Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
 Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο
 Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας - χρηματοδότηση των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές το 2012) και για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013)
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία
 Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία
 Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης ***I
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών ***
 Τρίτα κράτη και οργανισμοί με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες *
 Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής *
 Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ***I
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ***I
 Ταμείο Συνοχής ***I
 Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ***I
 Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***I
 Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I
 Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ ***I
 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I
 Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ***I
 Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ ***I
 Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ***I
 Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη ***I
 Χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κιριμπάτι ***
 Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείμενα (1128 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου