Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο
 Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας - χρηματοδότηση των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές το 2012) και για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013)
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία
 Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία
 Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης ***I
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών ***
 Τρίτα κράτη και οργανισμοί με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες *
 Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής *
 Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ***I
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ***I
 Ταμείο Συνοχής ***I
 Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ***I
 Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***I
 Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I
 Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ ***I
 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I
 Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ***I
 Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ ***I
 Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ***I
 Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για ορισμένα κράτη μέλη ***I
 Χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κιριμπάτι ***
 Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο
PDF 843kWORD 284k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το κοινό κείμενο για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013 – 2013/2145(BUD))
P7_TA(2013)0472A7-0387/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό κείμενο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής (PE-CONS 16106/2013 ADD 1-5 – C7‑0413/2013) και τις σχετικές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - όλα τα Τμήματα(1) και τις τροπολογίες του προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 28 Ιουνίου 2013 (COM(2013)0450),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2014 (COM(2013)0644) και 2/2014 (COM(2013)0719) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και στις 16 Οκτωβρίου 2013 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου, σχετικά με για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75δ και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7‑0387/2013),

1.  εγκρίνει το κοινό κείμενο που συμφωνήθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής, το οποίο συνίσταται στα ακόλουθα έγγραφα συνολικά:

   κατάλογος των γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή προϋπολογισμού για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που περιλαμβάνονται στα κοινά συμπεράσματα τα οποία συμφωνήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον τομέα 5 και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές, και σχετικά με τους Ειδικούς Εκπροσώπους της ΕΕ, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ 12/11/2013

Προϋπολογισμός 2014 – Κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα ακόλουθα:

1.  Προϋπολογισμός 2014

2.  Προϋπολογισμός 2013 – διορθωτικοί προϋπολογισμοί αριθ. 8/2013 και 9/2013

3.  Δηλώσεις

1.  Προϋπολογισμός 2014

1.1.  Γραμμές που έχουν «κλείσει»

Εάν δεν υπάρχει σχετική διευκρίνιση στα κατωτέρω συμπεράσματα, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται από το Συμβούλιο ή από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχτηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται.

Για τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού η επιτροπή συνδιαλλαγής κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

1.2.  Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Ο αριθμός των θέσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), για τον οποίο συμφωνούνται επτά πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), για την οποία συμφωνούνται οκτώ πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), για την οποία συμφωνούνται τρεις πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), για την οποία συμφωνούνται πέντε πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), για την οποία συμφωνούνται δύο πρόσθετες θέσεις· και

—  EUROPOL, για την οποία συμφωνούνται δύο πρόσθετες θέσεις.

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών) για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ), με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 2,1 εκατομμυρίων EUR, με βάση την κλείδα ενωσιακής χρηματοδότησης 40% (το 60% θα συγχρηματοδοτηθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές)·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 1,2 εκατομμυρίων EUR, με βάση την κλείδα ενωσιακής χρηματοδότησης 40% (το 60% θα συγχρηματοδοτηθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές)·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 2,0 εκατομμυρίων EUR, με βάση κλείδα ενωσιακής χρηματοδότησης 40% (το 60% θα συγχρηματοδοτηθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές)·

—  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 0,130 εκατομμυρίων EUR·

—  EUROPOL, για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 1,7 εκατομμυρίων EUR· και

—  FRONTEX, για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 2,0 εκατομμυρίων EUR.

Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.4.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών), καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή με τη διορθωτική επιστολή 2/2014.

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ)

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών), καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ), όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014.

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Συμφωνείται συνολική δέσμη 68 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), ύψους 79,4 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο. Αν ένα δοκιμαστικό σχέδιο ή μια προπαρασκευαστική ενέργεια εμφανίζεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων στην αντίστοιχη νομική βάση, για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία.

1.3.  Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφώνησε στα εξής:

Τομέας 1α

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 και 2/2014, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αυξήσεις / μειώσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2014

Προϋπολογισμός 2014

Διαφορά

38,500-- 38,50001 02 01

Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ

13,000

11,000

—  2,000

04 03 01 05Κοινωνικός διάλογος

04 03 01 02

Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

-

18,600

18,600

04 03 01 06

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

-

7,250

7,250

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

-

15,935

15,935

04 03 02 02

EURES — Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης

19,310

21,300

1,990

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως εκείνων που είναι οι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, καθώς και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

25,074

26,500

1,426

06 02 05

Δραστηριότητες στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων

16,019

20,019

4,000

09 03 01

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων

-

10,000

10,000

09 04 01 01

Ενίσχυση της έρευνας στις ΜΑΤ — Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες

241,003

246,003

5,000

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

-

3,000

3,000

Σύνολο

26,701

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 1α ανέρχεται σε 76,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 1β

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014, με εξαίρεση τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού, για καθεμιά από τις οποίες συμφωνήθηκε ποσό 2,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων:

—  13 03 67 «Μακροπεριφερειακές στρατηγικές 2014-2020: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας – Τεχνική βοήθεια» και

—  13 03 68 «Μακροπεριφερειακές στρατηγικές 2014-2020: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη – Τεχνική βοήθεια».

Επιπλέον, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ, κεφάλαιο 04 06) συμφωνείται πρόσθετο ποσό 134,9 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Αντίστοιχο ποσό σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μεταφέρεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ, κεφάλαιο 04 02), κατανεμημένο ως εξής:

—  67,9 εκατομμύρια EUR για τις «Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» (γραμμή 04 02 60)

—  22,2 εκατομμύρια EUR για τις «Περιφέρειες μετάβασης» (γραμμή 04 02 61)

—  44,8 εκατομμύρια EUR για τις «Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» (γραμμή 04 02 62)

Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για ποσό 89,3 εκατομμυρίων EUR για πρόσθετη βοήθεια προς την Κύπρο.

Τομέας 2

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με εξαίρεση:

—  τη γραμμή 05 08 80, Συμμετοχή της Ένωσης στην Παγκόσμια Έκθεση του 2015 ««Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής» στο Μιλάνο, για την οποία συμφωνήθηκε πρόσθετο ποσό ενός εκατομμυρίου EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 2 ανέρχεται σε 35,8 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 3

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αυξήσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2014

Προϋπολογισμός 2014

Διαφορά

15 04 02

Ενίσχυση της λειτουργίας του πολιτιστικού τομέα στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

52,922

53,922

1,000

15 04 03

Ενίσχυση της λειτουργίας του τομέα MEDIA στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

102,321

103,321

1,000

16 02 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

21,050

23,050

2,000

16 03 01 01

Ενέργειες πολυμέσων

18,740

25,540

6,800

33 02 02

Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ισότητας

30,651

31,151

0,500

Σύνολο

11,300

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 3 ανέρχεται σε 7,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 4

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αυξήσεις / μειώσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2014

Προϋπολογισμός 2014

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

76,257

60,000

—  16,257

19 02 01

Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων (Μέσο σταθερότητας)

201,867

204,337

2,470

19 02 02

Στήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων, της ετοιμότητας απέναντι στις κρίσεις και της οικοδόμησης της ειρήνης (Μέσο σταθερότητας)

22,000

22,494

0,494

19 05 01

Συνεργασία με τρίτες χώρες για την προαγωγή και την προώθηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αμοιβαίων συμφερόντων

100,511

106,109

5,598

21 02 01 01

Λατινική Αμερική — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

205,735

0,000

—  205,735

21 02 01 02

Λατινική Αμερική — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

48,259

0,000

—  48,259

21 02 02 01

Ασία — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

581,964

0,000

—  581,964

21 02 02 02

Ασία — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

154,699

0,000

—  154,699

21 02 03 01

Κεντρική Ασία — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

65,240

0,000

—  65,240

21 02 03 02

Κεντρική Ασία — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

4,911

0,000

—  4,911

21 02 04 01

Μέση Ανατολή — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

37,305

0,000

—  37,305

21 02 04 02

Μέση Ανατολή — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

13,107

0,000

—  13,107

21 02 05 01

Νότια Αφρική — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

22,768

0,000

—  22,768

21 02 05 02

Νότια Αφρική — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2,530

0,000

—  2,530

21 02 06 01

Αφρική — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

85,210

0,000

—  85,210

21 02 06 02

Αφρική — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

9,468

0,000

—  9,468

21 02 07 01

Παγκόσμια δημόσια αγαθά — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

620,988

0,000

—  620,988

21 02 07 02

Παγκόσμια δημόσια αγαθά — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

19,036

0,000

—  19,036

21 02 07 03

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

0,000

163,094

163,094

21 02 07 04

Βιώσιμη ενέργεια

0,000

82,852

82,852

21 02 07 05

Ανθρώπινη ανάπτυξη

0,000

163,094

163,094

21 02 07 06

Επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία

0,000

197,018

197,018

21 02 07 07

Μετανάστευση και άσυλο

0,000

46,319

46,319

21 02 08 01

Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

183,452

0,000

—  183,452

21 02 08 02

Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

61,151

0,000

—  61,151

21 02 08 03

Η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη

0,000

212,399

212,399

21 02 08 04

Οι τοπικές αρχές στην ανάπτυξη

0,000

36,366

36,366

21 02 09

Μέση Ανατολή

0,000

51,182

51,182

21 02 10

Κεντρική Ασία

0,000

71,571

71,571

21 02 11

Αφρική

0,000

97,577

97,577

21 02 12

Λατινική Αμερική

0,000

259,304

259,304

21 02 13

Νότια Αφρική

0,000

25,978

25,978

21 02 14

Ασία

0,000

537,057

537,057

21 02 15

Αφγανιστάν

0,000

203,497

203,497

21 03 01 01

Μεσογειακές χώρες — Ανθρώπινα δικαιώματα και κινητικότητα

205,355

211,087

5,731

21 03 01 02

Μεσογειακές χώρες — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

680,400

687,811

7,411

21 03 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη, και επίλυση συγκρούσεων

75,950

80,199

4,249

21 03 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

250,000

300,000

50,000

21 03 02 01

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Ανθρώπινα δικαιώματα και κινητικότητα

240,841

247,067

6,226

21 03 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

335,900

339,853

3,953

21 03 02 03

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη, και επίλυση συγκρούσεων

11,800

12,966

1,166

21 03 03 03

Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην περιοχή γειτονίας

163,277

163,771

0,494

21 04 01

Προώθηση του σεβασμού και της τήρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και στήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων

127,841

132,782

4,941

21 05 01

Παγκόσμιες και διαπεριφερειακές απειλές για την ασφάλεια (Μέσο σταθερότητας)

81,514

82,255

0,741

21 08 02

Συντονισμός και προώθηση της ευαισθητοποίησης στα αναπτυξιακά θέματα

11,700

13,331

1,631

22 02 01

Στήριξη στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

22 02 01 01

Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και προοδευτική ευθυγράμμιση με το «κοινοτικό κεκτημένο» και υιοθέτηση, εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου αυτού

248,565

249,800

1,235

22 02 01 02

Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη

248,565

249,800

1,235

22 02 03

Στήριξη στην Τουρκία

22 02 03 01

Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και προοδευτική ευθυγράμμιση με το «κοινοτικό κεκτημένο» και υιοθέτηση, εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου αυτού

292,938

294,173

1,235

22 02 03 02

Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη

292,938

294,173

1,235

22 03 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας

30,000

31,482

1,482

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

859,529

874,529

15,000

Σύνολο

131,755

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 4 ανέρχεται σε 10,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 5

Σε ό,τι αφορά τις οργανικές θέσεις των σχετικών τμημάτων, συμφωνείται το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το οποίο συμφωνείται η δική του ανάγνωση.

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με εξαίρεση:

—  τα ποσά που αντιστοιχούν στον πιθανό αντίκτυπο των αναπροσαρμογών των μισθών για το 2011 και το 2012, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων τμημάτων στο παρόν στάδιο, εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.5.

—  Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις των λοιπών τμημάτων, συμφωνείται το επίπεδο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Για το Ελεγκτικό Συνέδριο (τμήμα V), συμφωνείται το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης που πρότεινε το Συμβούλιο·

—  Το Δικαστήριο (τμήμα IV) εξαιρείται από τη μείωση κατά 0,6 εκατομμύρια EUR που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

—  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (τμήμα X) εξαιρείται από τη μεταφορά των Ειδικών Εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.6.

—  Επιπλέον, στον προϋπολογισμό της Επιτροπής (τμήμα III) προστίθενται τρεις νέες γραμμές (30 01 16 01, 30 01 16 02, 30 01 16 03), με τα αντίστοιχα επίπεδα πιστώσεων που πρότεινε το Κοινοβούλιο κατά την ανάγνωσή του.

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 5 ανέρχεται σε 316,8 εκατομμύρια EUR.

Δημιουργία νέας ομάδας καθηκόντων AST/SC

Τα οργανογράμματα όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ θα τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δημιουργία της νέας ομάδας καθηκόντων AST/SC στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, όπως προτείνεται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014.

Τομέας 6

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού.

1.4.  Ειδικά μέσα

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας (ΑΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού.

1.5.  Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014 καθορίζεται σε 135 504 613 000 EUR.

Η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή της ακόλουθης κατανομής των πιστώσεων πληρωμών στο σύνολο των γραμμών του προϋπολογισμού του 2014:

1.  Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για το οποίο το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι εξ ορισμού ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·

2.  Κατ' αναλογία, το ίδιο ισχύει για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, για τους οποίους η συνεισφορά της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στο τμήμα 1.2 ανωτέρω·

3.  Οι πιστώσεις πληρωμών για κάθε νέο δοκιμαστικό σχέδιο και προπαρασκευαστική ενέργεια ορίζονται στο 50% των αντιστοίχων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο· σε περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 50% των αντιστοίχων νέων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, ή το επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο·

4.  Συμφωνούνται τα ακόλουθα ειδικά ποσά σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων:

α.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για το 2014 καθορίζεται σε 150 εκατομμύρια EUR·

β.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014, ενώ το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες καθορίζεται στα επίπεδο που προτείνεται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014·

γ.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για την «Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)» καθορίζεται σε 200 εκατομμύρια EUR·

δ.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές κατά το διάστημα 2014-2020 καθορίζεται στο 50% του επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπεται στον τομέα 1β, στο τμήμα 1.3 ανωτέρω·

ε.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις καθορίζεται στο επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπεται στον τομέα 1α, στο τμήμα 1.3 ανωτέρω.

5.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που καθορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4 έχει καθαρή επίπτωση 285 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού για τις σχετικές δαπάνες. Λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς μεταξύ του συνολικού επιπέδου πιστώσεων πληρωμών, ύψους 135 504 613 000 EUR, και της θέσης του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού, το ποσό που απομένει, ύψους 215 εκατομμυρίων EUR, επιτρέπει την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν διαχωριζόμενες πιστώσεις για τις οποίες δεν ορίζονται ειδικοί κανόνες στις παραγράφους 2 έως 4, ανωτέρω, κατ’ αναλογία προς τη διαφορά μεταξύ του σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής και της θέσης του Συμβουλίου.

Ως τμήμα του όλου συμβιβασμού, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης σχετικά με τις πληρωμές, που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.1 κατωτέρω.

Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως καθορίζεται στο τμήμα 3.2 κατωτέρω.

1.6.  Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού συμφωνούνται με τις αλλαγές που καθορίζονται στο παράρτημα I. Εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπάρχουσας νομικής βάσης, ούτε η επέμβαση στη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων, και ότι η εκάστοτε δράση πρέπει να καλύπτεται από διαθέσιμους πόρους·

1.7.  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής ή αν δεν έχει συμφωνηθεί σχετικά από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στις αντίστοιχες αναγνώσεις τους, η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού και στις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2014 και 2/2014 παραμένει αμετάβλητη, με εξαίρεση τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Οι από κοινού συμφωνηθείσες τροποποιήσεις της ονοματολογίας αφορούν τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

04 03 01 05

Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

04 03 01 06

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

15 02 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον ευρωπαϊκό τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, ενίσχυση της συνάφειας με την αγορά εργασίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

15 02 01 01

Εκπαίδευση και κατάρτιση

15 02 01 02

Νεολαία

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

21 02 07 03

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

21 02 07 04

Βιώσιμη ενέργεια

21 02 07 05

Ανθρώπινη ανάπτυξη

21 02 07 06

Επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία

21 02 07 07

Μετανάστευση και άσυλο

21 02 08 03

Η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη

21 02 08 04

Οι τοπικές αρχές στην ανάπτυξη

21 02 09

Μέση Ανατολή

21 02 10

Κεντρική Ασία

21 02 11

Αφρική

21 02 12

Λατινική Αμερική

21 02 13

Νότια Αφρική

21 02 14

Ασία

21 02 15

Αφγανιστάν

30 01 16 01

Συντάξεις γήρατος πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

30 01 16 02

Συντάξεις αναπηρίας για τους πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

30 01 16 03

Συντάξεις επιζώντων για τους πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού στις νέες θέσεις για τον κοινωνικό διάλογο, όπως προτείνονται από την Επιτροπή, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

1.8.  Αποθεματικά

Συμφωνείται να εγγραφεί το αποθεματικό ύψους 2 εκατομμυρίων EUR που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση 01 02 01 «Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ».

1.9.  Έσοδα

Η πλευρά των εσόδων του προϋπολογισμού εγκρίνεται όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, προσαρμοσμένη στο επίπεδο των πληρωμών που συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής.

2.  Προϋπολογισμός 2013

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 8/2013 συμφωνείται με τα ποσά που προτείνει το Συμβούλιο.

Το ΣΔΠ αριθ. 9/2013 συμφωνείται όπως προτείνεται από το Συμβούλιο, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.  Αύξηση κατά 200 εκατομμύρια EUR προκειμένου να καλυφθούν οι εκκρεμείς ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών το 2013 στον τομέα της έρευνας, κατανεμημένη στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών το 2013

06 06 02 03

Κοινή επιχείρηση SESAR

12,458

08 02 02

Συνεργασία –Υγεία –Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα

17,981

08 04 01

Συνεργασία – Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

19,936

08 06 01

Συνεργασία – Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

2,804

08 10 01

Ιδέες

41,884

08 19 01

Ικανότητες – Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

0,406

09 04 01 01

Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ – Συνεργασία)

40,813

10 03 01

Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)

0,406

15 07 77

Άνθρωποι

63,313

Σύνολο

200

2.  Συμφωνείται ανακατανομή πιστώσεων πληρωμών συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων EUR το 2013, από τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Ανακατανομή πιστώσεων πληρωμών

Προϋπολογισμός 2013

ΣΔΠ 9/2013

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

10,000

04 05 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

13,116

08 01 04 31

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ)

3,915

08 01 05 01

Δαπάνες σχετικές με το ερευνητικό προσωπικό

7,230

08 01 05 03

Άλλες διαχειριστικές δαπάνες για την έρευνα

15,739

Σύνολο

50,000

Η ανακατεύθυνση πιστώσεων πληρωμών σε δαπάνες διοικητικής υποστήριξης της έρευνας (κεφάλαιο 08 01) το 2013 αφορά μη διαχωριζόμενες δαπάνες, και ως εκ τούτου οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (-26,9 εκατομμύρια EUR) στις τρεις τελευταίες γραμμές του ανωτέρω πίνακα.

Στον προϋπολογισμό του 2013 περιλαμβάνεται ποσό 250 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, ενώ ο προϋπολογισμός του 2014 διαθέτει για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ πιστώσεις πληρωμών ύψους 150 εκατομμυρίων EUR.

3.  Δηλώσεις

3.1.  Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την κοινή ευθύνη που τους ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο της εκτέλεσης, η ομαλή ροή των πληρωμών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική μετάθεση υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) στον προϋπολογισμό του 2015. Για τούτο, θα χρησιμοποιούν, όποτε είναι σκόπιμο, τους διάφορους μηχανισμούς ευελιξίας που προβλέπονται από τον κανονισμό για το ΠΔΠ, μεταξύ άλλων στο άρθρο 13 του κανονισμού αυτού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να καθορίσουν το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το 2014 σε 135 504 613 000 EUR. Καλούν την Επιτροπή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, με βάση τις διατάξεις του σχεδίου κανονισμού για το ΠΔΠ και τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη που της αναθέτει η Συνθήκη, ιδίως δε να ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, αφού έχει εξετάσει προηγουμένως τη δυνατότητα ανακατανομής των σχετικών πιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε αναμενόμενης υποαπορρόφησης των πιστώσεων (δημοσιονομικός κανονισμός, άρθρο 41 παράγραφος 2), σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2014 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε έλλειψη σε πιστώσεις πληρωμών. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται για την ταχεία διεκπεραίωση κάθε πιθανής μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να τις ευθυγραμμίζουν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν δραστήρια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την κατάσταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2014, ιδίως όσον αφορά τον υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι). Αυτό θα γίνει με ειδικές διοργανικές συσκέψεις, σύμφωνα με το σημείο 36 του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας, ώστε να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση των πιστώσεων και τις αναθεωρημένες προβλέψεις.

3.2.  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την ανάγκη για συγκεκριμένη και μέγιστη ευελιξία στο ΠΔΠ 2014-2020. Οι αλλαγές στις προτεινόμενες νομικές βάσεις, που συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω πίεση των ανώτατων ορίων πληρωμών στο ΠΔΠ 2014-2020. Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής 2014-2020 και λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει στις ανάγκες για πιστώσεις πληρωμών η συμφωνία που επιτεύχθηκε για το αποθεματικό επίδοσης και τα επίπεδα προχρηματοδότησης. Μολονότι ο συνολικός αντίκτυπος των αλλαγών αυτών όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στο ΠΔΠ 2014-2020 θεωρείται ότι θα παραμείνει περιορισμένος, η Επιτροπή δήλωσε ότι οι ετήσιες διακυμάνσεις στο συνολικό επίπεδο των πληρωμών θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση του συνολικού περιθωρίου των πληρωμών. Αν χρειαστεί, η Επιτροπή μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το μέσο ευελιξίας και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες που συμφωνήθηκε στο σχέδιο κανονισμού του ΠΔΠ.

Συνεπώς, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει διορθωτικά μέτρα ανάλογα με την πορεία της εκτέλεσης, χρησιμοποιώντας, στον βαθμό που απαιτείται, όλα τα μέσα που προσφέρει το νέο ΠΔΠ. Ειδικότερα, μέσα στο 2014 η Επιτροπή μπορεί να χρειαστεί να προτείνει τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του σχεδίου κανονισμού του ΠΔΠ.

3.3.  Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα ειδικά μέσα μπορούν να ενεργοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση πραγματικά απρόβλεπτων καταστάσεων.

Υπενθυμίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν μπορεί να οδηγήσει στην υπέρβαση των συνολικών ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών.

Όσον αφορά τα άλλα ειδικά μέσα, το Συμβούλιο υπενθυμίζει πως το άρθρο 3 παράγραφος 2 του σχεδίου κανονισμού για το ΠΔΠ αναφέρει ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό επιπλέον των ανωτάτων ορίων των σχετικών τομέων.

3.4.  Κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι είναι σημαντικό να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός των υπαλλήλων όλων των θεσμικών και άλλων οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ κατά 5% μέσα σε διάστημα πέντε ετών, όπως συμφωνήθηκε στο σημείο 23 του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία, συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να επιδιώξουν σταδιακά την προαναφερθείσα μείωση του προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017, επιμένοντας παράλληλα στην ομαλή λειτουργία των οργανισμών προκειμένου να μπορούν να επιτελούν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τη νομοθετική αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι, για την επίτευξη της μείωσης αυτής στους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα, μεταξύ άλλων διαρθρωτικά. Συνεπώς, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τις δυνατότητες συγχώνευσης και/ή κατάργησης ορισμένων από τους υπάρχοντες οργανισμούς, και/ή άλλους τρόπους για την επίτευξη συνεργιών.

Σε συνέχεια του έργου που επιτέλεσε η διοργανική ομάδα εργασίας, που κατέληξε στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν στην ανάγκη για στενότερο και μονιμότερο έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων εξουσιών τους, συμφωνούν να συγκροτήσουν ειδική διοργανική ομάδα εργασίας για τον καθορισμό μιας σαφούς εξελικτικής πορείας των οργανισμών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η ομάδα αυτή θα εξετάσει ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα:

—  Αξιολόγηση των οργανογραμμάτων καθενός ξεχωριστά

—  Τρόποι για την παροχή επαρκών πιστώσεων και προσωπικού για πρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται στους επιμέρους οργανισμούς από τη νομοθετική αρχή

—  Αντιμετώπιση των οργανισμών που είναι πλήρως ή εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενοι

—  Διοικητική διάρθρωση των οργανισμών, χρηματοδοτικά μοντέλα, χρήση εσόδων για ειδικό προορισμό

—  Επανεξέταση αναγκών· ενδεχόμενες συγχωνεύσεις/καταργήσεις· μεταφορά καθηκόντων στην Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν κατάλληλα υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας, ως νομοθετική και αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

3.5.  Κοινή δήλωση για τον τομέα 5 και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι εν αναμονή των αποφάσεων για τις υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι πιστώσεις που αφορούν τις προτεινόμενες μισθολογικές αναπροσαρμογές ύψους 1,7% για το 2011 και 1,7% για το 2012 δεν θα περιληφθούν στο παρόν στάδιο στον προϋπολογισμό του 2014.

Αν το Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Επιτροπής, η τελευταία θα υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το 2014, προκειμένου να καλυφθούν οι προταθείσες μισθολογικές αναπροσαρμογές σε όλα τα τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ενεργήσουν αμέσως επί του σχετικού σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.

3.6.  Κοινή δήλωση για τους Ειδικούς Εκπροσώπους της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων για τους Ειδικούς Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής (Τμήμα ΙΙΙ) στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (Τμήμα Χ), στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015.

Παράρτημα Ι – Τροποποίηση των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού

Αναφορικά με το τμήμα 1.6 των κοινών συμπερασμάτων, συμφωνούνται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού που ψηφίστηκαν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τομέας 1Α

04 03 01 05

Ενέργειες επιμόρφωσης και ενημέρωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης υπέρ των οργανώσεων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της δράσης τη δράση της Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τις οργανώσεις των εργαζομένων να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, όπως ορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στην κοινωνική ατζέντα, καθώς και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την οικονομική κρίση.

Επιπλέον, η πίστωση αυτή προορίζεται για την υποστήριξη των προγραμμάτων εργασίας των δύο οργανισμών, ETUI (European Trade Union Institute) και EZA (European Centre for Workers’ Questions), που ιδρύθηκαν για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω εκπαιδευτικών μέτρων και έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων χωρών, για την ουσιαστικότερη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες.

—  Στήριξη των προγραμμάτων εργασίας των δύο ειδικών συνδικαλιστικών ινστιτούτων, του ETUI (Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο) και EZA (Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέματα Εργαζομένων), τα οποία συγκροτήθηκαν για να διευκολύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης και της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τη βελτίωση του βαθμού συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση,

—  Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης υπέρ των οργανώσεων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—  Μέτρα στα οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από τις υποψήφιες χώρες, αποσκοπώντας συγκεκριμένα στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προορίζεται επίσης για την προώθηση της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στους φορείς λήψης αποφάσεων των οργανώσεων των εργαζομένων.

Νομικές βάσεις

Καθήκον που απορρέει από συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί απευθείας στην Επιτροπή με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμβαση του 1959 μεταξύ της Ανώτατης Αρχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών, Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1), και οι σχετικές ειδικές οδηγίες.

Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19).

04 03 01 06

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση ενεργειών για την προαγωγή της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, προωθώντας τις οδηγίες 97/74/ΕΚ και 2009/38/ΕΚ των ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων, τις οδηγίες 2001/86/ΕΚ και 2003/72/ΕΚ για τον ρόλο των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρεία και στον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό, αντιστοίχως, την οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και το άρθρο 16 της οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Η πίστωση αυτή καλύπτει τη χρηματοδότηση μέτρων για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών σε θέματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής εντός των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περισσότερα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η χρηματοδότηση σύντομων κύκλων κατάρτισης για διαπραγματευτές και εκπροσώπους σε διακρατικά όργανα πληροφόρησης, διαβούλευσης και συμμετοχής. Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι από υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ενεργειών που αποσκοπούν να επιτρέψουν στους κοινωνικούς εταίρους να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, ειδικότερα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, να εξοικειωθούν με τις διακρατικές συμφωνίες επιχειρήσεων και να συνεργαστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο σύνολο των κρατών μελών, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, και την προαγωγή των σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες.

—  Μέτρα που θα θέσουν τους όρους για τον κοινωνικό διάλογο στο εσωτερικό των εταιρειών και τη σωστή συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/38/ΕΚ για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, τις οδηγίες 2001/86/ΕΚ και 2003/72/ΕΚ για τον ρόλο των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρεία και στον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό, αντιστοίχως, την οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την οδηγία 98/59/ΕΚ για τις ομαδικές απολύσεις και το άρθρο 16 της οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

—  Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών σε θέματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων στο εσωτερικό εταιρειών που λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και σύντομες ενέργειες κατάρτισης των εντεταλμένων προσώπων και των εκπροσώπων σε διακρατικά όργανα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής μπορούν, επίσης, να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό. Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι από υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

—  Μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να ασκούν τα δικαιώματα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, ειδικά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων, θα τους εξοικειώσουν με τις διακρατικές εταιρικές συμφωνίες και θα τονώσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή των εργαζομένων.

—  Ενέργειες για την προαγωγή της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

—  Καινοτόμες ενέργειες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων, με σκοπό την υποστήριξη της πρόβλεψης της αλλαγής και την πρόληψη και τη διευθέτηση των διαφορών στο πλαίσιο εταιρικών αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων και ομίλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

—  Μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, όπως είναι οι μαζικές απολύσεις ή η ανάγκη στροφής προς μια βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς.

—  Διακρατικές ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε θέματα που συνδέονται με τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο εταιρείας.

Νομικές βάσεις

Καθήκον που απορρέει από ειδικές αρμοδιότητες που ανατέθηκαν απευθείας στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 154 και 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδηγία 97/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, για την επέκταση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, της οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22).

Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22).

Οδηγία 98/59/ΕΚ, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).

Οδηγία 2001/23/ΕΚ, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16).

Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29).

Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 25).

Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1).

Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28).

Σύμβαση του 1959 μεταξύ της Ανώτατης Αρχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών, Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

Παρατηρήσεις

Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου και η προώθηση της σύναψης συμφωνιών και άλλων κοινών ενεργειών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης Οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες θα βοηθήσουν τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων να αντιμετωπίσουν τις κύριες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση και η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, όπως ορίζεται ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στην κοινωνική ατζέντα, και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, καθώς και για να συμβάλει στη βελτίωση και τη διάδοση της γνώσης των θεσμών και της πρακτικής των εργασιακών σχέσεων. Προορίζεται για την κάλυψη επιδοτήσεων για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε διακλαδικό και κλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συνεδριάσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων ενεργειών που σχεδιάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Επιπλέον, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την υποστήριξη μέτρων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, και ιδίως αυτών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την Ένωση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τη χρηματοδότηση ενεργειών στις οποίες συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων των υποψήφιων χωρών, αποσκοπώντας συγκεκριμένα στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ένωσης. Συνεκτιμάται μια προσέγγιση ευαίσθητη σε θέματα ισότητας των φύλων κατά την υλοποίηση των στόχων αυτών και, ως εκ τούτου, στόχος είναι να ενθαρρύνει την ίση συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο των οργάνων λήψης αποφάσεων και των συνδικάτων και των ενώσεων εργοδοτών. Αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία έχουν οριζόντιο χαρακτήρα.

Δεδομένων αυτών των στόχων, ορίζονται δύο επιμέρους προγράμματα:

–  υποστήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου,

–  βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των εργασιακών σχέσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες.

—  Μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, διαπραγματεύσεις, πληροφόρηση, δημοσιεύσεις και άλλες ενέργειες οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προαναφερθέντος στόχου ή των ενεργειών που υπάγονται στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

—  Ενέργειες που αναλαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου (καθώς και για τη βελτίωση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων) σε διακλαδικό και κλαδικό επίπεδο.

—  Ενέργειες για τη βελτίωση της γνώσης των θεσμών και της πρακτικής των εργασιακών σχέσεων σε όλη την ΕΕ και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

—  Μέτρα στα οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από τις υποψήφιες χώρες, αποσκοπώντας συγκεκριμένα στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στα όργανα λήψης των αποφάσεων τόσο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων όσο και στις εργοδοτικές οργανώσεις.

—  Ενέργειες για την υποστήριξη μέτρων σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, ιδίως εκείνων που αφορούν την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Ένωση.

Νομική βάση

Καθήκον που απορρέει από ειδικές αρμοδιότητες που ανατέθηκαν απευθείας στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 154 και 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις της παρούσας θέσης του προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθες:

Να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ολοκλήρωση των δράσεων που υποστηρίζονται ως ειδικές ετήσιες αθλητικές εκδηλώσεις.

Ειδική ετήσια εκδήλωση: Η ευρωπαϊκή εβδομάδα MOVE

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 1 000 000 EUR· Πιστώσεις πληρωμών: 1 000 000 EUR

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE είναι μια πανευρωπαϊκή εμβληματική εκδήλωση για την προαγωγή του αθλητισμού στη βάση και της σωματικής άσκησης, καθώς και της θετικής τους επίδρασης στους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο του φιλόδοξου στόχου να ενθαρρυνθούν άλλα 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση έως το 2020, η Εβδομάδα MOVE 2014 αποτελεί προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, στο πλαίσιο της οποίας τοπικές κοινότητες, σχολεία, χώροι εργασίας και πόλεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας NowWeMove και ως εκ τούτου συνιστά διαρκή συμβολή στην αύξηση της σωματικής άσκησης και τη βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών.

Η Εβδομάδα MOVE 2014 θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 εκδηλώσεις και από τα 28 κράτη μέλη, και τουλάχιστον 150 πόλεις, όπου θα παρουσιαστούν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, και θα προβληθούν οι ήδη υπάρχουσες πολυάριθμες επιτυχημένες ενέργειες.

Ειδική ετήσια εκδήλωση: Ευρωπαϊκοί Ειδικοί Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αμβέρσα του Βελγίου το 2014

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 2 000 000 EUR, Πιστώσεις πληρωμών: 2 000 000 EUR

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των δράσεων που υποστηρίζονται ως ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις. Διατίθεται ποσό 2 000 000 EUR για τη συγχρηματοδότηση της πολυετούς εκδήλωσης των Ευρωπαϊκών Ειδικών Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Αμβέρσα του Βελγίου (13 έως 20 Σεπτεμβρίου 2014). Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει επίσης στους συμμετέχοντες αθλητές και από τα 28 κράτη μέλη να προπονηθούν, να προετοιμαστούν και να συμμετάσχουν στους αγώνες στο Βέλγιο.

Στην διοργάνωση θα συμμετάσχουν 2 000 αθλητές από 58 χώρες και οι αντιπροσωπείες τους. Οι αγώνες θα διαρκέσουν 10 ημέρες. Περισσότεροι από 4 000 εθελοντές θα συνεισφέρουν στην μοναδικότητα αυτής της πολυσχιδούς αθλητικής εκδήλωσης. Παράλληλα με το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, θα διοργανωθούν και άλλες επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και οικογενειακά προγράμματα. 30 βελγικές πόλεις θα φιλοξενήσουν τους αθλητές, και η Αμβέρσα θα φιλοξενήσει την εκδήλωση. Πριν, κατά και μετά τους αγώνες θα διοργανωθούν πολλές ειδικές εκδηλώσεις..

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.
(2) ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας - χρηματοδότηση των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο
PDF 276kWORD 42k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (COM(2013)0647 – C7-0302/2013 – 2013/2223(BUD))
P7_TA(2013)0473A7-0388/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2013)0450), που υποβλήθηκε στις 28 Ιουνίου 2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την τροποποιητική επιστολή αριθ. 1 την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 (COM(2013)0644),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0647 – C7‑0302/2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2013 για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2014,

–  έχοντας υπόψη το κοινό κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής στις 12 Νοεμβρίου 2013 (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7‑0388/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 1β, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να κινητοποιηθεί το μέσο ευελιξίας για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 1β, κατά 78 εκατ. EUR, για να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο με πρόσθετες πιστώσεις για το έτος 2014 συνολικού ύψους 100 000 000 EUR,

1.  σημειώνει ότι, παρά τη συγκρατημένη ενίσχυση σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για έναν περιορισμένο αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού και τις διάφορες μειώσεις σε άλλα κονδύλια, τα ανώτατα όρια του υποτομέα 1β για το 2014 σε αναλήψεις υποχρεώσεων δεν επιτρέπουν να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση σημαντικών και επειγουσών πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, οι οποίες αναδείχθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

2.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση – στον υποτομέα 1β – των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο, με το συνολικό ποσό των 89 330 000 EUR·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του εν λόγω μέσου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη να είναι όλο και πιο ευέλικτος ο προϋπολογισμός της Ένωσης·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/97/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 347 της 20.12.2013, σ. 884
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές το 2012) και για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013)
PDF 1153kWORD 756k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή (14872/2013 – C7-0388/2013 – 2013/2257(BUD))
P7_TA(2013)0474A7-0390/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2013 (COM(2013)0691),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο, στις 30 Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013 (14872/2013 – C7-0388/2013),

–  έχοντα υπόψη τα κοινά πορίσματα που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 12 Νοεμβρίου 2013(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 75β του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0390/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9 (ΣΔΠ αριθ. 9/2013) για το έτος 2013 καλύπτει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ («το Ταμείο») για ποσό ύψους 400,5 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών, υπέρ της Ρουμανίας σε σχέση με την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2012, και υπέρ της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας σε σχέση με τις πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του ΣΔΠ αριθ. 9/2013 είναι να εγγράψει επισήμως τις δημοσιονομικές αυτές προσαρμογές στον προϋπολογισμό του 2013,

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το ΣΔΠ αριθ. 9/2013, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Επιτροπή·

2.  καλεί το Συμβούλιο να σταματήσει να παρουσιάζει τις θέσεις του βάσει του άρθρου 314 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως νομικές πράξεις («απόφαση»), διότι αυτό δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 314 ΣΛΕΕ, όπως αυτό ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο με την απόφασή του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, στην υπόθεση C-77/11 του Συμβουλίου κατά του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι μια θέση βάσει του άρθρου 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη και ισχύει από την ημερομηνία της έγκρισής της· τονίζει ότι θα απορρίπτει και θα αγνοεί οποιονδήποτε όρο δια του οποίου το Συμβούλιο θα επιχειρεί να εξαρτά την ισχύ της θέσης του σε μια διαδικασία προϋπολογισμού από την προηγούμενη έγκριση ενός διαφορετικού προϋπολογισμού, διορθωτικού προϋπολογισμού ή νομοθετικής πράξης εκ μέρους του Κοινοβουλίου·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη θέση του Συμβουλίου σε σχέση με το ΣΔΠ αριθ. 9/2013, με την οποία τροποποιείται η πρόταση της Επιτροπής με στόχο την πλήρη χρηματοδότηση της κινητοποίησης του Ταμείου μέσω ανακατανομών από κονδύλια του προϋπολογισμού τα οποία αναμένεται να έχουν υποεκτελεστεί στο τέλος του 2013, όπως αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή στην πρότασή της για τη συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων του 2013 (DEC 26/2013)·

4.  εγκρίνει τη συμφωνία που επετεύχθη στις 12 Νοεμβρίου 2013 στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής με σκοπό τη χρηματοδότηση αυτής της κινητοποίησης σε ύψος έως 250,5 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών το 2013 μέσω ανακατανομών και 150 εκατομμύρια EUR το 2014 μέσω νέων πιστώσεων· διαπιστώνει προς μεγάλη του ικανοποίηση ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν ερευνητικές ανάγκες που εγγράφονται στη συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων ύψους 200 εκατομμύρια EUR, και μάλιστα θα μπορέσουν να υπογραφούν ορισμένες νέες συμβάσεις ακόμα και εντός του τρέχοντος έτους·

5.  τονίζει, ωστόσο, ότι διατηρεί τη θέση αρχής του ότι η χρηματοδότηση ειδικών μέσων, όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό πάνω και πέρα από τα ανώτατα όρια που έχουν συμφωνηθεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και δεν υποστηρίζει τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου για τις πιστώσεις πληρωμών που επισυνάπτεται στα κοινά πορίσματα σχετικά με τον προϋπολογισμό 2014·

6.  Τροποποιεί λοιπόν τη θέση του Συμβουλίου ως εξής:

(σε εκατομμύρια EUR)

Κονδύλιο προϋπολογισμού

Περιγραφή

CA

PA

06 06 02 03

Κοινή επιχείρηση SESAR

12,458

08 02 02

Συνεργασία –Υγεία –Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα

17,981

08 04 01

Συνεργασία – Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

19,936

08 06 01

Συνεργασία – Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

2,804

08 10 01

Ιδέες

41,884

08 19 01

Ικανότητες – Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

0,406

09 04 01 01

Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ – Συνεργασία)

40,813

10 03 01

Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)

0,406

15 07 77

Άνθρωποι

63,313

13 06 01

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κράτη μέλη

—  150,000

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

—  10,000

04 05 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

—  13,116

08 01 04 31

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)

—  3,915

—  3,915

08 01 05 01

Δαπάνες σχετικές με το ερευνητικό προσωπικό

—  7,230

—  7,230

08 01 05 03

Άλλες δαπάνες διαχείρισης για την έρευνα

—  15,739

—  15,739

ΣΥΝΟΛΟ

—  26,884

0

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 9/2013

Eξοδα — ΔΑΠΑΝΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

01

Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

555 684 796

428 350 972

-10 000 000

555 684 796

418 350 972

02

Επιχειρήσεις

1 157 245 386

1 376 115 339

1 157 245 386

1 376 115 339

03

Ανταγωνισμός

92 219 149

92 219 149

92 219 149

92 219 149

04

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

12 214 158 933

13 743 651 206

-13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

05

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

58 851 894 643

56 895 357 629

-32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

06

Κινητικότητα και μεταφορές

1 740 800 530

983 961 494

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

07

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

498 383 275

404 177 073

498 383 275

404 177 073

08

Έρευνα

6 901 336 033

5 231 942 972

-26 884 000

-233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

09

Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες

1 810 829 637

1 507 705 211

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

40 01 40, 40 02 41

391 985

1 811 221 622

391 985

1 508 097 196

391 985

1 811 221 622

391 985

1 548 909 877

10

Άμεση έρευνα

424 319 156

419 320 143

405 852

424 319 156

419 725 995

11

Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

919 262 394

763 270 938

919 262 394

763 270 938

40 01 40, 40 02 41

115 220 000

1 034 482 394

70 190 000

833 460 938

115 220 000

1 034 482 394

70 190 000

833 460 938

12

Εσωτερική αγορά

103 313 472

101 938 194

103 313 472

101 938 194

40 02 41

3 000 000

106 313 472

3 000 000

104 938 194

3 000 000

106 313 472

3 000 000

104 938 194

13

Περιφερειακή πολιτική

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

14

Φορολογία και τελωνειακή ένωση

144 620 394

127 227 655

144 620 394

127 227 655

15

Εκπαίδευση και πολιτισμός

2 829 575 587

2 564 555 677

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

16

Επικοινωνία

265 992 159

252 703 941

265 992 159

252 703 941

17

Υγεία και προστασία των καταναλωτών

634 370 124

598 986 674

634 370 124

598 986 674

18

Εσωτερικές υποθέσεις

1 227 109 539

906 396 228

1 227 109 539

906 396 228

40 01 40, 40 02 41

111 280 000

1 338 389 539

66 442 946

972 839 174

111 280 000

1 338 389 539

66 442 946

972 839 174

19

Εξωτερικές σχέσεις

5 001 226 243

3 292 737 301

5 001 226 243

3 292 737 301

20

Εμπόριο

107 473 453

104 177 332

107 473 453

104 177 332

21

Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

1 571 699 626

1 235 408 520

1 571 699 626

1 235 408 520

22

Διεύρυνση

1 091 261 928

913 197 071

1 091 261 928

913 197 071

23

Ανθρωπιστική βοήθεια

917 322 828

979 489 048

917 322 828

979 489 048

24

Καταπολέμηση της απάτης

75 427 800

69 443 664

75 427 800

69 443 664

40 01 40

3 929 200

79 357 000

3 929 200

73 372 864

3 929 200

79 357 000

3 929 200

73 372 864

25

Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών

193 336 661

194 086 661

193 336 661

194 086 661

26

Διοίκηση της Επιτροπής

1 030 021 548

1 023 305 407

1 030 021 548

1 023 305 407

27

Προϋπολογισμός

142 450 570

142 450 570

142 450 570

142 450 570

28

Λογιστικός έλεγχος

11 879 141

11 879 141

11 879 141

11 879 141

29

Στατιστικές

82 071 571

114 760 614

82 071 571

114 760 614

40 01 40, 40 02 41

51 900 000

133 971 571

7 743 254

122 503 868

51 900 000

133 971 571

7 743 254

122 503 868

30

Συντάξεις και συναφείς δαπάνες

1 399 471 000

1 399 471 000

1 399 471 000

1 399 471 000

31

Γλωσσικές υπηρεσίες

396 815 433

396 815 433

396 815 433

396 815 433

32

Ενέργεια

738 302 781

814 608 051

738 302 781

814 608 051

33

Δικαιοσύνη

218 238 524

184 498 972

218 238 524

184 498 972

40

Αποθεματικά

1 049 836 185

231 697 385

1 049 836 185

231 697 385

Σύνολο

148 190 800 171

140 923 582 776

373 635 089

148 564 435 260

140 923 582 776

Εκ των οποίων αποθεματικά: 40 01 40, 40 02 41

285 721 185

151 697 385

285 721 185

151 697 385

Τίτλος XX — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής

Αριθμητικά δεδομένα

Ταξινόμηση κατά φύση

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

XX 01

Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής

XX 01 01

Δαπάνες σχετικά με το εν ενεργεία προσωπικό στους τομείς πολιτικής

XX 01 01 01

Δαπάνες σχετικά με το εν ενεργεία προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου

XX 01 01 01 01

Αποδοχές και επιδόματα

5

1 835 168 000

1 835 168 000

XX 01 01 01 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων

5

14 878 000

14 878 000

XX 01 01 01 03

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

5

15 496 000

15 496 000

Μερικό σύνολο

1 865 542 000

1 865 542 000

XX 01 01 02

Δαπάνες σχετικά με το εν ενεργεία προσωπικό της Επιτροπής σε αντιπροσωπείες της Ένωσης

XX 01 01 02 01

Αποδοχές και επιδόματα

5

110 428 000

110 428 000

XX 01 01 02 02

Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων

5

7 462 000

7 462 000

XX 01 01 02 03

Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών

5

871 000

871 000

Μερικό σύνολο

118 761 000

118 761 000

Άρθρο XX 01 01 — Μερικό σύνολο

1 984 303 000

1 984 303 000

XX 01 02

Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης

XX 01 02 01

Εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου

XX 01 02 01 01

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

5

66 373 486

66 373 486

XX 01 02 01 02

Προσωρινό προσωπικό και τεχνική και διοικητική βοήθεια για τη στήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων

5

23 545 000

23 545 000

XX 01 02 01 03

Εθνικοί υπάλληλοι που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του οργάνου

5

39 727 000

39 727 000

Μερικό σύνολο

129 645 486

129 645 486

XX 01 02 02

Εξωτερικό προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

XX 01 02 02 01

Αποδοχές του λοιπού προσωπικού

5

7 619 000

7 619 000

XX 01 02 02 02

Κατάρτιση νέων εμπειρογνωμόνων και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

2 300 000

2 300 000

XX 01 02 02 03

Δαπάνες του λοιπού προσωπικού και πληρωμές άλλων υπηρεσιών

5

256 000

256 000

Μερικό σύνολο

10 175 000

10 175 000

XX 01 02 11

Άλλες δαπάνες διαχείρισης του οργάνου

XX 01 02 11 01

Έξοδα αποστολών και παράστασης

5

56 391 000

56 391 000

XX 01 02 11 02

Έξοδα διασκέψεων και συνεδριάσεων

5

27 008 000

27 008 000

XX 01 02 11 03

Συνεδριάσεις των επιτροπών

5

12 863 000

12 863 000

XX 01 02 11 04

Μελέτες και παροχή συμβουλών

5

6 400 000

6 400 000

XX 01 02 11 05

Συστήματα πληροφοριών και διαχείρισης

5

26 985 000

26 985 000

XX 01 02 11 06

Επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση στο μάνατζμεντ

5

13 500 000

13 500 000

Μερικό σύνολο

143 147 000

143 147 000

XX 01 02 12

Άλλες δαπάνες διαχείρισης σχετικά με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

XX 01 02 12 01

Έξοδα αποστολών, διασκέψεων και παράστασης

5

6 328 000

6 328 000

XX 01 02 12 02

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού των αντιπροσωπειών

5

500 000

500 000

Μερικό σύνολο

6 828 000

6 828 000

Άρθρο XX 01 02 — Μερικό σύνολο

289 795 486

289 795 486

XX 01 03

Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, και τα κτίρια

XX 01 03 01

Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών της Επιτροπής

XX 01 03 01 03

Εξοπλισμός της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών

5

54 525 000

54 525 000

XX 01 03 01 04

Υπηρεσίες της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών

5

63 545 000

63 545 000

Μερικό σύνολο

118 070 000

118 070 000

XX 01 03 02

Κτίρια και συναφείς δαπάνες σχετικά με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

XX 01 03 02 01

Απόκτηση, μίσθωση και συναφείς δαπάνες

5

46 908 000

46 908 000

XX 01 03 02 02

Εξοπλισμός, έπιπλα, προμήθειες και υπηρεσίες

5

9 638 000

9 638 000

Μερικό σύνολο

56 546 000

56 546 000

Άρθρο XX 01 03 — Μερικό σύνολο

174 616 000

174 616 000

XX 01 05

Δαπάνες σχετικά με το εν ενεργεία προσωπικό της έμμεσης έρευνας

XX 01 05 01

Αποδοχές και επιδόματα σχετικά με το προσωπικό εν ενεργεία της έμμεσης έρευνας

1.1

197 229 000

-7 230 000

189 999 000

XX 01 05 02

Εξωτερικό προσωπικό της έμμεσης έρευνας

1.1

47 262 000

47 262 000

XX 01 05 03

Άλλες δαπάνες διαχείρισης της έμμεσης έρευνας

1.1

80 253 000

-15 739 000

64 514 000

Άρθρο XX 01 05 — Μερικό σύνολο

324 744 000

-22 969 000

301 775 000

Κεφάλαιο XX 01 — Σύνολο

2 773 458 486

-22 969 000

2 750 489 486

Κεφάλαιο XX 01 — Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής

Άρθρο XX 01 05 — Δαπάνες σχετικά με το εν ενεργεία προσωπικό της έμμεσης έρευνας

Θέση XX 01 05 01 — Αποδοχές και επιδόματα σχετικά με το προσωπικό εν ενεργεία της έμμεσης έρευνας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

197 229 000

-7 230 000

189 999 000

Παρατηρήσεις

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις ισχύουν για όλους τους τομείς πολιτικής (επιχειρήσεις και βιομηχανία, κινητικότητα και μεταφορές, έρευνα, κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας, εκπαίδευση και πολιτισμός, ενέργεια) που συμμετέχουν στις έμμεσες δράσεις του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μόνιμου προσωπικού που είναι εγγεγραμμένο στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το οποίο πρόκειται να εκτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί υπό μορφή έμμεσων δράσεων στο πλαίσιο πυρηνικών και μη πυρηνικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

Η ανάλυση αυτών των πιστώσεων για τις δαπάνες προσωπικού έχει ως εξής:

Πρόγραμμα

Πιστώσεις

Πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικού περιεχομένου

22 840 000

Πρόγραμμα-πλαίσιο μη πυρηνικού περιεχομένου

167 159 000

Σύνολο

189 999 000

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στην παρούσα θέση. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/970/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 60).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Απόφαση 2006/972/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 243).

Απόφαση 2006/973/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» για την εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 270).

Απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299).

Απόφαση 2006/976/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2007-2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 404).

Απόφαση 2012/93/Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 25).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, περί καθορισμού των κανόνων συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κανόνων διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 1).

Απόφαση 2012/94/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα προς εκτέλεση με έμμεσες δράσεις, με το οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 33).

Θέση XX 01 05 03 — Άλλες δαπάνες διαχείρισης της έμμεσης έρευνας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

80 253 000

-15 739 000

64 514 000

Παρατηρήσεις

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις ισχύουν για όλους τους τομείς πολιτικής (επιχειρήσεις και βιομηχανία, κινητικότητα και μεταφορές, έρευνα, κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας, εκπαίδευση και πολιτισμός, ενέργεια) που συμμετέχουν στις έμμεσες δράσεις του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για άλλες διοικητικές δαπάνες για το σύνολο της διαχείρισης της έρευνας υπό μορφή έμμεσων δράσεων στο πλαίσιο πυρηνικών και μη πυρηνικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών διοικητικών δαπανών στις οποίες προέβη το προσωπικό στις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

Η ανάλυση αυτών των πιστώσεων για τις δαπάνες προσωπικού έχει ως εξής:

Πρόγραμμα

Πιστώσεις

Πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικού περιεχομένου

10 984 000

Πρόγραμμα-πλαίσιο μη πυρηνικού περιεχομένου

53 530 000

Σύνολο

64 514 000

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στην παρούσα θέση. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/970/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 60).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Απόφαση 2006/972/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 243).

Απόφαση 2006/973/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» για την εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 270).

Απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299).

Απόφαση 2006/976/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2007-2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 404).

Απόφαση 2012/93/Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 25).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, περί καθορισμού των κανόνων συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κανόνων διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 1).

Απόφαση 2012/94/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα προς εκτέλεση με έμμεσες δράσεις, με το οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 33)

Τίτλος 01 — Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

01 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις»

5

82 524 796

82 524 796

82 524 796

82 524 796

01 02

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

13 000 000

12 953 676

13 000 000

12 953 676

01 03

Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

4

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

01 04

Χρηματοπιστωτικές πράξεις και μέσα

365 610 000

276 532 610

365 610 000

276 532 610

Τίτλος 01 — Σύνολο

555 684 796

428 350 972

-10 000 000

555 684 796

418 350 972

Κεφάλαιο 01 03 — Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

01 03

Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

01 03 01

Συμμετοχή στο κεφάλαιο διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

01 03 01 01

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη – Διάθεση των καταβληθέντων τμημάτων του εγγεγραμμένου κεφαλαίου

4

01 03 01 02

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη — Προς καταβολή τμήμα του εγγεγραμμένου κεφαλαίου

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Άρθρο 01 03 01 — Μερικό σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

4

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Κεφάλαιο 01 03 — Σύνολο

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Άρθρο 01 03 02 — Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Παρατηρήσεις

Αυτή η έκτακτη βοήθεια αποσκοπεί στο να απαλύνει τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς ορισμένων τρίτων χωρών σε περίπτωση μακροοικονομικών χρηματοδοτικών δυσκολιών που χαρακτηρίζονται από ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών και/ή σοβαρές ανισορροπίες του προϋπολογισμού.

Συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή από τις δικαιούχες χώρες μέτρων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής σταθερότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής. Η παρέμβαση της Ένωσης είναι γενικά συμπληρωματική εκείνης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε συντονισμό με άλλους διμερείς χορηγούς βοήθειας.

Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δυο φορές τον χρόνο για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική κατάσταση των δικαιούχων χωρών και υποβάλλει διεξοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συνδρομής αυτής σε ετήσια βάση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τη χρηματοοικονομική βοήθεια με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών της Γεωργίας που επλήγησαν από τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Οι δράσεις πρέπει πρωτίστως να αποσκοπούν στη μακροοικονομική χρηματοδοτική σταθεροποίηση της χώρας. Το συνολικό κονδύλιο της βοήθειας αποφασίστηκε σε διεθνή διάσκεψη δωρητών το 2008.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2006/880/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2006, για τη χορήγηση έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Κοσσυφοπέδιο (ΕΕ L 339 της 6.12.2006, σ. 36).

Απόφαση 2007/860/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για τη χορήγηση κοινοτικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 111).

Απόφαση 2009/889/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (ΕΕ L 320 της 5.12.2009, σ. 1).

Απόφαση 2009/890/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Αρμενία (ΕΕ L 320 της 5.12.2009, σ. 3).

Απόφαση αριθ. 938/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (ΕΕ L 277 της 21.10.2010, σ. 1).

Τίτλος 04 — Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

04 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις»

94 756 546

94 756 546

94 756 546

94 756 546

04 02

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1

11 804 862 310

13 358 557 851

11 804 862 310

13 358 557 851

04 03

Εργασία στην Ευρώπη — Κοινωνικός διάλογος και κινητικότητα

1

79 097 000

58 354 054

79 097 000

58 354 054

04 04

Απασχόληση, κοινωνική αλληλεγγύη και ισότητα των φύλων

1

122 286 000

108 376 020

122 286 000

108 376 020

04 05

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

1

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

04 06

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) — Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων

4

113 157 077

65 152 574

113 157 077

65 152 574

Τίτλος 04 — Σύνολο

12 214 158 933

13 743 651 206

-13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

Κεφάλαιο 04 05 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

04 05

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

04 05 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

1.1

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Κεφάλαιο 04 05 — Σύνολο

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Άρθρο 04 05 01 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να μπορέσει η Ένωση να παρέχει προσωρινή και στοχοθετημένη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία.

Το ανώτατο ποσό εξόδων από το Ταμείο ορίζεται σε 500 000 000 EUR ετησίως.

Σκοπός του αποθεματικού, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, είναι να παράσχει συμπληρωματική προσωρινή υποστήριξη για εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από το ΕΤΠ πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χωρίς διπλή χρηματοδότηση από τους μηχανισμούς αυτούς.

Οι κανόνες εγγραφής των πιστώσεων στο εν λόγω αποθεματικό και κινητοποίησης του Ταμείου ορίζονται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).

Πράξεις αναφοράς

Διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1).

Τίτλος 05 — Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

05 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη»

133 234 504

133 234 504

133 234 504

133 234 504

05 02

Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές

2

2 773 440 000

2 772 526 798

2 773 440 000

2 772 526 798

05 03

Άμεσες ενισχύσεις

2

40 931 900 000

40 931 900 000

40 931 900 000

40 931 900 000

05 04

Αγροτική ανάπτυξη

2

14 804 955 797

13 022 586 520

14 804 955 797

13 022 586 520

05 05

Προενταξιακά μέτρα στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

4

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

05 06

Διεθνείς πτυχές του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη»

4

6 629 000

5 069 602

6 629 000

5 069 602

05 07

Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών

2

-84 900 000

-84 900 000

-84 900 000

-84 900 000

05 08

Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής του τομέα πολιτικής «Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη»

2

27 307 342

33 470 205

27 307 342

33 470 205

Τίτλος 05 — Σύνολο

58 851 894 643

56 895 357 629

-32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

Κεφάλαιο 05 05 — Προενταξιακά μέτρα στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

05 05

Προενταξιακά μέτρα στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

05 05 01

Ειδικό πρόγραμμα ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (Sapard) — Περάτωση προγενέστερων μέτρων 

05 05 01 01

Προενταξιακό μέσο Sapard — Περάτωση του προγράμματος (2000-2006)

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 05 01 02

Προενταξιακό μέσο Sapard — Περάτωση, σχετικά με οκτώ υποψήφιες χώρες, της προενταξιακής βοήθειας

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Άρθρο 05 05 01 — Μερικό σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 05 02

Μέσο προενταξιακής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη (IPARD)

4

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Κεφάλαιο 05 05 — Σύνολο

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Άρθρο 05 05 02 — Μέσο προενταξιακής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη (IPARD)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την βοήθεια της Ένωσης στις υποψήφιες χώρες που καλύπτονται από το IPA για τη σταδιακή ευθυγράμμιση με τα πρότυπα και τις πολιτικές της Ένωσης, καθώς και, όπου αυτό ενδείκνυται, με το κεκτημένο της Ένωσης, ενόψει της ένταξής τους. Η συνιστώσα που αφορά την αγροτική ανάπτυξη θα στηρίξει τις χώρες κατά την προετοιμασία τους για την εφαρμογή και τη διαχείριση της κοινής γεωργικής πολιτικής, την ευθυγράμμιση με τις δομές της Ένωσης και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που θα χρηματοδοτηθούν από την Ένωση μετά την προσχώρησή τους.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82).

Τίτλος 06 — Κινητικότητα και μεταφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

06 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές»

68 011 011

68 011 011

68 011 011

68 011 011

06 02

Χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

1

201 808 724

151 320 581

201 808 724

151 320 581

06 03

Διευρωπαϊκά δίκτυα

1

1 410 000 000

721 545 956

1 410 000 000

721 545 956

06 06

Έρευνα σχετικά με τις μεταφορές

1

60 980 795

43 083 946

12 457 557

60 980 795

55 541 503

Τίτλος 06 — Σύνολο

1 740 800 530

983 961 494

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

Κεφάλαιο 06 06 — Έρευνα σχετικα με τις μεταφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

06 06

Έρευνα σχετικα με τις μεταφορές

06 06 02

Έρευνα σχετικά με τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

06 06 02 01

Έρευνα σχετικά με τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

1.1

p.m.

10 542 392

p.m.

10 542 392

06 06 02 02

Έρευνα σχετικά με τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) — Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»

1.1

2 656 000

2 305 982

2 656 000

2 305 982

06 06 02 03

Κοινή επιχείρηση SESAR

1.1

58 324 795

29 652 574

12 457 557

58 324 795

42 110 131

Άρθρο 06 06 02 — Μερικό σύνολο

60 980 795

42 500 948

12 457 557

60 980 795

54 958 505

06 06 04

Πιστώσεις από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου») στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

06 06 05

Περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων

06 06 05 01

Περάτωση προγραμμάτων προγενέστερων του 2003

1.1

p.m.

p.m.

06 06 05 02

Περάτωση του έκτου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2003-2006)

1.1

582 998

582 998

Άρθρο 06 06 05 — Μερικό σύνολο

582 998

582 998

Κεφάλαιο 06 06 — Σύνολο

60 980 795

43 083 946

12 457 557

60 980 795

55 541 503

Παρατηρήσεις

Οι παρούσες παρατηρήσεις ισχύουν για όλα τα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται να καλύψουν δαπάνες δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την περίοδο 2007-2013.

Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί για την επίτευξη των γενικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 179 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συμβάλει στη δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης, με βάση τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας —δηλαδή στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στο σύνολο της Ένωσης, ενίσχυση του δυναμισμού, της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας μέχρι τα όρια της γνώσης, ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, καθώς και των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο σύνολο της Ευρώπης— και να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήσης της.

Καταλογίζονται επίσης στα άρθρα αυτά και στις εν λόγω θέσεις οι δαπάνες συνεδριάσεων, διασκέψεων, εργαστηρίων και συνεδρίων υψηλού επιστημονικού ή τεχνολογικού επιπέδου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που διοργανώνονται από την Επιτροπή, η χρηματοδότηση των αναλύσεων και των αξιολογήσεων υψηλού επιστημονικού ή τεχνολογικού επιπέδου, που εκτελούνται για λογαριασμό της Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν νέοι ερευνητικοί τομείς που ενδείκνυνται για δράση της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, όπως και οι δράσεις παρακολούθησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υπάγονται στα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια.

Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται να καλύψουν επίσης τις διοικητικές δαπάνες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι δαπάνες προσωπικού, ενημέρωσης και δημοσιεύσεων, διοικητικής και τεχνικής λειτουργίας, καθώς και ορισμένες δαπάνες για την εσωτερική υποδομή που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της δράσης, των οποίων συνιστούν αναπόσπαστο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των πρωτοβουλιών που κρίνονται απαραίτητες για την προπαρασκευή και την παρακολούθηση της στρατηγικής της Ένωσης για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Σε ορισμένα από αυτά τα έργα προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών ή ιδρυμάτων τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας. Τυχόν χρηματοδοτική συνεισφορά θα εγγραφεί στις θέσεις 6 0 1 3 και 6 0 1 5 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσει σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Έσοδα από κράτη που θα λάβουν μέρος στην ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας θα εγγραφούν στη θέση 6 0 1 6 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τις συνεισφορές των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και ενδεχομένως των εν δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης τα οποία εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τα τυχόν έσοδα από την συνεισφορά φορέων εξωτερικών των δραστηριοτήτων της Ένωσης θα εγγραφούν στη θέση 6 0 3 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θα ανοιχθούν συμπληρωματικές πιστώσεις στο άρθρο 06 06 04.

Άρθρο 06 06 02 — Έρευνα σχετικά με τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

Θέση 06 06 02 03 — Κοινή επιχείρηση SESAR

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

58 324 795

29 652 574

12 457 557

58 324 795

42 110 131

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το στάδιο ανάπτυξης του προγράμματος SESAR για την υλοποίηση του τεχνολογικού σκέλους της πολιτικής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SESAR), συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης SESAR.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στην παρούσα θέση. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007 έως 2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1361/2008 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 352 της 31.12.2008, σ. 12).

Τίτλος 08 — Έρευνα

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

346 871 798

346 871 798

-26 884 000

-26 884 000

319 987 798

319 987 798

08 02

Συνεργασία — Υγεία

1

1 011 075 530

842 660 918

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

08 03

Συνεργασία — Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία

1

363 076 419

323 404 000

363 076 419

323 404 000

08 04

Συνεργασία — Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

1

621 408 062

504 625 722

19 936 245

621 408 062

524 561 967

08 05

Συνεργασία — Ενέργεια

1

218 718 047

165 048 655

218 718 047

165 048 655

08 06

Συνεργασία — Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

1

340 570 726

283 092 998

2 804 213

340 570 726

285 897 211

08 07

Συνεργασία — Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)

1

560 200 746

444 884 572

560 200 746

444 884 572

08 08

Συνεργασία — Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

1

112 677 988

67 955 934

112 677 988

67 955 934

08 09

Συνεργασία — Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου (ΧΔΚΚ)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 10

Ιδέες

1

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

08 12

Ικανότητες — Υποδομές έρευνας

1

74 993 775

128 562 844

74 993 775

128 562 844

08 13

Ικανότητες — Έρευνα προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

1

274 436 455

236 286 122

274 436 455

236 286 122

08 14

Ικανότητες — Περιφέρειες της γνώσης

1

27 351 639

19 269 599

27 351 639

19 269 599

08 15

Ικανότητες — Ερευνητικό δυναμικό

1

74 266 567

56 254 471

74 266 567

56 254 471

08 16

Ικανότητες — Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό

1

63 656 771

40 164 131

63 656 771

40 164 131

08 17

Ικανότητες — Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

1

39 858 805

27 329 402

39 858 805

27 329 402

08 18

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΧΔΚΚ)

1

50 221 512

50 237 726

50 221 512

50 237 726

08 19

Ικανότητες — Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

1

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

08 20

Ευρατόμ — Ενέργεια σύντηξης

1

937 673 290

573 362 274

-289 200 000

937 673 290

284 162 274

08 21

Ευρατόμ — Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία

1

56 086 380

54 244 745

56 086 380

54 244 745

08 22

Περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων πλαισίων και άλλες δραστηριότητες

1

p.m.

31 815 789

p.m.

31 815 789

08 23

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 08 — Σύνολο

6 901 336 033

5 231 942 972

-26 884 000

-233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις αφορούν όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού του παρόντος τίτλου (εξαιρείται το κεφάλαιο 08 22).

Οι πιστώσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1), καθώς και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1908/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στη δράση που αναλαμβάνεται δυνάμει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2011) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 1).

Για όλες τις πιστώσεις του παρόντος τίτλου χρησιμοποιείται ο ίδιος ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τον χρησιμοποιούμενο στα οριζόντια ειδικά προγράμματα ΜΜΕ για το ίδιο πρόγραμμα-πλαίσιο. Ο εν λόγω ορισμός έχει ως εξής: «Επιλέξιμη ΜΜΕ είναι μια νομική οντότητα που ανταποκρίνεται στον ορισμό της ΜΜΕ κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και δεν είναι ερευνητικό κέντρο, ερευνητικό ινστιτούτο, οργανισμός έρευνας επί συμβάσει ή γραφείο μελετών.». Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ορθή μεταχείριση των ζώων. Συμπεριλαμβάνονται εδώ κυρίως οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως η ανάγκη έντασης των προσπαθειών για ενίσχυση της συμμετοχής και του ρόλου των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα.

Καταλογίζονται επίσης στα άρθρα αυτά και στις εν λόγω θέσεις οι δαπάνες συνεδριάσεων, διασκέψεων, εργαστηρίων και συνεδρίων υψηλού επιστημονικού ή τεχνολογικού επιπέδου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που διοργανώνονται από την Επιτροπή, η χρηματοδότηση μελετών, επιδοτήσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ειδικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων πλαισίων καθώς και των αναλύσεων και των αξιολογήσεων υψηλού επιστημονικού ή τεχνολογικού επιπέδου που εκτελούνται για λογαριασμό της Ένωσης, με σκοπό να διερευνηθούν νέοι ερευνητικοί τομείς που ενδείκνυνται για δράση της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, όπως και οι δράσεις παρακολούθησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υπάγονται στα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια.

Οι πιστώσεις αυτές καλύπτουν επίσης τις διοικητικές δαπάνες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι δαπάνες μόνιμου και άλλου προσωπικού, οι δαπάνες ενημέρωσης και δημοσιεύσεων, διοικητικής και τεχνικής λειτουργίας, καθώς και ορισμένες δαπάνες για την εσωτερική υποδομή που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της δράσης των οποίων συνιστούν συστατικό μέρος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των πρωτοβουλιών που κρίνονται απαραίτητες για την προπαρασκευή και την παρακολούθηση της στρατηγικής της Ένωσης για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη.

Έσοδα από συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ελβετίας ή από την πολυμερή Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ανάπτυξη της Σύντηξης (EFDA) εγγράφονται στις θέσεις 6 0 1 1 και 6 0 1 2 της κατάστασης εσόδων και είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη θέσπιση διάταξης σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πιστώσεων διαθέσιμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Για ορισμένα από τα σχετικά έργα προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής τρίτων κρατών ή οργανισμών τρίτων κρατών στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας. Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή εγγράφεται στις θέσεις 6 0 1 3 και 6 0 1 5 της κατάστασης εσόδων και είναι δυνατόν να οδηγήσει στη θέσπιση διάταξης σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πιστώσεων διαθέσιμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Έσοδα από κράτη που συμμετέχουν στη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας θα εγγραφεί στη θέση 6 0 1 6 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν στη θέσπιση διάταξης σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τυχόν έσοδα από την εισφορά υποψήφιων προς ένταξη χωρών, και, ενδεχομένως των εν δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη κρατών των Δυτικών Βαλκανίων για συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης που εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν στη θέσπιση διάταξης σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τυχόν έσοδα από την εισφορά τρίτων σε δραστηριότητες της Ένωσης εγγράφονται στη θέση 6 0 3 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν στη θέσπιση διάταξης σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Συμπληρωματικές πιστώσεις θα ανοίγονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 08 22 04.

Για να επιτευχθεί ο στόχος της συμμετοχής ΜΜΕ σε ποσοστό 15 % στα σχέδια που χρηματοδοτούνται από αυτές τις πιστώσεις, όπως ορίζει η απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ, χρειάζονται πιο συγκεκριμένες ενέργειες. Τα έργα που προκρίνονται στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων για τις ΜΜΕ πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το θεματικό πρόγραμμα, όταν πληρούν τις αναγκαίες (θεματικές) απαιτήσεις.

Κεφάλαιο 08 01 — Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

08 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

08 01 01

Δαπάνες σχετικά με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Έρευνα»

5

8 879 594

8 879 594

08 01 02

Δαπάνες για εξωτερικό προσωπικό και άλλες διαχειριστικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

08 01 02 01

Εξωτερικό προσωπικό

5

265 716

265 716

08 01 02 11

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

5

394 554

394 554

Άρθρο 08 01 02 — Μερικό σύνολο

660 270

660 270

08 01 03

Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

5

561 934

561 934

08 01 04

Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

08 01 04 30

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ)

1.1

39 000 000

39 000 000

08 01 04 31

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ)

1.1

49 300 000

-3 915 000

45 385 000

08 01 04 40

Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER — Σύντηξη για την παραγωγή ενέργειας (F4E) — Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης

1.1

39 390 000

39 390 000

Άρθρο 08 01 04 — Μερικό σύνολο

127 690 000

-3 915 000

123 775 000

08 01 05

Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

08 01 05 01

Δαπάνες σχετικά με το ερευνητικό προσωπικό

1.1

127 793 000

-7 230 000

120 563 000

08 01 05 02

Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικό

1.1

26 287 000

26 287 000

08 01 05 03

Άλλες διαχειριστικές δαπάνες για την έρευνα

1.1

55 000 000

-15 739 000

39 261 000

Άρθρο 08 01 05 — Μερικό σύνολο

209 080 000

-22 969 000

186 111 000

Κεφάλαιο 08 01 — Σύνολο

346 871 798

-26 884 000

319 987 798

Άρθρο 08 01 04 — Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

Θέση 08 01 04 31 — Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

49 300 000

-3 915 000

45 385 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας του εκτελεστικού οργανισμού έρευνας, οι οποίες απορρέουν από τον ρόλο του οργανισμού στη διαχείριση ορισμένων πεδίων των ειδικών προγραμμάτων «Άνθρωποι», «Ικανότητες» και «Συνεργασία» στον τομέα της έρευνας.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στην παρούσα θέση. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά, που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, οι οποίες καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντιστοίχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού παρατίθεται στο μέρος με τίτλο «Προσωπικό» του τμήματος ΙΙΙ — «Επιτροπή» (τόμος 3).

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Απόφαση 2006/973/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 271).

Απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299).

Πράξεις αναφοράς

Απόφαση 2008/46/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για τη διαχείριση ορισμένων πεδίων των ειδικών κοινοτικών προγραμμάτων «Άνθρωποι», «Ικανότητες» και «Συνεργασία» στον τομέα της έρευνας, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 11 της 15.1.2008, σ. 9).

Άρθρο 08 01 05 — Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

Θέση 08 01 05 01 — Δαπάνες σχετικά με το ερευνητικό προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

127 793 000

-7 230 000

120 563 000

Θέση 08 01 05 03 — Άλλες διαχειριστικές δαπάνες για την έρευνα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

55 000 000

-15 739 000

39 261 000

Κεφάλαιο 08 02 — Συνεργασία — Υγεία

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 02

Συνεργασία — Υγεία

08 02 01

Συνεργασία — Υγεία

1.1

799 767 530

737 750 113

799 767 530

737 750 113

08 02 02

Συνεργασία — Υγεία — Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα

1.1

207 068 000

100 719 908

17 980 852

207 068 000

118 700 760

08 02 03

Συνεργασία — Υγεία — Δαπάνες στήριξης της κοινής επιχείρησης πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα

1.1

4 240 000

4 190 897

4 240 000

4 190 897

Κεφάλαιο 08 02 — Σύνολο

1 011 075 530

842 660 918

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

Άρθρο 08 02 02 — Συνεργασία — Υγεία — Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

207 068 000

100 719 908

17 980 852

207 068 000

118 700 760

Παρατηρήσεις

Η κοινή επιχείρηση πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα συμβάλλει στην εφαρμογή του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και συγκεκριμένα του θεματικού τομέα «Υγεία» του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου. Στόχος της είναι να βελτιωθούν σημαντικά η απόδοση και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων με μακροπρόθεσμη επιδίωξη να παράγει ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα καινοτόμα φάρμακα. Ειδικότερα:

–  υποστηρίζει την προανταγωνιστική φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη στα κράτη μέλη και στα κράτη που συμμετέχουν στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο μέσω συντονισμένης προσέγγισης ώστε να ξεπεραστούν οι δυσχέρειες που εντοπίζονται στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων,

–  υποστηρίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων έρευνας που καθορίζονται στο πρόγραμμα ερευνών της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα «καινοτόμα φάρμακα» (αναφέρονται στο εξής ως «ερευνητικές δραστηριότητες»), κυρίως δίνοντας επιχορηγήσεις βάσει ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,

–  διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα με άλλες δραστηριότητες του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου,

–  αποτελεί σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων για έρευνα στον βιοφαρμακευτικό τομέα στα κράτη μέλη και στα κράτη που συμμετέχουν στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, με συγκέντρωση πόρων και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,

–  προωθεί τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τους στόχους του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντιστοίχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα Συνεργασία για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 38).

Κεφάλαιο 08 04 — Συνεργασία — Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 04

Συνεργασία — Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

08 04 01

Συνεργασία — Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

1.1

612 616 062

497 518 000

19 936 245

612 616 062

517 454 245

08 04 02

Συνεργασία — Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής — Κοινή επιχείρηση για τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο

1.1

8 792 000

7 107 722

8 792 000

7 107 722

Κεφάλαιο 08 04 — Σύνολο

621 408 062

504 625 722

19 936 245

621 408 062

524 561 967

Άρθρο 08 04 01 — Συνεργασία — Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

612 616 062

497 518 000

19 936 245

612 616 062

517 454 245

Παρατηρήσεις

Στόχος των δράσεων που αναλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο είναι να συμβάλουν ώστε να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα των αναγκαίων ικανοτήτων για ανάπτυξη και αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής, σε μια προοπτική κυρίως οικοαποτελεσματικότητας και μείωσης των απορρίψεων επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον —με βάση προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες παραγωγής που θα βασίζονται κυρίως στη γνώση και τη νοημοσύνη.

Θα πρέπει να παρασχεθούν επαρκείς πιστώσεις για την έρευνα στον τομέα των νανοεπιστημών όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και του κινδύνου για την υγεία, καθώς μόνον 5 έως 10 % του συνόλου της έρευνας για τις νανοεπιστήμες αφιερώνεται στην αξιολόγηση αυτή σήμερα.

Πρέπει να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις για δραστηριότητες που προωθούν την έρευνα και την εφαρμογή διαδικασιών και πρακτικών αποδοτικής χρήσης των πόρων, όπως ο οικολογικός σχεδιασμός, η ικανότητα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης, καθώς και η έρευνα σχετικά με την αντικατάσταση επικίνδυνων ή κρίσιμων ουσιών.

Θα καταλογίζονται επίσης οι δαπάνες για συνεδριάσεις, διασκέψεις, εργαστήρια και συνέδρια υψηλού επιστημονικού ή τεχνολογικού επιπέδου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που θα διοργανώνει η Επιτροπή, η χρηματοδότηση μελετών, επιχορηγήσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ειδικών προγραμμάτων καθώς και η χρηματοδότηση της γραμματείας IMS, των αναλύσεων και αξιολογήσεων υψηλού επιστημονικού ή τεχνολογικού επιπέδου καθώς και δράσεων που υπάγονται σε προηγούμενα προγράμματα πλαίσια.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντιστοίχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Κεφάλαιο 08 06 — Συνεργασία — Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 06

Συνεργασία — Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

08 06 01

Συνεργασία — Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

1.1

336 619 726

280 421 301

2 804 213

336 619 726

283 225 514

08 06 02

Συνεργασία — Περιβάλλον — Κοινή επιχείρηση για τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο

1.1

3 951 000

2 671 697

3 951 000

2 671 697

Κεφάλαιο 08 06 — Σύνολο

340 570 726

283 092 998

2 804 213

340 570 726

285 897 211

Άρθρο 08 06 01 — Συνεργασία — Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

336 619 726

280 421 301

2 804 213

336 619 726

283 225 514

Παρατηρήσεις

Η περιβαλλοντική έρευνα δυνάμει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνιστώσας «Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)». Στόχος είναι να προωθηθεί ή αειφόρος διαχείριση του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος και των πόρων του με προαγωγή των γνώσεών μας για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιόσφαιρας, οικοσυστημάτων και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και με ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών, ώστε τα περιβαλλοντικά ζητήματα να αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο και συνολικό τρόπο. Θα δοθεί βάρος στην πρόγνωση των μεταβολών που σημειώνονται στα κλιματολογικά και οικολογικά συστήματα καθώς και στα χερσαία και ωκεάνια συστήματα, σε εργαλεία και τεχνολογίες για παρακολούθηση, πρόληψη και μετριασμό των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον και των κινδύνων που αυτό διατρέχει (συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου), καθώς και για την αειφορία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η έρευνα πάνω σ’ αυτό το αντικείμενο θα συμβάλει στην υλοποίηση δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε διεθνή κλίμακα, όπως π.χ. για την παρατήρηση της γης (Global Earth Observation — GEO). Επιπλέον, η έρευνα αυτή θα υποστηρίξει ερευνητικές ανάγκες που απορρέουν από νομοθεσίες και πολιτικές της Ένωσης, οι οποίες ήδη ισχύουν ή βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης, συναφείς θεματικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τις τεχνολογίες του περιβάλλοντος καθώς και για το περιβάλλον και την υγεία. Η έρευνα θα συμβάλει επίσης στις τεχνολογικές εξελίξεις που θα βελτιώσουν τη θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων —κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων— στην αγορά, σε πεδία όπως είναι οι τεχνολογίες του περιβάλλοντος.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντιστοίχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Κεφάλαιο 08 10 — Ιδέες

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 10

Ιδέες

08 10 01

Ιδέες

1.1

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Κεφάλαιο 08 10 — Σύνολο

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Άρθρο 08 10 01 — Ιδέες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Παρατηρήσεις

Γενικός στόχος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος «Ιδέες», μέσω της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, είναι να εντοπιστούν οι καλύτερες ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη και να δοθεί ώθηση στην «Έρευνα στα όρια της γνώσης» με τη χρηματοδότηση διατομεακών έργων υψηλού κινδύνου που θα αξιολογούνται σύμφωνα με μοναδικό κριτήριο την αριστεία κατά την κρίση των ομότιμων κριτών σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και ιδίως με την ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων μεταξύ ερευνητικών ομάδων σε διάφορες χώρες με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντιστοίχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα τα οποία οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων από τρίτους ή τρίτα κράτη (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) που συμμετέχουν σε έργα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, έσοδα που εγγράφονται στις θέσεις 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 και 6 0 3 3 της κατάστασης εσόδων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/972/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 243).

Κεφάλαιο 08 19 — Ικανότητες — Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 19

Ικανότητες — Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

08 19 01

Ικανότητες — Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

1.1

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Κεφάλαιο 08 19 — Σύνολο

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Άρθρο 08 19 01 — Ικανότητες — Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Παρατηρήσεις

Η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη έως το στόχο του 3 % και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη συνεκτικού συνδυασμού πολιτικών για την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα αποτελεί σοβαρό μέλημα των δημόσιων αρχών. Οι ενέργειες στο πλαίσιο αυτού του τομέα θα στηρίξουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών και συνεκτικών πολιτικών έρευνας σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, μέσω της παροχής διαρθρωμένων πληροφοριών, δεικτών και αναλύσεων και μέσω ενεργειών που αποβλέπουν στο συντονισμό των πολιτικών έρευνας, ιδίως με την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στην πολιτική έρευνας.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντιστοίχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 298).

Κεφάλαιο 08 20 — Ευρατόμ — Ενέργεια σύντηξης

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 20

Ευρατόμ — Ενέργεια σύντηξης

08 20 01

Ευρατόμ — Ενέργεια σύντηξης

1.1

72 163 290

78 549 779

72 163 290

78 549 779

08 20 02

Ευρατόμ — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER — Σύντηξη για την παραγωγή ενέργειας (F4E)

1.1

865 510 000

494 812 495

-289 200 000

865 510 000

205 612 495

Κεφάλαιο 08 20 — Σύνολο

937 673 290

573 362 274

-289 200 000

937 673 290

284 162 274

Άρθρο 08 20 02 — Ευρατόμ — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER — Σύντηξη για την παραγωγή ενέργειας (F4E)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

865 510 000

494 812 495

-289 200 000

865 510 000

205 612 495

Παρατηρήσεις

Η σύντηξη αποτελεί την ελπίδα για καθαρή ενέργεια σε ποσότητες σχεδόν απεριόριστες, με τον θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα ITER να αποτελεί το κρίσιμο επόμενο βήμα στην πορεία προς τον απώτατο αυτό στόχο. Για τον σκοπό αυτό, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης υπό μορφή κοινής επιχείρησης. Η εν λόγω ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης (σύντηξη για ενέργεια) έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της Ευρατόμ στον διεθνή οργανισμό ενέργειας σύντηξης ITER·

β)  να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της Ευρατόμ σε δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης μαζί με την Ιαπωνία για την ταχεία υλοποίηση της ενέργειας σύντηξης·

γ)  να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο προετοιμασίας της κατασκευής ενός αντιδραστήρα επίδειξης και των σχετικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς εγκατάστασης ακτινοβόλησης υλικών σύντηξης (IFMIF).

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη, από την Επιτροπή, της συμφωνίας για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, του διακανονισμού για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του έργου ITER και της συμφωνίας περί των προνομίων και ασυλιών του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του έργου ITER.

Απόφαση 2006/943/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2006, περί προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του προγράμματος ITER και της συμφωνίας περί των προνομίων και ασυλιών του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του προγράμματος ITER (ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 60).

Απόφαση 2006/970/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 60).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1908/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στη δράση που αναλαμβάνεται δυνάμει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2011) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/976/Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2007-2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 404).

Απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58).

Απόφαση 2012/93/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 25).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, περί καθορισμού των κανόνων συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κανόνων διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 1).

Απόφαση 2012/94/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα προς εκτέλεση με έμμεσες δράσεις, με το οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 33).

Τίτλος 09 — Επικοινωνιακά δικτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

09 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες»

127 323 333

127 323 333

127 323 333

127 323 333

09 02

Ρυθμιστικό πλαίσιο για το ψηφιακό θεματολόγιο

18 137 969

25 484 774

18 137 969

25 484 774

40 02 41

391 985

18 529 954

391 985

25 876 759

391 985

18 529 954

391 985

25 876 759

09 03

Υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών

1

144 265 000

132 209 900

144 265 000

132 209 900

09 04

Συνεργασία — τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

1

1 483 700 335

1 168 738 402

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

09 05

Ικανότητες — Υποδομές έρευνας

1

37 403 000

53 948 802

37 403 000

53 948 802

Τίτλος 09 — Σύνολο

1 810 829 637

1 507 705 211

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

40 01 40, 40 02 41

Σύνολο + αποθεματικό

391 985

1 811 221 622

391 985

1 508 097 196

391 985

1 811 221 622

391 985

1 548 909 877

Κεφάλαιο 09 04 — Συνεργασία — τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

09 04

Συνεργασία — τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

09 04 01

Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ — Συνεργασία)

09 04 01 01

Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ — Συνεργασία)

1.1

1 307 359 400

1 102 379 643

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

09 04 01 02

Συνεργασία — Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών — Κοινή επιχείρηση Artemis

1.1

65 000 000

19 016 953

65 000 000

19 016 953

09 04 01 03

Συνεργασία — Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών — Δαπάνες στήριξης της κοινής επιχείρησης Artemis

1.1

911 793

901 234

911 793

901 234

09 04 01 04

Συνεργασία — Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών — Κοινή επιχείρηση ENIAC

1.1

110 000 000

35 143 790

110 000 000

35 143 790

09 04 01 05

Συνεργασία — Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών — Δαπάνες στήριξης της κοινής επιχείρησης ENIAC

1.1

429 142

424 172

429 142

424 172

Άρθρο 09 04 01 — Μερικό σύνολο

1 483 700 335

1 157 865 792

40 812 681

1 483 700 335

1 198 678 473

09 04 02

Πιστώσεις από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 04 03

Περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων-πλαισίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (προ του 2007)

1.1

10 872 610

10 872 610

Κεφάλαιο 09 04 — Σύνολο

1 483 700 335

1 168 738 402

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

Άρθρο 09 04 01 — Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ — Συνεργασία)

Θέση 09 04 01 01 — Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ — Συνεργασία)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 307 359 400

1 102 379 643

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

Παρατηρήσεις

Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) και ο θεματικός τομέας «Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών» του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία» έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να καταστήσουν την Ευρώπη ικανή να έχει τον έλεγχο και να διαμορφώνει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ σύμφωνα με μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας της και τα ευρωπαϊκά πρότυπα να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των παγκόσμιων εξελίξεων των ΤΠΕ και όχι να ξεπεραστούν από άλλες αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές.

Οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα εξασφαλίσουν την ηγετική θέση της στις ΤΠΕ παγκοσμίως, θα βοηθήσουν να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η καινοτομία μέσω της χρήσης ΤΠΕ και θα εξασφαλίσουν ότι η πρόοδος στις ΤΠΕ μετατρέπεται ταχύτατα σε οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης.

Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ δίνει προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον αφορά καίριας σημασίας τεχνολογικούς πυλώνες, διασφαλίζει τη διατερματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών και παρέχει τις γνώσεις και τα μέσα για την ανάπτυξη ευρέος φάσματος καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ.

Οι δραστηριότητες θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για τη βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση σημαντικών τομέων που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση των ΤΠΕ —τόσο μέσω καινοτόμων και υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε ΤΠΕ, όσο και με νέες ή βελτιωμένες οργανωτικές διαδικασίες στις επιχειρήσεις και τη διοίκηση. Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ υποστηρίζει επίσης και άλλες πολιτικές της Ένωσης, με την αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν δημόσια και κοινωνικά αιτήματα.

Οι δραστηριότητες καλύπτουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τον καθορισμό κοινών προτύπων για την Ένωση που είναι συμβατά με δράσεις δικτύωσης και πρωτοβουλίες συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων ή με τον ορισμό ενός παγκόσμιου προτύπου. Η παρούσα πίστωση προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που συμβάλλουν στην αξιολόγηση προτάσεων και την ανασκόπηση έργων, οι δαπάνες για εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, διασκέψεις, συναντήσεις εργασίας και σεμινάρια ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που θα διοργανώσει η Επιτροπή, οι δαπάνες εκπόνησης μελετών, αναλύσεων και αξιολογήσεων, οι δαπάνες παρακολούθησης και αξιολόγησης των ειδικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων πλαίσιο και οι δαπάνες για μέτρα παρακολούθησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων εκείνα που υλοποιούνται με βάση προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στην παρούσα θέση. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Τμήμα αυτών των πιστώσεων έχει ως στόχο να προωθήσει κοινές προσεγγίσεις σε καίριες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως μια στρατηγική στον τομέα των ΤΠΕ που όχι μόνον είναι σε θέση να ανταγωνισθεί τις ταχέως αναδυόμενες αγορές ΤΠΕ (π.χ. της Ασίας), αλλά μπορεί επίσης να καθορίσει πρότυπα για μια παγκόσμια πολιτική στον τομέα των ΤΠΕ που συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες, μέσω της συγκεντρωτικής χρήσης των πόρων και μέσω της καθιέρωσης των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών για την προαγωγή της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ. Τα χρηματοδοτούμενα μέτρα θα επιδιώκουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων της διεθνούς κοινότητας και θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και τις επιτυχείς σχέσεις εργασίας. Οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση καινοτόμων εγχειρημάτων μεταξύ ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών. Το πεδίο εφαρμογής παρόμοιων εγχειρημάτων Θα υπερβαίνει τις δυνατότητες οποιασδήποτε μεμονωμένης χώρας και θα είναι επωφελείς τόσο για την Ένωση όσο και για τους εταίρους της στην προσπάθεια προπαρασκευής ενός πρωταγωνιστικού ρόλου κατά τον καθορισμό των μελλοντικών προτύπων ΤΠΕ. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει, κατά την εφαρμογή της δράσης αυτής, ισόρροπη κατανομή των επιδοτήσεων. Θα βοηθήσει τους διάφορους συντελεστές σε παγκόσμιο επίπεδο να συμμετάσχουν σε εταιρικές σχέσεις έρευνας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

Τίτλος 10 — Άμεση έρευνα

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Άμεση έρευνα»

1

350 080 000

350 080 000

350 080 000

350 080 000

10 02

Επιχειρησιακές πιστώσεις για την άμεσα χρηματοδοτούμενη έρευνα – Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013) — EΕ

1

33 089 156

30 721 154

33 089 156

30 721 154

10 03

Επιχειρησιακές πιστωσεις για την άμεσα χρηματοδοτούμενη έρευνα — Έβδομο Πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2011 και 2012-2013) — Eυρατόμ

1

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

10 04

Περάτωση προγενέστερων προγραμμάτων πλαισίων και λοιπές δραστηριότητες

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 05

Βάρη του πυρηνικού παρελθόντος που είναι απόρροια των δραστηριοτήτων του Κοινού Κέντρου Ερευνών στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ

1

30 900 000

29 204 688

30 900 000

29 204 688

Τίτλος 10 — Σύνολο

424 319 156

419 320 143

405 852

424 319 156

419 725 995

Παρατηρήσεις

Οι παρούσες παρατηρήσεις ισχύουν για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού στον τομέα πολιτικής «Άμεση έρευνα» (εκτός από το κεφάλαιο 10 05).

Οι πιστώσεις δεν καλύπτουν μόνο τις δαπάνες παρέμβασης και μόνιμου προσωπικού αλλά και τις λοιπές δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες επιχειρησιακών συμβάσεων, τις δαπάνες υποδομής, τις δαπάνες πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, καθώς και άλλες δαπάνες λειτουργίας που απορρέουν από τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνωριστικής έρευνας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ενδεχόμενα έσοδα που εγγράφονται στις θέσεις 6 2 2 4 και 6 2 2 5 της κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων.

Τα διάφορα έσοδα μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τον προορισμό τους, σε κάποιο από τα κεφάλαια 10 02, 10 03, 10 04 και στο άρθρο 10 01 05.

Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τις συνεισφορές των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και ενδεχομένως των εν δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης, τα οποία εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της κατάστασης εσόδων, μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Για ορισμένες από τις δράσεις αυτές προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής τρίτων κρατών ή οργανισμών από τρίτα κράτη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας. Η τυχόν σχετική χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στη θέση 6 0 1 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσει σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι συμπληρωματικές πιστώσεις θα ανοιχθούν στα άρθρα 10 02 02 και 10 03 02.

Οι πιστώσεις του παρόντος τίτλου καλύπτουν τις δαπάνες για το προσωπικό που απασχολείται στις οικονομικές και διοικητικές μονάδες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, καθώς και την αναγκαία χρηματοδοτική τους στήριξη (περίπου το 15 % των δαπανών).

Κεφάλαιο 10 03 — Επιχειρησιακές πιστωσεις για την αμεσα χρηματοδοτουμενη ερευνα — Έβδομο Πρόγραμμα-πλαισιο (2007-2011 και 2012-2013) — Eυρατόμ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 03

Επιχειρησιακές πιστωσεις για την άμεσα χρηματοδοτούμενη έρευνα — Έβδομο Πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2011 και 2012-2013) — Eυρατόμ

10 03 01

Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)

1.1

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

10 03 02

Πιστώσεις προερχόμενες από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Κεφάλαιο 10 03 — Σύνολο

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

Άρθρο 10 03 01 — Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνικής στήριξης, καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες που εκτελεί το Κοινό Κέντρο Ερευνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ειδικό πρόγραμμα για τις πυρηνικές δράσεις του, στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

–  διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων, περιβαλλοντικός αντίκτυπος, βασική γνώση και έρευνα για τον παροπλισμό,

–  πυρηνική ασφάλεια,

–  πυρηνική προστασία.

Καλύπτει τις δραστηριότητες που κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων ελέγχου της πυρηνικής ασφάλειας που περιγράφονται ανωτέρω, βάσει του τίτλου ΙΙ του κεφαλαίου 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, των υποχρεώσεων βάσει της συνθήκης κατά της διάδοσης των πυρηνικών και της παρακολούθησης του προγράμματος στήριξης της Επιτροπής προς τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Καλύπτει τις ειδικές δαπάνες των σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και στήριξης (προμήθειες παντός είδους και συμβάσεις), όπου συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για επιστημονική υποδομή που προκύπτουν άμεσα από τα αντίστοιχα έργα.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες πάσης φύσεως που αφορούν τις δραστηριότητες έρευνας που συνδέονται με τις δραστηριότητες του άρθρου αυτού οι οποίες θα ανατεθούν στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στο πλαίσιο της συμμετοχής του, σε ανταγωνιστική βάση, στις έμμεσες δράσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και του άρθρου 183 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα τυχόν έσοδα που εγγράφονται στις θέσεις 6 2 2 3 και 6 2 2 6 της κατάστασης εσόδων ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2006/970/Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 έως 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 60).

Απόφαση 2006/977/Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί του ειδικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ώστε να εκτελεστεί το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 434).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1908/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στη δράση που αναλαμβάνεται δυνάμει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2011) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2012/93/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 25).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, περί καθορισμού των κανόνων συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κανόνων διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2012-2013) (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 1).

Απόφαση 2012/95/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα προς εκτέλεση με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, με το οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 47 της 18.2.2012, σ. 40).

Τίτλος 13 — Περιφερειακή πολιτική

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική»

88 792 579

88 792 579

88 792 579

88 792 579

13 03

Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλες περιφερειακές παρεμβάσεις

1

30 639 878 699

31 410 089 436

30 639 878 699

31 410 089 436

13 04

Ταμείο Συνοχής

1

12 499 800 000

11 414 497 449

12 499 800 000

11 414 497 449

13 05

Προενταξιακές παρεμβάσεις σχετικα με τις διαρθρωτικές πολιτικές

549 770 452

489 688 705

-78 987 754

549 770 452

410 700 951

13 06

Ταμείο Αλληλεγγύης

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Τίτλος 13 — Σύνολο

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

Κεφάλαιο 13 05 — Προενταξιακές παρεμβάσεις σχετικα με τις διαρθρωτικές πολιτικές

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 05

Προενταξιακές παρεμβάσεις σχετικα με τις διαρθρωτικές πολιτικές

13 05 01

Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) — Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006)

13 05 01 01

Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) — Ολοκλήρωση άλλων προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006)

4

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 01 02

Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών — Ολοκλήρωση της προενταξιακής βοήθειας σχετικά με οκτώ υποψήφιες χώρες

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Άρθρο 13 05 01 — Μερικό σύνολο

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 02

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) — Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη

4

462 000 000

172 734 477

462 000 000

172 734 477

13 05 03

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) — Συνιστώσα που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ)

13 05 03 01

Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) — Συμβολή του υποτομέα 1β

1.2

51 491 401

50 000 000

51 491 401

50 000 000

13 05 03 02

Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) και συμμετοχή των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών στα διεθνικά και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας των διαρθρωτικών ταμείων — Συμβολή του τομέα 4

4

36 279 051

34 675 735

36 279 051

34 675 735

Άρθρο 13 05 03 — Μερικό σύνολο

87 770 452

84 675 735

87 770 452

84 675 735

Κεφάλαιο 13 05 — Σύνολο

549 770 452

489 688 705

-78 987 754

549 770 452

410 700 951

Άρθρο 13 05 01 — Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) — Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006)

Παρατηρήσεις

Το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) χορήγησε βοήθεια για την ένταξη των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ένωση. Το ISPA παρενέβη στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών για να βοηθήσει τις δικαιούχους χώρες να εφαρμόσουν το ενωσιακό κεκτημένο σε αυτούς τους δύο τομείς.

Θέση 13 05 01 01 — Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) — Ολοκλήρωση άλλων προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με το ISPA καθώς και την τεχνική βοήθεια που παρέχεται εκτός της Επιτροπής και η οποία είναι αναγκαία για την υλοποίησή τους στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Από την παρούσα θέση δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτηθεί καμία δαπάνη διοικητικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως του δικαιούχου της δράσης.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τον συντονισμό της βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής (ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 68).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, για τη θέσπιση μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 73).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2666/2000, για να ληφθεί υπόψη το καθεστώς υποψήφιας χώρας για την Κροατία (ΕΕ L 389 της 30.12.2004, σ. 1).

Κεφάλαιο 13 06 — Ταμείο Αλληλεγγύης

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 06

Ταμείο Αλληλεγγύης

13 06 01

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κράτη μέλη

3.2

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

13 06 02

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κράτη των οποίων η προσχώρηση βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Κεφάλαιο 13 06 — Σύνολο

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Άρθρο 13 06 01 — Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κράτη μέλη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τις πιστώσεις που προκύπτουν από την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις μειζόνων καταστροφών στα κράτη μέλη. Η ενίσχυση θα πρέπει κατά κύριο λόγο να παρέχεται σε σχέση με φυσικές καταστροφές, όμως μπορεί επίσης να παρέχεται, όπου δικαιολογείται από το κατεπείγον της κατάστασης, στα πληγέντα κράτη μέλη, με ορισμό προθεσμίας εντός της οποίας να πρέπει να γίνει χρήση της χρηματοοικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται, ενώ θα πρέπει να προβλέπεται τα κράτη δικαιούχοι να τεκμηριώνουν τη χρήση στην οποία τίθεται η ενίσχυση την οποία λαμβάνουν. Ενίσχυση που ελήφθη η οποία εν συνεχεία συμψηφίζεται με πληρωμές από τρίτους δυνάμει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», παραδείγματος χάριν, ή η οποία ελήφθη καθ’ υπέρβαση της τελικής αποτίμησης της ζημίας θα πρέπει να ανακτάται.

Η κατανομή των πιστώσεων θα αποφασιστεί σε διορθωτικό προϋπολογισμό που θα έχει αποκλειστικό σκοπό την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3).

Πράξεις αναφοράς

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 6 Απριλίου 2005, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2005)0108].

Διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1).

Τίτλος 15 — Εκπαίδευση και πολιτισμός

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 01

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός»

123 603 923

123 603 923

123 603 923

123 603 923

15 02

Διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της πολυγλωσσίας

1 417 215 664

1 379 114 216

1 417 215 664

1 379 114 216

15 04

Ανάπτυξη της συνεργασίας στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα στην Ευρώπη

175 715 000

159 896 411

175 715 000

159 896 411

15 05

Ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού

3

149 539 000

130 166 227

149 539 000

130 166 227

15 07

Άνθρωποι — Πρόγραμμα για την κινητικότητα των ερευνητών

1

963 502 000

771 774 900

63 312 858

963 502 000

835 087 758

Τίτλος 15 — Σύνολο

2 829 575 587

2 564 555 677

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

Κεφάλαιο 15 07 — Άνθρωποι — Πρόγραμμα για την κινητικότητα των ερευνητών

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 07

Άνθρωποι — Πρόγραμμα για την κινητικότητα των ερευνητών

15 07 77

Άνθρωποι

1.1

963 502 000

771 275 000

63 312 858

963 502 000

834 587 858

15 07 78

Πιστώσεις προερχόμενες από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 07 79

Δοκιμαστικό σχέδιο — Εταιρικές σχέσεις γνώσης

1.1

p.m.

499 900

p.m.

499 900

Κεφάλαιο 15 07 — Σύνολο

963 502 000

771 774 900

63 312 858

963 502 000

835 087 758

Άρθρο 15 07 77 — Άνθρωποι

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

963 502 000

771 275 000

63 312 858

963 502 000

834 587 858

Παρατηρήσεις

Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ελκυστικότερη για τους ερευνητές, προκειμένου να αυξήσει την ικανότητα και τις επιδόσεις της στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ενισχύοντας, παράλληλα, και αναπτύσσοντας περαιτέρω τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Με δεδομένο τον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται η ανάπτυξη μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για ερευνητές με ποικίλες και ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Η προστιθέμενη αξία της στήριξης την οποία παρέχει το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» (που εφαρμόζεται μέσω των δράσεων «Μαρία Κιουρί», της «Νύχτας των ερευνητών» και της δράσης Euraxess) είναι η προώθηση της διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών ως καθοριστικού παράγοντα για την ευρωπαϊκή καινοτομία. Οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» ενθαρρύνουν επίσης τη στενότερη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων από διαφορετικές χώρες όσον αφορά την κατάρτιση και τη χάραξη σταδιοδρομίας των ερευνητών προκειμένου να διευρύνουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. Οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» ενισχύουν τη στενότερη σύμπραξη μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να αυξηθούν οι ανταλλαγές γνώσεων και να προαχθεί μια εκπαίδευση διδακτορικού επιπέδου προσαρμοσμένη στις ανάγκες της βιομηχανίας. Με την προώθηση όρων απασχόλησης που ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθιστούν ελκυστικότερη την ερευνητική σταδιοδρομία στην Ευρώπη.

Οι εισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα τα οποία οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων από τρίτους ή τρίτα κράτη (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) που συμμετέχουν σε έργα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Έσοδα που εγγράφονται στις θέσεις 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 και 6 0 3 3 της κατάστασης εσόδων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του εβδόμου προγράμματος πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

Απόφαση 2006/973/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 269).

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(4) Παράρτημα στο P7_TA(2013)0472 της 20ής Νοεμβρίου 2013.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία
PDF 272kWORD 39k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία) (COM(2013)0692 – C7-0343/2013 – 2013/2255(BUD))
P7_TA(2013)0475A7-0369/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0692 – C7-0343/2013),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 26,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης στις 17 Ιουλίου 2008, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0369/2013),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/95/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.


Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία
PDF 275kWORD 41k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, ο οποίος εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιουλίου 2013 (COM(2013)0557),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και συγκεκριμένα το σημείο 27,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0370/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 1β, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕKT) στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, πέραν του ανωτάτου ορίου του τομέα 1β, με ποσό ύψους 134 049 037 EUR, ούτως ώστε να αυξηθούν τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία για το έτος 2013 κατά 150 εκατομμύρια EUR συνολικά·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής περί υπέρβασης του ανωτάτου ορίου του τομέα 1β για το 2013 κατά 134 049 037 EUR προκειμένου να αυξηθούν τα κονδύλια του ΕKT προς τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία για το έτος 2013 κατά 150 εκατομμύρια EUR συνολικά και προκειμένου να κινητοποιηθεί για τον σκοπό αυτό το μέσο ευελιξίας·

2.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας σε αναλήψεις υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των 134 049 037 EUR, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα εν λόγω πρόσθετα κονδύλια στο πλαίσιο του τομέα 1β·

3.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΪΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/97/ΕΕ.)

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης ***I
PDF 284kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης (COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))
P7_TA(2013)0477A7-0321/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0814),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0464/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0321/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2011)0392


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

με θέμα την

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ GALILEO

1.  Λόγω της σημασίας, της μοναδικότητας και της πολυπλοκότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS, της ενωσιακής κυριότητας των συστημάτων που προκύπτουν από τα προγράμματα, και της πλήρους χρηματοδότησης από τον ενωσιακό προϋπολογισμό των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν την ανάγκη στενής συνεργασίας των τριών οργάνων.

2.  Μια διοργανική ομάδα Galileo ("GIP") θα συνεδριάζει με στόχο τη διευκόλυνση της άσκησης από κάθε όργανο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων του. Προς τούτο, η GIP θα συσταθεί προκειμένου να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς:

α)  την πορεία εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών περί προμηθειών και συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά τον ESA·

β)  τις διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ)  την προετοιμασία των αγορών δορυφορικής πλοήγησης·

δ)  την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διαχείρισης· και

ε)  την ετήσια επανεξέταση του προγράμματος εργασιών.

3.  Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες, η GIP θα συμμορφώνεται προς την ανάγκη διακριτικότητας ιδίως όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων δεδομένων.

4.  Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από την GIP.

5.  Η GIP θα απαρτίζεται από επτά αντιπροσώπους, εκ των οποίων:

—  τρεις από το Συμβούλιο,

—  τρεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  ένας από την Επιτροπή,

και θα συνεδριάζει σε τακτική βάση (καταρχήν τέσσερις φορές το χρόνο).

6.  Η GIP δεν επηρεάζει τις καθιερωμένες αρμοδιότητες ή διοργανικές σχέσεις.

(1) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 179.


Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I
PDF 267kWORD 38k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD))
P7_TA(2013)0478A7-0335/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0242),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0119/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Οκτωβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0335/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

P7_TC1-COD(2013)0128


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1351/2013/ΕΕ.)


Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών ***
PDF 255kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με τη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών (12221/2013 – C7-0308/2013 – 2013/0005(NLE))
P7_TA(2013)0479A7-0342/2013

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (12221/2013)

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών (08178/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0308/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0342/2013),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Τρίτα κράτη και οργανισμοί με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες *
PDF 260kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τα οποία η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες (16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))
P7_TA(2013)0480A7-0351/2013

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (16229/2012),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0011/2013),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0351/2013),

1.  απορρίπτει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο να μην εγκρίνει την απόφαση, δεδομένου ότι η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα έναν νέο κανονισμό για την Ευρωπόλ (πρόταση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, σχετικά με κανονισμό για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ (COM(2013)0173)), δυνάμει του οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις και οι διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες και οργανισμούς· κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να υπάρξουν τροπολογίες επί των εκτελεστικών μέτρων της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ για την Ευρωπόλ·

3.  καλεί τον διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ να μην αρχίσουν, σε περίπτωση που εγκριθεί το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, διαπραγματεύσεις για συμφωνίες σε επιχειρησιακό επίπεδο με κάποια από τις χώρες που απαριθμούνται σ' αυτό, καθώς, σε ορισμένες από τις χώρες που απαριθμούνται στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, η προστασία των δεδομένων είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο σεβασμός στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων· τονίζει ότι για οποιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς πρέπει να εξασφαλίζονται αυστηρές εγγυήσεις ασφάλειας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.


Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής *
PDF 254kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) (COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))
P7_TA(2013)0481A7-0331/2013

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0682),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 187 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0421/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0331/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ***I
PDF 295kWORD 106k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))
P7_TA(2013)0482A7-0274/2013
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0615) και τις τροποποιημένες προτάσεις της Επιτροπής (COM(2012)0496, COM(2013)0146 και COM(2013)0246),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0107/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 22ας Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Μαΐου 2012 και της 29ης Nοεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011, της 13ης Δεκεμβρίου 2012 και 18ης Ιουλίου 2013(3),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0274/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Nοεβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

P7_TC1-COD(2011)0276


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.)

ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αποκατάσταση των πιστώσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να συμπεριλάβουν στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, προς ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη χορήγηση του αποθεματικού επίδοσης και όσον αφορά την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του άρθρου 39 (πρωτοβουλία ΜΜΕ), στο πλαίσιο του κανονισμού που θεσπίζει κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όσον αφορά την ανασύσταση:

i.  των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί σε προγράμματα που αφορούσαν το αποθεματικό επίδοσης και που έπρεπε να αποδεσμευτούν λόγω προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών που δεν πέτυχαν τα ορόσημα τους, και

ii.  των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί και αφορούσαν αποκλειστικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο β) και που έπρεπε να αποδεσμευτούν επειδή η συμμετοχή του κράτους μέλους στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής έπρεπε να διακοπεί.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 1

Εάν κριθούν αναγκαίες περαιτέρω αιτιολογημένες παρεκκλίσεις από τους συνήθεις κανόνες προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ΕΤΘΑ και του ΕΓΤΑΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουν να επιτρέψουν τις παρεκκλίσεις αυτές προχωρώντας με τη δέουσα επιμέλεια στις αναγκαίες τροποποιήσεις του κανονισμού που θεσπίζει κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον αποκλεισμό οιασδήποτε αναδρομικότητας όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι:

—  αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 26 παράγραφος 2 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τη συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στην εκπόνηση της σύμβασης εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα που λαμβάνουν σε πρακτικό επίπεδο τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως ημερομηνίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν πριν από την έναρξη της ισχύος του κανονισμού αυτού και πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού, κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών σταδίων της διαδικασίας προγραμματισμού κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της αρχής της εταιρικής σχέσης που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη αποφασίζουν, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές τους αρμοδιότητες, σχετικά με το περιεχόμενο του προτεινόμενου συμφώνου εταιρικής σχέσης και των προτεινόμενων σχεδίων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και των ειδικών κανόνων για κάθε Ταμείο·

—  η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας, που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3, δεν έχει σε καμία περίπτωση αναδρομική ισχύ, άμεση ή έμμεση, ιδιαίτερα όσον αφορά την διαδικασία έγκρισης του συμφώνου εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων, εφόσον δεν είναι η πρόθεση του νομοθέτη της ΕΕ να αναθέσει εξουσίες στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να απορρίψει την έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων με μόνη αιτιολογία ότι δεν είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3·

—  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να θέσει στη διάθεσή τους το σχέδιο κειμένου της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία θα εγκριθεί από το Συμβούλιο η πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή την ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό αυτό θα ψηφισθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται.

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 145 παράγραφος 7

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι για τους σκοπούς του άρθρου 145 παράγραφος 7, η αναφορά στον όρο «εφαρμοστέο δίκαιο» όσον αφορά την αξιολόγηση σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, περιλαμβάνει ερμηνείες του εν λόγω δικαίου αποδοθείσες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των ερμηνευτικών σημειώσεων της Επιτροπής) ισχύουσες κατά την ημερομηνία υποβολής των σχετικών διαχειριστικών δηλώσεων, ετήσιων εκθέσεων ελέγχου και ελεγκτικών γνωμοδοτήσεων στην Επιτροπή.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες που διαβίβασε στις 19 Δεκεμβρίου 2012 η Προεδρία σε συνέχεια των συζητήσεων στο COREPER με βάση τις οποίες τα κράτη μέλη διατύπωσαν την πρόθεσή τους να λάβουν υπόψη, στην προκαταρκτική φάση του προγραμματισμού, και στο μέτρο του δυνατού, τις αρχές του σχεδίου κανονισμού που θεσπίζει κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ως είχε τη στιγμή της εν λόγω διαβίβασης πληροφοριών, όσον αφορά τη δέσμη του στρατηγικού προγραμματισμού που περιλαμβάνει το πνεύμα και το περιεχόμενο της αρχής της εταιρικής σχέσης που ορίζεται στο άρθρο 5.

Δήλωση της Επιτροπής για το άρθρο 22

1.  Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κυριότερος στόχος του πλαισίου επιδόσεων είναι να δοθεί ώθηση στην αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ότι, προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν δεόντως τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7.

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει αναστείλει το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για μια προτεραιότητα δυνάμει της παραγράφου 6, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν αιτήσεις πληρωμής σε σχέση με την προτεραιότητα προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση πιστώσεων του προγράμματος δυνάμει του άρθρου 86.

3.  Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θα εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 7 ώστε να μην υπάρξει διπλή απώλεια κεφαλαίων από τυχόν υστέρηση ως προς την επίτευξη των στόχων σε συνδυασμό με χαμηλή απορροφητικότητα των κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας. Σε περίπτωση που ακυρωθεί μέρος των πιστώσεων ενός προγράμματος ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των άρθρων 86 έως 88, με επακόλουθη μείωση του ποσού στήριξης της προτεραιότητας ή σε περίπτωση που, στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, καταγραφεί υποαπορρόφηση των πιστώσεων που έχουν εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη προτεραιότητα, οι σχετικοί στόχοι που περιέχονται στο πλαίσιο επιδόσεων θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφος 7.

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά το συμβιβαστικό κείμενο για τους δείκτες

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θα συμπληρώσει τα έγγραφα καθοδήγησης όσον αφορά τους κοινούς δείκτες για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία μετά από διαβούλευση με τα αντίστοιχα δίκτυα αξιολόγησης στα οποία συμμετέχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες αξιολόγησης, εντός τριών μηνών από την έκδοση των κανονισμών. Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης θα περιλαμβάνουν ορισμούς όλων των κοινών δεικτών και μεθόδους για τη συγκέντρωση και την υποβολή στοιχείων για τους κοινούς δείκτες.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων στο πλαίσιο του άρθρου 23

Η Επιτροπή πιστεύει ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 4 και 5, μπορεί, όταν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει παρατηρήσεις επί προτάσεων τροποποίησης των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4, ιδίως σε περίπτωση που αυτά δεν συμβαδίζουν με παλαιότερη απάντηση που υπέβαλαν τα εν λόγω κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 και, σε κάθε περίπτωση, με βάση τα άρθρα 16 και 30. Πιστεύει ότι η προθεσμία των τριών μηνών για την έγκριση της απόφασης που εγκρίνει τις τροποποιήσεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5, αρχίζει να μετράει από την υποβολή των προτάσεων τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών για το αποθεματικό επίδοσης και τα επίπεδα προχρηματοδότησης των ανώτατων ορίων πληρωμών

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών που μπορεί να απαιτηθούν για την περίοδο 2014-2020, ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο αποθεματικό επίδοσης και την προχρηματοδότηση, εξακολουθούν να είναι περιορισμένες.

Οι συνέπειες θα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αν τηρηθεί το σχέδιο κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Οι ετήσιες διακυμάνσεις του επιπέδου πληρωμών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες αλλαγές, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις πληρωμές και τα ειδικά μέσα που έχουν συμφωνηθεί στο σχέδιο κανονισμού για το ΠΔΠ.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και θα υποβάλει την αξιολόγησή της στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 30, ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 76 και ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 101.
(2) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 58 και ΕΕ C 17 της 19.1.2013, σ. 56.
(3) ΕΕ C 47 της 17.2.2012, σ. 1, ΕΕ C 13 της 16.1.2013, σ. 1 και ΕΕ C 267 της 17.9.2013, σ. 1.


Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I
PDF 270kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 (COM(2011)0607/2 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))
P7_TA(2013)0483A7-0250/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0607/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 164 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0327/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012(1) και της 22ας Μαΐου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Μαΐου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0250/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2011)0268


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.)

(1) ΕΕ C 143, 22.5.2012, σ. 82.
(2) ΕΕ C 271, 19.9.2013, σ. 101.
(3) ΕΕ C 225, 27.7.2012, σ. 127.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I
PDF 291kWORD 57k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))
P7_TA(2013)0484A7-0268/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0614),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 178 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0328/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Μαΐου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0268/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

P7_TC1-COD(2011)0275


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013.)

ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού ΕΤΠΑ, του άρθρου 15 του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και του άρθρου 4 του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη την διαβεβαίωση της Επιτροπής προς τον ευρωπαίο νομοθέτη ότι οι κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον κανονισμό ΕΤΠΑ, για τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε παράρτημα προσαρτημένο σε κάθε έναν από τους εν λόγω κανονισμούς, αποτελούν καρπό μιας εκτεταμένης διαδικασίας προπαρασκευής στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες αξιολογητές τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών και αναμένεται, κατ' αρχήν, ότι θα παραμείνουν αμετάβλητοι.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμμερίζεται την επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απλοποίησης των διαδικασιών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις λειτουργικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και που συνδέονται με την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που προκύπτει στις περιοχές αυτές εξαιτίας της ειδικής οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης.

Σύμφωνα με την πρόταση για τον μελλοντικό γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής(3), η λειτουργική ενίσχυση που αποβλέπει στην αντιστάθμιση ορισμένων επιπλέον δαπανών που επιβάρυναν δικαιούχους εγκατεστημένους σε αυτές τις περιοχές(4) θα εθεωρείτο συμβατή με την εσωτερική αγορά, υπό τις καθορισθείσες προϋποθέσεις σε αυτόν και, άρα, θα εξαιρείτο από την υποχρέωση γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τούτο προσφέρει μια θεμιτή βάση προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη απλούστευση και δηλώνει ότι θα λάβει πλήρως υπόψη της όλες τις παρατηρήσεις στις οποίες θα προβούν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει διαδικασίας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει ενόψει της έγκρισης του κανονισμού εντός του 2014.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 44.
(2) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 114.
(3) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
(4) Μεταφορικά έξοδα για προϊόντα που παράγονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, πρόσθετα έξοδα παραγωγής και λειτουργίας εκτός των μεταφορικών εξόδων.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ***I
PDF 275kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))
P7_TA(2013)0485A7-0280/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0611),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0326/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 19ης Ιουλίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0280/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

P7_TC1-COD(2011)0273


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.)

ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού ΕΤΠΑ, του άρθρου 15 του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και του άρθρου 4 του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη την διαβεβαίωση της Επιτροπής προς τον ευρωπαίο νομοθέτη ότι οι κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον κανονισμό ΕΤΠΑ, για τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε παράρτημα προσαρτημένο σε κάθε έναν από τους εν λόγω κανονισμούς, αποτελούν καρπό μιας εκτεταμένης διαδικασίας προπαρασκευής στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες αξιολογητές τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών και αναμένεται, κατ' αρχήν, ότι θα παραμείνουν αμετάβλητοι.

(1) ΕΕ C 191, 29.6.2012, σ. 49.
(2) ΕΕ C 277, 13.9.2012, σ. 96.


Ταμείο Συνοχής ***I
PDF 274kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου (COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))
P7_TA(2013)0486A7-0270/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0612),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0325/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Μαΐου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0270/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006

P7_TC1-COD(2011)0274


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013.)

ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού ΕTΠA, του άρθρου 15 του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και του άρθρου 4 του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη την διαβεβαίωση της Επιτροπής προς τον ευρωπαίο νομοθέτη ότι οι κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον κανονισμό ΕΤΠΑ, για τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε παράρτημα προσαρτημένο σε κάθε έναν από τους εν λόγω κανονισμούς, αποτελούν καρπό μιας εκτεταμένης διαδικασίας προπαρασκευής στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες αξιολογητές τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών και αναμένεται, κατ' αρχήν, ότι θα παραμείνουν αμετάβλητοι.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 38.
(2) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 143.


Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ***I
PDF 278kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και εφαρμογής αυτών των ομίλων (COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))
P7_TA(2013)0487A7-0309/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0610/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175 παράγραφος 3, το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0324/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, της 15ης Φεβρουαρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0309/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων

P7_TC1-COD(2011)0272


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ευαισθητοποίηση και τα άρθρα 4 και 4α του κανονισμού για τον ΕΟΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να καταβάλουν πιο συντονισμένες προσπάθειες για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών με σκοπό τη βελτίωση της προβολής των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΕΟΕΣ ως διαθέσιμα μέσα για τη διασυνοριακή συνεργασία σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Σ' αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τα κράτη μέλη να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των αρχών των διαφορετικών κρατών μελών με σκοπό την εξασφάλιση σαφών, αποτελεσματικών και διάφανων διαδικασιών έγκρισης νέων ΕΟΕΣ εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ευαισθητοποίηση και το άρθρο 1 παράγραφος 9 του κανονισμού για τον ΕΟΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι, κατά την εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο (θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1082/2006 όπως έχει τροποποιηθεί, τα κράτη μέλη, όταν θα προβαίνουν σε αξιολόγηση των εφαρμοστέων κανόνων στα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ, όπως προτείνεται στο σχέδιο σύμβασης, θα καταβάλλουν προσπάθειες για να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες στο καθεστώς απασχόλησης τις οποίες ο ΕΟΕΣ θα επιλέξει σύμφωνα με το ιδιωτικό ή με το δημόσιο δίκαιο.

Στην περίπτωση που οι συμβάσεις απασχόλησης για το προσωπικό του ΕΟΕΣ διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν επίσης υπόψη και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, όπως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), καθώς και τη συναφή νομολογία των άλλων κρατών μελών τα οποία εκπροσωπούνται στον ΕΟΕΣ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι εξάλλου εν γνώσει του γεγονότος ότι, στην περίπτωση που οι συμβάσεις απασχόλησης για τα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις δημοσίου δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αντίστοιχο όργανο του ΕΟΕΣ. Ωστόσο, οι εθνικές διατάξεις δημοσίου δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα μπορούν να εφαρμόζονται για τα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ τα οποία υπόκειντο ήδη στους κανόνες αυτούς πριν καταστούν μέλη του προσωπικού ενός ΕΟΕΣ.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών στο πλαίσιο της πλατφόρμας του ΕΟΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν γνώση του αξιόλογου έργου το οποίο επιτελεί η Επιτροπή των Περιφερειών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ την οποία διαχειρίζεται και ενθαρρύνει την Επιτροπή των Περιφερειών να εξακολουθήσει να ασκεί ελέγχους στις δραστηριότητες των υφισταμένων ΕΟΕΣ και των ΕΟΕΣ που βρίσκονται υπό σύσταση, να διοργανώνει ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να εντοπίζει κοινά θέματα προς εξέταση.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 53.
(2) ΕΕ C 113 της 18.4.2012, σ. 22.


Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***I
PDF 588kWORD 216k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))
P7_TA(2013)0488A7-0340/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0614),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0382/2012),

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθυναν εθνικά κοινοβούλια στον Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου πράξης με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, τη Γερουσία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, τη Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0340/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών

P7_TC1-COD(2012)0299


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 157 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συγκαταλέγεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και στους βασικούς στόχους σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση αποσκοπεί στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της. Το άρθρο 157 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ παρέχει νομική βάση για τη λήψη μέτρων της Ένωσης για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και επαγγέλματος.

(2)  Η αρχή της θετικής δράσης και η σημασία της για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αναγνωρίζεται στο άρθρο 157 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Xάρτης»), το οποίο ορίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς και ότι η αρχή της ισότητας δεν εμποδίζει τη διατήρηση ή θέσπιση μέτρων που παρέχουν ειδικά πλεονεκτήματα στο υποεκπροσωπούμενο φύλο.

(2α)  Προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, πρέπει να υπάρχει ισόρροπο από πλευράς εκπροσώπησης των φύλων μοντέλο λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα στο εσωτερικό των οικείων εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει επίσης να λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί η εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές των φύλων, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών. [Τροπολογία 1]

(3)  Η σύσταση 84/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3) συνιστούσε στα κράτη μέλη να ενεργήσουν ώστε οι θετικές δράσεις να περιλαμβάνουν, εφόσον είναι δυνατό, μέτρα σχετικά με την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων. Η σύσταση 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου(4) συνιστούσε στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ιδίως με τη θέσπιση ή στα πλαίσια σχεδίων ισότητας και προγραμμάτων θετικών δράσεων.

(4)  Τα τελευταία έτη, η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες εκθέσεις που καταγράφουν την κατάσταση όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων σε όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων(5). Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις εισηγμένες εταιρείες στην Ένωση να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών την παρουσία μελών του υποεκπροσωπούμενου φύλου στα διοικητικά συμβούλιά τους με μέτρα αυτορρύθμισης και να αναλάβουν συγκεκριμένες εθελοντικές δεσμεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. (6) Στον Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών(7), της 5ης Μαρτίου 2010, η Επιτροπή επισήμανε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατανομή εξουσίας και στη λήψη αποφάσεων στην πολιτική και οικονομική ζωή και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για να προωθήσει τη δικαιότερη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης. Η βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ορίστηκε ως μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών την περίοδο 2010-2015(8). [Τροπολογία 2]

(5)  Στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020, που εγκρίθηκε στις 7 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων έχουν ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως σε τρεις τομείς μεγάλης σημασίας για την ισότητα των φύλων, και συγκεκριμένα την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, και προέτρεψε να αναληφθεί δράση για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων προσόντων, γνώσεων και ιδεών, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποικιλομορφία των ανθρώπινων πόρων και βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές προοπτικές. [Τροπολογία 3]

(6)  Στο ψήφισμά του σχετικά με τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων, της 6ης Ιουλίου 2011(9), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τις επιχειρήσεις να επιτύχουν το κρίσιμο όριο του 30% όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις διοικητικών στελεχών έως το 2015 και σε 40% έως το 2020. Κάλεσε την Επιτροπή, εάν διαπιστωθεί ότι τα μέτρα που θα έχουν λάβει οι εταιρείες και τα κράτη μέλη είναι ανεπαρκή, να προτείνει νομοθετική ρύθμιση έως το 2012, που μπορεί να περιλαμβάνει και ποσοστώσεις, που θα εφαρμοστούν σε προσωρινή βάση και θα χρησιμεύσουν ως καταλύτες αλλαγών και ταχέων μεταρρυθμίσεων με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων και των στερεότυπων που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά τα φύλα στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε το ίδιο αίτημα για την έκδοση νομοθετικής πράξης στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011(10). [Τροπολογία 4]

(6α)  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα όσον αφορά την ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων θέτοντας στόχους για μια ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν και να ελέγχονται χωρίς καθυστέρηση αυστηροί κανόνες για την εσωτερική και εξωτερική πρόσληψη προσωπικού σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτικές πρόσληψης ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει άπαντα να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση που να περιέχει απολογισμό των προσπαθειών τους στον τομέα αυτό. [Τροπολογία 5]

(7)  Η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης μιας οικονομίας και βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων της Ένωσης, για τον επιτυχή ανταγωνισμό σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και την εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι τρίτων χωρών. Ο αριθμός των γυναικών με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και ειδίκευσης αυξάνεται συνεχώς, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες. Η παρατεινόμενη μη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού σε διορισμούς σε διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων και σε θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων θα ισοδυναμούσε με αδυναμία πλήρους αξιοποίησης του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. [Τροπολογία 6]

(7α)  Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τη δημιουργία ενός «αγωγού» γυναικών έτοιμων να καταλάβουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια και διευθυντικές θέσεις, στο πλαίσιο του οποίου θα ενθαρρύνονται, θα υποστηρίζονται και θα αναπτύσσονται τα ταλέντα των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. [Τροπολογία 7]

(7β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προαγωγή της ισότητας των φύλων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διατάξεις, βάσει των οποίων άνδρες και γυναίκες θα μπορούν να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, και ενσωματώνοντας, συγκεκριμένα, ευέλικτες ρυθμίσεις και υποστήριξη για τους ανθρώπους με ευθύνες φροντίδας. [Τροπολογία 8]

(7γ)  Η επίτευξη της ισότητας των φύλων στην κοινωνία εν γένει προϋποθέτει την κατοχύρωση ίσων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους άνδρες και τις γυναίκες, καθώς επίσης επιμερισμό των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών και της φροντίδας των παιδιών. Το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν συνήθως την ευθύνη για το μέγιστο μέρος των οικογενειακών και οικιακών καθηκόντων μπορεί να εμποδίσει την άνοδό τους σε ανώτερες επαγγελματικές θέσεις. Η ενεργός συμμετοχή των ανδρών στις οικογενειακές ευθύνες είναι κρίσιμη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σταδιοδρομίας για τους άνδρες και τις γυναίκες. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων όσον αφορά το φύλο, των άκαμπτων και παρωχημένων πολιτικών απασχόλησης και των ανεπαρκών ρυθμίσεων για τις γονικές άδειες. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνδυάσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εξασφαλίσουν την υλοποίηση στοιχείων κοινωνικής πρόνοιας όπως είναι τα δίκαια επιδόματα γονικών αδειών τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες, η εκτεταμένη μέριμνα για τη φροντίδα των παιδιών και οι ευκαιρίες για μοιρασμένη γονική άδεια. [Τροπολογία 9]

(8)  Σε εταιρικό επίπεδο, είναι ευρέως παραδεκτό ότι η παρουσία γυναικών στα συμβούλια επιχειρήσεων βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση, διότι βελτιώνεται η ομαδική επίδοση και η ποιότητα της λήψης αποφάσεων χάρη σε ένα πολύμορφο και συλλογικό τρόπο σκέψης που ενσωματώνει ένα μεγαλύτερο φάσμα προσεγγίσεων καθώς και διαμορφώνει ένα πιο ενεργητικό επιχειρηματικό μοντέλο και, ως εκ τούτου, επιτυγχάνει περισσότερο ισορροπημένες αποφάσεις, με στόχο να αντικατοπτριστεί καλύτερα η κοινωνική πραγματικότητα και η πραγματικότητα των καταναλωτών. Πολυάριθμες μελέτες έχουν επίσης αποδείξει ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην πολυμορφία ως προς το φύλο σε ανώτατο διευθυντικό επίπεδο και την οικονομική απόδοση και την κερδοφορία μίας επιχείρησης. Η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ένωση, λόγω της σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής ευθύνης τέτοιων επιχειρήσεων, θα έχει, συνεπώς, θετική επίπτωση στην οικονομική απόδοση των εν λόγω επιχειρήσεων. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν και να ενισχυθούν μέτρα ενθάρρυνσης της επαγγελματικής ανόδου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. [Τροπολογία 10]

(8α)  Η συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια παρακωλύεται λόγω διάφορων αντικειμενικών εμποδίων που μπορούν να υπερπηδηθούν όχι μόνο μέσω κυρώσεων αλλά και μέσω εκπαιδευτικών μέτρων και κινήτρων προαγωγής βέλτιστων πρακτικών. Αρχικά, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και στις πανεπιστημιακές σχολές όσον αφορά τα οφέλη της ισότητας των φύλων για την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον είναι αναγκαίο να προωθηθεί η τακτική ανανέωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, έτσι ώστε ενθαρρύνεται η εναλλαγή τους, και να καθιερωθούν θετικά μέτρα που να προωθούν και να ανταμείβουν τις προσπάθειες των κρατών μελών και των εταιρειών που αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα αυτές τις αλλαγές στα ανώτερα όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων σε επίπεδο Ένωσης. Τέλος, τόσο η φορολόγηση όσο και οι δημόσιες συμβάσεις συνιστούν κατάλληλα εργαλεία για την ενίσχυση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα συμβούλια των εταιρειών. [Τροπολογία 11]

(9)  Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι η ισότητα στην αγορά εργασίας μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη. Η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες που διορίζονται στα συμβούλια, αλλά συμβάλλει και στην προσέλκυση γυναικείων ικανοτήτων στην επιχείρηση και διασφαλίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, ένα υψηλότερο ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει θετική επίπτωση στον περιορισμό των διαφορών τόσο ως προς τα ποσοστά απασχόλησης όσο και στις αμοιβές των δύο φύλων. Η πλήρης αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος γυναικείων προσόντων θα συνιστούσε σημαντική βελτίωση όσον αφορά την απόδοση της επένδυσης στην εκπαίδευση και σε ατομικό επίπεδο και για τον δημόσιο τομέα. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών στην Ένωση είναι μια χαμένη ευκαιρία για την επίτευξη μας μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης για τις οικονομίες των κρατών μελών. [Τροπολογία 12]

(10)  Μολονότι η Ένωση διαθέτει νομοθεσία που αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, οι συστάσεις του Συμβουλίου που αποσκοπούν ειδικά στη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων και δράσεων στο επίπεδο της Ένωσης που ενθαρρύνουν την αυτορρύθμιση, εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρή υποεκπροσώπηση των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες στα ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ιδιωτικό τομέα, και ιδίως στις εισηγμένες εταιρείες, αυτή η έλλειψη ισορροπίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και οξεία, ενώ ορισμένα θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χαρακτηρίζονται επίσης από ιδιαίτερα προβληματική έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων. Ο βασικός δείκτης της Επιτροπής για την εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων δείχνει ότι η αναλογία γυναικών που συμμετέχουν στα ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή. Τον Ιανουάριο του 2012, οι γυναίκες κατείχαν κατά μέσο όρο μόλις το 13,7% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών διευθυντών μόνο το 15% ήταν γυναίκες, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη δημοκρατικού ελλείμματος και άνισης και μεροληπτικής εκπροσώπησης των γυναικών, κατά παράβαση των αρχών της Ένωσης σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση αμφότερων των φύλων στους τομείς της εργασίας και της απασχόλησης. [Τροπολογία 13]

(11)  Το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό, με μέση ετήσια αύξηση μόλις 0,6% τα τελευταία έτη. Το ποσοστό βελτίωσης σε κάθε κράτος μέλος είναι άνισο και έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Η πρόοδος είναι πολύ σημαντικότερη στα σε κράτη μέλη και σε άλλες χώρες που έχουν θεσπίσει δεσμευτικά μέτρα όπως η Γαλλία που έθεσε το έτος 2017 ως προθεσμία για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας οδηγίας, εκπληρώνοντας ωστόσο σε λιγότερο από δύο έτη τον στόχο του 20% που είχε τεθεί για το 2014, ή σε χώρες όπως η Νορβηγία που κατόρθωσε να επιτύχει τον στόχο του 40% σε περίοδο τριών ετών. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα επετεύχθησαν χάρη στην θέσπιση δεσμευτικών στόχων. Οι αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι πιθανόν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, επειδή τα κράτη μέλη ακολουθούν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. [Τροπολογία 14]

(11α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν στρατηγικές που να κινούνται προς την κατεύθυνση μιας κοινωνικοπολιτιστικής μεταστροφής της προσέγγισής τους όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, χρησιμοποιώντας μέσα πολλαπλών εφαρμογών για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στη διευθυντική ιεραρχία και η υιοθέτηση προορατικών προσεγγίσεων και δράσεων από τους εργοδότες. Τα μέσα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προαγωγή ευέλικτων ωραρίων εργασίας και την ενθάρρυνση φιλικών προς την οικογένεια εργασιακών χώρων, μέσω της παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας. [Τροπολογία 15]

(12)  Οι κατακερματισμένες ή αποκλίνουσες ρυθμίσεις ή η απουσία ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών δεν συνεπάγεται μόνον διαφορές στον αριθμό των γυναικών μεταξύ των μη εκτελεστικών διευθυντών και διαφορετικούς ρυθμούς βελτίωσης στα κράτη μέλη, αλλά δημιουργεί και φραγμούς στην εσωτερική αγορά, επιβάλλοντας αποκλίνουσες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρείες στην Ένωση. Οι διαφορές αυτές ως προς τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις αυτορρύθμισης για τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών μπορούν να οδηγήσουν σε πρακτικές επιπλοκές για τις εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως κατά τη σύσταση θυγατρικών ή σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και για τους υποψήφιους σε θέσεις διοικητικών συμβουλίων. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιβληθεί ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους επιλέγονται οι μη εκτελεστικοί διευθυντές στα συμβούλια των εταιρειών της Ένωσης. [Τροπολογία 16]

(12α)  Η μη ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις εταιρείες είναι μεγαλύτερη στα ανώτερα κλιμάκια. Επιπλέον, πολλές από τις γυναίκες που κατέχουν ανώτερες διευθυντικές θέσεις απασχολούνται σε τομείς όπως οι ανθρώπινοι πόροι και η επικοινωνία, ενώ οι αντίστοιχοι άνδρες είναι συχνότερα επιφορτισμένοι με καθήκοντα γενικής ή «τομεακής διεύθυνσης» μέσα στην εταιρεία. Δεδομένου ότι το ανθρώπινο απόθεμα για τον διορισμό σε θέσεις μελών συμβουλίων περιλαμβάνει εν πολλοίς υποψηφίους με πείρα σε ανώτερα διευθυντικά καθήκοντα, είναι απολύτως απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που καταλαμβάνει τέτοιες διευθυντικές θέσεις μέσα στις εταιρείες. [Τροπολογία 17]

(12β)  Ένας από τους κύριους παράγοντες για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας είναι η ουσιαστική εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των μη εκτελεστικών διευθυντών, τα οποία θα ορίζονται εκ των προτέρων και με πλήρη διαφάνεια, ενώ οι ικανότητες των υποψηφίων θα λαμβάνονται στον ίδιο βαθμό υπόψη, ανεξάρτητα από το φύλο τους. [Τροπολογία 18]

(12γ)  Στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού και των ελλείψεων δεξιοτήτων, η μη αξιοποίηση του δυναμικού του μισού πληθυσμού της Ένωσης για θέσεις σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών ενδέχεται να περιορίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας της Ένωσης και να επιβραδύνει την ανάκαμψη των οικονομικών δομών της. Εάν το ήμισυ του αποθέματος προσόντων δεν λαμβάνεται καν υπόψη για τις ηγετικές θέσεις, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η διαδικασία και η ποιότητα των διορισμών καθαυτή, γεγονός που θα ενίσχυε την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δομές εξουσίες των επιχειρήσεων και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε μείωση της αποδοτικής αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου. Με τη συστηματική συμπερίληψη κατάλληλων υποψηφίων και από τα δύο φύλα εξασφαλίζεται ότι τα νέα μέλη των διοικητικών συμβουλίων επιλέγονται μεταξύ των καλύτερων υποψηφίων, ανδρών και γυναικών, και ότι η κοινωνική πραγματικότητα αποτυπώνεται στις εταιρικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. [Τροπολογία 19]

(13)  Η υφιστάμενη έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής και αξιοκρατικών κριτηρίων για τις θέσεις διοικητικών συμβουλίων στα περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ισόρροπη εκπροσώπηση σε διοικητικά συμβούλια και επηρεάζει αρνητικά τόσο τις σταδιοδρομίες των υποψηφίων για διοικητικά συμβούλια όσο και την ελευθερία κινήσεών τους καθώς και τις αποφάσεις των επενδυτών. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας εμποδίζει τους δυνητικούς υποψήφιους για θέσεις διοικητικών συμβουλίων να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια για τα οποία τα προσόντα τους θα ήταν τα καταλληλότερα και να προσφεύγουν κατά μεροληπτικών αποφάσεων διορισμού λόγω φύλου, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την ελευθερία κυκλοφορίας τους στην εσωτερική αγορά. Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές έχουν διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές που απαιτούν ενημέρωση που συνδέεται και με την εμπειρία και τις ικανότητες των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Η μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τα κριτήρια επιλογής βάσει προσόντων και η διαδικασία επιλογής μελών διοικητικών συμβουλίων επιτρέπει στους επενδυτές να αξιολογούν καλύτερα την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό οι διαδικασίες διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων να είναι σαφείς και διαφανείς και οι αιτούντες να αξιολογούνται με αντικειμενικότητα με βάση τα ατομικά τους προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου. [Τροπολογία 20]

(14)  Ενώ η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τα αξιοκρατικά κριτήρια για τις θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων διεξοδικά, η θέσπιση ορισμένων ελάχιστων προτύπων όσον αφορά την απαίτηση για εισηγμένες εταιρείες στις οποίες δεν υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων να λαμβάνουν αποφάσεις διορισμού των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών μιας διαφανούς και σαφώς καθορισμένης διαδικασίας επιλογής και μιας βάσει αντικειμενικής συγκριτικής αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων σε όρους επάρκειας, ικανοτήτων και επαγγελματικής επίδοσης, είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Μόνο η εφαρμογή ενός δεσμευτικού μέτρου σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση και την αποφυγή πρακτικών επιπλοκών στη λειτουργία των επιχειρήσεων. [Τροπολογία 21]

(15)  Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη(11) αναγνωρίζει ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Η στρατηγική όρισε ως βασικό στόχο να επιτευχθεί ποσοστό απασχόλησης 75% για τις γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 20-64 ετών έως το 2020, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρξει σαφής δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων, εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές των φύλων που εξακολουθούν να υφίστανται και ενισχυμένη προσπάθεια για να αρθούν όλα τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου της «γυάλινης οροφής». Η τρέχουσα οικονομική κρίση έκανε ακόμη πιο επιτακτική τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη της Ευρώπης να βασίζεται στη γνώση, τις ικανότητες και την καινοτομία και να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο απόθεμα ικανοτήτων, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων, και ιδίως στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι θα έχει θετική έμμεση επίπτωση στην απασχόληση των γυναικών στις εν λόγω επιχειρήσεις και σε ολόκληρη την οικονομία. [Τροπολογία 22]

(15α)  Η επίτευξη των στόχων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων στα διοικητικά συμβούλια. Για τον λόγο αυτό η Ένωση έχει ορίσει την ισότητα στην αγορά εργασίας και τη σταδιακή αύξηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια ως ευρωπαϊκούς στόχους της δεκαετίας όσον αφορά το θέμα της ισότητας και θα εξετάσει τρόπους για να προβληθεί περισσότερο η πρόοδος που επιτυγχάνεται στον εν λόγω τομέα. [Τροπολογία 23]

(16)  Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να θέσει ως στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τόσο την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ανταγωνιστικότητα , την ενθάρρυνση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσο και την επίτευξη πραγματικής ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιδιώκεται με την επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων για θετική δράση υπό μορφή δεσμευτικών στόχων όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων επιχειρήσεων, εφόσον τα κράτη μέλη και άλλες χώρες που έχουν επιλέξει αυτή τη μέθοδο έχουν επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα μειώνοντας την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων. [Τροπολογία 24]

(16α)  Οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να διαμορφώσουν μια πολιτική για την ισότητα των φύλων, ώστε να επιτύχουν μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε ολόκληρη την εταιρεία. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να περιλαμβάνει μια περιγραφή των σχετικών μέτρων που εφαρμόζονται στην εταιρεία αυτή, όπως ο ορισμός ενός άνδρα και μιας γυναίκας υποψηφίων για σημαντικές θέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και καθοδήγηση σταδιοδρομίας για γυναίκες, καθώς και στρατηγικές ανθρώπινων πόρων για την ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας στις προσλήψεις. Μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει την προσφορά ευέλικτων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα υποστήριξη για γονική άδεια, καθώς και προσφορά υποστήριξης για οικιακές εργασίες και φροντίδα των παιδιών. Κάθε εταιρεία μπορεί να επιλέγει τις πολιτικές που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις δραστηριότητές της και να λαμβάνει ενεργά μέτρα για την αύξηση του ποσοστού του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις διευθυντικές θέσεις της εταιρείας. [Τροπολογία 25]

(17)  Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις έχουν μια ιδιαίτερη οικονομική σημασία, προβολή και επίπτωση στην αγορά συνολικά. Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται σε στις εισηγμένες εταιρείες οι οποίες ορίζονται ως εγγεγραμμένες αυτές των οποίων η έδρα βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος και οι κινητές αξίες των οποίων είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θέτουν πρότυπα για την οικονομία στο σύνολό της και τις πρακτικές τους είναι λογικό να τις ακολουθούν και άλλα είδη επιχειρήσεων. Ο δημόσιος χαρακτήρας εισηγμένων επιχειρήσεων απαιτεί να υπόκεινται σε μεγαλύτερη ρύθμιση προς το δημόσιο συμφέρον. [Τροπολογία 26]

(18)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε πολύ μικρές, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(13), ακόμη και αν αυτές είναι εισηγμένες εταιρείες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν πολιτικές παροχής υποστήριξης και κινήτρων στις ΜΜΕ, ώστε να βελτιώσουν σημαντικά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλες τις διευθυντικές βαθμίδες και στα συμβούλια των εταιρειών. [Τροπολογία 27]

(19)  Υπάρχουν στα κράτη μέλη διάφορα συστήματα οργάνωσης της διοίκησης εισηγμένων εταιρειών, με βασική διάκριση μεταξύ ενός δυαδικού («two-tier») συστήματος, στο οποίο συνυπάρχουν διοικητικό συμβούλιο και εποπτικό συμβούλιο, και ενός μονιστικού («one-tier») συστήματος κατά το οποίο τα καθήκοντα διοίκησης και εποπτείας ασκούνται από ένα ενιαίο όργανο. Υπάρχουν επίσης και μεικτά συστήματα τα οποία περιέχουν στοιχεία και των δύο συστημάτων ή παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα διοίκησης. Τα μέτρα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων στα κράτη μέλη.

(20)  Όλα τα συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων κάνουν διάκριση ανάμεσα σε εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, τα οποία ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης, και σε μη εκτελεστικά στελέχη που δεν ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση αλλά ασκούν εποπτικά καθήκοντα. Οι ποσοτικοί στόχοι που προβλέπει η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, με στόχο να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη πολυμορφία ως προς τα φύλα στα διοικητικά συμβούλια και στην ανάγκη να περιορίζεται στο ελάχιστο ή παρέμβαση την καθημερινή διαχείριση μιας εταιρείας. Εφόσον τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη ασκούν εποπτικά καθήκοντα, είναι επίσης ευκολότερο να προσλαμβάνονται υποψήφιοι με τα αναγκαία προσόντα εκτός της επιχείρησης και, σε μεγάλο βαθμό, και εκτός του συγκεκριμένου τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση: αυτό έχει σημασία για τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους παρατηρείται ειδική υποεκπροσώπηση των μελών ενός συγκεκριμένου φύλου στο εργατικό δυναμικό.

(21)  Σε ορισμένα κράτη μέλη, ένα συγκεκριμένο ποσοστό μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών μπορεί ή πρέπει να διορίζεται ή να εκλέγεται από τους εργαζόμενους της επιχείρησης ή/και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι δεσμευτικοί στόχοι βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των εργαζομένων. Εντούτοις, οι πρακτικές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη είναι εκπρόσωποι εργαζομένων, πρέπει να καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος. Στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των διαδικασιών επιλογής και οι εθνικές ιδιαιτερότητές τους που υπάρχουν στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 28]

(22)  Στις εισηγμένες εταιρείες στην Ένωση θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση να παρέχουν τα μέσα για κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων όσον αφορά τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων τους ως προς τα δύο φύλα να επιδιώξουν να επιτύχουν τον στόχο της συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στις θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών έως την 1η Ιανουαρίου 2020. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εισηγμένες εταιρείες στα διοικητικά συμβούλια των οποίων η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου είναι μικρότερη του 40% σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών θα πρέπει να κάνουν υποχρεώνονται να διεξάγουν τη διαδικασία προεπιλογής ή επιλογής για τους διορισμούς στις θέσεις αυτές βάσει συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων του κάθε υποψηφίου και εφαρμόζοντας προκαθορισμένα, σαφή, ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς αμφισημία κριτήρια ώστε να επιτευχθεί το εν λόγω ποσοστό έως την 1η Ιανουαρίου 2020. Κατά συνέπεια, η οδηγία θεσπίζει τον στόχο της συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό τουλάχιστον 40% σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών έως την ημερομηνία αυτή. Ο στόχος αυτός αφορά καταρχήν μόνον τη συνολική πολυμορφία ως προς τα φύλα στα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη και δεν παρεμβαίνει στη συγκεκριμένη επιλογή μεμονωμένων διευθυντών από μια ευρύτερη δεξαμενή ανδρών και γυναικών υποψηφίων σε κάθε περίπτωση χωριστά. Ειδικότερα, δεν αποκλείει συγκεκριμένους υποψήφιους για θέσεις διευθυντών ούτε επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο διευθυντή στις εταιρείες ή στους μετόχους. Η απόφαση για τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα των εταιρειών και των μετόχων. [Τροπολογία 29]

(22α)  Ο στόχος του 40% αφορά, καταρχήν, μόνο τη συνολική πολυμορφία ως προς τα φύλα στα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη και δεν παρεμβαίνει στη συγκεκριμένη επιλογή μεμονωμένων διευθυντών από μια ευρύτερη δεξαμενή ανδρών και γυναικών υποψηφίων σε κάθε περίπτωση χωριστά. Ειδικότερα, δεν αποκλείει συγκεκριμένους υποψήφιους για θέσεις διευθυντών ούτε επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο διευθυντή στις εταιρείες ή στους μετόχους. Η απόφαση για τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα των εταιρειών και των μετόχων. [Τροπολογία 30]

(22β)  Οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο προγραμμάτων επιμόρφωσης και καθοδήγησης για το υποεκπροσωπούμενο φύλο, ως εργαλείο για την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης εάν υπάρχει σαφές χάσμα φύλων στον κατάλογο υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις συμβουλίων. [Τροπολογία 31]

(23)  Τα κράτη μέλη ασκούν δεσπόζουσα επιρροή στις εισηγμένες εταιρείες που είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπή(14). Λόγω αυτής της δεσπόζουσας επιρροής, έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα να επιφέρουν τις αναγκαίες αλλαγές ταχύτερα. Ως εκ τούτου, για τις εταιρείες αυτές, θα πρέπει να ορισθεί κοντινότερη εγγύτερη ημερομηνία για την επίτευξη του στόχου να αποτελούν τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου τουλάχιστον το 40% των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, σύμφωνα με τους κατάλληλους μηχανισμούς που πρόκειται να θεσπίσουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο τήρησης της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 32]

(23α)  Λόγω της φύσης τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, εισηγμένες ή μη, θα πρέπει να αποτελούν πρότυπο για τον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση στα κράτη μέλη και να εκτιμήσει κατά πόσο οι δημόσιες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ μπορούν να υπαχθούν μελλοντικά στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 33]

(23β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει και να αναλύσει αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων σε μη εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομία. Στη συνέχεια θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων, ούτως ώστε να σχηματιστεί μια εικόνα της κατάστασης σε αυτές τις επιχειρήσεις των κρατών μελών και να εξακριβωθεί εάν χρειάζεται η λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να συμπεριληφθούν μελλοντικά στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών επιλογών, δεδομένου ότι, λόγω εθνικών ιδιαιτεροτήτων, χρειάζονται ενδεχομένως ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις αυτές. [Τροπολογία 34]

(24)  Για να καθοριστεί ο αριθμός των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών που είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση με τον στόχο απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση, διότι, με βάση το μέγεθος των περισσότερων συμβουλίων, αυτό είναι αριθμητικά εφικτό μόνο είτε αν υπάρξει υπέρβαση είτε δεν επιτευχθεί το ακριβές ποσοστό του 40%. Συνεπώς, ο αριθμός των θέσεων διοικητικών στελεχών που είναι αναγκαίος για την τήρηση του στόχου πρέπει να είναι ο πλησιέστερος στο 40% αριθμός. Ταυτόχρονα, για να αποφευχθούν οι διακρίσεις του αρχικά υπερεκπροσωπούμενου φύλου, δεν πρέπει να υποχρεώνονται οι εισηγμένες εταιρείες να διορίζουν μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις μισές ή τις περισσότερες θέσεις μη εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου. Έτσι Όταν μη εκτελεστικό συμβούλιο αποτελείται μόνο από τρία μέλη, είναι μαθηματικά αδύνατο να υπάρξει υπέρβαση του ποσοστού του 40% για αμφότερα τα φύλα. Για τον λόγο αυτό, στις περιπτώσεις αυτές, μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον μία θέση σε όργανα με τρία ή τέσσερα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, τουλάχιστον δύο θέσεις σε όργανα με πέντε ή έξι μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη και τουλάχιστον τρεις θέσεις σε όργανα με επτά ή οκτώ μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. [Τροπολογία 35]

(25)  Σύμφωνα με τη νομολογία(15) σχετικά με τη θετική δράση και τη συμβατότητά της με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου (η οποία ορίζεται πλέον και στο άρθρο 21 του Χάρτη), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Δικαστήριο») έκανε δεκτό ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δίνεται προτεραιότητα στο υποεκπροσωπούμενο φύλο κατά την επιλογή για θέση απασχόλησης ή για προαγωγή, υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος του υποεκπροσωπούμενου φύλου διαθέτει τα ίδια προσόντα με τον ανταγωνιστή του άλλου φύλου όσον αφορά την επάρκεια, τις ικανότητες και την επαγγελματική επίδοση, ότι η προτεραιότητα δεν παρέχεται αυτομάτως και χωρίς όρους, αλλά μπορεί να παρακαμφθεί, εάν λόγοι που αφορούν ειδικά ένα συγκεκριμένο υποψήφιο του άλλου φύλου γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ του εν λόγω υποψηφίου και ότι η αίτηση κάθε υποψηφίου υποβάλλεται σε αντικειμενική εκτίμηση που λαμβάνει υπόψη όλα τα κριτήρια για τον κάθε υποψήφιο χωριστά.

(26)  Σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η επιλογή των υποψηφίων με τα υψηλότερα προσόντα για θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών διεξάγεται με διαφανή διαδικασία που επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων του κάθε υποψηφίου βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλογής που θα μπορούσαν να εφαρμόζουν οι εταιρείες περιλαμβάνουν την επαγγελματική πείρα σε διαχειριστικά ή/και εποπτικά καθήκοντα, τη διεθνή πείρα, τη διεπιστημονικότητα, τις γνώσεις σε ειδικούς συναφείς τομείς, όπως τα οικονομικά, ο έλεγχος ή η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, ηγετικά καθήκοντα και δεξιότητες επικοινωνίας και οι ικανότητες δικτύωσης. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στον υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου φύλου, αν ο εν λόγω υποψήφιος διαθέτει τα ίδια προσόντα με τον υποψήφιο του άλλου φύλου όσον αφορά την επάρκεια, τις ικανότητες και την επαγγελματική επίδοση και εάν μια αντικειμενική εκτίμηση που λαμβάνει υπόψη όλα τα κριτήρια που αφορούν ειδικά τον κάθε υποψήφιο δεν γέρνει την πλάστιγγα υπέρ ενός υποψηφίου του άλλου φύλου. [Τροπολογία 36]

(27)  Τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους πρόσληψης, επιλογής και διορισμού διευθυντικών στελεχών. Είναι δυνατό να υπάρχει προεπιλογή υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν στη συνέλευση των μετόχων, παραδείγματος χάρη από μια επιτροπή διορισμών, σε απευθείας διορισμό διοικητικών στελεχών από μεμονωμένους μετόχους ή σε ψηφοφορία στη συνέλευση των μετόχων για μεμονωμένους υποψηφίους ή καταλόγους υποψηφίων. Η παρούσα οδηγία σέβεται την ποικιλομορφία των διαδικασιών επιλογής, που θα πρέπει να βασίζονται στη διαφάνεια και σε αξιοκρατικά κριτήρια, εμμένοντας παράλληλα στην επίτευξη του στόχου για αύξηση της συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στα συμβούλια των εταιρειών. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την επιλογή υποψηφίων θα πρέπει να ικανοποιούνται στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το καταστατικό της κάθε εισηγμένης εταιρείας. Ως προς αυτό, η παρούσα οδηγία ορίζει μόνο μια ελάχιστη εναρμόνιση των διαδικασιών επιτρέπει μια ποικιλομορφία ως προς τις διαδικασίες επιλογής, επιτρέποντας την εφαρμογή των όρων που προβλέπονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της πλέον ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν συνιστούν αδικαιολόγητη παρέμβαση στην καθημερινή διαχείριση, εφόσον οι εταιρείες διατηρούν την ελευθερία να επιλέγουν υποψηφίους βάσει των προσόντων ή άλλων σημαντικών αντικειμενικών στοιχείων. [Τροπολογία 37]

(27α)  Στις περιπτώσεις στις οποίες η προεπιλογή υποψηφίων βασίζεται σε διαδικασίες εκλογής ή ψηφοφορίας, για παράδειγμα από τους εργαζόμενους ή τους αντιπροσώπους τους, οι διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της προεπιλογής θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, ούτως ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της πιο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο συνολικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι το φύλο του διοικητικού στελέχους που θα εκλεγεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δεν θα είναι με κανέναν τρόπο προκαθορισμένο. [Τροπολογία 38]

(28)  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά στελέχη εισηγμένων εταιρειών και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα της Ένωσης. Θα πρέπει, συνεπώς, να απαιτηθεί από τις εισηγμένες εταιρείες να κοινοποιούν, μετά από αίτηση ενός αποτυχόντα υποψηφίου, όχι μόνο τα αξιοκρατικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή τους, αλλά και την αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων και, κατά περίπτωση, τους λόγους που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ υποψηφίου ο οποίος δεν ανήκει στο υποεκπροσωπούμενο φύλο. Αυτοί οι περιορισμοί του δικαιώματος για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναγνωρίζεται από τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, και η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να παρέχουν αυτά τα στοιχεία, όταν ζητούνται, στον αποτυχόντα υποψήφιο, είναι αναγκαίοι και σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και ικανοποιούν πραγματικά αναγνωρισμένους στόχους γενικού συμφέροντος. Είναι, συνεπώς, σύμφωνοι με τις απαιτήσεις όσον αφορά αυτούς τους περιορισμούς οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη και τη σχετική νομολογία.

(29)  Όταν ένας αποτυχών υποψήφιος που ανήκει στο υποεκπροσωπούμενο φύλο έχει την πεποίθηση ότι είχε τα ίδια προσόντα με τον προσληφθέντα υποψήφιο του άλλου φύλου, θα πρέπει να ζητείται από την εισηγμένη εταιρεία να αποδείξει την ορθότητα της επιλογής της.

(30)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας οδηγίας εκπλήρωσης των απαιτήσεων για ανοικτή και διαφανή διαδικασία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, όπου θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διοικητικά πρόστιμα, αποκλεισμός από τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, μερικός αποκλεισμός από τη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, καθώς και ακυρότητα ή ακύρωση από δικαστικό φορέα του διορισμού ή της εκλογής μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών κατά παράβαση των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να περιορίζονται στον μη εξαντλητικό κατάλογο κυρώσεων που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία αλλά θα πρέπει να μπορούν να προσθέτουν, μεταξύ άλλων, την αναγκαστική διάλυση της ενεχόμενης εταιρείας, την οποία διατάσσει αρμόδιος δικαστικός φορέας σε πνεύμα πλήρους σεβασμού των διαδικαστικών εγγυήσεων σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας. [Τροπολογία 39]

(31)  Εφόσον η σύνθεση του εργατικού δυναμικού ως προς τα δύο φύλα έχει άμεση επίπτωση στη διαθεσιμότητα υποψηφίων του υποεκπροσωπούμενου φύλου, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, όταν τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατώτερο του 10% του εργατικού δυναμικού, δεν θα πρέπει να ζητείται από την εκάστοτε εταιρεία να τηρεί τον στόχο που ορίζεται στην παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 40]

(32)  Εφόσον οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε όλες τις θέσεις λήψης αποφάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο στόχος που ορίζεται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν να αποδείξουν ότι τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου κατέχουν τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των θέσεων διοικητικών στελεχών, ανεξαρτήτως του αν είναι εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συνεχίζουν να δημοσιεύουν στις ετήσιες εκθέσεις τους και στον ιστότοπό τους στοιχεία σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών διευθυντών, καθώς και σχετικά με τις πολιτικές τους στον εν λόγω τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 41]

(33)  Εκτός από τους δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, και με στόχο να βελτιωθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις διευθυντικές θέσεις που ασκούν καθήκοντα καθημερινής διαχείρισης επίσης, θα πρέπει να ζητείται από τις εισηγμένες επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν ατομικές δεσμεύσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις θέσεις εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020. Σκοπός αυτών των δεσμεύσεων θα πρέπει να είναι η επίτευξη προόδου της κάθε επιχείρησης στην πράξη για την καλύτερη εκπροσώπηση των φύλων σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.

(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τις εισηγμένες εταιρείες να παρέχουν, σε ετήσια βάση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλιά τους καθώς και στοιχεία για τον τρόπο που μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν την πρόοδο της κάθε εισηγμένης εταιρείας ως προς τη ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ενσωματώνονται στην ετήσια έκθεση της επιχείρησης και να δημοσιεύονται με κατάλληλο και προσιτό τρόπο στον ιστότοπό της και, εάν η εν λόγω επιχείρηση δεν τηρήσει τον στόχο, η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων τα οποία έχει λάβει η επιχείρηση και εκείνα που προτίθεται να λάβει στο μέλλον για να επιτύχει τον στόχο. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τον στόχο ή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν θα πρέπει να παρέχουν δήλωση με τους λόγους της αποτυχίας τους, και να περιγράψουν τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν λάβει μέχρι τώρα και που προτίθενται να λάβουν στο μέλλον για να επιτύχουν τον στόχο αυτό και να τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις. [Τροπολογία 42]

(35)  Τα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν ήδη λάβει μέτρα με τα οποία παρέχονται τα μέσα για την εξασφάλιση μιας πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Στα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά αντί των διαδικαστικών απαιτήσεων περί διορισμών εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ισοδύναμης αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της κάλυψης τουλάχιστον του 40% των θέσεων μη διοικητικών στελεχών με μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020 ή, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2018, στην περίπτωση εισηγμένων εταιρειών που είναι δημόσιες επιχειρήσεις.

(36)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αναγνωρισμένες αρχές από τον Χάρτη. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στην ικανοποίηση του δικαιώματος της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (άρθρο 23 του Χάρτη), της ελευθερίας του επαγγέλματος και του δικαιώματος προς εργασία (άρθρο 15 του Χάρτη). Σκοπός της οδηγίας είναι να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47 του Χάρτη). Οι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 16 του Χάρτη) και του δικαιώματος ιδιοκτησίας (άρθρο 17 παράγραφος 1 του Χάρτη) τηρούν την ουσία αυτών των δικαιωμάτων και ελευθεριών και είναι αναγκαίοι και αναλογικοί. Τηρούν πράγματι τους στόχους του γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζονται από την Ένωση και την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων.

(37)  Ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει κανονιστικά μέτρα ή έχουν ενθαρρύνει την αυτορρύθμιση με μεικτά αποτελέσματα, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν λάβει μέτρα ούτε δηλώσει την προθυμία τους να ενεργήσουν κατά τρόπο που θα επέφερε ικανοποιητική βελτίωση. Από τις προβολές που βασίζονται σε συνολική ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων του παρελθόντος και των υφιστάμενων τάσεων καθώς και από τις προθέσεις συνάγεται ότι δεν θα επιτευχθεί, σε καμία χρονική στιγμή στο ορατό μέλλον, ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων στην Ένωση, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, μόνο με τη μεμονωμένη δράση κρατών μελών. Λόγω των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στα συμβούλια επιχειρήσεων και την πιθανότητα οι διαφορές αυτές να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, η βελτίωση της εκπροσώπησης των φύλων στα συμβούλια επιχειρήσεων σε όλη την Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας κοινής προσέγγισης και ο στόχος για τη ισότητα των φύλων, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές των φύλων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ένωσης παρά με εθνικές πρωτοβουλίες διαφοροποιούμενης εμβέλειας, στόχευσης και αποτελεσματικότητας. Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και της επίπτωσης της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζει το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. [Τροπολογία 43]

(38)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία περιορίζεται στον καθορισμό κοινών στόχων και αρχών και δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Παρέχεται στα κράτη μέλη επαρκής ελευθερία να καθορίζουν με ποιο τρόπο θα πρέπει να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, αφού λάβουν υπόψη τις εθνικές περιστάσεις, και ιδίως τους κανόνες και τις πρακτικές προσλήψεων σε θέσεις διοικητικών συμβουλίων. Η παρούσα οδηγία δεν υπεισέρχεται στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να διορίζουν στα συμβούλιά τους τα μέλη με τα υψηλότερα προσόντα και θεσπίζει ένα ευέλικτο πλαίσιο και παρέχει μια αρκούντως μακρά περίοδο προσαρμογής για όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις. [Τροπολογία 44]

(39)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο στόχος που πρέπει να επιτύχουν οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένος και να παραμένει σε ισχύ μόνο μέχρις ότου επιτευχθεί διατηρήσιμη πρόοδος όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων στα συμβούλια επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η παρούσα οδηγία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, στην επανεξέτασή της, εάν κατά πόσο είναι απαραίτητο να παραταθεί η διάρκεια της οδηγίας και μετά από αυτή την ημερομηνία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να τους ενημερώσουν αποτελεσματικά για τη σπουδαιότητα, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών θα συνέβαλε σημαντικά στην ευαισθητοποίηση των μη εισηγμένων εταιρειών για το ζήτημα και θα τις ενθάρρυνε να επιτύχουν με προορατικό τρόπο την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 45]

(40)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα(16), τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνοδεύουν την κοινοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης τα οποία λαμβάνουν με ένα ή περισσότερα έγγραφα που εξηγούν τη σχέση μεταξύ των στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των εθνικών πράξεων ενσωμάτωσης. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί δικαιολογημένη την υποβολή παρόμοιων εγγράφων.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για να εξασφαλιστεί μια περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών, θεσπίζοντας αποτελεσματικά μέτρα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της προόδου προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, παρέχοντας στις εταιρείες επαρκή χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις. [Τροπολογία 46]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

1)  «εισηγμένη εταιρεία»: εταιρεία εγγεγραμμένη που έχει την έδρα της σε ένα κράτος μέλος και οι κινητές αξίες της οποίας είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· [Τροπολογία 47]

2)  «συμβούλιο»: κάθε διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο εταιρείας·

3)  «διοικητικό στέλεχος»: κάθε μέλος συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου των εργαζομένων·

4)  «εκτελεστικό διοικητικό στέλεχος»: κάθε μέλος ενός ενιαίου οργάνου που ασχολείται με την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας και κάθε μέλος διαχειριστικού συμβουλίου σε ένα δυαδικό σύστημα διοίκησης·

5)  «μη εκτελεστικό διοικητικό στέλεχος»: κάθε μέλος ενός ενιαίου συμβουλίου, εκτός των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, και κάθε μέλος εποπτικού συμβουλίου σε ένα δυαδικό σύστημα διοίκησης·

6)  «ενιαίο διοικητικό συμβούλιο»: ένα ενιαίο συμβούλιο που εκτελεί και τα διαχειριστικά και τα εποπτικά καθήκοντα μιας εταιρείας·

7)  «δυαδικό σύστημα διοίκησης»: σύστημα κατά το οποίο τα διαχειριστικά και εποπτικά καθήκοντα μιας επιχείρησης ασκούνται από χωριστά συμβούλια·

8)  «μικρομεσαία επιχείρηση» ή «ΜΜΕ»: εταιρεία που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR ή ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR ή, για μια ΜΜΕ εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος το οποίο δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, τα ισοδύναμα ποσά στο νόμιμα του εκάστοτε κράτους μέλους·

9)  «δημόσια επιχείρηση»: επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν άμεση ή έμμεση δεσπόζουσα επιρροή λόγω της κυριότητας της επιχείρησης, της χρηματοδοτικής συμμετοχής σε αυτήν ή βάσει των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της. Δεσπόζουσα επιρροή εκ μέρους των δημόσιων αρχών εικάζεται ότι υφίσταται όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με μια επιχείρηση:

–  κατέχουν το πλειοψηφικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της· ή

–  ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με μετοχές τις οποίες εκδίδουν οι επιχειρήσεις· ή

–  μπορούν να διορίσουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Άρθρο 3

Εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Άρθρο 4

Στόχοι όσον αφορά τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες που στα διοικητικά τους συμβούλια δεν έχουν συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών κάνουν διορισμούς στις θέσεις αυτές, βάσει συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων του κάθε υποψηφίου και εφαρμόζοντας προκαθορισμένα, σαφή, ουδέτερα διατυπωμένα και χωρίς αμφισημία κριτήρια ώστε να επιτευχθεί το εν λόγω ποσοστό προσαρμόζουν τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζουν, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ανακοίνωσης για την πλήρωση κενής θέσης, προεπιλογής, επιλογής και διορισμού, με τρόπο ώστε οι εν λόγω διαδικασίες να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του ανωτέρω ποσοστού έως την 1η Ιανουαρίου 2020 ή, στην περίπτωση δημοσίων επιχειρήσεων, έως την 1η Ιανουαρίου 2018 εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών οι οποίες είναι δημόσιες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους υποψήφιους με τα υψηλότερα προσόντα για θέση μέλους συμβουλίου από ισόρροπη ως προς την εκπροσώπηση των φύλων δεξαμενή υποψηφίων και βάσει συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων των υποψηφίων εφαρμόζοντας προκαθορισμένα, σαφή, ουδέτερα διατυπωμένα, αμερόληπτα και χωρίς αμφισημία κριτήρια. Στην περίπτωση διαδικασίας εκλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες εγγυώνται την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη σύνθεση του καταλόγου προεπιλεγέντων υποψηφίων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το φύλο του μη εκτελεστικού διοικητικού στελέχους που θα εκλεγεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δεν θα είναι με κανέναν τρόπο προκαθορισμένο.

Για την επίτευξη του στόχου του 40% και σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Χάρτη, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης, επιλογής ή διορισμού των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, δίνεται προτεραιότητα στον υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εάν ο εν λόγω υποψήφιος διαθέτει ίσα προσόντα με υποψήφιο του άλλου φύλου όσον αφορά την επάρκεια, τις ικανότητες και την επαγγελματική επίδοση, εκτός εάν μια αντικειμενική αξιολόγηση, που λαμβάνει υπόψη όλα τα κριτήρια για τον κάθε υποψήφιο χωριστά, γέρνει την πλάστιγγα υπέρ του υποψηφίου του άλλου φύλου. [Τροπολογία 48]

2.  Ο αριθμός Το ποσοστό των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών που είναι αναγκαίος αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1 είναι ο πλησιέστερος αριθμός προς το ποσοστό του τουλάχιστον 40%, ο οποίος δεν υπερβαίνει ωστόσο το 49%. Εάν το μη εκτελεστικό συμβούλιο αποτελείται μόνο από τρία μέλη, η αναλογία ένας προς δύο είναι επαρκής. [Τροπολογία 49]

3.  Για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά την επιλογή των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, δίνεται προτεραιότητα στον υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εάν ο εν λόγω υποψήφιος διαθέτει ίσα προσόντα με τον υποψήφιου του άλλου φύλου όσον αφορά την επάρκεια, τις ικανότητες και την επαγγελματική επίδοση, εκτός εάν μια αντικειμενική αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη όλα τα κριτήρια για τον κάθε υποψήφιο χωριστά γέρνει την πλάστιγγα υπέρ του υποψηφίου του άλλου φύλου. [Τροπολογία 50]

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν, εάν το ζητήσει ένας αποτυχών υποψήφιος σε αποτυχόντα υποψήφιο τουλάχιστον τον αριθμό και το φύλο των υποψηφίων στη δεξαμενή υποψηφίων, με σεβασμό της ανωνυμίας τους σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων, τα αξιολογικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή ή ο διορισμός τους, την αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ ενός υποψηφίου του άλλου φύλου. [Τροπολογία 51]

5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης, για να εξασφαλίσουν ότι, όταν ένας αποτυχών υποψήφιος του υποεκπροσωπούμενου φύλου διαπιστώνει που θεωρεί ότι ζημιώθηκε, επειδή δεν εφαρμόστηκαν γι’ αυτήν ή γι’ αυτόν οι διατάξεις της παραγράφου 1 αποδείξει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου, πραγματικά περιστατικά από τα οποία μπορεί να εξαχθεί ότι ο εν λόγω υποψήφιος είχε ίσα προσόντα με τον προσληφθέντα υποψήφιο του άλλου φύλου, η εισηγμένη εταιρεία φέρει το βάρος της αποδείξεως ότι δεν υπήρξε παραβίαση του κανόνα που ορίζεται στην παράγραφο 3 1.

Η παρούσα παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εισάγουν κανόνες περί αποδείξεως ευνοϊκότερους για τους ενάγοντες. [Τροπολογία 52]

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες στις οποίες τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατώτερο του 10% του εργατικού δυναμικού δεν υπόκεινται στον στόχο που ορίζεται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 53]

6α.  Όταν η επιλογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται μέσω ψηφοφορίας των μετόχων ή των εργαζομένων, οι εταιρείες μεριμνούν ώστε οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως δε τις κυρώσεις στις οποίες υπόκειται η εταιρεία σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών της. [Τροπολογία 54]

7.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο στόχος που ορίζεται στην παράγραφο 1 τηρείται, όταν οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν να αποδείξουν ότι τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου κατέχουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών, ανεξαρτήτως εάν είναι εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά στελέχη.

Άρθρο 5

Συμπληρωματικά μέτρα από επιχειρήσεις και υποβολή εκθέσεων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες αναλαμβάνουν ατομικές δεσμεύσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις θέσεις εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020, ή έως την 1η Ιανουαρίου 2018 όταν οι εισηγμένες εταιρείες είναι δημόσιες επιχειρήσεις.

2.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εισηγμένες εταιρείες να παρέχουν στοιχεία στις αρμόδιες εθνικές αρχές μία φορά το έτος από [δύο έτη μετά την έκδοση] σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλιά τους, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, και σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και να δημοσιεύουν αυτά τα στοιχεία με τον κατάλληλο και πρόσφορο προσιτό τρόπο στους δικτυακούς τόπους τους και στην ετήσια έκθεσή τους. [Τροπολογία 55]

3.  Όταν μια εισηγμένη εταιρεία δεν τηρεί τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή τις ατομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ίδια σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τους παρέχει δήλωση με λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκαν οι στόχοι ή οι κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους αυτούς ή να τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις και πλήρη περιγραφή των μέτρων τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η εταιρεία για να τηρήσει τους στόχους ή τις δεσμεύσεις της. Αυτή η δήλωση λόγων συμπεριλαμβάνεται στις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 πληροφορίες. [Τροπολογία 56]

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο αρμόδιος φορέας ή οι φορείς που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) είναι επίσης αρμόδιοι για την προβολή, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την προάσπιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 6

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις για παραβάσεις των απαιτήσεων για ανοικτή και διαφανή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. [Τροπολογία 58]

2.  Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και μπορούν να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: [Τροπολογία 59]

α)  διοικητικά πρόστιμα·

αα)  αποκλεισμός από τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις· [Τροπολογία 60]

αβ)  μερικός αποκλεισμός από τη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης· [Τροπολογία 61]

β)  ακυρότητα ή ακύρωση από δικαστικό φορέα του διορισμού ή της εκλογής μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών που παραβίασε τις εθνικές διατάξεις οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Ελάχιστες απαιτήσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις ευνοϊκότερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία για να εξασφαλίσουν πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε εταιρείες εγγεγραμμένες στο εθνικό έδαφός τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν οδηγούν σε αδικαιολόγητη διάκριση ούτε λόγω φύλου ή άλλης μορφής διάκριση ή δεν εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 62]

Άρθρο 8

Εφαρμογή

1.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως ... [δύο έτη μετά την έκδοσή τους], τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά.

2.  Οι εν λόγω διατάξεις που εκδίδουν τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παραπομπή στα στοιχεία της επίσημης δημοσίευσής τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους τρόπους αυτής της παραπομπής.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφοι 6 και 7, τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη λάβει μέτρα, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, για την εξασφάλιση πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εισηγμένων επιχειρήσεων δύνανται να αναστείλουν την εφαρμογή των διαδικαστικών απαιτήσεων περί διορισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα μέτρα αυτά επιτρέπουν στα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου να καταλάβουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε εισηγμένες εταιρείες έως την 1η Ιανουαρίου 2020, ή, σε περίπτωση εισηγμένων εταιρειών που αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις, έως την 1η Ιανουαρίου 2018.

Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις κοινοποιήσεις αυτές. Η αναστολή αίρεται αυτομάτως εάν δεν σημειώνεται επαρκής πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας, δηλαδή εάν το ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου είναι μικρότερο του 30% το 2017 ή, στην περίπτωση δημόσιων επιχειρήσεων, το 2015. [Τροπολογία 63]

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων διατάξεων του εθνικού δικαίου τις οποίες εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

Επανεξέταση

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2017, και μετέπειτα κάθε δύο έτη, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και στοιχεία σχετικά με ατομικές δεσμεύσεις που λαμβάνουν οι εισηγμένες εταιρείες κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1.

1α.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 1η Ιουλίου 2017, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, στη βάση των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1. Επιπλέον, η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει περιγραφή της κατάστασης, όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια και τις διευθυντικές θέσεις, σε μη εισηγμένες εταιρείες που βρίσκονται πάνω από το όριο για τις ΜΜΕ που ορίζεται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 64]

1β.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της παρούσας οδηγίας από όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης και ενσωματώνονται στους κανόνες που διέπουν τις εσωτερικές διαδικασίες στελέχωσης αυτών. Προς τον σκοπό αυτόν, όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί της Ένωσης υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία τους που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει. Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τις εκθέσεις αυτές στον δικτυακό τόπο της. Κατά περίπτωση, η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης. [Τροπολογία 65]

2.  Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν αναστείλει, βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3, την εφαρμογή των διαδικαστικών απαιτήσεων περί διορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, περιλαμβάνουν στις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληροφορίες με τις οποίες αποδεικνύονται τα απτά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω των εθνικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. Η Επιτροπή εκδίδει στη συνέχεια ειδική έκθεση η οποία αξιολογεί κατά πόσο τα σχετικά μέτρα επιτρέπουν όντως στα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου να καταλάβουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών έως την 1η Ιανουαρίου 2018 στην περίπτωση εισηγμένων εταιρειών που αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις και έως την 1η Ιανουαρίου 2020 στην περίπτωση εισηγμένων εταιρειών που δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις. Η πρώτη τέτοια έκθεση θα εκδοθεί από την Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2017 και οι επόμενες εκθέσεις θα εκδίδονται εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση των αντίστοιχων εθνικών εκθέσεων βάσει της παραγράφου 1.

Τα υπόψη κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες οι οποίες, έχοντας εφαρμόσει τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 δεν έχουν διορίσει ούτε εκλέξει μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου για τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών στα διοικητικά τους συμβούλια έως την 1η Ιανουαρίου 2018, εφόσον πρόκειται για δημόσιες επιχειρήσεις, ή έως την 1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον δεν πρόκειται για δημόσιες επιχειρήσεις, εφαρμόζουν τις διαδικαστικές απαιτήσεις περί διορισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, με ισχύ από τις εν λόγω δύο ημερομηνίες, αντίστοιχα.

3.  Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, και μετέπειτα ανά διετία. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως αν έχουν οι επιτευχθεί οι στόχοι της παρούσας οδηγίας.

4.  Στην έκθεσή της, η Επιτροπή αξιολογεί, με βάση τις εξελίξεις όσον αφορά την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα συμβούλια εισηγμένων εταιρειών και στα διάφορα στάδια λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και λαμβάνοντας υπόψη αν η πρόοδος που σημειώθηκε είναι επαρκώς διατηρήσιμη, αν είναι αναγκαίο να παραταθεί η διάρκεια εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πέρα από την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ή να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης εάν θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας προκειμένου να καλύπτει μη εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ, μη εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις και τα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη των εισηγμένων εταιρειών. [Τροπολογία 66]

Άρθρο 10

θέση σε ισχύ και λήξη

1.  Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 68.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013.
(3)Σύσταση 84/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με την προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών (ΕΕ L 331 της 19.12.1984, σ. 34).
(4)Σύσταση 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (ΕΕ L 319 της 10.12.1996, σ. 11).
(5)Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «More women in senior positions» (2010)· έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 1ης Mαρτίου 2011 με τίτλο «Ισορροπία γυναικών-ανδρών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών» (SEC(2011)0246)· έκθεση προόδου της 5ης Mαρτίου 2012 με τίτλο «Γυναίκες στην λήψη αποφάσεων στον οικονομικό τομέα στην ΕΕ»· έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Aπριλίου 2012 με τίτλο «Progress on equality between women and men in 2011» (SWD(2012)0085 τελικό).
(6)«Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης», IP/11/124.
(7)COM(2010)0078 τελικό.
(8)COM(2010)0491 τελικό.
(9)ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 134.
(10)ΕΕ C 251 Ε της 31.8.2013, σ. 1.
(11)COM(2010)2020 τελικό.
(12)Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
(13)Σύσταση 2003/361/ΕK της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(14)Οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (ΕΕ L 318 της 17.11.2006, σ. 17).
(15)Υπόθεση C-450/93: Kalanke (Συλλογή 1995, σ. I-3051), υπόθεση C-409/95: Marschall (Συλλογή 1997, σ. I-6363), υπόθεση C-158/97: Badeck (Συλλογή 2000, σ. I-1875), υπόθεση C-407/98: Abrahamsson (Συλλογή 2000, σ. I-5539).
(16)ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(17)Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).


Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I
PDF 596kWORD 289k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Tροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))(1)
P7_TA(2013)0489A7-0368/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
P7_TA(2013)0489A7-0368/2013
στην πρόταση της Επιτροπής
P7_TA(2013)0489A7-0368/2013
---------------------------------------------------------
P7_TA(2013)0489A7-0368/2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

TO ΕΥΡΩΠAΪKO ΚOΙNOBOΥΛΙO KAΙ TO ΣΥMBOΥΛΙO THΣ ΕΥΡΩΠAΪKHΣ ΕNΩΣHΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στους μικροεπενδυτές προσφέρεται όλο και περισσότερο ευρεία ποικιλία διαφόρων τύπων επενδυτικών προϊόντων όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν μια επένδυση. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να παρέχουν ειδικές επενδυτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μικροεπενδυτών, αλλά είναι συχνά περίπλοκα και δυσνόητα. Οι υφιστάμενες γνωστοποιήσεις πληροφοριών στους επενδυτές για τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα είναι ασυντόνιστες και συχνά δεν βοηθούν τους μικροεπενδυτές να συγκρίνουν μεταξύ των διαφόρων προϊόντων, να κατανοούν τα χαρακτηριστικά τους ή να βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση αυτών των επενδυτών. Κατά συνέπεια, οι μικροεπενδυτές έχουν συχνά πραγματοποιήσει επενδύσεις με κινδύνους και κόστος που δεν ήταν πλήρως κατανοητά από τους εν λόγω επενδυτές, και έχουν υποστεί ως εκ τούτου απρόβλεπτες ζημίες σε κάποιες περιπτώσεις.

(2)  Η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με τη διαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται στους μικροεπενδυτές αποτελεί σημαντικό μέτρο για την προστασία των επενδυτών και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης μέσω της ανάπτυξης του καθεστώτος βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που θεσπίστηκε με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

(3)  Οι διαφορετικοί κανόνες που ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο που προσφέρει τα επενδυτικά προϊόντα και με τις εθνικές ρυθμίσεις για τον συγκεκριμένο τομέα δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων προϊόντων και των διαφόρων διαύλων διανομής, προκαλώντας επιπλέον εμπόδια στην ενιαία αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη προβεί σε αποκλίνουσες και ασυντόνιστες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε μέτρα προστασίας των επενδυτών και είναι πιθανό ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχιστεί. Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα επενδυτικά προϊόντα εμποδίζουν την ανάπτυξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παραγωγών επενδυτικών προϊόντων και των πωλητών των εν λόγω προϊόντων και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Επίσης, ένα πιθανό αποτέλεσμα θα είναι το άνισο επίπεδο προστασίας των επενδυτών στην Ένωση. Οι διαφορές αυτές αποτελούν εμπόδιο για την εγκαθίδρυση και την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

(4)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ομοιόμορφοι κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης που θα εφαρμόζονται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά επενδυτικών προϊόντων και θα αφορούν τη διαφάνεια, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαφορές και να μειωθεί το κόστος και η αβεβαιότητα για τους παρόχους και τους διανομείς των προϊόντων. Είναι αναγκαίος ένας κανονισμός ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κοινό πρότυπο για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών θα θεσπιστεί με τέτοιον ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να εναρμονίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών. Οι άμεσα εφαρμοστέοι κανόνες του κανονισμού θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά επενδυτικών προϊόντων υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. Έτσι θα διασφαλιστούν επίσης ομοιόμορφες γνωστοποιήσεις αποτρέποντας την υιοθέτηση αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων συνεπεία της μεταφοράς μιας οδηγίας. Η χρήση κανονισμού ενδείκνυται επίσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων υπόκεινται σε ομοιόμορφες απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή του βασικού εγγράφου πληροφοριών στους μικροεπενδυτές.

(5)  Αν και η βελτίωση των γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά προϊόντα είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εξίσου σημαντικές είναι οι αποτελεσματικά ρυθμιζόμενες διαδικασίες πώλησης για τα προϊόντα αυτά. Ο παρών κανονισμός είναι συμπληρωματικός προς τα μέτρα για την διανομή (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβουλών, των μέτρων προστασίας των επενδυτών και άλλων υπηρεσιών πωλήσεων) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). Συμπληρώνει επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται για την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων στην οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

(6)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα και τις υποκείμενες επενδύσεις, ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή τους, που παράγονται από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να παρέχουν επενδυτικές ευκαιρίες στους μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που προσφέρεται στον επενδυτή είναι εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή τιμών αναφοράς▐. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά κεφάλαια και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και τις υποκείμενες επενδύσεις εκείνων των επενδυτικών κεφαλαίων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και τα▐προϊόντα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται άμεσα, όπως κρατικά ομόλογα ή μετοχές που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά η οποία βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους ή λειτουργεί εντός αυτού. Οι δέσμες δομημένων προϊόντων λιανικής παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και των αγορών μέσω μιας διαδικασίας «δεσμοποίησης», συσκευασίας ή ομαδοποίησης περιουσιακών στοιχείων ώστε να δημιουργηθούν διάφορα ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά χαρακτηριστικά προϊόντων ή να επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις κόστους σε σύγκριση με την άμεση κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να επιτρέψουν στους μικροεπενδυτές να ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις οποίες κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν ανέφικτες, αλλά μπορεί επίσης να απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως προκειμένου να καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων συγκρότησης δεσμών επενδύσεων και να διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές είναι σε θέση να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των επενδυτικών προϊόντων λιανικής.

(6α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ισχύει για μετοχές ή μερίδια οντοτήτων ειδικού σκοπού και εταιρειών χαρτοφυλακίου, τις οποίες μπορεί να συστήσει ένας παραγωγός επενδυτικού προϊόντος για να παρακάμψει τον παρόντα κανονισμό.

(6β)   Οι δέσμες επενδυτικών προϊόντων πρέπει να προσφέρουν σαφή οφέλη στους μικροεπενδυτές, όπως διασπορά επενδυτικών κινδύνων σε πολλούς διαφορετικούς οικονομικούς τομείς ή πολλά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, οι τεχνικές δεσμοποίησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προκειμένου τα επενδυτικά προϊόντα να αποκτήσουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα αποσκοπούν στην παραπλάνηση των καταναλωτών, όταν αυτοί λαμβάνουν την απόφαση να επενδύσουν. Ορισμένα προϊόντα με εκμαυλιστικά αρχικά επιτόκια εκμεταλλεύονται τις συμπεριφορικές προκαταλήψεις των μικροεπενδυτών, στην περίπτωση αυτή την προτίμησή τους για άμεσα ελκυστικές αποδόσεις. Η χρήση ονομασιών προϊόντων που υπονοούν μεγαλύτερη της δυνατής ασφάλεια εκμεταλλεύεται τις συμπεριφορικές προκαταλήψεις των καταναλωτών με ανάλογο τρόπο, χρησιμοποιώντας την αποστροφή τους στον κίνδυνο. Κατά συνέπεια, αυτές οι τεχνικές δεσμοποίησης δημιουργούν τον κίνδυνο να επικεντρωθεί ο επενδυτής ιδιαίτερα στα άμεσα οικονομικά οφέλη χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τους συναφείς μελλοντικούς κινδύνους. Ο παρών κανονισμός πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή χαρακτηριστικών δεσμοποίησης τα οποία εκμεταλλεύονται τις προκαταλήψεις κατά την λήψη αποφάσεων των επενδυτών, προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια και η καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τη δέσμη επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές.

(7)  ▐ Τα ασφαλιστικά προϊόντα που δεν προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες ▐ θα πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. ▐Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας και της κατανόησης των πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε μικροεπενδυτές ▐ επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προϊόντα και ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος δεν έχει επιλογή ως προς τον πάροχο συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές επίσης δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, διότι δεν προορίζονται προς πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα επενδυτικά προϊόντα που έχουν σκοπό τη συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές συντάξεις πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους μικροεπενδυτές.

(8)  Προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) και την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω οδηγίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον παρόντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, το βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να ενσωματώνει το περιληπτικό σημείωμα που παρέχει βασικές πληροφορίες όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ κατόπιν επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού.

(8α)  Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το επενδυτικό προϊόν που παράγουν είναι συμβατό με το προφίλ των μικροεπενδυτών στους οποίους απευθύνεται. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμόζουν μια διαδικασία εκ των προτέρων έγκρισης προϊόντος, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα επενδυτικά τους προϊόντα δεν εκθέτουν τους μικροεπενδυτές σε υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής των οποίων δεν είναι ευκόλως κατανοητά.

(8β)  Οι αρμόδιες αρχές και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο του περιεχομένου των βασικών εγγράφων πληροφοριών, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τη διασφάλιση της προστασίας των πελατών και των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) πρέπει να ευθυγραμμίζονται με συνεκτικό τρόπο με εκείνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στα πλαίσια της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [MIFIR].

(9)  Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων – όπως οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι εταιρείες επενδύσεων – θα πρέπει να καταρτίζουν το βασικό έγγραφο πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην καλύτερη θέση να γνωρίζουν το προϊόν και είναι υπεύθυνοι για αυτό. Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων πρέπει να θέτουν το βασικό έγγραφο πληροφοριών στη διάθεση του πωλητή του επενδυτικού προϊόντος. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να καταρτίζεται από τον παραγωγό επενδυτικών προϊόντων, και το παράρτημα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών) από τον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος πριν να μπορούν τα προϊόντα να πωληθούν σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν πωλείται σε μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να συνταχθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών, και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος το βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. Σε περίπτωση που η κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε τρίτους, ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος πρέπει να φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση και το περιεχόμενό του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση και διαθεσιμότητα βασικών εγγράφων πληροφοριών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού τόπου της επιλογής του.

(10)  Προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά προϊόντα είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω επενδυτές. Ο παρών κανονισμός πρέπει, συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη σύνταξη του βασικού εγγράφου πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι γίνεται κατανοητό από τους μικροεπενδυτές. Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί μικροεπενδυτές όσον αφορά την κατανόηση της ειδικευμένης χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία θα πρέπει να συντάσσεται. Ο υπολογισμός του κόστους που μπορεί να προκύψει θα πρέπει επίσης να εξηγείται κατά τρόπο κατανοητό. Επιπλέον, οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το βασικό έγγραφο πληροφοριών αφ εαυτού χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει τη χρήση, εντός του βασικού εγγράφου πληροφοριών, παραπομπών σε άλλα έγγραφα τα οποία μπορεί να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν ορισμένους μικροεπενδυτές.

(11)  Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και περιεκτικές, υπάρχει κίνδυνος να μην τις χρησιμοποιήσουν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, ιδίως σε ό, τι αφορά τη φύση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του κόστους και του προφίλ ανταμοιβής του κινδύνου, υπό μορφή συνοπτικού δείκτη, του προϊόντος, και της υποκείμενης επένδυσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις, και ορισμένες άλλες ειδικές πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται για την κατανόηση των χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα παροχής βασικών πληροφοριών σχετικά με το προφίλ κινδύνου των κρατικών ομολόγων που εκδίδουν τα κράτη μέλη από τον ευρωπαϊκό δημόσιο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, που αναφέρεται στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιανουαρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας(9),.

(11α)  Θα πρέπει να δίδεται σαφής εικόνα στους επενδυτές όσον αφορά το κόστος και τις αμοιβές που θα κληθούν να καταβάλουν στο πλαίσιο της επένδυσής τους, όχι μόνο κατά τη σύναψη της συναλλαγής αλλά και κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Οι αμοιβές θα πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως σε συνδυαστικούς, σωρευτικούς όρους καθώς και σε χρήμα. Οι χρεώσεις για την παροχή συμβουλών θα πρέπει να υπολογίζονται με απλούστερο τρόπο ώστε ο επενδυτής να μπορεί να κατανοεί με μεγαλύτερη ευκολία το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί.

(11β)  Η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξουν έναν διαδικτυακό αναλυτή επενδυτικών κεφαλαίων, ο οποίος θα παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να υπολογίζουν την τελική αξία της επένδυσής τους λαμβανομένων υπόψη των αμοιβών και του κόστους.

(12)  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να καταρτίζεται σε μορφότυπο που επιτρέπει στους μικροεπενδυτές να συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, δεδομένου ότι οι συμπεριφορές και ικανότητες των καταναλωτών είναι τέτοιες ώστε ο μορφότυπος, η παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να σχεδιάζονται και να καταρτίζονται προσεκτικά, ώστε να μεγιστοποιείται η εξοικείωση με το βασικό έγγραφο πληροφοριών συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, στην κατανόηση και τη χρήση των πληροφοριών. Η ίδια σειρά ενοτήτων και οι τίτλοι για τις εν λόγω ενότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε έγγραφο. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρόκειται να περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για διαφορετικά προϊόντα και η παρουσίαση των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαφόρων τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών στους καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένα επενδυτικά προϊόντα παρέχουν στους μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων επενδύσεων και μπορεί να συνεπάγονται κόστος και χρεώσεις που εξαρτώνται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη, όπως η ηλικία του ή το ποσό που έχει επιλέξει να επενδύσει. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του μορφοτύπου.

(12α)  Μια ετικέτα προειδοποίησης για πολυπλοκότητα όσον αφορά τα πολύπλοκα προϊόντα που φαίνονται να είναι ακατάλληλα για τους μικροεπενδυτές θα πρέπει να εμφανίζεται στο επάνω μέρος του βασικού εγγράφου πληροφοριών. Αυτό το πρόσθετο επίπεδο διαφάνειας θα συμβάλει ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνουν και να αποφεύγεται η καταχρηστική πώληση προϊόντων.

(13)  Οι μικροεπενδυτές επιζητούν όλο και περισσότερο όχι μόνο οικονομικό όφελος με τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Συχνά, επιδιώκουν επίσης άλλους σκοπούς όπως κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά με τις μη οικονομικές πτυχές των επενδύσεων μπορεί να είναι σημαντική για τα πρόσωπα που επιθυμούν να πραγματοποιούν βιώσιμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα σχετικά με τη διακυβέρνηση που επιδιώκει ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων μπορεί να είναι δύσκολο να συγκριθούν ή μπορεί και να είναι ανύπαρκτες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν περαιτέρω οι λεπτομέρειες των πληροφοριών σχετικά με το εάν τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα ή τα ζητήματα διακυβέρνησης έχουν ληφθεί υπόψη και, εάν ναι, με ποιους τρόπους.

(14)  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να είναι σαφώς διακριτό και ξεχωριστό από όλες τις διαφημιστικές ανακοινώσεις. Η σημασία του δεν θα πρέπει να μειώνεται από αυτά τα άλλα έγγραφα. Ο μικροεπενδυτής πρέπει να επιβεβαιώνει την παραλαβή.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει αξιόπιστες πληροφορίες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων να επικαιροποιούν το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Η οντότητα που παρέχει ή πωλεί το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει επίσης να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που παρέχει στον μικροεπενδυτή. Προς τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από την Επιτροπή, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους όρους και τη συχνότητα της επανεξέτασης των πληροφοριών και την αναθεώρηση του βασικού εγγράφου πληροφοριών και του παραρτήματός του. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών και όλες οι επικαιροποιήσεις του θα πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή.

(16)  Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων και οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων έχουν σημαντική ευθύνη έναντι των μικροεπενδυτών και πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές που βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών για την επενδυτική τους απόφαση έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζητούν αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να υποστούν λόγω περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι κανόνες όσον αφορά την ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις κυρώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ο μικροεπενδυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει ευθύνες στους παραγωγούς προϊόντος για μια παράβαση του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που υφίσταται ζημία μέσω της χρήσης του βασικού εγγράφου πληροφοριών που ήταν παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο με το ενημερωτικό δελτίο, ή με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος εάν δεν έχει καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο.

(17)  Δεδομένου ότι γενικά οι μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων, ▐ δεν πρέπει να φέρει ο μικροεπενδυτής το βάρος της απόδειξης. Ο μικροεπενδυτής θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος θα πρέπει να απαντήσει στην αιτίαση αυτή.

(18)  Η αστική ευθύνη ενός παραγωγού επενδυτικού προϊόντος που δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διέπεται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με μια αξίωση για αστική ευθύνη που έχει ασκηθεί από μικροεπενδυτή θα πρέπει να καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας.

(19)  Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει, οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν το βασικό έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από κάθε συναλλαγή. Ο επενδυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει με υπογραφή, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, ότι έλαβε το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Αυτή η απαίτηση θα πρέπει να εφαρμόζεται ▐ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που λαμβάνει χώρα η πράξη. Στους συμβούλους ή πωλητές περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων όταν επιλέγουν να παρέχουν συμβουλές ή να πωλούν τα προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10). Εφόσον είναι δυνατόν, θα πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές μια προθεσμία υπαναχώρησης κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να αποφασίζουν την ακύρωση της συναλλαγής.

(20)  Θα πρέπει να θεσπισθούν ομοιόμορφοι κανόνες προκειμένου να δοθεί στον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος κάποιο περιθώριο επιλογής όσον αφορά το μέσο με το οποίο το βασικό έγγραφο πληροφοριών παρέχεται στους μικροεπενδυτές, ώστε να είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις περιπτώσεις που αυτό είναι σκόπιμο λόγω των συνθηκών της συναλλαγής. Ωστόσο, οι μικροεπενδυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν σε χαρτί. Για να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ο καταναλωτής σε πληροφορίες, το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να παρέχεται πάντοτε δωρεάν.

(21)  Για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνολικά, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση σε τυχόν καταγγελίες από τον παραγωγό επενδυτικών προϊόντων.

(21α)  Παρ' όλο που η βελτίωση των γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά προϊόντα είναι απαραίτητη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι κανόνες για τον σχεδιασμό των προϊόντων είναι εξίσου σημαντικοί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των μικροεπενδυτών. Οι ανεπαρκείς συμβουλές από οικονομικούς συμβούλους, οι προκαταλήψεις κατά τη λήψη αποφάσεων και στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομική συμπεριφορά εξαρτάται πρωτίστως από ψυχολογικούς παράγοντες εγείρουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω του περιορισμού της πολυπλοκότητας κατά τη δημιουργία δεσμών επενδυτικών προϊόντων.

(22)  Οι διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών επιτρέπουν την ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών από τα δικαστήρια και μειώνουν την επιβάρυνση του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό αυτό, οι παραγωγοί και οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εν λόγω διαδικασίες που έχουν κινηθεί από μικροεπενδυτές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη ορισμένων διασφαλίσεων σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Ειδικότερα, οι διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν τα μέρη που μετέχουν στις σχετικές διαδικασίες, να προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων. Η οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επίλυση διαφορών δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(23)  Δεδομένου ότι το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να παράγεται για επενδυτικά προϊόντα από οντότητες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών που αφορούν τις τράπεζες, τις ασφαλίσεις, τις κινητές αξίες και τα επενδυτικά κεφάλαια, είναι άκρως σημαντικό να εξασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων ώστε να έχουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(23α)  Η αύξηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Ένωση και στις εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της παροχής επαρκών ανθρωπίνων πόρων και κατάλληλων οικονομικών μέσων.

(24)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών με την προειδοποίησή τους σχετικά με επενδυτικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει ▐να δημοσιεύονται▐.

(25)  Προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό λεπτομερειών σχετικά με την παρουσίαση και τον μορφότυπο του βασικού εγγράφου πληροφοριών, σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών, λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο παροχής του βασικού εγγράφου πληροφοριών καθώς και σε σχέση με την επανεξέταση και αναθεώρηση του εγγράφου. Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις και έρευνες καταναλωτών κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(26)  Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που έχουν αναπτύξει η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 όσον αφορά τη μεθοδολογία που διέπει την παρουσίαση του κινδύνου και της ανταμοιβής και τον υπολογισμό του κόστους, καθώς επίσης τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια διακυβέρνησης, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12).

(27)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την Μικτή Επιτροπή ΕΕA στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις ΕΕA θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(28)  Αν και οι ΟΣΕΚΑ είναι επενδυτικά προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, η πρόσφατη καθιέρωση των απαιτήσεων σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ σημαίνει ότι θα ήταν αναλογικό να παραχωρηθεί στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ μεταβατική περίοδος 5 ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Μετά την εν λόγω περίοδο θα υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό εφόσον δεν υπάρξει παράταση της εν λόγω μεταβατικής περιόδου. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει και για τα επενδυτικά κεφάλαια που δεν αποτελούν ΟΣΕΚΑ, εφόσον για τα εν λόγω κεφάλαια απαιτείται ήδη βάσει εθνικού δικαίου η κατάρτιση βασικού εγγράφου πληροφοριών για τον επενδυτή σύμφωνα με τον μορφότυπο και το περιεχόμενο που καθορίζονται στα άρθρα 78 έως 81 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(29)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του παρόντος κανονισμού τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η εμφάνιση νέων τύπων επενδυτικών προϊόντων, αλλά και οι εξελίξεις σε άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και η πείρα των κρατών μελών. Η επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει εάν τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την προστασία και την κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα, τη χρηματοοικονομική του εκπαίδευση και τη συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσον η μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να παραταθεί, ή αν μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων επιλογών αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(30)  Προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς και τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων επαρκής χρόνος για να προετοιμαστούν για την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν.

(31)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(32)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η ενίσχυση της προστασίας των μικροεπενδυτών και η βελτίωση της εμπιστοσύνης τους στα επενδυτικά προϊόντα και η αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί, ακόμη και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα πωλούνται διασυνοριακά, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ▌ και δύνανται, συνεπώς, λόγω των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το περιεχόμενο του βασικού εγγράφου πληροφοριών που καταρτίζεται αποκλειστικά από τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων, σχετικά με το παράρτημα του βασικού εγγράφου πληροφοριών, το οποίο εκπονείται, όπου κρίνεται αναγκαίο, από τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων, σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μικροεπενδυτές από τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [MiFID] και την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD)] και σχετικά με τους ενιαίους κανόνες για την παροχή των εν λόγω εγγράφων στους μικροεπενδυτές. Αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα σε μικροεπενδυτές να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του επενδυτικού προϊόντος και αναθέτει την ευθύνη στον παραγωγό προϊόντος για το βασικό έγγραφο πληροφοριών και στον πωλητή επενδυτικών προϊόντων για το παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην παραγωγή και την πώληση επενδυτικών προϊόντων.

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α)  ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν προσφέρουν αξία εξαγοράς▐·

β)  καταθέσεις εκτός από τις δομημένες καταθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της [MiFID]·

γ)  κινητές αξίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ζ), θ) και ι) του άρθρου 1 παράγραφος 2) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

δ)  άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν ένα παράγωγο, εξαιρουμένων των εταιρικών ομολόγων και των τίτλων που εκδίδονται από οντότητες ειδικού σκοπού·

ε)  επισήμως αναγνωρισμένα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης ▐και ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται από την εθνική νομοθεσία χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο του συνταξιοδοτικού προϊόντος·

στ)  επισήμως αναγνωρισμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο 3

1.  Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών κανονισμός, όσο και η οδηγία 2003/71/ΕΚ εξαιρουμένου του άρθρου 4 παράγραφος 2 σημείο (η), στοιχείο v) της εν λόγω οδηγίας.

2.  Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό υπόκεινται επίσης στην οδηγία 2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών κανονισμός, όσο και η οδηγία 2009/138/ΕΚ.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται ένα προϊόν μέσω του οποίου ένα πρόσωπο μπορεί να προβεί σε μια χρηματική επένδυση, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και από το εάν το ποσό που καταβάλλεται είναι σταθερό ή μεταβλητό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που επενδυτικό προϊόν λαμβάνεται μέσω της άμεσης κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων, επενδυτικών οντοτήτων ή εταιρειών συμμετοχών·

β)  ως «παραγωγός επενδυτικών προϊόντων » νοείται:

i)  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει αρχικά ένα επενδυτικό προϊόν·

ii)  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιφέρει αλλαγές σε ένα υφιστάμενο επενδυτικό προϊόν τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής ή το κόστος που συνδέεται με την επένδυση στο επενδυτικό προϊόν·

iiα)  ο εκδότης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, και οι οποίες κατέχονται άμεσα από τους μικροεπενδυτές.

βα)   ως «πωλητής επενδυτικών προϊόντων» νοείται το άτομο που παρέχει συμβουλές, διαθέτει στην αγορά, διανέμει ή πωλεί επενδυτικά προϊόντα σε μικροεπενδυτές, διανομείς ή άτομα που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές για την υλοποίηση μιας επένδυσης ενός μικροεπενδυτή·

γ)  ως «μικροεπενδυτές» νοούνται:

i)  οι ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται σε▐ [παραπομπή στην οδηγία/ Κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων]·

ii)  οι πελάτες που δεν είναι επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με τον ορισμό του [παραρτήματος Ι της οδηγίας IMD]·

δ)  ως «συνταξιοδοτικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα για τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, έχει αναγνωρισθεί ότι έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή εισοδήματος στον μικροεπενδυτή κατά τη συνταξιοδότησή του και δίνουν στον μικροεπενδυτή το δικαίωμα σε ορισμένες παροχές·

ε)  ως «σταθερό μέσο» νοείται ένα σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

στ)  ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές αρχές των κρατών μελών, νομίμως εξουσιοδοτημένες για την εποπτεία του παραγωγού του επενδυτικού προϊόντος ή του προσώπου που πωλεί ένα επενδυτικό προϊόν σε έναν μικροεπενδυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τμήμα 1

Κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών

Άρθρο 5

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για κάθε επενδυτικό προϊόν που παράγει και δημοσιεύει το βασικό έγγραφο πληροφοριών, μαζί με το ενημερωτικό δελτίο, όπου απαιτείται, στον ιστότοπό του καθώς και σε ενιαίο ιστότοπο που θα δημιουργηθεί από την συναφή Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή και την συναφή εθνική εποπτική αρχή, πριν να μπορεί το επενδυτικό προϊόν να διανεμηθεί στην αγορά και να πωληθεί σε μικροεπενδυτές.

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών συμπληρώνεται με παράρτημα, όπου κρίνεται σκόπιμο. Ο πωλητής του επενδυτικού προϊόντος συμπληρώνει το βασικό έγγραφο πληροφοριών με την εκπόνηση ενός παραρτήματος σε αυτό. Το έγγραφο και το παράρτημά του διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή.

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντοςείναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του βασικού εγγράφου πληροφοριών, ο πωλητής του προϊόντος είναι υπεύθυνος για το παράρτημα και για την διαβίβαση του εγγράφου στον μικροεπενδυτή.

Άρθρο 5α

Διαδικασία έγκρισης προϊόντων

1.  Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος μεριμνά ώστε κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές να εξασφαλίζουν ότι κατά την ανάπτυξη του επενδυτικού προϊόντος θα λαμβάνονται υπόψη κατά ισορροπημένο τρόπο τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών, των πελατών και των δικαιούχων του σχετικού επενδυτικού προϊόντος, και ότι το επενδυτικό προϊόν αποτελεί κατά αποδείξιμο τρόπο αποτέλεσμα αυτής της ισορροπημένης εξέτασης.

2.  Πριν από την κατάρτιση ενός βασικού εγγράφου πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 5, ο παραγωγός του προϊόντος αξιολογεί τη συμβατότητα του επενδυτικού προϊόντος με τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών καθιερώνοντας μια τεκμηριωμένη διαδικασία έγκρισης προϊόντων.

3.  Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων διασφαλίζει ότι κάθε επενδυτικό προϊόν πληροί τις ανάγκες μιας προσδιορισμένης ομάδας καταναλωτών και ότι ο παραγωγός του προϊόντος έχει διεξαγάγει αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με τις ανάγκες της προσδιορισμένης ομάδας καταναλωτών. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει υποβολή του επενδυτικού προϊόντος σε δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

4.  Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων διασφαλίζει ότι τα επενδυτικά προϊόντα που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά επανεξετάζονται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συνεχίζει να είναι συμβατό με τα συμφέροντα της προσδιορισμένης ομάδας καταναλωτών.

5.  Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων αναθεωρείται ετησίως. Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να παρέχει στη συναφή αρμόδια αρχή επικαιροποιημένη και αναλυτική περιγραφή της φύσης και των λεπτομερειών της διαδικασίας έγκρισης προϊόντων.

Τμήμα II

Μορφή και περιεχόμενο του βασικού εγγράφου πληροφοριών

Άρθρο 6

1.  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη παραπλανητικό. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις προϊόντων, υλικό εμπορικής προώθησης, προσωπικές δηλώσεις υποστήριξης ή συστάσεις επένδυσης.

2.  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από τα διαφημιστικά υλικά αλλά όχι κατώτερό τους. Μπορεί να περιέχει παραπομπές σε άλλα έγγραφα όπως ένα ενημερωτικό δελτίο, όπου η παραπομπή αφορά πληροφορίες που είναι συμπληρωματικές εκείνων που απαιτείται να συμπεριληφθούν στο βασικό έγγραφο πληροφοριών βάσει του παρόντος κανονισμού. Δεν περιέχει παραπομπές σε διαφημιστικό υλικό.

2α.  Εφόσον ένα επενδυτικό προϊόν προσφέρει στον μικροεπενδυτή τη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά την προθεσμία λήξης της επένδυσης, τις παροχές, τα ποσά πληρωμής ή τις υποκείμενες επενδύσεις, ή εφόσον ορισμένα στοιχεία των πληροφοριών του βασικού εγγράφου πληροφοριών ενδέχεται να διαφέρουν και να εξαρτώνται από ιδιαίτερους παράγοντες που χαρακτηρίζουν έναν επιμέρους μικροεπενδυτή, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 μπορούν να παρέχονται κατά τρόπο γενικό και με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να αναφέρει ευκρινώς σε ποια έγγραφα παρέχονται πιο εξειδικευμένες πληροφορίες.

2β.  Στο βασικό έγγραφο πληροφοριών προσδιορίζεται με σαφήνεια το σημείο και ο τρόπος απόκτησης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την προτεινόμενη επένδυση, καθώς και το σημείο και ο τρόπος αναζήτησης ενός ενημερωτικού δελτίου. Ένα ενημερωτικό δελτίο διατίθεται ανά πάσα στιγμή δωρεάν κατόπιν αιτήματος, και διευκρινίζεται η γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τους μικροεπενδυτές.

3.  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο το οποίο είναι συνταγμένο με συνοπτικό τρόπο, έχει μέγιστη έκταση 2 διπλής όψεως φύλλων A4 και διαθέτει ένα παράρτημα το οποίο ευνοεί τη συγκρισιμότητα και:

α)  παρουσιάζεται και είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο, με χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·

αα)  εστιάζει στις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται οι μικροεπενδυτές·

β)  είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και γραμμένο ▌ με τρόπο που διευκολύνει την εύκολη κατανόηση από τον μικροεπενδυτή των πληροφοριών που κοινοποιούνται, ιδίως μάλιστα από τους επενδυτές στους οποίους απευθύνεται, σε γλώσσα που είναι σαφής, περιεκτική και κατανοητή.

4.  Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα στο βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτά δεν μειώνουν την ευκολία κατανόησης των πληροφοριών εάν το βασικό έγγραφο πληροφοριών εκτυπώνεται ή παράγεται φωτοαντίγραφό του σε μαύρο και άσπρο χρώμα.

5.  Όταν η σήμανση των επιχειρήσεων επενδύσεων ή ο λογότυπος του παραγωγού του επενδυτικού προϊόντος ή του ομίλου στον οποίο ανήκει χρησιμοποιούνται για το βασικό έγγραφο πληροφοριών, δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή του μικροεπενδυτή από τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο ή να συγκαλύπτει το κείμενο.

Άρθρο 7

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών συντάσσεται στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιείται στο τμήμα του κράτους μέλους όπου διανέμεται το επενδυτικό προϊόν, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πρέπει να μεταφράζεται σε κάποια από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 7α

Όταν το βασικό έγγραφο πληροφοριών αφορά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η ασφαλιστική επιχείρηση υπέχει υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού μόνον έναντι του αντισυμβαλλομένου και όχι έναντι του δικαιούχου ή του ασφαλισμένου.

Άρθρο 8

1.  Ο τίτλος «Βασικό έγγραφο πληροφοριών» εμφανίζεται ευκρινώς στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του βασικού εγγράφου πληροφοριών. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών, εκτός του παραρτήματός του, συντάσσεται μόνο από έναν εμπλεκόμενο. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών αναφέρει το όνομα του υπευθύνου για την κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών παραγωγού επενδυτικού προϊόντος, καθώς και ρητή δήλωση ότι αυτό το πρόσωπο έχει την ευθύνη του περιεχομένου του συγκεκριμένου εγγράφου. Ομοίως, το παράρτημα συντάσσεται από τον πωλητή και αναφέρει το όνομα του ατόμου ή της οντότητας και δηλώνει με σαφήνεια ότι έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο του παραρτήματος.

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών παρουσιάζεται με την αλληλουχία που ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.

Ακριβώς κάτω από τον τίτλο εμφανίζεται επεξηγηματική δήλωση. Η δήλωση έχει ως εξής:"

«Ετοιμάζεστε να αγοράσετε ένα επενδυτικό προϊόν.

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και απώλειες που συνδέονται με αυτό και, στο παράρτημά του, την αμοιβή που καταβάλλεται στον πωλητή.

Το παρόν έγγραφο απαιτείται βάσει του νόμου, δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό και συντάσσεται σε τυποποιημένη μορφή ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση.»

"

2.  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  ▐ το όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την ταυτότητα του παραγωγού του επενδυτικού προϊόντος, και του φέροντος τη νομική ευθύνη για το έγγραφο (όνομα και διεύθυνση)·

β)  σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η επένδυση;» τη φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξής

i)  του τύπου του επενδυτικού προϊόντος·

ii)  των στόχων και των μέσων για την επίτευξή τους·

iiα)   πληροφοριών σχετικά με την ομάδα καταναλωτών του προϊόντος στην οποία απευθύνεται, περιλαμβανομένης περιγραφής με απλούς όρους των τύπων επενδυτών για τους οποίους προορίζεται το επενδυτικό προϊόν από άποψη επιθυμίας ανάληψης κινδύνων, επενδυτικού ορίζοντα και χρηματοοικονομικών γνώσεων η οποία βασίζεται στη διαδικασία έγκρισης του προϊόντος που πραγματοποίησε ο παραγωγός του προϊόντος κατά τη δόμηση του επενδυτικού προϊόντος·

iii)  κοινοποίησης σχετικά με το εάν ▐το επενδυτικό προϊόν στοχεύει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανόμενης της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτή, το πώς αυτά καταμετρώνται και το κατά πόσον το προϊόν είναι επένδυση που συνδέεται με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, σε αντιδιαστολή με τη διενέργεια πράξεων αποκλειστικά στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή βάσει ενός σύνθετου δείκτη·

iiiα)  της ανάλυσης του χαρτοφυλακίου υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ανά οικονομικό κλάδο που χρηματοδοτείται άμεσα ή έμμεσα·

γ)  σε τμήμα με τίτλο «τι αποφάσεις πρέπει να πάρω;», τις πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας μικροεπενδυτής, όπως η επιλογή του κεφαλαίου, η προθεσμία λήξης, το ύψος των ασφαλίστρων, συμπεριλαμβάνονται δε άλλα οφέλη που διατίθενται ή προϋποθέσεις ενεργοποίησής τους·

δ)  σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω σε αντάλλαγμα;» λαμβάνοντας υπόψη ▐την εξέλιξη της αγοράς την οποία στοχεύει:

i)   τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη ο οποίος συνίσταται στην σαφή και ευκόλως κατανοητή απεικόνιση των χαρακτηριστικών κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος·

ii)   ενδεικτικά μελλοντικά σενάρια καθαρών επιδόσεων, συνοδευόμενα από αναλυτική επεξήγηση των βασικών κινδύνων του προϊόντος ώστε να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά· η περιγραφή των κινδύνων πρέπει να είναι σαφής και ευκόλως κατανοητή·

iii)  για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε μέρος τμήματος με τίτλο «Τι μπορώ να πάρω στη συνταξιοδότησή μου;», προβολές των πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων, σαφώς κατανεμημένες σε διαφορετικά σενάρια εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένου του χείριστου σεναρίου.

Η συναφής Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (ΕΕΑ) αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπουν τον ακριβή ορισμό περιορισμένης σειράς κατηγοριών κινδύνου και τα πρότυπα για την απεικόνιση του συνοπτικού δείκτη.

Υποβάλλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις [...].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ε)  Σε τμήμα με τίτλο «Τι μπορεί να συμβεί με την επένδυσή μου; Υπάρχουν ανασταλτικοί μηχανισμοί και τι κοστίζουν;» μια σαφής ένδειξη του εάν είναι δυνατή η απώλεια κεφαλαίου

i)  τυχόν εγγυήσεις και/ή προστασία του κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και τυχόν περιορισμοί σε αυτές, και το αθροιστικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του φέροντος την εν λόγω ευθύνη·

ii)   εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης, και εάν ναι, ποιο σύστημα, το όνομα του εγγυητή, καθώς επίσης ποιοι κίνδυνοι καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι όχι·

iii)  σε μέρος τμήματος με τίτλο «Καλύπτομαι από ασφάλεια;», σαφής ένδειξη του αν το επενδυτικό προϊόν παρέχει ή όχι ασφαλιστική κάλυψη και εάν, ναι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω κάλυψη·

iv)  κατά περίπτωση, λοιπά μέτρα προστασίας, όπως ο θεματοφύλακας του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας και του ρόλου των εμπλεκόμενων μερών·

εα)  σε μέρος τμήματος με τίτλο: «Τι συμβαίνει σε περίπτωση χρεοκοπίας του παραγωγού ή του πωλητή του επενδυτικού προϊόντος;», σύντομη περιγραφή της μέγιστης ζημίας που μπορεί να υποστεί ο μικροεπενδυτής και αναφορά στο εάν η ζημία μπορεί να αποκατασταθεί μέσω ενός συστήματος αποζημίωσης του μικροεπενδυτή ή ενός συστήματος εγγύησης·

εβ)  σε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου μου;», πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει με τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στο προϊόν/στα κεφάλαια και τυχόν συμπληρωματικές παροχές λόγω θανάτου·

στ)  σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;», το συνολικό κόστος που συνδέεται με μια επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που περιλαμβάνει όλες τις άμεσες και τις έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών, καθώς και:

i)  τις δαπάνες εισόδου, τις τρέχουσες δαπάνες και τις δαπάνες εξόδου, όπως επίσης τους όρους και την ευελιξία στην καταβολή ασφαλίστρων, που θα επιβαρύνουν τον μικροεπενδυτή, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ του τι αναλογεί στον παραγωγό προϊόντος και τι αναλογεί στον πωλητή επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

ii)  όλες τις ετήσιες χρεώσεις και λοιπές πληρωμές που αφαιρούνται από το προϊόν σε συγκεκριμένη περίοδο, συμπεριλαμβανόμενων μεταβλητών χρεώσεων (όπως έξοδα συναλλαγής, χρηματιστηριακοί φόροι), που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό των δαπανών·

Οι δαπάνες και οι μειώσεις υποδεικνύονται κατά τρόπο που δείχνει το συνδυαστικό σωρευτικό τους αποτέλεσμα στην επένδυση κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικών περιόδων της επένδυσης· και, για λόγους συγκρισιμότητας, οι συνολικές δαπάνες εκφράζονται με χρηματικά παραδείγματα και ποσοστά, ώστε να απεικονίζονται οι επιπτώσεις των συνολικών δαπανών επί της επένδυσης.

Εάν το επενδυτικό προϊόν έχει ανώτατο όριο για πιθανές αποδόσεις, το οποίο μειώνει την καθαρή απόδοση προς τον μικροεπενδυτή, παρέχοντας στον παραγωγό το σύνολο των κερδών άνω του ανώτατου ορίου, αυτό θα πρέπει σαφώς να γνωστοποιηθεί.

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στον ανεξάρτητο επιγραμμικό υπολογιστή κεφαλαίων που παρέχεται από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή·

η)  σε τμήμα με τίτλο «Μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων;»:

i)  τη δυνατότητα υπαναχώρησης από το επενδυτικό προϊόν.

ii)   ένδειξη της συνιστώμενης ή απαιτούμενης ελάχιστης περιόδου κατοχής,

iii)  τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη του, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την οποία στοχεύει·

iv)   πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της εξαργύρωσης πριν από την προθεσμία λήξης ή την εκπνοή της συνιστώμενης περιόδου κατοχής·

v)   ένδειξη του μέσου επενδυτικού ορίζοντα του χαρτοφυλακίου υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, βάσει της μέσης απόδοσης των διακρατούμενων για σκοπούς διαπραγμάτευσης τίτλων και της μέσης λήξης των διακρατούμενων ως τη λήξη χρεωστικών τίτλων·

ηα)   σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να μάθω πώς πάει το προϊόν μου;», μια δήλωση ότι ο παραγωγός θα ενημερώνει με διαφανή τρόπο τον πελάτη μέσω ετήσιου εγγράφου σχετικά με τις επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος· Το εν λόγω έγγραφο θα περιλαμβάνει μια εκ των υστέρων γνωστοποίηση της απόδοσης του επενδυτικού προϊόντος το περασμένο έτος. Επίσης, η εν λόγω εκ των υστέρων απόδοση θα πρέπει να συγκρίνεται με ένα διαφορετικό επενδυτικό προϊόν με συγκρίσιμο προφίλ κινδύνου. Εάν ο πελάτης είναι κάτοχος διάφορων επενδυτικών προϊόντων ενός συγκεκριμένου παραγωγού και καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, η ανωτέρω γνωστοποίηση και σύγκριση πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται όλες οι δαπάνες που επηρεάζουν την απόδοση του επενδυτικού προϊόντος.

ηβ)   σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον φορέα στον οποίο μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες οι πελάτες για το προϊόν και τη διαχείρισή του·

ηγ)  σε τμήμα με τίτλο «Ποια είναι τα άλλα νομικά έγγραφα που αφορούν αυτό το προϊόν», σύντομη περιγραφή της τεκμηρίωσης (συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου, ανάλογα με την περίπτωση) και αποκλεισμός οιουδήποτε διαφημιστικού υλικού·

ηδ)   Σε τμήμα κοντά στο τέλος του εγγράφου, νέα επικεφαλίδα με τίτλο «Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν» η οποία αναφέρει (κατά περίπτωση) σχετικά με το προϊόν:

i)  τον Διεθνή Αριθμό Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN)·

ii)  τον αριθμό των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ)·

iii)  το επιτόκιο του προϊόντος·

iv)  το χρηματιστήριο που συνδέεται με το προϊόν·

v)  το νόμισμα· και

vi)  την ημερομηνία έκδοσης.

ηε)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας για τη ρύθμιση του προϊόντος αρχής·

ηστ)  σε τμήμα με τίτλο «Ασφαλιστικές παροχές», ένδειξη του κατά πόσον το επενδυτικό προϊόν προσφέρει ασφαλιστικές παροχές και εφόσον προσφέρει, λεπτομέρειες αυτών των ασφαλιστικών παροχών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ, εκτός του άρθρου 8, παράγραφος (2) αυτής· Εάν η σύμβαση αφήνει περιθώριο επιλογής μεταξύ διαφόρων μονάδων που συνδέονται με ασφαλίσεις ζωής, περιλαμβάνει επίσης έναν συνοπτικό πίνακα που κατατάσσει τις εν λόγω μονάδες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητά τους.

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΕΣ εξουσιοδοτείται να προσδιορίζει:

i)  τα κύρια χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης·

ii)  την ακριβή μορφή του συγκεκριμένου ασφαλιστικού εγγράφου·

iii)  το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ασφαλιστικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών κατανομής στοιχείων ενεργητικού που προσφέρονται στον μικροεπενδυτή·

iv)  τους κανόνες ταξινόμησης των μονάδων σε τρεις κατηγορίες.

Ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος διανέμει ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών για κάθε υποκείμενη επένδυση ασφαλιστικών συμβάσεων που είναι επιλέξιμη για τον παρόντα κανονισμό. Οι υποκείμενες επενδύσεις περιλαμβάνουν τις μονάδες λογαριασμού και/ή τα εκπεφρασμένα σε νόμισμα κεφάλαια εφόσον υπάρχει σχέση και την κατηγορία επικινδυνότητας καθενός από αυτά.

3.  Το παράρτημα στο βασικό έγγραφο πληροφοριών γνωστοποιεί την ταυτότητα του πωλητή επενδυτικών προϊόντων και επίσης, κατά περίπτωση, αναφέρει:

α)  ένδειξη του σημαντικού αντίκτυπου που ενδέχεται να έχει η εθνική φορολογική νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης του επενδυτή στην αναμενόμενη και πραγματική απόδοση της επένδυσης·

β)  τις δαπάνες που αφορούν το επενδυτικό προϊόν όταν είναι ο διαμεσολαβητής, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, των αντεκχωρήσεων ή άλλων οφελών σχετικά με τη συναλλαγή που καλύπτονται από τον παραγωγό ή τρίτο μέρος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ και στην οδηγία 2002/39/ΕΚ(13).

3α.  Η συναφής Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα αναπτύξει έναν ανεξάρτητο επιγραμμικό υπολογιστή κεφαλαίων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στον ιστότοπό της. Ο υπολογιστής κεφαλαίων θα επιτρέπει στους επενδυτές να υπολογίζουν την ανταμοιβή ενός προτεινόμενου επενδυτικού προϊόντος για ιδιώτες επενδυτές εισάγοντας πληροφορίες σχετικά με την προσδοκώμενη διάρκεια της επένδυσης, το ποσό της επένδυσης και την αναμενόμενη απόδοση της υποκείμενης επένδυσης σε ποσοστά, προκειμένου να προσδιορίζεται η τελική αξία της επένδυσης μετά τις δαπάνες.

Ο υπολογιστής κεφαλαίων θα περιλαμβάνει στον υπολογισμό του τις δαπάνες και τις αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων για κάθε κεφάλαιο που πωλείται στο κοινό, καθώς και τυχόν περαιτέρω δαπάνες ή αμοιβές που χρεώνονται από τους διαμεσολαβητές ή άλλα μέρη της επενδυτικής αλυσίδας και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη από τους παραγωγούς προϊόντων.

Θα απαιτείται από τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και τα πρόσωπα που προτείνουν ή πωλούν επενδυτικά προϊόντα να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στην συναφή ΕΕΑ ανά τρίμηνο, με μέγιστη καθυστέρηση 60 ημερών για αυτόν τον σκοπό.

Η αντίστοιχη ΕΕΑ θα έχει στη διάθεσή της τους πόρους με τους οποίους θα εκτελεί αυτήν την εργασία. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα συνεργάζεται στενά με άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των κοινών τίτλων και ακολουθώντας την τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση με το βασικό έγγραφο πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό προϊόν και φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να διακρίνεται από άλλα έγγραφα.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός από τα στοιχεία των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της εισαγωγής δεικτών κινδύνων, και στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος και ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων στο βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και του κοινού συμβόλου που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων και των δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών προϊόντων που επιτρέπουν στον μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή άλλων επιλογών που προβλέπονται από το προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να τροποποιηθεί στο μέλλον.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη ενωσιακών κριτηρίων για κοινωνικά και περιβαλλοντικά επενδυτικά προϊόντα. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας και να ευνοούν τη βιώσιμη περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των οικονομικών επενδύσεων και να προωθούν τη καθιέρωση σήματος βιώσιμης επένδυσης σε όλη την Ένωση· Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των προτύπων για τις εν λόγω κοινοποιήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα όσον αφορά τους πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους·

Πριν από την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή διενεργεί τις απαραίτητες δοκιμές καταναλωτών προκειμένου να επιλέξει τα καταλληλότερα μέτρα για μικροεπενδυτές. Η Επιτροπή καταρτίζει επίσης, σε στενή συνεργασία με τις τρεις ΕΕA αρχές, δείγματα βασικών εγγράφων πληροφοριών που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων.

6.  Η ▌ ΕΑΤ, η ▌ ΕΑΑΕΣ και η ▌ ΕΑΚΑΑ καταρτίζουν σχέδια κανονιστικών προτύπων προκειμένου να καθοριστούν τα εξής:

α)  η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η παρουσίαση των χαρακτηριστικών κινδύνου και ανταμοιβής όπως αναφέρεται στο στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

β)  ο υπολογισμός του κόστους, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού συνοπτικών δεικτών, όπως αναφέρεται στο στοιχείο στ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

βα)  οι αρχές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα, καθώς και τα αποτελέσματα διακυβέρνησης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii).

ββ)  σε έκαστο εκ των ερωτημάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ο κατάλογος των προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται.

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη επενδυτικών προϊόντων και το έργο που έχει επιτελεστεί ήδη δυνάμει της οδηγίας [MiFID], της οδηγίας [IMD], της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τη θέσπιση ενός βασικού εγγράφου πληροφοριών επενδυτών για ΟΣΕΚΑ.

Οι ΕΕA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως […].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8α

Σήμα πολυπλοκότητας

1.  Όσον αφορά επενδυτικά προϊόντα που εκτίθενται σε έναν ή περισσότερους από τους κινδύνους που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου γνωστοποιείται στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας του βασικού εγγράφου πληροφοριών με εμφανώς ορατή γραμματοσειρά η ακόλουθη δήλωση:"

«Σήμα πολυπλοκότητας: Το παρόν προϊόν θεωρείται πολύ πολύπλοκο, και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους μικροεπενδυτές.»

"

2.  Τα επενδυτικά προϊόντα δεν θεωρείται ότι προορίζονται για μικροεπενδυτές εάν πληρούται ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους όρους:

α)  τα χαρακτηριστικά κινδύνου-ανταμοιβής ή οι δαπάνες παρουσιάζονται με υπερβολικά περίπλοκο τρόπο·

β)  το προϊόν επενδύει σε υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στα οποία δεν επενδύουν συνήθως μη επαγγελματίες επενδυτές·

γ)  τα χαρακτηριστικά κινδύνου-ανταμοιβής εξαρτώνται από την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ή περισσότερων γεγονότων που συνδέονται τουλάχιστον με δύο διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού·

δ)  χρησιμοποιείται πλήθος διαφορετικών μηχανισμών για τον υπολογισμό της τελικής απόδοσης