal rovnako podporovať aj zníženie negatívneho dosahu rybárstva na morské prostredie, podporovať zníženie emisií skleníkových plynov, presadzovať selektívnejší výstroj a zariadenia a podporovať vývoj plavidiel menej náročných z hľadiska spotreby paliva. ENRF by mal podporovať najmä ekologické inovácie, pokiaľ ide o trupy, motory a výstroj, a opatrenia zamerané na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov a služieb, ktoré poskytujú, v súlade so stratégiou biodiverzity EÚ do roku 2020 a s hlavnými cieľmi stratégie Európa 2020 o zmene klímy.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  S cieľom prispieť k pozitívnemu rozvoju vodných zdrojov a zachovaniu rybolovu mimo obdobia uzavretia rybolovu by malo byť možné podporovať z ENRF biologické obdobia vždy, keď sú tieto obdobia, ku ktorým dochádza v určitých kľúčových etapách životného cyklu druhu, potrebné na udržateľné využívanie rybolovných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 b (nové)
(42b)  S cieľom minimalizovať vplyv rybolovu na morské ekosystémy by mal ENRF podporovať vytváranie, správu, monitorovanie a kontrolu jednotnej siete oblastí obnovy populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 a (nové)
(43a)  ENRF by mal so zreteľom na riziko investovania do rybárskych činností prispieť k istote podnikania tým, že im poskytne prístup k poisteniu pred rizikami výroby, a teda zabezpečí príjmy výrobcov v prípade neobvyklých výrobných strát spôsobených najmä prírodnými katastrofami, nepriaznivými klimatickými podmienkami, náhlymi zmenami kvality vody, chorobami alebo zamorením škodcami a zničením výrobných nástrojov.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  EFNR by mal so zreteľom na význam rybárskych prístavov, vykládkových miest a prístreškov podporovať náležité investície predovšetkým do zvýšenia energetickej účinnosti, ochrany životného prostredia, kvality vykladaného tovaru a bezpečnostných a pracovných podmienok.
(44)  ENRF by mal so zreteľom na význam rybárskych prístavov, dražieb, miest vylodenia a prístreškov podporovať náležité investície predovšetkým do zvýšenia energetickej účinnosti, ochrany životného prostredia, kvality vyloďovaného tovaru a bezpečnostných a pracovných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)
(44a)  Na podporu maloobjemového pobrežného rybolovu je nutné, aby členské štáty k svojim operačným programom pripojili akčný plán pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udržateľnosť maloobjemového pobrežného rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 b (nové)
(44b)  ENRF by mal podporovať zavedenie jednotnej siete oblastí obnovy populácií rýb, v ktorých budú všetky rybolovné činnosti zakázané a ktoré budú zahŕňať oblasti dôležité z hľadiska produktivity rýb, najmä odchovne, neresiská a plochy určené na kŕmenie populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 c (nové)
(44c)  Niektoré ustanovenia ENRF treba prispôsobiť najvzdialenejším regiónom a súčasne mať na zreteli hlavný cieľ, ktorým je vytvoriť udržateľné a zodpovedné odvetvie rybolovu a akvakultúry. EFNR by mal venovať osobitnú pozornosť skutočnosti, že rozvoj niektorých z týchto regiónov zaostáva na úrovni hodnotenia zdrojov, infraštruktúry, spoločnej organizácie a nadväzných činností, ako aj produkcie. ENRF by preto mal byť používaný na modernizáciu odvetví, najmä čo sa týka infraštruktúry, ako aj obnovu a modernizáciu výrobných zdrojov, a súčasne by mať náležite zohľadňovať špecifickú situáciu každej morskej oblasti v najvzdialenejších regiónoch a dostupnosť zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  Pre Úniu je veľmi dôležité, aby sa dosiahla udržateľná rovnováha medzi sladkovodnými zdrojmi a ich využívaním; preto by príslušné ustanovenia mali s primeraným ohľadom na environmentálny dosah podporovať vnútrozemský rybolov, pričom musí byť súčasne zabezpečené zachovanie hospodárskej životaschopnosti týchto odvetví.
(45)  Pre Úniu je veľmi dôležité, aby sa dosiahla udržateľná rovnováha medzi sladkovodnými zdrojmi a ich využívaním vzhľadom na to, že povodia a ústia riek a pobrežné lagúny sú významné biotopy na chov a fungujú ako liahne mnohých druhov rybej mlade; príslušné ustanovenia by mali s primeraným ohľadom na environmentálny dosah podporovať vnútrozemský rybolov, pričom musí byť súčasne zabezpečené zachovanie hospodárskej životaschopnosti týchto odvetví;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  EFNR by mal v súlade so stratégiou Komisie pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry, cieľmi politiky SRP a stratégiou Európa 2020 podporovať environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry.
(46)  ENRF by mal v súlade so stratégiou Komisie pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry, cieľmi SRP a stratégiou Európa 2020 podporovať environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry, s osobitným zameraním na presadzovanie ekologických inovácií, zníženie závislosti od rybej múčky a oleja, zlepšenie dobrých životných podmienok chovaných organizmov a podporu ekologickej akvakultúry a akvakultúry s uzavretým systémom.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)
(46a)  Vzhľadom na možný vplyv úniku chovaných zvierat z podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na voľne žijúce morské populácie by ENRF nemal poskytovať stimuly pre chov exotických druhov ani geneticky modifikovaných organizmov.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Akvakultúra prispieva k rastu a pracovným miestam v pobrežných a vidieckych regiónoch. Preto je veľmi dôležité, aby bol ENRF dostupný pre podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry, predovšetkým pre malé a stredné podniky, a aby prispel k pritiahnutiu nových podnikateľov do odvetvia akvakultúry. Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností súvisiacich s akvakultúrou je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. EFNR by mal preto podporovať inovatívne činnosti a rozvoj podnikania, osobitne nepotravinársku akvakultúru a akvakultúru na otvorenom mori.
(47)  Akvakultúra prispieva k rastu a pracovným miestam v pobrežných a vidieckych regiónoch. Preto je veľmi dôležité, aby bol ENRF dostupný pre podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry bez ohľadu na ich veľkosť a aby prispel k pritiahnutiu nových podnikateľov do odvetvia akvakultúry. Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností súvisiacich s akvakultúrou je dôležité povzbudzovať inovácie a podnikanie. ENRF by mal preto vo všeobecnosti podporovať inovatívne činnosti a rozvoj podnikania podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry, a to i vrátane nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Nové formy príjmu v kombinácii s činnosťami akvakultúry už ukázali svoju pridanú hodnotu pre rozvoj podnikania. ENRF by preto mal podporovať tieto doplňujúce činnosti mimo akvakultúry, napríklad rybársky cestovný ruch, vzdelávacie alebo environmentálne činnosti.
(48)  Nové formy príjmu v kombinácii s činnosťami akvakultúry už ukázali svoju pridanú hodnotu pre rozvoj podnikania. ENRF by preto mal podporovať tieto doplňujúce činnosti mimo akvakultúry, napríklad rybársky cestovný ruch, akvakultúrny cestovný ruch, ktorý podporuje odvetvie akvakultúry a jeho produkty, vzdelávacie alebo environmentálne činnosti.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  Ďalšiu dôležitú formu zvýšenia príjmu podnikov z oblasti akvakultúry predstavuje pridaná hodnota ich výrobkov prostredníctvom spracovania a predaja vlastnej výroby a zavedením nových druhov s dobrými trhovými vyhliadkami, čím sa diverzifikovala ich výroba.
(49)  Ďalšiu dôležitú formu zvýšenia príjmu podnikov z oblasti akvakultúry predstavuje pridaná hodnota ich produktov prostredníctvom spracovania a uvádzania na trh vlastnej výroby a zavedením nových druhov, ktoré sú biologicky zlučiteľné s existujúcimi druhmi s dobrými trhovými vyhliadkami, čím sa diverzifikovala ich výroba.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  EFNR by mal so zreteľom na potrebu identifikovať najvhodnejšie oblasti rozvoja akvakultúry podporovať vnútroštátne orgány pri prijímaní strategických rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni, pričom sa zároveň musí zohľadniť prístup k vodám a priestoru.
(50)  ENRF by mal so zreteľom na potrebu identifikovať najvhodnejšie geografické oblasti rozvoja akvakultúry podporovať vnútroštátne orgány pri prijímaní strategických rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni a mal by podporovať regionálne orgány pri rozvoji ich regionálnych špecifík, pričom sa zároveň musí zohľadniť prístup k vodám a priestoru a dôležitosť rozvoja prístupu predbežnej opatrnosti v záujme zaručenia udržateľnosti populácií.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
(51)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností akvakultúry sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. EFNR by preto mal podporovať celoživotné vzdelávanie, vytváranie sietí stimulujúcich šírenie vedomostí a tiež to, aby poradenské služby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov.
(51)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti činností akvakultúry sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRF by preto mal podporovať celoživotné vzdelávanie, vytváranie sietí stimulujúcich šírenie a výmenu vedomostí a osvedčené postupy prostredníctvom všetkých príslušných poradenských služieb (z hľadiska dostupných materiálov) vrátane profesijných združení, aby pomohli zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51 a (nové)
(51a)  Vzhľadom na potrebu identifikovať geografické oblasti s väčším potenciálom rozvoja akvakultúry z hľadiska prístupu k vode i pevnine by ENRF mal podporovať vnútroštátne a regionálne orgány pri ich strategických rozhodnutiach, najmä pokiaľ ide o určenie a zmapovanie zón, ktoré možno považovať za najvhodnejšie na rozvoj akvakultúry, v prípade potreby aj s ohľadom na proces námorného priestorového plánovania.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
(52)  Na presadenie environmentálne udržateľnej akvakultúry by ENRF mal podporovať činnosti akvakultúry, ktoré vo vysokej miere rešpektujú životné prostredie, prechod podnikov akvakultúry na ekologické riadenie, využívanie audítorských systémov a prechod na ekologickú akvakultúru. ENRF by akvakultúru mal podporovať aj prostredníctvom zabezpečenia špeciálnych environmentálnych služieb.
(52)  Na presadenie environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľnej akvakultúry by ENRF mal podporovať činnosti akvakultúry, ktoré vo vysokej miere rešpektujú životné prostredie, prechod podnikov akvakultúry na udržateľné riadenie, využívanie audítorských systémov a prechod na ekologickú akvakultúru. EFNR by akvakultúru mal podporovať aj prostredníctvom zabezpečenia špeciálnych environmentálnych a služieb verejného záujmu.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
(53)  EFNR by mal so zreteľom na význam ochrany spotrebiteľa zabezpečiť primeranú podporu pre hospodárov s cieľom zabrániť ohrozeniu zdravia verejnosti a zvierat a zmierniť toto ohrozenie, ktoré chov v rámci akvakultúry môže spôsobiť.
(53)  ENRF by mal so zreteľom na význam ochrany spotrebiteľa zabezpečiť primeranú podporu pre hospodárov s cieľom zabrániť ohrozeniu zdravia verejnosti a zvierat a zmierniť toto ohrozenie, ktoré chov v rámci akvakultúry môže spôsobiť, a to predovšetkým pomocou programov zameraných na zníženie závislosti činností akvakultúry od veterinárnych produktov.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53 a (nové)
(53a)  ENRF by mal podporovať zavedenie jednotnej siete oblastí obnovy populácií rýb, v ktorých budú všetky rybolovné činnosti zakázané a ktoré budú zahŕňať oblasti dôležité pre produktivitu rýb, najmä liahne, neresiská a potravinové teritóriá populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
(54)  EFNR by mal so zreteľom na riziko investícií do činností akvakultúry prispieť k istote podnikov poskytnutím prístupu k poisteniu, čo zabezpečí príjem výrobcov v prípade neobvyklých výrobných strát spôsobených najmä prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, náhlymi zmenami kvality vody, chorobami alebo zamorením škodcami a zničením výrobných prevádzok.
(54)  ENRF by mal so zreteľom na riziko investícií do činností akvakultúry prispieť k istote podnikov poskytnutím prístupu k poisteniu alebo podporou vytvárania vzájomných fondov, čo zabezpečí príjem výrobcov v prípade neobvyklých výrobných strát spôsobených najmä prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, náhlymi zmenami kvality vody, chorobami alebo zamorením škodcami a zničením výrobných prevádzok.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
(55)  So zreteľom na skutočnosť, že prístup založený na spoločenstve dokázal v miestnom rozvoji počas dlhých rokov svoju užitočnosť pri podpore rozvoja rybolovných a vidieckych oblastí prostredníctvom plného zohľadnenia viacodvetvových potrieb vnútorného rozvoja, by podpora mala pokračovať a v budúcnosti by sa mala posilniť.
(55)  So zreteľom na skutočnosť, že prístup založený na spoločenstve dokázal v miestnom rozvoji počas dlhých rokov svoju užitočnosť pri podpore rozvoja rybárskych a vidieckych spoločenstiev prostredníctvom plného zohľadnenia viacodvetvových potrieb vnútorného rozvoja, by podpora mala pokračovať a v budúcnosti by sa mala posilniť.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Miestny rozvoj vedený spoločenstvom by mal v rybolovných oblastiach povzbudzovať inovatívne prístupy na tvorbu rastu a pracovných miest predovšetkým zvýšením pridanej hodnoty výrobkov rybolovu a diverzifikáciou miestneho hospodárstva smerom k novým hospodárskym činnostiam vrátane činností, ktoré poskytuje tzv. modrý rast a širšie morské odvetvia.
(56)  Miestny rozvoj pod vedením komunít by mal v rybárskych oblastiach povzbudzovať inovačné prístupy k tvorbe rastu a pracovných miest predovšetkým zvýšením pridanej hodnoty produktov rybárstva a diverzifikáciou miestneho hospodárstva aj smerom k novým hospodárskym činnostiam vrátane činností, ktoré poskytuje tzv. modrý rast a širšie morské odvetvia.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
(57)  Udržateľný rozvoj rybolovných oblastí by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 2020 podporovaním sociálneho začleňovania a znižovaním chudoby a k rozvoju inovácií na miestnej úrovni a aj k cieľom územnej súdržnosti, čo je hlavnou prioritou Lisabonskej zmluvy.
(57)  Trvalo udržateľný rozvoj rybárskych oblastí by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ do roku 2020 podporovaním sociálneho začleňovania, znižovaním chudoby, zvyšovaním miery zamestnanosti a k rozvoju inovácií vrátane sociálnych inovácií na miestnej úrovni a aj k cieľom územnej súdržnosti, čo je hlavnou prioritou Lisabonskej zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  Miestny rozvoj vedený spoločenstvom by sa mal realizovať prístupom zdola nahor pomocou miestnych partnerstiev, ktoré by mali pozostávať zo zástupcov verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti a mali by náležite odrážať miestnu spoločnosť; tieto miestne subjekty sú najvhodnejšie na to, aby navrhli a začali plniť integrované viacodvetvové stratégie miestneho rozvoja s cieľom uspokojiť ich miestnych rybárskych oblastí; na zabezpečenie reprezentatívnosti miestnych akčných skupín je dôležité, aby žiadna záujmová skupina nemala v rozhodovacích orgánoch viac ako 49 % hlasovacích práv.
(58)  Miestny rozvoj pod vedením komunít by sa mal realizovať prístupom zdola nahor pomocou miestnych partnerstiev, ktoré by mali pozostávať zo zástupcov verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti a mali by náležite odrážať miestnu spoločnosť; tieto miestne subjekty sú najvhodnejšie na to, aby navrhli a začali plniť integrované viacodvetvové stratégie miestneho rozvoja s cieľom uspokojiť potreby ich miestnych rybárskych oblastí; na zabezpečenie toho, aby boli miestne akčné skupiny reprezentatívne a aby činnosť týchto skupín reagovala na výzvy v odvetví rybolovu a akvakultúry, je dôležité, aby rybári a/alebo subjekty pôsobiace v oblasti chovu rýb mali väčšinové zastúpenie medzi hospodárskymi subjektmi zastúpenými v rozhodovacích orgánoch
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60
(60)  Podpora pre rybolovné oblasti prostredníctvom fondu EFNR by sa mala zosúladiť s podporou miestneho rozvoja z ostatných fondov Únie a mala by pokrývať všetky aspekty vypracúvania a plnenia stratégií miestneho rozvoja a činností miestnych akčných skupín, ako aj náklady na oživenie miestnej oblasti a chodu miestneho partnerstva.
(60)  Podpora pre rybárske oblasti prostredníctvom fondu ENRF by sa mala zosúladiť s podporou miestneho rozvoja z ostatných fondov Únie a mala by pokrývať všetky aspekty vypracúvania a plnenia stratégií miestneho rozvoja a činností miestnych akčných skupín, ako aj náklady na oživenie miestnej oblasti a chodu miestneho partnerstva. Súčasťou tejto podpory by mala byť možnosť zabezpečiť najmä prevádzkovateľom maloobjemového pobrežného rybolovu a vnútrozemského rybolovu technickú pomoc pri zavádzaní miestnych rozvojových projektov, najmä v oblasti finančného inžinierstva.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  Na zabezpečenie životaschopnosti rybolovu a akvakultúry na veľmi konkurenčnom trhu je potrebné stanoviť ustanovenia, ktorými sa poskytne podpora vykonávaniu [nariadenia (EÚ) o spoločnej organizácií trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] a podpora činnostiam predaja a spracovania, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia na maximalizáciu hodnoty produktov rybolovu a akvakultúry. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore činností, ktorými sa integrujú činnosti dodávateľského reťazca týkajúce sa výroby, spracovania a predaja. ENRF by mal na prispôsobenie sa novej politike zákazu odhadzovania úlovkov podporovať aj spracovanie nechcených úlovkov.
(61)  Na zabezpečenie životaschopnosti rybolovu a akvakultúry na veľmi konkurenčnom trhu je potrebné stanoviť ustanovenia, ktorými sa poskytne podpora vykonávaniu [nariadenia (EÚ) o spoločnej organizácií trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry]1 a podpora činnostiam uvádzania na trh a spracovania, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia na maximalizáciu hodnoty produktov rybolovu a akvakultúry. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore činností, ktorými sa integrujú činnosti dodávateľského reťazca týkajúce sa výroby, spracovania a uvádzania na trh.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62
(62)  Mali by sa uprednostňovať organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov formou poskytnutia podpory. Kompenzácia v súvislosti s pomocou na skladovanie a pomocou na plány produkcie a uvádzania na trh by sa mali postupne zrušiť, keďže význam tohto osobitného druhu podpory pominul s ohľadom na vyvíjajúcu sa štruktúru trhu Únie s týmto druhom produktov a na rastúci význam silných organizácií výrobcov.
(62)  Mali by sa uprednostňovať organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov formou poskytnutia podpory.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
(63)  ENRF by mal so zreteľom na zintenzívnenie hospodárskej súťaže, ktorej čelia rybári venujúci sa tradičnému a maloobjemovému rybolovu, podporovať podnikateľské iniciatívy malých pobrežných rybárov, čo pridá hodnotu rybám, ktoré vylovia, predovšetkým tým, že vylovené ryby spracujú alebo ich priamo umiestnia na trh.
(63)  ENRF by mal so zreteľom na zintenzívnenie hospodárskej súťaže, ktorej čelia malí pobrežní rybári, a závislosť niektorých pobrežných spoločenstiev od rybolovu podporovať podnikateľské iniciatívy malých pobrežných rybárov, čo pridá hodnotu rybám, ktoré vylovia, predovšetkým tým, že vylovené ryby spracujú alebo ich priamo umiestnia na trh.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63 a (nové)
(63a)  ENRF by mal podporovať podnikateľské iniciatívy a kolektívne iniciatívy, ktorých cieľom je prostredníctvom spoločných opatrení na ochranu vodného prostredia dosiahnuť ciele Únie v oblasti ochrany životného prostredia a zachovania rybolovných zdrojov, a to najmä v prípade vnútrozemského rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
(64)  Rybolovné činnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie čelia problémom, najmä z dôvodu dodatočných nákladov na uvádzanie určitých výrobkov rybolovu na trh, ktorých príčinou sú predovšetkým nevýhody uznané v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
(64)  Vzhľadom na skutočnosť, že rybolovné činnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie čelia problémom, najmä z dôvodu ich odľahlého charakteru a osobitných klimatických podmienok, by EFNR mal zohľadňovať tieto nevýhody uznané v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
(65)  Európska únia zaviedla na udržanie konkurencieschopnosti určitých produktov rybárstva z najvzdialenejších regiónov Európskej únie v porovnaní s konkurencieschopnosťou podobných produktov z iných regiónov Európskej únie v roku 1992 opatrenia na kompenzáciu súvisiacich dodatočných nákladov v rybárstve. Opatrenia platné na obdobie rokov 2007 – 20071 sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 791/2007. Od 1. januára 2014 treba pokračovať v poskytovaní podpory na kompenzáciu dodatočných nákladov na uvádzanie určitých rybárskych výrobkov.
(65)  Európska únia zaviedla na udržanie konkurencieschopnosti určitých produktov rybárstva z najvzdialenejších regiónov Európskej únie v porovnaní s konkurencieschopnosťou podobných produktov z iných regiónov Európskej únie v roku 1992 opatrenia na kompenzáciu súvisiacich dodatočných nákladov v rybárstve. Opatrenia platné na obdobie rokov 2007 – 2013 sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 791/20071. Vzhľadom na ťažkosti súvisiace s rybolovnými činnosti v najvzdialenejších regiónoch je potrebné od 1. januára 2014 zvýšiť podporu na kompenzáciu dodatočných nákladov na uvádzanie určitých produktov rybárstva na trh.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66
(66)  So zreteľom na rôzne podmienky pre uvádzanie na trh v dotknutých najvzdialenejších regiónoch, na výkyvy úlovkov a zásob a so zreteľom na požiadavky trhu by sa malo ponechať na príslušné členské štáty, aby určili, pre ktoré rybárske výrobky sa bude uznávať nárok na kompenzáciu, ich príslušné maximálne množstvá a výšku kompenzácie v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát.
(66)  So zreteľom na rôzne podmienky pre výrobu, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh v dotknutých najvzdialenejších regiónoch, na výkyvy úlovkov a zásob a so zreteľom na požiadavky trhu by sa malo ponechať na príslušné členské štáty, aby určili, pre ktoré produkty rybolovu a akvakultúry a kategórie produktov sa bude uznávať nárok na kompenzáciu, ich príslušné maximálne množstvá a výšku kompenzácie v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát.
Oddelené hlasovanie
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68
(68)  Členské štáty by mali výšku kompenzácie stanoviť na úrovni, ktorá umožní primeranú náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov a predovšetkým nákladov na prepravu výrobkov na európsku pevninu. Na zabránenie príliš veľkej kompenzácii by suma mala zodpovedať dodatočným nákladom, ktoré pomoc nahrádza, a v žiadnom prípade by nemala presiahnuť 100 % nákladov na prepravu na európsku pevninu a súvisiacich nákladov. Na tento účel by sa malo zohľadniť aj to, že ostatné druhy verejných intervencií majú tiež vplyv na úroveň dodatočných nákladov.
(68)  Členské štáty by mali výšku kompenzácie stanoviť na úrovni, ktorá umožní primeranú náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov a predovšetkým nákladov na prepravu výrobkov na európsku pevninu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty a prevádzkovatelia mali vybavenie, ktoré im umožní vykonávať kontroly na vysokej úrovni, čo zaistí dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, pričom sa musí zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov; ENRF by preto mal podporovať členské štáty a prevádzkovateľov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009. Vytvorením kultúry dodržiavania pravidiel by táto podpora mala prispieť k udržateľnému rastu.
(69)  Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty a prevádzkovatelia mali vybavenie, ktoré im umožní vykonávať kontroly na vysokej úrovni, čo zaistí dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, pričom sa musí zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov; ENRF by preto mal podporovať členské štáty a prevádzkovateľov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009. Vytvorením kultúry dodržiavania pravidiel by táto podpora mala prispieť k udržateľnému rastu. S cieľom štandardizovať a posilniť úroveň monitorovania by členské štáty zároveň mali mať možnosť zaviesť spoločné systémy kontroly.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti s vykonávaním systému kontroly Únie by mala pokračovať v rámci fondu EFNR v súlade s logikou jedného fondu.
(70)  Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti s vykonávaním systému kontroly Únie by sa mala zvýšiť v rámci fondu ENRF v súlade s logikou jedného fondu.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72 a (nové)
(72a)  ENRF by mal podporovať poskytovanie finančných prostriedkov na mimoriadne kontrolné činnosti a inšpekcie v oblastiach, v ktorých má podľa hlásení dôjsť k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73
(73)  Mali by sa stanoviť ustanovenia o podpore pre zber, riadenie a využívanie údajov súvisiacich s rybárstvom uvedených vo viacročnom programe Únie, predovšetkým na podporu národných programov a na riadenie a využívanie údajov na vedeckú analýzu a vykonávanie SRP. Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti so zberom, riadením a využívaním údajov týkajúcich sa rybárstva by v súlade logikou jedného fondu mala v rámci ENRF pokračovať.
(73)   Príslušné zainteresované strany by sa mali informovať o postupoch prostredníctvom poradných rád. Mali by sa stanoviť ustanovenia o podpore pre zber, riadenie a využívanie údajov súvisiacich s rybárstvom uvedených vo viacročnom programe Únie, predovšetkým na podporu národných programov a na riadenie a využívanie údajov na vedeckú analýzu a vykonávanie SRP. Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti so zberom, riadením a využívaním údajov týkajúcich sa rybárstva by v súlade logikou jedného fondu mala v rámci ENRF pokračovať.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73 a (nové)
(73a)  Treba zdôrazniť prvoradý význam financovania zberu údajov, ktorý je základom SRP. Je to nevyhnutným predpokladom na vymedzenie presných cieľov, ktoré treba dosiahnuť, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu a lepšie riadenie rybárstva. V tomto zmysle je vhodné zabezpečiť, aby sa na zber údajov vyčlenila časť z rozpočtu ENRF vo výške zodpovedajúcej jeho významu. Taktiež je vhodné stanoviť mieru spolufinancovania, ktorá podporí komplexné vyhodnotenie stavu európskych populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74
(74)  Takisto je potrebné podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a v prípade potreby aj s tretími krajinami, pokiaľ ide o zber údajov v jednej morskej oblasti, a tiež s príslušnými medzinárodnými vedeckými orgánmi.
(74)  Takisto je potrebné podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a v prípade potreby aj s tretími krajinami, pokiaľ ide o zber údajov v jednej morskej oblasti, a tiež s príslušnými medzinárodnými vedeckými orgánmi a regionálnymi poradnými radami.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76
(76)  Ako vyplýva z vyhlásení Rady, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov na vykonávanie a ďalší rozvoj integrovanej námornej politiky Európskej únie je potrebné nepretržité financovanie.
(76)  Ako vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky1 a z vyhlásení Rady, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov, na vykonávanie a ďalší rozvoj integrovanej námornej politiky Európskej únie je potrebné nepretržité financovanie. Očakáva sa, že rozvoj námorných záležitostí prostredníctvom finančnej podpory na opatrenia INP bude mať významný vplyv, pokiaľ ide o hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 321, 5.12.2011, s. 1
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76 a (nové)
(76a)  V tejto súvislosti by ENRF mal byť zameraný na podporu výskumných prác na opatreniach, ktorých cieľom je podporiť strategické ciele INP, náležite zohľadňujúc ich kumulatívny vplyv na základe ekosystémového prístupu, udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inovácie a konkurencieschopnosť v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch a podporu medzinárodného rozmeru INP.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
(77)  ENRF by mal podporovať presadzovanie integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach osobitne prostredníctvom výmen najlepších postupov a ďalšieho vypracúvania a vykonávania stratégií námorných oblastí. Zámerom týchto stratégií je zriadenie integrovaného rámca na riešenie spoločných problémov európskych morských oblastí a posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami na maximálne využitie finančných nástrojov a fondov Únie a prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie.
(77)  ENRF by mal podporovať presadzovanie integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach osobitne prostredníctvom výmen najlepších postupov a ďalšieho vypracúvania a vykonávania stratégií námorných oblastí. V tejto súvislosti je veľmi dôležité zlepšiť riadenie námorných záležitostí i posilnením spolupráce a koordinácie, a to na zodpovedajúcej úrovni medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú úlohy pobrežnej stráže v Únii, čím sa zabezpečí zdravšie, bezpečnejšie a viac chránené prostredie morí a oceánov, a to najmä vykonávaním existujúcich právnych predpisov v námornej oblasti. Zámerom týchto stratégií je zriadenie integrovaného rámca na riešenie spoločných problémov európskych morských oblastí a posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami na maximálne využitie finančných nástrojov a fondov Únie a prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie a environmentálnej udržateľnosti. Preto je veľmi dôležité zlepšiť a rozšíriť externú spoluprácu a koordináciu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov integrovanej námornej politiky, a to na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS).
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 a (nové)
(77a)  S cieľom posilniť zbližovanie rybolovných a akvakultúrnych fondov a fondov integrovanej námornej politiky by ENRF mal zabezpečovať osobitný rámec na podporu príspevku rybolovu a akvakultúry k integrovanej námornej politike. Je nevyhnutné, aby sa presadzovalo komplexné zohľadnenie týchto činností, a to prostredníctvom podpory účasti na integrovanom riadení a spoločných projektoch, ktoré prispievajú k vykonávaniu INP.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79
(79)  Vzájomné prepojenie určitých informačných systémov, ktoré prevádzkujú tieto odvetvia, by si mohlo vyžadovať premyslenú mobilizáciu vlastných mechanizmov financovania, ktoré by boli v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Námorné priestorové plánovanie a integrované riadenie pobrežných zón sú nevyhnutné na udržateľný rozvoj morských oblastí a pobrežných regiónov a obidve podporujú ciele riadenia založeného na ekosystémoch a rozvoja spojení medzi súšou a morom. Tieto nástroje sú tiež dôležité na riadenie rôznych využití našich pobreží, morí a oceánov, aby bol možný ich udržateľný hospodársky rozvoj a aby bolo možné stimulovať cezhraničné investície, zatiaľ čo vykonávaním rámcovej smernice o morskej stratégii sa ďalej určia hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie. Ďalej je potrebné zlepšiť poznatky o morskom svete a podnietiť inovácie tým, že sa umožní zber, bezplatná výmena, opätovné využitie a šírenie údajov týkajúcich sa stavu oceánov a morí.
(79)  Vzájomné prepojenie určitých informačných systémov, ktoré prevádzkujú tieto odvetvia, by si mohlo vyžadovať premyslenú mobilizáciu vlastných mechanizmov financovania, ktoré by boli v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Námorné priestorové plánovanie a integrované riadenie pobrežných zón sú nevyhnutné na udržateľný rozvoj morských oblastí a pobrežných regiónov a obidve podporujú ciele ekosystémového prístupu k riadeniu a rozvoja spojení medzi súšou a morom. Tieto nástroje sú tiež dôležité na riadenie rôznych využití našich pobreží, morí a oceánov, aby bol možný ich udržateľný hospodársky rozvoj a aby bolo možné stimulovať cezhraničné investície, zatiaľ čo vykonávaním rámcovej smernice o morskej stratégii sa ďalej určia hranice udržateľnosti priemyselných, stavebných a ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie. Ďalej je potrebné zlepšiť znalosti o morskom svete a podnietiť inovácie tým, že sa umožní zber, bezplatná výmena, opätovné využitie a šírenie údajov týkajúcich sa stavu oceánov a morí a stavu rybárskych oblastí, ktoré sa sprístupnia koncovým užívateľom a širokej verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80
(80)  ENRF by mal podporovať aj udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inovácie a konkurencieschopnosť morských zón a pobrežných regiónov. Je mimoriadne dôležité určiť regulačné prekážky a nedostatky v zručnostiach, ktoré bránia rastu rozvíjajúcich sa a perspektívnych morských zón, a operácie zamerané na podporu investícií do technologických inovácií potrebných na zlepšenie obchodného potenciálu morských a námorných aplikácií.
(80)  ENRF by mal podporovať aj udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inovácie a konkurencieschopnosť morských zón a pobrežných regiónov. Je mimoriadne dôležité určiť regulačné prekážky a nedostatky v zručnostiach, ktoré bránia rastu rozvíjajúcich sa a perspektívnych morských zón, a operácie zamerané na podporu investícií do technologických inovácií potrebných na zlepšenie obchodného potenciálu morských a námorných aplikácií. ENRF by mal podporovať opatrenia zamerané na rozvoj systému vzdelávania a odbornej prípravy v odvetví vrátane nadobudnutia vybavenia a nástrojov potrebných na zlepšenie kvality služieb v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81
(81)  EFNR by mal dopĺňať súčasné a budúce finančné nástroje poskytované Úniou a členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni na podporu ochrany a udržateľného využitia oceánov, morí a pobreží a mal by byť s nimi v súlade, čím pomôže rozvíjať účinnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a ich pobrežnými, ostrovnými a najvzdialenejšími regiónmi, pričom zohľadní priority a pokrok národných a miestnych projektov. Fond by sa mal koordinovať s ostatnými politikami Únie, ktoré môžu obsahovať námornú dimenziu, najmä s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Kohéznym fondom a Európskym sociálnym fondom a tiež s programom Horizont 2020 pre výskum a energetickou politikou.
(81)  ENRF by mal dopĺňať súčasné a budúce finančné nástroje poskytované Úniou a členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni na podporu trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ochrany a udržateľného využitia oceánov, morí a pobreží a mal by byť s nimi v súlade, čím pomôže rozvíjať účinnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a ich pobrežnými, ostrovnými a najvzdialenejšími regiónmi, pričom zohľadní priority a pokrok národných a miestnych projektov. Fond by sa mal koordinovať s ostatnými politikami Únie, ktoré môžu obsahovať námornú dimenziu, najmä s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Kohéznym fondom a Európskym sociálnym fondom a tiež s programom Horizont 2020 pre výskum a energetickou politikou.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84
(84)  EFNR by mal prostredníctvom technickej pomoci poskytovať prípravnú, administratívnu a technickú podporu a podporu pre informačné opatrenia, tvorbu sietí, hodnotenia, audity, štúdie a výmeny skúseností s cieľom uľahčiť vykonávanie operačného programu a podporiť inovatívne prístupy a postupy pre jednoduché a transparentné vykonávanie. Technická pomoc by mala obsahovať aj zriadenie európskej siete rybárskych miestnych akčných skupín zameranej na budovanie kapacít, šírenie informácií, výmenu skúseností a podporu spolupráce medzi miestnymi partnerstvami.
(84)  ENRF by mal prostredníctvom technickej pomoci poskytovať prípravnú, administratívnu a technickú podporu a podporu pre informačné opatrenia, tvorbu sietí, hodnotenia, audity, štúdie a výmeny skúseností s cieľom uľahčiť vykonávanie operačného programu a podporiť inovatívne prístupy a postupy pre jednoduché a transparentné vykonávanie a to aj prevádzkovateľom a organizáciám rybárov. Technická pomoc by mala obsahovať aj zriadenie európskej siete rybárskych miestnych akčných skupín zameranej na budovanie kapacít, šírenie informácií, výmenu skúseností a podporu spolupráce medzi miestnymi partnerstvami.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
(88)  So zreteľom na význam zabezpečenia ochrany morských biologických zdrojov a ochrany populácií rýb pred nezákonným rybolovom a v súlade so závermi zelenej knihy o reforme spoločnej rybárskej politiky by prevádzkovatelia, ktorí nedodržiavajú pravidlá politiky SRP a osobitne ohrozujú udržateľnosť dotknutých populácií, a preto predstavujú vážne ohrozenie udržateľného využívania živých morských biologických zdrojov obnovujúceho a udržujúceho populácie lovených druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos, a najmä prevádzkovatelia, ktorí sa venujú nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, mali byť vylúčení z podpory z fondu EFNR. Financovanie Únie sa na žiadnom stupni, od výberu po vykonávanie operácie, nesmie použiť na oslabenie verejného záujmu ochrany morských biologických zdrojov, ktorý je vyjadrený v cieľoch nariadenia o SPRH.
(88)  So zreteľom na význam zabezpečenia ochrany morských biologických zdrojov a ochrany populácií rýb pred nezákonným rybolovom a v súlade so závermi zelenej knihy o reforme spoločnej rybárskej politiky by prevádzkovatelia, ktorí nedodržiavajú pravidlá politiky SRP a osobitne ohrozujú udržateľnosť dotknutých populácií a konkrétne cieľov obnovy a zachovania zásob lovených druhov nad úrovňou, ktorá je schopná vyprodukovať maximálny udržateľný výnos do roku 2015 a dosiahnutie a udržanie dobrého stavu životného prostredia do roku 2020, a preto predstavujú vážne ohrozenie udržateľného využívania živých morských biologických zdrojov, a tiež prevádzkovatelia, ktorí sa venujú nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, mali byť vylúčení z podpory z fondu ENRF. Financovanie Únie sa na žiadnom stupni, od výberu po vykonávanie operácie, nesmie použiť na oslabenie verejného záujmu ochrany morských biologických zdrojov, ktorý je vyjadrený v cieľoch nariadenia o SRP.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88 a (nové)
(88a)  Ak niektorý členský štát nie je schopný v rámci svojich vôd a rybárskej flotily riešiť problémy súvisiace s nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom, mala by existovať možnosť zmrazenia financovania z ENRF.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91
(91)  S cieľom uspokojiť osobitné potreby politiky SRP spomenuté v článkoch 50 a 51 [nariadenia o SRP] a prispieť k dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali stanoviť ďalšie ustanovenia k pravidlám o prerušení lehoty na platbu [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Ak členský štát alebo prevádzkovateľ nesplní svoje povinnosti, ktoré má v rámci SRP, alebo ak Komisia má dôkaz naznačujúci takéto nesplnenie, Komisia by mala mať ako preventívne opatrenie možnosť prerušiť platby.
(91)  S cieľom uspokojiť osobitné potreby politiky SRP spomenuté v článkoch 50 a 51 [nariadenia o SRP] a prispieť k dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali stanoviť ďalšie ustanovenia k pravidlám o prerušení lehoty na platbu [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Ak členský štát alebo prevádzkovateľ nesplní svoje povinnosti, ktoré má v rámci SRP, alebo ak Komisia má dôkaz potvrdzujúci takéto nesplnenie, Komisia by mala mať ako preventívne opatrenie možnosť prerušiť platby.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93
(93)  Operačný program by sa mal monitorovať a hodnotiť, aby sa zlepšila jeho kvalita a vykázali jeho úspechy. Komisia by mala zriadiť rámec pre spoločné monitorovanie a hodnotenie, aby sa okrem iného zabezpečilo, že náležité údaje budú včas k dispozícii. V tejto súvislosti by sa mal určiť zoznam ukazovateľov a dosah politiky EFNR posúdený Komisiou vo vzťahu ku konkrétnym cieľom.
(93)  Operačný program by sa mal monitorovať a hodnotiť, aby sa zlepšila jeho kvalita a vykázali jeho úspechy. Komisia by mala zriadiť rámec pre spoločné monitorovanie a hodnotenie, aby sa okrem iného zabezpečilo, že náležité údaje budú včas k dispozícii verejnosti. V tejto súvislosti by sa mal určiť zoznam ukazovateľov a dosah politiky ENRF posúdený Komisiou vo vzťahu ku konkrétnym cieľom.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 95
(95)  Na posilnenie dostupnosti a transparentnosti informácií o možnostiach financovania a projektových príjemcoch by mala byť v každom členskom štáte k dispozícii samostatná webová stránka alebo webový portál s informáciami o operačnom programe vrátane zoznamu operácií, ktoré sa podporujú v rámci jednotlivých operačných programov. Tieto informácie by mali všeobecnej verejnosti a predovšetkým daňovým poplatníkom Únie poskytnúť rozumnú, presvedčivú a konkrétnu predstavu o tom, ako sa míňajú finančné prostriedky Únie v rámci fondu ENRF. Zverejňovanie náležitých údajov by okrem toho malo slúžiť na ďalšiu propagáciu možnosti požiadať o financovanie z prostriedkov Únie. So zreteľom na úplné dodržiavanie základného práva na ochranu údajov a v súlade s rozsudkom Súdneho dvora v spojených veciach Schecke by sa však nemalo vyžadovať zverejňovanie mien fyzických osôb.
(95)  Na posilnenie dostupnosti a transparentnosti informácií o možnostiach financovania a projektových príjemcoch by mala byť v každom členskom štáte k dispozícii samostatná webová stránka alebo webový portál s informáciami o operačnom programe vrátane zoznamu operácií, ktoré sa podporujú v rámci jednotlivých operačných programov. Špecializované webové stránky všetkých členských štátov by mali byť dostupné aj z oficiálnej webovej stránky Únie, aby sa občanom z jednotlivých členských štátov umožnil jednoduchší prístup ku všetkým zverejňovaným informáciám zo všetkých členských štátov. Tieto informácie by mali všeobecnej verejnosti a predovšetkým daňovým poplatníkom Únie poskytnúť rozumnú, presvedčivú a konkrétnu predstavu o tom, ako sa míňajú finančné prostriedky Únie v rámci fondu ENRF. Zverejňovanie náležitých údajov by okrem toho malo slúžiť na ďalšiu propagáciu možnosti požiadať o financovanie z prostriedkov Únie. So zreteľom na úplné dodržiavanie základného práva na ochranu údajov a v súlade s rozsudkom Súdneho dvora v spojených veciach Schecke by sa však nemalo vyžadovať zverejňovanie mien fyzických osôb.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96 a (nové)
(96a)  Je obzvlášť dôležité zabezpečiť dodržiavanie podmienok ex ante týkajúcich sa administratívnej kapacity na dosiahnutie súladu s požiadavkami na údaje pre riadenie rybolovu a vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96 b (nové)
(96b)  Je obzvlášť dôležité zabezpečiť dodržiavanie podmienok ex ante týkajúcich sa administratívnej kapacity na dosiahnutie súladu s požiadavkami na údaje pre riadenie rybolovu a vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 1 – písmeno c
(c)  udržateľného rozvoja rybárskych oblastí a vnútrozemského rybolovu,
c)  udržateľného rozvoja rybárskych oblastí a oblastí akvakultúry, vnútrozemského rybolovu a súvisiacich činností, ako sú vymedzené v tomto nariadení,
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d
(d)  a integrovanej námornej politiky (INP).
d)  a integrovanej námornej politiky (INP) vrátane rámcovej smernice o morskej stratégii.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
Toto nariadenie sa vzťahuje na operácie, ktoré sa vykonávajú na území Únie, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.
Toto nariadenie sa vzťahuje na operácie, ktoré sa vykonávajú na území, vo vodách a flotilách Únie, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod -1 (nový)
(-1) „uzavretý systém akvakultúry“ sú zariadenia akvakultúry, kde sú ryby a iné vodné produkty chované v uzavretých systémoch recirkulácie, ktoré udržiavajú a čistia vodu v rámci systému, čím sa minimalizuje využívanie vody. Tieto systémy sa zvyčajne nachádzajú na pevnine a opätovne využívajú prakticky všetku vodu, ktorá sa na začiatku dá do systému;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 2 a (nový)
(2a)  „diverzifikácia“ sú postupy, vďaka ktorým sú činnosti v oblasti rybolovu a akvakultúry všestrannejšie a ktoré priamo dopĺňajú takéto činnosti alebo od nich závisia;
Pozmeňujúci návrh 583
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 4 a (nový)
(4a)  „exotické druhy“: sú druhy v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 708/20071;
1Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 4 b (nový)
(4b)  „extenzívna akvakultúra“ sú produkty akvakultúry, ktoré nezískavajú žiadne zámerné výživové vstupy, ale závisia od prirodzenej potravy v akvakultúrnom zariadení vrátane potravy, ktorú prinesie vodný tok, napríklad prúdy či vlny. Extenzívna akvakultúra do veľkej miery závisí od jediného výživového vstupu, ktorým je osivo;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5
(5)  „rybolovná oblasť“ je oblasť s pobrežím mora alebo jazera, alebo rybníkov, alebo ústia rieky a s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybolovu alebo akvakultúry, a ktorú tak označuje členský štát;
(5)  „rybolovná a akvakultúrna oblasť“ je oblasť s pobrežím mora, rieky alebo jazera, alebo rybníkov, alebo ústia rieky, s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybolovu alebo akvakultúry, ktorú tak označuje členský štát;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5 a (nový)
(5a)  „oblasť obnovy populácií rýb“ je vymedzená geografická oblasť, v ktorej sú zakázané všetky rybolovné činnosti s cieľom zlepšiť využívanie a ochranu živých vodných zdrojov alebo ochranu morských ekosystémov, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. .../... [ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia];
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5 b (nový)
(5b)  „odvetvie rybárstva“ je hospodárske odvetvie zahŕňajúce všetky činnosti spojené s výrobou, spracovaním produktov rybolovu a akvakultúry a ich uvádzaním na trh;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 5 c (nový)
(5c)  „systémy riadenia a prístupu v oblasti rybárstva“ sú mechanizmy prideľovania rybolovných práv a prístupu k nim alebo mechanizmy riadenia rybolovného úsilia, vytvorené na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo na úrovni morských oblastí, týkajúce sa druhov, na ktoré sa vzťahujú kvóty alebo ktoré sú mimo kvót v rámci 12 míľového pobrežného pásma alebo mimo tohto pásma a ktoré sú zamerané na zdravé populácie rýb. Tieto systémy sú vykonávané verejnými orgánmi alebo rybárskymi organizáciami.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 6
(6)  „rybár“ je osoba, ktorá sa venuje profesionálnemu rybolovu, ako ho uznáva členský štát, na palube funkčného rybárskeho plavidla alebo ktorá sa venuje profesionálnemu výlovu morských organizmov, ako ho uznáva členský štát, bez plavidla;
(6)  „rybár“ je osoba, ktorá sa venuje profesionálnemu rybolovu (vrátane zamestnancov), ako ho uznáva členský štát, na palube funkčného rybárskeho plavidla alebo ktorá sa venuje profesionálnemu výlovu sladkovodných alebo morských organizmov, ako ho uznáva členský štát, bez plavidla;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 6 a (nový)
(6a)  „rybársky cestovný ruch“ je doplnková činnosť vykonávaná profesionálnymi rybármi, pri ktorej sa osoby, ktoré nie sú členmi posádky, nalodia na rybárske plavidlá ako turisti alebo výskumníci;
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 6 b (nový)
(6b)  „pomocné rybolovné a akvakultúrne činnosti“ sú činnosti, ktoré vykonáva akákoľvek osoba, ktorá rybárom poskytuje profesijné služby, ktoré si ich činnosť vyžaduje, a ktoré tak označuje členský štát;
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 8 a (nový)
(8a)  „intenzívna akvakultúra“ je akvakultúrna výroba, ktorá závisí od nutrične kompletnej potravy, ktorá sa pridáva do systému výživy, či už ide o čerstvé, voľne žijúce, morské alebo sladkovodné ryby, alebo ktorá závisí od osobitne zloženej potravy. Závisí do veľkej miery od kompletnej a komerčne dostupnej potravy a vyznačuje sa vysokou hustotou populácie;
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 10
(10)  „vnútrozemský rybolov“ je rybolov, ktorý z komerčných dôvodov vykonávajú plavidlá výhradne vo vnútrozemských vodách alebo iné zariadenia používané na rybolov na ľade;
(10)  „vnútrozemský rybolov“ je rybolov, ktorý sa z komerčných dôvodov vykonáva z plavidla alebo inak výhradne vo vnútrozemských vodách alebo ktorý vykonávajú iné zariadenia používané na rybolov na ľade;
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 12
(12)  „integrované riadenie námorných záležitostí“ je koordinované riadenie všetkých sektorových politík , ktoré sa týkajú oceánov, morí a pobrežných regiónov;
(12)  „integrované riadenie námorných záležitostí“ je koordinované riadenie všetkých sektorových politík na úrovni Únie, ktoré sa týkajú oceánov, morí a pobrežných regiónov;
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 13
(13)  „morské regióny“ sú geografické oblasti uvedené v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2004/585/ES a oblasti stanovené regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 16
(16)  „stratégia morských oblastí“ je štruktúrovaný rámec na spoluprácu týkajúcu sa danej zemepisnej oblasti, ktorý vytvorili európske inštitúcie, členské štáty, ich regióny a v prípade potreby tretie krajiny, ktoré majú spoločnú morskú oblasť; v stratégii sa zohľadňujú geografické, klimatické, hospodárske a politické osobitosti úmoria;
(16)  „stratégia morských oblastí“ je štruktúrovaný rámec na spoluprácu týkajúcu sa danej zemepisnej oblasti, ktorý vytvorili európske inštitúcie, členské štáty, ich regióny a miestne orgány a v prípade potreby tretie krajiny, ktoré majú spoločnú morskú oblasť; v stratégii sa zohľadňujú geografické, klimatické, hospodárske a politické osobitosti úmoria;
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 16 a (nový)
(16a)  „polointenzívna akvakultúra“ je akvakultúra, ktorá do veľkej miery závisí od prirodzenej potravy, ale kde sa prirodzene prítomné úrovne potravy zvyšujú používaním doplnkových krmív, ktoré dopĺňajú túto prirodzenú potravu. Hustota akvakultúry sa udržiava na nižšej úrovni ako pri typickej intenzívnej akvakultúrnej výrobe;
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 18 a (nový)
(18a)  „zberateľ/chovateľ mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov“ je osoba vykonávajúca zbernú, chovateľskú alebo polochovateľskú činnosť, a to peši alebo z paluby lode, ktorá sa pomocou selektívneho a špecifického výstroja zameriava výlučne na lov jedného alebo viacerých druhov mäkkýšov, kôrovcov, plášťovcov, ostnatokožcov a iných morských bezstavovcov;
Ústny pozmeňovací návrh
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 18 b (nový)
(18b)  "pasca na tuniaky" je tradičná extraktívna technika rybolovu, založená sa pevných sieťach ukotvených na dne počas niekoľkých mesiacov, ktorá pozostáva zo skupiny plavidiel, sietí, rybolovných lán a kotiev umiestnených blízko pobrežia na zachytávanie migrujúcich rybárskych oblastí (tuniaka a im príbuzných druhov), a ktorá ich privádza do uzavretej oblasti, kde sú vylovené.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
(a)  podpora udržateľného a konkurencieschopného rybárstva a akvakultúry;
a)  podpora environmentálne udržateľného, hospodársky realizovateľného a sociálne zodpovedného rybolovu, akvakultúry a súvisiacich činností spracovania a uvádzania na trh;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
(c)  podpora vyváženého a inkluzívneho územného rozvoja rybolovných oblastí;
c)  podpora vyváženého a inkluzívneho územného rozvoja rybolovných a akvakultúrnych oblastí;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
(d)  podpora vykonávania SRP.
d)  podpora vykonávania SRP vrátane jej regionálneho zamerania a vykonávania spoločnej organizácie trhov;
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  posilnenie vytvárania pracovných miest s cieľom zabrániť tomu, aby zmizli rybárske komunity, a zaisťovanie v odvetví rybárstva zlepšenie kvalifikácií a pracovných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 (nový)
2.  Pri dosahovaní týchto cieľov ENRF zohľadňuje zásady medzigeneračnej a rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 (nový)
3.  Tieto ciele sa sledujú bez zvyšovania rybolovnej kapacity.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
Dosiahnutie cieľov fondu EFNR má prispieť k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom týchto šiestich priorít Únie, ktoré vyjadrujú príslušné tematické ciele spoločného strategického rámca (ďalej len „SSR“):
Dosiahnutie cieľov fondu ENRF má prispieť k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako i k vykonávaniu SRP. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom týchto šiestich priorít Únie pre oblasť rybolovu, udržateľnej akvakultúry a súvisiacich činností, ktoré vyjadrujú príslušné tematické ciele spoločného strategického rámca (ďalej len „SSR“):
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť
(1)  Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti prostredníctvom týchto cieľov:
(1)  Zvýšenie zamestnanosti a sociálnej a územnej súdržnosti prostredníctvom týchto cieľov:
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
(a)  podpora hospodárskeho rastu, sociálneho začlenenia, tvorby pracovných miest a podpora pracovnej mobility v pobrežných a vnútrozemských spoločenstvách závislých od rybolovu a akvakultúry;
a)  podpora hospodárskeho rastu a sociálneho začlenenia, a to aj prostredníctvom tvorby pracovných miest, rozvoja zamestnateľnosti a mobility v pobrežných a vnútrozemských spoločenstvách závislých od rybolovu a akvakultúry vrátane najvzdialenejších regiónov;
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
(b)  rozšírenie rybolovných činností do ostatných odvetví námorného hospodárstva a rast námorného hospodárstva vrátane zmiernenia zmeny klímy.
b)  rozšírenie rybárskych činností v odvetví rybárstva a ostatných odvetviach námorného hospodárstva úzko spojených s odvetvím rybárstva a rast námorného hospodárstva vrátane zmiernenia zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
ba)  podpora vykonávania harmonizovaných sociálnych pravidiel na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
(a)  podpora pre inovácie a výmenu znalostí;
a)  podpora pre posilnenie technologického vývoja, inovácie vrátane zvýšenia energetickej účinnosti a výmenu znalostí;
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)
aa)  zníženie negatívneho vplyvu rybárstva na dobré životné podmienky zvierat;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
(b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti rybolovu, predovšetkým malej pobrežnej flotily, a zlepšenie bezpečnostných alebo pracovných podmienok;
b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti rybolovu a zlepšenie zdravotných, hygienických, bezpečnostných a pracovných podmienok;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
(c)  rozvoj nových odborných zručností a celoživotné vzdelávanie;
c)  rozvoj odbornej prípravy, nových odborných zručností a celoživotné vzdelávanie najmä pre mladých rybárov;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)
ca)  rozvoj maloobjemového pobrežného rybolovu, najmä jeho konkurencieschopnosti a udržateľnosti;
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť
(3)  Rozvoj inovatívnej, konkurencieschopnej akvakultúry založenej na poznatkoch prostredníctvom zamerania sa na tieto oblasti:
(3)  Rozvoj udržateľnej, inovatívnej, konkurencieschopnej akvakultúry založenej na poznatkoch a ekosystéme prostredníctvom zamerania sa na tieto oblasti:
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
(a)  podpora pre inovácie a výmenu znalostí;
a)  podpora pre posilnenie technologického vývoja, technické, sociálne a hospodárske inovácie a výmenu znalostí;
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
(b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry, predovšetkým malých a stredných podnikov;
b)  zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov pôsobiacich v oblasti extenzívnej a polointenzívnej akvakultúry, predovšetkým malých a stredných podnikov;
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
(c)  rozvoj nových odborných zručností a celoživotné vzdelávanie;
c)  rozvoj nových odborných zručností a podpora profesionálnej odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania najmä pre mladých podnikateľov v oblasti akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d
(d)  lepšia organizácia trhu s výrobkami akvakultúry.
d)  lepšia organizácia trhu s produktmi akvakultúry a podpora investícií do odvetví spracovania a uvádzania produktov na trh;
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)
da)  obmedzenie ekologickej stopy akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
(a)  zníženie vplyvu rybárstva na morské prostredie;
a)  prevencia, minimalizácia a v čo najväčšej možnej miere odstránenie nežiaducich úlovkov a negatívnych vplyvov rybárstva na morské prostredie najmä prostredníctvom selektivity rybárskeho výstroja;
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)
aa)  zabezpečenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami;
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)
ba)  vykonávanie rámcovej smernice o morskej stratégii a dosiahnutie dobrého stavu životného prostredia do roku 2020;
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
(a)  posilnenie ekosystémov súvisiacich s akvakultúrou a podpora akvakultúry, ktorá účinne využíva zdroje;
a)  podpora akvakultúry, ktorá účinne využíva zdroje, vrátane zníženia závislosti od rybieho krmiva a oleja a obmedzenia používania chemických látok a antibiotík;
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)
aa)  posúdenie, zníženie a prípadne odstránenie vplyvov činností akvakultúry na morské, suchozemské a sladkovodné ekosystémy;
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – úvodná časť
(6)  Podpora vykonávania SRP prostredníctvom:
(6)  Podpora vykonávania SRP a posilnenie jej prepojenia a súdržnosti s integrovanou námornou politikou prostredníctvom:
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
(a)  ponuky vedeckých poznatkov a zberu údajov;
a)  podpory zberu a správy údajov v záujme zlepšenia vedeckých poznatkov;
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
(b)  podpory pre kontrolu a presadzovanie, zlepšenie inštitucionálnej kapacity a efektívnu verejnú správu.
b)  podpory pre monitorovanie, kontrolu a presadzovanie, zlepšenie inštitucionálnej kapacity a efektívnu verejnú správu bez zvyšovania administratívnej záťaže;
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b a (nové)
ba)  podpory regionálneho zamerania SRP najmä prostredníctvom regionálnych poradných rád.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, na pomoc poskytovanú členskými štátmi v prospech podnikov v rybárstve a akvakultúry sa vzťahujú články 107, 108 a 109 Zmluvy.
1.  Na pomoc poskytovanú členskými štátmi v prospech podnikov v odvetví rybolovu a akvakultúry sa vzťahujú články 107, 108 a 109 Zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Články 107, 108 a 109 Zmluvy sa však nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia a v súlade s ním v rozsahu pôsobnosti článku 42 Zmluvy.
2.  Odchylne od odseku 1 sa články 107, 108 a 109 Zmluvy nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia a v súlade s ním v rozsahu pôsobnosti článku 42 Zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
Popri zásadách predložených v článku 4 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia,] Komisia a členské štáty zabezpečia zladenie a komplementárnosť podpory z fondu ENRF s podporou z ďalších politických a finančných nástrojov Únie vrátane nariadenia (ES) č. , [ktorým sa zriaďuje rámcový program pre ochranu životného prostredia a zmenu klímy (rámcový program LIFE)], a pomoci v rámci vonkajšej činnosti Únie. Zosúladenie pomoci z fondu ERNRH s pomocou z rámcového programu LIFE+ sa dosiahne predovšetkým prostredníctvom podpory financovania činností, ktoré dopĺňajú integrované projekty financované v rámci rámcového programu LIFE+, a podpory využívania riešení, metód a prístupov uznávaných v rámci rámcového programu LIFE+.
Popri zásadách predložených v článku 4 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia,] Komisia a členské štáty zabezpečia zladenie a komplementárnosť podpory z fondu ENRF s podporou z ďalších politických a finančných nástrojov Únie vrátane pomoci v rámci vonkajšej činnosti Únie. Táto požiadavka koordinácie a komplementárnosti sa zahrnie do operačných programov.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 11
Podmienky ex ante uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu sa vzťahujú na EFNR.
Špecifické podmienky ex ante uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu sa vzťahujú na ENRF.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Posúdenie dodržovania stropov kapacity
1.  Do …* Komisia v spolupráci s členskými štátmi posúdi, ako členské štáty dodržujú stropy rybolovnej kapacity stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. .../... [o spoločnej rybárskej politike].
2.  V prípade, že posúdenie uvedené v odseku 1 ukáže, že niektorý členský štát nedodržuje svoje stropy kapacity, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavujú platby a záväzky určené na operačný program príslušného členského štátu.
3.  Len čo členský štát vykoná opatrenia na dodržanie svojich stropov kapacity a tieto opatrenia sú schválené Komisiou, Komisia pozastavenie platieb a záväzkov zruší.
_________________
* 3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  prevádzkovatelia, ktorí sa zúčastňujú na prevádzkovaní, správe alebo vlastníctve rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkami krajín, ktoré boli identifikované ako nespolupracujúce tretie krajiny, ako sa uvádza v článku 33 nariadenia (ES) č. 1005/2008;
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  prevádzkovatelia, ktorí boli na základe trestnoprávneho alebo správneho konania uznaní za vinných z vážneho porušenia platných vnútroštátnych právnych predpisov v týchto oblastiach:
–  mzdové a pracovné podmienky v tomto odvetví;
–  zodpovednosť za výkon povolania;
–  obchodovanie s ľuďmi alebo drogami;
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b c (nové)
bc)  prevádzkovatelia, ktorí boli na základe trestnoprávneho alebo správneho konania uznaní za vinných z toho, že v jednom alebo viacerých členských štátoch vážne porušili právne predpisy Únie, najmä pokiaľ ide o:
–  pracovnú dobu a odpočinok rybárov;
–  právne predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti;
–  mzdové a pracovné podmienky v tomto odvetví;
–  počiatočnú kvalifikáciu a priebežnú odbornú prípravu rybárov;
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  prevádzkovatelia, ktorí nesplnili ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho s SRP1.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s.1.
Pozmeňujúci návrh 571
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a
a)  určením časového obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2, ktoré má byť úmerné závažnosti alebo opakovaniu porušenia alebo nedodržania pravidiel;
a)  určením časového obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2, ktoré je úmerné závažnosti alebo opakovaniu daného porušenia alebo nedodržania pravidiel, s prihliadnutím na kritériá, ako je spôsobená škoda a jej výška, rozsah porušenia alebo nedodržania pravidiel a ich opakovanie, pričom toto časové obdobie je aspoň jeden rok;
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
4.  Členské štáty od prevádzkovateľov predkladajúcich žiadosť v rámci ENRF požadujú, aby poskytli podpísané vyhlásenie riadiacemu orgánu, v ktorom potvrdia, že dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 1 a že sa nedopustili nezrovnalosti v rámci fondov EFR alebo ENRF, ako je uvedené v odseku 2. Členské štáty pred schválením operácie overia pravdivosť tohto vyhlásenia.
4.  Členské štáty od prevádzkovateľov predkladajúcich žiadosť v rámci ENRF požadujú, aby poskytli podpísané vyhlásenie riadiacemu orgánu, v ktorom potvrdia, že dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 1 a odseku 2. Členské štáty pred schválením operácie overia pravdivosť tohto vyhlásenia, a to na základe informácií uvedených v národnom registri porušení pravidiel zriadenom podľa článku 93 nariadenia (ES) č. 1224/2009, alebo na základe iných údajov poskytnutých na tento účel.
Pozmeňujúci návrh 610
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
Pozastavenie platieb
Prevádzkovateľom, ktorí sú vyšetrovaní v súvislosti so spáchaním porušenia predpisov podľa článku 12 ods. 1, sa pozastavia všetky platby v rámci ENRF. Ak sa zistí, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia predpisov podľa článku 12 ods. 1, jeho žiadosť sa považuje za neprípustnú.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a
(a)  operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidiel;
a)  operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidiel alebo ich schopnosť loviť ryby;
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  operácie ohrozujúce udržateľnosť morských biologických zdrojov a ekosystémov;
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  opatrenia, ktoré rušia pracovné miesta;
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  investície na palube plavidiel patriacich k časti flotily, ktorá v správe o kapacite podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] nepreukázala udržateľnú rovnováhu medzi rybolovnými možnosťami a kapacitou flotily;
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c
(c)  dočasné zastavenie rybolovných činností;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d
(d)  experimentálny rybolov;
d)  prieskumný rybolov;
Pozmeňujúci návrh 611
Návrh nariadenia
Článok 15 – odseky 2 až 4
2.  Na udržateľný rozvoj rybárstva, akvakultúry a rybolovných oblastí podľa kapitol I, II a III hlavy V sa vyčlení 4 535 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
2.  Na udržateľný rozvoj rybárstva, akvakultúry a rybárskych oblastí podľa kapitol I, II a III hlavy V sa vyčlení maximálne 71,86 % z prostriedkov uvedených v odseku 1.
3.  Na kontrolné opatrenia a na opatrenia na presadzovanie uvedené v článku 78 sa vyčlení 477 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
3.  Na kontrolné opatrenia a na opatrenia na presadzovanie uvedené v článku 78 sa vyčlení minimálne 12,5 % z prostriedkov uvedených v odseku 1.
4.  Na opatrenia na zber údajov uvedené v článku 79 sa vyčlení 358 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
4.  Na opatrenia na zber údajov uvedené v článku 79 sa vyčlení minimálne 12,97 % z prostriedkov uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – úvodná časť
5.  Prostriedky vyčlenené na kompenzáciu pre najvzdialenejšie regióny podľa kapitoly V hlavy V nemôžu za jeden rok presiahnuť sumu:
5.  Prostriedky vyčlenené na kompenzáciu pre najvzdialenejšie regióny podľa kapitoly V hlavy V nemôžu presiahnuť sumu:
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – zarážka 1
–  4 300 000 EUR pre Azory a Madeiru;
–  X EUR ročne pre Azory a Madeiru;
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – zarážka 2
–  5 800 000 EUR pre Kanárske ostrovy;
–  X EUR ročne pre Kanárske ostrovy;
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – zarážka 3
–  4 900 000 EUR pre Francúzsku Guyanu a Réunion.
–  X EUR ročne pre francúzske najvzdialenejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6
6.  Na pomoc na skladovanie uvedenú v článku 72 od roku 2014 do roku 2018 vrátane sa vyčlení 45 000 000 EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
6.  Na výrobné a marketingové plány uvedené v článku 69 a na pomoc na skladovanie uvedenú v článku 70 sa vyčlení X EUR z prostriedkov uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 616
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6 a (nový)
6a.  Členské štáty majú možnosť využívať finančné prostriedky dostupné podľa článku 15 ods. 2, ods. 5 a ods. 6 na opatrenia podľa článku 15 ods. 3 a ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)
Článok 16a
[Ročné referenčné sumy a ročné rozpočtové prostriedky]
1.  Celková orientačná referenčná suma – vymedzená v bode [17] medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z xx/201z o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení – na vykonávania tohto programu na obdobie 2014 – 2020 je X EUR (v stálych cenách roku 2011).
2.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a medziinštitucionálnej dohody z xx/201z medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a – bod i
i)  úroveň zamestnanosti v rybárstve a akvakultúry;
i)  úroveň zamestnanosti v rybolove, akvakultúre a spracovateľskom odvetví;
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  úroveň zamestnanosti v rybárstve a akvakultúry;
ii)  úroveň zamestnanosti v rybolove, akvakultúre a spracovateľskom odvetví;
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  rozsah úloh zberu údajov zberu údajov príslušného členského štátu, ktorý sa odhadne na základe veľkosti vnútroštátnej rybárskej flotily, množstva vykládok, objemu vedeckých monitorovacích činností na mori a počtu prieskumov, na ktorých sa členský štát zúčastňuje, a
iii)  rozsah úloh zberu a správy údajov príslušného členského štátu, ktorý sa odhadne na základe veľkosti vnútroštátnej rybárskej flotily, množstva vylodení, objemu vedeckých monitorovacích činností na mori a počtu prieskumov, na ktorých sa členský štát zúčastňuje, a
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b – bod iv
iv)  dostupné zdroje pre zber údajov v porovnaní s rozsahom úloh zberu údajov členského štátu, pričom dostupné prostriedky sa určia podľa počtu pozorovateľov na mori a objemu ľudských zdrojov a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie národného programu odoberania vzoriek pre zber údajov.
iv)  zdroje pre zber a správu údajov, ktoré sú k dispozícii, v porovnaní s rozsahom úloh zberu a správy údajov členského štátu, pričom dostupné prostriedky sa určia podľa ľudských zdrojov a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie národného programu odoberania vzoriek pre zber údajov.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c
c)  Pokiaľ ide o všetky opatrenia, predchádzajúce prostriedky pridelené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
c)  Pokiaľ ide o všetky opatrenia, predchádzajúce prostriedky pridelené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 na obdobie rokov 2007 – 2013 a predchádzajúcu spotrebu podľa nariadenia Rady (ES) č. 861/2006.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Každý členský štát vypracuje jednotný operačný program na vykonávanie priorít Únie, ktoré sa budú spolufinancovať z fondu EFNR.
1.  Každý členský štát vypracuje jednotný operačný program na vykonávanie priorít Únie uvedených v článku 6 tohto nariadenia, ktoré sa budú spolufinancovať z fondu ENRF.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Pokiaľ ide o časť operačného programu uvedenú v článku 20 ods. 1 písm. n), Komisia najneskôr do 31. mája 2013 prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme priority Únie pre politiku presadzovania a kontroly.
3.  Pokiaľ ide o časť operačného programu uvedenú v článku 20 ods. 1 písm. n), Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty, ktorými sa najneskôr do 31. mája 2013 stanovia priority Únie pre politiku presadzovania a kontroly.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 (nový)
2.  Každý členský štát zahrnie výrobné a marketingové plány podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. .../... [ o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry].
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno c
c)  naplánovanie vhodných opatrení na zjednodušenie a umožnenie vykonávania programu;
c)  naplánovanie vhodných opatrení na zjednodušenie a umožnenie vykonávania programu, najmä na zjednodušenie prístupu k dostupnej finančnej podpore pre prevádzkovateľov maloobjemového pobrežného rybolovu;
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 19 – písmeno d a (nové)
Au lieu que b)
da)  prípadne súlad opatrení v rámci priorít Únie pre ENRF uvedených v článku 38 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia a prioritných rámcových aktivít pre sústavu Natura 2000 uvedených v článku 8 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS a dosiahnutie dobrého stavu životného prostredia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno b
b)  analýzu situácie metódou SWOT a identifikáciu potrieb, ktoré je potrebné riešiť v geografickej oblasti krytej programom;
b)  analýzu situácie metódou SWOT a identifikáciu potrieb, ktoré je potrebné riešiť v geografickej a environmentálnej oblasti krytej programom;
Štruktúra analýzy vychádza z priorít Únie. Špecifické potreby týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa jej a podpory inovácií sa hodnotia podľa priorít Únie s cieľom určiť náležité reakcie v týchto dvoch oblastiach na úrovni jednotlivých priorít; syntéza stavu oblastí politík oprávnených na podporu z hľadiska silných a slabých stránok;
Štruktúra analýzy vychádza z priorít Únie stanovených v článku 6. Špecifické potreby týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa jej a podpory inovácií sa hodnotia podľa priorít Únie s cieľom určiť najvhodnejšie reakcie v týchto dvoch oblastiach na úrovni jednotlivých priorít súvisiacich s týmito oblasťami;
Táto analýza sa zaoberá aj účinkami vykonávania SRP na každý pobrežný región alebo oblasť.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  analýzu následkov vykonávania SRP na pracovné miesta v celom hodnotovom reťazci a inovačné návrhy na pracovné miesta v dotknutých oblastiach;
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno c
(c)  preukázanie náležitého prístupu integrovaného do programu smerom k inováciám, životnému prostrediu vrátane osobitných potrieb lokalít sústavy Natura 2000 a k zmierneniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa jej;
c)  analýzu preukazujúcu, že program berie do úvahy účinok rybolovu a akvakultúry na životné prostredie a podľa potreby aj osobitné potreby lokalít sústavy Natura 2000, ako aj dosahovanie dobrého stavu životného prostredia, zriadenie súvislej siete oblastí obnovy populácií rýb a zmiernenie zmeny klímyprispôsobenie sa jej;
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami, ako vyžaduje v súlade s nariadením (EÚ) č. .../... [o SRP] a opis opatrení, ktoré sa prijali s cieľom dodržať stropy rybolovnej kapacity podľa prílohy II k tomuto nariadeniu;
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h
(h)  jasné označenie operácií v zmysle kapitoly III hlavy V, ktoré sa môžu vykonávať kolektívne, a preto môžu získať vyššiu pomoc podľa článku 95 ods. 3;
h)  jasné označenie opatrení v zmysle hlavy V kapitoly III, ktoré sa môžu vykonávať kolektívne, a preto môžu získať vyššiu pomoc podľa článku 95 ods. 3;
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  akčný plán pre drobný a pobrežný rybolov stanovujúci stratégiu pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udržateľnosť drobného a pobrežného rybolovu;
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h b (nové)
hb)  podrobný opis opatrení súvisiacich s prípravou a vykonávaním výrobných a marketingových plánov, ktoré získavajú podporu podľa článku 69;
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno i
i)  analýza potrieb týkajúcich sa požiadaviek na monitorovanie a hodnotenie a plán hodnotenia uvedený v článku 49 [nariadenia EÚ, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Členské štáty zabezpečia dostatočné zdroje a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom uspokojiť identifikované potreby;
i)  požiadavky na hodnotenie a plán hodnotenia uvedený v článku 49 [nariadenia () č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], a opatrenia, ktoré treba prijať s cieľom uspokojiť identifikované potreby;
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno j – bod ii
ii)  tabuľku, v ktorej sa uvedú príslušné zdroje fondu EFNR a podiel spolufinancovania pre ciele podľa priorít Únie v článku 6 a pre technickú pomoc. V tejto tabuľke sa v prípade potreby osobitne označia zdroje ENRF a miery spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú odchylne od všeobecného pravidla článku 94 ods. 1 pre podporu uvedenú v článku 72, článku 73, článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j), v článku 78 ods. 2 písm. e) a článku 79.
ii)  tabuľku, v ktorej sa uvedú príslušné zdroje fondu ENRF a miera spolufinancovania priorít Únie v článku 6 a technickej pomoci. V tejto tabuľke sa v prípade potreby osobitne označia zdroje ENRF a podiely spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú odchylne od všeobecného pravidla článku 94 ods. 1 pre podporu uvedenú v článku 72, článku 73, článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j), v článku 78 ods. 2 písm. e) a článku 79.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno k
k)  informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými z ostatných fondov spoločného strategického rámca alebo z rámcového programu LIFE;
k)  informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými z ostatných politík a finančných nástrojov Únie;
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – bod 1 – bod i a (nový)
ia)  jasný opis úloh skupín FLAG a riadiaceho orgánu alebo orgánu zodpovedného za stanovenie úloh v oblasti uplatňovania stratégie;
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – bod 1 – bod ii
ii)  opisu postupov monitorovania a hodnotenia, ako aj zloženia monitorovacieho výboru;
ii)  opisu postupov monitorovania a hodnotenia, ako aj celkového zloženia monitorovacieho výboru;
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno m
m)  určenie partnerov podľa článku 5 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], a výsledky konzultácie s partnermi;
m)  postup určenia partnerov podľa článku 5 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a výsledky konzultácie s partnermi; k zmenám partnerov môže dochádzať v priebehu programu so súhlasom monitorovacieho výboru;
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno n – bod i
i)  zoznam orgánov vykonávajúcich systém kontrol, inšpekcií a presadzovania a stručný opis ich ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, ich vybavenie, ktoré je k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel a helikoptér;
i)  zoznam orgánov vykonávajúcich systém kontrol, inšpekcií a presadzovania a stručný opis ich ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, ich hlavné vybavenie, ktoré je k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel a helikoptér;
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – úvodná časť
o)  Na účely cieľa týkajúceho sa zberu údajov pre udržateľné rybárstvo uvedené v článku 6 ods. 6 a v článku 18 ods. 4 a v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike]:
o)  Na účely cieľa týkajúceho sa zberu údajov pre udržateľné rybárstvo založené na ekosystéme uvedené v článku 6 ods. 6 a v článku 18 ods. 4 a v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a na vypracovanie analýzy sociálno-hospodárskej situácie v odvetviach spracovania a uvádzania na trh produktov rybolovu a akvakultúry:
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i
i)  opis činností zbierania údajov, ktoré sa majú vykonať, aby bolo možné vykonať tieto hodnotenia:
i)  opis činností zbierania údajov, ktoré sa majú vykonať, pričom treba konzultovať so zainteresovanými stranami, aby bolo možné vykonať tieto hodnotenia:
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i – zarážka 1
–  hodnotenie odvetvia rybolovu (biologické, hospodárske a transverzálne premenné, ako aj výskumné prieskumy na mori);
–  hodnotenie odvetvia rybolovu (biologické, hospodárske, sociálne a transverzálne premenné v celom hodnotovom reťazci, ako aj výskumné prieskumy na mori);
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i – zarážka 2
–  hodnotenie hospodárskej situácie odvetvia akvakultúry a spracovateľského priemyslu;
–  hodnotenie hospodárskej a sociálnej situácie odvetvia akvakultúry a spracovateľského priemyslu;
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod i – zarážka 3
–  hodnotenie vplyvu odvetvia rybolovu na ekosystém.
—  hodnotenie vplyvu odvetví rybolovu a akvakultúry na ekosystém, ktoré umožní porovnanie druhov činností rybolovu a akvakultúry a častí flotily podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP].
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno o – bod iii
iii)  preukázanie schopnosti na dosiahnutie riadneho finančného a administratívneho riadenia požiadaviek týkajúcich sa zbieraných údajov.
iii)  odôvodnenie schopnosti na dosiahnutie riadneho finančného a administratívneho riadenia požiadaviek týkajúcich sa zbieraných údajov.
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá na predloženie prvkov opísaných v odsekoch 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú pravidlá na predloženie prvkov opísaných v odsekoch 1, 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu schváli operačný program.
2.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa schváli operačný program, ak je ubeupečená, že boli splnené požiadavky uvedené v odseku 1. Operačné programy sa po schválení zverejnia.
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia na tento účel prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie, v ktorom podrobne opíše zmeny priorít Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly uvedenej v článku 18 ods. 3 a príslušné oprávnené operácie, ktoré sa majú uprednostniť.
Komisia je na tento účel splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty , v ktorých podrobne opíše zmeny priorít Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly uvedenej v článku 18 ods. 3 a príslušné oprávnené operácie, ktoré sa majú uprednostniť.
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 3
Členské štáty zohľadnia nové priority stanovené v rozhodnutí spomenutom v druhom pododseku tohto odseku a Komisii do 31. októbra roku, ktorý predchádza roku príslušného plnenia, predložia zmeny a doplnenia operačného programu.
Členské štáty môžu meniť svoj operačný program, pričom zohľadnia nové priority stanovené v rozhodnutí spomenutom v druhom pododseku tohto odseku. Všetky takéto pozmeňujúce návrhy predložia Komisii do 31. októbra roku, ktorý predchádza roku príslušného plnenia.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
1.  Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 písm. o) členské štáty do 31. októbra každého roku predložia Komisii ročný pracovný plán. Ročné pracovné plány majú obsahovať opis postupov a metód, ktoré sa použijú pri zbere a analýze údajov a pri odhade ich správnosti a presnosti.
1.  Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 písm. o) členské štáty do 31. októbra každého roku predložia Komisii ročný pracovný plán alebo jej oznámia, že sa pokračuje v pláne, ktorý bol platný v predchádzajúcom roku. Ročné pracovné plány sa vypracujú v rámci viacročného národného programu vypracovaného v súlade s programom Únie a majú obsahovať opis postupov a metód, ktoré sa použijú pri zbere a analýze údajov a pri odhade ich správnosti a presnosti.
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  zavedenia alebo zrušenia opatrení alebo typov operácií;
b)  zavedenia alebo zrušenia opatrení alebo typov relevantných operácií a informácií a ukazovateľov, ktoré s nimi súvisia;
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
2.  Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
2.  Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 25 – názov
Ročný pracovný program
Viacročný operačný program a ročné pracovné programy
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Na vykonávanie kapitol I a II hlavy VI a článku 92 Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ročný pracovný program v súlade s cieľmi stanovenými v týchto kapitolách. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3.
1.  S cieľom stanoviť podrobnosti uplatňovania hlavy VI kapitol I a II a článku 92 Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 127, v ktorých vymedzí viacročný operačný program, ktorého úlohou je okrem iného stanoviť ročné pracovné programy v súlade s cieľmi stanovenými v týchto kapitolách.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Ročným pracovným programom sa stanovia sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a jeho celková suma. Musí obsahovať aj opis činností, ktoré sa majú financovať, uvedenie sumy pridelenej jednotlivým činnostiam, indikatívny časový harmonogram vykonávania a informácie o ich vykonávaní. Pre granty obsahuje priority, hlavné hodnotiace kritériá a maximálny podiel spolufinancovania.
2.  Viacročným operačným programom a ročnými pracovnými programami sa stanovia sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a jeho celková suma. Musia obsahovať aj opis činností, ktoré sa majú financovať, uvedenie sumy pridelenej jednotlivým činnostiam a orientačný časový harmonogram vykonávania a informácie o ich vykonávaní. Pre granty sa uvedú priority, hlavné hodnotiace kritériá a maximálny podiel spolufinancovania. Okrem toho sa uvedie požiadavka na podávanie výročných správ o uplatňovaní rozpočtu.
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1
1.  Majiteľ rybárskeho plavidla, ktorému sa poskytne podpora podľa článku 32 ods. 1 písm. b), článku 36, článku 39 ods. 1 písm. a) alebo 40 ods. 2 tohto nariadenia, nesmie presunúť predmetné plavidlo do tretej krajiny mimo Únie počas najmenej piatich rokov odo dňa, keď došlo k uskutočneniu platby na účet príjemcu.
1.  Majiteľ rybárskeho plavidla, ktorému sa poskytne podpora podľa článku 32, článku 36, článku 39 alebo 40 tohto nariadenia, nesmie presunúť predmetné plavidlo do tretej krajiny mimo Únie počas najmenej piatich rokov odo dňa, keď došlo k uskutočneniu platby tejto podpory na účet príjemcu, pokiaľ príjemca nevráti pomernú časť tejto podpory pred takýmto prevodom. Prvá veta tohto odseku nemá vplyv na článok 135 [nariadenia o rozpočtových pravidlách].
Pozmeňujúci návrh 618
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)
1a.  Celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia programov udržateľného zamestnávania mladých ľudí v maloobjemovom pobrežnom rybolove podľa v článku 32 (-1), prechodné zastavenie činnosti podľa článku 33A, výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov podľa článku 39 a trvalé zastavenie činnosti nepresiahne 20 % finančnej pomoci Únie na členský štát.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1
1.  S cieľom podnietiť inovácie v oblasti rybárstva sa podpora v rámci fondu EFNR môže vzťahovať na projekty zameriavajúce sa na vývoj a zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených výrobkov v porovnaní so súčasným stavom technológií, nových alebo vylepšených procesov a nových alebo vylepšených systémov riadenia a organizačných systémov
1.  S cieľom podnietiť inovácie v oblasti rybárstva a spracovateľského priemyslu sa podpora v rámci fondu ENRF môže vzťahovať na projekty zameriavajúce sa na vývoj a zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených technik, vybavenia alebo výrobkov, napríklad návrhom inovačných plavidiel, ako aj nových alebo vylepšených procesov a nových alebo vylepšených systémov riadenia a organizačných systémov za predpokladu, že takéto projekty prispievajú k plneniu cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP].
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
2.  Operácie financované na základe tohto článku sa vykonávajú v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom uznaným členským štátom, ktorý overuje výsledky týchto operácií.
2.  Operácie financované na základe tohto článku vykonáva vedecký alebo technický orgán uznaný členským štátom alebo Úniou alebo sa vykonávajú v spolupráci s týmto orgánom, ktorý overuje výsledky týchto operácií.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3
3.  Členské štáty výsledky operácií financovaných na základe tohto článku náležite propagujú podľa článku 120.
3.  Výsledky operácií financovaných na základe tohto článku sú súčasťou verejne dostupných správ a členské štáty ich náležite propagujú podľa článku 120.
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 a (nový)
3a.  Postup prekladania žiadostí o podporu inovácií by mal byť prístupnejší, aby sa podporilo vypracovanie väčšieho počtu projektov.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť
1.  EFNR môže s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov podporovať:
1.  EFNR môže s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov a s cieľom presadzovať udržateľnejšie rybárstvo podporovať:
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti rozvíjania činností udržateľnejšieho rybolovu so zameraním na obmedzenie a pokiaľ možno odstránenie vplyvov týchto činností na morské, suchozemské a sladkovodné ekosystémy;
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  poskytovanie technického, právneho a hospodárskeho poradenstva v súvislosti s projektmi, ktoré sú potenciálne oprávnené na podporu na základe tejto kapitoly;
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno b
(b)  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti obchodných a marketingových stratégií.
b)  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti podnikových a marketingových stratégií vrátane poradenstva v oblasti propagácie, marketingu a styku s verejnosťou.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti poskytovanie poradenských služieb spomínaných v odseku 1 písm. a) a b) majú na starosti schválené vedecké a technické orgány s požadovanými poradenskými právomocami, ako ich uznávajú vnútroštátne predpisy jednotlivých členských štátov.
2.  Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, poskytovanie poradenských služieb a služieb spomínaných v odseku 1 písm. a), aa), ab) a b) majú na starosti uznané vedecké, akademické, profesijné a technické orgány s požadovanými poradenskými právomocami, ako ich uznávajú vnútroštátne predpisy jednotlivých členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne prevádzkovateľom alebo organizáciám združujúcim rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom, a ktoré zadali vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti podľa odseku 1.
3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne prevádzkovateľom, organizáciám združujúcim rybárov alebo verejnoprávnym orgánom, ktoré sú uznané príslušným členským štátom a ktoré zadali vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti alebo požiadali o poradenstvo alebo poradenské služby podľa odseku 1 písm. a), aa), ab) a b).
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4
4.  Členské štáty zabezpečia, aby operácie financované podľa tohto článku boli vybrané prostredníctvom zrýchleného postupu.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby operácie financované podľa tohto článku boli vybrané prostredníctvom zrýchleného postupu, najmä v prípade maloobjemového pobrežného rybolovu a vnútrozemského rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť výmenu poznatkov medzi vedeckými a rybárskymi subjektmi sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť lepšie zbieranie, propagáciu a výmenu poznatkov medzi vedeckými a rybárskymi subjektmi sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno a
a)  vytvorenie siete pozostávajúcej z jedného alebo viacerých nezávislých vedeckých orgánov a rybárov alebo jednej alebo viacerých organizácií združujúcich rybárov;
a)  vytvorenie sietí, partnerských dohôd, zmlúv alebo združení v rámci z jedného alebo viacerých nezávislých vedeckých orgánov a rybárov alebo jednej alebo viacerých organizácií združujúcich rybárov s účasťou tých verejných orgánov členských štátov, ktoré si prajú zúčastniť sa na činnosti.
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno b
b)  činnosti vykonávané touto sieťou, ako je uvedené v písmene a).
b)  činnosti vykonávané v rámci sietí, partnerských dohôd, zmlúv alebo združení vytvorených v súlade s písm. a).
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
2.  Medzi činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) môže patriť zber údajov, vypracúvanie štúdií, šírenie poznatkov a osvedčených postupov.
2.  Medzi činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) môže patriť zber a správa údajov, spoločné výskumné projekty, vypracúvanie štúdií, pilotné projekty, semináre, šírenie poznatkov a osvedčených postupov.
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno a
(a)  celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých poznatkov a inovatívnych postupov a na získavanie nových odborných zručností predovšetkým v oblasti udržateľného riadenia morských ekosystémov, činností v námornom odvetví, inováciípodnikania;
a)  akcie a operácie na podporu profesionálnej odbornej prípravy, celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých, technických, ekonomických alebo právnych poznatkov a inovatívnych postupov a získavanie nových odborných zručností predovšetkým v oblasti:
–  udržateľného riadenia morských a vnútrozemských vodných ekosystémov;
–  činností v námornom odvetví;
–  inovácií;
–  podnikania, najmä prístupu mladých ľudí k povolaniam v odvetví rybárstva;
–  hygieny, zdravia a bezpečnosti;
–  odbornej prípravy rybárov v oblasti uplatňovania ustanovení spoločnej rybárskej politiky;
–  prevencie rizík z povolania.
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno b
b)  vytváranie sietí a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami vrátane organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí žien a mužov;
b)  vytváranie sietí a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami vrátane vzdelávacích organizácií a organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí žien a mužov a podpora a uznanie kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú ženy v rybolovných komunitách;
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno c
c)  podpora sociálneho dialógu na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, na ktorom sa zúčastňujú rybári alebo iné dotknuté zúčastnené strany.
c)  podpora sociálneho dialógu na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, na ktorom sa zúčastňujú prevádzkovatelia, sociálni partneri a iné dotknuté zúčastnené strany s osobitným dôrazom na nedostatočne zastúpené skupiny, napríklad skupiny, ktoré sa venujú maloobjemovému pobrežnému rybolovu a rybolovu, ktorý sa uskutočňuje peši.
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 32 – názov
Uľahčenie diverzifikácie a tvorby pracovných miest
Uľahčenie podnikania, diverzifikácie a tvorby pracovných miest
Pozmeňujúci návrh 619
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 c (nový)
-1c. S cieľom uľahčiť tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí v maloobjemovom pobrežnom rybolove môže ENRF podporovať:
a)  programy stáží na palube plavidiel maloobjemového pobrežného rybolovu;
b)  odbornú prípravu v oblasti udržateľného rybolovu, ako sú udržateľné techniky rybolovu, selektívny rybolov, morská biológia, ochrana morských biologických zdrojov;
Pozmeňujúci návrh 620
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 b (nový)
-1b. Na podporu podľa odseku 1 majú nárok osoby mladšie ako 30 rokov vedené ako nezamestnané a uznané ako nezamestnané príslušným orgánom členského štátu. Účastníka programu by mal na palube sprevádzať skúsený rybár vo veku minimálne 50 rokov;
Pozmeňujúci návrh 621
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 a (nový)
-1 a. Podpora podľa odseku 1 sa udelí každému príjemcovi maximálne na obdobie dvoch rokov počas programového obdobia a maximálne vo výške 40 000 EUR;
Pozmeňujúci návrh 622
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek -1 (nový)
-1. Dve tretiny programu stáže sa uskutočňujú ako odborná príprava na palube plavidla a jedna tretina ako teoretická príprava.
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom uľahčiť diverzifikáciu a tvorbu pracovných miest sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom uľahčiť diverzifikáciu sa z fondu ENRF môže podporovať aj doplnkové činnosti súvisiace s hlavným podnikaním v oblasti rybolovu prostredníctvom:
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno a
a)  začatie podnikania, ktoré nesúvisí s rybolovom;
a)  investícií na palube do činností, ktoré dopĺňajú rybolov, ako sú napr. environmentálne služby a činnosti v oblasti vzdelávania alebo cestovného ruchu;
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b
b)  prispôsobenie plavidiel používaných v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu tak, aby sa dali využiť činnosti, ktoré nesúvisia s rybolovom
b)  prispôsobenie plavidiel používaných v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu tak, aby sa dali využiť na činnosti mimo komerčného rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b
b)  prispôsobenie plavidiel používaných v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu tak, aby sa dali využiť činnosti, ktoré nesúvisia s rybolovom.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytne rybárom, ktorí:
2.  Podpora podľa odseku -1 a odseku 1 písm. a) sa poskytne rybárom, ktorí:
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – písmeno a
(a)  predložia podnikateľský plán zameraný na rozvoj nových činností;
a)  predložia podnikateľský plán zameraný na rozvoj ich činností;
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
3.  Podporu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť drobným pobrežným rybárom, ktorí vlastnia rybárske plavidlo zaregistrované v rámci Únie ako aktívne a ktorí vykonávali činnosti na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory. Natrvalo sa odníme licencia na rybolov pridružená k danému rybárskemu plavidlu.
3.  Podporu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť malým pobrežným rybárom, ktorí vlastnia rybárske plavidlo zaregistrované v rámci Únie ako aktívne a ktorí vykonávali činnosti na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3 a (nový)
3a.  Podpora sa podľa odseku 1 písm. (c) poskytuje rybárom len za predpokladu, že doplňujúce činnosti k rybolovu súvisia s hlavnou činnosťou podniku pôsobiaceho v oblasti rybárstva, napr. rybársky cestovný ruch, reštaurácie, environmentálne služby v oblasti rybárstva alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa rybárstva.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 4
4.  Príjemcovia podpory uvedenej v odseku 1 sa nesmú zapájať do profesionálneho rybolovu v priebehu najmenej piatich rokov nasledujúcich po prijatí poslednej platby podpory.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 32 a (nový)
Článok 32a
Podpora na začatie činnosti pre mladých rybárov
1.  Z ENRF sa môže poskytovať individuálna podpora pre mladých rybárov za podmienky, že:
–  majú menej ako 35 rokov;
–  preukážu, že aspoň päť rokov pracovali ako rybári alebo majú rovnocennú odbornú prípravu;
–  po prvýkrát nadobudli do vlastníctva rybárske plavidlo na maloobjemový pobrežný rybolov, ktoré je staré 5 až 20 rokov, pričom vykonávalo rybolovné činnosti počas predošlých piatich rokov.
2.  Rybárske plavidlo uvedené v odseku 1 patrí do časti flotily, ktorej správa o kapacite podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP]] preukazuje rovnováhu medzi rybolovnými možnosťami a kapacitou flotily.
3.  Suma podpory podľa odseku 1 neprekročí 100 000 EUR.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 33 – názov
Zdravie a bezpečnosť na palube
Zdravie, hygiena a bezpečnosť na palube
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1
1.  S cieľom zlepšiť pracovné podmienky rybárov na palube sa z fondu EFNR môžu podporovať investície na palube alebo do jednotlivých zariadení, pokiaľ tieto investície presahujú normy požadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie.
1.  S cieľom zlepšiť zdravotné, hygienické, bezpečnostné, pracovné a životné podmienky rybárov na palube sa z fondu ENRF môžu podporovať investície na palube alebo do jednotlivých zariadení, pokiaľ tieto investície presahujú normy požadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie a nezvyšujú rybolovnú kapacitu plavidla.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na zlepšenie starostlivosti o rybárov v prípade nehody sa môžu z ENRF podporovať spoločné projekty zamerané na to, aby bolo zdravotné školenie v širokej miere dostupné celej posádke.
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 33 a (nový)
Článok 33a
Dočasné zastavenie rybolovných činností
1.  Z ENRF sa prispieva na financovanie opatrení na dočasné zastavenie rybolovných činností len v týchto prípadoch:
a)  konajúc v rámci viacročného plánu, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. .../... [o SRP];
b)  keď Komisia prijala núdzové opatrenia v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. .../.... [o SRP];
c)  počas období biologickej obnovy v určitých kritických fázach životného cyklu druhov, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na udržateľné využívanie rybolovných zdrojov, pomáhajú zachovať populácie a umožňujú vykonávať rybolov mimo období zákazu lovu.
Podpora sa poskytuje formou finančnej náhrady za obdobie nečinnosti.
2.  Trvanie opatrení uvedených v odseku 1 sa stanoví na základe najlepších dostupných vedeckých výskumov o stave populácií.
3.  Opakujúce sa sezónne pozastavenia rybolovných činností, ktoré nepatria do odseku 1 písm. c), sa nezohľadňujú pri udeľovaní dávok ani poskytovaní platieb podľa tohto článku.
4.  Z ENRF možno prispievať na financovanie opatrení uvedených v odseku 1 pre dotknutých rybárov a vlastníkov rybárskych plavidiel najviac počas šiestich mesiacov na jedno plavidlo v celom programovom období. Podpora sa poskytne:
a)  vlastníkom rybárskych plavidiel, ktoré sú začlenené do registra flotily Únie a ktoré vykonávali rybolovné činnosti najmenej 120 dní predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o podporu; a
b)  členom posádky, ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla, ktorého sa týka dočasné zastavenie činností, za podmienok uvedených v písm. a) tohto odseku.
5.  Príslušné rybárske plavidlo a členovia posádky nevykonávajú žiadnu rybolovnú činnosť počas obdobia, keď dostávajú podporu uvedenú v odseku 1. Členské štáty zabezpečia, že sa činnosť zastavila.
Pozmeňujúci návrh 623
Návrh nariadenia
Článok 33 b (nový)
Článok 33b
Vzájomné fondy na účely poistenia
1.  Z ENRF je možné prispievať do vzájomných fondov uznaných členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré umožňujú rybárom, ktorí sú pridruženými členmi, poistiť sa pre prípad:
(a)  strát spôsobených prírodnými katastrofami,
(b)  environmentálnymi alebo zdravotnými incidentmi.
(c)  nákladov na záchranu pre rybárske plavidlá, ktoré mali nehodu počas ich činnosti alebo sa potopili, čo viedlo k obetiam na životoch na mori;
(d)  konkrétnych sociálnych a ekonomických opatrení navrhnutých členskými štátmi pre rybárov na palube plavidiel, ktoré sa potopili v dôsledku nehody na mori.
2.  Udalosti úradne uzná za prírodné katastrofy alebo environmentálne či zdravotné incidenty príslušný členský štát alebo – v prípade potreby – sa vychádza z vnútorných pravidiel vzájomného fondu. Členské štáty môžu prípadne vopred stanoviť kritériá, na základe ktorých sa takéto oficiálne uznanie bude považovať za poskytnuté.
Pozmeňujúci návrh 624
Návrh nariadenia
Článok 33 c (nový)
Článok 33 c
Trvalé ukončenie rybolovných činností
1.  ENRF môže prispievať k financovaniu opatrení na trvalé ukončenie rybolovných činností len prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel za predpokladu, že schéma vyraďovania :
a)  je začlenená do operačného programu stanoveného v článku 20 a
b)  sa týka plavidiel patriacich do časti, kde v horizonte dlhodobého plánovania rybolovná kapacita nie je v skutočnej rovnováhe s rybolovnými možnosťami a
2.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytne:
a)  vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 120 dní za rok počas dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti, alebo
b)  rybárom, ktorí pracovali na mori na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka trvalé zastavenie, najmenej 120 dní za rok počas dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti.
3.  Dotknutí rybári, vlastníci alebo dotknuté podniky skutočne ukončia všetky rybolovné činnosti. Príjemcovia takejto podpory poskytnú príslušnému orgánu členského štátu dôkazy o skutočnom ukončení rybolovnej činnosti. Pomerná časť kompenzácie sa vráti v prípade, že rybár alebo podnik obnovil rybolovnú činnosť v čase kratšom ako dva roky odo dňa predloženia žiadosti.
4.  Verejná podpora podľa tohto článku sa môže poskytovať do 31. decembra 2016.
5.  Podpora poskytovaná podľa tohto článku sa vypláca iba vtedy, ak bola z registra rybárskych plavidiel Únie trvale vyradená zodpovedajúca kapacita a licencie a ak boli povolenia na rybolov tiež natrvalo odobrané. Prijímateľ takejto podpory nemôže zaregistrovať nové rybárske plavidlo do piatich rokov od získania takejto podpory. Zníženie kapacity povedie k trvalému zodpovedajúcemu zníženiu stropu kapacity v danej časti flotily.
6.  Nárok na podporu podľa tohto článku nemajú majitelia tradičných a drevených plavidiel.
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 34
Článok 34
vypúšťa sa
Podpora systému prevoditeľných rybolovných povolení v rámci SRP
1.  S cieľom zaviesť alebo upraviť systémy prevoditeľných rybolovných povolení podľa článku 27 [nariadenia o SRP] sa z fondu EFNR môžu podporovať:
a)  návrh a vývoj technických a administratívnych prostriedkov potrebných na vytvorenie alebo fungovanie systému prevoditeľných rybolovných povolení;
b)  zapojenie jednotlivých zúčastnených strán do návrhu a prípravy systémov prevoditeľných rybolovných povolení;
c)  monitorovanie a vyhodnocovanie systémov prevoditeľných rybolovných povolení;
d)  správu systémov prevoditeľných rybolovných povolení.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a), b) a c) sa poskytuje výlučne verejným orgánom. Podpora podľa odseku 1 písm. d) tohto článku sa poskytuje verejným orgánom, právnickým alebo fyzickým osobám alebo uznaným organizáciám výrobcov zapojených do spoločného riadenia spojených prevoditeľných rybolovných povolení v súlade s článkom 28 ods. 4 nariadenia o spoločnej rybárskej politike.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 35 – názov
Podpora vykonávania opatrení na ochranu v rámci SRP
Podpora navrhovania a vykonávania opatrení na ochranu v rámci SRP
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie opatrení na ochranu podľa článkov 17 a 21 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom zabezpečiť účinné navrhovanie a vykonávanie priorít SRP týkajúcich sa regionálneho zamerania a opatrení na ochranu prijatých podľa [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] vrátane viacročných plánov sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a
(a)  návrh a vývoj technických a administratívnych prostriedkov potrebných na uplatnenie ochranných opatrení v zmysle článkov 17 a 21 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike];
a)  návrh, vývoj a monitorovanie technických a administratívnych prostriedkov potrebných na vypracovanie a uplatnenie viacročných plánov a ochranných opatrení v zmysle [nariadenia o spoločnej rybárskej politike];
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  zriadenie jednotnej siete oblastí obnovy populácie rýb podľa nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP];
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  uplatňovanie období na biologickú obnovu;
Pozmeňujúce návrhy 289 a 612
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b
(b)  zapojenie jednotlivých zúčastnených strán do návrhu a vykonávania ochranných opatrení v zmysle článkov 17 a 21 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
(b)  zapojenie jednotlivých zúčastnených strán do návrhu a vykonávania viacročných plánov a ochranných opatrení v zmysle [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a spolupráca medzi členskými štátmi v tejto oblasti, a to aj prostredníctvom výborov spoločného riadenia združujúcich viaceré zúčastnené strany.
Pozmeňujúci návrh 640
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
(ba)  návrh, vývoj a monitorovanie kritérií rozdeľovania podľa článku 16a (nového) [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie, podporiť odstránenie odvrhovania úlovkov a uľahčiť presun k využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos, sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do zariadení, ktoré:
1.  S cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie, podporiť odstránenie odhadzovania úlovkov a uľahčiť presun k udržateľnému využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos, sa z fondu ENRF môžu podporovať výskum a investície do zariadení, nástrojov alebo systémov, ktoré:
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  nahrádzajú rybársky výstroj za predpokladu, že nový výstroj má vhodnejšiu veľkosť, lepšiu selektívnosť, pokiaľ ide o druh, obmedzený vplyv na morské prostredie a zraniteľné morské ekosystémy a nezvyšuje kapacitu rybárskeho plavidla loviť ryby;
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno b
b)  znižujú nežiaduce úlovky komerčných zásob rýb alebo iné vedľajšie úlovky;
b)  znižujú nechcené alebo nepovolené úlovky komerčných populácií rýb alebo iné vedľajšie úlovky s dôrazom na vývoj a zavádzanie špeciálnych zariadení, ktoré znižujú tieto úlovky;
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c
c)  obmedzujú fyzické a biologické účinky rybolovu na ekosystém alebo na morské dno.
c)  obmedzujú a pokiaľ možno odstraňujú fyzické a biologické účinky rybolovu na ekosystém alebo na morské dno najmä v oblastiach vymedzených ako biogeograficky citlivé;
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  chránia výstroj a úlovky pred cicavcami a vtákmi, ktoré sú chránené smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1 alebo smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva2, ak sa tým neznižuje selektivita rybárskeho výstroja a ak sú prijaté všetky vhodné opatrenia na zabránenie fyzickej ujme dravcov.
__________________
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
cb)  znižujú negatívny vplyv rybárskych činností na dobré životné podmienky zvierat;
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno c c (nové)
cc)  prispievajú k hodnoteniu stavu populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 a (nový)
1a.  V najvzdialenejších regiónoch sa podpora uvedená v odseku 1 môže poskytnúť na ukotvené zariadenia na zhlukovanie rýb len v prípade, že prispievajú k udržateľnému a selektívnemu rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3
3.  Podpora sa poskytne len v prípade, že sa vybavenie alebo iné zariadenia podľa odseku 1 vyznačujú preukázateľne lepšou selektívnosťou vo vzťahu k veľkosti rýb alebo preukázateľne nižším dosahom na druhy rýb, ktoré nie sú cieľové druhy, ako štandardné vybavenie alebo iné zariadenia povolené právnymi predpismi Únie alebo príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktoré boli prijaté v kontexte regionalizácie, ako je uvedené [v nariadení o SRP].
3.  Podpora sa poskytne len v prípade, že sa vybavenie alebo iné zariadenia podľa odseku 1 vyznačujú preukázateľne podstatne lepšou selektívnosťou vo vzťahu k veľkosti rýb a preukázateľne nižším dosahom na ekosystém a na druhy rýb, ktoré nie sú cieľové druhy, ako štandardné vybavenie alebo iné zariadenia, nástroje alebo systémy povolené právnymi predpismi Únie alebo príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktoré boli prijaté v kontexte regionalizácie, ako je uvedené [v nariadení o SRP].
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4 – písmeno b
b)  rybárom, ktorí vlastnia nahrádzaný výstroj a ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla zaregistrovaného v rámci Únie najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory;
b)  rybárom, ktorí vlastnia výstroj, nástroje alebo systémy, ktoré sa majú vymeniť, a ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla zaregistrovaného v rámci Únie najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory;
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 36 a (nový)
Článok 36a
Pomoc určená na zmiernenie hospodárskych dôsledkov výnimočných udalostí
S cieľom zmierniť hospodársku situáciu spôsobenú výnimočnou udalosťou, ktorá bráni normálnemu rozvoju rybolovnej činnosti, ENRF môže poskytnúť pomoc pri dočasnom ukončení rybolovných činností, pričom táto pomoc je určená vlastníkom rybárskych plavidiel a rybárom. Realizácia opatrení na ochranu populácií rýb sa nepovažuje za výnimočnú udalosť.
Pozmeňujúci návrh 574/REV
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1
1.  S cieľom prispieť k zabráneniu odvrhovania úlovkov a vedľajších úlovkov a uľahčiť presun k využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos sa z fondu EFNR môžu podporovať projekty zamerané na vývoj alebo zavádzanie do praxe nových technických alebo organizačných poznatkov, prostredníctvom ktorých možno znížiť účinky rybolovných činností na životné prostredie alebo docieliť udržateľné využívanie morských biologických zdrojov.
1.  S cieľom prispieť k odstráneniu odhadzovania úlovkov a vedľajších úlovkov a uľahčiť presun k využívaniu živých morských biologických zdrojov obnovujúcemu a udržujúcemu populácie zbieraných druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať maximálny udržateľný výnos, a s cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie a vplyv chránených dravcov, sa z fondu ENRF môžu podporovať režimy a projekty, ktoré sú zamerané na vývoj, zlepšenie alebo zavádzanie do praxe nových technických alebo organizačných poznatkov, prostredníctvom ktorých možno znížiť účinky rybolovných činností na životné prostredie, vrátane lepších techník rybolovu a lepšej selektivity rybolovných operácií, alebo na dosiahnutie udržateľného využívania morských biologických zdrojov a spolužitia s chránenými dravcami na základe ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2
2.  Operácie financované v rámci tohto článku sa musia vykonávať v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom uznaným vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
2.  Operácie financované v rámci tohto článku, ktoré sa môžu vykonávať organizáciami rybárov uznávanými členským štátom, sa vykonávajú v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom uznaným každým členským štátom, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3
3.  Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku musia členské štáty primerane zverejniť podľa článku 120.
3.  Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku členské štáty zverejnia podľa článku 120.
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4
4.  Rybárske plavidlá zapojené do projektov financovaných v rámci tohto článku nemôžu presiahnuť 5 % plavidiel národnej flotily príslušnej krajiny, resp. 5 % tonáže národnej flotily príslušnej krajiny (zohľadňuje sa tonáž brutto) podľa výpočtu v čase predloženia žiadosti.
4.  Rybárske plavidlá zapojené do projektov financovaných v rámci tohto článku nemôžu presiahnuť 5 % plavidiel národnej flotily príslušnej krajiny, resp. 5 % tonáže národnej flotily príslušnej krajiny (zohľadňuje sa tonáž brutto) podľa výpočtu v čase predloženia žiadosti. Na žiadosť členského štátu, v riadne odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) Komisia môže schváliť projekty, ktoré presahujú limity stanovené v tomto odseku.
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5
5.  Činnosti súvisiace so skúšaním nového vybavenia alebo nových postupov sa vykonajú v rámci možností rybolovu určených pre príslušný členský štát.
5.  Činnosti súvisiace so skúšaním nového vybavenia alebo nových postupov sa vykonajú v rámci možností rybolovu určených pre príslušný členský štát alebo v rámci kvóty pre vedecký výskum podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1224/2009.
Pozmeňujúci návrh 625
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podnietiť zapojenie rybárov do ochrany a obnovy morskej biodiverzity a ekosystémov vrátane služieb, ktoré poskytujú, pri udržateľnom rybolove sa z fondu EFNR môžu financovať tieto operácie:
1.  S cieľom podnietiť zapojenie rybárov do ochrany a obnovy morskej biodiverzity a ekosystémov vrátane služieb, ktoré poskytujú v rámci udržateľného rybolovu, a prípadne tiež účasť rybárov, sa z ENRF môžu financovať tieto operácie, ktoré majú priamy vplyv na činnosti odvetvia rybolovu:
Pozmeňujúci návrh 626
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno a
a)  zber odpadu z mora, napríklad odstránenie nepoužívanej rybárskej výbavy a odpadkov znečisťujúcich more;
a)  zber odpadu z mora vykonávaný rybármi, napríklad odstraňovanie stratených rybárskych výstrojov a odpadkov znečisťujúcich more;
Pozmeňujúci návrh 627
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno b
b)  výstavba alebo inštalácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru;
b)  výstavba, inštalácia alebo modernizácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, ktoré možno ľahko rozmontovať a ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru a vykonávanie vedeckých štúdií a hodnotenia takýchto prostriedkov;
Pozmeňujúci návrh 628
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno c
c)  príspevok k lepšiemu riadeniu alebo k ochrane zdrojov;
c)  prínos k lepšej ochrane morských biologických zdrojov alebo k lepšiemu hospodáreniu s nimi;
Pozmeňujúci návrh 629
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno d
d)  riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v súlade s prioritnými akčnými rámcami zriadenými podľa smernice Rady 92/43/EHS;
d)  identifikácia, výber, riadenie, obnova a monitorovanie:
Pozmeňujúci návrh 630
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno d – bod i (nový)
i)  lokalít sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS a smernicou 2009/147/ES alebo v súlade s prioritnými akčnými rámcami zriadenými podľa smernice Rady 92/43/EHS, kde operácie súvisia s rybolovnými činnosťami,
Pozmeňujúci návrh 631
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno d – bod ii (nový)
ii)  chránených morských oblastí so zreteľom na uplatňovanie opatrení priestorovej ochrany súvisiacich s rybolovnými činnosťami uvedených v článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES;
Pozmeňujúci návrh 632
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno e
e)  riadenie, obnova a monitorovanie chránených morských oblastí v kontexte uplatňovania opatrení priestorovej ochrany spomínaných v článku 13 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES,
e)  účasť na iných činnostiach zameraných na zachovanie a zlepšenie biodiverzity a služieb ekosystémov v spojitosti s akciami Únie v oblasti politiky námorného prostredia a v súlade s ekosystémovým prístupom k riadeniu rybárstva, ako je napríklad ochrana osobitných morských a pobrežných biotopov na podporenie udržateľných populácií rýb vrátane prípravy týchto činností a ich vedeckého hodnotenia;
Pozmeňujúci návrh 633
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno ea (nové)
ea)  environmentálne povedomie so zapojením rybárov s ohľadom na ochranu a obnovu morskej biodiverzity.
Pozmeňujúci návrh 575/REV
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pismeno e b (nový)
eb)  režimy pre náhradu škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín alebo smernice Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva;
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2
2.  Operácie v rámci tohto článku uplatňujú verejnoprávne orgány a zapájajú sa do nich aj rybári alebo organizácie združujúce rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom, alebo mimovládna organizácia v spolupráci s organizáciami združujúcimi rybárov alebo rybárske miestne akčné skupiny podľa definície článku 62.
2.  Operácie v rámci tohto článku vykonávajú technické alebo vedecké verejnoprávne orgány a zapájajú sa do nich aj rybári, poradné rady, organizácie združujúce rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom, alebo mimovládna organizácia v spolupráci s organizáciami združujúcimi rybárov alebo rybárske miestne akčné skupiny podľa definície článku 62.
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 39 – názov
Zmiernenie klimatických zmien
Energetická účinnosť a znižovanie kapacít
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zmierniť vplyv klimatických zmien sa z fondu EFNR môže podporovať::
1.  S cieľom zlepšiť energetickú účinnosť rybárskych plavidiel sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno a
a)  investície do plavidiel zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov a zvýšenie energetickej účinnosti rybárskych plavidiel;
a)  investície do vybavenia alebo plavidiel zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov a zvýšenie energetickej účinnosti rybárskych plavidiel vrátane stiahnutia z prevádzky, výmeny alebo modernizácie hlavných alebo pomocných motorov za predpokladu, že výkonnosť nového motora je aspoň o 40 % nižšia ako výkonnosť nahrádzaného motora;
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno b
b)  audity a programy energetickej účinnosti.
b)  audity, poradenstvo a programy energetickej účinnosti, pokiaľ nevedú k zvýšeniu rybolovného úsilia.
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno ba (nové)
ba)  ochrana a obnova dna zarasteného morskou trávou a pobrežných mokradí, ktoré zachytávajú uhlík, a preto majú zásadný význam pre zmierňovanie negatívneho vplyvu zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno bb (nové)
bb)  nahradenie rybárskych výstrojov s vysokou spotrebou energie výstrojmi s nižšou spotrebou energie pod podmienkou, že tieto zmeny nebudú viesť k zvýšeniu rybolovnej kapacity rybárskej jednotky a že nahradený rybársky výstroj sa odoberie a zničí;
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno bc (nové)
bc)  nezávislé hodnotenia a audity energetickej stopy produktov z rýb predávaných na trhu s cieľom umožniť spotrebiteľom odlíšiť produkty z rýb ulovených rybolovnými metódami, ktoré sú energeticky menej náročné.
Pozmeňujúci návrh 641
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2
2.  Podpora nie je určená na výmenu ani modernizáciu hlavných ani pomocných motorov. Podpora sa poskytne len majiteľom rybárskych plavidiel a a najviac raz počas programového obdobia pre to isté rybárske plavidlo
2.  Podpora sa poskytne len majiteľom rybárskych plavidiel na drobný a pobrežný rybolov a najviac raz počas programového obdobia pre to isté rybárske plavidlo.
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3
3.  Komisia má právomoc prijať delegované akty podľa článku 127 s cieľom vymedziť oprávnené investície podľa odseku 1.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty, ktorými sa určujú oprávnené investície podľa odseku 1 a ktorými sa ustanovia podrobné pravidlá uplatňovania kritérií stanovených v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1
1.  S cieľom zlepšiť kvalitu ulovených rýb sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do plavidiel vykonané na tento účel.
1.  S cieľom zlepšiť pridanú hodnotu a kvalitu komerčných úlovkov sa z fondu ENRF môžu podporovať:
a)  investície, ktoré pridávajú hodnotu produktom rybolovu, a to najmä tým, že rybárom umožňujú vykonávať spracovávanie, uvádzanie na trh a priamy predaj ich vlastných úlovkov;
b)  inovačné investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita a ochrana produktov rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2
2.  S cieľom zvýšiť využitie nežiaducich úlovkov sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do plavidiel s cieľom čo najlepšie využiť nežiaduce úlovky komerčných zásob rýb a zhodnotiť časti ulovených rýb, ktoré sa nevyužívajú naplno, v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
2.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať investície do plavidiel s cieľom zlepšiť zaobchádzanie s nechcenými úlovkami, ich skladovanie a vylodenie a čo najlepšie využiť nechcené úlovky komerčných populácií rýb a zhodnotiť časti ulovených rýb, ktoré sa nevyužívajú naplno, v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 a (nový)
2a.  Podpora podľa odseku 1 písm. b) je podmienená používaním selektívneho výstroja na minimalizovanie nechcených úlovkov.
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4
4.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť iba majiteľom rybárskych plavidiel zaregistrovaných v rámci Únie, ktorých plavidlá vykonávali rybolovnú činnosť na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory.
4.  Podporu uvedenú v odseku 1 písm. b) možno poskytnúť iba majiteľom rybárskych plavidiel zaregistrovaných v rámci Únie, ktorých plavidlá vykonávali rybolovnú činnosť na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o poskytnutie podpory.
Pozmeňujúci návrh 603
Návrh nariadenia
Článok 41 – nadpis
Rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky
Rybárske prístavy, výkladkové miesta, predajné sály, prístrešky a iná pozemná podporná infraštruktúra
Pozmeňujúci návrh 604
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1
1.  Na účely zvýšenia kvality vyložených rýb, zvýšenia energetickej účinnosti, prispenia k ochrane životného prostredia a zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok sa z fondu EFNR môžu podporovať investície zlepšujúce existujúcu infraštruktúru rybárskych prístavov alebo vykládkových miest vrátane investícií do zariadení na zber odpadu a morských odpadkov.
1.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať investície na zlepšenie existujúcej infraštruktúry, ako sú rybárske prístavy, výkladkové miesta, predajné sály a iná pozemská podporná infraštruktúra vrátane investícií do zariadení na zber odpadu a morských odpadkov.
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2
2.   S cieľom umožniť využitie nežiaducich úlovkov sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do rybárskych prístavov a vykládkových miest, ktoré umožnia čo najlepšie využiť nežiaduce úlovky komerčných zásob rýb a ktoré zhodnocujú časti ulovených rýb, ktoré sa nevyužívajú naplno, v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
2.  Investície sa môžu týkať:
a)  zlepšovania kvality, čerstvosti a vysledovateľnosti vyložených produktov;
b)  zlepšovania podmienok vylodenia, transformácie, skladovania a predaja v predajnej sále;
c)  využitia nechcených úlovkov komerčných populácií a lepšie používanie nedostatočne využívaných častí úlovkov v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] a s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. .../.... [o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry];
d)  energetickej účinnosti;
e)  ochrany životného prostredia, najmä v oblasti zberu, skladovania odpadu a morského odpadu a nakladania s ním;
f)  zlepšovania hygieny, zdravia a bezpečnosti;
g)  zlepšovania pracovných podmienok;
h)  zásobovania ľadom, vodou a elektrinou;
i)  vybavenia na opravy alebo údržbu rybárskych plavidiel;
j)  výstavby, modernizácie a rozširovania nábreží s cieľom zlepšiť bezpečnosť pri vykládke alebo nakládke;
k)  digitalizovanej správy rybolovných činností;
l)  prepájania rybárskych prístavov, miest vyloďovania a predajných sál.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Článok 41 a (nový)
Článok 41a
Ochrana námorného dedičstva
1.  V záujme podpory a propagácie tradičných námorných remesiel súvisiacich s rybárstvom a zachovania existencie a prevádzkyschopnosti plavidiel, na ktoré sa vzťahuje ochrana námorného dedičstva príslušného členského štátu, sa z ENRF môžu podporovať:
a)  vzdelávanie a investície na podporu tradičných lodeníc a tradičných námorných remesiel;
b)  investície do plavidiel určené na obnovu tradičných drevených rybárskych plavidiel bez toho, aby sa zvýšila rybolovná kapacita týchto plavidiel;
c)  investície určené na ochranu a údržbu tradičných rybárskych plavidiel, na ktoré sa vzťahuje ochrana námorného dedičstva a ktoré boli vyradené z prevádzky.
2.  Podpora sa poskytuje len vlastníkom lodeníc a rybárskych plavidiel, a to len jedenkrát na jedno a to isté rybárske plavidlo počas jedného programového obdobia.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby plavidlá, ktoré získajú podporu podľa odseku 1 písm. b), aj naďalej vykonávali svoju činnosť.
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zmierniť účinky vnútrozemského rybolovu na životné prostredie, zvýšiť energetickú účinnosť, zvýšiť kvalitu vylodených rýb a zlepšiť bezpečnostné alebo pracovné podmienky sa z fondu EFNR môžu podporovať tieto investície:
1.  S cieľom zmierniť účinky vnútrozemského rybolovu na životné prostredie, zvýšiť energetickú účinnosť, zvýšiť kvalitu vylodených rýb a zlepšiť zdravotné, bezpečnostné, pracovné podmienky, ľudský kapitál a odbornú prípravu sa z fondu ENRF môžu podporovať tieto investície:
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  do podpory ľudského kapitálu a sociálneho dialógu, za podmienok stanovených v článku 31;
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno b
(b)  do zariadení uvedených v článku 36 za podmienok stanovených v tomto článku;
b)  do zariadení a projektov uvedených v článku 36 a článku 37 za podmienok stanovených v týchto článkoch;
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno d
(d)  do existujúcich prístavov a vykládkových miest uvedených v článku 41 za podmienok uvedených v danom článku.
d)  do rybárskych prístavov, prístreškov a miest vylodenia uvedených v článku 41 za podmienok uvedených v danom článku;
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  do zlepšení hodnoty alebo kvality ulovených rýb, ako sa uvádza v článku 40 a za podmienok v ňom stanovených.
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 a (nový)
1a.  Z EFNR sa môžu podporiť investície súvisiace s podnikaním, ako sa uvádza v článku 32 a za podmienok v ňom stanovených.
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 b (nový)
1b.  Z fondu ENRF sa môže podporiť vývoj a uľahčenie inovácií v súlade s článkom 28, poradenské služby v súlade s článkom 29 a partnerstvá medzi vedcami a rybármi v súlade s článkom 30.
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno a
(a)  pod odkazmi na rybárske plavidlá, ktoré sa uvádzajú v článkoch 33, 36 a 39, sa rozumejú odkazy na plavidlá, ktorých prevádzka sa vykonáva výlučne vo vnútrozemských vodách;
a)  pod odkazmi na rybárske plavidlá, ktoré sa uvádzajú v článkoch 33, 36, 37, 39 a 40, sa rozumejú odkazy na plavidlá, ktorých prevádzka sa vykonáva výlučne vo vnútrozemských vodách;
Pozmeňujúci návrh 333
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno b
(b)  pod odkazmi na morské prostredie, ktoré sa uvádzajú v článku 36, sa rozumejú odkazy na prostredie, v ktorom sa vykonáva prevádzka vnútrozemských rybárskych plavidiel.
b)  pod odkazmi na morské prostredie, ktoré sa uvádzajú v článku 36, sa rozumejú odkazy na prostredie, v ktorom sa vykonáva vnútrozemský rybolov.
Pozmeňujúci návrh 334
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3
3.  S cieľom posilniť diverzifikáciu vnútrozemských rybárov sa z fondu EFNR podporuje zmena účelu využívania plavidiel prevádzkovaných v rámci vnútrozemského rybolovu na iné činnosti, ktoré sa netýkajú rybolovu, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 tohto nariadenia.
3.  S cieľom posilniť diverzifikáciu vnútrozemských rybárov sa z fondu ENRF podporuje diverzifikácia činností vnútrozemského rybolovu dopĺňajúcich iné činnosti, ktoré sa netýkajú rybolovu, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 tohto nariadenia.
Pozmeňujúce návrhy 634
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5
5.  S cieľom chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru sa z fondu EFNR môže podporovať účasť vnútrozemských rybárov na riadení, obnove a monitorovaní lokalít sústavy NATURA 2000 v prípadoch, keď sa tieto oblasti priamo týkajú rybolovných činností a obnovy vnútrozemských vôd vrátane oblastí rozmnožovania a migračných trás sťahovavých druhov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 38 ods. 1 písm. d).
5.  S cieľom chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru sa z ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 635
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5 – písmeno a (nové)
(a)  bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 38 ods. 1 písm. d), riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 v prípadoch, keď sa tieto oblasti priamo týkajú rybolovných činností a obnovy vnútrozemských vôd vrátane oblastí rozmnožovania a migračných trás sťahovavých druhov, vrátane účasti vnútrozemských rybárov;
Pozmeňujúci návrh 636
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5 – písmeno b (nové)
(b)  výstavba, modernizácia alebo inštalácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru, vrátane ich vedeckého monitorovania a hodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 336
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 6
6.  Členské štáty zabezpečia, že plavidlá, ktorým sa poskytne podpora podľa tohto článku, budú aj naďalej vykonávať svoju činnosť výlučne vo vnútrozemských vodách.
6.  Bez toho, aby to malo vplyv na odsek 3, členské štáty zabezpečia, že plavidlá, ktorým sa poskytne podpora podľa tohto článku, budú aj naďalej vykonávať svoju činnosť výlučne vo vnútrozemských vodách.
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
1.  Pomoc sa podľa tejto kapitoly zameriava iba na podniky v oblasti akvakultúry, pokiaľ to nie je výslovne stanovené inak.
1.  Pomoc sa podľa tejto kapitoly zameriava iba na podniky v oblasti udržateľnej akvakultúry vrátane podnikov, ktoré prevádzkujú podnikatelia vstupujúci do tohto odvetvia, ako sa uvádza v odseku 1a, a na organizácie výrobcov a podnikateľov v oblasti akvakultúry, pokiaľ to nie je výslovne stanovené inak. Podpora sa neposkytuje prevádzkovateľom, ktorí sa dopustili vážneho porušenia právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 338
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na účely tohto článku podnikatelia vstupujúci do tohto odvetvia predložia podnikateľský plán a v prípade, že výška investícií presahuje sumu 150 000 EUR, štúdiu uskutočniteľnosti.
Pozmeňujúci návrh 589
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2
2.  V prípadoch, keď operácie predstavujú investície do zariadení alebo infraštruktúry na zabezpečenie súladu s požiadavkami v oblasti životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, hygieny alebo dobrých životných podmienok zvierat podľa právnych predpisov Únie zavedenými po roku 2014, možno pomoc poskytnúť až do dňa, keď sa normy stanú pre podniky povinné.
2.  Pomoc sa obmedzuje na investície do zariadení alebo infraštruktúry, ktoré majú preukázateľne nižší vplyv na životné prostredie alebo lepšiu výkonnosť s ohľadom na zdravie ľudí a zvierat, hygienu alebo dobré životné podmienky zvierat, než sa vyžaduje podľa právnych predpisov Únie.
Podpora sa neposkytuje na operácie v oblasti akvakultúry, pri ktorých sa používajú geneticky modifikované organizmy.
Pomoc sa neposkytuje na žiadne operácie v oblasti intenzívnej akvakultúry vykonávané v chránených morských oblastiach alebo v oblastiach obnovy populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 340
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na stimuláciu inovácie v oblasti akvakultúry sa z fondu EFNR môžu podporovať operácie:
1.  Na stimuláciu inovácie v oblasti udržateľnej akvakultúry sa z fondu EFNR môžu podporovať projekty, ktoré sa zameriavajú:
(a)  na zavedenie nových technických alebo organizačných poznatkov v podnikoch zaoberajúcich sa akvakultúrou, ktoré zmierňujú ich vplyv na životné prostredie alebo podporujú udržateľnejšie využívanie zdrojov v akvakultúre;
a)  na vývoj technických, vedeckých alebo organizačných poznatkov v podnikoch zaoberajúcich sa akvakultúrou, ktoré predovšetkým zmierňujú ich vplyv na životné prostredie, znižujú závislosť od rybej múčky a rybieho oleja, podporujú udržateľné využívanie zdrojov v akvakultúre alebo umožňujú nové udržateľné výrobné metódy;
(b)  na rozvoj alebo zavedenie nových alebo výrazne vylepšených výrobkov v porovnaní so súčasným stavom technológií, nových alebo zdokonalených postupov, nových alebo zdokonalených systémov riadenia a organizácie.
b)  na rozvoj alebo zavedenie nových alebo výrazne vylepšených výrobkov, nových alebo zdokonalených postupov, nových alebo zdokonalených systémov riadenia a organizácie, ako aj inovácií alebo zlepšení vo výrobe a spracovaní produktov akvakultúry;
ba)  na skúmanie technickej alebo ekonomickej uskutočniteľnosti inovácií, produktov alebo postupov.
Pozmeňujúci návrh 341
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2
2.  Operácie v rámci tohto článku sa musia vykonávať v spolupráci vedeckým alebo technickým orgánom uznaným podľa vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
2.  Operácie v rámci tohto článku sa vykonávajú súkromným alebo verejným vedeckým, akademickým alebo technickým orgánom alebo v spolupráci s takýmto orgánom uznaným podľa vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov, ktorý potvrdí výsledky týchto operácií.
Pozmeňujúci návrh 342
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3 a (nový)
3a.  Z ENRF sa poskytuje finančný príspevok na rozvoj a inovácie v akvakultúre vykonávané v rámci viacročných strategických plánov vypracovaných členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Článok 46 – názov
Investície do nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori
Investície do akvakultúry
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1
1.  Na podporu foriem akvakultúry, ktoré majú vysoký potenciál rastu, sa z fondu EFNR môžu podporovať investície do rozvoja nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori.
1.  Na podporu foriem udržateľnej akvakultúry, ktoré majú vysoký potenciál rastu, sa z ENRF môžu podporovať:
a)  produktívne investície do akvakultúry vrátane investícií do rozvoja nepotravinárskej akvakultúry a akvakultúry na otvorenom mori
b)  diverzifikácia produkcie a využívaných druhov, ako aj štúdie o rentabilite a vhodnosti lokality.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 a (nový)
1a.  Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvýšenie produkcie a/alebo modernizáciu existujúcich akvakultúrnych podnikov alebo na výstavbu nových podnikov za predpokladu, že je tento rozvoj v súlade s viacročným národným strategickým plánom pre rozvoj akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 b (nový)
1b.  Podpora podľa tohto článku sa poskytuje len v prípadoch, keď sa v nezávislej trhovej štúdii jasne preukáže, že produkt má dobré a trvalé vyhliadky na trhu. Vytvorené podniky sú hospodársky životaschopné a neprispievajú k nadprodukcii v odvetví.
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z fondu EFNR môžu podporovať investície, ktoré prispievajú:
1.  Na podporu podnikania v oblasti udržateľnej akvakultúry sa z ENRF môžu podporovať investície, ktoré prispievajú:
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno a
a)  k pridanej hodnote výrobkov akvakultúry, najmä tým, že sa podniku pôsobiacemu v oblasti akvakultúry umožní vykonávať spracovanie, marketing a priamy predaj svojich vlastných výrobkov akvakultúry;
a)  k pridanej hodnote produktov akvakultúry, napríklad prostredníctvom podpory odvetvia akvakultúry pri vykonávaní spracovania, marketingu a priameho predaja vlastných produktov akvakultúry alebo pri zriaďovaní združení alebo partnerských dohôd o tomto spracovaní;
Pozmeňujúci návrh 349
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno b
b)  k diverzifikácii príjmu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry prostredníctvom rozvoja nových druhov akvakultúry s dobrými trhovými vyhliadkami;
b)  k diverzifikácii príjmu odvetvia akvakultúry prostredníctvom rozvoja nových pôvodných akvakultúrnych druhov v ich príslušnej oblasti s pridanou hodnotou a s dobrými trhovými a environmentálnymi vyhliadkami;
Pozmeňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno c
c)  k diverzifikácii príjmu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry prostredníctvom rozvoja doplňujúcich činností mimo akvakultúry.
c)  k diverzifikácii príjmu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry prostredníctvom rozvoja doplňujúcich činností.
Pozmeňujúci návrh 351
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2
2.  Podpora sa podľa odseku 1 písm. c) poskytuje len podnikom pôsobiacim v oblasti akvakultúry za predpokladu, že doplňujúce činnosti mimo akvakultúry môžu súvisieť s hlavnou činnosťou podniku pôsobiaceho v oblasti akvakultúry, ako je rybársky cestovný ruch, environmentálne služby v oblasti akvakultúry alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa akvakultúry.
2.  Podpora sa podľa odseku 1 písm. c) poskytuje len podnikom pôsobiacim v oblasti akvakultúry za predpokladu, že doplňujúce činnosti mimo akvakultúry môžu súvisieť s hlavnou produkciou alebo uvádzaním akvakultúrnych produktov na trh, ako je rybársky cestovný ruch, environmentálne služby v oblasti akvakultúry alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť odvetvia a podnikov zameraných na akvakultúru sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov zameraných na akvakultúru a s cieľom obmedziť environmentálny vplyv ich prevádzky sa z fondu EFNR môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 353
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno b
b)  poskytovanie poradenských služieb pre podniky z oblasti akvakultúry technického, vedeckého, právneho alebo hospodárskeho charakteru.
b)  poskytovanie poradenských služieb pre podniky z oblasti akvakultúry technického, vedeckého, právneho, environmentálneho alebo hospodárskeho charakteru.
Pozmeňujúci návrh 637
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
(ba)  zlepšovanie pracovných podmienok s ohľadom na pravidlá MOP;
Pozmeňujúci návrh 638
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
(bb)  podpora odbornej prípravy a prístupu k práci pre mladých ľudí a ženy v odvetví rybolovu a akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2 – písmeno d
d)  normy v oblasti zdravia a bezpečnosti založené na vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Únie;
d)  normy v oblasti zdravia, hygieny a bezpečnosti založené na vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Únie;
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  presadzovanie rovnosti príležitostí, najmä so zreteľom na rodovú rovnosť a integráciu osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3
3.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje len verejnoprávnym subjektom vybraným na zriadenie poradenských služieb pre podniky. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje MSP alebo organizáciám výrobcov pôsobiacim v oblasti akvakultúry.
3.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje len verejnoprávnym subjektom vybraným na zriadenie poradenských služieb pre podniky alebo profesijným organizáciám uznaným príslušným členským štátom. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje MSP, profesionálnym organizáciám v oblasti akvakultúry uznaným členským štátom, organizáciám výrobcov pôsobiacim v oblasti akvakultúry alebo združeniam organizácií výrobcov pôsobiacich v oblasti akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 357
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ak podpora, ktorá sa má poskytnúť, nepresahuje sumu 4 000 EUR, príjemcu možno vybrať prostredníctvom zrýchleného postupu.
Pozmeňujúci návrh 358
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4
4.  Podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry nemôžu počas programového obdobia dostávať podporu za poradenské služby viac ako raz za každú kategóriu služieb uvedených v odseku 2 písm. a) až e).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 359
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno a
a)  celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých poznatkov a inovatívnych postupov a na získavanie nových odborných zručností v oblasti akvakultúry;
a)  odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých a technických poznatkov a inovatívnych postupov, získavanie nových odborných zručností v oblasti akvakultúry, zlepšovanie pracovných podmienok, podpora bezpečnosti pri práci a zníženie dosahu akvakultúrnych operácií na životné prostredie;
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno b
b)  prenosvýmenu skúseností a osvedčených postupov medzi podnikmi pôsobiacimi v oblasti akvakultúry alebo odbornými organizáciami a ostatnými subjektmi vrátane vedeckých orgánov a orgánov podporujúcich rovnaké príležitosti pre mužov aj ženy.
b)  vytváranie sietívýmena skúseností a osvedčených postupov medzi podnikmi pôsobiacimi v oblasti akvakultúry alebo odbornými organizáciami a ostatnými súkromnými alebo verejnými subjektmi vrátane vedeckých, technických a školiacich orgánov a orgánov podporujúcich rovnaké príležitosti pre mužov aj ženy.
Pozmeňujúci návrh 361
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2
2.  Podpora uvedená v odseku 1 písm. a) sa nesmie poskytovať veľkým podnikom pôsobiacim v oblasti akvakultúry.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 362
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom prispieť k rozvoju akvakultúrnych lokalít a infraštruktúry sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom prispieť k rozvoju akvakultúrnych lokalít a infraštruktúry a obmedziť vplyv ich prevádzky na životné prostredie sa z fondu ENRF môže podporovať:
-
Pozmeňujúci návrh 363
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a
(a)  určenie a zmapovanie najvhodnejších lokalít na rozvoj akvakultúry a v prípade potreby aj so zreteľom na procesy námorného priestorového plánovania;
a)  určenie a zmapovanie najvhodnejších lokalít na rozvoj udržateľnej akvakultúry s nízkym vplyvom na životné prostredie, v prípade potreby aj so zreteľom na procesy námorného priestorového plánovania, ako aj nadväzujúce akcie, pokiaľ ide o environmentálnu súčinnosť, počas výrobnej etapy činností akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 364
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  určenie a zmapovanie území, napr. plochy určenej na chov, pobrežného neresiska, morskej chránenej oblasti, lokality sústavy Natura 2000 alebo oblasti obnovy populácie rýb, v ktorej by sa mali vylúčiť činnosti intenzívnej akvakultúry, aby sa zachovala úloha takýchto oblastí vo fungovaní ekosystému;
Pozmeňujúci návrh 365
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno b
b)  zlepšenie infraštruktúry akvakultúrnych oblastí, a to aj prostredníctvom pozemkových úprav, dodávok energie vodohospodárstva;
b)  zlepšenie a rozvoj podporných zariadení a infraštruktúry potrebných na zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít, a to aj prostredníctvom investícií do pozemkových úprav, dodávok energie alebo vodohospodárstva;
Pozmeňujúci návrh 366
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno c
c)  opatrenia prijaté a vykonávané príslušnými orgánmi podľa článku 9 ods. 1 smernice 2009/147/ES alebo článku 16 ods. 1 smernice 92/43/EHS s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu akvakultúry.
c)  opatrenia prijaté príslušnými orgánmi zamerané na zmiernenie konfliktov s voľne žijúcimi druhmi chránenými podľa smernice 2009/147/ES alebo smernice 92/43/EHS s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2
2.  Príjemcami podpory podľa tohto článku len verejnoprávne orgány.
2.  Oprávnenosť na podporu podľa tohto článku sa obmedzuje len na verejnoprávne orgány alebo súkromné organizácie poverené členským štátom vykonávaním činností uvedených v ods. 1 písm. a), aa) a b).
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Článok 51 – názov
Podpora nových podnikateľov v oblasti akvakultúry
Podpora nových podnikateľov v odvetví udržateľnej akvakultúry a spracovania v oblasti akvakultúry
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1
1.  Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z fondu EFNR môže podporovať zakladanie podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry novými, začínajúcimi podnikateľmi.
1.  Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z fondu ENRF môže podporovať zakladanie podnikov alebo družstiev pôsobiacich v oblasti udržateľnej akvakultúry novými, začínajúcimi podnikateľmi, a to aj v súvisiacom spracovateľskom odvetví a s osobitným dôrazom na mladých podnikateľov v oblasti akvakultúry a rodovú rovnosť.
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Podpora 1 sa poskytuje podnikateľom v oblasti akvakultúry, ktorí vstupujú do tohto odvetvia za predpokladu, že:
2.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje podnikateľom v oblasti akvakultúry, ktorí vstupujú do tohto odvetvia za predpokladu, že:
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno b
b)  po prvýkrát zakladajú mikropodnik alebo malý podnik v oblasti akvakultúry ako vedúci takéhoto podniku;
b)  po prvýkrát zakladajú mikropodnik alebo malý podnik v odvetví akvakultúry alebo v súvisiacom spracovateľskom odvetví ako vedúci takéhoto podniku;
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno c
c)  predložia podnikateľský zámer rozvoja svojich akvakultúrnych činností.
c)  predložia hospodársky a environmentálne dôveryhodný podnikateľský zámer rozvoja svojich akvakultúrnych činností vrátane plánu minimalizácie ekologickej stopy ich činností.
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Článok 52 – názov
Podpora akvakultúry s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia
Podpora udržateľnej akvakultúry s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – úvodná časť
S cieľom výrazne zmierniť vplyv akvakultúry na životné prostredie sa z fondu EFNR môžu podporovať investície zamerané na:
S cieľom výrazne zmierniť vplyv akvakultúry na životné prostredie sa z fondu ENRF môžu podporovať tieto investície zamerané na:
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a
a)  dosiahnutie výrazného zmiernenia vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na vodu, najmä prostredníctvom zníženia množstva používanej vody alebo zlepšenia kvality vody, ako aj prostredníctvom používania multitrofických systémov akvakultúry;
a)  dosiahnutie výrazného zmiernenia vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na používanie vody a jej kvalitu, najmä prostredníctvom zníženia množstva používanej vody alebo používaných chemických látok, antibiotík a iných liečiv alebo zlepšenia kvality vody, ako aj prostredníctvom používania multitrofických systémov akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  podporu uzavretých systémov akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno b
b)  obmedzenie negatívneho vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na prírodu alebo biodiverzitu;
b)  obmedzenie negatívneho vplyvu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry na prírodu a podporu ochrany životného prostredia a biodiverzity, najmä obmedzením vplyvu na voľne žijúce populácie rýb, na súčinnosť s druhmi dravcov, používanie toxických chemických látok a antibiotík a iné environmentálne dosahy spojené s intenzívnou akvakultúrou;
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno c
c)  nákup zariadenia na ochranu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry pred voľne žijúcimi dravcami využívajúc ochranu podľa smernice Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES a smernice 92/43/ES;
c)  nákup zariadenia na ochranu podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry pred voľne žijúcimi dravcami;
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno e
e)  obnova existujúcich rybníkov alebo lagún určených na akvakultúru odstránením usadenín alebo prípadné opatrenia zamerané na prevenciu ukladania usadenín.
e)  obnova ústí, existujúcich rybníkov alebo lagún určených na akvakultúru a súvisiacich biotopov odstránením usadenín alebo prevenciou ukladania usadenín.
Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť rozvoj ekologickej akvakultúry alebo akvakultúry účinne využívajúcej zdroje sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť rozvoj ekologickej akvakultúry alebo akvakultúry účinnejšie využívajúcej zdroje sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  prechod od chovu mäsožravých druhov na operácie chovu bylinožravých druhov, ktoré nezávisia od kŕmenia čerstvými, voľne žijúcimi, morskými alebo sladkovodnými rybami, rybou múčkou ani produktmi z rybieho oleja;
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  podpora uzavretého systému akvakultúry, keď sú ryby a iné vodné produkty chované v uzavretých systémoch recirkulácie a voda sa využíva minimálne.
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno b
b)  účasť na systéme Únie pre ekologické riadenie a audit, stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS).
b)  účasť na systéme Únie pre ekologické riadenie a audit, ako sú napríklad systémy stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) alebo účasť na vnútroštátne uznávaných systémoch riadenia životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2
2.  Podpora sa poskytuje iba tým príjemcom, ktorí sa zaviazali minimálne na 3 roky účasti na systéme EMAS alebo minimálne na 5 rokov dodržiavať požiadavky v oblasti ekologickej výroby.
2.  Podpora sa poskytuje iba tým príjemcom, ktorí sa zaviazali minimálne na päť rokov účasti na systéme EMAS alebo minimálne na päť rokov dodržiavať požiadavky v oblasti ekologickej výroby.
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3
3.  Podpora má formu kompenzácie za maximálne dva roky počas obdobia prechodu podniku na ekologickú výrobu, alebo počas prípravy na účasť na systéme EMAS.
3.  Podpora má formu kompenzácie za maximálne päť rokov počas obdobia prechodu podniku na ekologickú výrobu, alebo počas prípravy na účasť na systéme EMAS.
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 4 – písmeno a
a)  straty zisku alebo dodatočných nákladov, ktoré vznikli počas obdobia prechodu z bežnej výroby na ekologickú výrobu pre činnosti oprávnené podľa odseku 1 písm. a) tohto článku;
a)  straty zisku alebo dodatočných nákladov, ktoré vznikli počas obdobia prechodu z bežnej výroby na ekologickú výrobu alebo na zachovanie ekologickej výroby pre činnosti oprávnené podľa odseku 1 písm. a) tohto článku;
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť rozvoj akvakultúry, ktorá zabezpečuje environmentálne služby, sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť rozvoj udržateľnej akvakultúry, ktorá zabezpečuje environmentálne služby, sa z fondu ENRF môže podporovať:
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – písmeno a
a)  metódy akvakultúry zlučiteľné so špecifickými environmentálnymi potrebami, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám na riadenie vyplývajúcim z označenia oblastí sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS a s nariadením Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES;
a)  metódy extenzívnej a polointenzívnej akvakultúry zlučiteľné so špecifickými environmentálnymi potrebami, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám na riadenie vyplývajúcim z označenia oblastí sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS a so smernicou 2009/147/ES;
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – písmeno b
b)  účasť na ochrane ex-situ a reprodukciu vodných živočíchov v rámci programov zachovania a obnovenia biodiverzity, ktoré vypracovali verejné orgány, alebo pod ich dohľadom;
b)  náklady priamo vyplývajúce z účasti na ochrane ex-situ a reprodukcie vodných živočíchov v rámci programov zachovania a obnovenia biodiverzity, ktoré vypracovali verejné orgány, alebo pod ich dohľadom;
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1 – písmeno c
c)  formy extenzívnej akvakultúry vrátane zachovania a zlepšenia stavu životného prostredia, biodiverzity a riadenia krajinných a tradičných prvkov oblastí akvakultúry.
c)  formy extenzívnej alebo poloextenzívnej akvakultúry – v pobrežných oblastiach i vo vnútrozemský vodách – vrátane zachovania a zlepšenia stavu životného prostredia, biodiverzity a riadenia krajinných a tradičných prvkov oblastí akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu ročnej kompenzácie vzniknutých dodatočných nákladov alebo straty príjmov, ktoré vyplývajú z riadiacich požiadaviek v príslušných oblastiach súvisiacich s vykonávaním smernice 92/43/EHS alebo smernicou Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES.
2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu ročnej kompenzácie vzniknutých dodatočných nákladov a/alebo straty príjmov, ktoré vyplývajú z riadiacich požiadaviek v príslušných oblastiach súvisiacich s vykonávaním smernice 92/43/EHS alebo smernice Rady a Európskeho parlamentu 2009/147/ES.
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4
4.  Podpora poskytovaná podľa odseku 1 písm. c) má formu ročnej kompenzácie dodatočných nákladov.
4.  Podpora poskytovaná podľa odseku 1 písm. c) má formu ročnej kompenzácie dodatočných nákladov a kompenzácie za straty, ktoré spôsobili akvakultúrnej populácii chránené druhy, pod podmienkou, že boli prijaté ochranné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa podporuje kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov za dočasné pozastavenie zberu chovaných mäkkýšov výlučne z dôvodu verejného zdravia.
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov za dočasné pozastavenie zberu chovaných mäkkýšov výlučne z dôvodu verejného zdravia.
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 – písmeno b
b)  ak strata vyplývajúca z pozastavenia zberu dosahuje viac ako 35 % ročného obratu daného podniku, vypočítaného na základe priemerného obratu podniku za predchádzajúce tri roky.
b)  ak strata vyplývajúca z pozastavenia zberu dosahuje viac ako 15 % ročného obratu daného podniku, vypočítaného na základe priemerného obratu podniku za predchádzajúce tri roky, alebo keď obdobie fungovania spoločnosti v predchádzajúcom období činnosti je kratšie. Členské štáty môžu stanoviť osobitné pravidlá výpočtu, ktoré sa použijú v prípade spoločností, činnosť ktorých trvá menej ako jeden rok.
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3
3.  Obdobie, počas ktorého je možné kompenzáciu vyplácať, je maximálne 12 mesiacov počas celého programového obdobia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom podporiť zdravie zvierat v podnikoch pôsobiacich v oblasti akvakultúry, najmä v oblasti prevencie a biologickej bezpečnosti, sa z fondu EFNR môže podporovať:
1.  S cieľom podporiť zdravie zvierat v podnikoch pôsobiacich v oblasti akvakultúry, najmä v oblasti prevencie a biologickej bezpečnosti, sa z fondu ENRF môžu podporovať akvakultúrne podniky a profesionálne akvakultúrne organizácie a tieto ich operácie:
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno a
a)  kontrola a odstraňovanie chorôb v akvakultúre podľa rozhodnutia Rady 2009/470/ES o výdavkoch na veterinárnom úseku;
a)  náklady na kontrolu a odstraňovanie chorôb v akvakultúre podľa rozhodnutia Rady 2009/470/ES o výdavkoch na veterinárnom úseku vrátane prevádzkových nákladov potrebných na splnenie povinností stanovených v pláne odstraňovania;
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno b
b)  rozvoj všeobecných osvedčených postupov a postupov pre špecifické druhy alebo etických kódexov pre biologickú bezpečnosť alebo potreby týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v akvakultúre;
b)  rozvoj všeobecných osvedčených postupov a postupov pre špecifické druhy alebo etických kódexov pre biologickú bezpečnosť, potreby týkajúce sa zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat v akvakultúre;
Pozmeňujúci návrh 400
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno c
c)  zvýšenie dostupnosti veterinárnych liekov na použitie v akvakultúre a podpore vhodného používania týchto liekov prostredníctvom realizácie farmaceutických štúdií a šírenia a výmeny informácií.
c)  iniciatívy zamerané na zníženie závislosti akvakultúry od veterinárnych liekov;
Pozmeňujúci návrh 401
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  zriadenie a prevádzka skupín na ochranu zdravia v odvetví akvakultúry, ktoré uznávajú členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – úvodná časť
1.  S cieľom zabezpečiť príjem výrobcov v odvetví akvakultúry sa z fondu EFNR môže podporovať príspevok k poisteniu akvakultúrnych zásob, ktorý obsahuje straty v dôsledku:
1.  S cieľom zabezpečiť príjem výrobcov v odvetví akvakultúry sa z fondu ENRF môže podporovať príspevok na poistenie akvakultúrnych populácií alebo vzájomný fond uznávaný členským štátom, ktorý kryje straty v dôsledku aspoň jednej z týchto udalostí:
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno a
a)  prírodných katastrof;
a)  prírodných katastrof alebo rozsiahleho znečistenia morského prostredia;
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno c
c)  náhlej zmeny kvality vody;
c)  náhlej zmeny kvality a množstva vody;
Pozmeňujúci návrh 405
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d
d)  chorôb v akvakultúre alebo zničenia výrobných zariadení.
d)  chorôb v akvakultúre, predátorstva, mechanických zlyhaní alebo zničenia výrobných zariadení, za ktoré prevádzkovateľ nie je zodpovedný;
Pozmeňujúci návrh 406
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  vážneho poškodenia zariadení voľne žijúcimi zvieratami vrátane zamorenia akvakultúrnych podnikov inváznymi druhmi;
Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  znečistenia životného prostredia spôsobeného nehodou, ktorá sa stala mimo akvakultúrnej prevádzky;
Pozmeňujúci návrh 408
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno d c (nové)
dc)  zberu a likvidácie zvierat, ktoré uhynuli v prevádzkach prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku nehody v prevádzke, za ktorú prevádzkovateľ nezodpovedá, alebo ktoré boli na základe predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov utratené a zakopané v priestoroch podniku z dôvodu ochrany zdravia zvierat.
Pozmeňujúci návrh 409
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Výskyt nepriaznivých klimatických javov alebo vypuknutie choroby v akvakultúre musia príslušné členské štáty oficiálne uznať.
2.  Výskyt nepriaznivých klimatických javov, chorôb, rozsiahleho znečistenia alebo akékoľvek relevantné okolnosti uvedené v odseku 1 v akvakultúre musia príslušné členské štáty oficiálne uznať.
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3
3.  Podpora sa poskytuje len pre zmluvy o poistení akvakultúrnych obsádok, ktoré kryjú hospodárske škody podľa odseku 1 presahujúce 30 % priemernej ročnej výroby príslušného podnikateľa v oblasti akvakultúry.
3.  Podpora sa poskytuje len pre zmluvy o poistení akvakultúrnych obsádok alebo na vzájomné fondy, ktoré kryjú hospodárske škody podľa odseku 1 presahujúce 25 % priemernej ročnej výroby príslušného podnikateľa v oblasti akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Článok 58
Z fondu EFNR sa môže podporovať udržateľný rozvoj oblastí rybolovu na základe prístupu miestneho rozvoja pod vedením spoločenstva, ako je stanovené v článku 28 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
Z fondu ENRF sa môže podporovať udržateľný rozvoj oblastí rybolovu a akvakultúry na základe prístupu miestneho rozvoja pod vedením spoločenstva, ako je stanovené v článku 28 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1
Finančná podpora podľa tejto kapitoly prispieva k dosiahnutiu priorít Únie identifikovaných v článku 6 ods. 1.
Finančná podpora podľa tejto kapitoly prispieva k dosiahnutiu priorít Únie identifikovaných v článku 6 ods. 1, 2 a 3.
Pozmeňujúci návrh 413
Návrh nariadenia
Hlava V – kapitola III – oddiel 2 – názov
Oblasti rybolovu, miestne partnerstvá a stratégie miestneho rozvoja
Oblasti rybolovu a akvakultúry, miestne partnerstvá a stratégie miestneho rozvoja
Pozmeňujúci návrh 414
Návrh nariadenia
Článok 60 – názov
Oblasti rybolovu
Oblasti rybolovu a akvakultúry
Pozmeňujúci návrh 415
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Oblasť rybolovu oprávnená na získanie podpory:
1.  Aby bola nejaká oblasť oprávnená na získanie podpory, musí isť buď o oblasť morského rybolovu, alebo oblasť vnútrozemského rybolovu, alebo o oblasť akvakultúry. Je z funkčného hľadiska geograficky, biologicky, hospodársky a sociálne súdržná s osobitným zreteľom na odvetvia rybolovu, akvakultúry a súvisiacich činností a ponúka dostatočné kritické množstvo ľudských, finančných a ekonomických zdrojov na podporu životaschopnej stratégie miestneho rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 416
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno a
(a)  má obmedzenú veľkosť a vo všeobecnosti je menšia ako úroveň NUTS 3 spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS); and
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 417
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno b
(b)  je z funkčného hľadiska geograficky, hospodársky a sociálne prepojená s osobitným zreteľom na odvetvia rybolovu a akvakultúry a ponúka dostatočné kľúčové množstvo ľudských, finančných a ekonomických zdrojov na podporu životaschopnej stratégie miestneho rozvoja.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 418
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1
1.  Na účely fondu EFNR je integrovaná stratégia miestneho rozvoja uvedená v článku 28 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. ..., ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia, založená na vzájomnom pôsobení medzi zúčastneným stranami a projektmi rôznych odvetví miestneho hospodárstva, predovšetkým rybárstve a akvakultúry;
1.  Na účely fondu ENRF je integrovaná stratégia miestneho rozvoja uvedená v článku 28 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. ..., ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia, založená na vzájomnom pôsobení a konzultáciách medzi zúčastneným stranami a projektmi v odvetviach rybolovu a akvakultúry, ako aj v ostatných odvetviach miestneho hospodárstva. V tejto súvislosti sa konzultuje s poradnými radami.
Pozmeňujúci návrh 419
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno a
a)  maximalizujú účasť rybárstva a akvakultúry na udržateľnom rozvoji pobrežných a vnútrozemských rybolovných oblastí;
a)  maximalizujú účasť rybolovu a akvakultúry na udržateľnom rozvoji pobrežných a vnútrozemských rybolovných a akvakultúrnych oblastí;
Pozmeňujúci návrh 420
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno b
b)  zabezpečia, aby miestne spoločenstvá v plnej miere využívali príležitosti, ktoré im poskytuje námorný pobrežný rozvoj.
b)  zabezpečia, aby miestne spoločenstvá v plnej miere využívali príležitosti, ktoré im poskytuje námorný, pobrežný a vnútrozemský rozvoj, a najmä pomáhajú malým a upadajúcim rybárskym prístavom, aby maximalizovali svoj námorný potenciál rozvíjaním diverzifikovanej infraštruktúry.
Pozmeňujúci návrh 421
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3
3.  Táto stratégia musí byť v súlade s možnosťami a potrebami stanovenými pre túto oblasť a s prioritami Únie pre EFNR. Medzi tieto stratégie môžu patriť stratégie zamerané na rybárstvo až po rozsiahlejšie stratégie zamerané na diverzifikáciu oblastí rybolovu. Táto stratégia sa netýka len zhromažďovania činností alebo porovnávania sektorových opatrení.
3.  Táto stratégia musí byť v súlade s možnosťami a potrebami stanovenými pre túto oblasť a s prioritami Únie pre ENRF. Stratégie sa zameriavajú najmä na rybolov a akvakultúru, aj keď môžu byť rozsiahlejšie, zamerané na diverzifikáciu oblastí rybolovu a akvakultúry. Táto stratégia sa netýka len zhromažďovania činností alebo porovnávania sektorových opatrení.
Pozmeňujúci návrh 422
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 5
5.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty podľa článku 127 týkajúce sa akčného plánu stanoveného v článku 29 ods.1 písm. e) [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
5.   Integrovaná stratégia miestneho rozvoja obsahuje akčný plán stanovený v článku 29 ods. 1 písm. e) [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia]. Akčný plán okrem iného stanovuje zoznam plánovaných akcií na vykonávanie stratégie a pre každú akciu špecifikuje jej ciele, oprávnené výdavky, prípustných príjemcov, finančné prostriedky súvisiace s príslušnými verejnými fondmi, kritériá výberu operácií a ukazovatele výsledku.
Pozmeňujúci návrh 423
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 – písmeno b
b)  zabezpečujú významné zastúpenie rybárstva a akvakultúry.
b)  zabezpečujú, aby väčšina zástupcov pochádzala z odvetvia rybolovu a/alebo akvakultúry.
Pozmeňujúci návrh 424
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 4
4.  Ak sa stratégia miestneho rozvoja podporuje aj z iných fondov okrem fondu EFNR, zriadi sa osobitná výberová komisia pre projekty podporované z fondu EFNR v súlade s kritériami stanovenými v odseku 3.
4.  Ak sa stratégia miestneho rozvoja podporuje aj z iných fondov okrem fondu ENRF, výberová komisia FLAG pre projekty podporované z fondu ENRF spĺňa požiadavky stanovené v odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 425
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 7
7.  Zodpovedajúce úlohy skupiny FLAG, riadiaceho orgánu alebo platobnej agentúry pre všetky úlohy plnenia týkajúce sa tejto stratégie sa musia jasne vymedziť v operačnom programe.
7.  Zodpovedajúce úlohy skupiny FLAG, riadiaceho orgánu, prípadne vykonávacieho orgánu, ak sa líši od riadiaceho orgánu, sa pre všetky úlohy plnenia týkajúce sa tejto stratégie jasne vymedzia v operačnom programe.
Pozmeňujúci návrh 426
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1
1.  Operácie oprávnené podľa tohto oddielu sú stanovené v článku 31 [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
1.  Operácie a náklady oprávnené podľa tohto oddielu sú stanovené v článku 31 [nariadenia (EÚ) č. […], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].
Pozmeňujúci návrh 427
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1
1.  Predbežná podpora obsahuje budovanie kapacít, odborné vzdelávanie a spoluprácu s cieľom vypracovať a zaviesť stratégiu miestneho rozvoja.
1.  Predbežná podpora obsahuje budovanie kapacít, konzultáciu, odborné vzdelávanie a spoluprácu s cieľom vypracovať a zaviesť stratégiu miestneho rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 428
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno a
a)  zvýšenie pridanej hodnoty, tvorba pracovných miest a podporovanie inovácií vo všetkých fázach dodávateľského reťazca v oblasti rybolovu akvakultúry;
a)  zvýšenie pridanej hodnoty, tvorba pracovných miest, prilákanie mladých ľudí a podporovanie inovácií vo všetkých fázach dodávateľského reťazca v oblasti rybolovu, akvakultúry a spracovania;
Pozmeňujúci návrh 429
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno b
b)  podporu diverzifikácie a tvorby pracovných miest v oblastiach rybolovu, najmä v ostatných námorných odvetviach;
b)  podpora diverzifikácie a tvorby pracovných miest v oblastiach rybolovu a akvakultúry vrátane diverzifikácie do námorných činností, ktoré dopĺňajú činností v oblastiach rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 430
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  posilnenie odbornej prípravy a zlepšenie pracovných podmienok v oblastiach rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 431
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno c
c)  posilnenie a využívanie miestneho prínosu oblastí rybolovu pre životné prostredie vrátane operácií zameraných na zmiernenie zmeny klímy;
c)  posilnenie a využívanie miestneho prínosu oblastí rybolovu a akvakultúry pre životné prostredie vrátane operácií zameraných na zachovanie biodiverzity, zlepšenie riadenia pobrežných oblastí a zmiernenie zmeny klímy;
Pozmeňujúci návrh 432
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – písmeno d
d)  podporovanie sociálneho blahobytu a kultúrneho dedičstva v rybolovných oblastiach vrátane morského kultúrneho dedičstva;
d)  podporovanie sociálneho blahobytu a kultúrneho dedičstva v rybolovných a akvakultúrnych oblastiach vrátane rybárskeho a morského kultúrneho dedičstva;
Pozmeňujúci návrh 433
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2
2.  Poskytnutá podpora môže obsahovať opatrenia uvedené v kapitolách I a II tejto hlavy za predpokladu, že existuje jasné odôvodnenie pre ich riadenie na miestnej úrovni. Ak sa poskytuje pomoc na činnosti zodpovedajúce týmto opatreniam, uplatňujú sa príslušné podmienky a výška príspevku na operáciu stanovené v kapitolách I a II tejto hlavy.
2.  Poskytnutá podpora môže obsahovať opatrenia uvedené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy za predpokladu, že existuje jasné odôvodnenie pre ich riadenie na miestnej úrovni. Ak sa poskytuje pomoc na činnosti zodpovedajúce týmto opatreniam, uplatňujú sa príslušné podmienky a výška príspevku na operáciu stanovené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy.
Pozmeňujúci návrh 434
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2
2.  Okrem ostatných skupín FLAG môžu byť partnermi skupín FLAG v rámci fondu EFNR miestne verejno-súkromné partnerstvá, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja v rámci Únie aj mimo nej.
2.  Na účely tohto článku okrem ostatných skupín FLAG môžu byť partnermi skupín FLAG v rámci fondu ENRF účastníci projektu spolupráce s územím mimo FLAG založeného na miestnych verejno-súkromných partnerstvách, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja v rámci Únie aj mimo nej.
Pozmeňujúci návrh 435
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 3
3.  V prípadoch, že sa skupiny FLAG nerozhodnú pre projekty spolupráce, členské štáty vytvoria pre projekty spolupráce systém priebežného uplatňovania. Zverejnia národné alebo regionálne administratívne postupy týkajúce sa výberu projektov nadnárodnej spolupráce a zoznam oprávnených nákladov, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia ich operačného programu.
3.  V prípadoch, že sa skupiny FLAG nerozhodnú pre projekty spolupráce, členské štáty vytvoria pre projekty spolupráce systém priebežného uplatňovania. Zverejnia národné alebo regionálne administratívne postupy týkajúce sa výberu projektov nadnárodnej spolupráce a zoznam oprávnených nákladov, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia ich operačného programu. Poradné rady sa môžu vďaka svojmu nadnárodnému charakteru zapájať do daného systému stálych žiadostí.
Pozmeňujúci návrh 436
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 4
4.  Schvaľovanie projektov spolupráce sa uskutoční najneskôr štyri mesiace odo dňa predloženia projektu.
4.  Správne rozhodnutia o projektoch spolupráce sa prijmú najneskôr štyri mesiace odo dňa predloženia projektu.
Pozmeňujúci návrh 437
Návrh nariadenia
Článok 68
Podpora v rámci tejto kapitoly prispieva k dosiahnutiu osobitných cieľov kapitoly I a kapitoly II tejto hlavy.
Podpora v rámci tejto kapitoly prispieva k:
a)  dosiahnutiu osobitných cieľov kapitoly I a kapitoly II tejto hlavy;
b)  zlepšeniu konkurencieschopnosti spracovania a uvádzania na trh produktov rybolovu a akvakultúry;
c)  zlepšeniu bezpečnosti potravín a kvality produktov;
d)  vývoju, výrobe a uvádzaniu na trh nových produktov a využívaniu nových technológií a inovačných výrobných metód;
e)  zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovaniu energetickej efektívnosti;
f)  lepšiemu využívaniu zriedkavých druhov, vedľajších produktov a odpadu;
g)  vývoju, výrobe a uvádzaniu na trh nových produktov a využívaniu nových technológií a inovačných výrobných metód;
h)  zlepšeniu pracovných podmienok a odbornej prípravy pracovníkov;
i)  otváraniu a rozvoju nových trhov.
Pozmeňujúci návrh 438
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať príprava a vykonávanie výrobných a marketingových plánov podľa článku 32 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
1.  Z fondu ENRF sa podporuje príprava a vykonávanie výrobných a marketingových plánov podľa článku 32 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry].
Pozmeňujúci návrh 439
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať kompenzácia uznaných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, ktoré skladujú výrobky rybolovu uvedené v prílohe II k nariadeniu č. [o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry] za predpokladu, že výrobky sa skladujú v súlade s článkami 35 a 36 [nariadenia o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry]:
1.  Z fondu ENRF sa môže spolufinancovať kompenzácia uznaných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe II k nariadeniu č. [o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] za predpokladu, že produkty sa skladujú v súlade s článkami 35 a 36 tohto nariadenia:
Pozmeňujúci návrh 440
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno a
a)  výška pomoci na skladovanie nesmie byť vyššia ako výška technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu a skladovanie predmetných výrobkov;
a)  výška pomoci na skladovanie nesmie byť vyššia ako výška technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu, prípravu a skladovanie predmetných výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 441
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno c
c)  finančná pomoc za rok nesmie prekročiť percentuálne hodnoty priemernej ročnej hodnoty predanej produkcie pri prvom predaji členov organizácie výrobcov v období rokov 2009 – 2011 uvedené ďalej. V prípade, že členovia organizácií výrobcov nemali v období rokov 2009 až 2011 predanú produkciu, zohľadní sa priemerná ročná hodnota predanej produkcie v prvých troch rokov výroby takéhoto člena:
c)  finančná pomoc za rok nesmie prekročiť 5 % priemernej ročnej hodnoty predanej produkcie pri prvom predaji členov organizácie výrobcov v období rokov 2009 – 2011 uvedené ďalej. V prípade, že členovia organizácií výrobcov nemali v období rokov 2009 až 2011 predanú produkciu, zohľadní sa priemerná ročná hodnota predanej produkcie v prvých troch rokov výroby takéhoto člena.
–  1 % v roku 2014
–  0,8 % v roku 2015
–  0,6 % v roku 2016
–  0,4 % v roku 2017
–  0,2 % v roku 2018
Pozmeňujúci návrh 442
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2
2.  Do roku 2019 sa podpora uvedená v odseku 1 zruší.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 443
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Z fondu EFNR sa môžu podporovať marketingové opatrenia pre výrobky rybolovu akvakultúry, ktorých cieľom je:
1.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať marketingové opatrenia pre produkty rybolovu, akvakultúry a vnútrozemského rybolovu, ktorých cieľom je:
Pozmeňujúci návrh 444
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť
a)  zlepšenie podmienok pre uvádzanie na trh:
a)  získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie na trh s druhmi rybolovu a akvakultúry vrátane:
Pozmeňujúci návrh 445
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod i a (nový)
ia)  produktov, ktoré uvádzajú na trh organizácie rybárov, ich združenia a predajné sály;
Pozmeňujúci návrh 446
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  nežiaducich úlovkov vyložených v súlade s článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) druhá zarážka [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry];
ii)  nechcených úlovkov vylodených z komerčne lovených populácií v súlade s technickými opatreniami, článkom 15 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a s článkom 8 písm. b) druhá zarážka [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry];
Pozmeňujúci návrh 447
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod iii
iii)  výrobkov získaných pomocou metód s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo výrobkov ekologickej akvakultúry v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe.
iii)  produktov rybolovu alebo akvakultúry získaných pomocou metód s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo produktov ekologickej akvakultúry v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe alebo v uzavretých systémoch akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 448
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)
iiia)  miestnych a sezónnych produktov vrátane produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín;
Pozmeňujúci návrh 449
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno a – bod iii b (nový)
iiib)  nových alebo zlepšených produktov;
Pozmeňujúci návrh 450
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť
b)  podporovanie kvality umožnením:
b)  podporovanie kvality a pridanej hodnoty umožnením:
Pozmeňujúci návrh 451
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod ii
ii)  certifikácie podporovania vrátane udržateľných rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry s nízkym vplyvom na životné prostrediemetód spracovania šetrných voči životnému prostrediu;
ii)  certifikácie kvality a podporovania a vytvárania konkrétneho označovania s ohľadom na produkty udržateľného rybolovu a akvakultúry, produkty maloobjemového pobrežného rybolovu, miestne a sezónne produkty metódy spracovania šetrné voči životnému prostrediu;
Pozmeňujúci návrh 452
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod ii a (nový)
iia)  vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry vrátane vývoja celoeurópskej ekologickej značky pre produkty rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 453
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod ii b (nový)
iib)  inovačných procesov a metód;
Pozmeňujúci návrh 454
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  priameho predaja výrobkov rybolovu malých pobrežných rybárov.
iii)  priameho predaja produktov rybolovu malých pobrežných rybárov a rybárov loviacich peši;
Pozmeňujúci návrh 455
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia)  prezentácie a balenia produktov;
Pozmeňujúci návrh 456
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno b – bod iii b (nový)
iiib)  splnenia požiadaviek súladu a certifikácie, pokiaľ ide o produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 510/2006, zo strany výrobcov, spracovateľov a pripravovateľov podliehajúcich systémom kontroly a certifikácie systémov;
Pozmeňujúci návrh 457
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno c
c)  prispieť k transparentnosti výroby a k prieskumom trhu a ich organizácii;
c)  prispieť k transparentnosti výroby a k prieskumom trhu a ich organizácii a štúdiám o obchodnej závislosti Únie;
Pozmeňujúci návrh 458
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno e
e)  zakladanie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií uznaných podľa kapitoly II, oddielu III nariadenia [o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry];
e)  zakladanie a zlučovanie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií uznaných podľa kapitoly II, oddielu III nariadenia [o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] s cieľom rozvíjať ich úlohu pri riadení rybárstva a v rámci opatrení pre uvádzanie výrobkov na trh;
Pozmeňujúci návrh 459
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1 – písmeno f
f)  organizácie regionálnych, národných alebo nadnárodných propagačných kampaní na podporu rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry.
f)  organizácie regionálnych, národných alebo nadnárodných propagačných kampaní vrátane výstav a mediálnych kampaní na podporu produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré sú environmentálne udržateľné.
Pozmeňujúci návrh 460
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno -a (nové)
—a)  inovácie s cieľom vyvíjať nové produkty vyššej kvality a s pridanou hodnotou, nové alebo lepšie procesy alebo nové alebo lepšie systémy riadenia a organizácie;
Pozmeňujúci návrh 461
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno -b (nové)
—b)  zvýšenie pridanej hodnoty produktov;
Pozmeňujúci návrh 462
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok;
Pozmeňujúci návrh 463
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno d
d)  na spracovanie výrobkov ekologickej akvakultúry v zmysle článkov 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.
d)  na spracovanie produktov udržateľnej akvakultúry a ekologickej akvakultúry v zmysle článkov 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.
Pozmeňujúci návrh 464
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 a (nový)
1a.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať spoločnosti, združenia a technologické centrá zastupujúce odvetvie spracovania na rozvoj výskumných a inovačných činností týkajúcich sa činností uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 465
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať režim kompenzácií zavedený v nariadení Rady (ES) č. 791/2007 na dodatočné výdavky, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove a predaji určitých rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, Francúzskej Guyany a Réunionu.
1.  Z fondu EFNR sa podporuje systém kompenzácií zavedený podľa článku 349 ZFEÚ v nariadení Rady (ES) č. 791/2007 s cieľom kompenzovať dodatočné výdavky, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaníuvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov. Tento systém sa vzťahuje na všetky dodatočné náklady, ktoré vznikli prevádzkovateľom zapojeným do činností uvedených v tomto odseku.
Pozmeňujúci návrh 466
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2
2.  Každý členský štát stanoví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry a množstvo týchto výrobkov oprávnené na kompenzáciu.
2.  Každý členský štát stanoví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam dodatočných nákladov, ktoré vznikli prevádzkovateľom zapojeným do činností podľa odseku 1. Takisto vypracuje zoznam produktov rybolovu a akvakultúry a množstvo týchto produktov oprávnené na kompenzáciu.
Pozmeňujúci návrh 467
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3
3.  Pri vypracúvaní zoznamu a množstiev uvedených v odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby bola táto kompenzácia plne v súlade s pravidlami SRP.
3.  Pri vypracúvaní zoznamu a množstiev uvedených v odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby bola táto kompenzácia plne v súlade s pravidlami SRP a aby rybolovná kapacita príslušných flotíl bola primeraná dostupným rybolovným možnostiam.
Pozmeňujúci návrh 468
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  ktoré sú získané nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom.
Pozmeňujúci návrh 469
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 5 a (nový)
5a.  Kompenzácia sa môže vyplácať týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady pri uvádzaní produktov rybolovu na trh:
a)  fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré používajú výrobné prostriedky na získanie produktov rybolovu alebo akvakultúry s cieľom umiestniť ich na trh;
b)  vlastníkom alebo prevádzkovateľom plavidiel, ktoré sú zaregistrované v prístavoch regiónov uvedených v odseku 1 a ktoré tam vykonávajú svoju činnosť, alebo združeniam takýchto vlastníkov alebo prevádzkovateľov;
c)  prevádzkovateľom v odvetví spracovania alebo uvádzania na trh alebo združeniam takýchto prevádzkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 470
Návrh nariadenia
Článok 73 a (nový)
Článok 73a
Prevádzkovatelia
1.  Kompenzácia sa vypláca prevádzkovateľom vykonávajúcim činnosť rybolovu alebo akvakultúry v príslušných regiónoch.
2.  Príslušné členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa prevádzkovateľom, ktorí dostanú kompenzáciu, zabezpečila ekonomická životaschopnosť.
Pozmeňujúci návrh 471
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1 – písmeno a
(a)  dodatočné náklady na každý výrobok rybolovu a akvakultúry vyplývajúce zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov; a
a)  dodatočné náklady na každý produkt alebo kategóriu produktov rybolovu a akvakultúry vyplývajúce zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov a
Pozmeňujúci návrh 472
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  každá ďalšia podpora, ktorú príjemca naďalej dostáva alebo dostal na svoju činnosť.
Pozmeňujúci návrh 473
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1
1.  Príslušné členské štáty predložia Komisii plán kompenzácií pre každý dotknutý región vrátane zoznamu a množstiev uvedených v článku 73, výšky kompenzácie uvedenej v článku 74 a príslušného orgánu, ako je stanovené v článku 99.
1.  Príslušné členské štáty predložia Komisii plán kompenzácií pre každý dotknutý región vrátane zoznamu a množstiev a druhu prevádzkovateľov uvedených v článku 73, výšky kompenzácie uvedenej v článku 74 a príslušného orgánu, ako je stanovené v článku 99.
Pozmeňujúci návrh 474
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty môžu zmeniť obsah plánu kompenzácií uvedeného v odseku 1. Takéto zmeny a doplnenia sa predložia Komisii.
Pozmeňujúci návrh 475
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 2
2.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty podľa článku 127 s cieľom definovať obsah plánu kompenzácie vrátane kritérií na výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov.
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 127 prijať delegované akty, ktorými sa stanovuje obsah plánu kompenzácie vrátane kritérií na výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov.
Pozmeňujúci návrh 476
Návrh nariadenia
Článok 75 a (nový)
Článok 75a
Štátna pomoc
1.  Odchylne od článku 8 môže Komisia schváliť v súlade s článkom 108 ZFEÚ prevádzkovú pomoc v odvetviach vyrábajúcich, spracujúcich a uvádzajúcich na trh produkty rybolovu a akvakultúry s cieľom zmierniť osobitné obmedzenia v najvzdialenejších regiónoch v dôsledku ich odlúčenia, izolácie a mimoriadnej odľahlosti.
2.  Členské štáty môžu udeliť ďalšie financovanie na vykonávanie plánov kompenzácie podľa článku 75. V takýchto prípadoch členské štáty oznámia štátnu pomoc Komisii, ktorú Komisia môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť takýchto plánov. Štátna pomoc oznámená v súlade s týmto odsekom sa tiež považuje za oznámenú v zmysle článku 108 ods. 3 prvej vety ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 477
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 1
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému kontrol, inšpekcií a presadzovania Únie, ako je stanovené v článku 46 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a spresnené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybárstva.
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému kontrol, inšpekcií a presadzovania Únie, ako je stanovené v článku 46 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] a spresnené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybárstva, ako aj inštalácia komponentov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu podľa článku 58 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009. Takýto systém by mal viesť k mnohým kontrolám založeným na veľkosti flotíl v rôznych členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 478
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno a
a)  nákup alebo vývoj technológií vrátane hardvéru a softvéru, systémov detekcie plavidiel, kamerových systémov (CCTV) a IT sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, správu, overovanie, analýzu a výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metódy výberu vzoriek týchto údajov a prepojenia s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;
a)  nákup, inštalácia a vývoj technológií vrátane hardvéru a softvéru, systémov detekcie plavidiel, kamerových systémov (CCTV) a IT sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, správu, overovanie, analýzu, riadenie rizík, predkladanie a výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metódy výberu vzoriek týchto údajov a prepojenia s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov, za predpokladu, že takéto operácie rešpektujú slobodu jednotlivca a zaisťujú ochranu osobných údajov;
Pozmeňujúci návrh 479
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno b
b)  nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie prenosu údajov od subjektov pôsobiacich v odvetví rybolovu a v odvetví predaja rybárskych výrobkov príslušným orgánom členských štátov a EÚ, a to vrátane komponentov potrebných pre systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS), systémy monitorovania plavidiel (VMS) a systémy automatickej identifikácie (AIS) používané na účely kontroly;
b)  vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prenosu údajov od subjektov pôsobiacich v odvetví rybolovu a v odvetví predaja rybárskych produktov príslušným orgánom členských štátov a EÚ, a to vrátane komponentov potrebných pre systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS), systémy monitorovania plavidiel (VMS) a systémy automatickej identifikácie (AIS) používané na účely kontroly;
Pozmeňujúci návrh 480
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno c
c)  nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie sledovateľnosti rybárskych výrobkov a výrobkov akvakultúry v súlade s článkom 58 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009;
c)  vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry v súlade s článkom 58 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009;
Pozmeňujúci návrh 481
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno e
e)  modernizácia a nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa aspoň 60 % času využívajú na kontrolu rybárstva;
e)  modernizácia a nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa na kontrolu rybárstva využívajú aspoň 60 % celkového času, počas ktorého sa toto vybavenie využíva počas jedného roka;
Pozmeňujúci návrh 482
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno g
g)  vykonávanie pilotných projektov týkajúcich sa kontroly rybárstva vrátane DNA analýzy rýb alebo vývoja internetových stránok súvisiacich s kontrolou;
g)  vývoj inovačných kontrolných a monitorovacích systémov a vykonávanie pilotných projektov týkajúcich sa kontroly rybárstva vrátane DNA analýzy rýb alebo vývoja internetových stránok súvisiacich s kontrolou;
Pozmeňujúci návrh 483
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno j a (nové)
ja)  programy zabezpečujúce posilnenú kontrolu populácie podliehajúcej osobitným programom kontroly a inšpekcií stanoveným v súlade s článkom 95 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 vrátane prípadných vzniknutých prevádzkových nákladov;
Pozmeňujúci návrh 484
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – písmeno j b (nové)
jb)  programy súvisiace s vykonávaním akčného plánu stanoveného v súlade s článkom 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vrátane prípadných vzniknutých prevádzkových nákladov;
Pozmeňujúci návrh 485
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 3
3.  Opatrenia uvedené v písmenách h), i) a j) odseku 2 tohto článku sú oprávnené na podporu len vtedy, ak súvisia s kontrolnými činnosťami vykonávanými verejným orgánom.
3.  Opatrenia uvedené v písmenách h), i), j), ja) a jb) odseku 2 tohto článku sú oprávnené na podporu len vtedy, ak súvisia s kontrolnými činnosťami vykonávanými verejným orgánom.
Pozmeňujúci návrh 486
Návrh nariadenia
Článok 78 a (nový)
Článok 78a
Kolektívne činnosti na posilnenie a štandardizovanie kontroly
1.  S cieľom posilniť a štandardizovať kontrolu možno z fondu ENRF podporovať medzinárodné projekty týkajúce sa vykonávania a testovania systémov medzištátnej kontroly, inšpekcií a presadzovania, ako je stanovené v článku 46 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel SRP.
2.  Oprávnené sú najmä tieto druhy operácií:
a)  medzinárodné programy odbornej prípravy personálu zodpovedného za monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybárskymi činnosťami;
b)  iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov na štandardnú interpretáciu právnych predpisov a s nimi spojenú kontrolu v Únii.
Pozmeňujúci návrh 487
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať zber, riadenie a využívanie primárnych biologických, technických, environmentálnych a sociálno-hospodárskych údajov v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať zber, riadenie, analýza a využívanie primárnych biologických, technických, environmentálnych a sociálno-hospodárskych údajov potrebných na udržateľné riadenie rybolovu a akvakultúry založené na ekosystéme v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 37 ods. 5 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
Pozmeňujúci návrh 488
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno a
a)  riadenie a využívanie údajov na účely vedeckej analýzy a plnenia SRP;
a)  zber, riadenie a využívanie údajov na účely vedeckej analýzy a plnenia SRP;
Pozmeňujúci návrh 489
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  nákup alebo vývoj technológií vrátane počítačového hardvéru a softvéru nevyhnutných na zber, riadenie a využívanie údajov;
Pozmeňujúci návrh 490
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno b
b)  národné viacročné programy odbery vzoriek;
b)  národné, nadnárodné a regionálne viacročné programy odberu vzoriek;
Pozmeňujúci návrh 491
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno c
c)  monitorovanie komerčného a rekreačného rybolovu na mori;
c)  monitorovanie komerčného a rekreačného rybolovu na mori vrátane monitorovania vedľajších úlovkov morských organizmov a vtákov;
Pozmeňujúci návrh 492
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  riadenie ročných pracovných programov týkajúcich sa vedeckých a technických znalostí v oblasti rybárstva, spracovania dátových komunikácií a súborov údajov a prípravnej práce zameranej na poskytovanie vedeckého poradenstva;
Pozmeňujúci návrh 493
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
db)  organizácia a riadenie stretnutí rybárskych odborníkov;
Pozmeňujúci návrh 494
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno e
e)  účasť zástupcov členských štátov na regionálnych koordinačných stretnutiach uvedených v článku 37 ods. 4 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike], stretnutiach regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, v ktorých je EÚ zmluvným partnerom alebo pozorovateľom, alebo na stretnutiach medzinárodných orgánov zodpovedných za poskytovanie vedeckého poradenstva.
e)  účasť zástupcov členských štátov a ich vedeckých odborníkov, ako aj zástupcov regionálnych orgánov na regionálnych koordinačných stretnutiach uvedených v článku 37 ods. 4 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike], stretnutiach regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, v ktorých je EÚ zmluvným partnerom alebo pozorovateľom, alebo na stretnutiach medzinárodných orgánov zodpovedných za poskytovanie vedeckého poradenstva;
Pozmeňujúci návrh 495
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  zlepšenie systémov zberu a riadenia údajov a vykonávanie pilotných štúdií s cieľom zlepšiť existujúce systémy zberu a riadenia údajov;
Pozmeňujúci návrh 496
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno e b (nové)
eb)  prevádzkové náklady na zber a spracovanie údajov.
Pozmeňujúci návrh 497
Návrh nariadenia
Článok 79 a (nový)
Článok 79a
Sankcie
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 150 prijať delegované akty, ktorými sa penalizujú členské štáty zmrazením a/alebo znížením objemu finančných prostriedkov z ENRF za:
(a)  nesplnenie si povinnosti zberu a odovzdávania údajov alebo nenahlásenie svojej aktuálnej kapacity rybolovnej flotily; or
(b)  neriešenie problémov s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom vo svojich vodách a/alebo vo svojej rybárskej flotile.
Pozmeňujúci návrh 498
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – úvodná časť
Podpora v rámci tejto kapitoly má prispievať k rozvojuvykonávaniu integrovanej námornej politiky Únie. Jej úlohou je:
Podpora v rámci tejto kapitoly má prispievať k zlepšeniu rozvojavykonávania integrovanej námornej politiky Únie. Jej úlohou je:
Pozmeňujúci návrh 499
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod i
i)  podpory činností, ktoré povzbudia členské štáty a regióny , aby vypracovali, zaviedli alebo vykonávali integrované riadenie námorných záležitostí;
i)  podpory činností, ktoré povzbudia členské štáty a ich regióny, aby vypracovali, zaviedli alebo vykonávali integrované riadenie námorných záležitostí;
Pozmeňujúci návrh 500
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  podpory dialógu a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a medzi nimi v morských a námorných záležitostiach vrátane vypracúvania stratégií morských oblastí;
ii)  podpory dialógu a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a medzi nimi v morských a námorných záležitostiach vrátane vypracúvania a vykonávania integrovaných stratégií morských oblastí, pričom sa zohľadňuje potreba vyváženého prístupu vo všetkých morských oblastiach, špecifiká jednotlivých morských oblastí a ich podoblastí a príslušné makroregionálne stratégie (ak existujú);
Pozmeňujúci návrh 501
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod iii
iii)  podpory medziodvetvových kooperačných platforiem a sietí, ktoré zahŕňajú zástupcov verejných orgánov, regionálne a miestne orgány, priemysel, cestovný ruch, zúčastnené strany z oblasti výskumu, občanov, organizácie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov;
iii)  podpory medziodvetvových kooperačných platforiem a sietí, ktoré zahŕňajú zástupcov vnútroštátnych verejných orgánov, regionálne a miestne orgány, priemysel, cestovný ruch, zúčastnené strany z oblasti výskumu, občanov, organizácie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov, a to aj v rámci stratégií morských oblastí;
Pozmeňujúci návrh 502
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno a – bod iv
iv)  podpory výmeny osvedčených postupov a dialógu na medzinárodnej úrovni vrátane dvojstranného dialógu s tretími krajinami bez toho, že by boli dotknuté iné dohody alebo dohovory, ktoré existujú medzi EÚ a príslušnými tretími krajinami;
iv)  podpory výmeny osvedčených postupov a dialógu na medzinárodnej úrovni vrátane dvojstranného dialógu s tretími krajinami s ohľadom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) a príslušné existujúce medzinárodné dohovory, ktoré sú na ňom založené, a to bez toho, že by boli dotknuté iné dohody alebo dohovory, ktoré existujú medzi EÚ a príslušnými tretími krajinami;
Pozmeňujúci návrh 503
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť
b)  prispievať k rozvoju medziodvetvových iniciatív, ktoré budú vzájomne prospešné pre rôzne námorné odvetvia a/alebo odvetvové politiky, pričom sa zohľadnia existujúce nástroje a iniciatívy a bude sa vychádzať z týchto nástrojov a iniciatív:
b)  prispievať k rozvoju medziodvetvových iniciatív, ktoré budú vzájomne prospešné pre rôzne námorné a morské odvetvia a/alebo odvetvové politiky, pričom sa zohľadnia existujúce nástroje a iniciatívy a bude sa vychádzať z týchto nástrojov a iniciatív:
Pozmeňujúci návrh 504
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b – bod i
i)  integrovaný námorný dohľad na zvýšenie efektívnosti a účinnosti činností prostredníctvom cezhraničnej a medziodvetvovej výmeny informácií, pričom sa zohľadnia existujúce a budúce systémy;
i)  integrovaný námorný dohľad na zlepšenie bezpečnosti, efektívnosti a účinnosti činností prostredníctvom cezhraničnej a medziodvetvovej výmeny informácií, pričom sa zohľadnia existujúce a budúce systémy;
Pozmeňujúci návrh 505
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  progresívny rozvoj komplexnej a verejne prístupnej kvalitnej základne poznatkov o mori, čo umožní výmenu, opätovné využitie a šírenie týchto údajov a poznatkov medzi rôznymi skupinami užívateľov.
iii)  progresívny rozvoj komplexnej a verejne prístupnej kvalitnej základne poznatkov o mori s cieľom obmedziť duplicitu, umožniť výmenu, opätovné využitie a šírenie týchto údajov a poznatkov medzi rôznymi skupinami užívateľov.
Pozmeňujúci návrh 506
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi najmä prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov medzi rôznymi funkciami pobrežnej stráže s cieľom vytvoriť európsku pobrežnú stráž.
Pozmeňujúci návrh 507
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno c
c)  podporovať udržateľný rast, zamestnanosť, inovácie a nové technológie v rozvíjajúcich sa a perspektívnych námorných odvetviach v pobrežných oblastiach spôsobom, ktorý doplní zavedené odvetvové a vnútroštátne činnosti.
c)  Podporovať udržateľný rast, zamestnanosť, inovácie a nové technológie v rozvíjajúcich sa a perspektívnych námorných odvetviach, ako aj v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch Únie spôsobom, ktorý dopĺňa zavedené odvetvové a vnútroštátne činnosti.
Pozmeňujúci návrh 508
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  Podporovať rozvoj ľudského kapitálu v námornom odvetví hlavne podporou spolupráce a výmen v oblasti odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 509
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – písmeno d
d)  Podporovať ochranu morského prostredia najmä jeho biodiverzity a morské chránené oblasti, ako napríklad lokality sústavy Natura 2000, podporovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a spresniť hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie, predovšetkým podľa rámcovej smernice o morskej stratégii.
d)  Podporovať ochranu morského prostredia, najmä jeho biodiverzity, a morské chránené oblasti, ako napríklad lokality sústavy Natura 2000, a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov uplatňovaním ekosystémového prístupu k riadeniu ľudských činností v súlade s cieľom dosiahnuť alebo udržať dobrý environmentálny stav, ako sa to vyžaduje v rámcovej smernici o morskej stratégii.
Pozmeňujúci návrh 510
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno b
b)  projekty vrátane skúšobných projektov a projektov spolupráce;
b)  projekty od návrhu po realizáciu vrátane skúšobných a pilotných projektov a projektov medzištátnej a cezhraničnej spolupráce;
Pozmeňujúci návrh 511
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno c
c)  verejné informácie a výmena osvedčených postupov, informačné kampane a súvisiace komunikačné a propagačné činnosti, ako napríklad propagačné kampane, podujatia, rozvoj a údržba webových stránok, platformy zainteresovaných strán; vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia.
c)  verejné informácie a výmena osvedčených postupov, a to aj s ohľadom na príslušné platné európske výskumné programy, informačné kampane a súvisiace komunikačné a propagačné činnosti, ako napríklad propagačné kampane, podujatia, rozvoj a údržba webových stránok, platformy zainteresovaných strán vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 512
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno d
d)  konferencie, semináre a kurzy;
d)  konferencie, semináre, fóra a kurzy;
Pozmeňujúci návrh 513
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno e
e)  výmena najlepších postupov, koordinačné činnosti vrátane sietí na výmenu informácií a mechanizmov na riadenie stratégií morských oblastí;
e)  výmena najlepších postupov, koordinačné činnosti vrátane sietí na výmenu informácií a rozvojová podpora týkajúca sa stratégií morských oblastí;
Pozmeňujúci návrh 514
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f
f)  rozvoj, prevádzka a údržba IT systémov a sietí, čo umožní zhromažďovanie, spravovanie, overovanie, analyzovanie, výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metód na výber vzoriek týchto údajov, ako aj prepojenie s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;
f)  rozvoj, prevádzka a údržba IT systémov a sietí, čo umožní zhromažďovanie, spravovanie, overovanie, analyzovanie, výmenu údajov a vypracovanie metód na výber vzoriek týchto údajov, ako aj prepojenie s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;
Pozmeňujúci návrh 515
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  projekty odbornej prípravy zamerané na rozvoj poznatkov a odborných kvalifikácií a opatrenia na podporu kariérneho rastu v námornom odvetví;
Pozmeňujúci návrh 516
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f b (nové)
fb)  príslušné nástroje na integrované riadenie pobrežných oblastí, námorné priestorové plánovanie a hospodárenie so zdrojmi spoločnými pre jednotlivé morské oblasti;
Pozmeňujúci návrh 517
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno f c (nové)
fc)  technická pomoc podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. .../.... [ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia];
Pozmeňujúci návrh 518
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Na dosiahnutie osobitného cieľa rozvíjať medziodvetvové operácie uvedené v článku 81 písm. b) sa z fondu EFNR môžu podporovať:
2.  Na dosiahnutie osobitného cieľa rozvíjať cezhraničné a medziodvetvové operácie uvedené v článku 81 písm. b) sa z fondu ENRF môžu podporovať:
Pozmeňujúci návrh 519
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2 – písmeno b
b)  činnosti týkajúce sa koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom rozvíjať námorné priestorové plánovanie a integrované riadenie pobrežnej zóny vrátane výdavkov súvisiacich so systémami a postupmi výmeny a monitorovania údajov, hodnotiacimi činnosťami, zriadením a prevádzkou sietí odborníkov a zriadením programu zameraného na budovanie kapacít členských štátov potrebných na vykonávanie námorného priestorového plánovania;
b)  činnosti týkajúce sa koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi a podľa okolností medzi členskými štátmi a regiónmi s cieľom rozvíjať námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny vrátane výdavkov súvisiacich so systémami a postupmi výmeny a monitorovania údajov, hodnotiacich činností, zriadenia a prevádzky sietí odborníkov a zriadenia programu zameraného na budovanie kapacít členských štátov potrebných na vykonávanie námorného priestorového plánovania;
Pozmeňujúci návrh 520
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2 – písmeno c
c)  technické nástroje na vybudovanie a prevádzku operačnej Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete na umožnenie zberu, zhromažďovania, kontroly kvality, opätovného využitia a distribúcie námorných údajov prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami zúčastnených členských štátov.
c)  technické nástroje na vybudovanie a prevádzku operačnej Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete, ktorej zámerom je umožnenie zberu, získavania, zhromažďovania, kontroly kvality, opätovného využitia a distribúcie námorných údajov a poznatkov prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami zúčastnených členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 521
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – úvodná časť
Opatrenia v rámci tejto kapitoly umožňujú vykonávanie SRP a INP, predovšetkým v týchto oblastiach:
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 522
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno a
(a)  vedecké poradenstvo v rámci SRP;
a)  získavanie, riadenie a rozširovanie vedeckého poradenstva v rámci SRP;
Pozmeňujúci návrh 523
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno b
(b)  osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP;
b)  osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP vrátane inšpekcií práce;
Pozmeňujúci návrh 524
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  sociálny dialóg a účasť sociálnych partnerov;
Pozmeňujúci návrh 525
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1 – písmeno e
(e)  informácie o trhu
e)  informácie o trhu vrátane zriaďovania elektronických trhov;
Pozmeňujúci návrh 526
Návrh nariadenia
Článok 84 a (nový)
Článok 84a
Ochranné opatrenia
S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie opatrení na ochranu podľa článkov 17 a 21 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP] sa z fondu ENRF môžu podporovať iniciatívy členských štátov týkajúce sa spolupráce a vykonávania spoločných opatrení na dosiahnutie cieľov a plánov dohodnutých v rámci viacročných plánov stanovených podľa článkov 9, 10 a 11 nariadenia (EÚ) č. .../... [o SRP];
Pozmeňujúci návrh 527
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môže podporovať poskytovanie vedeckých služieb, predovšetkým projektov aplikovaného výskumu, ktoré sú priamo spojené so zabezpečovaním vedeckých stanovísk a rád, na účely prijatia riadnych a účinných rozhodnutí rybárov v rámci SRP.
1.  Z fondu ENRF sa môže podporovať poskytovanie vedeckých služieb, predovšetkým projektov aplikovaného výskumu, ktoré sú priamo spojené so zabezpečovaním vedeckých a sociálno-ekonomických stanovísk a rád, na účely prijatia riadnych a účinných rozhodnutí rybárov v rámci SRP.
Pozmeňujúci návrh 528
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno a
(a)  štúdie a pilotné projekty potrebné na plnenie a rozvoj SRP vrátane alternatívnych druhov techník riadenia udržateľného rybolovu;
a)  štúdie a pilotné projekty potrebné na plnenie a rozvoj SRP vrátane alternatívnych druhov techník riadenia udržateľného rybolovu a akvakultúry, a to aj v rámci poradných rád;
Pozmeňujúci návrh 529
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  štúdie potrebné na vykonávanie a vytváranie SRP v biogeograficky citlivých oblastiach;
Pozmeňujúci návrh 530
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno b
(b)  vypracúvanie a poskytovanie vedeckých stanovísk a vedeckého poradenstva zo strany vedeckých orgánov vrátane medzinárodných poradných orgánov zodpovedných za hodnotenie stavu populácií, odborníkov a výskumných inštitúcií;
b)  vypracúvanie a poskytovanie vedeckých stanovísk a vedeckého poradenstva zo strany vedeckých orgánov vrátane medzinárodných poradných orgánov zodpovedných za hodnotenie stavu populácií, odborníkov a výskumných inštitúcií;
Pozmeňujúci návrh 531
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c
(c)  účasť odborníkov na stretnutiach o vedeckých a technických rybárskych záležitostiach a na stretnutiach odborných pracovných skupín, ako aj na stretnutiach medzinárodných poradných orgánov, a na stretnutiach, na ktorých bude potrebný príspevok rybárskych odborníkov;
c)  účasť odborníkov na stretnutiach o vedeckých a technických rybárskych záležitostiach a na stretnutiach odborných pracovných skupín, ako aj na stretnutiach medzinárodných poradných orgánov, a na stretnutiach, na ktorých bude potrebný príspevok odborníkov pre oblasť rybolovu a akvakultúry;
Pozmeňujúci návrh 532
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)  financovanie výskumných plavidiel vykonávajúcich vedeckovýskumné programy v oblastiach mimo Únie, v ktorých Únia vykonáva činnosť na základe dohôd o rybárstve;
Pozmeňujúci návrh 533
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno e
(e)  kooperačné činnosti medzi členskými štátmi v oblasti zberu údajov vrátane vytvorenia a prevádzkovania regionalizovaných databáz na uchovávanie, riadenie a využívanie údajov, ktorými sa podporí regionálna spolupráca a zlepšia sa činnosti súvisiace so zberom údajov a ich riadením, ako aj vedecké odborné poznatky slúžiace na podporu rybárstva.
e)  kooperačné činnosti medzi členskými štátmi v oblasti zberu údajov zahŕňajúce rôzne regionálne zúčastnené strany vrátane vytvorenia a prevádzkovania regionalizovaných databáz na uchovávanie, riadenie a využívanie údajov, ktorými sa podporí regionálna spolupráca a zlepšia sa činnosti súvisiace so zberom údajov a ich riadením, ako aj vedecké odborné poznatky slúžiace na podporu rybárstva;
Pozmeňujúci návrh 534
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  vytvorenie elektronických trhov v záujme lepšej koordinácie informácií medzi subjektmi na trhu a spracovateľmi.
Pozmeňujúci návrh 535
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – písmeno a
(a)  spoločný nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa budú aspoň 60 % času využívať na kontrolu rybolovu, uskutočnený viacerými členskými štátmi z rovnakej geografickej oblasti;
a)  spoločný nákup hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa budú využívať na kontrolu rybárstva aspoň 60 % celkového času používania zariadení vypočítaného na ročnej báze, uskutočnený viacerými členskými štátmi z rovnakej geografickej oblasti;
Pozmeňujúci návrh 536
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – písmeno b
b)  výdavky súvisiace s hodnotením a rozvojom nových technológií kontroly;
b)  výdavky súvisiace s hodnotením a rozvojom nových technológií kontroly a postupov výmeny údajov medzi úradmi a orgánmi zodpovednými za oblasti bezpečnosti, záchrany a kontroly v Únii;
Pozmeňujúci návrh 537
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 1
1.  Z fondu EFNR sa môžu podporovať prevádzkové náklady poradných rád zriadených článkom 52 [nariadenia o spoločnej rybárskej politike].
1.  Z fondu ENRF sa podporujú nutné prevádzkové náklady a náklady na odbornú činnosť poradných rád zriadených na základe [nariadenia o spoločnej rybárskej politike] s cieľom zabezpečiť, aby si svoje úlohy vykonávali v plnej miere a účinne.
Pozmeňujúci návrh 538
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 1 a (nový)
1a.  Z fondu ENRF sa môžu podporovať prevádzkové náklady poradných rád, ak tieto náklady podporujú angažovanosť a účasť organizácií rybárov a iných zúčastnených strán.
Pozmeňujúci návrh 539
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 1 b (nový)
1b.  Z fondu ENRF sa podporujú prevádzkové, technické a vedecké náklady spojené s uskutočňovaním štúdií, o ktoré sa opierajú odporúčania poradných rád.
Pozmeňujúci návrh 540
Návrh nariadenia
Článok 88 a (nový)
Článok 88a
Sociálny dialóg
Z fondu ENRF sa môžu podporovať prevádzkové náklady systému, ktorými sa presadzuje sociálny dialóg a zapojenie sociálnych partnerov.
Pozmeňujúci návrh 541
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1
Z fondu EFNR sa môže podporovať tvorba a šírenie informácií o trhu s rybárskymi výrobkami a výrobkami akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 49 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry].
Z fondu ENRF sa môže podporovať tvorba a šírenie informácií o trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 49 [nariadenia (EÚ) č. o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry] ] vrátane vytvorenia elektronických trhov v záujme lepšej koordinácie informácií medzi subjektmi na trhu a spracovateľmi;
Pozmeňujúci návrh 542
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1 – písmeno b
(b)  vykonávanie dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve a účasti Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva;
b)  príprava, monitorovanie a hodnotenie plnenia dohôd o udržateľnom rybárstve a účasti Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva; medzi tieto opatrenia patria štúdie, stretnutia, zapojenie odborníkov, náklady na dočasných zamestnancov, informačná činnosť a všetky ďalšie administratívne náklady alebo náklady vzniknuté v súvislosti s vedeckou alebo technickou pomocou Komisie.
Pozmeňujúci návrh 543
Návrh nariadenia
Článok 92 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Z fondu EFNR sa na základe iniciatívy členského štátu do maximálnej výšky 5 % celkovej sumy operačného programu môžu podporovať:
1.  Z fondu ENRF sa na základe iniciatívy členského štátu do maximálnej výšky 6 % celkovej sumy operačného programu môžu podporovať:
Pozmeňujúci návrh 544
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno a
(a)  100 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory na skladovanie uvedenej v článku 70;
a)  50 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory na skladovanie uvedenej v článku 70;
Pozmeňujúci návrh 545
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno a a (nové)
aa)  100 % oprávnených verejných výdavkov na prípravu plánov výroby a marketingu podľa článku 69;
Pozmeňujúci návrh 546
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno d
(d)  80 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j);
d)  90 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 78 ods. 2 písm. a) až d) a f) až j);
Pozmeňujúci návrh 547
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno e
(e)  65 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 79.
e)  80 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 79.
Pozmeňujúci návrh 548
Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – písmeno e a (nové)
ea)  zvýšený o 10 percentuálnych bodov a o maximálnu sadzbu príspevku z ENRF, ak sa z ENRF financujú operácie na odľahlých gréckych ostrovoch a v najvzdialenejších regiónoch, ktoré sú znevýhodnené pre svoju vzdialenosť;
Pozmeňujúci návrh 549
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 1
1.  Členské štáty uplatňujú maximálnu výšku verejnej pomoci vo výške 50 % celkových oprávnených výdavkov operácie.
1.  Členské štáty uplatňujú maximálnu výšku verejnej pomoci vo výške 60 % celkových oprávnených výdavkov operácie.
Pozmeňujúci návrh 550
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno a
(a)  príjemca je verejnoprávny subjekt;
a)  príjemca je verejnoprávny subjekt alebo súkromný subjekt vykonávajúci úlohy verejnej služby;
Pozmeňujúci návrh 551
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 2 – písmeno b
(b)  operácia sa týka podpory na skladovanie uvedenej v článku 70;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 552
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu uplatniť výšku pomoci od 50 % maximálne do 100 % celkových oprávnených výdavkov, keď sa operácia vykonáva na základe kapitoly III hlavy V a spĺňa jedno z týchto kritérií:
3.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu uplatniť výšku pomoci od 60 % maximálne do 100 % celkových oprávnených výdavkov, keď sa operácia vykonáva na základe kapitol I, II, III alebo IV hlavy V a spĺňa dve alebo viac z týchto kritérií:
Pozmeňujúci návrh 553
Návrh nariadenia
Článok 98 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia vykonáva splnomocňovanie takým spôsobom, aby v plnej miere dodržiavala zásadu proporcionality a zohľadňovala riziko, že nedodržiavanie príslušných pravidiel SRP vážne ohrozuje udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie lovených druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať MSY a zabezpečovať udržateľnosť príslušných populácií rýb alebo ochranu morského prostredia.
Komisia vykonáva splnomocňovanie takým spôsobom, aby v plnej miere dodržiavala zásadu proporcionality a zohľadňovala riziko, že nedodržiavanie príslušných pravidiel SRP vážne ohrozuje udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov obnovujúce a udržujúce populácie lovených druhov na úrovni, ktorá je schopná produkovať MSY a zabezpečovať udržateľnosť príslušných populácií rýb alebo ochranu morského prostredia, alebo obnovu a zachovanie dobrého environmentálneho stavu do roku 2020.
Pozmeňujúci návrh 576
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1
1.   Okrem všeobecných pravidiel stanovených v článku 114 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], riadiaci orgán :
Okrem všeobecných pravidiel stanovených v článku 114 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], riadiaci orgán :
a)  bude Komisii dva razy ročne poskytovať náležité údaje o operáciách vybraných na financovanie vrátane hlavných charakteristík príjemcu a projektu a samotnej operácie Komisii; Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá na predloženie prvkov v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
a)  bude Komisii dva razy ročne poskytovať náležité údaje o operáciách vybraných na financovanie vrátane hlavných charakteristík príjemcu a projektu a samotnej operácie Komisii; Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá na predloženie prvkov v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 128 ods. 2.
b)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania potenciálnych príjemcov, profesijných organizácií, hospodárskych a sociálnych partnerov, orgánov presadzujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi a dotknutých mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré program ponúka, a o pravidlách prístupu k financovaniu programu;
b)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania potenciálnych príjemcov, profesijných organizácií, hospodárskych a sociálnych partnerov, orgánov presadzujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi a dotknutých mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré program ponúka, o pravidlách prístupu k financovaniu programu a o povinnosti dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky;
c)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania príjemcov príspevku Únie a všeobecnej verejnosti o úlohe, ktorú Únia zohráva v programe.
c)  zabezpečí spropagovanie programu prostredníctvom informovania príjemcov príspevku Únie o povinnosti dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky;
d)  zabezpečí spropagovanie programu, aby široká verejnosť bola informovaná o úlohe Európskej únie v rámci programu, ako aj členských štátov pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky.
Pozmeňujúci návrh 554
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 1
1.  Popri článku 135 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], sú za vyšetrovanie prípadov nedodržania pravidiel uplatniteľných podľa spoločnej rybárskej politiky v prvom rade zodpovedné aj členské štáty.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 555
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 2
2.   Pre prípady finančných opráv uplatnených na výdavky priamo spojené s nedodržaním článku 98 členský štát rozhodne o výške opravy, pričom zohľadní závažnosť nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu alebo význam príspevku z fondu EFNR na hospodársku činnosť príjemcu.
2.   Pre prípady finančných opráv uplatnených na výdavky priamo spojené s nedodržaním článku 98 členský štát rozhodne o výške opravy, pričom zohľadní závažnosť (vrátane rozsahu, trvania a akéhokoľvek opätovného výskytu) nedodržania pravidiel SRP zo strany príjemcu, hospodársku výhodu získanú z nedodržania pravidiel SRP alebo význam príspevku z fondu ENRF na hospodársku činnosť príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 577
Návrh nariadenia
Článok 102
1.  Popri článku 134 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu pozastaviť všetky priebežné platby operačného programu alebo časť z nich, ak:
1.  Popri článku 134 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu pozastaviť všetky priebežné platby operačného programu alebo časť z nich, ak:
(a)  existuje závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly operačného programu, pre ktorý neboli prijaté nápravné opatrenia;
(b)  výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú spojené so závažnou nezrovnalosťou alebo iným prípadom porušenia pravidiel, ktoré neboli napravené;
(c)  členský štát neprijal opatrenia potrebné na nápravu situácie, ktorá spôsobila prerušenie platieb podľa článku 118;
(d)  existuje závažný nedostatok týkajúci sa kvality a spoľahlivosti systému monitorovania;
Komisia prijala prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie, ktorým uznala, že členský štát nedodržal svoje povinnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky. Takéto nedodržanie povinností má vplyv na výdavky uvedené v certifikovanom výkaze výdavkov, pre ktoré sa požaduje zálohová platba.
(e)  Komisia prijala prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie, ktorým uznala, že členský štát nedodržal svoje povinnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky. Takéto nedodržanie povinností má vplyv na výdavky uvedené v certifikovanom výkaze výdavkov, pre ktoré sa požaduje zálohová platba;
(f)  sú splnené podmienky uvedené v článku 17 ods. 5 a článku 20 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [...][o spoločných ustanoveniach].
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3 určiť presné pravidlá v súvislosti s platbami, ktoré sa môžu pozastaviť. Výšky týchto platieb musia byť úmerné povahe a závažnosti nedodržania predpisov zo strany členského štátu.
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o pozastavení všetkých priebežných platieb alebo ich časti po tom, ako poskytne členskému štátu príležitosť predložiť svoje pripomienky v lehote dvoch mesiacov. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 151 ods. 3 určiť presné pravidlá v súvislosti s platbami, ktoré sa môžu pozastaviť. Tieto sumy musia byť úmerné povahe a závažnosti nedostatku, nezrovnalosti alebo nedodržania predpisov zo strany členského štátu.
2a.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodne o ukončení pozastavenia všetkých priebežných platieb alebo ich časti, ak členský štát prijme potrebné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie takéhoto pozastavenia. Ak členský štát neprijme takéto opatrenia, Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie o uplatnení finančnej opravy zrušením celého príspevku Únie alebo jeho časti na operačný program v súlade s článkom 128 a článkom 129.
Pozmeňujúci návrh 578
Návrh nariadenia
Článok 103 a (nový)
Článok 103a
Kontroly na mieste vykonávané Komisiou
1.  Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami alebo s článkom 287 zmluvy, ako aj všetky kontroly vykonávané na základe článku 322 zmluvy, Komisia môže v členských štátoch vykonávať kontroly na mieste s cieľom overiť najmä:
(a)  súlad administratívnych postupov s pravidlami Únie;
(b)  existenciu potrebných podporných dokladov a ich zhodu s operáciami financovanými z fondu ENRF;
(c)  podmienky, za ktorých sa realizovali a kontrolovali operácie financované z fondu ENRF.
2.  Osoby poverené Komisiou na vykonávanie kontrol na mieste alebo zástupcovia Komisie konajúci v rámci právomocí, ktoré im boli pridelené, majú prístup k účtovným záznamom a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a uložených na elektronických nosičoch vzťahujúcich sa na výdavky financované z fondu ENRF.
4.  Komisia v dostatočnom predstihu pred kontrolou na mieste upozorní dotknutý členský štát alebo členský štát, na území ktorého sa má kontrola vykonať. Zástupcovia z dotknutého členského štátu sa môžu zúčastniť na takýchto kontrolách.
5.  Na žiadosť Komisie a so súhlasom dotknutého členského štátu vykonávajú príslušné orgány tohto členského štátu doplnkové kontroly alebo vyšetrovania týkajúce sa operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Zástupcovia Komisie alebo osoby poverené Komisiou sa na nich môžu zúčastniť.
6.  Na zlepšenie kontrol môže Komisia so súhlasom príslušných členských štátov požiadať orgány týchto členských štátov o pomoc pri vykonávaní určitých kontrol alebo vyšetrovaní.
7.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 151 ods. 2 stanoviť pravidlá týkajúce sa postupov, ktoré treba dodržiavať pri vykonávaní doplnkových kontrol uvedených v odsekoch 5 a 6.
Pozmeňujúci návrh 579
Návrh nariadenia
Článok 104
1.  Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie potrebné na bezproblémový chod fondu ENRF a prijmú všetky opatrenia na uľahčenie kontrol, ktoré Komisia považuje za vhodné v súvislosti s hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, vrátane kontrol na mieste.
Členské štáty na žiadosť Komisie odovzdajú Komisii zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré prijali na vykonávanie aktov Únie týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky, ak tieto akty majú finančný vplyv na EFNR.
2.   Členské štáty na žiadosť Komisie oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré prijali na účely vykonania aktov Únie týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky, ak tieto akty majú finančný vplyv na ENRF.
3.  Členské štáty Komisii sprístupnia všetky informácie o zistených prípadoch nezrovnalostí a predpokladaných podvodoch a o krokoch prijatých na vymoženie neoprávnených platieb v súvislosti s týmito nezrovnalosťami a podvodmi podľa článku 116.
Pozmeňujúci návrh 580
Návrh nariadenia
Článok 107
1.  Pred prijatím rozhodnutia o finančnej oprave prostredníctvom vykonávacieho aktu Komisia začne konanie tým, že informuje členský štát o svojich predbežných záveroch a požiada ho, aby do dvoch mesiacov predložil svoje pripomienky.
Popri článku 137 ods. 2 [nariadenia (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], ak Komisia navrhne nejakú finančnú opravu uvedenú v článku 106 ods. 2, členský štát dostane príležitosť prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie preukázať, že skutočný rozsah prípadu nedodržania pravidiel SRP a jeho súvislosť s výdavkom boli menšie ako v hodnotení Komisie.
2.   Ak Komisia navrhne nejakú finančnú opravu na základe extrapolácie alebo paušálne, členský štát dostane príležitosť prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie preukázať, že skutočný rozsah nezrovnalosti alebo iného prípadu nedodržania pravidiel vrátane nedodržania pravidiel SRP bol menší ako v hodnotení Komisie. Členský štát môže po dohode s Komisiou obmedziť rozsah tohto skúmania na primeraný podiel alebo vzorku dokumentácie. Okrem náležite opodstatnených prípadov nemá vymedzený čas na preskúmanie prekročiť ďalšie dvojmesačné obdobie po dvojmesačnej lehote uvedenej v odseku 1.
3.  Komisia zohľadní akékoľvek dôkazy predložené členským štátom v lehote uvedenej v odsekoch 1 a 2.
4.  Ak členský štát neprijme predbežné závery Komisie, Komisia ho pozve na vypočutie s cieľom zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky náležité informácie a zistenia, ktoré predstavujú základ pre závery Komisie týkajúce sa uplatňovania finančnej opravy.
5.  S cieľom uplatniť finančné opravy Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie do šiestich mesiacov od dátumu vypočutia alebo od prijatia dodatočných informácií, ak členský štát po vypočutí súhlasí s predložením takýchto dodatočných informácií. Komisia zváži všetky informácie a zistenia predložené v priebehu konania. Ak sa vypočutie neuskutoční, šesťmesačné obdobie začne plynúť dva mesiace od dátumu pozvánky k vypočutiu, ktorú poslala Komisia formou listu.
6.  Keď nezrovnalosti týkajúce sa ročnej účtovnej závierky zaslanej Komisii zistí Komisia alebo Dvor audítorov, výslednou finančnou opravou sa zníži podpora z fondu ENRF pre operačný program.
Pozmeňujúci návrh 557
Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 1
1.  Kľúčové informácie o vykonávaní programu, o každej operácii vybranej na financovanie, ako aj o dokončených operáciách potrebné na monitorovanie a hodnotenie vrátane základných charakteristík príjemcu a projektu sa musia elektronicky zaznamenávať a uchovávať.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 558
Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán a monitorovací výbor vykonávajú monitorovanie operačného programu prostredníctvom finančných ukazovateľov a ukazovateľov týkajúcich sa výstupov a cieľov.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 559
Návrh nariadenia
Článok 114 – odsek 1 – písmeno a
(a)  konzultuje sa do štyroch mesiacov od rozhodnutia o schválení programu v súvislosti s výberovými kritériami financovaných operácií a vydá stanovisko; výberové kritériá sa revidujú podľa potrieb programovania;
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúce návrhy 581, 560 a 561
Návrh nariadenia
Článok 120 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán je v súlade s článkom 99 ods. 1 písm. b) zodpovedný za:
1.  Riadiaci orgán je v súlade s článkom 99 ods. 1 písm. b) až d) zodpovedný za:
(a)  zabezpečenie zriadenia jednotnej webovej stránky alebo jednotného webového portálu, kde budú poskytnuté informácie o operačnom programe v každom členskom štáte a prístupe k nemu;
(a)  zabezpečenie zriadenia jednotnej webovej stránky alebo jednotného webového portálu, kde budú poskytnuté informácie o operačných programoch v každom členskom štáte a jednoduchom prístupe k nemu;
(b)  informovanie potenciálnych príjemcov o možností financovania v rámci operačného programu;
(b)  informovanie potenciálnych príjemcov o možnostiach financovania v rámci operačného programu a o povinnostiach dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky;
(c)  spropagovanie Únie úlohy a úspechov fondu EFNR občanom prostredníctvom informačných a komunikačných činností o výsledkoch a dosahu partnerských zmlúv, operačných programov a operácií.
(c)  spropagovanie Únie úlohy a úspechov fondu ENRF občanom prostredníctvom informačných a komunikačných činností o výsledkoch a dosahu partnerských zmlúv, operačných programov a operácií;
(d)  zabezpečenie uverejnenia súhrnu opatrení v záujme dodržiavania pravidiel SRP vrátane prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi alebo príjemcami, ako aj prijatých nápravných opatrení, napríklad finančných opráv.
Pozmeňujúci návrh 562
Návrh nariadenia
Článok 120 – odsek 4 a (nový)
4a.  Pokiaľ ide o prístup k environmentálnym informáciám, uplatňuje sa smernica 2003/4/ES a nariadenia 1049/2001/ES a 1367/2006/ES.
Pozmeňujúci návrh 563
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 1

Text predložený Komisiou

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie súvisiace s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

25

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie súvisiace s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

30

Pozmeňujúci návrh 564
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – riadok 5

Text predložený Komisiou

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané organizáciou výrobcov alebo združeniami organizácií výrobcov môžu získať zvýšenie o

20

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané organizáciou výrobcov, združením organizácií výrobcov, profesijnou organizáciou rybárov uznanou členským štátom alebo medziodborovou organizáciou môžu získať zvýšenie o

30

Pozmeňujúci návrh 565
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 5 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Súlad s požiadavkami kritérií pre hodnotenie udržateľnosti, ktoré môžu členské štáty zaviesť, môže viesť k zvýšeniu o

10

Pozmeňujúci návrh 566
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 8

Text predložený Komisiou

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané podnikmi, ktoré nezodpovedajú definícii malých a stredných podnikov sa znížia o

20

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie vykonávané podnikmi, ktoré nezodpovedajú definícii malých a stredných podnikov sa znížia o

15

Pozmeňujúci návrh 567
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 8 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

Typ operácií

Percentuálne body

Ak členské štáty splnia súbor kritérií pre hodnotenie udržateľnosti, ktoré môžu zaviesť, podpora sa môže zvýšiť o

10

Pozmeňujúci návrh 568
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka 1 – riadok 7 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

7a.  Právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok

Dodržiavanie právnych predpisov Únie v oblasti pracovných podmienok zo strany prevádzkovateľov.

Účinné vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti pracovných podmienok vrátane:

–  právnych predpisov pre pracovnú dobu a odpočinok rybárov;

–  právne predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti;

–  právne predpisy týkajúce sa počiatočnej kvalifikácie a priebežného odborného vzdelávania rybárov.

Pozmeňujúci návrh 569
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka 2 – riadok 3

Text predložený Komisiou

Priorita EFNR:

6 Posilnenie vykonávania SRP

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Preukázaná kapacita dodržiavať požiadavky týkajúce sa údajov pre riadenie rybného hospodárstva, stanovené v článku 37 [nariadenia o spoločnom rybnom hospodárstve]

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a uplatňovanie viacročného programu pre zber údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie ročného pracovného plánu zberu údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Dostatočná kapacita rozdelenia ľudských zdrojov na plnenie dvojstranných alebo viacstranných dohôd s ostatnými členskými štátmi, ak je činnosť, ktorá je zameraná na splnenie podmienok týkajúcich sa zberu údajov, spoločná

Pozmeňujúci návrh

Priorita ENRF:

6 Posilnenie vykonávania SRP

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Preukázaná kapacita dodržiavať požiadavky týkajúce sa údajov pre riadenie rybného hospodárstva, stanovené v článku 37 [nariadenia o spoločnom rybnom hospodárstve]

Posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami:

Špecifická analýza rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami sa uskutočnila s cieľom zaistiť účinné vykonávanie opatrení na riadenie flotily

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a uplatňovanie viacročného programu pre zber údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie ročného pracovného plánu zberu údajov, ktorý reviduje výbor STECF a prijme Komisia

Dostatočná kapacita rozdelenia ľudských zdrojov na plnenie dvojstranných alebo viacstranných dohôd s ostatnými členskými štátmi, ak je činnosť, ktorá je zameraná na splnenie podmienok týkajúcich sa zberu údajov, spoločná

Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie posúdenia kapacity flotily

Primerané predkladanie správ o úsilí vytvoriť rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami, ako to vyžaduje články 34 a 37 nariadenia (EÚ) č. .../.... [o SRP].

Pozmeňujúci návrh 570
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka 2 – riadok 4 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

Priorita EÚ pre tematický cieľ (TC) ENRF/Spoločného strategického rámca

Podmienky ex ante

Kritériá splnenia

Priorita EFNR:

6 Posilnenie vykonávania SRP

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Každoročné posúdenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami: Bola vykonaná osobitná analýza rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie opatrení pre správu flotily, ktoré sa týkajú zníženia kapacity flotily a priamych investícií do plavidiel.

Osobitné činnosti obsahujú:

–  Preukázaná administratívna kapacita na prípravu a vykonávanie posúdenia kapacity flotily

–  Primerané predkladanie správ o úsilí vytvoriť rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami, ako to požadujú články 34 a 37 [navrhovaného základného nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 614
Návrh nariadenia
Príloha 4IV – bod 1 – odsek 1 – zarážka 1
–  Názov príjemcu (iba právnické osoby; fyzické osoby sa neuvádzajú);;
–  Názov príjemcu;
Pozmeňujúci návrh 582
Návrh nariadenia
Príloha IV – body 2 a 3
2.  OPATRENIA PRE VEREJNOSŤ TÝKAJÚCE SA INFORMOVANIA A PUBLICITY
2.  OPATRENIA PRE VEREJNOSŤ TÝKAJÚCE SA INFORMOVANIA A PUBLICITY
2.1  Zodpovednosti členského štátu
2.1  Zodpovednosti členského štátu
1.  Členský štát zabezpečí, že opatrenia na informovanie a publicitu budú zamerané na čo najrozsiahlejšie pokrytie médií pomocou rôznych komunikačných foriem a postupov na vhodnej úrovni.
1.  Členský štát zabezpečí, že opatrenia na informovanie a publicitu budú zamerané na čo najrozsiahlejšie pokrytie médií pomocou rôznych komunikačných foriem a postupov na vhodnej úrovni.
2.  Členský štát je zodpovedný za prípravu prinajmenšom nasledujúcich opatrení na informovanie a publicitu:
2.  Členský štát je zodpovedný za prípravu prinajmenšom nasledujúcich opatrení na informovanie a publicitu:
(a)  hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa oznámi začiatok operačného programu;
(a)  hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa oznámi začiatok operačného programu;
(b)  prinajmenšom dvakrát v programovacom období hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa propagujú možnosti financovania a vykonávanej stratégie a predstavujú výsledky operačného programu;
(b)  prinajmenšom dvakrát v programovacom období hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa propagujú možnosti financovania a vykonávanej stratégie a predstavujú výsledky operačného programu;
(c)  zobrazenie vlajky Európskej únie pred priestormi alebo v priestoroch všetkých riadiacich orgánov na mieste, ktoré je pre verejnosť viditeľné;
(c)  zobrazenie vlajky Európskej únie pred priestormi alebo v priestoroch všetkých riadiacich orgánov na mieste, ktoré je pre verejnosť viditeľné;
(d)  uverejnenie zoznamu činností v elektronickej forme, v súlade s 1. časťou;
(d)  uverejnenie zoznamu činností v elektronickej forme, v súlade s 1. časťou;
(e)  uvedenie príkladov činností podľa operačného programu na jednotnej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu; príklady by mali byť uvedené v rozšírenom úradnom jazyku Európskej únie inom ako úradný jazyk alebo jazyky príslušného členského štátu;
(e)  uvedenie príkladov činností podľa operačného programu na jednotnej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu; príklady by mali byť uvedené v rozšírenom úradnom jazyku Európskej únie inom ako úradný jazyk alebo jazyky príslušného členského štátu;
(f)  osobitná časť jednotnej webovej stránky je určená pre stručný opis inovačných a ekologických inovačných činností;
(f)  osobitná časť jednotnej webovej stránky je určená pre stručný opis inovačných a ekologických inovačných činností;
(g)   aktualizácia informácií o vykonávaní operačného programu vrátane jeho hlavných výsledkov, a to na jednotnej webovej stránke alebo na webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu.
(g)   aktualizácia informácií o vykonávaní operačného programu vrátane jeho hlavných výsledkov, a to na jednotnej webovej stránke alebo na webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu.
(ga)   Súhrn prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi a príjemcami, ako aj prijatých nápravných opatrení, napríklad finančných opráv, sa zverejňuje každoročne do 31. januára počínajúc od roku 2016.
3.  Riadiaci orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zahrnie do opatrení na informovanie a publicitu nasledujúce orgány:
3.  Riadiaci orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zahrnie do opatrení na informovanie a publicitu nasledujúce orgány:
h)   partnerov uvedených v článku 5 [nariadenie (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia];
a)  partnerov uvedených v článku 5 [nariadenie (EÚ) č. [...], ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia];
i)  európske informačné centrá, ako aj zastupiteľské úrady Komisie v členských štátoch;
b)  európske informačné centrá, ako aj zastupiteľské úrady Komisie v členských štátoch;
j)  vzdelávacie a výskumné inštitúcie.
c)  vzdelávacie a výskumné inštitúcie.
Tieto orgány všeobecne šíria informácie uvedené v článku 120 ods. 1 písm. a) a b).
Tieto orgány všeobecne šíria informácie uvedené v článku 120 ods. 1 písm. a) a b).
3.  OPATRENIA NA INFORMOVANIE PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOV A PRÍJEMCOV
3.  OPATRENIA NA INFORMOVANIE PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOV A PRÍJEMCOV
3.1  Opatrenia na informovanie prípadných príjemcov
3.1  Opatrenia na informovanie prípadných príjemcov
1.  Riadiaci orgán zabezpečí, že ciele operačného programu a možnosti financovania, ktoré ponúka EFR, sa všeobecne rozšíria k prípadným príjemcom a všetkým zainteresovaným stranám.
1.  Riadiaci orgán zabezpečí, že ciele operačného programu a možnosti financovania, ktoré ponúka ENRF, sa všeobecne rozšíria k prípadným príjemcom a všetkým zainteresovaným stranám.
2.  Riadiaci orgán zabezpečí, že prípadným príjemcom budú poskytnuté informácie prinajmenšom o:
2.  Riadiaci orgán zabezpečí, že prípadným príjemcom budú poskytnuté informácie prinajmenšom o:
(a)  podmienkach oprávnenosti nákladov, ktoré je nevyhnutné splniť s cieľom získať oprávnenie na podporu v rámci operačného programu;
(a)  podmienkach oprávnenosti nákladov, ktoré je nevyhnutné splniť s cieľom získať oprávnenie na podporu v rámci operačného programu;
(b)  podmienkach prijateľnosti žiadostí, postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie a príslušných lehotách;
(b)  podmienkach prijateľnosti žiadostí, postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie a príslušných lehotách;
(ba)  možných finančných dôsledkoch v prípade nedodržania pravidiel SRP
(c)  kritériách výberu činností, ktoré získajú podporu;
(c)  kritériách výberu činností, ktoré získajú podporu;
(d)  subjektoch na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačných programoch;
(d)  subjektoch na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačných programoch;
(e)  nevyhnutnosti uvádzať v žiadostiach návrhy komunikačných činností, primerané rozsahu činnosti s cieľom informovať verejnosť o cieľoch činnosti a podpore, ktorú činnosť získa z EÚ.
(e)  nevyhnutnosti uvádzať v žiadostiach návrhy komunikačných činností, primerané rozsahu činnosti s cieľom informovať verejnosť o cieľoch činnosti a podpore, ktorú činnosť získa z EÚ.
3.2.  Opatrenia na informovanie príjemcov
3.2.  Opatrenia na informovanie príjemcov
Riadiaci orgán informuje príjemcov, že prijatie financovania sa považuje za súhlas s ich uvedením na zozname činností, uverejnenom v súlade s článkom 120 ods. 2.
Riadiaci orgán informuje príjemcov, že prijatie financovania sa považuje za súhlas s ich uvedením na zozname činností, uverejnenom v súlade s článkom 120 ods. 2.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0282/2013).


Prekurzory drog ***I
PDF 280kWORD 20k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0548),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0319/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. januára 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0153/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom;

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog

P7_TC1-COD(2012)0261


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1258/2013.)

(1) Ú. v. EÚ C 76, 14.3.2013, s. 54.


Konferencia o zmene klímy
PDF 369kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o konferencii o zmene klímy vo Varšave, Poľsko (COP 19) (2013/2666(RSP)).
P7_TA(2013)0443B7-0482/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na výsledky konferencie Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách konanej na Bali v roku 2007 a na akčný plán z Bali (rozhodnutie 1/COP 13),

–  so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 15) a 5. konferenciu zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP5) a ktoré sa konali od 7. do 18. decembra 2009 v Kodani (Dánsko), a so zreteľom na Kodanskú dohodu,

–  so zreteľom na 16. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 16) a na 6. konferenciu zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP6) a ktoré sa konali od 29. novembra do 10. decembra 2010 v Kankúne (Mexiko), a so zreteľom na dohody z Kankúnu,

–  so zreteľom na 17. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 17) a 7. konferenciu zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP7) a ktoré sa konali od 28. novembra do 9. decembra 2011 v Durbane (Južná Afrika), a predovšetkým so zreteľom na rozhodnutia týkajúce sa Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť,

–  so zreteľom na 18. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 18) a 8. konferenciu zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP8) a ktoré sa konali od 26. novembra do 8. decembra 2012 v Dauhe (Katar), a so zreteľom na východiská týkajúce sa klímy z Dauhy (Doha Climate Gateway),

–  so zreteľom na 19. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 19) a 9. konferenciu zmluvných strán, ktoré poslúžia ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP9) a ktoré sa budú konať od 11. do 23. novembra 2013 vo Varšave (Poľsko),

–  so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ z decembra 2008,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 s názvom 2050: budúcnosť sa začína dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ proti zmene klímy(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2009 o stratégii EÚ na kodanskú konferenciu o zmene klímy (COP 15)(3), z 10. februára 2010 o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)(4), z 25. novembra 2010 o konferencii o zmene klímy v Kankúne (COP 16)(5), zo 16. novembra 2011 o konferencii o zmene klímy v Durbane (COP 17)(6) a z 22. novembra 2012 o konferencii o zmene klímy v Dauhe, Katar (COP 18)(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050(8),

–  so zreteľom na konzultatívne oznámenie Komisie z 26. marca 2013 s názvom Medzinárodná dohoda o zmene klímy, ktorá sa má prijať v roku 2015: utváranie medzinárodnej politiky v oblasti klímy po roku 2020 (SWD (2013)0097),

–  so zreteľom na závery Rady z 9. marca 2012 o nadviazaní na 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a 7. zasadnutie zmluvných strán slúžiace ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu (CMP7) (Durban, Južná Afrika 28. novembra – 9. decembra 2011),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. mája 2012 o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy – financovanie urýchleného začatia činnosti,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2011 a 24. júna 2013 o diplomacii EÚ v oblasti klímy,

–  so zreteľom na súhrnnú správu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z novembra 2012 s názvom Medzera v oblasti emisií 2012,

–  so zreteľom na správu Svetovej banky s názvom Znížte teplotu: prečo treba zabrániť svetu s teplotou vyššou o 4 °C,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii týkajúce sa konferencie o zmene klímy vo Varšave (COP 19) (O-000095/2013 – B7-0517/2013 a O-000096/2013 – B7-0518/2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže zmena klímy predstavuje naliehavú a potenciálne nezvratnú hrozbu pre ľudstvo, biodiverzitu a planétu, a preto je potrebné, aby sa riešila na medzinárodnej úrovni za účasti všetkých strán;

B.  keďže vo východiskách týkajúcich sa klímy z Dauhy sa s veľkým znepokojením uvádzajú závažné rozdiely, pokiaľ ide o súhrnné vplyvy existujúcich záväzkov zúčastnených strán v oblasti zmierňovania dôsledkov z hľadiska celosvetových ročných emisií skleníkových plynov do roku 2020 a súhrnné scenáre celkových emisií, ktoré by mohli predstavovať šancu udržať celkový ročný priemerný nárast teploty do 2 ºC (cieľ 2 ºC);

C.  keďže na základe vedeckých dôkazov predložených Medzivládnym panelom o zmene klímy (IPCC) je cieľ 2 °C podmienený tým, že globálne emisie dosiahnu svoj vrchol najneskôr do roku 2015, do roku 2050 sa znížia minimálne o 50 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 a potom budú naďalej klesať; keďže EÚ by z tohto dôvodu mala presadzovať konkrétne činnosti a ich efektívne zavedenie na celosvetovej úrovni do roku 2020;

D.  keďže podľa správy Svetovej banky s názvom Znížte teplotu povedie súčasný vývoj v oblasti emisií k otepleniu o 2 °C v priebehu 20 až 30 rokov a o 4 °C do roku 2100 v porovnaní s predindustriálnym obdobím; keďže scenár vedúci k otepleniu o 4 °C by mohol viesť k podstatne vyššiemu otepleniu v osobitne citlivých tropických oblastiach;

E.  keďže v najnovších vedeckých výsledkoch sa zdôrazňuje aj nebezpečenstvo oteplenia o 2 °C a panuje všeobecný súhlas týkajúci sa skutočnosti, že doposiaľ spôsobené otepľovanie (rovnajúce sa na svetovej úrovni približne 0,8 °C nad teplotami pred industrializáciou) je jedným z faktorov, ktorý stojí za niektorými humanitárnymi a potravinovými krízami, a najmä za najvážnejšími krízami v Afrike, predovšetkým v Africkom rohu a v sahelskom regióne;

F.  keďže všeobecne uznané riziká a náklady, ktoré súčasný emisný trend predstavuje pre svet, si nevyžadujú len záväzky, ale aj politickú vôľu všetkých ľudí plniť tieto záväzky;

G.  keďže pre mnohé regióny je už oteplenie o 2 °C extrémne nebezpečné; keďže 112 krajín vrátane najzraniteľnejších krajín, malých ostrovných štátov a najmenej rozvinutých krajín vyzvalo na zníženie CO2 v ovzduší pod 350 ppm a na ustálenie globálneho zvyšovania teploty pod 1,5 °C;

H.  keďže Varšavská konferencia (COP 19) bude mať zásadný význam pre zabezpečenie nevyhnutného pokroku pri napredovaní Durbanskej platformy, aby sa vytvorili podmienky pre prípravu záväzkov a uzatvorenie celosvetovej právne záväznej dohody do roku 2015;

I.  keďže takáto celosvetová právne záväzná dohoda musí byť v súlade s uhlíkovou bilanciou zlučiteľnou s cieľom 2 °C, s rovnosťou a so zásadou „spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností a príslušných spôsobilostí“ a musí prihliadať aj na to, že je potrebné, aby všetci väčší pôvodcovia emisií prijali ambiciózne a primerané ciele a zodpovedajúce politické opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré budú odzrkadľovať vyvíjajúce sa povinnosti a spôsobilosti, pripomína, že k 90 % podielu rastu globálnych emisií dochádza v rozvojových krajinách, ktoré nemajú v rámci súčasného Kjótskeho protokolu žiadne povinnosti, pokiaľ ide o znižovanie emisií;

J.  keďže rozvinuté krajiny sa na konferencii COP16 v Kankúne v roku 2010 zaviazali, že na obdobie 2010 – 2012 poskytnú 30 miliárd USD a do roku 2020 ďalších 100 miliárd USD „nových a dodatočných“ finančných prostriedkov ročne na potreby boja proti klimatickým zmenám v rozvojových krajinách; keďže tieto prostriedky by mali byť rovnomerne rozdelené na prispôsobovanie sa zmene klímy a na jej zmiernenie; keďže doteraz nedošlo k medzinárodnej dohode, pokiaľ ide o definíciu toho, čo vlastne znamená „nové a dodatočné“;

K.  keďže napriek záväzku, ktorý schválili strany v Kodani a ktorý sa týkal zabezpečenia 30 miliárd USD v priebehu troch rokov ako financií na urýchlené začatie činnosti, stále nie je isté, koľko finančných prostriedkov na opatrenia v oblasti zmeny klímy sa poskytne s cieľom zaistiť spoľahlivosť tohto záväzku;

L.  keďže sa čoraz viac uznáva potreba byť ostražitý voči úsiliu hospodárskych subjektov, ktoré vypúšťajú značné množstvo skleníkových plynov alebo profitujú zo spaľovania fosílnych palív, a tým oslabujú alebo podrývajú snahu o ochranu klímy;

M.  keďže podľa štúdie Postupimského inštitútu pre výskum dosahu klimatických zmien a univerzity v Madride sa frekvencia extrémnych horúčav do roku 2020 zdvojnásobí a do roku 2040 zoštvornásobí; keďže v štúdii sa vyvodil záver, že tomuto vývoju možno v druhej polovici storočia predísť, ak sa globálne emisie výrazne znížia; keďže sa zdá, že realita preukazuje to, čo nám hovoria vedci, vzhľadom na častejší výskyt prírodných katastrof, ako sú povodne alebo extrémne búrky, aj v Európe;

N.  keďže Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) dospelo vo svojej štúdii k záveru, že je možné dosiahnuť udržateľné a energeticky účinné hospodárstvo a zároveň zabezpečiť rast pracovných miest;

O.  keďže v štúdii Postupimského inštitútu pre výskum dosahu klimatických zmien sa usudzuje, že ak sa celosvetové opatrenia v súvislosti s komplexnou medzinárodnou politikou v oblasti zmeny klímy odložia na obdobie po roku 2030, globálny hospodársky rast by sa v prvej dekáde po realizácii politiky v oblasti zmeny klímy mohol znížiť až o 7 % v porovnaní s len 2 % v prípade, že sa dohoda uzavrie už v roku 2015;

P.  keďže iniciatíva EÚ nazvaná Dohovor primátorov je aj naďalej veľmi úspešná a doteraz sa do nej zapojilo viac ako 5000 miestnych orgánov, ktoré sa zaviazali ísť nad rámec cieľov, ktoré stanovila EÚ do roku 2020 v oblasti klímy a energetiky; keďže toto nadšenie a odhodlanie miestnych európskych orgánov by sa malo využiť ako príklad aj pri vypracovávaní ambicióznych politík v oblasti klímy a energetiky na medzinárodnej úrovni;

Q.  keďže rozvinuté i rozvojové krajiny súhlasili so zásadou „spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností a príslušných spôsobilostí“; keďže úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov je však úplne nedostatočné a chabý výsledok predchádzajúcich konferencií o zmene klímy odráža nedostatok politickej vôle niektorých krajín; keďže s ohľadom na nedávne extrémne prírodné katastrofy treba tento nedostatok vôle riešiť;

R.  keďže vlády nesú spoločnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa na výzvu v oblasti klímy, ktorej čelí ľudstvo a planéta, reagovalo primeraným spôsobom; keďže by mali dostávať podporu od všetkých príslušných subjektov vrátane občanov a podnikov v ich krajinách;

S.  keďže medzinárodné spoločenstvo sa dožaduje nového globálneho rozvojového rámca prostredníctvom dvoch súbežných ciest: prostredníctvom preskúmania miléniových rozvojových cieľov a prostredníctvom procesu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktorý bol spustený na konferencii Rio+20; keďže tieto cesty sa vo významnej miere prekrývajú;

T.  keďže výzvou v oblasti klímy sa v žiadnom prípade neoslabuje výzva v oblasti rozvoja, ale sa ňou rozširuje; keďže finančné prostriedky oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) sa nesmú presmerovať na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy, ale keďže stále treba podporovať zásadu, podľa ktorej financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy musí dopĺňať záväzky a platby v rámci ODA;

U.  keďže zmena klímy predstavuje obrovskú hrozbu pre veľké množstvo ľudských práv vrátane práva na výživu, práva na vodu a sanitárne zariadenia a všeobecnejšie práva na rozvoj;

V.  keďže približne 20 % emisií skleníkových plynov na celom svete pochádza z odlesňovania a ďalších foriem využívania pôdy a zmien vo využívaní pôdy; a keďže agrolesníctvo zvyšuje účinky zmierňovania vplyvov CO2 zvýšenou mierou ukladania uhlíka a zmierňuje chudobu diverzifikáciou príjmov miestnych komunít;

W.  keďže podľa medzinárodného výhľadu pre oblasť energetiky na rok 2013 sa celosvetový dopyt po energii v rokoch 2010 až 2040 zvýši o 56 %(9) a uspokojenie takéhoto dopytu by znamenalo výrazné zvýšenie emisií CO2; keďže k tomuto zvýšeniu dopytu a emisií dôjde prevažne v krajinách s rýchlo sa rozvíjajúcou ekonomikou; keďže celosvetové dotácie na fosílne palivá dosiahli podľa údajov Medzinárodného menového fondu vyše 1,9 bilióna USD, pričom najvyššie dotácie pochádzajú z USA, Číny a Ruska (tieto spolu predstavujú približne polovicu všetkých týchto dotácií(10));

X.  keďže mnohé krajiny vykonávajú kroky smerom k ekologizácii hospodárstva v odvetviach priemyslu a energetiky, a to z rôznych dôvodov vrátane ochrany klímy, nedostatku zdrojov a účinnosti zdrojov, energetickej bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti; keďže však podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu emisie CO2 dosiahli v roku 2012 rekordne vysoké hodnoty;

Y.  keďže uplatňovanie inovácií súvisiacich s klímou v odvetviach energetiky a priemyslu by bolo výhodou pre EÚ, ktorá je priekopníkom na rastúcom globálnom trhu s energetickými službami a tovarom;

Z.  keďže celosvetové inovácie v odvetví udržateľnej energie (tak na úrovni výroby, ako aj na úrovni používateľov) vedú k tvorbe pracovných miest, stimulácii hospodárskeho rastu a zvyšovaniu energetickej nezávislosti a zabezpečujú čistejší svet, v ktorom dochádza k zmierneniu zmeny klímy a zaistené sú dostatočné dodávky energie;

Pokrok Durbanskej platformy

1.  zastáva názor, že dohoda na obdobie po roku 2020 bude musieť zlúčiť súčasnú zmes záväzných a nezáväzných opatrení v rámci Dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu do jedného komplexného a celistvého súboru opatrení spájajúceho všetky strany; zdôrazňuje, že táto dohoda na obdobie po roku 2020 by už nemala rozdeľovať svet na „rozvojové“ alebo „priemyselné krajiny“, ale mala by vyžadovať, aby každá krajina prispievala na základe zásady spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností a príslušných spôsobilostí (CBDRRC); v tejto súvislosti sa domnieva, že znižovanie emisií vypočítané na základe súboru ukazovateľov vrátane HDP na obyvateľa, prístupu k technológiám, indexu kvality života atď. by mohlo byť vhodným nástrojom;

2.  zdôrazňuje rozsiahlu prácu, ktorú musí vykonať pracovná skupina Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť ad hoc v súvislosti so zásadami a rámcom uplatniteľnými na novú globálnu dohodu o klíme a plánom, ako túto úlohu splniť do konferencie COP 21, ktorá sa bude konať v roku 2015 v Paríži; ďalej konštatuje, že táto práca musí vychádzať z piatej hodnotiacej správy IPCC, ktorá má byť vypracovaná do roku 2014; zdôrazňuje, že dohoda z roku 2015 musí spĺňať cieľ zníženia globálnych emisií do roku 2030 pod úroveň z roku 1990 a mala by sa zamerať na postupné odstránenie globálnych uhlíkových emisií do roku 2050;

3.  poznamenáva, že neschopnosť krajín zaujať spravodlivý prístup k spoločnému vyvíjaniu úsilia o zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu bola prekážkou pre dosiahnutie primeranej dohody; zdôrazňuje, že ak má nová dohoda zodpovedajúcim spôsobom vyriešiť problematiku zmeny klímy, musí byť založená na princípe rovnosti a na dynamickom prístupe k CBDRRC;

4.  domnieva sa, že medzinárodne právne záväzný protokol, o ktorom sa v súčasnosti rokuje v rámci Durbanskej platformy, by mal stavať na pravidlách už dohodnutých podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu a mal by ich rozvíjať a vylepšovať; je presvedčený, že súčasťou by mal byť proces preskúmania určitého súboru zásad a ukazovateľov rovnosti, ako je primeranosť, zodpovednosť, spôsobilosť a potreba rozvoja a adaptácie;

5.  domnieva sa, že EÚ je schopná hrať konštruktívnu úlohu pri uľahčovaní dosiahnutia dohody o spravodlivom rozdelení úsilia; žiada Komisiu, aby predložila návrh EÚ na rozdelenie úsilia na globálnej úrovni;

6.  víta návrh Pan Ki-muna, aby sa v septembri 2014 konal samit svetových vodcov o klíme a aby sa v roku 2014 zorganizovalo aj prípravné národné zasadnutie COP vo Venezuele; zdôrazňuje význam toho, aby táto udalosť bola dobre pripravená a priniesla zmysluplné výsledky a záväzky na najvyššej politickej úrovni i zapojenie občianskej spoločnosti, a to s cieľom zaistiť a zachovať potrebný politický impulz pred konferenciami, ktoré sa budú konať v roku 2014 a 2015; v záujme úspešnej dohody v roku 2015 považuje za nevyhnutné, aby sa krajiny pred samitom svetových vodcov zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov;

7.  žiada, aby COP vo Varšave prijala rozhodnutie stanovujúce harmonogram a postup, ktorým sa všetky strany zaviažu sformulovať prísľuby zmierňovania v roku 2014 a následne ich v roku 2015 posúdiť a zrevidovať; domnieva sa, že v rozhodnutí COP vo Varšave by sa mali stanoviť aj požiadavky na informácie pripojené k navrhovaným prísľubom zmierňovania a zabezpečiť kritériá transparentnosti, kvantifikácie, porovnateľnosti, overiteľnosti a primeranosti;

8.  domnieva sa, že záväzky v oblasti zmierňovania zmeny klímy navrhnuté zmluvnými stranami sa musia opierať o zásadu CBDRRC a musia byť merateľné, vykázateľné a overiteľné a dostatočné na splnenie cieľa 2 °C (a teda musia „preklenúť deficit v oblasti zmierňovania zmeny klímy“ tým, že limitné hodnoty emisií skleníkových plynov a ciele pre znižovanie emisií do roku 2020 budú prispôsobené požiadavkám pre dodržanie cieľa 2 ºC); opätovne pripomína, že by sa v dôsledku tejto situácie mali spoločne preskúmať súčasné záväzky a posilniť ambície, aby sa dosiahlo splnenie cieľa 2 ºC; podčiarkuje, že EÚ musí vyvíjať tlak na zmluvné strany, ktoré nesmerujú k dosiahnutiu cieľa 2 ºC;

9.  poukazuje na význam vedecky založenej tvorby politiky a nevyhnutnú potrebu zachovať a dôslednejšie sledovať cieľ 2 °C; domnieva sa, že namiesto otvoreného vykonávania, musí snaha poslniť záväzky zmierňovania a ich vykonávanie prepojiť s formálnejšími, pravidelnejšími a prísnejšími posúdeniami pokroku s vedeckými údajmi zameranými na zabezpečenie uzavretia deficitu v zmierňovaní;

10.  všíma si významné prepojenia medzi cieľom odstrániť celosvetovú chudobu, ktorý je základom miléniových rozvojových cieľov (ktoré sa v súčasnosti preskúmavajú), a procesom cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa začal na konferencii Rio+20; vyzýva na zahrnutie týchto dvoch procesov do jediného súhrnného a zastrešujúceho rámca a vytvorenie súboru cieľov pre odstránenie chudoby a podporu trvalo udržateľného rozvoja po roku 2015;

11.  zdôrazňuje, že najdôležitejšou výzvou je vytvoriť stabilný a dlhodobý rámec politiky zahŕňajúci ambiciózne dlhodobé ciele, ktorým sa tiež uľahčia investície;

12.  opakuje, že súčasný systém založený na prísľuboch a kontrolách neprinesie zásadné zmeny potrebné na boj proti zmene klímy v dlhodobom horizonte, a preto naliehavo vyzýva všetky strany, aby zvážili aj iné prístupy;

13.  pripomína, že podľa IEA emisie EÚ tvoria približne 11 % celosvetových emisií a v nadchádzajúcich desaťročiach sa tento podiel ešte zníži; zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné subjekty a energetické sektory by si mohli stanoviť vyššie ambície a prijať ambiciózne politiky v oblasti zmeny klímy, ak by vyššiu úroveň ambícií prostredníctvom podobných snáh preukázali ostatné svetové ekonomiky;

Kjótsky protokol

14.  víta rozhodnutie Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Austrálie vstúpiť dňom 1. januára 2013 do druhého obdobia záväzkov v rámci Kjótskeho protokolu spočívajúceho v prechode na nový medzinárodný režim zahŕňajúci všetky strany, ktorý by mal byť zavedený do roku 2020, a vyzýva k jeho rýchlej ratifikácii, ako bolo dohodnuté v Dauhe; poznamenáva, že príspevok týchto strán k celosvetovému objemu emisií tvorí v súčasnosti menej než 14 %;

15.  objasňuje, že hoci druhé obdobie záväzkov v rámci Kjótskeho protokolu bude mať obmedzený rozsah, malo by sa vnímať ako veľmi dôležitý predbežný krok na ceste k účinnejšej a komplexnejšej medzinárodnej dohode na obdobie po roku 2020, ktorá bude záväzná pre všetky strany;

16.  znovu opakuje, že mnohé krajiny už idú príkladom a preukazujú, že je možné uplatňovať stratégie nízkouhlíkového rozvoja, zabezpečovať vysokú životnú úroveň pre väčší podiel súčasnej generácie bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojiť vlastné potreby, a zároveň možno vytvárať nové pracovné miesta a znížiť závislosť od dovozu energií; objasňuje, že sa netreba obávať žiadnych negatívnych následkov, ak sa ochrana klímy zahrnie do všeobecnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a priemyselnej politiky;

Medzera v zmierňovaní

17.  pripomína, že na základe zistení uvedených vo štvrtej hodnotiacej správe IPCC musia rozvinuté krajiny do roku 2020 znížiť svoje emisie o 25 až 40 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990, zatiaľ čo rozvojové krajiny ako celok by v porovnaní so súčasnými predpoveďami mali do roku 2020 dosiahnuť podstatne nižšiu mieru rastu emisií – rádovo o 15 až 30 %;

18.  preto opätovne pripomína naliehavú potrebu zvýšiť globálnu úroveň ambícií, ktorá sa má dosiahnuť odteraz do roku 2020 tak, aby bol zachovaný cieľ 2°C, zdôrazňuje predovšetkým naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o odstránenie obrovského rozdielu, ktorý existuje medzi vedeckými poznatkami a existujúcimi záväzkami zmluvných strán; zdôrazňuje dôležitú úlohu ďalších politických opatrení vrátane energetickej efektívnosti, výrazných úspor energie, ako aj komunálnej energie z obnoviteľných zdrojov a postupného ukončenia spotreby a výroby fluórovaných uhľovodíkov s cieľom odstrániť obrovskú medzeru;

19.  poznamenáva, že EÚ je na ceste k dosiahnutiu zníženia emisií, ktoré výrazne prekračuje súčasný cieľ 20 %, a opakuje, že EÚ ponúkla zvýšiť svoj cieľ zníženia emisií na 30 % do roku 2020, ak sa ostatné hlavné emitujúce krajiny zaviažu k porovnateľným cieľom zníženia, čím sa vytvorí udržateľný rast a ďalšie pracovné miesta a zníži sa závislosť od dovozu energie;

20.  poznamenáva, že postupné ukončovanie výroby fluórovaných uhľovodíkov na celosvetovej úrovni by mohlo zabrániť uvoľneniu 2,2 gigaton ekvivalentu CO2 do roku 2020 a takmer 100 gigaton ekvivalentu CO2 do roku 2050; požaduje, aby EÚ zintenzívnila úsilie o reguláciu postupného ukončenia výroby fluórovaných uhľovodíkov na celosvetovej úrovni v súlade s montrealským protokolom;

21.  konštatuje, že EÚ by mohla plniť dôležitú úlohu v znižovaní emisií prostredníctvom politík na zastavenie vývoja nekonvenčných fosílnych palív s vysokým podielom na skleníkových plynoch, ako sú bitúmenové piesky; domnieva sa, že v súlade s vyjadrením v uznesení o zastavení verejných dotácií na fosílne palivá by sa verejné dotácie na podporu vývoja nekonvenčných fosílnych palív mali postupne ukončiť;

22.  zastáva názor, že EU ETS by mal byť prepojený s inými mechanizmami na obchodovanie s emisiami, ktoré sa už vo svete využívajú; odporúča, aby sa oživil pôvodný charakter flexibilného mechanizmu, čo znamená, že by sa z neho mal opäť stať trhový mechanizmus a nástroj rozvoja s výrazne zjednodušeným, ale transparentnejším postupom;

Financovanie opatrení v oblasti klímy

23.  zdôrazňuje, že konkrétne záväzky a úsilie o zvýšenie financovania opatrení v oblasti klímy na 100 miliárd USD ročne do roku 2020 majú zásadný význam pre to, aby sa vo Varšave dosiahol pokrok a aby sa v globálnom meradle plnili potrebné záväzky v oblasti zmierňovania zmien klímy; berie na vedomie rozvojový program po roku 2015 a vyzýva na zabezpečenie skutočnej súčinnosti medzi oboma procesmi s pozitívnym vplyvom na politiku v oblasti rozvoja, ako aj v oblasti klímy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina členských štátov nedala zatiaľ žiadne prísľuby, čo sa týka financovania opatrení v oblasti zmeny klímy po roku 2013, a žiada členské štáty, aby sa zaviazali k novému a dodatočnému financovaniu týchto opatrení na roky 2013 – 2015;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasná úroveň priemernej oficiálnej rozvojovej pomoci 0,29 % HDP je stále hlboko pod záväzkom na úrovni 0,7 %; pripomína, že financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy je doplnením oficiálnej rozvojovej pomoci; kladie však dôraz na potrebu uviesť do súladu rozvojové ciele a ciele v oblasti zmeny klímy; v súlade s tým zdôrazňuje, že zabezpečenie súdržnosti politík a uplatňovanie environmentálneho hľadiska v rozvojových projektoch musí byť ústredným bodom stratégie EÚ na účinné zmierňovanie zmeny klímy a na prispôsobenie sa jej;

25.  vyzýva všetky strany, ktoré sa zúčastnili na konferencii COP, aby objasnili, ako plánujú v jednotlivých rokoch zvýšiť financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy s cieľom splniť svoj záväzok každý rok do roku 2020 uvoľniť 100 miliárd USD, ktorý prijali v roku 2009 v Kodani, a to spôsobom, ktorý je doplnením záväzku poskytnúť 0,7 % HND vo forme oficiálnej rozvojovej pomoci;

26.  s obavami konštatuje, že Zelený klimatický fond, ktorý bol ohlásený v roku 2009 na konferencii v Kodani a ktorý bol zriadený v roku 2010 na konferencii v Kankúne, ešte stále nefunguje, a vyzýva všetky strany, aby čo najskôr dokončili postupy; vyzýva EÚ a ďalšie rozvinuté krajiny, aby v priebehu roka 2014 poskytli finančné prostriedky pre Zelený klimatický fond, ktoré budú oznámené na konferencii COP vo Varšave, a pre adaptačný fond, ako aj pre ďalšie klimatické fondy OSN;

27.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s uvedením technologického mechanizmu do prevádzky, a zdôrazňuje potrebu posilniť rozvoj, zavádzanie a transfer technológií tým, že sa vytvorí rovnováha medzi adaptáciou a zmiernením a ochranou práv duševného vlastníctva;

28.  vyzýva členské štáty, aby do roku 2020 postupne zrušili dotácie s negatívnym vplyvom na životné prostredie, najmä dotácie na fosílne palivá, a aby tieto finančné prostriedky presmerovali na udržateľnú výrobu energie; vyzýva tiež na rýchle a na medzinárodnej úrovni koordinované plnenie cieľa stanoveného na samite G-20 v Pittsburghu zrušiť v strednodobom horizonte neefektívne dotácie fosílnych palív, čo by predstavovalo významný príspevok k ochrane klímy a bolo by obzvlášť dôležité v súčasnom kontexte schodku verejných financií v mnohých krajinách; poznamenáva, že vedúci predstavitelia na samite G-20 v Los Cabos opätovne potvrdili tento cieľ a že EÚ žiadala, aby sa v tejto otázke podnikli kroky ešte pred samitom G-20 v Petrohrade(11); vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom návrhov konkrétnych opatrení na vykonanie tohto cieľa;

29.  poznamenáva, že budúci Zelený klimatický fond by v budúcnosti nemali financovať len industrializované krajiny, ale aj rýchlo sa rozvíjajúce krajiny s rastúcim HDP na obyvateľa; v tejto súvislosti objasňuje, že už teraz má 32 krajín považovaných na základe dohovoru za rozvojové krajiny vyšší HDP na obyvateľa než členské štáty EÚ s najnižším HDP na obyvateľa;

Prispôsobenie, straty a škody

30.  oceňuje, že sa konferencia v Dauhe zamerala na potrebu riešiť straty a škody spojené s dôsledkami zmeny klímy v rozvojových krajinách, ktoré sú obzvlášť vystavené negatívnym vplyvom zmeny klímy; berie na vedomie rozhodnutie o tom, aby bol na konferencii vo Varšave vytvorený inštitucionálny rámec na riešenie tejto otázky;

31.  pripomína, že aj keď chudobné krajiny prispeli k zvýšeniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére najmenej, sú najviac ohrozené následkami zmeny klímy a majú najmenej možností sa tejto zmene prispôsobiť; vyzýva EÚ, aby sa usilovala o dosiahnutie dohôd o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy, prenosu technológií a budovania kapacít;

32.  vyzýva vlády, aby hľadali dohodu, pokiaľ ide o zásadu zdieľaného úsilia, a pokiaľ možno aj v otázke formulácie jedného alebo viacerých pravidiel zdieľanie úsilia; je presvedčený, že tieto zásady a pravidlá musia odrážať historické, súčasné a prípadne aj budúce emisie skleníkových plynov, rovnako ako existujúce a možné budúce kapacity v súvislosti so zmierňovaním zmeny klímy, prispôsobovaním sa a poskytovaním pomoci; domnieva sa, že je nutné brať do úvahy aj právo na rozvoj;

33.  pripomína ochotu EÚ a ďalších rozvinutých krajín podporovať krajiny s nízkou odolnosťou, a to najmä pomocou budovania kapacít a výmeny najlepších postupov, ale aj prostredníctvom finančnej pomoci;

34.  požaduje väčšiu informovanosť o možnom vplyve zmeny klímy na trvanie období sucha, nedostatok vody postihujúci určité regióny a obmedzenú dostupnosť vodných zdrojov potrebných pre každodenný život;

35.  uznáva, že adaptácia je vlastne miestnou otázkou, ale v záujme zabezpečenia jednotného prístupu trvá na spolupráci na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni;

Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF) a znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD+)

36.  berie na vedomie zásadnú úlohu, ktorú plní využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstvo a znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov pri znižovaní emisií, a predovšetkým pri zlepšovaní situácie, pokiaľ ide o odstraňovanie rozdielov v oblasti zmierňovania zmien klímy do roku 2020; konštatuje, že je potrebné ďalšie úsilie v oblasti komplexných pravidiel započítavania s cieľom zabezpečiť environmentálnu integritu príspevkov tohto odvetvia k zníženiu emisií;

37.  konštatuje, že značné sumy verejných financií budú smerovať na projekty REDD+; zdôrazňuje naliehavú potrebu včas vytvoriť ukazovatele výkonnosti pre účinné monitorovanie, vykazovanie a overovanie aktivít REDD+; v tejto súvislosti víta pretrvávajúce úsilie uprednostňovať výber projektov REDD+ v oblastiach, kde nie sú vybudované cesty;

38.  konštatuje pozitívny príspevok dobrovoľných partnerských dohôd krajín exportujúcich drevo a EÚ v rámci akčného plánu EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) v boji proti globálnemu odlesňovaniu; zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie opatrenia na riešenie príčin odlesňovania na medzinárodnej úrovni prostredníctvom právne záväzných environmentálnych a obchodných dohôd;

39.  pripomína, že zmena klímy ohrozuje schopnosť celých regiónov zabezpečovať si potraviny; naliehavo žiada EÚ, aby sa venovala vplyvu svojej poľnohospodárskej politiky na zmenu klímy; opätovne zdôrazňuje, že nízkouhlíkové poľnohospodárske metódy, ktoré sú úsporné, pokiaľ ide o zdroje, tiež známe ako agroekologické prístupy, ako upozorňuje osobitný spravodajca OSN pre právo na výživu Olivier De Shutter, predstavujú iný prístup, pomocou ktorého je možné zmierniť zmenu klímy obmedzením emisií skleníkových plynov, ako aj zlepšiť živobytie chudobných vidieckych komunít znížením ich závislosti od fosílnych palív využívaných ako vstupy v rámci poľnohospodárstva, pričom sa súčasne zvýši úroveň ich produkcie; v súlade s tým naliehavo žiada EÚ, aby podporila rozvoj vidieka, trvalo udržateľný rozvoj a produktivitu poľnohospodárskych systémov a potravinovú bezpečnosť, a to najmä v rozvojových krajinách;

Komunálna energia

40.  poznamenáva, že k výraznému zníženiu emisií by mohlo dôjsť vďaka zásadnej zmene nášho energetického systému na čistý a bezpečný, ktorý bude vo vysokej miere využívať energiu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom investícií do výroby energie v malom rozsahu, ktorá je známa aj ako mikrogenerácia; je presvedčený, že treba presmerovať a mobilizovať verejné financie s cieľom zabezpečiť posun k verejnej a komunálnej/decentralizovanej energii z obnoviteľných zdrojov;

41.  varuje, že výroba agropalív z potravinárskych plodín (ako sú olejnaté semená, palmový olej, sója, semená repky, slnečnica, cukrová trstina, cukrová repa, pšenica) by mohli viesť k obrovskému dopytu po pôde a ohroziť obyvateľov chudobných krajín, ktorých živobytie závisí od prístupu k pôde a prírodným zdrojom;

Medzinárodná letecká a námorná doprava

42.  zdôrazňuje, že aj keď EÚ nedávno rozhodla o „zastavení“ v súvislosti so zahrnutím medzinárodnej letov do systému EÚ na obchodovanie s emisiami, je táto výnimka obmedzená len na jeden rok a podmienená tým, že medzinárodné rokovania prinesú konkrétne rozhodnutia o opatreniach v oblasti emisií z medzinárodnej leteckej dopravy, ktoré vychádzajú z celosvetového trhu;

43.  zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť cenu za emisie uhlíka produkované medzinárodnou leteckou a námornou dopravou, ktorá môže popri znižovaní emisií slúžiť aj na vytváranie príjmov;

44.  opakuje svoju výzvu na vytvorenie medzinárodného nástroja zahŕňajúceho celosvetové ciele v oblasti znižovania emisií, ktoré by obmedzovali vplyv námornej dopravy na zmenu klímy;

Priemysel a konkurencieschopnosť

45.  je znepokojený celosvetovým nárastom emisií CO2 v roku 2012, ako sa uvádza v údajoch Medzinárodnej agentúry pre energiu, a to i napriek poklesu emisií v Európe a USA; preto navrhuje, aby sa zvážila rozlíšená zodpovednosť, aby každá krajina prispela k celosvetovému úsiliu v oblasti priemyselnej a energetickej politiky;

46.  zdôrazňuje, že Európa by mala vo svojej priemyselnej politike presadzovať inovácie a šírenie technológií priaznivých pre životné prostredie vrátane technológií v oblasti IKT, technológií súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie, inovačných a účinných technológií v oblasti fosílnych palív a najmä technológií zameraných na energetickú účinnosť; zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať rámcové dohody s cieľom prispieť k podnecovaniu a stimulovaniu rýchlejšieho šírenia nových technológií na medzinárodnej úrovni, pretože výskum a vývoj nových technológií sú jadrom udržateľnej budúcnosti;

47.  zároveň pripomína, že ambiciózne politiky EÚ na rok 2030 v oblasti priemyslu, inovácií, klímy a energetiky by EÚ umožnili zotrvať v pozícii priekopníka a mohli by tak mať pozitívny vplyv na medzinárodné rokovania a povzbudiť medzinárodných partnerov, aby príslušným spôsobom zintenzívnili svoje ambície;

48.  víta akýkoľvek pozitívny vývoj a opakuje, že medzinárodne koordinované opatrenia by pomohli vyriešiť problémy týkajúce sa úniku uhlíka a konkurencieschopnosti v príslušných odvetviach a najmä v energeticky náročných odvetviach;

Výskum a inovácie

49.  zdôrazňuje, že vývoj a zavádzanie udržateľných pokrokových technológií je kľúčovým prvkom v boji proti zmene klímy a zároveň argumentom na presvedčenie partnerov EÚ na celom svete, že zníženie emisií je uskutočniteľné bez toho, aby došlo k strate konkurencieschopnosti a úbytku pracovných miest;

50.  vyzýva na prijatie medzinárodných záväzkov na zvýšenie investícií do výskumu a vývoja udržateľných pokrokových technológií v príslušných odvetviach; považuje za veľmi dôležité, aby EÚ išla príkladom tým, že by nasmerovala výdavky určené na výskum do predvádzania inovatívnych technológií, ktoré by boli šetrné ku klíme a energeticky účinné, a aby na tomto poli rozvíjala úzku vedeckú spoluprácu s medzinárodnými partnermi, ako sú krajiny BRIC a USA;

Energetická politika

51.  víta signály, ktoré nedávno vyslala vláda USA vo vzťahu k opatreniam v oblasti klímy, ako aj jej ochotu zohrávať výraznejšiu úlohu v rámci svetového úsilia o riešenie problematiky zmeny klímy;

52.  konštatuje, že ceny rôznych zdrojov energií zohrávajú zásadnú úlohu pri určovaní správania trhových subjektov vrátane priemyselných odvetví a spotrebiteľov, a konštatuje, že v dôsledku neschopnosti súčasného medzinárodného politického rámca plne internalizovať externé náklady sa zachovávajú neudržateľné modely spotreby; ďalej opakuje, že svetový trh s emisiami uhlíka by bol solídnym základom pre dosiahnutie výrazného zníženia objemu emisií a vytvorenie rovnakých podmienok v oblasti priemyslu; vyzýva EÚ a jej partnerov, aby v najbližšom období našli čo najúčinnejší spôsob, ako podporiť väzby medzi systémom EÚ ETS a ďalšími obchodnými režimami s cieľom vytvoriť celosvetový trh s emisiami uhlíka a zaistiť rozmanitejšie možnosti znižovania objemu emisií, rozšírenia tohto trhu a zvyšovania likvidity a transparentnosti a napokon aj efektívnejšieho prideľovania zdrojov odvetviu energetiky a priemyslu;

53.  žiada užšiu spoluprácu medzi Radou, Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, aby EÚ mohla hovoriť jednotným hlasom na pôde medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA), Medzinárodné partnerstvo pre spoluprácu v oblasti energetickej účinnosti (IPEEC) a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), a tým zohrávať aktívnejšiu a vplyvnejšiu úlohu, najmä pri presadzovaní politík v oblasti udržateľnej energie a energetickej bezpečnosti;

54.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že potenciál úspor energie sa na medzinárodnej úrovni ani v EÚ nerieši primerane; zdôrazňuje, že úspory energie uľahčujú tvorbu pracovných miest, ekonomické úspory, energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a znižovanie objemu emisií a môžu prispieť aj k zvráteniu trendov cien energií a nákladov na ne; vyzýva EÚ, aby na medzinárodných rokovaniach venovala viac pozornosti energetickým úsporám, či už je to v rámci diskusie o prenose technológií, o plánoch rozvoja pre rozvojové krajiny alebo o finančnej pomoci; zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty musia v záujme zachovania dôveryhodnosti dodržiavať vlastné stanovené ciele;

55.  poukazuje na to, že podľa odhadov nemá 1,3 miliardy ľudí na celom svete prístup k elektrickej energii a 2,6 miliardy ľudí sú stále odkázané na tradičné využitie biomasy na varenie(12); zdôrazňuje, že problém energetickej chudoby je potrebné riešiť v súlade s cieľmi politiky v oblasti zmeny klímy; poukazuje na to, že existujú energetické technológie, ktorými možno riešiť otázky celosvetovej ochrany životného prostredia i potreby miestneho rozvoja;

Diplomacia v oblasti klímy

56.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby Európska únia ako hlavný aktér (predovšetkým v tomto roku v súvislosti s predsedníctvom COP 19 a s tým, že hostiteľský štát je členský štát EÚ) vystupovala na konferencii jednotne s cieľom dosiahnuť pokrok v medzinárodnej dohode a zachovať si v tejto oblasti jednotný postoj;

57.  zdôrazňuje zásadné postavenie Poľska ako hosťujúcej krajiny a dúfa, že Poľsko, ktoré je ešte stále značne závislé od zdrojov fosílnych palív, ale má skúsenosti s rokovaniami v rámci UNFCCC, bude schopné oživiť proces, ísť príkladom a pomôcť budovať nové spojenectvá; víta vyhlásenie dezignovaného predsedu, že pomocou kreatívnych riešení možno znižovať emisie skleníkových plynov a zároveň vytvárať pracovné miesta, podporovať hospodársky rast a zaisťovať vyššiu životnú úroveň; dúfa, že Poľsko predloží v tomto smere konkrétne návrhy;

58.  zdôrazňuje, že hlavným cieľom by mal byť nový klimatický pakt platný pre všetkých, ktorý by zahŕňal industrializované, ako aj rozvojové krajiny; kladie dôraz aj na to, že jednou z najdôležitejších úloh EÚ je zabezpečiť koordinovaný a postupný prístup k ochrane klímy, v rámci ktorého budú zaistené opatrenia na všetkých úrovniach vlády vrátane miestnych a regionálnych orgánov;

59.  zdôrazňuje, že súčasná hospodárska kríza jasne preukazuje, že len udržateľné hospodárstvo môže z dlhodobého hľadiska prosperovať a že ochrana klímy je jedným zo základných pilierov takéhoto udržateľného hospodárstva; zdôrazňuje, že ešte nikdy nebolo tak dôležité objasniť dôvody politických opatrení v oblasti ochrany klímy, t. j. umožniť väčšiemu počtu ľudí mať vysokú životnú úroveň a zároveň zabezpečiť zdroje a priestor na rozvoj aj pre budúce generácie;

60.  opätovne zdôrazňuje, že na výzvu súvisiacu so zmenou klímy sa nemožno pozerať izolovane, ale sa ňou treba vždy zaoberať s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, priemyselnú politiku a politiku v oblasti zdrojov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je rozhodujúce vysvetľovať politiky v oblasti zmeny klímy občanom a zabezpečiť zmenu vnímania tejto otázky; podčiarkuje, že akákoľvek budúca dohoda by mala zahŕňať aj iniciatívy zdola nahor, napríklad v oblasti energetickej účinnosti, pretože sú dôležitým nástrojom, pokiaľ ide o prijatie zo strany občanov;

61.  opakuje, že kľúčový význam pre akúkoľvek právne záväznú dohodu v oblasti zmeny klímy má spoľahlivý systém plnenia a presadzovania, aby sa zabezpečilo, že všetky krajiny, ktoré sú stranami dohody o zmene klímy, plnia svoje záväzky, získavajú v prípade potreby podporu a nesú zodpovednosť za nedodržiavanie dohody;

62.  zastáva názor, že proces UNFCCC sa musí stať účinnejším a efektívnejším, pričom treba zabezpečiť, aby primeranejšie odrážal zmenenú realitu; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa malo zrušiť pravidlo konsenzu, aby výsledky neboli založené na najmenšom spoločnom menovateli;

63.  súhlasí s názorom, že namiesto každoročnej rotácie by sa predsedníctiev konferencie mohlo ujať zároveň viacero krajín počas niekoľkých rokov alebo by ho mohla dva roky vykonávať jedna krajina, aby sa zabezpečil konzistentnejší prístup;

64.  upozorňuje na pozitívny vývoj rokovaní MOP 25 o montrealskom protokole a naliehavo žiada všetky strany, aby sa snažili poučiť z tejto úspešnej medzinárodnej dohody; vyzýva strany, aby sa predovšetkým pokúsili pozrieť na mechanizmy montrealského protokolu týkajúce sa hlasovania a rozhodovania, odlišný prístup k povinnostiam, ako aj mechanizmy presadzovania a sankcií a financovanie ako na príklad, ktorý možno využiť aj v rámci UNFCCC;

65.  zdôrazňuje význam všeobecného pokroku v medzinárodných rokovaniach o klíme, na ktorých sa EÚ aktívne zúčastňuje; konštatuje, že schopnosť EÚ zohrávať vedúcu úlohu a vyhliadky na dosiahnutie všeobecného pokroku sú ovplyvnené tým, aké opatrenia v oblasti klímy samotná EÚ prijme; poukazuje na potrebu posilniť opatrenia EÚ v oblasti klímy, a to aj prostredníctvom prijatia ambiciózneho rámca v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a v záujme rozptýlenia pochybností vyvolaných nízkou účinnosťou systému EÚ obchodovania s emisiami (ETS) ako stimulátora znižovania emisií skleníkových plynov a odkladom začlenenia leteckého sektora do ETS;

66.  rovnako zdôrazňuje úlohu, ktorú by mali zohrávať rozvinuté krajiny, pokiaľ ide o pomoc rozvojovým krajinám obmedziť ich emisie; všíma si obrovský potenciál mnohých rozvojových krajín týkajúci sa energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti; odporúča rozvinutým a rozvíjajúcim sa ekonomikám, aby v rozvojových krajinách podporovali a realizovali projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a aby v tejto oblasti dali k dispozícii technológie, odborné poznatky a investície;

Delegácia Európskeho parlamentu

67.  vyjadruje presvedčenie, že delegácia EÚ zohráva pri rokovaniach o zmene klímy kľúčovú úlohu, a preto považuje za neprijateľné, že sa poslanci Európskeho parlamentu nemohli zúčastniť na koordinačných schôdzach EÚ na predchádzajúcich konferenciách zmluvných strán; očakáva, že aspoň predsedovi delegácie Európskeho parlamentu sa umožní, aby sa zúčastnil na koordinačných schôdzach EÚ vo Varšave;

68.  poznamenáva, že v súlade s rámcovou dohodou uzatvorenou medzi Komisiou a Európskym parlamentom v novembri 2010 musí Komisia uľahčiť začlenenie poslancov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov do delegácií EÚ rokujúcich o mnohostranných dohodách; pripomína, že podľa Lisabonskej zmluvy (článok 218 ZFEÚ) musí Parlament vysloviť súhlas s dohodami medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami;

o
o   o

69.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a sekretariátu UNFCCC so žiadosťou, aby bolo zaslané všetkým zmluvným stranám, ktoré nie sú členmi EÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s.44.
(3) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s.1.
(4) Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s.25.
(5) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
(6) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s.83.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2012)0452.
(8) Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s.75.
(9) http://www.eia.gov/forecasts/ieo/?src=Analysis-b2.
(10) http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/int032713a.htm.
(11) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_fr.htm.
(12) Osobitná správa Medzinárodnej agentúry pre energiu o výhľade svetovej energetiky „Prepracovanie energeticko-klimatickej mapy“


Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí
PDF 503kWORD 93k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať (záverečná správa) (2013/2107(INI))
P7_TA(2013)0444A7-0307/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14.marca 2012 o zriadení osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí, o jeho právomociach, počte členov a trvaní jeho mandátu(1), prijaté v súlade s článkom 184 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 11. decembra 2012 o predĺžení mandátu osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí do 30. septembra 2013,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii, článok 67, kapitolu 4 (články 82 až 86) a kapitolu 5 (články 87 až 89) hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 5, 6, 8, 17, 32, 38 a 41, hlavu VI (články 47 až 50) a článok 52,

–  so zreteľom na Štokholmský program v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(2), oznámenie Komisie s názvom Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov – Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu (COM(2010)0171)) a na oznámenie Komisie s názvom Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe (COM(2010)0673),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 22. mája 2013, a najmä na závery týkajúce sa potreby boja proti daňovým únikom a podvodom a boja proti praniu špinavých peňazí,

–  so zreteľom na závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 8. a 9. novembra 2010 o zriadení a vykonávaní cyklu politík EÚ na boj proti závažnej trestnej činnosti a medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti, na závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 9. a 10. júna 2011, ktorými sa stanovujú priority EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2011 – 2013, a na závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci zo 6. a 7. júna 2013, ktorými sa stanovujú priority na roky 2014 – 2017;

–  so zreteľom na závery Rady z 28. mája 2010 o konfiškácii a vyhľadávaní majetku (07769/3/2010),

–  so zreteľom na protidrogové stratégie Európskej únie na obdobia 2005 – 2012 a 2013 – 2020 a na akčný plán EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2009 – 2012,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami prijatý Valným zhromaždením OSN 20. decembra 1988 (rezolúcia č. 1988/8) a otvorený na podpis vo Viedni od 20. decembra 1988 do 28. februára 1989 a následne v New Yorku do 20. decembra 1989,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu prijatý Valným zhromaždením OSN 15. novembra 2000 (rezolúcia č. 55/25) a otvorený na podpis 12. decembra 2000 v Palerme, na jeho súvisiace protokoly a na súhrn prípadov organizovanej trestnej činnosti za rok 2012 zverejnený Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC),

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC) otvorený na podpis 9. decembra 2003 v Meride,

–  so zreteľom na trestnoprávny dohovor a občianskoprávny dohovor Rady Európy o korupcii, ktoré boli otvorené na podpis 27. januára a 4. novembra 1999 v Štrasburgu, a na rezolúcie (98) č. 7 a (99) č. 5, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy 5. mája 1998 a 1. mája 1999, ktorými sa zakladá Skupina štátov proti korupcii (GRECO),

–  so zreteľom na akt Rady z 26. mája 1997, ktorým sa na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii vypracúva Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie(3),

–  so zreteľom na Dohovor OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, ktorý bol otvorený na podpis 17. decembra 1997 v Paríži, a na jeho následné doplnenia,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu, ktorý bol otvorený na podpis 16. mája 2005 vo Varšave, a na rezolúciu Výboru ministrov Rady Európy CM/Res(2010) č. 12 z 13. októbra 2010 o štatúte výboru expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí (MONEYVAL),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, ktorý bol otvorený na podpis v Budapešti 23. novembra 2001,

–  so zreteľom na strategickú koncepciu obrany a bezpečnosti členov Organizácie Severoatlantickej zmluvy s názvom Aktívna účasť, moderná obrana, ktorú hlavy štátov a vlád členov NATO prijali v Lisabone 19. – 20. novembra 2010,

–  so zreteľom na štyridsať odporúčaní a deväť osobitných odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF/GAFI) na boj proti praniu špinavých peňazí,

–  so zreteľom na prácu Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS),

–  so zreteľom na správy Úradu Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) s názvami Globalizácia trestných činov: hodnotenie hrozieb nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti (2010), Odhadovanie nezákonných finančných tokov pochádzajúcich z obchodovania s drogami a z iných činností nadnárodného organizovaného zločinu (2011) a Úplná štúdia o počítačovej kriminalite (2013),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu(4),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti(5), rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii(6), rámcové rozhodnutie Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti(7) a rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu(8),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou(9) a na správu Komisie na základe článku 8 uvedeného rozhodnutia (COM(2011)0176),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(10),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(11),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach(12),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi(13) a na následné pozmeňujúce akty,

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch(14) a na správu Komisie o transpozícii uvedeného rámcového rozhodnutia (COM(2004)0858),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/902/SVV z 30. novembra 2009 o vytvorení Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN)(15),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV(16), a na oznámenie Komisie s názvom Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi (COM(2012)0286),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu(17) a na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní uvedenej smernice (COM(2012)0168),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva(18),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov(19),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES(20),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES(21),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore(22) a na správu Komisie Rade na základe článku 9 uvedeného rámcového rozhodnutia (COM(2007)0328),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb(23) a na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby(24),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV(25),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(26),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog(27),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(28),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2011, ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre korupciu(29), na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru zo 6. júna 2011 s názvom Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308) a na rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2011, ktorým sa zriaďuje mechanizmus EÚ na predkladanie správ týkajúcich sa pravidelného hodnotenia boja proti korupcii (správa EÚ o boji proti korupcii) (C(2011)3673),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie zo 14. februára 2012, ktorým sa zriaďuje skupina expertov Komisie pre potreby politiky týkajúce sa údajov o trestnej činnosti a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/581/ES(30),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2007/425/ES z 13. júna 2007, ktorým sa určuje súbor opatrení na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi(31),

–  so zreteľom na iniciatívu Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky a Švédskeho kráľovstva na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (2010/0817(COD)),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2012 o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (COM(2012)0085),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2011 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (COM(2011)0895) a na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2011 o verejnom obstarávaní (COM(2011)0896),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 5. februára 2013 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013)0045),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 5. februára 2013 o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013)0044),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 12. septembra 2012 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (COM(2012)0499),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 29. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán (COM(2012)0712),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o útokoch na informačné systémy a ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (COM(2010)0517),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov (COM(2012)0010),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534) a na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Lepšia ochrana finančných záujmov Únie: zriadenie Európskej prokuratúry a reforma Eurojustu (COM(2013)0532),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Zlepšenie riadenia úradu OLAF a posilnenie procesných záruk pri vyšetrovaniach: koncepcia postupných sprievodných krokov k zriadeniu Európskej prokuratúry (COM(2013)0533),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (JOIN(2013)0001),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom (COM(2012)0722),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budovanie otvorenej a bezpečnej Európy: rozpočet pre oblasť vnútorných záležitostí na obdobie rokov 2014 – 2020 (COM(2011)0749),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Parlamentu a Rade s názvom Prvá výročná správa o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (COM(2011)0790),

–  so zreteľom na Zelenú knihu Komisie s názvom Tieňové bankovníctvo (COM(2012)0102),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Riešenie otázok trestnej činnosti v digitálnom veku: zriadenie európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (COM(2012)0140),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Smerom ku komplexnému európskemu rámcu v oblasti online hazardných hier (COM(2012)0596),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Mapovanie trestnej činnosti v EÚ: Štatistický akčný plán na roky 2011 – 2015 (COM(2011)0713),

–  so zreteľom na správu Komisie Rade s názvom Hodnotiaca správa o sieti Európskej únie na predchádzanie trestnej činnosti (COM(2012)0717),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti („prümské rozhodnutie“) (COM(2012)0732),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami (COM(2011)0941),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o konkrétnych spôsoboch posilnenia boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom aj vo vzťahu k tretím krajinám (COM(2012)0351),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva: zaistenie účinného vykonávania politík EÚ prostredníctvom trestného práva (COM(2011)0573),

–  so zreteľom na správu Komisie Rade zo 6. júna 2011 o spôsoboch účasti Európskej únie v Skupine štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy (COM(2011)0307),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Príjmy z organizovanej trestnej činnosti: zabezpečiť, aby sa „trestný čin nevyplatil“ (COM(2008)0766),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o úlohe Eurojustu a Európskej justičnej siete v rámci boja proti organizovanému zločinu a terorizmu v Európskej únii (COM(2007)0644),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o predchádzaní a boji proti organizovanej trestnej činnosti vo finančnom sektore (COM(2004)0262),

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie o realizovateľnosti prijatia právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany svedkov a osôb spolupracujúcich so súdmi (COM(2007)0693),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Európskej rade a Rade zo 7. júna 2005 o boji proti financovaniu terorizmu(32),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o daniach a rozvoji – spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach(33),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 15. septembra 2011 o úsilí Európskej únie v odstraňovaní rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou(34), z 25. októbra 2011 o organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii(35), z 22. mája 2012 o prístupe EÚ k trestnému právu(36) a zo 14. marca 2013 o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe(37),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2013 s odporúčaniami pre Komisiu o správnom práve procesnom Európskej únie(38),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom(39),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať (priebežná správa)(40),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 18 mája 2010 o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii(41),

–  so zreteľom na spoločnú správu Europolu, Eurojustu a Frontexu o stave vnútornej bezpečnosti v Európskej únii (2010),

–  so zreteľom na viacročný strategický plán Eurojustu na roky 2012 – 2014 a na jeho výročnú správu za rok 2011,

–  so zreteľom na správu o hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA), ktorú vypracoval Europol v marci 2013,

–  so zreteľom na správu Europolu z roku 2012 o situácii v oblasti podvodov s platobnými kartami v Európskej únii,

–  so zreteľom na spoločnú správu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a Europolu z januára 2013 s názvom Správa o trhoch s drogami v EÚ – strategická analýza,

–  so zreteľom na stanovisko 14/2011 z 13. júna 2011 o ochrane údajov súvisiacich s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré prijala pracovná skupina zriadená na základe článku 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(42),

–  so zreteľom na závery verejných vypočutí, diskusií o pracovných dokumentoch a priebežnej správe, výmen názorov s vysokopostavenými osobnosťami, ako aj na závery z pracovných ciest delegácií Osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí,

–  so zreteľom na príspevky odborníkov na vysokej úrovni, o ktoré ich výslovne požiadal Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí,

–  so zreteľom na dotazník odoslaný národným parlamentom týkajúci sa úlohy, ktorú zohrávajú v boji proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí, a ich skúseností s týmto bojom a na výsledky medziparlamentnej schôdze na túto istú tému, ktorá sa konala v Bruseli 7. mája 2013,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí (A7-0307/2013),

Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí

A.  keďže Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí (CRIM) bol poverený tým, aby pomocou najlepších dostupných spôsobov posudzovania hrozieb prešetril rozsah organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí a navrhol vhodné opatrenia na to, aby EÚ týmto hrozbám predchádzala, riešila ich a bojovala proti nim, a to na medzinárodnej, európskej i vnútroštátnej úrovni;

B.  keďže zločinecké organizácie postupne rozšírili svoju oblasť pôsobnosti v medzinárodnom rozsahu využívajúc hospodársku globalizáciu a nové technológie, a uzatvárajú spojenectvá so zločineckými skupinami z iných krajín (ako v prípade juhoamerických drogových kartelov a rusky hovoriacich organizovaných zločineckých skupín) s cieľom podeliť si trhy a sféry vplyvu; keďže čoraz viac zločineckých skupín svoju činnosť diverzifikuje a keďže vznikajú väzby medzi obchodovaním s drogami, obchodovaním s ľuďmi, nedovoleným prevádzačstvom migrantov, obchodovaním so zbraňami a praním špinavých peňazí;

C.  keďže korupcia a organizovaná trestná činnosť predstavujú pre hospodárstvo EÚ z hľadiska nákladov vážne hrozby; keďže zisky a schopnosť infiltrácie zločineckých organizácií sa značne zvýšili v dôsledku ich pôsobenia vo viacerých oblastiach, z ktorých väčšina podlieha kontrole zo strany orgánov verejnej správy; keďže organizovaná trestná činnosť čoraz viac pripomína celosvetový hospodársky subjekt s jasným podnikateľským poslaním, čo jej umožňuje súbežne dodávať rôzne druhy nelegálneho, ale aj čoraz častejšie legálneho tovaru a služieb, a má zvyšujúci sa dosah na európske a celosvetové hospodárstvo, čím výrazne ovplyvňuje daňové príjmy členských štátov a EÚ ako celku a podľa odhadov každoročne ukracuje podniky o viac ako 670 miliárd EUR;

D.  keďže organizovaná trestná činnosť značne ohrozuje cezhraničnú vnútornú bezpečnosť v EÚ, čo sa týka počtu obetí; keďže organizovaná trestná činnosť nadobúda obrovské zisky z takých aktivít, ako je obchodovanie s ľuďmi, nedovolené obchodovanie s orgánmi, zbraňami, drogami a ich prekurzormi, jadrovými, rádiologickými, biologickými a chemickými látkami a liekmi vrátane liekov na lekársky predpis, ako aj ich pašovanie, falšovanie tovaru každodennej spotreby, napríklad potravín a liekov, a obchodovanie s chránenými druhmi živočíchov a rastlín a ich časťami, tabakom v každej jeho forme, umeleckými dielami a rôznymi ďalšími výrobkami, ktoré sú často falšované, ako aj ich pašovanie; keďže uvedené nedovolené obchodovania spôsobujú Európskej únii a členským štátom straty na daniach, škodia spotrebiteľom, verejnému zdraviu a výrobným podnikom a môžu okrem iného uľahčiť šírenie iných foriem organizovanej trestnej činnosti;

E.  keďže mafiánska organizovaná trestná činnosť v oblasti životného prostredia, kam patria rôzne formy nedovoleného obchodovania s odpadom a nedovolenej likvidácie odpadu a ničenie environmentálneho, krajinného, umeleckého a kultúrneho dedičstva, už dosiahla medzinárodný rozmer, ktorý si vyžaduje spoločné úsilie všetkých európskych krajín o prijatie účinnejších spoločných opatrení na predchádzanie vzniku tzv. ekomafií a na boj proti nim;

F.  keďže mnohé zločinecké organizácie majú sieťovú štruktúru, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou flexibility, mobility, prepojiteľnosti a viac etnickosti, ako aj schopnosťou výraznej infiltrácie a imitácie; keďže medzi rôznymi zločineckými organizáciami badať rastúci sklon k vzájomnej pomoci, vďaka ktorej – ako aj vďaka ich novým medzinárodným štruktúram a diverzifikácii ich činnosti – dokážu prekonávať jazykové rozdiely, ako aj rozdiely v obchodných záujmoch a dohodnúť sa na spoločných obchodných aktivitách a tým znižovať náklady a maximalizovať zisky v období celosvetovej hospodárskej krízy;

G.  keďže podľa správy Europolu o hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA) z roku 2013 pôsobí v Európskej únii 3 600 medzinárodných zločineckých organizácií a keďže 70 % z nich má zastúpenie a pôsobí na rôznych územiach a viac ako 30 % sa venuje viacerým typom trestnej činnosti;

H.  keďže je potrebné, aby Europol na základe náležitých informácií od členských štátov posúdil, do akej miery určité organizované zločinecké skupiny pôsobia v rámci vnútorných i vonkajších hraníc EÚ a ktoré osobitne závažné trestné činy s cezhraničným rozmerom uvedené v článku 83 ZFEÚ páchajú, pričom by sa mal vždy zameriavať na inú konkrétnu oblasť, a keďže toto posudzovanie by mali dôsledne kontrolovať Európsky parlament, vnútroštátne parlamenty a iné relevantné subjekty s cieľom lepšie smerovať opatrenia EÚ a spoluprácu medzi policajnými a justičnými orgánmi jednotlivých členských štátov, ako aj s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, a s cieľom zabezpečiť pridanú hodnotu týchto opatrení a tejto spolupráce;

I.  keďže zločinecké organizácie môžu mať prospech aj z tajných dohôd s inými subjektmi a na vykonanie niektorých činností sa môžu spájať s tzv. bielymi goliermi (podnikateľmi, verejnými činiteľmi na všetkých úrovniach rozhodovania, politikmi, bankami, odborníkmi atď.), ktorí napriek tomu, že sami nie sú súčasťou zločineckých organizácií, nadväzujú s nimi vzájomne výhodné obchodné vzťahy;

J.  keďže banky v rôznych krajinách sveta boli podľa UNODC v mnohých prípadoch zapojené do finančných tokov vytváraných medzinárodným obchodom s drogami uskutočňovaným mafiánskymi organizáciami a keďže je preto nutné koordinovať vyšetrovanie na medzinárodnej úrovni s cieľom vysledovať, prostredníctvom bankových kanálov, finančné subjekty zapojené do medzinárodného obchodu s drogami;

K.  keďže hospodárska kríza posledných rokov mala za následok značné zmeny v oblastiach záujmu organizovanej trestnej činnosti, ktorá si vedela veľmi rýchlo nájsť nové príležitosti, ktoré sa jej ponúkali, a keďže takáto kríza môže byť niekedy zdrojom nových obetí vykorisťovania a manuálnej práce tým, že podnecuje nové vlny migrantov za lepšími životnými a pracovnými podmienkami;

L.  keďže podnikanie je jedným z hlavných rysov moderných zločineckých organizácií, ktoré vykonávajú aktivity jasne zamerané na plnenie dopytu po tovare a službách na trhu, nadväzujú intenzívnu spoluprácu s inými zločineckými aj nezločineckými subjektmi a neustále sa pohybujú medzi zdanlivým zákonným rozmerom svojho podnikania, metódami korupcie a zastrašovania a sledovanými nelegálnymi cieľmi (napríklad pranie špinavých peňazí);

M.  keďže nadnárodný rozmer organizovanej trestnej činnosti sa ešte posilnil tým, že zločinecké skupiny môžu ľahko využívať všetky spôsoby dopravy, overené trasy a existujúcu infraštruktúru, a to aj za hranicami Európskej únie; keďže predovšetkým v prípade rozširovania komunikačnej a dopravnej infraštruktúry, ktoré práve prebieha v Afrike, hrozí zneužitie tejto infraštruktúry organizovanou trestnou činnosťou na uľahčenie jej nelegálneho obchodovania;

N.  keďže európske trasy a najmä trasy prechádzajúce západným Balkánom zostávajú naďalej centrom obchodovania s ľuďmi, zbraňami a drogami (a ich prekurzormi), ako aj miestom prania špinavých peňazí veľkej časti zločineckých skupín pôsobiacich v Európe; keďže heroín určený pre Európsku úniu prichádza po meniacich sa trasách ;

O.  keďže obete sú často násilne, pod nátlakom alebo na základe podvodu získavané, prepravované alebo zadržiavané na účely sexuálneho vykorisťovania, nútené práce alebo služby vrátane žobrania, otroctva, domáceho otroctva, trestnej činnosti, domácich služieb, adopcie alebo núteného sobáša, alebo odoberania orgánov; keďže tieto obete sú vykorisťované a úplne podriadené príslušným obchodníkom s ľuďmi alebo vykorisťovateľom, majú povinnosť splácať im obrovské dlhy, často sú bez svojich dokladov totožnosti, zamknuté, izolované a pod hrozbami, žijú v strachu a represii, bez peňazí a s vynúteným strachom z miestnych orgánov, takže strácajú akúkoľvek nádej;

P.  keďže obchodovanie s ľuďmi a ľudskými orgánmi, nútená prostitúcia či zotročovanie a vytváranie pracovných táborov sú často riadené nadnárodnými zločineckými organizáciami; keďže najmä obchodovanie s ľuďmi vynáša každoročne zisky, ktoré sa odhadujú na 25 miliárd EUR, a keďže tento trestuhodný jav je problémom všetkých krajín EÚ; keďže príjmy vytvárané obchodovaním s voľne žijúcimi živočíchmi a časťami ich tiel sa odhadujú na 18 – 26 miliárd EUR ročne a keďže EÚ je v celosvetovom meradle hlavným cieľovým trhom;

Q.  keďže, hoci sa obchodovanie s ľuďmi vyvíja s meniacimi sa socioekonomickými okolnosťami, obete pochádzajú najmä z krajín a regiónov, ktoré sú vystavené hospodárskej a sociálnej tiesni a faktory zraniteľnosti v nich sa už niekoľko rokov nezmenili; keďže medzi iné príčiny obchodovania s ľuďmi patria prekvitajúci sexuálny priemysel, ako aj dopyt po lacnej pracovnej sile a produktoch, zatiaľ čo spoločným znakom obetí obchodovania s ľuďmi je vo všeobecnosti prísľub lepšej kvality života a existencie pre nich a/alebo ich rodiny;

R.  keďže napriek tomu, že presný rozsah obchodovania s ľuďmi v EÚ stále nie je jednoduché určiť, pretože sa často skrýva v iných formách trestnej činnosti alebo nie je riadne zaznamenané či vyšetrené, celkový počet osôb vykonávajúcich nútenú prácu v členských štátoch EÚ sa odhaduje na 880 000, z čoho 270 000 sú obete sexuálneho vykorisťovania, pričom väčšinu z nich predstavujú ženy; keďže obchodovanie s ľuďmi a ich zotročovanie sú veľmi výnosnými formami trestnej činnosti, ktoré často uskutočňujú nadnárodné zločinecké organizácie; keďže tento fenomén sa týka všetkých krajín EÚ, no nie všetky z nich ratifikovali všetky relevantné medzinárodné nástroje, ktoré by zvýšili účinnosť boja proti obchodovaniu s ľuďmi; keďže len deväť členských štátov v plnej miere transponovalo a vykonalo smernicu 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a Komisia ešte stále v plnej miere nevykonáva svoju stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi;

S.  keďže nezákonný obchod s cigaretami spôsobuje v štátnych pokladniach ročne stratu približne 10 miliárd EUR; keďže ročný objem obchodu s ľahkými zbraňami sa celosvetovo odhaduje na približne 130 až 250 miliónov EUR a keďže v Európe je v obehu viac ako 10 miliónov nezákonne držaných zbraní, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť občanov, ako aj presadzovanie práva; keďže falošné lieky, z ktorých niektoré sú zdraviu a životu nebezpečné, sú Európanom ponúkané za nízke ceny na 30 000 webových stránkach, z ktorých v prípade 97 % ide o nezákonné stránky; keďže následky týchto liekov na európske verejné zdravie možno vyčísliť na 3 miliardy EUR ročne a keďže väčšina falošných liečiv pochádza z Číny a Indie;

T.  keďže nedávna správa osobitného spravodajcu OSN o ľudských právach migrantov v EÚ priniesla dôkazy o tom, že v mnohých detenčných centrách agentúry Frontex sa zaobchádza s migrantmi spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich základnými právami;

U.  keďže podvodné používanie internetu umožňuje organizovanej trestnej činnosti rozširovať nedovolený obchod s psychoaktívnymi látkami, strelnými zbraňami, materiálmi používanými na výrobu výbušnín, falošnými bankovkami, falšovanými výrobkami a výrobkami inak porušujúcimi práva duševného vlastníctva, službami a ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín, vyhýbať sa spotrebným a iným daniam pri predaji skutočného tovaru, ako aj s rastúcim úspechom skúšať nové trestné činnosti, čo odhaľuje jej desivú schopnosť prispôsobovať sa moderným technológiám;

V.  keďže počítačová kriminalita spôsobuje čoraz častejšie hospodárske a sociálne škody miliónom spotrebiteľov a ročné straty v odhadovanej výške 290 miliárd EUR(43);

W.  keďže podplácanie verejných činiteľov v rámci organizovanej trestnej činnosti slúži v mnohých prípadoch na účely nezákonného obchodu, pretože okrem iného umožňuje mať prístup k dôverným informáciám, získavať falošné dokumenty, riadiť postupy verejného obstarávania, prať špinavé peniaze a vyhýbať sa opatreniam justičných a policajných orgánov v oblasti presadzovania práva ;

X.  keďže kokaín pochádzajúci zo Strednej a Južnej Ameriky sa dostáva na trh v Európe prostredníctvom prístavov nachádzajúcich sa v severovýchodnej Európe, na Pyrenejskom polostrove a v Čiernom mori;

Y.  keďže v roku 2012 sa na európskom trhu objavilo viac ako 70 nových psychoaktívnych látok; keďže organizovaná trestná činnosť využíva čoraz častejšie tajné laboratória nachádzajúce sa na rôznych miestach Európskej únie s cieľom premeniť legálne chemické látky na prekurzory syntetických drog a následne vyrobiť tieto drogy;

Z.  keďže je potrebné, aby členské štáty a EÚ odhaľovali relatívne nové oblasti organizovanej trestnej činnosti a bojovali proti nim, a to vrátane obchodu so vzácnymi nerastmi a ukradnutými kovmi a nakladania s toxickým odpadom, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zákonné trhy;

AA.  keďže v súčasnosti často dochádza ku kontaktom medzi verejným a súkromným sektorom a k rôznym formám ich zjednocovania a keďže sa preto častejšie vyskytujú situácie, ktoré predstavujú možné riziko konfliktu záujmov;

AB.  keďže medzi nepriateľov eurozóny patrí rozdielna produktivita jednotlivých členských štátov; keďže tieto rozdiely vytvárajú v strednodobom a dlhodobom horizonte rozdiely v oblasti konkurencieschopnosti, ktoré sa nedajú vyriešiť devalváciou meny a ktoré vedú k tvrdým a politicky neudržateľným úsporným programom zameraným na internú devalváciu; keďže systémová korupcia vo verejnom sektore, ktorá je jednou z hlavných prekážok brániacich efektívnosti, priamym zahraničným investíciám a inovácii, tak znemožňuje riadne fungovanie menovej únie;

AC.  keďže podľa Svetovej banky predstavuje korupcia 5 % celosvetového HDP (2,6 miliardy USD), pričom v úplatkoch sa ročne vypláca viac než 1 miliarda USD; keďže korupcia zvyšuje náklady na obchodné činnosti v celosvetovom meradle až o 10 % a náklady na verejné obstarávanie v rozvojových krajinách až o 25 %(44);

AD.  keďže vo verejnom sektore EÚ došlo prinajmenšom k 20 miliónom prípadov drobnej korupcie a je zjavné, že tento jav zasahuje aj do tých častí verejnej správy členských štátov (a príslušných politikov), ktoré zodpovedajú za správu prostriedkov Európskej únie a iných finančných záujmov;

AE.  keďže toky špinavých peňazí vytvárané prostredníctvom prevodov prostriedkov môžu poškodiť stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť vnútorný trh Únie; keďže úplná vysledovateľnosť prostriedkov môže byť významným a veľmi hodnotným nástrojom na predchádzanie prípadom prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako aj na ich vyšetrovanie a odhaľovanie;

AF.  keďže napriek tomu, že pokrok v oblasti nových technológií a platobných metód by mal umožniť vznik bezpečnejšej a relatívne bezhotovostnej spoločnosti, používanie hotovosti je naďalej bežné, ako to vyplýva z údajov ECB o vydávaní bankoviek, podľa ktorých sa od roku 2002 množstvo eurobankoviek trvalo zvyšuje (najmä pokiaľ ide o bankovky vyšších hodnôt); keďže pohyby obrovských množstiev hotovostných peňazí pochádzajúcich z nezákonných zdrojov naďalej spôsobujú starosti orgánom presadzovania práva, pričom ešte stále ide o jeden z najvyužívanejších spôsobov repatriácie výnosov z trestnej činnosti;

V záujme ochrany občanov a legálnej ekonomiky

AG.  keďže bezpečnosť občanov a spotrebiteľov, sloboda pohybu, ochrana podnikov, slobodná a spravodlivá hospodárska súťaž, potreba zabrániť tomu, aby zásoby nelegálneho finančného majetku a prostriedkov narušili legálny podnikateľský cyklus, a základné demokratické zásady, na ktorých je založená EÚ a členské štáty, sú vážne ohrozené rozrastajúcou sa organizovanou trestnou činnosťou, korupciou a praním špinavých peňazí; keďže odstránenie týchto javov si vyžaduje rozhodnú politickú vôľu na všetkých úrovniach;

AH.  keďže okrem zastrašovania a násilia sa organizovaná trestná činnosť venuje aj do čoraz sofistikovanejším a lukratívnejším formám podvodu, ktoré z legálnej ekonomiky odčerpávajú značné zdroje a poškodzujú vyhliadky na rast, a to najmä v ťažkých časoch, ako sú tie súčasné; keďže z dôvodu ich rozsiahleho prenikania do legálnej ekonomiky majú organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí pre členské štáty zničujúce dôsledky;

AI.  keďže podľa údajov Úradu Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) predstavujú celosvetové príjmy z nezákonnej činnosti približne 3,6 % celosvetového HDP a toky zlegalizovaných peňazí sa dnes vo svete pohybujú na úrovni okolo 2,7 % celosvetového HDP; keďže Európska komisia odhaduje, že výdavky na korupciu sa len v samotnej Európskej únii pohybujú na úrovni približne 120 miliárd EUR ročne, resp. 1 % HDP EÚ; keďže ide o značné zdroje odčerpávané na úkor hospodárskeho a sociálneho rozvoja, verejných financií a blahobytu občanov;

AJ.  keďže väzby medzi zločineckými skupinami a teroristickými skupinami sú čoraz užšie; keďže okrem skutočného štrukturálneho prepojenia zahŕňajú tieto väzby napríklad aj vzájomné poskytovanie služieb, peňazí a iných foriem materiálnej pomoci; keďže takéto väzby predstavujú vážnu hrozbu pre bezúhonnosť Európskej únie a pre bezpečnosť jej občanov;

AK.  keďže nadmerná byrokracia môže odrádzať od legálnej ekonomickej činnosti a podnecovať podplácanie verejných činiteľov; keďže vysoká miera korupcie predstavuje vážnu hrozbu pre demokraciu, právny štát a rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi zo strany štátu, ako aj neprimerané náklady pre podniky, ktorým tento jav bráni v spravodlivej hospodárskej súťaži; keďže korupcia môže ohrozovať hospodársky rozvoj nesprávnym rozdelením zdrojov, najmä na úkor verejných služieb a obzvlášť na úkor sociálnych služieb a sociálneho zabezpečenia;

AL.  keďže 74 % občanov Európy vníma korupciu ako jeden z najvážnejších vnútroštátnych aj nadnárodných problémov(45) a keďže ku korupcii dochádza vo všetkých oblastiach spoločnosti; keďže korupcia navyše ohrozuje dôveru občanov v demokratické inštitúcie a účinnosť zvolených vlád chrániť zásady právneho štátu, pretože vytvára privilégiá a tým sociálnu nerovnosť; keďže nedôvera k politikom je výraznejšia v čase vážnej hospodárskej krízy;

AM.  keďže nie všetky členské štáty majú štandardizovaný systém prístupu občanov k informáciám vrátane jeho jednotnej ochrany ako nástroj na monitorovanie a informovanie, ktorým sa zaručuje skutočné vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na celom území Európskej únie;

AN.  keďže aj v dôsledku hospodárskej krízy je pre zdravé podniky ťažšie získať úver, pretože náklady naň sa zvýšili a banky zaň požadujú väčšie záruky; keďže podniky s finančnými ťažkosťami sa niekedy obracajú na zločinecké organizácie s cieľom získať prostriedky na investície, čo zločineckým skupinám umožňuje vziať peniaze získané trestnou činnosťou a investovať ich do legálnych hospodárskych činností;

AO.  keďže pranie špinavých peňazí sa vykonáva čoraz dômyselnejšie, a to napríklad až tak, že zahŕňa nezákonný, ba niekedy aj zákonný systém stávkovania, najmä stávkovania súvisiaceho so športovými podujatiami; keďže na účely prania špinavých peňazí možno použiť hazardný priemysel; keďže organizovaná trestná činnosť stojí často tiež za manipuláciou so športovými výsledkami, ktorá predstavuje výnosnú formu trestnej činnosti;

AP.  keďže organizovaná trestná činnosť často využíva osobné údaje získané podvodným spôsobom, a to aj na internete, na účely výroby falošných dokladov alebo úpravy pravých dokladov a tým na páchanie ďalších trestných činov; keďže podľa prieskumu Európskej komisie(46) sa 8 % používateľov internetu v Európskej únii stalo obeťou krádeže identity alebo s tým má skúsenosť a 12 % používateľov sa stalo obeťou nejakej formy internetového podvodu; keďže ochrana osobných údajov na internete je základnou podmienkou boja proti internetovej trestnej činnosti a významným nástrojom pre obnovu dôvery občanov voči internetovým službám;

AQ.  keďže pranie špinavých peňazí sa nespája len s typickými činnosťami organizovanej trestnej činnosti, ale aj s korupciou, daňovými podvodmi a daňovými únikmi; keďže sa odhaduje, že straty z daňových únikov a podvodov, vyhýbania sa daňovej povinnosti a agresívneho daňového plánovania dosahujú v EÚ každoročne škandálny 1 bilión EUR, čo predstavuje na každého európskeho občana každoročne približné náklady na úrovni 2 000 EUR, bez primeraných opatrení prijímaných v reakcii na to;

AR.  keďže pranie špinavých peňazí sa vykonáva čoraz dômyselnejšie, a to napríklad aj prostredníctvom nezákonného, a niekedy dokonca aj zákonného systému stávkovania, najmä stávkovania súvisiaceho so športovými podujatiami; keďže organizovaná trestná činnosť stojí často aj za manipuláciou so športovými výsledkami ako výnosnou formou trestnej činnosti;

AS.  keďže organizovaná trestná činnosť sa čoraz častejšie zameriava aj na falšovanie akéhokoľvek druhu výrobkov, od luxusného tovaru až po tovar každodennej spotreby; keďže tento jav vážne ohrozuje zdravie spotrebiteľov a záruku pracovných miest, škodí zainteresovaným podnikom a spôsobuje obrovské straty štátnych príjmov; keďže falšovanie je spoločnosťou často akceptované, pretože pri ňom nie sú zjavné žiadne reálne obete, čo znižuje riziko odhalenia zapojených zločineckých organizácií;

AT.  keďže čoraz vyšší počet trestných činov páchaných v agropotravinárskom odvetví nielen vážne ohrozuje zdravie európskych občanov, ale spôsobuje tiež významné škody tým krajinám, ktoré z excelentnosti v potravinárskom priemysle urobili svoje významné aktívum;

AU.  keďže podľa Komisie došlo v roku 2011 z dôvodu nedodržania predpisov alebo nezabezpečenia výberu daní k stratám na príjmoch z DPH odhadovaným na 193 mld. EUR (1,5 % HDP) ; keďže rozsah daňových podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam oslabuje dôveru občanov v spravodlivosť a legitímnosť výberu daní a fiškálneho systému ako celku; keďže straty na príjmoch z DPH sa v EÚ od roku 2006 takmer zdvojnásobili a podľa odhadov sú príčinou jednej tretiny týchto strát podvody s DPH; keďže posilnenie operačných právomocí agentúry OLAF v boji proti podvodom s DPH by mohlo prispieť k zásadnému obmedzeniu výskytu tohto trestného činu;

AV.  keďže výdavky súvisiace s korupciou vo verejnom obstarávaní predstavovali v roku 2010 len v ôsmich členských štátoch sumu 1,4 až 2,2 mld. EUR;

Potreba spoločného prístupu na európskej úrovni

AW.  keďže podľa priorít určených Radou pre spravodlivosť a vnútorné veci 6. a 7. júna 2013 pre politický cyklus boja proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti na roky 2014 – 2017 sa má osobitná pozornosť venovať mafiánskym organizáciám, čo dokazuje kvalitu práce výboru CRIM, ktorý venoval mnohé zo svojich vypočutí uvedenej téme, a Parlamentu ako celku, a znamená uznanie toho, že európske inštitúcie musia zaujať neoblomný spoločný politický prístup, aby mohli čeliť hrozbe, ktorú predstavuje mafiánska trestná činnosť a zločinecké systémy;

AX.  keďže ako Europol skonštatoval v roku 2013, jedna z najväčších hrozieb v oblasti boja proti mafiám spočíva v možnom podcenení zložitosti organizovanej trestnej činnosti a mimoriadnych organizačných schopností zločincov, ktorí sú schopní prispôsobiť sa rôznym geografickým a sociálnym prostrediam a niekedy zamenia „vojenskú kontrolu“ príslušného územia za „podzemnú“ stratégiu, ktorá im umožňuje dosahovať obrovské zisky bez pútania pozornosti;

AY.  keďže zločinecké organizácie vedia, ako využiť vo vlastný prospech voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu v rámci Európskej únie, ako aj rozdiely medzi právnymi predpismi a právnymi tradíciami členských štátov; keďže daňové raje a krajiny s netransparentnými alebo škodlivými daňovými praktikami zohrávajú dôležitú úlohu pri praní špinavých peňazí; keďže pretrvávanie narušení spôsobených daňovými rajmi môže viesť k umelým tokom a nepriaznivým vplyvom na vnútorný trh EÚ; keďže škodlivá hospodárska súťaž v Európskej únii jasne odporuje logike jednotného trhu; keďže je nutné vyvinúť väčšie úsilie o harmonizovanie základov dane v rámci čoraz užšej hospodárskej, daňovej a rozpočtovej Únie;

AZ.  keďže na európskej úrovni sa už vyvinulo isté úsilie na zabezpečenie jednotného právneho rámca v oblasti organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí; keďže niektoré ciele v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí nemôžu členské štáty dosiahnuť, ak budú konať samostatne; keďže je však nevyhnutné prijať nové opatrenia a zharmonizovať vnútroštátne právne predpisy v záujme boja proti takýmto mnohotvárnym fenoménom;

BA.  keďže v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti musia byť zákonodarcovia v členských štátoch schopní rýchlo a účinne reagovať na meniace sa štruktúry a nové formy trestnej činnosti a keďže predovšetkým v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu musia všetky členské štáty zabezpečiť, aby Únia bola priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

BB.  keďže ochrana finančných záujmov Únie a eura musí byť prioritou; keďže na tento účel je nevyhnutné zabraňovať šíreniu narastajúceho javu zneužívania európskych fondov zločineckými organizáciami (tzv. podvodov proti Spoločenstvu) a javu falšovania eura; keďže na európskej úrovni boli vytvorené programy ako Hercule, Fiscalis, Colníctvo a Pericles na ochranu finančných záujmov EÚ a na boj proti nadnárodným a cezhraničným trestným a nezákonným činnostiam;

BC.  keďže vzájomné uznávanie sa považuje za základnú zásadu, o ktorú sa opiera justičná spolupráca v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach medzi členskými štátmi Únie;

BD.  keďže ako sa uvádza v súhrne prípadov organizovanej trestnej činnosti za rok 2012 vydanom UNODC, „na vyšetrenie a stíhanie organizovanej trestnej činnosti sú často nevyhnutné osobitné vyšetrovacie techniky, ktoré viedli k dosiahnutiu úspechov v najspletitejších a najzložitejších vyšetrovaniach, ktoré opisujú uvedené prípady“; keďže v článku 20 ods. 1 dohovoru OSN z Palerma sa vyzývajú štáty, ktoré sú stranou dohovoru, aby používali osobitné vyšetrovacie techniky „v záujme účinného boja proti organizovanej trestnej činnosti“; keďže tieto techniky musia byť upravené právnymi predpismi, primerané a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, pričom musia podliehať kontrole justičných orgánov a ďalších nezávislých orgánov vykonávanej prostredníctvom predchádzajúceho schválenia a dohľadu počas vyšetrovania alebo kontroly a posteriori, aby sa zabezpečil ich plný súlad s ľudskými právami, ako sa požaduje v odporúčaní Výboru ministrov (2005)10 o osobitných technikách vyšetrovania v súvislosti so závažnou trestnou činnosťou vrátane teroristických činov;

BE.  keďže tak ako v záujme oddelenia mocí je nevyhnutná nezávislosť súdnictva, aj z hľadiska právneho štátu a ochrany ľudských práv a občianskych slobôd európskych občanov je dôležitý efektívny, nezávislý a nestranný systém súdnictva; keďže súdy nesmú podliehať žiadnym vplyvom alebo záujmom;

BF.  keďže účelom tohto uznesenia je poskytnúť politické smerovanie s ohľadom na budúce právne predpisy Európskej komisie a členských štátov ;

V záujme jednotného a jasného legislatívneho rámca - Ochrana obetí a pomoc obetiam

1.  zdôrazňuje, že cieľom predkladaného uznesenia je potvrdiť a doplniť názory vyjadrené v priebežnej správe, ktorá bola prijatá vo forme uznesenia 11. júna 2013, a to aj pokiaľ ide o body, ktoré v tomto uznesení nie sú jasne zopakované;

2.  žiada Komisiu, aby začala vykonávať európsky akčný plán boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí, ktorý bude zahŕňať legislatívne opatrenia a pozitívne kroky zamerané na účinný boj proti týmto trestuhodným javom;

3.  naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby do príslušných právnych predpisov bezodkladne a správne transponovali všetky platné európske a medzinárodné právne nástroje v oblasti organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí; naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, aby dokončili plán v oblasti práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní, a to vrátane smernice o zadržiavaní pred súdnym konaním;

4.  podporuje súčasný (2011 – 2013) politický cyklus boja proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti, ako aj cyklus, ktorý sa má zavádzať v ďalšom období (2014 – 2017), a vyzýva členské štáty a európske agentúry, aby vykonali maximum na zabezpečenie toho, aby táto iniciatíva priniesla hmatateľné výsledky; domnieva sa, že politický cyklus by mal byť súčasťou širšieho európskeho akčného plánu boja proti organizovanej trestnej činnosti a zločineckým systémom; domnieva sa, že po revízii politického cyklu, ktorá sa má uskutočniť v októbri 2015, by sa mala medzi jeho prierezové priority zaradiť korupcia;

5.  vyzýva Radu EÚ, aby náležitým spôsobom zrevidovala svoje závery z 8. a 9. novembra 2010 o vytvorení a zavedení politického cyklu EÚ pre boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti s cieľom umožniť účasť Parlamentu, v súlade s podstatou Lisabonskej zmluvy, na určovaní priorít, diskusiách o strategických cieľoch a posudzovaní výsledkov politického cyklu; žiada, aby ho Rada informovala o výsledku prvého (2011 – 2013) politického cyklu a aby sa každoročne konalo vypočutie výboru COSI s cieľom získať podrobnú správu o pokroku v oblasti ročných plánov na dosahovanie strategických cieľov;

6.  opätovne vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločné právne normy, ktorými sa posilní integrácia a spolupráca medzi členskými štátmi; osobitne vyzýva Komisiu, aby na základe hodnotenia vykonávania rámcového rozhodnutia o boji proti organizovanému zločinu a podľa vzoru najmodernejších právnych predpisov členských štátov predložila do konca roka 2013 legislatívny návrh, ktorým sa ustanoví spoločné vymedzenie pojmu organizovanej trestnej činnosti, ktoré by malo okrem iného zahŕňať trestný čin účasti na činnosti nadnárodnej zločineckej organizácie a zdôrazňovať, že zločinecké skupiny tohto typu majú podnikateľské tendencie, sú veľmi dobre organizované, technologicky sofistikované a často využívajú zastrašovanie a vydieranie; takisto vyzýva Komisiu, aby prihliadala na článok 2 písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu;

7.  opätovne zdôrazňuje, že právne predpisy Európskej únie v oblasti trestného práva hmotného musia byť v súlade so základnými právami a zásadami subsidiarity a proporcionality, ako aj so stanoviskom vyjadreným v uznesení Parlamentu z 22. mája 2012 o európskom prístupe k trestnému právu;

8.  vyzýva Komisiu, aby stanovila zneužívanie a vykorisťovanie obetí obchodovania s ľuďmi za trestný čin a aby spolu s členskými štátmi a príslušnými medzinárodnými inštitúciami urýchlene vytvorila systém EÚ na zhromažďovanie porovnateľných a spoľahlivých údajov založený na spoločných a dohodnutých pevných ukazovateľoch; vyzýva Komisiu, aby do praxe čo najskôr zaviedla všetky opatrenia a nástroje uvedené v oznámení Komisie s názvom Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi a aby zriadila monitorovacie stredisko EÚ pre boj proti nezákonnému obchodovaniu, ktoré bude otvorené voči vládam, orgánom presadzovania práva a mimovládnym organizáciám; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby posilnili vonkajší rozmer a preventívnu povahu opatrení a programov, najmä prostredníctvom dvojstranných dohôd s krajinami pôvodu a tranzitu a s osobitným zameraním na maloletých bez sprievodu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili neprijateľnosť obchodovania s ľuďmi spoločnosťou, a to dôraznými a nepretržitými informačnými kampaňami, ktoré by sa vyhodnocovali raz ročne v európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi; ;

9.  žiada Komisiu, aby pracovala na jednotnej celosvetovej politike boja proti korupcii; odporúča, aby Komisia pri vypracúvaní svojej správy o činnostiach vykonaných členskými štátmi a inštitúciami EÚ na účely boja proti korupcii navrhla a do tejto správy zaradila zoznam konkrétnych odporúčaní pre každý členský štát a každú inštitúciu EÚ, pričom by mala poukázať na príklady najlepších postupov pri boji proti korupcii s cieľom nabádať členské štáty a inštitúcie EÚ k tomu, aby sa v dlhodobom horizonte učili od svojich partnerov; takisto odporúča, aby do nej Komisia zahrnula úplný prehľad oblastí ohrozených korupciou podľa jednotlivých štátov; vyzýva Komisiu, aby zaistila zverejnenie ďalšej správy v roku 2015 s cieľom sledovať priebežný pokrok dosiahnutý vďaka úsiliu členských štátov a inštitúcií EÚ v oblasti boja proti korupcii; vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o opatreniach prijatých členskými štátmi a v prípade potreby aktualizovala platné európske právne predpisy;

10.  zastáva názor, že právne predpisy v oblasti nactiutŕhania alebo ohovárania odrádzajú od možného nahlasovania korupcie; preto naliehavo žiada všetky členské štáty, aby vo svojich právnych systémoch prestali trestať nactiutŕhanie a ohováranie, a to prinajmenšom vtedy, ak ide o obvinenia z organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí v členských štátoch aj v zahraničí;

11.  vyzýva Komisiu, aby podávala Európskemu parlamentu pravidelné správy o krokoch podniknutých členskými štátmi v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí;

12.  vyzýva Komisiu, aby do roku 2013 predložila návrh na harmonizáciu trestného práva v oblasti prania špinavých peňazí, aby v ňom poskytla spoločné vymedzenie trestného činu samoprania špinavých peňazí, ktoré bude vychádzať z najlepších postupov členských štátov;

13.  berie na vedomie nedávne legislatívne návrhy na založenie Európskej prokuratúry a Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Europol) a žiada o ich urýchlené prijatie; považuje za mimoriadne dôležité, aby sa Európska prokuratúra opierala o rámec jednoznačných procesných práv a aby trestné činy, za ktorých vyšetrovanie bude zodpovedať, boli jednoznačne vymedzené;

14.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2013 predložila legislatívny návrh, ktorým sa zriadi účinný a úplný európsky program na ochranu informátorov v súkromnom aj verejnom sektore určený na ochranu osôb, ktoré zistia prípady nesprávneho riadenia a nezrovnalostí a nahlásia prípady vnútroštátnej a cezhraničnej korupcie týkajúcej sa finančných záujmov EÚ, ako aj na ochranu svedkov, informátorov a osôb spolupracujúcich so súdmi, a to najmä osôb svedčiacich proti mafiánskym organizáciám a iným zločineckým organizáciám, s cieľom vyriešiť ťažké podmienky, v ktorých musia žiť (od rizika odvety, rozpadu rodinných väzieb, núteného opustenia domovského územia až po sociálne a profesionálne vylúčenie); takisto vyzýva členské štáty, aby zaviedli vhodnú a účinnú ochranu informátorov;

15.  zdôrazňuje, že účinný právny rámec by mal náležite zohľadňovať také vzájomné prepojenie ustanovení zameraných na boj proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí základného práva na ochranu osobných údajov, ktoré umožní bojovať proti týmto javom bez toho, aby sa museli znížiť normy uplatňované v oblasti ochrany údajov a základných práv; v tejto súvislosti víta systém ochrany údajov, ktorý používa Europol, ako aj návrh na štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorý predložila Komisia ;

16.  odporúča, aby Európsky parlament, členské štáty a Komisia za podpory Europolu, Eurojustu a Agentúry Európskej únie pre základné práva stanovili na základe uznaných systémov a spoločných kritérií čo najjednotnejšie a najjasnejšie ukazovatele, ktoré budú slúžiť minimálne na meranie rozsahu organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí na úrovni Európskej únie, ako aj ekonomických nákladov a sociálnych škôd, ktoré spôsobujú; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyšetrovali sociálne škody spôsobované environmentálnymi, ekonomickými a podnikovými trestnými činmi;

17.  trvá na tom, že je potrebné v plnej miere uplatňovať a posilniť existujúce nástroje vzájomného uznávania a že sú nutné také európske predpisy, ktoré zabezpečia okamžitú vykonateľnosť všetkých súdnych opatrení, predovšetkým trestných rozsudkov, zatykačov a príkazov na konfiškáciu na území iného členského štátu než štátu, ktorý rozsudok, zatykač alebo príkaz vydal, pri úplnom rešpektovaní zásady proporcionality; vyzýva Komisiu, aby prioritne predložila konkrétny legislatívny návrh nevyhnutný na to, aby sa skutočne uplatňovalo vzájomné uznávanie príkazov na zhabanie a konfiškáciu majetku vrátane tých, ktoré sú vydané na občianskoprávne účely; domnieva sa, že je nevyhnutné zlepšiť vzájomnú právnu pomoc, ako aj vzájomné uznávanie dôkazných prostriedkov medzi členskými štátmi; vyzdvihuje dôležitosť aktualizácie a zlepšenia mechanizmov dôžiadania; žiada, aby orgány, ktoré dostanú žiadosť o vydanie členov zločineckých organizácií, sa prednostne zaoberali touto žiadosťou;

18.  žiada členské štáty a Komisiu, aby pokračovali v spoločnom úsilí o ukončenie rokovaní o návrhu smernice o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach s cieľom zjednodušiť zhromažďovanie dôkazov v cezhraničných veciach a dosiahnuť hladkú, účinnú justičnú spoluprácu v záujme boja proti nadnárodnej trestnej činnosti;

19.  považuje za zásadne dôležité, aby sa urýchlene prijala smernica o konfiškácii príjmov z trestnej činnosti, a uznáva veľký význam jasných a účinných pravidiel, ktoré zaistia efektívnu harmonizáciu na európskej úrovni; vyzýva členské štáty, aby túto smernicu včas a účinne transponovali;

20.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby presadzovali medzinárodnú spoluprácu a podporovali európsky program na podporu výmeny a šírenia osvedčených postupov v záujme efektívnej správy skonfiškovaného majetku;

21.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili boj proti obchodovaniu s ľuďmi a nútenej práci; domnieva sa, že boj proti nútenej práci by sa mal zamerať na miesta, kde sa zneužíva lacná pracovná sila; preto vyzýva členské štáty, aby posilnili pracovné inšpekcie a uľahčili činnosť tých organizácií, ktoré môžu pomôcť pri odhaľovaní nútenej práce, ako sú odbory;

22.  domnieva sa, že zaručenie zodpovedného dodávateľského reťazca podnikov je dôležitým nástrojom boja proti nútenej práci; vyzýva preto Komisiu, aby predložila návrh na minimálne normy týkajúce sa zodpovedného dodávateľského reťazca podnikov; nabáda členské štáty, aby do dosiahnutia dohody o zodpovednom dodávateľskom reťazci podnikov zakázali subdodávateľské zmluvy v oblasti verejného obstarávania;

23.  pripomína Komisii, že osobitne by sa malo zaobchádzať s deťmi, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, a že by sa mala zlepšiť ochrana maloletých bez sprievodu a detí, s ktorými obchodujú ich vlastné rodiny (prípady, ktoré treba zohľadňovať pri navrhovaní návratu do krajín pôvodu, určovaní opatrovateľov atď.); naliehavo žiada, aby sa zohľadnil nielen odlišný prístup na základe pohlavia, ale aj na základe zdravotných problémov a postihnutia;

24.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala Chartu Európskej únie o ochrane a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi s cieľom zhromaždiť všetky existujúce ukazovatele, opatrenia, programy a prostriedky jasnejším, efektívnejším a užitočnejším spôsobom pre všetky zainteresované strany, a to v záujme posilnenia ochrany obetí; žiada Komisiu, aby zriadila linku pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi;

25.  vyzýva Komisiu na zvýšenie objemu prostriedkov vyčlenených pre špecializované MVO, médiá a výskum s cieľom posilniť podporu, ochranu a pomoc obetiam, aby ich svedectvo na súde bolo menej nevyhnutné; vyzýva tiež Komisiu, aby posilnila aspekty súvisiace so zviditeľnením, zvyšovaním povedomia a potrebami obetí s cieľom znížiť dopyt po obetiach obchodovania s ľuďmi a ich zneužívanie a podporiť nulový výskyt sexuálneho a pracovného vykorisťovania;

26.  podčiarkuje, že podľa odhadov Svetovej banky sa v rozvojových krajinách každý rok prostredníctvom korupcie na vysokej úrovni odcudzí z verejných rozpočtov a v zahraničí ukryje 20 – 40 miliárd USD, čo zodpovedá 20 – 40 % oficiálnej rozvojovej pomoci(47); so zreteľom na postavenie Európskej únie ako popredného svetového darcu vyzýva Európsku komisiu, aby upevnila spoluprácu s ostatnými darcami a Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných úradov s cieľom rozvíjať spôsobilosti najvyšších kontrolných úradov v krajinách, ktoré sú príjemcami pomoci, presadzovať medzinárodné normy pre najvyššie kontrolné úrady a zaručovať, aby finančná pomoc EÚ slúžila na zamýšľané účely a nebola odkláňaná inam;

Zastaviť činnosť organizovaného zločinu a zbaviť jeho páchateľov ziskov a majetku

27.  vyzýva členské štáty, aby podľa vzoru najmodernejších právnych predpisov jednotlivých členských štátov zaviedli modely konfiškácie majetku bez trestnoprávneho odsúdenia pre prípady, keď na základe dostupných dôkazov a rozhodnutia justičného orgánu možno stanoviť, že dotknutý majetok bol nadobudnutý trestnou činnosťou alebo bol použitý na spáchanie trestného činu;

28.  domnieva sa, že v súlade s vnútroštátnymi ústavnými zárukami a bez toho, aby bolo dotknuté právo vlastniť majetok a právo na obhajobu, by sa mohli zriadiť preventívne nástroje konfiškácie uplatniteľné len na základe rozhodnutia súdneho orgánu;

29.  vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh zameraný na účinné zaručenie vzájomného uznávania príkazov na zadržanie a konfiškáciu spojených s opatreniami na ochranu majetku prijatými talianskymi justičnými orgánmi a s občianskoprávnymi opatreniami prijatými v rôznych krajinách EÚ; vyzýva členské štáty, aby ihneď prijali operačné opatrenia potrebné na zefektívnenie týchto ustanovení;

30.  vyzýva členské štáty, aby podporovali administratívnu, policajnú a justičnú spoluprácu umožňujúcu sledovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti kdekoľvek na území EÚ na účely jeho zadržania alebo konfiškácie, a to aj prostredníctvom úplnej aktivácie siete úradov na vyhľadávanie majetku a rýchleho prístupu k vnútroštátnym záznamom údajov, ako sú napríklad údaje daňových orgánov, verejný register motorových vozidiel, kataster a bankový register;

31.  vyzýva Komisiu, aby posilnila funkciu a právomoci úradov pre vyhľadávanie majetku (ARO) a tým vytvorila podmienky na to, aby mali ľahší a rovnaký prístup k informáciám, ktorý je v plnej miere zlučiteľný s ochranou údajov a základnými právami; vyzýva členské štáty, aby podporili toto posilnenie postavenia ARO, a to aj sprístupnením vhodných prostriedkov a berúc do úvahy možnosti týchto úradov, ktoré majú pri vymáhaní majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti; chváli prácu, ktorú platforma ARO dosiaľ vykonala, a nabáda ju, aby v tejto práci pokračovala s cieľom dosiahnuť, aby súčasné najlepšie postupy a činnosti týchto úradov bolo možné naplno využívať v celej EÚ;

32.  považuje za mimoriadne dôležité, aby sa z hľadiska účinného boja proti moci zločineckých systémov prostredníctvom napadnutia ich bohatstva zaviedli všetky užitočné nástroje na odhaľovanie zločineckého a mafiánskeho majetku, ako napríklad centralizované registre bežných bankových účtov;

33.  nabáda členské štáty, aby podporovali opätovné využitie skonfiškovaného majetku nadobudnutého trestnou činnosťou na ciele v oblasti sociálnej politiky, ako je prerozdelenie týchto výnosov obetiam a komunitám zasiahnutým organizovanou trestnou činnosťou a obchodovaním s drogami, a na financovanie boja proti trestnej činnosti už od miestnej úrovne a cezhraničných opatrení orgánov presadzovania práva, a odporúča používať fondy na financovanie opatrení na ochranu celistvosti takéhoto majetku;

34.  odporúča, aby členské štáty zaviedli pravidlá pre trestné stíhanie osôb, ktoré z iných osôb vytvárajú fiktívnych vlastníkov alebo držiteľov tovaru, peňazí alebo iného majetku s cieľom zabrániť ich zadržaniu alebo konfiškácii, a tretích strán, ktoré súhlasia s tým, že budú vystupovať ako fiktívni vlastníci alebo držitelia takéhoto majetku;

35.  odporúča, aby z účasti na verejnom obstarávaní v celej Európskej únii bol na najmenej päť rokov vylúčený hospodársky subjekt, ktorý bol odsúdený na základe právoplatného rozsudku vo veci účasti na činnosti zločineckej organizácie, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu, vykorisťovaní ľudí a zneužívaní detskej práce, korupcii a ďalších závažných trestných činoch spáchaných voči verejnej správe vo všetkých prípadoch, keď tieto trestné činy oslabujú fiškálnu kapacitu štátu alebo spôsobujú sociálne škody, ako napríklad daňové úniky a iné trestné činy súvisiace s daňami, ako aj na iných osobitne závažných trestných činoch s cezhraničným rozmerom uvedených v článku 83 ods. 1 ZFEÚ (tzv. európske trestné činy), rešpektujúc pritom v plnej miere práva na obhajobu v súlade s EDĽP, chartou EÚ a sekundárnymi právnymi predpismi EÚ v oblasti práv podozrivých a obvinených v trestných veciach, a to aj keď sa tento dôvod na vylúčenie preukáže až počas priebehu verejného obstarávania; okrem toho odporúča, aby z účasti na akomkoľvek verejnom obstarávaní boli vylúčené hospodárske subjekty registrované v daňových rajoch, ktoré sú ako také uznané medzinárodnými organizáciami;

36.  domnieva sa, že postupy verejného obstarávania musia vychádzať zo zásady zákonnosti a že v tejto súvislosti by sa malo uplatňovať kritérium verejného obstarávania založené na ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, pričom treba zaručiť úplnú transparentnosť v rámci postupu výberu (aj prostredníctvom systémov elektronického verejného obstarávania), aby sa tak predišlo podvodom, korupcii a ďalším závažným nečestným praktikám;

37.  žiada členské štáty, aby predchádzali rizikám prenikania trestnej činnosti a korupcie do oblasti verejného obstarávania tým, že zavedú vhodné kontroly a objektívne a transparentné postupy;

38.  domnieva sa, že v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí by sa mala zintenzívniť spolupráca medzi súkromným sektorom a orgánmi presadzovania práva, čo by súkromné subjekty podnietilo, aby odmietali všetky nezákonné či nekalé praktiky, ktoré súvisia s organizovanou trestnou činnosťou, korupciou a praním špinavých peňazí či inými trestnými činmi a ktoré prispievajú k rozmáhaniu týchto javov, a aby ich neuplatňovali a informovali o nich v náležitých prípadoch justičné a policajné orgány vrátane Eurojustu a Europolu, a to najmä v oblasti dopravy, logistiky, chemického priemyslu a poskytovania internetových, bankových a finančných služieb v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách; požaduje, aby sa zabezpečila lepšia ochrana súkromných subjektov nachádzajúcich sa v ohrození, a to vzhľadom na ich spoluprácu pri nahlasovaní činností spojených s organizovanou trestnou činnosťou, korupciou a praním špinavých peňazí; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby v súlade so zásadou solidarity zabezpečili primerané zdroje a financovanie pre Europol, Eurojust, Frontex a budúcu Európsku prokuratúru, z ktorých činností majú prospech tak členské štáty, ako aj občania;

39.  vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 87 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie do konca roku 2014 predložila návrh smernice o spoločných technikách vyšetrovania zameraných na boj proti organizovanej trestnej činnosti;

40.  vyzýva Komisiu, členské štáty a podniky, aby zlepšili vysledovateľnosť výrobkov, napríklad prostredníctvom označovania krajiny pôvodu pri poľnohospodárskych produktoch, prostredníctvom overovacích značiek na strelných zbraniach alebo identifikačných kódov slúžiacich okrem iného na daňové účely na cigaretách, alkoholických nápojoch a liekoch na predpis, s cieľom predchádzať ich falšovaniu, pripraviť zločinecké organizácie o značný zdroj príjmov a chrániť zdravie spotrebiteľov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty nemali vôľu zahrnúť vysledovateľnosť do modernizovaného Colného kódexu Únie;

41.  žiada Komisiu a členské štáty, aby posilnili vzájomnú námornú spoluprácu ako nástroj boja proti obchodovaniu s ľuďmi a drogami a proti pašovaniu tabaku a iných nelegálnych a falšovaných výrobkov; domnieva sa, že nejednotné riadenie hraníc vrátane námorných hraníc je bránou pre organizovanú trestnú činnosť do EÚ a otázkou, ktorej je nutné sa naďalej venovať; vyzýva preto Europol, agentúru Frontex a Európsku komisiu, aby preskúmali trendy v oblasti vonkajších hraníc EÚ, ako aj príslušné slabé miesta;

42.  berie na vedomie existujúce väzby medzi organizovanou trestnou činnosťou a terorizmom, na ktoré poukázali justičné a policajné orgány v určitých situáciách súvisiacich s financovaním nezákonných činností teroristických skupín prostredníctvom príjmov z nezákonného medzinárodného obchodovania, a vyzýva členské štáty, aby posilnili opatrenia zamerané na boj proti takýmto činnostiam;

43.  podporuje spoločnú odbornú prípravu analytikov v oblasti boja proti trestnej činnosti a terorizmu, a to aj s ohľadom na zriadenie spoločných osobitných skupín pôsobiacich minimálne na vnútroštátnej úrovni, ako aj na vytváranie a využívanie spoločných vyšetrovacích tímov na európskej úrovni;

44.  zdôrazňuje doterajšie dôležité výsledky dosiahnuté vďaka zavedeniu spoločných vyšetrovacích tímov a uznáva ich zásadný význam z hľadiska šírenia kultúry spolupráce v oblasti boja proti cezhraničnej trestnej činnosti; vyzýva členské štáty, aby náležite transponovali rámcové rozhodnutie 2002/465/SVV, a nabáda ich príslušné orgány, a najmä ich justičné orgány, aby rozšírili využívanie tohto nástroja; uznáva značnú pridanú hodnotu spoločných vyšetrovacích tímov a zdôrazňuje, že tento užitočný vyšetrovací nástroj je potrebné naďalej financovať;

45.  so znepokojením konštatuje, že organizovaná trestná činnosť dokáže zasiahnuť veľké množstvo potenciálnych obetí prostredníctvom podvodného používania internetu využívajúc najmä sociálne siete, posielanie nevyžiadaných e-mailov, možnosti krádeže duševného vlastníctva, phishingové webové stránky a elektronické aukcie; v tomto smere podporuje komplexné národné stratégie zahŕňajúce vzdelávanie, informačné kampane a osvedčené podnikateľské postupy, a to s cieľom dosiahnuť lepšiu informovanosť o nebezpečenstvách a dôsledkoch internetovej trestnej činnosti;

46.  odsudzuje zapojenie organizovaných zločineckých skupín do zriaďovania a prevádzkovania nelegálnych oblastí na likvidáciu odpadu a do nelegálnej prepravy odpadu do tretích krajín, najmä v Afrike a Ázii; vyzýva členské štáty, aby prísne trestali trestnú činnosť zameranú na nelegálnu likvidáciu odpadu vrátane toxického odpadu, ako aj akékoľvek zapojenie skorumpovaných verejných úradníkov do tejto činnosti;

47.  zdôrazňuje, že nezávislá investigatívna žurnalistika zohráva zásadne dôležitú úlohu pri odhaľovaní podvodov, korupcie a organizovanej trestnej činnosti, ako sa to ukázalo v apríli 2013 v kauze tzv. Offshore leaks, v rámci ktorej sa zverejnili podrobnosti o 130 000 účtoch v daňových rajoch po dlhoročnom vyšetrovaní, ktoré viedlo medzinárodné konzorcium investigatívnej žurnalistiky spolu s 36 medzinárodnými novinami; zastáva názor, že správy investigatívnej žurnalistiky predstavujú cenný zdroj informácií, ktoré by mal posúdiť orgán OLAF a orgány presadzovania práva a ostatné príslušné orgány členských štátov;

48.  žiada o vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na európskej úrovni na projekty a opatrenia zamerané na zastavenie usadzovania mafiánskych organizácií v Európskej únii;

Posilnenie justičnej a policajnej spolupráce na európskej aj medzinárodnej úrovni

49.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili národné orgány na vyšetrovanie zločineckých a mafiánskych organizácií a boj proti nim, s možnosťou vytvoriť (s koordináciou zo strany Europolu a s podporou Komisie) cielenú a neformálnu protimafiánsku operačnú sieť na výmenu informácií o štrukturálnych aspektoch mafiánskych aktivít, o zločineckých a finančných projektoch, o umiestnení majetku a o pokusoch o infiltráciu do postupov verejného obstarávania;

50.  podčiarkuje, že je dôležité posilniť spoluprácu prostredníctvom vytvorenia účinnej systematickej komunikácie a presadzovania výmeny informácií medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva medzi členskými štátmi, Europolom, Eurojustom, úradom OLAF a agentúrou ENISA a s príslušnými orgánmi tretích krajín, najmä susedných krajín EÚ, a to na základe náležitých noriem v oblasti ochrany údajov a procesných práv, v záujme zlepšenia systémov zhromažďovania dôkazov a zabezpečenia účinného, presnejšieho a rýchlejšieho spracovania a výmeny údajov a informácií, ktoré môžu pomôcť pri vyšetrovaní trestných činov vrátane trestných činov proti finančným záujmom EÚ, pričom sa musia v plnej miere dodržiavať zásady subsidiarity a proporcionality, ako aj základné práva EÚ; pripomína, že zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov pri vyšetrovaní organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí musí byť za každých okolností v súlade so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými v EDĽP, v Charte EÚ a v sekundárnych právnych predpisoch EÚ; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť vyšší stupeň demokratickej zodpovednosti a zodpovednosti v oblasti základných práv, pokiaľ ide o činnosti Europolu a Eurojustu, a to pri ich nadchádzajúcej kontrole;

51.  konštatuje, že chýbajúca súčinnosť medzi orgánmi presadzovania práva a legislatívnymi orgánmi, zdržania v oblasti justičnej reakcie a nedostatočné právne predpisy často umožňujú zločincom využívať medzery a ťažiť z dopytu po nelegálnych komoditách;

52.  domnieva sa, že zaručenie slobody pohybu v schengenskom priestore a účinný boj proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti spolu úzko súvisia; v tejto súvislosti víta nedávne zavedenie schengenského informačného systému druhej generácie, ktorý umožní rýchlejšiu a efektívnejšiu výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov;

53.  vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala naplno využívať synergie, ktoré existujú medzi európskou súdnou sieťou a Eurojustom, a to s cieľom dosiahnuť veľmi vysoký stupeň justičnej spolupráce v rámci Európy;

54.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby Európska únia presadzovala osvedčené postupy v oblasti spôsobov boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, ako aj odhaľovania ich základných príčin, a to nielen v rámci Európskej únie, ale aj v súvislosti s tretími krajinami, najmä s tými krajinami, ktoré často predstavujú miesto zrodu týchto problémov;

55.  vyzýva Komisiu, aby zvážila zahrnutie osobitných doložiek o spolupráci v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí do dohôd o pridružení a obchodných dohôd s tretími krajinami; poukazuje na nedostatočnú medzinárodnú spoluprácu, najmä s tretími krajinami a obzvlášť s krajinami hraničiacimi s krajinami pôvodu alebo tranzitu; uznáva, že treba prijať rázne diplomatické opatrenia s cieľom vyzvať uvedené krajiny k tomu, aby uzavreli dohody o spolupráci alebo aby sa podpísanými dohodami riadili;

56.  žiada členské štáty a Komisiu, aby posilnili úlohu sudcov, prokurátorov a styčných dôstojníkov a aby najmä prostredníctvom agentúry Cepol a Európskej siete odbornej justičnej prípravy, ako aj prostredníctvom úplného využívania finančných nástrojov, ako sú Fond pre vnútornú bezpečnosť a policajnú spoluprácu alebo program Hercules III, podporili odbornú prípravu súdnych úradníkov a odbornú prípravu v oblasti finančného vyšetrovania s cieľom umožniť zainteresovaným stranám bojovať proti všetkým formám organizovanej trestnej činnosti (vrátane počítačovej kriminality), korupcie a prania špinavých peňazí; podporuje výučbu cudzích jazykov v rámci odbornej prípravy justičných a policajných orgánov s cieľom uľahčiť nadnárodnú spoluprácu a žiada o presadzovanie európskeho programu výmeny osvedčených postupov a európskeho programu odbornej prípravy sudcov, prokurátorov a policajných síl;

57.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby vytvorili právne nástroje a osobitné stratégie, ktorými zabezpečia, aby ich orgány presadzovania práva a vyšetrovacie orgány umožnili a zintenzívnili vzájomnú výmenu informácií, a to aj tak, aby bol do nej v plnej miere zapojený Europol a posilnilo sa jeho postavenie, a aby pristupovali k analýzam potrebným na zisťovanie a v rámci možností na predchádzanie a boj proti novým javom v oblasti organizovanej trestnej činnosti a pritom rešpektovali základné práva, predovšetkým právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov;

58.  je presvedčený, že globalizácia organizovanej trestnej činnosti si vyžaduje intenzívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi na európskej aj medzinárodnej úrovni; nabáda k väčšej spolupráci medzi Európskou úniou, OSN, OECD a Radou Európy v boji proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí; vyjadruje uznanie snahám vynaloženým GAFI pri presadzovaní politík boja proti praniu špinavých peňazí; vyzýva Komisiu, aby účinne podporovala členské štáty v ich úsilí vynakladanom na boj proti organizovanej trestnej činnosti, a odporúča Európskej únii, aby pristúpila ku skupine GRECO ako jej plnoprávny člen; vyzýva tiež EÚ, aby sa pre spoluprácu neobracala len na našich najbežnejších spojencov a partnerov, ale aby sa pokúsila vytvoriť skutočne medzinárodnú a celosvetovú reakciu na problém prania špinavých peňazí, korupcie a financovania terorizmu a nájsť jeho riešenie;

59.  vyzýva Komisiu a najmä vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podnikli potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby Únia zaujala jednotný prístup k tretím krajinám, pokiaľ ide o väzby medzi organizovanou trestnou činnosťou a terorizmom; vyzýva členské štáty, aby strážili vlastné hranice a vymieňali si všetky informácie potrebné na prerušenie existujúcich alebo potenciálnych väzieb medzi organizovanými zločineckými skupinami a teroristickými skupinami;

60.  dôrazne odporúča, aby sa bez ďalšieho odkladu vypracoval európsky akčný plán na boj proti počítačovej kriminalite, ktorým sa zaručí intenzívnejšia vnútroeurópska a medzinárodná spolupráca, ktorý podporí Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite a ktorého cieľom bude zabezpečiť občanom (najmä tým najzraniteľnejším, a predovšetkým v záujme predchádzania vykorisťovania detí), podnikom a verejným orgánom vysoký stupeň bezpečnosti, pričom bude v plnej miere zaručené právo na informácie a právo na ochranu osobných údajov;

61.  podporuje výzvu európskych lídrov na zvýšenie účinnosti boja proti daňovým únikom a daňovým rajom, a to s cieľom vymôcť dane od tých, ktorí sa daňovej povinnosti vyhýbajú alebo spôsobujú daňové úniky;

62.  odporúča spoločné kroky na prevenciu nelegálnych environmentálnych činností spojených s organizovanou trestnou činnosťou a mafiánskou trestnou činnosťou alebo vyplývajúcich z nej, ako aj na boj proti nim, a to aj prostredníctvom posilnenia európskych subjektov ako Europol a Eurojust a medzinárodných subjektov ako Interpol a Medziregionálny výskumný inštitút OSN pre trestnú činnosť a spravodlivosť (UNICRI), ako aj prostredníctvom výmeny informácií o pracovných metódach a informácií, ktoré majú tie členské štáty, ktoré sú najviac zapojené do boja proti tejto forme trestnej činnosti, a to s cieľom vytvoriť spoločný akčný plán;

63.  poukazuje na to, že proti cezhraničnej trestnej činnosti možno bojovať len cezhraničnou justičnou a policajnou spoluprácou medzi členskými štátmi, a že hoci EÚ potrebuje ďalšie právne nástroje na boj proti organizovanej trestnej činnosti, v súčasnosti už existuje súbor nástrojov, ktoré môžu členské štáty využívať; zdôrazňuje, že najväčšou prekážkou skutočného boja proti organizovanej trestnej činnosti na úrovni EÚ je nedostatok politickej vôle v členských štátoch; vyzýva preto členské štáty, aby využívali nástroje, ktoré im poskytuje EÚ a jej agentúry;

64.  navrhuje uctiť si pamiatku všetkých nevinných obetí organizovanej trestnej činnosti, najmä mafiánskej trestnej činnosti, a osobitne vzdať hold všetkým, ktorí padli v boji proti organizovaným zločineckým skupinám, prostredníctvom zavedenia Európskeho dňa pamiatky nevinných obetí organizovanej trestnej činnosti, ktorý by sa od roku 2014 každoročne oslavoval v deň prijatia tohto uznesenia v Parlamente;

V záujme efektívnej verejnej správy odolnej voči korupcii

65.  domnieva sa, že okrem toho, že nejasná byrokracia a zložité postupy zhoršujú účinnosť verejnej správy a pracovné podmienky úradníkov, znižujú transparentnosť rozhodovacích postupov, sťažujú situáciu občanov a podnikov, čo sa týka ich oprávnených očakávaní, a tým vytvárajú priaznivú pôdu pre korupciu;

66.  zastáva názor, že investigatívni novinári, ako aj mimovládne organizácie a akademická obec zohrávajú životne dôležitú úlohu pri odhaľovaní prípadov korupcie, podvodov a organizovanej trestnej činnosti, a preto môžu byť vystavení bezpečnostným hrozbám; pripomína, že za obdobie piatich rokov bolo v 27 členských štátoch uverejnených 233 investigatívnych správ o prípadoch podvodov spojených so zneužívaním prostriedkov EÚ(48) a domnieva sa, že investigatívna žurnalistika by mala mať k dispozícii primerané zdroje; osobitne podporuje kroky Komisie zamerané na uznanie úlohy investigatívnej žurnalistiky pri odhaľovaní skutočností, ktoré sa týkajú vážnych trestných činov, a pri informovaní o nich;

67.  zdôrazňuje, že osoby zastávajúce vysoké úrady by mali podliehať náležitým kontrolám, a to okrem iného zo strany daňových orgánov; odporúča, aby najmä osoby zastávajúce verejné funkcie predkladali vyhlásenia týkajúce sa ich činnosti, príjmu, zodpovedností a záujmov;

68.  vyzýva Radu a členské štáty, aby ratifikovali a v plnej miere vykonávali Dohovor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách; zdôrazňuje, že podplácanie zahraničných činiteľov má negatívny vplyv na politiky Únie v oblasti základných práv, životného prostredia a rozvoja;

69.  zdôrazňuje, že boj proti korupcii je neodlučiteľnou súčasťou budovania kapacít v oblasti daňovej správy; vyzýva na úplné vykonávanie Dohovoru z Meridy o boji proti korupcii z roku 2003;

70.  odporúča posilniť nástroje transparentnosti, integrity a odbúravania byrokracie v orgánoch verejnej správy a v ďalších verejných inštitúciách, čo znamená, že sa musí zaručiť úplný prístup k informáciám o každom aspekte administratívnej organizácie a činnosti, plnení povinností inštitúcie a využívaní verejných zdrojov, a to aj tým, že sa občanom zaručí právo na prístup k dokumentom (v prvom rade v osobitne citlivej oblasti verejného obstarávania); nabáda k podpore kultúry zákonnosti a bezúhonnosti vo verejnom aj súkromnom sektore, a to aj prostredníctvom účinného programu ochrany informátorov;

71.  v záujme lepšieho odhaľovania korupcie vo verejnej správe podporuje využívanie nástrojov dostupných na tajné operácie, pokiaľ sú dodržané zásady právneho štátu a nie sú tým narušené mechanizmy demokratickej kontroly a vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov;

72.  želá si zavedenie jasných a primeraných pravidiel a príslušných mechanizmov na ich vykonávanie a kontrolu, ktoré by boli stanovené v kódexe správania, s cieľom zamedziť tzv. javu otáčavých dverí, čím by sa úradníkom verejnej správy, ktorí majú určitú zodpovednosť týkajúcu sa riadenia alebo financií zabránilo až do uplynutia dostatočne dlhej doby od skončenia ich verejnej funkcie prejsť do súkromnej sféry, ak hrozí riziko konfliktu záujmov s verejnom funkciou, ktorú predtým vykonávali; okrem toho sa domnieva, že vždy, keď hrozí riziko konfliktu záujmov, by sa podobné obmedzenia mali uplatňovať aj na pracovníkov prechádzajúcich zo súkromného do verejného sektora; vyzýva na harmonizáciu pravidiel v oblasti konfliktu záujmov a systémov monitorovania, pokiaľ ide o rôzne orgány dohľadu v celej EÚ;

73.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili komplexný systém na ochranu ľudí, ktorí informujú o prípadoch korupcie, a aby rozšírili možnosť anonymného informovania o korupcii; navrhuje, aby sa vytvorili dôverné kanály informovania o korupcii; vyzýva na rozšírenie možnosti napadnutia výsledkov postupov verejného obstarávania;

74.  pripomína, že potrebné investície do alternatívnych energetických riešení sú spojené so štedrými grantmi a daňovými dotáciami poskytovanými členskými štátmi i Európskou úniou; vyzýva vnútroštátne orgány, ako aj orgány Únie, aby zabezpečili, aby z týchto grantov nemali prospech zločinecké organizácie;

V záujme zodpov