Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg
 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***I
 Zmiana niektórych dyrektyw w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty *
 Zmiana dyrektywy Rady 2010/18/UE ze względu na zmianę statusu Majotty *
 Ekoinnowacje – zatrudnienie i wzrost gospodarczy poprzez politykę w zakresie środowiska
 Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedurprzyjmowania niektórych środków ***II
 Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków ***II
 Rachunki płatnicze ***I
 Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I
 Zmiana niektórych dyrektyw w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty ***I
 Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I
 Zmiana niektórych rozporządzeń w obszarze rybołówstwa i zdrowia zwierząt ze względu na zmianę statusu Majotty ***I
 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) zmieniające załączniki I, II i IV do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych
 Wezwanie do wymiernych i wiążących zobowiązań na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania podatków w UE
 Realizacja krajowych strategii dotyczących Romów
 Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy
 Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r.
 Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r.
 Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w UE
 Stosunki Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy państw członkowskich
 Polityka zielonej infrastruktury
 Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2012
 Sytuacja w Republice Środkowej Afryki
 Nielegalne pobieranie organów do przeszczepów w Chinach
 Sytuacja na Sri Lance
Teksty (722 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności