Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург
 Решение да не се възразява срещу делегиран акт: Условия за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти
 Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) ***I
 Изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. ***I
 Конвенция на МОТ относно достойния труд на домашните работници***
 Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за общите принципи на участие на Република Армения в програми на Съюза ***
 Споразумение между ЕС и Франция за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане *
 Изменение на Решение 2002/546/ЕО относно удължаване на периода на неговото прилагане *
 Координация на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие
 Назначаване на член на Сметната палата (Фил Уин Оуен — Обединено кралство)
 Назначаване на член на Сметната палата (Алекс Бренинкмейер - Нидерландия)
 Назначаване на член на Сметната палата (Анри Гретен - Люксембург)
 Назначаване на член на Сметната палата (Николаос Милионис - Гърция)
 Назначаване на член на Сметната палата (Даниел Ламарк - Франция)
 Назначаване на председател на надзорния съвет на Европейската централна банка
 Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност ***I
 Инструмент за стабилност ***I
 Европейски инструмент за съседство ***I
 Инструмент за предприсъединителна помощ ***I
 Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави ***I
 Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I
 Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***I
 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) ***I
 Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
 Система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали ***I
 Правата на човека по света през 2012 г. и политиката на ЕС по въпроса
 Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
 Производство на мляко в планинските райони, необлагодетелстваните райони и най-отдалечените региони
 Издръжливост и намаляване на риска от бедствия в развиващите се държави
 Жените с увреждания
 Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници
Текстове (890 kb)
Правна информация - Политика за поверителност