Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 24. oktober 2013 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 6/2013
 Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 ***I
 Beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling ***I
 Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012
 Elektronisk kommunikation

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2013
PDF 203kWORD 22k
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1) ("finansforordningen"),

—  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, endeligt vedtaget den 12. december 2012(2),

—  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(3),

—  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013, forelagt af Kommissionen den 10. juli 2013 (COM(2013)0518) og ændret den 18. september 2013 med ændringsskrivelse (COM(2013)0655),

—  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013, vedtaget af Rådet den 21. oktober 2013 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (14870/2013 – C7–0378/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7–0347/2013),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 6/2013, som ændret den 18. september 2013 af Kommissionen med ændringsskrivelsen vedrører en revision af overslagene over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter) og moms- og BNI-grundlagene, opførelse af de relevante korrektioner for Det Forenede Kongerige og en revision af overslaget over andre indtægter fra bøder med den deraf følgende ændring af niveauet og fordelingen mellem medlemsstaterne af deres bidrag til de egne indtægter på Unionens budget;

B.  der henviser til, at FÆB nr. 6/2013 også omfatter den nødvendige budgetstruktur for oprettelsen af de EU-trustfonde, der er omhandlet i finansforordningens artikel 187;

C.  der henviser til, at Rådets holdning til FÆB nr. 6/2013 ikke ændrer Kommissionens forslag, som ændret ved ændringsskrivelsen;

D.  der henviser til, at dette FÆB er afgørende for at undgå likviditetsvanskeligheder, som kunne føre til en manglende gennemførelse i 2013 på grundlag af de betalingsbevillinger, som udelukkende er bevilget i budgettet for 2013, inklusive ændringsbudget nr. 1-5;

1.  noterer sig FÆB nr. 6/2013 forelagt af Kommissionen den 10. juli 2013 som ændret med ændringsskrivelsen af 18. september 2013, som foreskriver en revision af overslagene over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter), på grundlag af Kommissionens bedste skøn og visse andre udviklinger såvel som en yderligere revision af overslagene over andre indtægter fra bøder, som er blevet endelige og derfor kan budgetteres;

2.  bemærker, at faldet i overslaget over traditionelle egne indtægter med ca. 3 955 mio. EUR og i de momsbaserede egne indtægter med 384 mio. EUR kompenseres af de ovennævnte bøder for et kumuleret beløb på 1 229 mio. EUR;

3.  bemærker, at dette mekanisk fører til en forhøjelse af de supplerende BNI-baserede bidrag fra medlemsstaterne med 3 110 mio. EUR, dvs. en nettoforhøjelse i de "nationale bidrag" (inkl. moms) med 2 736 mio. EUR;

4.  understreger, samtidig med at det erkender den betydelige byrde, som dette vil være for nationale budgetter, at denne tekniske justering på indtægtssiden ikke bør ske på bekostning af en fuld dækning af begrundede betalingsbehov, hvilket allerede er blevet påpeget af Kommissionen i forslag til ændringsbudget nr. 8/2013 og 9/2013; minder Rådet om dets holdning, der er baseret på den kunstige underbudgettering i de tidligere år, og understreger i denne forbindelse, at akkumuleringen af årlige budgetter for perioden 2007-2013 kommer op på et beløb, som er 60 mia. EUR mindre end det aftalte generelle betalingsloft for FFR for perioden 2007-2013, mens et kumuleret overskud på 12 mia. EUR de facto er blevet returneret til medlemsstaterne ved at reducere deres kumulerede BNI-bidrag med dette beløb;

5.  anmoder Kommissionen om at forelægge Europa-Parlamentet samtlige oplysninger, som den har om, hvornår og hvordan disse øgede nationale bidrag vil blive overført fra medlemsstaternes finansministerier til Unionens budget; anmoder Kommissionen om at oplyse Parlamentet om den nettovirkning, som disse øgede BNI-bidrag eventuelt vil have for medlemsstaternes budgetter i 2013 eller 2014;

6.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013;

7.  understreger, at vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 6/2013 ikke behandler spørgsmålet om manglende betalingsbevillinger, der er godkendt i budgettet for 2013, som er nødvendige for at betale udestående regninger; insisterer endnu engang på behovet for, at Rådet snarest muligt vedtager ændringsbudget nr. 8/2013; gentager på ny, at det ikke vil godkende forordningen om FFR for 2014-2020, så længe at ændringsbudget nr. 8/2013 ikke er blevet vedtaget, hvilket klart fremgik af dets beslutning af 3. juli 2013;

8.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2013 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 66 af 8.3.2013.
(3) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.


Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 ***I
PDF 102kWORD 38k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0710),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0392/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 20. marts 2013(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. juni 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0166/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"

P7_TC1-COD(2012)0337


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1386/2013/EU).

(1) EUT C 161 af 6.6.2013, s. 77.
(2) EUT C 218 af 30.7.2013, s. 53.


Beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling ***I
PDF 476kWORD 210k
Beslutning
Konsolideret tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2013 om forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling (COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(COD))
P7_TA(2013)0452A7-0303/2013

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0242),

—  der henviser til artikel 31 og 32 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0151/2012),

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. februar 2012(1),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0303/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet om, hvorledes der er blevet taget behørigt hensyn til Parlamentets holdning;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv 2013/.../EU om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling

P7_TC1-COD(2011)0254


EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Den Europæiske Atomenergifællesskab Unions funktionsmåde, særlig artikel 31 og 32 192, stk. 1, [Ændring 1]

under henvisning til forslag fra Kommissionen udarbejdet efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes videnskabeligt sagkyndige og efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Traktatens Artikel 2, litra b), indeholder en bestemmelse om etablering af ensartede sikkerhedsnormer til 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) udgør retsgrundlaget for bevarelse, beskyttelse og forbedring af arbejdstageres og befolkningens miljøet og beskyttelse af menneskers sundhed, og artikel 30 definerer "grundlæggende normer" for beskyttelse af arbejdstagere og befolkningen herunder mod de farer, som der er forbundet med eksponering for ioniserende stråling. [Ændring 2]

(1a)  Artikel 153 i TEUF giver mulighed for, at der indføres sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagernes og den almene befolknings sundhed. [Ændring 3]

(1b)  Artikel 168 i TEUF giver mulighed for, at der indføres grundlæggende normer til beskyttelse af arbejdstagernes og den almene befolknings sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling. [Ændring 4]

(2)  For at opfylde sine forpligtelser indførte Fællesskabet i medfør af traktatens artikel 218 første gang grundlæggende normer i 1959 ved direktiverne af 2. februar 1959 om fastsættelse af grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling(3). Direktiverne er blevet revideret flere gange, senest i 1996 ved Rådets direktiv 96/29/Euratom(4), som ophævede de tidligere direktiver.

(3)  Direktiv 96/29/Euratom fastlægger de grundlæggende sikkerhedsstandarder. Dette direktiv gælder for normale situationer og nødsituationer og er blevet suppleret med mere specifik lovgivning.

(4)  Rådets direktiv 97/43/Euratom(5), Rådets direktiv 89/618/Euratom(6), Rådets direktiv 90/641/Euratom(7) og Rådets direktiv 2003/122/Euratom(8) dækker forskellige specifikke aspekter, der er komplementære til direktiv 96/29/Euratom.

(5)  Definitionerne i denne lovgivning har udviklet sig med tiden og er blevet tilpasset til det specifikke anvendelsesområde, men mange forskrifter, der er fastlagt heri, passer i den oprindelige kontekst på tidspunktet for vedtagelsen af denne lovgivning, men kan ikke anvendes i direktiv 96/29//Euratom.

(6)  Gruppen af sagkyndige, der er udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg, har anbefalet, at de grundlæggede sikkerhedsnormer, som er fastlagt i overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 30 og 31, skal tage højde for de nye anbefalinger fra Den Internationale Kommission til Strålebeskyttelse (ICRP), særlig anbefalingerne i Publikation 103 (2007)(9), og at de skal revideres i lyset af ny videnskabelig dokumentation og konkrete erfaringer.

(7)  Dette direktiv skal følge den situationsbaserede tilgang, der blev indført med ICRP Publikation 103, og skelne mellem eksisterende bestrålingssituationer, planlagte bestrålingssituationer og bestråling i nødsituationer. For så vidt angår anvendelsen af normer og forskrifter bør der imidlertid også skelnes mellem eksisterende bestrålingssituationer i forbindelse med naturlig radioaktivitet og eksisterende menneskeskabte bestrålingssituationer. Under hensyntagen til denne nye struktur skal direktivet dække alle bestrålingssituationer og alle kategorier af bestråling, dvs. erhvervsmæssig, offentlig og medicinsk bestråling. [Ændring 5]

(8)  Direktivet skal også tage en ny metode, som ICRP har indført til beregning af doser på basis af den nyeste viden om strålingsrisici, i betragtning.

(9)  De nuværende årsdosisgrænser for erhvervsmæssig og offentlig bestråling bibeholdes. Der er dog ikke længere brug for gennemsnittet over fem år, undtagen under specielle forhold, som angives i national lovgivning.

(10)  Ny videnskabelig information om vævspåvirkninger betyder, at optimeringsprincippet også bør anvendes for organdoser, hvor det er hensigtsmæssigt, for at holde doserne så lave som muligt. Direktivet skal også følge ny ICRP-vejledning om organdosisgrænsen for øjenlinsen ved erhvervsmæssig bestråling.

(11)  Industrier, der behandler naturligt forekommende radioaktivt materiale, som udvindes af jordskorpen, udsætter arbejdstagere og, hvis materialet frigives til miljøet, også befolkningen for øget bestråling.

(12)  Beskyttelse mod naturlige strålekilder bør indarbejdes fuldt ud i de overordnede forskrifter og ikke behandles i et særskilt afsnit. Især skal industrier, som forarbejder materialer, der indeholder naturligt forekommende radionuklider, behandles inden for det samme regelsæt som andre aktiviteter.

(13)  De nye forskrifter vedrørende naturlig radioaktivitet i byggematerialer skal tage hensyn til den frie omsætning af byggematerialer og samtidig give en bedre beskyttelse mod strålingsrisici. [Ændring 6]

(14)  Nye epidemiologiske resultater fra undersøgelser af boliger viser en øget risiko for lungekræft ved indendørs eksponering for radon på et niveau i størrelsesordenen 100 Bq m-3. Det nye koncept for bestrålingssituationer gør det muligt at indarbejde bestemmelserne i Kommissionens henstilling 90/143/Euratom om beskyttelse af befolkningen mod indendørs eksponering for radon(10) i de bindende forskrifter i de grundlæggende sikkerhedsnormer, samtidig med at der gives tilstrækkelig fleksibilitet til gennemførelsen.

(15)  Flybesætningers eksponering for kosmisk stråling skal behandles som en planlagt bestrålingssituation. Betjening af rumfartøjer skal ligge inden for dette direktivs anvendelsesområde og skal behandles som eksponering med særlig tilladelse.

(16)  Beskyttelsen af befolkningens sundhed tager hensyn til Tilstedeværelsen af radioaktive stoffer i miljøet har konsekvenser for befolkningens sundhed. Ud over direkte miljømæssige eksponeringsveje skal der tages hensyn til beskyttelsen af miljøet som helhed, herunder eksponering af biota, inden for en samlet og konsistent overordnet ramme. Da menneskeheden er en del af sit miljø, vil denne politik gavne sundhedsbeskyttelsen på lang sigt. Da organismer er modtagelige for både intern og ekstern stråling, bør der afsættes flere ressourcer til detaljeret at undersøge den virkning, ioniserende stråling har på både mennesker og miljø. [Ændring 8]

(17)  På det medicinske område har vigtig videnskabelig og teknologisk udvikling ført til en betydelig stigning i eksponeringen af patienter. Direktivet skal derfor lægge vægt på behovet for retfærdiggørelse af medicinsk eksponering, herunder eksponering af personer uden symptomer, og skal skærpe kravene om information til patienter, registrering og rapportering af doser fra medicinske procedurer, brugen af diagnostiske referenceniveauer og tilgængeligheden af udstyr til dosisangivelse.

(18)  Utilsigtet medicinsk bestråling er fortsat en kilde til bekymring. Skulle det forekomme, skal forebyggelse og opfølgning løses tilfredsstillende. Derfor skal kvalitetssikringsprogrammernes rolle, herunder risikoanalyse ved strålebehandling, fremhæves for at undgå sådanne hændelser, og der skal være pligt til registrering, indberetning, analyse og afhjælpning i sådanne tilfælde.

(19)  Den retsmedicinske bestråling, der blev indført med direktiv 97/43/Euratom, er nu blevet klart defineret som bevidst eksponering af personer til andre end medicinske formål, eller "eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse". En sådan praksis skal være under passende myndighedskontrol og skal retfærdiggøres på samme måde som medicinsk eksponering. En anden tilgang er dog nødvendig, på den ene side for procedurer, der gennemføres af medicinsk personale ved hjælp af medicinsk udstyr, og på den anden side for procedurer, der gennemføres af ikke-medicinsk personale ved hjælp af ikke-medicinsk udstyr. Generelt skal årsdosisgrænser og tilsvarende begrænsninger for eksponering af befolkningen være gældende.

(20)  Medlemsstaterne skal pålægges at indføre et myndighedskontrolsystem for en række aktiviteter, der indebærer risici for ioniserende stråling, eller at forbyde sådanne aktiviteter. Medlemsstaterne skal have mulighed for at anvende gradueret tilgang til myndighedskontrol, der skal svare til mængden af og sandsynligheden for eksponering på grund af disse aktiviteter og til den indvirkning, som myndighedskontrol kan have på en nedbringelse af en sådan eksponering eller en forbedring af installationernes sikkerhed.

(21)  Det er en fordel af have samme radioaktivitetskoncentrationsværdier både for fritagelsen af aktiviteter fra myndighedskontrol og for fritagelse for godkendelse af materialer fra regulerede aktiviteter. Efter en samlet gennemgang konkluderes det, at de værdier, der anbefales i IAEA’s dokument RS-G-1.7(11), kan anvendes både som standardfritagelsesværdier til erstatning for de radioaktivitetskoncentrationsværdier, der er fastsat i bilag I i direktiv 96/29/Euratom, og som generelle godkendelseskrav til erstatning for de værdier, der anbefales af Kommissionen i vejledningen Radiation Protection No 122 (Strålebeskyttelse nr. 122)(12).

(22)  Medlemsstaterne kan give særlig fritagelse for tilladelse til bestemte aktiviteter, der ligger over fritagelsesværdierne.

(23)  Særlige godkendelseskrav, der ligger over standardværdierne for fritagelse og godkendelse, samt tilsvarende fællesskabsretningslinjer(13) forbliver vigtige værktøjer til styring af store mængder materiale, der stammer fra demontering af godkendte faciliteter.

(24)  Medlemsstaterne skal sikre, at eksterne arbejdstagere får samme beskyttelse som stråleudsatte arbejdstagere, der er ansat af virksomheder, som udfører aktiviteter med strålekilder. De særlige ordninger for eksterne arbejdstagere i direktiv 90/641/Euratom skal udvides, så de også dækker arbejde i overvågede områder.

(25)  Med hensyn til styringen af eksponering i nødsituationer skal den nuværende tilgang baseret på interventionsniveauer erstattes af et mere omfattende system med trusselsanalyse, et overordnet nødstyringssystem, beredskabsplaner for identificerede trusler og forberedte strategier for styring af hver enkelt postuleret hændelse.

(26)  Indførelsen af referenceniveauer i nødsituationer og eksisterende bestrålingssituationer gør det muligt at beskytte enkeltpersoner og tage hensyn til andre samfundsmæssige kriterier på samme måde som dosisgrænser og dosisbegrænsninger for planlagte bestrålingssituationer.

(27)  En effektiv styring af en atomkraftulykke med grænseoverskridende konsekvenser kræver øget samarbejde og gennemsigtighed mellem medlemsstaterne med hensyn til planlægning og anvendelse af beredskabet. [Ændring 9]

(28)  Det Europæiske Atomenergiagentur er i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, Den Internationale Arbejdsorganisation, Kerneenergiagenturet under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og Den Panamerikanske Sundhedsorganisation ved at revidere de internationale grundlæggende sikkerhedsnormer på baggrund af ICRP’s publikation 103.

(29)  Rollerne og ansvarsområderne for de nationale tjenester og eksperter, der er involveret i at sikre, at de tekniske og praktiske aspekter af strålebeskyttelse behandles med en høj grad af kompetence, skal præciseres.

(30)  Der skal indføres mere præcise krav og passende sanktioner til udstedelse af udledningstilladelser og til overvågning af udledningen. Kommissionens henstilling 2004/2/Euratom(14) indførte standardiserede oplysninger for indberetning af data om udslip fra atomkraftanlæg og oparbejdningsfaciliteter. [Ændring 10]

(31)  Der kræves ingen større ændringer til det seneste Direktiv 2003/122/Euratom. Det er kun nødvendigt at udvide nogle af bør udvides for så vidt angår forskrifterne, med henblik på, at de omfatter enhver lukket radioaktiv kilde. Der er dog stadig uafklarede problemer i forbindelse med ukontrollerede strålekilder, f.eks. ueksploderet ammunition, og der har været et betydeligt antal tilfælde, hvor kontamineret metal er blevet importeret fra tredjelande. Der skal derfor indføres et krav om underretning om hændelser med ukontrollerede strålekilder eller forurening af metal. Med hensyn til international sikkerhed er det også vigtigt at harmonisere niveauerne, hvorover en kilde anses for at være en højaktiv lukket kilde, med de niveauer, der er fastlagt af IAEA. [Ændring 11]

(32)  I overensstemmelse med den fælles politiske erklæring fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter af 28. september 2011 forpligter medlemsstaterne sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen om gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. Med hensyn til dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er begrundet.

(33)  Direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom bør derfor ophæves —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL I

GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Emne

1.  Dette direktiv fastsætter de grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagernes, befolkningens og patienters sundhed samt sundheden for andre personer, der er udsat for medicinsk bestråling, mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling, idet hensigten er, med henblik på at sikre et ensartet minimumsbeskyttelsesniveau i medlemsstaterne gennemfører disse ensartet uden at afskære medlemsstater fra at opretholde højere grundlæggende sikkerhedsnormer end anført i direktivet. [Ændring 12+133]

2.  Dette direktiv gælder for beskyttelse af miljøet som en vej fra strålekilder til eksponering af mennesker, suppleret hvor det er hensigtsmæssigt med særlig hensyntagen til eksponering af biota i miljøet som helhed.

3.  Dette direktiv fastsætter forskrifter for kontrollen med sikkerheden og sikringen af radioaktive kilder og videregivelse af passende obligatoriske oplysninger ved eksponering i nødsituationer. [Ændring 13]

4.  Dette direktiv fastlægger krav til forebyggelse af eksponering af arbejdstagere og befolkningen for ioniserende stråling, som skyldes ukontrollerede strålekilder og utilstrækkelig kontrol med lukkede højaktive strålekilder, og til harmonisering af de kontrolordninger, som findes i medlemsstaterne, ved at indføre specifikke forskrifter, der sikrer, at alle sådanne kilder er underkastet kontrol.

5.  Dette direktiv tilsigter på fællesskabsplan at opstille fælles mål for foranstaltninger og procedurer til oplysning af befolkningen med henblik på at øge den praktiske sundhedsbeskyttelse i tilfælde af en nødsituation.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på enhver planlagt eller eksisterende eller utilsigtet bestrålingssituation eller bestråling i en nødsituation, der indebærer en risiko for eksponering for ioniserende stråling, som der ikke kan ses bort fra i strålebeskyttelsessammenhæng med hensyn til beskyttelse af sundheden hos arbejdstagere, befolkningen eller patienter og andre personer, der er udsat for medicinsk bestråling, eller med hensyn til beskyttelse af miljøet. [Ændring 14]

2.  Dette direktiv finder anvendelse på alle aktiviteter, der involverer strålekilder, nemlig:

a)  fremstilling, bearbejdning, håndtering, anvendelse, opbevaring, besiddelse, transport, import til og eksport fra Fællesskabet, og bortskaffelse af radioaktivt materiale og midlertidig eller endelig opbevaring af radioaktivt affald [Ændring 15]

b)  drift af elektrisk udstyr, der udsender ioniserende stråling, og drift af alt elektrisk udstyr, der arbejder med en spændingsforskel på mere end 5 kV

c)  aktiviteter, der involverer tilstedeværelsen af naturlige strålekilder, som medfører en væsentlig forøgelse af bestrålingen af arbejdstagere eller enkeltpersoner i offentligheden, særlig:

i)  aktiviteter, der eksponerer arbejdstagere for kosmisk stråling, herunder drift af luft- og rumfartøjer samt hyppige flyvninger [Ændring 16]

ii)  eksponering for radon på arbejdspladser

iii)  aktiviteter i industrier, som forarbejder materialer med naturligt forekommende radionuklider, eller aktiviteter beslægtet med en sådan forarbejdning.

d)  eventuelle andre aktiviteter, som fastsættes af medlemsstaten.

3.  Dette direktiv finder anvendelse på styringen af eksisterende bestrålingssituationer, særlig indendørs eksponering af befolkningen for radon, ekstern eksponering fra byggematerialer og tilfælde af vedvarende bestråling, som skyldes eftervirkningerne af en nødsituation eller en tidligere aktivitet.

4.  Dette direktiv finder anvendelse på styringen af nødsituationer med eksponering i det omfang, disse anses for at retfærdiggøre intervention for at beskytte befolkningens eller arbejdstageres sundhed eller for at beskytte miljøet. Potentiel eksponering samt nødberedskab og -planlægning indgår i planlagte bestrålingssituationer.

Artikel 3

Undtagelser fra anvendelsesområdet

Dette direktiv gælder ikke for radionuklider, der naturligt forekommer i det menneskelige legeme, for kosmisk stråling ved jordoverfladen eller for bestråling over jorden fra radionuklider i den uforstyrrede jordskorpe.

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 4

I dette direktiv forstås ved:

1)  "medicinsk eksponering": eksponering, som patienter eller personer uden symptomer udsættes for som led i deres egen medicinske eller dentale diagnose eller behandling, og som har til formål at gavne deres sundhed eller velbefindende, samt eksponering, som omsorgspersoner og hjælpere samt frivillige udsættes for i forbindelse med biomedicinsk forskning

2)  "ioniserende stråling": energioverførsel i partikelform eller elektromagnetiske bølger med en bølgelængde på højst 100 nanometer eller mindre (med en frekvens på mindst 3x1015 Hertz), der direkte eller indirekte kan danne ioner

3)  "nødsituation": en ikke-rutinemæssig situation, der opstår som følge af en ulykke, en funktionsfejl, en forsætlig handling, en konflikt eller et ikke-rutinemæssigt tilfælde, som kræver omgående handling primært for at mindske en fare eller uønskede konsekvenser for menneskers sundhed og sikkerhed, livskvalitet, ejendom eller miljøet. Dette omfatter atomkraftulykker og radiologiske krisesituationer [Ændring 17]

4)  "eksponering i nødsituation": en situation med eksponering, der skyldes en hvilken som helst pludselig hændelse, som kræver, at der tages omgående beslutninger for at kontrollere situationen. Hændelsen kan skyldes en ulykke (uanset om den er forudset som potentiel eksponering) eller en forsætlig handling

5)  "eksponering": handlingen at eksponere eller det at blive eksponeret for ioniserende stråling uden for kroppen (ydre eksponering) eller inde i kroppen (indre eksponering)

6)  "bestrålingssituation": en situation, der giver anledning til eksponering, herunder strålekilder og de aktiviteter eller handlinger, som kan påvirke eksponeringen fra disse strålekilder

7)  "befolkningen": enkeltpersoner, der udsættes for offentlig eksponering

8)  "strålekilde": en enhed, der kan forårsage eksponering for stråling – for eksempel ved at udsende ioniserende stråling eller ved at frigive radioaktivt materiale – og som kan behandles som en enkelt enhed i beskyttelses- og sikkerhedssammenhæng

9)  "radioaktiv kilde": en strålekilde, der indeholder radioaktivt materiale med det formål at anvende dets radioaktivitet

10)  "radioaktivt materiale": enhver form for materiale i flydende form, luftform eller fast form, der indeholder radioaktive stoffer [Ændring 18]

11)  "ukontrolleret strålekilde": en lukket strålekilde, som hverken er fritaget for eller er underkastet myndighedskontrol, for eksempel fordi den aldrig har været det, eller fordi den er blevet opgivet, er bortkommet, er blevet fejlanbragt eller stjålet eller på anden måde er blevet overdraget uden behørig tilladelse

12)  "byggemateriale": en byggevare, der er fremstillet til at indgå permanent i en bygning

13)  "deponering": anbringelse af radioaktivt affald eller brugt brændsel på et dertil godkendt anlæg uden tanke på senere udtagning

14)  "eksisterende bestrålingssituation": en bestrålingssituation, der allerede eksisterer, når der skal tages beslutning om dens kontrol, og som ikke kræver eller ikke længere kræver omgående foranstaltninger

15)  "naturlig strålekilde": kilde til ioniserende stråling fra en naturlig jordisk eller kosmisk strålekilde

16)  "planlagt bestrålingssituation": en bestrålingssituation, som skyldes planlagt drift eller indførelse af en strålekilde eller aktiviteter, som ændrer eksponeringsvejene, så der sker en eksponering eller en potentiel eksponering af mennesker eller miljø. Planlagte bestrålingssituationer kan omfatte både normal eksponering og potentiel eksponering

17)  "potentiel eksponering": eksponering, der ikke ventes med sikkerhed, men som kan opstå som følge af en hændelse eller en række af hændelser af probabilistisk karakter, herunder fejl på udstyr og driftsfejl

18)  "strålebeskyttelse": beskyttelse af mennesker mod skadevirkninger ved eksponering for ioniserende stråling og midlerne til at opnå beskyttelse

19)  "aktivitet": enhver aktivitet, der involverer drift eller indførelse af strålekilder, eller som ændrer eksponeringsvejene og styres som en planlagt bestrålingssituation

20)  "radon": isotopen Rn-222 og dens døtre, efter omstændighederne (eksponering for radon betyder eksponering for radondøtre)

21)  "oplagring": opbevaring af radioaktive kilder eller radioaktivt affald på et anlæg, der sørger for tilstrækkelig indeslutning, med tanke på senere udtagning

22)  "optimering": en fremadrettet iterativ proces til etablering af tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger, som tager højde for de aktuelle omstændigheder, de tilgængelige muligheder og bestrålingssituationens karakter med det formål at holde mængden og sandsynligheden for eksponering og antallet af udsatte personer på et så lavt niveau som muligt

23)  "offentlig eksponering": eksponering af personer, enhver erhvervsmæssig eller medicinsk eksponering undtaget

24)  "erhvervsmæssig eksponering": eksponering af arbejdstagere, herunder ansatte og selvstændige samt elever og volontører, under arbejdet [Ændring 20]

25)  "sundhedsskade": en vurdering af risikoen for nedsat levetid og livskvalitet, der indtræffer i en befolkning efter eksponering. Dette omfatter Definitionen i ICRP 103 afgrænser dette til skader i form af tab, der skyldes vævspåvirkninger, kræft og alvorlige genetiske forstyrrelser (svarende til en dødelig sygdom) [Ændring 21]

26)  "effektiv dosis (E)": summen af de vægtede ækvivalente doser i alle kropsvæv og -organer, der har været udsat for indre eller ydre bestråling. Den defineres som:

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000001.png

hvor

DT,R er den gennemsnitlige absorberede dosis, der modtages af vævet eller organet T som følge af strålingen R,

wR er strålevægtningsfaktoren, og

wT er vævsvægtningsfaktoren for vævet eller organet T.

De relevante wT- og wR-værdier er angivet i publikation 103 fra Den Internationale Kommission til Strålebeskyttelse. Enheden for effektiv dosis er sievert

27)  "dosisgrænse": værdien af den effektive dosis eller den ækvivalente dosis i en angivet periode, som ikke må overskrides for en person. Dosisgrænsen gælder for summen af eksponeringer fra alle tilladte aktiviteter

28)  "dosisbinding": en begrænsning, der er fastsat som en fremtidig øvre grænse for en enkelt dosis. Den bruges til at definere rækken af muligheder, der overvejes i optimeringsprocessen for en given strålekilde i en planlagt bestrålingssituation

29)  "ækvivalent dosis (HT)": den absorberede dosis i væv eller organ T vægtet for typen og kvaliteten af strålingen R. Den er givet ved:

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000002.png

hvor

–  DT,R er den gennemsnitlige absorberede dosis, der modtages af vævet eller organet T som følge af strålingen R,

–  wR er strålevægtningsfaktoren.

Når strålefeltet er sammensat af typer og energier med forskellige værdier for wR, er den samlede ækvivalente dosis, HT, givet ved:

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000003.png

De relevante wR-værdier er angivet i publikation 103 fra Den Internationale Kommission til Strålebeskyttelse. Enheden for ækvivalent dosis er sievert

30)  "ekstern arbejdstager": enhver udsat kategori A-arbejdstager, som ikke er ansat af den virksomhed, der er ansvarlig for de overvågede og kontrollerede områder, men som udfører aktiviteter i disse områder, herunder elever, lærlinge og studerende

31)  "virksomhed": en fysisk eller juridisk person, der har juridisk ansvar for at udføre en aktivitet eller som har juridisk ansvar for en strålekilde (herunder tilfælde, hvor ejeren eller ihændehaveren af en strålekilde ikke udfører beslægtede aktiviteter)

32)  "risikobegrænsning": en begrænsning, der reducerer den enkelte risiko fra en strålekilde (risiko i betydningen sandsynlighed for sundhedsskader på grund af en potentiel eksponering, som er en funktion af sandsynligheden for, at en utilsigtet hændelse forårsager en dosis og sandsynligheden for en skade, der skyldes denne dosis)

33)  "omsorgspersoner og hjælpere": enkeltpersoner, som bevidst og af egen fri vilje (men uden at det er et led i deres arbejde) medvirker til at støtte og hjælpe personer, der underkastes eller har været underkastet medicinsk bestråling

34)  "referenceniveau": det dosis- eller risikoniveau i en nødsituation eller en eksisterende bestrålingssituation, hvorover det anses for uhensigtsmæssigt at tillade, at der sker en eksponering, og hvorunder beskyttelsesoptimering fortsat skal gennemføres

35)  "stråleudsat arbejdstager": en person, enten selvstændig erhvervsdrivende eller ansat, herunder en praktikant eller volontør, hvis arbejde resulterer i, at vedkommende udsættes for stråling fra aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv, og som kan blive udsat for doser, der overstiger en af dosisgrænserne for offentlig bestråling [Ændring 22]

36)  "sievert (Sv)": det særlige navn for enheden for ækvivalent eller effektiv dosis. En sievert svarer til en joule pr. kg: 1 Sv = 1 J kg-1

37)  "indtag": aktiviteterne af radionuklider, der kommer ind i kroppen fra det ydre miljø

38)  "lærling": person på mindst 16 år (herunder elever og studerende), som modtager uddannelse i en virksomhed med henblik på at udøve et bestemt fag, der omfatter aktiviteter, som, hvis der var tale om en arbejdstager, ville blive betragtet som arbejde med ioniserende stråling [Ændring 23]

39)  "akkumuleret effektiv dosis (E())": summen af de akkumulerede ækvivalente doser for et organ eller væv HT() som følge af indtag, hver multipliceret med den relevante vævsvægtningsfaktor wT. Den defineres som:

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000004.png

hvor E(), i den nærmere angivelse af E() er det antal år, over hvilket integrationen er udført. For at overholde de dosisgrænser, der er angivet i dette direktiv, er  en periode på 50 år efter indtagelsen for voksne og op til en alder på 70 år for børn. Enheden for akkumuleret effektiv dosis er sievert

40)  "mediko-fysisk ekspert": en person, der har viden, uddannelse og erfaring til at følge op på eller rådgive om forhold i forbindelse med strålefysik anvendt til medicinsk bestråling, og hvis kompetence er anerkendt af de kompetente myndigheder

41)  "bedriftssundhedstjeneste": en sundhedsperson eller organ, der har kompetence til lægelig kontrol med udsatte arbejdstagere, og hvis kvalifikationer er anerkendt af de kompetente myndigheder

42)  "strålebeskyttelsesekspert": en person, der har viden, uddannelse og erfaring til at rådgive om strålebeskyttelse for at sikre effektiv beskyttelse af enkeltpersoner, og hvis kompetence er anerkendt af de kompetente myndigheder

42a)  "kompetent myndighed": en myndighed udpeget som sådan af en medlemsstat [Ændring 24]

43)  "højaktiv lukket kilde": en lukket kilde, hvori mængden af radioaktivt materiale overstiger de værdier, der er fastsat i bilag II

44)  "beredskabsplan": foranstaltninger til planlægning af en tilstrækkelig reaktion i tilfælde af en nødsituation i forbindelse med et bestemt anlæg eller en bestemt aktivitet på baggrund af postulerede hændelser og relaterede scenarier

45)  "indsats- eller redningsmandskab": personer, der har en bestemt rolle i en nødsituation, og som kan blive stråleudsat, når de skrider til handling som reaktion på nødsituationen

46)  "dosimetrisk tjeneste": organ eller person, der har kompetence til kalibrering, aflæsning og fortolkning af persondosimetre, til måling af radioaktivitet i det menneskelige legeme eller i biologiske prøver samt vurdering af doser, og hvis status giver garanti for uafhængighed af de stråleudsatte arbejdstageres arbejdsgiver, samt hvis kvalifikationer hertil er anerkendt af de kompetente myndigheder [Ændring 25]

47)  "krisehåndteringssystem": juridiske eller administrative rammer, der fastlægger ansvarsområderne i forbindelse med beredskabet og beslutningsprocesserne i tilfælde af eksponering i en nødsituation

48)  "medicinsk-radiologisk": refererer til billeddiagnostik, stråleterapeutiske procedurer, interventionel eller anden planlæggende og vejledende radiologi, som anvender ioniserende stråling

49)  "praktiske aspekter af medicinske eksponeringsprocedurer": den fysiske gennemførelse af medicinsk bestråling og eventuelle understøttende aspekter, herunder håndtering og brug af medicinsk radiologisk udstyr, og vurderingen af tekniske og fysiske parametre, herunder stråledoser, kalibrering og vedligeholdelse af udstyr, tilberedning og indgivning af radiofarmaceutiske lægemidler samt billeddannelse, som udføres af bl.a. radiografer og teknikere inden for nuklearmedicin og stråleterapi

50)  "behandler": en læge, tandlæge eller anden person med sundhedsfaglig uddannelse, som er bemyndiget til at tage det kliniske ansvar for medicinsk bestråling af enkeltpersoner i overensstemmelse med nationale forskrifter

51)  "diagnostiske referenceniveauer": dosisniveauer i medicinsk-radiodiagnostiske eller interventionelle radiologiske aktiviteter, eller, med hensyn til radiofarmaceutiske lægemidler, aktivitetsniveauer, ved typiske undersøgelser af grupper af patienter i standardstørrelse eller standardmodeller for bredt definerede typer af udstyr

52)  "aktivering": proces, ved hvilken en stabil nuklid omdannes til en radionuklid ved bestråling af det stof, som det er indeholdt i, med partikler eller fotoner med høj energi

53)  "radioaktivt stof": ethvert stof, som indeholder en eller flere radionuklider, hvis aktivitet eller koncentration for så vidt angår strålebeskyttelse ikke kan lades ude af betragtning

54)  "eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse": enhver bevidst eksponering af mennesker for billeddannelse, hvor den primære grund til eksponeringen ikke er relateret til den udsatte persons sundhed eller velbefindende

55)  "underretning": forelæggelse af et dokument for den kompetente myndighed for at meddele, at en aktivitet, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde, vil blive udført

56)  "registrering": en tilladelse givet i et dokument af den kompetente myndighed eller givet i henhold til national lovgivning til at udføre en aktivitet på de betingelser, der er fastsat i national lovgivning

57)  "forbrugsvare": et apparat eller en fremstillet genstand, hvori radionuklider forsætligt er indbygget eller fremkommer ved aktivering, eller som genererer ioniserende stråling, og som kan sælges eller gøres tilgængelig for befolkningen uden særlig overvågning eller myndighedskontrol efter salget

58)  "accelerator": et apparat eller et anlæg, hvori der accelereres partikler, som udsender ioniserende stråling med en energi, der ligger over 1 MeV

59)  "lukket strålekilde, som ikke længere skal anvendes": en lukket strålekilde, der ikke længere anvendes og heller ikke senere skal anvendes til den form for aktivitet, tilladelsen blev/var udstedt til

60)  "inspektion": en undersøgelse foretaget af en hvilken som helst kompetent myndighed med det formål at kontrollere overholdelsen af nationale bestemmelser

61)  "strålingsgenerator": et apparat, der er i stand til at generere ioniserende stråling, såsom røntgenstråler, neutroner, elektroner eller andre ladede partikler, der kan anvendes til videnskabelige, industrielle eller medicinske formål

62)  "radioaktivt affald": radioaktivt materiale, som ikke længere påtænkes anvendt

63)  "kvalitetssikring": alle de planlagte og systematiske aktiviteter, som er nødvendige for at skabe tilstrækkelig sikring af, at et anlæg, system, delelement eller en procedure fungerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med vedtagne standarder. Kvalitetskontrol er et led i kvalitetssikring

64)  "tilladelse": en tilladelse givet af den kompetente myndighed efter ansøgning til at udføre en aktivitet på de betingelser, der er fastsat i et særlig tilladelsesdokument

65)  "frigivelsesniveauer": værdier, der er fastsat af den kompetente myndighed eller i national lovgivning og udtrykt i aktivitetskoncentrationer og i samlet aktivitet, hvorpå eller hvorunder materialer, som stammer fra en aktivitet, der er omfattet af kravet om underretning eller tilladelse, kan undtages fra forskrifterne i dette direktiv [Ændring 26]

66)  "overvåget område": område, der overvåges med henblik på beskyttelse mod ioniserende stråling

67)  "kontrolleret område": område, for hvilket der gælder særlige regler som led i beskyttelsen mod ioniserende stråling og forebyggelsen af spredning af radioaktiv forurening, og til hvilket adgangen er underkastet kontrol

68)  "utilsigtet bestråling": bestråling af personer, med undtagelse af indsats- og redningsmandskab, som skyldes et uheld

69)  "erhvervsmæssig bestråling i nødsituation": erhvervsmæssig bestråling, som personer, der tager skridt til at mindske konsekvenserne af nødsituationen, udsættes for

70)  "screening": procedure til tidlig diagnosticering i udsatte befolkningsgrupper ved hjælp af medicinske radiologiske anlæg

71)  "yderst radonudsat område": et geografisk område eller en administrativ region, der er afgrænset på baggrund af undersøgelser, som viser, at procentdelen af boliger, der ventes at overstige det nationale referenceniveau, er betydeligt højere end i andre dele af landet [Ændring 27]

72)  "medicinsk radiologisk procedure": enhver procedure, der giver anledning til medicinsk bestråling

73)  "henviser": en læge, tandlæge eller anden person med sundhedsfaglig uddannelse, som er berettiget til at henvise enkeltpersoner til en behandler til medicinske radiologiske procedurer i overensstemmelse med nationale forskrifter

74)  "individuel skade": skadelige virkninger, som kan konstateres klinisk hos personer eller disses efterkommere, hvad enten virkningerne optræder umiddelbart eller senere; i sidstnævnte tilfælde er der nærmere tale om sandsynlighed end sikkerhed for skadernes opståen [Ændring 28]

75)  "interventionel radiologi": anvendelsen af røntgenbilleddannelsesteknikker samt teknikker, der involverer ultralyd, magnetisk resonansbilleddannelse eller andre ikke-ioniserende strålingsteknikker, til at indføre og styre apparater i kroppen til diagnostiske eller behandlingsmæssige formål

76)  "billeddiagnostisk": refererer til in vivo-diagnostisk nuklearmedicin, medicinsk diagnostisk radiologi med ioniserende stråling og dental radiologi

77)  "stråleterapeutisk": refererer til stråleterapi, herunder nuklearmedicin til terapeutiske formål

78)  "klinisk ansvar": en behandlers ansvar for medicinsk bestråling af personer, særlig: retfærdiggørelse, optimering, klinisk vurdering af resultatet, samarbejde med andre specialister og personale, om nødvendigt, med hensyn til praktiske aspekter af medicinske bestrålingsprocedurer, indhentning af oplysninger fra tidligere undersøgelser, om nødvendigt, videregivelse af eksisterende medicinske radiologiske oplysninger og/eller journaler til andre behandlere og/eller henviseren efter behov, samt information om risikoen for ioniserende stråling til patienter og andre involverede personer, om nødvendigt

79)  "klinisk audit": systematisk undersøgelse eller revision af medicinsk-radiologiske procedurer med det formål at forbedre kvaliteten og resultatet af patientbehandlingen i kraft af en struktureret undersøgelse af, om medicinsk-radiologisk praksis og radiologiske procedurer og resultater er i overensstemmelse med vedtagne normer for god medicinsk-radiologisk praksis, herunder relevant ændring af praksis og anvendelse af nye normer, hvis det er nødvendigt

80)  "medicinsk-radiologisk installation": et anlæg med medicinsk-radiologisk udstyr

81)  "utilsigtet bestråling": medicinsk bestråling, der er signifikant forskellig fra den tilsigtede medicinske bestråling til et givet formål

82)  "repræsentativ person": en person, der udsættes eller kan tænkes at blive udsat for en dosis, som er repræsentativ for de mere udsatte enkeltpersoner i befolkningen. Vurderingerne skal tage højde for scenarier, der er værre end de eksisterende forhold, medmindre det kan påvises, at det ikke er sandsynligt, at sådanne scenarier indtræffer, eller at deres opståen vil blive identificeret og vil medføre en revurdering af den dosimetriske virkning [Ændring 30]

83)  "ansvarlig for strålebeskyttelse": en person, der er teknisk kompetent inden for strålebeskyttelsesforhold, som er relevante for en given type aktivitet, og som er udpeget af virksomheden til at overvåge gennemførelsen af virksomhedens strålebeskyttelsesforanstaltninger, samt hvis evne til at reagere er anerkendt af myndighederne [Ændring 31]

84)  "afhjælpning": fjernelse af en kilde eller nedsættelse af dens omfang (med hensyn til aktivitet eller mængde) med det formål at undgå eller sænke doser, som ellers kunne forekomme i en eksisterende bestrålingssituation

85)  "beskyttelsesforanstaltninger": foranstaltninger, med undtagelse af afhjælpning, der har til formål at undgå eller sænke doser, som ellers kunne forekomme i en nødsituation eller en eksisterende bestrålingssituation

86)  "godkendelse": tildeling af en skriftlig tilladelse fra en kompetent myndighed til en virksomhed, så den kan gennemføre angivne aktiviteter, der er underkastet myndighedskontrol i form af registrering eller en tilladelse

87)  "lukket kilde": en radioaktiv kilde, hvor det radioaktive materiale er permanent forseglet i en kapsel eller tæt bundet i fast form

88)  "leverandør": en fysisk eller juridisk person, der leverer en lukket strålekilde eller stiller den til rådighed

89)  "strålekildens beholder": indeslutning af en lukket strålekilde, hvor denne ikke er en integrerende del af kilden, men er beregnet til at afskærme kilden under brug, transport, håndtering mv

90)  "thoron": isotopen Rn-220

91)  "restdosis": den dosis, der ventes at forekomme fra alle bestrålingsveje, når beskyttelsesforanstaltningerne er fuldt gennemført, eller hvor der er taget en beslutning om ikke at gennemføre beskyttelsesforanstaltninger [Ændring 32]

92)  "absorberet dosis (D)": den pr. masseenhed absorberede energi

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000005.png

hvor

–  20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000006.png er den middelenergi, der ved ioniserende stråling afsættes pr. rumfangsenhed

–  dm er den masse, der er indeholdt i denne rumfangsenhed.

I dette direktiv betegner den absorberede dosis den gennemsnitlige dosis for et væv eller et organ. Enheden for absorberet dosis er gray

93)  "gray (Gy)": enheden for absorberet dosis. En gray svarer til en joule pr. kg: 1 Gy = 1 J kg-1

94)  "aktivitet (A)": aktiviteten A af et vist antal radionuklider i en bestemt energitilstand på et givet tidspunkt. Det er kvotienten af dN og dt, hvor dN er det forventede antal spontane kerneomdannelser fra denne energitilstand i tiden dt:

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000007.png

Enheden for aktivitet er becquerel

95)  "becquerel (Bq)": det særlige navn for enheden for aktivitet. En becquerel svarer til et radioaktivt henfald pr. sekund: 1 Bq = 1 s-1

96)  "akkumuleret ækvivalent dosis (H())": tidsintegralet over tiden () af den ækvivalente dosishastighed (for organet eller vævet T), som en person udsættes for som følge af et indtag. Den er givet ved:

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000008.png

for et indtag på tidspunktet t0, hvor

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000009.png

er den relevante ækvivalente dosishastighed (for organ eller væv T) på tidspunktet t.

 er den periode, over hvilken integrationen udføres.

Til bestemmelse af HT() angives  i år. Når  ikke er specificeret, regnes med en periode på 50 år for voksne og antal år op til alderen 70 for børn. Enheden for akkumuleret ækvivalent dosis er sievert

97)  "normal bestråling under normale forhold": bestråling, der forventes at forekomme under normale driftsforhold for et anlæg eller en aktivitet (herunder vedligeholdelse, inspektion, nedlukning), herunder evt. mindre uheld, der kan holdes under kontrol, dvs. under normal drift og forventede driftshændelser [Ændring 33]

98)  "estimeret dosis": den dosis, der forventeligt ville forekomme, hvis der ikke blev gennemført nogen beskyttelsesforanstaltninger

99)  "kvalitetskontrol": de aktiviteter (planlægning, koordinering, gennemførelse), der har til formål at fastholde eller forbedre kvaliteten. Kvalitetskontrol omfatter overvågning, evaluering og bibeholdelse af det krævede niveau for alle de præstationskarakteristika ved udstyret, som kan defineres, måles og kontrolleres

100)  "reaktionsstrategi": en række forskellige beskyttelsesforanstaltninger som reaktion på postulerede eller faktiske hændelser til styring af bestråling i en nødsituation i overensstemmelse med de angivne målsætninger. Inden for en beredskabsplan etableres indsatsstrategier for hver enkelt postuleret hændelse og scenarie.

KAPITEL III

STRÅLEBESKYTTELSESSYSTEM

Artikel 5

Almindelige principper

Medlemsstaterne skal etablere lovforskrifter og en hensigtsmæssig myndighedskontrolord-ning, der for alle bestrålingssituationer afspejler et strålebeskyttelsessystem, som er baseret på solid, opdateret videnskabelig dokumentation samt følgende principper om retfærdiggørelse, optimering, og dosisbegrænsning og afhjælpning af skader. [Ændring 34]

a)  Retfærdiggørelse: beslutninger om at indføre eller ændre en strålekilde, en eksponeringsvej eller faktisk, som øger personers eksponering for ioniserende stråling, skal være berettiget i den forstand, at sådanne beslutninger skal træffes med henblik på at sikre, at deres nyttevirkning for enkeltpersoner eller samfundet opvejer de skader, de kan forårsage. [Ændring 35]

b)  Optimering: i alle bestrålingssituationer skal strålebeskyttelsen optimeres med henblik på at holde mængden af og sandsynligheden for bestråling samt antallet af stråleudsatte personer på så lavt et niveau som muligt under hensyntagen til økonomiske og samfundsmæssige faktorer, hvorved optimeringen af beskyttelsen af personer, som underkastes medicinsk bestråling, skal svare til det medicinske formål med bestrålingen som beskrevet i artikel 55. Dette princip skal anvendes både for effektiv dosis og for organdoser som en forebyggende foranstaltning for at tage højde for usikkerheder med hensyn til sundhedsskader under tærsklen for deterministiske virkninger. [Ændring 36]

c)  Dosisbegrænsning: i planlagte bestrålingssituationer må summen af doser, enkeltpersoner i offentligheden modtager fra alle regulerede strålekilder og i alle eksisterende menneskeskabte bestrålingssituationer, må ikke overstige dosisgrænserne for offentlig bestråling.

Summen af doser, der gives til en person stråleudsat arbejdstager fra alle regulerede strålekilder, må ikke overstige dosisgrænserne for erhvervsmæssig eller offentlig bestråling.

Dosisgrænserne gælder ikke medicinsk bestråling. [Ændring 37]

ca)  Afhjælpning af skader: inden der gives tilladelse til at bygge et nukleart anlæg eller til at forny dets driftstilladelse, skal medlemsstaterne indføre foranstaltninger, der sikrer afhjælpning af alle materielle skader og personskader, som en nødsituation på anlægget kan tænkes at forårsage. [Ændring 38]

Oplysninger vedrørende begrundelse og dosisbegrænsning skal være offentligt tilgængelige. [Ændring 39]

AFDELING 1

Værktøjer til optimering

Artikel 6

Dosisbegrænsninger for erhvervsmæssig og offentlig bestråling

1.  For erhvervsmæssig bestråling fastlægges dosisbegrænsningen som et operationelt værktøj til optimering af virksomheden under i samråd med repræsentanter for arbejdstagerne. Den trufne afgørelse skal overvåges af de kompetente myndigheders almindelige overvågning myndigheder. Med hensyn til eksterne arbejdstagere fastlægges dosisbegrænsningen i et samarbejde mellem arbejdsgiveren og virksomheden og i samråd med repræsentanter for arbejdstagerne. [Ændring 40]

2.  For offentlig bestråling fastsættes dosisbegrænsningen for den enkelte dosis, som enkeltpersoner i offentligheden udsættes for fra planlagt drift af en nærmere angivet strålekilde eller i en eksisterende menneskeskabt bestrålingssituation. De kompetente myndigheder skal fastsætte begrænsningen dosisbegrænsningen for at sikre helbredsbeskyttelse af offentligheden og overholdelse af dosisgrænsen for summen af doser, som samme person udsættes for, fra alle godkendte aktiviteter samt fra naturlige strålingskilder og restforurening. De værdier, der er valgt som dosisbegrænsning, offentliggøres på en sådan måde, at enhver borger kan kontrollere, at han eller hun ikke, som resultat af en kumulation af alle de planlagte bestrålingssituationer og eksisterende menneskeskabt eksponering, er blevet udsat for en dosis, der er højere end den lovlige grænse. [Ændring 41]

3.  Med hensyn til potentiel eksponering skal optimering indbefatte tilstrækkelig styring af sikkerheden og sikringen af kilder og anlæg. Der fastsættes risikobegrænsninger, hvis det er hensigtsmæssigt.

4.  Dosisbindinger fastsættes over et år med hensyn til individuelle effektive eller ækvivalente doser eller en anden hensigtsmæssig kortere periode.

5.  Når der indføres dosisbindinger for at begrænse en evt. langvarig akkumuleret eksponering, skal disse fastsættes som effektive årsdoser eller ækvivalente doser for et organ.

Artikel 7

Dosisbindinger for medicinsk bestråling

Dosisbindinger gælder ikke for medicinsk bestråling af patienter.

For omsorgspersoner og hjælpere samt frivillige, der deltager i medicinsk og biomedicinsk forskning (for hvem der ikke ventes nogen direkte medicinsk nytteværdi af eksponeringen), fastsættes dosisbindinger med hensyn til den enkelte dosis, som det er usandsynligt bliver overskredet i den pågældende undersøgelses-, behandlings- eller forskningsprojektperiode.

Artikel 8

Referenceniveauer

1.  Referenceniveauer fastsættes for eksisterende bestrålingssituationer og nødsituationer som et niveau af effektiv dosis eller organdosis, hvorover det anses for uhensigtsmæssigt at tillade bestråling i eksisterende bestrålingssituationer eller nødsituationer.

2.  Optimerede beskyttelsesstrategier skal planlægges og gennemføres med henblik på at reducere enkeltdoser til et så lavt niveau, som det med rimelighed er muligt, under referenceniveauet. De værdier, der vælges som referenceniveauer, afhænger af hvilken type bestrålingssituation, risiko og indsatsmidler, beskyttelsesforanstaltninger og afhjælpende foranstaltninger der er tale om. [Ændring 42]

3.  Ved beskyttelsesoptimering skal bestråling, der ligger over referenceniveauet, prioriteres. Ved valg af referenceværdier skal der tages hensyn både til radiologiske beskyttelsesforskrifter og til samfundsmæssige kriterier.

3a.  Der fastsættes interventionsniveauer for de forskellige modforanstaltninger, der finder anvendelse ved eksponering i nødsituationer. De skal svare til et niveau for effektiv dosis eller organdosis, hvorover der skal træffes beskyttelsesforanstaltninger for at begrænse risikoen for de stråleudsatte personer. [Ændring 43]

4.  Ved valg af referenceniveauer for den effektive dosis De værdier for effektiv dosis og ækvivalent organdosis, der anvendes af medlemsstaterne som reference- og interventionsniveauer, meddeles Kommissionen og offentliggøres. Medlemsstaterne skal der tages hensyn til de tre bånd for referenceniveauer, der er fastlagt i bilag I, punkt 1 inddrage interessenterne i fastsættelsen af disse værdier. [Ændring 44]

Afdeling 2

Dosisbegrænsning

Artikel 9

Aldersgrænse for stråleudsatte arbejdstagere

I henhold til artikel 12, stk. 2, må personer under 18 år ikke beskæftiges med et arbejde, som medfører, at de bliver stråleudsatte arbejdstagere.

Artikel 10

Dosisgrænser for erhvervsmæssig bestråling

1.  Grænseværdien for den effektive dosis for erhvervsmæssig bestråling er 20 mSv pr. år. Dog kan der under særlige omstændigheder eller for visse bestrålingssituationer angivet i national lovgivning tillades en højere effektiv dosis på op til 50 mSv pr. år, forudsat at den gennemsnitlige dosis for en hvilken som helst sammenhængende periode på fem år ikke overstiger 20 mSv pr. år.

For indsats- og redningsmandskab kan en højere effektiv dosis tillades ifølge artikel 52.

2.  Ud over de grænser for effektiv dosis, der er fastsat i stykke 1, gælder følgende grænser for ækvivalent dosis:

a)  grænsen for den ækvivalente dosis for øjenlinsen er 20 mSv pr. år, eller evt. den samme værdi, som er fastsat for grænsen for den effektive dosis,

b)  grænsen for den ækvivalente dosis for huden er 500 mSv pr. år. Denne grænse gælder for gennemsnitsdosen for enhver overflade på 1 cm², uanset hvilket område der er bestrålet,

c)  grænsen for den ækvivalente dosis for hænderne, underarmene, fødderne og anklerne er 500 mSv pr. år.

Artikel 11

Beskyttelse af gravide kvinder

1.  Så snart en gravid kvinde i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis underretter virksomheden om, at hun er gravid, skal beskyttelsen af det ufødte barn svare til beskyttelsen af enkeltpersoner i befolkningen. Den gravide kvindes arbejdsvilkår skal være således, at ækvivalent dosis for det ufødte barn bliver så lav som muligt, og således at det vil være usandsynligt, at denne dosis overstiger 1 mSv i løbet af i det mindste resten af graviditeten.

2.  Så snart en ammende kvinde underretter virksomheden om sin tilstand, må hun ikke sættes til at udføre arbejde, der medfører en væsentlig risiko for indtag af radionuklider.

Artikel 12

Dosisgrænser for lærlinge og studerende

1.  Dosisgrænserne for lærlinge, som er fyldt 18 år, og for studerende, som er fyldt 18 år, og som i løbet af deres uddannelse er nødsaget til at arbejde med strålekilder, er de samme som de dosisgrænser, der i artikel 10 er fastsat for erhvervsmæssig bestråling.

2.  Grænsen for effektiv dosis for lærlinge mellem 16 og 18 år og for studerende mellem 16 og 18 år, som i løbet af deres uddannelse er nødsaget til at arbejde med strålekilder, er 6 mSv pr. år.

Ud over de grænser for effektiv dosis, der er fastsat i punkt 1, gælder følgende grænser for ækvivalent dosis:

a)  grænsen for den ækvivalente dosis for øjenlinsen er 20 15 mSv pr. år, [Ændring 46]

b)  grænsen for den ækvivalente dosis for huden er 150 mSv pr. år udregnet som gennemsnitsdosen for enhver overflade på 1 cm², uanset hvilket område der er bestrålet,

c)  grænsen for den ækvivalente dosis for hænderne, underarmene, fødderne og anklerne er 150 mSv pr. år.

3.  Dosisgrænserne for lærlinge og studerende, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, svarer til de dosisgrænser for enkeltpersoner i befolkningen, som er fastsat i artikel 13.

Artikel 13

Dosisgrænser for offentlig bestråling

1.  Grænsen for den effektive dosis for offentlig bestråling er 1 mSv pr. år. Denne grænse fastsættes på baggrund af summen af doser, som en person udsættes for ved indre og ydre stråling som følge af regulerede aktiviteter og eksisterende menneskeskabte bestrålingssituationer. [Ændring 49]

2.  Ud over de grænser for effektiv dosis, der er omtalt i stk. 1, gælder følgende grænser for den ækvivalente dosis:

a)  grænsen for den ækvivalente dosis for øjenlinsen er 15 mSv pr. år,

b)  grænsen for den ækvivalente dosis for huden er 50 mSv pr. år udregnet som gennemsnitsdosen for enhver overflade på 1 cm², uanset hvilket område der er bestrålet.

Artikel 14

Vurdering af den effektive og ækvivalente dosis

Til vurdering af de effektive og ækvivalente doser anvendes følgende værdier og sammenhænge:

a)  De værdier og sammenhænge, der er fastsat i publikation 103 fra Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse, skal anvendes ved ydre bestråling til vurdering af de relevante effektive og ækvivalente doser.

b)  Ved indre bestråling fra en radionuklid eller fra en blanding af radionuklider anvendes de værdier og sammenhænge, der fastsat i publikation 103 fra Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse, og de dosiskoefficienter for indtagelse ved slugning og inhalation, der er fastsat i publikation 72 fra Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse, til at vurdere de akkumulerede effektive doser.

KAPITEL IV

FORSKRIFTER FOR UDDANNELSE, OPLÆRING OG OPLYSNING I FORBINDELSE MED STRÅLEBESKYTTELSE

Artikel 15

Overordnet ansvar for uddannelse, oplæring og formidling af oplysninger

1.  Medlemsstaterne etablerer en tilstrækkelig lovgivningsmæssig og administrativ ramme for hensigtsmæssig uddannelse, oplæring og oplysning i forbindelse med strålebeskyttelse til alle personer, hvis opgaver kræver specifikke kvalifikationer inden for strålebeskyttelse. Oplæring, efteruddannelse og oplysning til relevante personer gentages med passende mellemrum og dokumenteres.

2.  Medlemsstaterne etablerer løbende uddannelse, oplæring og efteruddannelse for at muliggøre anerkendelse af strålebeskyttelseseksperter, mediko-fysiske eksperter, strålebeskyttelsesansvarlige, bedriftssundhedstjenester og dosimetriske tjenester, og for at støtte udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne. Alle former for uddannelse og aktuelle oplysninger skal øge beredskabet og muliggøre hurtigere forebyggende foranstaltninger og/eller indsatsforanstaltninger på området. [Ændring 51]

Artikel 16

Oplæring af stråleudsatte arbejdstagere, lærlinge og studerende samt formidling af oplysninger til dem

1.  Medlemsstaterne kræver, at virksomheden uden undtagelse underretter stråleudsatte arbejdstagere, lærlinge og studerende, som er underkastet erhvervsmæssig bestråling, om: [Ændring 52]

a)  de helbredsmæssige risici, arbejdet indebærer,

aa)  sikre arbejdsprocedurer, der minimerer risiciene, [Ændring 53]

b)  de generelle strålebeskyttelsesprocedurer og de forsigtighedsregler, der skal iagttages, navnlig i forbindelse med arbejdets udførelse og arbejdsforholdene, både med hensyn til aktiviteterne generelt og med hensyn til hver enkelt type arbejdsstation eller arbejde, som de måtte få tildelt,

c)  beredskabsplaner og -procedurer,

d)  betydningen af at overholde de tekniske, lægelige og administrative forskrifter,

da)  de vilkår, hvorunder arbejdstagerne har ret til helbredskontrol. [Ændring 54]

Hvor det er relevant, oplyses også om de risici, der er forbundet med hyppige flyvninger. [Ændring 55]

2.  Medlemsstaterne pålægger virksomheden eller arbejdsgiveren at informere kvinder om nødvendigheden af tidlig underretning om graviditet i betragtning af risikoen for bestråling af det ufødte barn og risikoen for kontaminering af et spædbarn, der bliver ammet, efter indtag af radionuklider.

3.  Medlemsstaterne kræver, at virksomheden eller arbejdsgiveren sørger for relevant oplæring i strålebeskyttelse og for oplysningsprogrammer til deres personale.

4.  Ud over oplysning og oplæring på strålebeskyttelsesområdet som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 skal en virksomhed, der er ansvarlig for højaktive lukkede kilder, sikre, at en sådan oplæring omfatter specifikke krav til sikker styring og sikring af højaktive lukkede kilder med henblik på at forberede arbejdstagere i tilstrækkelig grad på evt. hændelser, der påvirker deres egen sikkerhed eller strålebeskyttelsen af andre personer. Oplysning og oplæring skal især lægge vægt på de nødvendige sikkerhedskrav og omfatte specifikke oplysninger om de mulige konsekvenser, hvis der ikke føres en hensigtsmæssig kontrol med højaktive lukkede strålekilder.

Artikel 17

Oplysning og oplæring af arbejdstagere, der eventuelt kan blive udsat for ukontrollerede strålekilder

Medlemsstaterne sikrer, at ledelse og arbejdstagere på de virksomheder, hvor der er størst sandsynlighed for, at ukontrollerede strålekilder kan dukke op eller komme til at indgå i forarbejdningsprocessen, navnlig store skrotpladser og større metalgenvindingsanlæg, som benytter skrot, og på vigtige transitknudepunkter:

a)  oplyses om, at de kan komme ud for strålekilder

b)  rådgives om og oplæres i visuel genkendelse af strålekilder og disses beholdere samt i metoder til rapportering herom [Ændring 56]

c)  oplyses i grundtræk om ioniserende stråling og dens virkninger

d)  oplyses om detektionssystemer

e)  oplyses om og oplæres i, hvilke foranstaltninger der skal træffes på stedet ved opdagelse eller formodet opdagelse af en strålekilde.

Artikel 18

Oplysning og oplæring af indsats- og redningsmandskab

1.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at indsats- og redningsmandskab samt evt. andre personer, der kan tænkes at skulle deltage i redningsaktioner, straks modtager en fyldestgørende fuldstændig og regelmæssigt ajourført oplysning om sundhedsfarerne i forbindelse med deres aktion og om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i et sådant tilfælde. Ved denne oplysning tages der hensyn til de forskellige nødsituationer, der kan tænkes at indtræffe. [Ændring 57]

2.  Så snart der indtræffer en nødsituation, skal de oplysninger, som er nævnt i st. 1, suppleres med relevante oplysninger, under hensyn til omstændighederne ved det særlige tilfælde.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at indsats- og redningsmandskab modtager regelmæssig oplæring i henhold til bestemmelserne om nødstyringssystemet, der er fastsat i artikel 97. Når det er relevant, omfatter denne oplæring praktiske øvelser.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at ud over den beredskabsoplæring, der er omtalt i denne artikels stykke 3, sørger den organisation, som er ansvarlig for beskyttelsen af indsats- og redningsmandskab som omtalt i artikel 30, stk. 1, litra b), for, at dette mandskab modtager relevant oplysning og oplæring i strålebeskyttelse.

Artikel 19

Uddannelse, oplysning og oplæring vedrørende medicinsk bestråling

1.  Medlemsstaterne sikrer, at behandlere og de enkeltpersoner, som er involveret i de praktiske aspekter af medicinske bestrålingsprocedurer, har tilstrækkelig teoretisk og praktisk uddannelse inden for medicinsk stråleanvendelse samt relevant kompetence inden for strålebeskyttelse.

Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at der udarbejdes passende undervisningsplaner, og anerkender de hertil knyttede eksamensbeviser, certifikater eller formelle kvalifikationer.

2.  Personer, der er ved at gennemgå relevante uddannelsesprogrammer, kan deltage i de praktiske aspekter af de medicinske bestrålingsprocedurer som fastsat i artikel 56, stk. 4.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at der er adgang til videreuddannelse efter eksamen, og at der, når der klinisk bruges nye teknikker, sørges for uddannelse vedrørende disse teknikker og de relevante strålebeskyttelseskrav.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at der er mekanismer på plads til rettidig udbredelse af oplysninger, som er relevante for beskyttelse mod medicinsk bestråling med hensyn til erfaringer fra væsentlige hændelser.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at der indføres et kursus i strålebeskyttelse i grunduddannelsen på uddannelsesstederne for læger og tandlæger.

5a.  For unionsborgernes vedkommende skal informationskravene i dette direktiv opfyldes på et af Unionens officielle sprog, på en sådan måde at den enkelte borger forstår den afgivne information. [Ændring 58]

KAPITEL V

RETFÆRDIGGØRELSE OG MYNDIGHEDSKONTROL AF AKTIVITETER

Artikel 20

Retfærdiggørelse af aktiviteter

1.  Medlemsstaterne sikrer, at nye former for aktiviteter, som betyder eksponering for ioniserende stråling, retfærdiggøres og forhåndsafprøves, inden de godkendes, og regelmæssigt kontrolleres under gennemførelsen. [Ændring 59]

1a.   Medlemsstaterne sørger for, at alle interessenter inddrages i beslutningsprocessen, navnlig personer, som sandsynligvis vil blive berørt af den sundhedsmæssige virkning af aktiviteten, uanset om det er under normal drift eller i en nødsituation. Denne inddragelse af interessenter skal tilrettelægges i tilstrækkelig god tid forud for tidspunktet for en beslutningstagning for at give mulighed for en effektiv undersøgelse af alternative løsninger. [Ændring 60]

2.  Medlemsstaterne inkluderer en fortegnelse over godkendte aktivitetstyper i lovgivning eller retsakter.

3.  Eksisterende typer af aktiviteter revideres med hensyn til deres retfærdiggørelse, når der foreligger vigtige nye oplysninger om deres effektivitet eller mulige konsekvenser, og/eller når der er registreret negative resultater heraf. Kommissionen og medlemsstaterne indfører procedurer, der muliggør en revision af retfærdiggørelsen af eksisterende aktiviteter på såvel europæisk som nationalt plan. Foranstaltningerne skal navnlig sikre, at grupper eller enkeltpersoner, der udsættes for farerne ved ioniserende stråling som følge af disse aktiviteter, særligt enkeltpersoner i offentligheden og arbejdstagere, kan fremkomme med forslag og deltage i beslutningsprocessen. [Ændring 61]

Artikel 21

Retfærdiggørelse af aktiviteter, der involverer apparater eller produkter, som udsender ioniserende stråling

1.  Medlemsstaterne kræver, at enhver virksomhed, som påtænker at fremstille, importere eller eksportere en ny type apparat eller produkt, som udsender ioniserende stråling, skal give de kompetente myndigheder i det land, hvor virksomheden har sit hjemsted, relevante oplysninger som angivet i bilag III, afdeling A, for at myndighederne på baggrund af en vurdering af oplysningerne i henhold til bilag III, afdeling B, kan beslutte, om den tilsigtede anvendelse af apparatet eller produktet er berettiget. [Ændring 62]

2.  Den kompetente myndighed videregiver de oplysninger, den modtager i henhold til stk. 1, til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, så de selv kan træffe med henblik på at underrette disse om den kompetente myndigheds beslutning om berettigelsen af den tilsigtede anvendelse af apparatet eller produktet. De kompetente myndigheder gør disse oplysninger tilgængelige for alle andre medlemsstater. [Ændring 63]

3.  Virksomheden underrettes om medlemsstaternes kompetente myndigheders beslutninger inden for en periode på seks fire måneder. [Ændring 64]

3a.  I overensstemmelse med artikel 22 skal disse typer apparater eller produkter være beregnet til anvendelse inden for kontrollerede omgivelser. [Ændring 65]

Artikel 22

Forbud mod aktiviteter

Medlemsstaterne forbyder forsætlig og sanktionerer tilsætning af radioaktive stoffer ved fremstilling af levnedsmidler, legetøj, personlige prydgenstande og kosmetik samt mere generelt forbrugsgoder og forbyder ligeledes import og eksport af sådanne produkter. Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF(15) anses aktiviteter, som involverer aktivering af materiale, der betyder en stigning i aktiviteten i tilknyttede produkter, for ikke at være berettigede. [Ændring 66]

Artikel 23

Aktiviteter, der indebærer forsætlig bestråling af mennesker til ikke-medicinske formål

1.  Medlemsstaterne sørger for, at aktiviteter, som indebærer eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse som fastlagt i bilag IV, identificeres ved hjælp af undersøgelser eller andre passende midler. De vurderer årligt de individuelle og samlede doser forbundet med hver af de nævnte aktivitet samt deres samlede virkning og udvikling over tid. [Ændring 67]

2.  Medlemsstaterne overvåger og Medlemsstaterne sikrer, at aktiviteter, der involverer eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse, får særlig bevågenhed, navnlig: [Ændring 68]

a)  alle typer aktiviteter, der indebærer eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse som angivet i bilag IV, vurderes med hensyn til deres berettigelse, inden de accepteres generelt

b)  enhver særlig anvendelse af en generelt accepteret type aktivitet vurderes på forhånd med hensyn til dens berettigelse

c)  alle procedurer, der indebærer eksponering af enkeltpersoner for ikke-medicinsk billeddannelse som angivet i bilag IV’s afdeling A, og som gennemføres af medicinsk personale ved hjælp af medicinsk-radiologisk udstyr, vurderes på forhånd med hensyn til deres berettigelse, idet der tages hensyn til de specifikke formål med proceduren og den involverede persons karakteristika

d)  den generelle og særlige vurdering med hensyn til berettigelsen af aktiviteter, der indebærer eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse som angivet under a) og b), underkastes regelmæssigt en gennemgang af den kompetente myndighed.

3.  Når en medlemsstat har besluttet, at en særlig aktivitet, der indebærer eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse, er berettiget, sikres det, at:

a)  hver enkelt aktivitet kræver tilladelse

b)  krav til aktiviteter, herunder kriterier for gennemførelse af den enkelte aktivitet, fastsættes af den kompetente myndighed i samarbejde med eventuelle andre relevante myndigheder og fagorganisationer

c)  dosisbegrænsninger fastsættes for hver enkelt aktivitet. Disse skal ligge noget under dosisgrænserne for enkeltpersoner i befolkningen, herunder, hvor det er praktisk muligt, for procedurer, som gennemføres af medicinsk personale ved hjælp af medicinsk udstyr, jf. afdeling A i bilag IV. For andre aktiviteters vedkommende, jf. afdeling B i bilag IV, skal dosisbindingen opfylde kravene i artikel 6, stk. 2

d)  relevante forskrifter i kapitel VII, herunder for udstyr, optimering, ansvarsområder og særlig beskyttelse under graviditet, opfyldes for procedurer, der gennemføres af medicinsk personale ved hjælp af medicinsk-radiologisk udstyr

e)  der søges opnået informeret samtykke fra den person, der skal udsættes for bestråling, dog under hensyntagen til tilfælde, hvor de retshåndhævende organer kan handle uden samtykke i henhold til national lovgivning

f)  når eksponeringen foretages rutinemæssigt af sikkerhedshensyn, gives de screenede personer mulighed for at vælge en anden teknik, som ikke indebærer eksponering for ioniserende stråling.

3a.  Medlemsstaterne er ansvarlige for forskning, udvikling og iværksættelse af alternative teknikker. [Ændring 69]

Artikel 24

Identificering af aktiviteter, der indebærer naturligt forekommende radioaktivt materiale

Medlemsstaterne sikrer, at aktiviteter, der indebærer naturligt forekommende radioaktivt materiale, og som fører til eksponering af arbejdstagere eller enkeltpersoner i befolkningen, som der ikke kan ses bort fra i strålebeskyttelsessammenhæng, bliver identificeret og offentliggjort. En sådan identificering skal udføres ved hjælp af undersøgelser eller andre passende midler, idet især de industrielle sektorer, som er angivet i bilag V, tages i betragtning. [Ændring 70]

Artikel 25

Underretning

1.  Medlemsstaterne kræver, at der skal ske underretning om alle aktiviteter, herunder aktiviteter identificeret i henhold til artikel 24, undtagen for berettigede aktiviteter, der involverer følgende:

a)  materialer, der indeholder radioaktive stoffer, såfremt de pågældende mængder for aktiviteten ikke tilsammen overskrider de fritagelsesniveauer, der er anført i bilag VI, eller højere værdier, som tillades af de kompetente myndigheder for bestemte anvendelser, og som opfylder de generelle fritagelses- og godkendelseskriterier i bilag VI, eller

b)  materialer, der indeholder radioaktive stoffer, såfremt koncentrationerne for aktiviteten pr. masseenhed ikke overskrider de fritagelsesniveauer, der er anført i tabel A i bilag VI, eller højere værdier, som tillades af de kompetente myndigheder for bestemte anvendelser, og som opfylder de generelle fritagelses- og godkendelseskriterier i bilag VI, eller

c)  billedrør eller andre elektriske apparater med en spændingsforskel, der ikke overstiger 30 kV, eller ethvert andet apparat eller produkt, der er af en type, som er godkendt af de kompetente myndigheder i medlemsstaten, forudsat at:

i)  det ikke under normale driftsbetingelser foranlediger en dosishastighed, som overstiger 1 µSvh–1 i en afstand på 0,1 m fra apparatets tilgængelige overflade, og

ii)  hvis det indeholder radioaktive stoffer, er disse stoffer indkapslet eller fastgjort til en solid holder, og

iii)  betingelser for bortskaffelse er fastsat af de kompetente myndigheder.

2.  Medlemsstaterne kan fritage yderligere typer aktiviteter fra kravet om underretning, forudsat at de generelle fritagelseskriterier, der er fastsat under punkt 3 i bilag VI, er opfyldt, eller i tilfælde hvor en vurdering af optimeringen af beskyttelsen viser, at fritagelse er den bedste løsning.

2a.  Medlemsstaterne præciserer, hvilke oplysninger virksomheden har pligt til at indgive for at give den kompetente myndighed mulighed for at vurdere den eksponering, som enkeltpersoner i befolkningen og arbejdstagere udsættes for under normal drift og i nødsituationer. Den kompetente myndighed fastsætter på grundlag heraf og, hvor dette er relevant, på grundlag af supplerende undersøgelser, hvilke administrative ordninger der skal gælde, samt hvilke ressourcer kontrolmyndighederne kræver. [Ændring 71]

3.  For aktiviteter, der involverer naturligt forekommende radioaktivt materiale, som er identificeret i overensstemmelse med artikel 24, og som frembringer eller forarbejder rester, hvorom det vides, at de bliver genanvendt til identificerede byggematerialer, skal der ske underretning, hvis aktivitetskoncentrationsindekset som angivet i bilag VII i de fremkomne byggematerialer kan overstige 1. I så fald skal virksomheden underrette brugeren af restproduktet om dets aktivitetskoncentration.

4.  I situationer, der identificeres af medlemsstaterne, hvor der er bekymring for, om en aktivitet, der er identificeret i henhold til artikel 24, kan føre til tilstedeværelse af naturligt forekommende radionuklider i vand, som kan påvirke kvaliteten af drikkevandsforsyningen eller påvirke andre eksponeringsveje, så det kan give anledning til bekymring med hensyn til strålebeskyttelse, kan den kompetente myndighed kræve, at der skal ske underretning om aktiviteten uden hensyn til denne artikels stk. 1, litra b).

5.  For typer af aktiviteter, der er underkastet myndighedskontrol, skal medlemsstaterne specificere de oplysninger, virksomheden skal give, således at den kompetente myndighed kan etablere passende kontrolforanstaltninger.

6.  Med henblik på fritagelse efter stk. 1, litra b) skal medlemsstaterne udveksle oplysninger om de typegodkendelser, der er blevet givet, og om den underliggende dokumentation og vurdering. Kompetente myndigheder tager sådanne modtagne oplysninger i betragtning såvel som gældende europæiske og internationale normer, når de træffer deres egne beslutninger med hensyn til fritagelse for tilsvarende aktiviteter.

Artikel 26

Myndighedskontrol

1.  Medlemsstaterne kræver, at enhver aktivitet, de har modtaget underretning om, skal underkastes myndighedskontrol, der skal svare til mængden af og sandsynligheden for eksponering på grund af denne aktivitet og til den indvirkning, som myndighedskontrol kan have på en nedbringelse af en sådan eksponering eller en forbedring af installationernes sikkerhed fra den kompetente myndigheds side. [Ændring 72]

2.  Aktiviteter, der er indgivet underretning om, kan fritages for godkendelse. [Ændring 73]

3.  I tilfælde af moderate mængder materiale som angivet af medlemsstaterne kan aktivitetskoncentrationsværdierne, der er fastlagt i bilag VI, tabel B, anden spalte, anvendes med henblik på fritagelse.

4.  Aktiviteter, der er indgivet underretning om, og som ikke fritages, kræver godkendelse via registrering eller tilladelse.

Artikel 27

Godkendelse

1.  I tilfælde, hvor der kan fastsættes en kvantificerbar dosisgrænse for en aktivitet, nødvendiggør en begrænset risiko for bestråling ikke nødvendiggør undersøgelse af enkeltsager, og hvor aktiviteten varetages i overensstemmelse med bestemmelser i national lovgivning, kan de kompetente myndigheder begrænse myndighedskontrollen til registrering af aktiviteten og inspektioner med passende mellemrum. Der bør kræves udstedelse af tilladelse i tilfælde, hvor godkendelsen dækker en virksomheds samlede aktiviteter. [Ændring 74]

2.  Medlemsstaterne kræver, at der skal gives tilladelse til virksomheder, der udfører nedennævnte aktiviteter, eller, såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, at der foretages registrering i forbindelse med følgende aktiviteter: [Ændring 75]

a)  drift og nedlukning af et hvilket som helst anlæg i den nukleare brændselscyklus og drift og lukning af uranminer

b)  forsætlig tilsætning af radioaktive stoffer ved produktion og fremstilling af forbrugsvarer eller andre produkter, herunder lægemidler, samt import eller eksport af sådanne varer [Ændring 76]

c)  fremstilling, brug eller overtagelse af en højaktiv lukket kilde

d)  drift, afvikling og nedlukning af et hvilket som helst anlæg til forarbejdning, opbevaring eller bortskaffelse af radioaktivt affald

e)  aktiviteter, hvor arbejdstagere kan blive udsat for en effektiv årsdosis på mere end 6 mSv ved normal drift og under normale arbejdsforhold

f)  aktiviteter, der leder betydelige mængder luftbåret eller flydende affald ud i miljøet.

3.  Medlemsstaterne kræver, at der skal ske registrering eller gives tilladelse i forbindelse med følgende aktiviteter:

a)  forsætlig indgivelse af radioaktive stoffer i personer og, i det omfang dette vedrører strålebeskyttelse af mennesker, dyr med henblik på medicinsk eller veterinær diagnose, behandling eller forskning

b)  anvendelse af strålegeneratorer eller radioaktive kilder til industriel radiografi, behandling af produkter eller forskning og anvendelse af acceleratorer med undtagelse af elektronmikroskoper

c)  anvendelse af strålegeneratorer eller radioaktive kilder til medicinsk bestråling

d)  fremstilling og drift af elektrisk udstyr, der udsender ioniserende stråling, og som arbejder med en spændingsforskel på mere end 30 kV, samt import eller eksport af sådant udstyr

e)  aktiviteter, hvor arbejdstagere kan blive udsat for en effektiv årsdosis på mere end 1 mSv ved normal drift og under normale arbejdsforhold

f)  industrier, der indebærer naturligt forekommende radioaktivt materiale, som identificeres af medlemsstaterne som fastsat i artikel 24, og som fører til eksponering af enkeltpersoner i offentligheden for en effektiv dosis, som er lig med eller overstiger 0,3 mSv pr. år.

4.  Medlemsstaterne kan kræve registrering eller ansøgning om tilladelse for andre typer aktiviteter end dem, der er anført i stk. 2 og 3.

Artikel 28

Godkendelsesprocedure

1.  Til godkendelsesformål kræver medlemsstaterne at få oplysninger, der stemmer overens med typen af aktivitet og de risici, den indebærer.

2.  De oplysninger, der kræves med henblik på udstedelse af en tilladelse, skal mindst omfatte følgende:

a)  ansvarsfordeling og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse og sikkerhed

aa)  foranstaltninger truffet i henhold til dette direktiv [Ændring 78]

b)  personalekvalifikationer, herunder information og uddannelse

c)  anlæggets konstruktionskarakteristika og strålekilder

d)  forventet erhvervsmæssig og offentlig bestråling ved normal drift

e)  vurdering af aktiviteternes og anlæggets sikkerhed med henblik på:

i)  at identificere måder, hvorpå mulig eksponering eller utilsigtet medicinsk eksponering kan forekomme

ii)  så vidt muligt at vurdere sandsynlighederne for og mængden af eventuel eksponering

iii)  at vurdere kvaliteten og omfanget af beskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser, herunder tekniske karakteristika og administrative procedurer

iv)  at definere grænserne og betingelserne for drift

f)  beredskabsforanstaltninger og kommunikationsforbindelser

g)  vedligeholdelse, test, inspektion og servicering, så det sikres, at strålekilden og anlægget fortsat opfylder designkravene, driftsgrænser og –betingelser gennem hele levetiden

h)  behandling af radioaktivt affald og foranstaltninger til bortskaffelse af dette affald i overensstemmelse med gældende myndighedskrav

i)  behandling af ubenyttede lukkede kilder

j)  kvalitetssikring.

3.  En tilladelse omfatter specifikke vilkår for at sikre, at tilladelsens elementer er juridisk bindende eller for at pålægge passende begrænsninger for driftsgrænser eller -betingelser. Vilkårene kræver også formel, dokumenteret anvendelse af princippet om optimering.

4.  Hvor det er relevant, omfatter en tilladelse en udledningsgodkendelse, der udstedes i overensstemmelse med forskrifterne i kapitel VIII om godkendelse af frigivelse af radioaktivt luftbåret og flydende affald til miljøet.

5.  Medlemsstaterne kræver, at virksomheden skal foretage underretning straks om forekomst af enhver vigtig hændelse, som resulterer i eller som kan resultere i eksponering af en person ud over de driftsgrænser eller driftsbetingelser, der er fastsat i tilladelsens krav med hensyn til erhvervsmæssig eller offentlig bestråling, eller som er defineret af myndighederne for medicinsk bestråling. Myndighederne foretager stikprøvekontroller.

Medicinsk udstyr, der udsender ioniserende stråling, behandles i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF(16). Informationsudvekslingen i medfør af ovennævnte direktiv gennemføres i fuldt omfang, og andre kompetente myndigheder underrettes. [Ændring 79]

Artikel 29

Frigivelse fra myndighedskontrol

1.  Bortskaffelse, genvinding eller genanvendelse af radioaktive materialer, som hidrører fra en hvilken som helst godkendt aktivitet, er omfattet af kravet om godkendelse.

2.  Materialer til bortskaffelse, genvinding eller genanvendelse kan fritages fra kravene i dette direktiv, forudsat at aktivitetskoncentrationerne pr. masseenhed:

a)  ikke overskrider de værdier, der er fastsat i bilag VI, tabel A, del 1, eller

b)  overholder særlige godkendelseskrav og tilknyttede krav om særlige materialer eller materialer, der hidrører fra særlige typer aktiviteter. Foruden de generelle godkendelseskrav, der er nævnt under litra a), fastsættes disse særlige godkendelseskrav af den kompetente nationale myndighed efter de generelle frigørelseskriterier, som er fastsat i bilag VI, pkt. 3, og under hensyntagen til teknisk vejledning fra fællesskabet.

3.  Hvad angår godkendelse af materialer, der indeholder naturligt forekommende radionuklider, gælder de værdier for aktivitetskoncentrationer pr. masseenhed, der er fastsat i bilag VI, tabel A, del 2 . Ikke desto mindre gælder følgende forskrifter:

a)  for aktiviteter, der er underlagt reglerne om tilladelse i artikel 27, stk. 3, litra f), skal dosiskriterierne for godkendelse af naturligt forekommende radionuklider overholdes

b)  for andre aktiviteter, særlig dem, der indgår i den nukleare brændselscyklus, skal godkendelseskravene svare til dosiskriterierne for godkendelse af materialer, som indeholder kunstige radionuklider

c)  for godkendte aktiviteter, der er underlagt kravene om underretning i artikel 25, stk. 3, skal de tilsvarende forskrifter om markedsføring af byggematerialer overholdes.

4.  Forsætlig fortynding af radioaktive restprodukter ud over den blanding af materialer, der finder sted under normal drift, hvor der ikke skal tages hensyn til radioaktivitet, er ikke tilladt. I særlige situationer kan den kompetente myndighed godkende blanding af radioaktive restprodukter, som indeholder naturligt forekommende radioaktivt materiale, med andre materialer for at fremme genbrug og genvinding af disse materialer og for at reducere offentlig bestråling.

KAPITEL VI

BESKYTTELSE AF ARBEJDSTAGERE, LÆRLINGE OG STUDERENDE

Artikel 30

Ansvarsfordeling

1.  De forskrifter om erhvervsmæssig bestråling, der er fastlagt i dette kapitel og i artikel 9, 10, 11 og 12, gælder for beskyttelsen af arbejdstagere i en hvilken som helst bestrålingssituation, hvor bestråling på arbejde eller som følge af arbejde er en virksomheds eller en anden juridisk persons lovbestemte ansvar, herunder f.eks.:

a)  eksterne arbejdstageres arbejdsgiver

b)  den organisation, der er ansvarlig for beskyttelse af indsats- og redningsmandskab

c)  den organisation, der er ansvarlig for oprydning af forurenet jord, bygninger og andre konstruktioner

d)  den arbejdsgiver, der har det lovbestemte ansvar for eksponeringen af arbejdstagere for radon på deres arbejde, i den situation, der er angivet i artikel 53, stk. 4.

2.  En virksomheds ansvar for erhvervsmæssig bestråling gælder også for lærlinge og studerende, som i løbet af deres uddannelse er nødsaget til at arbejde med strålekilder, og for personer, der er selvstændige erhvervsdrivende eller arbejder på frivillig basis eller for en velgørende organisation.

3.  Virksomheden skal vurdere og gennemføre foranstaltninger til strålebeskyttelse af stråleudsatte arbejdstagere.

Artikel 31

Beskyttelsesforanstaltninger for stråleudsatte arbejdstagere

De beskyttelsesforanstaltninger, der træffes for stråleudsatte arbejdstagere, skal bygge på:

a)  forudgående evaluering for at identificere karakteren og mængden af radiologisk risiko for stråleudsatte arbejdstagere

b)  gennemførelse af optimering af strålebeskyttelsen under alle arbejdsforhold

c)  inddeling af arbejdstagerne i forskellige kategorier

d)  iværksættelse af kontrolforanstaltninger og overvågning vedrørende de forskellige områder og arbejdsforhold, herunder om nødvendigt individuel overvågning

e)  lægekontrol.

Artikel 32

Samråd med strålebeskyttelsesekspert

Medlemsstaterne kræver, at virksomheden rådfører sig med en strålebeskyttelsesekspert om undersøgelse og afprøvning af beskyttelsesanordninger og måleinstrumenter, der navnlig omfatter:

a)  forudgående kritiske gennemgang af planlagte anlæg ud fra et strålebeskyttelsessynspunkt

b)  godkendelse af idriftsættelse af nye eller ændrede strålekilder ud fra et strålebeskyttelsessynspunkt

c)  regelmæssig afprøvning af effektiviteten af beskyttelsesanordninger og -teknik

d)  regelmæssigt kalibrering af måleinstrumenter og regelmæssig kontrol af, at de fungerer og anvendes korrekt.

Artikel 33

Forholdsregler på arbejdspladser

1.  Med henblik på strålebeskyttelse skal der træffes forholdsregler for så vidt angår alle arbejdspladser, hvor der er mulighed for udsættelse for ioniserende stråling, som overstiger en effektiv dosis på 1 mSv pr. år eller en ækvivalent dosis på 15 mSv pr. år for øjenlinsen, eller 50 mSv pr. år for huden og ekstremiteterne. Sådanne forholdsregler afpasses efter anlæggenes og kildernes karakter og efter mængden og karakteren af risiciene.

2.  For aktiviteter, der indebærer naturligt forekommende radioaktivt materiale, og hvor den effektive dosis for arbejdstagere kan overstige 6 mSv pr. år, gælder de forskrifter, der er fastsat i dette kapitel. Hvor den effektive dosis for arbejdstagere er mindre end eller lig med 6 mSv pr. år, skal de kompetente myndigheder som minimum kræve, at virksomheder fører kontrol med bestrålingen og tager i betragtning, at beskyttelsen potentielt kan forbedres, eller at doser potentielt kan stige med tiden eller som følge af ændringer i processen eller i arbejdsforholdene.

3.  For virksomheder, der opererer fly, hvor den effektive dosis for personalet fra kosmisk stråling kan overstige 6 mSv pr. år, gælder de relevante forskrifter, der er fastsat i dette kapitel. Hvor den effektive dosis for flypersonalet er mindre end eller lig med 6 mSv pr. år og kan være over 1 mSv pr. år, skal de kompetente myndigheder som minimum kræve, at virksomheder fører kontrol med bestrålingen og tager i betragtning, at doser potentielt kan ændre sig med tiden eller som følge af ændringer i arbejdsforholdene. Virksomhederne skal træffe passende foranstaltninger med henblik på navnlig:

a)  at vurdere det pågældende personales og de pågældende arbejdstageres bestråling [Ændring 80]

b)  at tage hensyn til den vurderede bestråling ved tilrettelæggelsen af arbejdsplaner med henblik på at reducere doserne for særlig udsat personale

c)  at informere de berørte arbejdstagere om de sundhedsrisici, som deres arbejde indebærer og om deres individuelle dosis.

Artikel 34

Klassificering af arbejdspladser

1.  Arbejdspladser skal klassificeres i forskellige områder på grundlag af en vurdering af de forventede årlige doser og sandsynligheden for og størrelsen af potentielle bestrålinger.

2.  Der skelnes mellem kontrollerede områder og overvågede områder. De kompetente myndigheder fastsætter retningslinjer for klassificering af kontrollerede og overvågede områder under hensyntagen til de pågældende omstændigheder.

3.  Virksomheden skal overvåge arbejdsvilkårene i kontrollerede og overvågede områder.

Artikel 35

Krav til kontrollerede områder

1.  Der gælder følgende minimumskrav for et kontrolleret område:

a)  Det kontrollerede område skal være afgrænset, og adgangen hertil skal begrænses til personer, der har modtaget passende instrukser og kontrolleres på grundlag af skriftlige retningslinjer udarbejdet af virksomheden. I tilfælde af, at der er betydelig risiko for spredning af radioaktiv forurening, skal der træffes særlige foranstaltninger, herunder foranstaltninger i forbindelse med, at personer og varer ankommer til eller forlader et sådant område, samt for overvågning af kontaminationen inden for det kontrollerede område og i det tilstødende område.

b)  Alt efter risikoens karakter og omfang skal der i kontrollerede områder foretages overvågning af arbejdsmiljøet i henhold til artikel 37.

c)  Skiltning med angivelse af typen af område, arten af strålekilderne og de tilhørende risici.

d)  Arbejdsinstrukser, som er afpasset efter den risiko, der er forbundet med de pågældende strålekilder og aktiviteter.

2.  Virksomheden skal gennemføre disse krav efter samråd med strålebeskyttelseseksperten.

Artikel 36

Forskrifter for overvågede områder

1.  Der gælder følgende forskrifter for et overvåget område:

a)  alt efter risikoens karakter og omfang skal der i kontrollerede områder foretages radiologisk overvågning af arbejdsmiljøet i henhold til artikel 37

b)  skiltning med angivelse af typen af område, arten af strålekilderne og de tilhørende risici

c)  arbejdsinstrukser, som er afpasset efter den risiko, der er forbundet med de pågældende strålekilder og aktiviteter.

2.  Virksomheden skal gennemføre disse forskrifter efter samråd med strålebeskyttelseseksperten.

Artikel 37

Radiologisk overvågning af arbejdsmiljøet

1.  Overvågningen af strålerisikoen i arbejdsmiljøet, jf. artikel 35, stk. 1, litra b), og artikel 36, stk. 1, litra a), skal om nødvendigt omfatte:

a)  måling af eksterne dosishastigheder med angivelse af den pågældende strålings art og kvalitet

b)  måling af koncentrationen af aktivitet i luften og overfladekoncentrationen af forurenende radionuklider med angivelse af deres art samt deres fysiske og kemiske tilstand

c)  måling af radonkoncentrationer på arbejdspladsen.

2.  Resultaterne af disse målinger skal registreres og om fornødent benyttes til vurdering af individuelle eksponeringer som foreskrevet i artikel 39.

Artikel 38

Inddeling af stråleudsatte arbejdstagere

1.  I forbindelse med kontrol og overvågning skelnes der mellem to kategorier af stråleudsatte arbejdstagere:

a)  kategori A: stråleudsatte arbejdstagere, som kan tænkes at modtage en effektiv dosis på mere end 6 mSv pr. år eller en ækvivalent dosis, der ligger over 15 mSv pr. år for øjenlinsen eller over 150 50 mSv pr. år for huden og ekstremiteterne [Ændring 81]

b)  kategori B: stråleudsatte arbejdstagere, der ikke klassificeres som stråleudsatte arbejdstagere i kategori A.

2.  Den i stk. 1 omhandlede skelnen mellem to kategorier af stråleudsatte arbejdstagere foretages inden ansættelsen til arbejde, som indebærer bestråling, og skal underkastes en regelmæssig vurdering på baggrund af arbejdsforholdene og medicinsk overvågning.

3.  For indsats- og redningsmandskab har den i stk. 1 omhandlede skelnen mellem to kategorier af stråleudsatte arbejdstagere ingen indvirkning på kravene om overvågning, der er fastsat i artikel 37, 39 – 43, så længe arbejdstagerne ikke er involveret i en faktisk nødsituation, hvor der sker bestråling.

Artikel 39

Individuel overvågning

1.  Arbejdstagere i kategori A overvåges systematisk på basis af individuelle målinger, som udføres af en dosimetrisk tjeneste. I tilfælde, hvor arbejdstagere i kategori A kan tænkes at modtage en væsentlig indre eksponering eller en væsentlig eksponering af øjenlinsen eller ekstremiteterne, skal der indføres et passende overvågningssystem. Den kompetente myndighed skal være særlig opmærksom på, at sådanne arbejdstagere identificeres.

2.  Overvågning af arbejdstagere i kategori B skal mindst være tilstrækkelig til at godtgøre, at sådanne arbejdstagere er korrekt klassificeret i kategori B. Medlemsstaterne kan bør kræve individuel overvågning og om nødvendigt individuelle målinger, som gennemføres af en dosimetrisk tjeneste, for arbejdstagere i kategori B. [Ændring 82]

3.  I tilfælde, hvor individuel måling er umulig eller utilstrækkelig, skal den individuelle overvågning baseres på et skøn foretaget på grundlag af individuelle målinger, der er gennemført på andre stråleudsatte arbejdstagere, eller på grundlag af resultaterne af den overvågning af arbejdsmiljøet, der er fastlagt i artikel 37.

Artikel 40

Overvågning ved utilsigtet bestråling

I tilfælde af utilsigtet bestråling vurderer virksomheden i samarbejde med den dosimetriske tjeneste de relevante doser og deres fordeling i kroppen.

Artikel 41

Registrering og rapportering af resultater

1.  For hver enkelt stråleudsat arbejdstager, for hvem der gennemføres individuel overvågning, udarbejdes en journal, der skal indeholde resultaterne af denne overvågning.

2.  I forbindelse med stk. 1 opbevares følgende oplysninger om stråleudsatte arbejdstagere:

a)  en journal over målte eller skønnede individuelle doser i overensstemmelse med artikel 39, 40, 51 og 52

b)  tilfælde af bestråling af den art, der er omhandlet i artikel 40 og 52, rapporterne om omstændighederne i forbindelse med bestrålingen og de trufne foranstaltninger

c)  resultaterne af overvågningen af arbejdspladsen, som benyttes til vurdering af de individuelle doser, når det er nødvendigt.

3.  Den i stk. 1 omhandlede dosisjournal skal indlæses i det datasystem til individuel stråleovervågning, som medlemsstaterne opretter i overensstemmelse med bilag VIII. De oplysninger, der er omtalt i stk. 1, skal opbevares i arkiv i hele den arbejdsperiode, hvor stråleudsatte arbejdstagere udsættes for ioniserende stråling, og derefter indtil de pågældende personer er fyldt eller ville være fyldt 75 år, men under ingen omstændigheder i mindre end 30 år efter afslutningen af det arbejde, der indebar udsættelse for ioniserende stråling. [Ændring 83]

4.  De i artikel 40, 51 og 52 nævnte doser registreres særskilt i den i stk. 1 nævnte journal.

5.  Hvor resultaterne af overvågningen anvendes til styring af planlagte bestrålingssituationer, skal der tages de nødvendige forholdsregler, således at bestråling ikke medregnes, som skyldes en eksisterende bestrålingssituation, dvs. ekstern baggrundsstråling eller radonindtrængen fra jorden i industrier, der forarbejder naturligt forekommende radioaktivt materiale.

Artikel 42

Adgang til resultaterne

1.  Medlemsstaterne kræver, at resultaterne af den individuelle overvågning, som er fastsat i artikel 39, 40 og 52, skal

a)  stilles til rådighed for de kompetente myndigheder, for virksomheden og for arbejdsgiveren for eksterne arbejdstagere

b)  stilles til rådighed for den berørte arbejdstager i overensstemmelse med artikel 43, stk. 1

c)  meddeles bedriftssundhedstjenesterne med henblik på en fortolkning af deres betydning for sundheden, jf. artikel 44

d)  sendes til det datasystem for individuel radiologisk overvågning, der er etableret af medlemsstaten i henhold til stk. 2.

2.  Medlemsstaterne fastsætter de nærmere bestemmelser for meddelelse af resultaterne af den individuelle overvågning.

3.  Datasystemet for individuel radiologisk overvågning skal som minimum formidle de data, der er angivet i bilag VIII, afdeling A.

4.  I tilfælde af utilsigtet bestråling eller bestråling i nødsituationer skal resultaterne af den individuelle overvågning videregives straks.

Artikel 43

Arbejdstagernes adgang til resultaterne

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at arbejdstagere, som anmoder herom, rettidigt skal have adgang til resultaterne af den individuelle overvågning, herunder resultaterne af de målinger, der eventuelt er blevet anvendt i forbindelse med vurderingen heraf, eller af de vurderinger af deres doser, som baseres på arbejdspladsmålinger. [Ændring 84]

2.  Medlemsstaterne fremmer udvekslingen mellem kompetente myndigheder, bedriftssundhedstjenester, strålebeskyttelseseksperter eller dosimetriske tjenester inden for EU af alle relevante oplysninger om de doser, en arbejdstager tidligere har modtaget, for at den i artikel 44 omhandlede lægeundersøgelse ved ansættelse eller klassificering som arbejdstager i kategori A kan udføres, og den fremtidige bestråling af arbejdstageren kan kontrolleres.

Artikel 44

Lægekontrol af stråleudsatte arbejdstagere

1.  Lægekontrollen med stråleudsatte arbejdstagere baseres på de principper, der i almindelighed er gældende for arbejdsmedicin.

2.  Ansvaret for lægekontrollen med arbejdstagere i kategori A ligger hos bedriftssundhedstjenesten.

Lægekontrollen skal gøre det muligt at bedømme helbredstilstanden hos de arbejdstagere, der føres kontrol med, for så vidt angår deres egnethed til det arbejde, der er pålagt dem. Med henblik herpå skal bedriftssundhedstjenesterne have adgang til alle de relevante oplysninger, de måtte behøve, herunder de miljømæssige forhold på arbejdsstedet.

3.  Lægekontrollen skal omfatte:

a)  En lægeundersøgelse forud for ansættelse eller klassificering som arbejdstager i kategori A for at bestemme arbejdstagerens egnethed i forbindelse med en stilling som arbejdstager i kategori A, hvor det er hensigten at placere vedkommende.

b)  Regelmæssig helbredskontrol.

Helbredstilstanden hos alle arbejdstagere i kategori A skal kontrolleres mindst en gang årligt for at vurdere, om de fortsat er egnede til at udføre deres arbejde. Arten af disse vurderinger, der kan udføres lige så tit, som bedriftssundhedstjenesten finder det nødvendigt, afhænger af typen af arbejde og den enkelte arbejdstagers helbredstilstand.

3a.  Undersøgelse af arbejdstagerne udføres i arbejdstiden og uden udgift for disse. [Ændring 85]

4.  Bedriftssundhedstjenesten kan anbefale, at kontrollen fortsættes, efter at arbejdsforholdet er bragt til ophør, så længe den anser det for nødvendigt af hensyn til sikring af den pågældende arbejdstagers helbred.

Artikel 45

Medicinsk opdeling

For arbejdstagere i kategori A skal der etableres følgende medicinske opdeling med hensyn til vedkommendes egnethed til arbejdet:

a)  egnet

b)  egnet under visse omstændigheder

c)  ikke egnet.

Artikel 46

Forbud mod at ansætte eller opdele uegnede arbejdstagere

Ingen arbejdstager må, uanset periodens længde, have beskæftigelse eller være klassificeret i en bestemt stilling som kategori A-arbejdstager, hvis vedkommende ifølge den medicinske overvågning ikke skønnes at være egnet til denne særlige stilling.

Artikel 47

Helbredsjournaler

1.  For hver arbejdstager i kategori A oprettes en helbredsjournal, og denne holdes ajour, så længe den pågældende person tilhører denne kategori. Derefter arkiveres journalen, indtil personen er fyldt eller ville være fyldt 75 år, men under alle omstændigheder i mindst 30 år efter afslutningen af det arbejde, der medførte eksponering for ioniserende stråling.

2.  Helbredsjournalen skal omfatte oplysninger om arten af det udførte arbejde, resultaterne af lægeundersøgelserne ved ansættelse eller klassificering som arbejdstager i kategori A, de regelmæssige helbredskontroller og den registrering af doser, der kræves i artikel 41.

Artikel 48

Særlig lægelig kontrol

1.  Ud over den i artikel 44 omhandlede lægekontrol med stråleudsatte arbejdstagere skal der træffes foranstaltninger med henblik på andre foranstaltninger i forbindelse med beskyttelse af den stråleudsatte persons helbred, som bedriftssundhedstjenesten anser for nødvendige, f.eks. yderligere undersøgelser, dekontaminering eller nødbehandlinger.

2.  Der skal foretages en særlig lægekontrol i hvert tilfælde, hvor en effektiv årsdosis på 50 mSv inden for et år eller en af de andre dosisgrænser, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, er blevet overskredet.

3.  Betingelserne for yderligere udsættelse for stråling fastlægges med tilslutning fra bedriftssundhedstjenesten.

Artikel 49

Klager

1.   Medlemsstaterne fastsætter de nærmere bestemmelser for klageadgang vedrørende konklusioner og afgørelser truffet i medfør af artikel 45, 46 og 48.

2.  Høring og deltagelse af arbejdstagere og/eller deres repræsentanter reguleres af artikel 11 i Rådets direktiv 89/391/EØF(17). [Ændring 86]

Artikel 50

Beskyttelse af eksterne arbejdstagere

1.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at systemet til individuel stråleovervågning giver eksterne arbejdstagere en beskyttelse og en lægehjælp svarende til den, der gives arbejdstagere, som er fastansat i virksomheden. [Ændring 87]

2.  Virksomheden er ansvarlig, enten direkte eller via kontraktlige aftaler med arbejdsgiveren for eksterne arbejdstagere, for de driftsmæssige aspekter af strålebeskyttelsen af eksterne arbejdstagerne.

3.  Virksomheden skal især:

a)  kontrollere, at den eksterne arbejdstager er erklæret helbredsmæssigt egnet til det arbejde, den pågældende vil få pålagt

b)  sikre, at den eksterne arbejdstager foruden den i artikel 16 omhandlede grundlæggende oplæring i strålebeskyttelse har modtaget en specifik uddannelse i forbindelse med den særlige art af det pågældende kontrollerede område og det pågældende arbejde

c)  sikre, at den eksterne arbejdstager råder over de nødvendige personlige værnemidler

d)  sikre, at den eksterne arbejdstager er omfattet af en individuel dosisovervågning svarende til det arbejde, vedkommende udfører, og at der udføres de dosimetriske målinger, der måtte være nødvendige

e)  sikre overholdelse af beskyttelsessystemet som omhandlet i kapitel III

f)  sørge for eller træffe alle relevante foranstaltninger til, at de individuelle dosisovervågningsoplysninger i henhold til bilag VIII, afdeling B, punkt 2, for hver ekstern arbejdstager registreres efter hver arbejdsopgave.

4.  Arbejdsgivere for eksterne arbejdstagere sørger enten direkte eller gennem kontraktlige aftaler med virksomheden for strålebeskyttelse af deres arbejdstagere i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette direktiv, især ved at:

a)  sikre overholdelse af beskyttelsessystemet som omhandlet i kapitel III

b)  give den underretning om og oplæring i strålebeskyttelse, der er omhandlet i artikel 16

c)  garantere, at arbejdstagerne underkastes dosisovervågning og lægelig kontrol på de i artikel 37 og 39 – 48 fastsatte vilkår

d)  sikre, at hver af dens arbejdstageres individuelle dosisovervågningsoplysninger i henhold til bilag VIII, afdeling B, punkt 1, ajourføres i datasystemet for individuel stråleovervågning, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, litra d).

5.  Alle eksterne arbejdstagere skal så vidt muligt selv bidrage til den beskyttelse, som det i stk. l nævnte stråleovervågningssystem skal give dem.

Artikel 51

Særlig tilladt bestråling

1.  Under særlige forhold, der vurderes fra sag til sag, bortset fra strålerelaterede nødsituationer, kan de kompetente myndigheder, hvis det er nødvendigt for udførelsen af en specifik aktivitet, tillade individuel erhvervsmæssig bestråling af bestemte arbejdstagere, der ligger over de dosisgrænser, som er fastsat i artikel 10, under forudsætning af, at sådanne bestrålinger er tidsbegrænsede, kun finder sted inden for bestemte arbejdsområder og ligger inden for de maksimale dosisniveauer, som de kompetente myndigheder har fastsat for det pågældende tilfælde. Følgende forhold skal tages i betragtning:

a)  kun de i artikel 38 definerede arbejdstagere i kategori A må udsættes for en sådan bestråling

b)  lærlinge, studerende, gravide kvinder og, hvis der er risiko for indtag af radionuklider, ammende kvinder må ikke udsættes for en sådan bestråling

c)  virksomheden skal begrunde sådanne bestrålinger omhyggeligt i forvejen og drøfte dem indgående med de frivillige arbejdstagere, deres repræsentanter og bedriftssundhedstjenesten eller strålebeskyttelseseksperten

d)  de pågældende arbejdstagere skal informeres i forvejen om de risici, der er forbundet med aktiviteten, og de forholdsregler, der skal træffes under udførelsen af denne

e)  alle doser i forbindelse med særlig tilladt bestråling skal registreres særskilt i den helbredsjournal, der er omhandlet i artikel 47, og i den individuelle journal, der er omhandlet i artikel 41.

2.  Overskridelse af dosisgrænserne som følge af særlig tilladt bestråling skal ikke nødvendigvis udgøre en grund for arbejdsgiveren til at udelukke eller flytte arbejdstagere fra deres normale beskæftigelse, medmindre arbejdstagerne samtykker heri.

3.  Bestråling af besætninger på rumfartøjer over dosisgrænserne behandles som særlig tilladt bestråling.

Artikel 52

Bestråling af indsats- og redningsmandskab i nødsituationer

1.  Beredskabsorganisationer sikrer, at ingen arbejdstager fra indsats- eller redningsmandskab varetager opgaver, som betyder, at vedkommende udsættes for doser, som overstiger 50 mSv, undtagen i specielle tilfælde, der er defineret i den nationale beredskabsplan. I sådanne tilfælde fastlægges passende referenceniveauer over 50 mSv. I ekstraordinære situationer, hvor det drejer sig om at redde liv, forhindre alvorlige sundhedsskader som følge af bestråling eller forhindre, at der opstår en katastrofe, kan der fastsættes et referenceniveau på over 100 mSv.

2.  Beredskabsorganisationer sikrer, at indsats- og redningsmandskab, der kan tænkes at skulle deltage i redningsaktioner, hvor 50 mSv bliver overskredet, er frivillige, som på forhånd har modtaget klar og fyldestgørende oplysning om sundhedsfarerne i forbindelse med deres aktion og om de beskyttelsesforanstaltninger, der er til rådighed.

3.  I tilfælde af bestråling i en nødsituation kræver medlemsstaterne dosisovervågning og lægekontrol med indsats- og redningsmandskabet. Individuel overvågning eller vurdering af de individuelle doser skal foretages alt efter omstændighederne.

Artikel 53

Radon på arbejdspladser

1.  Inden for den i artikel 103 omhandlede handlingsplan fastsætter medlemsstaterne nationale referenceniveauer for indendørs radonkoncentrationer. Sådanne referenceniveauer må ikke overstige et årligt gennemsnit på 1 000 Bq m-3 for arbejdspladser.

2.  I henhold til den nationale handlingsplan sikrer medlemsstaterne, at der udføres radonmålinger på arbejdspladser, som er placeret i stueplan eller kælderplan, i radontruede områder samt på særlige typer arbejdspladser, som er defineret i handlingsplanen.

3.  Medlemsstaterne kræver, at virksomheder, hvor det nationale referenceniveau for eksisterende arbejdspladser overskrides, træffer foranstaltninger til at sænke radonkoncentrationen eller bestrålingen i overensstemmelse med princippet om optimering, der er fastsat i kapitel III.

4.  Hvis arbejdspladser eller bestemte rum i en bygning fortsat overskrider referenceniveauet på trods af de foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 3, behandler medlemsstaterne situationen som en planlagt bestrålingssituation og anvender de relevante forskrifter om erhvervsmæssig bestråling i artikel 30, stk. 1, litra d).

KAPITEL VII

BESKYTTELSE AF PATIENTER OG ANDRE PERSONER, DER UDSÆTTES FOR MEDICINSK BESTRÅLING

Artikel 54

Berettigelse

1.  Den reelle nytteværdi af medicinsk bestråling skal være tilstrækkelig stor, når dens samlede potentielle diagnostiske eller terapeutiske nytteværdi, herunder det direkte sundhedsgavnlige udbytte eller velbefindende for den enkelte og nytteværdien for samfundet, sammenlignes med den skade på enkeltpersoner, bestrålingen kan forårsage, under hensyn til effekten og nytteværdien af samt risikoen ved eksisterende alternative teknikker, der har samme formål, men som kun indebærer ringe eller slet ingen udsættelse for ioniserende stråling.

De individuelle skader som følge af bestråling af medicinsk-radiologisk personale og andre personer skal også tages i betragtning.

Navnlig følgende krav finder anvendelse:

a)  alle nye former for anvendelse af medicinsk bestråling skal på forhånd vurderes med hensyn til deres berettigelse, inden de anvendes generelt

b)  nuværende former for anvendelse af medicinsk bestråling skal tages op til revision, så snart der foreligger nye vigtige oplysninger om deres effektivitet eller følger

c)  al medicinsk bestråling af enkeltpersoner skal på forhånd være skønnet berettiget under hensyn til det specifikke formål med bestrålingen og den involverede persons tilstand.

Selv om en form for anvendelse af medicinsk bestråling ikke generelt er berettiget, kan en specifik individuel bestråling af denne art være berettiget under særlige omstændigheder. Dette skal vurderes og dokumenteres i hvert enkelt tilfælde.

Den, der henviser, og behandleren, søger, hvor det er praktisk muligt, at indhente tidligere diagnostiske oplysninger eller medicinske journaler med relevans for den planlagte bestråling, og konsulterer disse data med henblik på at undgå unødvendig bestråling.

1a.  Personalet skal gennemgå regelmæssige kurser, og overholdelsen af de gældende regler skal overvåges. [Ændring 88]

2.  Medicinsk bestråling i forbindelse med biomedicinsk og medicinsk forskning vurderes af en etisk komité nedsat i overensstemmelse med nationale procedurer og/eller af de kompetente myndigheder.

3.  En specifik vurdering af berettigelsen af medicinske radiologiske procedurer, der udføres som led i et sundhedsscreeningsprogram, foretages af sundhedsmyndigheden i samarbejde med relevante fagorganisationer.

4.  Bestråling af omsorgspersoner og hjælpere skal have en tilstrækkelig reel nytteværdi under hensyntagen til det direkte sundhedsgavnlige udbytte for en patient, nytteværdien for omsorgspersonen/hjælperen og den skade, bestrålingen risikerer at forårsage.

5.  Enhver medicinsk radiologisk procedure, der udføres på en person uden symptomer med henblik på tidlig konstatering af en sygdom, skal være led i et sundhedsscreeningprogram eller skal forudsætte særlig dokumenteret berettigelse for den pågældende person af behandleren i samråd med henviseren i henhold til retningslinjer fra relevante fagorganisationer og kompetente myndigheder. Der skal være særlig fokus på oplysning til patienterne som fastsat i artikel 56, stk. 3.

6.  Bestråling, der ikke skønnes berettiget i henhold til stk. 1-5, er forbudt.

Artikel 55

Optimering

1.  Alle doser hidrørende fra medicinsk bestråling fra radiodiagnostisk og interventionel radiologi skal være så lave, som det med rimelighed er muligt under hensyn til de ønskede billeddiagnostiske oplysninger, idet der samtidig tages højde for økonomiske og sociale faktorer.

For al medicinsk bestråling af personer til stråleterapeutiske formål skal bestråling af målmængderne planlægges individuelt under hensyn til, at doser af ikke-målmængder og -væv skal være så lave, som det med rimelighed er muligt, og være konsistente med det stråleterapeutiske formål for bestrålingen.

2.  Medlemsstaterne sikrer etablering, regelmæssig gennemgang og anvendelse af diagnostiske referenceniveauer til brug for billeddiagnostiske undersøgelser og, når det er relevant, for interventionelle radiologiprocedurer, samt tilgængelige retningslinjer til dette formål.

3.  For ethvert biomedicinsk og medicinsk forskningsprojekt sikrer medlemsstaterne, at:

a)  at de pågældende personer deltager frivilligt

b)  at disse personer informeres får fuld information om risikoen ved bestrålingen [Ændring 89]

c)  at der fastsættes en dosisbinding for personer, der ikke kan forvente nogen direkte medicinsk gavn af bestrålingen

d)  at behandleren og/eller den, der henviser, i tilfælde hvor patienter frivilligt underkastes eksperimentel terapeutisk eller diagnostisk bestråling og forventes at få terapeutisk eller diagnostisk udbytte heraf, fastsætter individuelle niveauer for de påtænkte doser.

4.  Optimeringen omfatter valg af udstyr, konsekvent fremskaffelse af relevant diagnostisk information eller terapeutiske resultater samt praktiske aspekter af medicinske bestrålingsprocedurer, kvalitetssikring, herunder tilstrækkelig undervisning af personalet, samt vurdering og evaluering af patient- og personaledoser eller indgivne aktiviteter under hensyn til økonomiske og sociale faktorer. [Ændring 90]

5.  Medlemsstaterne sikrer, at:

a)  dosisbindinger fastsættes for bestråling af omsorgspersoner og hjælpere

b)  passende retningslinjer fastsættes for bestråling af omsorgspersoner og hjælpere såvel som for korrekt anvendelse af udstyret. [Ændring 91]

6.  Medlemsstaterne sikrer, at hvis en patient behandles eller diagnosticeres med radionuklider, giver behandleren eller virksomheden, hvor det er relevant, patienten eller værgen skriftlig vejledning, således at doser så vidt muligt begrænses for personer, der er i kontakt med patienten, samt giver information om risikoen ved ioniserende stråling.

Denne vejledning skal udleveres inden udskrivning fra hospital, klinik eller lignende institution.

Artikel 56

Ansvarsfordeling

1.  Henviseren og behandleren inddrages i retfærdiggørelsesprocessen efter medlemsstaternes nærmere angivelse.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver medicinsk bestråling finder sted på en behandlers kliniske ansvar.

3.  Behandleren sikrer, at patienten eller værgen får tilstrækkelige kortfattede og letforståelige oplysninger om fordele og risici i forbindelse med stråledosen fra den medicinske bestråling, således at der kan opnås informeret samtykke. Lignende oplysninger samt relevant vejledning i henhold til artikel 55, stk. 5, litra b) gives til omsorgspersoner og hjælpere. [Ændring 92]

4.  De praktiske aspekter af medicinske bestrålingsprocedurer kan af virksomheden eller behandleren om nødvendigt uddelegeres til en eller flere enkeltpersoner, der er bemyndiget til at handle i denne henseende inden for et anerkendt specialområde.

Artikel 57

Fremgangsmåde

1.  Der skal udarbejdes skriftlige protokoller for alle typer standardiseret medicinsk stråleprocedure i forbindelse med alt udstyr.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de, der henviser til medicinsk bestråling, har adgang til retningslinjer vedrørende medicinsk billeddannelse, herunder stråledoser.

3.  Ved medicinske radiologiske aktiviteter skal en mediko-fysisk ekspert inddrages i passende omfang, idet niveauet for inddragelse svarer til den radiologiske risiko, som aktiviteten udgør. Der er navnlig tale om følgende:

a)  ved stråleterapeutiske aktiviteter ud over standardiseret nuklearmedicinsk stråleterapi inddrages en mediko-fysisk ekspert i vidt omfang

b)  ved standardiseret nuklearmedicinsk stråleterapi og ved strålediagnostiske og interventionelle radiologiaktiviteter inddrages en mediko-fysisk ekspert

c)  ved andre enkle radiodiagnostiske procedurer inddrages en mediko-fysisk ekspert, hvis det er nødvendigt, til samråd og rådgivning om strålebeskyttelsesspørgsmål i forbindelse med medicinsk bestråling.

4.  Klinisk audit skal udføres i overensstemmelse med nationale procedurer.

5.  Medlemsstaterne sørger for, at der foretages passende lokal revision, hvis de diagnostiske referenceniveauer konsekvent overskrides, og at der om nødvendigt træffes korrigerende foranstaltninger.

Artikel 58

Uddannelse

Medlemsstaterne sikrer, at kravene om uddannelse og anerkendelse i artikel 81, 15, 19 og 81 opfyldes for den behandler, den mediko-fysiske ekspert og de personer, der er nævnt i artikel 56, stk. 4.

Artikel 59

Udstyr

1.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, som de skønner nødvendige, for at undgå unødvendig spredning af medicinsk-radiologisk udstyr.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at:

a)  Alt medicinsk-radiologisk udstyr, som er i brug, overvåges nøje med hensyn til strålebeskyttelse og bortskaffes i overensstemmelse med den relevante gældende lovgivning [Ændring 93]

b)  en ajourført fortegnelse over medicinsk-radiologisk udstyr i forbindelse med hvert enkelt medicinsk radiologisk anlæg er til rådighed for de kompetente myndigheder

c)  virksomheden gennemfører hensigtsmæssige kvalitetssikringsprogrammer og vurderinger af patientdoser eller indgivne aktiviteter, og

d)  der udføres modtagekontrol under inddragelse af den mediko-fysiske ekspert inden første anvendelse af udstyret til kliniske formål, efterfulgt af regelmæssig kontrol af præstationen, og efter ethvert større vedligeholdelsesarbejde. Medlemsstaterne skal i denne forbindelse følge Kommissionens retningslinjer (navnlig Strålebeskyttelse nr. 162 - Kriterier for godkendelse af medicinsk radiologisk udstyr, der anvendes i diagnostisk radiologi, nuklearmedicin og strålebehandling) og de europæiske og internationale standarder, der i øjeblikket er gældende for medicinsk-radiologisk udstyr (IECTC62 on Electrical equipment in medical practice, IAEA's standarder og ICRP's retningslinjer). [Ændring 94]

3.  De kompetente myndigheder tager skridt til at sikre, at virksomheden træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbedre utilstrækkelige forhold ved eller fejlbehæftede dele af det medicinsk-radiologiske udstyr. De skal også vedtage specifikke kriterier for godkendelse af udstyr, der angiver, hvornår afhjælpningsforanstaltninger er nødvendige, hvilket kan indebære, at udstyret tages ud af drift.

4.  Anvendelse af gennemlysningsudstyr uden et apparat til kontrol af dosishastigheden eller uden en billedforstærker eller tilsvarende apparat er ikke berettiget og forbydes derfor.

5.  Ethvert udstyr, der anvendes til interventionel radiologi eller computertomografi, skal være forsynet med en anordning eller funktion, der oplyser behandleren om, hvilken mængde stråling udstyret afgiver i forbindelse med den medicinske stråleprocedure. Eventuelt andet medicinsk-radiologisk udstyr, der tages i anvendelse efter dette direktivs ikrafttræden, skal være forsynet med en sådan anordning eller funktion eller et tilsvarende middel til at fastlægge den mængde stråling, udstyret afgiver. Stråledosen skal indgå i rapporten om undersøgelsen.

Artikel 60

Særlig anvendelse

1.  Medlemsstaterne sikrer, at hensigtsmæssigt medicinsk-radiologisk udstyr, praktiske teknikker og tilbehør benyttes ved:

a)  medicinsk bestråling af børn

b)  medicinsk bestråling som led i screening

c)  medicinsk bestråling, der indebærer store doser for patienten, f.eks. interventionel radiologi, computertomografi eller stråleterapi.

Der skal for sådan stråleanvendelse lægges særlig vægt på kvalitetssikringsprogrammer og vurdering af patientdoser eller indgivne aktiviteter som omhandlet i artikel 59, stk. 2, litra c).

2.  Medlemsstaterne sikrer, at behandlere og enkeltpersoner som omhandlet i artikel 56, stk. 4, der foretager bestråling efter stk. 1 i denne artikel, modtager hensigtsmæssig uddannelse i denne medicinske stråleanvendelse som fastsat i artikel 19.

Artikel 61

Særlig beskyttelse under graviditet og amning

1.  Når der er tale om en kvinde i den fødedygtige alder, skal den, der henviser, og behandleren, som defineret af medlemsstaterne, spørge, om hun er gravid eller ammer, når dette er relevant.

Hvis det ikke kan udelukkes, at patienten er gravid, skal man afhængigt af arten af den medicinske bestråling, navnlig hvis den vedrører mave- og bækkenregionen, være særlig opmærksom på berettigelsen, specielt på, om tilfældet er uopsætteligt, og på optimeringen af den medicinske bestråling, idet der tages hensyn til bestrålingen både af den vordende moder og af fosteret.

2.  Når der er tale om kvinder, der ammer, skal man inden for nuklearmedicin afhængigt af arten af den medicinske undersøgelse eller behandling være særlig opmærksom på berettigelsen, specielt på, om tilfældet er uopsætteligt, og på optimeringen af den medicinske bestråling, idet der tages hensyn til bestrålingen både af moderen og af barnet.

3.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger, f.eks. offentlige opslag på passende steder, der bidrager til bedre information af de kvinder, der er omfattet af denne artikel, jf. dog stk. 1 og 2.

Artikel 62

Utilsigtet medicinsk bestråling

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)  der tages alle de skridt, der med rimelighed er mulige, for at formindske sandsynligheden for og størrelsen af doser ved uheld og utilsigtede doser i forbindelse med al medicinsk stråleanvendelse, under hensyntagen til økonomiske og sociale faktorer

b)  kvalitetssikringsprogrammet for stråleterapi omfatter en undersøgelse af risikoen for utilsigtet bestråling

c)  virksomheden for al medicinsk bestråling indfører et system til registrering og analyse af hændelser, der indebærer eller kan indebære utilsigtet bestråling

d)  virksomheden snarest muligt meddeler de kompetente myndigheder, når væsentlige hændelser finder sted, som fastsat af myndighederne, herunder resultaterne af undersøgelsen og de korrigerende foranstaltninger for at undgå sådanne hændelser. De kompetente myndigheder deler disse Hvis der er tale om medicinsk udstyr, fremsender virksomheden eller brugeren straks alle relevante oplysninger med til de kompetente myndigheder, der har ansvaret for kontrol efter markedsføringen som fastlagt i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger. Myndighederne underretter om nødvendigt andre kompetente myndigheder [Ændring 95]

e)  der træffes foranstaltninger til at oplyse henviseren, behandleren og patienten om en utilsigtet bestråling.

Artikel 63

Skøn over de af befolkningen modtagne doser

Medlemsstaterne sikrer, at fordelingen af individuelle doser fra medicinsk bestråling bestemmes, og tager hensyn til aldersfordeling og køn hos den stråleudsatte befolkning.

KAPITEL VIII

BESKYTTELSE AF ENKELTPERSONER I OFFENTLIGHEDEN

Afdeling 1

Beskyttelse af enkeltpersoner i offentligheden under normale forhold

Artikel 64

Principper for beskyttelse af enkeltpersoner i offentligheden

Medlemsstaterne skaber de nødvendige betingelser for at sikre den bedst mulige beskyttelse af enkeltpersoner i offentligheden under de gældende forhold på grundlag af principperne i kapitel III om strålebeskyttelsessystemet og under anvendelse af forskrifterne i dette kapitel.

Artikel 65

Konkret beskyttelse af enkeltpersoner i offentligheden

1.  Den konkrete beskyttelse af enkeltpersoner i offentligheden under normale forhold i forbindelse med aktiviteter, der kræver tilladelse, udgøres af alle de forholdsregler og enhver kontrol, der tjener til at erkende og fjerne faktorer, der i forbindelse med en hvilken som helst aktivitet, som medfører udsættelse for ioniserende stråling, kan tænkes at medføre en strålerisiko for enkeltpersoner i offentligheden, som der ikke kan ses bort fra i strålebeskyttelsessammenhæng. Beskyttelsesforanstaltningerne omfatter følgende opgaver:

a)  undersøgelse og godkendelse af projekterede anlæg, der indebærer en strålerisiko, samt af den påtænkte placering af sådanne anlæg på medlemsstatens område, set ud fra et strålebeskyttelsessynspunkt

b)  godkendelse af idriftsættelsen af sådanne nye anlæg, som indebærer en risiko for bestråling, hvis der er sikret en passende beskyttelse mod enhver stråling eller radioaktiv forurening uden for anlægget, om fornødent under hensyntagen til demografiske, meteorologiske, geologiske, hydrologiske og økologiske forhold

c)  gennemgang og godkendelse af planer for udledning af radioaktive stoffer

Opgaverne skal udføres i overensstemmelse med regler, der er fastsat af de kompetente myndigheder på grundlag af eksponeringsrisikoen.

2.  Den kompetente myndighed fastsætter og offentliggør tilladte grænser for udledning af radioaktivt affald. Udledningstilladelserne skal: [Ændring 96]

a)  tage de doser, som enkeltpersoner i offentligheden udsættes for som følge af eksisterende menneskeskabte situationer og andre planlagte aktiviteter, samt resultaterne af optimeringen af offentlig bestråling i betragtning [Ændring 97]

b)  afspejle god skik ved drift af lignende anlæg

c)  give råderum for et anlægs driftsfleksibilitet.

Artikel 66

Skøn over doser for enkeltpersoner i offentligheden

1.  På grundlag af den pågældende strålerisiko etablerer medlemsstaterne et system til vurdering af doser, som enkeltpersoner i offentligheden udsættes for som følge af planlagte bestrålingssituationer.

2.  De kompetente myndigheder identificerer aktiviteter, hvor der skal foretages en realistisk vurdering af de doser, enkeltpersoner i offentligheden udsættes for. I forbindelse med andre aktiviteter kan medlemsstaterne nøjes med at kræve en screeningsvurdering med generiske data

3.  I forbindelse med den realistiske vurdering af doser, som enkeltpersoner i offentligheden udsættes for skal den kompetente myndighed

a)  sikre, at skøn over doser fra de aktiviteter, der er nævnt i artikel 65, foretages på et så realistisk grundlag som muligt for repræsentative personer

b)  bestemme, hvor hyppigt vurderingerne skal foretages, og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at identificere den repræsentative person under hensyntagen til de effektive overførselsveje for de radioaktive stoffer

c)  sikre, at nævnte skøn over de af enkeltpersoner i offentligheden modtagne doser under hensyntagen til strålerisiciene omfatter:

i)  vurdering af de doser, der skyldes ekstern bestråling, om nødvendigt med angivelse af den pågældende strålings art

ii)  vurdering af indtaget af radionuklider med angivelse af radionuklidernes art og om nødvendigt deres fysiske og kemiske tilstand, samt bestemmelse af disse radionukliders aktivitet og koncentration

iii)  vurdering af de doser, som den repræsentative person kan tænkes at modtage, og nærmere angivelse af den repræsentative persons karakteristika

d)  kræve, at der i arkiverne opbevares optegnelser over målinger af den eksterne bestråling, skøn over indtag af radionuklider og radioaktiv forurening samt resultaterne af vurderingen af de af den repræsentative person modtagne doser, og at disse optegnelser gøres tilgængelige for alle berørte parter.

Artikel 67

Overvågning af radioaktivt udslip

1.  Medlemsstaterne kræver, at hvor der gives en udledningsgodkendelse, skal den virksomhed, der er ansvarlig for de givne aktiviteter, i passende omfang overvåge de luftbårne eller flydende radioaktive udslip til miljøet og indberette resultaterne af denne overvågning til den kompetente myndighed

2.  Medlemsstaterne kræver, at enhver virksomhed, der er ansvarlig for en atomenergireaktor eller et oparbejdningsanlæg, skal overvåge udslippet ved normal drift i overensstemmelse med de standardiserede oplysninger, der udvalgt til overvågning og indberetning til Kommissionen som fastlagt i Kommissionens henstilling 2004/2/Euratom(18).

Artikel 68

Virksomhedens opgaver

1.  Medlemsstaterne kræver, at virksomheden udfører følgende opgaver:

a)  når op på og opretholder et optimalt det højest mulige beskyttelsesniveau for folkesundheden og miljøet [Ændring 98]

b)  afprøver effektiviteten og vedligeholdelsen af tekniske anordninger

c)  ud fra et strålebeskyttelsessynspunkt godkender ibrugtagning af udstyr og fremgangsmåder til måling og vurdering, alt efter omstændighederne, af bestråling af enkeltpersoner i offentligheden og radioaktiv forurening af miljøet

d)  regelmæssigt kalibrerer måleinstrumenter og regelmæssigt kontrollerer, at de fungerer og anvendes korrekt.

2.  Strålebeskyttelseseksperter og om nødvendigt strålebeskyttelsesansvarlige inddrages i udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 69

Miljøovervågningsprogram

Medlemsstaterne sikrer, at et passende miljøovervågningsprogram er etableret til vurdering af eksponeringen af enkeltpersoner i offentligheden.

Afdeling 2

Bestråling i nødsituationer

Artikel 70

Beredskab

1.  Medlemsstaterne kræver, at den virksomhed, der er ansvarlig for en given godkendt aktivitet, straks giver de kompetente myndigheder meddelelse om enhver nødsituation, som opstår på dens anlæg eller i forbindelse med dens aktiviteter, og træffer alle relevante foranstaltninger til at begrænse følgerne heraf. [Ændring 99]

2.  Medlemsstaterne sikrer, at i tilfælde af strålerelaterede nødsituationer på en virksomheds område skal den pågældende virksomhed foretage en første foreløbig vurdering af omstændighederne ved og følgerne af nødsituationen og medvirke ved beskyttelsesforanstaltninger.

2a.  Medlemsstaterne bør omgående underrette hinanden om enhver bestrålingskrisesituation, der er opstået på deres territorium. [Ændring 100]

3.  Medlemsstaterne sikrer, at der etableres beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til:

a)  strålekilden, for at reducere eller stoppe den direkte stråling og udledning af radionuklider eller for at forhindre bestråling eller forurening fra ukontrollerede kilder

b)  omgivelserne, for at reducere overførslen af radioaktive stoffer til enkeltpersoner

c)  enkeltpersoner, for at reducere bestråling og for så hurtigt som muligt at blive fuldt informeret om risiciene og de mulige bivirkninger ved den nødsituation, der er opstået. [Ændring 101]

4.  I tilfælde af en nødsituation på eller uden for deres område kræver medlemsstaterne eller beredskabsmyndigheden:

a)  tilrettelæggelse af passende beskyttelsesforanstaltninger under hensyntagen til den konkrete situation og i overensstemmelse med den optimerede beskyttelsesstrategi som led i beredskabsplanen, hvorved de elementer, der skal indgå i beredskabsplanen, er angivet i afdeling B i bilag IX

b)  vurdering og registrering af følgerne af den strålerelaterede nødsituation og af beskyttelsesforanstaltningernes effektivitet.

5.  Medlemsstaterne eller beredskabsmyndigheden sikrer, at der, hvis situationen tilsiger det, iværksættes lægebehandling af ofrene.

Artikel 71

Oplysning til enkeltpersoner i offentligheden, som kan tænkes at blive berørt i tilfælde af en nødsituation

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de enkeltpersoner i offentligheden, som kan tænkes at blive berørt i tilfælde af en nødsituation, holdes underrettet om, hvordan de i givet fald skal forholde sig, samt om eventuelle sundhedsmæssige foranstaltninger, de bør træffe i tilfælde af en sådan nødsituation. Det drejer sig som minimum om personer, der er bosiddende inden for en radius på 50 km omkring et anlæg, som er forbundet med risiko. [Ændring 102]

2.  Oplysningerne skal mindst omfatte de i afdeling A i bilag X nævnte elementer.

3.  Oplysningerne skal meddeles de i stk. 1 nævnte enkeltpersoner i offentligheden, uden at de først skal anmode herom.

4.  Medlemsstaterne skal ajourføre og udsende oplysningerne med regelmæssige mellemrum, samt når der sker væsentlige ændringer. Disse oplysninger skal til stadighed være til rådighed for offentligheden

Artikel 72

Oplysning til enkeltpersoner i offentligheden, der bliver berørt i tilfælde af en nødsituation

1.  Så snart der indtræder en nødsituation, sikrer medlemsstaterne, at de faktisk berørte enkeltpersoner i offentligheden øjeblikkeligt underrettes om ulykkens enkeltheder samt om, hvordan de skal forholde sig og - alt efter tilfældets art - om de sundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger.

2.  Oplysningerne skal omfatte de punkter i afdeling B i bilag X, som er relevante for den pågældende nødsituation.

Artikel 72a

Oplysning af befolkningen

Så snart der modtages oplysninger om en nødsituation, sikrer medlemsstaterne, at offentligheden hurtigst muligt underrettes herom.

De offentliggør alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere situationen og udviklingen heraf, navnlig oplysninger om og prognoser for vejrforhold, luftens bevægelser og depoter i jorden, omgivelsernes dosishastigheder og kritiske niveauer for radioaktivitet i fødevarer. De relevante myndigheder offentliggør prognoser for kritisk effektiv dosis og ækvivalent dosis for vitale organer, planlagte og trufne beredskabsforanstaltninger samt forventede og faktiske restdoser. [Ændring 103]

Afdeling 3

Eksisterende Bestrålingssituationer

Artikel 73

Forurenede områder

1.  Strategier til styring af forurenede områder omfatter følgende, hvis det er relevant:

a)  afgrænsning af de berørte regioner og identificering af de berørte enkeltpersoner i offentligheden

b)  hensyntagen til behovet for og omfanget af de beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes til de berørte regioner og enkeltpersoner i offentligheden

c)  hensyntagen til behovet for at forhindre eller kontrollere adgangen til de berørte regioner eller for at pålægge levevilkårene restriktioner i disse regioner

d)  vurdering af eksponeringen af forskellige grupper i befolkningen og vurdering af de midler, enkeltpersoner har til rådighed til kontrol af deres egen eksponering

e)  målsætninger og langsigtede mål, som strategien følger, og tilsvarende referenceniveauer.

2.  For områder med langvarig restforurening, hvor medlemsstaten har besluttet at tillade beboelse og genoptagelse af sociale og økonomiske aktiviteter, skal medlemsstaterne sikre, i samråd med de berørte parter, at der om fornødent er truffet foranstaltninger til løbende kontrol med bestrålingen med henblik på at etablere levevilkår, der kan anses for at være normale, herunder:

a)  etablering af referenceniveauer, der er forenelige med dagliglivet

b)  etablering af en infrastruktur til støtte for fortsatte selvhjælps-beskyttelsesforanstaltninger i de berørte områder, f.eks. formidling af oplysninger, rådgivning og overvågning.

Artikel 74

Radon i boliger og bygninger med offentlig adgang

1.  Inden for den i artikel 103 omhandlede handlingsplan fastsætter medlemsstaterne nationale referenceniveauer for indendørs radonkoncentrationer, der ikke må overstige (i årligt gennemsnit):

a)  200 Bq m-3 for nye boliger og nye bygninger med offentlig adgang

b)  300 Bq m-3 for eksisterende boliger

c)  300 Bq m-3 for eksisterende bygninger med offentlig adgang. I særlige tilfælde med kort opholdstid kan der fastsættes et referenceniveau på op til 1 000 Bq m-3.

2.  I henhold til den nationale handlingsplan skal medlemsstaterne

a)  identificere eksisterende boliger, der overskrider referenceniveauet, og til at opfordre til brug af radonreducerende tiltag i eksisterende boliger, hvor referenceniveauerne er overskredet

b)  sikre, at der foretages radonmålinger i bygninger med offentlig adgang i radontruede områder.

3.  Medlemsstaterne fastsætter byggekodekser for at forebygge indtrængen af radon fra jorden og fra byggematerialer som angivet i den nationale handlingsplan og kræver, at sådanne byggekodekser overholdes, særlig i radontruede områder, for at undgå radonkoncentrationer, der overstiger referenceniveauet for nye bygninger.

4.  Medlemsstaterne sørger for lokal og national oplysning om aktuelle radonkoncentrationer, tilknyttede sundhedsrisici og de tekniske midler, der er til rådighed til reduktion af eksisterende radonkoncentrationer.

Artikel 75

Byggematerialer

1.  Forskrifterne i denne artikel finder anvendelse på følgende:

a)  byggematerialer, der identificeret og anført af den relevante kompetente myndighed som værende problematiske fra et strålebeskyttelsessynspunkt, under hensyntagen til den vejledende liste over materialer i bilag XI med hensyn til deres udsendte gammastråling, eller

b)  byggematerialer, som myndigheden har vurderet som problematiske i den nationale handlingsplan for radon, som omhandlet i artikel 103.

2.  For identificerede typer byggematerialer skal industrier, som markedsfører sådanne materialer

a)  bestemme de i bilag VII nævnte koncentrationer af radionuklider

b)  underrette den kompetente myndighed om måleresultaterne og det tilsvarende aktivitetskoncentrationsindeks, som angivet i bilag VII.

3.  Den kompetente myndighed skal sikre, at identificerede typer byggematerialer klassificeres, som omhandlet i bilag VII, på baggrund af deres tilsigtede brug og aktivitetskoncentrationsindeks.

4.  Identificerede typer byggematerialer, som sandsynligvis ikke afgiver doser, der overskrider referenceniveauet på 1 mSv pr. år for indendørs ekstern bestråling fra byggematerialer ud over den aktuelle eksterne udendørs bestråling, er undtaget fra kravene på nationalt niveau, jf. dog artikel 103. Sådanne byggematerialer skal ikke desto mindre fortsat overvåges for at sikre, at aktivitetskoncentrationen til stadighed overholder referenceniveauet. Byggematerialer i kategori A, som omhandlet i bilag VII, er fritaget fra eventuelle restriktioner med hensyn til markedsføring i EU.

5.  For identificerede typer byggematerialer, som kan afgive doser, der overskrider referenceniveauet på 1 mSv pr. år for indendørs ekstern bestråling fra byggematerialer ud over den aktuelle eksterne udendørs bestråling, beslutter den kompetente myndighed, hvilke foranstaltninger der skal træffes, gående fra registrering og almindelig anvendelse af byggekodekser til specifikke restriktioner for den forventede brug af sådanne materialer.

6.  Oplysninger om identificerede typer byggematerialer, herunder deres radionuklidkoncentrationer, aktivitetskoncentrationsindeks og tilsvarende klassifikation, som er relevante for gennemførelsen af byggekodekser, skal gøres tilgængelige, inden byggematerialerne bliver markedsført.

KAPITEL IX

MILJØBESKYTTELSE

Artikel 76

Miljøkriterier

Medlemsstaterne sørger for at medtage foranstaltninger til strålebeskyttelse af andre arter end mennesket i miljøet i deres regelsæt for strålebeskyttelse og især i det overordnede system til beskyttelse af menneskers sundhed. Dette regelsæt skal indføre miljøkriterier med henblik på at beskytte populationer af sårbare eller repræsentative arter andre end mennesket i lyset af deres betydning som en del af økosystemet. Om nødvendigt identificeres de typer aktiviteter, som kræver myndighedskontrol, for at kravene i dette regelsæt kan gennemføres. Til dette formål skal medlemsstaterne styrke deres forskning på området og opdatere den retlige ramme med henblik på behørigt at tage højde for ny viden. [Ændring 104]

Artikel 77

Godkendte grænser for udslip

Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når de fastsætter godkendte grænser for udslip af radioaktivt affald, også sikre tilstrækkelig beskyttelse af andre arter end mennesket i henhold til artikel 65, stk. 2. Til dette formål kan en generisk screeningsvurdering foretages for at sikre, at de miljømæssige kriterier er opfyldt.

Artikel 78

Utilsigtede udslip

Medlemsstaterne kræver, at virksomheder træffer passende tekniske foranstaltninger for at undgå væsentlige miljøskader i tilfælde af et utilsigtet udslip eller for at mindske omfanget af sådanne skader. Nationale myndigheder skal sikre, at der regelmæssigt foretages stikprøver på lokaliteter og anlæg såvel som stikprøver af den praksis, der anvendes af virksomhederne, med henblik på at sikre, at sådanne foranstaltninger bliver truffet eller er etableret. [Ændring 105]

Artikel 79

Miljøovervågning

Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når de etablerer miljøovervågningsprogrammer eller kræver, at sådanne programmer gennemføres, om nødvendigt inddrage andre arter end mennesket og ligeledes miljømedier, som udgør en eksponeringsvej for enkeltpersoner i offentligheden. For at styrke gennemsigtigheden og effektiviteten af de trufne foranstaltninger udveksler medlemsstaternes nationale myndigheder regelmæssigt oplysninger og informationer om overvågning af radioaktivitet i miljøet, og sikrer i denne forbindelse omgående formidling af nye oplysninger. [Ændring 106]

KAPITEL X

KRAV OM MYNDIGHEDSKONTROL

Afdeling 1

Institutionel infrastruktur

Artikel 80

Den kompetente myndighed

1.  Medlemsstaterne udpeger en eller flere kompetente myndigheder til at udføre de opgaver den myndighedskontrol, som de pålægges ifølge dette direktiv. Den eller de kompetente myndighed(er) skal være funktionelt uafhængig(e) af enhver institution, der fremmer eller anvender atomkraft. [Ændring 107]

1a.  Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at offentlighedens deltagelse håndhæves af de kompetente myndigheder i medlemsstaten i overensstemmelse med national lovgivning, når der fastsættes eller ændres ved dosisbegrænsninger. [Ændring 108]

1b.  Procedurerne for offentlig deltagelse skal omfatte rimelige tidsfrister for de forskellige faser, der sikrer tilstrækkelig tid til at underrette offentligheden og til at offentligheden kan forberede sig og deltage effektivt i beslutningsprocessen. [Ændring 109]

1c.  Den kompetente myndighed sikrer, at der i en beslutning vedrørende dosisbegrænsninger tages behørigt hensyn til resultatet af den offentlige deltagelse. [Ændring 110]

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse på deres kompetente myndighed(er) samt deres respektive kompetenceområder for at sikre, at man hurtigt kan komme i forbindelse med den/dem.

3.  Hvis en medlemsstat har mere end en kompetent myndighed til kontrol af højaktive lukkede kilder og ukontrollerede kilder, skal den udpege et kontaktpunkt til kommunikation med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater.

4.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om alle ændringer af de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger.

5.  Kommissionen videregiver oplysningerne i stk. 2, 3 og 4 til alle kompetente myndigheder og offentliggør dem regelmæssigt med højst to års interval i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 81

Anerkendelse af tjenester og eksperter

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til anerkendelse af:

a)  bedriftssundhedstjenester

b)  dosimetriske tjenester

c)  strålebeskyttelseseksperter og strålebeskyttelsesansvarlige [Ændring 111]

d)  mediko-fysiske eksperter.

Medlemsstaterne fastlægger bestemmelser til at sikre kontinuitet og uafhængighed i disse tjenesters og eksperters ekspertise. [Ændring 112]

2.  Medlemsstaterne specificerer anerkendelseskravene og meddeler dem til Kommissionen sammen med navn og adresse på de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for anerkendelsen. Medlemsstaterne meddeler alle ændringer af disse oplysninger.

3.  Medlemsstaterne specificerer andre tjenester eller eksperter, der kræver særlige strålebeskyttelseskvalifikationer og, om nødvendigt, processen til anerkendelse af sådanne kvalifikationer.

4.  Kommissionen stiller de oplysninger, der modtages i henhold til stk. 2, til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 82

Bedriftssundhedstjenester

Bedriftssundhedstjenester foretager lægelig overvågning af stråleudsatte arbejdstagere med hensyn til deres eksponering for ioniserende stråling og deres egnethed til det arbejde, der er pålagt dem.

Artikel 83

Dosimetriske tjenester

Dosimetriske tjenester bestemmer den indre og ydre dosis for stråleudsatte arbejdstagere, der overvåges individuelt for at registrere dosen i samarbejde med virksomheden og bedriftssundhedstjenesten. Dosimetriske tjenester omfatter kalibrering, aflæsning og fortolkning af persondosimetre samt måling af radioaktivitet i det menneskelige legeme eller i biologiske prøver.

Artikel 84

Strålebeskyttelsesekspert

1.  Strålebeskyttelseseksperten skal på basis af faglige skøn, målinger og vurderinger give kompetent rådgivning til virksomheden om forhold i forbindelse med erhvervsmæssig bestråling og offentlig bestråling.

2.  Strålebeskyttelsesekspertens rådgivning omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

a)  planer for nye anlæg og ibrugtagning af nye eller ændrede strålekilder med hensyn til eventuelle tekniske kontroller, konstruktionsmæssige egenskaber, sikkerhedsfunktioner og advarselsanordninger, der er relevante for strålebeskyttelse

b)  kategorisering af kontrollerede områder og overvågede områder

c)  klassificering af arbejdstagere

d)  indretningen af arbejdspladsen og individuelle overvågningsprogrammer

e)  de passende instrumenter til strålingsovervågning

f)  de passende metoder til persondosimetri

g)  optimering og etablering af passende dosisbindinger

h)  kvalitetssikring

i)  miljøovervågningsprogrammet

j)  bortskaffelseskrav for radioaktivt affald

k)  foranstaltningerne til forebyggelse af uheld og hændelser

l)  nødberedskab og reaktioner ved bestråling i nødsituationer

m)  oplærings- og efteruddannelsesordninger for stråleudsatte arbejdstagere.

3.  Om nødvendigt kan strålebeskyttelsesekspertens arbejde varetages af en gruppe af specialister, der til sammen har den fornødne ekspertise.

Artikel 85

Mediko-fysisk ekspert

1.  Efter behov følger den mediko-fysiske ekspert op på eller giver råd om forhold på sundhedsområdet i forbindelse med strålefysik anvendt til medicinsk bestråling.

2.  Afhængig af den medicinske radiologiske aktivitet er den mediko-fysiske ekspert ansvarlig for dosimetri, herunder fysiske målinger til evaluering af den dosis, patienten modtager, giver råd om medicinsk radiologisk udstyr og bidrager især til følgende:

a)  optimering af strålebeskyttelsen af patienter og andre personer, der underkastes medicinsk bestråling, herunder anvendelse af diagnostiske referenceniveauer

b)  bestemmelse og gennemførelse af kvalitetssikring af det medicinsk-radiologiske udstyr

c)  udarbejdelse af tekniske specifikationer for medicinsk-radiologisk udstyr og design af anlæg

d)  overvågning af de medicinsk-radiologiske anlæg med hensyn til strålebeskyttelse

e)  valg af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre strålebeskyttelsesmålinger

f)  oplæring af behandlere og andet personale i relevante aspekter af strålebeskyttelse

fa)  fastlæggelse af dokumenterede procedurer for formidling af information til og uddannelse af stråleudsatte arbejdstagere. [Ændring 113]

Om fornødent kan den mediko-fysiske eksperts opgave varetages af en mediko-fysisk tjeneste.

Artikel 86

Strålebeskyttelsesansvarlig

1.  Medlemsstaterne beslutter, hvilke aktiviteter der kræver udpegelse af en strålebeskyttelsesansvarlig til varetagelse af strålebeskyttelsesopgaver i en virksomhed. Medlemsstaterne kræver, at virksomhederne sørger for, at de strålebeskyttelsesansvarlige får de nødvendige midler til at udføre deres opgaver. Den strålebeskyttelsesansvarlige rapporterer direkte til virksomheden.

2.  Afhængig af aktivitetens natur kan den strålebeskyttelsesansvarliges opgaver omfatte følgende:

a)  sikring af at arbejdet med bestråling udføres i henhold til kravene i eventuelle specificerede procedurer eller lokale regler

b)  kontrol af gennemførelsen af arbejdspladsovervågningsprogrammet

c)  vedligeholdelse af dækkende fortegnelser over radioaktive kilder

d)  regelmæssige vurderinger af relevante sikkerheds- og advarselssystemers tilstand

e)  kontrol af gennemførelsen af personovervågningsprogrammet

f)  kontrol af gennemførelsen af sundhedsovervågningsprogrammet

g)  introduktion til nye medarbejdere om lokale regler og procedurer

h)  rådgivning og kommentarer i forbindelse med arbejdsplaner

i)  godkendelse af arbejdsplaner

j)  afrapportering til den lokale ledelse

k)  deltagelse i foranstaltninger til forebyggelse, beredskab og reaktion ved bestråling i nødsituationer

l)  samarbejde med strålebeskyttelseseksperten

la)  fastlæggelse af dokumenterede procedurer for formidling af information til og uddannelse af stråleudsatte arbejdstagere. [Ændring 114]

Den strålebeskyttelsesansvarliges opgave kan varetages af en strålebeskyttelsesenhed, som er oprettet i en virksomhed

Afdeling 2

Kontrol med lukkede kilder

Artikel 87

Generelle krav

1.  Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til at holde tilstrækkelig kontrol med lukkede kilder med hensyn til placering, brug og ophørt brug.

2.  Medlemsstaterne kræver, at virksomheden registrerer alle sådanne kilder, som den har ansvar for, hvor de befinder sig samt disses overdragelse.

3.  Medlemsstaterne skal oprette et system, som sætter dem i stand til at modtage tilstrækkelige oplysninger om individuelle overdragelser af højaktive lukkede kilder.

4.  Medlemsstaterne kræver, at hver enkelt virksomhed, der er i besiddelse af en lukket kilde, straks skal underrette den kompetente myndighed om et eventuelt tab, tyveri eller ikke-godkendt brug af en lukket kilde.

Artikel 88

Krav om kontrol af højaktive lukkede kilder

Inden medlemsstaterne meddeler en godkendelse af aktiviteter, der involverer en højaktiv lukket kilde, sikrer de:

a)  at der er truffet hensigtsmæssige dispositioner til sikker behandling og sikring af strålekilder, herunder når strålekilderne ikke længere skal anvendes. Sådanne dispositioner kan disse bestå i overdragelse af strålekilder, der ikke længere anvendes, til leverandøren, bortskaffelse, overførsel til et opbevaringsanlæg eller en forpligtelse for producenten eller leverandøren til at tage dem tilbage

b)  at der gennem økonomisk sikkerhedsstillelse eller på anden tilsvarende måde, afpasset efter den pågældende strålekilde, er truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til sikker behandling af strålekilder, der ikke længere skal anvendes, herunder hvis virksomheden bliver insolvent eller indstiller sine aktiviteter.

Artikel 89

Særlige krav om tilladelse i forbindelse med højaktive lukkede kilder

Ud over de generelle tilladelseskrav i kapitel V skal medlemsstaterne sikre, at tilladelsen til fremstilling, anvendelse eller overtagelse af en højaktiv lukket kilde omfatter:

a)  minimumskriterier for strålekildens, dennes beholders og det supplerende udstyrs ydeevne

b)  arbejdsmetoder

c)  hensigtsmæssig behandling af strålekilder, som ikke længere skal anvendes, herunder eventuelle aftaler om overdragelse af strålekilder til en producent, en leverandør, en anden godkendt virksomhed, til bortskaffelse eller til et opbevaringsanlæg.

Artikel 90

Opbevaring af registreringer i virksomhederne

Medlemsstaterne kræver, at registreringerne for højaktive lukkede kilder omfatter de oplysninger, der er fastsat i bilag XII, og at virksomheden efter anmodning giver den kompetente myndighed en kopi af alle eller dele af disse registreringer og mindst som fastsat i bilag XIII. Virksomhedens registreringer skal kunne inspiceres af den kompetente myndighed.

Artikel 91

Opbevaring af registreringer hos de kompetente myndigheder

1.  De kompetente myndigheder sørger for registrering af virksomheder, der er godkendt til at udføre aktiviteter med højaktive lukkede kilder, og af de højaktive lukkede kilder, virksomhederne er i besiddelse af. Disse registreringer skal omfatte oplysninger om det pågældende radionuklid, aktiviteten på fremstillingstidspunktet, eller, hvis denne aktivitet ikke er kendt, aktiviteten ved første markedsføring eller det tidspunkt, hvor virksomheden erhvervede strålekilden, samt strålekildens type. De kompetente myndigheder sørger for, at registreringerne er ajourført og bl.a. tager hensyn til overdragelser af strålekilderne og andre faktorer.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at tilladelsesindehavernes mærkning af beholdere og dokumentation for fremgangsmåder i forbindelse med højaktive lukkede kilder er vejrbestandig. Dokumentationen skal omfatte såvel den kemiske, toksiske som den strålingsmæssige sammensætning af indholdet samt angive, hvorvidt der er tale om fast, flydende eller luftformigt materiale. [Ændring 115]

Artikel 92

Sikring af højaktive lukkede kilder

1.  Den virksomhed, som udfører aktiviteter, der involverer højaktive lukkede kilder, skal overholde forskrifterne i bilag XIV.

2.  Producenten, leverandøren og hver enkelt virksomhed skal sikre, at højaktive lukkede kilder og deres beholdere overholder kravene om identificering og mærkning i bilag XV.

Afdeling 3

Ukontrollerede strålekilder

Artikel 93

Påvisning af ukontrollerede strålekilder

1.  Medlemsstaterne kræver, at enhver person, der støder på en ukontrolleret strålekilde, straks giver beredskabsorganisationen eller den kompetente myndighed meddelelse herom og undlader at foretage sig yderligere i forbindelse med kilden, til disse organer har givet relevante instruktioner.

2.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til, at der indføres kontrolordninger med henblik på at opdage ukontrollerede strålekilder på steder som f.eks. store skrotpladser og større metalgenvindingsanlæg, der benytter skrot, og hvor ukontrollerede strålekilder generelt kan forekomme, eller på vigtige transitknudepunkter, hvor det er relevant, som f.eks. toldsteder.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at personer, der arbejder på de i stk. 2 nævnte steder, og som ikke normalt beskæftiger sig med aktiviteter, som omfattes af strålingsbeskyttelsesregler, straks kan få specialiseret teknisk rådgivning og bistand. Det vigtigste formål med denne rådgivning og bistand er at beskytte arbejdstagere og enkeltpersoner i offentligheden mod stråling og sørge for strålekildens sikkerhed.

Artikel 94

Metalforurening

Medlemsstaterne kræver, at et genvindingsanlæg, der anvender metalskrot, straks giver den kompetente myndighed meddelelse om en eventuel smeltning af en ukontrolleret kilde og kræver desuden, at det forurenede metal ikke forarbejdes yderligere uden godkendelse fra den kompetente myndighed.

Artikel 95

Geninddragelse, behandling og bortskaffelse af ukontrollerede strålekilder

1.  Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder, bl.a. ved fordeling af ansvarsområder, er forberedt på eller har truffet foranstaltninger til at geninddrage ukontrollerede strålekilder og behandle nødsituationer, der skyldes ukontrollerede strålekilder, samt har udarbejdet hensigtsmæssige beredskabsplaner og truffet hensigtsmæssige beredskabsforanstaltninger.

2.  Medlemsstaterne sørger i nødvendigt omfang for tilrettelæggelse af kampagner for geninddragelse af ukontrollerede strålekilder, som måtte hidrøre fra tidligere aktiviteter.

Sådanne kampagner kan omfatte medlemsstaternes deltagelse i finansiering af omkostningerne til geninddragelse, behandling og bortskaffelse af kilderne og kan også omfatte gennemgang af myndighedernes, f.eks. toldmyndighedernes, og virksomhedernes, f.eks. forskningsinstitutters, materialeprøvningsinstitutters eller hospitalers, tidligere registreringer.

Artikel 96

Økonomisk sikkerhedsstillelse for ukontrollerede strålekilder

Medlemsstaterne sikrer, at der på grundlag af nærmere bestemmelser, de selv fastsætter, indføres en ordning for økonomisk sikkerhedsstillelse eller en eventuel anden tilsvarende ordning til dækning af omkostninger ved geninddragelse af ukontrollerede strålekilder, der måtte opstå som følge af gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 95.

Afdeling 4

Bestråling i nødsituationer

Artikel 97

Beredskabsstyringssystem

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der tages hensyn til, at der kan opstå nødsituationer på deres område, og at de kan påvirkes af nødsituationer, som opstår uden for deres område. Medlemsstaterne etablerer et beredskabsstyringssystem og træffer tilstrækkelige administrative foranstaltninger til at vedligeholde et sådant system.

2.  Beredskabsstyringssystemet udformes således, at det svarer til resultaterne af en trusselsvurdering og således, at det effektivt imødegår bestråling i nødsituationer i forbindelse med aktiviteter eller uforudsete hændelser, herunder ondsindede handlinger og opdagelse af ukontrollerede strålekilder.

3.  Beredskabsstyringssystemet omfatter etablering af beredskabsplaner med henblik på at undgå deterministiske virkninger på en hvilken som helst berørt enkeltperson i offentligheden og på at reducere risikoen for stokastiske virkninger under hensyntagen til de almindelige principper om strålebeskyttelse og referenceniveauerne, som er omtalt i kapitel III. Beredskabsstyringssystemet skal mindst omfatte de i afdeling A i bilag IX angivne elementer.

Artikel 98

Nødberedskab

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der på forhånd etableres nødberedskabsplaner for de forskellige typer af nødsituationer, som er identificeret i trusselsvurderingen.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at nødberedskabsplanerne testes, gennemgås og revideres med regelmæssige mellemrum.

3.  Nødberedskabsplanerne skal, om fornødent, indbefatte relevante elementer af beredskabsstyringssystemet, som er omtalt i artikel 97.

4.  Nødberedskabsplanerne skal mindst omfatte de i afdeling B i bilag IX angivne elementer.

Artikel 99

Internationalt samarbejde

1.  Medlemsstaterne samarbejder med andre medlemsstater og tredjelande i forbindelse med håndteringen af eventuelle nødsituationer på deres eget område, som kan ramme andre medlemsstater eller tredjelande, med henblik på at lette tilrettelæggelsen af strålebeskyttelsen i disse medlemsstater eller tredjelande.

2.  Medlemsstaterne etablerer i tilfælde af en nødsituation, som opstår på deres område, eller som kan tænkes at få følger på deres område, kontakt til andre medlemsstater eller tredjelande, som kunne blive berørt, med henblik på samarbejde.

3.  Medlemsstaterne udveksler straks oplysninger og samarbejder med andre relevante medlemsstater eller tredjelande og relevante internationale organisationer om bortkomst, fjernelse, tyveri og opdagelse af højaktive lukkede strålekilder, andre radioaktive kilder og problematisk radioaktivt materiale og om dertil knyttet opfølgning eller dertil knyttede efterforskninger under overholdelse af relevante krav om beskyttelse af oplysninger samt overholdelse af relevant national lovgivning.

Afdeling 5

Eksisterende Bestrålingssituationer

Artikel 100

Programmer for eksisterende bestrålingssituationer

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der etableres programmer til identificering og evaluering af eksisterende bestrålingssituationer og til bestemmelse af, hvilke tilfælde af erhvervsmæssig og offentlig bestråling der er problematiske i strålebeskyttelsessammenhæng.

2.  Forskrifterne for eksisterende bestrålingssituationer finder anvendelse på følgende:

a)  bestråling, der skyldes forurening af områder med radioaktivt restmateriale fra:

i)  tidligere aktiviteter, der aldrig blev underkastet myndighedskontrol, og som ikke var reguleret i henhold til forskrifterne i dette direktiv

ii)  en nødsituation, efter at bestrålingen i nødsituationen er erklæret for afsluttet, som fastlagt i beredskabsstyringssystemet

iii)  restprodukter fra tidligere aktiviteter, som virksomheden ikke længere er juridisk ansvarlig for

b)  bestråling fra naturlige strålekilder, herunder:

i)  indendørs eksponering for radon og thoron på arbejdspladser og i boliger og andre bygninger

ii)  indendørs ekstern bestråling fra byggematerialer

c)  eksponering for råvarer, der indeholder

i)  radionuklider fra forurenede områder som angivet under litra a) eller

ii)  naturligt forekommende radionuklider, særlig i fødevarer, drikkevand og byggematerialer

d)  andre eksisterende bestrålingssituationer, som der ikke kan ses bort fra i strålebeskyttelsessammenhæng.

3.  Medlemsstaterne kan beslutte, under hensyntagen til det overordnede princip om berettigelse, at en eksisterende bestrålingssituation ikke berettiger til hensyn til beskyttelsesforanstaltninger.

4.  Eksisterende bestrålingssituationer, der er en virksomheds juridiske ansvar, og som er problematiske i strålebeskyttelsessammenhæng, er underlagt de relevante forskrifter for planlagte bestrålingssituationer.

Artikel 101

Fastlæggelse af strategier

1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til fastlæggelse af strategier, som skal sikre, at eksisterende bestrålingssituationer behandles på passende måde, og at de ressourcer, der stilles til rådighed til behandlingen, svarer til risiciene og til beskyttelsesforanstaltningernes effektivitet.

2.  Den kompetente myndighed, som har til opgave at fastlægge en strategi til behandling af en eksisterende bestrålingssituation, sikrer, at strategien omfatter:

a)  målsætningerne, som strategien forfølger, navnlig hvad angår restdoser [Ændring 116]

b)  passende referenceniveauer under hensyntagen til de bånd for referenceniveauer, der er fastlagt i bilag I. [Ændring 117]

Artikel 102

Gennemførelse af strategier

1.  Medlemsstaterne overdrager ansvaret for gennemførelsen af strategier til behandling af eksisterende bestrålingssituationer til en kompetent myndighed og, om nødvendigt, til producenter, indehavere af tilladelser og andre parter, der er involveret i gennemførelsen af afhjælpende og beskyttelsesmæssige foranstaltninger, og inddrager i fornødent omfang berørte parter i beslutninger vedrørende udvikling og gennemførelse af strategier til behandling af bestrålingssituationer.

2.  Udformningen, omfanget og varigheden af alle beskyttelsesforanstaltninger, der tages i betragtning ved gennemførelsen af en strategi, optimeres.

3.  Fordelingen af restdoser, der skyldes gennemførelsen af en strategi, vurderes. Yderligere indsats skal overvejes med henblik på at reducere eventuelle tilfælde af bestråling, der stadig ligger over referenceniveauet.

4.  Under hele gennemførelsen af en strategi skal den kompetente myndighed regelmæssigt

a)  vurdere de afhjælpende og beskyttelsesmæssige foranstaltninger, der er til rådighed til opfyldelse af målsætningerne, samt de planlagte og gennemførte foranstaltningers effektivitet

b)  formidle oplysninger til udsatte enkeltpersoner om de potentielle sundhedsrisici og de midler, de har til rådighed til reduktion af deres egen eksponering

c)  sørge for retningslinjer for behandlingen af tilfælde af bestråling på individuelt eller lokalt plan

d)  ved aktiviteter, der indebærer naturligt forekommende radioaktivt materiale, og som ikke behandles som planlagte bestrålingssituationer, sørge for oplysning til virksomheder om passende midler til overvågning af koncentrationer og bestråling og om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger på baggrund af de overordnede krav om sundhed og sikkerhed.

Artikel 103

Radon-handlingsplan

1.  Medlemsstaterne etablerer en handlingsplan til behandling af langvarige risici fra radoneksponering i boliger, bygninger med offentlig adgang og arbejdspladser for alle kilder til radonindtrængen, dvs. fra jorden, fra byggematerialer eller fra vand. Handlingsplanen skal tage hensyn til problemstillingerne i bilag XVI.

2.  Medlemsstaterne sender handlingsplanen og oplysninger om eventuelle identificerede radontruede områder til Kommissionen. Medlemsstaterne ajourfører regelmæssigt handlingsplanen og oplysningerne om radontruede områder.

Afdeling 6

system til håndhævelse

Artikel 104

Inspektioner

1.  Medlemsstaterne opretter en eller flere inspektionsordninger med henblik på at håndhæve de bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, og med henblik på at iværksætte overvågning og korrigerende foranstaltninger, når dette viser sig nødvendigt.

2.  Den kompetente myndighed opretter en systematisk inspektionsordning under hensyntagen til det potentielle omfang og karakteren af den fare, der er forbundet med aktiviteterne, en overordnet vurdering af strålebeskyttelsesproblemer i forbindelse med aktiviteterne og status for overholdelse af de bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne fra hver enkelt inspektion registreres, og at rapporterne videregives til den pågældende virksomhed.

4.  Medlemsstaterne offentliggør inspektionsordningen og de vigtigste resultater af dens gennemførelse.

5.  Den kompetente myndighed sikrer, at der er truffet foranstaltninger til rettidig formidling til relevante parter, herunder producenter og leverandører af strålekilder, og, hvor det er relevant, internationale organisationer, af beskyttelses- og sikkerhedsoplysninger vedrørende erfaringer fra inspektioner og fra rapporterede hændelser og tilhørende resultater.

Artikel 105

Håndhævelse

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed har beføjelse til at kræve, at virksomheden træffer foranstaltninger til at afhjælpe mangler eller hindre, at de gentager sig, eller til eventuelt at tilbagekalde godkendelsen, hvis resultaterne af en myndighedsinspektion eller anden myndighedsvurdering viser, at virksomheden ikke overholder de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv.

Artikel 106

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest på den i artikel 107 fastsatte dato Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

KAPITEL XI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 107

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [00.00.0000]. Bestemmelserne i kapitel IX om miljøbeskyttelse skal gennemføres senest den [00.00.0000]. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet om disse meddelelser. [Ændring 118]

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Hvis en medlemsstat agter at fastsætte strengere standarder end dem, der er fastsat i dette direktiv, underretter den Kommissionen og de andre medlemsstater herom. [Ændring 119]

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen udarbejder et sammendrag heraf og fremsender det til Europa-Parlamentet. [Ændring 120]

Artikel 108

Ophævelse

Direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom ophæves med virkning fra den ...

Artikel 109

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 110

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Bånd for referenceniveauer i forbindelse med offentlig bestråling

1.  Optimeringen af offentlig bestråling i nødsituationer og eksisterende bestrålingssituationer baseres på et referenceniveau, som fastsættes inden for følgende bånd, udtrykt i mSv effektiv dosis (akut eller årlig):

a)  højere end 20 og mindre end eller lig med 100

b)  højere end 1 og mindre end eller lig med 20

c)  1 eller derunder.

Valget af referenceniveau skal opfylde betingelserne under punkt 2 - 5.

2.  Med forbehold af referenceniveauerne for organdoser fastsættes referenceniveauer udtrykt i effektive doser inden for området 1 til 20 mSv pr. år for eksisterende bestrålingssituationer og 20 til 100 mSv for bestråling i nødsituationer.

3.  I særlige situationer kan et referenceniveau, der ligger under de områder, der er nævnt i punkt 1, overvejes, især:

a)  et referenceniveau under 20 mSv kan fastsættes ved bestråling i en nødsituation, hvor passende beskyttelse kan stilles til rådighed, uden at det indebærer uforholdsmæssigt store skader som følge af de tilsvarende modforholdsregler eller uforholdsmæssigt store omkostninger

b)  et referenceniveau under 1 mSv pr. år kan, hvis det er relevant, fastsættes i en eksisterende bestrålingssituation for bestemte kilderelaterede tilfælde af bestråling eller bestemte eksponeringsveje.

4.  Ved overgangen fra en nødsituation med bestråling til en eksisterende bestrålingssituation, fastsættes passende referenceniveauer, særlig ved ophør af langvarige modforholdsregler såsom flytning.

5.  Referenceniveauerne fastsættes under hensyntagen til forholdene i den aktuelle situation samt ud fra samfundsmæssige kriterier, som kan omfatte følgende:

a)  for bestråling under 1 mSv eller på 1 mSv pr. år, generelle oplysninger om bestrålingsniveau uden særlig hensyn til bestråling af enkeltpersoner

b)  i området op til 20 mSv eller på 20 mSv pr. år, specifikke oplysninger, som om muligt giver enkeltpersoner mulighed for at kontrollere deres egen eksponering

c)  i området op til 100 mSv eller på 100 mSv pr. år, vurdering af individuelle doser og specifikke oplysninger om strålerisici og om de foranstaltninger, der er til rådighed til reduktion af eksponeringen. [Ændring 121]

BILAG II

Aktivitetsværdier, der definerer højaktive lukkede kilder

For radionuklider, som ikke er opført i følgende tabel, er det relevante aktivitetsniveau identisk med D-værdien i IAEA's publikation EPR-D-VALUES 2006, "Dangerous quantities of radioactive material (D-values)" (Farlige mængder af radioaktivt materiale (D-værdier)).

Radionuklider

Aktivitetsniveau (TBq)

Am-241

620131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000010.png10-2

Am-241/Be

620131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000011.png10-2

Cf-252

220131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000012.png10-2

Cm-244

520131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000013.png10-2

Co-60

320131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000014.png10-2

Cs-137

120131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000015.png10-1

Gd-153

120131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000016.png100

Ir-192

820131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000017.png10-2

Pm-147

420131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000018.png101

Pu-238

620131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000019.png10-2

Pu-239/Be(19)

620131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000020.png10-2

Ra-226

420131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000021.png10-2

Se-75

220131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000022.png10-1

Sr-90 (Y-90)

120131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000023.png100

Tm-170

220131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000024.png101

Yb-169

320131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000025.png10-1

BILAG III

Markedsføring af apparater eller produkter, som afgiver ioniserende stråling [Ændring 122]

A.  Enhver virksomhed, der har til hensigt at markedsføre apparater eller produkter, giver de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger, herunder følgende:

1)  apparatets eller produktets tekniske karakteristika

2)  hvis apparatet indeholder radioaktive stoffer, oplysninger om midlerne til fastholdelse af kilden i en holder eller om afskærmning

3)  dosishastigheder ved afstande, der er relevante for brugen af apparatet eller produktet, herunder dosishastigheder ved en afstand på 0,1 meter fra enhver tilgængelig overflade

4)  tilsigtet brug af apparatet eller produktet og oplysninger om det nye apparats eller produkts relative ydeevne sammenlignet med eksisterende apparater eller produkter

5)  forventede doser, som regelmæssige brugere af apparatet eller produktet udsættes for

5a)  de strålerisici, der er forbundet med funktionsfejl og ulykker, som kan tænkes at ramme apparatet eller produktet. [Ændring 123]

B.  De kompetente myndigheder vurderer oplysningerne i afdeling A og vurderer især:

1)  hvorvidt apparatets eller produktets ydeevne berettiger dets tilsigtede brug

2)  hvorvidt udformningen er tilstrækkelig til at reducere eksponering ved normal brug samt sandsynligheden for og følgerne af forkert brug eller utilsigtet eksponering

3)  når det drejer sig om en forbrugsvare, hvorvidt varen er passende udformet til at opfylde fritagelseskriterierne og ikke nødvendiggør særlige forholdsregler ved bortskaffelse, når det ikke længere anvendes

4)  når det drejer sig om apparater eller produkter til brug ved aktiviteter, der er fritaget for godkendelse, hvorvidt betingelserne for bortskaffelse er tilstrækkelige

5)  hvorvidt apparatet eller produktet er forsynet med hensigtsmæssig mærkning, og hvorvidt der leveres passende dokumentation til kunden brugeren med instruktioner om hensigtsmæssig brug og bortskaffelse. [Ændring 124]

Ba.  De kompetente myndigheder underretter på forhånd fuldt ud potentielle brugere af apparater og produkter og sikrer, at de deltager i beslutningsprocessen. [Ændring 125]

BILAG IV

Aktiviteter, der indebærer eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse

Som angivet i artikel 23 skal følgende liste over aktiviteter, som indebærer eksponering for ikke-medicinsk billeddannelse, tages i betragtning:

A.  Procedurer, der gennemføres af medicinsk personale ved hjælp af medicinsk-radiologisk udstyr:

1.  Radiologisk sundhedsvurdering til ansættelsesformål

2.  Radiologisk sundhedsvurdering til immigrationsformål

3.  Radiologisk sundhedsvurdering til forsikringsformål

4.  Radiologisk sundhedsvurdering til andre formål, som ikke er beregnet til at gavne sundheden og velbefindendet hos den stråleudsatte person

5.  Radiologisk vurdering af børns og unges fysiske udvikling med henblik på en karriere inden for sport, dans mv.

6.  Radiologisk aldersvurdering

7.  Brug af ioniserende stråling til identificering af skjulte genstande i et menneskes krop.

B.  Procedurer, der gennemføres af ikke-medicinsk personale ved hjælp af ikke-medicinsk udstyr:

1.  Brug af ioniserende stråling til opdagelse af skjulte genstande på eller vedhæftet et menneskes krop

2.  Brug af ioniserende stråling til opdagelse af skjulte personer som led i screening af last

3.  Andre aktiviteter, der indebærer brug af ioniserende stråling til juridiske eller sikkerhedsmæssige formål.

BILAG V

Liste over industrielle aktiviteter, der indebærer naturligt forekommende radioaktivt materiale

Som angivet i artikel 24 skal følgende liste over industrielle aktiviteter, som indebærer eksponering for naturligt forekommende radioaktivt materiale, herunder relevante sekundære processer, tages i betragtning:

1)  ekstraktion af sjældne jordarter fra monazit

2)  produktion af thoriumforbindelser og fremstilling af thoriumholdige produkter

3)  forarbejdning af niobium-og tantalmalm

4)  olie- og gasproduktion

5)  geotermisk energiproduktion

6)  produktion af TiO2-pigment

7)  termisk fosforproduktion

8)  zirkon- og zirkoniumindustri

9)  produktion af phosphatgødning

10)  cementproduktion, vedligeholdelse af ovne til brænding af klinker

11)  kulfyrede kraftværker, vedligeholdelse af kedler

12)  fremstilling af phosphorsyre

13)  primær jernproduktion

14)  smeltning af tin/bly/kobber

15)  anlæg til filtrering af grundvand

16)  udvinding af malm med undtagelse af uranmalm.

BILAG VI

Fritagelses- og godkendelseskriterier

1.  Fritagelse

Aktiviteter kan fritages for kravene i dette direktiv enten direkte via overholdelse af numeriske fritagelseskriterier (aktivitetsværdier (Bq) eller koncentrationsværdier (Bq g-1)), som er fastsat i punkt 2, eller via en myndighedsbeslutning på basis af de oplysninger, der afgives sammen med underretningen om aktiviteten og i overensstemmelse med almindelige fritagelseskriterier, som er fastsat i punkt 3, med henblik på at fritage aktiviteten for yderligere krav.

2.  Fritagelses- og godkendelsesværdier

De totale aktivitetsværdier (Bq) for fritagelse gælder for den samlede mængde i en aktivitet og er fastsat i tredje spalte i tabel B for kunstige radionuklider og for visse naturligt forekommende radionuklider, der anvendes i forbrugsvarer. For andre aktiviteter, der involverer naturligt forekommende radionuklider, kan sådanne værdier generelt ikke anvendes.

De totale fritagne koncentrationsværdier (Bq) for de materialer, der er involveret i aktiviteten er fastsat i tabel A, del 1 for kunstige radionuklider og i tabel A, del 2 for naturligt forekommende radionuklider. Værdierne i tabel A1, del 1 er angivet for de enkelte radionuklider, hvor det er relevant, herunder kortlivede radionuklider i ligevægt med modernukliden som angivet. Værdierne i tabel A, del 2 gælder for alle radionuklider i henfaldskæden U-238 eller Th-232, men for segmenter i henfaldskæden, som ikke er i ligevægt med modernukliden, kan højere værdier anvendes.

Koncentrationsværdierne i tabel A, del 1 eller i tabel A, del 2 gælder også ved godkendelse af faste materialer til genbrug, genvinding, konventionel bortskaffelse eller forbrænding. Højere værdier kan fastsættes for bestemte materialer eller bestemte veje under hensyntagen til fællesskabets retningslinjer, herunder, hvor det er relevant, yderligere krav med hensyn til overfladeaktivitet eller overvågningskrav.

For blandinger af kunstige radionuklider skal den vægtede sum af nuklid-specifikke aktiviteter eller koncentrationer (for forskellige radionuklider indeholdt i samme matrix) divideret med den tilsvarende fritagelsesværdi være mindre end 1 Hvor det er relevant, kan denne betingelse verificeres på basis af bedste skøn af sammensætningen af radionuklidblandingen. Værdierne i tabel A, del 2 gælder for hver enkelt modernuklid. Nogle af elementerne i henfaldskæden, f.eks. Po-210 eller Pb-210, kan berettige til anvendelse af betydeligt højere værdier, op til to størrelsesordener, under hensyntagen til fællesskabets retningslinjer.

Værdierne i tabel A, del 2 kan ikke anvendes til at fritage iblanding i byggematerialer af restprodukter fra industrier, der forarbejder naturligt forekommende radioaktivt materiale Sådan genvinding af restprodukter fra identificerede industrier behandles som en godkendt aktivitet eller fritages på basis af de almindelige fritagelseskriterier i punkt 3. I den forbindelse skal det verificeres, at summen af radionuklidkoncentrationer med den passende værdi for radionuklidindeks I for byggematerialer, som omhandlet i bilag VII, overholdes.

Værdierne i tabel B, tredje spalte, gælder for samtlige radioaktive stoffer, der på et hvilket som helst tidspunkt er i en persons eller en virksomheds besiddelse med henblik på en specifik aktivitet. Dog kan kontrolmyndigheden anvende disse værdier på mindre enheder eller pakker, f.eks. for at fritage transport eller opbevaring af fritagne forbrugsvarer, hvis de almindelige fritagelseskriterier i punkt 3 er opfyldt.

3.  Almindelige fritagelses- og godkendelseskriterier

De almindelige kriterier for fritagelse af aktiviteter, som der er givet underretning om, eller godkendelse af radioaktive materialer fra godkendte aktiviteter er følgende: [Ændring 126]

a)  strålerisici i forbindelse med aktiviteten er tilstrækkeligt lave for enkeltpersoner til ikke at nødvendiggøre forskrifter,

b)  typen af aktivitet er bestemt som værende berettiget, og

c)  aktiviteten er generelt sikker.

Aktiviteter, der indebærer små mængder radioaktive stoffer eller lave aktivitetskoncentrationer, som svarer til fritagelsesværdierne i tabel A, del 1 eller tabel B, og generelt alle aktiviteter, der indebærer naturligt forekommende radionuklider, anses for at opfylde kriterium c).

Aktiviteter, der indebærer mængder radioaktive stoffer eller aktivitetskoncentrationer, som ligge under fritagelsesværdierne i tabel A, del 1 eller tabel B, opfylder automatisk kriterium a) uden yderligere overvejelse. Dette gælder også værdierne i tabel A, del 2, med undtagelse af genvinding af restprodukter i byggematerialer eller tilfælde af særlige eksponeringsveje, f.eks. drikkevand.

For aktiviteter, som der er givet underretning om, og som ikke overholder disse værdier, foretages en vurdering af den deraf følgende eksponering af personer. Til opfyldelse af det generelle kriterium a) skal det påvises, at følgende dosiskriterier er opfyldt under alle tænkelige forhold:

For kunstige radionuklider og naturlige radionuklider, der anvendes for deres fissile, fertile eller radioaktive egenskaber: [Ændring 127]

Den effektive dosis, som en person forventes udsat for på grund af den fritagne aktivitet, er af størrelsen 10 µSv eller derunder pr. år.

For naturligt forekommende radionuklider:

Den dosisforøgelse, som en person kan tænkes at blive udsat for på grund af den fritagne aktivitet, er, når der tages hensyn til den aktuelle baggrundsstråling fra naturlige strålekilder, i størrelsesordenen 300 µSv eller mindre på et år for enkeltpersoner i offentligheden og mindre end 1 mSv for arbejdstagere.

Ved vurderingen af doser, som enkeltpersoner i offentligheden udsættes for, skal der tages hensyn ikke kun til eksponeringsveje via luftbåret eller flydende affald, men også til veje, der er en følge af bortskaffelse eller genvinding af restprodukter i fast form.

TABEL A:

Aktivitetskoncentrationsværdier for fritagelse eller godkendelse af materialer, som kan vendes som standard til en hvilken som helst mængde og type materiale i fast form.

TABEL A del 1: Kunstige radionuklider:

Radionuklider

Aktivitets-koncentration (Bq g-1)

H-3

100

Be-7

10

C-14

1

F-18

10

Na-22

0,1

Na-24

1

Si-31

1000

P-32

1000

P-33

1000

S-35

100

Cl-36

1

Cl-38

10

K-42

100

K-43

10

Ca-45

100

Ca-47

10

Sc-46

0,1

Sc-47

100

Sc-48

1

V-48

1

Cr-51

100

Mn-51

10

Mn-52

1

Mn-52m

10

Mn-53

100

Mn-54

0,1

Mn-56

10

Fe-52a

10

Fe-55

1000

Fe-59

1

Co-55

10

Co-56

0,1

Co-57

1

Co-58

1

Co-58m

10 000

Co-60

0,1

Co-60m

1000

Co-61

100

Co-62m

10

Ni-59

100

Ni-63

100

Ni-65

10

Cu-64

100

Zn-65

0,1

Zn-69

1000

Zn-69ma

10

Ga-72

10

Ge-71

10000

As-73

1000

As-74

10

As-76

10

As-77

1000

Se-75

1

Br-82

1

Rb-86

100

Sr-85

1

Sr-85m

100

Sr-87m

100

Sr-89

1000

Sr-90a

1

Sr-91a

10

Sr-92

10

Y-90

1000

Y-91

100

Y-91m

100

Y-92

100

Y-93

100

Zr-93

10

Zr-95a

1

Zr-97a

10

Nb-93m

10

Nb-94

0,1

Nb-95

1

Nb-97a

10

Nb-98

10

Mo-90

10

Mo-93

10

Mo-99a

10

Mo-101a

10

Tc-96

1

Tc-96m

1000

Tc-97

10

Tc-97m

100

Tc-99

1

Tc-99m

100

Ru-97

10

Ru-103a

1

Ru-105a

10

Ru-106a

0,1

Rh-103m

10000

Rh-105

100

Pd-103a

1000

Pd-109a

100

Ag-105

1

Ag-110ma

0,1

Ag-111

100

Cd-109a

1

Cd-115a

10

Cd-115ma

100

In-111

10

In-113m

100

In-114ma

10

In-115m

100

Sn-113a

1

Sn-125

10

Sb-122

10

Sb-124

1

Sb-125a

0,1

Te-123m

1

Te-125m

1000

Te-127

1000

Te-127ma

10

Te-129

100

Te-129ma

10

Te-131

100

Te-131ma

10

Te-132a

1

Te-133

10

Te-133m

10

Te-134

10

I-123

100

I-125

100

I-126

10

I-129

0,01

I-130

10

I-131

10

I-132

10

I-133

10

I-134

10

I-135

10

Cs-129

10

Cs-131

1000

Cs-132

10

Cs-134

0,1

Cs-134m

1000

Cs-135

100

Cs-136

1

Cs-137a

0,1

Cs-138

10

Ba-131

10

Ba-140

1

La-140

1

Ce-139

1

Ce-141

100

Ce-143

10

Ce-144

10

Pr-142

100

Pr-143

1000

Nd-147

100

Nd-149

100

Pm-147

1000

Pm-149

1000

Sm-151

1000

Sm-153

100

Eu-152

0,1

Eu-152m

100

Eu-154

0,1

Eu-155

1

Gd-153

10

Gd-159

100

Tb-160

1

Dy-165

1000

Dy-166

100

Ho-166

100

Er-169

1000

Er-171

100

Tm-170

100

Tm-171

1000

Yb-175

100

Lu-177

100

Hf-181

1

Ta-182

0,1

W-181

10

W-185

1000

W-187

10

Re-186

1000

Re-188

100

Os-185

1

Os-191

100

Os-191m

1000

Os-193

100

Ir-190

1

Ir-192

1

Ir-194

100

Pt-191

10

Pt-193m

1000

Pt-197

1000

Pt-197m

100

Au-198

10

Au-199

100

Hg-197

100

Hg-197m

100

Hg-203

10

Tl-200

10

Tl-201

100

Tl-202

10

Tl-204

1

Pb-203

10

Bi-206

1

Bi-207

0,1

Po-203

10

Po-205

10

Po-207

10

At-211

1000

Ra-225

10

Ra-227

100

Th-226

1000

Th-229

0,1

Pa-230

10

Pa-233

10

U-230

10

U-231a

100

U-232a

0,1

U-233

1

U-236

10

U-237

100

U-239

100

U-240a

100

Np-237a

1

Np-239

100

Np-240

10

Pu-234

100

Pu-235

100

Pu-236

1

Pu-237

100

Pu-238

0,1

Pu-239

0,1

Pu-240

0,1

Pu-241

10

Pu-242

0,1

Pu-243

1000

Pu-244a

0,1

Am-241

0,1

Am-242

1000

Am-242ma

0,1

Am-243a

0,1

Cm-242

10

Cm-243

1

Cm-244

1

Cm-245

0,1

Cm-246

0,1

Cm-247a

0,1

Cm-248

0,1

Bk-249

100

Cf-246

1000

Cf-248

1

Cf-249

0,1

Cf-250

1

Cf-251

0,1

Cf-252

1

Cf-253

100

Cf-254

1

Es-253

100

Es-254a

0,1

Es-254ma

10

Fm-254

10000

Fm-255

100

a Moderradionuklider og deres døtre, hvis dosisbidrag tages i betragtning ved beregningen af doser (så det kun er nødvendigt at overveje fritagelsesniveauet for moderradionukliden), er angivet i følgende tabel:

Moderradionuklid

Døtre

Fe-52

Mn-52m

Zn-69m

Zn-69

Sr-90

Y-90

Sr-91

Y-91m

Zr-95

Nb-95

Zr-97

Nb-97m, Nb-97

Nb-97

Nb-97m

Mo-99

Tc-99m

Mo-101

Tc-101

Ru-103

Rh-103m

Ru-105

Rh-105m

Ru-106

Rh-106

Pd-103

Rh-103m

Pd-109

Ag-109m

Ag-110m

Ag-110

Cd-109

Ag-109m

Cd-115

In-115m

Cd-115m

In-115m

In-114m

In-114

Sn-113

In-113m

Sb-125

Te-125m

Te-127m

Te-127

Te-129m

Te-129

Te-131m

Te-131

Te132

I-132

Cs-137

Ba-137m

Ce-144

Pr-144, Pr-144m

U-232

Th-228, Ra-224,

Rn-220, Po-216,

Pb-212, Bi-212, Tl-208

U-240

Np-240m, Np-240

Np237

Pa-233

Pu-244

U-240, Np-240m,

Np-240

Am-242m

Np-238

Am-243

Np-239

Cm-247

Pu-243

Es-254

Bk-250

Es-254m

Fm-254

For radionuklider, der ikke er anført i tabel A, del 1, fastsætter den kompetente myndighed efter behov passende værdier for mængder og for koncentrationer af aktivitet pr. masseenhed. Sådanne værdier supplerer værdierne i tabel A, del 1.

TABEL A del 2: naturligt forekommende radionuklider

Værdier for fritagelse eller godkendelse af naturligt forekommende radionuklider i faste materialer i sekulær ligevægt med deres døtre:

Naturlige radionuklider fra serien U-238

1 Bq g-1

Naturlige radionuklider fra serien Th-232

1 Bq g-1

K-40

10 Bq g-1

TABEL B:

Totale aktivitetsværdier for fritagelse (tredje spalte) og fritagelsesværdier for aktivitetskoncentrationer i moderate mængder af en hvilken som helst type materiale (anden spalte).

Radionuklider

Aktivitets-koncentration (Bq g-1)

Aktivitet (Bq)

H-3

1 × 106

1 × 109

Be-7

1 × 103

1 × 107

C-14

1 × 104

1 × 107

O-15

1 × 102

1 × 109

F-18

1 × 101

1 × 106

Na-22

1 × 101

1 × 106

Na-24

1 × 101

1 × 105

Si-31

1 × 103

1 × 106

P-32

1 × 103

1 × 105

P-33

1 × 105

1 × 108

S-35

1 × 105

1 × 108

Cl-36

1 × 104

1 × 106

Cl-38

1 × 101

1 × 105

Ar-37

1 × 106

1 × 108

Ar-41

1 × 102

1 × 109

K-40(20)

1 × 102

1 × 106

K-42

1 × 102

1 × 106

K-43

1 × 101

1 × 106

Ca-45

1 × 104

1 × 107

Ca-47

1 × 101

1 × 106

Sc-46

1 × 101

1 × 106

Sc-47

1 × 102

1 × 106

Sc-48

1 × 101

1 × 105

V-48

1 × 101

1 × 105

Cr-51

1 × 103

1 × 107

Mn-51

1 × 101

1 × 105

Mn-52

1 × 101

1 × 105

Mn-52m

1 × 101

1 × 105

Mn-53

1 × 104

1 × 109

Mn-54

1 × 101

1 × 106

Mn-56

1 × 101

1 × 105

Fe-52

1 × 101

1 × 106

Fe-55

1 × 104

1 × 106

Fe-59

1 × 101

1 × 106

Co-55

1 × 101

1 × 106

Co-56

1 × 101

1 × 105

Co-57

1 × 102

1 × 106

Co-58

1 × 101

1 × 106

Co-58m

1 × 104

1 × 107

Co-60

1 × 101

1 × 105

Co-60m

1 × 103

1 × 106

Co-61

1 × 102

1 × 106

Co-62m

1 × 101

1 × 105

Ni-59

1 × 104

1 × 108

Ni-63

1 × 105

1 × 108

Ni-65

1 × 101

1 × 106

Cu-64

1 × 102

1 × 106

Zn-65

1 × 101

1 × 106

Zn-69

1 × 104

1 × 106

Zn-69m

1 × 102

1 × 106

Ga-72

1 × 101

1 × 105

Ge-71

1 × 104

1 × 108

As-73

1 × 103

1 × 107

As-74

1 × 101

1 × 106

As-76

1 × 102

1 × 105

As-77

1 × 103

1 × 106

Se-75

1 × 102

1 × 106

Br-82

1 × 101

1 × 106

Kr-74

1 × 102

1 × 109

Kr-76

1 × 102

1 × 109

Kr-77

1 × 102

1 × 109

Kr-79

1 × 103

1 × 105

Kr-81

1 × 104

1 × 107

Kr-83m

1 × 105

1 × 1012

Kr-85

1 × 105

1 × 104

Kr-85m

1 × 103

1 × 1010

Kr-87

1 × 102

1 × 109

Kr-88

1 × 102

1 × 109

Rb-86

1 × 102

1 × 105

Sr-85

1 × 102

1 × 106

Sr-85m

1 × 102

1 × 107

Sr-87m

1 × 102

1 × 106

Sr-89

1 × 103

1 × 106

Sr-90b

1 × 102

1 × 104

Sr-91

1 × 101

1 × 105

Sr-92

1 × 101

1 × 106

Y-90

1 × 103

1 × 105

Y-91

1 × 103

1 × 106

Y-91m

1 × 102

1 × 106

Y-92

1 × 102

1 × 105

Y-93

1 × 102

1 × 105

Zr-93b

1 × 103

1 × 107

Zr-95

1 × 101

1 × 106

Zr-97b

1 × 101

1 × 105

Nb-93m

1 × 104

1 × 107

Nb-94

1 × 101

1 × 106

Nb-95

1 × 101

1 × 106

Nb-97

1 × 101

1 × 106

Nb-98

1 × 101

1 × 105

Mo-90

1 × 101

1 × 106

Mo-93

1 × 103

1 × 108

Mo-99

1 × 102

1 × 106

Mo-101

1 × 101

1 × 106

Tc-96

1 × 101

1 × 106

Tc-96m

1 × 103

1 × 107

Tc-97

1 × 103

1 × 108

Tc-97m

1 × 103

1 × 107

Tc-99

1 × 104

1 × 107

Tc-99m

1 × 102

1 × 107

Ru-97

1 × 102

1 × 107

Ru-103

1 × 102

1 × 106

Ru-105

1 × 101

1 × 106

Ru-106b

1 × 102

1 × 105

Rh-103m

1 × 104

1 × 108

Rh-105

1 × 102

1 × 107

Pd-103

1 × 103

1 × 108

Pd-109

1 × 103

1 × 106

Ag-105

1 × 102

1 × 106

Ag-108m

1 × 101

1 × 106

Ag-110m

1 × 101

1 × 106

Ag-111

1 × 103

1 × 106

Cd-109

1 × 104

1 × 106

Cd-115

1 × 102

1 × 106

Cd-115m

1 × 103

1 × 106

In-111

1 × 102

1 × 106

In-113m

1 × 102

1 × 106

In-114m

1 × 102

1 × 106

In-115m

1 × 102

1 × 106

Sn-113

1 × 103

1 × 107

Sn-125

1 × 102

1 × 105

Sb-122

1 × 102

1 × 104

Sb-124

1 × 101

1 × 106

Sb-125

1 × 102

1 × 106

Te-123m

1 × 102

1 × 107

Te-125m

1 × 103

1 × 107

Te-127

1 × 103

1 × 106

Te-127m

1 × 103

1 × 107

Te-129

1 × 102

1 × 106

Te-129m

1 × 103

1 × 106

Te-131

1 × 102

1 × 105

Te-131m

1 × 101

1 × 106

Te-132

1 × 102

1 × 107

Te-133

1 × 101

1 × 105

Te-133m

1 × 101

1 × 105

Te-134

1 × 101

1 × 106

I-123

1 × 102

1 × 107

I-125

1 × 103

1 × 106

I-126

1 × 102

1 × 106

I-129

1 × 102

1 × 105

I-130

1 × 101

1 × 106

I-131

1 × 102

1 × 106

I-132

1 × 101

1 × 105

I-133

1 × 101

1 × 106

I-134

1 × 101

1 × 105

I-135

1 × 101

1 × 106

Xe-131m

1 × 104

1 × 104

Xe-133

1 × 103

1 × 104

Xe-135

1 × 103

1 × 1010

Cs-129

1 × 102

1 × 105

Cs-131

1 × 103

1 × 106

Cs-132

1 × 101

1 × 105

Cs-134m

1 × 103

1 × 105

Cs-134

1 × 101

1 × 104

Cs-135

1 × 104

1 × 107

Cs-136

1 × 101

1 × 105

Cs-137b

1 × 101

1 × 104

Cs-138

1 × 101

1 × 104

Ba-131

1 × 102

1 × 106

Ba-140b

1 × 101

1 × 105

La-140

1 × 101

1 × 105

Ce-139

1 × 102

1 × 106

Ce-141

1 × 102

1 × 107

Ce-143

1 × 102

1 × 106

Ce-144b

1 × 102

1 × 105

Pr-142

1 × 102

1 × 105

Pr-143

1 × 104

1 × 106

Nd-147

1 × 102

1 × 106

Nd-149

1 × 102

1 × 106

Pm-147

1 × 104

1 × 107

Pm-149

1 × 103

1 × 106

Sm-151

1 × 104

1 × 108

Sm-153

1 × 102

1 × 106

Eu-152

1 × 101

1 × 106

Eu-152m

1 × 102

1 × 106

Eu-154

1 × 101

1 × 106

Eu-155

1 × 102

1 × 107

Gd-153

1 × 102

1 × 107

Gd-159

1 × 103

1 × 106

Tb-160

1 × 101

1 × 106

Dy-165

1 × 103

1 × 106

Dy-166

1 × 103

1 × 106

Ho-166

1 × 103

1 × 105

Er-169

1 × 104

1 × 107

Er-171

1 × 102

1 × 106

Tm-170

1 × 103

1 × 106

Tm-171

1 × 104

1 × 108

Yb-175

1 × 103

1 × 107

Lu-177

1 × 103

1 × 107

Hf-181

1 × 101

1 × 106

Ta-182

1 × 101

1 × 104

W-181

1 × 103

1 × 107

W-185

1 × 104

1 × 107

W-187

1 × 102

1 × 106

Re-186

1 × 103

1 × 106

Re-188

1 × 102

1 × 105

Os-185

1 × 101

1 × 106

Os-191

1 × 102

1 × 107

Os-191m

1 × 103

1 × 107

Os-193

1 × 102

1 × 106

Ir-190

1 × 101

1 × 106

Ir-192

1 × 101

1 × 104

Ir-194

1 × 102

1 × 105

Pt-191

1 × 102

1 × 106

Pt-193m

1 × 103

1 × 107

Pt-197

1 × 103

1 × 106

Pt-197m

1 × 102

1 × 106

Au-198

1 × 102

1 × 106

Au-199

1 × 102

1 × 106

Hg-197

1 × 102

1 × 107

Hg-197m

1 × 102

1 × 106

Hg-203

1 × 102

1 × 105

Tl-200

1 × 101

1 × 106

Tl-201

1 × 102

1 × 106

Tl-202

1 × 102

1 × 106

Tl-204

1 × 104

1 × 104

Pb-203

1 × 102

1 × 106

Pb-210b

1 × 101

1 × 104

Pb-212b

1 × 101

1 × 105

Bi-206

1 × 101

1 × 105

Bi-207

1 × 101

1 × 106

Bi-210

1 × 103

1 × 106

Bi-212b

1 × 101

1 × 105

Po-203

1 × 101

1 × 106

Po-205

1 × 101

1 × 106

Po-207

1 × 101

1 × 106

Po-210

1 × 101

1 × 104

At-211

1 × 103

1 × 107

Rn-220b

1 × 104

1 × 107

Rn-222b

1 × 101

1 × 108

Ra-223b

1 × 102

1 × 105

Ra-224b

1 × 101

1 × 105

Ra-225

1 × 102

1 × 105

Ra-226b

1 × 101

1 × 104

Ra-227

1 × 102

1 × 106

Ra-228b

1 × 101

1 × 105

Ac-228

1 × 101

1 × 106

Th-226b

1 × 103

1 × 107

Th-227

1 × 101

1 × 104

Th-228b

1 × 100

1 × 104

Th-229b

1 x 10°

1 × 103

Th-230

1 × 100

1 × 104

Th-231

1 × 103

1 × 107

Th-234b

1 × 103

1 × 105

Pa-230

1 × 101

1 × 106

Pa-231

1 × 100

1 × 103

Pa-233

1 × 102

1 × 107

U-230

1 × 101

1 × 105

U-231

1 × 102

1 × 107

U-232b

1 × 100

1 × 103

U-233

1 × 101

1 × 104

U-234

1 × 101

1 × 104

U-235b

1 × 101

1 × 104

U-236

1 × 101

1 × 104

U-237

1 × 102

1 × 106

U-238b

1 × 101

1 × 104

U-239

1 × 102

1 × 106

U-240

1 × 103

1 × 107

U-240b

1 × 101

1 × 106

Np-237b

1 × 100

1 × 103

Np-239

1 × 102

1 × 107

Np-240

1 × 101

1 × 106

Pu-234

1 × 102

1 × 107

Pu-235

1 × 102

1 × 107

Pu-236

1 × 101

1 × 104

Pu-237

1 × 103

1 × 107

Pu-238

1 × 100

1 × 104

Pu-239

1 × 100

1 × 104

Pu-240

1 × 100

1 × 103

Pu-241

1 × 102

1 × 105

Pu-242

1 × 100

1 × 104

Pu-243

1 × 103

1 × 107

Pu-244

1 × 100

1 × 104

Am-241

1 × 100

1 × 104

Am-242

1 × 103

1 × 106

Am-242mb

1 × 100

1 × 104

Am-243b

1 × 100

1 × 103

Cm-242

1 × 102

1 × 105

Cm-243

1 × 100

1 × 104

Cm-244

1 × 101

1 × 104

Cm-245

1 × 100

1 × 103

Cm-246

1 × 100

1 × 103

Cm-247

1 × 100

1 × 104

Cm-248

1 × 100

1 × 103

Bk-249

1 × 103

1 × 106

Cf-246

1 × 103

1 × 106

Cf-248

1 × 101

1 × 104

Cf-249

1 × 100

1 × 103

Cf-250

1 × 101

1 × 104

Cf-251

1 × 100

1 × 103

Cf-252

1 × 101

1 × 104

Cf-253

1 × 102

1 × 105

Cf-254

1 × 100

1 × 103

Es-253

1 × 102

1 × 105

Es-254

1 × 101

1 × 104

Es-254m

1 × 102

1 × 106

Fm-254

1 × 104

1 × 107

Fm-255

1 × 103

1 × 106

b Moderradionuklider og deres døtre, hvis dosisbidrag tages i betragtning ved beregningen af doser (så det kun er nødvendigt at overveje fritagelsesniveauet for moderradionukliden), er angivet i det følgende:

Sr-90

Y-90

Zr-93

Nb-93m

Zr-97

Nb-97

Ru-106

Rh-106

Ag-108m

Ag-108

Cs-137

Ba-137m

Ba-140

La-140

Ce-144

Pr-144

Pb-210

Bi-210, Po-210

Pb-212

Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Bi-212

Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-220

Po-216

Rn-222

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228

Ac-228

Th-226

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234

Pa-234m

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

U-235

Th-231

U-238

Th-234, Pa-234m

U-240

Np-240m

Np237

Pa-233

Am-242m

Am-242

Am-243

Np-239

BILAG VII

Definition og brug af aktivitetskoncentrationsindekset for gammastråling fra byggematerialer

Som defineret i artikel 75, stk. 2 fastsættes for identificerede typer af byggematerialer aktivitetskoncentrationerne for primordialradionukliderne Ra-226, Th-232 (eller dens henfaldsprodukt Ra-228) og K-40.

Aktivitetskoncentrationsindekset I fås ved hjælp af denne formel:

I = CRa226/300 Bq/kg + CTh232/200 Bq/kg+ CK40/3000 Bq/kg

hvor CRa226, CTh232 og CK40 er aktivitetskoncentrationerne i Bq/kg af de tilsvarende radionuklider i byggematerialet.

Indekset er direkte relateret til gammastråledosen, ud over den typiske udendørs stråling, i en bygning, der er lavet af et specificeret byggemateriale. Det gælder for byggematerialet, ikke dets bestanddele. Ved anvendelse af indekset på sådanne bestanddele, særlig restprodukter fra industrier, der forarbejder naturligt forekommende radioaktivt materiale, som genvindes til byggematerialer, skal der bruges en passende fordelingsfaktor. Aktivitetskoncentrationsindekset anvendes som et screeningsværktøj til identificering af materialer, der kan fritages eller underkastes restriktioner. Til dette formål kan aktivitetskoncentrationsindekset I bruges til opdeling af materialerne i fire klasser, som fører til to kategorier af byggematerialer (A og B):

Kategori (tilsvarende standarddosis)

Anvendelse

A (≤ 1 mSv)

B (>1 mSv)

(1)  materialer anvendt i store mængder

A1

I≤1

B1

I>1

(2)  overfladematerialer og andre materialer med begrænset anvendelse.

A2

I≤6

B2

I>6

Opdelingen af materialer i (1) eller (2) efter deres anvendelse baseres på nationale bygningsreglementer.

Hvor det er relevant, vurderes faktiske doser sammenholdt med referenceniveauet ved hjælp af mere detaljerede modeller, som også kan tage højde for den udendørs eksterne baggrundsstråling fra aktuelle lokale aktivitetskoncentrationer i den uforstyrrede jordskorpe.

BILAG VIII

Datasystem til individuel stråleovervågning

Generelle bestemmelser

Datasystemet til individuel stråleovervågning, som oprettes af en medlemsstat, kan udformes som et centralt nationalt netværk eller som et nationalt dosisregister. Disse netværk eller registre kan bør suppleres med udstedelse af personlige stråleovervågningsdokumenter til alle eksterne arbejdstagere. [Ændring 128]

1.  Ethvert datasystem i medlemsstaterne med henblik på individuel stråleovervågning af udsatte arbejdstagere skal indeholde følgende dele:

a)  personoplysninger om arbejdstageren

b)  oplysninger om den medicinske overvågning af arbejdstageren

c)  oplysninger om arbejdstagerens virksomhed og, når det drejer sig om en ekstern arbejdstager, om arbejdstagerens arbejdsgiver

d)  resultaterne af den individuelle overvågning af den udsatte arbejdstager.

2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå forfalskning, misbrug eller ulovlig manipulation af datasystemet til individuel stråleovervågning.

A: Data, som datasystemet til individuel stråleovervågning skal indeholde

3.  Personoplysningerne om arbejdstageren skal omfatte

a)  efternavn

b)  fornavn

c)  køn

d)  fødselsdato

e)  nationalitet og

f)  entydigt identifikationsnummer.

4.  Data om den medicinske overvågning af arbejdstageren skal omfatte

a)  den medicinske opdeling for arbejdstageren i henhold til artikel 45 (egnet, egnet på visse betingelser, uegnet)

b)  oplysninger om eventuelle begrænsninger vedrørende arbejde med stråling

c)  datoen for den seneste regelmæssige helbredsundersøgelse

d)  den ansvarlige bedriftssundhedstjeneste samt

e)  resultatets gyldighedsperiode.

5.  Data om virksomheden skal omfatte navn, adresse og entydigt identifikationsnummer for virksomheden.

6.  Data om arbejdstagerens ansættelse skal omfatte

a)  arbejdsgiverens navn, adresse og entydige identifikationsnummer

b)  startdato for ansættelsen

c)  kategorisering af arbejdstageren i overensstemmelse med artikel 38.

7.  Resultaterne af den individuelle overvågning af den udsatte arbejdstager skal omfatte:

a)  den officielle dosisregistrering for de sidste fem kalenderår (år, effektiv dosis i mSv, i tilfælde af uensartet eksponering dosisækvivalenter i de forskellige dele af kroppen i mSv og i tilfælde af indre forurening den akkumulerede dosis i mSv)

b)  den officielle dosisregistrering for det indeværende år (år, effektiv dosis i mSv, i tilfælde af uensartet eksponering dosisækvivalenter i de forskellige dele af kroppen i mSv og i tilfælde af indre forurening den akkumulerede dosis i mSv).

B: Data om eksterne arbejdstagere, som skal videregives via datasystemet til individuel stråleovervågning

1.  Inden den eksterne arbejdstagers arbejdsgiver påbegynder en aktivitet, skal den pågældende arbejdsgiver videregive følgende data til virksomheden via datasystemet til individuel stråleovervågning:

a)  data for den eksterne arbejdstagers arbejdsgiver i henhold til afdeling A, punkt 6

b)  data om den medicinske overvågning af den eksterne arbejdstager i henhold til afdeling A, punkt 4

c)  resultaterne af den individuelle dosisovervågning af den eksterne arbejdstager i henhold til afdeling A, punkt 7.

2.  Følgende data skal registreres eller er blevet registreret af virksomheden i datasystemet til individuel stråleovervågning efter afslutningen på enhver aktivitet:

a)  det tidsrum, arbejdet har strakt sig over

b)  et skøn over den effektive dosis, som den eksterne arbejdstager har været udsat for (konkret dosis for den periode, aktiviteten har strakt sig over)

c)  i tilfælde af uensartet bestråling, vurdering af dosisækvivalentet i de forskellige dele af kroppen

d)  i tilfælde af indre forurening, et skøn over indtaget eller den akkumulerede dosis.

C.  Bestemmelser vedrørende det personlige stråleovervågningsdokument

1.  Medlemsstaterne kan beslutte at udstede et personligt stråleovervågningsdokument til alle eksterne arbejdstagere.

2.  Dokumentet kan ikke overdrages.

3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at en arbejdstager får udstedt flere gyldige stråleovervågningsdokumenter samtidig.

4.  Ud over de oplysninger, der kræves i del A og del B, skal dokumentet indeholde navn og adresse på det udstedende organ samt udstedelsesdatoen.

BILAG IX

A.  Elementer, som et beredskabsstyringssystem skal indeholde

1.  Trusselsvurdering

2.  Klar fordeling af ansvarsområder mellem de personer og organisationer, der har en rolle i beredskabs- og reaktionsforanstaltningerne, herunder oprettelse og koordinering af beredskabsorganisationer med overordnet ansvar for at styre eksponering i nødsituationer og, hvor det er relevant, oprettelse af særlige grupper, der tager sig af beskyttelsesforanstaltninger

3.  Etablering af beredskabsplaner på nationalt og lokalt plan samt på anlæggene

4.  Pålidelige kommunikationsmidler og effektive foranstaltninger til samarbejde og koordinering på anlægget samt på lokalt, nationalt og internationalt plan.

5.  Sundhedsbeskyttelse af indsats- og redningsmandskab

6.  Uddannelse og oplæring af indsats- og redningsmandskab samt alle andre personer, der har beredskabsopgaver, herunder regelmæssige øvelser

7.  Foranstaltninger til individuel overvågning af indsats- og redningsmandskab samt registrering af doser

8.  Foranstaltninger til underretning af offentligheden

9.  Inddragelse af de berørte parter

10.  Overgang fra beredskab til genopretning og afhjælpning.

B.  Elementer, som en beredskabsplan skal indeholde

For nødberedskab:

1.  Referenceniveauer under hensyntagen til kriterierne i bilag I

2.  Optimerede strategier til beskyttelse af enkeltpersoner i offentligheden, som kan blive stråleudsat, for forskellige postulerede hændelser og tilhørende scenarier

3.  Foruddefinerede generiske kriterier for særlige beskyttelsesforanstaltninger, udtrykt som forventede og modtagne doser

4.  Standardtrigger-mekanismer eller konkrete kriterier såsom observerbare fænomener og indikatorer for forholdene på stedet

5.  Foranstaltninger til hurtig koordinering med beredskabsorganisationen i en tilgrænsende medlemsstat eller ikke-medlemsstat vedrørende anlæg i nærheden af en landegrænse

6.  Foranstaltninger til gennemgang og revidering af beredskabsplanen for at tage højde for ændringer eller erfaringer fra øvelser og hændelser.

Der skal på forhånd træffes foranstaltninger til at revidere disse elementer efter behov under en nødsituation og til at tilpasse dem til de konkrete forhold, som de måtte udvikle sig under beredskabsindsatsen.

For beredskabsindsats:

Indsatsen ved bestråling i en nødsituation skal ske via rettidig gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, som omfatter, men ikke er begrænset til følgende:

1.  Hurtig gennemførelse af beskyttelsesforanstaltninger, om muligt inden eksponeringen opstår

2.  Vurdering af strategiernes og de gennemførte foranstaltningers effektivitet og justering af disse til den konkrete situation efter behov

3.  Sammenligning af de forventede restdoser med det relevante referenceniveau, idet der fokuseres på de grupper, hvis doser overstiger referenceniveauet

4.  Gennemførelse af yderligere beskyttelsesstrategier, om nødvendigt, på basis af de konkrete forhold og de tilgængelige oplysninger.

BILAG X

A.  Forudgående oplysninger til enkeltpersoner i offentligheden, som kan tænkes at blive berørt af en nødsituation:

1.  Grundlæggende oplysninger om radioaktivitet og dennes indvirkning på mennesker og miljøet

2.  De forskellige tilfælde af strålingsfare, der er taget i betragtning, samt disses følger for befolkningen og miljøet

3.  Påtænkte nødforanstaltninger med henblik på alarmering, beskyttelse og undsætning af befolkningen i tilfælde af en nødsituation

4.  Passende oplysninger om forholdsregler, som befolkningen skal tage i tilfælde af en nødsituation.

4a.  Oplysninger om arten og omfanget af de skader, der kan opstå i forskellige nødsituationer. [Ændring 129]

4b.  Oplysninger om betingelser for erstatning for person- og tingskader som følge af en nødsituation. [Ændring 130]

4c.  Oplysninger om opbevarings- og anvendelsesforskrifter for jodtabletter (stabilt jod), som de kompetente myndigheder stiller til rådighed. [Ændring 131]

B.  Oplysninger, der skal videregives til enkeltpersoner i offentligheden, der bliver berørt i tilfælde af en nødsituation

1.  På basis af de beredskabsplaner, som medlemsstaterne på forhånd har udarbejdet, skal de enkeltpersoner i offentligheden, der faktisk bliver berørt i tilfælde af en nødsituation, hurtigt og gentagne gange modtage:

a)  underretning om den indtrufne nødsituation og i videst muligt omfang om de nærmere omstændigheder i forbindelse dermed (såsom årsag, omfang og den måde, hvorpå den forventes at udvikle sig) [Ændring 132]

b)  instrukser om beskyttelse, som alt efter den givne nødsituation kan

i)  vedrøre følgende: begrænsning af forbruget af vand og visse levnedsmidler, der kan være kontaminerede, enkle regler for hygiejne og dekontaminering, udgangsforbud, uddeling og anvendelse af beskyttende stoffer, foranstaltninger med henblik på evakuering

ii)  suppleres, om nødvendigt, med særlige instrukser for bestemte grupper af enkeltpersoner i offentligheden

c)  opfordringer til samarbejde inden for rammerne af instrukser eller anmodninger fra de kompetente myndigheder.

2.  Indtræffer nødsituationen efter en forudgående alarmeringsfase, skal de enkeltpersoner i offentligheden, der kan tænkes at blive berørt, allerede i denne fase underrettes og gives instrukser, der kan omfatte

a)  opfordring til enkeltpersoner i offentligheden om at holde sig ajour via relevante kommunikationskanaler

b)  forhåndsordrer til institutioner med særlig ansvar over for befolkningen

c)  henstillinger til særlig berørte erhvervsgrupper.

3.  Ud over de nævnte oplysninger og instrukser gives der i den udstrækning, der er tid til rådighed, en påmindelse om de grundlæggende oplysninger om radioaktivitet og dennes indvirkning på mennesker og miljø.

BILAG XI

Vejledende liste over typer af byggematerialer, som kan kræve kontrolforanstaltninger med hensyn til den gammastråling, de udsender

1.  Naturmaterialer

a)  alumskifer.

b)  Byggematerialer eller tilsætningsstoffer af naturlig vulkansk oprindelse, f.eks.:

—  granit

—  gnejs

—  porfyrer

—  syenit

—  basalt

—  tuf

—  puzzolan

—  lava.

2.  Materialer, der indeholder restprodukter fra industrier, som forarbejder naturligt forekommende radioaktivt materiale, f.eks.:

—  flyveaske

—  fosfatgips

—  phosphorslagge

—  tinslagge

—  kobberslagge

—  rødt slam (restprodukt fra fremstilling af aluminium)

—  restprodukter fra stålproduktion.

BILAG XII

Oplysninger, der skal indberettes ved registrering af højaktive lukkede kilder HASS)

20131024-P7_TA(2013)0452_DA-p0000026.png

BILAG XIII

Indberetning af oplysninger om højaktive lukkede kilder

Virksomheden giver den kompetente myndighed en elektronisk eller skriftlig kopi af registreringerne for højaktive lukkede kilder, som omhandlet i artikel 90, vedrørende de oplysninger, der er fastsat i bilag XII, som følger:

1.  uden unødig forsinkelse, når sådanne registreringer påbegyndes, hvilket skal være snarest muligt efter, at kilden er erhvervet

2.  med intervaller, som fastsættes af medlemsstaterne, dog højst tolv måneder efter erhvervelsen af kilden

3.  hvis den på oplysningsformularen angivne situation er ændret

4.  uden unødig forsinkelse, når registreringerne for en bestemt kilde ophører, fordi virksomheden ikke længere er i besiddelse af denne kilde, skal navnet på den virksomhed eller det bortskaffelses- og opbevaringsanlæg, som kilden overdrages til, inkluderes

5.  uden unødig forsinkelse, når registreringerne ophører, fordi virksomheden ikke længere er i besiddelse af nogen strålekilder.

BILAG XIV

Krav til virksomheder, der er ansvarlige for en højaktiv lukket kilde

Enhver virksomhed, der er ansvarlig for en højaktiv lukket kilde, skal

a)  sikre, at der på grundlag af internationale standarder regelmæssigt foretages relevante prøvninger, som f.eks. tæthedsprøvninger, med henblik på at kontrollere, om de enkelte strålekilder er intakte, og holde dem intakte

b)  regelmæssigt kontrollere med bestemte intervaller, som medlemsstaterne kan fastsætte, at den enkelte strålekilde og, hvor det er relevant, det apparatur, der indeholder strålekilden, stadig befinder sig på det sted, hvor strålekilden anvendes eller er oplagret, og er i tilsyneladende god stand

c)  sikre, at den enkelte stationære eller mobile strålekilde er genstand for dokumenterede foranstaltninger, f.eks. skriftlige regelsæt og procedurer, der skal hindre ubeføjet adgang til eller bortkomst eller tyveri af strålekilden eller beskadigelse af strålekilden ved brand

d)  straks underrette om bortkomst eller tyveri eller ubeføjet anvendelse af en strålekilde til den kompetente myndighed, sørge for kontrol af, om den enkelte strålekilde er intakt efter enhver hændelse, herunder brand, der kan have beskadiget strålekilden, og, om nødvendigt underrette den kompetente myndighed herom samt om de foranstaltninger, der er truffet i den anledning

e)  uden unødig forsinkelse tilbagelevere enhver strålekilde til leverandøren eller overdrage den til et anlæg til langtidsopbevaring og bortskaffelse eller en anden godkendt virksomhed, så snart den ikke længere skal anvendes, medmindre andet er aftalt med den kompetente myndighed

f)  sikre, at modtageren er i besiddelse af en relevant tilladelse, inden overdragelsen finder sted

g)  straks til den kompetente myndighed indberette enhver hændelse eller ethvert uheld, der medfører, at en arbejdstager eller anden person fra offentligheden utilsigtet udsættes for stråling.

BILAG XV

Identificering og mærkning af højaktive lukkede kilder

1.  Producenten eller leverandøren skal sikre, at:

a)  Hver enkelt højaktiv lukket kilde identificeres med et entydigt nummer Strålekilden mærkes med dette nummer ved indgravering eller prægning, for så vidt dette er praktisk muligt.

Strålekildens beholder mærkes ligeledes med dette nummer ved indgravering eller prægning. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis der benyttes genanvendelige beholdere til transport, skal strålekildens beholder i det mindste bære oplysninger om strålekildens art.

b)  Strålekildens beholder og, hvis det er praktisk muligt, strålekilden selv mærkes hensigtsmæssigt med en advarsel om strålingsfaren.

2.  Producenten forelægger et fotografi af konstruktionstypen for den enkelte producerede strålekilde og et fotografi af dennes typiske beholder.

3.  Virksomheden sikrer, at den enkelte højaktive lukkede strålekilde ledsages af skriftlige oplysninger om, at strålekilden er identificeret og mærket i overensstemmelse med punkt 1, og at den i punkt 1 nævnte mærkning forbliver læselig. Oplysningerne skal omfatte relevante fotografier af strålekilde, beholder, transportemballage, apparatur og udstyr.

BILAG XVI

Vejledende liste over punkter, der skal behandles i den nationale handlingsplan med henblik på at styre langvarige risici fra radoneksponering

1.  Strategi for gennemførelse af undersøgelser af indendørs radonkoncentrationer, for behandling af måledata (national radondatabase) og for fastlæggelse af andre parametre (jord- og klippetyper, jordgaskoncentration, gennemtrængelighed og radium-226-indhold i klipper eller jord).

2.  Tilgængelige data og kriterier, der anvendes til afgrænsning af radontruede områder eller til identificering af radontruede bygninger.

3.  Identificering af typer af bygninger med offentlig adgang og arbejdspladser, f.eks. skoler, arbejdspladser under jordniveau eller spabade, hvor målinger er nødvendige, på basis af en risikovurdering, der også omfatter opholdstid.

4.  Grundlaget for fastlæggelse af referenceniveauer for eksisterende boliger, arbejdspladser, bygninger med offentlig adgang og for nye bygninger.

5.  Fordeling af ansvarsområder (statslige og ikke-statslige), koordineringsmekanismer og ressourcer, der er til rådighed til gennemførelse af handlingsplanen.

6.  Strategi til reduktion af radoneksponering i boliger, særlig i radontruede områder.

7.  Strategi, herunder metoder og værktøjer, til at undgå, at radon trænger ind i nye bygninger, herunder identificering af byggematerialer med væsentlig radonuddunstning.

8.  Tidsplaner for audits og revisioner af handlingsplanen.

9.  Strategi for kommunikation med henblik på at øge befolkningens opmærksomhed og oplyse lokale beslutningstagere om risiciene ved radon i relation til rygning.

10.  Hvor det er relevant, vejledning om metoder og værktøjer til måling og afhjælpende foranstaltninger. Kriterier for godkendelse af måle- og afhjælpningstjenester skal også overvejes.

11.  Hvor det er relevant, foranstaltninger til finansiel støtte til radonundersøgelser og til afhjælpning, særlig i private boliger med meget høje radonkoncentrationer.

12.  Langsigtede mål om reduktion af risikoen for lungekræft, som skyldes radoneksponering (for rygere og ikke-rygere).

(1) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 113.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 24.10.2013.
(3)EFT 11 af 20.2.1959, s. 221.
(4)Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1).
(5)Rådets direktiv 97/43/Euratom af 30. juni 1997 om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling og om ophævelse af direktiv 84/466/Euratom (EFT L 180 af 9.7.1997, s. 22).
(6)Rådets direktiv 89/618/Euratom af 27. november 1989 om oplysning af befolkningen om, hvorledes den skal forholde sig, samt om sundhedsmæssige foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare (EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31).
(7)Rådets direktiv 90/641/Euratom af 4. december 1990 om strålebeskyttelse af eksterne arbejdstagere, der udsættes for risici for ioniserende stråling under deres arbejde i et kontrolleret område (EFT L 349 af 13.12.1990, s. 21).
(8)Rådets direktiv 2003/122/Euratom af 22. december 2003 om kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder (EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57).
(9)2007-anbefalingerne fra Den Internationale Kommission til Strålebeskyttelse.
(10)EFT L 80 af 27.3.1990, s. 26.
(11)IAEA 2004 Safety Standards Series RS-G-1.7 "Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance" (Anvendelse af begreberne udelukkelse, fritagelse og godkendelse).
(12)"Radiation Protection 122: Practical use of the Concepts of the Clearance and Exemption — Part I, Guidance on General Clearance Levels for Practices (Strålebeskyttelse 122: Praktisk anvendelse af begreberne godkendelse og fritagelse — Del I, Vejledning om generelle godkendelseskrav for aktiviteter).
(13)Radiation Protection 89: Recommended radiological protection criteria for the recycling of metals from dismantling of nuclear installations (Strålingsbeskyttelse 89: Anbefalede radiologiske beskyttelseskriterier for genanvendelse af metaller fra demontering af atomkraftinstallationer), Radiation Protection 113: Recommended radiological protection criteria for the recycling of metals from dismantling of nuclear installations (Strålingsbeskyttelse 113: Anbefalede radiologiske beskyttelseskriterier for genanvendelse af metaller fra demontering af atomkraftinstallationer), Radiation Protection 113: Practical Use of the Concepts of the Clearance and Exemption (Strålingsbeskyttelse 113: Praktisk anvendelse af begreberne godkendelse og fritagelse).
(14) Kommissionens henstilling 2004/2/Euratom af 18. december 2003 om standardiserede oplysninger vedrørende radioaktive luftbårne og flydende udslip til miljøet fra nukleare kraftværker og oparbejdningsanlæg ved normal drift (EUT L 2 af 6.1.2004, s. 36).
(15) OJ L 66, 13.3.1999, p.16.
(16) Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (EFT L 169 af 12.7.1993, s. 50).
(17) Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 193 af 29.6.1989, s. 1).
(18)EFT L 2 af 6.1.2004, s. 36.
(19)Den angivne aktivitet er for den alfaemitterende radionuklid.
(20)Kaliumsalte i mængder under 1000 kg er fritaget.


Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012
PDF 270kWORD 53k
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 2013/2081(INI))
P7_TA(2013)0453A7-0330/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (14605/1/2012),

—  der henviser til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 43 under del II, afsnit G,

—  der henviser til sine beslutninger af 12. september 2012(2), 11. maj 2011(3) og 10. marts 2010(4) om henholdsvis årsrapporten fra 2011, 2010 og 2009 om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,

—  der henviser til sin holdning, som blev vedtaget den 8. juli 2010(5) om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og til sin henstilling af 13. juni 2013 til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde(6),

—  der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om politisk ansvarlighed(7),

—  der henviser til den højtstående repræsentants redegørelse på Europa-Parlamentets plenarmøde den 8. juli 2010 om den grundlæggende organisering af EU-Udenrigstjenestens centraladministration(8),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 "Hen imod en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" (COM(2013)0542),

—  der henviser til de igangværende forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet om Unionens nye eksterne finansieringsinstrumenter til den flerårige finansielle ramme for 2014-2020,

—  der henviser til konklusionerne fra den interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som blev afholdt i Vilnius den 4.-6. september 2013,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 1,

—  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0330/2013),

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters kontrol med EU's udenrigspolitik er afgørende, hvis EU-borgerne skal forstå og støtte Unionens optræden udadtil; der henviser til, at parlamentarisk kontrol styrker denne optrædens legitimitet;

EN VERDEN I FORANDRING: AFVEJNING AF INTERESSER OG VÆRDIER I EN NY EU-UDENRIGSPOLITIK

1.  mener, at de første 25 år af det enogtyvende århundrede er kendetegnet ved at være en periode med langvarige strukturelle forandringer, der er i færd med at ændre verdensordenen; understreger, at dette kræver en ny tilgang til udformningen af en ny multipolær verdensorden, der er inkluderende og understøttet af retsstaten og en pluralistisk demokratisk model samt de universelle værdier, herunder menneskerettighederne; bemærker, at der ligger mange hindringer forude, ikke mindst med hensyn til sammen med nye vækstlande at gennemføre en reform af det multilaterale system, genskabe en balance i den skrøbelige regionale magtfordeling og håndtere allehånde trusler og udfordringer fra nationer, ikke-statslige aktører, skrøbelige stater og regioner såvel som regional ustabilitet;

2.  understreger, at verdens finansielle krise og de nye vækstøkonomiers voksende gennemslagskraft udgør betydelige politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige udfordringer, herunder interne problemer, for alle parter og er af den opfattelse, at håndteringen af sådanne udfordringer kræver en kollektiv og fælles EU-indsats og indgåelse af alliancer for at fremme og bevare fred, sikkerhed, sociale fremskridt, velstand, kulturel mangfoldighed, demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne; understreger, at alle EU-politikker og –foranstaltninger bør være i overensstemmelse med folkeretten og FN-pagten;

3.  er af den opfattelse, at EU beslutsomt og samlet skal forsvare sine borgeres interesser i verden, samtidig med at det altid baserer sine politikker på fremme af de grundlæggende værdier, som Unionen bygger på (demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, social retfærdighed og fattigdomsbekæmpelse), og på respekt for andre lande;

4.  understreger, at EU's udenrigspolitik er nødt til at være fleksibel i sin reaktion på de trusler og udfordringer, der opstår inden for områder som sundhed, energi, klimaforandringer og adgang til vand, som alle kan have betydning for vores politiske prioriteringer og vores økonomier såvel som for den internationale udvikling;

5.  understreger, at EU er nødt til at fastlægge en ny og troværdig udenrigspolitik som et modtræk mod de aktuelle forandringer i verden; mener, at EU for at bevare og fremme sine værdier, sit image, sine interesser og sin position på den globale scene har brug for ikke blot at være sammenhængende og konsekvent i sin optræden udadtil, men at det først og fremmest klart skal definere og gennemføre sine strategiske mål gennem fuld udnyttelse af de muligheder, som Lissabontraktaten giver; mener, at både EU som helhed og medlemsstaterne har en interesse i at udvikle en fælles vision, som rækker ud over de enkelte medlemsstaters opfattelser og historiske erfaringer; kræver, at instrumentet til styrket samarbejde anvendes med henblik på at opnå større handleevne og imødegå den upassende brug af vetoretten i Rådet;

6.  anfører, at vi kun ved at handle i fællesskab eller som en enhed har styrken til at forfølge vores interesser og forsvare vores værdier i denne verden, og at medlemsstaterne derfor – i højere grad end tidligere – bør vise, at de er klar til og har politisk vilje til kollektive, hurtige og effektive foranstaltninger; fastholder, at medlemsstaterne i både handling og ånd skal opfylde deres aftaleretlige loyalitetsforpligtelse over for FUSP, som er nedfældet i Lissabontraktaten(9);

7.  understreger, at effektiviteten af EU's eksterne foranstaltninger også afhænger af borgernes fulde opbakning og den legitimitet, foranstaltningerne opnår ved at være forankret i de grundlæggende EU-værdier demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, og opfordrer derfor til tæt, regelmæssig og rettidig høring af Europa-Parlamentet, når der fastlægges klare prioriteringer og mål for EU's udenrigspolitik;

8.  mener, at det er ønskværdigt, at der udvikles europæiske medier for at fremme solidaritet, bringe de forskellige nationale opfattelser tættere på hinanden og øge kendskabet til FUSP;

SKABELSE AF EN NY SAMLET TILGANG TIL EU'S UDENRIGSPOLITIK

9.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at spille en konstruktiv rolle i Unionens udenrigs‑ og sikkerhedspolitik ved at fremme strategisk politikkoordinering på EU-plan, især gennem et effektivt samarbejde mellem deres hovedstæder og Bruxelles om de standpunkter, de indtager i multilaterale fora, navnlig i De Forenede Nationer og i NATO; understreger, at det i en tid med økonomisk krise er nødvendigt at forbedre Unionens effektivitet som en sammenhængende global aktør; bemærker navnlig, at medlemsstaterne har en vigtig rolle at spille i udviklingen og den effektive gennemførelse af FUSP, ikke kun ved at stille civile og militære kapabiliteter til rådighed, men også ved at sikre fælles finansiering af FUSP-operationer og styrkelse af den europæiske industrielle og teknologiske basis, og forventer, at denne rolle styrkes efter drøftelsen om det europæiske forsvars fremtid under Det Europæiske Råds møde i december 2013;

10.  mener i denne forbindelse, at det er yderst vigtigt at forbedre samarbejdet, øge koordinationen og udvikle synergier med EU-medlemsstaters programmer og projekter i tredjelande med henblik på at øge effektiviteten af EU's eksterne foranstaltninger og overkomme de aktuelle budgetstramninger;

11.  glæder sig over næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentants initiativ til at udvikle begrebet "en samlet tilgang" for fuldt ud at indfri Lissabontraktatens potentiale og sikre den overordnede effektivitet af og sammenhæng i FUSP og FSFP; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at indgå i en drøftelse med Parlamentet om, hvordan det bedst sikres, at denne samlede tilgang gennemføres konsekvent, og navnlig at vores udenrigspolitiske prioriteringer udvikles yderligere i overensstemmelse med vores interesser og værdier og støttes med de nødvendige finansielle midler og med effektive og fleksible instrumenter; understreger, at militære strukturer og kapabiliteter, herunder en permanent planlægningsstruktur og et militært operativt hovedkvarter, udgør en integreret del af en sådan tilgang, og mener, at en styrkelse af koordinationen mellem missionscheferne, EU's særlige repræsentanter og delegationscheferne også vil bidrage til at levere konsekvent og sammenhængende EU-udenrigs‑ og sikkerhedspolitik ude i verden; opfordrer medlemsstaterne til at støtte næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med henblik på at udnytte den sammenhængende tilgangs fulde potentiale;

12.  beklager, at EU endnu ikke har udviklet en klar strategi for sine forbindelser med resten af verden, og at dets aktiviteter er kendetegnet mere ved reaktion end aktion; kræver derfor en grundlæggende, strategisk debat, som bør omfatte Rådet, Kommissionen og Parlamentet; opfordrer Det Europæiske Råd i december til, som et bidrag til denne debat, at uddybe initiativet "en europæisk global strategi" nærmere;

13.  understreger derfor, at en samlet forståelse af FUSP omfatter alle udenrigspolitiske områder, herunder en gradvis udformning af en FSFP, der kunne føre frem til et fælles forsvar, med vægt på at opnå sammenhæng og konsekvens og samtidig respektere særegenhederne ved de enkelte bestanddele af foranstaltningerne udadtil; mener, at der under ledelse af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant bør være tættere samordning mellem EU's interne politikker og medlemsstaternes politikvalg på centrale områder, såsom konnektivitet, handel, transport, energi, miljø og kommunikation, når disse har tydelige tværnationale konsekvenser, navnlig hvad angår diversificeringen af og sikkerheden i EU's energiforsyning;

14.  opfordrer Rådet og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at reagere på Parlamentets henstilling om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde med henblik på at sikre den videre udvikling af en hensigtsmæssig og kønsbalanceret struktur i EU-Udenrigstjenesten (med deltagelse af Kommissionens relevante tjenestegrene), hvor geografisk og tematisk ekspertise integreres og står i spidsen for en samlet tilgang til politikplanlægning, -udformning og -gennemførelse;

TILVEJEBRINGELSE AF LEDERSKAB OG SAMMENHÆNG I EU'S UDENRIGSPOLITIK

15.  fremhæver den politiske lederrolle, der forventes af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med henblik på at sikre Unionens enhed, konsekvens og effektivitet; bemærker, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant i sin gennemgang af EU-Udenrigstjenesten har identificeret områder, hvor hendes rolle bør styrkes og gøres mere effektiv med hensyn til at tage initiativ til, gennemføre og sikre overholdelse af FUSP-afgørelser, og har opstillet anbefalinger for at sikre tæt koordinering med Kommissionen under fuld udnyttelse af hendes stilling som næstformand i Kommissionen; understreger med sigte på høringerne af den nye kommission i 2014, at Europa-Parlamentet bør støtte denne tendens ved at styrke næstformandens rolle i foranstaltningerne udadtil og dermed styrke koordinationen mellem EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen;

16.  gentager sin støtte til det lederskab, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant udviser i sine forhandlinger med Iran, som foregår under vanskelige omstændigheder, og lykønsker hende med, at det er lykkedes hende at bringe Kosovo og Serbien sammen i en EU-formidlet dialog; mener, at disse eksempler på lederskab og fastlæggelse af prioriteringer bør anvendes i endnu højere grad i forhold til EU's kandidatlande og potentielle kandidatlande og i dets naboskabsområder, såvel som i forbindelse med en række strategiske udfordringer der strækker sig fra Centralasien til Mellemøsten og fra Afrikas Horn henover Sahel; er villig til at støtte denne proces;

17.  opfordrer til, at der foretages en gennemgang af fordelingen af infrastruktur og bemanding på EU-delegationerne for at sikre, at Unionens effektivitet, synlighed og repræsentation i tredjelande afspejler vores politiske ambitioner og prioriteringer; opfordrer til, at en sådan gennemgang drøftes med Parlamentets kompetente udvalg, navnlig hvis udfaldet kræver omfordeling af ressourcerne eller en beslutning om at åbne eller nedlægge delegationer i tredjelande; gentager navnlig sit krav om, at der åbnes en EU-delegation i Iran;

HVORDAN MÅLENE MATCHES MED DE NØDVENDIGE RESSOURCER

18.  sætter i betragtning af omfanget af udfordringer i verden og kravene til EU's engagement spørgsmålstegn ved Rådets begrundelse for at skære ned i den flerårige finansielle ramme, hvilket vil mindske Unionens evne til at fremme fred, sikkerhed og bæredygtig økonomisk udvikling og dens troværdighed med hensyn til disse bestræbelser; advarer om, at sådanne nedskæringer, hvis de gennemføres på en ukoordineret måde, risikerer at undergrave den effektive forfølgelse af vores interesser og værdier samt vores kollektive evne til at fremme fred, demokrati, menneskers sikkerhed og velstand i vores naboskabsområder såvel som længere væk;

19.  erkender samtidig, at det er nødvendigt at træffe strategiske valg og fastlægge prioriteringer for at sikre, at Unionens ressourcer anvendes på en målrettet og effektiv måde; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at sikre, at deres nationale politikker er ensartede og samordnet med Unionens strategiske mål og forpligtelser;

20.  understreger, at det er nødvendigt at sikre, at de nye finansieringsinstrumenter for forbindelserne udadtil, som er til behandling i Parlamentet og Rådet, er fuldt finansierede og skræddersyet til at kunne fremme Unionens strategiske interesser og kan tilpasses ændrede politiske omstændigheder;

21.  insisterer på, at revisionen af IIA fra 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør markere et yderligere skridt fremad for så vidt angår større gennemsigtighed på FUSP-området; mener, at demokratisk kontrol kræver separate budgetkonti for hver enkelt FSFP-mission eller -operation, herunder EU's særlige repræsentanters arbejde, og at de bør ledsages af strømlinede, men gennemsigtige procedurer for intern overførsel af midler, hvis omstændighederne kræver det;

VURDERING AF NÆSTFORMANDEN I KOMMISSIONEN/UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANTS OG RÅDETS RESULTATER I 2011

22.  glæder sig over de skridt, som Rådet med støtte fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant har taget i årsrapporten 2011 i retning af at kortlægge EU's udenrigspolitik i et fremadskuende og strategisk politikdokument;

23.  noterer sig, at der er gjort en indsats for at afhjælpe de mangler, der blev fremhævet i Parlamentets seneste beslutning om dette emne, især ved at udvikle nye FSFP-missioner og -operationer inden for rammerne af den samlede EU-tilgang til et land eller en region;

24.  mener imidlertid, at Rådets årsrapport stadig på væsentlige måder ikke lever op til ambitionerne i Lissabontraktaten, og anmoder derfor om, at der fremover:

   fastsættes klare prioriteringer og strategiske retningslinjer for FUSP som en væsentlig del af processen med at anvende vores diplomatiske, økonomiske, finansielle, udviklingsmæssige og – når det er nødvendigt – krisestyringsressourcer mere effektivt i forfølgelsen af Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik
   fastlægges en ramme for vurdering af de eksisterende strategiske partnere og udvikling af nye partnerskaber, herunder med internationale og regionale organisationer
   fastlægges en køreplan for at sikre fremskridt med hensyn til vigtige nyskabelser i Lissabontraktaten, især 1) ved at gøre tildelingen af særlige opgaver og missioner til en kernegruppe af medlemsstater operationel, 2) ved at medlemsstater, der ønsker det og har kapacitet dertil, opretter permanent struktureret samarbejde om forsvar og 3) ved at styrke Det Europæiske Forsvarsagenturs rolle og give det flere ressourcer
   tages fat om de akutte problemer med beslutningstagningen inden for FSFP, blandt andet hvad angår finansieringsprocedurer og finansiering af operationer, som fører til ubegribelige forsinkelser fra det tidspunkt, hvor der træffes politisk beslutning om at iværksætte en mission, og til missionen rent faktisk sendes ud på stedet (Libyen og Mali er de seneste af en lang række eksempler herpå), også gennem en revurdering af formålet med og kapaciteten i EU's kampgrupper, således at de overordnede rammer for en strømlining af beslutningstagningen inden for FSFP forbedres;

25.  opfordrer Rådet til at anmode næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om, at hun i den næste årsrapport opstiller sine udenrigspolitiske målsætninger for årene 2014 og 2015 samt en tidsramme og de ressourcer, der er nødvendige for gennemførelsen heraf; understreger, at disse prioriteringer bør fokusere på EU's strategiske mål, med udgangspunkt i det transatlantiske partnerskab, den økonomiske og politiske udvikling i EU's østlige og sydlige naboskabsområde samt fredsprocessen i Mellemøsten;

26.   opfordrer Rådet og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til i forbindelse med udarbejdelsen af fremtidige årsrapporter om FUSP på et tidligt tidspunkt at tage kontakt til Udenrigsudvalget for at drøfte målene for udenrigspolitikken i de kommende år og give EU's borgere en klar redegørelse for udviklingen, prioriteringerne og fremskridtene for EU's udenrigspolitik, og derved revurdere og demonstrere næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentants lederrolle i EU's udenrigspolitik;

27.  glæder sig over initiativet til i december 2013 at afholde et EU-topmøde om fremtiden for Europas forsvar, som giver mulighed for at revidere EU's strategiske mål og sikkerhedsmæssige interesser – koncepter, der bør udvikles yderligere i en hvidbog om Europas forsvar; opfordrer til, at der på dette møde tilvejebringes en klar køreplan med tidsplaner for opfyldelsen af centrale målsætninger, herunder i første omgang en rettidig evaluering af den europæiske sikkerhedsstrategi og anvendelsen af en hvidbog, der kan fungere som en fælles model for samtidige nationale sikkerheds‑ og forsvarsevalueringer; understreger, at det er nødvendigt at udvikle et tættere samarbejde for at kunne garantere den militære sikkerhed og opnå besparelser;

STRATEGISKE PRIORITERINGER: KONCENTRISKE CIRKLER AF FRED, SIKKERHED OG SOCIOØKONOMISK UDVIKLING

28.  glæder sig over udviklingen af "strategiske partnerskaber" som et format for EU's samarbejde med både etablerede og nye magter; anfører dog, at konceptet nødvendiggør klare og ensartede kriterier for så vidt angår dets plads i EU's udenrigspolitiske struktur; opfordrer til, at fremtidige beslutninger om strategiske partnere udformes i overensstemmelse med Unionens udenrigspolitiske prioriteringer og til, at Parlamentet regelmæssigt underrettes forud for beslutninger om fremtidige partnerskaber, navnlig når sådanne partnerskaber modtager økonomisk støtte fra Unionens budget eller medfører tættere aftaleretlige forbindelser med EU;

USA

29.  understreger, at partnerskabet med USA er baseret på stærke politiske, kulturelle, økonomiske og historiske forbindelser og fælles værdier, som f.eks. frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet; er overbevist om, at USA er EU's vigtigste strategiske partner, uanset divergerende holdninger til vigtige spørgsmål; opfordrer derfor indtrængende EU til at gøre det til en klar politisk prioritet at udbygge de transatlantiske forbindelser på alle niveauer og udvide dem til at omfatte andre transatlantiske partnere med henblik på at tilstræbe gensidigt udbytte og gensidighed;

30.  er af den opfattelse, at EU og USA er nødt til at arbejde tæt sammen om fredelig løsning af de konflikter og kriser, der opstår som følge af Irans atomprogram og overgangsprocessen i de lande, der har gennemlevet "det arabiske forår", og i Mellemøsten; glæder sig over, at præsident Obama går ind for en tostatsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt; opfordrer EU til efter en parlamentarisk debat at optrappe sine diplomatiske aktiviteter som led i en omfattende politisk strategi for langsigtet stabilitet og sikkerhed i hele regionen, som man er nået til enighed om;

31.  glæder sig over meddelelsen om igangsættelse af forhandlinger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab, som kan give EU's og USA's økonomi et vigtigt løft, anspore fremskridt med hensyn til andre internationale aftaler og være en model til efterfølgelse for andre regionale og globale aktører; minder om nødvendigheden af at oprette et transatlantisk politisk råd; bemærker, at praksissen med at afholde årlige topmøder mellem EU og USA i den mellemliggende tid giver mulighed for at indkredse fælles mål, koordinere strategier vedrørende trusler og udfordringer af global relevans, udvikle en fælles tilgang til de nye vækstøkonomier, sikre multilateralisme og udveksle bedste praksis; minder om, at det årlige topmøde mellem EU og USA endnu ikke er blevet afholdt i år; påpeger endvidere, at den eventuelle færdiggørelse af det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab og de igangværende EU-forhandlinger med Canada vil skabe udsigt til et større økonomisk område, som vil omfatte Nordamerika, EU og mange latinamerikanske lande, og skabe økonomisk vækst og arbejdspladser; foreslår, at de politiske muligheder for transatlantisk trekantssamarbejde undersøges yderligere;

32.  mener, at USA for at opbygge tillid er nødt til at overholde følsom databeskyttelseslovgivning og ændre sine dataindsamlingsaktiviteter rettet mod EU og dets borgere, og anmoder om en hurtig færdiggørelse af paraplyaftalen mellem EU og USA om databeskyttelse, som kan give EU-borgerne information og klagemulighed; understreger, at de nylige afsløringer har givet anledning til bekymring i hele Europa, som kan skade forholdet mellem EU og USA; minder om, at databeskyttelse skal respekteres af både EU og dets partnere, og mener, at der er behov for fælles standarder for udveksling af klassificerede informationer, som beskytter både USA's og EU's borgere;

Rusland

33.  gentager sin støtte til Unionens politik med at føre en kritisk dialog med Rusland; anser Rusland for at være en vigtig strategisk nabo, men mener, at de grundlæggende værdier demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet skal respekteres, hvis der skal opbygges et reelt partnerskab; bifalder samarbejde med Rusland om vigtige internationale spørgsmål, navnlig hvad angår Mellemøsten, Iran, Afghanistan og Syrien;

34.  beklager ikke desto mindre, at Rusland bruger sin vetoret i FN's Sikkerhedsråd til at undergrave det internationale samfunds bestræbelser på at reagere effektivt og hurtigt på humanitære kriser, som f.eks. tragedien og den eskalerende vold i Syrien; opfordrer derfor næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at sætte hele EU's diplomatiske vægt og indsats ind på at komme yderligere i dialog med Rusland om sådanne spørgsmål; glæder sig over Ruslands mægling i forbindelse med Syriens lagre af kemiske våben samt det forslag fra den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, hvori Syrien indtrængende opfordres til at overdrage kontrollen med sit arsenal af kemiske våben og Ruslands tilbud om at bistå ved en sådan operation; beklager, at denne mægling ikke blev påbegyndt på et tidligere tidspunkt, hvilket ville have forhindret tabet af tusindvis af menneskeliv;

35.  er stadig bekymret over, at Rusland ikke vil forpligte sig til at håndhæve retsstatsprincippet, et pluralistisk demokrati og menneskerettighederne, hvilket det har vist gennem nyere lovgivning, som lægger hindringer i vejen for civilsamfundsorganisationernes arbejde og rammer minoritetsgrupper, herunder LGBT-grupper, og ved at begrænse ytrings‑, forsamlings‑ og foreningsfriheden; understreger, at styrkelsen af retsstatsprincippet på alle områder af det russiske offentlige liv, herunder økonomien, ville være en konstruktiv reaktion på den utilfredshed, som mange russiske borgere giver udtryk for, ligesom en sådan styrkelse er afgørende for at opbygge et reelt og konstruktivt partnerskab mellem EU og Rusland; understreger, at en stålsat indsats for at tackle korruption er vigtig for at øge tilliden i de økonomiske forbindelser mellem EU og Rusland, og at fremskridt i forhandlingerne om visumlettelse – hvis indledende fase var positiv – bør være afhængigt af fremskridt på områder såsom selektiv retsforfølgelse og frie, retfærdige og konkurrenceprægede valg;

36.  understreger, at EU er rede til at bidrage til partnerskabet for modernisering og til enhver efterfølger til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, forudsat at Rusland gør fremskridt på områder som menneskerettighederne, retsstatsprincippet og pluralistisk demokrati (herunder frie, retfærdige og konkurrenceprægede valg); understreger endvidere, at EU fortsat er indstillet på at opbygge gensidig tillid og fremme den politiske dialog med Rusland, herunder om spørgsmål af global betydning, som f.eks. terrorbekæmpelse, ikke-spredning, organiseret kriminalitet og klimaforandringer;

37.  kritiserer Ruslands anvendelse – i strid med internationale normer (f.eks. Helsingforsslutakten) – af instrumenterne til energi‑ og handelspolitikken til at lægge pres på lande i det europæiske naboskabsområde for at tvinge dem til at tiltræde den russiskledede toldunion i stedet for at undertegne associeringsaftaler med EU og dermed hindrer deres suveræne beslutningstagning; mener desuden, at en gradvis samordning af partnerlandene med EU kan være forenelig med deres bestræbelser på at opnå et godt naboforhold til Rusland; opfordrer indtrængende Rusland til at indtage en konstruktiv holdning med hensyn til de fastlåste konflikter; beklager, at EU ikke har været mere markant involveret i at få løst disse konflikter; advarer Rusland om, at det kan udløse nye fjendtligheder og destabilisere hele regionen, hvis de uløste konflikter benyttes til politiske formål;

Kina

38.  opfordrer EU til at udvikle sit omfattende strategiske partnerskab med Kina yderligere og fremme begge parters globale interesser, fælles projekter baseret på geostrategiske standarder og gensidig respekt; opfordrer EU og dets medlemsstater til at tale med én stemme over for den kinesiske regering; opfordrer – omend det bifalder de næsten 60 aktive sektordialoger og de foreslåede forhandlinger om en investeringstraktat – til, at der udvikles flere sektordialoger og til en hurtig afklaring på de igangværende undersøgelser af handelen; gentager, at det er nødvendigt at styrke menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, blandt andet gennem inddragelse af civilsamfundet og samarbejde med FN;

39.  understreger, at samarbejde mellem EU og Kina er afgørende for at fremme stabilitet og imødegå globale udfordringer, blandt andet i relation til økonomiske og finansielle problemstillinger, herunder indsatsen for at bremse skatteunddragelse, skatteundgåelse og skattely; understreger, at samarbejde ligeledes er nødvendigt for at tackle klimaforandringer, miljøspørgsmål, anvendelsen af planetens begrænsede naturressourcer, udviklingssamarbejde, for at opretholde fred og respekt for folkeretten i konflikter som den i Syrien og for at kunne reagere på udfordringerne med Iran og Nordkorea hvad angår ikke-spredning;

40.  udtrykker bekymring over, at Kina fortsat krænker menneskerettighederne og kulturelle og religiøse mindretals rettigheder, nemlig i Tibet;

Japan

41.  understreger, at det er nødvendigt at konsolidere Unionens forbindelser med Japan som en strategisk partner og betydelig international aktør, der deler EU's demokratiske værdier og er en naturlig samarbejdspartner i multilaterale fora; ser frem til forhandlingerne om den omfattende rammeaftale og frihandelsaftalen;

Sydkorea

42.  opfordrer EU til at uddybe sit politiske samarbejde med Sydkorea, som er en vigtig demokratisk asiatisk aktør, der for nylig har optrappet handelsforbindelserne med EU via en ambitiøs frihandelsaftale;

Indien

43.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke forbindelserne med Indien med udgangspunkt i fremme af demokrati, social inklusion, retsstatsprincippet og menneskerettighederne og opfordrer indtrængende begge parter til at gøre deres yderste for at få afsluttet forhandlingerne om en omfattende frihandelsaftale mellem EU og Indien, som vil stimulere handelen mellem EU og Indien og den økonomiske vækst;

Tyrkiet

44.  fremhæver den strategiske betydning af EU's dialog og samarbejde med Tyrkiet om stabilitet, demokrati og sikkerhed, med særlig henvisning til det øvrige Mellemøsten; påpeger, at Tyrkiet ikke bare er en NATO-allieret, men også kandidat til at tiltræde EU, hvis og når tiltrædelseskriterierne kan opfyldes, og en beslutning om fuldt medlemskab bliver godkendt på demokratisk vis; anmoder om åbning af kritiske kapitler, navnlig med henblik på at foranledige de nødvendige politiske reformer; bemærker, at Tyrkiet kraftigt og gentagne gange har fordømt det syriske regimes vold mod civile og yder vital humanitær bistand til syrere, der flygter over grænserne fra volden; opfordrer til yderligere samarbejde mellem medlemsstaterne og Tyrkiet samt foranstaltninger på EU-plan på baggrund af den stigende strøm af flygtninge ved EU's ydre grænser; understreger, at Tyrkiets voksende internationale anseelse også bør være baseret på dets engagement i grundlæggende rettigheder, en sekulær stat, pluralistisk demokrati og hjemlige retsstatsforhold, og at de vigtigste reformer endnu ikke er gennemført; bemærker vitaliteten i de demokratiske krav, der fremsættes af civilsamfundet i Tyrkiet, og gentager sin bekymring over den voldelige, undertrykkende og ofte utilstrækkelige reaktion fra myndighedernes side; anmoder om Tyrkiets støtte imod fundamentalistiske, udemokratiske bevægelser i regionen;

Sydafrika

45.  gentager vigtigheden af EU's strategiske partnerskab med Sydafrika; anfører, at Sydafrika i kraft af dets erfaringer med den vellykkede og fredelige overgang til demokrati og dets rolle som regional stormagt kan bidrage afgørende til at fremme demokrati og god regeringsførelse, skabe regional økonomisk integration og støtte national forsoning i hele Afrika og blive en vigtig partner for EU i disse bestræbelser; understreger betydningen af et tæt samarbejde mellem EU og Sydafrika om klimaforandringer, bæredygtig udvikling og reform af internationale institutioner;

Et udvidet EU

46.  understreger, at EU-medlemskab tilvejebringer fred, velstand, demokratisk udvikling, stabilitet og sikkerhed i et internationalt miljø i hastig forandring, og at medlemskab af EU fortsat skaber mulighed for socioøkonomisk udvikling; er af den opfattelse, at udvidelse stadig er et vigtigt redskab i EU's udenrigspolitik og er i EU's langsigtede strategiske interesse, som ikke nødvendigvis kan måles ved hjælp af kortsigtede statusopgørelser; påpeger imidlertid, at udvidelsespolitikken er nødt til at tage højde for EU's egen integrationskapacitet og for, om der er reel vilje i landene i Vestbalkan og i Tyrkiet til at påtage sig deres ansvar og tage hånd om de udestående problemstillinger; glæder sig over den aftale om telekommunikation og energi, der er indgået mellem Serbien og Kosovo under den 16. runde af forhandlinger formidlet af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, og opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats for at overvinde alle de tilbageværende forhindringer;

EU’s naboskabsområde

47.  understreger, at EU er nødt til at gøre en yderligere indsats for, lægge større vægt på og udvise større engagement i den europæiske naboskabspolitik i en tid, hvor denne politik har vanskelige vilkår og udfordres af udviklingen i en række lande; mener derfor, at EU af hensyn til solidariteten og sin egen interesse i en fredelig og fri udvikling er nødt til at fokusere sine instrumenter kraftigt, blandt andet ved at forstærke de multilaterale tilgange i regionen og skabe tætte forbindelser mellem sin politik, sine finansielle instrumenter og sin finansiering for at få opfyldt sine vigtigste politiske mål, navnlig hvad angår resultater inden for menneskerettighedsområdet, demokrati, retsstat og økonomiske reformer; bemærker, at det europæiske perspektiv fortsat er et centralt incitament, især for landene i EU's naboskabsområder, til at levere resultater i form af ambitiøse reformer;

48.  understreger, at moderniseringen af hele EU's naboskabsområde afhænger af en gradvis udvikling af liberalt demokrati, hvor dem, der er demokratisk valgt, også regerer demokratisk i overensstemmelse med de forfatningsmæssige principper og respekterer opposition, afvigende meninger og ikkekonformitet;

49.  opfordrer til, at de principper, der ligger til grund for den nye tilgang til den europæiske naboskabspolitik, som beskrevet i de relevante fælles meddelelser(10) fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og Kommissionen, navnlig princippet om "flere midler for flere reformer", differentieringen og principperne om gensidig ansvarlighed samt "partnerskab med samfundet", gøres fuldt operationelle, og at EU's bistand bringes i fuld overensstemmelse med denne nye tilgang;

50.  understreger, at Kommissionen for at undgå sociale spændinger og/eller samfundsøkonomiske ubalancer inden for det udvidede EU efter tiltrædelsen skal fremme førtiltrædelsespolitikker, der har til formål at afbøde de strukturelle sociale uligheder og overvinde kulturelle splittelser i de tiltrædende stater, forud for tiltrædelsen; understreger, at der bør lægges vægt på national integration af sociale og kulturelle minoriteter med henblik på at undgå en massiv flytning til andre medlemsstater efter tiltrædelsen;

Det østlige naboskabsområde

51.  minder om, at det østlige naboskabsområde er af strategisk vigtighed, og minder om det europæiske perspektiv for de pågældende lande, som fortsat er et centralt incitament for disse lande til at levere resultater i form af reformer; understreger, at EU har reel indflydelse i dette område og til fulde bør udnytte sin evne til at kunne skabe forandringer; mener, at det er på høje tid med en intensiveret indsats og et større politisk engagement for at nå disse målsætninger med det østlige partnerskab, herunder behovet for at skabe en tættere forbindelse mellem FUSP og ENP; glæder sig over de fremskridt, der er gjort, og opfordrer endvidere alle parter til at gøre den nødvendige indsats for at få undertegnet eller paraferet associeringsaftaler, vidtgående og brede frihandelsaftaler og aftaler om lempelse af EU's visumordning, når alle betingelserne er opfyldt, og opfordrer vores østlige partnere til at opfylde betingelserne for et vellykket topmøde i Vilnius i november 2013; understreger, at dette topmøde bør markere et tydeligt skridt i retning af at bringe samfundene i medlemsstaterne og i landene i det østlige partnerskab tættere på hinanden;

52.  finder det imidlertid beklageligt, at der næsten ingen fremskridt er sket i mange af landene i det østlige partnerskab hvad angår den generelle situation med hensyn til demokratiske standarder og respekt for menneskerettighederne – hvis den ikke ligefrem er blevet forværret; opfordrer til, at EU spiller en mere aktiv og vedholdende rolle i bestræbelserne på at finde en politisk løsning på de fastlåste konflikter i det østlige naboskabsområde, navnlig med henblik på at komme ud af dødvandet med hensyn til Sydossetien og Abkhasien og i Nagorno-Karabakh-konflikten og spille en fuldgyldig rolle med hensyn til at støtte enhver efterfølgende fredsaftale; tilskynder til yderligere fremskridt i spørgsmålet om Transdnestrien; understreger endvidere, at en fuldstændig udvikling af det østlige partnerskab først kan finde sted, når de fastlåste konflikter er blevet løst på fredelig vis, hvilket bør være en prioritet; opfordrer EU til at gøre fuld brug af de redskaber, det har til rådighed, til at mægle og sikre, at menneskerettighederne respekteres fuldt ud; gentager sit standpunkt om, at udviklingen af forbindelserne bør være betinget af et meningsfuldt engagement med hensyn til menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet;

53.  minder om, at demokratiske reformer støttet af EU er i partnerlandenes egen interesse og kan bidrage til deres økonomiske og sociale udvikling; påpeger, at stærke demokratiske institutioner og tættere forbindelser med EU gennem associeringsaftaler, vidtgående og brede frihandelsaftaler og visumlempelser vil bidrage til at styrke disse landes suverænitet over for magtfulde naboers indflydelse; er dybt bekymret over det stigende pres, der lægges på nogle partnerlande, såsom Moldova, Ukraine og Armenien, som i sidste ende har til formål at bremse deres fremskridt i retning af yderligere engagement med EU; opfordrer EU til at tackle disse problemstillinger på en politisk sammenhængende måde; bekræfter på ny, at EU er rede til at være en pålidelig og stærk partner for disse lande på grundlag af fælles værdier og solidaritet og til at dele alle fordelene ved den gældende EU-ret med dem efter en EØS+-model;

54.  understreger, at selvom aftalen mellem EU og Ukraine er blevet paraferet, kan den kun blive undertegnet og ratificeret, hvis Ukraine opfylder de nødvendige krav som fastlagt i Rådets konklusioner af 10. december 2012 om Ukraine; gentager sin opfordring til det ukrainske parlament og regeringen om at gøre noget ved problemet med selektiv retsforfølgelse, dvs. ved at løslade Julia Timosjenko, og gennemføre de reformer, der er fastlagt i den associeringsagenda, der er aftalt i fællesskab, herunder en reform af retsvæsenet (dvs. statsadvokaturen) og en reform af valgloven; opfordrer Ukraine til ændre straffeloven ved at fjerne strafferetlige sanktioner for klart politiske handlinger, der udføres af statslige funktionærer i embeds medfør;

55.  støtter associeringsaftalen mellem EU og Georgien, men mener, der er behov for konkrete fremskridt fra de georgiske myndigheders side med hensyn til retsstatsprincippet; opfordrer navnlig til, at alle politiske fanger, herunder tidligere premierminister Vano Merabishvili, løslades, og til, at der overholdes europæiske standarder i forbindelse med det kommende præsidentvalg;

Det sydlige naboskabsområde og Mellemøsten

56.  fremhæver EU's årelange forbindelser med landene i Europas sydlige naboskabsområde; opfordrer til, at de principper, der ligger til grund for den nye tilgang til den europæiske naboskabspolitik, som beskrevet i de tidligere nævnte fælles meddelelser, navnlig princippet om "flere midler for flere reformer", differentieringen og principperne om gensidig ansvarlighed samt "partnerskab med samfundet", gøres fuldt operationelle, og at EU's bistand bringes i fuld overensstemmelse med denne nye tilgang;

57.  erindrer om sin støtte til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentants anvendelse af nye koncepter, såsom taskforcen for det sydlige Middelhavsområde, som et middel til at gøre løftestangseffekten af finansieringen fra EU og dets partnere så stor som muligt til gavn for borgerne i disse lande; forventer konkrete resultater af disse nyskabende tilgange i form af bedre koordination mellem EU's og medlemsstaternes bidrag, bistand til kapacitetsopbygning i modtagerlandene og ansvarlighed i deres administrationer;

58.  udtrykker dyb bekymring over situationen i Egypten og den overdrevne vold fra alle parters side, både de statslige sikkerhedsstyrkers og oppositionens; understreger, at EU bør støtte demokrati og menneskerettigheder, og bifalder EU-udenrigsministrenes beslutning af 21. august 2013 om at suspendere alle eksportlicenser for udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse; opfordrer indtrængende alle politiske aktører i Egypten til at løse deres uoverensstemmelser gennem fredelig dialog og opfordrer til en omfattende politisk aftale og til, at magten hurtigst muligt overdrages til demokratisk valgte ledere; opfordrer indtrængende EU, og navnlig næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, til at udnytte sin unikke position og sine netværk af forbindelser til de centrale aktører og fortsætte sin mæglingsindsats med henblik på en politisk løsning vedrørende de grundlæggende parametre i en demokratisk overgangsproces;

59.  beklager, at EU opgav sin fælles politik om en våbenembargo mod Syrien og dermed undergravede en fælles tilgang; fordømmer de tragiske og fortsatte blodsudgydelser i Syrien, som allerede har haft ødelæggende og destabiliserende humanitære konsekvenser, også for nabolandene, navnlig Jordan, Libanon, Irak og Tyrkiet; opfordrer medlemsstaterne til at udvise solidaritet og yde hjælp til flygtninge fra Syrien og fordrevne personer i Syrien; fordømmer på det kraftigste massedrabene på civile og understreger, at den syriske regerings brug af kemiske våben er en grov krænkelse af internationale normer, som kan føre til, at alle de ansvarlige overdrages til Den Internationale Straffedomstol; glæder sig over den håndfaste internationale reaktion og kræver en hurtig gennemførelse – under international overvågning – af planen for ødelæggelse af alle disse kemiske våben; understreger, at situationens alvor i Syrien nødvendiggør en høj grad af sammenhæng og solidaritet mellem EU's medlemsstater i samarbejde med NATO og regionale aktører, navnlig Rusland, Iran, Israel og Tyrkiet; opfordrer til, at EU aktivt støtter bestræbelserne på at indkalde til Genève II-drøftelser med henblik på at fremme en politisk løsning, der kan accepteres af syrerne, og stoppe den dødbringende voldsspiral;

60.  gentager sin opfordring til EU om at spille en mere aktiv rolle i løsningen af konflikten om Vestsahara, som i øjeblikket udgør en uoverstigelig forhindring for en fuldstændig udvikling af gode naboskabsrelationer i Maghreb;

61.  støtter fortsat den tosporede tilgang, som EU, USA, Rusland og Kina har vedtaget med sigte på at tilstræbe ikke-spredning; opfordrer den iranske præsident til at følge op på de nylige positive erklæringer ved at samarbejde fuldt ud med det internationale samfund om at gøre noget ved bekymringerne angående den udelukkende fredelige karakter af det iranske atomprogram; opfordrer EU 3-plus-3 til at overveje både yderligere foranstaltninger og incitamenter, afhængig af om Iran gør konkrete fremskridt ved at tage bevislige skridt for at imødegå det internationale samfunds bekymringer; understreger, at en eventuel fiasko eller nølen i forhandlingerne mellem EU 3-plus-3 og Iran om nuklear ikke-spredning vil udgøre en alvorlig trussel mod den regionale og globale sikkerhed;

62.  udtrykker håb for fredsforhandlingerne i Mellemøsten og minder om, at en løsning på konflikten i Mellemøsten er af grundlæggende interesse for EU samt for de berørte parter og regionen som helhed; understreger derfor, at behovet for fremskridt er endnu mere presserende på grund af de igangværende ændringer i den arabiske verden, den syriske krise og den særdeles ustabile situation i det øvrige Mellemøsten; opfordrer medlemsstaterne til at finde et fælles grundlag for en mere målrettet indsats fra EU's side i tæt samarbejde med Den Arabiske Liga og de andre medlemmer af Kvartetten; glæder sig over genoptagelsen af direkte forhandlinger mellem israelerne og palæstinenserne som en basis for at opnå en tostatsløsning; kritiserer den israelske bosættelsespolitik, som er i strid med folkeretten og undergraver muligheden for fred og en forhandlingsløsning på konflikten; gentager, at et stabilt og fredeligt Mellemøsten er i EU's interesse, og opfordrer til et mere aktivt engagement med henblik på at nå dette mål; glæder sig over offentliggørelsen af retningslinjerne for EU's finansieringsinstrumenter og opfordrer til, at de gennemføres på en taktfuld og ubureaukratisk måde;

63.  anmoder både Iran og De Forenede Arabiske Emirater om at gå ind i en åben og oprigtig dialog, der gør det muligt at nå frem til en fredelig løsning på deres territoriale tvist, som er fuldt ud i overensstemmelse med folkeretten;

Latinamerika

64.  glæder sig over den politiske dialog mellem EU og Latinamerika, herunder topmøderne mellem statslederne og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (Eurolat);

65.  mener, at EU og landene i Latinamerika har en fælles forpligtelse til at sikre en socialt bæredygtig økonomisk udvikling og har en fælles tilknytning til de demokratiske værdier og retsstatsprincippet, men også oplever vanskeligheder med at forene disse værdier og mål med betingelserne for regeringsførelsen;

66.  udtrykker sin støtte til forhandlingsprocessen vedrørende en associeringsaftale mellem EU og Mercosur og bemærker begge parters engagement med hensyn til at kunne tilbyde hinanden markedsadgang inden udgangen af 2013; glæder sig over ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika og frihandelsaftalen med Colombia og Peru og ser frem til at fjerne visumkravene til disse to lande samt til at arbejde frem imod yderligere associeringsaftaler, bl.a. med Ecuador; bemærker, at sådanne aftaler udgør væsentlige fremskridt i retning af at udvikle strategiske forbindelser mellem EU og Latinamerika;

67.  understreger, at det er nødvendigt at styrke kontakterne og koordineringen med de latinamerikanske partnere i multilaterale fora; opfordrer til, at der vedtages en euro-latinamerikansk pagt om fred og sikkerhed, som Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling har anmodet om;

Afrika

68.  fastholder, at forberedelserne til det fjerde topmøde mellem EU og Afrika i 2014 giver mulighed for at bevæge sig ud over den institutionelle kapacitetsopbygning på kontinentalt plan og hen imod etableringen af et politisk partnerskab for fred, sikkerhed, socioøkonomisk udvikling, bestræbelser på at bekæmpe ulovlige finansstrømme fra Afrika, opnåelse af 2015-målene og god regeringsførelse, både på regionalt og subregionalt plan;

69.  understreger vigtigheden af de respektive EU-strategier for Afrikas Horn og Sahel-regionen som et centralt middel til at håndtere kompleksiteten af de sikkerheds‑ og udviklingsmæssige udfordringer, der berører disse regioner, og som rækker tværs over det afrikanske kontinent;

70.  minder om, at mere langsigtet statslig stabilitet og menneskers sikkerhed i disse to regioner ikke bare kræver overvindelse af radikale ekstremister og dem, der smugler våben, narkotika og mennesker, men også fremme af forsoning, styrkelse af statens og civilsamfundets institutioner og tilvejebringelse af alternative økonomiske aktiviteter, som kan give folk et anstændigt levebrød, navnlig ved at skabe job til unge gennem fremme af udviklingen og gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger;

Centralasien

71.  tilslutter sig, at EU støtter en regional tilgang i Centralasien, som er afgørende for at kunne tackle fælles udfordringer – navnlig hvad angår stabilitet, sikkerhed, vand og energi – fremme dialog, udvikle gode naboskabsrelationer og fremme EU's strategiske interesser; opfordrer til, at EU's engagement i denne region knyttes til fremskridt inden for demokratisering, menneskerettigheder, god regeringsførelse, bæredygtig økonomisk udvikling, retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption; fremhæver desuden betydningen af EU's tilstedeværelse i regionen for nøje at kunne overvåge politisk motiverede retssager og nødvendigheden af at fremme politisk pluralisme;

72.  understreger endvidere betydningen af EU's dialog med de centralasiatiske lande om regionale miljø‑ og sikkerhedsspørgsmål, navnlig hvad angår forvaltning af vandressourcer og situationen i Afghanistan efter 2014; glæder sig over igangsættelsen af sikkerhedsdialogen på højt plan mellem EU og Centralasien den 13. juni 2013;

73.  bemærker, at de energi- og ressourcerige centralasiatiske lande er potentielt vigtige for EU's diversificering af forsyningskilder og -ruter for at kunne opnå en højere grad af energisikkerhed; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til fortsat at yde stærk støtte til energidiversificeringsprojekter, som f.eks. den sydlige korridor og den transkaspiske rørledning;

Afghanistan

74.  er dybt foruroliget over den fortsatte vold af enhver art i Afghanistan, navnlig imod kvinder; opfordrer indtrængende den afghanske regering til at forberede sin overtagelse af det fulde ansvar i landet efter tilbagetrækningen af de internationale styrker fra 2014; opfordrer medlemsstaterne til at forberede sig på at støtte den militære og civile kapacitetsopbygning af den afghanske regering og dens nationale sikkerhedsstyrker med henblik på at skabe stabilitet og sikkerhed, som er en forudsætning for udvikling, og undgå, at der skabes et sikkerhedsmæssigt og økonomisk tomrum, når landet overtager det fulde ansvar for sin egen sikkerhed efter 2014; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte EU's støtte til bekæmpelsen af korruption; gentager, at det er nødvendigt at udarbejde en plan for udryddelse af opiumsproduktionen; minder om, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til, at man gør sig til fortaler for en femårsplan for udryddelse af opiumsproduktionen;

75.  gentager, at EU er forpligtet på lang sigt til at bistå Afghanistan med en fredelig overgangsproces og bæredygtig socioøkonomisk udvikling; glæder sig over, at EU og Afghanistan er ved at være færdige med forhandlingerne om en samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling; opfordrer begge parter til at få afsluttet forhandlingerne hurtigt;

76.  understreger behovet for øget samarbejde inden for den centralasiatiske subregion og med Rusland, Pakistan, Indien og Iran for at løse problemerne med grænseoverskridende smugling af mennesker og varer og for at bekæmpe ulovlig produktion og smugling af narkotika; advarer om risikoen for, at problemerne breder sig til nabolandene og til hele subregionen efter 2014; fremhæver Pakistans nøglerolle i kampen mod terrorisme;

Asien

77.  opfordrer EU til at sikre en større tilstedeværelse i Asien-Stillehavsregionen, med et fokus der rækker udover Kina, Indien og Japan; fremhæver det politiske og økonomiske potentiale i de partnerskaber, der er ved at blive etableret mellem EU og Indonesien, som er et demokrati med verdens fjerdestørste – fortrinsvis muslimske – befolkning og medlem af G20, og mellem EU og Filippinerne; fremhæver de nye muligheder for forbindelser mellem EU og ASEAN som følge af de demokratiske forandringer i Myanmar; anser Bandar Seri Begawan-handlingsplanen om at styrke partnerskabet mellem EU og ASEAN (Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien) for at være et relevant skridt i den retning; ser endvidere traktaten om venskab som en chance for at uddybe samarbejdet og ser frem til konkrete resultater i denne henseende;

78.  understreger, at det er nødvendigt at afslutte forhandlingerne om partnerskabs- og samarbejdsaftaler og politiske rammeaftaler med flere sydøstasiatiske og østasiatiske lande på grundlag af sociale standarder og europæiske virksomheders sociale ansvar med henblik på at konsolidere og øge EU's forbindelser med regionen;

79.  understreger betydningen af den regionale sikkerhed i Asien-Stillehavsområdet og er bekymret over spændinger, herunder de territoriale stridigheder omkring Det Øst‑ og Sydkinesiske Hav, og er i stigende grad bekymret over Nordkorea; foreslår, at EU kunne påtage sig en mere aktiv rolle, og opfordrer til, at alle berørte parter inddrages i alle mekanismer for dialog og samarbejde, navnlig på den multilaterale scene, i betragtning af betydningen af stabilitet i dette område for EU's maritime sikkerhed og kommercielle interesser;

80.  bemærker den indsats, der er gjort for at skabe samarbejde mellem EU og USA efter den såkaldte "drejning mod Asien", som det fremgår af den fælles tilgang til at ophæve sanktionerne mod Myanmar; opfordrer derfor til en øget koordinering af USA's og EU's politikker i forhold til Asien sammen med nøglepartnere såsom Australien og New Zealand; opfordrer i dette øjemed indtrængende til en hurtig afslutning af forhandlingerne om rammeaftaler med Australien og New Zealand, som bør afspejle EU's fælles tilgang med at indsætte klart formulerede politiske klausuler om menneskerettigheder og demokrati i alle internationale aftaler, der forhandles på plads af EU;

81.  minder om den første strategiske dialog mellem EU og Pakistan, som fandt sted i juni 2012, og tilsagnene om konstruktive drøftelser om et styrket bilateralt samarbejde og udveksling af synspunkter om regionale og internationale spørgsmål af fælles interesse, herunder et mere proaktivt engagement til fordel for et pluralistisk samfund, som er et afgørende element i bekæmpelsen af terrorisme; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at holde Parlamentet orienteret om opfølgningen på denne strategiske dialog og forberedelserne til den næste, som bør finde sted i Bruxelles i 2013;

82.  roser Taiwans vedvarende indsats for at sikre fred og stabilitet i Asien og Stillehavsområdet; anerkender de fremskridt, der er sket i forbindelserne på tværs af Taiwanstrædet, især de blomstrende økonomiske forbindelser, turismen og det kulturelle samarbejde; gentager sin stærke støtte til, at Taiwan på meningsfuld vis kan deltage i relevante internationale organisationer og aktiviteter, herunder FN's rammekonvention om klimaændringer; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at fremme forhandlingerne om en økonomisk samarbejdsaftale mellem EU og Taiwan; tilskynder til et tættere bilateralt samarbejde mellem EU og Taiwan, f.eks. inden for handel, forskning, kultur, uddannelse og miljøbeskyttelse;

83.  er stadig dybt bekymret over de fortsatte massive menneskerettighedskrænkelser i Nordkorea og dets fortsatte afprøvninger af stadigt kraftigere nukleare sprænglegemer og langtrækkende missiler, som bliver ved med at udgøre en alvorlig trussel mod international fred, stabilitet og sikkerhed og mod landets økonomiske udvikling;

Multilaterale partnere

84.  mener, at G20 kunne blive et nyttigt og særdeles hensigtsmæssigt forum for konsensusskabelse, som er inkluderende, baseret på partnerskab og i stand til at fremme konvergens, herunder lovgivningsmæssig konvergens; er dog af den opfattelse, at G20 stadig mangler at vise sit værd med hensyn til at omsætte konklusioner fra topmøderne til bæredygtige politikker, der tager fat på afgørende udfordringer;

85.  anerkender FN's Sikkerhedsråds rolle som det øverste internationale organ med ansvar for fredsbevaring og international sikkerhed, men bemærker samtidig, at den seneste tids kriser har fremhævet, at det i stigende grad er ude af stand til at reagere rettidigt på alvorlige trusler mod international fred og sikkerhed på grund af sine strukturer og arbejdsmetoder; opfordrer derfor indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at bestræbe sig på at sikre EU et permanent sæde i FN's Sikkerhedsråd og styre reformen af FN's Sikkerhedsråd; opfordrer de EU-medlemsstater, der har permanent sæde, til at inddrage næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant i deres beslutningstagning;

86.  opfordrer EU og dets medlemsstater til på ny at bekræfte EU's engagement med hensyn til at fremme effektiv multilateralisme med udgangspunkt i FN-systemet ved at styrke FN's repræsentativitet, ansvarlighed og effektivitet, hvilket nødvenddiggør en reform af FN's Sikkerhedsråd, og herunder en begrænsning af vetoretten; understreger vigtigheden af at arbejde sammen med andre internationale partnere for at reagere på internationale udfordringer; understreger, at det fortsat er et centralt, langsigtet mål for EU at få sæde i et udvidet FN-Sikkerhedsråd; opfordrer desuden medlemsstaterne til, for at styrke EU's tilstedeværelse i FN-systemet, at koordinere deres indsats i udvælgelsen af højtstående embedsmænd til stillinger på højt niveau i FN og andre internationale institutioner;

87.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at samarbejde med partnere om styrkelsen af regionale organisationers rolle i fredsbevarelse, konfliktforebyggelse, civil og militær krisestyring og konfliktløsning; understreger, at det er nødvendigt at samarbejde med partnere for at sikre, at konceptet om beskyttelsesansvar udvikles retligt og tages i anvendelse efter behov og omfatter forebyggelse, beskyttelse og genopbygning efter en konflikt; minder om sin henstilling om, at der vedtages en interinstitutionel EU-konsensus om beskyttelsesansvar, og forventer, at EU-Udenrigstjenesten indleder høringer i dette øjemed; understreger, at det er nødvendigt at udvikle mere effektive mæglingsretningslinjer og ‑kapaciteter, bl.a. gennem et samarbejde mellem EU og FN;

88.  glæder sig over de tilsagn, som EU og NATO har givet om at styrke deres strategiske partnerskab gennem en komplementær tilgang; bemærker, at den aktuelle globale og europæiske økonomiske krise har ansporet bestræbelser på at søge mere omkostningseffektive operationelle kapaciteter i både EU og NATO, som der er et presserende behov for; kræver en hurtig politisk løsning på det vedvarende dødvande, som forhindrer et ordentligt og tæt samarbejde mellem EU og NATO; bifalder initiativer, som f.eks. at yderligere EU-medlemsstater ansøger om medlemskab af NATO's partnerskab for fred, som et første skridt i retning af at fjerne de eksisterende barrierer mellem EU og NATO;

89.  er fortsat bekymret over problemerne med at få igangsat FSFP-missioner, f.eks. forsinkelser i forbindelse med planlægning og udsendelse, personalemangel, vanskeligheder med hensyn til finansiel planlægning og gennemførelse, spørgsmål vedrørende status for FUSP-aftaler med tredjelande og begyndervanskeligheder; anmoder om, at der oprettes en opfølgningsmekanisme for at sikre, at sådanne tilbagevendende problemer behandles samlet;

90.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at mainstreame internetsikkerhed i EU's optræden udadtil, koordinere med de foranstaltninger, der træffes under Stockholmprogrammet og etablere netværk af ligesindede partnere til at imødegå internetsikkerhedstrusler og –udfordringer; understreger, at der bør gøres en indsats for at sikre, at eksisterende internationale retlige instrumenter håndhæves på internetområdet;

91.  understreger, at det er nødvendigt på EU-plan at regulere salg, leverancer, overførsel og eksport til tredjelande af udstyr eller software, som primært har til formål at overvåge eller opsnappe internet‑ og telefonkommunikation; fremhæver det presserende behov for at forhindre EU-virksomheder i at eksportere sådanne produkter med dobbelt anvendelse til ikke-demokratiske, autoritære og undertrykkende regimer;

92.  gentager sin opfordring til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om at gøre status over effektiviteten af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben samt over dets politikker til håndtering af konventionelle våben, herunder våbeneksport;

93.  glæder sig over EU's koordinerede tilgang under forhandlingerne om traktaten om våbenhandel, som førte til et vellykket resultat; opfordrer medlemsstaterne til at ratificere traktaten hurtigt, så den kan træde i kraft, når Parlamentet har godkendt den; anmoder om, at kompetencen med hensyn til de regler, der styrer eksport af våben samt udstyr eller software, som primært sigter mod at overvåge eller opsnappe internet‑ og telefonkommunikation via mobiltelefoner eller fastnet, overdrages fuldt ud til EU;

94.  støtter dialogen om en reform af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) samt lanceringen af Helsinki 40+-processen i december 2012, som indeholder en strategisk køreplan for en styrkelse af OSCE; støtter fuldt ud de aktiviteter, der gennemføres af Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), som udfører uvurderligt arbejde inden for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder og demokratiske normer;

95.  anerkender den stadigt vigtigere rolle, som regionale organisationer, bl.a. Den Arabiske Liga, Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), Den Islamiske Konferenceorganisation og Den Økonomiske Samarbejdsorganisation, spiller, og opfordrer EU til at styrke samarbejdet, i særdeleshed omkring spørgsmål vedrørende overgangsprocesser og krisehåndtering i det sydlige naboskabsområde; glæder sig over EU's indsats for at bistå Den Arabiske Liga i integrationsprocessen;

o
o   o

96.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, NATO's generalsekretær, formanden for NATO's Parlamentariske Forsamling, den fungerende formand for OSCE, formanden for OSCE's Parlamentariske Forsamling, formanden for Europarådets Ministerkomité og formanden for Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0334.
(3) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 35.
(4) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 51.
(5) EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 454.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0278.
(7) EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 470.
(8) EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 472..
(9) "Medlemsstaterne støtter aktivt og uforbeholdent Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik i en ånd af loyalitet og gensidig solidaritet og respekterer Unionens indsats på dette område. [...] De afstår fra enhver handling, som strider mod Unionens interesser, eller som kan skade dens effektivitet som en sammenhængende faktor i internationale forbindelser. Rådet og den højtstående repræsentant påser, at disse principper overholdes." (artikel 24, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union).
(10) Fælles meddelelse af 25. maj 2011 med titlen "En ny tilgang til nabolande i forandring" (COM(2011)0303); fælles meddelelse af 20. marts 2013 med titlen "Den europæiske naboskabspolitik: På vej mod et stærkere partnerskab" (JOIN(2013)0004).


Elektronisk kommunikation
PDF 147kWORD 31k
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2013/2080(INI))
P7_TA(2013)0454A7-0313/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til direktiv 2009/140/EF (direktivet om bedre regulering),

—  der henviser til direktiv 2009/136/EF (direktivet om borgernes rettigheder),

—  der henviser til forordning (EF) nr. 1211/2009 (BEREC-forordningen),

—  der henviser til direktiv 2002/21/EF (adgangsdirektivet),

—  der henviser til direktiv 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet),

—  der henviser til direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet),

—  der henviser til direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet),

—  der henviser til direktiv 2002/58/EF (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation),

—  der henviser til forordning (EU) nr. 531/2012 (den omarbejdede roamingforordning),

—  der henviser til Kommissionens henstilling 2010/572/EU om reguleret adgang til næste generation af accesnet (NGA-net),

—  der henviser til henstilling 2007/879/EF (henstillingen om relevante markeder),

—  der henviser til henstilling 2009/396/EF (henstillingen om termineringstakster),

—  der henviser til COM 2002/C 165/03 (retningslinjerne om stærk markedsposition),

—  der henviser til henstilling 2008/850/EF (procedurereglerne i rammedirektivets artikel 7),

—  der henviser til afgørelse 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram,

—  der henviser til forslag af 19. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

—  der henviser til forslag af 7. februar 2013 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (COM(2013)0048),

—  der henviser til det seneste arbejde i Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) omkring netneutralitet,

—  der henviser til forslag af 26. marts 2013 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (COM(2013)0147),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0313/2013),

A.  der henviser til, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation i EU senest blev ændret i 2009 på grundlag af forslag fremsat i 2007 efter flere års forberedende arbejde;

B.  der henviser til, at fristen for gennemførelsen af ændringerne fra 2009 i medlemsstaterne var den 25. maj 2011, og at ændringerne blev gennemført i den sidste medlemsstat i januar 2013;

C.  der henviser til, at de enkelte nationale tilsynsmyndigheder har en fortolkningsmargen med hensyn til, hvordan de gennemfører rammebestemmelserne, hvorfor der ved evalueringen af rammebestemmelsernes effektivitet også kan tages hensyn til de betingelser, hvorefter rammebestemmelserne gennemføres i medlemsstaterne;

D.  der henviser til, at forskellene med hensyn til håndhævelse og implementering af rammebestemmelserne har medført højere omkostninger for operatører, der driver virksomhed i mere end et land, hvilket har været en hæmsko for investeringer og for udviklingen af et indre telekommunikationsmarked;

E.  der henviser til, at Kommissionen ikke har gjort brug af den mulighed, som rammedirektivets artikel 15, stk. 4, giver den for at vedtage en afgørelse om udpegelse af transnationale markeder;

F.  der påpeger, at paneuropæiske erhvervsbrugere ikke er blevet anerkendt som et separat markedssegment, hvilket har resulteret i en mangel på standardtilbud for engrosadgang, unødige omkostninger og et fragmenteret indre marked;

G.  der henviser til, at sigtet med rammebestemmelserne er at gøde jorden for konkurrence, investeringer og innovation, der kan bidrage til udviklingen af et indre marked for kommunikation til gavn for forbrugerne og virksomhederne, herunder navnlig europæiske virksomheder, inden for denne sektor;

H.  der henviser til, at rammebestemmelserne bør bevares som et sammenhængende hele;

I.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med principperne for bedre regulering er forpligtet til regelmæssigt at gennemgå rammebestemmelserne for at sikre, at de holder trit med den teknologiske udvikling og markedsudviklingen;

J.  der henviser til, at Kommissionen i stedet for at bygge på rammebestemmelserne har fulgt et parallelt spor med enkeltstående initiativer, senest det "digitale indre marked";

K.  der henviser til, at Kommissionen har erklæret, at den agter at revidere direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og henstillingen om relevante markeder, men endnu ikke de øvrige dele af rammebestemmelserne;

L.  der henviser til, at Kommissionen har ikke ajourført forsyningspligtdirektivet siden 1998 på trods af anmodningen i direktivet om borgernes rettigheder fra 2009;

M.  der henviser til, at relevante, stabile og konsekvente rammebestemmelser er afgørende for at fremme investeringer, innovation og konkurrence og dermed forbedre tjenesteydelsernes kvalitet;

N.  der henviser til, at en kollektiv bottom-up-tilgang baseret på de nationale tilsynsmyndigheder har vist sig at være effektiv til at fremme en fælles reguleringsretspraksis;

O.  der henviser til, at en funktionel adskillelse, dvs. en vertikalt integreret operatørs forpligtelse til at placere aktiviteter vedrørende engroslevering af relevante adgangsprodukter i en uafhængigt drevet intern erhvervsenhed, fortsat kun er tænkt som en sidste løsning;

P.  der henviser til, at effektiv og bæredygtig konkurrence er en central drivkraft for effektive investeringer over tid;

Q.  der henviser til, at rammereglerne har fremmet konkurrencen inden for udbuddet af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for forbrugerne;

R.  der henviser til, styrkelse af konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt fremme af investeringer er et af rammedirektivets hovedmål, jf. artikel 8 i samme direktiv;

S.  der henviser til, at Den Europæiske Union, selv om der er gjort fremskridt, ikke er kommet særlig langt med virkeliggørelsen af den digitale agendas bredbåndsmål inden for den planlagte tidsramme;

T.  der henviser til, at udbredelsen af højhastighedsinternet er sket gradvist (54 % af de europæiske husstande har nu adgang hastigheder på over 30 Mbps), men at forbrugerne kun langsomt er ved at skifte til denne adgangstype (4,2 % af husstandene); der henviser til, at udbredelsen af ultrahurtig internetadgang (over 100 Mbps) foregår i et langsomt tempo, idet den kun udgør 3,4 % af alle faste forbindelser, og ikke synes at være særligt efterspurgt blandt brugerne, da kun omkring 2 % af husstandene abonnerer på sådanne forbindelser(1);

U.  der påpeger, at gennemsigtighed i nettrafikstyringen ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at sikre netneutralitet;

V.  der henviser til, at visse spørgsmål i forbindelse med konkurrencen såvel mellem udbydere af elektroniske kommunikationstjenester som mellem disse og udbydere af informationssamfundstjenester fortjener opmærksomhed, navnlig hvad angår trusler mod internettets åbne karakter;

W.  der henviser til, at der fortsat findes mange hindringer for konkurrencen i mange net; der henviser til, at det ikke er lykkedes at definere og anvende et princip om netneutralitet med henblik på at sikre, at der ikke forekommer diskrimination i leveringen af tjenester til slutbrugere;

X.  der påpeger, at udbredelsen af 4G i Europa har været hæmmet af utilstrækkelig koordination af radiofrekvensallokeringerne og navnlig af medlemsstaternes forsinkelse med at gennemføre autoriseringsprocessen med henblik på at tillade anvendelse 800 MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. januar 2013 som fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet;

Y.  der henviser til, at Kommissionen i radiofrekvenspolitikprogrammet opfordres til at gennemgå anvendelsen af frekvenserne mellem 400 MHz og 6 GHz og vurdere, om der kunne frigøres yderligere frekvensressourcer til brug for nye applikationer, såsom men ikke udelukkende 700 MHz-båndet;

Z.  der henviser til, at spørgsmålet om innovation og udvikling af nye teknologier og infrastrukturer bør inddrages i vurderingen af rammelovgivningens indvirkning på brugernes og forbrugernes valgmuligheder;

AA.  der henviser til, at rammebestemmelserne bør forblive neutrale, og at der bør gælde de samme regler for tilsvarende ydelser;

1.  beklager medlemsstaternes forsinkelse med gennemførelsen af ændringerne af rammebestemmelserne fra 2009 og henleder opmærksomheden på den fragmentering af det indre kommunikationsmarked, som er skabt af den divergerende gennemførelse af rammebestemmelserne i de 28 medlemsstater;

2.  understreger, at selv om der i rammebestemmelserne er gjort betydelige fremskridt i retning af at nå målene, er EU's marked for telekommunikation stadig opsplittet langs de nationale grænser, hvilket gør det vanskeligt for virksomheder og borgere at få fuld gavn af fordelene ved et indre marked;

3.  finder, at et konkurrencebaseret europæisk marked for højhastigheds-bredbåndstjenester er en afgørende forudsætning for at kunne fremme innovation, økonomisk vækst og jobskabelse og for at kunne tilbyde slutbrugerne konkurrencedygtige priser;

4.  mener, at den næste revision bør tage sigte på at udvikle rammebestemmelserne yderligere med henblik på at afhjælpe eventuelle svagheder og tage hensyn til markeds- og samfundsudviklingen samt den teknologiske udvikling;

5.  mener, at de aspekter, der skal overvejes i forbindelse med en revision af alle rammebestemmelserne, bør omfatte:

   i) den længe påkrævede revision af forsyningspligten, herunder forpligtelsen til at udbyde bredbånds-internetadgang til en rimelig pris for at imødekomme det presserende behov for et mindske den digitale kløft og i den forbindelse slække på de begrænsninger, som er pålagt af retningslinjerne for statsstøtte;
   ii) de nationale tilsynsmyndigheders kompetence i relation til alle spørgsmål, som er behandlet i rammebestemmelserne, herunder frekvenser, de beføjelser, der gives de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og rækkevidden af kravet om den nationale tilsynsmyndigheds uafhængighed;
   iii) samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og de nationale konkurrencemyndigheder;
   iv) de symmetriske forpligtelser vedrørende netadgang (artikel 12 i rammedirektivet), da der i visse medlemsstater ikke er givet sådanne reguleringsbeføjelser til de nationale tilsynsmyndigheder;
   v) reglerne om løftestangseffekter (artikel 14 i rammedirektivet) og en kollektiv dominerende stilling (bilag II i rammedirektivet), da de nationale tilsynsmyndigheder trods ændringerne fra 2009 stadig har svært ved at anvende disse redskaber;
   vi) markedsanalyseprocesserne;
   vii) virkningerne af tjenester, som fuldt ud kan træde i stedet for de traditionelle udbyderes; Der vil i visse tilfælde være behov for nogle præciseringer vedrørende rækkevidden af rammebestemmelsernes teknologiske neutralitet samt præciseringer vedrørende opdelingen i henholdsvis tjenester klassificeret under "informationssamfundet" og tjenester henhørende under "elektronisk kommunikation";
   viii) nødvendigheden af at afskaffe overflødig regulering;
   ix) ophævelse af reguleringen, såfremt en markedsanalyse har vist, at der er reel konkurrence på det pågældende marked, og at der forefindes metoder og midler til videreførelse af tilsynet;
   x) mulighed for de nationale tilsynsmyndigheder for at aflægge beretning om deres erfaringer med forpligtelsen til ikke at diskriminere og med sanktioner;
   xi) effektiviteten af procedurerne i artikel 7/7a ("samregulering") og den måde, de fungerer på: Kommissionen og BEREC er samlet set enige om, at de fungerer godt og gør det muligt at skabe en god balance, men Kommissionen påpeger, at de nationale tilsynsmyndigheder i visse tilfælde ikke har justeret alle deres reguleringsforanstaltninger eller har været langsomme til at tilpasse dem, mens BEREC klager over stramme tidsfrister;
   xii) den situation, hvor procedurens fase II ikke bliver udløst, fordi en national tilsynsmyndighed trækker sit udkast til foranstaltning tilbage, eller hvor en national tilsynsmyndighed ikke foreslår en løsning på et anerkendt problem på et bestemt marked, i hvilket tilfælde den eneste løsning er en overtrædelsesprocedure: Der bør i begge disse tilfælde være en måde at udløse en ordentlig artikel 7/7a-procedure på;
   xiii) effektiviteten af proceduren i artikel 19 og den måde, den fungerer på; Kommissionen har brugt sine beføjelser i henhold til artikel 19 to gange (henstillingen om NGA-net i september 2010 og henstillingen om ikke-forskelsbehandling og omkostningsberegningsmetoder). Da proceduren i artikel 19 i modsætning til procedurerne i artikel 7/7a ikke opstiller nogen tidsramme, har reguleringsdialogen mellem BEREC og Kommissionen været mindre gnidningsløs, idet BEREC har klaget over, at sammenslutningen er blevet anmodet om en udtalelse med meget kort varsel, og Kommissionen har kritiseret visse nationale tilsynsmyndigheder for at have været modstræberiske i udarbejdelses- og gennemførelsesperioden;
   xiv) paneuropæiske tjenester og operatører under hensyntagen til (den ubenyttede) artikel 15, stk. 4, i rammedirektivet, hvorefter Kommissionen kan udpege transnationale markeder; Der bør i højere grad fokuseres på konkurrencebaseret udbud af kommunikationstjenester til europæiske virksomheder og på effektiv og konsekvent anvendelse af afhjælpende foranstaltninger for virksomheder i hele Europa;
   xv) identifikation af transnationale markeder som et første skridt, i det mindste hvad angår erhvervstjenester; udbydernes mulighed for at underrette BEREC om, at de har planer om at udbyde tjenester på sådanne markeder;
   xvi) BEREC og den måde, det fungerer på, samt udvidelsen af v anvendelsesområdet for dets beføjelsers;
   xvii) fri adgang til indhold for alle efter artikel 1, stk. 3a, i rammedirektivet og netneutralitet på grundlag af artikel 8, stk. 4, litra g), i rammedirektivet;
   xviii) henstillingen om relevante markeder;
   xix) regulering af udstyr, herunder bundtning af udstyr og styresystemer;
   xx) den seneste tids udvikling inden for internetsikkerhed og internetspionage på globalt plan og de europæiske borgeres forventninger, at deres privatliv respekteres, når de bruger elektroniske kommunikationstjenester og informationssamfundstjenester, og
   xxi) internettet er blevet et centralt grundlag for udøvelse af en lang række økonomiske og sociale aktiviteter;

6.  mener, at de vigtigste mål for revisionen bør omfatte følgende

   i) at sikre, at fuldt substituerbare tjenester er underlagt de samme regler; med dette for øje bør definitionen af elektroniske kommunikationstjenester i rammedirektivets artikel 2, litra c), tages i betragtning;
   ii) at sikre, at forbrugerne har adgang til omfattende og forståelig information om internetforbindelseshastigheder, så de er i stand til at sammenligne de tjenester, der udbydes af forskellige aktører;
   iii) yderligere at fremme effektiv og bæredygtig konkurrence, som er den vigtigste drivkraft for effektive investeringer over tid;
   iv) at øge konkurrencen på det europæiske marked for højhastighedsbredbånd;
   v) at skabe stabile og bæredygtige rammer for investeringer;
   vi) at sikre en harmoniseret, ensartet og effektiv anvendelse;
   vii) at lette udviklingen af paneuropæiske udbydere og udbuddet af grænseoverskridende erhvervstjenester;
   viii) at sikre, at rammebestemmelserne egner sig til den digitale tidsalder og tilvejebringer et internetøkosystem, der støtter hele økonomien;
   ix) at øge brugernes tillid til det indre marked for kommunikation, bl.a. via foranstaltninger til gennemførelse af de fremtidige rammebestemmelser til beskyttelse af personoplysninger og foranstaltninger til forøgelse af sikkerheden ved elektronisk kommunikation på det indre marked;

7.  mener, at det overordnede mål for rammebestemmelserne fortsat bør være at fremme et sektorspecifikt økosystem af konkurrence og investeringer til gavn for forbrugerne og brugerne og samtidig fremme skabelsen af et ægte indre marked for kommunikation samt styrke Unionens globale konkurrenceevne;

8.  understreger, at rammebestemmelserne skal forblive sammenhængende, relevante og effektive;

9.  mener, at rammebestemmelserne skal tjene til at sikre konsekvens og skabe og retssikkerhed, så der sikres en fair og afbalanceret konkurrence, hvor de for europæiske aktører har ligeså store muligheder; mener, at alle de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, herunder f.eks. fælleseuropæiske tilladelser, forbrugerspørgsmål og tekniske ordninger for frekvensauktioner, kan spille en vigtig rolle i forbindelse med virkeliggørelsen af et indre kommunikationsmarked, men at de skal vurderes ud fra denne målsætning; finder, at revisionen af rammebestemmelserne, der anmodes om i denne beslutning, skal skabe fremgang for EU's digitale økonomi og derfor gennemføres på grundlag af en konsekvent og velovervejet tilgang;

10.  understreger, at det for at fremme innovation og fjerne hindringer for adgang er nødvendigt, at der ikke forekommer diskrimination i forbindelse med afsendelse, videresendelse og modtagelse af information;

11.  understreger det potentiale for konkurrencebegrænsende og diskriminerende adfærd, der ligger i trafikstyring; opfordrer derfor medlemsstaterne til at forhindre enhver krænkelse af netneutraliteten;

12.  bemærker, at de bestemmelser, der gør det muligt for nationale tilsynsmyndigheder at gribe ind for at styre servicekvaliteten i tilfælde af en konkurrencebegrænsende blokering eller indskrænkning af tjenester i forbindelse med bedre kontraktgennemsigtighed, er magtfulde værktøjer til at sikre, at forbrugere har adgang til og kan gøre brug af de tjenester, som de vælger;

13.  understreger, at prioritering af "end to end"-tjenestekvalitet sammen med levering efter "best effort"-princippet kan undergrave princippet om netneutralitet; opfordrer Kommissionen og tilsynsmyndighederne til at overvåge denne udvikling og hvor det er relevant tage de krævede tjenestekvalitetsredskaber, der er fastsat i artikel 22 i direktivet om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, i anvendelse; opfordrer til overvejelse af, om der er nødvendigt med yderligere EU-lovgivningsforanstaltninger;

14.  understreger, at et miks af forskellige foranstaltninger og alle tilgængelige teknologier bør undersøges og tilbydes forbrugerne for at stimulere innovation, øge forbrugernes valgmuligheder, begrænse omkostningerne og øge effektiviteten ved udrulningen af det elektroniske højhastighedskommunikationsnet med henblik på at forebygge en forringelse af tjenesternes kvalitet, blokering af adgangen og en nedsættelse af hastigheden i nettrafikken;

15.  fremhæver, at de kompetente nationale myndigheder skal bestræbe sig for at anvende reguleringsmæssige principper, procedurer og betingelser for frekvensanvendelse, som ikke hindrer europæiske udbydere af elektronisk kommunikation i at udbyde net og tjenester i flere medlemsstater eller i hele Unionen;

16.  er overbevist om, at øget frekvenskoordinering i kombination med anvendelse af fælles principper for retten til frekvensanvendelse i hele Unionen vil være en vigtig foranstaltning til afhjælpning af manglen på forudsigelighed for så vidt angår tilgængelige frekvenser og dermed fremme investeringer og opnåelse af stordriftsfordele;

17.  understreger, at incitamentsbetalinger og/eller tilbagekaldelse af brugsret ved manglende udnyttelse af relevante radiofrekvenser kan yde vigtige bidrag til frigørelsen af tilstrækkelige harmoniserede radiofrekvenser med henblik på at fremme trådløse bredbåndstjenester med høj kapacitet;

18.  fremhæver, at en paneuropæisk bortauktionering af trådløse 4G- og 5G-tjenester med et begrænset antal licensmodtagere, som kollektivt betjener hele EU's område, vil gøre det muligt at etablere paneuropæiske trådløse tjenester og gradvis fjerne det grundlag, som roaming hviler på;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at give de forbrugermæssige aspekter af elektronisk kommunikation en meget højere prioritet; understreger, at velfungerende markeder med velinformerede og tillidsfulde forbrugere er rygraden i hele EU-markedet;

20.  understreger, at da forbrugere i stigende grad vælger bundtede kontrakter, der dækker flere tjenester, er det særligt vigtigt, at kravene til ajourført information både forud for en kontrakt og i forbindelse med en eksisterende kontrakt håndhæves til punkt og prikke;

21.  understreger vigtigheden af øgede krav til forbrugeroplysning med hensyn til tjenestebegrænsninger, tilskud til udstyr samt trafikstyring; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sørge for en konsekvent håndhævelse af forbuddet mod vildledende reklame;

22.  understreger, at bundtning af indhold kan være en hindring for skift, og anmoder Kommissionen BEREC om at se på de potentielle konkurrencebegrænsende aspekter i denne henseende;

23.  bemærker, at udbydere i visse tilfælde har begrænset tetheringfunktionaliteten (hvor en mobiltelefon kan anvendes som router/hotspot) i forbrugeres mobiltelefoner, skønt det i forbrugerkontrakten er fastsat, at der er ubegrænset dataforbrug; opfordrer derfor Kommissionen og BEREC til at se på risikoen for vildledende reklame i denne henseende, og til at se på behovet for større klarhed på området;

24.  noterer sig vigtigheden af at kunne skifte og bevare et nummer på et dynamisk marked, af kontraktgennemsigtighed og oplysninger til forbrugere vedrørende kontraktændringer; beklager, at portabilitetsmål ikke imødekommes, og opfordrer Kommissionen og BEREC til at foretage noget;

25.  støtter de medlemsstater, der har gennemført øgede krav til tilsvarende adgang for handicappede brugere, og opfordrer alle medlemsstater til at følge deres eksempel; opfordrer BEREC til at fremme bestemmelserne og adgangen for handicappede brugere på en bedre måde;

26.  giver udtryk for sin anerkendelse af, at alle medlemsstaterne har indført det fælles nødopkaldsnummer 112; opfordrer til forbedringer med hensyn til svartid for lokalisering af opkald; fremhæver, at flere medlemsstater allerede har konfigureret teknologier, der giver mulighed for øjeblikkelig lokalisering af opkald;

27.  glæder sig over Kommissionens arbejde vedrørende den praktiske gennemførelse af 116-numre, især hotline for forsvundne børn (116000); opfordrer Kommissionen til at fremme disse numre på en bedre måde;

28.  bemærker, at Kommissionen har opgivet sine ambitioner om et fælles europæisk telefonnummersystem;

29.  fremhæver det betydelige fremskridt, der er gjort med hensyn til at levere elementær generel bredbåndsadgang, men bemærker samtidigt, at dette har været meget ujævnt; opfordrer medlemsstaterne til at opfylde målene i den digitale dagsorden gennem fremme af private – og iværksættelse af offentlige – investeringer i ny netværkskapacitet;

30.  fremhæver, at de voksende datamængder, de begrænsede frekvensressourcer og konvergensen mellem teknologier, udstyr og indhold kræver intelligent datatrafikstyring og forskellige metoder til udbredelse, f.eks. i form af et samarbejde mellem digital jordbaseret distribution og trådløse bredbåndsnet;

31.  understreger, at en revision skal baseres på brede høringer af alle berørte parter og en grundig analyse af alle spørgsmål;

32.  opfordrer derfor Kommissionen til at indlede den næste revision af rammebestemmelserne som helhed for at muliggøre en ordentlig debat i næste valgperiode;

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) SWD(2013)0217 – Resultattavlen for den digitale dagsorden, s. 43.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik