Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I
 Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ *
 Τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/EE του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ *
 Οικολογική καινοτομία - Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής
 Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων ***II
 Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ***II
 Λογαριασμοί πληρωμών ***I
 Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***I
 Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ ***I
 Δράση της Ένωσης για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
 Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης ***I
 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
 Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ
 Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά
 Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία
 Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία
 Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013)
 Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ
 Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις
 Πολιτική Πράσινης Υποδομής
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012
 Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 Αφαιρέσεις οργάνων στην Κίνα
 Κατάσταση στη Σρι Λάνκα

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I
PDF 362kWORD 51k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 στο σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))(1)
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
στο σχέδιο του Δικαστηρίου
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
---------------------------------------------------------
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ιδίως, το άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 254 παράγραφος 1 και το άρθρο 281 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την αίτηση του Δικαστηρίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(5)  Κατόπιν της προοδευτικής διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Γενικού Δικαστηρίου μετά την ίδρυσή του, ο αριθμός των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνεται σήμερα σημειώνει σταθερή αύξηση.

(6)  Ο αριθμός των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου έχει διαχρονικά αυξητική τάση, γεγονός που συνεπάγεται μακροπρόθεσμα αύξηση του αριθμού των εκκρεμών ενώπιόν του υποθέσεων και αύξηση της διάρκειας των διαδικασιών.

(7)  Αυτή η αύξηση της διάρκειας των διαδικασιών δεν φαίνεται να είναι αποδεκτή για τους διάδικους, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των επιταγών τόσο του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

(8)  Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Γενικό Δικαστήριο οφείλεται σε λόγους διαρθρωτικής φύσεως που άπτονται τόσο της εντατικοποιήσεως και της ποικιλομορφίας της νομοθετικής και κανονιστικής δραστηριότητας των θεσμικών οργάνων και των λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης όσο και του όγκου και του περίπλοκου χαρακτήρα των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνεται το Γενικό Δικαστήριο, ιδίως στους τομείς του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

(9)  Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν τα μέτρα που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως· η προβλεπόμενη από τις Συνθήκες δυνατότητα αυξήσεως του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου είναι ικανή να επιτρέψει τη βραχυπρόθεσμη μείωση τόσο του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων όσο και της υπερβολικής διάρκειας των διαδικασιών ενώπιον του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου.

(9α)  Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και μία ρύθμιση για τη μόνιμη επίλυση του ζητήματος του κράτους μέλους προέλευσης των δικαστών, δεδομένου ότι η υφιστάμενη ρύθμιση, βάσει της οποίας κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα δικαστή, δεν μπορεί να ισχύσει σε μία κατάσταση κατά την οποία ο αριθμός των δικαστών θα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κρατών μελών.

(9β)  Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος μέλος. Δεδομένου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ήδη η κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία και η εκπροσώπηση των εθνικών έννομων τάξεων, οι επιπλέον δικαστές θα πρέπει να διορίζονται αποκλειστικά με βάση την επαγγελματική και την προσωπική τους επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των γνώσεών τους όσον αφορά τα νομικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ωστόσο, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να διαθέτει περισσότερους από δύο δικαστές.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιείται ως εξής:

6α)  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το άρθρο 9α, τα άρθρα 14 και 15, το άρθρο 17, πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη παράγραφος και το άρθρο 18 έχουν εφαρμογή στο Γενικό Δικαστήριο και τα μέλη του.»

"

7)  ▌ Το άρθρο 48 ▌ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν δικαστή ανά κράτος μέλος και 12 επιπλέον δικαστές. Κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει περισσότερους από δύο δικαστές.

Όλοι οι δικαστές υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Η μερική ανανέωση των δικαστών, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη, αφορά, σε περίπτωση ζυγού αριθμού δικαστών, εναλλάξ το ήμισυ του αριθμού των δικαστών και, σε περίπτωση μονού αριθμού δικαστών, εναλλάξ ένα ζυγό αριθμό δικαστών και ένα, μειωμένο κατά ένα σε σχέση με το ζυγό, μονό αριθμό δικαστών.»

"

7α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48α

Το δικαίωμα διορισμού δικαστών ανά κράτος μέλος ανήκει στην κυβέρνηση του εκάστοτε κράτους μέλους.»

"

7β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48β

1.  Οι επιπλέον δικαστές διορίζονται ανεξάρτητα από το κράτος μέλος προέλευσης ενός υποψηφίου.

2.  Στο πλαίσιο διαδικασίας διορισμού ενός ή περισσοτέρων εκ των δώδεκα επιπλέον δικαστών, όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μπορούν να προτείνουν υποψηφίους. Επιπλέον, οι δικαστές που αποχωρούν από το Γενικό Δικαστήριο μπορούν να υποβάλλουν αυτοβούλως έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας προς τον πρόεδρο της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Στο πλαίσιο διαδικασίας διορισμού ενός ή περισσοτέρων εκ των δώδεκα επιπλέον δικαστών, η επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα του δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου. Η επιτροπή συνοδεύει τη γνώμη αυτή με κατάλογο υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν την πλέον κατάλληλη υψηλού επιπέδου πείρα, κατά σειρά αξίας. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των δικαστών που θα διορισθούν με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.»

"

Άρθρο 3

1.  Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσιεύσεώς του ▌στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Οι δώδεκα επιπλέον δικαστές οι οποίοι διορίζονται λόγω και εν συνεχεία της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.

Η θητεία έξι εκ των δικαστών αυτών που επιλέγονται διά κλήρου λήγει έξι έτη μετά την πρώτη μερική ανανέωση της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου, η οποία έπεται της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Η θητεία των υπόλοιπων έξι δικαστών λήγει έξι έτη μετά τη δεύτερη μερική ανανέωση της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου η οποία έπεται της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0252/2013).
(2) Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.


Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ *
PDF 254kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS))
P7_TA(2013)0582A7-0405/2013

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0577),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0268/2013),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55, το άρθρο 46 παράγραφος 1 και το άρθρο 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7‑0405/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/EE του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ *
PDF 359kWORD 55k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (14220/2013 – C7-0355/2013– 2013/0189(NLE))
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0413) και το σχέδιο του Συμβουλίου (14220/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0355/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 155 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επέλεξε η Επιτροπή ως νομική βάση για την πρότασή της,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0414/2013),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Σχέδιο του Συμβουλίου   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο οδηγίας
Τίτλος
Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ
Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ
Τροπολογία 2
Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 349,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 155 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,
Τροπολογία 4
Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Mε την απόφαση αριθ. 2012/419/ΕΕ1, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιανουαρίου 2014. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή και μετά, η Μαγιότ θα πάψει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν αυτής της αλλαγής καθεστώτος, το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την […] 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής. Θα πρέπει όμως να καθοριστούν ορισμένα ειδικά μέτρα σχετικά με τις ειδικές συνθήκες εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, τα οποία αιτιολογούνται από την ιδιαίτερη διαρθρωτική κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Μαγιότ ως νέας εξόχως απόκεντρης περιοχής της Ένωσης.
(1)  Mε την απόφαση αριθ. 2012/419/ΕΕ1, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιανουαρίου 2014. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή και μετά, η Μαγιότ θα πάψει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν αυτής της αλλαγής καθεστώτος, το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την […] 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής. Θα πρέπει όμως να καθοριστούν ορισμένα ειδικά μέτρα, τα οποία αιτιολογούνται από την ιδιαίτερη διαρθρωτική κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Μαγιότ ως νέας εξόχως απόκεντρης περιοχής της Ένωσης.
__________________
__________________
1 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.
1 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.
Τροπολογία 5
Σχέδιο οδηγίας
Επίσημος τύπος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Τροπολογία 6
Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1
Οδηγία 2010/18/ΕE
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 20101/18/ΕΕ, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τη Μαγιότ ως εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκεί προβλεπόμενη συμπληρωματική προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.»
«Για τη γαλλική εξόχως απόκεντρη περιοχή της Μαγιότ, η συμπληρωματική προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.»
Τροπολογία 7
Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.
Τροπολογία 8
Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2014.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Οικολογική καινοτομία - Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής
PDF 417kWORD 118k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Οικολογική καινοτομία – Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής (2012/2294(INI))
P7_TA(2013)0584A7-0333/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμο μέλλον - Σχέδιο δράσης για την Οικοκαινοτομία (Eco-AP)» (COM(2011)0899),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020» (COM(2011)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2004)0038),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα στρατηγικό όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα: Προχωρώντας προς τα εμπρός για την ενίσχυση και την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020» (COM(2011)0311),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ρίο+20: προς μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση» (COM(2011)0363),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» (COM(2011)0809),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (COM(2011)0808),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ» (COM(2011)0048),

–  έχοντας υπόψη το νέο μέσο «Εγγύηση για τη νεολαία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(6),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020 – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) (COM(2011)0811),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (COM(2011)0874),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με την «Ένωση της καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, με θέμα «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης»(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ»(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Ευρωβαρόμετρο Flash αριθ. 315 με τίτλο «Στάση των ευρωπαίων επιχειρηματιών ως προς την οικοκαινοτομία, Μάρτιος 2011»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) με τίτλο «Analysing and reporting on the results achieved by CIP Eco‑Innovation market replication projects» («Ανάλυση των αποτελεσμάτων των σχεδίων πρώτης εμπορικής αξιοποίησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Οικοκαινοτομία» του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, και υποβολής έκθεσης σχετικά με αυτά»), που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Πράσινες θέσεις εργασίας» του 2008 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE) και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) με τίτλο «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» («Πράσινες θέσεις εργασίας: προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Greenpeace και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) του 2009 με τίτλο «Working for the climate: renewable energy and the green job revolution» («Καταβάλλοντας προσπάθειες για το κλίμα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επανάσταση της πράσινης εργασίας»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (CES) και του Οργανισμού Κοινωνικής Ανάπτυξης (SDA) του 2007 με τίτλο: «Climate Change and Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030» («Κλιματική αλλαγή και απασχόληση: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 μέχρι το 2030»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Πιο οικολογικές βιομηχανίες στην ΕΕ: πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων στον αριθμό και την ποιότητα των θέσεων εργασίας»), καθώς και τη βάση δεδομένων του με τις περιπτωσιολογικές μελέτες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2011, με τίτλο «Εργασιακές σχέσεις και βιωσιμότητα: ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0333/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευημερίας και μιας υψηλής ποιότητας ζωής στην Ευρώπη, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ισχύ και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων και η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, απαιτούν ριζική μετάβαση της οικονομίας μας προς μια οικονομία όπου οι καθαρές τεχνολογίες θα διαδραματίζουν καίριο ρόλο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της κρίσης προσφέρει μια μοναδική και ιστορική ευκαιρία για να πραγματοποιηθεί μετασχηματισμός των οικονομιών μας και να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του τομέα των πράσινων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια έχει καταδείξει ότι η επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη δεν αποτελεί δαπανηρό καθήκον, αλλά μια τεράστια οικονομική ευκαιρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι σχεδόν όλοι οι τομείς έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες ως αποτέλεσμα της ύφεσης, ο πράσινος τομέας έχει υποστεί μια πτώση στην ανάπτυξη, αλλά εξακολουθεί να αναπτύσσεται·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί η τρέχουσα δαπανηρή ως προς τους πόρους οικονομία με μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων, με τη μετατροπή των καθιερωμένων βιομηχανιών σε πράσινες βιομηχανίες υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις θα προσελκύσουν μια νέα γενιά κλάδων μεταποίησης και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, θα αυξήσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την υποστήριξη νέων διαδικασιών για να γίνουν οι διαδικασίες παραγωγής πιο καθαρές, νέων μεθόδων διαχείρισης και νέων τεχνολογιών, καθώς και νέων υπηρεσιών για να γίνουν οι επιχειρήσεις πιο πράσινες, η οικολογική καινοτομία θα βοηθήσει την Ευρώπη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις σημερινές προκλήσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των πόρων έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και ότι, ως εκ τούτου, η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών καθορίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό από την αποδοτική χρήση των πόρων τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο για τις αρχές να προβλέπουν ποιες καινοτόμες τεχνολογίες θα είναι ανταγωνιστικές στην αγορά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οικολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στην ανάπτυξη και ευρύτερη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπως ο εγκλωβισμός σε υφιστάμενες τεχνολογίες, τα μηνύματα από τις τιμές που τείνουν να ευνοούν λιγότερο αποδοτικές από οικολογική άποψη λύσεις, η δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση συνίσταται, επομένως, στη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, στην τόνωση της ζήτησης για καλύτερα προϊόντα και καλύτερες τεχνολογίες παραγωγής και στην παροχή βοήθειας προς τους καταναλωτές ώστε να κάνουν τις επιλογές τους μετά από ενημέρωση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετικέτες που δείχνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών με τα περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να παρέχουν σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή ή να προβάλλουν δήθεν φιλοπεριβαλλοντικούς ισχυρισμούς («greenwashing»)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικολογικές βιομηχανίες σήμερα παρέχουν 3,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 319 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες η πράσινη τεχνολογία είναι ήδη ή πρόκειται σύντομα να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική καινοτομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εκπόνηση, από την ΕΕ, μιας βιώσιμης από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη στρατηγικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης σε διάφορους τομείς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για την οικολογική καινοτομία 2010 (Eco-IS) δείχνει ευνοϊκές επιδόσεις οικολογικής καινοτομίας σε πολλά κράτη μέλη, αλλά παρ’ όλα αυτά καμία χώρα της ΕΕ ή ομάδα χωρών δεν μπορεί προς το παρόν να χρησιμεύσει ως πρότυπο για επιδόσεις στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας στην ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ευρωβαρόμετρου Flash αριθ. 315 του 2011 σχετικά με τη στάση των ευρωπαίων επιχειρηματιών έναντι της οικολογικής καινοτομίας δείχνει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν αύξηση του κόστους υλικών, αν και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν εισαγάγει νέες ή σημαντικά βελτιωμένες οικολογικά καινοτόμους διαδικασίες ή μεθόδους παραγωγής, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των υλικών, και ότι αντιμετωπίζουν επίσης το πρόβλημα της ανεπαρκούς πρόσβασης σε υφιστάμενες επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα καθώς και της αβέβαιης ζήτησης στην αγορά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση της πρωτοβουλίας «Οικολογική καινοτομία» του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία καταδεικνύει ότι τα αναμενόμενα οφέλη στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της απασχόλησης υπερβαίνουν κατά πολύ το δημόσιο κόστος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση της οικολογικής καινοτομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων και της προόδου των κρατών μελών της ΕΕ προς μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά η διαθεσιμότητα των δεδομένων σχετικά με την οικολογική καινοτομία είναι περιορισμένη και η ποιότητά τους διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον δείκτη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει οικολογική καινοτομία και σε τι πρέπει να στοχεύει·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της «οικολογικής καινοτομίας» και των «έξυπνων πράσινων θέσεων εργασίας» (για παράδειγμα ορισμοί της ΔΟΕ, του UNEP, του CEDEFOP, του ΟΟΣΑ ή της Eurostat), πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία για την οικολογική καινοτομία, τις πράσινες θέσεις εργασίας και την πράσινη ανάπτυξη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας περιέχει αναφορά στον ορισμό των βιώσιμων θέσεων εργασίας σύμφωνα με την ΔΟΕ και τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και τους κλάδους μεταποίησης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος χρηματοδοτούνται περισσότερα από 240 έργα μέσω της πρωτοβουλίας «Οικολογική καινοτομία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2013 η Επιτροπή προκήρυξε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή 45 επιπλέον έργων οικολογικής καινοτομίας που παρέχουν καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Οικολογική καινοτομία» του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο αυτής έχουν στηρίξει πολλά υποσχόμενους ευρωπαίους σχεδιαστές εφαρμογών οικολογικής καινοτομίας με την παροχή κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου το οποίο διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την περίοδο 2014-2020 το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο υλοποίησης της Ένωσης Καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ 2014-2020) η πρωτοβουλία «Οικολογική καινοτομία», καλύπτεται επίσης μέσω του προγράμματος LIFE ( Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 2014-2020)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται ανησυχητική αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων και έντονη ανάγκη για πολιτικές που δημιουργούν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», η οποία αναγνωρίζει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, χαιρετίστηκε από το Κοινοβούλιο·

Γενικές πολιτικές για τη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης

1.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δραστηριοποιείται για ένα πανευρωπαϊκό όραμα οικολογικής καινοτομίας στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αλλά και να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους στόχους, τομείς προτεραιότητας και σημεία αναφοράς·

2.  στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία αποσκοπεί στο να ξεκινήσει από τώρα η μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία· υπογραμμίζει επίσης ότι οι στοχευμένες επενδύσεις για τον οικολογικό μετασχηματισμό των περιφερειών της ΕΕ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της περιφερειακής σύγκλισης και της εδαφικής συνοχής·

3.  επισημαίνει τις δυνατότητες άμεσης και έμμεσης δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης μέσω της πλήρους εφαρμογής της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν στον συγκεκριμένο τομέα· επιδοκιμάζει την προαγωγή, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πράσινης ανάπτυξης στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» και, ιδίως, το σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία, ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

4.  τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας ως μέσου αύξησης της ζήτησης για περιβαλλοντικές τεχνολογίες· πιστεύει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής εξαρτάται από το κατά πόσο η Ευρώπη είναι διεθνώς πρωτοπόρος στον τομέα των αποδοτικών από οικολογική άποψη αγαθών και διαδικασιών παραγωγής·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ευκαιρίες που παρέχει ο τομέας των πράσινων τεχνολογιών, έχοντας υπόψη τους διαφορετικούς υποτομείς και τις ανάγκες τους για ειδικευμένους εργαζόμενους·

6.  τονίζει το διπλό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος της μετάβασης σε μια πράσινη βιώσιμη οικονομία, από απόψεως δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης τόσο στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της αυξημένης συμμετοχής στην παραγωγή καινοτόμων καυσίμων και υλικών, και υπογραμμίζει επίσης τις ευκαιρίες απασχόλησης που προκύπτουν από την επεξεργασία και διανομή βιοϋλικών για επιχειρήσεις καθώς και για δημόσιους, ιδιωτικούς και οικιακούς καταναλωτές· τονίζει ότι αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να δημιουργήσουν ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας τόσο για ειδικευμένους όσο και για ανειδίκευτους εργαζομένους· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί, με τη χρήση υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της βιωσιμότητας·

7.  επισημαίνει τις πολυσύνθετες προκλήσεις που συνδέονται με την επισιτιστική ασφάλεια, την αλλαγή του κλίματος, την ποιότητα του εδάφους, την έλλειψη πρώτων υλών, τη μετάβαση προς συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, κλπ.· αναγνωρίζει ότι η οικολογική καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση πολλών από αυτές τις προκλήσεις· επαναλαμβάνει ότι αυτή η μετάβαση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στην οποία περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η έρευνα και η καινοτομία, οι επενδύσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η ανάπτυξη υποδομών, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν όλα στη δημιουργία ποικίλων και βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης·

8.  εκτιμά ότι οι καινοτόμοι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, αλλά και καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη σύνδεση με την ερευνητική βάση και καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους και χρηματοδοτήσεις, που μπορεί να έχουν ποικίλη μορφή, από επιχορηγήσεις έως και δάνεια και χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

9.  τονίζει ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα των πράσινων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τον τομέα των μεταφορών, δεδομένου ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι μια ευκαιρία για όλους τους τομείς, οι οποίοι, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της αγοράς πράσινων προϊόντων·

10.  πιστεύει ότι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων απαιτείται η ταχεία ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να θέσει την οικολογική καινοτομία στο επίκεντρο της βιομηχανικής της πολιτικής·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την ανάπτυξη προτύπων επισήμανσης και σαφών ορισμών για τους σκοπούς της αναγνώρισης και γνωστοποίησης της συμμόρφωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών με τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

12.  εκτιμά ότι μια νέα βιώσιμη οικονομία για την ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί μια φιλόδοξη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική που θα δίνει έμφαση στην αποδοτική χρήση των πόρων· υπενθυμίζει ότι η αποδοτική χρήση των και των υλικών θα μειώσει το κόστος για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, θα απελευθερώσει πόρους για άλλες επενδύσεις και θα καταστήσει την οικονομία της ΕΕ λιγότερο εξαρτώμενη από σπάνιους πόρους και έντονα μεταβλητές αγορές πόρων· τονίζει ότι η πράσινη οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές για αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης με ίσες ευκαιρίες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες και με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος·

13.  τονίζει ότι, ενώ οι οικολογικές βιομηχανίες σήμερα παρέχουν 3,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 319 δισεκατομμύρια EUR, το δυναμικό για τη δημιουργία περιφερειακής ανάπτυξης, ευκαιριών απασχόλησης και περιβαλλοντικού οφέλους παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι το κόστος της απραξίας θα είναι υψηλό·

14.  τονίζει ότι η επιτυχία της οικολογικής καινοτομίας απαιτεί πιο στοχευμένες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικότερα τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας και ανάπτυξης, των υποδομών κ.λπ.·

15.  επικροτεί τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά προγράμματα και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που επικεντρώνονται στην οικολογική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα· τονίζει ότι υπάρχουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν όσον αφορά την ανάπτυξη βιώσιμων θέσεων εργασίας·

16.  είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια περιβαλλοντική πολιτική που βασίζεται στην οικονομία της αγοράς μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας· υπογραμμίζει ότι οι προβλέψιμες και φιλικές για τις επενδύσεις γενικές συνθήκες αποτελούν τη βάση για να μπορέσουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις ευκαιρίες προς το συμφέρον του περιβάλλοντος και των εργαζομένων·

17.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η οικονομική μετάβαση σε νέους επιχειρηματικούς εξειδικευμένους τομείς μπορεί να προσελκύσει τη νέα γενιά εργαζομένων και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στο πεδίο της οικολογικής καινοτομίας·

Η έννοια της οικολογικής καινοτομίας

18.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Καινοτομία για ένα βιώσιμο μέλλον – Το σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία (Eco-AP)» (COM(2011)0899

19.  επισημαίνει τις δυνητικές συνέργειες της οικολογικής καινοτομίας στη δημιουργία βιώσιμων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της οικονομικής εξάρτησης·

20.  υπογραμμίζει την ευρεία διάσταση της έννοιας της οικολογικής καινοτομίας λαμβάνοντας υπόψη ότι ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε μορφή καινοτομίας που αποσκοπεί στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και της επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των πόρων·

21.  καλεί την Επιτροπή να χαρτογραφήσει διάφορες αντιλήψεις της οικολογικής καινοτομίας και τις προκλήσεις που συνδέονται με αυτήν, και να οικοδομήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά με τις διάφορες στρατηγικές ευκαιρίες που προσφέρει η οικολογική καινοτομία για το μέλλον·

22.  θεωρεί ότι ο προτεινόμενος από την Eurostat ορισμός των «πράσινων θέσεων εργασίας» (στον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών), σύμφωνα με τον οποίο οι «πράσινες» τεχνολογίες και τα «πράσινα» προϊόντα πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ή τη διαχείριση των πόρων, είναι χρήσιμος για να αποφευχθούν αποκλίνοντα στατιστικά στοιχεία, αλλά εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί περαιτέρω ένας πανευρωπαϊκός ενιαίος ορισμός των πράσινων θέσεων εργασίας και της πράσινης ανάπτυξης, ο οποίος, για παράδειγμα, θα περιλαμβάνει και τον τομέα των δημόσιων μεταφορών· θεωρεί ότι είναι χρήσιμο, ως επόμενο βήμα, να εξετασθεί ένας ευρύτερος ορισμός των «πράσινων θέσεων εργασίας» που θα περιλαμβάνει πρόσθετες θέσεις εργασίας/δραστηριότητες·

23.  τονίζει το ανεκμετάλλευτο περιβαλλοντικό δυνητικό όφελος της οικολογικής καινοτομίας, δεδομένου ότι αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, άλλων ρύπων και της παραγωγής αποβλήτων μέσω, μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και της παραγωγής προϊόντων ποιότητας που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής και υπηρεσίες· τονίζει ότι οι δράσεις πρέπει να έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των στενωπών και των εμποδίων που παρακωλύουν την εμπορευματοποίηση της οικολογικής καινοτομίας και τη διεθνοποίηση των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικές συστάσεις για την οικολογική καινοτομία στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

25.  αναγνωρίζει ότι η οικολογική καινοτομία προσφέρει σαφείς ευκαιρίες για νέες εξειδικευμένες επιχειρήσεις, παρέχοντας ευκαιρίες στις ΜΜΕ, σε όσους ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούμενους και τους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από νέες αγορές και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και αναζωογονώντας υφιστάμενους παραδοσιακούς οικονομικούς τομείς μέσω ευκαιριών για να καταστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας περισσότερο οικολογικές χάρη στην προσαρμογή σε βιώσιμες και αποδοτικές από πλευράς χρήσης πόρων μεθόδους παραγωγής και εργασίας·

26.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της πολιτικής στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας, η οποία θα εξασφαλίζει υγιείς γενικές συνθήκες που θα επιτρέπουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την οικολογική καινοτομία στις επιχειρήσεις και στις υποδομές και θα παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν οικολογικά πρότυπα για τις δημόσιες συμβάσεις για να ενισχύσουν τον ρόλο των δημόσιων φορέων ως «πιλοτικών» πελατών·

28.  σημειώνει ιδίως τη σημασία της πρόσβασης σε κατάλληλη κατάρτιση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της οικολογικής καινοτομίας, με στόχο την εξασφάλιση του απαιτούμενου ειδικευμένου δυναμικού για τους εργοδότες, τον εφοδιασμό των νέων με τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι δυνατή η απασχόλησή τους στο πλαίσιο των αναδυόμενων καινοτόμων ευκαιριών, και τη διευκόλυνση της μετατόπισης των εργαζομένων από παρακμάζοντες σε νέους πράσινους κλάδους της οικονομίας· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι μαθητείες στον αγροτικό τομέα καθώς και άλλες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη αυτών των νέων κατηγοριών δεξιοτήτων·

29.  συνιστά την προώθηση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των νέων με το οποίο μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση.

Η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της έννοιας της οικολογικής καινοτομίας σε όλους τους τομείς πολιτικής, δεδομένου ότι η οικολογική καινοτομία είναι τομέας πολιτικής οριζόντιου χαρακτήρα· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ υπουργείων και πολιτικών επιπέδων και να παρακολουθούν την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών σε τακτική βάση·

31.  καλεί όλους τους βασικούς παράγοντες να συνεργαστούν για την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση σε κάθε τομέα, και να κάνουν χρήση των υφιστάμενων μέσων, όπως οι τεχνολογικές πλατφόρμες, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων που ειδικεύονται σε θέματα δεξιοτήτων, οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι πρωτοπόρες αγορές, οι συνεργατικοί επιχειρηματικοί σχηματισμοί και οι υψηλού επιπέδου βιομηχανικοί όμιλοι·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν νέα νομοθεσία και να ενισχύσουν την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα της ανάπτυξης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ασφάλεια δικαίου και ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τονώνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον συντονισμό αυτών των πολιτικών, και ιδίως να στηρίξουν περιφερειακές συμπράξεις για την ανάπτυξη, την καινοτομία, την απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και διασυνοριακές πρωτοβουλίες·

34.  εφιστά την προσοχή στο δυναμικό της οικολογικής καινοτομίας όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια βιώσιμη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να συντονίζουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης·

35.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των ευκαιριών απασχόλησης όταν ασχολούνται με την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

36.  ζητεί την οριζόντια ενσωμάτωση της έννοιας της οικολογικής καινοτομίας στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής· συνιστά στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εγκρίνουν, σύμφωνα με τη νομική και θεσμική δομή κάθε κράτους μέλους, αναπτυξιακές στρατηγικές σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας·

37.  είναι της άποψης ότι η υπάρχουσα και η προτεινόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ έχει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς όπως ο αέρας, το έδαφος και το νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, η γεωργία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η δασοκομία και η διαχείριση του περιβάλλοντος, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτή τη νομοθεσία·

38.  τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της αγοράς άνθρακα της ΕΕ προκειμένου να προσδοθεί επενδυτική ασφάλεια στις φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες·

39.  ζητεί τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της βασικής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας καθώς και μεταξύ της καινοτομίας και της παραγωγικής διαδικασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να δρομολογήσει περιπτωσιολογικές μελέτες σε επίπεδο έρευνας/παροχής συμβουλών σχετικά με την οικολογική καινοτομία για κάθε κράτος μέλος·

40.  τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία της ΕΕ οδηγεί σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων εκτός των συνόρων μας, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εξάντληση των παγκόσμιων φυσικών πόρων· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την αποδοτική χρήση των πόρων και να διαδώσουν τις γνώσεις τους σε διεθνή φόρα·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία της καλύτερης ενσωμάτωσης βέλτιστων πρακτικών οικολογικής καινοτομίας στην πραγματική οικονομία προκειμένου η πρόοδος να καταστεί πιο εμφανής στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων·

42.  υπογραμμίζει ότι η έρευνα αποτελεί τη βάση της καινοτομίας και της οικολογικής καινοτομίας· επισημαίνει τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης της οικολογικής καινοτομίας και τη δυνατότητα της Ευρώπης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στον συγκεκριμένο τομέα, με τις ευκαιρίες που αυτό συνεπάγεται για νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας·

43.  θεωρεί ότι η οικολογική καινοτομία συμβαδίζει απόλυτα με τις επενδυτικές προτεραιότητες στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, του κλίματος και του περιβάλλοντος κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων·

44.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συμπράξεις και συνέργειες μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την παροχή της σχετικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, επαγγελματικού προσανατολισμού, ποιοτικών και χρηματοδοτούμενων περιόδων άσκησης και ευκαιριών διττής μάθησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρεία πρόσβαση στις ευκαιρίες απασχόλησης και στις ποιοτικές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω της οικολογικής καινοτομίας·

45.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, για να προωθήσουν περισσότερες επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία·

46.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η διάδοση της τεχνολογίας και των βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ και, κατά αυτό τον τρόπο, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

47.  ζητεί να προωθηθεί η αξιοποίηση των βέλτιστων οικολογικών καινοτομιών, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου, για παράδειγμα, μια αποτελεσματικότερη διαδικασία για την παραγωγή ξυλάνθρακα, οι τουαλέτες κομποστοποίησης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα συστήματα καθαρισμού των υδάτων και πολλές άλλες καινοτομίες μπορούν να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό και με σχετικά χαμηλό κόστος την ποιότητα ζωής, να βελτιώσουν την υγεία και να προωθήσουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και απασχόληση·

48.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της εξασφάλισης μιας κοινωνικά υπεύθυνης μετάβασης σε ποιοτικές πράσινες θέσεις εργασίας, να χρησιμοποιήσουν το συντομότερο δυνατό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων·

Χρηματοδότηση της οικολογικής καινοτομίας

49.  επισημαίνει τα οφέλη των φορολογικών πολιτικών και καλεί τα κράτη μέλη να μετατοπίσουν τους φόρους από την απασχόληση στη χρήση πόρων και τη ρύπανση, με στόχο την ενίσχυση της οικολογικής καινοτομίας·

50.  παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει τις επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις ως «το αποτέλεσμα κυβερνητικής δράσης που προσδίδει πλεονέκτημα σε καταναλωτές ή παραγωγούς, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ή να μειώσουν τις δαπάνες τους, πλην όμως, κατ’ αυτόν τον τρόπο, έρχεται σε αντίθεση με ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, χωρίς καθυστέρηση, συγκεκριμένα σχέδια για την σταδιακή κατάργηση όλων των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων βάσει του εν λόγω ορισμού·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά έως το 2020 όλες τις επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τα ορυκτά καύσιμα καθώς και επιδοτήσεων που δίνουν κίνητρα για μη αποδοτική χρήση ανανεώσιμων πόρων, και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·

52.  τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία αναμένεται να επωφεληθεί από τους νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τα νέα μέσα της ΕΕ που διατίθενται στο πλαίσιο των εμβληματικών πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και «Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», καθώς επίσης και από την πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά το 2013 και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

53.  θεωρεί σημαντικό να είναι οι οικολογικές καινοτομίες και οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες μακροπρόθεσμα βιώσιμες τόσο από οικονομική άποψη όσο και από την άποψη του ανταγωνισμού· υποστηρίζει ότι η στήριξη των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να ενθαρρύνει φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής σε περιπτώσεις όπου παρέχεται δημόσια στήριξη·

54.  χαιρετίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της οικολογικής καινοτομίας στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME, Ορίζοντας 2020 και LIFE, ενώ επιμένει ότι θα πρέπει να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της πρακτικής εφαρμογής των οικολογικών καινοτομιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί·

55.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέσα και να διαθέσει επαρκείς πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά την οικολογική καινοτομία, και να μειώσει τους διαδικαστικούς περιορισμούς και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι έχει ουσιαστική σημασία η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλες τις φάσεις και πτυχές της χρηματοδότησης·

56.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την οικολογική καινοτομία στις στρατηγικές τους για την περίοδο 2014-2020 ως μέσο προώθησης της πράσινης οικονομίας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με ίσους όρους ανταγωνισμού και στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού, του επιχειρηματικού και επιστημονικού τομέα·

57.  υπογραμμίζει ότι, ενώ οι τρέχοντες τομείς προτεραιότητας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Οικολογική Καινοτομία 2012» επικεντρώνονται σε ορισμένα βασικά θέματα, η πρωτοβουλία «Οικολογική καινοτομία» είναι ένα εγκάρσιο πρόγραμμα το οποίο στηρίζει έργα οικολογικής καινοτομίας σε διάφορους τομείς· επαναλαμβάνει συνεπώς ότι όλοι οι τομείς και οι οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να μπορούν να επιλέγονται για χρηματοδότηση·

58.  καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να προγραμματίσει σαφώς καθορισμένες, στοχοθετημένες και ενισχυμένες πιστώσεις για σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, δικτύωση και διεθνοποίηση στον τομέα των οικολογικών καινοτομιών και της εμπορευματοποίησής τους στην ΕΕ από τις ΜΜΕ·

59.  εκτιμά ότι, επειδή τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα αρχίζουν να «ταρακουνούν» τις παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού, η δυνατότητα συνυπολογισμού της παγκοσμιοποίησης και των επιπτώσεών της στην οικονομία της ΕΕ και τις αλυσίδες εφοδιασμού κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται καλύτερα στις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας «Οικολογική καινοτομία»·

60.  πιστεύει ότι το δυναμικό των ΜΜΕ και των συνεταιρισμών στην προώθηση της οικολογικής καινοτομίας δεν έχει εξαντληθεί ακόμα· ζητεί, ως εκ τούτου, ειδικές δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τους συνεταιρισμούς σε σχέση με ιδέες οικολογικής καινοτομίας·

61.  είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων και δικτύωσης·

62.  υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πόρων θα πρέπει να συνδυάζεται με απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης·

63.  επισημαίνει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής περιλαμβάνει μία στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης ως εκ των προτέρων προϋπόθεση για τις περιφέρειες της ΕΕ· παροτρύνει τις περιφέρειες να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης απευθυνόμενες προς όλες τις στοχευόμενες ομάδες προκειμένου να ενσωματωθεί η οικολογική καινοτομία στις περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 74 Ε, 13.3.2012, σ. 11.
(2) ΕΕ C 264 Ε, 13.9.2013, σ. 59.
(3) ΕΕ C 56 Ε, 26.2.2013, σ. 106.
(4) ΕΕ C 251 Ε, 31.8.2013, σ. 75.
(5) ΕΕ C 199 Ε, 7.7.2012, σ. 15.
(6) ΕΕ C 380 Ε, 11.12.2012, σ. 89.
(7) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 108.
(8) ΕΕ C 332 Ε, 15.11.2013, σ. 81.
(9) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 6.
(10) ΕΕ C 353 Ε, 3.12.2013, σ. 38.
(11) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 115.
(12) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 1.


Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων ***II
PDF 272kWORD 51k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2013)0585A7-0421/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (13283/1/2013 – C7-0411/2013),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0082),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0421/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση των κρατών μελών και τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  σημειώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με όλες τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) ριθ. 1225/2009 και το άρθρο 25 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκτιμούν ότι η ενσωμάτωση του άρθρου 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1225/2009 και του άρθρου 25 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.597/2009 είναι αιτιολογημένη βάσει αποκλειστικά των ειδικών χαρακτηριστικών αυτών των κανονισμών πριν την τροποποίησή τους από τον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, η ενσωμάτωση διατάξεων, όπως των εν λόγω άρθρων, αποτελεί εξαίρεση για τους δύο αυτούς κανονισμούς και δεν αποτελεί προηγούμενο για τη σύνταξη μελλοντικής νομοθεσίας.

Για λόγους σαφήνειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και το άρθρο 25 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 δεν εισάγουν διαφορετικές ή πρόσθετες διαδικασίες λήψεως αποφάσεων από εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Δήλωση των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.182/2011 σε συνάρτηση με διαδικασίες για δασμούς αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και (EΚ) αριθ. 597/2009

Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει τροποποίηση που αφορά τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και (ΕΚ) αριθ. 597/2009 για σχέδια μέτρων είτε για δασμούς αντιντάμπιγκ είτε για αντισταθμιστικούς δασμούς (τους «βασικούς κανονισμούς») σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 ή το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, τότε:

α)  εξασφαλίζει ότι η τροποποίηση προτείνεται εγκαίρως, κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες των βασικών κανονισμών και να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη της Επιτροπής να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή της, για να θέσει σε κίνηση κάθε αναγκαία διαδικασία αποκάλυψης, να εξετάζει προσηκόντως την πρόταση και η επιτροπή να εξετάζει κάθε προτεινόμενο τροποποιημένο σχέδιο μέτρου,

β)  εξασφαλίζει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση συνάδει με τους βασικούς κανονισμούς όπως, αυτοί έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις,

γ)  παρέχει γραπτή αιτιολόγηση, στην οποία θα επισημαίνεται κατ’ ελάχιστον η σχέση της προτεινόμενης τροποποίησης με τους βασικούς κανονισμούς και με τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν κατά την έρευνα, και η οποία όμως θα μπορεί να περιέχει και άλλα σχετικά επιχειρήματα προς στήριξη της τροποποίησης, τα οποία το κράτος μέλος που προτείνει την τροποποίηση θεωρεί ενδεδειγμένα.

Δήλωση της Επιτροπής

σχετικά με τη διαδικασία για τους δασμούς αντιντάμπιγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς που προβλέπεται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και (EΚ) αριθ. 597/2009

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται τα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και (EΚ) αριθ. 597/2009 (τους «βασικούς κανονισμούς»), προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη λήψη απόλυτα τεκμηριωμένων αποφάσεων, και θα ενεργεί προς επίτευξη αυτού του στόχου.

* * *

Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται την παραπομπή στις διαβουλεύσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ως απαίτηση προς την Επιτροπή, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, να ζητεί τις απόψεις των κρατών μελών προτού εγκρίνει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπιγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς.

* * *

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι διαχειρίζεται ουσιαστικά όλες τις πτυχές των διαδικασιών για τους δασμούς αντιντάμπιγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1225/ 2009 και (EΚ) αριθ. 597/2009 και στις οποίες περιλαμβάνεται η δυνατότητα των κρατών μελών να προτείνουν τροποποιήσεις, ώστε να εξασφαλίζει την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών και των υποχρεώσεων έναντι ενδιαφερομένων μερών που καθορίζονται στους βασικούς κανονισμούς, και ώστε οιαδήποτε μέτρα επιβληθούν τελικώς να συνάδουν με τα στοιχεία που διαπιστώθηκαν κατά την έρευνα και με τους βασικούς κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κωδικοποίηση

Ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕE) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων, και του κανονισμού (ΕE) αριθ. 38/2014του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, χρειάζεται να επέλθουν πολυάριθμες τροποποιήσεις στις εν λόγω πράξεις. Για να βελτιωθεί η σαφήνεια των σχετικών πράξεων, η Επιτροπή θα προτείνει την κωδικοποίηση αυτών των πράξεων το ταχύτερο δυνατό, μόλις εγκριθούν αυτοί οι δύο κανονισμοί, το αργότερο δε έως την 1η Ιουνίου 2014.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων, και του κανονισμού (ΕE) αριθ. 38/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε στην παράγραφο 15 της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις συναντήσεις που πραγματοποιεί με εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(1) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 126.


Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ***II
PDF 271kWORD 45k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 επί της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))
P7_TA(2013)0586A7-0419/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (13284/1/2013 – C7–0408/2013),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0349),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0419/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  σημειώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με όλες τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση σχετικά με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93

και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94

Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στα άρθρο 8 και 10, στο άρθρο 13 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφοι 3, 4 και 5 και στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του Παραρτήματος IV στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, στο άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του Παραρτήματος VII στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, και στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3 και τα άρθρα 13 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94, μετατρέπονται σε διαδικασίες για την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Ας σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά τα άρθρα αναφέρονται σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την έκδοση μέτρων διασφάλισης στον τομέα της εμπορικής άμυνας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να θεωρούνται εκτελεστικά μέτρα. Κατ’ εξαίρεση, στους συγκεκριμένους προαναφερθέντες ισχύοντες κανονισμούς τα μέτρα λαμβάνουν τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, επειδή η θέσπιση μέτρων διασφάλισης λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης των σχετικών παραρτημάτων στους βασικούς κανονισμούς. Αυτό απορρέει από την ιδιαίτερη δομή που χαρακτηρίζει τους προαναφερόμενους ισχύοντες κανονισμούς και, κατά συνέπεια, δεν θα χρησιμοποιείται ως προηγούμενο για τη σύνταξη μελλοντικών πράξεων εμπορικής άμυνας και άλλων μέτρων διασφάλισης.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κωδικοποίηση

Η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 38/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων θα σημάνει σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων στις εν λόγω πράξεις. Για να βελτιωθεί η σαφήνεια των σχετικών πράξεων, η Επιτροπή θα προτείνει την κωδικοποίηση αυτών των πράξεων το ταχύτερο δυνατό, μόλις εγκριθούν αυτοί οι δύο κανονισμοί, το αργότερο δε έως την 1η Ιουνίου 2014.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες για την έγκριση ορισμένων μέτρων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 38/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε στην παράγραφο 15 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις συναντήσεις που πραγματοποιεί με εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 22.11.2012, P7_TA(2012)0447.


Λογαριασμοί πληρωμών ***I
PDF 1026kWORD 300k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))(1)
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία 1, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά]

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013
στην πρόταση της Επιτροπής
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013
____________________
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς είναι επιζήμιος για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας εντός της Ένωσης. Η εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων εμποδίων για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της. Η δράση της Ένωσης όσον αφορά την εσωτερική αγορά στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της διασυνοριακής δραστηριότητας των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, στη βελτίωση των επιλογών που έχουν οι καταναλωτές και στην αύξηση της ποιότητας και της διαφάνειας των προσφορών.

(2)  Εν προκειμένω, η οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ(3) («οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών») έχει καθορίσει βασικές απαιτήσεις διαφάνειας για τα τέλη που χρεώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών. Αυτό έχει διευκολύνει σημαντικά τη δραστηριότητα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, με τη δημιουργία ενιαίων κανόνων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, έχει μειώσει τον διοικητικό φόρτο και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

(2α)  Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ανάπτυξη μιας σύγχρονης, κοινωνικά περιεκτικής οικονομίας εξαρτάται όλο και περισσότερο από την καθολική παροχή υπηρεσιών πληρωμών. Δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, ενεργώντας σύμφωνα με τη λογική της αγοράς, τείνουν να εστιάζουν στους εμπορικά ελκυστικούς πελάτες και να αφήνουν ουσιαστικά τους ευπαθείς καταναλωτές χωρίς την ίδια δυνατότητα επιλογής προϊόντων, η νέα νομοθεσία εν προκειμένω πρέπει να αποτελεί μέρος μιας έξυπνης οικονομικής στρατηγικής για την Ένωση.

(3)  Ωστόσο, όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες(4), πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες προκειμένου ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ένωση να βρίσκεται στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Επί του παρόντος, η έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τελών, καθώς και οι δυσκολίες αλλαγής λογαριασμών πληρωμών εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης αγοράς. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αποκλίνουσας ποιότητας των προϊόντων και του πενιχρού ανταγωνισμού στον τομέα της λιανικής τραπεζικής και να επιτευχθούν πρότυπα υψηλής ποιότητας.

(4)  Οι υφιστάμενες συνθήκες της εσωτερικής αγοράς μπορεί να αποτρέπουν την άσκηση της ελευθερίας που έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να εγκαθίστανται και να παρέχουν υπηρεσίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της δυσκολίας προσέλκυσης πελατών κατά την είσοδο σε μια νέα αγορά. Η είσοδος σε νέες αγορές συχνά συνεπάγεται μεγάλες επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές δικαιολογούνται μόνον εάν ο πάροχος προβλέπει αρκετές ευκαιρίες και αντίστοιχη ζήτηση από τους καταναλωτές. Το χαμηλό επίπεδο κινητικότητας των καταναλωτών όσον αφορά τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιμότητας ως προς τα τέλη και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και τις δυσκολίες σε σχέση με την αλλαγή των λογαριασμών πληρωμών. Οι παράγοντες αυτοί επίσης εξαλείφουν τη ζήτηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε διασυνοριακό επίπεδο.

(5)  Επιπλέον, ο κατακερματισμός των υφιστάμενων εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων μπορεί να δημιουργήσει σημαντικούς φραγμούς για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των λογαριασμών πληρωμών. Διαπιστώνονται αποκλίσεις όσον αφορά τις ισχύουσες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών, και ιδίως όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των τελών και την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών. Όσον αφορά την αλλαγή, η έλλειψη ενιαίων δεσμευτικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης έχει οδηγήσει στην εφαρμογή διαφορετικών πρακτικών και μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Οι διαφορές αυτές είναι ακόμη πιο αισθητές στον τομέα της συγκρισιμότητας των τελών, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν μέτρα, έστω και αυτορρύθμισης, σε επίπεδο Ένωσης. Σε περίπτωση που οι διαφορές αυτές γίνουν πιο σημαντικές στο μέλλον, καθώς οι τράπεζες έχουν την τάση να προσαρμόζουν τις πρακτικές τους στις εθνικές αγορές, αυτό θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας σε διασυνοριακό επίπεδο, σε σχέση με το κόστος που αντιμετωπίζουν οι εγχώριοι πάροχοι και, ως εκ τούτου, θα καταστήσει την άσκηση δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο λιγότερο ελκυστική. Οι διασυνοριακές δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά περιορίζονται λόγω εμποδίων που τίθενται στους καταναλωτές για το άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών στο εξωτερικό. Τα υφιστάμενα περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας ενδέχεται να εμποδίσουν την ελεύθερη μετακίνηση των ευρωπαίων πολιτών στο εσωτερικό της Ένωσης. Η παροχή πρόσβασης όλων των καταναλωτών σε λογαριασμό πληρωμών θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά και θα τους δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά.

(6)  Επιπλέον, εφόσον πολλοί δυνητικοί πελάτες δεν ανοίγουν λογαριασμούς πληρωμών είτε εξαιτίας απόρριψης των σχετικών αιτημάτων τους είτε εξαιτίας της προσφοράς ακατάλληλων προϊόντων, η δυνητική ζήτηση για υπηρεσίες λογαριασμών πληρωμών στην Ένωση δεν αξιοποιείται πλήρως. Η ευρύτερη συμμετοχή των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά θα παράσχει περαιτέρω κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ώστε να εισέλθουν σε νέες αγορές. Επίσης, η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν σε όλους τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών αποτελεί απαραίτητο μέσο για την προαγωγή της συμμετοχής τους στην εσωτερική αγορά και για τη δυνατότητά τους να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς.

(7)  Η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των τελών έχουν εξεταστεί σε μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από τον τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, δεν υπήρξε τελική συμφωνία όσον αφορά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά την αλλαγή, οι κοινές αρχές που θέσπισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα, το 2008, παρέχουν έναν υποδειγματικό μηχανισμό για την αλλαγή τραπεζικών λογαριασμών που προσφέρονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος. Ωστόσο, δεδομένου του μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι εν λόγω κοινές αρχές έχουν εφαρμοστεί με ασυνεπή τρόπο σε όλη την Ένωση και με αμφίβολα αποτελέσματα. Επιπλέον, οι κοινές αρχές εξετάζουν την αλλαγή λογαριασμών πληρωμών μόνο σε εθνικό επίπεδο και όχι σε διασυνοριακό επίπεδο. Τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, με τη σύσταση της Επιτροπής 2011/442/ΕΕ[...](5), η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής της το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή της. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της σύστασης.

(8)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και ομαλή χρηματοπιστωτική κινητικότητα μακροπρόθεσμα, είναι καθοριστικής σημασίας η θέσπιση μιας ομοιόμορφης δέσμης κανόνων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της χαμηλής κινητικότητας των καταναλωτών, ιδίως δε για τη βελτίωση της σύγκρισης των υπηρεσιών λογαριασμών πληρωμών και των σχετικών τελών και την παροχή κινήτρων για την αλλαγή λογαριασμών πληρωμών, καθώς και για τη αποφυγή των διακρίσεων με βάση τον τόπο διαμονής σε βάρος των καταναλωτών που θέλουν να αγοράσουν λογαριασμό πληρωμών στο εξωτερικό. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Τα μέτρα αυτά θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την αποδοτική κατανομή των πόρων στο εσωτερικό της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής της Ένωσης προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Επίσης, η διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τα τέλη και οι δυνατότητες αλλαγής λογαριασμού, σε συνδυασμό με το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες βασικού λογαριασμού, θα επιτρέψουν στους πολίτες της Ένωσης να κυκλοφορούν και να κάνουν αγορές ευκολότερα στο εσωτερικό της Ένωσης και, ως εκ τούτου, να επωφελούνται από μια πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να συμβάλλουν στη μεγέθυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

(8α)  Επίσης, έχει καθοριστική σημασία να διασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την καινοτομία στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Κάθε χρόνο, νέες τεχνολογίες γίνονται βιώσιμες, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν το εκάστοτε μοντέλο λογαριασμών πληρωμών απαρχαιωμένο. Συγκεκριμένα, οι τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου, οι διομότιμες υπηρεσίες και οι κάρτες πληρωμών με αποθηκευμένη αξία πρέπει να ενθαρρυνθούν ως εναλλακτικές επιλογές έναντι των παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών.

(9)  Η οδηγία εφαρμόζεται για λογαριασμούς πληρωμών τους οποίους διατηρούν οι καταναλωτές. Συνεπώς, οι λογαριασμοί τους οποίους διατηρούν οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, με εξαίρεση εκείνους που τελούν υπό προσωπικό καθεστώς, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Εκτός αυτού, η εν λόγω οδηγία δεν καλύπτει τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πιο περιορισμένες λειτουργίες πληρωμών. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες, οι οποίες δεν διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της σε σχέση με την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ένταξης και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(10)  Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία είναι ευθυγραμμισμένοι με εκείνους που περιλαμβάνονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, ιδίως δε με τους ορισμούς της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009(6).

(11)  Είναι καθοριστικής σημασίας για τους καταναλωτές να είναι σε θέση να κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση των τελών όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία για τις ίδιες υπηρεσίες ▌και παρέχουν πληροφόρηση σε διαφορετική μορφή. Η τυποποιημένη ορολογία, σε συνδυασμό με την πληροφόρηση περί τελών για τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, σε συνεκτική μορφή, μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να κατανοούν και να συγκρίνουν τα τέλη.

(12)  Οι καταναλωτές ωφελούνται περισσότερο όταν η πληροφόρηση που παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτική, τυποποιημένη και μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που διατίθενται στους καταναλωτές για να συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών πληρωμών θα πρέπει να είναι πολυδιάστατα και πρέπει να διενεργούνται δοκιμές από τους καταναλωτές. Στο στάδιο αυτό, η ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι τυποποιημένη μόνον όσον αφορά τους πλέον αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνεται η ταχεία εφαρμογή τους.

(13)  Η ορολογία των τελών θα πρέπει να καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τοπικών αγορών. ▌Όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε επίπεδο Ένωσης, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση σε ολόκληρη την Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ) θα πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις ▌υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα και δημιουργούν το υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές σε εθνικό επίπεδο. Οι σχετικοί ορισμοί θα πρέπει να είναι αρκούντως ευρείς ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της τυποποιημένης ορολογίας.

(14)  Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς όρους και ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να προσδιορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τις υπηρεσίες που είναι κοινές στα περισσότερα κράτη μέλη και να προτείνει τυποποιημένους όρους ▌σε επίπεδο Ένωσης.

(15)  Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν πλήρες δελτίο πληροφόρησης περί τελών το οποίο αναφέρει τα τέλη για όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών και οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο των αντιπροσωπευτικότερων υπηρεσιών, καθώς και όποια περαιτέρω τέλη μπορεί να εφαρμοστούν στον λογαριασμό. Όπου είναι δυνατόν, στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τυποποιημένοι όροι και ορισμοί που έχουν καθιερωθεί σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στην αγορά των λογαριασμών πληρωμών. ▌Προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που πρέπει να καταβάλλουν για τον λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να παρέχει σαφείς, μη τεχνικές και χωρίς αμφισημίες επεξηγήσεις τουλάχιστον για τα τέλη και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Το γλωσσάριο αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της σημασίας των τελών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να πληροφορούν τους καταναλωτές, δωρεάν και τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα τέλη και τα επιτόπια που ισχύουν για τον λογαριασμό τους. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ειδικής σύνοψης. Θα πρέπει να παρέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση των εισπραχθέντων τόκων, των χρεωθέντων τελών και των γνωστοποιήσεων τροποποίησης των τελών ή των επιτοκίων. Θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στον καταναλωτή προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσει σε τι αντιστοιχούν τα τέλη και οι τόκοι και να αξιολογήσει την ανάγκη είτε τροποποίησης των καταναλωτικών προτύπων του είτε μετακίνησης σε άλλον πάροχο. ▌

(16)  Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι η πληροφόρηση περί τελών είναι σαφής, πλήρης και συγκρίσιμη. Η ΕΑΤ θα πρέπει ως εκ τούτου, ύστερα από διαβούλευση με τις εθνικές αρχές και κατόπιν διενέργειας δοκιμών από τους καταναλωτές, να αναπτύξει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφοριών περί τελών και της δήλωσης τελών και με τα κοινά σύμβολα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά θα είναι κατανοητά και συγκρίσιμα για τους καταναλωτές. ▌Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και η δήλωση τελών θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτά από άλλες κοινοποιήσεις. ▌

(17)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να χρησιμοποιούν την ισχύουσα ορολογία σε επίπεδο Ένωσης, παράλληλα με την υπόλοιπη εθνική τυποποιημένη ορολογία που ορίζεται στον προσωρινό κατάλογο, όταν επικοινωνούν με τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και της δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες εμπορικές ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών ή στη δήλωση τελών υπό την προϋπόθεση ότι οι ονομασίες αυτές χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά της τυποποιημένης ορολογίας και ως δευτερεύων χαρακτηρισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ή λογαριασμών.

(18)  Οι ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι σύγκρισης αποτελούν αποτελεσματικό μέσο που μπορούν να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων προσφορών για λογαριασμούς σε έναν ενιαίο χώρο. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι δύνανται να συμβάλουν στην ορθή εξισορρόπηση της ανάγκης για πληροφόρηση, που θα είναι σαφής και περιεκτική, αλλά ταυτόχρονα ολοκληρωμένη και πλήρης, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν λεπτομερέστερες πληροφορίες όταν ενδιαφέρονται γι’ αυτές. Δύνανται επίσης να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, εφόσον οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να συλλέγουν πληροφορίες χωριστά από τους διάφορους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Επιβάλλεται οι πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοιους δικτυακούς τόπους να είναι αξιόπιστες, αμερόληπτες και διαφανείς και οι καταναλωτές να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητά τους. Από την άποψη αυτή, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνουν ενεργητικά το κοινό για παρόμοιους δικτυακούς τόπους.

(19)  Για να αποκτήσουν αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τα ▌τέλη που χρεώνονται και τα επιτόκια που εφαρμόζονται στους λογαριασμούς πληρωμών, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι δημόσια προσπελάσιμοι και ανεξάρτητοι από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση τουλάχιστον σε έναν ανεξάρτητο και δημόσια προσπελάσιμο δικτυακό τόπο στις αντίστοιχες επικράτειές τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους μπορούν να διαχειρίζονται και οι αρμόδιες αρχές, οι ίδιες ή άλλοι φορείς για λογαριασμό τους, άλλες δημόσιες αρχές και/ή διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε περαιτέρω διαθέσιμους δικτυακούς τόπους σύγκρισης, τα κράτη μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός δικτυακός τόπος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται, η ίδια ή άλλος φορέας για λογαριασμό της, μια αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ποιότητας.

(20)  Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να διαφοροποιούν την προσφορά τους και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τους λογαριασμούς πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς για τους καταναλωτές και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με το αν υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσουν τον λογαριασμό πληρωμών χωριστά και, εάν ναι, σχετικά με το ισχύον κόστος και τα τέλη που συνδέονται με το καθένα από τα άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο χωριστά. ▌

(21)  Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται υπερβολική διοικητική και οικονομική επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι σαφής, ταχεία και ασφαλής. Εάν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών χρεώνονται τέλη ▌σε σχέση με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, αυτά θα πρέπει να είναι εύλογα και σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/64/EΚ. Για να υπάρχει θετικός αντίκτυπος στον ανταγωνισμό, θα πρέπει επίσης να διευκολύνονται οι αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο ενδέχεται να είναι πολυπλοκότερες από τις αντίστοιχες αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να προσαρμόσει και να βελτιώσει τις εσωτερικές του διαδικασίες, πρέπει να παρέχονται μακρότερες μεταβατικές περίοδοι σε σχέση με μια υπηρεσία αλλαγής μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη.

(21α)  Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σε σχέση με την αλλαγή λογαριασμού στην περίπτωση που και οι δύο πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εδρεύουν στην επικράτειά τους, να θεσπίζουν ή να διατηρούν ρυθμίσεις που διαφέρουν από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εφόσον τούτο αποβαίνει σαφώς προς το συμφέρον του καταναλωτή.

(22)  Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη για τον καταναλωτή. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος για την εκκίνηση και της διαχείριση της διαδικασίας εκ μέρους του καταναλωτή.

(23)  Κατά γενικό κανόνα και υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να εκτελέσει, εξ ονόματος του καταναλωτή, τη μεταβίβαση ▌των επαναλαμβανόμενων πληρωμών, καθώς και τη μεταφορά τυχόν θετικού υπολοίπου, γεγονός που θα ήταν ιδανικό να γίνεται στο πλαίσιο μίας και μόνον συνάντησης με τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Για τον σκοπό αυτόν, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να υπογράψουν ένα έντυπο εξουσιοδότησης, με το οποίο θα παρέχουν ή θα αρνούνται τη συγκατάθεσή τους για την εκτέλεση των ως άνω ενεργειών. Προτού δώσει τη συγκατάθεσή του, ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα στάδια της διαδικασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής λογαριασμού.

(24)  Η συνεργασία του αποστέλλοντος παρόχου υπηρεσιών πληρωμών είναι αναγκαία για την επιτυχία της αλλαγής λογαριασμού. Ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητά είτε από τον καταναλωτή είτε από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να του παράσχουν όλα τα στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση των επαναλαμβανόμενων πληρωμών στον νέο λογαριασμό πληρωμών. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού, οπότε ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να ζητά περιττά στοιχεία.

(25)  Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις ή άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις που οφείλονται σε λανθασμένες εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων ή άμεσες χρεώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ορισμένες κατηγορίες πληρωτών και δικαιούχων, όπως οι οργανισμοί κοινής ωφελείας, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. βάσεις δεδομένων) για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με στοιχεία λογαριασμών καταναλωτών και εκτελούν πολυάριθμες περιοδικές συναλλαγές που αφορούν μεγάλο αριθμό καταναλωτών.

(26)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των καταναλωτών, με βάση την υπηκοότητα ή τον τόπο διαμονής τους, όταν αυτοί θέλουν να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών. Αν και είναι σημαντικό να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ότι οι πελάτες τους δεν χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για παράνομους σκοπούς, όπως η απάτη, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δεν θα πρέπει να επιβάλλουν φραγμούς για τους καταναλωτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς, αγοράζοντας λογαριασμούς πληρωμών στο εξωτερικό.

(27)  Οι καταναλωτές που διαμένουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της εθνικότητας ή του τόπου διαμονής τους, ούτε για οποιονδήποτε άλλο από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υποβάλλουν αίτηση για, ή όταν επιχειρούν πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη ανεξάρτητα από την οικονομική ▌κατάσταση των καταναλωτών , δηλαδή το καθεστώς απασχόλησής τους, το επίπεδο εισοδημάτων, το πιστωτικό ιστορικό ή την προσωπική πτώχευση.

(28)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι λογαριασμοί πληρωμών με τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, προσφέρονται στους καταναλωτές από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των γενικών υπηρεσιών πληρωμών λιανικής και προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών ως αναπόσπαστο μέρος των τακτικών επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους καταναλωτές. Το δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται τηρουμένων των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες προσήκουσας μέριμνας του πελάτη. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνες τους ως επαρκής λόγος για να απορρίπτονται καταναλωτές λιγότερο ελκυστικοί από εμπορική άποψη. Πρέπει να διατίθεται μηχανισμός που να επιτρέπει στους καταναλωτές χωρίς σταθερή διεύθυνση, στους αιτούντες άσυλο και στους καταναλωτές που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής αλλά των οποίων δεν είναι δυνατή η απέλαση για νομικούς λόγους, να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

(28α)  Προκειμένου οι χρήστες λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά να εξυπηρετούνται δεόντως, τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν από τους παρόχους να διασφαλίζουν ότι το σχετικό προσωπικό έχει εκπαιδευτεί επαρκώς και ότι οι ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων δεν επηρεάζουν αρνητικά τους εν λόγω πελάτες.

(29)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής διαθέτει ήδη έναν ενεργό και ισοδύναμο λογαριασμό πληρωμών στην ίδια επικράτεια και να απαιτούν από τον καταναλωτή να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση που να το βεβαιώνει. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνούνται αίτηση πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, παρά μόνο στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται ρητά στην παρούσα οδηγία.

(29α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και ότι σε περίπτωση άρνησης ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα ενημερώνει τον καταναλωτή για τους συγκεκριμένους λόγους, εκτός αν η εν λόγω ενημέρωση θα ήταν αντίθετη στους στόχους της εθνικής ασφάλειας ή της καταπολέμησης χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων.

(30)  Θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά από βασικές υπηρεσίες πληρωμών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, εφόσον ο καταναλωτής διαχειρίζεται τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά για προσωπική χρήση, δεν τίθενται όρια στον αριθμό των πράξεων που θα προσφέρονται στον καταναλωτή δυνάμει των ειδικών κανόνων τιμολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 17. Κατά τον καθορισμό του τι θεωρείται προσωπική χρήση, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ισχύουσα καταναλωτική συμπεριφορά και τη συνήθη εμπορική πρακτική. Οι υπηρεσίες που συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης χρημάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν αναγκαίες πράξεις πληρωμών, όπως είναι η είσπραξη εισοδημάτων ή επιδομάτων, η πληρωμή λογαριασμών ή φόρων και η αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με άμεση χρέωση, με μεταφορά πίστωσης και με τη χρήση κάρτας πληρωμών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και να δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να υποβάλλουν εντολές πληρωμής μέσω της διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν υπάρχει. Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν θα πρέπει να γίνεται μόνον μέσω του διαδικτύου, διότι αυτό θα αποτελούσε εμπόδιο για τους καταναλωτές που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διευκόλυνση υπερανάληψης από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις υπερανάληψης και άλλα πιστωτικά προϊόντα ως σαφώς διαχωρισμένες υπηρεσίες σε πελάτες βασικών λογαριασμών πληρωμών, υπό τον όρο ότι η πρόσβαση και η χρήση του λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν περιορίζεται, ούτε εξαρτάται, από την αγορά τέτοιων πιστωτικών υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέλη χρεώνονται για αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να είναι διαφανή και τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκά με τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

(31)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα βασικών λογαριασμών πληρωμών στο ευρύτερο δυνατό φάσμα καταναλωτών, οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να προσφέρονται δωρεάν ή έναντι της καταβολής ευλόγου τέλους. Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να εξασφαλίζουν ότι ο λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά είναι πάντοτε ο λογαριασμός πληρωμών με τα χαμηλότερα τέλη για την παροχή του ελάχιστου πακέτου υπηρεσιών πληρωμών που ορίζεται εντός του κράτους μέλους. Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε πρόσθετα τέλη επιβάλλονται στον καταναλωτή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους που ορίζονται στη σύμβαση, θα πρέπει να είναι εύλογα και οπωσδήποτε όχι υψηλότερα από τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

(32)  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να αρνείται να ανοίξει λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά ή να καταγγέλλει τη σχετική σύμβαση μόνον σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή με τη νομοθεσία περί πρόληψης και διερεύνησης εγκλημάτων. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόρριψη μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον όταν ο καταναλωτής δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας και όχι επειδή η διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία είναι υπερβολικά επαχθής ή δαπανηρή.

(33)  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση της συνειδητοποίησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους χρήσης τους όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα επικοινωνίας είναι επαρκή και καλά στοχευμένα, ιδίως σε σχέση με την απεύθυνση σε καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, σε ευπαθείς και σε μετακινούμενους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν στους καταναλωτές προσβάσιμες πληροφορίες και κατάλληλη συνδρομή σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη και τους όρους χρήσης τους καθώς και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι καταναλωτές προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα πρέπει να πληροφορούνται ότι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν πρόσθετες υπηρεσίες προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στο σχολείο, και να καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση του συνδυασμού μεταξύ της παροχής λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και της ανεξάρτητης χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές που εξουσιοδοτούνται να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία και στις οποίες παραχωρούνται εξουσίες έρευνας και επιβολής. Οι εντεταλμένες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να έχουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν σε διαφορετικές αρμόδιες αρχές τον έλεγχο της εφαρμογής του ευρέος φάσματος των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(35)  Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες εξωδικαστικής υποβολής καταγγελιών και επίλυσης διαφορών για τη διευθέτηση των διαφορών που προκύπτουν από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η πρόσβαση σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι εύκολη και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να πληρούν μια σειρά κριτηρίων, όπως η ίση εκπροσώπηση παρόχων και χρηστών. Η εν λόγω πρόσβαση διασφαλίζεται ήδη από την οδηγία 2013/…/ΕΕ όσον αφορά τις σχετικές συμβατικές διαφορές. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και σε περίπτωση προ-συμβατικών διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, π.χ. όταν δεν έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία απαιτεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών. Η επεξεργασία αυτή διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(8). Η παρούσα οδηγία θα πρέπει άρα να εφαρμόζεται τηρουμένων των κανόνων που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία εφαρμογής τους.

(36)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον προσδιορισμό της τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι κοινές σε αρκετά κράτη μέλη και των σχετικών ορισμών των εν λόγω όρων.

(38)  Σε ετήσια βάση και για πρώτη φορά εντός τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε συναφείς πηγές πληροφοριών και να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει.

(39)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επανεξεταστεί τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη συγκρισιμότητα των λογαριασμών πληρωμών και την ευκολία αλλαγής λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να καθορίζεται ο αριθμός των βασικών λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες στο παρελθόν, η διάρκεια διατήρησης των βασικών λογαριασμών πληρωμών, ο αριθμός των απορριφθέντων αιτημάτων ανοίγματος τέτοιου είδους λογαριασμών, ο αριθμός των λογαριασμών που έκλεισαν και οι λόγοι απόρριψης και κλεισίματός τους, καθώς και τα σχετικά τέλη. Θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί κατά πόσον η παράταση της προθεσμίας για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που προβαίνουν σε αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο πρέπει να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όταν προσφέρουν πακέτα προϊόντων είναι επαρκείς ή αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

(40)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(41)  Σύμφωνα με την Κοινή Πολιτική Δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί τη διαβίβαση αυτών των εγγράφων δικαιολογημένη.

(41α)  Ένα κράτος μέλος θα πρέπει είναι σε θέση να αποφασίζει, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, να εξαιρεί παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από την υποχρέωση να προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις εξαιρέσεις μόνο όταν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξασφαλίζονται, το δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών δεν υπονομεύεται και οι πελάτες με βασικούς λογαριασμούς δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο στιγματισμού. Η έγκριση δεν πρέπει να οδηγεί σε μια κατάσταση όπου μόνο ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προσφέρει αυτό τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε ένα κράτος μέλος, [Τροπολογία 3]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι τηρούνται στο εσωτερικό της Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται στην Ένωση, καθώς και κανόνες αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών πληρωμών εντός της Ένωσης.

2.  Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης ένα πλαίσιο για τους κανόνες και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών για το άνοιγμα και τη χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην Ένωση.

3.  Το άνοιγμα και η χρήση λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, συνάδει με τις διατάξεις του κεφαλαίου II της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

3α.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 έως 19, λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά θεωρείται λογαριασμός πληρωμών που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

4.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με έδρα στην Ένωση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)  «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική του δραστηριότητα·

αα)  «νομίμως διαμένων»: κάθε πολίτης της Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ζητούν άσυλο βάσει της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, με το σχετικό πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 και άλλες σχετικές διεθνείς συνθήκες·

β)  «λογαριασμός πληρωμών»: ο λογαριασμός που διατηρείται στο όνομα ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής·

γ)  «υπηρεσίες πληρωμών»: υπηρεσίες πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 3 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

γα)  «υπηρεσίες που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών»: όλες οι υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληρωμών και των πράξεων πληρωμών εντός του πεδίου εφαρμογής του στοιχείου ζ) του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

δ)  «πράξη πληρωμής»: ενέργεια, στην οποία προβαίνει ο πληρωτής ή ο δικαιούχος, και συνίσταται στη διάθεση, μεταβίβαση ή ανάληψη χρηματικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείμενη υποχρέωση μεταξύ πληρωτή και δικαιούχου·

ε)  «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, με εξαίρεση τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV, όπου σημαίνει όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύουν στην επικράτεια του κράτους μέλους και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των γενικών υπηρεσιών λιανικής και οι οποίοι προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών ως αναπόσπαστο μέρος των τακτικών επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων·

στ)  «μέσο πληρωμών»: μέσο πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 23 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

ζ)   «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος αποστέλλει την πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο ή μέρος των επαναλαμβανόμενων πληρωμών·

η)   «λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προς τον οποίο αποστέλλεται η πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο ή μέρος των επαναλαμβανόμενων πληρωμών·

θ)  «πληρωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει εντολή πληρωμής από αυτόν τον λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου·

ι)  «δικαιούχος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών που αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής·

ια)  «τέλη»: όλες οι χρεώσεις και οι κυρώσεις, κατά περίπτωση, τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για, ή σε σχέση με, την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών·

ιαα)  «πιστωτικό επιτόκιο»: οποιοδήποτε επιτόκιο πληρώνεται στον καταναλωτή σε σχέση με τη διατήρηση κεφαλαίων σε έναν λογαριασμό πληρωμών·

ιβ)  «σταθερό υπόθεμα»: κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να αποθηκεύει τις πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον εν λόγω καταναλωτή, ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς των πληροφοριών, και που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

ιγ)  «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε άλλον των πληροφοριών σχετικά με το σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για μεταφορές πιστώσεων, επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις και επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων που διενεργούνται σε λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη μεταφορά του θετικού υπολοίπου του λογαριασμού από τον έναν λογαριασμό πληρωμών στον άλλον ή το κλείσιμο του προηγούμενου λογαριασμού· η αλλαγή δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση της σύμβασης από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

ιδ)  «άμεση χρέωση»: υπηρεσία πληρωμών για τη χρέωση λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής εκκινείται από τον δικαιούχο με τη συγκατάθεση του πληρωτή·

ιε)  «μεταφορά πίστωσης»: η ▌υπηρεσία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου με πράξη πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής από λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τηρεί τον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή·

ιστ)  «πάγια εντολή»: υπηρεσία για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με μια σειρά πράξεων πληρωμής από λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, που εκτελούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που τηρεί τον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή·

ιζ)  «χρηματικά ποσά»: χαρτονομίσματα, κέρματα, λογιστικό χρήμα, καθώς και ηλεκτρονικό χρήμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

ιη)  «σύμβαση-πλαίσιο»: σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληρωμών που διέπει τη μελλοντική εκτέλεση επιμέρους και διαδοχικών πράξεων πληρωμής και η οποία δύναται να περιλαμβάνει την υποχρέωση και τους όρους σύστασης λογαριασμού πληρωμών·

ιηα)  ως «εργάσιμη ημέρα» νοείται η εργάσιμη ημέρα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 27 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Άρθρο 3

Τυποποιημένη ορολογία που συνδέεται με τους λογαριασμούς πληρωμών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό κατάλογο ▌των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος καλύπτει τουλάχιστον τις 10 πιο αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών που είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες, νοουμένου ότι σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους θα χρησιμοποιείται ένας μόνο όρος για κάθε υπηρεσία.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις υπηρεσίες:

α)  που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους καταναλωτές σε σχέση με τους λογαριασμούς πληρωμών τους·

β)  που συνεπάγονται το υψηλότερο συνολικό κόστος για τους καταναλωτές, τόσο συνολικά όσο και σε μοναδιαία βάση·

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών αυτών για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΕΑΤ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους προσωρινούς καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία βάσει των οποίων κατάρτισαν αυτούς τους καταλόγους σε σχέση με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 24, με τις οποίες προσδιορίζεται, βάσει των προσωρινών καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 3, τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι κοινές τουλάχιστον στην πλειονότητα των κρατών μελών. Η τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να είναι σαφής και συνοπτική και περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς για τις κοινές υπηρεσίες. Σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα κάθε κράτους μέλους θα χρησιμοποιείται ένας μόνο όρος για κάθε υπηρεσία.

5.  Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί και οπωσδήποτε εντός μηνός την τυποποιημένη ορολογία, που εγκρίνεται σε επίπεδο Ένωσης δυνάμει της παραγράφου 4, στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και δημοσιεύει τον κατάλογο αυτόν.

Άρθρο 4

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών και γλωσσάριο

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εγκαίρως πριν από την υπογραφή σύμβασης για λογαριασμό πληρωμών με τον καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή with a εκτενές δελτίο πληροφόρησης περί τελών. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών αναφέρει όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε υπηρεσία. Περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη και επιτόκια μπορεί να εφαρμοστούν στον λογαριασμό. Προκειμένου να διακρίνεται το δελτίο πληροφόρησης περί τελών από εμπορικά ή συμβατικά έγγραφα, φέρει ένα κοινό σύμβολο στην κορυφή της πρώτης σελίδας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των τελών και διαθέτουν στον καταναλωτή επικαιροποιημένο δελτίο πληροφόρησης περί τελών, όπου αρμόζει.

Όταν το τέλος για μια υπηρεσία ισχύει μόνο για ορισμένους διαύλους επικοινωνίας, όπως επιγραμμικά ή μέσω υποκαταστήματος, ή όταν το τέλος ποικίλλει ανάλογα με τον δίαυλο που χρησιμοποιείται, αυτό αναγράφεται καθαρά στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών.

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν επιβάλλουν τέλη ή χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών.

2.  Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες πληρωμών ▌προσφέρονται ως μέρος πακέτου υπηρεσιών πληρωμών, το δελτίο πληροφόρησης περί τελών δηλώνει το τέλος για το σύνολο του πακέτου, τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο και τον αριθμό τους, καθώς και το τέλος για κάθε υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο.

5.  Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να διασφαλίζουν ότι παρέχουν στους καταναλωτές γλωσσάριο όλων των υπηρεσιών, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς ορισμούς.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το γλωσσάριο που παρέχουν δυνάμει του πρώτου εδαφίου έχει συνταχθεί σε σαφή, και μη τεχνική γλώσσα, χωρίς αμφισημίες, και ότι δεν είναι παραπλανητικό.

6.  Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και το γλωσσάριο καθίστανται μόνιμα διαθέσιμα στους καταναλωτές και τους επίδοξους καταναλωτές από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους των παρόχων, όπου είναι εύκολα προσπελάσιμο, μεταξύ άλλων και από μη πελάτες. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και το γλωσσάριο καθίστανται διαθέσιμα δωρεάν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε σταθερό υπόθεμα, σε χώρους προσβάσιμους από τους καταναλωτές, ενώ το γλωσσάριο διατίθεται σε σταθερό υπόθεμα κατόπιν αιτήσεως.

7.  Η ΕΑΤ, μετά από διαβούλευση με τις εθνικές αρχές και κατόπιν διενέργειας δοκιμών από τους καταναλωτές, αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφοριών περί τελών και της δήλωσης τελών και το κοινό σύμβολο.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 5

Δήλωση τελών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν στους καταναλωτές δωρεάν δήλωση όλων των τελών και των επιτοκίων που εφαρμόζουν στους λογαριασμούς πληρωμών τους τουλάχιστον ετησίως.

The communication channel to be used to provide the consumer with the statement of fees shall be agreed among the contracting parties. Η δήλωση θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή.

2.  Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναφέρει λεπτομερώς τα εξής στοιχεία:

α)  το τέλος μονάδας που χρεώνεται για κάθε υπηρεσία και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου ή, όταν οι υπηρεσίες συνδυάζονται σε πακέτο, το τέλος που χρεώνεται για το πακέτο συνολικά·

β)  το συνολικό ποσό των τελών που καταβλήθηκαν για κάθε υπηρεσία η οποία παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη όπου αρμόζει τις συγκεκριμένες δομές τελών που συνδέονται με τα πακέτα υπηρεσιών·

βα)  το ύψος του επιτοκίου υπερανάληψης που ισχύει για τον λογαριασμό, τον αριθμό των ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε χρήση του δικαιώματος υπερανάληψης από τον λογαριασμό και το συνολικό ποσό των καταβληθέντων τόκων ή των χρεώσεων που συνδέονται με την υπερανάληψη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου·

ββ)  το πιστωτικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στον λογαριασμό, το μέσο υπόλοιπο και το συνολικό ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

γ)  το συνολικό υπόλοιπο (θετικό ή αρνητικό) ύστερα από αφαίρεση όλων των τελών και εφαρμογή του τόκου που συσσωρεύτηκε σε σύνδεση με τη χρήση του εν λόγω λογαριασμού κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

γα)  των εκ των προτέρων κοινοποιήσεων όσον αφορά τις τροποποιήσεις των τελών και των επιτοκίων κατά την προσεχή περίοδο.

4.   Η ΕΑΤ, ύστερα από διαβούλευση με τις εθνικές αρχές και ύστερα από έρευνα καταναλωτών, αναπτύσσει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και του κοινού συμβόλου της.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 6

Ανακοινώσεις με χρήση της τυποποιημένης ορολογίας

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλες τις ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, όπως μεταξύ άλλων στις συμβατικές και εμπορικές ανακοινώσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν, όπου αρμόζει, την τυποποιημένη ορολογία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των υπηρεσιών τους ή λογαριασμών πληρωμών στις εμπορικές ανακοινώσεις τους προς τους πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν σαφώς, κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο με χρήση της τυποποιημένης ορολογίας όπως περιλαμβάνεται στον πλήρη κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες εμπορικές ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών ή στη δήλωση τελών υπό την προϋπόθεση ότι οι ονομασίες αυτές χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά της τυποποιημένης ορολογίας και ως δευτερεύων χαρακτηρισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ή λογαριασμών.

Άρθρο 7

Δικτυακοί τόποι σύγκρισης σε εθνικό επίπεδο

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση, δωρεάν, σε τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο, που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  σύγκριση των τόκων που καταβάλλονται ή χρεώνονται στον λογαριασμό πληρωμών, των τελών που χρεώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό επίπεδο ▌·

β)  σύγκριση καθοριστικών παραγόντων για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως ο αριθμός και ο τόπος των υποκαταστημάτων και των μηχανημάτων αυτόματης συναλλαγής μέσω των οποίων μπορεί να γίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες·

γ)  παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης, την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών, μεταξύ άλλων για τους λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και για τις διαδικασίες αλλαγής που προσφέρονται σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να προσφέρονται μέσω συνδέσμων προς εξωτερικούς δικτυακούς τόποτς.

2.  Τα κράτη μέλη καθιερώνουν εθελοντικό σύστημα διαπίστευσης για τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης των στοιχείων προς σύγκριση, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), που προσφέρονται σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών, όταν η εκμετάλλευσή τους γίνεται από ιδιωτικούς φορείς. Προκειμένου να εξασφαλίσουν διαπίστευση, οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί φορείς πρέπει:

α)  να είναι νομικά, οικονομικά και λειτουργικά ανεξάρτητοι από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

αα)  να αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και τη χρηματοδότησή τους·

αβ)  να ορίζουν σαφή, αντικειμενικά κριτήρια επί των οποίων θα βασίζεται η σύγκριση·

αγ)  να είναι αμερόληπτοι στον βαθμό που, στην αρχική σελίδα ή στη σελίδα σύγκρισης των τιμών, δεν εμφανίζονται διαφημίσεις από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αντιπροσώπους τους, συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή εμπορικές ονομασίες·

β)  να χρησιμοποιούν απλή και σαφή γλώσσα και, όπου απαιτείται, την τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5·

γ)  να παρέχουν ακριβή και ενημερωμένη πληροφόρηση και να αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης·

δ)  να παρέχουν στους χρήστες αντικειμενικά και πλήρη αποτελέσματα λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όποια κριτήρια αναζήτησης επιλέγονται από τους χρήστες και, εάν οι προβαλλόμενες πληροφορίες δεν συνιστούν ολοκληρωμένη επισκόπηση της αγοράς, μια σαφή δήλωση για το ζήτημα αυτό πριν την εμφάνιση των αποτελεσμάτων·

δα)  να δέχονται αιτήσεις καταχώρισης στον δικτυακό τόπο από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οικείο κράτος μέλος·

ε)  να εφαρμόζουν αποτελεσματική διαδικασία έρευνας και διαχείρισης καταγγελιών.

Σε περίπτωση που πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρεώνονται για την καταχώριση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, οι χρεώσεις δεν εισάγουν διακρίσεις και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο.

3.  Σε περίπτωση που δεν έχει διαπιστευθεί κανένας δικτυακός τόπος σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δημιουργία δικτυακού τόπου τον οποίο θα διαχειρίζεται η ίδια η αρμόδια αρχή του άρθρου 20 ή άλλος φορέας για λογαριασμό της, ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που έχει διαπιστευθεί κάποιος δικτυακός τόπος σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη δημιουργία επιπρόσθετου δικτυακού τόπου, τον οποίο θα διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 20 ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Οι δικτυακοί τόποι τους οποίους διαχειρίζεται αρμόδια αρχή, δυνάμει της παραγράφου 1 συμμορφώνονται με την παράγραφο 2 στοιχεία α) έως ε).

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν ή να ανακαλέσουν τη διαπίστευση των ιδιωτικών φορέων, σε περίπτωση επανεμφανιζόμενης ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2.

4α.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν ευθύνονται για εσφαλμένες ή παρωχημένες πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους ή τις υπηρεσίες τους, που περιέχονται σε διαπιστευμένους ή μη διαπιστευμένους δικτυακούς τόπους σύγκρισης, όταν ο πάροχος του δικτυακού τόπου σύγκρισης δεν έχει διορθώσει παρόμοιες πληροφορίες παρά το σχετικό αίτημα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

4β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και για τους διαπιστευμένους δικτυακούς τόπους σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3.

Άρθρο 7α

Ενωσιακός δικτυακός τόπος σύγκρισης

1.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την ΕΑΤ για τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3.

2.  Έως τις ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η ΕΑΤ δημιουργεί προσβάσιμο για το κοινό ενωσιακό δικτυακό τόπο σύγκρισης, ο οποίος επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν λογαριασμούς πληρωμών που προσφέρονται εντός της εσωτερικής αγοράς. Ως συμπληρωματική ενημέρωση, ο ενωσιακός δικτυακός τόπος σύγκρισης παρέχει επίσης στους καταναλωτές ένα γλωσσάριο που περιλαμβάνει την τυποποιημένη ορολογία ης Ένωσης, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, καθώς επίσης και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διασυνοριακή αλλαγή λογαριασμών πληρωμών.

Άρθρο 8

Πακέτα τραπεζικών λογαριασμών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται μαζί με άλλη χρηματοοικονομική υπηρεσία ή προϊόν στο πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών χωριστά και, στην περίπτωση αυτή, παρέχει χωριστή πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και τα τέλη που συνδέονται με κάθε άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 9

Παροχή της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συμφωνήσει το άνοιγμα νέου λογαριασμού πληρωμών με τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σε σχέση με αλλαγή λογαριασμού όταν και οι δύο πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εδρεύουν στην επικράτειά τους, να θεσπίζουν ή να διατηρούν ρυθμίσεις διαφορετικές από αυτές που εκτίθενται στο άρθρο 10, εάν τούτο αποβαίνει σαφώς προς το συμφέρον του καταναλωτή και εάν η αλλαγή ολοκληρώνεται εντός το πολύ των ίδιων χρονικών περιθωρίων όπως αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 10

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7.

2.  Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Προς τούτο, ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει γραπτή άδεια από τον καταναλωτή για την εκτέλεση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, η γραπτή άδεια πρέπει να ληφθεί από όλους τους κατόχους του λογαριασμού.

Η άδεια συντάσσεται σε μια επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο εκκινείται η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Η άδεια επιτρέπει στον καταναλωτή να παρέχει ή να αρνείται ρητή συγκατάθεση στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία ε) και στ) και να παρέχει ή να αρνείται ρητή συγκατάθεση στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία γ) και δ) και στην παράγραφο 5. Η εξουσιοδότηση επιτρέπει επίσης στον καταναλωτή να ζητήσει ρητώς τη μεταφορά από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β).

Η εξουσιοδότηση ορίζει επίσης την ημερομηνία από την οποία θα λειτουργούν οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές από τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η ημερομηνία αυτή τοποθετείται τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει την αίτηση εκτέλεσης της αλλαγής λογαριασμού από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6.

3.  Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής ενέργειες:

α)  να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της παραγράφου 2, στον καταναλωτή κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις εντολές άμεσης χρέωσης τις οποίες έχει δώσει ο οφειλέτης, όταν υπάρχουν·

β)  να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της παραγράφου 2, στον καταναλωτή τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις που έχει εξουσιοδοτήσει ο πιστωτής και οι οποίες εκτελέστηκαν στον λογαριασμό του καταναλωτή κατά τους προηγούμενους 13 μήνες·

γ)  να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τις πρόσθετες πληροφορίες είναι αναγκαίες προκειμένου ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών να εκτελέσει την αλλαγή λογαριασμού·

δ)  σε περίπτωση που ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού των εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων προς τον λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών, ▌να διακόψει την αποδοχή άμεσων χρεώσεων και εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

ε)  εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, να μεταφέρει οποιοδήποτε θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό που ανοίχτηκε ή τηρείται στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον καταναλωτή·

στ)  εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, να κλείσει τον λογαριασμό που τηρείται στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον καταναλωτή·

στα)  να ακυρώσει τις πάγιες εντολές και τις μεταφορές πιστώσεων με ημερομηνία εκτέλεσης από την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση.

4.  Αφού λάβει από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τις ζητούμενες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α)  προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων ημερών τις πάγιες εντολές για τις μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

β)  δέχεται άμεσες χρεώσεις, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

βα)  εφόσον χρειάζεται, ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις άμεσες χρεώσεις του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012·

γ)  εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, ενημερώνει τους πληρωτές που διενεργούν επαναλαμβανόμενες μεταφορές πιστώσεων σε λογαριασμό πληρωμών του καταναλωτή σχετικά με τα στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Εάν ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ενημερώσει τον πληρωτή, ζητά εντός δύο ημερών από τον καταναλωτή ή, εάν είναι αναγκαίο και αφού ζητήσει την άδεια του καταναλωτή, από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

δ)  εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, ενημερώνει τους δικαιούχους που διενεργούν άμεσες χρεώσεις για την είσπραξη χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό του καταναλωτή σχετικά με τα στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και την ημερομηνία από την οποία αρχίζουν να γίνονται εισπράξεις μέσω άμεσων χρεώσεων στον εν λόγω λογαριασμό. Εάν ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ενημερώσει τον δικαιούχο, ζητά εντός δύο ημερών από τον καταναλωτή ή, εάν είναι αναγκαίο και αφού ζητήσει την άδεια του καταναλωτή, από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

ε)  εάν ζητηθεί από τον καταναλωτή να παράσχει τις ελλείπουσες πληροφορίες για τους σκοπούς των στοιχείων γ) και δ), παρέχει στον καταναλωτή τυποποιημένες επιστολές, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο εκκινείται η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, με τα στοιχεία του νέου λογαριασμού και την ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση.

4α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ορίζονται προθεσμίες σε εθνικό επίπεδο προκειμένου τόσο οι πληρωτές όσο και οι δικαιούχοι να λάβουν υπόψη τα στοιχεία του νέου λογαριασμού του καταναλωτή που αποστέλλονται από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι καταναλωτές αποκτούν επίγνωση παρόμοιων προθεσμιών και των ευθυνών που αυτές συνεπάγονται.

5.  Εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμής δύνανται να προβεί σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού.

6.  Αφού παραλάβει σχετικό αίτημα από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α)  αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α), β) και γ) εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος·

β)  σε περίπτωση που ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού των εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων προς τον λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών, ακυρώνει τις εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων και διακόπτει την αποδοχή άμεσων χρεώσεων στον λογαριασμό πληρωμών από την ημερομηνία που ζητείται από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

γ)  μεταφέρει οποιοδήποτε θετικό υπόλοιπο από τον λογαριασμό πληρωμών στον λογαριασμό που τηρείται στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

δ)  αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα βήματα που εκτίθενται στα στοιχεία α), β) και γ), κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών·

ε)  προβαίνει σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού, δυνάμει της παραγράφου 5.

6a.  Ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι υποχρεωμένος να κλείσει τον λογαριασμό πληρωμών σύμφωνα με το στοιχείο δ) της παραγράφου 6 εφόσον εκκρεμούν υποχρεώσεις του καταναλωτή έναντι του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει αμέσως τον καταναλωτή σε περίπτωση που οι εν λόγω εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν το κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών του.

7.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 55 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν αναστέλλει τα μέσα πληρωμών πριν από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έτσι ώστε η παροχή υπηρεσιών πληρωμών προς τον καταναλωτή να μη διακοπεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής λογαριασμού.

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 έως 7 εκτός από εκείνες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 4 στοιχεία γ) και δ) εφαρμόζονται και όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.

9.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 8, οι προθεσμίες των παραγράφων 3, 4 και 6 διπλασιάζονται εκτός εάν συνδέονται με συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 260/2012 όταν τόσο ο αποστέλλων όσο και ο λαμβάνων λογαριασμός πληρωμών είναι εκφρασμένοι σε ευρώ. Η παρούσα διάταξη υπόκειται σε αναθεώρηση δυνάμει του άρθρου 27.

Άρθρο 11

Τέλη που συνδέονται με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν δωρεάν πρόσβαση στις προσωπικές τους πληροφορίες όσον αφορά υφιστάμενες πάγιες εντολές και άμεσες χρεώσεις που τηρούνται είτε στον αποστέλλοντα είτε στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις πληροφορίες που έχει ζητήσει ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 6 στοιχείο α) χωρίς να χρεώνει τον καταναλωτή ή τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή για το κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που τηρείται σε αυτόν καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, είναι εύλογα.

Άρθρο 11a

Αυτόματη ανακατεύθυνση

Εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από την εκπόνηση μελέτης ρυθμιστικού αντικτύπου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν έως τις ... [6 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], την καθιέρωση ενός μηχανισμού που παρέχει αυτόματη ανακατεύθυνση των πληρωμών από έναν λογαριασμό πληρωμών σε άλλον λογαριασμό πληρωμών σε συνδυασμό με αυτόματες ενημερώσεις των δικαιούχων ή πληρωτών σε περίπτωση ανακατεύθυνσης των μεταφορών τους.

Άρθρο 12

Οικονομική ζημία για τους καταναλωτές

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε τέλη ή άλλη οικονομική ζημία που υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού προς τις υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης. Το βάρος της αποδείξεως το φέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος πρέπει να καταδείξει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους που εκτίθενται στο άρθρο 10.

2.  Οι καταναλωτές δεν υφίστανται καμία οικονομική ζημία εξαιτίας λαθών ή καθυστερήσεων στην επικαιροποίηση των στοιχείων του λογαριασμού πληρωμής τους από πληρωτή ή δικαιούχο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πληρωτές και δικαιούχοι θεωρούνται υπεύθυνοι όταν δεν τηρούν τις προθεσμίες που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4α.

Άρθρο 13

Πληροφόρηση σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν στους καταναλωτές τις εξής πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού:

α)  τον ρόλο του αποστέλλοντος και του λαμβάνοντος παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σε κάθε βήμα της διαδικασίας αλλαγής λογαριασμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10·

β)  το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών βημάτων·

γ)  τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνονται για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

δ)  κάθε πληροφορία που θα κληθεί να παράσχει ο καταναλωτής·

ε)  το σύστημα εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 21.

2.  Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη δωρεάν σε σταθερό υπόθεμα σε όλα τα υποκαταστήματα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στα οποία έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους τους ανά πάσα στιγμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άρθρο 14

Απαγόρευση των διακρίσεων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον τόπο διαμονής τους, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ένωσης. Η κατοχή βασικού λογαριασμού πληρωμών δεν επιδέχεται κανενός είδους διακρίσεις. Απαγορεύεται η οιαδήποτε εισαγωγή διακρίσεων, για παράδειγμα μέσω διαφορετικής όψης της κάρτας ή μέσω διαφορετικού αριθμού λογαριασμού ή κάρτας.

Άρθρο 15

Δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά προσφέρεται στους καταναλωτές από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γενικών υπηρεσιών πληρωμών λιανικής και προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών ως αναπόσπαστο μέρος της τακτικής επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται μόνον από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον λογαριασμό αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει να εξαιρεί παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από την υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής. Οποιαδήποτε τυχόν εξαίρεση θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και περιοριστικά κριτήρια. Η Επιτροπή εγκρίνει τις εξαιρέσεις μόνο όταν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξασφαλίζονται, το δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών δεν υπονομεύεται και οι πελάτες με βασικούς λογαριασμούς δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο στιγματισμού. [Τροπολογίες 4/αναθ. και 5/αναθ.]

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να άρουν την υποχρέωση της παραγράφου 1 όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών:

α)  απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)· 

β)  λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση·

γ)  θεσπίζουν καθορισμένα κριτήρια για την ιδιότητα του μέλους, όπως το επάγγελμα.

Οποιαδήποτε τέτοια άρση δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίσταται στην επικράτειά τους ένα σύστημα που να εξασφαλίζει το δικαίωμα των καταναλωτών να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 14, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)  το δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του καταναλωτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α·

αα)  θεσπίζεται μηχανισμός για την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση, των αιτούντων άσυλο και των καταναλωτών που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής αλλά των οποίων δεν είναι δυνατή η απέλαση για νομικούς λόγους, να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ·

β)  η άσκηση του δικαιώματος δεν γίνεται εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή·

βα)  διατίθεται μηχανισμός που διασφαλίζει ότι, τόσο οι καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, όσο και οι ευπαθείς και οι μετακινούμενοι καταναλωτές, ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά·

ββ)  η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ένας καταναλωτής επιθυμεί να αλλάξει λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά εντός του πεδίου εφαρμογής της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού·

2α.  Προκειμένου να ασκείται το δικαίωμα που ορίζεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους καταναλωτές να έχουν πραγματική σχέση με το κράτος μέλος στο οποίο επιθυμούν να ανοίξουν και να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Όταν ο καταναλωτής καλείται να αποδείξει μια τέτοια σχέση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τούτο δεν θα είναι επαχθές για τον καταναλωτή. Προς τούτο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν κατάλογο ο οποίος εκθέτει τη μορφή που μπορεί να πάρει μια τέτοια σχέση. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον την ιθαγένεια, τους οικογενειακούς δεσμούς, τα κέντρα συμφερόντων, τον τόπο εργασίας, την περίοδο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, την επιδίωξη ευκαιριών απασχόλησης ή άλλες επαγγελματικές σχέσεις, τον τόπο σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, τη διαμονή, την ακίνητη περιουσία και οποιαδήποτε εκκρεμή αίτηση ασύλου ή μετανάστευσης.

Η ΕΑΤ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για να παράσχει συνδρομή στις αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τον καταναλωτή και μπορεί να απαιτούν τη φυσική παρουσία του καταναλωτή ή τη νόμιμη εκπροσώπησή του από τρίτο πρόσωπο στο πλησιέστερο διαθέσιμο υποκατάστημα προκειμένου να ανοίξει ο λογαριασμός.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι δυνατόν για τους καταναλωτές να αποδεικνύουν την ύπαρξη πραγματικής σχέσης εντός ενός μηνός από το άνοιγμα του λογαριασμού εξ αποστάσεως και εκ των προτέρων. Πριν από μια τέτοια επαλήθευση, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής παρουσίας όπου χρειάζεται, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να θέτουν περιορισμούς στη χρήση του λογαριασμού.

2β.  Πριν από το άνοιγμα ενός λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να επαληθεύουν κατά πόσο ο καταναλωτής διατηρεί ενεργό και ισοδύναμο λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους και απαιτούν από τον καταναλωτή να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν δύνανται να απορρίψουν το αίτημα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τις εξής περιπτώσεις:

α)  όταν η δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο II της οδηγίας 2005/60/ΕΚ εντοπίζει αισθητό κίνδυνο ότι ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου·

β)  σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος έχει ασκήσει τη δυνατότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2β του παρόντος άρθρου, όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην επικράτεια της χώρας τους, που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή μιας πλήρους αίτησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή αμελλητί ▌, γραπτώς και δωρεάν για την απόρριψη του αιτήματός του και για τους ειδικούς λόγους της, εκτός εάν η ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της εθνικής ασφάλειας ή της καταπολέμησης χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων. Επιπλέον, ο καταναλωτής ενημερώνεται τουλάχιστον για έναν δίαυλο έφεσης ή υπηρεσία παροχής συμβουλών που έχει στη διάθεσή του δωρεάν ή έναντι εύλογης αμοιβής, καθώς και για διαθέσιμους μηχανισμούς εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει τα δέοντα μέτρα δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτάται από την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών ή μετοχών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 16

Παράμετροι λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες ▌:

α)  υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο λογαριασμού πληρωμών·

β)  υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση χρηματικών ποσών σε λογαριασμό πληρωμών·

γ)  υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τραπεζική θυρίδα και σε μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, κατά τη διάρκεια ή εκτός του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών·

δ)  την εκτέλεση των εξής πράξεων πληρωμής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

i)  άμεσων χρεώσεων στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε νόμισμα πέραν του ευρώ·

ii)  πράξεων πληρωμής στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε νόμισμα πέραν του ευρώ μέσω μέσου πληρωμών (π.χ. μέσω κάρτας πληρωμών ή προϊόντος λογισμικού) συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πληρωμών·

iii)  μεταφορών πιστώσεων στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε νόμισμα πέραν του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πάγιων εντολών, σε τερματικά, θυρίδες τραπεζών, και μέσω των επιγραμμικών δυνατοτήτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εφόσον ένας λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή για προσωπική χρήση, δεν υπάρχουν όρια στον αριθμό των πράξεων που παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των ειδικών κανόνων τιμολόγησης που ορίζονται στο άρθρο 17. Κατά τον καθορισμό του τι θεωρείται προσωπική χρήση, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ισχύουσα καταναλωτική συμπεριφορά και τη συνήθη εμπορική πρακτική.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να εκκινεί συναλλαγές πληρωμής από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά τον οποίο διατηρεί, μέσω των καταστημάτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω της διαδικτυακής ▌πλατφόρμας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν υπάρχει.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνει δυνατότητες υπερανάληψης με εξαίρεση, όπου θεωρείται σκόπιμο, μιας προσωρινής δυνατότητας αντιστάθμισης για μικρά ποσά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις υπερανάληψης και άλλα πιστωτικά προϊόντα ως σαφώς διαχωρισμένες υπηρεσίες σε πελάτες βασικών λογαριασμών πληρωμών. Η πρόσβαση ή η χρήση του λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν περιορίζεται, ούτε εξαρτάται, από την αγορά τέτοιων πιστωτικών υπηρεσιών. Τα τέλη που χρεώνονται για αυτές τις υπηρεσίες είναι διαφανή και τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκά με τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

4α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 προκειμένου να επικαιροποιεί τον κατάλογο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εξέλιξη των μέσων πληρωμών και της τεχνολογίας.

Άρθρο 17

Συναφή τέλη

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της καταβολής ευλόγου τέλους. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να εξασφαλίζουν ότι, από τα προϊόντα που προσφέρουν, ο λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά είναι πάντοτε ο λογαριασμός πληρωμών με τα χαμηλότερα τέλη για την παροχή του ελάχιστου πακέτου υπηρεσιών πληρωμών που ορίζεται εντός του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα και οπωσδήποτε όχι υψηλότερα από τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

Άρθρο 18

Συμβάσεις-πλαίσια και καταγγελία

1.  Οι συμβάσεις-πλαίσια για την παροχή πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους 2 και 3.

2.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση-πλαίσιο μόνον εάν ισχύει τουλάχιστον μία από τις εξής προϋποθέσεις:

α)  εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε εσκεμμένα τον λογαριασμό για παράνομους σκοπούς·

β)  εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα μεγαλύτερο των 24 διαδοχικών μηνών και εάν δεν έχουν καταβληθεί στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών πληρωτέα τέλη·

γ)  εάν ο καταναλωτής παρέσχε εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίσει τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι τα ακριβή στοιχεία θα είχαν ως αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτήματός του·

γα)  εάν ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσει την ύπαρξη πραγματικής σχέσης με το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2a, εντός ενός μηνός από το άνοιγμα του λογαριασμού εξ αποστάσεως και εκ των προτέρων·

δ)  εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως ανοίξει δεύτερο λογαριασμό πληρωμών στο κράτος μέλος όπου διατηρεί ήδη λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, ενημερώνει τον καταναλωτή για τους λόγους και την αιτιολόγηση της καταγγελίας, τουλάχιστον για έναν δίαυλο έφεσης ή υπηρεσία παροχής συμβουλών που έχει αυτός στη διάθεσή του δωρεάν ή έναντι εύλογης αμοιβής, καθώς και για διαθέσιμους μηχανισμούς εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών, τουλάχιστον ένα μήνα προτού ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν παρόμοια ενημέρωση θα αντέβαινε στους στόχους της εθνικής ασφάλειας.

Άρθρο 19

Γενικές πληροφορίες για λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη θέσπιση επαρκών μέτρων για την ενίσχυση της συνειδητοποίησης ▌σχετικά με τη διαθεσιμότητα λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, τους όρους τιμολόγησής τους, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους πρόσβασης σε σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα επικοινωνίας είναι επαρκή και καλά στοχευμένα, ιδίως σε σχέση με την απεύθυνση σε καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, σε ευπαθείς και σε μετακινούμενους καταναλωτές.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν ενεργητικά στους καταναλωτές προσβάσιμες πληροφορίες και κατάλληλη συνδρομή σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη και τους όρους χρήσης τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται ότι η αγορά πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική για την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

2α.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα συμβουλευτικά κέντρα να ενισχύουν την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων πελατών ώστε να τους καταστήσουν περισσότερο υπεύθυνους και να τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Τα κράτη μέλη προάγουν κατάλληλα μέτρα και να βελτιώσουν την χρηματοοικονομική εκπαίδευση μεταξύ άλλων και στα σχολεία. Ο κίνδυνος του χρηματοοικονομικού αποκλεισμού πρέπει να ελαχιστοποιηθεί για όλους τους καταναλωτές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση του συνδυασμού της παροχής λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

2β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που υποχρεούνται να προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υποβληθέντων αιτημάτων για λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, των απορριφθέντων αιτημάτων, των λογαριασμών που ανοίχτηκαν και που κλείστηκαν κατά τη διάρκεια του σχετικού έτους. Τα σχετικά στοιχεία συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται σε επίπεδο καταστήματος και σε εταιρικό επίπεδο.

2γ.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν, μεταξύ άλλων και στον δικτυακό τους τόπο, έλεγχο των επιδόσεων κάθε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με την απαίτηση σεβασμού του δικαιώματος πρόσβασης. Για τον σκοπό αυτόν, οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών αξιολογούνται μεμονωμένα σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στην παροχή λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και ένας κατάλογος με τις δέκα κορυφαίες τράπεζες με βάση το μερίδιο αγοράς δημοσιεύεται σε ετήσια βάση. Όλα τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 20

Αρμόδιες αρχές

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες διασφαλίζουν και παρακολουθούν την αποτελεσματική συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης αυτής. Είναι ανεξάρτητες από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Είναι αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

2.  Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι ανεξάρτητες από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και διαθέτουν όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες και όλους τους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όταν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τη διασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

2α.  Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διαβουλεύσεις με τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των καταναλωτών, για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία, χωρίς να θίγεται η απαίτηση περί ανεξαρτησίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εντεταλμένες αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός ... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιονδήποτε καταμερισμό των αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών. Ενημερώνουν την Επιτροπή αμελλητί για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή που αφορά τον ορισμό και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των εν λόγω αρχών.

Άρθρο 21

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη ορίζουν υφιστάμενους φορείς και, όπου κρίνεται σκόπιμο, συγκροτούν νέους.

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υπάγονται σε έναν ή περισσότερους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που εκπληρώνουν τα εξής κριτήρια:

α)  η προθεσμία για την υποβολή της διαφοράς ενώπιον δικαστηρίου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών·

β)  η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία·

γ)  τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·

δ)  υπάρχει ίση εκπροσώπηση παρόχων, καταναλωτών και άλλων χρηστών.

1β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεσμεύονται να χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

1γ.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και την ΕΑΤ για τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το αργότερο έως …. [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη μεταβολή που αφορά τους εν λόγω φορείς.

1δ.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ των παρόχων και του καταναλωτή. Διευκρινίζουν επίσης κατά πόσον δεσμεύονται ή υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτούς τους φορείς για την επίλυση των διαφορών τους με τους καταναλωτές.

1ε.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται με σαφή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον δικτυακό τόπο του παρόχου, εάν υπάρχει, και στους γενικούς όρους των συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του παρόχου και του καταναλωτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 22

Διοικητικά μέτρα και εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες περί διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές ποσοτικοποιούνται στο μέτρο του δυνατού σε ενωσιακό επίπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

2.  Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά με τα είδη διοικητικών κυρώσεων και τα άλλα διοικητικά μέτρα και το ύψος των διοικητικών χρηματικών ποινών.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν χωρίς περιττές καθυστερήσεις όποια κύρωση ή άλλο μέτρο επιβάλλεται για παραβίαση των εθνικών διατάξεων που μεταφέρουν την παρούσα οδηγία, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις έως τις … [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 24, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

Άρθρο 24

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αξιολόγηση

1.   Σε ετήσια βάση και για πρώτη φορά έως τις … [τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α)  τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 6·

β)  τον αριθμό των διαπιστευμένων δικτυακών τόπων σύγκρισης που δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 7 και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών από τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης·

γ)  τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών για τους οποίους έχει γίνει αλλαγή, τον μέσο χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού, το μέσο συνολικό τέλος που χρεώνεται για την αλλαγή λογαριασμού, τον αριθμό των απορριφθέντων αιτημάτων αλλαγής, τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής λογαριασμού·

δ)  τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά που ανοίχτηκαν, τη διάρκεια διατήρησης τέτοιου είδους λογαριασμών, τον αριθμό των απορριφθέντων αιτημάτων αλλαγής λογαριασμού, τον αριθμό των λογαριασμών που έκλεισαν και τους λόγους απόρριψής και κλεισίματός τους, καθώς και τα σχετικά τέλη·

δα)  τα μέτρα που θεσπίζονται με σκοπό την καθοδήγηση των ευάλωτων ομάδων σε θέματα προϋπολογισμού και υπερχρέωσης.

2.  Η Επιτροπή παρέχει ετήσια έκθεση με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 27

Ρήτρα επανεξέτασης

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, εντός ... [τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η οποία συνοδεύεται, ενδεχομένως, από πρόταση.

Η έκθεση περιλαμβάνει:

α)  κατάλογο με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή για εσφαλμένη ή ελλιπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

β)  αξιολόγηση του αντίκτυπου της παρούσας οδηγίας σε σχέση με την εναρμόνιση και την ολοκλήρωση των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης και σε σχέση με τον ανταγωνισμό και το μέσο ύψος των τελών στα κράτη μέλη·

γ)  στρατηγικές με στόχο να αυξηθεί η ποιότητα, η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα της παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, όπως μεταξύ άλλων η διαφάνεια των επιχειρηματικών μοντέλων, των επενδυτικών στρατηγικών και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

δ)  εκτίμηση σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της εφαρμογής της πλήρους φορητότητας των αριθμών λογαριασμών πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, συνοδευόμενη από έναν χάρτη πορείας με τις συγκεκριμένες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την εν λόγω εφαρμογή·

ε)  αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των καταναλωτών που άνοιξαν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά μετά τη μεταφορά της οδηγίας·

στ)  παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη για τον περιορισμό του αποκλεισμού των καταναλωτών από την πρόσβαση σε υπηρεσίες πληρωμών·

ζ)  αξιολόγηση των χρεώσεων που ισχύουν για βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, με βάση τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 3·

η)  αξιολόγηση των επιλογών για τη θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης ενός ανώτατου ορίου για τα συνολικά ετήσια τέλη που συνδέονται με το άνοιγμα και τη χρήση ενός λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και τους τρόπους προσαρμογής του εν λόγω ορίου στις εθνικές ιδιαιτερότητες·

θ)  αξιολόγηση του αντίκτυπου της παροχής λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην αγορά για άλλους λογαριασμούς πληρωμών που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες.

2.  Στην επανεξέταση γίνεται εκτίμηση, βάσει επίσης της πληροφόρησης που λαμβάνεται από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 26, του κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθεί και να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος υπηρεσιών που αποτελούν μέρος ενός λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των μέσων πληρωμών και της τεχνολογίας.

3.  Η αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης στην εκτίμηση του κατά πόσον ▌απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 8, όσον αφορά τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης και τις προσφορές πακέτων.

Άρθρο 28

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, εντός ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα έγγραφα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη κατά την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δεν επαρκούν για την πλήρη εκτίμηση της συμμόρφωσης των εν λόγω μέτρων με ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή δύναται, κατ’ αίτηση της ΕΑΤ και με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή με δική της πρωτοβουλία, να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να παράσχουν λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

2.  Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το Κεφάλαιο III από ... [18 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά τις υπηρεσίες αλλαγής λογαριασμού μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος και, για λογαριασμούς πληρωμών εκφρασμένους σε ευρώ, μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύουν στην Ένωση σε σχέση με υπηρεσίες πληρωμών εκφρασμένες σε ευρώ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά μέσω σχεδίου μελέτης ρυθμιστικού αντικτύπου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου III από ... [48 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] όσον αφορά υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύουν στην Ένωση σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 6, το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 εντός 18 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει, έως την 1η Ιανουαρίου 2014, ένα εθνικό νομοθετικό σύστημα το οποίο εγγυάται την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά τους, εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV από ... [24 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3.  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

4.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 30

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0398/2013).
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0293.
(5) ΕΕ L 190, 21.7.2011, σ. 87.
(6) ΕΕ L 94, 30.3.2012, σ. 22.
(7) Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 που αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15).
(8) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(9) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176, 27.6.2013, σ. 338).


Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***I
PDF 596kWORD 288k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/631/ΕΕ της 13ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου1,
__________________
1 ΕΕ L 279 της 23.10.2010, σ. 1.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)   Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, για δραστηριότητες που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και του τουρισμού και για εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προγραμματισμού και διαχείρισης.
(1)   Η υψηλή και ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, για δραστηριότητες που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία, για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, την εξόρυξη πρώτων υλών, τον τουρισμό και για εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων πόρων απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προγραμματισμού και διαχείρισης.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης στη διαχείριση του ωκεανού έχει αναπτυχθεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι η στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των θαλασσών και ωκεανών και η συμβολή στη λήψη συντονισμένων, συνεπών και διαφανών αποφάσεων όσον αφορά τις τομεακές πολιτικές της Ένωσης που έχουν επίπτωση στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες και στους θαλάσσιους τομείς, μεταξύ άλλων και μέσω στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες ή τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
(2)  Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης στη διαχείριση του ωκεανού και τη θαλάσσια διακυβέρνηση έχει αναπτυχθεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι η στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των θαλασσών και ωκεανών και η συμβολή στη λήψη συντονισμένων, συνεπών και διαφανών αποφάσεων όσον αφορά τις τομεακές πολιτικές της Ένωσης που έχουν επίπτωση στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες και στους θαλάσσιους τομείς, μεταξύ άλλων και μέσω στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες ή τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.
(3)  Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών προσδιορίζονται ως διατομεακά μέσα πολιτικής ώστε οι δημόσιες αρχές και οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυνοριακή προσέγγιση. Η εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με τη «Γαλάζια Ανάπτυξη - ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», η Επιτροπή εντόπισε ορισμένες υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ανακοίνωση έχει επίσης εντοπίσει ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους πρέπει να εστιάσουν στο μέλλον οι πρωτοβουλίες για «Γαλάζια Ανάπτυξη» και οι οποίοι πρέπει να υποστηριχθούν επαρκώς από θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και από στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
(5)  Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με τη «Γαλάζια Ανάπτυξη - ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», η Επιτροπή εντόπισε ορισμένες υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ανακοίνωση έχει επίσης εντοπίσει ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους πρέπει να εστιάσουν στο μέλλον οι πρωτοβουλίες για «Γαλάζια Ανάπτυξη» και οι οποίοι πρέπει να υποστηριχθούν επαρκώς από θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και από στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Η σαφής στήριξη των κρατών μελών στους εν λόγω εντοπισθέντες στρατηγικούς τομείς θα καταστήσει δυνατή την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας για τις επενδύσεις των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα μόχλευσης σε όλες τις τομεακές πολιτικές που αφορούν τον θαλάσσιο και τον παράκτιο χώρο.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αναφέρει στο προοίμιο ότι τα θέματα που αφορούν τη χρήση του ωκεάνιου χώρου είναι στενά αλληλένδετα και πρέπει να εξεταστούν στο σύνολό τους. Ο σχεδιασμός του ωκεάνιου χώρου συνιστά λογικά το επόμενο στάδιο που θα επιτρέψει τη διάρθρωση της χρήσης των δικαιωμάτων που χορηγούνται στο πλαίσιο της UNCLOS και αποτελεί πρακτικό εργαλείο για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
(7)  Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αναφέρει στο προοίμιο ότι τα θέματα που αφορούν τη χρήση του ωκεάνιου χώρου είναι στενά αλληλένδετα και πρέπει να εξεταστούν στο σύνολό τους. Ο σχεδιασμός του ωκεάνιου χώρου συνιστά λογικά το επόμενο στάδιο που θα επιτρέψει τη διάρθρωση της χρήσης των δικαιωμάτων που χορηγούνται στο πλαίσιο της UNCLOS και αποτελεί πρακτικό εργαλείο για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη και στις αρμόδιες υποεθνικές αρχές ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για τη διασφάλιση της συνέπειας και της νομικής σαφήνειας, πρέπει να καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και του διεθνούς ναυτικού δικαίου.
(10)  Για τη διασφάλιση της συνέπειας και της νομικής σαφήνειας, πρέπει να καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και του διεθνούς ναυτικού δικαίου, ιδίως η UNCLOS.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η Ένωση κανόνες σχετικά με τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες τομεακές δραστηριότητες.
(12)  Ενώ είναι σκόπιμο να θεσπίζει η Ένωση ένα διαφανές και συνεκτικό πλαίσιο σχετικά με τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και τον καθορισμό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και για την κατανομή του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες τομεακές δραστηριότητες και χρήσεις του χώρου αυτού.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να βασίζεται στους κείμενους εθνικούς κανόνες και μηχανισμούς. Οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να βασίζονται στις αρχές και στα στοιχεία που καθορίζονται στη σύσταση 2002/413/ΕΚ του Συμβουλίου και στην απόφαση 2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου.
(13)  Για να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να βασίζεται στους κείμενους εθνικούς κανόνες και μηχανισμούς και στους κανόνες και μηχανισμούς των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες. Οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να βασίζονται στις αρχές και στα στοιχεία που καθορίζονται στη σύσταση 2002/413/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών18α και στην απόφαση 2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου.
______________
18α ΕΕ L 148 της 6.6.2002, σ. 24.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ώστε να διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που ασκείται από όλες τις δραστηριότητες διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και από τις μελλοντικές γενεές.
(15)  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, έχοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που ασκείται από όλες τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και της διατήρησης των φυσικών πόρων και ότι η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και από τις μελλοντικές γενεές.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)   Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές19, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής20, της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών21, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, της στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 202022, του χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της23, της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή24 καθώς και, ενδεχομένως, της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων λεκανών και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.
(16)   Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών θα συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές19, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής20, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών20α, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας20β, της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών21, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, της στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 202022, του χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της23, της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή24 και της ανακοίνωσης COM(2009)0008 της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018», καθώς και, ενδεχομένως, της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων λεκανών και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.
_______________
_________________
19 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ.σ. 16-62.
19 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.
20 ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59-80.
20 ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.
20α ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7.
20β ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
21 ΕΕ L 167, 30.04.2005, σ.σ. 1-38.
21 ΕΕ L 167, 30.4.2004, σ. 1.
22 COM(2011) 244 τελικό.
22 COM(2011)0244.
23 COM (2011) 571 τελικό.
23 COM(2011)0571.
24 COM(2013) XXX.
24 COM(2013)ΧXXX.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)   Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά μεταξύ τους. Αυτή η σύνδεση απαιτεί τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
(17)   Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά μεταξύ τους και έχουν αλληλεξάρτηση. Αυτή η σύνδεση απαιτεί τον συντονισμό, τη διάρθρωση και την ολοκλήρωση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και στόχους.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)   Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισμό των προβλημάτων, τη συλλογή πληροφοριών, τον σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής και να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί που προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη μελλοντική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της Επιτροπής25.
(18)   Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν πλήρως τη διαδικασία εντοπισμού των προβλημάτων, συλλογής πληροφοριών, σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, εφαρμογής, παρακολούθησης της εφαρμογής, αναθεώρησης ή επικαιροποίησης και πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες και πλέον πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις. Πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως οι μηχανισμοί που προβλέπονται στην υφιστάμενη ή στη μελλοντική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της Επιτροπής25.
____________
_______________
25 COM (2010) 461 τελικό.
25 COM(2010)0461.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)   Κύριος σκοπός του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι να εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές μπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι διεργασίες σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.
(19)   Κύριοι σκοποί του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι να εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές χρήσεις, να ελαχιστοποιήσει τις διατομεακές συγκρούσεις στις θαλάσσιες περιοχές και να ενισχύσει τη βιώσιμη μεγέθυνση του θαλάσσιου τομέα. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι διεργασίες σχεδιασμού θα οδηγήσουν στη χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες αλλαγές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)   Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις αρχές του συναφούς κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη και συντονίζουν με τις εν λόγω αρχές τα σχέδια και τις στρατηγικές τους σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εν λόγω κρατών μελών και τρίτων χωρών δυνάμει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με τις γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει ότι έχουν εντοπιστεί οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος. Συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή με τρίτες χώρες. Δεδομένων των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών και παράκτιων ζωνών, δεν είναι σκόπιμο να εξεταστεί λεπτομερώς στην παρούσα οδηγία η μορφή των εν λόγω μηχανισμών συνεργασίας.
(20)   Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις αρχές του συναφούς κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη και, στον βαθμό του δυνατού, συντονίζουν με τις εν λόγω αρχές τα σχέδια και τις στρατηγικές τους σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εν λόγω κρατών μελών και τρίτων χωρών δυνάμει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με τις γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει ότι έχουν εντοπιστεί οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος. Συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή με τρίτες χώρες. Δεδομένων των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών και παράκτιων ζωνών, δεν είναι σκόπιμο να εξεταστεί λεπτομερώς στην παρούσα οδηγία η μορφή των εν λόγω μηχανισμών συνεργασίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Προκειμένου να προσαρμοστούν οι παράκτιες ζώνες στην κλιματική αλλαγή και να καταπολεμηθούν φαινόμενα όπως π.χ. η διάβρωση ή οι προσχώσεις, οι επικίνδυνες θαλάσσιες εισροές, η υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης και η απώλεια της βιοποικιλότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων, καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντική η βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των παράκτιων ιζημάτων, ώστε να μην υπάρχουν πια προβληματικές περιοχές σε σοβαρό κίνδυνο. Οι υποθαλάσσιες εναποθέσεις ιζημάτων που βρίσκονται στην υφαλοκρηπίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έλλειψης ιζηματικών πόρων στα παράκτια συστήματα.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)   Η διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, οικονομικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/35.
(22)   Η διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, οικονομικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι αρχές και το κοινό να γνωμοδοτούν σε κατάλληλο στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)   Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα μέσα και εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων, όπως αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020».
(25)   Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες, ενθαρρύνοντας τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να μοιράζονται τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαθέτουν και χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα μέσα και εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων, όπως αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020».
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Προκειμένου να υποστηριχθεί ευρέως και με συντονισμένο τρόπο η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθ’ όλη την επικράτεια της Ένωσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν από τα υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα πόροι για τη στήριξη προγραμμάτων επίδειξης και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και πετυχημένων διαδικασιών στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης για τα παράκτια εδάφη και τον θαλάσσιο χώρο.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η έγκαιρη μεταφορά των διατάξεων της παρούσας οδηγίας είναι καίριας σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν έως το έτος 2020, στη στήριξη των οποίων αποσκοπεί η παρούσα οδηγία. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η συντομότερη δυνατή προθεσμία για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας,
(28)  Η έγκαιρη μεταφορά των διατάξεων της παρούσας οδηγίας είναι καίριας σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν έως το έτος 2020, στη στήριξη και τη συμπλήρωση των οποίων αποσκοπεί η παρούσα οδηγία. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η συντομότερη δυνατή προθεσμία για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας,
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.   Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.
1.   Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το οποίο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, στηρίζοντας ιδίως τους τομείς προτεραιότητας που έχουν εντοπιστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη - ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας».
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, το παρόν πλαίσιο προβλέπει τη θέσπιση και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5.
2.  Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, η παρούσα οδηγία παρέχει πλαίσιο που προβλέπει τη θέσπιση και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με στόχο την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις θάλασσας-ξηράς και την ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία βάσει των αντίστοιχων διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε παράκτιες ζώνες.
1.   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα και σε παράκτιες ζώνες της Ένωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη ωστόσο προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη ωστόσο προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι, στο μέτρο που είναι λογικό και εφικτό, οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1
1.   Ως «παράκτια ζώνη», η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής που έχει ως θαλάσσιο όριο το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, και ως χερσαίο όριο το όριο που ορίζεται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
1.   Ως «παράκτια ζώνη», η ακτογραμμή και η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη στις αντίστοιχες νομοθεσίες, με το θαλάσσιο όριο να μην υπερβαίνει τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2
2.   Ως «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική», η πολιτική της Ένωσης που έχει ως στόχο να προαγάγει τη συντονισμένη και συνεκτική λήψη αποφάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και μέσω της συναφούς διεθνούς συνεργασίας.
2.   Ως «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική», η πολιτική της Ένωσης που έχει θεσπιστεί για να προαγάγει τη συντονισμένη και συνεκτική διατομεακή και διασυνοριακή θαλάσσια διακυβέρνηση με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και μέσω της συναφούς διεθνούς συνεργασίας.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Ως «θαλάσσια χωροταξικά σχέδια» νοούνται το σχέδιο ή τα σχέδια που προκύπτουν από δημόσια διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού της χωροχρονικής κατανομής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες ζώνες για την επίτευξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές πολιτικές, με στόχο τον καθορισμό των τρόπων αξιοποίησης των θαλάσσιων ζωνών για διαφορετικές χρήσεις και ειδικότερα την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης στους σκοπούς χρήσης.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 β (νέο)
2β.  Ως «στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών», οι επίσημες και ανεπίσημες πρακτικές ή/και στρατηγικές που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των διαδικασιών χάραξης πολιτικής που αφορούν τις παράκτιες ζώνες, αντιμετωπίζοντας τις θαλάσσιες-χερσαίες αλληλεπιδράσεις των παράκτιων δραστηριοτήτων με συντονισμένο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών. Με τέτοιες στρατηγικές εξασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις περί διαχείρισης ή ανάπτυξης λαμβάνονται με συνεκτικό τρόπο διατομεακά, ώστε να αποτρέπονται, ή τουλάχιστον να περιορίζονται, οι συγκρούσεις όσον αφορά τη χρήση των παράκτιων ζωνών.
Ξεχωριστή ψηφοφορία
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3
3.  Ως «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή» νοούνται οι θαλάσσιες περιφέρειες και υποπεριφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
3.  Ως «θαλάσσια περιοχή» νοούνται οι θαλάσσιες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 4
4.   Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/EΚ.
4.   Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος στην θαλάσσια πλευρά της γραμμής βάσης από την οποία υπολογίζονται τα χωρικά ύδατα, μέχρι τα όρια της περιοχής όπου ένα κράτος μέλος έχει και/ή ασκεί δικαιοδοσία, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, εξαιρουμένων των υδάτων των παρακειμένων στις υπερπόντιες χώρες και σε εδάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και Εδαφικές Ενότητες.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 7
7.  Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
7.  Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και στην απόφαση 2010/477/EΕ της Επιτροπής.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο ή σχέδια και μια ολοκληρωμένη στρατηγική ή στρατηγικές για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα προαναφερόμενα σχέδια δύνανται να υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα.
1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει και εφαρμόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Όταν ένα κράτος μέλος δεν εντάσσει τις αλληλεπιδράσεις θάλασσας-ξηράς στο θαλάσσιο χωροταξικό του σχέδιο, οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις θα εξεταστούν μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν αν θα ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ή θα θεσπίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών ξεχωριστά.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες περιφερειακές ή τοπικές αρχές παραμένουν αρμόδιες για τον σχεδιασμό και τον καθορισμό του περιεχομένου των εν λόγω σχεδίων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες τομεακές δραστηριότητες καθώς και στις θαλάσσιες και ναυτιλιακές χρήσεις.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.   Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των υποπεριφερειών, τον σχετικό τομέα δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
3.   Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των θαλάσσιων και παράκτιων περιφερειών και υποπεριφερειών, τις ευκαιρίες που αυτές παρουσιάζουν, τις αντίστοιχες υφιστάμενες και μελλοντικές τομεακές δραστηριότητες, τα θαλάσσια ύδατα και τις παράκτιες ζώνες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Στην περίπτωση των απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης, ειδικότερα, το άρθρο 349 ΣΛΕΕ θα τηρείται λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών και των περιορισμών των περιοχών αυτών.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5
Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα για τη διευκόλυνση της συνύπαρξης και της πρόληψης των συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιζόμενων τομέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να έχουν ως στόχο να συμβάλουν, μεταξύ άλλων:
1.  Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, καθώς και οικονομικά, κοινωνικά και περιβαντολλογικά κριτήρια στο ίδιο επίπεδο, για να στηρίζουν βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση στον θαλάσσιο τομέα. Προωθούν τη συνύπαρξη των σχετικών τομεακών δραστηριοτήτων κατά τρόπο συμβατό, ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων σε θαλάσσια ύδατα και παράκτιες ζώνες και προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία και την πολλαπλή χρήση του ίδιου θαλάσσιου χώρου από διάφορους τομείς.
2.  Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών έχουν στόχο να συμβάλουν στους ακόλουθους στόχους της Ένωσης:
(α)   στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·
(α)   στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·
(β)   στην προώθηση της ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών ως προς το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των λιμένων και της ασφάλειας των μεταφορών·
(β)   στην προώθηση της ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των λιμένων, της ασφάλειας των μεταφορών των πολυτροπικών συνδέσεων και της βιωσιμότητας·
(γ)   στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων·
(γ)   στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της βιώσιμης μεγέθυνσης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων·
(δ)   στη διασφάλιση της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της θαλάσσιας ρύπανσης·
(δ)   στη διασφάλιση της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος με ένα αντιπροσωπευτικό και συνεκτικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τη συνετή, προληπτική και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και μείωση και αποτροπή των κινδύνων της θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης των παράκτιων περιοχών·
(ε)   στην εξασφάλιση παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.
(ε)   στην εξασφάλιση ότι οι παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές θα είναι ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για να προστατευθούν οι ευαίσθητες παράκτιες περιοχές·
3.  Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών μπορεί να έχουν στόχο να συμβάλουν σε περαιτέρω στόχους της Ένωσης, όπως:
(α)  στην προώθηση της βιώσιμης εξόρυξης πρώτων υλών·
(β)  στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού·
(γ)  στη διασφάλιση της διατήρησης και της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς·
(δ)  στη διασφάλιση της χρήσης από το κοινό για αναψυχή και άλλες χρήσεις·
(ε)  στη διατήρηση των παραδοσιακών οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της θαλάσσιας οικονομίας.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.   Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακά στάδια για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές δραστηριότητες και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε αυτούς.
1.   Κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίζει διαδικαστικά στάδια για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δραστηριότητες, χρήσεις και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε αυτούς.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
(β)   να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των εθνικών αρχών και των οικείων τομεακών πολιτικών·
(β)   να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών που λαμβάνουν μέρος στις οικείες τομεακές πολιτικές σύμφωνα με το άρθρο 9·
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
(βα)  να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 12·
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
(γ)  να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και των συναφών παράκτιων ζωνών και να τις αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13·
(γ)  να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και των συναφών παράκτιων ζωνών και να τις αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 13·
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
(γα)  αφενός να βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα και αφετέρου να εγγυώνται την απαραίτητη ευελιξία που θα επιτρέψει τη συνεκτίμηση των μελλοντικών εξελίξεων.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.   Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να εντοπίζει την πραγματική και δυνητική χωρική και χρονική κατανομή όλων των σχετικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων για να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 5.
1.   Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να εντοπίζει την πραγματική, την προβλεπόμενη και τη δυνητική χωρική και χρονική κατανομή όλων των σχετικών θαλάσσιων χρήσεων και δραστηριοτήτων καθώς και σημαντικών συστατικών του οικοσυστήματος για να επιτύχει τους ενωσιακούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 5.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις παρακάτω δραστηριότητες:
2.  Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω χρήσεις και δραστηριότητες:
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχεία α έως ζ
(α)   τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη ενέργειας και για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·
(α)   τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη ενέργειας και για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και για τη μεταφορά στην ξηρά·
(β)   τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου·
(β)   τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών·
(γ)   τις οδούς θαλάσσιων μεταφορών·
(γ)   τις οδούς θαλάσσιων μεταφορών·
(δ)   τις διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών·
(δ)   τις διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών·
(ε)   τις περιοχές αλιείας·
(ε)   τις υπάρχουσες και τις δυνητικές περιοχές αλιείας·
(στ)   τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής·
(στ)   τις θαλάσσιες περιοχές εκτροφής·
(ζ)   τους τόπους προστασίας της φύσης.
(ζ)   τους τόπους προστασίας και διαφύλαξης της φύσης και των ειδών, το δίκτυο Natura 2000, άλλα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις όμορες περιοχές, με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία·
(η)  το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό.
(θ)  τους χώρους προστασίας πολιτισμικής κληρονομιάς·
(ι)  τους τόπους διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.   Οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον απογραφή των υφιστάμενων μέτρων που εφαρμόζονται σε παράκτιες ζώνες και ανάλυση της ανάγκης για πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι στρατηγικές αυτές θα προβλέπουν την ολοκληρωμένη και διατομεακή εφαρμογή πολιτικής και θα εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
1.   Όταν σχεδιάζουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν θα χρησιμοποιήσουν δέσμη πρακτικών ή μία ή περισσότερες στρατηγικές. Προσδιορίζουν τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζονται σε παράκτιες ζώνες και διενεργούν ανάλυση της ανάγκης για πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ενισχύει την ολοκληρωμένη και διατομεακή εφαρμογή πολιτικής και θα συνεκτιμά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων με σκοπό να διασφαλίσει τη συνδεσιμότητα ξηράς και θάλασσας.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις παρακάτω δραστηριότητες:
2.  Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
(α)  τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για την εξόρυξη ενέργειας και για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·
διαγράφεται
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
(αα)  τις ήδη εδραιωμένες πρακτικές και στρατηγικές σύμφωνα με τη σύσταση 2002/413/ΕΚ·
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)
(αβ)  τις υφιστάμενες επίσημες και ανεπίσημες πρακτικές, δίκτυα και μηχανισμούς διασυνοριακής συνεργασίας·
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο)
(αγ)  τις σχετικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και υποδομές·
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
(β)  την ανάπτυξη υποδομής, εγκαταστάσεων ενέργειας, μεταφορών, λιμένων, θαλάσσιων έργων και άλλων δομών, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης υποδομής·
διαγράφεται
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
(γ)  τη γεωργία και τη βιομηχανία·
διαγράφεται
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
(δ)  την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·
διαγράφεται
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
(ε)   τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του παράκτιου τοπίου και των νησιών·
(ε)   την προστασία, τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων, των προστατευόμενων υγροτόπων και ποτάμιων δέλτα, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του παράκτιου τοπίου και των νησιών·
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
(στ)  τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
(στ)  τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ιδίως με την αύξηση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων·
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη δημόσια συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε πρώιμο στάδιο στην ανάπτυξη των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέσα, για τη δημόσια συμμετοχή μέσω πληροφόρησης και διαβούλευσης με τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρχές καθώς και το κοινό, σε πρώιμο στάδιο, στην ανάπτυξη των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη και οι αρχές καθώς και το κοινό θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα, μόλις αυτά οριστικοποιηθούν.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η συμμετοχή του κοινού εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα καλούνται ώστε να διατυπώνουν τη γνώμη τους για τα υπό κατάρτιση σχέδια και τις στρατηγικές και θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.
διαγράφεται
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Κατά την κατάρτιση μέσων για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, τα κράτη μέλη ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις.
διαγράφεται
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.   Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και την ανταλλαγή των απαραίτητων στοιχείων για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
1.   Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη συλλογή και τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων και την ανταλλαγή των απαραίτητων στοιχείων για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και για την υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Κατά τη διοργάνωση της συλλογής και της ανταλλαγής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, τα υφιστάμενα μέσα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.
3.  Κατά τη διοργάνωση της συλλογής και της ανταλλαγής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, τα υφιστάμενα μέσα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και άλλες σχετικές ενωσιακές πολιτικές, όπως όσες ορίζονται στην οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)27α.
_____________
27α ΕΕ L 108, 25.4.2007, σ. 1.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11
Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και στο άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/EΟΚ ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.   Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου κράτους μέλους πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η διασυνοριακή υποδομή.
1.   Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου κράτους μέλους λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η διασυνοριακή υποδομή, και στοχεύει σε ένα κοινό όραμα για κάθε υπάρχουσα και μελλοντική στρατηγική θαλάσσιας λεκάνης.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία, τα κράτη μέλη πρέπει, όπου είναι δυνατό, να συντονίζουν το χρονοδιάγραμμα νέων θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων ή τους κύκλους επανεξέτασης των υφιστάμενων σχεδίων.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
(α)  περιφερειακών θεσμικών δομών συνεργασίας που καλύπτουν την παράκτια ζώνη ή τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, ή
(α)  περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα ή άλλων περιφερειακών θεσμικών δομών συνεργασίας που καλύπτουν την παράκτια ζώνη ή τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, ή
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
(β)  ενός δικτύου των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή και/ή υποπεριοχή.
(β)  ενός δικτύου των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που καλύπτει την παράκτια ζώνη, τη θαλάσσια περιοχή και/ή υποπεριοχή, ή
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
(βα)  κάθε άλλης προσέγγισης που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια ζώνη.
Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης χώρας, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο και τις συμβάσεις, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με την εν λόγω χώρα και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεργάζονται και να συντονίζουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια ζώνη·
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει για κάθε παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή την αρμόδια ή τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13.
1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει για κάθε παράκτια ζώνη και θαλάσσια περιοχή την αρμόδια ή τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 και η συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 13.
2.   Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών του, από κοινού με τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.
2.   Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών του, από κοινού με τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.
3.   Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς φορείς στους οποίους συμμετέχουν, που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
3.   Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς φορείς στους οποίους συμμετέχουν, που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
4.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει δυνάμει της παραγράφου 1 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η μεταβολή.
4.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει δυνάμει της παραγράφου 1 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η μεταβολή.
4a.  Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίζει τις αρμόδιες αρχές του με βάση τις διάφορες βαθμίδες σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο διακυβέρνησης.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 έως 13.
2.  Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 έως 13. Όπου είναι δυνατό, το περιεχόμενο και η μορφή της έκθεσης θα είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές προδιαγραφές της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
3.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη θέσπιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
1.   Η Επιτροπή μπορεί, χωρίς να θίγει τις προδιαγραφές σχετικά με ουσιαστικά συναφή θέματα σχεδίων και στρατηγικών, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
(α)   επιχειρησιακές προδιαγραφές για τη διαχείριση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 10, υπό τον όρο ότι δεν έχουν καθοριστεί από άλλη ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία 2007/2/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ σχετικά με
(α)   προδιαγραφές σε σχέση με τη διαδικασία για τη διαχείριση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 10, υπό τον όρο ότι δεν έχουν καθοριστεί από άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις, όπως η οδηγία 2007/2/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ σχετικά με
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1
—  την κοινοχρησία των δεδομένων και τη διεπαφή με τις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης και συλλογής δεδομένων · και
—  την αποτελεσματική κοινοχρησία των δεδομένων και τη διεπαφή με τα υφιστάμενα συστήματα διαδικασιών διαχείρισης και συλλογής δεδομένων· και
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
(β)   τα επιχειρησιακά στάδια για τον καθορισμότων θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων:
(β)   τα στάδια σε σχέση με τη διαδικασία, τα οποία συμβάλλουν στον καθορισμό των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, και για την υποβολή σχετικών εκθέσεων:
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3
—  τις λεπτομέρειες της διασυνοριακής συνεργασίας·
—  τις πιο αποτελεσματικές λεπτομέρειες της διασυνοριακής συνεργασίας·
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4
—  τη δημόσια διαβούλευση.
διαγράφεται
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παράγραφο 1, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 182/2011.
2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Οι διατάξεις αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2.  Οι διατάξεις αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 36 μηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
4.  Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 48 μηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 υποβάλλονται το αργότερο 42 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια, ανά εξαετία.
5.  Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 υποβάλλονται το αργότερο 54 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια, ανά εξαετία.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6
6.  Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 υποβάλλονται το αργότερο 6 μήνες μετά από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και στη συνέχεια, ανά εξαετία.
6.  Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 υποβάλλονται το αργότερο 6 μήνες μετά από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και στη συνέχεια, ανά τετραετία.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Οι υποχρεώσεις μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία που περιέχονται στην παρούσα οδηγία δεν ισχύουν για τα περίκλειστα κράτη μέλη.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0379/2013).


Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ ***I
PDF 404kWORD 73k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0418),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0176/2013)

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0399/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης

P7_TC1-COD(2013)0192


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ(5), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο υπερπόντια χώρα ή έδαφος κατά την έννοια του άρθρου 198 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Συνεπεία αυτής της μεταβολής του νομικού καθεστώτος της Μαγιότ, το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την εν λόγω ημερομηνία και μετά 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά μέτρα που δικαιολογούνται από την ιδιαίτερη διαρθρωτική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική κατάσταση της Μαγιότ και το νέο καθεστώς της ως εξόχως απόκεντρη περιοχή, σε ορισμένους τομείς. [Τροπολογία 1]

(2)  Είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος, η οποία χρειάζεται σημαντική βελτίωση για να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται πρόσθετος χρόνος. Ειδικά μέτρα για τη σταδιακή βελτίωση του περιβάλλοντος θα πρέπει να θεσπιστούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών.

(3)  Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(6), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στη Μαγιότ ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι οικισμοί διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Τα μέτρα αυτά απαιτούν έργα υποδομών που πρέπει να γίνονται με κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προγραμματισμού και, επιπλέον, απαιτούν την καθιέρωση συστημάτων για τη μέτρηση και τον έλεγχο των απορρίψεων αστικών λυμάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να χορηγηθεί στη Γαλλία επαρκές χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων.

(4)  Στον τομέα της γεωργίας, όσον αφορά την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων(7) παρατηρήθηκε ότι στη Μαγιότ εκτρέφονται ωοπαραγωγές όρνιθες σε μη διευθετημένους κλωβούς. Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών περιορισμών στη Μαγιότ και των σημαντικών επενδύσεων και των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την αντικατάσταση των μη διευθετημένων από διευθετημένους κλωβούς ή από εναλλακτικά συστήματα, είναι απαραίτητο, όσον αφορά τις όρνιθες ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014, να αναβληθεί η απαγόρευση της χρησιμοποίησης μη διευθετημένων κλωβών για περίοδο έως και 12 μηνών τεσσάρων ετών από την εν λόγω ημερομηνία. Η αντικατάσταση των κλωβών κατά τη διάρκεια του κύκλου ωοτοκίας των ορνίθων θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να αποφευχθεί. Προκειμένου να προληφθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, τα αυγά που προέρχονται από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μη διευθετημένους κλωβούς θα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο μόνο στην τοπική αγορά της Μαγιότ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τα αυγά που παράγονται σε μη εμπλουτισμένους κλωβούς θα πρέπει να φέρουν ειδικό σήμα. [Τροπολογία 2]

(5)  Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(8), η ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού απαιτούν από τη Γαλλία τη θέσπιση και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης που περιέχουν τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων, και για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης όλων των συστημάτων επιφανειακών υδάτων. Επαρκές χρονικό διάστημα πρέπει να χορηγηθεί για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

(6)  Όσον αφορά την οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ(9), η τρέχουσα κατάσταση των επιφανειακών υδάτων της Μαγιότ, απαιτεί σημαντικές βελτιώσεις προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης εξαρτάται άμεσα από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, και οι διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σταδιακά όταν οι οικισμοί που επηρεάζουν την ποιότητα των αστικών λυμάτων συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Συνεπώς, ειδικές προθεσμίες πρέπει να θεσπισθούν προκειμένου να μπορέσει η Γαλλία να συμμορφωθεί με τα πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στη Μαγιότ ως νέα εξόχως απόκεντρη περιοχή και λόγω της ειδικής κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής της κατάστασης. [Τροπολογία 3]

(7)  Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία)(10) στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές διευκολύνσεις λόγω της ειδικής κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη Μαγιότ για την εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία στον τομέα της τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν σκόπιμο να χορηγηθεί παρέκκλιση στη Γαλλία από ορισμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δομές δεν υπάρχουν στη Μαγιότ και με την επιφύλαξη των γενικών αρχών προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. [Τροπολογία 4]

(8)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την παρέκκλιση και οι εν λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει να επωφελούνται από την ενισχυμένη επίβλεψη της υγείας. Είναι σημαντικό να μειωθεί η διάρκεια της παρέκκλισης όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνεπώς, τα εθνικά μέτρα παρέκκλισης θα πρέπει να αναθεωρούνται ετησίως και να ανακαλούνται το συντομότερο δυνατό, μόλις οι περιστάσεις που τις δικαιολογούν παύσουν να υφίστανται.

(9)  Όσον αφορά την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης(11), η μεταφορά της απαιτεί ορισμένες προσαρμογές για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης και η ενημέρωση των ασθενών. Επομένως, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί στη Γαλλία πρόσθετο διάστημα 30 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2014, για να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία, όσον αφορά τη Μαγιότ.

(10)  Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 91/271/ΕΟΚ, 1999/74/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ, 2006/7/ΕΚ, 2006/25/ΕΚ και 2011/24/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, η Γαλλία εξασφαλίζει για τη Μαγιότ ότι όλοι οι οικισμοί διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων:

   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 10 000 15 000 ι.π., που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη Mαγιότ· [Τροπολογία 5]
   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο για όλους τους οικισμούς άνω των 2 000 ι.π [Τροπολογία 6]

"

(2)  Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Γαλλία εξασφαλίζει για τη Μαγιότ τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα να υπόκεινται σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους:

   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 15 000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2α, θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του όγκου που προκύπτει στη Μαγιότ·
   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο για όλους τους οικισμούς άνω των 2 000 ι.π. [Τροπολογία 7]

"

(3)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"

«2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η Γαλλία εξασφαλίζει για τη Μαγιότ τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα, πριν από την απόρριψή τους σε ευαίσθητες περιοχές, να υπόκεινται σε αυστηρότερη επεξεργασία από εκείνη που περιγράφεται στο άρθρο 4:

   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 10 000 15 000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4(1α), θα καλύπτουν τουλάχιστον 70% του όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη Μαγιότ· [Τροπολογία 8]
   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο για όλους τους οικισμούς άνω των 2 000 ι.π. [Τροπολογία 9]

"

(3α)  Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος:"

«Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, η προθεσμία που ορίζεται, όσον αφορά τη Μαγιότ, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2027». [Τροπολογία 10]

"

(4)  Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Γαλλία θα προσδιορίσει για τη Μαγιότ ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως τις 30 Ιουνίου 2014.»

"

β)  Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όσον αφορά το Μαγιότ η Γαλλία κοινοποιεί στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.»

"

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 1999/74/ΕΚ

Στο άρθρο 5 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"

«3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, στη Μαγιότ, οι όρνιθες ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014 και έχουν εκτραφεί κατά την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να εξακολουθήσουν να εκτρέφονται σε κλωβούς όπως αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, μπορούν να εξακολουθήσουν να εκτρέφονται σε τέτοιου είδους κλωβούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 2017. [Τροπολογία 11]

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι κλωβοί που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο δεν μπορούν να κατασκευάζονται ή να τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά στη Μαγιότ.

Τα αυγά που προέρχονται από εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σε κλωβούς που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο πρέπει να διατίθενται μόνον στην τοπική αγορά της Μαγιότ. Αυτά τα αυγά και οι συσκευασίες τους πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με ειδικό σήμα, ώστε να επιτρέπουν τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Σαφή περιγραφή αυτού του ειδικού σήματος ανακοινώνεται στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.»

"

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii), στοιχείο α) σημείο iii), στοιχείο β) σημείο ii) και στοιχείο γ) πρέπει να είναι η 22α Δεκεμβρίου 2021.»

"

β)  στην παράγραφο 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρατείνονται για τη σταδιακή επίτευξη των στόχων για υδατικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδατικού συστήματος, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»

"

(2)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να η 22α Δεκεμβρίου 2015 και η 22α Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.»

"

β)  στην παράγραφο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 22α Δεκεμβρίου 2021.»

"

(3)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 22α Δεκεμβρίου 2015.»

"

β)  στην παράγραφο 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 22α Δεκεμβρίου 2021.»

"

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Η οδηγία 2006/7/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019.»

"

β)  στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2031.»

"

2)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 30ή Ιουνίου 2015.»

"

(3)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 30η Ιουνίου 2014.»

"

Άρθρο 5

Τροποποίηση της οδηγίας 2006/25/ΕΚ

Στην οδηγία 2006/25/EΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 14α:"

«Άρθρο 14α

1.  Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, η Γαλλία μπορεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, να παρεκκλίνει από την εφαρμογή των διατάξεων που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία στη Μαγιότ υπό τον όρο ότι η εν λόγω εφαρμογή απαιτεί ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις και ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες στη Μαγιότ.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, καθώς επίσης και σε εκείνες τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις γενικές αρχές που καθορίζονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ.

2.  Για όλες τις παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων που θα υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή από τη θέσπιση νέων μέτρων, πρέπει να προηγείται διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις εφαρμόζονται υπό όρους που εγγυώνται, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Μαγιότ, ότι οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι επωφελούνται από τη βελτίωση της επίβλεψης της υγείας.

3.  Τα εθνικά μέτρα παρέκκλισης επανεξετάζονται κάθε χρόνο, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και ανακαλούνται το συντομότερο δυνατόν μόλις οι περιστάσεις που τις δικαιολογούν δεν υφίσταται πλέον.»

"

Άρθρο 6

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

Στο άρθρο 21 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"

«3. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη φράση της παραγράφου 1, η Γαλλία οφείλει να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη Μαγιότ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.»

"

Άρθρο 7

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Η Γαλλία θεσπίζει και δημοσιεύει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία ως εξής:

α)  όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018·

β)  όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 4, πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αντιστοίχως·

γ)  όσον αφορά το άρθρο 2, έως την 1η Ιανουαρίου 2014·

δ)  όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018·

ε)  όσον αφορά το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, έως τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτό το παράρτημα·

στ)  όσον αφορά το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α), έως την 31η Δεκεμβρίου 2018·

ζ)  όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 1στοιχείο β), έως την 30η Ιουνίου 2021·

η)  όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, από τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτές·

θ)  όσον αφορά το άρθρο 5, το έως την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν η Γαλλία δεν κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο·

ι)  όσον αφορά το άρθρο 6, έως την ημερομηνία που αναφέρεται σε αυτό.

Η Γαλλία κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Όταν η Γαλλία θεσπίσει τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Η Γαλλία αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η σχετική αναφορά.

2.  Η Γαλλία κοινοποιεί στην Επιτροπή το κείμενο των κυριοτέρων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζει στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη επομένη της ημέρας δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. [Τροπολογία 12]

Άρθρο 9

Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Σημείο 4 των πρακτικών της 21ης Οκτωβρίου 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) ΕΕ C 341, 21.11.2013, σ. 97.
(3) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 97.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013.
(5) ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.
(6) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 1.
(7) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.
(8) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(9) ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37.
(10) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 38.
(11) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.


Δράση της Ένωσης για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
PDF 788kWORD 153k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))
P7_TA(2013)0590A7-0226/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0407),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 167 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0198/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Φεβρουαρίου 2012(1) και της 30ής Νοεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0226/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ
[Τροπολογία 84(3)]

P7_TC1-COD(2012)0199


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 167 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αποσκοπεί στην όλο και στενότερη συνένωση των λαών της Ευρώπης και αναθέτει στην Ένωση το καθήκον, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, σεβόμενη την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους και ταυτόχρονα προβάλλοντας την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο αυτό, όπου είναι απαραίτητο, η Ένωση στηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών.

(2)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής ▌σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, που ενέκρινε ▌το Συμβούλιο με το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2007(6) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008(7), ▌καθορίζει τους στόχους για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να προωθούν την πολιτισμική πολυμορφία και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Θα πρέπει επίσης να προωθούν τον πολιτισμό ως καταλύτη δημιουργικότητας στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και ως ζωτικό στοιχείο στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης.

(2α)  Η Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2007 και στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, αποσκοπεί στην προστασία και την προαγωγή της πολιτισμικής πολυμορφίας, στην ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς την αξία της πολιτισμικής πολυμορφίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

(3)  Η απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), ▌ θέσπισε κοινοτική δράση όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2007 έως 2019.

(4)  Από τις αξιολογήσεις των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της δράσης μετά το 2019 προκύπτει ότι οι πρωτεύουσες έχουν σταδιακά καταστεί μια από τις πλέον φιλόδοξες πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και συγκαταλέγονται σε αυτές που εκτιμούν περισσότερο οι ευρωπαίοι πολίτες.

(5)  Εκτός από τους αρχικούς στόχους των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, που ήταν να αναδείξουν τον πλούτο και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών και τις κοινές πτυχές τους, όπως και να προαγάγουν τη βαθύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, οι πόλεις που φέρουν τον τίτλο σταδιακά προσέθεσαν και μια νέα διάσταση αξιοποιώντας τον αντίκτυπο μόχλευσης που έχει ο τίτλος για να προωθήσουν τη γενικότερη ανάπτυξη της πόλης σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραιότητές τους.

(6)  Οι στόχοι της δράσης «Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης» είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), το οποίο επιδιώκει την προστασία, ανάπτυξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και της γλωσσικής πολυμορφίας, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα, με σκοπό την υποστήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν σε έναν κοινό πολιτισμικό χώρο και τονώνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αλληλοκατανόηση.

(6a)   Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, είναι σημαντικό για τις πόλεις που φέρουν τον τίτλο να επιδιώξουν την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ, αφενός, του πολιτιστικού και του δημιουργικού τους τομέα, και, αφετέρου, τομέων όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, το περιβάλλον, η αστική ανάπτυξη ή ο πολιτιστικός τουρισμός. Ειδικότερα, προηγούμενα στοιχεία καταδεικνύουν το δυναμικό των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης στον ρόλο τους ως καταλύτη για την τοπική ανάπτυξη και τον πολιτιστικό τουρισμό, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η οποία έγινε ευνοϊκά δεκτή από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 12ης Οκτωβρίου 2010(10) και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011(11).

(6β)   Επίσης σημαντικό για τις πόλεις που φέρουν τον τίτλο είναι να επιδιώξουν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των συνιστωσών της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία και την εκτέλεση του πολιτιστικού προγράμματος, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες.

(7)  Οι αξιολογήσεις και η δημόσια διαβούλευση κατέδειξαν με πειστικό τρόπο ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν πολλά πιθανά οφέλη, εφόσον σχεδιάζονται προσεκτικά. Εξακολουθούν να είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο μια πολιτιστική πρωτοβουλία, αλλά μπορούν επίσης να προσκομίσουν σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, ιδίως όταν ενσωματώνονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη της ενδιαφερόμενης πόλης με γνώμονα τον πολιτισμό.

(8)  Η δράση στο πλαίσιο του θεσμού «Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης» συνιστά επίσης πολύ μεγάλη πρόκληση. Η διοργάνωση ενός ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι δύσκολη και ορισμένες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν το δυναμικό του θεσμού επιτυχέστερα από άλλες. Ως εκ τούτου, η δράση θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να βοηθήσει όλες τις πόλεις να αποκομίσουν απ’ αυτή τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

(9)  Ο τίτλος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης θα πρέπει να εξακολουθήσει να απονέμεται αποκλειστικά σε πόλεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά για να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και να διευρυνθεί ο αντίκτυπος που έχει, οι πόλεις αυτές θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν τη δυνατότητα να συνοδεύονται και από τη γύρω περιοχή τους.

(10)  Η απονομή του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης θα πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται με βάση το πολιτιστικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται ειδικά για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ▌, που θα πρέπει να έχει ▌ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Το πρόγραμμα ▌θα πρέπει επίσης να εντάσσεται σε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα έχει βιώσιμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τοπικού, οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

(11)  Η διαδικασία επιλογής σε δύο στάδια που βασίζεται σε χρονολογικό κατάλογο των κρατών μελών και πραγματοποιείται από ▌ ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων «ομάδα») έχει αποδείξει ότι είναι δίκαιη και διαφανής. Έδωσε στις πόλεις τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις αιτήσεις τους μεταξύ του σταδίου προεπιλογής και της τελικής φάσης επιλογής με βάση τις συμβουλές από τους ειδικούς που παρέχει η ομάδα επιλογής, και εξασφάλισε την ισόρροπη κατανομή των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης μεταξύ όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνέχεια της δράσης και να αποφευχθεί η απώλεια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, πράγμα που θα συνέβαινε σε περίπτωση ταυτόχρονης αντικατάστασης όλων των μελών της, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η σταδιακή αντικατάσταση των μελών της ομάδας.

(11α)  Θα πρέπει να συνεχισθεί η διασφάλιση εμπειρογνωσίας σε εθνικό επίπεδο επιτρέποντας στα κράτη μέλη να διορίζουν έως δύο εμπειρογνώμονες στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για την επιλογή και την παρακολούθηση των πόλεων.

(12)  Τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να καταστούν σαφέστερα για να παρέχεται καλύτερη καθοδήγηση στις υποψήφιες πόλεις όσον αφορά τους στόχους και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να είναι ευκολότερη η μέτρηση των κριτηρίων επιλογής για να διευκολύνεται η ομάδα ▌στην επιλογή και την παρακολούθηση των πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα σχέδια των υποψήφιων πόλεων για δραστηριότητες κληρονομιάς ενσωματωμένες σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική πολιτικής για τον πολιτισμό, που μπορεί να έχουν βιώσιμο πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

(13)  Η φάση της προετοιμασίας μεταξύ της επιλογής της πόλης και του έτους εορτασμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ότι τα συνοδευτικά μέτρα που εισήχθησαν με την απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ ήταν πολύ χρήσιμα για τις πόλεις. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, ιδίως με την πραγματοποίηση συχνότερων συνεδριάσεων παρακολούθησης και επισκέψεων στις πόλεις από τα μέλη της ομάδας, καθώς και με τη μεγαλύτερη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των πρώην, των νυν, των μελλοντικών καθώς και των υποψήφιων πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης. Οι ανακηρυχθείσες πόλεις μπορούν επίσης να αναπτύξουν περαιτέρω δεσμούς με άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης.

(14)  Το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» έχει αποκτήσει ισχυρή συμβολική αξία που υπερβαίνει το πραγματικό χρηματικό ποσό του βραβείου που είναι δυνατόν να χορηγείται από την Επιτροπή. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι επιλεγείσες πόλεις εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους, οι όροι για την παροχή του βραβείου θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί και σαφείς.

(14α)  Οι υποψήφιες πόλεις θα πρέπει να διερευνήσουν τη δυνατότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να επιδιώξουν χρηματοδοτική στήριξη από προγράμματα και ταμεία της Ένωσης.

(15)  Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενες πόλεις να καθιστούν σαφές σε όλο το υλικό επικοινωνίας τους ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι δράση της Ένωσης.

(16)  Οι αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή όσον αφορά τις πρώην πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης δεν μπορούν να παράσχουν πρωτογενή στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του θεσμού και βασίζονται σε στοιχεία που συλλέγονται σε τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι πόλεις θα πρέπει να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τη διαδικασία αξιολόγησης και να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς μέτρησης.

(17)  Η κτηθείσα εμπειρία ▌ έδειξε ότι, η συμμετοχή πόλεων από υποψήφιες χώρες μπορεί να συμβάλει στο να προσεγγίσουν περισσότερο την Ένωση, προβάλλοντας τις κοινές πτυχές των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτρέψουν εκ νέου τη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών και των δυνάμει υποψήφιων χωρών μετά το 2019.

(17α)   Ωστόσο, για λόγους ίσης μεταχείρισης των πόλεων των κρατών μελών, κάθε πόλη υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών θα επιτρέπεται να συμμετάσχει σε έναν μόνο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2020 έως το 2033. Επιπλέον, και για λόγους ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών, κάθε υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα θα επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πρωτοβουλία μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2020 έως το 2033. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε πόλεις από τις εν λόγω υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες που έχουν ήδη λάβει τον τίτλο κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η παρούσα απόφαση να συμμετέχουν στους επόμενους διαγωνισμούς κατά την ίδια περίοδο.

(18)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφο καθεστώς για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και, ειδικότερα, των διατάξεων σχετικά με την επιλογή των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

(19)  Η απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση. Οι διατάξεις της θα πρέπει, ωστόσο, να εξακολουθήσουν να ισχύουν έως το 2019 για όλες τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης που έχουν ήδη οριστεί ή πρόκειται να οριστούν.

(20)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, συγκεκριμένα η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών στην Ευρώπη, η ανάδειξη των κοινών τους χαρακτηριστικών και η ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και ότι είναι ανάγκη, ιδίως, να υπάρχουν κοινά, σαφή και διαφανή κριτήρια και διαδικασίες για την επιλογή και την παρακολούθηση των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, όπως και για λόγους καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, μπορούν όμως οι εν λόγω στόχοι, λόγω της κλίμακας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θέσπιση

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται δράση της Ένωσης με τίτλο «Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης» («δράση») για τα έτη 2020 έως 2033.

Άρθρο 2

Στόχοι

1.  Οι γενικοί στόχοι της δράσης είναι οι εξής:

α)  να διασφαλίσει και να προωθήσει την πολυμορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη και να επισημάνει τα κοινά στοιχεία τους, καθώς και να τονώσει το αίσθημα των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτισμικό χώρο·

β)  να ενταθεί η συμβολή του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραιότητές τους.

2.  Οι ειδικοί στόχοι της δράσης είναι οι εξής:

α)  να ενισχύσει το εύρος, την πολυμορφία και την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτιστικής προσφοράς στις πόλεις, μεταξύ άλλων, μέσω της διακρατικής συνεργασίας·

β)  να διευρύνει την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες·

γ)  να ενισχύσει τις δυνατότητες του πολιτιστικού τομέα και τους δεσμούς του με άλλους τομείς·

δ)  να αναβαθμίσει το διεθνές προφίλ των πόλεων μέσω του πολιτισμού.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στη δράση

-1. Στον διαγωνισμό για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης συμμετέχουν μόνο πόλεις, στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται και οι γύρω περιοχές.

-1α. Ο αριθμός των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης για κάθε έτος («έτος εορτασμού») δεν υπερβαίνει τις τρεις.

Κάθε χρόνο τον τίτλο λαμβάνει μία πόλη κατ’ ανώτατο όριο από καθένα εκ των δύο κρατών μελών που εμφαίνονται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος («χρονοδιάγραμμα») και, στα έτη όπου προβλέπεται, μία πόλη από τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες ή μία πόλη από χώρα που προσχωρεί στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3α.

1.  Οι πόλεις των κρατών μελών δικαιούνται να ανακηρύσσονται πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για ένα έτος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

3.  Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για ένα έτος, στο πλαίσιο ανοιχτού διαγωνισμού που διοργανώνεται ανά τριετία βάσει του χρονοδιαγράμματος, πόλεις από υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες χώρες οι οποίες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 10, συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ή στα επόμενα προγράμματα της Ένωσης για τη στήριξη του πολιτισμού.

Οι πόλεις υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε έναν μόνο διαγωνισμό κατά την περίοδο 2020-2033.

Επιπλέον, κάθε υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2020 έως το 2033.

3α.  Οι χώρες που προσχωρούν στην Ένωση μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης αλλά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δικαιούνται να φιλοξενήσουν την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης βάσει των κανόνων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη επτά έτη μετά την προσχώρησή τους. Το χρονοδιάγραμμα επικαιροποιείται αναλόγως. Οι χώρες που προσχωρούν στην Ένωση μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026 δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση «Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης» ως κράτη μέλη.

Ωστόσο, τα έτη κατά τα οποία υπάρχουν ήδη τρεις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης βάσει του χρονοδιαγράμματος, οι πόλεις των χωρών που προσχωρούν στην Ένωση μπορούν να φιλοξενήσουν την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μόνο κατά το επόμενο διαθέσιμο έτος του χρονοδιαγράμματος, κατά σειρά προσχώρησης.

Εάν μία πόλη χώρας που προσχωρεί στην Ένωση έχει προηγουμένως συμμετάσχει σε διαγωνισμό για υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες χώρες, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενο διαγωνισμό για κράτη μέλη. Εάν μία πόλη προσχωρούσας χώρας έχει ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2020 έως το 2033, σύμφωνα με την παράγραφο 3, η χώρα αυτή δεν δικαιούται να προτείνει μετά την προσχώρησή της μία άλλη πόλη της ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Εφόσον προσχωρήσουν στην Ένωση περισσότερες από μία χώρες την ίδια ημερομηνία και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χωρών αυτών ως προς τη σειρά συμμετοχής στη δράση, το Συμβούλιο διοργανώνει κλήρωση.

Άρθρο 4

Αιτήσεις

2.  Η Επιτροπή καταρτίζει κοινό έντυπο αίτησης βάσει των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 5 («έντυπο αίτησης»), το οποίο χρησιμοποιείται από όλες τις υποψήφιες πόλεις. Όταν μία πόλη περιλαμβάνει και τη γύρω περιοχή, η αίτηση κατατίθεται στο όνομα της πόλης.

3.  Κάθε αίτηση βασίζεται σε πολιτιστικό πρόγραμμα με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Το πολιτιστικό πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και καταρτίζεται ειδικά για τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 5. ▌

Άρθρο 5

Κριτήρια

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων («κριτήρια») χωρίζονται σε έξι κατηγορίες: «συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική» ▌«ευρωπαϊκή διάσταση», «πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο», «ικανότητα υλοποίησης», «ευαισθητοποίηση» και «διαχείριση»:

1.  Όσον αφορά τη «συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική», λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)  το γεγονός ότι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης έχει θεσπιστεί πολιτιστική στρατηγική ▌της πόλης ▌ η οποία συμπεριλαμβάνει τη δράση για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και σχέδια στήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μετά το έτος εορτασμού·

β)  τα σχέδια για την ενίσχυση της ικανότητας των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων δεσμών μεταξύ του πολιτιστικού, του οικονομικού και του κοινωνικού τομέα της ενδιαφερόμενης πόλης·

δ)  ο προβλεπόμενος μακροπρόθεσμος πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος που αναμένεται να έχει ο θεσμός στην πόλη, περιλαμβανομένης της αστικής ανάπτυξης·

ε)  τα σχέδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου του τίτλου στην πόλη και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.  Όσον αφορά την «ευρωπαϊκή διάσταση», αξιολογούνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)  το εύρος και η ποιότητα των δραστηριοτήτων για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της μεγαλύτερης αλληλοκατανόησης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·

β)  το πεδίο και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν τις κοινές πτυχές του πολιτισμού, της κληρονομιάς και της ιστορίας της Ευρώπης, καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα·

γ)  το πεδίο και η ποιότητα των δραστηριοτήτων με ευρωπαίους καλλιτέχνες, της συνεργασίας με επιχειρηματίες ή με πόλεις, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, άλλων πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, καθώς και των διακρατικών εταιρικών συμπράξεων·

δ)  η στρατηγική για να προσελκυστεί το ενδιαφέρον ενός ευρέος ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού.

4α.  Όσον αφορά το «πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο», αξιολογούνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)  η ύπαρξη σαφούς και συνεκτικού καλλιτεχνικού οράματος και στρατηγικής για το πολιτιστικό πρόγραμμα του έτους·

β)  η συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και πολιτιστικών οργανώσεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος·

γ)  το εύρος και η πολυμορφία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και η συνολική καλλιτεχνική τους ποιότητα·

δ)  η ικανότητα συνδυασμού της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών μορφών τέχνης με νέες, καινοτόμες και πειραματικές μορφές πολιτιστικής έκφρασης.

4β.  Όσον αφορά την «ικανότητα υλοποίησης», οι υποψήφιες πόλεις αποδεικνύουν ότι:

α)  η αίτηση διαθέτει ευρεία και ισχυρή πολιτική υποστήριξη και έχει αναληφθεί βιώσιμη δέσμευση από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές·

β)  η πόλη έχει, ή θα έχει, επαρκείς και βιώσιμες υποδομές προκειμένου να φιλοξενήσει τον τίτλο.

5.  Όσον αφορά την «προσέγγιση», αξιολογούνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)  η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία της αίτησης και στην υλοποίηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης·

β)  η δημιουργία νέων και βιώσιμων ευκαιριών προκειμένου να παραστεί ή να συμμετάσχει στις πολιτιστικές δραστηριότητες ευρύ φάσμα πολιτών, ιδίως νέοι, εθελοντές και περιθωριοποιημένα και μειονεκτούντα άτομα, περιλαμβανομένων των μειονοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δίνεται ▌στην προσβασιμότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους·

γ)  η συνολική στρατηγική για τη διαμόρφωση ενός κοινού, και ιδίως η διασύνδεση με την εκπαίδευση και η συμμετοχή σχολείων.

6.  Όσον αφορά τη «διαχείριση», αξιολογούνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)  η σκοπιμότητα της στρατηγικής για τη συγκέντρωση πόρων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού, που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, σχέδια για την επιδίωξη δημοσιονομικής στήριξης από ενωσιακά προγράμματα και ταμεία. Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει τη φάση της προετοιμασίας, το έτος εορτασμού, την αξιολόγηση και τα κονδύλια για δραστηριότητες κληρονομιάς, και τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων·

β)  η προβλεπόμενη διοικητική ▌ και οργανωτική δομή για την υλοποίηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει πρόβλεψη για τη δέουσα συνεργασία μεταξύ της τοπικής αρχής και της οργανωτικής δομής, συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής ομάδας·

γ)  οι διαδικασίες διορισμού του γενικού και του καλλιτεχνικού διευθυντή και τα πεδία δράσης τους·

δ)  η εμπορική και η επικοινωνιακή στρατηγική, που πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να τονίζουν ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι δράση της Ένωσης·

δα)  η ύπαρξη οργανωτικής δομής στελεχωμένης με άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και πείρα στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση του πολιτιστικού προγράμματος για το έτος εορτασμού.

Άρθρο 6

Ομάδα εμπειρογνωμόνων

1.   Συγκροτείται ▌ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων («▌ομάδα»), στην οποία ανατίθενται η επιλογή και η παρακολούθηση σε ενωσιακό επίπεδο.

1α.  Η ομάδα απαρτίζεται από 10 εμπειρογνώμονες που διορίζονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 («ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες»).

Επιπροσθέτως, για την επιλογή και την παρακολούθηση της πόλης ενός κράτους μέλους, το οικείο κράτος μέλος δικαιούται να διορίζει έως δύο εμπειρογνώμονες («εθνικοί εμπειρογνώμονες») σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες και σε διαβούλευση με την Επιτροπή.

2.  ▌

Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο πιθανών ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιλέγουν από το σύνολο αυτό ▌τρεις εμπειρογνώμονες, το κάθε όργανο, και τους διορίζουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η Επιτροπή των Περιφερειών επιλέγει έναν εμπειρογνώμονα από το σύνολο αυτό και τον διορίζει σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

Κατά την επιλογή των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, καθένα από τα εν λόγω θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης επιδιώκει να διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων, την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή και την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη συνολική σύνθεση της ομάδας.

2α.   Όλοι οι εμπειρογνώμονες έχουν την ιθαγένεια της Ένωσης. Είναι ανεξάρτητοι και έχουν ουσιαστική εμπειρία και επαγγελματική πείρα στον πολιτιστικό τομέα, στην πολιτιστική ανάπτυξη πόλεων, ή στη διοργάνωση των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης ή σε διεθνή πολιτιστική εκδήλωση παρόμοιας εμβέλειας και κλίμακας. Οι εμπειρογνώμονες είναι επίσης σε θέση να αφιερώνουν στην ομάδα επαρκή αριθμό εργάσιμων ημερών ανά έτος.

Η ομάδα ορίζει τον πρόεδρό της.

3.  Ο ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες διορίζονται για περίοδο τριών ετών.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, την πρώτη φορά που συγκροτείται η ομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει τους ▌εμπειρογνώμονές του για τριετή θητεία, το Συμβούλιο για μονοετή θητεία, η Επιτροπή για διετή θητεία και η Επιτροπή των Περιφερειών για μονοετή θητεία ▌.

4.   Όλοι οι εμπειρογνώμονες της ▌ομάδας δηλώνουν κάθε υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με μια συγκεκριμένη υποψήφια πόλη. Σε περίπτωση σχετικής δήλωσης από έναν εμπειρογνώμονα ή σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, ο εν λόγω εμπειρογνώμονας παραιτείται και το αρμόδιο θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης ή το κράτος μέλος αντικαθιστούν τον εμπειρογνώμονα για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με την οικεία διαδικασία.

5.  Η Επιτροπή δημοσιεύει όλες τις εκθέσεις της ομάδας στον δικτυακό τόπο της.

Άρθρο 7

Υποβολή των αιτήσεων στα κράτη μέλη

1.  Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση του διαγωνισμού μεταξύ των πόλεών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ▌.

2.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας τουλάχιστον έξι έτη πριν από το έτος εορτασμού.

Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη που δικαιούνται να προτείνουν μια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2020 δημοσιεύουν την πρόσκληση το συντομότερο δυνατό μετά τις ...(12).

Οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων οι οποίες απευθύνονται στις υποψήφιες για τον τίτλο πόλεις περιλαμβάνουν το ▌έντυπο αίτησης ▌.

Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από υποψήφιες πόλεις στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται χρονικό σημείο που απέχει τουλάχιστον 10 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3.  Οι αιτήσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 8

Προεπιλογή από τα κράτη μέλη

1.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συγκαλεί την ▌ομάδα σε συνεδρίαση προεπιλογής με τις υποψήφιες πόλεις τουλάχιστον πέντε έτη πριν από το έτος εορτασμού.

2.  Η ▌ομάδα, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων, καταλήγει σε ▌κατάλογο προεπιλογής με τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις ▌και καταρτίζει έκθεση προεπιλογής για όλες τις αιτήσεις, απευθύνοντας, μεταξύ άλλων, συστάσεις προς τις προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις.

3.  Η ▌ομάδα υποβάλλει την έκθεση προεπιλογής στα οικεία κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει επισήμως τον συνοπτικό κατάλογο βάσει της έκθεσης της ομάδας.

Άρθρο 9

Επιλογή στα κράτη μέλη

1.  Οι προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις συμπληρώνουν και αναθεωρούν τις αιτήσεις τους ώστε να είναι σύμφωνες προς τα κριτήρια και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση προεπιλογής, και τις υποβάλλουν στο οικείο κράτος μέλος, το οποίο τις διαβιβάζει στην Επιτροπή.

2.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το αργότερο εννέα μήνες μετά τη συνεδρίαση προεπιλογής, συγκαλεί την ▌ομάδα σε συνεδρίαση για την τελική επιλογή μαζί με τις προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις.

Κατά περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, να παρατείνουν την προθεσμία για εύλογο χρονικό διάστημα.

3.  Η ▌ομάδα αξιολογεί τις συμπληρωμένες και αναθεωρημένες αιτήσεις.

4.  Η ▌ομάδα συντάσσει έκθεση επιλογής για τις αιτήσεις, εισηγούμενη την υποψηφιότητα μιας πόλης στο οικείο κράτος μέλος ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ωστόσο, εάν καμία από τις υποψήφιες πόλεις δεν πληροί όλα τα κριτήρια, η ▌ομάδα επιλογής μπορεί να εισηγηθεί να μην απονεμηθεί ο τίτλος για το οικείο έτος.

Η έκθεση επιλογής περιλαμβάνει επίσης συστάσεις προς την ενδιαφερόμενη πόλη σχετικά με την πρόοδο που πρέπει να συντελεστεί μέχρι το έτος εορτασμού.

Η ομάδα υποβάλλει την έκθεση επιλογής στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή. ▌

Άρθρο 10

Προεπιλογή και επιλογή στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες

1.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του διαγωνισμού μεταξύ των πόλεων στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες.

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας τουλάχιστον έξι έτη πριν από ▌το έτος εορτασμού. ▌

Οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων οι οποίες απευθύνονται στις υποψήφιες για τον τίτλο πόλεις περιλαμβάνουν το έντυπο αίτησης.

Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται χρονικό σημείο που απέχει τουλάχιστον 10 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4.  Η προεπιλογή των πόλεων πραγματοποιείται από την ▌ομάδα τουλάχιστον πέντε έτη πριν από ▌το έτος εορτασμού, βάσει των ▌αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με το προβλεπόμενο έντυπο. Δεν διοργανώνονται συνεδριάσεις με τις υποψήφιες πόλεις.

Η ▌ομάδα, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων, καταλήγει σε ▌κατάλογο προεπιλογής με τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις ▌και καταρτίζει έκθεση προεπιλογής για όλες τις αιτήσεις, απευθύνοντας, μεταξύ άλλων, συστάσεις προς τις προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις. Η ομάδα υποβάλλει την έκθεση προεπιλογής στην Επιτροπή ▌.

5.  Οι υποψήφιες προεπιλεγείσες πόλεις συμπληρώνουν και αναθεωρούν τις αιτήσεις τους ώστε να είναι σύμφωνες προς τα κριτήρια και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης προεπιλογής, και τις υποβάλλουν στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή, το αργότερο εννέα μήνες μετά τη συνεδρίαση προεπιλογής, συγκαλεί την ▌ομάδα σε συνεδρίαση για την τελική επιλογή μαζί με τις προεπιλεγείσες πόλεις ▌. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία για εύλογο χρονικό διάστημα.

Η ▌ομάδα αξιολογεί τις συμπληρωμένες και αναθεωρημένες αιτήσεις.

Η ομάδα συντάσσει έκθεση επιλογής για τις αιτήσεις των προεπιλεγεισών υποψήφιων πόλεων, εισηγούμενη την υποψηφιότητα μίας πόλης υποψήφιας χώρας ή δυνάμει υποψήφιας χώρας κατ’ ανώτατο όριο ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Ωστόσο, εάν καμία από τις υποψήφιες πόλεις δεν πληροί όλα τα κριτήρια, η ▌ομάδα μπορεί να εισηγηθεί να μην απονεμηθεί ο τίτλος για το οικείο έτος.

Η έκθεση επιλογής περιλαμβάνει επίσης συστάσεις προς την ενδιαφερόμενη πόλη σχετικά με την πρόοδο ▌που πρέπει να συντελεστεί μέχρι το έτος εορτασμού.

Η ομάδα υποβάλλει την έκθεση επιλογής στην Επιτροπή ▌.

Άρθρο 11

Ανακήρυξη

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, ανακηρύσσει επισήμως τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συστάσεις της ▌ ομάδας. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την ανακήρυξή της.

Άρθρο 12

Συνεργασία μεταξύ των πόλεων που έχουν οριστεί πολιτιστικές πρωτεύουσες

Οι πόλεις που ανακηρύσσονται πολιτιστικές πρωτεύουσες για το ίδιο έτος επιδιώκουν την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των πολιτιστικών τους προγραμμάτων· η συνεργασία τους μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης που ορίζεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 13

Παρακολούθηση

1.  Η ▌ομάδα παρακολουθεί την προετοιμασία των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης και παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στις πόλεις από τη στιγμή της ανακήρυξής τους έως την έναρξη του έτους εορτασμού.

2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συγκαλεί τρεις συνεδριάσεις στις οποίες πρέπει να συμμετάσχουν η ▌ ομάδα και οι ανακηρυχθείσες πόλεις ▌: η πρώτη συνεδρίαση διεξάγεται τρία έτη πριν από ▌το έτος εορτασμού· η δεύτερη διεξάγεται 18 μήνες πριν από ▌το έτος εορτασμού και η τρίτη δύο μήνες πριν από ▌το έτος εορτασμού. Το κράτος μέλος ή η υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα μπορεί να διορίσει παρατηρητή στις εν λόγω συνεδριάσεις.

Οι πόλεις διαβιβάζουν στην Επιτροπή εκθέσεις προόδου έξι εβδομάδες πριν από κάθε συνεδρίαση.

Κατά τις συνεδριάσεις, η ▌ομάδα προβαίνει σε επισκόπηση των προετοιμασιών και παρέχει συμβουλές, με σκοπό να βοηθήσει τις πόλεις να καταρτίσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας και μια αποτελεσματική στρατηγική. Η ομάδα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις συστάσεις που ορίζονται στην έκθεση επιλογής και στις προηγούμενες εκθέσεις παρακολούθησης.

3.  Έπειτα από κάθε συνεδρίαση, η ▌ομάδα συντάσσει έκθεση σχετικά με την πορεία των προετοιμασιών και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Η ομάδα διαβιβάζει τις εκθέσεις της στην Επιτροπή, καθώς και στις οικείες πόλεις και κράτη μέλη ή χώρες. ▌

4.  Εκτός από τις συνεδριάσεις παρακολούθησης, η Επιτροπή δύναται να διοργανώνει επισκέψεις της ομάδας ▌στις ανακηρυχθείσες πόλεις, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 14

Βραβείο

1.  ▌Η Επιτροπή μπορεί να απονείμει χρηματικό βραβείο («βραβείο») προς τιμήν της Μελίνας Μερκούρη σε μια ανακηρυχθείσα πόλη, ανάλογα με τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του σχετικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι νομικές και οικονομικές πτυχές του βραβείου αυτού ρυθμίζονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων της Ένωσης για τη στήριξη του πολιτισμού.

2.  ▌Το βραβείο καταβάλλεται το αργότερο στα τέλη Μαρτίου του έτους εορτασμού, υπό τον όρο ότι η εν λόγω πόλη τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης, συμμορφώνεται προς τα κριτήρια και λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις ▌που περιέχονται στις εκθέσεις επιλογής και παρακολούθησης.

Θεωρείται ότι η επιλεγείσα πόλη έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, εάν δεν έχει προβεί σε ουσιαστική τροποποίηση του προγράμματος και της στρατηγικής της μεταξύ του σταδίου υποβολής των αιτήσεων και του έτους εορτασμού και, ειδικότερα, εάν:

α)  ο προϋπολογισμός έχει διατηρηθεί σε επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την αίτηση και τα κριτήρια·

β)  έχει προστατευθεί δεόντως η ανεξαρτησία της καλλιτεχνικής ομάδας·

γ)  η ευρωπαϊκή διάσταση παρέμεινε επαρκώς ισχυρή στην τελική μορφή του πολιτιστικού προγράμματος·

δ)  στην εμπορική και επικοινωνιακή στρατηγική και στο υλικό επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από την ανακηρυχθείσα πόλη αποτυπώνεται σαφώς το γεγονός ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι δράση της Ένωσης·

ε)  έχουν καταρτιστεί σχέδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου του τίτλου στην οικεία πόλη.

Άρθρο 15

Πρακτικές ρυθμίσεις

Ειδικότερα, η Επιτροπή:

α)  εξασφαλίζει τη γενικότερη συνοχή της δράσης·

β)  εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και της ▌ομάδας·

γ)  υπό το πρίσμα των στόχων και των κριτηρίων, καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις διαδικασίες επιλογής και παρακολούθησης, σε στενή συνεργασία με την ▌ομάδα·

δ)  παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ▌ομάδα·

ε)  δημοσιεύει όλες τις σχετικές πληροφορίες και συμβάλλει στην προβολή της δράσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

στ)  ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των πρώην, των νυν, των μελλοντικών καθώς και των υποψήφιων πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, και προάγει την ευρύτερη διάδοση των εκθέσεων αξιολόγησης των πόλεων και των αντληθέντων διδαγμάτων.

Άρθρο 16

Αξιολόγηση

1.  Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί ευθύνη της οικείας πόλης.

Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες για τις πόλεις βάσει των στόχων και των κριτηρίων ▌, ώστε να διασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Οι πόλεις εκπονούν τις εκθέσεις αξιολόγησης και τις διαβιβάζουν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος εορτασμού. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αξιολόγησης στον δικτυακό τόπο της.

2.  Πέρα από τις αξιολογήσεις των πόλεων, η Επιτροπή μεριμνά επίσης για τη διενέργεια εξωτερικών και ανεξάρτητων αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων της δράσης σε τακτική βάση. ▌

Οι εξωτερικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις επικεντρώνονται στη θεώρηση όλων των προηγούμενων πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ούτως ώστε να είναι δυνατές οι συγκρίσεις και η άντληση χρήσιμων διδαγμάτων για τις μελλοντικές πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, καθώς και για όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Αξιολογούν επίσης τη δράση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που αφορούν την εκτέλεσή της, τον αντίκτυπό της ▌και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών τις ακόλουθες εκθέσεις που βασίζονται στις εν λόγω αξιολογήσεις, συνοδευόμενες, κατά περίπτωση, από σχετικές προτάσεις:

α)  μια πρώτη ενδιάμεση έκθεση ▌έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024,

β)  μια δεύτερη ενδιάμεση έκθεση ▌έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029,

γ)  μια εκ των υστέρων έκθεση ▌έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034.

Άρθρο 17

Διατάξεις κατάργησης και μεταβατικές διατάξεις

Η απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ καταργείται. Εξακολουθεί ωστόσο να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πόλεων που έχουν οριστεί ή που συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής ως πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2012 έως 2019.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…▌

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χρονοδιάγραμμα

2020

Κροατία

Ιρλανδία

2021

Ρουμανία

Ελλάδα

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2022

Πολωνία

Λουξεμβούργο

2023

Ουγγαρία

Ηνωμένο Βασίλειο

2024

Εσθονία

Αυστρία

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2025

Σλοβενία

Γερμανία

2026

Σλοβακία

Φινλανδία

2027

Λετονία

Πορτογαλία

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2028

Τσεχική Δημοκρατία

Γαλλία

2029

Πολωνία

Σουηδία

2030

Κύπρος

Βέλγιο

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2031

Μάλτα

Ισπανία

2032

Βουλγαρία

Δανία

2033

Κάτω Χώρες

Ιταλία

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

(1) ΕΕ C 113 της 18.4.2012, σ. 17.
(2) ΕΕ C 17 της 19.1.2013, σ. 97.
(3) Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιημένο κείμενο παρουσιάζεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η διαγραφή κειμένου σημειώνεται με το σύμβολο ▌.
(4) ΕΕ C 113 της 18.4.2012, σ. 17 και ΕΕ C 17 της 19.1.2013, σ. 97.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013.
(6) ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.
(7) ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 32.
(8)Απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τα έτη 2007 έως 2019 (ΕΕ L 304 της 3.11.2006, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221).
(10) 14944/10.
(11) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41.
(12) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.


Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης ***I
PDF 402kWORD 85k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0417),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0175/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 και το άρθρο 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α7-0425/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης

P7_TC1-COD(2013)0191


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το άρθρο 349, [Τροπολογία 1]

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ(5), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Συνεπεία αυτής της μεταβολής του νομικού καθεστώτος της Μαγιότ, το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά μέτρα που δικαιολογούνται από την ιδιαίτερη διαρθρωτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Μαγιότ σε ορισμένους τομείς, η οποία επιδεινώνεται από τη γεωγραφική απομάκρυνση, τον νησιωτικό χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και το δυσμενές κλίμα. [Τροπολογία 2]

(2)  Στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων, οι ακόλουθοι κανονισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(3)  Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων για την προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών(6), τα ύδατα γύρω από τη Μαγιότ θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού και η χρήση των κυκλικών διχτυών (γρι-γρι) για την αλίευση τόνου και παρόμοιων του τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός της περιοχής των 24 ναυτικών μιλίων από τις βασικές ακτογραμμές της νήσου θα πρέπει να απαγορεύεται για να διαφυλαχθούν τα σμήνη των μεγάλων μεταναστευτικών ιχθύων στη γειτονική περιοχή της νήσου Μαγιότ. [Τροπολογία 3]

(4)  Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(7), λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ κατακερματισμένα και υποανάπτυκτα καθεστώτα εμπορίας της Μαγιότ, η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων αλιείας θα επέβαλαν στους εμπόρους λιανικής πώλησης επιβάρυνση που είναι δυσανάλογη προς τις πληροφορίες που θα διαβιβάζονται στον καταναλωτή. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων αλιείας που προσφέρονται για λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή στη Μαγιότ.

(5)  Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής(8), θα πρέπει να εισαχθούν ειδικά μέτρα σχετικά με το αλιευτικό μητρώο και το καθεστώς πρόσβασης.

(6)  Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 9 10 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας προκειμένου να συμπεριληφθούν στο μητρώο των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 2020. Η Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, προκειμένου να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών σκαφών. [Τροπολογία 4]

(7)  Δεύτερον, είναι αναγκαίο για την προστασία της ευαίσθητης οικολογικής και βιολογικής κατάστασης των υδάτων γύρω από τη Μαγιότ και τη διατήρηση της τοπικής οικονομίας της εν λόγω νήσου, αφού ληφθεί υπόψη η διαρθρωτική, η κοινωνική και η οικονομική κατάστασή της, να περιοριστούν ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα αυτά μόνο σε σκάφη που είναι νηολογημένα σε λιμάνια της εν λόγω νήσου. [Τροπολογία 5]

(8)  Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας(9), ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Μαγιότ είναι ότι δεν έχει τεθεί κανένας στόχος για τον στόλο της βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 που αναφέρεται στο πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού 1997-2002. Από την άποψη της διατήρησης των αλιευτικών πόρων, είναι σκόπιμο το πάγωμα της αλιευτικής ικανότητας των στόλων στα σημερινά επίπεδα, ιδίως για το τμήμα των μεγάλων σκαφών με μεγάλη αλιευτική ικανότητα. Ωστόσο, για τα μικρότερα σκάφη, λόγω του γεγονότος ότι η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ένα αναπτυξιακό σχέδιο σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη του στόλου με έδρα τη Μαγιότ για το οποίο δεν έφερε αντιρρήσεις κανένα συμβαλλόμενο μέρος της IOTC, περιλαμβανομένης και της Ένωσης, είναι σκόπιμο, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη Μαγιότ, να χρησιμοποιηθούν οι στόχοι του εν λόγω σχεδίου ως επίπεδα αναφοράς για την αλιευτική ικανότητα του στόλου που είναι νηολογημένος στα λιμάνια της Μαγιότ και να επιτραπεί στη Γαλλία να αυξήσει το στόλο της μέχρι την επίτευξη των στόχων του αναπτυξιακού σχεδίου της. [Τροπολογία 6]

(9)  Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002(10), θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μαγιότ δεν διαθέτει τη βιομηχανική ικανότητα για την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί στη Γαλλία περίοδος πέντε ετών για να δημιουργήσει την υποδομή που είναι αναγκαία για την αναγνώριση, τον χειρισμό, τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση ζωικών παραπροϊόντων στη Μαγιότ σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

(10)  Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006(11), είναι εμφανές ότι η Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα «Mαγιότ. πελαγικά και βενθοπελαγικά είδη. Μήκος 9 m< 10 m» του στόλου της Μαγιότ από την ημερομηνία κατά την οποία η Μαγιότ θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή. Τα σκάφη του εν λόγω τμήματος του στόλου, που είναι διασκορπισμένα σε όλο το νησί, δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο πρόσδεσης και χρειάζεται ακόμη να προσδιοριστούν. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι αλιείς και οι ελεγκτές, καθώς και να καταρτιστεί η κατάλληλη διοικητική και υλική υποδομή. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών και των χαρακτηριστικών τους, τις δραστηριότητές τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν τουλάχιστον ορισμένοι από τους σημαντικότερους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου το οποίο να της επιτρέπει να ελέγχει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. [Τροπολογία 7]

(11)  Συνεπώς, οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 104/2000, (EΚ) αριθ. 2371/2002, (EΚ) αριθ. 639/2004, (EΚ) αριθ. 1069/2009 και (EΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«η) Περιοχή 8:

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά των γαλλικών διαμερισμάτων της Ρεϋνιόν και της Μαγιότ, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.»·

"

1a)  Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3a. Ως «φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ» νοείται το σύνολο της οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Μαγιότ που καλύπτει έκταση 68 381 km2. Από εδαφικής πλευράς, το πάρκο εκτείνεται έως την κορυφή του αιγιαλού που αντιστοιχεί στο όριο της θαλάσσιας δημόσιας περιοχής.»· [Τροπολογία 8]

"

2)  Μετά το άρθρο 34 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 34α:"

«Άρθρο 34α

Περιορισμοί σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη των 24 μιλίων γύρω από τη νήσο Μαγιότ

Απαγορεύεται στα σκάφη να χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) για την αλιεία τόνου ή παρόμοιων του τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός των περιοχών σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της νήσου Μαγιότ, η οποία μετράται από τη βασική ακτογραμμή από την οποία μετρούνται τα χωρικά ύδατα. [Τροπολογία 9]

Η αλιεία με παρασυρόμενες διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (ΔΣΙ) και με μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά και φαλαινοκαρχαρίες (φυσικές ΔΣΙ), απαγορεύεται σε ολόκληρο το φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ. ». [Τροπολογία 10]

"

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μετά την παράγραφο 3:"

«3α. Έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2021, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται για προϊόντα που προσφέρονται για λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή στη Μαγιότ». [Τροπολογία 11]

"

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 15, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 2021 από την υποχρέωση να συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 10 μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η Μαγιότ. [Τροπολογία 12]

6.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 2021, η Γαλλία διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 10 μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία του, το συνολικό του μήκος και έναν κωδικό αναγνώρισης.»· [Τροπολογία 13]

"

2)  Μετά το άρθρο 18 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 18α

Μαγιότ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, σε ύδατα έως 100 ναυτικά μίλια από τις βασικές ακτογραμμές της Μαγιότ και σε ολόκληρη τη ζώνη του φυσικού θαλάσσιου πάρκου της Μαγιότ, η Γαλλία μπορεί να εγκρίνει τα μέτρα προστασίας που θεωρούνται αναγκαία για την διαφύλαξη των φυσικών πόρων που προστατεύονται από την νομοθεσία βάσει της οποίας καθορίζεται πάρκο αυτό, καθώς και μέτρα για να περιορίσει την αλιεία σε αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα στα λιμάνια της Μαγιότ, είτε στο μητρώο σκαφών της Ένωσης ή στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, εκτός από τα σκάφη της Ένωσης, τα οποία εντός της διετίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, αλίευαν στα ύδατα αυτά επί τουλάχιστον 40 ημέρες, εφόσον δεν υπερβαίνουν την αλιευτική προσπάθεια που ασκείται παραδοσιακά.». [Τροπολογία 14]

"

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/2004

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/2004 το ακόλουθο άρθρο παρεμβάλλεται μετά το άρθρο 1:"

«Άρθρο 1α

Ο στόλος της Μαγιότ

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα επίπεδα αναφοράς για αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα στα λιμάνια της Μαγιότ, είτε στο μητρώο σκαφών της Ένωσης ή στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, θα αποτελούν την ικανότητα του εν λόγω στόλου στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 μέτρα και χρησιμοποιούν παραγάδια και για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 10 μέτρα, το επίπεδο αναφοράς είναι η ικανότητα που προβλέπεται στο αναπτυξιακό σχέδιο που υπέβαλε η Γαλλία στην Επιτροπή διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού στις 7 Ιανουαρίου 2011. [Τροπολογία 15]

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η Γαλλία δύναται να εισάγει νέα αλιευτική ικανότητα σε τμήματα του στόλου, η οποία ορίζεται για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 μέτρων και χρησιμοποιούν παραγάδια και για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 10 μέτρα χωρίς να ανακληθεί η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα.». [Τροπολογία 16]

"

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, το άρθρο 56 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 4η Μαρτίου 2011.

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2019 2021. Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 2021, θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β). [Τροπολογία 17]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.».

"

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 το ακόλουθο άρθρο παρεμβάλλεται μετά το άρθρο 2:"

«Άρθρο 2α

Εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για ορισμένα τμήματα του στόλου του γαλλικού υπερπόντιου διαμερίσματος της εξόχως απόκεντρης περιοχής της Μαγιότ [Τροπολογία 18]

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 2021, το άρθρο 5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 10 μέτρα και η αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ. [Τροπολογία 19]

2.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2014 2015, η Γαλλία θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα ελέγχου που ισχύει για αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 10 μέτρα και η αφετηρία για τις δραστηριότητές τους είναι η Μαγιότ. Το εν λόγω σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: [Τροπολογία 20]

   α) μια ενιαία αρχή, που είναι εγκατεστημένη στη Μαγιότ, συντονίζει τις δραστηριότητες ελέγχου όλων των τοπικών αρχών·
   β) ο έλεγχος, η επιθεώρηση και η επιβολή του νόμου πρέπει να διενεργούνται χωρίς διακρίσεις·
   γ) το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τον έλεγχο των αλιευμάτων ειδών που υπόκεινται σε διαχείριση στο πλαίσιο της επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού και ειδών που υπόκεινται σε προστασία·
   δ) Το σύστημα εξασφαλίζει τον έλεγχο της πρόσβασης στα ύδατα γύρω από τη Μαγιότ, ιδίως σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς πρόσβασης οι οποίοι εφαρμόζονται σε ορισμένα τμήματα του στόλου·
   ε) το σύστημα θέτει ως προτεραιότητα τον στόχο της χαρτογράφησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων γύρω από τη νήσο με σκοπό να προετοιμαστεί το έδαφος για στοχοθετημένη δράση από πλευράς ελέγχου.

3.  Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 2015 η Γαλλία υποβάλλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, από την 1η Ιανουαρίου 2017 2018, σχετικά με αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 10 μέτρα και η αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι το γαλλικό διαμέρισμα η εξόχως απόκεντρη περιοχή της Μαγιότ. Το σχέδιο δράσης αποτελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της Γαλλίας και της Επιτροπής. Η Γαλλία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.». [Τροπολογία 21]

"

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1η Ιανουαρίου 2014. [Τροπολογία 22]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Σημείο 4 των πρακτικών της 21ης Οκτωβρίου 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 97.
(3)ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 97.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013.
(5)ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.
(6)ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1.
(7)ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(8)ΕΕ L 320 της 5.12.2001, σ. 7.
(9)ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 9.
(10)ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
(11)ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.


Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
PDF 189kWORD 36k
Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
P7_TA(2013)0592B7-0547/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2013)07167),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2013, με την οποία η Επιτροπή του ζήτησε να δηλώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει τονίσει ότι είναι απαραίτητο να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την απόφασή του πριν από τις 16 Δεκεμβρίου 2013, δεδομένου ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός πρέπει να δημοσιευτεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επανένταξη της Μιανμάρ/Βιρμανίας και η συμπερίληψη του Νότιου Σουδάν στο ΣΓΠ·

1.  δηλώνει ότι δεν εκφράζει αντιρρήσεις ως προς τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.


Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ
PDF 270kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το αίτημα για μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην ΕΕ (2013/2963(RSP))
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (COM(2012)0722),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, επίσης και σε σχέση με τρίτες χώρες (COM(2012)0351),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα Ecofin και την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Ιουνίου 2012 σχετικά με θέματα φορολογίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα Ecofin της 14ης Μαΐου 2013 σχετικά με τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της Ομάδας G20 που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση κορυφής στην Αγία Πετρούπολη στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των υπουργών οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της Ομάδας G20 που διεξήχθη στη Μόσχα στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του 2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής υπάρχει στέρηση δυνητικών από φορολογία εσόδων που εκτιμάται σε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ κατ’ έτος στην ΕΕ, και τούτο χωρίς να λαμβάνονται απτά μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή συνιστούν παράνομη δραστηριότητα μη εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ η φοροαποφυγή είναι η νόμιμη χρησιμοποίηση του φορολογικού καθεστώτος προς μείωση ή αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων, η οποία μερικές φορές οδηγεί σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, που συνίσταται στην αθέμιτη εκμετάλλευση των τεχνικών στοιχείων ενός φορολογικού συστήματος, ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορολογικών συστημάτων, με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον η εναρμόνιση της φορολογικής βάσης μεταξύ των κρατών μελών θα εμπόδιζε τη φοροαποφυγή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσπραξη δυνάμει εσόδων θα σήμαινε ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν καλύτερα να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους και να αυξήσουν τους πόρους που διατίθενται προς προαγωγή των επενδύσεων, της αύξησης της οικονομίας και της απασχόλησης, οι οποίες είναι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες ζωτικής σημασίας για μία στρατηγική εξόδου της ΕΕ από την κρίση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής υπονομεύει την πίστη και εμπιστοσύνη των πολιτών στον δίκαιο χαρακτήρα και τη νομιμότητα των δημοσίων διοικήσεων και των φορολογικών τους συστημάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονομερής λήψη μέτρων σε επίπεδο κράτους μέλους έχει σε πολλές περιπτώσεις αποδειχθεί αναποτελεσματική και ανεπαρκής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συντονισμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση με βάση σαφείς στρατηγικές και συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες στην πλευρά τόσο των εσόδων όσο και των δαπανών των προϋπολογισμών του δημοσίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία ορθή ισορροπία μεταξύ φορολογικών βάσεων και φορολογικών συντελεστών είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται δημοσιονομική σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα τόσο στο επίπεδο κράτους μέλους όσο και στο επίπεδο της ΕΕ·

1.  χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι διατεθειμένοι να επιληφθούν του θέματος του φορολογικού χάσματος στην Ευρώπη μεταξύ άλλων εστιαζόμενοι στην εντατικοποίηση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

2.  χαιρετίζει τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για διεύρυνση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, καταπολέμηση της απάτης που σχετίζεται με τον ΦΠΑ και για τροποποίηση της οδηγίας για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες, που έχουν σχεδιασθεί για να μειώσουν την φοροαποφυγή στην Ευρώπη μέσω της κατάργησης των υφισταμένων νόμιμων τρόπων παράκαμψης διατάξεων τους οποίους μερικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν για να μην καταβάλλουν το μερίδιο φορολογικών συνεισφορών που τους αναλογεί·

3.  υπενθυμίζει το κατεπείγον αίτημα που έχει διατυπώσει να δεσμευθούν τα κράτη μέλη στην επίτευξη ενός φιλόδοξου αλλά και ρεαλιστικού στόχου που συνίσταται στο να μειώσουν τουλάχιστον στο ήμισυ το φορολογικό χάσμα έως το έτος 2020·

4.  εμμένει στο ότι στη χρονική περίοδο ανάκαμψης από την κρίση που διανύουμε οι απτοί στόχοι και μία πραγματική ανάληψη δέσμευσης προς καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μέσω της εξάλειψης του φορολογικού χάσματος μπορούν να φέρουν μία αύξηση των φορολογικών εσόδων που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη μέσω της είσπραξης των δεόντων ποσών φορολογίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μελέτη με θέμα δυνατούς δείκτες που να συνιστά βάση προς μείωση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και, εάν κρίνεται σκόπιμο, να θεσπίσει τυποποιημένο σύνολο δεικτών για τη μέτρηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής·

6.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύνολο απτών στόχων προς μείωση του φορολογικού χάσματος σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση του φορολογικού χάσματος έως το έτος 2020·

7.  προτείνει να ενσωματωθούν αυτοί οι στόχοι στη στρατηγική Ευρώπη 2020, εάν κρίνεται σκόπιμο, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν θα μπορούσε να δοθεί σε αυτούς τους στόχους σαφής ρόλος εντός του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

8.  καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εξετάσει εάν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης θα μπορούσαν να διευρυνθούν με ενσωμάτωση αυτών των στόχων και μέτρων ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση του φορολογικού χάσματος·

9.  τονίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και ότι μία κοινή ώθηση προς μείωση του φορολογικού χάσματος θα συγκεκριμενοποιούσε τις υποσχέσεις του Συμβουλίου περί δέσμευσης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην ΕΕ και παγκοσμίως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και να προωθεί στον ιστότοπό της συγκεκριμένα παραδείγματα βελτίστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

(1) ΕΕ L 338, 12.12.2012, σ. 41.
(2) ΕΕ L 338, 12.12.2012, σ. 37.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.
(4) ΕΕ C 258 E, 7.9.2013, σ. 53.


Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά
PDF 305kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά (2013/2924(RSP))
P7_TA(2013)0594B7-0555/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 8, 1, 10 και 19 παράγραφος 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (εφεξής «ο Χάρτης») και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Ρατσιστικών Διακρίσεων του 1965, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών του 1971, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες του 1992,

–  έχοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνική καταγωγή,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση-πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)0173) και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά: ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ" (COM(2012)0226),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Βήματα προόδου στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά» (COM(2013)0454),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη των Ρομά στα κράτη μέλη (COM(2013)0460),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του τού Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση της κατάστασης των πολιτών Ρομά στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπεβλήθη τον Μάιο του 2012 με τίτλο «Η κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση που διενεργήθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της υγείας (SWD(2013)0328),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας προς το προσωπικό της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας (SWD(2013)0043),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Mαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Oκτωβρίου 2009 με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας» (COM(2009)0567),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για το έργο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά (O-000117/2013 – B7‑0528/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στις αξίες του σεβασμού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά πλήττονται από διακρίσεις σε ολόκληρη της Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των κοινωνικών, οικονομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, σε πολλές περιπτώσεις, είναι χειρότερη από αυτή των μη Ρομά σε παρόμοιες καταστάσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν σε κράτη μέλη της ΕΕ, τις πράξεις βίας εναντίον Ρομά, την έλλειψη των κατάλληλων πολιτικών ένταξης, την προσφυγή σε μεροληπτική ρητορική κατά των Ρομά, τις διαρθρωτικές και συστημικές διακρίσεις, τις σαφείς παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και την απουσία δικαστικής διερεύνησης και δίωξης σε περιπτώσεις παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων, απέδειξαν ότι στην ΕΕ εξακολουθούν να κυριαρχεί αρνητικό κλίμα προς τους αθίγγανους, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε όλα τα επίπεδα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός που πλήττει πολλούς Ρομά έχει φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο το οποίο περιορίζει τις προοπτικές διαβίωσης των οικογενειών Ρομά και εκθέτει τους νεαρούς Ρομά στον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με τη φτώχεια σε πολύ νεαρή ηλικία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική προκατάληψη που επιδεικνύουν οι μη Ρομά έναντι των Ρομά και ο οι κραυγαλέες διακρίσεις συμβάλλουν στον αποκλεισμό των Ρομά

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εντεινόμενος αποκλεισμένες των Ρομά αποτελεί αρνητικό στοιχείο για την ανάπτυξη και αυξάνει τα ελλείμματα των δημοσίων οικονομικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες και οι περιφερειακές διαφορές καταλήγουν στην επιδείνωση της ποιότητας διαβίωσης των αγροτικών κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής διαχείριση της αστικής ανάπτυξης επιτείνει και συμβάλλει στην αύξηση της φτώχειας στα αστικά κέντρα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2013 σχετικά με τα βήματα για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, ανέδειξε ότι η πρόεδρος που επετεύχθη από πλευράς κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά ήταν περιορισμένη ακόμη και στον τομέα της υιοθέτησης διαρθρωτικών προϋποθέσεων για την αποτελεσματική υλοποίησή τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική ομάδα επείγουσας δράσης που συνέστησε η Επιτροπή το 2010 εξέτασε την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά σε 18 χώρες και διεπίστωσε ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν δεόντως τα κονδύλια της ΕΕ και την ότι, μολονότι τα κονδύλια της ΕΕ έχουν σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της ένταξης των Ρομά, ανασταλτικοί παράγοντες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δεν επιτρέπουν την προώθηση της αποτελεσματικής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η νόμιμη εκπροσώπηση των Ρόμα και η συμμετοχή των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία των εθνικών στρατηγικών παραμένει ανεπαρκής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επεξεργασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των πολιτικών για τους Ρομά, αποτελεί κομβικό στοιχείο για την αποτελεσματική υλοποίηση των ΕΣΕΡ, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης με τις περισσότερες πρακτικές αρμοδιότητες για την ένταξη των Ρομά, αλλά το επίπεδο εμπλοκής τους από τα κράτη μέλη είναι χαμηλό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση στοχευμένων δημοσιονομικών πόρων πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική πολιτική βούληση εκ μέρους των κρατών μελών, καθόσον αυτό αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την επιτυχία της εφαρμογής των στρατηγικών και, λαμβάνοντας υπόψη, ότι μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χορήγηση πόρων όπου την ΕΕ και τα εθνικά ταμεία, ενώ σε άλλα η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής καθυστερεί λόγω της υποαξιοποίησης τον ενωσιακών πόρων, ιδίως σε περίπτωση που δεν υφίστανται συγκεκριμένα μέτρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφιερώνεται ειδικά για την ένταξη των Ρομά παραμένει ασαφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, έχει κομβική σημασία η Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη δαπανούν κονδύλια της ΕΕ και να λαμβάνει εγγυήσεις για τη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγιής παρακολούθηση και η συστηματική και συνεπής αξιόλογη των αποτελεσμάτων που έχουν τα μέτρα για την ένταξη των Ρομά συνιστά κομβικής σημασίας παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή των ΕΣΕΡ και, λαμβάνοντας υπόψη ότι, μηχανισμό για την τακτική υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση έχουν προβλέψει λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ που προβλέπεται για τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής για την ένταξη των Ρομά σε κάθε κράτος μέλος και επισημαίνοντας ότι αυτά πρέπει να είναι πλήρως εξουσιοδοτημένα να συντονίζουν αποτελεσματικά την ένταξη των Ρομά στους τομείς πολιτικής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι Ρομά δεν θα υπόκειται σε διακρίσεις και ότι θα γίνονται σεβαστά, θα προστατεύονται και θα προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχουν περιληφθεί στον Χάρτη και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και στο ενωσιακό δίκαιο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά πλήττονται από διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ανήλικους και τις γυναίκες στο πλαίσιο των κοινοτήτων Ρομά, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την φυσική ακεραιότητα, καθώς και η απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας, όπως έχουν περιληφθεί στα άρθρα 3 και 5 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των αρνητικών στάσεων σε βάρος των Ρομά απαιτούν αποφασιστικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης, πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη συνεργασία και θα καλλιεργούν τη στήριξη της πλειονότητας υπέρ της ένταξης των Ρομά·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως και να έχουν δικαίωμα να ασκούν τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή τους υπηκοότητα·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις διακρίσεις και τον ρατσισμό εναντίον των Ρομά και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρομά εξακολουθούν να μην στηρίζονται πάντοτε πλήρως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και να διασφαλίσουν την σωστή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών της ΕΕ, όπως των οδηγιών 2000/43/EΚ και 2012/29/EΕ(8)·

2.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρομά, τα συμβάντα και τα εγκλήματα μίσους εναντίον των Ρομά, και να αναλάβει αποφασιστική δράση - συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, και κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει – σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά στα κράτη μέλη, ιδίως παραβιάσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, το δικαίωμα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, το δικαίωμα της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων (όπου περιλαμβάνονται και οι πολλαπλές διακρίσεις), το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση δημιουργίας μητρώων με βάση την εθνότητα και τη φυλή·

3.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός επιγραμμικού εργαλείου που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ· καταδικάζει ωστόσο κάθε προσπάθεια παράνομου περιορισμού του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρομά και καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν τις παράνομες εκδιώξεις·

4.  καταδικάζει όλες τις μορφές αρνητικού προς τους αθίγγανους κλίμα, και ιδίως τις δημόσιες πολιτικές ομιλίες υποκίνησης μίσους· καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση του αρνητικού προς τους αθίγγανους κλίματος, αναγνωρίζοντας την επίδραση που έχει η πολιτική αυτή στην υπονόμευση της επιτυχούς εφαρμογή των ΕΣΕΡ· καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από δηλώσεις που υποκίνησης μίσους εναντίον των Ρομά·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν και να τερματίσουν τις πρακτικές της καταχώρισης σε μητρώα με βάση την εθνοτική καταγωγή, την αστυνομική κακοποίηση και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των Ρομά, να διασφαλίσουν τον κολασμό των αδικημάτων που διαπράττονται λόγω προκαταλήψεων και να μεριμνήσουν για την καταγραφή και τη δέουσα διερεύνησή τους και να διασφαλίσουν την παροχή βοήθειας και προστασίας στα θύματα και να εκπονήσουν ειδικά προγράμματα κατάρτισης για την αστυνομία και τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται με κοινότητες Ρομά·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα της απουσίας καταχώρισης στα μητρώα γεννήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών στους Ρομά που διαβιούν στην ΕΕ·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ζήτημα του αποκλεισμού των Ρομά με την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στα ΕΣΕΡ τους με συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και διαθέσιμα κονδύλια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εμπλέξουν και τους εκπροσώπους των Ρομά, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, στην επεξεργασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής όσον αφορά τα ΕΣΕΡ και τα προγράμματα που επηρεάζουν τις κοινότητές τους, δημιουργώντας μηχανισμούς τακτικού και διαφανούς διαλόγου σύμφωνα με τις αρχές του «Ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς για την εταιρική σχέση»· καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν στα ΕΣΕΡ τους ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να δώσουν δυνατότητες και να εμπλέξουν τους Ρομά στη διαδικασία· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση στους εκπροσώπους των Ρομά όσον αφορά τις δυνατότητες που παρέχουν τα ΕΣΕΡ και να τους παροτρύνουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία ένταξης·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών Ρομά που θα έχει την ικανότητα, τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη να αναλάβει καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης·

9.  καλεί την Επιτροπή να κλιμακώσει τις τρέχουσες προσπάθειες συνεργασίας με τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και άλλους συναφείς φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική διάδοση όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών και των ωφελημάτων που απορρέουν από την κοινωνική ένταξη των Ρομά, να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στον τερματισμό των προκαταλήψεων και των αρνητικών στάσεων έναντι των Ρομά, με αλλαγή της νοοτροπίας και να διευκολύνουν πρωτοβουλίες που συγκεντρώνουν τη στήριξη της πλειονότητας για πολιτικές που προάγουν την ένταξη των Ρομά·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισημάνουν τη διάσταση του φύλου στις ΕΣΕΡ τους και να εμπλέξουν στη διαδικασία εφαρμογής και παρακολούθησης των ΕΣΕΡ τις γυναίκες καθώς και τη νεολαία Ρομά·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην αναθεώρηση, τη διαχείριση, την εφαρμογή και παρακολούθηση των εθνικών πολιτικών, και να παράσχουν βοήθεια και στήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την υλοποίηση της ένταξης των Ρομά στο πλαίσιο και των τεσσάρων πυλώνων των ΕΣΕΡ, καθώς και την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν λειτουργικά αποκεντρωμένα δεδομένα με τη βοήθεια του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), του Αναπτυξιακού Προγράμματος των ΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των Ρομά και τον βαθμό των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά με βάση την εθνοτική τους καταγωγή, καθώς και τα εγκλήματα μίσους που διαπράττεται σε βάρος τους ενώ, παράλληλα, θα τηρούνται απολύτως τα πρότυπα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και να αναπτυχθεί, σε συνεργασία με την Επιτροπή, βασική δέσμη δεικτών και μετρήσιμοι στόχοι που έχουν ζωτική σημασία για ένα ρωμαλέο σύστημα εποπτείας προκειμένου να διασφαλιστεί αξιόπιστη ανάδραση της προόδου που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή των ΕΣΕΡ και τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανήλικους και τις γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονιστικό ρόλο του FRA και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του·

13.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει χρονοδιάγραμμα και σαφείς και μετρήσιμους στόχους και δείκτες για την εφαρμογή των ΕΣΕΡ για τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ και να εκπονηθούν εκθέσεις ανά χώρα και συγκεκριμένες ανά χώρα συστάσεις·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις πολυδιάστατες και εδαφικές πτυχές της φτώχειας, να κινητοποιήσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα προγράμματα της ΕΕ - κατά κύριο λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση της τοπικής ανάπτυξης με κοινοτικούς πόρους, των κοινών σχεδίων δράσης, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων και ολοκληρωμένων δράσεων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που εντοπίζονται στα ΕΣΕΡ τους, να αναπτύξουν ολοκληρωμένα πολυτομεακά και πολυχρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα στοχεύουν στις πλέον στερημένες μικροπεριφέρειες, να περιλάβουν την ένταξη των Ρομά στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2014- 2012, και να εκπονήσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την πρόληψη των διακρίσεων και του διαχωρισμού·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων υπό μορφή μικρών και ευέλικτων κονδυλίων για κοινοτικά έργα και για την κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων επί θεμάτων κοινωνικού αποκλεισμού·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις βασικές πολιτικές τους στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγείας με τους στόχους των ΕΣΕΡ·

17.  καλεί την Επιτροπή και την επιχειρησιακή ομάδα για τους Ρομά να συνεχίσουν να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη δαπανούν τα κονδύλια της ΕΕ που εγγράφονται για την ένταξη των Ρομά, καθώς και την επίπτωση των εθνικών πολιτικών τους στις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά και να υποβάλλουν, σε ετήσια βάση, έκθεση με τα ευρήματα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντοπίζοντας συγκεκριμένους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των κονδυλίων της ΕΕ στις εκθέσεις· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την διαρθρωμένη συμβολή εμπειρογνωμόνων και της κοινωνίας των πολιτών και να διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Πλατφόρμας για την ένταξη των Ρομά με τις εναλλασσόμενες προεδρίες της ΕΕ·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί περιοδική εξωτερική αξιολόγηση της επίδρασης που έχει η χρηματοδότηση της ΕΕ στον κοινωνικό αποκλεισμό των Ρομά και να εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές και έργα που υλοποιούνται με τη βοήθεια της ενωσιακής χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την εξάλειψη του εδαφικού διαχωρισμού, τον τερματισμό των παράνομων βίαιων εκδιώξεων και την αποτροπή της απώλειας στέγης που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι Ρομά και, παράλληλα, να χαράξουν αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς εθνικές πολιτικές, όπου συμπεριλαμβάνεται και η παροχή της κατάλληλης στέγασης και κοινωνικής και υγειονομικής αρωγής σε περιπτώσεις εκδιώξεων·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την αστική πολεοδόμηση για την ένταξη και την κατάργηση του διαχωρισμού και να αναπτύξουν στοιχεία ποιότητας στις υποδομές και το περιβάλλον στις πόλεις που πλήττονται περισσότερο από τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς επίσης και να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, με σκοπό την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τον διαχωρισμό στον τομέα της εκπαίδευσης και, ανάλογα με την κατά περίπτωση, της παράνομης τοποθέτησης παιδιών Ρομά σε ειδικά σχολεία, και να δημιουργήσουν την αναγκαία υποδομή για τους μηχανισμούς που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά Ρομά, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές Ρομά, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, να προωθήσουν την πρόσβαση των παιδιών Ρομά σε προσχολική εκπαίδευση και τις υπηρεσίες εθελοντικής προσφοράς, να παράσχουν δυνατότητες κατάρτισης για δασκάλους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εργασία τους με μαθητές Ρομά, να παράσχουν υποστηρικτικές δομές χωρίς διακρίσεις, όπως διδασκαλία και καθοδήγηση σε σπουδαστές Ρομά, για να αποτραπεί η εγκατάλειψη του σχολείου στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus και να προωθηθούν δυνατότητες κατάρτισης που θα εξασφαλίσουν δυνατότητες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν το ζήτημα των υψηλών επιπέδων ανεργίας μεταξύ των Ρομά και να άρουν τα εμπόδια της πρόσβασης στην απασχόληση, συμπεριλαμβάνοντας και την αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών όπως οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς καταπολέμησης των διακρίσεων, προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης και προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όπου περιλαμβάνεται και η αναλογική εκπροσώπηση των Ρομά στις δημόσιες υπηρεσίες, η ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης, η κινητοποίηση στοιχείων ενεργητικού για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας σε τομείς με τις υψηλότερες δυνατότητες απασχόλησης – όπως η περιεκτική οικολογική οικονομία, ο τομέας των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και η ψηφιακή οικονομία - και η δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημοσίων αρχών και των εργοδοτών·

23.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δημιουργήσουν προγράμματα πρακτικής μαθητείας και να απασχολήσουν Ρομά σε όλα τα θεσμικά όργανα·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες διαφορές στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και τις διαδεδομένες διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, να εκπονήσουν ειδικά στοχευμένα προγράμματα και να χορηγήσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους από τα εθνικά κονδύλια και τα κονδύλια της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των παιδιών και τη μητρική υγεία·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν με ακρίβεια τα εθνικά σημεία επαφής για την ένταξη των Ρομά και τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΣΕΡ, διασφαλίζοντας ότι θα έχουν την απαραίτητη εξουσία, την ικανότητα και την πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον ρόλο τους, καθώς και επαρκείς δεσμούς με την κοινότητα των Ρομά και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σημεία επαφής θα είναι προσβάσιμα, καθώς θα είναι σαφώς προσδιορισμένα και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της επικοινωνίας με τους φορείς σε όλα τα επίπεδα·

26.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι θετικές πρακτικές, όπως τα προγράμματα διαμεσολαβητών των Ρομά και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πόλεων και Περιφερειών για την Ένταξη των Ρομά που εφαρμόζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, σημειώνουν επιτυχία επί τόπου, γεγονός που πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική αποφασιστικότητα υπέρ της αποτελεσματικής ένταξης των Ρομά·

27.  χαιρετίζει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη των Ρομά στα κράτη μέλη·

28.  επισημαίνει ότι η ένταξη είναι ένα αμφίδρομο εγχείρημα και ότι κάθε προσπάθεια ένταξης προϋποθέτει κοινές αλλά ασύμμετρες ευθύνες των μερών με βάση τις ικανότητές τους και τους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς πόρους·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1)1 ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 283.
(2) ΕΕ C 308 Ε, 20.10.2011, σ. 73.
(3) ΕΕ C 199 Ε, 7.7.2012, σ. 112.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0090.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0328.
(7) ΕΕ C 199 Ε, 7.7.2012, σ. 25.
(8) Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου


Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία
PDF 295kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως σε ό, τι αφορά την Ουκρανία (2013/2983(RSP))
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με την Oυκρανία(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση στο Βίλνιους, της 29ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της συνόδου κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης στη Βαρσοβία, της 30ής Σεπτεμβρίου 2011, και της συνόδου κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα, της 7ης Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία, που προέκυψε μετά την απόφαση των ουκρανικών αρχών να μην υπογράψουν τη συμφωνία σύνδεσης στη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους, στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2013, η οποία κατέληξε στο ξέσπασμα μαζικών λαϊκών διαδηλώσεων υπέρ της ευρωπαϊκής επιλογής της Ουκρανίας στην πλατεία Euromaidan στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, και του αρμόδιου για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Επιτρόπου, Štefan Füle, που καταδικάζουν την υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία στο Κίεβο προκειμένου να διαλυθούν οι διαδηλωτές στις 30 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σύνοδο κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο Βίλνιους, η Ουκρανία και όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αξίες, όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα ότι η απόφαση της Αρμενίας να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης και η απόφαση που έλαβε η Ουκρανία την τελευταία στιγμή να αναστείλει τις προετοιμασίες για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ματαίωσαν τις προσπάθειες που είχαν καταβληθεί και υπονόμευσαν το έργο που είχε επιτελεστεί τα τελευταία χρόνια με στόχο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της ουκρανικής κυβέρνησης να αναστείλει τη διαδικασία προετοιμασίας για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης, περιλαμβανομένης σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), προκάλεσε δυσαρέσκεια και μαζικές διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας προέβησαν σε ωμή και απαράδεκτη χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, κομμάτων της αντιπολίτευσης και μέσων μαζικής ενημέρωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Νοεμβρίου 2013, η Γεωργία και η Μολδαβία μονογράφησαν τις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη θέσπιση σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελευθέρων συναλλαγών, κατά τη σύνοδο κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο Βίλνιους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνη διέξοδος πρέπει να είναι μια ειρηνική λύση που θα προκύψει μέσα από διαπραγματεύσεις με όλες τις πλευρές·

1.  χαιρετίζει τη μονογράφηση των συμφωνιών σύνδεσης, περιλαμβανομένων των DCFTA, με τη Γεωργία και τη Μολδαβία, που θέτει ένα σαφές ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα για τις δύο αυτές χώρες· προσμένει την υπογραφή και την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών το συντομότερο· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διευκολύνει την υλοποίηση των εν λόγω συμφωνιών και να συνδράμει τις αντίστοιχες αρχές των δύο χωρών ώστε οι πολίτες τους να επωφεληθούν σύντομα από τα απτά θετικά αποτελέσματα και τα οφέλη που προκύπτουν από τις συμφωνίες αυτές·

2.  καταδικάζει την απόφαση της ουκρανικής κυβέρνησης, υπό την ηγεσία του Προέδρου Γιανούκοβιτς, να υπαναχωρήσει στο θέμα της υπογραφής της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο Βίλνιους, παρά τη σαφή βούληση από πλευράς ΕΕ να συνεχιστεί η διαδικασία σύνδεσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις· θεωρεί ότι η απόφαση αυτή είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας και για τις προσδοκίες της Ουκρανίας· αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Ουκρανίας, όπως εκφράζονται στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών στην Euromaidan στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, που δεν δίστασε να μεταφέρει στους δρόμους την αποδοκιμασία της για την απόφαση του Προέδρου Γιανούκοβιτς, και επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας και το γεγονός ότι προσφέρεται στην Ουκρανία μια ευρωπαϊκή προοπτική έχουν μεγάλη σημασία και είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τα βίαια γεγονότα της νύχτας της 9ης προς 10η Δεκεμβρίου 2013, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν στα γραφεία κομμάτων της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και παρενόχλησαν διαδηλωτές, καθώς και για τα γεγονότα της νύχτας της 10ης προς 11η Δεκεμβρίου 2013, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σε ειρηνικούς διαδηλωτές, προσπαθώντας να τους απομακρύνουν από την πλατεία Euromaidan και τους γύρω δρόμους και να γκρεμίσουν τα οδοφράγματα· επισημαίνει ότι τα γεγονότα αυτά σημειώθηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, και ενώ συνεχίζονταν οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης· φοβάται ότι τα γεγονότα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της ήδη τεταμένης κατάστασης·

4.  υπενθυμίζει ότι πολλοί δίαυλοι επικοινωνίας, περιλαμβανομένης της αποστολής παρακολούθησης με επικεφαλής τους Προέδρους Cox και Kwasniewski, είναι ανοικτοί μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας και επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι οι ανησυχίες που εξέφρασαν οι ουκρανικές αρχές για να δικαιολογήσουν την απόφαση αυτή αναστολής την ύστατη ώρα θα έπρεπε να είχαν διατυπωθεί νωρίτερα έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν·

5.  επαναβεβαιώνει τη σθεναρή υποστήριξή του στην όσο το δυνατόν ταχύτερη υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης, υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως ορίστηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 10 Δεκεμβρίου 2012 και υποστηρίχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012· καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του του Δεκεμβρίου 2013, να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θα δηλώνει ότι η ΕΕ είναι πάντα διατεθειμένη να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι της Ουκρανίας·

6.  ζητεί την άμεση δρομολόγηση μιας νέας αποστολής διαμεσολάβησης της ΕΕ με πλήρη σύνθεση και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει - και να παρίσταται σε - συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης μεταξύ της κυβέρνησης και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και να διασφαλίσει μια ειρηνική έκβαση στη σημερινή κρίση·

7.  εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τους πολίτες που διαδηλώνουν για ένα ευρωπαϊκό μέλλον· καλεί τις ουκρανικές αρχές να σεβαστούν πλήρως τα πολιτικά δικαιώματα του λαού και τη θεμελιώδη ελευθερία του συνέρχεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας· καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση ωμής βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλώσεων και τονίζει την ανάγκη για άμεση, αποτελεσματική και ανεξάρτητη έρευνα και δίωξη των ενόχων· ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση των ειρηνικών διαδηλωτών που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες· υπογραμμίζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ουκρανίας ως προς το θέμα αυτό· τονίζει ότι τέτοιου είδους μέτρα είναι καταφανώς αντίθετα προς τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης και παραβιάζουν, κατά συνέπεια, οικουμενικές και ευρωπαϊκές αξίες· υπενθυμίζει ότι, λόγω της θέσης της Ουκρανίας ως προεδρεύουσας χώρας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, οι επιδόσεις της όσον αφορά την προάσπιση και προαγωγή των αξιών αυτών εξετάζονται ακόμη πιο προσεκτικά·

8.  επαναλαμβάνει τη σθεναρή καταδίκη του για τις απαράδεκτες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, που συνοδεύονται από απειλές για εμπορικές κυρώσεις, που ασκεί η Ρωσία στην Ουκρανία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απευθύνονται στη Ρωσία με μία φωνή και ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει, από κοινού με τα κράτη μέλη της, μια πολιτική ώστε να δοθεί κατάλληλη στα μέσα και τα μέτρα αυτά που χρησιμοποιεί η Ρωσία κατά των ανατολικών εταίρων, ιδίως προκειμένου να βοηθηθεί η Ουκρανία να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια, δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης στο θέμα της εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί αμιγώς διμερές θέμα μεταξύ των δύο πλευρών και απορρίπτει απερίφραστα κάθε πρόταση σύνδεσης τρίτων στη διαδικασία·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πιθανά αντίμετρα που μπορεί να επικαλείται η ΕΕ, όταν η Ρωσία παραβιάζει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για να εξυπηρετήσει κοντόφθαλμους πολιτικούς σκοπούς· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πολιτική αξιοπιστία της Ένωσης επιτάσσει να είναι σε θέση να αντιδρά όταν η ίδια ή οι χώρες εταίροι δέχονται πολιτικές και οικονομικές πιέσεις·

10.  προτρέπει τις ουκρανικές αρχές να ξεκινήσουν συνομιλίες με τους διαδηλωτές προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της βίας και η αποσταθεροποίηση της χώρας και καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ομαλής, ήρεμης και μεστής προβληματισμού κοινοβουλευτικής συζήτησης σχετικά με την οικονομική και πολιτική κατάσταση και τις προοπτικές για τη μελλοντική ενοποίηση με την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι σε κάθε δημοκρατία μπορούν να προκηρύσσονται νέες εκλογές όταν απαιτείται ανανέωση της λαϊκής εντολής·

11.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα υιοθετήσουν μια πολύ ανοικτή στάση απέναντι στην ουκρανική κοινωνία, συγκεκριμένα μέσω της ταχείας επίτευξης συμφωνίας για καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, της επέκτασης των ανταλλαγών νέων και της αύξησης των διαθέσιμων υποτροφιών· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη για την ΕΕ να υποστηρίξει τη συμμετοχή διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοπιστωτική βοήθεια ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη οικονομική της κατάσταση·

13.  υπενθυμίζει ότι η υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την επίτευξη μακροπρόθεσμης σταθερότητας και κοινωνικοοικονομικής προόδου και βιώσιμης και συστημικής αλλαγής, και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται γνήσια δέσμευση για την ορθή και ταχεία εφαρμογή της· καλεί την ΕΕ να διαπραγματευθεί με τις ουκρανικές αρχές συγκεκριμένο οδικό χάρτη προς εφαρμογή·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μετά από περισσότερα από τρία έτη διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης, περιλαμβανομένης DCFTA, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, οι αρμενικές αρχές αποφάσισαν, αντ’ αυτού, να προσχωρήσουν στην Τελωνειακή Ένωση, κατόπιν πιέσεων της Ρωσίας· υπενθυμίζει στις αρχές της Αρμενίας ότι οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις κατά της απόφασης αυτής αποτελούν έκφραση της ελεύθερης βούλησης των πολιτών της χώρας και ότι, βάσει των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Αρμενία, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δίωξη και οι κρατήσεις αποτελούν παραβιάσεις των βασικών δικαιωμάτων του συνέρχεσθαι και της έκφρασης και ότι τα μέτρα καταστολής είναι αντίθετα με την πρόσφατη ρητορεία της προσήλωσης σε κοινές αξίες με την ΕΕ· καλεί την κυβέρνηση της Αρμενίας να ξεκινήσει έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας·

15.  χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν· εκφράζει την ανησυχία του για τη βίαιη καταστολή των αντιφρονούντων που παρατηρείται στη χώρα μετά τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2013, όπως μαρτυρούν οι συνεχιζόμενες κρατήσεις και οι πρόσφατες συλλήψεις ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, η παρενόχληση ανεξάρτητων ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης και οι απολύσεις από την εργασία τους επικριτών της κυβέρνησης με μοναδικό κριτήριο τις πολιτικές τους δραστηριότητες· καλεί το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν να επανεξετάσει την απόφασή του να αναστείλει τη συμμετοχή του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, μετά την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 23 Οκτωβρίου 2013·

16.  χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 προκειμένου να επιτραπεί στους πολίτες της Μολδαβίας που είναι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων να ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν χωρίς θεώρηση· θεωρεί ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που θα διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των λαών και θα φέρει τους μολδαβούς πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ·

17.  χαιρετίζει την υπογραφή συμφωνίας πλαίσιο με τη Γεωργία για τη συμμετοχή στις δράσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, που προβλέπει μόνιμη νομική βάση για τη συμμετοχή της Γεωργίας στις εν εξελίξει και τις μελλοντικές προσπάθειες διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ ανά τον κόσμο·

18.  πιστεύει ότι η έκβαση και το γενικό πλαίσιο της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους υπογραμμίζουν την ανάγκη να διατυπώσει η ΕΕ μια πιο στρατηγική και ευέλικτη πολιτική για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιλογής των ανατολικών εταίρων της, χρησιμοποιώντας το πλήρες φάσμα των μέσων που έχει στη διάθεσή της, όπως η μακροοικονομική βοήθεια, η χαλάρωση των καθεστώτων εμπορικών συναλλαγών, τα προγράμματα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τον οικονομικό εκσυγχρονισμό, και η ταχεία εφαρμογή της ελευθέρωσης των θεωρήσεων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα·

19.  υποστηρίζει την περαιτέρω συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διεργασίες εθνικών μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest· ζητεί να μεταβεί στην Ουκρανία το συντομότερο αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· χαιρετίζει την ανάμειξη της διάσκεψης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0383.
(3) ΕΕ C 247 Ε της 6.10.2005, σ. 155


Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία
PDF 373kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για την Αλβανία (2013/2879(RSP))
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 11ης Δεκεμβρίου 2012, όπως επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο "Γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2010)0680),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο "Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014" (COM(2013)0700) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Έκθεση Προόδου 2013 για την Αλβανία" (SWD(2013)0414),

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Αποστολής Παρατηρητών στην Αλβανία, σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές της 23ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ(1), και της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Αλβανία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων προενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες και τις παρατηρήσεις του σχετικά με την Αλβανία(3),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 6ης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αλβανίας στις 28-29 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει παρουσιάσει πρόοδο στην εκπλήρωση των 12 βασικών προτεραιοτήτων της γνωμοδότησης της Επιτροπής κατά το 2010 και ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία προχωρεί κατά ικανοποιητικό τρόπο· ότι ή Αλβανία έχει εγκρίνει τα υπόλοιπα βασικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, της δημόσιας διοίκησης και του κοινοβουλευτικού συστήματος με διακομματική συναίνεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχέως και αποτελεσματικά ώστε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύτακτη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου του 2013 και η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας και βελτιώνουν τη διεθνή εικόνα της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ έχει μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία και ότι η υποστήριξη των πολιτών στην ένταξη στην ΕΕ παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, η νέα κοινοβουλευτική περίοδος άρχισε και πάλι με τριβές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων· ότι τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να προωθήσουν επειγόντως πνεύμα διαλόγου, συνεργασίας και συμβιβασμού, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών δυνάμεων, αλλά επίσης μεταξύ όλων των άλλων εμπλεκομένων στην κοινωνική ζωή της χώρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί υγιές πολιτικό κλίμα στη χώρα· ότι ο βιώσιμος πολιτικός διάλογος είναι κεφαλαιώδης για να διατηρηθεί η ορμή της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων και της υλοποίησης του ενωσιακού θεματολογίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσής της· εκτιμώντας ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών εξακολουθούν να αποτελούν θέματα που γενούν σοβαρές ανησυχίες· ότι η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς έχει κεφαλαιώδη σημασία για την πρόοδο στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ· ότι η ισχυρή πολιτική στήριξη είναι κεφαλαιώδης για την επίτευξη προόδου σε αυτούς τους τομείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω, ιδίως της μειονότητας των Ρομά και της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ· ότι οι συνθήκες ζωής των Ρομά στην Αλβανία είναι απαίσιες και πρέπει να βελτιωθούν ταχέως, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των Ρομά στην καταχώρηση στα μητρώα, τη στέγαση και την εκπαίδευση και την ένταξη συμπερίληψη των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα, από το προσχολικό επίπεδο έως την ανώτατη εκπαίδευση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου σημαντικές με τις πολιτικές και τις νομικές· ότι η Αλβανία επιδιώκει να αυξήσει το επίπεδο κοινωνικής συνοχής της και χρειάζεται ισχυρή υποστήριξη από την ΕΕ για να το πράξει, σε συνδυασμό με εντονότερες προσπάθειες της κυβέρνησης για προώθηση του κοινωνικού διαλόγου ως τρίτο μέρος, μαζί με συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις εργοδοτών·

Θ.  εκτιμώντας ότι η ύπαρξη μιας επαγγελματικής, αποτελεσματικής και αξιοκρατικής δημόσιας διοίκησης έχει μεγάλη σημασία για οποιαδήποτε χώρα φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η ατιμωρησία για τα εγκλήματα εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες στην αλβανική κοινωνία· ότι τα κρατικά θεσμικά όργανα που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς παραμένουν ευάλωτα σε πολιτικές πιέσεις και επιρροές· ότι η διαφθορά της δικαστικής αρχής και των οργάνων καταστολής του εγκλήματος παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της κάθε χώρας για ένταξη στην ΕΕ εξαρτάται από τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διεύρυνσης πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη και να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια προς ικανοποίηση· ότι η Αλβανία έχει τις δυνατότητες να αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας, δεδομένου ότι έχει συμμορφωθεί τα κριτήρια που είναι απαραίτητα για να πραγματοποιήσει αυτό το βήμα·

Γενικά ζητήματα

1.  χαιρετίζει και υποστηρίζει την ανάλυση και τις συστάσεις της Έκθεσης Προόδου 2013 για την Αλβανία και καλεί το Συμβούλιο να αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, χορηγώντας στην Αλβανία καθεστώς υποψήφιας χώρας χωρίς περιττή καθυστέρηση· παροτρύνει τις αλβανικές αρχές και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εδραιώσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής·

2.  επαινεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τη συνολικά εύτακτη διεξαγωγή των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας· συνιστά να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην εκλογική διαδικασία, μεταξύ άλλων με ενίσχυση της θεσμικής ανεξαρτησίας της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και του επαγγελματισμού των αξιωματούχων που ασχολούνται με τη διεξαγωγή των εκλογών· θεωρεί κεφαλαιώδες να συνεχιστεί ο γνήσιος πολιτικός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ όλων των κομμάτων και να εξευρεθούν συμβιβασμοί ως κλειδί για την πρόοδο σε πολιτικές διεργασίες·

3.  τονίζει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι πολιτικοί παράγοντες της Αλβανίας θα πρέπει, από κοινού με τον Τύπο, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών, να επιδιώξουν την βελτίωση του πολιτικού κλίματος στη χώρα, ώστε να καταστεί δυνατός ο διάλογος και η αμοιβαία κατανόηση· ζητεί, κατά συνέπεια, την ειλικρινή δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων, των ΜΚΟ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προετοιμασίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να έχουν ευρεία πολιτική και δημόσια υποστήριξη· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ολοκλήρωση, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών· πιστεύει ότι η αντιπολίτευση έχει και αυτή να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη, και αναγνωρίζει τη μέχρι στιγμής υπεύθυνη συμπεριφορά της· θεωρεί σημαντικό η κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες της Αλβανίας να καθιστούν υπόλογους τους ηγέτες τους για συγκεκριμένα αποτελέσματα πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες ολοκλήρωσης στην ΕΕ·

5.  καλεί την αλβανική κυβέρνηση να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητες συνεχίζοντας να υλοποιεί τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και υποστηρίζοντας την αποπολιτικοποίησή της και τη γνώση του δικαίου και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

6.  παρατηρεί την ενθαρρυντική πρόοδο στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και εκφράζει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες, τις ικανότητες και τη δέσμευση της Αλβανίας για περαιτέρω πρόοδο στον ευρωπαϊκό της δρόμο εάν οι πολιτικές δυνάμεις εξακολουθήσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά· επαινεί την έγκριση βασικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή την αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, την έγκριση του Νόμου περί Δημόσιας Διοίκησης και τις τροποποιήσεις του Νόμου για το Ανώτατο Δικαστήριο· ενθαρρύνει την Αλβανία να παρουσιάσει ιστορικό επιδόσεων στην αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων.

7.  παρατηρεί τις αδυναμίες που απομένουν στην υλοποίηση της νομοθεσίας και υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του θεματολογίου των μεταρρυθμίσεων πρέπει να ενταθεί και να παρουσιαστεί σαφές ιστορικό επιδόσεων· καλεί τόσο την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και την αντιπολίτευση να στηρίξουν τη διακομματική συνεργασία κατά την έγκριση και υλοποίηση των βασικών μεταρρυθμίσεων·

8.  καλεί την Αλβανία να υλοποιήσει το νόμο για τη δημόσια διοίκηση έγκαιρα και αποτελεσματικά, να θεσπίσει την κατάλληλη στιγμή το νόμο για τη γενική διοικητική διαδικασία και να βελτιώσει το νόμο για την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης· τονίζει την ανάγκη για έναν ισχυρότερο φορέα δημόσιας διοίκησης και για ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχειριστικών πληροφοριών ανθρώπινων πόρων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός της χώρας παραμένουν βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης· καλεί την Αλβανία να συνεχίσει να επιτυγχάνει αποτελέσματα σε σχέση με τις βασικές προτεραιότητες της γνωμοδότησης της Επιτροπής του έτους 2010, ιδίως όσον αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, επίσης με την επίτευξη ικανοποιητικού ιστορικού σε σχέση με την εκτέλεση των αποφάσεων και την έγκριση της ελλείπουσας νομοθεσίας· παροτρύνει την Αλβανία να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και των εκτελεστικών υπουργείων, έτσι ώστε να ενισχυθεί το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων·

Πολιτικά κριτήρια

10.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, της αμεροληψίας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και ενός ανεξάρτητου Γενικού Εισαγγελέα, διορισμένου με διαφανή, αμερόληπτα και αξιοκρατικά κριτήρια· παροτρύνει τις αρχές να βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλων εκείνων που έχουν ανάγκη, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης από την Κρατική Επιτροπή Νομικής Συνδρομής και με τη δημιουργία των σχεδιαζόμενων τοπικών γραφείων νομικής συνδρομής· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δομών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή και του Επιτρόπου για την Προστασία από τις Διακρίσεις·

11.  επιμένει στο γεγονός ότι το σύστημα της δικαιοσύνης της Αλβανίας πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητο, περισσότερο προβλέψιμο, αποδοτικό και δίκαιο για να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες και η επιχειρηματική κοινότητα έχουν εμπιστοσύνη στη δικαστική εξουσία· καλεί κατά συνέπεια τις αρχές να εγγυηθούν την αποπολιτικοποίηση της δικαιοσύνης, καθιερώνοντας μια αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία διορισμού δικαστών και εισαγγελέων, και παρουσιάζοντας ένα ικανοποιητικό ιστορικό επιδόσεων σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες και επίσης εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης σε συνδυασμό με την ενοποίηση της νομολογίας, την δημοσίευση όλων των δικαστικών αποφάσεων αμέσως μετά την έγκρισή τους και την εύκολη πρόσβαση σε αυτές, καθώς και την τυχαία κατανομή υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια·

12.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια αξιοκρατική και επαγγελματική δημόσια διοίκηση, η οποία να λειτουργεί με διαφάνεια και να είναι σε θέση να εγκρίνει νόμους και να τους εφαρμόζει· ζητεί την έγκριση της απαραίτητης παράγωγης νομοθεσίας που θα εξασφαλίσει την ορθή υλοποίηση του νόμου περί δημόσιας διοίκησης και ζητεί ένα νέο νόμο για τις γενικές διοικητικές διαδικασίες· τονίζει την ανάγκη για έναν ισχυρότερο φορέα δημόσιας διοίκησης και για ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχειριστικών πληροφοριών ανθρώπινων πόρων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της αξιοκρατίας των διορισμών, προαγωγών και απολύσεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας της δημόσιας διοίκησης·

13.  χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να δρομολογήσει και να ολοκληρώσει μια μείζονα διοικητική και εδαφική μεταρρύθμιση πριν από τις τοπικές εκλογές του 2015 στη χώρα· υπογραμμίζει ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταρρυθμίσεων με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των κοινοτήτων και των διατάξεων που εγγυώνται την πολιτική, διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης·

14.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η πολιτική δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, να επεκταθούν οι θεσμικές δυνατότητες και να βελτιωθεί ο θεσμικός συντονισμός· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για να εξαλειφθεί η διαφθορά από την τοπική αυτοδιοίκηση· αναγνωρίζει τα αποτελέσματα όσον αφορά την έγκριση κειμένων στρατηγικής σημασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς· παρατηρεί με ικανοποίηση την εκπλήρωση όλων των συστάσεων του τρίτου γύρου αξιολόγησης GRECO, το διορισμό ενός εθνικού συντονιστή κατά της διαφθοράς και την πρόθεση της κυβέρνησης να ορίσει έναν "επιτηρητή" σε κάθε υπουργείο· επιμένει στην ανάγκη να εφαρμόζεται στην πράξη η νομοθεσία κατά της διαφθοράς με συνεκτικό τρόπο·

15.  καλεί την κυβέρνηση να επεξεργαστεί μια σαφή εντολή και ένα πρόγραμμα δράσης και στρατηγική για τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και να δρομολογήσει τη χάραξη της νέας Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων σαφών δεικτών για τα αποτελέσματα και μηχανισμών επακολούθησης και παρακολούθησης· καλεί επιπλέον τις αρμόδιες αρχές να διευκρινίσουν το ρόλο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς και να ενισχύσει τις ικανότητες στον τομέα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, να προσφέρει επαρκείς πόρους στις μικτές μονάδες ερευνών, να παρακολουθεί την υλοποίηση στρατηγικής και σχεδίων δράσης καταπολέμησης της διαφθοράς και να αναπτύξει περαιτέρω μητρώα των αποτελεσμάτων σχετικά με τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου· παροτρύνει τις αλβανικές αρχές να αντιμετωπίζουν το θέμα της ευπάθειας των οργάνων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, ως προς τις πολιτικές επιθέσεις που δέχονται·

16.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιβληθούν αποφασιστικά οι μεταρρυθμίσεις και η περιφερειακή συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και να καταρτισθεί ένα μεστό ιστορικό ερευνών, διώξεων και καταδικών σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον τομέα της παρασκευής και διακίνησης ναρκωτικών, της διακίνησης ανθρώπων, συμπεριλαμβάνων των ανηλίκων, και του παράνομου στοιχήματος· παροτρύνει την κυβέρνηση να καταβάλει προσπάθειες για την δημιουργία ιστορικού επιδόσεων στον τομέα των οικονομικών ερευνών, με έμφαση σε υποθέσεις ανεξήγητου πλουτισμού και διασύνδεσή του με εγκληματικές δραστηριότητες και την οργανωμένη εγκληματικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισμός μεταξύ φορέων επιβολής του νόμου·

17.  επαινεί τον Διαμεσολαβητή για το έργο του σχετικά με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ανοικτό πνεύμα του απέναντι σε ευπαθείς μερίδες του πληθυσμού και τη συνεργασία του με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια και οι ειδικές εκθέσεις του Διαμεσολαβητή δεν συζητήθηκαν στο κοινοβούλιο και έτσι δεν είναι δυνατόν να δημοσιευτούν ούτε αναγνωρίζονται επίσημα· παροτρύνει την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να βελτιώσουν τη συνεργασία με την υπηρεσία του Διαμεσολαβητή· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μέχρι στιγμής ο Διαμεσολαβητής δεν ενημερώνεται τακτικά από την κυβέρνηση, ούτε ζητείται η γνώμη του για σχετικά νομοσχέδια· παρατηρεί με ανησυχία ο προϋπολογισμός που διατίθεται στον Διαμεσολαβητή παραμένει ανεπαρκής και μειώθηκε περαιτέρω· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υπηρεσία χρειάζεται περαιτέρω οικονομική και πολιτική στήριξη από το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση προκειμένου να συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά της· ζητεί να δρομολογηθεί μια ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, στην οποία να αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία του θεσμού·

18.  καλεί το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση και τα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα να διαφυλάξουν και να καλλιεργήσουν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία βασικών θεσμών όπως η Κρατική Αστυνομία, το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, η Εισαγγελία, η Ανώτατη Επιθεώρηση για τη Δήλωση και τον Έλεγχο Περιουσιακών Στοιχείων, η Αρχή Οπτικοακουστικών Μέσων και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία·

19.  εκφράζει την ανησυχία του διότι στην Αλβανία εξακολουθεί να υφίσταται ο θεσμός της βεντέτας, που όχι μόνο οδηγεί σε φόνους και βιαιοπραγίες αλλά και αναγκάζει πολλά παιδιά να παραμένουν επ' αόριστο στο σπίτι τους, και έτσι έχει ευρείες κοινωνικές επιπτώσεις που επηρεάζουν τη ζωή πολλών χιλιάδων ανθρώπων· παρατηρεί ότι ο αριθμός των υποθέσεων δολοφονιών λόγω βεντέτας αυξάνεται· καλεί τις αλβανικές αρχές να ανταποκριθούν στο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και στις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, να ενεργοποιήσουν το Συντονιστικό Συμβούλιο για την καταπολέμηση του εθίμου της βεντέτας, που είχε συγκροτηθεί το 2005 και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της βεντέτας·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και κυβέρνησης και τονίζει την ανάγκη να εδραιωθούν τα επιτεύγματά του και να εμβαθυνθεί και διευρυνθεί ο διάλογος, τόσο στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών όσο και σε σχέση με τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για νέες μεταρρυθμίσεις· τονίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην περιφερειακή συνεργασία σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα· καλεί την κυβέρνηση να διευκολύνει τη συμμετοχή παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

21.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι μειονότητες σε γενικές γραμμές απολαμβάνουν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, και ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι εκτεταμένη· καλεί τις αρμόδιες αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το κλίμα ένταξης και ανοχής για όλες τις μειονότητες της χώρας· εκφράζει την ανησυχία του διότι ομάδες όπως οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να υποφέρουν διακρίσεις, μεταξύ άλλων εκ μέρους ορισμένων κρατικών αρχών· τονίζει ότι όλες οι μειονότητες πρέπει να προστατεύονται· παροτρύνει την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις εφαρμόζονται συνολικά και ενθαρρύνει τις αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με οποιοδήποτε τύπο διακρίσεων· επισημαίνει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με τα νομοθετικά μέσα που διαθέτουν οι πολίτες για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με διάφορες μορφές διακρίσεων·

22.  ζητεί περαιτέρω δράση για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα της μειονότητας των Ρομά, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συχνές διακρίσεις· από την άποψη αυτή, ζητεί την επιτάχυνση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για τη Δεκαετία των Ρομά έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των Ρομά, να διατεθούν επαρκείς και κατάλληλοι οικονομικοί πόροι και να επανεξεταστεί η νομοθεσία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το κλειδί για τη λύση των προβλημάτων των Ρομά στην Αλβανία είναι η καταχώρησή τους στα μητρώα και η πρόσβαση στη στέγαση και την εκπαίδευση· ζητεί επειγόντως από την κυβέρνηση να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις·

23.  ζητεί κατάλληλη αναθεώρηση και υλοποίηση της νομοθεσίας, για την καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για τη ρητορική μίσους, και να καταρτισθεί ιστορικό υποθέσεων σε αυτό τον τομέα·

24.  υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία που έχουν τα επαγγελματικά, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, δημόσια και ιδιωτικά, ως ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, που είναι από τις χαμηλότερες στην περιοχή, και της ψηφιακής ελευθερίας·

25.  χαιρετίζει τις βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα οπτικοακουστικά μέσα χάρη στην έγκριση του νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα· παρατηρεί ότι το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και πολυμορφία· παραμένει ανήσυχο για την πολιτική επιρροή και παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης καθώς και για την αυτολογοκρισία· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί πλήρως η ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής των μέσων ενημέρωσης και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης· ζητεί μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και του ερευνητικού έργου τους· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης και προώθησης της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και της εξασφάλισης της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και τη χρηματοδότησή τους· επισημαίνει την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη των μέσων δημόσιας υπηρεσίας στο νέο σύστημα μέσων ενημέρωσης·

26.  επισημαίνει με ικανοποίηση την απόφαση της νέας κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις και ελπίζει ότι τούτο θα έχει θετική επίδραση στην κοινωνία συνολικά· ζητεί μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών και τάσσεται υπέρ της εξάλειψης κάθε μεροληψίας λόγω φύλου στη νομοθεσία και στην εφαρμογή της·

27.  καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει τις προσπάθειες για την επιβολή των νόμων και την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας και την ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια και πολιτική ζωή· ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες ένταξης της διάστασης του φύλου στο κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο·

28.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των δικαιωμάτων και της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξαρτώνται από το κράτος, όπως είναι οι φυλακισμένοι, τα ορφανά και οι διανοητικά ασθενείς·

29.  ζητεί περαιτέρω προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της οικονομικής ανάπτυξης· εκτιμά τα βήματα που έχουν ληφθεί για να λυθεί το πρόβλημα των αυθαίρετων κτισμάτων σε ολόκληρη τη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταχώρηση και επιστροφή ακίνητης περιουσίας· καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την επιβολή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας·

30.  παροτρύνει την Κυβέρνηση να αναπτύξει πολιτικές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και να αναπτύξει έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο τουρισμό· χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με δημοψήφισμα για τις εισαγωγές αποβλήτων· χαιρετίζει ένθερμα την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013 από το Κοινοβούλιο, με την οποία ακυρώθηκε η άδεια εισαγωγής αποβλήτων όπως ορίζεται στο νόμο αριθ. 10463 της 22ας Σεπτεμβρίου 2011·

31.  ζητεί μέτρα για να προληφθεί η αύξηση των αδικαιολόγητων διαδικασιών ασύλου ύστερα από την εφαρμογή των ρυθμίσεων εξαίρεσης από την θεώρηση διαβατηρίου με την ΕΕ·

Κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις

32.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά το θέμα της μη ικανοποιητικής επιβολής του νόμου και είσπραξης φόρων, καθώς και την εκτεταμένη ανεπίσημη οικονομία, που αποτελούν παράγοντες που παρακωλύουν την κοινωνική συνοχή και τις οικονομικές προοπτικές της χώρας· ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να επιβάλει μέτρα και νομοθεσία για την προώθηση της απασχόλησης, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, των δικαιωμάτων αποφυγής διακρίσεων στον εργασιακό τομέα για οποιοδήποτε λόγο, της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες και άλλων σχετικών με την εργασία νόμων, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών·

33.  παρατηρεί με ανησυχία την έλλειψη προόδου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης· χαιρετίζει την πρόθεση της νέας κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα· έχει επίγνωση των δημοσιονομικών περιορισμών, ωστόσο ζητεί να αναστραφεί η τάση της ελάττωσης του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη παροχής κοινωνικής βοήθειας στις πιο ευπαθείς ομάδες μεταξύ των ανέργων· παρατηρεί με σοβαρή ανησυχία ότι η παιδική εργασία παραμένει σημαντική πρόκληση και καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά αυτό το ζήτημα·

34.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Αλβανία έχει κυρώσει τις οκτώ συμβάσεις της ΔΟΕ για τα βασικά εργατικά δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του διότι έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος στον τομέα των εργατικών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· παροτρύνει την κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και να βελτιώσει τον τριμερή κοινωνικό διάλογο τόσο προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο των συνδικάτων όσο και για να αποκτήσει ευρύτερη υποστήριξη στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας· παρατηρεί ότι ο διάλογος διεκόπη όταν έληξε το Μάρτιο του 2013 η εντολή του εθνικού εργασιακού συμβουλίου και ότι ο διμερής κοινωνικός διάλογος παραμένει ασθενής, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα· υπενθυμίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος και ο σεβασμός των εργατικών δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

35.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και ζητεί επενδύσεις στη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, ιδίως για παιδιά μειονοτήτων ή από περιθωριοποιημένες ομάδες, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κοινωνικός αποκλεισμός· ζητεί παράλληλα στοχευμένα μέτρα για την εξασφάλιση της παιδικής μέριμνας, διατροφής και οικογενειακής στήριξης, έτσι ώστε να αποτραπεί η μεταβίβαση της φτώχειας από τη μια γενιά στην επόμενη· υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση βελτίωση της κατάστασης των ανηλίκων που βρίσκονται σε δικαστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές· υπογραμμίζει τη σημασία του να εξασφαλισθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος· παροτρύνει τις αρχές να εγκρίνουν τη Στρατηγική της Δικαιοσύνης για τα Παιδιά· τονίζει ότι η εκτεταμένη διαφθορά εντός του δικαστικού συστήματος συνεχίζει να εμποδίζει ειδικά την επιβολή των νόμων κατά της διακίνησης ανθρώπων και τις προσπάθειες παροχής προστασίας στα θύματα·

Περιφερειακή συνεργασία

36.  χαιρετίζει τον σταθεροποιητικό ρόλο της Αλβανίας στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως δε τις σχέσεις της με γειτονικές χώρες, ορισμένες από τις οποίες έχουν μεγάλη αλβανική μειονότητα, και τη συνεισφορά της στη θρησκευτική αρμονία·

37.  χαιρετίζει την απόρριψη της εθνικιστικής ρητορείας εκ μέρους της νέας κυβέρνησης και την πρόθεσή της να χαράξει πολιτική μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες· υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο της Αλβανίας όσον αφορά την καλλιέργεια σχέσεων καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια· ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει την εποικοδομητική περιφερειακή στάση της·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0453.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0508.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0434.


Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013)
PDF 348kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την προετοιμασία για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (2013/2626(RSP))
P7_TA(2013)0597B7-0560/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση(1), της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): Αντίδραση στις ανακοινώσεις της Επιτροπής(2) και της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)»(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί επίμονες προσπάθειες από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής αξιοπιστίας και σταθερότητας, ιδίως μέσω της έγκρισης και εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της διαμόρφωσης του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης· εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν με μια αληθινή τραπεζική ένωση·

Β.  εκτιμώντας ότι είναι αναγκαίος ένας καλύτερος συντονισμός της οικονομικής πολιτικής για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα η βιωσιμότητα και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

Γ.  εκτιμώντας ότι η «κοινοτική μέθοδος» αποτελεί την κατάλληλη προσέγγιση στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι η ΕΕ και το νόμισμά της·

Δ.  εκτιμώντας ότι όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν ως βάση τους τον δημοκρατικό έλεγχο και την υπευθυνότητα, στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλήρης σεβασμός και η διεξοδική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας αποτελεί το βασικό στοιχείο της πολιτικής αυτής·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ρευστό γεωστρατηγικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, από τον αναπροσανατολισμό του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ προς την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού και από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της ως αξιόπιστος χορηγός ασφάλειας με πραγματική στρατηγική αυτονομία, ιδίως στη γειτονική περιοχή της, κάτι που θα είχε ως συνέπεια τη βελτίωση και της δικής της ασφάλειας·

Ζ.  εκτιμώντας ότι ο μόνος τρόπος ώστε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν αυτές τις γεωπολιτικές τάσεις και την ασυντόνιστη μείωση των αμυντικών δαπανών είναι να επιταχύνουν τον συντονισμό της αμυντικής συνεργασίας·

Όσον αφορά την τραπεζική ένωση

1.  επαναλαμβάνει ότι η «κοινοτική μέθοδος» αποτελεί την κατάλληλη προσέγγιση στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι η ΕΕ και το νόμισμά της, περιλαμβανομένων της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της τραπεζικής ένωσης·

2.  υπενθυμίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πολιτική δέσμευση πως θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επαναλάβει στο Συμβούλιο Υπουργών το αίτημά του να ολοκληρωθούν επιτυχώς, πριν από το τέλος του 2013, οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων και για το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης·

Όσον αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ

3.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει πολιτική δέσμευση όσον αφορά τη νομοθετική προετοιμασία, στη βάση των Συνθηκών, της βελτίωσης του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής· προσδοκά ότι το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα συμφωνήσουν σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του βελτιωμένου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

4.  ζητεί να εγκριθεί, στη βάση του προαναφερθέντος βελτιωμένου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και με τη χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, μια νομική πράξη σχετικά με «κατευθυντήριες γραμμές για τη σύγκλιση» όπου θα ορίζονται, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ένας πολύ περιορισμένος αριθμός στόχων για τα πιο επείγοντα μεταρρυθμιστικά μέτρα·

5.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη ότι τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να διαμορφωθούν στη βάση των παραπάνω κατευθυντήριων γραμμών για τη σύγκλιση και να επικυρωθούν από την Επιτροπή, θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από τα εθνικά κοινοβούλια· πιστεύει ότι αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για να ενισχυθεί η κυριότητα και η δημοκρατική λογοδοσία σε σχέση με τη διαδικασία συνολικά·

6.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόσουν πλήρως τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους, όπως αυτά θα έχουν επικυρωθεί· προτείνει, στη βάση αυτή, να μπορούν τα κράτη μέλη να συνάπτουν μια «συνεργασία για τη σύγκλιση» με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που θα προσφέρει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης υπό προϋποθέσεις, για μεταρρυθμιστικές δραστηριότητες·

7.  επαναλαμβάνει ότι η στενότερη οικονομική συνεργασία πρέπει να συνοδεύεται από έναν μηχανισμό που θα βασίζεται σε κίνητρα· πιστεύει ότι κάθε νέα χρηματοδότηση ή μέσο, όπως, για παράδειγμα, ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά έξω από τα συμφωνημένα κατώφλια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

8.  υπενθυμίζει ότι, όπως ορίζει το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), η Συνθήκη αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ενωσιακή νομοθεσία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2018, στη βάση μιας αξιολόγησης των εμπειριών από την εφαρμογή της·

9.  υπενθυμίζει τη θεμελιώδη θέση του ότι η ενισχυμένη ΟΝΕ δεν θα πρέπει να διχάσει την ΕΕ αλλά, αντίθετα, να εμβαθύνει την ενοποίηση και να ενισχύσει τη διακυβέρνηση, που πρέπει να είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, σε εθελούσια βάση·

10.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σεβαστεί πλήρως το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Όσον αφορά την αμυντική πολιτική

11.  πιστεύει ότι, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ρευστό γεωστρατηγικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, από τον αναπροσανατολισμό του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ προς την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού και από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πρέπει, χωρίς να επαναλαμβάνει δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, να αναλάβει τις ευθύνες της ως πολιτικός παράγοντας παγκόσμιας εμβέλειας και ως αξιόπιστος χορηγός ασφάλειας, ιδίως στη γειτονική περιοχή της, και με πραγματική στρατηγική αυτονομία, ώστε να προωθήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και να προστατέψει τα συμφέροντά της στον κόσμο και την ασφάλεια των πολιτών της· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη συνέπειας της ΕΕ όσον αφορά τις πολιτικές της και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης ανάληψης των ευθυνών που προαναφέρθηκαν·

12.  σημειώνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικούς χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και ότι τα κράτη μέλη, για οικονομικούς, δημοσιονομικούς και πολιτικούς λόγους, που μπορεί να σχετίζονται ή να μη σχετίζονται με την κρίση στη ζώνη του ευρώ, περνούν μια περίοδο μη συντονισμένων περικοπών στους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς· επισημαίνει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων για τις στρατιωτικές τους ικανότητες και, συνεπώς, για την ικανότητα της ΕΕ να αναλάβει αποτελεσματικά τις ευθύνες τις όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαδικασίες, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας·

13.  εκφράζει την άποψη ότι, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους παρέχει η σύνοδος του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2013 ώστε να τηρήσουν μια σαφή στάση υπέρ ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού αμυντικού συστήματος·

14.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2013, με τίτλο «Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας» (COM(2013)0542), καθώς και για την τελική έκθεση, της 15ης Οκτωβρίου 2013, που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας / επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας

15.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εφαρμόσει τις προτάσεις που περιείχαν οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση στον τομέα της Άμυνας (ΕΤΒΒΑ)·

16.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να δεσμευτούν ότι θα καλύψουν τις επιχειρησιακές αδυναμίες της ΚΠΑΑ, προσφέροντας υποστήριξη τόσο στις μη στρατιωτικές όσο και στις στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, ιδίως με την προσφορά ικανοτήτων·

17.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζονται πολλά νέα μέσα σε σχέση με την ΚΠΑΑ, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων αυτών, για την περαιτέρω ενίσχυση της ΚΠΑΑ, και καλεί το Συμβούλιο να εκμεταλλευτεί πλήρως τα μέσα που προαναφέρθηκαν (όπως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών (άρθρο 46 παράγραφος 6 της ΣΕΕ), το Ταμείο Εκκίνησης (άρθρο 41 παράγραφος 3 ΣΕΕ) και η δυνατότητα ανάθεσης αποστολών και επιχειρήσεων ΚΕΠΠΑ συγκεκριμένα στην ομάδα αυτή των κρατών μελών (άρθρα 42 παράγραφος 5 και 44 παράγραφος 1 της ΣΕΕ))·

18.  τονίζει τη σημασία που έχει η έναρξη μιας διαδικασίας στρατηγικού προβληματισμού με στόχο τον προσδιορισμό στόχων και προτεραιοτήτων της ΕΕ και τη διαμόρφωση ενός χάρτη πορείας με χρονοδιαγράμματα, προς μια βαθύτερη αμυντική συνεργασία (ένα Λευκό Βιβλίο που θα χρησιμεύσει ως πλαίσιο για την κίνηση των εθνικών διαδικασιών)·

19.  καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει μια αναβαθμισμένη συνεργασία στο πεδίο του εξοπλισμού, ιδιαίτερα με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ώστε να επιτελέσει πλήρως το έργο του όσον αφορά την προώθηση του συντονισμού, την εποπτείας της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων, την κατά προτεραιότητα διάθεση των επενδύσεων σε τεχνολογία (περιλαμβανομένων των στρατηγικών αποφασιστικών παραγόντων όπως ο εν πτήσει ανεφοδιασμός, οι δορυφορικές επικοινωνίες, οι στρατηγικές αεροπορικές μεταφορές, τα συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, η άμυνα στον κυβερνοχώρο και ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός), την έγκριση της μεγαλύτερης χρήσης συμμαχιών προθύμων / βασικών ομάδων, καθώς και με την εξεύρεση μιας εφαρμόσιμης λύσης για τη χρήση μάχιμων μονάδων·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια ρωμαλέα ΕΤΒΒΑ που θα μπορέσει να υπερβεί την πολυδιάσπαση και να αναβαθμίσει τη δημιουργικότητα και τη δύναμη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, μέσω ενός στενότερου συντονισμού στον σχεδιασμό των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών (ενδεχομένως μέσω της θέσπισης ενός «ευρωπαϊκού εξαμήνου» για αμυντικά θέματα) και μέσω του στενότερου συντονισμού σε επίπεδο βιομηχανίας (εναρμόνιση των προτύπων και πιστοποίηση του αμυντικού εξοπλισμού)· ζητεί να δοθούν περισσότερα κίνητρα και υποστήριξη στην αμυντική βιομηχανία, με μια δέσμευση για την ανάπτυξη καίριων αμυντικών τεχνολογιών και συστημάτων (φορολογικά κίνητρα, χρηματοδοτική υποστήριξη για την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και θεσμοθέτηση συνεργειών μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων)·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εμβαθύνουν σημαντικά τη συνεργασία και τον συντονισμό τους σε εκείνες τις πτυχές της άμυνας που έχουν σημασία για μια αποτελεσματική ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη να είναι πολύ πιο φιλόδοξα όσον αφορά τη διαδικασία ομαδοποίησης και από κοινού χρήσης ικανοτήτων·

22.  τονίζει ότι η δύναμη της ΕΕ, σε σχέση με άλλους οργανισμούς, βρίσκεται στη μοναδική δυνατότητά της να κινητοποιεί το σύνολο των πολιτικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών μέσων της για την υποστήριξη της διαχείρισης κρίσεων, των αποστολών και των επιχειρήσεων, στρατιωτικής ή μη στρατιωτικής υφής, υπό την κάλυψη μιας μόνο πολιτικής αρχής (του ΑΕ/ΥΕ) και ότι αυτή η σφαιρική προσέγγιση, είτε μέσω «ήπιας δύναμης» είτε μέσω στιβαρότερων ενεργειών, όπου είναι αναγκαίο, της προσφέρει μια μοναδική και ευρέως ευπρόσδεκτη ελαστικότητα και αποδοτικότητα·

23.  υποστηρίζει τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας, ώστε να δοθεί στην άμυνα το βάρος που της αρμόζει·

24.  καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής άμυνας και το μέγεθος των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ένωση, να εξετάσουν τον Δεκέμβριο του 2015 την πρόοδο που θα έχει μέχρι τότε επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013, στη βάση μιας έκθεσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας·

25.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία, μετά τη Διάσκεψη Κορυφής του Βίλνιους και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος αυτού.

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0269.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0222.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0515.


Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ
PDF 476kWORD 136k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τα προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012/2078(INI))
P7_TA(2013)0598A7-0372/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ)(2),

–  έχοντας υπόψη το εξάπτυχο(3),

–  έχοντας υπόψη το δίπτυχο(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 5ης Δεκεμβρίου 2012 των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Nοεμβρίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση - Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (COM(2012)0777),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0372/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μέσο που επιτρέπει την πρόοδο και διασφαλίζει τον ουσιαστικό σεβασμό στην αρχή της ισότητας, η οποία νοείται ως ίση μεταχείριση όμοιων καταστάσεων και άνιση μεταχείριση ανόμοιων καταστάσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως πρόδρομος για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που ξεκινά από μια υποομάδα κρατών μελών, παραμένει ανοιχτή σε όλα τα κράτη μέλη και αποσκοπεί στην πλήρη ενσωμάτωση στις Συνθήκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση λαμβάνει δύο μορφές: πρόκειται για την ολοκλήρωση «πολλαπλών ταχυτήτων», κατά την οποία τα κράτη επιδιώκουν την επίτευξη των ίδιων στόχων σύμφωνα με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και για την «πολυεπίπεδη» ολοκλήρωση, κατά την οποία τα κράτη συμφωνούν να διαφέρουν ως προς τους στόχους τους∙

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση δεν πρέπει να υπονομεύει την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη ιδιότητα των πολιτών των κρατών μελών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται στην ίδια κατάσταση να απολαμβάνουν, εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης, την ίδια μεταχείριση ενώπιον του νόμου, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε διαφοροποίηση θα σέβεται και, ως εκ τούτου, θα ενισχύει την ενότητα της ευρωπαϊκής έννομης τάξης καθώς επίσης την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της, την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης με βάση την εθνικότητα καθώς και τη δημιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση μπορεί να επιδιωχθεί σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή προσβάσιμη η ανά πάσα στιγμή ανάληψη κοινής δράσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση είναι και θα πρέπει πάντοτε να είναι ενσωματωμένη στο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση σέβεται την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 ΣΕΕ και το πρωτόκολλο 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες προσφέρουν αρκετές επιλογές και μέσα για μια διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, στα οποία περιλαμβάνονται περιορισμοί του εδαφικού πεδίου εφαρμογής, ρήτρες διασφάλισης, παρεκκλίσεις, ρήτρες εξαίρεσης, ρήτρες προαιρετικής συμμετοχής, ενισχυμένη συνεργασία και ειδικές διατάξεις για κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέσα αυτά σέβονται την ενότητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της ευρωπαϊκής έννομης τάξης και είναι ενσωματωμένα στο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο (κοινοτική μέθοδος)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιτύχει την εξαίρεσή τους από διάφορες πολιτικές της ΕΕ – όπως καθορίζεται σε διάφορα πρωτόκολλα των Συνθηκών – πράγμα το οποίο ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ενότητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της ευρωπαϊκής έννομης τάξης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ επιτρέπουν διαφοροποίηση μεταξύ συγκεκριμένων κρατών μελών στο πλαίσιο νομικής πράξης που απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθώντας να έχουν πάντα ως στόχο τη σταδιακή καθιέρωση και διασφάλιση της λειτουργικότητας της εσωτερικής αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει, στο άρθρο 114 παράγραφοι 4 και 5, στο άρθρο 153 παράγραφος 4, στο άρθρο 168 παράγραφος 4, στο άρθρο 169 παράγραφος 4 και στο άρθρο 193, ρήτρες διασφάλισης που δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής μιας νομικής πράξης που απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία απαιτεί τη συμμετοχή τουλάχιστον εννέα κρατών μελών σε τομέα που καλύπτεται από μη αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, δίνει τη δυνατότητα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις αλλά όχι σε ψηφοφορίες, και είναι ανοιχτή ανά πάσα στιγμή σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας δίνει, ως έσχατη λύση, τη δυνατότητα θέσπισης μέτρων που δεσμεύουν μια υποομάδα κρατών μελών έπειτα από άδεια που χορηγεί το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και εντός του πεδίου της ΚΕΠΠΑ έπειτα από άδεια που χορηγείται με ομοφωνία·

ΙΕ.  επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός χρησιμοποιείται ήδη στο δίκαιο περί διαζυγίου σε διευρωπαϊκό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της θέσπισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ομάδες κρατών έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα ή αποστολές, καθώς και ότι στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας προβλέπεται η σύσταση μιας μόνιμης βασικής ομάδας στρατιωτικά ικανών κρατών∙

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιστορικά, η Συμφωνία του Σένγκεν του 1986 και η Σύμβαση του Σένγκεν του 1990, που υπεγράφησαν από μια υποομάδα κρατών μελών και αντικατέστησαν τους μεταξύ τους συνοριακούς ελέγχους· η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική του 1991, μεταξύ μιας υποομάδας κρατών μελών, η οποία διεύρυνε τις πρώην αρμοδιότητες της ΕΚ στο πεδίο της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία· και η Σύμβαση του Prüm του 2005, μεταξύ μιας υποομάδας κρατών μελών και της Νορβηγίας σχετικά με την ανταλλαγή στοιχείων και συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αποτελούν μορφές διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεκτημένο του Σένγκεν ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, με ρήτρες εξαίρεσης για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να συμμετέχουν σε ορισμένες ή σε όλες τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, και ότι η Δανία εξακολουθεί να δεσμεύεται από την αρχική Συμφωνία και τη Σύμβαση του Σένγκεν·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Prüm έχει εν μέρει ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ∙

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική ενσωματώθηκε στις Συνθήκες μέσω της Συνθήκης του Άμστερνταμ, χωρίς ρήτρα εξαίρεσης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες προβλέπουν διάφορες δυνατότητες για την επίτευξη προόδου στους τομείς της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, οι δυνατότητες όμως αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 9, 151 και 153 αλλά και, γενικότερα, το άρθρο 329 της ΣΛΕΕ· ως εκ τούτου, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική σύγκλιση, χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης και τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) και η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (το «Δημοσιονομικό Σύμφωνο») επικυρώθηκαν σε διακυβερνητικό πλαίσιο εκτός των Συνθηκών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) είναι συμφωνίες που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και συνάπτονται από τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την ΣΕΕ και την ΣΛΕΕ, με στόχο την ενσωμάτωση των ουσιαστικών διατάξεων της ΣΣΣΔ, που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και συνάπτονται από τα κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχικής Δημοκρατίας, στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης εντός πέντε ετών, το πολύ, από την έναρξη ισχύος της ΣΣΣΔ και βάσει μιας αξιολόγησης της πείρας από την εφαρμογή της·

ΚΣΤ.  εκτιμώντας ότι το 'Σύμφωνο ευρώ+', η στρατηγική 'Ευρώπη 2020' και το 'Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης' πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο και να προλειάνουν το έδαφος για τη θέσπιση ενός κώδικα σύγκλισης των οικονομιών των κρατών μελών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στις Συνθήκες και αποσκοπούν στην υλοποίηση των στόχων που θέτουν οι τελευταίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως απόλυτο μέσο ύστατης λύσης για διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, προβλέποντας την υποχρέωση να ενσωματώσουν το περιεχόμενο της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας στις Συνθήκες∙

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της ΟΝΕ αποτέλεσε ένα ποιοτικό βήμα ως προς την ολοκλήρωση, ορίζοντας ένα μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης το οποίο επηρεάζει θεσμικά όργανα και διαδικασίες·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος, εφόσον το επιθυμεί, διαθέτει μόνιμη παρέκκλιση από την ένταξη στο ευρώ (Πρωτόκολλο αριθ. 15) και ένα άλλο διαθέτει συνταγματική εξαίρεση (Πρωτόκολλο αριθ. 16)·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, οι διατάξεις που αφορούν την ΕΚΤ προβλέπουν διαφοροποίηση στη θεσμική δομή, με το διοικητικό συμβούλιο ως το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων, αποτελούμενο μόνο από τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, και το γενικό συμβούλιο να συνδέει τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, καθώς και στη χρηματοοικονομική δομή, με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών να έχουν εγγράψει εισφορά στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (άρθρο 28.1 του καταστατικού της ΕΚΤ), όμως μόνο οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ να καταβάλλουν το μερίδιό τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ (άρθρο 28.1 του καταστατικού της ΕΚΤ)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 127 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να αναθέτει στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και έχει χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για έναν κανονισμό ίδρυσης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για την ευρωζώνη και προβλέπει εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, θεσπίζοντας στενή συνεργασία με την ΕΚΤ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 139 της ΣΛΕΕ απαλλάσσει τα κράτη μέλη με παρεκκλίσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της συνθήκης και από τα σχετικά δικαιώματα ψήφου·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 136 και 138 της ΣΛΕΕ προβλέπουν μια συγκεκριμένη μορφή για τη θέσπιση μέτρων προς εφαρμογή στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, με την ψήφο στο Συμβούλιο να περιορίζεται στους εκπροσώπους των εν λόγω κρατών μελών και, όπου ορίζει η διαδικασία, με ψήφο ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε συνδυασμό με το άρθρο 121.6 για τη θέσπιση κανονισμών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, το άρθρο 184 της ΣΛΕΕ προβλέπει συμπληρωματικά προγράμματα για το πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο, με συμμετοχή μόνο μιας υποομάδας κρατών μελών που τα χρηματοδοτούν και υπόκεινται σε πιθανή συμμετοχή της Ένωσης, τα οποία όμως θεσπίζονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό τους, με την επιφύλαξη της συμφωνίας των κρατών μελών που συμμετέχουν στα εν λόγω συμπληρωματικά προγράμματα·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η αρχή της οικουμενικότητας του προϋπολογισμού δεν αποτρέπει μια ομάδα κρατών μελών να εγγράψουν χρηματοδοτική εισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ ή συγκεκριμένα έσοδα για μια συγκεκριμένη δαπάνη, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει ήδη στην περίπτωση του αντιδραστήρα υψηλής ροής, σύμφωνα με την απόφαση 2012/709/Ευρατόμ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 137 της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο 14 ορίζουν την Ευρωομάδα ως άτυπο όργανο·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί πλήρη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ενισχυμένου οικονομικού πλαισίου διακυβέρνησης, όπως είναι το ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με συμπληρωματικές πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ουσιαστικότερη ΟΝΕ απαιτεί ισχυρότερες αρμοδιότητες, οικονομικούς πόρους και δημοκρατική λογοδοσία, και η θέσπισή της πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση δύο σταδίων η οποία θα βασίζεται, αφενός, στην άμεση πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ισχύουσες Συνθήκες, και αφετέρου, σε μια αλλαγή της Συνθήκης που θα καθοριστεί με Σύμβαση·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να καταστεί η διακυβέρνηση της ΟΝΕ αποτελεσματική, νόμιμη και δημοκρατική, πρέπει να βασίζεται στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ένωσης·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία πρέπει να διασφαλίζεται στο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΝΕ θεσπίζεται από την Ένωση, οι πολίτες της οποίας εκπροσωπούνται άμεσα σε ενωσιακό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Α.ΑΡΧΕΣ

1.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ουσιαστική ΟΝΕ η οποία απαιτεί ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ειδικά στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και ενίσχυση της δημοσιονομικής της ικανότητας, καθώς επίσης του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των προνομίων του Κοινοβουλίου·

2.  είναι της άποψης ότι μια τέτοια αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα πρέπει να βασίζεται σε καθορισμένους ιδίους πόρους (συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ)), και μια δημοσιονομική ικανότητα η οποία, θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, να στηρίζει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες, τις διαρθρωτικές αποκλίσεις και τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη Νομισματική Ένωση, χωρίς να υπονομεύονται οι παραδοσιακές λειτουργίες του όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών·

3.  επιδοκιμάζει το σχέδιο στρατηγικής της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό νομοθετικές προτάσεις, στο πλαίσιο, όπου αυτό καθίσταται νομικά εφικτό, της διαδικασίας συναπόφασης για την χωρίς καθυστέρηση υλοποίησή του, περιλαμβάνοντας περαιτέρω δημοσιονομικό συντονισμό, την επέκταση της εμβάθυνσης του συντονισμού των πολιτικών στους τομείς της φορολογίας και της απασχόλησης, καθώς και τη δημιουργία ίδιας δημοσιονομικής ικανότητας για την ΟΝΕ, ώστε να υποστηριχθεί η υλοποίηση των επιλογών πολιτικής· τονίζει ότι για ορισμένα απο τα στοιχεία αυτά θα απαιτηθεί τροποποίηση των Συνθηκών·

4.  πιστεύει ότι απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσεως σε κάθε έναν από τους τέσσερις θεμέλιους λίθους που περιέχονται στην έκθεση 'Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση', την οποία παρουσίασαν οι Πρόεδροι Van Rompuy, Juncker, Barroso και Draghi, και συγκεκριμένα:

   α) ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, και την ελαχιστοποίηση του κόστους που συνεπάγεται η χρεοκοπία των τραπεζών για τους ευρωπαίους πολίτες· ένα τέτοιο πλαίσιο αναβαθμίζει την ευθύνη της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβλέπει κοινούς μηχανισμούς για την εξυγίανση των τραπεζών και την εγγύηση των καταθέσεων των πελατών·
   β) ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής το οποίο διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς ώστε να εξασφαλίζει ότι τίθενται σε εφαρμογή εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, οι οποίες είναι συμβατές με την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ·
   γ) εξασφάλιση της απαραίτητης δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας της λήψης αποφάσεων εντός της ΟΝΕ, με βάση την από κοινού άσκηση κυριαρχίας για τις κοινές πολιτικές και την αλληλεγγύη·

5.  κρίνει ότι μια καλύτερη και σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με ισχυρότερη κοινοβουλευτική κυριότητα και λογοδοσία όσον αφορά τις εθνικές αρμοδιότητες·

6.  επαναλαμβάνει ότι η κατ’ ουσίαν νόμιμη και δημοκρατική διακυβέρνηση μιας ουσιαστικής ΟΝΕ πρέπει να ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης·

7.  θεωρεί ότι η διαφοροποίηση αποτελεί χρήσιμο και κατάλληλο μέσο για την προώθηση βαθύτερης ενσωμάτωσης, που, στον βαθμό που διασφαλίζει την ακεραιότητα της ΕΕ, θα μπορούσε να αποδειχτεί καίρια για την επίτευξη μιας ουσιαστικής ΟΝΕ στους κόλπους της Ένωσης·

8.  τονίζει ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης που προβλέπονται από τις Συνθήκες δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπισθούν τυχόν προβλήματα διευκολύνοντας τη θέσπιση μιας ουσιαστικής ΟΝΕ που θα επιδιώκει να συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις για ισχυρότερη δημοκρατική λογοδοσία, αυξημένους οικονομικούς πόρους και καλύτερη ικανότητα λήψης αποφάσεων και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβή μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι ισχύουσες Συνθήκες και τα στοιχεία ευελιξίας τους και, συγχρόνως, να προετοιμαστούν για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συνθήκη προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και δημοκρατική νομιμότητα· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αποκλειστεί από τις επιλογές η σύναψη νέας διοργανικής συμφωνίας·

9.  τονίζει ότι οι αλλαγές που είναι αναγκαίο να γίνουν στις συνθήκες ώστε να ολοκληρωθεί μια ουσιαστική ΟΝΕ και να θεσπιστεί μια Ένωση πολιτών και κρατών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα υφιστάμενα μέσα, τις υφιστάμενες διαδικασίες και πρακτικές καθώς και τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώκουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή τους και επιβεβαιώνει ότι θα κάνει πλήρη χρήση του προνομίου του να υποβάλλει προς το Συμβούλιο προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών, οι οποίες πρέπει εν συνεχεία να εξεταστούν από μια Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μιας ουσιαστικής ΟΝΕ·

10.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το ζήτημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης δεν πρέπει να εξετάζεται ως προς την εξισορρόπηση των εξουσιών και τη συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

11.  τονίζει ότι, προκειμένου η διαφοροποίηση να είναι συνεπής προς τον χαρακτήρα της ως μέσου για την προώθηση της ολοκλήρωσης, την προστασία της ενότητας της ΕΕ και τη διασφάλιση ουσιαστικού σεβασμού στην αρχή της ισότητας, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να θέσει ως στόχο της την τελική συμπερίληψη όλων των κρατών μελών·

12.  τονίζει ότι μια ισορροπία μεταξύ της πολιτικής για την απασχόληση και της οικονομικής πολιτικής σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 148 της ΣΛΕΕ είναι αναγκαία για τη θετική εξέλιξη της ΕΕ·

Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

13.  κρίνει ότι, κατά προτίμηση, η διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στα πλαίσια νομικής πράξης που θα απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω παρεκκλίσεων και ρητρών διασφάλισης, και όχι εξαιρώντας εκ των προτέρων ορισμένα κράτη μέλη από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής μιας νομικής πράξης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι μεγάλος αριθμός παρεκκλίσεων και ρητρών διασφάλισης υπονομεύει την ενότητα της ΕΕ, καθώς και τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου της∙

14.  θεωρεί ότι ο συντονισμός των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών εμπίπτει στην κατηγορία των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αφορούν όλους τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στους λεπτομερείς καταλόγους των αποκλειστικών ή υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων·

15.  κρίνει ότι, κατά συνέπεια, η εξειδίκευση των μέτρων που θεσπίζονται με το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι τα εν λόγω μέτρα ισχύουν αποκλειστικά για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, αλλά συνεπάγεται επίσης ότι μπορούν να έχουν μεγαλύτερη δεσμευτική ισχύ· και ότι το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής και ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, να εκδίδει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

16.  τονίζει ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες ορισμένα κράτη μέλη επιθυμούν να μην λάβουν μέρος στην έκδοση νομικής πράξης στο πεδίο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, πρέπει να θεσπίζεται ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της Συνθήκης και όχι να συνάπτονται διεθνείς συμφωνίες που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της έννομης τάξης της ΕΕ∙

17.  θεωρεί ότι το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ, με το οποίο εξουσιοδοτείται το Συμβούλιο να θεσπίζει κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη κάποιου από τους στόχους που ορίζονται με τις Συνθήκες, εφόσον αυτές δεν προβλέπουν τις απαραίτητες εξουσίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το άρθρο 20 της ΣΕΕ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας ευελιξίας, σε περιπτώσεις όπου η ομόφωνη συναίνεση δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω του μηχανισμού της ενισχυμένης συνεργασίας·

18.  καλεί τα κράτη μέλη, σε περιπτώσεις στις οποίες οι διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις των κρατών μελών παρεμποδίζουν την επίτευξη της αναγκαίας προόδου, να εξετάσουν αντ’ αυτού το ενδεχόμενο εφαρμογής της ενισχυμένης συνεργασίας και στην κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης·

19.  θεωρεί ότι η συμπερίληψη, στον προϋπολογισμό της ΕΕ, των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας ως άλλο έσοδο ή ως ειδικός ίδιος πόρος είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις αρχές του ενωσιακού νόμου για τον προϋπολογισμό και η νευραλγική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

20.  ζητεί τη συστηματική χρήση του άρθρου 333 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ κατά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στα πλαίσια πεδίου που καλύπτεται από μη αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης που αναφέρεται σε ειδική νομοθετική διαδικασία, και καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση με την ομόφωνη ψήφο των συμμετεχόντων κρατών μελών η οποία να ορίζει ότι, για τους σκοπούς της ενισχυμένης συνεργασίας, προτίθενται να ακολουθούν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

21.  ζητεί, όπου είναι δυνατόν, τη συστηματική χρήση της μεταβατικής ρήτρας του άρθρου 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ σε διαδικασίες εκτός της ενισχυμένης συνεργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης της ΟΝΕ·

22.  θεωρεί ότι, όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της μεταβατικής ρήτρας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της έγκρισης της οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση ή της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αξιοποίηση της δυνατότητας σύναψης διοργανικών συμφωνιών δεσμευτικού χαρακτήρα·

23.  υπενθυμίζει ότι στόχος του άρθρου 48 της ΣΕΕ είναι επίσης η διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας κάθε αλλαγής στις συνθήκες μέσω της απαίτησης για υποχρεωτική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία τροποποίησης των εθνικών κοινοβουλίων και στη μετέπειτα διαδικασία επικύρωσης·

24.  διαφωνεί με τον όρο «συμβατικές ρυθμίσεις» και ενθαρρύνει την εξεύρεση καλύτερων τρόπων για την επίσημη σύνδεση των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης (ΜΣΑ) με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και επαναλαμβάνει ότι η έλλειψη αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Ένωσης μπορεί να ξεπεραστεί, όπου είναι απαραίτητο, με χρήση των κατάλληλων, ρυθμιζόμενων στις Συνθήκες διαδικασιών ή, ελλείψει κατάλληλης νομικής βάσης, με τροποποίηση των Συνθηκών·

Γ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

25.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της ΣΕΕ, η ΟΝΕ θεσπίζεται από την Ένωση και η λειτουργία της πρέπει να βασίζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία·

26.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ στο οποίο οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε ενωσιακό επίπεδο και αποτελεί το κοινοβουλευτικό όργανο της ΟΝΕ, και ότι η κατάλληλη συμμετοχή του είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας και της λειτουργίας της ΟΝΕ και συνιστά προϋπόθεση για τη λήψη οιωνδήποτε περαιτέρω μέτρων με στόχο την εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, δημοσιονομικής ένωσης και οικονομικής ένωσης·

27.  τονίζει ότι η τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της λογοδοσίας πρέπει να διασφαλίζεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστοίχως· υπενθυμίζει την αρχή που καθορίζεται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2012 ότι "καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παραμένει ο γενικός στόχος της εξασφάλισης της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις"·

28.  αποδοκιμάζει, συνεπώς, την έλλειψη κοινοβουλευτικού ελέγχου της Τρόικα, του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ∙

29.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε επίσημη διαφοροποίηση των δικαιωμάτων κοινοβουλευτικής συμμετοχής σε σχέση με την καταγωγή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνιστά διάκριση λόγω εθνικότητας, η απαγόρευση της οποίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει την αρχή της ισότητας των πολιτών της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της ΣΕΕ·

30.  θεωρεί ότι, στην περίπτωση των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, ή σε περίπτωση δημιουργίας ενισχυμένης συνεργασίας, η ασυμμετρία που προκύπτει από τη συμμετοχή, αφενός, των εκπροσώπων των κρατών μελών με νόμισμα του ευρώ στο Συμβούλιο (ή των εκπροσώπων των συμμετεχουσών χωρών) και, αφετέρου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως εκπροσώπων των πολιτών της Ένωσης και υπεύθυνων για την προαγωγή του γενικού συμφέροντος, συνάδει πλήρως με τις αρχές της διαφοροποίησης και δεν μειώνει αλλά, αντιθέτως, ενισχύει τη νομιμότητα των εν λόγω μέτρων·

31.  τονίζει ότι οι εσωτερικοί κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχουν επαρκές περιθώριο ελιγμών για την οργάνωση ειδικών μορφών διαφοροποίησης με βάση την πολιτική συμφωνία στους κόλπους των πολιτικών ομάδων και μεταξύ αυτών, προκειμένου να υπάρξει κατάλληλος έλεγχος της ΟΝΕ· υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της ΣΕΕ αναφέρεται ότι: «Η Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα είναι το ευρώ», και ότι στο Πρωτόκολλο 14 για την Ευρωομάδα αναφέρεται η «ανάγκη να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για έναν ενισχυμένο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών τα οποία έχουν ως νόμισμα το ευρώ, εν αναμονή της υιοθέτησης του ευρώ από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης»· διαπιστώνει ότι, σε περίπτωση που αυτή η υποτιθέμενη μεταβατική κατάσταση συνεχισθεί επί μακρόν, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκρότησης κατάλληλου μηχανισμού λογοδοσίας για την υφιστάμενη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ενταχτούν σε αυτήν·

32.  θεωρεί σημαντική την ενίσχυση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, με βάση το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου 1 που έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες, και επικροτεί τη συμφωνία για τη σύγκληση διακοινοβουλευτικής διάσκεψης με στόχο τη συζήτηση επί δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών· τονίζει ωστόσο ότι η εν λόγω συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο, εκτός του ότι θα ήταν αναποτελεσματικό, θα στερείτο και νομιμοποίησης από δημοκρατικής και συνταγματικής σκοπιάς, και επιβεβαιώνει ότι τούτο δεν αποτελεί υποκατάστατο της καθαυτό ενίσχυσης της πλήρους νομιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως κοινοβουλευτικού οργάνου σε ενωσιακό επίπεδο, για την άσκηση ενισχυμένης και δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ·

33.  τονίζει ότι η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ και η Ευρωομάδα είναι άτυπα όργανα συζήτησης και όχι θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων για τη διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

34.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο της Επιτροπής στη διακυβέρνηση της ΟΝΕ, όπως επιβεβαιώνεται επίσης από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τις συνθήκες του ΕΜΣ, όσον αφορά τη διασφάλιση της έννομης τάξης των συνθηκών της ΕΕ και την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος της Ένωσης στο σύνολό της·

Δ.ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΝΕ

35.  θεωρεί ότι η κοινοτική μέθοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ΟΝΕ· υπενθυμίζει το άρθρο 16 της ΣΣΣΔ, το οποίο αναφέρει ότι, εντός πέντε ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, βάσει εκτίμησης της κτηθείσας κατά την εφαρμογή της εμπειρίας, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενσωμάτωση των ουσιαστικών διατάξεων της παρούσας συνθήκης στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

36.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη με κοινό νόμισμα το ευρώ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της σταθερότητας, της αποδοτικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας· υπενθυμίζει ότι το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αναμένεται από όλα τα κράτη μέλη, εκτός εκείνων για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, να το υιοθετήσουν εν ευθέτω χρόνω·

37.  επισημαίνει ότι, για τον μετριασμό της κρίσης και για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ελλείψεων στην αρχιτεκτονική της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θέσπισαν ευρύ φάσμα μέτρων προκειμένου να διασφαλίσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και να βελτιώσουν την οικονομική διακυβέρνηση· επισημαίνει ότι αυτές οι αποφάσεις, όπως ορισμένες διατάξεις του εξάπτυχου (δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης) και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), αφορούν μόνον τα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ·

38.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία ενιαίου εποπτικού μηχανισμού που καλύπτει την ζώνη του ευρώ και είναι ανοικτός σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού για την εξυγίανση των τραπεζών είναι απαραίτητο στάδιο για τη σύσταση μιας πραγματικής τραπεζικής ένωσης· θεωρεί ότι, για την υπέρβαση των διαρθρωτικών ελλείψεων που είναι εγγενείς στην οικονομική και νομισματική ένωση και την αποτελεσματική εξάλειψη του διάχυτου ηθικού κινδύνου, η προτεινόμενη "τραπεζική ένωση" πρέπει να στηριχτεί στην προηγούμενη μεταρρύθμιση του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και της ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, και του νέου δημοσιονομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αντοχή και ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της Ένωσης, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτόν, και ενισχυμένα αποθεματικά κεφάλαια ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον οι δημόσιοι προϋπολογισμοί των κρατών μελών να επιβαρύνονται με το κόστος της διάσωσης των τραπεζών·

39.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις καθυστερήσεις όσον αφορά τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης και τις πρακτικές λεπτομέρειες της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών από τον ΕΜΣ· ανησυχεί ιδίως για τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ· τονίζει ότι μια στιβαρή και φιλόδοξη τραπεζική ένωση αποτελεί την κύρια συνιστώσα μιας εκτενέστερης και ουσιαστικής ΟΝΕ και μιας καίριας πολιτικής για την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει περισσότερο από τρία χρόνια, ιδίως μετά την έγκριση της θέσης του σχετικά με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή·

40.  θεωρεί ότι η διάταξη του κανονισμού δημιουργίας του ΕΕΜ που απαιτεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον διορισμό του προέδρου και του αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό προηγούμενο για έναν ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο μιας διακυβέρνησης της ΟΝΕ βασισμένης στη διαφοροποίηση·

41.  στηρίζει νέους μηχανισμούς αλληλεγγύης, όπως το 'μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας' (ΜΣΑ)· θεωρεί ότι το μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας (ΜΣΑ) θα μπορούσε να ενισχύσει την οικειοποίηση και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής· τονίζει ότι τα μέσα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται τυχόν ασάφεια δικαίου και διεύρυνση του δημοκρατικού ελλείμματος της Ένωσης·

42.  καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πρόταση για την έγκριση ενός κώδικα σύγκλισης με βάση τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" θεσπίζοντας έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα· επιμένει ότι τα εθνικά προγράμματα εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο κώδικας σύγκλισης εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη υποστηριζόμενος από ένα μηχανισμό με βάση κίνητρα·

43.  τονίζει ότι η θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων θα μπορούσε να ενισχύσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών·

44.  τονίζει ότι η δημιουργία ενός μηχανισμού εφαρμογής βάσει κινήτρων με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης, της συνοχής και της ανταγωνιστικότητας πρέπει να συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στη δέσμη των δύο μέτρων, ούτως ώστε να τηρείται η αρχή σύμφωνα με την οποία "τα μέτρα προς την κατεύθυνση μιας μεγαλύτερης υπευθυνότητας και οικονομικής πειθαρχίας πρέπει να συνδυάζονται με μεγαλύτερη αλληλεγγύη"·

45.  υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί εκ των προτέρων συντονισμού και μέσων σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, τα υπόλοιπα δε κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσχώρησης σε νόμιμη βάση· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αυτή την υποχρεωτική επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής·

46.  εκφράζει την άποψη ότι το νέο ΜΣΑ πρέπει να βασίζεται στην εκπλήρωση προϋποθέσεων, στην αλληλεγγύη και στη σύγκλιση· φρονεί ότι το μέσο αυτό πρέπει να δρομολογηθεί μόνον εφόσον εντοπιστούν και αναγνωριστούν, βάσει εκτίμησης της συνοχής μεταξύ του κώδικα σύγκλισης και των εθνικών σχεδίων εφαρμογής, οι κοινωνικές ανισότητες και η ανάγκη για μείζονες μακροπρόθεσμες και βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη, και προβλεφθεί η κατάλληλη επίσημη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

47.  είναι της γνώμης ότι το ΜΣΑ πρέπει να αποτελεί μέσο ενίσχυσης της δημοσιονομικής ικανότητας και να προσανατολίζεται προς μία μορφή υποστήριξης που υπόκειται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στον στόχο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, εξασφαλίζοντας στενότερο συντονισμό μεταξύ των οικονομικών πολιτικών και βιώσιμη σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών και αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές αποκλίσεις· θεωρεί ότι τα εν λόγω μέσα αποτελούν θεμέλιους λίθους μιας ουσιαστικής δημοσιονομικής ικανότητας·

48.  θεωρεί ότι η θέσπιση του εν λόγω θεσμικού οργάνου συνιστά ένα αρχικό στάδιο για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ικανότητας της ΟΝΕ, και υπογραμμίζει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι του μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας (ΜΣΑ) πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, έξω όμως από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, ώστε να σέβεται τις Συνθήκες και το δίκαιο της ΕΕ και να διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την κατά περίπτωση έγκριση των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού·

49.  ζητεί τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου προϋπολογισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν νέο πόρο που θα χρηματοδοτείται από συνεισφορές των κρατών μελών που συμμετέχουν στο ΜΣΑ, σύμφωνα με τροποποιημένη απόφαση για ίδιους πόρους, και εγγράφοντας τα έσοδα αυτού του νέου πόρου στις δαπάνες του ΜΣΑ, και ζητεί τροποποίηση της απόφασης για ίδιους πόρους ή, εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, ζητεί τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως άλλο έσοδο, προκειμένου να αντισταθμιστούν αυτές οι άμεσες συνεισφορές·

50.  επιμένει ότι κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρουσιάζει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για διοργανική συμφωνία με στόχο να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για την απασχόληση·

51.  επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι η πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική αποτελούν πολιτικές της Ένωσης·

52.  επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τις συνθήκες, η προώθηση υψηλών δεικτών απασχόλησης και η εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης· ζητεί τη θέσπιση δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών για να συμπληρωθούν οι δημοσιονομικοί και μακροοικονομικοί δείκτες, καθώς και επί τη βάσει εκθέσεων προόδου των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη διασφάλιση κατάλληλου και αποδοτικού επιπέδου επενδύσεων και, συνεπώς, την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας κοινωνικής Ευρωπαϊκής Ένωσης·

53.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, στις 2 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή, σε συνέχεια των συμφωνιών για τη δέσμη δύο μέτρων, προέβη στη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία της κ. Gertrude Trumpel-Gugerell, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διεξοδική αξιολόγηση των βασικών στοιχείων ενός ενδεχόμενου ταμείου απόσβεσης χρέους και ευρωγραμματίων, και, μεταξύ άλλων, τυχόν νομικών διατάξεων, της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής και συμπληρωματικών δημοσιονομικών πλαισίων, και σκοπεύει να λάβει θέση επί των θεμάτων αυτών μετά την παρουσίαση της έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων∙

54.  θεωρεί ότι οι λειτουργίες του ΕΤΧΣ/ΕΜΣ και κάθε μελλοντικής παρόμοιας δομής πρέπει να υπόκεινται στον τακτικό δημοκρατικό έλεγχο και την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· είναι της άποψης ότι ο ΕΜΣ πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στο πλαίσιο της Ένωσης·

55.  επισημαίνει ότι η Τρόικα πρέπει να υποχρεούται να λογοδοτεί προσηκόντως· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος της Τρόικας, μέσω της υποβολής εκθέσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, συμμετέχοντας στο σύστημα της 'τρόικας', θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λογοδοτεί σε αυτό·

Ε.ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

56.  θεωρεί ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση στις συνθήκες πρέπει να επιβεβαιώνει τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση ως εργαλείο για τη διασφάλιση της ενότητας της Ένωσης·

57.  υποστηρίζει ότι μια μελλοντική τροποποίηση στις συνθήκες μπορεί να εισαγάγει ένα νέο επίπεδο της ιδιότητας του συνεργαζόμενου μέλους, συμπεριλαμβανομένης της μερικής ενσωμάτωσης σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής της Ένωσης, ως μέσο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

58.  υποστηρίζει ότι μια μελλοντική τροποποίηση στις συνθήκες θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ είναι μια άτυπη δομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στον τίτλο V της ΣΣΣΔ·

59.  προτείνει να καταστεί η Ευρωομάδα μια άτυπη δομή του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων·

60.  ζητεί να αναλάβει ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών και μόνιμου Αντιπροέδρου της Επιτροπής·

61.  ζητεί να μετατραπούν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε ειδική πλειοψηφία οι διαδικασίες ψηφοφορίας του Συμβουλίου που απαιτούν ομοφωνία, και οι υφιστάμενες ειδικές νομοθετικές διαδικασίες να μετατραπούν σε συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες·

62.  ζητεί τη θέσπιση νομικής βάσης για τη δημιουργία υπηρεσιών της Ένωσης, οι οποίες θα επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες εκτέλεσης και εφαρμογής που θα τους ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

63.  θεωρεί ότι η αντίστροφη ειδική πλειοψηφία στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι μια πολιτική δήλωση, και ζητεί αντ’ αυτού την ενσωμάτωση αυτού του τρόπου ψηφοφορίας στις Συνθήκες, καθώς επίσης την τροποποίηση των άρθρων 121, 126 και 136 της ΣΛΕΕ κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι προτάσεις ή οι συστάσεις που υποβάλλονται από την Επιτροπή να μπορούν να τεθούν σε ισχύ εφόσον ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν διατυπώσει ένσταση εντός συγκεκριμένης προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη της ασφάλειας δικαίου·

64.  ζητεί την τροποποίηση του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του με την εθελοντική συμμετοχή κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, προβλέποντας πλήρη δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, και ζητεί την κατάργηση των περιορισμών που ορίζει το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ και την αναβάθμιση του εν λόγω άρθρου σε γενική ρήτρα για τη θέσπιση νομικών πράξεων που αφορούν τον συντονισμό και τον προσδιορισμό νομικά δεσμευτικών ελάχιστων προτύπων ως προς την οικονομική και κοινωνική πολιτική καθώς και την πολιτική για την απασχόληση·

65.  ζητεί τη διεύρυνση της νομικής βάσης του άρθρου 127 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, ούτως ώστε να καλύπτει όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες εντός της εσωτερικής αγοράς∙

66.  ζητεί τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία διορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και άλλων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ στο άρθρο 283 της ΣΛΕΕ, απαιτώντας την έγκρισή του για τις συστάσεις του Συμβουλίου·

67.  ζητεί την καθιέρωση ειδικής νομοθετικής διαδικασίας που απαιτεί τα τέσσερα πέμπτα των ψήφων του Συμβουλίου και πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 312 της ΣΛΕΕ, για την έγκριση του κανονισμού με τον οποίο καθορίζεται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

68.  ζητεί την καθιέρωση ειδικής νομοθετικής διαδικασίας που απαιτεί τα τέσσερα πέμπτα των ψήφων του Συμβουλίου και πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 311 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, για την έγκριση της απόφασης για ίδιους πόρους·

69.  καλεί την επόμενη Σύμβαση να εξετάσει τη δυνατότητα των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ και όλα τα άλλα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις νέες κοινές πολιτικές, να παράσχουν συγκεκριμένους ιδίους πόρους στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

70.  είναι της άποψης ότι τα χρηματοδοτικά μέσα των υπηρεσιών της Ένωσης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης·

71.  ζητεί να απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της Συνθήκης, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που το απαρτίζουν·

72.  επιμένει ότι η μελλοντική Συνέλευση θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοκρατική νομιμοποίηση με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών να λαμβάνει τις αποφάσεις της εν ολομελεία σύμφωνα με πλήρεις δημοκρατικούς κανόνες να διαθέτει επαρκή χρόνο για σοβαρή και εις βάθος διαβούλευση να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και να είναι όλες οι συνεδριάσεις ανοιχτές στο κοινό·

73.  τάσσεται υπέρ της επέκτασης της μεταβατικής ρήτρας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ στ