Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 21 ноември 2013 г. - Страсбург
 „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) ***I
 Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ ***I
 Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) ***I
 Европейски институт за иновации и технологии ***I
 Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) ***I
 Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ *
 Европейската статистика ***I
 Програма за социална промяна и социални иновации ***I
 Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
 Програма за действие за данъчното облагане ***I
 Програма за действие за митниците ***I
 Застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ***I
 Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха
 План за действие „Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух в Европа
 Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана
 Техническа и промишлена база на европейската отбрана
 Социално измерение на Икономическия и паричен съюз
 Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори
 Катар: положението на работниците мигранти
 Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич
Текстове (1274 kb)
Правна информация - Политика за поверителност