Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg
 Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt
 Uruchomienie instrumentu elastyczności - finansowanie cypryjskich programów funduszy strukturalnych
 Projekt budżetu korygującego nr 9/2013: Uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii (susza i pożary lasów w 2012 r.) oraz Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej (powódź w maju i czerwcu 2013 r.)
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - susza i pożary lasów w Rumunii, powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej
 Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii
 Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej ***I
 Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I
 Umowa między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie prekursorów narkotyków ***
 Państwa trzecie i organizacje, z którymi Europol zawiera porozumienia *
 Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej *
 Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich ***I
 Europejsi Fundusz Społeczny***I
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” ***I
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Europejska współpraca terytorialna” ***I
 Fundusz Spójności ***I
 Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ***I
 Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie ***I
 Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych ***I
 Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej ***I
 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I
 Wspólna organizacja rynków produktów rolnych ***I
 Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej ***I
 Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ***I
 Przepisy dotyczące zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich ***I
 Alokacja finansowa dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego ***I
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE - Republika Kiribati ***
 Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej
Teksty (774 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności