Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: όροι δημοσίευσης σε δικτυακό τόπο δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόντα δομικών κατασκευών
 Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 ***I
 Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης ***
 Συμφωνία ΕΕ-Γαλλίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων *
 Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/EK όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της *
 Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια
 Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Phil Wynn Owen - Ηνωμένο Βασίλειο)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Alex Brenninkmeijer - Κάτω Χώρες)
 Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen - Λουξεμβούργο)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νικόλαος Μηλιώνης - Ελλάδα)
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Danièle Lamarque - Γαλλία)
 Ορισμός του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης ***I
 Μηχανισμός Σταθερότητας ***I
 Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας ***I
 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I
 Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες ***I
 Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως ***I
 Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) ***I
 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα *
 Σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών *
 Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 Παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
 Ανθεκτικότητα και μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Γυναίκες με αναπηρία
 Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων
Κείμενα (929 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου