Indeks 
Teksty przyjęte
Wtorek, 19 listopada 2013 r. - Strasburg
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 ***
 Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami
 Projekt budżetu korygującego nr 7/2013 - Zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), aby zaradzić bezrobociu wśród młodych ludzi, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu we Francji, Włoszech i w Hiszpanii
 Projekt budżetu korygującego nr 8/2013 (PBK2 a) - zwiększenie płatności według działów WRF i niedobór środków na płatności w budżecie na 2013 r.
 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/004 ES/ Comunidad Valenciana building materials, z Hiszpanii)
 Program Erasmus dla wszystkich ***I
 Program „Kreatywna Europa” ***I
 Program „Europa dla obywateli” ***
 Instrument „Łącząc Europę” ***I
 Transeuropejska sieć transportowa ***I
 Statystyki dotyczące rolnictwa i rybołówstwa ***I
 Porozumienie w sprawie zamówień rządowych ***
 Ochrona i użytkowanie cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych ***
 Dodatkowy programu badawczy na potrzeby projektu ITER *
 Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający „Horyzont 2020” *
 Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego *
 Programy pomocy dotyczące likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji *

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 ***
PDF 299kWORD 27k
Rezolucja
Załącznik
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP))
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2011)0398 zmieniony wnioskiem COM(2012)0388),

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (11791/2013) oraz sprostowanie Rady z dnia 14 listopada 2013 r. dotyczące tego projektu (11791/2013 COR 1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C7-0238/2013),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego 2013 r. dotyczących wieloletnich ram finansowych(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając art. 75 oraz art. 81 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej, opinię Komisji Rozwoju Regionalnego oraz pismo Komisji Transportu i Turystyki (A7-0389/2013),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 w postaci załączonej do niniejszej rezolucji;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji, załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK 1:

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE NA LATA 2014–2020

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji rozporządzenia Rady(UE, Euratom nr 1311/2013.)

Załącznik 2

OŚWIADCZENIA

Wspólne oświadczenie w sprawie zasobów własnych

1.  Artykuł 311 TFUE stanowi, że Unia pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i należytego prowadzenia swoich polityk oraz że bez uszczerbku dla innych dochodów budżet jest finansowany całkowicie z zasobów własnych. Artykuł 311 akapit trzeci wskazuje, że Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje decyzję w sprawie systemu zasobów własnych i że w tym kontekście Rada może ustanawiać nowe lub uchylać istniejące kategorie zasobów własnych.

2.  Na tej podstawie Komisja przedstawiła w czerwcu 2011 roku zestaw wniosków służących zreformowaniu systemu zasobów własnych Unii. Na posiedzeniu 7–8 lutego Rada Europejska uzgodniła, że ustaleniami dotyczącymi zasobów własnych powinny kierować ogólne cele prostoty, przejrzystości i sprawiedliwości. Ponadto Rada Europejska zaapelowała do Rady o kontynuowanie prac nad wnioskiem Komisji w sprawie nowego rodzaju zasobów własnych opartego na podatku od wartości dodanej (VAT). Wezwała również państwa członkowskie biorące udział we wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych, by zbadały, czy podatek ten mógłby stać się podstawą nowego rodzaju zasobów własnych w budżecie UE.

3.  Kwestia zasobów własnych wymaga dalszej pracy. Dlatego zwołana zostanie grupa wysokiego szczebla, złożona z członków wyznaczonych przez trzy instytucje. Grupa uwzględni wszelkie istniejące lub dostępne w przyszłości informacje, które będą mogły przedstawić trzy przedmiotowe instytucje europejskie i parlamenty narodowe. W swoich pracach grupa powinna wykorzystywać odpowiednią wiedzę fachową, pochodzącą także od krajowych władz budżetowych i fiskalnych oraz od niezależnych ekspertów.

4.  Grupa ta przeprowadzi generalny przegląd systemu zasobów własnych, kierując się ogólnymi celami prostoty, przejrzystości i sprawiedliwości, a także demokratyczną rozliczalnością. Pierwsza ocena będzie dostępna pod koniec 2014 roku. Postępy prac będą oceniane na szczeblu politycznym dzięki regularnym spotkaniom, przynajmniej raz na sześć miesięcy.

5.  W 2016 roku parlamenty narodowe zostaną zaproszone na międzyinstytucjonalną konferencję, by ocenić wyniki tych prac.

6.  Na podstawie wyników tych prac Komisja oceni, czy inicjatywy dotyczące nowych rodzajów zasobów własnych są właściwe. Taka ocena zostanie przygotowana równolegle z przeglądem, o którym mowa w art. 1a rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, z myślą o rozważeniu ewentualnych reform w okresie objętym następnymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Wspólne oświadczenie w sprawie poprawy efektywności wydatków publicznych w kwestiach objętych działaniami UE

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że będą prowadziły współpracę w celu oszczędności kosztów i osiągania lepszych synergii na szczeblu krajowym i europejskim, tak aby poprawić efektywność wydatków publicznych w kwestiach objętych działaniami UE. W tym celu instytucje wykorzystają – jeśli uznają to za najwłaściwsze – między innymi wiedzę wynikającą z najlepszych praktyk, wymianę informacji oraz dostępne niezależne oceny. Wyniki powinny zostać udostępnione i służyć jako podstawa wniosku Komisji dotyczącego następnych wieloletnich ram finansowych.

Wspólne oświadczenie

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że roczne procedury budżetowe zastosowane w przypadku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 obejmą, w stosownych przypadkach, elementy uwzględniające aspekt płci, z uwzględnieniem sposobów, w jakie ogólne ramy finansowe Unii przyczyniają się do zwiększenia równości płci (i zapewniają uwzględnianie aspektu płci).

Wspólne oświadczenie w sprawie art. 15 rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

Instytucje zgadzają się wykorzystać kwotę, o której mowa w art. 15 rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 w następujący sposób: 2143 mln EUR na zatrudnienie młodzieży, 200 mln EUR na program „Horyzont 2020”, 150 mln EUR na program Erasmus oraz 50 mln EUR na program COSME.

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie krajowych poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania

W rezolucji dotyczącej udzielenia absolutorium z 17 kwietnia 2013 r. Parlament Europejski wezwał do opracowania wzoru krajowych poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania, które mają być wydawane przez państwa członkowskie na odpowiednim szczeblu politycznym. Komisja jest przygotowana do przeanalizowania tej propozycji i jest gotowa zaprosić Parlament Europejski i Radę do udziału w pracach grupy roboczej, która miałaby przygotować przed końcem roku stosowne zalecenia.

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu/zmiany

Jeżeli chodzi o przepisy art. 1a wieloletnich ram finansowych, z uwzględnieniem wyników przeglądu, Komisja potwierdza zamiar przedłożenia wniosków ustawodawczych dotyczących zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych. W tym kontekście Komisja zwróci szczególną uwagę na funkcjonowanie globalnego marginesu płatności, tak aby zapewnić, by ogólny pułap płatności był dostępny przez cały okres. Oceni ona również zmiany globalnego marginesu zobowiązań. Komisja uwzględni także szczególne wymogi programu „Horyzont 2020”. Komisja przeanalizuje również możliwości dostosowania wniosków dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych do kadencji instytucji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0360.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0078.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0304.


Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami
PDF 288kWORD 25k
Decyzja
Załącznik
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (2011/2152(ACI))
P7_TA(2013)0456A7-0337/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami,

–  uwzględniając art. 310, 311, 312 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(1),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w dniu 8 lutego 2013 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego br. dotyczących wieloletnich ram finansowych(2),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w dniu 28 czerwca 2013 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając art. 127 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0337/2013),

A.  mając na uwadze, że w dniu 27 czerwca 2013 r. osiągnięto na najwyższym szczeblu politycznym porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim, irlandzką prezydencją Rady i Komisją w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 oraz w sprawie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego;

B.  mając na uwadze, że po raz pierwszy zastosowano nowe postanowienia dotyczące wieloletnich ram finansowych wprowadzone Traktatem z Lizbony, w szczególności w zakresie większej roli i większych prerogatyw powierzonych Parlamentowi Europejskiemu;

C.  mając na uwadze, że w kontekście WRF właściwe jest przyjęcie międzyinstytucjonalnego porozumienia służącego wdrażaniu dyscypliny budżetowej oraz poprawie funkcjonowania rocznej procedury budżetowej i współpracy miedzy instytucjami w kwestiach budżetowych,

1.  akceptuje osiągnięte porozumienie polityczne dotyczące WRF na lata 2014–2020 oraz nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego; jest zdecydowany w pełni wykorzystać nowo ustanowione instrumenty – zwłaszcza, jeśli chodzi o elastyczność – w toku przyszłych procedur budżetowych;

2.   podkreśla, że długi i żmudny proces negocjacji – zarówno w Radzie, jak i na szczeblu międzyinstytucjonalnym – oraz ich wynik oznaczają niezadowalającą realizację nowych postanowień dotyczących WRF wprowadzonych Traktatem z Lizbony, w szczególności w zakresie roli i prerogatyw powierzonych Parlamentowi Europejskiemu;

3.  kwestionuje strategię negocjacyjną Rady, zgodnie z którą w kwestiach podlegających zwykłej procedurze ustawodawczej – takich jak szczegółowe kryteria przydziału, koperty w podziale na programy lub beneficjentów, a także przydziały finansowe w dowolnej wysokości dostosowujące poziom krajowych wpływów z budżetu Unii – negocjatorów obowiązywały konkluzje Rady Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r., co uniemożliwiło obu organom ustawodawczym prowadzenie rzeczywistych negocjacji;

4.  ubolewa ponadto, że liczne kontakty i spotkania jego delegacji z kolejnymi prezydencjami Rady, jakie miały miejsce w ciągu kilku ubiegłych lat, nie wpłynęły na ducha, harmonogram czy treść negocjacji ani na stanowisko Rady, w tym jeśli chodzi o konieczność rozróżnienia między ustawodawczymi i budżetowymi aspektami porozumienia w sprawie WRF;

5.  dochodzi do wniosku, że zgodnie z art. 312 ust. 5 TFUE aby usprawnić przyjmowanie WRF, w przyszłości należy określić alternatywne ustalenia robocze, które zapewnią pełne poszanowanie ustawodawczych i budżetowych uprawnień Parlamentu przyznanych mu na mocy TFUE, faktyczne negocjowanie przez Radę również wszelkich tzw. „związanych z WRF” elementów podstaw prawnych programów oraz powstrzymanie się przez Radę Europejską od występowania w charakterze prawodawcy z naruszeniem TFUE;

6.  zwraca się do Komisji Budżetowej, aby we współpracy z Komisją Spraw Konstytucyjnych opracowała niezbędne konkluzje i odpowiednio wcześniej przed powyborczym przeglądem w 2016 r. przedstawiła nowe propozycje dotyczące warunków negocjacji w sprawie WRF w celu zapewnienia demokratycznego i przejrzystego charakteru całego procesu ustalania budżetu.

7.  zatwierdza zawarcie porozumienia;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania umowy wraz z przewodniczącym Rady i przewodniczącym Komisji oraz do zlecenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji tytułem informacji.

ZAŁĄCZNIK

Porozumienie Międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on porozumieniu międzyinstytucjonalnemu opublikowanemu w Dz.U. C 373 z 20 grudnia 2013 r., s. 1.)

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0360.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0078.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0304.


Projekt budżetu korygującego nr 7/2013 - Zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), aby zaradzić bezrobociu wśród młodych ludzi, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu we Francji, Włoszech i w Hiszpanii
PDF 206kWORD 20k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14180/2013 – C7-0350/2013 – 2013/2160(BUD))
P7_TA(2013)0457A7-0367/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1),

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2012 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(4),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2013 przyjęty przez Komisję dnia 25 lipca 2013 r. (COM(2013)0557),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2013 przyjęte przez Radę dnia 7 października 2013 r. i przekazane Parlamentowi dnia 14 października 2013 r. (14180/2013 – C7–0350/2013),

–  uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0367/2013),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7 na rok 2013 (PBK 7/2013) dotyczy zwiększenia środków na zobowiązania o 150 mln EUR w dziale 1b wieloletnich ram finansowych (WRF) w celu rozwiązania „pewnych kwestii”, które są efektem ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie WRF na okres 2014-2020 i dotyczą Francji, Włoszech i Hiszpanii;

B.  mając na uwadze, że ten dodatkowy przydział środków powinien przyczynić się do rozwiązania konkretnych problemów dotyczących bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia osób młodych, ubóstwa i wykluczenia społecznego w tych państwach członkowskich;

C.  mając na uwadze, że Komisja uważa, iż najodpowiedniejszym wsparciem dla tych państw członkowskich jest zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

D.  mając na uwadze, że zwiększenie środków na zobowiązania o 150 mln EUR zostanie sfinansowane z marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 1b (16 mln EUR) oraz dzięki uruchomieniu instrumentu elastyczności (134 mln EUR) z przeznaczeniem właśnie na to działanie;

1.  odnotowuje przedstawiony przez Komisję w dniu 25 lipca 2013 r. PBK 7/2013, który dotyczy zwiększenia środków na zobowiązania o 150 mln EUR w dziale 1b WRF w celu rozwiązania „pewnych kwestii”, które są efektem ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie WRF na okres 2014-2020 i dotyczą Francji, Włoszech i Hiszpanii;

2.  zatwierdza propozycję Komisji, aby przeznaczyć te dodatkowe środki na istniejące programy EFS w odnośnych państwach członkowskich, aby rozwiązać konkretne problemy dotyczące bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia osób młodych, i wykluczenia społecznego; oczekuje, że Komisja przedstawi Parlamentowi w odpowiednim czasie sprawozdanie dotyczące konkretnych środków i działań sfinansowanych dzięki temu przydziałowi;

3.  zauważa ponadto, że dodatkowa kwota 150 mln EUR zostanie sfinansowana głównie dzięki uruchomieniu instrumentu elastyczności;

4.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2013;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 7/2013 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.


Projekt budżetu korygującego nr 8/2013 (PBK2 a) - zwiększenie płatności według działów WRF i niedobór środków na płatności w budżecie na 2013 r.
PDF 211kWORD 22k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja (14871/2013 – C7-0387/2013 – 2013/2227(BUD))
P7_TA(2013)0458A7-0371/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1),

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2012 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(4),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2013 przyjęty przez Komisję dnia 25 września 2013 r. (COM(2013)0669),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2013 przyjęte przez Radę dnia 30 października 2013 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 31 października 2013 r. (14871/2013 – C7–0387/2013),

–  uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0371/2013),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8 na rok 2013 (PBK 8/2013) dotyczy zwiększenia środków na płatności o 3,9 mld EUR w działach 1a, 1b, 2, 3a, 3b i 4 wieloletnich ram finansowych (WRF) w celu zaspokojenia pozostałych potrzeb do końca roku, tak aby móc dotrzymać przeszłych i obecnych zobowiązań prawnych, uniknąć kar finansowych oraz zapewnić beneficjentom środki przewidziane w ramach uzgodnionych strategii politycznych Unii, dla których Parlament i Rada zatwierdziły powiązane środki na zobowiązania w poprzednich budżetach rocznych;

B.  mając na uwadze, że wnioskowane dodatkowe środki na płatności ograniczą poziom zobowiązań pozostających do realizacji („reste à liquider”, RAL) oraz ryzyko przeniesienia na 2014 r. nietypowo wysokich nieuregulowanych należności;

C.  mając na uwadze, że PBK 8/2013 jest aktualizacją PBK 2/2013 przedstawionego przez Komisję w marcu 2013 r. na kwotę 11,2 mld  EUR i tylko w części zatwierdzonego przez władzę budżetową we wrześniu 2013 r. na kwotę 7,3 mld EUR;

D.  mając na uwadze, że ogólna kwota wniosków o płatność z tytułu polityki spójności (2007–2013) na koniec 2012 r. wynosząca 16,2 mld EUR musiała zostać przeniesiona na rok 2013, co w efekcie doprowadziło do obniżenia poziomu środków na płatności dostępnych w budżecie na rok 2013 na pokrycie potrzeb płatniczych w tym roku; mając na uwadze, że kwota ta powinna wynieść 20 mld EUR pod koniec 2013 r., przy założeniu że PBK 8/2013 zostanie przyjęty w całości;

E.  mając na uwadze, że osiągnięte dnia 27 czerwca 2013 r. na najwyższym szczeblu politycznym porozumienie polityczne między Parlamentem, prezydencją Rady a Komisją w sprawie WRF na lata 2014–2020 zawierało zobowiązanie polityczne ze strony Rady do podjęcia wszystkich koniecznych działań zapewniających pełne wywiązanie się Unii ze zobowiązań za rok 2013, do formalnego przyjęcia PBK 2/2013 na kwotę 7,3 mld EUR oraz do bezzwłocznego zatwierdzenia kolejnego projektu budżetu korygującego, który Komisja ma zaproponować wczesną jesienią, w celu uniknięcia jakichkolwiek braków uzasadnionych środków na płatności;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja przeanalizowała możliwość przegrupowania wewnętrznego w ramach ogólnego przeglądu potrzeb płatniczych na koniec roku i zaproponowała przegrupowanie kwoty 509,8 mln EUR w ramach tzw. przesunięcia zbiorczego;

G.  mając na uwadze, że Parlament w swojej rezolucji z dnia 3 lipca 2013 r. łączy przyjęcie przez Radę kolejnego projektu budżetu korygującego wczesną jesienią z przyjęciem rozporządzenia w sprawie WRF lub budżetu na rok 2014;

1.  z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję w dniu 25 września 2013 r. PBK 8/2013, który dotyczy zwiększenia środków na płatności o 3,9 mld EUR w działach 1a, 1b, 2, 3a, 3b i 4 WRF do ogólnego poziomu zaproponowanego już w PBK 2/2013; podkreśla, że dzięki przyjęciu całego PBK 8/2013 osiągnięty zostanie pułap środków na płatności na 2013 r.;

2.  przypomina, że PBK 8/2013 stanowi, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w przeszłości przez wszystkie trzy instytucje, drugą transzę PBK 2/2013 jako minimum konieczne do wywiązania się do końca 2013 r. ze zobowiązań prawnych Unii oraz podjętych wcześniej zobowiązań, aby uniknąć sankcji finansowych i ograniczyć poziom zobowiązań pozostających do realizacji („RAL”);

3.  uważa, że – jak regularnie wskazuje Komisja – przyjęcie całego PBK 8/2013 umożliwi Unii pełne wywiązanie się ze zobowiązań prawnych do końca 2013 r.; jest jednak zaniepokojony tym, że pomimo ogólnego wzrostu środków na płatności o 11,2 mld EUR (PBK 2 i PBK 8/2013) wciąż szacuje się, że trzeba będzie dokonać znacznego przesunięcia na następny rok kwoty około 20 mld EUR odpowiadającej wnioskom o płatność dotyczącym programów spójności w latach 2007–2013, co Komisja przyznała podczas ostatniego posiedzenia międzyinstytucjonalnego dotyczącego płatności w dniu 26 września 2013 r.; podkreśla, że sytuacja jest również krytyczna w przypadku innych programów poza działem 1b;

4.  przypomina, że przyjęcie przez Radę PBK 8/2013 było częścią porozumienia politycznego w sprawie WRF na lata 2014–2020 i w związku z tym spełniony został tylko jeden z trzech warunków udzielenia przez Parlament zgody na rozporządzenie w sprawie WRF, zgodnie z rezolucją PE z dnia 3 lipca 2013 r.;

5.  zatwierdza wprowadzone przez Radę ograniczenie środków o 14,8 mln EUR, tylko dlatego że kwota ta byłaby dodatkowa w stosunku do pierwotnej kwoty 11,2 mld EUR z PBK 2/2013; podkreśla w tym kontekście, że utrzymuje swoje zasadnicze stanowisko, zgodnie z którym specjalne instrumenty, jak Fundusz Solidarności UE, należy finansować z nowych środków, zarówno na zobowiązania, jak i na płatności, poza pułapami WRF;

6.  przypomina, że stanowisko Rady na mocy artykułu 314 ust. 3 TFUE to akt przygotowawczy i że jest ono ważne od momentu jego przyjęcia; zaznacza, że według niego stanowisko Rady w sprawie PBK 8/2013, które zostało mu przekazane przez urzędującego przewodniczącego Rady w dniu 31 października 2013 r., jest ważne do celów art. 314 ust. 3 i 4 TFUE od momentu jego przyjęcia w dniu 30 października 2013 r.; odrzuca i ignoruje zawartą w „decyzji” towarzyszącej klauzulę, dzięki której Rada chce uzależnić ważność swego stanowiska w sprawie PBK 8/2013 od zatwierdzenia przez Parlament porozumienia w sprawie WRF na lata 2014–2020 i stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2013;

7.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2013;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 8/2013 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.


Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/004 ES/ Comunidad Valenciana building materials, z Hiszpanii)
PDF 303kWORD 26k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/004 ES/ Comunidad Valenciana building materials, z Hiszpanii) (COM(2013)0635 – C7-0269/2013 – 2013/2192(BUD))
P7_TA(2013)0459A7-0341/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0635 – C7-0269/2013),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI z 17 maja 2006 r.)(1), w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 PMI z 17 maja 2006 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0341/2013),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres stosowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) został tymczasowo rozszerzony na wnioski przedłożone od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu PMI z 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu środków z EFG,

D.  mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana o wsparcie finansowe z EFG w następstwie zwolnienia 630 pracowników w 140 przedsiębiorstwach działających w regionie Wspólnoty Walenckiej objętym klasyfikacją NUTS II, przy czym 300 pracowników zostało wskazanych jako odbiorcy środków współfinansowanych z EFG, w okresie referencyjnym od dnia 14 czerwca 2012 r. do dnia 14 marca 2013 r.,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do pomocy finansowej na mocy powyższego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 22 maja 2013 r. władze Hiszpanii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a w dniu 16 września 2013 r. Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący 4 miesiące;

3.  zauważa, że kryzys wywarł poważny wpływ na Wspólnotę Walencką, a stopa bezrobocia osiągnęła tam 29,19% w pierwszym kwartale 2013 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że region ten ponownie korzysta z pomocy EFG w celu rozwiązania problemu wysokiego bezrobocia;

4.  gratuluje Wspólnocie Walenckiej zdolności wnioskowania o środki z EFG i ich wykorzystywania w celu rozwiązywania problemów na rynku pracy, który charakteryzuje się wysokim udziałem małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z tym przypomina, że region Wspólnoty Walenckiej wnioskował już czterokrotnie o wsparcie z EFG dla branży tekstylnej, ceramicznej i kamienia naturalnego oraz dla sektora budownictwa(3);

5.  uważa, że zwolnienia pracowników w 140 przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną w regionie Wspólnoty Walenckiej (ES52) objętym klasyfikacją NUTS II związane są z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, które spowodowały wzrost importu do Unii wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz spadek udziału Unii w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych w skali światowej;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Hiszpanii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 22 sierpnia 2013 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

7.  przyjmuje do wiadomości podaną przez władze hiszpańskie informację, że w ich ocenie na podstawie doświadczeń w związku z poprzednimi wnioskami w sprawie EFG na skorzystanie z omawianego środka zdecyduje się jedynie 300 pracowników przewidzianych do objęcia wsparciem z EFG; wzywa władze hiszpańskie, by w pełni wykorzystywały wsparcie z EFG, w szczególności w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników o wykształceniu podstawowym, którzy stanowią 74,4 % pracowników, dla których przeznaczona jest pomoc;

8.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje środki służące reintegracji zawodowej 300 zwolnionych pracowników, takie jak tworzenie profilu, poradnictwo zawodowe, doradztwo, szkolenie, intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy, wspieranie przedsiębiorczości, zachęty takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, dodatki na koszty dojazdów, zachęcanie do reorientacji zawodowej i popieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet przewiduje zachęty finansowe dla poszukujących pracy (ryczałt w kwocie 300 EUR), zasiłek na mobilność (do 400 EUR) oraz zachętę do reorientacji zawodowej (do 700 EUR); z zadowoleniem przyjmuje, że całkowita kwota zachęt finansowych jest ograniczona, co pozwala przeznaczyć przeważającą część wsparcia na szkolenia, doradztwo, pomoc w poszukiwaniu pracy i wsparcie przedsiębiorczości;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przeprowadzono konsultacje z partnerami społecznymi, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi na szczeblu lokalnym (UGT-PV, CCOO-PV) i z organizacją nienastawioną na zysk FESMAC, w sprawie kształtu środków w ramach skoordynowanego pakietu EFG oraz że na poszczególnych etapach wdrażania EFG i w zakresie dostępu do EFG realizowana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

11.  przypomina, jak ważne jest zwiększanie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznawanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12.  z zadowoleniem przyjmuje, że skoordynowany pakiet obejmuje szkolenie zawodowe, które skupia się na branżach, w których istnieją lub mogą się pojawić pewne możliwości, a także przewiduje podnoszenie kwalifikacji nakierowane na przyszłe potrzeby producentów w branży dotkniętej zwolnieniami;

13.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane ze środków EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Hiszpanii potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania oceny porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

14.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych celem szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej dokonanej przez Komisję oceny kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków z EFG; wyraża nadzieję, że w nowym rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) zostaną wprowadzone dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

15.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał reintegrację poszczególnych zwolnionych pracowników na rynku pracy na zasadzie stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do stabilnego, długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że pomoc z EFG nie może zastępować działań, za które na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani też środków restrukturyzacji przedsiębiorstw czy sektorów;

16.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w Radzie porozumienie co do ponownego wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie EFG na lata 2014–2020 kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, które oprócz pracowników tracących pracę z powodu zmian w strukturze światowego handlu pozwala na objęcie pomocą finansową również pracowników zwalnianych w wyniku obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego;

17.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/004 ES/ Comunidad Valenciana building materials, z Hiszpanii)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2013/708/UE.)

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Wnioski EGF/2009/0014 ES/Comunidad Valenciana, EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana i EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings.


Program Erasmus dla wszystkich ***I
PDF 281kWORD 29k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „ERASMUS DLA WSZYSTKICH” Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))
P7_TA(2013)0460A7-0405/2012

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0788),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 165 ust. 4 i art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0436/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 24 października 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0405/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego „Erasmus+ ”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE

P7_TC1-COD(2011)0371


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1288/2013.)

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 154.
(2) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 200.


Program „Kreatywna Europa” ***I
PDF 281kWORD 29k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0785),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 166 ust. 4, art. 167 ust.5 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0435/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 18 lipca 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 16 października 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0011/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE

P7_TC1-COD(2011)0370


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1295/2013.)

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 35.
(2) Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 156.


Program „Europa dla obywateli” ***
PDF 197kWORD 21k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))
P7_TA(2013)0462A7-0424/2012

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady 12557/2013,

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0307/2013),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 81 ust. 1 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0424/2012),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2.  przyjmuje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski potwierdza swoje przekonanie, że przedmiotowe rozporządzenie dąży do realizacji celów związanych z kulturą i historią zgodnie z art. 167 TFUE. W związku z tym należało tu zastosować podwójną podstawę prawną, wiążąca się ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Jedynym powodem, dla którego Parlament Europejski zrezygnował ze swojego stanowiska dotyczącego podwójnej podstawy prawnej, a co za tym idzie z wniosku o zastosowanie procedury współdecyzji, i przyjął procedurę zgody – zgodnie z wnioskiem Komisji na podstawie art. 352 TFUE – była chęć uniknięcia całkowitego proceduralnego impasu i w konsekwencji opóźnienia wejścia w życie programu. Parlament Europejski zwraca uwagę na swoją determinację w niedopuszczeniu do powtórzenia się takiej sytuacji.


Instrument „Łącząc Europę” ***I
PDF 91kWORD 30k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))
P7_TA(2013)0463A7-0021/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0665/3),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0374/2011),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 lutego 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 10 lipca 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 51 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0021/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) 67/2010

P7_TC1-COD(2011)0302


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.)

(1) Dz.U. C 143 z 22.5.2012, s. 116.
(2) Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 125.


Transeuropejska sieć transportowa ***I
PDF 280kWORD 33k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD))
P7_TA(2013)0464A7-0012/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0650/3),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0375/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 lutego 2012 r.,(1)

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 maja 2012 r.,(2)

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 12 czerwca 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0012/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE

P7_TC1-COD(2011)0294


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1315/2013.)

(1) Dz.U. C 143 z 22.5.2012, s. 130.
(2) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 150.


Statystyki dotyczące rolnictwa i rybołówstwa ***I
PDF 278kWORD 20k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre akty ustawodawcze w zakresie statystyk dotyczących rolnictwa i rybołówstwa (COM(2012)0724 – C7-0397/2012 – 2012/0343(COD))
P7_TA(2013)0465A7-0148/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0724),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0397/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez hiszpańską Izbę Deputowanych i hiszpański Senat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 6 września 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0148/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego niektóre akty ustawodawcze w zakresie statystyk dotyczących rolnictwa i rybołówstwa

P7_TC1-COD(2012)0343


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1350/2013.)


Porozumienie w sprawie zamówień rządowych ***
PDF 193kWORD 19k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (07917/2013 – C7-0180/2013 – 2013/0086(NLE))
P7_TA(2013)0466A7-0339/2013

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07917/2013),

–  uwzględniając projekt Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (07918/2013)

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0180/2013),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0339/2013),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


Ochrona i użytkowanie cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych ***
PDF 197kWORD 19k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki do art. 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych (12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))
P7_TA(2013)0467A7-0356/2013

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12713/2013),

–  uwzględniając poprawkę do art. 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych (12713/2013),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 192 ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0304/2013),

–  uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0356/2013),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie poprawki do art. 25 i 26 konwencji EKG ONZ o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych w imieniu Unii Europejskiej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


Dodatkowy programu badawczy na potrzeby projektu ITER *
PDF 424kWORD 31k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014–2018) (COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))
P7_TA(2013)0468A7-0211/2013

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0931),

–  uwzględniając art. 7 traktatu Euratom,

–  uwzględniając wniosek o opinię skierowany przez Radę (C7-0032/2012).

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0211/2013),

A.  mając na uwadze, że Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej nadal nie pozwala Parlamentowi Europejskiemu na pełnienie roli współprawodawcy,

1.  wydaje pozytywną opinię o wniosku Komisji wraz ze zmianami;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw -1 (nowy)

(-1) Potwierdza się zaangażowanie Unii na rzecz Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER1 (zwanej dalej „umową ITER”).

__________________

1 Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 62.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1
(1)   W dniu 21 listopada 2006 r. Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Euratom”), Chińska Republika Ludowa, Republika Indii, Japonia, Republika Korei, Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone Ameryki podpisały Umowę w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (dalej „umowa ITER”). Umową ITER ustanowiono Międzynarodową Organizację Energii Termojądrowej (dalej „Organizacja ITER”), która jest w pełni odpowiedzialna za budowę, obsługę, eksploatację i zakończenie działalności obiektów ITER.
(1)   W dniu 21 listopada 2006 r. Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Euratom”), Chińska Republika Ludowa, Republika Indii, Japonia, Republika Korei, Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone Ameryki podpisały umowę ITER. Umową ITER ustanowiono Międzynarodową Organizację Energii Termojądrowej (dalej „Organizacja ITER”), która jest w pełni odpowiedzialna za budowę, obsługę, eksploatację i zakończenie działalności obiektów ITER.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3
(3)   W ramach negocjacji mających na celu uzyskanie poparcia pozostałych stron umowy ITER dla umieszczenia obiektu ITER w Europie, w 2007 r. zawarto Umowę między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotyczącą wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej w sprawie prowadzenia na terytorium Japonii dodatkowych działań badawczych w dziedzinie syntezy termojądrowej, mających zapewnić szybkie rozpoczęcie eksploatacji ITER z wysoką sprawnością. Działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji i inne działania związane z ITER zarządzane są przez Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej. Finansowanie działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji zapewnione jest głównie poprzez wkłady rzeczowe niektórych członków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, natomiast pozostała część wkładu Euratomu pokrywana jest z budżetu Euratomu.
(3)   W ramach negocjacji mających na celu uzyskanie poparcia pozostałych stron umowy ITER dla umieszczenia obiektu ITER w Europie, w 2007 r. zawarto Umowę między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotyczącą wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej w sprawie prowadzenia na terytorium Japonii dodatkowych działań badawczych w dziedzinie syntezy termojądrowej, mających zapewnić szybkie rozpoczęcie eksploatacji ITER z wysoką sprawnością. Działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji i inne działania związane z ITER zarządzane są przez Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej. Finansowanie działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji zapewnione jest głównie poprzez wkłady rzeczowe niektórych członków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, natomiast pozostała część wkładu Euratomu pokrywana jest z budżetu Euratomu. W przyjętym w 2012 r. w ramach Europejskiej umowy na rzecz rozwoju syntezy jądrowej dokumencie zatytułowanym „Plan działania w zakresie syntezy termojądrowej” określono potrzebę stałego wsparcia finansowego dla kluczowych projektów oraz prac badawczych i rozwojowych w priorytetowych dziedzinach do momentu uruchomienia ITER w celu sprostania wyzwaniom naukowym i technologicznym na drodze ku wykorzystaniu energii termojądrowej.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5
(5)   W komunikacie „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” Komisja zaproponowała, aby po roku 2013 finansowanie projektu ITER miało miejsce poza wieloletnimi ramami finansowymi. W związku z tym należy ustanowić dodatkowy program badawczy na rzecz projektu ITER na lata 2014-2018.
(5)   Projekt ITER powinien umocnić pozycję Unii jako lidera w dziedzinie syntezy jądrowej dzięki terminowej realizacji przyjętych celów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
(6)   Dodatkowy program badawczy na rzecz projektu ITER powinien zostać sfinansowany wkładami państw członkowskich w wysokości ustalonej na podstawie stawki poboru stosowanej do dochodu narodowego brutto (DNB) poszczególnych państw członkowskich, określonej na potrzeby obliczania wysokości składki na poczet zasobów własnych opartych na DNB do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te zostaną wniesione do budżetu ogólnego Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone na wspomniany program. Państwa trzecie, które zawarły z Euratomem umowę o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone przez nie programy badawcze z odpowiednimi programami Euratomu, powinny również mieć możliwość wniesienia wkładu na rzecz wspomnianego programu.
(6)   Mimo środków mających na celu ograniczenie kosztów, które to środki wymagają dalszego stosowania, możliwe jest dalsze przekroczenie kosztów projektu ITER ze względu na jego naukowy charakter, a także skalę i ryzyko technologiczne. Wszelkie koszty przekraczające maksymalną kwotę w wysokości (…) określoną w art. 2 nie powinny mieć żadnego wpływu na inne projekty finansowane z budżetu Unii, w szczególności te objęte środkami na badania naukowe z działu 1A (Horyzont 2020) i powinny być finansowane w stosownych przypadkach poprzez dodatkowe środki poza pułapami. Państwa trzecie, które zawarły z Euratomem umowę o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone przez nie programy badawcze z odpowiednimi programami Euratomu, powinny również mieć możliwość wniesienia wkładu na rzecz dodatkowego programu badawczego.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

(7a)  Parlament Europejski i Rada powinny zgodzić się co do tego, że należy unikać wszelkiego odraczania lub przenoszenia niezrealizowanych środków na płatności dotyczących projektu ITER; ponadto powinny one zobowiązać się do współpracy na rzecz unikania takiej sytuacji.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

(8a)  Zgodnie z apelem zawartym w priorytetach zaproponowanych w planie działania w zakresie syntezy termojądrowej z 2012 r. projekt Joint European Torus (JET) powinien odgrywać kluczową rolę w transformacji energetyki.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy
Program finansowany jest wkładem w maksymalnej wysokości 2 573 mln EUR (w wartościach bieżących) zgodnie z art. 3.
Program finansowany jest wkładem w maksymalnej wysokości 2 573 mln EUR (w wartościach bieżących) poza pułapami wieloletnich ram finansowych (WRF), mianowicie poza działem 1a, oraz w uzupełnieniu budżetu programu Horyzont 2020, ramowego programu EURATOM czy innych programów unijnych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnych uprawnień Parlamentu Europejskiego i Rady. Z tego względu na finansowanie programu należy przewidzieć wystarczające zasoby finansowe, by umożliwić Unii wdrożenie programu, przy jednoczesnym określeniu w WRF maksymalnej wysokości wyodrębnionych wkładów pochodzących z unijnego budżetu na lata 2014–2018. Wszelkie koszty przekraczające maksymalną kwotę nie mają żadnego wpływu na środki budżetowe przeznaczone na inne projekty i są finansowane w stosownych przypadkach poprzez dodatkowe środki poza pułapami.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3
Program finansowany jest wkładami państw członkowskich w wysokości ustalonej na podstawie stawki poboru stosowanej do dochodu narodowego brutto (DNB) poszczególnych państw członkowskich, określonej na potrzeby obliczania wysokości składki na poczet zasobów własnych opartych na DNB do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te uznaje się za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel na potrzeby Programu zgodnie z [art. XX rozporządzenia (UE) nr XX/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe rozporządzenie finansowe].
Program finansowany jest z zasobów własnych Unii.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit pierwszy
Państwa trzecie, które zawarły z Euratomem umowę o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone przez nie programy badawcze z odpowiednimi programami Euratomu, (dalej „państwa stowarzyszone”) również mogą wnieść wkład na rzecz Programu.
Państwa trzecie, które zawarły z Euratomem umowę o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone przez nie programy badawcze z odpowiednimi programami Euratomu, (dalej „państwa stowarzyszone”) mogą wnieść wkład na rzecz Programu.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit drugi a (nowy)

W połowie okresu trwania programu i przed 30 czerwca 2016 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w celu zasięgnięcia ich opinii, ocenę realizacji programu.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1
1.   Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszej decyzji, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.
1.   Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszej decyzji, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości lub błędów, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary. Komisja wprowadza również odpowiednie środki zapewniające właściwą kontrolę ryzyka i unikanie przekraczania kosztów.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2
2.   Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i w ramach kontroli i inspekcji na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców, podwykonawców i innych osób trzecich, którzy otrzymują od Unii środki na podstawie niniejszej decyzji.
2.   Parlament Europejski, Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i w ramach kontroli i inspekcji na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców, podwykonawców i innych osób trzecich, którzy otrzymują od Unii środki na podstawie niniejszej decyzji. Biorąc pod uwagę, że skala projektu ITER i poważne niedociągnięcia stwierdzone w przeszłości wymagają dokładnej kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego, występującego w charakterze organu budżetowego i organu udzielającego absolutorium, Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o rozwoju programu, a w szczególności o jego kosztach i harmonogramie.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci
Nie naruszając przepisów akapitu pierwszego i drugiego, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszej decyzji wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia audytów, kontroli i inspekcji na miejscu.
Nie naruszając przepisów akapitu pierwszego i drugiego, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszej decyzji wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia audytów, kontroli i inspekcji na miejscu. Wyniki takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel naukowo-techniczny – akapit drugi
Pierwszym priorytetem strategii na rzecz osiągnięcia tego celu jest budowa ITER (dużej instalacji eksperymentalnej, dzięki której zostanie wykazana naukowa i techniczna wykonalność wytwarzania energii dzięki syntezie jądrowej), a następnie budowa demonstracyjnej elektrowni termojądrowej.
Pierwszym priorytetem strategii na rzecz osiągnięcia tego celu jest budowa ITER (dużej instalacji eksperymentalnej, dzięki której zostanie wykazana naukowa i techniczna wykonalność wytwarzania energii dzięki syntezie jądrowej), a następnie budowa demonstracyjnej elektrowni termojądrowej. Należy uwzględnić priorytety zaproponowane w europejskiej umowie na rzecz rozwoju syntezy jądrowej - planie działania w zakresie syntezy termojądrowej z 2012 r., aby zagwarantować, że ITER będzie odgrywać kluczową rolę w transformacji energetyki.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel naukowo-techniczny – akapit drugi a (nowy)

Do 2025 r. należy zapewnić możliwość konkurencyjnego wytwarzania energii elektrycznej. Aby osiągnąć ten cel, Komisja prowadzi regularny przegląd programu i sporządza roczne sprawozdanie okresowe, w którym przedstawia wyzwania związane z warunkami fizycznymi, technologicznymi, budżetowymi i bezpieczeństwa. W sprawozdaniu tym Komisja musi przedstawić również analizę potencjalnych skutków na trzy główne etapy programu, a także plan awaryjny, w którym określa priorytety pod względem korzyści, zagrożeń i kosztów, mając na uwadze osiągnięcie celów związanych z komercyjnym aspektem syntezy termojądrowej. Komisja musi rozważyć wprowadzenie w życie systemu wczesnego ostrzegania w celu identyfikacji zagrożeń i przyspieszenia procesu podejmowania działań ograniczających ryzyko.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Uzasadnienie – akapit pierwszy
Synteza jądrowa może w znaczący sposób przyczynić się do urzeczywistnienia za kilkadziesiąt lat zrównoważonego i pewnego zaopatrzenia Unii w energię. Sukces tych prac zapewniłby źródło bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska energii.
Synteza jądrowa może w znaczący sposób przyczynić się do urzeczywistnienia za kilkadziesiąt lat zrównoważonego i pewnego zaopatrzenia Unii w energię. Sukces tych prac zapewniłby źródło bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska energii. Ujarzmienie energii termojądrowej jest nie tylko bardzo obiecującym celem, lecz także istotnym wyzwaniem, ponieważ wciąż należy przezwyciężyć problemy z zakresu fizyki i inżynierii, aby wykazać wykonalność wytwarzania energii dzięki syntezie jądrowej. W celu jak najlepszego sprostania niektórym z tych wyzwań niezwykle ważne jest, by Unia dołożyła wszelkich starań na rzecz wsparcia i wykorzystania prac związanych z reaktorem JET, aby umożliwić usunięcie wszelkich braków wiedzy lub doświadczenia.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – akapit drugi – litera a
a)   wnosić wkład Euratomu na rzecz Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER, w tym realizować działania badawczo-rozwojowe niezbędne dla opracowania podstaw nabycia komponentów ITER i nabycia modułów testowych płaszcza ITER;
a)   wnosić wkład Euratomu na rzecz Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER, w tym realizować działania badawczo-rozwojowe niezbędne dla opracowania podstaw nabycia komponentów ITER i nabycia modułów testowych płaszcza ITER, a także proponować ewentualne usprawnienia w zarządzaniu programem;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c
c)   w razie konieczności realizować inne działania mające na celu przygotowanie podstaw projektowania reaktora demonstracyjnego wraz z instalacjami towarzyszącymi.
c)   w razie konieczności realizować inne działania mające na celu przygotowanie podstaw projektowania reaktora demonstracyjnego wraz z instalacjami towarzyszącymi, głównie te działania niezbędne do właściwego rozwiązania pozostałych kwestii dotyczących budowy i eksploatacji DEMO. Obejmuje to zapewnienie dalszej eksploatacji JET do momentu osiągnięcia przez ITER pełnej operacyjności. Należy propagować stosowanie standardowych rozwiązań, aby mogły one zostać ponownie wykorzystane w możliwie największym zakresie podczas budowy komercyjnych elektrowni.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – akapit drugi – litera c a (nowa)

ca)  wdrażać politykę przemysłową umożliwiającą zaangażowanie przemysłu, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, aby wspierać konkurencję i przygotowanie europejskiego systemu na nadejście ery syntezy jądrowej.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c b (nowa)

cb)  angażować przemysł na szeroką skalę i na możliwie najwcześniejszym etapie, w tym wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa, aby rozwijać i testować standardowe i niezawodne rozwiązania i wyposażenie. Pomoże to osiągnąć cele programu w ramach dostępnego budżetu.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c c (nowa)

cc)  propagować dostępność wykwalifikowanej i doświadczonej siły roboczej i kadry naukowej, będącej warunkiem powodzenia programu syntezy termojądrowej. Wdrażanie ITER powinno być powiązane z przyjęciem specjalnych środków na rzecz szkoleń i edukacji w zakresie nauki i technologii związanej z syntezą termojądrową.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c d (nowa)

cd)  opracować program informowania obywateli Unii w celu przekazywania im pełnych informacji na temat związanych z syntezą termojądrową wyzwań, zagrożeń i aspektów bezpieczeństwa oraz w celu przeprowadzania z nimi konsultacji.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit czwarty
Rada zarządzająca Fusion for Energy przyjmować będzie co roku szczegółowy program prac w ramach realizacji powyższych działań.
Rada zarządzająca Fusion for Energy przyjmować będzie co roku szczegółowy program prac w ramach realizacji powyższych działań, który przekazywany będzie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający „Horyzont 2020” *
PDF 637kWORD 63k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))
P7_TA(2013)0469A7-0407/2012

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0812),

–  uwzględniając art. 7 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając wniosek o opinię otrzymany od Rady (C7–0009/2012),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Prawnej (A7-0407/2012),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
(3)   Poprzez wsparcie badań jądrowych program badawczo-szkoleniowy Wspólnoty (zwany dalej „programem Euratomu”) przyczyni się do osiągnięcia celów programu „Horyzont 2020” - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr XX/XXXX z dnia […] r. (zwanego dalej „programem ramowym „Horyzont 2020””) oraz ułatwi realizację strategii „Europa 2020” oraz stworzenie i funkcjonowanie europejskiej przestrzeni badawczej.
(3)   Poprzez wsparcie doskonałości w dziedzinie badań jądrowych i innowacji program badawczo-szkoleniowy Wspólnoty (zwany dalej „programem Euratomu”) przyczyni się do osiągnięcia celów programu „Horyzont 2020” - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr …/…. z dnia […] r. (zwanego dalej „programem ramowym „Horyzont 2020””) oraz ułatwi realizację strategii „Europa 2020” oraz stworzenie i funkcjonowanie europejskiej przestrzeni badawczej, a także wsparcie realizacji strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE); ponadto w ramach programu Euratom należy dążyć do dalszego korzystania z funduszy strukturalnych na potrzeby badań jądrowych i zapewnić dostosowanie funduszy do priorytetów badawczych Wspólnoty, nie osłabiając zasady doskonałości.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  W ramach siódmego programu ramowego Euratom (2007 –2011) uruchomiono trzy ważne europejskie inicjatywy współpracy w zakresie nauki i technologii jądrowej. Są to: platforma technologiczna na rzecz zrównoważonej energetyki jądrowej (SNETP), platforma technologiczna na rzecz wdrożenia składowania geologicznego (IGDTP) oraz międzydyscyplinarna europejska inicjatywa w zakresie niskich dawek promieniowania (MELODI). Zarówno SNETP, jak i IGDTP są zgodne z celami planu EPSTE.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)   Niezależnie od potencjalnego wpływu energii jądrowej na dostawy energii i rozwój gospodarczy, poważne wypadki jądrowe mogą zagrażać zdrowiu ludzi. W związku z tym bezpieczeństwo jądrowe, oraz, w stosownych przypadkach, aspekty ochrony, powinny w jak największym stopniu zostać uwzględnione w programie badawczo-szkoleniowym Euratomu.
(4)   Niezależnie od potencjalnego wpływu energii jądrowej na dostawy energii i rozwój gospodarczy, poważne wypadki jądrowe, rozprzestrzenianie broni jądrowej i wrogie działania, w tym terroryzm jądrowy, mogą zagrażać zdrowiu ludzi. W związku z tym bezpieczeństwo jądrowe oraz, w stosownych przypadkach – w ramach prac Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) – aspekty ochrony powinny w jak największym stopniu zostać uwzględnione w programie Euratomu. Należy również poświęcić uwagę państwom trzecim graniczącym z Unią oraz transgranicznym aspektom bezpieczeństwa jądrowego, które uwypuklają wartość dodaną Unii.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a)  Europejska inicjatywa przemysłowa na rzecz zrównoważonej energii jądrowej (ESNII) ma na celu uruchomienie do 2040 r. IV generacji reaktorów na prędkich neutronach z zamkniętym cyklem paliwowym. Obejmuje trzy główne projekty: prototyp ASTRID (chłodzony sodem), demonstrator ALLEGRO (chłodzony gazem) i pilotażowy zakład technologiczny MYRRHA (chłodzony ołowiem).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)   Jako że we wszystkich państwach członkowskich występują instalacje jądrowe lub korzysta się z materiałów radioaktywnych, w szczególności dla celów medycznych, Rada, w konkluzjach z dnia 2 grudnia 2008 r. uznała ciągłą potrzebę zachowania kwalifikacji w dziedzinie jądrowej, w szczególności poprzez właściwą edukację i szkolenia powiązane z badaniami naukowymi i koordynowane na szczeblu wspólnotowym.
(5)   Jako że we wszystkich państwach członkowskich występują instalacje jądrowe lub korzysta się z materiałów radioaktywnych, w szczególności dla celów medycznych, Rada, w konkluzjach z dnia 2 grudnia 2008 r. uznała ciągłą potrzebę zachowania kwalifikacji w dziedzinie jądrowej, w szczególności poprzez właściwą edukację i szkolenia powiązane z badaniami naukowymi, a także polepszone warunki pracy, które są koordynowane na szczeblu wspólnotowym.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
(6)  Podpisując Umowę w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER, Wspólnota podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem Wspólnoty zarządza się w ramach Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. Działania „Fusion for Energy”, w tym ITER, są regulowane oddzielnym aktem prawnym.
(6)  Podpisując Umowę w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER, Wspólnota podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem Wspólnoty zarządza się w ramach Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. Działania „Fusion for Energy”, w tym ITER, są regulowane oddzielnym aktem prawnym stanowiącym, że fundusze ITER pochodzą z wieloletnich ram finansowych, oraz ustanawiającym maksymalną kwotę wyodrębnioną jako wkład z budżetu Unii na lata 2014-2018.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  Aby ramy badań nad rozszczepieniem jądrowym w ramach programu Euratomu mogły być uzupełnieniem innych unijnych priorytetów na nadchodzące dziesięciolecia, powinny stanowić wsparcie dla istniejących celów i wniosków Unii, takich jak plan EPSTE czy „plan działania w dziedzinie energii na rok 2050”. W tych ramach należy również wspierać inicjatywę ESNII. Ramy te powinny również stanowić możliwie najlepsze uzupełnienie szerzej zakrojonych wniosków unijnych w zakresie współpracy z państwami trzecimi.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
(7)   Aby synteza jądrowa stała się realną opcją dla komercyjnej produkcji energii, należy najpierw zakończyć budowę ITER w odpowiednim czasie i rozpocząć jego eksploatację. Następnie należy ustalić ambitny, ale realistyczny plan działań zakładający rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej do 2050 r. Cele te wymagają przekształcenia europejskiego programu syntezy jądrowej. Należy położyć większy nacisk na działania wspierające ITER. Należy to osiągnąć bez wywierania negatywnych skutków dla wiodącej pozycji Europy w środowisku naukowym związanym z syntezą jądrową.
(7)   Aby synteza jądrowa stała się realną opcją dla komercyjnej produkcji energii, należy najpierw zakończyć budowę ITER w odpowiednim czasie i rozpocząć jego eksploatację oraz nadal wspierać realizację funkcjonujących projektów pokrewnych i pomocniczych, takich jak wspólny europejski tokamak (JET). Następnie należy ustalić ambitny, ale realistyczny plan działań zakładający rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej do 2050 r. Cele te wymagają przekształcenia europejskiego programu syntezy jądrowej. Należy położyć większy nacisk na działania wspierające ITER, w tym na zapewnienie jego finansowania w ramach WRF w pełny i przejrzysty sposób. Zapewnienie finansowania w ramach WRF będzie stanowić gwarancję zaangażowania Wspólnoty w długofalowe powodzenie projektu i zapobiegnie wykładniczemu wzrostowi kosztów po jego zakończeniu. Zasadniczym celem programu Euratomu jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w środowisku naukowym związanym z syntezą jądrową.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
(8)   Wspólne Centrum Badawcze (JRC) powinno zapewnić niezależne wsparcie naukowo-technologiczne zorientowane na klienta w zakresie opracowania, rozwoju, realizacji i monitorowania polityki wspólnotowej w szczególności w dziedzinie badań i szkoleń związanych z bezpieczeństwem jądrowym oraz ochroną materiałów i instalacji jądrowych.
(8)   Wspólne Centrum Badawcze powinno zapewnić niezależne wsparcie naukowo-technologiczne zorientowane na klienta w zakresie opracowania, rozwoju, realizacji i monitorowania polityki wspólnotowej oraz, w stosownych przypadkach, polityki międzynarodowej, w szczególności w dziedzinie badań i szkoleń związanych z bezpieczeństwem jądrowym oraz ochroną materiałów i instalacji jądrowych. Wsparcia tego należy udzielać z poszanowaniem wytycznych, które przyjmą instytucje unijne, zwłaszcza na podstawie testów wytrzymałości elektrowni jądrowych.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)   Chociaż każde państwo członkowskie decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, rolą Unii jest opracowanie, w interesie wszystkich państw członkowskich, ram wsparcia przełomowych badań nad technologią rozszczepienia jądrowego oraz tworzenia i zachowania wiedzy w tej dziedzinie, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo, ochronę, ochronę przed promieniowaniem i nierozprzestrzenianie broni. Wymaga to uzyskania niezależnych dowodów naukowych, a kluczowy wkład w tym zakresie może zapewnić JRC. Wkład ten został uznany w komunikacie Komisji „Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji”, w którym Komisja wyraziła zamiar wzmocnienia bazy faktograficznej dla celów stanowienia polityki poprzez działania JRC. Odpowiedzią JRC na to wyzwanie jest skupienie badań w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych na priorytetach politycznych Unii.
(10)   Chociaż każde państwo członkowskie decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, rolą Unii jest opracowanie, w interesie wszystkich państw członkowskich, ram wsparcia przełomowych badań nad technologią rozszczepienia jądrowego, a w szczególności nad nową generacją reaktorów rozszczepieniowych, oraz tworzenia i zachowania wiedzy w tej dziedzinie, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo, ochronę, ochronę przed promieniowaniem, w tym stworzenie lepszych warunków pracy dla osób uczestniczących bezpośrednio w pracy z materiałami jądrowymi, oraz likwidację obiektów jądrowych i nierozprzestrzenianie broni. Wymaga to uzyskania niezależnych dowodów naukowych, a kluczowy wkład w tym zakresie może zapewnić JRC. Wkład ten został uznany w komunikacie Komisji „Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji”, w którym Komisja wyraziła zamiar wzmocnienia bazy faktograficznej dla celów stanowienia polityki poprzez działania JRC. Odpowiedzią JRC na to wyzwanie jest skupienie badań w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych na priorytetach politycznych Unii. Charakter tych prac należy doprecyzować z poszanowaniem wytycznych, które przyjmą instytucje europejskie, zwłaszcza na podstawie testów wytrzymałości elektrowni jądrowych.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)
(10a)  Ponieważ obywatele europejscy muszą pozostać w centrum debat na szczeblu europejskim, należy w większej mierze włączyć Parlament Europejski w dyskusje i decyzje podejmowane w ramach programu Euratom.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
(11)  Dążąc do pogłębienia związków między nauką a społeczeństwem i wzmocnienia społecznego zaufania do nauki, program Euratomu powinien sprzyjać świadomemu zaangażowaniu obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w sprawy badań naukowych i innowacji poprzez promowanie edukacji naukowej, zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend w dziedzinie badań naukowych i innowacji, wychodzących naprzeciw obawom i oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, a także poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach programu Euratomu.
(11)  Dążąc do pogłębienia związków między nauką a społeczeństwem i wzmocnienia społecznego zaufania do nauki, program Euratomu powinien sprzyjać świadomemu zaangażowaniu obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w sprawy badań naukowych i innowacji poprzez promowanie edukacji naukowej, zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend w dziedzinie badań naukowych i innowacji, wychodzących naprzeciw obawom i oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, a także poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach programu Euratomu. Powinno to ułatwić uatrakcyjnienie karier naukowych i badawczych dla nowego pokolenia naukowców, w szczególności gdy pochodzą oni z grup, których udział w badaniach jest zbyt mały. To świadome zaangażowanie obywateli w problematykę związaną z programem Euratom wymaga większego udziału Parlamentu Europejskiego jako przedstawiciela obywateli europejskich.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)   Program Euratomu powinien przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności zawodu naukowca w Unii. Należy uwzględnić Europejską kartę naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, jak również inne stosowne dokumenty ramowe określone w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej, szanując jednocześnie ich dobrowolny charakter.
(13)   Program Euratomu powinien stanowić próbę promowania atrakcyjności zawodu naukowca w Unii i mieć za ogólny cel zwiększenie widoczności nauki w społeczeństwie, ale też zmierzać do zapobiegania wszelkim niedoborom umiejętności w Unii lub drenażowi mózgów z Unii do państw trzecich. Podczas gdy w Unii Europejskiej istnieją obecnie znaczne zasoby specjalistycznej wiedzy, jest niezmiernie ważne, aby nowe pokolenie naukowców w dziedzinie jądrowej miało doświadczenie we wszystkich aspektach badań jądrowych. Program Euratomu będzie obejmował także próby wniesienia na wszystkich poziomach europejskiej wartości dodanej dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w badaniach jądrowych. Należy odpowiednio uwzględnić Europejską kartę naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, jak również inne stosowne dokumenty ramowe określone w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej, szanując jednocześnie ich dobrowolny charakter.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
(15)   W trakcie działań badawczych i innowacyjnych wspieranych przez program Euratomu powinny być przestrzegane podstawowe zasady etyczne. Należy uwzględnić opinie Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach. Prowadząc działania badawcze należy uwzględniać art. 13 TFUE, a także ograniczać wykorzystywanie zwierząt w badaniach i testach, a w dalszej perspektywie ostatecznie zaprzestać wykorzystywania zwierząt w tym celu. Wszystkie działania należy prowadzić przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.
(15)   W trakcie działań badawczych i innowacyjnych wspieranych przez program Euratomu należy przestrzegać zasad etycznych. Należy uwzględnić opinie Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach. Prowadząc działania badawcze należy uwzględniać art. 13 TFUE, a także zastępować, ograniczać oraz udoskonalić wykorzystywanie zwierząt w badaniach i testach. Wszystkie działania należy prowadzić przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Należy wywrzeć większy wpływ poprzez połączenie finansowania z programu Euratomu i sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych w kluczowych obszarach, w których badania i innowacje mogłyby przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w zakresie konkurencyjności. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
(16)  Należy wywrzeć większy wpływ poprzez połączenie finansowania z programu Euratomu i sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych w kluczowych obszarach, w których badania i innowacje mogłyby przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w zakresie konkurencyjności. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Potrzeba poprawy wykorzystania dostępnych środków wspólnotowych przez MŚP musi dotyczyć przedsiębiorstw pracujących w dziedzinie badań jądrowych w takim samym stopniu jak dotyczy przedsiębiorstw w innych dziedzinach. Ramy programu Euratomu powinny stanowić dla MŚP wsparcie na wszystkich etapach łańcucha innowacji, a w szczególności działalności bliższej rynkowi, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych. Wsparcie takie powinno obejmować specjalny instrument MŚP oraz wszystkie dostosowane instrumenty finansowe, w ramach których powinny być przewidziane odpowiednie środki umożliwiające uwolnienie całego potencjału innowacyjnego MŚP i które staną się dostępne za pośrednictwem programu ramowego „Horyzont 2020”, a także podobnych programów, takich jak Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020) (COSME).
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
(17)   Program Euratomu powinien promować współpracę z państwami trzecimi, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, w oparciu o wspólne interesy i wzajemne korzyści.
(17)   Program ten powinien w szczególności uwzględniać wszystkie obiekty jądrowe w graniczących z Unią państwach trzecich, a w szczególności te zlokalizowane na obszarach narażonych na klęski żywiołowe. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej powinna obejmować odpowiednie instrumenty służące zabezpieczeniu wzajemnych zobowiązań finansowych. W tym kontekście musi ona obejmować umowy w sprawie współpracy i dwustronne zobowiązania finansowe.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
(19)   Potrzebę nowego podejścia do kontroli i zarządzania ryzykiem w finansowaniu badań naukowych przez Unię uznała Rada Europejska, wzywając dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej równowagi między zaufaniem a kontrolą oraz między ponoszeniem ryzyka a unikaniem go. W swojej rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych Parlament Europejski wezwał do pragmatycznego przejścia do administracyjnego i finansowego uproszczenia oraz stwierdził, że zarządzanie unijnym finansowaniem badań naukowych powinno w większym stopniu opierać się na zaufaniu do uczestników i odznaczać się większą tolerancją ryzyka.
(19)   Potrzebę nowego podejścia do kontroli i zarządzania ryzykiem w finansowaniu badań naukowych przez Unię uznała Rada Europejska, wzywając dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej równowagi między zaufaniem a kontrolą oraz między ponoszeniem ryzyka a unikaniem go. Parlament Europejski wzywał do radykalnego uproszczenia unijnego finansowania badań i innowacji oraz wielokrotnie nawoływał do wprowadzenia zmian skutkujących znacznie większymi uproszczeniami administracyjnymi i finansowymi. W swojej rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r.¹ w sprawie uproszczenia w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych Parlament Europejski wezwał do pragmatycznego przejścia do administracyjnego i finansowego uproszczenia oraz stwierdził, że zarządzanie unijnym finansowaniem badań naukowych powinno w większym stopniu opierać się na zaufaniu do uczestników i odznaczać się większą tolerancją ryzyka. W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej² Parlament Europejski wezwał ponadto do administracyjnego i finansowego uproszczenia unijnego systemu finansowania badań naukowych i innowacji, podkreślając, że każdemu zwiększeniu środków powinno towarzyszyć radykalne uproszczenie procedur finansowania. Program Euratom powinien również w należyty sposób uwzględniać takie obawy i zalecenia społeczności naukowej jak te wyrażone w sprawozdaniu końcowym grupy ekspertów „Ocena śródokresowa siódmego programu ramowego” z dnia 12 listopada 2010 r., a także w zielonej księdze Komisji z dnia 9 lutego 2011 r. pt. „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji”.
_____________
1 Dz.U. C 74E z 13.3.2012, s. 34.
2 Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 89.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
(20)   W całym cyklu wydatkowania interes finansowy Unii powinny zabezpieczać proporcjonalne środki, obejmujące zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i badanie, odzyskiwanie środków straconych, niewłaściwie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, kary. Zmieniona strategia kontroli, przenosząca nacisk z minimalizacji poziomu błędu na kontrolę opartą na analizie ryzyka i na wykrywanie nadużyć finansowych, powinna ograniczyć obciążenia ponoszone przez uczestników w związku z kontrolą.
(20)   W całym cyklu wydatkowania interes finansowy Unii powinny zabezpieczać niezbędne, proporcjonalne i skuteczne środki, obejmujące zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i badanie, odzyskiwanie środków straconych, niewłaściwie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, kary. Zmieniona strategia kontroli, przenosząca nacisk z minimalizacji poziomu błędu na kontrolę opartą na analizie ryzyka i na wykrywanie nadużyć finansowych, powinna ograniczyć obciążenia ponoszone przez uczestników w związku z kontrolą.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły
(25)   Artykuł 7 traktatu Euratom nakłada na Komisję odpowiedzialność za prowadzenie programu Euratomu. Dla celów realizacji programu Euratomu, z wyjątkiem jego działań bezpośrednich, Komisję wspiera komitet konsultacyjny państw członkowskich mający zapewnić właściwą koordynację z politykami krajowymi w obszarach objętych programem badawczo-szkoleniowym.
(25)   Artykuł 7 traktatu Euratom nakłada na Komisję odpowiedzialność za prowadzenie programu Euratomu. Dla celów realizacji programu Euratomu, z wyjątkiem jego działań bezpośrednich, Komisję wspiera komitet konsultacyjny państw członkowskich mający zapewnić właściwą koordynację z politykami krajowymi w obszarach objętych programem badawczo-szkoleniowym oraz umocnienie silnych synergii i wzajemnego uzupełniania się europejskich, krajowych i regionalnych środków. Parlament Europejski powinien być zaangażowany w realizację przez Komisję programu Euratom.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)
(25a)  Należy poprawić koordynację wydatkowania funduszy Unii i państw członkowskich przeznaczonych na badania i innowacje, aby zapewnić komplementarność, większy poziom skuteczności, a także większą widoczność i osiągnąć większą synergię budżetową.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)
(29a)  Następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony i rozszerzenia kompetencji Parlamentu w kontekście procedury budżetowej należy omówić obowiązujące ramy prawne.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e a) (nowa)
ea)  „małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP)” oznacza podmiot prawny spełniający kryteria określone w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.1
_________
1 Dz.U. L 124 z 30.5.2003, s. 36.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.   Ogólnym celem programu Euratomu jest poprawa bezpieczeństwa jądrowego, ochrony materiałów i instalacji jądrowych i ochrony przed promieniowaniem oraz wkład w długoterminową dekarbonizację systemu energetycznego w sposób bezpieczny i wydajny. Cel ogólny jest realizowany przez działania określone w załączniku I w formie działań pośrednich i bezpośrednich, dążących do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.
1.   Ogólnym celem programu Euratomu jest poprawa bezpieczeństwa jądrowego, ochrony materiałów i instalacji jądrowych i ochrony przed promieniowaniem oraz wkład w długoterminową dekarbonizację systemu energetycznego w sposób bezpieczny i wydajny, wniesienie wkładu w inne obszary badań związane z badaniami jądrowymi, takie jak badania medyczne, oraz zagwarantowanie długoterminowej przyszłości europejskich badań jądrowych. Cel ogólny jest realizowany przez działania określone w załączniku I w formie działań pośrednich i bezpośrednich, dążących do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)
a)   wsparcie bezpiecznej eksploatacji systemów jądrowych;
a)   wsparcie bezpiecznej eksploatacji wszystkich istniejących i przyszłych cywilnych systemów jądrowych;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)
c)   wsparcie stworzenia i zrównoważonego rozwoju kompetencji w dziedzinie jądrowej na szczeblu Unii;
c)   wsparcie środków niezbędnych do zapewnienia odpowiednio przygotowanych zasobów ludzkich oraz stworzenia i zrównoważonego rozwoju kompetencji w dziedzinie jądrowej na szczeblu Unii;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)
d)   poprawa ochrony przed promieniowaniem;
d)   wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem i starania na rzecz utrzymania jak najlepszego poziomu warunków pracy osób uczestniczących bezpośrednio w pracy z materiałami jądrowymi;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)
da)  wkład w program badawczo–rozwojowy w wyniku zaleceń wymienionych w konkluzjach unijnych testów wytrzymałościowych (np. modelowanie sejsmiczne, badanie topnienia rdzenia itp.);
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d b) (nowa)
db)  wsparcie dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju stosowania rozszczepienia jądrowego poprzez ulepszenia w zakresie wydłużenia czasu życia reaktorów lub projektowania nowych typów reaktorów;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)
f)   stworzenie podstaw dla przyszłych elektrowni termojądrowych poprzez opracowanie materiałów, technologii i projektu koncepcyjnego;
f)   stworzenie podstaw dla przyszłych elektrowni termojądrowych i reaktorów rozszczepiających poprzez opracowanie materiałów, technologii i projektu koncepcyjnego;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g)
g)   sprzyjanie innowacji i konkurencyjności przemysłowej;
g)   promowanie innowacji i wiodącej pozycji przemysłowej Europy w dziedzinie rozszczepienia i syntezy jądrowej;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g a) (nowa)
ga)  popieranie trzech priorytetów programu „Horyzont 2020”: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h)
h)   zapewnienie dostępności i wykorzystania infrastruktury badawczej o znaczeniu paneuropejskim.
h)   zapewnienie dostępności i wykorzystania infrastruktury badawczej o znaczeniu paneuropejskim, a także propagowanie rozwoju nowej infrastruktury;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)
a)   poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w tym: bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania odpadami i likwidacji, a także poprawa gotowości na wypadek awarii;
a)   poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w tym: bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania odpadami i likwidacji, poprawa gotowości na wypadek awarii, a także poprawa warunków pracy osób pracujących bezpośrednio z materiałem jądrowym lub zajmujących się bezpośrednimi następstwami incydentów związanych z bezpieczeństwem jądrowym, niezależnie od stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d)
d)   promowanie zarządzania wiedzą, edukacji i szkoleń;
d)   promowanie zarządzania wiedzą, edukacji i szkoleń, w tym zwiększenie zaangażowania europejskich naukowców w badania jądrowe, a także przyciągnięcie naukowców spoza Unii;
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e)
e)   Wspieranie polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych oraz przedmiotowych zmian w prawodawstwie Unii.
e)   wspieranie polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych oraz przedmiotowych zmian w prawodawstwie Unii, łącznie z pracą nad stworzeniem uznawanych międzynarodowo norm bezpieczeństwa jądrowego dla reaktorów działających w oparciu o rozszczepienie;
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)
ea)  zaradzenie wszelkim brakom kompetencji w zakresie wiedzy fachowej w dziedzinie jądrowej oraz zapobieżenie wszelkim „wyciekom kompetencji” lub „drenażowi mózgów” naukowców w dziedzinie jądrowej z Unii;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e b) (nowa)
eb)  uzupełnienie wszelkich wymaganych usprawnień z zakresu bezpieczeństwa zasugerowanych w efekcie testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w odniesieniu do wszystkich reaktorów jądrowych w Unii i w graniczących z Unią państwach trzecich; należy się przy tym skoncentrować na wkładzie do programu R&D w oparciu o zalecenia wynikające z testów;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e c) (nowa)
ec)  wspieranie uproszczeń programu „Horyzont 2020”, ograniczenie narzuconych przez poprzednie programy ramowe obciążeń administracyjnych, w szczególności tych dotyczących MŚP, uczelni i mniejszych placówek naukowych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4
4.   Program Euratomu realizuje się w sposób zapewniający, aby wspierane priorytety i działania odpowiadały zmieniającym się potrzebom i uwzględniały ewoluujący charakter nauki, technologii, innowacji, tworzenia polityki, rynków i społeczeństwa.
4.   Program Euratomu realizuje się w sposób zapewniający, aby wspierane priorytety i działania odpowiadały zmieniającym się potrzebom i uwzględniały ewoluujący charakter nauki, technologii, innowacji, tworzenia polityki, rynków i społeczeństwa, jak również bezpośrednie następstwa incydentów związanych z bezpieczeństwem jądrowym, niezależnie od niskiego prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Program Euratomu przyczynia się do realizacji planu EPSTE. Bezpośrednie i pośrednie działania w jego ramach powinny być spójne ze strategicznym programem badań trzech istniejących europejskich platform technologicznych w dziedzinie energii jądrowej: SNETP, IGDTP i MELODI.
Poprawka 101/rev2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.   Koperta finansowa realizacji programu Euratomu wynosi 1 788,889 mln EUR. Kwota ta jest podzielona w następujący sposób:
1.   W rozumieniu pkt 18 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia …/…. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzaniu finansami1 środki finansowe przeznaczone na realizację programu Euratomu wynoszą 1 603,329 mln EUR. Kwota ta stanowi główny punkt odniesienia dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej. Należy ją podzielić w następujący sposób:
a)   działania pośrednie związane z programem badawczo-rozwojowym w zakresie syntezy jądrowej, 709,713 mln EUR;
a)   działania pośrednie związane z programem badawczo-rozwojowym w zakresie syntezy jądrowej – 636,095 mln EUR;
b)   działania pośrednie związane z rozszczepieniem jądrowym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem, 354,857 mln EUR;
b)   działania pośrednie związane z rozszczepieniem jądrowym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem, 318,048 mln EUR;
c)   działania bezpośrednie, 724,319 mln EUR.
c)   działania bezpośrednie, 649,186 mln EUR.
_________________
1Dz.U. C …
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi
W ramach realizacji działań pośrednich programu Euratomu, na wydatki administracyjne Komisji przeznacza się nie więcej niż 13,5 %.
W ramach realizacji działań pośrednich programu Euratomu, na wydatki administracyjne Komisji przeznacza się nie więcej niż 7%.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Projekt ITER powinien zostać włączony w program Euratomu i być finansowany ze środków WRF w pełny i przejrzysty sposób.
Aspekty projektu nie związane bezpośrednio z badaniami i szkoleniami nie muszą być uwzględnione w niniejszym finansowaniu w ramach programu Euratomu.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Roczne środki zatwierdza Parlament Europejski i Rada, nie naruszając przepisów rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz IIA.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Wspólnota dąży do szerszego i częstszego wykorzystywania funduszy strukturalnych w badaniach jądrowych oraz zapewnia korzystanie z tych funduszy w zgodzie z priorytetami Wspólnoty w dziedzinie badań.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy
3.   Fundusz gwarancyjny dla uczestników ustanowiony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XX/2012 [zasady uczestnictwa i upowszechniania] zastępuje i stanowi następstwo funduszy gwarancyjnych dla uczestników ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i rozporządzeniem (Euratom) nr XX/XX [zasady uczestnictwa programu Euratomu 2012-2013].
3.   Fundusz gwarancyjny dla uczestników ustanowiony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XX/2012 [zasady uczestnictwa i upowszechniania] zastępuje i stanowi następstwo funduszy gwarancyjnych dla uczestników ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i rozporządzeniem (Euratom) nr 139/2012.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi
Wszelkie kwoty z funduszy gwarancyjnych dla uczestników ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i rozporządzeniem (Euratom) nr XX/XX [zasady uczestnictwa w programie Euratomu 2012-2013] z dniem 31 grudnia 2013 r. przenosi się do funduszu gwarancyjnego dla uczestników. Uczestnicy w działaniach realizowanych na mocy decyzji XX/XX [program Euratomu 2012-2013], którzy podpisali umowy o udzielenie dotacji po dniu 31 grudnia 2013 r. przekazują swój wkład na rzecz funduszu gwarancyjnego dla uczestników.
Wszelkie kwoty z funduszy gwarancyjnych dla uczestników ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 1908/2006 i rozporządzeniem (Euratom) nr 139/2012 z dniem 31 grudnia 2013 r. przenosi się do funduszu gwarancyjnego dla uczestników. Uczestnicy w działaniach realizowanych na mocy decyzji 2012/94/Euratom, którzy podpisali umowy o udzielenie dotacji po dniu 31 grudnia 2013 r. przekazują swój wkład na rzecz funduszu gwarancyjnego dla uczestników.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Programy ukierunkowane na zwiększenie zakresu zarówno obecnie trwających, jak i planowanych badań innowacyjnych należy udostępnić tak, aby badania jądrowe znalazły się na ich wykazach możliwych do zgłoszenia kategorii badań. Należy rozbudować przepisy dotyczące udziału programu Eureka Eurostars i działań „Marie Curie”, tak aby mogły w nich uczestniczyć MŚP biorące udział w badaniach jądrowych.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
Program Euratomu zapewnia skuteczne promowanie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w działaniach w zakresie badań naukowych i innowacji.
Program Euratomu zapewnia skuteczne promowanie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie wymiaru płci oraz wspiera cel programu „Horyzont 2020” polegający na zajmowaniu się sprawami płci jako zagadnieniem przekrojowym w celu naprawienia nierówności pomiędzy mężczyznami i kobietami.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi
Szczególną uwagę należy zwrócić na zasadę proporcjonalności, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego osób, prawo do niedyskryminacji oraz konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zasadę proporcjonalności, zasadę ochrony godności ludzkiej, zasadę prymatu istoty ludzkiej, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego istoty ludzkiej, prawo do niedyskryminacji oraz konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi
Wieloletni program prac uwzględnia również istotne działania badawcze prowadzone przez państwa członkowskie, państwa stowarzyszone oraz organizacje europejskie i międzynarodowe. Są one aktualizowane w miarę potrzeb.
Wieloletni program prac przedkłada się Radzie Gubernatorów JRC oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Uwzględnia on istotne działania badawcze prowadzone przez państwa członkowskie, państwa stowarzyszone oraz organizacje europejskie i międzynarodowe, by unikać jakiegokolwiek powielania działań badawczych w Europie i optymalnie wykorzystywać zasoby finansowe. Jest on aktualizowany w miarę potrzeb.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.   Programy prac uwzględniają sytuację w obszarze nauki, technologii i innowacji na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym oraz odpowiednie zmiany polityczne, rynkowe i społeczne. Są one aktualizowane w miarę potrzeb.
3.   Programy prac uwzględniają sytuację w obszarze nauki, technologii i innowacji na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym oraz odpowiednie zmiany polityczne, rynkowe i społeczne. Są one aktualizowane w miarę potrzeb, przy czym pamiętać należy o celach i założeniach programu „Horyzont 2020”.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14
Szczególną uwagę zwraca się na odpowiednie uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programie Euratomu oraz na oddziaływanie tego programu na takie przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W ramach określonych uzgodnieniami dotyczącymi oceny i monitorowania przeprowadza się jakościowe i ilościowe oceny uczestnictwa MŚP.
1.   Szczególną uwagę zwraca się na odpowiednie uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programie Euratomu oraz na oddziaływanie tego programu na takie przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W ramach określonych uzgodnieniami dotyczącymi oceny i monitorowania przeprowadza się jakościowe i ilościowe oceny uczestnictwa MŚP.
2.  Z uwagi na znaczenie sektora MŚP dla europejskiej gospodarki i niedostateczny obecnie udział MŚP w przemyśle jądrowym program Euratom powinien stanowić wsparcie dla wszelkich wysiłków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych nałożonych na MŚP zgodnie z założeniami programu „Horyzont 2020”.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)
ca)  zwalczanie wszelkich form rozprzestrzeniania broni jądrowej i handlu nią;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c b) (nowa)
cb)  wspieranie międzynarodowych wysiłków w kontekście stworzenia wspólnych międzynarodowych norm bezpieczeństwa;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c c) (nowa)
cc)  przyczynianie się do poprawy jakości wymiany wiedzy.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)
Szczególną uwagę poświęca się wszystkim reaktorom i obiektom jądrowym, które są zlokalizowane w państwach trzecich, lecz których położenie geograficzne jest bardzo bliskie terytoriom państw członkowskich, zwłaszcza jeśli takie reaktory i obiekty znajdują się blisko obszarów o niebezpiecznym położeniu pod względem geograficznym lub geologicznym.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)
a)   inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości i ułatwiania dostępu do finansowania w ramach programu Euratomu, kierowane w szczególności do regionów lub grup uczestników, którzy nie są w wystarczającym stopniu reprezentowani;
a)   inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości i ułatwiania dostępu do finansowania w ramach programu Euratomu, kierowane w szczególności do regionów lub grup uczestników, którzy nie są w wystarczającym stopniu reprezentowani, oraz w szczególności do MŚP w celu zwiększenia przyjmowania przez nie dostępnych środków oraz ich udziału w odpowiednich programach.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
O próbach większego uproszczenia, jeśli chodzi o uczestnictwo, informuje się wszystkich uczestników, w tym MŚP i instytucje akademickie.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.
1.  Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary. Parlament Europejski jest informowany o takich środkach.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.   Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Unii środki na podstawie niniejszego rozporządzenia.
2.   Parlament Europejski, Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Unii środki na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu.
4.  Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu. Parlament Europejski jest niezwłocznie informowany o wynikach tych audytów.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi
Do 31 maja 2017 r. oraz z uwzględnieniem oceny ex-post siódmego programu ramowego Euratomu ustanowionego decyzją 2006/970/Euratom oraz programu Euratomu (2012-2013) ustanowionego decyzją 20XX/XX/Euratom, która ma zostać zakończona do końca 2015 r., Komisja dokonuje z pomocą niezależnych ekspertów śródokresowej oceny programu Euratomu, dotyczącej osiągnięcia celów pod względem wyników i postępów w zakresie oddziaływania oraz dalszej stosowności wszystkich środków, skuteczności i wykorzystania zasobów, potencjału dalszego uproszczenia i europejskiej wartości dodanej. Ocena uwzględnia ponadto wkład środków w osiągnięcie unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie wyników dotyczących długoterminowych skutków wcześniejszych środków.
Do 31 maja 2016 r. oraz z uwzględnieniem oceny ex-post siódmego programu ramowego Euratomu ustanowionego decyzją 2006/970/Euratom oraz programu Euratomu (2012-2013) ustanowionego decyzją 2012/93/Euratom, która ma zostać zakończona do końca 2015 r., Komisja dokonuje z pomocą niezależnych ekspertów śródokresowej oceny programu Euratomu, dotyczącej osiągnięcia celów pod względem wyników i postępów w zakresie oddziaływania oraz dalszej stosowności wszystkich środków, skuteczności i wykorzystania zasobów, potencjału dalszego uproszczenia i europejskiej wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia również aspekty dotyczące dostępu do finansowania przeznaczonego na poszerzenie zakresu doskonałości unijnej bazy naukowej i innowacyjnej dla MŚP oraz na promowanie równowagi płci. Ocena uwzględnia ponadto wkład środków w osiągnięcie unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie wyników dotyczących długoterminowych skutków wcześniejszych środków.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich danych i informacji koniecznych do oceny i monitorowania przedmiotowych środków.
4.  Państwa członkowskie dostarczają Parlamentowi Europejskiemu i Komisji wszelkich danych i informacji koniecznych do oceny i monitorowania przedmiotowych środków.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – ustęp 2
Program Euratomu przyczyni się do wzmocnienia ram badań i innowacji w dziedzinie jądrowej oraz do koordynacji wysiłków badawczych państw członkowskich, co pozwoli zapobiec powielaniu, utrzymać masę krytyczną w kluczowych obszarach oraz zapewnić optymalne wykorzystanie finansowania publicznego.
Program Euratomu przyczyni się do wzmocnienia ram badań i innowacji w dziedzinie jądrowej oraz do koordynacji wysiłków badawczych państw członkowskich, co pozwoli zapobiec powielaniu, zapewnić unijną wartość dodaną, utrzymać kluczowe kompetencje i masę krytyczną w kluczowych obszarach oraz zapewnić optymalne wykorzystanie finansowania publicznego.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – ustęp 3
Strategia rozwoju energii termojądrowej jako realnej opcji dla komercyjnej, bezemisyjnej produkcji energii będzie rozwijać się zgodnie z planem działania obejmującym najważniejsze etapy, którego celem jest osiągnięcie produkcji energii elektrycznej do 2050 r. W celu realizacji tej strategii przeprowadzona zostanie radykalna restrukturyzacja prac nad syntezą jądrową w Unii, obejmująca zarządzanie, finansowanie i kierowanie, zapewniająca przeniesienie nacisku z samych badań na projektowanie, budowę i eksploatację w przyszłości instalacji takich jak ITER, DEMO i nowych instalacji wykraczających poza nie. Wymaga to bliskiej współpracy całego środowiska zajmującego się syntezą jądrową w Unii, Komisji i krajowych agencji finansujących.
Strategia rozwoju energii termojądrowej jako realnej opcji dla komercyjnej, bezemisyjnej produkcji energii będzie rozwijać się zgodnie z planem działania obejmującym najważniejsze etapy, którego celem jest osiągnięcie produkcji energii elektrycznej do 2050 r. W celu realizacji tej strategii przeprowadzona zostanie restrukturyzacja prac nad syntezą jądrową w Unii, obejmująca zarządzanie i kierowanie, zapewniająca przeniesienie nacisku z samych badań na projektowanie, budowę i eksploatację w przyszłości instalacji takich jak ITER, DEMO i nowych instalacji wykraczających poza nie. Wymaga to bliskiej współpracy całego środowiska zajmującego się syntezą jądrową w Unii, Komisji i państw członkowskich.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.1 – litera (d) – nagłówek
(d)   Poprawa ochrony przed promieniowaniem (doskonała baza naukowa, wyzwania społeczne)
(d)   Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem (doskonała baza naukowa, wyzwania społeczne)
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.1 – litera (e) – ustęp -1 (nowy)
Wspieranie działań na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER jako międzynarodowej infrastruktury badawczej: Wspólnota jako gospodarz projektu ponosić będzie szczególną odpowiedzialność w ramach organizacji ITER i odegra pierwszoplanową rolę, w szczególności w odniesieniu do przygotowania lokalizacji, powołania organizacji ITER, zarządzania i rekrutacji pracowników oraz ogólnego wsparcia technicznego i administracyjnego.
Wspieranie działań w zakresie zarządzania projektem uzgodnionych w decyzji Rady XXXX/XXX/UE [w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014−2018)].
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.1 – litera (i) – ustęp 1 a (nowy)
Podmiot prawny wspiera wszelkie wysiłki na rzecz dalszej realizacji projektu JET po zakończeniu jego fazy doświadczalnej w 2015 r. i – tam, gdzie to możliwe – wszelkie wysiłki służące przyciągnięciu międzynarodowych partnerów w celu zapewnienia dodatkowego finansowania. Wysiłki te powinny obejmować obustronne umowy dotyczące przyszłego zaangażowania Unii w projekt DEMO oraz projekty dotyczące innych planowanych reaktorów fuzyjnych.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – ustęp 1
Działania jądrowe JRC mają na celu wsparcie realizacji dyrektyw Rady 2009/71/Euratom i 2011/70/Euratom oraz konkluzji Rady, zgodnie z którymi priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych w Unii i na arenie międzynarodowej. JRC zmobilizuje niezbędne zdolności i wiedzę fachową w celu oceny i poprawy bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz pokojowego wykorzystania energii jądrowej i innych zastosowań niepolegających na rozszczepieniu, w celu zapewnienia bazy naukowej dla stosownego prawodawstwa Unii oraz, w stosownych przypadkach, w celu reagowania zgodnie ze swoją misją i kompetencjami na incydenty i wypadki jądrowe. W tym celu JRC będzie prowadzić badania i oceny, dostarczać referencji i norm oraz prowadzić specjalne szkolenia i działania edukacyjne. W stosownych wypadkach należy dążyć do uzyskania synergii z platformą technologiczną na rzecz zrównoważonej energetyki jądrowej (SNETP).
Działania jądrowe JRC mają na celu wsparcie realizacji dyrektyw Rady 2009/71/Euratom i 2011/70/Euratom oraz konkluzji Rady, zgodnie z którymi priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych w Unii i na arenie międzynarodowej. JRC zmobilizuje w szczególności niezbędne zdolności i wiedzę fachową, by wnieść wkład w działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz pokojowego wykorzystania energii jądrowej i innych zastosowań niepolegających na rozszczepieniu, w celu zapewnienia bazy naukowej dla stosownego prawodawstwa Unii oraz, w stosownych przypadkach, w celu reagowania zgodnie ze swoją misją i kompetencjami na incydenty i wypadki jądrowe. W tym celu JRC będzie prowadzić badania i oceny, dostarczać referencji i norm oraz prowadzić specjalne szkolenia i działania edukacyjne. Należy obowiązkowo dążyć do uzyskania synergii z platformą technologiczną na rzecz zrównoważonej energetyki jądrowej (SNETP), by optymalnie wykorzystywać zasoby ludzkie i finansowe przeznaczane w Europie na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie energii jądrowej. JRC będzie pamiętać o opublikowanych wynikach testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w 2011 r. w odniesieniu do wszystkich istniejących reaktorów jądrowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami Unii.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera (a) – nagłówek
(a)   Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w tym: bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania odpadami i likwidacji, a także poprawa gotowości na wypadek awarii.
(a)   Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w tym: bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania odpadami i likwidacji, a także poprawa warunków pracy osób pracujących z materiałami jądrowymi oraz gotowości na wypadek awarii.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera (a) – ustęp -1 (nowy)
Ze względu na postęp naukowy i wymogi bezpieczeństwa wycofanie z eksploatacji i rozbiórka instalacji jądrowych stanowią obiecujące rynki. Unia musi mieć do dyspozycji najlepsze technologie w tej dziedzinie, wymagającej coraz bardziej zaawansowanych technik (cięcie w wodzie, cięcie laserowe, roboty najnowszej generacji, by unikać interwencji ze strony ludzi itd.).
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera (a) – ustęp 1 – wprowadzenie
JRC przyczyni się do opracowania narzędzi i metod pozwalających na uzyskanie wysokich norm bezpieczeństwa dla reaktorów jądrowych i cykli paliwowych mających znaczenie dla Europy. Narzędzia i metody obejmą:
W ścisłym porozumieniu z właściwymi podmiotami badawczymi w Unii, JRC przyczyni się do opracowania narzędzi i metod pozwalających na uzyskanie wysokich norm bezpieczeństwa dla reaktorów jądrowych i cykli paliwowych mających znaczenie dla Europy. Narzędzia i metody obejmą:
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera (a) – ustęp 1 – punkt (1)
(1)   analizy i modelowanie poważnych wypadków oraz metodykę oceny marginesów bezpieczeństwa eksploatacji instalacji jądrowych; wsparcie opracowania wspólnego europejskiego podejścia do oceny zaawansowanych cykli paliwowych i projektów; oraz analizę i upowszechnianie wniosków wyciągniętych z doświadczeń z eksploatacji. JRC powinno wzmacniać repozytorium informacji zwrotnych na temat doświadczeń operacyjnych w zakresie elektrowni jądrowych („European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback”), w celu reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego po awarii elektrowni Fukushima;
(1)   analizy i modelowanie poważnych wypadków oraz metodykę oceny marginesów bezpieczeństwa eksploatacji instalacji jądrowych; wsparcie opracowania wspólnego europejskiego podejścia do oceny zaawansowanych cykli paliwowych i projektów oraz analizę i upowszechnianie wniosków wyciągniętych z doświadczeń z eksploatacji. JRC powinno kontynuować działalność repozytorium informacji zwrotnych na temat doświadczeń operacyjnych w zakresie elektrowni jądrowych („European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback”) w celu reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego po awarii elektrowni Fukushima, nadal odwołując się do wiedzy specjalistycznej państw członkowskich w tej dziedzinie;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera (c) – ustęp 1
JRC będzie nadal rozwijać bazę naukową dla celów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na badania nad podstawowymi właściwościami aktynowców, materiałów strukturalnych i jądrowych. Wspierając normalizację na szczeblu Unii, JRC zapewni nowoczesne normy, dane referencyjne i pomiary w dziedzinie jądrowej, łącznie z opracowaniem i realizacją stosownych baz danych i narzędzi oceny. JRC będzie wspierać dalszy rozwój zastosowań medycznych, a mianowicie rozwój nowych terapii walki z rakiem opartych na promieniowaniu alfa.
JRC będzie nadal rozwijać bazę naukową dla celów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na badania nad podstawowymi właściwościami aktynowców, materiałów strukturalnych i jądrowych. Wspierając normalizację na szczeblu Unii, JRC zapewni nowoczesne normy, dane referencyjne i pomiary w dziedzinie jądrowej, łącznie z opracowaniem i realizacją stosownych baz danych i narzędzi oceny. JRC będzie wspierać dalszy rozwój zastosowań medycznych, a mianowicie rozwój nowych terapii walki z rakiem opartych na promieniowaniu alfa. JRC będzie pamiętać o celach „Horyzontu 2020”, a także o potrzebie unikania niedoborów kompetencji w Europie lub drenażu mózgów.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera (e) – ustęp 1
JRC będzie rozwijać swoje kompetencje w zakresie zapewniania niezależnych dowodów naukowych i technicznych, niezbędnych dla wspierania zmieniającego się prawodawstwa Unii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych.
JRC będzie rozwijać swoje kompetencje w zakresie zapewniania niezależnych dowodów naukowych i technicznych, niezbędnych dla wspierania zmieniającego się prawodawstwa Unii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych oraz propagowania wyższych standardów na szczeblu międzynarodowym. Charakter tych prac należy doprecyzować z poszanowaniem kierunków polityki, które przyjmą instytucje unijne, zwłaszcza na podstawie testów wytrzymałości elektrowni jądrowych.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele ogólne program Euratomu będzie wspierać działania dodatkowe (pośrednie i bezpośrednie, obejmujące koordynację i promowanie wspólnego programowania) zapewniające synergię nakładów badawczych w celu rozwiązania wspólnych wyzwań (takich jak materiały, technologie chłodzenia, referencyjne dane w dziedzinie jądrowej, modelowanie i symulacje, zdalna obsługa, gospodarowanie odpadami, ochrona przed promieniowaniem).
Aby osiągnąć cele ogólne program Euratomu będzie wspierać działania dodatkowe (pośrednie i bezpośrednie, obejmujące ochronę pracowników, koordynację i promowanie wspólnego programowania) zapewniające synergię nakładów badawczych w celu rozwiązania wspólnych wyzwań (takich jak materiały, technologie chłodzenia, referencyjne dane w dziedzinie jądrowej, modelowanie i symulacje, zdalna obsługa, gospodarowanie odpadami, ochrona przed promieniowaniem).
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – ustęp 2
Program Euratomu może przyczynić się do instrumentu dłużnego i kapitałowego opracowanego na mocy programu ramowego „Horyzont 2020”, który zostanie rozszerzony o cele, o których mowa w art. 3.
Program Euratomu może przyczynić się do instrumentu dłużnego i kapitałowego opracowanego na mocy programu ramowego „Horyzont 2020”, który zostanie rozszerzony o cele, o których mowa w art. 3, dzięki czemu zwiększy równocześnie widoczność i zaangażowanie MŚP.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – ustęp 2 a (nowy)
Ponieważ w ostatecznym rozrachunku badania podstawowe mogą mieć zastosowanie w dziedzinie energii jądrowej, a także w innych obszarach badań objętych programem „Horyzont 2020”, badania te mogą być finansowane ze środków programu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (d a) (nowa)
(da)  wkład w program R&D w wyniku zaleceń wymienionych w konkluzjach unijnych testów wytrzymałościowych, takich jak modelowanie sejsmiczne lub symulacje topnienia rdzenia
–  odsetek finansowanych projektów, które mogą ułatwić stosowanie niniejszych zaleceń.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (d b) (nowa)
(db)  wsparcie dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju stosowania rozszczepienia jądrowego poprzez ulepszenia w zakresie wydłużenia czasu życia reaktorów lub projektowania nowych typów reaktorów
–  odsetek finansowanych projektów, które mogą mieć wyraźny wpływ w zakresie wydłużenia czasu życia reaktorów lub projektowania nowych typów reaktorów.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – litera (e)
(e)  Dążenie do wykazania wykonalności wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii poprzez wykorzystanie istniejących i nowopowstałych instalacji termojądrowych;
(e)  Dążenie do wykazania wykonalności wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii poprzez wykorzystanie istniejących i nowo powstałych instalacji termojądrowych i opracowanie materiałów, technologii i projektu koncepcyjnego;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – ustęp 2 – punktor pierwszy
Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w tym: bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania odpadami i likwidacji; i gotowości na wypadek awarii;
Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w tym: bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania odpadami i likwidacji; ochrony pracowników i gotowości na wypadek awarii;
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2 – ustęp 1 – punktor piąty a (nowy)
—  zapobieganie deficytowi kompetencji w kluczowych dziedzinach naukowych i inżynieryjnych.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego *
PDF 547kWORD 50k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))
P7_TA(2013)0470A7-0327/2012

(Specjalna procedura ustawodawcza - konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0841),

–  uwzględniając art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0014/2012),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0327/2012),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę opracowanego przez nią wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeżeli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Pula środków finansowych dla instrumentu, w rozumieniu pkt 18 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ... 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o dyscyplinie budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansami*, jest zawarta w niniejszym rozporządzeniu, bez wpływu na uprawnienia Parlamentu Europejskiego i Rady w dziedzinie budżetu, określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
__________________
* Dz.U. C ...
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)
(1b)  Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić wiodącą zasadę osiągnięcia celów instrumentu przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego wykorzystania środków finansowych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)
(1c)  Ważne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami instrumentu oraz jego realizacji w sposób jak najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności instrumentu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
(3)   Awaria w Czarnobylu w 1986 r. uzmysłowiła wszystkim globalne znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. Wypadek w Fukushimie Daiichi w 2011 r. potwierdził potrzebę podejmowania dalszych wysiłków na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego do najwyższych standardów. W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa koniecznych do wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego, Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Wspólnota”) powinna mieć możliwość wspierania bezpieczeństwa jądrowego w państwach trzecich.
(3)   Awaria w Czarnobylu w 1986 r. uzmysłowiła wszystkim globalne znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. Wypadek w Fukushimie Daiichi w 2011 r. potwierdził, że każdy reaktor niesie ze sobą zagrożenie jądrowe oraz że konieczne jest zatem podejmowanie dalszych wysiłków na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego, aby osiągnąć najwyższe standardy, które odzwierciedlają najnowocześniejsze rozwiązania, szczególnie pod względem zarządzania i niezależności regulacyjnej. Dopóki działają istniejące elektrownie jądrowe i buduje się nowe, celem niniejszego instrumentu powinno być dopilnowanie, by poziom bezpieczeństwa w państwach otrzymujących pomoc odzwierciedlał standardy europejskie, by takie standardy były przestrzegane oraz by wsparciu dla niezależnych organów regulacyjnych nadano najwyższy priorytet. W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa koniecznych do wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego, Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Wspólnota”) powinna mieć możliwość wspierania bezpieczeństwa jądrowego w państwach trzecich.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)   Unia Europejska – podejmując z państwami członkowskimi działania w ramach wspólnej polityki i strategii – Unia Europejska dysponuje masą krytyczną pozwalającą jej reagować na globalne wyzwania, a także jest najlepiej przygotowana do koordynowania współpracy z państwami trzecimi.
(4)   Wiele krajów na świecie rozważa lub planuje budowę elektrowni jądrowych,czym wiąże się szereg wyzwań oraz potrzeba stworzenia odpowiedniej kultury bezpieczeństwa jądrowego oraz systemów zarządzania jądrowego. Trzeba znaleźć sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych budowanych w pobliżu granic Unii, zwłaszcza tam, gdzie brakuje współpracy politycznej z Unią. W związku z tym we wszystkich państwach członkowskich Unii i zainteresowanych państwach trzecich należy stosować testy warunków skrajnych w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i niezwłocznie podejmować działania niezbędne do usunięcia tych zagrożeń. Podejmując z państwami członkowskimi działania w ramach wspólnej polityki i strategii, a także współpracując z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi – Unia jest dobrze przygotowana, by reagować na globalne wyzwania, a także by koordynować współpracę z państwami trzecimi. Pierwszeństwo należy przyznawać zapewnieniu wsparcia ze strony niezależnych organów nadzorczych i wspieraniu organów regulacyjnych, jak również wielostronnych struktur regionalnych i międzynarodowych, które mogą wzmocnić zaufanie oraz stosowanie norm w drodze mechanizmów wzajemnej weryfikacji. W związku z tym Komisja powinna regularnie informować Parlament Europejski o planach państw trzecich w zakresie bezpieczeństwa jądrowego zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
(6)   W celu utrzymania i wspierania ciągłej poprawy bezpieczeństwa jądrowego oraz jego uregulowania Rada przyjęła dyrektywę 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych. Rada przyjęła również dyrektywę 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Dyrektywy te, wraz z wdrożonymi w Unii Europejskiej wysokimi standardami bezpieczeństwa jądrowego oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, to przykłady, które można wykorzystać jako zachętę dla państw trzecich do przyjęcia podobnych wysokich standardów.
(6)   W celu utrzymania i wspierania ciągłej poprawy bezpieczeństwa jądrowego oraz jego uregulowania Rada przyjęła dyrektywę 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych. W komunikacie Komisji z dnia 4 października 2012 r. w sprawie kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa w odniesieniu do elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (testy warunków skrajnych) i związanych z tym działań podkreśla się potrzebę wzmocnienia tych ram. Rada przyjęła również dyrektywę 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Dyrektywy te, wraz z wdrożonymi w Unii Europejskiej wysokimi standardami bezpieczeństwa jądrowego oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, to przykłady, które można wykorzystać jako zachętę dla państw trzecich do przyjęcia podobnych wysokich standardów.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)   Wspólnota powinna w szczególności kontynuować wysiłki na rzecz stosowania skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie zabezpieczeń w obrębie Unii Europejskiej.
(10)   Wspólnota powinna w szczególności kontynuować wysiłki na rzecz stosowania skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie zabezpieczeń w obrębie Unii Europejskiej. Korzystanie z pomocy ekspertów unijnych w celu udzielania krajom trzecim pomocy w dziedzinie jądrowej ma również znaczenie dla utrzymywania wysokiego poziomu wiedzy fachowej w Unii.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)
(12a)  Horyzont 2020 - nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 („Horyzont 2020”)1 oraz program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający „Horyzont 2020”2 zwracają szczególną uwagę na międzynarodową współpracę i stosunki Unii z państwami trzecimi. Należy zatem położyć szczególny nacisk na rozwój zasobów ludzkich.
____________________
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr ..../2013 z dnia ... ustanawiające Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014 - 2020) i uchylające decyzję 1982/2006/WE (Dz.U. L...).
2 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr …/… z dnia … w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniającego „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (Dz.U. …).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)
(12b)  Spójność, koordynację i komplementarność pomocy Unii w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego należy zapewnić poprzez wysiłki poszczególnych państw członkowskich, jak również innych organizacji międzynarodowych, regionalnych i lokalnych w celu uniknięcia powielania działań i podwójnego finansowania.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Artykuł 1
Artykuł 1
Przedmiot i zakres
Przedmiot i zakres
Unia Europejska finansuje działania wspierające propagowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiału jądrowego w państwach trzecich zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Unia Europejska finansuje działania wspierające propagowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiału jądrowego w państwach trzecich zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Należy dołożyć starań, aby materiały jądrowe były wykorzystywane wyłącznie do zastosowań cywilnych, do których zostały przeznaczone.
1.   Realizowane są następujące cele szczegółowe:
1.   Realizowane są następujące cele szczegółowe:
a)   promocja skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego oraz wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem;
a)   promocja skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i zarządzania działalnością jądrową oraz wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem;
b)   odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, likwidacja byłych obiektów i instalacji jądrowych oraz rekultywacja ich terenów;
b)   odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, likwidacja znajdujących się w państwach trzecich byłych obiektów i instalacji jądrowych oraz rekultywacja ich terenów;
c)   ustanowienie ram i metodologii wdrażania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich.
c)   ustanowienie ram i metodologii wdrażania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich.
2.   Ogólny postęp w realizacji powyższych celów szczegółowych ocenia się odpowiednio na podstawie następujących wskaźników skuteczności:
2.   Ogólny postęp w realizacji powyższych celów szczegółowych ocenia się odpowiednio na podstawie następujących wskaźników skuteczności:
a)   liczby i wagi problemów stwierdzonych podczas wzajemnej weryfikacji w ramach właściwych misji przeprowadzanych przez MAEA;
a)   liczby i wagi problemów stwierdzonych podczas wzajemnej weryfikacji w ramach właściwych misji przeprowadzanych przez MAEA;
aa)  stopnia, w jakim państwa otrzymujące pomoc osiągają najwyższe standardy bezpieczeństwa jądrowego, które są zbliżone do poziomów wymaganych w Unii w kwestiach technicznych, regulacyjnych i operacyjnych;
b)   stanu procesu opracowywania strategii w zakresie wypalonego paliwa jądrowego, odpadów promieniotwórczych i likwidacji, odpowiednich ram legislacyjnych i prawnych oraz realizacji projektów;
b)   stanu procesu opracowywania strategii w zakresie wypalonego paliwa jądrowego, odpadów promieniotwórczych i likwidacji, liczby i skali działań w zakresie usuwania zanieczyszczeń powstałych na terenie byłych obiektów i instalacji jądrowych, odpowiednich ram legislacyjnych i prawnych oraz realizacji projektów;
c)   liczby i wagi problemów stwierdzonych w odpowiednich sprawozdaniach MAEA dotyczących zabezpieczeń jądrowych.
c)   liczby i wagi problemów stwierdzonych w odpowiednich sprawozdaniach MAEA dotyczących zabezpieczeń jądrowych.
ca)  wpływu na środowisko w perspektywie długofalowej;
3.  Komisja zapewnia zgodność przyjętych środków z ogólnymi ramami polityki strategicznej Unii dotyczącej państwa partnerskiego, a zwłaszcza z celami swojej polityki i programów rozwoju oraz współpracy gospodarczej.
3.  Komisja zapewnia zgodność przyjętych środków z ogólnymi ramami polityki strategicznej Unii dotyczącej państwa partnerskiego, a zwłaszcza z celami swojej polityki i programów rozwoju oraz współpracy gospodarczej.
3a.  Cele określone w ust. 1 realizuje się przede wszystkim poprzez następujące środki:
a)  wspieranie organów regulacyjnych dla zagwarantowania ich niezależności, kompetencji i rozwoju oraz wspieranie inwestycji w zasoby ludzkie;
b)  wspieranie środków służących wzmocnieniu i wdrożeniu ram legislacyjnych;
c)  wspieranie opracowywania i wdrażania systemów oceny bezpieczeństwa opartych na standardach podobnych do standardów stosowanych w Unii Europejskiej;
d)  współpraca w następujących dziedzinach: rozwój wiedzy specjalistycznej, doświadczeń i kompetencji, procedury zarządzania w przypadku awarii i zapobieganie awariom, strategie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym oraz strategie w zakresie likwidacji.
Aby wzmocnić trwały charakter osiągniętych wyników, te działania obejmują znaczący element transferu wiedzy fachowej (wymiana ekspertyz, wspieranie istniejących i nowych programów kształcenia i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego).
4.   W załączniku określa się szczegółowe środki finansowane na mocy niniejszego rozporządzenia oraz kryteria mające zastosowanie do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.
4.   W załączniku określa się szczegółowe środki finansowane na mocy niniejszego rozporządzenia oraz kryteria mające zastosowanie do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.
5.   Współpraca finansowa, gospodarcza i techniczna w ramach niniejszego rozporządzenia ma charakter uzupełniający wobec współpracy zapewnianej przez Unię z tytułu innych instrumentów finansowania współpracy na rzecz rozwoju.
5.   Współpraca finansowa, gospodarcza i techniczna w ramach niniejszego rozporządzenia ma charakter uzupełniający wobec współpracy zapewnianej przez Unię z tytułu innych instrumentów finansowania współpracy na rzecz rozwoju, programu „Horyzont 2020” i programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniającego „Horyzont 2020”.
5a.  Pierwszeństwo w dostępie do pomocy udzielanej w ramach niniejszego instrumentu mają kraje korzystające z wsparcia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../...1 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../...2.
_____________
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPP II) (Dz.U. L ...).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz.U. L...).
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
3.   Celem dokumentów strategicznych jest zapewnienie spójnych ram współpracy między Unią a zainteresowanymi krajami i regionami partnerskimi, zgodnie z ogólnym zamiarem i zakresem, celami, zasadami i polityką Unii.
3.   Celem dokumentów strategicznych jest zapewnienie spójnych ram współpracy między Unią, państwami członkowskimi a zainteresowanymi krajami i regionami partnerskimi, zgodnie z ogólnym zamiarem i zakresem, celami, zasadami oraz zewnętrznąwewnętrzną polityką Unii.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5
5.   Tematyczne dokumenty strategiczne są zatwierdzane przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia wykonawczego. Dokumenty strategiczne mogą zostać poddane przeglądowi śródokresowemu lub każdorazowo w razie potrzeby zgodnie z tą samą procedurą. Procedury tej nie wymaga się do aktualizacji strategii, jeśli nie wpływa ona na pierwotne obszary priorytetowe i cele określone w dokumencie.
5.   Tematyczne dokumenty strategiczne są zatwierdzane przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia wykonawczego. Dokumenty strategiczne muszą zostać poddane przeglądowi śródokresowemu lub każdorazowo w razie potrzeby zgodnie z tą samą procedurą. Procedury tej nie wymaga się do aktualizacji strategii, jeśli nie wpływa ona na pierwotne obszary priorytetowe i cele określone w dokumencie, chyba że mają one wpływ finansowy powyżej pułapów określonych w art. 2 ust. 2 wspólnego rozporządzenia wykonawczego.
Dokumenty strategiczne muszą zostać przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, który dokonuje ich oceny w sprawozdaniu śródokresowym.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.   Wieloletnie programy indykatywne określają priorytetowe dziedziny finansowania, cele szczegółowe, oczekiwane wyniki, wskaźniki skuteczności działania oraz orientacyjne przydziały środków finansowych, zarówno ogólne, jak i w podziale na każdą priorytetową dziedzinę, a także właściwą rezerwę nieprzydzielonych środków finansowych; w stosownych przypadkach mogą być one podane w formie przedziału lub wartości minimalnej.
2.   Bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej wieloletnie programy indykatywne określają priorytetowe dziedziny finansowania, cele szczegółowe, oczekiwane wyniki, jednoznaczne, szczegółowe i przejrzyste wskaźniki skuteczności działania oraz orientacyjne przydziały środków finansowych, zarówno ogólne, jak i w podziale na każdą priorytetową dziedzinę, a także właściwą rezerwę nieprzydzielonych środków finansowych; w stosownych przypadkach mogą być one podane albo w formie przedziału, albo wartości minimalnej. Wieloletnie programy indykatywne określają zasady służące unikaniu dublowania działań oraz zapewnieniu właściwego wykorzystania dostępnych środków.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.   Wieloletnie programy indykatywne opierają się zasadniczo na dialogu z krajami i regionami partnerskimi, obejmującym zainteresowane strony, aby zapewnić dostateczną odpowiedzialność zainteresowanego kraju lub regionu za ten proces oraz mobilizować wsparcie dla krajowych strategii rozwoju.
3.   Wieloletnie programy indykatywne opierają się w możliwie najwyższym stopniu na dialogu z krajami i regionami partnerskimi, obejmującym zainteresowane strony, aby zapewnić dostateczną odpowiedzialność zainteresowanego kraju lub regionu za ten proces oraz mobilizować wsparcie dla krajowych strategii rozwoju. Wieloletnie programy indykatywne uwzględniają program prac MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania odpadami.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5
5.   Wieloletnie programy indykatywne są zmieniane w miarę potrzeb z uwzględnieniem każdego przeglądu odpowiednich dokumentów strategicznych, zgodnie z tą samą procedurą. Procedury sprawdzającej nie stosuje się przy wprowadzaniu zmian do wieloletnich programów orientacyjnych, które polegają na dostosowaniach technicznych, realokacji środków finansowych w ramach przydziału dla poszczególnych dziedzin priorytetowych lub zwiększeniu albo zmniejszaniu wielkości wstępnego indykatywnego przydziału środków o mniej niż 20 %, pod warunkiem że zmiany te nie mają wpływu na obszary priorytetowe i cele określone w tych dokumentach. O wszelkich zmianach technicznych tego typu powiadamia się w ciągu miesiąca Parlament Europejski i Radę.
5.   Wieloletnie programy indykatywne są zmieniane w miarę potrzeb z uwzględnieniem każdego przeglądu odpowiednich dokumentów strategicznych, zgodnie z tą samą procedurą. Procedury sprawdzającej nie stosuje się przy wprowadzaniu zmian do wieloletnich programów orientacyjnych, które polegają na dostosowaniach technicznych, realokacji środków finansowych w ramach przydziału dla poszczególnych dziedzin priorytetowych lub zwiększeniu albo zmniejszaniu wielkości wstępnego indykatywnego przydziału środków w granicach odpowiedniego pułapu procentowego określonego w art. 2 ust. 2 wspólnego rozporządzenia wykonawczego, pod warunkiem że zmiany te nie mają wpływu na obszary priorytetowe i cele określone w tych dokumentach. O wszelkich zmianach technicznych tego typu powiadamia się w ciągu miesiąca Parlament Europejski i Radę.
Jeżeli całkowita kwota nieznacznych zmian lub ich wpływ na budżet przekracza progi dotyczące finansowania na małą skalę, o których mowa w art. 2 ust. 2 wspólnego rozporządzenia wykonawczego, zastosowanie ma procedura, o której mowa w art. 15 ust. 3 tego rozporządzenia.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a
Sprawozdawczość
1.  Komisja dokonuje przeglądu postępów osiągniętych we wdrażaniu środków przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dwa razy w roku sprawozdanie z udzielania przedmiotowej pomocy w zakresie współpracy.
2.  Sprawozdanie zawiera informacje za dwa poprzednie lata dotyczące finansowanych środków, wyników monitorowania i oceny oraz realizacji zobowiązań i płatności budżetowych w podziale na kraj, region i rodzaj współpracy oraz planów państw trzecich w zakresie bezpieczeństwa jądrowego.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Spójność i komplementarność pomocy Unii
1.  Wdrażając niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić spójność z innymi obszarami i instrumentami działań zewnętrznych Unii oraz z innymi istotnymi obszarami polityki Unii.
2.  Unia i państwa członkowskie koordynują swoje odpowiednie programy wsparcia w celu zwiększenia skuteczności i efektywności w zapewnianiu wsparcia oraz zacieśnieniu dialogu politycznego, zgodnie z zasadami ustalonymi w odniesieniu do umacniania koordynacji operacyjnej w dziedzinie wsparcia zewnętrznego oraz harmonizacji polityki i procedur. Koordynacja obejmuje regularne konsultacje i częstą wymianę istotnych informacji na poszczególnych etapach udzielania wsparcia.
3.  Unia podejmuje w porozumieniu z państwami członkowskimi działania konieczne do zapewnienia prawidłowej koordynacji i współpracy z wielostronnymi i regionalnymi organizacjami oraz podmiotami, w tym m.in. z europejskimi instytucjami finansowymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, a także agencjami, funduszami i programami Organizacji Narodów Zjednoczonych, fundacjami prywatnymi i politycznymi oraz z darczyńcami spoza UE.
Poprawka 33/rev
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.   Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na wdrożenie niniejszego rozporządzenia na lata 2014-2020 wynosi 631 100 000 EUR.
1.   Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na wdrożenie niniejszego rozporządzenia na lata 2014-2020 wynosi 225 321 000 EUR.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.   Roczne środki zatwierdza władza budżetowa w granicach przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych.
2.   Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie
Szczególne środki, które obejmie finansowanie
Szczególne środki, które obejmie finansowanie
Następujące środki mogą być finansowane w dążeniu do realizacji celów, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia.
Następujące środki mogą być finansowane w dążeniu do realizacji celów, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia.
a)   Promowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego oraz stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem na wszystkich szczeblach, zwłaszcza poprzez:
a)   Stworzenie i promowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i skutecznego zarządzania działalnością jądrową oraz stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego odzwierciedlających najnowocześniejsze rozwiązania i ochrony przed promieniowaniem na wszystkich szczeblach, zwłaszcza poprzez:
–  stałe wspieranie organów regulacyjnych, organizacji zapewniających wsparcie techniczne oraz wzmocnienie ram regulacyjnych, w szczególności w zakresie udzielania licencji, w tym przegląd i działania następujące po skutecznych i kompleksowych ocenach ryzyka i bezpieczeństwa („testach warunków skrajnych”);
stałe wspieranie organów regulacyjnych, organizacji zapewniających wsparcie techniczne oraz wzmocnienie ram regulacyjnych, w szczególności w zakresie udzielania licencji, w tym przegląd i podejmowanie odpowiednich działań w celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa obiektów jądrowych, zgodnie z normami odzwierciedlającymi najnowocześniejsze unijne rozwiązania techniczne, regulacyjne i eksploatacyjne;
–  propagowanie skutecznych ram regulacyjnych, procedur i systemów zapewniających właściwe zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizującym materiałów promieniotwórczych, zwłaszcza ze źródeł promieniotwórczych o wysokiej aktywności, a także ich bezpieczne usuwanie;
–   propagowanie skutecznych i przejrzystych ram regulacyjnych, procedur i systemów zapewniających właściwe zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizującym materiałów promieniotwórczych, zwłaszcza ze źródeł promieniotwórczych o wysokiej aktywności, a także ich bezpieczne usuwanie;
–  propagowanie skutecznych systemów zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego gwarantujących niezależność, rozliczalność i autorytet organów regulacyjnych, a także struktur współpracy regionalnej i międzynarodowej pomiędzy takimi organami;
–  skuteczne uzgodnienia związane z zapobieganiem wypadkom o radiologicznych konsekwencjach, jak również łagodzenie takich konsekwencji w przypadku ich wystąpienia (na przykład monitorowanie środowiska naturalnego w razie wycieku radioaktywnego, opracowywanie i wdrażanie środków łagodzących i zaradczych) oraz z planowaniem kryzysowym, gotowością i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, a także działaniami w zakresie ochrony ludności i odbudowy;
–  skuteczne uzgodnienia związane z zapobieganiem wypadkom o radiologicznych konsekwencjach, jak również łagodzenie takich konsekwencji w przypadku ich wystąpienia (na przykład monitorowanie środowiska naturalnego w razie wycieku radioaktywnego, opracowywanie i wdrażanie środków łagodzących i zaradczych) oraz z planowaniem kryzysowym, gotowością i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, a także działaniami w zakresie ochrony ludności i odbudowy;
–   wspieranie w szczególnych przypadkach operatorów obiektów jądrowych, w szczególnych i uzasadnionych okolicznościach, w ramach działań następujących po kompleksowych ocenach ryzyka i bezpieczeństwa („testach warunków skrajnych”);
–  współpraca z operatorami obiektów jądrowych w wyjątkowych przypadkach, w szczególnych i uzasadnionych okolicznościach, w ramach działań następujących po kompleksowych ocenach ryzyka i bezpieczeństwa („testach warunków skrajnych”);
–  promowanie strategii informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie energii jądrowej oraz w obszarach związanych z cyklem paliwowym w energetyce jądrowej, gospodarowaniem odpadami promieniotwórczymi i ochroną przed promieniowaniem;
b)   Odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, likwidacja instalacji dawnych elektrowni jądrowych oraz rekultywacja ich terenów, zwłaszcza poprzez:
b)   Odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, likwidacja instalacji dawnych elektrowni jądrowych oraz rekultywacja ich terenów, zwłaszcza poprzez:
–  współpracę z państwami trzecimi w zakresie wypalonego paliwa jądrowego oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (m.in. transportu, wstępnego przetwarzania, przetwarzania, obróbki, składowania i usuwania), w tym opracowywania konkretnych strategii i ram odpowiedzialnego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
–  współpracę z państwami trzecimi w zakresie wypalonego paliwa jądrowego oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (m.in. transportu, wstępnego przetwarzania, przetwarzania, obróbki, składowania i usuwania), w tym opracowywania konkretnych strategii i ram odpowiedzialnego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
–  opracowywanie i realizację strategii i ram w zakresie likwidacji istniejących obiektów, rekultywacji terenów byłych elektrowni jądrowych oraz wyrobisk górniczych po wydobywaniu uranu, a także wydobywania obiektów i materiałów promieniotwórczych zatopionych w morzu oraz gospodarowania nimi;
–  opracowywanie i realizację strategii i ram w zakresie likwidacji istniejących obiektów, rekultywacji terenów byłych elektrowni jądrowych oraz wyrobisk górniczych po wydobywaniu uranu, a także wydobywania obiektów i materiałów promieniotwórczych zatopionych w morzu oraz gospodarowania nimi;
–  ustanowienie niezbędnych ram regulacyjnych i metodologii (w tym metod kryminalistycznych w obszarze jądrowym) służących stosowaniu zabezpieczeń jądrowych, w tym właściwego księgowania i kontroli materiałów rozszczepialnych na szczeblu państw i operatorów;
–  ustanowienie niezbędnych ram regulacyjnych i metodologii (w tym metod kryminalistycznych w obszarze jądrowym) służących stosowaniu zabezpieczeń jądrowych, w tym właściwego księgowania i kontroli materiałów rozszczepialnych na szczeblu państw i operatorów;
–  środki na rzecz promocji współpracy międzynarodowej (w tym w ramach właściwych organizacji międzynarodowych, zwłaszcza MAEA) w powyższych dziedzinach, w tym wdrażanie i monitorowanie konwencji i traktatów międzynarodowych, wymianę informacji, tworzenie potencjału i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i badań.
–   środki na rzecz promocji współpracy międzynarodowej (w tym w ramach właściwych organizacji regionalnych i międzynarodowych, zwłaszcza MAEA) w powyższych dziedzinach, w tym wdrażanie i monitorowanie konwencji i traktatów międzynarodowych, wymianę informacji, tworzenie potencjału i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i badań.
ba)  Pomoc w zapewnieniu wysokiego poziomu kompetencji i wiedzy fachowej organów regulacyjnych, organizacji wsparcia technicznego i operatorów (bez zakłócania konkurencji) w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza poprzez:
–  stałe wspieranie kształcenia i szkolenia personelu organów regulacyjnych, organizacji wsparcia technicznego i operatorów obiektów jądrowych (bez zakłócania konkurencji);
–  promowanie rozwoju odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 1. Kryteria ogólne
1.  Kryteria ogólne
1.  Kryteria ogólne
–  Współpraca może objąć wszystkie państwa trzecie (państwa niebędące członkami UE) na świecie.
–   Współpraca powinna objąć wszystkie państwa trzecie (państwa niebędące członkami UE) zgodnie z celami określonymi w art. 1 niniejszego rozporządzenia.
–  Priorytetowo traktuje się kraje przystępujące do UE oraz państwa należące do regionu sąsiedztwa europejskiego. Preferuje się podejście regionalne.
–  Priorytetowo traktuje się kraje przystępujące do UE oraz państwa należące do regionu sąsiedztwa europejskiego. Preferuje się podejście regionalne.
–  Kraje o wysokich dochodach uwzględnia się jedynie w celu umożliwienia podjęcia wyjątkowych działań, na przykład po wystąpieniu dużej awarii jądrowej, o ile to konieczne i właściwe.
–  Kraje o wysokich dochodach uwzględnia się jedynie w celu umożliwienia podjęcia wyjątkowych działań, na przykład po wystąpieniu dużej awarii jądrowej, o ile to konieczne i właściwe. Dla celów niniejszego rozporządzenia „kraje o wysokich dochodach” oznaczają państwa i terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1934/20061.
–  Wspólne zrozumienie i wzajemna umowa między państwem trzecim a Unią Europejską powinny być potwierdzone przekazaną Komisji formalną prośbą rządu danego państwa.
–  Wspólne zrozumienie i wzajemna umowa między państwem trzecim a Unią Europejską powinny być potwierdzone przekazaną Komisji formalną prośbą rządu danego państwa.
–  Państwa trzecie chcące współpracować z Unią Europejską powinny w pełni przestrzegać zasad nierozprzestrzeniania. Powinny także być stronami odpowiednich konwencji w ramach MAEA dotyczących bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony materiałów i instalacji jądrowych lub podjąć kroki dowodzące zdecydowanego dążenia do przystąpienia do nich. Podjęcie współpracy z Unią Europejską można uzależnić od tego, czy dane państwo przystąpi do właściwych konwencji lub poczyni kroki w celu przystąpienia do nich. W nagłych przypadkach powinna istnieć możliwość elastycznego stosowania tej zasady.
–  Państwa trzecie chcące współpracować z Unią Europejską powinny w pełni przestrzegać zasad nierozprzestrzeniania. Powinny także być stronami odpowiednich konwencji w ramach MAEA dotyczących bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony materiałów i instalacji jądrowych lub podjąć kroki dowodzące zdecydowanego dążenia do przystąpienia do nich. Podjęcie współpracy z Unią Europejską należy uzależnić od tego, czy dane państwo przystąpi do właściwych konwencji i je wdroży. W nagłych przypadkach powinna istnieć możliwość elastycznego stosowania tej zasady, jeżeli niepodjęcie działań mogłoby spowodować podwyższenie poziomu zagrożenia Unii i jej obywateli.
–  Aby zapewnić monitorowanie wykorzystania pomocy i przestrzeganie jej celów, korzystające z niej państwa trzecie muszą zaakceptować zasadę oceny podjętych działań. Ocena ta umożliwi monitorowanie i sprawdzenie przestrzegania uzgodnionych celów; może być także warunkiem dalszego wypłacania wkładu Wspólnoty.
–  Aby zapewnić monitorowanie wykorzystania pomocy i przestrzeganie jej celów, korzystające z niej państwa trzecie muszą zaakceptować zasadę oceny podjętych działań. Możliwe do zweryfikowania i stałe przestrzeganie uzgodnionych celów powinno być warunkiem dalszego wypłacania wkładu Wspólnoty.
–  Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń jądrowych ustanowiona na mocy niniejszego rozporządzenia nie ma na celu promowania energii jądrowej.
–   Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń jądrowych ustanowiona na mocy niniejszego rozporządzenia nie ma na celu promowania energii jądrowej czy wydłużania okresu eksploatacji działających elektrowni jądrowych.
_______________
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie oraz z krajami rozwijającymi się objętymi rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie działań nieobjętych oficjalną pomocą rozwojową (Dz.U. L 405 z 30.12.2006)
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 2. Państwa dysponujące możliwością produkcji energii jądrowej – ustęp 1
W przypadku państw, które otrzymały już finansowanie Wspólnoty, dalsza współpraca powinna zależeć od oceny działań finansowanych z budżetu Wspólnoty i od uzasadnienia nowych potrzeb. Ocena ta powinna umożliwić precyzyjniejsze określenie rodzaju współpracy i wielkości środków, jakie mają zostać w przyszłości przyznane tym państwom.
W przypadku państw, które otrzymały już finansowanie Wspólnoty, dalsza współpraca powinna zależeć od oceny działań finansowanych z budżetu Wspólnoty i od uzasadnienia nowych potrzeb. Ocena ta powinna umożliwić precyzyjniejsze określenie rodzaju współpracy i wielkości środków, jakie mają zostać w przyszłości przyznane tym państwom. Unia powinna zachęcać do współpracy regionalnej oraz stosowania mechanizmów wzajemnej weryfikacji.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 3. Państwa niedysponujące możliwością produkcji energii jądrowej – ustęp 2
W przypadku państw, które – niezależnie od tego, czy posiadają na swoim terytorium reaktory badawcze – chcą rozwinąć możliwość produkcji energii jądrowej i których dotyczy kwestia odpowiedniego momentu udzielenia pomocy, po to, aby zapewnić dbałość o kulturę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych w miarę realizacji programu rozwoju energii jądrowej, w szczególności w zakresie wzmocnienia organów regulacyjnych i organizacji zapewniających wsparcie techniczne, współpraca będzie zależała od wiarygodności programu rozwoju energii jądrowej, istnienia decyzji rządu oraz sporządzenia wstępnego harmonogramu działań.
W przypadku państw, które – niezależnie od tego, czy posiadają na swoim terytorium reaktory badawcze – chcą rozwinąć możliwość produkcji energii jądrowej i których dotyczy kwestia odpowiedniego momentu udzielenia pomocy, po to, aby zapewnić dbałość o kulturę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony materiałów i instalacji jądrowych w miarę realizacji programu rozwoju energii jądrowej, w szczególności w zakresie wzmocnienia zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego oraz niezależności i zdolności organów regulacyjnych i organizacji zapewniających wsparcie techniczne, współpraca będzie zależała od wiarygodności programu rozwoju energii jądrowej, istnienia decyzji rządu w sprawie wykorzystywania energii jądrowej oraz sporządzenia wstępnego harmonogramu działań.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustęp 1
W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa koniecznych do wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego oraz dla zapewnienia, by materiały jądrowe nie były przejmowane do innych celów niż planowane, współpracę kieruje się przede wszystkim do organów nadzoru instalacji jądrowych (i organizacji zapewniających im wsparcie techniczne). Celem jest zadbanie o ich kompetencje techniczne i niezależność oraz wzmocnienie ram regulacyjnych, zwłaszcza w zakresie udzielania licencji, w tym przeglądu i działań następujących po skutecznych i kompleksowych ocenach ryzyka i bezpieczeństwa („testach warunków skrajnych”).
W ramach niniejszego instrumentu współpracę kieruje się przede wszystkim do organów nadzoru instalacji jądrowych (i organizacji zapewniających im wsparcie techniczne) celem zadbania o ich kompetencje techniczne i niezależność oraz wzmocnienie ram regulacyjnych, zwłaszcza w zakresie udzielania licencji, w tym przeglądu i działań następujących po skutecznych i kompleksowych ocenach ryzyka i bezpieczeństwa („testach warunków skrajnych”). Powinno to stworzyć warunki bezpieczeństwa konieczne do wyeliminowania zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego oraz do zapewnienia, by materiały jądrowe nie były przekazywane do zastosowania w innych celach niż te, do których są one przewidziane.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustęp 2
Do innych priorytetów programów współpracy, które będą opracowywane z tytułu niniejszego rozporządzenia należą:
Do innych priorytetów programów współpracy, które będą opracowywane z tytułu niniejszego rozporządzenia należą:
–  udzielanie licencji;
–  opracowywanie i wdrażanie odpowiedzialnych strategii i ram odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
–  opracowywanie i wdrażanie odpowiedzialnych strategii i ram odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
–  likwidacja istniejących instalacji, rekultywacja terenów byłych elektrowni jądrowych oraz wyrobisk górniczych związanych z wydobyciem uranu, a także wydobywanie zatopionych w morzu obiektów i materiałów promieniotwórczych, stanowiących zagrożenie dla ludzi, oraz gospodarowanie nimi.
–  likwidacja istniejących instalacji, rekultywacja terenów byłych elektrowni jądrowych oraz wyrobisk górniczych związanych z wydobyciem uranu, a także wydobywanie zatopionych w morzu obiektów i materiałów promieniotwórczych, stanowiących zagrożenie dla ludzi, oraz gospodarowanie nimi.
–  zagwarantowanie niestosowania materiałów jądrowych do celów innych niż te, do których są one przewidziane.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustęp 3
W szczególnych sytuacjach podejmowania działań w następstwie „testów warunków skrajnych” dopuszcza się współpracę z operatorami instalacji jądrowych w państwach trzecich. Taka współpraca z operatorami instalacji jądrowych nie będzie obejmować dostaw sprzętu.
W szczególnych sytuacjach podejmowania działań w następstwie „testów warunków skrajnych” dopuszcza się współpracę z operatorami instalacji jądrowych w państwach trzecich. Taka współpraca z operatorami instalacji jądrowych nie będzie obejmować dostaw sprzętu, ani innych działań lub pomocy, które operator mógłby i powinien nabywać na zasadach komercyjnych w celu przestrzegania przewidzianych przepisami norm bezpieczeństwa.

Programy pomocy dotyczące likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji *
PDF 545kWORD 47k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych realizowanych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji (COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))
P7_TA(2013)0471A7-0119/2013

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0783),

–  uwzględniając art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na którego mocy Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0514/2011),

–  uwzględniając art. 56 Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej i protokół 4 do tego Aktu,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0119/2013),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę swojego wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)   Zgodnie ze zobowiązaniami zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz przy wsparciu ze strony Wspólnoty, Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne postępy w kierunku ich likwidacji. Aby osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac demontażowych, aż do osiągnięcia nieodwracalnego stanu w ramach bezpiecznego procesu likwidacji, konieczne są dalsze prace, przy zapewnieniu stosowania najwyższych norm bezpieczeństwa.dostępnych oszacowań wynika, że ukończenie prac likwidacyjnych będzie wymagało znacznych dodatkowych środków finansowych.
(4)   Zgodnie ze zobowiązaniami zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz przy wsparciu ze strony Wspólnoty, Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły elektrownie jądrowe, lub odpowiednie bloki, i poczyniły znaczne postępy w kierunku ich likwidacji. Aby osiągnąć dalsze postępy w zakresie rozbiórki, oczyszczania, demontażu i zagospodarowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, a także aby nieprzerwanie realizować proces zmierzający do końcowego i nieodwracalnego stadium likwidacji, konieczne są dalsze prace, przy zapewnieniu stosowania najwyższych norm bezpieczeństwa.dostępnych oszacowań wynika, że ukończenie prac likwidacyjnych będzie wymagało znacznych dodatkowych środków finansowych i jednoczesnego uwzględnienia wspólnej odpowiedzialności finansowej Unii i tych państw członkowskich.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Przedterminowe zamknięcie a następnie likwidacja elektrowni jądrowej Ignalina z dwoma blokami reaktorów o mocy 1500 MW, czterech bloków reaktorów elektrowni jądrowej Kozłoduj o ogólnej mocy 1760 MW oraz elektrowni jądrowej Bohunice V1 z dwoma blokami reaktorów o mocy 880 MW stanowią dla obywateli tych trzech państw poważne długoterminowe obciążenie mające skutki dla sektora energetycznego oraz skutki finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)
(4b)  Likwidacja elektrowni jądrowej Ignalina jest działaniem długoterminowym i stanowi dla Litwy wyjątkowe obciążenie finansowe, niewspółmierne do rozmiaru i potencjału gospodarczego tego kraju, a w protokole nr 4 do Aktu Przystąpienia z 2003 r. stwierdza się, że program Ignalina będzie w tym celu nieprzerwanie kontynuowany i zostanie przedłużony na okres po 2006 r. oraz że „w okresie objętym kolejną perspektywą finansową całkowity średni poziom środków dla przedłużonego programu Ignalina będzie właściwy”.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)
(4c)  W przypadku Bułgarii w art. 30 Aktu przystąpienia z 2005 r. mówi się wyłącznie o latach 2007-2009, zaś w przypadku Słowacji w Akcie przystąpienia z 2003 r. – wyłącznie o okresie 2004-2006. Dlatego w odniesieniu do dalszej pomocy dla Bułgarii i Słowacji należy stosować art. 203 traktatu Euratom, zaś protokół nr 4 i art. 56 Aktu przystąpienia stanowią podstawę prawną dalszej pomocy dla Litwy.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  W przypadku programów ustanowionych na lata 2007-2013 nadzór Komisji skupia się raczej na wykorzystaniu środków finansowych i realizacji projektów niż na zakresie osiągniętych postępów w realizacji ogólnych celów programów. Niedostateczny pomiar postępów w osiąganiu celów programów oraz nieodpowiednie monitorowanie skutecznego wykorzystania zasobów oznacza, że w rzeczywistości nikt nie ponosi odpowiedzialności za ogólne wykonanie programów.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
(5b)  Należy uwzględnić sprawozdanie specjalne nr 16/2011 pt. „Wsparcie unijne na likwidację elektrowni jądrowych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość” sporządzone przez Trybunał Obrachunkowy i zawierające wnioski i zalecenia. Trybunał Obrachunkowy ustalił, że główny proces likwidacji elektrowni jądrowych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji jeszcze się nie rozpoczął, a jego realizacji zagraża poważny brak środków (ok. 2,5 mld EUR). W szczególności, w najważniejszych projektach infrastrukturalnych realizowanych w ramach głównego procesu likwidacji doszło do opóźnień i przekroczenia kosztów, a prognozy kosztów są niekompletne, gdyż brakuje podstawowych informacji na temat odpadów promieniotwórczych i/lub urządzeń i technologii niezbędnych do ich zagospodarowania.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)
(5c)  Choć wygaszenie wszystkich bloków reaktorów odbyło się w przewidzianych terminach, realizacja niektórych programów likwidacji nadal się opóźnia, co przynosi szkody gospodarcze oraz jest niedopuszczalne pod względem politycznym. Problem tych opóźnień powinno się rozwiązać w szczegółowym zrewidowanym planie likwidacji.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)
(5d)  Ponieważ niektóre programy nie spowodowały jeszcze wprowadzenia zmian organizacyjnych niezbędnych do skutecznej likwidacji obiektów jądrowych, struktury organizacyjne powinny zostać poddane niezbędnym przekształceniom.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)   Po otrzymaniu wniosku o dalsze finansowanie od Bułgarii, Litwy i Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy „Europy 2020” wydzielono kwotę 700 mln EUR z ogólnego budżetu Unii Europejskiej na cele bezpieczeństwa jądrowego i likwidacji obiektów jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR w cenach bieżących, jest przewidziane na nowy program dalszego wsparcia likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach tego nowego programu powinno stopniowo maleć.
(6)   Po otrzymaniu wniosku o dalsze finansowanie od Bułgarii, Litwy i Słowacji, koperta finansowa na realizację programu na lata 2014–2020 powinna obejmować odpowiedni udział finansowy Unii w oparciu o każdy plan likwidacyjny.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Kwota środków przyznanych na programy, a także okres programowania i podział pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice mogą zostać poddane przeglądowi na podstawie wyników sprawozdania z oceny śródokresowej i z oceny końcowej, pod warunkiem że nie powstanie zagrożenie dla zachowywania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz stałego procesu likwidacji zgodnie z odpowiednimi planami likwidacyjnymi.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)   Pomoc objęta niniejszym rozporządzeniem powinna umożliwić bezproblemową kontynuację likwidacji i koncentrować się na działaniach umożliwiających osiągnięcie nieodwracalnego stadium procesu likwidacji, co przyniesie Unii największą wartość dodaną, jednocześnie umożliwiając przejście na finansowanie ukończenia likwidacji przez państwo członkowskie. Ostatecznie odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na przedmiotowych państwach członkowskich, co oznacza również ostateczną odpowiedzialność za jego finansowanie, w tym również finansowanie likwidacji. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla wyników jakichkolwiek przyszłych procedur dotyczących pomocy państw, które mogą zostać podjęte zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu.
(7)   Pomoc objęta niniejszym rozporządzeniem powinna umożliwić bezproblemową kontynuację likwidacji i koncentrować się na działaniach umożliwiających realizację stałego procesu zmierzającego do końcowegonieodwracalnego stadium likwidacji przy zapewnieniu stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, ponieważ takie środki przynoszą Unii największą wartość dodaną. Ostatecznie odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na przedmiotowych państwach członkowskich, co oznacza również ostateczną odpowiedzialność za jego finansowanie, w tym również finansowanie likwidacji. Niewypełnienie tego zobowiązania powoduje zagrożenie dla obywateli Unii. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla wyników jakichkolwiek przyszłych procedur dotyczących pomocy państw, które mogą zostać podjęte zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)   Likwidację elektrowni jądrowych objętą niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić z wykorzystaniem najlepszej dostępnej fachowej wiedzy technicznej oraz z należytym uwzględnieniem charakteru i specyfikacji technicznych bloków, które zostaną zamknięte, w celu zagwarantowania jak największej skuteczności działania.
(9)   Likwidację elektrowni jądrowych objętą niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić z wykorzystaniem najlepszej dostępnej fachowej wiedzy technicznej, z należytym uwzględnieniem charakteru i specyfikacji technicznych bloków, które zostaną zamknięte, oraz po dokonaniu wszechstronnej oceny postępów procesu likwidacji i łagodzenia jej skutków w celu zagwarantowania jak największej skuteczności działania.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  Koszty działań likwidacyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem należy ustalić zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami szacowania kosztów likwidacji, takimi jak np. międzynarodowa struktura kalkulacji kosztów likwidacji opublikowana wspólnie przez Agencję Energii Jądrowej, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i Komisję Europejską.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Komisja zapewni skuteczną kontrolę nad przebiegiem procesu likwidacji w celu uzyskania przez Unię jak największej wartości dodanej ze środków przydzielonych w ramach niniejszego rozporządzenia, chociaż ostateczna odpowiedzialność za likwidację spoczywa na państwach członkowskich. Obejmuje ona skuteczny pomiar efektywności oraz ocenę działań naprawczych podczas realizacji programu.
(11)  Komisja zapewni skuteczną kontrolę nad przebiegiem procesu likwidacji w celu uzyskania przez Unię jak największej wartości dodanej ze środków przydzielonych w ramach niniejszego rozporządzenia, chociaż ostateczna odpowiedzialność za likwidację spoczywa na państwach członkowskich. Obejmuje ona skuteczny pomiar efektywności oraz ocenę działań naprawczych podczas realizacji programu. Kontrola ta powinna opierać się na określeniu adekwatnych jakościowych i ilościowych wskaźników efektywności, w odniesieniu do których łatwo można prowadzić niezbędne monitorowanie i niezbędną sprawozdawczość.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Komisja powinna zapewnić najwyższy stopień przejrzystości, rozliczalności i demokratycznej kontroli funduszy unijnych, zwłaszcza w odniesieniu do ich wkładu, zarówno spodziewanego, jak i osiągniętego, w realizację ogólnych celów programów. Powinno się rozwiązać zwłaszcza najważniejsze aspekty zarządzania, kwestie prawne, finansowe i techniczne lub przyjąć środki służące ich rozwiązaniu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu kontynuowania praktyki współfinansowania ustanowionej w ramach wsparcia przedakcesyjnego i wsparcia udzielonego w okresie 2007–2013 na działania likwidacyjne podejmowane przez Litwę, a także w celu angażowania, w stosownych przypadkach, innych źródeł współfinansowania.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie wprowadza wieloletni program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych na lata 2014–2020 („Program”), określający zasady udzielania przez Unię pomocy finansowej na działania związane z likwidacją elektrowni jądrowych Kozłoduj (bloki 1–4, program Kozłoduj), Ignalina (bloki 1 i 2, program Ignalina) oraz Bohunice V1 (bloki 1 i 2, program Bohunice).
Niniejsze rozporządzenie wprowadza wieloletni program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych na lata 2014–2020 („Program”), określający zasady dalszego udzielania przez Unię pomocy finansowej na działania związane z nieodwracalną likwidacją elektrowni jądrowych Kozłoduj (bloki 1–4, program Kozłoduj), Ignalina (bloki 1 i 2, program Ignalina) oraz Bohunice V1 (bloki 1 i 2, program Bohunice).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)
Artykuł 1a
Definicja
Dla potrzeb niniejszego rozporządzenia likwidacja obejmuje działania przygotowawcze przed ostatecznym wygaszeniem (takie jak opracowanie planu likwidacyjnego, przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia oraz projekty infrastruktury w zakresie odpadów) oraz wszystkie działania po wygaszeniu reaktorów, tzn. usunięcie i ostateczną utylizację elementów wypalonego paliwa, oczyszczanie, demontaż i/lub rozbiórkę instalacji jądrowych, utylizację pozostałych odpadów promieniotwórczych oraz rehabilitację środowiska naturalnego na skażonym terenie. Proces likwidacyjny dobiega końca w momencie, gdy instalacja zwolniona jest z kontroli regulacyjnej i ograniczeń radiologicznych.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
1.   Ogólnym celem programu jest pomoc przedmiotowym państwom członkowskim w osiągnięciu nieodwracalnego stadium procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, zgodnie z ich planami likwidacji, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa.
1.   Ogólnym celem programu jest pomoc przedmiotowym państwom członkowskim w stałej realizacji procesu zmierzającego do nieodwracalnego stadium likwidacji bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa, zgodnie z prawem Unii dotyczącym bezpieczeństwa jądrowego, a w szczególności z dyrektywami Rady 96/29/Euratom1, 2009/71/Euratom2 i 2011/70/Euratom3.
___________
1 Dyrektywa Rady 96/29Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1).
2 Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18.)
3 Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48.)
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt (iii)
(iii)   bezpieczne zagospodarowanie odpadówlikwidacji zgodnie ze szczegółowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie ilości i rodzaju unieszkodliwionych odpadów;
(iii)   bezpieczne zarządzanie długofalowym składowaniem i utylizacją odpadów powstałych w wyniku likwidacji zgodnie ze szczegółowym krajowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie ilości i rodzaju składowanych i utylizowanych odpadów;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b – podpunkt (iii)
(iii)   przeprowadzenie prac demontażowych w turbinowni i w pozostałych budynkach pomocniczych oraz bezpieczne zagospodarowanie odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie typu i liczby zdemontowanych systemów pomocniczych oraz ilości i rodzaju unieszkodliwionych odpadów;
(iii)   przeprowadzenie prac demontażowych w turbinowni i w pozostałych budynkach pomocniczych oraz bezpieczne zarządzanie długofalowym składowaniem i utylizacją odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym krajowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie ilości i rodzaju składowanych i utylizowanych odpadów;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c – podpunkt (iii)
(iii)   bezpieczne zagospodarowanie odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie ilości i rodzaju unieszkodliwionych odpadów;
(iii)   bezpieczne zarządzanie długofalowym składowaniem i utylizacją odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym krajowym planem zagospodarowania odpadów, rozliczane na podstawie ilości i rodzaju składowanych i utylizowanych odpadów;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 2 – paragraph 2 a (new)
2a.  Wszelkie programy likwidacji, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować również działania służące utrzymaniu koniecznego wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas zamykania elektrowni jądrowych.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
3.   Etapy kluczowe i docelowe terminy zostały określone w akcie, o którym mowa w art. 6 ust. 2.
3.   Etapy kluczowe, oczekiwane ogólne wyniki i docelowe terminy, a także wskaźniki skuteczności działania wspólnego rocznego programu prac ustala się w akcie, o którym mowa w art. 6 ust. 2.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.   Koperta finansowa na realizację programu na lata 2014–2020 wynosi 552 947 000 EUR w cenach bieżących.
1.   Koperta finansowa na realizację programu na lata 2014–2020 wynosi 969 260 000 EUR w cenach bieżących.
Kwota zostanie podzielona pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice w następujący sposób:
Kwota zostanie podzielona pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice w następujący sposób:
a)   208 503 000 EUR na program Kozłoduj w okresie od 2014 r. do 2020 r.;
a)   293 032 000 EUR na program Kozłoduj w okresie od 2014 r. do 2020 r.;
b)   229 629 000 EUR na program Ignalina w okresie od 2014 r. do 2017 r.;
b)   450 818 000 EUR na program Ignalina w okresie od 2014 r. do 2020 r.;
c)   114 815 000 EUR na program Bohunice w okresie od 2014 r. do 2017 r.
c)   225 410 000 EUR na program Bohunice w okresie od 2014 r. do 2020 r.
1a.  Środki finansowe na jeden rok są zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych i bez uszczerbku dla postanowień zawartych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia ... 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami1.
____________________
1 Dz.U....
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.   Komisja dokona przeglądu realizacji programu oraz oceni postępy programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem etapów kluczowych i terminów, o których mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w ramach oceny okresowej, o której mowa w art. 8. Na podstawie wyników tej oceny Komisja może zmienić kwotę środków przydzielonych na cele programu, a także okres programowania i podział pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.
2.   W oparciu o programy, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 Komisja dokona przeglądu realizacji programu oraz oceni postępy programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem etapów kluczowych i terminów, o których mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2017 r. w ramach oceny okresowej, o której mowa w art. 8. Uwzględniając wyniki tej oceny i poczynione postępy oraz by zagwarantować to, że środki nadal będą przyznawane na podstawie faktycznych potrzeb, Komisja może w razie potrzeby zmienić kwotę środków przydzielonych na cele programu, a także okres programowania i podział pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice. Żadne zmiany w wysokości środków nie mogą zagrażać stosowaniu norm bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych, o których mowa w art. 1.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.   Środki finansowe przydzielone na programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice mogą również służyć do pokrycia kosztów związanych z czynnościami przygotowawczymi, monitorowania, kontroli, audytu i oceny koniecznymi do zarządzania programem i osiągnięcia jego celów; w szczególności badań, spotkań ekspertów, działań informacyjnych i komunikacyjnych, w tym komunikacji instytucjonalnej dotyczącej priorytetów politycznych Unii Europejskiej w zakresie, w jakim są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia, kosztów związanych z sieciami informatycznymi służącymi do przetwarzania i wymiany informacji, wraz z wszelkimi innymi kosztami związanymi z pomocą techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w ramach zarządzania programem.
3.   Środki finansowe przydzielone na programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice mogą również służyć do pokrycia kosztów związanych z czynnościami przygotowawczymi, monitorowania, kontroli, audytu i oceny koniecznymi do zarządzania programem i osiągnięcia jego celów; w szczególności badań, spotkań ekspertów, szkoleń, działań informacyjnych i komunikacyjnych, w tym komunikacji instytucjonalnej dotyczącej priorytetów politycznych Unii Europejskiej w zakresie, w jakim są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia. Można również pokryć koszty związane z sieciami informatycznymi służącymi do przetwarzania i wymiany informacji, wraz z wszelkimi innymi kosztami związanymi z pomocą techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w ramach zarządzania programem.
Przydzielone środki finansowe mogą również zostać wykorzystane do pokrycia kosztów związanych z pomocą techniczną i administracyjną niezbędną do umożliwienia przejścia z programu na środki wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) 1990/2006, rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i rozporządzenia Rady (Euratom) 647/2010.
Przydzielone środki finansowe mogą również zostać wykorzystane do pokrycia kosztów związanych z pomocą techniczną i administracyjną niezbędną do umożliwienia przejścia z programu na środki wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1990/2006, rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i rozporządzenia Rady (Euratom) 647/2010. Z przydzielonych środków nie finansuje się innych działań niż te, o których mowa w niniejszym artykule oraz w art. 2 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu kontynuowania praktyki współfinansowania ustanowionej w ramach wsparcia przedakcesyjnego i wsparcia udzielonego w okresie 2007-2013 na rzecz działań likwidacyjnych podejmowanych przez Bułgarię, Litwę i Słowację oraz w razie potrzeby w celu uzyskania współfinansowania z innych źródeł.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Konflikty dotyczące interpretacji traktatów oraz udzielania zamówień przedkłada się pod rozstrzygnięcie sądu lub rozwiązuje się w drodze arbitrażu.
Wynikające z nich opóźnienia w robotach budowlanych mogą prowadzić do opóźnienia płatności oraz obniżenia finansowania. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w tej sprawie w ramach rocznego sprawozdania z oceny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a).
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
1.   Do dnia 1 stycznia 2014 r. Bułgaria, Litwa i Słowacja muszą spełnić następujące warunki ex ante:
1.   Do dnia 1 stycznia 2014 r. Bułgaria, Litwa i Słowacja muszą podjąć odpowiednie działania, by zapewnić spełnienie następujących warunków ex ante:
a)   Wypełnić przepisy prawa unijnego; zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego – transpozycja do prawa krajowego dyrektywy Rady 2009/71/Euratom w sprawie bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywy Rady 2011/70/Euratom w sprawie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
a)   Wypełnić przepisy prawa unijnego w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego; zwłaszcza odnośnie do transpozycji do prawa krajowego dyrektywy Rady 2009/71/Euratom w sprawie bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywy Rady 2011/70/Euratom w sprawie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
b)   Wprowadzić krajowe ramy prawne zawierające odpowiednie przepisy dotyczące gromadzenia w odpowiednim czasie krajowych środków finansowych w celu bezpiecznego ukończenia procesu likwidacji zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.
b)   Opracować ogólny plan finansowy, w którym wyszczególnione są wszystkie koszty niezbędne do bezpiecznego ukończenia procesu likwidacji bloków reaktorów jądrowych objętych niniejszym rozporządzeniem,wyraźnym określeniem źródeł finansowania, osadzony w krajowych ramach prawnych i zgodny z odpowiednimi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.
c)   Przedłożyć Komisji uaktualniony szczegółowy plan likwidacji.
c)   Przedłożyć Komisji uaktualniony szczegółowy plan likwidacji określający główne cele i zadania w rozbiciu na poziom działań likwidacyjnych, przewidywane projekty, harmonogram, konkretne etapy kluczowe, strukturę kosztów i udziały we współfinansowaniu, z uwzględnieniem szczegółowych informacji na temat sposobów zapewnienia środków krajowych w perspektywie długoterminowej. Plan ten uwzględnia najnowsze wytyczne Agencji Energii Jądrowej (NEA) i Komisji Europejskiej w sprawie szacowania kosztów likwidacji.
1a.  Do dnia 1 stycznia 2014 r. Bułgaria, Litwa i Słowacja udzielą Komisji informacji o spełnieniu warunków ex ante, o których mowa w ust. 1.
2.   Komisja ocenia przekazane informacje dotyczące spełnienia warunków ex ante podczas opracowywania rocznego programu prac na 2014 r., o którym mowa w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program prac, Komisja może zadecydować o zawieszeniu całości lub części pomocy finansowej Unii do czasu zadowalającego spełnienia warunków ex ante.
2.   Komisja ocenia przekazane informacje dotyczące spełnienia warunków ex ante podczas opracowywania rocznego programu prac na 2014 r., o którym mowa w art. 6 ust. 1, a zwłaszcza to, czy kluczowe aspekty zarządzania, kwestie prawne, finansowe i techniczne zostały rozwiązane lub czy przyjęto środki służące ich rozwiązaniu. Jeżeli Komisja wyda uzasadnioną opinię o uchybieniu związanym z naruszeniem warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a) bądź jeśli warunki określone w ust. 1 lit. b) lub c) niniejszego artykułu zostały spełnione w sposób niezadowalający, Komisja może zadecydować o zawieszeniu całości lub części pomocy finansowej Unii do czasu zadowalającego spełnienia warunków ex ante.
Takie decyzje uwzględnia się przy przyjmowaniu rocznego programu prac i nie mogą one zagrażać stosowaniu norm bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych, o których mowa w art. 1. Kwotę zawieszonej pomocy określa się na podstawie kryteriów określonych w akcie, o którym mowa w art. 6 ust. 2.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6
1.   Komisja przyjmuje jeden wspólny roczny program prac dla programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, określając cele, oczekiwane rezultaty, związane z nimi wskaźniki oraz horyzont czasowy wykorzystania środków w ramach poszczególnych rocznych zobowiązań finansowych.
1.   Na początku każdego roku w latach 2014-2020 Komisja przyjmuje jeden wspólny roczny program prac dla programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, określając odpowiednio cele, oczekiwane rezultaty, docelowe terminy, związane z nimi wskaźniki wykonania oraz horyzont czasowy wykorzystania środków w ramach poszczególnych rocznych zobowiązań finansowych.
1a.  Na koniec każdego roku w latach 2014-2020 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny realizacji wspólnych rocznych programów prac. Sprawozdanie to służy za podstawę przyjęcia kolejnych rocznych programów prac.
2.   Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja przyjmuje szczegółowe procedury wykonawcze na czas trwania programu. W akcie określającym procedury wykonawcze określa się również bardziej szczegółowo oczekiwane rezultaty, działania i odpowiadające im wskaźniki wykonania dla programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice. Będzie on zawierać zrewidowane szczegółowe plany likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia do monitorowania postępów i terminowej realizacji oczekiwanych rezultatów.
2.   Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja przyjmuje szczegółowe procedury wykonawcze na czas trwania programów. W tych aktach wykonawczych określających procedury wykonawcze określa się również bardziej szczegółowo elementy, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu dla programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice. Będzie on zawierać zrewidowane szczegółowe plany likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia do monitorowania postępów i terminowej realizacji oczekiwanych rezultatów.
2a.  Komisja zapewnia wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia. Dokonuje również okresowej oceny zgodnie z art. 8 ust. 1.
3.   Roczne programy prac i akty określające procedury wykonawcze, o których mowa w ust. 1 i 2, są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
3.   Roczne programy prac i akty określające procedury wykonawcze, o których mowa w ust. 1 i 2, są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Do dnia 31marca roku następującego po każdym roku budżetowym dane państwa członkowskie składają sprawozdanie z wykorzystania swych przydziałów finansowych. Sprawozdania te, zatwierdzone przez krajowe organy kontroli, przekazuje się Komisji i Radzie celem wykorzystania w procedurze udzielenia absolutorium z wykonania rocznego budżetu Unii.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.   Komisja lub jej przedstawicieleTrybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do kontroli, na podstawie dokumentów oraz na miejscu, w stosunku do wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali unijne środki finansowe.
2.   Komisja lub jej przedstawiciele, krajowe organy kontroli państw członkowskich, w których znajdują się obiekty jądrowe przewidziane do likwidacji, a także Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do kontroli, na podstawie dokumentów oraz na miejscu, w stosunku do wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali unijne środki finansowe w ramach programu. Informacje o wynikach badania przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na miejscu i inspekcji u podmiotów gospodarczych korzystających bezpośrednio lub pośrednio z takiego finansowania, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2185/96, aby ustalić, czy doszło do oszustw, korupcji lub jakichkolwiek innych nielegalnych działań godzących w interesy finansowe Unii Europejskiej w związku z umową w sprawie przyznania dotacji lub decyzją w sprawie przyznania dotacji bądź zamówieniem obejmującym finansowanie unijne.
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na miejscu i inspekcji u podmiotów gospodarczych korzystających bezpośrednio lub pośrednio z takiego finansowania, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2185/96, aby ustalić, czy doszło do oszustw, korupcji lub jakichkolwiek innych nielegalnych działań godzących w interesy finansowe Unii Europejskiej w związku z umową w sprawie przyznania dotacji lub decyzją w sprawie przyznania dotacji bądź zamówieniem obejmującym finansowanie unijne. Informacje o wynikach kontroli i inspekcji przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci
Nie naruszając przepisów zawartych w pierwszym i w drugim akapicie, umowy o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz umowy i decyzje w sprawie przyznania dotacji i zamówienia wynikające z wdrożenia niniejszego rozporządzenia muszą zawierać wyraźne upoważnienie dla Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF do przeprowadzania takich audytów, kontroli na miejscu i inspekcji.
Nie naruszając przepisów zawartych w pierwszym i w drugim akapicie, umowy o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz umowy i decyzje w sprawie przyznania dotacji i zamówienia wynikające z wdrożenia niniejszego rozporządzenia muszą zawierać wyraźne upoważnienie dla Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF do przeprowadzania takich audytów, kontroli na miejscu i inspekcji oraz gwarantować przekazywanie wyników tych audytów i kontroli Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8
Ocena
Ocena okresowa
1.   W terminie do końca 2015 r. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące osiągnięcia celów wszystkich działań, na poziomie rezultatów i skutków, skuteczności wykorzystania środków oraz jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem decyzji zmieniającej lub zawieszającej prowadzone działania. Dodatkowo w ramach oceny rozpatruje się możliwości jej uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i zewnętrzną oraz dalszą istotność wszystkich celów. Ocena uwzględnia wpływ oceny na długotrwałe skutki poprzednich działań.
1.   W terminie do końca 2017 r. Komisja sporządza w ścisłej współpracy z danymi państwami członkowskimi i beneficjentami sprawozdanie z oceny okresowej dotyczące osiągnięcia celów wszystkich działań, na poziomie rezultatów i skutków, skuteczności wykorzystania środków oraz jego wartości dodanej dla Unii, a także skuteczności zarządzania programem, w tym zarządzania funduszami Unii, pod kątem decyzji zmieniającej lub zawieszającej prowadzone działania. Na podstawie wyników tej oceny Komisja, w porozumieniu z organami budżetowymi Unii i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) nr .../2013 [ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020], może sprawdzić, czy kwota środków przydzielonych na cele programu i ich podział pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice były odpowiednie. Dodatkowo w ramach oceny rozpatruje się możliwości jej uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i zewnętrzną oraz dalszą istotność wszystkich celów. Ocena uwzględnia wpływ oceny na długotrwałe skutki poprzednich działań.
2.  Komisja przeprowadza ocenę ex post w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i beneficjentami. Ocena ex post obejmuje efektywność i skuteczność programu oraz jego skutki dla procesu likwidacji.
3.   Oceny uwzględniają postępy względem wskaźników wykonania, o których mowa w art. 2 ust. 2.
3.   Oceny okresowe uwzględniają postępy względem wskaźników wykonania, o których mowa w art. 2 ust. 2, oraz realizację wymogów określonych w planach likwidacji o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c).
4.   Komisja przekazuje wnioski z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
4.   Komisja przedkłada wnioski z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)
Artykuł 8a
Ocena końcowa dla okresu 2014–2020
1.  Komisja przeprowadza ocenę ex post w ścisłej współpracy z beneficjentami. Ocena ex post obejmuje efektywność i skuteczność programu oraz jego skutki dla procesu likwidacji.
2.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja sporządza w ścisłej współpracy z danymi państwami członkowskimi i beneficjentami sprawozdanie z oceny końcowej, analizując w nim przy użyciu odpowiednich wskaźników jakościowych i ilościowych efektywność i skuteczność programu, skuteczność finansowanych działań pod względem skutków, wykorzystania zasobów i wartości dodanej dla Unii. W sprawozdaniu z oceny ustala się, czy dalsza pomoc finansowa Unii jest konieczna w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych.
3.  W ocenie końcowej uwzględnia się postępy w odniesieniu do wskaźników wykonania, o których mowa w art. 2 ust. 2.
4.  Komisja przekazuje wnioski z końcowej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Komisja uwzględnia poszczególne doświadczenia i strategie w zakresie likwidacji wykorzystane przez Bułgarię, Litwę i Słowację, aby zbadać możliwe sposoby ujednolicenia podejść do likwidacji elektrowni jądrowych w Unii w celu zapewnienia zgromadzenia na czas niezbędnej wiedzy z myślą o poprawie konkurencyjności przemysłu jądrowego Unii w tej dziedzinie.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności