Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 20 ноември 2013 г. - Страсбург
 Процедура по приемане на бюджета за 2014 г.: целия текст
 Mобилизиране на инструмента за гъвкавост — финансиране на програмите на структурните фондове за Кипър
 Коригиращ бюджет № 9/2013 г.: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на Румъния (суша и горски пожари през 2012 г. ) и на Германия, Австрия и Чешката република (наводнения през май и юни 2013 г.)
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС — суша и горски пожари в Румъния и наводнения в Германия, Австрия и Чешката република
 Мобилизиране на инструмента за гъвкавост с цел допълване на финансирането в общия бюджет на ЕС за 2013 г. за финансиране на Европейския социален фонд с оглед увеличаване на средствата за Франция, Италия и Испания
 Европейски системи за спътникова навигация ***I
 Макрофинансова помощ за Йордания ***I
 Споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите на наркотични вещества ***
 Третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения *
 Правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура *
 Общоприложими разпоредби за европейските фондове ***I
 Европейски социален фонд ***I
 Европейски фонд за регионално развитие и цел „Инвестиции за растеж и работни места“ ***I
 Европейски фонд за регионално развитие и цел „Европейско териториално сътрудничество“ ***I
 Кохезионен фонд ***I
 Европейска група за териториално сътрудничество ***I
 Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия ***I
 Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I
 Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика ***I
 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ***I
 Обща организация на пазарите на селскостопански продукти ***I
 Директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП ***I
 Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони ***I
 Разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност и относно правилата за освобождаване от задължение за някои държави членки ***I
 Финансови средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд ***I
 Протокол между ЕС и Кирибати в областта на рибарството ***
 Местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз
Текстове (1090 kb)
Правна информация - Политика за поверителност