Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
 Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I
 Изменение на някои директиви по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот *
 Изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот *
 Екоиновации — разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда
 Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки ***II
 Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ***II
 Разплащателни сметки ***I
 Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I
 Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот ***I
 Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***I
 Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот ***I
 Решение да не се възразява срещу делегиран акт: Изменение на приложения I, II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции
 Призив за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС
 Напредък при прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население
 Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна
 Доклад за напредъка на Албания за 2013 г.
 Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 и 20 декември 2013 г.)
 Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз
 Отношения на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства
 Политика за екологосъобразна инфраструктура
 Годишен доклад за 2012 г. на Европейската централна банка
 Положението в Централноафриканската република
 Незаконно набиране на органи в Китай
 Положението в Шри Ланка
Текстове (1119 kb)
Правна информация - Политика за поверителност