Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I
 Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ *
 Τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/EE του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ *
 Οικολογική καινοτομία - Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής
 Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων ***II
 Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ***II
 Λογαριασμοί πληρωμών ***I
 Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***I
 Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ ***I
 Δράση της Ένωσης για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
 Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης ***I
 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
 Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ
 Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά
 Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία
 Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία
 Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013)
 Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ
 Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις
 Πολιτική Πράσινης Υποδομής
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012
 Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 Αφαιρέσεις οργάνων στην Κίνα
 Κατάσταση στη Σρι Λάνκα
Κείμενα (1166 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου