Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) ***I
 Reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 ***I
 Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
 Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
 Program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) ***I
 Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 *
 Europæiske statistikker ***I
 EU-program for social udvikling og innovation ***I
 Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) ***I
 Handlingsprogram for toldvæsenet ***I
 Handlingsprogram for beskatning ***I
 Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (ændering af Solvens II) ***I
 Situationsrapport for Doha-udviklingsdagsorden
 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur: En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa
 Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 Det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis
 ØMU'ens sociale dimension
 Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg
 Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere
 Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic

Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) ***I
PDF 222kWORD 116k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))
P7_TA(2013)0499A7-0427/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0809),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 173, stk. 3, og artikel 182, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7-0466/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

—  der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 19. juli 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0427/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF

P7_TC1-COD(2011)0401


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1291/2013).

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Erklæring ad artikel 19

Under Horisont 2020-rammeprogrammet agter Kommissionen at følge samme etiske retningslinjer for bevillingen af EU-støtte til forskning i embryonale menneskelige stamceller som under det syvende rammeprogram.

Europa-Kommissionen agter at fortsætte med disse etiske retningslinjer, fordi den ud fra sine erfaringer har udviklet en ansvarlig fremgangsmåde for et meget lovende videnskabeligt område, der har vist sig at fungere tilfredsstillende som led i et forskningsprogram med deltagelse af forskere fra mange lande med meget forskellige retsregler.

1)  Afgørelsen om Horisont 2020-rammeprogram udelukker udtrykkeligt tre forskningsfelter fra fællesskabsfinansiering:

–  forskning i reproduktiv kloning af mennesker

–  forskning, der sigter mod at ændre menneskers arvemasse på en måde, der kunne gøre ændringerne arvelige

–  forskning, der sigter mod at skabe menneskelige embryoner alene til forskningsformål eller for at fremskaffe stamceller, herunder ved somatisk cellekerneoverførsel.

2)  Der vil ikke blive ydet støtte til forskning, som er forbudt i alle medlemsstater. Der vil ikke blive ydet støtte til forskning, der foregår i en medlemsstat, hvor denne forskning er forbudt.

3)  Afgørelsen om Horisont 2020 og bestemmelserne om de etiske rammer for fællesskabsfinansiering af forskning i embryonale menneskelige stamceller indebærer på ingen måde nogen værdidom over de retsregler eller etiske rammebestemmelser, der gælder for denne forskning i medlemsstaterne.

4)  Ved indkaldelse af forslag opfordrer Europa-Kommissionen ikke udtrykkeligt til brug af embryonale menneskelige stamceller. Eventuel brug af menneskelige stamceller, hvad enten de er embryonale eller voksne, afhænger af forskernes vurdering i forhold til de mål, de ønsker at nå. I praksis går langt den største del af Fællesskabets midler til stamcelleforskning til brug af voksne stamceller. Der er ingen grund til, at dette skulle ændre sig væsentligt under Horisont 2020.

5)  Alle projekter, der foreslår brug af embryonale menneskelige stamceller, skal gennemgå en evaluering, hvorunder nødvendigheden af at bruge sådanne stamceller for at nå de videnskabelige mål bedømmes af uafhængige videnskabelige eksperter.

6)  Forslag, der gennemgår denne evaluering med et positivt resultat, underkastes derpå en streng etisk bedømmelse, der organiseres af Europa-Kommissionen. Under denne etiske bedømmelse tages der hensyn til de principper, der ligger i EU's charter om grundlæggende rettigheder og relevante internationale konventioner såsom Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin, der blev undertegnet i Oviedo den 4. april 1997, og dens tillægsprotokoller samt den universelle erklæring om det humane genom og menneskerettighederne, som er vedtaget i Unesco-regi. Under den etiske bedømmelse kontrolleres det også, om forslagene overholder reglerne i de lande, hvor forskningen skal foregå.

7)  I særlige tilfælde kan der foretages en etisk bedømmelse under hele projektets varighed.

8)  Alle projekter, der foreslår brug af embryonale menneskelige stamceller, skal søge godkendelse hos de relevante nationale eller lokale etiske råd, før projektet sættes i værk. Alle nationale regler og procedurer skal overholdes, f.eks. vedrørende samtykke fra forældre og fravær af økonomiske incitamenter. Det vil blive kontrolleret, om projektet indeholder henvisninger til foranstaltninger vedrørende tilladelse og kontrol, der skal træffes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor forskningen skal udføres.

9)  Et forslag, der gennemgår den videnskabelige bedømmelse, de nationale eller lokale etiske bedømmelser og den europæiske etiske bedømmelse med et positivt resultat, vil i hvert enkelt tilfælde blive forelagt til godkendelse for medlemsstaterne, der træder sammen i et udvalg i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren. Projekter, der indebærer brug af embryonale menneskelige stamceller, får ikke støtte uden medlemsstaternes godkendelse.

10)  Europa-Kommissionen vil fortsat virke for at gøre resultaterne af fællesskabsfinansieret stamcelleforskning bredt tilgængelige for alle forskere, hvad der i sidste ende vil gavne patienter i alle lande.

11)  Europa-Kommissionen vil støtte foranstaltninger og initiativer, der bidrager til samordning og rationalisering af forskning i embryonale menneskelige stamceller på en etisk forsvarlig måde. Navnlig vil Kommissionen fortsat støtte et europæisk register over embryonale menneskelige stamcellelinjer. Støtte til et sådant register, der vil gøre det muligt at overvåge eksisterende embryonale menneskelige stamceller i Europa, vil bidrage til at maksimere forskernes udnyttelse af dem og kan måske være med til at undgå unødvendig afledning af nye stamcellelinjer.

12)  Europa-Kommissionen vil fortsætte sin nuværende praksis med ikke at forelægge det udvalg, der træder sammen i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren, projektforslag, som indebærer forskningsaktiviteter, der destruerer menneskelige embryoner, f.eks. for at skaffe stamceller. Udelukkelse af muligheden for at finansiere dette trin i forskningen vil ikke hindre Fællesskabet i at finansiere efterfølgende trin, der involverer embryonale menneskelige stamceller.

Erklæring om energi

Kommissionen anerkender den væsentlige rolle, som energieffektivitet hos slutbrugeren og vedvarende energi vil spille i fremtiden, betydningen af bedre net og lagringsmuligheder for at maksimere nettenes potentiale og behovet for markedsføringsforanstaltninger for at opbygge kapacitet, forbedre styringen og overvinde markedshindringer, således at der kan findes løsninger med hensyn til energieffektivitet og vedvarende energi.

Kommissionen vil bestræbe sig på at sikre, at mindst 85 % af det budget, der er afsat til de energimæssige udfordringer under Horisont 2020, vil blive brugt på områder, der ikke omfatter fossile brændstoffer, og at mindst 15 % af det samlede beregnede budget til de energipolitiske udfordringer anvendes til markedsføringsaktiviteter i forbindelse med de eksisterende teknologier for vedvarende energi og energieffektivitet, der indgår i programmet Intelligent Energi i Europa III. Dette program vil blive gennemført ved hjælp af en specifik forvaltningsstruktur og vil også omfatte støtte til gennemførelse af en bæredygtig energipolitik, kapacitetsopbygning og mobilisering af finansiering til investeringer, sådan som det hidtil er sket.

Den resterende del vil blive anvendt til teknologier og udvikling, der er baseret på fossile brændstoffer, hvilket anses for vigtigt for at virkeliggøre 2050-visionen og støtte omlægningen til et bæredygtigt energisystem.

Fremskridtene mod disse mål vil blive overvåget, og Kommissionen skal regelmæssigt aflægge rapport om, hvor langt man er nået.

Erklæring om udbredelse af kvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

Kommissionen er forpligtet til at oprette og gennemføre de foranstaltninger til at mindske forsknings- og innovationskløften i Europa, der er anført under den nye overskrift "Udbredelse af kvalitet og udvidelse af deltagerkredsen". Det beregnede finansieringsniveau for disse foranstaltninger skal ikke være lavere end det beløb, der er anvendt i det syvende rammeprogram til foranstaltninger til "udvidelse af deltagerkredsen".

De ny foranstaltninger i COST-programmet, der iværksættes i forbindelse med "udvidelse af deltagerkredsen" bør støttes med det budget, der er afsat til "udbredelse af kvalitet og udvidelse af deltagerkredsen". De COST-aktiviteter, der ikke hører ind herunder, og som bør være af en tilsvarende størrelsesorden i budgetmæssig henseende, bør støttes med det budget, der er afsat til "6. Europa i en verden i forandring – rummelige, innovative og reflekterende samfund".

Størstedelen af aktiviteterne i forbindelse med faciliteten til understøtning af politikkerne og med de nationale kontaktpunkters transnationale netværk bør ligeledes støttes med budgettet for "6. Europa i en verden i forandring – rummelige, innovative og reflekterende samfund".

Erklæring om kvalitetsmærke

En samordnet indsats gør det muligt at skabe konkurrence på EU-plan, så der kan udvælges de bedste forslag og dermed nås endnu bedre resultater og skabes øget opmærksomhed omkring førende forsknings- og innovationsaktiviteter.

Kommissionen mener, at forslag til projekter under Det Europæiske Forskningsråd, Marie Sklodowska-Curie-projekter, teaming-aktioner, projekter under fase 2 i SMV-instrumentet eller samarbejdsprojekter, der af budgetmæssige årsager ikke kunne finansieres, alligevel lever op til Horisont 2020-kriterierne for kvalitet.

Disse oplysninger kan med deltagernes godkendelse deles med de ansvarlige myndigheder.

Kommissionen glæder sig derfor over alle initiativer til finansiering af sådanne projekter fra nationale, regionale eller private kilder. I denne forbindelse spiller samhørighedspolitikken også en vigtig rolle via kapacitetsopbygning.

Erklæring om SMV-instrumentet

Støtten til SMV'er i Horisont 2020 er af stor betydning og yder et væsentligt bidrag til at opfylde målsætningen om at fremme innovation, økonomisk vækst og jobskabelse. Derfor vil Kommissionen sikre, at støtten til SMV'er får stor synlighed i Horisont 2020, navnlig via SMV-instrumentet i arbejdsprogrammerne, retningslinjerne og kommunikationsaktiviteterne. Der vil blive gjort alle bestræbelser på at sikre, at det er enkelt og nemt for SMV'er at finde frem til og anvende de muligheder, der gives dem i forbindelse med "Samfundsmæssige udfordringer" og LEIT ("Lederskab inden for støtte- og industriteknologi").

SMV-instrumentet gennemføres ved hjælp af en fælles centraliseret forvaltningsstruktur, der har ansvaret for evaluering og forvaltning af projekterne, herunder anvendelsen af fælles IT-systemer og virksomhedsprocesser.

SMV-instrumentet skal tiltrække SMV'ernes mest ambitiøse innovationsprojekter. Det vil fortrinsvist blive gennemført efter "bottom-up-princippet" ved hjælp af en permanent åben indkaldelse, der er tilpasset SMV'ernes behov, sådan som det fremgår af det specifikke mål "innovation i SMV'er", samtidig med at der tages hensyn til prioriteter og mål i LEIT og samfundsmæssige udfordringer, og der gives mulighed for tværgående udfordringer/LEIT, idet bottom-up-fremgangsmåden fastholdes. Denne indkaldelse kan revideres/fornyes hvert andet år for at tage hensyn til de toårige strategiske programmer. Der kan i givet fald organiseres indkaldelser i forbindelse med specifikke spørgsmål af strategisk interesse ud over den ovenfor beskrevne indkaldelse. Disse indkaldelser vil anvende SMV-instrumentets koncept og procedurer samt det fælles kontaktpunkt for ansøgere og de ledsagende mentor- og coach-tjenester.

Erklæring ad artikel 6, stk. 5

Med forbehold af den årlige budgetprocedure, er det Kommissionens hensigt i forbindelse med den strukturerede dialog med Europa-Parlamentet at forelægge en årlig rapport om gennemførelsen af budgetfordelingen i bilag II til Horisont 2020 efter særlige indsatsområder og specifikke mål inden for disse indsatsområder, herunder enhver anvendelse af artikel 6, stk. 5.

Erklæring ad artikel 12

Kommissionen vil efter anmodning forelægge de vedtagne arbejdsprogrammer for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet."

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 111.
(2) EUT C 277 af 13.9.2012, s. 143.


Reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 ***I
PDF 115kWORD 84k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" (COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))
P7_TA(2013)0500A7-0428/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0810),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173 og 183 og 188, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0465/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 19. juli 2012(1),

—  under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A7-0428/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  noterer sig Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006

P7_TC1-COD(2011)0399


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1290/2013).

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Erklæring om direkte omkostninger i forbindelse med store forskningsinfrastrukturer

Til imødekommelse af interessenternes krav forpligter Kommissionen sig til at behandle spørgsmålet om direkte omkostninger i forbindelse med store forskningsinfrastrukturer efter de i denne erklæring beskrevne retningslinjer.

Retningslinjen for direkte omkostninger ved store forskningsinfrastrukturer inden for Horisont 2020 vil gælde for omkostningerne ved store forskningsinfrastrukturer med en samlet værdi af mindst 20 millioner EUR for en given tilskudsmodtager, opgjort som summen af de historiske aktivværdier for de enkelte forskningsinfrastrukturer, som de fremgår af den pågældende tilskudsmodtagers sidste afsluttede balance forud for datoen for undertegnelsen af tilskudsaftalen, eller opgjort på grundlag af omkostningerne ved leje eller leasing af forskningsinfrastrukturerne.

For værdier under denne tærskel vil retningslinjen for direkte omkostninger ved store forskningsinfrastrukturer ikke finde anvendelse. Individuelle udgiftsposter kan opgives som støtteberettigede direkte omkostninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i tilskudsaftalen.

Generelt vil enhver omkostning kunne opgives som direkte omkostning, hvis den både opfylder de generelle kriterier for støtteberettigelse og er direkte knyttet til gennemførelsen af aktionen og derfor kan henregnes direkte til den.

For en stor forskningsinfrastruktur, der anvendes til et projekt, vil dette typisk gælde for de aktiverede omkostninger og driftsomkostningerne.

"Aktiverede omkostninger" vil være omkostningerne ved at til at etablere og/eller forny den store forskningsinfrastruktur, samt visse specifikke omkostninger ved istandsættelse og vedligeholdelse af den store forskningsinfrastruktur samt dele eller vigtige integrerende komponenter.

"Driftsomkostninger"' vil være omkostninger, som tilskudsmodtageren specifikt pådrager sig ved driften af den store forskningsinfrastruktur.

Visse andre omkostninger vil derimod typisk ikke kunne opgives som direkte omkostninger, men vil anses for at være dækket af den faste godtgørelse for indirekte omkostninger, f.eks. udgifter til leje, leasing eller afskrivning af kontorbygninger og hovedsæder.

Med hensyn til omkostninger, som kun delvis er forårsaget projektets aktiviteter, kan kun den del, som er målt direkte på projektet, opgives.

Med henblik herpå skal tilskudsmodtagerens målesystem muliggøre en nøjagtig kvantificering af omkostningens faktiske værdi for projektet (dvs. vise, hvor meget der reelt er forbrugt/brugt til projektet). Dette vil være tilfældet, hvis målingen er baseret på leverandørens faktura.

Målingen af omkostningen hænger normalt sammen med den tid, der er brugt på projektet, som skal svare til det faktiske antal timer/dage/måneder, hvori forskningsinfrastrukturen er blevet anvendt til projektet. Det samlede antal produktive timer/dage/måneder skal svare til forskningsinfrastrukturens fulde brugspotentiale (fulde kapacitet). Ved beregningen af den fulde kapacitet medtages enhver periode, hvor forskningsinfrastrukturen er brugbar, men ikke brugt. Dog skal der ved beregningen af den fulde kapacitet tages behørigt hensyn til faktiske begrænsninger såsom infrastrukturens åbningstider og tid, der hengår med reparation og vedligeholdelse (herunder kalibrering og testning).

Hvis en omkostning på grund af tekniske begrænsninger kun kan måles direkte på forskningsinfrastrukturen, men ikke direkte på projektet, vil et acceptabelt alternativ være at måle denne omkostning i enheder af faktisk anvendelse af relevans for projektet, understøttet af nøjagtige tekniske specifikationer og faktiske data og fastsat på grundlag af tilskudsmodtagerens analytiske omkostningsregnskabssystem.

Omkostningerne og deres direkte forbindelse til projektet skal understøttes af passende dokumentation, der kan sikre et fyldestgørende revisionsspor.

Tilskudsmodtageren kan eventuelt påvise den direkte forbindelse via fyldestgørende alternative bevismidler.

Kommissionens tjenestegrene vil anbefale bedste praksisser for direkte måling og dokumentation (f.eks., for aktiverede omkostninger: regnskaber ledsaget af den afskrivningspolitik, tilskudsmodtageren anvender som en del af sine sædvanlige regnskabsprincipper, omfattende en beregning af aktivets potentielle anvendelse og økonomiske levetid og dokumentation for dets faktiske anvendelse i forbindelse med projektet, og, for driftsomkostninger: specifikke, tydeligt mærkede fakturaer relateret til den store forskningsinfrastruktur, kontrakt, projekttid etc.)..

Kommissionen vil på anmodning af en tilskudsmodtager med store forskningsinfrastrukturer og under hensyntagen til de disponible ressourcer og princippet om omkostningseffektivitet være villig til at foretage en forhåndsvurdering af tilskudsmodtagerens metode til beregning af direkte omkostninger på en enkel og gennemsigtig måde, af hensyn til retssikkerheden. Der vil ved efterfølgende revisioner blive taget fuldt hensyn til sådanne forhåndsvurderinger.

Desuden vil Kommissionen nedsætte en gruppe bestående af repræsentanter fra relevante interesseorganisationer til evaluering af retningslinjen.

Kommissionen bekræfter, at den straks vil vedtage retningslinjen for direkte omkostninger ved store forskningsinfrastrukturer, når Horisont 2020-forordningerne er blevet vedtaget.

Erklæring om retningslinjer vedrørende kriterierne for anvendelse af "bonusordningen"

For så vidt angår spørgsmålet om bonusmidler er det Kommissionens hensigt at udstede retningslinjer vedrørende kriterierne for anvendelse heraf, så snart forordningen om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 er vedtaget.

Erklæring om "den hurtige vej til innovation" ("Fast track to Innovation" - FTI)

Kommissionen agter at gøre pilotprojektet FTI tilstrækkeligt synligt i forsknings- og innovationskredse via oplysnings- og formidlingsaktiviteter forud for indkaldelsen af forslag til pilotprojektet i 2015.

Det er ikke Kommissionens hensigt på forhånd at begrænse varigheden af FTI-aktioner. Der skal ved vurderingen af et forslags "gennemslagskraft" tages tilstrækkelig hensyn til faktorer såsom tidsfølsomhed og den internationale konkurrencesituation for at sikre den fleksibilitet, som de forskellige særpræg ved forskellige områder af anvendt forskning nødvendiggør.

Ud over den tilbundsgående vurdering, der skal foretages som led i den foreløbige evaluering af Horisont 2020, vil FTI-pilotprojektet blive genstand for en løbende overvågning af alle praktiske aspekter vedrørende indsendelse, evaluering, udvælgelse og budgettering af forslag efter FTI-indkaldelsen med virkning fra den første skæringsdato i 2015.

For at sikre, at pilotprojektet kan blive effektivt, og at der kan gennemføres en ordentlig evaluering, kan det blive nødvendigt at støtte op til hundrede projekter.

Erklæring ad artikel 3 og 4

Det er Kommissionens hensigt, at tilskudsaftalen skal indeholde henvisninger til den nationale lovgivning vedrørende aktindsigt i dokumenter og fortrolighed, med henblik på at finde en passende balance mellem de forskellige interesser.

Erklæring ad artikel 28(mulighed for en 100% godtgørelsessats for ikke-udbyttegivende retlige enheder i forbindelse med innovationsaktiviteter)

Kommissionen bemærker, at også ikke-udbyttegivende enheder kan udføre markedsnære økonomiske aktiviteter, og at en subsidering heraf kan skabe forvridninger på det indre marked. Kommissionen vil derfor foretage en forhåndsvurdering af, om de støtteberettigede aktiviteter er af økonomisk karakter, om der er sikkerhed for, at der ikke forekommer krydssubsidiering af de økonomiske aktiviteter, og om finansieringssatsen for de støtteberettigede økonomiske aktiviteter har negative virkninger for konkurrencen på det indre marked, som ikke opvejes af deres positive virkninger.

Erklæring ad artikel 42

Det er Kommissionens hensigt i standardtilskudsaftalen at fastsætte tidsfrister vedrørende beskyttelse af resultater under hensyntagen til tidsfristerne i RP7.

(1) EUT C 318 af 20.10.2012, s. 1.
(2) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 111.


Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
PDF 200kWORD 45k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): EIT's bidrag til et mere innovativt Europa (COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))
P7_TA(2013)0501A7-0422/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0822),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0462/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A7-0422/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): EIT's bidrag til et mere innovativt Europa

P7_TC1-COD(2011)0387


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1312/2013/EU).

(1) EUT C 181 af 21.6 2012, s. 122.


Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
PDF 101kWORD 31k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))
P7_TA(2013)0502A7-0403/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0817),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0467/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse af 28. marts 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, Budgetudvalget og Retsudvalget (A7-0403/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

P7_TC1-COD(2011)0384


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1292/2013).

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 122.


Program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) ***I
PDF 102kWORD 62k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))
P7_TA(2013)0503A7-0420/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0834),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173 og 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0463/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det svenske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 9. oktober 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0420/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF

P7_TC1-COD(2011)0394


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1287/2013).

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 125.
(2) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 37.


Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 *
PDF 1174kWORD 499k
Beslutning
Konsolideret tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))
P7_TA(2013)0504A7-0002/2013

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0811),

—  der henviser til artikel 182, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0509/2011),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A7‑0002/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)

P7_TC1-CNS(2011)0402


(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 182, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtning(er):

(1)  I overensstemmelse med traktatens artikel 182, stk. 3, iværksættes Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [...] af … om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation ("Horisont 2020")(4) - ved hjælp af et særprogram, som fastsætter de nærmere bestemmelser for dets gennemførelse, dets varighed og de midler, der skønnes nødvendige hertil.

(2)  Horisont 2020 har tre mål, nemlig at frembringe videnskabelige topresultater ("videnskabelig topkvalitet"), at være industriførende på en række områder ("industrielt lederskab") og at håndtere samfundsmæssige udfordringer ("samfundsmæssige udfordringer"). Disse prioriteter bør gennemføres ved hjælp af et særprogram bestående af en del for hver af de tre prioriteter, en del for "Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen", en del for "Videnskab med og for samfundet" og en del med direkte aktioner gennemført af Det Fælles Forskningscenter (FFC).

(2a)  Alle tre prioriteter bør omfatte en international dimension. Der bør opretholdes internationale samarbejdsaktiviteter på et niveau, der mindst svarer til niveauet i det syvende rammeprogram.

(3)  Horisont 2020 fastlægger de generelle mål for rammeprogrammet, prioriteterne og hovedlinjerne i specifikke mål og aktioner, der skal gennemføres, medens særprogrammet bør fastlægge de specifikke mål og hovedlinjerne i de aktiviteter, der vedrører de enkelte dele. Gennemførelsesbestemmelserne i Horisont 2020 gælder fuldt ud for dette særprogram, herunder også bestemmelserne om etiske principper.

(4)  Hver del bør supplere særprogrammets andre dele og gennemføres i sammenhæng med disse.

(5)  Der er et kritisk behov for at styrke, udbrede og udvide Unionens videnskabelige grundlag og sikre en strøm af verdensførende forskning og talent, som sikrer Europas konkurrenceevne og velfærd på langt sigt. Del I "Videnskabelig topkvalitet" bør støtte Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter inden for frontlinjeforskning og fremtidige og fremspirende teknologier, Marie Sklodowska-Curie-programmets aktioner og europæiske forskningsinfrastrukturer. Aktiviteterne bør sigte mod at opbygge kompetencer på lang sigt med et stærkt fokus på næste generation inden for videnskab, systemer og forskere og på at støtte nye talenter fra hele Unionen og fra associerede lande. Unionens aktiviteter til støtte for videnskabelig topkvalitet bør medvirke til at konsolidere det europæiske forskningsområde og gøre Unionens videnskabelige system mere konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt plan.

(6)  Forskningsaktioner, der udføres under del I "Videnskabelig topkvalitet", bør fastlægges i overensstemmelse med de videnskabelige behov ▌. Forskningsdagsordenen bør fastlægges i tæt samarbejde med det videnskabelige samfund. Forskning bør finansieres på grundlag af topkvalitet.

(7)  Det Europæiske Forskningsråd bør efterfølge Det Europæiske Forskningsråd, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2007/134/EF(5). Det bør arbejde i henhold til de anerkendte principper om videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, effektivitet og gennemskuelighed.

(8)  Med henblik på at bevare og øge Unionens industrielle lederskab er det tvingende nødvendigt at stimulere den private sektors investeringer i forskning og udvikling og innovation, fremme forskning og innovation med en erhvervsinitieret dagsorden og fremskynde udviklingen af nye teknologier, der skal danne grundlaget morgendagens virksomheder og økonomiske vækst. Del II "Industrielt lederskab" bør støtte investeringer i topkvalitetsforskning og -innovation inden for centrale støtteteknologier og andre industrielle teknologier, lette adgangen til risikovillig kapital for innovative virksomheder og projekter og støtte innovation i små og mellemstore virksomheder i hele Unionen.

(9)  Rumforskning og -innovation, hvor Unionen har delt kompetence, bør indgå som et integreret element i del II "Industrielt lederskab" for at opnå størst mulig videnskabelig, økonomisk og samfundsmæssig virkning og for at sikre en effektiv og omkostningseffektiv gennemførelse.

(10)  Håndteringen af de store samfundsmæssige udfordringer, der er beskrevet i Europa 2020-strategien(6), kræver store investeringer i forskning og innovation for at udvikle og indføre nye og banebrydende løsninger, der har den nødvendige størrelse og det nødvendige omfang. Disse udfordringer giver også større økonomiske muligheder for innovative virksomheder og bidrager således til Unionens konkurrenceevne og beskæftigelsen.

(11)  Del III "Samfundsmæssige udfordringer" bør øge effektiviteten af forskning og innovation, når det gælder at reagere på de centrale samfundsmæssige udfordringer, ved at støtte topkvalitetsforskning og -innovation. Disse aktiviteter bør gennemføres ved anvendelse af en problemorienteret tilgang, som forener ressourcer og viden på tværs af områder, teknologier og discipliner. Forskning inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber er et vigtigt aspekt i forbindelse med håndteringen af alle udfordringerne. Aktiviteterne bør dække hele viften af forskning og innovation, herunder innovationsrelaterede aktiviteter såsom pilotprojekter, demonstrationsprojekter, prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, prænormativ forskning og standardiseringsarbejde samt markedsføring af innovationer. Aktiviteterne bør direkte støtte de tilsvarende sektorpolitiske kompetencer på EU-plan, hvis det er relevant. Alle udfordringer bør håndteres, så de bidrager til det overordnede mål om bæredygtig udvikling.

(11a)  Der bør findes en passende balance mellem mindre og større projekter inden for "samfundsmæssige udfordringer" og "lederskab inden for støtte- og industriteknologi".

(11b)  Del IIIa "Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen" bør udnytte potentialet i Europas talentmasse fuldt ud og sikre, at fordelene ved en innovationsbaseret økonomi både maksimeres og spredes bredt ud i hele Unionen i overensstemmelse med princippet om topkvalitet.

(11c)  Del IIIb "Videnskab med og for samfundet" bør opbygge effektivt samarbejde mellem videnskaben og samfundet, fremme rekrutteringen af nyt talent til videnskaben og koble videnskabelig topkvalitet sammen med social bevidsthed og socialt ansvar.

(12)  Det Fælles Forskningscenter (FFC), som er en integreret del af Horisont 2020, bør fortsætte med at yde uafhængig kundeorienteret videnskabelig og teknologisk støtte til udformning, udvikling, gennemførelse og overvågning af Unionens politikker. Med henblik herpå bør Det Fælles Forskningscenter udføre forskning af højeste kvalitet. Når Det Fælles Forskningscenter udfører de direkte aktioner i overensstemmelse med sine opgaver, bør det navnlig lægge vægt på områder, som er vigtige for Unionen, nemlig intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst, sikkerhed og unionsborgerskab samt det globale Europa.

(13)  Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner bør gennemføres på en fleksibel, effektiv og gennemsigtig måde, som tager hensyn til de relevante behov hos Det Fælles Forskningscenters brugere og Unionens politikker samt til målsætningen om at beskytte Unionens finansielle interesser. Forskningsaktionerne bør i givet fald tilpasses disse behov og den videnskabelige og teknologiske udvikling og sigte mod at opnå videnskabelig topkvalitet.

(14)  Det Fælles Forskningscenter bør fortsat tilvejebringe yderligere ressourcer gennem konkurrencebaserede aktiviteter, herunder deltagelse i indirekte aktioner i Horisont 2020, tredjepartsarbejde og i mindre grad udnyttelse af intellektuel ejendom.

(15)  Særprogrammet bør supplere foranstaltninger, som gennemføres i medlemsstaterne, og andre EU-foranstaltninger, som indgår i den overordnede strategi for gennemførelsen af Europa 2020-strategien ▌.

(15a)  I henhold til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelse") som ændret er retlige enheder i de oversøiske lande og territorier berettiget til at deltage i Horisont 2020 med forbehold af de særlige betingelser heri.

(16)  For at sikre, at ▌de særlige betingelser for anvendelse af finansieringsfaciliteterne afspejler markedsforholdene, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på, at denne kan tilpasse eller fremme de særlige betingelser for anvendelse af finansieringsfaciliteterne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Rådet.

(17)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af særprogrammet, bør Kommissionen have gennemførelsesbeføjelser til at vedtage arbejdsprogrammer for gennemførelsen af særprogrammet.

(18)  Gennemførelsesbeføjelserne i forbindelse med arbejdsprogrammerne for del I, II, III, IIIa og IIIb med undtagelse af Det Europæiske Forskningsråds aktioner, hvor Kommissionen ikke afviger fra Det Videnskabelige Råds holdning, bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(7).

(19)  Det Fælles Forskningscenters styrelsesråd oprettet ved Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom af 10. april 1996 om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter(8) er blevet hørt om det videnskabelige og teknologiske indhold af særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner.

(20)  Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør følgende retsakter ophæves: Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-13)(9), Rådets beslutning 2006/972/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Idéer til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)(10), Rådets beslutning 2006/973/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Mennesker til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)(11), Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Kapacitet til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)(12) og Rådets beslutning 2006/975/EF af 19. december 2006 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)(13) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

AFSNIT I

OPRETTELSE

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse oprettes særprogrammet til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. nr. XX/2012(14), og der fastsættes specifikke mål for Unionens støtte til de forsknings- og innovationsaktiviteter, der er beskrevet i artikel 1 i den nævnte forordning, og regler for gennemførelsen.

Artikel 2

Oprettelse af særprogrammet

1.  Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (i det følgende benævnt "særprogrammet") oprettes hermed for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020.

2.  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2 og stk. 3, i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] består særprogrammet af følgende dele:

a)  Del I “Videnskabelig topkvalitet”

b)  Del II “Industrielt lederskab”

c)  Del III “Samfundsmæssige udfordringer”

d)  Del IV "Det Fælles Forskningscenters (FFC) ikkenukleare direkte aktioner".

Artikel 3

Specifikke mål

1.  Del I "Videnskabelig topkvalitet" har til formål at styrke kvaliteten i den europæiske forskning i overensstemmelse med det prioriterede område "Videnskabelig topkvalitet", der er anført i artikel 5, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen], ved at forfølge følgende specifikke mål:

a)  styrkelse af frontlinjeforskningen gennem Det Europæiske Forskningsråds (EFR) aktiviteter

b)  styrkelse af forskningen i fremtidige og fremspirende teknologier

c)  styrkelse af færdigheder, uddannelse og karriereudvikling gennem Marie Skłodowska-Curie-aktioner ▌

d)  styrkelse af europæiske forskningsinfrastrukturer, herunder e-infrastrukturer.

Hovedlinjerne i aktiviteterne i forbindelse med disse specifikke mål er beskrevet i bilag I, del I.

2.  Del II “Industrielt lederskab" har til formål at styrke det industrielle lederskab og konkurrenceevnen i overensstemmelse med det prioriterede område “industrielt lederskab", der er anført i artikel 5, stk. 2, litra b) i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen], ved at forfølge følgende specifikke mål:

a)  fremme af Europas industrielle lederskab gennem forskning, teknologisk udvikling, demonstration og innovation inden for følgende nøgle- og industriteknologier:

i)  informations- og kommunikationsteknologier

ii)  nanoteknologi

iii)  avancerede materialer

iv)  bioteknologi

v)  avanceret fremstilling og forarbejdning

vi)  rumfart

b)  bedre adgang til risikovillig kapital til investeringer i forskning og innovation

c)  øget innovation i små og mellemstore virksomheder.

Hovedlinjerne i aktiviteterne i forbindelse med disse specifikke mål er beskrevet i bilag I, del II. Der fastlægges særlige vilkår for at benytte sig af finansieringsfaciliteterne under det specifikke mål i litra b). Disse vilkår er anført i bilag I, del II, afsnit 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af andelen af investeringer fra Horisont 2020-egenkapitalfaciliteten ud af de samlede EU-investeringer i udvidelses- og vækstfasen vedrørende finansieringsinstrumenter som omhandlet i bilag I, del II, punkt 2.

3.  Del III "Samfundsmæssige udfordringer" skal bidrage til det prioriterede område "Samfundsmæssige udfordringer" i artikel 5, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] gennem aktioner inden for forskning, teknologisk udvikling, demonstration og innovation, som bidrager til følgende specifikke mål:

a)  Forbedre alles sundhed og velvære gennem hele livet

b)  sikring af tilstrækkelige forsyninger af sikre og sunde fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter ved at udvikle produktive, bæredygtige og ressourceeffektive primære produktionssystemer, fremme af tilhørende økosystemtjenester og genvinding af biologisk diversitet sammen med konkurrencedygtige forsynings-, forarbejdnings- og afsætningskæder med lav CO2-udledning

c)  overgang til et pålideligt, økonomisk overkommeligt, alment accepteret, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem, der tager sigte på at reducere afhængigheden af fossilt brændsel, set i lyset af de stadig mere knappe ressourcer, stigende energibehov og klimaændringerne

d)  udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert og problemfrit til gavn for alle borgere, økonomien og samfundet

e)  udvikling af en ressource- og vandeffektiv økonomi og et ressource- og vandeffektivt samfund, der er robust over for klimaændringer, beskyttelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcer og økosystemer og en bæredygtig forsyning og anvendelse af råstoffer for at opfylde en voksende verdensbefolknings behov inden for bæredygtige rammer for planetens naturressourcer og økosystemer

f)  fremme af en øget indsigt i Europa, tilvejebringelse af løsninger og støtte til rummelige, innovative og reflekterende europæiske samfund på baggrund af hidtil usete forandringer og tiltagende global indbyrdes afhængighed

fa)  fremme af sikre europæiske samfund på baggrund af hidtil usete forandringer og voksende indbyrdes global afhængighed og globale trusler og samtidig styrkelse af den europæiske tradition for frihed og retfærdighed.

Hovedlinjerne i aktiviteterne i forbindelse med disse specifikke mål er beskrevet i bilag I, del III.

3a.  Del (IIIa) "Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen" skal udnytte potentialet i Europas talentmasse fuldt ud og sikre, at fordelene ved en innovationsbaseret økonomi både maksimeres og er bredt fordelt i hele Unionen i henhold til princippet om topkvalitet.

3b.  Del (IIIb) "Videnskab med og for samfundet" skal opbygge et effektivt samarbejde mellem videnskab og samfundet, rekruttere nye talenter til videnskaben og matche videnskabelig topkvalitet med social bevidsthed og ansvar.

4.  Del IV "Det Fælles Forskningscenters (FFC) ikkenukleare direkte aktioner" skal bidrage til alle de prioriterede områder i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] med det specifikke mål at levere kundeorienteret videnskabelig og teknologisk støtte til Unionens politikker.

Hovedlinjerne i forbindelse med dette specifikke mål er beskrevet i bilag I, del IV.

5.  Særprogrammet vurderes ud fra de opnåede resultater og virkninger i forhold til resultatindikatorer ▌.

Bilag II indeholder yderligere oplysninger om de vigtigste resultatnøgleindikatorer for de specifikke mål i stk. 1 til stk. 4.

Artikel 4

Budget

1.  I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] udgør budgettet for gennemførelsen af særprogrammet [86,198 mia. EUR].

2.  Beløbet i stk. 1 fordeles mellem de fire dele, der er beskrevet i artikel 2, stk. 2, i nærværende afgørelse, i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen]. Den vejledende fordeling af budgetbevillingerne på de specifikke mål, der er anført i denne afgørelses artikel 3, og det samlede maksimumbidrag til Det Fælles Forskningscenters aktioner er angivet i bilag II til forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen].

3.  Højst 6 % af de beløb, der er anført i artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] for særprogrammets del I, II og III, må anvendes til Kommissionens administrative udgifter.

4.  Bevillinger kan om nødvendigt opføres i budgettet efter 2020 til dækning af udgifter til teknisk eller administrativ bistand for fortsat at kunne forvalte aktioner, der ikke er afsluttet den 31. december 2020.

AFSNIT II

GENNEMFØRELSE

Artikel 5

Arbejdsprogrammer

1.  Særprogrammet gennemføres ved hjælp af arbejdsprogrammer.

2.  Kommissionen vedtager fælles eller separate arbejdsprogrammer for gennemførelsen af del I, II og III af dette særprogram, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), b) og c), undtagen for gennemførelsen af aktioner under det specifikke mål "Styrkelse af frontlinjeforskningen gennem Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter" som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 2.

3.  Arbejdsprogrammerne for gennemførelsen af aktioner under det specifikke mål "Styrkelse af frontlinjeforskningen gennem Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter" som fastlagt af Det Europæiske Forskningsråds Videnskabelige Råd, jf. artikel 7, stk. 2, litra b), vedtages af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med rådgivningsproceduren som omhandlet i artikel 9, stk. 2a. Kommissionen afviger kun fra det arbejdsprogram, der er fastlagt af Det Videnskabelige Råd, hvis den mener, at det ikke er i overensstemmelse med denne afgørelses bestemmelser. I så fald vedtager Kommissionen arbejdsprogrammet ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med proceduren i artikel 9, stk. 2. Kommissionen skal på behørig vis begrunde en sådan foranstaltning.

4.  Kommissionen vedtager et separat flerårigt arbejdsprogram ved hjælp af en gennemførelsesretsakt for del IV af særprogrammet vedrørende Det Fælles Forskningscenters ikkenukleare direkte aktioner, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra d).

Dette arbejdsprogram skal tage hensyn til udtalelsen fra styrelsesrådet for Det Fælles Forskningscenter, som er omhandlet i Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom.

5.  I arbejdsprogrammerne tages der hensyn til videnskabens, teknologiens og innovationens status på nationalt og internationalt plan samt på EU-plan og for den politiske, markedsmæssige og samfundsmæssige udvikling. Hvor det er relevant, skal de ▌indeholde oplysninger om samordningen med forsknings- og innovationsaktiviteter, som udføres af medlemsstaterne (samt deres regioner), herunder inden for områder, hvor der findes fælles programlægningsinitiativer. Det ajourføres efter behov.

6.  Arbejdsprogrammerne for gennemførelsen af del I, II og III, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), b) og c), skal beskrive de tilstræbte mål, de forventede resultater, gennemførelsesmetoderne og det samlede udgiftsbeløb, herunder indikative oplysninger om de klimarelaterede udgifter, hvor det er relevant. De skal også omfatte en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af det beløb, der er allokeret til hver aktion, en foreløbig tidsplan for gennemførelsen og en flerårig tilgang og strategiske retningslinjer for de følgende gennemførelsesår. I forbindelse med tilskud skal de anføre prioriteterne, udvælgelses- og tildelingskriterierne og de forskellige tildelingskriteriers relative vægt og den maksimale sats for finansiering af de samlede støtteberettigede omkostninger. De skal også angive eventuelle supplerende udnyttelses- og formidlingsforpligtelser for deltagerne i overensstemmelse med artikel 40 i forordning (EU) nr. XX/2012 [regler for deltagelse]. De skal efter behov give mulighed for en strategisk top-down-tilgang såvel som en bottom-up-tilgang, hvor målene nås på innovative måder.

Herudover skal disse arbejdsprogrammer omfatte et afsnit, som udpeger de tværgående foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 13 og i rammen for tværgående spørgsmål og støtteforanstaltninger i bilag I i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen], og som dækker to eller flere specifikke mål inden for det samme prioriterede område og på tværs af to eller flere prioriterede områder. Aktionerne gennemføres på en integreret måde.

7.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 2, følgende foranstaltninger:

a)  afgørelsen om godkendelse af finansieringen af indirekte aktioner, hvis Unionens bidrag som led i programmet skønnes at nå op på eller overstige 2,5mio. EUR, dog undtaget aktioner under det specifikke mål omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og undtagen aktioner finansieret under "den hurtige vej til innovation"

b)  afgørelsen om godkendelse af finansiering af aktioner, der omfatter anvendelse af humane embryoner og humane embryonale stamceller, og aktioner under det specifikke mål i artikel 3, stk. 3, litra g)

c)  afgørelsen om godkendelse af finansieringen af aktioner, hvis Unionens bidrag som led i programmet skønnes at nå op på eller overstige 0,6 mio. EUR, dog undtaget aktioner under det specifikke mål omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra f), og aktioner omhandlet i artikel 3, stk. 3a, og artikel 3, stk. 3b

d)  udarbejdelse af mandatet for evalueringen, jf. artikel 26 i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020].

Artikel 6

Det Europæiske Forskningsråd

1.  Kommissionen opretter et europæisk forskningsråd ("EFR"), som skal være midlet til at gennemføre aktionerne under del I "Videnskabelig topkvalitet", som vedrører det specifikke mål "Styrkelse af frontlinjeforskningen gennem Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter". Det Europæiske Forskningsråd skal efterfølge Det Europæiske Forskningsråd, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2007/134/EF.

2.  Det Europæiske Forskningsråd består af det uafhængige videnskabelige råd i henhold til artikel 7 og den specifikke gennemførelsesstruktur i henhold til artikel 8.

3.  EFR's formand vælges blandt internationalt velrenommerede seniorforskere.

Formanden udnævnes af Kommissionen efter en gennemsigtig ansættelsesprocedure, som bl.a. omfatter et uafhængigt indstillingsudvalg, for en periode på fire år, som kan fornys én gang. Ansættelsesproceduren og den valgte kandidat skal godkendes af Det Videnskabelige Råd.

Formanden leder Det Videnskabelige Råd, varetager forbindelserne til den specifikke gennemførelsesstruktur og repræsenterer Det Videnskabelige Råd i videnskabens verden.

4.  Grundlaget for Det Europæiske Forskningsråds arbejde er videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, effektivitet, åbenhed og ansvarlighed. Det sikrer kontinuiteten af de aktioner, som blev varetaget af Det Europæiske Forskningsråd i henhold til Rådets beslutning 2006/972/EF.

5.  Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter skal understøtte forskning inden for alle områder, som udføres af individuelle eller tværnationale forskerhold i konkurrence på EU-niveau. Det Europæiske Forskningsråds forskningsstøtte tildeles udelukkende på grundlag af kriteriet om topkvalitet.

6.  Kommissionen står som garant for Det Europæiske Forskningsråds uafhængighed og integritet og sikrer, at det udfører sine opgaver korrekt.

Kommissionen sikrer, at gennemførelsen af Det Europæiske Forskningsråds aktioner sker i overensstemmelse med principperne i stk. 4 og Det Videnskabelige Råds overordnede strategi, jf. artikel 7, stk. 2.

Artikel 7

Det Videnskabelige Råd

1.  Det Videnskabelige Råd består af forskere, ingeniører og akademikere af begge køn i forskellige aldersgrupper med særlig fremragende renommé og med relevant sagkundskab; de dækker tilsammen et bredt spektrum af forskningsområder og handler i deres personlige egenskab uafhængigt af eksterne interesser.

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd udnævnes af Kommissionen efter en uafhængig og åben indstillingsprocedure, der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, og som omfatter en høring af det videnskabelige samfund og en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Medlemmerne udnævnes med et firårigt mandat, der kan fornys én gang i et rotationssystem, der skal sikre kontinuiteten i Det Videnskabelige Råds arbejde.

2.  Det Videnskabelige Råd fastlægger:

a)  den overordnede strategi for Det Europæiske Forskningsråd

b)  arbejdsprogrammet for gennemførelsen af Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter

c)  metoderne til og proceduren for peer review-processen og den bedømmelse af indkomne forslag, der danner grundlag for udvælgelsen af, hvilke forslag der skal have støtte

d)  sin holdning til ethvert forhold, som fra et videnskabeligt synspunkt kan forbedre resultaterne og virkningerne af Det Europæiske Forskningsråd samt kvaliteten af den udførte forskning

e)  en adfærdskodeks, bl.a. for, hvordan potentielle interessekonflikter imødegås.

Kommissionen afviger kun fra holdninger, som Det Videnskabelige Råd har fastlagt i henhold til litra a), c), d) og e), hvis den mener, at de ikke overholder bestemmelserne i denne afgørelse. I så fald vedtager Kommissionen foranstaltninger for at bevare kontinuiteten i gennemførelsen af særprogrammet og for at nå dets mål, hvorved den beskriver de punkter, hvor der afviges fra Det Videnskabelige Råds holdninger, og behørigt begrunder afvigelserne.

3.  Det Videnskabelige Råd handler i overensstemmelse med det mandat, der er fastlagt i bilag I, del I, afsnit 1.1.

4.  Det Videnskabelige Råd handler udelukkende med sigte på at nå målene for den del af særprogrammet, der vedrører det specifikke mål "Styrkelse af frontlinjeforskningen gennem Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter", i henhold til principperne i artikel 6, stk. 4. Det skal handle hæderligt og ubestikkeligt og varetage sine opgaver effektivt og i størst mulig åbenhed.

Artikel 8

Specifik gennemførelsesstruktur

1.  Den specifikke gennemførelsesstruktur er ansvarlig for den administrative gennemførelse og programgennemførelsen, jf. bilag I, del I, afsnit 1.2, og støtter Det Videnskabelige Råd i varetagelsen af alle dets opgaver.

2.  Kommissionen sikrer, at den specifikke struktur for gennemførelsen strengt, effektivt og med den nødvendige smidighed følger Det Europæiske Forskningsråds mål og krav og kun disse.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8a

Tilsyn og oplysninger om gennemførelse

1.  Kommissionen fører et årligt tilsyn med og aflægger rapport om gennemførelsen af Horisont 2020 i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] og bilag III til denne afgørelse.

2.  Kommissionen orienterer med jævne mellemrum udvalget som omhandlet i artikel 9 om de samlede fremskridt med gennemførelsen af særprogrammets indirekte aktioner for at give udvalget mulighed for på et tidligt tidspunkt at give relevant input til udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne, navnlig den flerårige tilgang og de strategiske retningslinjer, og den forelægger udvalget rettidige oplysninger om alle aktioner foreslået eller finansieret under Horisont 2020, jf. bilag IV til denne afgørelse.

Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som fastlagt i forordning (EU) nr. 182/2011.

1a.  Udvalget holder møde i forskellige sammensætninger, jf. bilag V, alt efter hvilket emne der skal drøftes.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder undersøgelsesproceduren i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

2a.  Når der henvises til dette stykke, finder rådgivningsproceduren i artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.  Hvis udtalelsen fra det i stk. 2 og 2a omhandlede udvalg skal indhentes ved skriftlig procedure, afsluttes den skriftlige procedure uden noget resultat, hvis formanden træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, tillægges Kommissionen ▌fra datoen for denne forordnings ikrafttræden og i hele programmets løbetid.

3.  Den i artikel 3, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at den ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med en måned på Rådets initiativ.

6.  Europa-Parlamentet underrettes om Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter, om enhver indsigelse mod dem eller om Rådets tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser.

Artikel 11

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.  Beslutning 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

2.  De aktioner, som er iværksat i henhold til de i stk. 1 nævnte beslutninger og økonomiske forpligtelser i forbindelse med aktioner, der gennemføres i henhold til disse beslutninger, hører fortsat under disse beslutninger, indtil de er afsluttet. Hvis det er nødvendigt, varetages eventuelle tilbageværende opgaver for de udvalg, som er nedsat ved de i stk. 1 nævnte beslutninger, af det udvalg, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 9.

3.  Den finansielle tildeling til særprogrammet kan også dække udgifter til teknisk og administrativ bistand, som er nødvendig for at sikre overgangen mellem særprogrammet og de foranstaltninger, der er omfattet af beslutning 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Rådets vegne

Formand

BILAG I

Hovedlinjerne i aktiviteterne

Fælles elementer for de indirekte aktioner

1.  PROGRAMLÆGNING

1.1.  Generelt

Forordning (EU) nr. XX/2012 (Horisont 2020-forordningen) fastlægger et sæt principper, der skal fremme en programlægningstilgang, hvor aktiviteter på en strategisk og integreret måde bidrager til opfyldelsen af dens mål, og hvor der sikres en stærk komplementaritet med andre beslægtede politikker og programmer i hele Unionen.

De indirekte aktioner i Horisont 2020 gennemføres ved hjælp af de finansieringsformer, som er fastlagt i finansforordningen, navnlig tilskud, priser, indkøb og finansieringsinstrumenter. Alle former for finansiering anvendes fleksibelt i alle de generelle og specifikke mål i Horisont 2020, idet de anvendes på grundlag af det enkelte specifikke måls behov og særlige træk.

Der vil være særligt fokus på at sikre en afbalanceret tilgang til forskning og innovation, som ikke kun er begrænset til udvikling af nye produkter og tjenester på grundlag af videnskabelige og teknologiske gennembrud, men som også omfatter aspekter som anvendelse af eksisterende teknologier i nye applikationer, løbende forbedringer samt ikke-teknologisk og samfundsmæssig innovation. Kun med en holistisk tilgang til innovation kan man håndtere samfundsmæssige udfordringer og samtidig skabe nye konkurrencedygtige virksomheder og industrier.

Navnlig med hensyn til de samfundsmæssige udfordringer og støtte- og industriteknologi vil der være fokus på forsknings- og innovationsaktiviteter suppleret med aktiviteter, som fungerer tæt sammen med slutbrugerne og markedet, f.eks. demonstration, pilotprojekter eller konceptbekræftelse ("proof-of-concept"). Dette omfatter i givet fald også aktiviteter til støtte for social innovation og støtte til efterspørgselsaspekter såsom præstandardisering eller prækommercielle indkøb samt indkøb af innovative løsninger, standardisering og andre brugerrelaterede foranstaltninger, som skal bidrage til at fremskynde indførelsen og udbredelsen af innovative produkter og tjenester på markedet. Derudover vil der være tilstrækkelig plads til bottom-up-tilgange til indkaldelse af forslag, og aktiviteter i arbejdsprogrammer vil blive defineret bredt. Der vil være åbne, lette og hurtige ordninger under de enkelte udfordringer og teknologier med henblik på at give Europas bedste forskere, iværksættere og virksomheder mulighed for at foreslå banebrydende løsninger efter eget valg.

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter under gennemførelsen af Horisont 2020 vil omfatte en strategisk tilgang til programlægning af forskning ved hjælp af forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt efter den politiske udvikling, men alligevel er grænseoverskridende i forhold til traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres på fornuftig dokumentation, analyse og fremsyn, og udviklingen måles i forhold til et solidt sæt resultatindikatorer. Denne tværgående tilgang til programlægning og forvaltning vil effektivisere samordningen af alle de specifikke mål i Horisont 2020 og giver mulighed for at håndtere de tværgående udfordringer som f.eks. bæredygtighed, klimaforandringer, samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber eller havforskning og -teknologi.

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes være baseret på en lang række input og rådgivning. Den vil i givet fald omfatte grupper af uafhængige eksperter, som er nedsat specifikt for at rådgive om gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af de specifikke mål. Disse ekspertgrupper udviser et passende niveau af ekspertise og viden inden for de omfattede områder samt en række forskellige professionelle baggrunde, herunder den akademiske verdens, erhvervslivets og civilsamfundets deltagelse. Der tages desuden i relevant omfang hensyn til rådgivning om indkredsning og udformning af strategiske prioriteter, der ydes af Udvalget for Det Europæiske Forskningsrum (ERAC), andre EFR-relaterede grupper og Gruppen for Erhvervspolitik.

I opstillingen af prioriteter kan der endvidere tages hensyn til de strategiske forskningsdagsordener for europæiske teknologiplatforme, fælles programlægningsinitiativer eller input fra europæiske innovationspartnerskaber. Hvor det er relevant, vil offentlig-offentlige partnerskaber og offentlig-private partnerskaber, som støttes gennem Horisont 2020, ligeledes bidrage til opstillingen af prioriteter og til gennemførelsen deraf i overensstemmelse med bestemmelserne i Horisont 2020-forordningen. Regelmæssige interaktioner med slutbrugere, borgere og civilsamfundsorganisationer ved hjælp af passende metoder som konsensuskonferencer, participatoriske teknologiske vurderinger eller direkte deltagelse i forsknings- og innovationsprocesser vil ligeledes være en hjørnesten i opstillingen af prioriteter.

Eftersom Horisont 2020 er syvårigt program, kan programmets økonomiske, samfundsmæssige og politiske sammenhæng ændre sig væsentligt i løbet af dets levetid. Horisont 2020 skal kunne tilpasse sig disse ændringer. Under hvert af de specifikke mål vil der derfor være mulighed for at inddrage støtte til aktiviteter, der ligger uden for nedenstående beskrivelser, hvis dette begrundes behørigt med en væsentlig udvikling, politiske behov eller uforudsete hændelser.

Aktiviteter, der støttes under de forskellige dele, og deres specifikke mål bør gennemføres på en måde, der sikrer indbyrdes komplementaritet og sammenhæng, hvor det er relevant.

1.2.  Adgang til risikovillig kapital

Horisont 2020 vil hjælpe virksomheder og andre typer organisationer med at få adgang til lån, garantier og egenkapitalfinansiering via to instrumenter.

Lånefaciliteten vil yde lån til enkelte støttemodtagere til investeringer i forskning og innovation, garantier til finansielle mellemled, der yder lån til støttemodtagere, kombinerede lån og garantier samt garantier eller modgarantier for nationale, regionale og lokale låneordninger. Det omfatter bl.a. en særlig SMV-komponent målrettet mod forsknings- og innovationsdrevne SMV'er med lånebeløb, som supplerer finansieringen af SMVer fra lånegarantifaciliteten under programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme).

Egenkapitalfaciliteten stiller venture- og mezzaninkapital til rådighed for individuelle virksomheder i den tidlige fase (iværksætterfacilitet). Faciliteten vil også have mulighed for at foretage investeringer i udvidelses- og vækstfasen i forbindelse med egenkapitalfaciliteten for investeringer i vækstfasen under programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme), herunder "funds-of-funds"-investeringer.

Disse faciliteter vil være en central del af det specifikke mål "Adgang til risikovillig kapital", men de kan i givet fald også benyttes på tværs af alle andre specifikke Horisont 2020-mål.

Egenkapitalfaciliteten og den særlige SMV-lånefacilitet indføres som led i to finansielle EU-instrumenter, som stiller egenkapital og lån til rådighed for SMV til F&I og vækst, i sammenhæng med egenkapital- og lånefaciliteterne under programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme).

1.3.   Kommunikation, udnyttelse og formidling

En vigtig merværdi af forskning og innovation, som finansieres på EU-plan, er muligheden for at formidle, udnytte og kommunikere resultaterne på hele kontinentet for at forbedre deres virkning. I alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil der derfor indgå specifik støtte til formidling (herunder i form af fri adgang til videnskabelige publikationer), kommunikation og dialog med stærkt fokus på at kommunikere resultaterne til slutbrugere, borgere, den akademiske verden, civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet og politikere. I denne henseende kan Horisont 2020 udnytte etablerede netværk til informationsformidling. Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med Horisont 2020 vil fremme det forhold, at resultaterne er opnået med støtte fra EU, og har også til formål at øge opmærksomheden omkring betydningen af forskning og innovation ved hjælp af publikationer, hændelser, videnbanker, databaser, websteder eller målrettet brug af sociale medier.

2.   KOMPLEMENTARITET OG TVÆRGÅENDE AKTIONER SAMT STØTTEFORANSTALTNINGER

Horisont 2020 er struktureret omkring de mål, som er defineret for de tre vigtigste dele: videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og håndtering af samfundsmæssige udfordringer. Opmærksomheden vil i særlig grad blive rettet mod at sikre passende samordning mellem disse dele og fuld udnyttelse af de synergier, som genereres mellem alle de specifikke mål med henblik på at maksimere deres fælles indvirkning på Unionens politiske mål på højere plan. Målene i Horisont 2020 vil derfor blive håndteret ved i høj grad at fokusere på at finde effektive løsninger, som rækker langt videre end en tilgang, som udelukkende er baseret på traditionelle videnskabelige og teknologiske discipliner og økonomiske sektorer.

Tværgående aktioner fremmes på tværs af del I "Videnskabelig topkvalitet", del II "Industrielt lederskab" og del III "Samfundsmæssige udfordringer" for i fællesskab at udvikle ny viden, fremtidige og fremspirende teknologier, forskningsinfrastrukturer og vigtige kompetencer. Der gøres også en indsats for at udnytte forskningsinfrastrukturer i en bredere samfundsmæssig sammenhæng, f.eks. inden for offentlige tjenester, fremme af forskning, civil sikkerhed og kultur. Endvidere vil opstillingen af prioriteter under gennemførelsen af Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologis aktiviteter (EIT) blive samordnet med de andre dele i Horisont 2020 i et passende omfang.

Hvis der bidrages effektivt til målene i "Europa 2020" og "Innovation i EU", skal der i mange tilfælde udvikles løsninger af tværfaglig art, som går på tværs af flere specifikke mål i Horisont 2020. ▌ Horisont 2020-beslutningen omfatter særlige bestemmelser, som skal tilskynde til sådanne tværgående aktioner, herunder gennem en effektiv sammenlægning af budgetter. Dette omfatter f.eks. også muligheden for, at man til de samfundsmæssige udfordringer og støtte- og industriteknologien kan anvende bestemmelserne for finansieringsinstrumenter og det SMV-specifikke instrument.

Tværgående aktioner vil ligeledes være afgørende for at stimulere samspillet mellem de samfundsmæssige udfordringer og den støtte- og industriteknologi, der er nødvendig for at skabe store teknologiske gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor et sådant samspil kan udvikles, kan nævnes: e-sundhed, intelligente forsyningsnet, intelligente transportsystemer, mainstreaming af klimaforanstaltninger, nanomedicin, avancerede materialer til lette køretøjer eller udvikling af biobaserede industriprocesser og produkter. Der skabes således stærke synergier mellem de samfundsmæssige udfordringer og udviklingen af generisk støtte- og industriteknologi. Der tages udtrykkeligt højde for dette i udviklingen af flerårige strategier og opstillingen af prioriteter for hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, at interessenter, som repræsenterer de forskellige perspektiver, fuldt ud involveres i gennemførelsen, og i mange tilfælde vil det også kræve aktioner, som samler finansiering fra den pågældende støtte- og industriteknologi og de samfundsmæssige udfordringer.

Opmærksomheden vil også i særlig grad blive rettet mod at samordne de aktiviteter, som finansieres gennem Horisont 2020, med de aktiviteter, som støttes under andre EU-finansieringsprogrammer, f.eks. under den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, Life+ eller Erasmus for alle, der er Unionens program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport, og Sundhed til gavn for Vækst-programmet samt Unionens eksterne programmer og programmer for udviklingsbistand. Dette omfatter en passende sammenhæng med samhørighedspolitikken i forbindelse med nationale og regionale F&I-strategier for intelligent specialisering, hvor støtte til kapacitetsopbygning til forskning og innovation på regionalt plan kan fungere som en slags "genvej til topkvalitet", oprettelse af regionale ekspertisecentre kan hjælpe med at slå bro over innovationskløften i Europa, eller støtte til store demonstrations- eller pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå målet om at skabe industrielt lederskab i Europa.

A.  Samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

Forskning inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber integreres fuldt ud i hvert af de generelle mål i Horisont 2020. Dette vil give rig mulighed for at støtte denne forskning gennem Det Europæiske Forskningsråd, Marie Skłodowska-Curie-aktionerne eller det specifikke mål om forskningsinfrastrukturer.

Til det formål vil samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber også blive integreret som et vigtigt led i de aktiviteter, som er nødvendige for at styrke det industrielle lederskab og håndtere de samfundsmæssige udfordringer. Sidstnævnte omfatter bl.a.: forståelse af de afgørende faktorer for sundhed og effektivisering af sundhedssystemer, støtte til politikker, der styrker landdistrikter, forskning i og bevarelse af Europas kulturarv og rigdomme, fremmer informerede forbrugervalg, skaber et rummeligt digitalt økosystem baseret på viden og information, solid beslutningstagning om energipolitik og sikring af et forbrugervenligt europæisk elnet og overgang til et bæredygtigt energisystem, støtte til dokumentationsbaseret transportpolitik, støtte til modvirkning af klimaforandringer og tilpasningsstrategier, initiativer til ressourceeffektivitet og foranstaltninger rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi og de kulturelle og socioøkonomiske aspekter ved sikkerheds-, risiko- og forvaltningsspørgsmål (herunder juridiske aspekter og menneskerettighedsaspekter).

Derudover vil det specifikke mål "Europa i en verden i forandring: rummelige, innovative og reflekterende samfund" støtte samfundsvidenskabens og de humanistiske videnskabers forskning i horisontale emner såsom intelligent og bæredygtig vækst, sociale, kulturelle og adfærdsmæssige forandringer i europæiske samfund, social innovation, innovation i den offentlige sektor eller Europas position som en global aktør.

B.  Videnskab og samfund

Der skal skabes et tættere forhold og større interaktion mellem videnskab og samfund og ske fremme af ansvarlig forskning og innovation og videnskabelig uddannelse, videnskabelig kommunikation og kultur, og offentlighedens tillid til videnskab og innovation skal styrkes gennem aktiviteter under Horisont 2020, som tilskynder til informeret inddragelse af og dialog med borgerne og civilsamfundet i spørgsmål om forskning og innovation.

C.  Køn

EU ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene. I Horisont 2020 rettes opmærksomheden i særlig grad mod køn som tværgående emne med henblik på at rette op på uligheder mellem mænd og kvinder og integrere kønsdimensionen i forsknings- og innovationsprogramlægning og -indhold.

D.  Små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Horisont 2020 vil tilskynde til og støtte SMV'ers deltagelse på en integreret måde og på tværs af alle mål.

I forlængelse af, at der skabes bedre betingelser for SMV'ers deltagelse i Horisont 2020, anvendes der i overensstemmelse med artikel 18 i Horisont 2020-forordningen specifikke foranstaltninger som fastlagt i det specifikke mål "Innovation i SMV'er" (SMV-specifikt instrument) i det specifikke mål "Lederskab inden for støtte- og industriteknologi" og del III "Samfundsmæssige udfordringer". Denne integrerede tilgang bør føre til, at mindst 20 % af deres samlede budgetter går til SMV'er.

Der lægges særlig vægt på, at SMV'er repræsenteres i offentlig-private partnerskaber i tilstrækkeligt omfang.

DA.  "Den hurtige vej til innovation"

"Den hurtige vej til innovation" vil nedbringe tiden fra idé til marked betydeligt og forventes at øge industriens deltagelse i Horisont 2020 samt deltagelsen af førstegangsansøgere.

"Den hurtige vej til innovation" vil i henhold til artikel 18a i rammeforordningen om Horisont 2020 støtte "tæt-på-markedet"-aktioner under det specifikke mål "Lederskab inden for støtte- og industriteknologier" og under "Samfundsmæssige udfordringer", idet det følger en bottom-up-baseret logik på grundlag af en kontinuerligt åben indkaldelse og tidsrummet frem til tilskud ikke overskrider seks måneder. "Den hurtige vej til innovation" vil bidrage til innovation i EU og understøtte Unionens konkurrenceevne.

E.  Bredere deltagelse

Forsknings- og innovationspotentialet i medlemsstaterne er til trods for en vis harmonisering i den seneste tid fortsat meget forskelligt med store kløfter mellem de "innovationsledende" og de "innovationssvage" lande. En række aktiviteter skal hjælpe med at slå bro over forsknings- og innovationskløften i Europa ved at fremme synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde, og der skal også træffes specifikke foranstaltninger for at frigøre potentialet for topkvalitet i de regioner, der halter bagefter inden for forskning, udvikling og innovation, således at deltagelsen i Horisont 2020 udbredes og bidrager til at gennemføre det europæiske forskningsrum.

F.  Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde med partnere i tredjelande er nødvendigt for effektivt at kunne opfylde de mange specifikke mål, som er defineret i Horisont 2020, navnlig i forbindelse med Unionens eksterne politikker og politikker for udviklingsbistand samt internationale forpligtelser. Dette gælder alle de samfundsmæssige udfordringer i Horisont 2020, som er globale af natur. Internationalt samarbejde er ligeledes vigtigt for frontlinjeforskning og grundforskning med hensyn til at udnytte de fordele, som mulighederne inden for nye videnskaber og teknologier skaber. Det er således afgørende at støtte mobiliteten for forskere og innovationsmedarbejdere på internationalt plan for at forbedre dette globale samarbejde. Aktiviteter på internationalt plan er ligeledes vigtige for at forbedre det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme udnyttelsen af og handelen inden for nye teknologier, f.eks. gennem udvikling af globale standarder og retningslinjer for interoperabilitet og ved at fremme accept og anvendelse af europæiske løsninger uden for Europa. Alle internationale aktiviteter bør understøttes af en effektiv og rimelig ramme for videnoverførsel, hvilket har afgørende betydning for innovation og vækst.

Det internationale samarbejde i Horisont 2020 vil være fokuseret på samarbejde med tre store landegrupper:

1)  industrilande og nye vækstlande

2)  udvidelses- og naboskabslande samt

3)  udviklingslande.

Hvis det er relevant, fremmer Horisont 2020 samarbejdet på regionalt eller multilateralt plan. Internationalt samarbejde inden for forskning og innovation er et vigtigt element i Unionens globale forpligtelser og spiller en vigtig rolle i Unionens partnerskab med udviklingslande f.eks. i forbindelse med opnåelsen af 2015-målene.

Artikel 21 i Horisont 2020-beslutningen indeholder de generelle principper for deltagelse af organisationer fra tredjelande og internationale organisationer. Eftersom forskning og innovation generelt drager stor fordel af åbenhed over for tredjelande, vil Horisont 2020 fortsætte med princippet om generel åbenhed og samtidig opmuntre til, at der gives gensidig adgang til tredjelandes programmer. Når det er relevant og navnlig for at beskytte europæiske interesser hvad angår intellektuel ejendomsret, kan der vælges en mere forsigtig tilgang.

Derudover gennemføres der en række målrettede aktioner med en strategisk tilgang til internationalt samarbejde med udgangspunkt i fælles interesser og gensidige fordele samt fremme af samordning og synergier med medlemsstaternes aktiviteter. Dette omfatter en mekanisme, der støtter fælles indkaldelser og mulighed for at samfinansiere programmer sammen med tredjelande eller internationale organisationer. Der vil blive tilstræbt synergier med andre EU-politikker.

Strategisk rådgivning fra det Strategiske Forum for Internationalt V&T-samarbejde (SFIC) tilstræbes fortsat.

Med forbehold af andre samarbejdsmuligheder er følgende eksempler på områder, hvor der kan udvikles et sådant strategisk internationalt samarbejde:

a)  fortsættelse af partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg (EDCTP2) om kliniske forsøg vedrørende lægelige indgreb mod hiv, malaria og tuberkulose

b)  støtte i form af et årsabonnement til Human Science Frontier Programme (HSFP), således at EU-medlemsstater, som ikke er medlem af G7, fuldt ud kan nyde godt af de midler, der stilles til rådighed af HSFP

c)  et internationalt konsortium om sjældne sygdomme med en række EU-medlemsstater og tredjelande. Formålet med dette initiativ er inden 2020 at udvikle diagnostiske test for de fleste sjældne sygdomme og 200 nye behandlinger af sjældne sygdomme

d)  støtte til aktiviteterne i det internationale forum om videnbaseret bioøkonomi og EU's og USA's taskforce om bioteknologisk forskning samt samarbejdsforbindelser med relevante internationale organisationer og initiativer (f.eks. globale forskningsalliancer vedrørende landbrugets drivhusgasemissioner og dyresundhed)

e)  bidrag til multilaterale processer og initiativer som f.eks. Det Mellemstatslige Panel om Klimaforandringer (IPCC), Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES) og Group on Earth Observations (GEO) (ad hoc-gruppen om jordobservation)

f)  de rumpolitiske dialoger mellem EU og USA og Rusland, de to største rumfartsnationer, er yderst værdifulde og danner grundlag for etablering af et strategisk samarbejde inden for rumpartnerskaber

g)  gennemførelsesordninger for samarbejdsaktiviteter mellem EU og USA vedrørende forskning inden for national-/civil sikkerhed og forskning, undertegnet den 18. november 2010

h)  samarbejde med udviklingslande, herunder fra det sydlige Sahara, vedrørende decentraliseret energiproduktion med henblik på fattigdomsbekæmpelse

i)  videreførelse af forskningssamarbejdet med Brasilien om en ny generation af biobrændstoffer og andre anvendelser af biomasse.

Endvidere vil målrettede horisontale aktiviteter blive støttet med henblik på at sikre en sammenhængende og effektiv udvikling af internationalt samarbejde på tværs af Horisont 2020.

G.  Bæredygtig udvikling og klimaændringer

Horisont 2020 vil tilskynde til og støtte aktiviteter, der sigter mod at udnytte Europas førerposition i kapløbet om at udvikle nye processer og teknologier til fremme af bæredygtig udvikling i bred forstand og bekæmpelse af klimaændringer. En sådan horisontal tilgang, der er fuldt ud integreret i alle indsatsområderne under Horisont 2020, vil støtte EU i bestræbelserne på at klare sig i en ressourcebegrænset verden med lav CO2-udledning, samtidig med at der opbygges en ressourceeffektiv, bæredygtig og konkurrencedygtig økonomi.

H.  Brodannelse mellem opdagelse og markedsføring

Brodannelsestiltagene i hele Horisont 2020 tager sigte på at gå fra opdagelse til markedsføring, så idéerne udnyttes og kommercialiseres, når det er muligt. Tiltagene bør baseres på et bredt innovationskoncept og stimulere tværsektoriel innovation.

I Tværgående støtteforanstaltninger

De tværgående spørgsmål vil blive støttet gennem en række tværgående støtteforanstaltninger, der bl.a. omfatter følgende: styrkelse af forskererhvervets attraktivitet, herunder de generelle principper i det europæiske charter for forskere, styrkelse af dokumentationsgrundlaget og udviklingen af og støtten til EFR (herunder de fem EFR-initiativer) og "Innovation i EU", belønning af de bedste Horisont 2020-støttemodtagere og projekter på de forskellige områder gennem symbolske præmier, forbedring af rammebetingelserne til støtte for "Innovation i EU", herunder principperne i Kommissionens henstilling om forvaltning af intellektuel ejendomsret(15), og undersøgelse af mulighederne for at oprette et EU-instrument til valorisering af intellektuel ejendomsret, administration og koordination af internationale netværk for fremragende forskere og innovatorer (såsom COST).

3.   PARTNERSKABER

For at opnå bæredygtig vækst i Europa skal offentlige og private aktørers bidrag optimeres. Dette er afgørende for, at vi kan konsolidere det europæiske forskningsrum og nå målene for "Innovation i EU", den digitale dagsorden og andre flagskibe i Europa 2020-strategien. Ansvarlig forskning og innovation kræver desuden, at de bedste løsninger opnås gennem samspil mellem partnere, som har forskellige perspektiver, men fælles interesser.

Horisont 2020 fastlægger omfanget af og et tydeligt sæt kriterier for offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber, som etableres. Offentlig-private partnerskaber kan tage udgangspunkt i en kontrakt mellem offentlige og private aktører og kan i begrænsede tilfælde være institutionelle offentlig-private partnerskaber (som f.eks. fælles teknologiinitiativer og andre fællesforetagender).

Eksisterende offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber kan modtage støtte fra Horisont 2020, forudsat at de søger at nå Horisont 2020-målene, at de bidrager til indførelsen af det europæiske forskningsrum, at de opfylder kriterierne i Horisont 2020-forordningen, og at de har vist tegn på tydelige fremskridt under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FP7).

Artikel 185-initiativer i henhold til traktaten, som støttes under FP6 og/eller FP7, og for hvilke der kan opnås yderligere støtte på ovenstående betingelser, omfatter: partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg (EDCTP), intelligente omgivelser (AAL), det fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (Bonus), Eurostars og det europæiske program for metrologisk forskning. Der kan også ydes støtte til europæiske energiforskningsalliance (EERA), der er oprettet under den strategiske støtteteknologiplan (SET-planen). Horisont 2020 kan støtte fælles programlægningsinitiativer gennem de instrumenter, der er omhandlet i artikel 20 i [rammeforordningen], herunder gennem artikel 185-initiativer i henhold til traktaten.

Fællesforetagender oprettet under FP7 i henhold til traktatens artikel 187, som der kan ydes yderligere støtte til på ovenstående betingelser, er: initiativet om innovative lægemidler (IMI), Clean Sky, forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), brændselsceller og brint (FCH) samt indlejrede computersystemer (Artemis) og nanoelektroniske teknologier 2020 (ENIAC); de to sidstnævnte kan samles i et enkelt initiativ.

Andre offentlig-private partnerskaber, som støttes under FP7, og for hvilke der kan opnås yderligere støtte på ovenstående betingelser, omfatter: fremtidens fabrikker, energieffektive bygninger, miljøvenlige biler (European Green Cars Initiative) og fremtidens internet. Der kan også gives yderligere støtte til europæiske innovationspartnerskaber (EII) oprettet under SET-planen.

Yderligere offentlig-offentlige partnerskaber og offentlig-private partnerskaber kan lanceres under Horisont 2020, hvis de opfylder de fastlagte kriterier. ▌

Del I

Videnskabelig topkvalitet

1.  DET EUROPÆISKE FORSKNINGSRÅD

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) vil fremme frontlinjeforskning i verdensklasse. Forskning på og hinsides grænserne for vores nuværende viden er af kritisk betydning for både økonomisk og social velfærd og uvægerligt et risikofyldt foretagende, der bevæger sig ind på nye og særdeles udfordrende forskningsområder og er kendetegnet ved fravær af faggrænser.

For at stimulere betydelige fremskridt med hensyn til vidensgrænser vil EFR støtte individuelle grupper, som udfører grundforskning på alle videnskabelige og teknologiske områder, som hører ind under anvendelsesområdet for Horisont 2020, herunder ingeniørfag, samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Hvor det er relevant, kan der tages hensyn til bestemte ▌målgrupper (f.eks. nye forskere/spirende forskerhold), såfremt det er i overensstemmelse med EFR's mål og behovet for en effektiv gennemførelse. Der vil blive lagt særlig vægt på nyopdukkende og hurtigtvoksende områder ved vidensgrænsen og ved kontaktfladerne mellem forskellige fag.

Uafhængige forskere i alle aldre og af begge køn, herunder nye forskere, der overgår til at blive uafhængige forskningsledere, og fra alle lande i verden støttes i at udføre deres forskning i Europa.

EFR skal især lægge vægt på at bistå de bedste nye forskere med fremragende idéer og med at overgå til at blive uafhængige ved at yde tilstrækkelig støtte i den kritiske fase, hvor de etablerer eller konsoliderer deres eget forskerhold eller forskningsprogram. EFR vil også fortsat yde passende støtte til etablerede forskere.

Strategien bag særprogrammet er, at forskningen skal være "forskerdrevet". Dette vil sige, at EFR vil støtte projekter, der gennemføres af forskere om emner, som forskerne selv vælger inden for rammerne af forslagsindkaldelsen. Forslagene bedømmes ved peer review og udelukkende på grundlag af kriteriet om topkvalitet, idet der tages hensyn til topkvalitet i nye grupper, nye forskere såvel som etablerede forskerhold, og idet der lægges særlig vægt på forslag, der er klart banebrydende, og som indebærer tilsvarende høje videnskabelige risici.

EFR vil fungere som et selvstændigt videnskabsledet finansieringsorgan bestående af et uafhængigt videnskabeligt råd, som støttes af en enkel og omkostningseffektiv specifik gennemførelsesstruktur.

EFR's Videnskabelige Råd fastlægger den overordnede videnskabelige strategi og har fuld beslutningskompetence med hensyn til, hvilken type forskning der skal finansieres.

Det Videnskabelige Råd fastlægger et arbejdsprogram med henblik på at opfylde EFR's mål ud fra nedenstående videnskabelige strategi. Det fastlægger de nødvendige internationale samarbejdsinitiativer i overensstemmelse med den videnskabelige strategi, herunder outreachaktiviteter, for at gøre EFR mere synlig for de bedste forskere fra resten af verden.

Det Videnskabelige Råd vil løbende overvåge driften af EFR og dets evalueringsprocedurer og overveje, hvordan de generelle mål bedst opfyldes. Det vil udvikle EFR's blanding af støtteforanstaltninger efter behov for at imødekomme nye behov.

EFR sigter mod topkvalitet inden for sine egne aktiviteter. Administrations- og personaleudgifterne til EFR i forbindelse med Det Videnskabelige Råd og den specifikke gennemførelsesstruktur vil følge principperne om enkel og omkostningseffektiv forvaltning. Administrationsudgifterne vil blive holdt på et minimum, hvilket er i overensstemmelse med princippet om at sikre de nødvendige ressourcer til gennemførelse i verdensklasse, således at der er det størst mulige beløb til rådighed til frontlinjeforskning.

EFR's støtte tildeles, og tilskud forvaltes efter enkle, gennemsigtige procedurer, som bevarer fokus på topkvalitet, støtter initiativ og kombinerer fleksibilitet med ansvarlighed. EFR vil hele tiden søge at forenkle og forbedre sine procedurer yderligere for at sikre, at disse principper følges.

I lyset af EFR's unikke struktur og rolle som et videnskabsledet finansieringsorgan gennemgås og evalueres gennemførelsen og forvaltningen af EFR's aktiviteter løbende med fuld deltagelse af Det Videnskabelige Råd for at vurdere resultaterne og tilpasse og forbedre procedurer og strukturer på grundlag af erfaringerne.

1.1.  Det Videnskabelige Råd

Det Videnskabelige Råd får følgende opgaver, jf. artikel 7:

1)  Videnskabelig strategi:

–  at fastlægge den overordnede videnskabelige strategi for EFR på baggrund af de videnskabelige muligheder og de europæiske videnskabelige behov

–  kontinuerligt og i overensstemmelse med den videnskabelige strategi at sikre udarbejdelsen af arbejdsprogrammet og de nødvendige ændringer hertil, herunder forslagsindkaldelser og kriterier, og, hvis det er nødvendigt, sørge for fastlæggelse af bestemte ▌målgrupper (f.eks. nye/spirende forskerhold)

2)  Videnskabelig forvaltning, tilsyn og kvalitetskontrol:

–  at afgive indstillinger set ud fra en videnskabelig synsvinkel, hvor det er relevant, om gennemførelse og forvaltning af forslagsindkaldelser, evalueringskriterier, peer review-processer, herunder udvælgelse af eksperter og metoder til peer review og evaluering af forslag samt de nødvendige gennemførelsesregler og retningslinjer, på basis af hvilke det forslag, der skal finansieres, fastlægges under Det Videnskabelige Råds tilsyn; såvel som om andre spørgsmål af betydning for EFR-aktiviteternes resultater og virkning samt kvaliteten af den forskning, der udføres, herunder de vigtigste bestemmelser i EFR's standardtilskudsaftale

–  at føre tilsyn med kvaliteten af aktiviteterne og evaluere gennemførelse og resultater samt fremsætte anbefalinger om korrigerende indgreb eller fremtidige tiltag.

3)  Kommunikation og formidling:

–  at sørge for gennemsigtighed i kommunikationen med forskermiljøet, de vigtigste interessenter og den brede offentlighed vedrørende EFR's aktiviteter og resultater

–  regelmæssigt at aflægge beretning til Kommissionen om dets egne aktiviteter.

Det Videnskabelige Råd har fuld beslutningskompetence med hensyn til, hvilken type forskning der skal finansieres, og står som garant for forskningens kvalitet set ud fra en videnskabelig synsvinkel.

Hvis der er behov for det, konsulterer Det Videnskabelige Råd det videnskabelige, tekniske og akademiske forskermiljø, regionale og nationale organer, som finansierer forskning, samt andre interessenter.

Det Videnskabelige Råds medlemmer godtgøres for de opgaver, de udfører, i form af et honorar og, hvis det er relevant, godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter.

EFR's formand bor i Bruxelles i embedsperioden og bruger det meste af sin tid(16) på EFR-anliggender. Han/hun aflønnes på niveau med Kommissionens topembedsmænd.

Det Videnskabelige Råd vælger blandt sine medlemmer tre næstformænd, som bistår formanden med dennes repræsentative og organisatoriske opgaver. De kan også føre titlen næstformand for Det Europæiske Forskningsråd.

Der stilles støtte til rådighed, som sikrer, at de tre næstformænd har tilstrækkelig lokal administrativ bistand på deres egne institutter.

1.2.  Specifik gennemførelsesstruktur

Den specifikke gennemførelsesstruktur får ansvaret for alle aspekter af den administrative iværksættelse og gennemførelse af programmet således som fastlagt i arbejdsprogrammet. Den skal navnlig gennemføre evalueringsprocedurerne samt peer review- og udvælgelsesprocessen efter de principper, som Det Videnskabelige Råd fastlægger, og varetage den økonomiske og videnskabelige forvaltning af støtten.

Den specifikke gennemførelsesstruktur vil støtte Det Videnskabelige Råd i udførelsen af alle dets opgaver i henhold til ovenstående, give det adgang til de nødvendige dokumenter og data, som den råder over, samt underrette Det Videnskabelige Råd om sine aktiviteter.

For at sikre en effektiv kontakt med den specifikke gennemførelsesstruktur om strategi- og driftsspørgsmål holder ledelsen i Det Videnskabelige Råd og direktøren for den specifikke gennemførelsesstruktur regelmæssige samordningsmøder.

Ledelsen af EFR vil blive varetaget af personale, der ansættes til formålet, herunder om nødvendigt tjenestemænd fra EU-institutionerne, og dækker kun det faktiske administrationsbehov med henblik på at sikre den stabilitet og kontinuitet, der er nødvendig for en effektiv administration.

1.3.  Kommissionens rolle

For at opfylde sine forpligtelser, jf. artikel 6, 7 og 8, skal Kommissionen:

–  sikre kontinuiteten i og fornyelsen af Det Videnskabelige Råd og understøtte et stående indstillingsudvalg, som indstiller kommende medlemmer til Det Videnskabelige Råd

–  sikre kontinuiteten i den specifikke gennemførelsesstruktur og uddelegere opgaver og ansvarsområder til denne under hensyntagen til Det Videnskabelige Råds holdninger

–  udpege direktøren og det ledende personale i den specifikke gennemførelsesstruktur under hensyntagen til Det Videnskabelige Råds holdninger

–  sikre rettidig vedtagelse af arbejdsprogrammet, holdningerne til gennemførelsesmetoderne og de nødvendige gennemførelsesregler i henhold til EFR's udbudsbetingelser og standardtilskudsaftale under hensyntagen til Det Videnskabelige Råds holdninger

–  jævnligt underrette og rådføre sig med programudvalget om gennemførelsen af EFR's aktiviteter.

2.   FREMTIDIGE OG NYE TEKNOLOGIER

Aktiviteterne inden for fremtidige og nye teknologier (FET) vil konkretisere forskellige arbejdsmetoder fra helt åbne til forskellige grader af strukturering af emner, samfund og finansiering omkring tre søjler: FET-Open, FET-Proactive og FET-Flagships.

2.1.  FET-Open: fremme af nye idéer

Støtte til en lang række uudviklede samarbejdsprojekter inden for forskning i visionær højrisikovidenskab og -teknologi er nødvendig for at kunne udforske nye udgangspunkter for radikalt ny fremtidig videnskabelig viden og nye fremtidige videnskabelige teknologier. Denne aktivitet er udtrykkeligt ikke emnebundet og heller ikke underlagt andre krav og giver således mulighed for nye idéer, uanset hvor og hvornår de opstår og inden for det bredeste spektrum af temaer og fag, der aktivt fremmer kreativ og utraditionel tænkning. Det kræver en behændig, risikovenlig og yderst tværfaglig forskningstilgang at fremme sådanne skrøbelige idéer, som rækker langt ud over det rent teknologiske område. Det er ligeledes vigtigt at tiltrække og stimulere deltagelse fra nye aktører med stort potentiale inden for forskning og innovation som f.eks. unge forskere og højteknologiske SMV'er med henblik på at fremme fremtidens videnskabelige og industrielle ledere.

2.2.  FET-Proactive: fremme af nye temaer og miljøer

Nye områder og temaer skal fremmes ved at fokusere på at strukturere nye miljøer og støtte udformning og udvikling af temaer inden for transformativ forskning. De vigtigste fordele ved denne strukturerende og dog udforskende tilgang er nye områder, som endnu ikke er klar til at blive inddraget i køreplaner for industriel forskning, og opbygning og strukturering af de omgivende forskningsmiljøer. Der sker et skift fra samarbejde mellem få forskere til en klynge af projekter, som hver især arbejder med aspekter inden for et forskningstema og udveksler resultater. Det vil ske i tæt samspil med de samfundsmæssige udfordringer og industrielle lederskabstemaer.

2.3.  FET-Flagships: løsning af store tværfaglige videnskabelige og teknologiske udfordringer

Forskningsinitiativer inden for denne udfordring er videnskabs- og teknologidrevne, store og tværfaglige og opbygget omkring et visionært og forenende mål. De håndterer store videnskabelige og teknologiske udfordringer, som kræver samarbejde mellem en række fag, miljøer og programmer. Det videnskabelige og teknologiske fremskridt bør sikre et stærkt og bredt grundlag for fremtidig ▌innovation og økonomisk udnyttelse samt nye fordele for samfundet med en stor potentiel virkning. Den overordnede art og størrelsen betyder, at de kun kan realiseres gennem en samarbejdsbaseret, langsigtet og vedvarende indsats ▌.

Aktiviteter inden for de tre FET-søjler suppleres af ▌netværks- og samfundsbaserede aktiviteter med henblik på at oprette en rig og aktiv europæisk base for videnskabsdrevet forskning i retning af fremtidige teknologier. De støtter den fremtidige udvikling i FET-aktiviteter, fremmer debatten om virkningen af nye teknologier og fremskynder virkningerne.

2.4.  Særlige gennemførelsesaspekter

En rådgivende FET-gruppe, herunder videnskabsfolk og ingeniører med særligt fremragende renommé og ekspertise, giver input fra interessenter om den overordnede videnskabelige og teknologiske strategi, herunder rådgivning om definitionen af arbejdsprogrammet.

FET vil fortsat være videnskabs- og teknologiledet og støttet af en let og effektiv gennemførelsesstruktur. Der vedtages enkle administrative procedurer med henblik på at bevare fokus på videnskabsdrevet teknologisk innovation, støtte initiativer og kombinere en hurtig beslutningstagning og fleksibilitet med ansvarlighed. De mest hensigtsmæssige tilgange anvendes til at afsøge FET-forskningslandskabet (f.eks. ▌porteføljeanalyse) og til at inddrage forskellige interessentgrupper (f.eks. ▌høringer). Formålet hermed vil være fortsatte forbedringer og søgen efter nye metoder til at forenkle og forbedre procedurerne for at sikre, at disse principper opfyldes. Der gennemføres vurderinger af FET-aktiviteternes effektivitet og virkning som supplement til aktiviteterne på programlægningsplan.

I lyset af opgaven med at fremme videnskabsdrevet forskning i retning af fremtidige teknologier bestræber FET sig på at samle aktører fra områderne videnskab, teknologi og innovation, herunder eventuelt brugere, og så vidt muligt fra både den offentlige og den private sektor. FET bør derfor spille en aktiv og katalyserende rolle i stimuleringen af nytænkning, ny praksis og nyt samarbejde.

FET-Open grupperer aktiviteter i en bottom-up-søgning efter lovende nye idéer. Den store risiko ved sådanne idéer imødegås ved at udforske mange af dem. Effektivitet med hensyn til tid og ressourcer, lave offeromkostninger for forslagsstillerne og en indiskutabel åbenhed over for utraditionelle og tværfaglige idéer er de vigtigste kendetegn for disse aktiviteter. Med lette, hurtige og permanent åbne indsendelsesordninger vil der blive søgt efter lovende nye højrisikoidéer inden for forskning, ligesom der banes vej for nye innovationsaktører med stort potentiale som unge forskere og højteknologiske SMV'er. Som supplement til FET-Open-aktiviteter kan aktiviteter under Industrielt lederskab og prioriteter i forbindelse med samfundsmæssige udfordringer fremme radikalt ny udnyttelse af viden og teknologier.

Aktiviteten FET-Proactive ▌vil løbende iværksætte indkaldelser vedrørende flere risikobetonede og innovative temaer med stort potentiale, som finansieres på et sådant niveau, at der kan vælges flere projekter. Disse projekter støttes af samfundsopbyggende aktioner, som fremmer aktiviteter som fælles begivenheder, udvikling af nye læseplaner og køreplaner for forskning. Der vil i udvælgelsen af temaer blive taget hensyn til topkvalitet inden for videnskabsdrevet forskning i fremtidige teknologier, muligheder for at skabe en kritisk masse og indvirkningen på videnskab og teknologi.

Der kan gennemføres en række store fokuserede initiativer (FET-Flagships) under forudsætning af, at resultatet af de forberedende FET-projekter er positivt. De bør baseres på åbne partnerskaber, der gør det muligt frivilligt at kombinere EU-bidrag og nationale og private bidrag med en afbalanceret forvaltning, som giver programejerne mulighed for at få indflydelse og have en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet i gennemførelsen, og samtidig gør det muligt for flagskibet nøje at følge en generelt støttet forskningskøreplan. I udvælgelsen af emner, der skal gennemføres som flagskibe, tages der udgangspunkt i videnskabelig og teknologisk topkvalitet, og der tages højde for det samlende mål, den potentielle virkning, integration af interessenter og ressourcer i en sammenhængende forskningskøreplan samt eventuelt støtte fra interessenter og nationale/regionale forskningsprogrammer. Disse aktiviteter gennemføres ved at benytte de eksisterende finansieringsinstrumenter.

3.   MARIE SKŁODOWSKA-CURIE-AKTIONER

3.1.  Fremme af nye færdigheder gennem grunduddannelse af topkvalitet for forskere

Europa har brug for et stærkt og kreativt grundlag af menneskelige ressourcer, som er mobilt på tværs af lande og sektorer og har den rigtige kombination af færdigheder til at være innovative og omdanne viden og idéer til produkter og tjenester med økonomiske og samfundsmæssige fordele.

Dette opnås navnlig ved at strukturere og øge kvaliteten i en betydelig del af den grunduddannelse af høj kvalitet, som forskere og ph.d.-studerende modtager i alle medlemsstater og associerede lande, herunder eventuelt med deltagelse fra tredjelande. Når nye forskere får mange forskellige færdigheder, så de kan klare aktuelle og fremtidige udfordringer, vil den næste generation af forskere få bedre karrieremuligheder inden for både den offentlige og den private sektor og dermed gøre det mere attraktivt for unge at forfølge en forskerkarriere.

Aktionen gennemføres ved at støtte forskningsuddannelsesprogrammer, som er udvalgt i konkurrencer i hele EU og gennemført i partnerskaber mellem universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder, SMV'er og andre samfundsøkonomiske aktører fra forskellige i lande i og uden for Europa. Enkelte institutioner, som kan tilvejebringe det samme berigende miljø, støttes også. Der skal sikres fleksibilitet i gennemførelsen af målene for at opfylde de forskellige behov. Succesrige partnerskaber findes typisk i form af forskningsuddannelsesnetværk, som kan tilbyde innovative typer af uddannelse, f.eks. fælles eller kombinerede ph.d.-studier, eller ph.d.-studier inden for industrien, mens enkeltinstitutioner normalt involveres i innovative ph.d.-programmer. Ph.d-studier inden for industrien er et vigtigt element for at fremme en innovativ ånd blandt forskere og knytte tættere forbindelser mellem industrien og den akademiske verden. Inden for disse rammer planlægges der støtte, så de bedste nye forskere fra alle lande kan deltage i disse fremragende programmer, som bl.a. kan omfatte en mentorordning for overførsel af viden og erfaringer.

Disse uddannelsesprogrammer handler om udvikling og udvidelse af centrale forskningskompetencer og tilfører samtidig forskerne kreativitet, iværksætterånd og innovationsfærdigheder, som modsvarer de fremtidige behov på arbejdsmarkedet. Programmerne tilbyder også uddannelse i overførbare kompetencer som f.eks. gruppearbejde, risikotagning, projektledelse, standardisering, iværksætterånd, etik, intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), kommunikation og forbindelser mellem videnskab og samfund, som er vigtige for at skabe, udvikle, kommercialisere og formidle innovation.

3.2.  Fremme af topkvalitet gennem mobilitet på tværs af grænser og sektorer

Europa skal være attraktiv for de bedste forskere, europæiske såvel som ikkeeuropæiske. Dette opnås navnlig ved at støtte attraktive karrieremuligheder for erfarne forskere i den offentlige og den private sektor og tilskynde dem til at flytte mellem lande, sektorer og fag for at forbedre deres kreative og innovative potentiale.

Der ydes finansiering til de bedste og mest lovende erfarne forskere, uanset nationalitet, som ønsker at udvikle deres evner gennem erfaring med tværnational eller international mobilitet. De kan få støtte i alle de forskellige stadier af deres karriere, også de yngste, der lige har fået deres doktorgrad eller har tilsvarende erfaring. Disse forskere modtager finansiering på den betingelse, at de flytter fra ét land til et andet for at udvide eller udbygge deres kompetencer på universiteter eller i forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder, SMV'er eller andre samfundsøkonomiske aktører efter eget valg (f.eks. civilsamfundsorganisationer), som arbejder med forsknings- og innovationsprojekter, der svarer til deres personlige behov og interesser. De opmuntres endvidere til at flytte fra den offentlige til den private sektor eller omvendt ved hjælp af tidsbegrænsede udstationeringer. Dette skulle forbedre den private sektors innovationsevne og fremme mobilitet på tværs af sektorer. Deltidsmuligheder, som gør det muligt at kombinere stillinger i både den offentlige og den private sektor, støttes også for at fremme overførsel af viden mellem sektorer og tilskynde til opstart af virksomheder. Sådanne skræddersyede forskningsmuligheder hjælper lovende forskerne til at blive helt uafhængige og fremmer karriereskift mellem den offentlige og private sektor.

For at udnytte forskernes potentiale fuldt ud ydes der ligeledes støtte til muligheder for at blive uddannet og for at erhverve ny viden i et forskningsinstitut på højt niveau i et tredjeland, for at genoptage forskerkarrieren efter en pause og (re)integrere forskere i en mere langsigtet forskerstilling i Europa, herunder i deres hjemland, efter en mobilitetserfaring i et andet land eller en international mobilitetserfaring.

3.3.  Stimulering af innovation gennem gensidigt inspirerende videnudveksling

Samfundsmæssige udfordringer bliver mere og mere globale, og samarbejde på tværs af grænser og sektorer er afgørende for, at vi kan løse dem med held. Det er derfor af afgørende betydning at udveksle viden og idéer fra forskning til marked (og omvendt), og dette kan kun ske ved at skabe forbindelser mellem folk. Dette fremmes ved at støtte fleksible udvekslinger af højtuddannede forsknings- og innovationsmedarbejdere på tværs af sektorer, lande og fag.

Europæisk finansiering støtter ▌udveksling af forsknings- og innovationsmedarbejdere inden for partnerskaber mellem universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder, SMV'er og andre samfundsøkonomiske aktører i Europa samt mellem Europa og tredjelande med henblik på at styrke det internationale samarbejde. Finansieringen vil være åben for forsknings- og innovationsmedarbejdere på alle karriereniveauer fra de yngste (nyuddannede) til de ældste (ledelsen), herunder også administrativt og teknisk personale.

3.4.  Øgede strukturelle virkninger gennem samfinansiering af aktiviteter

Stimulering af regionale, nationale eller internationale programmer for at fremme ekspertise og udbrede bedste praksis for Marie Skłodowska-Curie-aktioner med hensyn til mobilitetsmuligheder i hele Europa for forskeres uddannelse, karriereudvikling og personaleudveksling vil øge den antalsmæssige og strukturelle virkning af Marie Skłodowska-Curie-aktioner. Det vil også gøre ekspertisecentre i hele Europa mere attraktive.

Dette opnås ved at samfinansiere nye eller eksisterende regionale, nationale, private og internationale programmer, så de åbner op for og tilbyder international, tværsektoriel og tværfaglig forskeruddannelse samt mobilitet på tværs af grænser og sektorer for forskere og innovationsmedarbejdere på alle trin i deres karriere.

Dette gør det muligt at udnytte synergier mellem EU-aktioner og aktioner på regionalt og nationalt plan og at bekæmpe fragmentering for så vidt angår forskeres mål, evalueringsmetoder og arbejdsforhold. Brugen af ansættelseskontrakter vil blive fremmet kraftigt i forbindelse med samfinansieringsaktiviteter.

3.5.  Specifikke støtteaktioner og politiske aktioner

For at kunne håndtere udfordringen er det vigtigt at holde øje med udviklingen. Programmet støtter udvikling af indikatorer og analyse af data i forbindelse med forskeres mobilitet, færdigheder, karrierer og ligestilling med henblik på at identificere huller og barrierer i Marie Skłodowska-Curie-aktionerne og forbedre virkningen af disse aktioner. Aktiviteterne gennemføres med henblik på at opnå synergier og et tæt samarbejde med de politiske støtteaktioner vedrørende forskere, deres arbejdsgivere og finansieringskilder, som udføres under "Europa i en verden i forandring - rummelige, innovative og reflekterende samfund". Specifikke aktioner finansieres for at støtte initiativer, som skal øge opmærksomheden omkring betydningen af en karriere inden for forskning, som også omfatter aspekter i forbindelse med hjemvenden og reintegration, og formidle forsknings- og innovationsresultater fra arbejde, som støttes af Marie Skłodowska-Curie-aktioner.

For at øge virkningen af Marie Skłodowska-Curie-aktionerne forbedres netværkssamarbejdet mellem Marie Skłodowska-Curie-forskere (nuværende og tidligere) gennem en strategi for alumnitjenester. Disse spænder fra støtte til et forum for kontakt og udveksling mellem forskere, som gør det muligt at udforske samarbejde og jobmuligheder, til organisering af fælles begivenheder og inddragelse af andre i outreachaktiviteter som ambassadører for Marie Skłodowska-Curie-aktioner og for det europæiske forskningsrum.

3.6.  Særlige gennemførelsesaspekter

Marie Skłodowska-Curie-aktionerne vil være åbne for uddannelses- og karriereudviklingsaktiviteter inden for alle områder af forskning og innovation, som behandles i traktaten, fra grundforskning til indførelse på markedet og innovationstjenester. Forsknings- og innovationsområder samt sektorer vælges frit af ansøgerne.

Med sigte på at få gavn af den globale vidensbase åbnes Marie Skłodowska-Curie-aktionerne for forsknings- og innovationsmedarbejdere og for universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder og andre samfundsøkonomiske aktører fra alle lande, herunder også tredjelande på de betingelser, der er fastlagt i forordning (EU) XX/2012 (Regler for deltagelse).

I alle ovennævnte aktiviteter fokuseres der på at tilskynde til omfattende deltagelse fra virksomheder, navnlig SMV'er, samt andre samfundsøkonomiske aktørers side for at sikre en vellykket gennemførelse og virkning af Marie Skłodowska-Curie-aktionerne. Et langsigtet samarbejde mellem højere uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer og den offentlige og private sektor, hvor der tages hensyn til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, fremmes i alle Marie Skłodowska-Curie-aktioner.

Marie Skłodowska-Curie-aktionerne vil blive udviklet i tæt samspil med andre programmer, der støtter disse politiske mål, herunder Erasmus for alle-programmet og EIT's videns- og innovationsfællesskaber.

Muligheden bevares, hvis særlige behov taler for det, for at målrette visse af programmets aktiviteter mod specifikke samfundsmæssige udfordringer, typer af forskning og innovationsinstitutioner eller mod geografiske områder for at reagere på udviklingen i de europæiske krav til færdigheder, forskeruddannelse, karriereudvikling og videndeling.

For at åbne op for alle talentkilder træffes der generelle foranstaltninger, som skal bekæmpe skævvridninger i adgangen til tilskuddene, f.eks. ved at tilskynde til lige muligheder i alle Marie Skłodowska-Curie-aktioner og anvende benchmarking for kønsfordeling. Derudover vil Marie Skłodowska-Curie-aktioner støtte forskere i at etablere sig på en mere stabil karrierevej og sikre, at de kan opnå en passende balance mellem arbejde og privatliv under hensyntagen til deres familiesituation, samt bidrage til at gøre det lettere at genoptage en forskerkarriere efter en pause. Det anbefales, at alle de støttede deltagere tilslutter sig og anvender principperne i det europæiske charter for forskere og adfærdskodeksen for ansættelse af forskere, hvori der tilskyndes til åben rekruttering og attraktive arbejdsforhold ▌.

For at sikre endnu bedre formidling og offentlig deltagelse kan det muligvis kræves, at støttemodtagere under Marie Skłodowska-Curie-aktioner planlægger passende outreachaktiviteter i forhold til offentligheden. Denne plan vurderes i evalueringsprocessen samt i løbet af projektopfølgningen.

4.   FORSKNINGSINFRASTRUKTURER

Aktiviteterne har til formål at udvikle europæiske forskningsinfrastrukturer af topkvalitet frem til og ud over 2020, fremme deres innovationspotentiale og menneskelige ressourcer og styrke europæisk politik. Der tilstræbes samordning med kilderne til samhørighedsfinansieringen for at sikre synergier og en sammenhængende tilgang til udviklingen af forskningsinfrastrukturerne. Synergier med Marie Skłodowska-Curie-aktioner vil blive fremmet.

4.1.  Udvikling af europæiske forskningsinfrastrukturer frem til og ud over 2020

4.1.1.  Udvikling af nye forskningsinfrastrukturer i verdensklasse ▌

Målet er at lette og støtte udarbejdelse, gennemførelse, bæredygtighed på lang sigt og effektiv drift af de forskningsinfrastrukturer, som identificeres af Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) og andre forskningsinfrastrukturer i verdensklasse, som vil hjælpe Europa med at imødegå store udfordringer inden for forskning, industri og samfund. Dette mål handler specifikt om de infrastrukturer, som planlægger at etablere, er ved at etablere eller har etableret deres forvaltning, f.eks. på grundlag af det europæiske konsortium for en forskningsinfrastruktur (ERIC) eller en anden tilsvarende struktur på europæisk eller internationalt plan.

Unionens finansiering bidrager, hvor det er relevant, til:

a)  forberedelsesfasen for fremtidige infrastrukturer (f.eks. detaljerede byggeplaner, juridiske ordninger, flerårig planlægning og tidlig inddragelse af industrien)

b)  gennemførelsesfasen (f.eks. F&U og ingeniørarbejde sammen med erhvervsliv og brugere, udvikling af regionale partnerfaciliteter(17) rettet mod en mere afbalanceret udvikling af det europæiske forskningsrum) og/eller

c)  driftsfasen (f.eks. adgang, databehandling, outreach, uddannelse og internationale samarbejdsaktiviteter).

Denne aktivitet støtter også projekteringsundersøgelser til nye forskningsinfrastrukturer gennem en bottom-up-tilgang.

4.1.2.  Integration og åbning af eksisterende nationale og regionale forskningsinfrastrukturer af europæisk interesse

Målet er, hvor det er relevant, at åbne op for vigtige nationale og regionale forskningsinfrastrukturer for alle europæiske forskere, både fra den akademiske verden og erhvervslivet, og sikre, at de anvendes optimalt og udvikles i fællesskab.

Unionen vil støtte netværk og klynger, som samler og integrerer vigtige nationale forskningsinfrastrukturer på europæisk plan. Der ydes finansiering, navnlig til støtte af forskeres tværnationale og virtuelle adgang samt harmonisering og forbedring af de tjenester, som infrastrukturerne yder. ▌

4.1.3.  Udvikling, anvendelse og drift af ikt-baserede e-infrastrukturer(18)

Målet er inden 2020 at realisere en verdensførende kapacitet inden for netværk, databehandling og videnskabelige data i et fælles og åbent europæisk rum for onlineforskning, hvor forskere nyder godt af avancerede, allestedsnærværende og pålidelige tjenester til netværk og databehandling samt gnidningsløs og åben adgang til e-videnskabsmiljøer og globale dataressourcer.

For at nå dette mål ydes der støtte til: globale forsknings- og uddannelsesnetværk, som yder avancerede, standardiserede og skalerbare inter-domain-tjenester efter behov, forsyningsnet og "cloud"-infrastrukturer, der giver næsten ubegrænset computer- og databehandlingskapacitet, et økosystem af supercomputerfaciliteter i retning af exaskala, en software- og serviceinfrastruktur, f.eks. til simulering og visualisering, realtidsværktøjer til samarbejde og en interoperabel, åben og pålidelig videnskabelig datainfrastruktur.

4.2.  Fremme af forskningsinfrastrukturers innovationspotentiale og deres menneskelige kapital

4.2.1.  Udnyttelse af forskningsinfrastrukturers innovationspotentiale

Målet er at stimulere innovation både i selve infrastrukturerne og i industrisektorerne, såsom leverandør- og brugerindustrien.

Med dette mål for øje ydes der støtte til

a)  F&U-partnerskaber med industrien for at udvikle Unionens kapacitet og leverancer fra industrien inden for højteknologiske områder som videnskabelig instrumentering eller ikt

b)  prækommercielle indkøb foretaget af aktører inden for forskningsinfrastruktur, som skal fremme innovation og fungere som tidlige erhververe eller udviklere af avancerede teknologier

c)  stimulering af industriens brug af forskningsinfrastrukturer, f.eks. som eksperimenterende testfaciliteter eller videnbaserede centre og

d)  tilskyndelse til integration af forskningsinfrastrukturer i lokale, regionale og globale innovationsøkosystemer.

Unionens aktioner vil også udnytte brugen af forskningsinfrastrukturer, navnlig e-infrastrukturer, til offentlige tjenester, social innovation, kultur og almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

4.2.2.  Styrkelse af forskningsinfrastrukturers menneskelige kapital

Forskningsinfrastrukturernes kompleksitet og udnyttelsen af deres fulde potentiale kræver tilstrækkelige færdigheder hos både ledere, ingeniører, teknikere og brugere.

Unionens finansiering vil støtte uddannelse af medarbejdere, som styrer forvaltning og drift af forskningsinfrastrukturer af fælleseuropæisk interesse, udveksling af medarbejdere og bedste praksis mellem faciliteter samt en tilstrækkelig forsyning af menneskelige ressourcer inden for vigtige fag, herunder nye specifikke uddannelseslæseplaner. Synergier med Marie Skłodowska-Curie-aktioner vil blive fremmet.

4.3.  Styrkelse af en europæisk politik for forskningsinfrastruktur og internationalt samarbejde

4.3.1.  Styrkelse af en europæisk politik for forskningsinfrastrukturer

Formålet er at udnytte synergier mellem nationale initiativer og EU-initiativer ved at oprette partnerskaber mellem relevante politiske beslutningstagere, finansieringsorganer eller rådgivningsorganer (f.eks. ESFRI, refleksionsgruppen vedrørende e-infrastruktur (e-IRG), EIROforum-organisationer, nationale offentlige myndigheder), udvikle komplementaritet og samarbejde mellem forskningsinfrastrukturer og -aktiviteter, som gennemfører andre EU-politikker (som f.eks. regional-, samhørigheds-, industri-, sundheds-, miljø-, beskæftigelses- eller udviklingspolitik) og sikre samordning mellem forskellige EU-finansieringskilder. EU-aktionerne vil ligeledes støtte tilsyn med og overvågning og vurdering af forskningsinfrastrukturer på EU-plan samt relevante politiske undersøgelser og kommunikationsopgaver.

Horisont 2020 fremmer medlemsstaternes indsats for at optimere deres forskningsfaciliteter ved at støtte en ajourført EU-dækkende database om alment tilgængelige forskningsinfrastrukturer i Europa.

4.3.2.  Fremme af strategisk internationalt samarbejde

Målet er at fremme udviklingen af globale forskningsinfrastrukturer, dvs. forskningsinfrastrukturer, som kræver finansiering og aftaler på globalt plan. Det er ligeledes målet at fremme samarbejdet mellem europæiske forskningsinfrastrukturer og deres ikkeeuropæiske modparter og sikre deres globale interoperabilitet og rækkevidde samt forfølge internationale aftaler om gensidig brug, åbenhed eller samfinansiering af infrastrukturer. I denne forbindelse tages der behørigt hensyn til anbefalingerne fra Carnegie Group of Senior Officials on Global Research Infrastructures. Der fokuseres også på at sikre tilstrækkelig deltagelse fra Unionens side i samordning med internationale organer som FN eller OECD.

4.4.  Særlige gennemførelsesaspekter

Under gennemførelsen høres uafhængige ekspertgrupper samt interessenter og rådgivningsorganer som ESFRI og e-IRG.

Gennemførelsen følger en trestrenget tilgang: bottom-up, hvor projekternes præcise indhold og partnerskab ikke kendes, målrettet, hvor de specifikke forskningsinfrastrukturer og/eller -miljøer er veldefinerede, og navngivne modtagere, f.eks. hvor der ydes et bidrag til driftsomkostningerne til (et konsortium af) infrastrukturoperatører.

Målene for de aktivitetslinjer, der er omhandlet under punkt 4.2 og 4.3, skal gennemføres ved hjælp af målrettede foranstaltninger og, hvor det er hensigtsmæssigt, inden for foranstaltningerne under punkt 4.1.

Del II

Industrielt lederskab

1.   LEDERSKAB INDEN FOR STØTTE- OG INDUSTRITEKNOLOGI

Generelt

EU's industris vellykkede håndtering, integrering og anvendelse af støtteteknologi er en vigtig faktor i styrkelsen af Europas produktivitet og innovationskapacitet og vigtig for at sikre, at Europa har en avanceret, bæredygtig og konkurrencedygtig økonomi, har det globale lederskab inden for sektorerne for højteknologiske applikationer og en evne til at udvikle effektive og bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer, som bl.a. imødekommer brugernes behov. Innovationsaktioner kombineret med F&U er en integreret del af finansieringen.

En integreret tilgang til centrale støtteteknologier

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte- og industriteknologi" er centrale støtteteknologier (KET), herunder mikro- og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, bioteknologi, avancerede materialer og avancerede fremstillingssystemer ▌. Mange innovative produkter omfatter flere af disse teknologier på samme tid, enten enkeltvis eller som integrerede dele. Når hver enkelt teknologi frembyder teknologisk innovation, kan de samlede fordele ved de mange interaktioner mellem KET og andre industrielle støtteteknologier og kombinationer heraf også føre til teknologiske kvantespring. Udnyttelse af tværgående centrale støtteteknologier vil øge et produkts konkurrenceevne og virkning og stimulere vækst og beskæftigelse og give nye muligheder for at håndtere de samfundsmæssige udfordringer. De utallige interaktioner mellem disse teknologier udnyttes derfor. Der vil blive tilvejebragt specifik støtte til store pilot- og demonstrationsprojekter, der skal gennemføres i forskellige miljøer og under forskellige forhold.

Dette omfatter KET og tværgående KET (multi-KET), som samler og integrerer forskellige individuelle teknologier, hvilket medfører teknologisk validering i et industrielt miljø og et fuldstændigt og kvalificeret system, som er parat til markedet eller lige ved at være det. Det er en forudsætning, at den private sektor involverer sig stærkt i sådanne aktiviteter, og at det påvises, hvordan projektresultaterne vil bidrage til markedsværdien for EU, og gennemførelsen vil derfor kunne tage form af offentlig-private partnerskaber. Med henblik herpå og ved hjælp af gennemførelsesstrukturen for Horisont 2020 udarbejdes der er fælles arbejdsprogram for tværgående KET. Under hensyntagen til markedsbehovene og de samfundsmæssige udfordringer vil arbejdsprogrammet have til formål at tilvejebringe generiske KET- og multi-KET-byggeklodser til forskellige anvendelsesområder, herunder også samfundsmæssige udfordringer. Der vil desuden, hvor det er hensigtsmæssigt, blive tilstræbt synergier mellem KET-aktiviteterne og aktiviteterne inden for den samhørighedspolitiske ramme som led i nationale og regionale F&I-strategier for intelligent specialisering og med Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), Den Europæiske Investeringsbank (EIB), og i givet fald med medlemsstatsdrevne aktiviteter under de fælles programmeringsinitiativer.

Særlige gennemførelsesaspekter

Innovationsaktioner vil omfatte integration af individuelle teknologier, demonstration af evnen til at fremstille og levere innovative produkter, systemer, processer og tjenester, bruger- og kundepilotprojekter for at dokumentere gennemførligheden og merværdien, og demonstrationsprojekter i stor skala for at lette markedsindtrængningen af forskningsresultaterne. Der vil blive lagt passende vægt på små og mellemstore projekter. Desuden vil gennemførelsen af denne del fremme inddragelse af små og mellemstore forskerhold og vil også bidrage til en mere aktiv deltagelse af SMV'er.

En række individuelle teknologier integreres, hvilket medfører teknologisk validering i et industrielt miljø og et fuldstændigt og kvalificeret system, som er parat til markedet. Det er en forudsætning, at den private sektor involverer sig stærkt i sådanne aktiviteter, og gennemførelsen sker således bl.a. gennem offentlig-private partnerskaber.

Aktioner på efterspørgselssiden supplerer forsknings- og innovationsinitiativernes teknologifremdrift. Aktionerne omfatter bl.a. at udnytte offentlige indkøb bedst muligt til innovation, udvikling af passende tekniske standarder og tekniske aktiviteter til støtte for standardisering og regulering, privat efterspørgsel og inddragelse af brugerne for at skabe mere innovationsfremmende markeder.

Navnlig inden for områderne nanoteknologi og bioteknologi vil inddragelsen af interessenter og den brede offentlighed medvirke til at skabe øget opmærksomhed om teknologiernes fordele og risici. Sikkerhedsvurderinger og den overordnede risikostyring i forbindelse med udbredelsen af disse teknologier vil blive håndteret på en systematisk måde. Samfundsvidenskaben og de humanistiske videnskaber vil i relevant omfang bidrage til, at der tages hensyn til brugernes, behov, præferencer og accept og til, at samfundsengagement og informerede forbrugervalg sikres.

De aktiviteter, der støttes under denne del, supplerer støtten til forskning og innovation inden for støtteteknologier, som kan stilles til rådighed af nationale eller regionale myndigheder ud af Samhørighedsfondens midler, inden for rammerne af strategierne for intelligent specialisering.

Dette program skal, som led i finansieringen af aktioner, også støtte teknologioverførsel (både på nationalt og regionalt plan), bl.a. udvikling af internationale og regionale innovationsklynger, der kan fremme mere effektive forbindelser mellem universiteter og erhvervsliv.

Strategiske initiativer til internationalt samarbejde forfølges på områder af fælles interesse og til gensidig gavn sammen med førende partnerlande. Følgende er af særlig interesse, men ikke eneste interesse for støtte- og industriteknologi:

–  adgang til verdensførende videnskabelig og teknologisk ekspertise

–  udvikling af globale standarder

–  fjernelse af flaskehalse inden for industriel udnyttelse, F&U-samarbejde og handelsbetingelser

–  nano- og bioteknologibaserede produkters sikkerhed og langsigtede virkninger af deres anvendelse

–  udvikling af materialer og metoder til reduktion af energi- og ressourceforbrug

–  industriledede internationale samarbejdsinitiativer inden for fremstillingssektoren og

–  systemernes interoperabilitet.

1.1.  Informations- og kommunikationsteknologi (ikt)

En række aktivitetslinjer er rettet mod ikt-udfordringer inden for industrielt og teknologisk lederskab i hele værdikæden og dækker generiske ikt-forsknings- og innovationsdagsordener, herunder især:

1.1.1.  En ny generation af komponenter og systemer: udvikling af avanceredeindlejrede og energi- og ressourceeffektive komponenter og systemer

Målet er at fastholde og styrke det europæiske lederskab inden for teknologier vedrørende avancerede, indlejrede og energi- og ressourceeffektive og robuste komponenter og systemer. Det omfatter ligeledes mikro-nano-biosystemer, organisk elektronik, integration af større områder, underliggende teknologier til tingenes internet (TI)(19), herunder platforme, som understøtter levering af avancerede tjenester, sensorer, intelligente integrerede systemer, indlejrede og distribuerede systemer, "systems of systems"-udvikling og udvikling af komplekse systemer.

1.1.2.  Næste generation af computersystemer: avancerede og sikre computersystemer og -teknologier, herunder cloud computing

Målet er at udnytte europæiske aktiver i processor- og systemarkitektur, forbindelses- og datalokaliseringsteknologier, cloud computing, anvendelse af parallel databehandling, modellering og simuleringssoftware til alle markedssegmenter, herunder ingeniørtekniske applikationer (bl.a. usikkerhedskvantificering, risikoanalyse og ingeniørtekniske beslutninger).

1.1.3.  Fremtidens Internet: software, hardware, infrastrukturer, teknologier og tjenester

Målet er at styrke den europæiske industris konkurrenceevne ved at udvikle, mestre og forme næste generations internet, som gradvis skal erstatte og overgå det nuværende internet, faste og mobile net og tjenesteinfrastrukturer, og gøre det muligt at forbinde billioner af enheder (TI) på tværs af flere operatører og domæner, og som vil ændre den måde, hvorpå vi kommunikerer viden, får adgang til den og anvender den. Dette omfatter F&I vedrørende netværk, software, processer og tjenester, cybersikkerhed, privatlivets fred, pålidelighed og tillid, trådløs(20) kommunikation og alle optiske net, immersive interaktive multimedier samt fremtidens forbundne virksomheder.

1.1.4.  Indholdsteknologi og informationsforvaltning: ikt til digitalt indhold, kulturelle og kreative industrier

Målet er at styrke Europas position som udbyder af produkter og tjenester baseret på enkeltpersoners og virksomheders kreativitet. Dette kan ske ved at give fagfolk og borgere nye værktøjer til at skabe, få adgang til, udnytte, bevare og genbruge alle former for digitalt indhold på alle sprog og udarbejde modeller for, analysere og visualisere store mængder data (big data), herunder forbundne data. Dette omfatter nye teknologier inden for humaniora, sprog, læring, interaktion, digital lagring, webdesign, adgang til og analyse af indhold samt medier, intelligente og adaptive informationsstyringssystemer baseret på avanceret datamining, maskinindlæring, statistisk analyse og visuel computerteknologi.

1.1.5.  Avancerede grænseflader og robotter: robotteknik og intelligente rum

Målet er at styrke europæisk videnskabeligt og industrielt lederskab inden for industriel robotteknik og servicerobotteknik, kognitive og kommunikative systemer, avancerede grænseflader og intelligente rum og tænkende maskiner, som bygger på bedre it- og netværkspræstationer og fremskridt inden for evnen til at udforme og opbygge systemer, som kan lære, selv samle sig, tilpasse sig og reagere, eller som optimerer samspillet mellem menneske og maskine. Hvor det er relevant, bør de udviklede systemer og fremskridt i state-of-the-art valideres i den virkelige verden.

1.1.6.  Mikro- og nanoelektronik og fotonik: vigtige støtteteknologier i forbindelse med mikro- og nanoelektronik og fotonik, hvilket også omfatter kvanteteknologi

Målet er at udnytte Europas topklasse inden for disse centrale støtteteknologier og understøtte og yderligere styrke den europæiske industris konkurrenceevne og førende position på markedet. Aktiviteterne vil også omfatte forskning og innovation inden for design, avancerede processer, pilotlinjeprojekter vedrørende fremstilling, relaterede produktionsteknologier og demonstrationsaktioner til validering af teknologiudvikling og innovative forretningsmodeller samt den grundlæggende næste generation af teknologier, som udnytter fremskridtene inden for kvantefysik.

Disse seks hovedaktivitetslinjer forventes at dække samtlige behov under hensyntagen til den europæiske industris konkurrenceevne på verdensplan. De omfatter industrielt lederskab inden for generiske ikt-baserede løsninger, produkter og tjenester, der er nødvendige for at tackle større samfundsmæssige udfordringer samt anvendelsesorienterede ikt-forsknings- og -innovationsdagsordener, der vil blive støttet i forbindelse med indsatsen vedrørende de relevante samfundsmæssige udfordringer. I betragtning af teknologiens stadig større fremgang på alle livets områder vil samspillet mellem mennesker og teknologi have betydning i denne sammenhæng og være en del af den ovennævnte anvendelsesorienterede ikt-forskning. Forskning med et brugercentreret perspektiv vil bidrage til udviklingen af konkurrencedygtige løsninger.

I hver af de seks store aktivitetslinjer indgår også ikt-specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. levende laboratorier til forsøg ▌, og infrastruktur til grundlæggende støtteteknologier og integration af disse i avancerede produkter og innovative intelligente systemer, herunder udstyr, redskaber, supporttjenester, rene rum og adgang til anlæg til udformning af prototyper.

Dette bør gennemføres på en måde, der sikrer komplementaritet og sammenhæng med det forskningsinfrastrukturarbejde, der støttes under søjlen "Videnskabelig topkvalitet".

Aktiviteter vil støtte forskning og udvikling af systemer under fuld hensyntagen til fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og navnlig deres ret til privatlivets fred.

1.2.  Nanoteknologi

1.2.1.  Udvikling af næste generation af nanomaterialer, nanoenheder og nanosystemer

Udvikling og integration af viden om fænomener i nanoskala på tværs af forskellige videnskabelige discipliner rettet mod grundlæggende nye produkter og systemer, som muliggør bæredygtige løsninger inden for en lang række sektorer.

1.2.2.  Sikker og bæredygtig udvikling og anvendelse af nanoteknologier

Udbygning af den videnskabelige viden om den potentielle virkning for sundheden eller miljøet for at sikre en proaktiv, videnskabsbaseret forvaltning af nanoteknologi og tilvejebringelse af validerede videnskabelige værktøjer, metoder og platforme til risikovurdering og -styring i hele livscyklussen for nanomaterialer og nanosystemer, herunder standardiseringsspørgsmål.

1.2.3.  Udvikling af den samfundsmæssige dimension af nanoteknologi

Håndtering af de menneskelige og fysiske behov i forbindelse med anvendelse af nanoteknologi og fokus på forvaltning af nanoteknologi til fordel for samfundet og miljøet, herunder kommunikationsstrategier for at sikre socialt engagement.

1.2.4.  Effektiv og bæredygtig syntese og fremstilling af nanomaterialer, -komponenter og -systemer

Fokus på nye, fleksible, skalerbare og repeterbare enhedsoperationer, intelligent integration af nye og eksisterende processer, herunder teknologisk konvergens som f.eks. nanobioteknologi, samt opskalering for at muliggøre bæredygtig storskalaproduktion med høj præcision af produkter og fleksible anlæg med flere formål, som sikrer en effektiv overførsel af viden til industriel innovation.

1.2.5.  Udvikling og standardisering af kapacitetsforøgende teknikker, målemetoder og -udstyr

Fokus på de underliggende teknologier, som støtter udviklingen og indførelsen på markedet af sikre komplicerede nanomaterialer og nanosystemer, herunder nanometrologi, bestemmelse og manipulation på nanoniveau, modellering, computerdesign og avanceret manipulation på atomplan.

1.3.  Avancerede materialer

1.3.1.  Tværgående og grundliggende materialeteknologier

Forskning i materialer med indbyggede egenskaber, funktionelle materialer, multifunktionelle materialer med større videnindhold, nye funktionaliteter og forbedret ydeevne som f.eks. selvreparerende eller biokompatible materialer, selvsamlende materialer, nye magnetiske materialer og konstruktionsmaterialer med henblik på innovation i alle industrisektorer, navnlig til højværdimarkeder, og også de kreative industrier.

1.3.2.  Materialeudvikling og -forarbejdning

Forskning og udvikling, der sikrer en effektiv, sikker og bæredygtig udvikling og opskalering for at muliggøre industriel produktion af fremtidige produkter baseret på design og nå frem til en affaldsminimerende forvaltning af materialer i Europa, f.eks. i metalindustrien, den kemiske industri eller den bioteknologiske industri, og som forbedrer forståelsen af materialenedbrydningsmekanismer (slid, korrosion, mekanisk pålidelighed).

1.3.3.  Forvaltning af materialekomponenter

Forskning og udvikling i nye og innovative teknikker til materialer, komponenter og systemer, sammensætning, sammenklæbning, adskillelse, samling, selvsamling samt afmontering, nedbrydning og dekonstruktion af materialekomponenter samt styring af levetidsomkostninger og miljøvirkninger gennem ny anvendelse af avanceret materialeteknologi.

1.3.4.  Materialer til en bæredygtig og ressourceeffektiv lavemissionsindustri

Udvikling af nye produkter og anvendelser, forretningsmodeller og ansvarlig forbrugeradfærd, der øger brugen af de vedvarende ressourcer til bæredygtige anvendelser, nedsætter energiforbruget i hele produktets livscyklus og fremmer lavemissionsproduktion samt procesintensivering, genanvendelse, fjernelse af forurening, materialer til energilagring og materialer med potentiale for høj merværdi fra affald og genfremstilling.

1.3.5.   Materialer til kreative industrier, herunder kulturarv

Anvendelse af design og udvikling af konvergerende teknologier for at skabe nye forretningsmuligheder, herunder bevaring og genopretning af Europas arv og materialer med historisk eller kulturel værdi, samt nye materialer.

1.3.6.  Metrologi, karakterisering, standardisering og kvalitetskontrol

Fremme af teknologier som karakterisering, ikkedestruktiv bedømmelse, løbende vurdering og overvågning og prædiktiv modellering af ydeevne med henblik på fremskridt og virkning inden for materialevidenskab og -konstruktion.

1.3.7.  Optimering af brugen af materialer

Forskning og udvikling til undersøgelse af erstatning og alternativer til brug af materialer, herunder tackling af råstofudfordringen ved hjælp af skræddersyede materialer eller erstatning af knappe, kritiske eller farlige materialer, og tilgange til innovative forretningsmodeller samt identifikation af kritiske ressourcer.

1.4.  Bioteknologi

1.4.1.  Styrkelse af avanceret bioteknologi som en fremtidig drivkraft for innovation

Målet er at støbe fundamentet for, at Europas industri kan forblive i frontlinjen inden for innovation, også på mellemlang og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye teknologiområder som syntetisk biologi, bioinformatik og systembiologi samt udnyttelse af konvergensen med andre støtteteknologier såsom nanoteknologi (f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. bioelektronik) og fremstillingsteknologi. Disse og andre avancerede områder fortjener passende foranstaltninger med hensyn til forskning og udvikling med henblik på at fremme en effektiv overførsel og gennemførelse til nye applikationer ▌.

1.4.2.  Bioteknologibaserede industrielle produkter og processer

Der er to mål: på den ene side at gøre Europas industri (f.eks. vedrørende kemikalier, sundhed, minedrift, energi, papir og papirmasse, fiberbaserede produkter og træ, tekstiler, stivelse, fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle nye produkter og processer, som opfylder industriens og samfundets behov, helst med miljøvenlige og bæredygtige produktionsmetoder, samt konkurrencedygtige og forbedrede bioteknologibaserede alternativer til erstatning for etablerede alternativer, og på den anden side at udnytte det bioteknologiske potentiale til at spore, overvåge, forebygge og fjerne forurening. Dette omfatter F&I om nye enzymer med optimerede biokatalysatorfunktioner, enzymatiske og metaboliske reaktionsveje, bioprocesdesign i industriel skala, integration af bioprocesser i industrielle produktionsprocesser, avanceret fermentering, up- og downstream-processer og indsigt i mikrobielle samfunds dynamik. Det omfatter endvidere udvikling af prototyper til vurdering af den tekniske og økonomiske gennemførlighed samt bæredygtighed af de udviklede produkter og processer.

1.4.3.  Innovative og konkurrencedygtige platformsteknologier

Målet er at udvikle platformsteknologier (f.eks. inden for genomik, metagenomik, proteomik, metabolomik, molekylære redskaber, ekspressionssystemer, fænotypeplatforme og cellebaserede platforme), der giver en førerposition og en konkurrencemæssig fordel for en lang række ▌sektorer, der har en indvirkning på økonomien. Det omfatter aspekter som understøttelse af udviklingen af bioressourcer med optimerede egenskaber og anvendelsesområder ud over traditionelle alternativer, muliggørelse af bæredygtig udforskning, forståelse og udnyttelse af jord- og havbaseret biodiversitet til nye anvendelser, biobaserede produkter og processer og fortsat udvikling af bioteknologibaserede løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden for diagnostik, biologiske produkter, biomedicinske enheder).

1.5.  Avanceret produktion og forarbejdning

1.5.1.  Teknologier til fremtidens fabrikker

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved at lette et strategisk skift i Europa fra omkostningsbaseret produktion til en strategi, der går ud på at skabe produkter med høj merværdi og ikt-baseret intelligent og højtydende produktion i et integreret system. Dette kræver, at der tages hånd om udfordringen i at producere mere og samtidig forbruge færre materialer, bruge mindre energi og generere mindre affald og forurening med henblik på høj økologisk effektivitet. Der vil blive fokuseret på at udvikle og integrere fremtidens adaptive produktionssystemer med særligt fokus på europæiske SMV'ers behov med henblik på at opnå avancerede og bæredygtige produktionssystemer og -processer. Der skal også være fokus på metoder til at øge fleksibel, sikker og intelligent produktion, hvor der anvendes passende automatiseringsniveauer i arbejdstagervenlige miljøer.

1.5.2.  Teknologier til energieffektive bygninger og systemer med lav miljøpåvirkning

Nedbringelse af energiforbrug og CO2-emissioner gennem udvikling og anvendelse af bæredygtig byggeteknologi og byggesystemer, gennemførelse og gentagelse af foranstaltninger med henblik på øget anvendelse af energieffektive systemer og materialer i nye, renoverede og moderniserede bygninger. Overvejelser om livscyklusser og den stadig større betydning af koncepter for planlægning, opførelse og drift vil være afgørende for at imødegå den udfordring, som ligger i overgangen til næsten energineutrale bygninger i Europa inden 2020 og gennemførelsen af energieffektive distrikter via en aftale med det brede interessentsamfund.

1.5.3.  Bæredygtige og ressourceeffektive lavemissionsteknologier i energiintensive procesindustrier

Øget konkurrenceevne i procesindustrier som kemikalier, cement, papirmasse og papir, glas, mineraler eller ikke-jernholdige metaller og stål gennem en drastisk forøgelse af ressource- og energieffektiviteten og nedbringelse af sådanne industrielle aktiviteters miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på udvikling samt validering af støtteteknologier til innovative stoffer, materialer og teknologiske løsninger til lavemissionsprodukter og mindre energiintensive processer og tjenester i værdikæden samt vedtagelse af produktionsprocesser og -teknikker med ultralave emissioner med henblik på at opnå specifikke reduktioner af drivhusgassers emissionsintensitet.

1.5.4.  Nye bæredygtige forretningsmodeller

Samarbejde på tværs af sektorer om idéer og metoder til "videnbaseret" specialiseret produktion kan fremme organisatorisk læring, kreativitet og innovation med fokus på forretningsmodeller i skræddersyede tilgange, som kan tilpasses kravene i globaliserede værdikæder og netværk, skiftende markeder og nye og fremtidige industrier. Dette omfatter behandling af bæredygtige forretningsmodeller ved at medtage hele produktets og processens livscyklus.

1.6.  Rumforskning

Inden for rumforskning vil indsats på EU-plan foregå i forbindelse med rumforskningsaktiviteterne i medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) med henblik på at opbygge komplementaritet mellem forskellige aktører.

1.6.1.   Fremme af europæisk konkurrenceevne, uafhængighed og innovation i den europæiske rumsektor

Målet er at fastholde en globalt førende rolle i rummet ved at beskytte og videreudvikle en omkostningseffektiv og konkurrencedygtig og innovativ rumindustri (herunder SMV'er) og et konkurrencedygtigt forskersamfund og ved at fremme rumbaseret innovation.

1.6.1.1.  Beskyttelse og videreudvikling af en ▌rumindustri og et ▌forskersamfund, der begge er konkurrencedygtige, bæredygtige og initiativrige, og styrkelse af Europas uafhængige position inden for rumsystemer

Europa spiller en førende rolle inden for rumforskning og i udviklingen af rumteknologier og udvikler løbende sine egne operationelle ruminfrastrukturer (f.eks. Galileo, Copernicus). Europas industri har faktisk etableret sig som eksportør af højkvalitetssatellitter og anden rumrelateret teknologi. ▌Denne position trues dog af konkurrence fra andre rumstormagter ▌. Formålet med denne foranstaltning er udvikling af et forskningsgrundlag gennem kontinuitet i rumforsknings- og innovationsprogrammerne, f.eks. gennem en række mindre og oftere forekommende demonstrationsprojekter i rummet. Dette vil gøre det muligt for Europa at udvikle sit eget industrielle grundlag og rum-FTU-samfund og dermed bidrage til at komme videre fra sin nuværende position og til sin egen uafhængighed af import af vigtige teknologier.

Standardisering bør støttes med henblik på at optimere investeringerne og udvikle markedsadgang.

1.6.1.2.  Fremme af innovation mellem rum- og ikke-rumsektorer

En række udfordringer inden for rumteknologier har paralleller til udfordringerne på jorden, f.eks. inden for luftfart, energi, miljø, telekommunikation og ikt, udnyttelse af naturressourcer, sensorer, robotteknik, avancerede materialer, sikkerhed og sundhed. Disse sammenfald giver mulighed for tidlig fælles udvikling, navnlig for SMV'er, af teknologier på tværs af rum- og ikkerumsamfund, herunder ikkerumindustrier, hvilket kan medføre hurtigere banebrydende innovation end den, der opnås via spin-offs på et senere tidspunkt. Udnyttelse af eksisterende europæisk ruminfrastruktur bør stimuleres ved at fremme udviklingen af innovative produkter og tjenester baseret på fjernovervågning, geopositioner eller andre typer af satellitbaserede data. Europa bør endvidere styrke den spirende udvikling af en rumsektor for iværksættere, eventuelt med målrettede foranstaltninger, herunder støtte til initiativer til overførsel af rumteknologi.

1.6.2.  Fremskridt inden for rumteknologi

Målet er at udvikle avanceret og mulighedsskabende rumteknologi og operationelle koncepter fra idé til demonstration i rummet.

Kapaciteten til at få adgang til rummet og udvikle, bevare og drive ▌rumsystemer i og uden for jordens bane er afgørende for det europæiske samfunds fremtid. De nødvendige kompetencer kræver forsknings- og innovationsinvesteringer i en række forskellige rumteknologier (f.eks. affyringsramper og andre køretøjer, satellitter, robotteknik, instrumenter og sensorer) og i driftskoncepter fra idé til demonstration i rummet. Europa er i dag en af de tre førende rummagter, især drevet af investeringer fra medlemsstaterne via ESA og nationale programmer, men sammenlignet med niveauet for investeringer i F&U i USA (f.eks. ca. 20 % af NASA's samlede budget) skal det europæiske fokus for investeringer i fremtidige rumteknologier ▌og -applikationer øges i hele kæden:

a)  forskning på lavt teknologisk modenhedsniveau (LTR), ofte med udbredt anvendelse af centrale støtteteknologier og med mulighed for at skabe banebrydende teknologier med jordbaserede anvendelser

b)  forbedring af eksisterende teknologier, f.eks. gennem miniaturisering, højere energieffektivitet og højere sensorfølsomhed

c)  demonstration og validering af nye teknologier og koncepter i rummet og analoge jordbaserede miljøer

d)  missionskontekst, f.eks. analyse af rummiljøet, jordstationer, beskyttelse af rumsystemer og -infrastruktur mod beskadigelse eller ødelæggelse som følge af kollision med affald eller andre genstande i rummet samt virkninger af vejret i rummet, herunder soleruptioner (kendskab til situationen i rummet – Space Situational Awareness, SSA), fremme af innovativ dataindsamling og -transmission og data- og prøvelagringsinfrastruktur

e)  satellitkommunikation, avancerede navigations- og fjernovervågningsteknologier, som omfatter forskning af afgørende betydning for fremtidige generationer af Unionens rumsystemer (f.eks. Galileo og Copernicus).

1.6.3.  Udnyttelse af rumdata

Målet er at sikre en mere omfattende udnyttelse af rumdata fra eksisterende, arkiverede og fremtidige europæiske missioner på det videnskabelige, offentlige og kommercielle område.

Rumsystemer giver oplysninger, som ofte ikke kan tilvejebringes på andre måder. Trods europæiske missioner i verdensklasse viser offentliggjorte tal, at data fra europæiske missioner ikke anvendes lige så ofte som data fra amerikanske missioner. Der kan opnås en betydelig bedre udnyttelse af data fra europæiske satellitter (videnskabelige, offentlige eller kommercielle), hvis der gøres en yderligere indsats for behandling, arkivering, validering, standardisering og varig tilgængelighed af rumdata fra europæiske missioner samt for at støtte udviklingen af nye informationsprodukter og -tjenester som følge af disse data og i relevant omfang i kombination med data fra jordbaserede observationer. Innovation inden for tilvejebringelse og behandling af data, sammenlægning af data og formidling af data samt interoperabilitet, navnlig fremme af adgang til og udveksling af geovidenskabelige data og metadata ved hjælp af innovative ikt-samarbejdsformer kan sikre et højere afkast af investeringer i ruminfrastruktur og bidrage til at tackle samfundsmæssige udfordringer. Kalibrering og validering af rumdata (for individuelle instrumenter, mellem instrumenter og missioner og med hensyn til in situ-objekter) er afgørende for at kunne anvende rumdata effektivt på alle områder, og der er behov for at øge standardiseringen af rumafledte data og referencerammer. Dataadgang og udnyttelse af rummissioner kræver global samordning. Med hensyn til data vedrørende jordobservationer opnås en harmoniseret tilgang og bedste praksis delvis i samarbejde med ad hoc-gruppen om jordobservation (GEO), som er en mellemstatslig organisation, der har til formål at opretholde et globalt system af jordobservationssystemer, Global Earth Observation System of Systems (GEOSS), som Unionen deltager i, nemlig ved fuldt ud at udnytte Copernicus-programmet. En hurtig indførelse af disse fornyelser i de relevante anvendelses- og beslutningsprocesser vil blive støttet. Dette omfatter også udnyttelse af data til yderligere videnskabelige undersøgelser.

1.6.4.  Europæisk forskning til støtte for internationale rumpartnerskaber

Målet er at støtte europæisk forsknings og innovations bidrag til langsigtede internationale rumpartnerskaber.

Selv om rumdata giver store lokale fordele, er rumforetagender grundlæggende af global karakter. Dette er særlig tydeligt med hensyn til den kosmiske trussel mod jorden og rumsystemerne. Tab af satellitter som følge af vejret i rummet og rumaffald skønnes at koste omkring 100 mio. EUR om året. Andre globale aktiviteter omfatter mange rumvidenskabs- og udforskningsprojekter. Der udvikles i stadig højere grad avanceret rumteknologi inden for sådanne internationale partnerskaber, og adgang til disse internationale projekter bliver dermed et succeskriterium for Europas forskere og industri. Unionens bidrag til denne globale rumindsats skal defineres i langsigtede strategiske køreplaner (10 år eller mere), som tilpasses Unionens rumpolitiske prioriteter, og i samarbejde med medlemsstaterne og interne europæiske partnere såsom ESA og nationale rumagenturer, og når det er relevant, med internationale partnere ▌og med rumfartsnationernes rumagenturer ▌.

1.6.5.  Særlige gennemførelsesaspekter

Gennemførelsesprioriteterne for rumforskning og -innovation under Horisont 2020 er i overensstemmelse med Unionens prioriteter for rumpolitikken, der er fastlagt af Rumrådet og i meddelelsen En EU-rumstrategi til gavn for borgerne. Gennemførelsen tilrettelægges i relevant omfang på grundlag af de strategiske forskningsdagsordener, som udarbejdes i samråd med medlemsstaterne og nationale rumagenturer, ESA, interessenter fra den europæiske rumindustri, (herunder SMV'er), akademiske kredse, teknologiinstitutter og den rådgivende gruppe i rumfartsanliggender ▌. For så vidt angår deltagelsen i internationale aktiviteter, fastlægges forsknings- og innovationsdagsordenen i samarbejde med europæiske interessenter og internationale partnere (f.eks. NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

Anvendelsen af rumteknologi skal, hvor det er hensigtsmæssigt, støttes gennem de respektive samfundsmæssige udfordringer.

2.   ADGANG TIL RISIKOVILLIG KAPITAL

Horisont 2020 etablerer to instrumenter ("egenkapitalfaciliteten" og "lånefaciliteten", som består af en række komponenter. Egenkapitalfaciliteten og SMV-komponenten af lånefaciliteten vil blive gennemført sammen med Cosme som led i to EU-finansieringsinstrumenter, der stiller egenkapital og lån til rådighed for små og mellemstore virksomheders F&I og vækst.

Egenkapitalfaciliteten og lånefaciliteten kan, hvis det er hensigtsmæssigt, tillade en sammenlægning af finansielle ressourcer med medlemsstater eller regioner, som er villige til at bidrage med en del af de EU-strukturfond- og investeringsmidler, der er allokeret til dem, i henhold til artikel 33, stk. 1, litra a), i Rådets forordning om EU's struktur- og investeringsfonde.

I stedet for at yde lån, garantier eller egenkapital mv. direkte til de endelige modtagere vil Kommissionen overlade det til de finansielle institutioner at yde støtte, navnlig via risikodeling, garantiordninger og egenkapital samt kvasiegenkapitalinvesteringer.

2.1.  Lånefaciliteten

Gældsfinansieringsinstrumentet tilbyder lån til individuelle støttemodtagere til investering i F&I, (mod)garantier til finansielle mellemled, der yder lån til støttemodtagere, kombinerede lån og (mod)garantier samt garantier og/eller modgarantier for nationale og regionale gældsfinansieringsordninger. Lånefaciliteten vil omfatte løbetidsforlængelser og støtte det SMV-specifikke instrument afhængigt af efterspørgslen (se del II, afsnit 3 "Innovation i små og mellemstore virksomheder" i dette bilag). Midler fra lånefaciliteten kan, eventuelt med tillæg af tilskud (herunder engangsbeløb) kombineres med midler fra egenkapitalfaciliteten i en eller flere integrerede ordninger. Bløde lån, konvertible lån, lavere prioriterede lån, lån med deltagerrettigheder, leasinglån og securitisering kan også tænkes at blive en mulighed.

Ud over at yde lån og garantier på markedsvilkår og efter først til mølle-princippet vil lånefaciliteten i flere afdelinger være rettet mod bestemte politikker og sektorer. Budgetbidragene, der er afsat til dette formål, kan i givet fald komme fra

a)  andre dele af Horisont 2020, navnlig del III "Samfundsmæssige udfordringer"

b)  andre rammer, programmer og budgetposter i Unionens budget

c)  særlige regioner og medlemsstater, som ønsker at bidrage med tilgængelige ressourcer under samhørighedspolitikkens fonde

d)  særlige enheder (som ▌fælles teknologiinitiativer) eller initiativer.

Sådanne budgetbidrag kan til enhver tid ydes eller suppleres i løbet af Horisont 2020.

Risikodeling og andre parametre kan variere inden for politik- eller sektorafdelinger, hvis deres værdi eller status stemmer overens med de fælles regler for gældsinstrumenter. Endvidere kan de forskellige afdelinger have specifikke kommunikationsstrategier inden for det overordnede fremstød for lånefaciliteten. Derudover kan der anvendes specialister som mellemled på nationalt plan, hvis der er behov for særlig ekspertise til at vurdere mulige lån inden for en særlig afdeling.

SMV-komponenten af lånefaciliteten målrettes mod F&I-orienterede SMV'er og små mellemstore virksomheder (mid-caps) med lånebeløb på over 150 000 EUR og dermed supplere SMV-finansieringen fra lånefaciliteterne under programmet for konkurrenceevne i virksomheder og SMV'er. SMV-komponenten af lånefaciliteten omfatter også lån på under 150 000 EUR til F&I-orienterede SMV'er og små mid-cap-selskaber.

Lånefacilitetens fremmedfinansiering – defineret som den samlede finansiering (dvs. EU-finansiering plus bidrag fra andre finansielle institutioner) delt med Unionens finansielle bidrag – forventes at ligge på et gennemsnit på 1,5 til 6,5, afhængigt af typen af involverede operationer (risikoniveau, modtagere og den relevante lånefacilitetkomponent). Multiplikatorvirkningen – defineret som de samlede investeringer fra støttede modtagere delt med Unionens finansielle bidrag – ventes at ligge på mellem 5 og 20, igen afhængigt af typen af involverede operationer.

2.2.  Egenkapitalfaciliteten

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på venturekapital i opstartsfasen og offentlige og private funds-of-funds og stiller venturekapital og/eller mezzaninkapital til rådighed for individuelle porteføljevirksomheder. Disse virksomheder kan derudover søge lån fra finansielle mellemled, som gennemfører lånefaciliteten. Endvidere vil egenkapitalfaciliteten undersøge mulighederne for at støtte private individuelle investorer og andre potentielle kilder til egenkapitalfinansiering. Det kan også omfatte støtte i SMV-instrumentets fase 3-stadium afhængigt af efterspørgslen og af teknologioverførsel (herunder overførsel af forskningsresultater og opfindelser fra den offentlige forsknings sfære til produktionssektoren, f.eks. gennem "proof-of-concept").

Faciliteten vil også have mulighed for at investere i ekspansions- og vækstfasen i sammenhæng med vækstfaciliteten under programmet for konkurrenceevne i virksomheder og SMV'er (det omfatter bl.a. investeringer i funds-of-funds med et bredt investorgrundlag og omfatter private institutionelle og strategiske investorer samt nationale offentlige og halvoffentlige finansielle institutioner). I sidstnævnte tilfælde må investeringerne fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke overstige 20 % af de samlede EU-investeringer, undtagen hvis der er tale om flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor midlerne fra vækstfaciliteten og lånefaciliteten til F&I udbetales på et pro rata-grundlag, afhængigt af fondenes investeringspolitik. Ligesom vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå at stille buy-out- eller erstatningskapital til rådighed, som er beregnet til afvikling af en købt virksomhed. Kommissionen kan beslutte at ændre tærsklen på 20 % alt efter markedsforholdene.

EU's egenkapitalfinansieringsinstrument for SMV'ers forskning og innovation og vækst, der er nævnt i første afsnit af punkt 2, bør være af passende størrelse og omfang til at støtte virksomheder fra det tidligste stadium frem mod vækst og udvidelse i en integreret tilgang.

Der opstilles investeringsparametre på en sådan måde, at der kan opnås specifikke politiske mål, herunder målretning af særlige grupper af potentielle modtagere, mens instrumentets markedsorienterede, efterspørgselsdrevne tilgang bevares.

Egenkapitalfaciliteten kan støttes af budgetbidrag fra andre dele af Horisont 2020, andre rammer, programmer og budgetposter i Unionens budget, særlige regioner og medlemsstater og specifikke enheder eller initiativer.

Fremmedfinansieringen af egenkapitalfaciliteten – defineret som den samlede finansiering (dvs. EU-finansiering plus bidrag fra andre finansielle institutioner) delt med Unionens finansielle bidrag – forventes at ligge på omkring 6, afhængigt af markedets særlige forhold og med en forventet gennemsnitlig multiplikatorvirkning – defineret som de samlede investeringer fra de støttede modtagere delt med Unionens finansielle bidrag – på gennemsnitlig 18.

2.3.  Særlige gennemførelsesaspekter

Gennemførelsen af de to finansieringsfaciliteter uddelegeres til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe (EIB, EIF) og/eller til andre finansielle institutioner, som er bemyndiget til at gennemføre finansielle instrumenter i overensstemmelse med finansforordningen. De udformes og gennemføres i overensstemmelse med de almindelige regler for finansielle instrumenter i finansforordningen og med de mere specifikke operationelle krav, der fastlægges i retningslinjer fra Kommissionen. Brugen af finansielle instrumenter skal indebære en klar europæisk merværdi og bør give en løftestangseffekt og være et supplement til nationale instrumenter.

Finansielle formidlere, der udvælges af enheder, som er bemyndiget til at gennemføre finansielle instrumenter i henhold til artikel 139, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget(21) på grundlag af åbne, gennemsigtige, proportionelle og ikkeforskelsbehandlende procedurer, kan omfatte private finansielle institutioner og statslige eller halvstatslige finansielle institutioner, nationale og regionale offentlige banker samt nationale og regionale investeringsbanker.

De forskellige elementer kan eventuelt kombineres med tilskud (herunder engangsbeløb) i en eller flere integrerede ordninger, som støtter særlige kategorier af modtagere eller særlige projekter som SMV'er og mid-cap-selskaber med vækstpotentiale eller omfattende demonstrationer af innovative teknologier.

Deres gennemførelse støttes af en række ledsageforanstaltninger. Disse kan bl.a. omfatte teknisk bistand til finansielle mellemled, som deltager i vurderingen af, om låneansøgningerne kan godkendes, eller af værdien af videnaktiver, ordninger for investeringsparathed, som omfatter udklækning samt coaching- og mentorordninger for SMV'er og fremme af deres interaktion med potentielle investorer, foranstaltninger, der øger opmærksomheden hos venturekapitalvirksomheder og private individuelle investorer vedrørende vækstpotentialet hos innovative SMV'er, som deltager i Unionens finansieringsprogrammer, ordninger, som tiltrækker private investorer for at støtte væksten i innovative SMV'er og mid-cap-selskaber, foranstaltninger, der forbedrer grænseoverskridende og multinational låne- og egenkapitalfinansiering, ordninger, der tilskynder filantropiske fonde og enkeltpersoner til at støtte F&I, samt ordninger, der fremmer corporate venturing og støtter aktiviteter i familieforetagender og business angels.

Organer som f.eks. regionale myndigheder, SMV-sammenslutninger, handelskamre og relevante finansielle mellemled, kan i givet fald konsulteres i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af disse aktiviteter.

Der sikres komplementaritet med faciliteterne under programmet for konkurrenceevne i virksomheder og SMV'er (Cosme).

3.   INNOVATION I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

3.1.  Mainstreaming af SMV-støtte navnlig via et specifikt instrument

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. Derfor skabes der bedre betingelser for SMV'ers deltagelse i Horisont 2020. Endvidere findes der et SMV-specifikt instrument, som er rettet mod alle typer innovative SMV'er, som udviser store ambitioner om at udvikle sig, vokse og blive internationale. Det tilbydes til alle typer innovation, herunder ikketeknologisk innovation, social innovation og innovation vedrørende tjenester, forudsat at hver aktivitet indebærer en klar europæisk merværdi. Målet er at hjælpe med at udfylde finansieringshullet i forbindelse med tidlig højrisikoforskning og -innovation, stimulere banebrydende innovation og øge den private sektors kommercialisering af forskningsresultater.

Alle de samfundsmæssige ændringer samt støtte- og industriteknologier anvender det SMV-specifikke instrument og tildeler det et passende beløb med henblik på at nå målet om, at mindst 20 % af de samlede budgetter til alle specifikke mål vedrørende samfundsmæssige udfordringer og det specifikke mål "Lederskab inden for støtte- og industriteknologi" skal gå til SMV'er.

Kun SMV'er kan søge om finansiering og støtte. De kan indgå i samarbejdsaftaler efter behov, herunder om underleverancer af forsknings- og udviklingsarbejde. Projekterne skal være af tydelig interesse og rumme en potentiel fordel for SMV'er og have en klar europæisk dimension.

SMV-instrumentet dækker alle områder inden for videnskab, teknologi og innovation i en bottom-up-tilgang inden for en bestemt samfundsmæssig udfordring eller støtteteknologi, så der er tilstrækkelig plads til at finansiere alle former for lovende idéer, navnlig tværsektorielle og tværfaglige projekter.

SMV-instrumentet yder enkel og trinvis støtte. Dets tre faser omfatter hele innovationscyklussen. Der er en glidende overgang fra én del til den næste, forudsat at SMV-projektet har vist sig værdigt til yderligere finansiering i en tidligere fase. Ansøgerne har ikke pligt til at gennemføre alle tre faser. Samtidig er alle faser åbne for alle SMV'er:

–  Fase 1: Vurdering af koncept og gennemførlighed:

SMV'er modtager finansiering til at udforske den videnskabelige eller tekniske gennemførlighed og det kommercielle potentiale i en ny idé (proof-of-concept) for at kunne udvikle et innovationsprojekt. Et positivt resultat af denne vurdering, hvori der lægges vægt på forbindelsen mellem projektemnet og de potentielle brugeres/køberes behov, giver mulighed for finansiering i den eller de følgende fase(r).

–  Fase 2: F&U, demonstration, markedsintroduktion

Under behørigt hensyn til konceptet om en kuponordning støttes forskning og udvikling ▌med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter (test, prototype, opskaleringsundersøgelser, design, pilotprojekter vedrørende innovative processer, produkter og tjenester, validering, resultatkontrol mv.) og markedsintroduktion samt inddragelse af slutbrugere og potentielle kunder tilskyndes. Innovationskuponer vil fremme inddragelsen af unge iværksættere.

–  Fase 3: Kommercialisering:

Denne fase giver ikke anden direkte finansiering end støtteaktiviteter, men har til formål at lette adgangen til privat kapital og innovationsfremmende miljøer. Der er planlagt forbindelser til de finansieringsinstrumenter (se del II, afsnit 2 "Adgang til risikovillig kapital" i dette bilag), f.eks. ved at give SMV'er, som har afsluttet fase 1 og/eller 2 med succes, en nærmere bestemt del af de finansielle ressourcer. SMV'er nyder også godt af støtteforanstaltninger som netværk, uddannelse, coaching og rådgivning. Derudover kan denne del forbindes med foranstaltninger til fremme af prækommercielle indkøb og indkøb af innovative løsninger.

Ensartet fremme, gennemførelse og overvågning af SMV-instrumentet på tværs af Horisont 2020 vil sikre let adgang for SMV'er. Med udgangspunkt i bestående SMV-støttenetværk, f.eks. Enterprise Europe Network og andre leverandører af innovationstjenester, oprettes der en mentorordning for støttemodtagende SMV'er for at fremskynde virkningen af den ydede støtte. Endvidere vil forbindelser med relevante nationale og/eller regionale mellemled blive undersøgt for at sikre effektiv gennemførelse af mentorordningen.

Der nedsættes et specifikt organ af interessenter og eksperter inden for SMV-forskning og -innovation, som skal fremme og ledsage de SMV-specifikke foranstaltninger i Horisont 2020.

3.2.  Særlig støtte

3.2.1.  Støtte til forskningsintensive SMV'er

En særlig aktion skal fremme tværnational markedsorienteret innovation hos SMV'er, der udfører F&U. Den er rettet mod forskningsintensive SMV'er inden for alle sektorer, som også skal demonstrere deres evne til at udnytte projektresultaterne kommercielt.

Aktionen vil omfatte hele området for videnskab og teknologi med en bottom-up-tilgang, som modsvarer behovet hos de SMV'er, som gennemfører F&U.

Aktionen gennemføres i et artikel 185-initiativ i henhold til TEUF, som bygger på det fælles program Eurostars og tilpasser det i overensstemmelse med den foreløbige vurdering.

3.2.2.  Bedre innovationskapacitet hos SMV'er

Der ydes støtte til tværnationale aktiviteter, som understøtter gennemførelsen og supplerer de SMV-specifikke foranstaltninger i hele Horisont 2020, navnlig for at forbedre SMV'ers innovationskapacitet. Aktiviteterne kan omfatte informationskampagner, oplysning og formidling, uddannelses- og mobilitetsaktiviteter, netværksaktiviteter og udveksling af bedste praksis, udvikling af innovationsstøttemekanismer og -tjenester af høj kvalitet med stor EU-merværdi for SMV'er (f.eks. forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder og innovation, videnoverførsel, innovativ brug af ikt og e-færdigheder i SMV'er) samt bistand til SMV'er, så de kan knytte forbindelser til forsknings- og innovationspartnere i hele EU og dermed styre teknologien og udvikle deres innovationskapacitet. Formidlerorganisationer, som repræsenterer grupper af innovative SMV'er opfordres til at gennemføre tværsektorielle og tværregionale aktiviteter med SMV'er, som har kompetencer, der gensidigt styrker hinanden, med sigte på at udvikle nye industrielle værdikæder.

Disse aktiviteter koordineres med lignende nationale foranstaltninger, hvor det er relevant. Der påregnes et tæt samarbejde med netværket af nationale kontaktpunkter (NCP'er). Der vil blive søgt synergier med Unionens samhørighedspolitik i forbindelse med nationale og regionale innovationsstrategier med henblik på intelligent specialisering.

Der er planer om at styrke forbindelsen med Enterprise Europe Network (under programmet om konkurrenceevne i virksomheder og SMV'er), der skal sikre, at det koordineres med de nationale kontaktpunkter. Støtten kan spænde fra bedre informations- og rådgivningstjenester over mentor-, coaching- og partnersøgningsaktiviteter til SMV'er, som ønsker at udvikle grænseoverskridende innovationsprojekter, til innovationsstøttetjenester. Dette vil styrke Enterprise Europe Networks "one-stop-shop"-tilgang i støtten til SMV'er sammen med netværkets stærke regionale og lokale tilstedeværelse.

3.2.3.  Støtte til markedsdrevet innovation

Herved støttes tværnational markedsdrevet innovation med sigte på at forbedre SMV'ers innovationskapacitet gennem at forbedre rammerne for innovation og ved at tackle de særlige hindringer, som forhindrer vækst i innovative ▌SMV'er ▌med et potentiale for hurtig vækst. Der ydes støtte til specialiseret innovationsstøtte (f.eks. vedrørende udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, støtte til teknologioverførselskontorer og strategisk design) og vurdering af offentlige politikker vedrørende innovation.

Del III

Samfundsmæssige udfordringer

1.  SUNDHED, DEMOGRAFISK UDVIKLING OG VELFÆRD

Effektiv sundhedsfremme støttet af et robust dokumentationsgrundlag forebygger sygdomme, bidrager til trivsel og begrænser omkostningerne. Sundhedsfremme, aktiv aldring, trivsel og sygdomsforebyggelse afhænger også af en forståelse af vigtige sundhedsfaktorer, effektive forebyggende redskaber som vacciner, effektiv sundheds- og sygdomsovervågning og -forberedelse samt effektive screeningprogrammer.

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, foretage tidlig påvisning, forvalte, behandle og kurere sygdomme, handicap, skrøbelighed og funktionsnedsættelser underbygges af en grundlæggende forståelse af deres årsager, processer og virkninger samt faktorer, som underbygger god sundhed og velvære. Forbedret forståelse af sundhed og sygdom vil kræve en tæt sammenkædning af grundforskning og klinisk, epidemiologisk og socioøkonomisk forskning. Effektiv deling af data og sammenkoblingen af disse data med omfattende kohorteundersøgelser i den virkelige verden er ligeledes vigtig ligesom omdannelsen af disse forskningsresultater til klinikken, navnlig gennem kliniske forsøg.

Det er en samfundsmæssig udfordring at tilpasse sig de større krav til sundheds- og plejesektoren på grund af den aldrende befolkning. Hvis der skal opretholdes effektiv sundhed og pleje for alle aldersgrupper, skal der gøres en indsats for at forbedre og fremskynde beslutningstagningen i forbindelse med forebyggelse og behandling, for at identificere og støtte formidlingen af bedste praksis inden for sundhedssektoren, for at øge opmærksomheden og støtte integreret behandling. En bedre forståelse af aldringsprocesserne og forebyggelse af aldersrelaterede sygdomme er grundlaget for at holde Europas borgere sunde og aktive gennem hele livet. Tilsvarende vigtig er den omfattende brug af teknologiske, organisatoriske og sociale innovationer, som især kan give ældre, personer med kroniske sygdomme samt handicappede mulighed for at forblive aktive og uafhængige. Dette bidrager til at øge og forlænge varigheden af deres fysiske, sociale og psykiske velvære.

Programmet bør i de relevante aktiviteter sætte ind over for kroniske tilstande og sygdomme, herunder, men ikke kun kardiovaskulære sygdomme, kræft, stofskiftesygdomme og risikofaktorer, herunder diabetes, kroniske smerter, neurologiske og neurodegenerative lidelser, mentale forstyrrelser og misbrugsrelaterede lidelser, sjældne sygdomme, overvægt og fedme, autoimmune sygdomme, reumatiske lidelser samt muskel- og knoglelidelser og forskellige sygdomme, der påvirker forskellige organer, samt akutte tilstande og forskellige funktionelle begrænsninger. På samme måde skal infektionssygdomme, herunder, men ikke kun hiv/aids, tuberkulose og malaria, oversete og fattigdomsrelaterede sygdomme og sygdomme med dyr som smittebærere, nye epidemier samt truslen fra stigende antimikrobisk resistens og erhvervssygdomme og arbejdsrelaterede lidelser imødegås.

Personaliseret medicin skal udvikles med henblik på at tilpasse forebyggende og terapeutiske tilgange til patienternes behov og skal underbygges af tidlig konstatering af sygdom.

Alle disse aktiviteter gennemføres på en sådan måde, at der ydes støtte i hele forsknings- og innovationscyklussen, hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-baserede industrier og udviklingen af nye markedsmuligheder. Der vil blive ydet støtte til translationelle tilgange, der integrerer flere forskellige trin af innovationsprocessen i sundhedsindustrien.

Nedenfor beskrives de specifikke aktiviteter.

1.1.   Forståelse af sundhed, trivsel og sygdom

1.1.1.  Forståelse af determinanter for sundhed, bedre sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

En bedre forståelse af sundhedsdeterminanterne er et krav for at sikre bedre dokumentation med henblik på en effektiv sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle omfattende sundheds- og trivselsindikatorer i Unionen på grundlag af eksisterende datakilder og indikatorsystemer. Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder livsstilsrelaterede), psykologiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsøkonomiske, biologiske og genetiske faktorer i bredeste forstand bliver undersøgt. Tilgangene omfatter den langsigtede kohorteundersøgelse og forbindelsen til data fra forskning i "omik", systembiomedicin, herunder relevante applikationer af systembiologi og andre metoder.

En bedre forståelse af miljøet som sundhedsdeterminant kræver navnlig en tværfaglig tilgang, der integrerer blandt andet humanrelevante molekylærbiologiske, epidemiologiske og toksikologiske tilgange og deraf følgende data, for at undersøge forskellige kemikaliers virkning, kombineret eksponering for forurenende stoffer og andre miljømæssige og klimarelaterede stressfaktorer samt for at udføre integrerede toksikologiske test og finde alternativer til dyreforsøg. Der er behov for innovative tilgange til eksponeringsvurdering ved hjælp af nye generationer af biomarkører baseret på "omik" og epigenetik, bioovervågning af mennesker, personlige eksponeringsvurderinger og modellering til forståelse af kombinerede, kumulative og nye eksponeringer, som integrerer samfundsøkonomiske, kulturelle, erhvervsmæssige, psykologiske og adfærdsmæssige faktorer. Bedre forbindelser til miljømæssige data ved hjælp af avancerede informationssystemer støttes.

På denne måde kan eksisterende og planlagte politikker og programmer vurderes, og der kan ydes politisk støtte. Endvidere kan der udvikles bedre adfærdsmæssige indgreb samt forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, herunder i forbindelse med sundhedskompetencer inden for ernæring, fysisk aktivitet, vaccination og andre indgreb vedrørende primær pleje.

1.1.2.   Sygdomsforståelse

Der er behov for en bedre forståelse af sundhed og sygdom gennem hele menneskets livscyklus, så der kan udvikles nye og bedre forebyggelsesforanstaltninger, diagnoser, behandlinger og rehabiliteringsforanstaltninger. Tværfaglig, grundlæggende og translationel forskning i sygdommes patofysiologi er vigtig for at få en bedre forståelse af alle aspekter i sygdomsprocesserne, herunder en reklassificering af normale variationer og sygdomme baseret på molekylære data, og for at validere og anvende forskningsresultaterne til kliniske formål.

Grundlæggende forskning vil omfatte og tilskynde til udvikling og anvendelse af nye værktøjer og tilgange til generering af biomedicinske data og omfatte bio-imaging, "omik", høj kapacitet og tilgange til systemmedicin. Disse aktiviteter kræver en tæt forbindelse mellem grundforskning og klinisk forskning og med langsigtede kohorteundersøgelser (og tilsvarende forskningsområder) som beskrevet ovenfor. Der er også behov for tætte forbindelser til forsknings- og lægemiddelinfrastrukturer (databaser, biobanker mv.) til standardisering, opbevaring, deling og adgang til data, som alt sammen er vigtigt i forhold til at maksimere dataudnyttelsen og stimulere mere innovative og effektive metoder til at analysere og kombinere datasæt.

1.1.3.  Bedre overvågning og beredskab

Befolkningen trues af nye og fremspirende infektioner, herunder af zoonotisk oprindelse, og infektioner, der skyldes lægemiddelresistens hos eksisterende patogener og andre direkte og indirekte konsekvenser af klimaforandringer samt personers internationale mobilitet. Der er behov for nye eller forbedrede overvågningsmetoder, diagnoser, varslingsnetværk, organiserede sundhedstjenester og beredskabskampagner til konstruktion af modeller for epidemier, til at kunne reagere effektivt på pandemier, ligesom der skal gøres en indsats for at fastholde og forbedre mulighederne for at bekæmpe infektionssygdomme, som er resistente over for lægemidler.

1.2.   Sygdomsforebyggelse

1.2.1.  Udvikling af effektive forebyggelses- og screeningprogrammer og forbedring af vurderingen af sygdomsmodtagelighed

Udvikling af forebyggelses- og screeningprogrammer afhænger af identificering af tidlige biomarkører (herunder funktionelle og adfærdsmæssige) for risici samt for sygdomsfrembrud, og deres udformning skal baseres på internationalt accepterede kriterier. Anvendelsen af dem afhænger af afprøvning og validering af screeningmetoder og ‑programmer. Der skal skabes viden og udvikles metoder til identificering af enkeltpersoner og befolkninger med en klinisk relevant øget risiko for sygdom. Identificering af enkeltpersoner og befolkningsgrupper, som har en høj risiko for en sygdom, gør det muligt at udvikle personlige, lagdelte og kollektive strategier for effektiv og omkostningseffektiv sygdomsforebyggelse.

1.2.2.   Forbedring af diagnoser og prognoser

Der er behov for en bedre forståelse af sundhed, sygdomme og sygdomsprocesser gennem hele livscyklussen for at kunne udvikle ny og mere effektiv diagnostik og integreret terapi og diagnose. Innovative og eksisterende metoder, teknologier og værktøjer udvikles med det formål at forbedre sygdomsresultaterne betydeligt gennem tidligere og mere præcise diagnoser og prognoser samt ved at tillade tilgængelig og mere patienttilpasset behandling.

1.2.3.  Udvikling af bedre præventive og terapeutiske vacciner

Der er behov for mere effektive forebyggende og terapeutiske indgreb og vacciner samt evidensbaserede vaccinationsordninger til stadig flere sygdomme, herunder fattigdomsrelaterede sygdomme såsom hiv/aids, tuberkulose, malaria og oversete infektionssygdomme samt til andre større sygdomme. Dette afhænger af en bedre forståelse af sygdomme og sygdomsprocesser og de deraf følgende epidemier, og af at der foretages kliniske forsøg og relevante undersøgelser.

1.3.   Sygdomsbehandling og -forvaltning

1.3.1.  Sygdomsbehandling, herunder udvikling af regenerativ medicin

Der er behov for at støtte forbedringen af tværgående støtteteknologier til lægemidler, bioterapier, vacciner og andre behandlingstilgange, herunder transplantation, kirurgi, gen- og celleterapi samt nuklearmedicin, skabe bedre resultater inden for udvikling af lægemidler og vacciner (herunder alternative metoder i stedet for de klassiske sikkerheds- og effektivitetstest f.eks. udvikling af nye metoder), udvikle regenerative tilgange til lægemidler, herunder tilgange baseret på stamceller, udvikle nye biofarmaka, herunder terapeutiske vacciner, udvikle bedre lægemidler og hjælpemidler og -systemer, forbedre palliative terapier, bevare og forbedre vores evne til at bekæmpe ▌sygdomme og foretage medicinske indgreb, som afhænger af, om der findes effektive og sikre antimikrobielle lægemidler, samt udvikle omfattende tilgange til behandling af ledsagesygdomme i alle aldre og undgå polypragmasi. Disse forbedringer vil fremme udviklingen af nye, mere effektive, bæredygtige og individualiserede behandlinger af sygdomme og forvaltning af handicap og skrøbelighed, herunder avancerede terapier og celleterapier til behandling af kroniske sygdomme.

1.3.2.   Overførsel af viden til klinisk praksis og skalerbare innovationsaktioner

Kliniske forsøg er en vigtig metode til at overføre biomedicinsk viden til anvendelse hos patienter, og der ydes støtte til dette samt til forbedring af praksis i forbindelse med disse. Som eksempel kan nævnes udvikling af bedre metoder, så der i forsøg kan fokuseres på relevante befolkningsgrupper, herunder på dem, der lider af andre ledsagesygdomme og/eller allerede er i behandling, fastlæggelse af virkningen af indgreb og løsninger samt bedre brug af databaser og elektroniske sundhedsregistre som datakilder til forsøg og videnoverførsel. Præklinisk og/eller klinisk udvikling af udvalgte lægemidler til sjældne sygdomme vil blive støttet. På samme måde ydes der støtte til overførsel af andre typer indgreb som f.eks. overførsel fra en uafhængig dagligdag til et virkeligt miljø.

1.4.  Aktiv aldring og mulighed for selv at styre sin sundhed

1.4.1.  Aktiv aldring, uafhængighed og intelligente omgivelser

Der er behov for tværfaglig, avanceret og anvendt forskning og innovation med samfundsøkonomisk, adfærdsmæssig, gerontologisk og digital videnskab samt andre videnskaber for at sikre omkostningseffektive og brugervenlige løsninger til en aktiv, uafhængig dagligdag i intelligente omgivelser (i hjemmet, på arbejdet, i det offentlige rum osv.) for den aldrende befolkning og handicappede personer, idet der tages hensyn til kønsforskelle. Dette gælder i en række forskellige situationer og for teknologier og systemer og tjenester, der forbedrer livskvalitet og menneskelige funktioner, herunder mobilitet, teknologi til intelligente personlige omgivelser, tjenester og samfundsmæssig robotteknik samt miljøer med intelligente omgivelser. Der ydes støtte til forsknings- og innovationspilotprojekter til vurdering af gennemførelse og generel anvendelse af løsninger. Der lægges vægt på inddragelse af slutbrugere, brugerfællesskaber og formelle/uformelle plejere.

1.4.2.  Individuel opmærksomhed på og mulighed for selv at styre sin sundhed

Hvis enkeltpersoner får mulighed for at forbedre og forvalte deres sundhed hele livet, vil det føre til mere omkostningseffektive sundhedssystemer ved at gøre det muligt at forvalte kroniske sygdomme uden for institutionerne og forbedre de sundhedsmæssige resultater. Dette kræver forskning i samfundsøkonomiske faktorer og kulturelle værdier, adfærdsmæssige og samfundsmæssige modeller, ▌holdninger og forhåbninger med hensyn til teknologier vedrørende personlig sundhed, mobile og/eller bærbare redskaber, ny diagnostik, sensorer og udstyr til overvågning samt personlige tjenester, herunder men ikke udelukkende værktøjer, der er baseret på nanomedicin, som fremmer en sund livsstil, trivsel, mental sundhed, selvpleje, bedre interaktion mellem borgere og sundhedspersonale, personlige programmer til forvaltning af sygdom og handicap, bl.a. for at forbedre patienternes uafhængighed, samt støtte til videninfrastrukturer. Der udvikles og testes løsninger ved hjælp af åbne innovationsplatforme såsom store demonstrationsprojekter til samfundsmæssig innovation og innovation inden for tjenester.

1.5.  Metoder og data

1.5.1.  Bedre information om sundhed og bedre anvendelse af sundhedsdata

Der ydes støtte til integration af infrastrukturer og informationsstrukturer og -kilder (herunder fra kohorteundersøgelser, protokoller, dataindsamlinger, indikatorer, sundhedsundersøgelser mv.) samt standardisering, interoperabilitet, lagring og deling af samt adgang til data, således at sådanne data kan være bæredygtige på lang sigt og udnyttes korrekt. Der bør fokuseres på databehandling, videnstyring, modellering og visualisering, ikt-sikkerhed og spørgsmål vedrørende privatlivets fred. Navnlig bør tilgængeligheden af information og data vedrørende negative resultater og skadelige virkninger af behandlinger forbedres.

1.5.2.  Bedre videnskabelige redskaber og metoder til støtte af politikformulering og lovgivningsmæssige behov

Der er behov for at støtte forskning i og udvikling, integration og brug af videnskabelige redskaber, metoder og statistik for at sikre en hurtig, præcis og forudsigelig vurdering af sikkerheden, effektiviteten og kvaliteten af sundhedsmæssige indgreb og teknologier, herunder nye lægemidler, biosimilære produkter, avancerede behandlinger og medicinsk udstyr. Dette er navnlig relevant for nye udviklinger på visse områder, herunder vedrørende biofarmaka, vacciner, antimikrobielle lægemidler, celle-/vævs- og genterapi, organer og transplantation, specialistproduktion, biobanker, nyt medicinsk udstyr, kombinationspræparater, diagnostiske procedurer/behandlingsprocedurer, genetiske forsøg, interoperabilitet og e-sundhed, herunder aspekter vedrørende privatlivets fred. Endvidere er der behov for støtte til bedre risikovurderingsmetoder, rammer for overholdelse, tilgange til forsøg og strategier i forbindelse med miljø og sundhed. Der er ligeledes behov for at støtte udviklingen af relevante metoder som hjælp til vurderingen af etiske aspekter af de ovennævnte områder.

1.5.3.  Brug af in-silico-lægemidler til bedre forvaltning og forudsigelse af sygdomme

Computersimuleringsbaserede lægemiddelsystemer ved hjælp af patientspecifikke data og med udgangspunkt i systemmedicintilgange og fysiologisk modelberegning kan anvendes til at forudsige sygdomsdisposition og sygdomsudvikling samt virkningen af lægemiddelbehandlingen. Modelbaseret simulering kan anvendes som støtte til kliniske forsøg, forudsigelser af reaktioner på behandling og personalisering og optimering af behandlingen.

1.6.  Sundhedspleje og integreret behandling

1.6.1.   Fremme af integreret behandling

Støtte til forvaltning af kroniske sygdomme, herunder handicappede patienter, uden for institutionerne afhænger også af et bedre samarbejde mellem udbydere af sundhedspleje samt social eller uformel pleje. Forskning og innovative anvendelsesområder støttes med henblik på beslutningstagning baseret på distribuerede oplysninger, der imødekommer både fysisk og mental sundhed, herunder psykosociale aspekter, samt med henblik på dokumentation til omfattende anvendelsesområder og markedsudnyttelse af nye løsninger, herunder interoperable telesundheds- og teleplejetjenester. Der ydes også støtte, navnlig inden for rammerne af demografisk udvikling, forskning og innovation, til forbedring af tilrettelæggelsen af langtidspleje samt til politisk og forvaltningsmæssig innovation. Gennemførelsen af nye og integrerede plejeløsninger sigter mod at styrke personlige muligheder og forbedre eksisterende kompetencer og fokuserer på at kompensere for mangler.

1.6.2.  Optimering af sundhedsplejens effektivitet og nedbringelse af uligheder gennem evidensbaseret beslutningstagning og formidling af bedste praksis samt innovative teknologier og tilgange

Der er behov for at støtte udviklingen af en systemisk tilgang til sundhedsteknologiske vurderinger og sundhedsøkonomi samt for at samle dokumentation og formidle bedste praksis og innovative teknologier og tilgange i sundhedssektoren, herunder ikt og e-sundhedsapplikationer. Der ydes støtte til komparative analyser af reformen af de offentlige sundhedssystemer i Europa og i tredjelande samt vurderinger af deres økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser på mellemlangt og langt sigt. Analyser af behovene hos den fremtidige arbejdsstyrke i sundhedssektoren, både i form af antal og færdigheder i forbindelse med nye plejemønstre, støttes også. Og der ydes støtte til forskning i udviklingen af sundhedsmæssige uligheder, deres samspil med andre økonomiske og samfundsmæssige uligheder og effektiviteten af de politikker, som har til formål at reducere dem i og uden for Europa. Endelig er der behov for at støtte vurderingen af patientsikkerhedsløsninger og kvalitetssikringssystemer, herunder patienternes rolle i forbindelse med plejesikkerhed og plejekvalitet.

1.7.   Særlige gennemførelsesaspekter

Gennemførelsen af programmet vil omfatte støtte til viden- og teknologioverførsel og andre former for formidling, til pilotprojekter og demonstrationsaktiviteter i stor skala samt til standardisering. På denne måde kan udbredelsen af produkter og tjenester på markedet fremskyndes, og skalerbare løsninger i og uden for Europa valideres. Sådanne tiltag vil ikke kun støtte den europæiske industris konkurrenceevne og inddragelsen af innovative SMV'er, men vil kræve en aktiv deltagelse af alle interessenter. Der tilstræbes synergier med andre relevante programmer og aktiviteter, både offentlige og private, på EU-plan samt nationalt og internationalt plan. Navnlig tilstræbes synergier med aktiviteter, der er udviklet inden for rammerne af Sundhed for Vækst-programmet.

Ekspertpanelet for Sundhed bliver et videnskabsledet interessepartsforum, der udarbejder videnskabelige input angående denne samfundsmæssige udfordring. Det vil levere en sammenhængende, videnskabelig og fokuseret analyse af forsknings- og innovationsflaskehalse og muligheder forbundet med denne samfundsmæssige udfordring, bidrage til fastlæggelsen af forsknings- og innovationsprioriteter og tilskynde til en EU-dækkende deltagelse heri. Gennem aktivt samarbejde med interesseparterne vil det bidrage til kapacitetsopbygning og fremme deling af viden og tættere samarbejde på dette område i hele Unionen.

Det kan overvejes at yde støtte til relevante fælles programlægningsinitiativer (FPI'er) og relevante offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber.

Der etableres også passende forbindelser til aktiviteterne i relevante europæiske innovationspartnerskaber og de relevante aspekter af forsknings- og innovationsdagsordenerne under de europæiske teknologiplatforme.

2.  FØDEVARESIKKERHED, BÆREDYGTIGT LANDBRUG OG SKOVBRUG, HAVFORSKNING OG FORSKNING I INDRE FARVANDE OG BIOØKONOMI

2.1.  Bæredygtigt landbrug og skovbrug

Der er behov for den fornødne viden og for hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og nyskabelser for at understøtte mere produktive, miljøvenlige, ressourceeffektive og robuste landbrugs- og skovbrugssystemer, der leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, foderstoffer, biomasse og andre råstoffer og yder økosystemtjenester, og som samtidig beskytter biologisk mangfoldighed og støtter udviklingen af bedre leveforhold i landdistrikterne. Forskning og innovation vil åbne mulighed for at integrere agronomiske og miljømæssige mål i bæredygtig produktion og derved øge landbrugets produktivitet og ressourceeffektivitet, herunder effektiviteten af vandforbruget, øge sikkerheden i forbindelse med dyre- og planteavl, nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser, nedbringe affaldsproduktionen, mindske udvaskningen af næringsstoffer og andre kemikalieinput fra landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, mindske afhængigheden af import af planteprotein til Europa samt øge diversiteten i de primære produktionssystemer og fremme genvindingen af den biologiske diversitet.

2.1.1.  Forøgelse af produktionseffektiviteten, håndtering af klimaforandringerne og sikring af bæredygtighed og robusthed

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og planternes, dyrenes og produktionssystemernes tilpasningsevne, så vi kan imødegå problemerne med miljø-/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, og de stadig mere knappe naturressourcer. De nyskabelser, der fremkommer herved, vil hjælpe os med at bevæge os i retning af en lavemissionsøkonomi med lavt energiforbrug og lav affaldsproduktion samt lavere efterspørgsel efter naturressourcer i hele fødevare- og foderforsyningskæden. Ud over at bidrage til fødevaresikkerheden vil der blive skabt nye muligheder for brugen af biomasseressourcer og biprodukter fra landbrug ▌til en lang række industrielle formål, som ikke vedrører fødevarer.

Der tilstræbes tværfaglige tilgange til at forbedre planters, dyrs og mikroorganismers ydeevne, samtidig med at der sikres en effektiv udnyttelse af ressourcerne (vand, landjord, jordbund, næringsstoffer, energi og andre input) og økologisk integritet i landdistrikterne. Der vil blive lagt vægt på integrerede og forskelligartede produktionssystemer og former for dyrkningspraksis, herunder brug af præcisionsteknologier og økologisk intensivering, som gavner både konventionelt og økologisk landbrug. Grønnere byer vil ligeledes blive fremmet med nye former for landbrug, gartneri og skovbrug i byområder og bynære områder. Dette skal overvejes ved at se nærmere på nye krav til planteegenskaber, dyrkningsmetoder, teknologier, markedsføring og byplanlægning i forbindelse med menneskers sundhed og trivsel, miljøet og klimaforandringer. Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad angår tilpasningsevne, sundhed og produktivitet, vil kræve brug af alle hensigtsmæssige traditionelle og moderne avlsmetoder samt bevaring og bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. Der vil blive rettet behørig opmærksomhed mod ▌jordforvaltning med henblik på at øge afgrødeproduktiviteten. Dyresundheden vil blive fremmet under hensyn til det overordnede mål, der er at sikre høj kvalitet og sikker produktion af fødevarer. Aktiviteter inden for plantesundhed og plantebeskyttelse vil skabe større viden og støtte udviklingen af strategier, produkter og værktøjer til integreret miljøvenlig skadedyrsbekæmpelse for at forhindre, at der indføres patogener, bekæmpe skadedyr og sygdomme og mindske tab af udbytte før og efter høst. På dyresundhedsområdet vil strategier til udryddelse eller effektiv forvaltning af sygdomme, herunder zoonose, og forskning i antimikrobiel resistens blive fremmet. Integreret bekæmpelse af sygdom, parasitter og skadedyr vil blive styrket – fra en bedre forståelse af samspillet mellem vært og patogen til overvågning, diagnostik og behandlinger. Undersøgelser af indvirkningen af den anvendte praksis på dyrevelfærden vil bidrage til at imødekomme samfundets bekymringer. De ovennævnte områder vil blive underbygget med mere grundforskning for at belyse relevante biologiske spørgsmål og for at støtte udviklingen og gennemførelsen af Unionens politikker på grundlag af en relevant vurdering af deres økonomiske og markedsmæssige potentiale.

2.1.2.  Tilvejebringelse af økosystemtjenester og offentlige goder

Landbruget og skovbruget er unikke systemer, der leverer kommercielle produkter, men også samfundsmæssige goder i bredere forstand (herunder af kulturel og rekreativ værdi) og vigtige økologiske tjenester, bl.a. hvad angår velfungerende biodiversitet, bestøvning, vandlagring og -regulering, jordfunktionalitet, landskaber, begrænsning af erosion, modstandsdygtighed over for oversvømmelse og tørke samt afbødning af kulstofbinding/drivhusgasudledning. Forskningsaktiviteterne vil bidrage til en bedre forståelse af det komplekse samspil mellem primære produktionssystemer og økosystemtjenester og vil understøtte tilvejebringelsen af disse offentlige goder og tjenester gennem levering af forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer til støtte ved beslutningstagning og vurdering af deres markedsmæssige og ikkemarkedsmæssige værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal behandles, kan nævnes udpegelse af landlige og by(nære) landbrugs-/skovbrugssystemer og landskabsmønstre, der sandsynligvis kan bruges til at nå disse mål. Ændringer i den aktive forvaltning af landbrugssystemerne – herunder brug af nye teknologier og ændret praksis – vil forstærke afbødningen af drivhusgasudledningen og øge landbrugssektorens modstandsdygtighed over for negative virkninger af klimaforandringer.

2.1.3.  Styrkelse af landdistrikterne og støtte til politikkerne og innovationen i landdistrikterne

Mulighederne for udvikling af landområderne bliver større ved at styrke deres kapacitet til primærproduktion og levering af økosystemtjenester og ved at åbne nye muligheder for produktion af nye og diversificerede produkter (herunder fødevarer, foder, materialer, energi), som imødekommer den øgede efterspørgsel efter systemer med lav kulstofudledning og korte forsyningskæder. Der er behov for samfundsøkonomisk forskning og videnskabelige og samfundsmæssige undersøgelser samt udvikling af nye koncepter og institutionelle nyskabelser for at sikre samhørighed i landdistrikterne og forhindre økonomisk og social marginalisering, fremme diversificering af de økonomiske aktiviteter (bl.a. i servicesektoren), sikre et hensigtsmæssigt forhold mellem land- og byområderne samt lette udvekslingen af viden, demonstration, innovation og formidling samt fremme aktiv ressourceforvaltning. Desuden er der behov for at finde nye metoder til at omdanne de offentlige goder i landdistrikterne til lokale/regionale samfundsøkonomiske fordele. Behovet for innovation, som defineres på regionalt og lokalt plan, vil blive understøttet af tværsektorielle forskningsaktiviteter på internationalt, tværregionalt og europæisk plan. Ved at tilvejebringe de nødvendige analyseværktøjer, indikatorer, integrerede modeller og fremadrettede aktiviteter vil forskningsprojekterne hjælpe de politiske beslutningstagere og andre aktører i forbindelse med gennemførelse, overvågning og vurdering af relevante strategier og politikker og relevant lovgivning, ikke kun for landdistrikter, men for hele bioøkonomien. Endvidere er der behov for værktøjer og data, som muliggør en korrekt vurdering af mulige afvejninger blandt forskellige former for udnyttelse af ressourcerne (landjord, vand, jordbund, næringsstoffer, energi og andre input) og bioøkonomiske produkter. Samfundsøkonomiske og komparative vurderinger af landbrugs-/skovbrugssystemer og deres bæredygtighed vil blive berørt.

2.1.4.  Et bæredygtigt skovbrug

Målet er på en bæredygtig måde at producere biobaserede produkter, økosystemtjenester (herunder tjenester relateret til vand og tjenester til modvirkning af klimaforandringer) og tilstrækkelig biomasse med behørigt hensyn til skovbrugets økonomiske, økologiske og sociale aspekter samt til regionale forskelle. Overordnet set har aktiviteterne i skovbrugssektoren til formål at fremme multifunktionelle skove, der giver en række økologiske, økonomiske og sociale fordele. I aktiviteterne vil der blive fokuseret på videreudvikling af bæredygtige skovbrugssystemer, der kan tage samfundsmæssige udfordringer op og imødekomme efterspørgslen, herunder skovbrugsejernes behov, ved at fastsætte multifunktionelle tilgange, der forener behovet for at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst under hensyntagen til klimaforandringerne. Disse bæredygtige skovbrugssystemer kan medvirke til at styrke skovenes modstandskraft og beskytte biodiversiteten samt i behovet for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter biomasse. Dette skal underbygges af forskning i træers sundhed og i skovbeskyttelse og -genopretning efter brand.

2.2.  En bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugsfødevareindustri, som leverer en sikker og sund kost

Forbrugernes behov for sikre, sunde og billige fødevarer af høj kvalitet skal imødekommes under hensyntagen til indvirkningen fra fødevareforbruget og fødevare- og foderproduktionen på menneskers sundhed, miljøet og det globale økosystem. Sikker forsyning af sikre fødevarer og foder, den europæiske landbrugsfødevareindustris konkurrenceevne samt bæredygtig fødevareproduktion, -forsyning og -forbrug vil blive behandlet, idet hele fødevarekæden og beslægtede konventionelle såvel som økologiske tjenester afdækkes lige fra primærproduktion til forbrug. Denne fremgangsmåde vil bidrage til at a) opnå fødevaresikkerhed for alle europæere og fjerne hungersnøden i verden, b) mindske byrden fra fødevare- og kostrelaterede sygdomme og fedme ved at fremme sund og bæredygtig kost gennem forbrugeroplysning og nyskabelser i landbruget og fødevareindustrien, c) nedbringe vand- og energiforbruget ved forarbejdning, transport og distribution af fødevarer, d) reducere mængden af fødevareaffald med 50 % i 2030 og e) tilvejebringe et bredt udvalg af sunde, autentiske og sikre fødevarer af høj kvalitet til alle.

2.2.1.  Oplyste forbrugervalg

Forbrugernes præferencer, holdninger, behov, adfærd, livsstil, uddannelse og fødevarekvalitetens kulturelle komponent vil blive behandlet, og kommunikationen mellem forbrugerne og forskerne og interessenterne i fødevarekæden vil blive forbedret for at øge den offentlige forståelse af fødevareproduktion generelt og lette det oplyste valg, fremme et bæredygtigt og sundt forbrug og øge disse faktorers indvirkning på produktion, inklusiv vækst og livskvalitet, navnlig for sårbare grupper. Social innovation vil blive brugt til at tackle de samfundsmæssige udfordringer, og innovative forudsigelsesmodeller og teknologier på området for forbrugerforskning vil sikre sammenlignelige data og skabe grundlaget for at opfylde behovene i Unionens politikker.

2.2.2.  Sunde og sikre fødevarer og kost til alle

De ernæringsmæssige behov, en alsidig kost og fødevarernes indvirkning på fysiologiske funktioner og fysisk og mental ydeevne vil blive behandlet, og det samme gælder sammenhængen mellem kost, demografiske tendenser (såsom aldring) og kroniske sygdomme og forstyrrelser ▌. Kostmæssige løsninger og nyskabelser, der fører til øget sundhed og velvære, vil blive udpeget. Kemisk og mikrobiel forurening af fødevarer og foder, eksponeringsrisici samt allergener vil blive analyseret, vurderet, overvåget, kontrolleret og sporet gennem hele fødevare-, foder- og drikkevandsforsyningskæden fra produktion og oplagring til forarbejdning, emballering, distribution, catering og tilberedning i hjemmene. Nyskabelser med hensyn til fødevaresikkerhed, forbedrede værktøjer til vurdering af risici og forholdet mellem risici og fordele og til underretning om risici samt bedre standarder for fødevaresikkerhed, der skal gennemføres i hele fødevarekæden, vil føre til øget forbrugertillid og -beskyttelse i Europa. Forbedrede standarder for fødevaresikkerhed på globalt plan vil også bidrage til at styrke den europæiske fødevareindustris konkurrenceevne.

2.2.3.  En bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugsfødevareindustri

Foder- og fødevareindustriens behov for at tackle det sociale, miljømæssige, klimamæssige og økonomiske skifte fra lokalt til globalt vil blive behandlet på alle trin i foder- og fødevareproduktionskæden, også hvad angår fødevaredesign, forarbejdning, emballering, processtyring, reduktion af affaldsmængden, udnyttelse af biprodukter og forsvarlig brug eller bortskaffelse af biprodukter fra dyr. Der vil blive skabt innovative og bæredygtige, ressourceeffektive teknologier og processer samt diversificerede, sikre, sunde og økonomisk overkommelige produkter af høj kvalitet, som vil blive underbygget af videnskabeligt baseret dokumentation. Dette vil styrke innovationspotentialet i den europæiske fødevareforsyningskæde, øge dens konkurrenceevne, skabe økonomisk vækst og beskæftigelse samt gøre det muligt for den europæiske fødevareindustri at tilpasse sig forandringerne. Blandt andre aspekter, som skal behandles, kan nævnes sporbarhed, logistik og tjenester, samfundsøkonomiske og kulturelle faktorer, dyrevelfærd og andre etiske spørgsmål, fødevarekædens modstandskraft over for miljø- og klimamæssige risici, behovet for at begrænse den negative miljøvirkning af aktiviteter i forbindelse med fødevarekæden, kostomlægninger og ændrede produktionssystemer.

2.3.  Udnyttelse af levende marine ressourcers potentiale

Et af de vigtigste kendetegn ved levende marine ressourcer er, at de er vedvarende, og bæredygtig udnyttelse af dem bygger på en dybtgående indsigt i de marine økosystemer og en høj kvalitet og produktivitet i disse. Det overordnede mål er at forvalte de levende akvatiske ressourcer ▌for at maksimere det sociale og økonomiske udbytte/afkast fra Europas oceaner, have og indre farvande.

Heri ligger også behovet for at optimere det bæredygtige bidrag fra fiskeriet og akvakulturen til fødevaresikkerheden i lyset af den globale økonomi, mindske Unionens store afhængighed af importerede fisk og skaldyr (ca. 60 % af Unionens samlede forbrug på dette område afhænger af import, og Unionen er verdens største importør af fiskevarer) og sætte skub i nyskabelser på det marine og maritime område gennem bioteknologier, der kan skabe intelligent "blå" vækst. I tråd med de nuværende rammepolitikker, navnlig den integrerede havpolitik og havstrategirammedirektivet, vil forskningsaktiviteterne understøtte den økosystembaserede tilgang til forvaltning og udnyttelse af naturressourcerne og samtidig muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser og gøre de berørte sektorer "grønnere".

2.3.1.  Udvikling af et bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri

I den nye fælles fiskeripolitik, rammedirektivet om havstrategi og Unionens biodiversitetsstrategi efterlyses et mere bæredygtigt, konkurrencedygtigt og miljøvenligt europæisk fiskeri. Bestræbelserne i retning af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen vil kræve en indgående forståelse af de marine økosystemer. Nye værktøjer og modeller vil blive udviklet for at give os øget indsigt i, hvad der gør marine økosystemer sunde og produktive, og for at fastslå, vurdere og afbøde fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer (bl.a. i dybhavet). Der vil blive udviklet nye fangststrategier og -teknologier, som rummer samfundstjenester og samtidig opretholder sunde marine økosystemer, og den samfundsøkonomiske virkning af de forskellige forvaltningsmetoder vil blive målt. Effekten af miljøforandringerne, herunder klimaforandringerne, og mulighederne for tilpasning til disse vil også blive undersøgt, ligesom der vil blive udviklet nye vurderings- og forvaltningsværktøjer, der kan bruges til at imødegå risici og usikkerhed. Aktiviteterne vil understøtte forskning i fiskebestandenes biologi, genetik og dynamik, vigtige arters rolle for økosystemerne, fiskeriaktiviteterne og tilsynet med dem, fiskerisektorens adfærd og tilpasning til nye markeder, f.eks. med hensyn til miljømærkning, samt fiskeindustriens inddragelse i beslutningsprocessen. Den fælles udnyttelse af det maritime rum side om side med andre aktiviteter, navnlig i kystzonerne, og den samfundsøkonomiske indvirkning herfra vil også blive behandlet.

2.3.2.  Udvikling af konkurrencedygtig og miljøvenlig europæisk akvakultur

Miljøvenlig akvakultur rummer et stort potentiale med hensyn til at udvikle sunde, sikre og konkurrencedygtige produkter, som skræddersys til forbrugernes behov og præferencer, og med hensyn til miljøtjenester (bioremediering, forvaltning af landjord og vand osv.) og energiproduktion. Dette potentiale skal realiseres fuldt ud i Europa. Vores viden og teknologier vil derfor blive styrket, hvad angår alle aspekter ved opdræt af etablerede arter og diversificering til nye arter under hensyntagen til samspillet mellem akvakulturen og de akvatiske økosystemer, for at mindske konsekvenserne for miljøet, samt indvirkningen fra klimaforandringerne, og hvordan sektoren kan tilpasse sig dem. Der er navnlig behov for, at forskningsarbejdet videreføres med hensyn til opdrættede vandorganismers sundhed og sygdomme (herunder værktøjer og metoder til forebyggelse og modvirkning), ernæringsspørgsmål (herunder udvikling af alternative, skræddersyede ingredienser og foderstoffer til akvakultur) og reproduktion og avl, som er blandt de primære hindringer i den bæredygtige udvikling af europæisk akvakultur. Innovationen vil også blive fremmet med henblik på bæredygtige produktionssystemer ved indre vandveje, i kystzoner og offshore. Der vil også blive taget højde for særlige forhold i Europas yderste periferi. Desuden vil der blive lagt vægt på at forstå sektorens sociale og økonomiske dimensioner for at understøtte omkostnings- og energieffektiv produktion, der matcher markedets og kundernes behov og samtidig sikrer både konkurrenceevne og attraktive muligheder for investorer og producenter.

2.3.3.  Fremme af nyskabelser på det marine og maritime område gennem bioteknologi

Mere end 90 % af den marine biodiversitet er fortsat ikke udforsket, så der er meget store muligheder for at opdage nye arter og applikationer på området for marine bioteknologier, som ventes at skabe en årlig vækst på 10 % i denne sektor. Der vil blive ydet støtte til yderligere udforskning og udnyttelse af det store potentiale, der ligger i den marine biodiversitet og biomasse, for at frembringe flere nyskabende og bæredygtige processer, produkter og tjenester på markederne, som kan finde anvendelse på områder som kemisk industri og materialeindustri, lægemiddelindustri, fiskeri og akvakultur, energiforsyning og kosmetik.

2.4.  Bæredygtige og konkurrencedygtige biobaserede industrier og støtte til udvikling af en europæisk bioøkonomi

Det overordnede mål er at fremskynde omstillingen hos de europæiske industrier, der anvender fossile brændstoffer, til ressourceeffektive og bæredygtige kulstoffattige brændstoffer. Forskning og innovation vil gøre det muligt at mindske Unionens afhængighed af fossile brændstoffer og bidrage til at opfylde vores energi- og klimarelaterede politiske mål for 2020 (10 % fornyelige brændstoffer til transport og en nedbringelse af drivhusgasudledningerne med 20 %). Estimater viser, at et skifte til biologiske råstoffer og forarbejdningsmetoder kan spare op til 2,5 mia. t CO2-ækvivalenter om året i 2030 og øge markederne for biobaserede råstoffer og nye forbrugerprodukter væsentligt. For at udnytte dette potentiale er det nødvendigt at opbygge en bred videnbase og udvikle relevante (bio)teknologier, hvor der primært fokuseres på tre væsentlige elementer: a) erstatning af nuværende processer baseret på fossile brændstoffer med processer baseret på ressource- og energieffektive bioteknologiske brændstoffer, b) etablering af pålidelige, bæredygtige og hensigtsmæssige forsyningskæder for biomasse, biprodukter og affaldsstrømme og et bredt netværk af bioraffinaderier over hele Europa samt c) støtte til udvikling af markederne for biobaserede produkter og processer under hensyntagen til de dertil knyttede risici og fordele. Synergier med målet "Lederskab inden for støtte- og industriteknologi " vil blive tilstræbt.

2.4.1.  Fremme af bioøkonomien for biobaserede industrier

Store fremskridt i retning af kulstoffattige, ressourceeffektive og bæredygtige industrier vil blive understøttet gennem opdagelse og udnyttelse af landbaserede og akvatiske biologiske ressourcer og minimering af negative miljøindvirkninger og vandfodaftrykket, f.eks. gennem etablering af lukkede kredsløb af næringsstoffer, herunder mellem by- og landområder. De potentielle trade-offs mellem forskellige anvendelser af biomasse bør undersøges. Aktiviteterne bør fokusere på biomasse, der ikke konkurrerer med nonfood, samt tage hensyn til bæredygtigheden af relaterede arealanvendelsessystemer. Fokus vil blive rettet mod at udvikle mere bæredygtige, biobaserede produkter og biologisk aktive sammensætninger, som har nye egenskaber og funktioner, til industrier og forbrugere. Vedvarende ressourcers, bioaffalds og biprodukters økonomiske værdi vil blive maksimeret i kraft af nye, ressourceeffektive processer, herunder omdannelse af bioaffald i byområder til rå- og hjælpestoffer i landbruget.

2.4.2.  Udvikling af integrerede bioraffinaderier

Der vil blive ydet støtte til aktiviteter, der skal fremme bæredygtige bioprodukter og mellemprodukter samt bioenergi/biobrændstoffer, og fokus vil primært ligge på en kaskademetode, der prioriterer frembringelse af produkter med høj merværdi. Der vil blive udviklet teknologier og strategier, som skal sikre forsyningen af råstoffer. Ved at udvide viften af former for biomasse til brug i bioraffinaderier af anden og tredje generation, herunder produkter fra skovbrug, bioaffald og industrielle biprodukter, vil der blive bidraget til at undgå konflikter mellem fødevarer og brændstoffer, og den økonomiske og miljøvenlige udvikling i land- og kystområderne i Unionen vil blive understøttet.

2.4.3.  Fremme af markedsudviklingen for biobaserede produkter og processer

Foranstaltninger på efterspørgselssiden vil åbne nye markeder for bioteknologisk innovation. Der er behov for standardisering og certificering på EU-plan og internationalt plan, hvad angår bl.a. bestemmelse af biobaseret indhold, produktfunktioner og biologisk nedbrydelighed. Metoder og tilgange til livscyklusanalyse skal videreudvikles og løbende tilpasses til de videnskabelige og industrielle fremskridt. Forskningsaktiviteter til støtte for standardisering af produkter og processer (herunder harmonisering af internationale standarder) og regulering på området for bioteknologi betragtes som afgørende for at understøtte skabelsen af nye markeder og for at udnytte Unionens handelsmuligheder.

2.5.  Tværgående havforskning

Målet er at forøge EU's haves og oceaners indvirkning på samfundet og på økonomisk vækst gennem bæredygtig udnyttelse af havressourcerne, anvendelse af forskellige havenergikilder og de mange forskellige måder, man kan anvende havene på. Aktiviteterne skal fokusere på tværgående videnskabelige og teknologiske udfordringer på hav- og søfartsområdet med henblik på at frigøre havenes og oceanernes potentiale på tværs af marine og maritime erhverv, samtidig med at miljøet beskyttes, og der sker en tilpasning til klimaændringerne. En strategisk koordineret tilgang for havforskning og maritim forskning på tværs af alle udfordringer og søjler i Horisont 2020 vil også støtte gennemførelsen af relevante EU-politikker til at bidrage til at levere vigtige mål for den blå vækst.

Som følge af havforskningens og den maritime forsknings tværfaglige karakter vil tæt samordning og fælles aktiviteter med andre dele af Horisont 2020, navnlig Samfundsmæssig udfordring 5, blive tilstræbt.

2.5.1.  Klimaændringernes indvirkning på de marine økosystemer og den maritime økonomi

Aktiviteter vil blive støttet med henblik på at styrke den nuværende forståelse af, hvordan de marine økosystemer og samspillet mellem havet og atmosfæren fungerer. Dette vil øge muligheden for at vurdere den rolle, som havene spiller for klimaet, og virkningen af klimaændringerne og forsuringen af havene på de marine økosystemer og kystområderne.

2.5.2.  Udvikling af potentialet af havets ressourcer ved hjælp af en integreret tilgang

Langsigtet styrkelse, bæredygtig maritim vækst og skabelse af synergier på tværs af alle de maritime sektorer kræver en integreret tilgang. Forskningsaktiviteterne vil have fokus på bevarelse af havmiljøet samt virkningen af maritime aktiviteter og produkter på ikke-maritime sektorer. Dette vil skabe fremskridt inden for miljøinnovation såsom nye produkter, processer og anvendelsen af forvaltningskoncepter, -værktøjer og -foranstaltninger til at vurdere og afbøde virkningerne af det menneskelige pres på havmiljøet med henblik på at fremme en bæredygtig forvaltning af maritime aktiviteter.

2.5.3.  Tværgående koncepter og teknologier, der muliggør maritim vækst

Fremskridt inden for tværgående støtteteknologier (f.eks. ikt, elektronik, nanomaterialer, legeringer, bioteknologi osv.) og nye udviklinger og koncepter inden for ingeniørteknik vil fortsat muliggøre vækst. Aktiviteterne vil muliggøre store gennembrud inden for havforskning og maritim forskning samt havobservation (f.eks. dybhavsforskning, observationssystemer, sensorer, automatiske systemer til tilsyn med aktiviteter og overvågning, screening af havets biodiversitet, havrelaterede geologiske farer, fjernstyrede undervandsfartøjer etc.). Målet er at reducere virkningerne på havmiljøet (f.eks. undervandsstøj, indføre invasive arter og forurenende stoffer fra hav og land osv.) og minimere CO2-fodaftrykkene fra menneskelige aktiviteter. Tværgående støtteteknologier vil understøtte gennemførelsen af marine og maritime EU-politikker.

2.6.  Særlige gennemførelsesaspekter

Ud over de almindelige kilder til ekstern rådgivning vil der blive gennemført særlige samråd med den Stående Komité for Landbrugsforskning (SCAR) om en række temaer, herunder også strategiske aspekter i henhold til dens fremtidsstudier og om samordningen af landbrugsforskning mellem det nationale niveau og EU-niveauet. Der etableres også passende forbindelser til aktiviteterne i relevante europæiske innovationspartnerskaber og de relevante aspekter af forsknings- og innovationsdagsordenerne under de europæiske teknologiplatforme.

Virkningen og formidlingen af forskningsresultaterne støttes aktivt gennem specifikke aktioner inden for kommunikation, videnudveksling og inddragelse af forskellige aktører i alle projektfaser. I gennemførelsen kombineres en bred vifte af aktiviteter, herunder også omfattende demonstrations- og pilotprojektaktiviteter. En let og åben adgang til forskningsresultater og bedste praksis fremmes ▌.

Den specifikke støtte til SMV’er vil give mulighed for øget deltagelse af landbrug, fiskere og andre typer SMV’er i forsknings- og demonstrationsaktiviteter. Der tages hensyn til den primære produktionssektors behov for innovationsstøttetjenester og outreach-strukturer. Gennemførelsen kombinerer en række aktiviteter, herunder videnudvekslingsaktioner, hvor der aktivt sørges for, at landbrugere eller andre primærproducenter og formidlere inddrages for at sammenfatte slutbrugernes forskningsbehov. En let og åben adgang til forskningsresultater og bedste praksis fremmes.

Støtte til standardisering og reguleringsaspekter vil blive anvendt til at fremskynde markedsindførelsen af nye biovarer og -tjenester.

Det kan overvejes at yde støtte til relevante fælles programlægningsinitiativer (FPI'er) og relevante offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber ▌.

Det vil blive tilstræbt at udvikle synergier med og opnå yderligere midler fra andre EU-fonde i forbindelse med denne samfundsmæssige udfordring, herunder bl.a. fonden til udvikling af landdistrikterne og fiskerifonden.

Der gennemføres fremadrettede aktiviteter i alle bioøkonomisektorer, herunder udvikling af databaser, indikatorer og modeller for den globale, europæiske, nationale og regionale dimension. Der udvikles et europæisk bioøkonomiobservatorium med henblik på kortlægning og overvågning af Unionens og den verdensomspændende forsknings- og innovationsaktivitet, herunder teknologivurderinger, udvikling af nøgleresultatindikatorer, og overvågning af innovationspolitikker på bioøkonomiområdet.

3.  SIKKER, REN OG EFFEKTIV ENERGI

3.1.  Reduktion af energiforbruget og kulstofaftrykket ved intelligent og bæredygtig udnyttelse

Energikilderne og forbrugsmønstrene i Europas industrier, transportsystemer, bygninger, områder og byer er i vid udstrækning ikke bæredygtige, hvilket har betydelige konsekvenser, hvad angår miljøet og klimaforandringerne. Energiforvaltning i realtid for nye og eksisterende bygninger, som næsten ikke udleder CO2, for nær-nulenergibygninger og plusenergibygninger, for efterfølgende tilpassede bygninger samt for aktive bygninger, højeffektive industrier og udbredt brug af energieffektive tilgange blandt selskaber, enkeltpersoner, lokalsamfund, byer og områder vil ikke blot kræve teknologiske fremskridt, men også ikketeknologiske løsninger, herunder nye tjenester vedrørende rådgivning, finansiering og efterspørgselsstyring, og input fra adfærds- og samfundsvidenskaben under samtidig hensyntagen til spørgsmål om offentlig accept. På denne måde kan forbedret energieffektivitet blive en af de mest omkostningseffektive metoder til at mindske energibehovet og derved øge energiforsyningssikkerheden, reducere miljø- og klimapåvirkningerne og øge konkurrenceevnen. For at imødekomme disse udfordringer er det vigtigt at videreudvikle vedvarende energikilder og udnytte energieffektivitetspotentialet.

3.1.1.  Lancering af teknologier og tjenester vedrørende intelligent og effektiv udnyttelse af energi på massemarkedet

Hvis vi skal nedbringe energiforbruget og slippe af med energiaffaldet samtidig med, at vi tilvejebringer de tjenester, som samfundet og økonomien har behov for, skal vi ikke kun bringe flere effektive, omkostningsmæssigt konkurrencedygtige, miljøvenlige og mere intelligente former for udstyr, produkter og tjenester ud på massemarkedet, men også integrere komponenter og enheder således, at de i samarbejde optimerer den samlede udnyttelse af energien i bygninger, tjenester og industrien.

For at sikre udbredt anvendelse og give forbrugerne det fulde udbytte (herunder muligheden for at holde øje med deres eget forbrug) skal disse teknologiers og tjenesters energieffektivitet tilpasses og optimeres i forhold til de miljøer, hvor de anvendes. Dette kræver ▌forskning i og udvikling og afprøvning af innovative informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og overvågnings- og kontrolteknikker samt demonstrationsprojekter og andre aktiviteter forud for kommerciel lancering for at sikre interoperabilitet og skalerbarhed. Disse projekter skal sigte mod at bidrage til markant at nedsætte eller optimere det overordnede energiforbrug og de overordnede energiomkostninger ved udvikling af fælles procedurer for indsamling, sammenligning og analyse af data om energiforbrug og emissioner for at fremme målbarheden, gennemsigtigheden, den offentlige accept, planlægningen og synligheden, hvad angår energiudnyttelsen og dens miljøpåvirkninger. I disse processer bør sikkerhed og indbygget privatlivsbeskyttelse sikres med henblik på at beskytte overvågnings- og kontrolteknikkerne. Udvikling af platforme og anvendelse af disse til at kontrollere sådanne systemers stabilitet vil hjælpe til at sikre pålidelighed.

3.1.2.  Udnyttelse af potentialet ved effektive og vedvarende varme-/køleanlæg

En stor del af energiforbruget i EU går til opvarmning og afkøling, og udviklingen af effektive og omkostningseffektive teknologier og systemintegrationsteknikker, f.eks. netværksforbindelser med standardiserede sprog og tjenester, vil have stor effekt med hensyn til at mindske energibehovet. Dette kræver forskning i og demonstration af nye designteknikker og systemer og komponenter til industriel, kommerciel og privat brug, f.eks. i forbindelse med decentral forsyning af varmt vand og rumopvarmning og -afkøling. Dette bør omfatte forskellige teknologier, bl.a. solvarme, jordvarme, biomasse, varmepumper, kraftvarmeværker, energiudnyttelse af affald osv. og opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger og områder samt støtte intelligente bygninger. Der er behov for yderligere gennembrud, navnlig hvad angår oplagring af varme fra vedvarende energikilder, ligesom der er behov for at fremme udviklingen og anvendelsen af effektive kombinationer af centrale og decentrale hybridanlæg til opvarmning og afkøling.

3.1.3.  Fremme af intelligente europæiske byer og lokalsamfund

Byområderne er blandt de største forbrugere af energi i EU, og de udleder en tilsvarende stor andel af drivhusgasserne, idet de samtidig forårsager megen luftforurening. Samtidig påvirkes byområderne af stadig dårligere luftkvalitet og klimaforandringer, og de er nødt til at udvikle deres egne strategier for afbødning og tilpasning. For at sikre overgangen til et lavemissionssamfund er det derfor afgørende at finde innovative energiløsninger (f.eks. energieffektivitet, systemer til elforsyning, opvarmning og afkøling samt integration af vedvarende energikilder i bebyggede omgivelser), som integreres med løsninger inden for transportsystemer, intelligent bygge- og anlægsarbejde og byplanlægning, affald, vandbehandling og ikt til gavn for byområderne. Der er brug for målrettede initiativer til støtte for en konvergens af de industrielle værdikæder inden for energi-, transport- og ikt-sektoren med henblik på intelligente applikationer til byområder. Samtidig skal nye teknologiske, organisationsmæssige, planlægningsmæssige og forretningsrelaterede modeller udvikles og afprøves i stor målestok afhængigt af behovene og midlerne i byerne og lokalsamfundene og deres borgere. Der er desuden behov for forskning for at forstå de sociale, miljømæssige, økonomiske og kulturelle spørgsmål, der rejses ved denne overgang.

3.2.  Billig og kulstoffattig elforsyning

Elektricitet vil spille en central rolle ved etableringen af en miljømæssigt bæredygtig, kulstoffattig økonomi. Vedvarende energikilder spiller en central rolle i denne udvikling. Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion går for langsomt på grund af de høje omkostninger. Der er et presserende behov for at finde løsninger, som nedbringer omkostningerne markant og samtidig øger effektiviteten, bæredygtigheden og den offentlige accept for at fremskynde markedsudbredelsen af billig, pålidelig og kulstoffattig elproduktion. I aktiviteterne skal der fokuseres på forskning, udvikling og fuldskala demonstration af innovative vedvarende energikilder, herunder mindre energiproduktionsanlæg og mikroproduktionsanlæg, effektive og fleksible fossile kraftværker med lav CO2-udledning og teknologier til kulstofopsamling og -oplagring eller teknologier til genanvendelse af CO2.

3.2.1.  Udvikling af vindenergiens fulde potentiale

Målet på området for vindenergi er at nedbringe omkostningerne ved elproduktion på land og offshore med op til omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 2010, at producere en stadig større andel offshore og at muliggøre ordentlig integration i elnettet. Fokus vil være rettet mod udvikling, afprøvning og demonstration af næste generation af systemer til omdannelse af vindenergi i større målestok (herunder innovative systemer til lagring af energi) og med højere udnyttelseseffektivitet og øget tilgængelighed både på land og offshore (også i fjerne områder og under krævende vejrforhold) samt nye processer til serieproduktion. Der vil blive taget hensyn til miljø- og biodiversitetsaspekterne af udvikling af vindenergi.

3.2.2.  Udvikling af effektive, driftssikre og priskonkurrencedygtige solenergianlæg

Omkostningerne ved udnyttelse af solenergi (fotovoltaik og koncentreret solenergi) skal være halveret i 2020 sammenlignet med 2010, hvis denne energiform skal øge sin andel på elmarkedet markant.

På området for fotovoltaik vil dette kræve yderligere forskning i bl.a. nye koncepter og systemer samt demonstration og afprøvning af masseproduktion med henblik på udbredelse af fotovoltaik og integrering af dette i byggeriet i stor målestok.

Hvad angår koncentreret solenergi, vil fokus være rettet mod at udvikle metoder til at øge effektiviteten og nedbringe omkostningerne og miljøpåvirkningen, hvilket vil muliggøre industriel opskalering af demonstrerede teknologier ved at opføre nyskabende kraftværker. Løsningsforslag til effektivt at kombinere produktion af solbaseret elektricitet med afsaltning af vand vil blive afprøvet.

3.2.3.  Udvikling af konkurrencedygtige og miljømæssigt sikre teknologier til opsamling, transport, lagring og genanvendelse af CO2

Opsamling ▌og lagring af CO2 (CCS) er en vigtig mulighed, som skal udbredes på verdensplan på kommercielle vilkår for at klare den udfordring, der ligger i at sikre en kulstoffattig el-produktionsindustri i 2050. Målet er at minimere ekstraomkostningerne ved CCS i energisektoren for kul-, gas- og olieskiferfyrede kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende anlæg uden CCS og energiintensive industrielle anlæg.

Der vil navnlig blive ydet støtte til at demonstrere hele CCS-kæden for en repræsentativ vifte af forskellige teknologier til opsamling, transport, lagring og genanvendelse. Dette vil blive ledsaget af forskning i videreudvikling af teknologierne og frembringelse af mere konkurrencedygtige opsamlingsteknologier, forbedrede komponenter, integrerede systemer og processer, forsvarlig geologisk oplagring, rationelle løsninger og offentlig accept med hensyn til genanvendelse af opsamlet CO2 ▌for at muliggøre kommerciel udbredelse af CCS-teknologier til kraftværker, der anvender fossile brændstoffer, og andre kulstofintensive industrier, som sættes i drift efter 2020. Der vil også blive ydet støtte til rene kulstofteknologier som teknologier, der supplerer CCS.

3.2.4.  Udvikling af jordvarme, vandkraft, havenergi og andre vedvarende energikilder

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan sammen med andre vedvarende energikilder bidrage til at nedbringe CO2-udledningerne fra Europas energiforsyning og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad angår variabel produktion og anvendelse af energi. Målet er at udvikle omkostningseffektive og bæredygtige teknologier yderligere og gøre dem kommercielt modne og derved muliggøre udbredelse i stor målestok på industrielt plan, herunder integration i energinettet. Forbedrede geotermiske systemer er en teknologi, der bør udforskes, udvikles og demonstreres yderligere, især på områderne udnyttelse, boring og varmeproduktion. Havenergi fra tidevand, havstrømme eller bølger og osmotisk energi er en forudsigelig nulemissionsenergi og kan også bidrage til udviklingen af det fulde potentiale af offshorevindenergi (kombination af havenergier). Forskningsaktiviteterne bør omfatte innovativ laboratorieskala-forskning i billige og pålidelige komponenter og materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og demonstrationsprojekter under de forskellige forhold, der findes i de europæiske farvande.

3.3.  Alternative brændstoffer og mobile energikilder

For at nå Unionens mål, hvad angår energi og nedbringelse af CO2-udledningerne, kræves det desuden, at der udvikles nye brændstoffer og mobile energikilder. Dette er særlig vigtigt for at klare udfordringerne vedrørende intelligent, grøn og integreret transport. Værdikæderne i forbindelse med disse teknologier og alternative brændstoffer er ikke udviklet i tilstrækkelig grad og skal fremrykkes til projekter i demonstrationsskala.

3.3.1.  Mere konkurrencedygtig og bæredygtig bioenergi

Målsætningen for bioenergi er at modne de mest lovende teknologier rent kommercielt, så de kan anvendes i bæredygtig storproduktion af avancerede biobrændstoffer i forskellige værdikæder i bioraffinaderier til overflade-, sø- og lufttransport og højeffektiv kraftvarmeproduktion og grøn gas på basis af biomasse og affald, herunder CCS. Målet er at udvikle og demonstrere teknologien i forhold til forskellige anvendelser af bioenergi i forskellig målestok under hensyntagen til forskelle i geografiske og klimatiske forhold samt logistiske begrænsninger, idet de negative miljømæssige og sociale virkninger forbundet med arealanvendelse minimeres. I den mere langsigtede forskning vil vi understøtte udviklingen af en bæredygtig bioenergiindustri ud over 2020. Disse aktiviteter vil supplere forudgående forskning (f.eks. i råbrændstof, bioressourcer) og efterfølgende forskning (f.eks. i integration i bilparker), som gennemføres vedrørende andre relevante samfundsmæssige udfordringer.

3.3.2.  Nedbringelse af markedsføringstiden for brint- og brændselscelleteknologier

Brændselsceller og brint har et stort potentiale til at bidrage til tacklingen af de energimæssige udfordringer, som Europa står over for. Hvis disse teknologier skal gøres konkurrencedygtige, skal omkostningerne nedbringes væsentligt. For eksempel vil omkostningerne til brændselscellesystemer til transport skulle nedbringes med en faktor 10 i løbet af de næste 10 år. For at opnå dette vil der blive ydet støtte til ▌projekter vedrørende demonstration og prækommerciel ibrugtagning af bærbart, stationært og mikrostationært udstyr samt udstyr til transportformål og relaterede tjenester. Desuden vil der blive ydet støtte til langsigtet forskning og teknologiudvikling med henblik på at opbygge en konkurrencedygtig brændselscellekæde og en bæredygtig brintproduktion og -infrastruktur i EU. Der er behov for et stærkt nationalt og internationalt samarbejde for at opnå gennembrud på markedet i tilstrækkeligt omfang, herunder udarbejdelse af hensigtsmæssige standarder.

3.3.3.  Nye alternative brændstoffer

Der findes en række nye muligheder med potentiale på længere sigt, f.eks. brændstof med pulverformigt metal og brændstof fra fotosyntetiske mikroorganismer (i vand- og landbaserede miljøer) og fra kunstig efterligning af fotosyntese og solbrændstoffer. Disse nye muligheder kan rumme et potentiale for mere effektiv energiomdannelse og mere priskonkurrencedygtige og bæredygtige teknologier ▌. Der vil navnlig blive ydet støtte til at bringe disse nye og andre potentielle teknologier fra laboratorie- til demonstrationsplan med henblik på prækommerciel demonstration i 2020.

3.4.  Et intelligent, fælleseuropæisk elnet

Elnettene skal klare tre indbyrdes relaterede udfordringer for at sikre et forbrugervenligt og stadig mere kulstoffattigt elsystem. De skal dels skabe et paneuropæisk marked, dels integrere et kraftigt stigende antal vedvarende energikilder og dels håndtere samspillet mellem millioner af leverandører og kunder (hvor stadig flere husstande vil spille begge roller), herunder ejere af elkøretøjer. Fremtidens elnet får afgørende betydning for overgangen til et ▌CO2-frit energisystem, alt imedens det sikrer kunderne øget fleksibilitet og flere omkostningsfordele. Det altoverskyggende mål for 2020 er at overføre og distribuere omkring 35 %(22) af elektriciteten fra både spredte og koncentrerede vedvarende energikilder.

En stærkt integreret forsknings- og demonstrationsindsats vil understøtte udviklingen af nye komponenter, teknologier og procedurer, som tager hensyn til de særlige egenskaber ved både de dele af elnettet, der bruges til overførsel og distribution, og dem, der bruges til fleksibel lagring af energi.

Alle muligheder for at afbalancere energiudbuddet og -efterspørgslen skal overvejes for at minimere udledningerne og omkostningerne. Der skal udvikles nye intelligente energinetteknologier, støttende og afbalancerede teknologier, der muliggør større fleksibilitet og effektivitet, herunder konventionelle kraftværker, nye netkomponenter for at forbedre overførselskapaciteten og -kvaliteten samt nettenes pålidelighed. Nye teknologier til elektricitetssystemerne og en infrastruktur til digital tovejskommunikation skal udforskes og integreres i elektricitetsnettet og bruges til at fastlægge intelligente samspil med andre energinet. Dette vil bidrage til, at vi bedre kan planlægge, overvåge, kontrollere og drive elnettet sikkert under normale forhold og i nødsituationer, håndtere samspillet mellem leverandører og kunder samt transportere, administrere og handle med energistrømmene. I forbindelse med indførelsen af fremtidig infrastruktur bør indikatorer og cost-benefit-analyser tage hensyn til overvejelser, som gælder for energisystemet som helhed. Derudover vil synergierne mellem intelligente elnet og telekommunikationsnet blive maksimeret for at undgå overlapning af investeringer, øge sikkerheden og for at fremskynde anvendelsen af intelligente energitjenester.

Nye metoder til lagring af energi (herunder både batterier og i større målestok som f.eks. el-til-gas) og nye køretøjssystemer vil sikre den fornødne fleksibilitet mellem produktion og efterspørgsel. Forbedrede ikt-teknologier vil gøre efterspørgslen efter elektricitet endnu mere fleksibel ved at give kunderne (både industrielle, kommercielle og private) de nødvendige automatiseringsværktøjer. I denne forbindelse er sikkerhed, pålidelighed og privatlivets fred også vigtige spørgsmål.

Nye planlægnings-, markeds- og reguleringsstrukturer skal være drivkraften bag effektivitet og omkostningseffektivitet i elforsyningskæden og interoperabilitet blandt infrastrukturerne og sikre et åbent og konkurrencepræget marked for intelligente teknologier, produkter og tjenester på energinettet. Der er behov for store demonstrationsprojekter for at afprøve og validere løsningerne og fastslå deres fordele for systemet og for de enkelte interessenter, før de indføres i hele Europa. Disse projekter bør ledsages af forskning, som skal give os viden om, hvordan forbrugerne og virksomhederne vil reagere på økonomiske incitamenter, adfærdsændringer, informationstjenester og andre innovative muligheder, der ligger i intelligente elnet.

3.5.  Ny viden og nye teknologier

På længere sigt vil der være behov for nye og mere effektive og priskonkurrencedygtige samt rene, sikre og bæredygtige energiteknologier. Fremskridtene skal fremskyndes gennem tværfaglig forskning med henblik på at opnå videnskabelige gennembrud inden for energirelaterede koncepter og støtteteknologier (f.eks. nanovidenskab, materialevidenskab, faststoffysik, ikt, biovidenskab, geovidenskab, beregning og rumforskning). disse fremskridt skal desuden, hvor det er relevant, sikres gennem udvikling af innovation i fremtidige og fremspirende teknologier samt sikker og miljømæssigt bæredygtig ukonventionel udnyttelse og produktion af gas- og olieressourcer.

Endvidere vil der være behov for avanceret forskning for at finde løsninger med hensyn til at tilpasse energisystemerne til de ændrede klimaforhold. Prioriteterne kan blive justeret i forhold til nye videnskabelige og teknologiske behov og muligheder eller nyopdagede fænomener, som kan indikere lovende udviklingstendenser eller samfundsrisici, der kan opstå under gennemførelsen af Horisont 2020.

3.6.  Håndfaste beslutninger og offentlighedens deltagelse

Forskningen på energiområdet bør understøtte energipolitikken og bringes helt på linje med denne. Der er behov for et indgående kendskab til og forskning i udbredelsen og anvendelsen af energiteknologier og -tjenester, -infrastrukturer og -markeder (herunder gældende bestemmelser) samt forbrugeradfærd for at kunne give de politiske beslutningstagere velfunderede analyser. Navnlig inden for rammerne af informationssystemet i Europa-Kommissionens SET-plan vil der blive ydet støtte til dels at udvikle velfunderede og gennemsigtige teorier, værktøjer, metoder og modeller til vurdering af de vigtigste energirelaterede samfundsøkonomiske spørgsmål, dels at opbygge databaser og opstille scenarier for et udvidet EU og en vurdering af energipolitikkens og relaterede politikkers indvirkning på forsyningssikkerheden, forbruget, miljøet, naturressourcerne og klimaforandringerne, samfundet og energiindustriens konkurrenceevne og dels at gennemføre samfundsøkonomisk forskning og undersøgelser om forholdet mellem videnskab og samfund.

Ved at udnytte de muligheder, der ligger i internettet og de sociale medier, vil der blive foretaget undersøgelser af forbrugeradfærden, bl.a. hos sårbare forbrugere som handicappede, og ændringer i adfærden gennem åbne innovationsplatforme som f.eks. "Living Labs" (levende laboratorier) og store demonstrationsprojekter på området for nyskabende tjenester og gennem panelundersøgelser, samtidig med at privatlivets fred respekteres.

3.7.  Udbredelse af energiinnovation på markedet ▌

Introduktion af innovative løsninger på markedet er afgørende for at udbrede nye energiteknologier i tide gennem omkostningseffektiv implementering. Ud over teknologibaseret forskning og demonstration kræver dette aktioner med en klar EU-merværdi, hvor man sigter mod at udvikle, anvende, dele og overføre ikke-teknologiske nyskabelser med en høj løftestangseffekt på Unionens bæredygtige energimarkeder på tværs af fagområder og forvaltningsniveauer.

Ved disse nyskabelser fokuseres der på at skabe gunstige markedsvilkår for kulstoffattige, vedvarende og energieffektive teknologier og løsninger, hvad angår regulering, administration og finansiering. Der vil blive ydet støtte til foranstaltninger, der letter gennemførelsen af energipolitikken, skaber grundlag for investeringerne, støtter kapacitetsopbygningen og øger offentlighedens accept. Der vil også blive set med opmærksomhed på innovation inden for intelligent og bæredygtig udnyttelse af eksisterende teknologier.

Undersøgelser og analyser viser igen og igen, at den menneskelige faktor spiller en afgørende rolle for, om bæredygtige energipolitikker bliver en succes. Der vil blive tilskyndet til innovative organisationsstrukturer, udbredelse og udveksling af bedste praksis samt specifikke foranstaltninger vedrørende uddannelse og kapacitetsopbygning.

3.8.  Særlige gennemførelsesaspekter

Prioriteringen ved gennemførelsen af aktiviteterne i forbindelse med denne udfordring baseres på behovet for at styrke ▌energirelateret forskning og innovation på europæisk plan. Et hovedmål vil være at støtte gennemførelsen af dagsordenen for forskning og innovation i den strategiske energiteknologiplan (SET-plan)(23) for at nå målsætningerne i Unionens politik på området for energi og klimaforandringer. Køreplanerne og gennemførelsesplanerne i SET-planen vil således udgøre et værdifuldt input ved formuleringen af arbejdsprogrammerne. Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil blive brugt som hovedgrundlag for den strategiske prioritering og samordningen af den energirelaterede forskning og innovation i hele Unionen.

Den ikke-teknologiske dagsorden vil følge Unionens politik og lovgivning på energiområdet. Der bør ydes støtte til at skabe et gunstigt klima for masseindførelse af demonstrerede teknologi- og tjenesteløsninger, -processer og politikinitiativer vedrørende kulstoffattige teknologier og energieffektivitet i hele Unionen. Det kan også omfattet tekniske bistand til udvikling og udrulning af investeringer i energieffektivitet og energi fra vedvarende kilder.

Med hensyn til indførelsen på markedet bør aktiviteterne også bygge på erfaringerne fra initiativet "Intelligent Energi i Europa".

Partnerskaber med europæiske interessenter vil være vigtige for ressourcedeling og fælles gennemførelse. Det kan overvejes – fra sag til sag - om de nuværende industriinitiativer i SET-planen omdannes til formaliserede offentlige-private partnerskaber, hvis det er hensigtsmæssigt, for at øge finansieringens størrelse og sammenhæng og for at stimulere ▌til gennemførelse af fælles forsknings- og innovationsaktiviteter blandt såvel offentlige som private aktører. Det kan overvejes at støtte, herunder sammen med medlemsstaterne, sammenslutninger af offentlige forskersamfund, herunder navnlig European Energy Research Alliance, der er oprettet i henhold til SET-planen, for at samle de offentlige forskningsmidler og infrastrukturer og få dem til at forske i kritiske forskningsområder af europæisk interesse. Internationale samordningsforanstaltninger skal støtte SET-planens prioriteter i overensstemmelse med princippet om variabel geometri, idet der tages hensyn til de enkelte landes evner og særlige forhold. Der etableres også passende forbindelser til aktiviteterne i relevante europæiske innovationspartnerskaber og de relevante aspekter af forsknings- og innovationsdagsordenerne under de europæiske teknologiplatforme.

Det kan overvejes at yde støtte til relevante fælles programlægningsinitiativer (FPI'er) og relevante offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber. Aktiviteterne skal endvidere fokusere på at øge støtten og fremme SMV'ernes deltagelse.

Europa-Kommissionens informationssystem for SET-planen (SETIS) mobiliseres for sammen med interessenterne at udvikle nøgleresultatindikatorer (KPI), som anvendes til at overvåge gennemførelsen, og som revideres jævnligt på grundlag af den seneste udvikling. Mere generelt sagt skal gennemførelsen under denne udfordring søge at forbedre samordningen af relevante EU-programmer, -initiativer og -politikker, f.eks. samhørighedspolitikken, navnlig gennem de nationale og regionale strategier for intelligent specialisering og emissionskvotehandelsordningen, f.eks. i forbindelse med støtte til demonstrationsprojekter.

4.  INTELLIGENT, GRØN OG INTEGRERET TRANSPORT

4.1.  Ressourceeffektiv transport med respekt for miljøet

EU har opstillet et politisk mål om at nedbringe CO2-udledningen med 60 % i 2050 i forhold til 1990-niveauet. Målet er at halvere brugen af biler, der kører på traditionelt brændstof, i byerne og opnå en stort set CO2-fri bylogistik i de større bycentre i 2030. I luftfarten skal kulstoffattige brændstoffer udgøre 40 % i 2050, og CO2-udledningerne fra brændselsolie til skibe skal reduceres med 40 % i 2050(24) i forhold til 2005-niveauet. Det er af afgørende betydning at reducere denne miljøpåvirkning gennem en målrettet teknologisk forbedring, under hensyn til at hver enkelt transportform kæmper med forskellige udfordringer og er karakteriseret ved forskellige teknologiintegrationsprocesser.

Forskning og innovation vil yde et væsentligt bidrag til udvikling og anvendelse af de nødvendige løsninger til alle transportformer, som vil skære kraftigt i transportsektorens udledninger, der skader miljøet (såsom CO2, Nox, SOx og støj), mindske dens afhængighed af fossile brændstoffer og derved begrænse dens indvirkning på biodiversiteten og klimaforandringerne og bidrage til at bevare naturressourcerne.

Dette vil blive sikret gennem en indsats på følgende områder:

4.1.1.  Renere og mere støjsvage luftfartøjer, køretøjer og skibe vil gavne miljøet og dæmpe støj og vibrationer

Aktiviteterne på dette område vil have fokus på slutprodukterne, men der vil også blive lagt vægt på effektive og miljøvenlige konstruktions- og fremstillingsprocesser baseret på hele livscyklusprocessen, hvor genvindelighed integreres i konstruktionsfasen. Aktiviteterne vil endvidere dække opgradering af eksisterende produkter og tjenester ved integration af nye teknologier.

a)  Det er vigtigt at udvikle og fremskynde anvendelsen af renere og mere støjsvage fremdriftsteknologier for at kunne mindske eller fjerne indvirkningen på klimaet og EU-borgernes sundhed, f.eks. CO2-udledningen, støj og anden forurening fra transporten. Det er nødvendigt med nye og innovative løsninger, der bygger på elmotorer og batterier, brint- og brændselsceller, gasdrevne motorer, avancerede motorarkitekturer og ‑teknologier samt hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud vil desuden bidrage til at gøre de traditionelle og nye fremdriftssystemer mere miljøvenlige.

b)  Ved at udforske mulighederne for at bruge alternative energiformer med lave emissioner skal der bidrages til at mindske forbruget af fossile brændstoffer. Her er der bl.a. tale om at bruge bæredygtige brændstoffer og el fra vedvarende energikilder ved alle transportformer, herunder luftfart, at mindske brændstofforbruget gennem udnyttelse af energien i omgivelserne og gennem diversificeret energiforsyning samt at finde andre innovative løsninger. Der vil blive anlagt en ny holistisk tilgang, som omfatter køretøjer, energilagring, energiforsyning og opladningsinfrastruktur, herunder grænseflader mellem køretøjer og forsyningsnet og innovative løsninger vedrørende brug af alternative brændstoffer.

c)  En forbedring af luftfartøjers, skibes og køretøjers samlede ydeevne ved at reducere deres vægt og deres aerodynamiske og hydrodynamiske modstand eller rullemodstand ved at anvende lettere materialer, mere trimmede strukturer og innovative konstruktioner vil bidrage til at mindske brændstofforbruget.

4.1.2.  Udvikling af intelligente former for udstyr, infrastruktur og tjenester

Dette vil bidrage til at optimere transporten og nedbringe ressourceforbruget. Fokus vil blive rettet mod løsninger til effektiv planlægning, konstruktion, udnyttelse og forvaltning af lufthavne, havne, logistiske platforme og infrastrukturer til overfladetransport samt mod selvstændige og effektive systemer til vedligeholdelse, tilsyn og inspektion. Der skal fastlægges nye politikker, forretningsmodeller, begreber, teknologier og it-løsninger med henblik på at øge kapaciteten. Der vil blive lagt særlig vægt på udstyrets og infrastrukturernes klimarobusthed, omkostningseffektive løsninger baseret på en livscyklustilgang og mere udbredt anvendelse af nye materialer og teknologier, der muliggør mere effektiv og billigere vedligeholdelse. Desuden vil opmærksomheden blive rettet mod tilgængelighed, brugervenlighed og social rummelighed.

4.1.3.  Bedre transport og mobilitet i byområder

Dette vil gavne en stor og voksende del af befolkningen, som lever og arbejder i byerne eller udnytter byernes tjenester og rekreative tilbud. Der skal udvikles og afprøves nye mobilitetskoncepter og løsninger vedrørende transportplanlægning, multimodale adgangsmodeller, logistik, levering af innovative køretøjer og offentlige tjenester i byområderne og byplanlægning, som vil bidrage til at reducere færdselstætheden og luft- og støjforureningen og øge effektiviteten i bytrafikken. Offentlig transport og ikke-motoriseret transport samt andre ressourceeffektive former for passager- og godstransport skal udvikles som et reelt alternativ til brug af privatbiler, og disse transportformer skal understøttes af øget anvendelse af både intelligente transportsystemer og innovativ forsynings- og efterspørgselsstyring. Der skal lægges særlig vægt på samspillet mellem transportsystemet og andre systemer i byerne.

4.2.  Bedre mobilitet, færre trafikpropper og øget sikkerhed

I Unionens relevante transportpolitiske målsætninger sigtes der mod at optimere ydeevnen og effektiviteten i lyset af det stigende behov for mobilitet, gøre Europa til den sikreste region inden for luftfart, jernbane- og vandtransport og nærme sig målet om så godt som helt at undgå dødelige trafikuheld i 2050 og halvere antallet af trafikofre i 2020. I 2030 skal 30 % af al vejgodstransport over mere end 300 km være flyttet over på tog og skibe. En problemfri, tilgængelig, økonomisk overkommelig, brugerorienteret og effektiv paneuropæisk person- og godstransport, hvor de eksterne omkostninger internaliseres, kræver et nyt europæisk system til forvaltning, oplysning og betaling inden for multimodal transport samt en effektiv grænseflade mellem langdistancemobilitetsnetværk og mobilitetsnetværk i byområderne.

Et bedre europæisk transportsystem vil bidrage til en mere effektiv brug af transport og vil forbedre borgernes livskvalitet og støtte et sundere miljø.

Forskning og innovation vil yde et vigtigt bidrag til at opnå disse ambitiøse politiske mål i kraft af aktiviteter på følgende specifikke områder:

4.2.1.  En væsentlig nedbringelse af trafikbelastningen

Dette kan opnås ved at gennemføre et intelligent, multimodalt og fuldt ud intermodalt "dør-til-dør"-transportsystem og ved at undgå unødvendig brug af transport. Dette indebærer fremme af integrationen blandt transportformerne, optimering af transportkæderne og bedre integrerede transporter og transporttjenester. Sådanne innovative løsninger vil desuden forbedre adgangen og passagervalg, bl.a. for den aldrende befolkning og sårbare brugere, og gøre det muligt at reducere færdselstæthed ved at forbedre hændelsesstyringen og udviklingen af trafikoptimeringsordninger.

4.2.2.  Væsentlige mobilitetsforbedringer for personer og gods

Dette kan opnås gennem udvikling, demonstration og udbredt anvendelse af intelligente transportapplikationer og forvaltningssystemer. Det indebærer dels planlægning af efterspørgselsanalyse og -styring og informations- og betalingssystemer, der er interoperable i hele Europa, dels komplet integration af informationsstrømme, forvaltningssystemer, infrastrukturnetværk og mobilitetstjenester i nye, fælles, multimodale rammer baseret på åbne platforme. Det vil desuden sikre fleksibilitet og kort responstid i tilfælde af kriser og ekstreme vejrforhold, da rejser og transport kan omlægges til andre transportformer. Nye muligheder for positionering, navigation og tidsbestemmelse, som opstår i kraft af Galileo- og EGNOS-satellitnavigationssystemerne, vil medvirke til at nå dette mål.

a)  Innovative teknologier til lufttrafikstyring vil bidrage til et stort fremskridt, hvad angår sikkerhed og effektivitet, i en tid med et hastigt stigende behov. Desuden vil de bidrage til at øge antallet af afgange til tiden, mindske tidsforbruget ved rejserelaterede procedurer i lufthavne og sikre øget fleksibilitet i lufttransportsystemet. Gennemførelsen og videreudviklingen af det fælles europæiske luftrum vil blive understøttet af forsknings- og innovationsaktiviteter, som tilvejebringer løsninger, der skal gøre styringen af lufttrafikken og driften af de enkelte luftfartøjer mere automatiseret og selvstændig, sikre bedre integration af komponenter i luften og på jorden samt frembringe nye løsninger til effektiv og smidig behandling af passagerer og gods i hele transportsystemet.

b)  På søtransportområdet vil forbedrede og integrerede planlægnings- og forvaltningsteknologier bidrage til at sikre et "Blue Belt" i havene omkring Europa, hvilket vil effektivisere arbejdet i havnene, og til at skabe hensigtsmæssige rammer for de indre vandveje.

c)  Hvad angår jernbane- og vejtransport, vil optimeringen af netforvaltning og interoperabilitet fremme effektiv udnyttelse af infrastrukturen og lette grænseoverskridende aktiviteter. Der vil blive udviklet omfattende systemer til samarbejde om trafikstyring og informationsudveksling, der bygger på kommunikation fra køretøj til køretøj og fra køretøj til infrastruktur.

4.2.3.  Udvikling ▌af nye koncepter inden for godstransport og logistik

Dette kan mindske presset på transportsystemet og miljøet og øge sikkerheden og godskapaciteten. I koncepterne kan man f.eks. kombinere højeffektive, miljøvenlige køretøjer med intelligente og sikre systemer, der indarbejdes i infrastrukturen og installeres om bord ▌. Dette bør baseres på en integreret logistiktilgang på transportområdet. Aktiviteterne vil desuden understøtte udviklingen af visionen om e-fragt og en papirløs godstransportproces, hvor elektroniske informationsstrømme, tjenester og betalinger knyttes til fysiske godsstrømme på tværs af transportformerne.

4.2.4.  Nedbringelse af antallet af uheld, dødsfald og tilskadekomne og bedre sikkerhed

Det opnås ved at tage hånd om aspekter af tilrettelæggelsen og forvaltningen af transportsystemerne og tilsynet med deres ydeevne og risici samt ved at fokusere på udformning, fremstilling og drift af luftfartøjer, køretøjer og skibe samt infrastrukturer og terminaler. Opmærksomheden vil blive rettet mod passive og aktive sikkerhedssystemer, forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og forbedrede automatiserings- og uddannelsesprocesser, som skal mindske risikoen for og konsekvenserne af menneskelige fejl. Der vil blive udviklet særlige værktøjer og teknikker til bedre at forudse, vurdere og afbøde indvirkningen fra dårligt vejr, naturlige faremomenter og andre krisesituationer. Desuden vil der blive fokuseret på integration af sikringsaspekter ved planlægning og håndtering af passager- og godsstrømme, på udvikling af luftfartøjer, køretøjer og skibe, på trafik- og systemforvaltning og på udformning af transportinfrastruktur og af gods- og passagerterminaler. Intelligente transport- og kommunikationssystemer kan også være nyttige redskaber til øget sikkerhed. I aktiviteterne vil der også blive fokuseret på forbedring af sikkerheden for alle og især de mest udsatte trafikanter, navnlig i byområder.

4.3.  Den europæiske transportindustri i det globale førersæde

Ved at være på forkant med den teknologiske udvikling og forbedre konkurrenceevnen for de nuværende fremstillingsprocesser vil forskning og innovation bidrage til vækst og arbejdspladser til højtuddannede i den europæiske transportindustri, som oplever øget konkurrence. Udfordringen består i at udvikle konkurrenceevnen i en stor økonomisk sektor, der tegner sig direkte for 6,3 % af Unionens BNP og beskæftiger næsten 13 mio. mennesker i Europa. Et af de specifikke mål er at udvikle næste generation af innovative og miljøvenlige luft-, vandvejs- og landtransportmidler, sikre bæredygtig fremstilling af innovative systemer og udstyr og forberede grundlaget for fremtidige transportmidler ved at arbejde med nye teknologier, koncepter og idéer, intelligente kontrolsystemer, effektive udviklings- og produktionsprocesser, innovative tjenester og certificeringsprocedurer. EU sigter mod at blive førende i verden, hvad angår effektivitet, miljøresultater og sikkerhed ved alle transportformer og mod at styrke dets førende position på de globale markeder, både når det gælder slutprodukter og undersystemer.

I forskning og innovation skal der fokuseres på følgende specifikke aktiviteter:

4.3.1.  Udvikling af den næste generation af transportmidler, som skal sikre markedsandele i fremtiden

Dette vil bidrage til at styrke Europas førende rolle på områderne for luftfartøjer, højhastighedstog, konventionel jernbanetransport i og omkring byerne, vejkøretøjer, eltrafik, krydstogtskibe, færger samt specialiserede højteknologiske skibe og havplatforme. Det vil desuden give de europæiske industriers konkurrenceevne et skub inden for nye teknologier og systemer og understøtte deres diversificering i forhold til nye markeder, også i andre sektorer end transportsektoren. Her er der bl.a. tale om udvikling af innovative, sikre og miljøvenlige luftfartøjer, køretøjer og skibe med effektive fremdriftssystemer, høj ydeevne og intelligente operativ- og styresystemer.

4.3.2.  Intelligente styresystemer installeret om bord

Disse er nødvendige for at opnå højere ydeevne og systemintegration på transportområdet. Der vil blive udviklet hensigtsmæssige grænseflader til kommunikation mellem luftfartøjer, køretøjer, skibe og infrastrukturer i alle relevante kombinationer under hensyntagen til elektromagnetiske felters virkninger med henblik på at fastlægge fælles standarder for drift. De kan omfatte levering af trafikstyring og brugeroplysninger direkte til køretøjsmonteret udstyr, understøttet af pålidelige tidstro trafikdata om vejforhold og færdselstæthed fra det samme udstyr.

4.3.3.  Avancerede fremstillingsprocesser

Disse vil muliggøre tilpasning, lavere omkostninger og kortere udviklingstid i hele livscyklussen og lette standardisering og certificering af luftfartøjer, køretøjer, fartøjer samt disses komponenter, udstyr og beslægtede infrastrukturer. I kraft af aktiviteterne på dette område vil man ved hjælp af digitale værktøjer og automatisering udvikle hurtige og omkostningseffektive konstruktions- og fremstillingsteknikker, bl.a. hvad angår montage, konstruktion, vedligeholdelse og genanvendelse, ligesom man vil opbygge kapacitet til at integrere komplekse systemer. Dette vil fremme konkurrencedygtige forsyningskæder, som kan levere produkterne med kort markedsføringstid og til lavere omkostninger uden at bringe den operationelle sikkerhed og sikring i fare. Udstyr til transportformål af innovative materialer er også en prioritet både for miljø- og konkurrencemålene samt for øget sikkerhed og sikring.

4.3.4.  Udforskning af helt nye transportkoncepter

Dette vil bidrage til at styrke Europas konkurrencefordel på længere sigt. Gennem strategisk tværfaglig forskning og "proof-of-concept"-aktiviteter skal der arbejdes med løsninger til innovative transportsystemer. Dette vil omfatte fuldautomatiske og andre former for luftfartøjer, køretøjer og skibe med potentiale på længere sigt og gode miljøresultater samt nye tjenester.

4.4.  Samfundsøkonomisk og adfærdsmæssig forskning og fremadrettede aktiviteter vedrørende politiske beslutninger

Der er behov for tiltag, der understøtter analyse og udvikling af politikkerne, bl.a. indsamling af dokumentation om årsagssammenhængen for at få en forståelse for adfærden vedrørende rumlige, samfundsøkonomiske og bredere samfundsmæssige aspekter ved transport, for at fremme innovationen og skabe et fælles dokumentationsgrundlag og klare de udfordringer, som transportaktiviteterne fører med sig. Aktiviteterne vil blive målrettet mod at udforme og gennemføre europæiske forsknings- og innovationspolitikker vedrørende transport og mobilitet, fremadrettede undersøgelser og teknologisk fremsyn samt styrke det europæiske forskningsrum.

Indsigt i lokale og regionale forhold, brugernes adfærd og opfattelser, social accept, politiske foranstaltningers effekt, mobilitet, ændrede behov og mønstre, udvikling i den fremtidige efterspørgsel, forretningsmodeller og deres konsekvenser har afgørende betydning for udviklingen af det europæiske transportsystem. Der vil blive udarbejdet scenarier, hvor der tages hensyn til tendenser i samfundet, dokumentation om årsagssammenhængen, politiske målsætninger og teknologisk fremsyn hen imod 2050. For bedre at kunne forstå sammenhængene mellem territorial udvikling, social samhørighed og det europæiske transportsystem er der behov for velfunderede modeller, ud fra hvilke der kan træffes sunde politiske beslutninger.

Forskningen vil fokusere på, hvordan sociale og territoriale uligheder med hensyn til adgang til mobilitet kan mindskes, og hvordan situationen kan forbedres for sårbare trafikanter. Derudover skal der tages stilling til en række økonomiske spørgsmål, hvor der fokuseres på dels metoder til at internalisere de eksterne omkostninger ved alle transportformer, dels modeller for beskatning og prissætning. Der er behov for prospektiv forskning for at kunne vurdere de fremtidige krav, hvad angår færdigheder og job, udvikling og anvendelse af forskning og innovation tillige med tværnationalt samarbejde.

4.5.  Særlige gennemførelsesaspekter

Aktiviteterne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at en integreret og modusspecifik tilgang er mulig, hvis det er hensigtsmæssigt. En flerårig synlighed og kontinuitet er nødvendig for at tage hensyn til de mange særlige karakteristika ved hver transportform og udfordringernes holistiske karakter og de relevante aspekter af de strategiske forsknings- og innovationsdagsordener under de europæiske teknologiplatforme.

Det kan overvejes at støtte de relevante fælles programmeringsinitiativer (JPI) og de relevante offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber. Der etableres også passende forbindelser til aktiviteterne i relevante europæiske innovationspartnerskaber. Aktiviteterne skal endvidere fokusere på at øge støtten og fremme SMV'ernes deltagelse.

5.  KLIMAINDSATS, MILJØ, RESSOURCEEFFEKTIVITET OG RÅVAREFORSYNING

5.1.  Bekæmpelse af klimaforandringer og tilpasning hertil

CO2-koncentrationerne i atmosfæren er i dag næsten 40 % højere end ved den industrielle revolutions begyndelse, og niveauet er det højeste i de seneste 2 mio. år. Andre drivhusgasser end CO2 medvirker også til klimaforandringerne, og de spiller en stadig større rolle. Hvis der ikke handles beslutsomt, kan klimaforandringerne koste verden mindst 5 % af BNP om året. Dette tal er på op til 20 % i visse scenarier. Hvis der derimod gribes effektivt ind på et tidligt tidspunkt, kan nettoomkostningerne begrænses til omkring 1 % af BNP om året. Hvis målet på de 2 °C skal nås, og de værste konsekvenser af klimaforandringerne skal undgås, skal industrilandene nedbringe deres drivhusgasudledninger med 80-95 % i 2050 sammenlignet med niveauet i 1990.

Målet med denne aktivitet er derfor at udvikle og vurdere innovative, omkostningseffektive og bæredygtige foranstaltninger og strategier vedrørende tilpasning og afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 og andre drivhusgasser og aerosoler og fremhæver både teknologiske og ikke-teknologiske, grønne løsninger gennem frembringelse af oplysninger, som skal danne grundlag for velinformerede, tidlige og effektive beslutninger, og gennem netværkssamarbejde blandt de nødvendige kompetente aktører.

For at nå dette mål skal forskning og innovation fokuseres på følgende:

5.1.1.  Øget indsigt i klimaforandringerne og tilvejebringelse af pålidelige klimaprognoser

Det er afgørende at opnå øget indsigt i årsagerne til klimaforandringerne og deres udvikling og mere præcise klimaprognoser, hvis samfundet skal kunne beskytte menneskeliv, goder og infrastrukturer samt sikre en effektiv beslutningstagning tillige med afbødnings- og tilpasningsløsninger. Det er meget vigtigt at få større videnskabelig indsigt i de klimatiske drivkræfter, processer, mekanismer, reaktioner og tærskler, der knytter sig til vekselvirkningerne i ▌de terrestriske, marine og polare økosystemer og atmosfæren. En bedre forståelse vil også gøre det muligt at spore klimaforandringer mere præcist og redegøre for de underliggende naturlige og antropogene årsager. Mere pålidelige klimaprognoser og udregninger i relevant tidsmæssig og rumlig skala vil blive understøttet med forbedrede målinger og udvikling af mere præcise scenarier og modeller, herunder fuldt sammenkoblede "Earth system"-modeller over kredsløbene på og omkring jorden, baseret på palæoklimatiske/historiske forhold.

5.1.2.  Vurdering af konsekvenser og sårbare områder samt udvikling af innovative og omkostningseffektive foranstaltninger vedrørende tilpasning, risikoforebyggelse og ‑forvaltning

Der er ikke tilstrækkelig viden om samfundets, økonomiens og økosystemers evne til at tilpasse sig klimaforandringerne. For at sikre effektive, rimelige og socialt acceptable foranstaltninger til fremme af et miljø, en økonomi og et samfund, der kan modstå klimaforandringerne, er der behov for en integreret analyse af aktuelle og fremtidige konsekvenser, sårbarheder, befolkningseksponeringer, risici og deres forvaltning, følgevirkninger som f.eks. migration og konflikter, omkostninger og muligheder i forbindelse med klimavariationerne og -ændringerne under hensyntagen til ekstreme hændelser og relaterede klimaafledte farer og gentagelser af disse. Denne analyse vil også omfatte klimaforandringernes konsekvenser for biodiversiteten, økosystemerne og økosystemtjenesterne, vandressourcerne, infrastrukturerne samt de økonomiske ressourcer og naturressourcerne. Der vil blive lagt vægt på de mest værdifulde naturlige økosystemer og bebyggede miljøer samt centrale samfundsmæssige, kulturelle og økonomiske sektorer i hele Europa. Ved aktionerne vil man undersøge de konsekvenser og stadig større risici for menneskers sundhed, der stammer fra klimaforandringerne, klimaafledte farer og de øgede koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren. Gennem forskning vil man vurdere innovative, retfærdigt fordelte og omkostningseffektive former for tilpasning til klimaforandringerne, herunder beskyttelse og tilpasning af naturressourcerne og økosystemerne, og virkningerne af disse for at sikre oplysning og understøtte udviklingen og gennemførelsen af dem på alle niveauer i alle skalaer. Her vil der også blive taget hensyn til de potentielle virkninger, omkostninger, risici og fordele ved mulighederne for "geo-engineering". De komplekse indbyrdes sammenhænge, konflikter og synergier ved politikker vedrørende tilpasning og risikoforebyggelse med andre klima- og sektorspecifikke politikker vil blive undersøgt, herunder indvirkningen på beskæftigelsen og sårbare gruppers levestandard.

5.1.3.  Understøttelse af modvirkningspolitikkerne, herunder undersøgelser med fokus på andre sektorpolitikkers virkninger

Unionens overgang til en økonomi og et samfund, der er konkurrencedygtigt, ressourceeffektivt og klimaforandringsresistent, i 2050 kræver, at der udarbejdes effektive, langsigtede lavemissionsstrategier og gør store fremskridt, hvad angår innovation. Gennem forskning vil der blive foretaget en vurdering af de miljømæssige og socioøkonomiske risici, muligheder og følgevirkninger af de foranstaltninger, som kan træffes for at afbøde klimaforandringerne. Virkningerne fra andre sektorspecifikke politikker vil også blive vurderet. Forskningen vil understøtte udvikling og validering af nye modeller for samspillet mellem klima, energi og økonomi under hensyntagen til økonomiske instrumenter og relevante eksterne virkninger. Formålet er at afprøve de tilgængelige afbødningspolitikker og lavemissionsteknologier i forskellig målestok til brug for de vigtigste sektorer i samfundet og økonomien på EU-plan og globalt plan. Aktionerne vil lette teknologisk, institutionel og socioøkonomisk innovation ved at styrke forbindelserne mellem forskning og anvendelse og blandt iværksættere, slutbrugere, forskere, politiske beslutningstagere og videninstitutioner.

5.2.   Miljøbeskyttelse, bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, vand, biodiversitet og økosystemer

Samfundet står over for en stor udfordring, da der skal sikres en bæredygtig balance mellem menneskets behov og miljøhensynet. Miljøressourcerne, herunder vand, luft, biomasse, frugtbar jord, biodiversitet og økosystemerne, og udbyttet af dem understøtter den europæiske og globale økonomi og livskvalitet. På verdensplan ventes de forretningsmuligheder, der knytter sig til naturressourcerne, at udgøre over 2 bio. EUR i 2050(25). Trods dette er menneskeheden i færd med at overudnytte og endog ødelægge miljøressourcerne og forringe økosystemerne i Europa og på verdensplan i et omfang, så naturen ikke kan regenerere dem. For eksempel mister Unionen hvert år 1 000 km² af de mest frugtbare jorder og værdifulde økosystemer, mens vi spilder en fjerdedel af vores ferskvand. Det er simpelthen ikke muligt at fortsætte i denne retning. Forskningen skal bidrage til at vende de tendenser, der skader miljøet, og til at sikre, at økosystemerne fortsat kan give os de ressourcer, goder og ydelser, der er afgørende for vores trivsel, økonomiske velstand og bæredygtige udvikling.

Målet med denne aktivitet er derfor at give viden og værktøjer til at forvalte og beskytte naturressourcerne på en måde, som sikrer en bæredygtig balance mellem de begrænsede ressourcer og de nutidige og fremtidige samfundsmæssige og økonomiske behov

For at nå dette mål skal forskning og innovation fokuseres på følgende:

5.2.1.  Udbygning af indsigt i biodiversitet og i, hvordan økosystemerne fungerer, deres samspil med sociale systemer og deres rolle med hensyn til at holde gang i økonomien og sikre menneskers velbefindende

Gennem samfundets handlinger er der risiko for at udløse uoprettelige miljømæssige ændringer, der forrykker økosystemernes balance og deres biodiversitet. Det er afgørende at foregribe disse risici ved at vurdere, overvåge og forudsige indvirkningerne fra menneskelige aktiviteter på miljøet, herunder ændringer i arealanvendelse, og de miljømæssige ændringers konsekvenser for menneskers velbefindende. Forskning i havøkosystemerne (lige fra kystzoner til dybhavet, bl.a. de marine ressourcers bæredygtighed), polare økosystemer og økosystemerne i ferskvandet, jorden og byerne, herunder de økosystemer, der er afhængige af grundvandet, vil give større indsigt i det komplekse samspil mellem naturressourcerne og de sociale, økonomiske og økologiske systemer, bl.a. naturlige tærskelværdier, og de menneskelige og biologiske systemers modstandsdygtighed eller skrøbelighed. Gennem forskningen kan det undersøges, hvordan biodiversitet og økosystemerne fungerer og reagerer på menneskeskabte påvirkninger, hvordan de kan genoprettes, og hvordan dette vil påvirke økonomierne og menneskers velbefindende. Desuden skal der gøres et forsøg på at finde løsninger på de ressourcemæssige udfordringer i en europæisk og i en international sammenhæng. Forskningen vil bidrage til udvikling af politikker og fremgangsmåder, der sikrer, at vores sociale og økonomiske aktiviteter forbliver på et niveau, der sikrer, at både økosystemerne og biodiversiteten forbliver bæredygtige og kan tilpasse sig.

5.2.2.   Udvikling af integrerede tilgange til tackling af vandrelaterede udfordringer og overgangen til bæredygtig forvaltning og anvendelse af vandressourcer og vandforsyning

Adgang til ferskvand og kvaliteten af ferskvandet er blevet globale problemer med vidtrækkende økonomiske og sociale konsekvenser. Den stadigt voksende efterspørgsel til forskellige og ofte modstridende anvendelsesområder (f.eks. landbrug, industri, rekreative aktiviteter, offentlige tjenesteydelser, økosystemer og landskabsbevarelse, miljøgenoprettelse og miljøforbedring,) stadigt mere sårbare ressourcer som følge af klimaforandringer og global forandring, urbanisering, forurening og overudnyttelse af ferskvandsressourcerne gør det til en kritisk udfordring for brugerne af vand i forskellige sektorer samt for akvatiske økosystemer at bevare og forbedre adgangen til vand og kvaliteten af vandet og afbøde indvirkningerne fra menneskelige aktiviteter på økosystemer i ferskvand.

Denne påvirkning skal håndteres ved hjælp af forskning og innovation, der kan give integrerede strategier, værktøjer, teknologier og innovative løsninger for at imødekomme aktuelle og fremtidige behov. Den vil have som mål at udvikle passende vandforvaltningsstrategier, forbedre vandkvaliteten, imødegå ubalance mellem efterspørgslen på og adgangen til eller forsyningen med vand på forskellige niveauer, lukke vandkredsløbet, fremme bæredygtig adfærd hos slutbrugerne og håndtere vandrelaterede risici, samtidig med at de akvatiske økosystemers integritet, struktur og funktion bevares i overensstemmelse med gældende EU-politikker.

5.2.3.   Tilvejebringelse af viden og værktøjer, der sikrer effektiv beslutningstagning og offentlighedens deltagelse

I de sociale, økonomiske og forvaltningsmæssige systemer er der stadig behov for at tage hånd om både udtømningen af ressourcerne og skaderne på økosystemerne. Forskning og innovation vil understøtte de politiske beslutninger, der er nødvendige for at forvalte naturressourcerne og økosystemerne for at undgå eller tilpasse sig til forstyrrende klima- og miljømæssige ændringer og fremme institutionelle, økonomiske, adfærdsmæssige og teknologiske ændringer, der sikrer bæredygtighed. Forskning vil således støtte udviklingen af systemer, der kan vurdere biodiversitet og økosystemtjenester, herunder forståelsen af beholdningen af naturkapital og strømmen i økosystemtjenesterne. Der vil blive lagt vægt på økosystemer og økosystemtjenester, der er særlig relevante i forhold til vores politik, såsom ferskvand, have og oceaner (herunder kystområder), skove, polarområder, luftkvalitet, biodiversitet, arealanvendelse og jordbund. Samfundets og økosystemernes modstandskraft over for miljøgifte og patogener og over for katastrofer, herunder naturkatastrofer (bl.a. seismiske og vulkanske, oversvømmelser og tørke), vil blive styrket takket være bedre muligheder for at forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og konsekvenser, bl.a. i forhold til en kombination af flere risici. Forskning og innovation vil således understøtte politikkerne inden for miljø og ressourceeffektivitet og frembringe løsninger vedrørende effektiv, bevisbaseret forvaltning inden for sikre grænser. Der vil blive udviklet nyskabende metoder til at øge sammenhængen mellem politikkerne, foretage afvejninger og tage hånd om interessekonflikter samt øge befolkningens bevidsthed om forskningsresultaterne og borgernes deltagelse i beslutningsprocesserne.

5.3.  Sikring af bæredygtig forsyning af råstoffer uden for energi- og landbrugsområdet

Byggesektoren, den kemiske industri, bilindustrien, flyindustrien, producenter af maskiner og udstyr samt andre sektorer, der tilsammen sikrer en merværdi på mere end 1 000 mia. EUR og skaber arbejdspladser til omkring 30 mio. mennesker, er alle afhængige af råstoffer. Unionen er selvforsynende, hvad angår byggetekniske mineraler. Men selv om Unionen er en af verdens største producenter af visse industrimineraler, er den fortsat nettoimportør af de fleste af dem. Desuden er Unionen stærkt afhængig af import af metalliske mineraler og helt afhængig af import af visse kritiske råstoffer.

De seneste tendenser peger i retning af, at behovet for råstoffer vil afhænge af udviklingen af vækstøkonomierne og hurtig udbredelse af vigtige støtteteknologier. Europa er nødt til at sikre bæredygtig forvaltning af råstoffer og bæredygtig forsyning af disse (bl.a. gennem import) til alle de sektorer, der er afhængige af råstoffer. De politiske mål vedrørende kritiske råstoffer skitseres i Kommissionens råstofinitiativ(26).

Målet med denne aktivitet er derfor at opnå mere viden om råstoffer og udvikle innovative metoder til omkostningseffektiv og miljøvenlig udforskning, udvinding, forarbejdning, genanvendelse, genbrug og genvinding af råstoffer og til at erstatte dem med økonomisk attraktive og miljømæssigt bæredygtige alternativer med en lavere miljøpåvirkning.

For at nå dette mål skal forskning og innovation fokuseres på følgende:

5.3.1.  Øget indsigt i råstoffernes tilgængelighed

Det bliver muligt at foretage bedre vurderinger af tilgængeligheden af ressourcer på globalt plan og EU-plan på længere sigt, herunder adgangen til "byminer" (lossepladser og mineaffald), kystfarvands- og dybhavsressourcer (f.eks. opgravning af sjældne mineraler på havbunden) samt usikkerhedsmomenterne i forbindelse med disse. Takket være denne viden vil der kunne sikres mere effektiv brug og genbrug af knappe og miljøskadelige råstoffer. Der vil desuden kunne defineres overordnede regler, fremgangsmåder og standarder for økonomisk og miljømæssigt bæredygtig og socialt acceptabel udforskning, udvinding og forarbejdning af ressourcerne, bl.a. hvad angår arealanvendelse og maritim fysisk planlægning på basis af en økosystembaseret tilgang.

5.3.2.  Fremme af bæredygtig forsyning og anvendelse af råstoffer, herunder mineralske ressourcer fra land eller fra havet, udforskning, udvinding, forarbejdning, genanvendelse, genbrug og genvinding

Der er behov for forskning og innovation gennem hele råstoffernes livscyklus for at sikre økonomisk overkommelig, pålidelig og bæredygtig forsyning og forvaltning af de råstoffer, der har afgørende betydning for Europas industrier. Udvikling og anvendelse af økonomisk rentable, socialt acceptable og miljøvenlige teknologier til udforskning, udvinding og forarbejdning vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af ressourcerne. Dette omfatter mineralske ressourcer fra land eller fra havet, og potentialet ved byminer vil også blive udnyttet. Nye og økonomisk rentable og ressourceeffektive teknologier, forretningsmodeller og processer til genbrug og genvinding af materialer, herunder processer og systemer med lukkede kredsløb, vil desuden bidrage til at mindske Unionens afhængighed af primære råstoffer. Dette gælder bl.a. behovet for længerevarende brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet og behovet for at nedbringe ressourcespildet væsentligt. Der vil blive anlagt en tilgang baseret på hele livscyklussen fra forsyning af tilgængelige råstoffer til udtjente restprodukter, hvor man fokuserer på et minimalt energi- og ressourcebehov.

5.3.3.  Identificering af alternativer til kritiske råstoffer

Da det ventes, at der kan opstå mangel på visse råstoffer på verdensplan, bl.a. på grund af handelsrestriktioner, vil bæredygtige erstatninger og alternativer til kritiske råstoffer, som har lignende egenskaber, blive undersøgt og udviklet. Dette vil mindske Unionens afhængighed af primære råstoffer og gavne miljøet.

5.3.4.  Uddybning af befolkningens bevidsthed og viden om råstoffer

Behovet for at sikre en mere uafhængig og ressourceeffektiv økonomi vil indebære kulturelle, adfærdsmæssige, socioøkonomiske, systemiske og institutionelle ændringer. For at løse det voksende problem med mangel på kvalificeret arbejdskraft i Unionens råstofsektor (herunder mineindustrien) vil man opmuntre til mere effektivt samarbejde mellem universiteter, instanser med ansvar for geologiske undersøgelser, industrien og andre interessenter. Desuden vil det være afgørende at understøtte udviklingen af innovative "grønne" kvalifikationer. Endvidere er der stadig kun begrænset offentlig bevidsthed om indenlandske råstoffers store betydning for den europæiske økonomi. For at fremme de nødvendige strukturelle ændringer vil man gennem forskning og innovation sigte mod at stille borgerne, politikerne og de relevante aktører og institutioner stærkere.

5.4.  Fremme af overgangen til en grøn økonomi og et grønt samfund gennem miljøinnovation

Unionen kan ikke trives i en verden præget af stadig stigende ressourceforbrug, miljøforringelser og tab af biodiversitet. Hvis væksten skal afkobles fra udnyttelse af naturressourcerne, kræver det strukturelle ændringer med hensyn til, hvordan disse ressourcer anvendes, genanvendes og forvaltes, samtidig med at miljøet beskyttes. Miljøinnovation vil gøre det muligt at mindske presset på miljøet, øge ressourceeffektiviteten og føre Unionen i retning af en ressource- og energieffektiv økonomi. Gennem miljøinnovation kan der desuden skabes store muligheder for vækst og arbejdspladser, ligesom Europa kan forbedre sin konkurrenceevne på verdensmarkedet, som ventes at nå en omsætning på over en billion EUR efter 2015(27). Allerede nu har 45 % af selskaberne i EU indført en eller anden form for miljøinnovation. Det anslås, at omkring 4 % af nyskabelserne på miljøområdet har ført til en nedgang i råstofforbruget pr. produceret enhed(28) på over 40 %, hvilket understreger det store potentiale i fremtiden. Det er imidlertid ikke usædvanligt, at meget lovende og teknisk avancerede miljøinnovative løsninger, processer, tjenester og produkter ikke når markedet som følge af de udfordringer, som opstår i forbindelse med markedsføringen, og ikke realiserer deres fulde miljømæssige og økonomiske potentiale, eftersom private investorer anser opskaleringen og markedsføringen for at udgøre en for stor risiko.

Målet med denne aktivitet er således at fremme alle former for miljøinnovation, der letter overgangen til en grøn økonomi.

For at nå dette mål skal forskning og innovation fokuseres på følgende:

5.4.1.  Styrkelse af miljømæssigt innovative teknologier, processer, tjenester og produkter, herunder undersøgelse af måder, hvorpå mængderne af råstoffer i produktionen og forbruget kan reduceres og hindringer i denne forbindelse kan overvindes, samt fremme af deres udbredelse på markedet

Der vil blive ydet støtte til alle former for miljøinnovation, både inkrementelle og radikale, hvor man kombinerer teknologisk, organisationsmæssig, samfundsmæssig, adfærdsmæssig, forretningsmæssig og politikrelateret innovation og øger inddragelsen af civilsamfundet. Herved understøttes en mere cirkulær økonomi og samtidig mindskes miljøpåvirkningerne, mens den miljømæssige modstandskraft øges, idet der tages hensyn til boomerangeffekterne på miljøet og eventuelt andre sektorer. Der vil bl.a. blive tale om brugerdrevne former for innovation, forretningsmodeller, industriel symbiose, produkttjenestesystemer, produktdesign og fremgangsmåder baseret på hele livscyklussen og "vugge til vugge"-princippet samt undersøgelse af måder, hvorpå mængderne af råstoffer i produktionen og forbruget kan reduceres og hindringer i denne forbindelse kan overvindes. Der vil blive set nærmere på mulighederne for at gå over til mere bæredygtige forbrugsmønstre. Målet skal være at øge ressourceeffektiviteten ved at mindske mængden af input, affald og udledte skadelige stoffer i absolutte tal (f.eks. de, som er angivet under REACH-forordningen(29) og andre) i hele værdikæden og at fremme genbrug, genvinding og erstatning af ressourcer. Fokus vil være rettet mod at lette overgangen fra forskning til marked og inddrage industrien, navnlig nystartede virksomheder og innovative SMV'er, civilsamfundsorganisationer og slutbrugere, lige fra udvikling af prototyper og demonstration af tekniske, sociale og miljømæssige resultater til den første anvendelse og markedsintroduktion af miljøinnovative teknikker, produkter, tjenester eller praksisser, som er relevante for Unionen. Foranstaltningerne vil bidrage til at fjerne hindringerne for udviklingen og den brede anvendelse af miljøinnovation, skabe eller udvide markederne for de pågældende løsninger og forbedre konkurrenceevnen for Unionens virksomheder, navnlig SMV’er, på verdensmarkederne. Desuden vil der gennem netværkssamarbejde blandt aktører inden for miljøinnovation blive gjort bestræbelser på at øge udvekslingen og udnyttelsen af viden og skabe en bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.

5.4.2.  Understøttelse af innovative politikker og samfundsmæssige ændringer

Der er behov for strukturelle og institutionelle ændringer for at muliggøre overgangen til en grøn økonomi og et grønt samfund. Gennem forskning og innovation og med bidrag fra samfundsvidenskab og humaniora skal der tages hånd om de største forhindringer for samfundsændringer og markedsmæssige ændringer og sigte mod at sætte forbrugerne, erhvervslederne og politikerne i stand til at udvise en nyskabende og bæredygtig adfærd. Der vil blive udviklet solide og gennemsigtige værktøjer, metoder og modeller til brug ved vurdering og gennemførelse af de vigtigste økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle og institutionelle forandringer, som er nødvendige for at opnå et paradigmeskift i retning af en grøn økonomi og et grønt samfund. I kraft af forskningen skal det undersøges, hvordan man kan fremme en bæredygtig livsstil og bæredygtige forbrugsmønstre, bl.a. gennem socioøkonomisk forskning, adfærdsvidenskab, brugerengagement og offentlig accept af innovation, ligesom vi vil se på aktiviteter, der kan forbedre kommunikationen og øge offentlighedens opmærksomhed. Demonstrationsaktiviteter vil blive anvendt i fuldt omfang.

5.4.3.  Måling og vurdering af fremskridtene i retning af en grøn økonomi

Det er nødvendigt at udvikle pålidelige indikatorer i alle relevante rumlige skalaer, der supplerer BNP, samt metoder og systemer, der understøtter overgangen til en grøn økonomi og kan bruges til at vurdere de relevante politiske løsningsmodellers effektivitet. Ud fra en livscyklustilgang skal der gennem forskning og innovation gøres en indsats for at øge kvaliteten og tilgængeligheden af de data, målemetoder og systemer, der er relevante i forhold til ressourceeffektivitet og miljøinnovation, og fremme udviklingen af innovative udligningsordninger. Via samfundsøkonomisk forskning vil der blive opnået øget indsigt i de grundlæggende årsager til producenternes og forbrugernes adfærd og derved bidrage til udformning af mere effektive politiske instrumenter, der skal lette overgangen til en ressourceeffektiv og klimaforandringsresistent økonomi. Endvidere vil der blive udviklet metoder til vurdering af teknologier og opstilling af integrerede modeller, som skal understøtte politikkerne vedrørende ressourceeffektivitet og miljøinnovation på alle niveauer samtidig med, at der skabes større sammenhæng i politikkerne og foretages de nødvendige afvejninger. Resultaterne vil gøre det muligt at overvåge, vurdere og reducere råstof- og energistrømmene ved produktion og forbrug og sætte politikerne og virksomhederne i stand til at integrere de miljømæssige og eksterne omkostninger i deres aktioner og beslutninger.

5.4.4.  Øget ressourceeffektivitet ved brug af digitale systemer

Nyskabelser i informations- og kommunikationsteknologierne kan blive centrale værktøjer til støtte for ressourceeffektiviteten. I bestræbelserne på at nå målet vil moderne og innovativ ikt bidrage til væsentlige forøgelser, hvad angår effektivitet og produktivitet, navnlig i kraft af automatiserede processer, realtidsovervågning og systemer til støtte for beslutningstagningen. Brugen af ikt skal fremskynde en progressiv dematerialisering af økonomien gennem en hurtigere overgang til elektroniske tjenester og lette ændringen af forbrugeradfærden og forretningsmodellerne gennem anvendelse af fremtidens ikt.

5.5.  Udvikling af omfattende globale observations- og informationssystemer på miljøområdet

Omfattende observations- og informationssystemer på miljøområdet er afgørende for at sikre de langsigtede data og oplysninger, der er nødvendige for at klare denne udfordring. Disse systemer vil blive anvendt til at overvåge, vurdere og forudsige status og tendenser vedrørende klimaet og naturressourcerne, herunder råstoffer, terrestriske og marine (fra kyst- til dybhavs-) økosystemer og økosystemtjenester. Systemerne vil også blive brugt til at evaluere politikker og muligheder hvad angår lavemissionsløsninger og modvirkning af og tilpasning til klimaforandringerne i alle økonomiens sektorer. Information og viden fra disse systemer vil blive brugt til at fremme intelligent anvendelse af strategiske ressourcer, understøtte udviklingen af evidensbaserede politikker, fremme nye miljø- og klimatjenester og udvikle nye muligheder på de globale markeder.

Kapaciteten, teknologierne og datainfrastrukturerne til observation og overvågning af jordkloden skal bygge på fremskridt inden for ikt, rumteknologier og avancerede netværk, fjernobservationer, nyskabende in situ-sensorer, mobile tjenester, kommunikationsnetværk, værktøjer til inddragelse af internetbrugere og forbedret computer- og modelleringsinfrastruktur. Målet er hele tiden at kunne tilvejebringe rettidige og præcise oplysninger, prognoser og fremskrivninger. Der vil blive tilskyndet til gratis, åben og ubegrænset adgang til interoperable data og oplysninger samt effektiv og - om nødvendigt - sikker lagring, administration og udbredelse af forskningsresultaterne. Aktiviteterne skal bidrage til at definere fremtidige operationelle aktiviteter under det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus) og øge anvendelsen af Copernicus-data til forskningsaktiviteter.

5.6.   Kulturarv

Kulturarv er enestående og uerstattelig såvel i sin materielle form som i sin immaterielle værdi og kulturelle vigtighed og betydning. Den er en vigtig drivkraft bag samfundsmæssig sammenhængskraft, identitet og trivsel og bidrager betydeligt til bæredygtig vækst og jobskabelse. Europas kulturarv er imidlertid genstand for forringelse og beskadigelse, der forværres yderligere af den stadig større påvirkning fra menneskelige aktiviteter (f.eks. turisme) og ekstreme vejrforhold, som skyldes klimaforandringer, samt på grund af andre naturskabte farer og naturkatastrofer.

Målet med denne aktivitet er at tilvejebringe viden og innovative løsninger gennem tilpasnings- og modvirkningsstrategier, metoder, teknologier, produkter og tjenester til bevaring og forvaltning af europæisk materiel kulturarv, der trues af klimaforandringer.

For at nå dette mål skal forskning og innovation fokuseres på følgende:

5.6.1.  Fastsættelse af robusthedsniveauer gennem observationer, overvågning og modellering

Der skal udvikles nye og forbedrede teknikker til vurdering af beskadigelse, overvågning og modellering med henblik på at styrke den videnskabelige indsigt i påvirkningen fra klimaforandringer og andre miljømæssige og menneskelige risikofaktorer på kulturarven. Den viden og forståelse, som skabes ved hjælp af scenarier, modeller og værktøjer, herunder analyse af opfattelsen af værdibegrebet, vil bidrage til et robust videnskabeligt grundlag for udvikling af strategier, politikker og standarder vedrørende modstandskraft inden for et sæt sammenhængende rammer for risikovurdering og forvaltning af kulturarv.

5.6.2  Større indsigt i, hvordan samfund mærker og reagerer på klimaforandringer og jordskælv og vulkanudbrud

Forskning og innovation skal gennem integrerede tilgange udvikle ressourceeffektive løsninger til forebyggelse, tilpasning og modvirkning, der inddrager innovative metoder, teknologier, produkter og tjenester til bevaring af kulturarv, kulturelle landskaber og historiske habitater.

5.7.  Særlige gennemførelsesaspekter

Aktiviteterne skal øge Unionens deltagelse i og økonomiske bidrag til multilaterale processer og initiativer såsom Det Mellemstatslige Panel om Klimaforandringer (IPCC), Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemtjenester (IPBES) og Group on Earth Observations (GEO) (ad hoc-gruppen om jordobservation). Samarbejde med andre store offentlige og private aktører, der finansierer forskning, og store forskningsnet skal gøre den europæiske og globale forskning mere effektiv og bidrage til overordnet styring af forskningen.

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde vil bidrage til UNFCCC's globale teknologimekanisme og lette teknologisk udvikling, innovation og overførsel, som skal fremme en tilpasning til klimaforandringerne og afbøde drivhusgassernes indvirkning.

På baggrund af resultaterne fra FN's Rio+20-konference vil der blive fundet en mekanisme til systematisk indsamling, sammenligning og analyse af videnskabelig og teknologisk viden om centrale spørgsmål vedrørende bæredygtig udvikling og grøn økonomi, som vil omfatte metoder til at måle de opnåede fremskridt. Denne mekanisme vil supplere de nuværende videnskabelige paneler og organer, og der vil blive gjort bestræbelser på at opnå synergier med disse.

Forskningsaktionerne i henseende til denne udfordring skal bidrage til de operationelle tjenester under det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus) ved at stille en udviklingsrelateret videnbase til rådighed for Copernicus.

Det kan overvejes at yde støtte til relevante fælles programlægningsinitiativer (FPI'er) og relevante offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber.

Der etableres også passende forbindelser til aktiviteterne i relevante europæiske innovationspartnerskaber og de relevante aspekter af forsknings- og innovationsdagsordener under de europæiske teknologiplatforme.

Specifikke foranstaltninger vil sikre, at resultaterne fra Unionens forskning og innovation på områderne for klima, ressourceeffektivitet og råstoffer efterfølgende anvendes af andre EU-programmer såsom programmet LIFE+, EU’s struktur- og investeringsfonde samt de eksterne samarbejdsprogrammer.

Aktiviteterne vil bl.a. også bygge på og forbedre dem, som er gennemført i miljøinnovationsprogrammet.

Aktionerne vil også indebære: løbende analyser af de videnskabelige og teknologiske fremskridt i Unionen og dens største partnerlande og -regioner, foretage tidlige undersøgelser af markedsmulighederne for nye miljøteknologier og fremgangsmåder på området samt sikre forudseenhed, hvad angår forskning og innovation og politikker på området.

6.  EUROPA I EN VERDEN I FORANDRING - RUMMELIGE, INNOVATIVE OG REFLEKTERENDE SAMFUND

Dette punkt omfatter forsknings- og innovationsaktiviteter, som bidrager til at gøre samfundene mere rummelige, innovative og reflekterende, samt specifikke foranstaltninger, som navnlig støtter tværgående spørgsmål nævnt i denne Samfundsmæssige udfordring(30).

6.1.  Rummelige samfund

De nuværende tendenser i de europæiske samfund rummer muligheder for et mere forenet Europa, men også risici og udfordringer. Vi må forstå og forudse disse muligheder, risici og udfordringer, hvis Europa skal udvikle sig hensigtsmæssigt hvad angår solidaritet og samarbejde på det sociale, økonomiske, politiske, uddannelsesmæssige og kulturelle plan, idet vi tager hensyn til vores stadig mere sammenhængende og indbyrdes afhængige verden.

På denne baggrund er målet at forstå, analysere og udvikle den sociale, økonomiske og politiske inklusion såvel som rummelige arbejdsmarkeder, bekæmpe fattigdom og marginalisering, forbedre menneskerettighederne, digital inddragelse, lighed, solidaritet og interkulturel dynamik ved at understøtte tværgående videnskab, tværfaglig forskning, udvikling af indikatorer, teknologiske fremskridt, organisationsmæssige innovationer, udvikling af regionale innovationsklynger og nye former for samarbejde og medskabelse. Forskning og andre aktiviteter skal understøtte gennemførelsen af Europa 2020-strategien og andre relevante EU-politikker. Forskning inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber spiller en førende rolle i denne forbindelse. Hvis vi skal opstille, overvåge, vurdere og forfølge målene i de europæiske strategier og politikker, vil det kræve målrettet forskning ▌, som giver de politiske beslutningstagere mulighed for at analysere og vurdere virkningerne og effektiviteten af påtænkte foranstaltninger, herunder navnlig hvis foranstaltningerne vedrører social inklusion. Med henblik herpå skal fuldstændig inklusion og deltagelse i samfundet omfatte alle aspekter af livet og alle aldersgrupper.

Der skal arbejdes mod følgende specifikke mål for at forstå samt fremme eller gennemføre:

6.1.1.   Mekanismer til at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

Europa har udviklet en særlig og ganske unik kombination af økonomisk fremgang, socialpolitikker rettet mod en høj grad af social samhørighed, humanistiske fælles kulturelle værdier, tilslutning til demokratiet og common law, menneskerettigheder, respekt for og bevarelse af mangfoldigheden samt fremme af uddannelse og videnskab, kunst og humaniora som grundlæggende drivkræfter for social og økonomisk fremgang og velfærd. De vedvarende bestræbelser på at opnå økonomisk vækst indebærer en række store menneskelige, sociale, miljømæssige og økonomiske omkostninger. Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa indebærer væsentlige ændringer af, hvordan vi definerer, måler (herunder via måling af fremskridt, som går ud over den normalt anvendte BNP-indikator), genererer og oppebærer vækst og samfundsmæssig trivsel over længere tid.

Gennem forskning skal vi analysere udviklingen af borgernes deltagelse, bæredygtige former for livsstil, kulturel forståelse og socioøkonomisk adfærd og værdier, og hvordan disse er forbundet med paradigmer og politikker og med den måde, som institutioner, fællesskaber, markeder, virksomheder, styringsformer og værdisæt i Europa fungerer på, samt deres relationer til andre regioner og økonomier. I kraft af forskningen skal vi udvikle værktøjer, der sikrer bedre vurdering af den kontekstuelle og gensidige indvirkning fra disse udviklingstendenser, sammenholde de offentlige politikker i forhold til Europas mange forskelligartede udfordringer og analysere politiske valg og beslutningsmekanismer på områder som beskæftigelse, beskatning, uligheder, fattigdom, social inklusion, uddannelse og færdigheder, styrkelse af lokalsamfundet, konkurrenceevne samt det indre marked med henblik på at forstå de nye vilkår og muligheder for større europæisk integration og den europæiske models rolle samt sociale, kulturelle, videnskabelige og økonomiske elementer og synergier som kilder til komparative fordele for Unionen på verdensplan.

Konsekvenserne for vækst, arbejdsmarked og trivsel af den demografiske udvikling som følge af aldrende samfund og migrationsbevægelser vil blive analyseret. For at kunne tage udfordringen vedrørende fremtidig vækst op er det i denne forbindelse vigtigt at tage hensyn til de forskellige videnskomponenter og fokusere forskningen på spørgsmål om læring og uddannelse eller på unge menneskers rolle og plads i samfundet. Gennem forskning vil der også blive udviklet bedre værktøjer til vurdering af forskellige økonomiske politikkers indvirkning på bæredygtigheden. Desuden skal vi analysere, hvordan de nationale økonomier udvikler sig, og hvilke former for styring på europæisk og internationalt plan der kan bidrage til at undgå makroøkonomiske ubalancer, monetære problemer, finanspolitisk konkurrence, arbejdsløshed og beskæftigelsesproblemer samt andre former for samfundsmæssig, økonomisk og finansiel ustabilitet. Endelig skal vi tage hensyn til den øgede indbyrdes afhængighed blandt Unionens og resten af verdens økonomier, markeder og finansielle systemer og de deraf følgende udfordringer for institutionel udvikling og offentlig forvaltning. I lyset af den europæiske offentlige gældskrise vil der også blive lagt vægt på forskning, der skal definere rammebetingelserne for stabile europæiske finansielle og økonomiske systemer.

6.1.2.   Anerkendte organisationer, praksis, tjenester og politikker, der er nødvendige for at opbygge robuste, rummelige, deltagelsesbaserede, åbne og kreative samfund i Europa under særligt hensyn til migration, integration og demografisk udvikling

Indsigt i de sociale, kulturelle og politiske omstillinger i Europa kræver analyse af de nye former for demokratisk praksis og forventninger og af den historiske udvikling hvad angår identitet, diversitet, territorier, religion, kultur, sprog og værdier. Vi må blandt andet sikre, at vi forstår den europæiske integrations historie. Forskning vil søge at udpege metoder til at tilpasse og forbedre de europæiske velfærdssystemer og offentlige tjenester og den mere overordnede socialsikringsdimension ved politikkerne for at sikre samhørighed, ligestilling mellem kønnene, fremme deltagelsesbaserede, åbne og kreative samfund samt den sociale og økonomiske lighed og solidariteten blandt generationerne. Gennem forskning analyseres det, hvordan vores samfund og politikker bliver mere europæiske i bred forstand gennem udvikling af identiteter, kulturer og værdier, udbredelse af viden, idéer og overbevisninger og kombinationer af principper og fremgangsmåder hvad angår gensidighed, fællesskab og lighed, under særligt hensyn til migration, integration og demografisk udvikling. Det analyseres, hvordan sårbare befolkningsgrupper (f.eks. romaer) kan deltage fuldt ud i uddannelse, samfundet og demokratiet, navnlig gennem tilegnelse af diverse færdigheder og beskyttelse af menneskerettighederne. Analysen af, hvorvidt og hvordan de politiske systemer reagerer på disse sociale udviklingstendenser, og hvordan de selv udvikler sig, er således et centralt element. Forskningen skal desuden vedrøre udviklingen af centrale systemer, der sikrer grundlæggende former for menneskelige og sociale bånd såsom familie, arbejde, uddannelse og beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe social ulighed og udstødelse samt fattigdom. Det er i særdeleshed nødvendigt at tage hensyn til faktorer som social samhørighed og fair og pålidelig domstolsprøvelse, uddannelse, demokrati, tolerance og mangfoldighed med henblik på at identificere og bedre udnytte de europæiske komparative fordele på verdensplan og tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for politikker. Forskningen tager hensyn til betydningen af mobilitet og migration, herunder strømme inden for Europa, samt demografien for udviklingen af de europæiske politikker i fremtiden.

Desuden er det vigtigt at forstå de begrænsninger og muligheder, der ligger i anvendelsen af ikt på både individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal finde nye former for inklusiv innovation. I betragtning af den digitale integrations stadig større socioøkonomiske betydning vil vi gennem forskning og ▌innovationsaktioner fremme integrerende ikt-løsninger og effektiv tilegnelse af digitale færdigheder, hvilket skal føre til en styrkelse af borgernes indflydelse og en konkurrencedygtig arbejdsstyrke. Der vil blive lagt vægt på nye teknologiske fremskridt, som vil muliggøre radikale forbedringer hvad angår personlig tilpasning, brugervenlighed og tilgængelighed i kraft af øget indsigt i borgernes, forbrugernes og brugernes, herunder de handicappedes, adfærd og værdier. Dette kræver en tilgang til forskning og innovation, der bygger på "inklusion gennem design".

6.1.3.   ▌Europas rolle som global aktør, navnlig for så vidt angår menneskerettigheder og global retfærdighed

Europas særlige historiske, politiske, sociale og kulturelle systemer påvirkes i stadig større grad af globale forandringer. Hvis vi i Europa skal videreudvikle vores foranstaltninger udadtil i nabolandene og i bredere kredse og styrke vores rolle som global aktør, skal vi blive bedre til at definere, prioritere, forklare, vurdere og fremhæve vores politiske målsætninger i samspil med andre regioner og samfund i verden, så vi kan fremme samarbejde og forebygge eller løse konflikter. I denne henseende skal vi desuden styrke vores evne til at forudse og reagere på globaliseringens udvikling og indvirkning. Dette kræver, at der skabes øget indsigt i og tages ved lære af historien, kulturerne og de politiske og økonomiske systemer i andre af verdens regioner samt de tværnationale aktørers rolle og indflydelse. Endelig skal Europa bidrage effektivt til global forvaltning og global retfærdighed på vigtige områder som handel, udvikling, arbejde, økonomisk samarbejde, miljø, uddannelse, ligestilling mellem kønnene samt menneskerettigheder, forsvar og sikkerhed. Dette kræver potentiale til at opbygge nye kapaciteter i form af værktøjer, tjenester, systemer og instrumenter til analyse og i form af diplomati i relationerne til statslige og ikkestatslige aktører i formelle og uformelle internationale fora.

6.1.4.  Fremme af bæredygtige og rummelige miljøer gennem innovativ fysisk planlægning og byplanlægning

80 % af EU's borgere bor i dag i eller omkring byer, og utilstrækkelig byplanlægning kan derfor have enorme konsekvenser for deres liv. En forståelse af, hvordan de fungerer for alle borgere, deres udformning, levedygtighed og deres tiltrækningskraft med hensyn til bl.a. investering og kompetencer, er derfor af afgørende betydning for Europas succes med hensyn til at skabe vækst, job og en bæredygtig fremtid.

Europæisk forskning og innovation bør levere værktøjer og metoder til en mere bæredygtig, åben, innovativ og rummelig planlægning for byer og bynære områder; en bedre indsigt i dynamikken i bysamfund og sociale ændringer og i sammenhængen mellem energi, miljø, transport og arealanvendelse, herunder samspillet med omkringliggende landområder; en øget forståelse for planlægning og anvendelse af det offentlige rum i byerne - også i forbindelse med migration - for at forbedre den sociale inklusion og udvikling og mindske risici og kriminalitet i byerne; nye måder til at lette presset på naturressourcerne og stimulere bæredygtig økonomisk vækst, samtidig med at livskvaliteten for europæiske byboere forbedres; en fremadrettet vision om den socioøkologiske overgang til en ny model for byudvikling, der styrker europæiske byer ved at gøre dem til knudepunkter for innovation og centre for jobskabelse og social samhørighed.

6.2.  Innovative samfund

Unionens ▌andel af den viden, der frembringes på verdensplan, er fortsat betydelig, men der er dog behov for at maksimere dens socioøkonomiske indvirkning. Der vil blive gjort en indsats for at øge forsknings- og innovationspolitikkernes effektivitet og synergivirkningerne mellem politikkerne og deres sammenhæng på tværs af grænserne. Der tages hånd om innovation i bred forstand, herunder politik-, bruger- og markedsdrevet samt socialt drevet innovation i stort format. Der tages hensyn til den erfaring og innovationskraft, der kommer fra de kreative industrier og kulturindustrien. Disse aktiviteter vil understøtte realiseringen af det europæiske forskningsrum og dets funktion, navnlig flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien til fremme af "Innovation i EU" og "Den digitale dagsorden for Europa".

Der arbejdes mod følgende mål om:

6.2.1.  Styrkelse af evidensgrundlaget for og støtten til Innovation i EU og det europæiske forskningsrum

Med henblik på at vurdere og prioritere investeringerne og styrke Innovation i EU og det europæiske forskningsrum vil der blive ydet støtte til analyse af politikker, systemer og aktører inden for forskning, uddannelse og innovation i Europa og tredjelande og til udvikling af indikatorer, data og informationsinfrastrukturer. Der vil desuden være behov for fremadrettede aktiviteter og pilotinitiativer, økonomisk og kønsspecifik analyse, overvågning af politikker, gensidig læring, koordinationsværktøjer og -aktiviteter samt udvikling af metoder til konsekvensvurdering og evaluering, så vi kan udnytte direkte feedback fra aktører ▌, virksomheder, offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og borgere. Denne analyse bør udføres i sammenhæng med undersøgelser af de videregående uddannelsessystemer i Europa og tredjelande inden for "Erasmus for alle".

For at sikre et indre marked for forskning og innovation vil der blive gennemført foranstaltninger, der skal opmuntre til en adfærd, som er forenelig med det europæiske forskningsrum. Der vil blive ydet støtte til aktiviteter, der understøtter politikkerne vedrørende forskeruddannelsernes kvalitet samt forskernes mobilitet og karriereudvikling, herunder initiativer, der skal sikre mobilitetstjenester, åben rekruttering, kvinders deltagelse i videnskab, forskeres rettigheder og forbindelser til globale forskerfællesskaber. Ved disse aktiviteter skal vi opnå synergier og tæt samordning med Marie Skłodowska-Curie-aktionerne under målet "Videnskabelig topkvalitet". Der vil blive ydet støtte til institutioner, der fremlægger innovative idéer til hurtig gennemførelse af principperne for det europæiske forskningsrum, herunder det europæiske charter for forskere og adfærdskodeksen for ansættelse af forskere, Kommissionens henstilling om forvaltning af intellektuel ejendom ved videnoverførsel og om en kodeks for universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner(31).

Hvad angår samordning af politikker, etableres en facilitet til rådgivning vedrørende politikkerne, som skal gøre ekspertråd tilgængelige for de nationale myndigheder i forbindelse med fastlæggelse af deres nationale reformprogrammer og strategier vedrørende forskning og innovation.

For at gennemføre initiativet Innovation i EU er der desuden behov for at støtte ▌markedsdrevet innovation, åben innovation, innovation i den offentlige sektor og social innovation med henblik på at øge innovationskapaciteten blandt virksomheder og fremme Europas konkurrenceevne. Det forudsætter en forbedring af de overordnede rammebetingelser for innovation og en fjernelse af de specifikke barrierer, som hindrer væksten i innovative virksomheder. Der vil blive ydet støtte til effektive mekanismer til fremme af innovation (f.eks. forbedret klyngeforvaltning, offentlig-private partnerskaber og netværkssamarbejde), højt specialiserede tjenester til støtte for innovation (f.eks. vedrørende forvaltning/udnyttelse af intellektuel ejendom, netværk for ejere og brugere af intellektuelle ejendomsrettigheder innovationsforvaltning, iværksætterevner, netværk af indkøbere) og vurdering af offentlige politikker vedrørende innovation. Temaer, som er specifikke for SMV, støttes under det specifikke mål "Innovation i SMV".

6.2.2.   Undersøgelse af nye former for innovation med særlig vægt på social innovation og kreativitet og forståelse af, hvordan alle former for innovation bliver udviklet, får succes eller mislykkes

Social innovation frembringer nye goder, tjenester, processer og modeller, som opfylder samfundsmæssige behov og skaber nye sociale relationer. Da metoderne til innovation konstant forandrer sig, er der brug for yderligere forskning inden for udviklingen af alle former for innovation og måden, hvorpå innovation tilgodeser samfundsbehovene. Det er vigtigt at forstå, hvordan social innovation og kreativitet kan medføre ændringer af eksisterende strukturer, praksis og politikker, og hvordan man kan tilskynde til dem og opskalere dem. Det er vigtigt at vurdere virkningen af onlineplatforme ▌, der skaber netværk blandt borgerne ▌. Der skal desuden ydes støtte til anvendelse af planlægning i virksomheder, netværkssamarbejde og eksperimenter vedrørende brug af ikt med det formål at forbedre indlæringsprocesser og til netværk af sociale innovatorer og iværksættere. Forskningen skal ligeledes fokusere på innovationsprocesserne, og hvordan disse bliver udviklet, får succes eller mislykkes, (herunder risikotagning og forskellige regelsæts rolle).

Det bliver afgørende at udvikle innovationen for at fremme effektive, åbne og borgerorienterede offentlige tjenester (f.eks. e-forvaltning). Dette vil kræve tværfaglig forskning i nye teknologier og storstilet innovation vedrørende navnlig beskyttelse af personlige data i den digitale verden, interoperabilitet, personlig elektronisk identifikation, åbne data, dynamiske brugergrænseflader, livslang læring og platforme til e-læring, systemer til distribueret læring, borgerorienteret konfigurering og integration af offentlige tjenester samt innovation, der frembringes af brugerne, bl.a. inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Disse aktioner vedrører desuden dynamikken i de sociale netværk samt "crowd-sourcing" og "smart-sourcing" i forbindelse med fælles frembringelse af løsninger på sociale problemer, der bygger på f.eks. åbne datasæt. De bidrager til at lette komplekse beslutningsprocesser, navnlig hvad angår håndtering og analyse af meget store datamængder til brug ved samarbejde om udformning af politikker, simulering af beslutningsprocesser, visualiseringsteknikker, procesmodellering og deltagelsesbaserede systemer samt til at analysere nye relationer mellem borgerne og den offentlige sektor.

Der skal udvikles specifikke foranstaltninger til inddragelse af den offentlige sektor som instrument til innovation og forandring på nationalt plan og EU-plan, navnlig gennem politisk støtte og grænseoverskridende innovationsforanstaltninger i det størst mulige geografiske område, der muliggør ikt i og udført af instanser til offentlig forvaltning med henblik på problemfri levering af offentlige tjenester til borgere og virksomheder.

6.2.3.   Anvendelse af alle generationers innovative, kreative og produktive potentiale

Aktiviteterne skal bidrage til at udforske Europas muligheder for at skabe innovation med hensyn til nye produkter og teknologier, forbedrede tjenester og nye forretningsmodeller og sociale modeller, der er tilpasset samfundets demografiske struktur i forandring. Aktiviteterne skal forbedre anvendelsen af alle generationers potentiale ved at fremme udviklingen af intelligente politikker, som skal gøre aktiv aldring til en realitet i en kontekst, der er præget af udvikling og samspil mellem generationerne, og ved at støtte integrationen af generationerne af unge europæere i alle aspekter af det sociale, politiske, kulturelle og økonomiske liv, idet der bl.a. tages hensyn til, om de ser muligheder for innovation i en situation med høj ledighed i mange EU-regioner.

6.2.4.  Fremme af sammenhængende og effektivt samarbejde med tredjelande

Horisontale aktiviteter skal sikre strategisk udvikling af internationalt samarbejde i hele Horisont 2020 og tilstræbe tværgående politiske mål. Gennem aktiviteter til understøttelse af bilateral, multilateral og biregional politisk dialog vedrørende forskning og innovation med tredjelande, regioner og internationale fora og organisationer lettes udveksling af politikker, gensidig indlæring og prioritering samt fremme gensidig adgang til programmer og overvåge virkningerne af samarbejdet. Netværks- og venskabsaktiviteter skal fremme optimalt samarbejde mellem forsknings- og innovationsaktører på begge sider og forbedre kompetencerne og mulighederne for samarbejde i mindre udviklede tredjelande. Aktiviteterne skal fremme koordineringen af Unionens og de nationale samarbejdspolitikker og -programmer samt medlemsstaternes og de associerede landes fælles aktioner med tredjelande for at øge deres samlede effekt. Endelig vil europæisk forskning og innovations "tilstedeværelse" i tredjelandene blive konsolideret og styrket, navnlig ved at udforske mulighederne for etablering af europæiske virtuelle "videnskabs- og innovationscentre", tjenesteydelser til europæiske organisationer, der udvider deres aktivitetsområde til tredjelandene, og åbning af forskningscentre, der i samarbejde med tredjelandene etableres for organisationer eller forskere fra andre medlemsstater og associerede lande.

6.3.  Reflekterende samfund - kulturarv og europæisk identitet

Målet er at bidrage til en indsigt i Europas intellektuelle grundlag: dets historie og de mange europæiske og ikkeeuropæiske påvirkninger som inspiration for vores liv i dag. Europa kendetegnes ved mange forskellige folk (herunder minoriteter og oprindelige folk), traditioner og regionale og nationale identiteter samt forskellige grader af økonomisk og samfundsmæssig udvikling. Migration og mobilitet, medier, industri og transport bidrager til mangfoldigheden af synspunkter og livsstile. Denne mangfoldighed og dens muligheder bør anerkendes og tages i betragtning.

Europæiske samlinger, herunder digitale samlinger, i biblioteker, arkiver, museer, gallerier og andre offentlige institutioner, rummer en rigdom af uudnyttet dokumentation og studieobjekter. Disse arkivalieressourcer repræsenterer sammen med den immaterielle kulturarv hver enkelt medlemsstats historie, men også Den Europæiske Unions kollektive arv, der er opstået gennem tiden. Dette materiale bør gøres tilgængeligt, også gennem nye teknologier, for forskere og borgere for at give mulighed for et kig ind i fremtiden gennem fortidens arkiv. Adgang til og opbevaring af kulturarven i disse former er nødvendig for en levende nutidig udveksling inden for og på tværs af de europæiske kulturer og bidrager til en bæredygtig økonomisk vækst.

Aktiviteterne skal fokusere på:

6.3.1.  Studier af den europæiske arv, erfaringsmasse, identitet, integration og kulturelle interaktion og udmøntning, herunder dens repræsentationer i kulturelle og videnskabelige samlinger, arkiver og museer, for at blive klogere på og bedre forstå nutiden gennem fyldigere fortolkninger af fortiden

Aktiviteterne skal bidrage til en kritisk analyse af, hvordan Europas håndgribelige og uhåndgribelige arv, herunder sprog, erfaringsmasse, praksis, institutioner, og identiteter, har udviklet sig gennem tiden. De skal omfatte studier af kulturelle interaktioners samt integrationens og eksklusionens fortolkninger og praksis.

Den intensiverede europæiske integrationsproces har understreget, at der findes en bredere europæisk identitetssfære – som supplerer andre identitetstyper i Europa. Der findes et bredt dokumentationsspektrum og vidnesbyrd om europæiske identitetssfærer i europæiske og ikkeeuropæiske videnskabelige samlinger og arkiver, på museer, på biblioteker og på kulturarvssteder. De tilbyder materialer og dokumenter, der åbner op for større indsigt i identitetsdannelsesprocesser, som muliggør refleksioner over sociale, kulturelle og endda økonomiske processer, der bidrager til tidligere, nuværende og fremtidige europæiske identitetsformer. Målet er at udvikle innovationer og bruge og analysere objekter og/eller dokumentation i kulturelle og videnskabelige samlinger, arkiver og museer med henblik på at øge vores forståelse for, hvordan europæisk identitet kan spores, konstrueres eller debatteres.

Der vil blive forsket i flersprogethed, oversættelse og videregivelse af idéer i hele Europa og til og fra Europa og i, hvordan de udgør en del af den europæiske intellektuelle arv.

6.3.2.  Forskning i europæiske landes og regioners historie, litteratur, kunst, filosofi og religioner og i, hvordan disse har påvirket den nutidige europæiske mangfoldighed

Kulturel mangfoldighed er en vigtig facet af det, der gør Europa til noget enestående, og er en kilde til styrke, dynamik og kreativitet. Aktiviteterne skal beskæftige sig med den samtidige europæiske mangfoldighed og med, hvordan denne mangfoldighed er formet af historien, samtidig med at de skal bidrage til at analysere, hvordan denne mangfoldighed fremmer interkulturel udvikling eller spændinger og konflikter. Kunstens, mediernes, landskabernes, litteraturens, filosofiens, sprogenes og religionernes rolle i forbindelse med denne mangfoldighed vil stå centralt, eftersom de tilbyder forskellige fortolkninger af den sociale, politiske og kulturelle virkelighed og påvirker individers og sociale aktørers visioner og praksis.

6.3.3.  Forskning i Europas rolle i verden, i den gensidige påvirkning og de indbyrdes bånd mellem verdens regioner og et kig udefra på de europæiske kulturer.

Aktiviteterne skal beskæftige sig med de sammensatte socioøkonomiske og kulturelle forbindelser mellem Europa og andre verdensdele og vurdere mulighederne for en forbedret kulturel udveksling og dialog under hensyntagen til den samfundsmæssige, politiske og økonomiske udvikling i bredere forstand. De skal bidrage til at analysere udviklingen af forskellige opfattelser i Europa og andre verdensdele og omvendt.

6.4.  Særlige gennemførelsesaspekter

For at fremme en optimal kombination af tilgange skal der iværksættes et samarbejde mellem denne samfundsmæssige udfordring og søjlen for industrielt lederskab i form af tværgående aktioner rettet mod samspillet mellem mennesker og teknologi. Teknologisk innovation baseret på ikt skal spille en vigtig rolle for fremme af produktiviteten og for at mobilisere borgernes kreativitet i alle generationer i et innovativt samfund.

Gennemførelsen under denne udfordring vil ligeledes nyde godt af støtten til administration og koordination af internationale netværk for forskere og innovatorer af topkvalitet såsom COST og EURAXESS og derfor også bidrage til det europæiske forskningsrum.

Det kan overvejes at yde støtte til relevante fælles programlægningsinitiativer (FPI'er) og relevante offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber.

Der etableres også passende forbindelser til aktiviteterne i relevante europæiske innovationspartnerskaber og de relevante aspekter af forsknings- og innovationsdagsordenerne under de europæiske teknologiplatforme.

Forsknings- og innovationsaktioner under denne udfordring skal bidrage til at gennemføre Unionens internationale forsknings- og innovationsaktiviteter i kraft af en mere strategisk tilgang til samarbejdet inden for videnskab, teknologi og innovation med de vigtigste partnere i tredjelande. I den forbindelse skal Det Strategiske Forum for Internationalt Videnskabeligt og Teknologisk Samarbejde (SFIC) fortsat give Rådet og Kommissionen strategisk rådgivning vedrørende det europæiske forskningsrums internationale dimension.

7.   SIKRE SAMFUND – BESKYTTE EUROPAS OG DETS BORGERES FRIHED OG SIKKERHED

Den Europæiske Union og dens borgere og internationale partnere oplever en række sikkerhedstrusler og udfordringer såsom kriminalitet, terrorisme og nødsituationer, der involverer store menneskemængder, og som skyldes menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer. Disse ▌kan krydse grænser og være rettet mod fysiske mål eller cyberspace. Eksempelvis kan angreb på offentlige myndigheders og private enheders kritiske infrastrukturer, net og websteder på internettet underminere borgernes tillid, men de kan også få alvorlige konsekvenser for meget vigtige sektorer som energi-, transport-, sundheds-, finans- eller telekommunikationssektoren.

For at kunne forudse, forebygge og håndtere disse trusler er det nødvendigt at udvikle og anvende innovative teknologier, løsninger, prognoseværktøjer og viden, opmuntre til samarbejde mellem udbydere og brugere, finde løsninger på spørgsmål vedrørende civil sikkerhed, forbedre konkurrenceevnen inden for europæisk sikkerhed, industri og blandt de europæiske udbydere af tjenester, herunder ikt, og forebygge og bekæmpe misbrug af private oplysninger og krænkelser af menneskerettigheder på internettet og andre steder, samtidig med at de europæiske borgeres individuelle rettigheder og frihedsrettigheder sikres.

Samordning og forbedringer på området for sikkerhedsforskning og -innovation bliver således et afgørende element, som skal bidrage til at kortlægge den nuværende forskningsindsats, bl.a. hvad angår beredskab, og forbedre de relevante retlige vilkår og procedurer for koordination, herunder prænormative aktiviteter.

Aktiviteterne inden for denne udfordring skal udelukkende fokusere på civile anvendelsesformål og følge en opgaveorienteret indgangsvinkel, fremme effektivt samarbejde mellem slutbrugere, industri og forskere og integrere relevante samfundsmæssige dimensioner, samtidig med at etiske principper overholdes. Aktiviteterne skal understøtte Unionens politikker vedrørende intern og ekstern sikkerhed, herunder den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og forbedre cybersikkerhed, tillid og beskyttelse af personlige oplysninger på det digitale indre marked. Aktiviteterne skal omfatte fokus på forskning i og udvikling af næste generation af innovative løsninger ved at arbejde med nyskabende koncepter og design, og interoperable standarder. Dette skal opnås gennem udvikling af innovative teknologier og løsninger, som afhjælper sikkerhedsmangler og fører til en reduktion af risikoen fra sikkerhedstrusler.

Der arbejdes mod følgende mål om:

7.1.   Bekæmpelse af kriminalitet, ulovlig handel og terrorisme, herunder at forstå og tackle terroristers idéer og overbevisninger

Ambitionen er både at undgå hændelser og at afbøde deres eventuelle konsekvenser. Dette kræver nye teknologier og ny kapacitet til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet (herunder it-kriminalitet), ulovlig handel og terrorisme (herunder cyberterrorisme), bl.a. ved at forstå årsagerne til og virkningerne af radikalisering og voldelig ekstremisme og tackle terroristers idéer og overbevisninger, også med henblik på at undgå trusler relateret til luftfart.

7.2.  Beskyttelse og forbedring af kritisk infrastrukturs, forsyningskæders og transportformers modstandskraft

Nye teknologier, processer, metoder og særberedskaber skal bidrage til at beskytte kritiske infrastrukturer (herunder i byområder), systemer og tjenester, der er afgørende for, at samfundet og økonomien kan fungere (bl.a. hvad angår kommunikation, transport, finans, sundhed, fødevarer, vand, energi, logistik, forsyningskæder og miljøet). Blandt andet vil kritiske, offentlige og private netværksinfrastrukturer og -tjenester blive gennemgået og sikret mod enhver form for trussel, herunder trusler relateret til luftfart. Det vil også omfatte beskyttelse af søtransportruter.

7.3.   Styrkelse af sikkerheden via grænseforvaltning

Der er desuden behov for ny teknologi og kapacitet til forbedring af systemer, udstyr, værktøjer, processer og metoder til hurtig identifikation for at forbedre sikringen og forvaltningen af grænserne til lands, til havs og ved kysterne. Her er der tale om både kontrol og overvågning, og EUROSUR's potentiale skal udnyttes fuldt ud. Teknologien og kapaciteten skal udvikles og afprøves med fokus på effektivitet, overholdelse af retlige og etiske principper, proportionalitet, social accept og respekt for grundlæggende rettigheder. Forskningen skal desuden understøtte forbedringen af integreret europæisk grænseforvaltning, blandt andet gennem øget samarbejde med kandidatlande, mulige kandidatlande og lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik.

7.4.  Forbedring af cybersikkerheden

Cybersikkerhed er en forudsætning for, at mennesker, virksomheder og offentlige tjenester kan drage fordel af de muligheder, der ligger i internettet eller andre supplerende datanet og kommunikationsinfrastrukturer. Dette kræver, at ▌systemer, netværk, anordninger til adgangskontrol, software og tjenester sikres bedre, bl.a. hvad angår cloud computing, idet der tages hensyn til samspillet mellem flere teknologier. Forskningen og innovationen vil blive støttet med henblik på at bidrage til at forebygge, registrere og håndtere cyberangreb på tværs af domæner og retsområder samt beskytte kritisk ikt-infrastruktur. Det digitale samfund er i hastig udvikling, og der forekommer hele tiden nye former for brug og misbrug af internettet, nye metoder til social interaktion, nye mobile og positionsbaserede tjenester og nye begreber såsom "tingenes internet". Dette kræver en ny form for forskning, som skal bygge på de nye applikationer, anvendelsesformer og samfundstendenser. Der gennemføres fleksible forskningsinitiativer, herunder proaktive FoU-aktiviteter, så vi hurtigt kan reagere på nye udviklingstendenser hvad angår tillid og sikring. Særlig opmærksomhed bør rettes mod beskyttelse af børn, da de er særdeles sårbare over for nye former for it-kriminalitet og misbrug.

Indsatsen på dette område bør gennemføres i tæt samordning med ikt-delen af søjlen for Industrielt lederskab.

7.5.  Øget EU-modstandskraft over for kriser og katastrofer

Dette kræver udvikling af særlige former for teknologi og kapacitet, som kan understøtte ▌diverse krisestyringsoperationer i kriser og katastrofesituationer (såsom civilbeskyttelse, brandbekæmpelse, miljøforurening, havforurening, ▌civilforsvar, ▌udvikling af medicinsk informationsinfrastruktur til redningsaktioner, genopretningsprocesser efter katastrofer), og håndhævelse af lovgivningen. Forskningen skal omfatte hele krisestyringskæden og samfundets modstandsdygtighed og støtte oprettelsen af europæisk kriseberedskabskapacitet.

7.6.  Sikring af frihed og beskyttelse af privatlivets fred, herunder på internettet og fremme af den samfundsmæssige, juridiske og etiske indsigt i alle sikkerheds-, risiko- og forvaltningsområder

Beskyttelse af personlige oplysninger, herunder i det digitale samfund, vil kræve udvikling af rammer og teknologier til "privacy by design" til støtte for nye produkter og tjenester. Der skal udvikles teknologier, som giver brugerne kontrol over deres personlige data og tredjeparters brug af dem, og værktøjer til registrering og blokering af ulovligt indhold og brud på datasikkerheden samt til beskyttelse af folks rettigheder online, så det kan forhindres at enkeltpersoners eller gruppers adfærd begrænses af ulovlig søgning og oprettelse af profiler.

Alle nye sikkerhedsløsninger og -teknologier skal være acceptable for samfundet, overholde EU-lovgivningen og international lovgivning samt være effektive og hensigtsmæssige i henseende til at udpege og afhjælpe sikkerhedstruslerne. Derfor er det nødvendigt at opnå øget indsigt i de socioøkonomiske, kulturelle og antropologiske dimensioner ved sikkerhed, årsagerne til usikkerhed, mediernes og kommunikationens rolle samt borgernes oplevelser. Etiske og juridiske overvejelser og spørgsmål om beskyttelse af menneskelige værdier og grundlæggende rettigheder samt risiko og forvaltning vil blive behandlet.

7.7.  Forbedring af systemernes standardisering og interoperabilitet, herunder med henblik på nødsituationer

Prænormative aktiviteter og standardiseringsaktiviteter støttes i forbindelse med alle opgaverne. Der vil blive lagt vægt på identificerede standardiseringshuller og den næste generation af værktøjer og teknologier. Desuden skal aktiviteterne i forbindelse med alle opgaverne vedrøre integration af systemer og tjenester samt disses interoperabilitet, herunder aspekter som kommunikation, distribuerede arkitekturer og menneskelige faktorer, herunder med henblik på nødsituationer.

7.7a. Støtte til Unionens eksterne sikkerhedspolitikker, herunder gennem konfliktforebyggelse og fredsskabende aktiviteter

Nye teknologier, ny kapacitet og nye løsninger kræves for at støtte Unionens eksterne sikkerhedspolitikker i civile opgaver lige fra civil beskyttelse til humanitær hjælp, grænseforvaltning og fredsbevarende operationer samt stabiliseringsaktiviteter i efterkriseperioder, herunder konfliktforebyggelse, fredsskabende aktiviteter og mægling. Det kræver forskning vedrørende konfliktløsning og genoprettelse af fred og retfærdighed, tidlig udpegning af faktorer, som fører til konflikter og virkningen af processer med genoprettende retfærdighed.

Dette kræver også fremme af interoperabiliteten mellem civil og militær kapacitet i diverse civile opgaver lige fra civilbeskyttelse til humanitær hjælp, grænseforvaltning og fredsbevarende operationer. Aktiviteterne skal omfatte teknologisk udvikling på det følsomme område for teknologier med dobbelt anvendelse for at fremme interoperabilitet mellem civilbeskyttelsesenheder og militære styrker og blandt civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, samt hvad angår pålidelighed, organisationsmæssige, retlige og etiske aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af oplysningers fortrolighed og integritet samt sporbarhed ved alle transaktioner og processer. [tekst rykket fra det tidligere afsnit 7.5]

7.8.   Særlige gennemførelsesaspekter

Forskningen og innovationen skal udelukkende være rettet mod ▌civile anvendelsesformål, men det tilstræbes aktivt at samordne aktiviteterne med Det Europæiske Forsvarsagentur for at styrke samarbejdet med agenturet, herunder navnlig gennem de allerede etablerede europæiske samarbejdsrammer, i erkendelse af, at visse teknologier har dobbelt anvendelsesformål. Herudover styrkes samordningsmekanismerne med relevante EU-agenturer som ▌FRONTEX, EMSA, ENISA og Europol, for at forbedre samordningen af Unionens programmer og politikker inden for både intern og ekstern sikkerhed, og andre EU-initiativer.

Af hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for sikkerhedsspørgsmål, etableres der særlige ordninger for så vidt angår programlægning og forvaltning, herunder også arrangementer med det udvalg, der er omhandlet i artikel 9 i denne afgørelse. Hemmelige eller på anden vis følsomme sikkerhedsoplysninger beskyttes, og der kan i arbejdsprogrammerne fastlægges særlige krav og kriterier i forbindelse med internationalt samarbejde. Dette vil også gøre sig gældende i forbindelse med programlægning og forvaltning af "Sikre samfund" (herunder også udvalgsaspekterne).

DEL IIIa

UDBREDELSE AF EKSPERTISE OG UDVIDELSE AF DELTAGERKREDSEN

[hele dette afsnit er blevet bragt i overensstemmelse med rammeforordningen]

I Europa er der store forskelle hvad angår forskning og innovation, som skal udlignes med specifikke foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal sigte mod at udnytte ekspertise og innovation, være klart definerede og, hvor det er relevant, supplere og skabe synergier med EU's struktur- og investeringsfondes politikker og aktioner. Blandt foranstaltninger kan nævnes:

–  Samarbejdsprojekter mellem forskningsinstitutioner i topklasse og regioner, der halter bagefter inden for forskning, udvikling og innovation: formålet med samarbejdsprojekter er at skabe nye (eller i væsentligt omfang opgradere eksisterende) ekspertisecentre i medlemsstater og regioner, der halter bagefter inden for forskning, udvikling og innovation. De vil fokusere på den forberedende fase for etablering eller opgradering og modernisering af en sådan institution, der lettes gennem en samarbejdsproces med en førende modpart i Europa, herunder støtte til udviklingen af en forretningsplan. Den støttemodtagende region eller medlemsstat (f.eks. støtte via EU's struktur- og investeringsfonde) forventes at indgå en forpligtelse. Med forbehold for forretningsplanens kvalitet kan Kommissionen stille yderligere finansiel støtte til opstart til rådighed i de første faser i gennemførelsen af centret. Det overvejes at knytte forbindelser til innovative klynger og at anerkende ekspertise i medlemsstater og regioner, der halter bagefter inden for forskning, udvikling og innovation, bl.a. gennem ekspertevalueringer og tildeling af udmærkelser til de institutioner, der lever op til internationale standarder

–  Venskabsprojekter mellem forskningsinstitutioner: formålet med venskabsprojekter er at opnå en betydelig styrkelse af et defineret forskningsområde inden for en ny institution gennem forbindelser med mindst to internationalt førende institutioner på et defineret område. Et omfattende sæt foranstaltninger, som understøtter denne forbindelse, vil blive støttet (f.eks. udveksling af medarbejdere, ekspertbesøg, kortsigtede eller virtuelle undervisningsforløb, workshops, deltagelse i konferencer, afholdelse af fælles sommerskolelignende aktiviteter, formidling og outreachaktiviteter).

–  et "formandskab" for det europæiske forskningsrum: at indføre et "formandskab" for det europæiske forskningsrum for at tiltrække særligt dygtige akademikere til institutioner med et klart potentiale for forskning af topkvalitet med henblik på at hjælpe disse institutioner med at udnytte hele dette potentiale og herved skabe lige vilkår for forskning og innovation i det europæiske forskningsrum. Dette skal omfatte institutionel støtte til etablering af et konkurrencedygtigt forskningsmiljø og de rammebetingelser, der er nødvendige for at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste forskningstalenter i disse institutioner. Mulige synergier med EFR's aktiviteter bør udforskes.

–  en facilitet til understøtning af politikkerne: formålet med faciliteten er at forbedre udformningen, gennemførelsen og evalueringen af nationale/regionale forsknings- og innovationspolitikker. Den vil tilbyde de offentlige myndigheder på nationalt og regionalt plan ekspertrådgivning på frivillig basis og tilgodese behovene for at få adgang til den relevante videnskorpus, udnytte internationale eksperters indsigt, anvende de seneste metoder og redskaber samt modtage skræddersyet rådgivning.

–  at lette adgangen til internationale netværk for fremragende forskere og innovatorer, som ikke i tilstrækkelig grad er involveret i europæiske og internationale netværk. Dette skal omfatte støtte, der ydes gennem COST

—  at styrke den administrative og operationelle kapacitet i de nationale kontaktpunkters tværnationale netværk, herunder gennem undervisning, finansiel og teknisk støtte og samtidig forbedre rammerne for de nationale kontaktpunkters aktiviteter og informationsstrømmen mellem disse og Horisont 2020's gennemførelsesorganer, så de nationale kontaktpunkter kan yde bedre støtte til potentielle deltagere.

DEL IIIb

VIDENSKAB MED OG FOR SAMFUNDET

[hele dette afsnit er blevet bragt i overensstemmelse med rammeforordningen]

Målet er at opbygge et effektivt samarbejde mellem videnskab og samfundet, rekruttere nye talenter til videnskaben og matche videnskabelig topkvalitet med social bevidsthed og ansvar.

Det europæiske videnskabs- og teknologisystems styrke afhænger af dets evne til at udnytte talent og ideer, uanset hvor de findes. Dette kan kun opnås, hvis der udvikles en frugtbar og righoldig dialog og et aktivt samarbejde mellem videnskab og samfund for at sikre en mere ansvarlig videnskab og åbne mulighed for, at der udvikles politikker, der er mere relevante for borgerne. Hurtige fremskridt inden for nutidig videnskabelig forskning og innovation har ført til en stigning i vigtige etiske, juridiske og sociale spørgsmål, der påvirker forbindelsen mellem videnskaben og samfundet.

Forbedring af samarbejdet mellem videnskaben og samfundet for at muliggøre en udvidelse af den samfundsmæssige og politiske støtte til videnskab og teknologi i alle medlemsstater er i stigende grad et afgørende spørgsmål, som den nuværende økonomiske krise i høj grad har forværret. Offentlige investeringer i videnskab kræver et enormt samfundsmæssigt og politisk bagland, der deler videnskabens værdier, som er uddannet og involveret i dens processer, og som er i stand til at anerkende videnskabens bidrag til viden, til samfundet og til økonomisk fremgang.

Aktiviteterne skal fokusere på:

a)  gøre videnskabelige og teknologiske karrierer attraktive for unge studerende og fremme bæredygtigt samspil mellem skoler, forskningsinstitutioner, erhvervslivet og civilsamfundsorganisationer

b)  fremme ligestilling mellem kønnene, navnlig ved at understøtte strukturelle ændringer hvad angår forskningsinstitutioners organisation og forskningsaktiviteternes indhold og udformning

c)  integrere samfundet i spørgsmål, politikker og aktiviteter vedrørende videnskab og innovation med henblik på at integrere borgernes interesser og værdier og øge den frembragte forsknings og innovations kvalitet, relevans, sociale accept og bæredygtighed på forskellige aktivitetsområder fra social innovation til områder som bioteknologi og nanoteknologi

d)  udvikle adgangen til og brugen af resultaterne af den offentligt finansierede forskning

e)  udvikle styringen til fremme af ansvarlig forskning og innovation fra alle aktørers side (forskere, offentlige myndigheder, erhvervslivet og civilsamfundets organisationer), som er opmærksomme på samfundets behov og krav; fremme etiske rammer for forskning og innovation

f)  tage behørige og forholdsmæssige forholdsregler i forsknings- og innovationsaktiviteter ved at foregribe og vurdere potentielle miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige indvirkninger

g)  forbedre kendskabet til videnskabelig kommunikation for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af samspillet mellem videnskabsfolk, generelle medier og offentligheden.

Del IV

DET FÆLLES FORSKNINGSCENTERS (FFCs) IKKENUKLEARE AKTIVITETER

Det Fælles Forskningscenter skal bidrage til det overordnede mål og prioriteterne i Horisont 2020 ved at yde videnskabelig og teknisk bistand til støtte for Unionens politikker i samarbejde, efter behov, med relevante nationale og regionale interesseparter på forskningsområdet. FFC's aktiviteter vil blive udført under hensyn til relevante initiativer på regions-, medlemsstats- eller EU-plan med henblik på at udforme det europæiske forskningsrum.

1.   VIDENSKABELIG TOPKVALITET

FFC skal gennemføre forskning for at forbedre det videnskabelige grundlag for politiske beslutninger ▌og undersøge nye videnskabelige områder og teknologier, blandt andet gennem et program vedrørende forberedende forskning.

2.   INDUSTRIELT LEDERSKAB

FFC skal bidrage til innovation og konkurrenceevne gennem:

a)  fortsatte bidrag til de strategiske retningslinjer og den videnskabelige dagsorden for relevante instrumenter til indirekte forskning såsom europæiske innovationspartnerskaber samt offentlig-private og offentlig-offentlige partnerskaber

b)  støtte til overførsel af viden og teknologi gennem fastlæggelse af hensigtsmæssige rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder for forskellige forsknings- og innovationsinstrumenter samt fremme af samarbejde med hensyn til overførsel af viden og teknologi blandt store offentlige forskningsorganisationer

c)  bidrag til at lette anvendelse, standardisering og validering af rumteknologier og -data, navnlig med henblik på at tackle samfundsmæssige udfordringer.

3.   SAMFUNDSMÆSSIGE UDFORDRINGER

3.1.  Sundhed, demografisk udvikling og trivsel

FFC bidrager til harmonisering af metoder, standarder og fremgangsmåder til støtte for EU-lovgivningen på området for sundhed og forbrugerbeskyttelse gennem:

a)  vurdering af risici og muligheder ved nye teknologier og kemiske produkter, herunder nanomaterialer, i fødevarer, foder og forbrugerprodukter; udvikling og validering af harmoniserede metoder til måling, identifikation og kvantificering, integrerede forsøgsstrategier og topmoderne værktøjer til vurdering af toksikologiske risici, herunder alternative metoder til dyreforsøg; vurdering af den sundhedsmæssige indvirkning fra miljøforureningen

b)  udvikling og kvalitetssikring af fremgangsmåder til sundhedsundersøgelse og -screening, herunder gentest og kræftscreening.

3.2.  Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, havforskning og forskning i indre vandveje og bioøkonomien

FFC understøtter udvikling, gennemførelse og overvågning af Unionens landbrugs- og fiskeripolitik, bl.a. hvad angår fødevaresikkerhed og udvikling af bioøkonomien, gennem:

a)  etablering af et globalt system og værktøjer til udarbejdelse af afgrødeprognoser og overvågning af afgrødeproduktivitet; støtte til at forbedre perspektiverne for landbrugsvarer på kort og mellemlang sigt, herunder klimaforandringernes forudsete effekt

b)  bidrag til bioteknologisk innovation og øget ressourceeffektivitet med henblik på at producere "mere med mindre" gennem teknoøkonomiske analyser og modellering

c)  scenariemodellering til brug ved beslutningstagning i forbindelse med landbrugspolitikker og analyser af politikkernes indvirkning på makro- og mikroplan og regionalt plan; analyse af indvirkningen fra "Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020" på udviklings-/vækstøkonomier

d)  videreudvikling af metoder til fiskerikontrol og håndhævelse på området samt sporbarhed hvad angår fisk og fiskevarer; udvikling af effektive indikatorer for økosystemets tilstand og bioøkonomiske modeller for at øge indsigten i de direkte og indirekte konsekvenser (bl.a. for henholdsvis fiskeriet og klimaforandringerne) fra menneskelige aktiviteter på dynamikken i fiskebestandene og havmiljøet samt deres socioøkonomiske konsekvenser.

3.3.  Sikker, ren og effektiv energi

FFC vil fokusere på 20/20/20-målene for klima og energi og Unionens overgang til en konkurrencedygtig kulstoffattig økonomi i 2050 gennem forskning i teknologiske og socioøkonomiske aspekter ved:

a)  energiforsyningssikkerhed, navnlig hvad angår sammenhænge og indbyrdes samspil med systemerne til energiforsyning og -overførsel uden for Europa; kortlægning af de primære hjemlige og eksterne energikilder og -infrastrukturer, som Europa er afhængig af

b)  netværk til overførsel af energi/elektricitet, navnlig modellering og simulering af transeuropæiske energinet, analyse af intelligente teknologier/supernetteknologier og simulering af kraftanlæg i realtid

c)  energieffektivitet, navnlig metoder til overvågning og vurdering af resultaterne fra de politiske instrumenter til forøgelse af effektiviteten, teknoøkonomisk analyse af brugen af energieffektive teknologier og instrumenter samt intelligente net

d)  lavemissionsteknologier (herunder sikkerheden ved kerneenergien i Euratomprogrammet), navnlig effektivitetsvurdering og prænormativ forskning i nye lavemissionsteknologier; analyse og modellering af drivkræfter bag og hindringer for udvikling og anvendelse af dem; vurdering af vedvarende ressourcer og flaskehalse, herunder kritiske råstoffer, i forsyningskæden for lavemissionsteknologier; fortsat udvikling af SET-planens informationssystem (SETIS) og relaterede aktiviteter.

3.4.  Intelligent, grøn og integreret transport

FFC skal understøtte målene for 2050 om et konkurrencedygtigt, intelligent, ressourceeffektivt og integreret transportsystem til sikker passager- og godstransport gennem laboratorieundersøgelser, modellering og overvågning vedrørende:

a)  strategiske transportteknologier med lav CO2-emission for alle transportformer, herunder elektrificering af vejtransport og luftfartøjer/fartøjer/køretøjer, som bruger alternative brændstoffer, og videreudvikling af et internt clearingcenter i kommissionsregi til indsamling og udbredelse af information om relevante teknologier; ikkefossile brændstoffers og energikilders tilgængelighed og omkostninger, herunder indvirkningen fra elektrificeret vejtransport på elektricitetsnettene og elektricitetsproduktionen

b)  rene og effektive køretøjer, navnlig fastlæggelse af harmoniserede testprocedurer og vurdering af innovative teknologier hvad angår emissioner samt traditionelle og alternative brændstoffers effektivitet og sikkerhed; udvikling af bedre metoder til måling af emissioner og beregning af miljøpåvirkningen; koordinering og harmonisering af udarbejdelsen af emissionsfortegnelser samt overvågning af aktiviteter på europæisk plan

c)  intelligente transportsystemer, der skaber sikker, intelligent og integreret mobilitet, herunder teknoøkonomisk vurdering af nye transportsystemer og -komponenter, applikationer til forbedret trafikstyring og bidrag til udvikling af en integreret tilgang til transportefterspørgslen og -styringen

d)  integreret transportsikkerhed, navnlig tilvejebringelse af værktøjer og tjenester til indsamling, deling og analyse af oplysninger om hændelser og ulykker i luftfartssektoren, den maritime sektor og landtransportsektoren; forbedre forebyggelsen af ulykker gennem analyse og sikkerhedsinstruktion på tværs af transportformerne samt bidrage til omkostningsbesparelser og effektivitetsforbedringer.

3.5.  Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råvareforsyning

FFC vil bidrage til at gøre Europa grønnere, øge ressourceforsyningssikkerheden og sikre global, bæredygtig forvaltning af naturressourcerne ved:

a)  at sikre adgang til interoperable miljødata og -oplysninger gennem videreudvikling af standarder og interoperabilitetsordninger, geospatiale værktøjer og innovative ikt-infrastrukturer såsom infrastrukturen for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE) og andre EU-initiativer og globale initiativer

b)  at måle og overvåge vigtige miljømæssige variabler og vurdere forandringerne hvad angår naturressourcerne, ved at videreudvikle indikatorer og informationssystemer og således bidrage til miljøinfrastrukturerne; at vurdere økosystemtjenesterne, herunder deres indvirkning på klimaforandringerne

c)  at udvikle integrerede rammer for opstilling af modeller til vurdering af bæredygtighed på basis af temaer såsom jordbund, arealanvendelse, vand, luftkvalitet, biodiversitet, drivhusgasudledninger, skovbrug, landbrug samt energi og transport, hvor man også behandler effekterne af klimaforandringerne og reaktionerne på dem

d)  at understøtte Unionens udviklingspolitiske mål ved at fremme teknologioverførsel, overvågning af vigtige ressourcer (såsom skove, jord og fødevareforsyning) og gennemføre forskning i begrænsning af klimaforandringernes indvirkning og ressourceforbrugets miljømæssige konsekvenser samt foretage afvejninger hvad angår konkurrencen om jord til fremstilling af fødevarer eller energi, under hensyntagen til bl.a. biodiversiteten

e)  at foretage integrerede vurderinger af bæredygtige politikker vedrørende produktion og forbrug, herunder forsyningssikkerhed med hensyn til strategiske råstoffer, ressourceeffektivitet, rene produktionsprocesser og -teknologier med lav CO2-emission, udvikling af produkter og tjenester, forbrugsmønstre og handel; videreudvikling af livscyklusvurderinger og integration af disse i analyser af politikkerne

f)  at foretage integreret konsekvensanalyse af mulighederne for afbødning af og/eller tilpasning til klimaforandringerne baseret på udvikling af en kvantitativ række modeller i regional og global skala, der strækker sig fra sektorplan til makroøkonomisk plan.

3.6.   Europa i en verden i forandring - inklusive, innovative og reflekterende samfund

FFC bidrager til målene for initiativerne vedrørende innovation i Unionen ▌ og ▌et globalt Europa gennem følgende aktiviteter:

a)  omfattende analyser af drivkræfter bag og hindringer for forskning og innovation samt udvikling af en modelleringsplatform til vurdering af deres mikro- og makroøkonomiske indvirkning

b)  bidrag til overvågning af gennemførelsen af initiativet Innovation i EU gennem resultattavler, udvikling af indikatorer m.m. og forvaltning af et system til information af offentligheden og efterretning, der skal rumme relevante data og oplysninger

c)  forvaltning af en platform til information af offentligheden og efterretning, som skal bistå nationale og regionale myndigheder med intelligent specialisering; kvantitativ økonomisk analyse af de rumlige mønstre ved økonomisk aktivitet med særlig vægt på økonomiske, sociale og territoriale forskelle og forandringerne af mønstrene i lyset af den teknologiske udvikling

d)  økonometrisk og makroøkonomisk analyse af reformen af det finansielle system, som skal bidrage til at opretholde effektive EU-rammer for finansiel krisestyring; fortsat metodologisk støtte til overvågning af medlemsstaternes budgetstillinger i forhold til stabilitets- og vækstpagten

e)  overvågning af det europæiske forskningsrums virkemåde, analyse af drivkræfterne bag og hindringerne for nogle af dets centrale elementer (såsom forskeres mobilitet og åbning af nationale forskningsprogrammer) og forslag til relevante politiske løsninger; videreførelse af den vigtige rolle i det europæiske forskningsrum gennem netværkssamarbejde, uddannelse, åbning af dets faciliteter og databaser for brugere i medlemsstaterne, kandidatlandene og de associerede lande

f)  udvikling af kvantitative økonomiske analyser af den digitale økonomi; gennemførelse af forskning i indvirkningen fra ikt på målene for det digitale samfund; undersøgelse af følsomme sikkerhedsspørgsmåls indvirkning på den enkeltes liv ("Digital Living")

3.7.  Sikre samfund – beskytte Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed

FFC skal bidrage til målene for sikkerhed og medborgerskab gennem følgende aktiviteter:

a)   fokus på udpegning og vurdering af kritiske infrastrukturers sårbarhed (herunder globale navigationssystemer og finansielle markeder); forbedring af værktøjer til bekæmpelse af svig med Unionens budget og til maritim overvågning; samt vurdering af effektiviteten af teknologier vedrørende personlig identitet (digital identitet)

b)   styrkelse af Unionens kapacitet til at mindske risikoen for katastrofer og håndtere naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, navnlig gennem udvikling af globale informationssystemer til tidlig varsling og risikostyring i forbindelse med flere faremomenter, hvor der gøres brug af teknologier til jordobservation

c)   fortsat tilvejebringelse af værktøjer til vurdering og håndtering af globale sikkerhedstrusler såsom terrorisme og ikkespredning (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear (under Euratomprogrammet)), trusler med rod i samfundspolitisk ustabilitet samt smitsomme sygdomme, Nye områder omfatter bl.a. sårbarhed og modstandsdygtighed over for fremspirende eller sammensatte trusler, f.eks. adgang til råstoffer, pirateri, knappe ressourcer/konkurrence om ressourcer og virkningen af klimaforandringer på forekomsten af naturkatastrofer.

4.   SÆRLIGE GENNEMFØRELSESASPEKTER

I overensstemmelse med prioriteterne i initiativet om et globalt Europa SKAL FFC styrke det videnskabelige samarbejde med centrale internationale organisationer og tredjelande (f.eks. FN-organer, OECD, USA, Japan, Rusland, Kina, Brasilien og Indien) på områder med en stærk global dimension såsom klimaforandringer, fødevaresikkerhed eller nanoteknologier. Dette samarbejde vil blive koordineret tæt med Unionens og medlemsstaternes internationale samarbejdsaktiviteter.

For at yde en ekstra service over for de politiske beslutningstagere vil FFC videreudvikle sin kapacitet til at analysere og fremlægge tværsektorielle løsningsmodeller og foretage konsekvensanalyser på området. Denne kapacitet skal navnlig understøttes ved at styrke:

a)  modellering inden for centrale områder (f.eks. energi og transport, landbrug, klima, miljø og økonomi). Fokus vil blive rettet mod både sektorspecifikke og integrerede modeller (til vurdering af bæredygtighed), og arbejdet skal omfatte både videnskabelige/tekniske og økonomiske aspekter

b)  fremtidsstudier, som skal udmøntes i analyser af tendenser og hændelser på det videnskabelige, teknologiske og samfundsmæssige område og bud på, hvordan disse kan påvirke de offentlige politikker og innovationen samt øge konkurrenceevnen og den bæredygtige vækst. Herved vil FFC kunne rette opmærksomheden mod emner, som muligvis vil kræve politiske interventioner, og forudse kundernes behov.

FFC skal øge sin støtte til standardiseringsprocessen og til brugen af standarder som et tværgående element til fremme af Europas konkurrenceevne. Aktiviteterne skal omfatte prænormativ forskning, tilvejebringelse af referencematerialer og målinger samt harmonisering af metoder. Der er udpeget fem fokusområder (energi, transport, den digitale dagsorden, sikring og sikkerhed (herunder nuklear sikkerhed i Euratomprogrammet) og forbrugerbeskyttelse. Endvidere skal FFC fortsat fremme udbredelsen af sine resultater og yde støtte til Unionens institutioner og organer vedrørende forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder.

FFC skal opbygge en kapacitet inden for adfærdsvidenskab for at understøtte udviklingen af mere effektiv regulering som et supplement til FFC's aktiviteter inden for udvalgte områder såsom ernæring, energieffektivitet og produktpolitikker.

Socioøkonomisk forskning skal indgå i aktiviteterne på relevante områder som den digitale dagsorden, bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug samt folkesundhed.

For at FFC kan udfylde sin rolle som referencecenter for EU, fortsat spille en afgørende rolle i det europæiske forskningsrum og begive sig ind på nye forskningsområder, er det afgørende, at FFC råder over en topmoderne infrastruktur. FFC vil videreføre sit renoverings- og moderniseringsprogram for at sikre, at gældende bestemmelser vedrørende miljø, sikkerhed og sikring overholdes, og investere i videnskabelig infrastruktur, herunder udvikling af platforme til modellering, og faciliteter til nye arbejdsområder såsom gentest. Disse investeringer vil blive foretaget i tæt samordning med køreplanen for Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer (ESFRI), og man vil tage hensyn til eksisterende faciliteter i medlemsstaterne.

BILAG II

Resultatindikatorer

I følgende tabel anføres en række vigtige indikatorer til vurdering af resultater og indvirkning i forhold til de specifikke mål for Horisont 2020, som kan tilpasses i forbindelse med gennemførelsen af Horisont 2020.

1.  DEL I. INDSATSOMRÅDET "VIDENSKABELIG TOPKVALITET"

Indikatorer for de specifikke mål:

Det Europæiske Forskningsråd

–  Andelen af publikationer fra EFR-finansierede projekter, som er blandt de 1 % oftest citerede inden for de enkelte videnskabsområder

Fremtidige og nye teknologier

–  Publikationer i ansete fagfællebedømte tidsskrifter

–  Patentansøgninger og tildelte patenter vedrørende fremtidige og nye teknologier

Marie Sklodowska-Curie-aktioner vedrørende kvalifikationer, uddannelse og karriereudvikling

–  Udveksling af forskere, herunder ph.d.-kandidater, på tværs af sektorer og lande

Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-infrastruktur)

–  Antallet af forskere, som har opnået adgang til forskningsinfrastrukturer ▌ved hjælp af EU-støtte ▌

2.  DEL II. INDSATSOMRÅDET "INDUSTRIELT LEDERSKAB"

Indikatorer for de specifikke mål:

Lederskab inden for støtte- og industriteknologi (ikt, nanoteknologier, avancerede materialer, bioteknologier, avanceret produktion og rumteknologier)

–  Patentansøgninger og tildelte patenter vedrørende forskellige støtte- og industriteknologier

–  Andelen af deltagende SMV'er, der indfører innovationer, som er nye for virksomheden eller markedet (i løbet af projektperioden plus tre år)

–  Antal offentlig-private publikationer

Adgang til risikovillig kapital

–  De samlede investeringer, der mobiliseres via gældsfinansiering og venturekapitalinvesteringer

–  Antal finansierede organisationer, og hvor mange private midler der er rejst

Innovation i små og mellemstore virksomheder

–  Andelen af deltagende SMV'er, der indfører innovationer, som er nye for virksomheden eller markedet (i løbet af projektperioden plus tre år)

–  Vækst og jobskabelse i deltagende SMV'er

3.  DEL III. INDSATSOMRÅDET "SAMFUNDSMÆSSIGE UDFORDRINGER"

Indikatorer for de specifikke mål:

For alle samfundsmæssige udfordringer:

–   Publikationer i anerkendte fagfællebedømte tidsskrifter vedrørende de forskellige samfundsmæssige udfordringer

–   Patentansøgninger og tildelte patenter inden for de områder, som de forskellige samfundsmæssige udfordringer vedrører

–   Antal prototyper og testaktiviteter

–  Antal offentlig-private publikationer

For hver af udfordringerne vurderes endvidere fremskridtene i forhold til bidraget til specifikke mål, som er beskrevet i bilag I til forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020-forordningen].

4.  DEL IV "DET FÆLLES FORSKNINGSCENTERS IKKE-NUKLEARE DIREKTE AKTIONER"

Indikatorer for de specifikke mål:

–   Antallet af konkrete specifikke virkninger for europæiske politikker som følge af teknisk og videnskabelig støtte fra Det Fælles Forskningscenter

–   Antal fagfællebedømte publikationer i anerkendte tidsskrifter

BILAG III

Overvågning

Kommissionen overvåger gennemførelsen af Horisont 2020 og navnlig følgende:

1.  Bidrag til gennemførelsen af det europæiske forskningsrum

2.  Bredere deltagelse

3.  SMV'ers deltagelse

4.  Samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

5.  Videnskab og samfund

6.  Køn

7.  Internationalt samarbejde

8.  Bæredygtig udvikling og klimaforandringer, herunder oplysning om udgifter med relation til klimaforandringer

9.  Brodannelse mellem opdagelse og markedsføring

10.  Digital dagsorden

11.  Den private sektors deltagelse

12.  Finansiering af offentlig-private og offentlig-offentlige partnerskaber

13.  Kommunikation og formidling

14.  Deltagelsesmønstre for uafhængige eksperter

BILAG IV

Oplysninger, der skal fremlægges af Kommissionen i overensstemmelse med

artikel 8a, stk. 2

1.  Oplysninger om individuelle projekter, som muliggør overvågning af det enkelte forslags komplette forløb, og som navnlig omfatter:

–  fremlagte forslag

–  evalueringsresultater for det enkelte forslag

–   tilskudsaftaler

–  gennemførte projekter.

2.  Oplysninger om resultaterne af den enkelte indkaldelse af forslag og gennemførelse af projekterne, der navnlig omfatter:

–  resultaterne af den enkelte indkaldelse af forslag

–  udfaldet af forhandlingerne om tilskudsaftaler

–  gennemførelse af projekterne, herunder betalingsoplysninger og resultatet af projekterne.

3.  Oplysninger om gennemførelsen af programmet, herunder relevante oplysninger på rammeprogramplan, det specifikke program og de enkelte emner og FFC samt synergier med andre relevante EU-programmer.

4.  Oplysninger om gennemførelsen af budgettet for Horisont 2020, herunder oplysninger om forpligtelser og betalinger vedrørende initiativer under artikel 185 og 187.

BILAG V

Programudvalgets sammensætninger

Liste over Horisont 2020-programudvalgets sammensætninger(32) i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1a:

1.  Strategisk sammensætning: Strategisk oversigt over gennemførelsen af det samlede program, sammenhæng på tværs af de forskellige dele af programmet og tværgående spørgsmål, herunder "Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen" og "Videnskab med og for samfundet".

Del I - Videnskabelig topkvalitet:

2.  Det Europæiske Forskningsråd (EFR), Fremtidige og nye teknologier (FET) og Marie Skłodowska-Curie-aktioner

3.  Forskningsinfrastruktur

Del II - Industrielt lederskab:

4.  Informations- og kommunikationsteknologi (ikt)

5.  Nanoteknologier, avancerede materialer, bioteknologi, avanceret produktion og forarbejdning

6.  Rumforskning

7.  SMV'er og Adgang til risikovillig kapital

Del III - Samfundsmæssige udfordringer:

8.  Sundhed, demografisk udvikling og trivsel

9.  Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, havforskning og forskning i indre vandveje samt bioøkonomien

10.  Sikker, ren og effektiv energi

11.  Intelligent, grøn og integreret transport

12.  Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råstofforsyning

13.  Europa i en verden i forandring - inklusive, innovative og reflekterende samfund

14.  Sikre samfund – beskytte Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed

(1)Europa-Parlamentets holdning af 21.11.2013.
(2)EUT C .., s.
(3)EUT C ..., s.
(4)EUT … s.
(5)EUT L 57 af 24.2.2007, s. 14.
(6)COM(2010)2020.
(7)EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(8)EFT L 107 af 30.4.1996, s. 12.
(9)EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86.
(10)EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243.
(11)EUT L 400 af 30.12.2006, s. 272.
(12)EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299.
(13)EUT L 400 af 30.12.2006, s. 368.
(14)EUT L … af … , s. … .
(15) Kommissionens henstilling om forvaltning af intellektuel ejendom ved videnoverførsel og om en kodeks for universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner (K(2008) 1329 af 10.4.2008).
(16)I princippet mindst 80 %.
(17) En regional partnerfacilitet er en forskningsinfrastruktur af national eller regional betydning for så vidt angår samfundsøkonomisk nytte, uddannelse og evne til at tiltrække forskere og teknikere, der anerkendes som en partner i et fælleseuropæisk ESFRI eller en anden forskningsinfrastruktur i verdensklasse. Den regionale partnerfacilitets kvalitet, herunder dens videnskabelige tjenesteniveau, forvaltning og adgangspolitik skal opfylde samme standarder, som kræves i forbindelse med fælleseuropæiske forskningsinfrastrukturer.
(18)I takt med at al forskning bliver computer- og dataintensiv, er adgang til de nyeste e-infrastrukturer blevet en afgørende ting for alle forskere. F.eks. forbinder GÉANT 40 mio. brugere i over 8 000 institutioner i 40 lande, medens den europæiske netinfrastruktur er verdens største distribuerede databehandlingsinfrastruktur med over 290 serversteder i 50 lande. Uopholdelige fremskridt inden for ikt og et stadig større behov for videnskabelig databehandling og behandling af store mængder data giver store finansieringsudfordringer og organisationsmæssige udfordringer med hensyn til at sikre problemfri tjenester til forskere.
(19)Tingenes internet samordnes som et tværgående emne.
(20)Herunder rumbaserede net.
(21)EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(22) Kommissionens arbejdsdokument SEC(2009)1295 ledsaget af meddelelse om "Investering i udviklingen af teknologi med lav CO2-udledning ((SET-planen)" (COM(2009)0519).
(23)COM(2007)0723.
(24) Kommissionens hvidbog "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144).
(25)Skøn foretaget af PriceWaterhouseCoopers over "bæredygtighedsrelaterede globale forretningsmuligheder inden for naturressourcer (herunder energi, skovbrug, fødevarer og landbrug, vand og metaller)" og WBCSD (2010) Vision 2050: The New Agenda for Business, World Business Council for Sustainable Development: Geneve, webadresse: http://www.wbcsd.org/web/projects/BZrole/Vision2050-FullReport_Final.pdf
(26) COM(2008)0699.
(27)Europa-Parlamentet, "Policy Department Economic and Scientific Policy, Eco-innovation - putting the EU on the path to a resource and energy efficient economy, Study and briefing notes", marts 2009.
(28)Eco-innovation Observatory, "The Eco-Innovation Challenge - Pathways to a resource-efficient Europe - Annual Report 2010", maj 2011.
(29) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006.
(30) Med forbehold af budgettet til denne Samfundsmæssige udfordring.
(31) KOM(2008)1329 af 10.4.2008.
(32) Med henblik på at lette gennemførelsen af programmet vil Kommissionen for hvert møde i programudvalget som fastlagt på dagsordenen i overensstemmelse med de fastlagte retningslinjer refundere udgifterne til én repræsentant pr. medlemsstat samt én ekspert/rådgiver pr. medlemsstat for de dagsordenspunkter, hvor en medlemsstat har brug for særlig ekspertise.


Europæiske statistikker ***I
PDF 376kWORD 77k
Beslutning
Konsolideret tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD))
P7_TA(2013)0505A7-0436/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0167),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0101/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat og det østrigske Forbundsråd, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 6. november 2012(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0436/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

P7_TC1-COD(2012)0084


(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

[Ændringsforslag 43]

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Det europæiske statistiske system (EES) har som partnerskab generelt haft succes med at konsolidere sine aktiviteter for at sikre udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af regulerede og pålidelige europæiske statistikker af en høj kvalitet, blandt andet ved at forbedre styringen af systemet.

(2)  Der er dog konstateret ▌ svagheder, navnlig med hensyn til det statistiske kvalitetsstyringssystem. Disse svagheder har medvirket til at fremhæve behovet for at sikre, at statistiske myndigheder er uafhængige af et eventuelt politisk pres på nationalt plan og på EU-plan.

(3)  I sin meddelelse "Effektiv kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker" af 15. april 2011 foreslog Kommissionen en række tiltag til at afhjælpe disse svagheder og til at styrke styringen af ESS. Kommissionen foreslog navnlig en målrettet ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009(4).

(4)  Rådet hilste i sine konklusioner af 20. juni 2011 Kommissionens initiativ velkommen og understregede vigtigheden af en løbende forbedring af ESS' styring og effektivitet.

(5)  Der bør desuden tages hensyn til, hvilken virkning den seneste udvikling i forbindelse med rammerne for Unionens økonomiske styring har på det statistiske område, navnlig aspekter vedrørende statistisk uafhængighed som f.eks. gennemsigtige procedurer for ansættelse og afskedigelse, budgetbevillinger og offentliggørelseskalendere, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011(5), samt aspekter vedrørende kravet om, at organer, som har til opgave at overvåge gennemførelsen af nationale finanspolitiske regler, har funktionel autonomi, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013(6).

(6)  Disse aspekter, der vedrører faglig uafhængighed, såsom gennemsigtige procedurer for ansættelse og afskedigelse, budgetbevillinger og offentliggørelseskalendere, bør ikke begrænses til statistikker, der er udarbejdet med henblik på budgetovervågningssystemet og proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, men bør gælde for alle europæiske statistikker, der udvikles, udarbejdes og formidles af ESS.

(6a)  Kvaliteten af de europæiske statistikker og deres relevans for en evidensbaseret beslutningstagning bør løbende revideres, bl.a. gennem en vurdering af deres merværdi i forhold til at nå målene i Europa 2020-strategien, som anført i Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", herunder målene vedrørende vækst og beskæftigelse samt socialøkonomi. Hvor dette er relevant, bør det område, de europæiske statistikker dækker, tilpasses.

(7)  Endvidere er det en nødvendig betingelse for sikringen af de statistiske myndigheders faglige uafhængighed samt af statistiske data af høj kvalitet, at der på årsbasis eller over en flerårig periode afsættes tilstrækkelige ressourcer til at opfylde de statistiske behov.

(8)  Med henblik herpå bør de statistiske myndigheders faglige uafhængighed styrkes, og der bør sikres minimumsstandarder, der gælder for hele Unionen, og der bør udarbejdes særlige garantier til lederne af de nationale statistiske kontorer, ▌ når det gælder udførelse af statistiske opgaver, organisationsledelse og ressourcetildeling. Procedurerne for ansættelse af ledere af de nationale statistiske kontorer bør være gennemsigtige og udelukkende baseret på faglige kriterier under behørig hensyntagen til lige muligheder og navnlig til balance mellem kønnene. I den forbindelse bør de nationale parlamenter også deltage fuldt ud og bør, hvor det er relevant og i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, fremme statistikernes uafhængighed og øge den demokratiske ansvarlighed af politikken på det statistiske område.

(8a)  Mens troværdige europæiske statistikker kræver streng faglig uafhængighed hos statistikerne, bør europæiske statistikker reagere på politiske behov og yde statistisk støtte til nye politiske initiativer på nationalt plan og EU-plan.

(8b)  Det er nødvendigt, at Eurostats uafhængighed konsolideres og garanteres gennem effektiv parlamentarisk tilsyn og kontrol.

(9)  Endvidere bør omfanget af den koordinerende rolle, som de nationale statistiske kontorer allerede har fået tildelt i forbindelse med europæiske statistikker, der udarbejdes gennem ESS, præciseres, således at der opnås en mere effektiv koordinering på nationalt plan af statistiske opgaver inden for ESS, herunder kvalitetsstyring, mens der samtidig tages behørigt hensyn til de statistiske opgaver, der udføres af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Den igangværende koordinering og samarbejdet mellem de nationale statistiske kontorer og Eurostat er ligeledes en vigtig del af en effektiv koordinering af statistiske aktiviteter inden for ESS. Den institutionelle adskillelse af ESCB og centralbankernes uafhængighed bør respekteres inden for rammerne af udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker under den respektive ledelsesstruktur og de statistiske arbejdsprogrammer for ESS og ESCB.

(10)  For at lette byrden for statistikmyndighederne og respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder hurtigt og gratis kunne få adgang til og anvende administrative registre, herunder registre, som føres elektronisk, samt integrere disse registre i statistikker.

(10a)  Europæiske statistikker bør være lette at sammenligne og få adgang til, og de bør ajourføres prompte og med regelmæssige mellemrum for at sikre, at Unionens politikker og finansieringsinitiativer fuldt ud tager hensyn til udviklingen i Unionen, især hvad angår følgerne af den økonomiske krise.

(11)  De nationale statistiske kontorer bør endvidere på et tidligt stadium høres om udformningen af nye administrative registre, som vil kunne levere data til statistiske formål, og om planlagte ændringer af, eller nedlæggelse af, eksisterende administrative kilder. De bør også modtage relevante metadata fra ejerne af administrative data og koordinere standardiseringsaktiviteterne i forbindelse med administrative registre, der er relevante for produktionen af statistiske data.

(12)  Fortrolig behandling af data fra administrative registre bør sikres i henhold til de fælles principper og retningslinjer, der gælder for alle fortrolige data, der anvendes til udarbejdelse af europæiske statistikker. Der bør også indføres og offentliggøres systemer for vurdering af kvaliteten og gennemsigtigheden af disse data.

(12a)  Alle brugere bør have adgang til samme data på samme tid, og embargoer bør strengt overholdes. Nationale statistiske kontorer bør udarbejde kalendere for offentliggørelsen af periodiske data.

(13)  Europæiske statistikkers kvalitet kan forbedres og brugernes tillid styrkes ved at inddrage de nationale regeringer i ansvaret for stringent anvendelse af den europæiske adfærdskodeks for europæiske statistikker (adfærdskodeksen). Derfor bør ▌en "forpligtende indsats for tillid til statistik" (forpligtelser) fastsat i hver enkelt medlemsstat, som tager hensyn til de nationale særtræk, omfatte særlige tilsagn fra regeringen om at implementere de statistiske principper, der er indeholdt i adfærdskodeksen. Denne indsats kunne omfatte nationale systemer til sikring af høj kvalitet, herunder selvevalueringer og forbedringstiltag samt tilsynsmekanismer.

(13a)  Der bør på Kommissionens (Eurostats) websted være let adgang til komplette, brugervenlige dataserier. Om muligt bør periodiske ajourføringer indeholde oplysninger om hver enkelt medlemsstat fra år til år og fra måned til måned.

(14)  Da produktionen af europæiske statistikker skal bygge på langsigtet operationel og finansiel planlægning for at sikre en høj grad af uafhængighed, bør det europæiske statistiske program dække samme periode som den flerårige finansielle ramme.

(15)  Forordning (EF) nr. 223/2009 tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF(7). Som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(8), som ophæver afgørelse 1999/468/EF, bør de beføjelser, der tildeles Kommissionen ▌, tilpasses til denne nye lovgivningsmæssige ramme, og disse beføjelser bør derfor udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. Kommissionen bør sikre, at gennemførelsesretsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

(19)  Målet for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af sit indhold og omfang bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(20)  Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt.

(20a)  Forordning (EF) 223/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed ––

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer til forordning (EF) nr. 223/2009

I forordning (EF) nr. 223/2009 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes således:"

"a) "faglig uafhængighed": statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles på et uafhængigt grundlag, særligt i forbindelse med fastlæggelsen af, hvilke teknikker, definitioner, metodologier og kilder der skal anvendes, samt af tidspunkterne for og indholdet af alle former for formidling, og udførelsen af disse opgaver skal ske uden at der modtages instrukser fra politisk hold, interessegrupper, EU-myndigheder eller nationale myndigheder"

"

2)  Artikel 5, stk. 1, affattes således:"

"1. Den nationale statistiske myndighed, der udpeges af den enkelte medlemsstat som det organ, der er ansvarligt for koordinering af alle ▌aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker på nationalt plan i henhold til denne forordning (det nationale statistiske kontor), fungerer i denne henseende som det eneste kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål.

De nationale statistiske kontorers ansvar for koordinering omfatter alle andre nationale myndigheder, der er ansvarlige for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, der er udarbejdet under denne forordning af alle andre nationale myndigheder, der deltager i ESS. De nationale statistiske kontorer er navnlig ansvarlige for på nationalt plan at koordinere den statistiske programmering og rapportering, kvalitetsovervågning, klar metodologi, fremsendelse af data og kommunikation vedrørende ESS' statistiske aktioner. De nationale statistiske kontorer og den relevante nationale centralbank (NCB) i sin egenskab af ESCB-medlem, der gennemfører statistiske ESCB-arbejdsprogrammer, samarbejder om emner, der vedrører europæiske statistikker, som er fælles for ESS og ESCB, med henblik på at sikre udarbejdelse af komplette og sammenhængende europæiske statistikker gennem de nationale statistiske kontorer og ESCB inden for deres respektive kompetenceområder."

"

3)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 5a

Ledere af de nationale statistiske kontorer og ledere af andre nationale myndigheder med ansvar for statistik

1.  Medlemsstaterne sikrer faglig uafhængighed inden for deres nationale statistiske system for de embedsmænd, der har ansvaret for de opgaver, der er fastsat i denne forordning.

2.  I denne forbindelse skal lederne af de nationale statistiske kontorer:

   a) alene have ansvaret for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af og tidspunkterne for statistiske udgivelser og offentliggørelser af europæiske statistikker udviklet, udarbejdet og formidlet af de nationale statistiske kontorer
   b) tillægges beføjelse til at træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende den interne forvaltning af de nationale statistiske kontorer
   c) handle uafhængigt under udførelsen af deres statistiske opgaver, hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller anden institution, noget andet organ eller kontor eller nogen anden enhed
   d) være ansvarlige for de nationale statistiske kontorers statistiske aktiviteter og budgetgennemførelse
   e) offentliggøre en årlig rapport og om nødvendigt fremsætte bemærkninger om bevillingsspørgsmål, der vedrører de nationale statistiske kontorers statistiske aktiviteter
   f) koordinere de statistiske aktiviteter, som gennemføres af alle nationale myndigheder, som bidrager til at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker som omhandlet i artikel 5
   g) udarbejde nationale retningslinjer, hvor dette er nødvendigt, for at sikre kvalitet i udvikling, udarbejdelse og formidling af alle europæiske statistikker inden for deres nationale statistiske systemer og være ansvarlige for at sikre overholdelsen af disse retningslinjer inden for de nationale statistiske kontorer, samt
   h) repræsentere deres nationale statistiske system i ESS.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at andre nationale myndigheder med ansvar for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker udfører sådanne opgaver i overensstemmelse med de nationale retningslinjer, der udarbejdes af lederen af det nationale statistiske kontor.

4.  Procedurerne for ansættelse, forflyttelse og afskedigelse af ledere af nationale statistiske kontorer og, hvor dette er relevant, statistiske ledere af andre nationale myndigheder, der udarbejder europæiske statistikker, skal være gennemsigtige, udelukkende baseret på faglige kriterier og ikke være politisk motiverede. De skal sikre, at princippet om lige muligheder, navnlig hvad angår køn, respekteres. Der skal gives en detaljeret begrundelse for afskedigelse af en leder af et nationalt statistisk kontor. Disse procedurer offentliggøres.

4a.  Medlemsstater kan oprette et nationalt organ til sikring af den faglige uafhængighed af de personer, der udarbejder europæiske statistikker i den pågældende medlemsstat. Lederne af nationale statistiske kontorer og, hvor dette er relevant, de statistiske ledere af andre nationale myndigheder, der udarbejder europæiske statistikker, kan modtage rådgivning fra sådanne organer. Procedurerne for ansættelse, forflyttelse og afskedigelse af medlemmerne af sådanne organer skal være gennemsigtig og udelukkende baseret på faglige kriterier og ikke politisk motiveret."

"

4)  Artikel 6, stk. 2 og 3, affattes således:"

"2. På EU-plan skal Kommissionen (Eurostat) handle uafhængigt ved sikringen af, at udarbejdelsen af europæiske statistikker sker efter de fastsatte regler og principper for statistikker gennem samarbejde og koordination med nationale statistiske kontorer.

3.  Uden at dette berører artikel 5 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten), koordinerer Kommissionen (Eurostat) EU-institutionernes og -organernes statistiske aktiviteter især for at sikre dataenes kontinuitet og kvalitet og begrænse indberetningsbyrden til et minimum. Med henblik herpå kan Kommissionen (Eurostat) anmode EU-institutionerne eller ‑organerne om inden for deres respektive kompetenceområder at rådføre sig eller samarbejde med den i forbindelse med udvikling af metoder og systemer til statistiske formål. En institution eller et organ, som agter at udarbejde statistikker, skal rådføre sig med Kommissionen (Eurostat) og tage hensyn til dens eventuelle anbefalinger i denne sammenhæng."

"

4a)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 6a

Generaldirektør i Kommissionen (Eurostat)

1.  Kommissionens statistiske kontor (Eurostat) ledes af en generaldirektør. Generaldirektøren udpeges af Kommissionen for en periode på syv år uden mulighed for genvalg i overensstemmelse med den procedure, som er anført i stk. 2.

2.  Kommissionen offentliggør en indkaldelse af ansøgninger i Den Europæiske Unions Tidende, senest seks måneder inden den siddende generaldirektørs mandat udløber. Proceduren for ansættelse, forflyttelse og afskedigelse af generaldirektøren skal sikre, at princippet om lige muligheder, navnlig hvad angår køn, respekteres, skal være gennemsigtig og skal udelukkende være baseret på faglige kriterier og ikke være politisk motiveret. Kommissionen udnævner generaldirektøren efter høring af Europa-Parlamentet og Rådet.

3.  Generaldirektøren har alene ansvaret for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af og tidspunkterne for statistiske offentliggørelser for så vidt angår alle statistikker udarbejdet af Kommissionen (Eurostat). Generaldirektøren tillægges beføjelse til at træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende den interne forvaltning af Kommissionen (Eurostat). Ved udførelsen af disse opgaver skal generaldirektøren handle i fuld uafhængighed og må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller institution eller noget organ, kontor eller agentur. Såfremt generaldirektøren mener, at en foranstaltning fra Kommissionens side drager hans eller hendes uafhængighed i tvivl, skal vedkommende straks underrette Europa-Parlamentet.

4.  Generaldirektøren er ansvarlig for Kommissionens (Eurostats) statistiske aktiviteter og budgetgennemførelse. Han eller hun giver hvert år som led i den statistiske dialog møde for Europa-Parlamentets relevante udvalg for at drøfte forhold vedrørende statistisk styring, metodologi og statistisk innovation og fremsætter bemærkninger om bevillingsspørgsmål, der vedrører Kommissionens (Eurostats) statistiske aktiviteter.

5.  Kommissionen hører Europa-Parlamentet, inden den pålægger generaldirektøren disciplinære sanktioner. Disciplinære sanktioner mod generaldirektøren skal træffes i form af en begrundet afgørelse, som sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring til orientering."

"

5)  I artikel 11 indsættes følgende stykker:"

"3. Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle de nødvendige foranstaltninger til implementering af de statistiske principper som omhandlet i artikel 2, stk. 1, for at bevare tilliden til europæiske statistikker. Detaljerne i disse principper skal fastlægges i adfærdskodeksen.

3a.   En "forpligtende indsats for tillid til statistik" (forpligtelser) skal have til formål at sikre offentlig tillid til europæiske statistikker og fremskridt inden for gennemførelsen af de statistiske principper i adfærdskodeksen ved at inddrage medlemsstater og Kommissionen på passende vis i udarbejdelsen og offentliggørelsen på dennes websted af specifikke politikforpligtelser, der går i retning af generel tillid til statistikker, herunder et EU-resumé.

3b.  Forpligtelserne overvåges regelmæssigt af Kommissionen på grundlag af årlige rapporter, som medlemsstaterne indsender.

Såfremt der ikke foreligger en offentliggørelse af en forpligtende indsats for tillid til statistik senest den …(9) tilsender den pågældende medlemsstat Kommissionen en statusrapport om gennemførelsen af adfærdskodeksen og, hvor dette er relevant, om den indsats, der er gjort for at etablere en sådan forpligtende indsats for tillid til statistik, og offentliggør denne.

Kommissionen rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om den offentliggjorte forpligtelse og om eventuelle statusrapporter senest den ....(10)*.

3c.  Forpligtelserne for Kommissionen (Eurostat) kontrolleres regelmæssigt af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (ESGAB) på grundlag af en årlig rapport, der fremsendes af Kommissionen. Kommissionen rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af disse forpligtelser senest den ... (11)".

"

6)  I artikel 12 foretages hermed følgende ændringer:

a)  Stk. 2 og 3 affattes således:"

"2. Bestemte kvalitetskrav som f.eks. målværdier og minimumsstandarder for statistikproduktionen kan også fastlægges i den sektorspecifikke lovgivning.

Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af kvalitetskriterierne i denne artikels stk. 1 på de data, der er omfattet af sektorlovgivningen inden for bestemte statistiske områder, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter de nærmere regler for samt strukturen og hyppigheden af de kvalitetsrapporter, der kræves i henhold til den sektorspecifikke lovgivning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.

3.  Medlemsstaterne forsyner Kommissionen (Eurostat) med rapporter om kvaliteten af de fremsendte data, herunder eventuelle bekymringer vedrørende disses nøjagtighed. Kommissionen vurderer kvaliteten af de fremsendte data på grundlag af en hensigtsmæssig analyse og udarbejder og offentliggør rapporter og meddelelser om kvaliteten af europæiske statistikker."

"

b)  Følgende stykker tilføjes:"

"3a. Af hensyn til gennemsigtigheden offentliggør Kommissionen (Eurostat), hvor dette er hensigtsmæssigt, sin vurdering af kvaliteten af nationale bidrag til europæiske statistikker.

3b.  Hvis den sektorspecifikke lovgivning giver mulighed for at pålægge medlemsstaterne bøder, i tilfælde hvor medlemsstaterne forvansker statistiske data, kan Kommissionen i overensstemmelse med traktaterne og sådan sektorspecifik lovgivning indlede og gennemføre undersøgelser i fornødent omfang, herunder eventuelt inspektioner på stedet med henblik på at fastslå, om en sådan forvanskning var alvorlig og forsætlig eller groft uagtsom. Kommissionen kan anmode om, at medlemsstaten fremsender relevante oplysninger under undersøgelsen.

3c.  Hvis Kommissionen mener, at en medlemsstat har forsømt at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne forordning eller i henhold til gældende sektorlovgivning for så vidt angår fremlæggelse af statistiske oplysninger, skal den handle i overensstemmelse med traktatens artikel 258."

"

7)  Artikel 13, stk. 1, affattes således:"

"1. I det europæiske statistiske program fastlægges rammerne for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, hovedområderne og målsætningerne for de planlagte aktioner for en periode svarende til perioden for den flerårige finansielle ramme. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en beslutning herom. Programmets indvirkning og omkostningseffektivitet evalueres under medvirken af uafhængige eksperter."

"

7a)  Artikel 14, stk. 2, affattes således:"

"2. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage en midlertidig direkte statistisk aktion, såfremt:

   a) aktionen ikke omfatter dataindsamling, der dækker mere end tre referenceår
   b) dataene allerede foreligger eller er tilgængelige på de nationale statistiske kontorer og hos andre ansvarlige nationale myndigheder eller kan tilvejebringes direkte gennem passende stikprøver til observation af den statistiske population på EU-plan med passende koordination med de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, og
   c) Unionen yder finansielle bidrag til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder til at dække de meromkostninger, der måtte opstå i overensstemmelse med Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2."

"

7b)  Artikel 17 affattes således:"

"Artikel 17

Årligt arbejdsprogram

Kommissionen forelægger sit arbejdsprogram for det følgende år for ESS-Udvalget inden den 30. april.

Ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet skal Kommissionen sikre effektiv opstilling af prioriteter, herunder revidering, rapportering om statistiske prioriteter og tildeling af finansielle midler. Kommissionen tager i videst muligt omfang hensyn til ESS-Udvalgets bemærkninger. Dens arbejdsprogrammer baseres på det europæiske statistiske program og omfatter i særdeleshed:

   a) de aktioner, som Kommissionen anser for at være højest prioriteret under hensyntagen til Unionens politikbehov og såvel de finansielle begrænsninger på nationalt plan og på EU-plan som responsbyrden
   b) initiativer vedrørende revidering af prioriteter, herunder negative prioriteter, og reduktion af responsbyrden for såvel dataleverandører som producenter af statistikker, og
   c) de procedurer og eventuelle retlige instrumenter, som Kommissionen overvejer med henblik på arbejdsprogrammets gennemførelse."

"

8)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 17a

Adgang til samt anvendelse og integrering af administrative registre

1.  For at lette byrden for respondenterne har de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder, jf. artikel 4, og Kommissionen (Eurostat) ret til hurtig og gratis adgang til alle administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i statistikker i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, der udarbejdes i henhold til denne forordning.

2.  De nationale statistiske kontorer og Kommissionen (Eurostat) høres om og deltager i den oprindelige udformning, den efterfølgende udvikling og nedlæggelsen af administrative registre, som er opbygget og vedligeholdt af andre organer, således at yderligere anvendelse af disse registre til udarbejdelse af europæiske statistikker fremmes. De opfordres til at deltage i standardiseringsaktiviteter i forbindelse med administrative registre, der er relevante for produktionen af europæiske statistikker.

3.  Uden at dette berører ESCB-statutten og centrale bankers uafhængighed, begrænses de nationale statistiske kontorers, andre nationale myndigheders og Kommissionens (Eurostats) adgang og inddragelse i henhold til stk. 1 og 2 ▌ til administrative registre inden for deres respektive offentlige administrative system.

4.  Administrative registre, der gøres tilgængelige for de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) af deres ejere med henblik på at anvendes til udarbejdelse af europæiske statistikker skal være ledsaget af relevante metadata.

5.  De nationale statistiske kontorer og ejerne af administrative registre fastlægger de nødvendige samarbejdsmekanismer."

"

8a)  Artikel 20, stk. 4, andet afsnit, affattes således:"

"De nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) gennemfører alle nødvendige foranstaltninger for at sikre harmonisering af principper og retningslinjer angående fysisk og logisk beskyttelse af fortrolige data. Kommissionen sikrer sådan harmonisering ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2."

"

9)  Artikel 23, andet afsnit, affattes således:"

"De nærmere ordninger, regler og betingelser for adgang på EU-plan fastlægges efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2."

"

10)  Artikel 24 udgår.

10a)  Artikel 26 affattes således:"

"Artikel 26

Misligholdelse af princippet om statistisk fortrolighed

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og straffe krænkelser af princippet om statistisk fortrolighed. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning."

"

12)  Artikel 27 affattes således:"

"Artikel 27

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

____________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser."

"

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 374 af 4.12.2012, s. 2.
(2) EUT C 374 af 4.12.2012, s. 2.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 21.11.2013.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11).
(7) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(9) tre år efter datoen for ikrafttræden af forordning (2012/0084(COD)).
(10)* tre år og seks måneder efter datoen for ikrafttræden af forordning (2012/0084(COD)).
(11) tre år efter datoen for ikrafttræden af forordning (2012/0084(COD)).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


EU-program for social udvikling og innovation ***I
PDF 102kWORD 62k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program for social udvikling og innovation (COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))
P7_TA(2013)0506A7-0241/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0609),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, stk. 2, litra a), og artikel 175, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0318/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. februar 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. maj 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. juli 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0241/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om et EU-program for beskæftigelse og social ▌innovation ("EaSI") og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration

P7_TC1-COD(2011)0270


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1296/2013).

(1) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 88.
(2) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 167.


Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) ***I
PDF 81kWORD 55k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))
P7_TA(2013)0507A7-0294/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2011)0874),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i medfør af hvilken Kommissionen fremlagde forslaget for Parlamentet (C7-0498/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalgets af 19. juli 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. juli 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Regionaludviklingsudvalget (A7-0294/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2.  noterer sig Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

4.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007

P7_TC1-COD(2011)0428


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1293/2013).

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Maksimalt støttebeløb til et enkelt integreret projekt

Kommissionen lægger stor vægt på at sikre en forholdsmæssig fordeling af midler blandt integrerede projekter for at kunne støtte flest mulig integrerede projekter og garantere en rimelig fordeling af integrerede projekter blandt alle medlemsstater. Kommissionen vil i denne forbindelse, når den drøfter udkastet til arbejdsprogram med medlemmerne af LIFE-udvalget, komme med et forslag til et maksimalt beløb, som et enkelt integreret projekt kan modtage. Forslaget fremlægges som led i metoderne for projektudvælgelse, der skal vedtages som en del af det flerårige arbejdsprogram.

Status for støtte til biodiversitet i oversøiske lande og territorier

Kommissionen lægger stor vægt på beskyttelsen af miljøet og biodiversiteten i de oversøiske lande og territorier, som det også fremgår af forslaget til associeringsafgørelsen, der inkluderer disse sektorer i samarbejdsområderne mellem Den Europæiske Union og de oversøiske lande og territorier, og som beskriver de forskellige foranstaltninger, som kunne være berettiget til EU-støtte i denne sammenhæng.

Den forberedende BEST-foranstaltning har været et vellykket initiativ, som de oversøiske lande og territorier har taget til sig, og som har givet målbare resultater for biodiversiteten og økosystemtjenester. BEST-foranstaltningen nærmer sig sin afslutning, men Kommissionen er positivt indstillet over for at følge den op under et af de nye instrumenter, nemlig programmet vedrørende globale almene goder og udfordringer under instrumentet for udviklingssamarbejde.

Denne specifikke mulighed for at støtte biodiversiteten i de oversøiske lande og territorier vil blive suppleret med de muligheder, der er anført i artikel 6 i LIFE-programmet for perioden 2014-2020.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 111.
(2) EUT C 277 af 13.9.2012, s. 61.


Handlingsprogram for toldvæsenet ***I
PDF 103kWORD 57k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF (COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341B(COD))
P7_TA(2013)0508A7-0399/2012

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0465),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, 197 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0242/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. maj 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse af 22. februar 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0399/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF

P7_TC1-COD(2011)0341B


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1286/2013).

(1) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 48.


Handlingsprogram for beskatning ***I
PDF 104kWORD 52k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))
P7_TA(2013)0509A7-0026/2013

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0706) og det ændrede forslag (COM(2012)0464),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0241/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. juli 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0026/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF

P7_TC1-COD(2011)0341A


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1294/2013).

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Effektive, moderne og harmoniserede tilgange til toldkontrol ved Unionens ydre grænser er af afgørende betydning for:

—  at beskytte Unionens og dens medlemsstaters finansielle interesser

—  at bekæmpe ulovlig handel og samtidig lette lovlig erhvervsaktivitet

—  at garantere EU's og dets indbyggeres sikkerhed samt beskyttelse af miljøet

—  at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder og

—  at sikre, at den fælles handelspolitik overholdes.

For at kunne udøve en sådan kontrol er det helt nødvendigt, at toldvæsenet har adgang til de rigtige værktøjer såsom detektionsudstyr og -teknologi. Behovet for disse værktøjer er blandt andet eksemplificeret i Europols rapport om trusselsvurdering af organiseret kriminalitet fra 2011, hvori det hedder, at de økonomiske konsekvenser af cigaretsmugling påfører medlemsstaternes og Unionens budgetter et tab på omkring 10 mia. EUR om året.

I øjeblikket udnyttes flere af de instrumenter under den flerårige finansielle ramme, som er til rådighed til at finansiere erhvervelsen af sådanne værktøjer, ikke fuldt ud. For at opnå en effektiv tildeling af finansieringsressourcerne anmoder Europa-Parlamentet Kommissionen om senest medio 2018 at forelægge en rapport om tilvejebringelse af de nødvendige finansielle ressourcer til at købe passende redskaber til toldkontrol på det område, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i TEUF, herunder muligheden for at tildele disse ressourcer gennem en enkelt fond.


Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (ændering af Solvens II) ***I
PDF 101kWORD 37k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (COM(2013)0680 – C7–0315/2013 – 2013/0327(COD))
P7_TA(2013)0510A7-0352/2013

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0680),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 53, stk. 1, og artikel 62, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0315/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

—  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7‑0352/2013),

A.  der henviser til, at det af hensyn til sagens uopsættelige karakter er berettiget at foretage afstemning inden udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I)

P7_TC1-COD(2013)0327


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/58/EU).


Situationsrapport for Doha-udviklingsdagsorden
PDF 135kWORD 52k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om status for Dohaudviklingsdagsordenen og forberedelserne til den niende WTO-ministerkonference (2013/2740(RSP))
P7_TA(2013)0511B7-0494/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til den erklæring, der blev vedtaget på Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) ministerkonference i Doha den 14. november 2001,

—  der henviser til den erklæring, der blev vedtaget på WTO’s ministerkonference i Hongkong den 18. december 2005,

—  der henviser til sin beslutning af 4. april 2006 om evaluering af Doha-runden efter WTO's ministerkonference i Hongkong(1),

—  der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 med titlen "Mod en reformeret Verdenshandelsorganisation"(2),

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om Dohaudviklingsdagsordenen (DDA), navnlig beslutningerne af 9. oktober 2008(3), 16. december 2009(4) og 14. september 2011(5),

—  der henviser til den erklæring, der blev vedtaget den 29. maj 2013 under det 28. møde i styringsudvalget for Den Parlamentariske Konference om WTO,

—  der henviser til de erklæringer, der blev fremsat på de uformelle møder i Handelsforhandlingskomitéen (TNC) den 11. april og 3. juni 2013 og på det formelle TNC-møde den 22. juli 2013,

—  der henviser til FN's årtusindudviklingsmål,

—  der henviser til den fjerde globale evaluering af handelsrelateret bistand (Aid for Trade), som fandt sted den 8.-10. juli 2013,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Doharunden blev indledt i 2001 med det formål at skabe nye muligheder for handel, styrke de multilaterale regler for handel og imødegå de aktuelle ubalancer i handelssystemet ved at sætte udviklingslandenes, og navnlig de mindst udviklede landes, behov og interesser i centrum for forhandlingerne; der henviser til, at disse målsætninger hidrører fra den overbevisning, at et multilateralt system baseret på mere retfærdige og rimelige regler kan bidrage til fair og fri handel til gavn for den økonomiske udvikling på alle kontinenter og til bekæmpelsen af fattigdom;

B.  der henviser til, at EU hele tiden har været fortaler for en stærk tilgang til handel baseret på multilaterale regler, men samtidig har anerkendt, at komplementære tilgange, som f.eks. bilaterale, regionale og plurilaterale aftaler, også kan skabe handelsåbninger, navnlig ved at åbne for liberalisering og forbedre reglerne og disciplinen inden for politikområder, der ikke behandles så grundigt i WTO, og kan understøtte det multilaterale system – forudsat at sådanne aftaler er i overensstemmelse med WTO's regler;

C.  der henviser til, at WTO og de regler, der er nedfældet i aftaler under WTO, har medvirket til at forhindre fuldt udbygget og udbredt protektionisme som reaktion på den alvorligste finansielle og økonomiske krise siden 1930'erne;

D.  der henviser til, at åben og fair multilateral handel begrænses mere af forskellige ikke-toldmæssige hindringer (NTB) end af toldsatser, som i vid udstrækning fraviges i takt med den stigende globalisering;

E.  der henviser til, at WTO's ministerkonference med henblik på at afslutte Doharunden kom ind i et dødvande i slutningen af juli 2008;

F.  der henviser til, at der har været forskellige forsøg og initiativer i de seneste år med henblik på at sætte stærkt tiltrængt fremdrift i den fastlåste Dohaudviklingsdagsorden;

G.  der henviser til, at den niende WTO-ministerkonference vil finde sted i Indonesien den 3.-6. december 2013;

1.  gentager sin fulde støtte til den blivende værdi af multilateralisme, men støtter en strukturel reform af WTO, som er nødvendig for bedre at kunne sikre et åbent, fair og ikkediskriminatorisk handelssystem baseret på fælles regler, som tager større hensyn til SMV'ers rolle og interesser;

2.  understreger, at det er af systemisk betydning at opnå et ambitiøst og afbalanceret resultat under den niende ministerkonference, som kan accepteres af alle WTO's medlemmer, og som kan være med til at bane vej for yderligere multilaterale forhandlinger;

3.  opfordrer til en handelsdagsorden, der er baseret på fri og fair handel til gavn for alle, og som bør have udvikling i centrum for processen; understreger vigtigheden af, at der i forbindelse med forhandlingerne tages fuldt hensyn til lavindkomstudviklingslandes og de mindst udvikledes landes særlige behov og interesser; gentager, at det er bydende nødvendigt at sikre, at princippet om særlig og differentieret behandling udgør en integreret del af alle lag i forhandlingerne og afspejler WTO-medlemmernes forskellige økonomiske udviklingsniveauer som fastsat i artikel 44 i Doha-ministererklæringen; mener, at meningsfulde bestemmelser om særlig og differentieret behandling burde gøres mere præcise, underkastes periodisk evaluering og målrettes;

4.  mener, at handelsliberalisering er et nødvendigt redskab til at sikre bæredygtig økonomisk vækst og udvikling, men at der skal følge passende ledsagepolitikker med, som omfatter makro- og mikroøkonomiske indgreb, herunder gennemsigtige budgetter, skattepolitikker og skattelighed, administrativ forenkling, uddannelse og erhvervsuddannelse, institutionelle reformer og sociale politikker med henblik på at maksimere og fordele udbyttet af handelsreformerne bedre og effektivt at modvirke eventuelle negative virkninger;

5.  understreger, at WTO's medlemmer har erkendt, at der stadig er lande, som ikke har den menneskelige, institutionelle og infrastrukturmæssige kapacitet til at deltage aktivt i den internationale handel, så det multilaterale system må ledsages af forbedringer af handelskapaciteten, hvilket er et afgørende element i Dohaudviklingsdagsordenen; mener imidlertid også, at bistand til lande, der søger at få adgang til WTO, fortsat bør prioriteres;

6.  understreger i denne forbindelse den vellykkede rolle, som Aid for Trade-initiativet har spillet; beklager, at de samlede forpligtelser for første gang siden initiativets start i 2005 blev reduceret i 2011 som følge af den finansielle krise, hvilket førte til mindre støtte til store projekter inden for økonomisk infrastruktur, idet forpligtelserne inden for transport- og energisektoren faldt; bemærker, at teknisk bistand inden for handel og de multilaterale initiativer, som f.eks. den præferencetoldbehandling, der blev indrømmet under WTO, kan bidrage til at kompensere for denne nedskæring i forpligtelser; opfordrer WTO-medlemmerne, navnlig de udviklede lande og vækstøkonomierne, til i højere grad at anvende denne mulighed;

7.  fastholder, at det er nødvendigt at forny WTO-systemet, således at der tages hensyn til SMV'ernes behov i den internationale handel og behovet for forenklede regler, både hvad angår handelslettelse og internationale voldgiftsretssystemer, for at undgå de vanskeligheder, der er forbundet med tvister med kunder eller handelsmyndigheder i visse WTO-medlemslande;

8.  henleder opmærksomheden på den fjerde gennemgangskonference for Aid for Trade, der blev afholdt i juli 2013 i Genève, som påviste de fordele, udviklingslandene har af globale værdikæder; påpeger imidlertid, at deltagerne indkredsede handelsrelaterede hindringer, som forhindrer udviklingslandenes virksomheder i at komme ind eller bevæge sig opad i værdikæderne, som f.eks. utilstrækkelig infrastruktur, høje transport- og shippingomkostninger, utilstrækkelig adgang til handelsfinansiering, manglende evne til at tiltrække udenlandske direkte investeringer, fravær af komparative fordele og store udgifter til at komme ind på markedet;

9.  erkender landbrugssektorens betydning; mener, at EU bør støtte foranstaltninger, der adresserer udviklingslandenes ægte fødevaresikkerhedsproblemer; minder om, at EU i denne henseende bør sikre sammenhæng mellem de forskellige EU-politikker inden for Unionens optræden udadtil, som det navnlig er fastsat i artikel 205 til 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, nemlig udviklingspolitikken og den fælles handelspolitik, under hensyntagen til både EU-medlemsstaternes og udviklingslandenes behov og problemer;

10.  opfordrer de udviklede lande og vækstlandene til at følge EU's initiativ "alt undtagen våben", der giver de mindst udviklede lande 100 % told- og kvotefri markedsadgang, og til at sikre, at fritagelsen for så vidt angår tjenesteydelser fra de mindst udviklede lande gennemføres;

11.  mener, at en bindende aftale om handelslettelser vil medføre betydelige fordele for alle WTO's medlemmer og især udviklingslande og relevante økonomiske operatører ved at øge gennemsigtigheden og retssikkerheden og mindske de administrative omkostninger og toldprocedurernes varighed, hvilket igen vil gøre det muligt for dem til fulde at udnytte de muligheder, der tilvejebringes i kraft af den øgede forekomst af regionale og globale forsyningskæder, og vil gøre det muligt for SMV'er at drage nytte af mere åbne markeder; påpeger, at kapacitetsopbygning og teknisk bistand fortsat bør stilles til rådighed for udviklingslandene, for at de får mulighed for at øge deres produktionskapacitet, således at de kan få gavn af en større andel af merværdien i de globale værdikæder;

12.  minder om, at en nylig konsekvensundersøgelse vedrørende Dohaudviklingsdagsordenen bestilt af EU antyder, at handelslettelser kan være af lige så stor økonomisk værdi som det samlede udbytte af liberaliseringen af varer og tjenesteydelser; minder om, at alene forbedrede toldprocedurer har potentiale til årligt at lægge 68 mia. EUR til verdens BNP, og at handelslettelser for mange udviklingslande ville være den vigtigste kilde til fortjeneste;

13.  mener, at handels- og investeringshindringer, der påvirker servicesektorerne, bør prioriteres behørigt på WTO-plan, bl.a. ikt og telekommunikation, professionelle tjenesteydelser og tjenesteydelser til erhvervslivet, finansielle tjenesteydelser, e-handel, byggeri, detailhandel og distribution; mener, at disse ikke-toldmæssige foranstaltninger, inklusive nationale forordninger, ejerskabsbegrænsninger og forskellige kriseforanstaltninger (herunder diskriminerende bestemmelser vedrørende offentlige udbud), er af særlig betydning i kraft af den højere merværdi ved handel med tjenesteydelser og EU's position som den største eksportør af tjenesteydelser;

14.  glæder sig derfor over, at der er indledt forhandlinger om en plurilateral overenskomst om handel med tjenesteydelser (TiSA), hvilket er i overensstemmelse med den ottende ministerkonferences mål om at undersøge nye måder, hvorpå WTO-medlemmerne kan liberalisere handelen med tjenesteydelser yderligere; fremhæver EU's indsats for at fremme arbejdet på dette område og arbejde hen imod at "multilateralisere" TiSA ved at sikre, at den overtager de definitioner, regler og principper, der udgør kernen i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS); fremhæver betydningen af at sikre, at alle aftaler er ambitiøse og udvider omfanget af og uddyber reglerne for liberalisering af handelen med tjenesteydelser, samtidig med at de bevarer WTO-medlemmernes nationale politikmål og deres ret til at regulere tjenesteydelser af almen interesse og indgå bilaterale og plurilaterale forpligtelser, og at resultaterne er solidt forankret i WTO-strukturen;

15.  mener, at overførsel af teknologi kan være en vektor for økonomisk vækst og fremme handel; glæder sig over genoptagelsen af forhandlingerne om en udvidelse af aftalen om informationsteknologi, som øger både rækken af omfattede produkter og antallet af lande under dens anvendelsesområde; opfordrer på det kraftigste alle parter i forhandlingerne til at fortsætte deres bestræbelser med henblik på at nå til enighed inden den niende ministerkonference;

16.  glæder sig over revisionen af WTO's plurilaterale aftale om offentlige udbud (GPA), som blev vedtaget i marts 2012, og anerkender betydningen af, at EU godkender den reviderede GPA inden den niende ministerkonference med henblik på at foranledige, at den træder i kraft senest i 2014; mener, at mere klare og stringente regler for kontrakttildelingsprocedurer vil skabe gennemsigtighed i forbindelse med offentlige udbud og sammen med den udvidede dækning af varer og tjenesteydelser og ordregivere vil tilvejebringe bedre muligheder for signatarerne; opfordrer WTO's medlemmer, i særdeleshed udviklingslandene og de nuværende observatørlande i GPA, til at overveje at tiltræde aftalen, således at de kan drage nytte af de nye mere fleksible bestemmelser for udviklingslandene og høste fordelene heraf;

17.  glæder sig over, at der i juni 2013 blev truffet en positiv afgørelse om at forlænge undtagelsen i forbindelse med handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) med yderligere otte år frem til den 1. juli 2021 for de mindst udviklede lande, hvilket er endnu et middel til at sikre, at verdenshandelssystemet ikke anlægger en standardtilgang, men i stedet tager højde for de enkelte udviklingslandes særegenheder;

18.  opfordrer WTO's medlemmer til proaktivt at støtte WTO's indsats for at etablere effektive arbejdsrelationer og et mere dybtgående samarbejde med andre internationale organisationer, hvis arbejde har betydning for forhandlingerne om verdenshandelen, navnlig Den Internationale Arbejdsorganisation, Verdenssundhedsorganisationen, og FN og FN's agenturer og organer såsom FN's Konference for Handel og Udvikling, Fødevare- og Landbrugsorganisationen, FN's Miljøprogram, FN's udviklingsprogram og FN's rammekonvention om klimaændringer samt IMF, Verdensbanken og OECD, for at sikre gensidig støtte og synergieffekter mellem handelsmæssige og ikkehandelsmæssige problemstillinger; støtter bestræbelserne på at få vedtaget internationale standarder og indført regelsamarbejde;

19.   opfordrer til en grundig overvejelse af spørgsmålet om, hvordan man bedre tackler ikke-handelsmæssige problemstillinger under WTO-reglerne, således at medlemmerne får mulighed for at efterstræbe legitime politikmål, samtidig med at markedsadgangen bevares; understreger i denne forbindelse, at indsatsen for at få indført og effektivt gennemført internationale sociale standarder samt arbejdsmarkeds-, miljø- og menneskerettighedsstandarder bør støttes kraftigt, og at der bør ydes den nødvendige bistand til udviklingslandene, således at de kan leve op til sådanne standarder;

20.  er overbevist om, at undladelsen af at differentiere tilstrækkeligt mellem udviklingslandene, til trods for den store forskel i disse landes økonomiske udviklingsniveau og specifikke behov, kan være en hindring for at få indført effektive foranstaltninger til gavn for disse lande i overensstemmelse med det udtrykte mål med Doha-udviklingsrunden og er til skade for de udviklingslande, som har de største behov; opfordrer indtrængende de mere udviklede udviklingslande til at påtage sig deres del af ansvaret allerede i forbindelse med den igangværende runde og yde bidrag, som svarer til deres udviklingsniveau og sektormæssige konkurrenceevne;

21.  mener, at spørgsmålet om inddeling og underinddeling, ikke blot af udviklingslandene, men også af alle de øvrige WTO-medlemmer på grundlag af objektive kriterier, som ikke udelukkende baseres på deres bruttonationalprodukt, bør overvejes nøje med henblik på en mulig differentieret anvendelse af de eksisterende aftaler eller aftaler, som der forhandles om;

22.  mener, at det er afgørende, at den langvarige Doharunde afsluttes med sit udviklingsmandat opfyldt; opfordrer derfor indtrængende alle WTO-medlemmer til at udforske alle mulige løsninger med dette endemål for øje med henblik på at nå frem til et afbalanceret resultat;

23.  fastholder, at EU bør fortsætte med at spille en ledende rolle med hensyn til at fremme håndgribelige fremskridt under de igangværende WTO-forhandlinger med henblik på en fuldstændig afslutning af Doha-udviklingsrunden i nær fremtid og fremme de mindst udviklede landes fulde deltagelse i den globale handel ved at fungere som en bro mellem WTO-medlemmernes forskellige standpunkter;

24.  understreger WTO's afgørende betydning med hensyn til at gennemføre og håndhæve bindende tilsagn og løse handelstvister;

25.  mener dog, at WTO's medlemmer bør optrappe deres indsats på andre områder, der peges på i Doha-ministererklæringen, f.eks. handel med miljøvenlige varer og tjenesteydelser, som kan bidrage betydeligt til bæredygtig udvikling og bekæmpelsen af klimaforandringer; opfordrer WTO's medlemmer til at tage APEC's liste over miljøvarer til efterretning; opfordrer indtrængende EU til fortsat at presse på for at iværksætte en miljøteknologiaftale, der skal nedsætte tolden på produkter inden for miljøteknologi, og til at søge nærmere oplysninger om det juridiske forhold mellem WTO-regler og multilaterale miljøaftaler;

26.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at Parlamentet fortsat inddrages tæt i forberedelserne til den niende ministerkonference, som skal finde sted på Bali den 3.-6. december 2013, omgående opdateres og om nødvendigt høres under ministerkonferencen; opfordrer Kommissionen til fortsat at argumentere over for andre WTO-medlemmer for at øge betydningen af WTO's parlamentariske dimension;

27.  opfordrer WTO-medlemmerne til at sikre demokratisk legitimitet ved at styrke WTO's parlamentariske dimension; understreger i denne henseende behovet for at sikre, at parlamentarikerne får bedre adgang til handelsforhandlinger, inddrages i udformningen og gennemførelsen af WTO-beslutninger, og at der føres ordentlig kontrol med handelspolitikkerne i borgernes interesse; opfordrer følgelig til, at der oprettes en permanent europæisk parlamentarisk delegation til WTO;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og generaldirektøren for WTO.

(1) EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 155.
(2) EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 77.
(3) EUT C 9 E af 15.1.2010, s. 31.
(4) EUT C 286 E af 22.10.2010, s. 1.
(5) EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 84.


2020-handlingsplanen for iværksætterkultur: En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa
PDF 229kWORD 59k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur – En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (2013/2532(RSP))
P7_TA(2013)0512B7-0466/2013

Europa-Parlamentet,

—  der til forespørgslen til Kommissionen om 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur – En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (O-000110/2013 – B7‑0520/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

I.Iværksætterånd og iværksætteruddannelse

1.  understreger, at alle foreslåede foranstaltninger til fremme af iværksætteri på nationalt og europæisk plan vil vedrøre alle virksomhedsformer, f.eks. liberale erhverv, kooperativer, håndværksvirksomheder og sociale virksomheder;

2.  minder om, at virksomhedsøkonomiske og iværksættermæssige evner og færdigheder er nøglekompetencer for livslang læring, og at det på grund af den lave økonomiske vækst og høje arbejdsløshed – især blandt unge – er nødvendigt at iværksætte mere målrettede foranstaltninger på kort og mellemlang sigt med henblik på at styrke og muliggøre iværksætterånden;

3.  anerkender medlemsstaternes beføjelser på området for virksomhedsøkonomisk og iværksættermæssig uddannelse, og at uddannelsesordninger er mere målrettede og effektive, hvis de struktureres på lokalt og nationalt plan; mener, at EU’s initiativer kan og bør supplere medlemsstaternes foranstaltninger på dette område på en hensigtsmæssig måde, navnlig i form af samarbejde og udveksling af bedste praksis;

4.  understreger, at det er vigtigt at give incitamenter til arbejdsgivere, som tilbyder ufaglærte (herunder romaer) uddannelse og muligheder for at opnå praktisk erfaring direkte på arbejdspladsen;

5.  er i lyset af den nuværende økonomiske situation bekymret over, at antallet af EU-borgere, som overvejer at etablere sig som selvstændige, er faldende; mener, at EU og medlemsstaterne bør øge deres koordinerede indsats for at forbedre iværksætterkulturen i Europa og undersøge muligheden for at vedtage særlige foranstaltninger og mål for at gøre iværksætteri attraktive igen, herunder for kvalificerede medarbejdere med erhvervserfaring og især i sektorer, der er af strategisk betydning for EU; mener for eksempel, at der bør etableres en stærk sammenhæng mellem disse initiativer og Kommissionens aktiviteter inden for industripolitik; mener, at disse foranstaltninger bør omfatte foranstaltninger til at fremme oprettelsen af ​​virksomheder;

6.  noterer sig Kommissionen foreslåede foranstaltninger og initiativer på området for iværksætteruddannelse og opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at omsætte disse i praksis i overensstemmelse med nærhedsprincippet; fremhæver i denne forbindelse EU's "Nye kvalifikationer til nye job"-initiativ; glæder sig over opfordringen til medlemsstaterne om at medtage iværksætteruddannelse og uddannelse som nøglekompetencer i de nationale programmer;

7.  mener, at for at gøre nye potentielle iværksættere i stand til at drive en virksomhed på en måde, som sikrer et positivt bidrag til samfundet, samtidig med at de negative konsekvenser for mennesker og miljø minimeres, bør der tages initiativer, som indarbejder stærke kriterier for bæredygtighed og social ansvarlighed i iværksætteruddannelsen;

8.  anser Netværket af nationale SMV-repræsentanter for at være et potentielt centralt forum for udveksling af bedste praksis og til vurdering af fremskridt i forbindelse med gennemførelsen;

9.  støtter ambitionerne, der ligger bag den planlagte indførelse af ungdomsgarantien og viljen til at afsætte tilstrækkelige midler til den som en vigtig foranstaltning for at hjælpe medlemsstaterne i deres bestræbelser på at afbøde virkningerne af massiv ungdomsarbejdsløshed, især i lande hårdt ramt af krisen; understreger betydningen af de planlagte foranstaltninger til fremme af iværksætterånd og iværksætteruddannelse, eftersom disse tilsigter at skabe bæredygtig beskæftigelse og har meget få utilsigtede følgevirkninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere yderligere foranstaltninger, såsom skattelettelser, for at tilskynde små og mellemstore virksomheder til at ansætte unge;

10.  opfordrer Kommissionen til gennem formidlende organisationer at styrke ledsage-, rådgivnings- og hjælpeforanstaltninger for virksomhederne, specielt de mindste, og iværksætte programmer, der fremmer vejlednings- og støtteforanstaltninger, som gennemføres af ældre iværksættere, der ønsker at fungere som mentor eller tutor for unge iværksættere, som er ved at starte en ny virksomhed eller bringer kriseramte virksomheder på fode, idet de stiller deres viden og erfaring til rådighed;

11.  opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af klynger, dvs. netværk af virksomheder og virksomhedssammenslutninger, som hjælper med at udvikle konkurrencefordele og drage fordel af den fælles forvaltning af de menneskelige ressourcer, og opnå en forbedret konkurrenceevne;

12.  bemærker, at de små og mellemstore virksomheder, der indfører informations- og kommunikationsteknologier (ikt), vokser med en hastighed, der er to til tre gange hurtigere; opfordrer derfor Kommissionen til at fremme foranstaltninger, som gør det muligt for iværksættere at drage fordel af samtlige de muligheder, som det digitale indre marked frembyder;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme arbejdet med Erasmus-programmet for unge iværksættere og øge antallet af nationale kontaktpunkter de steder, hvor det er nødvendigt; foreslår øget anvendelse af de eksisterende strukturer i forbindelse med "Enterprise Europe Network"-partnerskabet; anser det for nødvendigt at fastsætte et mål på 10 000 udvekslinger om året med en vækst på mindst 10 % om året, indtil dette mål er nået;

14.  ser et stort potentiale i en videreudvikling af Leonardo da Vinci-udvekslingsprogrammet for lærlinge og understreger behovet for såkaldte "intermediary organisations", som støtter SMV'er med organisatoriske aspekter (f.eks. søgning efter egnede partnere i udlandet, erhvervslokaler osv.); fremhæver iværksætterpotentialet hos nyuddannede, der har gennemført en tosporet erhvervsuddannelse (lærlingeuddannelse);

15.  foreslår, at medlemsstaterne kan ansøge om ekstra midler fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Socialfond, så længe at de anvendes til at finansiere kortfristede foranstaltninger, såsom støtte og rådgivning i forbindelse med virksomhedsoprettelse og -overdragelse og ikke til yderligere flytninger af virksomheder;

16.  foreslår en øget koordinering af de eksisterende og fremtidige instrumenter til fremme af iværksætterånden med henblik på at skabe incitamenter og synergier på både nationalt, regionalt og lokalt plan;

17.  forventer, at den kommende Kommission gør fremme af iværksætterånd og iværksætteruddannelse til et nøgletema inden for rammerne af deres beføjelser og skaber et europæisk partnerskab, som kan danne grundlag for en vurdering af medlemsstaternes fremskridt, bl.a. ved hjælp af følgende kriterier:

   a) inddragelse af iværksætteruddannelse i de nationale læseplaner, navnlig praksisorienterede elementer såsom projekter mellem skoler og virksomheder samt obligatoriske praktikophold inden afsluttet gymnasieuddannelse
   b) størrelsen på de strukturfondsmidler, som anvendes til at fremme iværksætteruddannelse
   c) antal personer, som tager del i iværksætterforanstaltninger inden for rammerne af ungdomsgarantien eller i mobilitetsprogrammer for nye iværksættere, navnlig unge;
   d) antal personer, der ønsker at oprette en virksomhed efter at have deltaget i disse initiativer;

18.  opfordrer medlemsstaterne til snarest muligt at vedtage nationale, regionale og lokale strategier for at integrere iværksætteruddannelse i skolernes læseplaner (for folkeskoler, gymnasieskoler, erhvervsuddannelser, videregående uddannelse og voksenuddannelser); forventer, at disse strategier dækker alle typer af virksomheder såvel som de sociale og miljømæssige virkninger af iværksætteri; understreger vigtigheden af, at den sociale, erhvervsøkonomiske og iværksættermæssige uddannelse indeholder praksisorienterede og interaktive elementer;

19.  mener, at erhvervsuddannelse kan tilvejebringe de kvalifikationer, den viden og de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, navnlig for arbejdsløse i form af individuel hjælp til jobsøgning; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide tilbuddet om erhvervsuddannelse i hele Europa for at øge gennemsigtigheden, anerkendelsen og kvaliteten af kompetencer og kvalifikationer, der dermed letter de lærendes og arbejdstagernes mobilitet;

20.  understreger, at kendskab til markedernes funktion, økonomi og finansielle systemer er helt nødvendigt for en god virksomhedsledelse og derfor også bør indgå i de nationale grunduddannelsessystemer og i EU's uddannelsesprogrammer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at indarbejde undervisning i finansiering i deres uddannelsesprogrammer;

21.  understreger betydningen af lærlingeuddannelser for unge inden for de økonomiske sektorer med gode perspektiver som værende et værdifuldt skridt i overgangen fra uddannelse til arbejdsliv;

22.  glæder sig over begrebet videns- og innovationssamfund (VIS), som med sit fokus på iværksætteri gennem integration af de enkelte dele i videntrekanten, som består af forskning, videregående uddannelse og innovation, er en førende drivkraft bag innovation i forbindelse med de væsentlige samfundsmæssige udfordringer og dermed udgør et vigtigt instrument til skabelse af vækst og beskæftigelse i Europa; understreger derfor, at alle VIF'er bør indarbejde iværksætteri i deres struktur og tilgang til forskning, innovation og uddannelse; understreger, at VIF'erne bør integrere og udveksle bedste praksis vedrørende anvendelse af innovative uddannelseskoncepter og -teknologier; anbefaler endvidere, at der foretages en mere langsigtet vurdering af oprettelsen af ​​et VIF dedikeret til yderligere at udvikle sådanne innovative uddannelseskoncepter med særlig fokus på iværksætteruddannelse;

II.Iværksætterkultur og rammebetingelser

23.  opfordrer Kommissionen og EIB-Gruppen til at intensivere deres oplysningsindsats for i samarbejde med SMV-organisationerne at udbrede kendskabet til finansieringsmulighederne blandt SMV'erne;

24.  understreger, at indførelsen af fleksible finansieringsalternativer er af største relevans for oprettelsen af nye virksomheder; påpeger, at skattemæssig forskelsbehandling af egenkapital og fremmedkapital skal afskaffes, og at der bør indføres et fribeløb for deltagelse; understreger, at eftersom banklån er en af de vigtigste finansieringsformer for SMV'er, skal der fokuseres på en sikker adgang til lån, og derudover skal det tilstræbes at styrke egenkapitalfinansieringen ved hjælp af bedre rammebetingelser for private equity og venturekapital, herunder støtte fra SMV-fonde og crowd investment uden dyre prospektomkostninger; opfordrer til, at der indføres et fribeløb for deltagelse fra private investorer;

25.  minder om, at administrative byrder stadig anses for en af de vigtigste hindringer for at oprette og videreføre en virksomhed; fastholder, at det fortsat skal stå meget højt på den politiske dagsorden at nedbringe unødvendige administrative byrder, og forventer, at den næste Kommission som led i prioriteringerne i Small Business Act fremsætter konkrete politiske forslag og forslag til foranstaltninger for perioden indtil 2020, som kan indeholde konkrete kvantitative mål (f.eks. gennem EU-lovgivning at nedbringe de administrative byrder med 25 % inden 2020);

26.  glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået på dette indsatsområde, og minder om Europa-Parlamentets tilsvarende punkter i dens beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder(1) og af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for SMV'er(2);

27.  glæder sig over, at Kommissionen på ny har opfordret medlemsstaterne til at mindske de nødvendige udgifter og den nødvendige tid til opstart af virksomhed; konstaterer de begrænsede fremskridt siden Small Business Act og opfordrer medlemsstaterne til at øge deres indsats på dette område;

28.  understreger, at de mange forskellige virksomhedsmodeller, herunder familievirksomheder, kooperativer, selskaber osv., bør inddrages i forbindelse med oprettelsen af et virksomhedsvenligt miljø gennem passende erhvervsstøttetjenester;

29.  minder om, at EU's støtteforanstaltninger til SMV'er stadig er uafbalancerede, og at mange medlemsstater stadig ikke tager højde for små virksomheders særlige karakteristika, når der udarbejdes lovgivning;

30.  understreger, at adgangen til finansiering stadig er en af de primære forhindringer for udviklingen af SMV'er; opfordrer Kommissionen til at foretage en omfattende gennemgang af, om de finansieringsfaciliteter, der er rettet mod SMV'er, såsom mikrofinansieringsfaciliteten Progress, rent faktisk letter SMV'ernes adgang til finansiering, navnlig da finansieringsinstitutterne i visse medlemslande fastlægger for strenge betingelser for kreditgivning til SMV'er;

31.  glæder sig over Kommissionens indsats for at hjælpe medlemsstaterne med at forbedre de skattemæssige og administrative vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse; anser det for nødvendigt at forbedre den skattemæssige behandling af innovative finansieringsformer, såsom gruppefinansiering, venturekapitalfinansiering eller business angels-investeringer; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres støtte til virksomhedsoverdragelser gennem finansielle instrumenter på nationalt plan ved hjælp af lånegarantier, samt andre former for finansiering, såsom gruppefinansiering eller business angels-finansiering, og glæder sig over Kommissionens fokus på crowdfundingplatforme; mener, at virksomhedsoverdragelser også bør fremmes gennem passende uddannelsesinitiativer for lederevner, som f.eks. i de tilfælde, hvor virksomheder overdrages til medarbejderne;

32.  bemærker, at komplicerede momsregler længe har været en af ​​de væsentligste hindringer, der forhindrer iværksættere i at udnytte det indre markeds potentiale, opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge de planlagte forslag om at tilnærme regler og nedbringe complianceomkostningerne på momsområdet med indførelse af standardiserede momsangivelser, for at de kan vedtages i indeværende valgperiode;

33.  ser de foreslåede foranstaltninger til at reducere de administrative byrder (som kan omfatte en unødvendig eller uforholdsmæssig byrde gennem regulering), og de bureaukratiske byrder som et supplement til principperne i Small Business Act; beklager, at vigtige initiativer, såsom foranstaltninger til gennemførelse af SMV-testen på nationalt plan, den fremtidige rolle for den højtstående gruppe vedrørende reduktion af administrative byrder eller indførelsen af en årlig resultattavle om reguleringsmæssige byrder i EU og medlemsstaterne, ikke behandles i handlingsplanen; opfordrer Kommissionen til under ledelse af SMV-repræsentanten at fastsætte en tidsbunden køreplan for gennemgang og revision af de ti mest byrdefulde EU-foranstaltninger med henblik på at mindske unødvendige eller uforholdsmæssige byrder; bekræfter, at en sådan nedsættelse under alle omstændigheder ikke må udhule centrale sociale og miljømæssige standarder;

34.  opfordrer medlemsstaterne til at give nystartede virksomheder en frist for socialsikringsbidrag samt for alle "a conto skatter", så virksomhederne kun betaler skat af overskud, der faktisk er opnået i de første år; fastholder, at systemet skal være fuldstændig gennemsigtigt, for at det ikke kan misbruges;

35.  understreger betydningen af en vellykket videnoverførsel mellem videncentre såsom forskningsinstitutter, ekspertisecentre og SMV'er; understreger behovet for klart at definere proceduren for videnoverførsel i praksis og fordelene herved for dermed at opnå vellykkede iværksætterklynger;

36.  støtter Kommissionens foreslåede ambitioner om at give ærlige konkursramte en ny chance og reducere den administrative byrde for iværksættere;

37.  understreger de liberale erhvervs betydning for iværksætterkulturen i Europa; glæder sig over Kommissionen meddelelse om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge de liberale erhvervs særlige karakteristika og behov; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til konklusionerne fra denne arbejdsgruppe, når den foretager konsekvensanalyser af lovforslag, samt når den overvåger foranstaltninger i forbindelse med Small Business Act; mener, at dette arbejde bør føre til oprettelse af et europæisk charter for liberale erhverv;

38.  understreger vigtigheden af udviklingen af innovationskompetencer generelt og understøttelse af medarbejderdreven innovation både i nye og eksisterende virksomheder; understreger ligeledes, at de mest succesfulde iværksættervirksomheder ofte er spin offs fra eksisterende virksomheder, hvor medarbejdere i trygge og ressourcefulde rammer har mulighed for at modne deres idé; understreger endvidere, at mange iværksættere har en faglært eller ufaglært baggrund, hvorfor en iværksætterindsats ikke blot skal rette sig mod akademikere; henviser til, at erhvervsfaglige og praksisrettede uddannelser også spiller en vigtig rolle i iværksætter- og innovationsindsatsen;

39.  understreger vigtigheden af udviklingen af positive incitamenter, der får ansatte til at starte egen virksomhed på deltid;

40.  opfordrer til at gennemføre en kraftig forhøjelse af de planlagte midler i den flerårige finansielle ramme (FFR) til programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme), navnlig hvad angår de finansielle instrumenter; kræver, at programmerne for mikrofinansiering (f.eks. Progress og Jasmine) videreføres i den næste FFR;

41.  understreger, at indførelsen af fleksible finansieringsalternativer er af største relevans for oprettelsen af nye virksomheder og SMV'er for at lette deres adgang til finansiering; erkender, at forskellige bidrag af gæld, egenkapital og hybridkapital kan være passende for forskellige forretningsmodeller, og opfordrer medlemsstaterne til at fjerne den skattemæssige sondring mellem egenkapital og gæld og at overveje at indføre skattefradrag for investeringer i realøkonomien for at fremme bæredygtig vækst og skabe arbejdspladser; opfordrer Kommissionen til at vurdere fordelene ved securitisering af mikrolån;

42.  opfordrer medlemsstaterne til at opdele offentlige indkøbsaftaler i delaftaler for at fremme SMV'ers deltagelse i offentlige udbud ved f.eks. at gennemføre princippet om at "følge eller forklare" i den nationale lovgivning om offentlige indkøb;

43.  beklager, at der fortsat gælder høje krav i forbindelse med virksomhedsopstart i nogle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne forkorter den tid, der går indtil tildeling af koncessioner og andre godkendelser, der er nødvendige til virksomhedsopstart, til en måned;

44.  understreger vigtigheden af særlige etableringsydelser til nyuddannede, der har været igennem særlige iværksætterforløb under deres uddannelse;

45.  opfordrer medlemsstaterne til at etablere one-stop-shops, hvor alle støttetjenester til virksomheder sammenfattes, bl.a. inden for adgang til finansiering fra forskellige kilder, rådgivning i forbindelse med virksomhedsopstart og information om forretningsmuligheder i og uden for EU;

46.  opfordrer medlemsstaterne til i deres nationale lovgivninger at vedtage en afbalanceret strategi for afviklingstid og gældssanering, så ærlige erhvervsdrivende, der er gået konkurs, kan få "en chance til", samtidig med at risiciene for kreditorer mindskes;

III.Kvindelige iværksættere som forbilleder og kontakt med specifikke målgrupper

47.  støtter indførelsen af en ”EU-iværksætterdag”, som frem for alt skal være rettet mod medierne og berette historier om iværksættere, som har opnået succes; mener, at der især bør fokuseres på de iværksættere, som har været i stand til at skabe økonomisk merværdi, samtidigt med at de har overholdt EU's grundlæggende principper om bæredygtighed og social ansvarlighed; forventer, at skoler og uddannelsesinstitutioner deltager i arrangementet gennem møder med iværksættere og virksomhedsbesøg;

48.  understreger det store potentiale hos kvindelige iværksættere og opfordrer Kommissionen til at fremlægge pålideligt datamateriale, som skal lette evalueringen af den gældende lovgivning og gøre det lettere at fjerne eventuelle hindringer for kvindelige iværksættere;

49.  understreger de muligheder, som kooperativer og sociale virksomheder tilbyder med henblik på jobskabelse, navnlig blandt unge, hvilket skal ses i lyset af deres betydning for bæredygtig lokaludvikling i økonomisk, social og erhvervsmæssig henseende;

50.  understreger, at ikt har afgørende betydning for virksomhedernes ydeevne, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde og støtte programmer til udbygning af kvalifikationer på ikt-området, navnlig for unge og kvinder;

51.  understreger behovet for at tage behørigt hensyn til de øvrige befolkningsgrupper, som er underrepræsenteret inden for iværksætteraktiviteter, herunder unge, ældre, handicappede og indvandrere;

52.  mener, at de demografiske udfordringer kræver en bredere strategi, der kombinerer jobskabelse og opfyldelse af nye og kommende behov på det europæiske arbejdsmarked; mener, at der i denne forbindelse skal gøres yderligere fremskridt for at forbedre mobiliteten for EU’s arbejdstagere, herunder forskere og andre sagkyndige, med henblik på at nå frem til et Europa uden hindringer på EU’s indre marked;

53.  understreger, at den manglende anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser og kvalifikationsbeviser udgør en væsentlig hindring for indvandrere, som ønsker at oprette en virksomhed; kræver derfor hurtig enighed om direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer;

o
o   o

54.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0387.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0036.


Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
PDF 258kWORD 80k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (14605/1/2012 – 2013/2105(INI))
P7_TA(2013)0513A7-0360/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Rådets årsrapport til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, særlig de dele, der behandler den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (14605/1/2012),

—  der henviser til artikel 2, 3, 21, 24 og 36 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

—  der henviser til afsnit V i TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

—  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2012,

—  der henviser til konklusionerne af 6. september 2013 fra den interparlamentariske konference vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik,

—  der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi med titlen "Et sikkert Europa i en bedre verden", som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003, og til rapporten om dens gennemførelse med titlen "At skabe sikkerhed i en verden i forandring", der blev godkendt af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008,

—  der henviser til Rådets konklusioner af 1. december 2011 og 23. juli 2012 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og til Rådets konklusioner af 23. marts 2012 om sammenlægning og deling af militære kapaciteter,

—  der henviser til Rådets konklusioner af 26. april 2010 om maritim sikkerhedsstrategi,

—  der henviser til Rådets konklusioner af 27. maj 2011 om beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur og til Rådets tidligere konklusioner om cybersikkerhed,

—  der henviser til adfærdskodeksen for sammenlægning og deling, som vedtoges af EU-forsvarsministrene den 19. november 2012,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 med titlen "Hen imod en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" (COM(2013)0542),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet(1),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(2),

—  der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om den maritime dimension af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik(3) og om EU's militære strukturer: status og fremtidsperspektiver(4), af 22. november 2012 om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik(5), om EU's bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og operationelle dimensioner(6), om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks rolle i tilfælde af klimaskabte kriser og naturkatastrofer(7), og om cybersikkerhed og -forsvar(8), af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater(9), af 11. maj 2011 om udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse(10) og af 23. november 2010 om civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet(11),

—  der henviser til sin henstilling af 13. juni 2013 til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, til Rådet og til Kommissionen om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde(12) og til EU-Udenrigstjenestens revision 2013, som forelagdes af den højtstående repræsentant i juli 2013(13),

—  der henviser til rapport af 15. oktober 2013 fra den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik,

—  der henviser til EU-Udenrigstjenestens rapport om revisionen af krisestyringsprocedurerne, vedtaget af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) den 18. juni 2013;

—  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 119, stk. 1,

—  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7‑0360/2013),

Europæisk sikkerhed og forsvar i en verden i forandring

1.  konstaterer, at der for tiden sker betydelige ændringer i den geopolitiske situation, som er kendetegnet ved multidimensionale og asymmetriske trusler, ved transnational terrorisme, ved fremkomsten af nye stormagter og en strategisk forskydning af USA's opmærksomhed i retning af Stillehavsregionen, ved øget fattigdom, sult og mangel på stabilitet i EU's nabolande mod syd, ved stadig større maritime sikkerhedsudfordringer, ved spredningen af masseødelæggelsesvåben og ved stigende ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben, ved udfordringer inden for energiforsyningssikkerhed, ved store systemiske finansielle svigt og ved en alvorlig og langvarig finansiel og økonomisk krise med stor indvirkning på mange EU-medlemsstaters BNP og, følgelig, på nationale forsvarsbudgetter på begge sider af Atlanten;

2.  mener, at en fornyet vurdering og en styrkelse af Europas rolle i verden er en af de store udfordringer i det 21. århundrede, og at tiden er inde for Unionens medlemsstater til at vise den fornødne politiske vilje til at gøre EU til en relevant global aktør og tilvejebringer af sikkerhed med reel ret til selv at fastlægge sine strategier; finder, at der er brug for en mentalitetsændring fra medlemsstaternes side for at forankre en europæisk tilgang til en engageret og effektiv sikkerheds- og forsvarspolitik;

3.  glæder sig derfor over Det Europæiske Råds beslutning om at afholde en drøftelse om sikkerhed og forsvar på topmødet i december 2013; mener, at dette vil være den rette lejlighed til på højeste politiske plan at understrege, og til at lade den europæiske offentlighed vide, at sikkerheds- og forsvarsspørgsmål stadig betyder noget, og at den europæiske dimension er mere relevant end nogensinde; er af den faste overbevisning, at EU skal kunne tilbyde sine borgere sikkerhed, fremme og forsvare sine grundlæggende værdier, påtage sig sin del af ansvaret for verdensfreden og spille en effektiv rolle, når det gælder om at forhindre og forvalte regionale kriser i dets nabolande, om at bidrage til disse krisers løsning og om at beskytte sig selv mod deres negative virkninger;

4.  glæder sig ligeledes over rapporten fra den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen om den fælles forsvars- og sikkerhedspolitik, som identificerer en række hindringer for gennemførelsen af denne politik; beklager dog, at rapporten ikke foreslår flere konkrete foranstaltninger til afhjælpning af politikkens mangler;

5.  ser frem til, at der vil blive truffet væsentlige afgørelser på topmødet i december, og forelægger med denne betænkning sine egne henstillinger, som bygger på relevante holdninger indtaget af Parlamentet i den senere tid, og hvori der er taget stort hensyn til den igangværende debat om de tre grupper af hovedspørgsmål, der opstilledes af Det Europæiske Råd i december 2012.

Frigørelse af traktaternes potentiale

6.  konstaterer, at Lissabontraktaten på området for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) indførte en række nye instrumenter, som endnu ikke er taget i brug;

7.  fremhæver med hensyn hertil muligheden for at etablere et permanent struktureret samarbejde (PESCO) blandt medlemsstaterne (artikel 46, stk. 6, i TEU), for at overdrage opgaver vedrørende i særdeleshed FSFP’s instrumenter og militære planlægnings- og gennemførelseskapacitet til denne gruppe af medlemsstater (artikel 42, stk. 5, og artikel 44, stk. 1, i TEU) og for at etablere en opstartsfond til finansiering af forberedende aktiviteter i forbindelse med opgaver, som ikke finansieres over Unions budget (artikel 41, stk. 3, i TEU) og ikke er omfattet af Athenamekanismen; opfordrer derfor formanden for Det Europæiske Råd og næstformanden i Kommissionen /Unionens højtstående repræsentant til at oprette en opstartsfond; understreger i denne forbindelse betydningen af at integrere FSFP-anliggender i de EU-politikker, der har en mangefacetteret indvirkning på sikkerhed og forsvar eller bidrager til FSFP, f.eks. udvikling og menneskerettigheder, industriel forskning og innovation, det indre marked, international handel og rumpolitikker osv., for at støtte de medlemsstater, der arbejder på en yderligere styrkelse af FSFP;

8.  understreger den betydning, som disse i fællesskab fastlagte bestemmelser har for udviklingen af FSFP, og opfordrer Det Europæiske Råd til at føre seriøse drøftelser om en kohærent gennemførelse af dem; opfordrer formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen og næstformanden i Kommissionen /Unionens højtstående repræsentant til at spille en aktiv rolle i denne proces;

Første gruppe af spørgsmål: forøgelse af FSFP's effektivitet, synlighed og virkning

9.  påpeger, at EU’s mål i henhold til traktaterne er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd (artikel 3 i TEU), og at det i sin optræden på den internationale scene tilstræber at konsolidere og styrke demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne og at forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed i overensstemmelse med formålene og grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt samt principperne i Helsingforsslutakten og målene i Parischartret, herunder de principper og de mål, der vedrører de ydre grænser (artikel 21 i TEU); er overbevist om, at FSFP tjener disse formål, og understreger behovet for at tillægge denne politik større betydning;

10.  understreger, at Den Europæiske Unions hovedaktiv er, at den råder over forskellige politikker og instrumenter, som kombineres med hinanden ved hjælp af den såkaldte samlede tilgang, og at det er muligt at opnå bedre resultater på alle niveauer gennem en bedre integration af FSFP i denne tilgang; glæder sig i denne henseende over rapporten om revisionen af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde, som offentliggjordes af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant i juli 2013, og hvori det erkendes, at der er problemer med koordinationen og med hensyn til, hvor hurtigt og effektivt der træffes beslutninger på området for FSFP; ser frem til, at der vil blive truffet specifikke afgørelser på topmødet i december, og forventer, at der i den kommende fælles meddelelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og Kommissionen om gennemførelsen af den samlede tilgang vil blive foretaget en grundig analyse af spørgsmålet om en yderligere integration af FSFP;

11.  gentager sin overbevisning om, at EU, selv om dele af den europæiske sikkerhedsstrategi fra 2003 – som suppleret i 2008 – fortsat er gyldige, er nødt til at revidere og supplere denne strategi ved at tage hensyn til de seneste udviklinger og de mange nye sikkerhedsmæssige udfordringer og risici og nydefinere sine strategiske interesser, mål og prioriteter og i den forbindelse i højere grad fokusere på beskyttelsen af sine borgere, forsvaret af kritisk infrastruktur og på sine naboer og ved at indpasse de forskellige regionale og emnerelaterede delstrategier heri; mener, at en sådan øvelse vil skabe en klarere strategisk ramme for EU's optræden udadtil, øge sammenhængen og samtidig bibringe borgerne en bedre forståelse af, hvilke udfordringer og risici de vil blive konfronteret med i fremtiden; opfordrer derfor til, at Det Europæiske Råd iværksætter en debat om den rette strategiske ramme for Unionen, giver næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant mandat til at forelægge forslag med hensyn hertil inden udgangen af 2014 og sikrer en bæredygtig opfølgning, som primært er fastsat i den europæiske sikkerhedsstrategi;

12.  opfordrer til at lade denne revision af EU’s strategiske ramme danne grundlag for en hvidbog om EU's sikkerheds- og forsvarspolitik, og foreslår, at Det Europæiske Råd igangsætter den fornødne proces; opfordrer endvidere indtrængende medlemsstaterne til i deres nationale sikkerhedsstrategier, hvidbøger og beslutningstagning på forsvarsområdet at gøre den europæiske dimension til genstand for alvorlige overvejelser; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at udarbejde en fælles model for den form, sideløbende nationale revisioner skal have;

13.  fremhæver behovet for at sikre, at EU gennem krisestyringsoperationer kan bidrage til forebyggelse, stabilisering og løsning af konflikter;

14.  mener, at indførelsen af en bestemmelse om gensidigt forsvar og en bestemmelse om solidaritet i traktaterne (artikel 42, stk. 7, i TEU og artikel 222 i TEU) styrker EU-borgernes følelse af at dele skæbne; minder medlemsstaterne om, at EU kun gennem engagement, gensidig forståelse og virkelig solidaritet vil kunne udfylde sin globale rolle og på denne måde forbedre sikkerheden for Europa og EU's borgere; glæder sig derfor over Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens fælles forslag om foranstaltningerne med henblik på Unionens gennemførelse af bestemmelsen om solidaritet og opfordrer stats- og regeringscheferne til at bekræfte deres engagement i gensidig solidaritet og til at tilvejebringe en klar operativ fortolkning af de to bestemmelser;

15.  konstaterer med bekymring, at antallet og betimeligheden af FSFP-missioner og -operationer og udviklingen af civile og navnlig militære midler og kapaciteter til brug for FSFP ikke opfylder behovene set på baggrund af den stadig mere usikre og ustabile situation i EU's nabolande; beklager navnlig den begrænsede samlede rækkevidde af FSFP-missionerne i forbindelse med kriserne i Libyen og Mali, og beklager ligeledes, at Unionens beslutningstagningsprocedurer ikke er tilstrækkeligt fleksible, hvilket forhindrer en hurtig effektiv reaktion i forbindelse med krisescenarier, således som de to eksempler viser; opfordrer til at overvåge situationen og videreføre det operationelle engagement i Østeuropa og det sydlige Kaukasus, der har haft positive virkninger; opfordrer til, at ambitionsniveauet hæves, og at der gøres seriøse bestræbelser på at forbedre udformningen af fremtidige FSFP-missioner og -operationer inden for rammerne af en proces med at drage lære af indhøstede erfaringer samt på at fastlægge passende exitstrategier; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at styre denne proces og glæder sig med hensyn hertil over den rapport, som hun offentliggjorde den 15. oktober 2013, og som er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at gøre FSFP mere effektiv og proaktiv;

16.  understreger behovet for at øge synligheden af europæisk krisestyring og for at placere alle bestræbelser i denne retning inden for rammerne af FSFP, eventuelt under anvendelse af bestemmelsen i artikel 44 i TEU om, at Rådet kan træffe afgørelse om at overdrage gennemførelsen af en opgave til en gruppe af medlemsstater, der ønsker det og råder over den fornødne kapacitet til at udføre en sådan opgave;

17.  giver ud fra den senere tids erfaringer udtryk for bekymring over, at det endnu ikke er lykkedes at udnytte det med den samlede tilgang til krisestyring forbundne potentiale fuldt ud; mener, at missioner og operationer giver større mening, når de indgår i en regional strategi, således som det positive eksempel på Afrikas Horn viser; noterer sig "Suggestions for crisis management procedures for CSDP crisis management operations", som godkendtes af medlemsstaterne den 18. juni 2013;

18.  opfordrer til imødegåelse af de funktionelle problemer med civile FSFP-missioner – navnlig problemet med, hvor hurtigt de sættes ind, og med bemandingen – ved at tage de retlige og finansielle rammer herfor op til fornyet overvejelse, idet disse ofte komplicerer beslutningsprocessen og fører til forsinkelser; efterlyser en stigning i antallet af kvalificerede og politisk uafhængige strategiske planlæggere, som er for lille i forhold til antallet af missioner; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at oprette et ”civilt reservekorps”, der om nødvendigt kunne sættes ind hurtigt, og glæder sig med hensyn hertil over det nyligt etablerede permanente FSFP-lager;

19.  minder om sin beslutning fra 2001, hvori der opfordredes til oprettelse af et europæisk civilt fredskorps; glæder sig over de nylige bestræbelser på at oprette et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand under Kommissionen og en pulje af eksperter inden for mægling, dialog og forsoning under EU-Udenrigstjenesten; glæder sig også over eksistensen og videreførelsen af det fredsskabende partnerskab mellem EU-Udenrigstjenesten og relevante aktører i civilsamfundet;

20.  understreger betydningen af mægling og dialog med henblik på at forebygge og løse konflikter på fredelig vis; glæder sig over, at EU-Udenrigstjenesten har gjort fremskridt med at styrke sin mæglingskapacitet, og giver endnu en gang udtryk for sin støtte til en yderligere styrkelse af EU's kapacitet på dette område; mener, at Parlamentets vellykkede deltagelse i mæglingsprocesser har vist, at parlamentarikere kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at støtte mæglings- og dialogprocesser, og agter at øge sin indsats på dette område;

21.  foreslår, at menneskerettigheds- og ligestillingsrådgivere inddrages i alle FSFP-missioner, og opfordrer til udveksling af bedste praksis mellem FSFP-missioner for at sikre, at der tages fuldt hensyn til menneskerettighedsspørgsmål, og at kvinder nyder fuld beskyttelse og inddrages i konfliktløsning og løsning af problemer efter konflikter; opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at tage yderligere skridt til at integrere kønsaspekter i personaleplanlægningen for FSFP-missioner;

22.  understreger, at vellykkede militære operationer kræver en klar kommando- og kontrolfunktion; gentager derfor sin opfordring til, at der oprettes et permanent militært operationelt hovedkvarter; bemærker med beklagelse manglen på fremskridt på dette punkt og den kraftige modstand fra visse medlemsstaters side; understreger endvidere, at en effektiv FSFP kræver fyldestgørende støtte fra varslings- og efterretningssystemer; mener derfor, at dette hovedkvarter bør omfatte enheder med ansvar for indsamling af efterretninger og for hurtig varsling/situationsforståelse;

23.  gentager, at det støtter en foreløbig løsning, og henleder opmærksomheden på sit forslag om at forbedre status for det i øjeblikket aktive operationscenter for Afrikas Horn og bistå med den militære planlægning og koordineringen mellem aktørerne på stedet; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at udarbejde en sådan løsning under hensyn til de rammer, som centrets nuværende størrelse og infrastruktur sætter herfor, for at optimere brugen af eksisterende ressourcer og til at undersøge muligheden for at udvide det geografiske operationsområde til at omfatte andre vigtige regioner; mener, at dette organ bør have rets- og handleevne og tildeles opgaven med at koordinere indkøb mellem Bruxelles og de enkelte missionshovedkvarterer, idet det i den forbindelse skal udnytte stordriftsfordelene til at opnå så store besparelser som muligt;

24.  bemærker, at der endnu aldrig er indsat EU-kampgrupper, og mener, at det på sigt vil være vanskeligt at begrunde deres eksistens; understreger, at de udgør et vigtigt værktøj til rettidig styrkeopbygning, uddannelse og hurtig reaktion; glæder sig over afgørelsen om at tage dette spørgsmål op på topmødet i december; er overbevist om, at EU bør råde over stående kampstyrker, som kan sættes ind med meget kort varsel, og som er sammensat af komponenter fra land-, luft-, flåde- og specialstyrkerne og fra en cyberstyrke og har et højt ambitionsniveau; understreger, at EU-kampgrupper bør kunne sættes ind i forbindelse med alle former for kriser, herunder klimaskabte humanitære kriser; går ind for en mere fleksibel og målrettet tilgang for at forbedre reaktionen på og tilpasningen til forskellige krisesituationer samt for at forbedre modulariteten med henblik på at lukke huller i de indledende faser af iværksættelsen af FSFP-operationer uden dog at bringe den operationelle kapacitet af kampgruppen som helhed i fare;

25.  understreger, at der bør gøres større bestræbelser på at integrere initiativer som f.eks. Eurokorpset og European Air Group på EU-plan;

26.  bekræfter, at det eksisterende finansielle system med, at "udgifterne ligger der, hvor de falder" udgør et alvorligt problem for FSFP, eftersom det medfører forsinkelser eller fuldstændige blokeringer i beslutningsprocessen, navnlig når det gælder beslutninger om hurtig indsættelse af kampgrupper; henstiller, at medlemsstaterne når til enighed om en EU-finansieringsmekanisme, som er baseret på en deling af byrderne og beregnet til brug for kampgrupper oprettet under EU's flag for at give dem en realistisk fremtid; opfordrer ligeledes – af hensyn til sammenhængen og effektiviteten – til, at EU-Udenrigstjenesten får kontrollen med de finansielle instrumenter, der er tilknyttet de krisestyringsaktioner, som den planlægger og gennemfører; forventer, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og berørte medlemsstater forelægger konkrete forslag med hensyn hertil;

27.  giver endvidere udtryk over sin bekymring over, at den økonomiske krise og gældskrisen kunne påvirke EU-medlemsstaternes vilje til at bidrage til FSFP-missioner og -operationer, navnlig missioner og operationer med militære implikationer og forsvarsimplikationer; opfordrer derfor til en udvidelse af anvendelsesområdet for Athenamekanismen og anvendelse af opstartsfonden (artikel 41, stk. 3, i TEU) for at sikre hurtig finansiering af hasteopgaver; understreger imidlertid, at selv om FSFP skal tilføres ny energi, bør dette ske i overensstemmelse med de budgetmæssige begrænsninger;

28.  opfordrer medlemsstaterne til at udnytte de muligheder, som PESCO frembyder, og til at begynde at gennemføre denne traktatbestemmelse for at imødegå den herskende "FSFP-træthed" og styrke det militære samarbejde og den militære integration; opfordrer Det Europæiske Råd til at forelægge klare retningslinjer for gennemførelsen af denne bestemmelse og anmoder ikkeinteresserede medlemsstater om at handle konstruktivt; understreger, at man bør lade muligheden for at tilslutte sig samarbejdet på et senere tidspunkt stå åben for at sikre fleksibilitet og for at undgå et Europa i to hastigheder;

29.  påpeger, at EU har en vital interesse i sikre og åbne have, der tillader fri passage af handelsvarer og en fredelig, lovlig og bæredygtig udnyttelse af havenes rigdomme; understreger, at det er nødvendigt at udvikle en EU-udenrigspolitik for havene, der tager sigte på at beskytte og bevare kritisk infrastruktur, åbne havruter og naturressourcer og lægger vægt på fredelig konfliktløsning inden for rammerne af folkeretten og i overensstemmelse med bestemmelserne i FN's havretskonvention; ser frem til den vedtagelsen af EU-strategien for maritim sikkerhed i tråd med Rådets konklusioner fra april 2010 og opfordrer til, at der udarbejdes en specifik plan for gennemførelsen heraf; påpeger, at integrationen af maritim overvågning på tværs af sektorer og grænser allerede er et tværsektorielt værktøj for den integrerede EU-havpolitik (IMP); fremhæver betydningen af hurtigt at gennemføre projektet vedrørende en fælles ramme for informationsudveksling og bygge en ”bro” mellem IMP og FSFP for at forbedre informationsudvekslingen mellem dem;

30.  understreger, at det er nødvendigt at forhindre militarisering af regioner som Arktis, og fremhæver behovet for at anvende fredelige midler til konfliktløsning af konflikter, bl.a. handelsinstrumenter;

31.  anmoder om, at Det Europæiske Råd bekræfter betydningen af rummet, som understøtter EU's og dets medlemsstaters strategiske autonomi og potentialet for at få autonom adgang til rummet ved at udvikle affyringsramper og satellitter; understreger atter betydningen af at indsamle præcise efterretninger til brug for både civile og militære FSFP-missioner og -operationer; fremhæver navnlig den rolle, som rumbaserede aktiver spiller for konfliktforebyggelse og krisestyring før, under og efter en krise; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en særlig politik til støtte for udviklingen af rumaktiver med flere formål;

32.  gentager den stigende betydning af at tackle trusler mod internetsikkerheden; opfordrer Det Europæiske Råd til at udarbejde retningslinjer for gennemførelsen af EU's internetsikkerhedsstrategi og til at træffe konkrete foranstaltninger vedrørende beskyttelsen af internetinfrastruktur og investere i styrkelse af EU-dækkende samarbejde om krisestyringsprocedurer, it-beredskabsøvelser, erhvervsuddannelse og uddannelse; opfordrer Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at sikre, at internetsikkerhedspolitikken gennemføres tværsektorielt for at sikre tilstrækkelig sammenhæng mellem EU's interne og eksterne sikkerhedspolitik, og opfordrer alle medlemsstaterne til at udvikle eller endeligt fastlægge deres respektive nationale internetsikkerhedsstrategi og til at stile efter en højere grad af samordning på EU-plan;

33.  anmoder Det Europæiske Råd om at bekræfte betydningen af Europas energiforsyning og af en diversificeret og bæredygtig adgang til energiressourcer; bemærker, at nogle medlemsstater ikke har kapacitet til at diversificere deres energiforsyning og således bliver mere og mere sårbare; støtter i denne forbindelse kraftigt medlemsstaternes bestræbelser på at samarbejde i krisesituationer; understreger, at beskyttelsen af kritisk infrastruktur i Europa bør aktivere bestemmelsen om gensidigt forsvar og/eller solidaritet; bemærker endvidere, at operation Atalanta allerede spiller en rolle for energiforsyningssikkerheden ved at bekæmpe pirater, der har kapret en række olietankere siden 2008; mener derfor, at disse aspekter skal indgå i den nødvendige strategiske tilgang; pointerer i denne forbindelse, at energiforsyning er en afgørende faktor for vellykkede FSFP-missioner og -operationer;

34.  understreger betydningen af energieffektivitet på forsvarsområdet og navnlig behovet for at vurdere virkningen af energiforbruget på forsvarsbudgetterne og den militære effektivitet og udvikle en omfattende strategi for energieffektivitet for de væbnede styrker;

35.  understreger betydningen af, at EU videreudvikler sine partnerskaber og uddyber sin sikkerhedsdialog med FN, regionale organisationer og relevante aktører, herunder østpartnerskabslandene og nabolandene mod syd;

36.  påpeger, at EU bør indgå i et tættere samarbejde med FN, Den Afrikanske Union, OSCE og ASEAN med det formål at udveksle analyser og sammen tage fat på udfordringerne i forbindelse med miljøpolitik og klimaændringer, herunder disses sikkerhedsimplikationer; fremhæver behovet for forebyggende aktioner og opfordrer indtrængende EU til at udvikle og forbedre sin kapacitet med hensyn til hurtig varsling;

37.  efterlyser et snævrere samarbejde mellem EU- og NATO-strukturer ved hjælp af en komplementær tilgang og tættere samordning for at undgå dobbeltbestræbelser mellem de to partnere og for effektivt at imødegå de nye trusler; er overbevist om, at en styrkelse af FSFP ikke skader, men i stedet faktisk forstærker, den kollektive sikkerhed og de transatlantiske forbindelser; er af den formening, at udviklingen af forsvarskapacitet inden for EU's rammer også vil gavne NATO; noterer sig det konstruktive samarbejde omkring EU's sammenlægnings- og delingsinitiativ og NATO's initiativ vedrørende intelligent forsvar; glæder sig over Republikken Cyperns hensigt om at tilslutte sig NATO's partnerskab for fred-program, som kan ændre spillets regler, og opfordrer indtrængende Tyrkiet til at indtage en ligeså konstruktiv holdning; henstiller indtrængende, at der udvikles en omfattende ramme for EU-NATO-samarbejde, og at der sker en uddybning af den politiske dialog under fuld respekt for hver parts beslutningstagning;

38.  er af den opfattelse, at EU skal kunne handle autonomt, navnlig på sit eget område, men dog altid i tråd med bestemmelserne i FN-pagten og under fuld overholdelse af international humanitær ret;

Anden gruppe af spørgsmål: fremme af udviklingen af forsvarskapaciteter

39.  deler bekymringen for, at yderligere nedskæringer i de nationale forsvarsbudgetter vil gøre det umuligt at opretholde kritisk militær kapacitet og resultere i et uigenkaldeligt tab af knowhow og teknologier; bemærker, at manglerne i medlemsstaternes kapacitet blev tydelige under operationerne i Libyen og Mali, og at den økonomiske krise har forværret eksisterende strukturelle problemer; mener dog stadig, at problemet ikke så meget er af budgetmæssig som af politisk art;

40.  noterer sig de forslag, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant forelagde i sin rapport om FSFP fra juli 2013, navnlig forslagene om at skabe incitamenter, herunder skattemæssige incitamenter, med henblik på samarbejde på forsvarskapacitetsområdet; understreger, at dette er en lejlighed for medlemsstaterne til at drage fuld fordel af et tættere indbyrdes samarbejde for at skabe militær effektivitet og til at beslutte at optimere og bruge knappe ressourcer på bedre og mere intelligent vis ved at skabe synergier og ved at sørge for en koordineret nedbringelse af unødvendig overlapning og overflødig og forældet kapacitet;

41.  glæder sig over den igangværende revision af kapacitetsudviklingsplanen som grundlag for et langsigtet fælles transformationskoncept for kapacitetsopbygning; mener, at dette transformationskoncept bør drøftes regelmæssigt, og at dets gennemførelse bør strømlines og, om nødvendigt, tages op til fornyede overvejelser;

42.  henleder opmærksomheden på Det Europæiske Forsvarsagenturs mission som omhandlet i artikel 42, stk. 3, og artikel 45 i TEU, i henhold til hvilke agenturet pålægges vigtige opgaver for så vidt angår gennemførelsen af et permanent struktureret samarbejde, udformningen af en europæisk kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik, udviklingen af medlemsstaternes militære kapacitet og styrkelsen af forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis, men uden finansielle følgevirkninger for EU's budget;

43.  mener, selv om det ikke er nogen patentløsning, at sammenlægning og deling af militær kapacitet udgør en vigtig respons på manglerne i den europæiske kapacitet; glæder sig over Det Europæiske Forsvarsagenturs formidlende rolle og de hidtil gjorte fremskridt; mener, at sammenlægning og deling ikke kun bør overvejes i henseende til fælles indkøb, men også i henseende til integration og bør omfatte fælles vedligeholdelse og udnyttelse af kapacitet;

44.  opfordrer til at styrke Det Europæiske Forsvarsagenturs rolle i forbindelse med koordineringen af kapaciteter med henblik på at undgå overlapninger og parallelle programmer i medlemsstaterne, der pålægger skatteyderne en alt for stor byrde;

45.  opfordrer EU-medlemsstaterne til at forbedre informationsudvekslingen om forsvarsplanlægning og til i tråd med adfærdskodeksen for sammenlægning og deling at lade sammenlægnings- og delingsløsninger indgå i nationale forsvarsplanlægningscyklusser og beslutningsprocesser;

46.  understreger, at gensidig tillid, gennemsigtighed og pålidelighed er nøglefaktorer for det heldige udfald af enhver fælles indsats på området for sikkerhed og forsvar; er overbevist om, at udviklingen af forsvarskapacitet skal indgå i en strategisk tilgang, der fastlægger den rette blanding af parternes kapacitet, og hvilke mål denne kapacitet bør anvendes til at nå;

47.  forventer på baggrund af ovenstående, at der på det kommende forsvarstopmøde:

   a) fastlægges politiske og strategiske retningslinjer og i den forbindelse sker bekræftelse af medlemsstaternes engagement i kapacitetsudvikling og af det ambitionsniveau, der er fastlagt i erklæringen om kapacitetsstyrkelse fra 2008
   b) lægges et fundament for ægte kollektiv planlægning lige fra strategisk planlægning og til indkøb og teknologisk udvikling, og at der samtidig lægges særlig vægt på spørgsmålene om finansielle ordninger og incitamenter
   c) sker fremskyndelse af gennemførelsen af eksisterende projekter, navnlig projekter vedrørende strategiske forudsætninger, og skaffes politisk støtte til Det Europæiske Forsvarsagenturs flagskibsprojekter, dvs. optankning i luften, satellitkommunikation, fjernstyrede flysystemer, forsvar mod cyberangreb og det fælles europæiske luftrum
   d) gives næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og Det Europæiske Forsvarsagentur til opgave sammen med Kommissionen at forelægge nye praktiske forslag vedrørende udviklingen af forsvarskapacitet inden udgangen af 2014
   e) fastlægges en overvågningsproces, inden for hvis rammer det regelmæssigt vurderes, hvilke fremskridt der er gjort
   f) atter gives udtryk for værdien af et tættere samarbejde med NATO og strategiske partnere på området for kapacitetsudvikling
   g) gøres overvejelser vedrørende iværksættelsen af arbejdet med at fastlægge et overordnet militært mål for 2025, muligvis suppleret af et overordnet industrielt mål;

Tredje gruppe af spørgsmål: styrkelse af Europas forsvarsindustri

48.  glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "Hen imod en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor", hvori der fremlægges en række nye idéer og forslag; støtter fuldt ud Kommissionens bestræbelser på at skabe et mere integreret indre forsvars- og sikkerhedsmarked og på at udforme en forsvarsindustripolitik, inden for hvis rammer der i tråd med Europa 2020-strategien ydes tilstrækkelig støtte til SMV'er, som spiller en central rolle for innovation, F&U, jobskabelse og økonomisk vækst;

49.  understreger, at styrkelse af forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis er et af EU's mål og er forankret i artikel 42, stk. 3, og artikel 45 i TEU; understreger, at en solid teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar (EDTIB), som er i stand til at understøtte FSFP, yderligere styrke Europas militære kapacitet og samtidig bevare EU's strategiske autonomi er af afgørende betydning for et effektivt europæisk forsvar; fremhæver forbindelsen mellem forskning, industri og kapacitetsudvikling, som alle er nødvendige forudsætninger for økonomisk vækst, jobskabelse og konkurrencedygtighed samt for en stærkere FSFP;

50.  gentager, at der er brug for en stærk og mindre fragmenteret europæisk forsvarsindustri, der er i stand til at understøtte FSFP og øge EU's strategiske autonomi; fremhæver betydningen af certificering og standardisering for forbedringen af de væbnede styrkers interoperabilitet; opfordrer Det Europæiske Råd til at give Det Europæiske Forsvarsagentur mandat til at udarbejde en køreplan for fastlæggelsen af standarder for forsvarsindustrien og opfordrer medlemsstaterne til at forenkle europæiske certificeringsprocedurer gennem gensidig anerkendelse af certifikater og til at samordne deres certificeringsprocedurer;

51.  understreger, at foregribelse og forvaltning af ændringer og omstrukturering er en integrerende del af enhver industripolitik; mener derfor, at yderligere markedsintegration i forsvarssektoren må gå hånd i hånd med aktiv social dialog og afbødningen af denne integrations negative indvirkninger på regionale og lokale økonomier, idet der i den forbindelse skal gøres fuld brug af EU's finansielle instrumenter såsom Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Globaliseringsfond;

52.  opfordrer Det Europæiske Råd til at træffe foranstaltninger på disse områder ved hjælp af solid finansiering af F&U, herunder også på EU-plan; støtter udviklingen af et effektivt og omkostningseffektivt samarbejde mellem civile forskningsaktiviteter inden for sikkerhed og forsvar; understreger dog, at der fortsat er brug for en effektiv eksportordning for varer med dobbelt anvendelse;

53.  understreger, at der må sikres nye kilder til finansiering af forskning og innovation på forsvarsområdet, f.eks. gennem Horisont 2020;

Afsluttende bemærkninger

54.  støtter fuldt ud afholdelsen af en debat om de tre grupper af spørgsmål på forsvarstopmødet i december; understreger, at de er lige vigtige, og at de er indbyrdes forbundne i kraft af en iboende logik, der tjener de samme strategiske mål;

55.  opfordrer Det Europæiske Råd samt de politiske beslutningstagere på alle niveauer i EU's medlemsstater til at være mere ambitiøse og vise større mod, når det gælder iværksættelsen af en offentlig debat, idet dette er endnu vigtigere i en tid med økonomiske stramninger; understreger behovet for øget investering og optrapning af samarbejdet på området for sikkerhed og forsvar og for at forklare årsagssammenhængen mellem sikkerhed og forsvar på den ene side og frihed, demokrati, retsstatsforhold og velstand på den anden;

56.  understreger, at der er en ubrydelig sammenhæng mellem intern og ekstern sikkerhed, og at fredelige, sikre og stabile forhold er en forudsætning for at bevare den politiske, økonomiske og sociale model i Europa;

57.  giver udtryk for sine store forventninger om, at den kommende samling i Det Europæiske Råd ikke vil være nogen isoleret begivenhed, men begyndelsen til en kontinuerlig proces, inden for hvis rammer sikkerheds- og forsvarsspørgsmål regelmæssigt vil blive taget op af Det Europæiske Råd; går som en opfølgning af Det Europæiske Råd ind for fastlæggelsen af en køreplan med specifikke benchmarks og frister og en indberetningsmekanisme; slår til lyd for, at der på mellemlang frist oprettes et råd af forsvarsministre for at tillægge sikkerheds- og forsvarsspørgsmål den vægt, de fortjener;

58.  beslutter at opretholde og styrke de tætte forbindelser med medlemsstaternes nationale parlamenter ved hjælp af regelmæssige møder med henblik på at fremme dialog og udveksling af synspunkter om sikkerheds- og forsvarsanliggender;

59.  mener, at FSFP er en grundlæggende søjle i den europæiske integrationsproces;

o
o   o

60.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, NATO’s generalsekretær, formanden for NATO’s Parlamentariske Forsamling, De Forenede Nationers generalsekretær, OSCE’s formand, formanden for OSCE’s Parlamentariske Forsamling, formanden for Den Afrikanske Unions Forsamling og ASEAN’s generalsekretær.

(1) EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
(2) EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0380.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0381.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0455.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0456.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0458.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0457.
(9) EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 9.
(10) EUT C 377 E af 07.12.12, s. 51.
(11) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 7.
(12) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0278.
(13) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf


Det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis
PDF 158kWORD 75k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (2013/2125(INI))
P7_TA(2013)0514A7-0358/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 21, 42, 45 og 46, og artikel 173, 179-190 og 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt protokol nr. 10 hertil,

—  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 13.-14. december 2012 og til processen op til Det Europæiske Råds møde om forsvar, der er fastsat til den 19.-20. december 2013,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 "Hen imod en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" (COM(2013)0542),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2007 "En strategi for en styrket og mere konkurrencedygtig europæisk forsvarsindustri" (COM(2007)0764),

—  der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003, og rapporten om dens gennemførelse, der blev godkendt af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008,

—  der henviser til erklæringen om styrkelse af den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik, som Rådet vedtog den 12. december 2008, og til erklæringen om forbedring af de civile og militære kapaciteter, som Rådet vedtog den 11. december 2008,

—  der henviser til strategien for det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis, som vedtoges den 14. maj 2007 af Det Europæiske Forsvarsagenturs (EDA) Styringskomité,

—  der henviser til Rådets afgørelse 2011/411/FUSP af 12. juli 2011 om fastlæggelse af statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagenturs drift og om ophævelse af fælles aktion 2004/551/FUSP(1),

—  der henviser til direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet(2),

—  der henviser til sine beslutninger af 22. november 2012 om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik(3), og af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater(4),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7‑0358/2013),

En operationel fælles sikkerheds- og forsvarspolitik kræver, at det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis er stærk

1.  minder om, at en operationel fælles sikkerheds- og forsvarspolitik kræver, at det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (EDTIB) er stærk, og at den udgør et vigtigt element for Europas muligheder for at garantere sikkerheden for dets borgere, beskytte dets værdier og interesser; minder om, at den europæiske forsvarssektor er en vigtig kilde til beskæftigelse, vækst og innovation samt vigtige elementer for europæisk stabilitet og sikkerhed; mener, at etableringen og udviklingen af en konkurrencedygtig EDTIB bør være en del af EU's strategiske prioriteringer;

2.  minder om niveauet for operationelle ambitioner, der fremgår af Rådets erklæring om kapacitetsopbygning af 11. december 2008 og de civile og militære opgaver, der er beskrevet i artikel 43, stk. 1, i TEU; minder om medlemsstaternes forpligtelse til at forbedre deres militære kapaciteter; opfordrer Det Europæiske Råd til at iværksætte udviklingen af en europæisk kapacitets-og forsvarsmaterielpolitik (ECAP) med henblik på dette som foreskrevet i artikel 42, stk. 3, i TEU;

3.  understreger, at mens visse tredjelande, såsom Kina, Indien, Brasilien og Rusland, øger deres udgifter til forsvaret, foretages der nedskæringer i EU-budgettet på dette område; henleder opmærksomheden på de skiftende strategiske globale strukturer, reducerede forsvarsbudgetter, der især skyldes den økonomiske og finansielle krise, den accelererende teknologiske udvikling og det faktum, at de europæiske forsvarsvirksomheder er ved at tilpasse sig denne situation ved at lægge vægt på eksport til tredjelande med negative følger, idet dette bevirker en overførsel af følsomme teknologier og intellektuelle ejendomsrettigheder og produktion til områder uden for EU;

4.  er bekymret over nedskæringer i forsvarsinvesteringer og opfordrer medlemsstaterne, EDA og Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at imødegå det faktum, at EDTIB i stigende grad eksponeres for risikoen for at blive kontrolleret og begrænset i sine aktiviteter af tredjelande med andre strategiske interesser; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke det europæiske industrisamarbejde med henblik på så vidt muligt at sikre strategisk selvstændighed ved at udvikle og producere effektive militære og sikkerhedsmæssige kapaciteter gennem anvendelse af de mest avancerede teknologier;

5.  understreger, at EU's industri-, rum- og forskningspolitikker med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten omfatter forsvarsområdet; påpeger, at EU-programmer på andre områder såsom intern og grænsesikkerhed, katastrofehåndtering og udvikling giver en betydelig mulighed for fælles kapacitetsudvikling, der er relevante for disse politikker og gennemførelse af FSFP-missioner;

6.  minder om behovet for at gøre fremskridt i konsolideringen af EDTIB og bemærker, at der – i lyset af den stigende videreudvikling og omkostninger til teknologi, voksende international konkurrence og faldende forsvarsbudgetter og produktionsmængder – fortsat er muligheder for multinationale forsvarsprojekter og, at det ikke længere er muligt for forsvarsindustrien i nogen af medlemsstaterne at være rentable på rent national basis; beklager, at sektorerne for landbaseret materiel og materiel til skibe stadig i altovervejende grad er opdelt efter nationale forhold, mens der er opnået en vis grad af samling i de europæiske luftfartsindustrier;

7.  understreger, at den europæiske forsvarsindustri bør opbygges på en afbalanceret måde i alle medlemsstater på grundlag af den eksisterende industrielle basis og de fastsatte normer for europæisk industripolitik som omtalt i artikel 173 i TEUF og ikke alene på grundlag af principperne om fri konkurrence;

8.  minder EU-medlemsstaterne, næstformanden/den højtstående repræsentant, Kommissionen og Det Europæiske Forsvarsagentur om, at EU-medlemslandene mere end to årtier efter den kolde krig og efter at have kunnet drage fordel af relativt store nationale forsvarsbudgetter ikke har været i stand til at opfylde de overordnede mål fra Helsinki og andre mål om udvikling af fælles militær kapacitet;

9.  minder om, at hvis Europa fortsat ønsker at have en solid sikkerheds- og forsvarsindustri, er det nødvendigt at koordinere medlemsstaternes forsvarsbudgetter for at undgå overlapninger samt at styrke de fælles forskningsprogrammer;

10.  bemærker, at EU's borgere til trods for krisen og budgetnedskæringerne stadig kræver europæisk forsvars- og industrikoordination og -samarbejde, hvilket de betragter som en faktor, der fremmer sikkerhed, effektivitet og besparelser;

11.  noterer sig Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 og rapporten fra næstformanden/den højtstående repræsentant af 15. oktober 2013 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; mener, at det er beklageligt, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten ikke udstedte en fælles erklæring op til Det Europæiske Råds forsvarstopmøde i december i år; ser frem til de specifikke lovgivningsforslag fra Kommissionen om, hvordan EU's strukturfonde, Enterprise Europe-netværket (EEN), Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen kan anvendes til at sikre en afbalanceret udvikling af forsvarsindustrien i alle dele af EU;

12.  minder om, at Kommissionen og EU's forsvarsministre allerede understregede behovet for en hurtig indsats på dette område i 2007 med en særlig meddelelse fra Kommissionen og EDA's EDTIB-strategi; beklager de spildte muligheder med regelmæssigt at indsende gennemførelsesrapporter og ajourførte strategier efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten; mener, at det er beklageligt, at den nye meddelelse ikke gør status over tidligere strategier; opfordrer Kommissionen og EDA til at udarbejde en fælles EDTIB-strategi i fremtiden baseret på tidligere erfaringer;

13.  mener efter sin egen generelle vurdering, at begge strategier er blevet utilstrækkeligt gennemført som følge af den manglende fælles forståelse af EDTIB, der skyldes modstridende nationale og industrielle interesser samt vedholdende nationale vaner i sektoren for forsvarsmateriel; bemærker det faktum, at der findes medlemsstater, der ikke har nogen egne nationale forsvarsindustrier og/eller nicheindustrier, som stræber efter at få det meste ud af midlerne globalt, og medlemsstater med mindre konkurrencedygtige forsvarsindustrier, der favoriserer nationale forsyningsleverandører, samt medlemsstater med stærke nationale forsvarsindustrier, der accepterer stærk global konkurrence;

14.  glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at sætte styrken af Europas forsvar på dagsordenen for sit topmøde i december; opfordrer Det Europæiske Råd til at give det nødvendige nye og ambitiøse skub og indføre retningslinjer, overordnede politiske prioriteter og frister for at støtte en ægte industriel og teknologisk basis for det europæiske forsvar, der understøttes af passende foranstaltninger til opbygning af integritet og tillid, og som vil være kapacitetsdrevet og fremme synergier, give mulighed for en effektiv udnyttelse af ressourcer, undgå dobbeltarbejde og være integreret og konkurrencedygtigt på det globale marked;

Harmonisering af krav og konsolidering af efterspørgsel

15.  finder det beklageligt, at tidligere forsøg på at konsolidere efterspørgslen ikke har rettet op på fragmenteringen af efterspørgslen i EU med 28 nationale forsvarskunder og et endnu højere antal kunder til produkter til civil og militær brug; beklager de begrænsede resultater af EDA's kapacitetsudviklingsplan; opfordrer derfor Det Europæiske Råd til at iværksætte en revision af det europæiske forsvar og gøre koordineringen af de nationale forsvars planlægningsprocesser på EU-plan til en realitet; opfordrer på baggrund af denne vurdering næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at iværksætte en omfattende proces til at udarbejde en hvidbog om europæisk sikkerhed og forsvar for at strømline EU's strategiske ambitioner og kapacitetsudviklingsprocesser;

16.  opfordrer medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at synkronisere og i fællesskab at planlægge forvaltningen af livscyklussen for deres forsvarskapaciteter i samarbejde med EDA; mener, at en højere grad af synergier, som fører til en fælles europæisk kapacitets-og forsvarsmaterielpolitik, jf. artikel 42 i TEU, ville være en forudsætning for at ændre harmoniseringen af militære krav over i retning af harmoniseret anskaffelse af udstyr mellem medlemsstaterne, således at der skabes betingelser for en vellykket efterspørgselsdreven tværnational omstrukturering af forsvarsindustrien i EU;

17.  bemærker det arbejde, der gennemføres ved hjælp af NATO's forsvarsplanlægningsproces, hvor medlemmer af NATO, herunder 26 europæiske allierede, hvis det er relevant, koordinerer med henblik på at sikre, at de rette forsvarskapaciteter udvikles og vedligeholdes til håndtering af fremtidige udfordringer; bemærker, at NATO for længst har anerkendt behovet for et tæt samarbejde med industrien, ikke mindst for at bidrage til udviklingen af militære kapacitetskrav, særlig med hensyn til standardisering og interoperabilitet, samtidig med at det transatlantiske samarbejde inden for teknologisk og industrielt forsvar styrkes;

Industripolitik

18.  mener, at en europæisk industripolitik på forsvarsområdet bør have til formål at optimere medlemsstaternes kapaciteter ved at koordinere udviklingen, udbredelsen og vedligeholdelsen af et udvalg af kapaciteter, anlæg, materiel og tjenester med henblik på at kunne udføre alle typer af opgaver, herunder de mest krævende missioner, ved at styrke Europas forsvarsindustri, fremme samarbejdet om forskning og teknologi og udvikle samarbejdsprogrammer vedrørende materiel;

19.  anerkender den europæiske forsvarsindustris betydning for innovation og vækst, idet den direkte og indirekte afføder omkring 400 000 job i Unionen; fremhæver, at der, selv om den europæiske forsvarsøkonomi er alvorligt udfordret, er behov for en ny tilgang, der forhindrer dobbeltarbejde og medfører større stordriftsfordele og øget industriel konkurrence;

20.  mener, at det er på tide at fremme en frivillig tilgang med hensyn til at reagere på fragmenteringen af det europæiske industrielle forsvarsmarked, fremme dets konsolidering (og påbegynde en harmonisering) hvad angår udbud og efterspørgsel, regler og standarder, og at det ligeledes er på tide at investere i en integreret industripolitik baseret på forskning, innovation, øget ressourceeffektivitet, en råvarestrategi, styrkelse af SMV'er og udviklingen af regionale netværk; støtter fuldt ud Kommissionens indsats for at understøtte det interne forsvars- og sikkerhedsmarked gennem passende støtte til små og mellemstore virksomheder, der spiller en stor rolle for innovation, udvikling af specialiserede kapaciteter og med hensyn til den mest avancerede teknologi og jobskabelse under Europa 2020-strategien;

21.  finder det vigtigt, at medlemsstaterne optrapper samarbejdet for at tackle de industrielle udfordringer, og bemærker, at budgetbegrænsninger og stigende global konkurrence betyder, at EU har brug for interne partnerskaber og andre gruppedannelser såvel som for opgavedeling; støtter EDA's arbejde på at fremme oprettelse af regionale sammenslutninger;

22.  mener, at forsvarsmarkedernes helt specifikke karakter bør anerkendes i lyset af de eksportkontrol- og ikkespredningsforpligtelser samt de store krav om fortrolighed, der er gældende, og den omstændighed, at det er et begrænset antal virksomheder, der forsyner markedet, og at efterspørgslen næsten udelukkende kommer fra stater;

23.  mener, at forsvarsindustrien har en ganske særlig karakter grundet de lange produktudviklingsperioder og behovet for at holde systemerne i drift hen over flere årtier, de betydelige og stigende omkostninger til programmerne og endelig den omstændighed, at markedsføringen af produkterne er stærkt afhængig af medlemsstaternes regeringer;

24.  støtter potentialet i og tilskynder til dobbelt anvendelse af sikkerheds- og forsvarsindustriens produkter, navnlig inden for rumfart, søfart, luftfart og telekommunikation; fremhæver, at forsvarsindustrien er en vigtig drivkraft for avancerede teknologier, som på et senere tidspunkt kan anvendes til kommercielle formål;

25.  opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at støtte EDTIB med alle midler og til i denne henseende først og fremmest at foretage en nærmere afgrænsning af anvendelsesområdet, navnlig hvad angår de involverede parter, ved at give dem en særlig status som europæiske økonomiske aktører på forsvarsområdet;

26.  opfordrer til, at disse europæiske økonomiske aktører på forsvarsområdet tildeles denne særlige status på grundlag af den reelle merværdi, de tilfører Europa i både teknologisk og samfundsøkonomisk henseende; mener således, at kun disse europæiske økonomiske aktører på forsvarsområdet bør kunne opnå støtte fra de europæiske programmer;

27.  mener, at begrebet "europæiske økonomiske aktører på forsvarsområdet" bør anerkendes, og at disse bør opfylde rimelige kriterier om, at deres arbejdspladser, videnskabelige og teknologiske ekspertise, beslutningstagning og produktion skal ligge i EU, så det er muligt at beskytte dem;

28.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle deres forsvars industrielle og teknologiske basis og ekspertisecentre inden for nøgleteknologier og udstyre dem med effektive virksomhedsledelsesmekanismer i EU, således at den indbyrdes afhængighed mellem disse faciliteter forstærkes;

29.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilskynde til samarbejde mellem større forsvarsvirksomheder og universiteter; understreger, at universiteternes vidensbase kan styrkes gennem et sådant samarbejde;

30.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til så vidt muligt at undgå unødige lovgivningsmæssige hindringer, at forbedre dialogen mellem virksomheder på forsvarsområdet og fremme rationaliseringen af disse virksomheder, så de kan erhverve det materiel, som bedst opfylder deres krav til ydelse og omkostninger; anmoder om en hurtig omstrukturering af de europæiske virksomheder for at overkomme de nationale forhindringer og fastlægge en global vision;

31.  anser de små og mellemstore virksomheder, som i vid udstrækning udvikler og fremstiller innovative produkter, som en nøglefaktor for bevaring og styrkelse af EDTIB; bemærker, at fragmenteringen af det europæiske marked for forsvarsmateriel er en hindring for, at SMV'er kan markedsføre deres produkter; opfordrer medlemsstaterne, EDA og Kommissionen til at samarbejde om at finde bæredygtige metoder og måder til at styrke de små og mellemstore virksomheder på og lette deres adgang til markedet for forsvarsmateriel; fremhæver, at europæiske virksomheder, herunder SMV'er, ville drage fordel af et fælles standardiserings- og certificeringssystem, da det ville forbedre deres adgang til de europæiske og globale markeder, skabe beskæftigelse og øge deres adgang til finansiering fra EU;

Behov for en fælles tilgang til standardisering og certificering

32.  gentager den fundamentale betydning af standardisering af forsvarsmateriel for etableringen af et konkurrencedygtigt indre EU-marked for forsvarsmateriel samt for at sikre interoperabilitet og fremme samarbejde om forsvarsmaterielprogrammer, sammenlægning og deling af projekter og om bæredygtig interoperabilitet mellem medlemsstaternes styrker og derved reducere vedligeholdelses- og driftsomkostningerne og sikre, at medlemsstaternes forsvarskapacitet kan anvendes optimalt i forbindelse med fælles aktioner;

33.  minder om, at der er en spredning af konkurrerende industrielle standarder for civile og militære produkter; beklager den begrænsede succes med hensyn til gennemførelsen af NATO's standardiseringsaftaler (STANAG) og anbefalinger (STANREC); opfordrer Kommissionen og EDA til at fremme en sammenhængende ramme af fælles standarder inden for forsvar og udvikle "hybridstandarder" inden for områder med dobbelt anvendelse; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres fremtidige skridt til at fastsætte forsvarsstandarder er baseret på de civile forslag fra Kommissionen og de europæiske standardiseringsorganisationer;

34.  opfordrer medlemsstaterne til at undersøge de muligheder, som Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) tilbyder for udarbejdelse af europæiske standarder for varer og tjenesteydelser til militære formål, f.eks. til konstruktion af hospitalsskibe eller i forbindelse med fjernstyrede flysystemer;

35.  glæder sig over Kommissionens forslag om standardisering og opfordrer Det Europæiske Råd til at tage dem til efterretning og fremlægge konkrete forslag på området;

36.  opfordrer medlemsstaterne til at strømline europæiske godkendelsesprocedurer med den gensidige anerkendelse af certifikater og udviklingen af fælles europæiske civile og militære certificeringsprocedurer;

Sikring af forsyningssikkerhed

37.  fremhæver i forbindelse med omstrukturering af industrien betydningen af at sikre, at forsyningssikkerheden ikke bringes i fare; opfordrer medlemsstaterne, EDA og Kommissionen til hurtigt at udvikle en omfattende og ambitiøs ordning for forsyningssikkerhed for hele EU, navnlig for strategiske materialer og kritiske teknologier på grundlag af et system med gensidige garantier og en analyse af risici og behov, eventuelt ved at gøre brug af retsgrundlaget for det permanente strukturerede samarbejde;

38.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til som de første skridt hen imod dette mål til fulde at udnytte potentialet af generelle og globale licenser i direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for EU samt at fremskynde arbejdet med at operationalisere rammeordningen om forsyningssikkerhed i operationelle hastetilfælde fra 2006;

39.  opfordrer EDA og Kommissionen til at forelægge en fælles ikke-afhængighedsstrategi for kritiske teknologier, navnlig hvad angår ubegrænset adgang til og tilgængeligheden af civile og militære (dual-use) nye og centrale støtteteknologier, som f.eks. banebrydende mikro-/nanoelektronik, kunstig intelligens og fotonik, som må anses som afgørende for FSFP-missionerne; opfordrer medlemsstaterne til at anvende EDTIB til at øge EU's selvforsyning inden for disse centrale områder;

Et nyt afsæt for samarbejde om forsvarsmateriel

40.  opfordrer medlemsstaterne til at afhjælpe den industrielle overkapacitet, der er en følge af faldende efterspørgsel ved at lancere nye fælles projekter, som i højere grad er baseret på EDA, som ikke udnyttes i tilstrækkelig grad, og som er underfinansieret og at tage ved lære af de nylige fælles operationer, som har påvist mangler, f.eks. inden for strategisk og taktisk lufttransport samt observation fra luften og rummet; anbefaler navnlig at udvikle nøglekatalysatorer med både civil og militær anvendelse, som der i høj grad er mangel på i størstedelen af EU's medlemsstater, såsom fjernstyrede luftsystemer, fremme af udviklingen af højteknologi og bidrage til at opretholde nøglekompetencer i Europa; opfordrer EU til at deltage i fælles projekter gennem leasing og/eller erhvervelse af kapaciteter med dobbelt anvendelse og det mulige indkøb af prototyper;

41.  mener på grundlag af tidligere erfaringer, at delingen af udviklings- og produktionsaktiviteter inden for de fælles våbenprogrammer skal ske i fuld overensstemmelse med princippet om industriel effektivitet og økonomisk præstation med henblik på at undgå dobbeltarbejde og forhindre, at udgifterne løber løbsk;

42.  opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for erhvervelse af mere omfattende forsvarsteknologi at prioritere projekter inden for EU eller fælles ordninger eller europæisk baserede nye teknologier, der samtidigt kan fremme europæisk handel og øget samarbejde og konkurrence på kvalitet og pris på det globale forsvarsmarked;

43.  opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd på grundlag af den eksisterende ordning mellem EDA og Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) til at sikre en vellykket gennemførelse af fælles projekter og opnå stærkere forbindelser mellem de to organisationer;

44.  opfordrer Det Europæiske Råd til at gøre det muligt for EDA fuldt ud at påtage sig sin institutionelle rolle som angivet i artikel 42, stk. 3, samt artikel 45 i TEU ved at tildele det de nødvendige midler; opfordrer medlemsstaterne til at yde tilstrækkelig finansiering til EDA for det fulde spektrum af dets missioner og opgaver; er af den opfattelse, at dette bedst kan gøres ved at finansiere agenturets personaleudgifter og løbende udgifter over Unionens budget begyndende med den kommende flerårige finansielle ramme;

Støtte til FSFP-missioner via europæisk forskning og udvikling

45.  bemærker, at den økonomiske og finansielle krise og nedskæringerne på forsvarsbudgetterne i de fleste medlemsstater risikerer at medføre betydelige reduktioner, tilbageslag eller forsinkelser i næsten alle medlemsstaternes programmer for forskning og teknologisk innovation, hvilket sandsynligvis vil fortsætte med at påvirke den europæiske forsvarsindustri og Unionens videnskabelige fremskridt på dette område; understreger, at denne situation risikerer at medføre tab af arbejdspladser på mellemlang og lang sigt og tab af industriel kapacitet og knowhow;

46.  fremhæver betydningen af forskning og innovation i forsvars- og sikkerhedssektoren og af forskningsprogrammet Horisont 2020, og især den syvende samfundsmæssige udfordring "Secure societies: protecting freedom and security of Europe and its citizens" (sikre samfund: beskyttelse af friheden og sikkerheden for Europa og EU-borgerne); fremhæver betydningen af at skabe multinationalt samarbejde mellem medlemsstaterne og deres respektive organer på dette område; mener – eftersom innovativ forskning inden for forsvarsindustrien i sagens natur er meget fortrolig – at det er afgørende, at denne type forskning finansieres på en behovsbaseret måde; mener i denne sammenhæng, at det bør overvejes at oprette et institut for europæisk forsvar og sikkerhed under Det Fælles Forskningscenter;

47.  glæder sig over Kommissionens planer om at iværksætte en forberedende foranstaltning for den EU-finansierede forskning til støtte for FSFP-missioner og opfordrer Kommissionen til at udarbejde et konkret forslag som en forløber for sådanne programmer tidligt i den kommende flerårige finansielle ramme;

48.  mener, at EDTIB-relateret forsvarsforskning og -innovation stadig er et gyldigt etisk grundlag; konstaterer, at et helt kapitel af Lissabontraktaten er afsat til den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, der omfatter forskning i forsvarsteknologi og udformning af et fælles EU-forsvar; opfordrer medlemsstaterne og EDA til at øge kvantiteten og kvaliteten af fælles forsknings- og udviklingsprojekter betydeligt;

49.  minder om, at artikel 179 i TEUF kræver, at Unionen fremmer alle de forskningsaktiviteter, der skønnes nødvendige i medfør af traktaterne;

50.  minder om, at de europæiske forsvarsministre i november 2007 enedes om kollektive benchmarks med henblik på at øge udgifterne til forsvarsforskning og -teknologi til 2 % af de samlede forsvarsudgifter og øge udgifterne til europæisk samarbejde om forsvarsforskning og -teknologi til 20 %;

51.  støtter forsvarstaskforcen, som omfatter Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), i dens bestræbelser på at sikre, at forskningsresultaterne under Horisont 2020 kan bidrage til innovationsrelateret forskning på forsvarsområdet og til at optimere civil-militære anvendelser; opfordrer endvidere til, at man overvejer mulighederne for at anvende offentlig-privat finansiering gennem oprettelse af fællesforetagender i overensstemmelse med artikel 187 i TEUF;

52.  opfordrer EDA til at arbejde videre med sin resultatliste af vellykkede fælles investeringsprogrammer og arbejde sammen med Kommissionen med henblik på at iværksætte forsknings- og udviklingsprogrammer, der er baseret på artikel 185 i TEUF;

53.  fremhæver betydningen af synergier mellem den civile og den militære forskning inden for områder med høj merværdi; understreger, at man – idet det respekteres, at visse projekter er overvejende civile og andre handler om suverænitetsaspekter – eventuelt kan undersøge mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af dobbelt anvendelse med henblik på en sammenlægning af omkostningerne, eftersom disse sektorer skaber vækst og beskæftigelse; understreger endvidere, at sådanne synergier også kan have form af en konsolidering af udbuddet fra private europæiske kilder til afsætningsmarkederne;

54.  opfordrer medlemsstaterne til at skabe en hensigtsmæssig platform for at bringe forskningen på forsvarsområdet ind i den civile sfære, med fokus på avancerede teknologiske anvendelser; opfordrer desuden medlemsstaterne til at koncentrere forskningen på forsvarsområdet om håndtering af naturkatastrofer (i de seneste 40 år er antallet af naturkatastrofer i Europa steget til det firedobbelte);

55.  mener, at EU's forsvarsindustri bør opretholde et højt innovationsniveau på både militært og civilt plan med henblik på at kunne tackle alle de trusler og udfordringer, medlemsstaterne og EU vil skulle håndtere i de kommende år, ved at gøre brug af de mest lovende teknologiske fremskridt, uanset om de udvikles specifikt til forsvaret eller til civile formål;

56.  understreger behovet for at sikre, at forskningsresultater beskyttes tilstrækkeligt inden for en fælles politik for intellektuel ejendomsret, og mener, at EDA's rolle inden for dette område yderligere bør styrkes for på et tidligt tidspunkt at fremme fremtidigt teknologisk og industrielt samarbejde mellem EU-partnere;

Rumforskning

57.  er overbevist om, at rumsektoren bidrager til EU's strategiske selvstændighed, og at medlemsstaternes mulighed for uafhængig adgang hertil spiller en afgørende rolle på forsvars- og sikkerhedsområdet; understreger, at det er vigtigt at bibeholde topkvaliteten i denne teknologisk innovative og effektive industri med henblik på at sikre Den Europæiske Unions teknologiske uafhængighed;

58.  glæder sig over indførelsen og udviklingen af et europæisk satellitsystem (Galileo, Copernicus og Egnos); understreger, at udviklingen af et sådant system vil være et stort skub fremad ikke blot for rumindustrien, men også for Europas selvstændighed, og at det udgør en mulighed for at udvikle en afgørende komponent af det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis;

59.  understreger, at det er nødvendigt at beskytte Europas ruminfrastruktur ved at udvikle dens kapacitet til overvågning og sporing i rummet (SST);

Ikt og datasikkerhed

60.  påpeger, at den digitale tidsalder i stigende grad medfører udfordringer for infrastrukturers og teknologiers sikkerhed, og fremhæver derfor behovet for øget samarbejde og videnudveksling dels mellem medlemsstaterne og dels mellem Den Europæiske Union og dens centrale partnere;

61.  understreger, at det er vigtigt at udarbejde europæiske standarder inden for ikt og cybersikkerhed og integrere dem i internationale standarder;

62.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om at sikre, at cybersikkerhed bliver et centralt element, som derfor i særlig grad bør fremmes gennem forskning og innovation i sikkerheds- og forsvarssektoren, og som bør udgøre en del af den kortfristede, mellemfristede og langfristede strategi;

63.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til systematisk at tage højde for de udfordringer, der er forbundet med cybersikkerhed, i både nuværende og kommende europæiske civile og militære programmer (Galileo, Copernicus, det fælles europæiske luftrum/Sesar etc.);

Styrkelse af det indre marked for forsvarsmateriel

64.  minder om, at medlemsstaterne har et presserende behov for forbedret gennemsigtighed og øget åbenhed på deres markeder for forsvarsmateriel, samtidigt med at det understreger den særlige karakter af indkøb af forsvarsmateriel og påpeger, at de berører afgørende nationale sikkerhedsinteresser og derfor ikke kan behandles på samme måde som alle andre sektorer; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at direktiverne fra 2009 om indkøb og overførsel af forsvarsmateriel anvendes korrekt og konsekvent, navnlig med hensyn til undtagelser for EU-reglerne i artikel 346 i TEUF for at styrke det indre marked ved at forenkle indkøbsreglerne i forsvarssektoren, hvor det er hensigtsmæssigt;

65.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge bestræbelserne på at opnå lige konkurrencevilkår på markedet for forsvarsmateriel, at begrænse brugen af markedsforvridende praksis til det absolutte minimum i forbindelse med behørigt dokumenterede undtagelser; påpeger især behovet for at styrke kontrollen med statsstøtte og opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at udvise større gennemsigtighed i forbindelse med statsstøtte og indkøbspraksisser i forsvarssektoren over for de europæiske myndigheder og agenturer såvel som den brede befolkning;

66.  er bekymret over det faktum, at en række medlemsstater er i færd med at forberede købet af brugte F-16 jagerfly uden at give europæiske virksomheder en fair chance for at konkurrere; mener, at en sådan praksis er i strid med Det Europæiske Råds mål om at styrke det europæiske forsvars industrielle basis; minder disse medlemsstater om, at behovet for at gennemføre principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed som fastlagt i Lissabontraktaten også gælder i forbindelse med salg mellem regeringer;

67.  opfordrer medlemsstaterne, EDA og Kommissionen til at arbejde sammen hen imod en gradvis udfasning af krav om modydelser og samtidig fremme integrationen af mindre medlemsstaters industrier i det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis ved hjælp af andre midler end modydelser; opfordrer især medlemsstaterne til fuldt ud at anvende direktivets bestemmelser om underentreprise og generelle licenser til at opnå dette;

68.  understreger, at man bør tilskynde til, at der i højere grad benyttes innovative indkøbsteknikker - herunder navnlig e-indkøb og prækommercielle indkøb såvel som indførelse af incitamenter til FoU - ved indkøb af forsvarsmateriel, da de kan være særligt velegnede på dette område og kan spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at reducere administration og omkostninger i forbindelse med indkøbsprocedurer; mener, at man samtidig bør sikre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og knowhow; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre strategisk brug af offentlige indkøb og indføre innovative tildelingsprincipper, der er baseret på begrebet det økonomisk mest fordelagtige bud;

69.  mener, at ordregivende myndigheder og ordregivere på forsvars- og sikkerhedsområdet bør have adgang til en bestemt udbudsprocedure med hensyn til kontrakter, hvor der er behov for udvikling af innovative varer eller tjenesteydelser eller innovative arbejder, og efterfølgende indkøb af de resulterende varer, tjenesteydelser eller arbejder, som de eksisterende løsninger på markedet ikke kan tilgodese;

70.  mener endvidere, at en sådan procedure vil forbedre den måde, hvorpå det indre marked fungerer, og fremme udviklingen af et europæisk marked for forsvarsmateriel og for det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis samt skabe vækst for innovative SMV'er; understreger, at en sådan procedure allerede er blevet vedtaget i de reviderede direktiver om klassiske indkøb og forsyningsvirksomheders indkøb, der giver de ordregivende myndigheder mulighed for at indgå et langsigtet innovationspartnerskab med henblik på at udvikle og efterfølgende skabe nye, innovative varer, tjenesteydelser eller arbejder, således at der skabes det nødvendige "market pull" og incitament til at udvikle innovative løsninger uden at afskærme markedet;

71.  opfordrer derfor Kommissionen til at tage hensyn til disse udviklinger i sin gennemførelsesrapport til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til direktivet om offentlige forsvarskontrakter (direktiv 2009/81/EF), som skal forelægges senest den 21. august 2016, og til at lade denne rapport ledsage af et lovgivningsforslag om ændring af direktiv 2009/81/EF, der indfører proceduren for innovationspartnerskaber for de pågældende kontrakter;

72.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til også at tage skridt til at eliminere dobbeltarbejde og overkapacitet i sektoren gennem øget samarbejde i det indre marked; fremhæver de potentielle fordele ved fælles indkøb i form af stordriftsfordele og interoperabilitet; påpeger, at fælles projekter vil reducere omkostningerne og muliggøre langsigtede investeringer;

73.  minder om, at de kontrakter, der indgås på forsvars- og sikkerhedsområdet, ofte er teknisk komplicerede; understreger, at man for at lette grænseoverskridende udbud må revidere unødvendige, inkompatible eller uforholdsmæssige tekniske krav, hvor det er relevant, for at minimere og om muligt fjerne hindringerne for det indre marked;

EDTIB i en global kontekst

74.  bemærker, at udviklingen af en levedygtig EDTIB kun kan opfattes som en del af det globale marked, og opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Råd til at tilnærme sig spørgsmålet med et globalt perspektiv; mener, at det vil være i strid med målet om styrkelse af den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, hvis der træffes protektionistiske foranstaltninger;

75.  beklager den nuværende ulighed med hensyn til gensidig markedsadgang mellem USA og Europa, og den deraf følgende ubalance i handlen med forsvarsmateriel; kræver, at der gøres en indsats for at opnå reel gensidighed i adgangen til offentlige indkøb af forsvarsmateriel på begge sider af Atlanten;

76.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til nøje at overholde de betingelser, der er fastsat i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP, og fastsætte fælles bestemmelser for kontrol af eksport af militær teknologi og militært materiel, samt til at sørge for en omhyggelig vurdering af alle licensansøgninger i forhold til alle otte kriterier i fornødent omfang; opfordrer medlemsstaterne og EU til at handle i de internationale fora med henblik på at øge gennemsigtigheden på de internationale markeder for indkøb af forsvarsmateriel for at gøre det lettere at kontrollere den globale våbenhandel, navnlig ved at fremme våbenhandelstraktaten; opfordrer medlemsstaterne til at ratificere traktaten hurtigt, så det kan træde i kraft, efter at Parlamentets har givet sit samtykke;

o
o   o

77.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær.

(1) EUT L 183 af 13.7.2011, s. 16.
(2) EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0455.
(4) EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 9.


ØMU'ens sociale dimension
PDF 131kWORD 51k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om Kommissionens meddelelse om styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension (2013/2841(RSP))
P7_TA(2013)0515B7-0496/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. oktober 2013 med titlen "Styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension" (COM(2013)0690),

—  der henviser til rapporten til Det Europæiske Råd af 26. juni 2012 fra formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, med titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union"(1),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2012 med titlen "En plan for en udbygget og egentlig ØMU: Indledning af en europæisk debat" (COM(2012)0777),

—  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2012 om køreplanen for fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union(2),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2013 med titlen "Hen imod en udbygget og egentlig Økonomisk og Monetær Union: Indførelsen af et instrument for konvergens og konkurrenceevne" (COM(2013)0165),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2013 med titlen "Hen imod en udbygget og egentlig økonomisk og monetær union: Forudgående samordning af planer for større reformer af den økonomiske politik" (COM(2013)0166),

—  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 14. marts 2013(3), den 28. juni 2013(4) og den 25. oktober 2013(5),

—  der henviser til sin beslutning af 20. november 2012 med titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union"(6),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. februar 2013 med titlen "Sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020" (COM(2013)0083), og til sin beslutning af 12. juni 2013 herom(7),

—  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2013(8),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. oktober 2009 med titlen "Solidaritet på sundhedsområdet: Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU" (COM(2009)0567),

—  der henviser til den offentlige høring, som blev afholdt af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 9. juli 2013 om Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension – den europæiske arbejdsløshedsforsikringsordning,

—  der henviser til arbejdsdokumentet om automatiske stabilisatorer af 4. oktober 2013 fra arbejdsgruppen under Kommissionens GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion,

—  der henviser til European Policy Centre's (EPC) Policy Brief af 13. september 2013 om udvikling af den sociale dimension i en udbygget og egentlig Økonomisk og Monetær Union,

—  der henviser til Notre Europe's plan for en "Cyclical Shock Insurance in the euro area" af september 2013,

—  der henviser til Den Internationale Valutafonds (IMF) diskussionsoplæg for medarbejdere med titlen "Towards a Fiscal Union for the Euro Area" af september 2013(9),

—  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 med titlen "Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje"(10),

—  der henviser til Kommissionens EU's beskæftigelsesmæssige og sociale situation: kvartalsrapport af oktober 2013,

—  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension (O-000122/2013 – B7‑0524/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at arbejdsløsheden i EU har nået et alarmerende niveau på 26,6 mio. personer(11);

B.  der henviser til, at arbejdsløshedsfrekvensen blandt unge har nået et rekordhøjt niveau med 23 % i gennemsnit for EU samlet set;

C.  der henviser til, at langtidsarbejdsløsheden er steget i de fleste medlemsstater og har nået sit hidtil største omfang i EU samlet set;

D.  der henviser til, at strukturarbejdsløshed og ubalancer mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft er steget;

E.  der henviser til, at fattigdomsniveauerne i EU er steget siden 2007, mens husstandsindkomsterne er faldet, hvilket har ført til, at 24,2 % af EU's befolkning for øjeblikket trues af fattigdom eller social udstødelse;

F.  der henviser til, at fattigdom hos personer i beskæftigelse er steget støt siden krisens begyndelse;

G.  der henviser til, at stigende fattigdom blandt personer i beskæftigelse og det voksende antal husstande uden erhvervsaktive personer har medført stigende børnefattigdomsniveauer;

H.  der henviser til, at ulighederne både inden for de enkelte medlemsstater og mellem medlemsstaterne, navnlig i euroområdet, er vokset;

I.  der henviser til, at de vedvarende forskelle mellem medlemsstaterne har bevirket en hurtig polarisering af arbejdsløshedsprocenterne, navnlig inden for euroområdet, og at disse forskelle også er voksende mellem regioner og sociale grupper i nogle lande;

J.  der henviser til, at de sociale ubalancer er steget hurtigere inden for euroområdet end i EU som helhed;

K.  der henviser til, at overvågningen af socialbeskyttelsesresultaterne har udpeget centrale sociale tendenser, som bør følges;

L.  der henviser til, at arbejdsløshedsfrekvensen i udkanten af euroområdet nåede 17,3 % i gennemsnit i 2012 i sammenligning med 7,1 % i det indre euroområde;

M.  der henviser til, at andelen af unge i udkanten af euroområdet, der hverken er i beskæftigelse, under almen uddannelse eller erhvervsuddannelse, nåede 22,4 % i gennemsnit i 2012 i sammenligning med 11,4 % i det indre euroområde;

N.  der henviser til, at fattigdomsniveauet er steget i to tredjedele af medlemsstaterne, men er stabiliseret i den resterende tredjedel;

O.  der henviser til, at der er blevet taget store skridt med henblik på at styrke EU's økonomiske styring; der dog henviser til, at udsigten til at nå målene for Europa 2020-strategien, i øjeblikket er truet;

P.  der henviser til, at drøftelserne om sociale ubalancer bør sidestilles med drøftelserne om makroøkonomiske ubalancer;

Q.  der henviser til, at Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender afholdt en offentlig høring den 9. juli 2013 om "Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension – den europæiske arbejdsløshedsforsikringsordning", hvorunder man drøftede og udforskede tanken om automatiske stabilisatorer i euroområdet og mulige metoder til at indføre dem;

R.  der henviser til, at trojkaen har bekræftet, at arbejdsmarkedets parters værdifulde deltagelse og en stærk arbejdsmarkedsdialog, ligeledes på nationalt niveau, er nødvendig for og kan bidrage til et positivt udfald for enhver reform og i særdeleshed for reformer af ØMU'en;

S.  der henviser til, at den økonomiske situation i nogle af medlemsstaterne har skadet beskæftigelseskvaliteten, den sociale beskyttelse og arbejdsmiljøet;

1.  bifalder meddelelsen fra Kommissionen om styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension, og anser den for at være et første skridt i retning mod at udvikle en social dimension inden for ØMU;

2.  anerkender udtrykkeligt, at gennemførelsen af ØMU'ens sociale dimension er underlagt nærhedsprincippet og bedst kan opnås gennem anvendelse af bedste praksis og peer reviews på europæisk niveau;

3.  mener dog, at der er behov for mere specifikke forslag for at sikre, at den økonomiske styring respekterer den sociale dimension;

4.  opfordrer indtrængende til, at sociale hensyn får en central plads i den europæiske integration og mainstreames i alle EU's politikker og initiativer;

5.  mener, at den sociale dimension bør afvejes med hensyn til benchlearning;

6.  bemærker, at formålet med ØMU'ens sociale dimension er at sikre social tryghed og en tilstrækkelig levestandard for nuværende og kommende generationer; anser det derfor for vigtigt, at borgerne i EU kan se, at Unionen er i stand til at fremme sociale fremskridt;

7.  mener, at udviklingen af et socialt Europa med en social union som mål er en konsekvens af den europæiske integration;

8.  bakker op om det fremsatte forslag om oprettelse af en resultattavle over de vigtigste beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer, som skal supplere proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) med henblik på at gøre de sociale konsekvenser af økonomiske og andre politikker mere gennemsigtige gennem ex ante- og ex post-konsekvensvurderinger og overvågning, og som kan anvendes ved udarbejdelsen af Kommissionens fælles beskæftigelsesrapport;

9.  afviser enhver harmonisering eller tilpasning, der medfører en nedsættelse af de sociale normer i medlemsstaterne;

10.  påpeger, at de foreslåede indikatorer udgør en mulighed for at sikre omfattende dækning af medlemsstaternes beskæftigelsesmæssige og sociale situation;

11.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle relevante indikatorer er kønssensitive;

12.  opfordrer til, at den foreslåede indikator for arbejdsløshedsfrekvens blandt unge skal medtage unge op til 30 år på frivillig basis som fastsat i ungdomsgarantien;

13.  kræver, at resultattavlen skal omfatte indikatorer vedrørende børnefattigdom, adgang til sundhedspleje, hjemløshed og et indeks for anstændigt arbejde, således at der kan foretages en korrekt vurdering af den sociale situation i EU;

14.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage konkrete initiativer for at gøre politikkers og reformers sociale indvirkning mere gennemsigtig gennem såvel ex ante- som ex post-konsekvensvurderinger og -overvågninger af politiske reformer;

15.  opfordrer Rådet til at fastlægge konkrete referenceværdier for beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer i form af et minimumsniveau for social beskyttelse i EU med henblik på at fremme opadgående social konvergens og sociale fremskridt;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at muliggøre, at Parlamentet og arbejdsmarkedets parter bliver inddraget i fastlæggelsen af de beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer;

17.  understreger behovet for at støtte det store potentiale for socialt iværksætteri med hensyn til alle aspekter af social innovation på europæisk niveau med henblik på at fremme nationale sociale systemer, sætte gang i væksten og skabe nye job inden for den hvide og grønne sektor, især for unge i alle medlemsstater og regioner;

18.  påpeger betydningen af at sikre, at tilsyn med beskæftigelsesmæssige og sociale udviklinger kan bidrage til en bedre forståelse og sigter mod at nedbringe de sociale forskelle mellem medlemsstaterne og forebygge social dumping;

19.  opfordrer Kommissionen til at overvåge, at alle medlemsstaternes rapporter opfylder Europa 2020-målene, især med hensyn til fattigdomsreduktion og beskæftigelse, og at se nøje på forbindelsen og den gensidige afhængighed mellem politikkerne;

20.  beklager, at ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 2. oktober 2013 ikke beskæftiger sig med, hvilken rolle stabilisatorer skal spille, og hvilke fremgangsmåder der skal gælde herfor;

21.  bifalder det fremsatte forslag om inddragelse af arbejdsmarkedets parter i processen for det europæiske semester inden for rammerne af blandt andet Udvalget for den Sociale Dialog forud for vedtagelsen af den årlige vækstundersøgelse;

22.  bifalder kravet om, at EU's budget skal anvendes bedst muligt med henblik på at udvikle ØMU'ens sociale dimension og yderligere støtte arbejdstagernes mobilitet på et frivilligt grundlag for at udnytte EU's beskæftigelsespotentiale i så stor udstrækning som muligt;

23.  opfordrer arbejdsmarkedets parter til at spille en endnu mere aktiv rolle i det europæiske semester; beklager den makroøkonomiske dialogs for formelle karakter;

24.  opfordrer Kommissionen til på en bedre måde at inddrage Parlamentets ovennævnte beslutning af 23. oktober 2013, ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 2. oktober 2013 og denne beslutning herom ved udformningen af den årlige vækstundersøgelse for 2014;

25.  minder om, at god forvaltning af ØMU'en og dens indvirkninger kun kan være effektiv, hvis alle berørte parter, herunder arbejdsmarkedets parter, inddrages; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle berørte parter, herunder arbejdsmarkedets parter, inddrages i den økonomiske styring og navnlig i processen med det europæiske semester;

26.  opfordrer Det Europæiske Råd, der træder sammen i december 2013, til at fastlægge fremskridtene med hensyn til at styrke det sociale aspekt af ØMU'en;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd.

(1) EUCO 00120/2012.
(2) EUCO 00205/2012.
(3) EUCO 00023/2013.
(4) EUCO 00104/2/2013.
(5) EUCO 00169/2013.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0430.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0266.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0447.
(9) SDN/13/09.
(10) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0328.
(11) EU's beskæftigelsesmæssige og sociale situation: kvartalsrapport, oktober 2013.


Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg
PDF 129kWORD 45k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg (2013/2951(RSP))
P7_TA(2013)0516RC-B7-0497/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutningerne af 23. maj 2013(1), 14 marts 2013(2), 17. januar 2013(3), 10. juli 2008(4) og 6. september 2007(5),

—  der henviser til den skrivelse, som Den Europæiske Unions missionschefer sendte for at markere den europæiske dag mod dødsstraf den 10. oktober 2013,

—  der henviser til den erklæring, som EU’s delegation til Bangladesh den 12. august 2013 udsendte om tilbageholdelsen af Adilur Rahman Khan,

—  der henviser til erklæring af 6. november 2013 fra De Forenede Nationers menneskerettighedskommissær, Navi Pillay, om Bangladeshs afsigelse af dødsdom mod 152 soldater for det blodige mytteri i 2009,

—  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998,

—  der henviser til den universelle regelmæssige gennemgang vedrørende Bangladesh (2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU har gode og langvarige forbindelser med Bangladesh, bl.a. i kraft af samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling;

B.  der henviser til, at der skal afholdes parlamentsvalg i Bangladesh inden den 25. januar 2014 efter fem år med en valgt, civil regering ved magten; der henviser til, at frie, retfærdige og gennemsigtige valg har afgørende betydning for en styrkelse af den forholdsvis stabile demokratiske styreform, som landet har udviklet gennem de seneste fem år;

C.  der henviser til, at omkring 30 bangladeshere hidtil er blevet dræbt og flere hundrede såret som følge af politisk vold under generalstrejker (“hartals”) indkaldt af Bangladeshs BNP-parti under ledelse af tidligere premierminister Begum Khaleda Zia sammen med BNP-partiets allierede, Jamaat-e-Islami-partiet, for at kræve, at et “upartisk” forretningsministerium fører tilsyn med det kommende valg, og at premierminister Sheikh Hasina træder tilbage;

D.  der henviser til, at disse arbejdsstandsninger siden fredag den 8. november 2013 har ført til, at fem højtstående oppositionsledere er blevet arresteret af regeringen, samt – ifølge BNP-kilder – til, at der i landdistrikterne er blevet arresteret omkring 1 000 BNP-tilhængere;

E.  der henviser til, at de siddende ministre er trådt tilbage, og at premierminister Hasina fra Awami League har tilbudt at danne en tværpolitisk regering, men at det største oppositionsparti ikke hidtil har taget mod dette tilbud;

F.  der henviser til, at både BNP og Awami League gennem årene har indtaget kontradiktoriske og skiftende synspunkter vedrørende fordelene ved et forretningsministerium, mens Bangladeshs øverste domstol i maj 2011 erklærede den 15 år gamle forfatningsbestemmelse, der giver en valgt regering mandat til ved udløbet af sin valgperiode at overdrage magten til et udnævnt tværpolitisk forretningsministerium, som så vil føre tilsyn med et nyt parlamentsvalg, for ulovlig; der dog henviser til, at den øverste domstol udtalte, at det ugyldiggjorte system kunne anvendes i endnu to valgperioder af hensyn til statens og folkets sikkerhed; der henviser til, at systemet miskrediteredes af det sidste militærstøttede forretningsministerium i 2007-2008, hvor dette nægtede at afholde valg i næsten to år og sendte lederne af de to største partier, Sheikh Hasina og Begum Khaleda Zia (sammen med hendes søn Tarique Rahman), i fængsel;

G.  der henviser til, at Awami League efter afsigelsen af ovennævnte dom indførte loven om den 15. forfatningstilføjelse og afskaffede systemet med forretningsministerier til trods for BNP-oppositionens afvisning af at samarbejde om reformen;

H.  der henviser til, at der, efter at Sheikh Hasina kom til magten, har været afholdt fem regionale valg i Bangladesh, som Awami League har tabt, og som ikke har givet anledning til påstande om uregelmæssigheder;

I.  der henviser til, at den forarmede del af Bangladeshs befolkning, som er afhængig af dagløn for at overleve, er stærkt berørt af strejkerne, og at Bangladeshs skrøbelige økonomi, som allerede har skullet klare udfordringerne i forbindelse med den senere tids traumatiske ulykker i beklædningsindustrien, sandsynligvis vil lide yderligere;

J.  der henviser til, at der er påstande fremme om, at Jammat-e-Islami befordrer strejkernes gennemførelse for at obstruere de retssager, der er indledt mod dets ledere for krigsforbrydelser;

K.  der henviser til, at den særlige domstol, der oprettedes til retsforfølgning af forbrydelser begået under mytteriet i 2009, hvor 79 mennesker, herunder 57 hærofficerer, blev brutalt myrdet, den 5. november 2013 afsagde dødsdomme mod 152 soldater i en af historiens største retssager; der henviser til, at FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, udtrykte forfærdelse over disse dødsdomme efter forlydender om, at de anklagede var blevet tortureret, og at menneskerettighedsstandarderne ikke var blevet overholdt under masseretssagerne;

L.  der henviser til, at ngo-aktivister, advokater, journalister og fagforeningsfolk, som kæmper for civile rettigheder, fortsat udsættes for pres, og at myndighederne ikke har iværksat effektive efterforskninger af udenretslige drab, torturhandlinger og forsvindinger som f.eks. i sagen vedrørende fagforeningsleder og menneskerettighedsforkæmper Aminul Islam;

1.  giver udtryk for sin alvorlige bekymring over den fortsatte lammelse af hverdagen i Bangladesh som følge af generalstrejker organiseret af BNP- og Jamaat-e-Islami-oppositionen og konfrontationen mellem de to politiske lejre - partiet Awami League og oppositionen - forud for parlamentsvalget;

2.  beklager, at det ikke lykkedes det bangladeshiske parlament at opnå enighed mellem alle partierne vedrørende regeringens udøvelse af magt i tiden op til valget, ihukommende at de fleste demokratier klarer denne fase uden et forretningsministerium, og opfordrer indtrængende den bangladeshiske regering og oppositionen til først og fremmest at handle i Bangladeshs bedste interesser og finde et kompromis, der vil give det bangladeshiske folk en chance for at give udtryk for dets demokratiske vilje;

3.  påskønner Bangladeshs ry som et tolerant og flerkonfessionelt samfund og fordømmer grupper og faktioner, der forsøger at skabe spændinger mellem de forskellige samfundsgrupper for egen vindings skyld; opfordrer alle grupper og enkeltpersoner til at udvise tolerance og tilbageholdenhed, navnlig forud for, under og efter valget;

4.  opfordrer alle partier til ikke at boykotte valget, da dette ville fratage borgerne et politisk valg og undergrave Bangladeshs sociale og økonomiske stabilitet og de imponerende fremskridt, det har gjort i udviklingsmæssig henseende, navnlig med hensyn til årtusindudviklingsmålene, katastrofehåndtering, arbejdstagerrettigheder og større indflydelse til kvinder;

5.  opfordrer den bangladeshiske valgkommission til at organisere og føre tilsyn med det næste almindelige valg på fuldt gennemsigtig vis; støtter anerkendelsen af nye politiske partier, der har til hensigt at deltage i det næste almindelige valg og opfylder rimelige kriterier for politisk deltagelse og repræsentation;

6.  opfordrer alle politiske partier til at afholde sig fra enhver form for vold eller tilskyndelse til vold under valgprocessen og til at forhindre en gentagelse af de politisk motiverede voldelige sammenstød, der forekom i første halvdel af 2013; giver i denne forbindelse udtryk for sine alvorlige bekymringer over den nylige opblussen af politisk motiveret vold, som efterlod i snesevis af døde i slutningen af oktober 2013;

7.  anerkender behovet for forsoning, retfærdighed og ansvarlighed for de forbrydelser, som blev begået under uafhængighedskrigen i 1971; fremhæver og støtter den vigtige rolle, som Den Internationale Straffedomstol spiller med hensyn hertil;

8.  beklager imidlertid det stadig større antal indsatte på dødsgangene i Bangladesh og de massedødsdomme, der er blevet afsagt i retssagerne mod dem, der var indblandet i mytteriet blandt grænsevagter i 2009; kræver, at der anvendes nationale og internationale standarder for retfærdig rettergang og retfærdig procedure;

9.  gentager, at det er stærkt imod anvendelsen af dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder, og opfordrer de kompetente myndigheder i Bangladesh til at indføre et officielt moratorium for henrettelser som et første skridt hen imod afskaffelse af dødsstraf;

10.  opfordrer den bangladeshiske regering til at genskabe et befordrende miljø for civilsamfundsorganisationer, herunder menneskerettighedsforkæmpere, som har bidraget meget til Bangladeshs udvikling, således at de frit kan udøve deres virksomhed;

11.  opfordrer indtrængende de bangladeshiske myndigheder til at gennemføre øjeblikkelige, uafhængige og gennemsigtige efterforskninger i sager vedrørende krænkelser af menneskerettighedsforkæmperes rettigheder, herunder trusler, overfald, drab, tortur og mishandling, for at identificere alle de ansvarlige og bringe dem for en domstol; fremhæver navnlig sagen vedrørende fagforeningsleder Aminul Islam samt sagerne vedrørende journalisterne Sagar Sarowar og Meherun Runi;

12.  glæder sig over det fælles initiativ, som den bangladeshiske regering og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), i samarbejde med repræsentanter for regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere, har taget til at forbedre arbejdsvilkårene i konfektionsbranchen; opfordrer indtrængende europæiske og andre internationale tøjmærker til at opfylde de løfter og tilsagn, de afgav efter sammenstyrtningen af Rana Plaza-fabrikken, herunder i aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh;

13.  opfordrer den bangladeshiske regering til at afskaffe kravet om, at fagforeninger for at kunne registreres skal have en repræsentativitet på 30 %, til at udvide arbejdsmarkedslovens anvendelsesområde til også at omfatte arbejdstagerkategorier, der i øjeblikket ikke er omfattede, til at indføre forbud mod arbejdsgiveres indblanding i fagforeningsanliggender, til at udvide arbejdsmarkedslovens anvendelsesområde til også at omfatte eksportforarbejdningszoner og til at give Workers’ Welfare Associations (WWA) kollektive forhandlingsrettigheder og samtidig gøre det lettere at registrere WWA’er;

14.  glæder sig til at se Bangladesh samarbejde fuldt ud med FN’s traktatorganer og udsende en stående indbydelse til FN’s Menneskerettighedsråds særlige procedurer;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd samt Bangladeshs regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0230.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0100.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0027.
(4) EUT C 294 E af 3.12.2009, s. 77.
(5) EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 240.


Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere
PDF 22kWORD 45k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om Qatar: Situationen for migrantarbejdere (2013/2952(RSP))
P7_TA(2013)0517RC-B7-0498/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om EU's forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd(1),

—  der henviser til EU-Golfstaternes Samarbejdsråds fælles råds- og ministermøde afholdt i Manama, Bahrain, den 30. juni 2013,

—  der henviser til FN's konvention om sikring af alle vandrende arbejdstageres og deres familiers rettigheder af 18. december 1990,

—  der henviser til Det Internationale Fodboldforbund FIFA's meddelelse af 2. december 2010 om valget af Qatar til værtsskabet for VM i fodbold 2022,

—  der henviser til, at Qatar ratificerede Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's konvention vedrørende tvungent eller pligtmæssigt arbejde (C029) den 12. marts 1998,

—  der henviser til beslutningerne truffet af den qatarske minister for embedsvæsen og bolig om implementering af arbejdslov nr. 14/2004 om regulering af vilkår og procedurer for udstedelse af tilladelser til qatarske statsborgere, der ønsker at ansætte udenlandske arbejdstagere af 22. august 2005, og til Qatars lov nr. 4 af 2009 om visumgaranter,

—  der henviser til opgavebeskrivelsen fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, François Crépeau, af 10. november 2013,

—  der henviser til rapporterne fra Human Rights Watch og Amnesty International om situationen for bygningsarbejdere i Qatar forud for VM-slutrunden og Amnesty Internationals generalsekretærs nylige besøg i landet,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at der anslås at opholde sig 1,35 millioner udenlandske statsborgere i Qatar, og at de udgør nærved 90 % af landets arbejdsstyrke; der henviser til, at migrantarbejderne fortrinsvist er beskæftiget inden for byggeri, servicefag og hushjælp; der henviser til, at Qatar med dette tal har verdens højeste rate af migrantarbejdere i forhold til egen befolkning; der henviser til, at yderligere mindst 500 000 migrantarbejdere forventes at komme til Qatar med henblik på at fremskynde byggeriet i forbindelse med VM-slutrunden i 2022; der henviser til, at flertallet af migrantarbejderne kommer fra Indien og Nepal, men også fra Bangladesh, Pakistan, Filippinerne og Sri Lanka;

B.  der henviser til, at tal fra den Internationale Faglige Sammenslutning (IFS), indhentet fra den indiske og nepalesiske ambassader i landet, viser, at der årligt i gennemsnit omkommer 200 arbejdstagere fra hvert land i Qatar, en situation der vil kunne forværres i forløbet op til VM i 2022;

C.  der henviser til, at ILO har advaret om, at Qatar ikke i fuldt omfang har implementeret den internationale konvention om forbud mod tvangs- eller pligtarbejde, som landet ratificerede i 1998; der henviser til, at ILO har nedsat et trepartsudvalg til at gennemgå beviserne og fremsætte anbefalinger til den qatarske regering om, hvordan den skal efterleve sine internationale forpligtelser;

D.  der henviser til, at formanden for Qatars nationale menneskerettighedskomite har indrømmet, at "der har været nogle problemer" og lovet, at han og regeringen har gjort deres yderste for at afhjælpe disse forhold; der henviser til, at de qatarske myndigheder har bekendtgjort, at arbejdstagerlovene vil blive ændret og at der nu bygges boliger til arbejdstagerne;

E.  der henviser til, at reglerne om visumgaranter, kaldet "kafala-systemet", indebærer, at arbejdstagerne ikke kan skifte job uden deres arbejdsgivers tilladelse og ikke kan forlade landet, medmindre deres arbejdsgiver underskriver en udrejsetilladelse; der henviser til, at kafala-systemet ofte misbruges, idet arbejdsgiverne tilbageholder arbejdstagernes pas og lønninger og idet arbejdstagerne opkræves gebyrer på op mod 3500 USD for at få et visum fra "kafeel"/garanten, således at migrantarbejderen i urimelig grad gældsættes;

F.  der henviser til, at IFS indgav en klage til det qatarske arbejdsministerium mod en række qatarske selskaber i marts 2013; der henviser til, at det qatarske arbejdsministeriums afdeling for arbejdsrelationer modtog 6000 klager fra arbejdstagere i 2012; der henviser til, at IFS og den Internationale Bygnings-og Træarbejderunion har fordømt situationen og i fællesskab har indgivet en klage til ILO over arbejdsforholdene og vilkårene for foreningsfriheden i Qatar;

1.  finder dødsfaldene blandt migrantarbejdere i Qatar såre beklagelige og udtrykker sin medfølelse med de pårørende;

2.  er bekymret over situationen for migrantarbejdere i Qatar, herunder de lange arbejdstider, de farlige arbejdsforhold, at lønninger ikke udbetales i månedsvis, at pas konfiskeres, at arbejdstagerne tvinges til at leve i overbefolkede lejre, nægtes retten til at danne fagforeninger og ikke har adgang til gratis drikkevand i den ekstreme varme;

3.  erkender, at de qatarske myndigheder står over for store udfordringer i forsøget på at forvalte en national arbejdsstyrke, hvoraf næsten 90 % er migrantarbejdere, såvel som de praktiske udfordringer vedrørende håndhævelsen af loven i denne henseende;

4.  glæder sig over de qatarske myndigheders meddelelse om, at virksomheder, der misbruger migrantarbejdere, vil blive opført på en sort liste; glæder sig over de bestræbelser, der er blevet gjort af den qatarske regering og især af Qatars nationale menneskerettighedsråd, for at højne migrantarbejdernes kendskab til deres rettigheder og pligter i henhold til folkeretten; finder det i denne henseende prisværdigt, at menneskerettighedsrådet har oprettet et nyt center til at behandle og afhjælpe migrantarbejdernes klager;

5.  opfordrer de qatarske myndigheder til at sørge for konkret implementering af allerede vedtagen lovgivning på dette område, herunder ved at håndhæve forbuddet mod konfiskation af pas, tage retslige skridt mod overtrædelser og indføre vægtige sanktioner mod virksomheder eller individer, der overtræder de love, der er udformet med henblik på at beskytte migranternes rettigheder; glæder sig over de qatarske myndigheders tilsagn om at indføre lovgivning om hushjælp-beskæftigede, der vil omfatte konkret beskyttelse af arbejdstagerrettigheder og virkningsfulde overholdelsesmekanismer; opfordrer i denne forbindelse til hurtig vedtagelse af udkastet til lov om hushjælp-beskæftigede, der i øjeblikket drøftes i det Qatars øverste råd for familiemæssige anliggender; bemærker, at flertallet af de beskæftigede inden for hushjælp er kvinder;

6.  glæder sig over forslaget fra de relevante statslige myndigheder om at foretage undersøgelser af alle anklager og de qatarske myndigheders løfte om at øge antallet af arbejdsinspektører, der har til opgave at føre tilsyn med håndhævelsen af arbejdstagerlove; forventer, at arbejdsinspektørerne modtager oplæring i menneskerettighedsstandarder og håber, at de vil blive assisteret i deres arbejde af tolke;

7.  er bekymret over tilbageholdelsen af personer, alene fordi de er "flygtet" fra deres arbejdsgivere, og opfordrer de qatarske myndigheder til at indstille denne praksis; opfordrer endvidere indtrængende til, at alle migranter, der er frarøvet deres frihed, skal have adgang til at kontakte deres familie, deres konsulære tjeneste, adgang til en advokat og en tolk, og til øjeblikkeligt at få deres tilbageholdelse prøvet ved en domstol;

8.  glæder sig over forlydenderne om, at der er en løsning på vej på problemerne for de franske fodboldspillere Zahir Belounis og Stéphane Morello, der er kommet på kant med garantsystemet og derfor er blevet forhindret i at forlade landet, og opfordrer de qatarske myndigheder såvel som FIFA til at drage omsorg for, at sådanne sager ikke gentager sig;

9.  opfordrer Qatar til at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

10.  opfordrer Qatar til at ratificere ILO-konventionerne, inklusive om migrantarbejdere, foreningsfrihed, retten til faglig organisation og kollektive overenskomster, hushjælp-arbejdstagere og private ansættelsesbureauer og til at overveje at indhente teknisk bistand fra ILO til at sikre, at qatarsk national ret og praksis er i overensstemmelse med disse konventioner;

11.  opfordrer til, at der bygges flere boliger til migrantarbejdere med særligt fokus på boliger for kvinder og børn, der svarer til deres behov; glæder sig over meddelelsen den 9. november 2013 om opførelsen af boliger for 60 000 arbejdstagere, der skal stå klar i december 2013;

12.  gentager, at ratificering og fuld gennemførelse i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd, herunder Qatar, af den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder bør indgå som et centralt element i forbindelserne mellem EU og Samarbejdsrådet;

13.  appellerer til ansvarsfølelsen hos de europæiske selskaber, der står for opførelsen af sportsstadier eller anden infrastruktur i Qatar, således at de drager omsorg for, at arbejdsforholdene stemmer overens med de internationale menneskerettighedsstandarder og tilskynder EU-medlemsstaterne til at tage skridt til at sikre, at deres ingeniør-, entreprenør- og konsulentfirmaer efterlever OECD-retningslinjerne og Ruggie-principperne;

14.  opfordrer de qatarske myndigheder til at arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder i migrantarbejdernes hjemlande, der bør føre tilsyn med den rolle, som de ansættelsesbureauer, der skaffer migrantarbejdere til Qatar, spiller; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at støtte hjemlandenes statslige myndigheder, især i Asien, i at tilstræbe bedre behandling af deres migrantarbejdsstyrke;

15.  glæder sig over opfordringen fra den internationale fodboldspillerunion FIFPro om, at FIFA og ILO udpeger uafhængige arbejdspladseksperter, der skal have adgang til alle byggepladser og beføjelse til at fremsætte bindende henstillinger til sikring af, at de internationale arbejdstagerstandarder overholdes i Qatar;

16.  minder FIFA om, at organisationens ansvar rækker ud over udvikling af fodboldspillet og arrangering af turneringer, og opfordrer FIFA til med aktiv støtte fra sine europæiske medlemsstater at sende en utvetydig og fast besked til Qatar om at undgå, at forberedelserne på VM-slutrunden i 2022 overskygges af anklagerne om tvangsarbejde;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Staten Qatars regering og parlament, regeringerne og parlamenterne i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd, Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), Den Internationale Arbejdsorganisation ILO og FN's højkommissær for menneskerettigheder.

(1) EUT C 247 E af 17.8.2012, s. 1.


Et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i sagerne om Előd Tóásó og Mario Tadic
PDF 202kWORD 44k
Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i de sager, som vedrører Előd Tóásó og Mario Tadić (2013/2953(RSP))
P7_TA(2013)0518RC-B7-0499/2013

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, særlig artikel 9 og 10,

—  der henviser til De Forenede Nationers internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia, særlig artikel 9, 10, 14, 15 og 16,

—  der henviser til FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia,

—  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 1, 2, 3, 5, 6 og 7,

—  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 47 og 48,

—  der henviser til den amerikanske menneskerettighedskonvention, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia,

—  der henviser til den inter-amerikanske konvention om forbud mod og forebyggelse af tortur, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia,

—  der henviser til den bolivianske forfatning og strafferetsplejelov,

—  der henviser til erklæringen fra den ungarske nationalforsamlings udvalg om menneskerettigheder, mindretal og borgerretlige og religiøse anliggender samt dets udenrigsudvalg af 23. maj 2012; der henviser til den erklæring, som blev vedtaget af det bolivianske parlaments andetkammer den 12. juni 2012 som reaktion på den ungarske erklæring,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Bolivia,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Előd Tóásó, som er ungarsk statsborger, og Mario Tadić, som er kroatisk statsborger, den 16. april 2009 blev arresteret af de bolivianske specialstyrker i den bolivianske by Santa Cruz de la Sierra; der henviser til, at tre andre personer, nemlig Árpád Magyarósi, rumænsk statsborger, Michael Martin Dwyer, irsk statsborger, og Rózsa Flores Eduardo, ungarsk statsborger, døde under skudvekslingen;

B.  der henviser til, at Előd Tóásó og Mario Tadić lige siden har været varetægtsfængslet uden anklage i strid med den bolivianske lovgivning, som foreskriver en maksimal varetægtsfængslingsperiode på 36 måneder – en periode, som burde være udløbet den 16. april 2012;

C.  der henviser til, at Előd Tóásós og Mario Tadićs grundlæggende menneskerettigheder angiveligt skulle være blevet tilsidesat både i forbindelse med deres anholdelse og under den strafferetlige forfølgning;

D.  der henviser til, at artikel 239 i den bolivianske strafferetsplejelov, som omhandler varigheden af en varetægtsfængsling, blev ændret den 18. maj 2010, hvor Előd Tóásó og Mario Tadić allerede sad varetægtsfængslet, med henblik på at forlænge den maksimale varighed fra 12 til 36 måneder med tilbagevirkende kraft;

E.  der henviser til at den offentlige anklage for terrorvirksomhed blev fremsat den 17. december 2010;

F.  der henviser til, at udtalelse nr. 63/2011 (Den Flernationale Stat Bolivia) fra FN’s arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse fastslog, at Bolivia tilsidesatte verdenserklæringen om menneskerettigheder på adskillige områder og endnu engang bekræftede, at Előd Tóásó var blevet arresteret uden en arrestordre og sad ulovligt fængslet; der henviser til, at FN’s arbejdsgruppe i overensstemmelse hermed opfordrede den bolivianske regering til at løslade Előd Tóásó omgående;

1.  opfordrer de bolivianske myndigheder til at sikre en retfærdig og uafhængig rettergang i Előd Tóásó-sagen og Mario Tadić-sagen;

2.  noterer sig den vedtagne rapport, som efterfølgende blev spredt til vide kredse af det bolivianske parlament, baseret på dets egen politiske efterforskning af sagen;

3.  opfordrer til at gennemføre en uafhængig efterforskning af Árpád Magyarósis, Michael Martin Dwyers og Rózsa Flores Eduardos dødsfald under inddragelse af nationale eksperter;

4.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at prioritere sagen højt i sine forbindelser med den bolivianske regering og til at gøre en konkret indsats i denne sag;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Bolivias regering og Kongres, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik