Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2013. gada 11. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: nosacījumi, saskaņā ar kuriem būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē
 Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma "Perikls 2020") ***I
 Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam ***I
 Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām ***
 ES un Armēnijas nolīgums par vispārējiem principiem Armēnijas līdzdalībai Savienības programmās ***
 ES un Francijas nolīgums par Savienības nodokļu tiesību aktu piemērošanu Senbertelemī kopienai *
 Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas termiņa grozīšana *
 ES līdzekļu devēju koordinācija attīstības palīdzības jomā
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Phil Wynn Owen — UK)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Alex Brenninkmeijer — NL)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Henri Grethen — LU)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Nikolaos Milionis — EL)
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Danièle Lamarque — FR)
 Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana
 Kopīgi noteikumi un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai ***I
 Stabilitātes instruments ***I
 Eiropas kaimiņattiecību instruments ***I
 Pirmspievienošanās palīdzības instruments ***I
 Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm ***I
 Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē ***I
 Finanšu instrumenta izveide sadarbībai attīstības jomā ***I
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ***I
 Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā *
 Sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai ***I
 Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā
 Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku
 Piena ražošana kalnu apvidos, mazāk attīstītos apgabalos un attālākajos reģionos
 Noturība pret katastrofām un to riska mazināšana jaunattīstības valstīs
 Sievietes ar invaliditāti
 Rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām pusēm
Teksti
Galīgā redakcija (527 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika